ஒ – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஒக்க 2
ஒக்கல் 1
ஒக்கும் 25
ஒக்குமால் 1
ஒக்குமே 1
ஒகை 2
ஒசி 3
ஒசித்தது 1
ஒசித்து 2
ஒசிந்த 2
ஒசிந்தன 1
ஒசிந்து 9
ஒசிய 3
ஒசியும் 1
ஒசிவு 1
ஒட்ட 1
ஒட்டகம் 1
ஒட்டலன் 1
ஒட்டா 1
ஒட்டாவே 1
ஒட்டி 10
ஒட்டினாள் 1
ஒட்டுமேல் 1
ஒட்டுவல் 1
ஒடிக்க 1
ஒடித்து 1
ஒடியாத 1
ஒடியும் 1
ஒடிவறு 1
ஒடிவு 1
ஒடுக்கி 1
ஒடுங்க 1
ஒடுங்கல் 1
ஒடுங்கி 2
ஒடுங்கினாள் 1
ஒடுங்கினான் 1
ஒடுங்கினீர்க்கும் 1
ஒடுங்கும் 3
ஒண் 66
ஒண்_தொடி 6
ஒண்_தொடிக்கு 1
ஒண்மை 2
ஒண்மையான் 1
ஒண்மையின் 1
ஒத்த 17
ஒத்தது 10
ஒத்ததுவே 2
ஒத்ததே 20
ஒத்ததோ 2
ஒத்தவே 14
ஒத்தன 2
ஒத்தனவே 2
ஒத்தனள் 1
ஒத்தனன் 1
ஒத்தார் 34
ஒத்தாள் 19
ஒத்தாள்-அரோ 1
ஒத்தாளே 2
ஒத்தான் 39
ஒத்தான்-அரோ 1
ஒத்தீர் 1
ஒத்து 45
ஒத்தும் 3
ஒத்துமேல் 1
ஒத்தே 4
ஒத்தேர் 1
ஒதுக்கம் 1
ஒதுக்கிடை 1
ஒதுங்கல் 1
ஒதுங்கி 4
ஒதுங்கியும் 2
ஒதுங்கினாள் 1
ஒதுங்குகின்றாள் 1
ஒதுங்குவாய் 1
ஒப்ப 33
ஒப்பது 1
ஒப்பரும் 1
ஒப்பவே 2
ஒப்பன 1
ஒப்பாய் 2
ஒப்பாய்க்கு 1
ஒப்பார் 12
ஒப்பாரை 1
ஒப்பாள் 13
ஒப்பாளொடும் 1
ஒப்பான் 18
ஒப்பித்து 1
ஒப்பின் 1
ஒப்பினும் 1
ஒப்பீர் 1
ஒப்பு 9
ஒப்பும் 1
ஒப்புமை 2
ஒய் 2
ஒய்யென 9
ஒய்யெனவே 1
ஒர் 8
ஒரீஇ 1
ஒரு 77
ஒரு-கால் 2
ஒருக்கி 1
ஒருக்கு 1
ஒருக்குற 1
ஒருங்கு 15
ஒருங்கே 4
ஒருசாரார் 2
ஒருத்தல் 1
ஒருத்தலும் 1
ஒருத்தி 6
ஒருத்தி-தானே 1
ஒருதலை 1
ஒருநாள் 1
ஒருப்பட்டு 1
ஒருப்படுத்து 1
ஒருபால் 18
ஒருபுடை 2
ஒருமேல் 1
ஒருமை 1
ஒருவயின் 1
ஒருவர் 8
ஒருவர்க்கு 1
ஒருவர்க்கும் 1
ஒருவரோடு 1
ஒருவற்கு 2
ஒருவற்கும் 1
ஒருவன் 23
ஒருவன்-கொல் 1
ஒருவனுக்கு 1
ஒருவனே 2
ஒருவனை 3
ஒருவி 5
ஒருவில் 1
ஒல் 3
ஒல்க 1
ஒல்கான் 1
ஒல்கி 13
ஒல்கிய 1
ஒல்கியுற 1
ஒல்கினாள் 1
ஒல்கு 1
ஒல்கும் 1
ஒல்லலன் 1
ஒல்லான் 2
ஒல்லென் 4
ஒல்லே 1
ஒல்லை 1
ஒலி 39
ஒலிக்கும் 1
ஒலித்து 5
ஒலிப்ப 10
ஒலிப்பது 1
ஒலியல் 6
ஒலியலார் 1
ஒலியால் 1
ஒலியின் 2
ஒலியினொடு 1
ஒலியும் 9
ஒலியோடு 1
ஒலை 1
ஒவ்வா 4
ஒவ்வாதவரை 1
ஒவ்வாதார்-தாம் 2
ஒவ்வாது 1
ஒவ்வாயேனும் 1
ஒவ்வார் 2
ஒவ்வான் 1
ஒழி 3
ஒழி-மின் 2
ஒழிக்கலாமே 1
ஒழிக்கும் 2
ஒழிக 12
ஒழிகல்லேனால் 1
ஒழித்தல் 1
ஒழித்தவே 1
ஒழித்திட 1
ஒழித்து 9
ஒழிதல் 2
ஒழிதியோ 2
ஒழிந்த 6
ஒழிந்தது 3
ஒழிந்தனவே 3
ஒழிந்தாய் 1
ஒழிந்தார் 1
ஒழிந்தாள் 1
ஒழிந்திட்டாள் 1
ஒழிந்து 10
ஒழிபவோ 1
ஒழிய 20
ஒழியா 1
ஒழியாமல் 1
ஒழியாரோ 1
ஒழியும் 4
ஒழியும்-ஆயின் 2
ஒழியுமே 1
ஒழியுமோ 1
ஒழியேனே 1
ஒழிவு 1
ஒழிவேன்-ஆகில் 1
ஒழுக்க 1
ஒழுக்கத்து 1
ஒழுக்கம் 5
ஒழுக்கமே 1
ஒழுக்கின் 1
ஒழுக்கினர் 1
ஒழுக்கு 1
ஒழுக்கொடு 1
ஒழுக 9
ஒழுகல் 1
ஒழுகவிட்டும் 1
ஒழுகி 13
ஒழுகிற்று 1
ஒழுகின் 1
ஒழுகினாள் 1
ஒழுகினும் 1
ஒழுகினேன் 1
ஒழுகு 11
ஒழுகுதல் 1
ஒழுகுபு 1
ஒழுகும் 16
ஒழுகுவ 1
ஒழுங்கு 1
ஒள் 34
ஒள்_நிதி_செல்வன் 1
ஒள்_நுதல் 1
ஒள்_நுதல்-கொல் 1
ஒள்ளிதின் 1
ஒள்ளியன் 1
ஒள்ளியான் 1
ஒளி 138
ஒளிக்கின்றார்களை 1
ஒளிக்கும் 3
ஒளித்தது 2
ஒளித்தாலும் 1
ஒளித்திட்டானே 1
ஒளித்திடுவேன் 1
ஒளித்தியோ 2
ஒளித்து 11
ஒளிப்ப 3
ஒளிய 1
ஒளியின் 2
ஒளியினாலே 1
ஒளியினொடு 1
ஒளியும் 2
ஒளியே 1
ஒளியொடு 1
ஒளியோடு 1
ஒளிர் 22
ஒளிர்கின்றன 1
ஒளிர்ந்து 3
ஒளிர்வன 1
ஒளிரும் 1
ஒளிவிட்டு 1
ஒளிறு 8
ஒளிறும் 5
ஒற்ற 1
ஒற்றர் 1
ஒற்றர்-தங்களை 1
ஒற்றரின் 1
ஒற்றரும் 1
ஒற்றலின் 1
ஒற்றன் 1
ஒற்றா 1
ஒற்றாள் 1
ஒற்றாளர் 1
ஒற்றி 8
ஒற்றிக்கொண்டான் 1
ஒற்றியும் 1
ஒற்று 2
ஒற்றுபு 2
ஒற்றை 1
ஒறுக்கப்படுவார் 1
ஒறுப்பதே 1
ஒன்பதின் 1
ஒன்பது 3
ஒன்பதும் 1
ஒன்பானும் 1
ஒன்றரை 1
ஒன்றலாத 1
ஒன்றலின் 1
ஒன்றா 1
ஒன்றாது 1
ஒன்றாய் 1
ஒன்றாயது 1
ஒன்றார் 1
ஒன்றால் 2
ஒன்றானும் 8
ஒன்றி 7
ஒன்றிய 3
ஒன்றிலள் 1
ஒன்றிலிரால் 1
ஒன்றிற்கு 1
ஒன்றினன் 1
ஒன்றினை 1
ஒன்று 72
ஒன்று-கொல் 1
ஒன்றுடை 1
ஒன்றுதானே 1
ஒன்றுபு 1
ஒன்றும் 26
ஒன்றே 15
ஒன்றை 1
ஒன்றோ 8
ஒன்னா 1
ஒன்னார் 3

நூலில் அடி வரும் முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


ஒக்க (2)

ஒக்க நன்கு உணராமை பொருந்திய சந்தினவாய் – சிந்தா:1 175/2
ஒக்க வாய் நிறைந்து ஒழுகு குன்றின் மேல் – சிந்தா:2 414/3

TOP


ஒக்கல் (1)

முன்னுற இதனை ஓரேன் மூரி பேர் ஒக்கல் எல்லாம் – சிந்தா:7 1726/3

TOP


ஒக்கும் (25)

ஒள் அகில் புகை திரண்டது ஒக்கும் மா மணி புறா – சிந்தா:1 70/3
வண்ண பூம் தவிசு தன்னை ஞமலி மேல் இட்டது ஒக்கும்
கண் அகல் ஞாலம் காத்தல் எனக்கு என கமழும் கண்ணி – சிந்தா:1 202/2,3
மாடம் அது வார் சடைய வள்ளலையும் ஒக்கும்
நாடி முகம் நான்கு அதனின் நான்முகனை ஒக்கும் – சிந்தா:3 598/2,3
நாடி முகம் நான்கு அதனின் நான்முகனை ஒக்கும்
நேடி நிமிர் தன்மையினின் நேமியையும் ஒக்கும் – சிந்தா:3 598/3,4
நேடி நிமிர் தன்மையினின் நேமியையும் ஒக்கும் – சிந்தா:3 598/4
கண்டவர்கள் காமுறலின் காமனையும் ஒக்கும்
கொண்டு உலகம் ஏத்தலின் அ கொற்றவனை ஒக்கும் – சிந்தா:3 599/1,2
கொண்டு உலகம் ஏத்தலின் அ கொற்றவனை ஒக்கும்
வண் தெரியல் ஆரம் முலை மாதார் மகிழ் அமுதம் – சிந்தா:3 599/2,3
வரை விழித்து இமைப்பது ஒக்கும் வாள் ஒளி ஆர மார்பின் – சிந்தா:3 699/1
எம்முடையவர்கள் வாழ்க்கை எமக்கும் அஃது ஒக்கும் அன்றே – சிந்தா:3 771/2
ஊழி வாய் தீயொடு ஒக்கும் ஒளிறு வாள் தடக்கையானும் – சிந்தா:3 833/2
நலம்பட நல் நடை கற்றது ஒக்கும் இ – சிந்தா:4 1012/3
ஒருவர் இ உலகில் யாரே சீவகன் ஒக்கும் நீரார் – சிந்தா:4 1165/3
ஏந்தலே பெரிதும் ஒக்கும் இளமையும் வடிவும் இஃதே – சிந்தா:5 1410/2
மன்னும் நீர் மொக்குள் ஒக்கும் மானிடர் இளமை இன்பம் – சிந்தா:6 1537/1
இயக்கி நின்னோடு இணை ஒக்கும் என்று நலம் செகுப்பான் – சிந்தா:7 1590/1
பூண்டது ஓர் ஆர மேனி பொன் உரைத்து இட்டது ஒக்கும்
காண்தகு காதில் தாழ்ந்த குண்டலம் குவளை பைம் தார் – சிந்தா:7 1722/2,3
இனம் தலை புலியோடு ஒக்கும் தோழர் நின்னிடத்தில் கண்டேன் – சிந்தா:7 1750/4
வாச வான் குவளை மெல்ல வாய்விடா நின்றது ஒக்கும்
ஏசுவது ஒன்றும் இல்லா இணை வட முலையினாட்கே – சிந்தா:8 1987/3,4
மெழுகு எரி முகந்தது ஒக்கும் தாய் மெலிவு அகற்றினானே – சிந்தா:9 2095/4
கண் வலை பட்ட-போழ்தே கடு நவை அரவோடு ஒக்கும்
பெண்மையை பெண்மை என்னார் பேர் உணர்வு உடைய நீரார் – சிந்தா:13 2611/2,3
பருதியின் இயன்றது ஒக்கும் பன் மலர் கண்ணி வாடா – சிந்தா:13 2800/4
அம் கையும் அடியும் நோக்கில் தாமரை அலர்ந்தது ஒக்கும்
பங்கயம் அனைய செம் கண் பகு ஒளி பவழம் செ வாய் – சிந்தா:13 2801/1,2
ஊழி வாய் கொண்டது ஒக்கும் பாடலும் ஒழிந்தது அன்றே – சிந்தா:13 2974/4
முடி குழாம் மூரி வானம் பால் சொரிகின்றது ஒக்கும்
குடை குழாம் இவற்றின் பாங்கர் குளித்தது குளிர் சங்கு ஆர்க்கும் – சிந்தா:13 3050/2,3
தேள் கையில் கொண்டது ஒக்கும் நிச்சம் நோய் செற்ற புன் தோல் – சிந்தா:13 3106/3

TOP


ஒக்குமால் (1)

பிழைத்த ஓர் அரு மணி பெற்றது ஒக்குமால்
குழை தலை பிண்டியான் குளிர் கொள் நல்லறம் – சிந்தா:13 3109/2,3

TOP


ஒக்குமே (1)

உற்று அடுத்து அயா உயிர்த்து ஒழிதல் யார்க்கும் ஒக்குமே – சிந்தா:9 1998/4

TOP


ஒகை (2)

ஒருங்கு கூடி சாதகம் செய்து ஒகை அரசர்க்கு உடன் போக்கி – சிந்தா:1 308/2
அம்பு அலர் கண்ணி ஆர நிதி அறைந்து ஒகை போக்கி – சிந்தா:5 1269/3

TOP


ஒசி (3)

காற்கு ஒசி கொம்பு போல போந்து கை தலங்கள் காட்டி – சிந்தா:3 675/2
நடு ஒசி நோன் சிலை புருவத்தால் புடைத்து – சிந்தா:6 1482/2
காற்கு ஒசி கொம்பு போல கைதொழுது இறைஞ்சி மாதோ – சிந்தா:13 2826/4

TOP


ஒசித்தது (1)

கோல் நிற வளையினார்க்கு குருந்து அவன் ஒசித்தது என்றான் – சிந்தா:1 209/4

TOP


ஒசித்து (2)

மஞ்சு தவழ் குன்று அனைய தோள் ஒசித்து மாத்தாள் – சிந்தா:1 287/3
வாய் அருகு வந்து ஒசித்து மறிய மழை மின் போல் – சிந்தா:3 595/2

TOP


ஒசிந்த (2)

கொய் தாமம் தாழ்ந்து ஒசிந்த குளிர் பூம் பிண்டி கோமனே – சிந்தா:6 1418/3
புண் நக்க வேலான் புகழ நாணி பூ நோக்கி பூக்கு ஒசிந்த கொம்பு ஒத்தாளே – சிந்தா:9 2066/4

TOP


ஒசிந்தன (1)

ஊடிய மகளிர் போல ஒசிந்தன ஊடல் தீர்க்கும் – சிந்தா:4 852/3

TOP


ஒசிந்து (9)

நுண் கருமை கொண்டு ஒசிந்து நுதல் இவர்ந்து போந்து உலாய் – சிந்தா:1 166/2
மாதரம் பாவை நாணி மழை மினின் ஒசிந்து நிற்ப – சிந்தா:3 740/2
நடு ஒசிந்து ஒல்கிய நாறும் மா மலர் – சிந்தா:4 1011/3
ஒளிர் பொன் அரி மாலை ஒசிந்து இஙனே – சிந்தா:5 1383/3
வண்டு ஆர்ந்து நால் காதம் வண்ண மாலை சுமந்து ஒசிந்து
கொண்டு ஏந்து பூம் பிண்டி கோமான் நின்னை தொழுதேனே – சிந்தா:6 1419/3,4
கொடி உற ஒசிந்து நின்றாள் குழை முக திருவோடு ஒப்பாள் – சிந்தா:9 2059/4
நுனித்து கண் அரக்கி நோக்காது ஒசிந்து நின்றார்கள் அன்றே – சிந்தா:12 2541/3
கொம்பின் கொள ஒசிந்து பிச்சை என கூறி நிற்பாள் கண்டு – சிந்தா:13 2624/3
ஒண் மலர் மாலை ஓச்ச ஒசிந்து கண் பிறழ ஒல்கி – சிந்தா:13 2659/3

TOP


ஒசிய (3)

நூல் பொர அரிய நுண்மை நுசுப்பினை ஒசிய வீங்கி – சிந்தா:2 459/1
உருகும் நுண் இடை ஒசிய புல்லினாள் – சிந்தா:4 989/4
உருவ பூம் கொம்பு ஒசிய புல்லி தீம் தேன் பருகி – சிந்தா:6 1415/3

TOP


ஒசியும் (1)

உருவம் ஒவ்வாது ஒசியும் நுசுப்பு ஒல்கி கோமான் அடி தொழுத பின் – சிந்தா:12 2586/2

TOP


ஒசிவு (1)

ஏக்கு ஒசிவு இலாத வில்லான் இடு கொடி அகலம் இன் தேன் – சிந்தா:12 2477/2

TOP


ஒட்ட (1)

உருவிற்கு அமைந்தாற்கு அமைந்தாள் என யாரும் ஒட்ட
பெருகும் கணியின் கணி பேசிய பேது இல் நாளால் – சிந்தா:4 1062/2,3

TOP


ஒட்டகம் (1)

கடுத்த ஒட்டகம் கால் செல்வ யாவையும் – சிந்தா:7 1773/2

TOP


ஒட்டலன் (1)

ஒட்டலன் இறைவன் சொன்னீர் நா நும அல்ல என்ன – சிந்தா:10 2150/3

TOP


ஒட்டா (1)

உலமரு நெஞ்சின் ஒட்டா மன்னவர் ஊர்ந்த யானை – சிந்தா:12 2566/1

TOP


ஒட்டாவே (1)

ஒட்டாவே கண்டீர் வினை அவனை தேறாதார்க்கு உணர்ந்தீர் அன்றே – சிந்தா:6 1549/4

TOP


ஒட்டி (10)

ஒட்டி பதினாயிரவர் உற்று முயல்கின்றார் – சிந்தா:3 591/4
ஒட்டி ஆயிரத்து ஓர் எண்மர் முன்னினார் – சிந்தா:3 632/4
ஒட்டி நாகம் ஓர் இரண்டு எடுக்கலாத கல்லினை – சிந்தா:3 690/3
ஒட்டி இஃது உணரலாமே உரைவல்லை அறிக என்றான் – சிந்தா:4 1134/4
ஒட்டி விள்ளா ஆர்வத்தனன் ஆகி உருவம் ஓதினான் – சிந்தா:7 1601/4
ஒட்டி ஈர் உடம்பு ஓர் உயிர் ஆயினார் – சிந்தா:8 1981/4
அன்பு ஒட்டி எமக்கு ஓர் கீதம் பாடு-மின் அடித்தியாரும் – சிந்தா:9 2045/1
ஒட்டி யான் நோக்கிற்று என்றான் ஒரு பிடி நுசுப்பினாட்கே – சிந்தா:9 2085/4
ஊழ் சென்ற மதியம் வெய்யோன் ஒட்டி ஒன்றாயது ஒத்தான் – சிந்தா:9 2089/4
ஒட்டி இட்டு உறைய எங்கட்கு உயர் அணை ஆய மார்ப – சிந்தா:13 2950/3

TOP


ஒட்டினாள் (1)

ஒட்டினாள் அதனை ஓராது உலம் பொரு தோளினானும் – சிந்தா:9 2047/2

TOP


ஒட்டுமேல் (1)

ஆடு அமை தோளினீர் அஃது ஒட்டுமேல் கேள்-மின் என்ன – சிந்தா:9 2046/2

TOP


ஒட்டுவல் (1)

அண்ணல் நீக்கின் அஃது ஒட்டுவல் யான் என்றாள் – சிந்தா:4 890/4

TOP


ஒடிக்க (1)

ஒடிக்க சுடர் விட்டு உமிழ உழை அம் பிணை ஒன்று அணுகி – சிந்தா:4 932/2

TOP


ஒடித்து (1)

குஞ்சரங்கள் நூறி கொலை வாள் ஒடித்து நின்றான் – சிந்தா:1 287/4

TOP


ஒடியாத (1)

ஒடியாத மாத்திரையால் உண்டே நுசுப்பு இருந்து காண்பாரும் உளரே செம் கண் – சிந்தா:3 681/3

TOP


ஒடியும் (1)

ஒடியும் ஊழி இவண் இன்று உறு கால் வரை கீழ்ந்து என – சிந்தா:4 1157/2

TOP


ஒடிவறு (1)

ஒடிவறு பேர் ஒளி உட்கத்தக்கதே – சிந்தா:13 3057/4

TOP


ஒடிவு (1)

ஒடிவு இலை வேறு ஆயிரம் ஓம்புவாரின் ஓம்பவே – சிந்தா:1 76/4

TOP


ஒடுக்கி (1)

நுண் தார் பசுங்கிளியை நோவ அகட்டு ஒடுக்கி
வண் தாரான் செவ்வி வாய் கேட்டாள் தன் மெய் மகிழ்ந்தாள் – சிந்தா:4 1039/3,4

TOP


ஒடுங்க (1)

வாளை ஆம் நெடிய கண்ணாள் மகனை மார்பு ஒடுங்க புல்லி – சிந்தா:8 1912/2

TOP


ஒடுங்கல் (1)

ஓங்கு நீள் மரத்தில் தூங்கும் ஒண் சிறை ஒடுங்கல் வாவல் – சிந்தா:6 1429/3

TOP


ஒடுங்கி (2)

ஆழ் அளை உடும்பு பற்றி பறித்து மார்பு ஒடுங்கி உள்ளான் – சிந்தா:5 1230/2
பொருந்து பொன் தாமரை ஒடுங்கி புக்கு ஒளித்து – சிந்தா:13 2861/3

TOP


ஒடுங்கினாள் (1)

ஒன்று சிந்தையள் ஆகி ஒடுங்கினாள் – சிந்தா:4 908/4

TOP


ஒடுங்கினான் (1)

உவள் அகம் தனது ஆக ஒடுங்கினான் – சிந்தா:1 243/4

TOP


ஒடுங்கினீர்க்கும் (1)

நோக்கு ஒழிந்து ஒடுங்கினீர்க்கும் நோய் கொள சாம்பினீர்க்கும் – சிந்தா:11 2376/1

TOP


ஒடுங்கும் (3)

உளம் மெலி மகளிரின் ஒடுங்கும் என்பவே – சிந்தா:1 49/4
விண்டு ஒளித்து ஊண் துறந்து ஒடுங்கும் வீழ் புனல் – சிந்தா:6 1443/3
பழுது கண்ணரிந்து கொல்லும் படை உடன் ஒடுங்கும் பற்றாது – சிந்தா:8 1891/3

TOP


ஒண் (66)

ஊசல் ஆடும் பைம் கமுகு தெங்கின் ஒண் பழம் பரீஇ – சிந்தா:1 68/3
உற்றவர் கோழி மேல் எறிந்த ஒண் குழை – சிந்தா:1 89/3
உலக்கையால் உதிர்ந்தன தெங்கின் ஒண் பழம் – சிந்தா:1 92/2
உருவ ஒண் கொடி ஊழின் நுடங்குவ – சிந்தா:1 126/2
உரிமை கொண்டன ஒண் புறவு என்பவே – சிந்தா:1 130/4
உமிழ் நகை வேலினானும் ஒண் சிறை மணி வண்டு ஒத்தான் – சிந்தா:1 191/4
உற வீழ்ந்தது ஓர் ஒண் மணி போன்று உரவோன் – சிந்தா:1 218/2
ஓலை வைத்து அன்ன ஒண் திறல் ஆற்றலான் – சிந்தா:1 251/4
ஒண்_தொடி தகுவது அன்றால் ஒழிக நின் கவலை என்றான் – சிந்தா:1 271/4
உறையும் கோட்டம் உடன் சீ-மின் ஒண் பொன் குன்றம் தலை திறந்திட்டு – சிந்தா:1 306/3
ஒள் நிற உரோணி ஊர்ந்த ஒளி மதி ஒண் பொன் ஆட்சி – சிந்தா:3 620/2
ஓரும் நடந்தன ஒண்_தொடி முன்னே – சிந்தா:3 631/4
உறை செல நீக்கி பைம் தாள் ஒண் மணி குவளை நீட்ட – சிந்தா:3 668/3
ஓலையை அவட்கு நீட்டி ஒண் மணி குழையும் முத்தும் – சிந்தா:3 671/1
உற நடந்து அறிதல் இல்லான் ஒண்_தொடிக்கு உருகி பின்னும் – சிந்தா:3 688/3
ஓரும் உரும் ஏறு இது உண்டது ஒழிக ஒண் பொன் உகு கொடியே – சிந்தா:3 718/3
ஒருமேல் ஒண் மணி சூட்டு வைக்கிய – சிந்தா:3 790/3
ஒண் தேர் மிசையும் உருவ களிற்று உச்சி மேலும் – சிந்தா:3 808/2
ஊறி தேன் துளித்து ஒண் மது ஆர் மணம் – சிந்தா:4 872/2
உண்டு தேக்கிடும் ஒண் மிஞிற்று ஈட்டங்காள் – சிந்தா:4 892/4
ஒண் கணாள் அவள் தாய் அவள் தந்தைக்கு – சிந்தா:4 901/3
ஒண் நுதல் மகளிர் தம்மோடு உயர் மிசை அவர்கள் ஒத்தார் – சிந்தா:4 965/4
வண்ண ஒண் சுண்ணம் பட்டும் மாலையும் சாந்தும் ஏந்தி – சிந்தா:4 969/1
ஒண் திறல் களிற்றின் நெற்றி எறிந்து தோடு ஒலித்து வீழ – சிந்தா:4 979/2
ஒண்_தொடி திருமுகத்து உருவ மாட்சியே – சிந்தா:4 1009/4
உறைந்த ஒண் மலர் சென்னியின் நீக்கினான் – சிந்தா:4 1034/3
உடை நாண் என மின் என ஒண் மணி அம் – சிந்தா:5 1189/2
ஒண் நுதல் மகளை தந்து ஈங்கு உறைக என ஒழுகும் நாளுள் – சிந்தா:5 1215/2
உலகம் மூன்று உடையோய் நீ ஒண் பொன் இஞ்சி எயிலோய் நீ – சிந்தா:5 1244/1
உடம்பு-இடை நஞ்சு நீங்கிற்று ஒண்_தொடி உருவம் ஆர்ந்து – சிந்தா:5 1290/3
ஊசல் ஆடுநர் ஒண் கழங்கு ஆடுநர் – சிந்தா:5 1320/2
ஊன் அடைந்து இருந்த வேல் கண் ஒண் தொடி உருவ வீணை – சிந்தா:5 1355/2
ஒளித்தது எங்கு என ஒண் சுடர் நண்ணினாள் – சிந்தா:5 1367/4
ஓங்கு நீள் மரத்தில் தூங்கும் ஒண் சிறை ஒடுங்கல் வாவல் – சிந்தா:6 1429/3
ஒண் பழுக்காயினோடு உருவம் மெல் இலை – சிந்தா:6 1441/2
உருவிற்கு ஓர் விளக்கமாம் ஒண் பொன் பூம்_கொடி – சிந்தா:6 1488/2
ஓதம் போல உடன்று உடன்று நைய நீ ஒண் தாமரை – சிந்தா:7 1586/3
ஒண் மணி குழை வில் வீச ஒளிர்ந்து பொன் ஓலை மின்ன – சிந்தா:7 1689/1
ஒண் மதி சூழ்ச்சி மிக்கான் உள்ளுழி உணர்தல் செல்லான் – சிந்தா:7 1695/2
மணி இலங்கு ஒண் பொன் வை வாள் கேடக மருங்கு வைத்த – சிந்தா:7 1721/2
ஒண் திறல் சிங்கம் அன்ன கதழ் ஒளி உடற்சி கண்டேன் – சிந்தா:7 1749/4
ஒண் பொருள் ஆவது ஐயா உடன் பிறப்பு ஆக்கல் ஆகா – சிந்தா:7 1760/3
உறை கொள் வாளினோடு ஒண் சுடர் வேல் மின – சிந்தா:7 1776/2
உருவ வெம் சிலையினார்க்கு தம்பி இஃது உரைக்கும் ஒண் பொன் – சிந்தா:8 1889/3
ஒண் மணி பல உடைந்து ஒருங்கு அவை தூளியாய் – சிந்தா:8 1899/2
உளைவது பிறிதும் உண்டோ ஒண் தொடி மாதர்க்கு என்றான் – சிந்தா:9 2042/4
ஒண்_தொடி ஊடி நின்றாள் ஒளி மணி பூம் கொம்பு ஒப்பாள் – சிந்தா:9 2086/4
ஒண் கொடி உருவ திண் தேர் ஒளி மயிர் புரவி பண்ணி – சிந்தா:10 2151/2
உதையத்தின் நெற்றி சேர்ந்த ஒண் சுடர் பருதி போல – சிந்தா:10 2153/2
அம் பொன் ஒண் கழலான் அயிராவணம் – சிந்தா:10 2167/3
மால் இரு விசும்பு-இடை மணந்த ஒண் கொடி – சிந்தா:10 2212/3
ஒற்றை மா கதிரை நீட்டி ஒண் சுடர் இருந்தது ஒத்தான் – சிந்தா:10 2255/4
ஒண் கேழ் கழுநீர் ஒளி முத்தம் உமிழ்வதே போல் – சிந்தா:11 2346/3
ஓரும் ஒண் திறல் கத்தரிகை தொழில் – சிந்தா:12 2500/2
ஓட்டி ஒண் பொன் நூல் ஓங்கு தாரொடு – சிந்தா:12 2519/2
ஒண்_தொடி இவன் தன் உருவு கண்டு வாழ்வார் – சிந்தா:12 2550/3
உரை வாய நகர் பரவ போகி ஒண் பொன் எயில் சூழ்ந்த – சிந்தா:12 2558/3
ஒண் மலர் மாலை ஓச்ச ஒசிந்து கண் பிறழ ஒல்கி – சிந்தா:13 2659/3
உடுத்த பட்டு ஒளிப்ப ஒண் பொன் மேகலை ஒன்றும் பேசா – சிந்தா:13 2666/2
ஓடு மா மதி உரிஞ்சும் ஒண் பொனின் – சிந்தா:13 2687/3
ஒவ்வா பஞ்சி மெல் அணை மேல் அசைந்தார் ஒண் பொன் கொடி அன்னார் – சிந்தா:13 2701/4
ஓம்பாது ஒண் பொன் சொரி மாரி உலகம் உண்ண சிதறினான் – சிந்தா:13 2702/4
ஒண் தார் இளங்கோ என்று உழையவர் கூற வல்லே – சிந்தா:13 2864/3
உருவ நுண் நுசுப்பு இற இருந்த ஒண் மணி – சிந்தா:13 2942/3
உலகம் இருள் கெட விழிக்கும் ஒண் மணி அறவாழி – சிந்தா:13 3023/2
ஒண் நெறி ஒருவி கோமான் ஒளி திரண்டு இருந்ததாம்-கொல் – சிந்தா:13 3054/2

TOP


ஒண்_தொடி (6)

ஒண்_தொடி தகுவது அன்றால் ஒழிக நின் கவலை என்றான் – சிந்தா:1 271/4
ஓரும் நடந்தன ஒண்_தொடி முன்னே – சிந்தா:3 631/4
ஒண்_தொடி திருமுகத்து உருவ மாட்சியே – சிந்தா:4 1009/4
உடம்பு-இடை நஞ்சு நீங்கிற்று ஒண்_தொடி உருவம் ஆர்ந்து – சிந்தா:5 1290/3
ஒண்_தொடி ஊடி நின்றாள் ஒளி மணி பூம் கொம்பு ஒப்பாள் – சிந்தா:9 2086/4
ஒண்_தொடி இவன் தன் உருவு கண்டு வாழ்வார் – சிந்தா:12 2550/3

TOP


ஒண்_தொடிக்கு (1)

உற நடந்து அறிதல் இல்லான் ஒண்_தொடிக்கு உருகி பின்னும் – சிந்தா:3 688/3

TOP


ஒண்மை (2)

ஒப்பு இல் மாநகர் ஒண்மை மற்று யாது எனில் – சிந்தா:3 535/2
ஒண்மை வாள் மதி உருவொடு திரு என தோன்றி – சிந்தா:13 2755/3

TOP


ஒண்மையான் (1)

ஊக்கினான் உவவுறும் மதியின் ஒண்மையான் – சிந்தா:5 1409/4

TOP


ஒண்மையின் (1)

ஒண்மையின் ஒருங்கு கூடி உருவு கொண்ட அனைய நங்கை – சிந்தா:1 356/2

TOP


ஒத்த (17)

பவ்வம் நின்று இயம்புவது ஒத்த என்பவே – சிந்தா:1 42/4
ஒத்த பூ உடற்றிய நாவின் நாகினால் – சிந்தா:1 52/2
ஒத்த நான்கு கோபுரம் ஓங்கி நின்று ஒளிர்வன – சிந்தா:1 144/2
தேன் எறி குன்றம் ஒத்த திண் கச்சை துணிந்த வேழம் – சிந்தா:3 800/2
அடு சிலை அழல ஏந்தி ஆருயிர் பருகற்கு ஒத்த
விடு கணை தெரிந்து தானை வீக்கற விசித்து வெய்தா – சிந்தா:4 1086/2,3
இடி உரும் ஏற்றின் சீறி இரு நிலம் சுடுதற்கு ஒத்த
கடி மதில் மூன்றும் எய்த கடவுளின் கனன்று சொன்னான் – சிந்தா:4 1087/3,4
கதுமென சென்று நோக்கி காய் சினம் கடிதற்கு ஒத்த
மதி மிகுத்து அவலம் நீக்கும் மந்திரம் பலவும் செய்தான் – சிந்தா:5 1273/3,4
பூமியை ஆடற்கு ஒத்த பொறியினன் ஆதலானும் – சிந்தா:5 1339/1
அழகனை மண்ணு பெய்து ஆங்கு அரும் கடிக்கு ஒத்த கோலம் – சிந்தா:5 1345/2
ஊதுமே மகளிர்க்கு ஒத்த போகமும் அன்னது ஒன்றே – சிந்தா:6 1456/2
ஊழ்ந்து தோல் உரிப்பன போல் ஒத்த மற்று அவற்று அருவி – சிந்தா:7 1560/2
சிலை தழும்பியானை தோலின் நூற்று உரை சிறுமீன் ஒத்த
இலக்கண கிடக்கை கண்டே ஏவினுக்கு அரசன் என்றான் – சிந்தா:7 1645/3,4
கொடியிற்கு ஒத்த இவை என்றாள் நம்பியும் கொள்க என்றான் – சிந்தா:7 1654/2
ஆழ் துயர் அவித்தற்கு ஒத்த அரும் பெறல் யோகம் நாடி – சிந்தா:7 1800/2
அம்பின் ஒத்த கண்ணினார் அடி கலம் அரற்றவும் – சிந்தா:9 2037/2
மற்று அ தாது உரிஞ்சி உண்ணும் வண்டு இனம் ஒத்த அன்றே – சிந்தா:10 2305/4
ஒத்த அகலம் எண் முழம் என்று ஓதி நகர் இழைத்தார் – சிந்தா:12 2485/3

TOP


ஒத்தது (10)

ஆன் நெய் பாற்கு இவர்ந்தது ஒத்தது அழேற்க என் பாவை என்று – சிந்தா:4 1051/3
காமன் அன்ன காளை தன் கருத்தொடு ஒத்தது ஆகலான் – சிந்தா:9 2038/2
சேண் இடை அரவு சேர்ந்த திங்களை ஒத்தது அன்றே – சிந்தா:12 2461/4
காய்ந்து கண் கலக்க பூத்த கற்பகம் ஒத்தது அன்றே – சிந்தா:12 2545/4
துடித்து வண்டு உண்ண தூங்கும் செம் தளிர் ஒத்தது அன்றே – சிந்தா:12 2597/4
கலவியில் படுத்த காய் பொன் கம்பலம் ஒத்தது அன்றே – சிந்தா:13 2711/4
கைப்பழம் இழந்த மந்தி கட்டியங்காரன் ஒத்தது
இ பழம் துரந்து கொண்ட சிலதனும் என்னை ஒத்தான் – சிந்தா:13 2726/1,2
பழித்து பசும்பொன் உலகு குடி போயிற்று ஒத்தது அன்றே – சிந்தா:13 2969/4
ஒருங்கு உடன் நகரம் எல்லாம் உறங்குவது ஒத்தது ஒல்லென் – சிந்தா:13 2975/3
கரும் கடல் கல் என் சும்மை கரந்ததும் ஒத்தது அன்றே – சிந்தா:13 2975/4

TOP


ஒத்ததுவே (2)

அரு நறும் புகையும் ஏந்துவார் ஊர்-தோறு அமரர்-தம் உலகம் ஒத்ததுவே – சிந்தா:10 2111/4
தாது அடுத்து எங்கும் தவிசு ஒத்ததுவே – சிந்தா:10 2119/4

TOP


ஒத்ததே (20)

கறை அற முயல்வது ஓர் கடவுள் ஒத்ததே – சிந்தா:1 96/4
பூமி மாநகர் பொன் உலகு ஒத்ததே – சிந்தா:1 135/4
குஞ்சி மாண் கொடி கையால் கூவி விட்டது ஒத்ததே – சிந்தா:1 143/4
ஒள் நிற உரோணியோடு ஒளித்தது ஒத்ததே – சிந்தா:1 198/4
உதயம் என்னும் மால் வரை உவந்து இருந்தது ஒத்ததே – சிந்தா:3 705/4
உம்பர் நீள் துறக்கத்து இயல்பு ஒத்ததே – சிந்தா:4 854/4
விரிந்து வானின் விதானித்தது ஒத்ததே – சிந்தா:4 861/4
வாள் நிறம் மின் இருள் வளைத்தது ஒத்ததே – சிந்தா:4 1010/4
கொடியின் மேல் குயில் குனிந்து இருந்தது ஒத்ததே – சிந்தா:4 1011/4
சுரும்பு சூழ் இலம்பக தோற்றம் ஒத்ததே – சிந்தா:6 1442/4
போர் முக புலி கடல் புகுந்தது ஒத்ததே – சிந்தா:10 2218/4
கடல் இரண்டு எதிர்ந்தது ஓர் காலம் ஒத்ததே – சிந்தா:10 2223/4
மாட மாநகர் மா கடல் ஒத்ததே – சிந்தா:12 2399/4
சுருள் துணித்து ஒரு வழி தொகுத்தது ஒத்ததே
மருள் தகு மல்லிகை மாலை வல்லவன் – சிந்தா:12 2450/2,3
அன்பு உடை அரிவை கூட்டம் பிறன் உழை கண்டது ஒத்ததே – சிந்தா:13 2725/4
மின்னி ஓர் வியன் மழை முழங்கிற்று ஒத்ததே – சிந்தா:13 3016/4
இடை விராய் எங்கணும் பூத்தது ஒத்ததே – சிந்தா:13 3025/4
காமனார் கலம் கழிக்கின்றது ஒத்ததே – சிந்தா:13 3027/4
மஞ்சு உடை மதியினுள் சொரிவது ஒத்ததே – சிந்தா:13 3031/4
மண்ணின் மேல் மழ கதிர் நடப்பது ஒத்ததே
அண்ணலார் உலாய் நிமிர்ந்து அளித்த வண்ணமே – சிந்தா:13 3112/3,4

TOP


ஒத்ததோ (2)

ஒத்ததோ என நோக்கி நும் நங்கைமார்க்கு – சிந்தா:4 895/3
ஒற்றன் வந்து உரைப்ப கேட்டே ஒத்ததோ என் சொல் என்னா – சிந்தா:4 1139/1

TOP


ஒத்தவே (14)

கோடு உயர் கொழும் பொனின் குன்றம் ஒத்தவே – சிந்தா:1 59/4
ஆடு கூத்தி ஆடல் போன்ற நாரை காண்ப ஒத்தவே – சிந்தா:1 66/4
வாவி யாவும் பொன் அணிந்து வானம் பூத்தது ஒத்தவே – சிந்தா:1 67/4
எண் இல் பொன் சுடு நெருப்பு உக்க முற்றம் ஒத்தவே – சிந்தா:1 72/4
மற்று அவை சொரிவது ஓர் மாரி ஒத்தவே – சிந்தா:3 780/4
பார் கெழு பழு மர பறவை ஒத்தவே – சிந்தா:3 828/4
மாறுகொண்டது ஓர் மா கடல் ஒத்தவே – சிந்தா:4 859/4
உலம் கொள் தோள் உறு வலி நோக்கும் ஒத்தவே – சிந்தா:6 1471/4
கவழ யானையின் நுதல் தவழும் கச்சு ஒத்தவே – சிந்தா:8 1898/4
கண் அகல் மரம் எலாம் கற்பகம் ஒத்தவே – சிந்தா:8 1899/4
கால் பொரு கதலிகை கானம் ஒத்தவே – சிந்தா:10 2212/4
முணையினால் கடலக முழக்கம் ஒத்தவே – சிந்தா:10 2222/4
சொரியும் தீம் கதிர் தோற்றம் ஒத்தவே – சிந்தா:12 2419/4
புனை மலர் தாமரை பூத்தது ஒத்தவே – சிந்தா:13 3008/4

TOP


ஒத்தன (2)

ஒத்தன வேலை வேள்வி ஒலி கடல் நான்கும் நாண – சிந்தா:12 2462/2
ஒத்தன நல்கி தன்னை உழந்தனள் வளர்த்த தாய்க்கு – சிந்தா:12 2567/3

TOP


ஒத்தனவே (2)

நீல மாசுணத்தோடு நிலத்து இழிந்தது ஒத்தனவே – சிந்தா:10 2238/4
உடனே கொண்டு எழுகின்ற உவண புள் ஒத்தனவே – சிந்தா:10 2242/4

TOP


ஒத்தனள் (1)

வலம்புரி சலஞ்சலம் வளைஇயது ஒத்தனள்
குலம் புரிந்து அனையது ஓர் கொடியின் நீர்மையள் – சிந்தா:1 184/3,4

TOP


ஒத்தனன் (1)

சுரிந்த தன் உளை மயிர் துறப்பது ஒத்தனன்
எரிந்து எழும் இளம் சுடர் இலங்கும் மார்பினான் – சிந்தா:13 3030/3,4

TOP


ஒத்தார் (34)

காதலால் காம பூமி கதிர் ஒளி அவரும் ஒத்தார்
மாதரும் களிறு அனானும் மாசுண மகிழ்ச்சி மன்றல் – சிந்தா:1 189/1,2
தீது இலார் திளைப்பின் ஆமான் செல்வமே பெரிதும் ஒத்தார் – சிந்தா:1 189/4
பால் வளைந்து இரவு செற்று பகலொடு மலைவது ஒத்தார் – சிந்தா:2 434/4
மேல் வரல் கருதி நின்றார் விண்ணவர் மகளிர் ஒத்தார் – சிந்தா:2 459/4
நாகம் விட்டு எழுந்து போந்த நாகர்-தம் மகளிர் ஒத்தார் – சிந்தா:2 460/4
மாண் மது நசையின் மொய்த்த மதுகர ஈட்டம் ஒத்தார் – சிந்தா:3 615/4
கால் பொர கரிந்த காமர் பங்கய பழனம் ஒத்தார் – சிந்தா:3 663/4
உரை கிழித்து உணரும் ஒப்பின் ஓவிய பாவை ஒத்தார் – சிந்தா:3 699/4
ஒண் நுதல் மகளிர் தம்மோடு உயர் மிசை அவர்கள் ஒத்தார் – சிந்தா:4 965/4
பருதியின் முன்னர் தோன்றா மறைந்த பல் மீன்கள் ஒத்தார் – சிந்தா:4 974/4
மருப்புடன் இழந்தது ஒத்தார் மன் உயிர் தோழன்மாரே – சிந்தா:4 1133/4
மையல் அம் கோயில் மாக்கள் மடைதிறந்திட்டது ஒத்தார் – சிந்தா:5 1278/4
சாதலும் பிறப்பும் இல்லா தன்மை பெற்றவர்கள் ஒத்தார் – சிந்தா:6 1494/4
அங்கு இரண்டு அற்பு முன் நீர் அலை கடல் கலந்தது ஒத்தார் – சிந்தா:8 1910/4
சூடக மகளிர் சோர்ந்து செருக்கிய மஞ்ஞை ஒத்தார்
ஆடக செம்பொன் பாவை அந்தணன் புகழ்ந்து செம்பொன் – சிந்தா:9 2052/2,3
ஏற்று இளம் சுறாக்கள் எங்கும் கிடந்தவை போல ஒத்தார் – சிந்தா:10 2267/4
நாகம் நெற்றி மங்கையர் ஒத்தார் மடநல்லார் – சிந்தா:11 2330/4
நையா துயரா நடுங்கும் பிணை மான்கள் ஒத்தார் – சிந்தா:11 2342/4
மாது ஆர் மயில் அன்னவர் சண்பக சாம்பல் ஒத்தார் – சிந்தா:11 2349/4
உள் உயிர் அறிய பெண்ணாய் பிறந்தது ஓர் தோற்றம் ஒத்தார் – சிந்தா:12 2529/4
பணி நிலா வீசும் பைம்பொன் கொடி மணி மலர்ந்தது ஒத்தார் – சிந்தா:12 2531/4
அட்டும் தேன் அணிந்த மாலை பவள கொம்பு அணிந்தது ஒத்தார் – சிந்தா:12 2533/4
பிறை அணி கொண்ட அண்ணல் பெண் ஓர்பால் கொண்டது ஒத்தார் – சிந்தா:12 2537/4
ஒத்து ஒளிர் காமவல்லி ஒருங்கு பூத்து உதிர்ந்தது ஒத்தார் – சிந்தா:12 2539/4
கனி பொறை மலிந்து நின்ற கற்பக பூம் கொம்பு ஒத்தார் – சிந்தா:12 2541/4
சுவர் செய்து ஆங்கு எழுதப்பட்ட துகிலிகை பாவை ஒத்தார் – சிந்தா:12 2542/4
பன் மயில் குழாம் ஒத்தார் பாவைமார்களே – சிந்தா:13 2636/4
வானகத்து இழியும் தோகை மட மயில் குழாங்கள் ஒத்தார்
தேன் இனம் இரிய தெண் நீர் குளித்து எழும் திருவின் அன்னார் – சிந்தா:13 2658/2,3
பால் மிசை சொரியும் திங்கள் பனி கடல் முளைத்தது ஒத்தார் – சிந்தா:13 2658/4
கோன் அமர் மகளிர் கானில் குழாம் மயில் பிரிவது ஒத்தார் – சிந்தா:13 2714/4
விழு முலை சூட்டி நின்றார் விண்ணவர் மகளிர் ஒத்தார் – சிந்தா:13 2716/4
கடி மலர் மகளிர் ஒத்தார் காவலன் களி வண்டு ஒத்தான் – சிந்தா:13 2719/4
காய் அழல் கொடியை சேர்ந்த கற்பக மாலை ஒத்தார் – சிந்தா:13 2923/4
உடை மலர் கொய்து போக உகுத்திடுகின்றது ஒத்தார்
படை மலர் நெடும் கண் நல்லார் பாசிழை நீக்குகின்றார் – சிந்தா:13 2992/3,4

TOP


ஒத்தாள் (19)

கவழம் ஆர் களிறு போன்றான் காதலி கரும்பை ஒத்தாள்
தவழ் மது கோதை மாதர் தாமரை பூ அது ஆக – சிந்தா:1 191/2,3
ஒளி கவின் கொண்ட காமத்து ஊழுறு கனியை ஒத்தாள்
அளித்து அயில்கின்ற வேந்தன் அம் சிறை பறவை ஒத்தான் – சிந்தா:1 192/3,4
சோர் துகில் திருத்தல் தேற்றாள் துணை பிரி மகன்றில் ஒத்தாள் – சிந்தா:1 302/4
படர் தீர் அந்தி அது ஒத்தாள் பணை செய் கோட்டு படா முலையாள் – சிந்தா:1 313/4
நன் மணி ஈன்று முந்நீர் சலஞ்சலம் புகுவது ஒத்தாள் – சிந்தா:1 317/4
இணை வேல் உண்கண் சுநந்தையும் இன்ப கொடி ஒத்தாள் – சிந்தா:1 365/4
திருந்த செய்து அதன் பின் நங்கை திருவிற்கு ஓர் திலகம் ஒத்தாள் – சிந்தா:3 627/4
மன்னரு மாலை நாகம் மழை இடிப்பு உண்டது ஒத்தாள் – சிந்தா:4 1085/4
நூலார் கோதை நுங்கு எரிவாய்ப்பட்டது ஒத்தாள் – சிந்தா:4 1094/4
விழு மணி கொடி அனாளும் விண்ணவர் மடந்தை ஒத்தாள் – சிந்தா:5 1345/4
அரத்த வாய் பவள செம் தாள் பெடை அன்னம் அழுவது ஒத்தாள் – சிந்தா:5 1385/4
அரு மணி இழந்து ஓர் நாகம் அலமருகின்றது ஒத்தாள் – சிந்தா:6 1508/4
பேசின் ஓர் பிணையல் மாலை பிசைந்திடப்பட்டது ஒத்தாள்
தூசு உலாம் பரவை அல்குல் தூ மணி பாவை அன்னாள் – சிந்தா:6 1539/3,4
என்னும் இமையாள் நினைந்து இருந்தாள் இயக்கி இருந்த எழில் ஒத்தாள் – சிந்தா:7 1658/4
கொம்பு வெம் தீயிடைப்பட்டது ஒத்தாள் விரை செய் கோதையே – சிந்தா:7 1664/4
துப்புரவு உமிழும் காமவல்லியின் தோற்றம் ஒத்தாள் – சிந்தா:7 1691/4
சோலை வரை மேல் இழியும் தோகை மயில் ஒத்தாள் – சிந்தா:9 2018/4
ஒள் இழையவள் ஒத்தாள் உருவ நுண் நுசுப்பினாள் – சிந்தா:12 2431/4
உவா கதிர் திங்கள் அம் மென் கதிர் விரித்து உடுத்தது ஒத்தாள் – சிந்தா:12 2444/4

TOP


ஒத்தாள்-அரோ (1)

பூக்கள் நாடும் ஓர் புள்ளும் ஒத்தாள்-அரோ – சிந்தா:5 1362/4

TOP


ஒத்தாளே (2)

புண் நக்க வேலான் புகழ நாணி பூ நோக்கி பூக்கு ஒசிந்த கொம்பு ஒத்தாளே – சிந்தா:9 2066/4
மணியும் முத்தும் மலர்ந்திட்டது ஒத்தாளே – சிந்தா:12 2480/4

TOP


ஒத்தான் (39)

உமிழ் நகை வேலினானும் ஒண் சிறை மணி வண்டு ஒத்தான் – சிந்தா:1 191/4
அளித்து அயில்கின்ற வேந்தன் அம் சிறை பறவை ஒத்தான் – சிந்தா:1 192/4
கணிதம் இல்லா கற்பகம் கந்துக்கடன் ஒத்தான்
இணை வேல் உண்கண் சுநந்தையும் இன்ப கொடி ஒத்தாள் – சிந்தா:1 365/3,4
ஆதி காலத்து அந்தணன் காதல் மகன் ஒத்தான் – சிந்தா:1 366/4
பூமகள் பொலிந்த மார்பன் புவி மிசை திலகம் ஒத்தான் – சிந்தா:1 370/4
நாள் வாய் நிறைந்த நகை வெண் மதி செல்வது ஒத்தான் – சிந்தா:2 454/4
திருந்து இழை மகளிர் வெஃகும் தே இளம் குமரன் ஒத்தான் – சிந்தா:3 698/4
அட்டு உயிர் பருகும் கூற்றம் கோள் எழுந்த அனையது ஒத்தான் – சிந்தா:3 767/4
அனையதே பட்டது என்றால் ஐயனே நங்கைக்கு ஒத்தான்
வனையவே பட்ட போலும் மணி மருள் முலையினாளை – சிந்தா:4 1053/2,3
தன் துணை பெட்டையோடு தான் புறப்பட்டது ஒத்தான்
குன்று இரண்டு இருந்த போலும் குங்கும குவவு தோளான் – சிந்தா:4 1084/3,4
சீர் உறு சிலம்பி நூலால் சிமிழ்ப்பு உண்ட சிங்கம் ஒத்தான் – சிந்தா:4 1116/4
ஊழ் திரை பாம்பு சேர்ந்த ஒளி மிகு பருதி ஒத்தான் – சிந்தா:4 1138/4
குனி திரை முளைத்த வெய்யோன் குன்று சூழ்வதனை ஒத்தான் – சிந்தா:5 1240/4
தாமரை தடத்தை ஒத்தான் தமையனும் பருதி ஒத்தான் – சிந்தா:7 1725/2
தாமரை தடத்தை ஒத்தான் தமையனும் பருதி ஒத்தான்
தாமரை குணத்தினானை மு முறை தழுவிக்கொண்டு – சிந்தா:7 1725/2,3
தொல் நலம் பருகி தோன்றல் துறக்கம் புக்கவர்கள் ஒத்தான் – சிந்தா:9 2081/4
ஊழ் சென்ற மதியம் வெய்யோன் ஒட்டி ஒன்றாயது ஒத்தான் – சிந்தா:9 2089/4
இளம் கதிர் பருதி பௌவத்து இறுவரை இருந்தது ஒத்தான் – சிந்தா:10 2129/4
ஒள் அழல் பருதி மேல் ஓர் பருதி நின்று அதனை ஒத்தான் – சிந்தா:10 2203/4
கனை எரி அழல் அம்பு எய்த கண்_நுதல்_மூர்த்தி ஒத்தான் – சிந்தா:10 2249/4
மின் அவிர் பருதி முந்நீர் கோளொடும் வீழ்வது ஒத்தான் – சிந்தா:10 2251/4
ஒற்றை மா கதிரை நீட்டி ஒண் சுடர் இருந்தது ஒத்தான் – சிந்தா:10 2255/4
ஆர்த்த வாய் நிறைய எய்தான் அம்பு பெய் தூணி ஒத்தான் – சிந்தா:10 2286/4
கைப்பட எடுத்திட்டு ஆடும் பொலம் கழற்காயும் ஒத்தான் – சிந்தா:10 2287/4
செம்பொன் உலகின் இழிகின்ற ஓர் தேவன் ஒத்தான் – சிந்தா:10 2321/4
வல்லை வாய் போழ்ந்து போந்து ஓர் மழ கதிர் நின்றது ஒத்தான் – சிந்தா:10 2324/4
மை துன நீண்ட மா மணி வண்ண அவன் ஒத்தான் – சிந்தா:11 2333/4
துளங்கு எயிற்று உழுவை தொல் சீர் தோகையோடு இருந்தது ஒத்தான் – சிந்தா:12 2469/4
பட்ட வான் பவள காம்பின் குடை நிழல் பருதி ஒத்தான் – சிந்தா:12 2523/4
ஓவல் இல் கறவை ஒத்தான் உலோகபாலற்கு மாதோ – சிந்தா:12 2572/4
இடர் உற்று ஓர் சிங்கம் தாய் முன் இருந்து அழுகின்றது ஒத்தான் – சிந்தா:13 2646/4
கந்து அட்ட திணி திண் தோளான் கற்பகம் மலர்ந்தது ஒத்தான் – சிந்தா:13 2648/4
காய்ந்து பொன் சிவிறி ஏந்தி கார் மழை பொழிவது ஒத்தான் – சிந்தா:13 2660/4
மடத்தகை நாணி புல்லி மின்னு சேர் பருதி ஒத்தான் – சிந்தா:13 2666/4
கடி மலர் மகளிர் ஒத்தார் காவலன் களி வண்டு ஒத்தான் – சிந்தா:13 2719/4
இ பழம் துரந்து கொண்ட சிலதனும் என்னை ஒத்தான்
இ பழம் இன்று போகத்து இன்பமே போலும் என்று – சிந்தா:13 2726/2,3
மெய்ந்நெறி மகிழ்ந்து நின்றான் வேனில் வாய் காமன் ஒத்தான்
மொய் நிற மாலை வேய்ந்து முருகு உலாம் முடியினானே – சிந்தா:13 2730/3,4
கொடி பல பூத்து சூழ்ந்த குங்கும குன்றம் ஒத்தான் – சிந்தா:13 2731/4
விலை பெரு மணியை முந்நீர் நடு கடல் வீழ்த்தது ஒத்தான் – சிந்தா:13 2884/4

TOP


ஒத்தான்-அரோ (1)

உள்ளினார் உழை கண்டது ஒத்தான்-அரோ
வள்ளல் மா தடிந்தான் அன்ன மாண்பினான் – சிந்தா:4 1029/3,4

TOP


ஒத்தீர் (1)

விடு கதிர் பருதி முன்னர் மின்மினி விளக்கம் ஒத்தீர்
வடு உரை என்று மாயும் வாள் அமர் அஞ்சினீரேல் – சிந்தா:3 742/2,3

TOP


ஒத்து (45)

சேந்து ஒத்து அலர்ந்த செழும் தாமரை அன்ன வாள் கண் – சிந்தா:0 8/1
ஏந்து ஒத்து அலர்ந்த முலையின் அமிர்து அன்ன சாயல் – சிந்தா:0 8/3
உள் ஆவி வாட்ட உயிர் ஒன்று ஒத்து உறைந்தவாறும் – சிந்தா:0 20/3
ஒத்து இயல் இடங்களும் ஒழுங்கு நீண்டவே – சிந்தா:1 83/4
ஒத்து அதன் தாள் வழியே முளை ஓங்குபு – சிந்தா:1 223/3
பார் உடை பனி கடல் சுடுவது ஒத்து உலம்பினான் – சிந்தா:1 274/4
கயில் அணி கதிர் நகை கடவுள் ஒத்து உலம்பினான் – சிந்தா:1 276/4
மஞ்சு சூழ்வதனை ஒத்து பிண புகை மலிந்து பேயும் – சிந்தா:1 301/1
மணம் கொள் வார் பொழில் வந்து கிடந்தது ஒத்து
அணங்கு நுண் துகில் மேல் அசைந்தாள்-அரோ – சிந்தா:1 344/2,3
நெஞ்சின் ஒத்து இனியாளை என் நீர்மையால் – சிந்தா:1 358/1
கடத்து-இடை முழங்க காரும் கடலும் ஒத்து எழுந்த அன்றே – சிந்தா:2 447/4
உண்டான் அமிழ்து ஒத்து உடம்பு குளிர்ந்தான் – சிந்தா:3 523/4
மின் விரித்து அனையது ஒத்து விலை வரம்பு அறியல் ஆகா – சிந்தா:3 697/3
பங்கய படு ஒத்து உளை பாவாய் – சிந்தா:4 898/2
மின் எழூஉ பறப்பது ஒத்து விசும்பு இவர்ந்து அமரன் சென்றான் – சிந்தா:4 959/4
மண் இடை அமரர் கொண்ட மன்றல் ஒத்து இறந்தது அன்றே – சிந்தா:4 969/4
ஒத்து ஒளிர் பவள வாய் ஓவ கைவினை – சிந்தா:4 1075/2
நின்று எரிவதனை ஒத்து நீள் முழை சிங்க ஏறு – சிந்தா:4 1084/2
நுண் துகில் நுழைந்த அல்குல் பவளம் ஒத்து இனியது ஒன்றே – சிந்தா:5 1184/4
வெண்ணெய் வெம் கனல் மீமிசை வைத்தது ஒத்து
உள் நையா உருகா உளள் ஆயினாள் – சிந்தா:5 1309/3,4
யாமத்து எல்லை ஓர் யாண்டு ஒத்து இறந்ததே – சிந்தா:5 1315/4
மின் ஒர் பூம் பொழில் மேதக செல்வது ஒத்து
அன்னம் நாண அசைந்து சிலம்பு அடி – சிந்தா:5 1336/1,2
ஒன்றி மற்று உத்தரம் வருவது ஒத்து அவண் – சிந்தா:6 1459/2
ஒத்து அரம்பை அன்னாள் உவந்து இவளொடு ஒப்பான் ஓர் – சிந்தா:6 1470/3
உடன் ஒத்து உறைவான் உழை வாரலனேல் – சிந்தா:6 1515/3
மடன் ஒத்து உளது என் உயிர் வாழ்வதுவே – சிந்தா:6 1515/4
மின்னின் ஒத்து இறக்கும் செல்வம் வெயில் உறு பனியின் நீங்கும் – சிந்தா:6 1537/2
பை அர விழுங்கப்பட்ட பசும் கதிர் மதியம் ஒத்து
மெய் எரி துயரின் மூழ்க விதிர்விதிர்த்து உருகி நையும் – சிந்தா:6 1540/1,2
தேம் கொள் மார்பு-இடை திளைக்கும் செம்பொன் ஆரம் ஒத்து உளவே – சிந்தா:7 1559/4
உரைத்து மின் இருள் மேல் கிடந்தாலும் ஒத்து
அரைத்து அலத்தகம் ஆர்ந்தது ஒர் பால் எலாம் – சிந்தா:7 1603/3,4
தன் மனத்து உள பொருள் தான் தனக்கு உரைப்பது ஒத்து
உன் மனம் என் மனம் என்பது ஒத்து இழைத்ததால் – சிந்தா:7 1842/2,3
உன் மனம் என் மனம் என்பது ஒத்து இழைத்ததால் – சிந்தா:7 1842/3
ஒருங்கு குலாய் நில மிசை மிளிர்வது ஒத்து ஒளிர் மணி – சிந்தா:8 1903/3
ஊடினும் புணர்ந்தது ஒத்து இனியவள் உளாள்-அரோ – சிந்தா:9 1996/4
கொம்பின் ஒத்து ஒதுங்கியும் குழங்கல் மாலை தாங்கியும் – சிந்தா:9 2037/1
ஆம்பல் ஆய் மலர் காடு ஒத்து அழிந்ததே – சிந்தா:11 2336/4
ஒத்து ஒளிர் குழைகள் காதில் நான்று பொன் ஊசல் ஆட – சிந்தா:12 2493/2
ஒழிந்த மின்னு கொடி ஒத்து ஒழிந்திட்டாள் – சிந்தா:12 2504/4
ஒத்து ஒளிர் காமவல்லி ஒருங்கு பூத்து உதிர்ந்தது ஒத்தார் – சிந்தா:12 2539/4
காய்ந்த அ அளவினால் கௌவும் நீரது ஒத்து
ஆய்ந்து அறி கொடையினது அளவில் புண்ணியம் – சிந்தா:13 2831/1,2
கதிர் விடு திரு மணி அம் கை கொண்டது ஒத்து
எதிர்வதும் இறந்ததும் எய்தி நின்றதும் – சிந்தா:13 2850/1,2
இளம் கதிர் பருதி ஒத்து இறைவன் தோன்றினான் – சிந்தா:13 3007/4
ஒத்து ஒளி பெருகிய உருவ பொன் நகர் – சிந்தா:13 3026/1
மணியின் மேல் மணி கட்டியது ஒத்து அதற்கு – சிந்தா:13 3064/3
தெளி கடல் சுடுவது ஒத்து தீ உமிழ் திங்கள் நான்கும் – சிந்தா:13 3070/3

TOP


ஒத்தும் (3)

ஆதரம் பெருகுகின்ற அன்பினால் அன்னம் ஒத்தும்
தீது இலார் திளைப்பின் ஆமான் செல்வமே பெரிதும் ஒத்தார் – சிந்தா:1 189/3,4
பொருந்தலால் பல்லி போன்றும் போற்றலால் தாயர் ஒத்தும்
அரும் தவர் போன்று காத்தும் அடங்கலால் ஆமை போன்றும் – சிந்தா:8 1895/1,2
அருந்தினால் மனைவி ஒத்தும் மதலையை கா-மின் என்றான் – சிந்தா:8 1895/4

TOP


ஒத்துமேல் (1)

ஆர்ந்து போது அரும் தவிசு அடுத்தது ஒத்துமேல்
தூர்ந்து தேன் வண்டொடு துதைந்து உள் புக்கவர் – சிந்தா:7 1823/2,3

TOP


ஒத்தே (4)

சினம் திகழ் விடையினானும் செல்வியும் சேர்ந்தது ஒத்தே – சிந்தா:1 188/4
பாட்டு அரும் பகடு வீழ்ந்த பனி வரை குனிவது ஒத்தே – சிந்தா:2 436/4
கோள் மின்னும் மீன் சூழ் குளிர் மா மதி தோற்றம் ஒத்தே – சிந்தா:4 882/4
கூப்பிடு குரலாய் நிற்பர் குறை பனை குழாங்கள் ஒத்தே – சிந்தா:13 2772/4

TOP


ஒத்தேர் (1)

ஒத்தேர் உடைய மல்லிகையின் ஒலியல் மாலை உறுப்பு அடக்கி – சிந்தா:13 2693/2

TOP


ஒதுக்கம் (1)

திணி இமில் ஏற்றினுக்கு ஒதுக்கம் செல்வ நின் – சிந்தா:13 3100/3

TOP


ஒதுக்கிடை (1)

ஒதுக்கிடை மிழற்ற சென்று எய்தி ஊன் கவர் – சிந்தா:4 1014/2

TOP


ஒதுங்கல் (1)

உற்றார் இல்லா தமியேனால் ஒதுங்கல் ஆகா தூங்கு இருளால் – சிந்தா:1 310/2

TOP


ஒதுங்கி (4)

அம் பொன் சிலம்பு அரற்ற அன்னம் போல் மெல்லவே ஒதுங்கி அம் பூம் – சிந்தா:3 646/3
நல்ல பெடை அன்னம் நாண அடி ஒதுங்கி
ஒல்லென் உயர் தவமே செய்ம்-மின் உலகத்தீர் – சிந்தா:3 737/2,3
அன்னம் என்ன ஒதுங்கி சிலம்பு அரற்ற சென்று அணுகினாள் – சிந்தா:7 1667/4
அரு விலை நன் கலம் செய் போர்வை அன்னம் நாண அடி ஒதுங்கி சென்று – சிந்தா:12 2586/1

TOP


ஒதுங்கியும் (2)

கொம்பின் ஒத்து ஒதுங்கியும் குழங்கல் மாலை தாங்கியும் – சிந்தா:9 2037/1
மெல்லவே உறவி ஓம்பி ஒதுங்கியும் இருந்தும் நின்றும் – சிந்தா:13 3119/2

TOP


ஒதுங்கினாள் (1)

இம்மென் கலையார் இடு என்று ஏத்த ஒதுங்கினாள் – சிந்தா:12 2454/4

TOP


ஒதுங்குகின்றாள் (1)

மின் மணி மிளிர தேவி மெல்லவே ஒதுங்குகின்றாள்
நன் மணி ஈன்று முந்நீர் சலஞ்சலம் புகுவது ஒத்தாள் – சிந்தா:1 317/3,4

TOP


ஒதுங்குவாய் (1)

உலவும்-போழ்தும் என் ஆவி மலர் மேல் மிதித்து ஒதுங்குவாய்
கலவ மஞ்ஞை அனையாய் கண் காதல் ஒழிகல்லேனால் – சிந்தா:7 1588/3,4

TOP


ஒப்ப (33)

ஒப்ப ஒன்று ஆதி ஆக ஆயிரத்தோர் எட்டு ஈறா – சிந்தா:1 107/2
ஓத நீர் உலகு ஒப்ப நிழற்றலால் – சிந்தா:1 159/2
உருவும் சாயலும் ஒப்ப உரைப்பதற்கு – சிந்தா:1 163/1
உலக மாந்தர்கள் ஒப்ப என்று ஓதுப – சிந்தா:1 246/2
செம் கண் குறுநரி ஓர் சிங்க ஏற்றை செகுத்து ஆங்கு அதன் இடத்தை சேர்ந்தால் ஒப்ப
வெம் கண் களி யானை வேல் வேந்தனை விறல் எரியின் வாய் பெய்து அவன் பெயர்ந்து போய் – சிந்தா:1 297/1,2
பைம் கண் களிற்றின் மேல் தன் பெயரினால் பறை அறைந்தான் வேல் மாரி பெய்தால் ஒப்ப
எம் கணவரும் இனைந்து இரங்கினார் இருள் மனத்தான் பூமகளை எய்தினானே – சிந்தா:1 297/3,4
அம்பு அடி இருத்தி நெஞ்சத்து அழுத்தி இட்டு அனையது ஒப்ப
கொம்படு நுசுப்பினாளை குறை இரந்து உழந்து நின்ற – சிந்தா:2 478/2,3
ஓடு களிறு ஒப்ப இனிது ஓடியதை அன்றே – சிந்தா:3 501/4
கொண்டு மேல் எழுவது ஒப்ப குளிறி நின்று அதிர்ந்து மேகம் – சிந்தா:3 508/2
உரும் இடித்திட்டது ஒப்ப உள்ளவர் ஒருங்கு மாய்ந்தார் – சிந்தா:3 512/4
முதிர் பெயல் மூரி வானம் முழங்கி வாய் விட்டது ஒப்ப
அதிர் குரல் முரசம் நாண அமிர்து பெய் மாரி ஏய்ப்ப – சிந்தா:3 543/1,2
மங்கல வாச நல் நீர் மணி நிறம் கழீஇயது ஒப்ப
நங்கையை நயப்ப எல்லாம் விரையொடு துவரும் சேர்த்தி – சிந்தா:3 623/2,3
விண்ணும் மண்ணும் விருந்து செய்தால் ஒப்ப
எண்ணின் எண் இடம் இன்றி நெருங்கினார் – சிந்தா:3 635/3,4
திரு மலர் கமலத்து அம் கண் தேனின் முரல்வது ஒப்ப
விரி மலர் கோதை பாட எழால் வகை வீரர் தோற்றார் – சிந்தா:3 662/1,2
கடி அரங்கு அணிந்து மூதூர் கடல் கிளர்ந்தது அனையது ஒப்ப
நடை அறி புலவர் ஈண்டி நாடகம் நயந்து காண்பான் – சிந்தா:3 672/1,2
அத்தலை அலற முந்நீர் கடைந்தவர் அரவம் ஒப்ப
மை தலை நெடும் கணாரும் மைந்தரும் மறலி ஆட – சிந்தா:4 963/2,3
அச்சுற அழன்று சீறி ஆட்டு இனம் புக்கது ஒப்ப
குச்சென நிரைத்த யானை குழாம் இரித்திடுவல் என்றான் – சிந்தா:4 1153/3,4
நடலை நோக்கி கதிர் நாணுவது ஒப்ப மறைந்த பின் – சிந்தா:4 1157/3
தண் என் சாந்தம் வைத்தால் ஒப்ப தைவந்தான் – சிந்தா:5 1294/4
கன்னியர் கரக நீரால் தாமரை கழீஇயது ஒப்ப
பொன் அடி கழீஇய பின்றை புரிந்து வாய் நன்கு பூசி – சிந்தா:5 1301/1,2
குண்டலம் சுடர ஒல்கி கொடி நடுக்குற்றது ஒப்ப
நுண் துகில் போர்வை சோர நுழை மழை மின்னின் நிற்ப – சிந்தா:7 1570/2,3
வய பிடி கெடுத்து மாழாந்தது ஒப்ப மதி மயங்கினான் – சிந்தா:7 1590/4
நிலை உணர் மைந்தர் நீக்கி நெறியினால் புணர்ந்தது ஒப்ப
அலர் மிசை பெடையின் ஊடல் அன்பு கொள் சேவல் நீக்கி – சிந்தா:7 1625/2,3
பன் மணியும் முத்தும் பவளமும் பைம்பொன்னும் கோத்தால் ஒப்ப
என்ன அமரரும் மருள தொடுத்தான் இன மாலையே – சிந்தா:7 1652/3,4
உணர்ந்து மூப்பு எழுதினது ஒப்ப தோன்றினான் – சிந்தா:9 2009/4
கலங்கு தெண் திரையும் காரும் கடு வளி முழக்கும் ஒப்ப
உலம்புபு முரசம் கொட்டி ஒய்யென சேனை ஆர்ப்ப – சிந்தா:10 2205/2,3
போர் நிலை களத்தை ஒப்ப குருதி வான் போர்த்தது அன்றே – சிந்தா:10 2271/4
பன்னல் அம் பஞ்சி குன்றம் படர் எரி முகந்தது ஒப்ப
தன் இரு கையினாலும் தட கை மால் யானையாலும் – சிந்தா:10 2274/1,2
விழைவு அற விதிர்த்து வீசி விட்டு எறிந்திடுவது ஒப்ப
கழலவர் உள்ளம் அஞ்சி கலங்குமேல் அதனை வல்லே – சிந்தா:10 2301/2,3
உறைந்த என் சென்னி போதின் மிசைய என்று ஒப்ப ஏத்தி – சிந்தா:13 2649/2
மாசு இல் பூம் பள்ளி வைகி வளர்ந்து எழு மகளிர் ஒப்ப
தூசு போல் சிறகர் அன்னம் தொழுதியோடு இரிய சேர்ந்தார் – சிந்தா:13 2712/3,4
பனி முகில் முளைத்த நான்கு பசும் கதிர் திங்கள் ஒப்ப
குனி மருப்பு உழுது மேகம் குஞ்சரம் குனிந்து குத்த – சிந்தா:13 2807/1,2
ஒப்ப நீர் உலகம் எல்லாம் ஒரு குடை நிழற்றி இன்பம் – சிந்தா:13 2843/3

TOP


ஒப்பது (1)

உம்பர் உலகு ஒப்பது அதன் தன்மை சிறிது உரைப்பாம் – சிந்தா:1 106/4

TOP


ஒப்பரும் (1)

ஒப்பரும் பாவை போன்று உறையும் என்பவே – சிந்தா:1 197/4

TOP


ஒப்பவே (2)

அழிப்ப அரும் பொன் உடம்பு அடைந்தது ஒப்பவே
வழுக்கிய புதல்வன் அங்கு ஒழிய மா மணி – சிந்தா:1 325/2,3
மேல் பட மிக நனி சொரிவது ஒப்பவே
நூல் கடன் மாதவன் நுனித்த நல் அறம் – சிந்தா:13 2746/2,3

TOP


ஒப்பன (1)

மெய் புகு பொன் அணி கவசம் ஒப்பன
மையல் ஐம்பொறி மதம் வாட்டி வைகலும் – சிந்தா:13 2819/2,3

TOP


ஒப்பாய் (2)

கோள் உடை கிழமை ஒப்பாய் குறைவு இலன் பிறவின் என்றான் – சிந்தா:4 958/4
ஆடவர்க்கு உழுவை ஒப்பாய் அஞ்சினேன் அதன்-கண் என்றான் – சிந்தா:7 1751/4

TOP


ஒப்பாய்க்கு (1)

இம்பர் இ உலகம் ஒப்பாய்க்கு என்னை யான் உரைப்பது என்றான் – சிந்தா:7 1737/4

TOP


ஒப்பார் (12)

விண்ணகத்து உளர்-கொல் மற்று இ வென்றி வேல் குருசில் ஒப்பார்
மண்ணகத்து இவர்கள் ஒவ்வார் மழ களிறு அனைய தோன்றல் – சிந்தா:2 467/1,2
மின்னும் மிளிர் பூம் கொடியும் மென் மலரும் ஒப்பார்
அன்னமொடும் தோகை நடை சாயல் அமிர்து அன்னார் – சிந்தா:3 503/1,2
வையகத்து அமிர்தம் அன்னார் வாக்கு அமை பாவை ஒப்பார்
எய்திய இளமை மிக்கார் இயைந்தனர் என்று பின்னும் – சிந்தா:3 667/2,3
ஒவ்வாதார்-தாம் எனைவர் ஒப்பார் மற்று எனைவர் நீர் உரை-மின் என்றாற்கு – சிந்தா:6 1543/2
தே மலர் திருவோடு ஒப்பார் சேர்ந்தவன் செல்லல் தீர்ப்பர் – சிந்தா:7 1598/4
என் ஒப்பார் பெண் மகளிர் இ உலகில் தோன்றற்க என்று – சிந்தா:7 1807/3
நதி கரை வந்துவிட்டார் நச்சு எயிற்று அரவோடு ஒப்பார் – சிந்தா:7 1821/4
யானை குழாத்தின் இழிந்தார் அரிமானொடு ஒப்பார் – சிந்தா:7 1866/4
என் பட்டுவிடினும் என்றார் இலங்கு பூம் கொம்பொடு ஒப்பார் – சிந்தா:9 2045/4
எயிற்று படை ஆண்மையினின் இடிக்கும் புலி ஒப்பார்
பயிற்றிய வில் வாள் பணிக்கும் வேலொடு உடன் வல்லார் – சிந்தா:10 2164/1,2
காலனொடு சூழ்ந்த கடு நோய்களையும் ஒப்பார்
ஆலும் கடல் தூர்த்தல் மலை அகழ்தல் இவை வல்லார் – சிந்தா:10 2165/1,2
செய் தவம் நுனித்த சீல கனை கதிர் திங்கள் ஒப்பார் – சிந்தா:13 2824/4

TOP


ஒப்பாரை (1)

தன் ஒப்பாரை இல்லானை தலைச்சென்று எம் – சிந்தா:5 1365/1

TOP


ஒப்பாள் (13)

செம்பொன் புரிசை அடைந்தாள் செந்தாமரை மேல் திருவோடு ஒப்பாள் – சிந்தா:3 646/4
வீங்கிய காமம் வென்றார் விளைத்த இன்பத்தோடு ஒப்பாள் – சிந்தா:3 712/4
போகத்து நெறியை காட்டும் பூமகள் புணர்ந்தது ஒப்பாள் – சிந்தா:3 738/4
மின்னு போல் நுடங்கி நின்றாள் வீ ததை பொன் கொம்பு ஒப்பாள் – சிந்தா:4 976/4
பணிவரும் பவள பாவை பரிவு கொண்டு அனையது ஒப்பாள் – சிந்தா:4 1049/4
வானத்தின் இழிந்து வந்த வானவர் மகளும் ஒப்பாள்
நானமும் பூவும் சாந்தும் நாற வந்து அருகு நின்றாள் – சிந்தா:7 1567/3,4
மான் நெடு மழை கண் நோக்கி வானவர் மகளும் ஒப்பாள்
பால் நெடும் தீம் சொலாள் ஓர் பாவை பந்து ஆடுகின்றாள் – சிந்தா:8 1951/3,4
கனி பொறை மலிந்த கமர் கற்பக மணி கொம்பு ஒப்பாள்
பனி பிறை பூணினான் தன் பாண் வலை சென்று பட்டாள் – சிந்தா:9 2040/3,4
உயிர் பெற எழுதப்பட்ட ஓவிய பாவை ஒப்பாள்
செயிர் இல் வாள் முகத்தை நோக்கி தேன் பொதிந்து அமுதம் ஊற – சிந்தா:9 2048/2,3
கொடி உற ஒசிந்து நின்றாள் குழை முக திருவோடு ஒப்பாள் – சிந்தா:9 2059/4
ஒண்_தொடி ஊடி நின்றாள் ஒளி மணி பூம் கொம்பு ஒப்பாள் – சிந்தா:9 2086/4
இலங்கு ஒளி மணி தொத்து ஈன்ற ஏந்து பொன் கொடியோடு ஒப்பாள் – சிந்தா:10 2132/4
சங்கினுள் முத்தம் ஒப்பாள் சயமதி பயந்த நம்பி – சிந்தா:13 2856/2

TOP


ஒப்பாளொடும் (1)

பொன் ஒப்பாளொடும் போக என போகடாய் – சிந்தா:5 1365/2

TOP


ஒப்பான் (18)

கோள் முக புலியோடு ஒப்பான் கொழு நிதி புரிசை புக்கான் – சிந்தா:2 470/4
பொன் ஒழுகு குன்றில் உறை போர் புலியொடு ஒப்பான் – சிந்தா:3 494/4
விசும்பு இவர் கடவுள் ஒப்பான் விரிச்சிகன் அறிந்து கூற – சிந்தா:3 621/2
இற்று எமர் கல்வி என்றான் இடி உருமேற்றொடு ஒப்பான் – சிந்தா:3 756/4
நிறை திங்கள் ஒளியோடு ஒப்பான் புத்திசேன் நினைந்து சொல்லும் – சிந்தா:4 1140/1
கூற்றங்கள் பலவும் தொக்க கூற்றத்தில் கூற்றம் ஒப்பான் – சிந்தா:4 1143/4
காழகம் ஊட்டப்பட்ட கார் இருள் துணியும் ஒப்பான்
ஆழ் அளை உடும்பு பற்றி பறித்து மார்பு ஒடுங்கி உள்ளான் – சிந்தா:5 1230/1,2
வாழ் மயிர் கரடி ஒப்பான் வாய்க்கு இலை அறிதல் இல்லான் – சிந்தா:5 1230/3
ஒத்து அரம்பை அன்னாள் உவந்து இவளொடு ஒப்பான் ஓர் – சிந்தா:6 1470/3
ஒவ்வாதார்-தாம் இல்லை ஒப்பான் ஒருவன் என உரைத்தான் சான்றோன் – சிந்தா:6 1543/4
ஒப்பான் ஒரு மகனே நால்வர் ஒரு வயிற்றுள் பிறந்தான் என்ன – சிந்தா:6 1544/1
நோக்கினீர் என்னை என்றான் நுதி அழல் குட்டம் ஒப்பான் – சிந்தா:7 1727/4
ஊழி-வாய் தீயொடு ஒப்பான் பதுமுகன் உரைக்கும் ஒன்னார் – சிந்தா:8 1929/1
ஒருங்கு உடன் உதிர எய்தான் ஊழி தீ உருமொடு ஒப்பான் – சிந்தா:10 2204/4
புனை கல குப்பை ஒப்பான் புத்திமாசேனன் பொங்கி – சிந்தா:10 2249/2
செண்பக பூம் குன்று ஒப்பான் தேவமாதத்தன் வெய்தா – சிந்தா:10 2250/1
இடி குரல் சீயம் ஒப்பான் இழை ஒளி விளங்க புக்கான் – சிந்தா:13 2709/4
மைப்படு மழை கண் நல்லார் வாய் கொண்ட அமுதம் ஒப்பான் – சிந்தா:13 2881/4

TOP


ஒப்பித்து (1)

செம் களி பகழி ஒப்பித்து உள்ளவாறு ஊட்டினானே – சிந்தா:3 798/4

TOP


ஒப்பின் (1)

உரை கிழித்து உணரும் ஒப்பின் ஓவிய பாவை ஒத்தார் – சிந்தா:3 699/4

TOP


ஒப்பினும் (1)

உதிதர உணர்வல் யானும் ஒப்பினும் உருவினானும் – சிந்தா:5 1340/2

TOP


ஒப்பீர் (1)

மங்கலம் மடிந்த திரு மா மகளை ஒப்பீர்
இங்கு வரவு என்னை குலம் யாது அடிகட்கு என்ன – சிந்தா:7 1787/1,2

TOP


ஒப்பு (9)

ஒப்பு உடைய தானையுள் ஒரு தனியன் ஆகி – சிந்தா:1 280/2
ஒப்பு இல் மாநகர் ஒண்மை மற்று யாது எனில் – சிந்தா:3 535/2
மின் ஒப்பு உடைய பைம் பூண் நீருள் வீழ காணாள் – சிந்தா:4 920/1
ஓவிய கொடி ஒப்பு அரும் தன்மை எம் – சிந்தா:5 1364/1
ஒப்பு இணை தனக்கு இலாதான் உறு வரை அகலம் மூழ்கி – சிந்தா:7 1691/1
திளைக்கும் திரு ஒப்பு உடைய திலோத்தமை-தன் சிறுவன் – சிந்தா:7 1790/2
ஓவியர்-தம் பாவையினொடு ஒப்பு அரிய நங்கை – சிந்தா:9 2016/3
ஒப்பு உடை உறுவர் கோயில் வணங்குதும் எழுக என்றான் – சிந்தா:13 2736/4
ஒப்பு உடை காமம் தன்னை உவர்ப்பினோடு ஒழித்து பாவம் – சிந்தா:13 2881/2

TOP


ஒப்பும் (1)

என்னர் ஒப்பும் இல்லவர்கள் என்பவே – சிந்தா:13 2686/4

TOP


ஒப்புமை (2)

ஒளியும் சாயலும் ஒப்புமை இல்லவள் – சிந்தா:4 1001/2
உருவினோடு ஒளியும் நோக்கின் ஒப்புமை உலகின் இல்லை – சிந்தா:13 3058/2

TOP


ஒய் (2)

ஓடு கதிர் வட்டம் என ஒய் என உலம்பி – சிந்தா:1 281/3
ஊன் வயிறு ஆர்ந்த வெள் வேல் ஒய் என பறித்து நக்கான் – சிந்தா:10 2290/3

TOP


ஒய்யென (9)

ஊன் எறி ஆழி ஏந்தி ஒய்யென உலம்பி ஆர்த்தார் – சிந்தா:3 800/4
ஓக்கம் நீள் விசும்பு ஊடு அறுத்து ஒய்யென
வீக்க மாநகர் வீழ்ந்தது போன்று அவண் – சிந்தா:4 866/2,3
விரும்பி விண் இறுத்து ஒய்யென தோன்றினான் – சிந்தா:4 952/3
ஒளிறு வேல் நரபதி நகரம் ஒய்யென
பிளிறு வார் இடி முரசு ஆர்ப்ப பெய் கழல் – சிந்தா:7 1617/2,3
உருவ குஞ்சி-வாய் உறுத்தி ஒய்யென
உருகும் உள்ளத்தின் உடம்பு வீங்கினார் – சிந்தா:7 1765/2,3
உறு வரை மார்பினான் தூசம் கொண்டு ஒய்யென
பெறலரும் குஞ்சரம் ஏறலின் பெரும் சனம் – சிந்தா:7 1833/2,3
குழவி அம் செல்வன் ஓர் குன்று கொண்டு ஒய்யென
அழகிதா பறப்பதே போலவும் ஆர் புயல் – சிந்தா:7 1838/1,2
உள் உணர் குஞ்சரம் ஒய்யென நிற்றலும் – சிந்தா:7 1841/2
உலம்புபு முரசம் கொட்டி ஒய்யென சேனை ஆர்ப்ப – சிந்தா:10 2205/3

TOP


ஒய்யெனவே (1)

உள் மல்கு நெஞ்சினராய் ஒய்யெனவே வெய்துயிரா – சிந்தா:7 1808/3

TOP


ஒர் (8)

மின் ஒர் பூம் பொழில் மேதக செல்வது ஒத்து – சிந்தா:5 1336/1
மிக ஆயது ஒர் மீளிமை செய்தனனோ – சிந்தா:5 1382/1
அரைத்து அலத்தகம் ஆர்ந்தது ஒர் பால் எலாம் – சிந்தா:7 1603/4
மாந்தர் சும்மை மலிந்த ஒர் பால் எலாம் – சிந்தா:7 1604/4
உறங்குகின்றன போன்ற ஒர் பால் எலாம் – சிந்தா:7 1605/4
மண்டப பளிக்கு அறை மருங்கு ஒர் மா நிழல் – சிந்தா:7 1622/3
அம்பு ஒர் ஐந்து உடைய காமன் ஐயன் என்ன அந்தணன் – சிந்தா:9 1997/1
வேல் படை வீரர் ஒர் நூற்றுவர் தொக்கார் – சிந்தா:10 2209/4

TOP


ஒரீஇ (1)

அணி தகை யாழினோடு அமுதம் விட்டு ஒரீஇ
துணை பெரு மலர் கணில் துயிலும் நீங்கினாள் – சிந்தா:4 1026/3,4

TOP


ஒரு (77)

மூவா முதலா உலகம் ஒரு மூன்றும் ஏத்த – சிந்தா:0 1/1
ஒன்பதின் சாண் நடப்பினும் ஒரு காதம் என்று அஞ்சும் – சிந்தா:1 179/3
ஊன்றிய நாட்டை எல்லாம் ஒரு குடை நீழல் செய்து – சிந்தா:1 262/3
ஒப்பு உடைய தானையுள் ஒரு தனியன் ஆகி – சிந்தா:1 280/2
ஒல்கி ஓர் கொம்பு பற்றி ஒரு கணால் நோக்கி நின்றாள் – சிந்தா:1 319/4
சினை மறைந்து ஒரு குரல் சீவ என்றதே – சிந்தா:1 323/4
ஒரு மனத்து அன்னாய் உரை எனலோடும் – சிந்தா:1 334/3
ஊர் பரிவுற்றது எல்லாம் ஒரு மகன் உணர்த்தினானே – சிந்தா:2 442/4
உள்ளம் உடையான் முயற்சி செய்ய ஒரு நாளே – சிந்தா:3 496/1
ஒரு மணி குயின்ற பாவை ஒன்று-கொல் என்று நாய்கன் – சிந்தா:3 549/3
வெற்றி வேல் மணி முடி கொற்றவன் ஒரு மகள் – சிந்தா:3 565/1
ஒரு பிடி நுசுப்பினாளை உள்ளுபு வந்துவிட்டான் – சிந்தா:3 613/4
மருங்குலும் ஒன்று தாய்க்கு ஒரு மகள் ஆதல் ஓர்ந்தும் – சிந்தா:3 678/1
ஒரு நலம் கவின் ஊட்ட உண்டு நோய் நான்கும் நீங்கி – சிந்தா:3 720/3
இன்னது ஓர் காலத்து இன்னான் ஒரு மகள் இன்னது ஒன்றிற்கு – சிந்தா:4 906/1
வந்து ஒரு நாய் கதுவிற்று அது கண்டு அவர் – சிந்தா:4 934/2
ஒரு கை இரு மருப்பின் மும்மதத்தது ஓங்கு எழில் குன்று அனைய வேழம் – சிந்தா:4 985/1
அவ்வைக்கு மூத்த மாமன் ஒரு மகற்கு இன்று உன் தாதை – சிந்தா:4 1046/3
ஊன் உகுக்குகின்ற வை வேல் ஒரு மகன் உருமின் தோன்றி – சிந்தா:5 1266/2
உழல் மாலை தீம் கிளவி ஒன்று இரண்டு தான் மிழற்றும் ஒரு நாள்-காறும் – சிந்தா:5 1353/3
தனியேன் ஒரு பெண் உயிர் என்னொடு-தான் – சிந்தா:5 1375/2
நீக்கினான் ஒரு மகற்கு அருளி நீள் நெறி – சிந்தா:5 1409/3
ஊழ்படு காதலானை ஒரு பிடி நுசுப்பினாளே – சிந்தா:6 1452/4
மன்றல் கொள் மார்பினான் வந்து ஒரு ஆல் நிழல் – சிந்தா:6 1459/3
ஒப்பான் ஒரு மகனே நால்வர் ஒரு வயிற்றுள் பிறந்தான் என்ன – சிந்தா:6 1544/1
ஒப்பான் ஒரு மகனே நால்வர் ஒரு வயிற்றுள் பிறந்தான் என்ன – சிந்தா:6 1544/1
உற்றான் ஒரு மகனே மேற்கதிக்கு கொண்டுபோம் உரவோன் தன்னை – சிந்தா:6 1545/3
பொன் அம் குன்றின் பொலிந்த தோள் நம்பி ஒரு பொன் பூம் கொடி – சிந்தா:7 1594/2
அருவி நின்று அதிரும் ஒரு பால் எலாம் – சிந்தா:7 1606/4
அழலின் சாராது அகலாது ஒழுக ஒரு நாள் அவன் போகி – சிந்தா:7 1648/3
ஒன்றே எயிற்றது ஒரு பெரும் பேய் உலகத்தை அங்காந்து – சிந்தா:7 1660/1
ஒரு பெண்பாலேன் யான் ஆக உலகம் எல்லாம் பகை ஆகி – சிந்தா:7 1662/3
வெள்ளி வெண் மலைக்கு வேந்தன் ஒரு மகள் வேல் கண் பாவை – சிந்தா:7 1696/1
அந்தில் ஒருநாள் அவனை அரசன் ஒரு தவற்றால் – சிந்தா:7 1797/4
வணக்கரும் சிலையினானை ஒரு மதி எல்லை நாளுள் – சிந்தா:7 1817/1
குடை நிழல் கொற்ற வேந்தன் ஒரு மகன் காண குன்றா – சிந்தா:7 1863/1
குறையா நிறையின் ஒரு குன்றியும் காமம் இல்லை – சிந்தா:8 1963/2
உள் நீர்மை எல்லாம் ஒரு நோக்கினின் கவர்ந்த – சிந்தா:8 1968/3
நையும் இடை வெய்ய முலை நங்கை ஒரு பார்ப்பான் – சிந்தா:9 2017/2
மன்னும் ஒரு கீத மதுரம்பட முரன்றாற்கு – சிந்தா:9 2035/3
ஒரு மணி உந்தி நேரே ஒரு கதிர் உமிழ்வதே போல் – சிந்தா:9 2061/2
ஒரு மணி உந்தி நேரே ஒரு கதிர் உமிழ்வதே போல் – சிந்தா:9 2061/2
அணி மலர் குவளை பைம் போது ஒரு கையின் அருளி அம் பொன் – சிந்தா:9 2083/2
ஒட்டி யான் நோக்கிற்று என்றான் ஒரு பிடி நுசுப்பினாட்கே – சிந்தா:9 2085/4
உலைவு இலார் நில்லாது ஒரு பகலுள்ளே உருப்பு அவிர் வெம் சுரம் கடந்தார் – சிந்தா:10 2107/4
ஒரு மகள் நோக்கினாரை உயிரொடும் போகொடாத – சிந்தா:10 2177/2
ஓர்த்து ஒன்றே புணர்ப்ப நாடி ஒரு பகல்-காறும் நின்றான் – சிந்தா:10 2200/4
நின்ற அ படை உளானே ஒரு மகன் நீல குஞ்சி – சிந்தா:10 2289/1
வரை விளை வளர் பொன்னே வலம்புரி ஒரு மணியே – சிந்தா:12 2430/1
சுருள் துணித்து ஒரு வழி தொகுத்தது ஒத்ததே – சிந்தா:12 2450/2
தாம் ஆயிரம் ஆய் தகையார் மணி தூண் ஒரு நூறு ஆய் – சிந்தா:12 2455/2
ஒள் நுதல் உருவ கோலத்து ஒரு பிடி நுசுப்பின் தீம் சொல் – சிந்தா:12 2458/2
ஒரு மணி அகலுள் பெய்தோர் பொன் அகல் ஆர்ந்த தூபம் – சிந்தா:12 2463/3
கள் உயிர் உண்ணும் மாலை கதுப்பு ஒரு கையின் ஏந்தி – சிந்தா:12 2532/3
ஒல்கி போய் மாடம் சேர்ந்தார் ஒரு தடம் குடங்கை கண்ணார் – சிந்தா:12 2535/4
ஒரு முழமும் சேறல் இலரேனும் பொருள் ஊர்க்கே – சிந்தா:12 2556/3
ஒரு நாட்டு அரசு உணங்க உரவோன் கொற்றம் உயர்ந்ததே – சிந்தா:12 2582/4
கூந்தலை ஒரு கை ஏந்தி குங்கும தாரை பாய – சிந்தா:13 2660/1
பூம் துகில் ஒரு கை ஏந்தி புகும் இடம் காண்டல் செல்லார் – சிந்தா:13 2660/2
ஒளித்து ஒரு பொதும்பர் சேர்ந்து ஆங்கு ஒரு சிறை மகிழ்ச்சி ஆர்ந்து – சிந்தா:13 2721/2
ஒளித்து ஒரு பொதும்பர் சேர்ந்து ஆங்கு ஒரு சிறை மகிழ்ச்சி ஆர்ந்து – சிந்தா:13 2721/2
ஒரு பகல் பூசின் ஓர் ஆண்டு ஒழிவு இன்றி விடாது நாறும் – சிந்தா:13 2737/1
ஒரு நீரவே விலங்கு தாம் உடைய துன்பம் – சிந்தா:13 2777/2
பொறியார் போக பூமியுள் விலங்கும் ஆவர் ஒரு சாரார் – சிந்தா:13 2817/4
துணித்து ஒரு துணி சுமந்து அனைய திண் பொறை – சிந்தா:13 2820/3
ஒப்ப நீர் உலகம் எல்லாம் ஒரு குடை நிழற்றி இன்பம் – சிந்தா:13 2843/3
பவணத்து ஒரு பாங்கினதால் அளிதோ – சிந்தா:13 2853/4
ஒரு மகற்கு ஈந்தனன் கோயில் புக்கனன் – சிந்தா:13 2862/3
கண்டான் ஒரு நாள் கதிர் மா முடி மன்னர் மன்னன் – சிந்தா:13 2864/1
மணம் புடை மாலை மார்பன் ஒரு சொலே ஏது ஆக – சிந்தா:13 2887/3
காட்டு அகத்து ஒரு மகன் துரக்கும் மா கலை – சிந்தா:13 2930/1
ஒள்ளியான் ஒரு மகன் உரைத்தது என்னன்-மின் – சிந்தா:13 2931/3
உள் வளர்ந்து ஒரு வழி தோன்றி பேர் அறம் – சிந்தா:13 2933/2
மல்லல் வேல் இரண்டு ஒரு மதியுள் வைத்த போல் – சிந்தா:13 2982/2
காலம் ஒரு மூன்றும் உடனே உணர்ந்த கடவுள் – சிந்தா:13 3092/3
பூ அலர் முல்லை கண்ணி பொன் ஒரு பாகம் ஆக – சிந்தா:13 3117/2
ஒரு குடங்கை கண்ணால் உளம் கழிய ஏவுண்டு – சிந்தா:13 3139/2

TOP


ஒரு-கால் (2)

முன் ஒரு-கால் என் மகனை கண்டேன் என் கண் குளிர – சிந்தா:7 1807/1
பின் ஒரு-கால் காண பிழைத்தது என் தேவிர்காள் – சிந்தா:7 1807/2

TOP


ஒருக்கி (1)

ஒருக்கி பேய் பாடி ஆட உறு சிலை உடன்று கொண்டான் – சிந்தா:3 807/4

TOP


ஒருக்கு (1)

ஒருக்கு அவன் கையும் வாயும் உளம் கிழித்து உடுவம் தோன்ற – சிந்தா:10 2275/2

TOP


ஒருக்குற (1)

ஒருக்குற நெருங்கி பொன் ஒளி ஆழி அகம் கௌவி – சிந்தா:1 178/3

TOP


ஒருங்கு (15)

ஒருங்கு கூடி சாதகம் செய்து ஒகை அரசர்க்கு உடன் போக்கி – சிந்தா:1 308/2
ஒண்மையின் ஒருங்கு கூடி உருவு கொண்ட அனைய நங்கை – சிந்தா:1 356/2
உரும் இடித்திட்டது ஒப்ப உள்ளவர் ஒருங்கு மாய்ந்தார் – சிந்தா:3 512/4
ஒருங்கு அவன் பிறந்த ஞான்றே பிறந்தவர் உதயத்து உச்சி – சிந்தா:3 785/1
ஒருங்கு கை உச்சி கூப்பி களிற்று எதிர் இறைஞ்சி நின்றாள் – சிந்தா:4 975/4
ஒருங்கு நோய் தீர்ப்பது ஒன்று அமிர்தம் அல்லது ஒன்று – சிந்தா:5 1204/3
ஒண் மணி பல உடைந்து ஒருங்கு அவை தூளியாய் – சிந்தா:8 1899/2
ஒருங்கு குலாய் நில மிசை மிளிர்வது ஒத்து ஒளிர் மணி – சிந்தா:8 1903/3
மாய்ந்தனன் போலும் என்ன மாதரார் ஒருங்கு வாழ்த்தி – சிந்தா:9 2043/3
ஊன்றினார் பாய்மா ஒளி மதி கதிர் போல் சந்தனம் ஒருங்கு மெய் புதைத்தே – சிந்தா:10 2106/4
வீட்டு இடம்-தோறும் வில்லக விரல் போல் பொருந்தி நின்று ஒருங்கு எதிர்கொள்க என்று – சிந்தா:10 2110/1
ஒருங்கு உடன் உதிர எய்தான் ஊழி தீ உருமொடு ஒப்பான் – சிந்தா:10 2204/4
ஒத்து ஒளிர் காமவல்லி ஒருங்கு பூத்து உதிர்ந்தது ஒத்தார் – சிந்தா:12 2539/4
ஒருங்கு எமை உய கொண்-மின் அடிகள் என்றாள் – சிந்தா:13 2631/3
ஒருங்கு உடன் நகரம் எல்லாம் உறங்குவது ஒத்தது ஒல்லென் – சிந்தா:13 2975/3

TOP


ஒருங்கே (4)

உலவு காஞ்சுகியவர் போல் பூத்தன மரவம் அங்கு ஒருங்கே – சிந்தா:7 1558/4
ஊனை உண்டவர் உருகும் பசும் தினை பிண்டியும் ஒருங்கே
மானின் நோக்கியர் நோக்கி வழி-தொறும் ஈவது அ வழியே – சிந்தா:7 1562/3,4
ஊன் தலை பொடித்த ஆங்கு அனைய செம் சூட்டின் ஒளி மயிர் வாரணம் ஒருங்கே
கான்ற பூம் கடம்பின் கவட்டு-இடை வளை வாய் பருந்தொடு கவர் குரல் பயிற்றும் – சிந்தா:10 2106/1,2
வல்லை தொக்கது வளம் கெழு கோயிலுள் ஒருங்கே – சிந்தா:11 2360/4

TOP


ஒருசாரார் (2)

தொடி தோள் மகளிர் ஒருசாரார் துயர கடலுள் அவர் நீந்த – சிந்தா:11 2356/1
வடி கண் மகளிர் ஒருசாரார் வரம்பு இல் இன்ப கடல் நீந்த – சிந்தா:11 2356/2

TOP


ஒருத்தல் (1)

நெறி மருப்பு எருமையின் ஒருத்தல் நீள் இனம் – சிந்தா:1 44/1

TOP


ஒருத்தலும் (1)

துள்ளும் மான் ஒருத்தலும் செம்பொன் அம் பொன் மான் பிணை – சிந்தா:1 146/2

TOP


ஒருத்தி (6)

ஏஏ இவள் ஒருத்தி பேடியோ என்றார் – சிந்தா:3 652/4
பனிக்கும் நுண் நுசுப்பின் பாவை ஒருத்தி நாம் பலர் என்று எண்ணி – சிந்தா:3 745/2
திருவின் சாயல் ஒருத்தி சேர்ந்த கோலம் காண்பான் – சிந்தா:4 926/1
வம்பு அலர் கோதை சிந்த மயில் என ஒருத்தி ஓடி – சிந்தா:5 1269/1
ஒருவற்கும் பகைத்தியால் ஒருத்தி வண்ணமே – சிந்தா:6 1488/4
ஒருவனுக்கு ஒருத்தி போல உளம் மகிழ்ந்து ஒளியின் வைகி – சிந்தா:11 2377/2

TOP


ஒருத்தி-தானே (1)

தானத்தில் இருத்தலோடும் தையலாள் ஒருத்தி-தானே
வானத்தின் இழிந்து வந்த வானவர் மகளும் ஒப்பாள் – சிந்தா:7 1567/2,3

TOP


ஒருதலை (1)

ஈமம் ஏறுதல் ஒருதலை இகல் அமர் கடந்தோய் – சிந்தா:13 2760/4

TOP


ஒருநாள் (1)

அந்தில் ஒருநாள் அவனை அரசன் ஒரு தவற்றால் – சிந்தா:7 1797/4

TOP


ஒருப்பட்டு (1)

வண்டு உண மலர்ந்த கோதை வாய் ஒருப்பட்டு நேர – சிந்தா:3 587/1

TOP


ஒருப்படுத்து (1)

உணர்ந்து தன் மதலை ஏற்றி ஒருப்படுத்து ஊர்க்கு மீள்வான் – சிந்தா:3 505/4

TOP


ஒருபால் (18)

மழை என மறையின பொலிவினது ஒருபால் – சிந்தா:1 118/4
கொடி உடை மழை மினின் குலவியது ஒருபால் – சிந்தா:1 119/4
பூ துகள் கழுமிய பொலிவினது ஒருபால் – சிந்தா:1 120/4
இந்திர திருவிலின் எழிலினது ஒருபால் – சிந்தா:1 121/4
உள அணி கலம் எனும் உரையினது ஒருபால் – சிந்தா:1 122/4
குரை நிரை குளிர் புனல் ஆற்றினது ஒருபால் – சிந்தா:1 123/4
உள் உடை பொலிவிற்று ஒருபால் எல்லாம் – சிந்தா:4 868/4
பைம் புற பலவிற்று ஒருபால் எல்லாம் – சிந்தா:4 869/4
வெல் கதிர் பட்டம் விளங்கிற்று ஒருபால் – சிந்தா:10 2113/4
வண்ண மகளிர் வனப்பிற்று ஒருபால் – சிந்தா:10 2114/4
அதிர் அரி கிண்கிணி ஆர்க்கும் ஒருபால் – சிந்தா:10 2115/4
பெரும் கண் அலமரும் பெற்றித்து ஒருபால் – சிந்தா:10 2116/4
மன்னிய கோலம் மலிந்தது ஒருபால் – சிந்தா:10 2117/4
நீடு இருள் போழும் நிலைமத்து ஒருபால் – சிந்தா:10 2118/4
ஒன்றி நின்று அதிரும் ஒருபால் எலாம் – சிந்தா:13 3065/4
காது அணிந்த தோடு ஒருபால் மின்னு வீச கதிர் மின்னு குழை ஒருபால் திருவில் வீச – சிந்தா:13 3136/1
காது அணிந்த தோடு ஒருபால் மின்னு வீச கதிர் மின்னு குழை ஒருபால் திருவில் வீச – சிந்தா:13 3136/1
தாது அணிந்த தாமங்கள் ஒருபால் சோர தாமரை கண் தாம் இரங்க புருவம் ஆட – சிந்தா:13 3136/2

TOP


ஒருபுடை (2)

குண்டலம் ஒருபுடை குலாவி வில்லிட – சிந்தா:4 1009/1
விண்டு அலர்ந்து ஒருபுடை தோடு மின்செய் – சிந்தா:4 1009/2

TOP


ஒருமேல் (1)

ஒருமேல் ஒண் மணி சூட்டு வைக்கிய – சிந்தா:3 790/3

TOP


ஒருமை (1)

ஒருமை நின் மனத்தின் சென்றேன் உவப்பதே உவப்பது என்றாள் – சிந்தா:9 2093/4

TOP


ஒருவயின் (1)

உடம்பினொடு உயிரில் பின்னி ஒருவயின் நீங்கல் செல்லா – சிந்தா:3 556/1

TOP


ஒருவர் (8)

பூசு சாந்து ஒருவர் பூசிற்று எழுவர் தம் அகலம் பூசி – சிந்தா:1 116/3
ஒருவரோடு ஒருவர் கூடா வண்ணமே உடையல் உற்றார் – சிந்தா:3 812/4
ஒருவர் இ உலகில் யாரே சீவகன் ஒக்கும் நீரார் – சிந்தா:4 1165/3
காதலின் ஒருவர் ஆகி கலந்து உடன் இருந்த-போழ்தின் – சிந்தா:5 1265/2
ஒருவர் வாய் உமிழ பட்ட தம்பலம் ஒருவர் வாய் கொண்டு – சிந்தா:13 2821/3
ஒருவர் வாய் உமிழ பட்ட தம்பலம் ஒருவர் வாய் கொண்டு – சிந்தா:13 2821/3
கண்டனன் கலந்த உள்ளம் காதலின் ஒருவர் ஆனார் – சிந்தா:13 2837/4
ஒருவர் தம் வலி கெடும் உடன்று பொங்கி மேல் – சிந்தா:13 2942/1

TOP


ஒருவர்க்கு (1)

ஆய்ந்த பொருள் ஒருவர்க்கு ஈயா அதிலோப – சிந்தா:13 2977/3

TOP


ஒருவர்க்கும் (1)

உடம்பு எலாம் கண்கள்-ஆயின் ஒருவர்க்கும் இன்றி ஏற்ப – சிந்தா:12 2553/3

TOP


ஒருவரோடு (1)

ஒருவரோடு ஒருவர் கூடா வண்ணமே உடையல் உற்றார் – சிந்தா:3 812/4

TOP


ஒருவற்கு (2)

இ இயல் ஒருவற்கு உற்றது இற்றென கிளக்கல் உற்றான் – சிந்தா:1 394/4
ஆறு செல் ஒருவற்கு அண்ணல் அணிகலம் அருளலுற்றான் – சிந்தா:6 1542/4

TOP


ஒருவற்கும் (1)

ஒருவற்கும் பகைத்தியால் ஒருத்தி வண்ணமே – சிந்தா:6 1488/4

TOP


ஒருவன் (23)

உலந்தரு தோளினாய் நீ ஒருவன் மேல் கொற்றம் வைப்பின் – சிந்தா:1 204/3
கோவினை அடர்க்க வந்து கொண்டு போம் ஒருவன் இன்னே – சிந்தா:1 316/3
உலகினில் இலை என ஒருவன் ஆயினான் – சிந்தா:2 411/4
சொன்ன வாயுளே ஒருவன் புள் குரல் – சிந்தா:2 415/3
உடையும் பின்னரே ஒருவன் தேரினால் – சிந்தா:2 416/3
ஒன்று தேரினால் ஒருவன் கூற்றமே – சிந்தா:2 417/2
என்று கூறினும் ஒருவன் என் செயும் – சிந்தா:2 417/3
கொடையுளும் ஒருவன் கொல்லும் கூற்றினும் கொடிய வாள் போர் – சிந்தா:2 464/1
படையுளும் ஒருவன் என்று பயம் கெழு பனுவல் நுண் நூல் – சிந்தா:2 464/2
பொன் அணி மார்பன் சென்று புகுதலும் ஒருவன் தோன்றி – சிந்தா:3 842/2
உட்கு உடை களிமகன் ஒருவன் தோன்றினான் – சிந்தா:4 937/4
என்னை கொன்று இவள் கண் ஓடும் எல்லையில் ஒருவன் தோன்றி – சிந்தா:4 976/1
ஒவ்வாதார்-தாம் இல்லை ஒப்பான் ஒருவன் என உரைத்தான் சான்றோன் – சிந்தா:6 1543/4
புற நகர் மணமகன் ஒருவன் போதர்வான் – சிந்தா:7 1618/1
பாட்டினை ஒருவன் எங்கள் பரிவற பாடினானே – சிந்தா:7 1739/4
கட்டியங்காரனோடு காவலன் ஒருவன் ஆனான் – சிந்தா:10 2150/1
ஆங்கு அவன் ஒருவன் ஆகி அன்பு எனும் அயில் கொள் வாளால் – சிந்தா:10 2176/2
வான் ஒருவன் தோன்றி மழை என முழங்கி சொல்லும் – சிந்தா:10 2206/1
உடை நாணொடு கடி வட்டினொடு ஒளிர் வாளினொடு ஒருவன்
அடையா நிகர் எறி நீ என அதுவோ என நக்கான் – சிந்தா:10 2263/2,3
எரியும் வார் குழை இமையவன் ஒருவன் வந்து இழிந்தான் – சிந்தா:11 2363/4
ஊன் உயிர் உணும் ஒருவன் ஆயினான் – சிந்தா:12 2520/4
ஒளிறு வேல் சுற்றம் எல்லாம் உடைந்த பின் ஒருவன் ஆனான் – சிந்தா:13 2613/3
ஐவருள் ஒருவன் அன்ன அடிசில் நூல் மடையன் ஏந்த – சிந்தா:13 2735/3

TOP


ஒருவன்-கொல் (1)

விண் நெறி வழுவி வீழ்ந்த விண்ணவன் ஒருவன்-கொல் என்று – சிந்தா:13 3054/3

TOP


ஒருவனுக்கு (1)

ஒருவனுக்கு ஒருத்தி போல உளம் மகிழ்ந்து ஒளியின் வைகி – சிந்தா:11 2377/2

TOP


ஒருவனே (2)

ஒருவனே சிலையும் ஒன்றே உடையது ஓர் களிற்றின் மேலான் – சிந்தா:3 810/1
ஒருவனே களிறும் ஒன்று ஓர் நூறு ஆயிரம் – சிந்தா:7 1840/1

TOP


ஒருவனை (3)

சூழ்வினையாளர் ஆங்கண் ஒருவனை தொடர்ந்து பற்றி – சிந்தா:4 1163/2
கொலை சிறை உய்ந்து போகும் ஒருவனை குறுக ஓடி – சிந்தா:13 2884/1
நல்குவான் ஒருவனை நயந்து நாடுமோ – சிந்தா:13 3110/2

TOP


ஒருவி (5)

ஒன்றே உயிரை உடையீர் ஒருவி போ-மின் இவள் கண் – சிந்தா:4 917/1
உண்டு நீர் என உரையினும் அரியன ஒருவி
மண்டு தீம் புனல் வளம் கெழு நாடு எய்தல் அரிதே – சிந்தா:13 2750/3,4
எல்லை நீங்கிய இழி தொழில் இழி குலம் ஒருவி
நல்ல தொல் குலம் பெறுதலும் நரபதி அரிதே – சிந்தா:13 2751/3,4
நாம நால் கதி நவைதரு நெறி பல ஒருவி
வாமன் நூல் நெறி வழு அற தழுவினர் ஒழுகல் – சிந்தா:13 2753/2,3
ஒண் நெறி ஒருவி கோமான் ஒளி திரண்டு இருந்ததாம்-கொல் – சிந்தா:13 3054/2

TOP


ஒருவில் (1)

இனையல் வேண்டா இ மந்திரத்தை ஓதி நீ ஒருவில் ஏ அளவு – சிந்தா:7 1600/1

TOP


ஒல் (3)

ஊன் கணார்க்கு உரைப்ப அரிது ஒல் என் சும்மைத்தே – சிந்தா:1 54/4
ஒல் என ஒலிப்ப ஓடி படை உடைந்திட்டது என்ன – சிந்தா:2 438/3
ஒல் என சிலம்பு அரற்ற வீதி மல்க ஓடினார் – சிந்தா:4 1100/3

TOP


ஒல்க (1)

அடர் கதிர் பைம்பொன் பூணும் ஆரமும் அகலத்து ஒல்க
படர் சிலை குழைய வாங்கி பன்றியை பதைப்ப எய்தான் – சிந்தா:10 2182/3,4

TOP


ஒல்கான் (1)

மங்குல் சூழ் வாடைக்கு ஒல்கான் வெள்ளிடை வதிந்து மாதோ – சிந்தா:13 3072/3

TOP


ஒல்கி (13)

ஒல்கி ஓர் கொம்பு பற்றி ஒரு கணால் நோக்கி நின்றாள் – சிந்தா:1 319/4
இட்ட உத்தரியம் மெல்லென்று இடை சுவல் வருத்த ஒல்கி
அட்ட மங்கலமும் ஏந்தி ஆயிரத்து எண்மர் ஈண்டி – சிந்தா:2 472/1,2
ஆய் இதழ் பொன் அலங்கல் கால் அசைப்ப ஒல்கி
வாய் அருகு வந்து ஒசித்து மறிய மழை மின் போல் – சிந்தா:3 595/1,2
மேல் பட வெருவி நோக்கி தானையை விட்டிட்டு ஒல்கி
தோற்றினாள் முகம் செய் கோலம் துளக்கினாள் மனத்தை எல்லாம் – சிந்தா:3 675/3,4
ஆடவர் போல வண்டும் அடைந்தன அளியிற்கு ஒல்கி
ஊடிய மகளிர் போல ஒசிந்தன ஊடல் தீர்க்கும் – சிந்தா:4 852/2,3
பூண் முலை பிறழ பொன் தோடு இட-வயின் நுடங்க ஒல்கி
மாண் இழை வளை கை தம்மால் வட்டணை போக்குகின்றாள் – சிந்தா:5 1257/2,3
குண்டலம் சுடர ஒல்கி கொடி நடுக்குற்றது ஒப்ப – சிந்தா:7 1570/2
இலவம் போது ஏர் எழில் தகைய சீறடிகள் அஞ்சி ஒல்கி
புலவன் சித்திரித்த பொன் சிலம்பு நக பூ நிலத்து மேல் – சிந்தா:7 1588/1,2
செல்க என சிலம்பு செம்பொன் கிண்கிணி மிழற்ற ஒல்கி
அல்குல் காசு ஒலிப்ப ஆயம் பாவை சென்று எய்தினாளே – சிந்தா:9 2068/3,4
ஒல்கி போய் மாடம் சேர்ந்தார் ஒரு தடம் குடங்கை கண்ணார் – சிந்தா:12 2535/4
உருவம் ஒவ்வாது ஒசியும் நுசுப்பு ஒல்கி கோமான் அடி தொழுத பின் – சிந்தா:12 2586/2
ஒண் மலர் மாலை ஓச்ச ஒசிந்து கண் பிறழ ஒல்கி
வெண்ணெயின் குழைந்து நிற்பார் வேல் கணார் ஆயினாரே – சிந்தா:13 2659/3,4
ஒல்கி போம் பாவ காற்றின் ஒழிக இ புணர்ச்சி என்றான் – சிந்தா:13 2728/4

TOP


ஒல்கிய (1)

நடு ஒசிந்து ஒல்கிய நாறும் மா மலர் – சிந்தா:4 1011/3

TOP


ஒல்கியுற (1)

ஊத உகு தன்மையினொடு ஒல்கியுற நின்றான் – சிந்தா:9 2014/4

TOP


ஒல்கினாள் (1)

கொண்டவர் குழாத்து-இடை கொடியின் ஒல்கினாள் – சிந்தா:3 654/4

TOP


ஒல்கு (1)

ஒல்கு தீம் பண்டம் பெய்து ஒழுகும் பண்டியும் – சிந்தா:1 62/4

TOP


ஒல்கும் (1)

ஊழாயிற்று ஒல்கும் நுசுப்பு அஃக உருத்து வீங்கி – சிந்தா:8 1978/3

TOP


ஒல்லலன் (1)

ஒல்லலன் சிறைசெய்கின்றான் என்றவன் கருதிற்று ஓரார் – சிந்தா:7 1683/2

TOP


ஒல்லான் (2)

ஒல்லான் ஒல்லான் ஆகி உயிர்போயிருந்தான் மாதோ – சிந்தா:10 2196/4
ஒல்லான் ஒல்லான் ஆகி உயிர்போயிருந்தான் மாதோ – சிந்தா:10 2196/4

TOP


ஒல்லென் (4)

ஒல்லென் உயர் தவமே செய்ம்-மின் உலகத்தீர் – சிந்தா:3 737/3
உவரி மா கடல் ஒல்லென் வெண் திரை – சிந்தா:12 2427/1
ஒருங்கு உடன் நகரம் எல்லாம் உறங்குவது ஒத்தது ஒல்லென்
கரும் கடல் கல் என் சும்மை கரந்ததும் ஒத்தது அன்றே – சிந்தா:13 2975/3,4
ஒல்லென் சும்மைய புள் ஒலித்து ஓங்கிய – சிந்தா:13 3006/2

TOP


ஒல்லே (1)

நங்கை என்னொடு உரையாய் நனி ஒல்லே
இங்கண் என்று அடி வீழ்ந்து இரந்திட்டாள் – சிந்தா:4 898/3,4

TOP


ஒல்லை (1)

ஒல்லை நீர் உலகம் அஞ்ச ஒளி உமிழ் பருதி-தன்னை – சிந்தா:10 2324/1

TOP


ஒலி (39)

அம் சிலம்பு ஒலியோடு அல்குல் கலை ஒலி அணிந்த முன்கை – சிந்தா:1 110/1
பஞ்சி மெல் விரலில் பாணி பண் ஒலி பவழ செ வாய் – சிந்தா:1 110/2
அஞ்சி நேர்ந்து உயிர்க்கும் தேன் சேர் குழல் ஒலி முழவின் ஓசை – சிந்தா:1 110/3
ஒலி கழல் மன்னர் உட்கும் உரு சுடர் வாளை நோக்கி – சிந்தா:1 266/2
ஒன்றி உள் வாங்குக என்ன ஒலி கடல் உடைந்ததே போல் – சிந்தா:2 437/2
ஒலி கொண்டு உயிர் உண்ணும் கூற்றம் என்று எல்லே – சிந்தா:3 653/2
மன்றல் மடந்தை-தன்னை வலிதில் கொண்டு ஒலி கொள் தாரான் – சிந்தா:3 685/4
கடுகிய வண்ணம் மாவின் தார் ஒலி காமர் பொன் தேர் – சிந்தா:3 794/3
சிலம்பு ஒலி அரவமும் மிச்சில் சீப்பவர் – சிந்தா:3 832/4
ஏறுவார் ஒலி ஏற்று-மினோ என – சிந்தா:4 859/1
கூறுவார் ஒலி தோடு குலைந்து வீழ்ந்து – சிந்தா:4 859/2
ஆறின் ஆர்ப்பு ஒலி அம் சிலம்பின் ஒலி – சிந்தா:4 859/3
ஆறின் ஆர்ப்பு ஒலி அம் சிலம்பின் ஒலி
மாறுகொண்டது ஓர் மா கடல் ஒத்தவே – சிந்தா:4 859/3,4
பாடல் ஓசையும் பண் ஒலி ஓசையும் – சிந்தா:4 865/1
ஆடல் ஓசையும் ஆர்ப்பு ஒலி ஓசையும் – சிந்தா:4 865/2
ஓடை யானை உரற்று ஒலி ஓசையும் – சிந்தா:4 865/3
பெறல் அரும் திரு அனார் அமுதம் பேர் ஒலி
அறை கடல் வள நகர் ஆயது என்பவே – சிந்தா:6 1446/3,4
மணி ஒலி வீணை பண்ணி மாண்ட கோல் தடவ மாதர் – சிந்தா:7 1746/1
செரு செய்து திளைத்து போரில் சிலம்பு ஒலி கலந்த பாணி – சிந்தா:9 2082/2
மல்லல் யானை கறங்கும் மணி ஒலி
அல்லது ஐம் கதி மான் கொழும் தார் ஒலி – சிந்தா:10 2169/1,2
அல்லது ஐம் கதி மான் கொழும் தார் ஒலி
கல் என் ஆர்ப்பு ஒலி மிக்கு ஒளிர் வாள் மினின் – சிந்தா:10 2169/2,3
கல் என் ஆர்ப்பு ஒலி மிக்கு ஒளிர் வாள் மினின் – சிந்தா:10 2169/3
மன்மதன் என்னும் காளை மணி ஒலி புரவி தேர் மேல் – சிந்தா:10 2246/1
நாவின் ஏத்தினர் அரம்பையர் நரம்பு ஒலி உளர்ந்த – சிந்தா:11 2367/3
ஆடல் மங்கையர் கிண்கிணி ஆர்ப்பு ஒலி
பாடல் இன் ஒலி பண் அமை யாழ் ஒலி – சிந்தா:12 2399/1,2
பாடல் இன் ஒலி பண் அமை யாழ் ஒலி – சிந்தா:12 2399/2
பாடல் இன் ஒலி பண் அமை யாழ் ஒலி
மோடு கொள் முழவின் முழக்கு ஈண்டிய – சிந்தா:12 2399/2,3
முழங்கின இன்னியம் மொய்த்தது ஏத்து ஒலி
கொழும் கயல் கண்ணினார் கொண்டு பொன் அகல் – சிந்தா:12 2412/1,2
வரை வளை முழ விம்ம மணி கிளர் ஒலி ஐம்பால் – சிந்தா:12 2430/3
ஒத்தன வேலை வேள்வி ஒலி கடல் நான்கும் நாண – சிந்தா:12 2462/2
ஒலி மயிர் சிகழிகை உருவ கொம்பு அனார் – சிந்தா:12 2471/4
கழும் ஒலி அரவ வானம் கனை பெயல் கடல் பெய்து அன்ன – சிந்தா:12 2526/3
குழும் ஒலி அரவம் ஈண்டி கொடி நகர் பொலிந்தது அன்றே – சிந்தா:12 2526/4
ஒலி உடை உருமு போன்று நிலப்படாது ஊன்றின் வை வேல் – சிந்தா:13 2904/3
நரம்பு ஒலி பரந்த கோயில் நல் நுதல் மகளிர் தூவும் – சிந்தா:13 2926/1
சுரும்பு ஒலி கோதையார் தம் மனை-வயின் தூண்-தொறு ஊட்டும் – சிந்தா:13 2926/3
ஒலி கழல் அடிகள் நும் கீழ் பிழைத்தது என் உரை-மின் என்ன – சிந்தா:13 2946/3
கண்ணார் ஒலி கவுள கிண்கிணியும் அம் சிலம்பும் கலையும் ஆரா – சிந்தா:13 2967/3
விருந்துபட்டு இயம்பின முழவம் வீங்கு ஒலி
சுரந்தன சுடர் மணி பாண்டில் என்பவே – சிந்தா:13 2999/3,4

TOP


ஒலிக்கும் (1)

உடை மணி பொன் சிலம்பு ஒலிக்கும் கோயிலுள் – சிந்தா:12 2407/2

TOP


ஒலித்து (5)

ஒண் திறல் களிற்றின் நெற்றி எறிந்து தோடு ஒலித்து வீழ – சிந்தா:4 979/2
ஓரும் கூடின மள்ளரும் ஒலித்து எழுந்தனரே – சிந்தா:7 1772/4
பறையும் சங்கும் பரந்து ஒலித்து ஆர்த்து எழ – சிந்தா:7 1776/1
அறை கடல் திரை ஒலித்து ஆங்கு என ஆர்த்ததே – சிந்தா:7 1833/4
ஒல்லென் சும்மைய புள் ஒலித்து ஓங்கிய – சிந்தா:13 3006/2

TOP


ஒலிப்ப (10)

பாடு சால் கயிற்றில் பாய்ந்து பல் கலன் ஒலிப்ப போந்து – சிந்தா:1 66/3
ஒல் என ஒலிப்ப ஓடி படை உடைந்திட்டது என்ன – சிந்தா:2 438/3
பட்டமும் குழையும் மின்ன பல் கலன் ஒலிப்ப சூழ்ந்து – சிந்தா:2 472/3
நொந்து வைத்து நூபுரம் ஒலிப்ப ஓடி நோக்கினார் – சிந்தா:4 1099/4
வண்ண மேகலைகள் ஆர்ப்ப வான் சிலம்பு ஒலிப்ப முத்தும் – சிந்தா:7 1689/2
அடி கலம் அரற்ற அல்குல் கலை கலந்து ஒலிப்ப வந்து – சிந்தா:9 2041/1
அல்குல் காசு ஒலிப்ப ஆயம் பாவை சென்று எய்தினாளே – சிந்தா:9 2068/4
விரி கதிர் கடவுள் போல வெறு நிலத்து ஒலிப்ப வீழ்ந்தான் – சிந்தா:10 2189/4
குரல் சிலம்பு ஒலிப்ப சென்னி குஞ்சி மேல் மிதிப்ப நோற்றான் – சிந்தா:12 2459/2
வண்ண பந்து எறிவார் வளை ஒலிப்ப ஓச்சி – சிந்தா:12 2547/3

TOP


ஒலிப்பது (1)

உலக வெள்ளம் ஒலிப்பது போன்றவே – சிந்தா:13 3001/4

TOP


ஒலியல் (6)

ஒலியல் ஏற்றான் இஃது ஊழ் வினையால் உள்ளம் சுடுமால் என்ன – சிந்தா:7 1670/2
தோட்டு வண்டு ஒலியல் மாலை துடி இடை மகளிர் ஆய்ந்த – சிந்தா:10 2294/1
உளைந்து மல்லிகை ஒலியல் சூடினார் – சிந்தா:13 2682/4
ஒத்தேர் உடைய மல்லிகையின் ஒலியல் மாலை உறுப்பு அடக்கி – சிந்தா:13 2693/2
உண்ணற்கு இனிய மது மகிழ்ந்தார் ஒலியல் மாலை புறம் தாழ – சிந்தா:13 2700/3
தாமம் ஆர் ஒலியல் ஐம்பால் சயமதி திருவும் ஆர்ந்த – சிந்தா:13 2888/2

TOP


ஒலியலார் (1)

தூ அலர் ஒலியலார் தம் வல கண்கள் துடித்த அன்றே – சிந்தா:13 2917/4

TOP


ஒலியால் (1)

தோள் வாய் சிலையின் ஒலியால் தொறு மீட்டு மீள்வான் – சிந்தா:2 454/3

TOP


ஒலியின் (2)

ஆழியான் ஊர்தி புள்ளின் அம் சிறகு ஒலியின் நாகம் – சிந்தா:2 449/1
உலம்பு மால் உவர் கடல் ஒலியின் மிக்கவே – சிந்தா:3 832/2

TOP


ஒலியினொடு (1)

உடை கடல் ஒலியினொடு உறுவார் பலி செல – சிந்தா:1 119/2

TOP


ஒலியும் (9)

கவ்வையும் கடும் புனல் ஒலியும் காப்பவர் – சிந்தா:1 42/1
கரு வளி முழக்கும் காரும் கனை கடல் ஒலியும் கூடி – சிந்தா:10 2296/1
கொழு வாய் விழுப்புண் குரைப்பு ஒலியும் கூந்தல் மகளிர் குழை சிதறி – சிந்தா:11 2355/1
அழுவார் அழுகை குரல் ஒலியும் அதிர் கண் முரசின் முழக்கு ஒலியும் – சிந்தா:11 2355/2
அழுவார் அழுகை குரல் ஒலியும் அதிர் கண் முரசின் முழக்கு ஒலியும்
குழுவாய் சங்கின் குரல் ஒலியும் கொலை வல் யானை செவி புடையும் – சிந்தா:11 2355/2,3
குழுவாய் சங்கின் குரல் ஒலியும் கொலை வல் யானை செவி புடையும் – சிந்தா:11 2355/3
எழுவார் யாழும் ஏத்து ஒலியும் இறைவன் கேளா துயில் ஏற்றான் – சிந்தா:11 2355/4
கல்லா இளையர் கலங்கா சிரிப்பு ஒலியும்
கொல் யானை சங்கு ஒலியும் கூடாது ஒழிந்தனவே – சிந்தா:13 2978/3,4
கொல் யானை சங்கு ஒலியும் கூடாது ஒழிந்தனவே – சிந்தா:13 2978/4

TOP


ஒலியோடு (1)

அம் சிலம்பு ஒலியோடு அல்குல் கலை ஒலி அணிந்த முன்கை – சிந்தா:1 110/1

TOP


ஒலை (1)

உண்டு ஒலை ஆர்க வேல் என்று உறுவலி தாக்கினானே – சிந்தா:10 2282/4

TOP


ஒவ்வா (4)

ஒவ்வா சுடுகாட்டு உயர் அரங்கில் நிழல் போல் நுடங்கி பேய் ஆட – சிந்தா:1 309/2
மைந்தரும் இரும்பும் ஒவ்வா வான் புலம் காவல் கொண்டார் – சிந்தா:3 793/4
இணை மலர் கண்ணிக்கு ஒவ்வா இளி வரு கிளவி சொன்னேன் – சிந்தா:7 1746/4
ஒவ்வா பஞ்சி மெல் அணை மேல் அசைந்தார் ஒண் பொன் கொடி அன்னார் – சிந்தா:13 2701/4

TOP


ஒவ்வாதவரை (1)

பொன் இழை மகளிர் ஒவ்வாதவரை முன் புணர்தல் செல்லார் – சிந்தா:2 483/3

TOP


ஒவ்வாதார்-தாம் (2)

ஒவ்வாதார்-தாம் எனைவர் ஒப்பார் மற்று எனைவர் நீர் உரை-மின் என்றாற்கு – சிந்தா:6 1543/2
ஒவ்வாதார்-தாம் இல்லை ஒப்பான் ஒருவன் என உரைத்தான் சான்றோன் – சிந்தா:6 1543/4

TOP


ஒவ்வாது (1)

உருவம் ஒவ்வாது ஒசியும் நுசுப்பு ஒல்கி கோமான் அடி தொழுத பின் – சிந்தா:12 2586/2

TOP


ஒவ்வாயேனும் (1)

கண் ஒவ்வாயேனும் களித்து நகுதி நின் – சிந்தா:12 2514/3

TOP


ஒவ்வார் (2)

மண்ணகத்து இவர்கள் ஒவ்வார் மழ களிறு அனைய தோன்றல் – சிந்தா:2 467/2
உடம்பொடு முகங்கள் ஒவ்வார் ஊழ் கனி மாந்தி வாழ்வர் – சிந்தா:13 2842/3

TOP


ஒவ்வான் (1)

ஏ மாறு இல்லா இந்திரனேயும் இவன் ஒவ்வான்
போமாறு ஆய்வென் பொற்போடு கூடும் வகை என்றான் – சிந்தா:7 1638/3,4

TOP


ஒழி (3)

தூவி ஒழி புள்ளின் தோன்றி துயர் உழப்ப – சிந்தா:7 1575/3
ஒழி படை களிறு போல உயங்கவும் உருகி நோக்கா – சிந்தா:12 2512/3
உடன் உறை பழக்கம் இல்லை ஒழி மதியத்தை காதல் – சிந்தா:13 2618/3

TOP


ஒழி-மின் (2)

நோக்கி நும்மை நோக்கான் நீர் நோவது ஒழி-மின் என துறந்தாள் – சிந்தா:1 352/4
ஈனராய் பிறந்தது இங்ஙன் இனி இவை ஒழி-மின் என்ன – சிந்தா:5 1234/2

TOP


ஒழிக்கலாமே (1)

ஒள் நிற உதிரம்-தன்னை உதிரத்தால் ஒழிக்கலாமே
பண் நிற கிளவியார்-தம் பசையினால் பிறந்த பாவம் – சிந்தா:6 1433/2,3

TOP


ஒழிக்கும் (2)

ஓம்பு தாய் நீர் குடைய ஒழிக்கும் வண்ணம் நாடி – சிந்தா:4 924/2
ஊன் இவர் பிறவியை ஒழிக்கும் உத்தமன் – சிந்தா:13 3014/2

TOP


ஒழிக (12)

கண் உளார் நும் காதலர் ஒழிக காமம் ஈங்கு என – சிந்தா:1 72/1
ஒழுக்கினர் அவர்கள் செல்வம் உரைப்பரிது ஒழிக வேண்டா – சிந்தா:1 115/2
மனக்கு இனா மொழிய வேண்டா வாழியர் ஒழிக என்றான் – சிந்தா:1 205/4
ஒண்_தொடி தகுவது அன்றால் ஒழிக நின் கவலை என்றான் – சிந்தா:1 271/4
ஊன் உயர் நுதி கொள் வேலீர் ஒழிக ஈங்கு இல்லை என்றான் – சிந்தா:3 664/3
ஓரும் உரும் ஏறு இது உண்டது ஒழிக ஒண் பொன் உகு கொடியே – சிந்தா:3 718/3
தம் சிறைப்படுக்கலாதார் தம் பரிவு ஒழிக என்றாள் – சிந்தா:6 1538/4
ஒழிக யார்-கண்ணும் தேற்றம் தெளிகுற்றார் விளிகுற்றாரே – சிந்தா:8 1891/4
ஒழிக இ காமம் ஓர் ஊர் இரண்டு அஃகம் ஆயிற்று என்று ஆங்கு – சிந்தா:9 2087/3
பட்ட இ பகைமை நீங்கி படை தொழில் ஒழிக என்னா – சிந்தா:10 2323/2
ஒல்கி போம் பாவ காற்றின் ஒழிக இ புணர்ச்சி என்றான் – சிந்தா:13 2728/4
கை தவம் நுனித்த கவறு ஆடல் ஒழிக என்றான் – சிந்தா:13 2873/4

TOP


ஒழிகல்லேனால் (1)

கலவ மஞ்ஞை அனையாய் கண் காதல் ஒழிகல்லேனால் – சிந்தா:7 1588/4

TOP


ஒழித்தல் (1)

பழித்தன ஒழித்தல் சீலம் பார் மிசை அவர்கட்கு என்றான் – சிந்தா:13 2822/4

TOP


ஒழித்தவே (1)

நாகர் நாகமும் நாணி ஒழித்தவே – சிந்தா:12 2580/4

TOP


ஒழித்திட (1)

உள்ளத்தை உணர்வின் மிக்கான் ஒழித்திட பெயர்ந்ததே போல் – சிந்தா:10 2186/2

TOP


ஒழித்து (9)

உருளி மா மதி ஓட்டு ஒழித்து ஓங்கிய – சிந்தா:3 532/1
உருகும் ஐங்கணை ஒழித்து உருவின் ஐய காமனார் – சிந்தா:3 706/3
இற்ற தன் உடம்பும் இன்னா இடர் ஒழித்து இனியன் ஆகி – சிந்தா:4 951/3
உய்ந்து இனி பணி செய்வேனோ உடம்பு ஒழித்து ஏகுவேனோ – சிந்தா:6 1499/3
ஈண்டு உடம்பு ஒழித்து ஏக வலிக்குமால் – சிந்தா:6 1509/2
வேகம் உடைத்தாய் விழியாது ஒழித்து ஏகுக என்றார் – சிந்தா:11 2337/4
ஓர் உயிர் ஒழித்து இரண்டு உடம்பு போவ போல் – சிந்தா:13 2628/1
ஒப்பு உடை காமம் தன்னை உவர்ப்பினோடு ஒழித்து பாவம் – சிந்தா:13 2881/2
ஏசு பெண் ஒழித்து இந்திரர்களாய் – சிந்தா:13 3121/3

TOP


ஒழிதல் (2)

கோதை போல்வாய் ஒளித்து ஒழிதல் கொம்பே குணன் ஆகுமே – சிந்தா:7 1586/4
உற்று அடுத்து அயா உயிர்த்து ஒழிதல் யார்க்கும் ஒக்குமே – சிந்தா:9 1998/4

TOP


ஒழிதியோ (2)

மணி செய் மேகலையாய் மாற்றம் தாராய் மறைந்து ஒழிதியோ – சிந்தா:7 1589/4
மன்னர் மன்ன மதி தோய் குடையாய் மகளிர் காமம் மறைத்து ஒழிதியோ – சிந்தா:12 2588/4

TOP


ஒழிந்த (6)

நாழியுள் இழுது நாகு ஆன் கன்று தின்று ஒழிந்த புல் தோய்த்து – சிந்தா:2 487/1
மால் உற்ற மன்னர் தங்கள் மனம் கையற்று ஒழிந்த வள்ளல் – சிந்தா:3 797/3
விளைத்து இரும்பு மேய்ந்து ஒழிந்த மிச்சில் வரை மார்பன் – சிந்தா:7 1790/3
உச்சி வரை வளர்ந்து இளமை ஒழிந்த உயர் திண் காழ் – சிந்தா:12 2484/1
ஒழிந்த மின்னு கொடி ஒத்து ஒழிந்திட்டாள் – சிந்தா:12 2504/4
கறுப்பு ஒழிந்த கனை எரி வாய் கார் இரும்பே கரி அன்றே – சிந்தா:13 3089/4

TOP


ஒழிந்தது (3)

கோல் ஒற்ற குனிந்தவாறே சிலை குனிந்து ஒழிந்தது அன்றே – சிந்தா:3 797/4
மத்தக யானை வீழ்ந்து வயிரம் கொண்டு ஒழிந்தது ஆங்கு – சிந்தா:10 2276/3
ஊழி வாய் கொண்டது ஒக்கும் பாடலும் ஒழிந்தது அன்றே – சிந்தா:13 2974/4

TOP


ஒழிந்தனவே (3)

சீர் செய் கோமகளை சேர்த்தினாள் சீதம் செய்யாது ஒழிந்தனவே – சிந்தா:7 1671/4
கொல் யானை சங்கு ஒலியும் கூடாது ஒழிந்தனவே – சிந்தா:13 2978/4
சொல் பொருள் போல் வேட்கப்படா சோர்ந்து ஒழிந்தனவே – சிந்தா:13 2979/4

TOP


ஒழிந்தாய் (1)

உள் ஆவி உள்ளாய் நீ ஒழிந்தாய் அல்லை என கையில் – சிந்தா:7 1887/3

TOP


ஒழிந்தார் (1)

திரிதரு நோக்கம் தீது இலார் நோக்கி நெய்தலும் கைவலத்து ஒழிந்தார் – சிந்தா:10 2103/4

TOP


ஒழிந்தாள் (1)

வருந்தி ஈன்றாள் மறந்து ஒழிந்தாள் வளர்த்தாள் சொல் கேட்டு இல் கடிந்தாள் – சிந்தா:7 1661/1

TOP


ஒழிந்திட்டாள் (1)

ஒழிந்த மின்னு கொடி ஒத்து ஒழிந்திட்டாள் – சிந்தா:12 2504/4

TOP


ஒழிந்து (10)

நீ பரிவு ஒழிந்து போய் நின் அகம் புகு நினையல் என்றான் – சிந்தா:4 1121/4
ஊன் தினாது ஒழிந்து புத்தேள் ஆவதே உறுதி என்றான் – சிந்தா:5 1235/4
பைம் தொடி பாவை இன்னே பரிவு ஒழிந்து எழுக என்பார் – சிந்தா:5 1279/4
ஒழிந்து எயிறு ஊனம் செய்யும் கோள் என மற்றும் சொன்னான் – சிந்தா:5 1286/4
கற்பக மரத்தை புல்லி கைவிடாது ஒழிந்து காம – சிந்தா:7 1691/3
முன் பட்டது ஒழிந்து நுங்கள் முகவியர் முனிவு தீர்ந்தார் – சிந்தா:9 2045/2
நோக்கு ஒழிந்து ஒடுங்கினீர்க்கும் நோய் கொள சாம்பினீர்க்கும் – சிந்தா:11 2376/1
பின் அவை அணிந்து செல்வார் இடம் பெறாது ஒழிந்து போனார் – சிந்தா:12 2538/4
திரு நாடு தேம் பைம் தார் செல்வன் செவ்வி பெறாது ஒழிந்து
பெரு நாட்டு அரும் கலங்கள் சுமந்து பேரும் இடம் பெறாஅது – சிந்தா:12 2582/2,3
யாழின் வாய் முழவம் விம்ம ஆட்டு ஒழிந்து அயர்ந்து தீம் தேன் – சிந்தா:13 2974/3

TOP


ஒழிபவோ (1)

பெண்கள் ஆவி விடுத்து ஒழிபவோ பெரியோர் நண்பு அடைந்தார் பெயர்பவோ – சிந்தா:12 2589/4

TOP


ஒழிய (20)

வழுக்கிய புதல்வன் அங்கு ஒழிய மா மணி – சிந்தா:1 325/3
குன்று ஒளித்து ஒழிய நின்ற குங்கும தோளினாற்கு – சிந்தா:1 371/3
குடையும் பிச்சமும் ஒழிய கோன் படை – சிந்தா:2 416/2
குழலும் நவியமும் ஒழிய கோவலர் – சிந்தா:2 422/1
ஆள் வழக்கு ஒழிய நீண்ட அணி மலர் தடம் கண் எல்லாம் – சிந்தா:2 461/2
கரை கடலுள் கால கணை பின் ஒழிய முந்நீர் – சிந்தா:3 502/2
ஒளித்து உலைந்து ஒழிய வெம்பி உரறி நின்று இடிப்ப நாய்கன் – சிந்தா:3 507/4
சேண் இகந்து உய்ய போ நின் செறி_தொடி ஒழிய என்றார் – சிந்தா:3 770/4
தாள் ஒழிய போர் ஏறு தனியே போந்தது என எண்ணி – சிந்தா:5 1226/2
வினையேன் ஒழிய தனி ஏகினையே – சிந்தா:6 1517/4
கை மாண் கடல் படையுள் காவலனை ஆண்டு ஒழிய
பொய் மா மயில் ஊர்ந்து போகி புறங்காட்டுள் – சிந்தா:7 1801/1,2
எரி மணி பூணினானுக்கு இன் நலம் ஒழிய ஏகி – சிந்தா:9 2069/2
மண் காவலை மகிழாது இவண் உடனே புகழ் ஒழிய
விண் காவலை மகிழ்வீர் நனி உளிரோ என விபுலன் – சிந்தா:10 2260/1,2
விளங்கு வெள்ளி அம் பெரு மலை ஒழிய வந்து எழிலார் – சிந்தா:11 2361/2
தெய்வ வாசத்து திருநகர் வாசம் கொண்டு ஒழிய
வெய்யர் தோன்றினர் விசும்பு-இடை சிறப்போடும் பொலிந்தே – சிந்தா:11 2365/3,4
பருவரு பகையும் நோயும் பசியும் கெட்டு ஒழிய இப்பால் – சிந்தா:11 2377/3
பட்டு ஒளித்து ஒழிய அல்குல் பசும் கதிர் கலாபம் தோன்ற – சிந்தா:12 2533/2
மருங்கு நொந்து ஒழிய வீதி மடந்தையர் இடம் கொண்டாரே – சிந்தா:12 2534/4
ஆரியன் ஒழிய அங்கு ஒளவைமார்கள் தாம் – சிந்தா:13 2628/2
தோய்ந்து உயிர் உடம்பு இவண் ஒழிய தொக்க நாள் – சிந்தா:13 2831/3

TOP


ஒழியா (1)

பூத்து ஒழியா பிண்டி கீழ் பொங்கு ஓத வண்ணனை – சிந்தா:6 1469/1

TOP


ஒழியாமல் (1)

அட்ட சுவை வல்சியினொடு யாதும் ஒழியாமல்
ஒட்டி பதினாயிரவர் உற்று முயல்கின்றார் – சிந்தா:3 591/3,4

TOP


ஒழியாரோ (1)

நீர் உடுத்த இ நகரை நீத்திட்டு ஒழியாரோ – சிந்தா:8 1970/4

TOP


ஒழியும் (4)

அசைந்து உணர்வு மடிந்து ஒழியும் அடி இணை புகழ்வார்க்கே – சிந்தா:1 177/4
வாள் அமர் நீந்தும்-போழ்தின் வழு வழுத்து ஒழியும் என்றான் – சிந்தா:1 257/4
முந்தி நலிகின்ற முது மூப்பு ஒழியும் என்றான் – சிந்தா:9 2020/4
என்று எனக்கு ஒழியும் அம்மா பழி என இலங்கு செம்பொன் – சிந்தா:13 2647/3

TOP


ஒழியும்-ஆயின் (2)

யாவரும் புகழும் ஐயன் அழகு கெட்டு ஒழியும்-ஆயின்
கோபுர மாட மூதூர் கூற்று உண விளிக என்பார் – சிந்தா:4 1111/3,4
நட்பு விட்டு ஒழியும்-ஆயின் நன்மை யார் கண்ணது அம்மா – சிந்தா:13 2950/4

TOP


ஒழியுமே (1)

ஆதலால் அலரது ஆகாது ஒழியுமே அழுங்கல் என்று – சிந்தா:7 1666/3

TOP


ஒழியுமோ (1)

கலி கெழு நிலத்தை காவாது ஒழியுமோ காளைக்கு என்றாள் – சிந்தா:8 1926/4

TOP


ஒழியேனே (1)

பூட்டார் சிலை நுதலாள் புல்லாது ஒழியேனே – சிந்தா:4 1042/4

TOP


ஒழிவு (1)

ஒரு பகல் பூசின் ஓர் ஆண்டு ஒழிவு இன்றி விடாது நாறும் – சிந்தா:13 2737/1

TOP


ஒழிவேன்-ஆகில் (1)

பேசிய பெயரினாளை பேதுறாது ஒழிவேன்-ஆகில்
ஆசும் அன்பு இலாத புன் பெண் கூந்தல் யான் அணைவல் என்றான் – சிந்தா:9 2002/3,4

TOP


ஒழுக்க (1)

நன்று ஆய நல் விரத செந்நெல் வித்தி ஒழுக்க நீர் – சிந்தா:4 962/2

TOP


ஒழுக்கத்து (1)

ஓம்பா ஒழுக்கத்து உணர்வு ஒன்று இலன் ஆயினானே – சிந்தா:2 492/4

TOP


ஒழுக்கம் (5)

பூட்சி சால் ஒழுக்கம் என்னும் வயிர தாழ் கொளுவி பொல்லா – சிந்தா:1 381/2
உய் வகை உயிரை தேயாது ஒழுகுதல் ஒழுக்கம் மூன்றும் – சிந்தா:6 1436/3
ஓவாது இரண்டு உவவும் அட்டமியும் பட்டினி விட்டு ஒழுக்கம் காத்தல் – சிந்தா:6 1547/1
திரு மயிர் ஒழுக்கம் வந்து என் திண் நிறை கவர்ந்தது அன்றே – சிந்தா:9 2061/4
ஒள்ளிதின் தரித்தலை ஒழுக்கம் என்பவே – சிந்தா:13 2845/4

TOP


ஒழுக்கமே (1)

ஒழுக்கமே அன்றி தங்கள் உள் உணர்வு அழிக்கும் மட்டும் – சிந்தா:13 2822/1

TOP


ஒழுக்கின் (1)

ஊண் இகந்து ஈட்டப்பட்ட ஊதிய ஒழுக்கின் நெஞ்சத்து – சிந்தா:3 770/2

TOP


ஒழுக்கினர் (1)

ஒழுக்கினர் அவர்கள் செல்வம் உரைப்பரிது ஒழிக வேண்டா – சிந்தா:1 115/2

TOP


ஒழுக்கு (1)

ஒழுக்கு இயல் அரும் தவத்து உடம்பு நீங்கினார் – சிந்தா:1 325/1

TOP


ஒழுக்கொடு (1)

இறைவன் நூல் காட்சி கொல்லா ஒழுக்கொடு ஊன் துறத்தல் கண்டாய் – சிந்தா:5 1236/3

TOP


ஒழுக (9)

வானரம் உகள நாக மலர் துதைந்து ஒழுக அஞ்சி – சிந்தா:5 1168/1
அழலின் சாராது அகலாது ஒழுக ஒரு நாள் அவன் போகி – சிந்தா:7 1648/3
காசில் மட்டு ஒழுக பூத்த அழிஞ்சில் கண் ஆர் கவின் கொண்டன – சிந்தா:7 1649/3
விரை குழாம் மாலை தேனும் வண்டும் உண்டு ஒழுக நின்றார் – சிந்தா:10 2131/4
தேன் ஆர் மலர் ஈர்த்து ஒழுக சிலம்பில் சிலம்பும் – சிந்தா:10 2137/3
சிறை அழி செம்பொன் உந்தி தேன் பொழிந்து ஒழுக ஏந்தி – சிந்தா:12 2537/2
தொழிந்து மட்டு ஒழுக துதை தார் பொர – சிந்தா:13 2673/3
உடை மது ஒழுக சூட்டி உருவ தார் குழைய வைகி – சிந்தா:13 2719/3
கழு நீர் ஒழுக கழு நீர் மலரும் – சிந்தா:13 2851/3

TOP


ஒழுகல் (1)

வாமன் நூல் நெறி வழு அற தழுவினர் ஒழுகல்
ஏம வெண்குடை இறைவ மற்று யாவதும் அரிதே – சிந்தா:13 2753/3,4

TOP


ஒழுகவிட்டும் (1)

காமரு கணையம் ஆக கண்ணிகள் ஒழுகவிட்டும்
தோமரம் ஆக தொங்கல் சிதறுபு மயங்கினாரே – சிந்தா:13 2656/3,4

TOP


ஒழுகி (13)

ஐதுபட்டு ஒழுகி யானை அழி மதம் கலந்து சேறாய் – சிந்தா:1 117/2
வண் சிலையை வனப்பு அழித்து வார்ந்து ஒழுகி நிலம் பெறா – சிந்தா:1 166/1
துளக்கு அற ஒழுகி அன்ன துய்யற திரண்ட திண் கோல் – சிந்தா:3 559/2
அணிபெற ஒழுகி அன்ன அமிழ்து உறழ் நரம்பின் நல் யாழ் – சிந்தா:3 722/3
கலந்து பொன் அசும்பு கான்று ஒழுகி மான் இனம் – சிந்தா:5 1238/2
ஓடு அரி ஒழுகி நீண்ட ஒளி மலர் நெடும் கணாரை – சிந்தா:5 1388/1
எல்லை இருளிற்று ஆகி பூம் தாது இனிதின் ஒழுகி
கொல்லும் அரவின் மயங்கி சிறியார் கொண்ட தொடர்பின் – சிந்தா:6 1416/2,3
ஒழுகி அமுது ஊறும் நல் அறத்தை ஓர்கிலர் ஊன் செய் கோட்டக்கு – சிந்தா:6 1552/3
பொருப்பு எலாம் பொன் கிடந்து ஒழுகி மேல் திருவில் வீழ்ந்து – சிந்தா:8 1903/2
விரை பரி தேரும் ஈர்த்து வேழம் கொண்டு ஒழுகி வெள்ள – சிந்தா:10 2297/3
சிதர் அரி ஒழுகி ஓடி செவியுற போழ்ந்து நீண்ட – சிந்தா:13 2803/1
முழு நீர் வளை மேய்தலின் முத்து ஒழுகி
பொழி நீர் நிலவின் இருள் போழ்ந்து அரிசி – சிந்தா:13 2851/1,2
ஒழுகி நின்று அசும்பும் உயர் சந்தன – சிந்தா:13 3063/2

TOP


ஒழுகிற்று (1)

உற்று உடன்று அழுத கண்ணீர் கால் அலைத்து ஒழுகிற்று அன்றே – சிந்தா:9 2096/4

TOP


ஒழுகின் (1)

இறைவனா தன்னை ஆக்கி அவன் வழி ஒழுகின் என்றும் – சிந்தா:1 254/3

TOP


ஒழுகினாள் (1)

இன்னது ஓர் இடத்தின் எல்லை ஆள் கடிந்து ஒழுகினாள் போல் – சிந்தா:4 906/2

TOP


ஒழுகினும் (1)

நன் பகல் சூட்டி விள்ளாது ஒழுகினும் நங்கைமார்க்கு – சிந்தா:7 1596/3

TOP


ஒழுகினேன் (1)

உறுதி முன் செய்தது இன்றி ஒழுகினேன் என்று நெஞ்சில் – சிந்தா:4 946/1

TOP


ஒழுகு (11)

ஒழுகு பொன் கொடி மூக்கும் உருப்பசியை உருக்குமே – சிந்தா:1 165/4
ஒக்க வாய் நிறைந்து ஒழுகு குன்றின் மேல் – சிந்தா:2 414/3
மின் ஒழுகு சாயல் மிகு பூண் பதுமை கேள்வன் – சிந்தா:3 494/1
கொன் ஒழுகு வேல் யவதத்தன் குளிர் தூங்கும் – சிந்தா:3 494/2
பொன் ஒழுகு குன்றில் உறை போர் புலியொடு ஒப்பான் – சிந்தா:3 494/4
இன்னணம் ஒழுகு நாளுள் இளமரக்காவு காண்பான் – சிந்தா:3 842/1
விண்டு ஒழுகு தீம் கனிகள் பலவும் ஆர்ந்த வியன் சோலை – சிந்தா:5 1225/2
அரித்து அசும்பு ஒழுகு குன்றத்து அருவியின் வெரீஇய மஞ்ஞை – சிந்தா:7 1853/2
அரும்பு ஒழுகு பூண் முலையும் ஆருயிர்க்கே கூற்றம் – சிந்தா:8 1969/2
நடந்து ஒழுகு குருதியுள் நகா கிடந்த எரி மணி பூண் – சிந்தா:10 2244/3
முத்து உடை மருப்பு வல்லே உடைந்து முத்து ஒழுகு குன்றின் – சிந்தா:10 2276/2

TOP


ஒழுகுதல் (1)

உய் வகை உயிரை தேயாது ஒழுகுதல் ஒழுக்கம் மூன்றும் – சிந்தா:6 1436/3

TOP


ஒழுகுபு (1)

என்பு நெக்கு உருகி உள்ளம் ஒழுகுபு சோர யாத்த – சிந்தா:1 273/1

TOP


ஒழுகும் (16)

ஒல்கு தீம் பண்டம் பெய்து ஒழுகும் பண்டியும் – சிந்தா:1 62/4
ஒளிறு வாள் தடக்கையானுக்கு உயிர் என ஒழுகும் நாளுள் – சிந்தா:1 200/2
தேன் உடைந்து ஒழுகும் செவ்வி தாமரை போது புல்லி – சிந்தா:3 686/1
ஊறி தேன் ஒழுகும் கோதை நம்பிக்கும் அன்னள் என்றான் – சிந்தா:3 750/4
மைக்கு இழிந்து ஒழுகும் கண்ணீர் மா நிலத்து உகுக்கப்பட்டார் – சிந்தா:3 818/3
ஓம்பா நறு நெய் வெள்ளம் ஒழுகும் வண்ணம் காண்-மின் – சிந்தா:4 928/4
ஒண் நுதல் மகளை தந்து ஈங்கு உறைக என ஒழுகும் நாளுள் – சிந்தா:5 1215/2
அளைவது காமம் அடு நறவு நெய் ஒழுகும் ஊனும் பின்னா – சிந்தா:6 1551/1
ஒழுகும் வெள் அருவி திரள் ஓடை சூழ்ந்து – சிந்தா:7 1602/2
புழை கடை புனல் அலைத்து ஒழுகும் பொற்பிற்றே – சிந்தா:7 1614/4
புள் மதித்து உடைந்த போது பொழிந்து மட்டு ஒழுகும் நன் நாட்டு – சிந்தா:7 1695/3
அழித்து மட்டு ஒழுகும் தாரான் மணி வள்ளத்து ஆய்ந்த தேறல் – சிந்தா:8 1986/2
பில்கி தேன் ஒழுகும் கோதை பிறர் மனையாள்-கண் சென்ற – சிந்தா:10 2186/1
கள்ளும் தேனும் ஒழுகும் குவளை கமழ் பூ நெரித்து வாங்கி – சிந்தா:12 2439/1
ஊன் மதர்த்த ஒளி வேல் கண்ணார் பரவ இவ்வாறு ஒழுகும் அன்றே – சிந்தா:12 2595/3
பில்கி தேன் ஒழுகும் பைம் தார் பெரு நில வேந்தர் வேந்தே – சிந்தா:13 2810/4

TOP


ஒழுகுவ (1)

போழ்தலின் வெண்ணெய் போல் பொழிந்து மட்டு ஒழுகுவ
தாழ் முகில் சூழ் பொழில் சந்தன காற்று அசைந்து – சிந்தா:8 1904/2,3

TOP


ஒழுங்கு (1)

ஒத்து இயல் இடங்களும் ஒழுங்கு நீண்டவே – சிந்தா:1 83/4

TOP


ஒள் (34)

ஓவாது நின்ற குணத்து ஒள்_நிதி_செல்வன் என்ப – சிந்தா:0 1/3
ஒள் அகில் புகை திரண்டது ஒக்கும் மா மணி புறா – சிந்தா:1 70/3
ஒள் நிதி தசை தழீஇ உடலம் விட்டிடும் – சிந்தா:1 78/2
ஒள் நறும் துகில் கிழி பொதிந்து உறை கழித்தன போல் – சிந்தா:1 164/2
ஒள் நிற உரோணியோடு ஒளித்தது ஒத்ததே – சிந்தா:1 198/4
ஒள் நிற உரோணி ஊர்ந்த ஒளி மதி ஒண் பொன் ஆட்சி – சிந்தா:3 620/2
ஒள் நிற உருவ செம் தீ உருவுகொண்ட அனைய வேலான் – சிந்தா:3 713/4
மின் அவிர் இலங்கும் ஒள் வாள் விழித்து உயிர் விழுங்க இன்ன – சிந்தா:3 802/3
ஓசையால் சனம் ஒள் நிதி உண்டதே – சிந்தா:4 911/4
ஓசனை நறும் புகை கமழ் ஒள் நிலா – சிந்தா:4 953/1
உரைத்த வெண்ணெயும் ஒள் நறும் சுண்ணமும் – சிந்தா:4 970/1
ஒன்றிய உதிர செச்சை ஒள் நிணம் மீக்கொள் தானை – சிந்தா:4 1080/3
ஒள்_நுதல் கொண்ட ஆடல் தொட்டிமை உருவம் நோக்கி – சிந்தா:5 1255/3
ஒள் நிற உதிரம்-தன்னை உதிரத்தால் ஒழிக்கலாமே – சிந்தா:6 1433/2
ஒள் நிற தீ விளைத்தாள் உருக்குற்றாள் – சிந்தா:6 1472/4
ஊன் கறி கற்ற காலன் ஒள் மணி தட கை வை வேல் – சிந்தா:6 1487/2
ஒள் இழை அவளை கேட்பான் உறு வலி செல்லும் ஆங்கண் – சிந்தா:7 1696/2
உரை உடுத்த நா உறையும் ஒள்_நுதல்-கொல் அன்றி – சிந்தா:7 1786/3
ஓலையுள் பொருளை கேட்டே ஒள் எயிறு இலங்கு நக்க – சிந்தா:10 2148/1
ஒள் அழல் வைர பூணும் ஒளிர் மணி குழையும் மின்ன – சிந்தா:10 2203/1
ஒள் அழல் கொள்ளி வட்டம் போல் குலாய் சுழல பொன் ஞாண் – சிந்தா:10 2203/2
ஒள் அழல் நேமி நக்க மண்டலம் ஆக நின்றான் – சிந்தா:10 2203/3
ஒள் அழல் பருதி மேல் ஓர் பருதி நின்று அதனை ஒத்தான் – சிந்தா:10 2203/4
ஒள் இழையவள் ஒத்தாள் உருவ நுண் நுசுப்பினாள் – சிந்தா:12 2431/4
ஒள் நுதல் உருவ கோலத்து ஒரு பிடி நுசுப்பின் தீம் சொல் – சிந்தா:12 2458/2
ஒள் உருவ வாள் உருவி நின்றனர் தென்மேல்-பால் – சிந்தா:12 2488/2
உருவ செம் கயல் ஒள் நிற புள் வெரீஇ – சிந்தா:12 2499/1
ஒள் இலை சூலம் தெள் நீர் உலா முகில் கிழிக்கும் மாட – சிந்தா:12 2527/1
உகிர் வினை செய்து பஞ்சி ஒள் ஒளி அரத்தம் ஊட்டி – சிந்தா:12 2540/1
ஒள் எரி மணி உருவ பூணினார் – சிந்தா:13 2685/4
ஊது உலை உருக வெந்த ஒள் அழல் செப்பு பாவை – சிந்தா:13 2769/3
பிடர்த்தலை ஒள் வாள் போல் பிறர் மனைகள் சேரின் – சிந்தா:13 2871/2
ஒள் எயிற்றவர்கள் பொன் பூத்து ஒளி மணி உருவம் நீத்தார் – சிந்தா:13 2897/4
ஞாயிற்று ஒள் ஒளி நைய நடந்ததுவே – சிந்தா:13 3004/4

TOP


ஒள்_நிதி_செல்வன் (1)

ஓவாது நின்ற குணத்து ஒள்_நிதி_செல்வன் என்ப – சிந்தா:0 1/3

TOP


ஒள்_நுதல் (1)

ஒள்_நுதல் கொண்ட ஆடல் தொட்டிமை உருவம் நோக்கி – சிந்தா:5 1255/3

TOP


ஒள்_நுதல்-கொல் (1)

உரை உடுத்த நா உறையும் ஒள்_நுதல்-கொல் அன்றி – சிந்தா:7 1786/3

TOP


ஒள்ளிதின் (1)

ஒள்ளிதின் தரித்தலை ஒழுக்கம் என்பவே – சிந்தா:13 2845/4

TOP


ஒள்ளியன் (1)

ஒள்ளியன் என்று மாந்தர் உவா கடல் மெலிய ஆர்ப்ப – சிந்தா:3 741/2

TOP


ஒள்ளியான் (1)

ஒள்ளியான் ஒரு மகன் உரைத்தது என்னன்-மின் – சிந்தா:13 2931/3

TOP


ஒளி (138)

ஊன் நாறு ஒளி வேல் உரவோன் கொண்டு எழுந்தவாறும் – சிந்தா:0 15/4
ஒளி அமை இருக்கை ஊர் உரைக்க நின்றவே – சிந்தா:1 64/4
தங்கு ஒளி நித்தில தாமம் சூடிய – சிந்தா:1 94/1
அட்டு ஒளி அரத்தம் வாய் கணிகை அல்லது – சிந்தா:1 98/2
பட்டமும் பசும்பொன் பூணும் பரந்து ஒளி நிழற்றும் தீம் தேன் – சிந்தா:1 112/3
இழை அணி ஒளி இள வெயில் செய விடு புகை – சிந்தா:1 118/3
தத்து ஒளி மணிமுடி தாமம் நால்வ போலுமே – சிந்தா:1 144/4
தோழமை கொண்டு என மென்மை உடையவாய் ஒளி திகழ்ந்து – சிந்தா:1 174/3
ஒருக்குற நெருங்கி பொன் ஒளி ஆழி அகம் கௌவி – சிந்தா:1 178/3
காதலால் காம பூமி கதிர் ஒளி அவரும் ஒத்தார் – சிந்தா:1 189/1
ஒளி கவின் கொண்ட காமத்து ஊழுறு கனியை ஒத்தாள் – சிந்தா:1 192/3
விளங்கு ஒளி மணிகள் வேய்ந்து விடு சுடர் இமைக்கும் பூணான் – சிந்தா:1 213/4
உலையா திருவின் அமிர்து உண்டு ஒளி சேர் – சிந்தா:1 216/3
உறங்கும்-ஆயினும் மன்னவன் தன் ஒளி
கறங்கு தெண் திரை வையகம் காக்குமால் – சிந்தா:1 248/1,2
உரிமை முன் போக்கி அல்லால் ஒளி உடை மன்னர் போகார் – சிந்தா:1 272/1
சாதி பைம்பொன் தன் ஒளி வௌவி தகை குன்றா – சிந்தா:1 366/1
மோட்டு ஒளி முத்தம் சூழ்ந்து முருகு கொப்பளிக்கும் தாரோய் – சிந்தா:1 404/2
கேட்டு அள பரிய சொல்லும் கிளர் ஒளி வனப்பும் நின்னை – சிந்தா:1 404/3
கடகமும் குழையும் பூணும் கதிர் ஒளி கலந்து மூதூர் – சிந்தா:2 462/2
உருவம் யார் உடையார் என்று ஒளி நகர் – சிந்தா:3 530/3
உழந்தவரும் நோக்கி மகிழ் தூங்க ஒளி வாய்ந்து – சிந்தா:3 597/1
ஒள் நிற உரோணி ஊர்ந்த ஒளி மதி ஒண் பொன் ஆட்சி – சிந்தா:3 620/2
பரந்து ஒளி உமிழும் பைம்பொன் கண்ணடி பதாகை தோட்டி – சிந்தா:3 629/1
வென்றவன் அகலம் பூட்ட விளங்கு ஒளி மணி செய் செப்பின் – சிந்தா:3 630/1
பளிக்கு ஒளி மணி சுவர் எழினி பையவே – சிந்தா:3 655/1
மறை ஒளி மணி சுவர் இடையிட்டு இத்தலை – சிந்தா:3 656/2
நிறை மதி போன்று மன்னர் ஒளி குறைந்து உருகி நைய – சிந்தா:3 665/2
உருவு கொள் மதியம் அன்ன ஒளி முகம் சுடர ஆக்கி – சிந்தா:3 674/2
வரை விழித்து இமைப்பது ஒக்கும் வாள் ஒளி ஆர மார்பின் – சிந்தா:3 699/1
விடு கணை விசையின் வெய்ய விளங்கு ஒளி இவுளி திண் தேர் – சிந்தா:3 701/1
ஒளி நலம் உப்பு குன்றம் ஊர் புனற்கு உடைந்ததே போல் – சிந்தா:3 813/3
மின் செய் வெண்குடை பிச்சம் மிடைந்து ஒளி
என் செய்கோ என்று இரிந்தது இழை நிலா – சிந்தா:4 860/2,3
நாய் உடம்பு இட்டு இவண் நந்திய பேர் ஒளி
காய் கதிர் மண்டலம் போன்று ஒளி கால்வது ஓர் – சிந்தா:4 943/1,2
காய் கதிர் மண்டலம் போன்று ஒளி கால்வது ஓர் – சிந்தா:4 943/2
எல் ஒளி தேவன் ஆகி பிறக்குமோ என்ன வேண்டா – சிந்தா:4 960/2
நாள் நிறம் மிகு கதிர் பட்டம் நல் ஒளி
வாள் நிறம் மின் இருள் வளைத்தது ஒத்ததே – சிந்தா:4 1010/3,4
ஊழ் திரை பாம்பு சேர்ந்த ஒளி மிகு பருதி ஒத்தான் – சிந்தா:4 1138/4
வயிரம் வேய்ந்த மணி நீள் முடி வால் ஒளி வானவன் – சிந்தா:4 1156/1
வளர் பைம்பொனும் வாள் ஒளி நீள் மணியும் – சிந்தா:5 1192/1
இலங்கு ஒளி மரகதம் இடறி இன் மணி – சிந்தா:5 1238/1
வெந்து எரி பசும்பொனின் விழையும் வெல் ஒளி
மந்திர வாய்மொழி மறு இல் மாதவர் – சிந்தா:5 1239/2,3
பெய்து ஒளி மறைத்து நங்கை பிறை என வளர்க்கின்றாளே – சிந்தா:5 1267/4
விளங்கு ஒளி விசும்பில் வெண் கோட்டு இளம் பிறை சூழ்ந்த மின் போல் – சிந்தா:5 1297/1
திருந்து ஒளி முறுவல் செ வாய் தீம் சொலார் மயங்கினாரே – சிந்தா:5 1298/4
ஓடு அரி ஒழுகி நீண்ட ஒளி மலர் நெடும் கணாரை – சிந்தா:5 1388/1
வெய்யவன் கதிர்கள் என்னும் விளங்கு ஒளி தட கை நீட்டி – சிந்தா:5 1406/2
பல் கதிர் மணி ஒளி பரந்த பூணினான் – சிந்தா:6 1458/4
வருத்தமுற்று அசைந்த கோதை வாள் ஒளி தடம் கண் நீலம் – சிந்தா:6 1504/2
வீழ்தர சொரிவதே போல் விளங்கு ஒளி திங்கள் புத்தேள் – சிந்தா:6 1541/2
உலக மன்னவன் திருநாள் ஒளி முடி அணிந்து நின்றவர் போல் – சிந்தா:7 1558/2
உண்ணும் கூற்றோ ஒளி வேலோ போதோ உணர்கலேனால் – சிந்தா:7 1587/2
ஊன் உண் சிங்க குழவி எயிற்று ஏர் ஒளி எயிற்றினான் – சிந்தா:7 1653/1
உரை உடை கோதை மாதர் ஒளி நலம் நுகர்ந்து நாளும் – சிந்தா:7 1693/2
உள் மதி வருந்த நாடி ஒளி நகர் எய்தினானே – சிந்தா:7 1695/4
துணிய வீசும் துளங்கு ஒளி மேனியன் – சிந்தா:7 1713/2
நாம நல் ஒளி நந்தனை என்பவே – சிந்தா:7 1715/4
தெய்வமே கமழும் மேனி திரு ஒளி கலந்த மார்பின் – சிந்தா:7 1718/1
கெந்தம் நாறு அகிலும் முத்து கிளர் ஒளி விளக்கும் ஏந்தி – சிந்தா:7 1719/2
வட வரை வைர சாதி வால் ஒளி கலந்த பைம் பூண் – சிந்தா:7 1731/2
ஒண் திறல் சிங்கம் அன்ன கதழ் ஒளி உடற்சி கண்டேன் – சிந்தா:7 1749/4
வீரர் ஏறின விளங்கு ஒளி பக்கரை அமைந்த – சிந்தா:7 1772/2
பொருக்கு ஒளி இன நிரை கோடும் கொண்ட பின் – சிந்தா:7 1825/2
முருக்கு ஒளி மலர் அடி மூரி மொய்ம்பனை – சிந்தா:7 1825/3
வேல் கடல் தானை பாய்மா விளங்கு ஒளி இவுளி திண் தேர் – சிந்தா:7 1858/2
கழுவினீர் பொதிந்து சிக்க கதிர் ஒளி மறைய காப்பின் – சிந்தா:8 1890/2
திரு கிளர் ஒளி குலாய் வானகம் செகுக்குமே – சிந்தா:8 1903/4
தங்கு ஒளி தட கை கூப்பி தொழுது அடி தழுவி வீழ்ந்தான் – சிந்தா:8 1910/3
கெலுழனோ நந்தன் என்னா கிளர் ஒளி வனப்பினானை – சிந்தா:8 1926/1
வெள்ளியின் புனைந்த கோல விளக்கு ஒளி வெறுவிது ஆக – சிந்தா:8 1990/2
கலந்து ஒளி கான்று நின்று கதிர்விடு திருவில் வீச – சிந்தா:9 2060/3
ஒண்_தொடி ஊடி நின்றாள் ஒளி மணி பூம் கொம்பு ஒப்பாள் – சிந்தா:9 2086/4
உடுத்த பொன் கலாபம் தைவந்து ஒளி வளை திருத்தினானே – சிந்தா:9 2091/4
ஊன் தலை பொடித்த ஆங்கு அனைய செம் சூட்டின் ஒளி மயிர் வாரணம் ஒருங்கே – சிந்தா:10 2106/1
ஊன்றினார் பாய்மா ஒளி மதி கதிர் போல் சந்தனம் ஒருங்கு மெய் புதைத்தே – சிந்தா:10 2106/4
துளங்கு ஒளி மாடத்து உச்சி துகில் கொடி நுடங்கும் வீதி – சிந்தா:10 2129/2
இழை ஒளி பரந்த கோயிலின் இன மலர் குவளை பொன் பூ – சிந்தா:10 2130/1
குழை ஒளி முகமும் கோல கொழும் கயல் கண்ணும் தோன்ற – சிந்தா:10 2130/3
இலங்கு ஒளி மணி தொத்து ஈன்ற ஏந்து பொன் கொடியோடு ஒப்பாள் – சிந்தா:10 2132/4
ஒண் கொடி உருவ திண் தேர் ஒளி மயிர் புரவி பண்ணி – சிந்தா:10 2151/2
பால்கடல் பரப்பின் வெள் வாள் சுடர் ஒளி பரந்த அன்றே – சிந்தா:10 2152/4
சுதை ஒளி மாடத்து உச்சி வெண்குடை நீழல் தோன்றி – சிந்தா:10 2153/3
உச்சி மா கதிர் போல் சுடும் ஒளி திகழ் அயில் வாள் – சிந்தா:10 2163/2
ஆகம் மன்னற்கு ஒளி மழுங்கிற்று அஞ்சத்தக்க குரலினால் – சிந்தா:10 2173/2
உளை வனப்பு இருந்த மான் தேர் ஒளி முடி மன்னர் எல்லாம் – சிந்தா:10 2193/1
ஆர் ஒளி அமைந்தன ஆய் பொன் சூட்டின – சிந்தா:10 2229/2
கார் ஒளி மின் உமிழ் தகைய கால் இயல் – சிந்தா:10 2229/3
அடு கதிர் அயில் ஒளி அரசர் மா முடி – சிந்தா:10 2232/3
விடு கதிர் மணி ஒளி வெயிலின் காய்ந்தவே – சிந்தா:10 2232/4
குருதி வாள் ஒளி அரவினால் கொள்ளப்பட்ட வெண் திங்கள் போல் – சிந்தா:10 2308/1
நல் ஒளி பவள செ வாய் நல் மணி எயிறு கோலி – சிந்தா:10 2317/1
ஒல்லை நீர் உலகம் அஞ்ச ஒளி உமிழ் பருதி-தன்னை – சிந்தா:10 2324/1
ஒண் கேழ் கழுநீர் ஒளி முத்தம் உமிழ்வதே போல் – சிந்தா:11 2346/3
உறைந்த வெண் பட்டு உடுத்து ஒளி சேர் பஞ்ச வாசம் கவுள் கொண்டு – சிந்தா:11 2358/2
விரியும் மாலையன் விளங்கு ஒளி முடியினன் துளங்கி – சிந்தா:11 2363/1
உடன் அவை விடு-மின் என்றான் ஒளி நிலா உமிழும் பூணான் – சிந்தா:11 2373/4
தேன் நெய் மார்பகம் தீண்டலும் தீர்ந்து ஒளி சிறந்தார் – சிந்தா:12 2382/4
உருவ நுண் இடை ஒளி மணி வரு முலை உரு ஆர் – சிந்தா:12 2385/3
வீங்கு வெள்ளி அம் குன்று என விளங்கு ஒளி உடைய – சிந்தா:12 2387/2
விரவி மீ நிலம் சேர்ந்து ஒளி பூத்து உராய் – சிந்தா:12 2396/3
போல் சுடர்ந்து இலங்கு ஒளி பொன் செய் கோதையை – சிந்தா:12 2413/2
மின் உமிழ் வைர கோட்டு விளங்கு ஒளி இமயம் என்னும் – சிந்தா:12 2417/1
பருதி தன் ஒளி மறைய பால் மதி – சிந்தா:12 2419/3
ஊன்றின ஒளி முத்த மண்டபத்து ஒளிர் திங்கள் – சிந்தா:12 2433/2
ஊனம் இல் ஒளிர் செம்பொன் பதித்து ஒளி மணி அழுத்தி – சிந்தா:12 2436/2
செம் மலர் நுதலும் நாவும் திருந்து ஒளி உகிரோடு அம் கேழ் – சிந்தா:12 2446/2
விளங்கு ஒளி விசும்பில் பூத்த அருந்ததி காட்டி ஆன் பால் – சிந்தா:12 2469/1
உச்சி வண்டு இமிரும் மாலை ஒளி முடி சிதறினனே – சிந்தா:12 2494/4
உகிர் வினை செய்து பஞ்சி ஒள் ஒளி அரத்தம் ஊட்டி – சிந்தா:12 2540/1
கோடு வால் ஒளி குங்கும குன்று அனான் – சிந்தா:12 2577/4
இரவி என்ன விளங்கும் ஒளி இறைவன் கொண்டு ஆங்கு அது நோக்குமே – சிந்தா:12 2586/4
ஊன் மதர்த்த ஒளி வேல் கண்ணார் பரவ இவ்வாறு ஒழுகும் அன்றே – சிந்தா:12 2595/3
துறவின் பால் படர்தல் அஞ்சி தொத்து ஒளி முத்து தாமம் – சிந்தா:13 2653/1
நங்கை நின் முக ஒளி எறிப்ப நன் மதி – சிந்தா:13 2679/1
உடுத்த சாந்தின் மிசை செக்கர் ஒளி கொள் முந்நாள் பிறை ஏய்ப்ப – சிந்தா:13 2695/3
இடி குரல் சீயம் ஒப்பான் இழை ஒளி விளங்க புக்கான் – சிந்தா:13 2709/4
நலம் கவின் கொண்ட காவு நல் ஒளி நந்திற்று அன்றே – சிந்தா:13 2710/4
உருவ மேல் எழுதல் ஆகா ஒளி உமிழ்ந்து இலங்கும் மேனி – சிந்தா:13 2800/3
பங்கயம் அனைய செம் கண் பகு ஒளி பவழம் செ வாய் – சிந்தா:13 2801/2
உறு களிற்று உழவ மற்று உன் ஒளி முடி தாயம் எய்தி – சிந்தா:13 2883/2
சாசாரன் என்னும் தகைசால் ஒளி தேவர் கோவாய் – சிந்தா:13 2889/2
செல திரு விசும்பு ஒளி சிறந்தது என்பவே – சிந்தா:13 2893/4
ஒள் எயிற்றவர்கள் பொன் பூத்து ஒளி மணி உருவம் நீத்தார் – சிந்தா:13 2897/4
நன்கு ஒளி செய் தாமம் நறும் பூ நவின்ற தாமம் – சிந்தா:13 2919/2
இன்னே ஒளி இழந்த இன்னா இடுகினவோ – சிந்தா:13 2961/4
ஞாயிற்று ஒள் ஒளி நைய நடந்ததுவே – சிந்தா:13 3004/4
விளங்கு ஒளி விசும்பு அறுத்து இழிந்து மின்னு தார் – சிந்தா:13 3007/1
துளங்கு ஒளி மணிவண்ணன் தொழுது துன்னினான் – சிந்தா:13 3007/2
ஒத்து ஒளி பெருகிய உருவ பொன் நகர் – சிந்தா:13 3026/1
அகல் விசும்பு உறையும் தேவர் ஒளி அவிந்து இருப்ப மன்னன் – சிந்தா:13 3053/3
ஒண் நெறி ஒருவி கோமான் ஒளி திரண்டு இருந்ததாம்-கொல் – சிந்தா:13 3054/2
விளங்கு ஒளி விசும்பு அறுத்து இழிந்து விண்ணவன் – சிந்தா:13 3055/1
ஒடிவறு பேர் ஒளி உட்கத்தக்கதே – சிந்தா:13 3057/4
அரிது இவன் முகத்து நோக்கல் அழகு ஒளி அன்ன என்றான் – சிந்தா:13 3058/4
உறுப்பு எலாம் ஒளி உமிழ்ந்து உணர்வு அரிதாய் இரு சுடரும் – சிந்தா:13 3089/1
மணியினுக்கு ஒளி அக மலர்க்கு மல்கிய – சிந்தா:13 3100/1
நிலவி ஒளி உமிழும் நீள் இலை வேல் கண்ணார் – சிந்தா:13 3140/1
உலவி துறக்கம் ஒளி பூத்தது அன்றே – சிந்தா:13 3140/4
பகடு பட அடுக்கி பண்ணவனார் தம் ஒளி மேல் நின்றால் போலும் – சிந்தா:13 3142/3

TOP


ஒளிக்கின்றார்களை (1)

உரிமையுள் பட்டிருந்து ஒளிக்கின்றார்களை
பெரும நீ கொணர்க என பேசு காஞ்சுகி – சிந்தா:13 2862/1,2

TOP


ஒளிக்கும் (3)

ஒளிக்கும் இன்று ஆடவர் உயிர்கள் என்ன நொந்து – சிந்தா:3 655/3
கொங்கு ஒளிக்கும் குழலாய் என கூறினான் – சிந்தா:5 1334/4
உலந்த நாள் அவர்க்கு தோன்றாது ஒளிக்கும் மீன் குளிக்கும் கற்பின் – சிந்தா:10 2141/1

TOP


ஒளித்தது (2)

ஒள் நிற உரோணியோடு ஒளித்தது ஒத்ததே – சிந்தா:1 198/4
ஒளித்தது எங்கு என ஒண் சுடர் நண்ணினாள் – சிந்தா:5 1367/4

TOP


ஒளித்தாலும் (1)

அஞ்சி ஒளித்தாலும் அரண் இல்லை தவம் உலந்தால் – சிந்தா:12 2557/2

TOP


ஒளித்திட்டானே (1)

பூ மலர் கோதை நெஞ்சம் மூழ்கி புக்கு ஒளித்திட்டானே – சிந்தா:10 2133/4

TOP


ஒளித்திடுவேன் (1)

இங்கு ஒளித்திடுவேன் நுமர் எய்தினார் – சிந்தா:5 1334/3

TOP


ஒளித்தியோ (2)

பெருமானே எம்மை ஒளித்தியோ என்னா பெரிய கண்ணீர் சொரிந்து அலறுவார் – சிந்தா:1 294/4
எம்மானே தோன்றினாய் என்னை ஒளித்தியோ – சிந்தா:7 1801/4

TOP


ஒளித்து (11)

ஓம்படை ஒன்றும் செப்பாள் திருமகள் ஒளித்து நீங்க – சிந்தா:1 232/3
குன்று ஒளித்து ஒழிய நின்ற குங்கும தோளினாற்கு – சிந்தா:1 371/3
கன்று ஒளித்து அகல வைத்த கறவையில் கனிந்து நின்றார் – சிந்தா:1 371/4
ஒளித்து உலைந்து ஒழிய வெம்பி உரறி நின்று இடிப்ப நாய்கன் – சிந்தா:3 507/4
விண்டு ஒளித்து ஊண் துறந்து ஒடுங்கும் வீழ் புனல் – சிந்தா:6 1443/3
கோதை போல்வாய் ஒளித்து ஒழிதல் கொம்பே குணன் ஆகுமே – சிந்தா:7 1586/4
மட்டு ஒளித்து உண்ணும் மாந்தர் மாண்பு போல் மறைந்து வண்ண – சிந்தா:12 2533/1
பட்டு ஒளித்து ஒழிய அல்குல் பசும் கதிர் கலாபம் தோன்ற – சிந்தா:12 2533/2
பருகினேற்கு ஒளித்து நீ பசலை நோயொடும் – சிந்தா:13 2678/1
ஒளித்து ஒரு பொதும்பர் சேர்ந்து ஆங்கு ஒரு சிறை மகிழ்ச்சி ஆர்ந்து – சிந்தா:13 2721/2
பொருந்து பொன் தாமரை ஒடுங்கி புக்கு ஒளித்து
இருந்த கண்டான் இளம் கோக்கள் நம்பியே – சிந்தா:13 2861/3,4

TOP


ஒளிப்ப (3)

நான நீரில் கலந்து நலம் கொள் பூம் பட்டு ஒளிப்ப
மேனி தோன்ற விளங்கி வெளிப்பட்டதற்கு நாணி – சிந்தா:4 923/1,2
உடுத்த பட்டு ஒளிப்ப ஒண் பொன் மேகலை ஒன்றும் பேசா – சிந்தா:13 2666/2
கண மஞ்ஞை அஞ்சி கழுத்து ஒளிப்ப கண்டாய் – சிந்தா:13 2779/3

TOP


ஒளிய (1)

சுடர் போய் மறைய துளங்கு ஒளிய குழவி மதி பெற்று அகம் குளிர்ந்த – சிந்தா:1 313/3

TOP


ஒளியின் (2)

ஒருவனுக்கு ஒருத்தி போல உளம் மகிழ்ந்து ஒளியின் வைகி – சிந்தா:11 2377/2
இகல் வினை எறிந்த கோமான் இணை அடி ஒளியின் தோன்றாது – சிந்தா:13 3053/2

TOP


ஒளியினாலே (1)

ஆய்ந்த பொன் நகரம் எங்கும் அணிகல ஒளியினாலே
காய்ந்து கண் கலக்க பூத்த கற்பகம் ஒத்தது அன்றே – சிந்தா:12 2545/3,4

TOP


ஒளியினொடு (1)

பொய் இல் புகழ் நாய்கன் மத ஒளியினொடு போகி – சிந்தா:3 589/2

TOP


ஒளியும் (2)

ஒளியும் சாயலும் ஒப்புமை இல்லவள் – சிந்தா:4 1001/2
உருவினோடு ஒளியும் நோக்கின் ஒப்புமை உலகின் இல்லை – சிந்தா:13 3058/2

TOP


ஒளியே (1)

வாய் ஒளியே பெற நடந்த மலர் அடியை வலம் கொண்டார் வருந்தார் போலும் – சிந்தா:13 3017/4

TOP


ஒளியொடு (1)

ஒளியொடு சுடர வெம்பி உருத்து எழு கனலி வட்டம் – சிந்தா:13 3070/2

TOP


ஒளியோடு (1)

நிறை திங்கள் ஒளியோடு ஒப்பான் புத்திசேன் நினைந்து சொல்லும் – சிந்தா:4 1140/1

TOP


ஒளிர் (22)

ஓடும் முகில் கீறி ஒளிர் திங்கள் சிகை வைத்தே – சிந்தா:3 598/1
கண் ஒளிர் கடிப்பின் ஓச்சி கடி முரசு அறைந்த-காலை – சிந்தா:3 609/4
காமம் சூடிய கண் ஒளிர் சுண்ணமே – சிந்தா:4 875/4
சிந்தையில் நின்று ஒளிர் தீயன நீரார் – சிந்தா:4 934/4
ஒத்து ஒளிர் பவள வாய் ஓவ கைவினை – சிந்தா:4 1075/2
ஒளிர் பொன் அரி மாலை ஒசிந்து இஙனே – சிந்தா:5 1383/3
ஒருங்கு குலாய் நில மிசை மிளிர்வது ஒத்து ஒளிர் மணி – சிந்தா:8 1903/3
வேய் நிற கரும்பின் வெண் நிற பூ போல் மிடைந்து ஒளிர் குந்தமும் வாளும் – சிந்தா:10 2158/1
கல் என் ஆர்ப்பு ஒலி மிக்கு ஒளிர் வாள் மினின் – சிந்தா:10 2169/3
ஒள் அழல் வைர பூணும் ஒளிர் மணி குழையும் மின்ன – சிந்தா:10 2203/1
உடை நாணொடு கடி வட்டினொடு ஒளிர் வாளினொடு ஒருவன் – சிந்தா:10 2263/2
வினை ஒளிர் காளை வேலை கடக்கலார் வேந்தர் நின்றார் – சிந்தா:10 2288/3
உள்ள மேனியும் ஒளிர் மணி கலங்களின் புனை-மின் – சிந்தா:12 2390/2
ஊன்றின ஒளி முத்த மண்டபத்து ஒளிர் திங்கள் – சிந்தா:12 2433/2
ஊனம் இல் ஒளிர் செம்பொன் பதித்து ஒளி மணி அழுத்தி – சிந்தா:12 2436/2
ஒளிர் வளை கையை செல்வன் விடுத்து அவள் இடக்கை பற்றி – சிந்தா:12 2468/3
ஒத்து ஒளிர் குழைகள் காதில் நான்று பொன் ஊசல் ஆட – சிந்தா:12 2493/2
மோட்டு முத்து ஒளிர் வடம் வளாயினார் – சிந்தா:12 2519/4
ஒத்து ஒளிர் காமவல்லி ஒருங்கு பூத்து உதிர்ந்தது ஒத்தார் – சிந்தா:12 2539/4
முலை முகம் சுமந்த முத்த தொத்து ஒளிர் மாலையாரும் – சிந்தா:13 2733/1
முத்து ஒளிர் தாமமும் உருவ மா மணி – சிந்தா:13 3010/1
தொத்து ஒளிர் தாமமும் சொரி பொன் தாமமும் – சிந்தா:13 3010/2

TOP


ஒளிர்கின்றன (1)

ஒளிர்கின்றன ஓசனை நீள் நிலமும் – சிந்தா:5 1192/2

TOP


ஒளிர்ந்து (3)

காதின் ஒளிர்ந்து இலங்க காமர் நுதல் வியர்ப்ப – சிந்தா:3 731/2
ஒண் மணி குழை வில் வீச ஒளிர்ந்து பொன் ஓலை மின்ன – சிந்தா:7 1689/1
நில விலகி உயிர் ஓம்பி நிமிர்ந்து ஒளிர்ந்து பசி பகை நோய் – சிந்தா:13 3023/1

TOP


ஒளிர்வன (1)

ஒத்த நான்கு கோபுரம் ஓங்கி நின்று ஒளிர்வன
சத்தி நெற்றி சூட்டிய தாம நீள் மணிவணன் – சிந்தா:1 144/2,3

TOP


ஒளிரும் (1)

மாசறு மணியும் முத்தும் வயிரமும் ஒளிரும் மேனி – சிந்தா:9 2080/1

TOP


ஒளிவிட்டு (1)

விரி மணி வியப்ப மேனி ஒளிவிட்டு விளங்கிற்று அன்றே – சிந்தா:3 625/4

TOP


ஒளிறு (8)

ஒளிறு வாள் தடக்கையானுக்கு உயிர் என ஒழுகும் நாளுள் – சிந்தா:1 200/2
கத களி ஒளிறு வை வேல் காம்பிலி காவல் மன்னன் – சிந்தா:3 611/3
ஊழி வாய் தீயொடு ஒக்கும் ஒளிறு வாள் தடக்கையானும் – சிந்தா:3 833/2
ஒளிறு வேல் நரபதி நகரம் ஒய்யென – சிந்தா:7 1617/2
உடை திரை மா கலம் ஒளிறு வாள் படை – சிந்தா:10 2223/2
ஒளிறு வேல் சுற்றம் எல்லாம் உடைந்த பின் ஒருவன் ஆனான் – சிந்தா:13 2613/3
உடை திரை பரவை அன்ன ஒளிறு வேல் மறவர் காப்ப – சிந்தா:13 2650/3
ஒளிறு தேர் ஞானம் பாய்மா இன் உயிர் ஓம்பல் ஓடை – சிந்தா:13 3074/1

TOP


ஒளிறும் (5)

ஊன் சுவைத்து ஒளிறும் வேலாற்கு உறுதி ஒன்று உரைக்கல் உற்றான் – சிந்தா:1 373/4
வடி நுனை ஒளிறும் மாலை வாள்படை மறவர் சூழ – சிந்தா:3 701/3
ஊன் பிறங்கு ஒளிறும் வேலான் ஓர்த்து தன் உவாத்தி சொல்லால் – சிந்தா:4 1090/1
தடி சுவைத்து ஒளிறும் வேலான் தன் கையால் முன் கை பற்றி – சிந்தா:7 1685/3
வென்று இயங்கு ஒளிறும் வெள் வேல் மின் என வெகுண்டு விட்டான் – சிந்தா:10 2289/3

TOP


ஒற்ற (1)

கோல் ஒற்ற குனிந்தவாறே சிலை குனிந்து ஒழிந்தது அன்றே – சிந்தா:3 797/4

TOP


ஒற்றர் (1)

மாற்றவன் ஒற்றர் ஒற்றா வகையினில் மறைய நம்பிக்கு – சிந்தா:10 2142/1

TOP


ஒற்றர்-தங்களை (1)

ஒற்றர்-தங்களை ஒற்றரின் ஆய்தலும் – சிந்தா:8 1921/1

TOP


ஒற்றரின் (1)

ஒற்றர்-தங்களை ஒற்றரின் ஆய்தலும் – சிந்தா:8 1921/1

TOP


ஒற்றரும் (1)

ஒற்றரும் உணர்தல் இன்றி உரை அவித்து உறுப்பினாலே – சிந்தா:9 2096/1

TOP


ஒற்றலின் (1)

வேணு கோலின் மிடைந்தவர் ஒற்றலின்
ஆணை இன்று எமதே என்று அணி நகர் – சிந்தா:3 634/2,3

TOP


ஒற்றன் (1)

ஒற்றன் வந்து உரைப்ப கேட்டே ஒத்ததோ என் சொல் என்னா – சிந்தா:4 1139/1

TOP


ஒற்றா (1)

மாற்றவன் ஒற்றர் ஒற்றா வகையினில் மறைய நம்பிக்கு – சிந்தா:10 2142/1

TOP


ஒற்றாள் (1)

விரைவொடு சென்ற ஒற்றாள் விளைந்தவா பேசுகின்றான் – சிந்தா:4 1135/4

TOP


ஒற்றாளர் (1)

பாத்தில் சீர் பதுமுகன் படிவ ஒற்றாளர் சொற்கு – சிந்தா:7 1845/1

TOP


ஒற்றி (8)

மாலையும் படுசொல் ஒற்றி வம் என மறைய நல்கி – சிந்தா:3 671/2
பொலம் கல கொடி அனாள் தன் கண் பொழி கலுழி ஒற்றி
கலந்து அகில் நாறும் அல்குல் கவான் மிசை கொண்டிருந்தாள் – சிந்தா:5 1397/2,3
அல்லியுள் பாவை அன்னாள் அறிவுறா வகையின் ஒற்றி
மெல்லவே திறந்து நீக்கி மின்னுவிட்டு இலங்கு பைம் பூண் – சிந்தா:6 1505/1,2
தானையுள் அன்றி நின்ற தனி இடம் ஒற்றி மன்னர் – சிந்தா:7 1679/1
அணி முலை தடத்தின் ஒற்றி வெப்பரால் தட்பம் மாற்றி – சிந்தா:7 1746/2
ஊன் உமிழ்ந்து இலங்கும் வேலான் ஒற்றி மற்று இதனை சொன்னான் – சிந்தா:7 1759/4
தாள் ஒற்றி தப்பி வீழ்ந்தார் தறி வலை மானின் பட்டார் – சிந்தா:13 2768/4
மருங்கு ஒற்றி மூக்கு ஊன்றி தாள் தவழ்ந்து வாங்கி – சிந்தா:13 2784/3

TOP


ஒற்றிக்கொண்டான் (1)

துணை அமை வடிவும் சொல்லி நின் பொறி ஒற்றிக்கொண்டான் – சிந்தா:7 1721/4

TOP


ஒற்றியும் (1)

ஏற்றியும் இழித்தும் இடை ஒற்றியும்
போற்றி சந்தனம் பூசுகின்றான் என – சிந்தா:12 2497/1,2

TOP


ஒற்று (2)

பூவையும் கிளியும் மன்னர் ஒற்று என புணர்க்கும் சாதி – சிந்தா:1 384/1
ஒன்றி முன் விடுத்தவர் மூவர் ஒற்று ஆட்கள் வந்து – சிந்தா:7 1829/3

TOP


ஒற்றுபு (2)

பூம் குழையால் பொறி ஒற்றுபு நீட்ட – சிந்தா:7 1768/2
ஒற்றுபு திருத்தி கைம்மேல் உருட்டுபு நேமி சேர்ந்து ஆங்கு – சிந்தா:10 2191/2

TOP


ஒற்றை (1)

ஒற்றை மா கதிரை நீட்டி ஒண் சுடர் இருந்தது ஒத்தான் – சிந்தா:10 2255/4

TOP


ஒறுக்கப்படுவார் (1)

ஒறுக்கப்படுவார் இவர் என்று அங்கு அசதியாடி – சிந்தா:7 1871/3

TOP


ஒறுப்பதே (1)

உலைவினோடு இன்மை ஆராய்ந்து ஒறுப்பதே துணி-மின் என்றான் – சிந்தா:7 1735/4

TOP


ஒன்பதின் (1)

ஒன்பதின் சாண் நடப்பினும் ஒரு காதம் என்று அஞ்சும் – சிந்தா:1 179/3

TOP


ஒன்பது (3)

ஒன்பது வாயில் ஆக்கி ஊன் பயில் குரம்பை செய்தான் – சிந்தா:7 1577/3
ஒன்பது முகத்தின் ஓடி உறு வலி அகலம் பாய – சிந்தா:13 2664/2
ஒன்பது வகையின் ஓதிற்று உத்தமர்க்கு ஆகும் ஆர்ந்த – சிந்தா:13 2828/1

TOP


ஒன்பதும் (1)

திங்கள் ஒன்பதும் வயிற்றில் சேர்ந்த பின் – சிந்தா:13 2832/1

TOP


ஒன்பானும் (1)

அன்றி ஆறும் ஒன்பானும் ஆகும் என்பார் அறவோரே – சிந்தா:13 2814/4

TOP


ஒன்றரை (1)

உரிய நூற்றெண்மர் செம்பொன் ஒன்றரை கோடி மூன்று ஊர் – சிந்தா:9 2079/3

TOP


ஒன்றலாத (1)

உள்ளவர் ஒன்றலாத செயச்செய ஊறு கேளாது – சிந்தா:5 1274/2

TOP


ஒன்றலின் (1)

கனி கொள் காமம் கலந்து உயிர் ஒன்றலின்
இனியர் மங்கையர் என்பது கூறுவாய் – சிந்தா:6 1510/1,2

TOP


ஒன்றா (1)

வடிவு அமை மனன் ஒன்று ஆக வாக்கு ஒன்றா மறுத்தலோடும் – சிந்தா:7 1685/2

TOP


ஒன்றாது (1)

நாவினுள் உலகம் எல்லாம் நடக்கும் ஒன்றாது நின்ற – சிந்தா:1 316/2

TOP


ஒன்றாய் (1)

ஊழ் மணி மிடறும் ஒன்றாய் பணி செய்தவாறு நோக்கி – சிந்தா:3 728/3

TOP


ஒன்றாயது (1)

ஊழ் சென்ற மதியம் வெய்யோன் ஒட்டி ஒன்றாயது ஒத்தான் – சிந்தா:9 2089/4

TOP


ஒன்றார் (1)

ஒன்றார் கடந்தான் புலம்பு உட்கொண்டு இருத்தலோடும் – சிந்தா:8 1973/2

TOP


ஒன்றால் (2)

இயற்கையே பிரிவு சாதல் இமைப்பு-இடை படாதது ஒன்றால்
கயல் கணின் அளவும் கொள்ளார் கவற்சி உள் கவற்சி கொண்டார் – சிந்தா:5 1393/2,3
பிரிவின்-கண் பிறந்த துன்பம் பெரும் கடல் அனையது ஒன்றால்
உருகி நைந்து உடம்பு நீங்கின் இம்மையோடு உம்மை இன்றி – சிந்தா:6 1536/2,3

TOP


ஒன்றானும் (8)

ஊர் கடல் அனைய காட்டுள் அச்சம் ஒன்றானும் உள்ளாள் – சிந்தா:1 302/2
நடுக்கம் ஒன்றானும் இன்றி நகுக தாம் நக்க போழ்து அ – சிந்தா:3 509/2
உறு படை மன்னர் தம்மை உடற்றி ஒன்றானும் இன்றி – சிந்தா:3 814/1
அம் சிறை கலுழன் ஆகும் மாட்சி ஒன்றானும் இன்றே – சிந்தா:5 1405/3
இழுக்கம் ஒன்றானும் இன்றி எய்திய தவத்தின் வந்து – சிந்தா:6 1534/2
ஆன் அறா முலை பால் அமுது அல்லது ஒன்றானும்
மேவலர் அச்சுறவு எய்திய – சிந்தா:13 2674/2,3
மாட்சி ஒன்றானும் இன்றி மயங்கினேற்கு இருளை நீங்க – சிந்தா:13 2729/2
மறவி ஒன்றானும் இன்றி மனத்ததே சுரக்கும் பால – சிந்தா:13 2877/3

TOP


ஒன்றி (7)

உயிர் செகுத்து முன் ஒன்றி பின் பேராது உரு அமைந்த – சிந்தா:1 168/2
ஒன்றி உள் வாங்குக என்ன ஒலி கடல் உடைந்ததே போல் – சிந்தா:2 437/2
ஒன்றி மற்று உத்தரம் வருவது ஒத்து அவண் – சிந்தா:6 1459/2
ஒன்றி முன் விடுத்தவர் மூவர் ஒற்று ஆட்கள் வந்து – சிந்தா:7 1829/3
ஒன்றி வீழ்ந்தனர் குவளை கண் உவகை முத்து உகவே – சிந்தா:12 2380/4
ஒன்றி நின்று அதிரும் ஒருபால் எலாம் – சிந்தா:13 3065/4
ஓதிய வகையின் ஒன்றி உலகு உச்சி முளைத்ததே போல் – சிந்தா:13 3082/2

TOP


ஒன்றிய (3)

ஒன்றிய மணி செய் நல் யாழ் போந்தன உருவம் மாலை – சிந்தா:3 630/3
ஒன்றிய உதிர செச்சை ஒள் நிணம் மீக்கொள் தானை – சிந்தா:4 1080/3
ஒன்றிய மகளிர் தாமே உற்றவர்க்கு உரியர் என்னா – சிந்தா:5 1342/3

TOP


ஒன்றிலள் (1)

வாடல் ஒன்றிலள் வஞ்சம் ஆம்-கொலோ – சிந்தா:7 1762/4

TOP


ஒன்றிலிரால் (1)

பரிவு ஒன்றிலிரால் படர் நோய் மிகுமால் – சிந்தா:5 1377/3

TOP


ஒன்றிற்கு (1)

இன்னது ஓர் காலத்து இன்னான் ஒரு மகள் இன்னது ஒன்றிற்கு
இன்னது ஓர் இடத்தின் எல்லை ஆள் கடிந்து ஒழுகினாள் போல் – சிந்தா:4 906/1,2

TOP


ஒன்றினன் (1)

ஒன்றினன் துறப்பல் என்ன ஓள் எரி தவழ்ந்த வெண்ணெய் – சிந்தா:13 2627/3

TOP


ஒன்றினை (1)

தடம் கணாள் பணியினால் தான் அ வீணை ஒன்றினை
நெடும் கணால் எழினியை நீக்கி உய்த்து நீட்டினாள் – சிந்தா:3 716/1,2

TOP


ஒன்று (72)

உள் ஆவி வாட்ட உயிர் ஒன்று ஒத்து உறைந்தவாறும் – சிந்தா:0 20/3
ஒப்ப ஒன்று ஆதி ஆக ஆயிரத்தோர் எட்டு ஈறா – சிந்தா:1 107/2
விழவும் வேள்வும் விடுத்தல் ஒன்று இன்மையால் – சிந்தா:1 138/2
உண்டு இல்லை என ஐயம் அல்லது ஒன்று உணர்வு அரிதே – சிந்தா:1 172/4
தண்டாரணியத்து தாபத பள்ளி ஒன்று
உண்டு ஆங்கு அதனுள் உறைகுவம் என்றாள் – சிந்தா:1 337/3,4
ஊன் சுவைத்து ஒளிறும் வேலாற்கு உறுதி ஒன்று உரைக்கல் உற்றான் – சிந்தா:1 373/4
ஒன்று தேரினால் ஒருவன் கூற்றமே – சிந்தா:2 417/2
இழுது ஒன்று வாள் கண் இளையார் இளையார்-கண் நோக்கின் – சிந்தா:2 445/1
முழுது ஒன்று திண் தேர் முகம் செய்தவன் தன்னொடு ஏற்கும் – சிந்தா:2 445/3
தான் ஒன்று முடங்கிற்று ஒன்று நிமிர்ந்தது சரம் பெய் மாரி – சிந்தா:2 452/3
தான் ஒன்று முடங்கிற்று ஒன்று நிமிர்ந்தது சரம் பெய் மாரி – சிந்தா:2 452/3
கோல் இழுக்கு உற்ற ஞான்றே கொடு முடி வரை ஒன்று ஏறி – சிந்தா:2 476/1
ஓம்பா ஒழுக்கத்து உணர்வு ஒன்று இலன் ஆயினானே – சிந்தா:2 492/4
வஞ்சம் ஒன்று இன்றி மறித்தே தருகுவன் – சிந்தா:3 520/3
நாகம் தான் கரியது ஒன்று கீழ் நின்று நடுங்க கவ்வி – சிந்தா:3 526/3
மேலை நாள் பட்டது ஒன்று விளம்புவல் கேள் இது என்றான் – சிந்தா:3 671/4
மருங்குலும் ஒன்று தாய்க்கு ஒரு மகள் ஆதல் ஓர்ந்தும் – சிந்தா:3 678/1
பகலே பகை வளர்த்த பாவை சிறு நுசுப்பு ஒன்று உண்டே பாவம் – சிந்தா:3 679/2
ஏதம் ஒன்று இல்லை சேறும் என்றலும் இலங்கு வாள் கை – சிந்தா:3 694/3
பண் ஒன்று பாடல் அது ஒன்று பல் வளை கை – சிந்தா:3 735/1
பண் ஒன்று பாடல் அது ஒன்று பல் வளை கை – சிந்தா:3 735/1
மண் ஒன்று மெல் விரலும் வாள் நரம்பின் மேல் நடவா – சிந்தா:3 735/2
ஏதம் ஒன்று இன்றி பூம் பட்டு எந்திர எழினி வீழ்த்தார் – சிந்தா:3 740/4
இசைவது ஒன்று அன்று கண்டீர் இதனை யான் இரந்து சொன்னேன் – சிந்தா:3 748/2
மாற்றம் ஒன்று உரையாள் மழை வள்ளல் என் – சிந்தா:4 899/1
ஒன்று சிந்தையள் ஆகி ஒடுங்கினாள் – சிந்தா:4 908/4
ஒடிக்க சுடர் விட்டு உமிழ உழை அம் பிணை ஒன்று அணுகி – சிந்தா:4 932/2
சுவையின் மிகுதி உடைய சோர்வு இல் பொருள் ஒன்று அதுதான் – சிந்தா:4 933/3
ஒன்று ஆய ஊக்க ஏர் பூட்டி யாக்கை செறு உழுது – சிந்தா:4 962/1
ஆவி ஒன்று இரண்டு உடம்பு அல்லது ஊற்று நீர் – சிந்தா:4 1017/2
ஓலை ஒன்று எழுதி பணி நீ என – சிந்தா:4 1032/2
உத்தமன் உனது நாமம் அல்லது ஒன்று உரைத்தல் தேற்றான் – சிந்தா:4 1048/2
சிந்தனை பிறிது ஒன்று ஆகி செய் தவம் முயறல் ஒன்றோ – சிந்தா:4 1050/3
பொறை ஒன்று ஆற்றா போது அணி பொன் கொம்பு அனையாளை – சிந்தா:4 1059/3
ஏற்றது ஒன்று அன்று தந்தை செய்த இ கொடுமை என்பார் – சிந்தா:4 1109/3
ஒன்று உண்டாயிற்று அவள் உள் அழி நோயுறு காளையை – சிந்தா:4 1159/3
எண்ணம் ஒன்று உளது எனக்கு இலங்கு பூணினாய் – சிந்தா:5 1175/4
தளர்வு ஒன்று இலர் தாபதர் தாம் விழையும் – சிந்தா:5 1192/3
அரும் கல சே இதழ் ஆர்ந்த வாவி ஒன்று
இரும்பு எரி பொன் செயும் இரத நீரது ஒன்று – சிந்தா:5 1204/1,2
இரும்பு எரி பொன் செயும் இரத நீரது ஒன்று
ஒருங்கு நோய் தீர்ப்பது ஒன்று அமிர்தம் அல்லது ஒன்று – சிந்தா:5 1204/2,3
ஒருங்கு நோய் தீர்ப்பது ஒன்று அமிர்தம் அல்லது ஒன்று – சிந்தா:5 1204/3
ஒருங்கு நோய் தீர்ப்பது ஒன்று அமிர்தம் அல்லது ஒன்று
அரும்பு அவிழ் குவளை நீர் வாவி ஆகுமே – சிந்தா:5 1204/3,4
எண்ணம் ஒன்று இன்றியே இடத்து இட்டு ஏகினால் – சிந்தா:5 1206/3
இன்னும் ஒன்று உண்டு சூழ்ச்சி என்னோடு அங்கு இருந்த நம்பி – சிந்தா:5 1282/3
ஒன்று இரண்டு உருவம் ஓதி உறக்கு-இடை மயில் அனாள் தன் – சிந்தா:5 1289/2
பயிலும் மாதவி பந்தர் ஒன்று எய்தினான் – சிந்தா:5 1322/4
தோளும் தாளும் பிணைந்து உரு ஒன்று எய்தி – சிந்தா:5 1347/3
உழல் மாலை தீம் கிளவி ஒன்று இரண்டு தான் மிழற்றும் ஒரு நாள்-காறும் – சிந்தா:5 1353/3
உரியது ஒன்று உரைக்கிற்றி என்று ஊடினாள் – சிந்தா:5 1368/4
ஓங்கு கட்டுரை ஒன்று இரண்டு ஓதினார் – சிந்தா:6 1425/4
நிறைந்த பொன் கலாபம் தோன்ற நெடும் துகில் விளிம்பு ஒன்று ஏந்தி – சிந்தா:7 1568/2
கருதுவது ஆங்கு ஒன்று உண்டோ காப்பிய கவிகள் காம – சிந்தா:7 1585/3
பின்னை யான் பலவும் பேசில் தான் ஒன்று மிழற்றும் பைம் பூண் – சிந்தா:7 1626/2
நொண்டு கொண்டு பருகிய நோக்கம் ஒன்று
உண்டு என் ஆவி உருக்கி இடுவதே – சிந்தா:7 1630/3,4
ஆதலால் அழிவு ஒன்று இலள் அல்லதூஉம் – சிந்தா:7 1631/3
வடிவு அமை மனன் ஒன்று ஆக வாக்கு ஒன்றா மறுத்தலோடும் – சிந்தா:7 1685/2
கொண்டு தளிர் வேய்ந்து சினை தாழ்ந்து நனை ஆர்ந்து ஒன்று
உண்டு பொழில் இமையவர்கள் உலகம் உறுவதுவே – சிந்தா:7 1780/3,4
ஒருவனே களிறும் ஒன்று ஓர் நூறு ஆயிரம் – சிந்தா:7 1840/1
பொன் மலர்ந்த கோதை பந்து பொங்கி ஒன்று போந்து பாய்ந்து – சிந்தா:8 1957/3
சாம கீதம் மற்றும் ஒன்று சாமி நன்கு பாடினான் – சிந்தா:9 2038/4
பெரும நீ வேண்டிற்று அல்லால் வேண்டுவ பிறிது ஒன்று உண்டோ – சிந்தா:9 2093/3
போல்வது ஒன்று இல்லை என்றான் புனை மணி பொன் செய் பூணான் – சிந்தா:10 2148/4
ஊனம் ஒன்று இல்லார் உயர் குடி பிறந்தார் ஆயிரம் அடுகளம் கண்டார் – சிந்தா:10 2158/3
ஒன்று ஆயினும் பல ஆயினும் ஓர் ஓச்சினுள் எறிய – சிந்தா:10 2262/1
மறை ஒன்று உரைப்பன போல் மலர்ந்து நீண்டு செவி வாய் வைத்து – சிந்தா:13 2606/1
உழந்தாலும் புத்து அச்சு ஒன்று இட்டு ஊர்தல் தேற்றாது – சிந்தா:13 2621/1
முடி கெழு மன்னற்கு ஒன்று மறுமொழி கொடாது தேவி – சிந்தா:13 2642/3
ஏதம் ஒன்று இல்லை நம்பிக்கு இன் உரை கொடு-மின் என்றார் – சிந்தா:13 2644/4
மயிருக்கு ஒன்று ஆக வாங்கி அகைத்து அகைத்திடுவர் மன்னா – சிந்தா:13 2766/3
அறைந்தனர் ஒன்று இலா ஐம்பது ஆயிடை – சிந்தா:13 2834/3
புள்-வயின் பிறந்த புள் போல் ஒன்று அலாது உரைத்தல் தேற்றார் – சிந்தா:13 2897/2
கரும்பு அலால் காடு ஒன்று இல்லா கழனி சூழ் பழன நாடும் – சிந்தா:13 2902/1

TOP


ஒன்று-கொல் (1)

ஒரு மணி குயின்ற பாவை ஒன்று-கொல் என்று நாய்கன் – சிந்தா:3 549/3

TOP


ஒன்றுடை (1)

ஒன்றுடை பதினை யாண்டைக்கு உறுகடன் இறைவன் விட்டான் – சிந்தா:11 2375/1

TOP


ஒன்றுதானே (1)

உறு புலி ஒன்றுதானே கலை இனம் உடற்றிற்று அன்றே – சிந்தா:3 814/4

TOP


ஒன்றுபு (1)

ஒன்றுபு வால் குழைத்து உள் உவப்பு எய்தலும் – சிந்தா:4 944/3

TOP


ஒன்றும் (26)

தனக்கு யான் செய்வ செய்தேன் தான் செய்வ செய்க ஒன்றும்
மனக்கு இனா மொழிய வேண்டா வாழியர் ஒழிக என்றான் – சிந்தா:1 205/3,4
ஓம்படை ஒன்றும் செப்பாள் திருமகள் ஒளித்து நீங்க – சிந்தா:1 232/3
மனவு விரி அல்குலார் தம் மனத்தொடு மயங்கி ஒன்றும்
வினவுநர் இன்றி நின்று வேண்டுவ கூறுவாரும் – சிந்தா:2 466/3,4
பைம் தொடி பாவை ஒன்றும் பரிவு இலள் வைகினாளே – சிந்தா:3 585/4
வாணிகம் ஒன்றும் தேற்றாய் முதலொடும் கேடு வந்தால் – சிந்தா:3 770/1
அம் களி அரசர்க்கு எல்லாம் ஓர் ஒன்றும் இரண்டும் ஆக – சிந்தா:3 798/3
அல்லவை புரியும் மாந்தர்க்கு அத்திரம் ஒன்றும் வாயா – சிந்தா:3 815/2
நல்வினை ஒன்றும் இலாதவன் நான்மறை – சிந்தா:4 941/1
நல் செய்கை ஒன்றும் இல்லார் நாள் உலக்கின்ற போழ்தின் – சிந்தா:4 945/1
நின்றவன் நெடும் கண் ஒன்றும் இமைப்பு இல நிழல் இல் யாக்கை – சிந்தா:4 954/2
ஒன்றும் நீர் கவலல் வேண்டா உலகு எலாம் ஆளும் சீர்த்தி – சிந்தா:4 1130/1
ஆற்று உணா கொள்ளீர் அழகு அலால் அறிவு ஒன்றும் இலிரே போலும் – சிந்தா:6 1550/4
ஒன்றும் மற்று உருகல் செல்லான் என்று எடுத்து ஓதுகின்றாள் – சிந்தா:7 1579/2
ஏசுவது ஒன்றும் இல்லா இணை வட முலையினாட்கே – சிந்தா:8 1987/4
உயிர்ப்பதும் ஓம்பி ஒன்றும் உரையலை ஆகி மற்று இ – சிந்தா:8 1989/3
ஆடுவது ஒன்றும் அன்று இ ஆண்மகன் உரைப்பது என்றார் – சிந்தா:9 2046/4
முல்லை அம் கோதை ஒன்றும் பிழைப்பு இலேன் முனியல் நீ என்று – சிந்தா:9 2084/3
காவி அம் கண்ணி ஒன்றும் கவலல் யான் உய்ந்தது எல்லாம் – சிந்தா:9 2099/3
உறு கணை ஒன்றும் வில்லும் உடன் பிடித்து உருவ நேமி – சிந்தா:10 2180/3
கை படை ஒன்றும் இன்றி கை கொட்டி குமரன் ஆர்ப்ப – சிந்தா:10 2259/1
சாவம் யாம் உருகி ஒன்றும் தவறு இலன் அருளும் நங்கை – சிந்தா:12 2510/3
பிறந்து நாம் பெற்ற வாழ்நாள் இத்துணை என்பது ஒன்றும்
அறிந்திலம் வாழ்தும் என்னும் அவாவினுள் அழுந்துகின்றாம் – சிந்தா:13 2616/1,2
அடிகளோ துறக்க ஒன்றும் உற்றவர் யாதும் அல்லர் – சிந்தா:13 2646/1
உடுத்த பட்டு ஒளிப்ப ஒண் பொன் மேகலை ஒன்றும் பேசா – சிந்தா:13 2666/2
ஊழ் வினை துரப்ப ஓடி ஒன்றும் மூழ்த்தத்தின் உள்ளே – சிந்தா:13 2763/1
ஒன்றும் மற்று அரசு வேண்டான் உவப்பதே வேண்டினானே – சிந்தா:13 2903/4

TOP


ஒன்றே (15)

வேனிலான் விழைந்த சேரி மேல் உலகு அனையது ஒன்றே – சிந்தா:1 111/4
புள் ஒன்றே சொல்லும் என்று இ புன் தலை வேடன் பொய்த்தான் – சிந்தா:2 450/1
அன்றியும் அறனும் ஒன்றே அரசன் யான் வணிகன் நீயே – சிந்தா:3 544/3
உண்டவர்கள் எவ்வகையர் அவ்வகையது ஒன்றே – சிந்தா:3 599/4
ஒருவனே சிலையும் ஒன்றே உடையது ஓர் களிற்றின் மேலான் – சிந்தா:3 810/1
ஒன்றே உயிரை உடையீர் ஒருவி போ-மின் இவள் கண் – சிந்தா:4 917/1
நுண் துகில் நுழைந்த அல்குல் பவளம் ஒத்து இனியது ஒன்றே – சிந்தா:5 1184/4
விதி தர வந்தது ஒன்றே விளங்கு பூண் முலையினாளை – சிந்தா:5 1340/3
ஊதுமே மகளிர்க்கு ஒத்த போகமும் அன்னது ஒன்றே
யாதும் நீ கவல வேண்டா ஆர் அழகு உடைய நம்பி – சிந்தா:6 1456/2,3
ஒன்றே எயிற்றது ஒரு பெரும் பேய் உலகத்தை அங்காந்து – சிந்தா:7 1660/1
கடத்து-இடை காக்கை ஒன்றே ஆயிரம் கோடி கூகை – சிந்தா:8 1927/3
ஒன்றே உலகத்து உறு நோய் மருந்து இல்லது என்றாள் – சிந்தா:8 1962/4
ஓர்த்து ஒன்றே புணர்ப்ப நாடி ஒரு பகல்-காறும் நின்றான் – சிந்தா:10 2200/4
மணி வண்டு ஒன்றே நலம் பருக மலர்ந்த செந்தாமரை தடம் போல – சிந்தா:13 2699/1
அரும் கடி அமரர் கோமான் அணி நகர் ஆயது ஒன்றே – சிந்தா:13 3043/4

TOP


ஒன்றை (1)

எல்லை இ இரண்டின் ஒன்றை இ பகல் முடிப்பல் என்னா – சிந்தா:7 1745/3

TOP


ஒன்றோ (8)

எந்தையும் யாயும் நேராராய்விடின் இறத்தல் ஒன்றோ
சிந்தனை பிறிது ஒன்று ஆகி செய் தவம் முயறல் ஒன்றோ – சிந்தா:4 1050/2,3
சிந்தனை பிறிது ஒன்று ஆகி செய் தவம் முயறல் ஒன்றோ
வந்ததால் நாளை என்றாள் வடு என கிடந்த கண்ணாள் – சிந்தா:4 1050/3,4
மாநகர் சுடுதல் ஒன்றோ மதனனை அழித்தல் ஒன்றோ – சிந்தா:4 1152/1
மாநகர் சுடுதல் ஒன்றோ மதனனை அழித்தல் ஒன்றோ
வான் நிகர் இல்லா மைந்தர் கருதியது அதுவும் நிற்க – சிந்தா:4 1152/1,2
ஏவலான் அரசன் ஒன்றோ இரு_பிறப்பாளன் அல்லார்க்கு – சிந்தா:7 1682/2
நெறியினால் நோற்றல் என்றோ நீள் எரி புகுதல் ஒன்றோ
அறியலென் கொழுநன் மாய்ந்தால் அணி சுமந்து இருப்பது என்றான் – சிந்தா:7 1706/3,4
செல்வனை இன்று நாடி சேவடி தொழுதல் ஒன்றோ
அல்லது இ உடம்பு நீங்க வேற்றுலகு அடைதல் ஒன்றோ – சிந்தா:7 1745/1,2
அல்லது இ உடம்பு நீங்க வேற்றுலகு அடைதல் ஒன்றோ
எல்லை இ இரண்டின் ஒன்றை இ பகல் முடிப்பல் என்னா – சிந்தா:7 1745/2,3

TOP


ஒன்னா (1)

ஒன்னா வினையின் உழல்வேங்கள் உயப்போம் வண்ணம் உரையாயே – சிந்தா:5 1243/4

TOP


ஒன்னார் (3)

அடிசில் அம் சுவை மிக்கு ஆங்கு அண்ணல் அம் குமரன் ஒன்னார்
உடலின் மேல் திரியும் திண் தேர் காண்டலும் மைந்தர் நெஞ்ச – சிந்தா:3 805/2,3
ஊழி-வாய் தீயொடு ஒப்பான் பதுமுகன் உரைக்கும் ஒன்னார்
ஆழி-வாய் துஞ்ச மற்று எம் ஆற்றலால் நெருங்கி வென்று – சிந்தா:8 1929/1,2
எச்சத்து அல்லவும் எறி படை பயின்று தம் ஒன்னார்
நிச்சம் கூற்றினுக்கு இடுபவர் தேர் மிசை அவரே – சிந்தா:10 2163/3,4

TOP