க – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கங்குல் 8
கங்குல்-பால் 1
கங்குலும் 3
கங்கை 5
கங்கையின் 4
கங்கையுள் 1
கச்சம் 2
கச்சில் 3
கச்சின் 4
கச்சினர் 2
கச்சினால் 1
கச்சு 10
கச்சு-இடை 1
கச்சை 1
கச்சையன் 1
கச்சையும் 2
கசிந்து 4
கசிவு 1
கஞ்சனை 1
கஞ்சிகை 1
கஞலி 1
கஞலிய 1
கட்கு 1
கட்டப்பட்டன 2
கட்டப்பட்டு 1
கட்டமை 1
கட்டல் 1
கட்டழகு 2
கட்டளை 2
கட்டி 7
கட்டிய 2
கட்டியங்காரற்கு 1
கட்டியங்காரன் 22
கட்டியங்காரன்-தன்னை 1
கட்டியங்காரனும் 1
கட்டியங்காரனை 1
கட்டியங்காரனோடு 1
கட்டியது 1
கட்டியிட்டு 1
கட்டியின் 1
கட்டியும் 1
கட்டில் 9
கட்டினான் 2
கட்டு 15
கட்டுரை 5
கட்டுரைக்கு 1
கட்டுரையால் 1
கட்பவர் 1
கட 2
கடக்கல் 2
கடக்கலா-வண்ணம் 1
கடக்கலார் 1
கடக 6
கடகம் 5
கடகமும் 2
கடங்களும் 1
கடத்தற்கு 1
கடத்து-இடை 4
கடந்த 9
கடந்தவன் 1
கடந்தனன் 1
கடந்தார் 1
கடந்தான் 4
கடந்து 10
கடந்தோய் 2
கடம் 2
கடம்பன் 1
கடம்பின் 2
கடம்பு 1
கடல் 185
கடல்-இடை 3
கடலக 1
கடலகத்து 3
கடலானே 1
கடலில் 1
கடலின் 11
கடலினுள் 1
கடலும் 5
கடலுள் 13
கடலுள்ளே 1
கடலே 2
கடலை 10
கடலொடு 1
கடவ 4
கடவது 1
கடவுள் 29
கடவுளர் 3
கடவுளின் 2
கடவுளை 2
கடவுளொடு 1
கடற்கு 2
கடன் 12
கடா 7
கடாத்த 4
கடாத்தது 2
கடாத்து 1
கடாம் 3
கடாய் 1
கடாயினானே 1
கடாவி 1
கடாவிடு 1
கடி 87
கடி_மாடம் 1
கடிக்கு 1
கடிகள் 1
கடிகை 5
கடிகையும் 2
கடிகையோடு 1
கடித்த 1
கடித்தது 2
கடித்து 1
கடிதற்கு 1
கடிது 3
கடிதே 1
கடிந்த 2
கடிந்தாள் 1
கடிந்திடுதல் 1
கடிந்து 5
கடிப்பகை 1
கடிப்பிணை 1
கடிப்பின் 1
கடிப்பு 5
கடிய 5
கடியது 2
கடியவே 1
கடியவை 1
கடியன 2
கடியிர் 1
கடியின் 1
கடியும் 1
கடியுமேனும் 1
கடிவினை 4
கடிவோரும் 1
கடு 12
கடுக்க 1
கடுக 1
கடுகி 1
கடுகிய 2
கடுகின 1
கடுத்த 2
கடுத்து 2
கடும் 15
கடுவன் 1
கடுவனோடு 1
கடை 25
கடை-தொறும் 1
கடைக்கண் 2
கடைகள்-தோறும் 1
கடைகின்றது 1
கடைகின்றவே 1
கடைசி 1
கடைசியர் 2
கடைந்த 1
கடைந்ததூஉம் 1
கடைந்தவர் 1
கடைந்தன 1
கடைந்திடப்பட்ட 1
கடைந்திடுகின்ற 2
கடைந்து 7
கடைப்பிடி 1
கடைய 1
கடையலுற்றான் 1
கடையில் 1
கடையும் 1
கடையை 1
கண் 473
கண்-பால் 1
கண்_நுதல்_மூர்த்தி 1
கண்கள் 33
கண்கள்-ஆயின் 1
கண்களாக 1
கண்களால் 2
கண்களின் 4
கண்களுக்கு 1
கண்களும் 2
கண்களை 1
கண்ட 21
கண்ட-போழ்தும் 1
கண்ட-போழ்தே 3
கண்டத்தின் 1
கண்டது 7
கண்டதே 1
கண்டம் 3
கண்டலால் 1
கண்டவர் 11
கண்டவர்கள் 1
கண்டவன் 3
கண்டனம் 3
கண்டனவே 1
கண்டனன் 1
கண்டாம் 4
கண்டாய் 25
கண்டார் 10
கண்டார்கள் 1
கண்டால் 2
கண்டாள் 1
கண்டான் 12
கண்டான்-அரோ 1
கண்டிடல் 1
கண்டிலேன் 1
கண்டீர் 20
கண்டு 103
கண்டுகண்டு 1
கண்டும் 8
கண்டே 8
கண்டேன் 11
கண்ண 2
கண்ணகத்து 1
கண்ணடி 2
கண்ணது 2
கண்ணதே 1
கண்ணர் 1
கண்ணரிந்து 1
கண்ணவர் 2
கண்ணவள் 1
கண்ணள் 2
கண்ணற 1
கண்ணனாரொடு 1
கண்ணாட்கு 1
கண்ணாடி 3
கண்ணாய் 2
கண்ணார் 21
கண்ணார்களும் 1
கண்ணால் 7
கண்ணாள் 19
கண்ணாளும் 2
கண்ணாறு 1
கண்ணி 82
கண்ணி-தன் 1
கண்ணி-மாதோ 1
கண்ணிக்கு 1
கண்ணிகள் 2
கண்ணிய 5
கண்ணியது 1
கண்ணியர் 10
கண்ணியர்க்கு 1
கண்ணியாற்கு 2
கண்ணியான் 2
கண்ணியானை 1
கண்ணியீர்க்கு 1
கண்ணியும் 9
கண்ணியே 1
கண்ணியொடு 1
கண்ணியோடு 1
கண்ணில் 3
கண்ணிலீர் 1
கண்ணிற்று 1
கண்ணின் 13
கண்ணினர்கள் 1
கண்ணினன் 1
கண்ணினாய் 1
கண்ணினார் 7
கண்ணினார்கள் 1
கண்ணினால் 6
கண்ணினாலும் 1
கண்ணினாள் 7
கண்ணினாளும் 1
கண்ணினாளை 3
கண்ணினான் 1
கண்ணினே 1
கண்ணினோடு 1
கண்ணீர் 21
கண்ணீர்கள் 1
கண்ணீரினாலே 1
கண்ணீரினுள்ளும் 1
கண்ணீரொடு 1
கண்ணும் 17
கண்ணுள் 6
கண்ணுளே 1
கண்ணுற்ற 1
கண்ணுற்றவர்களை 1
கண்ணுற்று 2
கண்ணுற 3
கண்ணுறு 1
கண்ணுறும் 1
கண்ணே 4
கண்ணையும் 1
கண்ணொடு 2
கண்ணோ 2
கண்தரு 1
கண்படு-காறும் 1
கண்படுத்தும் 3
கண்படுப்பன 1
கண்படுப்பித்து 1
கண்படும் 2
கண்பின் 1
கண்புதைத்து 1
கண்மாற 1
கண்விடுக்கப்பட்டேம் 1
கண 10
கணக்கு 1
கணங்கள் 1
கணத்தின் 1
கணம் 7
கணவர் 1
கணவரும் 1
கணவன் 6
கணவன்-மாட்டு 1
கணவனாகும் 1
கணவனாம் 1
கணவனை 1
கணனானும் 1
கணனும் 1
கணாடி 2
கணாடியும் 1
கணாய் 1
கணார் 8
கணார்க்கு 3
கணாரும் 2
கணாரே 1
கணாரை 1
கணால் 8
கணாள் 13
கணாள்-கொல் 1
கணாளர்க்கு 1
கணாளும் 1
கணாளே 1
கணாளை 5
கணாளையும் 1
கணான் 1
கணான்-தன் 1
கணானும் 1
கணி 11
கணிக்கு 2
கணிகள் 2
கணிகை 3
கணிச்சிகளின் 1
கணித்த 1
கணிதம் 1
கணிப்பு 1
கணிய 1
கணியின் 1
கணில் 2
கணின் 4
கணினாள் 2
கணீர் 2
கணும் 5
கணை 57
கணைக்கால் 1
கணையம் 2
கணையால் 1
கணையில் 1
கணையின் 2
கணையும் 4
கணையே 1
கணையோடு 2
கணோ 1
கத்தரிகை 2
கத்தி 1
கத்திகை 3
கத 3
கதத்த 1
கதநாய் 1
கதம் 3
கதம்பனே 1
கதல் 1
கதலிகை 2
கதவம் 3
கதவு 5
கதழ் 3
கதன் 1
கதி 12
கதிக்கு 1
கதிகள் 2
கதிகளுள் 3
கதிய 1
கதியின் 2
கதியும் 1
கதியுள் 2
கதியை 1
கதிர் 230
கதிர்-கொலோ 1
கதிர்கள் 6
கதிர்த்த 3
கதிர்த்து 2
கதிர்விடு 1
கதிர 1
கதிரி 1
கதிரினை 1
கதிரும் 1
கதிரை 3
கதிரொடு 1
கதிரோன் 1
கதுப்பில் 1
கதுப்பின் 1
கதுப்பு 4
கதுமென 3
கதுவிற்று 1
கதை 1
கந்தார் 2
கந்தாரம் 1
கந்தி 1
கந்தில் 1
கந்தின் 2
கந்து 22
கந்துக்கடன் 3
கந்துக 1
கந்துகற்கு 2
கந்துகன் 7
கப்பணம் 1
கப்பத்து 1
கப்பத்துள் 1
கப்புர 1
கம்பம் 2
கம்பல 3
கம்பலத்து 2
கம்பலம் 6
கம்பலமும் 1
கம்பலை 1
கம்பு 1
கம்புள் 1
கம்ம 1
கம்மியர்களோடு 1
கம்மியரும் 1
கமம் 1
கமர் 1
கமல 5
கமலத்து 5
கமலம் 7
கமலைக்கு 1
கமழ் 72
கமழ்_தார்_அவன் 1
கமழ்ந்து 1
கமழ 7
கமழும் 18
கமழுமால் 1
கமழுமே 1
கமழுமேனும் 1
கமுகம் 2
கமுகின் 8
கமுகு 5
கமுகும் 3
கமுகொடு 1
கய 6
கயக்கம் 1
கயத்தி 1
கயத்தியேன் 1
கயத்து 4
கயம் 8
கயம்பட 1
கயல் 50
கயல்களோ 1
கயலால் 1
கயலும் 1
கயலை 1
கயலோ 2
கயவர் 1
கயில் 2
கயிற்றில் 3
கயிற்றின் 1
கயிற்று 1
கயிறு 8
கரக்க 1
கரக்கலாமே 1
கரக்கும் 1
கரக்குமாறும் 2
கரக 4
கரகத்து 1
கரகம் 1
கரடி 2
கரத்தலும் 1
கரந்த 3
கரந்ததனை 1
கரந்ததும் 1
கரந்தவன் 1
கரந்தார் 1
கரந்திட்ட 1
கரந்திட்டானே 1
கரந்து 9
கரந்துழி 1
கரப்ப 1
கரப்பற 1
கரப்பு 1
கரி 8
கரிகை 1
கரிது 1
கரிந்த 5
கரிந்து 11
கரிய 5
கரியது 1
கரியவன் 2
கரு 18
கருகி 5
கருங்காலி 1
கருணை 1
கருத்திற்றாம்-கொல் 1
கருத்து 2
கருத்தொடு 1
கருதல் 1
கருதலாம் 1
கருதி 9
கருதிய 1
கருதியது 2
கருதிற்று 2
கருதின 1
கருதினாள் 1
கருதினான் 3
கருதினேம் 1
கருதும் 1
கருதுவது 1
கருப்பு 1
கருப்புர 1
கருப்புரக்கன்று 1
கருப்பூர 1
கருப்பூரம் 1
கருப்பூரமும் 1
கரும் 55
கரும்_தடம்_கண்ணி-தன் 1
கரும்பார் 1
கரும்பில் 1
கரும்பிளை 1
கரும்பின் 4
கரும்பினில் 1
கரும்பு 20
கரும்பும் 3
கரும்பே 1
கரும்பை 1
கரும்பொடு 3
கரும 3
கருமம் 10
கருமமும் 1
கருமை 3
கருவத்து 1
கருவரை 3
கருவி 11
கருவியின் 1
கருவியுள் 1
கருவில் 2
கருவிளம் 1
கருவிளை 1
கருவினை 1
கருனை 6
கருனையால் 2
கரை 15
கரைகண்டார் 1
கரைகண்டாரே 1
கரைந்து 1
கரைய 1
கரையது 1
கரையும் 2
கல் 36
கல்-கொலோ 1
கல்யாணம் 1
கல்லா 3
கல்லார் 2
கல்லினை 1
கல்லும் 1
கல்லூரி 1
கல்லென் 3
கல்லென 1
கல்லொடு 2
கல்லோ 1
கல்வி 7
கல்வியன் 1
கல்வியும் 2
கல்வியோடு 1
கல 12
கலக்க 2
கலக்கம் 1
கலக்கமோடு 1
கலக்கல் 1
கலக்கி 1
கலக்கினானும் 1
கலக்குகின்றதே 1
கலக்குகின்றாள் 1
கலக்குறு 1
கலங்க 5
கலங்கல் 1
கலங்கள் 13
கலங்களின் 1
கலங்களும் 1
கலங்கா 1
கலங்காது 1
கலங்கி 9
கலங்கிற்று 2
கலங்கின 1
கலங்கினாள் 1
கலங்கு 3
கலங்குதல் 1
கலங்குமேல் 1
கலங்குவார் 1
கலங்குவித்த 1
கலச 1
கலசம் 3
கலத்தல் 2
கலத்தவர் 1
கலத்தின் 2
கலத்து 7
கலத்து-இடை 1
கலத்துள் 2
கலத்தொடு 2
கலத்தொடும் 1
கலதி 1
கலதிமை-பாலது 1
கலந்த 19
கலந்தது 4
கலந்ததே 1
கலந்தவை 1
கலந்தனர் 1
கலந்தனன் 2
கலந்து 32
கலந்துகொண்டு 1
கலப்ப 3
கலப்பல் 1
கலப்பின 1
கலப்பு 1
கலப்பையும் 1
கலம் 55
கலம்-தாமே 1
கலவ 3
கலவம் 1
கலவி 2
கலவியால் 1
கலவியில் 1
கலவை 3
கலன் 14
கலன்கள் 3
கலனும் 5
கலாப 3
கலாபத்து 2
கலாபம் 12
கலாம் 2
கலாய் 1
கலாய்க்குறின் 1
கலாவி 1
கலாஅய் 1
கலி 12
கலிக்கு 1
கலிங்க 1
கலிங்கம் 5
கலிங்கர் 1
கலிங்கர்கோன் 1
கலிங்குகள் 1
கலிமா 3
கலிமாவொடு 1
கலிமான் 2
கலின 4
கலினமா 1
கலுழ் 1
கலுழ்ந்தான் 1
கலுழ்ந்திட்டான் 1
கலுழ்ந்து 3
கலுழ்வுற்றது 1
கலுழ 3
கலுழன் 6
கலுழி 2
கலுள் 1
கலை 46
கலைக்கணாளரும் 1
கலைக்கு 1
கலைகள் 5
கலைகளும் 1
கலையார் 2
கலையின் 1
கலையினது 2
கலையினர் 1
கலையினில் 1
கலையும் 5
கலையும்-மாதோ 1
கலையொடு 1
கவ்வி 3
கவ்விய 3
கவ்வை 1
கவ்வையும் 1
கவசம் 6
கவட்டு-இடை 1
கவடு 1
கவந்தம் 1
கவர் 10
கவர்களும் 1
கவர்ந்த 5
கவர்ந்தது 2
கவர்ந்திட்ட 1
கவர்ந்திட 1
கவர்ந்திடும் 1
கவர்ந்து 16
கவர 3
கவரப்பட்ட 1
கவரி 25
கவரிகள் 1
கவரிமா 2
கவரும் 3
கவரும்-போழ்தில் 1
கவல்ப 1
கவல 6
கவலல் 4
கவலை 6
கவவி 1
கவழ 1
கவழம் 2
கவளம் 9
கவற்கும் 1
கவற்சி 3
கவற்ற 1
கவற்றிய 1
கவறாடல் 1
கவறு 2
கவன்று 1
கவனம் 1
கவாய் 1
கவான் 2
கவானில் 1
கவி 3
கவிகள் 2
கவிஞர் 1
கவித்தது 1
கவித்தனன் 1
கவித்து 1
கவிழ் 1
கவிழ்த்த 1
கவிழ்த்தவும் 1
கவிழ்த்து 2
கவிழ்த்தேன் 1
கவிழ்ந்த 2
கவிழ்ந்தனர் 1
கவிழ்ந்து 4
கவிழ 1
கவிழவும் 1
கவிழியவாய் 1
கவிழினும் 1
கவிழுங்கால் 1
கவிழும் 2
கவின் 31
கவின்று 1
கவின 1
கவினி 2
கவினிய 1
கவினும் 2
கவினே 1
கவினை 1
கவுள் 13
கவுள 3
கவை 1
கழகம் 1
கழங்கு 3
கழல் 65
கழல்கள் 1
கழல்பவோ 1
கழல்வதே 1
கழல 4
கழலர் 1
கழலவர் 1
கழலன் 1
கழலாய் 1
கழலாற்கு 2
கழலான் 8
கழலான்-தனை 1
கழலானே 1
கழலானை 1
கழலில் 1
கழலின் 1
கழலினாய் 1
கழலினார்க்கே 1
கழலினாருள் 1
கழலினாற்கு 1
கழலினான் 3
கழலினானும் 2
கழலும் 2
கழலுமால் 1
கழலை 1
கழலோன் 1
கழலோனை 1
கழற்காயும் 1
கழற 3
கழறினாள் 1
கழன்று 3
கழனி 13
கழனியுள் 2
கழி 14
கழிக்கலாமே 1
கழிக்கின்றது 1
கழிக்கும் 2
கழித்த 4
கழித்தன 2
கழித்தனர் 1
கழித்து 4
கழிந்த 12
கழிந்தது 2
கழிந்தன 1
கழிந்தார் 1
கழிந்து 5
கழிப்ப 1
கழிப்பது 1
கழிப்பர் 2
கழிப 1
கழிய 8
கழியா 1
கழியும் 2
கழிவேனோ 1
கழீஇ 2
கழீஇய 3
கழீஇயது 2
கழீஇயினான் 1
கழு 6
கழுகு 4
கழுகும் 1
கழுத்தின் 1
கழுத்து 3
கழுத்தும் 1
கழுதை 2
கழுநர் 1
கழுநீர் 17
கழுநீரும் 1
கழுநீரொடு 2
கழுநீரோ 2
கழும் 2
கழும 2
கழுமி 5
கழுமிய 4
கழுமிற்று 1
கழுமு 1
கழுவ 1
கழுவாது 1
கழுவி 4
கழுவிய 1
கழுவில் 1
கழுவினீர் 1
கழுவுகின்றார் 1
கழூஉ 1
கழூஉம் 1
கழூஉவி 1
கழை 6
கழையின் 1
கள் 30
கள்வ 2
கள்வர் 3
கள்வன் 2
கள்வனை 1
கள்வி 1
கள்ள 2
கள்ளத்தால் 2
கள்ளம் 1
கள்ளரால் 1
கள்ளினை 1
கள்ளும் 2
கள்ளுற 1
கள்ளொடு 1
களகள 1
களத்தின் 2
களத்து 4
களத்தை 1
களபக்கு 1
களம் 9
களவினின் 1
களவு 2
களன் 1
களி 53
களிக்கின்றது 1
களிகள் 1
களிகூர 1
களித்த 1
களித்தது 1
களித்தவர் 1
களித்தார் 1
களித்து 5
களிப்ப 2
களிப்பன 1
களிப்பார் 1
களிப்பினால் 2
களிப்பும் 2
களிப்புற்றானே 1
களிமகன் 1
களிய 2
களியவர் 1
களியா 1
களியாளர் 1
களியும் 1
களிரும் 1
களிற்றான் 1
களிற்றானுழை 1
களிற்றில் 2
களிற்றின் 16
களிற்றினை 1
களிற்று 33
களிற்று-இடை 1
களிற்றை 4
களிற்றொடு 2
களிற்றொடும் 2
களிற்றோடு 1
களிறு 74
களிறு-அரோ 1
களிறும் 12
களிறே 3
களிறொடு 2
களை 2
களைக 1
களைகண் 1
களைகம் 1
களைகலார் 1
களைந்த 1
களைந்திட்டவும் 1
களைந்திடுவார் 1
களைந்து 6
களையல் 1
களையும் 1
களைவென் 1
கற்குமால் 1
கற்ப 2
கற்பக 34
கற்பகத்தின் 1
கற்பகம் 13
கற்பகமும் 1
கற்பது 1
கற்பம் 1
கற்பனகள் 1
கற்பால் 1
கற்பான் 2
கற்பித்தார் 1
கற்பிப்பார்க்கு 1
கற்பில் 1
கற்பின் 9
கற்பின்னவர்-தம் 1
கற்பினவள் 1
கற்பினாய் 2
கற்பினாள் 2
கற்பினாளை 1
கற்பினில் 1
கற்பினுக்கு 1
கற்பினை 1
கற்பு 6
கற்ற 8
கற்றது 1
கற்றதும் 1
கற்றல் 1
கற்றவள் 1
கற்றவும் 1
கற்றனங்கள் 1
கற்றாய் 1
கற்றார் 2
கற்று 2
கற்றை 8
கற்றையின் 1
கற்றோர் 1
கறக்கும் 1
கறங்க 6
கறங்கி 1
கறங்கு 5
கறங்கும் 2
கறந்த 3
கறந்து 1
கறவை 3
கறவையில் 1
கறவையின் 1
கறி 6
கறித்து 1
கறிப்பான் 1
கறுப்பு 1
கறுவொடு 1
கறை 9
கறைய 1
கறையின் 1
கன்றி 7
கன்றிடும் 1
கன்றிய 1
கன்றின் 2
கன்றினோடு 1
கன்று 9
கன்றும் 1
கன்றொடு 2
கன்னல் 4
கன்னலும் 1
கன்னற்கு 1
கன்னி 25
கன்னிக்கு 1
கன்னிமாடம் 2
கன்னிமை 1
கன்னிய 2
கன்னியது 1
கன்னியர் 13
கன்னியா 1
கன்னியே 2
கன்னியை 4
கன 6
கனக 1
கனகமாலை 2
கனம் 1
கனல் 4
கனல 3
கனலி 2
கனலின் 1
கனலும் 1
கனவில் 3
கனவின் 2
கனவினில் 1
கனவு 4
கனவும் 1
கனற்ற 1
கனற்றலின் 2
கனற்றிய 1
கனன்றிட்டான் 1
கனன்று 6
கனா 2
கனி 39
கனி-தொறும் 1
கனிக்கும் 1
கனிகள் 3
கனிந்த 8
கனிந்தது 1
கனிந்தன 1
கனிந்து 15
கனிப்பான் 1
கனிப்புறு 1
கனிப 1
கனிபடு 1
கனிய 10
கனியார் 1
கனியின் 2
கனியும் 4
கனியை 3
கனிவித்தார் 1
கனை 33
கனைக்கும் 2
கனைத்து 3
கனைந்து 3

நூலில் அடி வரும் முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


கங்குல் (8)

கங்குல் நீ அன்று கண்ட கனவு எல்லாம் விளைந்த என்ன – சிந்தா:1 267/2
இயங்கு இடையறுத்த கங்குல் இருள்-இடை ஏகினானே – சிந்தா:5 1360/4
மெல் இயல் கங்குல் சொல்லிற்று இற்று என மிழற்றுகின்றாள் – சிந்தா:5 1399/4
போந்ததும் போய கங்குல் போம் வழி கண்டது உண்டேல் – சிந்தா:5 1410/3
கங்குல் தான் நீங்கலுற்று கமழ் மலர் அணிந்த தாரான் – சிந்தா:6 1501/4
கரந்தவன் கங்குல் நீங்க கதிர் வளை அணங்கும் மென் தோள் – சிந்தா:6 1507/2
கங்குல் போய் நாள்கடன் கழிந்தது என்பவே – சிந்தா:8 1991/4
கங்குல் கனவு அகத்தே கண்ணுள் தோன்றி வந்தீர் நீர் – சிந்தா:13 2607/2

TOP


கங்குல்-பால் (1)

கங்குல்-பால் புகுந்த கள்வன் இவன் என கதுப்பில் தாழ்ந்த – சிந்தா:8 1988/1

TOP


கங்குலும் (3)

கலை இகந்து இனிய சொல்லார் கங்குலும் பகலும் எல்லாம் – சிந்தா:1 372/3
காதலும் களிப்பும் மிக்கு கங்குலும் பகலும் விள்ளார் – சிந்தா:6 1494/3
காய்வுறு வேட்கை தன்னால் கங்குலும் பகலும் விள்ளான் – சிந்தா:7 1692/1

TOP


கங்கை (5)

கரப்பு நீர் கங்கை அம் கள் கடி மலர் கமல பள்ளி – சிந்தா:5 1385/1
சீர் தங்கு கங்கை திரு நீர் தண் துவலை மாந்தி – சிந்தா:8 1960/2
மல்லல் அம் கங்கை போலும் பலர் முயங்கு ஆர மார்பின் – சிந்தா:9 2084/1
கங்கை மா கடல் பாய்வதே போன்று காளை தன் கார் முகம் – சிந்தா:10 2309/1
சந்தன செப்பும் கங்கை தரு மணல் அலகை ஆற்றா – சிந்தா:13 3048/2

TOP


கங்கையின் (4)

கங்கையின் சுழி அலைக்கும் கண் கொளா நுடங்கு இடையை – சிந்தா:1 172/2
கங்கையின் களிற்றின் உச்சி கதிர் மணி குடத்தில் தந்த – சிந்தா:3 623/1
கங்கையின் சுழியில் பட்ட காமரு பிணையின் மாழ்கி – சிந்தா:4 1096/1
கங்கையின் கரையது கடலின் தோன்றுமே – சிந்தா:5 1179/4

TOP


கங்கையுள் (1)

மேவி பூம் கங்கையுள் விழைந்த அன்னமே – சிந்தா:4 1017/4

TOP


கச்சம் (2)

போர் மத களிறு பொன் தேர் நான்கரை கச்சம் ஆகும் – சிந்தா:10 2219/2
அழல் திகழ் கதத்த யானை ஐந்தரை கச்சம் ஆகும் – சிந்தா:10 2220/2

TOP


கச்சில் (3)

வண்ண பொன் கடகம் ஏற்றா வார் கச்சில் தானை வீக்கா – சிந்தா:4 978/3
வரி கச்சில் பிணிக்கப்பட்டான் மன்னனால் என்ன கேட்டே – சிந்தா:4 1133/2
தாதையார் உவப்ப செய்வான் தாழ் கச்சில் பிணிப்புண்டு ஐய – சிந்தா:7 1748/1

TOP


கச்சின் (4)

கால் பரந்து இருந்த வெம் கண் கதிர் முலை கச்சின் வீக்கி – சிந்தா:2 459/2
கால் பரந்து இருந்த வெம் கண் கதிர் முலை கச்சின் வீக்கி – சிந்தா:3 541/2
முத்து அணிந்து ஆவி ஊட்டி முகிழ் முலை கச்சின் வீக்கி – சிந்தா:4 971/3
கழல் உடை இளையவர் கச்சின் வீக்கலின் – சிந்தா:4 1092/2

TOP


கச்சினர் (2)

வட்ட சூரையர் வார் முலை கச்சினர்
பட்டு வீக்கிய அல்குலர் பல் கணை – சிந்தா:3 632/1,2
பெரும் புறத்து அலமர பிணித்த கச்சினர்
கரும் கழல் ஆடவர் கரு வில் வாய் கொளீஇ – சிந்தா:10 2224/2,3

TOP


கச்சினால் (1)

கடியன கச்சினால் கட்டப்பட்டன – சிந்தா:6 1483/1

TOP


கச்சு (10)

பூம் கச்சு நீக்கி பொறி மாண் கலம் நல்ல சேர்த்தி – சிந்தா:0 16/2
கச்சு உலாம் முலையார்க்கு அணங்கு ஆகிய – சிந்தா:1 157/3
பொன் கச்சு ஆர்த்த பூண் அணி பொம்மல் முலையாளை – சிந்தா:4 1060/1
கச்சு அற நிமிர்ந்து மாந்தர் கடாவிடு களிறு போல – சிந்தா:4 1153/1
புது கச்சு ஆர்ந்த பொன் வாளும் சுரிகையும் – சிந்தா:7 1712/2
கவழ யானையின் நுதல் தவழும் கச்சு ஒத்தவே – சிந்தா:8 1898/4
கச்சு விசித்து யாத்த கதிர் முலையர் மணி அயில் வாள் – சிந்தா:9 2015/1
கரும் கண் இள முலை கச்சு அற வீக்கி – சிந்தா:10 2116/1
கச்சு விளிம்பு அணிந்த தொழில் கம்பல விதானம் – சிந்தா:12 2484/3
செம் கச்சு இள முலையார் திண் கறை ஊர் பல்லினார் – சிந்தா:13 2962/1

TOP


கச்சு-இடை (1)

அரும் பெறல் சுரிகை அம் பூம் கச்சு-இடை கோத்து வாங்கி – சிந்தா:3 698/2

TOP


கச்சை (1)

தேன் எறி குன்றம் ஒத்த திண் கச்சை துணிந்த வேழம் – சிந்தா:3 800/2

TOP


கச்சையன் (1)

கழலன் காழகம் வீக்கிய கச்சையன்
மழலை சொற்களின் வைது இவை கூறினான் – சிந்தா:4 939/3,4

TOP


கச்சையும் (2)

கச்சையும் வீக்கினன் கறங்கு இரு மணி அணிந்து – சிந்தா:7 1836/1
கச்சையும் கழலும் வீக்கி காஞ்சன தளிவம் வாய்க்கு இட்டு – சிந்தா:10 2303/2

TOP


கசிந்து (4)

மாது கொண்ட சாயல் அம் மடந்தையர் மனம் கசிந்து
ஓதம் முத்து உகுப்ப போல் உண்கண் வெம் பனி உகுத்து – சிந்தா:4 1102/2,3
கலை இன் பிணை கன்றிடும் என்று கசிந்து
இலையின் நிழல் அவ்வயின் இன்மையான் – சிந்தா:5 1188/1,2
கடியிர் நீர் ஐய நீரே என கசிந்து உருகி காய் பொன் – சிந்தா:7 1744/2
கடிகள் தவழ் குழல் மகளிர் கசிந்து மனம் கரிய – சிந்தா:7 1798/2

TOP


கசிவு (1)

கசிவு எனும் கடலை நீந்தி கரை எனும் காலை கண்டார் – சிந்தா:4 1132/4

TOP


கஞ்சனை (1)

கரு மணி முகடு வேய்ந்த கஞ்சனை கவரி கொண்ட – சிந்தா:10 2140/2

TOP


கஞ்சிகை (1)

ஏந்து கஞ்சிகை வையம் இள வெயில் – சிந்தா:4 858/2

TOP


கஞலி (1)

எண் இல் பன் மலர் கஞலி இன வண்டு பாண் முரன்று உளதே – சிந்தா:7 1566/4

TOP


கஞலிய (1)

கண்டார் மனம் கவர் காவும் கஞலிய
தண்டாரணியத்து தாபத பள்ளி ஒன்று – சிந்தா:1 337/2,3

TOP


கட்கு (1)

காண்டலும் கட்கு இனியான் கலுழ்ந்திட்டான் – சிந்தா:4 942/4

TOP


கட்டப்பட்டன (2)

கடியன கச்சினால் கட்டப்பட்டன
கொடியன குங்குமம் கொட்டப்பட்டன – சிந்தா:6 1483/1,2
கரிய உள் வெறியன கட்டப்பட்டன
புரிவொடு புறத்து இடப்பட்ட பூம் குழல் – சிந்தா:6 1484/1,2

TOP


கட்டப்பட்டு (1)

தான் புறம் கட்டப்பட்டு தன் சினம் தணிந்து நிற்ப – சிந்தா:4 1090/2

TOP


கட்டமை (1)

கட்டமை நீதி தன் மேல் காப்பு அமைந்து இவர்கள் நிற்ப – சிந்தா:4 1145/2

TOP


கட்டல் (1)

கண் என குவளையும் கட்டல் ஓம்பினார் – சிந்தா:1 51/1

TOP


கட்டழகு (2)

கட்டழகு அமைந்த கண்ணாள் நிறை எனும் சிறையை கைபோய் – சிந்தா:3 710/2
கட்டழகு உடைய நங்கை நீ என கருதி கண்ணால் – சிந்தா:9 2085/3

TOP


கட்டளை (2)

கட்டளை புரவி சூழ்ந்து கால் புடை காப்ப ஏவி – சிந்தா:3 767/3
கருவில் காய்த்திய கட்டளை படிமையில் பிழையாது – சிந்தா:13 2752/3

TOP


கட்டி (7)

விரி மலர் கண்ணி கட்டி விழைதக வேய்ந்த போலும் – சிந்தா:1 383/3
நல் நுதல் பட்டம் கட்டி நகை முடி கோதை சூட்டி – சிந்தா:3 673/2
காய்ந்திடு வெகுளி நீக்கி கை கட்டி இவனை உய்த்தால் – சிந்தா:4 1089/2
துணிவு உடை காப்பு கட்டி சுற்றுபு தொழுது காத்தார் – சிந்தா:5 1344/4
கடி கமழ் குழலினால் கட்டி மெய் எலாம் – சிந்தா:6 1482/1
பத்திர கடிப்பு மின்ன பங்கியை வம்பின் கட்டி
கொத்து அலர் தும்பை சூடி கோவிந்தன் வாழ்க என்னா – சிந்தா:10 2277/1,2
புனை கதிர் பொன் செய் நாணின் குஞ்சியை கட்டி நெய்த்தோர் – சிந்தா:10 2288/1

TOP


கட்டிய (2)

கதம் கனல் யானை நெற்றி கட்டிய பட்டமே போல் – சிந்தா:12 2584/1
கருவில் கட்டிய காலம் வந்தென – சிந்தா:13 3134/1

TOP


கட்டியங்காரற்கு (1)

கழல் மலிந்து இலங்கும் காலாள் கட்டியங்காரற்கு அன்றே – சிந்தா:10 2220/4

TOP


கட்டியங்காரன் (22)

களிறு அனான் அமைச்சர்-தம்முள் கட்டியங்காரன் என்பான் – சிந்தா:1 200/1
கலந்தனன் சேனை காவல் கட்டியங்காரன் என்ன – சிந்தா:1 204/2
வெண் நகை வெகுண்டு நக்கு கட்டியங்காரன் சொன்னான் – சிந்தா:1 258/4
கோள் நிலை குறித்து வந்தான் கட்டியங்காரன் என்று – சிந்தா:1 264/3
கலிக்கு இறை ஆய நெஞ்சின் கட்டியங்காரன் நம் மேல் – சிந்தா:1 266/3
சாய்ந்த பின் தறுகண் ஆண்மை கட்டியங்காரன் வேழம் – சிந்தா:1 285/3
அல்லல் உற்று அழுங்கி நெஞ்சில் கட்டியங்காரன் ஆழ்ந்தான் – சிந்தா:2 438/4
கான் உயர் அலங்கல் மாலை கட்டியங்காரன் அன்றே – சிந்தா:3 664/4
கான் உடை மாலை தன்னை கட்டியங்காரன் சூழ்ந்து – சிந்தா:3 686/3
கரு மனம் நச்சு வெம் சொல் கட்டியங்காரன் அன்றே – சிந்தா:3 744/4
கண்ணியது உணர்ந்து கல்லா கட்டியங்காரன் நெஞ்சில் – சிந்தா:3 747/2
கட்டியங்காரன் என்னும் கழுதை நம் புலியை பாய – சிந்தா:4 1134/3
காளை செல்கின்ற நாளுள் கட்டியங்காரன் மூதூர் – சிந்தா:7 1694/3
கட்டியங்காரன் நம்மை காண்பதே கருமம் ஆக – சிந்தா:10 2143/1
விதையத்தார் வேந்தன் காண்க கட்டியங்காரன் ஓலை – சிந்தா:10 2144/1
வீங்கு நீர் விதையத்தார் கோன் கட்டியங்காரன் தன்னோடு – சிந்தா:10 2176/1
கான் உடை அலங்கல் மார்பின் கட்டியங்காரன் என்னும் – சிந்தா:10 2206/3
கண்படு-காறும் எந்தை கட்டியங்காரன் என்றே – சிந்தா:10 2282/3
கட்டியங்காரன் என்னும் கலி அரசு அழிந்தது ஆங்கு – சிந்தா:10 2323/1
மாமற்கு மடங்கல் ஆற்றல் கட்டியங்காரன் என்ற – சிந்தா:12 2572/2
கண மலை அரசன் மங்கை கட்டியங்காரன் ஆக – சிந்தா:13 2655/1
கைப்பழம் இழந்த மந்தி கட்டியங்காரன் ஒத்தது – சிந்தா:13 2726/1

TOP


கட்டியங்காரன்-தன்னை (1)

வேட்டு இறை பாரம் எல்லாம் கட்டியங்காரன்-தன்னை
பூட்டி மற்று அவன்-தனாலே பொறி முதல் அடர்க்கப்பட்டான் – சிந்தா:2 475/3,4

TOP


கட்டியங்காரனும் (1)

காதி வேல் வல கட்டியங்காரனும்
நீதியால் நிலம் கொண்ட பின் நீதி நூல் – சிந்தா:1 240/1,2

TOP


கட்டியங்காரனை (1)

காளை சீவகன் கட்டியங்காரனை
தோளை ஈர்ந்திடவே துணிவுற்ற நல் – சிந்தா:4 883/1,2

TOP


கட்டியங்காரனோடு (1)

கட்டியங்காரனோடு காவலன் ஒருவன் ஆனான் – சிந்தா:10 2150/1

TOP


கட்டியது (1)

மணியின் மேல் மணி கட்டியது ஒத்து அதற்கு – சிந்தா:13 3064/3

TOP


கட்டியிட்டு (1)

அணி இரும் குஞ்சி ஏற கட்டியிட்டு அலங்கல் சூழ்ந்து – சிந்தா:4 977/2

TOP


கட்டியின் (1)

கட்டியின் அரிசியும் புழுக்கும் காணமும் – சிந்தா:8 1938/1

TOP


கட்டியும் (1)

நலம் கிளர் அகிலும் தேனும் கட்டியும் நன்கு கூட்டி – சிந்தா:9 2092/2

TOP


கட்டில் (9)

பால் பரந்து அன்ன பட்டு ஆர் பூ அணை பசும்பொன் கட்டில்
கால் பரந்து இருந்த வெம் கண் கதிர் முலை கச்சின் வீக்கி – சிந்தா:3 541/1,2
நல் அகில் விம்மு கட்டில் தவிசொடு நிலை கண்ணாடி – சிந்தா:3 558/2
கட்டு அழல் வலம் கொண்டு ஆய் பொன் கட்டில் தான் ஏறினானே – சிந்தா:3 835/4
கட்டில் ஏறிய காமரு காளையும் – சிந்தா:8 1981/1
பட்டு நிணர் கட்டில் பரிவு இன்றி உரைக என்றாள் – சிந்தா:9 2030/2
வேய்ந்த பொங்கு அணை வெண் பொன் கட்டில் மேல் – சிந்தா:12 2421/2
வளர் எரி வலம் கொண்டு ஆய் பொன் கட்டில் தான் ஏறினானே – சிந்தா:12 2468/4
வல மருப்பு ஈர்ந்து செய்த மணி கிளர் கட்டில் ஏறி – சிந்தா:12 2566/2
படுத்தனர் பைம்பொன் கட்டில் பாடினார் கீதம் தூபம் – சிந்தா:13 2731/2

TOP


கட்டினான் (2)

கட்டினான் கரு வலி தட கையால் தோட்டியும் – சிந்தா:7 1835/2
பட்டமும் பனி வரை மின் என கட்டினான் – சிந்தா:7 1835/4

TOP


கட்டு (15)

கட்டு உடை காவலின் காமர் கன்னியே – சிந்தா:1 98/4
கட்டு அழல் காம தீயில் கன்னியை கலக்கினானும் – சிந்தா:1 253/2
கட்டு அழல் எவ்வம் கைம்மிக நீக்கி களிகூர – சிந்தா:1 360/2
கட்டு அழல் எறிப்ப நின்றார் கை வளை கழல நின்றார் – சிந்தா:2 468/4
கட்டு அழல் கதிய புண்ணில் கருவரை அருவி ஆரம் – சிந்தா:3 583/1
கட்டு அவிழ் தாரினான் தன் கடி மனை மகிழ்ந்து புக்கான் – சிந்தா:3 583/4
கட்டு அழல் வலம் கொண்டு ஆய் பொன் கட்டில் தான் ஏறினானே – சிந்தா:3 835/4
கட்டு அவிழ் கண்ணி நம்பி சீவகன் திறத்தில் காய்ந்தாள் – சிந்தா:4 904/3
கட்டு அழல் உயிர்ப்பின் வெந்து கண்ணி தீந்து பொன் உக – சிந்தா:4 1107/3
கட்டு அழல் கதிரை ஊர்கோள் வளைத்தவா வளைத்து கொண்டார் – சிந்தா:4 1136/4
கடி மதிலும் கட்டு அழித்த காவலன் நீ அன்றே – சிந்தா:5 1245/4
கடியது ஓர் கௌவை செய்யும் கட்டு எயிற்று அரவின் என்றேன் – சிந்தா:5 1396/3
கட்டு அழல் செய் காம கடலை கடையலுற்றான் – சிந்தா:9 2030/4
கட்டு அழல் நெடும் கண் யாதும் இமைத்திலன் மகளிர் ஓச்சும் – சிந்தா:10 2291/2
கட்டு அழல் எஃகம் செல்ல கால் நெறி ஆயினானே – சிந்தா:10 2291/4

TOP


கட்டுரை (5)

திரை விளை அமிர்தம் அன்ன கட்டுரை செல்க என்றான் – சிந்தா:1 397/4
கரும் கண்ணி திறத்து வேறா கட்டுரை பயிற்று நின்றான் – சிந்தா:3 548/4
கற்றார் மற்றும் கட்டுரை வல்லார் கவி என்னும் – சிந்தா:4 1054/1
கண்ணின் காணினும் கட்டுரை கேட்பினும் – சிந்தா:5 1294/1
ஓங்கு கட்டுரை ஒன்று இரண்டு ஓதினார் – சிந்தா:6 1425/4

TOP


கட்டுரைக்கு (1)

ஊனம் இல் கட்டுரைக்கு உள்ளம் குளிர்ந்தான் – சிந்தா:3 519/4

TOP


கட்டுரையால் (1)

செய்கோ என சிறந்தாள் போல் சிறவா கட்டுரையால் குறித்த எல்லாம் – சிந்தா:6 1553/3

TOP


கட்பவர் (1)

வரி வரால் பிறழ் வயல் குவளை கட்பவர்
இருவரை வினாய் நகர் நெறியின் முன்னினான் – சிந்தா:5 1249/3,4

TOP


கட (2)

கட நெறி கடத்தற்கு இன்னா கல் அதர் அத்தம் உண்டே – சிந்தா:5 1185/4
கட நாகம் மதம் கலந்து உக்க நிலத்து – சிந்தா:5 1189/1

TOP


கடக்கல் (2)

கண்டவர் கடக்கல் ஆற்றா கிழி மிசை உருவு தீட்டி – சிந்தா:4 1047/3
கழல் பொதிந்த சேவடியால் கடக்கல் ஆகாது என எண்ணி – சிந்தா:5 1224/2

TOP


கடக்கலா-வண்ணம் (1)

கனை கடல் வேலை எல்லை கடக்கலா-வண்ணம் நின்றார் – சிந்தா:10 2288/4

TOP


கடக்கலார் (1)

வினை ஒளிர் காளை வேலை கடக்கலார் வேந்தர் நின்றார் – சிந்தா:10 2288/3

TOP


கடக (6)

இலை பொர எழுதி அன்ன எரி மணி கடக முன்கை – சிந்தா:3 612/1
இறங்கிய மாதர்-தன்னை எரி மணி கடக கையால் – சிந்தா:9 2067/1
இலையார் கடக தட கை புடைத்து மெய் சோர்ந்து இருந்தான் – சிந்தா:10 2197/4
அஞ்சன கலுழி அம் சேறு ஆடிய கடக வண் கை – சிந்தா:10 2318/3
கார் மீது ஆடி கலம் பொழியும் கடக தட கை கழலோனை – சிந்தா:11 2359/3
கலம் சொரி காவலன் கடக கை இணை – சிந்தா:13 2995/2

TOP


கடகம் (5)

கண் எரி தவழ வண் கை மணி நகு கடகம் எற்றா – சிந்தா:1 258/3
பெரும் தகை குருசில் தோழன் பெரு விலை கடகம் முன்கை – சிந்தா:3 548/1
வண்ண பொன் கடகம் ஏற்றா வார் கச்சில் தானை வீக்கா – சிந்தா:4 978/3
பன் மணி கடகம் சிந்த பருப்பு உடை பவள தூண் மேல் – சிந்தா:5 1282/1
வண் தாரார் வண் கடகம் மின்ன தம் கை மறித்து – சிந்தா:7 1809/2

TOP


கடகமும் (2)

கடகமும் குழையும் பூணும் கதிர் ஒளி கலந்து மூதூர் – சிந்தா:2 462/2
வழங்கு வங்க கலிங்க கடகமும்
அழுங்கும் மாந்தர்க்கு அணிகல பேழையும் – சிந்தா:4 863/1,2

TOP


கடங்களும் (1)

கடங்களும் மலையும் கடந்து ஆர் புனல் – சிந்தா:1 342/3

TOP


கடத்தற்கு (1)

கட நெறி கடத்தற்கு இன்னா கல் அதர் அத்தம் உண்டே – சிந்தா:5 1185/4

TOP


கடத்து-இடை (4)

கடத்து-இடை முழங்க காரும் கடலும் ஒத்து எழுந்த அன்றே – சிந்தா:2 447/4
கழித்த வேல் ஏறு பெற்ற கடத்து-இடை பிணையின் மாழ்கி – சிந்தா:3 715/1
கடத்து-இடை கவளம் தேன் நெய் கனியை தோய்த்து இனிய துற்ற – சிந்தா:6 1529/1
கடத்து-இடை காக்கை ஒன்றே ஆயிரம் கோடி கூகை – சிந்தா:8 1927/3

TOP


கடந்த (9)

காவி கடந்த கண்ணீரொடு காரிகை – சிந்தா:1 227/1
சினவுநர் கடந்த செல்வன் செம் மலர் அகலம் நாளை – சிந்தா:2 466/1
காதம் கடந்த பின் கன்னி கொடி மதில் – சிந்தா:3 525/2
கலை தொகை நலம் பல கடந்த காளை-தான் – சிந்தா:6 1489/1
சேய் நலம் கடந்த செல்வன் திரு நலம் தெளித்திட்டு ஆற்ற – சிந்தா:7 1692/3
போர் பல கடந்த வேலோய் மாயம்-கொல் போற்றி என்றாள் – சிந்தா:7 1720/4
கார் மதம் கடந்த வண் கை காம்பிலி காவல் மன்னன் – சிந்தா:10 2183/2
கரும கடல் கடந்த கை வல செல்வன் – சிந்தா:13 2741/1
ஈங்கு இது அன்றியும் இமையவர் அமையலர் கடந்த
தாங்கும் மா வண் கை சக்கரம் மிக்கு உயர் பிறரும் – சிந்தா:13 2761/2,3

TOP


கடந்தவன் (1)

மண்டு அமர் கடந்தவன் மகிழ்வொடு ஏகினான் – சிந்தா:7 1616/4

TOP


கடந்தனன் (1)

நிரை கண் மா மணி கறங்க நீள் நிலம் கடந்தனன் நெடியோன் – சிந்தா:7 1564/4

TOP


கடந்தார் (1)

உலைவு இலார் நில்லாது ஒரு பகலுள்ளே உருப்பு அவிர் வெம் சுரம் கடந்தார் – சிந்தா:10 2107/4

TOP


கடந்தான் (4)

காடு ஏந்து பூம் சாரல் கடந்தான் காலின் கழலானே – சிந்தா:5 1229/4
ஒன்றார் கடந்தான் புலம்பு உட்கொண்டு இருத்தலோடும் – சிந்தா:8 1973/2
நொந்தார் கடந்தான் கொடுத்தான் பின்னை நூறு மூதூர் – சிந்தா:12 2564/2
கூடார் கடந்தான் வலம் கொண்டு இடம் சென்று புக்கான் – சிந்தா:12 2565/4

TOP


கடந்து (10)

புடை நகர் தொழில் இடம் கடந்து புக்க பின் – சிந்தா:1 85/1
பெண்டிர்-தம் பெரு நலம் கடந்து பெற்ற பேர் – சிந்தா:1 182/3
கடங்களும் மலையும் கடந்து ஆர் புனல் – சிந்தா:1 342/3
கல் மணி உமிழும் பூணான் கடை பல கடந்து சென்றான் – சிந்தா:4 1098/4
கண்ட பேய் நகரின் நீங்கி காவதம் கடந்து தோன்றும் – சிந்தா:5 1184/1
காளை நீ கடந்து செல்லும் காமரு கவின் கொள் நாடே – சிந்தா:5 1198/4
அங்கு அதன் தனது இடம் கடந்து போம் வழி – சிந்தா:5 1199/1
சீர் நலம் கடந்து கேமசரி என திசைகள் எல்லாம் – சிந்தா:6 1450/3
கவி மதம் கடந்து காமர் வனப்பு வீற்று இருந்த கண்ணார் – சிந்தா:10 2292/1
நால் கடல் கடந்து அவன் நமோ என்று இட்டிட – சிந்தா:13 3035/3

TOP


கடந்தோய் (2)

ஈமம் ஏறுதல் ஒருதலை இகல் அமர் கடந்தோய் – சிந்தா:13 2760/4
நண்ணார் கடந்தோய் நமன் உலகின் நால் மடங்கே – சிந்தா:13 2780/4

TOP


கடம் (2)

வில் மரீஇ நீண்ட தோளான் வெயில் கடம் நீந்தலுற்றான் – சிந்தா:6 1556/4
பொங்கி வில் உமிழ்ந்து மின்னும் புனை மணி கடம் ஆர்ந்த – சிந்தா:8 1910/2

TOP


கடம்பன் (1)

செம்பொன் கடம்பன் செ வேலும் காமன் சிலையில் தொடுத்து அலர்ந்த – சிந்தா:7 1664/1

TOP


கடம்பின் (2)

மின்னின் நீள் கடம்பின் நெடுவேள்-கொலோ – சிந்தா:8 1948/1
கான்ற பூம் கடம்பின் கவட்டு-இடை வளை வாய் பருந்தொடு கவர் குரல் பயிற்றும் – சிந்தா:10 2106/2

TOP


கடம்பு (1)

கடம்பு சூடிய கன்னி மாலை போல் – சிந்தா:4 990/1

TOP


கடல் (185)

நெஞ்சம் புணையா கலை மா கடல் நீந்தி ஆங்கே – சிந்தா:0 11/1
கோணை களிற்று கொடி தேர் இவுளி கடல் சூழ் – சிந்தா:0 28/1
மோடு கொள் புனல் மூரி நெடும் கடல்
நாடு முற்றியதோ என நண்ணிற்றே – சிந்தா:1 38/3,4
திரை பொரு கனை கடல் செல்வன் சென்னி மேல் – சிந்தா:1 39/1
தத்து நீர் நாரை மேல் எறிய தண் கடல்
பைத்து எழு திரை என பறவை ஆலுமே – சிந்தா:1 52/3,4
கரும் கடல் வளம் தர கரையும் பண்டியும் – சிந்தா:1 63/1
கடல் உடைந்தது என கலந்தது அ கடல் – சிந்தா:1 85/3
கடல் உடைந்தது என கலந்தது அ கடல்
மடை அடைத்து அனையது அ மாக்கள் ஈட்டமே – சிந்தா:1 85/3,4
உடை கடல் ஒலியினொடு உறுவார் பலி செல – சிந்தா:1 119/2
அகழ்தல் மா கடல் அன்னது ஓர் சும்மைத்தே – சிந்தா:1 138/4
நீர் கடல் மகர பேழ் வாய் மதனன் மற்று இதனை சொன்னான் – சிந்தா:1 256/4
தொல்லை நம் பிறவி எண்ணில் தொடு கடல் மணலும் ஆற்றா – சிந்தா:1 270/1
பார் உடை பனி கடல் சுடுவது ஒத்து உலம்பினான் – சிந்தா:1 274/4
எஃகு என விளங்கும் வாள் கண் எறி கடல் அமிர்தம் அன்னாள் – சிந்தா:1 299/1
ஊர் கடல் அனைய காட்டுள் அச்சம் ஒன்றானும் உள்ளாள் – சிந்தா:1 302/2
பொரு கடல் பருதி போல பொன் அனான் பிறந்த-போழ்தே – சிந்தா:1 304/3
மல்லல் மா கடல் தோன்றலும் வைகிருள் – சிந்தா:1 343/2
நெறியினை குறுகி இன்ப நிறை கடல் அகத்து நின்றார் – சிந்தா:1 375/2
ஆழ் கடல் புணையின் அன்ன அறிவரன் சரண் அடைந்தான் – சிந்தா:1 380/4
கானத்தில் கிடந்ததே போல் கடல் அகம் உடைய நம்பி – சிந்தா:1 387/2
அரும் பொனாய் கேண்மோ என்றான் அலை கடல் விருப்பில் கொண்டாள் – சிந்தா:1 388/4
அலை கடல் திரையின் சீறி அவன் உயிர் பருகல் உற்று – சிந்தா:1 392/2
கடல் கெழு பருதி அன்ன பொன் கலத்து எனக்கும் இட்டார் – சிந்தா:1 399/4
பெய் பெய் என்று உரைப்ப யானும் பெரும் கடல் வெள்ளி குன்றம் – சிந்தா:1 400/2
பை விரி அல்குலாட்கும் படு கடல் நிதியின் வைகும் – சிந்தா:1 407/3
மாற்றம் உணர்ந்து மறம் கூர் கடல் தானை நோக்கி – சிந்தா:2 432/2
கால் அகம் புடைப்ப முந்நீர் கடல் கிளர்ந்து எழுந்ததே போல் – சிந்தா:2 434/1
ஒன்றி உள் வாங்குக என்ன ஒலி கடல் உடைந்ததே போல் – சிந்தா:2 437/2
கடல் படை அனுங்க வென்ற கானவர் என்னும் கூற்றத்து – சிந்தா:2 447/1
கொள்ளாத இன்ப கடல் பட்டனன் கோதை வேலான் – சிந்தா:2 491/4
கரை கடல் அழுவம் நீந்தி காற்றினும் கடுகி ஐஞ்ஞாறு – சிந்தா:3 506/3
கனை கடல் அழுவம் நீந்தி கண் கனிந்து இரங்கல் வேண்டா – சிந்தா:3 511/2
கரும் கடல் போயிற்றும் காற்றில் கவிழ்ந்து – சிந்தா:3 518/1
வேல் கடல் தானை வேந்தர் வீழ்ந்து இரந்தாலும் நேரேன் – சிந்தா:3 554/2
ஆழ் கடல் அகம் புறம் வீழ் தர விரைந்ததே – சிந்தா:3 571/2
தாது அவிழ்ந்த மார்ப நின் காதலன் கடல் உளான் – சிந்தா:3 577/2
பீழை செய்து பெற்றனன் வாழி என்று மா கடல்
ஆழ்வித்திட்ட அம்பியை தோழர் சுட்டி காட்டினான் – சிந்தா:3 580/1,2
தெண் கடல் அமிர்தம் பெய்த செப்பு என செறிந்து வீங்கி – சிந்தா:3 587/2
கண் கனைந்து இடியின் வெம்பி கடல் என முரசம் ஆர்ப்ப – சிந்தா:3 628/2
இரும் கடல் பவள செ வாய் திறந்து இவள் பாடினாளோ – சிந்தா:3 658/3
கடி அரங்கு அணிந்து மூதூர் கடல் கிளர்ந்தது அனையது ஒப்ப – சிந்தா:3 672/1
அலை கடல் புலம்பின் ஓவாது அரற்றுமால் அணங்கின் அன்னாள் – சிந்தா:3 687/4
இட்ட நாண் வேலி உந்தி கடல் என எழுந்த வேட்கை – சிந்தா:3 710/3
கணி புகழ் காளை கொண்டு கடல் அகம் வளைக்கலுற்றான் – சிந்தா:3 722/4
ஒள்ளியன் என்று மாந்தர் உவா கடல் மெலிய ஆர்ப்ப – சிந்தா:3 741/2
கார் கடல் போன்று சேனை கலக்கமோடு உரறி ஆர்ப்ப – சிந்தா:3 758/2
ஆழ் கடல் சுற்றமா அழன்று சீவக – சிந்தா:3 775/3
குரை கடல் தானை போர் கோலம் செய்தவே – சிந்தா:3 777/4
கடல் விளை அமுதம் கண்ட பொழுதின் நெய் கனிந்த தீம் சோற்று – சிந்தா:3 805/1
செம்பொன் நெடும் தேர் தொகை மா கடல் சேனை வெள்ளம் – சிந்தா:3 809/2
கருவரை குடையப்பட்ட கடல் என கலங்கி வேந்தர் – சிந்தா:3 812/2
களி நல மன்னர் தங்கள் கடல் படை உடைந்தது அன்றே – சிந்தா:3 813/4
கார் கெழு கடல் என கலந்த அல்லதூஉம் – சிந்தா:3 828/3
உலம்பு மால் உவர் கடல் ஒலியின் மிக்கவே – சிந்தா:3 832/2
அளமரல் இலாத இன்ப கடல் அகத்து அழுந்தினானே – சிந்தா:3 841/4
மாறுகொண்டது ஓர் மா கடல் ஒத்தவே – சிந்தா:4 859/4
திருந்து சாமரை வீசுவ தெண் கடல்
முரிந்த மொய் திரை போன்ற அகில் புகை – சிந்தா:4 861/1,2
மாக்கள் மா கடல் வெள்ளம் அடுத்ததே – சிந்தா:4 866/4
வாள் மின்னு வண் கை வடி நூல் கடல் கேள்வி மைந்தர் – சிந்தா:4 882/1
நொய்தில் தேர்ந்து உரை நூல் கடல் என்று தம் – சிந்தா:4 886/3
மாசை மா கடல் மன்னவன் ஆடலின் – சிந்தா:4 911/2
அவா எனும் உடை கடல் அடைக்க பட்டதே – சிந்தா:4 913/4
கடல் அம் பவளம் மணையில் கன பொன் கயிற்றில் காய் பொன் – சிந்தா:4 922/1
அரு மாலை எண் வினையும் அகற்றி இன்ப கடல் ஆக்கி – சிந்தா:4 961/3
கடல் என காற்று என கடும் கண் கூற்று என – சிந்தா:4 973/1
வேலை மா கடல் வேட்கை மிக்கு ஊர்தர – சிந்தா:4 999/2
கரும் கடல் வெள் வளை கழல்பவோ எனும் – சிந்தா:4 1027/2
கடல் சூழ் வையம் கை படுத்தான் போன்று இது கூற – சிந்தா:4 1058/2
மீளா துன்ப நீள் கடல் மின்னின் மிசை வீழ்ந்தாள் – சிந்தா:4 1093/4
கரும் கடல் துளுப்பிட்டு ஆங்கு கல் என கலங்கி காமர் – சிந்தா:4 1112/3
வளை கடல் வலையின் சூழ்ந்து மால் வரை வேலி கோலி – சிந்தா:4 1115/1
கண்ணும் வாயும் இழந்து ஆம் கடல் கொண்டது காண்க என – சிந்தா:4 1158/2
கடல் சுறவு உயரிய காளை அன்னவன் – சிந்தா:5 1173/1
பொன்னார் இஞ்சி புகழ் வேந்தே பொறியின் வேட்கை கடல் அழுந்தி – சிந்தா:5 1243/3
கன்னி மூதெயில் கடல் உடுத்த காரிகை – சிந்தா:5 1250/3
அகழ் கடல் தானை வேந்தே அணி எயிறு ஈன்றது அன்றோ – சிந்தா:5 1268/4
நெடும்தகை நின்று நோக்க நீள் கடல் பிறந்த கோல – சிந்தா:5 1290/1
நீர் கொள் மா கடல் அனாற்கு நிகர் இல்லை நிலத்தில் என்றான் – சிந்தா:5 1303/4
மறுகும் மா கடல் போன்றது என் நெஞ்சமே – சிந்தா:5 1313/4
சொரிந்தவை தொகுத்து நோக்கின் தொடு கடல் வெள்ளம் ஆற்றா – சிந்தா:5 1391/2
செயற்கை அம் பிறவி நச்சு கடல் அகத்து அழுந்துகின்றார் – சிந்தா:5 1393/4
பனி வெண் திரை சூழ் கடல் போல் பழுவம் தோன்றிற்று அவணே – சிந்தா:6 1414/4
அறை கடல் வள நகர் ஆயது என்பவே – சிந்தா:6 1446/4
கடல் வண்ணன் முக்குடை கீழ் காசு இன்று உணர்ந்தான் – சிந்தா:6 1468/2
ஈந்தது அ கடல் அவற்கு அமுதம் என்பவே – சிந்தா:6 1492/4
போது உக பொருது பூணும் பொரு கடல் முத்தும் மூழ்க – சிந்தா:6 1494/2
கடல் நித்திலம் வைத்த கதிர் முலையின் – சிந்தா:6 1515/1
பிரிவின்-கண் பிறந்த துன்பம் பெரும் கடல் அனையது ஒன்றால் – சிந்தா:6 1536/2
மாழை கொள் முகத்தின் தோன்றி வளை கடல் முளைத்தது அன்றே – சிந்தா:6 1541/4
கரை கடல் அனைய தானை காவலன் காதலானே – சிந்தா:7 1693/4
அறை கடல் படை ஆர்ப்பொடு எழுந்தவே – சிந்தா:7 1776/4
கை மாண் கடல் படையுள் காவலனை ஆண்டு ஒழிய – சிந்தா:7 1801/1
கொண்டாம் கடல் வேலி கீழ் மகனை கூற்றம் ஆய் – சிந்தா:7 1809/3
இரும் கடல் மணி நிரை எய்தி நாம் கொண்ட பின் – சிந்தா:7 1827/1
அறை கடல் திரை ஒலித்து ஆங்கு என ஆர்த்ததே – சிந்தா:7 1833/4
காற்று என கடல் என கரு வரை உரும் என – சிந்தா:7 1837/3
நால் கடல் பரப்பும் வந்து நல் நகர் கண்ணுற்று என்ன – சிந்தா:7 1858/1
வேல் கடல் தானை பாய்மா விளங்கு ஒளி இவுளி திண் தேர் – சிந்தா:7 1858/2
கண் அகன் கடல் அம் கோடும் பறைகளும் முழங்கி விம்ம – சிந்தா:7 1859/1
மண்ணகம் மலிர காலாள் கடல் கிளர்ந்து எழுந்தது அன்றே – சிந்தா:7 1859/4
அங்கு இரண்டு அற்பு முன் நீர் அலை கடல் கலந்தது ஒத்தார் – சிந்தா:8 1910/4
அறைவாய் கடல் போல் அகன் காமம் அலைப்ப நின்றாள் – சிந்தா:8 1963/4
கண் நீர்மை காட்டி கடல் போல் அகன்ற என் – சிந்தா:8 1968/2
கடல் அணி திலகம் போல கதிர் திரை முளைத்தது அன்றே – சிந்தா:9 2053/4
கனை கடல் அமுதும் தேனும் கலந்துகொண்டு எழுதப்பட்ட – சிந்தா:9 2071/1
கந்துகன் கழற கல்லென் கடல் திரை அவிந்த வண்ணம் – சிந்தா:9 2097/1
நாட்டகத்து அமிர்தும் நளி கடல் அமிர்தும் நல் வரை அமிர்தமும் அல்லா – சிந்தா:10 2110/3
சேனை கடல் இடை செல்வனை கண்டு உவந்து – சிந்தா:10 2120/3
சிலம்பும் நீர் கடல் அம் தானை சீதத்தற்கு அரசு நாட்டி – சிந்தா:10 2141/3
கரும் கடல் சங்கும் கறந்த ஆன் பாலும் கனற்றிய கால் உகிர் உடைய – சிந்தா:10 2154/2
போலும் மேனிய பொரு கடல் கலத்தின் வந்து இழிந்த – சிந்தா:10 2161/3
ஆலும் கடல் தூர்த்தல் மலை அகழ்தல் இவை வல்லார் – சிந்தா:10 2165/2
அறையும் மா கடல் கார் என ஆர்த்தன – சிந்தா:10 2168/2
செல்லும் மா கடல் போன்றது சேனையே – சிந்தா:10 2169/4
வில்லார் கடல் அம் தானை வேந்தர் குழாத்துள் தோன்ற – சிந்தா:10 2196/2
போர் முக புலி கடல் புகுந்தது ஒத்ததே – சிந்தா:10 2218/4
கார் மலி கடல் அம் காலாள் கற்பக தாரினாற்கே – சிந்தா:10 2219/4
கடல் இரண்டு எதிர்ந்தது ஓர் காலம் ஒத்ததே – சிந்தா:10 2223/4
மா கடல் பெரும் கலம் காலின் மாறுபட்டு – சிந்தா:10 2231/1
காதலார்க்கு அமிர்து ஈந்த கடல் பவழ கடிகை வாய் – சிந்தா:10 2241/1
தெண் கடல் தானை ஓட நாணி வேல் செறித்திட்டானே – சிந்தா:10 2250/4
கடல் மருள் சேனை சிந்த காம்பிலி மன்னன் வீழ்ந்தான் – சிந்தா:10 2256/4
காற்றினால் புடைக்கப்பட்டு கடல் உடைந்து ஓட காமர் – சிந்தா:10 2267/3
ஆற்றல் அம் குமரன் செல்வான் அலை கடல் திரையின் நெற்றி – சிந்தா:10 2283/3
கனை கடல் வேலை எல்லை கடக்கலா-வண்ணம் நின்றார் – சிந்தா:10 2288/4
செவி மத கடல் அம் கேள்வி சீவகன் கழல்கள் வாழ்த்தி – சிந்தா:10 2292/3
கரு வளி முழக்கும் காரும் கனை கடல் ஒலியும் கூடி – சிந்தா:10 2296/1
கங்கை மா கடல் பாய்வதே போன்று காளை தன் கார் முகம் – சிந்தா:10 2309/1
காது ஆர் குழையும் கடல் சங்கமும் குங்குமமும் – சிந்தா:11 2349/1
வடி கண் மகளிர் ஒருசாரார் வரம்பு இல் இன்ப கடல் நீந்த – சிந்தா:11 2356/2
மின்னும் கடல் திரையின் மா மணி கை வெண் கவரி விரிந்து வீச – சிந்தா:11 2369/1
ஆழி மால் கடல் அகன் பெரும் கேள்விகள் துறைபோய் – சிந்தா:12 2386/1
நீல மா கடல் நெடு நகர் வாழ்க என அறைந்தார் – சிந்தா:12 2392/4
மாட மாநகர் மா கடல் ஒத்ததே – சிந்தா:12 2399/4
உவரி மா கடல் ஒல்லென் வெண் திரை – சிந்தா:12 2427/1
ஒத்தன வேலை வேள்வி ஒலி கடல் நான்கும் நாண – சிந்தா:12 2462/2
தொய் அற பெய்த தூ நீர் தொடு கடல் பவள செப்பும் – சிந்தா:12 2474/4
கூற்று அனான் முகம் கோலம் செய்தான் கடல்
தோற்றும் செம் சுடர் போல சுடர்ந்ததே – சிந்தா:12 2497/3,4
கடி நல் மலர் பள்ளி களிப்ப காம கடல் ஆழ்ந்தான் – சிந்தா:12 2503/4
கடல் படை வெள்ளம் சூழ காவலன் வீதி சேர்ந்தான் – சிந்தா:12 2524/4
கழும் ஒலி அரவ வானம் கனை பெயல் கடல் பெய்து அன்ன – சிந்தா:12 2526/3
கரை வாய முத்து ஈன்று கானல் மேயும் கடல் சேர்ப்பன் – சிந்தா:12 2558/2
ஆழ் கடல் வையத்து இல்லா அரு நிதி அரசு நல்ல – சிந்தா:12 2569/1
மாகமாய் கடல் எல்லை நிழற்றலால் – சிந்தா:12 2580/2
கடல் படை மன்னர் தம்மை காதலின் விடுத்து காமன் – சிந்தா:12 2597/1
நிலம் நெளி கடல் அம் தானை நிரந்து பூ சுமப்ப மன்னன் – சிந்தா:13 2641/2
அடர் பிணி அவிழும் ஆம்பல் அலை கடல் கானல் சேர்ப்பன் – சிந்தா:13 2652/3
பால் மிசை சொரியும் திங்கள் பனி கடல் முளைத்தது ஒத்தார் – சிந்தா:13 2658/4
அரும்புகின்றார் கடல் அமிர்தமே எனா – சிந்தா:13 2676/2
கரும கடல் கடந்த கை வல செல்வன் – சிந்தா:13 2741/1
பரவை வெண் திரை வட கடல் படு நுக துளையுள் – சிந்தா:13 2749/1
திரை செய் தென் கடல் இட்டது ஓர் நோன் கழி சிவணி – சிந்தா:13 2749/2
பல்லினார்களும் படு கடல் பரதவர் முதலா – சிந்தா:13 2751/2
ஓத மா கடல் உடை கலத்தவர் உற்றது உறவே – சிந்தா:13 2759/4
சிலையினால் மாக்கள் கொன்று செழும் கடல் வேட்டம் ஆடி – சிந்தா:13 2770/1
கடல் அரணம் ஆகாது காடு அரணம் ஆகா – சிந்தா:13 2782/1
கண்ணார் கடல் மண்டி காற்றில் கவிழுங்கால் – சிந்தா:13 2793/2
கொங்கு அலர் கோதை நல்லார் குரை கடல் அமிர்தம் ஆக – சிந்தா:13 2805/3
தெண் கடல் அமிர்தின் செய்த பாவையின் பாவை நிற்ப – சிந்தா:13 2837/2
தடம் கடல் நடுவுள் தீவு பல உள அவற்றுள் தோன்றி – சிந்தா:13 2842/2
அறை கடல் வேலி காத்து உன் அலங்கல் வேல் தாயம் எல்லாம் – சிந்தா:13 2883/3
விலை பெரு மணியை முந்நீர் நடு கடல் வீழ்த்தது ஒத்தான் – சிந்தா:13 2884/4
பால் வளை பரந்து மேயும் படு கடல் வளாகம் எல்லாம் – சிந்தா:13 2906/1
நால் கடல் வளாகம் காக்கும் நம்பி-தன் கண்கள் ஆக – சிந்தா:13 2916/3
கரும் கடல் பிறப்பின் அல்லால் வலம்புரி காணும்-காலை – சிந்தா:13 2924/1
அல்லாந்து அகன் கோயில் ஆழ் கடல் போல் ஆயிற்றே – சிந்தா:13 2964/4
கழலான் நகரம் அமுது கடை கடல் போல் கலங்கிற்று அன்றே – சிந்தா:13 2970/4
கரும் கடல் கல் என் சும்மை கரந்ததும் ஒத்தது அன்றே – சிந்தா:13 2975/4
கலை உலாய் நிமிர்ந்த அல்குல் கடல் விளை அமுதம் அன்னார் – சிந்தா:13 2976/1
மல்லன் மா கடல் அன்ன கிடங்கு அணிந்து – சிந்தா:13 3006/1
தத்து நீர் தண் கடல் பவழ தாமமும் – சிந்தா:13 3010/3
வெய்ய வெம் நோய் வினை உதைப்ப வீழ்ந்து துன்ப கடல் அழுந்தி – சிந்தா:13 3019/3
பழுது இல் நறு நெய் கடல் சுடர் போல் பல்லாண்டு எல்லாம் பரியாரே – சிந்தா:13 3020/4
நால் கடல் கடந்து அவன் நமோ என்று இட்டிட – சிந்தா:13 3035/3
தொக்க கடல் போல் சுதங்கள் நிறைந்தனவே – சிந்தா:13 3038/4
தாம் ஆர்ந்த சீல கடல் ஆடி சங்கு இனத்துள் – சிந்தா:13 3040/3
செறி இரும் பவழ செப்பு தெண் கடல் திரையின் நேரே – சிந்தா:13 3047/4
கனை கடல் கவர செல்லும் கண மழை தொகுதி போலும் – சிந்தா:13 3051/1
பாட்டு அரும் கேவல பரவை மா கடல்
கூட்டரும் கொழும் திரை முகந்து மா முனி – சிந்தா:13 3060/1,2
தெளி கடல் சுடுவது ஒத்து தீ உமிழ் திங்கள் நான்கும் – சிந்தா:13 3070/3
பார் கடல் பருகி மேகம் பாம்பு இனம் பதைப்ப மின்னி – சிந்தா:13 3071/1
சுற கடல் அனைய தானை துளங்க போர் செய்தது அன்றே – சிந்தா:13 3075/4
நிறை கடல் விஞ்சை வேந்தர் நீள் நில மன்னர் சேர்ந்தார் – சிந்தா:13 3084/4
முழங்கு கடல் நெற்றி முளைத்து எழுந்த சுடரே போல் – சிந்தா:13 3093/1
மழை குரல் உருமு உவா ஓத மா கடல்
பிழைத்த ஓர் அரு மணி பெற்றது ஒக்குமால் – சிந்தா:13 3109/1,2

TOP


கடல்-இடை (3)

இழை முகத்து எறி படை இலங்கு வாள் கடல்-இடை
மழை முகத்த குஞ்சரம் வாரியுள் வளைத்தவே – சிந்தா:1 275/3,4
மல்லல் மா கடல்-இடை கல் என கலம் கவிழ்த்து – சிந்தா:3 572/1
கரு முகில் பொடித்த வெய்யோன் கடல்-இடை நடப்பதே போல் – சிந்தா:7 1724/1

TOP


கடலக (1)

முணையினால் கடலக முழக்கம் ஒத்தவே – சிந்தா:10 2222/4

TOP


கடலகத்து (3)

நாதன் என்ன படுவோய் நீ நவை செய் பிறவி கடலகத்து உன் – சிந்தா:5 1242/3
கடலகத்து அழுந்த வேண்டா களைக இ கவலை என்றான் – சிந்தா:8 1914/4
காசு அற கலந்த இன்ப கடலகத்து அழுந்தினாரே – சிந்தா:9 2080/4

TOP


கடலானே (1)

கண்டான் சேர்ந்தான் காளையை கல்வி கடலானே – சிந்தா:7 1636/4

TOP


கடலில் (1)

கரை கொன்று இரங்கும் கடலில் கலி கொண்டு கல் என் – சிந்தா:4 1063/1

TOP


கடலின் (11)

கடி மண கிழமை ஓர் கடலின் மிக்கதே – சிந்தா:1 196/4
ஆய்ந்த குருகுலமாம் ஆழ் கடலின் உள் முளைத்த அற செங்கோலாய் கதிரினை – சிந்தா:1 290/3
கல்லென் சும்மை ஓர் கடலின் மிக்கதே – சிந்தா:2 413/4
கங்கையின் கரையது கடலின் தோன்றுமே – சிந்தா:5 1179/4
தெள் அறல் யாறு பாய்ந்த திரை தவழ் கடலின் வெஃகி – சிந்தா:5 1387/1
காற்று எறி கடலின் சங்கும் முழவமும் முரசும் ஆர்ப்ப – சிந்தா:10 2152/2
காரின் முழங்கும் களிறும் கடலின் முழங்கும் தேரும் – சிந்தா:10 2195/1
கல் என கடலின் நெற்றி கவுள் படுத்திட்டு நாகம் – சிந்தா:10 2324/2
ஆட்டு நீர் கடலின் ஆர்த்தது அணி நகர் வென்றி மாலை – சிந்தா:10 2325/3
இ நகர் கால் பொரு கடலின் எங்கணும் – சிந்தா:13 2629/3
வளை பொலி கடலின் ஆர்த்து வலம் கொண்டு நடந்த அன்றே – சிந்தா:13 3116/4

TOP


கடலினுள் (1)

மூ உலகு உச்சி இன்ப கடலினுள் மூழ்கினானே – சிந்தா:13 3117/4

TOP


கடலும் (5)

கடத்து-இடை முழங்க காரும் கடலும் ஒத்து எழுந்த அன்றே – சிந்தா:2 447/4
தேம் புனலை நீர் கடலும் சென்று தரல் இன்றே – சிந்தா:3 848/3
போரின் முழங்கும் புரவி கடலும் புகை வாள் கடலும் – சிந்தா:10 2195/2
போரின் முழங்கும் புரவி கடலும் புகை வாள் கடலும்
சீரின் முழங்கும் முரசும் அலறும் சிறு வெண் சங்கும் – சிந்தா:10 2195/2,3
நலம் கொள் தீம் பால் குண கடலும் உடையார் நம்மை உடையாரே – சிந்தா:13 2813/4

TOP


கடலுள் (13)

வெறி புலம் கன்றி நின்றார் வேதனை கடலுள் நின்றார் – சிந்தா:1 375/4
கல் புனை திணி திண் தோளான் கவலை நீர் கடலுள் பட்டான் – சிந்தா:1 390/4
கரை கடலுள் கால கணை பின் ஒழிய முந்நீர் – சிந்தா:3 502/2
கள் செய் கடலுள் இளமை கூம்பின் கடி செய் மாலை – சிந்தா:4 929/2
ஆறு எலாம் கடலுள் வைகும் அரும் தவத்து இறைவன் நூலுள் – சிந்தா:4 1127/1
மன்னன் செய்த சிறை மா கடலுள் குளித்து ஆழ்வுழி – சிந்தா:4 1149/1
காமா கடலுள் கலம் கவிழ்த்தேன் கண்ணுள் நீர் – சிந்தா:7 1805/3
கொழித்து இரை கடலுள் மூழ்கி கோதை கண் துயின்ற அன்றே – சிந்தா:8 1986/4
கால் ஆசோடு அற எறிந்த கனை கழல் கால் அலை கடலுள்
நீல நீர் சுறா இனம் போல் நெய்த்தோருள் பிறழ்ந்தனவே – சிந்தா:10 2236/3,4
தொடி தோள் மகளிர் ஒருசாரார் துயர கடலுள் அவர் நீந்த – சிந்தா:11 2356/1
சீவகன் என்னும் செம் நீர் பவள மா கடலுள் பாய்வான் – சிந்தா:12 2460/2
தோள் நீர் கடலுள் பவள வாய் தொண்டை கனிகள் தொழுதனவே – சிந்தா:13 2697/4
பொருவற்கு அரிய புல கடலுள் ஆழ்ந்தார் – சிந்தா:13 3141/4

TOP


கடலுள்ளே (1)

துஞ்சிற்று உலகு அந்தோ துன்ப கடலுள்ளே – சிந்தா:13 2792/4

TOP


கடலே (2)

அலகை இல்லா குண கடலே யாரும் அறியப்படாய் ஆதி – சிந்தா:5 1244/3
வேலை கடலே போல் துன்பம் விளையுமே – சிந்தா:13 2796/4

TOP


கடலை (10)

புறந்தந்து என்பால் துயர் கடலை நீந்தும் புணை மற்று ஆகா-கால் – சிந்தா:1 311/2
கசிவு எனும் கடலை நீந்தி கரை எனும் காலை கண்டார் – சிந்தா:4 1132/4
கடலை ஏந்தி நிலத்து இட்டு என மாரி கலந்ததே – சிந்தா:4 1157/4
யாம கடலை நீந்துவேன் யாரும் இல்லா தமியேனே – சிந்தா:7 1663/4
காசில் கல்வி கடலை கரைகண்டார் காளைமாரே – சிந்தா:7 1675/4
கட்டு அழல் செய் காம கடலை கடையலுற்றான் – சிந்தா:9 2030/4
நீத்து நீர் கடலை நீந்தும் புணை என விடுத்தல் செல்லார் – சிந்தா:13 2804/4
அலகை இலா குண கடலை அகல் ஞான வரம்பானை – சிந்தா:13 3023/3
ஏத்தரிய குண கடலை இகல் இன்ப வரம்பானை – சிந்தா:13 3024/3
முடி தவ கடலை நீந்தி இன்னணம் முற்றினானே – சிந்தா:13 3073/4

TOP


கடலொடு (1)

கரை பொரு கடலொடு கார் கண்ணுற்று என – சிந்தா:3 777/1

TOP


கடவ (4)

உள் உறுத்து எழுந்து பொங்கி உடல் சினம் கடவ நோக்கி – சிந்தா:3 768/2
உடல் சினம் கடவ குப்புற்று உரும் என உரறி ஆர்த்தான் – சிந்தா:4 980/4
ஊழ் பிணைந்து உருமின் சீறி உடல் சினம் கடவ சொன்னான் – சிந்தா:4 1120/4
உருத்து எரி தவழ நோக்கி உடல் சினம் கடவ சொன்னான் – சிந்தா:7 1857/4

TOP


கடவது (1)

காவல் மன்னரும் கடிகையும் கடவது நிறைத்தார் – சிந்தா:11 2367/4

TOP


கடவுள் (29)

கறை அற முயல்வது ஓர் கடவுள் ஒத்ததே – சிந்தா:1 96/4
கயில் அணி கதிர் நகை கடவுள் ஒத்து உலம்பினான் – சிந்தா:1 276/4
பால் நெறி பலவும் நீக்கி பருதி அம் கடவுள் அன்ன – சிந்தா:1 374/2
பசும் கதிர் கடவுள் யோகம் பழிப்பு அற நுனித்து வல்லான் – சிந்தா:3 621/1
விசும்பு இவர் கடவுள் ஒப்பான் விரிச்சிகன் அறிந்து கூற – சிந்தா:3 621/2
விண் விட்டு கடவுள் வீழ நுடங்கின புருவம் நெஞ்சம் – சிந்தா:3 676/3
கண் நுதல் கடவுள் சீற கனல் எரி குளித்த காமன் – சிந்தா:3 695/1
கனை வண்டு ஓதி கை தொழும் கடவுள் கண்ணில் கண்டவர் – சிந்தா:3 709/3
கத்தி கை கண்ணி நெற்றி கைதொழு கடவுள் அன்ன – சிந்தா:4 971/1
கதுமென கடவுள் தோன்றி கடை முகம் குறுக வந்தான் – சிந்தா:4 1124/4
தனி முதிர் கடவுள் கோயில் தான் வலம் கொண்டு செல்வான் – சிந்தா:5 1240/3
கார் ஆர் பூம் பிண்டி கடவுள் நீ அன்றே – சிந்தா:5 1247/4
கை வளர் கரும்பு உடை கடவுள் ஆம் எனின் – சிந்தா:5 1263/1
கரிகை உலகு உணர் கடவுள் பாடுமே – சிந்தா:6 1466/4
கடி மணம் இயற்றினார் கடவுள் நாளினால் – சிந்தா:6 1490/3
வெம் கதிர் கடவுள் வியன் தேர் வரை – சிந்தா:7 1607/1
கண்டு எலாம் வியந்து நோக்கி வில் உடை கடவுள் என்றான் – சிந்தா:7 1642/4
கண்ணி நான் இயக்கன் தன்னை சிந்தித்தேன் கடவுள் வாழ்த்தி – சிந்தா:7 1752/3
கனை கதிர் கடவுள் கண் விழித்த-காலையே – சிந்தா:8 1943/1
விரி கதிர் கடவுள் போல வெறு நிலத்து ஒலிப்ப வீழ்ந்தான் – சிந்தா:10 2189/4
காளம் ஆகு இருளை போழ்ந்து கதிர் சொரி கடவுள் திங்கள் – சிந்தா:10 2245/1
கல் புரி கடவுள் ஆன் பால் அவியொடு கலப்ப வைத்து – சிந்தா:12 2464/2
கொண்டு அழல் கடவுள் பொங்கி வலம் சுழன்று எழுந்தது என்ப – சிந்தா:12 2466/3
நாகத்தால் விழுங்கப்பட்ட நகை மதி கடவுள் போல – சிந்தா:13 2610/1
காதி கண் அரிந்து வென்ற உலகு உணர் கடவுள் காலத்து – சிந்தா:13 2713/1
கடி மலர் பிண்டி கடவுள் கமலத்து – சிந்தா:13 2739/1
கணை கவின் அழித்த கண்ணார் துறந்து போய் கடவுள் ஆனான் – சிந்தா:13 2887/4
துறவு நெறி கடவுள் அடி தூமமொடு தொழுதார் – சிந்தா:13 3091/4
காலம் ஒரு மூன்றும் உடனே உணர்ந்த கடவுள்
கோல மலர் சேவடிகள் கொண்டு தொழுதும் யாம் – சிந்தா:13 3092/3,4

TOP


கடவுளர் (3)

காசு அறு துறவின் மிக்க கடவுளர் சிந்தை போல – சிந்தா:4 851/1
கலை வலார் நெஞ்சில் காமமே போன்றும் கடவுளர் வெகுளியே போன்றும் – சிந்தா:10 2107/3
கடவுளர் இடனும் காசு இல் கணி பெறு நிலனும் காமர் – சிந்தா:11 2373/1

TOP


கடவுளின் (2)

வெம்பினான் காரி உண்டி கடவுளின் கனன்று வேந்தன் – சிந்தா:3 670/3
கடி மதில் மூன்றும் எய்த கடவுளின் கனன்று சொன்னான் – சிந்தா:4 1087/4

TOP


கடவுளை (2)

அழல் உடை கடவுளை அரவு சேர்ந்து என – சிந்தா:4 1092/3
உலகு உணர் கடவுளை உருகெழு திறலினை – சிந்தா:12 2562/1

TOP


கடவுளொடு (1)

சுறவு கொடி கடவுளொடு காலன் தொலைத்தோய் எம் – சிந்தா:13 3091/1

TOP


கடற்கு (2)

கரும் கடற்கு இவர்ந்த வண்ணம் கடி நகர்க்கு எழுந்த அன்றே – சிந்தா:4 972/4
கல் சிறை அழித்து வெள்ளம் கடற்கு அவாய் ஆங்கு கற்றோர் – சிந்தா:13 2612/1

TOP


கடன் (12)

தாங்கல் கடன் ஆகும் தலை சாய்க்க வரு தீ சொல் – சிந்தா:3 498/3
நீங்கல் மடவார்கள் கடன் என்று எழுந்து போந்தான் – சிந்தா:3 498/4
காசு கண் பரிய வைகி கடன் தலை கழிந்த பின்னா – சிந்தா:3 586/2
ஆண் மக்கள் கடன் என்று எண்ணி அறிவு இன்மை துணிந்த குற்றம் – சிந்தா:4 1119/2
நினைத்து நீங்குதல் ஆண் கடன் நீங்கினால் – சிந்தா:5 1400/2
கனைத்து வண்டு உணும் கோதையர் தம் கடன்
மனை கண் வைகுதல் மாண்பொடு என சொன்னாள் – சிந்தா:5 1400/3,4
தம் பரிவு அகற்றி ஓம்பி நீர் கடன் மரபு தாங்கு இ – சிந்தா:7 1737/2
கையார் இலங்கு எஃகின் கந்து கடன் கொடுபோய் – சிந்தா:7 1802/1
சச்சந்தனனே சுதஞ்சணனே தரணி கந்து கடன் விசயன் – சிந்தா:13 2705/3
நூல் கடன் மாதவன் நுனித்த நல் அறம் – சிந்தா:13 2746/3
கோல் கடன் மன்னனுக்கு உரைக்கும் என்பவே – சிந்தா:13 2746/4
களவு கடன் ஆக கடிந்திடுதல் சூதே – சிந்தா:13 2870/4

TOP


கடா (7)

கந்து கொல் கடா களி யானை மன்னவன் – சிந்தா:1 186/2
கடா களிற்று எறுழ் வலி காளை சீவகன் – சிந்தா:4 916/3
அடல் அரும் கடா களிற்று அசனி வேகமே – சிந்தா:4 973/4
மாற்றவர் மலைப்பின் ஆங்கே வாள் கடா கொண்டு நொய்தா – சிந்தா:4 1143/1
மோட்டு இளம் குரும்பை அன்ன முலை கடா களிறு முத்தம் – சிந்தா:7 1688/1
கந்து அடு வெகுளி வேக கடா முக களிற்று வேந்தே – சிந்தா:13 2765/4
இனம் பயில் கடா களிற்று இன்பம் எய்தினார் – சிந்தா:13 3135/4

TOP


கடாத்த (4)

கார் விளை மேகம் அன்ன கவுள் அழி கடாத்த வேழம் – சிந்தா:2 433/1
நீர் மலி கடாத்த கொண்மூ நெற்றி மேல் மின்னின் நொய்தா – சிந்தா:7 1862/2
விண் புக உயிரை பெய்வான் வீழ்தரு கடாத்த வேழம் – சிந்தா:10 2250/2
கந்து ஆர் கடாத்த களிறும் கொடி தேர்கள் நூறும் – சிந்தா:12 2564/3

TOP


கடாத்தது (2)

மத்திரிப்பு உடைய நாகம் வாய் நிறை கடாத்தது ஆகி – சிந்தா:3 753/1
பொருது இழி அருவி போன்று பொழி தரு கடாத்தது ஆகி – சிந்தா:4 974/1

TOP


கடாத்து (1)

பணியார் கமழ் கடாத்து அண்ணல் அரசுவா பண்ணார் பாய்மா – சிந்தா:13 2968/3

TOP


கடாம் (3)

கடாம் திறந்திட்டு வானின் களகள முழங்கும் வேழம் – சிந்தா:3 806/1
காற்று என உரறி நாகம் கடாம் பெய்து கனலின் சீறி – சிந்தா:4 981/2
அணி திகழ் அரசுவா அதன் கடாம் சாற்றாதோ – சிந்தா:13 3087/4

TOP


கடாய் (1)

மண் பக இடிக்கும் சிங்கம் என கடாய் மகதர் கோமான் – சிந்தா:10 2250/3

TOP


கடாயினானே (1)

கோமுகன் கொலைவல் யானை கூற்று என கடாயினானே – சிந்தா:10 2270/4

TOP


கடாவி (1)

தேர் பரி கடாவி தேம் தார் சீவகன் அருளில் போகி – சிந்தா:2 442/2

TOP


கடாவிடு (1)

கச்சு அற நிமிர்ந்து மாந்தர் கடாவிடு களிறு போல – சிந்தா:4 1153/1

TOP


கடி (87)

கண் நோக்கு உடைந்து கடி_மாடம் அடைந்தவாறும் – சிந்தா:0 13/4
கண்டு ஆங்கு உவந்து கடி பெய்து இவண் காத்தும் என்று – சிந்தா:0 22/2
அண்ணல் அம் கடி நகர் அமைதி செப்புவாம் – சிந்தா:1 78/4
கை புனை சாந்தமும் கடி செய் மாலையும் – சிந்தா:1 80/1
கடி நல கரும்பொடு காய் நெல் கற்றையின் – சிந்தா:1 81/1
ஆசைப்பட்டு அரசு வைக அரும் கடி கமழும் அன்றே – சிந்தா:1 109/4
காய்த்துறு தமனிய துகளொடு கடி கமழ் – சிந்தா:1 120/3
திரு விழை கடி மனை திறவிதின் மொழிவாம் – சிந்தா:1 124/4
கண்களுக்கு இடன் ஆம் கடி மார்பனே – சிந்தா:1 158/4
கடி மண கிழமை ஓர் கடலின் மிக்கதே – சிந்தா:1 196/4
கார்த்திகை விளக்கு இட்டு அன்ன கடி கமழ் குவள பந்தார் – சிந்தா:1 256/2
மையார் கடி பிணையும் வார் குழையும் களைந்திடுவார் கையால் வயிறு அதுக்குவார் – சிந்தா:1 295/3
கன்னியை தருதும் என்று கடி முரசு இயம்ப கொட்டி – சிந்தா:2 440/3
கட்டு அவிழ் தாரினான் தன் கடி மனை மகிழ்ந்து புக்கான் – சிந்தா:3 583/4
கடி நகர் இடி முரசு அறை-மின்அம் எனவே – சிந்தா:3 602/4
அண்ணலை ஆதி ஆக அரும் கடி நகரை வாழ்த்தி – சிந்தா:3 609/2
கண் ஒளிர் கடிப்பின் ஓச்சி கடி முரசு அறைந்த-காலை – சிந்தா:3 609/4
அரும் கடி மிடறும் விம்மாது அணி மணி எயிறும் தோன்றா – சிந்தா:3 658/2
கடி அரங்கு அணிந்து மூதூர் கடல் கிளர்ந்தது அனையது ஒப்ப – சிந்தா:3 672/1
கடி மலர் மாலை நாற்றி கம்பல விதானம் கோலி – சிந்தா:3 837/3
நாக நாள்மலர் நாறு கடி நகர் – சிந்தா:4 855/1
கன்னிமாடம் அடைய கடி மலர் – சிந்தா:4 900/2
கள் செய் கடலுள் இளமை கூம்பின் கடி செய் மாலை – சிந்தா:4 929/2
கலந்து எழு திரை நுண் ஆடை கடி கய மடந்தை காமர் – சிந்தா:4 964/1
கரும் கடற்கு இவர்ந்த வண்ணம் கடி நகர்க்கு எழுந்த அன்றே – சிந்தா:4 972/4
கடி கமழ் பூம் சிகை காமர் மல்லிகை – சிந்தா:4 1011/1
கடி மதில் மூன்றும் எய்த கடவுளின் கனன்று சொன்னான் – சிந்தா:4 1087/4
அரும் கடி அரண மூதூர் ஆகுலம் மயங்கிற்று அன்றே – சிந்தா:4 1112/4
கால தீ நகரை மேய கடி அரண் கடிந்த அம்பின் – சிந்தா:4 1141/1
கை மலர்ந்து அனைய காந்தள் கடி மலர் நாறு கானம் – சிந்தா:5 1214/1
கடி மதிலும் கட்டு அழித்த காவலன் நீ அன்றே – சிந்தா:5 1245/4
கம்பலம் போர்த்த போலும் கடி மலர் காவு புக்காள் – சிந்தா:5 1269/4
காது சேர்ந்த கடி பிணை கையது – சிந்தா:5 1323/1
கரப்பு நீர் கங்கை அம் கள் கடி மலர் கமல பள்ளி – சிந்தா:5 1385/1
கண்டத்தின் நாவியார் தம் கடி மனை துறந்து காட்டுள் – சிந்தா:6 1434/3
கடி கமழ் தாமரை கண்ணின் வண்ணமே – சிந்தா:6 1460/4
கடி கமழ் குழலினால் கட்டி மெய் எலாம் – சிந்தா:6 1482/1
கடி மணம் இயற்றினார் கடவுள் நாளினால் – சிந்தா:6 1490/3
கலவ மா மயில் எருத்தில் கடி மலர் அவிழ்ந்தன காயா – சிந்தா:7 1558/1
கானகத்தின் ஏகுகின்றான் கடி பொழில் கவின் கண்டு எய்தி – சிந்தா:7 1567/1
கடி மாலை சூடி கருப்பூரம் முக்கி – சிந்தா:7 1574/1
களி செய் கோசிக நீர் விழ கடி மாலை மேல் தொடர்ந்து கீழ் – சிந்தா:7 1673/1
கணை கடி கண்ணி சொல்ல காணிய யானும் சென்றேன் – சிந்தா:7 1721/1
இணை கடி சீயம் அன்னான் இளமையும் வனப்பும் ஏரும் – சிந்தா:7 1721/3
காவி கழுநீர் குவளை ஆம்பல் கடி கமலம் – சிந்தா:7 1781/1
அரும் கடி அணி நகர் ஐயன் அங்கு இல்லையேல் – சிந்தா:7 1827/2
காந்தள் அம் கடி மலர் கண்ணி நெற்றியர் – சிந்தா:7 1848/1
தேனொடு கடி சுரும்பு அரற்றும் தே மலர் – சிந்தா:7 1849/2
காவின் மேல் கடி மலர் தெகிழ்ந்த நாற்றமும் – சிந்தா:8 1935/1
வாள் கடி எழில் நகர் வண்மை கணிய – சிந்தா:8 1944/2
கான் அவாம் கடி நாறும் மென் பள்ளி மேல் – சிந்தா:8 1983/3
புது கடி பொருந்துதி புக்க ஊர் எலாம் – சிந்தா:9 1999/2
காசு இல் கடி மாலை கலம் நொய்ய மதி கவற்கும் – சிந்தா:9 2033/2
கடி அறை மருங்கில் நின்ற மைந்தனை கண்டு நாணி – சிந்தா:9 2059/2
புனை கடி மாலை மாதர் திறத்து இது மொழிந்து விட்டார் – சிந்தா:9 2071/4
நாள் கடி மாலையாற்கு நங்கையை நல்கினானே – சிந்தா:9 2078/4
கழை வளர் குன்றில் களிறு நின்று ஆடும் கடி நறும் சந்தன சாரல் – சிந்தா:10 2105/3
கடி கமழ் மாலையும் கண்ணியும் சிந்தி – சிந்தா:10 2123/2
கடி மண் காவல் கருதினான் கோயில் ஆக கருதினான் – சிந்தா:10 2172/4
உடை நாணொடு கடி வட்டினொடு ஒளிர் வாளினொடு ஒருவன் – சிந்தா:10 2263/2
கற்பக மாலை சூட்டி கடி அர மகளிர் தோய்வர் – சிந்தா:10 2302/2
கண்ணாடி அன்ன கடி மார்பன் சிவந்து நீண்ட – சிந்தா:11 2327/1
கடி பூ மாலையவர் ஏந்த கமழ் தாமரை கண் கழீஇயினான் – சிந்தா:11 2356/4
களம் கொள் வேழத்தின் ஏற்றினர் கடி முரசு அறைவான் – சிந்தா:12 2388/4
கடி மலர் மங்கையர் காய் பொன் கிண்கிணி – சிந்தா:12 2407/1
நாள் கடி மயிர் வினை நன் பொன் தாமரை – சிந்தா:12 2413/3
பூ கடி கோயிலாள் புலம்ப ஆக்கினார் – சிந்தா:12 2413/4
பொன் அம் கடி மலரும் துகிலும் சாந்தும் புனைந்தாரே – சிந்தா:12 2501/4
கடி நல் மலர் பள்ளி களிப்ப காம கடல் ஆழ்ந்தான் – சிந்தா:12 2503/4
காதம் நான்கு அகன்ற பொய்கை கடி நகர் குவளை பூத்து – சிந்தா:12 2544/3
கடி செய் பைம் தார் கமழ் மாலை வேல் கந்துகற்கு சிறுவ யான் இ – சிந்தா:12 2587/3
கடி நிரை சிவிகை ஏறி கதிர் மணி குடை பின் செல்ல – சிந்தா:13 2650/2
களி வாய் குயில்கள் முழவு ஆக கடி பூம் பொழில்கள் அரங்கு ஆக – சிந்தா:13 2691/2
காம்பு ஏர் தோளார் களிறு ஈன்றார் கடைகள்-தோறும் கடி முரசம் – சிந்தா:13 2702/2
காழ் ஆர் வெள்ளி மலை மேலும் காவல் மன்னர் கடி நகர்க்கும் – சிந்தா:13 2704/3
கானவர் மகளிர் என்ன கடி மலர் நல்ல கொய்தும் – சிந்தா:13 2714/2
கடி மலர் மகளிர் ஒத்தார் காவலன் களி வண்டு ஒத்தான் – சிந்தா:13 2719/4
கடி மலர் பிண்டி கடவுள் கமலத்து – சிந்தா:13 2739/1
கயல் பாய்ந்து உகள கடி அன்னம் வெரீஇ – சிந்தா:13 2852/1
கடி விம்மு தாரான் கழல் கையின் தொழுது சேர்ந்தான் – சிந்தா:13 2865/4
கழித்த கடி பிணையும் கை வளையும் மாலையும் களைந்து முத்தும் – சிந்தா:13 2969/1
கடி மலர் நிறைந்து பூத்த கற்பக கொம்பும் காமர் – சிந்தா:13 2992/1
கடி மலர் கற்பகம் காமவல்லியோடு – சிந்தா:13 3025/3
பெரும் கடி நகரம் பேசின் இராசமாகிருகம் என்பர் – சிந்தா:13 3043/3
அரும் கடி அமரர் கோமான் அணி நகர் ஆயது ஒன்றே – சிந்தா:13 3043/4
கடி கமழ் தாமரை கண்ணினான் இவன் – சிந்தா:13 3057/2
கடி மலர் கமலத்து அன்ன கையினை மறித்து கொள்ளான் – சிந்தா:13 3073/3

TOP


கடி_மாடம் (1)

கண் நோக்கு உடைந்து கடி_மாடம் அடைந்தவாறும் – சிந்தா:0 13/4

TOP


கடிக்கு (1)

அழகனை மண்ணு பெய்து ஆங்கு அரும் கடிக்கு ஒத்த கோலம் – சிந்தா:5 1345/2

TOP


கடிகள் (1)

கடிகள் தவழ் குழல் மகளிர் கசிந்து மனம் கரிய – சிந்தா:7 1798/2

TOP


கடிகை (5)

கடிகை துவர் வாய் கமலம் கண்ணொடு அடி வண்ணம் – சிந்தா:9 2023/2
காதலார்க்கு அமிர்து ஈந்த கடல் பவழ கடிகை வாய் – சிந்தா:10 2241/1
காய் பொன் கடிகை கதிர் கை விளக்கு ஏந்தி மள்ளர் – சிந்தா:11 2350/2
கடிகை வாள் ஆரம் மின்ன கற்பக காவு கண்டும் – சிந்தா:13 2808/1
கரும்பு எறி கடிகை போன்றும் கதலிகை போழ்கள் போன்றும் – சிந்தா:13 3078/1

TOP


கடிகையும் (2)

கண்ணனாரொடு கடிகையும் வருக என வரலும் – சிந்தா:11 2362/2
காவல் மன்னரும் கடிகையும் கடவது நிறைத்தார் – சிந்தா:11 2367/4

TOP


கடிகையோடு (1)

கரும்பு எறி கடிகையோடு நெய் மலி கவளம் கொள்ளாது – சிந்தா:4 1076/2

TOP


கடித்த (1)

கன்னியை கடித்த நாகம் கன்னியே கன்னி நோக்கம் – சிந்தா:5 1288/1

TOP


கடித்தது (2)

இரை என வருந்த கவ்வி என்புற கடித்தது என்பார் – சிந்தா:5 1277/3
அரி குரல் கோழி நாமத்து அரவு அவள் கடித்தது ஆக – சிந்தா:7 1755/1

TOP


கடித்து (1)

கடித்து கிடந்து கவின் வளரும் காய் பொன் மகரம் கதிர் முலை மேல் – சிந்தா:13 2695/2

TOP


கடிதற்கு (1)

கதுமென சென்று நோக்கி காய் சினம் கடிதற்கு ஒத்த – சிந்தா:5 1273/3

TOP


கடிது (3)

சாவர் தொடினே கடிது கண்ட வகை வண்ணம் – சிந்தா:9 2016/2
அடிசில் கடிது ஆக்கி இவணே கொணர்-மின் என்றாள் – சிந்தா:9 2023/4
செறும் பெரிய தீ வினைகள் சென்று கடிது ஓடி – சிந்தா:13 2868/3

TOP


கடிதே (1)

காமனை கடிதே தம்-மின் தேவிர்காள் – சிந்தா:4 996/4

TOP


கடிந்த (2)

கால தீ நகரை மேய கடி அரண் கடிந்த அம்பின் – சிந்தா:4 1141/1
கற்பக மரமும் செம்பொன் மாரியும் கடிந்த கையான் – சிந்தா:5 1222/4

TOP


கடிந்தாள் (1)

வருந்தி ஈன்றாள் மறந்து ஒழிந்தாள் வளர்த்தாள் சொல் கேட்டு இல் கடிந்தாள்
முருந்தின்-காறும் கூழையை முனிவார் நின்னை என் முனிவார் – சிந்தா:7 1661/1,2

TOP


கடிந்திடுதல் (1)

களவு கடன் ஆக கடிந்திடுதல் சூதே – சிந்தா:13 2870/4

TOP


கடிந்து (5)

வாரியில் கடிந்து உடன் அகற்ற மற்ற வன் படை – சிந்தா:1 277/3
ஆள் கடிந்து அணங்கிய அணங்கு காட்டுளே – சிந்தா:1 321/4
இன்னது ஓர் இடத்தின் எல்லை ஆள் கடிந்து ஒழுகினாள் போல் – சிந்தா:4 906/2
கொலை கடிந்து இவறல் இன்றி கோ தொழில் நடாத்தும் அன்றே – சிந்தா:12 2583/4
கலி கடிந்து உலகம் காக்கும் காளையை கொணர்-மின் என்றான் – சிந்தா:13 2904/4

TOP


கடிப்பகை (1)

கடிப்பகை நுழைவு அற கதிர்த்த கை விரல் – சிந்தா:6 1464/3

TOP


கடிப்பிணை (1)

கடிப்பிணை காது சேர்த்தி சிகழிகை காதம் நாற – சிந்தா:9 2091/1

TOP


கடிப்பின் (1)

கண் ஒளிர் கடிப்பின் ஓச்சி கடி முரசு அறைந்த-காலை – சிந்தா:3 609/4

TOP


கடிப்பு (5)

மை விரி குழலினாளை மங்கல கடிப்பு சேர்த்தி – சிந்தா:2 488/2
பத்திர கடிப்பு மின்ன பதுமுகன் பகடு பேர்த்தான் – சிந்தா:10 2276/4
பத்திர கடிப்பு மின்ன பங்கியை வம்பின் கட்டி – சிந்தா:10 2277/1
ஏகம் ஆகி எரியும் மணியின் இயன்ற கடிப்பு வாங்கி – சிந்தா:12 2440/3
கடிப்பு வார் அங்குலி கொளீஇய கை துரந்து – சிந்தா:13 2830/1

TOP


கடிய (5)

குலத்தொடும் கோறல் எண்ணி கொடியவன் கடிய சூழ்ந்தான் – சிந்தா:1 261/4
கல் உண்டு கடிய வெம்பும் கான் உறை புறவம் எல்லாம் – சிந்தா:6 1430/3
காண்கிலேன் கடிய என்னா உருகி மெய் கரந்திட்டானே – சிந்தா:12 2443/4
காய்ந்து நித்திலம் கடிய சிந்தினார் – சிந்தா:13 2681/4
கொல்வதே கன்றி நின்றார் கொடியவர் கடிய நீரார் – சிந்தா:13 2776/1

TOP


கடியது (2)

சிங்கம் தான் கடியது ஆங்கு ஓர் செழும் சிங்க முழக்கின் சீறி – சிந்தா:3 765/3
கடியது ஓர் கௌவை செய்யும் கட்டு எயிற்று அரவின் என்றேன் – சிந்தா:5 1396/3

TOP


கடியவே (1)

காதலாள் கரிந்து நைய கடியவே கனைந்து கன்றி – சிந்தா:13 2769/1

TOP


கடியவை (1)

கடியவை முன்பு செய்தேன் கண்ணினால் காண சில் நாள் – சிந்தா:13 2642/1

TOP


கடியன (2)

கடியன கச்சினால் கட்டப்பட்டன – சிந்தா:6 1483/1
காண்கலேன் கடியன கண்ணினால் எனா – சிந்தா:10 2233/2

TOP


கடியிர் (1)

கடியிர் நீர் ஐய நீரே என கசிந்து உருகி காய் பொன் – சிந்தா:7 1744/2

TOP


கடியின் (1)

செந்நீர் கடியின் விழவாட்டினுள் தேம் கொள் சுண்ணம் – சிந்தா:0 12/2

TOP


கடியும் (1)

காட்டி ஆர்க்கும் கௌவையும் கடியும் கௌவை கௌவையே – சிந்தா:1 73/4

TOP


கடியுமேனும் (1)

வள் இதழ் கோதை மற்று நகரொடும் கடியுமேனும்
வெள்ள நீள் நிதியின் இன்னே வேண்டிய விளைப்பல் என்றான் – சிந்தா:4 905/3,4

TOP


கடிவினை (4)

கான் சொரி முல்லை தாரான் கடிவினை முடிக என்றான் – சிந்தா:2 485/4
கண்டவர் மருள நாளை கடிவினை முடித்தும் என்றான் – சிந்தா:3 587/4
கந்துகன் சிறுவன் வேட்ட கடிவினை நொடியின் மற்று ஓர் – சிந்தா:3 836/2
எரி பொன் மேகலை இலக்கணை கடிவினை நொடிவாம் – சிந்தா:12 2385/4

TOP


கடிவோரும் (1)

கழித்து உண்ணும் காக்கை கடிவோரும் இன்றி – சிந்தா:13 2783/3

TOP


கடு (12)

கடு நடை கவரி நெற்றி கால் இயல் புரவி காய்ந்து – சிந்தா:3 701/2
கடு வெம் குறவன் எயப்பட்ட கன்னி பிணையின் நிலை கலங்கி – சிந்தா:7 1659/2
கடு நடை புரவி போரும் கரப்பற கற்று முற்றி – சிந்தா:7 1678/2
கடு மத களிப்பினால் கார் என முழங்கலின் – சிந்தா:7 1831/1
காம கடு நோய் கனல் சூழ்ந்து உடம்பு என்னும் மற்று இ – சிந்தா:8 1966/1
கடு நடை கற்றாய் கணவன் இழப்பாய் – சிந்தா:10 2125/2
காலனொடு சூழ்ந்த கடு நோய்களையும் ஒப்பார் – சிந்தா:10 2165/1
கலங்கு தெண் திரையும் காரும் கடு வளி முழக்கும் ஒப்ப – சிந்தா:10 2205/2
கண் வலை பட்ட-போழ்தே கடு நவை அரவோடு ஒக்கும் – சிந்தா:13 2611/2
கடு வளி புடைக்கப்பட்ட கண மழை குழாத்தின் நாமும் – சிந்தா:13 2618/1
நீள் நீர் முத்தம் நிரை முறுவல் கடு சுட்டு உரிஞ்ச கதிர் உமிழ்ந்து – சிந்தா:13 2697/3
கடு மணி கயல் கண் நல்லார் காமமும் பொருளும் சிந்தித்து – சிந்தா:13 2878/3

TOP


கடுக்க (1)

கடுக்க பேர்த்தனிர் தம்-மின் கலாய்க்குறின் – சிந்தா:4 940/2

TOP


கடுக (1)

காய்ந்தனன் கடுக உந்தி கப்பணம் சிதறினானே – சிந்தா:1 285/4

TOP


கடுகி (1)

கரை கடல் அழுவம் நீந்தி காற்றினும் கடுகி ஐஞ்ஞாறு – சிந்தா:3 506/3

TOP


கடுகிய (2)

கடுகிய வண்ணம் மாவின் தார் ஒலி காமர் பொன் தேர் – சிந்தா:3 794/3
கடுகிய இளையர் நோக்கும் கண்ணிய பொருளும் எண்ணி – சிந்தா:4 1086/1

TOP


கடுகின (1)

கடுகின கால் இயல் இவுளி காண்டலும் – சிந்தா:7 1850/3

TOP


கடுத்த (2)

கடுத்த ஒட்டகம் கால் செல்வ யாவையும் – சிந்தா:7 1773/2
கடுத்த வாள் கனல ஏந்தி கன்னியர் காவல் ஓம்ப – சிந்தா:13 2709/3

TOP


கடுத்து (2)

கைத்தலம் கடுத்து அடித்த பந்து நீக்கி வந்து அவண் – சிந்தா:4 1101/3
கடுத்து ஆங்கு வீழ கதிர் வான் பிறை அம்பின் எய்தான் – சிந்தா:10 2320/3

TOP


கடும் (15)

கவ்வையும் கடும் புனல் ஒலியும் காப்பவர் – சிந்தா:1 42/1
மாரியின் கடும் கணை சொரிந்து மள்ளர் ஆர்த்த பின் – சிந்தா:1 277/1
கை வரை அன்றி நில்லா கடும் சின மடங்கல் அன்னான் – சிந்தா:1 407/1
கானவர் இரிய வில்-வாய் கடும் கணை தொடுத்தலோடும் – சிந்தா:2 452/1
கடல் என காற்று என கடும் கண் கூற்று என – சிந்தா:4 973/1
கடும் துடி குரலொடு கடையும் கள் குரல் – சிந்தா:5 1202/1
கடும் தொடை கவர் கணை காமன் காமுற – சிந்தா:5 1218/1
கடும் திறல் நோய்களும் கெடுக்கும் வேண்டிய – சிந்தா:5 1218/3
கடும் கதிர் கனலி கோப்ப கார் இருள் உடைந்ததே போல் – சிந்தா:5 1290/2
கனை கடும் கதழ் பரி கால சக்கரமும் போல் – சிந்தா:7 1839/2
வீர ஆற்றல விளை கடும் தேறலின் நிறத்த – சிந்தா:10 2160/2
காற்றின் பரிக்கும் தேர் நூறும் கடும் கால் இவுளி ஆயிரமும் – சிந்தா:10 2174/3
காய்ந்து எறி கடும் கல் தன்னை கவுள் கொண்ட களிறு போல – சிந்தா:13 2910/1
அழல் ஏந்து வெம் கடும் சொல் உரும் ஏறு உண்டு ஆங்கு அலர் சிந்தி – சிந்தா:13 2945/1
கண் வெறி போக ஆங்கு ஓர் கடும் தவன் உருவம் நோக்கி – சிந்தா:13 3054/1

TOP


கடுவன் (1)

விழைந்த அ கடுவன் ஆங்கு ஓர் மந்தியை விளித்தது அன்றே – சிந்தா:13 2720/4

TOP


கடுவனோடு (1)

இன் கனி கவரும் மந்தி கடுவனோடு இரிய ஆட்டி – சிந்தா:13 2725/1

TOP


கடை (25)

மா சனம் இடம் பெறாது வண் கடை மலிந்தது அன்றே – சிந்தா:1 116/4
கண் இருண்டு நெறி மல்கி கடை குழன்ற கரும் குழல்கள் – சிந்தா:1 164/3
கண் கூடா கடை புடைத்து கைவல்லான் எழுதிய போல் – சிந்தா:1 166/3
சேல் அனைய சில் அரிய கடை சிவந்து கரு மணி அம் – சிந்தா:1 167/1
களி கயல் பொருவ போன்று கடை சிவந்து அகன்ற கண்ணாள் – சிந்தா:1 192/2
சேல் கடை மதர்வை நோக்கின் சில் அரி தடம் கண் நங்கை – சிந்தா:3 554/3
மணி கடை மருப்பின் வாளார் மாடக வயிர தீம் தேன் – சிந்தா:3 722/2
கல் மணி உமிழும் பூணான் கடை பல கடந்து சென்றான் – சிந்தா:4 1098/4
கதுமென கடவுள் தோன்றி கடை முகம் குறுக வந்தான் – சிந்தா:4 1124/4
கடை கந்து அன்ன தன் காமரு வீங்கு தோள் – சிந்தா:5 1312/1
பந்து எடுக்கலாத நங்கை பால் கடை வெண்ணெய் பாவை – சிந்தா:6 1532/2
கடை மாலை மற்று அவரே கண் புதைப்ப செல்லும் – சிந்தா:7 1574/3
புழை கடை புனல் அலைத்து ஒழுகும் பொற்பிற்றே – சிந்தா:7 1614/4
பூ மொய்த்திருந்த கடை மேல் புலம்புற்று இருந்தான் – சிந்தா:8 1966/4
மங்கைக்கு உரியான் கடை ஏறும் வந்து ஏறலோடும் – சிந்தா:8 1977/1
கண்டு கடை காவலர்கள் கழற முகம் நோக்கி – சிந்தா:9 2012/2
தொய்யில் முலையவர்கள் கடை தோன்றல் நனி புக்கான் – சிந்தா:9 2013/4
ஆர்ந்த செந்தாமரை முகத்தினாள் அடிகள் வந்து ஈங்கு அகன் கடை உளாள் – சிந்தா:12 2585/2
கடை தயிர் குரல வேங்கை கண்ணுற சென்று நண்ணி – சிந்தா:13 2717/1
காமம் பை பய கழிய தம் கடை பிடி சுருங்கி – சிந்தா:13 2760/1
வெம் கடை மழை கண் நோக்கி வெய்துற திரண்ட அன்றே – சிந்தா:13 2801/4
கடை இலா அறிவொடு காட்சி வீரியம் – சிந்தா:13 2847/1
கழலான் நகரம் அமுது கடை கடல் போல் கலங்கிற்று அன்றே – சிந்தா:13 2970/4
நும் கடை நோக்கி நாம் வாழும் வாழ்க்கையம் – சிந்தா:13 3033/3
காவி கண் கடை இடுக கால் சிலம்பு – சிந்தா:13 3124/3

TOP


கடை-தொறும் (1)

எழில் பொலி மணியினாலும் கடை-தொறும் இயற்றினாரே – சிந்தா:1 115/4

TOP


கடைக்கண் (2)

கண்டு உவப்பு அளித்தவர் கடைக்கண் ஏக்கற – சிந்தா:7 1622/2
வடியுறு கடைக்கண் நோக்க நெஞ்சு துட்கென்ன வார் பூம் – சிந்தா:9 2059/3

TOP


கடைகள்-தோறும் (1)

காம்பு ஏர் தோளார் களிறு ஈன்றார் கடைகள்-தோறும் கடி முரசம் – சிந்தா:13 2702/2

TOP


கடைகின்றது (1)

காதலால் கடைகின்றது காமமே – சிந்தா:5 1308/4

TOP


கடைகின்றவே (1)

மடை அவிழ்ந்த வெள்ளி இலை வேல் அம்பு பாய மணி செப்பகம் கடைகின்றவே போல் – சிந்தா:1 293/1

TOP


கடைசி (1)

கரிய வாய் நெடிய கண் கடைசி மங்கையர் – சிந்தா:5 1249/2

TOP


கடைசியர் (2)

கூறிய கடைசியர் குழாம் கொண்டு ஏகுவார் – சிந்தா:1 45/4
வளை கையால் கடைசியர் மட்டு வாக்கலின் – சிந்தா:1 50/1

TOP


கடைந்த (1)

கடைந்த பொன் செப்பு என கதிர்த்து வீங்கின – சிந்தா:9 2006/1

TOP


கடைந்ததூஉம் (1)

ஆனாதே இருள் பருகும் அரு மணி கடைந்ததூஉம்
தான் ஆகி இருளொடு ஓர் தாமரை பூ சுமந்து அன்ன – சிந்தா:1 169/2,3

TOP


கடைந்தவர் (1)

அத்தலை அலற முந்நீர் கடைந்தவர் அரவம் ஒப்ப – சிந்தா:4 963/2

TOP


கடைந்தன (1)

பிடி கை வென்று கடைந்தன போல் பஞ்சி ஆர்ந்த திரள் குறங்கு – சிந்தா:13 2695/1

TOP


கடைந்திடப்பட்ட (1)

நெறியின் நின்று கடைந்திடப்பட்ட நீர் – சிந்தா:5 1313/3

TOP


கடைந்திடுகின்ற (2)

கலக்கி இன் காமம் பொங்க கடைந்திடுகின்ற காளை – சிந்தா:3 711/3
காய்த்தியிட்டு உள்ளம் வெம்பி கடைந்திடுகின்ற காமம் – சிந்தா:13 2804/3

TOP


கடைந்து (7)

கந்து மா மணி திரள் கடைந்து செம்பொன் நீள் சுவர் – சிந்தா:1 155/1
வாள் கடைந்து அழுத்திய கண்ணினார்கள் தம் – சிந்தா:1 321/1
தோள் கடைந்து அழுத்திய மார்பன் தூங்கு இருள் – சிந்தா:1 321/2
தீம் பால்கடலை திரை பொங்க கடைந்து தேவர் – சிந்தா:2 492/1
கடைந்து பெய் மணி கை செம்பொன் காசு அறு தட்டின் சூழ்ந்து – சிந்தா:3 839/1
நாட்டிய மணி வரை கடைந்து நல் அமிர்து – சிந்தா:6 1445/1
அணி தகு பவளம் ஏற்ப கடைந்து முத்து அழுத்தி அம் பொன் – சிந்தா:12 2478/1

TOP


கடைப்பிடி (1)

கதி தள்ளி இராது கடைப்பிடி நீ – சிந்தா:5 1194/3

TOP


கடைய (1)

அரு வரை நாகம் சுற்றி ஆழியான் கடைய அன்று – சிந்தா:3 812/1

TOP


கடையலுற்றான் (1)

கட்டு அழல் செய் காம கடலை கடையலுற்றான் – சிந்தா:9 2030/4

TOP


கடையில் (1)

கனிய நின்று ஆடுவர் கடையில் காலமே – சிந்தா:6 1554/4

TOP


கடையும் (1)

கடும் துடி குரலொடு கடையும் கள் குரல் – சிந்தா:5 1202/1

TOP


கடையை (1)

கை சிலை கணையோடு ஏந்தி காமன் இ கடையை காப்பான் – சிந்தா:9 2090/4

TOP


கண் (473)

சேந்து ஒத்து அலர்ந்த செழும் தாமரை அன்ன வாள் கண்
பூம் தொத்து அலர்ந்த பசும் பொன் கொடி அன்ன பொற்பின் – சிந்தா:0 8/1,2
மை நீர் நெடும் கண் இரு மங்கையர் தம்முள் மாறாய் – சிந்தா:0 12/3
வண்ணம் நெடும் கண் குணமாலையை வைது மாறி – சிந்தா:0 13/2
கண் நோக்கு உடைந்து கடி_மாடம் அடைந்தவாறும் – சிந்தா:0 13/4
விள்ளா விழு சீர் வணிகன் மகள் வேல் கண் நோக்கம் – சிந்தா:0 20/2
இன் நீர் அமிர்து அன்னவள் கண் இணை மாரி கற்ப – சிந்தா:0 21/1
கண் வாள் அறுக்கும் கமழ்_தார்_அவன் தாயொடு எண்ணி – சிந்தா:0 24/1
கண் போன்ற மாமன் மகள் கண் மணி பாவை அன்ன – சிந்தா:0 26/2
கண் போன்ற மாமன் மகள் கண் மணி பாவை அன்ன – சிந்தா:0 26/2
கண் என குவளையும் கட்டல் ஓம்பினார் – சிந்தா:1 51/1
கரும்பு கண் உடைப்பவர் ஆலை-தோறெலாம் – சிந்தா:1 60/1
கூடினார் கண் அம் மலர் குவளை அம் குழி-இடை – சிந்தா:1 66/1
கண் உளார் நும் காதலர் ஒழிக காமம் ஈங்கு என – சிந்தா:1 72/1
கண் வலை காமுகர் என்னும் மா படுத்து – சிந்தா:1 78/1
கண் சிறைப்படு நிழல் காவு சூழ்ந்தவே – சிந்தா:1 79/4
வெம் களி இள முலை வேல் கண் மாதரார் – சிந்தா:1 94/2
வயிர வரை கண் விழிப்ப போன்று மழை உகளும் – சிந்தா:1 105/1
வான் உலாம் சுடர் கண் மூடி மாநகர் இரவு செய்ய – சிந்தா:1 111/2
எழுது வாள் நெடும் கண் இணை அம் நலார் – சிந்தா:1 133/1
அம் கண் மாநகர்க்கு ஆக்கம் அறாதது ஓர் – சிந்தா:1 139/3
செம் கண் இந்திரன் நகர் செல்வம் என்னது அன்னதே – சிந்தா:1 145/4
குன்று அயல் மணி சுனை குவளை கண் விழிப்பவும் – சிந்தா:1 148/2
கவ்வை அம் கருவி சூழ்ந்து கண் படுக்கும் மாடமும் – சிந்தா:1 153/1
காய்த்து நின்று கண் தெறூஉம் காமர் வல்லி மாதரார் – சிந்தா:1 154/2
அரிய-ஆயினும் அ வளை தோளி கண்
பெருகு காரிகை பேசுவல் பெண் அணங்கு – சிந்தா:1 163/2,3
கண் இருண்டு நெறி மல்கி கடை குழன்ற கரும் குழல்கள் – சிந்தா:1 164/3
கண் கூடா கடை புடைத்து கைவல்லான் எழுதிய போல் – சிந்தா:1 166/3
போல் குணத்த பொரு கயல் கண் செவி உற போந்து அகன்றனவே – சிந்தா:1 167/4
கங்கையின் சுழி அலைக்கும் கண் கொளா நுடங்கு இடையை – சிந்தா:1 172/2
கவ்விய தன் நோக்கினால் கண் விடுத்து காதல் நீர் – சிந்தா:1 180/3
தையலாள் நெடும் தடம் கண் வலைப்பட்டு சச்சந்தன் – சிந்தா:1 181/2
அரு மணி மரகதத்து அம் கண் நாறிய – சிந்தா:1 183/1
வடி தலை கண் மலர் வளர்த்த நோக்கமோடு – சிந்தா:1 194/3
கண் அகல் ஞாலம் காத்தல் எனக்கு என கமழும் கண்ணி – சிந்தா:1 202/3
பூ அலர் கொடியனார் கண் போகமே கழுமி மேலும் – சிந்தா:1 206/3
கண் கழூஉ செய்து கலை நலம் தாங்கி – சிந்தா:1 220/2
கண் மலர் தாள் கனவின் இயல் மெய் எனும் – சிந்தா:1 228/2
கண் கனிய கவர்ந்து உண்டு சின்னாள் செல – சிந்தா:1 230/2
கரும்பு ஆர் தோள் முத்தம் கழன்று செ வாய் விளர்த்து கண் பசலை பூத்த காமம் – சிந்தா:1 231/1
விரும்பு ஆர் முலை கண் கரிந்து திங்கள் வெண் கதிர்கள் பெய்து இருந்த பொன் செப்பே போல் – சிந்தா:1 231/2
காதி வேல் மன்னர் தங்கள் கண் என வைக்கப்பட்ட – சிந்தா:1 233/1
புண் தவழ் வேல் கண் பாவை பொறி இடம் திரிப்ப தோகை – சிந்தா:1 239/3
இறங்கு கண் இமையார் விழித்தே இருந்து – சிந்தா:1 248/3
கண் எரி தவழ வண் கை மணி நகு கடகம் எற்றா – சிந்தா:1 258/3
கண் அகன் புரிசை காக்கும் காவலர் அடைக என்றான் – சிந்தா:1 265/3
விண்டு கண் அருவி சோர விம்மு உயிர்த்து இனையை ஆதல் – சிந்தா:1 271/3
நீர் உடை குவளையின் நெடும் கண் நின்ற வெம் பனி – சிந்தா:1 274/1
வேல் மிடைந்த வேலியும் பிளந்து வெம் கண் வீரரை – சிந்தா:1 279/1
கண் இடம் கொண்ட மார்பில் தடாயின காது வெள் வேல் – சிந்தா:1 284/2
படை அவிழ்ந்த கண் பனி நீர் பாய விம்மா பரு முத்த நா மழலை கிண்கிணியினார் – சிந்தா:1 293/3
பானாள் பிறை மருப்பின் பைம் கண் வேழம் பகு வாய் ஓர் பை அணல் மா நாகம் வீழ்ப்ப – சிந்தா:1 296/1
செம் கண் குறுநரி ஓர் சிங்க ஏற்றை செகுத்து ஆங்கு அதன் இடத்தை சேர்ந்தால் ஒப்ப – சிந்தா:1 297/1
வெம் கண் களி யானை வேல் வேந்தனை விறல் எரியின் வாய் பெய்து அவன் பெயர்ந்து போய் – சிந்தா:1 297/2
பைம் கண் களிற்றின் மேல் தன் பெயரினால் பறை அறைந்தான் வேல் மாரி பெய்தால் ஒப்ப – சிந்தா:1 297/3
எஃகு என விளங்கும் வாள் கண் எறி கடல் அமிர்தம் அன்னாள் – சிந்தா:1 299/1
வார் தரு தடம் கண் நீர் தன் வன முலை நனைப்ப ஏல் பெற்று – சிந்தா:1 302/1
இடர் கொள் நெஞ்சத்து இறைவியும் இரும் கண் ஞாலத்து இருள் பருகி – சிந்தா:1 313/2
பொருந்திய உலகினுள் புகழ் கண் கூடிய – சிந்தா:1 327/1
இலங்கு பொன் கிண்கிணியும் கலையும் ஓங்க எறி வேல் கண்
மலங்க மணி மலர்ந்த பவள கொம்பு முழு மெய்யும் – சிந்தா:1 340/2,3
குடங்கை போல் உண் கண் கூனியும் கூர்ம் பரல் – சிந்தா:1 342/2
கையினால் அடி தைவர கண் மலர்ந்து – சிந்தா:1 345/2
கரும் காழ் அகிலின் நறும் புகையில் கழுமி கோதை கண் படுக்கும் – சிந்தா:1 349/2
வெம் கண் வேந்தற்கு அமிர்து ஆகி வேல் கண் பாவை பகை ஆய – சிந்தா:1 350/3
வெம் கண் வேந்தற்கு அமிர்து ஆகி வேல் கண் பாவை பகை ஆய – சிந்தா:1 350/3
அம் கண் முலையின் அணி முத்தும் அரும் பொன் பூணும் அகற்றினாள் – சிந்தா:1 350/4
அழல் என கனலும் வாள் கண் அ வளை தோளினாளும் – சிந்தா:1 368/2
காமனும் கனிய வைத்த புலம் கரை கண்டு கண் ஆர் – சிந்தா:1 370/3
புல் அற நெறி கண் நின்று பொருள்-வயின் பிழைத்தவாறும் – சிந்தா:1 382/3
நினையல் நீ நம்பி என்று நெடும் கண் நீர் துடைத்து நீவி – சிந்தா:1 391/2
செம் கண் புன் மயிர் தோல் திரை செம் முகம் – சிந்தா:2 431/1
வெம் கண் நோக்கின் குப்பாய மிலேச்சனை – சிந்தா:2 431/2
செம் கண் தீ விழியா தெழித்தான் கையுள் – சிந்தா:2 431/3
அம் கண் போது பிசைந்து அடு கூற்று அனான் – சிந்தா:2 431/4
கொம்பு கொண்டு அன்ன நல்லார் கொழும் கயல் தடம் கண் போலும் – சிந்தா:2 439/2
மன் நிரை பெயர்த்து மைந்தர் வந்தனர் கொள்க வாள் கண்
பொன் இழை சுடரும் மேனி பூம் கொடி அனைய பொற்பில் – சிந்தா:2 440/1,2
பார் கண் எழுந்த துகளால் பகல் மாய்ந்தது அன்றே – சிந்தா:2 444/4
இழுது ஒன்று வாள் கண் இளையார் இளையார்-கண் நோக்கின் – சிந்தா:2 445/1
மை நூறு வேல் கண் மடவார் மனம் போல மாய்ந்தார் – சிந்தா:2 453/4
நெல் எழில் நெடும் கண் அம்பு ஆ புருவ வில் உருவ கோலி – சிந்தா:2 458/3
கால் பரந்து இருந்த வெம் கண் கதிர் முலை கச்சின் வீக்கி – சிந்தா:2 459/2
பாகமே மறைய நின்ற படை மலர் தடம் கண் நல்லார் – சிந்தா:2 460/3
ஆள் வழக்கு ஒழிய நீண்ட அணி மலர் தடம் கண் எல்லாம் – சிந்தா:2 461/2
வாள் முகத்து அலர்ந்த போலும் மழை மலர் தடம் கண் கோட்டி – சிந்தா:2 470/1
தகை மதி எழிலை வாட்டும் தாமரை பூவின் அம் கண்
புகை நுதி அழல வாள் கண் பொன் அனாள் புல்ல நீண்ட – சிந்தா:2 474/1,2
புகை நுதி அழல வாள் கண் பொன் அனாள் புல்ல நீண்ட – சிந்தா:2 474/2
குலம் நினையல் நம்பி கொழும் கயல் கண் வள்ளி – சிந்தா:2 482/1
குனி வளர் சிலையை கொன்ற குவளை கண் கயலை கொன்ற – சிந்தா:2 486/2
வெள் வேல் மிளிர்ந்த நெடும் கண் விரை நாறு கோதை – சிந்தா:2 491/2
மாதுபடு நோக்கினவர் அவர் வாள் கண் வடு உற்ற – சிந்தா:3 499/2
கனை கடல் அழுவம் நீந்தி கண் கனிந்து இரங்கல் வேண்டா – சிந்தா:3 511/2
செம் கண் ஆயிரம் சேர்ந்தவன் பொன் நகர் – சிந்தா:3 528/2
கால் பரந்து இருந்த வெம் கண் கதிர் முலை கச்சின் வீக்கி – சிந்தா:3 541/2
வெள்ளி வேதண்டத்து அம் கண் வீவில் தென் சேடி பாலில் – சிந்தா:3 546/1
சேல் கடை மதர்வை நோக்கின் சில் அரி தடம் கண் நங்கை – சிந்தா:3 554/3
அரக்கு எறி குவளை வாள் கண் அம் வளை தோளினாளை – சிந்தா:3 560/1
கண் அயல் களிப்பன அண்ணல் யானை ஆயிரம் – சிந்தா:3 566/1
கதிர் நகை முறுவல் மாதர் கண் உறு கவலை தீர்த்தான் – சிந்தா:3 584/4
காசு கண் பரிய வைகி கடன் தலை கழிந்த பின்னா – சிந்தா:3 586/2
வேந்து அடு குருதி வேல் கண் விளங்கு இழை தாதை என்றான் – சிந்தா:3 608/4
கண் ஒளிர் கடிப்பின் ஓச்சி கடி முரசு அறைந்த-காலை – சிந்தா:3 609/4
கண் நிறம் முலையும் தோளும் சந்தன தேய்வை கொட்டி – சிந்தா:3 624/2
கண் கனைந்து இடியின் வெம்பி கடல் என முரசம் ஆர்ப்ப – சிந்தா:3 628/2
காணும் காதலில் கண் நெருக்கு உற்றவே – சிந்தா:3 634/4
வனம் சேர் துவர் செ வாய் வாள் எயிறும் கண் மலரும் வளையல் ஆகா – சிந்தா:3 636/3
என் அரம்பை என்னாவாறு என்பார் இமைக்கும் கண் இவையோ என்பார் – சிந்தா:3 644/4
செம்பொன் மலர்ந்து இளையார் கண் என்னும் சீர் மணிவண்டு உழல சில் என்று – சிந்தா:3 646/2
விளை மது கண்ணி வீணாபதி எனும் பேடி வேல் கண்
இளையவள் பாட வீரர் எழால் வகை தொடங்கல் அன்றேல் – சிந்தா:3 651/2,3
பலி கொண்டு பேராத பாசம் இவள் கண்
ஒலி கொண்டு உயிர் உண்ணும் கூற்றம் என்று எல்லே – சிந்தா:3 653/1,2
திரு மலர் கமலத்து அம் கண் தேனின் முரல்வது ஒப்ப – சிந்தா:3 662/1
உள் நட்ட குவளை போலும் உருவ கண் வெருவி ஆட – சிந்தா:3 676/2
ஒடியாத மாத்திரையால் உண்டே நுசுப்பு இருந்து காண்பாரும் உளரே செம் கண்
நெடியான் மகன் சிலையும் அம்பும் வைத்த நிழல் மதியோ வாள் முகமோ நோக்கி காணீர் – சிந்தா:3 681/3,4
மெய் உருகி கண் உருகி நெஞ்சு உருகி காம வெயில் வெண்ணெய் பாவை போல் மெலிகின்றாரே – சிந்தா:3 682/4
ஓடு அரி நெடும் கண் என்னும் ஓலையை எழுதிவிட்டாள் – சிந்தா:3 683/3
கண் நுதல் கடவுள் சீற கனல் எரி குளித்த காமன் – சிந்தா:3 695/1
கண் எனும் வலையின் உள்ளான் கை அகப்பட்டு இருந்தான் – சிந்தா:3 713/1
மண்ணவர் மகிழ வான் கண் பறவை மெய்ம்மறந்து சோர – சிந்தா:3 729/2
மை மலர் தடம் கண் நங்கை மரை மலர் தேவி என்றான் – சிந்தா:3 739/4
காவி வாள் கண் கலங்க அதுக்கினாள் – சிந்தா:3 761/4
வாழி நங்கை கண்டாய் என்று வாள் கண் நீர் – சிந்தா:3 762/3
மாயம்-கொல் மறவர் மாலை பைம் தலை உதிர்ந்த செம் கண்
சேய் அனான் திருவின் பேரான் செழும் சிலை பகழியாலே – சிந்தா:3 788/3,4
வெம் களி தடம் கண் கண்டீர் விருந்து எதிர்கொள்-மின் என்னா – சிந்தா:3 798/2
செம் கண் மால் தெழிக்க பட்ட வலம்புரி துருவம் கொண்ட – சிந்தா:3 811/1
தங்கு தார் மன்னர் எல்லாம் தளர்ந்து கண் சாம்பினாரே – சிந்தா:3 811/4
தாழி வாய் குவளை வாள் கண் தையலார் பரவ சார்ந்தார் – சிந்தா:3 833/4
மிடைந்து பெய் மணி கண் பீலி மின்னு சாந்து ஆற்றி பொன்னார் – சிந்தா:3 839/2
இள முலை மணி கண் சேப்ப எழுது வில் புருவம் ஏற – சிந்தா:3 841/1
வெம் கண் இள முலையின் மிசை எழுதி விளையாடி – சிந்தா:3 850/2
முழவம் கண் துயிலாத முதுநகர் – சிந்தா:4 856/1
காமம் சூடிய கண் ஒளிர் சுண்ணமே – சிந்தா:4 875/4
கண் அற்றார் கமழ் சுண்ணத்தின் என்பவே – சிந்தா:4 878/4
கண்ணின் மாந்தரும் கண் இமையார்களும் – சிந்தா:4 890/1
ஞாலம் விற்கும் புருவத்து நங்கை கண்
போலும் வேலவனே புகழ்ந்தேன் என்றாள் – சிந்தா:4 896/3,4
கன்னி நீல கண் கன்னி நற்றாய்க்கு அவள் – சிந்தா:4 900/3
நின்று நீல கண் நித்திலம் சிந்தினாள் – சிந்தா:4 903/4
ஒன்றே உயிரை உடையீர் ஒருவி போ-மின் இவள் கண்
அன்றே கூற்றம் ஆகி அருளாது ஆவி போழ்வது – சிந்தா:4 917/1,2
நிழல் செய் நீர் கொண்டு ஈர்ப்ப நெடும் கண் இணையின் நோக்கி – சிந்தா:4 918/2
கோல நெடும் கண் மகளிர் கூந்தல் பரப்பி இருப்ப – சிந்தா:4 919/1
வடி கண் மகளிர் வைத்த மரகத நல் மணிகள் – சிந்தா:4 932/1
தொடி கண் பூவை நோக்கி நகுமாறு எளிதோ காண்-மின் – சிந்தா:4 932/4
நின்றவன் நெடும் கண் ஒன்றும் இமைப்பு இல நிழல் இல் யாக்கை – சிந்தா:4 954/2
நலம் கெழு குவளை வாள் கண் நன்_நுதல் நலத்தை உண்டார் – சிந்தா:4 964/4
கடல் என காற்று என கடும் கண் கூற்று என – சிந்தா:4 973/1
கருதிய திசைகள் எல்லாம் கண் மிசை கரந்த மாந்தர் – சிந்தா:4 974/3
என்னை கொன்று இவள் கண் ஓடும் எல்லையில் ஒருவன் தோன்றி – சிந்தா:4 976/1
விழுங்கு காதலாள் வேல் கண் பாவை தாய் – சிந்தா:4 987/3
வருக என்று தாய் வாள் கண் நீர் துடைத்து – சிந்தா:4 989/3
கன்னியர் உற்ற நோய் கண் அனார்க்கும் அஃது – சிந்தா:4 1028/1
கல் குன்று ஏந்திய தோள் இணை கண் உறீஇ – சிந்தா:4 1031/3
கரும் கண் பாவை கவின் பெற வைகினாள் – சிந்தா:4 1033/4
செம் கயல் கண் வெம் பனியால் சிந்தை எரி அவித்து – சிந்தா:4 1043/2
தானையால் தடம் கண் நீரை துடைத்து மெய் தழுவி கொண்டாள் – சிந்தா:4 1051/4
தகண் இலா கேள்வியான் கண் தங்கியது என்று பின்னும் – சிந்தா:4 1052/2
குறையா கற்பில் சீவகன் தாயும் கொலை வேல் கண்
பொறை ஒன்று ஆற்றா போது அணி பொன் கொம்பு அனையாளை – சிந்தா:4 1059/2,3
மை நீர் நெடும் கண் புருவங்கள் மலங்க – சிந்தா:4 1067/3
அம்பேர் அரிவாள் நெடும் கண் புதைத்து அஞ்சி – சிந்தா:4 1068/2
காமன் கணை ஏர் கண் சிவந்து புலந்தாள் – சிந்தா:4 1071/4
இ நீரன கண் புடைவிட்டு அகன்று இன்பம் – சிந்தா:4 1072/3
நின் வாள் நெடும் கண் விலை ஆகும் நிகர்த்தே – சிந்தா:4 1073/4
கண்ணடி கரும் கண் என்னும் அம்பறாத்தூணி தன்னால் – சிந்தா:4 1082/2
போல் ஆம் அல்குல் பொன் தொடி பூம் கண் குணமாலை – சிந்தா:4 1094/2
கண் துயில் அனந்தர் போல கதிகளுள் தோன்றுமாறும் – சிந்தா:4 1097/1
மை தலை நெடும் தடம் கண் மங்கையர் மயங்கினர் – சிந்தா:4 1101/4
வீ கலந்த மஞ்ஞை போல் வேல் நெடும் கண் நீர் மல்க – சிந்தா:4 1104/3
நீண்மை கண் நின்று வந்த நிதி எலாம் தருவல் என்றான் – சிந்தா:4 1119/4
அம்பு அழ நீண்ட வாள் கண் அலமரும் அணி செய் அம் பூம் – சிந்தா:4 1128/3
செயிரின் தீர்ந்த செழும் தாமரை கண் இடன் ஆடலும் – சிந்தா:4 1156/2
கண் மனம் குளிர்ப்பன ஆறும் காண்பதற்கு – சிந்தா:5 1175/3
மிக்கார் தம் கேட்டின் கண் மேன்மை இல்லா சிறியார் போல் – சிந்தா:5 1227/1
இறுதி கண் இன்பம் தூங்கும் இரும் கனி இவை கொள் என்றான் – சிந்தா:5 1236/4
முனிவரும் முயன்று வான் கண் மூப்பு இகந்து இரிய இன்ப – சிந்தா:5 1240/1
கனி கவர் கணனும் ஏத்த காதி கண் அரிந்த காசு இல் – சிந்தா:5 1240/2
கரிய வாய் நெடிய கண் கடைசி மங்கையர் – சிந்தா:5 1249/2
ஓடு அரி நெடும் கண் அம்பால் உளம் கிழிந்து உருவ எய்யா – சிந்தா:5 1256/3
நோக்கினாள் நெடும் கண் என்னும் குடங்கையால் நொண்டு கொண்டு – சிந்தா:5 1258/1
ஆக்கிய இலயம் நீங்கிற்று அணங்கு அனாள் நெடும் கண் பில்கி – சிந்தா:5 1258/3
போது என கிடந்த வாள் கண் புடை பெயர்ந்து இமைத்தல் செல்லாது – சிந்தா:5 1262/1
போது கண்டு அனைய வாள் கண் புருவத்தால் கலக்குகின்றாள் – சிந்தா:5 1265/4
வாள் கண் நோக்கு எனும் வை எயிற்று ஆர் அழல் – சிந்தா:5 1292/3
பூம் கண் அவ்வயின் நோக்கம் பொறாத போல் – சிந்தா:5 1305/1
கண் புதைப்பன கார் இரும் பூம் பொழில் – சிந்தா:5 1324/2
மாலை வாடின வாள் கண் இமைத்தன – சிந்தா:5 1327/1
களித்த கண் இணை காம்பு என வீங்கு தோள் – சிந்தா:5 1330/1
மணி கண் வெம் முலை தாம் பொர வாய் அவிழ்ந்து – சிந்தா:5 1348/3
ஊன் அடைந்து இருந்த வேல் கண் ஒண் தொடி உருவ வீணை – சிந்தா:5 1355/2
சாந்து-இடை குளித்த வெம் கண் பணை முலை தாம மாலை – சிந்தா:5 1358/1
வேந்து அடு குருதி வேல் கண் விளங்கு இழை இவர்கள் நாளும் – சிந்தா:5 1358/3
வேல் நிற கண் விழித்தனள் என்பவே – சிந்தா:5 1361/3
மை இல் வாள் நெடும் கண் வளராதன – சிந்தா:5 1366/1
கரும் கண் சேந்து கலங்க அதுக்கினாள் – சிந்தா:5 1372/4
நெஞ்சின் நீள் நெடும் கண் மலர் சீறினாள் – சிந்தா:5 1373/4
அரக்கு உண் தாமரை அன்ன தன் கண் மலர் – சிந்தா:5 1374/1
வினை ஆர் எரி பூண் முலை கண் குளிர – சிந்தா:5 1380/2
உன கண் மலரால் உழுது ஓம்ப வலாய் – சிந்தா:5 1380/3
களை துயர் அவலம் வேண்டா கண் இமைப்பு அளவும் என்றாள் – சிந்தா:5 1394/4
பொலம் கல கொடி அனாள் தன் கண் பொழி கலுழி ஒற்றி – சிந்தா:5 1397/2
கண் கனிந்து இனிய காம செவ்வியுள் காளை நீங்க – சிந்தா:5 1398/1
மனை கண் வைகுதல் மாண்பொடு என சொன்னாள் – சிந்தா:5 1400/4
பொய்கையுள் கமலத்து அம் கண் புள் எனும் முரசம் ஆர்ப்ப – சிந்தா:5 1406/1
கண் நிற முலையினார்-தம் கலவியால் கழிக்கலாமே – சிந்தா:6 1433/4
திரு கவின் நிறைந்த வெம் கண் பணை முலை தேம் பெய் கோதை – சிந்தா:6 1454/2
மாவடு மருட்டும் நோக்கின் மதி முகம் மழை கண் மாசு இல் – சிந்தா:6 1455/1
பின்னிவிட்டு அன குழல் பெரும் கண் பேதை ஊர் – சிந்தா:6 1457/3
வனப்பினையே கண்டு வாள் கண் அகன்றாள் – சிந்தா:6 1475/4
பெரிய கண் போலவும் பேது செய்யுமே – சிந்தா:6 1484/4
காதன்மை கண்ணுளே அடக்கி கண் எனும் – சிந்தா:6 1485/1
ஏதின்மைபட கரந்திட்ட வாள் கண் நோக்கு – சிந்தா:6 1485/3
முகபடாம் வைப்ப ஆள் செற்று அழன்று கண் கரிந்த முல்லை – சிந்தா:6 1486/3
தேன் கறி கற்ற கூழை செண்பக மாலை வேல் கண்
ஊன் கறி கற்ற காலன் ஒள் மணி தட கை வை வேல் – சிந்தா:6 1487/1,2
வருத்தமுற்று அசைந்த கோதை வாள் ஒளி தடம் கண் நீலம் – சிந்தா:6 1504/2
உயலாவது கண் மலர்காள் உரையீர் – சிந்தா:6 1521/4
தகை வாடிய தன் நிழல் கண் உகு நீர் – சிந்தா:6 1524/1
கண் அவாம் வனப்பினானை காமனே கண்ட-போழ்தும் – சிந்தா:6 1528/2
தளை அவிழ் கோதையார் தாமம் சேர் வெம் முலை போல் வீங்கி கண் சேந்து – சிந்தா:6 1551/3
நிரை கண் மா மணி கறங்க நீள் நிலம் கடந்தனன் நெடியோன் – சிந்தா:7 1564/4
கடை மாலை மற்று அவரே கண் புதைப்ப செல்லும் – சிந்தா:7 1574/3
காவி நெடும் கண் புதைத்து ஆங்கு அகல்வார் நெஞ்சே – சிந்தா:7 1575/4
அன்பு உருகு கண் புதைத்து ஆங்கு அகல்வர் நெஞ்சே – சிந்தா:7 1576/4
கோதை கண் படுக்கும் கூந்தல் குரை வளி பித்தோடு ஐயேய் – சிந்தா:7 1583/2
விழுக்கொடு வெண் நஞ்சு அல்லா உகிர் மயிர் உமிழ் கண் பீளை – சிந்தா:7 1584/1
கலவ மஞ்ஞை அனையாய் கண் காதல் ஒழிகல்லேனால் – சிந்தா:7 1588/4
பின் செலும் பிறர் கண் உள்ளம் பிணை அனார்க்கு அடியது அன்றே – சிந்தா:7 1596/4
ஓலை விடு கண் உருகு கொடி இடை – சிந்தா:7 1613/2
கழை கரும்பு எறிந்து கண் உடைக்கும் எந்திரம் – சிந்தா:7 1614/2
கண் பயில் இளம் கமுகு எருத்தின் காய் பரீஇ – சிந்தா:7 1616/1
இரு கண் நீரும் இடை முலை பாய்ந்து உக – சிந்தா:7 1629/3
கண்ட ஞான்று தன் கண் எனும் கைகளால் – சிந்தா:7 1630/2
கண் கணை வைத்தவாறும் கல் செய் தோள் இருந்தவாறும் – சிந்தா:7 1642/2
உரா மனம் இவன் கண் இன்றி உவக்குமா செய்வல் என்று – சிந்தா:7 1643/3
காசில் மட்டு ஒழுக பூத்த அழிஞ்சில் கண் ஆர் கவின் கொண்டன – சிந்தா:7 1649/3
குருதி கூர் எயிறு கூத்தியர் கண் கொண்ட கொடி தளவமே – சிந்தா:7 1651/4
வடுவும் வேலும் மலரும் கயலும் வனப்பு அழித்த கண்
அடி அம் சிலம்பினாட்கு உய்த்து இறைஞ்சி காட்ட அவள் கொண்டாள் – சிந்தா:7 1654/3,4
விண்டு தேன் துளிப்ப வேல் தடம் கண் தாம் ஆடும் நாடகம் – சிந்தா:7 1655/3
அம்பும் வென்ற வரி நெடும் கண் அ மா மதி வாள் முகத்தினாள் – சிந்தா:7 1664/2
காதலான் காதல் போல அகன்று நீண்டு அலர்ந்த வாள் கண்
போது உலாம் கோதை மாதர் புனைந்து அலர் தொடுத்த மாலை – சிந்தா:7 1666/1,2
ஓசனை கண் உடையும் நெடும் கண் கனகமாலை – சிந்தா:7 1675/2
ஓசனை கண் உடையும் நெடும் கண் கனகமாலை – சிந்தா:7 1675/2
காவலன் மக்கள் ஆக்கம் கண்டு கண் குளிர்ந்து நோக்கி – சிந்தா:7 1682/1
கண் முழுது உடம்பில் பெற்றேன் காளை கைம்மாறு காணேன் – சிந்தா:7 1684/3
மாசு அறு கந்தின் மென் தோள் மணி தொடர் கொளுத்தி வாள் கண்
ஆசு அறு வயிர தோட்டி நுதல் அணிந்து அமுத செ வாய் – சிந்தா:7 1690/2,3
வெள்ளி வெண் மலைக்கு வேந்தன் ஒரு மகள் வேல் கண் பாவை – சிந்தா:7 1696/1
கண் ஓவா முத்து உறைப்ப தோழி கழிவேனோ – சிந்தா:7 1698/4
மண் ஆர் வேல் கண் துயிலா தோழி மருள்வேனோ – சிந்தா:7 1699/4
தோடார் பூம் கண் துயிலா தோழி துயர்வேனோ – சிந்தா:7 1700/4
கண் மனம் கவற்றிய காமர் தொண்டை வாய் – சிந்தா:7 1702/2
மொய் வெல்லும் குருதி வேலான் மூவில் கண் இறைஞ்சி நின்றான் – சிந்தா:7 1704/4
நீண்ட தோள் நெடிய செம் கண் நீலமாய் சுரிந்த குஞ்சி – சிந்தா:7 1722/1
பரிந்து அழுகின்ற தம்பி பங்கயம் அனைய செம் கண்
பொருந்துபு துடைத்து வேண்டா புலம்புதல் காளை என்று – சிந்தா:7 1729/1,2
கொழு மலர் தடம் கண் செ வாய் குவி முலை கொம்பு அனாளே – சிந்தா:7 1730/4
கரும் கழல் செம் கண் பைம் தார் காளை ஈது உரைக்கின்றானே – சிந்தா:7 1732/4
ஆவி கண் அறிவு போல அளவளாய் அன்புபட்டான் – சிந்தா:7 1756/4
காலின் நொய்யன கண் வெளவு காட்சிய – சிந்தா:7 1774/3
மை நுண் குழல் சிறுவன் மனம் வருத்த வடி வேல் கண்
கைந்நொண்டன கவற்சி நனி வருத்த கலுழ்ந்து ஆற்றாள் – சிந்தா:7 1783/3,4
சிந்திப்பல் என் சிறுவன் திறம் இனி என்று எழில் நெடும் கண்
வந்து பனி வார்ந்து முலை கலிங்கம் அது நனைப்ப – சிந்தா:7 1785/1,2
கொன் நெடிய வாள் கண் குருதத்தை சீதத்தன் – சிந்தா:7 1789/3
செட்டி தனபாலன் மனையாள் சினவு வாள் கண்
பட்டம் நுதல் மின்னின் நகு பவித்திரைக்கு தோன்றி – சிந்தா:7 1791/1,2
முன் ஒரு-கால் என் மகனை கண்டேன் என் கண் குளிர – சிந்தா:7 1807/1
கண் மல்கு நீரார் முக முகங்கள் நோக்கினரே – சிந்தா:7 1808/4
கான யாற்று அடைகரை கதிர் கண் போழ்கலா – சிந்தா:7 1822/2
கண் உமிழ் தீயினால் சுட நிறம் கரிந்த போல் – சிந்தா:7 1832/1
திரு கிளர் மணி செய் பொன் தூண் தீப்பட புடைத்து செம் கண்
உருத்து எரி தவழ நோக்கி உடல் சினம் கடவ சொன்னான் – சிந்தா:7 1857/3,4
கண் அகன் கடல் அம் கோடும் பறைகளும் முழங்கி விம்ம – சிந்தா:7 1859/1
தார் மலி மார்பன் திண் தேர் தோன்றலும் தறு கண் மைந்தன் – சிந்தா:7 1862/3
வம்பில் துளும்பு முலை வாள் நெடும் கண் மடவார் – சிந்தா:7 1867/2
நீர் முயங்கு கண் குளிர்ப்ப புல்லி நீள் தோள் அவன் நீங்கி – சிந்தா:7 1888/2
கண் முகத்து உறுத்தி தூய்மை கண்டலால் கொள்ள வேண்டா – சிந்தா:8 1893/2
சிறு கண் யானையின் இனம் சேர்ந்து சேவகம் கொள – சிந்தா:8 1897/1
கண் அகல் மரம் எலாம் கற்பகம் ஒத்தவே – சிந்தா:8 1899/4
எல் இருள் கனவில் கண்டேன் கண் இடன் ஆடும் இன்னே – சிந்தா:8 1909/1
வரு பனி சுமந்த வாள் கண் வன முலை பொழிந்த தீம் பால் – சிந்தா:8 1911/2
கற்ற மாந்தரை கண் என கோடலும் – சிந்தா:8 1921/2
மன்றற்கு இடனாம் மணி மால் வரை மார்பன் வான் கண்
நின்று எ திசையும் அருவி புனல் நீத்தம் ஓவா – சிந்தா:8 1934/1,2
கழி மலர் விழித்த கண் கமலம் பட்டவே – சிந்தா:8 1939/4
கனை கதிர் கடவுள் கண் விழித்த-காலையே – சிந்தா:8 1943/1
கண் எலாம் கவர்ந்து உண்டிடுகின்றவே – சிந்தா:8 1949/4
மான் நெடு மழை கண் நோக்கி வானவர் மகளும் ஒப்பாள் – சிந்தா:8 1951/3
செம் கயல் கண் புருவம் தம்முள் உருவம் செய்ய திரியுமே – சிந்தா:8 1953/4
பந்து ஆர்வம் செய்து குவளை கண் பரப்பி நின்றாள் – சிந்தா:8 1959/3
காவி நோய் செய்த கரும் கயல் கண் பூம் கொடி என் – சிந்தா:8 1967/2
கண் நீர்மை காட்டி கடல் போல் அகன்ற என் – சிந்தா:8 1968/2
கரும் குழலும் செ வாயும் கண் மலரும் காதும் – சிந்தா:8 1969/1
பைம் கண் மணி மகர குண்டலமும் பைம் தோடும் – சிந்தா:8 1971/1
கலவம் கண் புதையாது கனற்றலின் – சிந்தா:8 1982/2
மின் இரும் கலாபம் வீங்கி மிளிர்ந்து கண் இரங்க வெம்பி – சிந்தா:8 1985/3
கொழித்து இரை கடலுள் மூழ்கி கோதை கண் துயின்ற அன்றே – சிந்தா:8 1986/4
என்று அவன் உரைத்தலும் எழுது கண் மலர் – சிந்தா:8 1994/1
வாள் இரண்டு மாறுவைத்த போல் மழை கண் மாதரார் – சிந்தா:9 1995/1
மழை கண் மாதரை மாலுறு நோய்செய்வான் – சிந்தா:9 2004/2
வடம் சுமந்து எழுந்தன மா கண் வெம் முலை – சிந்தா:9 2006/2
கண் நவிர் குடையினன் கைத்தண்டு ஊன்றினன் – சிந்தா:9 2010/3
கைய வளை மைய குழல் ஐ அரிய வாள் கண்
நையும் இடை வெய்ய முலை நங்கை ஒரு பார்ப்பான் – சிந்தா:9 2017/1,2
வந்த வரவு என்னை என வாள் கண் மடவாய் கேள் – சிந்தா:9 2020/1
கோல மணி வாய் குவளை வாள் கண் மடவாளை – சிந்தா:9 2029/1
சேலுற்ற நெடும் கண் செ வாய் தத்தை-தன் செல்வம் கண்டே – சிந்தா:9 2044/3
வடி கேழ் மலர் நெடும் கண் வார் புயலும் காலும் – சிந்தா:9 2049/2
பொன் பசலை பூப்ப பொரு கயல் கண் முத்து அரும்ப – சிந்தா:9 2051/3
கன்னி அம் கமுகின் கண் போல் கலன் அணி எருத்தம் கோட்டி – சிந்தா:9 2056/3
தாமரை செம் கண் செ வாய் தமனிய குழையினாய் ஓர் – சிந்தா:9 2057/1
செருவில் தாழ் நுதலினாள் கண் மண திறம் செப்புகின்றார் – சிந்தா:9 2070/4
கழி வளர் கயல் கண் நங்கை கற்பினை அறிந்து தோழி – சிந்தா:9 2074/2
மின் வளர் மருங்குல் செற்ற வெம் முலை மணி கண் சேப்ப – சிந்தா:9 2081/3
நச்சு இலை வேல் கண் மாதர் நகை முக முறுவல் மாந்தி – சிந்தா:9 2090/2
செம் கயல் மழை கண் செ வாய் தத்தையும் மகிழ்ந்து தீம் சொல் – சிந்தா:9 2098/1
காட்டு அகத்து அமிர்தும் காண்வர குவவி கண் அகன் புறவு எதிர்கொண்டார் – சிந்தா:10 2110/4
கரும் கண் இள முலை கச்சு அற வீக்கி – சிந்தா:10 2116/1
பெரும் கண் அலமரும் பெற்றித்து ஒருபால் – சிந்தா:10 2116/4
தே மலர் அம் கண் திருவே புகுதக – சிந்தா:10 2121/1
மயிர் வாய் சிறு கண் பெரும் செவி மா தாள் – சிந்தா:10 2126/1
வரி குழாம் நெடும் கண் ஆர கொப்புளித்து உமிழ அம் பூ – சிந்தா:10 2131/3
காமரு முகத்தில் பூத்த கரு மழை தடம் கண் தம்மால் – சிந்தா:10 2133/2
தன் அன்புகூர தடம் தாமரை செம் கண் முத்தம் – சிந்தா:10 2136/3
தான் யாதும் இன்றி மயங்கி தடம் கண் பெய் மாரி – சிந்தா:10 2137/2
புலந்த வேல் நெடும் கண் செ வாய் புதவி நாள் பயந்த நம்பி – சிந்தா:10 2141/2
கொட்டினான் தடம் கண் வள் வார் குளிறு இடி முரசம் அன்றே – சிந்தா:10 2150/4
கவிழ் மணி புடைய கண் நிழல் நாறின் கனன்று தம் நிழலொடு மலைவ – சிந்தா:10 2155/1
வெம் கண் தொழில் கூற்றும் அரண் சேர விரிந்து அன்றே – சிந்தா:10 2166/4
இறைவன் கண் வலன் ஆடிற்று இயைந்து-அரோ – சிந்தா:10 2168/4
படு கண் முழவின் இமிழ் அருவி வரையும் காடும் பல போகி – சிந்தா:10 2172/1
பிறை எயிற்று எரி கண் பேழ் வாய் பெரு மயிர் பைம்பொன் பன்றி – சிந்தா:10 2180/1
அரிதினில் திகிரி ஏறி திரிந்து கண் கழன்று சோர்ந்து – சிந்தா:10 2189/3
மை பூத்து அலர்ந்த மழை கண் மாழை மான் நேர் நோக்கின் – சிந்தா:10 2198/1
தடம் பெரும் குவளை கண் தாழ் குழலார் சாந்து அணிந்து – சிந்தா:10 2244/1
கனை எரி அழல் அம்பு எய்த கண்_நுதல்_மூர்த்தி ஒத்தான் – சிந்தா:10 2249/4
மை படை நெடும் கண் மாலை மகளிர் தம் வனப்பின் சூழ்ந்து – சிந்தா:10 2259/3
கண் காவல கழுகு ஓம்புவது உயரா நனி வினவும் – சிந்தா:10 2260/4
தீ முகத்து உமிழும் வேல் கண் சில் அரி சிலம்பினார்-தம் – சிந்தா:10 2270/1
சென்றது தட கை தூணி சேந்த கண் புருவம் கோலி – சிந்தா:10 2272/1
ஆரமும் பூணும் மின்ன அரு விலை பட்டின் அம் கண்
ஏர் பட கிடந்த பொன் ஞாண் இருள் கெட விழிப்ப வெய்ய – சிந்தா:10 2280/2,3
மாலை கண் ஆம்பல் போல மகளிர் தம் குழாத்தில் பட்டார் – சிந்தா:10 2284/1
முடி சடை முனிவன் அன்று கேள்வியில் கொண்ட வேல் கண்
மடத்தகை மகளிர் கோல வரு முலை உழக்க சேந்து – சிந்தா:10 2285/1,2
செப்பு இள முலையினார் கண் சென்று உலாய் பிறழ சிந்தி – சிந்தா:10 2287/3
சென்ற வேல் விருந்து செம் கண் மறவன் நக்கு எதிர்கொண்டானே – சிந்தா:10 2289/4
கட்டு அழல் நெடும் கண் யாதும் இமைத்திலன் மகளிர் ஓச்சும் – சிந்தா:10 2291/2
கேழ் கிளர் எரி கண் பேழ் வாய் கிளர் பெரும் பாம்பினோடும் – சிந்தா:10 2298/1
தெற்றி மேல் பூத்த செந்தாமரை மலர் போன்ற செம் கண்
மற்று அ தாது உரிஞ்சி உண்ணும் வண்டு இனம் ஒத்த அன்றே – சிந்தா:10 2305/3,4
வெம் கண் வில் உமிழ் வெம் சரம் மிடைந்து வெம் கதிர் மறைந்ததே – சிந்தா:10 2307/4
அரவ வெம் சிலை வளைந்ததே அண்ணல் கண் அழல் உமிழ்ந்ததே – சிந்தா:10 2308/4
சிவந்த சீவகசாமி கண் புருவமும் முரி முரிந்தவே – சிந்தா:10 2310/4
கேட்டு நீர் நிறைந்து கேடு இல் விசையை கண் குளிர்ந்த அன்றே – சிந்தா:10 2325/4
கண் ஆடி வென்று களம் கண்டு நியமம் முற்றி – சிந்தா:11 2327/2
கண் ஆடு யானை அவர் கை தொழ சென்று புக்கான் – சிந்தா:11 2327/4
சேல் ஏறு சின்னீர் இடை செல்வன போன்று செம் கண்
மேல் ஏறி மூழ்கி பிறழ்ந்து ஆழ்ந்த இறந்துபட்டாள் – சிந்தா:11 2344/3,4
பண் கேழ் மொழியீர் நெடும் கண் பனி வீழ்த்தல் வேண்டா – சிந்தா:11 2346/4
தாது ஆர் குவளை தடம் கண் முத்து உருட்டி விம்மா – சிந்தா:11 2349/3
அழுவார் அழுகை குரல் ஒலியும் அதிர் கண் முரசின் முழக்கு ஒலியும் – சிந்தா:11 2355/2
வடி கண் மகளிர் ஒருசாரார் வரம்பு இல் இன்ப கடல் நீந்த – சிந்தா:11 2356/2
கடி பூ மாலையவர் ஏந்த கமழ் தாமரை கண் கழீஇயினான் – சிந்தா:11 2356/4
பரவை மா நிலம் அளித்தது களி கயல் மழை கண்
பொருவில் பூ மகள் புணர்ந்தனன் இமையவன் எழுந்தான் – சிந்தா:11 2368/3,4
பைம் கண் உளை எருத்தின் பல் மணி வாள் எயிற்று பவள நாவின் – சிந்தா:11 2371/1
செம் கண் கமழ் பைம் தார் செழும் சுடர் போல் தேர் மன்னன் இருந்தான் அன்றே – சிந்தா:11 2371/4
ஒன்றி வீழ்ந்தனர் குவளை கண் உவகை முத்து உகவே – சிந்தா:12 2380/4
திருவ சீறடி செழு மலர் கொழும் கயல் மழை கண்
உருவ நுண் இடை ஒளி மணி வரு முலை உரு ஆர் – சிந்தா:12 2385/2,3
கண் விளக்கி கலந்த வெண் சாந்தினால் – சிந்தா:12 2394/2
மாலை வண்டினம் மாலை கண் கொண்டவே – சிந்தா:12 2397/4
தேன் இமிர் குவளை கண் திருமகள் அனையாளை – சிந்தா:12 2429/2
மை விளை கழுநீர் கண் விலாசியும் அணி அல்குல் – சிந்தா:12 2435/2
உள்ளம் பருகி மதர்த்த வாள் கண் உருவம் மையில் புனைந்தாள் – சிந்தா:12 2439/4
கவாய் கிடந்து அணங்கு நாறும் கண் கொளா பட்டு உடுத்தாள் – சிந்தா:12 2444/3
வாள் மதர் மழை கண் நோக்கி வரு முலை தடமும் நோக்கி – சிந்தா:12 2447/1
காண் வர அகன்ற அல்குல் கண் விருப்புற்று நோக்கி – சிந்தா:12 2447/2
புலந்து கண் சிவந்தன போன்று நீர் பிரிந்து – சிந்தா:12 2449/2
ஆனார் கண் ஊடு அழல் போய் அமையார் ஆனாரே – சிந்தா:12 2456/4
வண்டு அலர் கோதை வாள் கண் வன முலை வளர்த்த தாயர் – சிந்தா:12 2457/1
உண்டு உயிர் சிலர் கண் வாழ்க என்று உத்தரா சங்கம் வைத்தார் – சிந்தா:12 2457/3
சாண் இடை நெடிய வாள் கண் தளை அவிழ் குவளை பூப்ப – சிந்தா:12 2461/1
கனி மயிர் குளிர்ப்பன கண் கொளாதன – சிந்தா:12 2471/2
நாம வேல் நெடும் கண் பாவை நயப்பன ஏந்தினாரே – சிந்தா:12 2475/4
அரிவை-தன் நெஞ்சம் என்னும் அகன் குளம் நிறைந்து வாள் கண்
கரி அமை சேறு சிந்தி கலிங்குகள் திறந்த அன்றே – சிந்தா:12 2476/3,4
அம் கயல் கண் அரிவையர்கள் தென்கிழக்கில் நின்றார் – சிந்தா:12 2487/4
வார முறை கருவி வடக்கு இருந்தன கண் மாதோ – சிந்தா:12 2489/4
தேன் கண் இன் அகிலின் ஆவி தேக்கிடும் குழலினாளை – சிந்தா:12 2495/3
இரியல் உற்றன போன்று இணை கண் மலர் – சிந்தா:12 2499/2
நஞ்சு உற்ற வேல் நெடும் கண் பாவை நல்கூர் சிறு நுசுப்பிற்கு – சிந்தா:12 2502/3
மாதர் தன் வனப்பு நோக்கி மகிழ்ந்து கண் இமைத்தல் செல்லான் – சிந்தா:12 2506/1
வேதனை பெருகி வேல் கண் தீ உமிழ்ந்திட்ட அன்றே – சிந்தா:12 2506/4
கண்டு கண் கரிந்து நீராய் உகுவது கரக்கலாமே – சிந்தா:12 2509/2
அறையோ அரிவை வரி நெடும் கண் ஓக்கிலையால் வாழி நீலம் – சிந்தா:12 2514/2
கண் ஒவ்வாயேனும் களித்து நகுதி நின் – சிந்தா:12 2514/3
மணி கண் மா மயில் சாயல் மாதரும் – சிந்தா:12 2518/1
உள் உயிர் உண்ணும் கூற்றின் உடன்று கண் கரிந்து பொங்க – சிந்தா:12 2532/2
தொத்து நின்று எரிந்து கண்டார் கண் சுட சுடர்ந்து நின்றார் – சிந்தா:12 2539/3
வகிர்படு மழை கண் சின்னீர் மா கயல் எதிர்ந்தவே போல் – சிந்தா:12 2540/3
நுனித்து கண் அரக்கி நோக்காது ஒசிந்து நின்றார்கள் அன்றே – சிந்தா:12 2541/3
காய்ந்து கண் கலக்க பூத்த கற்பகம் ஒத்தது அன்றே – சிந்தா:12 2545/4
கண் பெற்ற பொலிசை பெற்றாம் இன்று என கரைந்து முந்நீர் – சிந்தா:12 2546/2
இடம் பட அகன்று நீண்ட இரு மலர் தடம் கண் என்னும் – சிந்தா:12 2553/1
சிலையவர் குரம்பை அம் கண் மான் இனம் சென்று சேப்ப – சிந்தா:12 2583/2
பரந்த வாள் நெடும் கண் செ வாய் தேசிக பாவை கோல – சிந்தா:12 2596/3
வடித்த இன் அமிர்தின் ஆர பருகலின் மழை கண் செ வாய் – சிந்தா:12 2597/3
வில்லோன் பெருமாட்டி விளங்கு வேல் கண் விசயையே – சிந்தா:13 2602/4
உறைகின்ற ஓடு அரி கண் உருவ கொம்பின் எண்மரும் – சிந்தா:13 2606/2
எங்கோ பணி என்னா அஞ்சா நடுங்கா இரு வில் கண்
பொங்க இடு தவிசில் இருந்தான் போர் ஏறு அனையானே – சிந்தா:13 2608/3,4
கண் வலை பட்ட-போழ்தே கடு நவை அரவோடு ஒக்கும் – சிந்தா:13 2611/2
வில் சிறை கொண்ட போலும் புருவத்து விளங்கு வேல் கண்
நல் சிறை பட்டு நாடும் நகரமும் காவல் விட்டான் – சிந்தா:13 2612/3,4
கறந்து கூற்று உண்ணும் ஞான்று கண் புதைத்து இரங்கின் அல்லால் – சிந்தா:13 2616/3
இமைத்த கண் விழித்தல் அன்றி இறந்து பாடு எய்துகின்றாம் – சிந்தா:13 2617/3
காதலன் அடிகள் என்ன கண் கனிந்து உருகி காசு இல் – சிந்தா:13 2644/2
செருக்கிய நெடும் கண் சேப்ப சீத நீர் மூழ்கினாரே – சிந்தா:13 2657/4
ஒண் மலர் மாலை ஓச்ச ஒசிந்து கண் பிறழ ஒல்கி – சிந்தா:13 2659/3
கண் உரை மகளிர் சேர்ந்து கார் இருள் திவளும் மின் போல் – சிந்தா:13 2663/2
கார் கொள் குன்று அன கண் கவர் தோளினான் – சிந்தா:13 2668/1
எழுது கண் இரங்க புருவ கொடி – சிந்தா:13 2670/2
குருதி கண் கொள குணமாலை ஊடினாள் – சிந்தா:13 2678/3
தொத்து உடை மலர் தொங்கல் கண் பொர – சிந்தா:13 2683/1
முத்து உடை முலை கண் கண் நொந்த என்று – சிந்தா:13 2683/2
முத்து உடை முலை கண் கண் நொந்த என்று – சிந்தா:13 2683/2
கள் செய் மாலையார் கண் கொளா துகில் – சிந்தா:13 2685/2
இளி வாய் பிரசம் யாழ் ஆக இரும் கண் தும்பி குழல் ஆக – சிந்தா:13 2691/1
விழி கண் மகர குண்டலமும் தோடும் காதில் மிளர்ந்தனவே – சிந்தா:13 2696/4
பேணி நல்லார் கழுத்து அணிந்து பெரும் கண் கருமை விருந்து ஊட்டி – சிந்தா:13 2697/2
குலவிய சிறகர் செம் கண் கரும் குயில் குடைய கொம்பர் – சிந்தா:13 2711/2
காதி கண் அரிந்து வென்ற உலகு உணர் கடவுள் காலத்து – சிந்தா:13 2713/1
ஆதி கண் மரங்கள் போன்ற அம் சொலீர் இதனின் உங்கள் – சிந்தா:13 2713/2
நீதி கண் நின்ற செம் கோல் நிலவு வீற்று இருந்த பூணான் – சிந்தா:13 2713/4
வடி மதர் மழை கண் நல்லார் மன்னனை மகிழ்ந்து நின்றார் – சிந்தா:13 2715/4
மெள்ளவே புருவம் கோலி விலங்கி கண் பிறழ நோக்கி – சிந்தா:13 2732/1
கண் திரள் முத்தம் மென் தோள் காவி கண் மகளிர் போற்றி – சிந்தா:13 2734/3
கண் திரள் முத்தம் மென் தோள் காவி கண் மகளிர் போற்றி – சிந்தா:13 2734/3
மை படு மழை கண் நல்லார் மணி செப்பின் வாசம் நீட்ட – சிந்தா:13 2736/2
கண் அனார் அழ கவிழினும் கவிழும் மற்று அறி நீ – சிந்தா:13 2755/4
பறை அலகு அனைய வெண் பல் பசும் கழல் குண்டு பைம் கண்
உறு துயர் நரகர் தம்மை உருக சுட்டிடுங்கள் அன்றே – சிந்தா:13 2773/3,4
பெரு நீர வாள் தடம் கண் பெண் அணங்கு பூம் தார் – சிந்தா:13 2777/3
கண் ஆர் மறி அறுத்து கையால் உதிரம் தூய் – சிந்தா:13 2780/2
செம் கண் வரி வரால் செம் நீர் இள வாளை – சிந்தா:13 2781/2
கண் சூன்றிடப்பட்டும் கால் கை களைந்து ஆங்கே – சிந்தா:13 2795/1
பங்கயம் அனைய செம் கண் பகு ஒளி பவழம் செ வாய் – சிந்தா:13 2801/2
வெம் கடை மழை கண் நோக்கி வெய்துற திரண்ட அன்றே – சிந்தா:13 2801/4
மதர் அரி மழை கண் அம்பா வாங்கு வில் புருவம் ஆக – சிந்தா:13 2803/2
தங்கலர் பருகி ஆரார் தாழ்ந்து கண் இமைத்தல் செல்லார் – சிந்தா:13 2805/4
பெரிய வாள் தடம் கண் செ வாய் பிறர் மனை பிழைக்கும் மாந்தர் – சிந்தா:13 2821/1
இலங்கு அரி பரந்த வாள் கண் இளையவர் புலவி நீங்க – சிந்தா:13 2858/1
அலங்கல் வாய் சென்னி சேர்த்தி அரி மதர் மழை கண் பில்க – சிந்தா:13 2858/3
படு கண் முழவும் பசும்பொன் மணி யாழும் ஏங்க – சிந்தா:13 2865/1
கடு மணி கயல் கண் நல்லார் காமமும் பொருளும் சிந்தித்து – சிந்தா:13 2878/3
மைப்படு மழை கண் நல்லார் வாய் கொண்ட அமுதம் ஒப்பான் – சிந்தா:13 2881/4
களித்து நீர் சுமந்து வாள் கண் கலாஅய் பிறழ்ந்து அலமந்து ஆட – சிந்தா:13 2898/3
சேல் நடந்தாங்கும் ஓடி சென்று உலாய் பிறழும் வாள் கண்
மான் மட நோக்கின் மாதர் மாலை நாள் பயந்த மைந்தன் – சிந்தா:13 2912/1,2
தனி சித்தம் வைத்தல் தேற்றாம் தளர்ந்து கண் பரப்பி நோக்கி – சிந்தா:13 2939/3
வேல் நிற மழை கண் தாமும் இமை குறைந்து அழுகி மேனி – சிந்தா:13 2940/3
பரிய கண் படா முலை பைம்பொன் கொம்பு அனீர் – சிந்தா:13 2942/4
மாதரார் மழை மலர் தடம் கண் மல்கு நீர் – சிந்தா:13 2943/3
எண் ஆய வான் நெடும் கண் மெய் கொள்ள ஏமுற்று – சிந்தா:13 2956/3
கொல் வேல் நெடும் கண் குணமாலை குஞ்சரத்தால் – சிந்தா:13 2957/1
மின்னின் இடை நுடங்க நின்றாள் தன் வேல் நெடும் கண்
மன்னன் நகர் எல்லாம் போர்ப்ப வலைப்பட்டீர்க்கு – சிந்தா:13 2961/2,3
அணியார் மணி அரக்கு வட்டு அழுத்தி வைத்து அனைய செம் கண் மா தாள் – சிந்தா:13 2968/1
கோள் புலி சுழல் கண் அன்ன கொழும் சுவை கருனை முல்லை – சிந்தா:13 2972/1
சிந்தியே கரந்தார் சொல் போல் மெய்யின் கண் சேர்தல் இன்றாய் – சிந்தா:13 2973/3
காம்பு ஆர் நடு இருள் கண் காடே போல் ஆயிற்றே – சிந்தா:13 2980/4
கண் திரள் முத்த மாலை கதிர் முலை நங்கைமாரை – சிந்தா:13 2991/3
படை மலர் நெடும் கண் நல்லார் பாசிழை நீக்குகின்றார் – சிந்தா:13 2992/4
கழுமிய துகிலின் காமன் கண் புடைத்து இரங்க மாதோ – சிந்தா:13 2993/4
ஆய் நிற குவளை அஞ்சி குறு விழி கொள்ளும் வாள் கண்
வேய் நிறை அழித்த மென் தோள் விசயையை தொழுது வாழ்த்தி – சிந்தா:13 2998/2,3
சொரிந்தன கண் பனி துதித்து காதலால் – சிந்தா:13 3009/2
மை பொதி குவளை வாள் கண் மல்லிகை கோதை நல்லார் – சிந்தா:13 3049/1
கண் வெறி போக ஆங்கு ஓர் கடும் தவன் உருவம் நோக்கி – சிந்தா:13 3054/1
நணிதின் எண் வினை இன்னவை கண் நிறீஇ – சிந்தா:13 3064/1
கண் முழுதும் உடம்பில் தோன்றி சுதஞ்சணன் களிப்புற்றானே – சிந்தா:13 3085/4
வழங்கு பொன் வரை வளரும் பைம் கண் மா உரையாதோ – சிந்தா:13 3088/4
மீன் தயங்கு திங்கள் முக நெடும் கண் மெல் இயலார் – சிந்தா:13 3102/1
கேவல மடந்தை என்னும் கேழ் கிளர் நெடிய வாள் கண்
பூ அலர் முல்லை கண்ணி பொன் ஒரு பாகம் ஆக – சிந்தா:13 3117/1,2
காவலன் தான் ஓர் கூறா கண் இமையாது புல்லி – சிந்தா:13 3117/3
வல்லவன் வடித்த வேல் போல் மலர்ந்து நீண்டு அகன்ற வாள் கண்
மெல்லவே உறவி ஓம்பி ஒதுங்கியும் இருந்தும் நின்றும் – சிந்தா:13 3119/1,2
காழக பச்சை போன்று கண் தெறூஉம் – சிந்தா:13 3120/2
உலவு கண் மலர் ஊடல் செவ்வி நோக்கு – சிந்தா:13 3123/3
காவி கண் கடை இடுக கால் சிலம்பு – சிந்தா:13 3124/3
குவளை கண் மலர் கோலம் வாழ்த்தியும் – சிந்தா:13 3126/2
இவளை கண்ட கண் இமைக்குமோ எனா – சிந்தா:13 3126/3
நாள் கண் கூடிய நகை வெண் திங்கள் போல் – சிந்தா:13 3132/1
மனங்களை கவர்ந்திடும் மணி கண் வெம் முலை – சிந்தா:13 3135/2
தாது அணிந்த தாமங்கள் ஒருபால் சோர தாமரை கண் தாம் இரங்க புருவம் ஆட – சிந்தா:13 3136/2
எழுது ஆர் மணி குவளை கண் வலையுள் பட்டு இமையார்கள் காமம் அறு சுழியுள் ஆழ்ந்து – சிந்தா:13 3137/3
விண் கனிய கிண்கிணியும் சிலம்பும் ஆர்ப்ப முரி புருவ வேல் நெடும் கண் விருந்து செய்ய – சிந்தா:13 3138/3
கண் கனிய நாடகம் கண்டு அமரர் காம கொழுந்து ஈன்று தம் தவம் தாம் மகிழ்ந்தார் அன்றே – சிந்தா:13 3138/4
மொய் வினை இருள் கண் போழும் முக்குடை மூர்த்தி பாதம் – சிந்தா:13 3145/3

TOP


கண்-பால் (1)

கண்-பால் கவினும் வளையும் கவர்ந்திட்ட கள்வன் – சிந்தா:8 1961/3

TOP


கண்_நுதல்_மூர்த்தி (1)

கனை எரி அழல் அம்பு எய்த கண்_நுதல்_மூர்த்தி ஒத்தான் – சிந்தா:10 2249/4

TOP


கண்கள் (33)

கலையினில் கன்னி நீக்கி தாமரை கண்கள் தம்மால் – சிந்தா:3 687/1
கருதி வந்தது என்று தம் கண்கள் கொண்டு நோக்கினார் – சிந்தா:3 706/4
காய்ந்த வெம் முலையாய் நின கண்கள் போல் – சிந்தா:3 759/2
கழித்து வாள் அமலை ஆடி காட்டுவார் கண்கள் செம் தீ – சிந்தா:3 783/1
தடம் கண்கள் குவளை பூப்ப தையலோடு ஆடும் அன்றே – சிந்தா:3 839/4
கண்கள் கொண்ட கலப்பின ஆயினும் – சிந்தா:4 901/1
பொன் துஞ்சு ஆகத்து பூம் கண்கள் போழ்ந்த புண் – சிந்தா:5 1332/1
முலை கொள் கண்கள் கண்ணின் எழுதி முள்கு மொய்ம்பன் – சிந்தா:6 1413/3
சுனைகள் கண்கள் ஆக சூழ்ந்த குவளை விழியா – சிந்தா:6 1417/1
வண்ண பூம் கண்கள் அம்பா வாள் நுதல் புருவம் வில்லா – சிந்தா:7 1571/2
நெடிய வாள் கண்கள் வாயா இமைப்பு எனும் சொல்லின் மற்று எம் – சிந்தா:7 1654/1
வேல் நெடும் கண்கள் அம்பா வில் படை சாற்றி எங்கும் – சிந்தா:8 1951/1
தூசு உலாம் அல்குல் தீண்ட துயில் கண்கள் விழித்த தோற்றம் – சிந்தா:8 1987/2
போக மகளிர் வல கண்கள் துடித்த பொல்லா கனா கண்டார் – சிந்தா:10 2173/1
கழித்தனர் கனல வாள் புகைந்து கண்கள் தீ – சிந்தா:10 2226/1
ஏந்தல் தன் கண்கள் வெய்ய இமைத்திட எறிதல் ஓம்பி – சிந்தா:10 2258/1
தேன் வயிறு ஆர்ந்த கோதை தீம் சொலார் கண்கள் போலும் – சிந்தா:10 2290/2
மலங்கி வாள் கண்கள் வரு பனி சுமந்து உடன் வெருவி – சிந்தா:12 2381/2
அஞ்சி வாள் கண்கள் மதர்த்தன அலர்ந்து உடன் பிறழ – சிந்தா:12 2384/2
காதலித்து இருப்ப கண்கள் கரிந்து நீர் வர கண்டு அம்ம – சிந்தா:12 2506/2
உற்று மை கலந்து கண்கள் வெம் பனி உகுத்த அன்றே – சிந்தா:12 2508/4
குட்ட நீர் குவளை கண்கள் விருந்து உண விரும்பி நின்றார் – சிந்தா:12 2533/3
பேதுறுகின்ற போன்ற பெரு மழை கண்கள் மாதோ – சிந்தா:12 2544/4
கண்கள் துஞ்சா கதிர் முத்தமே காலும் கை ஆர் வளை கழலுமால் – சிந்தா:12 2589/1
எங்கும் பிரியற்பீர் என்று கண்கள் மலர்ந்து இருந்து – சிந்தா:13 2607/3
மாரியின் மடந்தைமார் கண்கள் வார்ந்தவே – சிந்தா:13 2628/4
இமைத்த நும் கண்கள் என்னை இகழ்ந்தனிர் என்று சீற – சிந்தா:13 2839/1
போர் அணி புலவு வேல் கண்கள் பூத்தன – சிந்தா:13 2894/3
நால் கடல் வளாகம் காக்கும் நம்பி-தன் கண்கள் ஆக – சிந்தா:13 2916/3
தூ அலர் ஒலியலார் தம் வல கண்கள் துடித்த அன்றே – சிந்தா:13 2917/4
நாணினால் வருத்தம் தீர்ப்பான் நல் முலை கண்கள் தம்மை – சிந்தா:13 2953/2
காண்-மினோ இன்று எம் வண்ணம் கண்ணிலீர் கண்கள் என்பார் – சிந்தா:13 2953/4
நாடகம் நயந்து காண்பார் நலம் கிளர் கண்கள் சூன்றும் – சிந்தா:13 2989/1

TOP


கண்கள்-ஆயின் (1)

உடம்பு எலாம் கண்கள்-ஆயின் ஒருவர்க்கும் இன்றி ஏற்ப – சிந்தா:12 2553/3

TOP


கண்களாக (1)

ஆம் புடை என்-கண் இல்லை அங்கை என் கண்களாக
தேம் படு தாரினீர்க்கும் செல்வற்கும் செய்வ செய்தேன் – சிந்தா:7 1738/2,3

TOP


கண்களால் (2)

நலியும் எம்மை என்பார் நல்ல கண்களால்
வலிய வாங்கி எய்தாள் எம்மை வாழ்கலேம் – சிந்தா:3 641/2,3
மற்ற மாதர் தன் வாள் தடம் கண்களால்
உற்ற நோக்கம் உறாதது ஓர் நோக்கினில் – சிந்தா:5 1295/1,2

TOP


கண்களின் (4)

கையினால் சொல கண்களின் கேட்டிடும் – சிந்தா:4 997/1
வஞ்சம் வழங்காதவன் கண்களின் நோக்க-மாதோ – சிந்தா:8 1964/3
சேந்து நீண்ட செழும் தாமரை கண்களின்
ஏந்தி மாண்ட முலை கண்களின் எழுதி – சிந்தா:12 2479/1,2
ஏந்தி மாண்ட முலை கண்களின் எழுதி – சிந்தா:12 2479/2

TOP


கண்களுக்கு (1)

கண்களுக்கு இடன் ஆம் கடி மார்பனே – சிந்தா:1 158/4

TOP


கண்களும் (2)

என்றலும் தன் செவியோர்த்து இரு கண்களும்
சென்று உகு நீரொடு செம்மலை நோக்கி – சிந்தா:4 944/1,2
சுழலும் கண்களும் சூடு உறு பொன் என – சிந்தா:6 1511/2

TOP


கண்களை (1)

கண்களை இடுக கோட்டி காமத்தில் செயிர்த்து நோக்கி – சிந்தா:9 2086/2

TOP


கண்ட (21)

கங்குல் நீ அன்று கண்ட கனவு எல்லாம் விளைந்த என்ன – சிந்தா:1 267/2
ஐயனை கண்ணில் காண யானை_தீ அதகம் கண்ட
பை அணல் நாகம் போல வட்க யான் பெரிதும் உட்கி – சிந்தா:1 403/1,2
கண்ட தொழில் கணிச்சிகளின் கயம்பட நன்கு இடித்து ஆங்கு – சிந்தா:3 592/2
பட்டு இயன்ற கண்ட திரை வளைத்து பல் மலர் நல் மாலை நாற்றி – சிந்தா:3 647/1
கடல் விளை அமுதம் கண்ட பொழுதின் நெய் கனிந்த தீம் சோற்று – சிந்தா:3 805/1
காவில் கண்ட திரை வளைத்து ஆயிடை – சிந்தா:4 873/1
அங்கு அது கண்ட தாதி ஐயனுக்கு இன்னது என்றாள் – சிந்தா:4 1083/4
அடு புலி கண்ட மான் போல் ஆறல ஆயினாரே. – சிந்தா:4 1137/4
கண்ட பேய் நகரின் நீங்கி காவதம் கடந்து தோன்றும் – சிந்தா:5 1184/1
அன்னள் நின் தோழி ஐயா அவள் என்னை கண்ட கண்ணால் – சிந்தா:7 1599/1
தண் கய நீருள் கண்ட தன் நிழல் பிறிது என்று எண்ணி – சிந்தா:7 1623/2
கண்ட ஞான்று தன் கண் எனும் கைகளால் – சிந்தா:7 1630/2
தருமனை அரிதின் கண்ட தனஞ்சயன் போல தம்பி – சிந்தா:7 1724/3
கண்ட பின் நின்னை காண்பேன் கரு வரை உலம்பி பல்-கால் – சிந்தா:7 1749/1
கண்ட பொன் படிவம் சார்ந்து கரந்து இரு நாளை என்றான் – சிந்தா:9 2003/4
சாவர் தொடினே கடிது கண்ட வகை வண்ணம் – சிந்தா:9 2016/2
ஓம்பு திங்கள் உலந்து சுடர் கண்ட
ஆம்பல் ஆய் மலர் காடு ஒத்து அழிந்ததே – சிந்தா:11 2336/3,4
போர் மீது ஆடி புறம் கண்ட புலால் வேல் மன்னர் புடை சூழ்ந்தார் – சிந்தா:11 2359/4
வண்டு அறைந்த தாரான் வண்ணம் கண்ட பின்றை – சிந்தா:12 2550/1
இவளை கண்ட கண் இமைக்குமோ எனா – சிந்தா:13 3126/3
போது அணிந்த தார் உடைய பொருது பொங்கி புணர் முலைகள் போர்க்களம் தாம் கண்ட அன்றே – சிந்தா:13 3136/4

TOP


கண்ட-போழ்தும் (1)

கண் அவாம் வனப்பினானை காமனே கண்ட-போழ்தும்
பண் அவாம் பவள செ வாய் படா முலை பரவை அல்குல் – சிந்தா:6 1528/2,3

TOP


கண்ட-போழ்தே (3)

வட்டு உடை பொலிந்த தானை வள்ளலை கண்ட-போழ்தே
பட்டு உடை சூழ்ந்த காசு பஞ்சி மெல் அடியை சூழ – சிந்தா:2 468/1,2
காசு இலாள் கண்ட-போழ்தே கதுமென நாணப்பட்டான் – சிந்தா:6 1451/2
திருவடி தொழுது வீழ்ந்த சிறுவனை கண்ட-போழ்தே
வரு பனி சுமந்த வாள் கண் வன முலை பொழிந்த தீம் பால் – சிந்தா:8 1911/1,2

TOP


கண்டத்தின் (1)

கண்டத்தின் நாவியார் தம் கடி மனை துறந்து காட்டுள் – சிந்தா:6 1434/3

TOP


கண்டது (7)

உள்ளினார் உழை கண்டது ஒத்தான்-அரோ – சிந்தா:4 1029/3
யாது இவள் கண்டது என்று ஆங்கு அரசனும் அமர்ந்து நோக்கி – சிந்தா:5 1262/2
போந்ததும் போய கங்குல் போம் வழி கண்டது உண்டேல் – சிந்தா:5 1410/3
இராமனை வல்லன் என்பது இசை அலால் கண்டது இல்லை – சிந்தா:7 1643/2
என்றலும் சுநந்தை சொல்லும் இறைவி-தான் கண்டது ஐயா – சிந்தா:13 2627/1
அன்பு உடை அரிவை கூட்டம் பிறன் உழை கண்டது ஒத்ததே – சிந்தா:13 2725/4
என்னை நீ கண்டது எம்மை இரண்டு நா ஆயினாயே – சிந்தா:13 2952/3

TOP


கண்டதே (1)

மன் அணங்குறலொடு மகிழ்ந்து கண்டதே – சிந்தா:4 1006/4

TOP


கண்டம் (3)

கையொடு கண்டம் கோப்பார் கனை சுடர் உறுப்பின் வைப்பார் – சிந்தா:5 1278/1
அம் மலர் கண்டம் உள் இட்டு அரிவையை தெரிவை தானே – சிந்தா:12 2446/4
ஐ திரண்டு கண்டம் குரைப்ப ஓர் தண்டு ஊன்றி அறிவின் தள்ளி – சிந்தா:13 2626/3

TOP


கண்டலால் (1)

கண் முகத்து உறுத்தி தூய்மை கண்டலால் கொள்ள வேண்டா – சிந்தா:8 1893/2

TOP


கண்டவர் (11)

கருமமும் கண்டவர் கலத்தல் பான்மையில் – சிந்தா:1 187/3
கண்டவர் மருள வீழ்ந்து கால் குவித்து இருக்கும் அன்றே – சிந்தா:1 239/4
கருமம் காழ்த்தமை கண்டவர் தம்முளான் – சிந்தா:1 242/3
கண்டவர் மருள நாளை கடிவினை முடித்தும் என்றான் – சிந்தா:3 587/4
கனை வண்டு ஓதி கை தொழும் கடவுள் கண்ணில் கண்டவர்
எனையது எனையது எய்தினார் அனையது அனையது ஆயினார் – சிந்தா:3 709/3,4
கண்டவர் கடக்கல் ஆற்றா கிழி மிசை உருவு தீட்டி – சிந்தா:4 1047/3
விதி கண்டவர் அல்லது மீது செலார் – சிந்தா:5 1186/3
பட நாகம் தோல் உரித்தால் போல் துறந்து கண்டவர் மெய் பனிப்ப நோற்றிட்டு – சிந்தா:6 1546/1
கண்டனம் கண்ணினே என்று கண்டவர் சொனார் – சிந்தா:7 1844/4
வீடு கண்டவர் போன்று மின்னிடு கொடி அனையார் – சிந்தா:12 2379/4
அனங்கனை தவம் செய அழன்று கண்டவர்
மனங்களை கவர்ந்திடும் மணி கண் வெம் முலை – சிந்தா:13 3135/1,2

TOP


கண்டவர்கள் (1)

கண்டவர்கள் காமுறலின் காமனையும் ஒக்கும் – சிந்தா:3 599/1

TOP


கண்டவன் (3)

தந்திரத்தால் தம நூல் கரை கண்டவன்
வெம் திறலான் பெரும் தச்சனை கூவி ஓர் – சிந்தா:1 234/2,3
கண்டவன் கண்ணின் நோக்க நடுங்கி தன் காதில் தாழ்ந்த – சிந்தா:7 1570/1
அதிர்வு அறு தவ விளக்கு எறிப்ப கண்டவன்
பதர் அறு திரு மொழி பணிக்கும் என்பவே – சிந்தா:13 2850/3,4

TOP


கண்டனம் (3)

கண்டனம் கள்வ மற்று உன் காதலி தன்னை நீர் கீழ் – சிந்தா:7 1623/3
கண்டனம் கண்ணினே என்று கண்டவர் சொனார் – சிந்தா:7 1844/4
இளம் கதிர் என துறந்து இருப்ப கண்டனம்
வளம் கெழு முக்குடை அடிகள் வாய்மொழி – சிந்தா:13 3055/2,3

TOP


கண்டனவே (1)

கழுநீரும் தாமரையும் கண்டனவே போலும் – சிந்தா:13 2966/1

TOP


கண்டனன் (1)

கண்டனன் கலந்த உள்ளம் காதலின் ஒருவர் ஆனார் – சிந்தா:13 2837/4

TOP


கண்டாம் (4)

நடையுளார் சொல்லிற்று எல்லாம் நம்பி சீவகன்-கண் கண்டாம்
தொடையல் அம் கோதை என்று சொல்லுபு தொழுது நிற்பார் – சிந்தா:2 464/3,4
கரும் கணின் யாமும் கண்டாம் காமனை என்று சொல்லி – சிந்தா:5 1298/3
கண்ணினால் இன்று கண்டாம் கூற்றினை காமர் செ வாய் – சிந்தா:12 2458/1
கலி அது பிறவி கண்டாம் காலத்தால் அடங்கி நோற்று – சிந்தா:13 2727/3

TOP


கண்டாய் (25)

பால் நிற வண்ணன் நோக்கில் பழி உடைத்து என்று கண்டாய்
வேல் நிற தானை வேந்தே விரி புனல் தொழுனை ஆற்றுள் – சிந்தா:1 209/2,3
இழுக்கினார் இவர்கள் கண்டாய் இடும்பை நோய்க்கு இரைகள் ஆவார் – சிந்தா:1 252/4
குட்ட நோய் நரகம் தம்முள் குளிப்பவர் இவர்கள் கண்டாய் – சிந்தா:1 253/4
ஆதலும் அழிவும் எல்லாம் அவை பொருட்கு இயல்பு கண்டாய்
நோதலும் பரிவும் எல்லாம் நுண் உணர்வு இன்மை அன்றே – சிந்தா:1 269/2,3
கண்ணும் கருவிளம் போது இரண்டே கண்டாய் – சிந்தா:2 480/4
என்று இரண்டு இல்லை கண்டாய் இது நினது இல்லம் என்றான் – சிந்தா:3 544/4
வாழி நங்கை கண்டாய் என்று வாள் கண் நீர் – சிந்தா:3 762/3
அன்ன பெடையே தொழுதேன் அன்னை கொடியள் கண்டாய்
என்னை அடிமை வேண்டின் நாடி தா என்று இறைஞ்சி – சிந்தா:4 920/2,3
இறைவன் நூல் காட்சி கொல்லா ஒழுக்கொடு ஊன் துறத்தல் கண்டாய்
இறுதி கண் இன்பம் தூங்கும் இரும் கனி இவை கொள் என்றான் – சிந்தா:5 1236/3,4
பரிந்து அழுவதற்கு பாவாய் அடியிட்டவாறு கண்டாய் – சிந்தா:5 1391/4
நித்தில முறுவல் உண்டான் நீங்கினான் அல்லன் கண்டாய் – சிந்தா:5 1395/4
கரி விளைத்து ஆய்ந்த சுண்ணம் காட்டினன் என்று கண்டாய்
திரு விளை தேன் பெய் மாரி பால்கடல் பெய்தது என்றாள் – சிந்தா:9 2077/3,4
நாந்தக உழவன் நாணி நக்கு நீ அஞ்சல் கண்டாய்
காய்ந்திலேன் என்று வல்லே கலின மா குன்றின் பொங்கி – சிந்தா:10 2258/2,3
ஏதிலம் என்று கண்டாய் இருந்தது நங்கை என்ன – சிந்தா:13 2643/2
ஆழ் துயர் உழப்ப ஊணும் அரு நவை நஞ்சு கண்டாய் – சிந்தா:13 2763/4
வந்து உடைந்து உருகி வீழ்ந்து மாழ்குபு கிடப்பர் கண்டாய்
கந்து அடு வெகுளி வேக கடா முக களிற்று வேந்தே – சிந்தா:13 2765/3,4
விழைவு அயரா வேந்து உறூஉம் துன்பமே கண்டாய் – சிந்தா:13 2778/4
கண மஞ்ஞை அஞ்சி கழுத்து ஒளிப்ப கண்டாய்
மணம் மல்கு பூம் தார் மழை தழீஇய கையாய் – சிந்தா:13 2779/3,4
பல் பகல் துய்த்த இன்பம் பழுது என கவல்ப கண்டாய்
பில்கி தேன் ஒழுகும் பைம் தார் பெரு நில வேந்தர் வேந்தே – சிந்தா:13 2810/3,4
போவர் புகழ் நம்பி இது பொற்பு இலது கண்டாய் – சிந்தா:13 2875/4
மேல் விளையாத இன்பம் வேந்த மற்று இல்லை கண்டாய் – சிந்தா:13 2906/4
மல்லல் அம் களிற்று மாலை வெண்குடை மன்னர் கண்டாய்
நல் உயிர் ஞாலம் தன்னுள் நாம வேல் நம்பி என்றான் – சிந்தா:13 2908/3,4
வேந்தர் தாம் விழைப எல்லாம் வெளிப்படார் மறைத்தல் கண்டாய்
நாந்தக உழவர் ஏறே நன் பொருள் ஆவது என்றான் – சிந்தா:13 2910/3,4
அடி வழி படுவர் கண்டாய் அரும் புகழ் கெடுதல் அஞ்சி – சிந்தா:13 2911/2
காய்ந்து அருளல் கண்டாய் என தொழுதார் காரிகையார் – சிந்தா:13 2990/4

TOP


கண்டார் (10)

கண்டார் மனம் கவர் காவும் கஞலிய – சிந்தா:1 337/2
கள் வாய் பெயப்பட்ட மாலை கரும் குழல்கள் கண்டார் நைய – சிந்தா:3 638/1
பூம் தாம கொம்பு ஆட கண்டார் எல்லாம் புன மயிலே அன்னமே பொன்னம் கொம்பே – சிந்தா:3 680/3
கசிவு எனும் கடலை நீந்தி கரை எனும் காலை கண்டார் – சிந்தா:4 1132/4
செய்யவளின் சிறிது மிகை சேயவளை கண்டார் – சிந்தா:7 1782/4
ஊனம் ஒன்று இல்லார் உயர் குடி பிறந்தார் ஆயிரம் அடுகளம் கண்டார்
பால் நிலா பூணார் படை தொழில் கலிமா பண் உறுத்து ஏறினார் அவரே – சிந்தா:10 2158/3,4
போக மகளிர் வல கண்கள் துடித்த பொல்லா கனா கண்டார்
ஆகம் மன்னற்கு ஒளி மழுங்கிற்று அஞ்சத்தக்க குரலினால் – சிந்தா:10 2173/1,2
தவா கதிர் காசு கண்டார் ஆவியை தளர சூட்டி – சிந்தா:12 2444/2
மொய்த்து எரி செம்பொன் துகளின் நூல் முடிவு கண்டார் – சிந்தா:12 2485/4
தொத்து நின்று எரிந்து கண்டார் கண் சுட சுடர்ந்து நின்றார் – சிந்தா:12 2539/3

TOP


கண்டார்கள் (1)

கனம் சேர் கதிர் முலையும் கண்டார்கள் வீட்டுலகம் காணார் போலும் – சிந்தா:3 636/4

TOP


கண்டால் (2)

கண்டால் இனியன காண்டற்கு அரியன – சிந்தா:3 523/1
கை நிகர் இல் வேந்தர் தொழ போந்ததுவும் கண்டால்
என்னை தவம் செய்யாது இகழ்ந்து இருப்பது என்பார் – சிந்தா:12 2555/3,4

TOP


கண்டாள் (1)

கண்டாள் நெடிது உயிர்த்தாள் கைதொழுதாள் கை அகத்தே – சிந்தா:4 1039/1

TOP


கண்டான் (12)

கரி மாலை நெஞ்சினான் கண்டான் கண்டே கைதொழுதான் கண்ணீர் கலுழ்ந்து உகுத்த பின் – சிந்தா:1 294/2
கண்டான் சொரிந்தான் கணை மாரி கலந்தது அன்றே – சிந்தா:3 808/4
உற்றவன் நிலையும் எல்லாம் ஓதியின் உணர்ந்து கண்டான் – சிந்தா:4 951/4
பணி வரும் குருசில் செல்வான் பாவை-அது இடரை கண்டான் – சிந்தா:4 977/4
மீது வண்டு அரற்றும் கண்ணி விடலையை தானும் கண்டான்
காதலில் களித்தது உள்ளம் காளையை கொணர்-மின் என்றான் – சிந்தா:5 1262/3,4
தன்னை கூய் கொணர்-மின் என்றான் தர வந்து ஆங்கு அவனும் கண்டான் – சிந்தா:5 1282/4
துணிவரும் சாயல் நின்றாள் தோன்றல் தன் கண்ணின் கண்டான் – சிந்தா:7 1569/4
கண்டான் சேர்ந்தான் காளையை கல்வி கடலானே – சிந்தா:7 1636/4
அருந்ததி கற்பினாளை அடி பணிந்து அவனும் கண்டான் – சிந்தா:7 1729/4
அறியும் நாடகம் கண்டான் பைம் தார் அலர்ந்து மாதர் நலம் குழைந்ததே – சிந்தா:12 2594/4
இருந்த கண்டான் இளம் கோக்கள் நம்பியே – சிந்தா:13 2861/4
கண்டான் ஒரு நாள் கதிர் மா முடி மன்னர் மன்னன் – சிந்தா:13 2864/1

TOP


கண்டான்-அரோ (1)

பனி கொள் பூம் பொழில் பள்ளி கண்டான்-அரோ – சிந்தா:6 1421/4

TOP


கண்டிடல் (1)

மோதி முள்ளொடு முள் பகை கண்டிடல்
பேது செய்து பிளந்திடல் பெட்டதே – சிந்தா:8 1920/3,4

TOP


கண்டிலேன் (1)

கண்டிலேன் என் மாமை கை வளையொடு என்பார் – சிந்தா:12 2550/2

TOP


கண்டீர் (20)

நம் குடி தெய்வம் கண்டீர் நமரங்காள் அறி-மின் என்ன – சிந்தா:3 547/2
இசைவது ஒன்று அன்று கண்டீர் இதனை யான் இரந்து சொன்னேன் – சிந்தா:3 748/2
வெம் களி தடம் கண் கண்டீர் விருந்து எதிர்கொள்-மின் என்னா – சிந்தா:3 798/2
நோற்றிலர் மகளிர் என்பார் நோம் கண்டீர் தோள்கள் என்பார் – சிந்தா:4 1109/1
நோக்கன்-மின் நாணும் கண்டீர் நுதி கொள் நாகரிகன் என்பார் – சிந்தா:4 1110/4
பெற்றார் மக பெற்றார் அல்லாதார் பிறர் மக்கள் பிறரே கண்டீர் – சிந்தா:6 1545/4
மட்டு ஆர் பூம் பிண்டி வளம் கெழு முக்குடை கீழ் மாலே கண்டீர்
முட்டாத இன்ப புதா திறக்கும் தாள் உடைய மூர்த்தி பாதம் – சிந்தா:6 1549/1,2
ஒட்டாவே கண்டீர் வினை அவனை தேறாதார்க்கு உணர்ந்தீர் அன்றே – சிந்தா:6 1549/4
விளைவது தீவினையே கண்டீர் இவை மூன்றும் விடு-மின் என்றால் – சிந்தா:6 1551/2
பொய்யே பொருள் உரையா முன்னே கொடுத்து உண்டல் புரி-மின் கண்டீர் – சிந்தா:6 1553/4
கண்டீர் கருமம் விளைந்த ஆறு என்றாராய் – சிந்தா:7 1809/1
அரும் தவமும் தானமும் ஆற்று-மினே கண்டீர்
முருந்து அனைய தூ முறுவல் முற்று_இழையார் சேரி – சிந்தா:13 2619/3,4
கொடுத்து உண்-மின் கண்டீர் குணம் புரி-மின் கண்டீர் – சிந்தா:13 2620/4
கொடுத்து உண்-மின் கண்டீர் குணம் புரி-மின் கண்டீர் – சிந்தா:13 2620/4
செல்வம் நமரங்காள் நினையன்-மின் செய் தவமே நினை-மின் கண்டீர் – சிந்தா:13 2623/4
நம்பன்-மின் செல்வ நமரங்காள் நல் அறமே நினை-மின் கண்டீர் – சிந்தா:13 2624/4
நண்ணன்-மின் செல்வ நமரங்காள் நல் அறமே நினை-மின் கண்டீர் – சிந்தா:13 2625/4
மையல் விளை மா நரக கோபுரங்கள் கண்டீர்
பொய் உரையும் வேண்டா புறத்து இடு-மின் என்றான் – சிந்தா:13 2869/3,4
பட்டது பகுத்து உண்பார் இ பார் மிசை இல்லை கண்டீர்
அட்டு நீர் அருவி குன்றத்து அல்லது வைரம் தோன்றா – சிந்தா:13 2925/2,3
அரும் பலி அனைத்தும் ஈயின் அது பொருள் குன்று கண்டீர் – சிந்தா:13 2926/4

TOP


கண்டு (103)

கொன் ஊர் கொடு வெம் சிலை கண்டு எதிர்கொண்டவாறும் – சிந்தா:0 21/4
கண்டு ஆங்கு உவந்து கடி பெய்து இவண் காத்தும் என்று – சிந்தா:0 22/2
காமமே கன்றி நின்ற கழுதை கண்டு அருளினாலே – சிந்தா:1 210/1
கண்டு இனி தெளிக என்று காட்டுவாள் போல ஆகி – சிந்தா:1 303/2
எற்றே இது கண்டு ஏகாதே இருத்தியால் என் இன் உயிரே – சிந்தா:1 310/4
அஞ்சும் மலர் அடிகள் அரம் கண்டு அன்ன அரும் காட்டுள் – சிந்தா:1 341/2
காமனும் கனிய வைத்த புலம் கரை கண்டு கண் ஆர் – சிந்தா:1 370/3
தன் பால் மனையாள் அயலான் தலை கண்டு பின்னும் – சிந்தா:2 443/1
வகை மலி வரை செய் மார்பின் வள்ளலை கண்டு வண் தார் – சிந்தா:2 474/3
கோவினை குறிப்பில் கண்டு கொடுத்து அருள் சுமந்து செம்பொன் – சிந்தா:3 504/2
அரசனை கண்டு கண்ணுற்றவர்களை விடுத்து நல் நாள் – சிந்தா:3 506/1
தோடு அலர் தெரியலான் தன் தோழரை கண்டு காதல் – சிந்தா:3 582/1
கால் பொரு கழலினானும் காவலன் கண்டு சொன்னான் – சிந்தா:3 588/3
கண்டு உருகு பொன்னின் நிலம் காமுறுவ புனைந்தார் – சிந்தா:3 592/4
புன் காஞ்சி தாது தன் புறம் புதைய கிளி என கண்டு
அன்பு கொள் மட பெடை அலமந்து ஆங்கு அகல்வதனை – சிந்தா:3 648/1,2
கண்டு ஆனா மட பெடை கிளி என போய் கை அகல – சிந்தா:3 649/2
கண்டு அறிகிலா இடை காமவல்லி யாழ் – சிந்தா:3 654/3
நெய் பருகி நீண்ட இருள் கற்றை போலும் குழல் கற்றை கண்டு நிறை – சிந்தா:3 682/1
அருவி அரற்றும் மலை கண்டு அழுங்கும் – சிந்தா:3 725/3
கானம் பூத்த கார் கண்டு அழுங்கும் – சிந்தா:3 726/3
பொரு படை மன்னர் நுங்கள் புற கொடை கண்டு மற்று இ – சிந்தா:3 773/2
ஊழ் பெற அணிந்து சூல் பேய் ஆட கண்டு உவந்து நக்கான் – சிந்தா:3 803/4
பார் மிசை உலகம் ஏத்தும் படுகளம் கண்டு பற்றார் – சிந்தா:3 817/1
கண்ணில் கண்டு இவை நல்ல கரும் குழல் – சிந்தா:4 884/3
ஆலி சென்று புல்லி அன்மை கண்டு நாணி – சிந்தா:4 919/3
வந்து ஒரு நாய் கதுவிற்று அது கண்டு அவர் – சிந்தா:4 934/2
உவறு நீர் உழக்கி ஓட்டி உடை புறம் கண்டு நக்கு – சிந்தா:4 966/2
மெலிவு கண்டு உவந்து மாதோ விருப்பொடு மறலினாரே – சிந்தா:4 968/4
குழைந்த கோதையை கண்டு கூறினாள் – சிந்தா:4 987/4
கம்ம பல் கலம் களைந்து கண்டு தெறூஉம் – சிந்தா:4 991/1
கத களி வேலினான் கண்டு காம நீர் – சிந்தா:4 1014/3
ஐயனை செவ்வி கண்டு அறிந்து வம் என – சிந்தா:4 1023/2
கறவை காண் கன்றின் வெஃகி கண்டு அடி பணிந்து காமர் – சிந்தா:4 1125/1
அற்றம் இல் மணியை அம் கை கொண்டு அவர் கண்டு காட்ட – சிந்தா:4 1129/2
அரி மலர் தாரினான் தன் அழகு கண்டு அளிய என்னா – சிந்தா:5 1171/2
கணை உமிழ் சிலையினாய் கண்டு சேறியே – சிந்தா:5 1209/4
வடி நுனை வேலினான் கண்டு எ மலை உறைவது என்றான் – சிந்தா:5 1231/4
போது கண்டு அனைய வாள் கண் புருவத்தால் கலக்குகின்றாள் – சிந்தா:5 1265/4
வேந்தனால் விடுக்கப்பட்டார் விடலையை கண்டு சொன்னார் – சிந்தா:5 1410/1
வனப்பினையே கண்டு வாள் கண் அகன்றாள் – சிந்தா:6 1475/4
கொங்கு அலர் கோதையர் கண்டு அகம் எய்தி – சிந்தா:6 1477/2
மங்கையோடு இருந்த போழ்து ஓர் மணி வண்டு கண்டு சொன்னான் – சிந்தா:6 1501/3
கண்டு தேவர் கனிப என்று ஏத்துவாய் – சிந்தா:6 1513/2
வகை வாடி வருந்தி அழுவது கண்டு
அகையேல் அமர் தோழி அழேல் அவரோ – சிந்தா:6 1524/2,3
நெறி நாடிய போயினள் நீடினள் கண்டு
எறி வால் வளை கொண்டுவரும் இனியே – சிந்தா:6 1525/3,4
கானகத்தின் ஏகுகின்றான் கடி பொழில் கவின் கண்டு எய்தி – சிந்தா:7 1567/1
துயிலிய கற்பினாள் தன் துணைவி கண்டு இடுவித்திட்டாள் – சிந்தா:7 1580/3
வேய் உலாம் தோளினார்-தம் விழு துணை கேள்வ நின் கண்டு
ஆயினேன் துறக்கம் பெற்றேன் அளித்து அருளாதுவிட்டால் – சிந்தா:7 1581/2,3
பணி செய் ஆயத்து பந்தாடுகின்றாயை கண்டு மாழ்கி – சிந்தா:7 1589/1
அனைய மாதரை கண்டு ஆங்கு அடி புல்லி வீழ்ந்து அரற்றினான் – சிந்தா:7 1600/4
கண்டு உவப்பு அளித்தவர் கடைக்கண் ஏக்கற – சிந்தா:7 1622/2
கண்டு எலாம் வியந்து நோக்கி வில் உடை கடவுள் என்றான் – சிந்தா:7 1642/4
கண்டு வாழாதவர் வாழ்க்கை எல்லாம் சவரர் வாழ்க்கையே – சிந்தா:7 1655/4
காவலன் மக்கள் ஆக்கம் கண்டு கண் குளிர்ந்து நோக்கி – சிந்தா:7 1682/1
முற்பட கண்டு நோக்கி முறுவல் கொள் முகத்தன் ஆகி – சிந்தா:7 1710/3
கையவாம் சிலையினானை கண்டு வந்து அருகு சேர்ந்தான் – சிந்தா:7 1717/3
என்னை கண்டு அடிசில் ஆக்க ஐயர்க்கு என்று அவலம் நீங்க – சிந்தா:7 1743/1
பொன்னை கண்டு அனைய சாயலவர் புரிந்து அடிசில் ஏந்த – சிந்தா:7 1743/2
பெடை மயில் சாயலாள் தன் பேது கண்டு ஆங்கு மீண்டேன் – சிந்தா:7 1744/4
கூட நீர் நின்ற பெற்றி கண்டு இப்பால் நோக்குவேற்கு ஓர் – சிந்தா:7 1751/1
காதலால் பதுமுகன் கண்டு கூறினான் – சிந்தா:7 1824/4
மற்று அடிகள் கண்டு அருளி செய்க மலர் அடி கீழ் – சிந்தா:7 1873/1
காவினுள் தோழரை கண்டு போதர்வேன் – சிந்தா:8 1993/3
கண்டு கடை காவலர்கள் கழற முகம் நோக்கி – சிந்தா:9 2012/2
கண்டு நயந்தார் தருவ காதலிப்பன் என்றான் – சிந்தா:9 2012/4
ஏவல் வகை கண்டு அறிதும் என்று சிலர் சொன்னார் – சிந்தா:9 2016/4
கமழ் திரையும் காட்ட அவை கண்டு கவுள் அடுத்தான் – சிந்தா:9 2026/4
கடி அறை மருங்கில் நின்ற மைந்தனை கண்டு நாணி – சிந்தா:9 2059/2
சேனை கடல் இடை செல்வனை கண்டு உவந்து – சிந்தா:10 2120/3
எரி குழாம் சுடரும் வை வேல் ஏந்தலை கண்டு கோயில் – சிந்தா:10 2131/1
மின் என விட்ட கோலை விழுங்க கண்டு அழுங்கி வேர்த்து – சிந்தா:10 2187/3
கண்டு கோல் நிறைய வாங்கி காதுற மறிதலோடும் – சிந்தா:10 2192/3
கைத்தலத்து எஃகம் ஏந்தி காமுகன் கண்டு காய்ந்தான் – சிந்தா:10 2266/4
கோல வாள் போருள் பட்டால் குறு முயல் கூடு கண்டு
சால தாம் பனிக்கும் பொய்கை தாமரை நீரர்-ஆயின் – சிந்தா:10 2284/2,3
சீர் தகையவனை கண்டு என் சினவு வேல் இன்னும் ஆர்ந்தின்று – சிந்தா:10 2286/2
வெம் சமம் நோக்கி நின்று மிறைக்கொளி திருத்துவான் கண்டு
அஞ்சி மற்ற அரசர் யானை குழாத்தொடும் இரிந்திட்டாரே – சிந்தா:10 2293/3,4
ஓட கண்டு உருவ பைம் தார் அரிச்சந்தன் உரைக்கின்றானே – சிந்தா:10 2299/4
மலை முத்தம் கொள்ளும் மார்பின் மன்னனும் கண்டு காய்ந்தான் – சிந்தா:10 2312/3
கண் ஆடி வென்று களம் கண்டு நியமம் முற்றி – சிந்தா:11 2327/2
கற்பான் எழுந்த முலையார் களம் கண்டு நீங்கி – சிந்தா:11 2340/2
கையார் வளையார் புலி கண்ணுற கண்டு சோரா – சிந்தா:11 2342/3
குன்று கண்டு அனைய கோல கொடி நெடு மாட மூதூர் – சிந்தா:11 2374/3
மோடு கொள் நிலா முளைத்து எழு பருதி கண்டு அறியா – சிந்தா:12 2379/1
கண்டு உயிர் உண்ணும் கூற்றம் கயிறு உரீஇ காட்டியிட்டார் – சிந்தா:12 2457/2
இளம் கதிர் கலத்தின் ஏந்த அயினி கண்டு அமர்ந்து இருந்தான் – சிந்தா:12 2469/3
கழித்த வேல் இரண்டு கண்டு அனைய கண்ணினார் – சிந்தா:12 2472/4
காதலித்து இருப்ப கண்கள் கரிந்து நீர் வர கண்டு அம்ம – சிந்தா:12 2506/2
கண்டு கண் கரிந்து நீராய் உகுவது கரக்கலாமே – சிந்தா:12 2509/2
ஈன்ற தாய் யானும் ஆக இதனை கண்டு உயிரை வாழேன் – சிந்தா:12 2513/1
கன்னியர் ஆடி நோக்கி தம்மை தாம் கண்டு நாணி – சிந்தா:12 2538/3
ஒண்_தொடி இவன் தன் உருவு கண்டு வாழ்வார் – சிந்தா:12 2550/3
அடிகள் கண்டு ஆங்கு உவந்து அருளுக அநங்கமாலை அடி வீழ்ச்சி முன் – சிந்தா:12 2587/1
கொம்பின் கொள ஒசிந்து பிச்சை என கூறி நிற்பாள் கண்டு
நம்பன்-மின் செல்வ நமரங்காள் நல் அறமே நினை-மின் கண்டீர் – சிந்தா:13 2624/3,4
ஏர் அணி கொண்ட இ நீர் இறைவ கண்டு அருளுக என்றார் – சிந்தா:13 2654/4
அழல் நிற தேறல் உள் மதி கண்டு ஐயென – சிந்தா:13 2677/2
உழல் எனா நோக்குவாள் மதி கண்டு ஊடினாள் – சிந்தா:13 2677/4
மிடை மயிர் கவரி நல் ஆன் கன்று உண கண்டு நிற்பார் – சிந்தா:13 2717/2
களி தலை கூட்டம் காதல் மந்தி கண்டு இருந்தது அன்றே – சிந்தா:13 2721/4
கலந்த கல் மிசை கண்டு வாழ்த்தினான் – சிந்தா:13 2743/4
கொடையும் கோலமும் குழகும் தம் அழகும் கண்டு ஏத்த – சிந்தா:13 2757/3
காதல் மக்களை கண்டு உவந்து இனிதினில் கழிப்ப – சிந்தா:13 2759/2
செல்வம் கண்டு அதற்கு அவா சிந்தை செய்யுமோ – சிந்தா:13 3110/4
கண் கனிய நாடகம் கண்டு அமரர் காம கொழுந்து ஈன்று தம் தவம் தாம் மகிழ்ந்தார் அன்றே – சிந்தா:13 3138/4

TOP


கண்டுகண்டு (1)

நாவி நாறு எழில் மேனியை கண்டுகண்டு
ஆவித்து ஆற்றுகிலாது அழுதிட்டவே – சிந்தா:1 346/3,4

TOP


கண்டும் (8)

முகில் ஏந்து மின் மருங்குல் மொய் குழல் தாய் இது கண்டும் உளளே பாவம் – சிந்தா:3 679/4
உற்று நாறியும் கண்டும் உணர்ந்து இவை – சிந்தா:4 885/2
அழகன் சொல்லும் அணி செய் கோதை காமமும் கண்டும் கேட்டும் – சிந்தா:7 1593/2
அல்லல் அடைய அடகு இடு-மின் ஓட்டு அகத்து என்று அயில்வார் கண்டும்
செல்வம் நமரங்காள் நினையன்-மின் செய் தவமே நினை-மின் கண்டீர் – சிந்தா:13 2623/3,4
அண்ணாந்து அடகு உரீஇ அந்தோ வினையே என்று அழுவாள் கண்டும்
நண்ணன்-மின் செல்வ நமரங்காள் நல் அறமே நினை-மின் கண்டீர் – சிந்தா:13 2625/3,4
கண்ணினால் குற்றம் கண்டும் காதலன் தெளிப்ப தேறி – சிந்தா:13 2724/1
திரு அனார் ஆடல் கண்டும் திருவொடு திளைத்தும் ஆனார் – சிந்தா:13 2806/4
கடிகை வாள் ஆரம் மின்ன கற்பக காவு கண்டும்
தொடி கவின் அறாத மென் தோள் தேவியர் சூழ வாமன் – சிந்தா:13 2808/1,2

TOP


கண்டே (8)

பாரித்தேன் தரும நுண் நூல் வழக்கு அது ஆதல் கண்டே
வேரி தேம் கோதை மாதர் விருந்து உனக்காக இன்பம் – சிந்தா:1 214/2,3
கரி மாலை நெஞ்சினான் கண்டான் கண்டே கைதொழுதான் கண்ணீர் கலுழ்ந்து உகுத்த பின் – சிந்தா:1 294/2
போழ் பட பிளந்து வாளின் புரட்டி இட்டு அரிய கண்டே
ஆழ் கல மாந்தர் போல அணி நகர் அழுங்கிற்று அன்றே – சிந்தா:4 1163/3,4
இலக்கண கிடக்கை கண்டே ஏவினுக்கு அரசன் என்றான் – சிந்தா:7 1645/4
மாடத்தின் உச்சி நின்ற மலை மகள் தன்மை கண்டே
ஆடவர்க்கு உழுவை ஒப்பாய் அஞ்சினேன் அதன்-கண் என்றான் – சிந்தா:7 1751/3,4
தூவி பொன் மாட மூதூர் சுபத்திரன் என்னை கண்டே
ஆவி கண் அறிவு போல அளவளாய் அன்புபட்டான் – சிந்தா:7 1756/3,4
இ வழி நாடு காண்பான் வருதலும் இறைவன் கண்டே
செ வழிபாடர் ஆகி சிலை தொழில் சிறுவர் கற்ப – சிந்தா:7 1758/2,3
சேலுற்ற நெடும் கண் செ வாய் தத்தை-தன் செல்வம் கண்டே
பாலுற்ற பவள செ வாய் தத்தையால் பரிவு தீர்ந்தேம் – சிந்தா:9 2044/3,4

TOP


கண்டேன் (11)

கலம் பொறுக்கலாத சாயல் அவர் உழை நின்னை கண்டேன் – சிந்தா:1 402/4
எழில் மாலை என் உயிரை யான் கண்டேன் இத்துணையே முலையிற்று ஆகி – சிந்தா:5 1353/1
சேர் துணை கழற சென்றேன் செல்வியோடு ஆங்கு கண்டேன்
போர் பல கடந்த வேலோய் மாயம்-கொல் போற்றி என்றாள் – சிந்தா:7 1720/3,4
சாதலே புரிந்து தோன்றும் தன்மை அ நகரில் கண்டேன் – சிந்தா:7 1748/4
ஒண் திறல் சிங்கம் அன்ன கதழ் ஒளி உடற்சி கண்டேன் – சிந்தா:7 1749/4
இனம் தலை புலியோடு ஒக்கும் தோழர் நின்னிடத்தில் கண்டேன் – சிந்தா:7 1750/4
முன் ஒரு-கால் என் மகனை கண்டேன் என் கண் குளிர – சிந்தா:7 1807/1
எல் இருள் கனவில் கண்டேன் கண் இடன் ஆடும் இன்னே – சிந்தா:8 1909/1
கனை இருள் கனவில் கண்டேன் காமர் பூம் பொய்கை வற்ற – சிந்தா:9 2075/3
கிழவனாய் பாடி வந்து என் கீழ் சிறை இருப்ப கண்டேன்
எழுதிய பாவை நோக்கி இமை அவித்து இருப்ப கண்டேன் – சிந்தா:9 2087/1,2
எழுதிய பாவை நோக்கி இமை அவித்து இருப்ப கண்டேன்
ஒழிக இ காமம் ஓர் ஊர் இரண்டு அஃகம் ஆயிற்று என்று ஆங்கு – சிந்தா:9 2087/2,3

TOP


கண்ண (2)

மா மணி தாபித்தன போல் மனம் பருகு கரும் கண்ண
ஏமுற அடி பரந்து இளம் பிறை வடம் சூடி – சிந்தா:1 171/2,3
கண்ண கழு நீர் மெல் விரலால் கிழித்து மோந்தார் கனி வாயார் – சிந்தா:13 2700/4

TOP


கண்ணகத்து (1)

ஆதல் கண்ணகத்து அஞ்சனம் போலுமால் – சிந்தா:7 1632/2

TOP


கண்ணடி (2)

பரந்து ஒளி உமிழும் பைம்பொன் கண்ணடி பதாகை தோட்டி – சிந்தா:3 629/1
கண்ணடி கரும் கண் என்னும் அம்பறாத்தூணி தன்னால் – சிந்தா:4 1082/2

TOP


கண்ணது (2)

அஞ்சி இட்டு ஓடி போகின் ஆண்மை யார் கண்ணது அம்மா – சிந்தா:10 2300/4
நட்பு விட்டு ஒழியும்-ஆயின் நன்மை யார் கண்ணது அம்மா – சிந்தா:13 2950/4

TOP


கண்ணதே (1)

கண்ணதே செவி அது என்பார் கலங்க நூல் கழிய நோக்கி – சிந்தா:3 795/3

TOP


கண்ணர் (1)

நிணம் பிலிற்றும் வாயர் நெருப்பு இமைக்கும் கண்ணர்
குணன் நஞ்சர் கூற்று அனைய கோள் நாய் மடுப்ப – சிந்தா:13 2779/1,2

TOP


கண்ணரிந்து (1)

பழுது கண்ணரிந்து கொல்லும் படை உடன் ஒடுங்கும் பற்றாது – சிந்தா:8 1891/3

TOP


கண்ணவர் (2)

கொலை ஈன்ற வேல் கண்ணவர் கூடிய மார்பற்கு அன்றே – சிந்தா:11 2351/4
ஊன் முகம் புதைத்த வேல் கண்ணவர் களிற்று உச்சி ஏற்றி – சிந்தா:12 2415/2

TOP


கண்ணவள் (1)

தடம் கண்ணவள் தாய் அது கேட்டலும் தக்கது என்றாள் – சிந்தா:4 1061/4

TOP


கண்ணள் (2)

வீழ்தரு கண்ணள் தம்மோய் விளங்கு தோள் பிணிப்ப மற்று என் – சிந்தா:4 1138/2
பின்னை நாள் குவளை நீர் வீழ் பெற்றிய கண்ணள் ஆகி – சிந்தா:7 1743/4

TOP


கண்ணற (1)

காவாது அவள் கண்ணற சொல்லிய வெம் சொல் – சிந்தா:4 1069/3

TOP


கண்ணனாரொடு (1)

கண்ணனாரொடு கடிகையும் வருக என வரலும் – சிந்தா:11 2362/2

TOP


கண்ணாட்கு (1)

சேலை வென்ற கண்ணாட்கு இவை செப்ப அரிது – சிந்தா:4 1032/1

TOP


கண்ணாடி (3)

நல் அகில் விம்மு கட்டில் தவிசொடு நிலை கண்ணாடி
மெல்லிய தூபமுட்டி மேதகு நான செப்போடு – சிந்தா:3 558/2,3
நீடு எரி நிலை கண்ணாடி போர்க்களத்து உடைந்த மைந்தர் – சிந்தா:10 2299/2
கண்ணாடி அன்ன கடி மார்பன் சிவந்து நீண்ட – சிந்தா:11 2327/1

TOP


கண்ணாய் (2)

பணி வரும் கற்பின் படை மலர் கண்ணாய்
துணி இருள் போர்வையில் துன்னுபு போகி – சிந்தா:1 335/2,3
விளை மது கமழும் கோதை வேலினும் வெய்ய கண்ணாய்
களை துயர் அவலம் வேண்டா கண் இமைப்பு அளவும் என்றாள் – சிந்தா:5 1394/3,4

TOP


கண்ணார் (21)

விலை பகர்ந்து அல்குல் விற்கும் வேலினும் வெய்ய கண்ணார்
முலை முகந்து இளையர் மார்பம் முரிவிலர் எழுதி வாழும் – சிந்தா:1 372/1,2
வேல் பரந்து அனைய கண்ணார் வெண் மதி கதிர் பெய் கற்றை – சிந்தா:3 541/3
வேல் ஐயம் படுத்த கண்ணார் தொழுதனர் விரைந்து போகி – சிந்தா:4 897/2
கண்ணார் கதிர் மென் முலை காம்பு அடும் மென் தோள் – சிந்தா:4 1065/1
கறவை கன்று இழந்த போன்றும் கிடந்து அழுகின்ற கண்ணார்
இறை வளையவரை நோக்கி என் கொடிது உற்றது என்றான் – சிந்தா:5 1283/3,4
கவி மதம் கடந்து காமர் வனப்பு வீற்று இருந்த கண்ணார்
குவி முலை நெற்றி தீம் தேன் கொப்புளித்து இட்ட பைம் தார் – சிந்தா:10 2292/1,2
மைத்து உன நீண்ட வாள் தடம் கண்ணார் மலர் தூவ – சிந்தா:11 2333/2
ஒல்கி போய் மாடம் சேர்ந்தார் ஒரு தடம் குடங்கை கண்ணார் – சிந்தா:12 2535/4
சிந்தையில் களிப்பார் சேண் நெடிய கண்ணார் – சிந்தா:12 2548/4
ஊன் மதர்த்த ஒளி வேல் கண்ணார் பரவ இவ்வாறு ஒழுகும் அன்றே – சிந்தா:12 2595/3
வடி நீர் நெடும் கண்ணார் கூத்தும் பாட்டும் வகுத்தாரே – சிந்தா:13 2601/4
வடி நிரை நெடிய கண்ணார் மாமிமார் விடுப்ப ஏகி – சிந்தா:13 2650/1
நீல குவளை நிரையும் போல் கண்ணார் காவில் இருந்தாரே – சிந்தா:13 2698/4
அணி வேல் மன்னன் நலம் பருக அலர்ந்த அம்பு ஆர் மழை கண்ணார்
பணி ஆர் பண்ணு பிடி ஊர்ந்து பரூஉ கால் செம் நெல் கதிர் சூடி – சிந்தா:13 2699/2,3
கண்ணார் கடல் மண்டி காற்றில் கவிழுங்கால் – சிந்தா:13 2793/2
கணை கவின் அழித்த கண்ணார் துறந்து போய் கடவுள் ஆனான் – சிந்தா:13 2887/4
நெருப்பு தலை நெடு வேல் கண்ணார் கண்ணீர் நிழல் மணி பூண் – சிந்தா:13 2944/2
கண்ணார் கழி வனப்பில் காந்தருவதத்தை என்று – சிந்தா:13 2956/2
கண்ணார் ஒலி கவுள கிண்கிணியும் அம் சிலம்பும் கலையும் ஆரா – சிந்தா:13 2967/3
தாழி வாய் மறைக்கும் தண் என் தடம் பெரும் குவளை கண்ணார்
மூழி வாய் முல்லை மாலை முலை முகம் முரிந்து நக்க – சிந்தா:13 2974/1,2
நிலவி ஒளி உமிழும் நீள் இலை வேல் கண்ணார்
கலவி தூது ஆகிய காம கை காய்த்தி – சிந்தா:13 3140/1,2

TOP


கண்ணார்களும் (1)

கெண்டை வென்ற கண்ணார்களும் கேள்வரும் – சிந்தா:12 2581/2

TOP


கண்ணால் (7)

காண் வரு குவளை கண்ணால் காளை மேல் நோக்கினாளே – சிந்தா:5 1257/4
குடங்கையின் நெடிய கண்ணால் குமரன் மேல் நோக்கினாளே – சிந்தா:5 1290/4
அன்னள் நின் தோழி ஐயா அவள் என்னை கண்ட கண்ணால்
பின்னை தான் பிறரை நோக்கா பெரு மட மாது-தன்னை – சிந்தா:7 1599/1,2
அனன்று நில்லாத கண்ணால் நிறுத்தின செவியிற்று ஆகி – சிந்தா:7 1750/2
கட்டழகு உடைய நங்கை நீ என கருதி கண்ணால்
ஒட்டி யான் நோக்கிற்று என்றான் ஒரு பிடி நுசுப்பினாட்கே – சிந்தா:9 2085/3,4
நூல் கதி கொண்டு கண்ணால் நுகத்து அளவு எல்லை நோக்கி – சிந்தா:13 2826/2
ஒரு குடங்கை கண்ணால் உளம் கழிய ஏவுண்டு – சிந்தா:13 3139/2

TOP


கண்ணாள் (19)

வாள் உற்ற கண்ணாள் மகன் வாழ்க என நோற்றவாறும் – சிந்தா:0 10/4
களி கயல் பொருவ போன்று கடை சிவந்து அகன்ற கண்ணாள்
ஒளி கவின் கொண்ட காமத்து ஊழுறு கனியை ஒத்தாள் – சிந்தா:1 192/2,3
கட்டழகு அமைந்த கண்ணாள் நிறை எனும் சிறையை கைபோய் – சிந்தா:3 710/2
இருந்தாள் இளம் மயில் போல் ஏந்து இலை வேல் கண்ணாள் – சிந்தா:3 730/4
மையார் நெடும் கண்ணாள் மா மணி யாழ் தான் உடைந்து – சிந்தா:3 736/1
எள்ளி நீண்ட கண்ணாள் திறத்து இன் உரை – சிந்தா:4 1029/2
வந்ததால் நாளை என்றாள் வடு என கிடந்த கண்ணாள் – சிந்தா:4 1050/4
வாள் இழுக்குற்ற கண்ணாள் வரு முலை நயந்து வேந்தன் – சிந்தா:4 1088/1
ஓக்கிய முருகன் எஃகம் ஓர் இரண்டு அனைய கண்ணாள் – சிந்தா:5 1291/4
கையால் பொதி துணையே காட்ட கயல் கண்ணாள் அதனை காட்டாள் – சிந்தா:6 1553/1
வடு பிளவு அனைய கண்ணாள் வல்லவன் எழுதப்பட்ட – சிந்தா:7 1573/1
வாளினால் மிடைந்த கண்ணாள் வரு முலை தடத்துள் வைகி – சிந்தா:7 1694/1
மை விலை பெற்ற கண்ணாள் மைந்தனை மருண்டு நோக்கி – சிந்தா:7 1704/2
செய்ய வாய் நெடிய கண்ணாள் செல்க என விடுக்கப்பட்ட – சிந்தா:7 1717/1
போழ்ந்து அகன்ற கண்ணாள் புலம்பா எழுந்திருப்ப – சிந்தா:7 1810/3
வாளை ஆம் நெடிய கண்ணாள் மகனை மார்பு ஒடுங்க புல்லி – சிந்தா:8 1912/2
பூ உண்ட கண்ணாள் புருவ சிலை கோலி எய்ய – சிந்தா:8 1965/1
நலம் கனிந்து உருகி நின்றாள் நாம வேல் காமர் கண்ணாள் – சிந்தா:9 2060/4
நெரி புற தடற்று வாளும் நீலமும் நிகர்த்த கண்ணாள் – சிந்தா:12 2517/4

TOP


கண்ணாளும் (2)

கண்ணாளும் வார் கயல் மைந்தனும் ஆயிடை – சிந்தா:5 1347/2
பூ முற்றும் தடம் கண்ணாளும் பொன் நெடும் குன்று அனானும் – சிந்தா:13 2841/1

TOP


கண்ணாறு (1)

கண்ணாறு சென்ற களி ஐங்கணை காமன் அன்ன – சிந்தா:10 2134/3

TOP


கண்ணி (82)

செம்பொன் கண்ணி சிறார் களைந்திட்டவும் – சிந்தா:1 128/1
கைத்தலத்தின் ஓட்டலும் கண்ணி நெற்றி தீட்டலும் – சிந்தா:1 151/2
கண் அகல் ஞாலம் காத்தல் எனக்கு என கமழும் கண்ணி
மண் அகம் வளரும் தோளான் மறுத்து நீ மொழியல் என்றான் – சிந்தா:1 202/3,4
செம் கயல் கண்ணி வெய்ய திருமகற்கு அவலம் செய்தாள் – சிந்தா:1 267/4
ஏந்தல் வேல் திருத்த யானை இரிந்தன எரி பொன் கண்ணி
நாந்தக_உழவர் நண்ணார் கூற்று என நடுங்கி மள்ளர் – சிந்தா:1 285/1,2
சேல் அடு கண்ணி காந்தள் திரு மணி துடுப்பு முன் கை – சிந்தா:1 354/3
விரி மலர் கண்ணி கட்டி விழைதக வேய்ந்த போலும் – சிந்தா:1 383/3
திரு மலர் கண்ணி சிந்த தெருமந்து மயங்கி வீழ்ந்தான் – சிந்தா:1 389/4
தேன் உறை திருந்து கண்ணி சிறுவனுக்கு அரசு நாட்டி – சிந்தா:1 395/3
நறவு அற மலர்ந்த கண்ணி நல் மணி வண்ணன் அன்னான் – சிந்தா:1 406/4
முல்லை அம் கண்ணி சிந்த கால் விசை முறுக்கி ஆயர் – சிந்தா:2 438/2
கரும் தடம் கண்ணி அன்றி காயம் ஆறு ஆக ஏகும் – சிந்தா:2 441/3
சூட்டொடு கண்ணி அன்றே என் செய்வான் இவைகள் சொல்லி – சிந்தா:2 484/3
தேன் சொரி முல்லை கண்ணி செம் துவர் ஆடை ஆயர் – சிந்தா:2 485/1
கரும் கண்ணி திறத்து வேறா கட்டுரை பயிற்று நின்றான் – சிந்தா:3 548/4
விளை மது கண்ணி வீணாபதி எனும் பேடி வேல் கண் – சிந்தா:3 651/2
கறை கெழு வேலினார் கண்ணி தீந்தவே – சிந்தா:3 656/4
சுரும்பு சூழ் கண்ணி சூட்டி அவர்-கொலோ கயவர் சொல்லீர் – சிந்தா:3 678/4
போது உலாம் கண்ணி மைந்தர் போர் புலி குழாத்தின் சூழ்ந்தார் – சிந்தா:3 694/4
சூட்டொடு கண்ணி சூளாமணி சிந்தி திரியும் அன்றே – சிந்தா:3 786/4
சூழ் குடர் கண்ணி சூடி நிண துகில் உடுத்து வெள் என்பு – சிந்தா:3 803/3
கட்டு அவிழ் கண்ணி நம்பி சீவகன் திறத்தில் காய்ந்தாள் – சிந்தா:4 904/3
சுரும்பு உண் கண்ணி சுதஞ்சணன் என்பவே – சிந்தா:4 952/4
அன்றியும் கண்ணி வாடாது அமரனே என்று தேறி – சிந்தா:4 954/3
கத்தி கை கண்ணி நெற்றி கைதொழு கடவுள் அன்ன – சிந்தா:4 971/1
விண்டலர் கண்ணி சிந்த மின்னில் சென்று எய்தினானே – சிந்தா:4 979/4
கால வேல் தடம் கண்ணி கருதினாள் – சிந்தா:4 999/4
கொன்று உயிர் கொணர ஓடும் கொழும் குடர் கண்ணி மாலை – சிந்தா:4 1080/2
கட்டு அழல் உயிர்ப்பின் வெந்து கண்ணி தீந்து பொன் உக – சிந்தா:4 1107/3
தளை அவிழ் கண்ணி சிந்த தன் தலை நிலத்தது அன்றே – சிந்தா:4 1115/4
கணை புரை கண்ணி ஏற்ப உடுத்த பின் செம்பொன் செப்பில் – சிந்தா:4 1146/2
வெம் கள் விட்டு அலர்ந்த கண்ணி விண்ணவன் உரிமை-தன்னால் – சிந்தா:5 1169/2
மொய் மலர் குவளை கண்ணி மொய்ம்ப நீ முழுதும் நீந்தி – சிந்தா:5 1214/2
மீது வண்டு அரற்றும் கண்ணி விடலையை தானும் கண்டான் – சிந்தா:5 1262/3
தேன் உகுக்குகின்ற கண்ணி திருமகள் ஆட இப்பால் – சிந்தா:5 1266/1
அம்பு அலர் கண்ணி ஆர நிதி அறைந்து ஒகை போக்கி – சிந்தா:5 1269/3
செம் கயல் கண்ணி தோழி திருமகள் சென்று சேர்ந்தாள் – சிந்தா:5 1271/4
பல் மலர் படலை கண்ணி குமரனை பாவை நல்லார் – சிந்தா:5 1299/1
கண்ணி வேய்ந்து கரும் குழல் கைசெய்து – சிந்தா:5 1333/1
கரிந்த கண்ணி கலந்த மகிழ்ச்சியின் – சிந்தா:5 1349/2
தேன் அடைந்து இருந்த கண்ணி தெண் மட்டு துவலை மாலை – சிந்தா:5 1355/1
கள் அவிழ் கண்ணி கலத்தொடு அணிந்தார் – சிந்தா:6 1476/4
சுனை மலர் குவளை குற்று சூழ் மலர் கண்ணி சூட்டி – சிந்தா:6 1495/3
வாளி அம்பு அன வாள் தடம் கண்ணி தன் – சிந்தா:7 1628/1
காவியம் கண்ணி வந்து பிறத்தலும் கணிகள் ஈண்டி – சிந்தா:7 1686/2
வண்ணத்தின் மழுங்கி வாள் கண்ணி வாடினாள் – சிந்தா:7 1702/4
தோய் பிழி துளிக்கும் கண்ணி சுரும்பு சூழ் கொம்பு அனாளே – சிந்தா:7 1707/4
கணை கடி கண்ணி சொல்ல காணிய யானும் சென்றேன் – சிந்தா:7 1721/1
கண்ணி நான் இயக்கன் தன்னை சிந்தித்தேன் கடவுள் வாழ்த்தி – சிந்தா:7 1752/3
காந்தள் அம் கடி மலர் கண்ணி நெற்றியர் – சிந்தா:7 1848/1
தேன் நிறம் கொண்ட கண்ணி சீவககுமரன் சொன்னான் – சிந்தா:7 1860/4
முருகு கொப்புளிக்கும் கண்ணி முறி மிடை படலை மாலை – சிந்தா:8 1889/1
சொரி மது சுரும்பு உண் கண்ணி சூழ் கழல் நந்தன் என்றான் – சிந்தா:8 1925/4
குழி மது குவளை அம் கண்ணி வார் குழல் – சிந்தா:8 1939/1
போழ்ந்து அகன்ற கண்ணி வந்து பூம் கொடியின் நோக்கினாள் – சிந்தா:8 1958/4
வரி மல்கி வண்டு உண்டு அறை மா மலர் கண்ணி மைந்தன் – சிந்தா:8 1974/3
விளை மது கண்ணி மைந்தர் விளிக என தோழி கூற – சிந்தா:9 2042/2
இலை புறம் கொண்ட கண்ணி இன் தமிழ் இயற்கை இன்பம் – சிந்தா:9 2063/3
கள் நக்க கண்ணி கமழ் பூம் குழல் கரும்பு ஏர் தீம் சொலாள் கதிர் முலைகளின் – சிந்தா:9 2066/1
இலங்கு வேல் கண்ணி ஊடல் இளையவன் நீக்கினானே – சிந்தா:9 2088/4
கொங்கு அலர் கண்ணி சேர்த்தி குங்குமம் எழுதினானே – சிந்தா:9 2098/4
காவி அம் கண்ணி ஒன்றும் கவலல் யான் உய்ந்தது எல்லாம் – சிந்தா:9 2099/3
கண்ணி மகாரோடு கால் சிலம்பு ஆர்த்து எழ – சிந்தா:10 2114/2
சுடர் நுதல் பட்டம் மின்ன சுரும்பு இமிர் கண்ணி சிந்த – சிந்தா:10 2182/2
முனி தலை கண்ணி நெற்றி சிறார் முலை முழாலின் பில்கி – சிந்தா:12 2541/1
கண்ணி இட்டு எறிவார் கலவை நீர் தெளிப்பார் – சிந்தா:12 2547/4
சூழ் மணி ஆழி செம்பொன் சூட்டொடு கண்ணி காதல் – சிந்தா:12 2569/2
கரும் கயல் நெடும் தடம் கண்ணி என்பவே – சிந்தா:13 2631/4
போது அவிழ் கண்ணி ஈர்த்து புனல் வர புலம்பினானே – சிந்தா:13 2643/4
கண்ணி கொண்டு எறிய அஞ்சி கால் தளர்ந்து அசைந்து சோர்வார் – சிந்தா:13 2659/1
ஓக்கினார் கண்ணி சுண்ணம் உடற்றினார் உருவ சாந்தின் – சிந்தா:13 2661/2
தொடை மலர் கண்ணி சேர்த்தி சுரும்பு உண மலர்ந்த மாலை – சிந்தா:13 2719/2
தேம் கொள் பூம் கண்ணி திரு முடி திலக வெண்குடையோய் – சிந்தா:13 2761/1
பருதியின் இயன்றது ஒக்கும் பன் மலர் கண்ணி வாடா – சிந்தா:13 2800/4
தாள் நெடும் குவளை கண்ணி தளை அவிழ் கோதை மாலை – சிந்தா:13 2802/1
ஆய்ந்த முகில் ஆடை திங்கள் கண்ணி ஆகாயம் என்னும் அரிவை சாயல் – சிந்தா:13 2860/2
நனை மலர் அலங்கல் கண்ணி நந்தனும் தொழுது சேர்ந்தான் – சிந்தா:13 2899/4
சுரும்பு உலாம் கண்ணி விண்ணோர் துறக்கமும் வீடும் வேண்டேன் – சிந்தா:13 2902/2
சீர் உடை செம்பொன் கண்ணி சிறுவனை செம்பொன் மாரி – சிந்தா:13 2913/3
கொழு மலர் குவளை கண்ணி கூற்று உயிர் உண்பதே போல் – சிந்தா:13 3079/3
பூ அலர் முல்லை கண்ணி பொன் ஒரு பாகம் ஆக – சிந்தா:13 3117/2
திவள தே மலர் கண்ணி சேர்த்தியும் – சிந்தா:13 3126/4

TOP


கண்ணி-தன் (1)

கரும்_தடம்_கண்ணி-தன் மேல் காமுகர் உள்ளம் போல – சிந்தா:4 975/1

TOP


கண்ணி-மாதோ (1)

வழுவினார்-தம்மை புல்லாள் வாழ்க நும் கண்ணி-மாதோ – சிந்தா:8 1890/4

TOP


கண்ணிக்கு (1)

இணை மலர் கண்ணிக்கு ஒவ்வா இளி வரு கிளவி சொன்னேன் – சிந்தா:7 1746/4

TOP


கண்ணிகள் (2)

காமரு கணையம் ஆக கண்ணிகள் ஒழுகவிட்டும் – சிந்தா:13 2656/3
முல்லை கண்ணிகள் சிந்த மொய் நலம் – சிந்தா:13 3129/2

TOP


கண்ணிய (5)

கண்ணிய குலனும் தெய்வம் கரந்து உரைத்து எழுந்தது அன்றே – சிந்தா:1 356/4
கண்ணிய வீணை வாள் போர் கலாம் இன்று காண்டும் என்றே – சிந்தா:3 620/4
கானம் காழ் அகிலே கமழ் கண்ணிய
வேனிலாற்கு விருந்து எதிர்கொண்டதே – சிந்தா:4 853/3,4
கடுகிய இளையர் நோக்கும் கண்ணிய பொருளும் எண்ணி – சிந்தா:4 1086/1
கணி புனைந்து உரைத்த நாளால் கண்ணிய கோயில் தன்னுள் – சிந்தா:5 1344/1

TOP


கண்ணியது (1)

கண்ணியது உணர்ந்து கல்லா கட்டியங்காரன் நெஞ்சில் – சிந்தா:3 747/2

TOP


கண்ணியர் (10)

அரி வளர் கண்ணியர் அணிகல அரவமும் – சிந்தா:1 124/2
மின்னு வாள் தடம் கண்ணியர் வெம் முலை – சிந்தா:4 867/1
கொல் இயல் வேல் நெடும் கண்ணியர் கூடி – சிந்தா:4 879/2
வாளை வவ்விய கண்ணியர் வார் கழல் – சிந்தா:4 883/3
செம் கயல் கண்ணியர் சீரின் அயின்றான் – சிந்தா:6 1477/4
காய்ந்து இரிக்கும் புருவ கரும் கண்ணியர்
ஆய்ந்து அரிக்கும் நறவம் மலர் மாலையை – சிந்தா:7 1769/2,3
வேல் அனைய கண்ணியர் தம் வீழ் துணைவர் திண் தோள் – சிந்தா:9 2031/3
வடி அடு கண்ணியர் வாழ்த்துபு நிற்பார் – சிந்தா:10 2123/4
சேல் உண் கண்ணியர் சிலம்பொடு திலகமும் திருத்தி – சிந்தா:12 2383/1
வடி கொள் கண்ணியர் மனம் குழைந்து அநங்கன் என்று இரங்க – சிந்தா:13 2757/2

TOP


கண்ணியர்க்கு (1)

அரி பெய் கண்ணியர்க்கு அநங்கன் ஆயினான் – சிந்தா:12 2425/4

TOP


கண்ணியாற்கு (2)

கொய் மலர் கொன்றை மாலை குளிர் மதி கண்ணியாற்கு
பெய் மலர் அலங்கல் மார்ப பெரும் பழி ஆயிற்று அன்றே – சிந்தா:1 208/3,4
திருந்து பொன் கண்ணியாற்கு செல்வியை சேர்த்தினாரே – சிந்தா:1 369/4

TOP


கண்ணியான் (2)

கொங்கு அலர் கண்ணியான் கொம்மை தான் கொட்டலும் – சிந்தா:7 1834/2
தாரன் மாலை தயங்கு இணர் கண்ணியான் – சிந்தா:12 2500/4

TOP


கண்ணியானை (1)

இலை உடை கண்ணியானை இன்னணம் விலக்கினானே – சிந்தா:1 392/4

TOP


கண்ணியீர்க்கு (1)

இலை உடை கண்ணியீர்க்கு இஃது எளிது நம் குருசில் உண்மை – சிந்தா:7 1735/3

TOP


கண்ணியும் (9)

நறு மலர் கண்ணியும் நாறு சாந்தமும் – சிந்தா:1 193/2
தொழுது கோதையும் கண்ணியும் சூட்டினார் – சிந்தா:5 1317/3
தழையும் கண்ணியும் தண் நறு மாலையும் – சிந்தா:5 1338/1
துணை மலர் கண்ணியும் செம்பொன் மாலையும் – சிந்தா:7 1621/3
கண்ணியும் பசும்பொன் நாணும் கதிர் முலை புடைப்ப காமர் – சிந்தா:7 1689/3
தேன் அவாம் கமழ் கண்ணியும் தெவ்வர்-தம் – சிந்தா:8 1983/1
பொன் இயல் மணியும் தாரும் கண்ணியும் புனைந்து செம்பொன் – சிந்தா:9 2054/1
கடி கமழ் மாலையும் கண்ணியும் சிந்தி – சிந்தா:10 2123/2
மாலையும் கண்ணியும் மணந்த சென்னியர் – சிந்தா:10 2217/1

TOP


கண்ணியே (1)

சூடினான்-அரோ சுரும்பு உண் கண்ணியே – சிந்தா:12 2423/4

TOP


கண்ணியொடு (1)

வேல் நிரை செய் கண்ணியொடு மெல் என இருந்தான் – சிந்தா:12 2490/3

TOP


கண்ணியோடு (1)

அரும் பெறல் கண்ணியோடு அற்று வீழ்வன – சிந்தா:10 2227/2

TOP


கண்ணில் (3)

ஐயனை கண்ணில் காண யானை_தீ அதகம் கண்ட – சிந்தா:1 403/1
கனை வண்டு ஓதி கை தொழும் கடவுள் கண்ணில் கண்டவர் – சிந்தா:3 709/3
கண்ணில் கண்டு இவை நல்ல கரும் குழல் – சிந்தா:4 884/3

TOP


கண்ணிலீர் (1)

காண்-மினோ இன்று எம் வண்ணம் கண்ணிலீர் கண்கள் என்பார் – சிந்தா:13 2953/4

TOP


கண்ணிற்று (1)

பெண் உடை பேதை நீர்மை பெரும் தடம் கண்ணிற்று அம்மா – சிந்தா:12 2458/4

TOP


கண்ணின் (13)

அரும்பால் பரந்து நுசுப்பும் கண்ணின் புலன் ஆயிற்று ஆய்ந்த அனிச்ச மாலை – சிந்தா:1 231/3
கண்ணின் நீர் முலை பாய கலங்கினாள் – சிந்தா:3 760/3
கண்ணின் மாந்தரும் கண் இமையார்களும் – சிந்தா:4 890/1
கண்ணின் ஆடவர் காணினும் கேட்பினும் – சிந்தா:4 902/3
அண்ணல் மேல் அரிவையர் கண்ணின் மொய்த்து அவண் – சிந்தா:5 1206/1
கண்ணின் காணினும் கட்டுரை கேட்பினும் – சிந்தா:5 1294/1
பிரிந்தவற்கு இரங்கி பேதுற்று அழுத நம் கண்ணின் நீர்கள் – சிந்தா:5 1391/1
முலை கொள் கண்கள் கண்ணின் எழுதி முள்கு மொய்ம்பன் – சிந்தா:6 1413/3
கடி கமழ் தாமரை கண்ணின் வண்ணமே – சிந்தா:6 1460/4
துணிவரும் சாயல் நின்றாள் தோன்றல் தன் கண்ணின் கண்டான் – சிந்தா:7 1569/4
கண்டவன் கண்ணின் நோக்க நடுங்கி தன் காதில் தாழ்ந்த – சிந்தா:7 1570/1
புல்லான் கண்ணின் நோக்கி புலி காண் கலையின் புலம்பி – சிந்தா:10 2196/3
மை பொலி கண்ணின் நீரால் மனை அகம் மெழுகி வாழ – சிந்தா:13 2984/3

TOP


கண்ணினர்கள் (1)

கானத்து-இடை வேங்கை எழ கண்ணினர்கள் அன்றே – சிந்தா:3 590/4

TOP


கண்ணினன் (1)

சுழலும் கண்ணினன் சோர்தரும் மாலையன் – சிந்தா:4 939/2

TOP


கண்ணினாய் (1)

காவி அம் கண்ணினாய் யாம் மறைவது கருமம் என்றாள் – சிந்தா:1 316/4

TOP


கண்ணினார் (7)

காவி அன்ன கண்ணினார் கயம் தலை குடைதலின் – சிந்தா:1 67/1
வேல் அருவி கண்ணினார் மெய்க்காப்பு ஓம்ப வேந்தன் போய் விண்ணோர்க்கு விருந்து ஆயினானே – சிந்தா:1 291/4
அம்பின் ஒத்த கண்ணினார் அடி கலம் அரற்றவும் – சிந்தா:9 2037/2
கொழும் கயல் கண்ணினார் கொண்டு பொன் அகல் – சிந்தா:12 2412/2
கழித்த வேல் இரண்டு கண்டு அனைய கண்ணினார் – சிந்தா:12 2472/4
காதலித்தார் கரும் குவளை கண்ணினார் – சிந்தா:13 2675/4
செல்ல நீண்டு அகன்று அகம் சிவந்த கண்ணினார்
அல்லல் உற்று அழுபவர்க்கு அரசன் சொல்லினான் – சிந்தா:13 2982/3,4

TOP


கண்ணினார்கள் (1)

வாள் கடைந்து அழுத்திய கண்ணினார்கள் தம் – சிந்தா:1 321/1

TOP


கண்ணினால் (6)

காண்கலேன் கடியன கண்ணினால் எனா – சிந்தா:10 2233/2
கண்ணினால் இன்று கண்டாம் கூற்றினை காமர் செ வாய் – சிந்தா:12 2458/1
காசு இல் காமம் செப்பி கண்ணினால் இரப்பார் – சிந்தா:12 2549/4
கடியவை முன்பு செய்தேன் கண்ணினால் காண சில் நாள் – சிந்தா:13 2642/1
கண்ணினால் குற்றம் கண்டும் காதலன் தெளிப்ப தேறி – சிந்தா:13 2724/1
போழ்ந்து அகன்ற கண்ணினால் ஏ பெற்று போகலாய் – சிந்தா:13 2959/2

TOP


கண்ணினாலும் (1)

சேந்தன கண்ணினாலும் திண் எழில் தோளினாலும் – சிந்தா:7 1864/2

TOP


கண்ணினாள் (7)

நிணம் கொள் வை நுதி வேல் நெடும் கண்ணினாள் – சிந்தா:1 344/4
உறை கழித்து இலங்கு வாள் உடற்றும் கண்ணினாள்
மறை ஒளி மணி சுவர் இடையிட்டு இத்தலை – சிந்தா:3 656/1,2
தாமம் சூடிய வேல் தடம் கண்ணினாள்
நாமம் சூடிய நல்_நுதல் நீட்டினாள் – சிந்தா:4 875/2,3
திறத்தை வெளவிய சேய் அரி கண்ணினாள்
பிறப்பு உணர்ந்தவர் போல் தமர் பேச்சு எலாம் – சிந்தா:4 993/2,3
கையினால் தொழுதாள் கயல் கண்ணினாள் – சிந்தா:5 1366/4
செம் கயல் கண்ணினாள் தன் சீறடி சிலம்பு நோக்கி – சிந்தா:7 1705/3
புலவு வேல் கண்ணினாள் முலை போகமே – சிந்தா:8 1982/4

TOP


கண்ணினாளும் (1)

குங்கும தோளினானும் கொழும் கயல் கண்ணினாளும்
தங்கிய காதல் வெள்ளம் தணப்பு அற பருகும் நாளுள் – சிந்தா:1 199/1,2

TOP


கண்ணினாளை (3)

கொண்டார் குடங்கை அளவே உள கண்ணினாளை
புண் தாங்கு எரி வேல் இளையோற்கு புணர்த்தவாறும் – சிந்தா:0 22/3,4
காதல் அம் தோழிமார்கள் கரும் கயல் கண்ணினாளை
ஏதம் ஒன்று இன்றி பூம் பட்டு எந்திர எழினி வீழ்த்தார் – சிந்தா:3 740/3,4
கொழும் கயல் கண்ணினாளை சீவககுமரன் சூழ்ந்தால் – சிந்தா:3 752/3

TOP


கண்ணினான் (1)

கடி கமழ் தாமரை கண்ணினான் இவன் – சிந்தா:13 3057/2

TOP


கண்ணினே (1)

கண்டனம் கண்ணினே என்று கண்டவர் சொனார் – சிந்தா:7 1844/4

TOP


கண்ணினோடு (1)

கண்ணினோடு பிறந்தது காரிகை – சிந்தா:3 635/1

TOP


கண்ணீர் (21)

செருமி சேர்ந்து கண்ணீர் வர தேம் பொழில் – சிந்தா:1 130/3
கரி மாலை நெஞ்சினான் கண்டான் கண்டே கைதொழுதான் கண்ணீர் கலுழ்ந்து உகுத்த பின் – சிந்தா:1 294/2
பெருமானே எம்மை ஒளித்தியோ என்னா பெரிய கண்ணீர் சொரிந்து அலறுவார் – சிந்தா:1 294/4
சிந்தித்து இரங்கி அழுவன போல் பனி சேர் கண்ணீர் சொரிந்தனவே – சிந்தா:1 312/4
மைக்கு இழிந்து ஒழுகும் கண்ணீர் மா நிலத்து உகுக்கப்பட்டார் – சிந்தா:3 818/3
சேல் படுத்த கண்ணீர் சுமந்து அளைஇ மெய்ம்மகிழ்ந்து – சிந்தா:4 1044/3
அங்கு அவர் உகுத்த கண்ணீர் அடி துகள் அவிப்ப நோக்கி – சிந்தா:4 1113/3
நீள் அருவி கண்ணீர் வீழ்த்து அலறி வண்ணம் கரிந்து உருகி – சிந்தா:5 1226/3
தூம்பு அழி குளத்தின் கண்ணீர் துகள் நிலத்து இழிந்தது அன்றே – சிந்தா:5 1280/4
தெண் பனி அனைய கண்ணீர் சே_இழை தாயர் எல்லாம் – சிந்தா:5 1398/2
வான் இழிந்து ஆங்கு கண்ணீர் மார்பகம் நனைப்ப கையால் – சிந்தா:7 1759/3
மன் ஆரம் சிந்துவ போல் மலர்ந்த செந்தாமரை கண்ணீர்
பொன் ஆர மார்பின் மேல் பொழிய புன்கண் உற்றானே – சிந்தா:7 1883/3,4
கை சோர்ந்து அணல் ஊன்றி கண்ணீர் கவுள் அலைப்ப – சிந்தா:9 2050/2
கண்ணீர் கவுள் அலைப்ப கையற்று யாம் இனைய – சிந்தா:9 2050/3
உற்று உடன்று அழுத கண்ணீர் கால் அலைத்து ஒழுகிற்று அன்றே – சிந்தா:9 2096/4
நெஞ்சு நொந்து அமுத கண்ணீர் துடைத்தலின் நிறைந்த கோல – சிந்தா:10 2318/2
கொட்டினர் முரசம் மள்ளர் ஆர்த்தனர் குருதி கண்ணீர்
விட்டு அழுது அவன்-கண் ஆர்வம் மண்மகள் நீக்கினாளே – சிந்தா:10 2323/3,4
மை ஆர்ந்த கண்ணீர் மணி பூண் முலை பாய விம்மா – சிந்தா:11 2338/3
நெருப்பு தலை நெடு வேல் கண்ணார் கண்ணீர் நிழல் மணி பூண் – சிந்தா:13 2944/2
கழல் ஏந்து சேவடி கீழ் கண்ணீர் வெள்ளம் கலம் நிரப்ப – சிந்தா:13 2945/3
இணையாதும் இல்லாத கண்ணீர் வீழ்த்து உண்ணா நின்று இனைந்ததாமே – சிந்தா:13 2968/4

TOP


கண்ணீர்கள் (1)

அழுத கண்ணீர்கள் மைந்தன் ஆவி போழ்ந்திட்ட அன்றே – சிந்தா:9 2087/4

TOP


கண்ணீரினாலே (1)

அழுத கண்ணீரினாலே கை கழீஇ அவலிக்கின்ற – சிந்தா:9 2095/3

TOP


கண்ணீரினுள்ளும் (1)

அழுத கண்ணீரினுள்ளும் அணிகலத்து அகத்தும் ஆய்ந்து – சிந்தா:8 1891/2

TOP


கண்ணீரொடு (1)

காவி கடந்த கண்ணீரொடு காரிகை – சிந்தா:1 227/1

TOP


கண்ணும் (17)

ஈனாத இளம் கமுகின் மரகத மணி கண்ணும்
ஆனாதே இருள் பருகும் அரு மணி கடைந்ததூஉம் – சிந்தா:1 169/1,2
எல்லார் கண்ணும் இன்புற ஊரும் மதி போன்றும் – சிந்தா:1 364/2
கண்ணும் கருவிளம் போது இரண்டே கண்டாய் – சிந்தா:2 480/4
கரும் கொடி புருவம் ஏறா கயல் நெடும் கண்ணும் ஆடா – சிந்தா:3 658/1
படையது செவியும் கண்ணும் பற்றி நின்றிட்ட அன்றே – சிந்தா:3 794/4
மங்கை நல்லவர் கண்ணும் மனமும் போன்று – சிந்தா:4 892/1
கண்ணும் வாள் அற்ற கை வளை சோருமால் – சிந்தா:4 998/1
கண்ணும் வாயும் இழந்து ஆம் கடல் கொண்டது காண்க என – சிந்தா:4 1158/2
தணிவரும் கயத்து பூத்த தாமரை அனைய கண்ணும்
பணிவரும் பகுதி அன்ன முகமும் என்று அயர்ந்து காம – சிந்தா:7 1582/2,3
புருவமும் கண்ணும் மூக்கும் புலப்பட எழுதி வைத்தால் – சிந்தா:7 1585/2
கைப்பொருள் கொடுத்தும் கற்றல் கற்ற பின் கண்ணும் ஆகும் – சிந்தா:7 1595/1
காலும் மிக நோம் சிறிது கண்ணும் துயில்குற்றேன் – சிந்தா:9 2029/3
குழை ஒளி முகமும் கோல கொழும் கயல் கண்ணும் தோன்ற – சிந்தா:10 2130/3
பாடற்கு இனிய பகு வாயும் கண்ணும் பெருக உகிர் உறுத்தி – சிந்தா:13 2703/3
பொரு கயல் அனைய கண்ணும் புருவமும் அரவம் செய்ய – சிந்தா:13 2806/2
எல்லை மூ_ஐந்து நாள்கள் உள என இமைக்கும் கண்ணும்
நல் எழில் மாலை வாடும் நஞ்சு உடை அமிர்து உண்டாரின் – சிந்தா:13 2810/1,2
முழு நீர் வேல் கண்ணும் முகமும் உலறி – சிந்தா:13 2966/2

TOP


கண்ணுள் (6)

சுந்தர சுண்ண மேனி மகளிர்-தம் கண்ணுள் இட்ட – சிந்தா:3 793/3
நெரித்திடா கண்ணுள் தீயால் சுட்டு நீறு ஆக்கி நெய்த்தோர் – சிந்தா:3 807/3
விழித்து யார் நோக்குகிற்பார் பிள்ளையார் கண்ணுள் காக்கை – சிந்தா:7 1584/3
காமா கடலுள் கலம் கவிழ்த்தேன் கண்ணுள் நீர் – சிந்தா:7 1805/3
கங்குல் கனவு அகத்தே கண்ணுள் தோன்றி வந்தீர் நீர் – சிந்தா:13 2607/2
காரகல் பொரிப்பர் கண்ணுள் சுரிகையை நடுவர் நெஞ்சில் – சிந்தா:13 2771/3

TOP


கண்ணுளே (1)

காதன்மை கண்ணுளே அடக்கி கண் எனும் – சிந்தா:6 1485/1

TOP


கண்ணுற்ற (1)

காலம் உற்று உடன் கண்ணுற்ற போன்றவே – சிந்தா:13 3003/4

TOP


கண்ணுற்றவர்களை (1)

அரசனை கண்டு கண்ணுற்றவர்களை விடுத்து நல் நாள் – சிந்தா:3 506/1

TOP


கண்ணுற்று (2)

கரை பொரு கடலொடு கார் கண்ணுற்று என – சிந்தா:3 777/1
நால் கடல் பரப்பும் வந்து நல் நகர் கண்ணுற்று என்ன – சிந்தா:7 1858/1

TOP


கண்ணுற (3)

கண்ணுற காளையை காண்டலும் கை வளை – சிந்தா:6 1472/1
கையார் வளையார் புலி கண்ணுற கண்டு சோரா – சிந்தா:11 2342/3
கடை தயிர் குரல வேங்கை கண்ணுற சென்று நண்ணி – சிந்தா:13 2717/1

TOP


கண்ணுறு (1)

கொய் மலர் தாரினானை கண்ணுறு குணம் அது என்றான் – சிந்தா:5 1214/4

TOP


கண்ணுறும் (1)

காதலான் தவத்தின் மிக்கான் கண்ணுறும் நாளை என்றான் – சிந்தா:6 1456/4

TOP


கண்ணே (4)

பொறி எனும் பெயர ஐ வாய் பொங்கு அழல் அரவின் கண்ணே
வெறி புலம் கன்றி நின்றார் வேதனை கடலுள் நின்றார் – சிந்தா:1 375/3,4
கரும் கயல் அல்ல கண்ணே என கரி போக்கினாரே – சிந்தா:3 626/4
நிழல் மாலை வேல் நாண நீண்ட கண்ணே நெய் தோய்ந்த தளிரே மேனி – சிந்தா:5 1353/4
அங்காந்து அழுகின்றது ஆர் கண்ணே நோக்குமே – சிந்தா:13 2781/4

TOP


கண்ணையும் (1)

கண்ணையும் மனத்தையும் களம் கொண்டிட்டவே – சிந்தா:6 1481/4

TOP


கண்ணொடு (2)

கண்ணொடு புருவம் கை கால் கலை அல்குல் நுசுப்பு காமர் – சிந்தா:5 1255/2
கடிகை துவர் வாய் கமலம் கண்ணொடு அடி வண்ணம் – சிந்தா:9 2023/2

TOP


கண்ணோ (2)

நீள் வேலோ அம்போ கயலோ நெடும் கண்ணோ
கோள் ஆர்ந்த கூற்றமோ கொல்வான் தொடங்கினவே – சிந்தா:8 1972/3,4
கண்ணோ கயலோ கழுநீரோ காவியோ – சிந்தா:13 2960/1

TOP


கண்தரு (1)

காமர் பேதை தன் கண்தரு காமநோய் – சிந்தா:5 1315/3

TOP


கண்படு-காறும் (1)

கண்படு-காறும் எந்தை கட்டியங்காரன் என்றே – சிந்தா:10 2282/3

TOP


கண்படுத்தும் (3)

வேள்வி-வாய் கண்படுத்தும் வெவ்வினை செய் ஆடவர் கை – சிந்தா:13 2787/1
வாளின்-வாய் கண்படுத்தும் வாரணத்தின் ஈர் உரி போல் – சிந்தா:13 2787/2
கோள் இமிழ்ப்பு நீள் வலை-வாய் கண்படுத்தும் இன்னணமே – சிந்தா:13 2787/3

TOP


கண்படுப்பன (1)

கான்-இடை பாந்தள் கண்படுப்பன துயில் எழ – சிந்தா:8 1900/3

TOP


கண்படுப்பித்து (1)

காம்பு ஏர் பணை தோளி மென் பறவை கண்படுப்பித்து
ஆம்பால் மணி நாம மோதிரம் தொட்டு ஐயென்ன – சிந்தா:4 1040/2,3

TOP


கண்படும் (2)

என்று உண்டாம்-கொல் இனி கண்படும் நாள் எனும் சிந்தையே – சிந்தா:4 1159/4
காமரு பெடை தழீஇ அன்னம் கண்படும்
தே மலர் தடம் தழீஇ திசைகள் மல்கின்றே – சிந்தா:7 1615/3,4

TOP


கண்பின் (1)

பகை கொண்டார் போல் சுமாஅய் கண்பின் பரூஉ காம்பு அனைய கணை கால் சூழ்ந்து – சிந்தா:13 2694/3

TOP


கண்புதைத்து (1)

காலனை கண்புதைத்து ஆங்கு வெம் முலை – சிந்தா:13 2634/3

TOP


கண்மாற (1)

பருகுவாரின் புல்லி பயம் கண்மாற துறக்கும் – சிந்தா:6 1415/1

TOP


கண்விடுக்கப்பட்டேம் (1)

இன்று கண்விடுக்கப்பட்டேம் யாம் என எழுந்து போகி – சிந்தா:6 1437/2

TOP


கண (10)

கலங்கு தெண் திரை மேய்ந்து கண மழை – சிந்தா:1 32/2
தேன் கண கரும்பு இயல் காடும் செந்நெலின் – சிந்தா:1 54/2
கொள் பவளம் கோத்த அனைய கால குன்றி செம் கண
ஒள் அகில் புகை திரண்டது ஒக்கும் மா மணி புறா – சிந்தா:1 70/2,3
கை மலர் காந்தள் வேலி கண மலை அரையன் மங்கை – சிந்தா:1 208/1
கரும் சிலை மறவர் கொண்ட கண நிரை விடுக்க வல்ல – சிந்தா:4 1112/1
கல் மழை பொன் குன்று ஏந்தி கண நிரை அன்று காத்து – சிந்தா:10 2188/1
கடு வளி புடைக்கப்பட்ட கண மழை குழாத்தின் நாமும் – சிந்தா:13 2618/1
கண மலை அரசன் மங்கை கட்டியங்காரன் ஆக – சிந்தா:13 2655/1
கண மஞ்ஞை அஞ்சி கழுத்து ஒளிப்ப கண்டாய் – சிந்தா:13 2779/3
கனை கடல் கவர செல்லும் கண மழை தொகுதி போலும் – சிந்தா:13 3051/1

TOP


கணக்கு (1)

சொல்லும் என்றும் ஆய்ந்து கொண்டு துகிலிகை கணக்கு நோக்கி – சிந்தா:3 669/3

TOP


கணங்கள் (1)

காவலன் ஆதியா கணங்கள் கைதொழ – சிந்தா:13 3061/3

TOP


கணத்தின் (1)

கை நூறு வில்லும் கணையும் அறுத்தான் கணத்தின்
மை நூறு வேல் கண் மடவார் மனம் போல மாய்ந்தார் – சிந்தா:2 453/3,4

TOP


கணம் (7)

காசு இல் யாழ் கணம் கொள் தெய்வ காந்தர்வதத்தை என்பாள் – சிந்தா:3 550/4
கற்றவள் கணம் கொள் நல் யாழ் அனங்கனை கனிக்கும் நீராள் – சிந்தா:3 607/4
பூ கணம் பொழில் பட்டது போன்றதே – சிந்தா:4 871/4
கான் ஆர் மயிலின் கணம் போல் கலுழ்வுற்றது அன்றே – சிந்தா:10 2137/4
கலை கோட்ட அகல் அல்குல் கணம் குழையார் கதிர் மணி பூண் – சிந்தா:10 2234/1
உவந்து பேய் கணம் ஆடவும் ஓரி கொள்ளை கொண்டு உண்ணவும் – சிந்தா:10 2310/2
காதலின் கணம் தொழ காவல் மன்னனே – சிந்தா:13 3059/4

TOP


கணவர் (1)

கொழுந்து குறைத்து அணிந்து கொலை வேல் கணவர் அமைத்தார் – சிந்தா:12 2486/4

TOP


கணவரும் (1)

எம் கணவரும் இனைந்து இரங்கினார் இருள் மனத்தான் பூமகளை எய்தினானே – சிந்தா:1 297/4

TOP


கணவன் (6)

காம குழவி வளர்ப்ப கணவன் புனலுள் நீங்கி – சிந்தா:4 921/3
கணவன் அகலின் உயிர் கை அகறல் – சிந்தா:5 1378/2
காமனை என்றும் சொல்லார் கணவன் கைதொழுது வாழ்வார் – சிந்தா:7 1598/3
கடு நடை கற்றாய் கணவன் இழப்பாய் – சிந்தா:10 2125/2
மான மங்கையர் வாட்டமும் பரிவும் தம் கணவன்
தேன் நெய் மார்பகம் தீண்டலும் தீர்ந்து ஒளி சிறந்தார் – சிந்தா:12 2382/3,4
நிலமகள் கணவன் வேந்தர் குழாத்து இடை நிவந்து இருந்தான் – சிந்தா:12 2566/3

TOP


கணவன்-மாட்டு (1)

ஆர்வுறு கணவன்-மாட்டு அமிர்தின் சாயற்கே – சிந்தா:4 1018/4

TOP


கணவனாகும் (1)

சே_இழை கணவனாகும் திருமகன் திறத்து நாளும் – சிந்தா:6 1453/1

TOP


கணவனாம் (1)

தேர்ந்தனன் திருமகள் கணவனாம் என – சிந்தா:6 1465/3

TOP


கணவனை (1)

இழை முலை தடத்தினாள் தன் கணவனை காண ஏகி – சிந்தா:12 2526/2

TOP


கணனானும் (1)

ஆர் அறிவு இகழ்தல் செல்லா ஆயிரம் செம் கணனானும்
கூர் அறிவு உடைய நீரார் சொல் பொருள் கொண்டு செல்லும் – சிந்தா:1 212/1,2

TOP


கணனும் (1)

கனி கவர் கணனும் ஏத்த காதி கண் அரிந்த காசு இல் – சிந்தா:5 1240/2

TOP


கணாடி (2)

உருவ தெண் கணாடி காண்-மின் தோன்றும் வகையே – சிந்தா:4 926/4
செம் கயல் இரட்டை திருவார் சுடர் கணாடி
பொங்கு கொடி வார் முரசம் தோட்டி புணர் கும்பம் – சிந்தா:12 2487/1,2

TOP


கணாடியும் (1)

மடி இரும் துகில் உடை மா கணாடியும்
புடை திரள் பூரண குடமும் பூத்தவே – சிந்தா:12 2406/3,4

TOP


கணாய் (1)

கருமம் நீ கவல வேண்டா கயல் கணாய் பிரிவல் சில் நாள் – சிந்தா:9 2093/1

TOP


கணார் (8)

கொலை தலைய வேல் கணார் கூத்தும் அன்றி ஐம்பொறி – சிந்தா:1 75/3
சில் சுணங்கு இள முலை செழு மலர் தடம் கணார் – சிந்தா:4 1100/4
மின் விரிந்து இலங்கு பைம் பூண் வேல் கணார் வேனிலானே – சிந்தா:5 1301/4
மை நிகர் மழை கணார் மருட்ட வைகுவான் – சிந்தா:6 1449/4
நிரைத்த தீவினை நீங்க நெடும் கணார்
வரை-கண் ஏறலின் வால் அரி பொன் சிலம்பு – சிந்தா:7 1603/1,2
களி கயல் மழை கணார் காமம் காழ் கொளீஇ – சிந்தா:8 1941/2
வள்ளி வென்ற நுண் இடை மழை மலர் தடம் கணார்
புள்ளுவம் மதிமகன் புணர்த்த ஓசை மேல் புகன்று – சிந்தா:9 2039/2,3
வெண்ணெயின் குழைந்து நிற்பார் வேல் கணார் ஆயினாரே – சிந்தா:13 2659/4

TOP


கணார்க்கு (3)

ஊன் கணார்க்கு உரைப்ப அரிது ஒல் என் சும்மைத்தே – சிந்தா:1 54/4
மின் அவிர் பூணினானை வேல் கணார்க்கு இயற்றப்பட்ட – சிந்தா:1 190/3
தாம மாலை வார் குழல் தடம் கணார்க்கு இடம் கழி – சிந்தா:9 2038/1

TOP


கணாரும் (2)

மை தலை நெடும் கணாரும் மைந்தரும் மறலி ஆட – சிந்தா:4 963/3
வடி மலர் நெடும் கணாரும் மைந்தரும் வரவு பார்த்து அங்கு – சிந்தா:13 3073/1

TOP


கணாரே (1)

காதலான் காதல் என்னும் நிகளத்தால் நெடும் கணாரே – சிந்தா:13 2987/4

TOP


கணாரை (1)

ஓடு அரி ஒழுகி நீண்ட ஒளி மலர் நெடும் கணாரை
கூடு அரி உழுவை போல முயக்கு இடை குழைய புல்லி – சிந்தா:5 1388/1,2

TOP


கணால் (8)

ஒல்கி ஓர் கொம்பு பற்றி ஒரு கணால் நோக்கி நின்றாள் – சிந்தா:1 319/4
தாமரை கணால் பருக தாழ்ந்து உலாம் – சிந்தா:2 412/3
நாம் கணால் பருகியிட்டு நலன் உணப்பட்ட நம்பி – சிந்தா:3 712/2
நெடும் கணால் எழினியை நீக்கி உய்த்து நீட்டினாள் – சிந்தா:3 716/2
நெஞ்சமும் நிறையும் நீல நெடும் கணால் கவர்ந்த கள்வி – சிந்தா:4 1024/2
அடும் மலர் நெடும் கணால் ஆவி போழ்ந்திடா – சிந்தா:6 1482/3
கொந்து அழல் வேல் கணால் என் ஆவி கூட்டுண்ட கொம்பே – சிந்தா:6 1499/1
நித்தில முலையினார் தம் நெடும் கணால் நோக்கப்பெற்றும் – சிந்தா:8 1907/1

TOP


கணாள் (13)

வில்லின் நீள் புருவத்து எறி வேல் கணாள் – சிந்தா:1 162/4
குவளையே அளவுள்ள கொழும் கணாள்
அவளையே அமிர்து ஆக அ அண்ணலும் – சிந்தா:1 243/2,3
தடம் கணாள் பணியினால் தான் அ வீணை ஒன்றினை – சிந்தா:3 716/1
ஒண் கணாள் அவள் தாய் அவள் தந்தைக்கு – சிந்தா:4 901/3
படை மலர் நெடும் கணாள் பரவை ஏந்து அல்குல் – சிந்தா:4 1005/1
இலங்கு அரி தடம் கணாள் யாவள் ஆம்-கொலோ – சிந்தா:4 1012/4
மது களி நெடும் கணாள் வான் பொன் கிண்கிணி – சிந்தா:4 1014/1
நெடும் கணாள் தானும் நினைவு அகல்வாள் ஆக – சிந்தா:4 1041/4
தத்தரி நெடும் கணாள் தன்னொடு ஆடும் நாள் – சிந்தா:4 1075/3
செரு கயல் நெடும் கணாள் அ திருமகன் காண்டல் அஞ்சி – சிந்தா:5 1259/1
நெய் கனிந்து இருண்ட ஐம்பால் நெடும் கணாள் காதலானை – சிந்தா:5 1411/1
வடி கணாள் நக்கு நாணி தோழியை மறைந்து மின்னு – சிந்தா:9 2041/3
உரைத்திட்டது என்றே வேல் கணாள் பரவி மீண்டாள் – சிந்தா:9 2058/4

TOP


கணாள்-கொல் (1)

விரை உடுத்த போது உறையும் வேல் நெடும் கணாள்-கொல்
உரை உடுத்த நா உறையும் ஒள்_நுதல்-கொல் அன்றி – சிந்தா:7 1786/2,3

TOP


கணாளர்க்கு (1)

உழை கணாளர்க்கு உரைத்து எழுந்தான்-அரோ – சிந்தா:9 2004/4

TOP


கணாளும் (1)

நிழல் திகழ் வேலினானை நேடிய நெடும் கணாளும்
பிழைப்பிலான் புறம் தந்தானும் குரவரை பேணல் செய்யா – சிந்தா:1 252/2,3

TOP


கணாளே (1)

விரி மணி விளங்கும் மாலை வெம் முலை வேல் கணாளே – சிந்தா:9 2069/4

TOP


கணாளை (5)

வாள் உறை நெடும் கணாளை மாதவ மகளிர் எல்லாம் – சிந்தா:1 348/1
வெள் இலை வேல் கணாளை சீவகன் வீணை வென்றான் – சிந்தா:3 741/1
பங்கய நெடும் கணாளை பவித்திர குமரன் என்றான் – சிந்தா:5 1169/4
வெண்ணிலா முத்தம் சூழ்ந்த வெம் முலை தடம் கணாளை
மண் எலாம் செல்ல நின்ற மகிழ்ச்சியின் மகிழ்ந்து தந்தான் – சிந்தா:7 1757/3,4
மை வழி நெடும் கணாளை தந்தனன் மதலை என்றான் – சிந்தா:7 1758/4

TOP


கணாளையும் (1)

கயல் கணாளையும் காமன் அன்னானையும் – சிந்தா:5 1346/1

TOP


கணான் (1)

சச்சந்தன் எனும் தாமரை செம் கணான் – சிந்தா:1 157/4

TOP


கணான்-தன் (1)

ஆய் கதிர் உமிழும் பைம் பூண் ஆயிர செம் கணான்-தன்
சேய் உயர் உலகம் எய்தி அன்னது ஓர் செல்வம் உற்றார் – சிந்தா:2 473/3,4

TOP


கணானும் (1)

தாமரை செம் கணானும் தன் உறு பரிவு தீர்ந்தான் – சிந்தா:7 1725/4

TOP


கணி (11)

கணி புனை பவழ திண் காழ் கம்பல கிடுகின் ஊன்றி – சிந்தா:1 113/2
விண் கனிய கவின் வித்திய வேல் கணி
மண் கனிப்பான் வளர தளர்கின்றாள் – சிந்தா:1 230/3,4
தடம் கணி தனிமை நீங்க தந்தையும் தாயும் ஆகி – சிந்தா:3 556/3
கார் கலந்த கை கணி சீர் கலந்து செப்பினான் – சிந்தா:3 576/2
கணி புகழ் காளை கொண்டு கடல் அகம் வளைக்கலுற்றான் – சிந்தா:3 722/4
பெருகும் கணியின் கணி பேசிய பேது இல் நாளால் – சிந்தா:4 1062/3
காம்பு அழி பிச்சம் ஆக கணி எடுத்து உரைப்ப கல்லென் – சிந்தா:5 1280/3
கணி புனைந்து உரைத்த நாளால் கண்ணிய கோயில் தன்னுள் – சிந்தா:5 1344/1
கடவுளர் இடனும் காசு இல் கணி பெறு நிலனும் காமர் – சிந்தா:11 2373/1
வேழ வேந்தற்கு விழு பெரும் கணி விரித்து உரைத்தான் – சிந்தா:12 2386/4
மங்கல பெரும் கணி வகுத்த ஓரையால் – சிந்தா:12 2411/1

TOP


கணிக்கு (2)

நிறைந்தது இன்ப நெடும் கணிக்கு என்பவே – சிந்தா:4 1034/4
கணிக்கு இடம் கொடா நலம் கதிர்த்த காரிகை – சிந்தா:6 1491/2

TOP


கணிகள் (2)

அரும் பொன் பூணும் ஆரமும் இமைப்ப கணிகள் அகன் கோயில் – சிந்தா:1 308/1
காவியம் கண்ணி வந்து பிறத்தலும் கணிகள் ஈண்டி – சிந்தா:7 1686/2

TOP


கணிகை (3)

அட்டு ஒளி அரத்தம் வாய் கணிகை அல்லது – சிந்தா:1 98/2
சீர் சால் கணிகை சிறுவன் போல் சிறப்பு இன்று அம்ம இது என்றான் – சிந்தா:3 718/4
பொன் உடை கலை அல்குல் கணிகை பூம் புனல் – சிந்தா:5 1200/3

TOP


கணிச்சிகளின் (1)

கண்ட தொழில் கணிச்சிகளின் கயம்பட நன்கு இடித்து ஆங்கு – சிந்தா:3 592/2

TOP


கணித்த (1)

கணித்த நாள்கள் ஏழ் கழிந்த காலையே – சிந்தா:12 2518/4

TOP


கணிதம் (1)

கணிதம் இல்லா கற்பகம் கந்துக்கடன் ஒத்தான் – சிந்தா:1 365/3

TOP


கணிப்பு (1)

கணிப்பு அரும் குண தொகை காளை என்றனன் – சிந்தா:5 1172/3

TOP


கணிய (1)

வாள் கடி எழில் நகர் வண்மை கணிய
தோள் பொலி மணி வளை தொய்யின் மாதரார் – சிந்தா:8 1944/2,3

TOP


கணியின் (1)

பெருகும் கணியின் கணி பேசிய பேது இல் நாளால் – சிந்தா:4 1062/3

TOP


கணில் (2)

துணை பெரு மலர் கணில் துயிலும் நீங்கினாள் – சிந்தா:4 1026/4
கரும் கணில் காமனை காண மற்று என்பார் – சிந்தா:10 2124/4

TOP


கணின் (4)

மீன் கணின் அளவும் வெற்று இடங்கள் இன்மையால் – சிந்தா:1 54/1
கரும் கணின் யாமும் கண்டாம் காமனை என்று சொல்லி – சிந்தா:5 1298/3
கயல் மணி கணின் நல்லவர் கை தொழ – சிந்தா:5 1310/2
கயல் கணின் அளவும் கொள்ளார் கவற்சி உள் கவற்சி கொண்டார் – சிந்தா:5 1393/3

TOP


கணினாள் (2)

கறை வேல் கணினாள் கனவு உற்றனளே – சிந்தா:1 218/4
கொல் வளர் வேல் கணினாள் குழைந்தாள் என – சிந்தா:6 1474/2

TOP


கணீர் (2)

கரும்பு என திரண்ட தோள் கால வேல் கணீர் – சிந்தா:13 2935/4
வென்று உலாம் வேல் கணீர் விழுத்தக்கீர்களே – சிந்தா:13 2937/4

TOP


கணும் (5)

நெடும் கணும் தோளும் போலும் நேர் இழை அரிவை நீ நின் – சிந்தா:3 556/2
கிளை கழுநீர் கணும் சிவப்பில் கேழ்த்தவே – சிந்தா:4 1016/4
எனக்கு உற்று கிடந்தது என்று ஆங்கு இரு கணும் புதைத்து வைக்கும் – சிந்தா:7 1578/2
ஏதத்தை கேட்டலோடும் இரு கணும் பிறந்து மாழ்கி – சிந்தா:7 1799/2
வீதி மல்கின போல் மிளிர் வேல் கணும்
மாதரார் முக பூவும் அலர்ந்தவே – சிந்தா:11 2334/3,4

TOP


கணை (57)

கணை நிலை கரும்பினில் கவரும் பண்டியும் – சிந்தா:1 61/3
மாலையும் பசும்பொனும் மயங்கி வார் கணை
கோல் எய்யும் குனி சிலை நுதலினாரொடு – சிந்தா:1 90/1,2
அருமையால் அழகின் கணை ஐந்து உடை – சிந்தா:1 160/3
மாரியின் கடும் கணை சொரிந்து மள்ளர் ஆர்த்த பின் – சிந்தா:1 277/1
வீரிய குரிசிலும் விலக்கி வெம் கணை மழை – சிந்தா:1 277/2
கானவர் இரிய வில்-வாய் கடும் கணை தொடுத்தலோடும் – சிந்தா:2 452/1
மெய் நூறுநூறு நுதி வெம் கணை தூவி வேடர் – சிந்தா:2 453/2
வாள் வாயும் இன்றி வடி வெம் கணை வாயும் இன்றி – சிந்தா:2 454/1
கரை கடலுள் கால கணை பின் ஒழிய முந்நீர் – சிந்தா:3 502/2
விடு கணை விசையொடு வெரு வரு தகையவர் – சிந்தா:3 602/1
கணை கவின் அழித்த உண்கண் கன்னியை கருதி வந்தான் – சிந்தா:3 610/4
பட்டு வீக்கிய அல்குலர் பல் கணை
விட்ட தூணியர் வில்லினர் வாளினர் – சிந்தா:3 632/2,3
மஞ்சு சூழ் கணை மழை பொழிந்து மா நிரை பெயர்த்து – சிந்தா:3 691/3
விடு கணை விசையின் வெய்ய விளங்கு ஒளி இவுளி திண் தேர் – சிந்தா:3 701/1
வில் திறல் என்று வில் வாய் வெம் கணை தொடுத்து வாங்கி – சிந்தா:3 756/2
எய் கணை படு மழை சிதறி எங்கணும் – சிந்தா:3 778/2
கலந்தது பெரும் படை கணை பெய் மாரி தூய் – சிந்தா:3 779/1
கார்க்கு எதிர் மேகம் போல கணை மழை கான்றது இப்பால் – சிந்தா:3 801/3
கண்டான் சொரிந்தான் கணை மாரி கலந்தது அன்றே – சிந்தா:3 808/4
நம்பன் சிலை வாய் நடக்கும் கணை மிச்சில் அல்லால் – சிந்தா:3 809/3
ஆசு அற நடக்கும் நாளுள் ஐம்_கணை_கிழவன் வைகி – சிந்தா:4 851/3
காமன் கணை ஏர் கண் சிவந்து புலந்தாள் – சிந்தா:4 1071/4
விடு கணை தெரிந்து தானை வீக்கற விசித்து வெய்தா – சிந்தா:4 1086/3
வெம் கணை விடலை தாதை வியன் நகர் அவலம் எய்தி – சிந்தா:4 1113/2
விடு கணை சிலையொடு ஏந்தி வெருவர தோன்றலோடும் – சிந்தா:4 1137/3
கணை புரை கண்ணி ஏற்ப உடுத்த பின் செம்பொன் செப்பில் – சிந்தா:4 1146/2
கணை உமிழ் சிலையினாய் கண்டு சேறியே – சிந்தா:5 1209/4
கடும் தொடை கவர் கணை காமன் காமுற – சிந்தா:5 1218/1
எய் கணை சிலையினோடு இவன்-கண் இல்லையால் – சிந்தா:5 1263/2
வணங்கு நோன் சிலை வார் கணை காமனோ – சிந்தா:5 1311/1
களி சேர் கணை உடைய காமனையும் காய்ந்த – சிந்தா:7 1611/1
வண் சிலை கொண்டவாறும் வார் கணை தொடுத்தவாறும் – சிந்தா:7 1642/1
கண் கணை வைத்தவாறும் கல் செய் தோள் இருந்தவாறும் – சிந்தா:7 1642/2
வரு கணை விலக்குமாறும் வாள் அமர் நீந்துமாறும் – சிந்தா:7 1676/2
கருவியுள் கரக்குமாறும் கணை புறம் காணுமாறும் – சிந்தா:7 1676/3
கணை கடி கண்ணி சொல்ல காணிய யானும் சென்றேன் – சிந்தா:7 1721/1
வேந்து இரிய கணை வித்திய வெம் சிலை – சிந்தா:7 1769/1
விலங்கு பாய்வன விடு கணை விலக்குவ கலிமா – சிந்தா:7 1770/4
அடு கணை சிதறினார் ஆர்த்த வால் வளை – சிந்தா:7 1850/2
விடு கணை சென்று தேர் மேல் பின் முனா வீழ்தலோடும் – சிந்தா:7 1863/3
மன்னும் ஐ கணை வார் சிலை மைந்தனோ – சிந்தா:8 1948/2
மண்-பால் இழிந்த மலர் ஐ கணை மைந்தன் என்றாள் – சிந்தா:8 1961/4
வெம் கணை தவிர்ப்ப வெள்ளி வெண் படைய வாய்விடின் நிலவரை நில்லா – சிந்தா:10 2157/3
வில் அன்றே உவனிப்பாரும் வெம் கணை திருத்துவாரும் – சிந்தா:10 2179/2
உறு கணை ஒன்றும் வில்லும் உடன் பிடித்து உருவ நேமி – சிந்தா:10 2180/3
வில் திறல் விசயன் என்பான் வெம் கணை செவிட்டி நோக்கி – சிந்தா:10 2191/1
அரும் கணை அடக்கிய ஆவ நாழிகை – சிந்தா:10 2224/1
சொரிந்தனர் கணை மழை விசும்பு தூர்ந்ததே – சிந்தா:10 2224/4
கணை விசை தவிர்ப்பன கவரி நெற்றிய – சிந்தா:10 2228/2
கருவி ஊடு உளம் கழிந்து கணை மொய்ப்ப கதம் சிறந்து – சிந்தா:10 2237/1
கான் அமர் காமன் எய்த கணை என சிதறினானே – சிந்தா:10 2281/4
பாண் குலாய் வண்டு பாடும் படு கணை மறந்து காமன் – சிந்தா:12 2443/3
பகை கொண்டார் போல் சுமாஅய் கண்பின் பரூஉ காம்பு அனைய கணை கால் சூழ்ந்து – சிந்தா:13 2694/3
கணை கவின் அழித்த கண்ணார் துறந்து போய் கடவுள் ஆனான் – சிந்தா:13 2887/4
கலக்கம் இல் அசுபம் என்னும் குந்தத்தால் கணை பெய்ம் மாரி – சிந்தா:13 3077/3
கணை எறிந்து உகைப்ப வீழ்ந்து கால்படை சூழ பட்டார் – சிந்தா:13 3081/4
காதி போர் மன்னர் வீழ கணை எரி சிதறி வெய்யோன் – சிந்தா:13 3082/1

TOP


கணைக்கால் (1)

வாடாத காம்பே போல் கணைக்கால் இன் வனப்பினவே – சிந்தா:1 176/4

TOP


கணையம் (2)

ஆழி அம் கழனி தன்னுள் அம்பொடு கணையம் வித்தி – சிந்தா:3 757/1
காமரு கணையம் ஆக கண்ணிகள் ஒழுகவிட்டும் – சிந்தா:13 2656/3

TOP


கணையால் (1)

எரி மாலை வேல் நுதியின் இறக்கி காமன் அடு கணையால்
திருமாலை வெம் முலை மேல் திளைக்கும் தேவர் திரு உறுக – சிந்தா:4 961/1,2

TOP


கணையில் (1)

கொடு வெம் சிலை வாய் கணையில் கொடிதாய் – சிந்தா:6 1520/1

TOP


கணையின் (2)

மின் அவிர் கணையின் பல்-கால் பிழைப்பு எய்து மீண்டு நிற்ப – சிந்தா:7 1640/2
பொன் அவிர் கழலினான் அ பொரு சிலை கணையின் வாங்கி – சிந்தா:7 1640/3

TOP


கணையும் (4)

கை நூறு வில்லும் கணையும் அறுத்தான் கணத்தின் – சிந்தா:2 453/3
எய்த அ கணையும் மாவின் இரும் கனி அதுவும் பூமிக்கு – சிந்தா:7 1641/1
கை விலும் கணையும் இல்லா காமன் போந்து இருக்க என்ன – சிந்தா:7 1704/3
தேன் ஆர் காமன் சிலையும் கணையும் திறை கொண்ட – சிந்தா:12 2456/1

TOP


கணையே (1)

போகம் ஈன்ற புண்ணியன் எய்த கணையே போல் – சிந்தா:1 362/3

TOP


கணையோடு (2)

கை சிலை கணையோடு ஏந்தி காமன் இ கடையை காப்பான் – சிந்தா:9 2090/4
விரல் தலை புட்டில் வீக்கி வெம் சிலை கணையோடு ஏந்தி – சிந்தா:10 2202/3

TOP


கணோ (1)

போது உலாம் சிலையோ பொரு வேல் கணோ
மாது உலாம் மொழியோ மட நோக்கமோ – சிந்தா:5 1308/1,2

TOP


கத்தரிகை (2)

மயிர் எறி கத்தரிகை அனையவாய் வள்ளை வாடு – சிந்தா:1 168/1
ஓரும் ஒண் திறல் கத்தரிகை தொழில் – சிந்தா:12 2500/2

TOP


கத்தி (1)

கத்தி கை கண்ணி நெற்றி கைதொழு கடவுள் அன்ன – சிந்தா:4 971/1

TOP


கத்திகை (3)

முருகு விண்டு உலாம் முல்லை கத்திகை
பருகி வண்டு உலாம் பல் குழலினாள் – சிந்தா:4 989/1,2
கோதை வீழ்ந்தது என முல்லை கத்திகை
போது வேய்ந்து இன மலர் பொழிந்து கற்பு உடை – சிந்தா:5 1208/1,2
கத்திகை கழுநீர் கமழ் கோதையர் – சிந்தா:8 1946/1

TOP


கத (3)

கரும் பொன் இயல் பன்றி கத நாகம் விடு சகடம் – சிந்தா:1 104/1
கத களி ஒளிறு வை வேல் காம்பிலி காவல் மன்னன் – சிந்தா:3 611/3
கத களி வேலினான் கண்டு காம நீர் – சிந்தா:4 1014/3

TOP


கதத்த (1)

அழல் திகழ் கதத்த யானை ஐந்தரை கச்சம் ஆகும் – சிந்தா:10 2220/2

TOP


கதநாய் (1)

தொடர் வாங்கு கதநாய் போல் தோன்றின தொடி திண் தோள் – சிந்தா:10 2242/2

TOP


கதம் (3)

தலை தலை அவர் கதம் தவிர்ப்ப தாழ்ந்து போய் – சிந்தா:1 41/2
கருவி ஊடு உளம் கழிந்து கணை மொய்ப்ப கதம் சிறந்து – சிந்தா:10 2237/1
கதம் கனல் யானை நெற்றி கட்டிய பட்டமே போல் – சிந்தா:12 2584/1

TOP


கதம்பனே (1)

விசயனே விசயன் வில் போர் கதம்பனே முருகன் வேல் போர் – சிந்தா:7 1681/1

TOP


கதல் (1)

பரப்பு அமை கதல் தாயர் பற்பல்-கால் புல்லி கொண்டு – சிந்தா:3 560/2

TOP


கதலிகை (2)

கால் பொரு கதலிகை கானம் ஒத்தவே – சிந்தா:10 2212/4
கரும்பு எறி கடிகை போன்றும் கதலிகை போழ்கள் போன்றும் – சிந்தா:13 3078/1

TOP


கதவம் (3)

திண் நிலை கதவம் எல்லாம் திருந்து தாழ் உறுக்க வல்லே – சிந்தா:1 265/1
யாவனே யானும் ஆக அரு நிறை கதவம் நீக்கி – சிந்தா:3 714/1
திறந்த மணி கதவம் திசைகள் எல்லாம் மணம் தேக்கி – சிந்தா:12 2560/1

TOP


கதவு (5)

வயிர மணி தாழ் கதவு வாயில் முகம் ஆக – சிந்தா:1 105/2
பொன் சொரி கதவு தாளின் திறந்து பொன் யவன பேழை – சிந்தா:1 114/1
முத்து மாலை முப்புரி மூரி மா மணி கதவு
ஒத்த நான்கு கோபுரம் ஓங்கி நின்று ஒளிர்வன – சிந்தா:1 144/1,2
காட்சி நல் நிலையில் ஞான கதிர் மணி கதவு சேர்த்தி – சிந்தா:1 381/1
பரு சுதர் பவழம் நோன் தாழ் பல் மணி கதவு சேர்ந்தான் – சிந்தா:6 1504/4

TOP


கதழ் (3)

ஒண் திறல் சிங்கம் அன்ன கதழ் ஒளி உடற்சி கண்டேன் – சிந்தா:7 1749/4
கனை கடும் கதழ் பரி கால சக்கரமும் போல் – சிந்தா:7 1839/2
கனை குரல் உருமு சீற்ற கதழ் விடை உரிவை போர்த்த – சிந்தா:13 2899/2

TOP


கதன் (1)

அயில் துப்பு அடையார்கள் மத யானை கதன் அறுப்பார் – சிந்தா:10 2164/4

TOP


கதி (12)

வீணை கிழவன் விருந்து ஆர் கதி சென்றவாறும் – சிந்தா:0 28/4
ஐம் கதி கலின பாய் மா சிறிது போர் களை ஈது என்பார் – சிந்தா:3 784/1
கதி அமை தோளினானை கையகப்படுத்தது அன்றே – சிந்தா:4 982/4
கதி தள்ளி இராது கடைப்பிடி நீ – சிந்தா:5 1194/3
உறுதி நீ உணர்ந்து சொன்னாய் உயர் கதி சேறி ஏடா – சிந்தா:5 1236/1
வாரா கதி உரைத்த வாமன்-தான் யாரே – சிந்தா:5 1247/2
வாரா கதி உரைத்த வாமன் மலர் ததைந்த – சிந்தா:5 1247/3
அல்லது ஐம் கதி மான் கொழும் தார் ஒலி – சிந்தா:10 2169/2
நாம நால் கதி நவைதரு நெறி பல ஒருவி – சிந்தா:13 2753/2
காலை கதி துன்பம் காவல் பெரும் துன்பம் – சிந்தா:13 2796/2
நூல் கதி கொண்டு கண்ணால் நுகத்து அளவு எல்லை நோக்கி – சிந்தா:13 2826/2
துன்பத்தை சுரக்கும் நான்கு கதி எனும் தொழுவில் தோன்றி – சிந்தா:13 3105/2

TOP


கதிக்கு (1)

மேல் கதிக்கு ஏணி ஆய விழுத்தவர் மனையில் வந்தால் – சிந்தா:13 2826/3

TOP


கதிகள் (2)

செல்லும் அ கதிகள் தம்முள் சேரலம் சேர்ந்து நின்ற – சிந்தா:1 270/3
மாட்சியில் கதிகள் எல்லாம் அடைத்த பின் வரம்பு இல் இன்பத்து – சிந்தா:1 381/3

TOP


கதிகளுள் (3)

கண் துயில் அனந்தர் போல கதிகளுள் தோன்றுமாறும் – சிந்தா:4 1097/1
துனி வளர் கதிகளுள் தோன்றி நாடகம் – சிந்தா:6 1554/3
தா வினை இன்றி வெம் நோய் கதிகளுள் தவழும் என்ற – சிந்தா:13 3098/3

TOP


கதிய (1)

கட்டு அழல் கதிய புண்ணில் கருவரை அருவி ஆரம் – சிந்தா:3 583/1

TOP


கதியின் (2)

வீழ் தரு கதியின் நீங்கி விளங்கு பொன் உலகத்து உய்க்கும் – சிந்தா:1 380/2
நாமம் சால் கதியின் நீங்கி நன் பொன் மேல் உலகின் உச்சி – சிந்தா:13 2988/2

TOP


கதியும் (1)

நாமம் நால் கதியும் அஞ்சி நல் தவத்து உச்சி கொண்டார் – சிந்தா:13 2888/4

TOP


கதியுள் (2)

விளைவு அரிய மா துயரம் வீழ் கதியுள் உய்க்கும் – சிந்தா:13 2870/3
காய் களிற்றின் இடை மருப்பின் கவளம் போன்று ஏமாரா கதியுள் தோன்றி – சிந்தா:13 3017/1

TOP


கதியை (1)

பெறுதி நல் கதியை என்று பெரு நவை அகற்றினானே – சிந்தா:4 946/4

TOP


கதிர் (230)

நிரை கதிர் நித்திலம் கோத்து வைத்த போல் – சிந்தா:1 99/1
காசு சூழ் கோவை முத்தம் கதிர் முலை திமிர்ந்த சாந்தம் – சிந்தா:1 109/2
பரவை வெம் கதிர் செல்வன பன் மயிர் – சிந்தா:1 126/3
குழை கொள் வாண் முகம் சூழ் குளிர் அம் கதிர்
மழையுள் மா மதி போன்ம் என தோன்றுமே – சிந்தா:1 127/3,4
அரவு கான்றிட்ட அம் கதிர் மா மணி – சிந்தா:1 136/1
ஞான்றன வயிர மாலை நகு கதிர் முத்த மாலை – சிந்தா:1 140/2
முத்தம் வாய் புரித்தன மொய் கதிர் பசும்பொனால் – சிந்தா:1 150/1
துணி கதிர் வளை முன் கை தொகு விரல் செங்காந்தள் – சிந்தா:1 170/3
தாம செப்பு இணை முகட்டு தண் கதிர் விடு நீல – சிந்தா:1 171/1
காதலால் காம பூமி கதிர் ஒளி அவரும் ஒத்தார் – சிந்தா:1 189/1
கப்புர பசும் திரை கதிர் செய் மா மணி – சிந்தா:1 197/1
பைம் கதிர் மதியில் தெள்ளி பகர்ந்து எடுத்து உரைத்தும் அன்றே – சிந்தா:1 199/4
கலை ஆர் துகில் ஏந்து அல்குலும் கதிர் சூழ் – சிந்தா:1 216/1
விண் பொழி பூ மழை வெல் கதிர் நேமிய – சிந்தா:1 220/3
பயில் கதிர் பரு மணி பன் மயிர் செய் கேடகம் – சிந்தா:1 276/2
கயில் அணி கதிர் நகை கடவுள் ஒத்து உலம்பினான் – சிந்தா:1 276/4
ஓடு கதிர் வட்டம் என ஒய் என உலம்பி – சிந்தா:1 281/3
போழ்ந்து கதிர் நேமியொடு வேல் பொருது அழுந்த – சிந்தா:1 289/1
கையார் வளைகள் புடைத்து இரங்குவார் கதிர் முலை மேல் ஆரம் பரிந்து அலறுவார் – சிந்தா:1 295/1
தேம் கமழ் ஓதி திங்கள் வெண் கதிர் பொழிவதே போல் – சிந்தா:1 305/2
காதலான் பெயர் சுமந்த கதிர் மணி ஆழி சேர்த்தி – சிந்தா:1 318/3
மருப்பு இளம் பிறை நுதல் மதர்வை வெம் கதிர்
பரப்புபு கிடந்து என கிடந்த நம்பியை – சிந்தா:1 322/2,3
புனை கதிர் திரு மணி பொன் செய் மோதிரம் – சிந்தா:1 323/1
துனை கதிர் முகந்து என முகப்ப தும்மினான் – சிந்தா:1 323/3
எல்லை எய்திய ஆயிர செம் கதிர்
மல்லல் மா கடல் தோன்றலும் வைகிருள் – சிந்தா:1 343/1,2
துஞ்சா கதிர் கொள் துணை முத்தம் தொழுதேன் உம்மை என துறந்து – சிந்தா:1 351/2
புல்லிய குழவி திங்கள் பொழி கதிர் குப்பை போலும் – சிந்தா:1 355/3
பைம்பொன் பூமி பல் கதிர் முத்து ஆர் சகடமும் – சிந்தா:1 363/2
குழவி நாறு எழுந்து காளை கொழும் கதிர் ஈன்று பின்னா – சிந்தா:1 379/2
சூழ் கதிர் மதியம் அன்ன சுடர் மணி பூணினானும் – சிந்தா:1 380/1
காட்சி நல் நிலையில் ஞான கதிர் மணி கதவு சேர்த்தி – சிந்தா:1 381/1
கால் பரந்து இருந்த வெம் கண் கதிர் முலை கச்சின் வீக்கி – சிந்தா:2 459/2
கடகமும் குழையும் பூணும் கதிர் ஒளி கலந்து மூதூர் – சிந்தா:2 462/2
காய் கதிர் மணி செய் வெள் வேல் காளையை காவல் ஓம்பி – சிந்தா:2 473/2
ஆய் கதிர் உமிழும் பைம் பூண் ஆயிர செம் கணான்-தன் – சிந்தா:2 473/3
கன்னியர் குலத்தின் மிக்கார் கதிர் முலை கன்னி மார்பம் – சிந்தா:2 483/1
கால் பரந்து இருந்த வெம் கண் கதிர் முலை கச்சின் வீக்கி – சிந்தா:3 541/2
வேல் பரந்து அனைய கண்ணார் வெண் மதி கதிர் பெய் கற்றை – சிந்தா:3 541/3
கதிர் விரி பூணினாற்கு தந்தை தாய் தாரம் காதல் – சிந்தா:3 543/3
இளம் கதிர் முலையும் ஆகத்து இடம் கொண்டு பரந்த மின்னின் – சிந்தா:3 551/3
காம்பு பொன் செய்த பிச்சம் கதிர் மணி குடையொடு ஏந்தி – சிந்தா:3 561/1
கதிர் நகை முறுவல் மாதர் கண் உறு கவலை தீர்த்தான் – சிந்தா:3 584/4
பாசிழை பரவை அல்குல் பசும் கதிர் கலாபம் வீங்க – சிந்தா:3 586/1
பகல் கதிர் பரப்பிற்று ஆகி பஞ்சவர் விமானம் முட்டி – சிந்தா:3 600/3
மங்கல அணியினர் மலர் கதிர் மதி அன – சிந்தா:3 603/1
அம் கதிர் மணி நகை அலமரும் முலை வளர் – சிந்தா:3 603/3
கதிர் முடி மன்னர் சூழ்ந்து கைதொழுது இறைஞ்சி மாலை – சிந்தா:3 613/1
பசும் கதிர் கடவுள் யோகம் பழிப்பு அற நுனித்து வல்லான் – சிந்தா:3 621/1
கங்கையின் களிற்றின் உச்சி கதிர் மணி குடத்தில் தந்த – சிந்தா:3 623/1
சுரந்த வெண் மதியை சூன்று கதிர் கொண்டு தொகுத்த போலும் – சிந்தா:3 629/3
பொருந்து பொன் கதிர் பெய் கற்றை புணர் கயல் போந்த அன்றே – சிந்தா:3 629/4
கனம் சேர் கதிர் முலையும் கண்டார்கள் வீட்டுலகம் காணார் போலும் – சிந்தா:3 636/4
செம் கதிர் சிலம்பு செம்பொன் கிண்கிணி சிலம்ப கோதை – சிந்தா:3 677/1
அம் கதிர் ஆரம் மின்ன அரிவை கூத்து ஆடுகின்றாள் – சிந்தா:3 677/4
கல் சேர் பூண் கொள் கதிர் முலையாய் காம தீயால் வெந்தவர் போல் – சிந்தா:3 719/1
விடு கதிர் பருதி முன்னர் மின்மினி விளக்கம் ஒத்தீர் – சிந்தா:3 742/2
வெம் கதிர் வேலில் சுட்டி வேந்து எதிர்கொண்டு நிற்பார் – சிந்தா:3 784/2
கரு மணி அழுத்திய காமர் செம் கதிர்
திரு மணி செப்பு என செறிந்த வெம் முலை – சிந்தா:3 822/1,2
பஞ்சு சூழ் பரவை அல்குல் பசும் கதிர் கலாபம் வீங்க – சிந்தா:3 840/1
உருமு கதிர் வேல் கலுழன் ஓலை உலகு என்னும் – சிந்தா:3 843/1
வைத்த கதிர் வேலின் வலியார்க்கு உரியள் என்ன – சிந்தா:3 844/3
திங்கள் அம் கதிர் செற்று உழக்கப்பட்ட – சிந்தா:4 898/1
கை புனை பாவை எல்லாம் கதிர் முலை ஆக்கினானே – சிந்தா:4 907/4
கார் விளையாடிய மின் அனையார் கதிர்
வார் விளையாடிய மென் முலை மைந்தர் – சிந்தா:4 915/1,2
ஊன்றி வாய் மடுப்ப ஓர் முழையுள் தீம் கதிர்
கான்றிடு கதிர் மதி இரண்டு போன்றவே – சிந்தா:4 938/3,4
கான்றிடு கதிர் மதி இரண்டு போன்றவே – சிந்தா:4 938/4
காய் கதிர் மண்டலம் போன்று ஒளி கால்வது ஓர் – சிந்தா:4 943/2
வீசிய கதிர் பரந்து இமைக்கும் மேனியன் – சிந்தா:4 953/2
மின் வளர் திரள் வடம் விளங்கு பைம் கதிர்
இன் வளர் இளம் பிறை எழுதப்பட்டன – சிந்தா:4 1008/2,3
நாள் நிறம் மிகு கதிர் பட்டம் நல் ஒளி – சிந்தா:4 1010/3
பனி கதிர் பகை மலர் பாதம் சேர்ந்ததே – சிந்தா:4 1020/4
மறம் கொள் வெம் கதிர் வேலவன் வார் கழல் – சிந்தா:4 1034/1
கண்ணார் கதிர் மென் முலை காம்பு அடும் மென் தோள் – சிந்தா:4 1065/1
சூழ் கதிர் ஆரம் வீழ் நூல் பரிந்து அற நிமிர்ந்து திண் தோள் – சிந்தா:4 1120/3
நடலை நோக்கி கதிர் நாணுவது ஒப்ப மறைந்த பின் – சிந்தா:4 1157/3
கான் அமர் அருவி குன்றில் காய் கதிர் சுமந்து ஓர் திங்கள் – சிந்தா:5 1168/3
பொன் அணி காம்பு செய்த பொழி கதிர் திங்கள் போலும் – சிந்தா:5 1170/1
மோட்டு இரும் கதிர் திரை முளைத்தது என்பவே – சிந்தா:5 1223/4
அலர் கதிர் கரும்பிளை மடுப்ப ஆய் நகர் – சிந்தா:5 1252/3
தவழ் கதிர் முத்தம் பாய்த்தி தன் கையால் தீண்டி நல் நாள் – சிந்தா:5 1268/2
பைம் கதிர் மதியம் என்று பகை அடு வெகுளி நாகம் – சிந்தா:5 1275/1
கடும் கதிர் கனலி கோப்ப கார் இருள் உடைந்ததே போல் – சிந்தா:5 1290/2
இளம் கதிர் முலைகள் தம்மால் இவனை மார்பு எழுதி வைகின் – சிந்தா:5 1297/3
விரி கதிர் விளங்கு பன் மீன் கதிரொடு மிடைந்து திங்கள் – சிந்தா:5 1352/1
தெரி கதிர் திரட்டி வல்லான் தெரிந்து கோத்து அணிந்த போலும் – சிந்தா:5 1352/2
சொரி கதிர் முத்தம் மின்னும் துணை முலை தடத்தில் வீழ்ந்தான் – சிந்தா:5 1352/3
புரி கதிர் பொன் செய் மாலை புகை நுதி புலவு வேலான் – சிந்தா:5 1352/4
பல் கதிர் மணி ஒளி பரந்த பூணினான் – சிந்தா:6 1458/4
அம் கதிர் பொன் கலத்து ஆர் அமிர்து ஏந்தினர் – சிந்தா:6 1477/3
உள் நிலாய் பசும் கதிர் உமிழ்வ பாவியேன் – சிந்தா:6 1481/3
குங்குமம் மார்பில் பூண்ட குளிர் கதிர் ஆரம் மின்ன – சிந்தா:6 1501/2
விழைவு தீர் கிழவன் ஆகி விழு கதிர் உலந்து வீழ – சிந்தா:6 1503/2
பல் கதிர் பருதி போல பாய் இருள் ஏகினானே – சிந்தா:6 1505/4
கரந்தவன் கங்குல் நீங்க கதிர் வளை அணங்கும் மென் தோள் – சிந்தா:6 1507/2
கடல் நித்திலம் வைத்த கதிர் முலையின் – சிந்தா:6 1515/1
கல் உறை நாகு வேய் தோள் கதிர் மணி முறுவல் செ வாய் – சிந்தா:6 1527/2
பை அர விழுங்கப்பட்ட பசும் கதிர் மதியம் ஒத்து – சிந்தா:6 1540/1
காழக சேற்றுள் தீம் பால் கதிர் மணி குடத்தின் ஏந்தி – சிந்தா:6 1541/1
சூழ் இருள் தொழுதி மூழ்க தீ கதிர் சொரிந்து நல்லார் – சிந்தா:6 1541/3
பனி மதியின் கதிர் பருகும் ஆம்பல் போல் – சிந்தா:6 1554/1
நிழல் நிமிர் நெடு மதி நிகர் இல் தீம் கதிர்
பழனம் வெள் தாமரை பனிக்கும் ஆறு போல் – சிந்தா:6 1555/1,2
கருவி தேன் என தூங்கும் கதிர் அணி இறுங்கொடு தினை சூழ் – சிந்தா:7 1561/1
அருவி ஐவனம் கரும்பும் அடக்கரும் கவை கதிர் வரகும் – சிந்தா:7 1561/3
பிறங்கு வெம் கதிர் மின்னொடு பின்னி வீழ்ந்து – சிந்தா:7 1605/3
வெம் கதிர் கடவுள் வியன் தேர் வரை – சிந்தா:7 1607/1
மாலை கதிர் வேல் மலங்க மணி மலர்க்கு – சிந்தா:7 1613/1
களிறு மாய் கதிர் செந்நெல் கழனி நாட்டு-இடை – சிந்தா:7 1617/1
கண்ணியும் பசும்பொன் நாணும் கதிர் முலை புடைப்ப காமர் – சிந்தா:7 1689/3
அம் கதிர் கலாபம் மின்னும் அணி அல்குல் பரப்பும் நோக்கான் – சிந்தா:7 1705/2
மணியின் மேல் புறம் போர்த்து அன்ன மா கதிர்
துணிய வீசும் துளங்கு ஒளி மேனியன் – சிந்தா:7 1713/1,2
மின்னும் பூணும் மிளிர் கதிர் ஆரமும் – சிந்தா:7 1716/1
பைத்து அரவ திரை சிந்திய பல் கதிர்
மொய்த்து எரி நித்திலம் வைத்து அன பல்லினள் – சிந்தா:7 1766/1,2
காய்த்த செந்நெலின் தாழ் கதிர் நெற்றி மேல் – சிந்தா:7 1777/1
கான யாற்று அடைகரை கதிர் கண் போழ்கலா – சிந்தா:7 1822/2
குருகினோடு இரிய செந்நெல் கொழும் கதிர் குவளை எற்ற – சிந்தா:7 1854/2
கூன் நிற குழவி திங்கள் குளிர் கதிர் ஆர மார்பில் – சிந்தா:7 1860/3
கழுமிற்று காதல் கதிர் வெள் வளை தோளினாட்கே – சிந்தா:7 1870/4
கழுவினீர் பொதிந்து சிக்க கதிர் ஒளி மறைய காப்பின் – சிந்தா:8 1890/2
எரி இருந்து அயரும் நீர்மை இரும் கதிர் ஏற்ற தெவ்வர் – சிந்தா:8 1930/3
கனை கதிர் கடவுள் கண் விழித்த-காலையே – சிந்தா:8 1943/1
புனை கதிர் திருமுகம் கழுவி பூ மழை – சிந்தா:8 1943/3
குழல் மலிந்த கோதை மாலை பொங்க வெம் கதிர் முலை – சிந்தா:8 1952/1
நிலவு வெண் கதிர் நீர்மைய பூம் துகில் – சிந்தா:8 1982/1
ஊன் அவாம் கதிர் வேலுறு காளையும் – சிந்தா:8 1983/2
கச்சு விசித்து யாத்த கதிர் முலையர் மணி அயில் வாள் – சிந்தா:9 2015/1
அத்தம் என மிக்க சுடர் அம் கதிர் சுருக்கும் – சிந்தா:9 2022/3
பொங்கு கதிர் மின்னு புகழ் கலங்கள் பல பரப்பி – சிந்தா:9 2025/2
காலையொடு தாழ்ந்து கதிர் பட்டது கலங்கி – சிந்தா:9 2031/1
கடல் அணி திலகம் போல கதிர் திரை முளைத்தது அன்றே – சிந்தா:9 2053/4
ஒரு மணி உந்தி நேரே ஒரு கதிர் உமிழ்வதே போல் – சிந்தா:9 2061/2
கள் நக்க கண்ணி கமழ் பூம் குழல் கரும்பு ஏர் தீம் சொலாள் கதிர் முலைகளின் – சிந்தா:9 2066/1
புரி வளை அலறி பூசல் இட்டு ஈன்ற பொழி கதிர் நித்திலம் உழக்கி – சிந்தா:10 2103/1
கோட்டு இளம் கலையும் கூடும் மென் பிணையும் கொழும் கதிர் மணி விளக்கு எறிப்ப – சிந்தா:10 2104/1
ஊன்றினார் பாய்மா ஒளி மதி கதிர் போல் சந்தனம் ஒருங்கு மெய் புதைத்தே – சிந்தா:10 2106/4
பல் கதிர் ஆரமும் பூணும் பருமித்து – சிந்தா:10 2113/1
வெல் கதிர் பட்டம் விளங்கிற்று ஒருபால் – சிந்தா:10 2113/4
கதிர் நல மங்கையர் கால் தொடர்ந்து ஓட – சிந்தா:10 2115/2
இளம் கதிர் பருதி பௌவத்து இறுவரை இருந்தது ஒத்தான் – சிந்தா:10 2129/4
பகை நரம்பு இசையும் கேளா பைம் கதிர் பசும்பொன் கோயில் – சிந்தா:10 2138/1
பல் கதிர் மணியும் பொன்னும் பவழமும் குயிற்றி செய்த – சிந்தா:10 2139/1
பைம் கதிர் கொட்டை கவரி சூழ்ந்து அணிந்த பகரின் அ தொகையன பாய்மா – சிந்தா:10 2157/4
உச்சி மா கதிர் போல் சுடும் ஒளி திகழ் அயில் வாள் – சிந்தா:10 2163/2
காய் கதிர் சிவிகை செற்றி கலந்தவை நுரைகள் ஆக – சிந்தா:10 2178/2
அடர் கதிர் பைம்பொன் பூணும் ஆரமும் அகலத்து ஒல்க – சிந்தா:10 2182/3
எரி கதிர் பைம்பொன் சுண்ணம் இலங்க மெய் முழுதும் அப்பி – சிந்தா:10 2189/1
விரி கதிர் கடவுள் போல வெறு நிலத்து ஒலிப்ப வீழ்ந்தான் – சிந்தா:10 2189/4
படு கதிர் மறைந்து இருள் பரந்தது ஆயிடை – சிந்தா:10 2232/2
அடு கதிர் அயில் ஒளி அரசர் மா முடி – சிந்தா:10 2232/3
விடு கதிர் மணி ஒளி வெயிலின் காய்ந்தவே – சிந்தா:10 2232/4
கலை கோட்ட அகல் அல்குல் கணம் குழையார் கதிர் மணி பூண் – சிந்தா:10 2234/1
காளம் ஆகு இருளை போழ்ந்து கதிர் சொரி கடவுள் திங்கள் – சிந்தா:10 2245/1
கனி படு கிளவியார் தம் கதிர் முலை பொருது சேந்த – சிந்தா:10 2273/3
புனை கதிர் மருப்பு தாடி மோதிரம் செறித்து பொன்செய் – சிந்தா:10 2279/1
கனை கதிர் வாளை ஏந்தி கால் கழல் அணிந்து நம்மை – சிந்தா:10 2279/2
புனை கதிர் பொன் செய் நாணின் குஞ்சியை கட்டி நெய்த்தோர் – சிந்தா:10 2288/1
நனை கதிர் எஃகம் ஏந்தி நந்தன் வாழ்க என்ன நின்ற – சிந்தா:10 2288/2
சூழ் கதிர் குழவி திங்கள் துறுவரை வீழ்வதே போல் – சிந்தா:10 2298/2
படர் கதிர் பைம்பொன் திண் தேர் பாங்குற இமைப்பின் ஊர்ந்தான் – சிந்தா:10 2304/3
சந்தனம் சொரி தண் கதிர் திங்கள் அம் தொகை தாம் பல – சிந்தா:10 2307/1
குங்கும கதிர் குழவி அம் செல்வனோடு உடன் பொருவ போல் – சிந்தா:10 2307/2
வெம் கண் வில் உமிழ் வெம் சரம் மிடைந்து வெம் கதிர் மறைந்ததே – சிந்தா:10 2307/4
நகை கதிர் மதியம் வெய்தா நடுங்க சுட்டிடுதல் உண்டே – சிந்தா:10 2315/3
பகை கதிர் பருதி சந்தும் ஆலியும் பயத்தல் உண்டே – சிந்தா:10 2315/4
கடுத்து ஆங்கு வீழ கதிர் வான் பிறை அம்பின் எய்தான் – சிந்தா:10 2320/3
வல்லை வாய் போழ்ந்து போந்து ஓர் மழ கதிர் நின்றது ஒத்தான் – சிந்தா:10 2324/4
காணும் காரிகையார் கதிர் வெம் முலை – சிந்தா:11 2335/2
காய் பொன் கடிகை கதிர் கை விளக்கு ஏந்தி மள்ளர் – சிந்தா:11 2350/2
துளங்கு வெண் மதி உகுத்த வெண் கதிர் தொகுத்தது போல் – சிந்தா:11 2361/1
வளம் கொள் மாநகர் மழ கதிர் குழீஇயின போல – சிந்தா:11 2361/3
களம் கொண்டு ஈண்டினர் கதிர் முடி விஞ்சையர் பொலிந்தே – சிந்தா:11 2361/4
அண்ணல் ஆய் கதிர் அலம்வர புலமகள் நகவே – சிந்தா:11 2362/4
இளம் கதிர் எறி மணி பூணும் ஆரமும் – சிந்தா:12 2408/3
விரிந்து வான் பூத்து என விதானித்து ஆய் கதிர்
அரும் கல பொடியினால் ஆய் பொன் பூ மகள் – சிந்தா:12 2409/1,2
சொரியும் தீம் கதிர் தோற்றம் ஒத்தவே – சிந்தா:12 2419/4
ஊன் நிமிர் கதிர் வெள் வேல் உறை கழித்தன போலும் – சிந்தா:12 2429/1
பால் நிமிர் கதிர் வெள்ளி மணை மிசை பலர் வாழ்த்தி – சிந்தா:12 2429/3
தான் இள மணல் எக்கர் தவழ் கதிர் மணி ஆரம் – சிந்தா:12 2432/2
நான்ற பொன் மணி மாலை நகு கதிர் பவள தூண் – சிந்தா:12 2433/1
கான்றன கதிர் காய்த்தும் வட்டணை கதிர் முத்தம் – சிந்தா:12 2433/3
கான்றன கதிர் காய்த்தும் வட்டணை கதிர் முத்தம் – சிந்தா:12 2433/3
தவா கதிர் காசு கண்டார் ஆவியை தளர சூட்டி – சிந்தா:12 2444/2
உவா கதிர் திங்கள் அம் மென் கதிர் விரித்து உடுத்தது ஒத்தாள் – சிந்தா:12 2444/4
உவா கதிர் திங்கள் அம் மென் கதிர் விரித்து உடுத்தது ஒத்தாள் – சிந்தா:12 2444/4
இளம் கதிர் கலத்தின் ஏந்த அயினி கண்டு அமர்ந்து இருந்தான் – சிந்தா:12 2469/3
விரி கதிர் ஆரம் மின்னி தார் எனும் திருவில் வீசி – சிந்தா:12 2476/1
சட்டகம் பொன்னில் செய்து தண் கதிர் வெள்ளி வேய்ந்து – சிந்தா:12 2523/1
புடை களிறு ஏறி திங்கள் பொழி கதிர் குப்பை அன்ன – சிந்தா:12 2524/2
பட்டு ஒளித்து ஒழிய அல்குல் பசும் கதிர் கலாபம் தோன்ற – சிந்தா:12 2533/2
நில விரி கதிர் அணி நிகர் அறு நெறியினை – சிந்தா:12 2562/2
நில விரி கதிர் அணி நிகர் அறு நெறியை நின் – சிந்தா:12 2562/3
கண்கள் துஞ்சா கதிர் முத்தமே காலும் கை ஆர் வளை கழலுமால் – சிந்தா:12 2589/1
பால் நிலா கதிர் அன அம் மென் பைம் துகில் – சிந்தா:13 2635/2
கடி நிரை சிவிகை ஏறி கதிர் மணி குடை பின் செல்ல – சிந்தா:13 2650/2
படர் கதிர் திங்கள் ஆக பரந்து வான் பூத்தது என்னா – சிந்தா:13 2652/2
வேனில் வாய் கதிர் வெம்பலின் மேல் நிலை – சிந்தா:13 2669/1
பால் நிலா கதிர் பாய்தரு பள்ளியே – சிந்தா:13 2669/4
கடித்து கிடந்து கவின் வளரும் காய் பொன் மகரம் கதிர் முலை மேல் – சிந்தா:13 2695/2
துடிக்கும் கதிர் சேர் துணை முத்தம் திருவில் உமிழ்ந்து சுடர்ந்தனவே – சிந்தா:13 2695/4
நீள் நீர் முத்தம் நிரை முறுவல் கடு சுட்டு உரிஞ்ச கதிர் உமிழ்ந்து – சிந்தா:13 2697/3
காலில் சிலம்பும் கிண்கிணியும் கலையும் ஏங்க கதிர் வேலும் – சிந்தா:13 2698/3
பணி ஆர் பண்ணு பிடி ஊர்ந்து பரூஉ கால் செம் நெல் கதிர் சூடி – சிந்தா:13 2699/3
பால்கடல் பனி மதி பரவை தீம் கதிர்
மேல் பட மிக நனி சொரிவது ஒப்பவே – சிந்தா:13 2746/1,2
செம் கதிர் முறுவல் முத்தின் தெளி நகை திகழும் செய்யாள் – சிந்தா:13 2801/3
பனி முகில் முளைத்த நான்கு பசும் கதிர் திங்கள் ஒப்ப – சிந்தா:13 2807/1
கலந்தனர் சென்ற பின் நாள் கதிர் கழன்று இருந்த வெய்யோன் – சிந்தா:13 2809/3
செய் தவம் நுனித்த சீல கனை கதிர் திங்கள் ஒப்பார் – சிந்தா:13 2824/4
பால் கதிர் திங்கள் கொட்பின் பருமித்த களிறு போல – சிந்தா:13 2826/1
வீட்டினது இயற்கை நாம் விளம்பின் தீம் கதிர்
பாட்டு அரும் பனி மதி பழித்த முக்குடை – சிந்தா:13 2844/1,2
கதிர் விடு திரு மணி அம் கை கொண்டது ஒத்து – சிந்தா:13 2850/1
கண்டான் ஒரு நாள் கதிர் மா முடி மன்னர் மன்னன் – சிந்தா:13 2864/1
காமம் மாசு உண்ட காதல் கதிர் வளை தோளினாரும் – சிந்தா:13 2888/3
பொன் வரை நிலா கதிர் பொழிந்து போர்த்த போல் – சிந்தா:13 2895/1
கான் உடை கழனி செந்நெல் கதிர் அணை துஞ்சும் நாடு – சிந்தா:13 2901/3
தீம் கதிர் திங்கள் செம் தீ சொரிந்ததால் திசைகள் எல்லாம் – சிந்தா:13 2955/3
சுழல் ஆர் பசும்பொன்னும் வேய்ந்து சொரி கதிர் மென் பஞ்சி ஆர்ந்த – சிந்தா:13 2970/3
தெண் திரை நீத்தம் நீந்தி தீம் கதிர் சுமந்து திங்கள் – சிந்தா:13 2991/1
கண் திரள் முத்த மாலை கதிர் முலை நங்கைமாரை – சிந்தா:13 2991/3
நிறம் தரு கொம்பு நீல கதிர் கற்றை உமிழ்வவே போல் – சிந்தா:13 2994/3
செம் கதிர் திரு மணி செப்பு போன்றவே – சிந்தா:13 3000/4
இளம் கதிர் பருதி ஒத்து இறைவன் தோன்றினான் – சிந்தா:13 3007/4
வனை கதிர் தட கை வைத்து இருந்த வாமனார் – சிந்தா:13 3008/2
கனை கதிர் திரு முகம் அருக்கன் ஆக வான் – சிந்தா:13 3008/3
துணி மணி முக்குடை சொரிந்த தீம் கதிர்
பணி மணி காரிருள் பருகுகின்றதே – சிந்தா:13 3011/3,4
விண்டு அலர் கனை கதிர் வீரன் தோன்றினான் – சிந்தா:13 3013/2
செம் சுடர் கரும் கதிர் கற்றை தேறு நீர் – சிந்தா:13 3031/3
இளம் கதிர் என துறந்து இருப்ப கண்டனம் – சிந்தா:13 3055/2
வளி பொர உளரும் திங்கள் கதிர் என கவரி பொங்க – சிந்தா:13 3086/3
மண்ணின் மேல் மழ கதிர் நடப்பது ஒத்ததே – சிந்தா:13 3112/3
பல் மணி கதிர் பரவை மேகலை – சிந்தா:13 3127/1
காது அணிந்த தோடு ஒருபால் மின்னு வீச கதிர் மின்னு குழை ஒருபால் திருவில் வீச – சிந்தா:13 3136/1

TOP


கதிர்-கொலோ (1)

இளம் கதிர்-கொலோ இருந்தது என்னவே – சிந்தா:12 2420/4

TOP


கதிர்கள் (6)

விரும்பு ஆர் முலை கண் கரிந்து திங்கள் வெண் கதிர்கள் பெய்து இருந்த பொன் செப்பே போல் – சிந்தா:1 231/2
கூறினன் கதிர்கள் பொங்கும் குளிர் மணி முடியினானே – சிந்தா:5 1221/4
வெய்யவன் கதிர்கள் என்னும் விளங்கு ஒளி தட கை நீட்டி – சிந்தா:5 1406/2
புதை இருள் இரிய பொங்கி குங்கும கதிர்கள் ஓக்கி – சிந்தா:10 2153/1
பால் நுரையின் நொய்ய அணை பைம் கதிர்கள் சிந்தி – சிந்தா:12 2490/1
மதியம் பொழி தீம் கதிர்கள் பருகி மலர் ஆம்பல் – சிந்தா:13 3103/1

TOP


கதிர்த்த (3)

கடிப்பகை நுழைவு அற கதிர்த்த கை விரல் – சிந்தா:6 1464/3
கணிக்கு இடம் கொடா நலம் கதிர்த்த காரிகை – சிந்தா:6 1491/2
கதிர்த்த தண் பூணி கம்புள் தாழ் பீலி கனை குரல் நாரை வண்டானம் – சிந்தா:10 2108/3

TOP


கதிர்த்து (2)

கதிர்த்து வெண் மாடம் தோன்றும் செவ்வையில் காதம் நான்கின் – சிந்தா:7 1821/3
கடைந்த பொன் செப்பு என கதிர்த்து வீங்கின – சிந்தா:9 2006/1

TOP


கதிர்விடு (1)

கலந்து ஒளி கான்று நின்று கதிர்விடு திருவில் வீச – சிந்தா:9 2060/3

TOP


கதிர (1)

இளம் கதிர பருதி சூட்டி இயற்றியது என்னல் ஆமே – சிந்தா:3 527/4

TOP


கதிரி (1)

கை அணி குழல் மாலை கதிரி முலையவர் சூழ்ந்தார் – சிந்தா:12 2434/4

TOP


கதிரினை (1)

ஆய்ந்த குருகுலமாம் ஆழ் கடலின் உள் முளைத்த அற செங்கோலாய் கதிரினை
வேந்தர் பெருமானை சச்சந்தனை மந்திரி மா நாகமுடன் விழுங்கிற்று அன்றே – சிந்தா:1 290/3,4

TOP


கதிரும் (1)

அண்ணல் அம் கதிரும் அத்தம் அடைந்து செ வான் கொள் அந்தி – சிந்தா:7 1733/2

TOP


கதிரை (3)

கட்டு அழல் கதிரை ஊர்கோள் வளைத்தவா வளைத்து கொண்டார் – சிந்தா:4 1136/4
பல் கதிரை நோக்கி மதியே பெரியை என்னும் – சிந்தா:7 1877/3
ஒற்றை மா கதிரை நீட்டி ஒண் சுடர் இருந்தது ஒத்தான் – சிந்தா:10 2255/4

TOP


கதிரொடு (1)

விரி கதிர் விளங்கு பன் மீன் கதிரொடு மிடைந்து திங்கள் – சிந்தா:5 1352/1

TOP


கதிரோன் (1)

பொடித்தான் கதிரோன் திரை நெற்றி புகழ் மு_பழ நீர் பளிங்கு அளைஇ – சிந்தா:11 2356/3

TOP


கதுப்பில் (1)

கங்குல்-பால் புகுந்த கள்வன் இவன் என கதுப்பில் தாழ்ந்த – சிந்தா:8 1988/1

TOP


கதுப்பின் (1)

கதுப்பின் நானமும் காமர் கலங்களும் – சிந்தா:7 1712/3

TOP


கதுப்பு (4)

மணமகள் கதுப்பு என நாறும் மாநகர் – சிந்தா:7 1621/2
கள் உயிர் உண்ணும் மாலை கதுப்பு ஒரு கையின் ஏந்தி – சிந்தா:12 2532/3
கைப்படை மன்னன் நிற்ப கதுப்பு அயல் மாலை வாங்கி – சிந்தா:13 2665/2
நான எண்ணெய் கதுப்பு உரைத்து நறுநீர் ஆடி அமிர்து உயிர்க்கும் – சிந்தா:13 2692/2

TOP


கதுமென (3)

கதுமென கடவுள் தோன்றி கடை முகம் குறுக வந்தான் – சிந்தா:4 1124/4
கதுமென சென்று நோக்கி காய் சினம் கடிதற்கு ஒத்த – சிந்தா:5 1273/3
காசு இலாள் கண்ட-போழ்தே கதுமென நாணப்பட்டான் – சிந்தா:6 1451/2

TOP


கதுவிற்று (1)

வந்து ஒரு நாய் கதுவிற்று அது கண்டு அவர் – சிந்தா:4 934/2

TOP


கதை (1)

கதை என கருதல் செய்யான் மெய் என தானும் கொண்டான் – சிந்தா:10 2144/3

TOP


கந்தார் (2)

கந்தார் களிற்று தம் கோமான் கழிய மயில் ஓர் மயில் ஊர்ந்து – சிந்தா:1 312/2
கந்தார் களி யானை காவலனார் கான் முளையை – சிந்தா:7 1806/1

TOP


கந்தாரம் (1)

கந்தாரம் செய்து களி வண்டு முரன்று பாட – சிந்தா:8 1959/2

TOP


கந்தி (1)

கறந்த பால் அனைய கந்தி கொம்பு அடுத்து உருவ பைம் பூண் – சிந்தா:13 2649/3

TOP


கந்தில் (1)

கரும்பொடு காய் நெல் துற்றி கருப்புர கந்தில் நின்ற – சிந்தா:12 2522/2

TOP


கந்தின் (2)

மாசு அறு கந்தின் மென் தோள் மணி தொடர் கொளுத்தி வாள் கண் – சிந்தா:7 1690/2
நளி சிலம்பதனின் உச்சி நாட்டிய பொன் செய் கந்தின்
ஒளியொடு சுடர வெம்பி உருத்து எழு கனலி வட்டம் – சிந்தா:13 3070/1,2

TOP


கந்து (22)

கந்து மா மணி திரள் கடைந்து செம்பொன் நீள் சுவர் – சிந்தா:1 155/1
கந்து கொல் கடா களி யானை மன்னவன் – சிந்தா:1 186/2
காளக உடையினன் கந்து நாமனும் – சிந்தா:1 320/3
கழி பெரும் காதலான் கந்து நாமன் என்று – சிந்தா:1 330/3
கந்து எரி மணியில் செய்த கன்னியா மாடம் எய்தி – சிந்தா:3 585/3
கந்து என திரண்ட திண் தோள் கந்துகன் சிறுவன் காயும் – சிந்தா:3 746/3
மணி செய் கந்து போல் மருள வீங்கிய – சிந்தா:4 986/1
கந்து அடு களிறு கொல்லும் கருவரை உழுவை அன்னான் – சிந்தா:5 1219/1
கடை கந்து அன்ன தன் காமரு வீங்கு தோள் – சிந்தா:5 1312/1
அணி கந்து அன்னவன் தார் அங்கு உடைந்ததே – சிந்தா:5 1348/4
கையார் இலங்கு எஃகின் கந்து கடன் கொடுபோய் – சிந்தா:7 1802/1
பிடியொடும் கந்து அணைவு இன்றி நீர் உருள் பிளந்து – சிந்தா:7 1831/3
மருப்புற கந்து பாய்ந்து முழங்கும் மால் களிறு போல – சிந்தா:7 1857/2
பொற்பு அமை தாம கந்து பொருந்திய மின்னு போல – சிந்தா:9 2073/1
ஆற்றல் அம் கந்து சேர்த்தி யாப்புற வீக்கும்-போழ்தில் – சிந்தா:10 2146/3
வில் நுங்க வீங்கி விழு கந்து என நீண்ட தோளான் – சிந்தா:11 2347/4
அணி கந்து அன்ன தோள் அரச சீயமும் – சிந்தா:12 2518/2
கந்து ஆர் கடாத்த களிறும் கொடி தேர்கள் நூறும் – சிந்தா:12 2564/3
கந்து அட்ட திணி திண் தோளான் கற்பகம் மலர்ந்தது ஒத்தான் – சிந்தா:13 2648/4
சச்சந்தனனே சுதஞ்சணனே தரணி கந்து கடன் விசயன் – சிந்தா:13 2705/3
கந்து அடு வெகுளி வேக கடா முக களிற்று வேந்தே – சிந்தா:13 2765/4
ஆழ்த்த கந்து இளக யானை அலம் வருமே – சிந்தா:13 2785/4

TOP


கந்துக்கடன் (3)

கணிதம் இல்லா கற்பகம் கந்துக்கடன் ஒத்தான் – சிந்தா:1 365/3
கந்துக்கடன் என்ற நகர்க்கு ஆதி முது நாய்கன் – சிந்தா:7 1797/1
கோன் அலன் தந்தை கந்துக்கடன் என குணத்தின் மிக்க – சிந்தா:8 1915/2

TOP


கந்துக (1)

கந்துக புடையில் பொங்கும் கலினமா வல்லன் காளைக்கு – சிந்தா:4 1050/1

TOP


கந்துகற்கு (2)

கந்துகற்கு அவனும் சொன்னான் அவன் இது விளம்பினானே – சிந்தா:3 666/4
கடி செய் பைம் தார் கமழ் மாலை வேல் கந்துகற்கு சிறுவ யான் இ – சிந்தா:12 2587/3

TOP


கந்துகன் (7)

கை அமை சிலையினாற்கு கந்துகன் இதுவும் கூறும் – சிந்தா:3 667/4
கலம் கலந்து இலங்கும் மார்பின் கந்துகன் மகன் என – சிந்தா:3 689/2
கந்து என திரண்ட திண் தோள் கந்துகன் சிறுவன் காயும் – சிந்தா:3 746/3
கந்துகன் சிறுவன் வேட்ட கடிவினை நொடியின் மற்று ஓர் – சிந்தா:3 836/2
பன்னிரு கோடி உய்த்து கந்துகன் பணிந்து சொன்னான் – சிந்தா:4 1117/4
கந்துகன் கழற கல்லென் கடல் திரை அவிந்த வண்ணம் – சிந்தா:9 2097/1
கந்துகன் வளர்த்த சிங்கம் காண்-மின் என்பார் – சிந்தா:12 2548/3

TOP


கப்பணம் (1)

காய்ந்தனன் கடுக உந்தி கப்பணம் சிதறினானே – சிந்தா:1 285/4

TOP


கப்பத்து (1)

கப்பத்து இந்திரன் காமுறும் மாமணி – சிந்தா:3 535/3

TOP


கப்பத்துள் (1)

கப்பத்துள் அமரர் ஆவர் காட்சி இன் அமிர்தம் உண்டார் – சிந்தா:13 2843/2

TOP


கப்புர (1)

கப்புர பசும் திரை கதிர் செய் மா மணி – சிந்தா:1 197/1

TOP


கம்பம் (2)

கம்பம் செய் பரிவு நீங்கி கற்பிப்பார்க்கு உவர்த்து சொல்லார் – சிந்தா:7 1737/3
கம்பம் இலாதாள் கமலைக்கு விமலை என்பாள் – சிந்தா:8 1975/3

TOP


கம்பல (3)

கணி புனை பவழ திண் காழ் கம்பல கிடுகின் ஊன்றி – சிந்தா:1 113/2
கடி மலர் மாலை நாற்றி கம்பல விதானம் கோலி – சிந்தா:3 837/3
கச்சு விளிம்பு அணிந்த தொழில் கம்பல விதானம் – சிந்தா:12 2484/3

TOP


கம்பலத்து (2)

ஏங்கு கம்பலத்து இன் இசை சூழ் வயல் – சிந்தா:5 1197/3
காசு நூல் பரிந்து சிந்தி கம்பலத்து உக்கதே போல் – சிந்தா:13 2712/1

TOP


கம்பலம் (6)

மெலிவு எய்த குவளைகள் வாட கம்பலம்
பொலிவு எய்த பூம் பொய்கை சிலம்பி பார்ப்பு எழ – சிந்தா:1 56/2,3
கம்பலம் போர்த்த போலும் கடி மலர் காவு புக்காள் – சிந்தா:5 1269/4
சேண் குலாம் கம்பலம் செய்யது ஓன்றினால் – சிந்தா:10 2233/3
ஆய்ந்த பால் நிறம் ஆய் பொன் கம்பலம்
வேய்ந்த பொங்கு அணை வெண் பொன் கட்டில் மேல் – சிந்தா:12 2421/1,2
அ நெருப்பு அளவு ஆய் பொன் கம்பலம்
மன்னர் உய்ப்பன மகிழ்ந்து தாங்கினார் – சிந்தா:13 2686/2,3
கலவியில் படுத்த காய் பொன் கம்பலம் ஒத்தது அன்றே – ச