கூ – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கூஉய் 1
கூகை 4
கூகையும் 1
கூசிக்கூசி 1
கூட்டம் 3
கூட்டரும் 1
கூட்டி 5
கூட்டில் 1
கூட்டினான் 1
கூட்டு 2
கூட்டுண்ட 1
கூட்டுணும் 1
கூட்டுள் 1
கூட்டுற 1
கூட்டுறும் 1
கூட 6
கூடகம் 1
கூடத்து 1
கூடம் 4
கூடலன் 1
கூடா 3
கூடாது 2
கூடார் 4
கூடாரம் 1
கூடி 14
கூடிய 5
கூடிற்று 1
கூடின்றே 1
கூடின 2
கூடினார் 1
கூடு 9
கூடுக 1
கூடுதல் 1
கூடுபு 1
கூடும் 2
கூடுமோ 1
கூத்தரின் 1
கூத்தாடி 1
கூத்தி 3
கூத்திகண் 1
கூத்தியர் 1
கூத்து 7
கூத்தும் 4
கூத்தொடு 1
கூதிர் 1
கூந்தல் 30
கூந்தல்மா 4
கூந்தலாய் 1
கூந்தலார் 1
கூந்தலாள் 1
கூந்தலில் 1
கூந்தலும் 1
கூந்தலுள் 1
கூந்தலை 3
கூந்தலோடு 1
கூந்தளம் 1
கூப்ப 1
கூப்பி 10
கூப்பிடு 1
கூப்பிய 2
கூப்பினாரே 1
கூப்புபு 1
கூம்பாத 1
கூம்பின் 3
கூம்பு 3
கூய் 3
கூயும் 1
கூர் 32
கூர்ந்த 1
கூர்ந்தது 1
கூர்ந்ததே 1
கூர்ந்து 2
கூர்ப்பு 2
கூர்ம் 2
கூர்வாள் 1
கூர 6
கூலி 1
கூலியா 1
கூவ 1
கூவல் 1
கூவலுள் 1
கூவி 2
கூவித்து 1
கூவுதியால் 1
கூவுநர் 1
கூழ் 2
கூழை 3
கூழையை 1
கூற்றங்கள் 1
கூற்றத்தில் 1
கூற்றத்து 1
கூற்றத்தை 1
கூற்றம் 21
கூற்றமே 2
கூற்றமோ 1
கூற்றரும் 1
கூற்றிற்கு 1
கூற்றின் 4
கூற்றினுக்கு 1
கூற்றினும் 2
கூற்றினை 1
கூற்று 22
கூற்றும் 3
கூற்றுவன் 3
கூற்றொடு 2
கூற்றொடும் 1
கூற்றோ 1
கூற 22
கூறப்பட்ட 1
கூறல் 3
கூறலும் 3
கூறலுறுகின்றேன் 1
கூறன்-மின் 1
கூறா 1
கூறி 24
கூறிய 5
கூறியும் 1
கூறிற்று 1
கூறின் 2
கூறினள் 1
கூறினன் 2
கூறினார் 4
கூறினார்க்கு 1
கூறினாரே 1
கூறினாள் 8
கூறினாற்கு 1
கூறினான் 11
கூறினானே 4
கூறினும் 1
கூறு 3
கூறு-மின் 1
கூறுக 1
கூறுதற்கு 1
கூறும் 5
கூறுவன் 1
கூறுவாம் 6
கூறுவாய் 1
கூறுவார் 1
கூறுவாரும் 1
கூறுவான் 2
கூறேன் 1
கூறை 1
கூறையின் 1
கூன் 8
கூன்களும் 1
கூனியது 1
கூனியும் 1
கூனியை 1
கூனும் 1

நூலில் அடி வரும் முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


கூஉய் (1)

வண் சிறை குயிலொடு மயில்கள் மாறு கூஉய்
கண் சிறைப்படு நிழல் காவு சூழ்ந்தவே – சிந்தா:1 79/3,4

TOP


கூகை (4)

கொல் புனை செய் கொள்ளி பெரும் கொக்கு எழில் செய் கூகை
நல் தலைகள் திருக்கும் வலி நெருக்கும் மர நிலையே – சிந்தா:1 102/3,4
எவ்வாய் மருங்கும் இருந்து இரங்கி கூகை குழறி பாராட்ட – சிந்தா:1 309/3
கடத்து-இடை காக்கை ஒன்றே ஆயிரம் கோடி கூகை
இடத்து-இடை அழுங்க சென்று ஆங்கு இன்னுயிர் செகுத்தது அன்றே – சிந்தா:8 1927/3,4
கூகை கோயில் பகல் குழற கொற்ற முரசம் பாடு அவிந்து – சிந்தா:10 2173/3

TOP


கூகையும் (1)

கூகையும் கோட்டமும் குங்குமமும் பரந்து – சிந்தா:8 1905/1

TOP


கூசிக்கூசி (1)

கூசிக்கூசி நிற்பர் கொடுத்து உண்டு அறியாதார் – சிந்தா:13 2929/4

TOP


கூட்டம் (3)

களி தலை கூட்டம் காதல் மந்தி கண்டு இருந்தது அன்றே – சிந்தா:13 2721/4
அன்பு உடை அரிவை கூட்டம் பிறன் உழை கண்டது ஒத்ததே – சிந்தா:13 2725/4
பின்னை தன் கிளைகள் கூட்டம் பெருந்தகை வித்தினானே – சிந்தா:13 2880/4

TOP


கூட்டரும் (1)

கூட்டரும் கொழும் திரை முகந்து மா முனி – சிந்தா:13 3060/2

TOP


கூட்டி (5)

கை கவி நறு நெய் பெய்து கன்னல் அம் குடங்கள் கூட்டி
பெய் பெய் என்று உரைப்ப யானும் பெரும் கடல் வெள்ளி குன்றம் – சிந்தா:1 400/1,2
குங்குமமும் சந்தனமும் கூட்டி இடு கொடியா – சிந்தா:3 850/1
நலம் கிளர் அகிலும் தேனும் கட்டியும் நன்கு கூட்டி
புலம்பு அற வளர்த்த அம் மென் பூம் புகை அமளி அங்கண் – சிந்தா:9 2092/2,3
தம் களி செய்ய கூட்டி தையலார் கைசெய்தாரே – சிந்தா:12 2473/4
கெந்தம் நாறு அகிலும் கூட்டி கிளர் முடி உறுத்தினரே – சிந்தா:13 3115/4

TOP


கூட்டில் (1)

தீம் பால் அமிர்து ஊட்டி செம்பொன் மணி கூட்டில்
காம்பு ஏர் பணை தோளி மென் பறவை கண்படுப்பித்து – சிந்தா:4 1040/1,2

TOP


கூட்டினான் (1)

கூட்டினான் மணி பல தெளித்து கொண்டவன் – சிந்தா:4 1003/1

TOP


கூட்டு (2)

தேக்கண் இன் அகில் தேனொடு கூட்டு அமைத்து – சிந்தா:3 534/1
கூட்டு அரக்கு எறிந்த பஞ்சின் கூடிய பளிங்கில் தோன்றும் – சிந்தா:5 1166/3

TOP


கூட்டுண்ட (1)

கொந்து அழல் வேல் கணால் என் ஆவி கூட்டுண்ட கொம்பே – சிந்தா:6 1499/1

TOP


கூட்டுணும் (1)

குஞ்சி மேல் அனிச்ச மலர் கூட்டுணும்
அம்_சில்_ஓதியர் அம் மலர் சீறடி – சிந்தா:1 134/1,2

TOP


கூட்டுள் (1)

கொல்வாரும் கூட்டுள் செறிப்பாரும் ஆடவர்கள் – சிந்தா:13 2788/1

TOP


கூட்டுற (1)

கூட்டுற முறுக்கி விட்ட குய மகன் திகிரி போல – சிந்தா:3 786/1

TOP


கூட்டுறும் (1)

கொழு மென் இன் அகில் கூட்டுறும் மென் புகை – சிந்தா:5 1350/1

TOP


கூட (6)

கூட புல்லிவையா குற்றம் உண்டு எனா – சிந்தா:5 1370/2
கூட நீர் நின்ற பெற்றி கண்டு இப்பால் நோக்குவேற்கு ஓர் – சிந்தா:7 1751/1
உள்ளத்தால் உமிழ வேண்டா உறு படை வந்து கூட
வள்ளுவார் முரசம் மூதூர் அறைக என அருளினானே – சிந்தா:10 2149/3,4
கோடி பட்டின் கொள் கொடி கூட புனைவாரும் – சிந்தா:11 2331/2
கூட செம்பொன் கொள தேய்த்து கொண்டு நாளும் வாய் உறீஇ – சிந்தா:13 2703/2
இட்டி வேல் குந்தம் கூர் வாள் எரி நுனை சுரிகை கூட
நட்டவை நிரைத்த பூமி நவை உடை நரகர் பொங்கி – சிந்தா:13 2764/1,2

TOP


கூடகம் (1)

கூடகம் கொண்ட வாழ் நாள் உலந்ததேல் கொல்லும் பவ்வத்து – சிந்தா:3 510/2

TOP


கூடத்து (1)

வருந்தியும் புகழ்தல் ஆகா மரகத மணி செய் கூடத்து
இருந்து இளையார்கள் கோலம் இந்திரன் நிருமித்தால் போல் – சிந்தா:3 627/2,3

TOP


கூடம் (4)

குளிர் கொண்டது ஓர் சித்திர கூடம் அதே – சிந்தா:5 1192/4
ஆய்ந்த நல் மாலை வேய்ந்த அரும் பெறல் கூடம் சேர்ந்தான் – சிந்தா:5 1300/3
முனிவர் சித்திர கூடம் முனாது என – சிந்தா:6 1421/2
வளம் கொள் மா மணி கூடம் சேர்த்தினார் – சிந்தா:12 2420/3

TOP


கூடலன் (1)

கொலை கொள் வேலவன் கூடலன் ஏகினான் – சிந்தா:5 1371/1

TOP


கூடா (3)

கண் கூடா கடை புடைத்து கைவல்லான் எழுதிய போல் – சிந்தா:1 166/3
ஒருவரோடு ஒருவர் கூடா வண்ணமே உடையல் உற்றார் – சிந்தா:3 812/4
கோடு ஏந்து குஞ்சரங்கள் தெருட்ட கூடா பிடி நிற்கும் – சிந்தா:5 1229/3

TOP


கூடாது (2)

நெக்கு பின் கூடாது நிகர் அமைந்த முழந்தாளும் – சிந்தா:1 175/3
கொல் யானை சங்கு ஒலியும் கூடாது ஒழிந்தனவே – சிந்தா:13 2978/4

TOP


கூடார் (4)

கொண்டு ஓச்சும் காதலார் கூடார் துறந்தார் – சிந்தா:7 1700/2
கூடார் அவர் துறப்ப கோல் வளையும் தோள் துறப்ப – சிந்தா:7 1700/3
கூடார் மெலிய கொலை வேல் நினைந்தானை ஏத்தி – சிந்தா:11 2328/2
கூடார் கடந்தான் வலம் கொண்டு இடம் சென்று புக்கான் – சிந்தா:12 2565/4

TOP


கூடாரம் (1)

கூடாரம் மாட மயில் போல குழீஇயினாரே – சிந்தா:11 2328/4

TOP


கூடி (14)

வாமனார் சென்று கூடி வருந்தினீர் என்று வையத்து – சிந்தா:1 210/2
ஒருங்கு கூடி சாதகம் செய்து ஒகை அரசர்க்கு உடன் போக்கி – சிந்தா:1 308/2
ஒண்மையின் ஒருங்கு கூடி உருவு கொண்ட அனைய நங்கை – சிந்தா:1 356/2
போற்றி தந்த புண்ணியர் கூடி புகழோனை – சிந்தா:1 361/3
வாடலில் வதுவை கூடி மணமகன் ஆக என்றான் – சிந்தா:2 479/4
குட்ட நீர் குவளை எல்லாம் கூடி முன் நிற்கல் ஆற்றா – சிந்தா:3 710/1
கொல் இயல் வேல் நெடும் கண்ணியர் கூடி
சொல் இசை மேம்படு சுண்ண உறழ்ச்சியுள் – சிந்தா:4 879/2,3
கூடி கோலம் குயிற்றி படம் களைந்து – சிந்தா:4 948/3
கூடி மற்று அதன் புறம் குலாய கொள்கைத்தே – சிந்தா:4 1007/4
மாலை தன் தாதை தானும் மக்களும் வந்து கூடி
பாலவர் பிறரும் ஈண்டி பாய் புலி இனத்தின் சூழ்ந்தார் – சிந்தா:4 1144/3,4
குயிலின் பாடலும் கூடி மலிந்து அவண் – சிந்தா:5 1322/2
கரு வளி முழக்கும் காரும் கனை கடல் ஒலியும் கூடி
அரு வலி சிங்க ஆர்ப்பும் ஆங்கு உடன் கூடிற்று என்ன – சிந்தா:10 2296/1,2
கூடி இன்னியம் குழுமி ஆர்த்தவே – சிந்தா:12 2418/4
குலவு பல்லியம் கூடி குழுமி நின்று – சிந்தா:13 3001/3

TOP


கூடிய (5)

பொருந்திய உலகினுள் புகழ் கண் கூடிய
அருந்ததி அகற்றிய ஆசு இல் கற்பினாய் – சிந்தா:1 327/1,2
கூட்டு அரக்கு எறிந்த பஞ்சின் கூடிய பளிங்கில் தோன்றும் – சிந்தா:5 1166/3
கொலை ஈன்ற வேல் கண்ணவர் கூடிய மார்பற்கு அன்றே – சிந்தா:11 2351/4
கூடிய மும்மையும் சுடர்ந்த கொந்து அழல் – சிந்தா:13 2846/1
நாள் கண் கூடிய நகை வெண் திங்கள் போல் – சிந்தா:13 3132/1

TOP


கூடிற்று (1)

அரு வலி சிங்க ஆர்ப்பும் ஆங்கு உடன் கூடிற்று என்ன – சிந்தா:10 2296/2

TOP


கூடின்றே (1)

கோடு வெம் சிலை தொழில் இடமும் கூடின்றே – சிந்தா:1 84/4

TOP


கூடின (2)

குழவி கோட்டு இளம் பிறையும் குளிர் மதியும் கூடின போல் – சிந்தா:1 165/1
ஓரும் கூடின மள்ளரும் ஒலித்து எழுந்தனரே – சிந்தா:7 1772/4

TOP


கூடினார் (1)

கூடினார் கண் அம் மலர் குவளை அம் குழி-இடை – சிந்தா:1 66/1

TOP


கூடு (9)

காவில் கூடு எடுக்கிய கவ்வி கொண்டு இருந்தன – சிந்தா:1 65/2
கூடு கோல தீம் சுவை கோல யாழ் அரவமும் – சிந்தா:1 156/3
கூடு அரி உழுவை போல முயக்கு இடை குழைய புல்லி – சிந்தா:5 1388/2
கூடு கோழி கொழு முள் அரும்பின அம் கோசிக – சிந்தா:7 1650/3
கோல வாள் போருள் பட்டால் குறு முயல் கூடு கண்டு – சிந்தா:10 2284/2
கூடு ஆர் புலியும் முழை கோளரி ஏறும் அன்ன – சிந்தா:11 2328/1
கூடு ஆர மாலை குவி மென் முலை கோதை நல்லார் – சிந்தா:11 2328/3
கூடு மயிர் களையும் வகை கூறலுறுகின்றேன் – சிந்தா:12 2483/4
புள் இனம் பொழுது காணா புலம்பி கூடு அடைந்த அன்றே – சிந்தா:12 2527/4

TOP


கூடுக (1)

குன்றாது கூடுக என கூறி முத்த ஆர் மணல் மேல் – சிந்தா:4 1037/3

TOP


கூடுதல் (1)

கொள உளைந்து எழுவது அல்லால் கூடுதல் நுங்கட்கு ஆமோ – சிந்தா:3 751/4

TOP


கூடுபு (1)

கூடுபு சிவணி நின்று குழைந்து இழைந்து அமிர்தம் ஊற – சிந்தா:5 1256/2

TOP


கூடும் (2)

போமாறு ஆய்வென் பொற்போடு கூடும் வகை என்றான் – சிந்தா:7 1638/4
கோட்டு இளம் கலையும் கூடும் மென் பிணையும் கொழும் கதிர் மணி விளக்கு எறிப்ப – சிந்தா:10 2104/1

TOP


கூடுமோ (1)

கூர் எரி கவரும்-போழ்தில் கூடுமோ குறித்த எல்லாம் – சிந்தா:1 377/4

TOP


கூத்தரின் (1)

ஆடு கூத்தரின் ஐயென தோன்றினான் – சிந்தா:4 948/4

TOP


கூத்தாடி (1)

மின் மகரம் கூத்தாடி வில்லிட்டு இரும் குழை கீழ் இலங்கும் ஆறும் – சிந்தா:3 644/2

TOP


கூத்தி (3)

ஆடு கூத்தி ஆடல் போன்ற நாரை காண்ப ஒத்தவே – சிந்தா:1 66/4
அன்னதால் அரில் தப அறிந்து கூத்தி கூறினாள் – சிந்தா:3 693/3
ஆடிய கூத்தி தன் அசைந்த சாயல் போல் – சிந்தா:5 1207/3

TOP


கூத்திகண் (1)

அரங்க கூத்திகண் அன்பின் மனையவள் துறந்து செல்பவர் போல் – சிந்தா:7 1557/2

TOP


கூத்தியர் (1)

குருதி கூர் எயிறு கூத்தியர் கண் கொண்ட கொடி தளவமே – சிந்தா:7 1651/4

TOP


கூத்து (7)

கூத்து அறாத பள்ளியும் கொற்றம் அன்ன மங்கையர் – சிந்தா:1 154/3
அம் கதிர் ஆரம் மின்ன அரிவை கூத்து ஆடுகின்றாள் – சிந்தா:3 677/4
சென்றமை குறிப்பில் தேறி கூத்து எலாம் இறந்த பின்றை – சிந்தா:3 685/2
இன் இசை கூத்து நோக்கி இருந்தனன் திலகம் அன்னான் – சிந்தா:5 1170/4
அழகி கூத்து ஆடுகின்றாள் அரங்கின் மேல் அரம்பை அன்னாள் – சிந்தா:5 1254/4
தார் உடை மார்பன் கூத்து தான் செய்து நடாயினானே – சிந்தா:12 2573/4
தோழன் விண்ணோன் அவண் தோன்றி வயங்கா கூத்து வயங்கிய பின் – சிந்தா:13 2704/2

TOP


கூத்தும் (4)

கொலை தலைய வேல் கணார் கூத்தும் அன்றி ஐம்பொறி – சிந்தா:1 75/3
கிளை நரம்பு இசையும் கூத்தும் கேழ்த்து எழுந்து ஈன்ற காம – சிந்தா:12 2598/3
வடி நீர் நெடும் கண்ணார் கூத்தும் பாட்டும் வகுத்தாரே – சிந்தா:13 2601/4
கிளை நரம்பு இசையும் கூத்தும் கிளர்ந்தவை கனற்ற நாளும் – சிந்தா:13 2857/2

TOP


கூத்தொடு (1)

நா தலை மடி விளி கூத்தொடு குயில் தர – சிந்தா:1 120/2

TOP


கூதிர் (1)

கூதிர் வந்து உலாவலின் குவவு மென் முலை – சிந்தா:13 2675/1

TOP


கூந்தல் (30)

வயிரம் அணி ஞாயில் முலை வான் பொன் கொடி கூந்தல்
வயிர கிடங்கு ஆடை மதில் கன்னியது கவினே – சிந்தா:1 105/3,4
கொங்கு விம்மு கோதை தாழ் கூந்தல் ஏந்து சாயலார் – சிந்தா:1 145/2
கோழ் அரை மணி மடல் கூந்தல் நெற்றி ஏந்திய – சிந்தா:1 147/1
புடை அவிழ்ந்த கூந்தல் புலவு தோய பொழி மழையுள் மின்னு போல் புலம்பினாரே – சிந்தா:1 293/4
பிறை வெல்லும் நுதலினாள் ஓர் பெண்_கொடி வந்து கூந்தல்
உறை செல நீக்கி பைம் தாள் ஒண் மணி குவளை நீட்ட – சிந்தா:3 668/2,3
விழித்து வெய்துயிர்த்து மெல்ல நடுங்கி தன் தோழி கூந்தல்
இழுக்கி வண்டு இரிய சேர்ந்து ஓர் கொடி புல்லும் கொடியின் புல்லி – சிந்தா:3 715/2,3
குறைத்தனர் குஞ்சரம் கூந்தல் மா துணித்து – சிந்தா:3 781/2
கூந்தல் மாலை குமரி பிடி குழாம் – சிந்தா:4 858/4
கோல நெடும் கண் மகளிர் கூந்தல் பரப்பி இருப்ப – சிந்தா:4 919/1
கூந்தல் மா மகளிர் மைந்தர் கொண்டுகொண்டு எறிய ஓடி – சிந்தா:4 967/3
பொன் அரி மாலை தாழ போது அணி கூந்தல் ஏந்தி – சிந்தா:4 1085/1
அம் பொன் மாலையோடு அசைந்து அவிழ்ந்து கூந்தல் சோரவும் – சிந்தா:4 1103/2
அங்கு அ நாட்டு அரிவையர் கூந்தல் நாறி தேன் – சிந்தா:5 1199/3
தோடு ஏந்து பூம்_கோதை வேண்டேம் கூந்தல் தொடேல் எம் இல் – சிந்தா:5 1229/1
குறு நெறி பயின்ற கூந்தல் குறும் பல் கால் ஆவி கொள்ளா – சிந்தா:7 1572/2
கோதை கண் படுக்கும் கூந்தல் குரை வளி பித்தோடு ஐயேய் – சிந்தா:7 1583/2
சிந்தித்து கூந்தல் வாங்கி செவ்வணம் துடைப்பதே போல் – சிந்தா:7 1819/2
ஆசும் அன்பு இலாத புன் பெண் கூந்தல் யான் அணைவல் என்றான் – சிந்தா:9 2002/4
கூந்தல் அகில் புகையும் துகில் கொழும் மென் நறும் புகையும் – சிந்தா:9 2032/3
நெய் ஆர்ந்த கூந்தல் நிழல் பொன் அரி மாலை சோர – சிந்தா:11 2342/2
கொழு வாய் விழுப்புண் குரைப்பு ஒலியும் கூந்தல் மகளிர் குழை சிதறி – சிந்தா:11 2355/1
கூந்தல் ஏந்திய கமுகம் காய் குலை – சிந்தா:12 2403/1
அவிர் இழை சுடர முல்லை அலங்கல் அம் கூந்தல் சோர – சிந்தா:12 2542/1
பொன் மயில் ஆகி கூந்தல் போர்த்தனர் குனிந்து நிற்பார் – சிந்தா:13 2662/2
பெண் உரை பிடி கை கூந்தல் பொன் அரி மாலை தாழ – சிந்தா:13 2663/3
கூந்தல் இன் புகை குவவு மென் முலை – சிந்தா:13 2681/1
புலவியுள் மகளிர் கூந்தல் போது உகுக்கின்றதே போல் – சிந்தா:13 2711/1
அவணத்தவர் கூந்தல் அகில் புகையை – சிந்தா:13 2853/1
கூந்தல் அகில் புகையும் வேள்வி கொழும் புகையும் – சிந்தா:13 2977/1
கூந்தல் வழிபட்ட கோவே நீ செல் உலகில் – சிந்தா:13 2990/2

TOP


கூந்தல்மா (4)

தார் முயங்கி கூந்தல்மா இவர்ந்தான் சங்கம் முரன்றவே – சிந்தா:7 1888/4
குருதி கொப்புளிக்கும் வேலான் கூந்தல்மா இவர்ந்து செல்ல – சிந்தா:8 1889/2
குஞ்சரம் தலை அடுத்து கூந்தல்மா கால் அணையா – சிந்தா:10 2240/1
கொன் நிற களிற்றின் நெற்றி கூந்தல்மா பாய்வித்தானே – சிந்தா:10 2257/4

TOP


கூந்தலாய் (1)

அறிந்தவர் ஆய்ந்த மாலை அணிந்த பைம் கூந்தலாய் பொன் – சிந்தா:13 2994/2

TOP


கூந்தலார் (1)

கருனை வாசமும் கார் இருள் கூந்தலார்
அருமை சான்ற அகில் புகை வாசமும் – சிந்தா:1 130/1,2

TOP


கூந்தலாள் (1)

நெட்டு இரும் கூந்தலாள் தன் நேர் வளை முன்கை பற்றி – சிந்தா:3 835/3

TOP


கூந்தலில் (1)

கூந்தலில் குளித்த வண்டு கொப்புளித்து இட்ட வாசம் – சிந்தா:7 1855/2

TOP


கூந்தலும் (1)

கூந்தலும் முலையும் முத்தும் கோதையும் சுமந்து நைவான் – சிந்தா:12 2552/3

TOP


கூந்தலுள் (1)

குவளை ஏய்ந்த கொடும் குழை கூந்தலுள்
திவளும் வாழிய செம் பொறி வண்டுகாள் – சிந்தா:5 1331/1,2

TOP


கூந்தலை (3)

அணி இரும் கூந்தலை ஒளவைமார்கள் தாம் – சிந்தா:13 2637/2
கூந்தலை ஒரு கை ஏந்தி குங்கும தாரை பாய – சிந்தா:13 2660/1
கொம்மென நாவி நாறும் கூந்தலை உலர்த்தி நொய்ய – சிந்தா:13 2667/2

TOP


கூந்தலோடு (1)

குண்டலம் இலங்க கோதை கூந்தலோடு அவிழ்ந்து சோர – சிந்தா:9 2086/3

TOP


கூந்தளம் (1)

நீர் செய் காந்த மணி கூந்தளம் பாவை நீண்டு அழகிய – சிந்தா:7 1671/1

TOP


கூப்ப (1)

பொன் அவிர் கழல் கொள் பாதம் பொழி மழை தட கை கூப்ப
இன் உரை முகமன் கூறி தானத்தில் இருக்க என்றான் – சிந்தா:3 542/3,4

TOP


கூப்பி (10)

களிற்று உகிர் பிறழ் பல் பேய்கள் கைகளை உச்சி கூப்பி
அளித்தவை பாடி ஆட குறுநரி நக்கு வேழம் – சிந்தா:3 804/2,3
ஒருங்கு கை உச்சி கூப்பி களிற்று எதிர் இறைஞ்சி நின்றாள் – சிந்தா:4 975/4
அணுகி முன் நின்ற அநங்கவிலாசினி அம் கை கூப்பி
பிணையல் நீட்ட பெரும் தகை அஃது ஏலான் முகம் நோக்கலும் – சிந்தா:7 1668/1,2
திரு மலர் தட கை கூப்பி சேவடி தொழுது வீழ்ந்தான் – சிந்தா:7 1724/4
தாமரை தட கை கூப்பி தாள் முதல் கிடந்த தம்பி – சிந்தா:7 1725/1
தங்கு ஒளி தட கை கூப்பி தொழுது அடி தழுவி வீழ்ந்தான் – சிந்தா:8 1910/3
தன் இரு கையும் கூப்பி தையல் ஈது உரைக்கும் அன்றே – சிந்தா:9 2056/4
வில் இடு மணி செய் ஆழி மெல் விரல் விதியின் கூப்பி
நல் அடி பணிந்து நிற்ப நங்கை நீ நடுங்க வேண்டா – சிந்தா:9 2068/1,2
கொழுந்து பட கூப்பி நனி ஆயிர மரக்கால் – சிந்தா:12 2486/2
மருவு இன் சாயல் மணி மெல் விரல் கூப்பி ஓலை மரபின் நீட்ட – சிந்தா:12 2586/3

TOP


கூப்பிடு (1)

கூப்பிடு குரலாய் நிற்பர் குறை பனை குழாங்கள் ஒத்தே – சிந்தா:13 2772/4

TOP


கூப்பிய (2)

சேடு உற கூப்பிய செந்நெல் குப்பைகள் – சிந்தா:1 59/3
கவான் முதல் கூப்பிய கனக மாழையால் – சிந்தா:4 913/2

TOP


கூப்பினாரே (1)

நன் பகல் இரவு செய்யும் நன் கலம் கூப்பினாரே – சிந்தா:1 114/4

TOP


கூப்புபு (1)

கொண்ட வாளொடும் கோலொடும் கூப்புபு
சண்ட மன்னனை தாள் தொழுது ஆயிடை – சிந்தா:2 430/1,2

TOP


கூம்பாத (1)

கூம்பாத செல்வ கொடியே இது கேண்மோ என்றான் – சிந்தா:8 1976/4

TOP


கூம்பின் (3)

கலத்து உயர் கூம்பின் மேல் ஆடும் கௌவைத்தே – சிந்தா:1 92/4
ஆடு கொடி உச்சி அணி கூம்பின் உயர் பாய் மூன்று – சிந்தா:3 501/1
கள் செய் கடலுள் இளமை கூம்பின் கடி செய் மாலை – சிந்தா:4 929/2

TOP


கூம்பு (3)

குருமித்து மதலை பொங்கி கூம்பு இற பாய்ந்து வல்லே – சிந்தா:3 512/2
கூம்பு இற்ற துண்டம் தழுவி கிடந்தான் கொழித்து – சிந்தா:3 513/3
கோள் திக்கு ஓடும் கூம்பு உயர் நாவாய் நெடு மாடம் – சிந்தா:11 2331/1

TOP


கூய் (3)

கொம்பர் இன் குயில் கூய் குடை வாவியுள் – சிந்தா:4 854/1
தன்னை கூய் கொணர்-மின் என்றான் தர வந்து ஆங்கு அவனும் கண்டான் – சிந்தா:5 1282/4
குழாத்தொடும் இறைகொள குனிந்து கூய் குயில் – சிந்தா:13 3012/3

TOP


கூயும் (1)

தேன் இமிர் குன்றம் ஏறி சிலம்பு எதிர் சென்று கூயும்
கோன் அமர் மகளிர் கானில் குழாம் மயில் பிரிவது ஒத்தார் – சிந்தா:13 2714/3,4

TOP


கூர் (32)

கூற்றம் அன்ன கூர் நுதி குருதி வான் மருப்பு-இடை – சிந்தா:1 152/1
கூர் அறிவு உடைய நீரார் சொல் பொருள் கொண்டு செல்லும் – சிந்தா:1 212/2
கோல் அருவி வெம் சிலையான் கூர் வாளொடு மணி கேடகமும் மறமும் ஆற்றி – சிந்தா:1 291/2
மறம் கூர் நும் கோன் சொல் செய்தேன் மம்மர் நோயின் வருந்துகோ – சிந்தா:1 311/4
கூர் எரி கவரும்-போழ்தில் கூடுமோ குறித்த எல்லாம் – சிந்தா:1 377/4
மாற்றம் உணர்ந்து மறம் கூர் கடல் தானை நோக்கி – சிந்தா:2 432/2
கோதை முத்து அணிந்த மார்பன் கூர் எயிறு இலங்க நக்கு ஆங்கு – சிந்தா:3 694/2
குனிகொள் பாக வெண் மதி கூர் இரும்பு தான் உறீஇ – சிந்தா:3 704/1
கொல் உலை அகத்து இட்டு ஊதி கூர் இரும்பு இரதம் குத்த – சிந்தா:4 960/3
கூர் அழல் போல்வது ஓர் புலவி கூர்ந்ததே – சிந்தா:4 1018/3
செது மக பலவும் பெற்று சிந்தை கூர் மனத்தை ஆகி – சிந்தா:4 1124/2
குருந்தம் ஏறிய கூர் அரும்பார் முல்லை – சிந்தா:5 1195/2
குன்று உறை குறவன் போக கூர் எரி வளைக்கப்பட்ட – சிந்தா:5 1237/3
இவள கூர் எயிறு ஈனும் தகையவோ – சிந்தா:5 1331/3
குழல் மாலை கொம்பு ஆகி கூர் எயிறு நா போழ்தல் அஞ்சி அஞ்சி – சிந்தா:5 1353/2
கூர் உகிர் விடுத்தது ஓர் கோலம் மாலையை – சிந்தா:6 1466/2
கிலுத்தம் கூர் பரங்கள் என்னும் இரண்டினுள் கிலுத்தம் சார்ந்து – சிந்தா:7 1645/1
குருதி கூர் எயிறு கூத்தியர் கண் கொண்ட கொடி தளவமே – சிந்தா:7 1651/4
கொலை விரவு கூர் நுதி வேல் குமரன் என்ன குருகுலத்தான் – சிந்தா:7 1885/3
குஞ்சரம் புலம்பி வீழ கூர் நுதி எயிற்றில் கொல்லும் – சிந்தா:8 1894/2
கொல் நுனை குந்தமும் சிலையும் கூர் நுதி – சிந்தா:10 2216/1
கூர் உளி முகம் பொர குழிசி மாண்டன – சிந்தா:10 2229/1
கோவிந்தன் என்னும் செம்பொன் குன்றின் மேல் பிறந்து கூர் வேல் – சிந்தா:12 2460/1
இட்டி வேல் குந்தம் கூர் வாள் எரி நுனை சுரிகை கூட – சிந்தா:13 2764/1
பார கூர் தறிகள் நட்டு பனை என பிளப்பர் மாதோ – சிந்தா:13 2771/4
போழ் மதி போல் கூர் இரும்பின் பூ நுதல்கள் போழ்ந்திடவும் – சிந்தா:13 2785/1
மரீஇ அவாய் புறம் சொல் கூர் முள் மத்திகை புடையும் அன்றி – சிந்தா:13 2821/2
கூற்று நா அலறுவது அனைய கூர் இலை – சிந்தா:13 2829/1
கூர் எயிறு அணிந்த கொவ்வை கொழும் கனி கோல செ வாய் – சிந்தா:13 2913/1
இலவ மலர் வாயின் அணி கூர் எயிற்றினீரே – சிந்தா:13 2922/3
கொல் உலை பொங்கு அழல் கிடந்த கூர் இலை – சிந்தா:13 2982/1
கொல் சின யானை பார்க்கும் கூர் உகிர் தறுகண் ஆளி – சிந்தா:13 2985/1

TOP


கூர்ந்த (1)

வாள்களாலே துகைப்புண்டு வரை புண் கூர்ந்த போல் வேழம் – சிந்தா:11 2354/1

TOP


கூர்ந்தது (1)

குரிசில் ஏறினன் கூர்ந்தது சிந்தையே – சிந்தா:5 1304/4

TOP


கூர்ந்ததே (1)

கூர் அழல் போல்வது ஓர் புலவி கூர்ந்ததே
ஆர்வுறு கணவன்-மாட்டு அமிர்தின் சாயற்கே – சிந்தா:4 1018/3,4

TOP


கூர்ந்து (2)

குரங்கு பொரு தகரினொடு கூர்ந்து அரிவ நுண் நூல் – சிந்தா:1 104/2
கூர்ந்து அமிழ்த மாரி என கொற்றவனும் சொன்னான் – சிந்தா:13 3104/4

TOP


கூர்ப்பு (2)

பச்சிரும்பு எஃகு இட்டு ஆங்கு படையை கூர்ப்பு இடுதலோடும் – சிந்தா:10 2303/1
குரோதனே மானன் மாயன் கூர்ப்பு உடை உலோபன் என்பார் – சிந்தா:13 3080/1

TOP


கூர்ம் (2)

குடங்கை போல் உண் கண் கூனியும் கூர்ம் பரல் – சிந்தா:1 342/2
கொண்டு கூர்ம் பனி குலைத்திடும் நிலைக்கள குறும்பும் – சிந்தா:13 2750/2

TOP


கூர்வாள் (1)

இட்டி வேல் குந்தம் கூர்வாள் இரும் சிலை இருப்பு சுற்றார் – சிந்தா:4 1136/1

TOP


கூர (6)

நில தலை திரு_அனாள் தன் நீப்பரும் காதல் கூர
முலை தலை போகம் மூழ்கி முகிழ் நிலா முடி கொள் சென்னி – சிந்தா:1 261/1,2
உள்ளம் கூர திமிர்ந்து உகுத்து இட்ட சாந்து – சிந்தா:4 857/2
வண் சிறை பவள செ வாய் பெடை அன்ன மடமை கூர
தண் கய நீருள் கண்ட தன் நிழல் பிறிது என்று எண்ணி – சிந்தா:7 1623/1,2
கழலின் செந்தாமரை அடிகள் புல்லி தம் காதல் கூர
நிழலின் நீங்கார் நினைத்தன நினைப்பின் அமைவான் ஆக்கி – சிந்தா:7 1648/1,2
மணி இயல் வள்ளத்து ஏந்த மது மகிழ்ந்து அனந்தர் கூர
அணி மலர் குவளை பைம் போது ஒரு கையின் அருளி அம் பொன் – சிந்தா:9 2083/1,2
பிள்ளைமை காதல் கூர பிறழ்ந்து பொன் தோடு வீழ – சிந்தா:12 2529/2

TOP


கூலி (1)

மணி மத களிறு வென்றான் வருத்த சொல் கூலி ஆக – சிந்தா:4 1049/1

TOP


கூலியா (1)

கொழும் சீலம் கூலியா கொண்டு ஊர்-மின் பாகீர் – சிந்தா:13 2621/4

TOP


கூவ (1)

அருகு மயில் அகவ அன்னம் ஏங்க குயில் கூவ
குருகு பொறை உயிர்க்கும் கொடு முள் தாழை வெண் தோட்டு – சிந்தா:12 2559/1,2

TOP


கூவல் (1)

கூவல் வாய் வெண் மணல் குறுக செல்லுமே – சிந்தா:4 1017/3

TOP


கூவலுள் (1)

ஊற்று நீர் கூவலுள் உறையும் மீன் அனார் – சிந்தா:5 1176/2

TOP


கூவி (2)

குஞ்சி மாண் கொடி கையால் கூவி விட்டது ஒத்ததே – சிந்தா:1 143/4
வெம் திறலான் பெரும் தச்சனை கூவி ஓர் – சிந்தா:1 234/3

TOP


கூவித்து (1)

எய்திய சேடம் கூவித்து இறைஞ்சுபு தொழுது வாழ்த்தி – சிந்தா:3 821/2

TOP


கூவுதியால் (1)

திருந்து சோலை கரும் குயிலே சிலம்ப இருந்து கூவுதியால் – சிந்தா:7 1661/4

TOP


கூவுநர் (1)

சிலம்பு சென்று எதிர் கூவுநர் செய் சுனை – சிந்தா:5 1319/2

TOP


கூழ் (2)

கிழவுதான் விளைக்கும் பைம் கூழ் கேட்டிரேல் பிணி செய் பன் மா – சிந்தா:1 379/3
பெற்ற கூழ் உண்டு நாளும் பிணி உழந்து இருத்தும் பேதாய் – சிந்தா:12 2511/1

TOP


கூழை (3)

மான் கறி கற்ற கூழை மௌவல் சூழ் மயிலை பந்தர் – சிந்தா:2 485/3
தேன் கறி கற்ற கூழை செண்பக மாலை வேல் கண் – சிந்தா:6 1487/1
பாய்ந்து துகைப்ப கிழிந்த கூழை பனி தாமரை சூழ் பகல் கோயிலே – சிந்தா:13 2860/4

TOP


கூழையை (1)

முருந்தின்-காறும் கூழையை முனிவார் நின்னை என் முனிவார் – சிந்தா:7 1661/2

TOP


கூற்றங்கள் (1)

கூற்றங்கள் பலவும் தொக்க கூற்றத்தில் கூற்றம் ஒப்பான் – சிந்தா:4 1143/4

TOP


கூற்றத்தில் (1)

கூற்றங்கள் பலவும் தொக்க கூற்றத்தில் கூற்றம் ஒப்பான் – சிந்தா:4 1143/4

TOP


கூற்றத்து (1)

கடல் படை அனுங்க வென்ற கானவர் என்னும் கூற்றத்து
இடை படாது ஓடி போ-மின் உய்ய என்று இரலை வாய் வைத்து – சிந்தா:2 447/1,2

TOP


கூற்றத்தை (1)

கூற்றத்தை கொம்மை கொட்டி குலத்தொடு முடியும் என்பார் – சிந்தா:4 1109/2

TOP


கூற்றம் (21)

கூற்றம் அன கழுகு தொடர் குந்தமொடு கோண்மா – சிந்தா:1 101/4
கூற்றம் அன்ன கூர் நுதி குருதி வான் மருப்பு-இடை – சிந்தா:1 152/1
களைகம் எழுகம் இன்னே காவலன் கூற்றம் கொல்லும் – சிந்தா:1 260/2
கூற்றம் அஞ்சும் கொல் நுனை எஃகின் இளையானும் – சிந்தா:1 361/1
மீன் சேர் குழாம் அனைய மேகலையும் வெம் முலையும் கூற்றம் கூற்றம் – சிந்தா:3 637/1
மீன் சேர் குழாம் அனைய மேகலையும் வெம் முலையும் கூற்றம் கூற்றம்
ஊன் சேர் உயிர் உய்ய கொண்டு ஓடி போ-மின்கள் உரைத்தேம் என்று – சிந்தா:3 637/1,2
ஒலி கொண்டு உயிர் உண்ணும் கூற்றம் என்று எல்லே – சிந்தா:3 653/2
அட்டு உயிர் பருகும் கூற்றம் கோள் எழுந்த அனையது ஒத்தான் – சிந்தா:3 767/4
கூற்றம் போல் கொடிய யானை கோடு உழுது அகன்ற மார்பம் – சிந்தா:3 782/3
இன்று என் ஆவிக்கு ஓர் கூற்றம் என நையா – சிந்தா:4 903/3
அன்றே கூற்றம் ஆகி அருளாது ஆவி போழ்வது – சிந்தா:4 917/2
கூற்றங்கள் பலவும் தொக்க கூற்றத்தில் கூற்றம் ஒப்பான் – சிந்தா:4 1143/4
கூன் பிறை நுதல் ஓர் கூற்றம் குவி முலை நமன் கை பாசம் – சிந்தா:6 1487/3
கூற்றம் கொண்டு ஓட தமியே கொடு நெறி-கண் செல்லும்-போழ்தின் – சிந்தா:6 1550/3
கொண்டாம் கடல் வேலி கீழ் மகனை கூற்றம் ஆய் – சிந்தா:7 1809/3
அரும்பு ஒழுகு பூண் முலையும் ஆருயிர்க்கே கூற்றம்
விருந்தினராய் வந்தாரை வெற்று உடலாம் நோக்கும் – சிந்தா:8 1969/2,3
கூற்றம் வந்து புறத்து இறுத்தது அறியான் கொழும் பொன் உலகு ஆள்வான் – சிந்தா:10 2174/1
கோ மகள் உருவம் ஆய் கூற்றம் போந்தது – சிந்தா:12 2451/1
கண்டு உயிர் உண்ணும் கூற்றம் கயிறு உரீஇ காட்டியிட்டார் – சிந்தா:12 2457/2
குடித்து உண்ணும் கூற்றம் குடில் பிரியா முன்னே – சிந்தா:13 2620/3
வலையினால் மீன்கள் வாரி வாழ் உயிர் கூற்றம் ஆன – சிந்தா:13 2770/2

TOP


கூற்றமே (2)

ஒன்று தேரினால் ஒருவன் கூற்றமே
என்று கூறினும் ஒருவன் என் செயும் – சிந்தா:2 417/2,3
பேர் கொடுத்தார் பெண் என்றார் கூற்றமே என்றிட்டால் – சிந்தா:8 1970/2

TOP


கூற்றமோ (1)

கோள் ஆர்ந்த கூற்றமோ கொல்வான் தொடங்கினவே – சிந்தா:8 1972/4

TOP


கூற்றரும் (1)

கூற்றரும் குருதி வாள் கோடு உற அழுத்தலின் – சிந்தா:1 278/2

TOP


கூற்றிற்கு (1)

வேல் நிற மன்னர் சேனை கூற்றிற்கு விருந்து செய்தான் – சிந்தா:3 789/4

TOP


கூற்றின் (4)

கூற்றின் இடிக்கும் கொலை வேலவன் கோவலர் வாய் – சிந்தா:2 432/1
தெளி நல குமரர் கூற்றின் தெழித்தனர் பகழி சிந்தி – சிந்தா:3 813/2
வில் மழை சொரிந்து கூற்றின் தெழித்தனன் தலைப்பெய்து ஆர்ப்ப – சிந்தா:10 2246/2
உள் உயிர் உண்ணும் கூற்றின் உடன்று கண் கரிந்து பொங்க – சிந்தா:12 2532/2

TOP


கூற்றினுக்கு (1)

நிச்சம் கூற்றினுக்கு இடுபவர் தேர் மிசை அவரே – சிந்தா:10 2163/4

TOP


கூற்றினும் (2)

கொடையுளும் ஒருவன் கொல்லும் கூற்றினும் கொடிய வாள் போர் – சிந்தா:2 464/1
கொல்வது மேயினர் கொன்றிடு கூற்றினும்
வல்வினையார் வலைப்பட்டதை அன்றே – சிந்தா:4 935/3,4

TOP


கூற்றினை (1)

கண்ணினால் இன்று கண்டாம் கூற்றினை காமர் செ வாய் – சிந்தா:12 2458/1

TOP


கூற்று (22)

வருணன் கூற்று உயிர் மாற்றலின் வாமனே – சிந்தா:1 160/2
கோல வரை மார்பின் உறு கூற்று என எறிந்தான் – சிந்தா:1 283/4
நாந்தக_உழவர் நண்ணார் கூற்று என நடுங்கி மள்ளர் – சிந்தா:1 285/2
சிலையொடு பகழி ஏந்தி கூற்று என சிவந்து தோன்றும் – சிந்தா:1 392/3
அம் கண் போது பிசைந்து அடு கூற்று அனான் – சிந்தா:2 431/4
கொள்வான் உலகுக்கு ஓர் கூற்று ஈன்றாள் அம்மவோ கொடியவாறே – சிந்தா:3 638/4
கடல் என காற்று என கடும் கண் கூற்று என – சிந்தா:4 973/1
கூற்று என முழங்கி கையால் கோட்டு-இடை புடைப்ப காய்ந்து – சிந்தா:4 981/1
கோபுர மாட மூதூர் கூற்று உண விளிக என்பார் – சிந்தா:4 1111/4
கூற்று என குஞ்சரம் கொண்டு புக்கான்-அரோ – சிந்தா:7 1837/4
கூற்று என முழங்கும் ஓடை குஞ்சர குழாத்தோடு ஏகி – சிந்தா:7 1858/3
கூற்று என முழங்கி வீழ்த்து கொல்ல கோல் இளகிற்று அன்றே – சிந்தா:10 2146/4
கூற்று உடன்று அனைய தானை கொழு நிலம் நெளிய ஈண்டி – சிந்தா:10 2152/3
விழித்தன தீந்தன இமைகள் கூற்று என – சிந்தா:10 2226/2
குந்தத்தால் விலக்கி வெய்ய கூற்று என முழங்கினானே – சிந்தா:10 2254/4
கோமுகன் கொலைவல் யானை கூற்று என கடாயினானே – சிந்தா:10 2270/4
கூற்று என வேழம் வீழா கொடி நெடும் தேர்கள் நூறா – சிந்தா:10 2283/1
கூற்று அனான் முகம் கோலம் செய்தான் கடல் – சிந்தா:12 2497/3
கறந்து கூற்று உண்ணும் ஞான்று கண் புதைத்து இரங்கின் அல்லால் – சிந்தா:13 2616/3
குணன் நஞ்சர் கூற்று அனைய கோள் நாய் மடுப்ப – சிந்தா:13 2779/2
கூற்று நா அலறுவது அனைய கூர் இலை – சிந்தா:13 2829/1
கொழு மலர் குவளை கண்ணி கூற்று உயிர் உண்பதே போல் – சிந்தா:13 3079/3

TOP


கூற்றும் (3)

விளிப்பது போல மின்னி வெடிபட முழங்கி கூற்றும்
ஒளித்து உலைந்து ஒழிய வெம்பி உரறி நின்று இடிப்ப நாய்கன் – சிந்தா:3 507/3,4
கொடைக்கு உரிப்பால எல்லாம் கொடுத்த பின் கூற்றும் உட்கும் – சிந்தா:3 555/2
வெம் கண் தொழில் கூற்றும் அரண் சேர விரிந்து அன்றே – சிந்தா:10 2166/4

TOP


கூற்றுவன் (3)

கூற்றுவன் கொடியன் ஆகி கொலை தொழில் கருவி சூழ்ந்து – சிந்தா:1 376/1
தெரிவு இல் போகத்து கூற்றுவன் செகுத்திட சிதைந்து – சிந்தா:13 2758/3
ஆட்டியிட்டு ஆருயிர் அளைந்து கூற்றுவன்
ஈட்டிய விளை மது போல உண்ணுமே – சிந்தா:13 2930/3,4

TOP


கூற்றொடு (2)

உதிர்ந்தது சேனை ஈட்டம் கூற்றொடு பொருது கொள்ளும் – சிந்தா:2 441/2
குஞ்சரம் கூற்றொடு கொம்மை கொட்டுவ – சிந்தா:10 2230/2

TOP


கூற்றொடும் (1)

குந்தமே அயில் வாள் குனி சிலை மூன்றும் குறைவிலார் கூற்றொடும் பொருவார் – சிந்தா:10 2156/1

TOP


கூற்றோ (1)

உண்ணும் கூற்றோ ஒளி வேலோ போதோ உணர்கலேனால் – சிந்தா:7 1587/2

TOP


கூற (22)

நெறிமையில் கூற நினைவின் அகன்றாள் – சிந்தா:1 333/4
பொருள் உடை வாய் மொழி போற்றினள் கூற
மருள் உடை மாதர் மதித்தனள் ஆகி – சிந்தா:1 338/1,2
அரும் தவன் முந்து கூற அலங்கல் வேல் நாய்கன் சென்று – சிந்தா:1 388/1
கோள் உற்ற கோவன் நிரை மீட்டனன் என்று கூற
வாள் உற்ற புண்ணுள் வடிவேல் எறிந்திற்றதே போல் – சிந்தா:2 455/2,3
என்று கூற என்னையே துன்று காதல் தோழனை – சிந்தா:3 578/1
விசும்பு இவர் கடவுள் ஒப்பான் விரிச்சிகன் அறிந்து கூற
அசும்பு தேன் அலங்கல் ஐம்பால் அரிவையோடு ஆய்ந்து நாய்கன் – சிந்தா:3 621/2,3
தாதை தான் உரைத்த எல்லாம் தன் உயிர் தோழன் கூற
கோதை முத்து அணிந்த மார்பன் கூர் எயிறு இலங்க நக்கு ஆங்கு – சிந்தா:3 694/1,2
வெம் திறலாளன் கூற வேகமோடு உரறி மன்னர் – சிந்தா:3 746/1
மாலைக்கு வென்றி கூற மழை இடிப்புண்டு ஓர் நாகம் – சிந்தா:4 897/3
குன்று அனையான் பதம் கூற வலித்தான் – சிந்தா:4 944/4
கடல் சூழ் வையம் கை படுத்தான் போன்று இது கூற
குடர் சூழ் கோட்ட குஞ்சரம் வென்ற வகையும் அ – சிந்தா:4 1058/2,3
முடி பொருள் பறவை கூற முற்றிழை நின்னை நோக்கி – சிந்தா:5 1396/2
செல்-மின் நீர் என்று கூற வலம்கொண்டு தொழுது சென்றான் – சிந்தா:6 1556/3
விளை மது கண்ணி மைந்தர் விளிக என தோழி கூற
முளை எயிற்று இவளை யாரும் மொழிந்தனர் இல்லை என்றோ – சிந்தா:9 2042/2,3
காய்ந்தனள் என்று கூற காளை மற்று இவட்கு தீயான் – சிந்தா:9 2043/2
அருமை நின் கவினை தாங்கல் அது பொருள் என்று கூற
பெரும நீ வேண்டிற்று அல்லால் வேண்டுவ பிறிது ஒன்று உண்டோ – சிந்தா:9 2093/2,3
எங்கையை சென்று காண்-மின் அடிகள் என்று இரந்து கூற
மங்கல வகையில் சேர்ந்து மது துளி அறாத மாலை – சிந்தா:9 2098/2,3
உற்றதை பிறர்கள் கூற உணர்ந்தனை-ஆயின் நானும் – சிந்தா:13 2609/2
அடிகள் இ நகரின் உள்ளே உறைக என அண்ணல் கூற
முடி கெழு மன்னற்கு ஒன்று மறுமொழி கொடாது தேவி – சிந்தா:13 2642/2,3
கொலை முக களிறு அனாற்கு நாழிகை சென்று கூற
கலை முக மல்லர் புல்லி கமழும் நீர் ஆட்டினாரே – சிந்தா:13 2733/3,4
செவ்விதின் சிறிது கூற கேள்-மதி செல்வ வேந்தே – சிந்தா:13 2762/4
ஒண் தார் இளங்கோ என்று உழையவர் கூற வல்லே – சிந்தா:13 2864/3

TOP


கூறப்பட்ட (1)

கூறப்பட்ட அ கொய் மலர் காவகம் – சிந்தா:4 872/1

TOP


கூறல் (3)

கோ வீற்றிருந்த குடி நாட்டு அணி கூறல் உற்றேன் – சிந்தா:1 30/4
குடை கெழு வேந்தற்கு இப்பால் உற்றது கூறல் உற்றேன் – சிந்தா:13 2652/4
கோவினை அன்றி எம் நா கோதையர் கூறல் உண்டே – சிந்தா:13 3098/4

TOP


கூறலும் (3)

என்று கூறலும் ஏழை வேட்டுவீர் – சிந்தா:2 417/1
அண்ணல் கூறலும் அம்மனையோ எனா – சிந்தா:3 760/1
ஐயர் கூறலும் அண்ணலும் கூறுவான் – சிந்தா:6 1426/1

TOP


கூறலுறுகின்றேன் (1)

கூடு மயிர் களையும் வகை கூறலுறுகின்றேன் – சிந்தா:12 2483/4

TOP


கூறன்-மின் (1)

யாதும் கூறன்-மின் யாரையும் தேறன்-மின் – சிந்தா:7 1815/2

TOP


கூறா (1)

காவலன் தான் ஓர் கூறா கண் இமையாது புல்லி – சிந்தா:13 3117/3

TOP


கூறி (24)

இன்பம் மிக்கு உடைய கீர்த்தி இறைவனது ஆணை கூறி
துன்பம் இல் பறவை ஊர்தி சேர்த்தினன் துணைவி சேர்ந்தாள் – சிந்தா:1 273/3,4
இல்லறத்து இயல்பும் எல்லாம் இருள் அற கூறி இட்டான் – சிந்தா:1 382/4
மாது உகு மயிலின் நல்லார் மங்கல மரபு கூறி
போதக நம்பி என்பார் பூமியும் புணர்க என்பார் – சிந்தா:2 463/1,2
இன் உரை முகமன் கூறி தானத்தில் இருக்க என்றான் – சிந்தா:3 542/4
இனைய கூறி மற்று அவள் தோழிமாரும் இன்புற – சிந்தா:3 709/1
பொன் எழு அனைய தோளான் புல்லி கொண்டு இனைய கூறி
நின் நிழல் போல நீங்கேன் இடர் வரின் நினைக்க என்று – சிந்தா:4 959/2,3
குன்றாது கூடுக என கூறி முத்த ஆர் மணல் மேல் – சிந்தா:4 1037/3
மகள் மனம் குளிர்ப்ப கூறி மறுவலும் புல்லி கொண்டு ஆங்கு – சிந்தா:4 1052/3
பொற்ப கூறி போகுதும் என்றார்க்கு எழுக என்றார் – சிந்தா:4 1060/3
மடந்தை திறத்தின் இயைய அம் மகள் கூறி வந்தார் – சிந்தா:4 1061/1
மைந்தனை மகிழ்வ கூறி மைத்துன தோழன் என்றான் – சிந்தா:5 1264/4
மணி புனை மகளிர் நல்லார் மங்கல மரபு கூறி
அணி உடை கமலம் அன்ன அம் கை சேர் முன்கை-தன் மேல் – சிந்தா:5 1344/2,3
இன்னவாறு உறுதி கூறி எரி மணி வயிரம் ஆர்ந்த – சிந்தா:6 1556/1
கழி பெரு முகமன் கூறி காதலம் காளை என்றான் – சிந்தா:7 1644/4
தான் உழந்து உற்ற எல்லாம் தம்பியை உணர கூறி
தேன் உழந்து அரற்றும் தாரான் குரவரை சிந்தித்தாற்கு – சிந்தா:7 1759/1,2
முறைமுறை குமரர்க்கு எல்லா மொழி அமை முகமன் கூறி
அறுசுவை அமிர்தம் ஊட்டி அறு பகல் கழிந்த பின் நாள் – சிந்தா:8 1917/3,4
புலம்பலர் பொறுப்பர் அன்றே பெரியவர் என்று கூறி
இலங்கு வேல் கண்ணி ஊடல் இளையவன் நீக்கினானே – சிந்தா:9 2088/3,4
இளையவள் மகிழ்வ கூறி இன் துயில் அமர்ந்து பின் நாள் – சிந்தா:9 2101/1
விளை பொருள் ஆய எல்லாம் தாதைக்கே வேறு கூறி
கிளையவர் சூழ வாமான் வாணிகன் ஆகி கேடு இல் – சிந்தா:9 2101/2,3
தனக்கு இளையானை நாட்டி தான் தனக்கு என்று கூறி
சின களி யானை மன்னர் மகளிரை சேர்த்தி நம்பன் – சிந்தா:12 2568/2,3
நாடு ஆர் புகழாளை நாண மொழிகள் பல கூறி
கோடா குருகுலத்தை விளக்கிட்டாளை விளக்கினாள் – சிந்தா:13 2605/3,4
கொம்பின் கொள ஒசிந்து பிச்சை என கூறி நிற்பாள் கண்டு – சிந்தா:13 2624/3
குன்று அனான் குளிர்ப்ப கூறி கோயில் புக்கு அருளுக என்றான் – சிந்தா:13 2647/4
வான்-இடை முழக்கின் கூறி வால் அற அமிழ்தம் ஊட்டி – சிந்தா:13 3113/2

TOP


கூறிய (5)

கூறிய கடைசியர் குழாம் கொண்டு ஏகுவார் – சிந்தா:1 45/4
முந்து நாம் கூறிய மூரி தானை அ – சிந்தா:1 186/1
கொற்றவன் குலத்தின் வந்தான் கூறிய பொருள் இது ஆகும் – சிந்தா:3 607/2
வந்து தரன் கூறிய இ வாய் மொழியும் அன்றி – சிந்தா:3 846/1
வண்டு கூறிய வண்ணம் அறிந்திலேன் – சிந்தா:6 1513/3

TOP


கூறியும் (1)

கூறியும் குளிர் நாடகம் நோக்கியும் – சிந்தா:5 1351/2

TOP


கூறிற்று (1)

இன்னதால் அவன் கூறிற்று என சொன்னாள் – சிந்தா:5 1403/3

TOP


கூறின் (2)

விட்டு நீர் நெல்லும் பொன்னும் வழங்கு-மின் விளைவ கூறின்
ஒட்டலன் இறைவன் சொன்னீர் நா நும அல்ல என்ன – சிந்தா:10 2150/2,3
அறம் பெரிய கூறின் அலங்கல் அணி வேலோய் – சிந்தா:13 2868/1

TOP


கூறினள் (1)

கொற்றவி மகனை நோக்கி கூறினள் என்ப நும் கோக்கு – சிந்தா:13 2609/1

TOP


கூறினன் (2)

வாலிது அன்று என கூறினன் வாள் ஞமற்கு – சிந்தா:1 251/3
கூறினன் கதிர்கள் பொங்கும் குளிர் மணி முடியினானே – சிந்தா:5 1221/4

TOP


கூறினார் (4)

ஐயம் உற்று அலர் தார் மன்னர் கூறினார் – சிந்தா:3 639/4
கன்னிக்கு உற்றது கன்னியர் கூறினார் – சிந்தா:4 900/4
கொடுக்குவம் என தெய்வ மகளிர் கூறினார் – சிந்தா:5 1173/4
ஆன் இடை அழித்த புள் என்று கூறினார் – சிந்தா:7 1849/4

TOP


கூறினார்க்கு (1)

குற்றம் மற்றும் ஆகும் என்று கோதை சூழ்ந்து கூறினார்க்கு
உற்று அடுத்து அயா உயிர்த்து ஒழிதல் யார்க்கும் ஒக்குமே – சிந்தா:9 1998/3,4

TOP


கூறினாரே (1)

கோன் புறம் காப்ப சேறல் குணம் என கூறினாரே – சிந்தா:4 1090/4

TOP


கூறினாள் (8)

அன்னதால் அரில் தப அறிந்து கூத்தி கூறினாள்
இன்னதால் படை அமைத்து எழு-மின் என்று இயம்பினான் – சிந்தா:3 693/3,4
எவ்வம் தீர்ந்து இருந்தாள் இது கூறினாள் – சிந்தா:4 874/4
கொம்பு அனாளும் கொதித்து கூறினாள் – சிந்தா:4 877/4
பண் கொள் தே மொழியால் பய கூறினாள் – சிந்தா:4 901/4
குழைந்த கோதையை கண்டு கூறினாள் – சிந்தா:4 987/4
குமரன் ஆக்கிய காதலின் கூறினாள் – சிந்தா:4 994/4
மெள்ள எய்தினார் வினவ கூறினாள்
வள்ளற்கு உற்றதும் மறைந்த வண்ணமும் – சிந்தா:7 1763/2,3
மாவடு நோக்கி உள் மகிழ்ந்து கூறினாள் – சிந்தா:7 1812/4

TOP


கூறினாற்கு (1)

போற்று நீ போவல் யான் என்று கூறினாற்கு – சிந்தா:5 1176/4

TOP


கூறினான் (11)

முன்னம் கூறினான் முது உணர்வினான் – சிந்தா:2 415/4
கொண்டனர் நிரை போற்று என கூறினான் – சிந்தா:2 430/4
நம்பி நீ மொழிக என நயந்து கூறினான் – சிந்தா:3 792/4
வண்ண மாலையினீர் என கூறினான் – சிந்தா:4 884/4
மழலை சொற்களின் வைது இவை கூறினான் – சிந்தா:4 939/4
ஆற்றினது அமைதி அங்கு அறிய கூறினான்
ஊற்று நீர் கூவலுள் உறையும் மீன் அனார் – சிந்தா:5 1176/1,2
உடம்பு இது தரும் என உணர கூறினான் – சிந்தா:5 1218/4
கூறினான் கொற்ற வேந்தன் கொழு நிதி நிலத்து மற்று உன் – சிந்தா:5 1284/2
கொங்கு ஒளிக்கும் குழலாய் என கூறினான் – சிந்தா:5 1334/4
அறிக என்று அலரி வாய் கமழ கூறினான் – சிந்தா:7 1618/4
காதலால் பதுமுகன் கண்டு கூறினான் – சிந்தா:7 1824/4

TOP


கூறினானே (4)

குலம் புரிந்து அனைய குன்றிற்கு அதிபதி கூறினானே – சிந்தா:3 563/4
குலம் பகர்ந்து அறைந்து கோமான் கோவிந்தன் கூறினானே – சிந்தா:10 2205/4
மெய்ப்பட உணர்வு தோன்றி மீட்டு இது கூறினானே – சிந்தா:13 2726/4
எண் நெறி யாதும் ஓராது இருந்து இது கூறினானே – சிந்தா:13 3054/4

TOP


கூறினும் (1)

என்று கூறினும் ஒருவன் என் செயும் – சிந்தா:2 417/3

TOP


கூறு (3)

எண்ணி வந்தன கூறு இவையோ என – சிந்தா:4 876/3
அண்ணல் கூறு அடியேம் குறை என்றலும் – சிந்தா:4 884/2
மின்னினால் மலையை ஈர்ந்து வேறு இரு கூறு செய்வான் – சிந்தா:4 1114/1

TOP


கூறு-மின் (1)

என்னை யான் செய்வ கூறு-மின் என்னவே – சிந்தா:1 241/4

TOP


கூறுக (1)

ஐயன் சென்றுழி கூறுக என்று ஆய் மயில் – சிந்தா:5 1366/3

TOP


கூறுதற்கு (1)

ஆறு இரட்டி ஆயிரர் கூறுதற்கு அரியரே – சிந்தா:3 568/2

TOP


கூறும் (5)

தொகை மலி தொறுவை ஆளும் தோன்றல் மற்று இன்ன கூறும் – சிந்தா:2 474/4
கொண்டது ஓர் செற்றம் போலும் குலுங்கன்-மின் என்று கூறும் – சிந்தா:3 508/4
கை அமை சிலையினாற்கு கந்துகன் இதுவும் கூறும் – சிந்தா:3 667/4
கொற்றவன் குறிப்பு நோக்கி குஞ்சர பாகன் கூறும்
இற்றென உரைத்தல் தேற்றேன் இறைவ நின் அருளினாம்-கொல் – சிந்தா:4 1078/1,2
விட்டு அலர் நாக பைம் தார் விரிசிகன் கூறும் அன்றே – சிந்தா:10 2143/4

TOP


கூறுவன் (1)

குலவு தார் மன்னர்க்கு யான் இது கூறுவன்
பலவும் மிக்கனர் தேவரின் பார்த்திவர் – சிந்தா:1 246/3,4

TOP


கூறுவாம் (6)

கொங்கு அலர் தாமரை கிடங்கு கூறுவாம் – சிந்தா:1 94/4
கோமகன் திறத்து உற்ற கூறுவாம் – சிந்தா:2 412/4
கொல் நவில் வேலினான் நிலைமை கூறுவாம் – சிந்தா:3 791/4
ஆற்றல் சால் செந்நெறி அறிய கூறுவாம் – சிந்தா:5 1212/4
கொண்ட பூம் கிடங்கு அணி நகரம் கூறுவாம் – சிந்தா:6 1443/4
ஆற்றிய கொடை பயன் அறிய கூறுவாம் – சிந்தா:13 2829/4

TOP


கூறுவாய் (1)

இனியர் மங்கையர் என்பது கூறுவாய்
பனி கொள் மா மதி போல் பசப்பு ஊர யான் – சிந்தா:6 1510/2,3

TOP


கூறுவார் (1)

கூறுவார் ஒலி தோடு குலைந்து வீழ்ந்து – சிந்தா:4 859/2

TOP


கூறுவாரும் (1)

வினவுநர் இன்றி நின்று வேண்டுவ கூறுவாரும் – சிந்தா:2 466/4

TOP


கூறுவான் (2)

ஐயர் கூறலும் அண்ணலும் கூறுவான்
சையம் பூண்டு சமுத்திரம் நீந்துவான் – சிந்தா:6 1426/1,2
வலித்தது என் என வள்ளலும் கூறுவான் – சிந்தா:8 1924/4

TOP


கூறேன் (1)

கொடியனாய் பிழைப்பு கூறேன் குழையல் என்று எடுத்து கொண்டாள் – சிந்தா:5 1396/4

TOP


கூறை (1)

நண்ணா சிறு கூறை பாகம் ஓர் கை பாகம் உடுத்து நாளும் – சிந்தா:13 2625/2

TOP


கூறையின் (1)

மூடு கூறையின் மூடுதல் வெண் தலை – சிந்தா:6 1427/2

TOP


கூன் (8)

மலை பட அரிந்து கூன் குயம் கை மாற்றினார் – சிந்தா:1 56/4
இயைந்து எழிலார் மணி ஆமை இளம் பார்ப்பின் கூன் புறம் போல் – சிந்தா:1 177/3
தோயும் முள் இலவின் கூன் காய் சினை-தொறும் உதிர்வவே போல் – சிந்தா:3 788/2
வேழ வெண்கோட்டு மெல் கோல் தின்று கூன் குருதி வாளால் – சிந்தா:3 803/1
கூன் அடைந்திருந்த திங்கள் குளிர் முத்த முலையினாளே – சிந்தா:5 1355/4
கூன் பிறை நுதல் ஓர் கூற்றம் குவி முலை நமன் கை பாசம் – சிந்தா:6 1487/3
கூன் நிற குழவி திங்கள் குளிர் கதிர் ஆர மார்பில் – சிந்தா:7 1860/3
வெண்ணெய் ஆயது வீங்குபு கூன் புற யாமை – சிந்தா:13 2755/1

TOP


கூன்களும் (1)

கூன்களும் குறளும் அஞ்சி குடர் வெந்து கொழும் பொன் பேழை – சிந்தா:3 764/1

TOP


கூனியது (1)

கூனியது உருவம் கொண்டு ஓர் தெய்வதம் குறுகிற்று அன்றே – சிந்தா:1 314/4

TOP


கூனியும் (1)

குடங்கை போல் உண் கண் கூனியும் கூர்ம் பரல் – சிந்தா:1 342/2

TOP


கூனியை (1)

குறுக வம் என கூனியை போக்கினாள் – சிந்தா:1 357/4

TOP


கூனும் (1)

கொட்டு பிடி போலும் கூனும் குறள் ஆமை – சிந்தா:13 2798/1

TOP