கு – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

குங்கும 25
குங்குமத்து 1
குங்குமம் 25
குங்குமமும் 3
குச்சு 1
குச்சென 1
குஞ்சர 5
குஞ்சரக்கு 1
குஞ்சரங்கள் 4
குஞ்சரத்தால் 1
குஞ்சரத்தின் 1
குஞ்சரம் 28
குஞ்சரமும் 2
குஞ்சி 24
குஞ்சி-வாய் 1
குஞ்சித்து 1
குஞ்சியவன் 1
குஞ்சியான் 2
குஞ்சியே 1
குஞ்சியை 2
குட்ட 4
குட்டம் 2
குட்டியும் 1
குட்டியை 1
குட 6
குடங்கள் 2
குடங்கை 5
குடங்கையால் 2
குடங்கையின் 3
குடத்தால் 1
குடத்தில் 1
குடத்தின் 3
குடத்து 1
குடத்துள் 1
குடம் 20
குடமும் 2
குடர் 9
குடர்கள் 1
குடல் 1
குடவர் 1
குடி 8
குடித்தாலும் 1
குடித்திடும் 1
குடித்து 2
குடியிருந்து 1
குடியோம்பி 1
குடில் 1
குடிலினுள் 1
குடின் 1
குடும்பம் 1
குடுமி 3
குடை 31
குடை_நிழல் 1
குடைதலின் 1
குடைந்திட்ட 1
குடைந்து 2
குடைந்தும் 1
குடைய 2
குடையப்பட்ட 1
குடையாய் 1
குடையின் 3
குடையினன் 1
குடையும் 2
குடையொடு 2
குண்டலத்தால் 1
குண்டலம் 21
குண்டலமும் 9
குண்டு 1
குண 11
குணங்கட்கு 2
குணங்கள் 2
குணங்களான் 1
குணங்களோடு 1
குணத்த 2
குணத்தார் 1
குணத்தின் 2
குணத்தினால் 1
குணத்தினான் 1
குணத்தினானை 1
குணத்து 1
குணத்தொடு 2
குணத்தோன் 1
குணம் 13
குணமாலை 6
குணமாலைக்கு 1
குணமாலையை 3
குணமாலையோடு 1
குணமோ 1
குணவதம் 1
குணன் 2
குணனும் 1
குணில் 1
குத்த 2
குத்தி 6
குத்துண்டும் 1
குத்தும் 1
குதித்த 1
குதிரை 4
குதை 1
குந்தத்தால் 2
குந்தம் 3
குந்தமும் 2
குந்தமே 1
குந்தமொடு 1
குப்பாய 1
குப்பாயம் 1
குப்புற்று 2
குப்பை 9
குப்பைகள் 2
குப்பையா 1
குப்பையை 1
குபேரதத்தன் 1
குபேரமித்திரற்கு 1
கும்பத்து 1
கும்பம் 2
கும்பி 1
கும்மை 1
குமர 2
குமரர் 4
குமரர்க்கு 2
குமரற்கு 1
குமரன் 24
குமரன்-தன் 1
குமரனாய் 1
குமரனின் 1
குமரனை 4
குமரி 9
குமரியை 1
குமிழிவிட்டு 1
குய் 2
குய்யம் 1
குய்யும் 1
குய 1
குயம் 2
குயவன் 1
குயில் 11
குயில்கள் 1
குயில 1
குயிலின் 1
குயிலினம் 1
குயிலே 3
குயிலொடு 1
குயிற்றி 8
குயிற்றிய 4
குயின்ற 3
குரங்க 1
குரங்கி 1
குரங்கின 1
குரங்கு 3
குரங்கும் 2
குரம்பை 6
குரல் 49
குரல 2
குரலாய் 1
குரலினால் 1
குரலினான் 1
குரலொடு 2
குரலோடு 1
குரவம் 6
குரவர் 2
குரவரை 3
குரவற்கு 1
குரவீர் 1
குரா 1
குரிசில் 4
குரிசிலும் 1
குரு 4
குருகின் 1
குருகினோடு 1
குருகு 4
குருகுலத்தான் 2
குருகுலத்தை 1
குருகுலமாம் 1
குருகொடு 2
குருசில் 28
குருசில்-தான்-கொல் 1
குருசிலும் 1
குருசிலோ 1
குருசிற்கு 3
குருதத்தை 1
குருதி 42
குருதியும் 1
குருதியுள் 5
குருந்தம் 1
குருந்து 2
குரும்பை 3
குரும்பையின் 1
குரும்பையும் 1
குருமித்து 1
குருமை 1
குருவி 2
குருவும் 1
குரை 9
குரைப்ப 1
குரைப்பு 1
குரோதனே 1
குல 3
குலத்தலை 1
குலத்தார் 1
குலத்தின் 3
குலத்து 3
குலத்துடன் 1
குலத்துள் 1
குலத்தொடு 3
குலத்தொடும் 1
குலம் 17
குலமும் 2
குலவி 2
குலவிய 7
குலவியது 2
குலவு 2
குலவும் 1
குலனும் 3
குலாம் 7
குலாய் 13
குலாய 5
குலாவி 2
குலாவிய 1
குலிக 4
குலிகம் 3
குலுங்கன்-மின் 1
குலுங்கி 1
குலை 15
குலைத்திடும் 1
குலைத்து 2
குலைந்து 1
குவட்டின் 3
குவட்டினால் 1
குவட்டினை 1
குவட்டு 1
குவட்டுள் 1
குவடு 2
குவவி 2
குவவு 4
குவள 1
குவளை 69
குவளைகள் 3
குவளைய 1
குவளையின் 2
குவளையும் 3
குவளையே 1
குவாலினை 1
குவி 14
குவித்த 3
குவித்தது 1
குவித்தால் 1
குவித்து 4
குவிந்த 2
குவிர் 1
குழகு 1
குழகும் 1
குழங்கல் 3
குழங்கன் 1
குழம்பது 1
குழம்பு 2
குழம்பொடு 1
குழல் 91
குழல்கள் 4
குழலாட்கு 1
குழலாய் 1
குழலார் 5
குழலாரே 1
குழலாரொடும் 1
குழலாள் 9
குழலாளை 1
குழலின் 2
குழலினாய் 1
குழலினார் 1
குழலினால் 1
குழலினாள் 4
குழலினாளும் 1
குழலினாளை 6
குழலும் 12
குழலொடு 2
குழவி 23
குழவிகள் 1
குழவிய 1
குழவியாய் 1
குழவியோடு 1
குழற 1
குழறி 1
குழன்ற 1
குழாங்கள் 3
குழாத்திடையாள் 1
குழாத்தில் 1
குழாத்தின் 14
குழாத்தினாலும் 1
குழாத்தினானே 1
குழாத்து 2
குழாத்து-இடை 2
குழாத்துள் 2
குழாத்தை 2
குழாத்தொடும் 2
குழாத்தோடு 1
குழாம் 36
குழி 1
குழி-இடை 1
குழிசி 2
குழிசியோடு 1
குழிந்த 1
குழிய 1
குழியா 1
குழியின் 1
குழியுளே 1
குழீஇ 1
குழீஇய 4
குழீஇயின 1
குழீஇயினாரே 1
குழு 1
குழும் 1
குழும 1
குழுமி 3
குழுமியம் 1
குழுவாய் 1
குழுவின் 3
குழை 46
குழைக்கும் 1
குழைகள் 5
குழைகளும் 1
குழைத்து 1
குழைந்த 2
குழைந்ததே 1
குழைந்தாள் 1
குழைந்திட்டாய் 1
குழைந்து 18
குழைய 10
குழையல் 1
குழையற்க 1
குழையாமல் 1
குழையார் 1
குழையால் 1
குழையினர் 2
குழையினாய் 1
குழையினானே 1
குழையும் 17
குழைவாய் 1
குழைவித்தாரே 1
குள 3
குளத்தின் 2
குளத்து 2
குளம் 4
குளம்பில் 1
குளம்பின் 1
குளம்பினால் 1
குளம்பு 5
குளவி 1
குளிக்கலுற்றார் 1
குளிக்கும் 2
குளிக்குமாறும் 1
குளிக்குவம் 1
குளித்த 4
குளித்தது 1
குளித்ததே 2
குளித்தல் 1
குளித்தனரே 1
குளித்தார் 1
குளித்தான் 1
குளித்திட்டது 1
குளித்து 9
குளிப்ப 4
குளிப்பது 1
குளிப்பவர் 1
குளிர் 43
குளிர்க்கும் 1
குளிர்ந்த 3
குளிர்ந்தான் 2
குளிர்ந்து 6
குளிர்ப்ப 5
குளிர்ப்பன 3
குளிர்ப்பித்தாரே 1
குளிர்ப்பு 1
குளிர 3
குளிரும் 1
குளிறி 1
குளிறின 1
குளிறு 1
குளிறுபு 1
குற்ற 1
குற்றம் 6
குற்று 1
குற்றேல் 2
குறங்கில் 1
குறங்கின் 3
குறங்கினாள் 1
குறங்கு 4
குறங்குகாள் 1
குறடு 2
குறவர்க்கு 1
குறவருள் 1
குறவன் 3
குறள் 2
குறளும் 1
குறி 4
குறிஞ்சி 2
குறிஞ்சியும் 1
குறித்த 3
குறித்தது 1
குறித்ததே 1
குறித்து 1
குறிப்பில் 2
குறிப்பினாலே 1
குறிப்பு 5
குறிப்பும் 1
குறு 6
குறுக 5
குறுகலும் 3
குறுகலோடும் 2
குறுகாது 1
குறுகார் 1
குறுகி 5
குறுகிற்று 1
குறுகினாய் 1
குறுகினான்-அரோ 1
குறுகினானே 2
குறுகினும் 1
குறுணி 1
குறுநரி 2
குறுநரிகள் 1
குறும் 3
குறும்பர் 1
குறும்பு 1
குறும்பும் 1
குறும்பூழ் 1
குறை 10
குறைக்கும் 1
குறைத்தனர் 1
குறைத்து 2
குறைந்ததே 1
குறைந்து 4
குறைப்ப 1
குறைபட 1
குறைபடாதது 1
குறைபடு 1
குறையா 2
குறைவிலார் 1
குறைவு 5
குன்றத்து 8
குன்றம் 27
குன்றமும் 3
குன்றல் 1
குன்றா 3
குன்றாது 2
குன்றாமல் 2
குன்றான் 1
குன்றி 2
குன்றிய 1
குன்றியும் 1
குன்றில் 7
குன்றிற்கு 1
குன்றின் 14
குன்றினார்களை 1
குன்று 51
குன்று-ஆயினும் 1
குன்று-இடை 1
குன்றும் 2
குன்றே 1
குன்றொடு 1
குனி 8
குனிகொள் 1
குனிந்த 2
குனிந்தது 4
குனிந்தவாறே 1
குனிந்து 8
குனிய 1
குனிவது 1

நூலில் அடி வரும் முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


குங்கும (25)

மெழுகு குங்கும மார்பு-இடை வெம் முலை – சிந்தா:1 133/2
குங்கும தோளினானும் கொழும் கயல் கண்ணினாளும் – சிந்தா:1 199/1
குன்று ஒளித்து ஒழிய நின்ற குங்கும தோளினாற்கு – சிந்தா:1 371/3
குங்கும சாந்து வேய்ந்து குண்டலம் திருவில் வீச – சிந்தா:3 677/3
கொடியார் குளிர் முத்தம் சூட்டி வைத்தார் கொல்வானே குங்கும சேறு ஆட்டினார்கள் – சிந்தா:3 681/1
கொல்லை பூம் குன்றம் செய்தீர் குங்கும குழங்கல் மாலை – சிந்தா:3 743/4
குங்கும குவட்டின் வீங்கி கோலம் வீற்றிருந்த தோளாய் – சிந்தா:4 955/1
குன்று இரண்டு இருந்த போலும் குங்கும குவவு தோளான் – சிந்தா:4 1084/4
குங்கும கொடியோடு ஏந்தி கோலம் வீற்றிருந்த கொம்மை – சிந்தா:4 1096/3
குறிஞ்சி பூம் கோதை போலும் குங்கும முலையினாள் தன் – சிந்தா:7 1568/1
கோத்து நீர் பிலிற்றும் காந்தம் குங்கும வைர பொன் கோய் – சிந்தா:8 1906/2
புதை இருள் இரிய பொங்கி குங்கும கதிர்கள் ஓக்கி – சிந்தா:10 2153/1
குங்கும நறு நீர் பந்தி நின்று ஆடும் குதிரை ஆறு ஆயிரத்து இரட்டி – சிந்தா:10 2157/1
குங்கும கதிர் குழவி அம் செல்வனோடு உடன் பொருவ போல் – சிந்தா:10 2307/2
அலங்கல் ஏந்திய குங்கும அரு வரை மார்பன் – சிந்தா:12 2378/1
கோடு வால் ஒளி குங்கும குன்று அனான் – சிந்தா:12 2577/4
கொடி நிரை கோயில் புக்கார் குங்கும கொடி அனாரே – சிந்தா:13 2650/4
கூந்தலை ஒரு கை ஏந்தி குங்கும தாரை பாய – சிந்தா:13 2660/1
எண்ணற்கு அரிய குங்கும சேற்று எழுந்து நான நீர் வளர்ந்து – சிந்தா:13 2700/1
குட வரை அனைய கோல குங்கும குவவு தோளாய் – சிந்தா:13 2708/2
கொடி பல பூத்து சூழ்ந்த குங்கும குன்றம் ஒத்தான் – சிந்தா:13 2731/4
இலங்கு குங்கும மார்பன் ஏந்து சீர் – சிந்தா:13 2743/1
கொடி அணி அலங்கல் மார்பில் குங்கும குன்றம் அன்னான் – சிந்தா:13 2900/1
குலிக அம் சேற்றுள் நாறி குங்கும நீருள் ஓங்கி – சிந்தா:13 2946/1
முழுது ஆரம் மின்னும் முலை குவட்டினால் மொய் மார்பில் குங்கும சேறு இழுக்கி வீழ – சிந்தா:13 3137/1

TOP


குங்குமத்து (1)

அளவு அரு குங்குமத்து அகன்ற மார்பினாய் – சிந்தா:5 1182/2

TOP


குங்குமம் (25)

நெய்யொடு குங்குமம் நிறைந்த நாணினால் – சிந்தா:1 80/3
குரும்பை மென் முலையின் மேல் குலாய குங்குமம்
விருந்து செய்திட வெறி மேனி சேந்ததே – சிந்தா:1 97/3,4
குங்குமம் மெழுகி சார்பும் திண்ணையும் குயிற்றி உள்ளால் – சிந்தா:1 108/1
குழை தவழ் குங்குமம் கோழ் அரை நாகம் – சிந்தா:3 524/2
சிவிறியின் மாறு தூயும் குங்குமம் எறிந்தும் தேம் கொள் – சிந்தா:4 966/1
அம் மென் மாலையும் அடைச்சி குங்குமம்
கொம்மை மட்டித்தார் கொடி அனாளையே – சிந்தா:4 991/3,4
குங்குமம் சேர் வெம் முலை மேல் கொய்தார் வடு பொறிப்ப – சிந்தா:4 1043/1
முழுதும் குங்குமம் முத்தொடு அணிந்த பின் – சிந்தா:5 1317/2
தளித்த சுண்ணம் சிதைந்தன குங்குமம்
அளித்த பூம் பட்டு அணிந்து திகழ்ந்ததே – சிந்தா:5 1330/3,4
பரிந்த மாலை பறைந்தன குங்குமம்
கரிந்த கண்ணி கலந்த மகிழ்ச்சியின் – சிந்தா:5 1349/1,2
கொடியன குங்குமம் கொட்டப்பட்டன – சிந்தா:6 1483/2
குங்குமம் மார்பில் பூண்ட குளிர் கதிர் ஆரம் மின்ன – சிந்தா:6 1501/2
குட வரை அனைய மார்பில் குங்குமம் எழுதி கோல – சிந்தா:7 1731/1
கொண்டு நீங்கல் கோதை வேய்தல் குங்குமம் அணிந்து உராய் – சிந்தா:8 1955/1
பந்து மைந்துற்று ஆடுவாள் பணை முலையின் குங்குமம்
சுந்தர பொடி தெளித்த செம்பொன் சுண்ணம் வாள் நுதல் – சிந்தா:8 1956/1,2
குங்குமம் குயின்ற கும்மை குவி முலை குளிர்ப்ப தைவந்து – சிந்தா:9 2064/1
கொங்கு அலர் கண்ணி சேர்த்தி குங்குமம் எழுதினானே – சிந்தா:9 2098/4
தார் அணி பரவை மார்பில் குங்குமம் எழுதி தாழ்ந்த – சிந்தா:10 2280/1
கோல மென் முலை குங்குமம் இடு கொடி எழுதி – சிந்தா:12 2383/3
ஏனைய நறும் சுண்ணம் குங்குமம் இடும் களியா – சிந்தா:12 2432/3
தூ செயா குங்குமம் துதைந்த வண்டு இனம் – சிந்தா:13 2689/2
சுண்ணம் குங்குமம் தூமத்தால் புனைந்து – சிந்தா:13 2742/2
கோதையும் துகிலும் ஏந்தி குங்குமம் எழுதி கொய் பூம் – சிந்தா:13 2948/1
யானை குங்குமம் ஆடி அரு வரை – சிந்தா:13 3067/1
சொரி மது மாலை சாந்தம் குங்குமம் சுண்ணம் தேம் பாய் – சிந்தா:13 3118/3

TOP


குங்குமமும் (3)

குங்குமமும் சந்தனமும் கூட்டி இடு கொடியா – சிந்தா:3 850/1
கூகையும் கோட்டமும் குங்குமமும் பரந்து – சிந்தா:8 1905/1
காது ஆர் குழையும் கடல் சங்கமும் குங்குமமும்
போது ஆர் அலங்கல் பொறையும் பொறை என்று நீக்கி – சிந்தா:11 2349/1,2

TOP


குச்சு (1)

கோணமும் மறுகும் எல்லாம் குச்சு என நிரைத்து அம் மாந்தர் – சிந்தா:3 615/3

TOP


குச்சென (1)

குச்சென நிரைத்த யானை குழாம் இரித்திடுவல் என்றான் – சிந்தா:4 1153/4

TOP


குஞ்சர (5)

கொற்றவன் குறிப்பு நோக்கி குஞ்சர பாகன் கூறும் – சிந்தா:4 1078/1
நன் மன குஞ்சர நம்பியோடு என்மரும் – சிந்தா:7 1842/4
கூற்று என முழங்கும் ஓடை குஞ்சர குழாத்தோடு ஏகி – சிந்தா:7 1858/3
குடர் தொடர் குருதி கோட்டு குஞ்சர நகரத்தார் கோன் – சிந்தா:10 2182/1
குன்று இனம் குழீஇய போலும் குஞ்சர குழாத்தினானே – சிந்தா:13 2914/4

TOP


குஞ்சரக்கு (1)

திரிவவே போன்றன திசை எலாம் குஞ்சரக்கு
உரியவன் இவன் அலால் உலகினில் இலன் என – சிந்தா:7 1840/2,3

TOP


குஞ்சரங்கள் (4)

குஞ்சரங்கள் நூறி கொலை வாள் ஒடித்து நின்றான் – சிந்தா:1 287/4
கோடு ஏந்து குஞ்சரங்கள் தெருட்ட கூடா பிடி நிற்கும் – சிந்தா:5 1229/3
குஞ்சரங்கள் பாய்ந்திடலின் குமிழிவிட்டு உமிழ் குருதி – சிந்தா:10 2239/3
கோமான் அடி சார குஞ்சரங்கள் செல்வன போல் – சிந்தா:13 3040/1

TOP


குஞ்சரத்தால் (1)

கொல் வேல் நெடும் கண் குணமாலை குஞ்சரத்தால்
அல்லல் நோய் உற்றாளுக்கு அன்று களிறு அடர்த்து – சிந்தா:13 2957/1,2

TOP


குஞ்சரத்தின் (1)

குஞ்சரத்தின் கோட்டு இடையும் உய்வர் தவம் மிக்கார் – சிந்தா:12 2557/3

TOP


குஞ்சரம் (28)

வெலற்கு அரும் குஞ்சரம் வேட்டம் பட்டு என – சிந்தா:1 41/1
பிடி நலம் தழீஇ வரும் பெரும் கை குஞ்சரம்
அடி நிலை இருப்பு எழு அமைந்த கல் மதில் – சிந்தா:1 81/2,3
மழை முகத்த குஞ்சரம் வாரியுள் வளைத்தவே – சிந்தா:1 275/4
சீற்றம் மிக்க மன்னவன் சேர்ந்த குஞ்சரம் நுதல் – சிந்தா:1 278/1
குஞ்சரம் முழங்கு தீயில் கொள்கையின் மெலிந்து இ மூதூர் – சிந்தா:1 396/3
வெம் சின வெகுளியில் குஞ்சரம் முழங்கலின் – சிந்தா:3 570/1
குறைத்தனர் குஞ்சரம் கூந்தல் மா துணித்து – சிந்தா:3 781/2
குருதி கொள் மருப்பிற்று ஆகி குஞ்சரம் சிதைந்தது என்ன – சிந்தா:4 974/2
கொல்ல ஓடிய குஞ்சரம் போன்றது அ – சிந்தா:4 984/2
குடர் சூழ் கோட்ட குஞ்சரம் வென்ற வகையும் அ – சிந்தா:4 1058/3
குழவி பிடி குஞ்சரம் மாழ்கும் என – சிந்தா:5 1187/1
இழுகு பொன் மதத்தின் வரை குஞ்சரம்
தொழுது வேய் முதல் தூசம் கொண்டு ஏறினான் – சிந்தா:7 1602/3,4
கொடி நெடும் தேரின் போரும் குஞ்சரம் குறித்த போரும் – சிந்தா:7 1678/1
எண்திசையோரும் எள்க குஞ்சரம் இரிய பாயும் – சிந்தா:7 1749/3
சுளகு வார் செவி தூங்குகை குஞ்சரம்
இளகு காடு இளக பரி கொண்டவே – சிந்தா:7 1778/3,4
குஞ்சரம் குளிப்பது ஓர் நீத்தமாம் ஆதலால் – சிந்தா:7 1828/3
பெறலரும் குஞ்சரம் ஏறலின் பெரும் சனம் – சிந்தா:7 1833/3
கூற்று என குஞ்சரம் கொண்டு புக்கான்-அரோ – சிந்தா:7 1837/4
உள் உணர் குஞ்சரம் ஒய்யென நிற்றலும் – சிந்தா:7 1841/2
குஞ்சரம் புலம்பி வீழ கூர் நுதி எயிற்றில் கொல்லும் – சிந்தா:8 1894/2
கொந்து அழல் அஞ்சா குஞ்சரம் இவர்ந்தார் கோடியே விருத்தியா உடையார் – சிந்தா:10 2156/4
குஞ்சரம் கூற்றொடு கொம்மை கொட்டுவ – சிந்தா:10 2230/2
குருவி சேர் வரை போன்ற குஞ்சரம் கொடி அணிந்த – சிந்தா:10 2237/2
குஞ்சரம் தலை அடுத்து கூந்தல்மா கால் அணையா – சிந்தா:10 2240/1
குனி மருப்பு உதிரம் தோய்ந்த குஞ்சரம் கொள்ள உந்தி – சிந்தா:10 2273/2
குஞ்சரம் குனிய நூறி தடாயின குருதி வாள் தன் – சிந்தா:10 2293/1
குனி மருப்பு உழுது மேகம் குஞ்சரம் குனிந்து குத்த – சிந்தா:13 2807/2
குஞ்சரம் அயா உயிர்த்து அனைய குய் கமழ் – சிந்தா:13 2941/1

TOP


குஞ்சரமும் (2)

குஞ்சரமும் வென்று குணமாலை நலன் உண்ட – சிந்தா:7 1796/3
அரி வளைப்ப குஞ்சரமும் ஆலி போல் நீராம் – சிந்தா:13 2786/2

TOP


குஞ்சி (24)

குஞ்சி மேல் அனிச்ச மலர் கூட்டுணும் – சிந்தா:1 134/1
குஞ்சி மாண் கொடி கையால் கூவி விட்டது ஒத்ததே – சிந்தா:1 143/4
குஞ்சி மா மஞ்ஞை வீழ்ந்து கால் குவித்து இருந்தது அன்றே – சிந்தா:1 301/4
பொன் தவழ் களிறு பாய் மா புன மயில் குஞ்சி பிச்சம் – சிந்தா:2 437/3
கரு நெறி பயின்ற குஞ்சி காழ் அகில் கமழ ஊட்டி – சிந்தா:3 696/1
அணி இரும் குஞ்சி ஏற கட்டியிட்டு அலங்கல் சூழ்ந்து – சிந்தா:4 977/2
மட பிடிக்கு உய்தல் உண்டோ வால் அடி குஞ்சி சூட்டும் – சிந்தா:6 1529/3
நீண்ட தோள் நெடிய செம் கண் நீலமாய் சுரிந்த குஞ்சி
பூண்டது ஓர் ஆர மேனி பொன் உரைத்து இட்டது ஒக்கும் – சிந்தா:7 1722/1,2
குஞ்சி சூட்டிய மைந்தர் குழாம் அலால் – சிந்தா:8 1947/3
பூம் சதங்கை மாலை புகழ் குஞ்சி பொரு இல்லார் – சிந்தா:9 2034/1
கோல குஞ்சி நிழல் குளிர் பிச்சமும் – சிந்தா:10 2170/2
இணர் மாலை இரும் குஞ்சி ஈர்ம் குருதி புனல் அலைப்ப – சிந்தா:10 2235/2
சின்ன பூ அணிந்த குஞ்சி சீதத்தன் சினவு பொன் வாள் – சிந்தா:10 2251/1
நின்ற அ படை உளானே ஒரு மகன் நீல குஞ்சி
மன்றல மாலை நெற்றி மழ களிறு அன்றி வீழான் – சிந்தா:10 2289/1,2
குஞ்சி அம் குமரர் தங்கள் மறம் பிறர் கவர்ந்து கொள்ள – சிந்தா:10 2300/3
குரல் சிலம்பு ஒலிப்ப சென்னி குஞ்சி மேல் மிதிப்ப நோற்றான் – சிந்தா:12 2459/2
குஞ்சி களி யானை கோட்டால் உழப்பட்டும் – சிந்தா:13 2792/3
மணி துணர் அனைய தம் குஞ்சி வண் கையால் – சிந்தா:13 2820/1
இமைத்தன வஞ்சி என்ன இளையவள் சிலம்பில் குஞ்சி
நமைத்த பூம் தாமம் தோய நகை முக விருந்து பெற்றான் – சிந்தா:13 2839/3,4
குஞ்சி மேல் ஏற்ற கோமான் கொப்புளித்திட்ட எம்மை – சிந்தா:13 2949/2
குஞ்சி வெண் படலிகை குமரன் நீப்பது – சிந்தா:13 3031/2
மாலை-வாய் அகில் தவழ் குஞ்சி மாற்றலின் – சிந்தா:13 3032/3
கொடி குழாம் குஞ்சி பிச்ச குழாம் நிறை கோல மாலை – சிந்தா:13 3050/1
குஞ்சி ஏற்றது குறி கொள் நீ எனா – சிந்தா:13 3125/2

TOP


குஞ்சி-வாய் (1)

உருவ குஞ்சி-வாய் உறுத்தி ஒய்யென – சிந்தா:7 1765/2

TOP


குஞ்சித்து (1)

குஞ்சித்து அசைந்து அசைந்து குருதி கான்று வெய்து உயிரா – சிந்தா:1 341/3

TOP


குஞ்சியவன் (1)

நானம் மிக நாறு கமழ் குஞ்சியவன் ஏறி – சிந்தா:3 500/3

TOP


குஞ்சியான் (2)

முனிய உண்ட குஞ்சியான் முரண் கொள் மாடம் முன்னினான் – சிந்தா:3 704/4
குரல் குரல் ஆக பண்ணி கோதை தாழ் குஞ்சியான் தன் – சிந்தா:3 723/1

TOP


குஞ்சியே (1)

ஆவித்து ஆர்த்தன அம் மென் குஞ்சியே – சிந்தா:13 3124/4

TOP


குஞ்சியை (2)

புனை கதிர் பொன் செய் நாணின் குஞ்சியை கட்டி நெய்த்தோர் – சிந்தா:10 2288/1
நீர வாய் நிழல் உமிழும் குஞ்சியை
ஆர் அகில் புகை வெறியினால் அமைத்து – சிந்தா:12 2422/2,3

TOP


குட்ட (4)

குட்ட நோய் நரகம் தம்முள் குளிப்பவர் இவர்கள் கண்டாய் – சிந்தா:1 253/4
குட்ட நீர் குவளை எல்லாம் கூடி முன் நிற்கல் ஆற்றா – சிந்தா:3 710/1
குட்ட நீர் குவளை கண்கள் விருந்து உண விரும்பி நின்றார் – சிந்தா:12 2533/3
குட்ட நீர் குளத்தின் அல்லால் குப்பை மேல் குவளை பூவா – சிந்தா:13 2925/4

TOP


குட்டம் (2)

ஈண்டு அழல் குட்டம் போல எரி எழ திருகி நோக்கி – சிந்தா:4 1079/1
நோக்கினீர் என்னை என்றான் நுதி அழல் குட்டம் ஒப்பான் – சிந்தா:7 1727/4

TOP


குட்டியும் (1)

கொல்லும் சிங்க குட்டியும் போன்று இ உலகு ஏத்த – சிந்தா:1 364/3

TOP


குட்டியை (1)

குட்டியை தின்னலாமே கோள் புலி புறத்தது ஆக – சிந்தா:4 1134/2

TOP


குட (6)

கள் குட கன்னியர் இருவரோடு உடன் – சிந்தா:4 937/2
குட வரை நெற்றி பாய்ந்த கோளரி போன்று வேழத்து – சிந்தா:4 980/3
குட வரை அனைய மார்பில் குங்குமம் எழுதி கோல – சிந்தா:7 1731/1
குட திசை சேர்ந்து மாரி குளிறுபு சொரிவதே போல் – சிந்தா:10 2304/2
குட வரை அனைய கோல குங்கும குவவு தோளாய் – சிந்தா:13 2708/2
குறுகலும் குட நெய் பெய்த கொந்து அழல் போன்று பொங்கி – சிந்தா:13 2773/2

TOP


குடங்கள் (2)

கை கவி நறு நெய் பெய்து கன்னல் அம் குடங்கள் கூட்டி – சிந்தா:1 400/1
கான் முகம் புதைத்த தெள் நீர் கவர்ந்து பொன் குடங்கள் ஆர்த்தி – சிந்தா:12 2415/1

TOP


குடங்கை (5)

கொண்டார் குடங்கை அளவே உள கண்ணினாளை – சிந்தா:0 22/3
குடங்கை போல் உண் கண் கூனியும் கூர்ம் பரல் – சிந்தா:1 342/2
குடங்கை உண்கணாள் கொண்ட பண்ணையுள் – சிந்தா:4 990/3
ஒல்கி போய் மாடம் சேர்ந்தார் ஒரு தடம் குடங்கை கண்ணார் – சிந்தா:12 2535/4
ஒரு குடங்கை கண்ணால் உளம் கழிய ஏவுண்டு – சிந்தா:13 3139/2

TOP


குடங்கையால் (2)

குடங்கையால் கொம்மை கொட்டுவ போன்றவே – சிந்தா:3 529/4
நோக்கினாள் நெடும் கண் என்னும் குடங்கையால் நொண்டு கொண்டு – சிந்தா:5 1258/1

TOP


குடங்கையின் (3)

குடங்கையின் நெடிய கண்ணால் குமரன் மேல் நோக்கினாளே – சிந்தா:5 1290/4
குடங்கையின் நெடியன குவளை உண்கணே – சிந்தா:9 2006/4
குடங்கையின் நொண்டு கொண்டு பருகுவார் குவளை கொம்பின் – சிந்தா:12 2553/2

TOP


குடத்தால் (1)

பருதி போல்வன பால்கடல் நூற்று எட்டு குடத்தால்
பொருவில் பூ மழை பொன் மழையொடு சொரிந்து ஆட்டி – சிந்தா:11 2366/2,3

TOP


குடத்தில் (1)

கங்கையின் களிற்றின் உச்சி கதிர் மணி குடத்தில் தந்த – சிந்தா:3 623/1

TOP


குடத்தின் (3)

காழக சேற்றுள் தீம் பால் கதிர் மணி குடத்தின் ஏந்தி – சிந்தா:6 1541/1
மணி புனை குடத்தின் நெய்த்தோர் மண்ணு நீர் மருள ஆட்டி – சிந்தா:10 2326/2
மின்னும் மணி குடத்தின் வேந்தர் ஏந்த புனல் ஆடி – சிந்தா:12 2501/3

TOP


குடத்து (1)

நான்கு நூறு_ஆயிரம் குடத்து நல்லன – சிந்தா:3 823/1

TOP


குடத்துள் (1)

சந்தன களியும் பூவும் தமனிய குடத்துள் நீரும் – சிந்தா:7 1719/1

TOP


குடம் (20)

தூ திரள் மணி குடம் நிரைத்து தோன்றுவ – சிந்தா:1 87/2
எரி மாலை ஈமத்து இழுதார் குடம் ஏனை நூறும் ஏற்ப சொரிந்து அலறி எம் – சிந்தா:1 294/3
பொன் செய் குடம் கோத்த அனைய எருத்தில் பொலி பொன் தூண் – சிந்தா:3 593/1
நீங்கலா நறு நெய் வெள்ளம் கன்னல் ஆயிரம் குடம்
ஏந்து வித்து நாம் மிசைய வந்து தந்து நீக்கினான் – சிந்தா:3 692/2,3
மண் குடம் அல்லன மதியின் வெள்ளிய – சிந்தா:4 937/1
உடைப்பென் கள் குடம் என்று உரையாடினான் – சிந்தா:4 940/4
மலர் அணி மணி குடம் மண்ணும் நீரொடு – சிந்தா:5 1252/1
மழ களிற்று எருத்தில் தந்த மணி குடம் மண்ணும் நீரால் – சிந்தா:5 1345/1
வள்ளலை வாச நெய் பூசி மணி குடம்
தெள் அறல் நீர் சொரிந்து ஆட்டினர் தேம் புகை – சிந்தா:6 1476/1,2
மணி குடம் அழுத்தி வைத்த அனைய தோளினான் – சிந்தா:6 1491/1
குரவம் கோங்கம் குடம் புரை காய் வழை – சிந்தா:8 1918/2
மது குடம் விரிந்த மாலையாரொடும் – சிந்தா:9 1999/1
குடம் புரை செருத்தல் குவளை மேய் கய வாய் குவி முலை படர் மருப்பு எருமை – சிந்தா:10 2102/1
தாழ நாற்று-மின் தாமங்கள் அகில் குடம் பரப்பி – சிந்தா:12 2391/2
ஆக நாற்றின தாமம் மணி குடம்
ஏக மாநகர் வீதி நிரைத்தவே – சிந்தா:12 2398/3,4
பொரு வெண் பொன் குடம் உமிழும் பொங்கு நீர் – சிந்தா:12 2419/2
வெள் அணி மத யானை விழு மணி குடம் ஏற்றி – சிந்தா:12 2431/2
தூ மாண் தூம குடம் ஆயிரம் ஆய் சுடர் பொன் தூண் – சிந்தா:12 2455/1
பொன் குடம் திரு மணி பொழிய பெய்த போல் – சிந்தா:13 2639/1
மது நிறை பெய்து விம்மும் மணி குடம் இரண்டு போல – சிந்தா:13 2838/2

TOP


குடமும் (2)

பூம் கள் பொன் குடமும் நிறைத்து ஈண்டிய – சிந்தா:5 1197/2
புடை திரள் பூரண குடமும் பூத்தவே – சிந்தா:12 2406/4

TOP


குடர் (9)

சூழ் குடர் பிணங்கள் மல்க விளைத்த பின் தொழுதி பல் பேய்க்கு – சிந்தா:3 757/2
கூன்களும் குறளும் அஞ்சி குடர் வெந்து கொழும் பொன் பேழை – சிந்தா:3 764/1
சூழ் குடர் கண்ணி சூடி நிண துகில் உடுத்து வெள் என்பு – சிந்தா:3 803/3
குடர் சூழ் கோட்ட குஞ்சரம் வென்ற வகையும் அ – சிந்தா:4 1058/3
கொன்று உயிர் கொணர ஓடும் கொழும் குடர் கண்ணி மாலை – சிந்தா:4 1080/2
குடர் தொடர் குருதி கோட்டு குஞ்சர நகரத்தார் கோன் – சிந்தா:10 2182/1
நிண மாலை குடர் சூடி நெருப்பு இமையா நெய்த்தோரில் – சிந்தா:10 2235/3
குடர் வாங்கு குறுநரிகள் கொழு நிண புலால் சேற்றுள் – சிந்தா:10 2242/1
போர்வை புழு மொய்ப்ப பொல்லா குடர் சூடி – சிந்தா:13 2791/2

TOP


குடர்கள் (1)

கோதம் செய் குடர்கள் புன் தோல் நரம்பொடு வழும்பிது என்றான் – சிந்தா:7 1583/4

TOP


குடல் (1)

குடல் அரணம் ஆகாது குன்று அரணம் ஆகா – சிந்தா:13 2782/2

TOP


குடவர் (1)

ஆம் பால் குடவர் மகளோ என்று அரிவை நைய – சிந்தா:2 492/3

TOP


குடி (8)

கோ வீற்றிருந்த குடி நாட்டு அணி கூறல் உற்றேன் – சிந்தா:1 30/4
அம் பொன் நிலத்து ஏகு குடி அக நகரம் அதுதான் – சிந்தா:1 106/3
குலத்தொடு முடிந்த கோன்-தன் குடி வழி வாரா நின்றேன் – சிந்தா:2 477/1
நம் குடி தெய்வம் கண்டீர் நமரங்காள் அறி-மின் என்ன – சிந்தா:3 547/2
ஊனம் ஒன்று இல்லார் உயர் குடி பிறந்தார் ஆயிரம் அடுகளம் கண்டார் – சிந்தா:10 2158/3
குன்று எலாம் குடி போவன போன்றவே – சிந்தா:10 2171/4
நொந்தார் குடி செல்வர் நோன்மை நுகம் பூண்டார் – சிந்தா:13 2794/4
பழித்து பசும்பொன் உலகு குடி போயிற்று ஒத்தது அன்றே – சிந்தா:13 2969/4

TOP


குடித்தாலும் (1)

நஞ்சு குடித்தாலும் நவை இன்று தவம் நின்றால் – சிந்தா:12 2557/1

TOP


குடித்திடும் (1)

நூழிலாட்டி நுடக்கி குடித்திடும்
வாழி நங்கை கண்டாய் என்று வாள் கண் நீர் – சிந்தா:3 762/2,3

TOP


குடித்து (2)

பூசறுத்து அம் கை நீரை மும்முறை குடித்து முக்கால் – சிந்தா:5 1302/2
குடித்து உண்ணும் கூற்றம் குடில் பிரியா முன்னே – சிந்தா:13 2620/3

TOP


குடியிருந்து (1)

ஆம் அணங்கு குடியிருந்து அம் சுணங்கு பரந்தனவே – சிந்தா:1 171/4

TOP


குடியோம்பி (1)

கோ அ மா ஆகி குடியோம்பி நின் குடை கீழ் – சிந்தா:7 1804/1

TOP


குடில் (1)

குடித்து உண்ணும் கூற்றம் குடில் பிரியா முன்னே – சிந்தா:13 2620/3

TOP


குடிலினுள் (1)

அன்னம் துஞ்சும் அடி குடிலினுள் அன்றி யான் கொண்ட நாடகத்தினை – சிந்தா:12 2588/2

TOP


குடின் (1)

குடின் பழியாமை ஓம்பின் கொற்ற வேல் மன்னர் மற்று உன் – சிந்தா:13 2911/1

TOP


குடும்பம் (1)

குன்று அனான் உரைப்ப கேட்டே பாகத்தார் குடும்பம் நீக்கி – சிந்தா:6 1437/1

TOP


குடுமி (3)

குன்றம் மார்பு அரிந்து வெள் வேல் குடுமி மா மஞ்ஞை ஊர்ந்து – சிந்தா:1 286/1
பஞ்சி மேல் வீழ்வதே போல் பல் பொறி குடுமி நெற்றி – சிந்தா:1 301/3
வனை கல திகிரி தேர் மேல் மன்னரை குடுமி கொண்டான் – சிந்தா:10 2249/3

TOP


குடை (31)

தண் பால் மதி தோய் குடை தண் நிழல் பாயவாறும் – சிந்தா:0 26/4
குடையொடு குடை பல களிறொடு நெரி தர – சிந்தா:1 119/1
ஊன்றிய நாட்டை எல்லாம் ஒரு குடை நீழல் செய்து – சிந்தா:1 262/3
பால் அருவி திங்கள் தோய் முத்த மாலை பழிப்பின் நெடும் குடை கீழ் பாய் பரி மான் தேர் – சிந்தா:1 291/1
கோன் பெரிது உவந்து போகி குடை தயிர் குழும புக்கு – சிந்தா:2 485/2
குடை உடையவனொடு எண்ணி சீவகன் கொணர்-மின் என்ன – சிந்தா:3 672/3
குடை உடை வேந்து எனும் குழாம் கொள் நாகமும் – சிந்தா:3 776/1
கொம்பர் இன் குயில் கூய் குடை வாவியுள் – சிந்தா:4 854/1
தாமம் நீள் நெடும் குடை தரணி காவலன் – சிந்தா:6 1448/3
குடை கவித்து அனையது கோல மா முடி – சிந்தா:6 1460/1
பொங்கு மான் குளம்பின் குடை பொன் துகள் – சிந்தா:7 1607/3
கோ அ மா ஆகி குடியோம்பி நின் குடை கீழ் – சிந்தா:7 1804/1
குடை நிழல் கொற்ற வேந்தன் ஒரு மகன் காண குன்றா – சிந்தா:7 1863/1
குடை உடை நிழலன கோலம் ஆர்ந்தன – சிந்தா:10 2213/1
மாலை வாய் நெடும் குடை மேல் மத யானை கை துணிந்து – சிந்தா:10 2238/1
கொல் யானை உந்தி குடை மேலும் ஓர் கோல் தொடுத்தான் – சிந்தா:10 2319/4
பொன் அம் குடை நிழற்ற பொன் மயம் ஆம் உழை_கலங்கள் பொலிந்து தோன்ற – சிந்தா:11 2369/2
குடை நிழல் மன்னர் தம் கோதை தாது வேய்ந்து – சிந்தா:12 2407/3
தேன் முகம் புதைத்த மாலை குடை நிழல் திருவில் தந்தார் – சிந்தா:12 2415/4
கோனார் மகள் தன் வடிவும் நோக்கி குடை மன்னர் – சிந்தா:12 2456/3
வான் உயர ஓங்கு குடை மன்னர் பெருமானே – சிந்தா:12 2490/4
மன்னர் குடை நடுக்கும் மாலை வெள் வேல் மறவோனும் – சிந்தா:12 2501/2
பட்ட வான் பவள காம்பின் குடை நிழல் பருதி ஒத்தான் – சிந்தா:12 2523/4
கடி நிரை சிவிகை ஏறி கதிர் மணி குடை பின் செல்ல – சிந்தா:13 2650/2
குடை கெழு வேந்தற்கு இப்பால் உற்றது கூறல் உற்றேன் – சிந்தா:13 2652/4
மாலை குடை மன்னர் வையம் அகற்றுவான் – சிந்தா:13 2796/1
இலங்கு செம்பொன் எயில் மூன்றும் எரி பொன் முத்த குடை மூன்றும் – சிந்தா:13 2813/1
ஒப்ப நீர் உலகம் எல்லாம் ஒரு குடை நிழற்றி இன்பம் – சிந்தா:13 2843/3
கோல் வளையாமல் காத்து உன் குடை_நிழல் துஞ்ச நோக்கி – சிந்தா:13 2906/2
குடை குழாம் இவற்றின் பாங்கர் குளித்தது குளிர் சங்கு ஆர்க்கும் – சிந்தா:13 3050/3
அளித்து உலகு ஓம்பும் மாலை அகன் குடை கவித்தது ஆங்கு – சிந்தா:13 3086/2

TOP


குடை_நிழல் (1)

கோல் வளையாமல் காத்து உன் குடை_நிழல் துஞ்ச நோக்கி – சிந்தா:13 2906/2

TOP


குடைதலின் (1)

காவி அன்ன கண்ணினார் கயம் தலை குடைதலின்
ஆவி அன்ன பூம் துகில் அணிந்த அல்குல் பல் கலை – சிந்தா:1 67/1,2

TOP


குடைந்திட்ட (1)

ஊன் உடை உருவ காக்கை இதழ் உக குடைந்திட்ட ஆங்கு – சிந்தா:3 686/2

TOP


குடைந்து (2)

சண்பகத்து அணி மலர் குடைந்து தாது உக – சிந்தா:1 79/2
நனை குடைந்து உண்டு தேக்கி நன் மணி வண்டு பாடும் – சிந்தா:9 2071/3

TOP


குடைந்தும் (1)

திண்ணிதின் தெறித்தும் ஓவார் கொட்டியும் குடைந்தும் ஆடி – சிந்தா:4 965/3

TOP


குடைய (2)

ஓம்பு தாய் நீர் குடைய ஒழிக்கும் வண்ணம் நாடி – சிந்தா:4 924/2
குலவிய சிறகர் செம் கண் கரும் குயில் குடைய கொம்பர் – சிந்தா:13 2711/2

TOP


குடையப்பட்ட (1)

கருவரை குடையப்பட்ட கடல் என கலங்கி வேந்தர் – சிந்தா:3 812/2

TOP


குடையாய் (1)

மன்னர் மன்ன மதி தோய் குடையாய் மகளிர் காமம் மறைத்து ஒழிதியோ – சிந்தா:12 2588/4

TOP


குடையின் (3)

பின்னிய முத்த மாலை பிணையல் தாழ் குடையின் நீழல் – சிந்தா:5 1170/2
கோதை தாழ் குடையின் நீழல் கொற்றவன் பருதி ஆக – சிந்தா:12 2544/1
நிலவு உமிழ் குடையின் நீழல் துஞ்சுக வையம் என்பார் – சிந்தா:12 2554/4

TOP


குடையினன் (1)

கண் நவிர் குடையினன் கைத்தண்டு ஊன்றினன் – சிந்தா:9 2010/3

TOP


குடையும் (2)

குடையும் பிச்சமும் ஒழிய கோன் படை – சிந்தா:2 416/2
முரசமும் குடையும் தாரும் பிச்சமும் சுமந்து மாவும் – சிந்தா:10 2297/2

TOP


குடையொடு (2)

குடையொடு குடை பல களிறொடு நெரி தர – சிந்தா:1 119/1
காம்பு பொன் செய்த பிச்சம் கதிர் மணி குடையொடு ஏந்தி – சிந்தா:3 561/1

TOP


குண்டலத்தால் (1)

இருந்தாற்கு ஓர் ஓலை கொடுத்தான் எரி குண்டலத்தால்
பொருந்தார் பொறியை புறம் நீக்குபு நோக்குகின்றான் – சிந்தா:7 1872/3,4

TOP


குண்டலம் (21)

ஊசல் பாய்ந்து ஆடி காதில் குண்டலம் இலங்க நின்றாள் – சிந்தா:3 550/3
குண்டலம் இலங்க நின்ற கொடியினை குறுகி தோழி – சிந்தா:3 618/2
திருவிலே சொரிந்து மின்னும் குண்டலம் செம்பொன் ஓலை – சிந்தா:3 674/1
குங்கும சாந்து வேய்ந்து குண்டலம் திருவில் வீச – சிந்தா:3 677/3
கோதையும் தோடும் மின்ன குண்டலம் திருவில் வீச – சிந்தா:3 740/1
குண்டலம் குமரன் கொண்டு குன்றின் மேல் விழும் மின் போல் – சிந்தா:4 979/1
குண்டலம் ஒருபுடை குலாவி வில்லிட – சிந்தா:4 1009/1
அலங்கல் வாய் அடி மலர் அணிந்து குண்டலம்
இலங்க பேர்ந்து இன மலர் சிதறி ஏகினாள் – சிந்தா:4 1019/3,4
மல்லிகை மலிந்த மாலை சோர ஆர்ந்த குண்டலம்
வில் இலங்க மின்னு கோட்ட வீணை விட்டு வெய்து உராய் – சிந்தா:4 1100/1,2
அழல் அவிர் செம்பொன் பட்டம் குண்டலம் ஆரம் தாங்கி – சிந்தா:5 1254/2
வாசம் வாய்க்கொண்டனன் மணி செய் குண்டலம்
வீசி வில் விலங்கி விட்டு உமிழ என்பவே – சிந்தா:6 1480/3,4
குண்டலம் சுடர ஒல்கி கொடி நடுக்குற்றது ஒப்ப – சிந்தா:7 1570/2
நிறம் கொள் ஆரம் பைம் பூண் நிழல் குண்டலம்
பிறங்கு வெம் கதிர் மின்னொடு பின்னி வீழ்ந்து – சிந்தா:7 1605/2,3
காண்தகு காதில் தாழ்ந்த குண்டலம் குவளை பைம் தார் – சிந்தா:7 1722/3
குண்டலம் உடைய திங்கள் இது எனும் முகத்தி தாதை – சிந்தா:9 2076/3
குண்டலம் இலங்க கோதை கூந்தலோடு அவிழ்ந்து சோர – சிந்தா:9 2086/3
குண்டலம் இலங்க வாங்கி குனி சிலை உறையின் நீக்கி – சிந்தா:10 2192/1
பூட்டி குண்டலம் பொற்ப பெய்த பின் – சிந்தா:12 2519/3
கார் வளர் மின்னு வீசும் குண்டலம் காய் பொன் ஓலை – சிந்தா:12 2536/1
குண்டலம் குலவி மின்ன பொன் அரி மாலை தாழ – சிந்தா:13 2837/1
மை அவாம் குழல் மடந்தை குண்டலம்
நைய நின்று எலாம் நாண நக்கவே – சிந்தா:13 3128/3,4

TOP


குண்டலமும் (9)

செயிர் மகர குண்டலமும் திளைப்பு ஆனா வார் காதும் – சிந்தா:1 168/3
பைம்பொன் மகர குண்டலமும் பாவை கழுத்தின் அணிகலமும் – சிந்தா:1 350/2
கோதை புறம் தாழ குண்டலமும் பொன் தோடும் – சிந்தா:3 731/1
பைம் கண் மணி மகர குண்டலமும் பைம் தோடும் – சிந்தா:8 1971/1
காது அணிந்த பொன் தோடும் குண்டலமும் நக நகா – சிந்தா:10 2241/3
விழி கண் மகர குண்டலமும் தோடும் காதில் மிளர்ந்தனவே – சிந்தா:13 2696/4
கொய் பூ மாலை குழல் மின்னும் கொழும் பொன் தோடும் குண்டலமும்
ஐயன்மார்கள் துளக்கு இன்றி ஆலும் கலிமா வெகுண்டு ஊர்ந்தார் – சிந்தா:13 2706/2,3
குண்டலமும் பொன் தோடும் பைம் தாரும் குளிர் முத்தும் – சிந்தா:13 3022/1
பண் கனிய பாவைமார் பைம்பொன் தோடும் குண்டலமும் தாம் பதைப்ப இருந்து பாட – சிந்தா:13 3138/2

TOP


குண்டு (1)

பறை அலகு அனைய வெண் பல் பசும் கழல் குண்டு பைம் கண் – சிந்தா:13 2773/3

TOP


குண (11)

கோது செய் குண கோதினுள் கோது அனான் – சிந்தா:1 240/4
கணிப்பு அரும் குண தொகை காளை என்றனன் – சிந்தா:5 1172/3
அலகை இல்லா குண கடலே யாரும் அறியப்படாய் ஆதி – சிந்தா:5 1244/3
விளியா குண துதி நாம் வித்தாவாறு என்னே – சிந்தா:7 1611/4
குருமை எய்திய குண நிலை கொடை பெறு பயனும் – சிந்தா:13 2748/3
நலம் கொள் தீம் பால் குண கடலும் உடையார் நம்மை உடையாரே – சிந்தா:13 2813/4
செறிந்து இருந்து உகுத்து செம்பொன் குண கொடி ஆயினாரே – சிந்தா:13 2994/4
அலகை இலா குண கடலை அகல் ஞான வரம்பானை – சிந்தா:13 3023/3
ஏத்தரிய குண கடலை இகல் இன்ப வரம்பானை – சிந்தா:13 3024/3
இழுங்கு இல் குண சேவடிகள் ஏத்தி தொழுதும் யாம் – சிந்தா:13 3093/4
ஆர்ந்த குண செல்வன் அடி தாமரைகள் ஏத்தி – சிந்தா:13 3104/1

TOP


குணங்கட்கு (2)

பல் மாண் குணங்கட்கு இடனாய் பகை நண்பொடு இல்லான் – சிந்தா:0 3/1
ஏத்தரிய பல் குணங்கட்கு எல்லை வரம்பு ஆகி – சிந்தா:13 3094/1

TOP


குணங்கள் (2)

தாழ் தகை ஆர மார்பின் சீவகன் குணங்கள் தம்மை – சிந்தா:4 1155/3
விதியின் களித்தார் அறிவன் விழு குணங்கள் ஏத்தி – சிந்தா:13 3103/3

TOP


குணங்களான் (1)

எற்பு உடம்பு எண் இலா குணங்களான் நிறைத்து – சிந்தா:13 2639/2

TOP


குணங்களோடு (1)

உடைய தம் குணங்களோடு ஓங்கி விண் தொழ – சிந்தா:13 2847/3

TOP


குணத்த (2)

போல் குணத்த பொரு கயல் கண் செவி உற போந்து அகன்றனவே – சிந்தா:1 167/4
தேம் கொள் மாலையும் திலகமும் அணிந்த திண் குணத்த
பாங்கின் பண்ணின நூற்றெட்டு படு மத களிறே – சிந்தா:12 2387/3,4

TOP


குணத்தார் (1)

மாண்ட குணத்தார் நபுல விபுலரொடு மன்னும் – சிந்தா:7 1794/2

TOP


குணத்தின் (2)

வெல்வதோ குணத்தின் மிக்கார் வெற்றிலை விடினும் வேலாம் – சிந்தா:3 815/3
கோன் அலன் தந்தை கந்துக்கடன் என குணத்தின் மிக்க – சிந்தா:8 1915/2

TOP


குணத்தினால் (1)

மாண் குலாம் குணத்தினால் மறைத்திட்டாள்-அரோ – சிந்தா:10 2233/4

TOP


குணத்தினான் (1)

கோட்டம் இல் குணத்தினான் போய் என் செய்கின்றான்-கொல் என்னில் – சிந்தா:5 1166/2

TOP


குணத்தினானை (1)

தாமரை குணத்தினானை மு முறை தழுவிக்கொண்டு – சிந்தா:7 1725/3

TOP


குணத்து (1)

ஓவாது நின்ற குணத்து ஒள்_நிதி_செல்வன் என்ப – சிந்தா:0 1/3

TOP


குணத்தொடு (2)

கோன் நெறி தழுவி நின்ற குணத்தொடு புணரின் மாதோ – சிந்தா:1 374/3
குணத்தொடு மலிந்த பாதம் குறுக யாம் கொணர்ந்த பின்றை – சிந்தா:7 1817/2

TOP


குணத்தோன் (1)

மதி அறியா குணத்தோன் அடி வாழ்த்தி – சிந்தா:13 3097/1

TOP


குணம் (13)

கோன் புறம் காப்ப சேறல் குணம் என கூறினாரே – சிந்தா:4 1090/4
இன்னதே குற்றம் ஆயின் குணம் இனி யாது வேந்தே – சிந்தா:4 1118/4
கொய் மலர் தாரினானை கண்ணுறு குணம் அது என்றான் – சிந்தா:5 1214/4
பண்பு கொள் குணம் கொள் கீதம் பாணியில் பாடுகின்றான் – சிந்தா:5 1241/4
வைத்த நான் மறையும் நீந்தி வான் குணம் என்னும் சாலி – சிந்தா:12 2462/3
கொடுத்து உண்-மின் கண்டீர் குணம் புரி-மின் கண்டீர் – சிந்தா:13 2620/4
கோத்தன போல் குணம் நூற்று கோடியும் – சிந்தா:13 2818/2
கொடுப்பர் நால் அமிர்தம் மூன்றின் குணம் புரிந்து அடங்கினார்க்கே – சிந்தா:13 2827/4
நிறைந்தனர் கலை குணம் உறுப்பு நீரவே – சிந்தா:13 2834/4
வாடா மாலை வார் தளிர் பிண்டி வாம நின் குணம் நாளும் – சிந்தா:13 3018/2
மிக்கான் குணம் பாடி ஆடி மிகு தீம் பால் – சிந்தா:13 3038/3
விழுங்கி உமிழாது குணம் வித்தி இருந்தோய் நின் – சிந்தா:13 3093/3
வான் தயங்கு வாமன் குணம் பாட வாழி-அரோ – சிந்தா:13 3102/3

TOP


குணமாலை (6)

கொடும் சிலையான் ஓலை குணமாலை காண்க – சிந்தா:4 1041/1
போல் ஆம் அல்குல் பொன் தொடி பூம் கண் குணமாலை
ஏலாது ஏலாது எம் பெருமானுக்கு இஃது என்னா – சிந்தா:4 1094/2,3
குஞ்சரமும் வென்று குணமாலை நலன் உண்ட – சிந்தா:7 1796/3
அல்லதுவும் எங்கை குணமாலை அவள் ஆற்றாள் – சிந்தா:7 1877/1
குருதி கண் கொள குணமாலை ஊடினாள் – சிந்தா:13 2678/3
கொல் வேல் நெடும் கண் குணமாலை குஞ்சரத்தால் – சிந்தா:13 2957/1

TOP


குணமாலைக்கு (1)

அந்தோ குணமாலைக்கு ஆ தகாது என்று உலகம் – சிந்தா:4 1036/3

TOP


குணமாலையை (3)

வண்ணம் நெடும் கண் குணமாலையை வைது மாறி – சிந்தா:0 13/2
அன்றை பகலே குணமாலையை அச்சுறுத்த – சிந்தா:0 14/3
தேன் ஊறு தீம் சொல் குணமாலையை சேர்ந்தவாறும் – சிந்தா:0 15/1

TOP


குணமாலையோடு (1)

கொவ்வை அம் கனி வாய் குணமாலையோடு
எவ்வம் தீர்ந்து இருந்தாள் இது கூறினாள் – சிந்தா:4 874/3,4

TOP


குணமோ (1)

நீட்டித்தல் குணமோ என்று நெஞ்சகம் குளிர்ப்ப சொன்னான் – சிந்தா:2 484/4

TOP


குணவதம் (1)

கொழும் களி உணர்வினாரை குணவதம் கொளுத்தல் ஆமோ – சிந்தா:1 378/4

TOP


குணன் (2)

கோதை போல்வாய் ஒளித்து ஒழிதல் கொம்பே குணன் ஆகுமே – சிந்தா:7 1586/4
குணன் நஞ்சர் கூற்று அனைய கோள் நாய் மடுப்ப – சிந்தா:13 2779/2

TOP


குணனும் (1)

ஓட்டிடுப எண் குணனும் கோட்பட்டு உயிராவே – சிந்தா:6 1469/4

TOP


குணில் (1)

குணில் பொர குளிறின முரசம் வெள் வளை – சிந்தா:10 2222/1

TOP


குத்த (2)

கொல் உலை அகத்து இட்டு ஊதி கூர் இரும்பு இரதம் குத்த
எல்லை இல் செம்பொன் ஆகி எரி நிறம் பெற்றது அன்றே – சிந்தா:4 960/3,4
குனி மருப்பு உழுது மேகம் குஞ்சரம் குனிந்து குத்த
இனிதினின் இலங்கு பொன் தோடு ஏற்று-மின் குழைகள் பொங்க – சிந்தா:13 2807/2,3

TOP


குத்தி (6)

கொடி நெடும் தேர்கள் நூறி கொய் உளை மாக்கள் குத்தி
இடு கொடி அணிந்த மார்பர் இரு விசும்பு ஏற சீறி – சிந்தா:10 2145/2,3
கீள் இரண்டு ஆக குத்தி எடுத்திட கிளர் பொன் மார்பன் – சிந்தா:10 2248/3
மருப்பு இற களிறு குத்தி வயிரம் தான் கழிந்தது அன்றே – சிந்தா:10 2275/4
இந்திரகோபம் ஆம் என்று இள மயில் குனிந்து குத்தி
சிந்தையில் தேம்ப தாமே திரு மணி நக்க அன்றே – சிந்தா:12 2528/3,4
முழு பதகர் தாள் துரந்து முள் தாற்றில் குத்தி
உழப்பு எருது பொன்ற புடைத்து உழுது விட்டால் – சிந்தா:13 2783/1,2
புனை மருப்பு அழுந்த குத்தி புலியொடு பொருது வென்ற – சிந்தா:13 2899/1

TOP


குத்துண்டும் (1)

காழ் நுதியின் குத்துண்டும் கார் மழை போல் நின்று அதிர்ந்தும் – சிந்தா:13 2785/2

TOP


குத்தும் (1)

நிழல் மணி புரவி திண் தேர் நிழல் துழாய் குனிந்து குத்தும்
அழல் திகழ் கதத்த யானை ஐந்தரை கச்சம் ஆகும் – சிந்தா:10 2220/1,2

TOP


குதித்த (1)

குலைத்து உடன் பதித்தலின் குதித்த வாள் கயல் – சிந்தா:1 46/2

TOP


குதிரை (4)

வில் பொறிகள் வெய்ய விடு குதிரை தொடர் அயில் வாள் – சிந்தா:1 102/1
குங்கும நறு நீர் பந்தி நின்று ஆடும் குதிரை ஆறு ஆயிரத்து இரட்டி – சிந்தா:10 2157/1
கோல நீர் பவள குளம்பு உடையன குதிரை – சிந்தா:10 2161/4
குறங்கு எழுத்து உடையன குதிரை என்பவே – சிந்தா:10 2215/4

TOP


குதை (1)

வெதிர்ம் குதை சாபம் கான்ற வெம் நுனை பகழி மூழ்க – சிந்தா:2 441/1

TOP


குந்தத்தால் (2)

குந்தத்தால் விலக்கி வெய்ய கூற்று என முழங்கினானே – சிந்தா:10 2254/4
கலக்கம் இல் அசுபம் என்னும் குந்தத்தால் கணை பெய்ம் மாரி – சிந்தா:13 3077/3

TOP


குந்தம் (3)

இட்டி வேல் குந்தம் கூர்வாள் இரும் சிலை இருப்பு சுற்றார் – சிந்தா:4 1136/1
இடன் அறிந்து இலங்கும் வை வாள் இரும் சிலை குந்தம் மூன்றும் – சிந்தா:7 1678/3
இட்டி வேல் குந்தம் கூர் வாள் எரி நுனை சுரிகை கூட – சிந்தா:13 2764/1

TOP


குந்தமும் (2)

வேய் நிற கரும்பின் வெண் நிற பூ போல் மிடைந்து ஒளிர் குந்தமும் வாளும் – சிந்தா:10 2158/1
கொல் நுனை குந்தமும் சிலையும் கூர் நுதி – சிந்தா:10 2216/1

TOP


குந்தமே (1)

குந்தமே அயில் வாள் குனி சிலை மூன்றும் குறைவிலார் கூற்றொடும் பொருவார் – சிந்தா:10 2156/1

TOP


குந்தமொடு (1)

கூற்றம் அன கழுகு தொடர் குந்தமொடு கோண்மா – சிந்தா:1 101/4

TOP


குப்பாய (1)

வெம் கண் நோக்கின் குப்பாய மிலேச்சனை – சிந்தா:2 431/2

TOP


குப்பாயம் (1)

நுதி மயிர் துகில் குப்பாயம் புகுக என நூக்கினானே – சிந்தா:3 819/4

TOP


குப்புற்று (2)

உடல் சினம் கடவ குப்புற்று உரும் என உரறி ஆர்த்தான் – சிந்தா:4 980/4
குரல் தலை வண்டு பொங்க குப்புற்று நேமி சேர்ந்தான் – சிந்தா:10 2202/4

TOP


குப்பை (9)

மன் பெரும் பவழ குப்பை வால் அணிகலம் செய் குப்பை – சிந்தா:1 114/3
மன் பெரும் பவழ குப்பை வால் அணிகலம் செய் குப்பை
நன் பகல் இரவு செய்யும் நன் கலம் கூப்பினாரே – சிந்தா:1 114/3,4
புல்லிய குழவி திங்கள் பொழி கதிர் குப்பை போலும் – சிந்தா:1 355/3
கொணர்ந்தன பண்டம் விற்ற கொழு நிதி குப்பை எல்லாம் – சிந்தா:3 505/3
புனை கல குப்பை ஒப்பான் புத்திமாசேனன் பொங்கி – சிந்தா:10 2249/2
நித்தில குப்பை போல நிழல் உமிழ்ந்து இலங்கும் மேனி – சிந்தா:10 2266/1
எரி மணி குப்பை போல இருள் அற விளங்கும் மேனி – சிந்தா:10 2295/1
புடை களிறு ஏறி திங்கள் பொழி கதிர் குப்பை அன்ன – சிந்தா:12 2524/2
குட்ட நீர் குளத்தின் அல்லால் குப்பை மேல் குவளை பூவா – சிந்தா:13 2925/4

TOP


குப்பைகள் (2)

சேடு உற கூப்பிய செந்நெல் குப்பைகள்
கோடு உயர் கொழும் பொனின் குன்றம் ஒத்தவே – சிந்தா:1 59/3,4
கோள் சுறா இனத்தொடு முதலை குப்பைகள்
ஆள் பெறா திரிதர அஞ்சி பாய்வன – சிந்தா:1 95/1,2

TOP


குப்பையா (1)

முலை தடத்து இடை மொய் எரு குப்பையா
இலக்கம் என் உயிரா எய்து கற்குமால் – சிந்தா:4 995/2,3

TOP


குப்பையை (1)

கொள்ளை கொண்ட கொழு நிதி குப்பையை
உள்ளம் இல்லவர்க்கு ஊர்-தொறும் உய்த்து உராய் – சிந்தா:1 36/2,3

TOP


குபேரதத்தன் (1)

வண் புகழ் குபேரதத்தன் கேட்டனன் மனைவி சொன்னாள் – சிந்தா:9 2076/4

TOP


குபேரமித்திரற்கு (1)

வினையமாமாலை கேள்வன் குபேரமித்திரற்கு சொல்ல – சிந்தா:4 1053/1

TOP


கும்பத்து (1)

சொரி மத களிற்றின் கும்பத்து அழுத்தலின் தோன்றல் சீறி – சிந்தா:10 2269/3

TOP


கும்பம் (2)

விரிந்து இருள் மேயும் செம்பொன் விளக்கு வெண் முரசு கும்பம்
சுரந்த வெண் மதியை சூன்று கதிர் கொண்டு தொகுத்த போலும் – சிந்தா:3 629/2,3
பொங்கு கொடி வார் முரசம் தோட்டி புணர் கும்பம்
மங்கலங்கள் எட்டும் இவை மணியின் புனைந்து ஏந்தி – சிந்தா:12 2487/2,3

TOP


கும்பி (1)

கொலைநரை கும்பி தன்னுள் கொந்து அழல் அழுத்தி இட்டு – சிந்தா:13 2770/3

TOP


கும்மை (1)

குங்குமம் குயின்ற கும்மை குவி முலை குளிர்ப்ப தைவந்து – சிந்தா:9 2064/1

TOP


குமர (2)

கொடி எனும் பிடி உடை குமர வேழமும் – சிந்தா:3 776/2
கொடி எடுத்தவர்க்கு நல்கு கொழித்து உணர் குமர என்றான் – சிந்தா:13 2911/4

TOP


குமரர் (4)

தெளி நல குமரர் கூற்றின் தெழித்தனர் பகழி சிந்தி – சிந்தா:3 813/2
விழைவுறு குமரர் புக்கு சாரியை வியத்தர் ஆனார் – சிந்தா:7 1680/4
குஞ்சி அம் குமரர் தங்கள் மறம் பிறர் கவர்ந்து கொள்ள – சிந்தா:10 2300/3
மல்லல் அம் குமரர் வான் மேல் சென்றதும் வகுக்கல் உற்றேன் – சிந்தா:13 3062/4

TOP


குமரர்க்கு (2)

முறைமுறை குமரர்க்கு எல்லா மொழி அமை முகமன் கூறி – சிந்தா:8 1917/3
குலம் செய்த குமரர்க்கு எல்லாம் கொடுத்தனன் நிதியும் நாடும் – சிந்தா:13 2915/3

TOP


குமரற்கு (1)

பாறு கொள் பருதி வை வேல் பதுமுக குமரற்கு என்றே – சிந்தா:2 489/4

TOP


குமரன் (24)

திருந்து இழை மகளிர் வெஃகும் தே இளம் குமரன் ஒத்தான் – சிந்தா:3 698/4
பதுமுக குமரன் மற்று இ பாவையை காவல் ஓம்பி – சிந்தா:3 766/1
அடிசில் அம் சுவை மிக்கு ஆங்கு அண்ணல் அம் குமரன் ஒன்னார் – சிந்தா:3 805/2
குன்று என திரண்ட தோளான் குறுகலும் குமரன் நோக்கி – சிந்தா:4 954/1
குண்டலம் குமரன் கொண்டு குன்றின் மேல் விழும் மின் போல் – சிந்தா:4 979/1
குமரன் ஆக்கிய காதலின் கூறினாள் – சிந்தா:4 994/4
குழல் உடை சிகழிகை குமரன் தோள் இணை – சிந்தா:4 1092/1
பங்கய நெடும் கணாளை பவித்திர குமரன் என்றான் – சிந்தா:5 1169/4
இந்திர குமரன் போல இறைமகன் இருந்து காண – சிந்தா:5 1253/3
அரும் பெறல் குமரன் என்று ஆங்கு அறிவு அயர்வுற்று நின்றாள் – சிந்தா:5 1261/3
குடங்கையின் நெடிய கண்ணால் குமரன் மேல் நோக்கினாளே – சிந்தா:5 1290/4
விஞ்சையர் வீரன் என்பார் விண்ணவர் குமரன் என்பார் – சிந்தா:5 1296/1
தெள்ளிதின் தெரிய சென்று ஆங்கு உரைத்தலும் குமரன் தேறி – சிந்தா:5 1341/2
பல் சனம் பரிந்து நிற்ப பார்த்திப குமரன் சேர்ந்தான் – சிந்தா:7 1683/3
அண்ணல் அம் குமரன் தன்னொடு ஆய்_இழை ஆடினாளே – சிந்தா:7 1689/4
கொழுநனை குறிப்பினாலே குமரன் யார் என்று நோக்க – சிந்தா:7 1730/1
கொலை விரவு கூர் நுதி வேல் குமரன் என்ன குருகுலத்தான் – சிந்தா:7 1885/3
வனப்பு உடை குமரன் இங்கே வருக என மருங்கு சேர்த்தி – சிந்தா:8 1916/2
கை படை ஒன்றும் இன்றி கை கொட்டி குமரன் ஆர்ப்ப – சிந்தா:10 2259/1
தருக்கொடு குமரன் ஆர்ப்ப தன் சிலை வளைய வாங்கி – சிந்தா:10 2275/1
ஆற்றல் அம் குமரன் செல்வான் அலை கடல் திரையின் நெற்றி – சிந்தா:10 2283/3
குரை புனல் குருதி செல்ல குமரன் வில் குனிந்தது அன்றே – சிந்தா:10 2297/4
அச்சு உற முழங்கி ஆரா அண்ணல் அம் குமரன் கையுள் – சிந்தா:10 2303/3
குஞ்சி வெண் படலிகை குமரன் நீப்பது – சிந்தா:13 3031/2

TOP


குமரன்-தன் (1)

ஆற்றல் அம் குமரன்-தன் மேல் அடு களிறு ஓட அஞ்சான் – சிந்தா:4 981/3

TOP


குமரனாய் (1)

குழவியாய் பிறந்து வெய்யோன் குமரனாய் முறுகி இப்பால் – சிந்தா:6 1503/1

TOP


குமரனின் (1)

ஆனை எருத்தத்து அமர குமரனின்
சேனை கடல் இடை செல்வனை கண்டு உவந்து – சிந்தா:10 2120/2,3

TOP


குமரனை (4)

குழல் உறு கிளவி சோர்ந்து குமரனை தமியன் ஆக – சிந்தா:1 408/2
மல்லல் அம் குமரனை வாழ நாட்டவே – சிந்தா:5 1217/2
பல் மலர் படலை கண்ணி குமரனை பாவை நல்லார் – சிந்தா:5 1299/1
கொழித்து இரை ஓத வேலி குமரனை பயந்த நங்கை – சிந்தா:12 2551/1

TOP


குமரி (9)

குமரி கொடி மதில் கோபுர மூதூர் – சிந்தா:1 336/2
கொடாம் பிற குமரி போருள் பிறர்க்கு என கொன்றது அன்றே – சிந்தா:3 806/4
கூந்தல் மாலை குமரி பிடி குழாம் – சிந்தா:4 858/4
கோல சுடர்விட்டு உமிழ குமரி அன்னம் குறுகி – சிந்தா:4 931/2
குமரி மாநகர் கோதை அம் கொம்பு அனாள் – சிந்தா:4 994/1
பொரு கயல் உகளி பாய பூம் சிறை குமரி அன்னம் – சிந்தா:7 1854/1
சிந்தை நலிகின்ற திரு நீர் குமரி ஆட – சிந்தா:9 2020/2
மையல்கொண்டிருப்ப அப்பால் குமரி தன் மதியின் சூழ்ந்தாள் – சிந்தா:9 2072/4
கொழு மடல் குமரி வாழை துகில் சுருள் கொண்டு தோன்ற – சிந்தா:13 2716/1

TOP


குமரியை (1)

குழை முக ஞானம் என்னும் குமரியை புணர்க்கல் உற்றார் – சிந்தா:1 368/4

TOP


குமிழிவிட்டு (1)

குஞ்சரங்கள் பாய்ந்திடலின் குமிழிவிட்டு உமிழ் குருதி – சிந்தா:10 2239/3

TOP


குய் (2)

குய் வளம் கழுமி வெம்மை தீம் சுவை குன்றல் இன்றி – சிந்தா:13 2735/2
குஞ்சரம் அயா உயிர்த்து அனைய குய் கமழ் – சிந்தா:13 2941/1

TOP


குய்யம் (1)

நட்பு-இடை குய்யம் வைத்தான் பிறர் மனை நலத்தை சேர்ந்தான் – சிந்தா:1 253/1

TOP


குய்யும் (1)

நேர் நிறை பொரியும் குய்யும் வறைகளும் நிவந்த வாசம் – சிந்தா:13 2971/2

TOP


குய (1)

கூட்டுற முறுக்கி விட்ட குய மகன் திகிரி போல – சிந்தா:3 786/1

TOP


குயம் (2)

மலை பட அரிந்து கூன் குயம் கை மாற்றினார் – சிந்தா:1 56/4
ஆரம் மின்ன அரும் குயம் தான் களைந்து – சிந்தா:12 2500/1

TOP


குயவன் (1)

வனை கல குயவன் நாணின் மன்னரை அறுத்து முற்றி – சிந்தா:13 2614/1

TOP


குயில் (11)

தா இல் பொன் விளக்கமா தண் குயில் முழவமா – சிந்தா:1 65/3
நா தலை மடி விளி கூத்தொடு குயில் தர – சிந்தா:1 120/2
தீம் குயில் மணந்து தேன் துஞ்ச வண்டு பாண் செய – சிந்தா:1 149/1
தன் பெடையை குயில் தழுவ தலைவந்தது இளவேனில் – சிந்தா:3 648/4
குறும் தாள் குயில் சேவல் கொழும் காஞ்சி தாது ஆடி – சிந்தா:3 650/1
கொம்பர் இன் குயில் கூய் குடை வாவியுள் – சிந்தா:4 854/1
கொடியின் மேல் குயில் குனிந்து இருந்தது ஒத்ததே – சிந்தா:4 1011/4
வண்டு துயில் கொண்டு குயில் ஆலி மயில் அகவி – சிந்தா:7 1780/1
அருகு மயில் அகவ அன்னம் ஏங்க குயில் கூவ – சிந்தா:12 2559/1
குலவிய சிறகர் செம் கண் கரும் குயில் குடைய கொம்பர் – சிந்தா:13 2711/2
குழாத்தொடும் இறைகொள குனிந்து கூய் குயில்
விழா கொள விரிந்தது வீரன் பிண்டியே – சிந்தா:13 3012/3,4

TOP


குயில்கள் (1)

களி வாய் குயில்கள் முழவு ஆக கடி பூம் பொழில்கள் அரங்கு ஆக – சிந்தா:13 2691/2

TOP


குயில (1)

தண்ணுமை முழவம் வீணை குழலொடு குயில தண் பூம் – சிந்தா:5 1255/1

TOP


குயிலின் (1)

குயிலின் பாடலும் கூடி மலிந்து அவண் – சிந்தா:5 1322/2

TOP


குயிலினம் (1)

அளமரு குயிலினம் அழுங்கி பூம் பொழில் – சிந்தா:1 49/3

TOP


குயிலே (3)

மட மா மயிலே குயிலே மழலை – சிந்தா:6 1526/1
திருந்து சோலை கரும் குயிலே சிலம்ப இருந்து கூவுதியால் – சிந்தா:7 1661/4
சுரும்பு ஆர் சோலை மயிலே குயிலே சுடர் வீசும் – சிந்தா:12 2453/3

TOP


குயிலொடு (1)

வண் சிறை குயிலொடு மயில்கள் மாறு கூஉய் – சிந்தா:1 79/3

TOP


குயிற்றி (8)

குங்குமம் மெழுகி சார்பும் திண்ணையும் குயிற்றி உள்ளால் – சிந்தா:1 108/1
பத்தியில் குயிற்றி வான் பதித்து வைத்த போல்வன – சிந்தா:1 150/3
கூடி கோலம் குயிற்றி படம் களைந்து – சிந்தா:4 948/3
வாய்ந்த பொன் குயிற்றி செய்த மரவடி ஊர்ந்து போகி – சிந்தா:5 1300/2
பல் கதிர் மணியும் பொன்னும் பவழமும் குயிற்றி செய்த – சிந்தா:10 2139/1
பண்ணினார் முடி பழிச்சிய மணி பொனில் குயிற்றி
அண்ணல் ஆய் கதிர் அலம்வர புலமகள் நகவே – சிந்தா:11 2362/3,4
நல் பொறி குயிற்றி வல்லான் செய்தது ஓர் நன் பொன் பாவை – சிந்தா:13 2886/1
கொழுந்து மலரும் கொள குயிற்றி குலாய சிங்காதனத்தின் மேல் – சிந்தா:13 3021/2

TOP


குயிற்றிய (4)

பத்தியில் குயிற்றிய மருங்கில் பல் வினை – சிந்தா:1 83/2
பத்தியில் குயிற்றிய பைம்பொன் திண்ணை மேல் – சிந்தா:6 1478/1
கோடு தையா குழிசியோடு ஆரம் கொள குயிற்றிய
ஓடு தேர் கால் மலர்ந்தன வகுளம் உயர் சண்பகம் – சிந்தா:7 1650/1,2
மருங்குல் போல் குயிற்றிய நகரில் மங்கல – சிந்தா:12 2409/3

TOP


குயின்ற (3)

ஒரு மணி குயின்ற பாவை ஒன்று-கொல் என்று நாய்கன் – சிந்தா:3 549/3
திரு மணி குயின்ற செம்பொன் திருந்து பூம் கொம்பு அனாள் தன் – சிந்தா:6 1508/1
குங்குமம் குயின்ற கும்மை குவி முலை குளிர்ப்ப தைவந்து – சிந்தா:9 2064/1

TOP


குரங்க (1)

கோன் தமர் நிகளம் மூழ்கி கோட்டத்து குரங்க தன் கீழ் – சிந்தா:1 262/1

TOP


குரங்கி (1)

கொல்லை உழவர் சுடப்பட்டு குரங்கி வெந்தது இது களிறு – சிந்தா:3 719/2

TOP


குரங்கின (1)

இலை பொழில் குரங்கின ஈன்ற தூண் தளிர் – சிந்தா:3 657/3

TOP


குரங்கு (3)

குரங்கு பொரு தகரினொடு கூர்ந்து அரிவ நுண் நூல் – சிந்தா:1 104/2
நோய் முதிர் குரங்கு போல நுகர்ச்சி நீர் நோக்கல் வேண்டா – சிந்தா:6 1435/1
நம்பு நீரர் அல்லர் நன் குரங்கு நீரர்-ஆயினும் – சிந்தா:9 1997/2

TOP


குரங்கும் (2)

இனிய அல்லா முகத்த முசுவும் குரங்கும் இரிய – சிந்தா:6 1414/2
பெரிய இன்பத்து இந்திரனும் பெட்ட செய்கை சிறு குரங்கும்
உரிய செய்கை வினை பயத்தை உண்ணும் எனவே உணர்ந்து அவனை – சிந்தா:13 2815/1,2

TOP


குரம்பை (6)

கானவர் குரம்பை சூழ் காடு தோன்றுமே – சிந்தா:5 1201/4
இலை வளர் குரம்பை அங்கண் இரு நிலம் சேக்கை ஆக – சிந்தா:6 1432/2
ஒன்பது வாயில் ஆக்கி ஊன் பயில் குரம்பை செய்தான் – சிந்தா:7 1577/3
புழு பயில் குரம்பை பொல்லா தடி தடி கீழ்ந்த-போழ்தில் – சிந்தா:7 1584/2
சிலையவர் குரம்பை அம் கண் மான் இனம் சென்று சேப்ப – சிந்தா:12 2583/2
உள்குமேல் முழு புலால் குரம்பை உய்ந்து போய் – சிந்தா:13 2933/3

TOP


குரல் (49)

ஓடாத தானை உருமு குரல் ஓடை யானை – சிந்தா:0 7/2
சினை மறைந்து ஒரு குரல் சீவ என்றதே – சிந்தா:1 323/4
தழங்கு குரல் முரசின் சாற்றி தத்துவம் தழுவல் வேண்டி – சிந்தா:1 378/1
மொய் குரல் முரசம் நாணும் தழங்கு குரல் முழங்க கேட்டேன் – சிந்தா:1 403/4
மொய் குரல் முரசம் நாணும் தழங்கு குரல் முழங்க கேட்டேன் – சிந்தா:1 403/4
சொன்ன வாயுளே ஒருவன் புள் குரல்
முன்னம் கூறினான் முது உணர்வினான் – சிந்தா:2 415/3,4
அதிர் குரல் முரசம் நாண அமிர்து பெய் மாரி ஏய்ப்ப – சிந்தா:3 543/2
என்பு உருகு குரல் அழைஇ இரும் சிறகர் குலைத்து உகுத்து – சிந்தா:3 648/3
குரல் குரல் ஆக பண்ணி கோதை தாழ் குஞ்சியான் தன் – சிந்தா:3 723/1
குரல் குரல் ஆக பண்ணி கோதை தாழ் குஞ்சியான் தன் – சிந்தா:3 723/1
மாலை மார்பன் கொடுப்ப தினை குரல்
ஓலையோடு கொண்டு ஓங்கி பறந்ததே – சிந்தா:4 1032/3,4
கொண்டாள் தினை குரல் தான் சூடினாள் தாழ் குழல் மேல் – சிந்தா:4 1039/2
எந்தைமார்கள் எழுக என்ன ஏக விடுத்தாள் குரல்
சிந்தை செய்யும் சிறகர் கிளி தோற்கும் அம் தீம் சொலாள் – சிந்தா:4 1160/3,4
கடும் துடி குரலொடு கடையும் கள் குரல்
நெடும் கை மான் குரல் மணி அருவி நீள் குரல் – சிந்தா:5 1202/1,2
நெடும் கை மான் குரல் மணி அருவி நீள் குரல் – சிந்தா:5 1202/2
நெடும் கை மான் குரல் மணி அருவி நீள் குரல்
அடும் புலி குரலொடு மயங்கி அஞ்சிய – சிந்தா:5 1202/2,3
இடும்பை மான் குரல் விளி எங்கும் மிக்கவே – சிந்தா:5 1202/4
படும் குரல் தரும் இது பாம்பும் அல்லவும் – சிந்தா:5 1218/2
குரல் கொடாது குலுங்கி குறைந்ததே – சிந்தா:5 1374/4
இன் அளி குரல் கேட்ட அசுணமா – சிந்தா:5 1402/2
அரி குரல் கொண்ட பூசல் அகத்தவர்க்கு இசைப்ப ஈண்டி – சிந்தா:6 1533/3
மழை குரல் என மயில் அகவ வார் செந்நெல் – சிந்தா:7 1614/3
உருவு கொண்ட குரல் அன்றில் உயிர் மேல் ஆம்பல் உலாய் நிமிரும் – சிந்தா:7 1662/2
அரி குரல் கோழி நாமத்து அரவு அவள் கடித்தது ஆக – சிந்தா:7 1755/1
எரியொடு நிகர்க்கும் ஆற்றல் இடி குரல் சிங்கம் ஆங்கு ஓர் – சிந்தா:8 1925/1
அரு மணியின் குரல் அரவம் செய்தவே – சிந்தா:8 1940/4
மன்மதன் மணி குரல் மருட்டும் என்று மால் கொள்வார் – சிந்தா:9 2036/1
கான்ற பூம் கடம்பின் கவட்டு-இடை வளை வாய் பருந்தொடு கவர் குரல் பயிற்றும் – சிந்தா:10 2106/2
கதிர்த்த தண் பூணி கம்புள் தாழ் பீலி கனை குரல் நாரை வண்டானம் – சிந்தா:10 2108/3
குரல் தலை வண்டு பொங்க குப்புற்று நேமி சேர்ந்தான் – சிந்தா:10 2202/4
அழுவார் அழுகை குரல் ஒலியும் அதிர் கண் முரசின் முழக்கு ஒலியும் – சிந்தா:11 2355/2
குழுவாய் சங்கின் குரல் ஒலியும் கொலை வல் யானை செவி புடையும் – சிந்தா:11 2355/3
குரல் சிலம்பு ஒலிப்ப சென்னி குஞ்சி மேல் மிதிப்ப நோற்றான் – சிந்தா:12 2459/2
எய்த்து நீர் சிலம்பு இன் குரல் மேகலை – சிந்தா:12 2481/1
தத்து நீர் தவளை குரல் கிண்கிணி – சிந்தா:12 2481/3
கனை குரல் உருமின் ஆர்ப்ப காவலன் நின்னை வேண்டி – சிந்தா:13 2614/2
எய்த்து அடி சிலம்பு இரங்கும் இன் குரல்
கைத்து எடுத்தலின் காமம் தாழ்ந்ததே – சிந்தா:13 2683/3,4
செரு குரல் சிறுபறை சிலம்பு கிண்கிணி – சிந்தா:13 2688/3
இடி குரல் சீயம் ஒப்பான் இழை ஒளி விளங்க புக்கான் – சிந்தா:13 2709/4
துடி குரல் குரல பேழ் வாய் தொடர் பிணி உறுத்த செந்நாய் – சிந்தா:13 2767/1
மின் ஆர் சிலம்பின் சிலம்பும் குரல் அன்னம் மேல் நாள் – சிந்தா:13 2890/1
கனை குரல் உருமு சீற்ற கதழ் விடை உரிவை போர்த்த – சிந்தா:13 2899/2
துனை குரல் முரச தானை தோன்றலை தம்-மின் என்றான் – சிந்தா:13 2899/3
புல் உண் புரவி புலம்பு விடு குரல் போல் – சிந்தா:13 2978/1
நல்ல வளை போழ் அரவம் நாரை நரல் குரல் போல் – சிந்தா:13 2978/2
இருந்தது ஓர் இடி குரல் சிங்கம் பொங்கி மேல் – சிந்தா:13 3030/2
குன்றின் வீழ் அருவி குரல் கோடு அணை – சிந்தா:13 3065/1
தழங்கு குரல் வாய் தளை அவிழ்ந்த மந்தாரம் தவ நாறும் – சிந்தா:13 3088/2
மழை குரல் உருமு உவா ஓத மா கடல் – சிந்தா:13 3109/1

TOP


குரல (2)

கடை தயிர் குரல வேங்கை கண்ணுற சென்று நண்ணி – சிந்தா:13 2717/1
துடி குரல் குரல பேழ் வாய் தொடர் பிணி உறுத்த செந்நாய் – சிந்தா:13 2767/1

TOP


குரலாய் (1)

கூப்பிடு குரலாய் நிற்பர் குறை பனை குழாங்கள் ஒத்தே – சிந்தா:13 2772/4

TOP


குரலினால் (1)

ஆகம் மன்னற்கு ஒளி மழுங்கிற்று அஞ்சத்தக்க குரலினால்
கூகை கோயில் பகல் குழற கொற்ற முரசம் பாடு அவிந்து – சிந்தா:10 2173/2,3

TOP


குரலினான் (1)

மேழக குரலினான் ஓர் வேட்டுவன் தலைப்பட்டானே – சிந்தா:5 1230/4

TOP


குரலொடு (2)

கடும் துடி குரலொடு கடையும் கள் குரல் – சிந்தா:5 1202/1
அடும் புலி குரலொடு மயங்கி அஞ்சிய – சிந்தா:5 1202/3

TOP


குரலோடு (1)

அரி பறை அனுங்க ஆர்க்கும் மேகலை குரலோடு ஈண்டி – சிந்தா:9 2082/3

TOP


குரவம் (6)

குரவம் நீடிய கொன்றை அம் கானின் வாய் – சிந்தா:5 1196/1
நற விரி சோலை ஆடி நாள்மலர் குரவம் பாவை – சிந்தா:5 1270/1
செறிந்த பொன் இதழ் பைம் தார் கொன்றை அம் செல்வற்கு குரவம்
அறிந்து பாவையை கொடுப்ப தோன்றி அம் சுடர் ஏந்த – சிந்தா:7 1563/2,3
குரவம் கொண்ட குறும்பூழ் போல் கொழும் கால் முகை சுமந்தன – சிந்தா:7 1651/3
குரவம் கோங்கம் குடம் புரை காய் வழை – சிந்தா:8 1918/2
குரவம் பாவை கொப்புளித்து குளிர் சங்கு ஈர்ந்த துகளே போல் – சிந்தா:13 2690/1

TOP


குரவர் (2)

நம்பி நந்தட்டன் கேட்க நங்கட்கு குரவர் உள்ளார் – சிந்தா:7 1737/1
தம் குரவர் தாம் கொடுப்பின் நெஞ்சு நேர்ந்து தாழ்வர் தாம் – சிந்தா:9 1997/3

TOP


குரவரை (3)

பிழைப்பிலான் புறம் தந்தானும் குரவரை பேணல் செய்யா – சிந்தா:1 252/3
குரவரை பேணல் இன்றி குறிப்பு இகந்து ஆய பாவம் – சிந்தா:7 1728/1
தேன் உழந்து அரற்றும் தாரான் குரவரை சிந்தித்தாற்கு – சிந்தா:7 1759/2

TOP


குரவற்கு (1)

தும்பு அற புத்திசேனன் சொல் இது குரவற்கு என்ன – சிந்தா:3 666/3

TOP


குரவீர் (1)

ஆண் தகை குரவீர் கொண்ம்-மின் யாது நீர் கருதிற்று என்ன – சிந்தா:1 393/2

TOP


குரா (1)

குரா மலர் காவின் நீங்கி கோயிலே கொண்டு புக்கான் – சிந்தா:7 1643/4

TOP


குரிசில் (4)

தேன் முழங்கு தார் குரிசில் செம்பொன் நெடும் தேர் மேல் – சிந்தா:3 845/1
மஞ்சு சூழ் இஞ்சி மூதூர் மா முடி குரிசில் நாளை – சிந்தா:5 1296/3
குரிசில் ஏறினன் கூர்ந்தது சிந்தையே – சிந்தா:5 1304/4
குரிசில் மா மேகம் பெய்த கொழும் புயல் காம மாரி – சிந்தா:12 2476/2

TOP


குரிசிலும் (1)

வீரிய குரிசிலும் விலக்கி வெம் கணை மழை – சிந்தா:1 277/2

TOP


குரு (4)

குரு மணி முடியின் தேய்த்த தரன் தமர் கொள்க என்றான் – சிந்தா:3 557/4
பருமை குரு பளிங்கில் புகழ் பஞ்சி முழுது அடுத்த – சிந்தா:3 843/2
கோமான் மகனே குரு குலத்தார் போர் ஏறே – சிந்தா:7 1805/1
குரு குலம் சீவககுமரன் கோத்திரம் – சிந்தா:13 3015/1

TOP


குருகின் (1)

பால் நிற குருகின் ஆய்ந்து பண்ணவர் படிவம் கொண்டான் – சிந்தா:1 395/4

TOP


குருகினோடு (1)

குருகினோடு இரிய செந்நெல் கொழும் கதிர் குவளை எற்ற – சிந்தா:7 1854/2

TOP


குருகு (4)

ஆலி இவண் குருகு பாய் தடங்கள் ஆனவே – சிந்தா:3 830/4
குருகு பாய் தடம் ஆக அழும்-கொலோ – சிந்தா:7 1629/4
குருகு பொறை உயிர்க்கும் கொடு முள் தாழை வெண் தோட்டு – சிந்தா:12 2559/2
அம் கை சேப்ப குருகு இரங்க அலங்கல் அம் பூம் குழல் துயல் வர – சிந்தா:12 2592/1

TOP


குருகுலத்தான் (2)

கொலை விரவு கூர் நுதி வேல் குமரன் என்ன குருகுலத்தான்
கலை விரவு தீம் சொல்லார் காமன் என்றார் கமழ் தாரார் – சிந்தா:7 1885/3,4
அண்ணல் குருகுலத்தான் என்றால் யான் முன் கருதியது என் – சிந்தா:7 1886/1

TOP


குருகுலத்தை (1)

கோடா குருகுலத்தை விளக்கிட்டாளை விளக்கினாள் – சிந்தா:13 2605/4

TOP


குருகுலமாம் (1)

ஆய்ந்த குருகுலமாம் ஆழ் கடலின் உள் முளைத்த அற செங்கோலாய் கதிரினை – சிந்தா:1 290/3

TOP


குருகொடு (2)

எனைத்து உள கிழங்கு காய் குருகொடு ஏந்திய – சிந்தா:3 825/3
தடம் சிறை அன்னம் குருகொடு நாரை பார்ப்பு இனம் ஓம்பு தண் மருதம் – சிந்தா:10 2102/3

TOP


குருசில் (28)

நீள் நில மன்ன போற்றி நெடு முடி குருசில் போற்றி – சிந்தா:1 264/1
குழை முக புரிசையுள் குருசில் தான் அகப்பட – சிந்தா:1 275/2
பூம் கழல் குருசில் தந்த புதல்வனை புகன்று நோக்கி – சிந்தா:1 305/1
செய் கழல் குருசில் திண் தேர் விசையொடு திசைகள் எல்லாம் – சிந்தா:2 448/2
விண்ணகத்து உளர்-கொல் மற்று இ வென்றி வேல் குருசில் ஒப்பார் – சிந்தா:2 467/1
பெரும் தகை குருசில் தோழன் பெரு விலை கடகம் முன்கை – சிந்தா:3 548/1
பெரும் தகை குருசில் கொண்டு பெரு வலம் சுடர வீக்கி – சிந்தா:3 698/3
மன்னிய குருசில் கொண்டு மரபினான் நோக்குகின்றான் – சிந்தா:3 842/4
கொங்கு உண் மலர் கோதையொடு குருசில் செலும் வழிநாள் – சிந்தா:3 850/3
பணி வரும் குருசில் செல்வான் பாவை-அது இடரை கண்டான் – சிந்தா:4 977/4
செய் கழல் குருசில் ஆங்கே கரந்து சேண் அகற்றினானே – சிந்தா:4 983/4
கொண்டு எழுந்தான் வானவனும் குருசில் தானே செலவு அயர்ந்தான் – சிந்தா:5 1225/4
கொதி நுனை வேலினாய் இங்கு இருக்க என குருசில் ஏகி – சிந்தா:5 1273/2
வார் கழல் குருசில் கொண்டு கவுள் அடுத்து இருந்த ஆங்கண் – சிந்தா:5 1303/2
சீர் கெழு குருசில் புக்கான் தேசிகப்பாவை என்னும் – சிந்தா:5 1356/2
துன்னினன் தொடு கழல் குருசில் என்பவே – சிந்தா:6 1457/4
கனை கழல் குருசில் நண்ணி கவர் கிளி ஓப்பினானே – சிந்தா:6 1498/4
கொற்றம் நீ கொடுக்கல் வேண்டும் குறை என குருசில் நேர்ந்தான் – சிந்தா:7 1647/3
முடி கெழு மன்னன் சொல்ல மொய் கொள் வேல் குருசில் தேற்றான் – சிந்தா:7 1685/1
ஆய் கழல் குருசில் வாடி அற்பு தீ அழலுள் நிற்ப – சிந்தா:7 1707/2
இலை உடை கண்ணியீர்க்கு இஃது எளிது நம் குருசில் உண்மை – சிந்தா:7 1735/3
தொடு கழல் குருசில் நோக்கி தூ துகில் வீசினானே – சிந்தா:7 1863/4
வாள் திறல் குருசில் தன்னை வாள் அமரகத்துள் நீத்து – சிந்தா:8 1913/1
வரி கழல் குருசில் மார்பும் மடந்தை வெம் முலையும் தம்முள் – சிந்தா:9 2082/1
கோட்டு மண் கொள்ள நின்றான் குருசில் மண் கொள்ள நின்றான் – சிந்தா:10 2294/4
அரு நிற குருசில் மார்பத்து அசைந்தனள் அலங்கல் வேலும் – சிந்தா:12 2517/3
திரு கழல் குருசில் தார் திளைக்கும் போரினுள் – சிந்தா:13 2688/2
கொல்லை சூழ் குன்றத்து உச்சி குருசில் நோற்று உயர்ந்தவாறும் – சிந்தா:13 3062/2

TOP


குருசில்-தான்-கொல் (1)

இரும் சுறவு உயர்த்த தோன்றல் ஏத்த அரும் குருசில்-தான்-கொல்
அரும் பெறல் குமரன் என்று ஆங்கு அறிவு அயர்வுற்று நின்றாள் – சிந்தா:5 1261/2,3

TOP


குருசிலும் (1)

சீர் உடை குருசிலும் சிவந்து அழன்று ஓர் தீ திரள் – சிந்தா:1 274/3

TOP


குருசிலோ (1)

கொதி முக குருதி வை வேல் குருசிலோ நம்மை உள்ளான் – சிந்தா:7 1708/2

TOP


குருசிற்கு (3)

அரும் பெறல் குருசிற்கு அஞ்ஞான்று ஓடிய நாகம் நாணி – சிந்தா:4 1076/1
வில் திறல் குருசிற்கு எல்லாம் வேறுவேறு உரைப்ப கேட்டே – சிந்தா:5 1222/2
மீளி வேல் குருசிற்கு உற்றார்க்கு உற்றது விளம்பலுற்றேன் – சிந்தா:7 1694/4

TOP


குருதத்தை (1)

கொன் நெடிய வாள் கண் குருதத்தை சீதத்தன் – சிந்தா:7 1789/3

TOP


குருதி (42)

கூற்றம் அன்ன கூர் நுதி குருதி வான் மருப்பு-இடை – சிந்தா:1 152/1
குழை முக கொடியொடு குருதி வேலினான் – சிந்தா:1 195/3
கூற்றரும் குருதி வாள் கோடு உற அழுத்தலின் – சிந்தா:1 278/2
குஞ்சித்து அசைந்து அசைந்து குருதி கான்று வெய்து உயிரா – சிந்தா:1 341/3
ஊன் தரு குருதி வேலான் உள் அகம் குளிர்ந்து விஞ்சை – சிந்தா:3 581/2
வேந்து அடு குருதி வேல் கண் விளங்கு இழை தாதை என்றான் – சிந்தா:3 608/4
நிண கொழும் குருதி வாள் கை நிலம் புடைபெயர்க்கும் ஆற்றல் – சிந்தா:3 610/2
அலர் முலை குருதி சாந்தும் ஆரமும் பூணும் சேர்த்தி – சிந்தா:3 673/3
குலவிய குருதி பட்டின் கலை நலம் கொளுத்தி இட்டான் – சிந்தா:3 673/4
ஊழ்படு குருதி நெய்யின் இறைச்சி சோறு ஊட்டி வென்றி – சிந்தா:3 757/3
ஈர்த்தது குருதி வெள்ளம் இறைச்சி குன்று ஆக்கினானே – சிந்தா:3 801/4
வேழ வெண்கோட்டு மெல் கோல் தின்று கூன் குருதி வாளால் – சிந்தா:3 803/1
வெளிற்று உடல் குருதி வெள்ள நிலை இது என்பவே போல் – சிந்தா:3 804/1
ஊன் முழங்கு வெம் குருதி வேழமுடன் மூழ்க – சிந்தா:3 845/3
குருதி துகிலின் உறையை கொழும் பொன் விரலின் நீக்கி – சிந்தா:4 926/2
குருதி கொள் மருப்பிற்று ஆகி குஞ்சரம் சிதைந்தது என்ன – சிந்தா:4 974/2
பொன் இலங்கு இவுளி தேரால் புடைத்து வெம் குருதி பொங்க – சிந்தா:4 1154/2
வேந்து அடு குருதி வேல் கண் விளங்கு இழை இவர்கள் நாளும் – சிந்தா:5 1358/3
குருதி கூர் எயிறு கூத்தியர் கண் கொண்ட கொடி தளவமே – சிந்தா:7 1651/4
இன்றே குருதி வான வாய் அங்காந்து என்னை விழுங்குவான் – சிந்தா:7 1660/3
மொய் வெல்லும் குருதி வேலான் மூவில் கண் இறைஞ்சி நின்றான் – சிந்தா:7 1704/4
கொதி முக குருதி வை வேல் குருசிலோ நம்மை உள்ளான் – சிந்தா:7 1708/2
புண் உமிழ் குருதி போர்த்த பொரு களம் போன்று தோன்றி – சிந்தா:7 1733/1
கொலை வைத்த குருதி வேலான் தோழரை குறுகினானே – சிந்தா:7 1881/4
குருதி கொப்புளிக்கும் வேலான் கூந்தல்மா இவர்ந்து செல்ல – சிந்தா:8 1889/2
தான் ஆர பண்ணி தடறு நீக்கி தண் குருதி தோய்த்து தகைமை சான்ற – சிந்தா:9 2065/3
குறங்கின் மேல் தழுவி வைத்து கோதை அம் குருதி வேலான் – சிந்தா:9 2067/2
குடர் தொடர் குருதி கோட்டு குஞ்சர நகரத்தார் கோன் – சிந்தா:10 2182/1
குலை வட்ட குருதி அம்பு வானின் மேல் பூசல் உய்ப்பான் – சிந்தா:10 2184/3
கோல் பொரு கொடும் சிலை குருதி வெம் படை – சிந்தா:10 2212/1
இணர் மாலை இரும் குஞ்சி ஈர்ம் குருதி புனல் அலைப்ப – சிந்தா:10 2235/2
கோல நீள் கொழும் குருதி கொள வீழ்ந்து கிடந்தன – சிந்தா:10 2238/2
குஞ்சரங்கள் பாய்ந்திடலின் குமிழிவிட்டு உமிழ் குருதி
இங்குலிக அருவி போன்று எவ்வாயும் தோன்றினவே – சிந்தா:10 2239/3,4
வரையோடும் உரும் இடிப்ப வளை எயிற்று கொழும் குருதி
நிரை உளை அரி நல் மா நிலம் மிசை புரள்வன போல் – சிந்தா:10 2243/1,2
ஆர்கலி குருதி வெள்ளம் அரும் துகள் கழுமி எங்கும் – சிந்தா:10 2271/2
போர் நிலை களத்தை ஒப்ப குருதி வான் போர்த்தது அன்றே – சிந்தா:10 2271/4
குஞ்சரம் குனிய நூறி தடாயின குருதி வாள் தன் – சிந்தா:10 2293/1
குரை புனல் குருதி செல்ல குமரன் வில் குனிந்தது அன்றே – சிந்தா:10 2297/4
குருதி வாள் ஒளி அரவினால் கொள்ளப்பட்ட வெண் திங்கள் போல் – சிந்தா:10 2308/1
கொட்டினர் முரசம் மள்ளர் ஆர்த்தனர் குருதி கண்ணீர் – சிந்தா:10 2323/3
குருதி வான் நிலம் கொண்டது போன்றதே – சிந்தா:12 2396/4
குருதி கண் கொள குணமாலை ஊடினாள் – சிந்தா:13 2678/3

TOP


குருதியும் (1)

கொன் இளம் பருதியும் குறு முயலின் குருதியும் போன்று – சிந்தா:1 173/3

TOP


குருதியுள் (5)

ஊன் உடை குருதியுள் உழக்குபு திரிதர – சிந்தா:1 279/3
சோரும் செம் குருதியுள் மைந்தர் தோன்றுவார் – சிந்தா:3 790/2
வஞ்சம் இல் மறவர் வாள் மிளிர்ந்து பாய் குருதியுள்
குஞ்சரம் குளிப்பது ஓர் நீத்தமாம் ஆதலால் – சிந்தா:7 1828/2,3
கொலை கோட்டால் உழப்பட்டு குருதியுள் குளித்தனரே – சிந்தா:10 2234/4
நடந்து ஒழுகு குருதியுள் நகா கிடந்த எரி மணி பூண் – சிந்தா:10 2244/3

TOP


குருந்தம் (1)

குருந்தம் ஏறிய கூர் அரும்பார் முல்லை – சிந்தா:5 1195/2

TOP


குருந்து (2)

கோல் நிற வளையினார்க்கு குருந்து அவன் ஒசித்தது என்றான் – சிந்தா:1 209/4
நிறைந்த பூம் குருந்து உகு தேன் நீர் பெய்து ஆர்த்தன சுரும்பே – சிந்தா:7 1563/4

TOP


குரும்பை (3)

குரும்பை மென் முலையின் மேல் குலாய குங்குமம் – சிந்தா:1 97/3
மோட்டு இளம் குரும்பை அன்ன முலை கடா களிறு முத்தம் – சிந்தா:7 1688/1
மடல் அணி பெண்ணை ஈன்ற மணி மருள் குரும்பை மான – சிந்தா:9 2053/1

TOP


குரும்பையின் (1)

பொன் இயல் குரும்பையின் பொலிந்த வெம் முலை – சிந்தா:4 1022/1

TOP


குரும்பையும் (1)

கொழு மடல் பெண்ணை ஈன்ற குரும்பையும் செப்பும் கொன்ற – சிந்தா:12 2526/1

TOP


குருமித்து (1)

குருமித்து மதலை பொங்கி கூம்பு இற பாய்ந்து வல்லே – சிந்தா:3 512/2

TOP


குருமை (1)

குருமை எய்திய குண நிலை கொடை பெறு பயனும் – சிந்தா:13 2748/3

TOP


குருவி (2)

குருவி ஆர்த்து எழு கொய் புன கானமும் – சிந்தா:7 1779/2
குருவி சேர் வரை போன்ற குஞ்சரம் கொடி அணிந்த – சிந்தா:10 2237/2

TOP


குருவும் (1)

நிலை திரிந்து ஊழி நீங்கி உத்தர குருவும் ஆகி – சிந்தா:12 2583/3

TOP


குரை (9)

குரை புனல் கன்னி கொண்டு இழிந்தது என்பவே – சிந்தா:1 39/4
குரை மது குவளைகள் கிடங்கில் பூத்தவும் – சிந்தா:1 99/3
குரை நிரை குளிர் புனல் ஆற்றினது ஒருபால் – சிந்தா:1 123/4
குரை கழல் மைந்தனை கொண்டு பறந்தான் – சிந்தா:3 521/4
குரை கடல் தானை போர் கோலம் செய்தவே – சிந்தா:3 777/4
குரை புனல் இடுதும் என்பார் கொந்து அழல் உறுத்தும் என்பார் – சிந்தா:5 1277/2
கோதை கண் படுக்கும் கூந்தல் குரை வளி பித்தோடு ஐயேய் – சிந்தா:7 1583/2
குரை புனல் குருதி செல்ல குமரன் வில் குனிந்தது அன்றே – சிந்தா:10 2297/4
கொங்கு அலர் கோதை நல்லார் குரை கடல் அமிர்தம் ஆக – சிந்தா:13 2805/3

TOP


குரைப்ப (1)

ஐ திரண்டு கண்டம் குரைப்ப ஓர் தண்டு ஊன்றி அறிவின் தள்ளி – சிந்தா:13 2626/3

TOP


குரைப்பு (1)

கொழு வாய் விழுப்புண் குரைப்பு ஒலியும் கூந்தல் மகளிர் குழை சிதறி – சிந்தா:11 2355/1

TOP


குரோதனே (1)

குரோதனே மானன் மாயன் கூர்ப்பு உடை உலோபன் என்பார் – சிந்தா:13 3080/1

TOP


குல (3)

குல தலை மகளிர்-தம் கற்பின் கோட்டகம் – சிந்தா:1 41/3
குல பிறப்பு என்னும் கையால் கோல பாசம் கொளுத்தி – சிந்தா:3 711/2
எல்லை ஆகும் பொது பெண் அவள் யான் குல மங்கையே – சிந்தா:4 1150/4

TOP


குலத்தலை (1)

குலத்தலை மகளிர்-தம் கற்பின் திண்ணிய – சிந்தா:5 1210/2

TOP


குலத்தார் (1)

கோமான் மகனே குரு குலத்தார் போர் ஏறே – சிந்தா:7 1805/1

TOP


குலத்தின் (3)

கன்னியர் குலத்தின் மிக்கார் கதிர் முலை கன்னி மார்பம் – சிந்தா:2 483/1
கொற்றவன் குலத்தின் வந்தான் கூறிய பொருள் இது ஆகும் – சிந்தா:3 607/2
குலத்தின் குன்றிய கொள்கையம் அல்லதூஉம் – சிந்தா:8 1924/2

TOP


குலத்து (3)

ஈந்திடும் இறைவர் ஆதி மூவகை குலத்து உளார்க்கும் – சிந்தா:3 608/3
பிணி குலத்து அக-வயின் பிறந்த நோய் கெடுத்து – சிந்தா:5 1172/1
தோளா மணி குவித்தால் போன்று இலங்கு தொல் குலத்து
சூளாமணியாய் சுடர இருந்தானை – சிந்தா:13 3037/1,2

TOP


குலத்துடன் (1)

உரைத்தகு நாடும் ஊரும் குலத்துடன் உணர என்றான் – சிந்தா:7 1853/4

TOP


குலத்துள் (1)

அசைவு இலா புரவி வெள்ளத்து அரிஞ்சயன் குலத்துள் தோன்றி – சிந்தா:1 201/1

TOP


குலத்தொடு (3)

குலத்தொடு முடிந்த கோன்-தன் குடி வழி வாரா நின்றேன் – சிந்தா:2 477/1
கோன் தரு துன்பம் மற்று என் குலத்தொடு முடிக என்றான் – சிந்தா:3 581/3
கூற்றத்தை கொம்மை கொட்டி குலத்தொடு முடியும் என்பார் – சிந்தா:4 1109/2

TOP


குலத்தொடும் (1)

குலத்தொடும் கோறல் எண்ணி கொடியவன் கடிய சூழ்ந்தான் – சிந்தா:1 261/4

TOP


குலம் (17)

குலம் புரிந்து அனையது ஓர் கொடியின் நீர்மையள் – சிந்தா:1 184/4
பின்னை தன் குலம் பேர்க்குநர் இல்லையே – சிந்தா:1 245/4
குலம் நினையல் நம்பி கொழும் கயல் கண் வள்ளி – சிந்தா:2 482/1
ஓங்கு குலம் நைய அதனுள் பிறந்த வீரர் – சிந்தா:3 498/2
இங்கு அடி பிழைப்பது அன்றால் எம் குலம் என்று சொன்னான் – சிந்தா:3 547/4
குலம் புரிந்து அனைய குன்றிற்கு அதிபதி கூறினானே – சிந்தா:3 563/4
வட திசை குன்றம் அன்ன வான் குலம் மாசு செய்தீர் – சிந்தா:3 742/1
இங்கு வரவு என்னை குலம் யாது அடிகட்கு என்ன – சிந்தா:7 1787/2
எம் குலம் அடிகள் கேட்க என்றலும் எழுந்த ஓர் பூசல் – சிந்தா:7 1856/1
இலை விரவு பூம் பைம் தார் வேந்தன் ஏந்தல் குலம் கேட்பான் – சிந்தா:7 1885/1
குலம் தரு கொற்ற வேலான் கொடி நகர் காக்க என்றான் – சிந்தா:10 2141/4
குலம் பகர்ந்து அறைந்து கோமான் கோவிந்தன் கூறினானே – சிந்தா:10 2205/4
குலம் கெழு மகளிர் தம் கோலம் நீப்பவும் – சிந்தா:10 2221/1
எல்லை நீங்கிய இழி தொழில் இழி குலம் ஒருவி – சிந்தா:13 2751/3
நல்ல தொல் குலம் பெறுதலும் நரபதி அரிதே – சிந்தா:13 2751/4
குலம் செய்த குமரர்க்கு எல்லாம் கொடுத்தனன் நிதியும் நாடும் – சிந்தா:13 2915/3
குரு குலம் சீவககுமரன் கோத்திரம் – சிந்தா:13 3015/1

TOP


குலமும் (2)

எம் குலமும் எம் வரவும் வேண்டில் எளிது அன்றே – சிந்தா:7 1787/3
நும் குலமும் நும் வரவும் நீர் உரை-மின் என்றாள் – சிந்தா:7 1787/4

TOP


குலவி (2)

கொடி புல் என்று கறிப்பான் நாவின் குலவி வளைப்ப – சிந்தா:4 932/3
குண்டலம் குலவி மின்ன பொன் அரி மாலை தாழ – சிந்தா:13 2837/1

TOP


குலவிய (7)

குலவிய நிலைக்களம் கோலம் ஆர்ந்தவே – சிந்தா:1 82/4
கோட்டு இளம் திங்கள் சூழ்ந்து குலவிய திருவில் போல – சிந்தா:1 404/1
இந்திர திருவில் ஏய்ப்ப குலவிய புருவத்தாட்கு – சிந்தா:3 539/3
குலவிய குருதி பட்டின் கலை நலம் கொளுத்தி இட்டான் – சிந்தா:3 673/4
குலவிய புகழினானை கொண்டு போம் இயக்கன் அஞ்சல் – சிந்தா:4 1131/3
குலவிய புணர்ச்சி நோக்கி குன்று அனான் சிந்திக்கின்றான் – சிந்தா:7 1625/4
குலவிய சிறகர் செம் கண் கரும் குயில் குடைய கொம்பர் – சிந்தா:13 2711/2

TOP


குலவியது (2)

கொடி உடை மழை மினின் குலவியது ஒருபால் – சிந்தா:1 119/4
திருவில் மால் வரை குலவியது அனையது ஓர் தேம் தார் – சிந்தா:11 2363/2

TOP


குலவு (2)

குலவு தார் மன்னர்க்கு யான் இது கூறுவன் – சிந்தா:1 246/3
குலவு பல்லியம் கூடி குழுமி நின்று – சிந்தா:13 3001/3

TOP


குலவும் (1)

குலவும் பவழ உழக்கில் கோதை புரள பாடி – சிந்தா:4 927/3

TOP


குலனும் (3)

கண்ணிய குலனும் தெய்வம் கரந்து உரைத்து எழுந்தது அன்றே – சிந்தா:1 356/4
நாணும் தன் குலனும் நலம் கீழ்ப்பட – சிந்தா:4 1002/2
சீர் தொகை குலனும் எல்லாம் தெரிந்து எமக்கு உரைமோ என்றான் – சிந்தா:7 1852/4

TOP


குலாம் (7)

பூ குலாம் அலங்கல் மாலை புள் கொடியாற்கும் உண்டே – சிந்தா:7 1727/2
மது குலாம் அலங்கல் மாலை மங்கையர் வளர்த்த செம் தீ – சிந்தா:7 1821/1
சேண் குலாம் சிலையொடு திளைத்த பின் அவர் – சிந்தா:7 1826/1
இலை குலாம் பைம் பூண் இள முலை தூதின் இன் கனி தொண்டை அம் துவர் வாய் – சிந்தா:10 2107/2
பூண் குலாம் வன முலை பூமி தேவி தான் – சிந்தா:10 2233/1
சேண் குலாம் கம்பலம் செய்யது ஓன்றினால் – சிந்தா:10 2233/3
மாண் குலாம் குணத்தினால் மறைத்திட்டாள்-அரோ – சிந்தா:10 2233/4

TOP


குலாய் (13)

கோலம் ஆக எழுதிய போல் குலாய்
ஞாலம் விற்கும் புருவத்து நங்கை கண் – சிந்தா:4 896/2,3
பொறி குலாய் கிடந்த மார்பின் புண்ணியன் பொன்றினானேல் – சிந்தா:7 1706/1
வெறி குலாய் கிடந்த மாலை வெள் வளை முத்தம் நீக்கி – சிந்தா:7 1706/2
ஒருங்கு குலாய் நில மிசை மிளிர்வது ஒத்து ஒளிர் மணி – சிந்தா:8 1903/3
திரு கிளர் ஒளி குலாய் வானகம் செகுக்குமே – சிந்தா:8 1903/4
குலாய் தலை கிடந்து மின்னும் குவி முலை பாய வெய்தாய் – சிந்தா:8 1950/3
ஒள் அழல் கொள்ளி வட்டம் போல் குலாய் சுழல பொன் ஞாண் – சிந்தா:10 2203/2
தேன் அமர் மாலை தாழ சிலை குலாய் குனிந்தது ஆங்கண் – சிந்தா:10 2281/2
வில் பக குலாய் ஆரம் வில்லிட – சிந்தா:12 2424/2
பாண் குலாய் வண்டு பாடும் படு கணை மறந்து காமன் – சிந்தா:12 2443/3
கொண்ட பூண் நின்னை சார்ந்து குலாய் கொழுந்து ஈன்ற கொம்பே – சிந்தா:12 2509/1
நாண் குலாய் கிடந்த நங்கை நகை முக அமுதம் ஈந்தாள் – சிந்தா:12 2515/3
பூண் குலாய் கிடந்த மார்பின் பொன் நெடும் குன்று அனாற்கே – சிந்தா:12 2515/4

TOP


குலாய (5)

குரும்பை மென் முலையின் மேல் குலாய குங்குமம் – சிந்தா:1 97/3
கூடி மற்று அதன் புறம் குலாய கொள்கைத்தே – சிந்தா:4 1007/4
பெய் பூம் கழலான் வேழத்து இழிந்து பிறை போல் குலாய
செய் பூண் சிலை நாண் எறிந்தான் சேரார் நாள் உக்கனவே – சிந்தா:10 2198/3,4
திருவில் போல் குலாய தேம் தார் தேவர் தம் தன்மை செப்பின் – சிந்தா:13 2800/1
கொழுந்து மலரும் கொள குயிற்றி குலாய சிங்காதனத்தின் மேல் – சிந்தா:13 3021/2

TOP


குலாவி (2)

குண்டலம் ஒருபுடை குலாவி வில்லிட – சிந்தா:4 1009/1
பொன் அரி மாலை பூண்டு பூஞ்சிகை குலாவி முன்கை – சிந்தா:12 2538/1

TOP


குலாவிய (1)

வெருவி ஓட விசும்பில் குலாவிய
திருவில் போல் புருவங்கள் திருத்தினான் – சிந்தா:12 2499/3,4

TOP


குலிக (4)

குலிக செப்பு அன கொம்மை வரி முலை – சிந்தா:3 641/1
குலிக நீர் நிறைந்த பந்தின் கொம்பனார் ஓச்ச மைந்தர் – சிந்தா:4 968/3
முன்பு அடு குலிக தாரை முழு வலி முறுக்கல் உற்றான் – சிந்தா:13 2664/4
குலிக அம் சேற்றுள் நாறி குங்கும நீருள் ஓங்கி – சிந்தா:13 2946/1

TOP


குலிகம் (3)

மணி அரும்பு மலர் அங்கை குலிகம் ஆர் வனப்பினவே – சிந்தா:1 170/4
முருக்கு இதழ் குலிகம் ஊட்டி வைத்து அன முறுவல் செ வாய் – சிந்தா:6 1454/1
குலிகம் ஆர்ந்த கொழும் தாமரை அன்ன வண் கை நீட்டி – சிந்தா:7 1670/1

TOP


குலுங்கன்-மின் (1)

கொண்டது ஓர் செற்றம் போலும் குலுங்கன்-மின் என்று கூறும் – சிந்தா:3 508/4

TOP


குலுங்கி (1)

குரல் கொடாது குலுங்கி குறைந்ததே – சிந்தா:5 1374/4

TOP


குலை (15)

பல் பழுக்காய் குலை பெய்த பண்டியும் – சிந்தா:1 62/3
பழ குலை கமுகும் தெங்கும் வாழையும் பசும்பொன்னாலும் – சிந்தா:1 115/3
சூழ் குலை பசும் கமுகு சூலு பாளை வெண்பொனால் – சிந்தா:1 147/3
மரகத மணி பசும் காய் கொள்வான் குலை
கவர் பழு காய் குலை கனிய கா உறீஇ – சிந்தா:3 826/1,2
கவர் பழு காய் குலை கனிய கா உறீஇ – சிந்தா:3 826/2
குலை வாழை பழுத்த கொழும் பழனும் – சிந்தா:5 1191/1
காஞ்சன கமுகு காய் பொன் கனி குலை வாழை சூழ்ந்து – சிந்தா:6 1497/1
பொருவில் யானையின் பழு போல் பொங்கு காய் குலை அவரை – சிந்தா:7 1561/2
அளகு சேவலொடு ஆடி அம் காய் குலை
மிளகு வார் கொடி ஊசல் விருப்புறூஉம் – சிந்தா:7 1778/1,2
வரு குலை கமுகும் வாழையும் நடுவார் வரை உமிழ் ஆவி போல் மாடத்து – சிந்தா:10 2111/3
குலை வட்ட குருதி அம்பு வானின் மேல் பூசல் உய்ப்பான் – சிந்தா:10 2184/3
வாழை மல்கிய மணி குலை கமுகொடு நடு-மின் – சிந்தா:12 2391/1
கூந்தல் ஏந்திய கமுகம் காய் குலை
ஆய்ந்த மெல் இலை பளிதம் ஆதியா – சிந்தா:12 2403/1,2
சூழ் குலை பெண்ணை நெற்றி தொடுத்த தீம் கனிகள் ஊழ்த்து – சிந்தா:13 2763/2
விழு குலை கனி மாங்கனி வீழ்ந்தவை – சிந்தா:13 3069/2

TOP


குலைத்திடும் (1)

கொண்டு கூர்ம் பனி குலைத்திடும் நிலைக்கள குறும்பும் – சிந்தா:13 2750/2

TOP


குலைத்து (2)

குலைத்து உடன் பதித்தலின் குதித்த வாள் கயல் – சிந்தா:1 46/2
என்பு உருகு குரல் அழைஇ இரும் சிறகர் குலைத்து உகுத்து – சிந்தா:3 648/3

TOP


குலைந்து (1)

கூறுவார் ஒலி தோடு குலைந்து வீழ்ந்து – சிந்தா:4 859/2

TOP


குவட்டின் (3)

குங்கும குவட்டின் வீங்கி கோலம் வீற்றிருந்த தோளாய் – சிந்தா:4 955/1
பொன் அம் குவட்டின் பொலிவு எய்தி திரண்ட திண் தோள் – சிந்தா:10 2136/1
புல்லி புணர் முலையின் பூம் குவட்டின் மேல் உறைந்தாய் – சிந்தா:13 2957/3

TOP


குவட்டினால் (1)

முழுது ஆரம் மின்னும் முலை குவட்டினால் மொய் மார்பில் குங்கும சேறு இழுக்கி வீழ – சிந்தா:13 3137/1

TOP


குவட்டினை (1)

கொள்ளும் தீம் சொல் அலங்கார பூம்_கொடியை புல்லி மணி குவட்டினை
எள்ளி வீங்கி திரண்ட தோள் மேல் குழை வில் வீச இருந்தானே – சிந்தா:12 2591/3,4

TOP


குவட்டு (1)

முலை குவட்டு இடை பட்டு ஆற்றான் முத்து உக முயங்கினானே – சிந்தா:2 490/4

TOP


குவட்டுள் (1)

மூலை அம் குவட்டுள் வாழும் குறவருள் தலைவன் என்றான் – சிந்தா:5 1232/4

TOP


குவடு (2)

இலங்கு பொன் குவடு சாந்தம் எழுதியது அனைய தோள் மேல் – சிந்தா:13 2836/1
மன்றல் வீற்று இருந்து மின்னும் மணி குவடு அனைய தோளான் – சிந்தா:13 2903/3

TOP


குவவி (2)

தேன் நெய் வாசவல் குவவி தீம் கனி வாழையின் பழனும் – சிந்தா:7 1562/2
காட்டு அகத்து அமிர்தும் காண்வர குவவி கண் அகன் புறவு எதிர்கொண்டார் – சிந்தா:10 2110/4

TOP


குவவு (4)

குன்று இரண்டு இருந்த போலும் குங்கும குவவு தோளான் – சிந்தா:4 1084/4
கூதிர் வந்து உலாவலின் குவவு மென் முலை – சிந்தா:13 2675/1
கூந்தல் இன் புகை குவவு மென் முலை – சிந்தா:13 2681/1
குட வரை அனைய கோல குங்கும குவவு தோளாய் – சிந்தா:13 2708/2

TOP


குவள (1)

கார்த்திகை விளக்கு இட்டு அன்ன கடி கமழ் குவள பந்தார் – சிந்தா:1 256/2

TOP


குவளை (69)

கூடினார் கண் அம் மலர் குவளை அம் குழி-இடை – சிந்தா:1 66/1
குன்று அயல் மணி சுனை குவளை கண் விழிப்பவும் – சிந்தா:1 148/2
குனி வளர் சிலையை கொன்ற குவளை கண் கயலை கொன்ற – சிந்தா:2 486/2
அரக்கு எறி குவளை வாள் கண் அம் வளை தோளினாளை – சிந்தா:3 560/1
காசு அறு குவளை காமர் அக இதழ் பயில மட்டித்து – சிந்தா:3 622/3
உறை செல நீக்கி பைம் தாள் ஒண் மணி குவளை நீட்ட – சிந்தா:3 668/3
நல்லவள் நோக்கம் நாய்கன் தேர்ந்து பூம் குவளை போதின் – சிந்தா:3 669/1
உள் நட்ட குவளை போலும் உருவ கண் வெருவி ஆட – சிந்தா:3 676/2
குட்ட நீர் குவளை எல்லாம் கூடி முன் நிற்கல் ஆற்றா – சிந்தா:3 710/1
தண் கழுநீரொடு குவளை தாமரை – சிந்தா:3 827/2
தாழி வாய் குவளை வாள் கண் தையலார் பரவ சார்ந்தார் – சிந்தா:3 833/4
தடம் கண்கள் குவளை பூப்ப தையலோடு ஆடும் அன்றே – சிந்தா:3 839/4
அள் உடை குவளை கயம் நீடிய – சிந்தா:4 868/1
நலம் கெழு குவளை வாள் கண் நன்_நுதல் நலத்தை உண்டார் – சிந்தா:4 964/4
ஈட்டம் சால் நீள் நிதியும் ஈர்ம் குவளை பைம் தடம் சூழ் – சிந்தா:4 1042/1
இரு மலர் குவளை உண்கண் இமைப்பு இலா பயத்தை பெற்ற – சிந்தா:5 1171/1
தட மலர் குவளை பட்டம் தழுவிய யாணர் நல் நட்டு – சிந்தா:5 1185/2
அரும்பு அவிழ் குவளை நீர் வாவி ஆகுமே – சிந்தா:5 1204/4
சுரும்பு சூழ் குவளை ஓர் சுனை உண்டு அ சுனை – சிந்தா:5 1213/1
மொய் மலர் குவளை கண்ணி மொய்ம்ப நீ முழுதும் நீந்தி – சிந்தா:5 1214/2
வரி வரால் பிறழ் வயல் குவளை கட்பவர் – சிந்தா:5 1249/3
காண் வரு குவளை கண்ணால் காளை மேல் நோக்கினாளே – சிந்தா:5 1257/4
குன்று இரண்டு அனைய தோளான் கொழு மலர் குவளை போது அங்கு – சிந்தா:5 1289/1
குவளை ஏய்ந்த கொடும் குழை கூந்தலுள் – சிந்தா:5 1331/1
சுனைகள் கண்கள் ஆக சூழ்ந்த குவளை விழியா – சிந்தா:6 1417/1
சுனை மலர் குவளை குற்று சூழ் மலர் கண்ணி சூட்டி – சிந்தா:6 1495/3
தூ மலர் குவளை கால் அணைத்து தோல் அடி – சிந்தா:7 1615/2
வாச நீலம் கழுநீர் குவளை படை சாற்றி வந்து – சிந்தா:7 1675/1
காண்தகு காதில் தாழ்ந்த குண்டலம் குவளை பைம் தார் – சிந்தா:7 1722/3
பின்னை நாள் குவளை நீர் வீழ் பெற்றிய கண்ணள் ஆகி – சிந்தா:7 1743/4
காவி கழுநீர் குவளை ஆம்பல் கடி கமலம் – சிந்தா:7 1781/1
குருகினோடு இரிய செந்நெல் கொழும் கதிர் குவளை எற்ற – சிந்தா:7 1854/2
புள் ஆவி செம் கழுநீர் குவளை செய்தாள் புனை பூணாள் – சிந்தா:7 1887/4
குழி மது குவளை அம் கண்ணி வார் குழல் – சிந்தா:8 1939/1
பந்து ஆர்வம் செய்து குவளை கண் பரப்பி நின்றாள் – சிந்தா:8 1959/3
தெள் நீர் பனி கயத்து மட்டு அவிழ்ந்த தேன் குவளை
கண் நீர்மை காட்டி கடல் போல் அகன்ற என் – சிந்தா:8 1968/1,2
வாச வான் குவளை மெல்ல வாய்விடா நின்றது ஒக்கும் – சிந்தா:8 1987/3
குடங்கையின் நெடியன குவளை உண்கணே – சிந்தா:9 2006/4
கோல மணி வாய் குவளை வாள் கண் மடவாளை – சிந்தா:9 2029/1
சுனை வளர் குவளை உண்கண் சுமதிக்கு செவிலி செப்ப – சிந்தா:9 2075/2
அணி மலர் குவளை பைம் போது ஒரு கையின் அருளி அம் பொன் – சிந்தா:9 2083/2
குடம் புரை செருத்தல் குவளை மேய் கய வாய் குவி முலை படர் மருப்பு எருமை – சிந்தா:10 2102/1
இழை ஒளி பரந்த கோயிலின் இன மலர் குவளை பொன் பூ – சிந்தா:10 2130/1
தாமரை போதில் பூத்த தண் நறும் குவளை பூ போல் – சிந்தா:10 2133/1
தடம் பெரும் குவளை கண் தாழ் குழலார் சாந்து அணிந்து – சிந்தா:10 2244/1
தாது ஆர் குவளை தடம் கண் முத்து உருட்டி விம்மா – சிந்தா:11 2349/3
ஒன்றி வீழ்ந்தனர் குவளை கண் உவகை முத்து உகவே – சிந்தா:12 2380/4
தேன் இமிர் குவளை கண் திருமகள் அனையாளை – சிந்தா:12 2429/2
கள்ளும் தேனும் ஒழுகும் குவளை கமழ் பூ நெரித்து வாங்கி – சிந்தா:12 2439/1
சாண் இடை நெடிய வாள் கண் தளை அவிழ் குவளை பூப்ப – சிந்தா:12 2461/1
குட்ட நீர் குவளை கண்கள் விருந்து உண விரும்பி நின்றார் – சிந்தா:12 2533/3
காதம் நான்கு அகன்ற பொய்கை கடி நகர் குவளை பூத்து – சிந்தா:12 2544/3
குடங்கையின் நொண்டு கொண்டு பருகுவார் குவளை கொம்பின் – சிந்தா:12 2553/2
காதலித்தார் கரும் குவளை கண்ணினார் – சிந்தா:13 2675/4
உய்த்து ஆங்கு அதனுள் கொள அழுத்தி குவளை செவி தாது உறுத்தாரே – சிந்தா:13 2693/4
நீல குவளை நிரையும் போல் கண்ணார் காவில் இருந்தாரே – சிந்தா:13 2698/4
வண்ண குவளை மலர் அளைஇ மணி கோல் வள்ளத்து அவன் ஏந்த – சிந்தா:13 2700/2
தாள் நெடும் குவளை கண்ணி தளை அவிழ் கோதை மாலை – சிந்தா:13 2802/1
தொடு மணி குவளை பட்டம் துணையொடு நினைப்பதே போல் – சிந்தா:13 2878/2
சாறு அழி குவளை மாலையவரையும் தனமும் நீக்கி – சிந்தா:13 2879/2
நீர் அணி குவளை நீர் நிறைந்த போன்றவே – சிந்தா:13 2894/4
தேன் உடை குவளை செம் கேழ் நாகு இளம் தேரை புல்லி – சிந்தா:13 2901/2
குட்ட நீர் குளத்தின் அல்லால் குப்பை மேல் குவளை பூவா – சிந்தா:13 2925/4
தாழி வாய் மறைக்கும் தண் என் தடம் பெரும் குவளை கண்ணார் – சிந்தா:13 2974/1
ஆய் நிற குவளை அஞ்சி குறு விழி கொள்ளும் வாள் கண் – சிந்தா:13 2998/2
மை பொதி குவளை வாள் கண் மல்லிகை கோதை நல்லார் – சிந்தா:13 3049/1
கொழு மலர் குவளை கண்ணி கூற்று உயிர் உண்பதே போல் – சிந்தா:13 3079/3
குவளை கண் மலர் கோலம் வாழ்த்தியும் – சிந்தா:13 3126/2
எழுது ஆர் மணி குவளை கண் வலையுள் பட்டு இமையார்கள் காமம் அறு சுழியுள் ஆழ்ந்து – சிந்தா:13 3137/3

TOP


குவளைகள் (3)

வாய் பொழி குவளைகள் சூடி மள்ளர்கள் – சிந்தா:1 55/2
மெலிவு எய்த குவளைகள் வாட கம்பலம் – சிந்தா:1 56/2
குரை மது குவளைகள் கிடங்கில் பூத்தவும் – சிந்தா:1 99/3

TOP


குவளைய (1)

வண்டார் குவளைய வாவியும் பொய்கையும் – சிந்தா:1 337/1

TOP


குவளையின் (2)

இரிந்த தேன் குவளையின் நெற்றி தைவர – சிந்தா:1 48/1
நீர் உடை குவளையின் நெடும் கண் நின்ற வெம் பனி – சிந்தா:1 274/1

TOP


குவளையும் (3)

கண் என குவளையும் கட்டல் ஓம்பினார் – சிந்தா:1 51/1
கோல நீர் குவளையும் மரையும் பூத்து வண்டு – சிந்தா:3 830/3
பூரித்து புதவம்-தோறும் குவளையும் மரையும் பூத்து – சிந்தா:12 2543/3

TOP


குவளையே (1)

குவளையே அளவுள்ள கொழும் கணாள் – சிந்தா:1 243/2

TOP


குவாலினை (1)

அந்தணர்க்கு ஆக்கிய சோற்று குவாலினை
வந்து ஒரு நாய் கதுவிற்று அது கண்டு அவர் – சிந்தா:4 934/1,2

TOP


குவி (14)

கொடி வளர் குவி முலை தடத்துள் வைகியும் – சிந்தா:1 196/2
கோல் பொர சிவந்த கோல குவி விரல் மடந்தை வீணை – சிந்தா:3 663/2
கொன் வளர் குவி முலை கோட்டில் தாழ்ந்தன – சிந்தா:4 1008/1
கொங்கு அலர் கோங்கின் நெற்றி குவி முகிழ் முகட்டின் அங்கண் – சிந்தா:5 1281/2
கூன் பிறை நுதல் ஓர் கூற்றம் குவி முலை நமன் கை பாசம் – சிந்தா:6 1487/3
கோதையும் குழலும் பொங்க குவி முலை குழங்கன் மாலை – சிந்தா:6 1494/1
கொழு மலர் தடம் கண் செ வாய் குவி முலை கொம்பு அனாளே – சிந்தா:7 1730/4
குலாய் தலை கிடந்து மின்னும் குவி முலை பாய வெய்தாய் – சிந்தா:8 1950/3
குங்குமம் குயின்ற கும்மை குவி முலை குளிர்ப்ப தைவந்து – சிந்தா:9 2064/1
குடம் புரை செருத்தல் குவளை மேய் கய வாய் குவி முலை படர் மருப்பு எருமை – சிந்தா:10 2102/1
குவி முலை நெற்றி தீம் தேன் கொப்புளித்து இட்ட பைம் தார் – சிந்தா:10 2292/2
கூடு ஆர மாலை குவி மென் முலை கோதை நல்லார் – சிந்தா:11 2328/3
குழிய பெரிய கோல் முன்கை மணி ஆர் காந்தள் குவி விரல் மேல் – சிந்தா:13 2696/1
கோதை மங்கையர் குவி முலை தடத்து-இடை குளித்து – சிந்தா:13 2759/1

TOP


குவித்த (3)

வலம்புரி முத்தமும் குவித்த மங்கலம் – சிந்தா:12 2410/2
நலம் குவித்த அனைய மாதர் நல் நலம் ஆய எல்லாம் – சிந்தா:12 2516/1
கலவ மயில் கால் குவித்த போலும் கமழ் ஐம்பால் – சிந்தா:13 2922/1

TOP


குவித்தது (1)

குறைத்து அடுக்கி குவித்தது ஓர் குன்றே போன்று இலங்குமால் – சிந்தா:13 3089/2

TOP


குவித்தால் (1)

தோளா மணி குவித்தால் போன்று இலங்கு தொல் குலத்து – சிந்தா:13 3037/1

TOP


குவித்து (4)

மின் சொரி மணியும் முத்தும் வயிரமும் குவித்து பின்னும் – சிந்தா:1 114/2
கண்டவர் மருள வீழ்ந்து கால் குவித்து இருக்கும் அன்றே – சிந்தா:1 239/4
குஞ்சி மா மஞ்ஞை வீழ்ந்து கால் குவித்து இருந்தது அன்றே – சிந்தா:1 301/4
மலம் குவித்து ஆவி வாட்டி வாய் நிறை அமிர்தம் பெய்த – சிந்தா:13 2809/1

TOP


குவிந்த (2)

கொம்மை ஆர்ந்தன கொடிபட எழுதின குவிந்த
அம்மை ஆர்ந்தன அழகிய மணி வடம் உடைய – சிந்தா:11 2364/1,2
பரந்து இடம் இன்றி மேலால் படா முலை குவிந்த கீழால் – சிந்தா:12 2534/2

TOP


குவிர் (1)

விளைவு அமை தயிரொடு மிசை குவிர் விரையும்-மின் – சிந்தா:1 122/3

TOP


குழகு (1)

கொம்மை குழகு ஆடும் கோல வரை மார்பர் – சிந்தா:13 2790/3

TOP


குழகும் (1)

கொடையும் கோலமும் குழகும் தம் அழகும் கண்டு ஏத்த – சிந்தா:13 2757/3

TOP


குழங்கல் (3)

கொல்லை பூம் குன்றம் செய்தீர் குங்கும குழங்கல் மாலை – சிந்தா:3 743/4
குழங்கல் மாலையும் கொண்டு விரைந்தவே – சிந்தா:4 863/4
கொம்பின் ஒத்து ஒதுங்கியும் குழங்கல் மாலை தாங்கியும் – சிந்தா:9 2037/1

TOP


குழங்கன் (1)

கோதையும் குழலும் பொங்க குவி முலை குழங்கன் மாலை – சிந்தா:6 1494/1

TOP


குழம்பது (1)

சீப்படு குழம்பது ஆகி செல்லல் உற்று அந்தோ என்ன – சிந்தா:13 2772/3

TOP


குழம்பு (2)

காயத்தின் குழம்பு தீற்றி கார் இரும்பு எறிய மேகம் – சிந்தா:3 788/1
தேன் ஆர் அகிலின் புகை சேர்த்தி வகுத்து நாவி குழம்பு உறீஇ – சிந்தா:13 2692/3

TOP


குழம்பொடு (1)

நறும் புகை நான நாவி குழம்பொடு பளித சுண்ணம் – சிந்தா:13 2994/1

TOP


குழல் (91)

அஞ்சி நேர்ந்து உயிர்க்கும் தேன் சேர் குழல் ஒலி முழவின் ஓசை – சிந்தா:1 110/3
இன் அகில் கொழும் புகை உயிர்க்கும் ஈர்ம் குழல்
மென் மலர் கோதை தன் முலைகள் வீங்கலின் – சிந்தா:1 185/1,2
துடி தலை கரும் குழல் சுரும்பு உண் கோதை தன் – சிந்தா:1 194/1
குழல் சிகை கோதை சூட்டிக்கொண்டவன் இருப்ப மற்று ஓர் – சிந்தா:1 252/1
செம் தீ கரும் துளைய தீம் குழல் யாழ் தேம் தேம் என்னும் மணி முழவமும் – சிந்தா:1 292/1
நெய்யார் கரும் குழல் மேல் மாலை சிந்தி நிலத்து இடுவார் நின்று திருவில் வீசும் – சிந்தா:1 295/2
திருந்து நான குழல் புலம்ப தேனும் வண்டும் இசை புலம்ப – சிந்தா:1 349/3
குழல் உறு கிளவி சோர்ந்து குமரனை தமியன் ஆக – சிந்தா:1 408/2
முலை படு முத்தொடு மொய் குழல் வேய்ந்த – சிந்தா:2 424/2
பரவை யாழ் குழல் பண் அமை மென் முழா – சிந்தா:3 530/2
புரி குழல் மடந்தை போக புலம்பொடு மடிந்தது அன்றே – சிந்தா:3 560/4
கொங்கு அணி குழல் அவள் கோடணை அறைவாம் – சிந்தா:3 603/4
திரு குழல் மடந்தை செல்ல திரு நிலம் திருத்தி பின்னர் – சிந்தா:3 616/2
விண்டு அலர் கோதை விம்மும் விரை குழல் தொழுது நீவி – சிந்தா:3 618/3
சுரும்பு எழுந்து இருந்து உணும் தொங்கல் வார் குழல்
அரும் பெறல் அவட்கு இசை அரசர் தோற்ற பின் – சிந்தா:3 661/1,2
முகில் ஏந்து மின் மருங்குல் மொய் குழல் தாய் இது கண்டும் உளளே பாவம் – சிந்தா:3 679/4
நெய் பருகி நீண்ட இருள் கற்றை போலும் குழல் கற்றை கண்டு நிறை – சிந்தா:3 682/1
பூம் குழல் மகளிர் முன்னர் புலம்பல் நீ நெஞ்சே என்றாள் – சிந்தா:3 712/3
சுண்ணம் என்பது ஓர் பேர் கொடு சோர் குழல்
வண்ண மாலை நுசுப்பு வருத்துவான் – சிந்தா:4 876/1,2
வண்ண வார் குழல் ஏழையர் தம்முளே – சிந்தா:4 878/3
மல்லிகை மாலை மணம் கமழ் வார் குழல்
கொல் இயல் வேல் நெடும் கண்ணியர் கூடி – சிந்தா:4 879/1,2
கண்ணில் கண்டு இவை நல்ல கரும் குழல்
வண்ண மாலையினீர் என கூறினான் – சிந்தா:4 884/3,4
கோயில் வட்டம் எல்லாம் கொங்கு சூழ் குழல்
வேயின் அன்ன மென் தோளியர் தோன்றி அங்கு – சிந்தா:4 949/2,3
மகிழ்ந்து வீழ் மணி குழல் மாலை கால் தொடும் – சிந்தா:4 1004/2
மாண் நிற கரும் குழல் மருங்கில் போக்கிய – சிந்தா:4 1010/2
கொண்டாள் தினை குரல் தான் சூடினாள் தாழ் குழல் மேல் – சிந்தா:4 1039/2
குழல் உடை சிகழிகை குமரன் தோள் இணை – சிந்தா:4 1092/1
நெய் தலை கரும் குழல் நிழன்று எருத்து அலைத்தர – சிந்தா:4 1101/1
திரு குழல் மகளிர் நைய சீவகசாமி திண் தோள் – சிந்தா:4 1133/1
குழல் பொதிந்த தீம் சொல்லார் குழாத்தின் நீங்கி கொண்டு ஏந்தி – சிந்தா:5 1224/3
குழல் எடுத்து யாத்து மட்டார் கோதையின் பொலிந்து மின்னும் – சிந்தா:5 1254/1
முகை அவாவிய மொய் குழல் பாவியேன் – சிந்தா:5 1307/3
போது வேய் குழல் பொன் அவிர் சாயலுக்கு – சிந்தா:5 1316/3
முருகு விம்மிய மொய் குழல் ஏழை-தன் – சிந்தா:5 1321/1
கண்ணி வேய்ந்து கரும் குழல் கைசெய்து – சிந்தா:5 1333/1
குழல் மாலை கொம்பு ஆகி கூர் எயிறு நா போழ்தல் அஞ்சி அஞ்சி – சிந்தா:5 1353/2
நீல் நிற குழல் நேர் வளை தோளியை – சிந்தா:5 1361/1
பூம் குழல் மடந்தையர் புனைந்த சாந்தமும் – சிந்தா:6 1440/2
புரி குழல் பொன் செய் பைம் பூண் புனை_இழை கோலம் நோக்கி – சிந்தா:6 1454/3
பின்னிவிட்டு அன குழல் பெரும் கண் பேதை ஊர் – சிந்தா:6 1457/3
மல்லிகை மணம் கமழ் மாலை வார் குழல்
சில் சுணங்கு இள முலை சிறுமி தந்தையும் – சிந்தா:6 1458/1,2
சொல் வளர்த்தார் அவள் தோழியர் சோர் குழல்
மல் வளர் மார்பனை வந்து வளைந்தார் – சிந்தா:6 1474/3,4
புரிவொடு புறத்து இடப்பட்ட பூம் குழல்
தெரியின் மற்று என் செயா செய்ய நீண்டன – சிந்தா:6 1484/2,3
சந்தன சேற்று-இடை தாம வார் குழல்
பைம் தொடி படா முலை குளிப்ப பாய்தலின் – சிந்தா:6 1493/1,2
குழல் புரை கிளவியோடும் கொழும் புகை அமளி சேர்ந்தான் – சிந்தா:6 1503/4
குழல் நிமிர் கிளவியார் கோலம் அஞ்சினார் – சிந்தா:6 1555/3
உரைத்த மென் தயிர் பித்தை கோவலர் தீம் குழல் உலவ – சிந்தா:7 1564/3
காதல் மாமன் மட மகளே கரும் குழல் மேல் வண்டு இருப்பினும் – சிந்தா:7 1586/1
ஏலம் கமழ் குழல் ஏழையவர் அன்ன – சிந்தா:7 1613/3
வாய் மொழிந்து உரைக்கல் உற்றாள் வனை குழல் கற்றை வண் தார் – சிந்தா:7 1707/3
கற்பக மாலை வேய்ந்து கரும் குழல் கை செய்வானை – சிந்தா:7 1710/2
மை நுண் குழல் சிறுவன் மனம் வருத்த வடி வேல் கண் – சிந்தா:7 1783/3
கடிகள் தவழ் குழல் மகளிர் கசிந்து மனம் கரிய – சிந்தா:7 1798/2
குழல் அவாய் கிடந்த கோதை தாதையூர் கொண்டு புக்கான் – சிந்தா:7 1865/4
புன கொடி மாலையோடு பூம் குழல் திருத்தி போற்றார் – சிந்தா:8 1916/3
குழி மது குவளை அம் கண்ணி வார் குழல்
பிழி மது கோதையர் பேண இன் அமுது – சிந்தா:8 1939/1,2
புரி நரம்பு இரங்கின புகன்ற தீம் குழல்
திரு மணி முழவமும் செம்பொன் பாண்டிலும் – சிந்தா:8 1940/2,3
வண்ண ஆர் குழல் ஏழையர் வாள் நெடும் – சிந்தா:8 1949/3
குழல் மலிந்த கோதை மாலை பொங்க வெம் கதிர் முலை – சிந்தா:8 1952/1
ஏலம் நாறு இரும் குழல் புறத்த வாள் முகத்தவாம் – சிந்தா:8 1954/2
சூழ்ந்த காசு தோன்ற அம் துகில் நெகிழ்ந்து பூம் குழல்
தாழ்ந்து கோதை பொங்கி வீழ்ந்து வெம் முலைகள் தைவர – சிந்தா:8 1958/2,3
கொங்கு உண் குழல் தாழ கோட்டு எருத்தம் செய்த நோக்கு – சிந்தா:8 1971/3
மங்கையர் பண்ணிய மருத யாழ் குழல்
நங்கையை பிரியும் இ நம்பி இன்று என – சிந்தா:8 1991/1,2
பூவினுள் தாழ் குழல் பொன் செய் ஏந்து அல்குல் – சிந்தா:8 1993/1
பூ தலை கரும் குழல் புரியினால் புறம் – சிந்தா:9 2007/2
கோதையொடு தாழ்ந்து குழல் பொங்கி ஞிமிறு ஆர்ப்ப – சிந்தா:9 2014/1
கைய வளை மைய குழல் ஐ அரிய வாள் கண் – சிந்தா:9 2017/1
தாம மாலை வார் குழல் தடம் கணார்க்கு இடம் கழி – சிந்தா:9 2038/1
மின் அவிர் மாலை மென் பூம் குழல் வல தோளில் வீழ – சிந்தா:9 2056/2
கொங்கு அலர் கோதை சூட்டி குழல் நலம் திருத்தினானே – சிந்தா:9 2064/4
கள் நக்க கண்ணி கமழ் பூம் குழல் கரும்பு ஏர் தீம் சொலாள் கதிர் முலைகளின் – சிந்தா:9 2066/1
புரி குழல் புலம்ப வைகி பூ அணை விடுக்கலானே – சிந்தா:9 2082/4
சுண்ணமும் சூட்டும் சொரிந்து வார் குழல்
கண்ணி மகாரோடு கால் சிலம்பு ஆர்த்து எழ – சிந்தா:10 2114/1,2
மாலைக்கு ஏற்ற வார் குழல் வேய் தோள் மடநல்லார் – சிந்தா:11 2329/4
பூ குழல் மகளிர் கொண்டான் புறக்கணித்து இடப்பட்டீர்க்கும் – சிந்தா:11 2376/2
புரை இல் பொன் மணி யாழ் குழல் தண்ணுமை – சிந்தா:12 2393/3
திருவில் அன்ன தார் திளைப்ப தேம் குழல்
அரி பெய் கண்ணியர்க்கு அநங்கன் ஆயினான் – சிந்தா:12 2425/3,4
நெய் அணி குழல் மாலை நிழல் உமிழ் குழை மங்கை – சிந்தா:12 2434/2
கை அணி குழல் மாலை கதிரி முலையவர் சூழ்ந்தார் – சிந்தா:12 2434/4
மணிசெய் வீணை மழலை குழல் பாண்டிலொடு – சிந்தா:12 2480/1
பொன் எறி மணியின் பொங்கி குழல் புறம் புடைப்ப ஓடி – சிந்தா:12 2530/3
மொட்டின் வீங்கிய வெம் முலை மொய் குழல்
அட்டும் தேன் அழியும் மது மாலையார் – சிந்தா:12 2575/2,3
அம் கை சேப்ப குருகு இரங்க அலங்கல் அம் பூம் குழல் துயல் வர – சிந்தா:12 2592/1
மை திரண்ட வார் குழல் மேல் வண்டு ஆர்ப்ப மல்லிகை மெல் மாலை சூடி – சிந்தா:13 2626/1
புரி குழல் மடந்தையர் பொம்மல் வெம் முலை – சிந்தா:13 2688/1
இளி வாய் பிரசம் யாழ் ஆக இரும் கண் தும்பி குழல் ஆக – சிந்தா:13 2691/1
கொய் பூ மாலை குழல் மின்னும் கொழும் பொன் தோடும் குண்டலமும் – சிந்தா:13 2706/2
குழல் ஏங்குமாறு ஏங்கி அழுதார் கோதை மடவாரே – சிந்தா:13 2945/4
நரம்பு எழுந்து இரங்கின வீணை நன் குழல்
பரந்து பண் உயிர்த்தன பைய மெல்லவே – சிந்தா:13 2999/1,2
தாம வார் குழல் தையலார் முலை – சிந்தா:13 3122/3
மை அவாம் குழல் மடந்தை குண்டலம் – சிந்தா:13 3128/3

TOP


குழல்கள் (4)

கண் இருண்டு நெறி மல்கி கடை குழன்ற கரும் குழல்கள்
வண்ண போது அருச்சித்து மகிழ்வு ஆனா தகையவே – சிந்தா:1 164/3,4
கள் வாய் பெயப்பட்ட மாலை கரும் குழல்கள் கண்டார் நைய – சிந்தா:3 638/1
புதிது இது பூம் துகில் குழல்கள் சோர்தலால் – சிந்தா:4 1015/2
மண் கனிந்த பொன் முழவ மழையின் விம்ம மா மணி யாழ் தீம் குழல்கள் இரங்க பாண்டில் – சிந்தா:13 3138/1

TOP


குழலாட்கு (1)

மவ்வல் நாறும் குழலாட்கு மற்றும் இவைகள் நாடினாள் – சிந்தா:7 1672/4

TOP


குழலாய் (1)

கொங்கு ஒளிக்கும் குழலாய் என கூறினான் – சிந்தா:5 1334/4

TOP


குழலார் (5)

முல்லை அம் குழலார் முலை செல்வமும் – சிந்தா:1 137/1
முருகு விம்மு குழலார் போல மொய் கொள் தும்பி – சிந்தா:6 1415/2
பூ மென் குழலார் புறம் நோக்கி நகுவார் நகுவது ஆயினேன் – சிந்தா:7 1663/2
தடம் பெரும் குவளை கண் தாழ் குழலார் சாந்து அணிந்து – சிந்தா:10 2244/1
மொய் வார் குழலார் முலை போர்க்களம் ஆய மார்பில் – சிந்தா:10 2322/1

TOP


குழலாரே (1)

மொட்டு அன மெல் முலை மொய் குழலாரே – சிந்தா:4 880/4

TOP


குழலாரொடும் (1)

கொங்கு தோய் குழலாரொடும் குன்றின் மேல் – சிந்தா:3 528/3

TOP


குழலாள் (9)

புன மா மலர் வேய் நறும் பூம் குழலாள்
மனமாம் நெறி ஓடிய மன்னவனே – சிந்தா:1 215/3,4
கொங்கு உண் குழலாள் மெல் ஆகத்த கோங்கு அரும்பும் கொழிப்பில் பொன்னும் – சிந்தா:3 643/2
மௌவல் அம் குழலாள் சுரமஞ்சரி – சிந்தா:4 874/2
போது ஆர் குழலாள் புணர் மென் முலை பாய – சிந்தா:4 1066/2
முருகு வார் குழலாள் முகிழ் மெல் முலை – சிந்தா:5 1306/1
வண்டு சேர்ந்த குழலாள் வரும் முலைகள் பாய வண் தார் – சிந்தா:7 1655/2
தேம் குழலாள் தொழுதாள் திசை செல்க என – சிந்தா:7 1768/3
நாவி நோய் செய்த நறும் குழலாள் நாண் நீல – சிந்தா:8 1967/1
நறவு இரிய நாறு குழலாள் பெரிது நக்கு – சிந்தா:9 2021/1

TOP


குழலாளை (1)

விரை சென்று அடைந்த குழலாளை அ வேனிலானே – சிந்தா:4 1063/4

TOP


குழலின் (2)

மாட மாலை மேல் நலார் மணி குழலின் மூழ்கலின் – சிந்தா:1 71/2
வாச வான் குழலின் மின் போல் வரு முலை சாந்து நக்கி – சிந்தா:3 550/2

TOP


குழலினாய் (1)

முல்லை அம் குழலினாய் நின் முலை முதல் கொழு நன் மேல் நாள் – சிந்தா:5 1399/2

TOP


குழலினார் (1)

மவ்வல் அம் குழலினார் மணி கலம் பெய் மாடமும் – சிந்தா:1 153/3

TOP


குழலினால் (1)

கடி கமழ் குழலினால் கட்டி மெய் எலாம் – சிந்தா:6 1482/1

TOP


குழலினாள் (4)

முருகு உடை குழலினாள் தன் முகிழ் முலை கலப்பல் அன்றேல் – சிந்தா:3 773/3
பருகி வண்டு உலாம் பல் குழலினாள்
வருக என்று தாய் வாள் கண் நீர் துடைத்து – சிந்தா:4 989/2,3
மை இரும் குழலினாள் தன் மைந்தனை வலையின் சூழ்ந்து – சிந்தா:6 1540/3
மட்டு விரி கோதை மது வார் குழலினாள் தன் – சிந்தா:9 2030/1

TOP


குழலினாளும் (1)

மூழி வாய் முல்லை மாலை முருகு உலாம் குழலினாளும்
ஊழி வாய் தீயொடு ஒக்கும் ஒளிறு வாள் தடக்கையானும் – சிந்தா:3 833/1,2

TOP


குழலினாளை (6)

கோதை தாழ் குழலினாளை கொண்டு போய் மறைய நின்றாள் – சிந்தா:1 318/4
தாழ் இரும் குழலினாளை நெய் தலைப்பெய்து வாழ்த்தி – சிந்தா:2 487/3
மை விரி குழலினாளை மங்கல கடிப்பு சேர்த்தி – சிந்தா:2 488/2
மவ்வல் அம் குழலினாளை மதியுடன்படுக்கலுற்று – சிந்தா:4 1046/1
நாறு இரும் குழலினாளை நாகு அணை விடையின் புல்லி – சிந்தா:9 2062/3
தேன் கண் இன் அகிலின் ஆவி தேக்கிடும் குழலினாளை
நோக்கலன் நுனித்து நொய்தா இட கவுள் உறுத்தினானே – சிந்தா:12 2495/3,4

TOP


குழலும் (12)

குழலும் நவியமும் ஒழிய கோவலர் – சிந்தா:2 422/1
தோல் பொலி முழவும் துளை பயில் குழலும் ஏங்க – சிந்தா:3 675/1
மண்டில முத்தும் தாரும் மாலையும் குழலும் பொங்க – சிந்தா:4 979/3
அலங்கலும் குழலும் தோழி அம் கையின் அடைச்சி அம் பூம் – சிந்தா:5 1397/1
கோதையும் குழலும் பொங்க குவி முலை குழங்கன் மாலை – சிந்தா:6 1494/1
வீணையும் குழலும் பாலும் அமுதமும் கரும்பும் தேனும் – சிந்தா:6 1500/1
கரும் குழலும் செ வாயும் கண் மலரும் காதும் – சிந்தா:8 1969/1
அலங்கலும் குழலும் தாழ அரு மணி குழை ஓர் காதில் – சிந்தா:9 2060/2
புள்ளும் யாழும் குழலும் ஏங்க புனைந்து வல்லான் நினைந்து இயற்றிய – சிந்தா:12 2591/1
இரங்கு தீம் குழலும் ஏங்க கிண்கிணி சிலம்பொடு ஆர்ப்ப – சிந்தா:12 2596/2
யாழும் குழலும் அணி முழவும் அரங்கம் எல்லாம் பரந்து இசைப்ப – சிந்தா:13 2704/1
புண்ணார் புனை குழலும் ஏங்கா புனை பாண்டில் இரங்கா வான் பூம் – சிந்தா:13 2967/2

TOP


குழலொடு (2)

புரி வளர் குழலொடு பொலி மலி கவினிய – சிந்தா:1 124/3
தண்ணுமை முழவம் வீணை குழலொடு குயில தண் பூம் – சிந்தா:5 1255/1

TOP


குழவி (23)

குழவி வெண் மதி கோடு உழ கீண்டு தேன் – சிந்தா:1 34/1
தாய் முலை தழுவிய குழவி போலவும் – சிந்தா:1 100/1
குழவி கோட்டு இளம் பிறையும் குளிர் மதியும் கூடின போல் – சிந்தா:1 165/1
சுடர் போய் மறைய துளங்கு ஒளிய குழவி மதி பெற்று அகம் குளிர்ந்த – சிந்தா:1 313/3
புல்லிய குழவி திங்கள் பொழி கதிர் குப்பை போலும் – சிந்தா:1 355/3
குழவி நாறு எழுந்து காளை கொழும் கதிர் ஈன்று பின்னா – சிந்தா:1 379/2
காம குழவி வளர்ப்ப கணவன் புனலுள் நீங்கி – சிந்தா:4 921/3
ஆய் பொன் அமளி துஞ்சும் அணி ஆர் குழவி போல – சிந்தா:4 930/2
இரும்பு செய் குழவி திங்கள் மருப்பு-இடை தட கை நாற்றி – சிந்தா:4 1076/3
குழவி பிடி குஞ்சரம் மாழ்கும் என – சிந்தா:5 1187/1
தாய் இலா குழவி போல சா துயர் எய்துகின்றேன் – சிந்தா:7 1581/1
ஊன் உண் சிங்க குழவி எயிற்று ஏர் ஒளி எயிற்றினான் – சிந்தா:7 1653/1
கோட்டு இளம் குழவி திங்கள் இரண்டு அன்ன எயிற்று கோளே – சிந்தா:7 1739/1
குழவி அம் செல்வன் ஓர் குன்று கொண்டு ஒய்யென – சிந்தா:7 1838/1
கூன் நிற குழவி திங்கள் குளிர் கதிர் ஆர மார்பில் – சிந்தா:7 1860/3
குழவி வெண் திங்கள் கோட்டின் மேல் பாய குளிர் புனல் சடை விரித்து ஏற்கும் – சிந்தா:10 2105/1
சூழ் கதிர் குழவி திங்கள் துறுவரை வீழ்வதே போல் – சிந்தா:10 2298/2
குங்கும கதிர் குழவி அம் செல்வனோடு உடன் பொருவ போல் – சிந்தா:10 2307/2
செம் கால் குழவி தழீஇயினார் திங்கள் புக்க நீரார் – சிந்தா:11 2341/1
கொங்கு விம்மு குளிர் பிண்டி குழவி ஞாயிற்று எழில் ஏய்ப்ப – சிந்தா:13 2812/1
தீவினை குழவி செற்றம் எனும் பெயர் செவிலி கையுள் – சிந்தா:13 3098/1
நல் வினை குழவி நல் நீர் தயா எனும் செவிலி நாளும் – சிந்தா:13 3099/1
குழவி தண் திங்கள் அன்ன இருக்கையன் ஆகி கோமான் – சிந்தா:13 3114/3

TOP


குழவிகள் (1)

பிறந்த அ குழவிகள் பிறர்கள் யாவரும் – சிந்தா:13 2834/1

TOP


குழவிய (1)

கொய்தகை பொதியில் சோலை குழவிய முல்லை மௌவல் – சிந்தா:5 1267/1

TOP


குழவியாய் (1)

குழவியாய் பிறந்து வெய்யோன் குமரனாய் முறுகி இப்பால் – சிந்தா:6 1503/1

TOP


குழவியோடு (1)

அயல் வளர்கின்ற ஆமான் குழவியோடு இரிந்து செந்நெல் – சிந்தா:13 3042/3

TOP


குழற (1)

கூகை கோயில் பகல் குழற கொற்ற முரசம் பாடு அவிந்து – சிந்தா:10 2173/3

TOP


குழறி (1)

எவ்வாய் மருங்கும் இருந்து இரங்கி கூகை குழறி பாராட்ட – சிந்தா:1 309/3

TOP


குழன்ற (1)

கண் இருண்டு நெறி மல்கி கடை குழன்ற கரும் குழல்கள் – சிந்தா:1 164/3

TOP


குழாங்கள் (3)

வானத்தின் வழுக்கி திங்கள் கொழுந்து மீன் குழாங்கள் சூழ – சிந்தா:1 387/1
வானகத்து இழியும் தோகை மட மயில் குழாங்கள் ஒத்தார் – சிந்தா:13 2658/2
கூப்பிடு குரலாய் நிற்பர் குறை பனை குழாங்கள் ஒத்தே – சிந்தா:13 2772/4

TOP


குழாத்திடையாள் (1)

ஈர்ம் தண் கோதை இளையார் குழாத்திடையாள் எம் கோன் அடி சேர்வல் என்று – சிந்தா:12 2585/1

TOP


குழாத்தில் (1)

மாலை கண் ஆம்பல் போல மகளிர் தம் குழாத்தில் பட்டார் – சிந்தா:10 2284/1

TOP


குழாத்தின் (14)

எரி முயங்கு இலங்கு வை வேல் இளையவர் குழாத்தின் நீங்கி – சிந்தா:1 383/1
போது உலாம் கண்ணி மைந்தர் போர் புலி குழாத்தின் சூழ்ந்தார் – சிந்தா:3 694/4
சிங்க ஏறு எள்ளி சூழ்ந்த சிறு நரி குழாத்தின் சூழ்ந்தார் – சிந்தா:4 1083/3
குழல் பொதிந்த தீம் சொல்லார் குழாத்தின் நீங்கி கொண்டு ஏந்தி – சிந்தா:5 1224/3
போதரா நின்ற-போழ்தில் போர் புலி குழாத்தின் சீறி – சிந்தா:7 1748/2
இந்திர திருவில் சூழ்ந்த இன மழை குழாத்தின் வேழம் – சிந்தா:7 1753/2
யானை குழாத்தின் இழிந்தார் அரிமானொடு ஒப்பார் – சிந்தா:7 1866/4
உள்ளம் வைத்த மா மயில் குழாத்தின் ஓடி எய்தினார் – சிந்தா:9 2039/4
மழை மின்னு குழாத்தின் மாலை மங்கையர் மயங்கி நின்றார் – சிந்தா:10 2130/4
கோட்டு மீன் குழாத்தின் மள்ளர் ஈண்டினர் மன்னர் சூழ்ந்தார் – சிந்தா:10 2325/1
மோட்டு மீன் குழாத்தின் எங்கும் தீவிகை மொய்த்த முத்தம் – சிந்தா:10 2325/2
வாய்த்து அங்கு கேட்டு மட மஞ்ஞை குழாத்தின் ஏகி – சிந்தா:11 2348/2
மடல் பனை குழாத்தின் பிச்சம் நிரைத்தன மன்னர் சூழ்ந்து – சிந்தா:12 2524/1
கடு வளி புடைக்கப்பட்ட கண மழை குழாத்தின் நாமும் – சிந்தா:13 2618/1

TOP


குழாத்தினாலும் (1)

கொள் கொடி குழாத்தினாலும் கொழு நறும் புகையினாலும் – சிந்தா:12 2527/2

TOP


குழாத்தினானே (1)

குன்று இனம் குழீஇய போலும் குஞ்சர குழாத்தினானே – சிந்தா:13 2914/4

TOP


குழாத்து (2)

தோழனும் தேவிமார் தம் குழாத்து உளான் துளும்பும் முந்நீர் – சிந்தா:4 1155/1
நிலமகள் கணவன் வேந்தர் குழாத்து இடை நிவந்து இருந்தான் – சிந்தா:12 2566/3

TOP


குழாத்து-இடை (2)

கொண்டவர் குழாத்து-இடை கொடியின் ஒல்கினாள் – சிந்தா:3 654/4
கொடி குழாத்து-இடை ஓர் கோல குளிர் மணி கொம்பின் நின்றாள் – சிந்தா:9 2041/4

TOP


குழாத்துள் (2)

கொடி பல நுடங்கி ஆங்கு தோழியர் குழாத்துள் நிற்ப – சிந்தா:3 562/3
வில்லார் கடல் அம் தானை வேந்தர் குழாத்துள் தோன்ற – சிந்தா:10 2196/2

TOP


குழாத்தை (2)

இந்திரன் தன்னை நோக்கி இயக்கியர் குழாத்தை நோக்கி – சிந்தா:5 1219/3
கொந்து அழல் காட்டு தீயால் வளைப்புண்ட குழாத்தை நோக்கி – சிந்தா:7 1753/3

TOP


குழாத்தொடும் (2)

அஞ்சி மற்ற அரசர் யானை குழாத்தொடும் இரிந்திட்டாரே – சிந்தா:10 2293/4
குழாத்தொடும் இறைகொள குனிந்து கூய் குயில் – சிந்தா:13 3012/3

TOP


குழாத்தோடு (1)

கூற்று என முழங்கும் ஓடை குஞ்சர குழாத்தோடு ஏகி – சிந்தா:7 1858/3

TOP


குழாம் (36)

கூறிய கடைசியர் குழாம் கொண்டு ஏகுவார் – சிந்தா:1 45/4
கோள் உடை இளையவர் குழாம் கொண்டு ஏகலில் – சிந்தா:1 57/3
ஏத்தரும் மயில் குழாம் இருந்த போன்றவே – சிந்தா:1 87/4
கோவை நித்தில மாட குழாம் மிசை – சிந்தா:1 125/3
கோதை அம் கொம்பு அனையார் தம் குழாம் தொழ – சிந்தா:1 229/2
மீன் சேர் குழாம் அனைய மேகலையும் வெம் முலையும் கூற்றம் கூற்றம் – சிந்தா:3 637/1
முள் எயிறு இலங்க நக்கு முடி குழாம் மன்னர் கேட்ப – சிந்தா:3 768/3
குடை உடை வேந்து எனும் குழாம் கொள் நாகமும் – சிந்தா:3 776/1
இலங்கின வாள் குழாம் இவுளி ஏற்றன – சிந்தா:3 779/2
கொண்டவர் குழாம் பொலிவுற்றது ஆங்கு ஓர் பால் – சிந்தா:3 827/4
கூந்தல் மாலை குமரி பிடி குழாம் – சிந்தா:4 858/4
குச்சென நிரைத்த யானை குழாம் இரித்திடுவல் என்றான் – சிந்தா:4 1153/4
திடனாக தீம் தேனும் தெள் மட்டும் உயிர் குழாம் ஈண்டி நிற்றற்கு – சிந்தா:6 1546/3
குன்று-இடை குளிர்க்கும் மின் போல் குழாம் மழை முகட்டில் செல்வான் – சிந்தா:7 1579/4
விண் அகத்து இயங்கும் மேக குழாம் என நிரைத்த வேழம் – சிந்தா:7 1859/2
மைந்தரை பார்ப்பன மா மகள் மா குழாம்
சந்தனம் மேய்வன தவழ் மத களிற்று இனம் – சிந்தா:8 1902/1,2
குஞ்சி சூட்டிய மைந்தர் குழாம் அலால் – சிந்தா:8 1947/3
துன்னிய தோகை குழாம் என தொக்கவர் – சிந்தா:10 2117/3
எரி குழாம் சுடரும் வை வேல் ஏந்தலை கண்டு கோயில் – சிந்தா:10 2131/1
திரு குழாம் அனைய பட்டத்தேவியர் மகிழ்ந்து செய்ய – சிந்தா:10 2131/2
வரி குழாம் நெடும் கண் ஆர கொப்புளித்து உமிழ அம் பூ – சிந்தா:10 2131/3
விரை குழாம் மாலை தேனும் வண்டும் உண்டு ஒழுக நின்றார் – சிந்தா:10 2131/4
பூம் பெய் கோதை புரிசை குழாம் நலம் – சிந்தா:11 2336/2
அரும் தவ கொடி குழாம் சூழ அல்லி போல் – சிந்தா:13 2631/1
பன் மயில் குழாம் ஒத்தார் பாவைமார்களே – சிந்தா:13 2636/4
கோன் அமர் மகளிர் கானில் குழாம் மயில் பிரிவது ஒத்தார் – சிந்தா:13 2714/4
குறுகார் நரகம் ஓர் ஏழும் கீழ் முத்தேவர் குழாம் தீண்டார் – சிந்தா:13 2817/2
குன்று என மருண்டு கோல மணி வண்டும் குழாம் கொள் தேனும் – சிந்தா:13 2903/1
தொழுதி பன் மீன் குழாம் சூழ துளும்பாது இருந்த திங்கள் போல் – சிந்தா:13 3020/1
தொக்காலே போலும் தன் தேவி குழாம் சூழ – சிந்தா:13 3038/2
கொடி குழாம் குஞ்சி பிச்ச குழாம் நிறை கோல மாலை – சிந்தா:13 3050/1
கொடி குழாம் குஞ்சி பிச்ச குழாம் நிறை கோல மாலை – சிந்தா:13 3050/1
முடி குழாம் மூரி வானம் பால் சொரிகின்றது ஒக்கும் – சிந்தா:13 3050/2
குடை குழாம் இவற்றின் பாங்கர் குளித்தது குளிர் சங்கு ஆர்க்கும் – சிந்தா:13 3050/3
படை குழாம் பாரில் செல்லும் பால்கடல் பழித்த அன்றே – சிந்தா:13 3050/4
முகில் கிழி மதியம் போலும் முனி குழாம் நோக்கினானே – சிந்தா:13 3053/4

TOP


குழி (1)

குழி மது குவளை அம் கண்ணி வார் குழல் – சிந்தா:8 1939/1

TOP


குழி-இடை (1)

கூடினார் கண் அம் மலர் குவளை அம் குழி-இடை
வாடு வள்ளை மேல் எலாம் வாளை ஏற பாய்வன – சிந்தா:1 66/1,2

TOP


குழிசி (2)

ஆரமே அமைந்த தேர் குழிசி ஆயினார் – சிந்தா:3 790/4
கூர் உளி முகம் பொர குழிசி மாண்டன – சிந்தா:10 2229/1

TOP


குழிசியோடு (1)

கோடு தையா குழிசியோடு ஆரம் கொள குயிற்றிய – சிந்தா:7 1650/1

TOP


குழிந்த (1)

வலம் சுழிந்து அமைவர குழிந்த வாய்ப்பொடு – சிந்தா:6 1463/3

TOP


குழிய (1)

குழிய பெரிய கோல் முன்கை மணி ஆர் காந்தள் குவி விரல் மேல் – சிந்தா:13 2696/1

TOP


குழியா (1)

அம் கை குழியா அரக்கு ஈத்த செம் தளிர் நெய் தோய்த்த போலும் – சிந்தா:3 643/3

TOP


குழியின் (1)

வள்ளி வாரிய குழியின் வளர் பொன்னும் வயிரமும் இமைக்கும் – சிந்தா:7 1565/1

TOP


குழியுளே (1)

சேற்று நீர் குழியுளே அழுந்தி செல்கதிக்கு – சிந்தா:13 2934/3

TOP


குழீஇ (1)

ஆய்ந்தது என்று கொண்டு அம் மயில் போல் குழீஇ
போந்தது ஆயம் பொழிலும் பொலிந்ததே – சிந்தா:5 1318/3,4

TOP


குழீஇய (4)

கோடு உயர்ந்த குன்றின் மேல் குழீஇய மஞ்ஞை-தம் சிறகு – சிந்தா:1 71/3
நல் பல குழீஇய தம்மால் நவை அற தேற்ற தேறி – சிந்தா:1 390/3
மான் அமர் நோக்கினாரும் மைந்தரும் குழீஇய போருள் – சிந்தா:10 2281/3
குன்று இனம் குழீஇய போலும் குஞ்சர குழாத்தினானே – சிந்தா:13 2914/4

TOP


குழீஇயின (1)

வளம் கொள் மாநகர் மழ கதிர் குழீஇயின போல – சிந்தா:11 2361/3

TOP


குழீஇயினாரே (1)

கூடாரம் மாட மயில் போல குழீஇயினாரே – சிந்தா:11 2328/4

TOP


குழு (1)

கொய் சுவல் புரவி மான் தேர் குழு மணி ஓடை யானை – சிந்தா:13 3049/3

TOP


குழும் (1)

குழும் ஒலி அரவம் ஈண்டி கொடி நகர் பொலிந்தது அன்றே – சிந்தா:12 2526/4

TOP


குழும (1)

கோன் பெரிது உவந்து போகி குடை தயிர் குழும புக்கு – சிந்தா:2 485/2

TOP


குழுமி (3)

கொடி அணி வியல் நகர் குழுமி ஆர்த்து எழ – சிந்தா:6 1490/2
கூடி இன்னியம் குழுமி ஆர்த்தவே – சிந்தா:12 2418/4
குலவு பல்லியம் கூடி குழுமி நின்று – சிந்தா:13 3001/3

TOP


குழுமியம் (1)

கோள் குறைவு இன்றி ஆக்கி குழுமியம் கறங்கி ஆர்ப்ப – சிந்தா:9 2078/3

TOP


குழுவாய் (1)

குழுவாய் சங்கின் குரல் ஒலியும் கொலை வல் யானை செவி புடையும் – சிந்தா:11 2355/3

TOP


குழுவின் (3)

சொல் மாண்பு அமைந்த குழுவின் சரண் சென்று தொக்க – சிந்தா:0 3/3
குழுவின் மாட துகில் கொடி போன்றவே – சிந்தா:1 34/4
உறைவது குழுவின் நீங்கி யோகொடு – சிந்தா:1 96/3

TOP


குழை (46)

உற்றவர் கோழி மேல் எறிந்த ஒண் குழை
மற்று அ தேர் உருள் கொடா வளமை சான்றவே – சிந்தா:1 89/3,4
குழை கொள் வாண் முகம் சூழ் குளிர் அம் கதிர் – சிந்தா:1 127/3
குழை முக கொடியொடு குருதி வேலினான் – சிந்தா:1 195/3
வார் குழை வில் இட மா முடி தூக்குபு – சிந்தா:1 224/1
கொங்கு அலர் கோதை மாழ்கி குழை முகம் புடைத்து வீழ்ந்து – சிந்தா:1 267/3
குழை முக புரிசையுள் குருசில் தான் அகப்பட – சிந்தா:1 275/2
இருவிலும் எறி மா மகர குழை
திருவிலும் இவை தே மொழி மாதரை – சிந்தா:1 339/2,3
குழை முக ஞானம் என்னும் குமரியை புணர்க்கல் உற்றார் – சிந்தா:1 368/4
வீசு மா மகர குழை வில் இட – சிந்தா:2 429/2
குழை தவழ் குங்குமம் கோழ் அரை நாகம் – சிந்தா:3 524/2
மின் மகரம் கூத்தாடி வில்லிட்டு இரும் குழை கீழ் இலங்கும் ஆறும் – சிந்தா:3 644/2
எரி நிற குழை ஓர் காதிற்கு இருள் அற சுடர வைத்தான் – சிந்தா:3 696/4
சுறா நிற கொடும் குழை சுழன்று எருத்து அலைத்தர – சிந்தா:3 703/1
அற்று வீழ் குழை முகம் அலர்ந்த தாமரை – சிந்தா:3 780/3
குழை உடை முகத்தினாள்-கண் கோணை போர் செய்த மன்னர் – சிந்தா:3 816/1
தணி அரும் தோழர் சூழ தாழ் குழை திருவில் வீச – சிந்தா:4 977/3
குழை முற்று காதின் மணி கொம்பொடு நாய்கன் ஈந்தான் – சிந்தா:4 1064/4
சித்திர மணி குழை திளைக்கும் வாள் முகத்து – சிந்தா:4 1075/1
கன்னியர் கவரி வீச கன மணி குழை வில் வீச – சிந்தா:5 1170/3
வாள் நுதல் பட்டம் மின்ன வார் குழை திருவில் வீச – சிந்தா:5 1257/1
குவளை ஏய்ந்த கொடும் குழை கூந்தலுள் – சிந்தா:5 1331/1
குழை கொள் வாள் முகத்து கோல் வளையை காணான் குழைந்து அழுகின்ற – சிந்தா:7 1593/1
குழை முகம் நெற்றி நக்க கோல வில் பகழி வாங்கி – சிந்தா:7 1680/2
ஒண் மணி குழை வில் வீச ஒளிர்ந்து பொன் ஓலை மின்ன – சிந்தா:7 1689/1
வல்லான் புனைந்த வயிர குழை வார்ந்து வான் பொன் – சிந்தா:7 1868/1
குழை நிற முகத்தினார் போல் குறித்ததே துணிந்து செய்யார் – சிந்தா:8 1928/2
எழில் மணி குழை வில் வீச இன் பொன் ஓலை மின் செய – சிந்தா:8 1952/3
கொடி உற ஒசிந்து நின்றாள் குழை முக திருவோடு ஒப்பாள் – சிந்தா:9 2059/4
அலங்கலும் குழலும் தாழ அரு மணி குழை ஓர் காதில் – சிந்தா:9 2060/2
கோதையும் தாரும் பிணங்க கொடும் குழை
காதல் மகளிரும் மைந்தரும் காணிய – சிந்தா:10 2119/1,2
குழை ஒளி முகமும் கோல கொழும் கயல் கண்ணும் தோன்ற – சிந்தா:10 2130/3
புடை தாழ் குழை பெரு வில் உயர் பொன் ஓலையொடு எரிய – சிந்தா:10 2263/1
கொழு வாய் விழுப்புண் குரைப்பு ஒலியும் கூந்தல் மகளிர் குழை சிதறி – சிந்தா:11 2355/1
எரியும் வார் குழை இமையவன் ஒருவன் வந்து இழிந்தான் – சிந்தா:11 2363/4
குழை பொலிந்து இலங்கு காதின் கொற்றவன் இருந்த பின்றை – சிந்தா:12 2416/2
எழில் குழை திருவில் வீச மகளிர் நெய் ஏற்றுகின்றார் – சிந்தா:12 2416/4
எரியும் வார் குழை சுடர இந்திர – சிந்தா:12 2425/2
நெய் அணி குழல் மாலை நிழல் உமிழ் குழை மங்கை – சிந்தா:12 2434/2
எள்ளி வீங்கி திரண்ட தோள் மேல் குழை வில் வீச இருந்தானே – சிந்தா:12 2591/4
குழை முகம் இட-வயின் கோட்டி ஏந்திய – சிந்தா:13 2677/1
கை நிறை எஃகம் ஏந்தி கன மணி குழை வில் வீச – சிந்தா:13 2730/1
வாள் முடி வைர வில்லும் வார் குழை சுடரும் மார்பில் – சிந்தா:13 2802/2
திளைக்கும் மா மணி குழை சுடர செப்பினான் – சிந்தா:13 2867/3
குழை தலை பிண்டியான் குளிர் கொள் நல்லறம் – சிந்தா:13 3109/3
நல் மணி குழை இரண்டும் நக்கவே – சிந்தா:13 3127/4
காது அணிந்த தோடு ஒருபால் மின்னு வீச கதிர் மின்னு குழை ஒருபால் திருவில் வீச – சிந்தா:13 3136/1

TOP


குழைக்கும் (1)

காள மேகங்கள் சொல்லி கருனையால் குழைக்கும் கைகள் – சிந்தா:1 257/3

TOP


குழைகள் (5)

தகை நிற குழைகள் தாழ்ந்து சாந்தின் வாய் நக்கி மின்ன – சிந்தா:4 1077/2
மங்குல் மணி நிற வண்ணன் போல் வார் குழைகள் திருவில் வீச – சிந்தா:11 2371/3
ஒத்து ஒளிர் குழைகள் காதில் நான்று பொன் ஊசல் ஆட – சிந்தா:12 2493/2
இனிதினின் இலங்கு பொன் தோடு ஏற்று-மின் குழைகள் பொங்க – சிந்தா:13 2807/3
நலம் கிளர் குழைகள் நான்று சாந்தின் வாய் நக்கி மின்ன – சிந்தா:13 2836/2

TOP


குழைகளும் (1)

துளங்கு பொன் குழைகளும் தோடும் சுண்ணமும் – சிந்தா:12 2408/1

TOP


குழைத்து (1)

ஒன்றுபு வால் குழைத்து உள் உவப்பு எய்தலும் – சிந்தா:4 944/3

TOP


குழைந்த (2)

குழைந்த கோதையை கண்டு கூறினாள் – சிந்தா:4 987/4
குழைந்த தார் நெகிழ்ந்த தானை கொற்றவன் பெயர்ந்து போகி – சிந்தா:13 2720/2

TOP


குழைந்ததே (1)

அறியும் நாடகம் கண்டான் பைம் தார் அலர்ந்து மாதர் நலம் குழைந்ததே – சிந்தா:12 2594/4

TOP


குழைந்தாள் (1)

கொல் வளர் வேல் கணினாள் குழைந்தாள் என – சிந்தா:6 1474/2

TOP


குழைந்திட்டாய் (1)

கொம்பே குழைவாய் எனக்கே குழைந்திட்டாய்
வம்பே இது வையகத்தார் வழக்கு அன்றே – சிந்தா:4 1068/3,4

TOP


குழைந்து (18)

அழல் உறு வெண்ணெய் போல அகம் குழைந்து உருகி ஆற்றாள் – சிந்தா:1 408/1
நெஞ்சில் குழைந்து நினையன்-மின் என்றான் – சிந்தா:3 520/4
உள்பட உணர்ந்த யானே உள் குழைந்து உருகல் செல்லேன் – சிந்தா:4 1097/3
பழம் குழைந்து அனையது ஓர் மெலிவின் பை என – சிந்தா:5 1183/1
கூடுபு சிவணி நின்று குழைந்து இழைந்து அமிர்தம் ஊற – சிந்தா:5 1256/2
சொல்லியும் அறிவது உண்டோ என குழைந்து உருகி நைந்து – சிந்தா:5 1399/3
மைந்தன தார் குழைந்து உடைய வாய் திறந்து – சிந்தா:6 1493/3
குழை கொள் வாள் முகத்து கோல் வளையை காணான் குழைந்து அழுகின்ற – சிந்தா:7 1593/1
கொடி துகள் ஆர்ந்த வண்ணம் குழைந்து மாநிலத்து வீழ்ந்த – சிந்தா:7 1744/3
கோ உண்ட வேலான் குழைந்து ஆற்றலன் ஆயினானே – சிந்தா:8 1965/4
கோல் தொடுத்து அநங்கன் எய்ய குழைந்து தார் திவண்டது அன்றே – சிந்தா:9 2062/4
முகில் கிழி மின்னின் நோக்கி முரிந்து இடை குழைந்து நின்றார் – சிந்தா:12 2540/4
குன்று போல் யாதும் இன்றி குழைந்து மெய்ம்மறந்து நின்றான் – சிந்தா:13 2627/4
வெண்ணெயின் குழைந்து நிற்பார் வேல் கணார் ஆயினாரே – சிந்தா:13 2659/4
வடி கொள் கண்ணியர் மனம் குழைந்து அநங்கன் என்று இரங்க – சிந்தா:13 2757/2
முரியும் பல் சன முகம் புடைத்து அகம் குழைந்து அழவே – சிந்தா:13 2758/4
இள முலை பொருது தேம் தார் எழில் குழைந்து அழிய வைகி – சிந்தா:13 2857/1
அனிச்சத்து அம் போது போல தொடுப்பவே குழைந்து மாழ்கி – சிந்தா:13 2939/1

TOP


குழைய (10)

ஊடு அலர்ந்து எழுந்து பொங்க உருவ தார் குழைய புல்லி – சிந்தா:3 582/2
வள மலர் கோதை தன்னை வாய்விடான் குழைய புல்லி – சிந்தா:3 841/3
கூடு அரி உழுவை போல முயக்கு இடை குழைய புல்லி – சிந்தா:5 1388/2
மனத்தையும் குழைய செத்தும் மாண்பினன் மாதோ என்றான் – சிந்தா:7 1578/4
குன்று அனான் கொடியவள் குழைய ஏகினான் – சிந்தா:8 1994/4
தேன் கொள் அமிர்து ஆர்ந்து செழும் தார் குழைய சேர்ந்தார் – சிந்தா:9 2034/4
படர் சிலை குழைய வாங்கி பன்றியை பதைப்ப எய்தான் – சிந்தா:10 2182/4
கொடு மரம் குழைய வாங்கி கொற்றவன் எய்த கோல்கள் – சிந்தா:10 2256/1
பிடி மருள் நடையினார்-தம் பெரும் கவின் குழைய புல்லி – சிந்தா:13 2719/1
உடை மது ஒழுக சூட்டி உருவ தார் குழைய வைகி – சிந்தா:13 2719/3

TOP


குழையல் (1)

கொடியனாய் பிழைப்பு கூறேன் குழையல் என்று எடுத்து கொண்டாள் – சிந்தா:5 1396/4

TOP


குழையற்க (1)

சித்தம் குழையற்க என தீர்த்து அவள் சேர்ந்தவாறும் – சிந்தா:0 18/4

TOP


குழையாமல் (1)

ஏர் குழையாமல் எடுத்து உரைக்கின்றான் – சிந்தா:1 224/4

TOP


குழையார் (1)

கலை கோட்ட அகல் அல்குல் கணம் குழையார் கதிர் மணி பூண் – சிந்தா:10 2234/1

TOP


குழையால் (1)

பூம் குழையால் பொறி ஒற்றுபு நீட்ட – சிந்தா:7 1768/2

TOP


குழையினர் (2)

மின்னு குழையினர் கோதையர் மின் உயர் – சிந்தா:10 2117/1
மின் ஆர் குழையினர் கோதையர் வீதியுள் – சிந்தா:10 2128/3

TOP


குழையினாய் (1)

தாமரை செம் கண் செ வாய் தமனிய குழையினாய் ஓர் – சிந்தா:9 2057/1

TOP


குழையினானே (1)

கான்று வில் வயிரம் வீசும் கன மணி குழையினானே – சிந்தா:3 581/4

TOP


குழையும் (17)

மையார் கடி பிணையும் வார் குழையும் களைந்திடுவார் கையால் வயிறு அதுக்குவார் – சிந்தா:1 295/3
சொரி மலர் தாரும் பூணும் ஆரமும் குழையும் சோர – சிந்தா:1 389/3
புடை இரு குழையும் மின்ன பூம் துகில் செறிந்த அல்குல் – சிந்தா:1 399/1
கடகமும் குழையும் பூணும் கதிர் ஒளி கலந்து மூதூர் – சிந்தா:2 462/2
பட்டமும் குழையும் மின்ன பல் கலன் ஒலிப்ப சூழ்ந்து – சிந்தா:2 472/3
நெய் விலை பசும்பொன் தோடும் நிழல் மணி குழையும் நீவி – சிந்தா:2 488/1
ஓலையை அவட்கு நீட்டி ஒண் மணி குழையும் முத்தும் – சிந்தா:3 671/1
கோல் தொடி மகளிர் செம்பொன் கோதையும் குழையும் மின்ன – சிந்தா:3 702/3
தொடுத்தன மாலையும் குழையும் சாந்தமும் – சிந்தா:3 831/2
குழையும் பூணும் நாணும் கொழுநன் உவப்ப அணிக என்று – சிந்தா:4 918/3
கோடி நுண் துகிலும் குழையும் நினக்கு – சிந்தா:5 1369/1
மின்னு குழையும் பொன் தோடும் மிளிர எருத்தம் இடம் கோட்டி – சிந்தா:7 1658/3
காய்ந்து எரி செம்பொன் தோடும் கன மணி குழையும் மின்ன – சிந்தா:10 2181/2
ஒள் அழல் வைர பூணும் ஒளிர் மணி குழையும் மின்ன – சிந்தா:10 2203/1
பொன் அவிர் குழையும் பூணும் ஆரமும் சுடர வீழ்வான் – சிந்தா:10 2251/3
காது ஆர் குழையும் கடல் சங்கமும் குங்குமமும் – சிந்தா:11 2349/1
நாகம் மருப்பின் இயன்ற தோடும் நலம் கொள் சுறவு குழையும்
போக நீக்கி பொருவில் திருவில் உமிழ்ந்து மின்னு பொழியும் – சிந்தா:12 2440/1,2

TOP


குழைவாய் (1)

கொம்பே குழைவாய் எனக்கே குழைந்திட்டாய் – சிந்தா:4 1068/3

TOP


குழைவித்தாரே (1)

கொல் பழுத்து எரியும் வேலார் கொடும் சிலை குழைவித்தாரே – சிந்தா:2 435/4

TOP


குள (3)

மெல் விரல் மெலிய கொய்த குள நெல்லும் விளைந்த ஆம்பல் – சிந்தா:1 355/1
குள நெல் முன்றில் கனி தேன் சொரி சோலை குளிர் மணி – சிந்தா:12 2491/1
அல்லி அரும் பதமும் அடகும் காயும் குள நெல்லும் – சிந்தா:13 2602/1

TOP


குளத்தின் (2)

தூம்பு அழி குளத்தின் கண்ணீர் துகள் நிலத்து இழிந்தது அன்றே – சிந்தா:5 1280/4
குட்ட நீர் குளத்தின் அல்லால் குப்பை மேல் குவளை பூவா – சிந்தா:13 2925/4

TOP


குளத்து (2)

பெரும் குளத்து என்றும் தோன்றா பிறை நுதல் பிணை அனீரே – சிந்தா:13 2924/2
நீர் நிறை குளத்து மாரி சொரிந்து என நறு நெய் துள்ளும் – சிந்தா:13 2971/1

TOP


குளம் (4)

தூம்பு யாதும் இல்லா குளம் போன்றது என் தோம் இல் பண்டம் – சிந்தா:8 1976/3
அரிவை-தன் நெஞ்சம் என்னும் அகன் குளம் நிறைந்து வாள் கண் – சிந்தா:12 2476/3
தூய்மையில் குளம் தூம்பு விட்டு ஆம் பொருள் உணர்த்தி – சிந்தா:13 2760/3
பரப்பின்-இடை பாய்ந்து குளம் ஆய் பால் ஆர் படா முலையை – சிந்தா:13 2944/3

TOP


குளம்பில் (1)

கார் கொண்மூ மின்னி நிமிர்ந்தான் கலிமான் குளம்பில்
பார் கண் எழுந்த துகளால் பகல் மாய்ந்தது அன்றே – சிந்தா:2 444/3,4

TOP


குளம்பின் (1)

பொங்கு மான் குளம்பின் குடை பொன் துகள் – சிந்தா:7 1607/3

TOP


குளம்பினால் (1)

காய்ந்து தம் புரவி காமர் குளம்பினால் களிற்றின் ஓடை – சிந்தா:3 787/3

TOP


குளம்பு (5)

ஈட்டம் போழ்ந்து யானை நெற்றி இரும் குளம்பு அழுத்தி மன்னர் – சிந்தா:3 786/3
ஆலும் மா பவள குளம்பு ஆர்ந்தன – சிந்தா:7 1774/2
தேன் நிரை களிற்றின் மேல் திண் குளம்பு அழுத்துவ – சிந்தா:7 1846/2
மறு இல் வான் குளம்பு உடையன மாளவத்து அகத்த – சிந்தா:10 2159/2
கோல நீர் பவள குளம்பு உடையன குதிரை – சிந்தா:10 2161/4

TOP


குளவி (1)

திங்கள் அம் குளவி செ வான்-இடை கிடந்து இமைப்பதே போல் – சிந்தா:6 1501/1

TOP


குளிக்கலுற்றார் (1)

ஐம் தலை அரவின் சீற்றத்து ஆர் அழல் குளிக்கலுற்றார் – சிந்தா:3 746/4

TOP


குளிக்கும் (2)

உலந்த நாள் அவர்க்கு தோன்றாது ஒளிக்கும் மீன் குளிக்கும் கற்பின் – சிந்தா:10 2141/1
தரிக்கிலர் ஆகி தாழ்ந்து தட முகில் குளிக்கும் மின் போல் – சிந்தா:13 2657/3

TOP


குளிக்குமாறும் (1)

வால்-இடை மறியுமாறும் மருப்பு-இடை குளிக்குமாறும்
நூல் இடை கிடந்தவாறே நுனித்தவன் கொடுப்ப கொண்டார் – சிந்தா:7 1677/3,4

TOP


குளிக்குவம் (1)

கோணை போரில் குளிக்குவம் அன்று-எனின் – சிந்தா:3 640/3

TOP


குளித்த (4)

கோது இயல் காமம் என்னும் மதுவினில் குளித்த ஞான்றே – சிந்தா:1 233/3
கண் நுதல் கடவுள் சீற கனல் எரி குளித்த காமன் – சிந்தா:3 695/1
சாந்து-இடை குளித்த வெம் கண் பணை முலை தாம மாலை – சிந்தா:5 1358/1
கூந்தலில் குளித்த வண்டு கொப்புளித்து இட்ட வாசம் – சிந்தா:7 1855/2

TOP


குளித்தது (1)

குடை குழாம் இவற்றின் பாங்கர் குளித்தது குளிர் சங்கு ஆர்க்கும் – சிந்தா:13 3050/3

TOP


குளித்ததே (2)

கோள் அரா விழுங்க முந்நீர் கொழும் திரை குளித்ததே போல் – சிந்தா:10 2245/2
முளைத்து எழு பருதி மொய் கொள் முழங்கு அழல் குளித்ததே போல் – சிந்தா:13 3116/1

TOP


குளித்தல் (1)

நல்வினை விளையுள் என்னும் நஞ்சினுள் குளித்தல் உண்டே – சிந்தா:13 2985/4

TOP


குளித்தனரே (1)

கொலை கோட்டால் உழப்பட்டு குருதியுள் குளித்தனரே – சிந்தா:10 2234/4

TOP


குளித்தார் (1)

வழை-இடை குளித்தார் வந்து தோன்றினார் – சிந்தா:5 1335/4

TOP


குளித்தான் (1)

தழை-இடை குளித்தான் தகை வேலினான் – சிந்தா:5 1335/2

TOP


குளித்திட்டது (1)

மழை-இடை குளித்திட்டது ஓர் வாள் மினின் – சிந்தா:5 1335/1

TOP


குளித்து (9)

மொய் கொள பிறழ்ந்து முத்தார் மருப்பு-இடை குளித்து கால் கீழ் – சிந்தா:4 983/2
கொண்டு எழுந்து உருவு காட்டி முகத்து-இடை குளித்து தோள் மேல் – சிந்தா:4 1081/3
மன்னன் செய்த சிறை மா கடலுள் குளித்து ஆழ்வுழி – சிந்தா:4 1149/1
இழை-இடை குளித்து ஏந்திய வெம் முலை – சிந்தா:5 1335/3
கோட்டு மண் கொண்ட மார்பம் கோதை வாள் குளித்து மூழ்கி – சிந்தா:10 2294/3
தேன் இனம் இரிய தெண் நீர் குளித்து எழும் திருவின் அன்னார் – சிந்தா:13 2658/3
கோதை மங்கையர் குவி முலை தடத்து-இடை குளித்து
காதல் மக்களை கண்டு உவந்து இனிதினில் கழிப்ப – சிந்தா:13 2759/1,2
குளித்து நீர் இரண்டு கோல கொழும் கயல் பிறழ்பவே போல் – சிந்தா:13 2898/2
குளித்து எழு வயிர முத்த தொத்து எரி கொண்டு மின்ன – சிந்தா:13 3086/1

TOP


குளிப்ப (4)

கொலை மருப்பு இரட்டைகள் குளிப்ப பாய்ந்து இரு – சிந்தா:1 82/2
கல் திரள் கழிந்து மண்ணுள் கரந்து அது குளிப்ப எய்திட்டு – சிந்தா:3 756/3
பைம் தொடி படா முலை குளிப்ப பாய்தலின் – சிந்தா:6 1493/2
உச்சியும் புரோசையுள் குளிப்ப உய்த்து உறு வலி – சிந்தா:7 1836/3

TOP


குளிப்பது (1)

குஞ்சரம் குளிப்பது ஓர் நீத்தமாம் ஆதலால் – சிந்தா:7 1828/3

TOP


குளிப்பவர் (1)

குட்ட நோய் நரகம் தம்முள் குளிப்பவர் இவர்கள் கண்டாய் – சிந்தா:1 253/4

TOP


குளிர் (43)

கோடாத செங்கோல் குளிர் வெண்குடை கோதை வெள் வேல் – சிந்தா:0 7/1
குரை நிரை குளிர் புனல் ஆற்றினது ஒருபால் – சிந்தா:1 123/4
குழை கொள் வாண் முகம் சூழ் குளிர் அம் கதிர் – சிந்தா:1 127/3
கோதை நித்திலம் சூழ் குளிர் வெண்குடை – சிந்தா:1 159/1
குழவி கோட்டு இளம் பிறையும் குளிர் மதியும் கூடின போல் – சிந்தா:1 165/1
கொய் மலர் கொன்றை மாலை குளிர் மதி கண்ணியாற்கு – சிந்தா:1 208/3
கோளொடு குளிர் மதி வந்து வீழ்ந்து என – சிந்தா:1 320/2
கொன் ஒழுகு வேல் யவதத்தன் குளிர் தூங்கும் – சிந்தா:3 494/2
கோதை அருவி குளிர் வரை மேல் நின்று – சிந்தா:3 525/1
கோவை குளிர் முத்தின் இயல் கோதையொடு கொழும் பொன் – சிந்தா:3 594/2
கொடியார் குளிர் முத்தம் சூட்டி வைத்தார் கொல்வானே குங்கும சேறு ஆட்டினார்கள் – சிந்தா:3 681/1
கோள் மின்னும் மீன் சூழ் குளிர் மா மதி தோற்றம் ஒத்தே – சிந்தா:4 882/4
குளிர் கொண்டது ஓர் சித்திர கூடம் அதே – சிந்தா:5 1192/4
கூறினன் கதிர்கள் பொங்கும் குளிர் மணி முடியினானே – சிந்தா:5 1221/4
கொலை இல் ஆழி வலன் உயர்த்த குளிர் முக்குடையின் நிழலோய் நீ – சிந்தா:5 1244/4
கூறியும் குளிர் நாடகம் நோக்கியும் – சிந்தா:5 1351/2
கூன் அடைந்திருந்த திங்கள் குளிர் முத்த முலையினாளே – சிந்தா:5 1355/4
குளிர் துன்னிய பொன் நிலம் ஏகுதலால் – சிந்தா:5 1383/1
கொய் தாமம் தாழ்ந்து ஒசிந்த குளிர் பூம் பிண்டி கோமனே – சிந்தா:6 1418/3
குங்குமம் மார்பில் பூண்ட குளிர் கதிர் ஆரம் மின்ன – சிந்தா:6 1501/2
கொண்டு அவற்கு அளித்தது ஓர் குளிர் கொள் பொய்கையே – சிந்தா:7 1622/4
குளிர் கொள் சாந்து ஆற்றி பொன் ஆலவட்டம் கொண்டு ஏந்தி வீச – சிந்தா:7 1673/3
கொம்மை வெம் முலையில் சாந்தம் குளிர் செயாது ஆவி வாட்ட – சிந்தா:7 1674/1
கூன் நிற குழவி திங்கள் குளிர் கதிர் ஆர மார்பில் – சிந்தா:7 1860/3
குன்றும் குளிர் நீர் தடம் சூழ்ந்தன கோல யாறும் – சிந்தா:8 1934/3
பூ குளிர் தாரொடு பொருது பொன் உக – சிந்தா:8 1942/3
குன்றாமல் விற்றான் குளிர் சாகரதத்தன் என்பான் – சிந்தா:8 1973/4
கொடி குழாத்து-இடை ஓர் கோல குளிர் மணி கொம்பின் நின்றாள் – சிந்தா:9 2041/4
குழவி வெண் திங்கள் கோட்டின் மேல் பாய குளிர் புனல் சடை விரித்து ஏற்கும் – சிந்தா:10 2105/1
குறைவு இல் கோலத்த குளிர் புனல் சிந்துவின் கரைய – சிந்தா:10 2159/4
கோல குஞ்சி நிழல் குளிர் பிச்சமும் – சிந்தா:10 2170/2
பூ மாண் தாம தொகையால் பொலிந்த குளிர் பந்தர் – சிந்தா:12 2455/3
குளிர் மதி கொண்ட நாகம் கோள் விடுக்கின்றதே போல் – சிந்தா:12 2468/1
குள நெல் முன்றில் கனி தேன் சொரி சோலை குளிர் மணி – சிந்தா:12 2491/1
குனிந்த சாமரை குளிர் சங்கு ஆர்த்தவே – சிந்தா:12 2521/4
கொட்டமே கமழும் குளிர் தாமரை – சிந்தா:12 2575/1
தேன் உலாம் குளிர் சந்தன சேற்று-இடை – சிந்தா:13 2669/2
குரவம் பாவை கொப்புளித்து குளிர் சங்கு ஈர்ந்த துகளே போல் – சிந்தா:13 2690/1
கொங்கு விம்மு குளிர் பிண்டி குழவி ஞாயிற்று எழில் ஏய்ப்ப – சிந்தா:13 2812/1
குண்டலமும் பொன் தோடும் பைம் தாரும் குளிர் முத்தும் – சிந்தா:13 3022/1
குடை குழாம் இவற்றின் பாங்கர் குளித்தது குளிர் சங்கு ஆர்க்கும் – சிந்தா:13 3050/3
அணி அமை அம் குளிர் வாசம் அல்லதூஉம் – சிந்தா:13 3100/2
குழை தலை பிண்டியான் குளிர் கொள் நல்லறம் – சிந்தா:13 3109/3

TOP


குளிர்க்கும் (1)

குன்று-இடை குளிர்க்கும் மின் போல் குழாம் மழை முகட்டில் செல்வான் – சிந்தா:7 1579/4

TOP


குளிர்ந்த (3)

சுடர் போய் மறைய துளங்கு ஒளிய குழவி மதி பெற்று அகம் குளிர்ந்த
படர் தீர் அந்தி அது ஒத்தாள் பணை செய் கோட்டு படா முலையாள் – சிந்தா:1 313/3,4
கேட்டு நீர் நிறைந்து கேடு இல் விசையை கண் குளிர்ந்த அன்றே – சிந்தா:10 2325/4
எங்கணும் குளிர்ந்த இன் நீர் இளம் பசும் காயும் மூன்றும் – சிந்தா:12 2473/3

TOP


குளிர்ந்தான் (2)

ஊனம் இல் கட்டுரைக்கு உள்ளம் குளிர்ந்தான் – சிந்தா:3 519/4
உண்டான் அமிழ்து ஒத்து உடம்பு குளிர்ந்தான் – சிந்தா:3 523/4

TOP


குளிர்ந்து (6)

ஊன் தரு குருதி வேலான் உள் அகம் குளிர்ந்து விஞ்சை – சிந்தா:3 581/2
காவலன் மக்கள் ஆக்கம் கண்டு கண் குளிர்ந்து நோக்கி – சிந்தா:7 1682/1
வில் படை நிமிர்ந்த தோளான் தொழுது மெய் குளிர்ந்து நின்றான் – சிந்தா:7 1710/4
பெற்ற மாந்தரின் பெரிது மெய் குளிர்ந்து
அற்றம் அன்மையின் அவலம் நீங்கினார் – சிந்தா:7 1764/3,4
கோவனும் மக்களும் குளிர்ந்து தோள் நோக்கினார் – சிந்தா:7 1843/3
உரை விளைத்து உரைப்ப காளை உள்ளகம் குளிர்ந்து சொன்னான் – சிந்தா:13 2645/4

TOP


குளிர்ப்ப (5)

நீட்டித்தல் குணமோ என்று நெஞ்சகம் குளிர்ப்ப சொன்னான் – சிந்தா:2 484/4
மகள் மனம் குளிர்ப்ப கூறி மறுவலும் புல்லி கொண்டு ஆங்கு – சிந்தா:4 1052/3
நீர் முயங்கு கண் குளிர்ப்ப புல்லி நீள் தோள் அவன் நீங்கி – சிந்தா:7 1888/2
குங்குமம் குயின்ற கும்மை குவி முலை குளிர்ப்ப தைவந்து – சிந்தா:9 2064/1
குன்று அனான் குளிர்ப்ப கூறி கோயில் புக்கு அருளுக என்றான் – சிந்தா:13 2647/4

TOP


குளிர்ப்பன (3)

கண் மனம் குளிர்ப்பன ஆறும் காண்பதற்கு – சிந்தா:5 1175/3
பனி மயிர் குளிர்ப்பன பஞ்சின் மெல்லிய – சிந்தா:12 2471/1
கனி மயிர் குளிர்ப்பன கண் கொளாதன – சிந்தா:12 2471/2

TOP


குளிர்ப்பித்தாரே (1)

பணி தகு மகளிர் வீசி பாவையை குளிர்ப்பித்தாரே – சிந்தா:12 2478/4

TOP


குளிர்ப்பு (1)

அந்தம் இல் உவகை-தன்னால் அகம் குளிர்ப்பு எய்தினாரே – சிந்தா:9 2097/4

TOP


குளிர (3)

உடங்கு வெண் மதி உள் குளிர தம் – சிந்தா:3 529/3
வினை ஆர் எரி பூண் முலை கண் குளிர
உன கண் மலரால் உழுது ஓம்ப வலாய் – சிந்தா:5 1380/2,3
முன் ஒரு-கால் என் மகனை கண்டேன் என் கண் குளிர
பின் ஒரு-கால் காண பிழைத்தது என் தேவிர்காள் – சிந்தா:7 1807/1,2

TOP


குளிரும் (1)

கொய்தகைய பூம் பொதும்பர் குளிரும் மர பலகை – சிந்தா:7 1782/3

TOP


குளிறி (1)

கொண்டு மேல் எழுவது ஒப்ப குளிறி நின்று அதிர்ந்து மேகம் – சிந்தா:3 508/2

TOP


குளிறின (1)

குணில் பொர குளிறின முரசம் வெள் வளை – சிந்தா:10 2222/1

TOP


குளிறு (1)

கொட்டினான் தடம் கண் வள் வார் குளிறு இடி முரசம் அன்றே – சிந்தா:10 2150/4

TOP


குளிறுபு (1)

குட திசை சேர்ந்து மாரி குளிறுபு சொரிவதே போல் – சிந்தா:10 2304/2

TOP


குற்ற (1)

தண் கயம் குற்ற போதும் தாழ் சினை இளிந்த வீயும் – சிந்தா:5 1241/1

TOP


குற்றம் (6)

இன்னதே குற்றம் ஆயின் குணம் இனி யாது வேந்தே – சிந்தா:4 1118/4
ஆண் மக்கள் கடன் என்று எண்ணி அறிவு இன்மை துணிந்த குற்றம்
பூண் மெய் கொண்டு அகன்ற மார்ப பொறு-மதி என்று பின்னும் – சிந்தா:4 1119/2,3
சிறை குற்றம் நீங்க செற்றான் செகுத்து கொண்டு எழுதும் என்றான் – சிந்தா:4 1140/4
கூட புல்லிவையா குற்றம் உண்டு எனா – சிந்தா:5 1370/2
குற்றம் மற்றும் ஆகும் என்று கோதை சூழ்ந்து கூறினார்க்கு – சிந்தா:9 1998/3
கண்ணினால் குற்றம் கண்டும் காதலன் தெளிப்ப தேறி – சிந்தா:13 2724/1

TOP


குற்று (1)

சுனை மலர் குவளை குற்று சூழ் மலர் கண்ணி சூட்டி – சிந்தா:6 1495/3

TOP


குற்றேல் (2)

குற்றேல் செய்தும் காளையும் யானும் கொடியாளை – சிந்தா:4 1057/2
இறை குற்றேல் செய்தல் இன்றி எரியின் வாய் சனங்கள் நீங்க – சிந்தா:4 1140/3

TOP


குறங்கில் (1)

தோய்ந்த தன் குறங்கில் வைத்து துகிலினில் துடைத்து தூய்தா – சிந்தா:12 2496/3

TOP


குறங்கின் (3)

பிடி கை போலும் திரள் குறங்கின் அணியும் நீக்கி பிணை அன்னாள் – சிந்தா:1 353/1
தாய் தன் கையின் மெல்ல தண் என் குறங்கின் எறிய – சிந்தா:4 930/1
குறங்கின் மேல் தழுவி வைத்து கோதை அம் குருதி வேலான் – சிந்தா:9 2067/2

TOP


குறங்கினாள் (1)

கன்னி கலிங்கம் அகில் ஆர்ந்து கவவி கிடந்த குறங்கினாள்
மின்னு குழையும் பொன் தோடும் மிளிர எருத்தம் இடம் கோட்டி – சிந்தா:7 1658/2,3

TOP


குறங்கு (4)

குறங்கு அணி மயிலொடு கோலம் ஆர்ந்தன – சிந்தா:6 1461/1
குறங்கு எழுத்து உடையன குதிரை என்பவே – சிந்தா:10 2215/4
இடை செறி குறங்கு கௌவி கிம்புரி இளக மின்னும் – சிந்தா:12 2445/1
பிடி கை வென்று கடைந்தன போல் பஞ்சி ஆர்ந்த திரள் குறங்கு
கடித்து கிடந்து கவின் வளரும் காய் பொன் மகரம் கதிர் முலை மேல் – சிந்தா:13 2695/1,2

TOP


குறங்குகாள் (1)

பெரும் தகு குறங்குகாள் நீர் பெண் உயிர் அளியதாமே – சிந்தா:13 2947/2

TOP


குறடு (2)

ஆர் கெழு குறடு சூட்டு ஆழி போன்றவன் – சிந்தா:3 828/1
ஊன் அமர் குறடு போல இரும்பு உண்டு மிகுத்த மார்பில் – சிந்தா:10 2281/1

TOP


குறவர்க்கு (1)

மலை வளர் குறவர்க்கு அ மா வினைகளும் மாயும் அன்றே – சிந்தா:6 1432/4

TOP


குறவருள் (1)

மூலை அம் குவட்டுள் வாழும் குறவருள் தலைவன் என்றான் – சிந்தா:5 1232/4

TOP


குறவன் (3)

கானில் வாழ் குறவன் சொல்லும் கள்ளொடு ஊன் தேன் கைவிட்டால் – சிந்தா:5 1234/3
குன்று உறை குறவன் போக கூர் எரி வளைக்கப்பட்ட – சிந்தா:5 1237/3
கடு வெம் குறவன் எயப்பட்ட கன்னி பிணையின் நிலை கலங்கி – சிந்தா:7 1659/2

TOP


குறள் (2)

தேரை நடப்பன போல் குறள் சிந்தினொடு – சிந்தா:3 631/3
கொட்டு பிடி போலும் கூனும் குறள் ஆமை – சிந்தா:13 2798/1

TOP


குறளும் (1)

கூன்களும் குறளும் அஞ்சி குடர் வெந்து கொழும் பொன் பேழை – சிந்தா:3 764/1

TOP


குறி (4)

கோது படல் இல்ல குறி கொண்டு எழுந்து போந்தான் – சிந்தா:3 499/4
இட்ட குறி தார் திவள பதுமுகன் இ இருந்தோன் – சிந்தா:7 1791/4
கொற்றம் கொள் குறி கொற்றவற்கு என்பவே – சிந்தா:8 1921/4
குஞ்சி ஏற்றது குறி கொள் நீ எனா – சிந்தா:13 3125/2

TOP


குறிஞ்சி (2)

குறிஞ்சி எல்லையின் நீங்கி கொடி முல்லை மகள் மகிழ்ந்து ஆட – சிந்தா:7 1563/1
குறிஞ்சி பூம் கோதை போலும் குங்கும முலையினாள் தன் – சிந்தா:7 1568/1

TOP


குறிஞ்சியும் (1)

இழை வளர் முலையார் சாயல் போல் தோகை இறை கொள் பூம் குறிஞ்சியும் இறந்தார் – சிந்தா:10 2105/4

TOP


குறித்த (3)

கூர் எரி கவரும்-போழ்தில் கூடுமோ குறித்த எல்லாம் – சிந்தா:1 377/4
செய்கோ என சிறந்தாள் போல் சிறவா கட்டுரையால் குறித்த எல்லாம் – சிந்தா:6 1553/3
கொடி நெடும் தேரின் போரும் குஞ்சரம் குறித்த போரும் – சிந்தா:7 1678/1

TOP


குறித்தது (1)

தக்காய் குறித்தது உரை என்றான் தான் உரைப்ப கேட்கின்றானே – சிந்தா:6 1544/4

TOP


குறித்ததே (1)

குழை நிற முகத்தினார் போல் குறித்ததே துணிந்து செய்யார் – சிந்தா:8 1928/2

TOP


குறித்து (1)

கோள் நிலை குறித்து வந்தான் கட்டியங்காரன் என்று – சிந்தா:1 264/3

TOP


குறிப்பில் (2)

கோவினை குறிப்பில் கண்டு கொடுத்து அருள் சுமந்து செம்பொன் – சிந்தா:3 504/2
சென்றமை குறிப்பில் தேறி கூத்து எலாம் இறந்த பின்றை – சிந்தா:3 685/2

TOP


குறிப்பினாலே (1)

கொழுநனை குறிப்பினாலே குமரன் யார் என்று நோக்க – சிந்தா:7 1730/1

TOP


குறிப்பு (5)

காவல குறிப்பு அன்றேனும் கருமம் ஈது அருளி கேண்மோ – சிந்தா:1 206/1
கொற்றவன் குறிப்பு நோக்கி குஞ்சர பாகன் கூறும் – சிந்தா:4 1078/1
மடத்தகை குறிப்பு நோக்கி மனத்து இது சிந்திக்கின்றான் – சிந்தா:7 1573/4
குரவரை பேணல் இன்றி குறிப்பு இகந்து ஆய பாவம் – சிந்தா:7 1728/1
வாய் அழல் உயிர்க்கும் ஆழி மன்னவன் குறிப்பு நோக்கி – சிந்தா:13 2923/1

TOP


குறிப்பும் (1)

இச்சையும் குறிப்பும் நோக்கி எய்வதே கருமம் ஆக – சிந்தா:9 2090/3

TOP


குறு (6)

கொன் இளம் பருதியும் குறு முயலின் குருதியும் போன்று – சிந்தா:1 173/3
குறைபடு மதியம் தேய குறு முயல் தேய்வதே போல் – சிந்தா:1 254/2
குறு நெறி பயின்ற கூந்தல் குறும் பல் கால் ஆவி கொள்ளா – சிந்தா:7 1572/2
கோல வாள் போருள் பட்டால் குறு முயல் கூடு கண்டு – சிந்தா:10 2284/2
ஆய் நிற குவளை அஞ்சி குறு விழி கொள்ளும் வாள் கண் – சிந்தா:13 2998/2
புயல் இனம் மொக்குள் வன்கண் குறு முயல் புலம்பி குன்றத்து – சிந்தா:13 3042/2

TOP


குறுக (5)

குறுக வம் என கூனியை போக்கினாள் – சிந்தா:1 357/4
கூவல் வாய் வெண் மணல் குறுக செல்லுமே – சிந்தா:4 1017/3
கதுமென கடவுள் தோன்றி கடை முகம் குறுக வந்தான் – சிந்தா:4 1124/4
குணத்தொடு மலிந்த பாதம் குறுக யாம் கொணர்ந்த பின்றை – சிந்தா:7 1817/2
கொலை சிறை உய்ந்து போகும் ஒருவனை குறுக ஓடி – சிந்தா:13 2884/1

TOP


குறுகலும் (3)

குன்று என திரண்ட தோளான் குறுகலும் குமரன் நோக்கி – சிந்தா:4 954/1
கொலைக்களம் குறுகலும் கொண்டு ஓர் தெய்வதம் – சிந்தா:7 1811/1
குறுகலும் குட நெய் பெய்த கொந்து அழல் போன்று பொங்கி – சிந்தா:13 2773/2

TOP


குறுகலோடும் (2)

பெரு மனை குறுகலோடும் பிறை என இலங்கி தோன்றும் – சிந்தா:3 584/1
தன் இலம் குறுகலோடும் தாய் அழுது அரற்றுகின்றாள் – சிந்தா:4 1123/2

TOP


குறுகாது (1)

நீடாது குறுகாது நிகர் அமைந்த அளவினவாய் – சிந்தா:1 176/2

TOP


குறுகார் (1)

குறுகார் நரகம் ஓர் ஏழும் கீழ் முத்தேவர் குழாம் தீண்டார் – சிந்தா:13 2817/2

TOP


குறுகி (5)

நெறியினை குறுகி இன்ப நிறை கடல் அகத்து நின்றார் – சிந்தா:1 375/2
படு பணையவர் உறை பதி அது குறுகி
நெடு மதி அகடு உற நிழல் தவழ் கொடி உயர் – சிந்தா:3 602/2,3
குண்டலம் இலங்க நின்ற கொடியினை குறுகி தோழி – சிந்தா:3 618/2
கோல சுடர்விட்டு உமிழ குமரி அன்னம் குறுகி
சால நெருங்கி பூத்த தடம் தாமரை பூ என்ன – சிந்தா:4 931/2,3
புண் தலை வேலை ஏந்தி போர்க்களம் குறுகி வாழ்த்தி – சிந்தா:10 2282/2

TOP


குறுகிற்று (1)

கூனியது உருவம் கொண்டு ஓர் தெய்வதம் குறுகிற்று அன்றே – சிந்தா:1 314/4

TOP


குறுகினாய் (1)

குறுகினாய் இன்ப வெள்ளம் கிழங்கு உண காட்டுள் இன்றே – சிந்தா:5 1236/2

TOP


குறுகினான்-அரோ (1)

கோன் அமர்ந்து ஏத்திய குறுகினான்-அரோ – சிந்தா:13 3014/4

TOP


குறுகினானே (2)

கொலை வைத்த குருதி வேலான் தோழரை குறுகினானே – சிந்தா:7 1881/4
சேவகன் சிங்கநாதன் செருக்களம் குறுகினானே – சிந்தா:10 2278/4

TOP


குறுகினும் (1)

சென்று காலம் குறுகினும் சீவகன் – சிந்தா:4 908/1

TOP


குறுணி (1)

அரும் பொனும் மணியும் முத்தும் காணமும் குறுணி ஆக – சிந்தா:1 369/1

TOP


குறுநரி (2)

செம் கண் குறுநரி ஓர் சிங்க ஏற்றை செகுத்து ஆங்கு அதன் இடத்தை சேர்ந்தால் ஒப்ப – சிந்தா:1 297/1
அளித்தவை பாடி ஆட குறுநரி நக்கு வேழம் – சிந்தா:3 804/3

TOP


குறுநரிகள் (1)

குடர் வாங்கு குறுநரிகள் கொழு நிண புலால் சேற்றுள் – சிந்தா:10 2242/1

TOP


குறும் (3)

குறும் தாள் குயில் சேவல் கொழும் காஞ்சி தாது ஆடி – சிந்தா:3 650/1
குறு நெறி பயின்ற கூந்தல் குறும் பல் கால் ஆவி கொள்ளா – சிந்தா:7 1572/2
ஊற்று நீர் குறும் புழை உய்ந்து போந்த பின் – சிந்தா:13 2934/2

TOP


குறும்பர் (1)

கோண் தரு குறும்பர் வெம் போர் கோக்குழாம் வென்றது உள்ளி – சிந்தா:4 1079/2

TOP


குறும்பு (1)

கொல்லை அகடு அணைந்து குறும்பு சேர்ந்து தமியாரை – சிந்தா:5 1228/1

TOP


குறும்பும் (1)

கொண்டு கூர்ம் பனி குலைத்திடும் நிலைக்கள குறும்பும்
உண்டு நீர் என உரையினும் அரியன ஒருவி – சிந்தா:13 2750/2,3

TOP


குறும்பூழ் (1)

குரவம் கொண்ட குறும்பூழ் போல் கொழும் கால் முகை சுமந்தன – சிந்தா:7 1651/3

TOP


குறை (10)

கொம்படு நுசுப்பினாளை குறை இரந்து உழந்து நின்ற – சிந்தா:2 478/3
தாளை ஏத்துபு தம் குறை செப்பினார் – சிந்தா:4 883/4
அண்ணல் கூறு அடியேம் குறை என்றலும் – சிந்தா:4 884/2
செய் கழல் மன்னற்கு உய்த்து தன் குறை செப்பலோடும் – சிந்தா:4 907/2
கொண்டு வந்து அடிமை செய்வான் குறை உறுகின்றது அன்றி – சிந்தா:4 1047/2
கொண்டது நாகம் என்பார் குறை வளி பித்தொடு ஐயில் – சிந்தா:5 1276/2
கொற்றம் நீ கொடுக்கல் வேண்டும் குறை என குருசில் நேர்ந்தான் – சிந்தா:7 1647/3
ஊர்த்து உயிர் உன்னை உண்ண குறை வயிறு ஆரும் என்று ஆங்கு – சிந்தா:10 2286/3
குறை அணி கொண்டவாறே கோதை கால் தொடர ஓடி – சிந்தா:12 2537/1
கூப்பிடு குரலாய் நிற்பர் குறை பனை குழாங்கள் ஒத்தே – சிந்தா:13 2772/4

TOP


குறைக்கும் (1)

பள்ளி வாய் நந்தும் ஆமையும் பணித்து பல் மலர் வழிபட குறைக்கும்
வெள்ள நீர் படப்பை விதையம் வந்து அடைந்தே வேந்தனுக்கு உணர்த்த முன் விடுத்தார் – சிந்தா:10 2109/3,4

TOP


குறைத்தனர் (1)

குறைத்தனர் குஞ்சரம் கூந்தல் மா துணித்து – சிந்தா:3 781/2

TOP


குறைத்து (2)

கொழுந்து குறைத்து அணிந்து கொலை வேல் கணவர் அமைத்தார் – சிந்தா:12 2486/4
குறைத்து அடுக்கி குவித்தது ஓர் குன்றே போன்று இலங்குமால் – சிந்தா:13 3089/2

TOP


குறைந்ததே (1)

குரல் கொடாது குலுங்கி குறைந்ததே – சிந்தா:5 1374/4

TOP


குறைந்து (4)

வெம் சினம் குறைந்து நீங்க விழு தவம் தொடங்கி நோற்கும் – சிந்தா:1 396/1
கோழி போல் குறைந்து நெஞ்சின் அறம் என மறமும் விட்டார் – சிந்தா:2 449/4
நிறை மதி போன்று மன்னர் ஒளி குறைந்து உருகி நைய – சிந்தா:3 665/2
வேல் நிற மழை கண் தாமும் இமை குறைந்து அழுகி மேனி – சிந்தா:13 2940/3

TOP


குறைப்ப (1)

வெம் கருனை புல்லுதற்கு வேறு வேறா குறைப்ப
அங்காந்து அழுகின்றது ஆர் கண்ணே நோக்குமே – சிந்தா:13 2781/3,4

TOP


குறைபட (1)

கோள் நிலை திரிந்து நாழி குறைபட பகல்கள் மிஞ்சி – சிந்தா:1 255/1

TOP


குறைபடாதது (1)

செல குறைபடாதது ஓர் செல்வம் மிக்கதே – சிந்தா:8 1945/4

TOP


குறைபடு (1)

குறைபடு மதியம் தேய குறு முயல் தேய்வதே போல் – சிந்தா:1 254/2

TOP


குறையா (2)

குறையா கற்பில் சீவகன் தாயும் கொலை வேல் கண் – சிந்தா:4 1059/2
குறையா நிறையின் ஒரு குன்றியும் காமம் இல்லை – சிந்தா:8 1963/2

TOP


குறைவிலார் (1)

குந்தமே அயில் வாள் குனி சிலை மூன்றும் குறைவிலார் கூற்றொடும் பொருவார் – சிந்தா:10 2156/1

TOP


குறைவு (5)

குறைவு இன்றி கொற்றம் உயர தெவ்வர் தேர் பணிய – சிந்தா:0 27/2
கோள் உடை கிழமை ஒப்பாய் குறைவு இலன் பிறவின் என்றான் – சிந்தா:4 958/4
கோள் குறைவு இன்றி ஆக்கி குழுமியம் கறங்கி ஆர்ப்ப – சிந்தா:9 2078/3
குறைவு இல் கோலத்த குளிர் புனல் சிந்துவின் கரைய – சிந்தா:10 2159/4
குறைவு இல் கைவினை கோலம் ஆர்ந்ததே – சிந்தா:12 2428/4

TOP


குன்றத்து (8)

தோன்றினான் குன்றத்து உச்சி சுடர் பழி விளக்கு இட்ட அன்றே – சிந்தா:1 262/4
திரு மணி வீணை குன்றத்து இழிந்த தீம் பாலை நீத்தத்து – சிந்தா:3 619/3
எரி தவழ் குன்றத்து உச்சி இரும் பொறி கலாப மஞ்ஞை – சிந்தா:4 1095/1
அரித்து அசும்பு ஒழுகு குன்றத்து அருவியின் வெரீஇய மஞ்ஞை – சிந்தா:7 1853/2
இலங்கு வெள் அருவி குன்றத்து எழுந்த தண் தகர செம் தீ – சிந்தா:9 2092/1
அட்டு நீர் அருவி குன்றத்து அல்லது வைரம் தோன்றா – சிந்தா:13 2925/3
புயல் இனம் மொக்குள் வன்கண் குறு முயல் புலம்பி குன்றத்து
அயல் வளர்கின்ற ஆமான் குழவியோடு இரிந்து செந்நெல் – சிந்தா:13 3042/2,3
கொல்லை சூழ் குன்றத்து உச்சி குருசில் நோற்று உயர்ந்தவாறும் – சிந்தா:13 3062/2

TOP


குன்றம் (27)

கோடு உயர் கொழும் பொனின் குன்றம் ஒத்தவே – சிந்தா:1 59/4
குன்றம் மார்பு அரிந்து வெள் வேல் குடுமி மா மஞ்ஞை ஊர்ந்து – சிந்தா:1 286/1
உறையும் கோட்டம் உடன் சீ-மின் ஒண் பொன் குன்றம் தலை திறந்திட்டு – சிந்தா:1 306/3
மஞ்சு தோய் குன்றம் அன்ன மாட வீட்டு அகம் புகுந்தான் – சிந்தா:1 396/4
பெய் பெய் என்று உரைப்ப யானும் பெரும் கடல் வெள்ளி குன்றம்
பெய்து தூர்க்கின்ற வண்ணம் விலா புடை பெரிதும் வீங்க – சிந்தா:1 400/2,3
மேகமே மிடைந்து தாழ இருள் கொண்ட வெள்ளி குன்றம்
மாகத்து விளங்கி தோன்றும் வனப்பு நாம் வகுக்கல் உற்றால் – சிந்தா:3 526/1,2
மத களிறு அடர்த்து குன்றம் மணி வட்டின் உருட்டும் ஆற்றல் – சிந்தா:3 611/2
அரக்கு நீர் எறியப்பட்ட அஞ்சன குன்றம் அன்ன – சிந்தா:3 700/1
அருக்கன் ஓர் குன்றம் சேர்ந்த ஆங்கு அண்ணல் தான் ஏறினானே – சிந்தா:3 700/4
வட திசை குன்றம் அன்ன வான் குலம் மாசு செய்தீர் – சிந்தா:3 742/1
கொல்லை பூம் குன்றம் செய்தீர் குங்கும குழங்கல் மாலை – சிந்தா:3 743/4
தேன் எறி குன்றம் ஒத்த திண் கச்சை துணிந்த வேழம் – சிந்தா:3 800/2
ஆர்ப்பு எதிர்மாரி பெய்யும் அணி நெடும் குன்றம் போல – சிந்தா:3 801/1
ஒளி நலம் உப்பு குன்றம் ஊர் புனற்கு உடைந்ததே போல் – சிந்தா:3 813/3
போர் முகத்து அழலும் வாள் கை பொன் நெடும் குன்றம் அன்னான் – சிந்தா:4 1116/2
பொன் திரள் குன்றம் போல பொலிவு கொண்டு இருந்த தோளான் – சிந்தா:4 1139/4
சென்று அடி தொழுது செல்கு என் தேம் பெய் நீள் குன்றம் என்று – சிந்தா:5 1237/2
தீம் சுனை அருவி குன்றம் சீர் பெற ஏறினானே – சிந்தா:6 1497/4
பன்னல் அம் பஞ்சி குன்றம் படர் எரி முகந்தது ஒப்ப – சிந்தா:10 2274/1
பொன் நெடும் குன்றம் போல பூமி மேல் நிலவி வையம் – சிந்தா:12 2417/2
தேன் இமிர் குன்றம் ஏறி சிலம்பு எதிர் சென்று கூயும் – சிந்தா:13 2714/3
கொடி பல பூத்து சூழ்ந்த குங்கும குன்றம் ஒத்தான் – சிந்தா:13 2731/4
கொடி அணி அலங்கல் மார்பில் குங்கும குன்றம் அன்னான் – சிந்தா:13 2900/1
உலம் செய்த வைர குன்றம் ஓர் இரண்டு அனைய தோளான் – சிந்தா:13 2915/4
காமம் சாய்த்து அடர்த்து வென்ற காஞ்சன குன்றம் அன்னான் – சிந்தா:13 2988/4
தாம் பால தாங்கி புகழ் தாமரை குன்றம் அன்ன – சிந்தா:13 3046/3
தொழுதி குன்றம் துளும்ப சென்று எய்தினான் – சிந்தா:13 3063/3

TOP


குன்றமும் (3)

முட்டு உடை முடுக்கரும் மொய் கொள் குன்றமும்
நட்பு உடை இடங்களும் நாடும் பொய்கையும் – சிந்தா:5 1216/2,3
கோள் உழுவை அன்னாற்கு குன்றமும் நின்று அழுதனவே – சிந்தா:5 1226/4
அருவி குன்றமும் ஐவன சாரலும் – சிந்தா:7 1779/1

TOP


குன்றல் (1)

குய் வளம் கழுமி வெம்மை தீம் சுவை குன்றல் இன்றி – சிந்தா:13 2735/2

TOP


குன்றா (3)

சாதி பைம்பொன் தன் ஒளி வௌவி தகை குன்றா
நீதி செல்வம் மேன்மேல் நீந்தி நிறைவு எய்தி – சிந்தா:1 366/1,2
சொல் குன்றா புணர்கேன் சொல்லு போ என்றான் – சிந்தா:4 1031/4
குடை நிழல் கொற்ற வேந்தன் ஒரு மகன் காண குன்றா
அடி நிழல் உறைய வந்தேம் அடியம் யாம் என்ன எய்த – சிந்தா:7 1863/1,2

TOP


குன்றாது (2)

குன்றாது கூடுக என கூறி முத்த ஆர் மணல் மேல் – சிந்தா:4 1037/3
தோன்றலுக்கு ஆண்மை குன்றாது என்ற சொல் இமிழின் பூட்டி – சிந்தா:4 1091/2

TOP


குன்றாமல் (2)

குன்றாமல் தாம் கொடுத்து ஐம்பொறியின் வேலி காத்து ஓம்பின் – சிந்தா:4 962/3
குன்றாமல் விற்றான் குளிர் சாகரதத்தன் என்பான் – சிந்தா:8 1973/4

TOP


குன்றான் (1)

கோல் அவியா வெம் சிலையான் சொல் குன்றான் ஆக எனவே – சிந்தா:4 1045/3

TOP


குன்றி (2)

கொள் பவளம் கோத்த அனைய கால குன்றி செம் கண – சிந்தா:1 70/2
தம் புலன்கள் குன்றி தளர தம் காதலார் – சிந்தா:7 1576/3

TOP


குன்றிய (1)

குலத்தின் குன்றிய கொள்கையம் அல்லதூஉம் – சிந்தா:8 1924/2

TOP


குன்றியும் (1)

குறையா நிறையின் ஒரு குன்றியும் காமம் இல்லை – சிந்தா:8 1963/2

TOP


குன்றில் (7)

தார் பொலி தருமதத்தன் தக்கவாறு உரப்ப குன்றில்
கார்த்திகை விளக்கு இட்டு அன்ன கடி கமழ் குவள பந்தார் – சிந்தா:1 256/1,2
பொன் ஒழுகு குன்றில் உறை போர் புலியொடு ஒப்பான் – சிந்தா:3 494/4
இரும் சிலை பயின்ற திண் தோட்கு இது தகாது என்று குன்றில்
கரும் கடல் துளுப்பிட்டு ஆங்கு கல் என கலங்கி காமர் – சிந்தா:4 1112/2,3
கான் அமர் அருவி குன்றில் காய் கதிர் சுமந்து ஓர் திங்கள் – சிந்தா:5 1168/3
அழிந்து வீழ் அருவி குன்றில் ஆய் மலர் காவு புக்கான் – சிந்தா:6 1496/4
கழை வளர் குன்றில் களிறு நின்று ஆடும் கடி நறும் சந்தன சாரல் – சிந்தா:10 2105/3
மழை தவமும் குன்றில் வயமா முழங்க – சிந்தா:13 2778/2

TOP


குன்றிற்கு (1)

குலம் புரிந்து அனைய குன்றிற்கு அதிபதி கூறினானே – சிந்தா:3 563/4

TOP


குன்றின் (14)

கோடு உயர்ந்த குன்றின் மேல் குழீஇய மஞ்ஞை-தம் சிறகு – சிந்தா:1 71/3
ஒக்க வாய் நிறைந்து ஒழுகு குன்றின் மேல் – சிந்தா:2 414/3
கொங்கு தோய் குழலாரொடும் குன்றின் மேல் – சிந்தா:3 528/3
குண்டலம் குமரன் கொண்டு குன்றின் மேல் விழும் மின் போல் – சிந்தா:4 979/1
பொன் அம் குன்றின் பொலிந்த தோள் நம்பி ஒரு பொன் பூம் கொடி – சிந்தா:7 1594/2
அஞ்சன கோலின் ஆற்றா நாகம் ஓர் அருவி குன்றின்
குஞ்சரம் புலம்பி வீழ கூர் நுதி எயிற்றில் கொல்லும் – சிந்தா:8 1894/1,2
அண்ணல் அம் குன்றின் மேல் வருடை பாய்ந்து உழக்கலின் – சிந்தா:8 1899/1
கோங்கு பூத்து உதிர்ந்த குன்றின் பொன் அணி புளகம் வேய்ந்த – சிந்தா:10 2253/1
காய்ந்திலேன் என்று வல்லே கலின மா குன்றின் பொங்கி – சிந்தா:10 2258/3
குன்றின் மேல் பவழம் போல கோமுகன் தோன்றினானே – சிந்தா:10 2272/4
முத்து உடை மருப்பு வல்லே உடைந்து முத்து ஒழுகு குன்றின்
மத்தக யானை வீழ்ந்து வயிரம் கொண்டு ஒழிந்தது ஆங்கு – சிந்தா:10 2276/2,3
கோவிந்தன் என்னும் செம்பொன் குன்றின் மேல் பிறந்து கூர் வேல் – சிந்தா:12 2460/1
குன்றின் வீழ் அருவி குரல் கோடு அணை – சிந்தா:13 3065/1
அருவி குன்றின் மேல் முடித்திட்டு ஐவரும் – சிந்தா:13 3134/3

TOP


குன்றினார்களை (1)

குன்றினார்களை குன்று என ஆக்கலும் – சிந்தா:8 1922/3

TOP


குன்று (51)

குன்று அயல் மணி சுனை குவளை கண் விழிப்பவும் – சிந்தா:1 148/2
பொன் அம் கொடி அமிர்து அனாளும் பொன் நெடும் குன்று அனானும் – சிந்தா:1 188/1
கார் கெழு குன்று அனையான் கனவின் இயல் – சிந்தா:1 224/2
மஞ்சு தவழ் குன்று அனைய தோள் ஒசித்து மாத்தாள் – சிந்தா:1 287/3
திருமகன் பெற்று என செம்பொன் குன்று என – சிந்தா:1 331/1
குன்று ஒளித்து ஒழிய நின்ற குங்கும தோளினாற்கு – சிந்தா:1 371/3
கோள் வயிர நீள் அருவி குன்று இவர்ந்த செம்_சுடர் போல் கொலை வேல் மன்னர் – சிந்தா:3 645/1
பொய்யாது ஓர் குன்று எடுப்பாள் போல் மெலிந்து பொன் மாலை – சிந்தா:3 736/3
ஈர்த்தது குருதி வெள்ளம் இறைச்சி குன்று ஆக்கினானே – சிந்தா:3 801/4
குன்று அனையான் பதம் கூற வலித்தான் – சிந்தா:4 944/4
குன்று என திரண்ட தோளான் குறுகலும் குமரன் நோக்கி – சிந்தா:4 954/1
ஒரு கை இரு மருப்பின் மும்மதத்தது ஓங்கு எழில் குன்று அனைய வேழம் – சிந்தா:4 985/1
நெல் குன்று ஆம் பதி நேரினும் தன்னை யான் – சிந்தா:4 1031/2
கல் குன்று ஏந்திய தோள் இணை கண் உறீஇ – சிந்தா:4 1031/3
பூமகள் வைகும் புண்ணிய பொன் குன்று அனையானுக்கு – சிந்தா:4 1056/3
குன்று இரண்டு இருந்த போலும் குங்கும குவவு தோளான் – சிந்தா:4 1084/4
குன்று உண்டு ஓங்கு திரள் தோள் அவன் கொண்டு எழுந்து ஏகலும் – சிந்தா:4 1159/1
ஏந்தல் நின் தோள் என இரண்டு குன்று போய் – சிந்தா:5 1181/2
குன்று உறை குறவன் போக கூர் எரி வளைக்கப்பட்ட – சிந்தா:5 1237/3
குனி திரை முளைத்த வெய்யோன் குன்று சூழ்வதனை ஒத்தான் – சிந்தா:5 1240/4
குன்று இரண்டு அனைய தோளான் கொழு மலர் குவளை போது அங்கு – சிந்தா:5 1289/1
குன்று அனான் உரைப்ப கேட்டே பாகத்தார் குடும்பம் நீக்கி – சிந்தா:6 1437/1
வெண்ணெய் குன்று எரி உற்றால் போன்று மெலிந்து பின் நிற்கும் அன்றே – சிந்தா:7 1597/4
குலவிய புணர்ச்சி நோக்கி குன்று அனான் சிந்திக்கின்றான் – சிந்தா:7 1625/4
வேனில் குன்று என தோழர் வெந்து மெய் – சிந்தா:7 1761/3
குழவி அம் செல்வன் ஓர் குன்று கொண்டு ஒய்யென – சிந்தா:7 1838/1
குன்றினார்களை குன்று என ஆக்கலும் – சிந்தா:8 1922/3
செம்பொன் குன்று அனையானையும் சீர் பெற – சிந்தா:8 1980/2
குன்று அனான் கொடியவள் குழைய ஏகினான் – சிந்தா:8 1994/4
ஆசறு செம்பொன் ஆர்ந்த அலங்கல் அம் குன்று அனானும் – சிந்தா:9 2080/2
குன்று எலாம் குடி போவன போன்றவே – சிந்தா:10 2171/4
கல் மழை பொன் குன்று ஏந்தி கண நிரை அன்று காத்து – சிந்தா:10 2188/1
மஞ்சு இவர் குன்று என மலைந்த வேழமே – சிந்தா:10 2230/4
செண்பக பூம் குன்று ஒப்பான் தேவமாதத்தன் வெய்தா – சிந்தா:10 2250/1
மடங்கரும் சீற்ற துப்பின் மாரட்டன் என்னும் பொன் குன்று
இடந்து பொன் தூளி பொங்க களிற்றொடும் இறங்கி வீழ – சிந்தா:10 2252/2,3
பொன் நிற கோங்கம் பொன் பூம் குன்று என பொலிந்த மேனி – சிந்தா:10 2257/1
திங்களோடு உடன் குன்று எலாம் துளங்கி மா நிலம் சேர்வ போல் – சிந்தா:10 2306/1
குன்று கண்டு அனைய கோல கொடி நெடு மாட மூதூர் – சிந்தா:11 2374/3
வீங்கு வெள்ளி அம் குன்று என விளங்கு ஒளி உடைய – சிந்தா:12 2387/2
பூண் குலாய் கிடந்த மார்பின் பொன் நெடும் குன்று அனாற்கே – சிந்தா:12 2515/4
கோடு வால் ஒளி குங்கும குன்று அனான் – சிந்தா:12 2577/4
குன்று போல் யாதும் இன்றி குழைந்து மெய்ம்மறந்து நின்றான் – சிந்தா:13 2627/4
வரை வளர் சாந்தம் ஆர்ந்த வைர குன்று அனைய திண் தோள் – சிந்தா:13 2645/2
குன்று அனான் குளிர்ப்ப கூறி கோயில் புக்கு அருளுக என்றான் – சிந்தா:13 2647/4
கார் கொள் குன்று அன கண் கவர் தோளினான் – சிந்தா:13 2668/1
குடல் அரணம் ஆகாது குன்று அரணம் ஆகா – சிந்தா:13 2782/2
பூ முற்றும் தடம் கண்ணாளும் பொன் நெடும் குன்று அனானும் – சிந்தா:13 2841/1
குன்று என மருண்டு கோல மணி வண்டும் குழாம் கொள் தேனும் – சிந்தா:13 2903/1
குன்று இனம் குழீஇய போலும் குஞ்சர குழாத்தினானே – சிந்தா:13 2914/4
அரும் பலி அனைத்தும் ஈயின் அது பொருள் குன்று கண்டீர் – சிந்தா:13 2926/4
மல்லல் குன்று ஏந்தி அன்ன மா தவம் முற்றினாரே – சிந்தா:13 3119/4

TOP


குன்று-ஆயினும் (1)

பொன் குன்று-ஆயினும் பூம் பழனங்கள் சூழ் – சிந்தா:4 1031/1

TOP


குன்று-இடை (1)

குன்று-இடை குளிர்க்கும் மின் போல் குழாம் மழை முகட்டில் செல்வான் – சிந்தா:7 1579/4

TOP


குன்றும் (2)

போந்து மட்டு அருவி வீழும் பொன் நெடும் குன்றும் அம் தண் – சிந்தா:7 1820/2
குன்றும் குளிர் நீர் தடம் சூழ்ந்தன கோல யாறும் – சிந்தா:8 1934/3

TOP


குன்றே (1)

குறைத்து அடுக்கி குவித்தது ஓர் குன்றே போன்று இலங்குமால் – சிந்தா:13 3089/2

TOP


குன்றொடு (1)

நலிவு இல் குன்றொடு காடு உறை நல் பொருள் – சிந்தா:8 1919/1

TOP


குனி (8)

கோல் எய்யும் குனி சிலை நுதலினாரொடு – சிந்தா:1 90/2
குனி வளர் சிலையை கொன்ற குவளை கண் கயலை கொன்ற – சிந்தா:2 486/2
குனி திரை முளைத்த வெய்யோன் குன்று சூழ்வதனை ஒத்தான் – சிந்தா:5 1240/4
குந்தமே அயில் வாள் குனி சிலை மூன்றும் குறைவிலார் கூற்றொடும் பொருவார் – சிந்தா:10 2156/1
குண்டலம் இலங்க வாங்கி குனி சிலை உறையின் நீக்கி – சிந்தா:10 2192/1
குனி சிலை தோற்ற மன்னர் கொங்கு கொப்புளிக்கும் நீல – சிந்தா:10 2199/2
குனி மருப்பு உதிரம் தோய்ந்த குஞ்சரம் கொள்ள உந்தி – சிந்தா:10 2273/2
குனி மருப்பு உழுது மேகம் குஞ்சரம் குனிந்து குத்த – சிந்தா:13 2807/2

TOP


குனிகொள் (1)

குனிகொள் பாக வெண் மதி கூர் இரும்பு தான் உறீஇ – சிந்தா:3 704/1

TOP


குனிந்த (2)

கொம்பு அலர் நங்கை பூத்தாள் பொலிக என குனிந்த வில் கீழ் – சிந்தா:5 1269/2
குனிந்த சாமரை குளிர் சங்கு ஆர்த்தவே – சிந்தா:12 2521/4

TOP


குனிந்தது (4)

கொண்டான் பகழி தொடுத்தான் சிலை கால் குனிந்தது
ஒண் தேர் மிசையும் உருவ களிற்று உச்சி மேலும் – சிந்தா:3 808/1,2
நின்ற வில் குனிந்தது அம்பு நிமிர்ந்தன நீங்கிற்று ஆவி – சிந்தா:10 2272/2
தேன் அமர் மாலை தாழ சிலை குலாய் குனிந்தது ஆங்கண் – சிந்தா:10 2281/2
குரை புனல் குருதி செல்ல குமரன் வில் குனிந்தது அன்றே – சிந்தா:10 2297/4

TOP


குனிந்தவாறே (1)

கோல் ஒற்ற குனிந்தவாறே சிலை குனிந்து ஒழிந்தது அன்றே – சிந்தா:3 797/4

TOP


குனிந்து (8)

கோல் ஒற்ற குனிந்தவாறே சிலை குனிந்து ஒழிந்தது அன்றே – சிந்தா:3 797/4
கொல் நுனை எஃகின் நீக்கி குனிந்து வில் பகழி கான்ற – சிந்தா:3 802/2
கொடியின் மேல் குயில் குனிந்து இருந்தது ஒத்ததே – சிந்தா:4 1011/4
நிழல் மணி புரவி திண் தேர் நிழல் துழாய் குனிந்து குத்தும் – சிந்தா:10 2220/1
இந்திரகோபம் ஆம் என்று இள மயில் குனிந்து குத்தி – சிந்தா:12 2528/3
பொன் மயில் ஆகி கூந்தல் போர்த்தனர் குனிந்து நிற்பார் – சிந்தா:13 2662/2
குனி மருப்பு உழுது மேகம் குஞ்சரம் குனிந்து குத்த – சிந்தா:13 2807/2
குழாத்தொடும் இறைகொள குனிந்து கூய் குயில் – சிந்தா:13 3012/3

TOP


குனிய (1)

குஞ்சரம் குனிய நூறி தடாயின குருதி வாள் தன் – சிந்தா:10 2293/1

TOP


குனிவது (1)

பாட்டு அரும் பகடு வீழ்ந்த பனி வரை குனிவது ஒத்தே – சிந்தா:2 436/4

TOP