கொ – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கொக்கு 2
கொங்கு 24
கொங்கை 1
கொட்டப்பட்டன 1
கொட்டமே 1
கொட்டலும் 1
கொட்டி 8
கொட்டியும் 1
கொட்டில் 1
கொட்டிலா 1
கொட்டினர் 1
கொட்டினான் 1
கொட்டு 1
கொட்டுவ 2
கொட்டை 7
கொட்பின் 3
கொட்புறு 1
கொடா 3
கொடாது 2
கொடாதுவிட்டான் 1
கொடாம் 1
கொடான் 1
கொடி 151
கொடி-கொல் 1
கொடிகள் 4
கொடிதாய் 1
கொடிது 4
கொடிபட 2
கொடிய 4
கொடியவர் 1
கொடியவள் 2
கொடியவன் 1
கொடியவாறே 1
கொடியள் 1
கொடியன் 1
கொடியன 1
கொடியனாய் 2
கொடியனார் 1
கொடியா 1
கொடியார் 1
கொடியாளை 1
கொடியாற்கும் 1
கொடியான் 2
கொடியிற்கு 1
கொடியின் 6
கொடியினான் 1
கொடியினானின் 1
கொடியினும் 1
கொடியினை 3
கொடியும் 2
கொடியெடுத்து 1
கொடியே 6
கொடியேன் 1
கொடியை 7
கொடியையோ 1
கொடியொடு 2
கொடியோடு 2
கொடிற்றின் 1
கொடு 11
கொடு-மின் 1
கொடுக்கப்பட்டார் 1
கொடுக்கல் 1
கொடுக்கிய 1
கொடுக்கும் 2
கொடுக்குவம் 1
கொடுத்த 9
கொடுத்தது 1
கொடுத்தனன் 3
கொடுத்தார் 2
கொடுத்தாற்கு 1
கொடுத்தான் 3
கொடுத்தானே 1
கொடுத்து 14
கொடுத்தும் 2
கொடுப்ப 5
கொடுப்பது 1
கொடுப்பர் 1
கொடுப்பவர் 1
கொடுப்பவரே 1
கொடுப்பித்தானே 1
கொடுப்பின் 2
கொடுபோய் 1
கொடும் 16
கொடுமை 3
கொடுமோ 1
கொடேம் 1
கொடை 4
கொடைக்கு 1
கொடைக்கையான் 1
கொடையினது 1
கொடையும் 2
கொடையுளும் 1
கொண்-மின் 1
கொண்ட 77
கொண்டது 11
கொண்டதுவே 1
கொண்டதே 2
கொண்டதேனும் 1
கொண்டவர் 2
கொண்டவர்கட்கு 1
கொண்டவன் 2
கொண்டவாறும் 3
கொண்டவாறே 1
கொண்டவே 3
கொண்டன 5
கொண்டனம் 1
கொண்டனர் 1
கொண்டாம் 1
கொண்டாய் 2
கொண்டார் 16
கொண்டார்க்கு 1
கொண்டாரே 1
கொண்டாரை 1
கொண்டால் 4
கொண்டாலே 1
கொண்டாள் 7
கொண்டாற்கு 1
கொண்டான் 11
கொண்டானே 1
கொண்டிட்ட 1
கொண்டிட்டதே 1
கொண்டிட்டவே 1
கொண்டிருந்தாள் 1
கொண்டு 217
கொண்டுகொண்டு 1
கொண்டுபோம் 1
கொண்டுபோய் 1
கொண்டும் 1
கொண்டுவரும் 1
கொண்டேன் 2
கொண்ம்-மின் 1
கொண்மூ 2
கொணர்-மின் 7
கொணர்க 2
கொணர்ந்த 1
கொணர்ந்தன 1
கொணர்ந்து 4
கொணர்மோ 1
கொணர்வீர் 2
கொணர 1
கொத்து 1
கொதி 6
கொதித்து 3
கொந்து 9
கொப்பளிக்கும் 1
கொப்புள் 3
கொப்புளிக்கும் 5
கொப்புளித்தலின் 1
கொப்புளித்திட்ட 1
கொப்புளித்து 8
கொப்பூழ் 1
கொம்படு 1
கொம்பர் 4
கொம்பரின் 1
கொம்பரோ 1
கொம்பனார் 2
கொம்பாய் 1
கொம்பின் 14
கொம்பினை 1
கொம்பு 55
கொம்பும் 1
கொம்பே 5
கொம்பொடு 2
கொம்மென 2
கொம்மை 13
கொய் 14
கொய்த 2
கொய்தகை 1
கொய்தகைய 1
கொய்தார் 2
கொய்து 3
கொய்தும் 1
கொய்ய 1
கொய்வார் 1
கொல் 20
கொல்ல 6
கொல்லா 2
கொல்லிய 1
கொல்லியொடு 1
கொல்லும் 16
கொல்லுமே 1
கொல்லை 4
கொல்வ 1
கொல்வது 2
கொல்வதே 1
கொல்வல் 1
கொல்வாரும் 1
கொல்வான் 2
கொல்வானே 1
கொலை 24
கொலைக்களம் 1
கொலைநரை 1
கொலையும் 1
கொலைவல் 1
கொவ்வை 2
கொழிக்கும் 2
கொழித்து 6
கொழிப்பரும் 1
கொழிப்பில் 1
கொழு 22
கொழுந்து 7
கொழுநன் 2
கொழுநனை 1
கொழும் 59
கொள் 175
கொள்-மின் 2
கொள்-மினே 1
கொள்க 9
கொள்கை 1
கொள்கைத்தால் 1
கொள்கைத்தே 1
கொள்கையம் 1
கொள்கையர் 1
கொள்கையாற்கு 1
கொள்கையான் 2
கொள்கையின் 1
கொள்கையீர் 1
கொள்கையேற்கு 1
கொள்ப 1
கொள்பவர் 2
கொள்பவரும் 1
கொள்பவே 1
கொள்வதே 1
கொள்வல் 2
கொள்வார் 4
கொள்வாள் 1
கொள்வான் 5
கொள்வு 1
கொள்வேல் 1
கொள்ள 18
கொள்ளப்பட்ட 2
கொள்ளா 1
கொள்ளாத 1
கொள்ளாது 2
கொள்ளார் 2
கொள்ளான் 1
கொள்ளி 4
கொள்ளியும் 1
கொள்ளின் 2
கொள்ளீர் 2
கொள்ளும் 8
கொள்ளை 5
கொள 25
கொளத்தகு 1
கொளப்பட்டாள் 1
கொளல்-பாலர் 1
கொளா 3
கொளாதன 1
கொளீஇ 5
கொளீஇய 2
கொளுத்தல் 1
கொளுத்தி 3
கொளும் 1
கொளுவ 1
கொளுவி 1
கொளை 1
கொற்ற 7
கொற்றத்து 1
கொற்றம் 8
கொற்றவற்கு 2
கொற்றவன் 13
கொற்றவனும் 1
கொற்றவனை 1
கொற்றவி 1
கொறுகொறுப்ப 1
கொன் 9
கொன்ற 9
கொன்றது 1
கொன்றவாறும் 1
கொன்றாய் 2
கொன்றான் 2
கொன்றிட 1
கொன்றிடு 1
கொன்று 9
கொன்றை 4
கொன்றையினான் 1
கொன்றையும் 1
கொன்னும் 2

நூலில் அடி வரும் முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


கொக்கு (2)

கொல் புனை செய் கொள்ளி பெரும் கொக்கு எழில் செய் கூகை – சிந்தா:1 102/3
மோட்டு இள முகையின் மொய் கொள் கொக்கு உகிர் நிமிரல் வெண் சோறு – சிந்தா:13 2972/2

TOP


கொங்கு (24)

முரிந்து போது அவிழ்ந்து கொங்கு உயிர்க்கும் முல்லையின் – சிந்தா:1 48/2
கொங்கு அலர் தாமரை கிடங்கு கூறுவாம் – சிந்தா:1 94/4
கொங்கு விம்மு கோதை தாழ் கூந்தல் ஏந்து சாயலார் – சிந்தா:1 145/2
கொங்கு அலர் கோதை மாழ்கி குழை முகம் புடைத்து வீழ்ந்து – சிந்தா:1 267/3
கொங்கு தோய் குழலாரொடும் குன்றின் மேல் – சிந்தா:3 528/3
கொங்கு உடை முல்லை பைம் போது இருவடம் கிடந்த மார்ப – சிந்தா:3 547/3
கொங்கு அணி குழல் அவள் கோடணை அறைவாம் – சிந்தா:3 603/4
கொங்கு உண் குழலாள் மெல் ஆகத்த கோங்கு அரும்பும் கொழிப்பில் பொன்னும் – சிந்தா:3 643/2
கொங்கு உண் மலர் கோதையொடு குருசில் செலும் வழிநாள் – சிந்தா:3 850/3
கோயில் வட்டம் எல்லாம் கொங்கு சூழ் குழல் – சிந்தா:4 949/2
கொங்கு அலர் கோதை நங்கை அடிகளோ என்று கொம்பு ஏர் – சிந்தா:5 1271/3
கொங்கு அலர் கோங்கின் நெற்றி குவி முகிழ் முகட்டின் அங்கண் – சிந்தா:5 1281/2
கொங்கு ஒளிக்கும் குழலாய் என கூறினான் – சிந்தா:5 1334/4
கொங்கு அலர் கோதையர் கண்டு அகம் எய்தி – சிந்தா:6 1477/2
கொங்கு அலர் கண்ணியான் கொம்மை தான் கொட்டலும் – சிந்தா:7 1834/2
கொங்கு உண் குழல் தாழ கோட்டு எருத்தம் செய்த நோக்கு – சிந்தா:8 1971/3
கொங்கு அலர் கோதை சூட்டி குழல் நலம் திருத்தினானே – சிந்தா:9 2064/4
கொங்கு அலர் கண்ணி சேர்த்தி குங்குமம் எழுதினானே – சிந்தா:9 2098/4
குனி சிலை தோற்ற மன்னர் கொங்கு கொப்புளிக்கும் நீல – சிந்தா:10 2199/2
கொங்கு உண் நறும் பைம் தார் கோமான் இங்கே வருக என்றாள் – சிந்தா:13 2607/4
கொங்கு விம்மு பூம் கோதை மாதரார் – சிந்தா:13 2680/1
கொங்கு அலர் கோதை நல்லார் குரை கடல் அமிர்தம் ஆக – சிந்தா:13 2805/3
கொங்கு விம்மு குளிர் பிண்டி குழவி ஞாயிற்று எழில் ஏய்ப்ப – சிந்தா:13 2812/1
கொங்கு உடை கோதையும் கொய்து நீக்கினாய் – சிந்தா:13 3033/2

TOP


கொங்கை (1)

பூரித்து ஏந்து இளைய கொங்கை புணர்க யான் போவல் என்றான் – சிந்தா:1 214/4

TOP


கொட்டப்பட்டன (1)

கொடியன குங்குமம் கொட்டப்பட்டன
வடி நிலம் பரந்து முத்து அணிந்த வெம் முலை – சிந்தா:6 1483/2,3

TOP


கொட்டமே (1)

கொட்டமே கமழும் குளிர் தாமரை – சிந்தா:12 2575/1

TOP


கொட்டலும் (1)

கொங்கு அலர் கண்ணியான் கொம்மை தான் கொட்டலும்
பொங்கிய உவகையில் பொலிந்து மா களிறு அவன் – சிந்தா:7 1834/2,3

TOP


கொட்டி (8)

ஆடலின் அரவமும் அங்கை கொட்டி நெஞ்சு உண – சிந்தா:1 156/1
கன்னியை தருதும் என்று கடி முரசு இயம்ப கொட்டி
நல் நகர் வீதி-தோறும் நந்தகோன் அறைவித்தானே – சிந்தா:2 440/3,4
கண் நிறம் முலையும் தோளும் சந்தன தேய்வை கொட்டி
தெள் நிற சிலம்பு செம்பொன் கிண்கிணி பாதம் சேர்த்தி – சிந்தா:3 624/2,3
கூற்றத்தை கொம்மை கொட்டி குலத்தொடு முடியும் என்பார் – சிந்தா:4 1109/2
அந்தரத்து அறுவை வைப்பார் அந்தணர் அம் கை கொட்டி
பைம் தொடி பாவை இன்னே பரிவு ஒழிந்து எழுக என்பார் – சிந்தா:5 1279/3,4
உலம்புபு முரசம் கொட்டி ஒய்யென சேனை ஆர்ப்ப – சிந்தா:10 2205/3
கை படை ஒன்றும் இன்றி கை கொட்டி குமரன் ஆர்ப்ப – சிந்தா:10 2259/1
வீக்குவார் முரசம் கொட்டி விழு நகர் அறைவித்தானே – சிந்தா:11 2376/4

TOP


கொட்டியும் (1)

திண்ணிதின் தெறித்தும் ஓவார் கொட்டியும் குடைந்தும் ஆடி – சிந்தா:4 965/3

TOP


கொட்டில் (1)

மின் உகு செம்பொன் கொட்டில் விளங்கு தேர் புக்கது அன்றே – சிந்தா:2 471/4

TOP


கொட்டிலா (1)

கலத்தல் காலம் கல்லூரி நல் கொட்டிலா
முலை தடத்து இடை மொய் எரு குப்பையா – சிந்தா:4 995/1,2

TOP


கொட்டினர் (1)

கொட்டினர் முரசம் மள்ளர் ஆர்த்தனர் குருதி கண்ணீர் – சிந்தா:10 2323/3

TOP


கொட்டினான் (1)

கொட்டினான் தடம் கண் வள் வார் குளிறு இடி முரசம் அன்றே – சிந்தா:10 2150/4

TOP


கொட்டு (1)

கொட்டு பிடி போலும் கூனும் குறள் ஆமை – சிந்தா:13 2798/1

TOP


கொட்டுவ (2)

குடங்கையால் கொம்மை கொட்டுவ போன்றவே – சிந்தா:3 529/4
குஞ்சரம் கூற்றொடு கொம்மை கொட்டுவ
அஞ்சன வரை சிறகு உடைய போல்வன – சிந்தா:10 2230/2,3

TOP


கொட்டை (7)

மணி புனை செம்பொன் கொட்டை வம்பு அணி முத்த மாலை – சிந்தா:1 113/1
ஏந்திய ஏற்ப தாங்கி எரி மணி கொட்டை நெற்றி – சிந்தா:5 1300/1
அலங்கு இதழ் தாமரை கொட்டை அன்னதாய் – சிந்தா:6 1463/2
கொட்டை அம் புரோசைதான் இரு வடம் கொண்டு உடன் – சிந்தா:7 1835/1
பைம் கதிர் கொட்டை கவரி சூழ்ந்து அணிந்த பகரின் அ தொகையன பாய்மா – சிந்தா:10 2157/4
மையில் கொட்டை அம் மன்னனா மலர்ந்த தாமரை வரிசையால் – சிந்தா:10 2311/3
பைய உண்ட பின் கொட்டை மேல் பவித்திர தும்பி பறந்ததே – சிந்தா:10 2311/4

TOP


கொட்பின் (3)

கவனம் கொள் புரவி கொட்பின் காதலும் கரந்து வைத்தான் – சிந்தா:3 540/2
பால் கதிர் திங்கள் கொட்பின் பருமித்த களிறு போல – சிந்தா:13 2826/1
பூ உண் வண்டு அன கொட்பின் புண்ணியர் – சிந்தா:13 3133/3

TOP


கொட்புறு (1)

கொம்மென உயிர்த்து நெஞ்சில் கொட்புறு கவலை நீங்க – சிந்தா:1 315/2

TOP


கொடா (3)

மற்று அ தேர் உருள் கொடா வளமை சான்றவே – சிந்தா:1 89/4
மிகு கொடா முத்தம் சூட்டி மீளிமை தீர்த்து மின்னும் – சிந்தா:6 1486/1
கணிக்கு இடம் கொடா நலம் கதிர்த்த காரிகை – சிந்தா:6 1491/2

TOP


கொடாது (2)

குரல் கொடாது குலுங்கி குறைந்ததே – சிந்தா:5 1374/4
முடி கெழு மன்னற்கு ஒன்று மறுமொழி கொடாது தேவி – சிந்தா:13 2642/3

TOP


கொடாதுவிட்டான் (1)

ஐய நீ யாரை என்றாற்கு அவன் உரை கொடாதுவிட்டான்
பையவே பெயர்ந்து போகி பனி மலர் கோதை மார்பின் – சிந்தா:7 1718/2,3

TOP


கொடாம் (1)

கொடாம் பிற குமரி போருள் பிறர்க்கு என கொன்றது அன்றே – சிந்தா:3 806/4

TOP


கொடான் (1)

இன் உரை கொடான் கொடி கோயில் எய்தினான் – சிந்தா:13 2895/4

TOP


கொடி (151)

மீன் ஏறு உயர்த்த கொடி வேந்தனை வென்ற பொற்பில் – சிந்தா:0 6/1
பூம் தொத்து அலர்ந்த பசும் பொன் கொடி அன்ன பொற்பின் – சிந்தா:0 8/2
கொய் நாக சோலை கொடி அ நகர் புக்கவாறும் – சிந்தா:0 17/4
எஞ்சாத இன்ப கொடி தாழ்த்ததும் பன்றி எய்து – சிந்தா:0 25/3
கோணை களிற்று கொடி தேர் இவுளி கடல் சூழ் – சிந்தா:0 28/1
குழுவின் மாட துகில் கொடி போன்றவே – சிந்தா:1 34/4
கொடி அனார் செய் கோலமும் வைகல்-தோறும் ஆயிரம் – சிந்தா:1 76/2
நெடும் கொடி நிழல் மதி நெற்றி தைவர – சிந்தா:1 88/1
பரந்த பசும்பொன் கொடி பதாகையொடு கொழிக்கும் – சிந்தா:1 104/3
வயிரம் அணி ஞாயில் முலை வான் பொன் கொடி கூந்தல் – சிந்தா:1 105/3
கொடி உடை மழை மினின் குலவியது ஒருபால் – சிந்தா:1 119/4
உருவ ஒண் கொடி ஊழின் நுடங்குவ – சிந்தா:1 126/2
குஞ்சி மாண் கொடி கையால் கூவி விட்டது ஒத்ததே – சிந்தா:1 143/4
ஒழுகு பொன் கொடி மூக்கும் உருப்பசியை உருக்குமே – சிந்தா:1 165/4
பொன் அம் கொடி அமிர்து அனாளும் பொன் நெடும் குன்று அனானும் – சிந்தா:1 188/1
கொடி வளர் குவி முலை தடத்துள் வைகியும் – சிந்தா:1 196/2
கோனார் பறிப்ப நலம் பூத்த இ கொடி இனி பூவா பிறர் பறிப்பவே – சிந்தா:1 296/4
குமரி கொடி மதில் கோபுர மூதூர் – சிந்தா:1 336/2
நுணங்கு நுண் கொடி மின் ஓர் மழை மிசை – சிந்தா:1 344/1
கொம்மை வெம்முலை போதின் கொடி அனாள் – சிந்தா:1 347/1
கொடி பூத்து உதிர்ந்த தோற்றம் போல் கொள்ள தோன்றி அணங்கு அலற – சிந்தா:1 353/3
இணை வேல் உண்கண் சுநந்தையும் இன்ப கொடி ஒத்தாள் – சிந்தா:1 365/4
பொன் அம் கொடி இறைஞ்சி நின்று பூமகள் புலம்பி வைக – சிந்தா:1 367/3
செம்பொன் நீள் கொடி தேரும் வாசியும் – சிந்தா:2 410/3
பொன் இழை சுடரும் மேனி பூம் கொடி அனைய பொற்பில் – சிந்தா:2 440/2
இரவி தோய் கொடி கொள் மாடத்து இடு புகை தவழ சுண்ணம் – சிந்தா:2 456/1
ஆடு கொடி உச்சி அணி கூம்பின் உயர் பாய் மூன்று – சிந்தா:3 501/1
காதம் கடந்த பின் கன்னி கொடி மதில் – சிந்தா:3 525/2
கிடங்கு சூழ் மதில் கேழ் கிளர் பூம் கொடி
மடங்கல் நோக்கியர் வாள் முகம் போலும் என்று – சிந்தா:3 529/1,2
கொடி பல நுடங்கி ஆங்கு தோழியர் குழாத்துள் நிற்ப – சிந்தா:3 562/3
திரு நுதல் மனைவி செம்பொன் கொடி என இறைஞ்சி நிற்ப – சிந்தா:3 584/2
எழுந்து கொடி ஆடும் இது அ எழில் நகரின் இயல்பே – சிந்தா:3 597/4
நெடு மதி அகடு உற நிழல் தவழ் கொடி உயர் – சிந்தா:3 602/3
புனம் சேர் கொடி முல்லை பூம் பவளத்துள் புக்கு பூத்த போலும் – சிந்தா:3 636/2
பைம்பொன் நிமிர் கொடி பாவை வனப்பு என்னும் தளிரை ஈன்று – சிந்தா:3 646/1
கரும் கொடி புருவம் ஏறா கயல் நெடும் கண்ணும் ஆடா – சிந்தா:3 658/1
பிறை வெல்லும் நுதலினாள் ஓர் பெண்_கொடி வந்து கூந்தல் – சிந்தா:3 668/2
வாடியவாறு நோயும் உரைத்து வார் கொடி அனாளே – சிந்தா:3 683/4
இழுக்கி வண்டு இரிய சேர்ந்து ஓர் கொடி புல்லும் கொடியின் புல்லி – சிந்தா:3 715/3
கொடி எனும் பிடி உடை குமர வேழமும் – சிந்தா:3 776/2
வெள்ளி மலை முழுதும் கொடி எடுத்தது இகல் ஏத்தி – சிந்தா:3 847/2
பௌவ நீர் பவள கொடி போல்பவள் – சிந்தா:4 874/1
சீர் தங்கு செம்பொன் கொடி மல்லிகை மாலை சேர்ந்து – சிந்தா:4 881/1
மகர வெல் கொடி மைந்தனை வாட்டிய – சிந்தா:4 912/1
கொடி புல் என்று கறிப்பான் நாவின் குலவி வளைப்ப – சிந்தா:4 932/3
வான் திகழ் கொடி அனார் வெள்ளி வட்டகை – சிந்தா:4 938/2
பித்திகை பிணையல் சூழ்ந்து பெண் கொடி பொலிந்த அன்றே – சிந்தா:4 971/4
கொம்மை மட்டித்தார் கொடி அனாளையே – சிந்தா:4 991/4
அலங்கல் உண்டு யாழ் செயும் அம் பொன் பூம் கொடி
நலம்பட நல் நடை கற்றது ஒக்கும் இ – சிந்தா:4 1012/2,3
புலந்தவள் கொடி என நடுங்கி பொன் அரி – சிந்தா:4 1019/1
நுடங்கும் கொடி போல்பவள் நூபுரம் ஆர்ப்ப வந்து – சிந்தா:4 1061/3
கொண்டு உலப்ப அரிய செந்நெல் கொடி கரும்பு உடுத்த வேலி – சிந்தா:5 1184/3
கொடி முதிர் கிழங்கு தீம் தேன் கொழும் தடி நறவொடு ஏந்தி – சிந்தா:5 1231/1
வண் கொடி கொய்த பூவும் வார்ந்து மட்டு உயிர்ப்ப ஏந்தி – சிந்தா:5 1241/2
முகில் தலை விலங்கிய மொய் கொள் நீள் கொடி
பகல் தலை விலங்கு சந்திராபம் பான்மையின் – சிந்தா:5 1251/2,3
புகழ் கொடி நங்கை தன் பேர் பொறித்தது ஓர் கன்னி முல்லை – சிந்தா:5 1268/3
கொடி அனாய் என்னை நாளும் நினை என தழுவிக்கொண்டு – சிந்தா:5 1272/3
பூட்சி நீள் கொடி புற்றின் அகத்து உறை – சிந்தா:5 1292/2
பெயல் மழை பிறழும் கொடி மின் இடை – சிந்தா:5 1310/1
தவள மெல் இணர் தண் கொடி முல்லையே – சிந்தா:5 1331/4
விழு மணி கொடி அனாளும் விண்ணவர் மடந்தை ஒத்தாள் – சிந்தா:5 1345/4
மா நீர் மணி முகிலின் மின்னு கொடி நுசுப்பின் மயில் அம் சாயல் – சிந்தா:5 1354/1
நலம் கவின் போது பூத்த பூம்_கொடி நடுங்கி நாண – சிந்தா:5 1357/2
ஓவிய கொடி ஒப்பு அரும் தன்மை எம் – சிந்தா:5 1364/1
அரும் கலம் கொடி அன்னவன் ஏகினான் – சிந்தா:5 1372/1
நகை மா மணி மாலை நடை கொடி நின் – சிந்தா:5 1379/1
பொலம் கல கொடி அனாள் தன் கண் பொழி கலுழி ஒற்றி – சிந்தா:5 1397/2
சிகழிகை நெடும் கொடி செல்விக்கு என்பவே – சிந்தா:6 1444/4
எறி சுறாவு இளையவர் ஏந்து பூம் கொடி
மறி திரை வரை புரை மாடம் மா கலம் – சிந்தா:6 1446/1,2
போயின என்ப மற்று அ பூம் கொடி சாயலாட்கே – சிந்தா:6 1453/4
பொன் நிலத்து எழுந்தது ஓர் பொரு இல் பூம் கொடி
மின்னு விட்டு எரிவது ஓர் நலத்தள் வீங்கு இருள் – சிந்தா:6 1457/1,2
பேர் இசை வீணையில் சூட்டி பெண் கொடி
கரிகை உலகு உணர் கடவுள் பாடுமே – சிந்தா:6 1466/3,4
இலங்கு பூம் கொடி அன ஏழை நோக்கமும் – சிந்தா:6 1471/3
புன கொடி பொற்பொடு புண்ணிய நம்பி – சிந்தா:6 1475/3
உருவிற்கு ஓர் விளக்கமாம் ஒண் பொன் பூம்_கொடி – சிந்தா:6 1488/2
கொடி அணி வியல் நகர் குழுமி ஆர்த்து எழ – சிந்தா:6 1490/2
புரிந்து சூடினும் பூம் கொடி நுண் இடை – சிந்தா:6 1512/2
குறிஞ்சி எல்லையின் நீங்கி கொடி முல்லை மகள் மகிழ்ந்து ஆட – சிந்தா:7 1563/1
குண்டலம் சுடர ஒல்கி கொடி நடுக்குற்றது ஒப்ப – சிந்தா:7 1570/2
பொன் அம் குன்றின் பொலிந்த தோள் நம்பி ஒரு பொன் பூம் கொடி
என்னும் நீராளை ஈங்கே கெடுத்தேன் என் பாவத்தால் – சிந்தா:7 1594/2,3
ஓலை விடு கண் உருகு கொடி இடை – சிந்தா:7 1613/2
குருதி கூர் எயிறு கூத்தியர் கண் கொண்ட கொடி தளவமே – சிந்தா:7 1651/4
கொடி நெடும் தேரின் போரும் குஞ்சரம் குறித்த போரும் – சிந்தா:7 1678/1
கொடி துகள் ஆர்ந்த வண்ணம் குழைந்து மாநிலத்து வீழ்ந்த – சிந்தா:7 1744/3
மிளகு வார் கொடி ஊசல் விருப்புறூஉம் – சிந்தா:7 1778/2
மணி கொடி மாசு உண்ட அன்னாள் மற்றதே துணி-மின் என்றாள் – சிந்தா:7 1817/4
வான் நக்கி நின்று நுடங்கும் கொடி மாட மூதூர் – சிந்தா:7 1866/1
புன கொடி மாலையோடு பூம் குழல் திருத்தி போற்றார் – சிந்தா:8 1916/3
கார் தங்கி நின்ற கொடி காளையை காண்டலோடு – சிந்தா:8 1960/3
காவி நோய் செய்த கரும் கயல் கண் பூம் கொடி என் – சிந்தா:8 1967/2
கொடி குழாத்து-இடை ஓர் கோல குளிர் மணி கொம்பின் நின்றாள் – சிந்தா:9 2041/4
காலுற்ற காமவல்லி கொடி என கலங்கி நங்கை – சிந்தா:9 2044/1
கொடி உற ஒசிந்து நின்றாள் குழை முக திருவோடு ஒப்பாள் – சிந்தா:9 2059/4
புனை கொடி பூத்ததே போல் பொறுக்கலா நுசுப்பின் பாவை – சிந்தா:9 2071/2
எதிர் நல பூம் கொடி எள்ளிய சாயல் – சிந்தா:10 2115/1
துளங்கு ஒளி மாடத்து உச்சி துகில் கொடி நுடங்கும் வீதி – சிந்தா:10 2129/2
குலம் தரு கொற்ற வேலான் கொடி நகர் காக்க என்றான் – சிந்தா:10 2141/4
கொடி நெடும் தேர்கள் நூறி கொய் உளை மாக்கள் குத்தி – சிந்தா:10 2145/2
இடு கொடி அணிந்த மார்பர் இரு விசும்பு ஏற சீறி – சிந்தா:10 2145/3
ஒண் கொடி உருவ திண் தேர் ஒளி மயிர் புரவி பண்ணி – சிந்தா:10 2151/2
மின்னும் கொடி தேர் விசயமும் புரவி பவன வேகமும் – சிந்தா:10 2175/2
ஏந்து எழில் ஆகம் சாந்தின் இடு கொடி எழுதி காதில் – சிந்தா:10 2181/1
மால் இரு விசும்பு-இடை மணந்த ஒண் கொடி
கால் பொரு கதலிகை கானம் ஒத்தவே – சிந்தா:10 2212/3,4
குருவி சேர் வரை போன்ற குஞ்சரம் கொடி அணிந்த – சிந்தா:10 2237/2
கொன் வாளினர் கொழும் தாரினர் கொடி மார்பினர் திரிந்தார் – சிந்தா:10 2264/4
கூற்று என வேழம் வீழா கொடி நெடும் தேர்கள் நூறா – சிந்தா:10 2283/1
கொடி பல அணிந்த மார்பின் கோவிந்தன் வாழ்க என்று – சிந்தா:10 2285/3
கோடி பட்டின் கொள் கொடி கூட புனைவாரும் – சிந்தா:11 2331/2
பெய் ஆர் முகிலில் பிறழ் பூம் கொடி மின்னின் மின்னா – சிந்தா:11 2342/1
பொம்மல் ஓதியர் பொழி மின்னு கொடி என இழிந்தார் – சிந்தா:11 2364/4
குன்று கண்டு அனைய கோல கொடி நெடு மாட மூதூர் – சிந்தா:11 2374/3
வீடு கண்டவர் போன்று மின்னிடு கொடி அனையார் – சிந்தா:12 2379/4
கோல மென் முலை குங்குமம் இடு கொடி எழுதி – சிந்தா:12 2383/3
போழும் மால் விசும்பு என பல பொலம் கொடி எடு-மின் – சிந்தா:12 2391/4
கொடி எழுந்து அலமரும் கோயில் வாயில்கள் – சிந்தா:12 2406/1
பால்கடல் முளைத்த ஓர் பவள பூம் கொடி
போல் சுடர்ந்து இலங்கு ஒளி பொன் செய் கோதையை – சிந்தா:12 2413/1,2
வான் நிமிர் கொடி அன்னார் மணி அணை மிசை வைத்தார் – சிந்தா:12 2429/4
காமரு காமவல்லி கொடி கவின் கொண்டு பூத்து – சிந்தா:12 2442/3
பூ உந்தி அமுத யாறு பூம் கொடி நுடங்க போந்து – சிந்தா:12 2460/3
ஏக்கு ஒசிவு இலாத வில்லான் இடு கொடி அகலம் இன் தேன் – சிந்தா:12 2477/2
பணிவு இல் சாயல் பருகி பவள கொடி
மணியும் முத்தும் மலர்ந்திட்டது ஒத்தாளே – சிந்தா:12 2480/3,4
ஆடு கொடி அணிந்த உயர் அலங்கல் வரை மார்பன் – சிந்தா:12 2483/3
செழுந்துபட செந்நெல் நிறைத்து அம் நுண் கொடி அறுகின் – சிந்தா:12 2486/3
பொங்கு கொடி வார் முரசம் தோட்டி புணர் கும்பம் – சிந்தா:12 2487/2
ஒழிந்த மின்னு கொடி ஒத்து ஒழிந்திட்டாள் – சிந்தா:12 2504/4
குழும் ஒலி அரவம் ஈண்டி கொடி நகர் பொலிந்தது அன்றே – சிந்தா:12 2526/4
கொள் கொடி குழாத்தினாலும் கொழு நறும் புகையினாலும் – சிந்தா:12 2527/2
பணி நிலா வீசும் பைம்பொன் கொடி மணி மலர்ந்தது ஒத்தார் – சிந்தா:12 2531/4
கந்து ஆர் கடாத்த களிறும் கொடி தேர்கள் நூறும் – சிந்தா:12 2564/3
அரும் தவ கொடி குழாம் சூழ அல்லி போல் – சிந்தா:13 2631/1
கொடி நிரை கோயில் புக்கார் குங்கும கொடி அனாரே – சிந்தா:13 2650/4
கொடி நிரை கோயில் புக்கார் குங்கும கொடி அனாரே – சிந்தா:13 2650/4
எழுது கண் இரங்க புருவ கொடி
தொழுவ போல் முரிய சொரி பூம் சிகை – சிந்தா:13 2670/2,3
ஒவ்வா பஞ்சி மெல் அணை மேல் அசைந்தார் ஒண் பொன் கொடி அன்னார் – சிந்தா:13 2701/4
வீ நிறை கொடி அனாரும் வேந்தனும் இருந்த-போழ்தில் – சிந்தா:13 2707/2
கொடி பல பூத்து சூழ்ந்த குங்கும குன்றம் ஒத்தான் – சிந்தா:13 2731/4
தான் சேர் பிணி என்னும் செம் தீ கொடி தங்கி – சிந்தா:13 2797/2
ஏ தரும் கொடி அனாரை இரு நடு ஆக புல்லி – சிந்தா:13 2804/2
இன் உரை கொடான் கொடி கோயில் எய்தினான் – சிந்தா:13 2895/4
கொடி அணி அலங்கல் மார்பில் குங்கும குன்றம் அன்னான் – சிந்தா:13 2900/1
கொடி எடுத்தவர்க்கு நல்கு கொழித்து உணர் குமர என்றான் – சிந்தா:13 2911/4
பூ அலர் கொடி அனாரை விடுக்கிய கோயில் புக்கான் – சிந்தா:13 2917/3
செறிந்து இருந்து உகுத்து செம்பொன் குண கொடி ஆயினாரே – சிந்தா:13 2994/4
மேல் நிரைத்தன வெண் கொடி அ கொடி – சிந்தா:13 3002/3
மேல் நிரைத்தன வெண் கொடி அ கொடி
வான் உரிப்பன போன்று மணந்தவே – சிந்தா:13 3002/3,4
சுரும்பொடு மணி வண்டு ஆர்க்கும் துகில் கொடி மாட வீதி – சிந்தா:13 3043/2
கொடி குழாம் குஞ்சி பிச்ச குழாம் நிறை கோல மாலை – சிந்தா:13 3050/1
முழங்கு திரு மணி முறுவல் முருக்கு இதழ் கொடி பவழத்து – சிந்தா:13 3088/1
சுறவு கொடி கடவுளொடு காலன் தொலைத்தோய் எம் – சிந்தா:13 3091/1
துந்துபி கறங்க ஆர்த்து துகில் கொடி நுடங்க ஏந்தி – சிந்தா:13 3115/1
பொனம் கொடி மயில் அனார் புல்ல மா பிடி – சிந்தா:13 3135/3

TOP


கொடி-கொல் (1)

அரு மணி கொடி-கொல் மின்-கொல் அமரர் கோன் எழுதி வைத்த – சிந்தா:3 549/2

TOP


கொடிகள் (4)

கொடிகள் தவழ் மாட நகர் கொல்ல என மாழ்கி – சிந்தா:7 1798/3
நிழல் ஏந்து பூம் கொடிகள் நிலம் சேர்ந்து ஆங்கு நிலம் சேர்ந்து – சிந்தா:13 2945/2
செழு நீர் மணி கொடிகள் காழகம் சேர் கொம்பாய் – சிந்தா:13 2966/3
திளைத்து எழு கொடிகள் செம் தீ திரு மணி உடம்பு நுங்க – சிந்தா:13 3116/2

TOP


கொடிதாய் (1)

கொடு வெம் சிலை வாய் கணையில் கொடிதாய்
நடுநாள் இரவின் நவை-தான் மிகுமால் – சிந்தா:6 1520/1,2

TOP


கொடிது (4)

ஐயாவே என்று அழுவார் வேந்தன் செய்த கொடுமை கொடிது என்பார் கோல் வளையினார் – சிந்தா:1 295/4
இறை வளையவரை நோக்கி என் கொடிது உற்றது என்றான் – சிந்தா:5 1283/4
கல்வியும் கொடிது போலும் காவலன் காளை-தன்னை – சிந்தா:7 1683/1
கொடிது பசிகூர்ந்து உளது கோல் வளையினீரே – சிந்தா:9 2023/3

TOP


கொடிபட (2)

கொள்ளி மண்டிலம் போல் கொடிபட திரிந்திடுவ – சிந்தா:7 1771/3
கொம்மை ஆர்ந்தன கொடிபட எழுதின குவிந்த – சிந்தா:11 2364/1

TOP


கொடிய (4)

கொடையுளும் ஒருவன் கொல்லும் கூற்றினும் கொடிய வாள் போர் – சிந்தா:2 464/1
கூற்றம் போல் கொடிய யானை கோடு உழுது அகன்ற மார்பம் – சிந்தா:3 782/3
கொடிய வேலான் கொதித்து அரங்கின் நீக்கி கோயில் சிறை வைத்த பின் – சிந்தா:12 2587/2
கொடியை நீ கொடிய செய்தாய் கொடியையோ கொடியை என்னா – சிந்தா:13 2646/3

TOP


கொடியவர் (1)

கொல்வதே கன்றி நின்றார் கொடியவர் கடிய நீரார் – சிந்தா:13 2776/1

TOP


கொடியவள் (2)

கொடியவள் இள முலை கொல்லும் கொல்லுமே – சிந்தா:6 1482/4
குன்று அனான் கொடியவள் குழைய ஏகினான் – சிந்தா:8 1994/4

TOP


கொடியவன் (1)

குலத்தொடும் கோறல் எண்ணி கொடியவன் கடிய சூழ்ந்தான் – சிந்தா:1 261/4

TOP


கொடியவாறே (1)

கொள்வான் உலகுக்கு ஓர் கூற்று ஈன்றாள் அம்மவோ கொடியவாறே – சிந்தா:3 638/4

TOP


கொடியள் (1)

அன்ன பெடையே தொழுதேன் அன்னை கொடியள் கண்டாய் – சிந்தா:4 920/2

TOP


கொடியன் (1)

கூற்றுவன் கொடியன் ஆகி கொலை தொழில் கருவி சூழ்ந்து – சிந்தா:1 376/1

TOP


கொடியன (1)

கொடியன குங்குமம் கொட்டப்பட்டன – சிந்தா:6 1483/2

TOP


கொடியனாய் (2)

பொன் நலம் கொடியனாய் ஓர் பொருள் உரை கேள் இது என்றான் – சிந்தா:4 1123/4
கொடியனாய் பிழைப்பு கூறேன் குழையல் என்று எடுத்து கொண்டாள் – சிந்தா:5 1396/4

TOP


கொடியனார் (1)

பூ அலர் கொடியனார் கண் போகமே கழுமி மேலும் – சிந்தா:1 206/3

TOP


கொடியா (1)

குங்குமமும் சந்தனமும் கூட்டி இடு கொடியா
வெம் கண் இள முலையின் மிசை எழுதி விளையாடி – சிந்தா:3 850/1,2

TOP


கொடியார் (1)

கொடியார் குளிர் முத்தம் சூட்டி வைத்தார் கொல்வானே குங்கும சேறு ஆட்டினார்கள் – சிந்தா:3 681/1

TOP


கொடியாளை (1)

குற்றேல் செய்தும் காளையும் யானும் கொடியாளை
மல் சேர் தோளான் தன் மருமானுக்கு அருள் செய்ய – சிந்தா:4 1057/2,3

TOP


கொடியாற்கும் (1)

பூ குலாம் அலங்கல் மாலை புள் கொடியாற்கும் உண்டே – சிந்தா:7 1727/2

TOP


கொடியான் (2)

மன் மகர வெல் கொடியான் மால் கொள்ள கால் கொண்ட முலையினாளை – சிந்தா:3 644/3
சித்தம் கரிந்து ஆங்கு கொடியான் செரு விளைத்தான் – சிந்தா:3 844/4

TOP


கொடியிற்கு (1)

கொடியிற்கு ஒத்த இவை என்றாள் நம்பியும் கொள்க என்றான் – சிந்தா:7 1654/2

TOP


கொடியின் (6)

குலம் புரிந்து அனையது ஓர் கொடியின் நீர்மையள் – சிந்தா:1 184/4
கொண்டவர் குழாத்து-இடை கொடியின் ஒல்கினாள் – சிந்தா:3 654/4
இழுக்கி வண்டு இரிய சேர்ந்து ஓர் கொடி புல்லும் கொடியின் புல்லி – சிந்தா:3 715/3
பொன் தோய் கொடியின் நடந்து புனல் சேர்பவளை காண்-மின் – சிந்தா:4 917/4
கொடியின் மேல் குயில் குனிந்து இருந்தது ஒத்ததே – சிந்தா:4 1011/4
போழ்ந்து அகன்ற கண்ணி வந்து பூம் கொடியின் நோக்கினாள் – சிந்தா:8 1958/4

TOP


கொடியினான் (1)

அரவு உயர் கொடியினான் தன் அகன் படை அனுங்க வென்ற – சிந்தா:2 456/3

TOP


கொடியினானின் (1)

புள் அணி கொடியினானின் போர் பல தொலைத்த ஆற்றல் – சிந்தா:3 614/3

TOP


கொடியினும் (1)

இடியினும் கொடியினும் மயங்கி யாவதும் – சிந்தா:1 196/3

TOP


கொடியினை (3)

குண்டலம் இலங்க நின்ற கொடியினை குறுகி தோழி – சிந்தா:3 618/2
கோள் உலாம் சிங்கம் அன்னான் கொடியினை எய்தப்பெற்றீர் – சிந்தா:3 749/3
கொண்டவன் கோட்டம் தன்னுள் கொடியினை கொணர்ந்து நீலம் – சிந்தா:9 2003/2

TOP


கொடியும் (2)

மின்னும் மிளிர் பூம் கொடியும் மென் மலரும் ஒப்பார் – சிந்தா:3 503/1
பொதியும் அகிலின் புகையும் கொடியும்
நிதியின் கிழவன் இனிதா உறையும் – சிந்தா:13 2854/2,3

TOP


கொடியெடுத்து (1)

ஆதி அந்த அகன்ற நான்மை கொடியெடுத்து இறைமை கொண்டான் – சிந்தா:13 3082/4

TOP


கொடியே (6)

ஓரும் உரும் ஏறு இது உண்டது ஒழிக ஒண் பொன் உகு கொடியே
சீர் சால் கணிகை சிறுவன் போல் சிறப்பு இன்று அம்ம இது என்றான் – சிந்தா:3 718/3,4
மறையார் வேள்வி மந்திர செம் தீ கொடியே போல் – சிந்தா:4 1059/1
பொன் ஆர் கொடியே புகழின் புகழ் ஞாலம் – சிந்தா:4 1073/3
கொழிப்பரும் பொன்னின் தோன்றும் கொள்கைத்தால் கொடியே என்றான் – சிந்தா:7 1584/4
பண்ணின் தீம் சொலாய் படா முலை பாவாய் கொடியே பாங்கின் – சிந்தா:7 1587/3
கூம்பாத செல்வ கொடியே இது கேண்மோ என்றான் – சிந்தா:8 1976/4

TOP


கொடியேன் (1)

கொணர்வீர் கொடியேன் உயிரை கொணர்வீர் – சிந்தா:5 1378/4

TOP


கொடியை (7)

திரு மணி கொடியை ஓரான் தெருமர மன்னன் சொன்னான் – சிந்தா:3 549/4
புள் வாய் மணி மழலை பொன் சிலம்பின் இ கொடியை ஈன்றாள் போலும் – சிந்தா:3 638/3
மன்னவ அருளி கேண்மோ மடந்தை ஓர் கொடியை மூதூர் – சிந்தா:4 1118/1
கொள்ளும் தீம் சொல் அலங்கார பூம்_கொடியை புல்லி மணி குவட்டினை – சிந்தா:12 2591/3
கொடியை நீ கொடிய செய்தாய் கொடியையோ கொடியை என்னா – சிந்தா:13 2646/3
கொடியை நீ கொடிய செய்தாய் கொடியையோ கொடியை என்னா – சிந்தா:13 2646/3
காய் அழல் கொடியை சேர்ந்த கற்பக மாலை ஒத்தார் – சிந்தா:13 2923/4

TOP


கொடியையோ (1)

கொடியை நீ கொடிய செய்தாய் கொடியையோ கொடியை என்னா – சிந்தா:13 2646/3

TOP


கொடியொடு (2)

குழை முக கொடியொடு குருதி வேலினான் – சிந்தா:1 195/3
மின் தவழ் கொடியொடு இட்டு வேல் படை உடைந்த அன்றே – சிந்தா:2 437/4

TOP


கொடியோடு (2)

குங்கும கொடியோடு ஏந்தி கோலம் வீற்றிருந்த கொம்மை – சிந்தா:4 1096/3
இலங்கு ஒளி மணி தொத்து ஈன்ற ஏந்து பொன் கொடியோடு ஒப்பாள் – சிந்தா:10 2132/4

TOP


கொடிற்றின் (1)

பாளத்தை கொடிற்றின் ஏந்தி பகுத்து வாய் புகுத்தல் ஆற்றார் – சிந்தா:13 2768/2

TOP


கொடு (11)

கொன் ஊர் கொடு வெம் சிலை கண்டு எதிர்கொண்டவாறும் – சிந்தா:0 21/4
கோல நல் மா மயிலும் கொடு சென்றவன் – சிந்தா:1 236/2
கொடு மர எயினர் ஈண்டி கோட்டு இமில் ஏறு சூழ்ந்த – சிந்தா:2 428/1
கோல் இழுக்கு உற்ற ஞான்றே கொடு முடி வரை ஒன்று ஏறி – சிந்தா:2 476/1
சுண்ணம் என்பது ஓர் பேர் கொடு சோர் குழல் – சிந்தா:4 876/1
தணிவு இல் காதலார் தாம் கொடு ஏகினார் – சிந்தா:4 986/4
கொடு வெம் சிலை வாய் கணையில் கொடிதாய் – சிந்தா:6 1520/1
கூற்றம் கொண்டு ஓட தமியே கொடு நெறி-கண் செல்லும்-போழ்தின் – சிந்தா:6 1550/3
கொடு வெம் சிலையை கொளை அமைத்து கொதி நீர் பகழி கொள வாங்கி – சிந்தா:7 1659/1
கொடு மரம் குழைய வாங்கி கொற்றவன் எய்த கோல்கள் – சிந்தா:10 2256/1
குருகு பொறை உயிர்க்கும் கொடு முள் தாழை வெண் தோட்டு – சிந்தா:12 2559/2

TOP


கொடு-மின் (1)

ஏதம் ஒன்று இல்லை நம்பிக்கு இன் உரை கொடு-மின் என்றார் – சிந்தா:13 2644/4

TOP


கொடுக்கப்பட்டார் (1)

கை கிழி கொடுக்கப்பட்டார் கலம் பல நல்கப்பட்டார் – சிந்தா:3 818/4

TOP


கொடுக்கல் (1)

கொற்றம் நீ கொடுக்கல் வேண்டும் குறை என குருசில் நேர்ந்தான் – சிந்தா:7 1647/3

TOP


கொடுக்கிய (1)

பாசிலை சுருட்டி மைந்தன் கொடுக்கிய பரந்து மின்னும் – சிந்தா:8 1987/1

TOP


கொடுக்கும் (2)

தொழுதற்கு வரம் கொடுக்கும் தொண்டை வாய் தூ முறுவல் – சிந்தா:1 165/3
நஞ்சு சூழ் வேலினாற்கே நங்கையை கொடுக்கும் என்பார் – சிந்தா:5 1296/4

TOP


கொடுக்குவம் (1)

கொடுக்குவம் என தெய்வ மகளிர் கூறினார் – சிந்தா:5 1173/4

TOP


கொடுத்த (9)

தான் சுவை கொண்டது எல்லாம் தணப்பு அற கொடுத்த பின்றை – சிந்தா:1 373/2
கொடைக்கு உரிப்பால எல்லாம் கொடுத்த பின் கூற்றும் உட்கும் – சிந்தா:3 555/2
திரு புற கொடுத்த செம்பொன் தாமரை போன்று கோயில் – சிந்தா:3 560/3
பகை புறம் கொடுத்த வேந்தின் பரிவொடு பகடு நிற்ப – சிந்தா:4 1077/1
பூம் துகில் கொடுத்த தீம் தேன் அகில் புகை பொன் அனார்-தம் – சிந்தா:7 1855/1
நூற்கு இடம் கொடுத்த கேள்வி நுண் செவி மண் கொள் ஞாட்பில் – சிந்தா:13 2916/1
வேற்கு இடம் கொடுத்த மார்பின் வில் வலான் தோழர் மக்கள் – சிந்தா:13 2916/2
இணை மலர் சேவடி கொடுத்த என்பவே – சிந்தா:13 3100/4
செந்தாமரைக்கு செழு நாற்றம் கொடுத்த தேம் கொள் – சிந்தா:13 3144/1

TOP


கொடுத்தது (1)

பண் உறு சுளைகள் கையால் பகுத்து உண கொடுத்தது அன்றே – சிந்தா:13 2724/4

TOP


கொடுத்தனன் (3)

இலக்கண பாவை ஏழும் கொடுத்தனன் போல இப்பால் – சிந்தா:2 490/2
ஓத்து என கொடுத்தனன் கொழு நிதி உவகையில் – சிந்தா:7 1845/2
குலம் செய்த குமரர்க்கு எல்லாம் கொடுத்தனன் நிதியும் நாடும் – சிந்தா:13 2915/3

TOP


கொடுத்தார் (2)

பேர் கொடுத்தார் பெண் என்றார் கூற்றமே என்றிட்டால் – சிந்தா:8 1970/2
புலம்பு நீள் சுரம் போய் கொணர்ந்து அருளொடும் கொடுத்தார் – சிந்தா:12 2378/4

TOP


கொடுத்தாற்கு (1)

விருந்து ஆயினை எறி நீ என விரை மார்பகம் கொடுத்தாற்கு
அரும் பூண் அற எறிந்து ஆங்கு அவன் நினது ஊழ் இனி எனவே – சிந்தா:10 2265/1,2

TOP


கொடுத்தான் (3)

பொன் அறை தான் கொடுத்தான் புகழ் வெய்யோன் – சிந்தா:1 237/4
இருந்தாற்கு ஓர் ஓலை கொடுத்தான் எரி குண்டலத்தால் – சிந்தா:7 1872/3
நொந்தார் கடந்தான் கொடுத்தான் பின்னை நூறு மூதூர் – சிந்தா:12 2564/2

TOP


கொடுத்தானே (1)

தந்த என சொல்லி நனி சாமி கொடுத்தானே – சிந்தா:3 849/4

TOP


கொடுத்து (14)

கோவினை குறிப்பில் கண்டு கொடுத்து அருள் சுமந்து செம்பொன் – சிந்தா:3 504/2
தம்முடை பண்டம்-தன்னை கொடுத்து அவர் உடைமை கோடல் – சிந்தா:3 771/1
கீற்று பட்டு அழகிதாக கிடக்க என கொடுத்து நிற்பார் – சிந்தா:3 782/4
குன்றாமல் தாம் கொடுத்து ஐம்பொறியின் வேலி காத்து ஓம்பின் – சிந்தா:4 962/3
நிலையின் நிழல் தான் அது நின்று கொடுத்து
உலையும் வெயில் நின்று உருகும் உரவோய் – சிந்தா:5 1188/3,4
தட கையால் கொடுத்து புல்லும் தவழ் மத களிறு நீங்கின் – சிந்தா:6 1529/2
பொய்யே பொருள் உரையா முன்னே கொடுத்து உண்டல் புரி-மின் கண்டீர் – சிந்தா:6 1553/4
மன்னும் மாலை கொடுத்து அவனுக்கு உய்த்து ஈ என தொழுது கொண்டு – சிந்தா:7 1667/3
வழிபடு தெய்வம் ஆகி வரம் கொடுத்து அருளல் வேண்டும் – சிந்தா:12 2512/2
கொள கொடுத்து அயா உயிர்த்தான் கொற்றவன் என்ப அன்றே – சிந்தா:12 2570/4
தீமகன் உடைய எல்லாம் தேர்ந்தனன் கொடுத்து செல்வன் – சிந்தா:12 2572/3
கொடுத்து உண்-மின் கண்டீர் குணம் புரி-மின் கண்டீர் – சிந்தா:13 2620/4
மின்னும் மேகலையும் தோடும் கொடுத்து அடி தொழுது நிற்பார் – சிந்தா:13 2662/4
கூசிக்கூசி நிற்பர் கொடுத்து உண்டு அறியாதார் – சிந்தா:13 2929/4

TOP


கொடுத்தும் (2)

நாம் அவற்கு அழகிதாக நங்கையை கொடுத்தும் என்றான் – சிந்தா:5 1339/4
கைப்பொருள் கொடுத்தும் கற்றல் கற்ற பின் கண்ணும் ஆகும் – சிந்தா:7 1595/1

TOP


கொடுப்ப (5)

மாலை மார்பன் கொடுப்ப தினை குரல் – சிந்தா:4 1032/3
அ நீர் அமிர்து ஈன்று கொடுப்ப அமர்ந்தான் – சிந்தா:4 1067/2
அறிந்து பாவையை கொடுப்ப தோன்றி அம் சுடர் ஏந்த – சிந்தா:7 1563/3
நூல் இடை கிடந்தவாறே நுனித்தவன் கொடுப்ப கொண்டார் – சிந்தா:7 1677/4
மொய்யார் உவகையனாய் முற்று_இழைக்கு தான் கொடுப்ப
நையாள் வளர்த்த சுநந்தை நவையுற என் – சிந்தா:7 1802/2,3

TOP


கொடுப்பது (1)

கொதி தரு வேலினாற்கே கொடுப்பது கருமம் என்றான் – சிந்தா:5 1340/4

TOP


கொடுப்பர் (1)

கொடுப்பர் நால் அமிர்தம் மூன்றின் குணம் புரிந்து அடங்கினார்க்கே – சிந்தா:13 2827/4

TOP


கொடுப்பவர் (1)

கொடுப்பவர் கொள்பவர் வீழ்த்த பல் கலம் – சிந்தா:3 831/3

TOP


கொடுப்பவரே (1)

உய்த்தும் ஊர் கொடுப்பவரே ஏமமாபுரம் – சிந்தா:7 1619/3

TOP


கொடுப்பித்தானே (1)

வாழ்க என நிதியும் நாடும் மன்னவன் கொடுப்பித்தானே – சிந்தா:12 2569/4

TOP


கொடுப்பின் (2)

தம் குரவர் தாம் கொடுப்பின் நெஞ்சு நேர்ந்து தாழ்வர் தாம் – சிந்தா:9 1997/3
சீர் கெழு நிலத்து வித்தி சீல நீர் கொடுப்பின் தீம் தேன் – சிந்தா:13 2632/2

TOP


கொடுபோய் (1)

கையார் இலங்கு எஃகின் கந்து கடன் கொடுபோய்
மொய்யார் உவகையனாய் முற்று_இழைக்கு தான் கொடுப்ப – சிந்தா:7 1802/1,2

TOP


கொடும் (16)

கோள் நிலத்து வெய்யவாம் கொடும் சுற தடம் கிடங்கு – சிந்தா:1 142/3
பண்பு ஆர்ந்த கொடும் புருவம் பழிச்சு ஆனா படியவே – சிந்தா:1 166/4
ஏந்து முலையார் இனைந்து இரங்க கொடும் கோல் இருள் பரப்பவே ஏ பாவம் – சிந்தா:1 290/2
கோள் இயங்கு உழுவை அன்ன கொடும் சிலை உழவன் கேட்டே – சிந்தா:1 405/1
கொல் பழுத்து எரியும் வேலார் கொடும் சிலை குழைவித்தாரே – சிந்தா:2 435/4
வேயே திரள் மென் தோள் வில்லே கொடும் புருவம் – சிந்தா:3 652/1
சுறா நிற கொடும் குழை சுழன்று எருத்து அலைத்தர – சிந்தா:3 703/1
சுற்று அணி கொடும் சிலை மேகம் தூவிய – சிந்தா:3 780/1
கொடும் சிலையான் ஓலை குணமாலை காண்க – சிந்தா:4 1041/1
குவளை ஏய்ந்த கொடும் குழை கூந்தலுள் – சிந்தா:5 1331/1
வண்டு வாழ் கொடும் துறை கன்னி வாளை மேல் – சிந்தா:6 1443/1
கோதையும் தாரும் பிணங்க கொடும் குழை – சிந்தா:10 2119/1
கோல் பொரு கொடும் சிலை குருதி வெம் படை – சிந்தா:10 2212/1
கொன் மலி மார்பன் பொன் தேர் கொடும் சிலை அறுப்ப சீறி – சிந்தா:10 2246/3
கொடும் சிலை உழவன் மான் தேர் கோவிந்தன் என்னும் சிங்கம் – சிந்தா:10 2252/1
வேந்தர் வேந்தன் கொடும் கோலினன் ஆகி – சிந்தா:12 2482/2

TOP


கொடுமை (3)

ஐயாவே என்று அழுவார் வேந்தன் செய்த கொடுமை கொடிது என்பார் கோல் வளையினார் – சிந்தா:1 295/4
ஏற்றது ஒன்று அன்று தந்தை செய்த இ கொடுமை என்பார் – சிந்தா:4 1109/3
முலை உடை தாயொடு எண்ணி தந்தை இ கொடுமை செய்தான் – சிந்தா:4 1135/2

TOP


கொடுமோ (1)

எழில் தகை மார்பற்கு இன் யாழ் இது உய்த்து கொடுமோ என்றாள் – சிந்தா:3 715/4

TOP


கொடேம் (1)

ஏது இலா புள் உண்ண கொடேம் என்று வாய் மடித்து – சிந்தா:10 2241/2

TOP


கொடை (4)

பொரு படை மன்னர் நுங்கள் புற கொடை கண்டு மற்று இ – சிந்தா:3 773/2
குருமை எய்திய குண நிலை கொடை பெறு பயனும் – சிந்தா:13 2748/3
ஆற்றிய கொடை பயன் அறிய கூறுவாம் – சிந்தா:13 2829/4
அரும் கொடை தானம் ஆய்ந்த அரும் தவம் தெரியின் மண் மேல் – சிந்தா:13 2924/3

TOP


கொடைக்கு (1)

கொடைக்கு உரிப்பால எல்லாம் கொடுத்த பின் கூற்றும் உட்கும் – சிந்தா:3 555/2

TOP


கொடைக்கையான் (1)

கொடைக்கையான் பிரிந்த பின்றை கோதையாட்கு உய்தல் உண்டோ – சிந்தா:6 1529/4

TOP


கொடையினது (1)

ஆய்ந்து அறி கொடையினது அளவில் புண்ணியம் – சிந்தா:13 2831/2

TOP


கொடையும் (2)

கொடையும் கோலமும் குழகும் தம் அழகும் கண்டு ஏத்த – சிந்தா:13 2757/3
பின் நிலம் பெருக ஈனும் பெறல் அரும் கொடையும் பேசின் – சிந்தா:13 2823/2

TOP


கொடையுளும் (1)

கொடையுளும் ஒருவன் கொல்லும் கூற்றினும் கொடிய வாள் போர் – சிந்தா:2 464/1

TOP


கொண்-மின் (1)

ஒருங்கு எமை உய கொண்-மின் அடிகள் என்றாள் – சிந்தா:13 2631/3

TOP


கொண்ட (77)

கொள்ளை கொண்ட கொழு நிதி குப்பையை – சிந்தா:1 36/2
ஒளி கவின் கொண்ட காமத்து ஊழுறு கனியை ஒத்தாள் – சிந்தா:1 192/3
நீதியால் நிலம் கொண்ட பின் நீதி நூல் – சிந்தா:1 240/2
என்னை வந்து இடம் கொண்ட அஃது இரா பகல் – சிந்தா:1 241/2
புண் இடம் கொண்ட எஃகம் பறித்தலின் பொன் அனார் தம் – சிந்தா:1 284/1
கண் இடம் கொண்ட மார்பில் தடாயின காது வெள் வேல் – சிந்தா:1 284/2
மண் இடம் கொண்ட யானை மருப்பு இடை இட்டு அம்ம – சிந்தா:1 284/3
நஞ்சு பதி கொண்ட வள நாக அணையினான் தன் – சிந்தா:1 287/1
ஒண்மையின் ஒருங்கு கூடி உருவு கொண்ட அனைய நங்கை – சிந்தா:1 356/2
கொண்ட வாளொடும் கோலொடும் கூப்புபு – சிந்தா:2 430/1
கூடகம் கொண்ட வாழ் நாள் உலந்ததேல் கொல்லும் பவ்வத்து – சிந்தா:3 510/2
மேகமே மிடைந்து தாழ இருள் கொண்ட வெள்ளி குன்றம் – சிந்தா:3 526/1
வெள் அணி அணிந்த ஞான்றே வேந்தர்-தம் முடியில் கொண்ட
கள் அணி மாலை மோந்து கனை கழல் இலங்கும் நோன் தாள் – சிந்தா:3 614/1,2
மன் மகர வெல் கொடியான் மால் கொள்ள கால் கொண்ட முலையினாளை – சிந்தா:3 644/3
இலை கொண்ட பூணினீர் என்று எழினி சேர்ந்தாள் – சிந்தா:3 653/4
அகில் கொண்ட கொள்ளி வட்டம் ஆருயிர் மேயும் நேமி – சிந்தா:3 796/1
முகில் கொண்ட மின்னு தோற்ப முறுகிய விசையிற்று ஆகி – சிந்தா:3 796/2
மிகல் கொண்ட இகலை தானே விழுங்கிய சிறகர் தோற்றி – சிந்தா:3 796/3
செம் கண் மால் தெழிக்க பட்ட வலம்புரி துருவம் கொண்ட
சங்கு வாய் வைத்து நம்பன் தெழித்தலும் தறுகண் ஆளி – சிந்தா:3 811/1,2
இல்லையே வென்றி தீமை இடம் கொண்ட மனத்தினார்க்கே – சிந்தா:3 815/4
கண்கள் கொண்ட கலப்பின ஆயினும் – சிந்தா:4 901/1
பெண்கள் கொண்ட விடா பிற செற்றம் என்று – சிந்தா:4 901/2
மண் இடை அமரர் கொண்ட மன்றல் ஒத்து இறந்தது அன்றே – சிந்தா:4 969/4
குடங்கை உண்கணாள் கொண்ட பண்ணையுள் – சிந்தா:4 990/3
கோதை கொண்ட பூம் சிகை கொம்மை கொண்ட வெம் முலை – சிந்தா:4 1102/1
கோதை கொண்ட பூம் சிகை கொம்மை கொண்ட வெம் முலை – சிந்தா:4 1102/1
மாது கொண்ட சாயல் அம் மடந்தையர் மனம் கசிந்து – சிந்தா:4 1102/2
கரும் சிலை மறவர் கொண்ட கண நிரை விடுக்க வல்ல – சிந்தா:4 1112/1
அலபல செய்து கொல்வான் அருளிலான் கொண்ட போழ்தில் – சிந்தா:4 1131/2
ஒள்_நுதல் கொண்ட ஆடல் தொட்டிமை உருவம் நோக்கி – சிந்தா:5 1255/3
நிணந்து என் நெஞ்சம் நிறை கொண்ட கள்வனை – சிந்தா:5 1311/3
கோதை வெம் முலை மேல் கொண்ட கோலமே – சிந்தா:5 1323/4
கொல்லும் அரவின் மயங்கி சிறியார் கொண்ட தொடர்பின் – சிந்தா:6 1416/3
கொண்ட பூம் கிடங்கு அணி நகரம் கூறுவாம் – சிந்தா:6 1443/4
அரி குரல் கொண்ட பூசல் அகத்தவர்க்கு இசைப்ப ஈண்டி – சிந்தா:6 1533/3
எரி தலை கொண்ட காமத்து இன்பம் நீர் புள்ளி அற்றால் – சிந்தா:6 1536/1
மயில் இனம் இரிய ஆங்கு ஓர் மட மயில் தழுவி கொண்ட
வெயில் இளம் செல்வன் போல விஞ்சையன் என் கொண்டு ஏக – சிந்தா:7 1580/1,2
குரவம் கொண்ட குறும்பூழ் போல் கொழும் கால் முகை சுமந்தன – சிந்தா:7 1651/3
குருதி கூர் எயிறு கூத்தியர் கண் கொண்ட கொடி தளவமே – சிந்தா:7 1651/4
உருவு கொண்ட குரல் அன்றில் உயிர் மேல் ஆம்பல் உலாய் நிமிரும் – சிந்தா:7 1662/2
மழையொடு சூழ்ந்து கொண்ட வான் துகள் சிலையின் நீக்கி – சிந்தா:7 1680/1
பூ இயல் கோயில் கொண்ட பொன் அனாள் அனைய நங்கை – சிந்தா:7 1686/1
திரை இடை கொண்ட இன் நீர் அமுது உயிர்பெற்றது என்னும் – சிந்தா:7 1693/1
கோளும் ஓரையும் கொண்ட நிமித்தமும் – சிந்தா:7 1775/2
பொருக்கு ஒளி இன நிரை கோடும் கொண்ட பின் – சிந்தா:7 1825/2
இரும் கடல் மணி நிரை எய்தி நாம் கொண்ட பின் – சிந்தா:7 1827/1
கொண்ட தன் தம்பியும் தானும் கோயில் புக – சிந்தா:7 1844/3
தேன் நிறம் கொண்ட கண்ணி சீவககுமரன் சொன்னான் – சிந்தா:7 1860/4
தொறு கொண்ட கள்வர் இவரோ என சொல்லி நக்கு ஆங்கு – சிந்தா:7 1871/2
தலை வைத்த காப்பு விஞ்சை கொண்ட பின் தாமம் சூழ்ந்து – சிந்தா:7 1881/3
மான் நலம் கொண்ட நோக்கி மகன் மனம் மகிழ சொன்னாள் – சிந்தா:8 1915/4
உள் இழுது உடைய வெம்பி உற்பல உருவு கொண்ட
வெள்ளியின் புனைந்த கோல விளக்கு ஒளி வெறுவிது ஆக – சிந்தா:8 1990/1,2
இலை புறம் கொண்ட கண்ணி இன் தமிழ் இயற்கை இன்பம் – சிந்தா:9 2063/3
கரு மணி முகடு வேய்ந்த கஞ்சனை கவரி கொண்ட
வரு முலை மகளிர் வைத்து வான் தவிசு அடுத்து நீங்க – சிந்தா:10 2140/2,3
தன்னை ஊர் கொண்ட தகையன தொகை சொலின் அறுநூறு – சிந்தா:10 2162/3
ஆகத்தை கவர்ந்து கொண்ட அணி முலை தடத்து வைகி – சிந்தா:10 2278/2
முடி சடை முனிவன் அன்று கேள்வியில் கொண்ட வேல் கண் – சிந்தா:10 2285/1
கோட்டு மண் கொண்ட மார்பம் கோதை வாள் குளித்து மூழ்கி – சிந்தா:10 2294/3
எண் கொண்ட ஞாட்பின் இரும்பு எச்சில்படுத்த மார்பர் – சிந்தா:11 2353/1
பண் கொண்ட சொல்லார் தொழ பாம்பு அணை அண்ணல் போல – சிந்தா:11 2353/3
மண் கொண்ட வேலான் அடி தைவர வைகினானே – சிந்தா:11 2353/4
தேன் ஆர் காமன் சிலையும் கணையும் திறை கொண்ட
வான் ஆர் மதி வாள் முகமும் மட மான் மதர் நோக்கும் – சிந்தா:12 2456/1,2
குளிர் மதி கொண்ட நாகம் கோள் விடுக்கின்றதே போல் – சிந்தா:12 2468/1
கொண்ட பூண் நின்னை சார்ந்து குலாய் கொழுந்து ஈன்ற கொம்பே – சிந்தா:12 2509/1
பிறை அணி கொண்ட அண்ணல் பெண் ஓர்பால் கொண்டது ஒத்தார் – சிந்தா:12 2537/4
கைத்தலம் மந்தி கொண்ட கைம்மக போன்று தன்-கண் – சிந்தா:12 2571/1
அன்னம் துஞ்சும் அடி குடிலினுள் அன்றி யான் கொண்ட நாடகத்தினை – சிந்தா:12 2588/2
வில் சிறை கொண்ட போலும் புருவத்து விளங்கு வேல் கண் – சிந்தா:13 2612/3
ஏர் அணி கொண்ட இ நீர் இறைவ கண்டு அருளுக என்றார் – சிந்தா:13 2654/4
நலம் கவின் கொண்ட காவு நல் ஒளி நந்திற்று அன்றே – சிந்தா:13 2710/4
இ பழம் துரந்து கொண்ட சிலதனும் என்னை ஒத்தான் – சிந்தா:13 2726/2
அன்ன பார்ப்பு அன்று கொண்ட தடத்து-இடை விடுவித்து இட்டான் – சிந்தா:13 2880/3
மைப்படு மழை கண் நல்லார் வாய் கொண்ட அமுதம் ஒப்பான் – சிந்தா:13 2881/4
காய்ந்து எறி கடும் கல் தன்னை கவுள் கொண்ட களிறு போல – சிந்தா:13 2910/1
செம்பொனால் செறிய வேய்ந்து திரு மணி முகடு கொண்ட
வெம்பு நீள் சுடரும் சென்னி விலங்கிய மாடம் எய்தி – சிந்தா:13 2918/1,2
நீல் நிறம் கொண்ட ஐம்பால் நிழல் மணி உருவம் நீங்கி – சிந்தா:13 2940/1
வெம்மை கொண்ட தேன் அமிர்தம் மெல்லவே – சிந்தா:13 3131/1

TOP


கொண்டது (11)

தான் சுவை கொண்டது எல்லாம் தணப்பு அற கொடுத்த பின்றை – சிந்தா:1 373/2
கொண்டது ஓர் செற்றம் போலும் குலுங்கன்-மின் என்று கூறும் – சிந்தா:3 508/4
கண்ணும் வாயும் இழந்து ஆம் கடல் கொண்டது காண்க என – சிந்தா:4 1158/2
வதி கொண்டது ஓர் வெவ் அழல் வாய் சொலின் வேம் – சிந்தா:5 1186/4
குளிர் கொண்டது ஓர் சித்திர கூடம் அதே – சிந்தா:5 1192/4
கொண்டது நாகம் என்பார் குறை வளி பித்தொடு ஐயில் – சிந்தா:5 1276/2
குருதி வான் நிலம் கொண்டது போன்றதே – சிந்தா:12 2396/4
பிறை அணி கொண்ட அண்ணல் பெண் ஓர்பால் கொண்டது ஒத்தார் – சிந்தா:12 2537/4
கதிர் விடு திரு மணி அம் கை கொண்டது ஒத்து – சிந்தா:13 2850/1
ஊழி வாய் கொண்டது ஒக்கும் பாடலும் ஒழிந்தது அன்றே – சிந்தா:13 2974/4
தேள் கையில் கொண்டது ஒக்கும் நிச்சம் நோய் செற்ற புன் தோல் – சிந்தா:13 3106/3

TOP


கொண்டதுவே (1)

பதி பொன் நகரின் படி கொண்டதுவே – சிந்தா:13 2854/4

TOP


கொண்டதே (2)

மை மலர் கோதை பாகம் கொண்டதே மறுவது ஆக – சிந்தா:1 208/2
மருங்கு போன்று அணி மா கவின் கொண்டதே – சிந்தா:5 1195/4

TOP


கொண்டதேனும் (1)

புற்று-இடை வெகுளி நாகம் போக்கு அற கொண்டதேனும்
மற்று இடையூறு செய்வான் வானவர் வலித்ததேனும் – சிந்தா:5 1285/1,2

TOP


கொண்டவர் (2)

கொண்டவர் குழாத்து-இடை கொடியின் ஒல்கினாள் – சிந்தா:3 654/4
கொண்டவர் குழாம் பொலிவுற்றது ஆங்கு ஓர் பால் – சிந்தா:3 827/4

TOP


கொண்டவர்கட்கு (1)

யாவதும் துன்பம் மன்னோ யாக்கை கொண்டவர்கட்கு என்றான் – சிந்தா:13 2811/4

TOP


கொண்டவன் (2)

கூட்டினான் மணி பல தெளித்து கொண்டவன்
தீட்டினான் கிழி மிசை திக வாள்_நுதல் – சிந்தா:4 1003/1,2
கொண்டவன் கோட்டம் தன்னுள் கொடியினை கொணர்ந்து நீலம் – சிந்தா:9 2003/2

TOP


கொண்டவாறும் (3)

கோன் ஊறு செய்வான் கருதி சிறை கொண்டவாறும்
வான் ஆறு இழிந்து மழை மின் என வந்த ஓர் தேவன் – சிந்தா:0 15/2,3
வெற்பு ஊடு அறுத்து விரைவின் நெறி கொண்டவாறும் – சிந்தா:0 19/4
வண் சிலை கொண்டவாறும் வார் கணை தொடுத்தவாறும் – சிந்தா:7 1642/1

TOP


கொண்டவாறே (1)

குறை அணி கொண்டவாறே கோதை கால் தொடர ஓடி – சிந்தா:12 2537/1

TOP


கொண்டவே (3)

உருவு கொள் தட கையின் உருவு கொண்டவே – சிந்தா:6 1462/4
இளகு காடு இளக பரி கொண்டவே – சிந்தா:7 1778/4
மாலை வண்டினம் மாலை கண் கொண்டவே – சிந்தா:12 2397/4

TOP


கொண்டன (5)

உரிமை கொண்டன ஒண் புறவு என்பவே – சிந்தா:1 130/4
நுதி கொண்டன வெம் பரல் நுண் இலை வேல் – சிந்தா:5 1186/1
அடி இணை யாமையின் வடிவு கொண்டன
புடை திரள் விலாவும் வில் வளைந்த பொற்பின – சிந்தா:6 1460/2,3
காசில் மட்டு ஒழுக பூத்த அழிஞ்சில் கண் ஆர் கவின் கொண்டன
பேசில் செம் தலைய வெண் கறைய புன்கம் பொரி அணிந்தவே – சிந்தா:7 1649/3,4
கொண்டன கோடணை கொற்ற முற்றமே – சிந்தா:13 3013/4

TOP


கொண்டனம் (1)

கோ உடை பெருமகன் ஆதல் கொண்டனம்
சேவடி சேர்ந்தனம் தொழுது சென்று என – சிந்தா:7 1812/2,3

TOP


கொண்டனர் (1)

கொண்டனர் நிரை போற்று என கூறினான் – சிந்தா:2 430/4

TOP


கொண்டாம் (1)

கொண்டாம் கடல் வேலி கீழ் மகனை கூற்றம் ஆய் – சிந்தா:7 1809/3

TOP


கொண்டாய் (2)

போவாய் தமியே பொருளை பொருள் என்று கொண்டாய்
வீவாய் என முன் படையாய் படைத்தாய் வினை என் – சிந்தா:3 514/2,3
கொம்பு அடு நுசுப்பினாய்க்கு தந்தனென் பேணி கொண்டாய் – சிந்தா:4 1128/4

TOP


கொண்டார் (16)

கொண்டார் குடங்கை அளவே உள கண்ணினாளை – சிந்தா:0 22/3
அன்னமும் மயிலும் போல அணி நகர் வீதி கொண்டார் – சிந்தா:2 457/4
தேய்ந்து உக சேர்த்தி மாலை திருமுடி திலகம் கொண்டார் – சிந்தா:3 787/4
மைந்தரும் இரும்பும் ஒவ்வா வான் புலம் காவல் கொண்டார் – சிந்தா:3 793/4
வரு களி யானை மீட்டார் வாள் படை வாங்கி கொண்டார் – சிந்தா:3 810/4
ஈந்தான் கொண்டார் இன் முக வாசம் எரி செம்பொன் – சிந்தா:4 1055/2
கட்டு அழல் கதிரை ஊர்கோள் வளைத்தவா வளைத்து கொண்டார் – சிந்தா:4 1136/4
கயல் கணின் அளவும் கொள்ளார் கவற்சி உள் கவற்சி கொண்டார்
செயற்கை அம் பிறவி நச்சு கடல் அகத்து அழுந்துகின்றார் – சிந்தா:5 1393/3,4
நூல் இடை கிடந்தவாறே நுனித்தவன் கொடுப்ப கொண்டார் – சிந்தா:7 1677/4
வாவியொடு காவின் இடை மாந்தர் பதி கொண்டார் – சிந்தா:7 1781/4
செறி கழல் மன்னர் நக்கு தீய தீ விளைத்து கொண்டார் – சிந்தா:10 2201/4
கலை ஈன்ற சொல்லார் கமழ் பூ அணை காவல் கொண்டார்
கொலை ஈன்ற வேல் கண்ணவர் கூடிய மார்பற்கு அன்றே – சிந்தா:11 2351/3,4
பகை கொண்டார் போல் சுமாஅய் கண்பின் பரூஉ காம்பு அனைய கணை கால் சூழ்ந்து – சிந்தா:13 2694/3
நாமம் நால் கதியும் அஞ்சி நல் தவத்து உச்சி கொண்டார் – சிந்தா:13 2888/4
வாய் ஒளியே பெற நடந்த மலர் அடியை வலம் கொண்டார் வருந்தார் போலும் – சிந்தா:13 3017/4
நயந்தவை பிறவும் ஊர்ந்து நாதன் தாள் கோயில் கொண்டார் – சிந்தா:13 3083/4

TOP


கொண்டார்க்கு (1)

நாவலர் சொல் கொண்டார்க்கு நன்கு அலால் தீங்கு வாரா – சிந்தா:1 206/2

TOP


கொண்டாரே (1)

மருங்கு நொந்து ஒழிய வீதி மடந்தையர் இடம் கொண்டாரே – சிந்தா:12 2534/4

TOP


கொண்டாரை (1)

மன்னவன் நிரை கொண்டாரை வள நகர் தந்து மன்னன் – சிந்தா:7 1861/1

TOP


கொண்டால் (4)

ஆறிய சினத்தது அன்றி அதிங்கத்தின் கவளம் கொண்டால்
வேறு நீர் நினைந்து காணீர் யாவர்க்கும் விடுக்கல் ஆகாது – சிந்தா:3 750/2,3
பாம்பு எழ பாம்பு கொண்டால் பகவற்கும் அரிது தீர்த்தல் – சிந்தா:5 1280/1
கொன்னும் மா நாகம் கொண்டால் கொப்புள் ஆம் விரலின் தேய்த்தால் – சிந்தா:5 1288/3
அம்பு கை கொண்டால் ஆர் இவற்கு ஈண்டு நிகர் ஆவார் – சிந்தா:11 2332/2

TOP


கொண்டாலே (1)

கோவா மணி கொழித்து கொண்டாலே போலுமால் – சிந்தா:13 3036/2

TOP


கொண்டாள் (7)

அரும் பொனாய் கேண்மோ என்றான் அலை கடல் விருப்பில் கொண்டாள் – சிந்தா:1 388/4
கொண்டாள் தினை குரல் தான் சூடினாள் தாழ் குழல் மேல் – சிந்தா:4 1039/2
தானையால் தடம் கண் நீரை துடைத்து மெய் தழுவி கொண்டாள் – சிந்தா:4 1051/4
கொடியனாய் பிழைப்பு கூறேன் குழையல் என்று எடுத்து கொண்டாள் – சிந்தா:5 1396/4
பரந்து எலா திசையும் நோக்கி பையவே பரிவு கொண்டாள் – சிந்தா:6 1507/4
அடி அம் சிலம்பினாட்கு உய்த்து இறைஞ்சி காட்ட அவள் கொண்டாள் – சிந்தா:7 1654/4
கொள்ள தான் முரலலுற்று கோல் அமை வீணை கொண்டாள் – சிந்தா:7 1696/4

TOP


கொண்டாற்கு (1)

எய்த அ இடத்து நின்றே எய்த அ தட கை கொண்டாற்கு
எய்த சென்று ஐயன் ஆர தழுவிக்கொண்டு இதனை சொன்னான் – சிந்தா:7 1641/3,4

TOP


கொண்டான் (11)

பால் நிற குருகின் ஆய்ந்து பண்ணவர் படிவம் கொண்டான் – சிந்தா:1 395/4
கொண்டான் கொழும் கனி கோட்டு-இடை தூங்குவ – சிந்தா:3 523/3
வாங்குபு நபுலன் கையுள் வார் புரி நரம்பு கொண்டான் – சிந்தா:3 721/4
ஒருக்கி பேய் பாடி ஆட உறு சிலை உடன்று கொண்டான் – சிந்தா:3 807/4
கொண்டான் பகழி தொடுத்தான் சிலை கால் குனிந்தது – சிந்தா:3 808/1
மை அறு மணியின் செய்த வலம்புரி அதன் நீர் கொண்டான்
வையகம் அளிக்க நீண்ட வலம்புரி தடக்கையானே – சிந்தா:3 821/3,4
இன் மலர் தவிசின் உச்சி இருந்து அமிர்து இனிதின் கொண்டான்
மின் விரிந்து இலங்கு பைம் பூண் வேல் கணார் வேனிலானே – சிந்தா:5 1301/3,4
கதை என கருதல் செய்யான் மெய் என தானும் கொண்டான்
சிதைய என் நெஞ்சம் போழ்ந்து தெளிப்பினும் தெளிநர் யாரே – சிந்தா:10 2144/3,4
வனை கல திகிரி தேர் மேல் மன்னரை குடுமி கொண்டான்
கனை எரி அழல் அம்பு எய்த கண்_நுதல்_மூர்த்தி ஒத்தான் – சிந்தா:10 2249/3,4
பூ குழல் மகளிர் கொண்டான் புறக்கணித்து இடப்பட்டீர்க்கும் – சிந்தா:11 2376/2
ஆதி அந்த அகன்ற நான்மை கொடியெடுத்து இறைமை கொண்டான் – சிந்தா:13 3082/4

TOP


கொண்டானே (1)

நறை வெல்லும் நாக மாலை நோக்கொடு பூ கொண்டானே – சிந்தா:3 668/4

TOP


கொண்டிட்ட (1)

சுருக்கு கொண்டிட்ட வண்ணம் தோன்றல் எய்திடுதலோடும் – சிந்தா:10 2275/3

TOP


கொண்டிட்டதே (1)

காமவல்லியும் களம் கொண்டிட்டதே – சிந்தா:12 2404/4

TOP


கொண்டிட்டவே (1)

கண்ணையும் மனத்தையும் களம் கொண்டிட்டவே – சிந்தா:6 1481/4

TOP


கொண்டிருந்தாள் (1)

கலந்து அகில் நாறும் அல்குல் கவான் மிசை கொண்டிருந்தாள்
புலர்ந்தது பொழுது நல்லாள் நெஞ்சமும் புலர்ந்தது அன்றே – சிந்தா:5 1397/3,4

TOP


கொண்டு (217)

கோள் உற்ற கோன் போல் அவன் கொண்டு வளர்த்தவாறும் – சிந்தா:0 10/3
ஊன் நாறு ஒளி வேல் உரவோன் கொண்டு எழுந்தவாறும் – சிந்தா:0 15/4
பை நாக பள்ளி மணி வண்ணனின் பாயல் கொண்டு
கை நாகம் துஞ்சும் கமழ் காந்தள் அம் சாரல் போகி – சிந்தா:0 17/1,2
காடு கையரி கொண்டு கவர்ந்து போய் – சிந்தா:1 38/2
குரை புனல் கன்னி கொண்டு இழிந்தது என்பவே – சிந்தா:1 39/4
கூறிய கடைசியர் குழாம் கொண்டு ஏகுவார் – சிந்தா:1 45/4
கோள் உடை இளையவர் குழாம் கொண்டு ஏகலில் – சிந்தா:1 57/3
மார்பு கொண்டு ஆர்ந்து அது நரல வண் சுளை – சிந்தா:1 58/2
காவில் கூடு எடுக்கிய கவ்வி கொண்டு இருந்தன – சிந்தா:1 65/2
பைங்கிளி முன்கை மேல் கொண்டு பார்ப்பு எனும் – சிந்தா:1 94/3
நீள் வெண் மாடத்து நின்று கொண்டு அம் நலார் – சிந்தா:1 132/2
மஞ்சு சூழ்ந்து கொண்டு அணிந்து மாக நீண்ட நாகமும் – சிந்தா:1 143/2
நுண் கருமை கொண்டு ஒசிந்து நுதல் இவர்ந்து போந்து உலாய் – சிந்தா:1 166/2
கான் ஆர்ந்த திரள் கழுத்து கவின் சிறை கொண்டு இருந்ததே – சிந்தா:1 169/4
தோழமை கொண்டு என மென்மை உடையவாய் ஒளி திகழ்ந்து – சிந்தா:1 174/3
அனங்கனுக்கு இலக்கம் ஆகி அம்பு கொண்டு அழுத்த விள்ளார் – சிந்தா:1 188/2
வெளிறு இலா கேள்வியானை வேறு கொண்டு இருந்து சொன்னான் – சிந்தா:1 200/4
கூர் அறிவு உடைய நீரார் சொல் பொருள் கொண்டு செல்லும் – சிந்தா:1 212/2
அளந்து தாம் கொண்டு காத்த அரும் தவம் உடைய நீரார்க்கு – சிந்தா:1 213/1
இம்பர் இலா நறும் பூவொடு சாந்து கொண்டு
எம் பெருமான் அடிக்கு எய்துக என்று ஏத்தி – சிந்தா:1 221/1,2
ஓதினார்-தமை வேறு கொண்டு ஓதினான் – சிந்தா:1 240/3
புல்லி கொண்டு அவலம் நீக்கி பொம்மல் வெம் முலையினாட்கு – சிந்தா:1 268/3
மாலை நுதி கொண்டு மழை மின் என இமைக்கும் – சிந்தா:1 283/1
நெஞ்சு பதி கொண்டு படை மூழ்க நிலம் வீசும் – சிந்தா:1 287/2
அந்தோ விசயை பட்டன கொண்டு அகங்கை புறங்கை ஆனால் போல் – சிந்தா:1 312/1
கூனியது உருவம் கொண்டு ஓர் தெய்வதம் குறுகிற்று அன்றே – சிந்தா:1 314/4
கோவினை அடர்க்க வந்து கொண்டு போம் ஒருவன் இன்னே – சிந்தா:1 316/3
கோதை தாழ் குழலினாளை கொண்டு போய் மறைய நின்றாள் – சிந்தா:1 318/4
திரு முயங்கு அலங்கல் மார்பின் சீவகன் கொண்டு வேறா – சிந்தா:1 383/2
பொருந்துபு சிறுவன் கொண்டு பொலிவொடு புகன்று போக – சிந்தா:1 388/2
மல் பழுத்து அகன்ற மார்பத்து இடம் கொண்டு வைக செம் நா – சிந்தா:2 435/2
வம்பு கொண்டு இருந்த மாதர் வன முலை மாலை தேன் சோர் – சிந்தா:2 439/1
கொம்பு கொண்டு அன்ன நல்லார் கொழும் கயல் தடம் கண் போலும் – சிந்தா:2 439/2
அம்பு கொண்டு அரசர் மீண்டார் ஆ கொண்டு மறவர் போனார் – சிந்தா:2 439/3
அம்பு கொண்டு அரசர் மீண்டார் ஆ கொண்டு மறவர் போனார் – சிந்தா:2 439/3
செம்பு கொண்டு அன்ன இஞ்சி திருநகர் செல்வ என்றார் – சிந்தா:2 439/4
தாது உகு பிணையல் வீசி சாந்து கொண்டு எறிந்து நிற்பார் – சிந்தா:2 463/4
மட்டு அவிழ் கோதை மாதர் மைந்தனை கொண்டு புக்கார் – சிந்தா:2 472/4
ஏறம் கோள் முழங்க ஆயர் எடுத்து கொண்டு ஏகி மூதூர் – சிந்தா:2 489/1
கோது படல் இல்ல குறி கொண்டு எழுந்து போந்தான் – சிந்தா:3 499/4
கொண்டு மேல் எழுவது ஒப்ப குளிறி நின்று அதிர்ந்து மேகம் – சிந்தா:3 508/2
குரை கழல் மைந்தனை கொண்டு பறந்தான் – சிந்தா:3 521/4
அளந்து கொண்டு இன்பம் பூரித்து அணி நகர் ஆக்கி மேலால் – சிந்தா:3 527/3
இளம் கதிர் முலையும் ஆகத்து இடம் கொண்டு பரந்த மின்னின் – சிந்தா:3 551/3
நின் மகள் இவளை நீயே நின் பதி கொண்டு போகி – சிந்தா:3 552/1
பரப்பு அமை கதல் தாயர் பற்பல்-கால் புல்லி கொண்டு
திரு புற கொடுத்த செம்பொன் தாமரை போன்று கோயில் – சிந்தா:3 560/2,3
பால் வரை மணியும் பொன்னும் பற்பல கொண்டு புக்கு – சிந்தா:3 588/2
முழங்கு திரை வேலியினின் இல்லை என மொய் கொண்டு
எழுந்து கொடி ஆடும் இது அ எழில் நகரின் இயல்பே – சிந்தா:3 597/3,4
கொண்டு உலகம் ஏத்தலின் அ கொற்றவனை ஒக்கும் – சிந்தா:3 599/2
புரி மணி ஆகத்து ஐதா விரல் நுதி கொண்டு பூசி – சிந்தா:3 625/3
இரும் கயம் துறந்து திங்கள் இடம் கொண்டு கிடந்த நீலம் – சிந்தா:3 626/2
சுரந்த வெண் மதியை சூன்று கதிர் கொண்டு தொகுத்த போலும் – சிந்தா:3 629/3
ஊன் சேர் உயிர் உய்ய கொண்டு ஓடி போ-மின்கள் உரைத்தேம் என்று – சிந்தா:3 637/2
பலி கொண்டு பேராத பாசம் இவள் கண் – சிந்தா:3 653/1
ஒலி கொண்டு உயிர் உண்ணும் கூற்றம் என்று எல்லே – சிந்தா:3 653/2
கலி கொண்டு தேவர் முலை கரந்து வைத்தார் – சிந்தா:3 653/3
சொல்லும் என்றும் ஆய்ந்து கொண்டு துகிலிகை கணக்கு நோக்கி – சிந்தா:3 669/3
மன்றல் மடந்தை-தன்னை வலிதில் கொண்டு ஒலி கொள் தாரான் – சிந்தா:3 685/4
பெரும் தகை குருசில் கொண்டு பெரு வலம் சுடர வீக்கி – சிந்தா:3 698/3
கருதி வந்தது என்று தம் கண்கள் கொண்டு நோக்கினார் – சிந்தா:3 706/4
மடங்கல் அன்ன மொய்ம்பினான் வருக என்று கொண்டு தன் – சிந்தா:3 716/3
நல் யாழ் நீட்ட அது கொண்டு நங்கை நலத்தது இது என்றான் – சிந்தா:3 719/4
கணி புகழ் காளை கொண்டு கடல் அகம் வளைக்கலுற்றான் – சிந்தா:3 722/4
பகல் கொண்டு பறக்கும் தேரால் காளை-தன் பைம்பொன் தேரே – சிந்தா:3 796/4
வார் முக முலையினாளை மனை-வயின் கொண்டு புக்கான் – சிந்தா:3 817/4
கோன் தொறு காவலன் கொண்டு முன்னினான் – சிந்தா:3 823/4
கட்டு அழல் வலம் கொண்டு ஆய் பொன் கட்டில் தான் ஏறினானே – சிந்தா:3 835/4
மன்னிய குருசில் கொண்டு மரபினான் நோக்குகின்றான் – சிந்தா:3 842/4
குழங்கல் மாலையும் கொண்டு விரைந்தவே – சிந்தா:4 863/4
காசு இல் போக கலப்பையும் கொண்டு அவண் – சிந்தா:4 864/3
கோலம் ஆக கொண்டு உண்-மின் என சொன்னான் – சிந்தா:4 893/4
வண்ண வார் சிலை வள்ளல் கொண்டு ஆயிடை – சிந்தா:4 894/1
இன்னது ஓர் ஆரம் தம்மோ என்று கொண்டு ஏகினானே – சிந்தா:4 906/4
நிழல் செய் நீர் கொண்டு ஈர்ப்ப நெடும் கண் இணையின் நோக்கி – சிந்தா:4 918/2
பொன் எழு அனைய தோளான் புல்லி கொண்டு இனைய கூறி – சிந்தா:4 959/2
குண்டலம் குமரன் கொண்டு குன்றின் மேல் விழும் மின் போல் – சிந்தா:4 979/1
கோல் தொடி பாவை-தன்னை கொண்டு உய போ-மின் என்றான் – சிந்தா:4 981/4
ஓலையோடு கொண்டு ஓங்கி பறந்ததே – சிந்தா:4 1032/4
கொண்டு வந்து அடிமை செய்வான் குறை உறுகின்றது அன்றி – சிந்தா:4 1047/2
பணிவரும் பவள பாவை பரிவு கொண்டு அனையது ஒப்பாள் – சிந்தா:4 1049/4
மகள் மனம் குளிர்ப்ப கூறி மறுவலும் புல்லி கொண்டு ஆங்கு – சிந்தா:4 1052/3
கரை கொன்று இரங்கும் கடலில் கலி கொண்டு கல் என் – சிந்தா:4 1063/1
கொண்டு எழுந்து உருவு காட்டி முகத்து-இடை குளித்து தோள் மேல் – சிந்தா:4 1081/3
பொங்கு அமர் உழக்கும் வேலான் புலம்பு கொண்டு அழேற்க என்றான் – சிந்தா:4 1113/4
நாண் மெய் கொண்டு ஈட்ட பட்டார் நடுக்குறும் நவையை நீக்கல் – சிந்தா:4 1119/1
பூண் மெய் கொண்டு அகன்ற மார்ப பொறு-மதி என்று பின்னும் – சிந்தா:4 1119/3
செம் பழு காயை வாங்கி திருநிலத்து எடுத்து கொண்டு ஆங்கு – சிந்தா:4 1128/2
அற்றம் இல் மணியை அம் கை கொண்டு அவர் கண்டு காட்ட – சிந்தா:4 1129/2
குலவிய புகழினானை கொண்டு போம் இயக்கன் அஞ்சல் – சிந்தா:4 1131/3
பொன் திரள் குன்றம் போல பொலிவு கொண்டு இருந்த தோளான் – சிந்தா:4 1139/4
சிறை குற்றம் நீங்க செற்றான் செகுத்து கொண்டு எழுதும் என்றான் – சிந்தா:4 1140/4
மறுக்கு உற்று மள்ளர் நீங்க மைந்தனை கொண்டு போகி – சிந்தா:4 1142/3
மாற்றவர் மலைப்பின் ஆங்கே வாள் கடா கொண்டு நொய்தா – சிந்தா:4 1143/1
அண்ணல் ஏந்தி அகம் புலி கொண்டு எழுந்து ஏகினான் – சிந்தா:4 1158/4
குன்று உண்டு ஓங்கு திரள் தோள் அவன் கொண்டு எழுந்து ஏகலும் – சிந்தா:4 1159/1
கொலை தொகை வேலினானை கொல்லிய கொண்டு போந்தான் – சிந்தா:4 1161/2
கொண்டு உலப்ப அரிய செந்நெல் கொடி கரும்பு உடுத்த வேலி – சிந்தா:5 1184/3
பதி கொண்டு பரந்தன போன்று உளவால் – சிந்தா:5 1186/2
இழியும் வயிரத்தொடு இனம் மணி கொண்டு
அழியும் புனல் அஞ்சனமாநதியே – சிந்தா:5 1193/3,4
குழல் பொதிந்த தீம் சொல்லார் குழாத்தின் நீங்கி கொண்டு ஏந்தி – சிந்தா:5 1224/3
கொண்டு எழுந்தான் வானவனும் குருசில் தானே செலவு அயர்ந்தான் – சிந்தா:5 1225/4
தனி முதிர் கடவுள் கோயில் தான் வலம் கொண்டு செல்வான் – சிந்தா:5 1240/3
நோக்கினாள் நெடும் கண் என்னும் குடங்கையால் நொண்டு கொண்டு
வாக்கு அமை உருவின் மிக்கான் வனப்பினை பருக இப்பால் – சிந்தா:5 1258/1,2
பொன்_தொடிக்கு இறத்தல் இல்லை புலம்பு கொண்டு அழேற்க என்றான் – சிந்தா:5 1285/3
வாச நல் பொடியும் நீரும் காட்டிட கொண்டு வாய்ப்ப – சிந்தா:5 1302/1
வார் கழல் குருசில் கொண்டு கவுள் அடுத்து இருந்த ஆங்கண் – சிந்தா:5 1303/2
வீங்கி வெம்மை கொண்டு ஏந்தின வெம் முலை – சிந்தா:5 1305/2
ஆய்ந்தது என்று கொண்டு அம் மயில் போல் குழீஇ – சிந்தா:5 1318/3
பாசம் ஆகிய பந்து கொண்டு ஆடுநர் – சிந்தா:5 1320/3
கொண்டு ஏந்து பூம் பிண்டி கோமான் நின்னை தொழுதேனே – சிந்தா:6 1419/4
பேசினான் அன்று கொண்டு பெரு விருந்து ஓம்புகின்றான் – சிந்தா:6 1451/4
தீர்ந்தனன் சொல் அளைஇ தேர் கொண்டு ஏறினான் – சிந்தா:6 1465/4
கூற்றம் கொண்டு ஓட தமியே கொடு நெறி-கண் செல்லும்-போழ்தின் – சிந்தா:6 1550/3
வெயில் இளம் செல்வன் போல விஞ்சையன் என் கொண்டு ஏக – சிந்தா:7 1580/2
மயக்கி கொண்டு போய் வைத்தாய் என் மாதரை தந்து அருள் நீ – சிந்தா:7 1590/2
பண்ணி நீர் கொண்டு வந்தேன் படா முலை பாவாய் என்று – சிந்தா:7 1592/3
தொழுது வேய் முதல் தூசம் கொண்டு ஏறினான் – சிந்தா:7 1602/4
கொண்டு இள மந்திகள் எறிய கோட்டு-இடை – சிந்தா:7 1616/2
கொண்டு அவற்கு அளித்தது ஓர் குளிர் கொள் பொய்கையே – சிந்தா:7 1622/4
நொண்டு கொண்டு பருகிய நோக்கம் ஒன்று – சிந்தா:7 1630/3
வாமான் திண் தேர் வள்ளலும் உள்ளம் மிகை கொண்டு எம் – சிந்தா:7 1638/1
குரா மலர் காவின் நீங்கி கோயிலே கொண்டு புக்கான் – சிந்தா:7 1643/4
கொண்டு கோதை மலர் எழுத்து மெல் விரலின் மேல் தாங்கி நோக்கும் – சிந்தா:7 1655/1
மன்னும் மாலை கொடுத்து அவனுக்கு உய்த்து ஈ என தொழுது கொண்டு
அன்னம் என்ன ஒதுங்கி சிலம்பு அரற்ற சென்று அணுகினாள் – சிந்தா:7 1667/3,4
குளிர் கொள் சாந்து ஆற்றி பொன் ஆலவட்டம் கொண்டு ஏந்தி வீச – சிந்தா:7 1673/3
வில் வலான் கொண்டு வேந்தன் வேறு இருந்து இதனை சொன்னான் – சிந்தா:7 1683/4
மாடகம் நொண்டு கொண்டு மாத்திரை நிறைய வீக்கி – சிந்தா:7 1697/2
கொண்டு ஓச்சும் காதலார் கூடார் துறந்தார் – சிந்தா:7 1700/2
மருந்து அனாள் உறையும் கோயில் மடுத்து உடன் கொண்டு புக்கான் – சிந்தா:7 1729/3
அண்ணல் வந்து அழுங்க தோன்றி ஆங்கு என்னை கொண்டு போந்தான் – சிந்தா:7 1752/4
நிலம் கொண்டு ஓங்கின நிரம்பின புகர் சுழி உடைய – சிந்தா:7 1770/2
ஆளும் மாந்தரின் ஆய்ந்து கொண்டு ஆயிடை – சிந்தா:7 1775/3
வண்டு துயில் கொண்டு குயில் ஆலி மயில் அகவி – சிந்தா:7 1780/1
கொண்டு தளிர் வேய்ந்து சினை தாழ்ந்து நனை ஆர்ந்து ஒன்று – சிந்தா:7 1780/3
பூசுதலும் இன்றி பிணி கொண்டு புறம் தாழ – சிந்தா:7 1784/2
கொலைக்களம் குறுகலும் கொண்டு ஓர் தெய்வதம் – சிந்தா:7 1811/1
உறு வரை மார்பினான் தூசம் கொண்டு ஒய்யென – சிந்தா:7 1833/2
கொட்டை அம் புரோசைதான் இரு வடம் கொண்டு உடன் – சிந்தா:7 1835/1
கூற்று என குஞ்சரம் கொண்டு புக்கான்-அரோ – சிந்தா:7 1837/4
குழவி அம் செல்வன் ஓர் குன்று கொண்டு ஒய்யென – சிந்தா:7 1838/1
குழல் அவாய் கிடந்த கோதை தாதையூர் கொண்டு புக்கான் – சிந்தா:7 1865/4
நறிய சந்தின் துணி நாற வெந்தனகள் கொண்டு
எறிய எள்கி மயிர் கவரிமா இரியுமே – சிந்தா:8 1897/3,4
கொண்டு நீங்கல் கோதை வேய்தல் குங்குமம் அணிந்து உராய் – சிந்தா:8 1955/1
சாந்து கொண்டு இள முலை எழுதி தையல் தன் – சிந்தா:8 1992/2
வாசம் கொண்டு இலங்கும் முந்நூல் வலம்பட கிடந்த மார்ப – சிந்தா:9 2002/2
உயிர் காவலன் கொண்டு உதவ நில் என்பார் – சிந்தா:10 2126/4
மாற்றத்தை கேட்டு சென்று மத களிறு அடக்கி மேல் கொண்டு
ஆற்றல் அம் கந்து சேர்த்தி யாப்புற வீக்கும்-போழ்தில் – சிந்தா:10 2146/2,3
அந்தரம் ஆறா யானை கொண்டு ஏற பறக்க எனில் பறந்திடும் திறலார் – சிந்தா:10 2156/2
கொண்டு அவன் கொழும் பொன் தாரும் ஆரமும் மிளிர ஏறி – சிந்தா:10 2192/2
விஞ்சையர் வெம் படை கொண்டு வந்தாய் என – சிந்தா:10 2207/1
படர் தீர கொண்டு எழுந்த பறவைகள் பட நாகம் – சிந்தா:10 2242/3
உடனே கொண்டு எழுகின்ற உவண புள் ஒத்தனவே – சிந்தா:10 2242/4
காய் சின களிற்றின் நெற்றி ஆழி கொண்டு அழுத்தினானே – சிந்தா:10 2268/4
இன்னுயிர் பருகி சேனை எடுத்து கொண்டு இரிய ஓட்டி – சிந்தா:10 2274/3
மத்தக யானை வீழ்ந்து வயிரம் கொண்டு ஒழிந்தது ஆங்கு – சிந்தா:10 2276/3
விரை பரி தேரும் ஈர்த்து வேழம் கொண்டு ஒழுகி வெள்ள – சிந்தா:10 2297/3
பஞ்சி கொண்டு எழுதப்பட்ட சீறடி பாய்தல் உண்ட – சிந்தா:10 2300/2
உவந்து பேய் கணம் ஆடவும் ஓரி கொள்ளை கொண்டு உண்ணவும் – சிந்தா:10 2310/2
வெம் சிலை கொண்டு வெய்ய உரும் என முழங்கி சொன்னான் – சிந்தா:10 2318/4
பொன் இங்கு கொண்டு புறம் போகியும் வாழ்-மின் என்றான் – சிந்தா:11 2347/3
புண் கொண்டு போற்றி புறம் செய்க என பொற்ப நோக்கி – சிந்தா:11 2353/2
உறைந்த வெண் பட்டு உடுத்து ஒளி சேர் பஞ்ச வாசம் கவுள் கொண்டு
செறிந்த கழுநீர் பூ பிடித்து சேக்கை மரீஇய சிங்கம் போல் – சிந்தா:11 2358/2,3
களம் கொண்டு ஈண்டினர் கதிர் முடி விஞ்சையர் பொலிந்தே – சிந்தா:11 2361/4
தெய்வ வாசத்து திருநகர் வாசம் கொண்டு ஒழிய – சிந்தா:11 2365/3
மாந்தர் கொள்ளை கொண்டு உண்ண மா நிலம் – சிந்தா:12 2403/3
கொழும் கயல் கண்ணினார் கொண்டு பொன் அகல் – சிந்தா:12 2412/2
காமரு காமவல்லி கொடி கவின் கொண்டு பூத்து – சிந்தா:12 2442/3
போ-மின் உம் உயிர் உய கொண்டு போய் மனம் – சிந்தா:12 2451/2
கொண்டு அழல் கடவுள் பொங்கி வலம் சுழன்று எழுந்தது என்ப – சிந்தா:12 2466/3
வளர் எரி வலம் கொண்டு ஆய் பொன் கட்டில் தான் ஏறினானே – சிந்தா:12 2468/4
காம நீர் காமவல்லி கவின் கொண்டு வளர்ந்ததே போல் – சிந்தா:12 2475/3
அச்சுதம் கொண்டு மன்னன் அடி முடி தெளித்து நங்கை – சிந்தா:12 2494/3
திரு நிற காமவல்லி திரு கவின் கொண்டு பூத்து – சிந்தா:12 2517/1
குடங்கையின் நொண்டு கொண்டு பருகுவார் குவளை கொம்பின் – சிந்தா:12 2553/2
கூடார் கடந்தான் வலம் கொண்டு இடம் சென்று புக்கான் – சிந்தா:12 2565/4
இரவி என்ன விளங்கும் ஒளி இறைவன் கொண்டு ஆங்கு அது நோக்குமே – சிந்தா:12 2586/4
தங்கு தாம மார்பினாற்கும் தையலாட்கும் கொண்டு ஏந்தினாரே – சிந்தா:12 2592/4
கொழும் சீலம் கூலியா கொண்டு ஊர்-மின் பாகீர் – சிந்தா:13 2621/4
அகழ்ந்து கொண்டு அரும் பொருள் பொதிந்த நெஞ்சினார் – சிந்தா:13 2640/3
கண்ணி கொண்டு எறிய அஞ்சி கால் தளர்ந்து அசைந்து சோர்வார் – சிந்தா:13 2659/1
விளியா கொண்டு இங்கு இள வேனில் விருந்தா ஆடல் தொடங்கினான் – சிந்தா:13 2691/4
மாலை மகளிர் அணிந்ததன் பின் பஞ்ச வாசம் கவுள் கொண்டு
சோலை மஞ்ஞை தொழுதி போல் தோகை செம்பொன் நிலம் திவள – சிந்தா:13 2698/1,2
கூட செம்பொன் கொள தேய்த்து கொண்டு நாளும் வாய் உறீஇ – சிந்தா:13 2703/2
தூ நிற துகிலின் மூடி படலிகை கொண்டு வாழ்த்தி – சிந்தா:13 2707/3
கொழு மடல் குமரி வாழை துகில் சுருள் கொண்டு தோன்ற – சிந்தா:13 2716/1
திண் நிலை பலவின் தேம் கொள் பெரும் பழம் கொண்டு கீறி – சிந்தா:13 2724/3
வலியவர் கொண்டு மேலை வரம்பு இகந்து அரம்பு செய்யும் – சிந்தா:13 2727/2
வலம் கொண்டு ஆய் மலர் பிண்டி மா நிழல் – சிந்தா:13 2743/3
கொண்டு கூர்ம் பனி குலைத்திடும் நிலைக்கள குறும்பும் – சிந்தா:13 2750/2
ஊளை கொண்டு ஓடுகின்றார் உள் அடி ஊசி பாய – சிந்தா:13 2768/3
வலம் கொண்டு அலர் தூஉய் அடி ஏத்தும் வையம் மூன்றும் படை மூன்றும் – சிந்தா:13 2813/2
ஒருவர் வாய் உமிழ பட்ட தம்பலம் ஒருவர் வாய் கொண்டு
அரியவை செய்ப வையத்து ஆண் பிறந்தார்கள் அன்றே – சிந்தா:13 2821/3,4
நூல் கதி கொண்டு கண்ணால் நுகத்து அளவு எல்லை நோக்கி – சிந்தா:13 2826/2
கொண்டு ஈங்கு வம்-மின் கொலை வேலவன் தன்னை என்றான் – சிந்தா:13 2864/4
வளை கையார் கவரி கொண்டு எறிய மன்னனே – சிந்தா:13 2867/4
புல்லி கொண்டு உயிரை சூழ்ந்து புக்குழி புக்கு பின்னின்று – சிந்தா:13 2876/3
அலைத்தனர் கொண்டு பற்றி அரும் சிறை அழுத்துகின்றார் – சிந்தா:13 2884/2
அற்றவர் வருத்தம் நீக்கி ஆருயிர் கொண்டு நிற்கும் – சிந்தா:13 2927/1
கைப்படு சாந்தும் பூவும் கொண்டு அலால் கலக்கல் ஆகா – சிந்தா:13 2938/2
பால் நிறம் கொண்டு வெய்ய படா முலை பையின் தூங்கி – சிந்தா:13 2940/2
தாது கொண்டு அளகத்து அப்பி தட முலை வருடி சேர்ந்து – சிந்தா:13 2948/2
காதல் கொண்டு இருந்த காமர் கை விரல் அளிய நீரும் – சிந்தா:13 2948/3
பஞ்சி கொண்டு எழுதி ஆர்ந்த சீறடி பனித்தல் அஞ்சி – சிந்தா:13 2949/1
பேணி நீர் எழுதி ஓம்பி பேர் இன்பம் கொண்டு தந்தீர் – சிந்தா:13 2953/3
சேய் நிற சிவிகை சேர்ந்தான் தேவர் கொண்டு ஏகினாரே – சிந்தா:13 2998/4
மன்றல் உண்டு அவை வலம் கொண்டு சென்றவே – சிந்தா:13 3034/4
ஏற்பு உடை படலிகை எடுத்து கொண்டு போய் – சிந்தா:13 3035/2
மன் ஆர வாய் கொண்டு உமிழ்ந்தான் மணி மாலை வேலோன் – சிந்தா:13 3045/4
கொண்டு சூழ்ந்து எழு முறை இறைஞ்சி கோன் அடி – சிந்தா:13 3052/2
விளிவரும்-குரைய ஞான வேழம் மேல் கொண்டு நின்றான் – சிந்தா:13 3070/4
குளித்து எழு வயிர முத்த தொத்து எரி கொண்டு மின்ன – சிந்தா:13 3086/1
கோல மலர் சேவடிகள் கொண்டு தொழுதும் யாம் – சிந்தா:13 3092/4
புல்லி கொண்டு எடுப்ப பொம்மென் மணி முலை கவர்ந்து வீங்கி – சிந்தா:13 3099/2
புரிப்புரி கொண்டு போய் பொதிந்து சுட்டிட – சிந்தா:13 3108/3
உழ வித்தி உறுதி கொள்வார் கொண்டு உய்ய போகல் வேண்டி – சிந்தா:13 3114/1
வளை பொலி கடலின் ஆர்த்து வலம் கொண்டு நடந்த அன்றே – சிந்தா:13 3116/4
மாழை நோக்கினார் மேனி மாசு கொண்டு
ஏழை பெண் பிறப்பு இடிய சிந்தித்தார் – சிந்தா:13 3120/3,4

TOP


கொண்டுகொண்டு (1)

கூந்தல் மா மகளிர் மைந்தர் கொண்டுகொண்டு எறிய ஓடி – சிந்தா:4 967/3

TOP


கொண்டுபோம் (1)

உற்றான் ஒரு மகனே மேற்கதிக்கு கொண்டுபோம் உரவோன் தன்னை – சிந்தா:6 1545/3

TOP


கொண்டுபோய் (1)

கொண்டுபோய் மறைய வைத்தால் கொந்து அழல் சுடாதும் ஆமே – சிந்தா:6 1434/2

TOP


கொண்டும் (1)

தவறு என தாமம் பூட்டி தரு திறை கொண்டும் இன்பத்து – சிந்தா:4 966/3

TOP


கொண்டுவரும் (1)

எறி வால் வளை கொண்டுவரும் இனியே – சிந்தா:6 1525/4

TOP


கொண்டேன் (2)

பணி நலம் புதியது உண்டான் பன் மலர் மாலை கொண்டேன்
பிணி நிற புறம் சொல் என்னும் பெரும் ஞிமிறு ஆர்ப்ப என்றான் – சிந்தா:7 1665/3,4
புலி யாப்புறுத்தி கொண்டேன் போக்கி விட்ட பிழைப்பும் – சிந்தா:10 2197/1

TOP


கொண்ம்-மின் (1)

ஆண் தகை குரவீர் கொண்ம்-மின் யாது நீர் கருதிற்று என்ன – சிந்தா:1 393/2

TOP


கொண்மூ (2)

கார் கொண்மூ மின்னி நிமிர்ந்தான் கலிமான் குளம்பில் – சிந்தா:2 444/3
நீர் மலி கடாத்த கொண்மூ நெற்றி மேல் மின்னின் நொய்தா – சிந்தா:7 1862/2

TOP


கொணர்-மின் (7)

குடை உடையவனொடு எண்ணி சீவகன் கொணர்-மின் என்ன – சிந்தா:3 672/3
கொம்பின் அவ்வையை கொணர்-மின் சென்று என – சிந்தா:4 992/2
காதலில் களித்தது உள்ளம் காளையை கொணர்-மின் என்றான் – சிந்தா:5 1262/4
தன்னை கூய் கொணர்-மின் என்றான் தர வந்து ஆங்கு அவனும் கண்டான் – சிந்தா:5 1282/4
காவல் செய்திடுவல் வல்லே காளையை கொணர்-மின் என்றான் – சிந்தா:7 1682/4
அடிசில் கடிது ஆக்கி இவணே கொணர்-மின் என்றாள் – சிந்தா:9 2023/4
கலி கடிந்து உலகம் காக்கும் காளையை கொணர்-மின் என்றான் – சிந்தா:13 2904/4

TOP


கொணர்க (2)

சென்று நீ கொணர்க என அன்று வந்த வண்ணமே – சிந்தா:3 578/2
பெரும நீ கொணர்க என பேசு காஞ்சுகி – சிந்தா:13 2862/2

TOP


கொணர்ந்த (1)

குணத்தொடு மலிந்த பாதம் குறுக யாம் கொணர்ந்த பின்றை – சிந்தா:7 1817/2

TOP


கொணர்ந்தன (1)

கொணர்ந்தன பண்டம் விற்ற கொழு நிதி குப்பை எல்லாம் – சிந்தா:3 505/3

TOP


கொணர்ந்து (4)

பழிப்பு இல கொணர்ந்து பூட்டு பாக நீ என்று நிற்பார் – சிந்தா:3 783/4
அனைய எல்லை சென்றால் இயக்கி கொணர்ந்து அருளும் நீ – சிந்தா:7 1600/2
கொண்டவன் கோட்டம் தன்னுள் கொடியினை கொணர்ந்து நீலம் – சிந்தா:9 2003/2
புலம்பு நீள் சுரம் போய் கொணர்ந்து அருளொடும் கொடுத்தார் – சிந்தா:12 2378/4

TOP


கொணர்மோ (1)

திரு மலி வீதி எம் சேரி கொணர்மோ
எரி மணி மாலை இளம் பிடி என்பார் – சிந்தா:10 2127/3,4

TOP


கொணர்வீர் (2)

கொணர்வீர் கொடியேன் உயிரை கொணர்வீர் – சிந்தா:5 1378/4
கொணர்வீர் கொடியேன் உயிரை கொணர்வீர் – சிந்தா:5 1378/4

TOP


கொணர (1)

கொன்று உயிர் கொணர ஓடும் கொழும் குடர் கண்ணி மாலை – சிந்தா:4 1080/2

TOP


கொத்து (1)

கொத்து அலர் தும்பை சூடி கோவிந்தன் வாழ்க என்னா – சிந்தா:10 2277/2

TOP


கொதி (6)

கோள் புலி இனத்தின் மொய்த்தார் கொதி நுனை பகழி-தம்மால் – சிந்தா:2 436/2
கொதி நுனை வேலினாய் இங்கு இருக்க என குருசில் ஏகி – சிந்தா:5 1273/2
கொதி தரு வேலினாற்கே கொடுப்பது கருமம் என்றான் – சிந்தா:5 1340/4
கொடு வெம் சிலையை கொளை அமைத்து கொதி நீர் பகழி கொள வாங்கி – சிந்தா:7 1659/1
கொதி முக குருதி வை வேல் குருசிலோ நம்மை உள்ளான் – சிந்தா:7 1708/2
கொதி நுனை காமன் அம்பு கொப்புளித்து உமிழ்ந்து காமம் – சிந்தா:13 2838/1

TOP


கொதித்து (3)

கோக்கணம் கொதித்து ஏந்திய வேல் என – சிந்தா:4 871/1
கொம்பு அனாளும் கொதித்து கூறினாள் – சிந்தா:4 877/4
கொடிய வேலான் கொதித்து அரங்கின் நீக்கி கோயில் சிறை வைத்த பின் – சிந்தா:12 2587/2

TOP


கொந்து (9)

குரை புனல் இடுதும் என்பார் கொந்து அழல் உறுத்தும் என்பார் – சிந்தா:5 1277/2
கொண்டுபோய் மறைய வைத்தால் கொந்து அழல் சுடாதும் ஆமே – சிந்தா:6 1434/2
கொந்து அழல் வேல் கணால் என் ஆவி கூட்டுண்ட கொம்பே – சிந்தா:6 1499/1
கொந்து அழல் காட்டு தீயால் வளைப்புண்ட குழாத்தை நோக்கி – சிந்தா:7 1753/3
கொந்து அழல் அஞ்சா குஞ்சரம் இவர்ந்தார் கோடியே விருத்தியா உடையார் – சிந்தா:10 2156/4
கொந்து அழல் பிறப்ப தாக்கி கோடுகள் மிடைந்த தீயால் – சிந்தா:10 2254/1
கொலைநரை கும்பி தன்னுள் கொந்து அழல் அழுத்தி இட்டு – சிந்தா:13 2770/3
குறுகலும் குட நெய் பெய்த கொந்து அழல் போன்று பொங்கி – சிந்தா:13 2773/2
கூடிய மும்மையும் சுடர்ந்த கொந்து அழல் – சிந்தா:13 2846/1

TOP


கொப்பளிக்கும் (1)

மோட்டு ஒளி முத்தம் சூழ்ந்து முருகு கொப்பளிக்கும் தாரோய் – சிந்தா:1 404/2

TOP


கொப்புள் (3)

பைம்பொன் கொப்புள் பரந்தன போன்றவே – சிந்தா:3 531/4
கொன்னும் மா நாகம் கொண்டால் கொப்புள் ஆம் விரலின் தேய்த்தால் – சிந்தா:5 1288/3
பருக்கென்ற கோலம் மரல் பல் பழம் போன்று கொப்புள்
வருத்தம் மிழற்றி பசும்பொன் சிலம்பு ஓசை செய்ய – சிந்தா:11 2339/2,3

TOP


கொப்புளிக்கும் (5)

கள் ஆவி கொப்புளிக்கும் கமழ் பூம் கோதாய் என் மனத்தின் – சிந்தா:7 1887/2
முருகு கொப்புளிக்கும் கண்ணி முறி மிடை படலை மாலை – சிந்தா:8 1889/1
குருதி கொப்புளிக்கும் வேலான் கூந்தல்மா இவர்ந்து செல்ல – சிந்தா:8 1889/2
குனி சிலை தோற்ற மன்னர் கொங்கு கொப்புளிக்கும் நீல – சிந்தா:10 2199/2
தூமம் கொப்புளிக்கும் துகில் சேக்கை மேல் – சிந்தா:12 2505/3

TOP


கொப்புளித்தலின் (1)

நறவம் கொப்புளித்தலின் நாகு புன்னை பூத்தன – சிந்தா:1 74/2

TOP


கொப்புளித்திட்ட (1)

குஞ்சி மேல் ஏற்ற கோமான் கொப்புளித்திட்ட எம்மை – சிந்தா:13 2949/2

TOP


கொப்புளித்து (8)

ஆழ நா வழித்து நெய்த்தோர் கொப்புளித்து அழிந்த மாவின் – சிந்தா:3 803/2
வண்டு கொப்புளித்து உணும் மாலை மார்பனை – சிந்தா:7 1622/1
வம்பு பூத்து முருகு உலாய் தேன் கொப்புளித்து நின்றது ஓர் – சிந்தா:7 1664/3
கூந்தலில் குளித்த வண்டு கொப்புளித்து இட்ட வாசம் – சிந்தா:7 1855/2
வரி குழாம் நெடும் கண் ஆர கொப்புளித்து உமிழ அம் பூ – சிந்தா:10 2131/3
குவி முலை நெற்றி தீம் தேன் கொப்புளித்து இட்ட பைம் தார் – சிந்தா:10 2292/2
குரவம் பாவை கொப்புளித்து குளிர் சங்கு ஈர்ந்த துகளே போல் – சிந்தா:13 2690/1
கொதி நுனை காமன் அம்பு கொப்புளித்து உமிழ்ந்து காமம் – சிந்தா:13 2838/1

TOP


கொப்பூழ் (1)

அம் கை போல் வயிறு அணிந்த வலம் சுழி அமை கொப்பூழ்
கங்கையின் சுழி அலைக்கும் கண் கொளா நுடங்கு இடையை – சிந்தா:1 172/1,2

TOP


கொம்படு (1)

கொம்படு நுசுப்பினாளை குறை இரந்து உழந்து நின்ற – சிந்தா:2 478/3

TOP


கொம்பர் (4)

தோடு அணி மகளிர் போன்ற துணர் மலர் கொம்பர் கொம்பின் – சிந்தா:4 852/1
கொம்பர் இன் குயில் கூய் குடை வாவியுள் – சிந்தா:4 854/1
நாறு மலர் கொம்பர் நடை கற்பது என வந்தாள் – சிந்தா:9 2019/4
குலவிய சிறகர் செம் கண் கரும் குயில் குடைய கொம்பர்
நிலவிய தாது பொங்க நீள் மலர் மணலில் போர்த்து – சிந்தா:13 2711/2,3

TOP


கொம்பரின் (1)

கோடி செம்பொன் கொம்பரின் முன்முன் தொழுவாரும் – சிந்தா:11 2331/4

TOP


கொம்பரோ (1)

தூவி மஞ்ஞை நன் மணம் புகுத்தும் தும்பி கொம்பரோ – சிந்தா:1 65/4

TOP


கொம்பனார் (2)

குலிக நீர் நிறைந்த பந்தின் கொம்பனார் ஓச்ச மைந்தர் – சிந்தா:4 968/3
உளர் மணி கொம்பனார் உருகி நைபவே – சிந்தா:5 1182/4

TOP


கொம்பாய் (1)

செழு நீர் மணி கொடிகள் காழகம் சேர் கொம்பாய்
அழு நீர வாய் அலறி அல்லாப்ப போன்றாரே – சிந்தா:13 2966/3,4

TOP


கொம்பின் (14)

அம் பொன் கொம்பின் ஆய்_இழை ஐவர் நலன் ஓம்ப – சிந்தா:1 363/1
தோடு அணி மகளிர் போன்ற துணர் மலர் கொம்பர் கொம்பின்
ஆடவர் போல வண்டும் அடைந்தன அளியிற்கு ஒல்கி – சிந்தா:4 852/1,2
பொன் அம் கொம்பின் நின்றாள் பொலிவின் வண்ணம் காண்-மின் – சிந்தா:4 920/4
கொம்பின் அவ்வையை கொணர்-மின் சென்று என – சிந்தா:4 992/2
செம்பொன் கொம்பின் எம் பாவை செல்க என்றாள் – சிந்தா:4 992/4
முழு முற்றும் தானே விளக்காய் மணி கொம்பின் நின்றாள் – சிந்தா:7 1870/2
கொம்பின் ஒத்து ஒதுங்கியும் குழங்கல் மாலை தாங்கியும் – சிந்தா:9 2037/1
கொடி குழாத்து-இடை ஓர் கோல குளிர் மணி கொம்பின் நின்றாள் – சிந்தா:9 2041/4
பூ கொய்து துவண்ட கொம்பின் பொற்பினள் ஆயினாளே – சிந்தா:12 2477/4
குடங்கையின் நொண்டு கொண்டு பருகுவார் குவளை கொம்பின்
உடம்பு எலாம் கண்கள்-ஆயின் ஒருவர்க்கும் இன்றி ஏற்ப – சிந்தா:12 2553/2,3
உறைகின்ற ஓடு அரி கண் உருவ கொம்பின் எண்மரும் – சிந்தா:13 2606/2
கொம்பின் கொள ஒசிந்து பிச்சை என கூறி நிற்பாள் கண்டு – சிந்தா:13 2624/3
கார் துளும்பு கொம்பின் கவின் எய்தினார் – சிந்தா:13 2672/4
பாலை யாழ் மழலை வேறாய் பல் மணி கொம்பின் நின்றாள் – சிந்தா:13 2835/4

TOP


கொம்பினை (1)

அணி பொன் கொம்பினை அழுங்கல் என்று தன் – சிந்தா:4 986/3

TOP


கொம்பு (55)

கோதை அம் கொம்பு அனையார் தம் குழாம் தொழ – சிந்தா:1 229/2
புல்லிய கொம்பு தான் ஓர் கருவிளை பூத்ததே போல் – சிந்தா:1 319/3
ஒல்கி ஓர் கொம்பு பற்றி ஒரு கணால் நோக்கி நின்றாள் – சிந்தா:1 319/4
மலங்க மணி மலர்ந்த பவள கொம்பு முழு மெய்யும் – சிந்தா:1 340/3
வஞ்சித்தேன் என வஞ்சி அம் கொம்பு அனாள் – சிந்தா:1 358/2
கொம்பு கொண்டு அன்ன நல்லார் கொழும் கயல் தடம் கண் போலும் – சிந்தா:2 439/2
நாட்டு இறை விசையை என்னும் நாறு பூம் கொம்பு அனாளை – சிந்தா:2 475/2
காற்கு ஒசி கொம்பு போல போந்து கை தலங்கள் காட்டி – சிந்தா:3 675/2
பூம் தாம கொம்பு ஆட கண்டார் எல்லாம் புன மயிலே அன்னமே பொன்னம் கொம்பே – சிந்தா:3 680/3
அரு மணி அலம் வரும் அம் பொன் கொம்பு அனாள் – சிந்தா:3 822/3
கொம்பு உற பழுத்திட்டன கோ அரை – சிந்தா:4 869/2
கொம்பு அனாளும் கொதித்து கூறினாள் – சிந்தா:4 877/4
கோவை நித்திலம் மென் முலை கொம்பு அனாள் – சிந்தா:4 891/4
மின்னு போல் நுடங்கி நின்றாள் வீ ததை பொன் கொம்பு ஒப்பாள் – சிந்தா:4 976/4
குமரி மாநகர் கோதை அம் கொம்பு அனாள் – சிந்தா:4 994/1
பொருந்து பூம் கொம்பு அன பொருவின் சாயலே – சிந்தா:4 1027/4
பொறை ஒன்று ஆற்றா போது அணி பொன் கொம்பு அனையாளை – சிந்தா:4 1059/3
கொம்பு அடு நுசுப்பினாய்க்கு தந்தனென் பேணி கொண்டாய் – சிந்தா:4 1128/4
கொம்பு அலர் நங்கை பூத்தாள் பொலிக என குனிந்த வில் கீழ் – சிந்தா:5 1269/2
கொங்கு அலர் கோதை நங்கை அடிகளோ என்று கொம்பு ஏர் – சிந்தா:5 1271/3
நாறு பூம் கொம்பு அனாளை நோக்கு என நம்பி சொன்னான் – சிந்தா:5 1284/4
எழுது கொம்பு அனையார் இளையாளையே – சிந்தா:5 1317/4
கோவத்து அன்ன மென் சீறடி கொம்பு அனாள் – சிந்தா:5 1328/3
குழல் மாலை கொம்பு ஆகி கூர் எயிறு நா போழ்தல் அஞ்சி அஞ்சி – சிந்தா:5 1353/2
உருவ பூம் கொம்பு ஒசிய புல்லி தீம் தேன் பருகி – சிந்தா:6 1415/3
புனை மலர் தாரினானும் போது அணி கொம்பு அனாளும் – சிந்தா:6 1495/1
திரு மணி குயின்ற செம்பொன் திருந்து பூம் கொம்பு அனாள் தன் – சிந்தா:6 1508/1
கொம்பு வெம் தீயிடைப்பட்டது ஒத்தாள் விரை செய் கோதையே – சிந்தா:7 1664/4
தோய் பிழி துளிக்கும் கண்ணி சுரும்பு சூழ் கொம்பு அனாளே – சிந்தா:7 1707/4
கொழு மலர் தடம் கண் செ வாய் குவி முலை கொம்பு அனாளே – சிந்தா:7 1730/4
பொன் அம் கொம்பு அனையார் புலம்பு எய்தினார் – சிந்தா:8 1948/4
அம் பொன் கொம்பு அனையாளையும் வார் கழல் – சிந்தா:8 1980/1
கனி பொறை மலிந்த கமர் கற்பக மணி கொம்பு ஒப்பாள் – சிந்தா:9 2040/3
புண் நக்க வேலான் புகழ நாணி பூ நோக்கி பூக்கு ஒசிந்த கொம்பு ஒத்தாளே – சிந்தா:9 2066/4
தூசுறு பரவை அல்குல் தூ மணி கொம்பு அனாளும் – சிந்தா:9 2080/3
ஒண்_தொடி ஊடி நின்றாள் ஒளி மணி பூம் கொம்பு ஒப்பாள் – சிந்தா:9 2086/4
மலர்ந்தது ஓர் கற்பக மணி கொம்பு ஆயினாள் – சிந்தா:12 2449/4
ஒலி மயிர் சிகழிகை உருவ கொம்பு அனார் – சிந்தா:12 2471/4
அட்டும் தேன் அணிந்த மாலை பவள கொம்பு அணிந்தது ஒத்தார் – சிந்தா:12 2533/4
கனி பொறை மலிந்து நின்ற கற்பக பூம் கொம்பு ஒத்தார் – சிந்தா:12 2541/4
தொடுத்த கோல் மார்பில் தங்க தூ மலர் கொம்பு அனாளை – சிந்தா:12 2597/2
கன்னியர் ஆயிரர் காய் பொன் கொம்பு அனார் – சிந்தா:13 2638/1
கறந்த பால் அனைய கந்தி கொம்பு அடுத்து உருவ பைம் பூண் – சிந்தா:13 2649/3
பழுத்த கற்பக பன் மணி கொம்பு அனார் – சிந்தா:13 2671/2
அலங்கு பொன் கொம்பு அனாரும் மன்னனும் ஆட மாதோ – சிந்தா:13 2710/3
பல் பழ மணி கொம்பு ஈன்று பரிசில் வண்டு உண்ண பூத்து – சிந்தா:13 2728/2
கொற்றவன் தொழுது சேர்ந்தார் கொம்பு அனார் வாமன் கோயில் – சிந்தா:13 2738/3
பூ ததை கொம்பு போன்று பொன் இழை சுடரும் மேனி – சிந்தா:13 2804/1
காற்கு ஒசி கொம்பு போல கைதொழுது இறைஞ்சி மாதோ – சிந்தா:13 2826/4
வார் அணி வன முலை வஞ்சி கொம்பு அனார் – சிந்தா:13 2894/2
தழு மலர் கொம்பு போலும் தத்தை நாள் பயந்த நம்பி – சிந்தா:13 2905/3
பரிய கண் படா முலை பைம்பொன் கொம்பு அனீர் – சிந்தா:13 2942/4
நிறம் தரு கொம்பு நீல கதிர் கற்றை உமிழ்வவே போல் – சிந்தா:13 2994/3
புலவி ஆதலால் பொன் அம் கொம்பு அனார் – சிந்தா:13 3123/2
இலங்கு கொம்பு அனார் காமம் என்னும் பேர் – சிந்தா:13 3130/1

TOP


கொம்பும் (1)

கடி மலர் நிறைந்து பூத்த கற்பக கொம்பும் காமர் – சிந்தா:13 2992/1

TOP


கொம்பே (5)

பூம் தாம கொம்பு ஆட கண்டார் எல்லாம் புன மயிலே அன்னமே பொன்னம் கொம்பே
ஆம் தாமரை மகளே அல்லள் ஆயின் அமரர் மகள் என்பாரும் ஆயினாரே – சிந்தா:3 680/3,4
கொம்பே குழைவாய் எனக்கே குழைந்திட்டாய் – சிந்தா:4 1068/3
கொந்து அழல் வேல் கணால் என் ஆவி கூட்டுண்ட கொம்பே
செம் தழை அலங்கல் ஏந்தி சீறடி பரவ வந்தேன் – சிந்தா:6 1499/1,2
கோதை போல்வாய் ஒளித்து ஒழிதல் கொம்பே குணன் ஆகுமே – சிந்தா:7 1586/4
கொண்ட பூண் நின்னை சார்ந்து குலாய் கொழுந்து ஈன்ற கொம்பே
கண்டு கண் கரிந்து நீராய் உகுவது கரக்கலாமே – சிந்தா:12 2509/1,2

TOP


கொம்பொடு (2)

குழை முற்று காதின் மணி கொம்பொடு நாய்கன் ஈந்தான் – சிந்தா:4 1064/4
என் பட்டுவிடினும் என்றார் இலங்கு பூம் கொம்பொடு ஒப்பார் – சிந்தா:9 2045/4

TOP


கொம்மென (2)

கொம்மென உயிர்த்து நெஞ்சில் கொட்புறு கவலை நீங்க – சிந்தா:1 315/2
கொம்மென நாவி நாறும் கூந்தலை உலர்த்தி நொய்ய – சிந்தா:13 2667/2

TOP


கொம்மை (13)

கொம்மை வெம்முலை போதின் கொடி அனாள் – சிந்தா:1 347/1
அல்குல் தேர் அணிந்து கொம்மை முலை எனும் புரவி பூட்டி – சிந்தா:2 458/2
குடங்கையால் கொம்மை கொட்டுவ போன்றவே – சிந்தா:3 529/4
குலிக செப்பு அன கொம்மை வரி முலை – சிந்தா:3 641/1
கொம்மை மட்டித்தார் கொடி அனாளையே – சிந்தா:4 991/4
குங்கும கொடியோடு ஏந்தி கோலம் வீற்றிருந்த கொம்மை
பொங்கு இள முலையினார்க்கு புரவலன் இதனை சொன்னான் – சிந்தா:4 1096/3,4
கோதை கொண்ட பூம் சிகை கொம்மை கொண்ட வெம் முலை – சிந்தா:4 1102/1
கூற்றத்தை கொம்மை கொட்டி குலத்தொடு முடியும் என்பார் – சிந்தா:4 1109/2
கொம்மை வெம் முலையில் சாந்தம் குளிர் செயாது ஆவி வாட்ட – சிந்தா:7 1674/1
கொங்கு அலர் கண்ணியான் கொம்மை தான் கொட்டலும் – சிந்தா:7 1834/2
குஞ்சரம் கூற்றொடு கொம்மை கொட்டுவ – சிந்தா:10 2230/2
கொம்மை ஆர்ந்தன கொடிபட எழுதின குவிந்த – சிந்தா:11 2364/1
கொம்மை குழகு ஆடும் கோல வரை மார்பர் – சிந்தா:13 2790/3

TOP


கொய் (14)

கொய் நாக சோலை கொடி அ நகர் புக்கவாறும் – சிந்தா:0 17/4
கோட்டு இளம் தகர்களும் கொய் மலர தோன்றி போல் – சிந்தா:1 73/1
கொய் மலர் கொன்றை மாலை குளிர் மதி கண்ணியாற்கு – சிந்தா:1 208/3
கூறப்பட்ட அ கொய் மலர் காவகம் – சிந்தா:4 872/1
கொய் மலர் தாரினானை கண்ணுறு குணம் அது என்றான் – சிந்தா:5 1214/4
கொய் தாமம் தாழ்ந்து ஒசிந்த குளிர் பூம் பிண்டி கோமனே – சிந்தா:6 1418/3
குருவி ஆர்த்து எழு கொய் புன கானமும் – சிந்தா:7 1779/2
கொய் தாம மாலை கொழும் பொன் முடி தேய்த்து இலங்கும் – சிந்தா:10 2135/3
கொடி நெடும் தேர்கள் நூறி கொய் உளை மாக்கள் குத்தி – சிந்தா:10 2145/2
கொய் பூம் கோதை மடவார் கொற்றம் கொள்க என்று ஏத்த – சிந்தா:10 2198/2
கொய் உளை புரவிகள் கொளீஇய திண் நுகம் – சிந்தா:10 2214/1
கொய் பூ மாலை குழல் மின்னும் கொழும் பொன் தோடும் குண்டலமும் – சிந்தா:13 2706/2
கோதையும் துகிலும் ஏந்தி குங்குமம் எழுதி கொய் பூம் – சிந்தா:13 2948/1
கொய் சுவல் புரவி மான் தேர் குழு மணி ஓடை யானை – சிந்தா:13 3049/3

TOP


கொய்த (2)

மெல் விரல் மெலிய கொய்த குள நெல்லும் விளைந்த ஆம்பல் – சிந்தா:1 355/1
வண் கொடி கொய்த பூவும் வார்ந்து மட்டு உயிர்ப்ப ஏந்தி – சிந்தா:5 1241/2

TOP


கொய்தகை (1)

கொய்தகை பொதியில் சோலை குழவிய முல்லை மௌவல் – சிந்தா:5 1267/1

TOP


கொய்தகைய (1)

கொய்தகைய பூம் பொதும்பர் குளிரும் மர பலகை – சிந்தா:7 1782/3

TOP


கொய்தார் (2)

குங்குமம் சேர் வெம் முலை மேல் கொய்தார் வடு பொறிப்ப – சிந்தா:4 1043/1
கோமகன் கோல மான் தேர் கோவிந்தன் என்னும் கொய்தார்
மாமற்கு மடங்கல் ஆற்றல் கட்டியங்காரன் என்ற – சிந்தா:12 2572/1,2

TOP


கொய்து (3)

பூ கொய்து துவண்ட கொம்பின் பொற்பினள் ஆயினாளே – சிந்தா:12 2477/4
உடை மலர் கொய்து போக உகுத்திடுகின்றது ஒத்தார் – சிந்தா:13 2992/3
கொங்கு உடை கோதையும் கொய்து நீக்கினாய் – சிந்தா:13 3033/2

TOP


கொய்தும் (1)

கானவர் மகளிர் என்ன கடி மலர் நல்ல கொய்தும்
தேன் இமிர் குன்றம் ஏறி சிலம்பு எதிர் சென்று கூயும் – சிந்தா:13 2714/2,3

TOP


கொய்ய (1)

வைத்து அலர் கொய்ய தாழ்ந்த மரம் உயிர் இல்லை என்பார் – சிந்தா:8 1907/3

TOP


கொய்வார் (1)

அலங்கல் தான் தொடுப்பார் அலர் பூ கொய்வார்
சிலம்பு சென்று எதிர் கூவுநர் செய் சுனை – சிந்தா:5 1319/1,2

TOP


கொல் (20)

கொல் புனை செய் கொள்ளி பெரும் கொக்கு எழில் செய் கூகை – சிந்தா:1 102/3
கந்து கொல் கடா களி யானை மன்னவன் – சிந்தா:1 186/2
கொல் நெறியில் பெரியாய் இது கொள்க என – சிந்தா:1 237/2
கொல் வினை மாக்கள் சூழ கிடத்தியோ என்று விம்மா – சிந்தா:1 319/2
கூற்றம் அஞ்சும் கொல் நுனை எஃகின் இளையானும் – சிந்தா:1 361/1
கொல் பழுத்து எரியும் வேலார் கொடும் சிலை குழைவித்தாரே – சிந்தா:2 435/4
கொல் நவில் வேலினான் நிலைமை கூறுவாம் – சிந்தா:3 791/4
கொல் நுனை எஃகின் நீக்கி குனிந்து வில் பகழி கான்ற – சிந்தா:3 802/2
கொல் இயல் வேல் நெடும் கண்ணியர் கூடி – சிந்தா:4 879/2
கொல் உலை அகத்து இட்டு ஊதி கூர் இரும்பு இரதம் குத்த – சிந்தா:4 960/3
கொல் வளர் வேல் கணினாள் குழைந்தாள் என – சிந்தா:6 1474/2
கொல் சின மடங்கல் அன்னான் கொழு நிதி மாடம் நீந்தி – சிந்தா:6 1505/3
மரம் கொல் யானையின் மதம் நாறு அரும் சுரம் அவன் செலற்கு எழுந்தான் – சிந்தா:7 1557/4
கொல் சின வெம் தொழில் கோடு ஏந்து இள முலை – சிந்தா:10 2113/2
கொல் நுனை குந்தமும் சிலையும் கூர் நுதி – சிந்தா:10 2216/1
கொல் யானை உந்தி குடை மேலும் ஓர் கோல் தொடுத்தான் – சிந்தா:10 2319/4
கொல் வேல் நெடும் கண் குணமாலை குஞ்சரத்தால் – சிந்தா:13 2957/1
கொல் யானை சங்கு ஒலியும் கூடாது ஒழிந்தனவே – சிந்தா:13 2978/4
கொல் உலை பொங்கு அழல் கிடந்த கூர் இலை – சிந்தா:13 2982/1
கொல் சின யானை பார்க்கும் கூர் உகிர் தறுகண் ஆளி – சிந்தா:13 2985/1

TOP


கொல்ல (6)

கொல்ல ஓடிய குஞ்சரம் போன்றது அ – சிந்தா:4 984/2
நின் மத களிறு கொல்ல நினக்கு அது வடு என்று எண்ணி – சிந்தா:4 1118/2
மன்னனால் சீறப்பட்ட மைந்தனை கொல்ல போந்தாம் – சிந்தா:4 1162/1
கொடிகள் தவழ் மாட நகர் கொல்ல என மாழ்கி – சிந்தா:7 1798/3
கூற்று என முழங்கி வீழ்த்து கொல்ல கோல் இளகிற்று அன்றே – சிந்தா:10 2146/4
கள்ளத்தால் நம்மை கொல்ல கருதினான் நாமும் தன்னை – சிந்தா:10 2149/1

TOP


கொல்லா (2)

கோடு பறை ஆர்ப்ப கொழும் தாள் பவழம் கொல்லா
ஓடு களிறு ஒப்ப இனிது ஓடியதை அன்றே – சிந்தா:3 501/3,4
இறைவன் நூல் காட்சி கொல்லா ஒழுக்கொடு ஊன் துறத்தல் கண்டாய் – சிந்தா:5 1236/3

TOP


கொல்லிய (1)

கொலை தொகை வேலினானை கொல்லிய கொண்டு போந்தான் – சிந்தா:4 1161/2

TOP


கொல்லியொடு (1)

நூற்றுவரை கொல்லியொடு நூக்கி எறி பொறியும் – சிந்தா:1 101/2

TOP


கொல்லும் (16)

களைகம் எழுகம் இன்னே காவலன் கூற்றம் கொல்லும்
வளை கய மடந்தை கொல்லும் தான் செய்த பிழைப்பு கொல்லும் – சிந்தா:1 260/2,3
வளை கய மடந்தை கொல்லும் தான் செய்த பிழைப்பு கொல்லும் – சிந்தா:1 260/3
வளை கய மடந்தை கொல்லும் தான் செய்த பிழைப்பு கொல்லும்
அளவு அறு நிதியம் கொல்லும் அருள் கொல்லும் அமைக என்றான் – சிந்தா:1 260/3,4
அளவு அறு நிதியம் கொல்லும் அருள் கொல்லும் அமைக என்றான் – சிந்தா:1 260/4
அளவு அறு நிதியம் கொல்லும் அருள் கொல்லும் அமைக என்றான் – சிந்தா:1 260/4
கொல்லும் சிங்க குட்டியும் போன்று இ உலகு ஏத்த – சிந்தா:1 364/3
கொடையுளும் ஒருவன் கொல்லும் கூற்றினும் கொடிய வாள் போர் – சிந்தா:2 464/1
கூடகம் கொண்ட வாழ் நாள் உலந்ததேல் கொல்லும் பவ்வத்து – சிந்தா:3 510/2
கந்து அடு களிறு கொல்லும் கருவரை உழுவை அன்னான் – சிந்தா:5 1219/1
கொல்லும் அரவின் மயங்கி சிறியார் கொண்ட தொடர்பின் – சிந்தா:6 1416/3
கொடியவள் இள முலை கொல்லும் கொல்லுமே – சிந்தா:6 1482/4
பழுது கண்ணரிந்து கொல்லும் படை உடன் ஒடுங்கும் பற்றாது – சிந்தா:8 1891/3
குஞ்சரம் புலம்பி வீழ கூர் நுதி எயிற்றில் கொல்லும்
பஞ்சியின் மெல்லிதேனும் பகை சிறிது என்ன வேண்டா – சிந்தா:8 1894/2,3
நூல்வலீர் இவனை கொல்லும் நுண் மதி சூழ்ச்சி ஈதே – சிந்தா:10 2148/3
கொல்வல் யான் இவனை என்றும் இவன் கொல்லும் என்னை என்றும் – சிந்தா:10 2314/3
மருந்து எறி பிணியை கொல்லும் மருத்துவன் போன்று மாதோ – சிந்தா:13 3078/3

TOP


கொல்லுமே (1)

கொடியவள் இள முலை கொல்லும் கொல்லுமே – சிந்தா:6 1482/4

TOP


கொல்லை (4)

கொல்லை உழவர் சுடப்பட்டு குரங்கி வெந்தது இது களிறு – சிந்தா:3 719/2
கொல்லை பூம் குன்றம் செய்தீர் குங்கும குழங்கல் மாலை – சிந்தா:3 743/4
கொல்லை அகடு அணைந்து குறும்பு சேர்ந்து தமியாரை – சிந்தா:5 1228/1
கொல்லை சூழ் குன்றத்து உச்சி குருசில் நோற்று உயர்ந்தவாறும் – சிந்தா:13 3062/2

TOP


கொல்வ (1)

அரும் பனை தட கை அபரகாத்திரம் வாய் வால் எயிறு ஐந்தினும் கொல்வ
கரும் கடல் சங்கும் கறந்த ஆன் பாலும் கனற்றிய கால் உகிர் உடைய – சிந்தா:10 2154/1,2

TOP


கொல்வது (2)

உப்பு உடைய மு நீர் உடன்று கரை கொல்வது
ஒப்பு உடைய தானையுள் ஒரு தனியன் ஆகி – சிந்தா:1 280/1,2
கொல்வது மேயினர் கொன்றிடு கூற்றினும் – சிந்தா:4 935/3

TOP


கொல்வதே (1)

கொல்வதே கன்றி நின்றார் கொடியவர் கடிய நீரார் – சிந்தா:13 2776/1

TOP


கொல்வல் (1)

கொல்வல் யான் இவனை என்றும் இவன் கொல்லும் என்னை என்றும் – சிந்தா:10 2314/3

TOP


கொல்வாரும் (1)

கொல்வாரும் கூட்டுள் செறிப்பாரும் ஆடவர்கள் – சிந்தா:13 2788/1

TOP


கொல்வான் (2)

அலபல செய்து கொல்வான் அருளிலான் கொண்ட போழ்தில் – சிந்தா:4 1131/2
கோள் ஆர்ந்த கூற்றமோ கொல்வான் தொடங்கினவே – சிந்தா:8 1972/4

TOP


கொல்வானே (1)

கொடியார் குளிர் முத்தம் சூட்டி வைத்தார் கொல்வானே குங்கும சேறு ஆட்டினார்கள் – சிந்தா:3 681/1

TOP


கொலை (24)

கொலை தலைய வேல் கணார் கூத்தும் அன்றி ஐம்பொறி – சிந்தா:1 75/3
கொலை மருப்பு இரட்டைகள் குளிப்ப பாய்ந்து இரு – சிந்தா:1 82/2
குஞ்சரங்கள் நூறி கொலை வாள் ஒடித்து நின்றான் – சிந்தா:1 287/4
கூற்றுவன் கொடியன் ஆகி கொலை தொழில் கருவி சூழ்ந்து – சிந்தா:1 376/1
கூற்றின் இடிக்கும் கொலை வேலவன் கோவலர் வாய் – சிந்தா:2 432/1
கோள் வயிர நீள் அருவி குன்று இவர்ந்த செம்_சுடர் போல் கொலை வேல் மன்னர் – சிந்தா:3 645/1
குறையா கற்பில் சீவகன் தாயும் கொலை வேல் கண் – சிந்தா:4 1059/2
கொலை தொகை வேலினானை கொல்லிய கொண்டு போந்தான் – சிந்தா:4 1161/2
கொலை இல் ஆழி வலன் உயர்த்த குளிர் முக்குடையின் நிழலோய் நீ – சிந்தா:5 1244/4
கொலை கொள் வேலவன் கூடலன் ஏகினான் – சிந்தா:5 1371/1
கோமாற்கு உய்ப்பன் கொள் பயன் மிக்கோன் கொலை வேலான் – சிந்தா:7 1638/2
கொலை வைத்த குருதி வேலான் தோழரை குறுகினானே – சிந்தா:7 1881/4
கொலை விரவு கூர் நுதி வேல் குமரன் என்ன குருகுலத்தான் – சிந்தா:7 1885/3
கொலை கோட்டால் உழப்பட்டு குருதியுள் குளித்தனரே – சிந்தா:10 2234/4
கொன் முரண் தோன்ற வெம்பி கொலை களிற்று உழவன் ஆர்த்தான் – சிந்தா:10 2274/4
கூடார் மெலிய கொலை வேல் நினைந்தானை ஏத்தி – சிந்தா:11 2328/2
கொலை ஈன்ற வேல் கண்ணவர் கூடிய மார்பற்கு அன்றே – சிந்தா:11 2351/4
குழுவாய் சங்கின் குரல் ஒலியும் கொலை வல் யானை செவி புடையும் – சிந்தா:11 2355/3
கொழுந்து குறைத்து அணிந்து கொலை வேல் கணவர் அமைத்தார் – சிந்தா:12 2486/4
கொலை கடிந்து இவறல் இன்றி கோ தொழில் நடாத்தும் அன்றே – சிந்தா:12 2583/4
கொலை முக களிறு அனாற்கு நாழிகை சென்று கூற – சிந்தா:13 2733/3
பொய் கொலை களவு காமம் அவா இருள் புகாது போற்றி – சிந்தா:13 2824/3
கொண்டு ஈங்கு வம்-மின் கொலை வேலவன் தன்னை என்றான் – சிந்தா:13 2864/4
கொலை சிறை உய்ந்து போகும் ஒருவனை குறுக ஓடி – சிந்தா:13 2884/1

TOP


கொலைக்களம் (1)

கொலைக்களம் குறுகலும் கொண்டு ஓர் தெய்வதம் – சிந்தா:7 1811/1

TOP


கொலைநரை (1)

கொலைநரை கும்பி தன்னுள் கொந்து அழல் அழுத்தி இட்டு – சிந்தா:13 2770/3

TOP


கொலையும் (1)

உறும் பெரிய துன்பம் உயிர் கொலையும் வேண்டா – சிந்தா:13 2868/4

TOP


கொலைவல் (1)

கோமுகன் கொலைவல் யானை கூற்று என கடாயினானே – சிந்தா:10 2270/4

TOP


கொவ்வை (2)

கொவ்வை அம் கனி வாய் குணமாலையோடு – சிந்தா:4 874/3
கூர் எயிறு அணிந்த கொவ்வை கொழும் கனி கோல செ வாய் – சிந்தா:13 2913/1

TOP


கொழிக்கும் (2)

பரந்த பசும்பொன் கொடி பதாகையொடு கொழிக்கும்
திருந்து மதி தெவ்வர் தலை பனிப்ப திருந்தின்றே – சிந்தா:1 104/3,4
கொன்னும் வையகம் கொழிக்கும் பழிக்கு என் செய்கோ தெய்வமே – சிந்தா:4 1149/4

TOP


கொழித்து (6)

கூம்பு இற்ற துண்டம் தழுவி கிடந்தான் கொழித்து
தேம் பெற்ற பைம் தார் அவனை திரை உய்த்தது அன்றே – சிந்தா:3 513/3,4
இரைத்து நீர் கொழித்து இன்பம் இறந்ததே – சிந்தா:4 970/4
கொழித்து இரை கடலுள் மூழ்கி கோதை கண் துயின்ற அன்றே – சிந்தா:8 1986/4
கொழித்து இரை ஓத வேலி குமரனை பயந்த நங்கை – சிந்தா:12 2551/1
கொடி எடுத்தவர்க்கு நல்கு கொழித்து உணர் குமர என்றான் – சிந்தா:13 2911/4
கோவா மணி கொழித்து கொண்டாலே போலுமால் – சிந்தா:13 3036/2

TOP


கொழிப்பரும் (1)

கொழிப்பரும் பொன்னின் தோன்றும் கொள்கைத்தால் கொடியே என்றான் – சிந்தா:7 1584/4

TOP


கொழிப்பில் (1)

கொங்கு உண் குழலாள் மெல் ஆகத்த கோங்கு அரும்பும் கொழிப்பில் பொன்னும் – சிந்தா:3 643/2

TOP


கொழு (22)

கொள்ளை கொண்ட கொழு நிதி குப்பையை – சிந்தா:1 36/2
கோள் முக புலியோடு ஒப்பான் கொழு நிதி புரிசை புக்கான் – சிந்தா:2 470/4
கொணர்ந்தன பண்டம் விற்ற கொழு நிதி குப்பை எல்லாம் – சிந்தா:3 505/3
கூறினான் கொற்ற வேந்தன் கொழு நிதி நிலத்து மற்று உன் – சிந்தா:5 1284/2
குன்று இரண்டு அனைய தோளான் கொழு மலர் குவளை போது அங்கு – சிந்தா:5 1289/1
கொழு மென் இன் அகில் கூட்டுறும் மென் புகை – சிந்தா:5 1350/1
முல்லை அம் குழலினாய் நின் முலை முதல் கொழு நன் மேல் நாள் – சிந்தா:5 1399/2
கொல் சின மடங்கல் அன்னான் கொழு நிதி மாடம் நீந்தி – சிந்தா:6 1505/3
கூடு கோழி கொழு முள் அரும்பின அம் கோசிக – சிந்தா:7 1650/3
கொழு மலர் தடம் கண் செ வாய் குவி முலை கொம்பு அனாளே – சிந்தா:7 1730/4
தாது அணி கொழு நிழல் இருந்து தண் மது – சிந்தா:7 1824/1
ஓத்து என கொடுத்தனன் கொழு நிதி உவகையில் – சிந்தா:7 1845/2
கூற்று உடன்று அனைய தானை கொழு நிலம் நெளிய ஈண்டி – சிந்தா:10 2152/3
குடர் வாங்கு குறுநரிகள் கொழு நிண புலால் சேற்றுள் – சிந்தா:10 2242/1
கொழு வாய் விழுப்புண் குரைப்பு ஒலியும் கூந்தல் மகளிர் குழை சிதறி – சிந்தா:11 2355/1
கொழு மடல் பெண்ணை ஈன்ற குரும்பையும் செப்பும் கொன்ற – சிந்தா:12 2526/1
கொள் கொடி குழாத்தினாலும் கொழு நறும் புகையினாலும் – சிந்தா:12 2527/2
பொங்கு தூம கொழு மென் புகை புரிந்த பஞ்சமுக வாசமும் – சிந்தா:12 2592/3
கொழு மடல் குமரி வாழை துகில் சுருள் கொண்டு தோன்ற – சிந்தா:13 2716/1
மோட்டு இரும் கொழு மலர் பிண்டி மூர்த்தி நூல் – சிந்தா:13 2844/3
பிண்டியின் கொழு நிழல் பிறவி நோய் கெட – சிந்தா:13 3013/1
கொழு மலர் குவளை கண்ணி கூற்று உயிர் உண்பதே போல் – சிந்தா:13 3079/3

TOP


கொழுந்து (7)

வானத்தின் வழுக்கி திங்கள் கொழுந்து மீன் குழாங்கள் சூழ – சிந்தா:1 387/1
தூ மணி கொழுந்து மென் தோள் துயல் வர எழுதினாளே – சிந்தா:12 2442/4
கொழுந்து பட கூப்பி நனி ஆயிர மரக்கால் – சிந்தா:12 2486/2
கொழுந்து குறைத்து அணிந்து கொலை வேல் கணவர் அமைத்தார் – சிந்தா:12 2486/4
கொண்ட பூண் நின்னை சார்ந்து குலாய் கொழுந்து ஈன்ற கொம்பே – சிந்தா:12 2509/1
கொழுந்து மலரும் கொள குயிற்றி குலாய சிங்காதனத்தின் மேல் – சிந்தா:13 3021/2
கண் கனிய நாடகம் கண்டு அமரர் காம கொழுந்து ஈன்று தம் தவம் தாம் மகிழ்ந்தார் அன்றே – சிந்தா:13 3138/4

TOP


கொழுநன் (2)

குழையும் பூணும் நாணும் கொழுநன் உவப்ப அணிக என்று – சிந்தா:4 918/3
அறியலென் கொழுநன் மாய்ந்தால் அணி சுமந்து இருப்பது என்றான் – சிந்தா:7 1706/4

TOP


கொழுநனை (1)

கொழுநனை குறிப்பினாலே குமரன் யார் என்று நோக்க – சிந்தா:7 1730/1

TOP


கொழும் (59)

கோல் நிரைத்தன போல் கொழும் தாரைகள் – சிந்தா:1 33/3
கோடு உயர் கொழும் பொனின் குன்றம் ஒத்தவே – சிந்தா:1 59/4
இன் அகில் கொழும் புகை உயிர்க்கும் ஈர்ம் குழல் – சிந்தா:1 185/1
குங்கும தோளினானும் கொழும் கயல் கண்ணினாளும் – சிந்தா:1 199/1
குவளையே அளவுள்ள கொழும் கணாள் – சிந்தா:1 243/2
கொழும் களி உணர்வினாரை குணவதம் கொளுத்தல் ஆமோ – சிந்தா:1 378/4
குழவி நாறு எழுந்து காளை கொழும் கதிர் ஈன்று பின்னா – சிந்தா:1 379/2
கொம்பு கொண்டு அன்ன நல்லார் கொழும் கயல் தடம் கண் போலும் – சிந்தா:2 439/2
குலம் நினையல் நம்பி கொழும் கயல் கண் வள்ளி – சிந்தா:2 482/1
கோடு பறை ஆர்ப்ப கொழும் தாள் பவழம் கொல்லா – சிந்தா:3 501/3
கொண்டான் கொழும் கனி கோட்டு-இடை தூங்குவ – சிந்தா:3 523/3
ஆக்க பட்ட அளவில் கொழும் புகை – சிந்தா:3 534/2
கோவை குளிர் முத்தின் இயல் கோதையொடு கொழும் பொன் – சிந்தா:3 594/2
நிண கொழும் குருதி வாள் கை நிலம் புடைபெயர்க்கும் ஆற்றல் – சிந்தா:3 610/2
குறும் தாள் குயில் சேவல் கொழும் காஞ்சி தாது ஆடி – சிந்தா:3 650/1
இனிது இழிந்து இளையர் ஏத்த இன் அகில் கொழும் புகை – சிந்தா:3 704/3
கொழும் கயல் கண்ணினாளை சீவககுமரன் சூழ்ந்தால் – சிந்தா:3 752/3
கூன்களும் குறளும் அஞ்சி குடர் வெந்து கொழும் பொன் பேழை – சிந்தா:3 764/1
குருதி துகிலின் உறையை கொழும் பொன் விரலின் நீக்கி – சிந்தா:4 926/2
கொன்று உயிர் கொணர ஓடும் கொழும் குடர் கண்ணி மாலை – சிந்தா:4 1080/2
குலை வாழை பழுத்த கொழும் பழனும் – சிந்தா:5 1191/1
கொடி முதிர் கிழங்கு தீம் தேன் கொழும் தடி நறவொடு ஏந்தி – சிந்தா:5 1231/1
அகில் தரு கொழும் புகை மாடத்து ஆய் பொனின் – சிந்தா:5 1251/1
ஆடக கொழும் பொன் வரை மார்பனை – சிந்தா:5 1370/1
குழல் புரை கிளவியோடும் கொழும் புகை அமளி சேர்ந்தான் – சிந்தா:6 1503/4
குரவம் கொண்ட குறும்பூழ் போல் கொழும் கால் முகை சுமந்தன – சிந்தா:7 1651/3
குலிகம் ஆர்ந்த கொழும் தாமரை அன்ன வண் கை நீட்டி – சிந்தா:7 1670/1
சளி கொள் சந்தின் கொழும் சாந்தம் ஆகம் முழுதும் மெழுகினாள் – சிந்தா:7 1673/4
அச்சுறு கொழும் தொடர் யாப்பு அழித்து அடி இணை – சிந்தா:7 1836/2
குருகினோடு இரிய செந்நெல் கொழும் கதிர் குவளை எற்ற – சிந்தா:7 1854/2
அலத்தக கொழும் களி இழுக்கி அம் சொலார் – சிந்தா:8 1945/1
துன்னரும் களி கொள் காம கொழும் கனி சுவைத்து விள்ளான் – சிந்தா:8 1985/4
கோல அகில் தேய்வை கொழும் சாந்தம் முலை மெழுகி – சிந்தா:9 2018/2
கூந்தல் அகில் புகையும் துகில் கொழும் மென் நறும் புகையும் – சிந்தா:9 2032/3
காழ் இன்றி கனிந்த காம கொழும் கனி நுகர்ந்து காதல் – சிந்தா:9 2089/2
கோட்டு இளம் கலையும் கூடும் மென் பிணையும் கொழும் கதிர் மணி விளக்கு எறிப்ப – சிந்தா:10 2104/1
குழை ஒளி முகமும் கோல கொழும் கயல் கண்ணும் தோன்ற – சிந்தா:10 2130/3
கொய் தாம மாலை கொழும் பொன் முடி தேய்த்து இலங்கும் – சிந்தா:10 2135/3
அல்லது ஐம் கதி மான் கொழும் தார் ஒலி – சிந்தா:10 2169/2
கூற்றம் வந்து புறத்து இறுத்தது அறியான் கொழும் பொன் உலகு ஆள்வான் – சிந்தா:10 2174/1
கொண்டு அவன் கொழும் பொன் தாரும் ஆரமும் மிளிர ஏறி – சிந்தா:10 2192/2
கோல நீள் கொழும் குருதி கொள வீழ்ந்து கிடந்தன – சிந்தா:10 2238/2
வரையோடும் உரும் இடிப்ப வளை எயிற்று கொழும் குருதி – சிந்தா:10 2243/1
கோள் அரா விழுங்க முந்நீர் கொழும் திரை குளித்ததே போல் – சிந்தா:10 2245/2
கொன் வாளினர் கொழும் தாரினர் கொடி மார்பினர் திரிந்தார் – சிந்தா:10 2264/4
கோள் வாய் எஃகம் இடம்படுத்த கொழும் புண் மார்பர் அயா உயிர்த்தார் – சிந்தா:11 2354/4
திருவ சீறடி செழு மலர் கொழும் கயல் மழை கண் – சிந்தா:12 2385/2
கொழும் கயல் கண்ணினார் கொண்டு பொன் அகல் – சிந்தா:12 2412/2
குரிசில் மா மேகம் பெய்த கொழும் புயல் காம மாரி – சிந்தா:12 2476/2
நல்ல கொழும் பழனும் கிழங்கும் தந்து நவை தீர்த்தார்க்கு – சிந்தா:13 2602/2
கொழும் சீலம் கூலியா கொண்டு ஊர்-மின் பாகீர் – சிந்தா:13 2621/4
கொய் பூ மாலை குழல் மின்னும் கொழும் பொன் தோடும் குண்டலமும் – சிந்தா:13 2706/2
கொழும் களி அளற்றுள் வீழ்ந்தும் கொழும் புகை மடுக்க பட்டும் – சிந்தா:13 2775/2
கொழும் களி அளற்றுள் வீழ்ந்தும் கொழும் புகை மடுக்க பட்டும் – சிந்தா:13 2775/2
குளித்து நீர் இரண்டு கோல கொழும் கயல் பிறழ்பவே போல் – சிந்தா:13 2898/2
கூர் எயிறு அணிந்த கொவ்வை கொழும் கனி கோல செ வாய் – சிந்தா:13 2913/1
கோள் புலி சுழல் கண் அன்ன கொழும் சுவை கருனை முல்லை – சிந்தா:13 2972/1
கூந்தல் அகில் புகையும் வேள்வி கொழும் புகையும் – சிந்தா:13 2977/1
கூட்டரும் கொழும் திரை முகந்து மா முனி – சிந்தா:13 3060/2

TOP


கொள் (175)

செந்நீர் கடியின் விழவாட்டினுள் தேம் கொள் சுண்ணம் – சிந்தா:0 12/2
பொலம் கொள் கொன்றையினான் சடை போல் மின்னி – சிந்தா:1 32/3
நலம் கொள் பொன்னொடு நல் மணி சிந்தலால் – சிந்தா:1 35/3
மோடு கொள் புனல் மூரி நெடும் கடல் – சிந்தா:1 38/3
சரை எனும் பெயர் உடை தடம் கொள் வெம் முலை – சிந்தா:1 39/3
பழம் கொள் தெங்கு இலை என பரந்து பாய் புனல் – சிந்தா:1 40/1
கொள் பவளம் கோத்த அனைய கால குன்றி செம் கண – சிந்தா:1 70/2
திணி நிலம் அணிந்து தேம் கொள் ஐயவி சிதறினாரே – சிந்தா:1 113/4
இழை கொள் வெம் முலை ஈரம் உலர்த்துவார் – சிந்தா:1 127/1
குழை கொள் வாண் முகம் சூழ் குளிர் அம் கதிர் – சிந்தா:1 127/3
மாழை கொள் மணி மகரம் கௌவி வீற்று இருந்தனவே – சிந்தா:1 174/4
திரு கவின் கொள் மெல் விரல்கள் தேன் ஆர்க்கும் தகையவே – சிந்தா:1 178/4
வண் முத்தம் நிரை கொள் நெற்றி வார் முரி புருவம் ஆக்கி – சிந்தா:1 258/2
முலை தலை போகம் மூழ்கி முகிழ் நிலா முடி கொள் சென்னி – சிந்தா:1 261/2
இடர் கொள் நெஞ்சத்து இறைவியும் இரும் கண் ஞாலத்து இருள் பருகி – சிந்தா:1 313/2
கள் அலைத்து இழிதரும் களி கொள் கோதை-தன் – சிந்தா:1 328/1
தடம் கொள் தாமரை தாது உறை தேவியும் – சிந்தா:1 342/1
இடம் கொள் ஆற்றகம் எய்தினர் என்பவே – சிந்தா:1 342/4
மணம் கொள் வார் பொழில் வந்து கிடந்தது ஒத்து – சிந்தா:1 344/2
நிணம் கொள் வை நுதி வேல் நெடும் கண்ணினாள் – சிந்தா:1 344/4
மொய் கொள் பூமி முளைப்பது போலவே – சிந்தா:1 345/4
துஞ்சா கதிர் கொள் துணை முத்தம் தொழுதேன் உம்மை என துறந்து – சிந்தா:1 351/2
மையல் கொள் நெஞ்சில் கல்லா மந்திரி விழுங்கப்பட்டான் – சிந்தா:1 385/4
நாம வென்றி வேல் நகை கொள் மார்பனை – சிந்தா:2 412/1
இரவி தோய் கொடி கொள் மாடத்து இடு புகை தவழ சுண்ணம் – சிந்தா:2 456/1
மூழை நீர் சொரிந்து மொய் கொள் ஆய்த்தியர் ஆட்டினாரே – சிந்தா:2 487/4
பாறு கொள் பருதி வை வேல் பதுமுக குமரற்கு என்றே – சிந்தா:2 489/4
கவனம் கொள் புரவி கொட்பின் காதலும் கரந்து வைத்தான் – சிந்தா:3 540/2
பொன் அவிர் கழல் கொள் பாதம் பொழி மழை தட கை கூப்ப – சிந்தா:3 542/3
காசு இல் யாழ் கணம் கொள் தெய்வ காந்தர்வதத்தை என்பாள் – சிந்தா:3 550/4
அல்லவும் கொள்க என்றான் அணங்கு உடை நிணம் கொள் வேலான் – சிந்தா:3 558/4
அளப்ப அரும் சுவை கொள் நல் யாழ் ஆயிரம் அமைக என்றான் – சிந்தா:3 559/4
மொய் கொள் முலை பாய முகை விண்டு அலர்ந்த தாரான் – சிந்தா:3 589/4
கற்றவள் கணம் கொள் நல் யாழ் அனங்கனை கனிக்கும் நீராள் – சிந்தா:3 607/4
அணைப்ப அரும் களி கொள் வேழத்து அத்தினபுரத்து வேந்தன் – சிந்தா:3 610/3
அன்பு கொள் மட பெடை அலமந்து ஆங்கு அகல்வதனை – சிந்தா:3 648/2
புரி நரம்பு இசை கொள் பாடல் உடைந்தனர் பொன் அனாட்கே – சிந்தா:3 662/4
ஊன் உயர் நுதி கொள் வேலீர் ஒழிக ஈங்கு இல்லை என்றான் – சிந்தா:3 664/3
உருவு கொள் மதியம் அன்ன ஒளி முகம் சுடர ஆக்கி – சிந்தா:3 674/2
மன்றல் மடந்தை-தன்னை வலிதில் கொண்டு ஒலி கொள் தாரான் – சிந்தா:3 685/4
தென் வரை பொதியில் தந்த சந்தன தேய்வை தேம் கொள்
மன் வரை அகலத்து அப்பி வலம்புரி ஆரம் தாங்கி – சிந்தா:3 697/1,2
பனி கொள் மால் வரை என படு மத களிறு இரீஇ – சிந்தா:3 704/2
முனிய உண்ட குஞ்சியான் முரண் கொள் மாடம் முன்னினான் – சிந்தா:3 704/4
கல் சேர் பூண் கொள் கதிர் முலையாய் காம தீயால் வெந்தவர் போல் – சிந்தா:3 719/1
நாகத்து படம் கொள் அல்குல் நலம் கிளர் செம்பொன் மாலை – சிந்தா:3 738/1
தள வள முகை கொள் பல்லாள் சீவகன் தழுவி நின்றால் – சிந்தா:3 751/3
தேன் கொள் பூ மாலை சூடி தாமம் ஆய் திரண்டு நிற்ப – சிந்தா:3 764/3
குடை உடை வேந்து எனும் குழாம் கொள் நாகமும் – சிந்தா:3 776/1
போர்முக களிற்று வெண்கோடு உழுத செம் சால் கொள் மார்பின் – சிந்தா:3 817/2
பண் கொள் தே மொழியால் பய கூறினாள் – சிந்தா:4 901/4
பள்ளி கொள் களிறு போல பரிவு விட்டு உயிர்த்து என் பாவை – சிந்தா:4 905/1
இழை கொள் புனலுக்கு ஈயும் இளையோள் நிலைமை காண்-மின் – சிந்தா:4 918/4
நான நீரில் கலந்து நலம் கொள் பூம் பட்டு ஒளிப்ப – சிந்தா:4 923/1
தடம் கொள் வெம் முலை தாமரை வாள் முகத்து – சிந்தா:4 950/2
சிவிறியின் மாறு தூயும் குங்குமம் எறிந்தும் தேம் கொள்
உவறு நீர் உழக்கி ஓட்டி உடை புறம் கண்டு நக்கு – சிந்தா:4 966/1,2
குருதி கொள் மருப்பிற்று ஆகி குஞ்சரம் சிதைந்தது என்ன – சிந்தா:4 974/2
பின்னை தான் ஆவது ஆக என்று எண்ணி பிணை கொள் நோக்கி – சிந்தா:4 976/3
நிறத்து எறிந்து பறித்த நிணம் கொள் வேல் – சிந்தா:4 993/1
மொய் கொள் சிந்தையின் மூங்கையும் ஆயினேன் – சிந்தா:4 997/2
களி கொள் காமத்தில் கையறவு எய்தி தன் – சிந்தா:4 1001/3
என் அமர்ந்தது உரைத்து கொள் நீ என – சிந்தா:4 1030/2
மறம் கொள் வெம் கதிர் வேலவன் வார் கழல் – சிந்தா:4 1034/1
நவ்வியம் பிணை கொள் நோக்கி நகை முக விருந்து செய்தான் – சிந்தா:4 1046/4
நோக்கன்-மின் நாணும் கண்டீர் நுதி கொள் நாகரிகன் என்பார் – சிந்தா:4 1110/4
வாசம் கொள் தாரினானை மார்பு போழ்ந்து உருட்டி இட்டேம் – சிந்தா:4 1164/4
காளை நீ கடந்து செல்லும் காமரு கவின் கொள் நாடே – சிந்தா:5 1198/4
முட்டு உடை முடுக்கரும் மொய் கொள் குன்றமும் – சிந்தா:5 1216/2
இறுதி கண் இன்பம் தூங்கும் இரும் கனி இவை கொள் என்றான் – சிந்தா:5 1236/4
பண்பு கொள் குணம் கொள் கீதம் பாணியில் பாடுகின்றான் – சிந்தா:5 1241/4
பண்பு கொள் குணம் கொள் கீதம் பாணியில் பாடுகின்றான் – சிந்தா:5 1241/4
முகில் தலை விலங்கிய மொய் கொள் நீள் கொடி – சிந்தா:5 1251/2
பவழம் கொள் கோடு நாட்டி பைம்பொனால் வேலி கோலி – சிந்தா:5 1268/1
ஊறு கொள் சிங்கம் போல உயக்கமோடு இருந்த நம்பி – சிந்தா:5 1284/1
நீர் கொள் மா கடல் அனாற்கு நிகர் இல்லை நிலத்தில் என்றான் – சிந்தா:5 1303/4
மணம் கொள் பூ மிசை மை வரை மைந்தனோ – சிந்தா:5 1311/2
பகை கொள் மாலையும் பையுள் செய் ஆம்பலும் – சிந்தா:5 1314/3
எரி கொள் வேலவன் ஏகினன் என்பவே – சிந்தா:5 1321/4
இன்று இ பூண் கொள் இள முலை சாந்து அலால் – சிந்தா:5 1332/2
அள் இலை வேல் கொள் மன்னற்கு அமைச்சன் அஃது அமைந்தது என்றான் – சிந்தா:5 1341/4
வென்றி கொள் வேலினாற்கே பான்மையும் விளைந்தது அன்றே – சிந்தா:5 1342/4
கொலை கொள் வேலவன் கூடலன் ஏகினான் – சிந்தா:5 1371/1
இலை கொள் பூண் நுமக்கு என் செயும் ஈங்கு எனா – சிந்தா:5 1371/2
மலை கொள் சந்தனம் வாய் மெழுக்கிட்ட தன் – சிந்தா:5 1371/3
முலை கொள் பேர் அணி முற்றிழை சிந்தினாள் – சிந்தா:5 1371/4
தேனும் வழங்கும் பைம் தார் விசையை சிறுவன் தேம் கொள்
நானம் வழங்கும் கோதை நைய வெய்ய ஆய – சிந்தா:6 1412/2,3
சிலை கொள் நாணின் தீரா திருந்து கற்பின்னவர்-தம் – சிந்தா:6 1413/1
இலை கொள் பூம் தார் உழுத இன்ப வருத்தம் நீங்க – சிந்தா:6 1413/2
முலை கொள் கண்கள் கண்ணின் எழுதி முள்கு மொய்ம்பன் – சிந்தா:6 1413/3
மலை கொள் கானம் முன்னி மகிழ்வோடு ஏகுகின்றான் – சிந்தா:6 1413/4
கனி கொள் வாழை காட்டுள் கருமை மெழுகியவை போன்று – சிந்தா:6 1414/1
முருகு விம்மு குழலார் போல மொய் கொள் தும்பி – சிந்தா:6 1415/2
நனை கொள் போது வேய்ந்து நாதன் பாடுகின்றான் – சிந்தா:6 1417/4
பனி கொள் பூம் பொழில் பள்ளி கண்டான்-அரோ – சிந்தா:6 1421/4
மன்றல் கொள் மார்பினான் வந்து ஒரு ஆல் நிழல் – சிந்தா:6 1459/3
உருவு கொள் தட கையின் உருவு கொண்டவே – சிந்தா:6 1462/4
உலம் கொள் தோள் உறு வலி நோக்கும் ஒத்தவே – சிந்தா:6 1471/4
தாள் உடை தடம் கொள் செவ்வி தாமரை போது போலும் – சிந்தா:6 1506/1
கனி கொள் காமம் கலந்து உயிர் ஒன்றலின் – சிந்தா:6 1510/1
பனி கொள் மா மதி போல் பசப்பு ஊர யான் – சிந்தா:6 1510/3
மாழை கொள் முகத்தின் தோன்றி வளை கடல் முளைத்தது அன்றே – சிந்தா:6 1541/4
தேம் கொள் மார்பு-இடை திளைக்கும் செம்பொன் ஆரம் ஒத்து உளவே – சிந்தா:7 1559/4
குழை கொள் வாள் முகத்து கோல் வளையை காணான் குழைந்து அழுகின்ற – சிந்தா:7 1593/1
நிறம் கொள் ஆரம் பைம் பூண் நிழல் குண்டலம் – சிந்தா:7 1605/2
புணர் மருப்பு யானையின் புயல் கொள் மும்மதம் – சிந்தா:7 1621/1
கொண்டு அவற்கு அளித்தது ஓர் குளிர் கொள் பொய்கையே – சிந்தா:7 1622/4
அலர் மிசை பெடையின் ஊடல் அன்பு கொள் சேவல் நீக்கி – சிந்தா:7 1625/3
கோமாற்கு உய்ப்பன் கொள் பயன் மிக்கோன் கொலை வேலான் – சிந்தா:7 1638/2
இலை கொள் பைம் பூண் இள முலையாள் போகி கனகமாலை – சிந்தா:7 1670/3
குளிர் கொள் சாந்து ஆற்றி பொன் ஆலவட்டம் கொண்டு ஏந்தி வீச – சிந்தா:7 1673/3
சளி கொள் சந்தின் கொழும் சாந்தம் ஆகம் முழுதும் மெழுகினாள் – சிந்தா:7 1673/4
முடி கெழு மன்னன் சொல்ல மொய் கொள் வேல் குருசில் தேற்றான் – சிந்தா:7 1685/1
முற்பட கண்டு நோக்கி முறுவல் கொள் முகத்தன் ஆகி – சிந்தா:7 1710/3
அண்ணல் அம் கதிரும் அத்தம் அடைந்து செ வான் கொள் அந்தி – சிந்தா:7 1733/2
உறை கொள் வாளினோடு ஒண் சுடர் வேல் மின – சிந்தா:7 1776/2
வகை கொள் மேகலை மங்கையர் நெஞ்சமும் – சிந்தா:7 1816/2
நிலை கொள் மன்னர் வழக்கு என நேர்பவே – சிந்தா:8 1919/4
கொற்றம் கொள் குறி கொற்றவற்கு என்பவே – சிந்தா:8 1921/4
கரும்பின் மேல் தொடுத்த தேன் கலி கொள் தாமரை – சிந்தா:8 1936/1
துன்னரும் களி கொள் காம கொழும் கனி சுவைத்து விள்ளான் – சிந்தா:8 1985/4
வேம் எனக்கு உடம்பு எனும் வேய் கொள் தோளியை – சிந்தா:9 2001/2
வண்டு தேன் சிலை கொள் நாணா மா தளிர் மலர்கள் அம்பா – சிந்தா:9 2003/1
பால் நலம் கொள் தீம் கிளவி பவித்திரமும் நல்க – சிந்தா:9 2024/3
தேன் கொள் அமிர்து ஆர்ந்து செழும் தார் குழைய சேர்ந்தார் – சிந்தா:9 2034/4
பரு மணி பதம் கொள் நாக பை என பரந்த அல்குல் – சிந்தா:9 2069/1
கெண்டையும் சிலையும் திங்கள் இளமையும் கிடந்து தேன் கொள்
தொண்டை அம் கனியும் முத்தும் தொழுதக அணிந்து தூங்கும் – சிந்தா:9 2076/1,2
நாணொடு மிடைந்த தேன் கொள் நடுக்குறு கிளவி கேட்டே – சிந்தா:9 2094/1
இழை வளர் முலையார் சாயல் போல் தோகை இறை கொள் பூம் குறிஞ்சியும் இறந்தார் – சிந்தா:10 2105/4
ஆங்கு அவன் ஒருவன் ஆகி அன்பு எனும் அயில் கொள் வாளால் – சிந்தா:10 2176/2
நல் நிற மாவின் மேலான் நலம் கொள் தார் நபுலன் என்பான் – சிந்தா:10 2257/2
வென்றி கொள் சரங்கள் மூழ்கி மெய் மறைத்திட்டு மின் தோய் – சிந்தா:10 2272/3
பொங்கு மா நிரை புரளவும் பொலம் கொள் தேர் பல முறியவும் – சிந்தா:10 2306/3
கோடி பட்டின் கொள் கொடி கூட புனைவாரும் – சிந்தா:11 2331/2
வளம் கொள் மாநகர் மழ கதிர் குழீஇயின போல – சிந்தா:11 2361/3
மோடு கொள் நிலா முளைத்து எழு பருதி கண்டு அறியா – சிந்தா:12 2379/1
தேம் கொள் மாலையும் திலகமும் அணிந்த திண் குணத்த – சிந்தா:12 2387/3
வளம் கொள் மாலைகள் சூடி முத்து அணிந்து வண் முரசம் – சிந்தா:12 2388/3
களம் கொள் வேழத்தின் ஏற்றினர் கடி முரசு அறைவான் – சிந்தா:12 2388/4
மோடு கொள் முழவின் முழக்கு ஈண்டிய – சிந்தா:12 2399/3
திரு கொள் மாங்கனி தெளித்த தேறலை – சிந்தா:12 2402/2
மழை கவின்று எழுந்த வார் கொள் மணி நிற அறுகை நெய் தோய்த்து – சிந்தா:12 2416/3
வளம் கொள் மா மணி கூடம் சேர்த்தினார் – சிந்தா:12 2420/3
நாகம் மருப்பின் இயன்ற தோடும் நலம் கொள் சுறவு குழையும் – சிந்தா:12 2440/1
முத்து உமிழ் திரைகள் அங்கம் மொய் கொள் பாதாலம் முத்தீ – சிந்தா:12 2462/1
முரசொடு முழங்கி ஆர்ப்ப மொய் கொள் வேல் மன்னர் ஆர்ப்ப – சிந்தா:12 2467/3
கொள் கொடி குழாத்தினாலும் கொழு நறும் புகையினாலும் – சிந்தா:12 2527/2
பண் கொள் சொல்லார் மாமை நீங்கி பைம்பொன் போர்த்த படா முலைகளும் – சிந்தா:12 2589/2
மண் கொள் வேல் மன்னர் நண்பின்மையை வையக்கு எல்லாம் உடன் அறையவோ – சிந்தா:12 2589/3
பொறி கொள் பூம் சிலம்பு மேகலைகளும் புணர்ந்த இன்னியங்கள் ஆர்ப்ப வேந்தன் – சிந்தா:12 2594/3
முனியாது தான் காண மொய் கொள் மாடத்து எழுதுவித்தாள் – சிந்தா:13 2603/4
கார் கொள் குன்று அன கண் கவர் தோளினான் – சிந்தா:13 2668/1
நீர் கொள் நீர் அணி நின்று கனற்றலின் – சிந்தா:13 2668/2
வார் கொள் மென் முலை வம்பு அணி கோதையார் – சிந்தா:13 2668/3
ஏர் கொள் சாயல் உண்டாடும் மற்று என்பவே – சிந்தா:13 2668/4
முத்தார் மருப்பின் இடை வளைத்த முரண் கொள் யானை தட கையின் – சிந்தா:13 2693/1
உடுத்த சாந்தின் மிசை செக்கர் ஒளி கொள் முந்நாள் பிறை ஏய்ப்ப – சிந்தா:13 2695/3
திண் நிலை பலவின் தேம் கொள் பெரும் பழம் கொண்டு கீறி – சிந்தா:13 2724/3
நலம் கொள் சாரணர் நாதன் கோயிலை – சிந்தா:13 2743/2
வடி கொள் கண்ணியர் மனம் குழைந்து அநங்கன் என்று இரங்க – சிந்தா:13 2757/2
தேம் கொள் பூம் கண்ணி திரு முடி திலக வெண்குடையோய் – சிந்தா:13 2761/1
நலம் கொள் தீம் பால் குண கடலும் உடையார் நம்மை உடையாரே – சிந்தா:13 2813/4
மொய் அமர் ஞாட்பினுள் முரண் கொள் மன்னவர் – சிந்தா:13 2819/1
மறம் புரி கொள் நெஞ்சம் வழியா புகுந்து ஈண்டி – சிந்தா:13 2868/2
குன்று என மருண்டு கோல மணி வண்டும் குழாம் கொள் தேனும் – சிந்தா:13 2903/1
நூற்கு இடம் கொடுத்த கேள்வி நுண் செவி மண் கொள் ஞாட்பில் – சிந்தா:13 2916/1
மோட்டு இள முகையின் மொய் கொள் கொக்கு உகிர் நிமிரல் வெண் சோறு – சிந்தா:13 2972/2
ஊட்டுறு கறி கொள் தேமாங்கனி சுவை தயிரொடு ஏந்தி – சிந்தா:13 2972/3
திங்கள் நான்கு அவையும் நீங்க திசை செல்வார் மடிந்து தேம் கொள்
பங்கய பகை வந்து என்ன பனி வரை உருவி வீசும் – சிந்தா:13 3072/1,2
குழை தலை பிண்டியான் குளிர் கொள் நல்லறம் – சிந்தா:13 3109/3
முளைத்து எழு பருதி மொய் கொள் முழங்கு அழல் குளித்ததே போல் – சிந்தா:13 3116/1
இலை கொள் பூணினார் இதயம் போழ்ந்ததே – சிந்தா:13 3123/4
குஞ்சி ஏற்றது குறி கொள் நீ எனா – சிந்தா:13 3125/2
மலர்ந்து வாய் வைத்தார் மணி கொள் வள்ளத்தே – சிந்தா:13 3130/3
நலம் கொள் சாயலார் நடுங்கி நையவே – சிந்தா:13 3130/4
செந்தாமரைக்கு செழு நாற்றம் கொடுத்த தேம் கொள்
அம் தாமரை ஆள் அகலத்தவன் பாதம் ஏத்தி – சிந்தா:13 3144/1,2
செய் வினை என்னும் முந்நீர் திரை-இடை முளைத்து தேம் கொள்
மை வினை மறு இலாத மதி எனும் திங்கள் மாதோ – சிந்தா:13 3145/1,2

TOP


கொள்-மின் (2)

யாம் மகள் ஈதும் நீர் மகள் கொள்-மின் என யாரும் – சிந்தா:4 1056/1
நங்கையை செற்றது ஈங்கு தீர்த்து நீர் கொள்-மின் நாடும் – சிந்தா:5 1275/2

TOP


கொள்-மினே (1)

தெள்ளியீர் அறத்திறம் தெரிந்து கொள்-மினே – சிந்தா:13 2931/4

TOP


கொள்க (9)

கொல் நெறியில் பெரியாய் இது கொள்க என – சிந்தா:1 237/2
மன் நிரை பெயர்த்து மைந்தர் வந்தனர் கொள்க வாள் கண் – சிந்தா:2 440/1
குரு மணி முடியின் தேய்த்த தரன் தமர் கொள்க என்றான் – சிந்தா:3 557/4
அல்லவும் கொள்க என்றான் அணங்கு உடை நிணம் கொள் வேலான் – சிந்தா:3 558/4
ஆசை மாக்களொடு அந்தணர் கொள்க என – சிந்தா:4 911/1
வல்லவன் மந்திரம் மூன்றும் கொள்க என – சிந்தா:5 1217/3
கொடியிற்கு ஒத்த இவை என்றாள் நம்பியும் கொள்க என்றான் – சிந்தா:7 1654/2
கொய் பூம் கோதை மடவார் கொற்றம் கொள்க என்று ஏத்த – சிந்தா:10 2198/2
சுரந்து கொள்க என சுமக்க நல்குவார் – சிந்தா:12 2401/4

TOP


கொள்கை (1)

பொறி தவ நெருங்க நோற்று புகர் அற நிறைந்த கொள்கை
செறி தவ விசயை பாதம் சென்னியின் வணங்கி மீண்டு – சிந்தா:7 1818/1,2

TOP


கொள்கைத்தால் (1)

கொழிப்பரும் பொன்னின் தோன்றும் கொள்கைத்தால் கொடியே என்றான் – சிந்தா:7 1584/4

TOP


கொள்கைத்தே (1)

கூடி மற்று அதன் புறம் குலாய கொள்கைத்தே – சிந்தா:4 1007/4

TOP


கொள்கையம் (1)

குலத்தின் குன்றிய கொள்கையம் அல்லதூஉம் – சிந்தா:8 1924/2

TOP


கொள்கையர் (1)

அரிய கொள்கையர் ஆர் அழல் ஐந்தினுள் – சிந்தா:6 1423/1

TOP


கொள்கையாற்கு (1)

வஞ்சம் இல் கொள்கையாற்கு பாவம் வந்து அடைந்தது ஆக – சிந்தா:1 396/2

TOP


கொள்கையான் (2)

சோர்வு இல் கொள்கையான் தோற்றம் நீங்கினான் – சிந்தா:2 409/4
வஞ்சம் இல் கொள்கையான் சொல் அமிர்தினால் வற்புற்றானே – சிந்தா:4 1122/4

TOP


கொள்கையின் (1)

குஞ்சரம் முழங்கு தீயில் கொள்கையின் மெலிந்து இ மூதூர் – சிந்தா:1 396/3

TOP


கொள்கையீர் (1)

எஞ்சல் இல் கொள்கையீர் எண்ணி சூழ்-மின்களே – சிந்தா:7 1828/4

TOP


கொள்கையேற்கு (1)

இன்ன கொள்கையேற்கு ஏலாது என்ன இலங்கு எயிற்றினாள் – சிந்தா:7 1669/3

TOP


கொள்ப (1)

இ நீர என் சொல் பழுது-ஆயினும் கொள்ப அன்றே – சிந்தா:0 5/3

TOP


கொள்பவர் (2)

நயந்து கொள்பவர் இன்மையின் நல் நகர் – சிந்தா:3 533/3
கொடுப்பவர் கொள்பவர் வீழ்த்த பல் கலம் – சிந்தா:3 831/3

TOP


கொள்பவரும் (1)

பல் சரம் வழங்குவாரும் பரிவு கொள்பவரும் ஆனார் – சிந்தா:10 2179/4

TOP


கொள்பவே (1)

உய் வகை அரிது என உடலம் கொள்பவே – சிந்தா:5 1205/4

TOP


கொள்வதே (1)

விண் இயங்கு அருக்கன் வீழ்ந்து மீன் நிலம் கொள்வதே போல் – சிந்தா:13 3085/1

TOP


கொள்வல் (2)

நும்முடை திருவும் தேசும் நோக்கு-மின் கொள்வல் என்றான் – சிந்தா:3 771/4
மாடம் புக்கு அநங்கன் பேணி வரம் கொள்வல் நாளை என்றாள் – சிந்தா:9 2052/4

TOP


கொள்வார் (4)

ஏண் இகந்து இலேசு நோக்கி இரு முதல் கெடாமை கொள்வார்
சேண் இகந்து உய்ய போ நின் செறி_தொடி ஒழிய என்றார் – சிந்தா:3 770/3,4
மன்மதன் மணி குரல் மருட்டும் என்று மால் கொள்வார்
இன்னது இன்று இயக்கரின் இயக்க வந்தது என்று தம் – சிந்தா:9 2036/1,2
வருத்தும் காஞ்சிரமும் வேம்பும் வாய் கொள்வார் யாவர் சொல்லாய் – சிந்தா:13 2722/4
உழ வித்தி உறுதி கொள்வார் கொண்டு உய்ய போகல் வேண்டி – சிந்தா:13 3114/1

TOP


கொள்வாள் (1)

பெறல் அரும் பாவை கொள்வாள் பெரிய தோள் நீட்டினாளே – சிந்தா:5 1270/4

TOP


கொள்வான் (5)

இனம் சேரா ஆகி இளையார் உயிரின் மேல் எண்ணம் கொள்வான்
புனம் சேர் கொடி முல்லை பூம் பவளத்துள் புக்கு பூத்த போலும் – சிந்தா:3 636/1,2
கொள்வான் உலகுக்கு ஓர் கூற்று ஈன்றாள் அம்மவோ கொடியவாறே – சிந்தா:3 638/4
மரகத மணி பசும் காய் கொள்வான் குலை – சிந்தா:3 826/1
பெருமகன் எண்ணம் கொள்வான் அமைச்சரோடு ஏறினானே – சிந்தா:10 2140/4
அடி மலர் பரவ ஏறி ஆர் அமிர்து அரிதின் கொள்வான்
கடி மலர் கமலத்து அன்ன கையினை மறித்து கொள்ளான் – சிந்தா:13 3073/2,3

TOP


கொள்வு (1)

பிழிந்து கொள்வு அனைய பெண்மை பெய் வளை தோளி-தன்னோடு – சிந்தா:6 1496/3

TOP


கொள்வேல் (1)

போர் கொள்வேல் மன்னன் எல்லா கலைகளும் புகன்று கேட்டு – சிந்தா:5 1303/3

TOP


கொள்ள (18)

விண் இடம் மள்ளர் கொள்ள மிறைக்கொளி திருத்தினானே – சிந்தா:1 284/4
கொடி பூத்து உதிர்ந்த தோற்றம் போல் கொள்ள தோன்றி அணங்கு அலற – சிந்தா:1 353/3
உரை அகம் கொள்ள உணர்த்தினன் ஆகி – சிந்தா:3 521/1
மன் மகர வெல் கொடியான் மால் கொள்ள கால் கொண்ட முலையினாளை – சிந்தா:3 644/3
உள்ளம் கொள்ள உணர்த்திய பின் அலால் – சிந்தா:4 889/1
வேய் நிகர் இல்ல தோளி விஞ்சையால் விடுத்து கொள்ள
போய் உயிர் வாழ்தல் வேண்டேன் என பொருள் சிந்திக்கின்றான் – சிந்தா:4 1152/3,4
கொள்ள தான் முரலலுற்று கோல் அமை வீணை கொண்டாள் – சிந்தா:7 1696/4
தானுறப்பண்ணி திண் தேர் தம்பி கோல் கொள்ள ஏறி – சிந்தா:7 1860/2
கண் முகத்து உறுத்தி தூய்மை கண்டலால் கொள்ள வேண்டா – சிந்தா:8 1893/2
மன் இயல் பாண்டில் பண்ணி மடந்தை கோல் கொள்ள வையம் – சிந்தா:9 2054/3
குனி மருப்பு உதிரம் தோய்ந்த குஞ்சரம் கொள்ள உந்தி – சிந்தா:10 2273/2
கோட்டு மண் கொள்ள நின்றான் குருசில் மண் கொள்ள நின்றான் – சிந்தா:10 2294/4
கோட்டு மண் கொள்ள நின்றான் குருசில் மண் கொள்ள நின்றான் – சிந்தா:10 2294/4
குஞ்சி அம் குமரர் தங்கள் மறம் பிறர் கவர்ந்து கொள்ள
அஞ்சி இட்டு ஓடி போகின் ஆண்மை யார் கண்ணது அம்மா – சிந்தா:10 2300/3,4
முலை முத்தம் கொள்ள சாந்தம் அழிந்து தார் முருகு விம்மும் – சிந்தா:10 2312/2
பண் உரை மகளிர் மாலை பைம் துகில் கவர்ந்து கொள்ள
கண் உரை மகளிர் சேர்ந்து கார் இருள் திவளும் மின் போல் – சிந்தா:13 2663/1,2
எண் ஆய வான் நெடும் கண் மெய் கொள்ள ஏமுற்று – சிந்தா:13 2956/3
தான் உடை உலகம் கொள்ள சாமி நாள் சார்ந்தது அன்றே – சிந்தா:13 3113/4

TOP


கொள்ளப்பட்ட (2)

வீட்டரும் சிறையில் தேவன் விடுத்து உய கொள்ளப்பட்ட
கோட்டம் இல் குணத்தினான் போய் என் செய்கின்றான்-கொல் என்னில் – சிந்தா:5 1166/1,2
குருதி வாள் ஒளி அரவினால் கொள்ளப்பட்ட வெண் திங்கள் போல் – சிந்தா:10 2308/1

TOP


கொள்ளா (1)

குறு நெறி பயின்ற கூந்தல் குறும் பல் கால் ஆவி கொள்ளா
சிறு நுதல் புருவம் ஏற்றா சேர் துகில் தானை சோர – சிந்தா:7 1572/2,3

TOP


கொள்ளாத (1)

கொள்ளாத இன்ப கடல் பட்டனன் கோதை வேலான் – சிந்தா:2 491/4

TOP


கொள்ளாது (2)

கரும்பு எறி கடிகையோடு நெய் மலி கவளம் கொள்ளாது
இரும்பு செய் குழவி திங்கள் மருப்பு-இடை தட கை நாற்றி – சிந்தா:4 1076/2,3
ஆற்று உணா கொள்ளாது அடி புறத்து வைப்பீரே அல்லீர் போலும் – சிந்தா:6 1550/2

TOP


கொள்ளார் (2)

கயல் கணின் அளவும் கொள்ளார் கவற்சி உள் கவற்சி கொண்டார் – சிந்தா:5 1393/3
நா செறு பராவு கொள்ளார் நமர் பிறர் என்றும் உள்ளார் – சிந்தா:13 2825/4

TOP


கொள்ளான் (1)

கடி மலர் கமலத்து அன்ன கையினை மறித்து கொள்ளான்
முடி தவ கடலை நீந்தி இன்னணம் முற்றினானே – சிந்தா:13 3073/3,4

TOP


கொள்ளி (4)

கொல் புனை செய் கொள்ளி பெரும் கொக்கு எழில் செய் கூகை – சிந்தா:1 102/3
அகில் கொண்ட கொள்ளி வட்டம் ஆருயிர் மேயும் நேமி – சிந்தா:3 796/1
கொள்ளி மண்டிலம் போல் கொடிபட திரிந்திடுவ – சிந்தா:7 1771/3
ஒள் அழல் கொள்ளி வட்டம் போல் குலாய் சுழல பொன் ஞாண் – சிந்தா:10 2203/2

TOP


கொள்ளியும் (1)

கை விசை முறுக்கி வீசும் கொள்ளியும் கறங்கும் ஏய்ப்ப – சிந்தா:2 448/1

TOP


கொள்ளின் (2)

வாளினால் மலைந்து கொள்ளின் வாழ்க நும் கலையும்-மாதோ – சிந்தா:3 749/2
வாய்ப்படல் இன்றி பொன்றும் வல்லன் ஆய் மன்னன் கொள்ளின்
நீத்த நீர் ஞாலம் எல்லாம் நிதி நின்று சுரக்கும் அன்றே – சிந்தா:13 2907/3,4

TOP


கொள்ளீர் (2)

ஆற்று உணா கொள்ளீர் அழகு அலால் அறிவு ஒன்றும் இலிரே போலும் – சிந்தா:6 1550/4
வஞ்சித்தீர் மணி செய் தோள்காள் வாங்குபு தழுவி கொள்ளீர்
நெஞ்சம் நீர் வலியீர் ஆகி நிற்பீரோ நீரும் என்பார் – சிந்தா:13 2949/3,4

TOP


கொள்ளும் (8)

கோவை அற்று உதிர்ந்தன கொள்ளும் நீரர் இன்மையின் – சிந்தா:1 67/3
உதிர்ந்தது சேனை ஈட்டம் கூற்றொடு பொருது கொள்ளும்
கரும் தடம் கண்ணி அன்றி காயம் ஆறு ஆக ஏகும் – சிந்தா:2 441/2,3
இன் உயிர் கவர்ந்து தீமை இனி கொள்ளும் உடம்பினாலும் – சிந்தா:3 799/3
கலை முத்தம் கொள்ளும் அல்குல் கார் மழை மின் அனார்-தம் – சிந்தா:10 2312/1
மலை முத்தம் கொள்ளும் மார்பின் மன்னனும் கண்டு காய்ந்தான் – சிந்தா:10 2312/3
சிலை முத்தம் கொள்ளும் திண் தோள் செம்மலும் தீயின் சேந்தான் – சிந்தா:10 2312/4
கொள்ளும் தீம் சொல் அலங்கார பூம்_கொடியை புல்லி மணி குவட்டினை – சிந்தா:12 2591/3
ஆய் நிற குவளை அஞ்சி குறு விழி கொள்ளும் வாள் கண் – சிந்தா:13 2998/2

TOP


கொள்ளை (5)

கொள்ளை கொண்ட கொழு நிதி குப்பையை – சிந்தா:1 36/2
அரு மணி அரசர் ஆவி அழல் அம்பின் கொள்ளை சாற்றி – சிந்தா:10 2295/3
உவந்து பேய் கணம் ஆடவும் ஓரி கொள்ளை கொண்டு உண்ணவும் – சிந்தா:10 2310/2
மாந்தர் கொள்ளை கொண்டு உண்ண மா நிலம் – சிந்தா:12 2403/3
நனை மலர் பிண்டி நாதன் நல் அறம் கொள்ளை சாற்றி – சிந்தா:13 3051/2

TOP


கொள (25)

விண்ணகம் இருள் கொள விளங்கு வெண் மதி – சிந்தா:1 198/3
வீடல் இன்றி கொள பெறுவார் விலக்கல் வேண்டா வீழ்ந்தீர்க்கு – சிந்தா:1 307/3
கரும் கை களிறும் கம்பலமும் காசும் கவிகள் கொள வீசி – சிந்தா:1 308/3
திருந்து தகர செம் நெருப்பில் தேன் தோய்த்து அமிர்தம் கொள உயிர்க்கும் – சிந்தா:1 349/1
மறுத்து ஆங்கே சிறகு உளர்ந்து மகிழ்வு ஆனா கொள தேற்றி – சிந்தா:3 650/3
கொள உளைந்து எழுவது அல்லால் கூடுதல் நுங்கட்கு ஆமோ – சிந்தா:3 751/4
தான் கொள பாய ஓடி சாந்து கோய் புகிய செல்வ – சிந்தா:3 764/2
வண்டு இனம் மிசை கொள வாச பூ சுமை – சிந்தா:3 827/3
மொய் கொள பிறழ்ந்து முத்தார் மருப்பு-இடை குளித்து கால் கீழ் – சிந்தா:4 983/2
தரிக்கிலாள் காம செம் தீ தலை கொள சாம்பினாளே – சிந்தா:5 1259/4
சீர் கொள செய்த செம்பொன் அடைப்பையுள் பாகு செல்ல – சிந்தா:5 1303/1
கோடு தையா குழிசியோடு ஆரம் கொள குயிற்றிய – சிந்தா:7 1650/1
கொடு வெம் சிலையை கொளை அமைத்து கொதி நீர் பகழி கொள வாங்கி – சிந்தா:7 1659/1
சிறு கண் யானையின் இனம் சேர்ந்து சேவகம் கொள
துறுகல் என்று உணர்கலா துள்ளி மந்தி மக – சிந்தா:8 1897/1,2
கோல நீள் கொழும் குருதி கொள வீழ்ந்து கிடந்தன – சிந்தா:10 2238/2
முனைவன் தொழுது முடி துளக்கி முகந்து செம்பொன் கொள வீசி – சிந்தா:11 2357/1
நோக்கு ஒழிந்து ஒடுங்கினீர்க்கும் நோய் கொள சாம்பினீர்க்கும் – சிந்தா:11 2376/1
வளம் கொள பூத்த கோல மலர் அடி கழீஇய பின்றை – சிந்தா:12 2469/2
கொள கொடுத்து அயா உயிர்த்தான் கொற்றவன் என்ப அன்றே – சிந்தா:12 2570/4
கொம்பின் கொள ஒசிந்து பிச்சை என கூறி நிற்பாள் கண்டு – சிந்தா:13 2624/3
குருதி கண் கொள குணமாலை ஊடினாள் – சிந்தா:13 2678/3
உய்த்து ஆங்கு அதனுள் கொள அழுத்தி குவளை செவி தாது உறுத்தாரே – சிந்தா:13 2693/4
கூட செம்பொன் கொள தேய்த்து கொண்டு நாளும் வாய் உறீஇ – சிந்தா:13 2703/2
விழா கொள விரிந்தது வீரன் பிண்டியே – சிந்தா:13 3012/4
கொழுந்து மலரும் கொள குயிற்றி குலாய சிங்காதனத்தின் மேல் – சிந்தா:13 3021/2

TOP


கொளத்தகு (1)

கொளத்தகு திவவு திங்கள் கோள் நிரைத்து அனைய ஆணி – சிந்தா:3 559/3

TOP


கொளப்பட்டாள் (1)

வேட்கை நாகத்தின் மீட்டும் கொளப்பட்டாள் – சிந்தா:5 1292/4

TOP


கொளல்-பாலர் (1)

பொற்பா இழைத்து கொளல்-பாலர் புலமை மிக்கார் – சிந்தா:0 4/4

TOP


கொளா (3)

கங்கையின் சுழி அலைக்கும் கண் கொளா நுடங்கு இடையை – சிந்தா:1 172/2
கவாய் கிடந்து அணங்கு நாறும் கண் கொளா பட்டு உடுத்தாள் – சிந்தா:12 2444/3
கள் செய் மாலையார் கண் கொளா துகில் – சிந்தா:13 2685/2

TOP


கொளாதன (1)

கனி மயிர் குளிர்ப்பன கண் கொளாதன
எலி மயிர் போர்வை வைத்து எழினி வாங்கினார் – சிந்தா:12 2471/2,3

TOP


கொளீஇ (5)

வேட்டவற்றின் ஊறு உளார் வெருளி மாந்தர் போர் கொளீஇ
காட்டி ஆர்க்கும் கௌவையும் கடியும் கௌவை கௌவையே – சிந்தா:1 73/3,4
நீலம் நன்கு தெளித்து நிறம் கொளீஇ
கோலம் ஆக எழுதிய போல் குலாய் – சிந்தா:4 896/1,2
இட்டனன் இரண்டுடன் இமிழ் கொளீஇ இலங்கு பொன் – சிந்தா:7 1835/3
களி கயல் மழை கணார் காமம் காழ் கொளீஇ
விளித்த இன் அமிர்து உறழ் கீதம் வேனலான் – சிந்தா:8 1941/2,3
கரும் கழல் ஆடவர் கரு வில் வாய் கொளீஇ
சொரிந்தனர் கணை மழை விசும்பு தூர்ந்ததே – சிந்தா:10 2224/3,4

TOP


கொளீஇய (2)

கொய் உளை புரவிகள் கொளீஇய திண் நுகம் – சிந்தா:10 2214/1
கடிப்பு வார் அங்குலி கொளீஇய கை துரந்து – சிந்தா:13 2830/1

TOP


கொளுத்தல் (1)

கொழும் களி உணர்வினாரை குணவதம் கொளுத்தல் ஆமோ – சிந்தா:1 378/4

TOP


கொளுத்தி (3)

குலவிய குருதி பட்டின் கலை நலம் கொளுத்தி இட்டான் – சிந்தா:3 673/4
குல பிறப்பு என்னும் கையால் கோல பாசம் கொளுத்தி
கலக்கி இன் காமம் பொங்க கடைந்திடுகின்ற காளை – சிந்தா:3 711/2,3
மாசு அறு கந்தின் மென் தோள் மணி தொடர் கொளுத்தி வாள் கண் – சிந்தா:7 1690/2

TOP


கொளும் (1)

ஏதிலம் யாங்கள் எல்லாம் இனி கொளும் உடம்பினானும் – சிந்தா:13 2885/2

TOP


கொளுவ (1)

விட்டு எரி கொளுவ நின்றாள் எரி உறு மெழுகின் நின்றாள் – சிந்தா:3 710/4

TOP


கொளுவி (1)

பூட்சி சால் ஒழுக்கம் என்னும் வயிர தாழ் கொளுவி பொல்லா – சிந்தா:1 381/2

TOP


கொளை (1)

கொடு வெம் சிலையை கொளை அமைத்து கொதி நீர் பகழி கொள வாங்கி – சிந்தா:7 1659/1

TOP


கொற்ற (7)

கூறினான் கொற்ற வேந்தன் கொழு நிதி நிலத்து மற்று உன் – சிந்தா:5 1284/2
கோப்பெருந்தேவி கொற்ற கோமகன் இவைகள் நாடி – சிந்தா:5 1343/1
குடை நிழல் கொற்ற வேந்தன் ஒரு மகன் காண குன்றா – சிந்தா:7 1863/1
குலம் தரு கொற்ற வேலான் கொடி நகர் காக்க என்றான் – சிந்தா:10 2141/4
கூகை கோயில் பகல் குழற கொற்ற முரசம் பாடு அவிந்து – சிந்தா:10 2173/3
குடின் பழியாமை ஓம்பின் கொற்ற வேல் மன்னர் மற்று உன் – சிந்தா:13 2911/1
கொண்டன கோடணை கொற்ற முற்றமே – சிந்தா:13 3013/4

TOP


கொற்றத்து (1)

அரு முடி அணிந்த கொற்றத்து அவந்தியன் முரசம் ஆர்ப்ப – சிந்தா:3 613/3

TOP


கொற்றம் (8)

குறைவு இன்றி கொற்றம் உயர தெவ்வர் தேர் பணிய – சிந்தா:0 27/2
கூத்து அறாத பள்ளியும் கொற்றம் அன்ன மங்கையர் – சிந்தா:1 154/3
உலந்தரு தோளினாய் நீ ஒருவன் மேல் கொற்றம் வைப்பின் – சிந்தா:1 204/3
கொற்றம் நீ கொடுக்கல் வேண்டும் குறை என குருசில் நேர்ந்தான் – சிந்தா:7 1647/3
கெடலரும்-குரைய கொற்றம் கெட பிறந்ததுவும் அன்றி – சிந்தா:8 1914/1
கொற்றம் கொள் குறி கொற்றவற்கு என்பவே – சிந்தா:8 1921/4
கொய் பூம் கோதை மடவார் கொற்றம் கொள்க என்று ஏத்த – சிந்தா:10 2198/2
ஒரு நாட்டு அரசு உணங்க உரவோன் கொற்றம் உயர்ந்ததே – சிந்தா:12 2582/4

TOP


கொற்றவற்கு (2)

கொற்றம் கொள் குறி கொற்றவற்கு என்பவே – சிந்தா:8 1921/4
ஓங்கு கொற்றவற்கு ஓதிய உயர் பெருநாளால் – சிந்தா:12 2387/1

TOP


கொற்றவன் (13)

வெற்றி வேல் மணி முடி கொற்றவன் ஒரு மகள் – சிந்தா:3 565/1
கொற்றவன் குலத்தின் வந்தான் கூறிய பொருள் இது ஆகும் – சிந்தா:3 607/2
கொற்றவன் குறிப்பு நோக்கி குஞ்சர பாகன் கூறும் – சிந்தா:4 1078/1
உருள் தேர் உயர் கொற்றவன் மைத்துனனே – சிந்தா:5 1381/4
கோல் தொடி புரிசையுள் கொற்றவன் நின்று ஐயன் – சிந்தா:7 1837/1
கொடு மரம் குழைய வாங்கி கொற்றவன் எய்த கோல்கள் – சிந்தா:10 2256/1
கோடி தானை கொற்றவன் காண்பான் இழை மின்ன – சிந்தா:11 2331/3
கோ தரு நிதியம் வாழ கொற்றவன் நகரோடு என்ன – சிந்தா:11 2376/3
குழை பொலிந்து இலங்கு காதின் கொற்றவன் இருந்த பின்றை – சிந்தா:12 2416/2
கோதை தாழ் குடையின் நீழல் கொற்றவன் பருதி ஆக – சிந்தா:12 2544/1
கொள கொடுத்து அயா உயிர்த்தான் கொற்றவன் என்ப அன்றே – சிந்தா:12 2570/4
குழைந்த தார் நெகிழ்ந்த தானை கொற்றவன் பெயர்ந்து போகி – சிந்தா:13 2720/2
கொற்றவன் தொழுது சேர்ந்தார் கொம்பு அனார் வாமன் கோயில் – சிந்தா:13 2738/3

TOP


கொற்றவனும் (1)

கூர்ந்து அமிழ்த மாரி என கொற்றவனும் சொன்னான் – சிந்தா:13 3104/4

TOP


கொற்றவனை (1)

கொண்டு உலகம் ஏத்தலின் அ கொற்றவனை ஒக்கும் – சிந்தா:3 599/2

TOP


கொற்றவி (1)

கொற்றவி மகனை நோக்கி கூறினள் என்ப நும் கோக்கு – சிந்தா:13 2609/1

TOP


கொறுகொறுப்ப (1)

என கொறுகொறுப்ப போலும் இள முலை பரவை அல்குல் – சிந்தா:9 2040/2

TOP


கொன் (9)

கொன் ஊர் கொடு வெம் சிலை கண்டு எதிர்கொண்டவாறும் – சிந்தா:0 21/4
கொன் இளம் பருதியும் குறு முயலின் குருதியும் போன்று – சிந்தா:1 173/3
கொன் ஒழுகு வேல் யவதத்தன் குளிர் தூங்கும் – சிந்தா:3 494/2
கொன் வளர் குவி முலை கோட்டில் தாழ்ந்தன – சிந்தா:4 1008/1
கொன் நெடிய வாள் கண் குருதத்தை சீதத்தன் – சிந்தா:7 1789/3
கொன் மலி மார்பன் பொன் தேர் கொடும் சிலை அறுப்ப சீறி – சிந்தா:10 2246/3
கொன் நிற களிற்றின் நெற்றி கூந்தல்மா பாய்வித்தானே – சிந்தா:10 2257/4
கொன் வாளினர் கொழும் தாரினர் கொடி மார்பினர் திரிந்தார் – சிந்தா:10 2264/4
கொன் முரண் தோன்ற வெம்பி கொலை களிற்று உழவன் ஆர்த்தான் – சிந்தா:10 2274/4

TOP


கொன்ற (9)

குனி வளர் சிலையை கொன்ற குவளை கண் கயலை கொன்ற – சிந்தா:2 486/2
குனி வளர் சிலையை கொன்ற குவளை கண் கயலை கொன்ற
இனி உளர் அல்லர் ஆயர் என சிலம்பு அரற்ற தந்து – சிந்தா:2 486/2,3
ஊனொடு தேனும் கள்ளும் உண்டு உயிர் கொன்ற பாவத்து – சிந்தா:5 1234/1
இடைமகன் கொன்ற இன்னா மரத்தினேன் தந்த துன்ப – சிந்தா:8 1914/3
யாழ் கொன்ற கிளவியாள் தன் அமிழ்து உறழ் புலவி நீக்கி – சிந்தா:9 2089/1
மின் தோய் வரை கொன்ற வேலோன் புகுதக – சிந்தா:10 2122/1
இல்லாளை அஞ்சி விருந்தின் முகம் கொன்ற நெஞ்சின் – சிந்தா:10 2319/1
ஈரம் கொன்ற பின் இருள் மணி சுடர் – சிந்தா:12 2422/1
கொழு மடல் பெண்ணை ஈன்ற குரும்பையும் செப்பும் கொன்ற
இழை முலை தடத்தினாள் தன் கணவனை காண ஏகி – சிந்தா:12 2526/1,2

TOP


கொன்றது (1)

கொடாம் பிற குமரி போருள் பிறர்க்கு என கொன்றது அன்றே – சிந்தா:3 806/4

TOP


கொன்றவாறும் (1)

நஞ்சு ஊறும் வேலான் பகை நாம் அற கொன்றவாறும் – சிந்தா:0 25/4

TOP


கொன்றாய் (2)

காட்டி எம்மை கொன்றாய் என கைதொழுது – சிந்தா:3 642/3
பெரிது அரிது இவனை கொன்றாய் பெறுக என சிறப்பு செய்தான் – சிந்தா:4 1165/4

TOP


கொன்றான் (2)

அட்டு உயிர் உடலம் தின்றான் அமைச்சனாய் அரசு கொன்றான்
குட்ட நோய் நரகம் தம்முள் குளிப்பவர் இவர்கள் கண்டாய் – சிந்தா:1 253/3,4
நிரோதனை அம்பின் கொன்றான் நித்தை நீள் பசலை பேரோர் – சிந்தா:13 3080/3

TOP


கொன்றிட (1)

விடுகலார் பாகரும் வெருவர கொன்றிட
பிடியொடும் கந்து அணைவு இன்றி நீர் உருள் பிளந்து – சிந்தா:7 1831/2,3

TOP


கொன்றிடு (1)

கொல்வது மேயினர் கொன்றிடு கூற்றினும் – சிந்தா:4 935/3

TOP


கொன்று (9)

கொன்று அவன் வேழம் வீழ்ப்ப மற்ற போர் களிற்றில் பாய்ந்து – சிந்தா:1 286/3
என்னை கொன்று இவள் கண் ஓடும் எல்லையில் ஒருவன் தோன்றி – சிந்தா:4 976/1
கரை கொன்று இரங்கும் கடலில் கலி கொண்டு கல் என் – சிந்தா:4 1063/1
கொன்று உயிர் கொணர ஓடும் கொழும் குடர் கண்ணி மாலை – சிந்தா:4 1080/2
என்னை இ கிருமி கொன்று என் தோழனை நினைப்பல் என்றான் – சிந்தா:4 1154/4
எரி கொன்று ஈன்ற இலை பலி போல் இருத்தியால் என் இன்னுயிரே – சிந்தா:7 1662/4
வில்லின் மா கொன்று வெள் நிண தடி விளிம்பு அடுத்த – சிந்தா:13 2751/1
சிலையினால் மாக்கள் கொன்று செழும் கடல் வேட்டம் ஆடி – சிந்தா:13 2770/1
துன்புற விலங்கு கொன்று சொரிந்து சோறு ஊட்டினார்க்கும் – சிந்தா:13 2828/3

TOP


கொன்றை (4)

கொய் மலர் கொன்றை மாலை குளிர் மதி கண்ணியாற்கு – சிந்தா:1 208/3
குரவம் நீடிய கொன்றை அம் கானின் வாய் – சிந்தா:5 1196/1
செறிந்த பொன் இதழ் பைம் தார் கொன்றை அம் செல்வற்கு குரவம் – சிந்தா:7 1563/2
சேட்டு இளம் கொன்றை திரு நிழல் துஞ்ச செம் பொறி வண்டு அவற்று அயலே – சிந்தா:10 2104/2

TOP


கொன்றையினான் (1)

பொலம் கொள் கொன்றையினான் சடை போல் மின்னி – சிந்தா:1 32/3

TOP


கொன்றையும் (1)

பூத்த கோங்கும் வேங்கையும் பொன் இணர் செய் கொன்றையும்
காய்த்து நின்று கண் தெறூஉம் காமர் வல்லி மாதரார் – சிந்தா:1 154/1,2

TOP


கொன்னும் (2)

கொன்னும் வையகம் கொழிக்கும் பழிக்கு என் செய்கோ தெய்வமே – சிந்தா:4 1149/4
கொன்னும் மா நாகம் கொண்டால் கொப்புள் ஆம் விரலின் தேய்த்தால் – சிந்தா:5 1288/3

TOP