ஏ – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஏ 13
ஏஏ 1
ஏக்கழுத்தம் 1
ஏக்கற 2
ஏக்கு 1
ஏக 14
ஏகம் 2
ஏகல் 5
ஏகலில் 1
ஏகலின் 1
ஏகலும் 3
ஏகாதே 1
ஏகி 16
ஏகிய 1
ஏகியது 1
ஏகினன் 2
ஏகினார் 4
ஏகினாரே 3
ஏகினால் 1
ஏகினாள் 3
ஏகினான் 10
ஏகினானே 5
ஏகினையே 1
ஏகு 1
ஏகுக 1
ஏகுகின்றான் 2
ஏகுதலால் 1
ஏகுதலும் 1
ஏகுதி 1
ஏகுபு 1
ஏகும் 3
ஏகுமால் 1
ஏகுவ 1
ஏகுவார் 1
ஏகுவேனோ 1
ஏங்க 12
ஏங்கலின் 1
ஏங்கா 1
ஏங்கி 4
ஏங்கு 1
ஏங்குமாறு 1
ஏங்குவார் 1
ஏசு 1
ஏசுவது 1
ஏட்டின் 1
ஏட்டு 1
ஏட்டை 1
ஏட்டைப்பட்டு 1
ஏடா 1
ஏடு 1
ஏண் 1
ஏணி 3
ஏத்த 26
ஏத்தப்படுவோய் 1
ஏத்தரிய 2
ஏத்தரும் 5
ஏத்தல் 2
ஏத்தலின் 1
ஏத்தாதார் 1
ஏத்தாவாறு 1
ஏத்தி 28
ஏத்திய 2
ஏத்தினர் 2
ஏத்தினனே 1
ஏத்தினாள் 1
ஏத்தினான் 5
ஏத்து 4
ஏத்துபு 2
ஏத்தும் 5
ஏத்துவாய் 1
ஏத்துவார் 3
ஏத்துவேன் 1
ஏதத்தை 1
ஏதம் 13
ஏதமே 1
ஏதிலம் 4
ஏதிலர் 1
ஏதிலன் 1
ஏதிலார் 1
ஏதிலான் 2
ஏதின்மைபட 1
ஏது 3
ஏந்த 19
ஏந்தல் 9
ஏந்தலாம் 1
ஏந்தலுக்கு 1
ஏந்தலே 2
ஏந்தலை 3
ஏந்தவும் 1
ஏந்தி 103
ஏந்திய 24
ஏந்திர 1
ஏந்தின 1
ஏந்தினர் 2
ஏந்தினளே 1
ஏந்தினார் 3
ஏந்தினாரே 4
ஏந்தினானே 1
ஏந்து 68
ஏந்து_இழை 3
ஏந்து_இழையும் 1
ஏந்தும் 2
ஏந்துவ 1
ஏந்துவார் 1
ஏம் 1
ஏம 4
ஏமம் 6
ஏமமாங்கதம் 1
ஏமமாபுரத்து 1
ஏமமாபுரம் 1
ஏமன் 1
ஏமாங்கத 1
ஏமாங்கதத்தார் 1
ஏமாங்கதம் 1
ஏமாரா 1
ஏமாராது 1
ஏமுற்றாரே 1
ஏமுற்று 2
ஏமுற 2
ஏமுறு 1
ஏமுறுத்து 1
ஏமுறுவ 1
ஏய்ந்த 2
ஏய்ப்ப 10
ஏயிற்று 1
ஏயின 1
ஏர் 34
ஏர்பட 2
ஏரி 1
ஏரும் 2
ஏல் 2
ஏலம் 3
ஏலாது 3
ஏலான் 1
ஏவ 2
ஏவல் 3
ஏவலால் 1
ஏவலாற்கு 1
ஏவலான் 1
ஏவா 2
ஏவி 1
ஏவினாள் 1
ஏவினுக்கு 1
ஏவினுள் 1
ஏவுண்டு 2
ஏவோ 1
ஏழ் 8
ஏழு 1
ஏழுடன் 1
ஏழும் 3
ஏழுறுப்பும் 1
ஏழை 4
ஏழை-தன் 1
ஏழைமார் 1
ஏழையர் 2
ஏழையவர் 1
ஏழையேனோ 1
ஏற்கும் 2
ஏற்ப 18
ஏற்பார்க்கு 2
ஏற்பில 1
ஏற்பு 1
ஏற்ற 10
ஏற்றது 2
ஏற்றதே 1
ஏற்றரு 1
ஏற்றலால் 1
ஏற்றவர் 2
ஏற்றவே 1
ஏற்றன 2
ஏற்றா 2
ஏற்றார் 1
ஏற்றான் 5
ஏற்றி 19
ஏற்றிய 1
ஏற்றியும் 1
ஏற்றின் 2
ஏற்றினர் 1
ஏற்றினாரே 1
ஏற்றினுக்கு 1
ஏற்று 12
ஏற்று-மின் 1
ஏற்று-மினோ 1
ஏற்றுகின்றார் 1
ஏற்றுபு 1
ஏற்றும் 1
ஏற்றை 4
ஏற 9
ஏறம் 1
ஏறல் 1
ஏறலின் 4
ஏறலும் 2
ஏறலோடும் 1
ஏறவும் 1
ஏறா 1
ஏறி 24
ஏறிய 2
ஏறியும் 1
ஏறின 1
ஏறினன் 2
ஏறினார் 4
ஏறினாளே 1
ஏறினான் 5
ஏறினானே 12
ஏறு 35
ஏறுக 1
ஏறுகள் 1
ஏறுண்டு 1
ஏறுதல் 1
ஏறுதற்கு 1
ஏறும் 2
ஏறுவார் 1
ஏறே 3
ஏன்ற 1
ஏனம் 1
ஏனை 4
ஏனைய 1
ஏனையவரும் 1
ஏனோரும் 1

நூலில் அடி வரும் முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


ஏ (13)

ஏந்து முலையார் இனைந்து இரங்க கொடும் கோல் இருள் பரப்பவே ஏ பாவம் – சிந்தா:1 290/2
ஏ முதல் ஆய எல்லா படை கல தொழிலும் முற்றி – சிந்தா:1 370/2
ஏ இயல் சிலையினானை இ பொருள் கேண்மோ என்றான் – சிந்தா:1 384/4
ஏ நீர் இரு புருவம் ஏறி இடை முரிந்து நுடங்க புல்லி – சிந்தா:5 1354/2
ஏ அடு பிணையின் நோக்கி இறை வளை கழல நின்ற – சிந்தா:6 1455/3
இனையல் வேண்டா இ மந்திரத்தை ஓதி நீ ஒருவில் ஏ அளவு – சிந்தா:7 1600/1
ஏ மாறு இல்லா இந்திரனேயும் இவன் ஒவ்வான் – சிந்தா:7 1638/3
ஏ இயல் சிலையினாய்க்கே உரியள் என்று உரைப்ப நேர்ந்தான் – சிந்தா:7 1686/4
ஏ உண்ட நெஞ்சிற்கு இடு புண் மருந்து என்-கொல் என்னா – சிந்தா:8 1965/2
ஏ செயா சிலை நுதல் ஏழைமார் முலை – சிந்தா:13 2689/1
ஏ தரும் கொடி அனாரை இரு நடு ஆக புல்லி – சிந்தா:13 2804/2
போழ்ந்து அகன்ற கண்ணினால் ஏ பெற்று போகலாய் – சிந்தா:13 2959/2
ஏ பெற்ற மான் பிணை போல் ஏங்குவார் இன் உயிரை – சிந்தா:13 2965/3

TOP


ஏஏ (1)

ஏஏ இவள் ஒருத்தி பேடியோ என்றார் – சிந்தா:3 652/4

TOP


ஏக்கழுத்தம் (1)

எள்ளுநர்கட்கு ஏக்கழுத்தம் போல இனிது அன்றே – சிந்தா:3 496/4

TOP


ஏக்கற (2)

கண்டு உவப்பு அளித்தவர் கடைக்கண் ஏக்கற
மண்டப பளிக்கு அறை மருங்கு ஒர் மா நிழல் – சிந்தா:7 1622/2,3
அந்தோ என்று அம் சிறை வண்டு ஏக்கற இன் புகை போய் கழுமி ஆய் பொன் – சிந்தா:11 2370/2

TOP


ஏக்கு (1)

ஏக்கு ஒசிவு இலாத வில்லான் இடு கொடி அகலம் இன் தேன் – சிந்தா:12 2477/2

TOP


ஏக (14)

ஏக ஆணை வெண்குடை இ நகர்க்கு மன்னவன் – சிந்தா:1 141/3
ஏக இன்பத்து இராசபுரத்தவர் – சிந்தா:4 855/2
இத்தலை இவர்கள் ஏக இமயம் நட்டு அரவு சுற்றி – சிந்தா:4 963/1
இரும் களிறு எய்த ஓட சிவிகை விட்டு இளையர் ஏக
அரும் பெறல் அவட்கு தோழி ஆடவர் இல்லையோ என்று – சிந்தா:4 975/2,3
இங்ஙனம் இவர்கள் ஏக எரி அகம் விளைக்கப்பட்ட – சிந்தா:4 1113/1
எந்தைமார்கள் எழுக என்ன ஏக விடுத்தாள் குரல் – சிந்தா:4 1160/3
இங்ஙனம் இரண்டு திங்கள் ஏகலும் ஏக வேலான் – சிந்தா:5 1359/1
ஈண்டு உடம்பு ஒழித்து ஏக வலிக்குமால் – சிந்தா:6 1509/2
வெயில் இளம் செல்வன் போல விஞ்சையன் என் கொண்டு ஏக
துயிலிய கற்பினாள் தன் துணைவி கண்டு இடுவித்திட்டாள் – சிந்தா:7 1580/2,3
ஏக இன்ப காம கவறாடல் இயைவது அன்றேல் – சிந்தா:7 1657/3
அணி வளை நலத்தோடு ஏக அங்ஙனம் இருந்து நைவாள் – சிந்தா:7 1742/4
ஏக மாநகர் வீதி நிரைத்தவே – சிந்தா:12 2398/4
ஏக வெண்குடை இன் நிழல் தண் அளி – சிந்தா:12 2580/1
உப்பு இலி புழுக்கல் காட்டுள் புலை மகன் உகுப்ப ஏக
கை பலி உண்டியானும் வெள்ளில் மேல் கவிழ நீரும் – சிந்தா:13 2984/1,2

TOP


ஏகம் (2)

இணை முலை ஏகம் ஆக நுகரிய எய்தினானே – சிந்தா:10 2326/4
ஏகம் ஆகி எரியும் மணியின் இயன்ற கடிப்பு வாங்கி – சிந்தா:12 2440/3

TOP


ஏகல் (5)

நாகம் நின்று அதிர்ந்து அவர்க்கு ஏகல் ஆவது இல்லையே – சிந்தா:3 569/2
இடை நெறி அசைவு தீர இருந்து அவண் ஏகல் உற்றால் – சிந்தா:5 1185/3
எங்ஙனம் எழுந்தது உள்ளம் இருள்-இடை ஏகல் உற்றான் – சிந்தா:5 1359/3
ஏகல் ஆகா நிலத்து அல்கி விட்டு எழுந்து போய் – சிந்தா:8 1905/2
ஈமத்தினோடும் உடனே சுட ஏகல் ஆற்றான் – சிந்தா:8 1966/2

TOP


ஏகலில் (1)

கோள் உடை இளையவர் குழாம் கொண்டு ஏகலில்
பாளை வாய் கமுகு இனம் பழங்கள் சிந்துமே – சிந்தா:1 57/3,4

TOP


ஏகலின் (1)

இஞ்சி மாகம் நெஞ்சு போழ்ந்து எல்லை காண ஏகலின்
மஞ்சு சூழ்ந்து கொண்டு அணிந்து மாக நீண்ட நாகமும் – சிந்தா:1 143/1,2

TOP


ஏகலும் (3)

துனிப்புறு கிளவியால் துணைவி ஏகலும்
இனி பிறர்க்கு இடம் இலை எழுவல் ஈங்கு எனா – சிந்தா:4 1020/1,2
குன்று உண்டு ஓங்கு திரள் தோள் அவன் கொண்டு எழுந்து ஏகலும்
நன்று உண்டாக என நல் நுதல் வாழ்த்தினள் வாழ்த்தலும் – சிந்தா:4 1159/1,2
இங்ஙனம் இரண்டு திங்கள் ஏகலும் ஏக வேலான் – சிந்தா:5 1359/1

TOP


ஏகாதே (1)

எற்றே இது கண்டு ஏகாதே இருத்தியால் என் இன் உயிரே – சிந்தா:1 310/4

TOP


ஏகி (16)

நின்ற தாரையால் நிலம் நனைப்ப ஏகி நீள் மனை – சிந்தா:1 69/2
வலம்புரி பொறித்த வண் கை மதவலி விடுப்ப ஏகி
கலந்தனன் சேனை காவல் கட்டியங்காரன் என்ன – சிந்தா:1 204/1,2
ஏறம் கோள் முழங்க ஆயர் எடுத்து கொண்டு ஏகி மூதூர் – சிந்தா:2 489/1
என் வரவு இசைக்க என்ன வாயிலோன் இசைப்ப ஏகி
மன்னர் தம் முடிகள் வேந்த வயிரம் போழ்ந்து உழுது சேந்த – சிந்தா:3 542/1,2
பாம்பு பைத்து அனைய அல்குல் பல் கலை மிழற்ற ஏகி
ஆம்பல் நாறு அமுத செ வாய் அரசனை தொழுது நின்றாள் – சிந்தா:3 561/3,4
அடி கலம் அரற்ற ஏகி அரும் பெறல் தாதை பாதம் – சிந்தா:3 562/1
கறங்க ஏகி தன் காதலி ஊடலை – சிந்தா:4 1034/2
கொதி நுனை வேலினாய் இங்கு இருக்க என குருசில் ஏகி
கதுமென சென்று நோக்கி காய் சினம் கடிதற்கு ஒத்த – சிந்தா:5 1273/2,3
வெல் களிற்று அச்சம் நீக்கி விரைவொடு வனத்தின் ஏகி
பல்லவ தேயம் நண்ணி தனபதி என்னும் மன்னன் – சிந்தா:7 1754/1,2
கூற்று என முழங்கும் ஓடை குஞ்சர குழாத்தோடு ஏகி
பால்கடல் பரப்பின் வல்லே படு நிரை பெயர்க்க என்றான் – சிந்தா:7 1858/3,4
ஆடவர் இரிய ஏகி அம் சொல்லார் சூழ காமன் – சிந்தா:9 2055/1
எரி மணி பூணினானுக்கு இன் நலம் ஒழிய ஏகி
திரு மணி சிவிகை ஏறி செம்பொன் நீள் மாடம் புக்காள் – சிந்தா:9 2069/2,3
பெய் தாம மாலை பிடியின் இழிந்து ஏகி மன்னர் – சிந்தா:10 2135/2
வாய்த்து அங்கு கேட்டு மட மஞ்ஞை குழாத்தின் ஏகி
காய் தெங்கு சூழ்ந்த கரும்பு ஆர் தம் பதிகள் புக்கார் – சிந்தா:11 2348/2,3
இழை முலை தடத்தினாள் தன் கணவனை காண ஏகி
கழும் ஒலி அரவ வானம் கனை பெயல் கடல் பெய்து அன்ன – சிந்தா:12 2526/2,3
வடி நிரை நெடிய கண்ணார் மாமிமார் விடுப்ப ஏகி
கடி நிரை சிவிகை ஏறி கதிர் மணி குடை பின் செல்ல – சிந்தா:13 2650/1,2

TOP


ஏகிய (1)

யாண்டு நிறைந்து ஏகிய பின் நந்தன் அவற்கு இளையார் – சிந்தா:7 1794/1

TOP


ஏகியது (1)

நிரை இடறி பாய்ந்து இரிய ஏகியது மாதோ – சிந்தா:3 502/4

TOP


ஏகினன் (2)

எரி கொள் வேலவன் ஏகினன் என்பவே – சிந்தா:5 1321/4
வெறி தாரவன் எ வழி ஏகினன் நீர் – சிந்தா:6 1522/3

TOP


ஏகினார் (4)

இன்று கோடும் நாம் எழுக என்று ஏகினார் – சிந்தா:2 417/4
முள்கும் ஆயரும் மொய்ம்பொடு ஏகினார் – சிந்தா:2 420/4
தணிவு இல் காதலார் தாம் கொடு ஏகினார் – சிந்தா:4 986/4
விழைவ சேர்த்துபு மெல் என ஏகினார்
முழையுள் மூரி முழங்கு அரி ஏறு அனான் – சிந்தா:5 1338/2,3

TOP


ஏகினாரே (3)

ஏர் மின்னு தாரான் அருள தொழுது ஏகினாரே – சிந்தா:7 1869/4
வெய்தா மடவார் வெறு வெம் நிலத்து ஏகினாரே – சிந்தா:11 2338/4
சேய் நிற சிவிகை சேர்ந்தான் தேவர் கொண்டு ஏகினாரே – சிந்தா:13 2998/4

TOP


ஏகினால் (1)

எண்ணம் ஒன்று இன்றியே இடத்து இட்டு ஏகினால்
துண்ணென சிலையவர் தொழுது காண்பவே – சிந்தா:5 1206/3,4

TOP


ஏகினாள் (3)

நோற்பல் நோற்றனை நீ என ஏகினாள் – சிந்தா:4 899/4
இலங்க பேர்ந்து இன மலர் சிதறி ஏகினாள் – சிந்தா:4 1019/4
மென் மெல மலர் மேல் மிதித்து ஏகினாள்
நல் நலம் அவற்கே வைத்த நங்கையே – சிந்தா:5 1336/3,4

TOP


ஏகினான் (10)

விழு தகு மகனொடும் விரைவின் ஏகினான் – சிந்தா:1 325/4
அடா களியவர் தொழில் காண ஏகினான் – சிந்தா:4 916/4
அண்ணல் ஏந்தி அகம் புலி கொண்டு எழுந்து ஏகினான் – சிந்தா:4 1158/4
பலர் நலம் பழிச்சுபு பரவ ஏகினான்
அலர் கதிர் கரும்பிளை மடுப்ப ஆய் நகர் – சிந்தா:5 1252/2,3
கொலை கொள் வேலவன் கூடலன் ஏகினான்
இலை கொள் பூண் நுமக்கு என் செயும் ஈங்கு எனா – சிந்தா:5 1371/1,2
அரும் கலம் கொடி அன்னவன் ஏகினான்
இருந்து இ ஆகத்து எவன் செய்வீர் நீர் எனா – சிந்தா:5 1372/1,2
திசையும் யாறும் தெரிந்துகொண்டு ஏகினான்
மிசையும் இல்லது ஓர் மெய்ப்பொறி யாக்கையான் – சிந்தா:6 1438/3,4
மண்டு அமர் கடந்தவன் மகிழ்வொடு ஏகினான் – சிந்தா:7 1616/4
இணை மலர் தாரினான் இடறி ஏகினான் – சிந்தா:7 1621/4
குன்று அனான் கொடியவள் குழைய ஏகினான் – சிந்தா:8 1994/4

TOP


ஏகினானே (5)

இவண் அதும் அறிதும் என்று கோயிலுக்கு ஏகினானே – சிந்தா:3 540/4
இன்னது ஓர் ஆரம் தம்மோ என்று கொண்டு ஏகினானே – சிந்தா:4 906/4
இயங்கு இடையறுத்த கங்குல் இருள்-இடை ஏகினானே – சிந்தா:5 1360/4
கானம் வழங்கல் மேவி காலின் ஏகினானே – சிந்தா:6 1412/4
பல் கதிர் பருதி போல பாய் இருள் ஏகினானே – சிந்தா:6 1505/4

TOP


ஏகினையே (1)

வினையேன் ஒழிய தனி ஏகினையே – சிந்தா:6 1517/4

TOP


ஏகு (1)

அம் பொன் நிலத்து ஏகு குடி அக நகரம் அதுதான் – சிந்தா:1 106/3

TOP


ஏகுக (1)

வேகம் உடைத்தாய் விழியாது ஒழித்து ஏகுக என்றார் – சிந்தா:11 2337/4

TOP


ஏகுகின்றான் (2)

மலை கொள் கானம் முன்னி மகிழ்வோடு ஏகுகின்றான் – சிந்தா:6 1413/4
கானகத்தின் ஏகுகின்றான் கடி பொழில் கவின் கண்டு எய்தி – சிந்தா:7 1567/1

TOP


ஏகுதலால் (1)

குளிர் துன்னிய பொன் நிலம் ஏகுதலால்
தளர் அன்ன நடையவள் தாங்கலளாய் – சிந்தா:5 1383/1,2

TOP


ஏகுதலும் (1)

மீண்டு அவர் ஏகுதலும் விடை அன்னவன் – சிந்தா:4 942/1

TOP


ஏகுதி (1)

மனம் மகிழ் பெரும் தடம் வலத்து இட்டு ஏகுதி
இன மலர் தாரினாய் இரண்டு காதமே – சிந்தா:5 1180/3,4

TOP


ஏகுபு (1)

தனிதின் ஏகுபு தாபதர் வாழ்வது ஓர் – சிந்தா:6 1421/3

TOP


ஏகும் (3)

கரும் தடம் கண்ணி அன்றி காயம் ஆறு ஆக ஏகும்
அரும் பெறல் அவளும் ஆகென்று ஆடவர் தொழுது விட்டார் – சிந்தா:2 441/3,4
வெம் சிலையின் வேடர் தொறு மீட்டு விசும்பு ஏகும்
விஞ்சை அரையன் மகளை வீணை பொருது எய்தி – சிந்தா:7 1796/1,2
எரி வளைப்ப வெம் புகை உண்டு இன் உயிர் விட்டு ஏகும்
அரி வளைப்ப குஞ்சரமும் ஆலி போல் நீராம் – சிந்தா:13 2786/1,2

TOP


ஏகுமால் (1)

ஏகுமால் ஆவி என நினைப்ப பைங்கிளி யார் – சிந்தா:4 1038/2

TOP


ஏகுவ (1)

நொடிப்பின் மாத்திரை நூற்று வில் ஏகுவ
எடுத்த பண்டம் இயைந்து உடன் என்பவே – சிந்தா:7 1773/3,4

TOP


ஏகுவார் (1)

கூறிய கடைசியர் குழாம் கொண்டு ஏகுவார் – சிந்தா:1 45/4

TOP


ஏகுவேனோ (1)

உய்ந்து இனி பணி செய்வேனோ உடம்பு ஒழித்து ஏகுவேனோ
பைம் தழை அல்குல் பாவாய் பணி என பரவினானே – சிந்தா:6 1499/3,4

TOP


ஏங்க (12)

சின் மணி மழலை நாவின் கிண்கிணி சிலம்பொடு ஏங்க
பன் மணி விளக்கின் நீழல் நம்பியை பள்ளி சேர்த்தி – சிந்தா:1 317/1,2
தோல் பொலி முழவும் துளை பயில் குழலும் ஏங்க
காற்கு ஒசி கொம்பு போல போந்து கை தலங்கள் காட்டி – சிந்தா:3 675/1,2
செம் தளிர் கோதை சோர கிண்கிணி சிலம்பொடு ஏங்க
மைந்தருள் காமன் அன்னான் மகளிருள் திரு அனாளை – சிந்தா:3 840/2,3
கலங்குவித்த அனைய நம்பி கவர்ந்திட கலாபம் ஏங்க
சிலம்பு நொந்து இரங்க தேன் தார் பரிந்து தேன் எழுந்தது அன்றே – சிந்தா:12 2516/3,4
அருகு மயில் அகவ அன்னம் ஏங்க குயில் கூவ – சிந்தா:12 2559/1
புள்ளும் யாழும் குழலும் ஏங்க புனைந்து வல்லான் நினைந்து இயற்றிய – சிந்தா:12 2591/1
இரங்கு தீம் குழலும் ஏங்க கிண்கிணி சிலம்பொடு ஆர்ப்ப – சிந்தா:12 2596/2
காலில் சிலம்பும் கிண்கிணியும் கலையும் ஏங்க கதிர் வேலும் – சிந்தா:13 2698/3
படு கண் முழவும் பசும்பொன் மணி யாழும் ஏங்க
இடுகும் நுசுப்பினவர் ஆட இருந்த நம்பி – சிந்தா:13 2865/1,2
கிளி சொலின் இனிய சொல்லார் கிண்கிணி சிலம்பொடு ஏங்க
குளித்து நீர் இரண்டு கோல கொழும் கயல் பிறழ்பவே போல் – சிந்தா:13 2898/1,2
பொன் அரிய கிண்கிணியும் பூம் சிலம்பும் ஏங்க
மன்னன் அடி சேர்ந்து இறைஞ்சி வாழி என நின்றார் – சிந்தா:13 2921/3,4
மாது அணிந்த நோக்கினார் அல்குல் காசும் மணி மழலை கிண்கிணியும் சிலம்பும் ஏங்க
போது அணிந்த தார் உடைய பொருது பொங்கி புணர் முலைகள் போர்க்களம் தாம் கண்ட அன்றே – சிந்தா:13 3136/3,4

TOP


ஏங்கலின் (1)

இள மழை முழக்கு என மஞ்ஞை ஏங்கலின்
அளமரு குயிலினம் அழுங்கி பூம் பொழில் – சிந்தா:1 49/2,3

TOP


ஏங்கா (1)

புண்ணார் புனை குழலும் ஏங்கா புனை பாண்டில் இரங்கா வான் பூம் – சிந்தா:13 2967/2

TOP


ஏங்கி (4)

ஏர் தரு மயில் அம் சாயல் இறைவனுக்கு இரங்கி ஏங்கி
சோர் துகில் திருத்தல் தேற்றாள் துணை பிரி மகன்றில் ஒத்தாள் – சிந்தா:1 302/3,4
இன் அரி சிலம்பொடு ஏங்கி கிண்கிணி இகலி ஆர்ப்ப – சிந்தா:8 1985/1
தண்டு வலியாக நனி தாழ்ந்து தளர்ந்து ஏங்கி
கண்டு கடை காவலர்கள் கழற முகம் நோக்கி – சிந்தா:9 2012/1,2
குழல் ஏங்குமாறு ஏங்கி அழுதார் கோதை மடவாரே – சிந்தா:13 2945/4

TOP


ஏங்கு (1)

ஏங்கு கம்பலத்து இன் இசை சூழ் வயல் – சிந்தா:5 1197/3

TOP


ஏங்குமாறு (1)

குழல் ஏங்குமாறு ஏங்கி அழுதார் கோதை மடவாரே – சிந்தா:13 2945/4

TOP


ஏங்குவார் (1)

ஏ பெற்ற மான் பிணை போல் ஏங்குவார் இன் உயிரை – சிந்தா:13 2965/3

TOP


ஏசு (1)

ஏசு பெண் ஒழித்து இந்திரர்களாய் – சிந்தா:13 3121/3

TOP


ஏசுவது (1)

ஏசுவது ஒன்றும் இல்லா இணை வட முலையினாட்கே – சிந்தா:8 1987/4

TOP


ஏட்டின் (1)

ஏட்டின் மேல் தீட்டி திரு எழுத்து இட்டு ஆங்கு இறைவனும் தமர்களை பணிப்ப – சிந்தா:10 2110/2

TOP


ஏட்டு (1)

ஏட்டு எழுத்து அறிதல் இன்றி எள்ளற்பாடு உள்ளிட்டு எல்லாம் – சிந்தா:13 2799/3

TOP


ஏட்டை (1)

ஏட்டை பசியின் இரை கவ்விய நாகம் போல் – சிந்தா:2 446/3

TOP


ஏட்டைப்பட்டு (1)

இழுது அன்ன வெள் நிணத்த செம் தடிக்கே ஏட்டைப்பட்டு இரும்பில் போர்த்த – சிந்தா:6 1552/1

TOP


ஏடா (1)

உறுதி நீ உணர்ந்து சொன்னாய் உயர் கதி சேறி ஏடா
குறுகினாய் இன்ப வெள்ளம் கிழங்கு உண காட்டுள் இன்றே – சிந்தா:5 1236/1,2

TOP


ஏடு (1)

கையுறை எழுதினர் கை நொந்து ஏடு அறுத்து – சிந்தா:3 829/1

TOP


ஏண் (1)

ஏண் இகந்து இலேசு நோக்கி இரு முதல் கெடாமை கொள்வார் – சிந்தா:3 770/3

TOP


ஏணி (3)

எண் திசையும் ஏணி ஏற்று இலங்க நிற்றல் பத்தியின் – சிந்தா:8 1955/2
மேல் கதிக்கு ஏணி ஆய விழுத்தவர் மனையில் வந்தால் – சிந்தா:13 2826/3
துற்ற அவிழ் ஈதல் செம்பொன் துறக்கத்திற்கு ஏணி ஆகும் – சிந்தா:13 2927/2

TOP


ஏத்த (26)

மூவா முதலா உலகம் ஒரு மூன்றும் ஏத்த
தாவாத இன்பம் தலையாயது தன்னின் எய்தி – சிந்தா:0 1/1,2
ஏனோரும் ஏத்த அவன் எய்திய இன்ப வெள்ளம் – சிந்தா:0 29/3
கொல்லும் சிங்க குட்டியும் போன்று இ உலகு ஏத்த
செல்லும் மன்னோ சீவகன் தெய்வ பகை வென்றே – சிந்தா:1 364/3,4
ஈடுபட செய்து இளையர் ஏத்த இமிழ் முந்நீர் – சிந்தா:3 501/2
இட்டு இளையர் ஏத்த இமையார் மட மகள் போல் இருந்து நல் யாழ் – சிந்தா:3 647/3
இனிது இழிந்து இளையர் ஏத்த இன் அகில் கொழும் புகை – சிந்தா:3 704/3
விண்ணவர் வியப்ப விஞ்சை வீரர்கள் விரும்பி ஏத்த
மண்ணவர் மகிழ வான் கண் பறவை மெய்ம்மறந்து சோர – சிந்தா:3 729/1,2
எஞ்சினன் போல நின்றான் ஏத்த அரும் தவத்தின் மிக்க – சிந்தா:4 1122/3
கனி கவர் கணனும் ஏத்த காதி கண் அரிந்த காசு இல் – சிந்தா:5 1240/2
இரும் சுறவு உயர்த்த தோன்றல் ஏத்த அரும் குருசில்-தான்-கொல் – சிந்தா:5 1261/2
உண்டா நின்றான் தன் புகழ் ஊழி உலகு ஏத்த
வண்டு ஆர் சோலை வார் மணம் நாற புகுகின்றான் – சிந்தா:7 1636/2,3
மான் நக்க நோக்கின் மடவார் தொழ மைந்தர் ஏத்த
யானை குழாத்தின் இழிந்தார் அரிமானொடு ஒப்பார் – சிந்தா:7 1866/3,4
கொய் பூம் கோதை மடவார் கொற்றம் கொள்க என்று ஏத்த
பெய் பூம் கழலான் வேழத்து இழிந்து பிறை போல் குலாய – சிந்தா:10 2198/2,3
அம்பு உகை வல் வில் ஆர் கழல் மள்ளர் திறல் ஏத்த
அம்பு கை கொண்டால் ஆர் இவற்கு ஈண்டு நிகர் ஆவார் – சிந்தா:11 2332/1,2
மன்னர் முடி இறைஞ்சி மா மணி அம் கழல் ஏந்தி அடி ஈடு ஏத்த
சின்ன மலர் கோதை தீம் சொலார் போற்றி இசைப்ப திருமால் போந்தான் – சிந்தா:11 2369/3,4
இழைத்த பொன் நகரின் வெள்ளி இடு மணை மன்னர் ஏத்த
குழை பொலிந்து இலங்கு காதின் கொற்றவன் இருந்த பின்றை – சிந்தா:12 2416/1,2
இம்மென் கலையார் இடு என்று ஏத்த ஒதுங்கினாள் – சிந்தா:12 2454/4
எண்திசையவரும் ஏத்த துடுப்பு நெய் சொரிதலோடும் – சிந்தா:12 2466/2
எ துணை தவம் செய்தான்-கொல் என்று எழுந்து உலகம் ஏத்த
வித்திய புகழினாற்கு விருந்து அரசு இயற்றி நாடும் – சிந்தா:12 2567/1,2
இன களி யானை மன்னர் இள உடையான் என்று ஏத்த
தனக்கு இளையானை நாட்டி தான் தனக்கு என்று கூறி – சிந்தா:12 2568/1,2
எண் திசை மருங்கும் ஏத்த இனிதினின் ஏறினானே – சிந்தா:13 2734/4
அடி மலர் சூடியவர் உலகம் ஏத்த
வடி மலர் தூவ வருகின்றார் அன்றே – சிந்தா:13 2739/3,4
கொடையும் கோலமும் குழகும் தம் அழகும் கண்டு ஏத்த
விடையில் செல்வுழி விளியினும் விளியும் மற்று அறி நீ – சிந்தா:13 2757/3,4
இன்னது அருள் என்று இளையர் ஏத்த ஞிமிறு ஆர்ப்ப – சிந்தா:13 2921/1
வையம் மூன்றும் உடன் ஏத்த வளரும் திங்கள் வாள் எயிற்று – சிந்தா:13 3019/1
முழுதும் வையம் உடன் ஏத்த முதுவாய் வலவையாய் இருந்து – சிந்தா:13 3020/2

TOP


ஏத்தப்படுவோய் (1)

திலகம் ஆய திறலோய் நீ தேவர் ஏத்தப்படுவோய் நீ – சிந்தா:5 1244/2

TOP


ஏத்தரிய (2)

ஏத்தரிய குண கடலை இகல் இன்ப வரம்பானை – சிந்தா:13 3024/3
ஏத்தரிய பல் குணங்கட்கு எல்லை வரம்பு ஆகி – சிந்தா:13 3094/1

TOP


ஏத்தரும் (5)

ஏத்தரும் மயில் குழாம் இருந்த போன்றவே – சிந்தா:1 87/4
ஏத்தரும் தவிசின் நம்பி தோழரொடு ஏறினானே – சிந்தா:1 398/4
ஏத்தரும் சிலை கை வாள் இலங்கு வேல் ஏந்தினார் – சிந்தா:7 1845/4
ஏத்தரும் மல்லிகை மாலை ஏந்திய – சிந்தா:9 2007/1
ஏத்தரும் திரு மணி இலங்கு நீர்மைய – சிந்தா:13 2818/1

TOP


ஏத்தல் (2)

ஏத்தல் சான்ற கோயிலும் இடைப்படுத்து இயன்றவே – சிந்தா:1 154/4
ஏத்தல் சால் முருடு ஆர்ப்ப இரிந்தவே – சிந்தா:7 1777/4

TOP


ஏத்தலின் (1)

கொண்டு உலகம் ஏத்தலின் அ கொற்றவனை ஒக்கும் – சிந்தா:3 599/2

TOP


ஏத்தாதார் (1)

நா தழும்ப ஏத்தாதார் வீட்டுலகம் நண்ணாரே – சிந்தா:6 1469/2

TOP


ஏத்தாவாறு (1)

இலரே மலர் எனினும் ஏத்தாவாறு என்னே – சிந்தா:7 1610/4

TOP


ஏத்தி (28)

எம் பெருமான் அடிக்கு எய்துக என்று ஏத்தி
வெம் பரி மான் நெடும் தேர் மிகு தானை அ – சிந்தா:1 221/2,3
ஏர் செல செல்ல ஏத்தி தொழுது தோள் தூக்க இப்பால் – சிந்தா:2 469/2
திரு முடி வயிர வில்லால் சேவடி திளைப்ப ஏத்தி
அரு முடி அணிந்த கொற்றத்து அவந்தியன் முரசம் ஆர்ப்ப – சிந்தா:3 613/2,3
முழை உடை சிங்கம் அன்னான் மொய் அமர் ஏத்தி ஆர்த்தார் – சிந்தா:3 816/3
வெள்ளி மலை முழுதும் கொடி எடுத்தது இகல் ஏத்தி
கள் செய் மலர் மார்பன் உறு காப்பு இகழ்தல் இன்றி – சிந்தா:3 847/2,3
வந்த விண்ணோர்களை வாழ்த்தி ஏத்தி இ மலர் மாலை தூய் – சிந்தா:4 1160/2
அடி உலகம் ஏத்தி அலர் மாரி தூவ – சிந்தா:5 1245/1
இனிதின் இங்ஙனம் ஏத்தி வலம்கொண்டு – சிந்தா:6 1421/1
இன்னணம் ஏத்தி இறைவன் அடி தொழுது – சிந்தா:7 1612/1
வருக என் களிறு என்று ஏத்தி வாங்குபு தழுவிக்கொண்டாள் – சிந்தா:8 1911/4
தாள் இரண்டும் ஏத்தி நின்று தையல் நாமம் வேண்டினார் – சிந்தா:9 1995/4
இன்னவர்கள் இல்லை நிலத்து என்று வியந்து ஏத்தி
அன்னம் அன மெல் நடையினாள் அமர்ந்து நோக்க – சிந்தா:9 2028/1,2
என்னோர் மருங்கினும் ஏத்தி எரி மணி – சிந்தா:10 2128/1
கூடார் மெலிய கொலை வேல் நினைந்தானை ஏத்தி
கூடு ஆர மாலை குவி மென் முலை கோதை நல்லார் – சிந்தா:11 2328/2,3
திரை விளை அமிர்தமே திரு விழை என ஏத்தி
வரை வளை முழ விம்ம மணி கிளர் ஒலி ஐம்பால் – சிந்தா:12 2430/2,3
இறைஞ்சி முடி துளக்கி ஏத்தி கையால் தொழுதானே – சிந்தா:12 2560/4
உறைந்த என் சென்னி போதின் மிசைய என்று ஒப்ப ஏத்தி
கறந்த பால் அனைய கந்தி கொம்பு அடுத்து உருவ பைம் பூண் – சிந்தா:13 2649/2,3
சிங்கம் சுமந்த மணி அணை மேல் தேவர் ஏத்தி சிறப்பு அயர – சிந்தா:13 2812/2
சென்ற திருவார் அடி ஏத்தி தெளியும் பொருள்கள் ஓர் ஐந்தும் – சிந்தா:13 2814/3
தன் கழல் தொழாத மன்னர் தாம் சுமந்து ஏத்தி நின்ற – சிந்தா:13 2914/1
தாள் ஆர ஏத்தி போய் தன் கோயில் புக்கானே – சிந்தா:13 3037/4
பூ மாண் திரு கோயில் புங்கவன் தாள் சேர்ந்து ஏத்தி
தாம் ஆர்ந்த சீல கடல் ஆடி சங்கு இனத்துள் – சிந்தா:13 3040/2,3
நா அகம் தழும்ப நின்று ஏத்தி நன்று-அரோ – சிந்தா:13 3061/2
இழுங்கு இல் குண சேவடிகள் ஏத்தி தொழுதும் யாம் – சிந்தா:13 3093/4
நா தழும்ப ஏத்தி தவ நங்கையவர் நண்ணி – சிந்தா:13 3094/3
விதியின் களித்தார் அறிவன் விழு குணங்கள் ஏத்தி
துதியின் தொழுதார் துளங்கு உள்ளம் அது நீத்தார் – சிந்தா:13 3103/3,4
ஆர்ந்த குண செல்வன் அடி தாமரைகள் ஏத்தி
சேர்ந்து தவ வீரர் திசை சிலம்ப துதி ஓதி – சிந்தா:13 3104/1,2
அம் தாமரை ஆள் அகலத்தவன் பாதம் ஏத்தி
சிந்தாமணியின் சரிதம் சிதர்ந்தேன் தெருண்டார் – சிந்தா:13 3144/2,3

TOP


ஏத்திய (2)

இன்னரே நங்கைமார் என்று ஏத்திய பவள செம் நா – சிந்தா:13 2952/2
கோன் அமர்ந்து ஏத்திய குறுகினான்-அரோ – சிந்தா:13 3014/4

TOP


ஏத்தினர் (2)

நாவின் ஏத்தினர் அரம்பையர் நரம்பு ஒலி உளர்ந்த – சிந்தா:11 2367/3
பலரும் ஏத்தினர் பாடினர் ஆடினர் – சிந்தா:13 3001/2

TOP


ஏத்தினனே (1)

கைவினை செய்த சொல் பூ கைதொழுது ஏத்தினனே – சிந்தா:13 3145/4

TOP


ஏத்தினாள் (1)

இன் பழ கிளவியின் இறைஞ்சி ஏத்தினாள் – சிந்தா:1 324/4

TOP


ஏத்தினான் (5)

என்று மாதர் எழில் நலம் ஏத்தினான் – சிந்தா:5 1332/4
ஏர் அணி மணி முடி இறைஞ்சி ஏத்தினான்
சீர் அணி மாதவர் செழும் பொன் பாதமே – சிந்தா:13 2892/3,4
எரி மணி முடி நிலம் உறுத்தி ஏத்தினான்
புரி மணி வீணைகள் புலம்ப என்பவே – சிந்தா:13 3015/3,4
எண்திசையவர்களும் மருள ஏத்தினான்
வெண் திரை புணரி சூழ் வேலி வேந்தனே – சிந்தா:13 3052/3,4
போது அலர் புனை முடி இறைஞ்சி ஏத்தினான்
காதலின் கணம் தொழ காவல் மன்னனே – சிந்தா:13 3059/3,4

TOP


ஏத்து (4)

அரிய தேவரும் ஏத்து அரு நீரளே – சிந்தா:1 163/4
இவறினார் காம வெள்ளத்து ஏத்து அரும் தன்மையாரே – சிந்தா:4 966/4
எழுவார் யாழும் ஏத்து ஒலியும் இறைவன் கேளா துயில் ஏற்றான் – சிந்தா:11 2355/4
முழங்கின இன்னியம் மொய்த்தது ஏத்து ஒலி – சிந்தா:12 2412/1

TOP


ஏத்துபு (2)

தாளை ஏத்துபு தம் குறை செப்பினார் – சிந்தா:4 883/4
நீரின் செய்து அடி ஏத்துபு நீங்கினான் – சிந்தா:12 2500/3

TOP


ஏத்தும் (5)

போதி செல்வம் பூண்டவர் ஏத்தும் பொலிவினால் – சிந்தா:1 366/3
பார் மிசை உலகம் ஏத்தும் படுகளம் கண்டு பற்றார் – சிந்தா:3 817/1
முழுது உலகு எழில் ஏத்தும் மூரி வேல் தானை மன்னன் – சிந்தா:13 2651/1
வலம் கொண்டு அலர் தூஉய் அடி ஏத்தும் வையம் மூன்றும் படை மூன்றும் – சிந்தா:13 2813/2
மூர்த்தி ஆய் முனிவர் ஏத்தும் முனி களிறு அனைய கோமான் – சிந்தா:13 3071/4

TOP


ஏத்துவாய் (1)

கண்டு தேவர் கனிப என்று ஏத்துவாய்
வண்டு கூறிய வண்ணம் அறிந்திலேன் – சிந்தா:6 1513/2,3

TOP


ஏத்துவார் (3)

எரி மலர் செ வாய் திறந்து தேன் ஊற ஏத்துவார் பூக்கள் தூய் தொழுவார் – சிந்தா:10 2111/2
எரி மலர் சேவடியை ஏத்துவார் யாரே – சிந்தா:13 2741/2
எரி மலர் சேவடியை ஏத்துவார் வான் தோய் – சிந்தா:13 2741/3

TOP


ஏத்துவேன் (1)

ஏதம் உற்று முரியும் நுசுப்பு என்று உன் இயல்பு ஏத்துவேன்
ஓதம் போல உடன்று உடன்று நைய நீ ஒண் தாமரை – சிந்தா:7 1586/2,3

TOP


ஏதத்தை (1)

ஏதத்தை கேட்டலோடும் இரு கணும் பிறந்து மாழ்கி – சிந்தா:7 1799/2

TOP


ஏதம் (13)

இனமாம் என்று உரைப்பினும் ஏதம் எணான் – சிந்தா:1 215/1
ஏதம் ஒன்று இல்லை சேறும் என்றலும் இலங்கு வாள் கை – சிந்தா:3 694/3
ஏதம் ஒன்று இன்றி பூம் பட்டு எந்திர எழினி வீழ்த்தார் – சிந்தா:3 740/4
ஏதம் செய் மலங்கள் நெய்த்தோர் இறைச்சி என்பு ஈருள் மூளை – சிந்தா:7 1583/3
ஏதம் உற்று முரியும் நுசுப்பு என்று உன் இயல்பு ஏத்துவேன் – சிந்தா:7 1586/2
ஏதம் என் உயிர் எய்தி இறக்கும் மற்று – சிந்தா:7 1631/2
ஏதம் இற்று என எண்ணும் என் நெஞ்சு-அரோ – சிந்தா:7 1632/4
ஏதம் இன்னன இன்னணம் எய்தலால் – சிந்தா:7 1815/3
ஏதம் இது போ-மின் என என்னும் உரை ஈயான் – சிந்தா:9 2014/3
ஏதம் இன்றி எடுத்தனள் மெல்லவே – சிந்தா:12 2498/4
ஏதம் ஒன்று இல்லை நம்பிக்கு இன் உரை கொடு-மின் என்றார் – சிந்தா:13 2644/4
ஏதம் இல் எயிறு அணி பவள வாய் தொடுத்து – சிந்தா:13 2848/2
ஏதம் இன்று இயம்பு-மின் அடிகளோ என – சிந்தா:13 3059/2

TOP


ஏதமே (1)

எள் பகவு அனைத்தும் ஆர்வம் ஏதமே இரங்கல் வேண்டா – சிந்தா:4 1097/4

TOP


ஏதிலம் (4)

எல்லைய அவற்றுள் எல்லாம் ஏதிலம் பிறந்து நீங்கி – சிந்தா:1 270/2
ஏதிலம் என்று கண்டாய் இருந்தது நங்கை என்ன – சிந்தா:13 2643/2
ஏதிலம் யாங்கள் எல்லாம் இனி கொளும் உடம்பினானும் – சிந்தா:13 2885/2
ஏதிலம் என்ற சொல் செவி சென்று எய்தலும் – சிந்தா:13 2943/2

TOP


ஏதிலர் (1)

ஏதிலர் ஆகி கோமான் எண்ணமே எண்ணினீரே – சிந்தா:13 2948/4

TOP


ஏதிலன் (1)

ஏதிலன் ஆயினாலும் இறைவர் தம் அறத்தை நோக்க – சிந்தா:13 2644/1

TOP


ஏதிலார் (1)

ஏதிலார் இடர் பல் நூறு செய்யினும் செய்த எல்லாம் – சிந்தா:1 318/1

TOP


ஏதிலான் (2)

ஏதிலான் முகம் நோக்கும் இளிவினும் – சிந்தா:12 2498/2
ஏதிலான் தாரம் நம்பி எளிது என இறந்த பாவத்து – சிந்தா:13 2769/2

TOP


ஏதின்மைபட (1)

ஏதின்மைபட கரந்திட்ட வாள் கண் நோக்கு – சிந்தா:6 1485/3

TOP


ஏது (3)

வேந்தற்கு அமுதாய் விளையாடுதற்கு ஏது வாமே – சிந்தா:0 8/4
ஏது இலா புள் உண்ண கொடேம் என்று வாய் மடித்து – சிந்தா:10 2241/2
மணம் புடை மாலை மார்பன் ஒரு சொலே ஏது ஆக – சிந்தா:13 2887/3

TOP


ஏந்த (19)

செப்பொடு சிலதியர் ஏந்த தீவிய – சிந்தா:1 197/2
ஆகம் ஈன்ற அம் முலை இன் பால் அமிர்து ஏந்த
போகம் ஈன்ற புண்ணியன் எய்த கணையே போல் – சிந்தா:1 362/2,3
நடை அறி மகளிர் ஏந்த நல் அமிர்து உண்ணும்-போழ்தின் – சிந்தா:1 399/2
ஆழி வாய் விரலில் காமன் அம்பொடு சிலை கை ஏந்த
தாழி வாய் குவளை வாள் கண் தையலார் பரவ சார்ந்தார் – சிந்தா:3 833/3,4
அறவியாற்கு ஆறும் மூன்றும் அமைந்த நால் அமிர்தம் ஏந்த
பறவை தாது உண்ட வண்ணம் பட்டினி பரிவு தீர்ந்தான் – சிந்தா:4 1125/3,4
அறிந்து பாவையை கொடுப்ப தோன்றி அம் சுடர் ஏந்த
நிறைந்த பூம் குருந்து உகு தேன் நீர் பெய்து ஆர்த்தன சுரும்பே – சிந்தா:7 1563/3,4
பொன்னை கண்டு அனைய சாயலவர் புரிந்து அடிசில் ஏந்த
துன்னி நோய் உற்ற மஞ்ஞை தோற்றம் போல் இருந்த நங்கை – சிந்தா:7 1743/2,3
எழில் பொலி மாதர்க்கு ஏந்த இனிதினின் நுகர்ந்து காம – சிந்தா:8 1986/3
இங்கு சுவை இன் அமுதம் ஏந்த மிகு சான்றோன் – சிந்தா:9 2025/3
உமிழ் கரகம் ஏந்த உரவோன் அமர்ந்து பூசி – சிந்தா:9 2026/2
மணி இயல் வள்ளத்து ஏந்த மது மகிழ்ந்து அனந்தர் கூர – சிந்தா:9 2083/1
கடி பூ மாலையவர் ஏந்த கமழ் தாமரை கண் கழீஇயினான் – சிந்தா:11 2356/4
இளம் கதிர் கலத்தின் ஏந்த அயினி கண்டு அமர்ந்து இருந்தான் – சிந்தா:12 2469/3
மின்னும் மணி குடத்தின் வேந்தர் ஏந்த புனல் ஆடி – சிந்தா:12 2501/3
முல்லை முகை சொரிந்தால் போன்று இனிய பால் அடிசில் மகளிர் ஏந்த
நல்ல கருனையால் நாள்வாயும் பொன் கலத்து நயந்து உண்டார்கள் – சிந்தா:13 2623/1,2
வண்ண குவளை மலர் அளைஇ மணி கோல் வள்ளத்து அவன் ஏந்த
உண்ணற்கு இனிய மது மகிழ்ந்தார் ஒலியல் மாலை புறம் தாழ – சிந்தா:13 2700/2,3
ஐவருள் ஒருவன் அன்ன அடிசில் நூல் மடையன் ஏந்த
மை வரை மாலை மார்பன் வான் சுவை அமிர்தம் உண்டான் – சிந்தா:13 2735/3,4
காமுற்று நினைந்த எல்லாம் கற்பக மரங்கள் ஏந்த
தாம் உற்று கழிப்பர் தானம் இடையது செய்த நீரார் – சிந்தா:13 2841/2,3
விரி புகை விளக்கு விண்ணோர் ஏந்த மற்று உறையும் அன்றே – சிந்தா:13 3118/4

TOP


ஏந்தல் (9)

ஏந்தல் வேல் திருத்த யானை இரிந்தன எரி பொன் கண்ணி – சிந்தா:1 285/1
விட்டு அலர்ந்த போது போல ஏந்தல் ஏந்தி நீக்கினான் – சிந்தா:3 690/4
எண்ணின் மற்று யாவன்-ஆம்-கொல் என் இதில் படுத்த ஏந்தல்
ஒள் நிற உருவ செம் தீ உருவுகொண்ட அனைய வேலான் – சிந்தா:3 713/3,4
எல்லீரும் என்பாள் போல் ஏந்தல் மேல் வீழ்ந்தனளே – சிந்தா:3 737/4
ஏந்தல் நின் தோள் என இரண்டு குன்று போய் – சிந்தா:5 1181/2
எய்த அ சிலையின் எல்லை அணுகலும் ஏந்தல் நோக்கி – சிந்தா:7 1641/2
இலை விரவு பூம் பைம் தார் வேந்தன் ஏந்தல் குலம் கேட்பான் – சிந்தா:7 1885/1
இட்டு இடை நோவ நில்லாது எழுக என ஏந்தல் தோழன் – சிந்தா:9 2058/2
ஏந்தல் தன் கண்கள் வெய்ய இமைத்திட எறிதல் ஓம்பி – சிந்தா:10 2258/1

TOP


ஏந்தலாம் (1)

ஏந்தலாம் படித்து அன்றி ஈட்டுவார் – சிந்தா:12 2403/4

TOP


ஏந்தலுக்கு (1)

இலங்கு பொன் இறுவரை அனைய ஏந்தலுக்கு
அலங்கு இதழ் தாமரை கொட்டை அன்னதாய் – சிந்தா:6 1463/1,2

TOP


ஏந்தலே (2)

இன் நறும் கனியை துய்ப்பான் ஏந்தலே பிறர்கள் இல்லை – சிந்தா:5 1260/2
ஏந்தலே பெரிதும் ஒக்கும் இளமையும் வடிவும் இஃதே – சிந்தா:5 1410/2

TOP


ஏந்தலை (3)

ஏந்தலை தோழர் எல்லாம் இணை அடி தொழுது வீழ – சிந்தா:7 1864/1
ஏற்ற கை தொடி வீழ்ந்து என ஏந்தலை
தேற்றினான் திரு மா நலம் செவ்வனே – சிந்தா:8 1979/1,2
எரி குழாம் சுடரும் வை வேல் ஏந்தலை கண்டு கோயில் – சிந்தா:10 2131/1

TOP


ஏந்தவும் (1)

நூல் அடு நுசுப்பின் நல்லார் ஏந்தவும் நேர்ந்து நோக்கா – சிந்தா:1 354/2

TOP


ஏந்தி (103)

கான்று அமிர்து ஏந்தி நின்ற கற்பக சோலை யார்க்கும் – சிந்தா:1 140/3
எரி மொய்த்த வாளும் வில்லும் இலங்கு இலை வேலும் ஏந்தி
செரு மிக்க வேலினான் தன் திருநகர் வளைந்தது அன்றே – சிந்தா:1 263/3,4
நீடகம் இருந்த நிழல் நேமி வலன் ஏந்தி
கேடகம் அறுப்ப நடு அற்று அரவு சேர்ந்து ஆங்கு – சிந்தா:1 281/1,2
வேலை வலன் ஏந்தி விரி தாமம் அழகு அழிய – சிந்தா:1 283/2
இருள் கெட இகலி எங்கும் மணி விளக்கு எரிய ஏந்தி
அருள் உடை மனத்த ஆகி அணங்கு எலாம் வணங்கி நிற்ப – சிந்தா:1 304/1,2
எரி முக நித்திலம் ஏந்தி சேந்த போல் – சிந்தா:1 329/3
சிலையொடு பகழி ஏந்தி கூற்று என சிவந்து தோன்றும் – சிந்தா:1 392/3
இன் மது பலியும் பூவும் சாந்தமும் விளக்கும் ஏந்தி
மின் உகு செம்பொன் கொட்டில் விளங்கு தேர் புக்கது அன்றே – சிந்தா:2 471/3,4
அட்ட மங்கலமும் ஏந்தி ஆயிரத்து எண்மர் ஈண்டி – சிந்தா:2 472/2
சாறு எங்கும் அயர புக்கு நந்தகோன் தன் கை ஏந்தி
வீறு உயர் கலசம் நல் நீர் சொரிந்தனன் வீரன் ஏற்றான் – சிந்தா:2 489/2,3
காம்பு பொன் செய்த பிச்சம் கதிர் மணி குடையொடு ஏந்தி
தாம் பலர் கவரி வீச கிண்கிணி ததும்ப நாக – சிந்தா:3 561/1,2
தொட்டு எடுக்கலா உலம் ஓர் தோளின் ஏந்தி ஆடினான் – சிந்தா:3 690/2
விட்டு அலர்ந்த போது போல ஏந்தல் ஏந்தி நீக்கினான் – சிந்தா:3 690/4
நுதி முக வாளும் வில்லும் நுண் இலை வேலும் ஏந்தி
சதுமுகம் ஆக சேனை நமர் தலை பெய்க என்றான் – சிந்தா:3 766/3,4
ஊன் எறி ஆழி ஏந்தி ஒய்யென உலம்பி ஆர்த்தார் – சிந்தா:3 800/4
அடைந்து வீசு ஆல வட்டம் அரிவையர் ஏந்தி ஆற்ற – சிந்தா:3 839/3
வையகம் மூன்றும் விற்கும் மா மணி ஆரம் ஏந்தி
செய் கழல் மன்னற்கு உய்த்து தன் குறை செப்பலோடும் – சிந்தா:4 907/1,2
வண்ண ஒண் சுண்ணம் பட்டும் மாலையும் சாந்தும் ஏந்தி
எண் அரும் திறத்து மைந்தர் எதிரெதிர் எறிய ஓடி – சிந்தா:4 969/1,2
பொன் அரி மாலை தாழ போது அணி கூந்தல் ஏந்தி
பன்னரு மாலையாற்கு பட்டதை எவன்-கொல் என்னா – சிந்தா:4 1085/1,2
அடு சிலை அழல ஏந்தி ஆருயிர் பருகற்கு ஒத்த – சிந்தா:4 1086/2
பாலார் ஆவி பைம் துகில் ஏந்தி பட நாகம் – சிந்தா:4 1094/1
குங்கும கொடியோடு ஏந்தி கோலம் வீற்றிருந்த கொம்மை – சிந்தா:4 1096/3
நெட்டிலை சூலம் வெய்ய முளைத்தண்டு நெருங்க ஏந்தி
எட்டு எலா திசையும் ஈண்டி எழாயிரத்து இரட்டி மள்ளர் – சிந்தா:4 1136/2,3
விடு கணை சிலையொடு ஏந்தி வெருவர தோன்றலோடும் – சிந்தா:4 1137/3
வேலினை ஏந்தி நந்தன் வெருவர தோன்றலோடும் – சிந்தா:4 1144/2
மன்னுடன் ஏந்தி தெய்வ மாதரை சூழ்ந்த அன்றே – சிந்தா:4 1147/4
கடலை ஏந்தி நிலத்து இட்டு என மாரி கலந்ததே – சிந்தா:4 1157/4
அண்ணல் ஏந்தி அகம் புலி கொண்டு எழுந்து ஏகினான் – சிந்தா:4 1158/4
குழல் பொதிந்த தீம் சொல்லார் குழாத்தின் நீங்கி கொண்டு ஏந்தி
நிழல் பொதிந்த நீள் முடியான் நினைப்பில் போகி நிலத்து இழிந்தான் – சிந்தா:5 1224/3,4
கொடி முதிர் கிழங்கு தீம் தேன் கொழும் தடி நறவொடு ஏந்தி
பிடி முதிர் முலையினாள் தன் தழை துகில் பெண்ணினோடும் – சிந்தா:5 1231/1,2
வண் கொடி கொய்த பூவும் வார்ந்து மட்டு உயிர்ப்ப ஏந்தி
திண் புகழ் அறிவன் பாதம் திருந்து கைத்தலத்தின் ஏற்றி – சிந்தா:5 1241/2,3
செம் தழை அலங்கல் ஏந்தி சீறடி பரவ வந்தேன் – சிந்தா:6 1499/2
காழக சேற்றுள் தீம் பால் கதிர் மணி குடத்தின் ஏந்தி
வீழ்தர சொரிவதே போல் விளங்கு ஒளி திங்கள் புத்தேள் – சிந்தா:6 1541/1,2
ஆங்கண் மால் உலகு அளப்பான் ஆழி சங்கமொடு ஏந்தி
தேம் கொள் மார்பு-இடை திளைக்கும் செம்பொன் ஆரம் ஒத்து உளவே – சிந்தா:7 1559/3,4
நிறைந்த பொன் கலாபம் தோன்ற நெடும் துகில் விளிம்பு ஒன்று ஏந்தி
செறிந்தது ஓர் மலரை கிள்ளி தெறித்திடா சிறிய நோக்கா – சிந்தா:7 1568/2,3
ஏந்து பொன் விளக்கு ஏந்தி இடம் பெறா – சிந்தா:7 1604/3
அலர் ஏந்தி அஞ்சலி செய்து அஞ்சப்படுவான் – சிந்தா:7 1610/2
அலர் ஏந்தி அஞ்சலி செய்து அஞ்சப்படுமேல் – சிந்தா:7 1610/3
குளிர் கொள் சாந்து ஆற்றி பொன் ஆலவட்டம் கொண்டு ஏந்தி வீச – சிந்தா:7 1673/3
ஏந்தி இட்டு இளையாரொடு நீங்கினாள் – சிந்தா:7 1714/3
கெந்தம் நாறு அகிலும் முத்து கிளர் ஒளி விளக்கும் ஏந்தி
அந்தில் வில் பயிற்றும் தானம் வழிபட ஆங்கு சென்றாள் – சிந்தா:7 1719/2,3
காதல் நம் சுற்றம் எல்லாம் கை இலங்கு எஃகம் ஏந்தி
சாதலே புரிந்து தோன்றும் தன்மை அ நகரில் கண்டேன் – சிந்தா:7 1748/3,4
கேடகம் வாளொடு ஏந்தி கெடுக இ நகரம் என்னா – சிந்தா:7 1751/2
சீர் மலி பகழி ஏந்தி பதுமுகன் சிலை தொட்டானே – சிந்தா:7 1862/4
நிலா தலை திகழும் பைம் பூண் நிழல் மணி வடத்தோடு ஏந்தி
குலாய் தலை கிடந்து மின்னும் குவி முலை பாய வெய்தாய் – சிந்தா:8 1950/2,3
நச்சு நுனை அம்பு சிலை நடுங்க உடன் ஏந்தி
அச்சமுறுத்து அமுது புளித்த ஆங்கு தம தீம் சொல் – சிந்தா:9 2015/2,3
சூடு அமை மாலை சாந்தம் விளக்கொடு தூபம் ஏந்தி
சேடியர் தொழுது நிற்ப திருமகள் பரவும் அன்றே – சிந்தா:9 2055/3,4
வான் ஆர் கமழ் மதுவும் சாந்தும் ஏந்தி மது துளித்து வண்டும் சுரும்பும் மூசும் – சிந்தா:9 2065/1
கை சிலை கணையோடு ஏந்தி காமன் இ கடையை காப்பான் – சிந்தா:9 2090/4
கல் மழை பொன் குன்று ஏந்தி கண நிரை அன்று காத்து – சிந்தா:10 2188/1
விரல் தலை புட்டில் வீக்கி வெம் சிலை கணையோடு ஏந்தி
குரல் தலை வண்டு பொங்க குப்புற்று நேமி சேர்ந்தான் – சிந்தா:10 2202/3,4
தோளினால் எஃகம் ஏந்தி தும்பி மேல் இவர கையால் – சிந்தா:10 2248/1
மின் நிற எஃகம் ஏந்தி வீங்கு நீர் மகதையார் கோன் – சிந்தா:10 2257/3
கைத்தலத்து எஃகம் ஏந்தி காமுகன் கண்டு காய்ந்தான் – சிந்தா:10 2266/4
பெரு வலி அதனை நோனான் பிண்டிபாலத்தை ஏந்தி
அரு வரை நெற்றி பாய்ந்த ஆய் மயில் தோகை போல – சிந்தா:10 2269/1,2
கை தலத்து எஃகம் ஏந்தி காளை போய் வேறு நின்றான் – சிந்தா:10 2277/3
கனை கதிர் வாளை ஏந்தி கால் கழல் அணிந்து நம்மை – சிந்தா:10 2279/2
புண் தலை வேலை ஏந்தி போர்க்களம் குறுகி வாழ்த்தி – சிந்தா:10 2282/2
நனை கதிர் எஃகம் ஏந்தி நந்தன் வாழ்க என்ன நின்ற – சிந்தா:10 2288/2
திரு மணி செம்பொன் மார்பின் சீவகன் சிலை கை ஏந்தி
அரு மணி அரசர் ஆவி அழல் அம்பின் கொள்ளை சாற்றி – சிந்தா:10 2295/2,3
காய் பொன் கடிகை கதிர் கை விளக்கு ஏந்தி மள்ளர் – சிந்தா:11 2350/2
மன்னர் முடி இறைஞ்சி மா மணி அம் கழல் ஏந்தி அடி ஈடு ஏத்த – சிந்தா:11 2369/3
ஏமம் ஆயின ஏந்தி நிற்றலால் – சிந்தா:12 2404/2
மெய் அணி கலன் மாலை மின் இரும் துகில் ஏந்தி
கை அணி குழல் மாலை கதிரி முலையவர் சூழ்ந்தார் – சிந்தா:12 2434/3,4
ஏந்தி மாண்ட முலை கண்களின் எழுதி – சிந்தா:12 2479/2
ஏந்தி நாங்கள் உடனே இடு பூசலை – சிந்தா:12 2482/1
மங்கலங்கள் எட்டும் இவை மணியின் புனைந்து ஏந்தி
அம் கயல் கண் அரிவையர்கள் தென்கிழக்கில் நின்றார் – சிந்தா:12 2487/3,4
உள் உருக நோக்கி உயர் உழுத்து அகலும் ஏந்தி
கள் உருவ மாலையவர் கைதொழுது நின்றார் – சிந்தா:12 2488/3,4
வாக்கினில் செய்த பொன் வாள் மங்கல விதியின் ஏந்தி
ஆக்கிய மூர்த்தத்து அண்ணல் வல கவுள் உறுத்தி ஆர்ந்த – சிந்தா:12 2495/1,2
முன்னரே வளர்கின்றால் போல் முகிழ் முலை முத்தம் ஏந்தி
பொன் எறி மணியின் பொங்கி குழல் புறம் புடைப்ப ஓடி – சிந்தா:12 2530/2,3
கள் உயிர் உண்ணும் மாலை கதுப்பு ஒரு கையின் ஏந்தி
நள்ளிருள் விளக்கு இட்டு அன்ன நங்கைமார் மல்கினாரே – சிந்தா:12 2532/3,4
சிறை அழி செம்பொன் உந்தி தேன் பொழிந்து ஒழுக ஏந்தி
பறை இசை வண்டு பாட பாகமே மறைய நின்றார் – சிந்தா:12 2537/2,3
நீர் ஏந்தி நெய்ம் மிதந்து நிணம் வாய் பில்கி அழல் விம்மி – சிந்தா:13 2599/1
போர் ஏந்தி பூ அணிந்து புலவு நாறும் புகழ் வேலோன் – சிந்தா:13 2599/2
பார் ஏந்தி செல்லும் நாள் பட்டதாம் நாம் பகர்வதே – சிந்தா:13 2599/4
விண்-பால் சுடர் விலக்கி மேகம் போழ்ந்து விசும்பு ஏந்தி
மண்-பால் திலகம் ஆய் வான் பூத்து ஆங்கு மணி மல்கி – சிந்தா:13 2600/1,2
வெம்பி பசி நலிய வெம் வினையின் வேறாய் ஓர் அகல் கை ஏந்தி
கொம்பின் கொள ஒசிந்து பிச்சை என கூறி நிற்பாள் கண்டு – சிந்தா:13 2624/2,3
கை திரண்ட வேல் ஏந்தி காமன் போல் காரிகையார் மருள சென்றார் – சிந்தா:13 2626/2
பொன் இயல் படலிகை ஏந்தி பொன் மயிர் – சிந்தா:13 2638/2
சில மலர் தானும் ஏந்தி சென்று சீர் பெருக வாழ்த்தி – சிந்தா:13 2641/3
இணை மலர் மாலை சுண்ணம் எரி மணி சிவிறி ஏந்தி
புணை புறம் தழுவி தூ நீர் போர் தொழில் தொடங்கினாரே – சிந்தா:13 2655/3,4
அரக்கு நீர் சிவிறி ஏந்தி ஆயிரம் தாரை செல்ல – சிந்தா:13 2657/1
கூந்தலை ஒரு கை ஏந்தி குங்கும தாரை பாய – சிந்தா:13 2660/1
பூம் துகில் ஒரு கை ஏந்தி புகும் இடம் காண்டல் செல்லார் – சிந்தா:13 2660/2
காய்ந்து பொன் சிவிறி ஏந்தி கார் மழை பொழிவது ஒத்தான் – சிந்தா:13 2660/4
விரவி தென்றல் விடு தூதா வேனிலாற்கு விருந்து ஏந்தி
வரவு நோக்கி வயா மரங்கள் இலை ஊழ்த்து இணர் ஈன்று அலர்ந்தனவே – சிந்தா:13 2690/3,4
தொடை மலர் வெறுக்கை ஏந்தி துன்னினன் வேனில் வேந்தன் – சிந்தா:13 2708/3
கடுத்த வாள் கனல ஏந்தி கன்னியர் காவல் ஓம்ப – சிந்தா:13 2709/3
படு மதம் கவரும் வண்டு பைம் தளிர் கவரி ஏந்தி
பிடி மகிழ்ந்து ஓப்ப நின்ற பெரும் களிற்று அரசு நோக்கி – சிந்தா:13 2715/2,3
கை நிறை எஃகம் ஏந்தி கன மணி குழை வில் வீச – சிந்தா:13 2730/1
கைப்பொடி சாந்தம் ஏந்தி கரக நீர் வீதியில் பூசி – சிந்தா:13 2736/1
பாளத்தை கொடிற்றின் ஏந்தி பகுத்து வாய் புகுத்தல் ஆற்றார் – சிந்தா:13 2768/2
பாரகம் கழுநர் போல பரூஉ தடி பலரும் ஏந்தி
வீர நோய் வெகுளி தோற்றி விழுப்பு அற அதுக்கி இட்டு – சிந்தா:13 2771/1,2
பூச்சுறு சாந்தம் ஏந்தி புகழ்ந்து அடி பணிந்த போதும் – சிந்தா:13 2825/2
மாலை பந்தும் மாலையும் ஏந்தி மது வார் பூம் – சிந்தா:13 2928/1
பேசி பாவாய் பிச்சை என கை அகல் ஏந்தி
கூசிக்கூசி நிற்பர் கொடுத்து உண்டு அறியாதார் – சிந்தா:13 2929/3,4
கோதையும் துகிலும் ஏந்தி குங்குமம் எழுதி கொய் பூம் – சிந்தா:13 2948/1
பூ கவின் ஆர்ந்த பைம் தார் புனை மது தேனொடு ஏந்தி
தாக்கி எம் முலைகள் தம்மை நெருக்கினாய் தரணி மன்னின் – சிந்தா:13 2951/2,3
மல் ஆர் அகன் மார்ப மட்டு ஏந்தி வாய் மடுத்திட்டு – சிந்தா:13 2963/2
ஊட்டுறு கறி கொள் தேமாங்கனி சுவை தயிரொடு ஏந்தி
வேட்டவர் பெறாது வீதி வெறு நிலம் கிடந்த அன்றே – சிந்தா:13 2972/3,4
கறை முகில் சொரிய காய் பொன் கற்பக மாலை ஏந்தி
சிறகு உற பரப்பி அன்னம் பறப்பன போல ஈண்டி – சிந்தா:13 3084/2,3
துந்துபி கறங்க ஆர்த்து துகில் கொடி நுடங்க ஏந்தி
அந்தரம் விளங்க எங்கும் அணிகம் ஊர்ந்து அமரர் ஈண்டி – சிந்தா:13 3115/1,2
மல்லல் குன்று ஏந்தி அன்ன மா தவம் முற்றினாரே – சிந்தா:13 3119/4

TOP


ஏந்திய (24)

இறு நுசுப்பின் அம் நலார் ஏந்து வள்ளத்து ஏந்திய
நறவம் கொப்புளித்தலின் நாகு புன்னை பூத்தன – சிந்தா:1 74/1,2
கோழ் அரை மணி மடல் கூந்தல் நெற்றி ஏந்திய
மாழை அம் திரள் கனி மா மணி மரகதம் – சிந்தா:1 147/1,2
ஆடக செம்பொன் கிண்ணத்து ஏந்திய அலங்கல் தெண்ணீர் – சிந்தா:3 510/1
எனைத்து உள கிழங்கு காய் குருகொடு ஏந்திய
சனத்தினால் தகைத்து இடம் பெறாது தான் ஓர் பால் – சிந்தா:3 825/3,4
இவர் தரு மெல் இலை காவும் ஏந்திய
உவரியாய் சொரிந்து இடம் பெறாது தான் ஓர் பால் – சிந்தா:3 826/3,4
கோக்கணம் கொதித்து ஏந்திய வேல் என – சிந்தா:4 871/1
பூணொடு ஏந்திய வெம் முலை பொன் அனாள் – சிந்தா:4 1002/1
கல் குன்று ஏந்திய தோள் இணை கண் உறீஇ – சிந்தா:4 1031/3
ஏந்திய ஏற்ப தாங்கி எரி மணி கொட்டை நெற்றி – சிந்தா:5 1300/1
இழை-இடை குளித்து ஏந்திய வெம் முலை – சிந்தா:5 1335/3
ஏந்திய மணி வரை இரக்கம் நீர்த்தரங்கு – சிந்தா:6 1492/2
ஏறு அனாற்கு இருளை நீங்க கைவிளக்கு ஏந்திய ஆங்கு – சிந்தா:6 1542/1
தூமத்தின் ஆர்ந்த துகில் ஏந்திய அல்குல் தாதை – சிந்தா:8 1966/3
ஏத்தரும் மல்லிகை மாலை ஏந்திய
பூ தலை கரும் குழல் புரியினால் புறம் – சிந்தா:9 2007/1,2
பொரு மத யானை புணர் மருப்பு ஏய்ப்ப பொன் சுமந்து ஏந்திய முலையார் – சிந்தா:10 2111/1
அலங்கல் ஏந்திய குங்கும அரு வரை மார்பன் – சிந்தா:12 2378/1
கூந்தல் ஏந்திய கமுகம் காய் குலை – சிந்தா:12 2403/1
இறைவன் சேவடி கழுவி ஏந்திய
மறு இல் மங்கலம் காட்டினார் மண – சிந்தா:12 2428/2,3
குழை முகம் இட-வயின் கோட்டி ஏந்திய
அழல் நிற தேறல் உள் மதி கண்டு ஐயென – சிந்தா:13 2677/1,2
சாந்தம் ஏந்திய தமால மாலையும் – சிந்தா:13 2681/2
அள்ளி ஏந்திய அரத்த அல்குலார் – சிந்தா:13 2685/3
சாரணர் போய பின் சாந்தம் ஏந்திய
வார் அணி வன முலை வஞ்சி கொம்பு அனார் – சிந்தா:13 2894/1,2
இலம் பெரிது என இரந்தவர்கட்கு ஏந்திய
கலம் சொரி காவலன் கடக கை இணை – சிந்தா:13 2995/1,2
ஏந்திய மணி முடி இறைவன் என்பவே – சிந்தா:13 2997/4

TOP


ஏந்திர (1)

ஏற்றவர் தம்மை சீறா ஏந்திர நூழில் செய்யா – சிந்தா:10 2283/2

TOP


ஏந்தின (1)

வீங்கி வெம்மை கொண்டு ஏந்தின வெம் முலை – சிந்தா:5 1305/2

TOP


ஏந்தினர் (2)

அம் கதிர் பொன் கலத்து ஆர் அமிர்து ஏந்தினர்
செம் கயல் கண்ணியர் சீரின் அயின்றான் – சிந்தா:6 1477/3,4
கலந்த ஆயிரத்து எண்மர் கவரி ஏந்தினர் – சிந்தா:12 2410/4

TOP


ஏந்தினளே (1)

பெய் பூம் கழலாற்கு பெண் அரசி ஏந்தினளே – சிந்தா:3 736/4

TOP


ஏந்தினார் (3)

ஏத்தரும் சிலை கை வாள் இலங்கு வேல் ஏந்தினார் – சிந்தா:7 1845/4
ஏந்தினார் அணி ஏந்து நீர்மையார் – சிந்தா:12 2421/4
அணி மயிர் கவரிகள் அமரர் ஏந்தினார்
துணி மணி முக்குடை சொரிந்த தீம் கதிர் – சிந்தா:13 3011/2,3

TOP


ஏந்தினாரே (4)

இந்திர நீல செப்பும் இளையவர் ஏந்தினாரே – சிந்தா:3 838/4
இன் நறும் புகையும் பூவும் கலத்தொடும் ஏந்தினாரே – சிந்தா:5 1299/4
நாம வேல் நெடும் கண் பாவை நயப்பன ஏந்தினாரே – சிந்தா:12 2475/4
தங்கு தாம மார்பினாற்கும் தையலாட்கும் கொண்டு ஏந்தினாரே – சிந்தா:12 2592/4

TOP


ஏந்தினானே (1)

பூரணசேனன் வண் கை பொரு சிலை ஏந்தினானே – சிந்தா:10 2280/4

TOP


ஏந்து (68)

ஏந்து ஒத்து அலர்ந்த முலையின் அமிர்து அன்ன சாயல் – சிந்தா:0 8/3
இறு நுசுப்பின் அம் நலார் ஏந்து வள்ளத்து ஏந்திய – சிந்தா:1 74/1
பட்டவர் தப்பலின் பரவை ஏந்து அல்குல் – சிந்தா:1 98/1
சங்கு விம்மு நித்திலம் சாந்தொடு ஏந்து பூண் முலை – சிந்தா:1 145/1
கொங்கு விம்மு கோதை தாழ் கூந்தல் ஏந்து சாயலார் – சிந்தா:1 145/2
எரி நிற பொன் இதழ் ஏந்து தாமரை – சிந்தா:1 183/2
பைம் தொடி பாசிழை பரவை ஏந்து அல்குல் – சிந்தா:1 186/3
பூரித்து ஏந்து இளைய கொங்கை புணர்க யான் போவல் என்றான் – சிந்தா:1 214/4
கலை ஆர் துகில் ஏந்து அல்குலும் கதிர் சூழ் – சிந்தா:1 216/1
எரி மா மணி மார்பனும் ஏந்து_இழையும் – சிந்தா:1 217/3
இற்று அதனால் பயன் என் என ஏந்து_இழை – சிந்தா:1 226/1
ஏந்து முலையார் இனைந்து இரங்க கொடும் கோல் இருள் பரப்பவே ஏ பாவம் – சிந்தா:1 290/2
ஈர் அலங்கல் ஏந்து வேல் ஆர் அலங்கல் மார்பினான் – சிந்தா:3 576/1
இகல் ஏந்து இள முலை மேல் சாந்து எழுதி முத்து அணிந்து பூவும் சூட்ட – சிந்தா:3 679/3
முகில் ஏந்து மின் மருங்குல் மொய் குழல் தாய் இது கண்டும் உளளே பாவம் – சிந்தா:3 679/4
ஏந்து வித்து நாம் மிசைய வந்து தந்து நீக்கினான் – சிந்தா:3 692/3
இருந்தாள் இளம் மயில் போல் ஏந்து இலை வேல் கண்ணாள் – சிந்தா:3 730/4
இலையார் எரி மணி பூண் ஏந்து முலையும் – சிந்தா:3 732/1
இங்கு வார் முரலும் கலை ஏந்து அல்குல் – சிந்தா:3 763/3
ஏந்து கஞ்சிகை வையம் இள வெயில் – சிந்தா:4 858/2
தூமம் சூடிய தூ துகில் ஏந்து அல்குல் – சிந்தா:4 875/1
இட்டிடையார் இரு மங்கையர் ஏந்து பொன் – சிந்தா:4 880/1
இன்று நீர் விளையாட்டினுள் ஏந்து_இழை – சிந்தா:4 903/1
எண்ணி ஆயிரம் ஏந்து பொன் தாமரை – சிந்தா:4 910/3
மிடைந்த மா மணி மேகலை ஏந்து அல்குல் – சிந்தா:4 950/1
படை மலர் நெடும் கணாள் பரவை ஏந்து அல்குல் – சிந்தா:4 1005/1
தோடு ஏந்து பூம்_கோதை வேண்டேம் கூந்தல் தொடேல் எம் இல் – சிந்தா:5 1229/1
பீடு ஏந்து அரிவையர் இல் பெயர்க என்று ஊடும் மடவார் போல் – சிந்தா:5 1229/2
கோடு ஏந்து குஞ்சரங்கள் தெருட்ட கூடா பிடி நிற்கும் – சிந்தா:5 1229/3
காடு ஏந்து பூம் சாரல் கடந்தான் காலின் கழலானே – சிந்தா:5 1229/4
எண்ணி ஏந்து_இழை தன்னை உடம்பு எலாம் – சிந்தா:5 1294/3
புகை அவாவிய பூம் துகில் ஏந்து அல்குல் – சிந்தா:5 1307/1
ஏந்து பூம் பொழில் எய்தி அங்கு ஆடுதல் – சிந்தா:5 1318/2
கொண்டு ஏந்து பூம் பிண்டி கோமான் நின்னை தொழுதேனே – சிந்தா:6 1419/4
எறி சுறாவு இளையவர் ஏந்து பூம் கொடி – சிந்தா:6 1446/1
பண் உலாம் கிளவி-தன் பரவை ஏந்து அல்குல் – சிந்தா:6 1481/1
ஏந்து பொன் விளக்கு ஏந்தி இடம் பெறா – சிந்தா:7 1604/3
மலர் ஏந்து சேவடிய மால் என்ப மாலால் – சிந்தா:7 1610/1
ஈண்ட வளர்ந்தேம் ஏந்து தவிசின் உச்சி மிசை எய்தி – சிந்தா:7 1794/3
ஏந்து பூம் காவு சூழ்ந்த இரும் புனல் ஆறும் நீந்தி – சிந்தா:7 1820/3
ஏந்து எழில் நவியமும் ஏந்து தோளினார் – சிந்தா:7 1848/4
ஏந்து எழில் நவியமும் ஏந்து தோளினார் – சிந்தா:7 1848/4
ஏந்து பொன் இஞ்சி மூதூர் இராசமாபுரம் அது என்றான் – சிந்தா:7 1855/4
ஏந்து பூண் மார்பன் ஏவ இன்னணம் இயற்றினானே – சிந்தா:8 1896/4
ஏந்து பூ கோதைகள் திருத்தி ஏர்பட – சிந்தா:8 1992/1
பூவினுள் தாழ் குழல் பொன் செய் ஏந்து அல்குல் – சிந்தா:8 1993/1
இழை-கண் வெம் முலை இட்டு இடை ஏந்து அல்குல் – சிந்தா:9 2004/1
ஏந்து மலர் சேக்கை அகில் வளர்த்த இடு புகையும் – சிந்தா:9 2032/1
ஐது ஏந்து அகல் அல்குல் ஆவித்து அழல் உயிரா – சிந்தா:9 2050/1
அவிழ்து ஏந்து பூங்கோதை ஆகத்து அலர்ந்த – சிந்தா:9 2051/1
முகிழ்ந்து ஏந்து இள முலை மேல் பொன் பசலை பூப்ப – சிந்தா:9 2051/2
கொல் சின வெம் தொழில் கோடு ஏந்து இள முலை – சிந்தா:10 2113/2
பாடல் மகளிரும் பல் கலை ஏந்து அல்குல் – சிந்தா:10 2118/1
இலங்கு ஒளி மணி தொத்து ஈன்ற ஏந்து பொன் கொடியோடு ஒப்பாள் – சிந்தா:10 2132/4
ஏந்து எழில் ஆகம் சாந்தின் இடு கொடி எழுதி காதில் – சிந்தா:10 2181/1
ஏந்து மாடங்கள் தாம் இழின் என்பன – சிந்தா:12 2395/3
ஏந்தினார் அணி ஏந்து நீர்மையார் – சிந்தா:12 2421/4
ஈடு இல் சந்தனம் ஏந்து தாமரை – சிந்தா:12 2423/1
இலங்கி மின் உமிழ்ந்து உலாம் மேனி ஏந்து பொன் – சிந்தா:12 2449/3
சாந்தம் ஏந்து முலையாள் கலம்-தாமே – சிந்தா:12 2482/4
கார் ஏந்து இடி முரசம் ஆர்ப்ப காய் பொன் கலன் சிந்தி – சிந்தா:13 2599/3
இலங்கு குங்கும மார்பன் ஏந்து சீர் – சிந்தா:13 2743/1
அழல் ஏந்து வெம் கடும் சொல் உரும் ஏறு உண்டு ஆங்கு அலர் சிந்தி – சிந்தா:13 2945/1
நிழல் ஏந்து பூம் கொடிகள் நிலம் சேர்ந்து ஆங்கு நிலம் சேர்ந்து – சிந்தா:13 2945/2
கழல் ஏந்து சேவடி கீழ் கண்ணீர் வெள்ளம் கலம் நிரப்ப – சிந்தா:13 2945/3
ஏந்து துகில் புகையும் மாலைக்கு இடும் புகையும் – சிந்தா:13 2977/2
வானோர் ஏந்து மலர் மாரி வண்ண சாந்தம் பூஞ்சுண்ணம் – சிந்தா:13 3090/1
இ நீரர் ஆய் உயர்வர் ஏந்து பூம் தாமரையாள் காப்பாளாமே – சிந்தா:13 3143/4

TOP


ஏந்து_இழை (3)

இற்று அதனால் பயன் என் என ஏந்து_இழை
உற்றது இன்னே இடையூறு எனக்கு என்றலும் – சிந்தா:1 226/1,2
இன்று நீர் விளையாட்டினுள் ஏந்து_இழை
தொன்று சுண்ணத்தில் தோன்றிய வேறுபாடு – சிந்தா:4 903/1,2
எண்ணி ஏந்து_இழை தன்னை உடம்பு எலாம் – சிந்தா:5 1294/3

TOP


ஏந்து_இழையும் (1)

எரி மா மணி மார்பனும் ஏந்து_இழையும்
அரு மா மணி நாகரின் ஆயினரே – சிந்தா:1 217/3,4

TOP


ஏந்தும் (2)

சீர் அரவ சிலம்பு ஏந்தும் மென் சீறடி – சிந்தா:4 914/1
அம் பொன் வள்ளத்துள் அமிர்தம் ஏந்தும் எம் – சிந்தா:4 992/1

TOP


ஏந்துவ (1)

மாகம் ஏந்துவ போல் மணி தோரணம் – சிந்தா:12 2398/2

TOP


ஏந்துவார் (1)

அரு நறும் புகையும் ஏந்துவார் ஊர்-தோறு அமரர்-தம் உலகம் ஒத்ததுவே – சிந்தா:10 2111/4

TOP


ஏம் (1)

ஏம் உற்றீர் இன்னும் கேண்ம்-மின் இரதியை புணர்தும் என்று – சிந்தா:3 754/3

TOP


ஏம (4)

இருந்தனன் ஏம முந்நீர் எறி சுறவு உயர்த்த தோன்றல் – சிந்தா:1 401/3
ஏம நல் நெறி எ நெறி அ நெறி – சிந்தா:6 1428/1
ஏம வெண்குடை இறைவ மற்று யாவதும் அரிதே – சிந்தா:13 2753/4
ஏம நீர் உலகம் ஓர் இம்மி பால் என – சிந்தா:13 3027/1

TOP


ஏமம் (6)

ஏமம் ஆயின ஏந்தி நிற்றலால் – சிந்தா:12 2404/2
இனியாள் இடர் நீக்கி ஏமம் சேர்த்தி உயக்கொண்ட – சிந்தா:13 2603/2
ஏமம் ஆகிய துப்புரவு எய்திய – சிந்தா:13 2855/1
ஏமம் உடையார்கள் இவர் அல்லர் இவை இல்லா – சிந்தா:13 2874/3
ஏமம் சால் இன்பம் வேண்டின் என்னொடும் வம்-மின் என்றான் – சிந்தா:13 2988/3
ஏமம் ஆகிய இன்பம் எய்தினார் – சிந்தா:13 3122/4

TOP


ஏமமாங்கதம் (1)

எரி உமிழ்ந்து இலங்கும் வேலோய் ஏமமாங்கதம் அது என்றான் – சிந்தா:7 1854/4

TOP


ஏமமாபுரத்து (1)

ஏமமாபுரத்து இட்டது ஓர் மா தெய்வம் – சிந்தா:7 1715/3

TOP


ஏமமாபுரம் (1)

உய்த்தும் ஊர் கொடுப்பவரே ஏமமாபுரம்
இ திசைக்கு ஐய நீ புதியை போன்ம் என – சிந்தா:7 1619/3,4

TOP


ஏமன் (1)

ஏமன் சிலை வாள் நுதல் ஏற நெருக்கா – சிந்தா:4 1071/3

TOP


ஏமாங்கத (1)

இடு மண் முழவின் இசை ஓவா ஏமாங்கத நாட்டு எய்திய பின் – சிந்தா:10 2172/2

TOP


ஏமாங்கதத்தார் (1)

ஏமாங்கதத்தார் இறைவா என் இன்னுயிரே – சிந்தா:7 1805/2

TOP


ஏமாங்கதம் (1)

ஏமாங்கதம் என்று இசையால் திசை போயது உண்டே – சிந்தா:1 31/4

TOP


ஏமாரா (1)

காய் களிற்றின் இடை மருப்பின் கவளம் போன்று ஏமாரா கதியுள் தோன்றி – சிந்தா:13 3017/1

TOP


ஏமாராது (1)

ஏமாராது என்று இனைவார் எண்ணார் துறந்தார் – சிந்தா:7 1699/2

TOP


ஏமுற்றாரே (1)

தரித்திலம் தவத்தை என்று தார் மன்னர் ஏமுற்றாரே – சிந்தா:12 2459/4

TOP


ஏமுற்று (2)

ஏமுற்று கரும பூமி இருநிதி கிழமை வேந்தே – சிந்தா:13 2841/4
எண் ஆய வான் நெடும் கண் மெய் கொள்ள ஏமுற்று
பண்ணால் பயின்றீர் இனி என் பயில்வீரே – சிந்தா:13 2956/3,4

TOP


ஏமுற (2)

ஏமுற அடி பரந்து இளம் பிறை வடம் சூடி – சிந்தா:1 171/3
இனையவை ஏமுற இமைப்பினின் இயற்றினான் – சிந்தா:7 1839/4

TOP


ஏமுறு (1)

எல்லாம் கிளை பிரித்திட்டு ஏமுறு நோய் செய்பவே – சிந்தா:13 2788/4

TOP


ஏமுறுத்து (1)

ஏமுறுத்து அவள் நலம் நுகரின் எந்தையை – சிந்தா:9 2001/3

TOP


ஏமுறுவ (1)

ஏமுறுவ பாவையினொடு இயக்கி நிலை எழுதி – சிந்தா:3 596/3

TOP


ஏய்ந்த (2)

குவளை ஏய்ந்த கொடும் குழை கூந்தலுள் – சிந்தா:5 1331/1
சிந்தாமணி ஏய்ந்த சித்திரமாமண்டபத்து செல்வன் புக்கான் – சிந்தா:11 2370/4

TOP


ஏய்ப்ப (10)

கை விசை முறுக்கி வீசும் கொள்ளியும் கறங்கும் ஏய்ப்ப
செய் கழல் குருசில் திண் தேர் விசையொடு திசைகள் எல்லாம் – சிந்தா:2 448/1,2
இந்திர திருவில் ஏய்ப்ப குலவிய புருவத்தாட்கு – சிந்தா:3 539/3
அதிர் குரல் முரசம் நாண அமிர்து பெய் மாரி ஏய்ப்ப
கதிர் விரி பூணினாற்கு தந்தை தாய் தாரம் காதல் – சிந்தா:3 543/2,3
விண்ணகம் முழக்கின் ஏய்ப்ப வீதி-தொறும் எருக்கி எங்கும் – சிந்தா:3 609/3
இம்பர் என் சுண்ணம் ஏய்ப்ப உள-எனில் – சிந்தா:4 877/2
ஐயென அடங்கி வல்லான் ஆடிய மணி வட்டு ஏய்ப்ப
செய் கழல் குருசில் ஆங்கே கரந்து சேண் அகற்றினானே – சிந்தா:4 983/3,4
பொரு மத யானை புணர் மருப்பு ஏய்ப்ப பொன் சுமந்து ஏந்திய முலையார் – சிந்தா:10 2111/1
வார் பிணி முரசம் நாண வான் அதிர் முழக்கம் ஏய்ப்ப
தார் பிணி தாம மார்பன் தம்பியை முகத்துள் நோக்கி – சிந்தா:11 2372/1,2
உடுத்த சாந்தின் மிசை செக்கர் ஒளி கொள் முந்நாள் பிறை ஏய்ப்ப
துடிக்கும் கதிர் சேர் துணை முத்தம் திருவில் உமிழ்ந்து சுடர்ந்தனவே – சிந்தா:13 2695/3,4
கொங்கு விம்மு குளிர் பிண்டி குழவி ஞாயிற்று எழில் ஏய்ப்ப
சிங்கம் சுமந்த மணி அணை மேல் தேவர் ஏத்தி சிறப்பு அயர – சிந்தா:13 2812/1,2

TOP


ஏயிற்று (1)

ஏயிற்று இந்திரன் பொன் நகரின் புறம் – சிந்தா:13 3004/2

TOP


ஏயின (1)

ஏயின வகையினாலே ஆறிரண்டு எல்லை ஆண்டு – சிந்தா:6 1453/3

TOP


ஏர் (34)

ஏர் குழையாமல் எடுத்து உரைக்கின்றான் – சிந்தா:1 224/4
ஏர் தரு மயில் அம் சாயல் இறைவனுக்கு இரங்கி ஏங்கி – சிந்தா:1 302/3
ஏர் செல செல்ல ஏத்தி தொழுது தோள் தூக்க இப்பால் – சிந்தா:2 469/2
அரும்பு ஏர் வன முலையும் ஆடு அமை மென் தோளும் – சிந்தா:3 734/1
திருந்து ஏர் பிறை நுதலும் செம் பசலை மூழ்க – சிந்தா:3 734/2
ஏர் தங்கு சுண்ணம் இவற்றின் நலம் வேண்டின் வெம் போர் – சிந்தா:4 881/3
காம்பு ஏர் தோளி நடுங்கி கரை சேர்பவளை காண்-மின் – சிந்தா:4 924/4
இலவம் போது ஏர் செ வாய் இளையோர் பொருவார் காண்-மின் – சிந்தா:4 927/4
ஒன்று ஆய ஊக்க ஏர் பூட்டி யாக்கை செறு உழுது – சிந்தா:4 962/1
காம்பு ஏர் பணை தோளி மென் பறவை கண்படுப்பித்து – சிந்தா:4 1040/2
காமன் கணை ஏர் கண் சிவந்து புலந்தாள் – சிந்தா:4 1071/4
கொங்கு அலர் கோதை நங்கை அடிகளோ என்று கொம்பு ஏர்
செம் கயல் கண்ணி தோழி திருமகள் சென்று சேர்ந்தாள் – சிந்தா:5 1271/3,4
ஏர் கெழு மயில் அனாளை இடை-வயின் எதிர்ப்பட்டானே – சிந்தா:5 1356/4
இலவம் போது ஏர் எழில் தகைய சீறடிகள் அஞ்சி ஒல்கி – சிந்தா:7 1588/1
ஊன் உண் சிங்க குழவி எயிற்று ஏர் ஒளி எயிற்றினான் – சிந்தா:7 1653/1
ஏர் செய் சாந்தின் கழுநீர் விரை கமழும் பூக்கள் கோத்த – சிந்தா:7 1671/2
ஏர் உலாம் கோதை இன்பத்து இள நலம் பருகுகின்றான் – சிந்தா:7 1687/4
ஏர் மின்னு தாரான் அருள தொழுது ஏகினாரே – சிந்தா:7 1869/4
ஏர் இலவங்கமும் இன் கருப்பூரமும் – சிந்தா:8 1901/3
கள் நக்க கண்ணி கமழ் பூம் குழல் கரும்பு ஏர் தீம் சொலாள் கதிர் முலைகளின் – சிந்தா:9 2066/1
ஏர் மத கேழல் எய்வான் ஏறலும் பொறியின் ஏறுண்டு – சிந்தா:10 2183/3
இனிதினின் மலர்ந்த ஏர் ஆர் தாமரை காடு போன்றார் – சிந்தா:10 2199/4
ஏர் மணி புரவி ஏழ் ஆம் இலக்கம் ஏழ் தேவ கோடி – சிந்தா:10 2219/3
ஏர் பட கிடந்த பொன் ஞாண் இருள் கெட விழிப்ப வெய்ய – சிந்தா:10 2280/3
ஏர் மீது ஆடி சாந்து எழுதி இலங்கு முந்நீர் வலம்புரி போல் – சிந்தா:11 2359/2
ஏர் வளர் பட்டம் ஏற்ப அணிந்து இருள் சுமந்து திங்கள் – சிந்தா:12 2536/2
இளைமை அம் கழனி சாயல் ஏர் உழுது எரி பொன் வேலி – சிந்தா:12 2598/1
ஏர் அணி கொண்ட இ நீர் இறைவ கண்டு அருளுக என்றார் – சிந்தா:13 2654/4
ஏர் கொள் சாயல் உண்டாடும் மற்று என்பவே – சிந்தா:13 2668/4
ஏர் துளும்ப வெரீஇ இறைவன் தழீஇ – சிந்தா:13 2672/3
காம்பு ஏர் தோளார் களிறு ஈன்றார் கடைகள்-தோறும் கடி முரசம் – சிந்தா:13 2702/2
ஏர் அணி மணி முடி இறைஞ்சி ஏத்தினான் – சிந்தா:13 2892/3
ஏர் அணி மயில் அம் சாயல் இலக்கணை ஈன்ற சிங்கம் – சிந்தா:13 2913/2
பிணியார் பெரும் துருத்தி அன்ன பெரும் கவுள பிறை ஏர் கோட்ட – சிந்தா:13 2968/2

TOP


ஏர்பட (2)

ஏந்து பூ கோதைகள் திருத்தி ஏர்பட
சாந்து கொண்டு இள முலை எழுதி தையல் தன் – சிந்தா:8 1992/1,2
ஏர்பட செய்தார் எழுதிற்று என்னவே – சிந்தா:12 2422/4

TOP


ஏரி (1)

ஏரி ஆயின எங்கணும் என்பவே – சிந்தா:12 2579/4

TOP


ஏரும் (2)

இணை கடி சீயம் அன்னான் இளமையும் வனப்பும் ஏரும்
துணை அமை வடிவும் சொல்லி நின் பொறி ஒற்றிக்கொண்டான் – சிந்தா:7 1721/3,4
அன்னம் மெல் நடையும் நோக்கும் சாயலும் அணியும் ஏரும்
மின்னின் நுண் நுசுப்பும் வெய்ய முலைகளும் முகமும் தோன்ற – சிந்தா:9 2100/1,2

TOP


ஏல் (2)

வார் தரு தடம் கண் நீர் தன் வன முலை நனைப்ப ஏல் பெற்று – சிந்தா:1 302/1
தாழ்ந்து பல தட்பம் தாம் செய்ய ஏல் பெற்று – சிந்தா:7 1810/2

TOP


ஏலம் (3)

ஏலம் கமழ் குழல் ஏழையவர் அன்ன – சிந்தா:7 1613/3
ஏலம் நாறு இரும் குழல் புறத்த வாள் முகத்தவாம் – சிந்தா:8 1954/2
ஏலம் கமழ் கோதை இதற்கு என் செய்கு உரை என்றான் – சிந்தா:9 2029/4

TOP


ஏலாது (3)

ஏலாது ஏலாது எம் பெருமானுக்கு இஃது என்னா – சிந்தா:4 1094/3
ஏலாது ஏலாது எம் பெருமானுக்கு இஃது என்னா – சிந்தா:4 1094/3
இன்ன கொள்கையேற்கு ஏலாது என்ன இலங்கு எயிற்றினாள் – சிந்தா:7 1669/3

TOP


ஏலான் (1)

பிணையல் நீட்ட பெரும் தகை அஃது ஏலான் முகம் நோக்கலும் – சிந்தா:7 1668/2

TOP


ஏவ (2)

ஐ என மன்னன் ஏவ ஆள் வழக்கு அற்றது என்ப – சிந்தா:4 907/3
ஏந்து பூண் மார்பன் ஏவ இன்னணம் இயற்றினானே – சிந்தா:8 1896/4

TOP


ஏவல் (3)

ஏவல் எம் பெருமான் சொன்னவாறு என்றாள் – சிந்தா:4 891/3
ஏவல் வகை கண்டு அறிதும் என்று சிலர் சொன்னார் – சிந்தா:9 2016/4
ஏவல் செய்து இறைஞ்சி கேட்டும் அணிகம் மா பணிகள் செய்தும் – சிந்தா:13 2811/2

TOP


ஏவலால் (1)

ஏவலால் சேர்கலேன் என்று பைங்கிளி – சிந்தா:4 1013/3

TOP


ஏவலாற்கு (1)

ஏவலாற்கு எதிரெதிர் விருந்து செய்தவே – சிந்தா:8 1935/4

TOP


ஏவலான் (1)

ஏவலான் அரசன் ஒன்றோ இரு_பிறப்பாளன் அல்லார்க்கு – சிந்தா:7 1682/2

TOP


ஏவா (2)

ஏவா இவை பிறவும் பூசனை என்று ஈண்டிய நூல் கரைகண்டாரே – சிந்தா:6 1547/4
ஏவா இருந்த அடிகள் இவர் வாய் சொல் – சிந்தா:13 3036/1

TOP


ஏவி (1)

கட்டளை புரவி சூழ்ந்து கால் புடை காப்ப ஏவி
அட்டு உயிர் பருகும் கூற்றம் கோள் எழுந்த அனையது ஒத்தான் – சிந்தா:3 767/3,4

TOP


ஏவினாள் (1)

பதி-கண் தம் என பாவையும் ஏவினாள் – சிந்தா:7 1712/4

TOP


ஏவினுக்கு (1)

இலக்கண கிடக்கை கண்டே ஏவினுக்கு அரசன் என்றான் – சிந்தா:7 1645/4

TOP


ஏவினுள் (1)

ஏவினுள் தாழ் சிலை எறிந்த கோலினே – சிந்தா:8 1993/4

TOP


ஏவுண்டு (2)

இலங்கு எயிற்று ஏனம் ஏவுண்டு இரு நிலத்து இடித்து வீழ – சிந்தா:10 2205/1
ஒரு குடங்கை கண்ணால் உளம் கழிய ஏவுண்டு
அருகு அடைந்த சாந்து அழிய அம் முலை மேல் வீழ்ந்தார் – சிந்தா:13 3139/2,3

TOP


ஏவோ (1)

ஏவோ அமிர்தோ எனக்கு இன்று இது சொல்லாய் – சிந்தா:4 1069/4

TOP


ஏழ் (8)

ஏழ் உயர் போதகம் இனத்தொடு ஏற்றதே – சிந்தா:3 775/4
ஏழ் தரு பருதி-தன் மேல் இளம் பிறை கிடந்ததே போல் – சிந்தா:4 1155/2
எழும் ஏழ் அடி ஊக்கி நடந்து செலா – சிந்தா:5 1384/2
ஏர் மணி புரவி ஏழ் ஆம் இலக்கம் ஏழ் தேவ கோடி – சிந்தா:10 2219/3
ஏர் மணி புரவி ஏழ் ஆம் இலக்கம் ஏழ் தேவ கோடி – சிந்தா:10 2219/3
எழில் மணி புரவி ஏழ் ஆம் இலக்கம் ஏழ் தேவ கோடி – சிந்தா:10 2220/3
எழில் மணி புரவி ஏழ் ஆம் இலக்கம் ஏழ் தேவ கோடி – சிந்தா:10 2220/3
கணித்த நாள்கள் ஏழ் கழிந்த காலையே – சிந்தா:12 2518/4

TOP


ஏழு (1)

ஏழு ஆண்டின் மேலும் இரண்டு ஆண்டு இரண்டு எய்தி நின்றாள் – சிந்தா:8 1978/1

TOP


ஏழுடன் (1)

ஆடக செம்பொன் பாவை ஏழுடன் தருவல் ஐய – சிந்தா:2 479/3

TOP


ஏழும் (3)

இலக்கண பாவை ஏழும் கொடுத்தனன் போல இப்பால் – சிந்தா:2 490/2
மரா மரம் ஏழும் எய்த வாங்கு வில் தட கை வல் வில் – சிந்தா:7 1643/1
குறுகார் நரகம் ஓர் ஏழும் கீழ் முத்தேவர் குழாம் தீண்டார் – சிந்தா:13 2817/2

TOP


ஏழுறுப்பும் (1)

திருந்தி ஏழுறுப்பும் திண் நிலம் தோய்வ தீ உமிழ் தறுகணின் சிறந்த – சிந்தா:10 2154/4

TOP


ஏழை (4)

என்று கூறலும் ஏழை வேட்டுவீர் – சிந்தா:2 417/1
இலங்கு பூம் கொடி அன ஏழை நோக்கமும் – சிந்தா:6 1471/3
துடி நுண் இடை பெரும் தோள் துவர் வாய் ஏழை மலர் மார்பன் – சிந்தா:12 2503/3
ஏழை பெண் பிறப்பு இடிய சிந்தித்தார் – சிந்தா:13 3120/4

TOP


ஏழை-தன் (1)

முருகு விம்மிய மொய் குழல் ஏழை-தன்
உருகும் நோக்கம் உளம் கிழித்து உள் சுட – சிந்தா:5 1321/1,2

TOP


ஏழைமார் (1)

ஏ செயா சிலை நுதல் ஏழைமார் முலை – சிந்தா:13 2689/1

TOP


ஏழையர் (2)

வண்ண வார் குழல் ஏழையர் தம்முளே – சிந்தா:4 878/3
வண்ண ஆர் குழல் ஏழையர் வாள் நெடும் – சிந்தா:8 1949/3

TOP


ஏழையவர் (1)

ஏலம் கமழ் குழல் ஏழையவர் அன்ன – சிந்தா:7 1613/3

TOP


ஏழையேனோ (1)

எற்றே அறியாத ஓர் ஏழையேனோ யான் – சிந்தா:4 1070/4

TOP


ஏற்கும் (2)

முழுது ஒன்று திண் தேர் முகம் செய்தவன் தன்னொடு ஏற்கும்
பொழுது அன்று போதும் என புள்_மொழிந்தான் மொழிந்தான் – சிந்தா:2 445/3,4
குழவி வெண் திங்கள் கோட்டின் மேல் பாய குளிர் புனல் சடை விரித்து ஏற்கும்
அழல் அவிர் சூலத்து அண்ணலே போல அருவி நீர் மருப்பினின் எறிய – சிந்தா:10 2105/1,2

TOP


ஏற்ப (18)

எங்கும் நல் சுவர்கள்-தோறும் நாடகம் எழுதி ஏற்ப
பொங்கு மென் மலர் பெய் சேக்கை பொலிந்து விண் புகற்சி உண்டே – சிந்தா:1 108/3,4
எரி மாலை ஈமத்து இழுதார் குடம் ஏனை நூறும் ஏற்ப சொரிந்து அலறி எம் – சிந்தா:1 294/3
இருந்து பொன் ஓலை செம்பொன் ஊசியால் எழுதி ஏற்ப
திருந்து பொன் கண்ணியாற்கு செல்வியை சேர்த்தினாரே – சிந்தா:1 369/3,4
எண் திசையும் ஏற்ப படுத்து ஏற்றி அதன் மேலால் – சிந்தா:3 592/3
திரு நிற முகத்திற்கு ஏற்ப செம்பொன் ஓர் ஓலை சேர்த்தி – சிந்தா:3 696/3
இன் நுரை கலிங்கம் ஏற்ப மருங்குலுக்கு எழுதி வைத்தான் – சிந்தா:3 697/4
அலர்ந்த தண் கமலத்து அம் போது அணிதக்க முகத்திற்கு ஏற்ப
நலம் கெழு குவளை வாள் கண் நன்_நுதல் நலத்தை உண்டார் – சிந்தா:4 964/3,4
கணை புரை கண்ணி ஏற்ப உடுத்த பின் செம்பொன் செப்பில் – சிந்தா:4 1146/2
ஏந்திய ஏற்ப தாங்கி எரி மணி கொட்டை நெற்றி – சிந்தா:5 1300/1
உள் நிறை உடைய எய்வான் உருவ சாதகத்துக்கு ஏற்ப
பெண் நலம் கிடந்த பேதை பெண் நலம் கனிய நின்றாள் – சிந்தா:7 1571/3,4
இன் இயல் பாவை ஏற்ப தோழியோடு ஏறினாளே – சிந்தா:9 2054/4
கனை வண்டு ஆர்க்கும் அலங்கலும் கலனும் ஏற்ப தாங்கினான் – சிந்தா:11 2357/4
இழிந்தனர் திரு மயிர் ஏற்ப நீரதில் – சிந்தா:12 2412/3
எ நூல் திறமும் உணர்வாள் எழில் ஏற்று இமிலின் ஏற்ப முடித்தாள் – சிந்தா:12 2437/4
அணி தகு பவளம் ஏற்ப கடைந்து முத்து அழுத்தி அம் பொன் – சிந்தா:12 2478/1
ஏர் வளர் பட்டம் ஏற்ப அணிந்து இருள் சுமந்து திங்கள் – சிந்தா:12 2536/2
உடம்பு எலாம் கண்கள்-ஆயின் ஒருவர்க்கும் இன்றி ஏற்ப
அடங்க வாய் வைத்திட்டு ஆர பருகியிட்டு ஈ-மின் என்பார் – சிந்தா:12 2553/3,4
ஊன் விளையாடும் வை வேல் உறு வலி சிந்தித்து ஏற்ப
தான் விளையாடி மேல் நாள் இருந்தது ஓர் தகை நல் ஆலை – சிந்தா:12 2574/1,2

TOP


ஏற்பார்க்கு (2)

இறைவன் சிறுவன் பிறந்தான் என்று ஏற்பார்க்கு ஊர்-தோறு உய்த்து ஈ-மின் – சிந்தா:1 306/4
அணியும் பெய்யும் மாரியின் ஏற்பார்க்கு அவை நல்கி – சிந்தா:1 365/2

TOP


ஏற்பில (1)

ஏற்ற சுண்ணத்தை ஏற்பில என்ற சொல் – சிந்தா:4 899/2

TOP


ஏற்பு (1)

ஏற்பு உடை படலிகை எடுத்து கொண்டு போய் – சிந்தா:13 3035/2

TOP


ஏற்ற (10)

ஏற்ற சுண்ணத்தை ஏற்பில என்ற சொல் – சிந்தா:4 899/2
தடித்து இறை திரண்டு தம் அளவிற்கு ஏற்ற சூல் – சிந்தா:6 1464/1
இன்பம் செய் காம சாந்தின் கைபுனைந்து ஏற்ற மாலை – சிந்தா:7 1596/2
போகக்கு ஏற்ற புனை பவழ அல்குல் கழகம் ஆக – சிந்தா:7 1657/2
எரி இருந்து அயரும் நீர்மை இரும் கதிர் ஏற்ற தெவ்வர் – சிந்தா:8 1930/3
எங்கும் தனக்கு நிகர் இல்லவன் ஏற்ற மார்பம் – சிந்தா:8 1977/3
ஏற்ற கை தொடி வீழ்ந்து என ஏந்தலை – சிந்தா:8 1979/1
மாலைக்கு ஏற்ற வார் குழல் வேய் தோள் மடநல்லார் – சிந்தா:11 2329/4
ஏற்ற நீர் துளும்பு வாள் இறைவ ஈங்கு இனி – சிந்தா:13 2829/2
குஞ்சி மேல் ஏற்ற கோமான் கொப்புளித்திட்ட எம்மை – சிந்தா:13 2949/2

TOP


ஏற்றது (2)

ஏற்றது ஒன்று அன்று தந்தை செய்த இ கொடுமை என்பார் – சிந்தா:4 1109/3
குஞ்சி ஏற்றது குறி கொள் நீ எனா – சிந்தா:13 3125/2

TOP


ஏற்றதே (1)

ஏழ் உயர் போதகம் இனத்தொடு ஏற்றதே – சிந்தா:3 775/4

TOP


ஏற்றரு (1)

ஏற்றரு மணி வரை இறந்து போன பின் – சிந்தா:5 1212/1

TOP


ஏற்றலால் (1)

இஞ்சி மாநகர் இடும் பிச்சை ஏற்றலால்
அஞ்சினேன் துறப்பல் யான் ஆர்வம் இல்லையே – சிந்தா:13 2941/3,4

TOP


ஏற்றவர் (2)

ஏற்றவர் மார்பத்து அல்லால் இரும்பு மேல் விடாது நிற்பார் – சிந்தா:3 782/2
ஏற்றவர் தம்மை சீறா ஏந்திர நூழில் செய்யா – சிந்தா:10 2283/2

TOP


ஏற்றவே (1)

இணை மயிர் புரவியோடு இவுளி ஏற்றவே – சிந்தா:10 2228/4

TOP


ஏற்றன (2)

ஏற்றன சொல்லி நிற்பார் எங்கணும் ஆயினாரே – சிந்தா:3 702/4
இலங்கின வாள் குழாம் இவுளி ஏற்றன
விலங்கின தேர் தொகை வேழம் காய்ந்தன – சிந்தா:3 779/2,3

TOP


ஏற்றா (2)

வண்ண பொன் கடகம் ஏற்றா வார் கச்சில் தானை வீக்கா – சிந்தா:4 978/3
சிறு நுதல் புருவம் ஏற்றா சேர் துகில் தானை சோர – சிந்தா:7 1572/3

TOP


ஏற்றார் (1)

உணர்வொடு காட்சி பேறு என்று இடை உறு கோக்கள் ஏற்றார்
இணர் எரி முழக்கம் அன்ன சுக்கில தியானம் என்னும் – சிந்தா:13 3081/2,3

TOP


ஏற்றான் (5)

வீறு உயர் கலசம் நல் நீர் சொரிந்தனன் வீரன் ஏற்றான்
பாறு கொள் பருதி வை வேல் பதுமுக குமரற்கு என்றே – சிந்தா:2 489/3,4
மின் இயல் கலசம் நல் நீர் சொரிந்தனன் வீரன் ஏற்றான்
முன்னுபு விளங்கு வெள்ளி முளைத்து எழ முருகன் அன்னான் – சிந்தா:3 834/3,4
ஒலியல் ஏற்றான் இஃது ஊழ் வினையால் உள்ளம் சுடுமால் என்ன – சிந்தா:7 1670/2
எழுவார் யாழும் ஏத்து ஒலியும் இறைவன் கேளா துயில் ஏற்றான் – சிந்தா:11 2355/4
அரசருள் அரசன் ஆய் பொன் கலச நீர் அங்கை ஏற்றான் – சிந்தா:12 2467/4

TOP


ஏற்றி (19)

நுண் முத்தம் ஏற்றி ஆங்கு மெய் எல்லாம் வியர்த்து நொய்தின் – சிந்தா:1 258/1
மோதுபடு பண்டம் முனியாது பெரிது ஏற்றி
மாதுபடு நோக்கினவர் அவர் வாள் கண் வடு உற்ற – சிந்தா:3 499/1,2
உணர்ந்து தன் மதலை ஏற்றி ஒருப்படுத்து ஊர்க்கு மீள்வான் – சிந்தா:3 505/4
விரை செலல் வெம் பரி மேழகம் ஏற்றி
குரை கழல் மைந்தனை கொண்டு பறந்தான் – சிந்தா:3 521/3,4
எண் திசையும் ஏற்ப படுத்து ஏற்றி அதன் மேலால் – சிந்தா:3 592/3
வண்ண மா மலர் ஏற்றி வணங்கினாள் – சிந்தா:4 910/4
நறவு அயா உயிர்க்கும் மாலை நாற்றிய இடத்துள் ஏற்றி
அறவியாற்கு ஆறும் மூன்றும் அமைந்த நால் அமிர்தம் ஏந்த – சிந்தா:4 1125/2,3
வேற்று உலகு ஏற்றி நும் பின் விரை தர்வேன் உலகிற்கு எல்லாம் – சிந்தா:4 1143/2
திண் புகழ் அறிவன் பாதம் திருந்து கைத்தலத்தின் ஏற்றி
பண்பு கொள் குணம் கொள் கீதம் பாணியில் பாடுகின்றான் – சிந்தா:5 1241/3,4
வாச மலர் மறைந்த வழி வாமன் அடிக்கு ஏற்றி
தோசம் அற துதிகள் மனத்து ஓதி தொழுது இருந்தாள் – சிந்தா:7 1784/3,4
நிழல் அவாய் இறைஞ்சி நீங்கா நெடும் களிற்று எருத்தம் மேல் ஏற்றி
அழல் அவாய் கிடந்த வை வேல் அரசிளங்குமரர் சூழ – சிந்தா:7 1865/2,3
வென்று அதிர் முரசம் யானை வீங்கு எருத்து ஏற்றி பைம்பொன் – சிந்தா:11 2374/2
ஊன் முகம் புதைத்த வேல் கண்ணவர் களிற்று உச்சி ஏற்றி
வான் முகம் புதைத்த பல் மீன் மதி என மருண்டு நோக்க – சிந்தா:12 2415/2,3
வெள் அணி மத யானை விழு மணி குடம் ஏற்றி
தெள் அறல் மண்ணு நீர் ஆட்டினர் தே மலர் மேல் – சிந்தா:12 2431/2,3
மாடு ஆர்ந்து இழியும் அருவி மலர் பொற்ப ஏற்றி
கூடார் கடந்தான் வலம் கொண்டு இடம் சென்று புக்கான் – சிந்தா:12 2565/3,4
வயிர முள் நிரைத்து நீண்ட வார் சினை இலவம் ஏற்றி
செயிரில் தீ மடுப்பர் கீழால் செல் நுனை கழுவில் ஏற்றி – சிந்தா:13 2766/1,2
செயிரில் தீ மடுப்பர் கீழால் செல் நுனை கழுவில் ஏற்றி
மயிருக்கு ஒன்று ஆக வாங்கி அகைத்து அகைத்திடுவர் மன்னா – சிந்தா:13 2766/2,3
எந்திர ஊசல் ஏற்றி எரி உண மடுத்தும் செக்கில் – சிந்தா:13 2774/2
தொடி கையால் தொழுது வாழ்த்தி தூ மணி நிலத்துள் ஏற்றி
பொடி புனை துகிலின் நீக்கி புகழ்ந்து அடி கழீஇய பின்றை – சிந்தா:13 2827/1,2

TOP


ஏற்றிய (1)

ஏற்றிய மாலை தேன் இரிய பாய்ந்தவே – சிந்தா:1 47/4

TOP


ஏற்றியும் (1)

ஏற்றியும் இழித்தும் இடை ஒற்றியும் – சிந்தா:12 2497/1

TOP


ஏற்றின் (2)

விடை சூழ் ஏற்றின் வெல் புகழான் தன் மிகு தாதை – சிந்தா:4 1058/1
இடி உரும் ஏற்றின் சீறி இரு நிலம் சுடுதற்கு ஒத்த – சிந்தா:4 1087/3

TOP


ஏற்றினர் (1)

களம் கொள் வேழத்தின் ஏற்றினர் கடி முரசு அறைவான் – சிந்தா:12 2388/4

TOP


ஏற்றினாரே (1)

மன்னுவாய் திருவோடு என்று வாழ்த்தி நெய் ஏற்றினாரே – சிந்தா:12 2417/4

TOP


ஏற்றினுக்கு (1)

திணி இமில் ஏற்றினுக்கு ஒதுக்கம் செல்வ நின் – சிந்தா:13 3100/3

TOP


ஏற்று (12)

செறி மருப்பு ஏற்று இனம் சிலம்ப பண்ணுறீஇ – சிந்தா:1 44/2
எரி முயங்கு இலங்கு வாள் கை ஏற்று இளம் சிங்கம் அன்னான் – சிந்தா:1 272/4
தூய் மணி வாசம் நல் நீர் துளங்கு பொன் கலத்துள் ஏற்று
வேய் மணி தோளி நிற்ப விழுத்தவன் நியமம் முற்றி – சிந்தா:4 1126/2,3
தகை வெள் ஏற்று அணல் தாழ் மணி ஓசையும் – சிந்தா:5 1314/2
ஏற்று இயல் காண்டும் நாம் இவண் தருக என்னவே – சிந்தா:7 1837/2
எண் திசையும் ஏணி ஏற்று இலங்க நிற்றல் பத்தியின் – சிந்தா:8 1955/2
ஏற்று உரி முரசம் நாண எறி திரை முழக்கின் சொன்னான் – சிந்தா:10 2142/4
ஏற்று உரி போர்த்த வள் வார் இடி முரசு அறைந்த பின் நாள் – சிந்தா:10 2152/1
ஏற்று இளம் சுறாக்கள் எங்கும் கிடந்தவை போல ஒத்தார் – சிந்தா:10 2267/4
ஏற்று மீன் இரிய பாய்ந்த எறி சுறா ஏறு போன்றான் – சிந்தா:10 2283/4
மட்டு அவிழ் மாலை போல மகிழ்ந்து பூண் மார்பத்து ஏற்று
கட்டு அழல் எஃகம் செல்ல கால் நெறி ஆயினானே – சிந்தா:10 2291/3,4
எ நூல் திறமும் உணர்வாள் எழில் ஏற்று இமிலின் ஏற்ப முடித்தாள் – சிந்தா:12 2437/4

TOP


ஏற்று-மின் (1)

இனிதினின் இலங்கு பொன் தோடு ஏற்று-மின் குழைகள் பொங்க – சிந்தா:13 2807/3

TOP


ஏற்று-மினோ (1)

ஏறுவார் ஒலி ஏற்று-மினோ என – சிந்தா:4 859/1

TOP


ஏற்றுகின்றார் (1)

எழில் குழை திருவில் வீச மகளிர் நெய் ஏற்றுகின்றார் – சிந்தா:12 2416/4

TOP


ஏற்றுபு (1)

சினைய சண்பகம் வேங்கையோடு ஏற்றுபு
முனைவன் மேல் துதி முற்று எடுத்து ஓதினான் – சிந்தா:7 1608/3,4

TOP


ஏற்றும் (1)

நெஞ்சத்து அயில் ஏற்றும் நீள் வெம் கழு ஊர்ந்தும் – சிந்தா:13 2792/2

TOP


ஏற்றை (4)

செம் கண் குறுநரி ஓர் சிங்க ஏற்றை செகுத்து ஆங்கு அதன் இடத்தை சேர்ந்தால் ஒப்ப – சிந்தா:1 297/1
ஏற்றை அரிமான் இடி போல இயம்பினானே – சிந்தா:2 432/4
சிறுவன் ஓர் சிங்க ஏற்றை சீவகசாமி என்பான் – சிந்தா:3 665/4
ஊன் உடை கோட்டு நாகு ஆன் சுரி முக ஏற்றை ஊர்ந்து – சிந்தா:13 2901/1

TOP


ஏற (9)

வான் ஏற நீண்ட புகழான் சரிதம் தன்னை – சிந்தா:0 6/3
வாடு வள்ளை மேல் எலாம் வாளை ஏற பாய்வன – சிந்தா:1 66/2
ஆட்சியில் உலகம் ஏற திறந்தனன் அலர்ந்த தாரான் – சிந்தா:1 381/4
வரை அகம் ஏற வலி-மின் என்னா – சிந்தா:3 521/2
இள முலை மணி கண் சேப்ப எழுது வில் புருவம் ஏற
கிளை நரம்பு அனைய தீம் சொல் பவள வாய் திகழ தேன் சோர் – சிந்தா:3 841/1,2
அணி இரும் குஞ்சி ஏற கட்டியிட்டு அலங்கல் சூழ்ந்து – சிந்தா:4 977/2
ஏமன் சிலை வாள் நுதல் ஏற நெருக்கா – சிந்தா:4 1071/3
இடு கொடி அணிந்த மார்பர் இரு விசும்பு ஏற சீறி – சிந்தா:10 2145/3
அந்தரம் ஆறா யானை கொண்டு ஏற பறக்க எனில் பறந்திடும் திறலார் – சிந்தா:10 2156/2

TOP


ஏறம் (1)

ஏறம் கோள் முழங்க ஆயர் எடுத்து கொண்டு ஏகி மூதூர் – சிந்தா:2 489/1

TOP


ஏறல் (1)

பொறியின் மேல் ஏறல் தேற்றான் நாணினால் போதல் செய்யான் – சிந்தா:10 2201/1

TOP


ஏறலின் (4)

வரை-கண் ஏறலின் வால் அரி பொன் சிலம்பு – சிந்தா:7 1603/2
பெறலரும் குஞ்சரம் ஏறலின் பெரும் சனம் – சிந்தா:7 1833/3
மேலவர் அடக்குபு வேழம் ஏறலின்
மால் இரு விசும்பு-இடை மணந்த ஒண் கொடி – சிந்தா:10 2212/2,3
மின் நிலை வாளோடு மிலேச்சர் ஏறலின்
பொன் அரி புட்டிலும் தாரும் பொங்குபு – சிந்தா:10 2216/2,3

TOP


ஏறலும் (2)

ஏர் மத கேழல் எய்வான் ஏறலும் பொறியின் ஏறுண்டு – சிந்தா:10 2183/3
மங்கல மன்னவன் வாழ்த்த ஏறலும்
மங்கல அச்சுதம் தெளித்து வாய் மொழி – சிந்தா:12 2411/2,3

TOP


ஏறலோடும் (1)

மங்கைக்கு உரியான் கடை ஏறும் வந்து ஏறலோடும்
வங்கம் நிதியம் உடன் வீழும் மற்று அன்றி வீழா – சிந்தா:8 1977/1,2

TOP


ஏறவும் (1)

நிவந்த வெண்குடை வீழவும் வேந்தர் நீள் விசும்பு ஏறவும்
உவந்து பேய் கணம் ஆடவும் ஓரி கொள்ளை கொண்டு உண்ணவும் – சிந்தா:10 2310/1,2

TOP


ஏறா (1)

கரும் கொடி புருவம் ஏறா கயல் நெடும் கண்ணும் ஆடா – சிந்தா:3 658/1

TOP


ஏறி (24)

விலங்கல் சேர்ந்து விண் ஏறி விட்டு ஆர்த்தவே – சிந்தா:1 32/4
கோல் இழுக்கு உற்ற ஞான்றே கொடு முடி வரை ஒன்று ஏறி
கால் இழுக்கு உற்று வீழ்ந்தே கரும் தலை களையல் உற்றேன் – சிந்தா:2 476/1,2
நானம் மிக நாறு கமழ் குஞ்சியவன் ஏறி
ஊனம் எனும் இன்றி இனிது ஓடுக இது என்றான் – சிந்தா:3 500/3,4
இரைவதி வியாழ ஓரை இரும் சிலை முளைப்ப ஏறி
கரை கடல் அழுவம் நீந்தி காற்றினும் கடுகி ஐஞ்ஞாறு – சிந்தா:3 506/2,3
மதி-அது ஏறி வெம் சுடர் வெம்மை நீங்க மன்னிய – சிந்தா:3 705/3
தட்டு உடை பொலிந்த திண் தேர் தனஞ்செயன் போல ஏறி
கட்டளை புரவி சூழ்ந்து கால் புடை காப்ப ஏவி – சிந்தா:3 767/2,3
மேல் நிமிர்ந்து ஏறி ஆங்கு தேவன் வெற்பு ஏறினானே – சிந்தா:5 1168/4
ஏ நீர் இரு புருவம் ஏறி இடை முரிந்து நுடங்க புல்லி – சிந்தா:5 1354/2
பண் அமை தேரின் ஏறி அவனொடு யான் இருந்து போகி – சிந்தா:7 1757/1
தானுறப்பண்ணி திண் தேர் தம்பி கோல் கொள்ள ஏறி
கூன் நிற குழவி திங்கள் குளிர் கதிர் ஆர மார்பில் – சிந்தா:7 1860/2,3
அண்ணல் நன் மாடத்து அங்கண் அகில் புகை அமளி ஏறி
பண் அமை மகர வீணை நரம்பு உரீஇ பாவை பாட – சிந்தா:8 1984/2,3
திரு மணி சிவிகை ஏறி செம்பொன் நீள் மாடம் புக்காள் – சிந்தா:9 2069/3
அரிதினில் திகிரி ஏறி திரிந்து கண் கழன்று சோர்ந்து – சிந்தா:10 2189/3
கொண்டு அவன் கொழும் பொன் தாரும் ஆரமும் மிளிர ஏறி
கண்டு கோல் நிறைய வாங்கி காதுற மறிதலோடும் – சிந்தா:10 2192/2,3
மை துன நீண்ட மா மணி மாடம் மிசை ஏறி
மைத்து உன நீண்ட வாள் தடம் கண்ணார் மலர் தூவ – சிந்தா:11 2333/1,2
மைத்துன மன்னர் மால் களிறு ஏறி புடை சூழ – சிந்தா:11 2333/3
மேல் ஏறி மூழ்கி பிறழ்ந்து ஆழ்ந்த இறந்துபட்டாள் – சிந்தா:11 2344/4
புடை களிறு ஏறி திங்கள் பொழி கதிர் குப்பை அன்ன – சிந்தா:12 2524/2
வல மருப்பு ஈர்ந்து செய்த மணி கிளர் கட்டில் ஏறி
நிலமகள் கணவன் வேந்தர் குழாத்து இடை நிவந்து இருந்தான் – சிந்தா:12 2566/2,3
கடி நிரை சிவிகை ஏறி கதிர் மணி குடை பின் செல்ல – சிந்தா:13 2650/2
தானக மாடம் ஏறி தையலார் ததும்ப பாய்வார் – சிந்தா:13 2658/1
தேன் இமிர் குன்றம் ஏறி சிலம்பு எதிர் சென்று கூயும் – சிந்தா:13 2714/3
ஏறு எழில் நெறியின் ஏறி இரு விசும்பு ஆளும் நீரார் – சிந்தா:13 2879/4
அடி மலர் பரவ ஏறி ஆர் அமிர்து அரிதின் கொள்வான் – சிந்தா:13 3073/2

TOP


ஏறிய (2)

குருந்தம் ஏறிய கூர் அரும்பார் முல்லை – சிந்தா:5 1195/2
கட்டில் ஏறிய காமரு காளையும் – சிந்தா:8 1981/1

TOP


ஏறியும் (1)

ஏறியும் இழிந்தும் ஊழ்ஊழ் புருவங்கள் முரிய நொந்து – சிந்தா:12 2507/3

TOP


ஏறின (1)

வீரர் ஏறின விளங்கு ஒளி பக்கரை அமைந்த – சிந்தா:7 1772/2

TOP


ஏறினன் (2)

குரிசில் ஏறினன் கூர்ந்தது சிந்தையே – சிந்தா:5 1304/4
வெம்ப ஏறினன் வெல்க என வாழ்த்தினார் – சிந்தா:10 2167/4

TOP


ஏறினார் (4)

இடி உடை இன மழை நெற்றி ஏறினார் – சிந்தா:3 776/4
நால்கு பண்ணினர் நால்வரும் ஏறினார் – சிந்தா:7 1774/4
பால் நிலா பூணார் படை தொழில் கலிமா பண் உறுத்து ஏறினார் அவரே – சிந்தா:10 2158/4
சீரிய துறவொடு சிவிகை ஏறினார்
மாரியின் மடந்தைமார் கண்கள் வார்ந்தவே – சிந்தா:13 2628/3,4

TOP


ஏறினாளே (1)

இன் இயல் பாவை ஏற்ப தோழியோடு ஏறினாளே – சிந்தா:9 2054/4

TOP


ஏறினான் (5)

அளித்து அவை இரங்க சென்று அணையில் ஏறினான் – சிந்தா:3 655/4
மயில் அனார்க்கு படி வைத்தவன் மால் விசும்பு ஏறினான் – சிந்தா:4 1156/4
தீர்ந்தனன் சொல் அளைஇ தேர் கொண்டு ஏறினான் – சிந்தா:6 1465/4
தொழுது வேய் முதல் தூசம் கொண்டு ஏறினான் – சிந்தா:7 1602/4
அநந்தன் அன்ன கை யானை ஏறினான்
குனிந்த சாமரை குளிர் சங்கு ஆர்த்தவே – சிந்தா:12 2521/3,4

TOP


ஏறினானே (12)

ஏத்தரும் தவிசின் நம்பி தோழரொடு ஏறினானே – சிந்தா:1 398/4
அருக்கன் ஓர் குன்றம் சேர்ந்த ஆங்கு அண்ணல் தான் ஏறினானே – சிந்தா:3 700/4
கட்டு அழல் வலம் கொண்டு ஆய் பொன் கட்டில் தான் ஏறினானே – சிந்தா:3 835/4
மேல் நிமிர்ந்து ஏறி ஆங்கு தேவன் வெற்பு ஏறினானே – சிந்தா:5 1168/4
தீம் சுனை அருவி குன்றம் சீர் பெற ஏறினானே – சிந்தா:6 1497/4
எரி மல்கு செம்பொன் இலம் மாமனொடு ஏறினானே – சிந்தா:8 1974/4
பெருமகன் எண்ணம் கொள்வான் அமைச்சரோடு ஏறினானே – சிந்தா:10 2140/4
விரி மணி விளங்கு மான் தேர் விண் தொழ ஏறினானே – சிந்தா:10 2295/4
வளர் எரி வலம் கொண்டு ஆய் பொன் கட்டில் தான் ஏறினானே – சிந்தா:12 2468/4
பெரும் தகை பிணையல் மன்னர் முடி மிதித்து ஏறினானே – சிந்தா:12 2522/4
எண் திசை மருங்கும் ஏத்த இனிதினின் ஏறினானே – சிந்தா:13 2734/4
ஆம் பால் மயிர் வேய்ந்து அயிராவணம் ஏறினானே – சிந்தா:13 3046/4

TOP


ஏறு (35)

மீன் ஏறு உயர்த்த கொடி வேந்தனை வென்ற பொற்பில் – சிந்தா:0 6/1
தான் ஏறு அனையான் உளன் சீவகசாமி என்பான் – சிந்தா:0 6/2
தானை மன்னரில் தான் இமில் ஏறு அனான் – சிந்தா:1 161/2
விண் உரும் ஏறு போன்று வெடிபட முழங்கும் சொல்லான் – சிந்தா:1 265/4
கொடு மர எயினர் ஈண்டி கோட்டு இமில் ஏறு சூழ்ந்த – சிந்தா:2 428/1
கலங்குவார் மை பருகி நீண்டு மதர்த்த உண்கண் வாள் ஏறு பெற்று நைவார் மா நாகத்தின் – சிந்தா:3 682/2
கழித்த வேல் ஏறு பெற்ற கடத்து-இடை பிணையின் மாழ்கி – சிந்தா:3 715/1
ஓரும் உரும் ஏறு இது உண்டது ஒழிக ஒண் பொன் உகு கொடியே – சிந்தா:3 718/3
இள வள நாகு புல்லி இனத்து-இடை ஏறு நின்றால் – சிந்தா:3 751/1
மடங்கல் ஏறு அனையான் மகிழ்வு எய்தினான் – சிந்தா:4 950/4
வழங்க நீண்ட கை வணிகர்க்கு ஏறு அனான் – சிந்தா:4 987/2
சிங்க ஏறு எள்ளி சூழ்ந்த சிறு நரி குழாத்தின் சூழ்ந்தார் – சிந்தா:4 1083/3
நின்று எரிவதனை ஒத்து நீள் முழை சிங்க ஏறு
தன் துணை பெட்டையோடு தான் புறப்பட்டது ஒத்தான் – சிந்தா:4 1084/2,3
தாள் ஒழிய போர் ஏறு தனியே போந்தது என எண்ணி – சிந்தா:5 1226/2
செண்ண அம் சிலம்பு ஏறு துகள் அவித்து – சிந்தா:5 1333/3
முழையுள் மூரி முழங்கு அரி ஏறு அனான் – சிந்தா:5 1338/3
ஏறு அனான் வைகும் வைகலும் என்பவே – சிந்தா:5 1351/4
இனத்து-இடை ஏறு அனையான் எழில் நோக்கி – சிந்தா:6 1475/2
ஏறு அனாற்கு இருளை நீங்க கைவிளக்கு ஏந்திய ஆங்கு – சிந்தா:6 1542/1
மீட்டும் அங்கு இருந்தான் விடை ஏறு அனான் – சிந்தா:7 1634/4
இனத்து-இடை ஏறு போலும் எறுழ் வலி உரைத்த மாற்றம் – சிந்தா:7 1723/1
இனத்து-இடை ஏறு அனானுக்கு இன் அளி விருந்து செய்தாள் – சிந்தா:8 1916/4
முழை-கண் வாள் அரி ஏறு அன மொய்ம்பினான் – சிந்தா:9 2004/3
ஏறு உண்டவர் நிகர் ஆயினும் பிறர் மிச்சில் என்று எறியான் – சிந்தா:10 2261/2
ஏற்று மீன் இரிய பாய்ந்த எறி சுறா ஏறு போன்றான் – சிந்தா:10 2283/4
மால் ஏறு அனையானொடு மக்களுக்கு அஃதோ என்னா – சிந்தா:11 2344/1
வேல் ஏறு பெற்ற பிணையின் நனி மாழ்கி வீழ்ந்து – சிந்தா:11 2344/2
சேல் ஏறு சின்னீர் இடை செல்வன போன்று செம் கண் – சிந்தா:11 2344/3
வாய்ந்த கோலம் உடையான் பெரு மஞ்சிகர்க்கு ஏறு அனான் – சிந்தா:12 2492/4
ஆன் நிரை இனத்து அலங்கல் ஏறு அனான் – சிந்தா:12 2520/2
பொங்க இடு தவிசில் இருந்தான் போர் ஏறு அனையானே – சிந்தா:13 2608/4
இழைந்தவர் நலத்தை எய்தி இனம் திரி ஏறு போல – சிந்தா:13 2720/1
ஏறு எழில் நெறியின் ஏறி இரு விசும்பு ஆளும் நீரார் – சிந்தா:13 2879/4
அழல் ஏந்து வெம் கடும் சொல் உரும் ஏறு உண்டு ஆங்கு அலர் சிந்தி – சிந்தா:13 2945/1
தொழு வித்தி அறத்தை வைத்து துளங்கு இமில் ஏறு சேர்ந்த – சிந்தா:13 3114/2

TOP


ஏறுக (1)

இடை கழி நின்ற என்னை நோக்கி போந்து ஏறுக என்றான் – சிந்தா:1 399/3

TOP


ஏறுகள் (1)

சிங்க ஏறுகள் கிடந்த போல் சிறுவர் தேர் மிசை துஞ்சினார் – சிந்தா:10 2309/4

TOP


ஏறுண்டு (1)

ஏர் மத கேழல் எய்வான் ஏறலும் பொறியின் ஏறுண்டு
ஆர் மத களிற்று வேந்தர்க்கு அரு நகையாக வீழ்ந்தான் – சிந்தா:10 2183/3,4

TOP


ஏறுதல் (1)

ஈமம் ஏறுதல் ஒருதலை இகல் அமர் கடந்தோய் – சிந்தா:13 2760/4

TOP


ஏறுதற்கு (1)

தெருளின் பொருள் வான் உலகம் ஏறுதற்கு செம்பொன் – சிந்தா:13 2872/1

TOP


ஏறும் (2)

மங்கைக்கு உரியான் கடை ஏறும் வந்து ஏறலோடும் – சிந்தா:8 1977/1
கூடு ஆர் புலியும் முழை கோளரி ஏறும் அன்ன – சிந்தா:11 2328/1

TOP


ஏறுவார் (1)

ஏறுவார் ஒலி ஏற்று-மினோ என – சிந்தா:4 859/1

TOP


ஏறே (3)

கோமான் மகனே குரு குலத்தார் போர் ஏறே
ஏமாங்கதத்தார் இறைவா என் இன்னுயிரே – சிந்தா:7 1805/1,2
மடங்கல் அம் சீற்ற துப்பின் மான வேல் மன்னர் ஏறே – சிந்தா:13 2842/4
நாந்தக உழவர் ஏறே நன் பொருள் ஆவது என்றான் – சிந்தா:13 2910/4

TOP


ஏன்ற (1)

ஏன்ற நன் மாந்தர்க்கு எல்லாம் இரு நிதி முகந்து நல்கி – சிந்தா:1 262/2

TOP


ஏனம் (1)

இலங்கு எயிற்று ஏனம் ஏவுண்டு இரு நிலத்து இடித்து வீழ – சிந்தா:10 2205/1

TOP


ஏனை (4)

ஏனை மன்னர் தம் இன் உயிர் செற்ற வேல் – சிந்தா:1 161/1
எரி மாலை ஈமத்து இழுதார் குடம் ஏனை நூறும் ஏற்ப சொரிந்து அலறி எம் – சிந்தா:1 294/3
ஏனை எம் உடம்பு வாட்டல் எவன் பிழைத்தும்-கொல் என்றான் – சிந்தா:5 1234/4
ஏனை யாவரும் அமுது என பருகுவ புகல்வ – சிந்தா:13 2747/3

TOP


ஏனைய (1)

ஏனைய நறும் சுண்ணம் குங்குமம் இடும் களியா – சிந்தா:12 2432/3

TOP


ஏனையவரும் (1)

ஏனையவரும் எடுத்து உரைக்கின்றார் – சிந்தா:10 2120/4

TOP


ஏனோரும் (1)

ஏனோரும் ஏத்த அவன் எய்திய இன்ப வெள்ளம் – சிந்தா:0 29/3

TOP