கா – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கா 1
கா-மின் 1
கா-மினம் 1
காக்க 4
காக்கலார் 1
காக்கும் 11
காக்குமால் 2
காக்கை 4
காசிபம் 1
காசில் 2
காசு 31
காசும் 3
காஞ்சன 4
காஞ்சி 3
காஞ்சிரமும் 1
காஞ்சுகி 1
காஞ்சுகியவர் 1
காட்சி 7
காட்சிக்கு 5
காட்சிய 2
காட்ட 8
காட்டகத்து 1
காட்டலின் 1
காட்டாள் 2
காட்டி 12
காட்டிட 1
காட்டியிட்டார் 1
காட்டியிட்டான் 1
காட்டில் 3
காட்டினன் 1
காட்டினார் 3
காட்டினான் 2
காட்டு 5
காட்டு-வாயவே 1
காட்டு-இடை 1
காட்டுகின்றாற்கு 1
காட்டும் 3
காட்டுவார் 1
காட்டுவாள் 1
காட்டுள் 13
காட்டுளே 1
காடி 2
காடு 22
காடும் 2
காடே 1
காண் 9
காண்-மின் 23
காண்-மினோ 1
காண்க 9
காண்கலா 1
காண்கலேம்-ஆயின் 1
காண்கலேன் 1
காண்கிலாள் 1
காண்கிலேன் 1
காண்டல் 3
காண்டலும் 7
காண்டலோடு 1
காண்டற்கு 3
காண்டி 3
காண்டியால் 1
காண்டியே 2
காண்டும் 6
காண்தகு 2
காண்ப 1
காண்பதற்கு 1
காண்பதே 1
காண்பவர்க்கு 1
காண்பவே 1
காண்பார் 2
காண்பாரும் 1
காண்பான் 6
காண்பிர் 1
காண்பேன் 1
காண்ம்-மின் 1
காண்வர 1
காண 22
காணது 1
காணம் 2
காணமும் 3
காணல் 1
காணலளாய் 1
காணலாம் 1
காணலுற்ற 1
காணலுற்று 1
காணா 2
காணாம் 1
காணார் 1
காணார்-கால் 1
காணார்-கொல் 2
காணாள் 3
காணான் 2
காணிய 10
காணில் 1
காணின்-மன்னோ 1
காணினும் 2
காணீர் 3
காணும் 5
காணும்-காலை 1
காணுமாறும் 1
காணேன் 1
காத்த 2
காத்தல் 3
காத்தன 1
காத்தார் 1
காத்தான் 1
காத்து 6
காத்தும் 2
காதம் 9
காதமே 3
காதல் 45
காதலம் 3
காதலர் 3
காதலன் 7
காதலார் 3
காதலார்க்கு 1
காதலாரும் 1
காதலாரை 1
காதலால் 9
காதலாள் 3
காதலாள்-கண் 1
காதலான் 7
காதலானும் 1
காதலானே 1
காதலானை 3
காதலி 4
காதலித்தார் 1
காதலித்து 1
காதலிப்பன் 1
காதலில் 2
காதலின் 10
காதலினால் 2
காதலும் 4
காதலொடு 1
காதன்மை 1
காதி 7
காதில் 7
காதிற்கு 1
காதின் 3
காதினுள் 1
காது 6
காதும் 2
காதுற 1
காந்த 1
காந்தம் 1
காந்தர்வதத்தை 1
காந்தருவதத்தை 1
காந்தள் 12
காந்தா 1
காந்தார 1
காந்தி 1
காந்திய 2
காப்ப 8
காப்பரேல் 1
காப்பல் 1
காப்பவர் 1
காப்பாளாமே 1
காப்பான் 1
காப்பிய 1
காப்பின் 2
காப்பின 1
காப்பு 6
காப்பும் 1
காம்பிலி 3
காம்பிலிக்கு 1
காம்பின் 2
காம்பு 11
காம்பே 1
காம்பொடு 1
காம 43
காமத்தால் 1
காமத்தில் 2
காமத்தின் 2
காமத்து 5
காமதிலகன் 1
காமநோய் 1
காமம் 40
காமமும் 2
காமமே 4
காமர் 41
காமரு 13
காமவல்லி 12
காமவல்லிகள் 1
காமவல்லியின் 1
காமவல்லியும் 3
காமவல்லியோடு 1
காமற்கும் 1
காமன் 43
காமனார் 2
காமனில் 1
காமனும் 2
காமனே 4
காமனை 4
காமனையும் 2
காமனோ 1
காமா 1
காமினி 1
காமுகர் 3
காமுகன் 2
காமுற்று 1
காமுற 3
காமுறப்பட்ட 1
காமுறலின் 1
காமுறும் 1
காமுறுவ 1
காய் 45
காய்க்கும் 1
காய்த்த 2
காய்த்தவே 1
காய்த்தி 2
காய்த்திய 1
காய்த்தியிட்டு 1
காய்த்து 2
காய்த்தும் 1
காய்த்துவான் 1
காய்த்துறு 1
காய்ந்த 5
காய்ந்ததுவே 1
காய்ந்தவே 1
காய்ந்தன 2
காய்ந்தனள் 1
காய்ந்தனன் 1
காய்ந்தாள் 1
காய்ந்தான் 2
காய்ந்திடு 1
காய்ந்திலேன் 1
காய்ந்து 11
காய்ந்துழி 1
காய்பவன் 1
காய்வது 1
காய்வன 1
காய்வுறு 1
காய 1
காயத்தின் 1
காயம் 2
காயா 1
காயினும் 1
காயும் 6
காயுமேல் 1
காயை 2
கார் 49
கார்க்கு 1
கார்த்திகை 1
காரகல் 1
காரண 2
காரணம் 1
காரணமாய் 1
காரி 1
காரிகை 7
காரிகையவர்களை 1
காரிகையார் 3
காரிகையாள் 1
காரிருள் 2
காரின் 1
காரும் 3
காரொடு 1
கால் 75
கால்-இடை 1
கால்கள் 1
கால்படை 1
கால்வது 1
கால 7
காலத்தால் 1
காலத்தின் 1
காலத்து 5
காலம் 11
காலமால் 1
காலமே 1
காலன் 3
காலனை 3
காலனொடு 1
காலாள் 6
காலில் 1
காலின் 6
காலினர் 1
காலினாற்கு 1
காலினானும் 1
காலினானே 1
காலினானை 1
காலும் 5
காலுற்ற 1
காலை 5
காலை-வாய் 1
காலையும் 2
காலையே 2
காலையொடு 1
காவகம் 3
காவதம் 2
காவல் 27
காவல 4
காவலர் 5
காவலர்கள் 1
காவலன் 26
காவலனார் 2
காவலனே 1
காவலனை 1
காவலின் 2
காவலை 2
காவாது 2
காவாரோ 1
காவி 10
காவியம் 1
காவியோ 1
காவில் 6
காவின் 4
காவினுள் 3
காவினே 1
காவு 10
காவும் 4
காவொடு 1
காழ் 11
காழ்க்கும் 1
காழ்த்தமை 1
காழக 2
காழகம் 3
காழில் 1
காள 1
காளக 1
காளம் 1
காளாய் 1
காளை 52
காளை-தன் 2
காளை-தன்னை 1
காளை-தான் 1
காளை-தான்-கொல் 1
காளைக்கு 2
காளைமாரே 1
காளையும் 5
காளையை 12
காற்கு 2
காற்றா 1
காற்றி 1
காற்றில் 5
காற்றின் 3
காற்றினால் 1
காற்றினும் 2
காற்று 6
காற்றும் 2
கான் 25
கான்-இடை 1
கான்ற 7
கான்றது 1
கான்றன 1
கான்றிட்ட 2
கான்றிடு 1
கான்றிடும் 1
கான்று 6
கான 3
கானகத்தின் 1
கானத்தில் 1
கானத்து-இடை 1
கானம் 11
கானமும் 3
கானல் 4
கானவர் 5
கானில் 2
கானின் 1

நூலில் அடி வரும் முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


கா (1)

கவர் பழு காய் குலை கனிய கா உறீஇ – சிந்தா:3 826/2

TOP


கா-மின் (1)

அருந்தினால் மனைவி ஒத்தும் மதலையை கா-மின் என்றான் – சிந்தா:8 1895/4

TOP


கா-மினம் (1)

கா-மினம் என கலை சிலம்பு கிண்கிணி – சிந்தா:12 2451/3

TOP


காக்க (4)

நலம் புரி நங்கை வைத்து நல் அறம் காக்க என்றாள் – சிந்தா:1 386/4
உண்ணும் நீர் அமிழ்தம் காக்க யூகமோடு ஆய்க என்றான் – சிந்தா:8 1893/4
மாந்தரின் மடங்கல் ஆற்றல் பதுமுகன் காக்க என்று ஆங்கு – சிந்தா:8 1896/3
குலம் தரு கொற்ற வேலான் கொடி நகர் காக்க என்றான் – சிந்தா:10 2141/4

TOP


காக்கலார் (1)

அறங்கள் வௌவ அதன் புறம் காக்கலார் – சிந்தா:1 248/4

TOP


காக்கும் (11)

பழி படா வகையில் காக்கும் படு நுகம் பூண்பல் என்றான் – சிந்தா:1 203/4
கண் அகன் புரிசை காக்கும் காவலர் அடைக என்றான் – சிந்தா:1 265/3
நங்கையை காக்கும் வண்ணம் நகா நின்று மொழிந்து பேழ் வாய் – சிந்தா:3 765/2
இன் உயிர் இவளை காக்கும் அன்று எனில் என்-கண் மாய்ந்தால் – சிந்தா:4 976/2
கோன் உடை இன நிரை காக்கும் கோவலர் – சிந்தா:7 1849/1
அறம் தலை நீங்க காக்கும் அரசன் யானாக நாளை – சிந்தா:9 2067/3
மன் உயிர் இன்று காக்கும் வாரணவாசிமன்னன் – சிந்தா:10 2188/2
கலி கடிந்து உலகம் காக்கும் காளையை கொணர்-மின் என்றான் – சிந்தா:13 2904/4
நால் கடல் வளாகம் காக்கும் நம்பி-தன் கண்கள் ஆக – சிந்தா:13 2916/3
ஞாலம் காக்கும் மன்னவர் ஆவார் நறவு உண்ணா – சிந்தா:13 2928/3
சீலம் காக்கும் சிறு உபகாரம் உடையாரே – சிந்தா:13 2928/4

TOP


காக்குமால் (2)

கறங்கு தெண் திரை வையகம் காக்குமால்
இறங்கு கண் இமையார் விழித்தே இருந்து – சிந்தா:1 248/2,3
காக்குமால் வையம் எல்லாம் காவலன் ஆகி என்பார் – சிந்தா:4 1110/2

TOP


காக்கை (4)

ஊன் உடை உருவ காக்கை இதழ் உக குடைந்திட்ட ஆங்கு – சிந்தா:3 686/2
விழித்து யார் நோக்குகிற்பார் பிள்ளையார் கண்ணுள் காக்கை
கொழிப்பரும் பொன்னின் தோன்றும் கொள்கைத்தால் கொடியே என்றான் – சிந்தா:7 1584/3,4
கடத்து-இடை காக்கை ஒன்றே ஆயிரம் கோடி கூகை – சிந்தா:8 1927/3
கழித்து உண்ணும் காக்கை கடிவோரும் இன்றி – சிந்தா:13 2783/3

TOP


காசிபம் (1)

அருகல் இல் காசிபம் அடிகள் வாழி என்று – சிந்தா:13 3015/2

TOP


காசில் (2)

காசில் மட்டு ஒழுக பூத்த அழிஞ்சில் கண் ஆர் கவின் கொண்டன – சிந்தா:7 1649/3
காசில் கல்வி கடலை கரைகண்டார் காளைமாரே – சிந்தா:7 1675/4

TOP


காசு (31)

காசு சூழ் கோவை முத்தம் கதிர் முலை திமிர்ந்த சாந்தம் – சிந்தா:1 109/2
அம் துகில் பற்றலின் காசு அரிந்து அணி கிளர் – சிந்தா:1 121/2
காசு இல் மா மணி சாமரை கன்னியர் – சிந்தா:2 429/1
பட்டு உடை சூழ்ந்த காசு பஞ்சி மெல் அடியை சூழ – சிந்தா:2 468/2
கள் அவிழ் கைதை வேலி காசு இல் காந்தார நாட்டு – சிந்தா:3 546/2
காசு இல் யாழ் கணம் கொள் தெய்வ காந்தர்வதத்தை என்பாள் – சிந்தா:3 550/4
காசு கண் பரிய வைகி கடன் தலை கழிந்த பின்னா – சிந்தா:3 586/2
காசு அறு குவளை காமர் அக இதழ் பயில மட்டித்து – சிந்தா:3 622/3
கடைந்து பெய் மணி கை செம்பொன் காசு அறு தட்டின் சூழ்ந்து – சிந்தா:3 839/1
காசு அறு துறவின் மிக்க கடவுளர் சிந்தை போல – சிந்தா:4 851/1
காசு இல் போக கலப்பையும் கொண்டு அவண் – சிந்தா:4 864/3
நடலை நடுவின் மகளிர் நூக்க பரிந்த காசு
விடலில் விசும்பின் மின் போல் மின்னி வீழ்வ காண்-மின் – சிந்தா:4 922/3,4
கனி கவர் கணனும் ஏத்த காதி கண் அரிந்த காசு இல் – சிந்தா:5 1240/2
நிழல் அவிர் அல்குல் காசு சிலம்பொடு சிலம்ப நீள் தோள் – சிந்தா:5 1254/3
காசு அற துடைத்த பின்றை கை விரல் உறுப்பு தீட்டி – சிந்தா:5 1302/3
கறந்த பாலினுள் காசு இல் திரு மணி – சிந்தா:5 1325/1
காசு இலாள் கண்ட-போழ்தே கதுமென நாணப்பட்டான் – சிந்தா:6 1451/2
கடல் வண்ணன் முக்குடை கீழ் காசு இன்று உணர்ந்தான் – சிந்தா:6 1468/2
காசு இன்று உணர்ந்தான் கமல மலர் அடியை – சிந்தா:6 1468/3
காசு அறு கவளம் ஆக களிறு கோள் பட்டது அன்றே – சிந்தா:7 1690/4
சூழ்ந்த காசு தோன்ற அம் துகில் நெகிழ்ந்து பூம் குழல் – சிந்தா:8 1958/2
காசு இல் கடி மாலை கலம் நொய்ய மதி கவற்கும் – சிந்தா:9 2033/2
அம் கலுள் மேனி அல்குல் காசு உடன் திருத்தி அம் பொன் – சிந்தா:9 2064/2
அல்குல் காசு ஒலிப்ப ஆயம் பாவை சென்று எய்தினாளே – சிந்தா:9 2068/4
காசு அற கலந்த இன்ப கடலகத்து அழுந்தினாரே – சிந்தா:9 2080/4
கடவுளர் இடனும் காசு இல் கணி பெறு நிலனும் காமர் – சிந்தா:11 2373/1
தவா கதிர் காசு கண்டார் ஆவியை தளர சூட்டி – சிந்தா:12 2444/2
பைம் தொடி மகளிர் பாங்கர் பரிந்து நூல் சொரிந்த காசு
சிந்தின தழல் என்று அஞ்சி சிறை அன்னம் நிலத்தை சேரா – சிந்தா:12 2528/1,2
காசு இல் காமம் செப்பி கண்ணினால் இரப்பார் – சிந்தா:12 2549/4
காதலன் அடிகள் என்ன கண் கனிந்து உருகி காசு இல் – சிந்தா:13 2644/2
காசு நூல் பரிந்து சிந்தி கம்பலத்து உக்கதே போல் – சிந்தா:13 2712/1

TOP


காசும் (3)

கரும் கை களிறும் கம்பலமும் காசும் கவிகள் கொள வீசி – சிந்தா:1 308/3
பைம் காசும் முத்தும் பவழத்தொடு பைம்பொன் ஆர்ந்த – சிந்தா:11 2341/3
மாது அணிந்த நோக்கினார் அல்குல் காசும் மணி மழலை கிண்கிணியும் சிலம்பும் ஏங்க – சிந்தா:13 3136/3

TOP


காஞ்சன (4)

காஞ்சன கமுகு காய் பொன் கனி குலை வாழை சூழ்ந்து – சிந்தா:6 1497/1
கச்சையும் கழலும் வீக்கி காஞ்சன தளிவம் வாய்க்கு இட்டு – சிந்தா:10 2303/2
கரை உடை துகிலில் தோன்றும் காஞ்சன வட்டின் முந்நீர் – சிந்தா:12 2467/1
காமம் சாய்த்து அடர்த்து வென்ற காஞ்சன குன்றம் அன்னான் – சிந்தா:13 2988/4

TOP


காஞ்சி (3)

புன் காஞ்சி தாது தன் புறம் புதைய கிளி என கண்டு – சிந்தா:3 648/1
தண் காஞ்சி தாது ஆடி தன் நிறம் கரந்ததனை – சிந்தா:3 649/1
குறும் தாள் குயில் சேவல் கொழும் காஞ்சி தாது ஆடி – சிந்தா:3 650/1

TOP


காஞ்சிரமும் (1)

வருத்தும் காஞ்சிரமும் வேம்பும் வாய் கொள்வார் யாவர் சொல்லாய் – சிந்தா:13 2722/4

TOP


காஞ்சுகி (1)

பெரும நீ கொணர்க என பேசு காஞ்சுகி
ஒரு மகற்கு ஈந்தனன் கோயில் புக்கனன் – சிந்தா:13 2862/2,3

TOP


காஞ்சுகியவர் (1)

உலவு காஞ்சுகியவர் போல் பூத்தன மரவம் அங்கு ஒருங்கே – சிந்தா:7 1558/4

TOP


காட்சி (7)

காட்சி நல் நிலையில் ஞான கதிர் மணி கதவு சேர்த்தி – சிந்தா:1 381/1
இறைவன் நூல் காட்சி கொல்லா ஒழுக்கொடு ஊன் துறத்தல் கண்டாய் – சிந்தா:5 1236/3
பொய் வகை இன்றி தேறல் காட்சி ஐம்பொறியும் வாட்டி – சிந்தா:6 1436/2
கப்பத்துள் அமரர் ஆவர் காட்சி இன் அமிர்தம் உண்டார் – சிந்தா:13 2843/2
தெள்ளிதின் அ பொருள் தெளிதல் காட்சி ஆம் – சிந்தா:13 2845/2
கடை இலா அறிவொடு காட்சி வீரியம் – சிந்தா:13 2847/1
உணர்வொடு காட்சி பேறு என்று இடை உறு கோக்கள் ஏற்றார் – சிந்தா:13 3081/2

TOP


காட்சிக்கு (5)

கலையினது அகலமும் காட்சிக்கு இன்பமும் – சிந்தா:2 411/1
கவிஞர் மதியின் அகன்று காட்சிக்கு இனிய விழவில் – சிந்தா:4 933/2
நீதி நெறியை உணர்ந்தோய் நீ நிகர் இல் காட்சிக்கு இறையோய் நீ – சிந்தா:5 1242/2
மன்னா உலகம் மறுத்தோய் நீ வரம்பு இல் காட்சிக்கு இறையோய் நீ – சிந்தா:5 1243/2
காட்சிக்கு இன் பொய்கை காமர் நலன் உண்டு – சிந்தா:7 1634/3

TOP


காட்சிய (2)

காமனும் சாமனும் கலந்த காட்சிய
பூமனும் அரிசி புல் ஆர்ந்த மோட்டின – சிந்தா:1 43/2,3
காலின் நொய்யன கண் வெளவு காட்சிய
நால்கு பண்ணினர் நால்வரும் ஏறினார் – சிந்தா:7 1774/3,4

TOP


காட்ட (8)

திருந்துபு வணங்க பற்றி சென்று தன் உரிமை காட்ட
பொருந்துபு பொற்ப ஓம்பி பொன் இழை சுடர நின்ற – சிந்தா:3 548/2,3
பூம் தொடை அரிவை காண புரி நெகிழ்த்து உரோமம் காட்ட
தேம் கமழ் ஓதி தோற்றாள் செல்வனுக்கு என்ன மைந்தன் – சிந்தா:3 721/2,3
வார் தங்கு பைம்பொன் கழல் மைந்தர் கை காட்ட மைந்தர் – சிந்தா:4 881/2
அற்றம் இல் மணியை அம் கை கொண்டு அவர் கண்டு காட்ட
கற்பகம் காமவல்லி அனைய நீர் கேண்-மின் என்று – சிந்தா:4 1129/2,3
கையால் பொதி துணையே காட்ட கயல் கண்ணாள் அதனை காட்டாள் – சிந்தா:6 1553/1
அடி அம் சிலம்பினாட்கு உய்த்து இறைஞ்சி காட்ட அவள் கொண்டாள் – சிந்தா:7 1654/4
விரிய மற்று அவர்க்கு காட்ட வீற்று இருந்து அவரும் கற்றார் – சிந்தா:7 1676/4
கமழ் திரையும் காட்ட அவை கண்டு கவுள் அடுத்தான் – சிந்தா:9 2026/4

TOP


காட்டகத்து (1)

காட்டகத்து உம்மை நீத்த கயத்தியேன் காண வந்தீர் – சிந்தா:8 1913/2

TOP


காட்டலின் (1)

வசையின் நீங்கியினார் வழி காட்டலின்
திசையும் யாறும் தெரிந்துகொண்டு ஏகினான் – சிந்தா:6 1438/2,3

TOP


காட்டாள் (2)

கையால் பொதி துணையே காட்ட கயல் கண்ணாள் அதனை காட்டாள்
ஐயா விளாம்பழமே என்கின்றீர் ஆங்கு அதற்கு பருவம் அன்று என் – சிந்தா:6 1553/1,2
முற்றிமை சொல்லின் நங்கை மூன்று நாள் அடிசில் காட்டாள்
பொன்_தொடி தத்தையீரே பொத்தும் நும் வாயை என்றே – சிந்தா:12 2511/2,3

TOP


காட்டி (12)

காட்டி ஆர்க்கும் கௌவையும் கடியும் கௌவை கௌவையே – சிந்தா:1 73/4
வேலின் மன்னனை விண்ணகம் காட்டி இ – சிந்தா:1 251/1
கனவினில் அருளி வந்து காட்டி யாம் காண என்பார் – சிந்தா:2 466/2
காட்டி எம்மை கொன்றாய் என கைதொழுது – சிந்தா:3 642/3
காற்கு ஒசி கொம்பு போல போந்து கை தலங்கள் காட்டி
மேல் பட வெருவி நோக்கி தானையை விட்டிட்டு ஒல்கி – சிந்தா:3 675/2,3
கொண்டு எழுந்து உருவு காட்டி முகத்து-இடை குளித்து தோள் மேல் – சிந்தா:4 1081/3
மன்னனை வாளினாலே வானகம் காட்டி மூதூர் – சிந்தா:7 1734/3
சென்று அ பதியுள் எமர்க்கே எனது உண்மை காட்டி
அன்றை பகலே அடியேன் வந்து அடைவல் நீமே – சிந்தா:8 1932/2,3
கண் நீர்மை காட்டி கடல் போல் அகன்ற என் – சிந்தா:8 1968/2
விளங்கு ஒளி விசும்பில் பூத்த அருந்ததி காட்டி ஆன் பால் – சிந்தா:12 2469/1
அரங்கின் மேல் ஆடல் காட்டி அரசனை மகிழ்வித்தாளே – சிந்தா:12 2596/4
துண்ணென் சிலை தொழிலும் காட்டி முன் இன்புற்றீர் – சிந்தா:13 2960/3

TOP


காட்டிட (1)

வாச நல் பொடியும் நீரும் காட்டிட கொண்டு வாய்ப்ப – சிந்தா:5 1302/1

TOP


காட்டியிட்டார் (1)

கண்டு உயிர் உண்ணும் கூற்றம் கயிறு உரீஇ காட்டியிட்டார்
உண்டு உயிர் சிலர் கண் வாழ்க என்று உத்தரா சங்கம் வைத்தார் – சிந்தா:12 2457/2,3

TOP


காட்டியிட்டான் (1)

படாம் திறந்து ஊழி தீயின் பதுமுகன் காட்டியிட்டான்
தடாம் பிறை மருப்பு திண் கை அபரகாத்திரங்கள்-தம்மால் – சிந்தா:3 806/2,3

TOP


காட்டில் (3)

கல் உயிர் காட்டில் கரப்ப கலம் கவிழ்த்து – சிந்தா:1 332/3
காட்டு-இடை கரடி போகி கய மூழ்கி காட்டில் நின்று – சிந்தா:6 1431/3
இ நகர புறம் காட்டில் இவன் பிறந்தவாறும் – சிந்தா:12 2555/1

TOP


காட்டினன் (1)

கரி விளைத்து ஆய்ந்த சுண்ணம் காட்டினன் என்று கண்டாய் – சிந்தா:9 2077/3

TOP


காட்டினார் (3)

வீவு இல் வெம் சுடர் விளக்கு காட்டினார் – சிந்தா:12 2426/4
மறு இல் மங்கலம் காட்டினார் மண – சிந்தா:12 2428/3
காட்டினார் தேவர் ஆவர் கை விளக்கு அதனை என்று – சிந்தா:13 2729/3

TOP


காட்டினான் (2)

ஆழ்வித்திட்ட அம்பியை தோழர் சுட்டி காட்டினான் – சிந்தா:3 580/2
பைம்பொன் ஆழி தொட்டான் படை காட்டினான்
அம் பொன் ஒண் கழலான் அயிராவணம் – சிந்தா:10 2167/2,3

TOP


காட்டு (5)

காண் வரு காட்டு இன களிற்று நீள் வரை – சிந்தா:3 774/2
காம்பு அடு காட்டு தீயின் கனன்று உடன் எழுக என்றேன் – சிந்தா:7 1738/4
கொந்து அழல் காட்டு தீயால் வளைப்புண்ட குழாத்தை நோக்கி – சிந்தா:7 1753/3
காட்டு அகத்து அமிர்தும் காண்வர குவவி கண் அகன் புறவு எதிர்கொண்டார் – சிந்தா:10 2110/4
காட்டு அகத்து ஒரு மகன் துரக்கும் மா கலை – சிந்தா:13 2930/1

TOP


காட்டு-வாயவே (1)

கல் நவில் தோளினாய் காட்டு-வாயவே – சிந்தா:5 1203/4

TOP


காட்டு-இடை (1)

காட்டு-இடை கரடி போகி கய மூழ்கி காட்டில் நின்று – சிந்தா:6 1431/3

TOP


காட்டுகின்றாற்கு (1)

தார் பொலி புரவி வட்டம் தான் புக காட்டுகின்றாற்கு
ஊர் பரிவுற்றது எல்லாம் ஒரு மகன் உணர்த்தினானே – சிந்தா:2 442/3,4

TOP


காட்டும் (3)

போகத்து நெறியை காட்டும் பூமகள் புணர்ந்தது ஒப்பாள் – சிந்தா:3 738/4
மான் நெறி காட்டும் திண் தேர் கயிறு அற்று மறிய வேந்தர் – சிந்தா:3 800/3
கான் ஆர் பிண்டி கமழ் தாமம் கறை ஆர் முகிலின் நிறம் காட்டும்
தேன் ஆர் புகைகள் இவை எல்லாம் திகைப்ப திசைகள் மணம் நாறி – சிந்தா:13 3090/2,3

TOP


காட்டுவார் (1)

கழித்து வாள் அமலை ஆடி காட்டுவார் கண்கள் செம் தீ – சிந்தா:3 783/1

TOP


காட்டுவாள் (1)

கண்டு இனி தெளிக என்று காட்டுவாள் போல ஆகி – சிந்தா:1 303/2

TOP


காட்டுள் (13)

ஊர் கடல் அனைய காட்டுள் அச்சம் ஒன்றானும் உள்ளாள் – சிந்தா:1 302/2
வெண்_தலை பயின்ற காட்டுள் விளங்கு_இழை தமியள் ஆனாள் – சிந்தா:1 303/4
வந்தாள் போல புறம் காட்டுள் வந்தாள் தமியே என மரங்கள் – சிந்தா:1 312/3
அஞ்சும் மலர் அடிகள் அரம் கண்டு அன்ன அரும் காட்டுள்
குஞ்சித்து அசைந்து அசைந்து குருதி கான்று வெய்து உயிரா – சிந்தா:1 341/2,3
காட்டுள் நமக்கு வலியாரையும் காண்டும் நாம் என்று – சிந்தா:2 446/2
கை அடு சிலையினர் காட்டுள் வாழ்பவர் – சிந்தா:5 1205/1
குறுகினாய் இன்ப வெள்ளம் கிழங்கு உண காட்டுள் இன்றே – சிந்தா:5 1236/2
கனி கொள் வாழை காட்டுள் கருமை மெழுகியவை போன்று – சிந்தா:6 1414/1
கண்டத்தின் நாவியார் தம் கடி மனை துறந்து காட்டுள்
பண்டை செய் தொழிலின் பாவம் பறைக்குற்றால் பறைக்கலாமே – சிந்தா:6 1434/3,4
அயில் இயல் காட்டுள் வீழ்ந்தேன் அநங்க மா வீணை என்பேன் – சிந்தா:7 1580/4
உண்ணு நீர் வேட்டு அசைந்தேன் என உரைப்ப காட்டுள் நாடி – சிந்தா:7 1592/1
தன் மதம் திவண்ட வண்டு தங்கிய காட்டுள் வேழம் – சிந்தா:10 2313/1
உப்பு இலி புழுக்கல் காட்டுள் புலை மகன் உகுப்ப ஏக – சிந்தா:13 2984/1

TOP


காட்டுளே (1)

ஆள் கடிந்து அணங்கிய அணங்கு காட்டுளே – சிந்தா:1 321/4

TOP


காடி (2)

காடி உண்ட பூம் துகில் கழும ஊட்டும் பூம் புகை – சிந்தா:1 71/1
காடி ஆட்டி தராய் சாறும் கன்னல் மணியும் நறு நெய்யும் – சிந்தா:13 2703/1

TOP


காடு (22)

பொன் ஊர் கழலான் பொழி மா மழை காடு போகி – சிந்தா:0 21/2
காடு கையரி கொண்டு கவர்ந்து போய் – சிந்தா:1 38/2
ஆய் செந்நெல் அகன்ற காடு அரிகுற்றார்களே – சிந்தா:1 55/4
காடு கவர் தீயின் மிகை சீறுபு வெகுண்டான் – சிந்தா:1 281/4
காடு உடை அளவை எல்லாம் கழுகு இருந்து உறங்கும் நீழல் – சிந்தா:1 300/3
புலம்பொடு தேவி போகி புகற்கு அரும் காடு நண்ணி – சிந்தா:1 386/1
சுழல காடு போய் கன்று தாம்பு அரிந்து – சிந்தா:2 422/2
முளி மர காடு மேய்ந்த முழங்கு அழல் போன்று மைந்தன் – சிந்தா:3 813/1
தங்கிய காடு அது தனி செல்வார் இலை – சிந்தா:5 1179/3
கானவர் குரம்பை சூழ் காடு தோன்றுமே – சிந்தா:5 1201/4
காடு ஏந்து பூம் சாரல் கடந்தான் காலின் கழலானே – சிந்தா:5 1229/4
தண் பனி முருக்கப்பட்ட தாமரை காடு போன்றார் – சிந்தா:5 1398/3
இளகு காடு இளக பரி கொண்டவே – சிந்தா:7 1778/4
அம் தழை காடு எலாம் திளைப்ப ஆமான் இனம் – சிந்தா:8 1902/3
நலிவு இல் குன்றொடு காடு உறை நல் பொருள் – சிந்தா:8 1919/1
பனி மலர் காடு போன்றார் படர் சிலை தொடாத வேந்தர் – சிந்தா:10 2199/3
இனிதினின் மலர்ந்த ஏர் ஆர் தாமரை காடு போன்றார் – சிந்தா:10 2199/4
காடு எரி கவர கல் என் கவரிமா விரிந்த வண்ணம் – சிந்தா:10 2299/3
ஆம்பல் ஆய் மலர் காடு ஒத்து அழிந்ததே – சிந்தா:11 2336/4
ஆனை மும்மதம் ஆடிய காடு எலாம் – சிந்தா:12 2578/1
கடல் அரணம் ஆகாது காடு அரணம் ஆகா – சிந்தா:13 2782/1
கரும்பு அலால் காடு ஒன்று இல்லா கழனி சூழ் பழன நாடும் – சிந்தா:13 2902/1

TOP


காடும் (2)

தேன் கண கரும்பு இயல் காடும் செந்நெலின் – சிந்தா:1 54/2
படு கண் முழவின் இமிழ் அருவி வரையும் காடும் பல போகி – சிந்தா:10 2172/1

TOP


காடே (1)

காம்பு ஆர் நடு இருள் கண் காடே போல் ஆயிற்றே – சிந்தா:13 2980/4

TOP


காண் (9)

ஆற்றுற போதல் தேற்றாம் அளியமோ பெரியமே காண் – சிந்தா:1 376/4
காண் வரு காட்டு இன களிற்று நீள் வரை – சிந்தா:3 774/2
பாக்கியமே பெரிது காண் இதுவும் ஓர் பான்மை என்பார் – சிந்தா:4 1110/3
கறவை காண் கன்றின் வெஃகி கண்டு அடி பணிந்து காமர் – சிந்தா:4 1125/1
காண் வரு குவளை கண்ணால் காளை மேல் நோக்கினாளே – சிந்தா:5 1257/4
உளைய உறுதி உரைப்பாரை ஓ பாவம் உணராரே காண் – சிந்தா:6 1551/4
புல்லான் கண்ணின் நோக்கி புலி காண் கலையின் புலம்பி – சிந்தா:10 2196/3
காண் வர அகன்ற அல்குல் கண் விருப்புற்று நோக்கி – சிந்தா:12 2447/2
நெய் திரண்டால் போல் உமிழ்ந்து நிற்கும் இளமையோ நிலையாதே காண் – சிந்தா:13 2626/4

TOP


காண்-மின் (23)

கார் தங்கு வண் கை கழல் சீவகன் காண்-மின் என்றார் – சிந்தா:4 881/4
பொன் தோய் கொடியின் நடந்து புனல் சேர்பவளை காண்-மின் – சிந்தா:4 917/4
இழை கொள் புனலுக்கு ஈயும் இளையோள் நிலைமை காண்-மின் – சிந்தா:4 918/4
சோலை நோக்கி நடக்கும் தோகை வண்ணம் காண்-மின் – சிந்தா:4 919/4
பொன் அம் கொம்பின் நின்றாள் பொலிவின் வண்ணம் காண்-மின் – சிந்தா:4 920/4
பூ மென் பொழிலுக்கு இவர்வான் புகற்சி காண்-மின் இனிதே – சிந்தா:4 921/4
விடலில் விசும்பின் மின் போல் மின்னி வீழ்வ காண்-மின் – சிந்தா:4 922/4
தானம் தழுவி கிடப்ப செல்வோள் தன்மை காண்-மின் – சிந்தா:4 923/4
காம்பு ஏர் தோளி நடுங்கி கரை சேர்பவளை காண்-மின் – சிந்தா:4 924/4
அணி ஆர் கோதை பூம்பந்து ஆடும் அவளை காண்-மின் – சிந்தா:4 925/4
உருவ தெண் கணாடி காண்-மின் தோன்றும் வகையே – சிந்தா:4 926/4
இலவம் போது ஏர் செ வாய் இளையோர் பொருவார் காண்-மின் – சிந்தா:4 927/4
ஓம்பா நறு நெய் வெள்ளம் ஒழுகும் வண்ணம் காண்-மின் – சிந்தா:4 928/4
உள்ளு காற்றா உழலும் காம கலனும் காண்-மின் – சிந்தா:4 929/4
மேய வகையில் துஞ்சும் வெள்ளை அன்னம் காண்-மின் – சிந்தா:4 930/4
ஆலி சுடர்கள் கௌவி அழுங்கும் வண்ணம் காண்-மின் – சிந்தா:4 931/4
தொடி கண் பூவை நோக்கி நகுமாறு எளிதோ காண்-மின் – சிந்தா:4 932/4
வினையது விளைவு காண்-மின் என்று கை விதிர்த்து நிற்பார் – சிந்தா:4 1108/1
எங்கையை சென்று காண்-மின் அடிகள் என்று இரந்து கூற – சிந்தா:9 2098/2
கந்துகன் வளர்த்த சிங்கம் காண்-மின் என்பார் – சிந்தா:12 2548/3
காதலின் காணலுற்ற இடம் எலாம் காண்-மின் என்றான் – சிந்தா:13 2713/3
கள் அவிழ் கோதையீர் காண்-மின் நல் வினை – சிந்தா:13 2931/2
விருந்தினர் போல நின்றீர் வெற்று உடல் காண்-மின் என்பார் – சிந்தா:13 2947/4

TOP


காண்-மினோ (1)

காண்-மினோ இன்று எம் வண்ணம் கண்ணிலீர் கண்கள் என்பார் – சிந்தா:13 2953/4

TOP


காண்க (9)

இரும்பினால் இயன்ற நெஞ்சத்து இவர்களோ இருந்து காண்க
அரங்கின் மேல் இவளை தந்த தாய்-கொலோ கயத்தி அன்றேல் – சிந்தா:3 678/2,3
திரு மிக்கு உடை செல்வன் திறல் சாமி நனி காண்க
அருமை அறன் இன்பம் பொருள் ஆக என விடுத்தேன் – சிந்தா:3 843/3,4
கொடும் சிலையான் ஓலை குணமாலை காண்க
அடும் துயரம் உள் சுட வெந்து ஆற்றாதேன் ஆற்ற – சிந்தா:4 1041/1,2
கண்ணும் வாயும் இழந்து ஆம் கடல் கொண்டது காண்க என – சிந்தா:4 1158/2
மண் கருதும் வேலானை மறித்தும் காண்க என புல்லி – சிந்தா:5 1225/3
கார் மின் நுடங்கும் இடை மங்கையை காண்க சென்று என்று – சிந்தா:7 1869/3
கைத்தலம் தீண்டப்பெற்றும் கனிந்தன மலர்ந்த காண்க
வைத்து அலர் கொய்ய தாழ்ந்த மரம் உயிர் இல்லை என்பார் – சிந்தா:8 1907/2,3
விதையத்தார் வேந்தன் காண்க கட்டியங்காரன் ஓலை – சிந்தா:10 2144/1
இடம் அது காண்க என்றாள் இறைவனும் எழுக என்றான் – சிந்தா:13 2708/4

TOP


காண்கலா (1)

நீள் கால் விசைய நேமி தேர் இமைத்தார் நிலத்தில் காண்கலா
தாள் வல் புரவி பண் அவிழ்த்த யானை ஆவித்தாங்கு அன்ன – சிந்தா:11 2354/2,3

TOP


காண்கலேம்-ஆயின் (1)

கல் நவில் தோளினானை காண்கலேம்-ஆயின் இன்னே – சிந்தா:7 1734/2

TOP


காண்கலேன் (1)

காண்கலேன் கடியன கண்ணினால் எனா – சிந்தா:10 2233/2

TOP


காண்கிலாள் (1)

காமனே செல்லினும் கனன்று காண்கிலாள்
வேம் எனக்கு உடம்பு எனும் வேய் கொள் தோளியை – சிந்தா:9 2001/1,2

TOP


காண்கிலேன் (1)

காண்கிலேன் கடிய என்னா உருகி மெய் கரந்திட்டானே – சிந்தா:12 2443/4

TOP


காண்டல் (3)

செரு கயல் நெடும் கணாள் அ திருமகன் காண்டல் அஞ்சி – சிந்தா:5 1259/1
கரு மணி பாவை அன்னான் கரந்துழி காண்டல் செல்லாள் – சிந்தா:6 1508/2
பூம் துகில் ஒரு கை ஏந்தி புகும் இடம் காண்டல் செல்லார் – சிந்தா:13 2660/2

TOP


காண்டலும் (7)

உடலின் மேல் திரியும் திண் தேர் காண்டலும் மைந்தர் நெஞ்ச – சிந்தா:3 805/3
காண்டலும் கட்கு இனியான் கலுழ்ந்திட்டான் – சிந்தா:4 942/4
கண்ணுற காளையை காண்டலும் கை வளை – சிந்தா:6 1472/1
கரிந்து யான் நைய காண்டலும் வல்லையோ – சிந்தா:6 1512/4
கடுகின கால் இயல் இவுளி காண்டலும்
முடுகுபு கோவலர் முந்து கால் பெய்தார் – சிந்தா:7 1850/3,4
தோற்ற மாதரும் தோன்றலை காண்டலும்
ஆற்றினாள் தனது ஆவியும் தாங்கினாள் – சிந்தா:8 1979/3,4
சூரியன் காண்டலும் சூரியகாந்தம் அஃது – சிந்தா:10 2208/1

TOP


காண்டலோடு (1)

கார் தங்கி நின்ற கொடி காளையை காண்டலோடு
பீர் தங்கி பெய்யா மலரின் பிறிது ஆயினாளே – சிந்தா:8 1960/3,4

TOP


காண்டற்கு (3)

கண்டால் இனியன காண்டற்கு அரியன – சிந்தா:3 523/1
வண்ணம் காண்டற்கு அன்றோ என்று வைது அவர் – சிந்தா:3 635/2
கன்னிய மகளிரின் காண்டற்கு அரியன – சிந்தா:5 1203/2

TOP


காண்டி (3)

சில பகல் கழிந்து காண்டி சிந்தி ஈது என்று சொன்னான் – சிந்தா:4 1131/4
மெய் எலாம் உடையாய் மெய்ம்மை காண்டி நீ – சிந்தா:5 1366/2
காண்டி என்று உரைப்ப காளை எழுமையும் அடிமை நேர – சிந்தா:7 1709/2

TOP


காண்டியால் (1)

நீங்கிற்று சிறிது நிற்பின் காண்டியால் நீயும் என்ன – சிந்தா:13 2723/2

TOP


காண்டியே (2)

பேம் தரு பேய் வனம் பெரிய காண்டியே – சிந்தா:5 1181/4
தாங்கு சீர் தக்க நாட்டு அணி காண்டியே – சிந்தா:5 1197/4

TOP


காண்டும் (6)

வலித்தது காண்டும் என்று வாள் எயிறு இலங்க நக்கான் – சிந்தா:1 266/4
காட்டுள் நமக்கு வலியாரையும் காண்டும் நாம் என்று – சிந்தா:2 446/2
கண்ணிய வீணை வாள் போர் கலாம் இன்று காண்டும் என்றே – சிந்தா:3 620/4
தங்கள் ஆண்மையும் சால்வது காண்டும் என்று – சிந்தா:3 763/2
கள்ளம் உண்டு எனில் காண்டும் நாம் என – சிந்தா:7 1763/1
ஏற்று இயல் காண்டும் நாம் இவண் தருக என்னவே – சிந்தா:7 1837/2

TOP


காண்தகு (2)

கறங்கு இசை மணி முழா எருத்தம் காண்தகு
மறம் கெழு பெரும் புலி வாயின் வண்ணமே – சிந்தா:6 1461/3,4
காண்தகு காதில் தாழ்ந்த குண்டலம் குவளை பைம் தார் – சிந்தா:7 1722/3

TOP


காண்ப (1)

ஆடு கூத்தி ஆடல் போன்ற நாரை காண்ப ஒத்தவே – சிந்தா:1 66/4

TOP


காண்பதற்கு (1)

கண் மனம் குளிர்ப்பன ஆறும் காண்பதற்கு
எண்ணம் ஒன்று உளது எனக்கு இலங்கு பூணினாய் – சிந்தா:5 1175/3,4

TOP


காண்பதே (1)

கட்டியங்காரன் நம்மை காண்பதே கருமம் ஆக – சிந்தா:10 2143/1

TOP


காண்பவர்க்கு (1)

ஆம் ஓர் ஐயம் காண்பவர்க்கு இது அகம் புறம் இது எனவே – சிந்தா:3 596/4

TOP


காண்பவே (1)

துண்ணென சிலையவர் தொழுது காண்பவே – சிந்தா:5 1206/4

TOP


காண்பார் (2)

நாடி யார் பேயை காண்பார் நங்கைகாள் இதுவும் ஆமே – சிந்தா:9 2046/3
நாடகம் நயந்து காண்பார் நலம் கிளர் கண்கள் சூன்றும் – சிந்தா:13 2989/1

TOP


காண்பாரும் (1)

ஒடியாத மாத்திரையால் உண்டே நுசுப்பு இருந்து காண்பாரும் உளரே செம் கண் – சிந்தா:3 681/3

TOP


காண்பான் (6)

நடை அறி புலவர் ஈண்டி நாடகம் நயந்து காண்பான்
குடை உடையவனொடு எண்ணி சீவகன் கொணர்-மின் என்ன – சிந்தா:3 672/2,3
இன்னணம் ஒழுகு நாளுள் இளமரக்காவு காண்பான்
பொன் அணி மார்பன் சென்று புகுதலும் ஒருவன் தோன்றி – சிந்தா:3 842/1,2
திருவின் சாயல் ஒருத்தி சேர்ந்த கோலம் காண்பான்
குருதி துகிலின் உறையை கொழும் பொன் விரலின் நீக்கி – சிந்தா:4 926/1,2
இ வழி நாடு காண்பான் வருதலும் இறைவன் கண்டே – சிந்தா:7 1758/2
கோடி தானை கொற்றவன் காண்பான் இழை மின்ன – சிந்தா:11 2331/3
கலந்த பொன் காவு காண்பான் காமுற புக்கதே போல் – சிந்தா:13 2710/2

TOP


காண்பிர் (1)

ஐ_இரு திங்கள் எல்லை அகப்பட காண்பிர் இப்பால் – சிந்தா:5 1411/2

TOP


காண்பேன் (1)

கண்ட பின் நின்னை காண்பேன் கரு வரை உலம்பி பல்-கால் – சிந்தா:7 1749/1

TOP


காண்ம்-மின் (1)

சொல் திறல் அன்றி மன்னீர் தொக்கு நீர் காண்ம்-மின் எங்கள் – சிந்தா:3 756/1

TOP


காண்வர (1)

காட்டு அகத்து அமிர்தும் காண்வர குவவி கண் அகன் புறவு எதிர்கொண்டார் – சிந்தா:10 2110/4

TOP


காண (22)

இஞ்சி மாகம் நெஞ்சு போழ்ந்து எல்லை காண ஏகலின் – சிந்தா:1 143/1
விரும்ப பிறப்பாய் வினை செய்தேன் காண இஃது ஓஒ பிறக்கும் ஆ – சிந்தா:1 308/4
ஐயனை கண்ணில் காண யானை_தீ அதகம் கண்ட – சிந்தா:1 403/1
மின் இவர் நுசுப்பு நோவ விடலையை காண ஓடி – சிந்தா:2 457/3
கனவினில் அருளி வந்து காட்டி யாம் காண என்பார் – சிந்தா:2 466/2
தொடையல் சூழ் வேலினானும் தோழரும் காண சென்றார் – சிந்தா:3 672/4
ஆடினாள் முறுவல் என்னும் தோழியை ஐயன் காண
ஓடு அரி நெடும் கண் என்னும் ஓலையை எழுதிவிட்டாள் – சிந்தா:3 683/2,3
பூம் தொடை அரிவை காண புரி நெகிழ்த்து உரோமம் காட்ட – சிந்தா:3 721/2
வெடிபடு போர் தொழில் காண விஞ்சையர் – சிந்தா:3 776/3
அடா களியவர் தொழில் காண ஏகினான் – சிந்தா:4 916/4
கை இலங்கு எஃகினாய் காண வந்ததே – சிந்தா:4 1023/4
இந்திர குமரன் போல இறைமகன் இருந்து காண
அந்தர மகளிர் அன்னார் நாடகம் இயற்றுகின்றார் – சிந்தா:5 1253/3,4
ஐயர் உறை பள்ளி இடம் ஆண்டு அழகர் காண
செய் கழலர் தாரர் அவர் எங்கும் திரிகின்றார் – சிந்தா:7 1782/1,2
பின் ஒரு-கால் காண பிழைத்தது என் தேவிர்காள் – சிந்தா:7 1807/2
குடை நிழல் கொற்ற வேந்தன் ஒரு மகன் காண குன்றா – சிந்தா:7 1863/1
காட்டகத்து உம்மை நீத்த கயத்தியேன் காண வந்தீர் – சிந்தா:8 1913/2
நம்பி தந்த கீதமே நயந்து காண ஓடினார் – சிந்தா:9 2037/3
கரும் கணில் காமனை காண மற்று என்பார் – சிந்தா:10 2124/4
இழை முலை தடத்தினாள் தன் கணவனை காண ஏகி – சிந்தா:12 2526/2
முனியாது தான் காண மொய் கொள் மாடத்து எழுதுவித்தாள் – சிந்தா:13 2603/4
கடியவை முன்பு செய்தேன் கண்ணினால் காண சில் நாள் – சிந்தா:13 2642/1
எல்லாரும் காண இலக்கணையோடு ஆடினாய் – சிந்தா:13 2963/3

TOP


காணது (1)

இருந்துழி என்னை காணது உற்றதை எவன்-கொல் என்று – சிந்தா:7 1732/2

TOP


காணம் (2)

பட்டினொடு பஞ்சு துகில் பைம்பொன்னொடு காணம்
அட்ட சுவை வல்சியினொடு யாதும் ஒழியாமல் – சிந்தா:3 591/2,3
மன்னர் தம் வெகுளி வெம் தீ மணி முகில் காணம் மின்னி – சிந்தா:4 1117/1

TOP


காணமும் (3)

அரும் பொனும் மணியும் முத்தும் காணமும் குறுணி ஆக – சிந்தா:1 369/1
கட்டியின் அரிசியும் புழுக்கும் காணமும்
புட்டில்-வாய் செறித்தனர் புரவிக்கு அல்லவும் – சிந்தா:8 1938/1,2
நலம் கிளர் காணமும் மணியும் நன் பொனும் – சிந்தா:12 2410/1

TOP


காணல் (1)

மதியும் சுடரும் வழி காணல் உறா – சிந்தா:13 2854/1

TOP


காணலளாய் (1)

பொறி மாலை புனை நிழல் காணலளாய்
நெறி நாடிய போயினள் நீடினள் கண்டு – சிந்தா:6 1525/2,3

TOP


காணலாம் (1)

விதி கிடை காணலாம் வீதி மா நகர் – சிந்தா:9 1999/3

TOP


காணலுற்ற (1)

காதலின் காணலுற்ற இடம் எலாம் காண்-மின் என்றான் – சிந்தா:13 2713/3

TOP


காணலுற்று (1)

மேவி யான் காணலுற்று சார்தலும் இப்பர் உள்ளான் – சிந்தா:7 1756/2

TOP


காணா (2)

புள் இனம் பொழுது காணா புலம்பி கூடு அடைந்த அன்றே – சிந்தா:12 2527/4
அடு துயரம் ஊர்ந்து அலைப்ப ஆங்கு அரணம் காணா
படு துயரத்தாலே பதைத்து அளிய வேமே – சிந்தா:13 2782/3,4

TOP


காணாம் (1)

அம்பு கை காணாம் ஐயனை கையில் தொழுது என்பார் – சிந்தா:11 2332/4

TOP


காணார் (1)

கனம் சேர் கதிர் முலையும் கண்டார்கள் வீட்டுலகம் காணார் போலும் – சிந்தா:3 636/4

TOP


காணார்-கால் (1)

கரும்பார் தீம் சொல்லினாய் காணார்-கால் கேள்வர் – சிந்தா:3 734/4

TOP


காணார்-கொல் (2)

கலையார் தீம் சொல்லினாய் காணார்-கொல் கேள்வர் – சிந்தா:3 732/4
கறை வேல் உண்கண்ணினாய் காணார்-கொல் கேள்வர் – சிந்தா:3 733/4

TOP


காணாள் (3)

மின் ஒப்பு உடைய பைம் பூண் நீருள் வீழ காணாள்
அன்ன பெடையே தொழுதேன் அன்னை கொடியள் கண்டாய் – சிந்தா:4 920/1,2
கேள்வனை கனவில் காணாள் கிளர் மணி பூணினாளே – சிந்தா:6 1506/4
கை அரிக்கொண்டும் காணாள் காளையும் காலின் சென்றான் – சிந்தா:6 1540/4

TOP


காணான் (2)

நலத்தகை அவனை காணான் நஞ்சு உயிர்த்து அஞ்சி நோக்கி – சிந்தா:4 1161/3
குழை கொள் வாள் முகத்து கோல் வளையை காணான் குழைந்து அழுகின்ற – சிந்தா:7 1593/1

TOP


காணிய (10)

செல்வர் செல்வமும் காணிய என்பர் போல் – சிந்தா:1 137/3
கள்ளரால் புலியை வேறு காணிய காவல் மன்னன் – சிந்தா:3 741/3
வீணை வித்தகன் காணிய விண் படர்ந்து – சிந்தா:4 1002/3
அரிவை ஆடிய காவகம் காணிய
எரி கொள் வேலவன் ஏகினன் என்பவே – சிந்தா:5 1321/3,4
சேக்கை நாடி தன் சேவலை காணிய
பூக்கள் நாடும் ஓர் புள்ளும் ஒத்தாள்-அரோ – சிந்தா:5 1362/3,4
மஞ்சு சூழ் வரை மார்பனை காணிய
துஞ்சல் ஓம்பு-மின் என்னவும் துஞ்சினீர் – சிந்தா:5 1373/1,2
கணை கடி கண்ணி சொல்ல காணிய யானும் சென்றேன் – சிந்தா:7 1721/1
சேடனை காணிய சென்று தொக்கதுவே – சிந்தா:10 2112/4
அண்ணலை காணிய ஆர்வத்தின் போதரும் – சிந்தா:10 2114/3
காதல் மகளிரும் மைந்தரும் காணிய
வீதியும் மேலும் மிடைந்து மிடை மலர் – சிந்தா:10 2119/2,3

TOP


காணில் (1)

தெருள்கலான் படைத்தவன் காணில் செவ்வனே – சிந்தா:12 2448/1

TOP


காணின்-மன்னோ (1)

இளையவன் காணின்-மன்னோ என் செய்வீர் நீவிர் என்ன – சிந்தா:9 2042/1

TOP


காணினும் (2)

கண்ணின் ஆடவர் காணினும் கேட்பினும் – சிந்தா:4 902/3
கண்ணின் காணினும் கட்டுரை கேட்பினும் – சிந்தா:5 1294/1

TOP


காணீர் (3)

நெடியான் மகன் சிலையும் அம்பும் வைத்த நிழல் மதியோ வாள் முகமோ நோக்கி காணீர் – சிந்தா:3 681/4
வேறு நீர் நினைந்து காணீர் யாவர்க்கும் விடுக்கல் ஆகாது – சிந்தா:3 750/3
பொய் உரை அன்று காணீர் போ-மினம் போகி நுங்கள் – சிந்தா:5 1411/3

TOP


காணும் (5)

காணும் காதலில் கண் நெருக்கு உற்றவே – சிந்தா:3 634/4
பண் விட்டது இருந்து காணும் பல் மணி கழலினார்க்கே – சிந்தா:3 676/4
புல்லிய வினையை வென்று புறக்கொடை காணும் அன்றே – சிந்தா:6 1430/4
விதையத்தார் வென்றி வேந்தன் விழு படை காணும் அன்றே – சிந்தா:10 2153/4
காணும் காரிகையார் கதிர் வெம் முலை – சிந்தா:11 2335/2

TOP


காணும்-காலை (1)

கரும் கடல் பிறப்பின் அல்லால் வலம்புரி காணும்-காலை
பெரும் குளத்து என்றும் தோன்றா பிறை நுதல் பிணை அனீரே – சிந்தா:13 2924/1,2

TOP


காணுமாறும் (1)

கருவியுள் கரக்குமாறும் கணை புறம் காணுமாறும்
விரிய மற்று அவர்க்கு காட்ட வீற்று இருந்து அவரும் கற்றார் – சிந்தா:7 1676/3,4

TOP


காணேன் (1)

கண் முழுது உடம்பில் பெற்றேன் காளை கைம்மாறு காணேன்
பண் முழுது உடற்றும் தீம் சொல் பாவை நின் பாலள் என்றான் – சிந்தா:7 1684/3,4

TOP


காத்த (2)

அளந்து தாம் கொண்டு காத்த அரும் தவம் உடைய நீரார்க்கு – சிந்தா:1 213/1
பெரு வளைப்பு இட்டு காத்த கற்பு இது போலும் ஐயன் – சிந்தா:9 2077/2

TOP


காத்தல் (3)

இசை பட காத்தல் வேண்டும் இலங்கு பூண் மார்ப என்றான் – சிந்தா:1 201/4
கண் அகல் ஞாலம் காத்தல் எனக்கு என கமழும் கண்ணி – சிந்தா:1 202/3
ஓவாது இரண்டு உவவும் அட்டமியும் பட்டினி விட்டு ஒழுக்கம் காத்தல்
தாவா தவம் என்றார் தண் மதி போல் முக்குடை கீழ் தாதை பாதம் – சிந்தா:6 1547/1,2

TOP


காத்தன (1)

காத்தன காவல பதினெண்ணாயிரம் – சிந்தா:13 2818/3

TOP


காத்தார் (1)

துணிவு உடை காப்பு கட்டி சுற்றுபு தொழுது காத்தார் – சிந்தா:5 1344/4

TOP


காத்தான் (1)

என் மகன் அதனை நீக்கி இன் உயிர் அவளை காத்தான்
இன்னதே குற்றம் ஆயின் குணம் இனி யாது வேந்தே – சிந்தா:4 1118/3,4

TOP


காத்து (6)

குன்றாமல் தாம் கொடுத்து ஐம்பொறியின் வேலி காத்து ஓம்பின் – சிந்தா:4 962/3
சிறை புறம் காத்து செல்லு மதனனை தெருவில் வீழ – சிந்தா:4 1142/1
பட்ட பழி காத்து புகழே பரப்பின் அல்லால் – சிந்தா:7 1876/3
கல் மழை பொன் குன்று ஏந்தி கண நிரை அன்று காத்து
மன் உயிர் இன்று காக்கும் வாரணவாசிமன்னன் – சிந்தா:10 2188/1,2
அறை கடல் வேலி காத்து உன் அலங்கல் வேல் தாயம் எல்லாம் – சிந்தா:13 2883/3
கோல் வளையாமல் காத்து உன் குடை_நிழல் துஞ்ச நோக்கி – சிந்தா:13 2906/2

TOP


காத்தும் (2)

கண்டு ஆங்கு உவந்து கடி பெய்து இவண் காத்தும் என்று – சிந்தா:0 22/2
அரும் தவர் போன்று காத்தும் அடங்கலால் ஆமை போன்றும் – சிந்தா:8 1895/2

TOP


காதம் (9)

ஒன்பதின் சாண் நடப்பினும் ஒரு காதம் என்று அஞ்சும் – சிந்தா:1 179/3
உரை உடை காதம் ஓடி யோசனை எல்லை சார்ந்தே – சிந்தா:3 506/4
காதம் கடந்த பின் கன்னி கொடி மதில் – சிந்தா:3 525/2
நறு மலர் அணிந்த மாலை நாற்றக்கு ஓர் நான்கு காதம்
உற நடந்து அறிதல் இல்லான் ஒண்_தொடிக்கு உருகி பின்னும் – சிந்தா:3 688/2,3
இ மலைக்கு இரண்டு காதம் இறந்த பின் இருண்டு தோன்றும் – சிந்தா:5 1177/1
வண்டு ஆர்ந்து நால் காதம் வண்ண மாலை சுமந்து ஒசிந்து – சிந்தா:6 1419/3
கதிர்த்து வெண் மாடம் தோன்றும் செவ்வையில் காதம் நான்கின் – சிந்தா:7 1821/3
கடிப்பிணை காது சேர்த்தி சிகழிகை காதம் நாற – சிந்தா:9 2091/1
காதம் நான்கு அகன்ற பொய்கை கடி நகர் குவளை பூத்து – சிந்தா:12 2544/3

TOP


காதமே (3)

இன மலர் தாரினாய் இரண்டு காதமே – சிந்தா:5 1180/4
பரவை மா நிலம் பன்னிரு காதமே – சிந்தா:5 1196/4
ஊடு போக்கு இனியது அங்கு ஓர் ஐம் காதமே – சிந்தா:5 1207/4

TOP


காதல் (45)

நீங்காத காதல் உடையாய் நினைக்க என்று பின்னும் – சிந்தா:0 16/3
கவ்விய தன் நோக்கினால் கண் விடுத்து காதல் நீர் – சிந்தா:1 180/3
தங்கிய காதல் வெள்ளம் தணப்பு அற பருகும் நாளுள் – சிந்தா:1 199/2
நில தலை திரு_அனாள் தன் நீப்பரும் காதல் கூர – சிந்தா:1 261/1
மறுவில் வெண்குடை மன்னவன் காதல் அம் – சிந்தா:1 357/2
ஆதி காலத்து அந்தணன் காதல் மகன் ஒத்தான் – சிந்தா:1 366/4
கதிர் விரி பூணினாற்கு தந்தை தாய் தாரம் காதல்
மதுர மா மக்கள் சுற்றம் வினவி மற்று இதுவும் சொன்னான் – சிந்தா:3 543/3,4
நலம் புரிந்து அனைய காதல் தேவி தன் நவையை நீங்க – சிந்தா:3 563/3
என்று கூற என்னையே துன்று காதல் தோழனை – சிந்தா:3 578/1
தோடு அலர் தெரியலான் தன் தோழரை கண்டு காதல்
ஊடு அலர்ந்து எழுந்து பொங்க உருவ தார் குழைய புல்லி – சிந்தா:3 582/1,2
காதல் அம் தோழிமார்கள் கரும் கயல் கண்ணினாளை – சிந்தா:3 740/3
மந்திரத்து அரசன் காதல் மாதர் அம் பாவை-தன்னை – சிந்தா:3 836/1
தழுவு காதல் தணப்பு இலர் செல்பவே – சிந்தா:5 1350/3
கள்ளுற மலர்ந்த கோதாய் காதலர் காதல் என்றாள் – சிந்தா:5 1387/4
காதலால் எண் வினையும் கழிப என்றி அ காதல்
ஆதலால் எண் வினையும் கழியா என்றும் அறைதியால் – சிந்தா:6 1420/1,2
பொழிந்து உகு காதல் பூண்டு புல்லுகை விடாது செல்ல – சிந்தா:6 1496/1
நாளினும் பெருகுகின்ற நகை மதி அனைய காதல்
கேள்வனை கனவில் காணாள் கிளர் மணி பூணினாளே – சிந்தா:6 1506/3,4
இ நால்வர் துணைவியரா காதல் மகன் இவனா உடையார் போகி – சிந்தா:6 1548/1
காதல் மாமன் மட மகளே கரும் குழல் மேல் வண்டு இருப்பினும் – சிந்தா:7 1586/1
கலவ மஞ்ஞை அனையாய் கண் காதல் ஒழிகல்லேனால் – சிந்தா:7 1588/4
புல்லும் பேரூர் புகழ் தத்தன் காதல் சின தத்தைக்கும் – சிந்தா:7 1591/2
அன்பு நூலாக இன் சொல் அலர் தொடுத்து அமைந்த காதல்
இன்பம் செய் காம சாந்தின் கைபுனைந்து ஏற்ற மாலை – சிந்தா:7 1596/1,2
காதல் மிக்குழி கற்றவும் கைகொடா – சிந்தா:7 1632/1
கழலின் செந்தாமரை அடிகள் புல்லி தம் காதல் கூர – சிந்தா:7 1648/1
காதலான் காதல் போல அகன்று நீண்டு அலர்ந்த வாள் கண் – சிந்தா:7 1666/1
காதல் நம் சுற்றம் எல்லாம் கை இலங்கு எஃகம் ஏந்தி – சிந்தா:7 1748/3
வந்தித்து இருந்தார் மகிழ்ந்து காதல் மிக-மாதோ – சிந்தா:7 1785/4
பின் அரிய கற்பினவள் பிரீதிமதி காதல்
தன் மகனென் யான் அடிகள் தேவதத்தன் என்பேன் – சிந்தா:7 1792/3,4
காதல் தம் மகனுக்கு உற்ற நவை என கலங்கி வீழ்ந்தார் – சிந்தா:7 1799/3
கழுமிற்று காதல் கதிர் வெள் வளை தோளினாட்கே – சிந்தா:7 1870/4
செங்கோல் மணி நெடும் தேர் செல்வன் காதல் பெரும் தேவி – சிந்தா:7 1882/2
விள்ளா வியன் நெடும் தேர் வேந்தன் காதல் மட மகளே – சிந்தா:7 1887/1
காளை ஆம் பருவம் ஓராள் காதல் மீக்கூர்தலாலே – சிந்தா:8 1912/1
காழ் இன்றி கனிந்த காம கொழும் கனி நுகர்ந்து காதல்
தாழ்கின்ற தாம மார்பன் தையலோடு ஆடி விள்ளான் – சிந்தா:9 2089/2,3
காதல் மகளிரும் மைந்தரும் காணிய – சிந்தா:10 2119/2
பெருமகன் காதல் பாவை பித்திகை பிணையல் மாலை – சிந்தா:10 2177/1
பிள்ளைமை காதல் கூர பிறழ்ந்து பொன் தோடு வீழ – சிந்தா:12 2529/2
சூழ் மணி ஆழி செம்பொன் சூட்டொடு கண்ணி காதல்
தோழர்கட்கு அருளி தொல்லை உழந்தவர் தம்மை தோன்ற – சிந்தா:12 2569/2,3
உடன் உறை பழக்கம் இல்லை ஒழி மதியத்தை காதல்
வடு உடைத்து என்று பின்னும் மாபெரும்தேவி சொன்னாள் – சிந்தா:13 2618/3,4
களி தலை கூட்டம் காதல் மந்தி கண்டு இருந்தது அன்றே – சிந்தா:13 2721/4
காதல் மக்களை கண்டு உவந்து இனிதினில் கழிப்ப – சிந்தா:13 2759/2
காமம் மாசு உண்ட காதல் கதிர் வளை தோளினாரும் – சிந்தா:13 2888/3
காதல் கொண்டு இருந்த காமர் கை விரல் அளிய நீரும் – சிந்தா:13 2948/3
காதல் அம் சேற்றுள் பாய்ந்த மதி எனும் கலங்கல் நீரை – சிந்தா:13 2987/1
காதலான் காதல் என்னும் நிகளத்தால் நெடும் கணாரே – சிந்தா:13 2987/4

TOP


காதலம் (3)

கழி பெரு முகமன் கூறி காதலம் காளை என்றான் – சிந்தா:7 1644/4
காதலம் அல்லம் மேல் நாள் கழிந்த நம் பிறவி தம்முள் – சிந்தா:13 2885/1
காதலம் கழிந்த நாள் இதனின் இப்புறம் – சிந்தா:13 2943/1

TOP


காதலர் (3)

கண் உளார் நும் காதலர் ஒழிக காமம் ஈங்கு என – சிந்தா:1 72/1
கனி படு கிளவியார் தம் காதலர் கவானில் துஞ்சின் – சிந்தா:3 553/3
கள்ளுற மலர்ந்த கோதாய் காதலர் காதல் என்றாள் – சிந்தா:5 1387/4

TOP


காதலன் (7)

காதலன் காதலினால் களித்து ஆய் மலர் – சிந்தா:1 229/1
தாது அவிழ்ந்த மார்ப நின் காதலன் கடல் உளான் – சிந்தா:3 577/2
சென்று காதலன் திரு விரி மரை மலர் அடி மேல் – சிந்தா:12 2380/3
காதலன் அல்லை நீயும் காவல நினக்கு யாமும் – சிந்தா:13 2643/1
காதலன் அடிகள் என்ன கண் கனிந்து உருகி காசு இல் – சிந்தா:13 2644/2
கண்ணினால் குற்றம் கண்டும் காதலன் தெளிப்ப தேறி – சிந்தா:13 2724/1
தோய்ந்த தன் காதலன் பற்ற அற்று சொரிகின்ற மேகலை போல் வீழ்ந்த வாளை – சிந்தா:13 2860/3

TOP


காதலார் (3)

தணிவு இல் காதலார் தாம் கொடு ஏகினார் – சிந்தா:4 986/4
தம் புலன்கள் குன்றி தளர தம் காதலார்
அன்பு உருகு கண் புதைத்து ஆங்கு அகல்வர் நெஞ்சே – சிந்தா:7 1576/3,4
கொண்டு ஓச்சும் காதலார் கூடார் துறந்தார் – சிந்தா:7 1700/2

TOP


காதலார்க்கு (1)

காதலார்க்கு அமிர்து ஈந்த கடல் பவழ கடிகை வாய் – சிந்தா:10 2241/1

TOP


காதலாரும் (1)

ஓம்பி படைத்த பொருளும் உறு காதலாரும்
வேம்பு உற்ற முந்நீர் விழுங்க விரையாது நின்றான் – சிந்தா:3 513/1,2

TOP


காதலாரை (1)

கழல் அவாய் கிடந்த நோன் தாள் காளை தன் காதலாரை
நிழல் அவாய் இறைஞ்சி நீங்கா நெடும் களிற்று எருத்தம் மேல் ஏற்றி – சிந்தா:7 1865/1,2

TOP


காதலால் (9)

கல் சுணம் செய்த தோள் மைந்தர் காதலால்
நல் சுண பட்டு உடை பற்ற நாணினால் – சிந்தா:1 91/1,2
காமமே நுகர்வார் தம் காதலால்
யாமமும் பகலும் அறியாமையால் – சிந்தா:1 135/2,3
காதலால் களிக்கின்றது இ வையமே – சிந்தா:1 159/4
காதலால் காம பூமி கதிர் ஒளி அவரும் ஒத்தார் – சிந்தா:1 189/1
காதலால் கடைகின்றது காமமே – சிந்தா:5 1308/4
காதலால் எண் வினையும் கழிப என்றி அ காதல் – சிந்தா:6 1420/1
காதலால் பதுமுகன் கண்டு கூறினான் – சிந்தா:7 1824/4
பிணித்த காதலால் பின்னி செல்வுழி – சிந்தா:12 2518/3
சொரிந்தன கண் பனி துதித்து காதலால்
அரிந்தது மணி மிடறு அலர் பெய்ம் மாரி தூஉய் – சிந்தா:13 3009/2,3

TOP


காதலாள் (3)

விழுங்கு காதலாள் வேல் கண் பாவை தாய் – சிந்தா:4 987/3
காதலாள் உடலுள் உயிர் கைவிடின் – சிந்தா:7 1631/1
காதலாள் கரிந்து நைய கடியவே கனைந்து கன்றி – சிந்தா:13 2769/1

TOP


காதலாள்-கண் (1)

கழி பெரும் காதலாள்-கண் கழி நலம் பெறுக வையம் – சிந்தா:1 203/3

TOP


காதலான் (7)

காதலான் பெயர் சுமந்த கதிர் மணி ஆழி சேர்த்தி – சிந்தா:1 318/3
கழி பெரும் காதலான் கந்து நாமன் என்று – சிந்தா:1 330/3
நின்னை நீங்கினன் நீங்கலன் காதலான்
இன்னதால் அவன் கூறிற்று என சொன்னாள் – சிந்தா:5 1403/2,3
காதலான் தவத்தின் மிக்கான் கண்ணுறும் நாளை என்றான் – சிந்தா:6 1456/4
நற வெம் கோதையர் நல் நலம் காதலான்
மற வெம் காமத்து வந்துற்ற தீவினை – சிந்தா:7 1633/1,2
காதலான் காதல் போல அகன்று நீண்டு அலர்ந்த வாள் கண் – சிந்தா:7 1666/1
காதலான் காதல் என்னும் நிகளத்தால் நெடும் கணாரே – சிந்தா:13 2987/4

TOP


காதலானும் (1)

தன் அமர் காதலானும் தையலும் மணந்த-போழ்தில் – சிந்தா:1 190/1

TOP


காதலானே (1)

கரை கடல் அனைய தானை காவலன் காதலானே – சிந்தா:7 1693/4

TOP


காதலானை (3)

நெய் கனிந்து இருண்ட ஐம்பால் நெடும் கணாள் காதலானை
ஐ_இரு திங்கள் எல்லை அகப்பட காண்பிர் இப்பால் – சிந்தா:5 1411/1,2
ஊழ்படு காதலானை ஒரு பிடி நுசுப்பினாளே – சிந்தா:6 1452/4
மட்டு அவிழ் கோதை பெற்றாய் மனம் மகிழ் காதலானை
இட்டு இடை நோவ நில்லாது எழுக என ஏந்தல் தோழன் – சிந்தா:9 2058/1,2

TOP


காதலி (4)

கவழம் ஆர் களிறு போன்றான் காதலி கரும்பை ஒத்தாள் – சிந்தா:1 191/2
தான் அமர் காதலி தன்னொடு மா_வலி – சிந்தா:1 222/1
கறங்க ஏகி தன் காதலி ஊடலை – சிந்தா:4 1034/2
கண்டனம் கள்வ மற்று உன் காதலி தன்னை நீர் கீழ் – சிந்தா:7 1623/3

TOP


காதலித்தார் (1)

காதலித்தார் கரும் குவளை கண்ணினார் – சிந்தா:13 2675/4

TOP


காதலித்து (1)

காதலித்து இருப்ப கண்கள் கரிந்து நீர் வர கண்டு அம்ம – சிந்தா:12 2506/2

TOP


காதலிப்பன் (1)

கண்டு நயந்தார் தருவ காதலிப்பன் என்றான் – சிந்தா:9 2012/4

TOP


காதலில் (2)

காணும் காதலில் கண் நெருக்கு உற்றவே – சிந்தா:3 634/4
காதலில் களித்தது உள்ளம் காளையை கொணர்-மின் என்றான் – சிந்தா:5 1262/4

TOP


காதலின் (10)

குமரன் ஆக்கிய காதலின் கூறினாள் – சிந்தா:4 994/4
காதலின் ஒருவர் ஆகி கலந்து உடன் இருந்த-போழ்தின் – சிந்தா:5 1265/2
கலங்க பாய்ந்து உடன் ஆடுநர் காதலின்
இலங்கு பாவை இரு மணம் சேர்த்துவார் – சிந்தா:5 1319/3,4
பருகு காதலின் பாடி ஆடினார் – சிந்தா:7 1765/4
கலுழ தன் கையால் தீண்டி காதலின் களித்து நோக்கி – சிந்தா:8 1926/2
பெண் நலம் காதலின் பேயும் ஆயினான் – சிந்தா:9 2010/4
கடல் படை மன்னர் தம்மை காதலின் விடுத்து காமன் – சிந்தா:12 2597/1
காதலின் காணலுற்ற இடம் எலாம் காண்-மின் என்றான் – சிந்தா:13 2713/3
கண்டனன் கலந்த உள்ளம் காதலின் ஒருவர் ஆனார் – சிந்தா:13 2837/4
காதலின் கணம் தொழ காவல் மன்னனே – சிந்தா:13 3059/4

TOP


காதலினால் (2)

காதலன் காதலினால் களித்து ஆய் மலர் – சிந்தா:1 229/1
தங்கள் காதலினால் தகை பாடினார் – சிந்தா:5 1337/4

TOP


காதலும் (4)

கவனம் கொள் புரவி கொட்பின் காதலும் கரந்து வைத்தான் – சிந்தா:3 540/2
காதலும் களிப்பும் என்னும் கவடு விட்டு அவலம் பூத்து – சிந்தா:5 1389/3
காதலும் களிப்பும் மிக்கு கங்குலும் பகலும் விள்ளார் – சிந்தா:6 1494/3
நிழலின் நீப்பரும் காதலும் நீத்தியோ – சிந்தா:6 1511/4

TOP


காதலொடு (1)

அளித்த காதலொடு ஆடும் என் ஆர் உயிர் – சிந்தா:5 1367/3

TOP


காதன்மை (1)

காதன்மை கண்ணுளே அடக்கி கண் எனும் – சிந்தா:6 1485/1

TOP


காதி (7)

காதி வேல் மன்னர் தங்கள் கண் என வைக்கப்பட்ட – சிந்தா:1 233/1
காதி வேல் வல கட்டியங்காரனும் – சிந்தா:1 240/1
மோழலம் பன்றியோடு முளவுமா காதி அட்ட – சிந்தா:5 1233/2
கனி கவர் கணனும் ஏத்த காதி கண் அரிந்த காசு இல் – சிந்தா:5 1240/2
காதி கண் அரிந்து வென்ற உலகு உணர் கடவுள் காலத்து – சிந்தா:13 2713/1
காதி போர் மன்னர் வீழ கணை எரி சிதறி வெய்யோன் – சிந்தா:13 3082/1
பால் அனைய சிந்தை சுடர படர் செய் காதி
நாலும் உடனே அரிந்து நான்மை வரம்பு ஆகி – சிந்தா:13 3092/1,2

TOP


காதில் (7)

ஊசல் பாய்ந்து ஆடி காதில் குண்டலம் இலங்க நின்றாள் – சிந்தா:3 550/3
கண்டவன் கண்ணின் நோக்க நடுங்கி தன் காதில் தாழ்ந்த – சிந்தா:7 1570/1
காண்தகு காதில் தாழ்ந்த குண்டலம் குவளை பைம் தார் – சிந்தா:7 1722/3
அலங்கலும் குழலும் தாழ அரு மணி குழை ஓர் காதில்
கலந்து ஒளி கான்று நின்று கதிர்விடு திருவில் வீச – சிந்தா:9 2060/2,3
ஏந்து எழில் ஆகம் சாந்தின் இடு கொடி எழுதி காதில்
காய்ந்து எரி செம்பொன் தோடும் கன மணி குழையும் மின்ன – சிந்தா:10 2181/1,2
ஒத்து ஒளிர் குழைகள் காதில் நான்று பொன் ஊசல் ஆட – சிந்தா:12 2493/2
விழி கண் மகர குண்டலமும் தோடும் காதில் மிளர்ந்தனவே – சிந்தா:13 2696/4

TOP


காதிற்கு (1)

எரி நிற குழை ஓர் காதிற்கு இருள் அற சுடர வைத்தான் – சிந்தா:3 696/4

TOP


காதின் (3)

காதின் ஒளிர்ந்து இலங்க காமர் நுதல் வியர்ப்ப – சிந்தா:3 731/2
குழை முற்று காதின் மணி கொம்பொடு நாய்கன் ஈந்தான் – சிந்தா:4 1064/4
குழை பொலிந்து இலங்கு காதின் கொற்றவன் இருந்த பின்றை – சிந்தா:12 2416/2

TOP


காதினுள் (1)

துளங்கு மஞ்சிகை துளை சிறு காதினுள் துளங்க – சிந்தா:12 2388/2

TOP


காது (6)

கண் இடம் கொண்ட மார்பில் தடாயின காது வெள் வேல் – சிந்தா:1 284/2
காது சேர்ந்த கடி பிணை கையது – சிந்தா:5 1323/1
கடிப்பிணை காது சேர்த்தி சிகழிகை காதம் நாற – சிந்தா:9 2091/1
காது அணிந்த பொன் தோடும் குண்டலமும் நக நகா – சிந்தா:10 2241/3
காது ஆர் குழையும் கடல் சங்கமும் குங்குமமும் – சிந்தா:11 2349/1
காது அணிந்த தோடு ஒருபால் மின்னு வீச கதிர் மின்னு குழை ஒருபால் திருவில் வீச – சிந்தா:13 3136/1

TOP


காதும் (2)

செயிர் மகர குண்டலமும் திளைப்பு ஆனா வார் காதும்
வயிரவில் முகம் சூடி வண்ணம் வீற்று இருந்தனவே – சிந்தா:1 168/3,4
கரும் குழலும் செ வாயும் கண் மலரும் காதும்
அரும்பு ஒழுகு பூண் முலையும் ஆருயிர்க்கே கூற்றம் – சிந்தா:8 1969/1,2

TOP


காதுற (1)

கண்டு கோல் நிறைய வாங்கி காதுற மறிதலோடும் – சிந்தா:10 2192/3

TOP


காந்த (1)

நீர் செய் காந்த மணி கூந்தளம் பாவை நீண்டு அழகிய – சிந்தா:7 1671/1

TOP


காந்தம் (1)

கோத்து நீர் பிலிற்றும் காந்தம் குங்கும வைர பொன் கோய் – சிந்தா:8 1906/2

TOP


காந்தர்வதத்தை (1)

காசு இல் யாழ் கணம் கொள் தெய்வ காந்தர்வதத்தை என்பாள் – சிந்தா:3 550/4

TOP


காந்தருவதத்தை (1)

கண்ணார் கழி வனப்பில் காந்தருவதத்தை என்று – சிந்தா:13 2956/2

TOP


காந்தள் (12)

கை நாகம் துஞ்சும் கமழ் காந்தள் அம் சாரல் போகி – சிந்தா:0 17/2
கை மலர் காந்தள் வேலி கண மலை அரையன் மங்கை – சிந்தா:1 208/1
அஞ்சி வருத்து நுசுப்பினாள் வளை கை உடைத்து மணி காந்தள்
அஞ்ச சிவந்த மெல் விரல் சூழ் அரும் பொன் ஆழி அகற்றினாள் – சிந்தா:1 351/3,4
சேல் அடு கண்ணி காந்தள் திரு மணி துடுப்பு முன் கை – சிந்தா:1 354/3
வால் அரக்கு எறிந்த காந்தள் மணி அரும்பு அனைய ஆகி – சிந்தா:3 663/1
கை மலர்ந்து அனைய காந்தள் கடி மலர் நாறு கானம் – சிந்தா:5 1214/1
தக்கார் போல் கைம்மறித்த காந்தள் அந்தோ தகாது எனவே – சிந்தா:5 1227/3
அரவு பைத்து ஆவித்து அன்ன அம் காந்தள் அவிழ்ந்து அலர்ந்தன – சிந்தா:7 1651/2
துணை மலர் காந்தள் ஊழ்த்து சொரிவ போல் தோன்றி முன்கை – சிந்தா:7 1742/3
காந்தள் அம் கடி மலர் கண்ணி நெற்றியர் – சிந்தா:7 1848/1
காந்தள் அம் முகிழ் விரல் கையினால் பிடித்து – சிந்தா:8 1992/3
குழிய பெரிய கோல் முன்கை மணி ஆர் காந்தள் குவி விரல் மேல் – சிந்தா:13 2696/1

TOP


காந்தா (1)

காந்தா நின்ற கற்பகம் அன்னீர் வர பெற்றேன் – சிந்தா:4 1055/3

TOP


காந்தார (1)

கள் அவிழ் கைதை வேலி காசு இல் காந்தார நாட்டு – சிந்தா:3 546/2

TOP


காந்தி (1)

காந்தி வண்டு உணும் கற்பக கோதையே – சிந்தா:7 1714/4

TOP


காந்திய (2)

காந்திய மணியொடு வயிரம் பொன் கலந்து – சிந்தா:5 1181/1
காந்திய கற்பக கானம் ஆயினான் – சிந்தா:13 2997/3

TOP


காப்ப (8)

சிலம்பு இரங்கி போற்று இசைப்ப திருவில் கை போய் மெய் காப்ப
இலங்கு பொன் கிண்கிணியும் கலையும் ஓங்க எறி வேல் கண் – சிந்தா:1 340/1,2
நெருங்கிய மணி வில் காப்ப நீண்டு உலாய் பிறழ்வ செம் கேழ் – சிந்தா:3 626/3
கட்டளை புரவி சூழ்ந்து கால் புடை காப்ப ஏவி – சிந்தா:3 767/3
கோன் புறம் காப்ப சேறல் குணம் என கூறினாரே – சிந்தா:4 1090/4
சேட்டு இளம் செம் கயல் காப்ப செய்து வில் – சிந்தா:5 1223/1
வச்சிர வண்ணன் காப்ப வாழியர் ஊழி என்னா – சிந்தா:12 2494/2
உடை திரை பரவை அன்ன ஒளிறு வேல் மறவர் காப்ப
கொடி நிரை கோயில் புக்கார் குங்கும கொடி அனாரே – சிந்தா:13 2650/3,4
மங்கையர்கள் காப்ப மகிழ்ந்தாளை நீ மகிழ்ந்து – சிந்தா:13 2962/2

TOP


காப்பரேல் (1)

காப்பரேல் காவலனார் காவாரோ இன்று என்பார் – சிந்தா:13 2965/4

TOP


காப்பல் (1)

பொன் எலாம் விளைந்து பூமி பொலிய யான் காப்பல் என்றான் – சிந்தா:1 259/4

TOP


காப்பவர் (1)

கவ்வையும் கடும் புனல் ஒலியும் காப்பவர்
செவ்வன் நூறு_ஆயிரம் சிலைக்கும் பம்பையும் – சிந்தா:1 42/1,2

TOP


காப்பாளாமே (1)

இ நீரர் ஆய் உயர்வர் ஏந்து பூம் தாமரையாள் காப்பாளாமே – சிந்தா:13 3143/4

TOP


காப்பான் (1)

கை சிலை கணையோடு ஏந்தி காமன் இ கடையை காப்பான் – சிந்தா:9 2090/4

TOP


காப்பிய (1)

கருதுவது ஆங்கு ஒன்று உண்டோ காப்பிய கவிகள் காம – சிந்தா:7 1585/3

TOP


காப்பின் (2)

கழுவினீர் பொதிந்து சிக்க கதிர் ஒளி மறைய காப்பின்
தழுவினீர் உலகம் எல்லாம் தாமரை உறையும் செய்யாள் – சிந்தா:8 1890/2,3
பாடு வண்டொடு பறவையும் நடுக்குறும் காப்பின்
மாட மா மணி சிவிகையின் மயில் என இழிந்தார் – சிந்தா:12 2379/2,3

TOP


காப்பின (1)

கிடுகு உடை காப்பின கிளர் பொன் பீடிகை – சிந்தா:10 2213/2

TOP


காப்பு (6)

கள் செய் மலர் மார்பன் உறு காப்பு இகழ்தல் இன்றி – சிந்தா:3 847/3
கட்டமை நீதி தன் மேல் காப்பு அமைந்து இவர்கள் நிற்ப – சிந்தா:4 1145/2
துணிவு உடை காப்பு கட்டி சுற்றுபு தொழுது காத்தார் – சிந்தா:5 1344/4
அரிதால் உயிர் காப்பு அமரீர் அருளீர் – சிந்தா:5 1377/4
தலை வைத்த காப்பு விஞ்சை கொண்ட பின் தாமம் சூழ்ந்து – சிந்தா:7 1881/3
காப்பு உடை வள நகர் காளை எய்தினான் – சிந்தா:9 2011/4

TOP


காப்பும் (1)

உற்ற அடிசில் மஞ்சனத்தை உள்ளுறுத்த காப்பும்
பொற்பு உடைய ஆக என போற்றி அடி வீழ்ந்தேன் – சிந்தா:7 1873/3,4

TOP


காம்பிலி (3)

கத களி ஒளிறு வை வேல் காம்பிலி காவல் மன்னன் – சிந்தா:3 611/3
கார் மதம் கடந்த வண் கை காம்பிலி காவல் மன்னன் – சிந்தா:10 2183/2
கடல் மருள் சேனை சிந்த காம்பிலி மன்னன் வீழ்ந்தான் – சிந்தா:10 2256/4

TOP


காம்பிலிக்கு (1)

காம்பிலிக்கு இறைவன் ஊர்ந்த களிற்றொடு மலைந்தது அன்றே – சிந்தா:10 2253/4

TOP


காம்பின் (2)

காம்பின் மென் தோள் கவின் வளர வைகல் கலப்பு என்பவே – சிந்தா:7 1656/4
பட்ட வான் பவள காம்பின் குடை நிழல் பருதி ஒத்தான் – சிந்தா:12 2523/4

TOP


காம்பு (11)

காம்பு பொன் செய்த பிச்சம் கதிர் மணி குடையொடு ஏந்தி – சிந்தா:3 561/1
காம்பு ஏர் தோளி நடுங்கி கரை சேர்பவளை காண்-மின் – சிந்தா:4 924/4
காம்பு ஏர் பணை தோளி மென் பறவை கண்படுப்பித்து – சிந்தா:4 1040/2
கண்ணார் கதிர் மென் முலை காம்பு அடும் மென் தோள் – சிந்தா:4 1065/1
பொன் அணி காம்பு செய்த பொழி கதிர் திங்கள் போலும் – சிந்தா:5 1170/1
காம்பு அழி பிச்சம் ஆக கணி எடுத்து உரைப்ப கல்லென் – சிந்தா:5 1280/3
களித்த கண் இணை காம்பு என வீங்கு தோள் – சிந்தா:5 1330/1
காம்பு அடு காட்டு தீயின் கனன்று உடன் எழுக என்றேன் – சிந்தா:7 1738/4
பகை கொண்டார் போல் சுமாஅய் கண்பின் பரூஉ காம்பு அனைய கணை கால் சூழ்ந்து – சிந்தா:13 2694/3
காம்பு ஏர் தோளார் களிறு ஈன்றார் கடைகள்-தோறும் கடி முரசம் – சிந்தா:13 2702/2
காம்பு ஆர் நடு இருள் கண் காடே போல் ஆயிற்றே – சிந்தா:13 2980/4

TOP


காம்பே (1)

வாடாத காம்பே போல் கணைக்கால் இன் வனப்பினவே – சிந்தா:1 176/4

TOP


காம்பொடு (1)

திருவ மா மணி காம்பொடு திரள் வடம் திளைக்கும் – சிந்தா:11 2368/1

TOP


காம (43)

நஞ்சு உற்ற காம நனி நாகரில் துய்த்தவாறும் – சிந்தா:0 11/4
துப்பு உறழ் தொண்டை செ வாய் தோழியர் காம தூதின் – சிந்தா:1 107/1
உப்பு அமை காம துப்பின் அவர் இடம் உரைத்தும் அன்றே – சிந்தா:1 107/4
கன்று காமம் வெஃகிய காமர் காம பூமியே – சிந்தா:1 148/4
செவ்விதில் தெளித்து ஆனா காம பூ சிதறினான் – சிந்தா:1 180/4
காதலால் காம பூமி கதிர் ஒளி அவரும் ஒத்தார் – சிந்தா:1 189/1
கட்டு அழல் காம தீயில் கன்னியை கலக்கினானும் – சிந்தா:1 253/2
அட்ட அரக்கு அனைய செ வாய் அணி நலம் கருகி காம
கட்டு அழல் எறிப்ப நின்றார் கை வளை கழல நின்றார் – சிந்தா:2 468/3,4
மெய் உருகி கண் உருகி நெஞ்சு உருகி காம வெயில் வெண்ணெய் பாவை போல் மெலிகின்றாரே – சிந்தா:3 682/4
பிறன் நலம் அரற்ற கேட்டும் பீடினால் கனிந்த காம
நறு மலர் அணிந்த மாலை நாற்றக்கு ஓர் நான்கு காதம் – சிந்தா:3 688/1,2
கல் சேர் பூண் கொள் கதிர் முலையாய் காம தீயால் வெந்தவர் போல் – சிந்தா:3 719/1
காம குழவி வளர்ப்ப கணவன் புனலுள் நீங்கி – சிந்தா:4 921/3
உள்ளு காற்றா உழலும் காம கலனும் காண்-மின் – சிந்தா:4 929/4
இவறினார் காம வெள்ளத்து ஏத்து அரும் தன்மையாரே – சிந்தா:4 966/4
கத களி வேலினான் கண்டு காம நீர் – சிந்தா:4 1014/3
தரிக்கிலாள் காம செம் தீ தலை கொள சாம்பினாளே – சிந்தா:5 1259/4
கலந்தனன் காம மாலை கலையினது இயல்பில் சூட்ட – சிந்தா:5 1357/3
கண் கனிந்து இனிய காம செவ்வியுள் காளை நீங்க – சிந்தா:5 1398/1
பணிவரும் பகுதி அன்ன முகமும் என்று அயர்ந்து காம
பிணி எழுந்து அவலிக்கின்ற பேதை நீ கேள் இது என்றான் – சிந்தா:7 1582/3,4
கருதுவது ஆங்கு ஒன்று உண்டோ காப்பிய கவிகள் காம
எரி எழ விகற்பித்திட்டார் இறைச்சிப்போர் இதனை என்றான் – சிந்தா:7 1585/3,4
இன்பம் செய் காம சாந்தின் கைபுனைந்து ஏற்ற மாலை – சிந்தா:7 1596/2
ஏக இன்ப காம கவறாடல் இயைவது அன்றேல் – சிந்தா:7 1657/3
கற்பக மரத்தை புல்லி கைவிடாது ஒழிந்து காம
துப்புரவு உமிழும் காமவல்லியின் தோற்றம் ஒத்தாள் – சிந்தா:7 1691/3,4
தஞ்சம் வழங்கி தலைக்கொண்டது காம வெம் தீ – சிந்தா:8 1964/4
காம கடு நோய் கனல் சூழ்ந்து உடம்பு என்னும் மற்று இ – சிந்தா:8 1966/1
துன்னரும் களி கொள் காம கொழும் கனி சுவைத்து விள்ளான் – சிந்தா:8 1985/4
எழில் பொலி மாதர்க்கு ஏந்த இனிதினின் நுகர்ந்து காம
கொழித்து இரை கடலுள் மூழ்கி கோதை கண் துயின்ற அன்றே – சிந்தா:8 1986/3,4
கட்டு அழல் செய் காம கடலை கடையலுற்றான் – சிந்தா:9 2030/4
காழ் இன்றி கனிந்த காம கொழும் கனி நுகர்ந்து காதல் – சிந்தா:9 2089/2
காம நீர் காமவல்லி கவின் கொண்டு வளர்ந்ததே போல் – சிந்தா:12 2475/3
குரிசில் மா மேகம் பெய்த கொழும் புயல் காம மாரி – சிந்தா:12 2476/2
கடி நல் மலர் பள்ளி களிப்ப காம கடல் ஆழ்ந்தான் – சிந்தா:12 2503/4
வித்திய வேங்கை வீயும் விழு பொனும் விளங்க காம
தொத்து நின்று எரிந்து கண்டார் கண் சுட சுடர்ந்து நின்றார் – சிந்தா:12 2539/2,3
மதம் கமழ் கோதை அல்குல் மனா கிடந்து இமைத்து காம
பதம் பல பார்க்கும் சாயல் பாவை மற்று அநங்க மாலை – சிந்தா:12 2584/2,3
கிளை நரம்பு இசையும் கூத்தும் கேழ்த்து எழுந்து ஈன்ற காம
விளை பயன் இனிதின் துய்த்து வீணை வேந்து உறையும் மாதோ – சிந்தா:12 2598/3,4
செம்மையின் கனிந்த காம தூது விட்டு ஓத முத்தம் – சிந்தா:13 2718/3
வேட்கைமை என்னும் நாவின் காம வெம் தேறல் மாந்தி – சிந்தா:13 2729/1
தொல் நலம் பருகி காம தொங்கலால் பிணிக்கப்பட்டார் – சிந்தா:13 2840/4
வாளி வில் தட கை மைந்தன் வாய்விட்டு புலம்பி காம
நாளினும் நஞ்சு துய்த்தேன் நச்சு அறை ஆக நன் பொன் – சிந்தா:13 2882/2,3
வீ வினை இன்றி காம முலை உண்டு வளர்ந்து வீங்கி – சிந்தா:13 3098/2
கண் கனிய நாடகம் கண்டு அமரர் காம கொழுந்து ஈன்று தம் தவம் தாம் மகிழ்ந்தார் அன்றே – சிந்தா:13 3138/4
கலவி தூது ஆகிய காம கை காய்த்தி – சிந்தா:13 3140/2
திருவின் திகழ் காம தேன் பருகி தேவர் – சிந்தா:13 3141/3

TOP


காமத்தால் (1)

காமத்தால் கெழுமினார்க்கு காமனில் பிரிக்கல் ஆமே – சிந்தா:3 754/4

TOP


காமத்தில் (2)

களி கொள் காமத்தில் கையறவு எய்தி தன் – சிந்தா:4 1001/3
கண்களை இடுக கோட்டி காமத்தில் செயிர்த்து நோக்கி – சிந்தா:9 2086/2

TOP


காமத்தின் (2)

கலை உணர் மகளிர் நெஞ்சில் காமத்தின் கனிந்த ஊடல் – சிந்தா:7 1625/1
கலவி ஆகிய காமத்தின் பயன் – சிந்தா:13 3123/1

TOP


காமத்து (5)

ஒளி கவின் கொண்ட காமத்து ஊழுறு கனியை ஒத்தாள் – சிந்தா:1 192/3
கன்னிமை கனிந்து முற்றி காமுற கமழும் காமத்து
இன் நறும் கனியை துய்ப்பான் ஏந்தலே பிறர்கள் இல்லை – சிந்தா:5 1260/1,2
எரி தலை கொண்ட காமத்து இன்பம் நீர் புள்ளி அற்றால் – சிந்தா:6 1536/1
மற வெம் காமத்து வந்துற்ற தீவினை – சிந்தா:7 1633/2
துள்ளுபு செலீஇய தோற்றம் தொடு கழல் காமன் காமத்து
உள் உயிர் அறிய பெண்ணாய் பிறந்தது ஓர் தோற்றம் ஒத்தார் – சிந்தா:12 2529/3,4

TOP


காமதிலகன் (1)

பொருவிற்று ஆம் நம்பி காமதிலகன் என்று இருந்த-போழ்தில் – சிந்தா:9 2070/3

TOP


காமநோய் (1)

காமர் பேதை தன் கண்தரு காமநோய்
யாமத்து எல்லை ஓர் யாண்டு ஒத்து இறந்ததே – சிந்தா:5 1315/3,4

TOP


காமம் (40)

கல்லார் மணி பூண் அவன் காமம் கனைந்து கன்றி – சிந்தா:0 9/1
கண் உளார் நும் காதலர் ஒழிக காமம் ஈங்கு என – சிந்தா:1 72/1
உள்ளு காமம் உள் சுட வேந்தன் ஆங்கு உறைவது ஓர் – சிந்தா:1 146/3
கன்று காமம் வெஃகிய காமர் காம பூமியே – சிந்தா:1 148/4
இடுவதே அன்றி பின்னும் இழுக்கு உடைத்து அம்ம காமம்
நடுவு நின்று உலகம் ஓம்பல் நல்லதே போலும் என்றான் – சிந்தா:1 211/3,4
கரும்பு ஆர் தோள் முத்தம் கழன்று செ வாய் விளர்த்து கண் பசலை பூத்த காமம்
விரும்பு ஆர் முலை கண் கரிந்து திங்கள் வெண் கதிர்கள் பெய்து இருந்த பொன் செப்பே போல் – சிந்தா:1 231/1,2
கோது இயல் காமம் என்னும் மதுவினில் குளித்த ஞான்றே – சிந்தா:1 233/3
கலக்கி இன் காமம் பொங்க கடைந்திடுகின்ற காளை – சிந்தா:3 711/3
வீங்கிய காமம் வென்றார் விளைத்த இன்பத்தோடு ஒப்பாள் – சிந்தா:3 712/4
காமம் சூடிய கண் ஒளிர் சுண்ணமே – சிந்தா:4 875/4
எண் இல் காமம் எரிப்பினும் மேல் செலா – சிந்தா:4 998/3
அள் உற அளிந்த காமம் அகமுற பிணித்ததேனும் – சிந்தா:5 1387/2
கனி கொள் காமம் கலந்து உயிர் ஒன்றலின் – சிந்தா:6 1510/1
அளைவது காமம் அடு நறவு நெய் ஒழுகும் ஊனும் பின்னா – சிந்தா:6 1551/1
கன்னிய மகளிர் நெஞ்சில் காமம் போல் கரக்க என்றான் – சிந்தா:7 1861/4
களி கயல் மழை கணார் காமம் காழ் கொளீஇ – சிந்தா:8 1941/2
நிறை யாதும் இல்லை நெருப்பின் சுடும் காமம் உண்டேல் – சிந்தா:8 1963/1
குறையா நிறையின் ஒரு குன்றியும் காமம் இல்லை – சிந்தா:8 1963/2
அறைவாய் கடல் போல் அகன் காமம் அலைப்ப நின்றாள் – சிந்தா:8 1963/4
காமம் இங்கு உடையேன் காளை சீவகன் அகலம் சேர்த்தின் – சிந்தா:9 2057/2
ஒழிக இ காமம் ஓர் ஊர் இரண்டு அஃகம் ஆயிற்று என்று ஆங்கு – சிந்தா:9 2087/3
கை படு பொருள் இலாதான் காமம் போல் காளை மீண்டான் – சிந்தா:10 2259/4
கைசெய்து கமழும் நூறும் காழ்க்கும் வெள் இலையும் காமம்
எய்த நன்கு உணர்ந்த நீரார் இன் முக வாசம் ஊட்டி – சிந்தா:12 2474/1,2
தவிர் வெய்ய காமம் தாங்கி தட முலை கால்கள் சாய – சிந்தா:12 2542/2
காசு இல் காமம் செப்பி கண்ணினால் இரப்பார் – சிந்தா:12 2549/4
மன்னர் மன்ன மதி தோய் குடையாய் மகளிர் காமம் மறைத்து ஒழிதியோ – சிந்தா:12 2588/4
கைத்து எடுத்தலின் காமம் தாழ்ந்ததே – சிந்தா:13 2683/4
என்பொடு மிடைந்த காமம் இழிபொடு வெறுத்து நின்றான் – சிந்தா:13 2725/3
அள்ளிக்கொண்டு உண்ண காமம் கனிவித்தார் பனிவில் தாழ்ந்த – சிந்தா:13 2732/3
காமம் பை பய கழிய தம் கடை பிடி சுருங்கி – சிந்தா:13 2760/1
காய்த்தியிட்டு உள்ளம் வெம்பி கடைந்திடுகின்ற காமம்
நீத்து நீர் கடலை நீந்தும் புணை என விடுத்தல் செல்லார் – சிந்தா:13 2804/3,4
பொய் கொலை களவு காமம் அவா இருள் புகாது போற்றி – சிந்தா:13 2824/3
கொதி நுனை காமன் அம்பு கொப்புளித்து உமிழ்ந்து காமம்
மது நிறை பெய்து விம்மும் மணி குடம் இரண்டு போல – சிந்தா:13 2838/1,2
நடுக்கு உடைய காமம் விடுத்திடுதல் நன்றே – சிந்தா:13 2871/4
காமம் உடையார் கறுவொடு ஆர்வம் உடையாரும் – சிந்தா:13 2874/1
ஒப்பு உடை காமம் தன்னை உவர்ப்பினோடு ஒழித்து பாவம் – சிந்தா:13 2881/2
காமம் மாசு உண்ட காதல் கதிர் வளை தோளினாரும் – சிந்தா:13 2888/3
காமம் சாய்த்து அடர்த்து வென்ற காஞ்சன குன்றம் அன்னான் – சிந்தா:13 2988/4
இலங்கு கொம்பு அனார் காமம் என்னும் பேர் – சிந்தா:13 3130/1
எழுது ஆர் மணி குவளை கண் வலையுள் பட்டு இமையார்கள் காமம் அறு சுழியுள் ஆழ்ந்து – சிந்தா:13 3137/3

TOP


காமமும் (2)

அழகன் சொல்லும் அணி செய் கோதை காமமும் கண்டும் கேட்டும் – சிந்தா:7 1593/2
கடு மணி கயல் கண் நல்லார் காமமும் பொருளும் சிந்தித்து – சிந்தா:13 2878/3

TOP


காமமே (4)

காமமே நுகர்வார் தம் காதலால் – சிந்தா:1 135/2
காமமே கன்றி நின்ற கழுதை கண்டு அருளினாலே – சிந்தா:1 210/1
காதலால் கடைகின்றது காமமே – சிந்தா:5 1308/4
கலை வலார் நெஞ்சில் காமமே போன்றும் கடவுளர் வெகுளியே போன்றும் – சிந்தா:10 2107/3

TOP


காமர் (41)

கரும் கலம் தோய்வு இலா காமர் பூம் துறை – சிந்தா:1 97/2
கட்டு உடை காவலின் காமர் கன்னியே – சிந்தா:1 98/4
கன்று காமம் வெஃகிய காமர் காம பூமியே – சிந்தா:1 148/4
காய்த்து நின்று கண் தெறூஉம் காமர் வல்லி மாதரார் – சிந்தா:1 154/2
கறை பன்னீர் ஆண்டு உடன் விடும்-மின் காமர் சாலை தளி நிறும்-மின் – சிந்தா:1 306/1
கனி வளர் கிளவி காமர் சிறு நுதல் புருவம் காமன் – சிந்தா:2 486/1
காமர் களிறும் பிடியும் கன்றும் கலை மானும் – சிந்தா:3 596/1
காசு அறு குவளை காமர் அக இதழ் பயில மட்டித்து – சிந்தா:3 622/3
கால் பொர கரிந்த காமர் பங்கய பழனம் ஒத்தார் – சிந்தா:3 663/4
காதின் ஒளிர்ந்து இலங்க காமர் நுதல் வியர்ப்ப – சிந்தா:3 731/2
காய்ந்து தம் புரவி காமர் குளம்பினால் களிற்றின் ஓடை – சிந்தா:3 787/3
கடுகிய வண்ணம் மாவின் தார் ஒலி காமர் பொன் தேர் – சிந்தா:3 794/3
கரு மணி அழுத்திய காமர் செம் கதிர் – சிந்தா:3 822/1
கலந்து எழு திரை நுண் ஆடை கடி கய மடந்தை காமர்
இலங்கு பொன் கலாபத்து அல்குல் இரு கரை பரப்பும் ஆக – சிந்தா:4 964/1,2
கடி கமழ் பூம் சிகை காமர் மல்லிகை – சிந்தா:4 1011/1
கன்னியர் தூதொடு காமர் பைங்கிளி – சிந்தா:4 1022/2
கரும் கடல் துளுப்பிட்டு ஆங்கு கல் என கலங்கி காமர்
அரும் கடி அரண மூதூர் ஆகுலம் மயங்கிற்று அன்றே – சிந்தா:4 1112/3,4
கறவை காண் கன்றின் வெஃகி கண்டு அடி பணிந்து காமர்
நறவு அயா உயிர்க்கும் மாலை நாற்றிய இடத்துள் ஏற்றி – சிந்தா:4 1125/1,2
கண்ணொடு புருவம் கை கால் கலை அல்குல் நுசுப்பு காமர்
ஒள்_நுதல் கொண்ட ஆடல் தொட்டிமை உருவம் நோக்கி – சிந்தா:5 1255/2,3
காமர் பேதை தன் கண்தரு காமநோய் – சிந்தா:5 1315/3
கலை வளர் கிளவியார்-தம் காமர் மென் சேக்கை நீங்கி – சிந்தா:6 1432/1
கரும்பு அணி வள வயல் காமர் தாமரை – சிந்தா:6 1442/1
காட்சிக்கு இன் பொய்கை காமர் நலன் உண்டு – சிந்தா:7 1634/3
கண்ணியும் பசும்பொன் நாணும் கதிர் முலை புடைப்ப காமர்
அண்ணல் அம் குமரன் தன்னொடு ஆய்_இழை ஆடினாளே – சிந்தா:7 1689/3,4
கண் மனம் கவற்றிய காமர் தொண்டை வாய் – சிந்தா:7 1702/2
கதுப்பின் நானமும் காமர் கலங்களும் – சிந்தா:7 1712/3
நலம் கனிந்து உருகி நின்றாள் நாம வேல் காமர் கண்ணாள் – சிந்தா:9 2060/4
கனை இருள் கனவில் கண்டேன் காமர் பூம் பொய்கை வற்ற – சிந்தா:9 2075/3
காற்றினால் புடைக்கப்பட்டு கடல் உடைந்து ஓட காமர்
ஏற்று இளம் சுறாக்கள் எங்கும் கிடந்தவை போல ஒத்தார் – சிந்தா:10 2267/3,4
கவி மதம் கடந்து காமர் வனப்பு வீற்று இருந்த கண்ணார் – சிந்தா:10 2292/1
கடவுளர் இடனும் காசு இல் கணி பெறு நிலனும் காமர்
தட வளர் முழங்கும் செம் தீ நான்மறையாளர் தங்கள் – சிந்தா:11 2373/1,2
கரும்பே தேனே அமிர்தே காமர் மணி யாழே – சிந்தா:12 2453/1
கண்ணினால் இன்று கண்டாம் கூற்றினை காமர் செ வாய் – சிந்தா:12 2458/1
காய்ந்த வாள் கலப்ப தேய்த்து பூ நிறீஇ காமர் பொன் ஞாண் – சிந்தா:12 2496/2
கனியார் மொழியாட்கும் மயிற்கும் காமர் பதி நல்கி – சிந்தா:13 2603/3
கான் சேர் கவின் என்னும் காமர் மலர் வாட – சிந்தா:13 2797/3
கலங்காது உயர்ந்த அதிசயங்கள் மூன்றும் காமர் நூல் மூன்றும் – சிந்தா:13 2813/3
காவலர் அகலம் என்னும் கழனியுள் உழுது காமர்
மா வலம் விளைத்த கோட்டு மழ களிற்று அரசன் அன்னான் – சிந்தா:13 2917/1,2
காதல் கொண்டு இருந்த காமர் கை விரல் அளிய நீரும் – சிந்தா:13 2948/3
கடி மலர் நிறைந்து பூத்த கற்பக கொம்பும் காமர்
வடி மலர் மலர்ந்த காமவல்லியும் தம்மை தாமே – சிந்தா:13 2992/1,2
கயல் இனம் உகளி பாய முல்லை அம் பொதும்பில் காமர்
புயல் இனம் மொக்குள் வன்கண் குறு முயல் புலம்பி குன்றத்து – சிந்தா:13 3042/1,2

TOP


காமரு (13)

கங்கையின் சுழியில் பட்ட காமரு பிணையின் மாழ்கி – சிந்தா:4 1096/1
கறை முற்றிய காமரு வேலவனே – சிந்தா:5 1190/4
காளை நீ கடந்து செல்லும் காமரு கவின் கொள் நாடே – சிந்தா:5 1198/4
கரும் சிறை பறவை ஊர்தி காமரு காளை-தான்-கொல் – சிந்தா:5 1261/1
கற்று அடிப்படுத்த விஞ்சை காமரு காமன் அன்னான் – சிந்தா:5 1285/4
கடை கந்து அன்ன தன் காமரு வீங்கு தோள் – சிந்தா:5 1312/1
கல் செய் தோளவன் காமரு பேர் உணர்வு – சிந்தா:5 1329/3
காமரு பெடை தழீஇ அன்னம் கண்படும் – சிந்தா:7 1615/3
கருகி வாடிய காமரு கோதை தன் – சிந்தா:7 1629/2
கட்டில் ஏறிய காமரு காளையும் – சிந்தா:8 1981/1
காமரு முகத்தில் பூத்த கரு மழை தடம் கண் தம்மால் – சிந்தா:10 2133/2
காமரு காமவல்லி கொடி கவின் கொண்டு பூத்து – சிந்தா:12 2442/3
காமரு கணையம் ஆக கண்ணிகள் ஒழுகவிட்டும் – சிந்தா:13 2656/3

TOP


காமவல்லி (12)

எரி மணி பளிக்கு மாடத்து எழுந்தது ஓர் காமவல்லி
அரு மணி கொடி-கொல் மின்-கொல் அமரர் கோன் எழுதி வைத்த – சிந்தா:3 549/1,2
கண்டு அறிகிலா இடை காமவல்லி யாழ் – சிந்தா:3 654/3
விண் புக நாறு சாந்தின் விழு முலை காமவல்லி
கொண்டு எழுந்து உருவு காட்டி முகத்து-இடை குளித்து தோள் மேல் – சிந்தா:4 1081/2,3
கால் மலிந்த காமவல்லி என்னது அன்னர் ஆயரோ – சிந்தா:4 1105/2
கற்பகம் காமவல்லி அனைய நீர் கேண்-மின் என்று – சிந்தா:4 1129/3
காலுற்ற காமவல்லி கொடி என கலங்கி நங்கை – சிந்தா:9 2044/1
காமரு காமவல்லி கொடி கவின் கொண்டு பூத்து – சிந்தா:12 2442/3
காம நீர் காமவல்லி கவின் கொண்டு வளர்ந்ததே போல் – சிந்தா:12 2475/3
திரு நிற காமவல்லி திரு கவின் கொண்டு பூத்து – சிந்தா:12 2517/1
ஒத்து ஒளிர் காமவல்லி ஒருங்கு பூத்து உதிர்ந்தது ஒத்தார் – சிந்தா:12 2539/4
செழு மலர் காமவல்லி செரு கயல் சிற்பம் ஆக – சிந்தா:13 2716/2
காமவல்லி கிடந்தன போன்றவே – சிந்தா:13 2855/4

TOP


காமவல்லிகள் (1)

காமவல்லிகள் கலந்து புல்லிய – சிந்தா:13 3122/1

TOP


காமவல்லியின் (1)

துப்புரவு உமிழும் காமவல்லியின் தோற்றம் ஒத்தாள் – சிந்தா:7 1691/4

TOP


காமவல்லியும் (3)

துப்பு உமிழ்ந்து அலமரும் காமவல்லியும்
ஒப்பரும் பாவை போன்று உறையும் என்பவே – சிந்தா:1 197/3,4
காமவல்லியும் களம் கொண்டிட்டதே – சிந்தா:12 2404/4
வடி மலர் மலர்ந்த காமவல்லியும் தம்மை தாமே – சிந்தா:13 2992/2

TOP


காமவல்லியோடு (1)

கடி மலர் கற்பகம் காமவல்லியோடு
இடை விராய் எங்கணும் பூத்தது ஒத்ததே – சிந்தா:13 3025/3,4

TOP


காமற்கும் (1)

கழிக்கும் ஐங்கணை காமற்கும் காமனே – சிந்தா:13 2671/4

TOP


காமன் (43)

தொடை அவிழ்ந்த மாலையும் முத்தும் தோய்ந்த துணை முலையின் உள் அரங்கி மூழ்க காமன்
படை அவிழ்ந்த கண் பனி நீர் பாய விம்மா பரு முத்த நா மழலை கிண்கிணியினார் – சிந்தா:1 293/2,3
செல்வ போர் காமன் சேனை செம்மல் மேல் எழுந்தது அன்றே – சிந்தா:2 458/4
கனி வளர் கிளவி காமர் சிறு நுதல் புருவம் காமன்
குனி வளர் சிலையை கொன்ற குவளை கண் கயலை கொன்ற – சிந்தா:2 486/1,2
அலைத்தது காமன் சேனை அரு நுனை அம்பு மூழ்க – சிந்தா:2 490/3
வான் உயர் மதுகை வாட்டும் வார் சிலை காமன் ஆகும் – சிந்தா:3 664/2
கண் நுதல் கடவுள் சீற கனல் எரி குளித்த காமன்
மண் மிசை தோன்றி அன்ன வகை நலம் உடைய காளை – சிந்தா:3 695/1,2
ஆழி வாய் விரலில் காமன் அம்பொடு சிலை கை ஏந்த – சிந்தா:3 833/3
மைந்தருள் காமன் அன்னான் மகளிருள் திரு அனாளை – சிந்தா:3 840/3
எரி மாலை வேல் நுதியின் இறக்கி காமன் அடு கணையால் – சிந்தா:4 961/1
காமன் கணை ஏர் கண் சிவந்து புலந்தாள் – சிந்தா:4 1071/4
கடும் தொடை கவர் கணை காமன் காமுற – சிந்தா:5 1218/1
கற்று அடிப்படுத்த விஞ்சை காமரு காமன் அன்னான் – சிந்தா:5 1285/4
கயல் கணாளையும் காமன் அன்னானையும் – சிந்தா:5 1346/1
காமன் தாதை நெறியின்-கண் காளை நீ – சிந்தா:6 1428/3
வஞ்ச வாய் காமன் சொன்ன மணி நிற வண்டுகாள் நீர் – சிந்தா:6 1531/1
செம்பொன் கடம்பன் செ வேலும் காமன் சிலையில் தொடுத்து அலர்ந்த – சிந்தா:7 1664/1
கை விலும் கணையும் இல்லா காமன் போந்து இருக்க என்ன – சிந்தா:7 1704/3
காமன் தம்பியின் காளை கிடந்த பின் – சிந்தா:7 1715/2
கலை விரவு தீம் சொல்லார் காமன் என்றார் கமழ் தாரார் – சிந்தா:7 1885/4
அம்பு ஒர் ஐந்து உடைய காமன் ஐயன் என்ன அந்தணன் – சிந்தா:9 1997/1
உண்டது காற்றி ஆண் பேர் ஊட்டுவல் உருவ காமன்
கண்ட பொன் படிவம் சார்ந்து கரந்து இரு நாளை என்றான் – சிந்தா:9 2003/3,4
காமன் அன்ன காளை தன் கருத்தொடு ஒத்தது ஆகலான் – சிந்தா:9 2038/2
பட்ட வாள் நுதலினாய்க்கு பாடுவல் காமன் தந்த – சிந்தா:9 2047/3
ஆடவர் இரிய ஏகி அம் சொல்லார் சூழ காமன்
மாடத்துள் இழிந்து மற்று அ வள்ளலை மறைய வைத்து – சிந்தா:9 2055/1,2
தேன் ஆர் பூங்கோதாய் நினக்கு காமன் சிலை இரண்டும் செவ்வனே கோலி தந்தான் – சிந்தா:9 2065/2
கை சிலை கணையோடு ஏந்தி காமன் இ கடையை காப்பான் – சிந்தா:9 2090/4
காமன் புகுதக காளை புகுதக – சிந்தா:10 2121/3
கண்ணாறு சென்ற களி ஐங்கணை காமன் அன்ன – சிந்தா:10 2134/3
கல்லார் மணி பூண் மார்பின் காமன் இவனே என்ன – சிந்தா:10 2196/1
கான் அமர் காமன் எய்த கணை என சிதறினானே – சிந்தா:10 2281/4
பாண் குலாய் வண்டு பாடும் படு கணை மறந்து காமன்
காண்கிலேன் கடிய என்னா உருகி மெய் கரந்திட்டானே – சிந்தா:12 2443/3,4
தேன் ஆர் காமன் சிலையும் கணையும் திறை கொண்ட – சிந்தா:12 2456/1
காமன் அப்பு அணை கள் உக வைகினார் – சிந்தா:12 2505/4
துள்ளுபு செலீஇய தோற்றம் தொடு கழல் காமன் காமத்து – சிந்தா:12 2529/3
தன் நெறி வளர காமன் தான் முலை இரண்டும் ஆகி – சிந்தா:12 2530/1
கடல் படை மன்னர் தம்மை காதலின் விடுத்து காமன்
தொடுத்த கோல் மார்பில் தங்க தூ மலர் கொம்பு அனாளை – சிந்தா:12 2597/1,2
கை திரண்ட வேல் ஏந்தி காமன் போல் காரிகையார் மருள சென்றார் – சிந்தா:13 2626/2
மெய்ந்நெறி மகிழ்ந்து நின்றான் வேனில் வாய் காமன் ஒத்தான் – சிந்தா:13 2730/3
காமன் அன்னது ஓர் கழி வனப்பு அறிவொடு பெறினும் – சிந்தா:13 2753/1
துதை மணி கலாபம் மின்ன தொல் மலர் காமன் அம்பு – சிந்தா:13 2803/3
கொதி நுனை காமன் அம்பு கொப்புளித்து உமிழ்ந்து காமம் – சிந்தா:13 2838/1
ஐங்கணை காமன் அன்னான் அசோதரன் அரச சீயம் – சிந்தா:13 2856/3
கழுமிய துகிலின் காமன் கண் புடைத்து இரங்க மாதோ – சிந்தா:13 2993/4

TOP


காமனார் (2)

உருகும் ஐங்கணை ஒழித்து உருவின் ஐய காமனார்
கருதி வந்தது என்று தம் கண்கள் கொண்டு நோக்கினார் – சிந்தா:3 706/3,4
காமனார் கலம் கழிக்கின்றது ஒத்ததே – சிந்தா:13 3027/4

TOP


காமனில் (1)

காமத்தால் கெழுமினார்க்கு காமனில் பிரிக்கல் ஆமே – சிந்தா:3 754/4

TOP


காமனும் (2)

காமனும் சாமனும் கலந்த காட்சிய – சிந்தா:1 43/2
காமனும் கனிய வைத்த புலம் கரை கண்டு கண் ஆர் – சிந்தா:1 370/3

TOP


காமனே (4)

காமனே என கன்னி மங்கையர் – சிந்தா:2 412/2
கண் அவாம் வனப்பினானை காமனே கண்ட-போழ்தும் – சிந்தா:6 1528/2
காமனே செல்லினும் கனன்று காண்கிலாள் – சிந்தா:9 2001/1
கழிக்கும் ஐங்கணை காமற்கும் காமனே – சிந்தா:13 2671/4

TOP


காமனை (4)

காமனை கடிதே தம்-மின் தேவிர்காள் – சிந்தா:4 996/4
கரும் கணின் யாமும் கண்டாம் காமனை என்று சொல்லி – சிந்தா:5 1298/3
காமனை என்றும் சொல்லார் கணவன் கைதொழுது வாழ்வார் – சிந்தா:7 1598/3
கரும் கணில் காமனை காண மற்று என்பார் – சிந்தா:10 2124/4

TOP


காமனையும் (2)

கண்டவர்கள் காமுறலின் காமனையும் ஒக்கும் – சிந்தா:3 599/1
களி சேர் கணை உடைய காமனையும் காய்ந்த – சிந்தா:7 1611/1

TOP


காமனோ (1)

வணங்கு நோன் சிலை வார் கணை காமனோ
மணம் கொள் பூ மிசை மை வரை மைந்தனோ – சிந்தா:5 1311/1,2

TOP


காமா (1)

காமா கடலுள் கலம் கவிழ்த்தேன் கண்ணுள் நீர் – சிந்தா:7 1805/3

TOP


காமினி (1)

அணி செய் கோதை அம் காமினி ஓதினாள் – சிந்தா:7 1713/4

TOP


காமுகர் (3)

கண் வலை காமுகர் என்னும் மா படுத்து – சிந்தா:1 78/1
கார் விரி மின் அனார் மேல் காமுகர் நெஞ்சின் ஓடும் – சிந்தா:2 442/1
கரும்_தடம்_கண்ணி-தன் மேல் காமுகர் உள்ளம் போல – சிந்தா:4 975/1

TOP


காமுகன் (2)

கைத்தலத்து எஃகம் ஏந்தி காமுகன் கண்டு காய்ந்தான் – சிந்தா:10 2266/4
காமுகன் களத்து வீழ கை விரல் நுதியின் சுட்டி – சிந்தா:10 2270/2

TOP


காமுற்று (1)

காமுற்று நினைந்த எல்லாம் கற்பக மரங்கள் ஏந்த – சிந்தா:13 2841/2

TOP


காமுற (3)

கடும் தொடை கவர் கணை காமன் காமுற
படும் குரல் தரும் இது பாம்பும் அல்லவும் – சிந்தா:5 1218/1,2
கன்னிமை கனிந்து முற்றி காமுற கமழும் காமத்து – சிந்தா:5 1260/1
கலந்த பொன் காவு காண்பான் காமுற புக்கதே போல் – சிந்தா:13 2710/2

TOP


காமுறப்பட்ட (1)

கறவையின் கறக்கும் தம்மால் காமுறப்பட்ட எல்லாம் – சிந்தா:13 2877/4

TOP


காமுறலின் (1)

கண்டவர்கள் காமுறலின் காமனையும் ஒக்கும் – சிந்தா:3 599/1

TOP


காமுறும் (1)

கப்பத்து இந்திரன் காமுறும் மாமணி – சிந்தா:3 535/3

TOP


காமுறுவ (1)

கண்டு உருகு பொன்னின் நிலம் காமுறுவ புனைந்தார் – சிந்தா:3 592/4

TOP


காய் (45)

காய் மாண்ட தெங்கின் பழம் வீழ கமுகின் நெற்றி – சிந்தா:1 31/1
கடி நல கரும்பொடு காய் நெல் கற்றையின் – சிந்தா:1 81/1
கரி முக முலையினார் காய் பொன் சிந்தினார் – சிந்தா:1 329/4
காய் கதிர் மணி செய் வெள் வேல் காளையை காவல் ஓம்பி – சிந்தா:2 473/2
தோயும் முள் இலவின் கூன் காய் சினை-தொறும் உதிர்வவே போல் – சிந்தா:3 788/2
எனைத்து உள கிழங்கு காய் குருகொடு ஏந்திய – சிந்தா:3 825/3
மரகத மணி பசும் காய் கொள்வான் குலை – சிந்தா:3 826/1
கவர் பழு காய் குலை கனிய கா உறீஇ – சிந்தா:3 826/2
போந்து காய் பொன் சிவிகை நல் போதகம் – சிந்தா:4 858/3
கடல் அம் பவளம் மணையில் கன பொன் கயிற்றில் காய் பொன் – சிந்தா:4 922/1
காய் கதிர் மண்டலம் போன்று ஒளி கால்வது ஓர் – சிந்தா:4 943/2
காய் சின வெகுளி வேந்தே களிற்றொடும் பொருத காளை – சிந்தா:4 1164/1
கான் அமர் அருவி குன்றில் காய் கதிர் சுமந்து ஓர் திங்கள் – சிந்தா:5 1168/3
தேன் நெய் ஊன் கிழங்கு காய் பழங்கள் செற்றிய – சிந்தா:5 1201/3
கதுமென சென்று நோக்கி காய் சினம் கடிதற்கு ஒத்த – சிந்தா:5 1273/3
அல்ல தீம் பழம் காய் கிழங்கு ஆதியா – சிந்தா:6 1422/3
காய் முதிர் கனியின் ஊழ்த்து வீழும் இ யாக்கை இன்னே – சிந்தா:6 1435/2
இளிந்த காய் கமழ் திரை வாசம் ஈண்டி ஓர் – சிந்தா:6 1479/1
காஞ்சன கமுகு காய் பொன் கனி குலை வாழை சூழ்ந்து – சிந்தா:6 1497/1
பொருவில் யானையின் பழு போல் பொங்கு காய் குலை அவரை – சிந்தா:7 1561/2
கண் பயில் இளம் கமுகு எருத்தின் காய் பரீஇ – சிந்தா:7 1616/1
தோன்று பூ இலவத்து அங்கண் தொகை அணில் அனைய பைம் காய்
கான்ற மென் பஞ்சி ஆர்ந்த மெல்லணை யாழ் கை நீக்கி – சிந்தா:7 1701/2,3
காய் தழல் கவரப்பட்ட கற்பக மரத்தின் கன்றி – சிந்தா:7 1707/1
கடியிர் நீர் ஐய நீரே என கசிந்து உருகி காய் பொன் – சிந்தா:7 1744/2
அளகு சேவலொடு ஆடி அம் காய் குலை – சிந்தா:7 1778/1
குரவம் கோங்கம் குடம் புரை காய் வழை – சிந்தா:8 1918/2
காய் கதிர் சிவிகை செற்றி கலந்தவை நுரைகள் ஆக – சிந்தா:10 2178/2
காய் சின களிற்றின் நெற்றி ஆழி கொண்டு அழுத்தினானே – சிந்தா:10 2268/4
காய் தெங்கு சூழ்ந்த கரும்பு ஆர் தம் பதிகள் புக்கார் – சிந்தா:11 2348/3
காய் பொன் கடிகை கதிர் கை விளக்கு ஏந்தி மள்ளர் – சிந்தா:11 2350/2
கூந்தல் ஏந்திய கமுகம் காய் குலை – சிந்தா:12 2403/1
கடி மலர் மங்கையர் காய் பொன் கிண்கிணி – சிந்தா:12 2407/1
கரும்பொடு காய் நெல் துற்றி கருப்புர கந்தில் நின்ற – சிந்தா:12 2522/2
கார் வளர் மின்னு வீசும் குண்டலம் காய் பொன் ஓலை – சிந்தா:12 2536/1
படி அனல் காய் பசு மணிகள் வேய்ந்து ஓங்கும் பைம்பொன் செறி கழலினாய் – சிந்தா:12 2587/4
கார் ஏந்து இடி முரசம் ஆர்ப்ப காய் பொன் கலன் சிந்தி – சிந்தா:13 2599/3
கன்னியர் ஆயிரர் காய் பொன் கொம்பு அனார் – சிந்தா:13 2638/1
வேனில் ஆடும் விருப்பினால் வியன் காய் நெல்லி சாந்து அரைத்து – சிந்தா:13 2692/1
கடித்து கிடந்து கவின் வளரும் காய் பொன் மகரம் கதிர் முலை மேல் – சிந்தா:13 2695/2
கலவியில் படுத்த காய் பொன் கம்பலம் ஒத்தது அன்றே – சிந்தா:13 2711/4
கழை பொதிர்ப்ப தேன் சொரிந்து காய் தினைகள் ஆர்த்தும் – சிந்தா:13 2778/1
கழு மணி ஆர மார்பின் காவலன் மக்கள் காய் பொன் – சிந்தா:13 2905/1
காய் அழல் கொடியை சேர்ந்த கற்பக மாலை ஒத்தார் – சிந்தா:13 2923/4
காய் களிற்றின் இடை மருப்பின் கவளம் போன்று ஏமாரா கதியுள் தோன்றி – சிந்தா:13 3017/1
கறை முகில் சொரிய காய் பொன் கற்பக மாலை ஏந்தி – சிந்தா:13 3084/2

TOP


காய்க்கும் (1)

மாலை அம் தினைகள் காய்க்கும் வண் புனம் அதற்கு தென்மேல் – சிந்தா:5 1232/3

TOP


காய்த்த (2)

காய்த்த செந்நெலின் தாழ் கதிர் நெற்றி மேல் – சிந்தா:7 1777/1
காய்த்த நெல் கவளம் தீற்றின் களிறு தான் கழனி மேயின் – சிந்தா:13 2907/2

TOP


காய்த்தவே (1)

கல்வி சேர் மாந்தரின் இறைஞ்சி காய்த்தவே – சிந்தா:1 53/4

TOP


காய்த்தி (2)

காய்த்தி என் மனத்தினை கலக்குகின்றதே – சிந்தா:9 2007/4
கலவி தூது ஆகிய காம கை காய்த்தி
புலவி படை பயில பூ செய்த கோலம் – சிந்தா:13 3140/2,3

TOP


காய்த்திய (1)

கருவில் காய்த்திய கட்டளை படிமையில் பிழையாது – சிந்தா:13 2752/3

TOP


காய்த்தியிட்டு (1)

காய்த்தியிட்டு உள்ளம் வெம்பி கடைந்திடுகின்ற காமம் – சிந்தா:13 2804/3

TOP


காய்த்து (2)

காய்த்து நின்று கண் தெறூஉம் காமர் வல்லி மாதரார் – சிந்தா:1 154/2
மா துயர் இடும்பை காய்த்து மரணமே கனிந்து நிற்கும் – சிந்தா:5 1389/4

TOP


காய்த்தும் (1)

கான்றன கதிர் காய்த்தும் வட்டணை கதிர் முத்தம் – சிந்தா:12 2433/3

TOP


காய்த்துவான் (1)

வளமை மல்கி எரிய மட மந்தி கை காய்த்துவான்
இளமை ஆடி இருக்கும் வனத்து ஈர்ம் சடை மா முனி – சிந்தா:12 2491/2,3

TOP


காய்த்துறு (1)

காய்த்துறு தமனிய துகளொடு கடி கமழ் – சிந்தா:1 120/3

TOP


காய்ந்த (5)

காய்ந்த வெம் முலையாய் நின கண்கள் போல் – சிந்தா:3 759/2
கருதலாம் படியது அன்றி கலதி அம்பு இவையும் காய்ந்த
பொருது உலாம் புகழை வேட்டு இ எஃகமும் புகைந்த என்றான் – சிந்தா:3 769/3,4
களி சேர் கணை உடைய காமனையும் காய்ந்த
அளி சேர் அற வழி அண்ணல் இவன் என்பர் – சிந்தா:7 1611/1,2
காய்ந்த வாள் கலப்ப தேய்த்து பூ நிறீஇ காமர் பொன் ஞாண் – சிந்தா:12 2496/2
காய்ந்த அ அளவினால் கௌவும் நீரது ஒத்து – சிந்தா:13 2831/1

TOP


காய்ந்ததுவே (1)

இடை கிடந்து எவ்வளவு இரும்பு காய்ந்ததுவே – சிந்தா:13 2830/4

TOP


காய்ந்தவே (1)

விடு கதிர் மணி ஒளி வெயிலின் காய்ந்தவே – சிந்தா:10 2232/4

TOP


காய்ந்தன (2)

விலங்கின தேர் தொகை வேழம் காய்ந்தன
சிலம்பின இய மரம் தெழித்த சங்கமே – சிந்தா:3 779/3,4
அடு திறல் எறி சுறா ஆக காய்ந்தன
கடல் இரண்டு எதிர்ந்தது ஓர் காலம் ஒத்ததே – சிந்தா:10 2223/3,4

TOP


காய்ந்தனள் (1)

காய்ந்தனள் என்று கூற காளை மற்று இவட்கு தீயான் – சிந்தா:9 2043/2

TOP


காய்ந்தனன் (1)

காய்ந்தனன் கடுக உந்தி கப்பணம் சிதறினானே – சிந்தா:1 285/4

TOP


காய்ந்தாள் (1)

கட்டு அவிழ் கண்ணி நம்பி சீவகன் திறத்தில் காய்ந்தாள்
அட்டும் தேன் அலங்கல் மார்ப அது பட்டது அறிமோ என்றாள் – சிந்தா:4 904/3,4

TOP


காய்ந்தான் (2)

கைத்தலத்து எஃகம் ஏந்தி காமுகன் கண்டு காய்ந்தான் – சிந்தா:10 2266/4
மலை முத்தம் கொள்ளும் மார்பின் மன்னனும் கண்டு காய்ந்தான்
சிலை முத்தம் கொள்ளும் திண் தோள் செம்மலும் தீயின் சேந்தான் – சிந்தா:10 2312/3,4

TOP


காய்ந்திடு (1)

காய்ந்திடு வெகுளி நீக்கி கை கட்டி இவனை உய்த்தால் – சிந்தா:4 1089/2

TOP


காய்ந்திலேன் (1)

காய்ந்திலேன் என்று வல்லே கலின மா குன்றின் பொங்கி – சிந்தா:10 2258/3

TOP


காய்ந்து (11)

கடு நடை கவரி நெற்றி கால் இயல் புரவி காய்ந்து
வடி நுனை ஒளிறும் மாலை வாள்படை மறவர் சூழ – சிந்தா:3 701/2,3
காய்ந்து தம் புரவி காமர் குளம்பினால் களிற்றின் ஓடை – சிந்தா:3 787/3
கூற்று என முழங்கி கையால் கோட்டு-இடை புடைப்ப காய்ந்து
காற்று என உரறி நாகம் கடாம் பெய்து கனலின் சீறி – சிந்தா:4 981/1,2
கன்றிய வெகுளி வேந்தன் கால் வலி இளையர் காய்ந்து
கொன்று உயிர் கொணர ஓடும் கொழும் குடர் கண்ணி மாலை – சிந்தா:4 1080/1,2
காய்ந்து இரிக்கும் புருவ கரும் கண்ணியர் – சிந்தா:7 1769/2
காய்ந்து எரி செம்பொன் தோடும் கன மணி குழையும் மின்ன – சிந்தா:10 2181/2
காய்ந்து கண் கலக்க பூத்த கற்பகம் ஒத்தது அன்றே – சிந்தா:12 2545/4
காய்ந்து பொன் சிவிறி ஏந்தி கார் மழை பொழிவது ஒத்தான் – சிந்தா:13 2660/4
காய்ந்து நித்திலம் கடிய சிந்தினார் – சிந்தா:13 2681/4
காய்ந்து எறி கடும் கல் தன்னை கவுள் கொண்ட களிறு போல – சிந்தா:13 2910/1
காய்ந்து அருளல் கண்டாய் என தொழுதார் காரிகையார் – சிந்தா:13 2990/4

TOP


காய்ந்துழி (1)

தீர காய்ந்துழி நல்லவும் தீய ஆம் – சிந்தா:4 888/2

TOP


காய்பவன் (1)

காய்பவன் கள்வர் என்ன எழுதுவித்திடுவல் இன்னே – சிந்தா:4 1121/3

TOP


காய்வது (1)

காய்வது கலதிமை-பாலது ஆகுமே – சிந்தா:13 2932/4

TOP


காய்வன (1)

காவல் மன்னவர் காய்வன சிந்தியார் – சிந்தா:1 249/3

TOP


காய்வுறு (1)

காய்வுறு வேட்கை தன்னால் கங்குலும் பகலும் விள்ளான் – சிந்தா:7 1692/1

TOP


காய (1)

காய மீன் என கலந்து கான் நிரை – சிந்தா:2 421/1

TOP


காயத்தின் (1)

காயத்தின் குழம்பு தீற்றி கார் இரும்பு எறிய மேகம் – சிந்தா:3 788/1

TOP


காயம் (2)

கரும் தடம் கண்ணி அன்றி காயம் ஆறு ஆக ஏகும் – சிந்தா:2 441/3
செழு மலர் ஆவி நீங்கும் எல்லையில் செறிந்து காயம்
கழுமிய உதிரம் போல இமைப்பினுள் கரந்து நீங்க – சிந்தா:13 3079/1,2

TOP


காயா (1)

கலவ மா மயில் எருத்தில் கடி மலர் அவிழ்ந்தன காயா
உலக மன்னவன் திருநாள் ஒளி முடி அணிந்து நின்றவர் போல் – சிந்தா:7 1558/1,2

TOP


காயினும் (1)

வேந்து காயினும் வெள் வளை ஆயமோடு – சிந்தா:5 1318/1

TOP


காயும் (6)

கந்து என திரண்ட திண் தோள் கந்துகன் சிறுவன் காயும்
ஐம் தலை அரவின் சீற்றத்து ஆர் அழல் குளிக்கலுற்றார் – சிந்தா:3 746/3,4
தூங்கு உறி கிடந்து காயும் பழங்களும் துய்ப்ப நில்லா – சிந்தா:6 1429/1
செம் களி விராய காயும் செம் பழு காயும் தீம் தேன் – சிந்தா:12 2473/2
செம் களி விராய காயும் செம் பழு காயும் தீம் தேன் – சிந்தா:12 2473/2
எங்கணும் குளிர்ந்த இன் நீர் இளம் பசும் காயும் மூன்றும் – சிந்தா:12 2473/3
அல்லி அரும் பதமும் அடகும் காயும் குள நெல்லும் – சிந்தா:13 2602/1

TOP


காயுமேல் (1)

அருளுமேல் அரசு ஆக்கும்-மன் காயுமேல்
வெருள சுட்டிடும் வேந்து எனும் மா தெய்வம் – சிந்தா:1 247/1,2

TOP


காயை (2)

வம்பு அவிழ் கோதை தந்த வான் துவர் காயை வீழ்த்து ஓர் – சிந்தா:4 1128/1
செம் பழு காயை வாங்கி திருநிலத்து எடுத்து கொண்டு ஆங்கு – சிந்தா:4 1128/2

TOP


கார் (49)

பூத்தன வேங்கை மேல் பொலிந்து கார் நினைந்து – சிந்தா:1 87/3
கருனை வாசமும் கார் இருள் கூந்தலார் – சிந்தா:1 130/1
கார் கெழு குன்று அனையான் கனவின் இயல் – சிந்தா:1 224/2
முல்லை கார் என பூப்ப மொய் நிரை – சிந்தா:2 413/2
கார் விளை மேகம் அன்ன கவுள் அழி கடாத்த வேழம் – சிந்தா:2 433/1
கார் விரி மின் அனார் மேல் காமுகர் நெஞ்சின் ஓடும் – சிந்தா:2 442/1
கார் கொண்மூ மின்னி நிமிர்ந்தான் கலிமான் குளம்பில் – சிந்தா:2 444/3
கார் கலந்த கை கணி சீர் கலந்து செப்பினான் – சிந்தா:3 576/2
கானம் பூத்த கார் என்கோ யான் – சிந்தா:3 726/2
கானம் பூத்த கார் கண்டு அழுங்கும் – சிந்தா:3 726/3
கார் கடல் போன்று சேனை கலக்கமோடு உரறி ஆர்ப்ப – சிந்தா:3 758/2
கள் அவிழ் அலங்கல் மார்பன் கார் மழை முழக்கின் சொன்னான் – சிந்தா:3 768/4
கரை பொரு கடலொடு கார் கண்ணுற்று என – சிந்தா:3 777/1
காயத்தின் குழம்பு தீற்றி கார் இரும்பு எறிய மேகம் – சிந்தா:3 788/1
கார் கெழு கடல் என கலந்த அல்லதூஉம் – சிந்தா:3 828/3
கார் தங்கு வண் கை கழல் சீவகன் காண்-மின் என்றார் – சிந்தா:4 881/4
கார் விளையாடிய மின் அனையார் கதிர் – சிந்தா:4 915/1
கையகப்படுத்தலோடும் கார் மழை மின்னின் நொய்தா – சிந்தா:4 983/1
காவல் கன்றின் புனிற்று ஆ அன கார் மயில் சாயலே – சிந்தா:4 1151/4
காழகம் ஊட்டப்பட்ட கார் இருள் துணியும் ஒப்பான் – சிந்தா:5 1230/1
கார் ஆர் பூம் பிண்டி கடவுள் நீ அன்றே – சிந்தா:5 1247/4
கடும் கதிர் கனலி கோப்ப கார் இருள் உடைந்ததே போல் – சிந்தா:5 1290/2
கண் புதைப்பன கார் இரும் பூம் பொழில் – சிந்தா:5 1324/2
கார் கெழு மின்னு வென்ற நுடங்கு இடை கமழ் தண் கோதை – சிந்தா:5 1356/3
அருவி மும்மதத்த யானை அதிர்ந்துழி கார் என்று எண்ணி – சிந்தா:7 1740/3
கடு மத களிப்பினால் கார் என முழங்கலின் – சிந்தா:7 1831/1
கார் மின் நுடங்கும் இடை மங்கையை காண்க சென்று என்று – சிந்தா:7 1869/3
கார் தோன்றவே மலரும் முல்லை கமலம் வெய்யோன் – சிந்தா:8 1931/1
கார் தங்கி நின்ற கொடி காளையை காண்டலோடு – சிந்தா:8 1960/3
கலை புறம் சூழ்ந்த அல்குல் கார் மயில் சாயலாளும் – சிந்தா:9 2063/1
அறையும் மா கடல் கார் என ஆர்த்தன – சிந்தா:10 2168/2
கார் மதம் கடந்த வண் கை காம்பிலி காவல் மன்னன் – சிந்தா:10 2183/2
கார் இடி போல் மதனன் கனன்றிட்டான் – சிந்தா:10 2208/4
கார் மலி கடல் அம் காலாள் கற்பக தாரினாற்கே – சிந்தா:10 2219/4
கார் ஒளி மின் உமிழ் தகைய கால் இயல் – சிந்தா:10 2229/3
கங்கை மா கடல் பாய்வதே போன்று காளை தன் கார் முகம் – சிந்தா:10 2309/1
கலை முத்தம் கொள்ளும் அல்குல் கார் மழை மின் அனார்-தம் – சிந்தா:10 2312/1
கார் மீது ஆடி கலம் பொழியும் கடக தட கை கழலோனை – சிந்தா:11 2359/3
கான கார் முல்லை கார் மழைக்கு எதிர்ந்தன போல – சிந்தா:12 2382/2
கான கார் முல்லை கார் மழைக்கு எதிர்ந்தன போல – சிந்தா:12 2382/2
கார் வளர் மின்னு வீசும் குண்டலம் காய் பொன் ஓலை – சிந்தா:12 2536/1
கார் ஏந்து இடி முரசம் ஆர்ப்ப காய் பொன் கலன் சிந்தி – சிந்தா:13 2599/3
காய்ந்து பொன் சிவிறி ஏந்தி கார் மழை பொழிவது ஒத்தான் – சிந்தா:13 2660/4
கண் உரை மகளிர் சேர்ந்து கார் இருள் திவளும் மின் போல் – சிந்தா:13 2663/2
கார் கொள் குன்று அன கண் கவர் தோளினான் – சிந்தா:13 2668/1
கார் துளும்பு கொம்பின் கவின் எய்தினார் – சிந்தா:13 2672/4
காழ் நுதியின் குத்துண்டும் கார் மழை போல் நின்று அதிர்ந்தும் – சிந்தா:13 2785/2
கார் அணி மயில் அனார் சூழ காவலன் – சிந்தா:13 2892/2
கறுப்பு ஒழிந்த கனை எரி வாய் கார் இரும்பே கரி அன்றே – சிந்தா:13 3089/4

TOP


கார்க்கு (1)

கார்க்கு எதிர் மேகம் போல கணை மழை கான்றது இப்பால் – சிந்தா:3 801/3

TOP


கார்த்திகை (1)

கார்த்திகை விளக்கு இட்டு அன்ன கடி கமழ் குவள பந்தார் – சிந்தா:1 256/2

TOP


காரகல் (1)

காரகல் பொரிப்பர் கண்ணுள் சுரிகையை நடுவர் நெஞ்சில் – சிந்தா:13 2771/3

TOP


காரண (2)

கழி பெரும் கவலை நீங்க காரண நீர சொன்னாள் – சிந்தா:5 1386/4
கற்பித்தார் பூவையார் தம் காரண கிளவி தம்மால் – சிந்தா:12 2511/4

TOP


காரணம் (1)

இன்ப காரணம் ஆம் விளையாட்டினுள் – சிந்தா:4 909/1

TOP


காரணமாய் (1)

துன்ப காரணமாய் துறப்பித்திடும் – சிந்தா:4 909/2

TOP


காரி (1)

வெம்பினான் காரி உண்டி கடவுளின் கனன்று வேந்தன் – சிந்தா:3 670/3

TOP


காரிகை (7)

பெருகு காரிகை பேசுவல் பெண் அணங்கு – சிந்தா:1 163/3
காவி கடந்த கண்ணீரொடு காரிகை
ஆவி நடந்தது போன்று அணி மாழ்க – சிந்தா:1 227/1,2
கண்ணினோடு பிறந்தது காரிகை
வண்ணம் காண்டற்கு அன்றோ என்று வைது அவர் – சிந்தா:3 635/1,2
கன்னி மூதெயில் கடல் உடுத்த காரிகை
பொன் அணிந்து இருந்து என பொலிந்து தோன்றுமே – சிந்தா:5 1250/3,4
காலும் பூமியை தோய்ந்தன காரிகை
பாலின் தீம் சொல் பதுமை இ நின்றவள் – சிந்தா:5 1327/2,3
கணிக்கு இடம் கொடா நலம் கதிர்த்த காரிகை
அணிக்கு இடன் ஆகிய அரிவை தன்னொடும் – சிந்தா:6 1491/2,3
கனிபடு மொழியினாள் தன் காரிகை கவற்ற வந்து – சிந்தா:10 2199/1

TOP


காரிகையவர்களை (1)

கலந்த காரிகையவர்களை தருக என அருள – சிந்தா:12 2378/2

TOP


காரிகையார் (3)

காணும் காரிகையார் கதிர் வெம் முலை – சிந்தா:11 2335/2
கை திரண்ட வேல் ஏந்தி காமன் போல் காரிகையார் மருள சென்றார் – சிந்தா:13 2626/2
காய்ந்து அருளல் கண்டாய் என தொழுதார் காரிகையார் – சிந்தா:13 2990/4

TOP


காரிகையாள் (1)

சோரும் காரிகையாள் சுரமஞ்சரி – சிந்தா:9 2005/1

TOP


காரிருள் (2)

வண் காரிருள் மின்னே உமிழ் நெய் வாயது ஓர் அயில் வாள் – சிந்தா:10 2260/3
பணி மணி காரிருள் பருகுகின்றதே – சிந்தா:13 3011/4

TOP


காரின் (1)

காரின் முழங்கும் களிறும் கடலின் முழங்கும் தேரும் – சிந்தா:10 2195/1

TOP


காரும் (3)

கடத்து-இடை முழங்க காரும் கடலும் ஒத்து எழுந்த அன்றே – சிந்தா:2 447/4
கலங்கு தெண் திரையும் காரும் கடு வளி முழக்கும் ஒப்ப – சிந்தா:10 2205/2
கரு வளி முழக்கும் காரும் கனை கடல் ஒலியும் கூடி – சிந்தா:10 2296/1

TOP


காரொடு (1)

எ எலா திசைகளும் ஈண்டி காரொடு
பவ்வம் நின்று இயம்புவது ஒத்த என்பவே – சிந்தா:1 42/3,4

TOP


கால் (75)

மாடு உற தெளித்து வை களைந்து கால் உறீஇ – சிந்தா:1 59/2
கண்டவர் மருள வீழ்ந்து கால் குவித்து இருக்கும் அன்றே – சிந்தா:1 239/4
குஞ்சி மா மஞ்ஞை வீழ்ந்து கால் குவித்து இருந்தது அன்றே – சிந்தா:1 301/4
கால் அகம் புடைப்ப முந்நீர் கடல் கிளர்ந்து எழுந்ததே போல் – சிந்தா:2 434/1
முல்லை அம் கண்ணி சிந்த கால் விசை முறுக்கி ஆயர் – சிந்தா:2 438/2
கால் இரைத்து எழுந்து பாற கல்லென புடைத்ததே போல் – சிந்தா:2 451/2
கால் பரந்து இருந்த வெம் கண் கதிர் முலை கச்சின் வீக்கி – சிந்தா:2 459/2
கால் இழுக்கு உற்று வீழ்ந்தே கரும் தலை களையல் உற்றேன் – சிந்தா:2 476/2
கால் பரந்து இருந்த வெம் கண் கதிர் முலை கச்சின் வீக்கி – சிந்தா:3 541/2
பல் வினை பவள பாய் கால் பசு மணி இழிகை வம்பு ஆர் – சிந்தா:3 558/1
கால் பொரு கழலினானும் காவலன் கண்டு சொன்னான் – சிந்தா:3 588/3
ஆய் இதழ் பொன் அலங்கல் கால் அசைப்ப ஒல்கி – சிந்தா:3 595/1
கான் சேர் கமழ் கோதை கால் தொடர்ந்து கைவிடாது அரற்றுகின்ற – சிந்தா:3 637/3
மன் மகர வெல் கொடியான் மால் கொள்ள கால் கொண்ட முலையினாளை – சிந்தா:3 644/3
கால் பொர கரிந்த காமர் பங்கய பழனம் ஒத்தார் – சிந்தா:3 663/4
கடு நடை கவரி நெற்றி கால் இயல் புரவி காய்ந்து – சிந்தா:3 701/2
கட்டளை புரவி சூழ்ந்து கால் புடை காப்ப ஏவி – சிந்தா:3 767/3
அந்தரத்து இவர்ந்த ஆழி கால் நிலம் விட்ட மாலை – சிந்தா:3 793/2
கால் அற்ற வயிர மாலை வெண்குடை கவிழ்ந்த பிச்சம் – சிந்தா:3 797/1
கொண்டான் பகழி தொடுத்தான் சிலை கால் குனிந்தது – சிந்தா:3 808/1
கால் இயல் இவுளியும் களிறும் ஆழ்ந்து அவண் – சிந்தா:3 830/2
கரும் கய களிறும் மாவும் கால் இயல் பிடியும் ஈண்டி – சிந்தா:4 972/2
மொய் கொள பிறழ்ந்து முத்தார் மருப்பு-இடை குளித்து கால் கீழ் – சிந்தா:4 983/2
திருகு கனை கழல் கால் சீவகன் வென்று இளையாட்கு உடைந்து தேன் ஆர் – சிந்தா:4 985/2
மகிழ்ந்து வீழ் மணி குழல் மாலை கால் தொடும் – சிந்தா:4 1004/2
வடிவு உடை மாலை கால் தொடர்ந்து வாய்ந்தது – சிந்தா:4 1011/2
கால் அவியா பொன் விளக்கும் தந்து உம்மை கைதொழுவேன் – சிந்தா:4 1045/2
கன்றிய வெகுளி வேந்தன் கால் வலி இளையர் காய்ந்து – சிந்தா:4 1080/1
கால் மலிந்த காமவல்லி என்னது அன்னர் ஆயரோ – சிந்தா:4 1105/2
ஒடியும் ஊழி இவண் இன்று உறு கால் வரை கீழ்ந்து என – சிந்தா:4 1157/2
கண்ணொடு புருவம் கை கால் கலை அல்குல் நுசுப்பு காமர் – சிந்தா:5 1255/2
குறு நெறி பயின்ற கூந்தல் குறும் பல் கால் ஆவி கொள்ளா – சிந்தா:7 1572/2
தூ மலர் குவளை கால் அணைத்து தோல் அடி – சிந்தா:7 1615/2
ஓடு தேர் கால் மலர்ந்தன வகுளம் உயர் சண்பகம் – சிந்தா:7 1650/2
குரவம் கொண்ட குறும்பூழ் போல் கொழும் கால் முகை சுமந்தன – சிந்தா:7 1651/3
கடுத்த ஒட்டகம் கால் செல்வ யாவையும் – சிந்தா:7 1773/2
கடுகின கால் இயல் இவுளி காண்டலும் – சிந்தா:7 1850/3
முடுகுபு கோவலர் முந்து கால் பெய்தார் – சிந்தா:7 1850/4
நிலத்து உகும் மாலை கால் தொடர்ந்து நீள் நகர் – சிந்தா:8 1945/3
உற்று உடன்று அழுத கண்ணீர் கால் அலைத்து ஒழுகிற்று அன்றே – சிந்தா:9 2096/4
கண்ணி மகாரோடு கால் சிலம்பு ஆர்த்து எழ – சிந்தா:10 2114/2
கதிர் நல மங்கையர் கால் தொடர்ந்து ஓட – சிந்தா:10 2115/2
கரும் கடல் சங்கும் கறந்த ஆன் பாலும் கனற்றிய கால் உகிர் உடைய – சிந்தா:10 2154/2
கன்றினோடு கலங்கின கால் பெய – சிந்தா:10 2171/2
காற்றின் பரிக்கும் தேர் நூறும் கடும் கால் இவுளி ஆயிரமும் – சிந்தா:10 2174/3
கால் படையும் களிறும் கலிமாவொடு – சிந்தா:10 2209/1
கால் பொரு கதலிகை கானம் ஒத்தவே – சிந்தா:10 2212/4
கரும் கனி பெண்ணை அம் கானல் கால் பொர – சிந்தா:10 2227/3
கார் ஒளி மின் உமிழ் தகைய கால் இயல் – சிந்தா:10 2229/3
கால் ஆசோடு அற எறிந்த கனை கழல் கால் அலை கடலுள் – சிந்தா:10 2236/3
கால் ஆசோடு அற எறிந்த கனை கழல் கால் அலை கடலுள் – சிந்தா:10 2236/3
குஞ்சரம் தலை அடுத்து கூந்தல்மா கால் அணையா – சிந்தா:10 2240/1
கனை கதிர் வாளை ஏந்தி கால் கழல் அணிந்து நம்மை – சிந்தா:10 2279/2
கட்டு அழல் எஃகம் செல்ல கால் நெறி ஆயினானே – சிந்தா:10 2291/4
நல் பூண் அணிந்த முலையார் நிலை கால் சரிந்து – சிந்தா:11 2340/3
செம் கால் குழவி தழீஇயினார் திங்கள் புக்க நீரார் – சிந்தா:11 2341/1
நீள் கால் விசைய நேமி தேர் இமைத்தார் நிலத்தில் காண்கலா – சிந்தா:11 2354/2
அம் வளை அவிர் ஆழி கால் பொலிந்து அழகார்ந்த – சிந்தா:12 2435/1
குறை அணி கொண்டவாறே கோதை கால் தொடர ஓடி – சிந்தா:12 2537/1
செரு நாடு செம் சுடர் வேல் திருகு செம்பொன் கனை கழல் கால்
திரு நாடு தேம் பைம் தார் செல்வன் செவ்வி பெறாது ஒழிந்து – சிந்தா:12 2582/1,2
இ நகர் கால் பொரு கடலின் எங்கணும் – சிந்தா:13 2629/3
கண்ணி கொண்டு எறிய அஞ்சி கால் தளர்ந்து அசைந்து சோர்வார் – சிந்தா:13 2659/1
பகை கொண்டார் போல் சுமாஅய் கண்பின் பரூஉ காம்பு அனைய கணை கால் சூழ்ந்து – சிந்தா:13 2694/3
பணி ஆர் பண்ணு பிடி ஊர்ந்து பரூஉ கால் செம் நெல் கதிர் சூடி – சிந்தா:13 2699/3
அம் வாய் வயிறு கால் வீங்கி அனிச்ச மலரும் பொறை ஆகி – சிந்தா:13 2701/3
கண் சூன்றிடப்பட்டும் கால் கை களைந்து ஆங்கே – சிந்தா:13 2795/1
கருவத்து சென்று தோன்றார் கால் நிலம் தோய்தல் செல்லார் – சிந்தா:13 2800/2
இருளில் படு கால் புகழ் வித்து இல்லை எனின் எல்லா – சிந்தா:13 2872/2
கால் நடந்து அனைய மான் தேர் காளையை காவல் மன்னன் – சிந்தா:13 2912/3
தோன்றும் மணி கால் அமளி தூ அணையின் மேலார் – சிந்தா:13 2920/3
கலவ மயில் கால் குவித்த போலும் கமழ் ஐம்பால் – சிந்தா:13 2922/1
அரும் கலம் நிறைந்த அம் பூம் பவழ கால் திகழும் பைம்பொன் – சிந்தா:13 2975/1
களிறு கால் உதைப்ப எண்மர் கவிழ்ந்தனர் களத்தின் உள்ளே – சிந்தா:13 3076/2
கான் தயங்கி நில்லா கரு வினை கால் பெய்தனவே – சிந்தா:13 3102/4
காவி கண் கடை இடுக கால் சிலம்பு – சிந்தா:13 3124/3

TOP


கால்-இடை (1)

கால்-இடை கரக்குமாறும் கை-இடை திரியுமாறும் – சிந்தா:7 1677/2

TOP


கால்கள் (1)

தவிர் வெய்ய காமம் தாங்கி தட முலை கால்கள் சாய – சிந்தா:12 2542/2

TOP


கால்படை (1)

கணை எறிந்து உகைப்ப வீழ்ந்து கால்படை சூழ பட்டார் – சிந்தா:13 3081/4

TOP


கால்வது (1)

காய் கதிர் மண்டலம் போன்று ஒளி கால்வது ஓர் – சிந்தா:4 943/2

TOP


கால (7)

கொள் பவளம் கோத்த அனைய கால குன்றி செம் கண – சிந்தா:1 70/2
கரை கடலுள் கால கணை பின் ஒழிய முந்நீர் – சிந்தா:3 502/2
கால வேல் தடம் கண்ணி கருதினாள் – சிந்தா:4 999/4
கால தீ நகரை மேய கடி அரண் கடிந்த அம்பின் – சிந்தா:4 1141/1
கனை கடும் கதழ் பரி கால சக்கரமும் போல் – சிந்தா:7 1839/2
பல் பூண் எருத்தில் பரந்த அம் சுடர் கால மன்னன் – சிந்தா:7 1868/2
கரும்பு என திரண்ட தோள் கால வேல் கணீர் – சிந்தா:13 2935/4

TOP


காலத்தால் (1)

கலி அது பிறவி கண்டாம் காலத்தால் அடங்கி நோற்று – சிந்தா:13 2727/3

TOP


காலத்தின் (1)

அல்ல சீதம் செய் காலத்தின் ஆயவே – சிந்தா:4 887/4

TOP


காலத்து (5)

உறைகின்ற காலத்து அறம் கேட்டு உரும் உற்ற பாம்பின் – சிந்தா:0 27/3
ஆதி காலத்து அந்தணன் காதல் மகன் ஒத்தான் – சிந்தா:1 366/4
இன்னது ஓர் காலத்து இன்னான் ஒரு மகள் இன்னது ஒன்றிற்கு – சிந்தா:4 906/1
கிளைநரில் பிரிவும் நோயில் காலத்து நோயும் நோக்கி – சிந்தா:5 1394/2
காதி கண் அரிந்து வென்ற உலகு உணர் கடவுள் காலத்து
ஆதி கண் மரங்கள் போன்ற அம் சொலீர் இதனின் உங்கள் – சிந்தா:13 2713/1,2

TOP


காலம் (11)

பால் படு காலம் வந்தால் பான்மை யார் விலக்குகிற்பார் – சிந்தா:3 554/4
சென்று காலம் குறுகினும் சீவகன் – சிந்தா:4 908/1
கலத்தல் காலம் கல்லூரி நல் கொட்டிலா – சிந்தா:4 995/1
கழிந்து மீது ஆடல் காலம் பிழைப்பு என எட்டின் ஆகும் – சிந்தா:5 1286/2
சொல்லு-மினும் நீவிர் கற்ற காலம் என தேன் சோர் – சிந்தா:9 2027/3
கடல் இரண்டு எதிர்ந்தது ஓர் காலம் ஒத்ததே – சிந்தா:10 2223/4
நேர் நிலத்து ஊரும் ஆயின் நீடு பல் காலம் செல்லும் – சிந்தா:13 2909/2
தான் நிறம் கரக்கும் காலம் தையலீர் மெய்யது அன்றே – சிந்தா:13 2940/4
காலம் உற்று உடன் கண்ணுற்ற போன்றவே – சிந்தா:13 3003/4
காலம் ஒரு மூன்றும் உடனே உணர்ந்த கடவுள் – சிந்தா:13 3092/3
கருவில் கட்டிய காலம் வந்தென – சிந்தா:13 3134/1

TOP


காலமால் (1)

அன்னதே என்றலின் அடிசில் காலமால்
என்னொடு பேசினாய் தவிர் மற்று ஈங்கு என – சிந்தா:7 1620/1,2

TOP


காலமே (1)

கனிய நின்று ஆடுவர் கடையில் காலமே – சிந்தா:6 1554/4

TOP


காலன் (3)

ஊன் கறி கற்ற காலன் ஒள் மணி தட கை வை வேல் – சிந்தா:6 1487/2
வீறு அழி வினை செய் காலன் வைர வாள் வலையில் பட்டால் – சிந்தா:13 2879/1
சுறவு கொடி கடவுளொடு காலன் தொலைத்தோய் எம் – சிந்தா:13 3091/1

TOP


காலனை (3)

காலனை சூழ்ந்த நோய் போல் நபுல மா விபுலர் சூழ – சிந்தா:4 1144/1
காலனை அளியன் தானே கையினால் விளிக்கும் என்னா – சிந்தா:10 2148/2
காலனை கண்புதைத்து ஆங்கு வெம் முலை – சிந்தா:13 2634/3

TOP


காலனொடு (1)

காலனொடு சூழ்ந்த கடு நோய்களையும் ஒப்பார் – சிந்தா:10 2165/1

TOP


காலாள் (6)

போர் விளை இவுளி திண் தேர் புனை மயிர் புரவி காலாள்
வார் விளை முரசம் விம்ம வான் உலா போந்ததே போல் – சிந்தா:2 433/2,3
மண்ணகம் மலிர காலாள் கடல் கிளர்ந்து எழுந்தது அன்றே – சிந்தா:7 1859/4
கார் மலி கடல் அம் காலாள் கற்பக தாரினாற்கே – சிந்தா:10 2219/4
கழல் மலிந்து இலங்கும் காலாள் கட்டியங்காரற்கு அன்றே – சிந்தா:10 2220/4
களிறு நல் சிந்தை காலாள் கருணை ஆம் கவசம் சீலம் – சிந்தா:13 3074/2
மறப்பு எனும் புரவி வெள்ளம் வந்து அடை பிணி செய் காலாள்
திறப்பட பண்ணி பொல்லா சிந்தனை வாயில் போந்து – சிந்தா:13 3075/2,3

TOP


காலில் (1)

காலில் சிலம்பும் கிண்கிணியும் கலையும் ஏங்க கதிர் வேலும் – சிந்தா:13 2698/3

TOP


காலின் (6)

முருக்கி தேர் தட கை-தன்னால் முழங்கி பாய் மாக்கள் காலின்
நெரித்திடா கண்ணுள் தீயால் சுட்டு நீறு ஆக்கி நெய்த்தோர் – சிந்தா:3 807/2,3
காடு ஏந்து பூம் சாரல் கடந்தான் காலின் கழலானே – சிந்தா:5 1229/4
கானம் வழங்கல் மேவி காலின் ஏகினானே – சிந்தா:6 1412/4
கை அரிக்கொண்டும் காணாள் காளையும் காலின் சென்றான் – சிந்தா:6 1540/4
காலின் நொய்யன கண் வெளவு காட்சிய – சிந்தா:7 1774/3
மா கடல் பெரும் கலம் காலின் மாறுபட்டு – சிந்தா:10 2231/1

TOP


காலினர் (1)

ஆலுபு செறி கழல் ஆர்க்கும் காலினர்
பாலிகை இடை அற பிடித்த பாணியர் – சிந்தா:10 2217/2,3

TOP


காலினாற்கு (1)

தொல் அற கிழமை பூண்ட தொடு கழல் காலினாற்கு
புல் அற நெறி கண் நின்று பொருள்-வயின் பிழைத்தவாறும் – சிந்தா:1 382/2,3

TOP


காலினானும் (1)

போது அவிழ் தெரியலானும் பூம் கழல் காலினானும்
காதலின் ஒருவர் ஆகி கலந்து உடன் இருந்த-போழ்தின் – சிந்தா:5 1265/1,2

TOP


காலினானே (1)

சொல்லுவான் இவைகள் சொன்னான் சூழ் கழல் காலினானே – சிந்தா:1 268/4

TOP


காலினானை (1)

புலா தலை திகழும் வை வேல் பூ கழல் காலினானை
நிலா தலை திகழும் பைம் பூண் நிழல் மணி வடத்தோடு ஏந்தி – சிந்தா:8 1950/1,2

TOP


காலும் (5)

காலும் பூமியை தோய்ந்தன காரிகை – சிந்தா:5 1327/2
காலும் மிக நோம் சிறிது கண்ணும் துயில்குற்றேன் – சிந்தா:9 2029/3
வடி கேழ் மலர் நெடும் கண் வார் புயலும் காலும்
வார் புயலும் காலும் வளை நெகிழு நம் திறத்தது – சிந்தா:9 2049/2,3
வார் புயலும் காலும் வளை நெகிழு நம் திறத்தது – சிந்தா:9 2049/3
கண்கள் துஞ்சா கதிர் முத்தமே காலும் கை ஆர் வளை கழலுமால் – சிந்தா:12 2589/1

TOP


காலுற்ற (1)

காலுற்ற காமவல்லி கொடி என கலங்கி நங்கை – சிந்தா:9 2044/1

TOP


காலை (5)

இடுக்கண் வந்து உற்ற காலை எரிகின்ற விளக்கு போல – சிந்தா:3 509/1
கசிவு எனும் கடலை நீந்தி கரை எனும் காலை கண்டார் – சிந்தா:4 1132/4
அந்தணன் நாறும் ஆன் பால் அவியினை அலர்ந்த காலை
நந்தியாவட்டம் நாறு நகை முடி அரசன் ஆயின் – சிந்தா:5 1287/1,2
எல்லி இது காலை இது என்பது அறிகல்லாள் – சிந்தா:7 1877/4
காலை கதி துன்பம் காவல் பெரும் துன்பம் – சிந்தா:13 2796/2

TOP


காலை-வாய் (1)

காலை-வாய் கற்பக மரத்தின் காவலன் – சிந்தா:13 3032/2

TOP


காலையும் (2)

கழுமு சேக்கையுள் காலையும் மாலையும் – சிந்தா:5 1350/2
காலையும் இரவும் இல்லா கற்பக மரத்தின் நீழல் – சிந்தா:13 2835/3

TOP


காலையே (2)

அசைவு தீர்ந்து இருள் அஃகிய காலையே
வசையின் நீங்கியினார் வழி காட்டலின் – சிந்தா:6 1438/1,2
கணித்த நாள்கள் ஏழ் கழிந்த காலையே – சிந்தா:12 2518/4

TOP


காலையொடு (1)

காலையொடு தாழ்ந்து கதிர் பட்டது கலங்கி – சிந்தா:9 2031/1

TOP


காவகம் (3)

கூறப்பட்ட அ கொய் மலர் காவகம்
ஊறி தேன் துளித்து ஒண் மது ஆர் மணம் – சிந்தா:4 872/1,2
அரிவை ஆடிய காவகம் காணிய – சிந்தா:5 1321/3
சித்திர காவகம் செல்வன் எய்தினான் – சிந்தா:13 3026/4

TOP


காவதம் (2)

அங்கு நின்று அகன்ற பின் ஐ ஐம் காவதம்
வெம் களி விடும் மத வேழ பேரினம் – சிந்தா:5 1179/1,2
கண்ட பேய் நகரின் நீங்கி காவதம் கடந்து தோன்றும் – சிந்தா:5 1184/1

TOP


காவல் (27)

கலந்தனன் சேனை காவல் கட்டியங்காரன் என்ன – சிந்தா:1 204/2
காவல் மன்னவர் காய்வன சிந்தியார் – சிந்தா:1 249/3
காற்றின் விரைந்து தொறு மீட்க என காவல் மன்னன் – சிந்தா:2 432/3
காய் கதிர் மணி செய் வெள் வேல் காளையை காவல் ஓம்பி – சிந்தா:2 473/2
கத களி ஒளிறு வை வேல் காம்பிலி காவல் மன்னன் – சிந்தா:3 611/3
காவல் என் நெஞ்சம் என்னும் கன்னிமாடம் புகுந்து – சிந்தா:3 714/2
கள்ளரால் புலியை வேறு காணிய காவல் மன்னன் – சிந்தா:3 741/3
பதுமுக குமரன் மற்று இ பாவையை காவல் ஓம்பி – சிந்தா:3 766/1
மைந்தரும் இரும்பும் ஒவ்வா வான் புலம் காவல் கொண்டார் – சிந்தா:3 793/4
காவல் கன்றின் புனிற்று ஆ அன கார் மயில் சாயலே – சிந்தா:4 1151/4
தம் வினை கழுவுகின்றார் சாரணர் தரணி காவல்
வெம்மையின் அகன்று போந்து விழைவு அற துறந்து விட்டார் – சிந்தா:5 1177/3,4
மண்ணகம் காவல் மன்னன் மாதரம் பாவை மாசு இல் – சிந்தா:5 1215/1
காவல் செய்திடுவல் வல்லே காளையை கொணர்-மின் என்றான் – சிந்தா:7 1682/4
கான் இடை இன நிரை காவல் போற்று-மின் – சிந்தா:7 1849/3
காற்றில் பரிக்கும் கலிமான் மிசை காவல் ஓம்பி – சிந்தா:8 1933/3
கடி மண் காவல் கருதினான் கோயில் ஆக கருதினான் – சிந்தா:10 2172/4
கார் மதம் கடந்த வண் கை காம்பிலி காவல் மன்னன் – சிந்தா:10 2183/2
கலை ஈன்ற சொல்லார் கமழ் பூ அணை காவல் கொண்டார் – சிந்தா:11 2351/3
காவல் மன்னரும் கடிகையும் கடவது நிறைத்தார் – சிந்தா:11 2367/4
நல் சிறை பட்டு நாடும் நகரமும் காவல் விட்டான் – சிந்தா:13 2612/4
காழ் ஆர் வெள்ளி மலை மேலும் காவல் மன்னர் கடி நகர்க்கும் – சிந்தா:13 2704/3
கடுத்த வாள் கனல ஏந்தி கன்னியர் காவல் ஓம்ப – சிந்தா:13 2709/3
காலை கதி துன்பம் காவல் பெரும் துன்பம் – சிந்தா:13 2796/2
காவல் செய்து வைத்தவர்கள் தம் கிளையின் நீங்கி – சிந்தா:13 2875/3
கால் நடந்து அனைய மான் தேர் காளையை காவல் மன்னன் – சிந்தா:13 2912/3
கற்பு உடைய மங்கையரின் காவல் அவை இழந்த – சிந்தா:13 2979/2
காதலின் கணம் தொழ காவல் மன்னனே – சிந்தா:13 3059/4

TOP


காவல (4)

காவல குறிப்பு அன்றேனும் கருமம் ஈது அருளி கேண்மோ – சிந்தா:1 206/1
கண் காவல கழுகு ஓம்புவது உயரா நனி வினவும் – சிந்தா:10 2260/4
காதலன் அல்லை நீயும் காவல நினக்கு யாமும் – சிந்தா:13 2643/1
காத்தன காவல பதினெண்ணாயிரம் – சிந்தா:13 2818/3

TOP


காவலர் (5)

கண் அகன் புரிசை காக்கும் காவலர் அடைக என்றான் – சிந்தா:1 265/3
கவரி தொகை பல வீசும் காவலர்
இவர் இ தொகை என்பது இன்றி ஆயினார் – சிந்தா:12 2427/3,4
கை படுத்து அலங்கல் ஆழி காவலர் ஆவர் கோவே – சிந்தா:13 2843/4
காவலர் அகலம் என்னும் கழனியுள் உழுது காமர் – சிந்தா:13 2917/1
செம்பொன் பின்னிய போல் தினை காவலர்
வெம்பு மும்மத வேழம் விலக்குவார் – சிந்தா:13 3066/1,2

TOP


காவலர்கள் (1)

கண்டு கடை காவலர்கள் கழற முகம் நோக்கி – சிந்தா:9 2012/2

TOP


காவலன் (26)

தேனை மாரி அன்னான் திசை காவலன்
வானம் தோய் புகழான் மலிவு எய்தினான் – சிந்தா:1 161/3,4
களைகம் எழுகம் இன்னே காவலன் கூற்றம் கொல்லும் – சிந்தா:1 260/2
கால் பொரு கழலினானும் காவலன் கண்டு சொன்னான் – சிந்தா:3 588/3
கோன் தொறு காவலன் கொண்டு முன்னினான் – சிந்தா:3 823/4
காக்குமால் வையம் எல்லாம் காவலன் ஆகி என்பார் – சிந்தா:4 1110/2
கடி மதிலும் கட்டு அழித்த காவலன் நீ அன்றே – சிந்தா:5 1245/4
கான் உகுக்குகின்ற பைம் தார் காவலன் தொழுது சொன்னான் – சிந்தா:5 1266/4
உரையீர் உயிர் காவலன் உள் வழியே – சிந்தா:5 1376/4
தாமம் நீள் நெடும் குடை தரணி காவலன்
நாமம் வேல் நரபதி தேவன் என்பவே – சிந்தா:6 1448/3,4
காவலன் மக்கள் ஆக்கம் கண்டு கண் குளிர்ந்து நோக்கி – சிந்தா:7 1682/1
கல்வியும் கொடிது போலும் காவலன் காளை-தன்னை – சிந்தா:7 1683/1
கரை கடல் அனைய தானை காவலன் காதலானே – சிந்தா:7 1693/4
தரணி காவலன் சச்சந்தன் என்பவன் – சிந்தா:7 1813/1
உயிர் காவலன் கொண்டு உதவ நில் என்பார் – சிந்தா:10 2126/4
கட்டியங்காரனோடு காவலன் ஒருவன் ஆனான் – சிந்தா:10 2150/1
கள் அவிழ் கமழ் கோதை காவலன் திருமகளை – சிந்தா:12 2431/1
காவலன் மடந்தை உள்ளம் கல்-கொலோ இரும்பு-கொலோ – சிந்தா:12 2510/2
கடல் படை வெள்ளம் சூழ காவலன் வீதி சேர்ந்தான் – சிந்தா:12 2524/4
கனை குரல் உருமின் ஆர்ப்ப காவலன் நின்னை வேண்டி – சிந்தா:13 2614/2
கடி மலர் மகளிர் ஒத்தார் காவலன் களி வண்டு ஒத்தான் – சிந்தா:13 2719/4
கார் அணி மயில் அனார் சூழ காவலன்
ஏர் அணி மணி முடி இறைஞ்சி ஏத்தினான் – சிந்தா:13 2892/2,3
கழு மணி ஆர மார்பின் காவலன் மக்கள் காய் பொன் – சிந்தா:13 2905/1
கலம் சொரி காவலன் கடக கை இணை – சிந்தா:13 2995/2
காலை-வாய் கற்பக மரத்தின் காவலன்
மாலை-வாய் அகில் தவழ் குஞ்சி மாற்றலின் – சிந்தா:13 3032/2,3
காவலன் ஆதியா கணங்கள் கைதொழ – சிந்தா:13 3061/3
காவலன் தான் ஓர் கூறா கண் இமையாது புல்லி – சிந்தா:13 3117/3

TOP


காவலனார் (2)

கந்தார் களி யானை காவலனார் கான் முளையை – சிந்தா:7 1806/1
காப்பரேல் காவலனார் காவாரோ இன்று என்பார் – சிந்தா:13 2965/4

TOP


காவலனே (1)

உலைவித்தனை என் உயிர் காவலனே – சிந்தா:6 1514/4

TOP


காவலனை (1)

கை மாண் கடல் படையுள் காவலனை ஆண்டு ஒழிய – சிந்தா:7 1801/1

TOP


காவலின் (2)

கட்டு உடை காவலின் காமர் கன்னியே – சிந்தா:1 98/4
மண் அகம் காவலின் வழுக்கி மன்னவன் – சிந்தா:1 198/1

TOP


காவலை (2)

மண் காவலை மகிழாது இவண் உடனே புகழ் ஒழிய – சிந்தா:10 2260/1
விண் காவலை மகிழ்வீர் நனி உளிரோ என விபுலன் – சிந்தா:10 2260/2

TOP


காவாது (2)

காவாது அவள் கண்ணற சொல்லிய வெம் சொல் – சிந்தா:4 1069/3
கலி கெழு நிலத்தை காவாது ஒழியுமோ காளைக்கு என்றாள் – சிந்தா:8 1926/4

TOP


காவாரோ (1)

காப்பரேல் காவலனார் காவாரோ இன்று என்பார் – சிந்தா:13 2965/4

TOP


காவி (10)

காவி அன்ன கண்ணினார் கயம் தலை குடைதலின் – சிந்தா:1 67/1
காவி கடந்த கண்ணீரொடு காரிகை – சிந்தா:1 227/1
காவி அம் கண்ணினாய் யாம் மறைவது கருமம் என்றாள் – சிந்தா:1 316/4
காவி வாள் கண் கலங்க அதுக்கினாள் – சிந்தா:3 761/4
காவி நெடும் கண் புதைத்து ஆங்கு அகல்வார் நெஞ்சே – சிந்தா:7 1575/4
காவி கழுநீர் குவளை ஆம்பல் கடி கமலம் – சிந்தா:7 1781/1
காவி நோய் செய்த கரும் கயல் கண் பூம் கொடி என் – சிந்தா:8 1967/2
காவி அம் கண்ணி ஒன்றும் கவலல் யான் உய்ந்தது எல்லாம் – சிந்தா:9 2099/3
கண் திரள் முத்தம் மென் தோள் காவி கண் மகளிர் போற்றி – சிந்தா:13 2734/3
காவி கண் கடை இடுக கால் சிலம்பு – சிந்தா:13 3124/3

TOP


காவியம் (1)

காவியம் கண்ணி வந்து பிறத்தலும் கணிகள் ஈண்டி – சிந்தா:7 1686/2

TOP


காவியோ (1)

கண்ணோ கயலோ கழுநீரோ காவியோ
பெண்ணோ அமுதோ பிணையோ என பிதற்றி – சிந்தா:13 2960/1,2

TOP


காவில் (6)

காவில் கூடு எடுக்கிய கவ்வி கொண்டு இருந்தன – சிந்தா:1 65/2
காவில் கண்ட திரை வளைத்து ஆயிடை – சிந்தா:4 873/1
காவில் வாழ்பவர் நால்வர் உளர் கரி – சிந்தா:4 891/1
தான் அடைந்து இருந்த காவில் பாடினாள் தனிமை தீர்வான் – சிந்தா:5 1355/3
வார் தளிர் ததைந்து போது மல்கி வண்டு உறங்கும் காவில்
சீர் கெழு குருசில் புக்கான் தேசிகப்பாவை என்னும் – சிந்தா:5 1356/1,2
நீல குவளை நிரையும் போல் கண்ணார் காவில் இருந்தாரே – சிந்தா:13 2698/4

TOP


காவின் (4)

வடி மலர் காவின் அன்று வண் தளிர் பிண்டி நீழல் – சிந்தா:5 1396/1
குரா மலர் காவின் நீங்கி கோயிலே கொண்டு புக்கான் – சிந்தா:7 1643/4
வாவியொடு காவின் இடை மாந்தர் பதி கொண்டார் – சிந்தா:7 1781/4
காவின் மேல் கடி மலர் தெகிழ்ந்த நாற்றமும் – சிந்தா:8 1935/1

TOP


காவினுள் (3)

நாக நல் காவினுள் நயந்துவிட்டார்களே – சிந்தா:8 1905/4
காவினுள் தோழரை கண்டு போதர்வேன் – சிந்தா:8 1993/3
நாள் இரண்டு சென்ற என்று நைய மொய்கொள் காவினுள்
தோள் இரண்டும் அன்ன தோழர் தோன்றலை புணர்ந்த பின் – சிந்தா:9 1995/2,3

TOP


காவினே (1)

போகம் மேவினர் பூ மர காவினே – சிந்தா:4 855/4

TOP


காவு (10)

கண் சிறைப்படு நிழல் காவு சூழ்ந்தவே – சிந்தா:1 79/4
தெரி மலர் காவு சேர்ந்து பிறப்பினை தெருட்டல் உற்றான் – சிந்தா:1 383/4
சந்தன காவு சூழ்ந்து சண்பகம் மலர்ந்த சோலை – சிந்தா:5 1253/1
கம்பலம் போர்த்த போலும் கடி மலர் காவு புக்காள் – சிந்தா:5 1269/4
அழிந்து வீழ் அருவி குன்றில் ஆய் மலர் காவு புக்கான் – சிந்தா:6 1496/4
ஏந்து பூம் காவு சூழ்ந்த இரும் புனல் ஆறும் நீந்தி – சிந்தா:7 1820/3
கலந்த பொன் காவு காண்பான் காமுற புக்கதே போல் – சிந்தா:13 2710/2
நலம் கவின் கொண்ட காவு நல் ஒளி நந்திற்று அன்றே – சிந்தா:13 2710/4
கடிகை வாள் ஆரம் மின்ன கற்பக காவு கண்டும் – சிந்தா:13 2808/1
பொன் மலர் காவு புக்கும் புரி மணி வீணை ஓர்த்தும் – சிந்தா:13 2840/2

TOP


காவும் (4)

மாடமும் காவும் அடுத்து ஓர் சில் நாள் செல – சிந்தா:1 238/2
கண்டார் மனம் கவர் காவும் கஞலிய – சிந்தா:1 337/2
இவர் தரு மெல் இலை காவும் ஏந்திய – சிந்தா:3 826/3
நனை மலர் காவும் அம் தண் வாவியும் நல்ல ஆடி – சிந்தா:6 1495/2

TOP


காவொடு (1)

கான் நிரைத்தன காவொடு பூம் பொய்கை – சிந்தா:13 3002/1

TOP


காழ் (11)

கணி புனை பவழ திண் காழ் கம்பல கிடுகின் ஊன்றி – சிந்தா:1 113/2
கரும் காழ் அகிலின் நறும் புகையில் கழுமி கோதை கண் படுக்கும் – சிந்தா:1 349/2
கரு நெறி பயின்ற குஞ்சி காழ் அகில் கமழ ஊட்டி – சிந்தா:3 696/1
முடி மணி அழுத்தி செய்த மூரி காழ் நெற்றி மூழ்க – சிந்தா:3 837/2
கானம் காழ் அகிலே கமழ் கண்ணிய – சிந்தா:4 853/3
காழ் பரிந்து அரைத்த சாந்தின் களி தரு நீரில் தேற்ற – சிந்தா:7 1800/3
களி கயல் மழை கணார் காமம் காழ் கொளீஇ – சிந்தா:8 1941/2
காழ் இன்றி கனிந்த காம கொழும் கனி நுகர்ந்து காதல் – சிந்தா:9 2089/2
உச்சி வரை வளர்ந்து இளமை ஒழிந்த உயர் திண் காழ்
இ சவிய அல்ல என எழுதியவை ஊன்றி – சிந்தா:12 2484/1,2
காழ் ஆர் வெள்ளி மலை மேலும் காவல் மன்னர் கடி நகர்க்கும் – சிந்தா:13 2704/3
காழ் நுதியின் குத்துண்டும் கார் மழை போல் நின்று அதிர்ந்தும் – சிந்தா:13 2785/2

TOP


காழ்க்கும் (1)

கைசெய்து கமழும் நூறும் காழ்க்கும் வெள் இலையும் காமம் – சிந்தா:12 2474/1

TOP


காழ்த்தமை (1)

கருமம் காழ்த்தமை கண்டவர் தம்முளான் – சிந்தா:1 242/3

TOP


காழக (2)

காழக சேற்றுள் தீம் பால் கதிர் மணி குடத்தின் ஏந்தி – சிந்தா:6 1541/1
காழக பச்சை போன்று கண் தெறூஉம் – சிந்தா:13 3120/2

TOP


காழகம் (3)

கழலன் காழகம் வீக்கிய கச்சையன் – சிந்தா:4 939/3
காழகம் ஊட்டப்பட்ட கார் இருள் துணியும் ஒப்பான் – சிந்தா:5 1230/1
செழு நீர் மணி கொடிகள் காழகம் சேர் கொம்பாய் – சிந்தா:13 2966/3

TOP


காழில் (1)

பொன் அம் காழில் பொலிந்த முத்து விதானம் புணர்ந்து தேன் – சிந்தா:12 2470/1

TOP


காள (1)

காள மேகங்கள் சொல்லி கருனையால் குழைக்கும் கைகள் – சிந்தா:1 257/3

TOP


காளக (1)

காளக உடையினன் கந்து நாமனும் – சிந்தா:1 320/3

TOP


காளம் (1)

காளம் ஆகு இருளை போழ்ந்து கதிர் சொரி கடவுள் திங்கள் – சிந்தா:10 2245/1

TOP


காளாய் (1)

காளாய் நம்பி சீவகசாமி என் நல் தாய் – சிந்தா:4 1093/3

TOP


காளை (52)

குழவி நாறு எழுந்து காளை கொழும் கதிர் ஈன்று பின்னா – சிந்தா:1 379/2
கற்பகம் கலங்கி வீழ்ந்த வண்ணம் போல் காளை வீழ – சிந்தா:1 390/1
கரும்பு உடை காளை அன்ன காளை நின் வலைப்பட்டு என்றான் – சிந்தா:1 401/4
கரும்பு உடை காளை அன்ன காளை நின் வலைப்பட்டு என்றான் – சிந்தா:1 401/4
பழுது இன்றி மூழ்கும் பகழி தொழில் வல்ல காளை
முழுது ஒன்று திண் தேர் முகம் செய்தவன் தன்னொடு ஏற்கும் – சிந்தா:2 445/2,3
புரவி தேர் காளை அன்ன காளையை பொலிக என்றார் – சிந்தா:2 456/4
தன் வழிய காளை சீதத்தன் அவன் தன் போல் – சிந்தா:3 494/3
மண் மிசை தோன்றி அன்ன வகை நலம் உடைய காளை
தெள் மணி ஆர மார்பன் திரு நுதல் மகளிர் நெஞ்சத்து – சிந்தா:3 695/2,3
கனைத்து வண்டு உளர்ந்த தார் காளை சீவகன்-அரோ – சிந்தா:3 707/4
கலக்கி இன் காமம் பொங்க கடைந்திடுகின்ற காளை
இலை பொலி அலங்கல் மார்பம் இயைவது என்று ஆகும்-கொல்லோ – சிந்தா:3 711/3,4
கணி புகழ் காளை கொண்டு கடல் அகம் வளைக்கலுற்றான் – சிந்தா:3 722/4
காளை சீவகன் கட்டியங்காரனை – சிந்தா:4 883/1
கடா களிற்று எறுழ் வலி காளை சீவகன் – சிந்தா:4 916/3
கனிப்புறு சொல் அளைஇ பறந்து காளை தன் – சிந்தா:4 1020/3
மைத்துனன் வனப்பின் மிக்கான் வளர் நிதி கிழவன் காளை
உத்தமன் உனது நாமம் அல்லது ஒன்று உரைத்தல் தேற்றான் – சிந்தா:4 1048/1,2
தூக்கு-மின் காளை சீறின் துற்று இவன் உளனோ என்பார் – சிந்தா:4 1110/1
வாழியர் இறைவ தேற்றான் மா நிரை பெயர்த்த காளை
பீழைதான் பொறுக்க என்ன பிறங்கிணர் அலங்கல் மாலை – சிந்தா:4 1120/1,2
காய் சின வெகுளி வேந்தே களிற்றொடும் பொருத காளை
மாசனம் பெரிதும் மொய்த்து மழையினோடு இருளும் காற்றும் – சிந்தா:4 1164/1,2
கணிப்பு அரும் குண தொகை காளை என்றனன் – சிந்தா:5 1172/3
கடல் சுறவு உயரிய காளை அன்னவன் – சிந்தா:5 1173/1
காளை நீ கடந்து செல்லும் காமரு கவின் கொள் நாடே – சிந்தா:5 1198/4
இகல் தலை விலங்கு வேல் காளை எய்தினான் – சிந்தா:5 1251/4
காண் வரு குவளை கண்ணால் காளை மேல் நோக்கினாளே – சிந்தா:5 1257/4
கண் கனிந்து இனிய காம செவ்வியுள் காளை நீங்க – சிந்தா:5 1398/1
காமன் தாதை நெறியின்-கண் காளை நீ – சிந்தா:6 1428/3
கழி பெரு முகமன் கூறி காதலம் காளை என்றான் – சிந்தா:7 1644/4
கண் முழுது உடம்பில் பெற்றேன் காளை கைம்மாறு காணேன் – சிந்தா:7 1684/3
காளை செல்கின்ற நாளுள் கட்டியங்காரன் மூதூர் – சிந்தா:7 1694/3
காண்டி என்று உரைப்ப காளை எழுமையும் அடிமை நேர – சிந்தா:7 1709/2
காமன் தம்பியின் காளை கிடந்த பின் – சிந்தா:7 1715/2
அன்ன காளை அமர் துயில் தேறினான் – சிந்தா:7 1716/3
பொருந்துபு துடைத்து வேண்டா புலம்புதல் காளை என்று – சிந்தா:7 1729/2
கரும் கழல் செம் கண் பைம் தார் காளை ஈது உரைக்கின்றானே – சிந்தா:7 1732/4
கழல் அவாய் கிடந்த நோன் தாள் காளை தன் காதலாரை – சிந்தா:7 1865/1
காளை ஆம் பருவம் ஓராள் காதல் மீக்கூர்தலாலே – சிந்தா:8 1912/1
கலைக்கணாளரும் இங்கு இல்லை காளை நீ – சிந்தா:8 1924/3
காப்பு உடை வள நகர் காளை எய்தினான் – சிந்தா:9 2011/4
கன்னி தன் மனத்து இழைத்த காளை நாமம் வாழ்த்துவார் – சிந்தா:9 2036/4
காமன் அன்ன காளை தன் கருத்தொடு ஒத்தது ஆகலான் – சிந்தா:9 2038/2
காய்ந்தனள் என்று கூற காளை மற்று இவட்கு தீயான் – சிந்தா:9 2043/2
காமம் இங்கு உடையேன் காளை சீவகன் அகலம் சேர்த்தின் – சிந்தா:9 2057/2
விலங்கு அரசு அனைய காளை வெள்_வளைக்கு இதனை சொன்னான் – சிந்தா:9 2092/4
காமன் புகுதக காளை புகுதக – சிந்தா:10 2121/3
மன்மதன் என்னும் காளை மணி ஒலி புரவி தேர் மேல் – சிந்தா:10 2246/1
கை படு பொருள் இலாதான் காமம் போல் காளை மீண்டான் – சிந்தா:10 2259/4
கை தலத்து எஃகம் ஏந்தி காளை போய் வேறு நின்றான் – சிந்தா:10 2277/3
வினை ஒளிர் காளை வேலை கடக்கலார் வேந்தர் நின்றார் – சிந்தா:10 2288/3
கங்கை மா கடல் பாய்வதே போன்று காளை தன் கார் முகம் – சிந்தா:10 2309/1
உரை விளைத்து உரைப்ப காளை உள்ளகம் குளிர்ந்து சொன்னான் – சிந்தா:13 2645/4
விலங்கு அரசு அனைய காளை வேனில் வேந்து என்ன சேர்ந்தான் – சிந்தா:13 2836/4
எரி முயங்கு இலங்கு வேல் காளை என்பவே – சிந்தா:13 2862/4
காளை நந்தனும் தோழன்மார்களும் – சிந்தா:13 3132/2

TOP


காளை-தன் (2)

காளை-தன் தேர் செல் வீதி கலந்து உடன் தொக்கது அன்றே – சிந்தா:2 461/4
பகல் கொண்டு பறக்கும் தேரால் காளை-தன் பைம்பொன் தேரே – சிந்தா:3 796/4

TOP


காளை-தன்னை (1)

கல்வியும் கொடிது போலும் காவலன் காளை-தன்னை
ஒல்லலன் சிறைசெய்கின்றான் என்றவன் கருதிற்று ஓரார் – சிந்தா:7 1683/1,2

TOP


காளை-தான் (1)

கலை தொகை நலம் பல கடந்த காளை-தான்
நலத்தகையவள் நலம் நினைப்ப நாய்கனும் – சிந்தா:6 1489/1,2

TOP


காளை-தான்-கொல் (1)

கரும் சிறை பறவை ஊர்தி காமரு காளை-தான்-கொல்
இரும் சுறவு உயர்த்த தோன்றல் ஏத்த அரும் குருசில்-தான்-கொல் – சிந்தா:5 1261/1,2

TOP


காளைக்கு (2)

கந்துக புடையில் பொங்கும் கலினமா வல்லன் காளைக்கு
எந்தையும் யாயும் நேராராய்விடின் இறத்தல் ஒன்றோ – சிந்தா:4 1050/1,2
கலி கெழு நிலத்தை காவாது ஒழியுமோ காளைக்கு என்றாள் – சிந்தா:8 1926/4

TOP


காளைமாரே (1)

காசில் கல்வி கடலை கரைகண்டார் காளைமாரே – சிந்தா:7 1675/4

TOP


காளையும் (5)

குற்றேல் செய்தும் காளையும் யானும் கொடியாளை – சிந்தா:4 1057/2
கழிந்தன இரண்டு திங்கள் காளையும் மற்றோர் நாளால் – சிந்தா:6 1496/2
கை அரிக்கொண்டும் காணாள் காளையும் காலின் சென்றான் – சிந்தா:6 1540/4
கட்டில் ஏறிய காமரு காளையும்
மட்டு வாய் அவிழ் மா மலர் கோதையும் – சிந்தா:8 1981/1,2
ஊன் அவாம் கதிர் வேலுறு காளையும்
கான் அவாம் கடி நாறும் மென் பள்ளி மேல் – சிந்தா:8 1983/2,3

TOP


காளையை (12)

புரவி தேர் காளை அன்ன காளையை பொலிக என்றார் – சிந்தா:2 456/4
காய் கதிர் மணி செய் வெள் வேல் காளையை காவல் ஓம்பி – சிந்தா:2 473/2
ஒன்று உண்டாயிற்று அவள் உள் அழி நோயுறு காளையை
என்று உண்டாம்-கொல் இனி கண்படும் நாள் எனும் சிந்தையே – சிந்தா:4 1159/3,4
காதலில் களித்தது உள்ளம் காளையை கொணர்-மின் என்றான் – சிந்தா:5 1262/4
மல்லல் காளையை வைது மிழற்று வாய் – சிந்தா:5 1363/2
கண்ணுற காளையை காண்டலும் கை வளை – சிந்தா:6 1472/1
கண்டான் சேர்ந்தான் காளையை கல்வி கடலானே – சிந்தா:7 1636/4
காவல் செய்திடுவல் வல்லே காளையை கொணர்-மின் என்றான் – சிந்தா:7 1682/4
கார் தங்கி நின்ற கொடி காளையை காண்டலோடு – சிந்தா:8 1960/3
கரு வலி தட கை வாளின் காளையை வெளவினானே – சிந்தா:10 2269/4
கலி கடிந்து உலகம் காக்கும் காளையை கொணர்-மின் என்றான் – சிந்தா:13 2904/4
கால் நடந்து அனைய மான் தேர் காளையை காவல் மன்னன் – சிந்தா:13 2912/3

TOP


காற்கு (2)

காற்கு ஒசி கொம்பு போல போந்து கை தலங்கள் காட்டி – சிந்தா:3 675/2
காற்கு ஒசி கொம்பு போல கைதொழுது இறைஞ்சி மாதோ – சிந்தா:13 2826/4

TOP


காற்றா (1)

உள்ளு காற்றா உழலும் காம கலனும் காண்-மின் – சிந்தா:4 929/4

TOP


காற்றி (1)

உண்டது காற்றி ஆண் பேர் ஊட்டுவல் உருவ காமன் – சிந்தா:9 2003/3

TOP


காற்றில் (5)

களி தலை மயங்கி இப்பால் இருத்தலும் கலந்து ஓர் காற்றில்
துளி தலை முகில்கள் ஈண்டி தூங்கு இருள் மயங்கி மான்று – சிந்தா:3 507/1,2
கரும் கடல் போயிற்றும் காற்றில் கவிழ்ந்து – சிந்தா:3 518/1
காற்றில் பரிக்கும் கலிமான் மிசை காவல் ஓம்பி – சிந்தா:8 1933/3
வீரிய காற்றில் பொங்கி விசும்பு போர்த்து எழுதப்பட்ட – சிந்தா:10 2271/3
கண்ணார் கடல் மண்டி காற்றில் கவிழுங்கால் – சிந்தா:13 2793/2

TOP


காற்றின் (3)

காற்றின் விரைந்து தொறு மீட்க என காவல் மன்னன் – சிந்தா:2 432/3
காற்றின் பரிக்கும் தேர் நூறும் கடும் கால் இவுளி ஆயிரமும் – சிந்தா:10 2174/3
ஒல்கி போம் பாவ காற்றின் ஒழிக இ புணர்ச்சி என்றான் – சிந்தா:13 2728/4

TOP


காற்றினால் (1)

காற்றினால் புடைக்கப்பட்டு கடல் உடைந்து ஓட காமர் – சிந்தா:10 2267/3

TOP


காற்றினும் (2)

கரை கடல் அழுவம் நீந்தி காற்றினும் கடுகி ஐஞ்ஞாறு – சிந்தா:3 506/3
கல்லொடு வன் தடி கையினர் காற்றினும்
வல் விரைந்து ஓடி வளைத்தனர் ஆகி – சிந்தா:4 935/1,2

TOP


காற்று (6)

காற்று இயல் புரவி தேர் கலந்து கௌவை மல்கின்றே – சிந்தா:1 152/4
கடல் என காற்று என கடும் கண் கூற்று என – சிந்தா:4 973/1
காற்று என உரறி நாகம் கடாம் பெய்து கனலின் சீறி – சிந்தா:4 981/2
காற்று என கடல் என கரு வரை உரும் என – சிந்தா:7 1837/3
தாழ் முகில் சூழ் பொழில் சந்தன காற்று அசைந்து – சிந்தா:8 1904/3
காற்று எறி கடலின் சங்கும் முழவமும் முரசும் ஆர்ப்ப – சிந்தா:10 2152/2

TOP


காற்றும் (2)

மின் அடு வாளும் வேலும் கல்லொடு தீயும் காற்றும்
மன்னுடன் ஏந்தி தெய்வ மாதரை சூழ்ந்த அன்றே – சிந்தா:4 1147/3,4
மாசனம் பெரிதும் மொய்த்து மழையினோடு இருளும் காற்றும்
பேசின் தான் பெரிதும் தோன்ற பிழைத்து உய்ய போதல் அஞ்சி – சிந்தா:4 1164/2,3

TOP


கான் (25)

கான் ஆர்ந்த திரள் கழுத்து கவின் சிறை கொண்டு இருந்ததே – சிந்தா:1 169/4
கான் அமர் கோதை கனா மொழிகின்றாள் – சிந்தா:1 222/4
காய மீன் என கலந்து கான் நிரை – சிந்தா:2 421/1
கான் சொரி முல்லை தாரான் கடிவினை முடிக என்றான் – சிந்தா:2 485/4
கான் சேர் கமழ் கோதை கால் தொடர்ந்து கைவிடாது அரற்றுகின்ற – சிந்தா:3 637/3
கான் உயர் அலங்கல் மாலை கட்டியங்காரன் அன்றே – சிந்தா:3 664/4
கான் உடை மாலை தன்னை கட்டியங்காரன் சூழ்ந்து – சிந்தா:3 686/3
கான் அமர் அருவி குன்றில் காய் கதிர் சுமந்து ஓர் திங்கள் – சிந்தா:5 1168/3
கான் உகுக்குகின்ற பைம் தார் காவலன் தொழுது சொன்னான் – சிந்தா:5 1266/4
கல் உண்டு கடிய வெம்பும் கான் உறை புறவம் எல்லாம் – சிந்தா:6 1430/3
கந்தார் களி யானை காவலனார் கான் முளையை – சிந்தா:7 1806/1
கான் இடை இன நிரை காவல் போற்று-மின் – சிந்தா:7 1849/3
கான் அவாம் கடி நாறும் மென் பள்ளி மேல் – சிந்தா:8 1983/3
கான் ஆர் மயிலின் கணம் போல் கலுழ்வுற்றது அன்றே – சிந்தா:10 2137/4
கான் உடை அலங்கல் மார்பின் கட்டியங்காரன் என்னும் – சிந்தா:10 2206/3
கான் அமர் காமன் எய்த கணை என சிதறினானே – சிந்தா:10 2281/4
கான் வயிறு ஆர்ந்து தேக்கி களி வண்டு கனைக்கும் தாரான் – சிந்தா:10 2290/4
அம் கான் முலையின் அரும் பால் வர பாயினாரும் – சிந்தா:11 2341/2
கான் முகம் புதைத்த தெள் நீர் கவர்ந்து பொன் குடங்கள் ஆர்த்தி – சிந்தா:12 2415/1
ஆய்ந்த கேள்வி அவன் கான் முளையாய் வழி தோன்றினான் – சிந்தா:12 2492/1
கான் சேர் கவின் என்னும் காமர் மலர் வாட – சிந்தா:13 2797/3
கான் உடை கழனி செந்நெல் கதிர் அணை துஞ்சும் நாடு – சிந்தா:13 2901/3
கான் நிரைத்தன காவொடு பூம் பொய்கை – சிந்தா:13 3002/1
கான் ஆர் பிண்டி கமழ் தாமம் கறை ஆர் முகிலின் நிறம் காட்டும் – சிந்தா:13 3090/2
கான் தயங்கி நில்லா கரு வினை கால் பெய்தனவே – சிந்தா:13 3102/4

TOP


கான்-இடை (1)

கான்-இடை பாந்தள் கண்படுப்பன துயில் எழ – சிந்தா:8 1900/3

TOP


கான்ற (7)

வெதிர்ம் குதை சாபம் கான்ற வெம் நுனை பகழி மூழ்க – சிந்தா:2 441/1
கருவி வானம் கான்ற புயலின் – சிந்தா:3 725/1
கொல் நுனை எஃகின் நீக்கி குனிந்து வில் பகழி கான்ற
மின் அவிர் இலங்கும் ஒள் வாள் விழித்து உயிர் விழுங்க இன்ன – சிந்தா:3 802/2,3
வெள் எயிற்று அரவு கான்ற வேகம் மிக்கிட்டது அன்றே – சிந்தா:5 1274/4
கான்ற மென் பஞ்சி ஆர்ந்த மெல்லணை யாழ் கை நீக்கி – சிந்தா:7 1701/3
கான்ற பூம் கடம்பின் கவட்டு-இடை வளை வாய் பருந்தொடு கவர் குரல் பயிற்றும் – சிந்தா:10 2106/2
மைந்தர் ஆர்த்து அவர் வாய் எலாம் நிறைய வெம் சரம் கான்ற பின் – சிந்தா:10 2309/2

TOP


கான்றது (1)

கார்க்கு எதிர் மேகம் போல கணை மழை கான்றது இப்பால் – சிந்தா:3 801/3

TOP


கான்றன (1)

கான்றன கதிர் காய்த்தும் வட்டணை கதிர் முத்தம் – சிந்தா:12 2433/3

TOP


கான்றிட்ட (2)

அரவு கான்றிட்ட அம் கதிர் மா மணி – சிந்தா:1 136/1
பஞ்சி அனைய வேய் மென் தோள் பகு வாய் மகரம் கான்றிட்ட
துஞ்சா கதிர் கொள் துணை முத்தம் தொழுதேன் உம்மை என துறந்து – சிந்தா:1 351/1,2

TOP


கான்றிடு (1)

கான்றிடு கதிர் மதி இரண்டு போன்றவே – சிந்தா:4 938/4

TOP


கான்றிடும் (1)

ஆர் அழல் எங்ஙனம் கான்றிடும் அங்ஙனம் – சிந்தா:10 2208/2

TOP


கான்று (6)

கான்று அமிர்து ஏந்தி நின்ற கற்பக சோலை யார்க்கும் – சிந்தா:1 140/3
குஞ்சித்து அசைந்து அசைந்து குருதி கான்று வெய்து உயிரா – சிந்தா:1 341/3
கான்று வில் வயிரம் வீசும் கன மணி குழையினானே – சிந்தா:3 581/4
கலந்து பொன் அசும்பு கான்று ஒழுகி மான் இனம் – சிந்தா:5 1238/2
கருகி அ இருள் கான்று நின் மெய் எலாம் – சிந்தா:5 1368/2
கலந்து ஒளி கான்று நின்று கதிர்விடு திருவில் வீச – சிந்தா:9 2060/3

TOP


கான (3)

கான யாற்று அடைகரை கதிர் கண் போழ்கலா – சிந்தா:7 1822/2
கான கார் முல்லை கார் மழைக்கு எதிர்ந்தன போல – சிந்தா:12 2382/2
கான மா பிடி கன்றொடு நாடகம் – சிந்தா:13 3067/3

TOP


கானகத்தின் (1)

கானகத்தின் ஏகுகின்றான் கடி பொழில் கவின் கண்டு எய்தி – சிந்தா:7 1567/1

TOP


கானத்தில் (1)

கானத்தில் கிடந்ததே போல் கடல் அகம் உடைய நம்பி – சிந்தா:1 387/2

TOP


கானத்து-இடை (1)

கானத்து-இடை வேங்கை எழ கண்ணினர்கள் அன்றே – சிந்தா:3 590/4

TOP


கானம் (11)

கானம் பூத்த கார் என்கோ யான் – சிந்தா:3 726/2
கானம் பூத்த கார் கண்டு அழுங்கும் – சிந்தா:3 726/3
கானம் காழ் அகிலே கமழ் கண்ணிய – சிந்தா:4 853/3
கை மலர்ந்து அனைய காந்தள் கடி மலர் நாறு கானம்
மொய் மலர் குவளை கண்ணி மொய்ம்ப நீ முழுதும் நீந்தி – சிந்தா:5 1214/1,2
கானம் வழங்கல் மேவி காலின் ஏகினானே – சிந்தா:6 1412/4
மலை கொள் கானம் முன்னி மகிழ்வோடு ஏகுகின்றான் – சிந்தா:6 1413/4
வேல் தைவந்து அன்ன நுதி வெம் பரல் கானம் முன்னி – சிந்தா:8 1933/1
மோட்டு இள முல்லை மொய் மலர் கானம் முருகு வந்து எதிர்கொள நடந்தார் – சிந்தா:10 2104/4
கால் பொரு கதலிகை கானம் ஒத்தவே – சிந்தா:10 2212/4
முனை அழல் முளி புல் கானம் மேய்ந்து என நீந்தினானே – சிந்தா:10 2279/4
காந்திய கற்பக கானம் ஆயினான் – சிந்தா:13 2997/3

TOP


கானமும் (3)

மண் மிசை கிடந்தன மலையும் கானமும்
நண்ணுதற்கு அரியன நாடும் பொய்கையும் – சிந்தா:5 1175/1,2
நெட்டு-இடை நெறிகளும் நிகர் இல் கானமும்
முட்டு உடை முடுக்கரும் மொய் கொள் குன்றமும் – சிந்தா:5 1216/1,2
குருவி ஆர்த்து எழு கொய் புன கானமும்
திரு இல் தீர்ந்தவர் தேயமும் தேர்ந்து போய் – சிந்தா:7 1779/2,3

TOP


கானல் (4)

நீடிய நெய்தல் அம் கானல் நெடும் தகை – சிந்தா:3 516/3
கரும் கனி பெண்ணை அம் கானல் கால் பொர – சிந்தா:10 2227/3
கரை வாய முத்து ஈன்று கானல் மேயும் கடல் சேர்ப்பன் – சிந்தா:12 2558/2
அடர் பிணி அவிழும் ஆம்பல் அலை கடல் கானல் சேர்ப்பன் – சிந்தா:13 2652/3

TOP


கானவர் (5)

கடல் படை அனுங்க வென்ற கானவர் என்னும் கூற்றத்து – சிந்தா:2 447/1
கானவர் இரிய வில்-வாய் கடும் கணை தொடுத்தலோடும் – சிந்தா:2 452/1
கானவர் குரம்பை சூழ் காடு தோன்றுமே – சிந்தா:5 1201/4
கானவர் மகளிர் என்ன கடி மலர் நல்ல கொய்தும் – சிந்தா:13 2714/2
விண்டு வேய் நரல் ஊன் விளை கானவர் இடனும் – சிந்தா:13 2750/1

TOP


கானில் (2)

கானில் வாழ் குறவன் சொல்லும் கள்ளொடு ஊன் தேன் கைவிட்டால் – சிந்தா:5 1234/3
கோன் அமர் மகளிர் கானில் குழாம் மயில் பிரிவது ஒத்தார் – சிந்தா:13 2714/4

TOP


கானின் (1)

குரவம் நீடிய கொன்றை அம் கானின் வாய் – சிந்தா:5 1196/1

TOP