உ – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

உக்க 3
உக்கதே 1
உக்கவே 1
உக்கவை 1
உக்கனவே 1
உக 19
உகவா 1
உகவே 1
உகள 2
உகளி 2
உகளும் 2
உகிர் 12
உகிரில் 1
உகிரின் 3
உகிரோடு 1
உகு 13
உகுக்கப்பட்டார் 1
உகுக்கிய 1
உகுக்கின்றதே 1
உகுக்குகின்ற 4
உகுக்கும் 1
உகுத்த 5
உகுத்தல் 1
உகுத்தவே 1
உகுத்திடு 1
உகுத்திடுகின்றது 1
உகுத்திடுவம் 1
உகுத்து 6
உகுப்ப 3
உகுப்ப-கொல்லோ 1
உகும் 1
உகுவது 1
உகுவதோ 1
உகை 1
உகைப்ப 1
உங்கட்கு 1
உங்கள் 1
உச்சி 36
உச்சியில் 1
உச்சியும் 2
உட்க 1
உட்கத்தக்கதே 1
உட்கி 2
உட்கினரா 1
உட்கினொடு 1
உட்கு 1
உட்கும் 2
உட்கொண்டு 1
உட்பட 2
உடங்கு 1
உடம்பட்டு 2
உடம்பது 1
உடம்பில் 2
உடம்பின் 2
உடம்பினர் 1
உடம்பினன் 1
உடம்பினாலும் 1
உடம்பினானும் 1
உடம்பினை 1
உடம்பினொடு 1
உடம்பு 35
உடம்பு-இடை 1
உடம்பும் 1
உடம்பொடு 1
உடல் 10
உடலம் 4
உடலாம் 1
உடலின் 2
உடலுள் 1
உடற்சி 2
உடற்றி 2
உடற்றிய 1
உடற்றிற்று 1
உடற்றினார் 1
உடற்றுதல் 1
உடற்றும் 3
உடன் 77
உடன்று 12
உடனே 7
உடு 1
உடு-மின் 1
உடுத்த 19
உடுத்தது 1
உடுத்தல் 1
உடுத்தாள் 2
உடுத்து 8
உடுப்பன 1
உடுப்பின் 1
உடுப்பு 1
உடும்பு 3
உடுவம் 1
உடை 164
உடைக்கல் 1
உடைக்கும் 2
உடைத்தாம் 1
உடைத்தாய் 1
உடைத்து 12
உடைதும் 1
உடைந்த 11
உடைந்தது 2
உடைந்ததே 4
உடைந்தன 1
உடைந்தனர் 1
உடைந்திட்டது 1
உடைந்து 12
உடைப்பவர் 1
உடைப்பென் 1
உடைமை 2
உடைமையால்-கொல் 1
உடைமையை 1
உடைய 57
உடையது 3
உடையர் 1
உடையல் 1
உடையவர்கட்கு 1
உடையவர்கள் 1
உடையவரும் 1
உடையவள் 1
உடையவனொடு 1
உடையவாய் 1
உடையள் 1
உடையன் 2
உடையன 3
உடையாய் 3
உடையார் 6
உடையார்கள் 1
உடையாரும் 1
உடையாரே 2
உடையாள் 1
உடையான் 6
உடையான்-அரோ 1
உடையினன் 1
உடையீர் 1
உடையும் 4
உடையேன் 2
உடையை 2
உடையோய் 2
உண் 20
உண்-மின் 2
உண்-மினோ 1
உண்கண் 10
உண்கண்ணி 1
உண்கண்ணினாய் 1
உண்கண்ணும் 1
உண்கணாள் 1
உண்கணே 1
உண்ட 17
உண்டது 4
உண்டதே 3
உண்டல் 2
உண்டவர் 3
உண்டவர்கள் 1
உண்டவன் 1
உண்டவே 1
உண்டா 1
உண்டாக 1
உண்டாடும் 1
உண்டாம் 1
உண்டாம்-கொல் 1
உண்டாம்-கொலோ 1
உண்டாய 1
உண்டாயிற்று 1
உண்டார் 3
உண்டார்கள் 2
உண்டாரின் 1
உண்டால் 1
உண்டான் 6
உண்டி 2
உண்டிடுகின்றவே 1
உண்டிடும் 1
உண்டியானும் 1
உண்டு 58
உண்டும் 3
உண்டே 17
உண்டேல் 3
உண்டோ 12
உண்ண 14
உண்ணல் 2
உண்ணலேன் 1
உண்ணவும் 2
உண்ணற்கு 1
உண்ணா 4
உண்ணீரே 1
உண்ணு 1
உண்ணும் 20
உண்ணும்-போழ்தின் 1
உண்ணுமே 1
உண்பதம் 1
உண்பது 2
உண்பதே 1
உண்பவே 1
உண்பார் 4
உண்பாரை 1
உண்பான் 2
உண்மை 3
உண்மையால் 2
உண 16
உணங்க 1
உணங்கும் 1
உணப்பட்ட 1
உணர் 9
உணர்க 1
உணர்கலனே 1
உணர்கலா 1
உணர்கலேனால் 1
உணர்த்த 3
உணர்த்தல் 1
உணர்த்தி 4
உணர்த்திய 1
உணர்த்தினன் 1
உணர்த்தினான் 1
உணர்த்தினானே 1
உணர்தல் 3
உணர்ந்த 3
உணர்ந்தவர் 1
உணர்ந்தவன் 1
உணர்ந்தனை-ஆயின் 1
உணர்ந்தார் 1
உணர்ந்தாள் 1
உணர்ந்தான் 2
உணர்ந்தானை 1
உணர்ந்தீர் 1
உணர்ந்து 12
உணர்ந்தோய் 1
உணர்வல் 1
உணர்வாள் 1
உணர்வில் 1
உணர்வின் 3
உணர்வினாரை 1
உணர்வினான் 1
உணர்வீர் 1
உணர்வு 18
உணர்வொடு 1
உணர 4
உணரலாமே 1
உணரலேன் 1
உணரா 1
உணராது 1
உணராமை 1
உணராரே 1
உணரின் 1
உணரும் 1
உணரும்-காலை 1
உணா 4
உணின் 1
உணும் 7
உத்தம 1
உத்தமர்க்கு 1
உத்தமன் 2
உத்தர 1
உத்தரம் 1
உத்தரா 1
உத்தரியம் 3
உத்திரட்டாதியானே 1
உதயத்தின் 1
உதயத்து 2
உதயம் 1
உதவ 1
உதவி 1
உதிதர 1
உதிதற்கு 1
உதிர்த்தவர் 1
உதிர்த்தாற்கு 1
உதிர்த்து 1
உதிர்ந்த 4
உதிர்ந்தது 2
உதிர்ந்தன 3
உதிர்வவே 1
உதிர 3
உதிரத்தால் 1
உதிரம் 5
உதிரம்-தன்னை 1
உதைப்ப 4
உதையத்தின் 1
உந்தி 10
உப்பு 7
உபகாரம் 1
உபாயம் 2
உம் 2
உம்பர் 4
உம்பரார்க்கு 1
உம்மை 6
உம்மையும் 1
உமியும் 1
உமிழ் 27
உமிழ்தல் 1
உமிழ்ந்த 5
உமிழ்ந்ததே 1
உமிழ்ந்தான் 1
உமிழ்ந்திட்ட 1
உமிழ்ந்து 22
உமிழ்வ 7
உமிழ்வதே 2
உமிழ்வவே 1
உமிழ்வன 1
உமிழ 8
உமிழப்பட்ட 1
உமிழாது 1
உமிழும் 16
உமைத்துழி 1
உய் 3
உய்க்கும் 2
உய்த்தது 1
உய்த்தவர் 1
உய்த்தனர் 1
உய்த்தனரோ 1
உய்த்தார் 1
உய்த்தார்க்கு 2
உய்த்தால் 1
உய்த்திட்டனர் 1
உய்த்திட 1
உய்த்திடும்-மின் 1
உய்த்து 16
உய்த்தும் 1
உய்தல் 4
உய்தி 1
உய்ந்தது 1
உய்ந்தவாறும் 1
உய்ந்தார் 1
உய்ந்தான் 1
உய்ந்து 5
உய்ப்ப 2
உய்ப்பன் 1
உய்ப்பன 2
உய்ப்பான் 1
உய்ப 1
உய்ய 6
உய்யல் 1
உய்யலள் 1
உய்யா 1
உய்யானம் 1
உய்யும் 3
உய்யுமாறு 1
உய்யுமேல் 1
உய்யேன் 1
உய்வது 1
உய்வர் 3
உய 4
உயக்கமோடு 1
உயக்கொண்ட 1
உயங்கவும் 1
உயங்குவாள் 1
உயப்போம் 1
உயர் 48
உயர்க 1
உயர்த்த 4
உயர்த்தார் 1
உயர்ந்த 5
உயர்ந்ததே 2
உயர்ந்தவாறும் 1
உயர்ந்தன 1
உயர்ந்தாற்கு 1
உயர்ந்து 3
உயர்ந்தோர் 1
உயர்வர் 1
உயர்வு 1
உயர 2
உயரா 1
உயரி 1
உயரிய 1
உயருமாறும் 1
உயலாவது 1
உயவு 1
உயிர் 112
உயிர்-தாம் 1
உயிர்க்கு 5
உயிர்க்கும் 12
உயிர்கள் 1
உயிர்த்த 2
உயிர்த்தது 1
உயிர்த்தல் 1
உயிர்த்தன 2
உயிர்த்தார் 1
உயிர்த்தாள் 2
உயிர்த்தான் 1
உயிர்த்து 9
உயிர்ப்ப 2
உயிர்ப்பது 1
உயிர்ப்பதும் 1
உயிர்ப்பன 1
உயிர்ப்பின் 2
உயிர்ப்பு 1
உயிர்பெற்றது 1
உயிர்போயிருந்தான் 1
உயிரா 3
உயிராய் 1
உயிராவே 1
உயிரில் 1
உயிரின் 1
உயிரும் 3
உயிரே 2
உயிரை 18
உயிரொடும் 1
உயிரோடு 1
உரப்ப 1
உரம் 1
உரல் 2
உரவு 1
உரவோய் 1
உரவோன் 7
உரற்று 1
உரறி 7
உரன் 2
உரா 1
உராய் 11
உரி 5
உரிஞ்ச 1
உரிஞ்சி 6
உரிஞ்சும் 3
உரித்த 1
உரித்தால் 1
உரிப்பன 2
உரிப்பால 1
உரிமை 4
உரிமை-தன்னால் 1
உரிமை-தன்னொடும் 1
உரிமையும் 1
உரிமையுள் 2
உரிமையோடு 1
உரிய 3
உரியது 1
உரியர் 1
உரியவன் 1
உரியள் 3
உரியாள் 1
உரியான் 1
உரியீர் 1
உரிவை 1
உரீஇ 4
உரீஇனானே 1
உரு 10
உருக்கார் 1
உருக்கி 4
உருக்கிய 1
உருக்கு 2
உருக்கும் 1
உருக்குமே 1
உருக்குற்ற 1
உருக்குற்றாள் 1
உருக்குறும் 1
உருக 4
உருகல் 3
உருகா 3
உருகி 32
உருகின 1
உருகு 9
உருகுகின்ற 1
உருகுபு 1
உருகும் 10
உருகெழு 1
உருட்டி 2
உருட்டுபு 1
உருட்டும் 1
உருண்டு 2
உருத்திரதத்தன் 1
உருத்து 6
உருப்பசியை 1
உருப்பு 2
உரும் 12
உருமின் 4
உருமு 6
உருமேற்றொடு 1
உருமொடு 1
உருவ 55
உருவம் 25
உருவி 2
உருவில் 1
உருவிற்கு 2
உருவிற்றாய் 1
உருவின் 3
உருவினான் 1
உருவினானும் 1
உருவினோடு 1
உருவு 12
உருவுகொண்ட 1
உருவும் 1
உருவொடு 2
உருள் 6
உருள 1
உருளி 1
உருளும் 2
உரை 44
உரை-மதி 1
உரை-மின் 9
உரைக்க 3
உரைக்கல் 2
உரைக்கலாவது 1
உரைக்கிற்றி 1
உரைக்கின்றார் 1
உரைக்கின்றாள் 1
உரைக்கின்றான் 2
உரைக்கின்றானே 2
உரைக்கு 1
உரைக்கும் 12
உரைக்குமால் 1
உரைக்குற்றேன் 1
உரைக்கேன் 1
உரைக 1
உரைத்த 11
உரைத்தகு 1
உரைத்தது 5
உரைத்தல் 4
உரைத்தலும் 3
உரைத்தவர் 1
உரைத்தனன் 2
உரைத்தனையால் 1
உரைத்தார் 1
உரைத்தார்க்கு 1
உரைத்தாள் 2
உரைத்தான் 3
உரைத்தி 1
உரைத்தி-ஆயின் 1
உரைத்திட்டது 1
உரைத்திடு 1
உரைத்திலம் 1
உரைத்திலை 1
உரைத்து 10
உரைத்தும் 6
உரைத்தேம் 1
உரைத்தேன் 1
உரைதான் 1
உரைப்ப 18
உரைப்பதற்கு 1
உரைப்பது 3
உரைப்பதுவும் 1
உரைப்பரிது 1
உரைப்பரும் 1
உரைப்பன 1
உரைப்பாம் 3
உரைப்பாரை 1
உரைப்பாள் 1
உரைப்பான் 1
உரைப்பின் 3
உரைப்பினும் 1
உரைப்பென் 1
உரைமோ 2
உரையல் 1
உரையலர் 1
உரையலை 1
உரையன்-மின் 2
உரையா 2
உரையாடலளாய் 1
உரையாடினாள் 1
உரையாடினான் 1
உரையாதோ 1
உரையாய் 3
உரையாயால் 1
உரையாயே 2
உரையார் 1
உரையால் 1
உரையாள் 1
உரையில் 1
உரையின் 2
உரையினது 1
உரையினும் 1
உரையீர் 6
உரையீர்களே 1
உரையும் 1
உரைவல்லை 1
உரோணி 1
உரோணியோடு 1
உரோம 2
உரோமம் 1
உலக்கின்ற 1
உலக்கை 2
உலக்கையால் 1
உலக 7
உலகத்தீர் 1
உலகத்து 5
உலகத்தை 1
உலகம் 52
உலகம்-தன்னுள் 1
உலகில் 10
உலகிற்கு 3
உலகின் 8
உலகினவர் 1
உலகினில் 3
உலகினுள் 1
உலகினை 1
உலகினொடும் 1
உலகு 39
உலகுக்கு 1
உலகும் 2
உலந்த 1
உலந்ததேல் 1
உலந்தரு 1
உலந்தால் 1
உலந்தான் 1
உலந்து 2
உலப்ப 1
உலப்பரும் 1
உலப்பித்திட்டார் 1
உலப்பு 2
உலம் 7
உலம்பி 4
உலம்பினான் 2
உலம்பு 1
உலம்புபு 1
உலம்புமே 1
உலமரு 1
உலர்த்தி 1
உலர்த்துவார் 1
உலவ 1
உலவி 2
உலவு 2
உலவும் 2
உலவும்-போழ்தும் 1
உலறி 1
உலா 5
உலாம் 37
உலாய் 24
உலாவலின் 1
உலாவி 1
உலை 4
உலைந்து 1
உலையா 2
உலையும் 1
உலைவித்தனை 1
உலைவினோடு 1
உலைவு 1
உலோகபாலற்கு 1
உலோகபாலன் 2
உலோகமாபாலன் 1
உலோபன் 1
உவக்குமா 1
உவகை 5
உவகை-தன்னால் 1
உவகையனாய் 1
உவகையில் 2
உவண் 1
உவண 1
உவந்த 1
உவந்தான் 1
உவந்து 21
உவப்ப 6
உவப்பது 1
உவப்பதே 2
உவப்பன் 1
உவப்பு 3
உவர் 1
உவர்க்கும் 1
உவர்த்ததுவோ 1
உவர்த்து 1
உவர்ப்பினின் 1
உவர்ப்பினோடு 1
உவர்ப்பு 1
உவரி 1
உவரியாய் 1
உவவும் 1
உவவுறும் 1
உவள் 1
உவறு 1
உவனிப்பாரும் 1
உவா 5
உவாத்தி 1
உவை 1
உழ 4
உழக்க 4
உழக்கப்பட்ட 1
உழக்கலின் 3
உழக்கி 6
உழக்கில் 1
உழக்குபு 1
உழக்கும் 1
உழந்தவர் 1
உழந்தவரும் 1
உழந்தனள் 1
உழந்தாலும் 1
உழந்து 7
உழப்ப 4
உழப்பட்ட 1
உழப்பட்டு 1
உழப்பட்டும் 2
உழப்பவால் 1
உழப்பவே 1
உழப்பு 2
உழல் 2
உழல்வன 1
உழல்வார்களும் 1
உழல்வேங்கள் 1
உழல 2
உழலும் 1
உழலை 3
உழவ 1
உழவர் 3
உழவர்-தம் 1
உழவன் 5
உழவன்-தன் 1
உழவிர்காள் 1
உழிதரு 1
உழு 1
உழுத்து 1
உழுத 2
உழுது 14
உழுந்து 1
உழுந்தும் 1
உழுநர் 1
உழும் 1
உழுவை 6
உழை 11
உழை_கலங்கள் 1
உழையவர் 1
உழையின் 1
உள் 58
உள்குமேல் 1
உள்பட 1
உள்புக்கான்-அரோ 1
உள்ள 3
உள்ளகம் 2
உள்ளத்தால் 1
உள்ளத்தாள் 1
உள்ளத்தின் 1
உள்ளத்து 2
உள்ளத்தை 2
உள்ளம் 33
உள்ளமும் 1
உள்ளவர் 2
உள்ளவர்க்கு 1
உள்ளவள் 1
உள்ளவளை 1
உள்ளவாம் 1
உள்ளவாறு 1
உள்ளன 2
உள்ளாய் 1
உள்ளார் 5
உள்ளால் 1
உள்ளாள் 1
உள்ளான் 4
உள்ளி 3
உள்ளிட்டு 1
உள்ளிய 1
உள்ளினார் 1
உள்ளு 3
உள்ளுபு 1
உள்ளும் 2
உள்ளுழி 1
உள்ளுற 2
உள்ளுறுத்த 1
உள்ளுறுத்து 1
உள்ளே 4
உள்ளேன் 1
உள 23
உள-எனில் 1
உளது 4
உளதே 3
உளம் 8
உளர் 3
உளர்-கொல் 1
உளர்கின்ற 1
உளர்ந்த 2
உளர்ந்தார் 1
உளர்ந்து 1
உளர 1
உளரும் 1
உளரே 1
உளரேல் 1
உளரோ 2
உளவால் 1
உளவே 4
உளவோ 1
உளள் 2
உளளே 1
உளன் 3
உளனே 1
உளனோ 1
உளாய் 1
உளார் 4
உளார்க்கு 1
உளார்க்கும் 1
உளால் 1
உளாள் 1
உளாள்-அரோ 1
உளான் 2
உளானே 1
உளி 2
உளிரோ 1
உளீர் 2
உளு 1
உளே 4
உளை 12
உளைத்தனர் 1
உளைந்து 2
உளைய 1
உளைவது 1
உற்பல 1
உற்ற 39
உற்ற-போதே 1
உற்ற-போழ்தே 1
உற்றது 21
உற்றது-கொல் 1
உற்றதும் 1
உற்றதுவே 1
உற்றதே 2
உற்றதை 2
உற்றவர் 2
உற்றவர்க்கு 3
உற்றவற்கு 1
உற்றவன் 2
உற்றவாறும் 1
உற்றவே 2
உற்றன 1
உற்றனள் 2
உற்றனளே 1
உற்றாய் 1
உற்றார் 6
உற்றார்க்கு 2
உற்றார்களின் 1
உற்றால் 6
உற்றாள் 3
உற்றாளுக்கு 1
உற்றான் 9
உற்றானே 1
உற்றீர் 4
உற்று 35
உற்றுழி 1
உற்றென 1
உற்றே 2
உற்றேன் 11
உற 29
உறக்கு 1
உறக்கு-இடை 2
உறங்குகின்றன 1
உறங்கும் 4
உறங்கும்-ஆயினும் 1
உறங்குவது 1
உறவி 1
உறவினால் 1
உறவே 1
உறழ் 10
உறழ்ச்சியுள் 1
உறழ 1
உறா 1
உறாத 1
உறாதது 1
உறாதவன் 1
உறாதாய் 1
உறார் 1
உறி 1
உறின் 1
உறீஇ 11
உறு 46
உறுக்க 1
உறுக்கும் 1
உறுக 1
உறுகடன் 1
உறுகின்றது 1
உறுங்கள் 1
உறுத்த 2
உறுத்தலும் 1
உறுத்தன 1
உறுத்தாங்கு 1
உறுத்தாரே 1
உறுத்தி 7
உறுத்தினரே 1
உறுத்தினான் 1
உறுத்தினானே 1
உறுத்து 2
உறுத்தும் 1
உறுதல் 1
உறுதி 12
உறுப்ப 1
உறுப்பின் 2
உறுப்பினால் 1
உறுப்பினாலே 1
உறுப்பினில் 1
உறுப்பினை 1
உறுப்பு 6
உறும் 4
உறுவதுவே 1
உறுவர் 2
உறுவலி 1
உறுவார் 1
உறுவினை 1
உறூஉம் 2
உறை 40
உறைக 3
உறைகின்ற 3
உறைகின்றாள் 1
உறைகுவம் 1
உறைதல் 2
உறைதலின் 1
உறைந்த 3
உறைந்தவாறும் 1
உறைந்தாய் 1
உறைந்து 1
உறைநர் 1
உறைப்ப 2
உறைய 3
உறையின் 1
உறையும் 21
உறையுள் 1
உறையேனேல் 1
உறையை 1
உறைவது 4
உறைவல் 1
உறைவாய் 1
உறைவார் 1
உறைவான் 1
உறைவீர் 1
உறைவீர்க்கு 1
உன் 18
உன்னினார் 1
உன்னை 3
உன்னொடு 1
உன 2
உனக்காக 1
உனது 2

நூலில் அடி வரும் முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


உக்க (3)

எண் இல் பொன் சுடு நெருப்பு உக்க முற்றம் ஒத்தவே – சிந்தா:1 72/4
உக்க தேனினோடு ஊறி வார் சுனை – சிந்தா:2 414/2
கட நாகம் மதம் கலந்து உக்க நிலத்து – சிந்தா:5 1189/1

TOP


உக்கதே (1)

காசு நூல் பரிந்து சிந்தி கம்பலத்து உக்கதே போல் – சிந்தா:13 2712/1

TOP


உக்கவே (1)

அழுவ போன்று அணி நித்திலம் உக்கவே – சிந்தா:13 2670/4

TOP


உக்கவை (1)

ஓட உதிர்ந்த அணிகலம் உக்கவை
நீடு இருள் போழும் நிலைமத்து ஒருபால் – சிந்தா:10 2118/3,4

TOP


உக்கனவே (1)

செய் பூண் சிலை நாண் எறிந்தான் சேரார் நாள் உக்கனவே – சிந்தா:10 2198/4

TOP


உக (19)

சண்பகத்து அணி மலர் குடைந்து தாது உக
வண் சிறை குயிலொடு மயில்கள் மாறு கூஉய் – சிந்தா:1 79/2,3
முலை குவட்டு இடை பட்டு ஆற்றான் முத்து உக முயங்கினானே – சிந்தா:2 490/4
வஞ்சம் இல் மனத்தினான் நெஞ்சு அகம் புகன்று உக
விஞ்சை அம் பெருமகன் வஞ்சம் என்று உணர்த்தினான் – சிந்தா:3 574/1,2
ஊன் உடை உருவ காக்கை இதழ் உக குடைந்திட்ட ஆங்கு – சிந்தா:3 686/2
தான் உடை முல்லை எல்லாம் தாது உக பறித்திட்டானே – சிந்தா:3 686/4
தேய்ந்து நுண் இடை நைந்து உக செப்பினை – சிந்தா:3 759/1
தேய்ந்து உக சேர்த்தி மாலை திருமுடி திலகம் கொண்டார் – சிந்தா:3 787/4
கட்டு அழல் உயிர்ப்பின் வெந்து கண்ணி தீந்து பொன் உக
மட்டு அவிழ்ந்த கோதையார்கள் வந்து வாயில் பற்றினார் – சிந்தா:4 1107/3,4
போழ் நிண புழுக்கல் தேன் நெய் பொழிந்து உக பெய்து மாந்தி – சிந்தா:5 1233/3
போது உக பொருது பூணும் பொரு கடல் முத்தும் மூழ்க – சிந்தா:6 1494/2
வெந்து உடன் வெயிலுற்ற ஆங்கு மெலிந்து உக விளங்கும் வெள்ளி – சிந்தா:6 1532/3
இரு கண் நீரும் இடை முலை பாய்ந்து உக
குருகு பாய் தடம் ஆக அழும்-கொலோ – சிந்தா:7 1629/3,4
உருகி நைந்து உடன்று முன் கை வளை உக மெலிய வேண்டா – சிந்தா:7 1740/2
பூத்த முல்லையின் போது பொழிந்து உக
நீத்த நீர் வயல் அன்னமும் நாரையும் – சிந்தா:7 1777/2,3
பூ குளிர் தாரொடு பொருது பொன் உக
ஈங்கனம் கனை இருள் எல்லை நீந்தினான் – சிந்தா:8 1942/3,4
வழங்கு தாரவன் மார்பு இடை மட்டு உக
புழுங்கு கோதை பொற்பின் திறம் பேசலாம் – சிந்தா:12 2504/1,2
காமன் அப்பு அணை கள் உக வைகினார் – சிந்தா:12 2505/4
விழுமிய தெவ்வர் வாழ்நாள் வீழ்ந்து உக வெம்பினானே – சிந்தா:13 3079/4
மின் அணிந்து உக திருத்தி வெம் முலை – சிந்தா:13 3127/2

TOP


உகவா (1)

உகவா உனது உள்ளம் உவர்த்ததுவோ – சிந்தா:5 1382/2

TOP


உகவே (1)

ஒன்றி வீழ்ந்தனர் குவளை கண் உவகை முத்து உகவே – சிந்தா:12 2380/4

TOP


உகள (2)

வானரம் உகள நாக மலர் துதைந்து ஒழுக அஞ்சி – சிந்தா:5 1168/1
கயல் பாய்ந்து உகள கடி அன்னம் வெரீஇ – சிந்தா:13 2852/1

TOP


உகளி (2)

பொரு கயல் உகளி பாய பூம் சிறை குமரி அன்னம் – சிந்தா:7 1854/1
கயல் இனம் உகளி பாய முல்லை அம் பொதும்பில் காமர் – சிந்தா:13 3042/1

TOP


உகளும் (2)

வயிர வரை கண் விழிப்ப போன்று மழை உகளும்
வயிர மணி தாழ் கதவு வாயில் முகம் ஆக – சிந்தா:1 105/1,2
சிலம்பு பாய் வருடையொடு உகளும் சென்னி நீள் – சிந்தா:5 1238/3

TOP


உகிர் (12)

அரக்கு இயல் செங்கழுநீர் அக இதழ் போல் உகிர் சூடி – சிந்தா:1 178/1
களிற்று உகிர் பிறழ் பல் பேய்கள் கைகளை உச்சி கூப்பி – சிந்தா:3 804/2
நண்டு உகிர் உற்றென நடுங்கி நாணினால் – சிந்தா:6 1443/2
கூர் உகிர் விடுத்தது ஓர் கோலம் மாலையை – சிந்தா:6 1466/2
விழுக்கொடு வெண் நஞ்சு அல்லா உகிர் மயிர் உமிழ் கண் பீளை – சிந்தா:7 1584/1
வள் உகிர் நுதியினால் வரி நுதல் உறுத்தலும் – சிந்தா:7 1841/1
கரும் கடல் சங்கும் கறந்த ஆன் பாலும் கனற்றிய கால் உகிர் உடைய – சிந்தா:10 2154/2
வள் உகிர் வரித்த சாந்தின் வன முலை கோக்கினாரை – சிந்தா:12 2532/1
உகிர் வினை செய்து பஞ்சி ஒள் ஒளி அரத்தம் ஊட்டி – சிந்தா:12 2540/1
பாடற்கு இனிய பகு வாயும் கண்ணும் பெருக உகிர் உறுத்தி – சிந்தா:13 2703/3
மோட்டு இள முகையின் மொய் கொள் கொக்கு உகிர் நிமிரல் வெண் சோறு – சிந்தா:13 2972/2
கொல் சின யானை பார்க்கும் கூர் உகிர் தறுகண் ஆளி – சிந்தா:13 2985/1

TOP


உகிரில் (1)

திங்கள் உகிரில் சொலிப்பது போல் திலகம் விரலில் தான் நீக்கி – சிந்தா:1 350/1

TOP


உகிரின் (3)

கிள்ளை வளை வாய் உகிரின் கிள்ளி திலகம் திகழ பொறித்து – சிந்தா:12 2439/2
ஆனா பளித நறும் சுண்ணம் உகிரின் உழுது ஆங்கு அணிந்தாரே – சிந்தா:13 2692/4
கழு மணி செம்பொன் ஆழி கை விரல் உகிரின் கிள்ளி – சிந்தா:13 2716/3

TOP


உகிரோடு (1)

செம் மலர் நுதலும் நாவும் திருந்து ஒளி உகிரோடு அம் கேழ் – சிந்தா:12 2446/2

TOP


உகு (13)

ஓடு தேர் சாரிகை உகு பொன் பூமியும் – சிந்தா:1 84/1
தாது உகு தாமம் அணிந்து அகில் விம்மிய – சிந்தா:1 229/3
போது உகு மெல் அணை பூ மகள் சேர்ந்தாள் – சிந்தா:1 229/4
மாது உகு மயிலின் நல்லார் மங்கல மரபு கூறி – சிந்தா:2 463/1
தாது உகு பிணையல் வீசி சாந்து கொண்டு எறிந்து நிற்பார் – சிந்தா:2 463/4
மின் உகு செம்பொன் கொட்டில் விளங்கு தேர் புக்கது அன்றே – சிந்தா:2 471/4
ஓரும் உரும் ஏறு இது உண்டது ஒழிக ஒண் பொன் உகு கொடியே – சிந்தா:3 718/3
சென்று உகு நீரொடு செம்மலை நோக்கி – சிந்தா:4 944/2
பொழிந்து உகு காதல் பூண்டு புல்லுகை விடாது செல்ல – சிந்தா:6 1496/1
தகை வாடிய தன் நிழல் கண் உகு நீர் – சிந்தா:6 1524/1
ஓங்கு மால் வரை வரையாடு உழக்கலின் உடைந்து உகு பெரும் தேன் – சிந்தா:7 1559/1
நிறைந்த பூம் குருந்து உகு தேன் நீர் பெய்து ஆர்த்தன சுரும்பே – சிந்தா:7 1563/4
ஊத உகு தன்மையினொடு ஒல்கியுற நின்றான் – சிந்தா:9 2014/4

TOP


உகுக்கப்பட்டார் (1)

மைக்கு இழிந்து ஒழுகும் கண்ணீர் மா நிலத்து உகுக்கப்பட்டார்
கை கிழி கொடுக்கப்பட்டார் கலம் பல நல்கப்பட்டார் – சிந்தா:3 818/3,4

TOP


உகுக்கிய (1)

இன் மயிர் உகுக்கிய இருந்த தோகைய – சிந்தா:13 2636/3

TOP


உகுக்கின்றதே (1)

புலவியுள் மகளிர் கூந்தல் போது உகுக்கின்றதே போல் – சிந்தா:13 2711/1

TOP


உகுக்குகின்ற (4)

தேன் உகுக்குகின்ற கண்ணி திருமகள் ஆட இப்பால் – சிந்தா:5 1266/1
ஊன் உகுக்குகின்ற வை வேல் ஒரு மகன் உருமின் தோன்றி – சிந்தா:5 1266/2
வான் உகுக்குகின்ற மீன் போல் மணி பரந்து இமைக்கும் மார்பில் – சிந்தா:5 1266/3
கான் உகுக்குகின்ற பைம் தார் காவலன் தொழுது சொன்னான் – சிந்தா:5 1266/4

TOP


உகுக்கும் (1)

வேங்கை நின்று பொன் உகுக்கும் வெற்பு உடுத்த சந்தனம் – சிந்தா:1 149/2

TOP


உகுத்த (5)

கரி மாலை நெஞ்சினான் கண்டான் கண்டே கைதொழுதான் கண்ணீர் கலுழ்ந்து உகுத்த பின் – சிந்தா:1 294/2
அங்கு அவர் உகுத்த கண்ணீர் அடி துகள் அவிப்ப நோக்கி – சிந்தா:4 1113/3
துளங்கு வெண் மதி உகுத்த வெண் கதிர் தொகுத்தது போல் – சிந்தா:11 2361/1
உற்று மை கலந்து கண்கள் வெம் பனி உகுத்த அன்றே – சிந்தா:12 2508/4
தொல் மயிர் உகுத்த நல் மயிலின் தோன்றினார் – சிந்தா:13 2638/4

TOP


உகுத்தல் (1)

பொழிந்து நஞ்சு உகுத்தல் அச்சம் இரை பெரு வெகுளி போகம் – சிந்தா:5 1286/1

TOP


உகுத்தவே (1)

மஞ்சு தம் வயிறு அழிந்து அஞ்சி நீர் உகுத்தவே – சிந்தா:3 570/2

TOP


உகுத்திடு (1)

உண்டு உகுத்திடு களிற்று உழவன்-தன் மகள் – சிந்தா:1 182/2

TOP


உகுத்திடுகின்றது (1)

உடை மலர் கொய்து போக உகுத்திடுகின்றது ஒத்தார் – சிந்தா:13 2992/3

TOP


உகுத்திடுவம் (1)

பல்லை உகுத்திடுவம் என்று பைம் போது அலர் சிந்தி – சிந்தா:5 1228/3

TOP


உகுத்து (6)

என்பு உருகு குரல் அழைஇ இரும் சிறகர் குலைத்து உகுத்து
தன் பெடையை குயில் தழுவ தலைவந்தது இளவேனில் – சிந்தா:3 648/3,4
உள்ளம் கூர திமிர்ந்து உகுத்து இட்ட சாந்து – சிந்தா:4 857/2
ஓதம் முத்து உகுப்ப போல் உண்கண் வெம் பனி உகுத்து
யாது செய்கம் ஐய என்று அன்பு மிக்கு அரற்றினர் – சிந்தா:4 1102/3,4
தேன் மலிந்த கோதை மாலை செய் கலம் உகுத்து உராய் – சிந்தா:4 1105/1
புலம்பு போல் புலம்பி தேவர் பொற்பு உகுத்து இருப்ப அன்றே – சிந்தா:13 2809/4
செறிந்து இருந்து உகுத்து செம்பொன் குண கொடி ஆயினாரே – சிந்தா:13 2994/4

TOP


உகுப்ப (3)

பொங்க பொன் ஓலை வட்டம் பொழிந்து மின் உகுப்ப போர்த்த – சிந்தா:3 677/2
ஓதம் முத்து உகுப்ப போல் உண்கண் வெம் பனி உகுத்து – சிந்தா:4 1102/3
உப்பு இலி புழுக்கல் காட்டுள் புலை மகன் உகுப்ப ஏக – சிந்தா:13 2984/1

TOP


உகுப்ப-கொல்லோ (1)

அருகு உலாம் புலவி நோக்கத்து அமிர்தம் இன்று உகுப்ப-கொல்லோ
கருதலாம் படியது அன்றி கலதி அம்பு இவையும் காய்ந்த – சிந்தா:3 769/2,3

TOP


உகும் (1)

நிலத்து உகும் மாலை கால் தொடர்ந்து நீள் நகர் – சிந்தா:8 1945/3

TOP


உகுவது (1)

கண்டு கண் கரிந்து நீராய் உகுவது கரக்கலாமே – சிந்தா:12 2509/2

TOP


உகுவதோ (1)

ஊன் சென்று தேய சிந்தித்து உகுவதோ தகுவது என்றாள் – சிந்தா:5 1390/4

TOP


உகை (1)

அம்பு உகை வல் வில் ஆர் கழல் மள்ளர் திறல் ஏத்த – சிந்தா:11 2332/1

TOP


உகைப்ப (1)

கணை எறிந்து உகைப்ப வீழ்ந்து கால்படை சூழ பட்டார் – சிந்தா:13 3081/4

TOP


உங்கட்கு (1)

என் உங்கட்கு உள்ளம் இலங்கு ஈர் வளை கையினீரே – சிந்தா:11 2347/1

TOP


உங்கள் (1)

ஆதி கண் மரங்கள் போன்ற அம் சொலீர் இதனின் உங்கள்
காதலின் காணலுற்ற இடம் எலாம் காண்-மின் என்றான் – சிந்தா:13 2713/2,3

TOP


உச்சி (36)

பாத்தரும் பசும்பொன்னின் மாடத்து உச்சி மேல் – சிந்தா:1 87/1
தோன்றினான் குன்றத்து உச்சி சுடர் பழி விளக்கு இட்ட அன்றே – சிந்தா:1 262/4
பரந்து எலா பிரப்பும் வைத்து பைம்பொன் செய் தவிசின் உச்சி
இருந்து பொன் ஓலை செம்பொன் ஊசியால் எழுதி ஏற்ப – சிந்தா:1 369/2,3
பூ இயல் தவிசின் உச்சி பொலிவினோடு இருந்த-போழ்தில் – சிந்தா:1 384/3
இலங்கு இழை சிறுவன் தன்னை பயந்து பூம் தவிசின் உச்சி
நலம் புரி நங்கை வைத்து நல் அறம் காக்க என்றாள் – சிந்தா:1 386/3,4
ஆடு கொடி உச்சி அணி கூம்பின் உயர் பாய் மூன்று – சிந்தா:3 501/1
அண்ணல் அம் களிற்றின் உச்சி அரும் கலம் வெறுக்கை ஈந்தார் – சிந்தா:3 538/4
கங்கையின் களிற்றின் உச்சி கதிர் மணி குடத்தில் தந்த – சிந்தா:3 623/1
புதிதின் இட்ட பூம் தவிசின் உச்சி மேல் நடந்து அவண் – சிந்தா:3 705/1
ஒருங்கு அவன் பிறந்த ஞான்றே பிறந்தவர் உதயத்து உச்சி
இரும்பினால் பின்னி அன்ன எறுழ் வலி முழவு தோளார் – சிந்தா:3 785/1,2
களிற்று உகிர் பிறழ் பல் பேய்கள் கைகளை உச்சி கூப்பி – சிந்தா:3 804/2
ஒண் தேர் மிசையும் உருவ களிற்று உச்சி மேலும் – சிந்தா:3 808/2
ஓடி ஆங்கு ஓர் உயர் வரை உச்சி மேல் – சிந்தா:4 948/2
சங்க வெண் மலையின் மற்று சந்திர உதயத்தின் உச்சி
அங்கு யான் உறைவல் எந்தை அறிக மற்று என்று சொன்னான் – சிந்தா:4 955/3,4
ஒருங்கு கை உச்சி கூப்பி களிற்று எதிர் இறைஞ்சி நின்றாள் – சிந்தா:4 975/4
வடி மலர் தாரினாய் நீ வருக என வானின் உச்சி
இடி உரும் ஏற்றின் சீறி இரு நிலம் சுடுதற்கு ஒத்த – சிந்தா:4 1087/2,3
எரி தவழ் குன்றத்து உச்சி இரும் பொறி கலாப மஞ்ஞை – சிந்தா:4 1095/1
இன் மலர் தவிசின் உச்சி இருந்து அமிர்து இனிதின் கொண்டான் – சிந்தா:5 1301/3
மாடத்தின் உச்சி நின்ற மலை மகள் தன்மை கண்டே – சிந்தா:7 1751/3
ஈண்ட வளர்ந்தேம் ஏந்து தவிசின் உச்சி மிசை எய்தி – சிந்தா:7 1794/3
நூலின் நேர் நுசுப்பு நோவ உச்சி மாலை உள்ளவாம் – சிந்தா:8 1954/3
துளங்கு ஒளி மாடத்து உச்சி துகில் கொடி நுடங்கும் வீதி – சிந்தா:10 2129/2
சுதை ஒளி மாடத்து உச்சி வெண்குடை நீழல் தோன்றி – சிந்தா:10 2153/3
உச்சி மா கதிர் போல் சுடும் ஒளி திகழ் அயில் வாள் – சிந்தா:10 2163/2
நலியும் என்னை நலியும் என்ன களிற்றின் உச்சி
இலையார் கடக தட கை புடைத்து மெய் சோர்ந்து இருந்தான் – சிந்தா:10 2197/3,4
உற்றவன் களிற்றில் பாய தோன்றுவான் உதயத்து உச்சி
ஒற்றை மா கதிரை நீட்டி ஒண் சுடர் இருந்தது ஒத்தான் – சிந்தா:10 2255/3,4
உழை இனம் உச்சி கோடு கலங்குதல் உற்ற-போதே – சிந்தா:10 2301/1
ஊன் முகம் புதைத்த வேல் கண்ணவர் களிற்று உச்சி ஏற்றி – சிந்தா:12 2415/2
உச்சி வரை வளர்ந்து இளமை ஒழிந்த உயர் திண் காழ் – சிந்தா:12 2484/1
உச்சி வண்டு இமிரும் மாலை ஒளி முடி சிதறினனே – சிந்தா:12 2494/4
நாமம் நால் கதியும் அஞ்சி நல் தவத்து உச்சி கொண்டார் – சிந்தா:13 2888/4
நாமம் சால் கதியின் நீங்கி நன் பொன் மேல் உலகின் உச்சி
ஏமம் சால் இன்பம் வேண்டின் என்னொடும் வம்-மின் என்றான் – சிந்தா:13 2988/2,3
கொல்லை சூழ் குன்றத்து உச்சி குருசில் நோற்று உயர்ந்தவாறும் – சிந்தா:13 3062/2
நளி சிலம்பதனின் உச்சி நாட்டிய பொன் செய் கந்தின் – சிந்தா:13 3070/1
ஓதிய வகையின் ஒன்றி உலகு உச்சி முளைத்ததே போல் – சிந்தா:13 3082/2
மூ உலகு உச்சி இன்ப கடலினுள் மூழ்கினானே – சிந்தா:13 3117/4

TOP


உச்சியில் (1)

நடுங்குபு நல் வரை மாடத்து உச்சியில்
அடங்கி வீழ்ந்து அருவியின் அழுவ போன்றவே – சிந்தா:1 88/3,4

TOP


உச்சியும் (2)

உச்சியும் மருங்கும் பற்றி பிளந்து உயிர் பருகி கோண்மா – சிந்தா:4 1153/2
உச்சியும் புரோசையுள் குளிப்ப உய்த்து உறு வலி – சிந்தா:7 1836/3

TOP


உட்க (1)

பீடு உடையவரும் உட்க பிணம் பல பிறங்கி எங்கும் – சிந்தா:1 300/2

TOP


உட்கத்தக்கதே (1)

ஒடிவறு பேர் ஒளி உட்கத்தக்கதே – சிந்தா:13 3057/4

TOP


உட்கி (2)

பை அணல் நாகம் போல வட்க யான் பெரிதும் உட்கி
தெய்வம்-கொல் என்று தேர்வேற்கு அமிர்து உலாய் நிமிர்ந்ததே போல் – சிந்தா:1 403/2,3
பாய்ந்தது கலின மாவோ பறவையோ என்ன உட்கி
வேந்தர்-தம் வயிறு வேவ நபுல மா விபுலர் என்பார் – சிந்தா:3 787/1,2

TOP


உட்கினரா (1)

உருமு வீழ்ந்து என உட்கினரா அவன் – சிந்தா:1 242/2

TOP


உட்கினொடு (1)

நட்பு பகை உட்கினொடு நன் பொன் விளை கழனி – சிந்தா:3 591/1

TOP


உட்கு (1)

உட்கு உடை களிமகன் ஒருவன் தோன்றினான் – சிந்தா:4 937/4

TOP


உட்கும் (2)

ஒலி கழல் மன்னர் உட்கும் உரு சுடர் வாளை நோக்கி – சிந்தா:1 266/2
கொடைக்கு உரிப்பால எல்லாம் கொடுத்த பின் கூற்றும் உட்கும்
விடைப்பு அரும் தானை வேந்தன் வேண்டுவ வெறுப்ப நல்கி – சிந்தா:3 555/2,3

TOP


உட்கொண்டு (1)

ஒன்றார் கடந்தான் புலம்பு உட்கொண்டு இருத்தலோடும் – சிந்தா:8 1973/2

TOP


உட்பட (2)

உட்பட உரைத்தனன் உறுதி நோக்கினான் – சிந்தா:5 1216/4
உட்பட எழுந்து வீழ்ந்து ஆங்கு ஊன் தகர்த்திட்ட வண்ணம் – சிந்தா:13 2764/3

TOP


உடங்கு (1)

உடங்கு வெண் மதி உள் குளிர தம் – சிந்தா:3 529/3

TOP


உடம்பட்டு (2)

நீ உடம்பட்டு நினை-மதி என்றான் – சிந்தா:4 943/4
வாழ்வதோர் உபாயம் நாடி மதி உடம்பட்டு வல்லே – சிந்தா:4 1163/1

TOP


உடம்பது (1)

உருவின் மிக்கது ஓர் உடம்பது பெறுதலும் அரிதே – சிந்தா:13 2752/4

TOP


உடம்பில் (2)

கண் முழுது உடம்பில் பெற்றேன் காளை கைம்மாறு காணேன் – சிந்தா:7 1684/3
கண் முழுதும் உடம்பில் தோன்றி சுதஞ்சணன் களிப்புற்றானே – சிந்தா:13 3085/4

TOP


உடம்பின் (2)

வாட்டிய உடம்பின் யாங்கள் வரகதி விளைத்தும் என்னின் – சிந்தா:6 1431/2
உடற்றும் பிணி தீ உடம்பின் உயிர் பெய்திட்டு – சிந்தா:13 2620/1

TOP


உடம்பினர் (1)

சாலிகை உடம்பினர் தறுகணாளரே – சிந்தா:10 2217/4

TOP


உடம்பினன் (1)

வெண் நரை உடம்பினன் விதிர்த்த புள்ளியன் – சிந்தா:9 2010/1

TOP


உடம்பினாலும் (1)

இன் உயிர் கவர்ந்து தீமை இனி கொள்ளும் உடம்பினாலும்
துன்னன்-மின் என்பவே போல் சுடு சரம் பரந்த அன்றே – சிந்தா:3 799/3,4

TOP


உடம்பினானும் (1)

ஏதிலம் யாங்கள் எல்லாம் இனி கொளும் உடம்பினானும்
ஆதலால் சுற்றம் இல்லை அது பட்டவாறு என்று அம் பூம் – சிந்தா:13 2885/2,3

TOP


உடம்பினை (1)

விம் அகில் புகையின் மேவி உடம்பினை வேது செய்து – சிந்தா:13 2667/1

TOP


உடம்பினொடு (1)

உடம்பினொடு உயிரில் பின்னி ஒருவயின் நீங்கல் செல்லா – சிந்தா:3 556/1

TOP


உடம்பு (35)

உடம்பு வேர்த்து இன மழை உரறி நோக்கலின் – சிந்தா:1 88/2
ஒழுக்கு இயல் அரும் தவத்து உடம்பு நீங்கினார் – சிந்தா:1 325/1
அழிப்ப அரும் பொன் உடம்பு அடைந்தது ஒப்பவே – சிந்தா:1 325/2
உண்டான் அமிழ்து ஒத்து உடம்பு குளிர்ந்தான் – சிந்தா:3 523/4
அவம் புரிந்து உடம்பு நீங்காது அரும் தவம் முயல்-மின் யாரும் – சிந்தா:3 605/3
வீர வேல் உடம்பு எலாம் சூழ வெம் புலால் – சிந்தா:3 790/1
நாய் உடம்பு இட்டு இவண் நந்திய பேர் ஒளி – சிந்தா:4 943/1
சேய் உடம்பு எய்துவை செல்கதி மந்திரம் – சிந்தா:4 943/3
சொல்லிய நன்மை இல்லா சுணங்கன் இ உடம்பு நீங்கி – சிந்தா:4 960/1
ஆவி ஒன்று இரண்டு உடம்பு அல்லது ஊற்று நீர் – சிந்தா:4 1017/2
போ உடம்பு வாழ் உயிர் பொன்று நீயும் இன்று எனா – சிந்தா:4 1104/2
அணி தகை உடம்பு எனக்கு அருளி நோக்கினான் – சிந்தா:5 1172/2
உடம்பு இது தரும் என உணர கூறினான் – சிந்தா:5 1218/4
ஏனை எம் உடம்பு வாட்டல் எவன் பிழைத்தும்-கொல் என்றான் – சிந்தா:5 1234/4
ஊன் சுவைத்து உடம்பு வீக்கி நரகத்தில் உறைதல் நன்றோ – சிந்தா:5 1235/1
ஊன் தினாது உடம்பு வாட்டி தேவராய் உறைதல் நன்றோ – சிந்தா:5 1235/2
ஆட்சி ஐம்பொறியாளன் உடம்பு எனும் – சிந்தா:5 1292/1
எண்ணி ஏந்து_இழை தன்னை உடம்பு எலாம் – சிந்தா:5 1294/3
நயம் கிளர் உடம்பு நீங்கி நல் உயிர் போவதே போல் – சிந்தா:5 1360/3
உய்ந்து இனி பணி செய்வேனோ உடம்பு ஒழித்து ஏகுவேனோ – சிந்தா:6 1499/3
ஈண்டு உடம்பு ஒழித்து ஏக வலிக்குமால் – சிந்தா:6 1509/2
உருகி நைந்து உடம்பு நீங்கின் இம்மையோடு உம்மை இன்றி – சிந்தா:6 1536/3
அல்லது இ உடம்பு நீங்க வேற்றுலகு அடைதல் ஒன்றோ – சிந்தா:7 1745/2
உருகும் உள்ளத்தின் உடம்பு வீங்கினார் – சிந்தா:7 1765/3
காம கடு நோய் கனல் சூழ்ந்து உடம்பு என்னும் மற்று இ – சிந்தா:8 1966/1
ஒட்டி ஈர் உடம்பு ஓர் உயிர் ஆயினார் – சிந்தா:8 1981/4
வேம் எனக்கு உடம்பு எனும் வேய் கொள் தோளியை – சிந்தா:9 2001/2
உடம்பு எலாம் கண்கள்-ஆயின் ஒருவர்க்கும் இன்றி ஏற்ப – சிந்தா:12 2553/3
ஓர் உயிர் ஒழித்து இரண்டு உடம்பு போவ போல் – சிந்தா:13 2628/1
எற்பு உடம்பு எண் இலா குணங்களான் நிறைத்து – சிந்தா:13 2639/2
ஊன் சேர் உடம்பு என்னும் ஓங்கல் மர சோலை – சிந்தா:13 2797/1
தோய்ந்து உயிர் உடம்பு இவண் ஒழிய தொக்க நாள் – சிந்தா:13 2831/3
தொல்லை தம் உடம்பு நீங்க தீவினை தொடர்ந்து நீங்கா – சிந்தா:13 2876/2
பொலிவு உடைத்து ஆகுமேனும் பொள்ளல் இ உடம்பு என்று எண்ணி – சிந்தா:13 2904/1
திளைத்து எழு கொடிகள் செம் தீ திரு மணி உடம்பு நுங்க – சிந்தா:13 3116/2

TOP


உடம்பு-இடை (1)

உடம்பு-இடை நஞ்சு நீங்கிற்று ஒண்_தொடி உருவம் ஆர்ந்து – சிந்தா:5 1290/3

TOP


உடம்பும் (1)

இற்ற தன் உடம்பும் இன்னா இடர் ஒழித்து இனியன் ஆகி – சிந்தா:4 951/3

TOP


உடம்பொடு (1)

உடம்பொடு முகங்கள் ஒவ்வார் ஊழ் கனி மாந்தி வாழ்வர் – சிந்தா:13 2842/3

TOP


உடல் (10)

பாவியேன் உயிர் பாழ் உடல் பற்று விட்டு – சிந்தா:3 761/2
உள் உறுத்து எழுந்து பொங்கி உடல் சினம் கடவ நோக்கி – சிந்தா:3 768/2
வெளிற்று உடல் குருதி வெள்ள நிலை இது என்பவே போல் – சிந்தா:3 804/1
உடல் சின உரும் என ஊழி தீ என – சிந்தா:4 973/2
உடல் சினம் கடவ குப்புற்று உரும் என உரறி ஆர்த்தான் – சிந்தா:4 980/4
ஊழ் பிணைந்து உருமின் சீறி உடல் சினம் கடவ சொன்னான் – சிந்தா:4 1120/4
உருத்து எரி தவழ நோக்கி உடல் சினம் கடவ சொன்னான் – சிந்தா:7 1857/4
உடல் அணி ஆவி நைய உருத்து எழும் முலையினாளும் – சிந்தா:9 2053/2
இற்று அவர் தேவராய் பிறப்ப ஈண்டு உடல்
பற்றிய விசும்பு-இடை பரவும் மா முகில் – சிந்தா:13 2833/1,2
விருந்தினர் போல நின்றீர் வெற்று உடல் காண்-மின் என்பார் – சிந்தா:13 2947/4

TOP


உடலம் (4)

ஒள் நிதி தசை தழீஇ உடலம் விட்டிடும் – சிந்தா:1 78/2
அட்டு உயிர் உடலம் தின்றான் அமைச்சனாய் அரசு கொன்றான் – சிந்தா:1 253/3
உய் வகை அரிது என உடலம் கொள்பவே – சிந்தா:5 1205/4
விண்டவர் உடலம் கீறி சுளித்து நின்று அழலும் வேழம் – சிந்தா:10 2151/1

TOP


உடலாம் (1)

விருந்தினராய் வந்தாரை வெற்று உடலாம் நோக்கும் – சிந்தா:8 1969/3

TOP


உடலின் (2)

உடலின் மேல் திரியும் திண் தேர் காண்டலும் மைந்தர் நெஞ்ச – சிந்தா:3 805/3
அற்று வீழ் தலைகள் யானை உடலின் மேல் அழுந்தி நின்ற – சிந்தா:10 2305/1

TOP


உடலுள் (1)

காதலாள் உடலுள் உயிர் கைவிடின் – சிந்தா:7 1631/1

TOP


உடற்சி (2)

மற்று இதற்கு உடற்சி செய்ய மதம் இது செறித்தது என்றான் – சிந்தா:4 1078/4
ஒண் திறல் சிங்கம் அன்ன கதழ் ஒளி உடற்சி கண்டேன் – சிந்தா:7 1749/4

TOP


உடற்றி (2)

உறு படை மன்னர் தம்மை உடற்றி ஒன்றானும் இன்றி – சிந்தா:3 814/1
உருவ தார் உற தழீஇ உடற்றி நீக்குவான் – சிந்தா:13 2678/4

TOP


உடற்றிய (1)

ஒத்த பூ உடற்றிய நாவின் நாகினால் – சிந்தா:1 52/2

TOP


உடற்றிற்று (1)

உறு புலி ஒன்றுதானே கலை இனம் உடற்றிற்று அன்றே – சிந்தா:3 814/4

TOP


உடற்றினார் (1)

ஓக்கினார் கண்ணி சுண்ணம் உடற்றினார் உருவ சாந்தின் – சிந்தா:13 2661/2

TOP


உடற்றுதல் (1)

உத்தம பிடி-கண் நின்றால் உடற்றுதல் களபக்கு ஆமே – சிந்தா:3 753/2

TOP


உடற்றும் (3)

உறை கழித்து இலங்கு வாள் உடற்றும் கண்ணினாள் – சிந்தா:3 656/1
பண் முழுது உடற்றும் தீம் சொல் பாவை நின் பாலள் என்றான் – சிந்தா:7 1684/4
உடற்றும் பிணி தீ உடம்பின் உயிர் பெய்திட்டு – சிந்தா:13 2620/1

TOP


உடன் (77)

உதிதற்கு உரியாள் பணியால் உடன் ஆயவாறும் – சிந்தா:0 23/2
பொறி வரி வராலினம் இரிய புக்கு உடன்
வெறி கமழ் கழனியுள் உழுநர் வெள்ளமே – சிந்தா:1 44/3,4
குலைத்து உடன் பதித்தலின் குதித்த வாள் கயல் – சிந்தா:1 46/2
போர்பினால் மலிந்து உடன் பொலிந்த நீரவே – சிந்தா:1 58/4
அம் பொன் மாலை அவிழ்ந்து உடன் வீழ்ந்தவும் – சிந்தா:1 128/2
பிறை-அது வளர தானும் வளர்ந்து உடன் பெருகி பின் நாள் – சிந்தா:1 254/1
அயிலினில் புனைந்த வாள் அழன்று உருத்து உரீஇ உடன்
பயில் கதிர் பரு மணி பன் மயிர் செய் கேடகம் – சிந்தா:1 276/1,2
வாரியில் கடிந்து உடன் அகற்ற மற்ற வன் படை – சிந்தா:1 277/3
கறை பன்னீர் ஆண்டு உடன் விடும்-மின் காமர் சாலை தளி நிறும்-மின் – சிந்தா:1 306/1
உறையும் கோட்டம் உடன் சீ-மின் ஒண் பொன் குன்றம் தலை திறந்திட்டு – சிந்தா:1 306/3
ஒருங்கு கூடி சாதகம் செய்து ஒகை அரசர்க்கு உடன் போக்கி – சிந்தா:1 308/2
நாமகள் நலத்தை எல்லாம் நயந்து உடன் பருகி நல் நூல் – சிந்தா:1 370/1
மேய வெம் தொழில் வேடர் ஆர்த்து உடன்
பாய மாரி போல் பகழி சிந்தினார் – சிந்தா:2 421/2,3
வாள் அரம் துடைத்த வை வேல் இரண்டு உடன் மலைந்தவே போல் – சிந்தா:2 461/1
காளை-தன் தேர் செல் வீதி கலந்து உடன் தொக்கது அன்றே – சிந்தா:2 461/4
பொன் நுகம் புரவி பூட்டி விட்டு உடன் பந்தி புக்க – சிந்தா:2 471/1
ஊழி-தோறு ஆவும் தோழும் போன்று உடன் மூக்க என்று – சிந்தா:2 487/2
வேழம் மும்மதத்தொடு தாழ் புயல் கலந்து உடன்
ஆழ் கடல் அகம் புறம் வீழ் தர விரைந்ததே – சிந்தா:3 571/1,2
கள் குட கன்னியர் இருவரோடு உடன்
துட்கென யாவரும் நடுங்க தூய்மை இல் – சிந்தா:4 937/2,3
பொருந்து பூம் பொய்கை போர்வையை போர்த்து உடன்
கரும் கண் பாவை கவின் பெற வைகினாள் – சிந்தா:4 1033/3,4
என்னை ஆவது இவன் ஆற்றலும் கல்வியும் என்று உடன்
கொன்னும் வையகம் கொழிக்கும் பழிக்கு என் செய்கோ தெய்வமே – சிந்தா:4 1149/3,4
காதலின் ஒருவர் ஆகி கலந்து உடன் இருந்த-போழ்தின் – சிந்தா:5 1265/2
உய் வகை இன்றி இன்னே உலகு உடன் கவிழும் என்பார் – சிந்தா:5 1278/3
பறவை மா நாகம் வீழ்ந்து பல உடன் பதைப்ப போன்றும் – சிந்தா:5 1283/1
தோழிமார்களும் தாயரும் தொக்கு உடன்
சூழி யானை அன்னாய் தொடின் நஞ்சு அறும் – சிந்தா:5 1293/2,3
கலங்க பாய்ந்து உடன் ஆடுநர் காதலின் – சிந்தா:5 1319/3
உடன் ஒத்து உறைவான் உழை வாரலனேல் – சிந்தா:6 1515/3
உழு நீர் உடன் வெம் முலைகாள் வயிர – சிந்தா:6 1523/2
உடன் ஆடும் என் ஐயனை என்று உருகா – சிந்தா:6 1526/3
வெந்து உடன் வெயிலுற்ற ஆங்கு மெலிந்து உக விளங்கும் வெள்ளி – சிந்தா:6 1532/3
உடன் ஆக ஐம்பொறியும் வென்றார்க்கு உவந்து ஈதல் தானமாகும் – சிந்தா:6 1546/2
உடன் அறிந்து உம்பரார்க்கு உரைப்பரும் தகையர் ஆனார் – சிந்தா:7 1678/4
மருந்து அனாள் உறையும் கோயில் மடுத்து உடன் கொண்டு புக்கான் – சிந்தா:7 1729/3
காம்பு அடு காட்டு தீயின் கனன்று உடன் எழுக என்றேன் – சிந்தா:7 1738/4
ஒண் பொருள் ஆவது ஐயா உடன் பிறப்பு ஆக்கல் ஆகா – சிந்தா:7 1760/3
எடுத்த பண்டம் இயைந்து உடன் என்பவே – சிந்தா:7 1773/4
கற்றனங்கள் யாமும் உடன் கற்பனகள் எல்லாம் – சிந்தா:7 1795/4
மாந்தரே மலிந்த நாடு மடுத்து உடன் சென்றது அன்றே – சிந்தா:7 1820/4
கொட்டை அம் புரோசைதான் இரு வடம் கொண்டு உடன்
கட்டினான் கரு வலி தட கையால் தோட்டியும் – சிந்தா:7 1835/1,2
ஆன் நிரை வளைப்பது ஓர் பொருள் என சிரித்து உடன்
மா நிரை பண்ணினார் வடித்த நூல் கேள்வியார் – சிந்தா:7 1846/3,4
முன்னே மொழிந்தால் போல் முறை நின்று எல்லாம் உடன் மொழிய – சிந்தா:7 1883/2
பழுது கண்ணரிந்து கொல்லும் படை உடன் ஒடுங்கும் பற்றாது – சிந்தா:8 1891/3
தோகையும் அன்னமும் தொக்கு உடன் ஆர்ப்பது ஓர் – சிந்தா:8 1905/3
மங்கை ஆட மாலை சூழும் வண்டு போல வந்து உடன்
பொங்கி மீது எழுந்து போய் பிறழ்ந்து பாய்தல் இன்றியே – சிந்தா:8 1953/2,3
வங்கம் நிதியம் உடன் வீழும் மற்று அன்றி வீழா – சிந்தா:8 1977/2
வீழா நிதியும் உடன் வீழ்ந்தது வில் வலாய்க்கே – சிந்தா:8 1978/2
நச்சு நுனை அம்பு சிலை நடுங்க உடன் ஏந்தி – சிந்தா:9 2015/2
எங்கும் இலை இன்ன சுவை என்று உடன் அயின்றான் – சிந்தா:9 2025/4
அம் கலுள் மேனி அல்குல் காசு உடன் திருத்தி அம் பொன் – சிந்தா:9 2064/2
சுற்றத்தார்க்கு உரைப்ப ஈண்டி தொக்கு உடன் தழுவிக்கொள்வார் – சிந்தா:9 2096/2
பயிற்றிய வில் வாள் பணிக்கும் வேலொடு உடன் வல்லார் – சிந்தா:10 2164/2
பொங்கும் அயில் வேலும் பொரு வில்லும் உடன் பரப்பி – சிந்தா:10 2166/2
உறு கணை ஒன்றும் வில்லும் உடன் பிடித்து உருவ நேமி – சிந்தா:10 2180/3
ஒருங்கு உடன் உதிர எய்தான் ஊழி தீ உருமொடு ஒப்பான் – சிந்தா:10 2204/4
உடன் உழ உவந்த மார்பம் மூழ்கலில் சிங்கம் போல – சிந்தா:10 2256/3
அரு வலி சிங்க ஆர்ப்பும் ஆங்கு உடன் கூடிற்று என்ன – சிந்தா:10 2296/2
திங்களோடு உடன் குன்று எலாம் துளங்கி மா நிலம் சேர்வ போல் – சிந்தா:10 2306/1
குங்கும கதிர் குழவி அம் செல்வனோடு உடன் பொருவ போல் – சிந்தா:10 2307/2
போது பூம் கழுநீரொடு பூத்து உடன்
வீதி மல்கின போல் மிளிர் வேல் கணும் – சிந்தா:11 2334/2,3
உடன் அவை விடு-மின் என்றான் ஒளி நிலா உமிழும் பூணான் – சிந்தா:11 2373/4
இன்று உளீர் உலகத்து என்றும் உடன் உளீர் ஆகி வாழ்-மின் – சிந்தா:11 2375/2
மலங்கி வாள் கண்கள் வரு பனி சுமந்து உடன் வெருவி – சிந்தா:12 2381/2
அஞ்சி வாள் கண்கள் மதர்த்தன அலர்ந்து உடன் பிறழ – சிந்தா:12 2384/2
உய்த்து ஓர் பூசல் உடன் இட்டன அன்றே – சிந்தா:12 2481/4
மண் கொள் வேல் மன்னர் நண்பின்மையை வையக்கு எல்லாம் உடன் அறையவோ – சிந்தா:12 2589/3
உடன் உறை பழக்கம் இல்லை ஒழி மதியத்தை காதல் – சிந்தா:13 2618/3
உற்று உடன் உயிர்க்கு அருள் பரப்பி ஓம்பினார் – சிந்தா:13 2639/3
முற்று உடன் உணர்ந்தவன் அமுதம் முன்னினார் – சிந்தா:13 2639/4
நிறைய நீர் வாவி சாந்தம் கலந்து உடன் பூரித்தாரே – சிந்தா:13 2653/4
உடன் உறீஇ ஓம்பினார் தேம் பெய் கோதையார் – சிந்தா:13 2863/4
தான் உடன் அணிந்து தன் போல் இளவரசு ஆக்கினானே – சிந்தா:13 2912/4
ஒருங்கு உடன் நகரம் எல்லாம் உறங்குவது ஒத்தது ஒல்லென் – சிந்தா:13 2975/3
நல் தவம் பரவை ஞாலம் நாம் உடன் நிறுப்பின் வையம் – சிந்தா:13 2983/1
காலம் உற்று உடன் கண்ணுற்ற போன்றவே – சிந்தா:13 3003/4
வையம் மூன்றும் உடன் ஏத்த வளரும் திங்கள் வாள் எயிற்று – சிந்தா:13 3019/1
முழுதும் வையம் உடன் ஏத்த முதுவாய் வலவையாய் இருந்து – சிந்தா:13 3020/2
தேன் நெய் வார் சுனை உண்டு திளைத்து உடன்
கான மா பிடி கன்றொடு நாடகம் – சிந்தா:13 3067/2,3

TOP


உடன்று (12)

ஊற்று உடை நெடு வரை உரும் உடன்று இடித்து என – சிந்தா:1 278/3
உப்பு உடைய மு நீர் உடன்று கரை கொல்வது – சிந்தா:1 280/1
ஒருக்கி பேய் பாடி ஆட உறு சிலை உடன்று கொண்டான் – சிந்தா:3 807/4
ஓதம் போல உடன்று உடன்று நைய நீ ஒண் தாமரை – சிந்தா:7 1586/3
ஓதம் போல உடன்று உடன்று நைய நீ ஒண் தாமரை – சிந்தா:7 1586/3
உருகி நைந்து உடன்று முன் கை வளை உக மெலிய வேண்டா – சிந்தா:7 1740/2
ஓரும் உள்ளம் உடன்று எழுகின்றதே – சிந்தா:9 2005/4
உற்று உடன்று அழுத கண்ணீர் கால் அலைத்து ஒழுகிற்று அன்றே – சிந்தா:9 2096/4
கூற்று உடன்று அனைய தானை கொழு நிலம் நெளிய ஈண்டி – சிந்தா:10 2152/3
உய்யா என நீர் உடன்று உள்ளம் உருகல் வேண்டா – சிந்தா:11 2345/4
உள் உயிர் உண்ணும் கூற்றின் உடன்று கண் கரிந்து பொங்க – சிந்தா:12 2532/2
ஒருவர் தம் வலி கெடும் உடன்று பொங்கி மேல் – சிந்தா:13 2942/1

TOP


உடனே (7)

ஈமத்தினோடும் உடனே சுட ஏகல் ஆற்றான் – சிந்தா:8 1966/2
உடனே கொண்டு எழுகின்ற உவண புள் ஒத்தனவே – சிந்தா:10 2242/4
மண் காவலை மகிழாது இவண் உடனே புகழ் ஒழிய – சிந்தா:10 2260/1
மாலை செற்றான் மக்களொடு எல்லாம் உடனே இ – சிந்தா:11 2329/1
ஏந்தி நாங்கள் உடனே இடு பூசலை – சிந்தா:12 2482/1
நாலும் உடனே அரிந்து நான்மை வரம்பு ஆகி – சிந்தா:13 3092/2
காலம் ஒரு மூன்றும் உடனே உணர்ந்த கடவுள் – சிந்தா:13 3092/3

TOP


உடு (1)

உற்ற தன் சிலையின்-வாய் பெய்து உடு அமை பகழி வாங்க – சிந்தா:10 2191/3

TOP


உடு-மின் (1)

ஆணம் ஆகிய அரு விலை வண்ண பட்டு உடு-மின் – சிந்தா:12 2389/4

TOP


உடுத்த (19)

வேங்கை நின்று பொன் உகுக்கும் வெற்பு உடுத்த சந்தனம் – சிந்தா:1 149/2
கணை புரை கண்ணி ஏற்ப உடுத்த பின் செம்பொன் செப்பில் – சிந்தா:4 1146/2
கொண்டு உலப்ப அரிய செந்நெல் கொடி கரும்பு உடுத்த வேலி – சிந்தா:5 1184/3
கன்னி மூதெயில் கடல் உடுத்த காரிகை – சிந்தா:5 1250/3
ஊது வண்டு உடுத்த மாலை உணர்வு பெற்று இலயம் தாங்கி – சிந்தா:5 1265/3
உள்ளுற உண்ட கலிங்கம் உடுத்த பின் – சிந்தா:6 1476/3
வரை உடுத்த பள்ளி இடமாக அதில் மேயோள் – சிந்தா:7 1786/1
விரை உடுத்த போது உறையும் வேல் நெடும் கணாள்-கொல் – சிந்தா:7 1786/2
உரை உடுத்த நா உறையும் ஒள்_நுதல்-கொல் அன்றி – சிந்தா:7 1786/3
திரை உடுத்த தே_மொழி-கொல் என்று தெரிகல்லார் – சிந்தா:7 1786/4
வார் உடுத்த வெம் முலைய வண்டு ஆர் பூ கோதையை – சிந்தா:8 1970/1
தார் உடுத்த நீள் மார்பர் தம் உயிர்-தாம் வேண்டுபவேல் – சிந்தா:8 1970/3
நீர் உடுத்த இ நகரை நீத்திட்டு ஒழியாரோ – சிந்தா:8 1970/4
உடுத்த பொன் கலாபம் தைவந்து ஒளி வளை திருத்தினானே – சிந்தா:9 2091/4
செஞ்சோற்றுக்கடன் நீங்கி சினவுவாள் பிடித்து உடுத்த
பஞ்சி மேல் கிடந்து உடை ஞாண் பதைத்து இலங்க கிடந்தாரை – சிந்தா:10 2240/2,3
உடுத்த பட்டு ஒளிப்ப ஒண் பொன் மேகலை ஒன்றும் பேசா – சிந்தா:13 2666/2
அம் மலர் உரோம பூம் பட்டு உடுத்த பின் அனிச்ச மாலை – சிந்தா:13 2667/3
உடுத்த சாந்தின் மிசை செக்கர் ஒளி கொள் முந்நாள் பிறை ஏய்ப்ப – சிந்தா:13 2695/3
ஊது வண்டு உடுத்த தாரான் உவர்ப்பினின் உரிஞ்சி தேற்ற – சிந்தா:13 2987/2

TOP


உடுத்தது (1)

உவா கதிர் திங்கள் அம் மென் கதிர் விரித்து உடுத்தது ஒத்தாள் – சிந்தா:12 2444/4

TOP


உடுத்தல் (1)

ஓடு கோடல் உடுத்தல் என்று இன்னவை – சிந்தா:6 1427/3

TOP


உடுத்தாள் (2)

உடுத்தாள் கல் தோய் நுண் கலிங்கம் உரவோன் சிறுவன் உயர்க எனவே – சிந்தா:1 353/4
கவாய் கிடந்து அணங்கு நாறும் கண் கொளா பட்டு உடுத்தாள்
உவா கதிர் திங்கள் அம் மென் கதிர் விரித்து உடுத்தது ஒத்தாள் – சிந்தா:12 2444/3,4

TOP


உடுத்து (8)

சூழ் குடர் கண்ணி சூடி நிண துகில் உடுத்து வெள் என்பு – சிந்தா:3 803/3
உறைந்த வெண் பட்டு உடுத்து ஒளி சேர் பஞ்ச வாசம் கவுள் கொண்டு – சிந்தா:11 2358/2
விளங்கு வெண் துகில் உடுத்து வெண் சாந்து மெய் பூசி – சிந்தா:12 2388/1
உருவம் ஆர்ந்தன உரோம பட்டு உடுத்து
எரியும் வார் குழை சுடர இந்திர – சிந்தா:12 2425/1,2
நண்ணா சிறு கூறை பாகம் ஓர் கை பாகம் உடுத்து நாளும் – சிந்தா:13 2625/2
வெண் நுரை உடுத்து நின்றார் வேந்தன் நோக்கு உண்ண நின்றார் – சிந்தா:13 2663/4
புகை ஆர் வண்ண பட்டு உடுத்து பொன் அம் கலைகள் புறம் சூழ்ந்து – சிந்தா:13 2694/1
தீம் பால் நுரை போல் திகழ் வெண் பட்டு உடுத்து வண்டு ஆர் – சிந்தா:13 3046/1

TOP


உடுப்பன (1)

உடுப்பன துகில்களும் உரைக்கும் நானமும் – சிந்தா:3 831/1

TOP


உடுப்பின் (1)

வண்ண துகில் உடுப்பின் வாய்விட்டு அழுவது போல் வருந்தும் அல்குல் – சிந்தா:13 2625/1

TOP


உடுப்பு (1)

உடுப்பு இனம் வேட்டம் செய்தார் உழப்பவால் துன்பம் மாதோ – சிந்தா:13 2767/4

TOP


உடும்பு (3)

ஆழ் அளை உடும்பு பற்றி பறித்து மார்பு ஒடுங்கி உள்ளான் – சிந்தா:5 1230/2
மங்கை மனா அனைய மென் சூல் மட உடும்பு
செம் கண் வரி வரால் செம் நீர் இள வாளை – சிந்தா:13 2781/1,2
நிணம் புடை உடும்பு அனாரை யாதினால் நீக்கல் ஆகும் – சிந்தா:13 2887/2

TOP


உடுவம் (1)

ஒருக்கு அவன் கையும் வாயும் உளம் கிழித்து உடுவம் தோன்ற – சிந்தா:10 2275/2

TOP


உடை (164)

சரை எனும் பெயர் உடை தடம் கொள் வெம் முலை – சிந்தா:1 39/3
வலி உடை கைகளால் மலர்ந்த தாமரை – சிந்தா:1 56/1
தாள் உடை தாமரை கிழிய வண் சுமை – சிந்தா:1 57/2
கோள் உடை இளையவர் குழாம் கொண்டு ஏகலில் – சிந்தா:1 57/3
முத்து உடை வெண் மருப்பு ஈர்ந்து மொய்கொள – சிந்தா:1 83/1
நல் சுண பட்டு உடை பற்ற நாணினால் – சிந்தா:1 91/2
மட்டு உடை மண மகள் மலர்ந்த போதினால் – சிந்தா:1 98/3
கட்டு உடை காவலின் காமர் கன்னியே – சிந்தா:1 98/4
உடை கடல் ஒலியினொடு உறுவார் பலி செல – சிந்தா:1 119/2
கொடி உடை மழை மினின் குலவியது ஒருபால் – சிந்தா:1 119/4
அருமையால் அழகின் கணை ஐந்து உடை
திருமகன் திரு மா நில மன்னனே – சிந்தா:1 160/3,4
தூம்பு உடை நெடும் கை வேழம் துற்றிய வெள்ளிலே போல் – சிந்தா:1 232/1
தேம்பு உடை அலங்கல் மார்பில் திருமகன் தமியன் ஆக – சிந்தா:1 232/2
உரிமை முன் போக்கி அல்லால் ஒளி உடை மன்னர் போகார் – சிந்தா:1 272/1
நீர் உடை குவளையின் நெடும் கண் நின்ற வெம் பனி – சிந்தா:1 274/1
வார் உடை முலை முகம் நனைப்ப மாதர் சென்ற பின் – சிந்தா:1 274/2
சீர் உடை குருசிலும் சிவந்து அழன்று ஓர் தீ திரள் – சிந்தா:1 274/3
பார் உடை பனி கடல் சுடுவது ஒத்து உலம்பினான் – சிந்தா:1 274/4
ஊற்று உடை நெடு வரை உரும் உடன்று இடித்து என – சிந்தா:1 278/3
ஊன் உடை குருதியுள் உழக்குபு திரிதர – சிந்தா:1 279/3
மோடு உடை நகரின் நீங்கி முது மரம் துவன்றி உள்ளம் – சிந்தா:1 300/1
காடு உடை அளவை எல்லாம் கழுகு இருந்து உறங்கும் நீழல் – சிந்தா:1 300/3
பாடு உடை மயில் அம் தோகை பைபய வீழ்ந்தது அன்றே – சிந்தா:1 300/4
அருள் உடை மனத்த ஆகி அணங்கு எலாம் வணங்கி நிற்ப – சிந்தா:1 304/2
மருள் உடை மாதர் உற்ற மம்மர் நோய் மறைந்தது அன்றே – சிந்தா:1 304/4
பொன் உடை வள நகர் பொலிய புக்க பின் – சிந்தா:1 326/2
தன் உடை மதி சுட தளரும் தையலுக்கு – சிந்தா:1 326/3
இன் உடை அருள் மொழி இனிய செப்பினான் – சிந்தா:1 326/4
பெரு நல நிதி தலை திறந்து பீடு உடை
இரு நிலத்து இரவலர்க்கு ஆர்த்தி இன்னணம் – சிந்தா:1 331/2,3
பொருள் உடை வாய் மொழி போற்றினள் கூற – சிந்தா:1 338/1
மருள் உடை மாதர் மதித்தனள் ஆகி – சிந்தா:1 338/2
அருள் உடை மாதவர் அ திசை முன்னி – சிந்தா:1 338/3
பால் உடை அமிர்தம் பைம்பொன் கலத்து-இடை பாவை அன்ன – சிந்தா:1 354/1
இலை உடை கண்ணியானை இன்னணம் விலக்கினானே – சிந்தா:1 392/4
சுரும்பு உடை அலங்கல் மாலை சுநந்தையும் துணைவன்-தானும் – சிந்தா:1 401/1
கரும்பு உடை காளை அன்ன காளை நின் வலைப்பட்டு என்றான் – சிந்தா:1 401/4
உய்த்தனர் என உடை தயிர் புளி – சிந்தா:2 423/3
வட்டு உடை பொலிந்த தானை வள்ளலை கண்ட-போழ்தே – சிந்தா:2 468/1
பட்டு உடை சூழ்ந்த காசு பஞ்சி மெல் அடியை சூழ – சிந்தா:2 468/2
வம்பு உடை முலையினாள் என் மட மகள் மதர்வை நோக்கம் – சிந்தா:2 478/1
சங்கு தரு நீள் நிதியம் சால உடை நாய்கன் – சிந்தா:3 493/2
நன்மை உடை நல் பொன் விளை தீவம் அடைந்தது அஃதே – சிந்தா:3 503/4
உரை உடை காதம் ஓடி யோசனை எல்லை சார்ந்தே – சிந்தா:3 506/4
கொங்கு உடை முல்லை பைம் போது இருவடம் கிடந்த மார்ப – சிந்தா:3 547/3
அல்லவும் கொள்க என்றான் அணங்கு உடை நிணம் கொள் வேலான் – சிந்தா:3 558/4
பாறு உடை பருதி வேல் வீறு உடை இளையரும் – சிந்தா:3 568/1
பாறு உடை பருதி வேல் வீறு உடை இளையரும் – சிந்தா:3 568/1
அம்பின் நொய்யவர் ஆண் உடை தானையர் – சிந்தா:3 633/2
ஊன் உடை உருவ காக்கை இதழ் உக குடைந்திட்ட ஆங்கு – சிந்தா:3 686/2
கான் உடை மாலை தன்னை கட்டியங்காரன் சூழ்ந்து – சிந்தா:3 686/3
தான் உடை முல்லை எல்லாம் தாது உக பறித்திட்டானே – சிந்தா:3 686/4
வட்டு உடை மருங்குல் சேர்த்தி வாள் இரு புடையும் வீக்கி – சிந்தா:3 767/1
தட்டு உடை பொலிந்த திண் தேர் தனஞ்செயன் போல ஏறி – சிந்தா:3 767/2
முருகு உடை குழலினாள் தன் முகிழ் முலை கலப்பல் அன்றேல் – சிந்தா:3 773/3
குடை உடை வேந்து எனும் குழாம் கொள் நாகமும் – சிந்தா:3 776/1
கொடி எனும் பிடி உடை குமர வேழமும் – சிந்தா:3 776/2
இடி உடை இன மழை நெற்றி ஏறினார் – சிந்தா:3 776/4
குழை உடை முகத்தினாள்-கண் கோணை போர் செய்த மன்னர் – சிந்தா:3 816/1
முழை உடை சிங்கம் அன்னான் மொய் அமர் ஏத்தி ஆர்த்தார் – சிந்தா:3 816/3
விழவு உடை வீதி மூதூர் விருப்பொடு மலிந்தது அன்றே – சிந்தா:3 816/4
திரு மிக்கு உடை செல்வன் திறல் சாமி நனி காண்க – சிந்தா:3 843/3
அள் உடை குவளை கயம் நீடிய – சிந்தா:4 868/1
கள் உடை கழுநீர் புனல் பட்டமும் – சிந்தா:4 868/2
புள் உடை கனியின் பொலி சோலையும் – சிந்தா:4 868/3
உள் உடை பொலிவிற்று ஒருபால் எல்லாம் – சிந்தா:4 868/4
புல்லு கோடைய பொற்பு உடை பூம் சுண்ணம் – சிந்தா:4 887/3
அவா எனும் உடை கடல் அடைக்க பட்டதே – சிந்தா:4 913/4
உட்கு உடை களிமகன் ஒருவன் தோன்றினான் – சிந்தா:4 937/4
வென்றவர் உலகம் பெற்ற வேந்து உடை இன்பம் எல்லாம் – சிந்தா:4 956/3
கோள் உடை கிழமை ஒப்பாய் குறைவு இலன் பிறவின் என்றான் – சிந்தா:4 958/4
உவறு நீர் உழக்கி ஓட்டி உடை புறம் கண்டு நக்கு – சிந்தா:4 966/2
வடிவு உடை மாலை கால் தொடர்ந்து வாய்ந்தது – சிந்தா:4 1011/2
புண் உடை மார்பத்து ஓவாது எய்தியால் எங்கு பெற்றாய் – சிந்தா:4 1082/3
பெண் உடை பேதை என்று ஓர் நாள் முற்றும் பிதற்றினானே – சிந்தா:4 1082/4
சாந்து உடை மார்பன் தாதை தன் மனத்து இழைக்கின்றானே – சிந்தா:4 1089/4
குழல் உடை சிகழிகை குமரன் தோள் இணை – சிந்தா:4 1092/1
கழல் உடை இளையவர் கச்சின் வீக்கலின் – சிந்தா:4 1092/2
அழல் உடை கடவுளை அரவு சேர்ந்து என – சிந்தா:4 1092/3
விழவு உடை முதுநகர் விலாவிக்கின்றதே – சிந்தா:4 1092/4
தருக்கு உடை வேழம் வாளார் ஞாட்பினுள் தகைமை சான்ற – சிந்தா:4 1133/3
முலை உடை தாயொடு எண்ணி தந்தை இ கொடுமை செய்தான் – சிந்தா:4 1135/2
சந்து உடை சாரல் சேறி தரணி மேல் திலகம் அன்னாய் – சிந்தா:5 1178/4
உடை நாண் என மின் என ஒண் மணி அம் – சிந்தா:5 1189/2
பலவு ஈன்றன முள் உடை அள் அமிர்தும் – சிந்தா:5 1191/3
மின் உடை மணி பல வரன்றி மேதகு – சிந்தா:5 1200/1
தன் உடை நலம் பகிர்ந்து உலகம் ஊட்டலின் – சிந்தா:5 1200/2
பொன் உடை கலை அல்குல் கணிகை பூம் புனல் – சிந்தா:5 1200/3
மன் உடை வேலினாய் வல்லை நீந்தினால் – சிந்தா:5 1200/4
பொன் அணி திகிரி அம் செல்வன் பொற்பு உடை
கன்னிய மகளிரின் காண்டற்கு அரியன – சிந்தா:5 1203/1,2
பை உடை யாக்கையர் பாவ மூர்த்தியர் – சிந்தா:5 1205/2
போது வேய்ந்து இன மலர் பொழிந்து கற்பு உடை
மாதரார் மனம் என கிடந்த செந்நெறி – சிந்தா:5 1208/2,3
முட்டு உடை முடுக்கரும் மொய் கொள் குன்றமும் – சிந்தா:5 1216/2
நட்பு உடை இடங்களும் நாடும் பொய்கையும் – சிந்தா:5 1216/3
அரியல் ஆர்ந்து அமர்த்தலின் அனந்தர் நோக்கு உடை
கரிய வாய் நெடிய கண் கடைசி மங்கையர் – சிந்தா:5 1249/1,2
கை வளர் கரும்பு உடை கடவுள் ஆம் எனின் – சிந்தா:5 1263/1
பன் மணி கடகம் சிந்த பருப்பு உடை பவள தூண் மேல் – சிந்தா:5 1282/1
அணி உடை கமலம் அன்ன அம் கை சேர் முன்கை-தன் மேல் – சிந்தா:5 1344/3
துணிவு உடை காப்பு கட்டி சுற்றுபு தொழுது காத்தார் – சிந்தா:5 1344/4
தாள் உடை தடம் கொள் செவ்வி தாமரை போது போலும் – சிந்தா:6 1506/1
வாள் உடை முகத்தினாள் தன் வரு முலை தடத்தின் வைகி – சிந்தா:6 1506/2
கண்டு எலாம் வியந்து நோக்கி வில் உடை கடவுள் என்றான் – சிந்தா:7 1642/4
வேல் உடை தடக்கையார்கள் வேழ மேல் சென்ற-போழ்தில் – சிந்தா:7 1677/1
உரை உடை கோதை மாதர் ஒளி நலம் நுகர்ந்து நாளும் – சிந்தா:7 1693/2
வரை உடை மார்பன் அங்கண் வைகினன் என்ப-மாதோ – சிந்தா:7 1693/3
பொற்பு உடை அமளி அங்கண் பூவணை பள்ளி மேலால் – சிந்தா:7 1710/1
மலை உடை உருமின் சீறி மாற்றலன் உயிரை உண்டல் – சிந்தா:7 1735/2
இலை உடை கண்ணியீர்க்கு இஃது எளிது நம் குருசில் உண்மை – சிந்தா:7 1735/3
நாட்டம் உடை நகரம் எமது ஆகும் உறை பதியே – சிந்தா:7 1788/4
பூ உடை தெரியலான் போர்வை நீத்து இனி – சிந்தா:7 1812/1
கோ உடை பெருமகன் ஆதல் கொண்டனம் – சிந்தா:7 1812/2
முளை இளம் திங்கள் போல் முத்து உடை கோட்டது – சிந்தா:7 1830/2
விடை உடை இன நிரை விழுங்கல் மேயினார் – சிந்தா:7 1847/1
கோன் உடை இன நிரை காக்கும் கோவலர் – சிந்தா:7 1849/1
உயிரை மதம் செய்யும் மது தண்டொடு உடை ஆடை – சிந்தா:7 1874/2
ஊன் உடை பொன் முழை யாளி நின்று உலம்புமே – சிந்தா:8 1900/4
முருகு உடை மார்பின் பாய்ந்து முழு மெயும் நனைப்ப மாதர் – சிந்தா:8 1911/3
வனப்பு உடை குமரன் இங்கே வருக என மருங்கு சேர்த்தி – சிந்தா:8 1916/2
யாப்பு உடை யாழ் மிடறு என்னும் தோட்டியால் – சிந்தா:9 2011/1
காப்பு உடை வள நகர் காளை எய்தினான் – சிந்தா:9 2011/4
என்னும் ஈறு உடை இருபதினாயிரம் இறையே – சிந்தா:10 2162/4
தேன் உடை அலங்கல் வெள் வேல் சீவகன் என்னும் சிங்கம் – சிந்தா:10 2206/2
கான் உடை அலங்கல் மார்பின் கட்டியங்காரன் என்னும் – சிந்தா:10 2206/3
முத்து உடை மருப்பின் முனை-கண் போழ்வன – சிந்தா:10 2211/3
குடை உடை நிழலன கோலம் ஆர்ந்தன – சிந்தா:10 2213/1
கிடுகு உடை காப்பின கிளர் பொன் பீடிகை – சிந்தா:10 2213/2
வடிவு உடை துகில் முடி வலவர் பண்ணினார் – சிந்தா:10 2213/4
உடை திரை மா கலம் ஒளிறு வாள் படை – சிந்தா:10 2223/2
பஞ்சி மேல் கிடந்து உடை ஞாண் பதைத்து இலங்க கிடந்தாரை – சிந்தா:10 2240/3
உடை நாணொடு கடி வட்டினொடு ஒளிர் வாளினொடு ஒருவன் – சிந்தா:10 2263/2
பனி வரை முளைத்த கோல பருப்பு உடை பவழம் போல – சிந்தா:10 2273/1
முத்து உடை மருப்பு வல்லே உடைந்து முத்து ஒழுகு குன்றின் – சிந்தா:10 2276/2
மடி இரும் துகில் உடை மா கணாடியும் – சிந்தா:12 2406/3
உடை மணி பொன் சிலம்பு ஒலிக்கும் கோயிலுள் – சிந்தா:12 2407/2
உடை சிறு நாவின் தோகை இரீஇயினள் மாலை சேர்ந்தாள் – சிந்தா:12 2445/4
பெண் உடை பேதை நீர்மை பெரும் தடம் கண்ணிற்று அம்மா – சிந்தா:12 2458/4
பூண் உடை முலையின் பாரம் பொறுக்கலா சுளிவின் மேலும் – சிந்தா:12 2461/2
கரை உடை துகிலில் தோன்றும் காஞ்சன வட்டின் முந்நீர் – சிந்தா:12 2467/1
தார் உடை மார்பன் கூத்து தான் செய்து நடாயினானே – சிந்தா:12 2573/4
உடை திரை பரவை அன்ன ஒளிறு வேல் மறவர் காப்ப – சிந்தா:13 2650/3
உடை திரை முத்தம் சிந்த ஓசனிக்கின்ற அன்னம் – சிந்தா:13 2652/1
தொத்து உடை மலர் தொங்கல் கண் பொர – சிந்தா:13 2683/1
முத்து உடை முலை கண் கண் நொந்த என்று – சிந்தா:13 2683/2
உடை மது ஒழுக சூட்டி உருவ தார் குழைய வைகி – சிந்தா:13 2719/3
அன்பு உடை அரிவை கூட்டம் பிறன் உழை கண்டது ஒத்ததே – சிந்தா:13 2725/4
ஒப்பு உடை உறுவர் கோயில் வணங்குதும் எழுக என்றான் – சிந்தா:13 2736/4
ஓத மா கடல் உடை கலத்தவர் உற்றது உறவே – சிந்தா:13 2759/4
நட்டவை நிரைத்த பூமி நவை உடை நரகர் பொங்கி – சிந்தா:13 2764/2
ஊண் உடை அமிர்தம் வேட்டால் உண்பது மனத்தினாலே – சிந்தா:13 2802/4
நல் எழில் மாலை வாடும் நஞ்சு உடை அமிர்து உண்டாரின் – சிந்தா:13 2810/2
ஒப்பு உடை காமம் தன்னை உவர்ப்பினோடு ஒழித்து பாவம் – சிந்தா:13 2881/2
ஊன் உடை கோட்டு நாகு ஆன் சுரி முக ஏற்றை ஊர்ந்து – சிந்தா:13 2901/1
தேன் உடை குவளை செம் கேழ் நாகு இளம் தேரை புல்லி – சிந்தா:13 2901/2
கான் உடை கழனி செந்நெல் கதிர் அணை துஞ்சும் நாடு – சிந்தா:13 2901/3
வலி உடை மருப்பின் அல்லால் வாரணம் தட கை வையாது – சிந்தா:13 2904/2
ஒலி உடை உருமு போன்று நிலப்படாது ஊன்றின் வை வேல் – சிந்தா:13 2904/3
சீர் உடை செம்பொன் கண்ணி சிறுவனை செம்பொன் மாரி – சிந்தா:13 2913/3
ஊசி துன்னம் மூசிய ஆடை உடை ஆக – சிந்தா:13 2929/2
உடை மலர் கொய்து போக உகுத்திடுகின்றது ஒத்தார் – சிந்தா:13 2992/3
மஞ்சு உடை மதியினுள் சொரிவது ஒத்ததே – சிந்தா:13 3031/4
கொங்கு உடை கோதையும் கொய்து நீக்கினாய் – சிந்தா:13 3033/2
ஏற்பு உடை படலிகை எடுத்து கொண்டு போய் – சிந்தா:13 3035/2
குரோதனே மானன் மாயன் கூர்ப்பு உடை உலோபன் என்பார் – சிந்தா:13 3080/1
தேன் உடை மலர்கள் சிந்தி திசை தொழ சென்ற பின் நாள் – சிந்தா:13 3113/3
தான் உடை உலகம் கொள்ள சாமி நாள் சார்ந்தது அன்றே – சிந்தா:13 3113/4

TOP


உடைக்கல் (1)

பண் கனிந்து உருகு நல் யாழ் படை பொருது உடைக்கல் உற்றே – சிந்தா:3 628/4

TOP


உடைக்கும் (2)

கழை கரும்பு எறிந்து கண் உடைக்கும் எந்திரம் – சிந்தா:7 1614/2
தானையை உடைக்கும் வெம் போர் தருக்கினார் மைந்தர் என்று – சிந்தா:7 1679/3

TOP


உடைத்தாம் (1)

ஓட்டு உடைத்தாம் எனின் உய்யும் நங்களை – சிந்தா:13 2930/2

TOP


உடைத்தாய் (1)

வேகம் உடைத்தாய் விழியாது ஒழித்து ஏகுக என்றார் – சிந்தா:11 2337/4

TOP


உடைத்து (12)

பால் நிற வண்ணன் நோக்கில் பழி உடைத்து என்று கண்டாய் – சிந்தா:1 209/2
இடுவதே அன்றி பின்னும் இழுக்கு உடைத்து அம்ம காமம் – சிந்தா:1 211/3
அஞ்சி வருத்து நுசுப்பினாள் வளை கை உடைத்து மணி காந்தள் – சிந்தா:1 351/3
வசை உடைத்து அரசர்க்கு எல்லாம் வழிமுறை வந்தவாறே – சிந்தா:3 748/3
யாப்பு உடைத்து ஐயற்கு இன்றே நங்கையை அமைக்க என்ன – சிந்தா:5 1343/2
புரை தபு பொன் புரை நாவும் முள் உடைத்து
அரு வரை தோள்களும் அமரர் கோன் களிற்று – சிந்தா:6 1462/2,3
மீட்கலாம் விருப்பு உடைத்து எழுக என்று தன் – சிந்தா:7 1826/3
செல்லல் யான் தெளிதகவு உடைத்து என்று எண்ணினான் – சிந்தா:9 2008/4
பாரில் தேர் செலின் பழி பெரிது உடைத்து என நாணி – சிந்தா:10 2160/3
வடு உடைத்து என்று பின்னும் மாபெரும்தேவி சொன்னாள் – சிந்தா:13 2618/4
பொலிவு உடைத்து ஆகுமேனும் பொள்ளல் இ உடம்பு என்று எண்ணி – சிந்தா:13 2904/1
வினை உடைத்து இன்ப வெள்ளம் விரும்பிய வேட்கையானே – சிந்தா:13 3051/4

TOP


உடைதும் (1)

உடைதும் சுடுவில் தேன் உடைந்த வண்ணமே – சிந்தா:2 416/4

TOP


உடைந்த (11)

உடைதும் சுடுவில் தேன் உடைந்த வண்ணமே – சிந்தா:2 416/4
மின் தவழ் கொடியொடு இட்டு வேல் படை உடைந்த அன்றே – சிந்தா:2 437/4
முலை பொர உடைந்த தண் தார் மொய் மது துளிப்ப வந்தான் – சிந்தா:3 612/3
எஞ்சல் இன்றி நம் படை இரு முறையும் உடைந்த பின் – சிந்தா:3 691/2
மாதரார்கள் கற்பினுக்கு உடைந்த மா மணி கலை – சிந்தா:4 1106/1
நக்கு ஆங்கே எயிறு உடைந்த நறவ முல்லை நாள் வேங்கை – சிந்தா:5 1227/2
புள் மதித்து உடைந்த போது பொழிந்து மட்டு ஒழுகும் நன் நாட்டு – சிந்தா:7 1695/3
தாசியர் முலைகள் தாக்க தளை அவிழ்து உடைந்த தண் தார் – சிந்தா:9 2002/1
நீடு எரி நிலை கண்ணாடி போர்க்களத்து உடைந்த மைந்தர் – சிந்தா:10 2299/2
ஒளிறு வேல் சுற்றம் எல்லாம் உடைந்த பின் ஒருவன் ஆனான் – சிந்தா:13 2613/3
முருகு உடைந்த பூம் கோதை முத்து அணிந்த தோளார் – சிந்தா:13 3139/1

TOP


உடைந்தது (2)

கடல் உடைந்தது என கலந்தது அ கடல் – சிந்தா:1 85/3
களி நல மன்னர் தங்கள் கடல் படை உடைந்தது அன்றே – சிந்தா:3 813/4

TOP


உடைந்ததே (4)

ஒன்றி உள் வாங்குக என்ன ஒலி கடல் உடைந்ததே போல் – சிந்தா:2 437/2
ஒளி நலம் உப்பு குன்றம் ஊர் புனற்கு உடைந்ததே போல் – சிந்தா:3 813/3
கடும் கதிர் கனலி கோப்ப கார் இருள் உடைந்ததே போல் – சிந்தா:5 1290/2
அணி கந்து அன்னவன் தார் அங்கு உடைந்ததே – சிந்தா:5 1348/4

TOP


உடைந்தன (1)

உள் நிறை நாணும் உடைந்தன வேட்கையும் – சிந்தா:6 1472/3

TOP


உடைந்தனர் (1)

புரி நரம்பு இசை கொள் பாடல் உடைந்தனர் பொன் அனாட்கே – சிந்தா:3 662/4

TOP


உடைந்திட்டது (1)

ஒல் என ஒலிப்ப ஓடி படை உடைந்திட்டது என்ன – சிந்தா:2 438/3

TOP


உடைந்து (12)

சுண்ணம் உடைந்து சுரமஞ்சரி சோர்ந்து தோழி – சிந்தா:0 13/1
கண் நோக்கு உடைந்து கடி_மாடம் அடைந்தவாறும் – சிந்தா:0 13/4
சங்கு உடைந்து அனைய வெண் தாமரை மலர் தடங்கள் போலும் – சிந்தா:3 547/1
தேன் உடைந்து ஒழுகும் செவ்வி தாமரை போது புல்லி – சிந்தா:3 686/1
மையார் நெடும் கண்ணாள் மா மணி யாழ் தான் உடைந்து
நையா நடுநடுங்கா நனி நாணம் மீது ஊரா – சிந்தா:3 736/1,2
எரி சுடர் பருதி முன்னர் இருள் என உடைந்து நீங்க – சிந்தா:3 773/1
திருகு கனை கழல் கால் சீவகன் வென்று இளையாட்கு உடைந்து தேன் ஆர் – சிந்தா:4 985/2
ஓங்கு மால் வரை வரையாடு உழக்கலின் உடைந்து உகு பெரும் தேன் – சிந்தா:7 1559/1
ஒண் மணி பல உடைந்து ஒருங்கு அவை தூளியாய் – சிந்தா:8 1899/2
காற்றினால் புடைக்கப்பட்டு கடல் உடைந்து ஓட காமர் – சிந்தா:10 2267/3
முத்து உடை மருப்பு வல்லே உடைந்து முத்து ஒழுகு குன்றின் – சிந்தா:10 2276/2
வந்து உடைந்து உருகி வீழ்ந்து மாழ்குபு கிடப்பர் கண்டாய் – சிந்தா:13 2765/3

TOP


உடைப்பவர் (1)

கரும்பு கண் உடைப்பவர் ஆலை-தோறெலாம் – சிந்தா:1 60/1

TOP


உடைப்பென் (1)

உடைப்பென் கள் குடம் என்று உரையாடினான் – சிந்தா:4 940/4

TOP


உடைமை (2)

தம்முடை பண்டம்-தன்னை கொடுத்து அவர் உடைமை கோடல் – சிந்தா:3 771/1
உவா முதல் இரவலர்க்கு உடைமை உய்த்தவர் – சிந்தா:4 913/1

TOP


உடைமையால்-கொல் (1)

செற்றம் மிக்கு உடைமையால்-கொல் சீவகன் இன்ன நாளால் – சிந்தா:4 1078/3

TOP


உடைமையை (1)

தேய்தலும் உடைமையை திங்கள் செப்புமால் – சிந்தா:13 2932/2

TOP


உடைய (57)

சூட்டு உடைய சேவலும் தோணி கோழி ஆதியா – சிந்தா:1 73/2
கூர் அறிவு உடைய நீரார் சொல் பொருள் கொண்டு செல்லும் – சிந்தா:1 212/2
அளந்து தாம் கொண்டு காத்த அரும் தவம் உடைய நீரார்க்கு – சிந்தா:1 213/1
இன்பம் மிக்கு உடைய கீர்த்தி இறைவனது ஆணை கூறி – சிந்தா:1 273/3
உப்பு உடைய மு நீர் உடன்று கரை கொல்வது – சிந்தா:1 280/1
ஒப்பு உடைய தானையுள் ஒரு தனியன் ஆகி – சிந்தா:1 280/2
வையகம் உடைய மன்னன் சச்சந்தன் அவற்கு தேவி – சிந்தா:1 385/1
கானத்தில் கிடந்ததே போல் கடல் அகம் உடைய நம்பி – சிந்தா:1 387/2
பிற அறம் அல்ல பேசார் பேரறிவு உடைய நீரார் – சிந்தா:1 406/2
பூம் தொடி அரிவை தன்னில் புலம் மிகுத்து உடைய நம்பிக்கு – சிந்தா:3 608/2
மண் மிசை தோன்றி அன்ன வகை நலம் உடைய காளை – சிந்தா:3 695/2
பெண் எனும் உழலை பாயும் பெரு வனப்பு உடைய நம்பி – சிந்தா:3 713/2
மத்திரிப்பு உடைய நாகம் வாய் நிறை கடாத்தது ஆகி – சிந்தா:3 753/1
மின் ஒப்பு உடைய பைம் பூண் நீருள் வீழ காணாள் – சிந்தா:4 920/1
சுவையின் மிகுதி உடைய சோர்வு இல் பொருள் ஒன்று அதுதான் – சிந்தா:4 933/3
உடைய ஆகத்து உறு துயர் மீட்டவன் – சிந்தா:5 1312/3
யாதும் நீ கவல வேண்டா ஆர் அழகு உடைய நம்பி – சிந்தா:6 1456/3
மைந்தன தார் குழைந்து உடைய வாய் திறந்து – சிந்தா:6 1493/3
வாசம் மிக்கு உடைய தாரான் வண்டினுக்கு உரைத்த மாற்ற – சிந்தா:6 1539/1
முட்டாத இன்ப புதா திறக்கும் தாள் உடைய மூர்த்தி பாதம் – சிந்தா:6 1549/2
உள் நிறை உடைய எய்வான் உருவ சாதகத்துக்கு ஏற்ப – சிந்தா:7 1571/3
உள் நிறை உடைய அல்ல ஓர் ஆயிரம் மனத்தவாகும் – சிந்தா:7 1597/2
களி சேர் கணை உடைய காமனையும் காய்ந்த – சிந்தா:7 1611/1
விண்டுவும் உடைய வாலின் வெடித்துராய் வெகுண்டு நோக்கா – சிந்தா:7 1749/2
நல் வனப்பு உடைய தேவி திலோத்தமை பெற்ற நம்பி – சிந்தா:7 1754/3
நிலம் கொண்டு ஓங்கின நிரம்பின புகர் சுழி உடைய
உலம்பி முன் இரு தாள்களும் உமிழ்வன போல்வ – சிந்தா:7 1770/2,3
பொன் உடைய மார்பின் புகழ் மந்திரி பொலம் தார் – சிந்தா:7 1789/1
திளைக்கும் திரு ஒப்பு உடைய திலோத்தமை-தன் சிறுவன் – சிந்தா:7 1790/2
பொற்பு உடைய ஆக என போற்றி அடி வீழ்ந்தேன் – சிந்தா:7 1873/4
உள் இழுது உடைய வெம்பி உற்பல உருவு கொண்ட – சிந்தா:8 1990/1
அம்பு ஒர் ஐந்து உடைய காமன் ஐயன் என்ன அந்தணன் – சிந்தா:9 1997/1
சால முது மூப்பு உடைய சாமி முகம் நோக்கி – சிந்தா:9 2029/2
தொட்டிமை உடைய வீணை செவி சுவை அமிர்தம் என்றான் – சிந்தா:9 2047/4
குண்டலம் உடைய திங்கள் இது எனும் முகத்தி தாதை – சிந்தா:9 2076/3
கட்டழகு உடைய நங்கை நீ என கருதி கண்ணால் – சிந்தா:9 2085/3
தீவினை உடைய என்னை தீண்டன்-மின் அடிகள் வேண்டா – சிந்தா:9 2099/1
கரும் கடல் சங்கும் கறந்த ஆன் பாலும் கனற்றிய கால் உகிர் உடைய
பெரும் புலி முழக்கின் மாறு எதிர் முழங்கி பெரு வரை கீண்டிடும் திறல – சிந்தா:10 2154/2,3
பீலி மா மயில் எருத்து என பெரு வனப்பு உடைய
மாலை மாரட்டத்து அகத்தன வளர் இளம் கிளியே – சிந்தா:10 2161/1,2
அஞ்சன வரை சிறகு உடைய போல்வன – சிந்தா:10 2230/3
நல்வினை உடைய நீரார் நஞ்சு உணின் அமுதம் ஆகும் – சிந்தா:10 2314/1
அம்மை ஆர்ந்தன அழகிய மணி வடம் உடைய
வெம்மை செய்வன விழுத்தகு முலை தடம் உடைய – சிந்தா:11 2364/2,3
வெம்மை செய்வன விழுத்தகு முலை தடம் உடைய
பொம்மல் ஓதியர் பொழி மின்னு கொடி என இழிந்தார் – சிந்தா:11 2364/3,4
வீங்கு வெள்ளி அம் குன்று என விளங்கு ஒளி உடைய
தேம் கொள் மாலையும் திலகமும் அணிந்த திண் குணத்த – சிந்தா:12 2387/2,3
தீமகன் உடைய எல்லாம் தேர்ந்தனன் கொடுத்து செல்வன் – சிந்தா:12 2572/3
பெண்மையை பெண்மை என்னார் பேர் உணர்வு உடைய நீரார் – சிந்தா:13 2611/3
தன் படை உடைய தத்தை சந்தன தாரை வீக்கி – சிந்தா:13 2664/1
ஒத்தேர் உடைய மல்லிகையின் ஒலியல் மாலை உறுப்பு அடக்கி – சிந்தா:13 2693/2
ஒரு நீரவே விலங்கு தாம் உடைய துன்பம் – சிந்தா:13 2777/2
உடைய தம் குணங்களோடு ஓங்கி விண் தொழ – சிந்தா:13 2847/3
நடுக்கு உடைய காமம் விடுத்திடுதல் நன்றே – சிந்தா:13 2871/4
தூம்பு உடைய வெள் எயிற்று துத்தி அழல் நாக – சிந்தா:13 2958/1
பாம்பு உடைய நோக்கி பதுமை பவள வாய் – சிந்தா:13 2958/2
தேம்பு உடைய இன் அமுதா சேர்ந்தாய்க்கு இனி அதுவே – சிந்தா:13 2958/3
பொற்பு உடைய பூ மாலை சாந்தம் புனை கலன்கள் – சிந்தா:13 2979/1
கற்பு உடைய மங்கையரின் காவல் அவை இழந்த – சிந்தா:13 2979/2
நற்பு உடைய தேன் ஆர் நறவு நயம் புல்லார் – சிந்தா:13 2979/3
போது அணிந்த தார் உடைய பொருது பொங்கி புணர் முலைகள் போர்க்களம் தாம் கண்ட அன்றே – சிந்தா:13 3136/4

TOP


உடையது (3)

நல் உயிர் நீங்கலும் நல் மாண்பு உடையது ஓர் – சிந்தா:1 332/1
உள வளம் கருதி ஊக்கல் உழப்பு எருது உடையது ஆமே – சிந்தா:3 751/2
ஒருவனே சிலையும் ஒன்றே உடையது ஓர் களிற்றின் மேலான் – சிந்தா:3 810/1

TOP


உடையர் (1)

ஆதலால் நங்கை யாரே அருள் பெரிது உடையர் என்றார் – சிந்தா:7 1799/4

TOP


உடையல் (1)

ஒருவரோடு ஒருவர் கூடா வண்ணமே உடையல் உற்றார் – சிந்தா:3 812/4

TOP


உடையவர்கட்கு (1)

மருங்கு உடையவர்கட்கு அல்லால் மற்றையர்க்கு ஆவது உண்டே – சிந்தா:13 2924/4

TOP


உடையவர்கள் (1)

ஈட்டம் உடையவர்கள் உறை இராசபுரம் என்னும் – சிந்தா:7 1788/3

TOP


உடையவரும் (1)

பீடு உடையவரும் உட்க பிணம் பல பிறங்கி எங்கும் – சிந்தா:1 300/2

TOP


உடையவள் (1)

தூப்பு உடையவள் நலம் தொடக்கும் பாகனாய் – சிந்தா:9 2011/2

TOP


உடையவனொடு (1)

குடை உடையவனொடு எண்ணி சீவகன் கொணர்-மின் என்ன – சிந்தா:3 672/3

TOP


உடையவாய் (1)

தோழமை கொண்டு என மென்மை உடையவாய் ஒளி திகழ்ந்து – சிந்தா:1 174/3

TOP


உடையள் (1)

முன் தவம் உடையள் ஆகி மூரி நூல் கலைகள் எல்லாம் – சிந்தா:3 607/3

TOP


உடையன் (2)

தொடு மரை தோலன் வில்லன் மரவுரி உடையன் தோன்ற – சிந்தா:5 1231/3
ஐந்து மதி எல்லையினை ஆண்டு உடையன் ஆகி – சிந்தா:7 1875/3

TOP


உடையன (3)

மறு இல் வான் குளம்பு உடையன மாளவத்து அகத்த – சிந்தா:10 2159/2
கோல நீர் பவள குளம்பு உடையன குதிரை – சிந்தா:10 2161/4
குறங்கு எழுத்து உடையன குதிரை என்பவே – சிந்தா:10 2215/4

TOP


உடையாய் (3)

நீங்காத காதல் உடையாய் நினைக்க என்று பின்னும் – சிந்தா:0 16/3
மற்று இ ஞாலம் உடையாய் நீ வளரும் ஆறும் அறியேனால் – சிந்தா:1 310/3
மெய் எலாம் உடையாய் மெய்ம்மை காண்டி நீ – சிந்தா:5 1366/2

TOP


உடையார் (6)

உருவம் யார் உடையார் என்று ஒளி நகர் – சிந்தா:3 530/3
இயற்கை அன்பு உடையார் இயைந்தார்களே – சிந்தா:5 1346/4
இ நால்வர் துணைவியரா காதல் மகன் இவனா உடையார் போகி – சிந்தா:6 1548/1
கொந்து அழல் அஞ்சா குஞ்சரம் இவர்ந்தார் கோடியே விருத்தியா உடையார் – சிந்தா:10 2156/4
நலம் கொள் தீம் பால் குண கடலும் உடையார் நம்மை உடையாரே – சிந்தா:13 2813/4
காமம் உடையார் கறுவொடு ஆர்வம் உடையாரும் – சிந்தா:13 2874/1

TOP


உடையார்கள் (1)

ஏமம் உடையார்கள் இவர் அல்லர் இவை இல்லா – சிந்தா:13 2874/3

TOP


உடையாரும் (1)

காமம் உடையார் கறுவொடு ஆர்வம் உடையாரும்
தாமமொடு சாந்து புனைவார் பசியின் உண்பார் – சிந்தா:13 2874/1,2

TOP


உடையாரே (2)

நலம் கொள் தீம் பால் குண கடலும் உடையார் நம்மை உடையாரே – சிந்தா:13 2813/4
சீலம் காக்கும் சிறு உபகாரம் உடையாரே – சிந்தா:13 2928/4

TOP


உடையாள் (1)

செம்மலை பயந்த நற்றாய் செய் தவம் உடையாள் என்பார் – சிந்தா:2 465/1

TOP


உடையான் (6)

ஞாலம் எல்லாம் உடையான் அடி கைதொழுது – சிந்தா:1 236/3
உள்ளம் உடையான் முயற்சி செய்ய ஒரு நாளே – சிந்தா:3 496/1
கிடை ஆயினன் இவனே என கிளர் ஆண் அழகு உடையான் – சிந்தா:10 2263/4
சூழி யானையும் துளங்கு பொன் சிவிகையும் உடையான்
வேழ வேந்தற்கு விழு பெரும் கணி விரித்து உரைத்தான் – சிந்தா:12 2386/3,4
வாய்ந்த கோலம் உடையான் பெரு மஞ்சிகர்க்கு ஏறு அனான் – சிந்தா:12 2492/4
இன களி யானை மன்னர் இள உடையான் என்று ஏத்த – சிந்தா:12 2568/1

TOP


உடையான்-அரோ (1)

அலைக்கும் வெம் சரம் ஐந்து உடையான்-அரோ – சிந்தா:4 995/4

TOP


உடையினன் (1)

காளக உடையினன் கந்து நாமனும் – சிந்தா:1 320/3

TOP


உடையீர் (1)

ஒன்றே உயிரை உடையீர் ஒருவி போ-மின் இவள் கண் – சிந்தா:4 917/1

TOP


உடையும் (4)

உடையும் பின்னரே ஒருவன் தேரினால் – சிந்தா:2 416/3
பொன்னினால் உடையும் கற்பு என்று உரைத்தவர் பொய்யை சொன்னார் – சிந்தா:5 1260/3
ஓசனை கண் உடையும் நெடும் கண் கனகமாலை – சிந்தா:7 1675/2
தேசிக முடியும் திருந்து பட்டு உடையும்
பாசம் ஆக நின்று பல் மலர் கழுநீர் – சிந்தா:12 2549/1,2

TOP


உடையேன் (2)

பல் நூல் கேள்வி உடையேன் யான் பவதத்தன் என்பேன் என்றான் – சிந்தா:7 1594/4
காமம் இங்கு உடையேன் காளை சீவகன் அகலம் சேர்த்தின் – சிந்தா:9 2057/2

TOP


உடையை (2)

பேர் அறிவு உடையை நீயும் பிணை அனாட்கு அவலம் செய்யும் – சிந்தா:1 212/3
ஓர் அறிவு உடையை என்றான் உருத்திரதத்தன் என்பான் – சிந்தா:1 212/4

TOP


உடையோய் (2)

இன்னா பிறவி இகந்தோய் நீ இணை இல் இன்பம் உடையோய் நீ – சிந்தா:5 1243/1
உலகம் மூன்று உடையோய் நீ ஒண் பொன் இஞ்சி எயிலோய் நீ – சிந்தா:5 1244/1

TOP


உண் (20)

வம்பு உண் கோதையர் மாற்றும் அயல்-அரோ – சிந்தா:1 128/4
வாழை தண்டு என திரண்டு வால் அரக்கு உண் செம் பஞ்சி – சிந்தா:1 174/2
துடி தலை கரும் குழல் சுரும்பு உண் கோதை தன் – சிந்தா:1 194/1
களி முக சுரும்பு உண் கோதை கயில் எருத்து அசைந்து சோர – சிந்தா:1 298/1
குடங்கை போல் உண் கண் கூனியும் கூர்ம் பரல் – சிந்தா:1 342/2
கொங்கு உண் குழலாள் மெல் ஆகத்த கோங்கு அரும்பும் கொழிப்பில் பொன்னும் – சிந்தா:3 643/2
கொங்கு உண் மலர் கோதையொடு குருசில் செலும் வழிநாள் – சிந்தா:3 850/3
சுரும்பு உண் கண்ணி சுதஞ்சணன் என்பவே – சிந்தா:4 952/4
அரக்கு உண் தாமரை அன்ன தன் கண் மலர் – சிந்தா:5 1374/1
அரக்கு உண் பஞ்சிகள் திரட்டி அரு மணி மரகத பலகை – சிந்தா:7 1564/1
ஊன் உண் சிங்க குழவி எயிற்று ஏர் ஒளி எயிற்றினான் – சிந்தா:7 1653/1
தேன் உண் போதின் பிணையலும் பந்தும் புனைந்து தேம் ஆர்ந்த – சிந்தா:7 1653/2
ஆய்ந்து அளந்து இயற்றிய அத்து உண் ஆடையர் – சிந்தா:7 1848/2
சொரி மது சுரும்பு உண் கண்ணி சூழ் கழல் நந்தன் என்றான் – சிந்தா:8 1925/4
கொங்கு உண் குழல் தாழ கோட்டு எருத்தம் செய்த நோக்கு – சிந்தா:8 1971/3
சேல் உண் கண்ணியர் சிலம்பொடு திலகமும் திருத்தி – சிந்தா:12 2383/1
சூடினான்-அரோ சுரும்பு உண் கண்ணியே – சிந்தா:12 2423/4
கொங்கு உண் நறும் பைம் தார் கோமான் இங்கே வருக என்றாள் – சிந்தா:13 2607/4
புல் உண் புரவி புலம்பு விடு குரல் போல் – சிந்தா:13 2978/1
பூ உண் வண்டு அன கொட்பின் புண்ணியர் – சிந்தா:13 3133/3

TOP


உண்-மின் (2)

கோலம் ஆக கொண்டு உண்-மின் என சொன்னான் – சிந்தா:4 893/4
கொடுத்து உண்-மின் கண்டீர் குணம் புரி-மின் கண்டீர் – சிந்தா:13 2620/4

TOP


உண்-மினோ (1)

உண்டு இவண் அற அமிர்து உண்-மினோ என – சிந்தா:13 3013/3

TOP


உண்கண் (10)

மட்டு அவிழ் கோதை வாள் அன உண்கண் மயில் அன்னாள் – சிந்தா:1 360/1
இணை வேல் உண்கண் சுநந்தையும் இன்ப கொடி ஒத்தாள் – சிந்தா:1 365/4
கணை கவின் அழித்த உண்கண் கன்னியை கருதி வந்தான் – சிந்தா:3 610/4
கலங்குவார் மை பருகி நீண்டு மதர்த்த உண்கண் வாள் ஏறு பெற்று நைவார் மா நாகத்தின் – சிந்தா:3 682/2
வாள் ஆர் உண்கண் வந்து இழி முத்தும் இவை சிந்த – சிந்தா:4 1093/2
ஓதம் முத்து உகுப்ப போல் உண்கண் வெம் பனி உகுத்து – சிந்தா:4 1102/3
இரு மலர் குவளை உண்கண் இமைப்பு இலா பயத்தை பெற்ற – சிந்தா:5 1171/1
முறுவல் முன் சிறிய தோற்றா முகை நெறித்து அனைய உண்கண்
குறு நெறி பயின்ற கூந்தல் குறும் பல் கால் ஆவி கொள்ளா – சிந்தா:7 1572/1,2
சுனை வளர் குவளை உண்கண் சுமதிக்கு செவிலி செப்ப – சிந்தா:9 2075/2
நெறியின் வட்டித்து நீண்ட உண்கண் சென்றும் வந்தும் பிறழ்ந்தும் ஆட – சிந்தா:12 2594/2

TOP


உண்கண்ணி (1)

தோடு அலர் கோதை தொல் சீர் தார் அணி சுரும்பு உண்கண்ணி
ஆடவர் அறிவு போழும் அணி முலை அணங்கின் அன்னாள் – சிந்தா:3 537/3,4

TOP


உண்கண்ணினாய் (1)

கறை வேல் உண்கண்ணினாய் காணார்-கொல் கேள்வர் – சிந்தா:3 733/4

TOP


உண்கண்ணும் (1)

பிறையார் திரு நுதலும் பேர் அமர் உண்கண்ணும்
பொறையார் வன முலையும் பூம் பசலை மூழ்க – சிந்தா:3 733/1,2

TOP


உண்கணாள் (1)

குடங்கை உண்கணாள் கொண்ட பண்ணையுள் – சிந்தா:4 990/3

TOP


உண்கணே (1)

குடங்கையின் நெடியன குவளை உண்கணே – சிந்தா:9 2006/4

TOP


உண்ட (17)

காடி உண்ட பூம் துகில் கழும ஊட்டும் பூம் புகை – சிந்தா:1 71/1
முனிய உண்ட குஞ்சியான் முரண் கொள் மாடம் முன்னினான் – சிந்தா:3 704/4
வெம் சின வேழம் உண்ட வெள்ளிலின் வெறியம் ஆக – சிந்தா:4 1024/1
சீர் உறு சிலம்பி நூலால் சிமிழ்ப்பு உண்ட சிங்கம் ஒத்தான் – சிந்தா:4 1116/4
வெம் சின வேழம் உண்ட விளங்கனி போன்று நீங்கி – சிந்தா:4 1122/2
பறவை தாது உண்ட வண்ணம் பட்டினி பரிவு தீர்ந்தான் – சிந்தா:4 1125/4
உள்ளுற உண்ட கலிங்கம் உடுத்த பின் – சிந்தா:6 1476/3
குஞ்சரமும் வென்று குணமாலை நலன் உண்ட
நம்பி அவன் நாமம் எவன் என்னின் இது ஆமே – சிந்தா:7 1796/3,4
மணி கொடி மாசு உண்ட அன்னாள் மற்றதே துணி-மின் என்றாள் – சிந்தா:7 1817/4
ஊட்டு அரக்கு உண்ட செந்தாமரை அடி நோவ என்றாள் – சிந்தா:8 1913/4
பூ உண்ட கண்ணாள் புருவ சிலை கோலி எய்ய – சிந்தா:8 1965/1
ஏ உண்ட நெஞ்சிற்கு இடு புண் மருந்து என்-கொல் என்னா – சிந்தா:8 1965/2
மா உண்ட நோக்கின் மடவாளை மறித்து நோக்கி – சிந்தா:8 1965/3
கோ உண்ட வேலான் குழைந்து ஆற்றலன் ஆயினானே – சிந்தா:8 1965/4
பஞ்சி கொண்டு எழுதப்பட்ட சீறடி பாய்தல் உண்ட
குஞ்சி அம் குமரர் தங்கள் மறம் பிறர் கவர்ந்து கொள்ள – சிந்தா:10 2300/2,3
பைய உண்ட பின் கொட்டை மேல் பவித்திர தும்பி பறந்ததே – சிந்தா:10 2311/4
காமம் மாசு உண்ட காதல் கதிர் வளை தோளினாரும் – சிந்தா:13 2888/3

TOP


உண்டது (4)

ஓரும் உரும் ஏறு இது உண்டது ஒழிக ஒண் பொன் உகு கொடியே – சிந்தா:3 718/3
மன்னரு மாலை நாகம் மழை இடிப்பு உண்டது ஒத்தாள் – சிந்தா:4 1085/4
உண்டது காற்றி ஆண் பேர் ஊட்டுவல் உருவ காமன் – சிந்தா:9 2003/3
நூற்றுவர் பாகர் தம்மை பிளந்து உயிர் உண்டது என்னும் – சிந்தா:10 2146/1

TOP


உண்டதே (3)

ஓசையால் சனம் ஒள் நிதி உண்டதே – சிந்தா:4 911/4
தலை நிலம் புரள வெண் கோடு உண்டதே போன்று தன் கை – சிந்தா:12 2554/2
ஊட்டரும் அற அமிர்து உலகம் உண்டதே – சிந்தா:13 3060/4

TOP


உண்டல் (2)

பொய்யே பொருள் உரையா முன்னே கொடுத்து உண்டல் புரி-மின் கண்டீர் – சிந்தா:6 1553/4
மலை உடை உருமின் சீறி மாற்றலன் உயிரை உண்டல்
இலை உடை கண்ணியீர்க்கு இஃது எளிது நம் குருசில் உண்மை – சிந்தா:7 1735/2,3

TOP


உண்டவர் (3)

ஊனை உண்டவர் உருகும் பசும் தினை பிண்டியும் ஒருங்கே – சிந்தா:7 1562/3
ஏறு உண்டவர் நிகர் ஆயினும் பிறர் மிச்சில் என்று எறியான் – சிந்தா:10 2261/2
அம்மை அம் சொலார் ஆர உண்டவர்
தம்மை தாம் மகிழ்ந்து உறைய இத்தலை – சிந்தா:13 3131/2,3

TOP


உண்டவர்கள் (1)

உண்டவர்கள் எவ்வகையர் அவ்வகையது ஒன்றே – சிந்தா:3 599/4

TOP


உண்டவன் (1)

தேன் வாய் உமிழ்ந்த அமிர்து உண்டவன் போன்று செல்வன் – சிந்தா:0 29/1

TOP


உண்டவே (1)

வண்ணம் வண்டொடு தேன் கவர்ந்து உண்டவே – சிந்தா:4 894/4

TOP


உண்டா (1)

உண்டா நின்றான் தன் புகழ் ஊழி உலகு ஏத்த – சிந்தா:7 1636/2

TOP


உண்டாக (1)

நன்று உண்டாக என நல் நுதல் வாழ்த்தினள் வாழ்த்தலும் – சிந்தா:4 1159/2

TOP


உண்டாடும் (1)

ஏர் கொள் சாயல் உண்டாடும் மற்று என்பவே – சிந்தா:13 2668/4

TOP


உண்டாம் (1)

உண்டாம் உயிர் என்று உவப்பு எழுந்து ஆடினரே – சிந்தா:7 1809/4

TOP


உண்டாம்-கொல் (1)

என்று உண்டாம்-கொல் இனி கண்படும் நாள் எனும் சிந்தையே – சிந்தா:4 1159/4

TOP


உண்டாம்-கொலோ (1)

உய்யல் ஆவது ஓர் வாயில் உண்டாம்-கொலோ – சிந்தா:4 997/4

TOP


உண்டாய (1)

உண்டாய அ உயிரே பிறிதின் இல்லை என உரைத்தி – சிந்தா:6 1419/2

TOP


உண்டாயிற்று (1)

ஒன்று உண்டாயிற்று அவள் உள் அழி நோயுறு காளையை – சிந்தா:4 1159/3

TOP


உண்டார் (3)

நலம் கெழு குவளை வாள் கண் நன்_நுதல் நலத்தை உண்டார் – சிந்தா:4 964/4
கப்பத்துள் அமரர் ஆவர் காட்சி இன் அமிர்தம் உண்டார்
ஒப்ப நீர் உலகம் எல்லாம் ஒரு குடை நிழற்றி இன்பம் – சிந்தா:13 2843/2,3
பில்கு பூம் பிண்டியான் அமிர்து உண்டார் பிறர் – சிந்தா:13 3110/3

TOP


உண்டார்கள் (2)

நல்ல கருனையால் நாள்வாயும் பொன் கலத்து நயந்து உண்டார்கள்
அல்லல் அடைய அடகு இடு-மின் ஓட்டு அகத்து என்று அயில்வார் கண்டும் – சிந்தா:13 2623/2,3
அம் சுவை அடிசிலை அமர்ந்து உண்டார்கள் தாம் – சிந்தா:13 2941/2

TOP


உண்டாரின் (1)

நல் எழில் மாலை வாடும் நஞ்சு உடை அமிர்து உண்டாரின்
பல் பகல் துய்த்த இன்பம் பழுது என கவல்ப கண்டாய் – சிந்தா:13 2810/2,3

TOP


உண்டால் (1)

இறுகல் நீ இறைவன் சொன்ன ஐம்பத அமிர்தம் உண்டால்
பெறுதி நல் கதியை என்று பெரு நவை அகற்றினானே – சிந்தா:4 946/3,4

TOP


உண்டான் (6)

உண்டான் அமிழ்து ஒத்து உடம்பு குளிர்ந்தான் – சிந்தா:3 523/4
நித்தில முறுவல் உண்டான் நீங்கினான் அல்லன் கண்டாய் – சிந்தா:5 1395/4
பணி நலம் புதியது உண்டான் பன் மலர் மாலை கொண்டேன் – சிந்தா:7 1665/3
தட வரை மார்பின் மின்ன தம்பியோடு அமிர்தம் உண்டான்
பட அரவு அல்குலாளும் பான்மையால் விருந்து செய்தாள் – சிந்தா:7 1731/3,4
மை வரை மாலை மார்பன் வான் சுவை அமிர்தம் உண்டான் – சிந்தா:13 2735/4
விலக்கி திண் வெறுப்பு வாளால் விரைந்து உயிர் அவனை உண்டான் – சிந்தா:13 3077/4

TOP


உண்டி (2)

வெம்பினான் காரி உண்டி கடவுளின் கனன்று வேந்தன் – சிந்தா:3 670/3
வேள்வியில் உண்டி விலக்கிய நீவிர்கள் – சிந்தா:4 936/1

TOP


உண்டிடுகின்றவே (1)

கண் எலாம் கவர்ந்து உண்டிடுகின்றவே – சிந்தா:8 1949/4

TOP


உண்டிடும் (1)

பிழிந்து உயிர் உண்டிடும் பேய்கள் ஆபவே – சிந்தா:5 1183/4

TOP


உண்டியானும் (1)

கை பலி உண்டியானும் வெள்ளில் மேல் கவிழ நீரும் – சிந்தா:13 2984/2

TOP


உண்டு (58)

களிப்ப உண்டு இள அனம் கன்னி நாரையை – சிந்தா:1 50/3
ஆய் பிழி விருத்து வண்டு அயிற்றி உண்டு தேன் – சிந்தா:1 55/1
உண்டு என தமர் மதிப்பர் நோக்கினார் பிறர் எல்லாம் – சிந்தா:1 172/3
உண்டு இல்லை என ஐயம் அல்லது ஒன்று உணர்வு அரிதே – சிந்தா:1 172/4
உண்டு உகுத்திடு களிற்று உழவன்-தன் மகள் – சிந்தா:1 182/2
உலையா திருவின் அமிர்து உண்டு ஒளி சேர் – சிந்தா:1 216/3
கண் கனிய கவர்ந்து உண்டு சின்னாள் செல – சிந்தா:1 230/2
உண்டு வைத்து அனைய நீயும் உணர்வு இலா நீரை ஆகி – சிந்தா:1 271/2
உண்டு என உரையில் கேட்பார் உயிர் உறு பாவம் எல்லாம் – சிந்தா:1 303/1
உண்டு ஆங்கு அதனுள் உறைகுவம் என்றாள் – சிந்தா:1 337/4
உண்டு ஓர் பூசல் என்றாற்கு உரையாய் என – சிந்தா:2 430/3
நாதன் உறைவது ஓர் நல் நகர் உண்டு அங்கு – சிந்தா:3 525/3
உண்டு இவள் நுசுப்பு என உரைப்பின் அல்லது – சிந்தா:3 654/2
ஒரு நலம் கவின் ஊட்ட உண்டு நோய் நான்கும் நீங்கி – சிந்தா:3 720/3
உண்டு தேக்கிடும் ஒண் மிஞிற்று ஈட்டங்காள் – சிந்தா:4 892/4
நையல் நங்கை இ நாட்டு அகத்து உண்டு எனில் – சிந்தா:4 1000/3
அலங்கல் உண்டு யாழ் செயும் அம் பொன் பூம் கொடி – சிந்தா:4 1012/2
பின்றையும் நிகழ்வது உண்டு பேசுவல் கேள் இது என்றான் – சிந்தா:4 1130/4
குன்று உண்டு ஓங்கு திரள் தோள் அவன் கொண்டு எழுந்து ஏகலும் – சிந்தா:4 1159/1
தந்து அவள் அமிர்தம் ஊட்ட உண்டு அவள் பிரிந்த-காலை – சிந்தா:5 1178/3
சுரும்பு சூழ் குவளை ஓர் சுனை உண்டு அ சுனை – சிந்தா:5 1213/1
மருங்கில் ஓர் மணி சிலா வட்டம் உண்டு அவண் – சிந்தா:5 1213/2
ஊனொடு தேனும் கள்ளும் உண்டு உயிர் கொன்ற பாவத்து – சிந்தா:5 1234/1
அள் இலை பூணினாளுக்கு ஆவி உண்டு இல்லை என்ன – சிந்தா:5 1274/3
இன்னும் ஒன்று உண்டு சூழ்ச்சி என்னோடு அங்கு இருந்த நம்பி – சிந்தா:5 1282/3
கூட புல்லிவையா குற்றம் உண்டு எனா – சிந்தா:5 1370/2
தீமை உண்டு எனில் செப்பு என செப்பினான் – சிந்தா:6 1428/4
அல்லியும் புல்லும் உண்டு ஆங்கு ஆர் அழல் ஐந்துள் நின்று – சிந்தா:6 1430/1
கல் உண்டு கடிய வெம்பும் கான் உறை புறவம் எல்லாம் – சிந்தா:6 1430/3
உண்டு என் ஆவி உருக்கி இடுவதே – சிந்தா:7 1630/4
காட்சிக்கு இன் பொய்கை காமர் நலன் உண்டு
மீட்டும் அங்கு இருந்தான் விடை ஏறு அனான் – சிந்தா:7 1634/3,4
கள்ளம் உண்டு எனில் காண்டும் நாம் என – சிந்தா:7 1763/1
நொய்தின் உரை பொருள் உண்டு எனின் நொய்து என – சிந்தா:7 1767/2
உண்டு பொழில் இமையவர்கள் உலகம் உறுவதுவே – சிந்தா:7 1780/4
இலவம் பூ அரக்கு உண்டு அன்ன பஞ்சி மெல் அடியினாள் தன் – சிந்தா:7 1881/1
விண் உளு உண்டு என வீழும் மா நில மிசை – சிந்தா:8 1899/3
வரி மல்கி வண்டு உண்டு அறை மா மலர் கண்ணி மைந்தன் – சிந்தா:8 1974/3
நனை குடைந்து உண்டு தேக்கி நன் மணி வண்டு பாடும் – சிந்தா:9 2071/3
விரை குழாம் மாலை தேனும் வண்டும் உண்டு ஒழுக நின்றார் – சிந்தா:10 2131/4
ஊன் அமர் குறடு போல இரும்பு உண்டு மிகுத்த மார்பில் – சிந்தா:10 2281/1
வண்டு அலை மாலை தாழ மது உண்டு களித்து வண் கை – சிந்தா:10 2282/1
உண்டு ஒலை ஆர்க வேல் என்று உறுவலி தாக்கினானே – சிந்தா:10 2282/4
உண்டு உயிர் சிலர் கண் வாழ்க என்று உத்தரா சங்கம் வைத்தார் – சிந்தா:12 2457/3
பெற்ற கூழ் உண்டு நாளும் பிணி உழந்து இருத்தும் பேதாய் – சிந்தா:12 2511/1
உண்டு மூத்து இடையூறு இலர் சேறலால் – சிந்தா:12 2581/3
இருந்து இளமை கள் உண்டு இடை தெரிதல் இன்றி – சிந்தா:13 2619/1
மூசு தேன் வண்டு மொய்த்து முருகு உண்டு துயில மஞ்ஞை – சிந்தா:13 2712/2
உண்டு நீர் என உரையினும் அரியன ஒருவி – சிந்தா:13 2750/3
எரி வளைப்ப வெம் புகை உண்டு இன் உயிர் விட்டு ஏகும் – சிந்தா:13 2786/1
அமைத்து நின் அழகு கோலம் ஆர உண்டு அறுக்கல் ஆற்றாது – சிந்தா:13 2839/2
நலம் கவர்ந்து உண்டு நண்ணார் நாமுற கழிக்கும் மாதோ – சிந்தா:13 2858/4
கூசிக்கூசி நிற்பர் கொடுத்து உண்டு அறியாதார் – சிந்தா:13 2929/4
அழல் ஏந்து வெம் கடும் சொல் உரும் ஏறு உண்டு ஆங்கு அலர் சிந்தி – சிந்தா:13 2945/1
உண்டு இவண் அற அமிர்து உண்-மினோ என – சிந்தா:13 3013/3
மன்றல் உண்டு அவை வலம் கொண்டு சென்றவே – சிந்தா:13 3034/4
தேன் நெய் வார் சுனை உண்டு திளைத்து உடன் – சிந்தா:13 3067/2
வீ வினை இன்றி காம முலை உண்டு வளர்ந்து வீங்கி – சிந்தா:13 3098/2
அன்பு விற்று உண்டு போகி சிவகதி அடையலாமே – சிந்தா:13 3105/4

TOP


உண்டும் (3)

தோழ யாம் பெரிதும் உண்டும் தொண்டிக்கள் இதனை என்றான் – சிந்தா:5 1233/4
செம் தீ புகை உண்டும் சேற்றுள் நிலை நின்றும் – சிந்தா:13 2794/1
அந்தோ என மாற்றால் ஆற்ற புடை உண்டும்
தந்தீக எனா முன் கை வீக்க தளர்வுற்றும் – சிந்தா:13 2794/2,3

TOP


உண்டே (17)

ஏமாங்கதம் என்று இசையால் திசை போயது உண்டே – சிந்தா:1 31/4
பொங்கு மென் மலர் பெய் சேக்கை பொலிந்து விண் புகற்சி உண்டே – சிந்தா:1 108/4
துளங்கு நுண் நுசுப்பும் தோன்றாது உரு அரு என்ன உண்டே – சிந்தா:3 551/4
பகலே பகை வளர்த்த பாவை சிறு நுசுப்பு ஒன்று உண்டே பாவம் – சிந்தா:3 679/2
ஒடியாத மாத்திரையால் உண்டே நுசுப்பு இருந்து காண்பாரும் உளரே செம் கண் – சிந்தா:3 681/3
துன்னினான் துளங்கின் அல்லால் துளங்கல் அ மலையிற்கு உண்டே
அன்னதே துணிந்த நீதி அரு நவை நமனும் ஆற்றான் – சிந்தா:4 1114/2,3
என்னை நேர் நின்று வாழ்தல் இரு நிலத்து ஆவது உண்டே – சிந்தா:4 1114/4
கட நெறி கடத்தற்கு இன்னா கல் அதர் அத்தம் உண்டே – சிந்தா:5 1185/4
உண்டே தனது இயல்பின் உணரும்-காலை உயிர் என்றி – சிந்தா:6 1419/1
பூ குலாம் அலங்கல் மாலை புள் கொடியாற்கும் உண்டே
வீக்கு வார் முலையினார் போல் வெய்துயிர்த்து உருகி நைய – சிந்தா:7 1727/2,3
நகை கதிர் மதியம் வெய்தா நடுங்க சுட்டிடுதல் உண்டே
பகை கதிர் பருதி சந்தும் ஆலியும் பயத்தல் உண்டே – சிந்தா:10 2315/3,4
பகை கதிர் பருதி சந்தும் ஆலியும் பயத்தல் உண்டே – சிந்தா:10 2315/4
மருங்கு உடையவர்கட்கு அல்லால் மற்றையர்க்கு ஆவது உண்டே – சிந்தா:13 2924/4
இல் எலி பார்த்து நோக்கி இறப்பின் கீழ் இருத்தல் உண்டே
பல் வினை வெள்ளம் நீந்தி பகா இன்பம் பருகின் அல்லால் – சிந்தா:13 2985/2,3
நல்வினை விளையுள் என்னும் நஞ்சினுள் குளித்தல் உண்டே – சிந்தா:13 2985/4
வயல் வளர் கரும்பில் பாயும் மகதநாடு என்பது உண்டே – சிந்தா:13 3042/4
கோவினை அன்றி எம் நா கோதையர் கூறல் உண்டே – சிந்தா:13 3098/4

TOP


உண்டேல் (3)

மோட்டும் முது நீர் முதலைக்கு வலியது உண்டேல்
காட்டுள் நமக்கு வலியாரையும் காண்டும் நாம் என்று – சிந்தா:2 446/1,2
போந்ததும் போய கங்குல் போம் வழி கண்டது உண்டேல்
யாம் தலைப்படுதும் ஐய அறியின் ஈங்கு உரைக்க என்றார் – சிந்தா:5 1410/3,4
நிறை யாதும் இல்லை நெருப்பின் சுடும் காமம் உண்டேல்
குறையா நிறையின் ஒரு குன்றியும் காமம் இல்லை – சிந்தா:8 1963/1,2

TOP


உண்டோ (12)

அழுங்க சென்று அணைதல் பேய்காள் அநங்கற்கும் ஆவது உண்டோ – சிந்தா:3 752/4
சொல்லியும் அறிவது உண்டோ என குழைந்து உருகி நைந்து – சிந்தா:5 1399/3
பெண் அவா நிற்கும் என்றால் பிணை அனாட்கு உய்தல் உண்டோ – சிந்தா:6 1528/4
மட பிடிக்கு உய்தல் உண்டோ வால் அடி குஞ்சி சூட்டும் – சிந்தா:6 1529/3
கொடைக்கையான் பிரிந்த பின்றை கோதையாட்கு உய்தல் உண்டோ – சிந்தா:6 1529/4
கருதுவது ஆங்கு ஒன்று உண்டோ காப்பிய கவிகள் காம – சிந்தா:7 1585/3
விட்டு அலர்ந்த கோதை அவரால் விளைவது உண்டோ – சிந்தா:7 1876/4
மடப்படல் இன்றி சூழும் மதி வல்லார்க்கு அரியது உண்டோ
கடத்து-இடை காக்கை ஒன்றே ஆயிரம் கோடி கூகை – சிந்தா:8 1927/2,3
உளைவது பிறிதும் உண்டோ ஒண் தொடி மாதர்க்கு என்றான் – சிந்தா:9 2042/4
பெரும நீ வேண்டிற்று அல்லால் வேண்டுவ பிறிது ஒன்று உண்டோ
ஒருமை நின் மனத்தின் சென்றேன் உவப்பதே உவப்பது என்றாள் – சிந்தா:9 2093/3,4
எரி மொய்த்து பெருகல் உண்டோ இருவினை சென்று தேய்ந்தால் – சிந்தா:10 2316/3
பொய் பட உரைத்தது உண்டோ பொன் அனீர் நம்முள் நாமால் – சிந்தா:13 2938/4

TOP


உண்ண (14)

உண்ண உருக்கிய வான் நெய் போல் மேனியள் – சிந்தா:2 480/2
கழுகு உண்ண வள்ளூரமே சுமந்து புள்ளிற்கே புறம் செய்கின்றார் – சிந்தா:6 1552/4
கள்ளத்தால் உயிரை உண்ண கருதினேம் இதனை யாரும் – சிந்தா:10 2149/2
ஏது இலா புள் உண்ண கொடேம் என்று வாய் மடித்து – சிந்தா:10 2241/2
ஊர்த்து உயிர் உன்னை உண்ண குறை வயிறு ஆரும் என்று ஆங்கு – சிந்தா:10 2286/3
மாந்தர் கொள்ளை கொண்டு உண்ண மா நிலம் – சிந்தா:12 2403/3
துடித்து வண்டு உண்ண தூங்கும் செம் தளிர் ஒத்தது அன்றே – சிந்தா:12 2597/4
வெண் நுரை உடுத்து நின்றார் வேந்தன் நோக்கு உண்ண நின்றார் – சிந்தா:13 2663/4
ஓம்பாது ஒண் பொன் சொரி மாரி உலகம் உண்ண சிதறினான் – சிந்தா:13 2702/4
நன் கனி சிலதன் உண்ண நச்சு வேல் மன்னன் நோக்கி – சிந்தா:13 2725/2
பல் பழ மணி கொம்பு ஈன்று பரிசில் வண்டு உண்ண பூத்து – சிந்தா:13 2728/2
அள்ளிக்கொண்டு உண்ண காமம் கனிவித்தார் பனிவில் தாழ்ந்த – சிந்தா:13 2732/3
பேர் அறைந்து உலகம் உண்ண பெரு நம்பி ஆக வென்றான் – சிந்தா:13 2913/4
ஓசை போய் உலகு உண்ண நோற்ற பின் – சிந்தா:13 3121/2

TOP


உண்ணல் (2)

மன்னவன் சிறுவன் ஆங்கு ஓர் மாங்கனி உண்ணல் உற்று – சிந்தா:7 1640/1
பூ புடை அணிந்த பொய்கை புக்கு நீர் உண்ணல் உற்றால் – சிந்தா:13 2772/2

TOP


உண்ணலேன் (1)

உண்ணலேன் இனி என்று உரையாடினாள் – சிந்தா:4 902/4

TOP


உண்ணவும் (2)

அடிகளை இன்றி நீரே உண்ணவும் வல்லீர் ஆனீர் – சிந்தா:7 1744/1
உவந்து பேய் கணம் ஆடவும் ஓரி கொள்ளை கொண்டு உண்ணவும்
கவந்தம் எங்கணும் ஆடவும் களிறு மாவொடு கவிழவும் – சிந்தா:10 2310/2,3

TOP


உண்ணற்கு (1)

உண்ணற்கு இனிய மது மகிழ்ந்தார் ஒலியல் மாலை புறம் தாழ – சிந்தா:13 2700/3

TOP


உண்ணா (4)

அம் பொன் கலத்து அடு பால் அமர்ந்து உண்ணா அரிவை அந்தோ – சிந்தா:13 2624/1
உரம் கெட்டு உறுப்பு அழுகி புல் உண்ணா பொன்றும் – சிந்தா:13 2784/4
ஞாலம் காக்கும் மன்னவர் ஆவார் நறவு உண்ணா
சீலம் காக்கும் சிறு உபகாரம் உடையாரே – சிந்தா:13 2928/3,4
இணையாதும் இல்லாத கண்ணீர் வீழ்த்து உண்ணா நின்று இனைந்ததாமே – சிந்தா:13 2968/4

TOP


உண்ணீரே (1)

உண்ணீரே தேவீர் உவந்து என்பது இ உலகம் – சிந்தா:13 2780/3

TOP


உண்ணு (1)

உண்ணு நீர் வேட்டு அசைந்தேன் என உரைப்ப காட்டுள் நாடி – சிந்தா:7 1592/1

TOP


உண்ணும் (20)

எஃகு பிறிது இல்லை இருந்தே உயிரும் உண்ணும்
ஐயம் இலை இன்பம் அறனோடு அவையும் ஆக்கும் – சிந்தா:3 497/2,3
ஒலி கொண்டு உயிர் உண்ணும் கூற்றம் என்று எல்லே – சிந்தா:3 653/2
உருக்கி ஊன் உண்ணும் வேகத்து உறு புலி அனைய நாகம் – சிந்தா:3 700/3
பூசு சுண்ணமும் உண்ணும் அடிசிலும் – சிந்தா:4 864/2
இன் உயிர் அவனை உண்ணும் எல்லை நாள் வந்தது இல்லை – சிந்தா:4 1154/3
பிழிந்து உயிர் உண்ணும் தட்டம் அதட்டம் ஆம் பிளிற்றின் உம்பர் – சிந்தா:5 1286/3
உண்ணும் கூற்றோ ஒளி வேலோ போதோ உணர்கலேனால் – சிந்தா:7 1587/2
உண்ணும் தேனே அமிர்தே என் இன்னுயிரே எங்கணாயோ – சிந்தா:7 1587/4
பிண்டம் உண்ணும் பெரும் களிறு பூட்டி அவண் – சிந்தா:7 1844/1
உண்ணும் நீர் அமிழ்தம் காக்க யூகமோடு ஆய்க என்றான் – சிந்தா:8 1893/4
மற்று அ தாது உரிஞ்சி உண்ணும் வண்டு இனம் ஒத்த அன்றே – சிந்தா:10 2305/4
கண்டு உயிர் உண்ணும் கூற்றம் கயிறு உரீஇ காட்டியிட்டார் – சிந்தா:12 2457/2
உள் உயிர் உண்ணும் கூற்றின் உடன்று கண் கரிந்து பொங்க – சிந்தா:12 2532/2
கள் உயிர் உண்ணும் மாலை கதுப்பு ஒரு கையின் ஏந்தி – சிந்தா:12 2532/3
மட்டு ஒளித்து உண்ணும் மாந்தர் மாண்பு போல் மறைந்து வண்ண – சிந்தா:12 2533/1
கறந்து கூற்று உண்ணும் ஞான்று கண் புதைத்து இரங்கின் அல்லால் – சிந்தா:13 2616/3
குடித்து உண்ணும் கூற்றம் குடில் பிரியா முன்னே – சிந்தா:13 2620/3
அ வினை விளையுள் உண்ணும் அவ்விடத்து அவர்கள் துன்பம் – சிந்தா:13 2762/2
கழித்து உண்ணும் காக்கை கடிவோரும் இன்றி – சிந்தா:13 2783/3
உரிய செய்கை வினை பயத்தை உண்ணும் எனவே உணர்ந்து அவனை – சிந்தா:13 2815/2

TOP


உண்ணும்-போழ்தின் (1)

நடை அறி மகளிர் ஏந்த நல் அமிர்து உண்ணும்-போழ்தின்
இடை கழி நின்ற என்னை நோக்கி போந்து ஏறுக என்றான் – சிந்தா:1 399/2,3

TOP


உண்ணுமே (1)

ஈட்டிய விளை மது போல உண்ணுமே – சிந்தா:13 2930/4

TOP


உண்பதம் (1)

உண்பதம் யாவர்க்கும் ஊனம் இல்லது – சிந்தா:6 1441/3

TOP


உண்பது (2)

ஊழின் நீர் உண்பது என் என்று உரைத்தலும் உவந்து நோக்கி – சிந்தா:5 1233/1
ஊண் உடை அமிர்தம் வேட்டால் உண்பது மனத்தினாலே – சிந்தா:13 2802/4

TOP


உண்பதே (1)

கொழு மலர் குவளை கண்ணி கூற்று உயிர் உண்பதே போல் – சிந்தா:13 3079/3

TOP


உண்பவே (1)

உறையும் மாந்தர் விருந்தொடும் உண்பவே – சிந்தா:1 131/4

TOP


உண்பார் (4)

வண்ணம் இதுவோ மது உண்பார் சேரியையோ வாழி நீலம் – சிந்தா:12 2514/4
உரைத்தது என் மனத்தில் இல்லை உயர் வரை தேனை உண்பார்
வருத்தும் காஞ்சிரமும் வேம்பும் வாய் கொள்வார் யாவர் சொல்லாய் – சிந்தா:13 2722/3,4
தாமமொடு சாந்து புனைவார் பசியின் உண்பார்
ஏமம் உடையார்கள் இவர் அல்லர் இவை இல்லா – சிந்தா:13 2874/2,3
பட்டது பகுத்து உண்பார் இ பார் மிசை இல்லை கண்டீர் – சிந்தா:13 2925/2

TOP


உண்பாரை (1)

ஆடக கலத்துள் ஆன் பால் அமிர்தினை நயந்து உண்பாரை
நீடு அகம் வெகுண்டும் கையால் பிடித்து நீறு அட்டி இட்டேம் – சிந்தா:13 2989/2,3

TOP


உண்பான் (2)

நீத்து அற செல்ல வேவித்து அட்ட இன் அமிர்தம் உண்பான்
பாத்தரும் பசும்பொன் தாலம் பரப்பிய பைம்பொன் பூமி – சிந்தா:1 398/2,3
வாங்கிக்கொண்டு உயிரை உண்பான் வஞ்சத்தால் சூழ்ந்த-வண்ணம் – சிந்தா:10 2176/3

TOP


உண்மை (3)

இலை உடை கண்ணியீர்க்கு இஃது எளிது நம் குருசில் உண்மை
உலைவினோடு இன்மை ஆராய்ந்து ஒறுப்பதே துணி-மின் என்றான் – சிந்தா:7 1735/3,4
ஓட்டியும் கோறும் அன்றே நம்பி தான் உண்மை பெற்றால் – சிந்தா:7 1741/2
சென்று அ பதியுள் எமர்க்கே எனது உண்மை காட்டி – சிந்தா:8 1932/2

TOP


உண்மையால் (2)

எங்கும் எங்கும் இடம்-தொறும் உண்மையால்
அம் கண் மாநகர்க்கு ஆக்கம் அறாதது ஓர் – சிந்தா:1 139/2,3
உம்மை நின்றது ஓர் ஊழ்வினை உண்மையால்
இம்மை இ இடர் உற்றனள் எய்தினாள் – சிந்தா:1 347/2,3

TOP


உண (16)

வாச நல் பொடிகள் மாலை வண்டு உண வீழ்ந்த முற்றம் – சிந்தா:1 109/3
ஆடலின் அரவமும் அங்கை கொட்டி நெஞ்சு உண
பாடலின் அரவமும் பணை முழவு அரவமும் – சிந்தா:1 156/1,2
வண்டு உண மலர்ந்த கோதை வாய் ஒருப்பட்டு நேர – சிந்தா:3 587/1
விடா களி வண்டு உண விரிந்த கோதையர் – சிந்தா:4 916/1
கோபுர மாட மூதூர் கூற்று உண விளிக என்பார் – சிந்தா:4 1111/4
குறுகினாய் இன்ப வெள்ளம் கிழங்கு உண காட்டுள் இன்றே – சிந்தா:5 1236/2
மணி வண்டு இ மாதர் கோதை மது உண வந்த போழ்து அங்கு – சிந்தா:6 1502/1
நெஞ்சம் போழ்ந்து அழல் அம்பு உண நீங்கினார் உயிர் நீள் முழை – சிந்தா:10 2309/3
உள்ளம் மேவினும் பிற உண பெறீர் எழு நாளும் – சிந்தா:12 2390/4
இனம் கவர்ந்து உண இலிற்றும் மும்மதத்து – சிந்தா:12 2521/2
குட்ட நீர் குவளை கண்கள் விருந்து உண விரும்பி நின்றார் – சிந்தா:12 2533/3
மிடை மயிர் கவரி நல் ஆன் கன்று உண கண்டு நிற்பார் – சிந்தா:13 2717/2
தொடை மலர் கண்ணி சேர்த்தி சுரும்பு உண மலர்ந்த மாலை – சிந்தா:13 2719/2
பண் உறு சுளைகள் கையால் பகுத்து உண கொடுத்தது அன்றே – சிந்தா:13 2724/4
எந்திர ஊசல் ஏற்றி எரி உண மடுத்தும் செக்கில் – சிந்தா:13 2774/2
ஆய்ந்து உலகு உண உவந்து அருளி மா மணி – சிந்தா:13 2997/2

TOP


உணங்க (1)

ஒரு நாட்டு அரசு உணங்க உரவோன் கொற்றம் உயர்ந்ததே – சிந்தா:12 2582/4

TOP


உணங்கும் (1)

அல்லியும் உணங்கும் முன்றில் அணில் விளித்து இரிய ஆமான் – சிந்தா:1 355/2

TOP


உணப்பட்ட (1)

நாம் கணால் பருகியிட்டு நலன் உணப்பட்ட நம்பி – சிந்தா:3 712/2

TOP


உணர் (9)

கரிகை உலகு உணர் கடவுள் பாடுமே – சிந்தா:6 1466/4
கலை உணர் மகளிர் நெஞ்சில் காமத்தின் கனிந்த ஊடல் – சிந்தா:7 1625/1
நிலை உணர் மைந்தர் நீக்கி நெறியினால் புணர்ந்தது ஒப்ப – சிந்தா:7 1625/2
அரிது உணர் வேத்து அவை அமைக மற்று என்றதே – சிந்தா:7 1840/4
உள் உணர் குஞ்சரம் ஒய்யென நிற்றலும் – சிந்தா:7 1841/2
அரிது உணர் அன்னம் பெடை என தழுவி அன்மையின் அலமரல் எய்தி – சிந்தா:10 2103/3
உலகு உணர் கடவுளை உருகெழு திறலினை – சிந்தா:12 2562/1
காதி கண் அரிந்து வென்ற உலகு உணர் கடவுள் காலத்து – சிந்தா:13 2713/1
கொடி எடுத்தவர்க்கு நல்கு கொழித்து உணர் குமர என்றான் – சிந்தா:13 2911/4

TOP


உணர்க (1)

எய்தி யாவையும் உணர்க என்ப போல் – சிந்தா:13 3128/2

TOP


உணர்கலனே (1)

உருவம் அழிந்து அடிச்சி உளள் ஆம்-கொல் உணர்கலனே – சிந்தா:7 1878/4

TOP


உணர்கலா (1)

துறுகல் என்று உணர்கலா துள்ளி மந்தி மக – சிந்தா:8 1897/2

TOP


உணர்கலேனால் (1)

உண்ணும் கூற்றோ ஒளி வேலோ போதோ உணர்கலேனால்
பண்ணின் தீம் சொலாய் படா முலை பாவாய் கொடியே பாங்கின் – சிந்தா:7 1587/2,3

TOP


உணர்த்த (3)

ஓட முறுக்கி உணர்த்த உணர்ந்தாள் – சிந்தா:1 238/4
உளைத்தனர் பூசல் விட்டு உணர்த்த ஓடினார் – சிந்தா:7 1851/4
வெள்ள நீர் படப்பை விதையம் வந்து அடைந்தே வேந்தனுக்கு உணர்த்த முன் விடுத்தார் – சிந்தா:10 2109/4

TOP


உணர்த்தல் (1)

ஓசை என்று உணரின் அல்லால் எழுத்து மெய் உணர்த்தல் ஆகா – சிந்தா:1 116/2

TOP


உணர்த்தி (4)

உள்ளு பொருள் எம் உணர்த்தி அன்றி உள வேண்டா – சிந்தா:3 847/4
தூதினால் துணிபொருள் உணர்த்தி தான் தமர்க்கு – சிந்தா:6 1485/2
கேட்பது விரும்பி நாய்கன் கிளைக்கு எலாம் உணர்த்தி யார்க்கும் – சிந்தா:9 2078/1
தூய்மையில் குளம் தூம்பு விட்டு ஆம் பொருள் உணர்த்தி
ஈமம் ஏறுதல் ஒருதலை இகல் அமர் கடந்தோய் – சிந்தா:13 2760/3,4

TOP


உணர்த்திய (1)

உள்ளம் கொள்ள உணர்த்திய பின் அலால் – சிந்தா:4 889/1

TOP


உணர்த்தினன் (1)

உரை அகம் கொள்ள உணர்த்தினன் ஆகி – சிந்தா:3 521/1

TOP


உணர்த்தினான் (1)

விஞ்சை அம் பெருமகன் வஞ்சம் என்று உணர்த்தினான் – சிந்தா:3 574/2

TOP


உணர்த்தினானே (1)

ஊர் பரிவுற்றது எல்லாம் ஒரு மகன் உணர்த்தினானே – சிந்தா:2 442/4

TOP


உணர்தல் (3)

ஒண் மதி சூழ்ச்சி மிக்கான் உள்ளுழி உணர்தல் செல்லான் – சிந்தா:7 1695/2
ஒற்றரும் உணர்தல் இன்றி உரை அவித்து உறுப்பினாலே – சிந்தா:9 2096/1
உள் பொருள் இது என உணர்தல் ஞானம் ஆம் – சிந்தா:13 2845/1

TOP


உணர்ந்த (3)

உள்பட உணர்ந்த யானே உள் குழைந்து உருகல் செல்லேன் – சிந்தா:4 1097/3
எய்த நன்கு உணர்ந்த நீரார் இன் முக வாசம் ஊட்டி – சிந்தா:12 2474/2
காலம் ஒரு மூன்றும் உடனே உணர்ந்த கடவுள் – சிந்தா:13 3092/3

TOP


உணர்ந்தவர் (1)

பிறப்பு உணர்ந்தவர் போல் தமர் பேச்சு எலாம் – சிந்தா:4 993/3

TOP


உணர்ந்தவன் (1)

முற்று உடன் உணர்ந்தவன் அமுதம் முன்னினார் – சிந்தா:13 2639/4

TOP


உணர்ந்தனை-ஆயின் (1)

உற்றதை பிறர்கள் கூற உணர்ந்தனை-ஆயின் நானும் – சிந்தா:13 2609/2

TOP


உணர்ந்தார் (1)

செம் நீர் திரள் வடம் போல் சிந்தாமணி ஓதி உணர்ந்தார் கேட்டார் – சிந்தா:13 3143/3

TOP


உணர்ந்தாள் (1)

ஓட முறுக்கி உணர்த்த உணர்ந்தாள் – சிந்தா:1 238/4

TOP


உணர்ந்தான் (2)

கடல் வண்ணன் முக்குடை கீழ் காசு இன்று உணர்ந்தான்
காசு இன்று உணர்ந்தான் கமல மலர் அடியை – சிந்தா:6 1468/2,3
காசு இன்று உணர்ந்தான் கமல மலர் அடியை – சிந்தா:6 1468/3

TOP


உணர்ந்தானை (1)

மறு அற உணர்ந்தானை மலம் அறு திகிரியை – சிந்தா:12 2563/1

TOP


உணர்ந்தீர் (1)

ஒட்டாவே கண்டீர் வினை அவனை தேறாதார்க்கு உணர்ந்தீர் அன்றே – சிந்தா:6 1549/4

TOP


உணர்ந்து (12)

மாற்றம் உணர்ந்து மறம் கூர் கடல் தானை நோக்கி – சிந்தா:2 432/2
உணர்ந்து தன் மதலை ஏற்றி ஒருப்படுத்து ஊர்க்கு மீள்வான் – சிந்தா:3 505/4
கண்ணியது உணர்ந்து கல்லா கட்டியங்காரன் நெஞ்சில் – சிந்தா:3 747/2
எந்தை திறம் முன்னம் உணர்ந்து இன்னணம் விடுத்தேன் – சிந்தா:3 846/4
உற்று நாறியும் கண்டும் உணர்ந்து இவை – சிந்தா:4 885/2
உற்றவன் நிலையும் எல்லாம் ஓதியின் உணர்ந்து கண்டான் – சிந்தா:4 951/4
பரிவுறு மனத்தின் ஓடி பட்டதை உணர்ந்து பொன் தார் – சிந்தா:4 1095/3
உறுதி நீ உணர்ந்து சொன்னாய் உயர் கதி சேறி ஏடா – சிந்தா:5 1236/1
உயங்குவாள் உணர்ந்து கேள்வற்கு ஊனமும் பிரிவும் அஞ்சி – சிந்தா:6 1530/2
உணர்ந்து மூப்பு எழுதினது ஒப்ப தோன்றினான் – சிந்தா:9 2009/4
உரிய செய்கை வினை பயத்தை உண்ணும் எனவே உணர்ந்து அவனை – சிந்தா:13 2815/2
இற்று என உணர்ந்து நிற்பின் திருமகள் என்றும் நீங்காள் – சிந்தா:13 2983/3

TOP


உணர்ந்தோய் (1)

நீதி நெறியை உணர்ந்தோய் நீ நிகர் இல் காட்சிக்கு இறையோய் நீ – சிந்தா:5 1242/2

TOP


உணர்வல் (1)

உதிதர உணர்வல் யானும் ஒப்பினும் உருவினானும் – சிந்தா:5 1340/2

TOP


உணர்வாள் (1)

எ நூல் திறமும் உணர்வாள் எழில் ஏற்று இமிலின் ஏற்ப முடித்தாள் – சிந்தா:12 2437/4

TOP


உணர்வில் (1)

தானும் தன் உணர்வில் தளர்ந்து ஆற்றவும் – சிந்தா:1 359/1

TOP


உணர்வின் (3)

ஊறு இலா உணர்வின் நோக்கி உரை-மதி எவன்-கொல் மக்கள் – சிந்தா:4 1127/3
தன்னுடைய நுண் உணர்வின் சாகரற்கு தக்காள் – சிந்தா:7 1789/2
உள்ளத்தை உணர்வின் மிக்கான் ஒழித்திட பெயர்ந்ததே போல் – சிந்தா:10 2186/2

TOP


உணர்வினாரை (1)

கொழும் களி உணர்வினாரை குணவதம் கொளுத்தல் ஆமோ – சிந்தா:1 378/4

TOP


உணர்வினான் (1)

முன்னம் கூறினான் முது உணர்வினான் – சிந்தா:2 415/4

TOP


உணர்வீர் (1)

உணர்வீர் அமரர் மகளீர் அருளி – சிந்தா:5 1378/3

TOP


உணர்வு (18)

உண்டு இல்லை என ஐயம் அல்லது ஒன்று உணர்வு அரிதே – சிந்தா:1 172/4
அசைந்து உணர்வு மடிந்து ஒழியும் அடி இணை புகழ்வார்க்கே – சிந்தா:1 177/4
நோதலும் பரிவும் எல்லாம் நுண் உணர்வு இன்மை அன்றே – சிந்தா:1 269/3
உண்டு வைத்து அனைய நீயும் உணர்வு இலா நீரை ஆகி – சிந்தா:1 271/2
ஊழ் வினை துரத்தலானும் உணர்வு சென்று எறித்தலானும் – சிந்தா:1 380/3
ஓம்பா ஒழுக்கத்து உணர்வு ஒன்று இலன் ஆயினானே – சிந்தா:2 492/4
உம்மை வினை நொந்து புலந்து ஊடல் உணர்வு அன்றே – சிந்தா:3 495/4
தொள்ளை உணர்வு இன்னவர்கள் சொல்லின் மடிகிற்பின் – சிந்தா:3 496/3
அளந்து உணர்வு அரிய நங்கைக்கு அரு மணி முகிழ்த்தவே போல் – சிந்தா:3 551/2
ஊது வண்டு உடுத்த மாலை உணர்வு பெற்று இலயம் தாங்கி – சிந்தா:5 1265/3
கல் செய் தோளவன் காமரு பேர் உணர்வு
எல்லை நீங்கிற்று இயைந்தனர் என்பவே – சிந்தா:5 1329/3,4
தாம மார்பனும் தையலும் மெய் உணர்வு
ஆம் இது என்று அறியாது களித்தவர் – சிந்தா:12 2505/1,2
பெண்மையை பெண்மை என்னார் பேர் உணர்வு உடைய நீரார் – சிந்தா:13 2611/3
அடுத்து உணர்வு நெய் ஆக ஆற்றல் துவை ஆக – சிந்தா:13 2620/2
மெய்ப்பட உணர்வு தோன்றி மீட்டு இது கூறினானே – சிந்தா:13 2726/4
ஒழுக்கமே அன்றி தங்கள் உள் உணர்வு அழிக்கும் மட்டும் – சிந்தா:13 2822/1
அறிவரிது உணர்வு நாணி தலை பனித்து அஞ்சும் சாந்தம் – சிந்தா:13 3047/3
உறுப்பு எலாம் ஒளி உமிழ்ந்து உணர்வு அரிதாய் இரு சுடரும் – சிந்தா:13 3089/1

TOP


உணர்வொடு (1)

உணர்வொடு காட்சி பேறு என்று இடை உறு கோக்கள் ஏற்றார் – சிந்தா:13 3081/2

TOP


உணர (4)

உடம்பு இது தரும் என உணர கூறினான் – சிந்தா:5 1218/4
தான் உழந்து உற்ற எல்லாம் தம்பியை உணர கூறி – சிந்தா:7 1759/1
உரைத்தகு நாடும் ஊரும் குலத்துடன் உணர என்றான் – சிந்தா:7 1853/4
ஓங்கு நீர் ஓத வேலிக்கு உணர யாம் உரைத்தும் அன்றே – சிந்தா:10 2176/4

TOP


உணரலாமே (1)

ஒட்டி இஃது உணரலாமே உரைவல்லை அறிக என்றான் – சிந்தா:4 1134/4

TOP


உணரலேன் (1)

மன்னும் யான் உணரலேன் மாதர் உற்ற நோய் – சிந்தா:4 1028/3

TOP


உணரா (1)

மடுவில் மதர்த்து உணரா வாழை தண்டில் பல துஞ்சும் – சிந்தா:13 2601/2

TOP


உணராது (1)

எரிந்து ஆர் அயில் இடை போழ்ந்தமை உணராது அவன் நின்றான் – சிந்தா:10 2265/3

TOP


உணராமை (1)

ஒக்க நன்கு உணராமை பொருந்திய சந்தினவாய் – சிந்தா:1 175/2

TOP


உணராரே (1)

உளைய உறுதி உரைப்பாரை ஓ பாவம் உணராரே காண் – சிந்தா:6 1551/4

TOP


உணரின் (1)

ஓசை என்று உணரின் அல்லால் எழுத்து மெய் உணர்த்தல் ஆகா – சிந்தா:1 116/2

TOP


உணரும் (1)

உரை கிழித்து உணரும் ஒப்பின் ஓவிய பாவை ஒத்தார் – சிந்தா:3 699/4

TOP


உணரும்-காலை (1)

உண்டே தனது இயல்பின் உணரும்-காலை உயிர் என்றி – சிந்தா:6 1419/1

TOP


உணா (4)

ஆற்று உணா கொள்ளாது அடி புறத்து வைப்பீரே அல்லீர் போலும் – சிந்தா:6 1550/2
ஆற்று உணா கொள்ளீர் அழகு அலால் அறிவு ஒன்றும் இலிரே போலும் – சிந்தா:6 1550/4
பல்லவரே அன்றி பகுத்து உணா பாவிகளும் – சிந்தா:13 2789/2
ஆற்று உணா பெறாது அழுது அலறி வீழுமே – சிந்தா:13 2934/4

TOP


உணின் (1)

நல்வினை உடைய நீரார் நஞ்சு உணின் அமுதம் ஆகும் – சிந்தா:10 2314/1

TOP


உணும் (7)

கிள்ளையோடு பால் உணும் கேடு இல் பூவை பாடவே – சிந்தா:1 70/4
சுரும்பு எழுந்து இருந்து உணும் தொங்கல் வார் குழல் – சிந்தா:3 661/1
கனைத்து வண்டு உணும் கோதையர் தம் கடன் – சிந்தா:5 1400/3
வண்டு கொப்புளித்து உணும் மாலை மார்பனை – சிந்தா:7 1622/1
காந்தி வண்டு உணும் கற்பக கோதையே – சிந்தா:7 1714/4
ஊன் உயிர் உணும் ஒருவன் ஆயினான் – சிந்தா:12 2520/4
செம் நெருப்பு உணும் செ எலி மயிர் – சிந்தா:13 2686/1

TOP


உத்தம (1)

உத்தம பிடி-கண் நின்றால் உடற்றுதல் களபக்கு ஆமே – சிந்தா:3 753/2

TOP


உத்தமர்க்கு (1)

ஒன்பது வகையின் ஓதிற்று உத்தமர்க்கு ஆகும் ஆர்ந்த – சிந்தா:13 2828/1

TOP


உத்தமன் (2)

உத்தமன் உனது நாமம் அல்லது ஒன்று உரைத்தல் தேற்றான் – சிந்தா:4 1048/2
ஊன் இவர் பிறவியை ஒழிக்கும் உத்தமன்
தேன் இமிர் தாமரை திளைக்கும் சேவடி – சிந்தா:13 3014/2,3

TOP


உத்தர (1)

நிலை திரிந்து ஊழி நீங்கி உத்தர குருவும் ஆகி – சிந்தா:12 2583/3

TOP


உத்தரம் (1)

ஒன்றி மற்று உத்தரம் வருவது ஒத்து அவண் – சிந்தா:6 1459/2

TOP


உத்தரா (1)

உண்டு உயிர் சிலர் கண் வாழ்க என்று உத்தரா சங்கம் வைத்தார் – சிந்தா:12 2457/3

TOP


உத்தரியம் (3)

இட்ட உத்தரியம் மெல்லென்று இடை சுவல் வருத்த ஒல்கி – சிந்தா:2 472/1
இட்ட உத்தரியம் மின்னும் எரி மணி பரு முத்து ஆரம் – சிந்தா:3 835/1
செம் நுண் துகில் உத்தரியம் புதைந்து சுவல் வருத்த – சிந்தா:7 1783/2

TOP


உத்திரட்டாதியானே (1)

ஊனத்தில் தீர்ந்த சீர்த்தி உத்திரட்டாதியானே – சிந்தா:1 387/4

TOP


உதயத்தின் (1)

சங்க வெண் மலையின் மற்று சந்திர உதயத்தின் உச்சி – சிந்தா:4 955/3

TOP


உதயத்து (2)

ஒருங்கு அவன் பிறந்த ஞான்றே பிறந்தவர் உதயத்து உச்சி – சிந்தா:3 785/1
உற்றவன் களிற்றில் பாய தோன்றுவான் உதயத்து உச்சி – சிந்தா:10 2255/3

TOP


உதயம் (1)

உதயம் என்னும் மால் வரை உவந்து இருந்தது ஒத்ததே – சிந்தா:3 705/4

TOP


உதவ (1)

உயிர் காவலன் கொண்டு உதவ நில் என்பார் – சிந்தா:10 2126/4

TOP


உதவி (1)

தன் புறம்தந்து வைத்த தலைமகற்கு உதவி ஈந்தால் – சிந்தா:10 2302/1

TOP


உதிதர (1)

உதிதர உணர்வல் யானும் ஒப்பினும் உருவினானும் – சிந்தா:5 1340/2

TOP


உதிதற்கு (1)

உதிதற்கு உரியாள் பணியால் உடன் ஆயவாறும் – சிந்தா:0 23/2

TOP


உதிர்த்தவர் (1)

வினை உதிர்த்தவர் வடிவு இன்னது என்னவே – சிந்தா:13 3008/1

TOP


உதிர்த்தாற்கு (1)

வெறுத்து இருவினை உதிர்த்தாற்கு அது வண்ணம் விளம்பலாம் – சிந்தா:13 3089/3

TOP


உதிர்த்து (1)

ஆசினி வருக்கை மா தடிந்து தேம் கனி உதிர்த்து
ஊசல் ஆடும் பைம் கமுகு தெங்கின் ஒண் பழம் பரீஇ – சிந்தா:1 68/2,3

TOP


உதிர்ந்த (4)

கொடி பூத்து உதிர்ந்த தோற்றம் போல் கொள்ள தோன்றி அணங்கு அலற – சிந்தா:1 353/3
மாயம்-கொல் மறவர் மாலை பைம் தலை உதிர்ந்த செம் கண் – சிந்தா:3 788/3
ஓட உதிர்ந்த அணிகலம் உக்கவை – சிந்தா:10 2118/3
கோங்கு பூத்து உதிர்ந்த குன்றின் பொன் அணி புளகம் வேய்ந்த – சிந்தா:10 2253/1

TOP


உதிர்ந்தது (2)

உதிர்ந்தது சேனை ஈட்டம் கூற்றொடு பொருது கொள்ளும் – சிந்தா:2 441/2
ஒத்து ஒளிர் காமவல்லி ஒருங்கு பூத்து உதிர்ந்தது ஒத்தார் – சிந்தா:12 2539/4

TOP


உதிர்ந்தன (3)

கோவை அற்று உதிர்ந்தன கொள்ளும் நீரர் இன்மையின் – சிந்தா:1 67/3
வண்ண மேகலைகளை பற்ற அற்று உதிர்ந்தன
எண் இல் பொன் சுடு நெருப்பு உக்க முற்றம் ஒத்தவே – சிந்தா:1 72/3,4
உலக்கையால் உதிர்ந்தன தெங்கின் ஒண் பழம் – சிந்தா:1 92/2

TOP


உதிர்வவே (1)

தோயும் முள் இலவின் கூன் காய் சினை-தொறும் உதிர்வவே போல் – சிந்தா:3 788/2

TOP


உதிர (3)

ஒன்றிய உதிர செச்சை ஒள் நிணம் மீக்கொள் தானை – சிந்தா:4 1080/3
பாளை வாய் கமுகின் நெற்றி படு பழம் உதிர விண்டு – சிந்தா:5 1198/1
ஒருங்கு உடன் உதிர எய்தான் ஊழி தீ உருமொடு ஒப்பான் – சிந்தா:10 2204/4

TOP


உதிரத்தால் (1)

ஒள் நிற உதிரம்-தன்னை உதிரத்தால் ஒழிக்கலாமே – சிந்தா:6 1433/2

TOP


உதிரம் (5)

உரையன்-மின் உதிரம் நீங்கிற்று உய்யலள் நங்கை என்பார் – சிந்தா:5 1277/4
என்பினை நரம்பில் பின்னி உதிரம் தோய்த்து இறைச்சி மெத்தி – சிந்தா:7 1577/1
குனி மருப்பு உதிரம் தோய்ந்த குஞ்சரம் கொள்ள உந்தி – சிந்தா:10 2273/2
கண் ஆர் மறி அறுத்து கையால் உதிரம் தூய் – சிந்தா:13 2780/2
கழுமிய உதிரம் போல இமைப்பினுள் கரந்து நீங்க – சிந்தா:13 3079/2

TOP


உதிரம்-தன்னை (1)

ஒள் நிற உதிரம்-தன்னை உதிரத்தால் ஒழிக்கலாமே – சிந்தா:6 1433/2

TOP


உதைப்ப (4)

ஓடும் திரைகள் உதைப்ப உருண்டு உருண்டு – சிந்தா:3 516/1
வெய்ய வெம் நோய் வினை உதைப்ப வீழ்ந்து துன்ப கடல் அழுந்தி – சிந்தா:13 3019/3
களிறு கால் உதைப்ப எண்மர் கவிழ்ந்தனர் களத்தின் உள்ளே – சிந்தா:13 3076/2
உருப்பு உயிர் இருவினை உதைப்ப வீழ்ந்த பின் – சிந்தா:13 3108/2

TOP


உதையத்தின் (1)

உதையத்தின் நெற்றி சேர்ந்த ஒண் சுடர் பருதி போல – சிந்தா:10 2153/2

TOP


உந்தி (10)

அ படையுள் அண்ணலும் அழன்று களிறு உந்தி – சிந்தா:1 280/4
காய்ந்தனன் கடுக உந்தி கப்பணம் சிதறினானே – சிந்தா:1 285/4
இட்ட நாண் வேலி உந்தி கடல் என எழுந்த வேட்கை – சிந்தா:3 710/3
மது முக மாலை நெற்றி மத களிறு உந்தி நிற்ப – சிந்தா:3 766/2
ஒரு மணி உந்தி நேரே ஒரு கதிர் உமிழ்வதே போல் – சிந்தா:9 2061/2
ஊசல் போல் சேனை ஓட பதுமுகன் களிற்றை உந்தி
மாசில் சீர் மழையின் நெற்றி மா மதி நுழைவதே போல் – சிந்தா:10 2268/2,3
குனி மருப்பு உதிரம் தோய்ந்த குஞ்சரம் கொள்ள உந்தி
கனி படு கிளவியார் தம் கதிர் முலை பொருது சேந்த – சிந்தா:10 2273/2,3
கொல் யானை உந்தி குடை மேலும் ஓர் கோல் தொடுத்தான் – சிந்தா:10 2319/4
பூ உந்தி அமுத யாறு பூம் கொடி நுடங்க போந்து – சிந்தா:12 2460/3
சிறை அழி செம்பொன் உந்தி தேன் பொழிந்து ஒழுக ஏந்தி – சிந்தா:12 2537/2

TOP


உப்பு (7)

உப்பு அமை காம துப்பின் அவர் இடம் உரைத்தும் அன்றே – சிந்தா:1 107/4
உப்பு உடைய மு நீர் உடன்று கரை கொல்வது – சிந்தா:1 280/1
ஒளி நலம் உப்பு குன்றம் ஊர் புனற்கு உடைந்ததே போல் – சிந்தா:3 813/3
பிளவு இயல் பயறு பெய் பண்டி உப்பு நீர் – சிந்தா:3 824/3
உழுந்து பயறு உப்பு அரிசி அப்பம் அரும் கலங்கள் – சிந்தா:12 2486/1
உப்பு இலி புழுக்கல் காட்டுள் புலை மகன் உகுப்ப ஏக – சிந்தா:13 2984/1
உருவ துடி இடையார் ஊடல் உப்பு ஆக – சிந்தா:13 3141/2

TOP


உபகாரம் (1)

சீலம் காக்கும் சிறு உபகாரம் உடையாரே – சிந்தா:13 2928/4

TOP


உபாயம் (2)

உற்ற இ இடரை தீர்க்கும் உபாயம் நீர் உரை-மின் என்றான் – சிந்தா:4 1139/3
வாழ்வதோர் உபாயம் நாடி மதி உடம்பட்டு வல்லே – சிந்தா:4 1163/1

TOP


உம் (2)

போ-மின் உம் உயிர் உய கொண்டு போய் மனம் – சிந்தா:12 2451/2
பூவின் உள்ளவள் புகுந்து உம் உள்ளத்தாள் – சிந்தா:13 3124/1

TOP


உம்பர் (4)

உம்பர் உலகு ஒப்பது அதன் தன்மை சிறிது உரைப்பாம் – சிந்தா:1 106/4
உம்பர் நீள் துறக்கத்து இயல்பு ஒத்ததே – சிந்தா:4 854/4
பிழிந்து உயிர் உண்ணும் தட்டம் அதட்டம் ஆம் பிளிற்றின் உம்பர்
ஒழிந்து எயிறு ஊனம் செய்யும் கோள் என மற்றும் சொன்னான் – சிந்தா:5 1286/3,4
உம்பர் மீன் என தோன்றும் ஓர்பால் எலாம் – சிந்தா:13 3066/4

TOP


உம்பரார்க்கு (1)

உடன் அறிந்து உம்பரார்க்கு உரைப்பரும் தகையர் ஆனார் – சிந்தா:7 1678/4

TOP


உம்மை (6)

உம்மை நின்றது ஓர் ஊழ்வினை உண்மையால் – சிந்தா:1 347/2
துஞ்சா கதிர் கொள் துணை முத்தம் தொழுதேன் உம்மை என துறந்து – சிந்தா:1 351/2
உம்மை வினை நொந்து புலந்து ஊடல் உணர்வு அன்றே – சிந்தா:3 495/4
கால் அவியா பொன் விளக்கும் தந்து உம்மை கைதொழுவேன் – சிந்தா:4 1045/2
உருகி நைந்து உடம்பு நீங்கின் இம்மையோடு உம்மை இன்றி – சிந்தா:6 1536/3
காட்டகத்து உம்மை நீத்த கயத்தியேன் காண வந்தீர் – சிந்தா:8 1913/2

TOP


உம்மையும் (1)

இல்லையே இம்மை அல்லால் உம்மையும் உயிரும் என்பார் – சிந்தா:13 2776/2

TOP


உமியும் (1)

விலங்கி வில் உமியும் பூணான் விழு சிறைப்பட்ட-போழ்தும் – சிந்தா:5 1167/1

TOP


உமிழ் (27)

உமிழ் நகை வேலினானும் ஒண் சிறை மணி வண்டு ஒத்தான் – சிந்தா:1 191/4
கணை உமிழ் சிலையினாய் கண்டு சேறியே – சிந்தா:5 1209/4
இடி உமிழ் எறி திரை முழக்கில் பல்லியம் – சிந்தா:6 1490/1
விழுக்கொடு வெண் நஞ்சு அல்லா உகிர் மயிர் உமிழ் கண் பீளை – சிந்தா:7 1584/1
புண் உமிழ் குருதி போர்த்த பொரு களம் போன்று தோன்றி – சிந்தா:7 1733/1
கண் உமிழ் தீயினால் சுட நிறம் கரிந்த போல் – சிந்தா:7 1832/1
பண் உமிழ் வண்டு உலாய் பரத்தரா நின்ற சீர் – சிந்தா:7 1832/2
உமிழ் கரகம் ஏந்த உரவோன் அமர்ந்து பூசி – சிந்தா:9 2026/2
வரு குலை கமுகும் வாழையும் நடுவார் வரை உமிழ் ஆவி போல் மாடத்து – சிந்தா:10 2111/3
திருந்தி ஏழுறுப்பும் திண் நிலம் தோய்வ தீ உமிழ் தறுகணின் சிறந்த – சிந்தா:10 2154/4
கார் ஒளி மின் உமிழ் தகைய கால் இயல் – சிந்தா:10 2229/3
குஞ்சரங்கள் பாய்ந்திடலின் குமிழிவிட்டு உமிழ் குருதி – சிந்தா:10 2239/3
வண் காரிருள் மின்னே உமிழ் நெய் வாயது ஓர் அயில் வாள் – சிந்தா:10 2260/3
வெம் கண் வில் உமிழ் வெம் சரம் மிடைந்து வெம் கதிர் மறைந்ததே – சிந்தா:10 2307/4
மின் உமிழ் மாலை வேந்தன் வீரற்கு விளம்பினானே – சிந்தா:10 2313/4
ஒல்லை நீர் உலகம் அஞ்ச ஒளி உமிழ் பருதி-தன்னை – சிந்தா:10 2324/1
நீர் கோலம் செய்து நிழல் விட்டு உமிழ் மாலை மார்பன் – சிந்தா:11 2352/3
கோலம் ஆர் முரசு இடி உமிழ் தழங்கு என முழங்க – சிந்தா:12 2392/3
மின் உமிழ் வைர கோட்டு விளங்கு ஒளி இமயம் என்னும் – சிந்தா:12 2417/1
நெய் அணி குழல் மாலை நிழல் உமிழ் குழை மங்கை – சிந்தா:12 2434/2
முத்து உமிழ் திரைகள் அங்கம் மொய் கொள் பாதாலம் முத்தீ – சிந்தா:12 2462/1
நெல் பொரி நிறைய பெய்து நிழல் உமிழ் செம்பொன் மூழி – சிந்தா:12 2464/1
நிலவு உமிழ் குடையின் நீழல் துஞ்சுக வையம் என்பார் – சிந்தா:12 2554/4
நஞ்சு உமிழ் வேலினான் நடுங்க வீழ்ந்ததே – சிந்தா:13 2891/4
இடி உமிழ் முரசம் நாண இன்னணம் இயம்பினானே – சிந்தா:13 2900/4
தெளி கடல் சுடுவது ஒத்து தீ உமிழ் திங்கள் நான்கும் – சிந்தா:13 3070/3
மணி உமிழ் திரு கேசம் வானவர் அகில் புகையும் – சிந்தா:13 3087/1

TOP


உமிழ்தல் (1)

வெய்ய தேன் வாய்க்கொண்டால் போல் விழுங்கலொடு உமிழ்தல் தேற்றான் – சிந்தா:9 2072/2

TOP


உமிழ்ந்த (5)

கற்பால் உமிழ்ந்த மணியும் கழுவாது விட்டால் – சிந்தா:0 4/1
சொற்பால் உமிழ்ந்த மறுவும் மதியால் கழூஉவி – சிந்தா:0 4/3
தேன் வாய் உமிழ்ந்த அமிர்து உண்டவன் போன்று செல்வன் – சிந்தா:0 29/1
வில் பழுத்து உமிழ்ந்த வெய்ய வெம் நுனை பகழி மைந்தர் – சிந்தா:2 435/1
நெற்றி மேல் எய்த கோலை பறித்திட உமிழ்ந்த நெய்த்தோர் – சிந்தா:10 2255/2

TOP


உமிழ்ந்ததே (1)

அரவ வெம் சிலை வளைந்ததே அண்ணல் கண் அழல் உமிழ்ந்ததே – சிந்தா:10 2308/4

TOP


உமிழ்ந்தான் (1)

மன் ஆர வாய் கொண்டு உமிழ்ந்தான் மணி மாலை வேலோன் – சிந்தா:13 3045/4

TOP


உமிழ்ந்திட்ட (1)

வேதனை பெருகி வேல் கண் தீ உமிழ்ந்திட்ட அன்றே – சிந்தா:12 2506/4

TOP


உமிழ்ந்து (22)

துப்பு உமிழ்ந்து அலமரும் காமவல்லியும் – சிந்தா:1 197/3
திறன் அல தமர்க்கு செப்பும் தீ உமிழ்ந்து இலங்கும் வேலான் – சிந்தா:3 688/4
இன்று எனக்கு எதிர்ந்தது என்றான் எரி உமிழ்ந்து இலங்கும் வேலான் – சிந்தா:4 956/4
நினைத்தலும் தோழன் நக்கு நிழல் உமிழ்ந்து இலங்கு செம்பொன் – சிந்தா:5 1220/3
தேசிகம் பட துடைத்து உமிழ்ந்து தேம் கமழ் – சிந்தா:6 1480/2
நின்றால் போல நிழல் உமிழ்ந்து நெடு வெண் திங்கள் எயிறு இலங்க – சிந்தா:7 1660/2
ஊன் உமிழ்ந்து இலங்கும் வேலான் ஒற்றி மற்று இதனை சொன்னான் – சிந்தா:7 1759/4
எரி உமிழ்ந்து இலங்கும் வேலோய் ஏமமாங்கதம் அது என்றான் – சிந்தா:7 1854/4
பொங்கி வில் உமிழ்ந்து மின்னும் புனை மணி கடம் ஆர்ந்த – சிந்தா:8 1910/2
மேல் ஆள் மேல் நெருப்பு உமிழ்ந்து மின் இலங்கும் அயில் வாளால் – சிந்தா:10 2236/2
நெற்றி மேல் கோல்கள் மூன்று நெருப்பு உமிழ்ந்து அழுந்த எய்ய – சிந்தா:10 2247/1
நித்தில குப்பை போல நிழல் உமிழ்ந்து இலங்கும் மேனி – சிந்தா:10 2266/1
போக நீக்கி பொருவில் திருவில் உமிழ்ந்து மின்னு பொழியும் – சிந்தா:12 2440/2
இலங்கி மின் உமிழ்ந்து உலாம் மேனி ஏந்து பொன் – சிந்தா:12 2449/3
நெய் திரண்டால் போல் உமிழ்ந்து நிற்கும் இளமையோ நிலையாதே காண் – சிந்தா:13 2626/4
துடிக்கும் கதிர் சேர் துணை முத்தம் திருவில் உமிழ்ந்து சுடர்ந்தனவே – சிந்தா:13 2695/4
நீள் நீர் முத்தம் நிரை முறுவல் கடு சுட்டு உரிஞ்ச கதிர் உமிழ்ந்து
தோள் நீர் கடலுள் பவள வாய் தொண்டை கனிகள் தொழுதனவே – சிந்தா:13 2697/3,4
உருவ மேல் எழுதல் ஆகா ஒளி உமிழ்ந்து இலங்கும் மேனி – சிந்தா:13 2800/3
கொதி நுனை காமன் அம்பு கொப்புளித்து உமிழ்ந்து காமம் – சிந்தா:13 2838/1
வில் உமிழ்ந்து இலங்கு மேனி விழு தவ நங்கைமார்கள் – சிந்தா:13 3062/3
உறுப்பு எலாம் ஒளி உமிழ்ந்து உணர்வு அரிதாய் இரு சுடரும் – சிந்தா:13 3089/1
மெய் நீர் திரு முத்து இருபத்தேழ் கோத்து உமிழ்ந்து திருவில் வீசும் – சிந்தா:13 3143/2

TOP


உமிழ்வ (7)

செம்பு உருகு வெம் களிகள் உமிழ்வ திரிந்து எங்கும் – சிந்தா:1 103/1
வெம்பு உருகு வட்டு உமிழ்வ வெம் நெய் முகத்து உமிழ்வ – சிந்தா:1 103/2
வெம்பு உருகு வட்டு உமிழ்வ வெம் நெய் முகத்து உமிழ்வ
அம்பு உமிழ்வ வேல் உமிழ்வ கல் உமிழ்வ ஆகி – சிந்தா:1 103/2,3
அம்பு உமிழ்வ வேல் உமிழ்வ கல் உமிழ்வ ஆகி – சிந்தா:1 103/3
அம்பு உமிழ்வ வேல் உமிழ்வ கல் உமிழ்வ ஆகி – சிந்தா:1 103/3
அம்பு உமிழ்வ வேல் உமிழ்வ கல் உமிழ்வ ஆகி – சிந்தா:1 103/3
உள் நிலாய் பசும் கதிர் உமிழ்வ பாவியேன் – சிந்தா:6 1481/3

TOP


உமிழ்வதே (2)

ஒரு மணி உந்தி நேரே ஒரு கதிர் உமிழ்வதே போல் – சிந்தா:9 2061/2
ஒண் கேழ் கழுநீர் ஒளி முத்தம் உமிழ்வதே போல் – சிந்தா:11 2346/3

TOP


உமிழ்வவே (1)

நிறம் தரு கொம்பு நீல கதிர் கற்றை உமிழ்வவே போல் – சிந்தா:13 2994/3

TOP


உமிழ்வன (1)

உலம்பி முன் இரு தாள்களும் உமிழ்வன போல்வ – சிந்தா:7 1770/3

TOP


உமிழ (8)

மெல் என்று சிலம்பு அரற்ற மேகலைகள் மின் உமிழ
நல்ல பெடை அன்னம் நாண அடி ஒதுங்கி – சிந்தா:3 737/1,2
கோல சுடர்விட்டு உமிழ குமரி அன்னம் குறுகி – சிந்தா:4 931/2
ஒடிக்க சுடர் விட்டு உமிழ உழை அம் பிணை ஒன்று அணுகி – சிந்தா:4 932/2
வீசி வில் விலங்கி விட்டு உமிழ என்பவே – சிந்தா:6 1480/4
வரி குழாம் நெடும் கண் ஆர கொப்புளித்து உமிழ அம் பூ – சிந்தா:10 2131/3
உள்ளத்தால் உமிழ வேண்டா உறு படை வந்து கூட – சிந்தா:10 2149/3
ஒருவர் வாய் உமிழ பட்ட தம்பலம் ஒருவர் வாய் கொண்டு – சிந்தா:13 2821/3
இன் உரை எயிறு வில் உமிழ வீழ்ந்தது – சிந்தா:13 3016/3

TOP


உமிழப்பட்ட (1)

களிறு மென்று உமிழப்பட்ட கவழம் போல் தகர்ந்து நில்லாது – சிந்தா:13 2613/2

TOP


உமிழாது (1)

விழுங்கி உமிழாது குணம் வித்தி இருந்தோய் நின் – சிந்தா:13 3093/3

TOP


உமிழும் (16)

கோல் நிரைத்து உமிழும் வில்லால் கோமகன் விலக்கினானே – சிந்தா:2 451/4
ஆய் கதிர் உமிழும் பைம் பூண் ஆயிர செம் கணான்-தன் – சிந்தா:2 473/3
பரந்து ஒளி உமிழும் பைம்பொன் கண்ணடி பதாகை தோட்டி – சிந்தா:3 629/1
அரவம் முற்றும் விழுங்கி உமிழும் பொழுதின் மதி போன்று – சிந்தா:4 926/3
கல் மணி உமிழும் பூணான் கடை பல கடந்து சென்றான் – சிந்தா:4 1098/4
முத்து உமிழும் முந்நீர் மணி வண்ணன் மூன்று உலகும் – சிந்தா:6 1470/1
துப்புரவு உமிழும் காமவல்லியின் தோற்றம் ஒத்தாள் – சிந்தா:7 1691/4
வயிர வில் உமிழும் பைம் பூண் வன முலை மகளிர்-தம்முள் – சிந்தா:9 2048/1
தீ முகத்து உமிழும் வேல் கண் சில் அரி சிலம்பினார்-தம் – சிந்தா:10 2270/1
உடன் அவை விடு-மின் என்றான் ஒளி நிலா உமிழும் பூணான் – சிந்தா:11 2373/4
பொரு வெண் பொன் குடம் உமிழும் பொங்கு நீர் – சிந்தா:12 2419/2
நீர வாய் நிழல் உமிழும் குஞ்சியை – சிந்தா:12 2422/2
கள் வயிற்று அலர்ந்த கோதை கலாப வில் உமிழும் அல்குல் – சிந்தா:13 2897/3
நிலவும் மணி மேகலை நிலா உமிழும் பைம் பூண் – சிந்தா:13 2922/2
தெளித்து வில் உமிழும் செம்பொன் ஆசனம் சேர்ந்தது அன்றே – சிந்தா:13 3086/4
நிலவி ஒளி உமிழும் நீள் இலை வேல் கண்ணார் – சிந்தா:13 3140/1

TOP


உமைத்துழி (1)

உமைத்துழி சொறியப்பெற்றாம் ஊதியம் பெரிதும் பெற்றாம் – சிந்தா:13 2617/4

TOP


உய் (3)

உய் வகை அரிது என உடலம் கொள்பவே – சிந்தா:5 1205/4
உய் வகை இன்றி இன்னே உலகு உடன் கவிழும் என்பார் – சிந்தா:5 1278/3
உய் வகை உயிரை தேயாது ஒழுகுதல் ஒழுக்கம் மூன்றும் – சிந்தா:6 1436/3

TOP


உய்க்கும் (2)

வீழ் தரு கதியின் நீங்கி விளங்கு பொன் உலகத்து உய்க்கும்
ஊழ் வினை துரத்தலானும் உணர்வு சென்று எறித்தலானும் – சிந்தா:1 380/2,3
விளைவு அரிய மா துயரம் வீழ் கதியுள் உய்க்கும்
களவு கடன் ஆக கடிந்திடுதல் சூதே – சிந்தா:13 2870/3,4

TOP


உய்த்தது (1)

தேம் பெற்ற பைம் தார் அவனை திரை உய்த்தது அன்றே – சிந்தா:3 513/4

TOP


உய்த்தவர் (1)

உவா முதல் இரவலர்க்கு உடைமை உய்த்தவர்
கவான் முதல் கூப்பிய கனக மாழையால் – சிந்தா:4 913/1,2

TOP


உய்த்தனர் (1)

உய்த்தனர் என உடை தயிர் புளி – சிந்தா:2 423/3

TOP


உய்த்தனரோ (1)

வெம் முனை வேட்டுவர் உய்த்தனரோ என – சிந்தா:2 425/3

TOP


உய்த்தார் (1)

தானை சூழ் மன்னற்கு உய்த்தார் மன்னனும் தருக என்றான் – சிந்தா:7 1679/4

TOP


உய்த்தார்க்கு (2)

இந்திர திருவற்கு உய்த்தார்க்கு இறைவனும் எதிர்கொண்டு ஓம்பி – சிந்தா:5 1264/3
அவ்வழி அரசற்கு உய்த்தார்க்கு அரசனும் அவலம் எய்தி – சிந்தா:5 1407/2

TOP


உய்த்தால் (1)

காய்ந்திடு வெகுளி நீக்கி கை கட்டி இவனை உய்த்தால்
ஆய்ந்து அடும் அழற்சி நீங்கும் அது பொருள் என்று நல்ல – சிந்தா:4 1089/2,3

TOP


உய்த்திட்டனர் (1)

இறை அணி கேட்க உய்த்திட்டனர் பூசல் – சிந்தா:2 427/4

TOP


உய்த்திட (1)

உவண் உய்த்திட மஞ்சு என நின்று உலவும் – சிந்தா:13 2853/3

TOP


உய்த்திடும்-மின் (1)

உழவிர்காள் மேயும் சீல வேலி உய்த்திடும்-மின் என்றான் – சிந்தா:1 379/4

TOP


உய்த்து (16)

உள்ளம் இல்லவர்க்கு ஊர்-தொறும் உய்த்து உராய் – சிந்தா:1 36/3
இறைவன் சிறுவன் பிறந்தான் என்று ஏற்பார்க்கு ஊர்-தோறு உய்த்து ஈ-மின் – சிந்தா:1 306/4
எழில் தகை மார்பற்கு இன் யாழ் இது உய்த்து கொடுமோ என்றாள் – சிந்தா:3 715/4
நெடும் கணால் எழினியை நீக்கி உய்த்து நீட்டினாள் – சிந்தா:3 716/2
உய்த்து உரை-மின் இவ்வண்ணம் என சொன்னான் – சிந்தா:4 895/4
செய் கழல் மன்னற்கு உய்த்து தன் குறை செப்பலோடும் – சிந்தா:4 907/2
பன்னிரு கோடி உய்த்து கந்துகன் பணிந்து சொன்னான் – சிந்தா:4 1117/4
தீரா வினை தீர்த்து தீர்த்தம் தெரிந்து உய்த்து
வாரா கதி உரைத்த வாமன்-தான் யாரே – சிந்தா:5 1247/1,2
அடி அம் சிலம்பினாட்கு உய்த்து இறைஞ்சி காட்ட அவள் கொண்டாள் – சிந்தா:7 1654/4
மன்னும் மாலை கொடுத்து அவனுக்கு உய்த்து ஈ என தொழுது கொண்டு – சிந்தா:7 1667/3
உச்சியும் புரோசையுள் குளிப்ப உய்த்து உறு வலி – சிந்தா:7 1836/3
புள்ளி வாழ் அலவன் பொறி வரி கமம் சூல் ஞெண்டினுக்கு உய்த்து நோய் தணிப்பான் – சிந்தா:10 2109/2
தேவ துந்துபி தேவர்கட்கு ஓகை உய்த்து உரைப்பான் – சிந்தா:11 2367/1
ஈன்ற பொன் விதானத்தின் நீழல் உய்த்து இரீஇயினரே – சிந்தா:12 2433/4
உய்த்து ஓர் பூசல் உடன் இட்டன அன்றே – சிந்தா:12 2481/4
உய்த்து ஆங்கு அதனுள் கொள அழுத்தி குவளை செவி தாது உறுத்தாரே – சிந்தா:13 2693/4

TOP


உய்த்தும் (1)

உய்த்தும் ஊர் கொடுப்பவரே ஏமமாபுரம் – சிந்தா:7 1619/3

TOP


உய்தல் (4)

உய்தல் வேட்கையால் உரைத்தல் ஓம்பினார் – சிந்தா:4 988/4
பெண் அவா நிற்கும் என்றால் பிணை அனாட்கு உய்தல் உண்டோ – சிந்தா:6 1528/4
மட பிடிக்கு உய்தல் உண்டோ வால் அடி குஞ்சி சூட்டும் – சிந்தா:6 1529/3
கொடைக்கையான் பிரிந்த பின்றை கோதையாட்கு உய்தல் உண்டோ – சிந்தா:6 1529/4

TOP


உய்தி (1)

சாறு அயர்ந்து இறைவன் பேணி சார்பு அறுத்து உய்தி என்று – சிந்தா:5 1221/3

TOP


உய்ந்தது (1)

காவி அம் கண்ணி ஒன்றும் கவலல் யான் உய்ந்தது எல்லாம் – சிந்தா:9 2099/3

TOP


உய்ந்தவாறும் (1)

அரும் புணை சார்வா அவண் உய்ந்தவாறும்
இருந்த அவற்கு எல்லாம் எடுத்து மொழிந்தான் – சிந்தா:3 518/3,4

TOP


உய்ந்தார் (1)

இடுக்கணை அரியும் எஃகாம் இருந்து அழுது யாவர் உய்ந்தார்
வடுப்படுத்து என்னை ஆண்மை வருப வந்து உறுங்கள் அன்றே – சிந்தா:3 509/3,4

TOP


உய்ந்தான் (1)

ஆய்ந்தனம் ஐயன் உய்ந்தான் அறிந்தனம் அதனை என்றார் – சிந்தா:9 2043/4

TOP


உய்ந்து (5)

உய்ந்து இனி போதி என கனன்று ஓடினர் – சிந்தா:4 934/3
உய்ந்து இனி பணி செய்வேனோ உடம்பு ஒழித்து ஏகுவேனோ – சிந்தா:6 1499/3
கொலை சிறை உய்ந்து போகும் ஒருவனை குறுக ஓடி – சிந்தா:13 2884/1
உள்குமேல் முழு புலால் குரம்பை உய்ந்து போய் – சிந்தா:13 2933/3
ஊற்று நீர் குறும் புழை உய்ந்து போந்த பின் – சிந்தா:13 2934/2

TOP


உய்ப்ப (2)

திறை மன்னர் உய்ப்ப திரு நிற்ப செங்கோல் நடப்ப – சிந்தா:0 27/1
விதி முக மணங்கள் எய்தி வீற்று இருந்து இன்பம் உய்ப்ப
மதி முகம் அறியும் நாமே வாடுவது என்னை என்றாள் – சிந்தா:7 1708/3,4

TOP


உய்ப்பன் (1)

கோமாற்கு உய்ப்பன் கொள் பயன் மிக்கோன் கொலை வேலான் – சிந்தா:7 1638/2

TOP


உய்ப்பன (2)

மன்னர் உய்ப்பன மகிழ்ந்து தாங்கினார் – சிந்தா:13 2686/3
வானின் உய்ப்பன வரகதி தருவன மதியோர் – சிந்தா:13 2747/2

TOP


உய்ப்பான் (1)

குலை வட்ட குருதி அம்பு வானின் மேல் பூசல் உய்ப்பான்
சிலை வட்டம் நீங்கி விண் மேல் செவ்வனே எழுந்தது அன்றே – சிந்தா:10 2184/3,4

TOP


உய்ப (1)

எய்தினார்களும் உய்ப என்று ஓதினான் – சிந்தா:6 1426/4

TOP


உய்ய (6)

இடை படாது ஓடி போ-மின் உய்ய என்று இரலை வாய் வைத்து – சிந்தா:2 447/2
உள்ளம் போல் போது நாம் ஓர் எடுப்பு எடுத்து உய்ய என்னா – சிந்தா:2 450/3
ஊன் சேர் உயிர் உய்ய கொண்டு ஓடி போ-மின்கள் உரைத்தேம் என்று – சிந்தா:3 637/2
சேண் இகந்து உய்ய போ நின் செறி_தொடி ஒழிய என்றார் – சிந்தா:3 770/4
பேசின் தான் பெரிதும் தோன்ற பிழைத்து உய்ய போதல் அஞ்சி – சிந்தா:4 1164/3
உழ வித்தி உறுதி கொள்வார் கொண்டு உய்ய போகல் வேண்டி – சிந்தா:13 3114/1

TOP


உய்யல் (1)

உய்யல் ஆவது ஓர் வாயில் உண்டாம்-கொலோ – சிந்தா:4 997/4

TOP


உய்யலள் (1)

உரையன்-மின் உதிரம் நீங்கிற்று உய்யலள் நங்கை என்பார் – சிந்தா:5 1277/4

TOP


உய்யா (1)

உய்யா என நீர் உடன்று உள்ளம் உருகல் வேண்டா – சிந்தா:11 2345/4

TOP


உய்யானம் (1)

அருகு கழல் பரவ தனியே போய் உய்யானம் அடைந்தான் அன்றே – சிந்தா:4 985/4

TOP


உய்யும் (3)

மெலிய வெம்பி நைகின்றாள் உய்யும் வகை தொடங்கினாள் – சிந்தா:7 1670/4
ஓட்டு உடைத்தாம் எனின் உய்யும் நங்களை – சிந்தா:13 2930/2
புள்ளுவர் கையினும் உய்யும் புள் உள – சிந்தா:13 2931/1

TOP


உய்யுமாறு (1)

உய்யுமாறு உரை உன்னை அல்லால் இலேன் – சிந்தா:4 1000/1

TOP


உய்யுமேல் (1)

உய்யுமேல் தொடர்ப்பாட்டின் இங்கு யாவையும் – சிந்தா:6 1426/3

TOP


உய்யேன் (1)

தேறினேன் தெய்வம் என்றே தீண்டிலேன்-ஆயின் உய்யேன்
சீறடி பரவ வந்தேன் அருள் என தொழுது சேர்ந்து – சிந்தா:9 2062/1,2

TOP


உய்வது (1)

உய்வது இலன் ஊழின் முது மூப்பினொடும் வந்தான் – சிந்தா:9 2017/3

TOP


உய்வர் (3)

ஊடகம் புக்கு முந்நீர் அழுந்தினும் உய்வர் நல்லார் – சிந்தா:3 510/3
இருள் இலார் எங்ஙனம் உய்வர் இன்னதால் – சிந்தா:12 2448/3
குஞ்சரத்தின் கோட்டு இடையும் உய்வர் தவம் மிக்கார் – சிந்தா:12 2557/3

TOP


உய (4)

கோல் தொடி பாவை-தன்னை கொண்டு உய போ-மின் என்றான் – சிந்தா:4 981/4
வீட்டரும் சிறையில் தேவன் விடுத்து உய கொள்ளப்பட்ட – சிந்தா:5 1166/1
போ-மின் உம் உயிர் உய கொண்டு போய் மனம் – சிந்தா:12 2451/2
ஒருங்கு எமை உய கொண்-மின் அடிகள் என்றாள் – சிந்தா:13 2631/3

TOP


உயக்கமோடு (1)

ஊறு கொள் சிங்கம் போல உயக்கமோடு இருந்த நம்பி – சிந்தா:5 1284/1

TOP


உயக்கொண்ட (1)

இனியாள் இடர் நீக்கி ஏமம் சேர்த்தி உயக்கொண்ட
கனியார் மொழியாட்கும் மயிற்கும் காமர் பதி நல்கி – சிந்தா:13 2603/2,3

TOP


உயங்கவும் (1)

ஒழி படை களிறு போல உயங்கவும் உருகி நோக்கா – சிந்தா:12 2512/3

TOP


உயங்குவாள் (1)

உயங்குவாள் உணர்ந்து கேள்வற்கு ஊனமும் பிரிவும் அஞ்சி – சிந்தா:6 1530/2

TOP


உயப்போம் (1)

ஒன்னா வினையின் உழல்வேங்கள் உயப்போம் வண்ணம் உரையாயே – சிந்தா:5 1243/4

TOP


உயர் (48)

தேன் நிரைத்து உயர் மொய் வரை சென்னியின் – சிந்தா:1 33/1
கோடு உயர் கொழும் பொனின் குன்றம் ஒத்தவே – சிந்தா:1 59/4
கலத்து உயர் கூம்பின் மேல் ஆடும் கௌவைத்தே – சிந்தா:1 92/4
சேய் உயர் மதில் வகை செப்புகின்றதே – சிந்தா:1 100/4
ஒவ்வா சுடுகாட்டு உயர் அரங்கில் நிழல் போல் நுடங்கி பேய் ஆட – சிந்தா:1 309/2
அரவு உயர் கொடியினான் தன் அகன் படை அனுங்க வென்ற – சிந்தா:2 456/3
தாய் உயர் மிக்க தந்தை வந்து எதிர்கொண்டு புக்கு – சிந்தா:2 473/1
சேய் உயர் உலகம் எய்தி அன்னது ஓர் செல்வம் உற்றார் – சிந்தா:2 473/4
வீறு உயர் கலசம் நல் நீர் சொரிந்தனன் வீரன் ஏற்றான் – சிந்தா:2 489/3
ஆடு கொடி உச்சி அணி கூம்பின் உயர் பாய் மூன்று – சிந்தா:3 501/1
நெடு மதி அகடு உற நிழல் தவழ் கொடி உயர்
கடி நகர் இடி முரசு அறை-மின்அம் எனவே – சிந்தா:3 602/3,4
தேன் உயர் மகரவீணை தீம் சுவை இவளை வெல்வான் – சிந்தா:3 664/1
வான் உயர் மதுகை வாட்டும் வார் சிலை காமன் ஆகும் – சிந்தா:3 664/2
ஊன் உயர் நுதி கொள் வேலீர் ஒழிக ஈங்கு இல்லை என்றான் – சிந்தா:3 664/3
கான் உயர் அலங்கல் மாலை கட்டியங்காரன் அன்றே – சிந்தா:3 664/4
புதிதின் இட்ட மெல்லணை பொலிந்த வண்ணம் போகு உயர்
மதி-அது ஏறி வெம் சுடர் வெம்மை நீங்க மன்னிய – சிந்தா:3 705/2,3
ஒல்லென் உயர் தவமே செய்ம்-மின் உலகத்தீர் – சிந்தா:3 737/3
ஏழ் உயர் போதகம் இனத்தொடு ஏற்றதே – சிந்தா:3 775/4
ஊடு போய் உயர் வான் உலகு உற்றவே – சிந்தா:4 865/4
ஓடி ஆங்கு ஓர் உயர் வரை உச்சி மேல் – சிந்தா:4 948/2
ஒண் நுதல் மகளிர் தம்மோடு உயர் மிசை அவர்கள் ஒத்தார் – சிந்தா:4 965/4
வீறு உயர் முடியும் சூடி விழு நில கிழமை பூண்டு – சிந்தா:5 1221/2
உறுதி நீ உணர்ந்து சொன்னாய் உயர் கதி சேறி ஏடா – சிந்தா:5 1236/1
வீறு உயர் புகழை வித்தி கேண்மையை விளைத்தி இன்னே – சிந்தா:5 1284/3
உருள் தேர் உயர் கொற்றவன் மைத்துனனே – சிந்தா:5 1381/4
புல்லும் அல்லியும் போகு உயர் நீள் கழை – சிந்தா:6 1422/1
வீறு உயர் மதியம் தோன்ற விரைவொடு போய பின்றை – சிந்தா:6 1542/2
துள்ளி வீழ் உயர் அருவி வன கிரி தோன்றியது அவணே – சிந்தா:7 1565/4
ஓடு தேர் கால் மலர்ந்தன வகுளம் உயர் சண்பகம் – சிந்தா:7 1650/2
விண் உயர் செம்பொன் மாடத்து இழிந்து அவண் விளங்க புக்கேன் – சிந்தா:7 1757/2
வாய்ந்த வரை மழையின் உயர் மாடத்து எழுந்தனவே – சிந்தா:9 2032/4
மின்னு குழையினர் கோதையர் மின் உயர்
பொன் வரை மாடம் புதைய பொறி மயில் – சிந்தா:10 2117/1,2
ஊனம் ஒன்று இல்லார் உயர் குடி பிறந்தார் ஆயிரம் அடுகளம் கண்டார் – சிந்தா:10 2158/3
புடை தாழ் குழை பெரு வில் உயர் பொன் ஓலையொடு எரிய – சிந்தா:10 2263/1
பொன் நாணினர் பொருவில் உயர் புனை கேடகம் திரியா – சிந்தா:10 2264/3
கோள் திக்கு ஓடும் கூம்பு உயர் நாவாய் நெடு மாடம் – சிந்தா:11 2331/1
ஊது வண்டு அரற்றும் உயர் தாமரை – சிந்தா:11 2334/1
ஓங்கு கொற்றவற்கு ஓதிய உயர் பெருநாளால் – சிந்தா:12 2387/1
ஆடு கொடி அணிந்த உயர் அலங்கல் வரை மார்பன் – சிந்தா:12 2483/3
உச்சி வரை வளர்ந்து இளமை ஒழிந்த உயர் திண் காழ் – சிந்தா:12 2484/1
உள் உருக நோக்கி உயர் உழுத்து அகலும் ஏந்தி – சிந்தா:12 2488/3
உரைத்தது என் மனத்தில் இல்லை உயர் வரை தேனை உண்பார் – சிந்தா:13 2722/3
மானம் இல் உயர் மணிவண்ணன் நுவலிய வலித்தான் – சிந்தா:13 2747/4
தாங்கும் மா வண் கை சக்கரம் மிக்கு உயர் பிறரும் – சிந்தா:13 2761/3
பண்ணார் களிறே போல் பாய் ஓங்கு உயர் நாவாய் – சிந்தா:13 2793/1
ஒட்டி இட்டு உறைய எங்கட்கு உயர் அணை ஆய மார்ப – சிந்தா:13 2950/3
கோலம் முற்றிய கோடு உயர் தூபையும் – சிந்தா:13 3003/1
ஒழுகி நின்று அசும்பும் உயர் சந்தன – சிந்தா:13 3063/2

TOP


உயர்க (1)

உடுத்தாள் கல் தோய் நுண் கலிங்கம் உரவோன் சிறுவன் உயர்க எனவே – சிந்தா:1 353/4

TOP


உயர்த்த (4)

மீன் ஏறு உயர்த்த கொடி வேந்தனை வென்ற பொற்பில் – சிந்தா:0 6/1
இருந்தனன் ஏம முந்நீர் எறி சுறவு உயர்த்த தோன்றல் – சிந்தா:1 401/3
கொலை இல் ஆழி வலன் உயர்த்த குளிர் முக்குடையின் நிழலோய் நீ – சிந்தா:5 1244/4
இரும் சுறவு உயர்த்த தோன்றல் ஏத்த அரும் குருசில்-தான்-கொல் – சிந்தா:5 1261/2

TOP


உயர்த்தார் (1)

தேடி தீம் தேன் திப்பிலி தேய்த்து அண்ணா உரிஞ்சி மூக்கு உயர்த்தார் – சிந்தா:13 2703/4

TOP


உயர்ந்த (5)

கோடு உயர்ந்த குன்றின் மேல் குழீஇய மஞ்ஞை-தம் சிறகு – சிந்தா:1 71/3
சிலை இகந்து உயர்ந்த திண் தோள் சீவகற்கு அரற்றி ஆற்றார் – சிந்தா:1 372/4
உலம் கலந்து உயர்ந்த தோளான் ஊழ்வினை என்று விட்டான் – சிந்தா:5 1167/4
கலங்காது உயர்ந்த அதிசயங்கள் மூன்றும் காமர் நூல் மூன்றும் – சிந்தா:13 2813/3
மெய் பொதிந்து உயர்ந்த கோமான் விரை பலி சுமந்த அன்றே – சிந்தா:13 3049/4

TOP


உயர்ந்ததே (2)

ஓ என வையகத்து ஓசை போய் உயர்ந்ததே – சிந்தா:7 1843/4
ஒரு நாட்டு அரசு உணங்க உரவோன் கொற்றம் உயர்ந்ததே – சிந்தா:12 2582/4

TOP


உயர்ந்தவாறும் (1)

கொல்லை சூழ் குன்றத்து உச்சி குருசில் நோற்று உயர்ந்தவாறும்
வில் உமிழ்ந்து இலங்கு மேனி விழு தவ நங்கைமார்கள் – சிந்தா:13 3062/2,3

TOP


உயர்ந்தன (1)

புலம் புரிந்து உயர்ந்தன இரண்டு பொன் நிற – சிந்தா:13 2995/3

TOP


உயர்ந்தாற்கு (1)

எண் பால் இகந்து உயர்ந்தாற்கு இசைந்த கோயில் இயன்றதே – சிந்தா:13 2600/4

TOP


உயர்ந்து (3)

பரப்பு இன்றி நுதி உயர்ந்து பழிப்பு அற திரண்டு நீண்டு – சிந்தா:1 178/2
இன்புற வரம்பு உயர்ந்து இரு நிலம் உற புல்லி – சிந்தா:1 179/2
பொன் உயிராய் பிறந்து உயர்ந்து போகுமே – சிந்தா:13 3107/4

TOP


உயர்ந்தோர் (1)

அடல் வண்ண ஐம்பொறியும் அட்டு உயர்ந்தோர் கோமான் – சிந்தா:6 1468/1

TOP


உயர்வர் (1)

இ நீரர் ஆய் உயர்வர் ஏந்து பூம் தாமரையாள் காப்பாளாமே – சிந்தா:13 3143/4

TOP


உயர்வு (1)

தத்தம் நிலனும் உயர்வு இழிவும் பகையும் நட்பும் தம் தசையும் – சிந்தா:13 2705/1

TOP


உயர (2)

குறைவு இன்றி கொற்றம் உயர தெவ்வர் தேர் பணிய – சிந்தா:0 27/2
வான் உயர ஓங்கு குடை மன்னர் பெருமானே – சிந்தா:12 2490/4

TOP


உயரா (1)

கண் காவல கழுகு ஓம்புவது உயரா நனி வினவும் – சிந்தா:10 2260/4

TOP


உயரி (1)

துள்ளு தூம கயிற்றில் பாய் செய்து உயரி நிதியம் – சிந்தா:4 929/3

TOP


உயரிய (1)

கடல் சுறவு உயரிய காளை அன்னவன் – சிந்தா:5 1173/1

TOP


உயருமாறும் (1)

விட்டு உயிர் போகுமாறும் வீடு பெற்று உயருமாறும்
உள்பட உணர்ந்த யானே உள் குழைந்து உருகல் செல்லேன் – சிந்தா:4 1097/2,3

TOP


உயலாவது (1)

உயலாவது கண் மலர்காள் உரையீர் – சிந்தா:6 1521/4

TOP


உயவு (1)

அட்டும் உயவு நோய் அல்லா பிற நோயும் – சிந்தா:13 2798/3

TOP


உயிர் (112)

உள் ஆவி வாட்ட உயிர் ஒன்று ஒத்து உறைந்தவாறும் – சிந்தா:0 20/3
நீங்க நீங்கும் இன் உயிர் நினைப்பின் நின்று இளஃகுமே – சிந்தா:1 149/4
வருணன் கூற்று உயிர் மாற்றலின் வாமனே – சிந்தா:1 160/2
ஏனை மன்னர் தம் இன் உயிர் செற்ற வேல் – சிந்தா:1 161/1
உயிர் செகுத்து முன் ஒன்றி பின் பேராது உரு அமைந்த – சிந்தா:1 168/2
ஒளிறு வாள் தடக்கையானுக்கு உயிர் என ஒழுகும் நாளுள் – சிந்தா:1 200/2
எனக்கு உயிர் என்ன பட்டான் என் அலால் பிறரை இல்லான் – சிந்தா:1 205/1
அட்டு உயிர் உடலம் தின்றான் அமைச்சனாய் அரசு கொன்றான் – சிந்தா:1 253/3
உண்டு என உரையில் கேட்பார் உயிர் உறு பாவம் எல்லாம் – சிந்தா:1 303/1
நல் உயிர் நீங்கலும் நல் மாண்பு உடையது ஓர் – சிந்தா:1 332/1
புல் உயிர் தன்னொடு நின்றுழி புல்லுயிர் – சிந்தா:1 332/2
கல் உயிர் காட்டில் கரப்ப கலம் கவிழ்த்து – சிந்தா:1 332/3
அலை கடல் திரையின் சீறி அவன் உயிர் பருகல் உற்று – சிந்தா:1 392/2
ஊன் சேர் உயிர் உய்ய கொண்டு ஓடி போ-மின்கள் உரைத்தேம் என்று – சிந்தா:3 637/2
ஒலி கொண்டு உயிர் உண்ணும் கூற்றம் என்று எல்லே – சிந்தா:3 653/2
தாதை தான் உரைத்த எல்லாம் தன் உயிர் தோழன் கூற – சிந்தா:3 694/1
பாவியேன் உயிர் பாழ் உடல் பற்று விட்டு – சிந்தா:3 761/2
அட்டு உயிர் பருகும் கூற்றம் கோள் எழுந்த அனையது ஒத்தான் – சிந்தா:3 767/4
இறக்கினரோடு தேர் மைந்தர் இன் உயிர்
துறக்கம் போய் புகுக என துணிய நூறினார் – சிந்தா:3 781/3,4
இன் உயிர் கவர்ந்து தீமை இனி கொள்ளும் உடம்பினாலும் – சிந்தா:3 799/3
மின் அவிர் இலங்கும் ஒள் வாள் விழித்து உயிர் விழுங்க இன்ன – சிந்தா:3 802/3
புடைத்து என் நாயினை பொன்றுவித்தீர் உயிர்
கடுக்க பேர்த்தனிர் தம்-மின் கலாய்க்குறின் – சிந்தா:4 940/1,2
இன் உயிர் இவளை காக்கும் அன்று எனில் என்-கண் மாய்ந்தால் – சிந்தா:4 976/2
பெண் உயிர் அவலம் நோக்கி பெருந்தகை வாழ்வில் சாதல் – சிந்தா:4 978/1
தந்தாரேல் தந்தார் என் இன் உயிர் தாம் தாராரேல் – சிந்தா:4 1036/2
கொன்று உயிர் கொணர ஓடும் கொழும் குடர் கண்ணி மாலை – சிந்தா:4 1080/2
விட்டு உயிர் போகுமாறும் வீடு பெற்று உயருமாறும் – சிந்தா:4 1097/2
போ உடம்பு வாழ் உயிர் பொன்று நீயும் இன்று எனா – சிந்தா:4 1104/2
என் மகன் அதனை நீக்கி இன் உயிர் அவளை காத்தான் – சிந்தா:4 1118/3
பேறு இலாள் அல்லள் பெற்ற உயிர் சென்று பிறக்கும் என்றேன் – சிந்தா:4 1127/4
தசை அற உருகி வெந்து தம் உயிர் நீங்கும் ஆங்கண் – சிந்தா:4 1132/2
மருப்புடன் இழந்தது ஒத்தார் மன் உயிர் தோழன்மாரே – சிந்தா:4 1133/4
போய் உயிர் வாழ்தல் வேண்டேன் என பொருள் சிந்திக்கின்றான் – சிந்தா:4 1152/4
உச்சியும் மருங்கும் பற்றி பிளந்து உயிர் பருகி கோண்மா – சிந்தா:4 1153/2
இன் உயிர் அவனை உண்ணும் எல்லை நாள் வந்தது இல்லை – சிந்தா:4 1154/3
உயிர் அனானை நினைந்தான் உற்றது ஓதியின் நோக்கினான் – சிந்தா:4 1156/3
செரு நிலத்து அவன் உயிர் செகுத்து மற்று எனக்கு – சிந்தா:5 1174/1
பிழிந்து உயிர் உண்டிடும் பேய்கள் ஆபவே – சிந்தா:5 1183/4
ஊனொடு தேனும் கள்ளும் உண்டு உயிர் கொன்ற பாவத்து – சிந்தா:5 1234/1
பிழிந்து உயிர் உண்ணும் தட்டம் அதட்டம் ஆம் பிளிற்றின் உம்பர் – சிந்தா:5 1286/3
நண்ணி தீண்டினும் நல் உயிர் நிற்கும் என்று – சிந்தா:5 1294/2
நயம் கிளர் உடம்பு நீங்கி நல் உயிர் போவதே போல் – சிந்தா:5 1360/3
அளித்த காதலொடு ஆடும் என் ஆர் உயிர்
ஒளித்தது எங்கு என ஒண் சுடர் நண்ணினாள் – சிந்தா:5 1367/3,4
தனியேன் ஒரு பெண் உயிர் என்னொடு-தான் – சிந்தா:5 1375/2
உரையீர் உயிர் காவலன் உள் வழியே – சிந்தா:5 1376/4
அரிதால் உயிர் காப்பு அமரீர் அருளீர் – சிந்தா:5 1377/4
கணவன் அகலின் உயிர் கை அகறல் – சிந்தா:5 1378/2
உண்டே தனது இயல்பின் உணரும்-காலை உயிர் என்றி – சிந்தா:6 1419/1
கனி கொள் காமம் கலந்து உயிர் ஒன்றலின் – சிந்தா:6 1510/1
உலைவித்தனை என் உயிர் காவலனே – சிந்தா:6 1514/4
மடன் ஒத்து உளது என் உயிர் வாழ்வதுவே – சிந்தா:6 1515/4
திடனாக தீம் தேனும் தெள் மட்டும் உயிர் குழாம் ஈண்டி நிற்றற்கு – சிந்தா:6 1546/3
தீயினுள் அமிர்தம் பெய்த ஆங்கு என் உயிர் செகுப்பல் என்றாள் – சிந்தா:7 1581/4
காதலாள் உடலுள் உயிர் கைவிடின் – சிந்தா:7 1631/1
ஏதம் என் உயிர் எய்தி இறக்கும் மற்று – சிந்தா:7 1631/2
பொருந்திற்று அன்றால் இது என்னாய் பொன்றும் அளித்து இ உயிர் என்னாய் – சிந்தா:7 1661/3
உருவு கொண்ட குரல் அன்றில் உயிர் மேல் ஆம்பல் உலாய் நிமிரும் – சிந்தா:7 1662/2
இற்ற தம் உயிர் இயல்பின் பேர்த்து அவண் – சிந்தா:7 1764/2
வில் மரிய தோள் விசயதத்தன் உயிர் கவசம் – சிந்தா:7 1792/2
எங்கள் உயிர் நம்பியொடு யாங்கள் பிறந்தேம் ஆக – சிந்தா:7 1793/2
உண்டாம் உயிர் என்று உவப்பு எழுந்து ஆடினரே – சிந்தா:7 1809/4
வனை கல திகிரியும் வாழ் உயிர் மேல் செலும் – சிந்தா:7 1839/1
வைத்து அலர் கொய்ய தாழ்ந்த மரம் உயிர் இல்லை என்பார் – சிந்தா:8 1907/3
எனக்கு உயிர் சிறுவன் ஆவான் நந்தனே ஐயன் அல்லை – சிந்தா:8 1916/1
ஒட்டி ஈர் உடம்பு ஓர் உயிர் ஆயினார் – சிந்தா:8 1981/4
வீடுவல் உயிர் என வெகுளும் மற்று அவள் – சிந்தா:9 2000/3
உயிர் பெற எழுதப்பட்ட ஓவிய பாவை ஒப்பாள் – சிந்தா:9 2048/2
உயிர் காவலன் கொண்டு உதவ நில் என்பார் – சிந்தா:10 2126/4
நூற்றுவர் பாகர் தம்மை பிளந்து உயிர் உண்டது என்னும் – சிந்தா:10 2146/1
மன் உயிர் இன்று காக்கும் வாரணவாசிமன்னன் – சிந்தா:10 2188/2
மன் உயிர் நடுங்க நாணி மண் புக்கு மறைந்தது அன்றே – சிந்தா:10 2188/4
நினைக்கலாகா வகையான் நேரார் உயிர் மேல் எழுந்தான் – சிந்தா:10 2194/4
ஊர்த்து உயிர் உன்னை உண்ண குறை வயிறு ஆரும் என்று ஆங்கு – சிந்தா:10 2286/3
நெஞ்சம் போழ்ந்து அழல் அம்பு உண நீங்கினார் உயிர் நீள் முழை – சிந்தா:10 2309/3
போ-மின் உம் உயிர் உய கொண்டு போய் மனம் – சிந்தா:12 2451/2
கண்டு உயிர் உண்ணும் கூற்றம் கயிறு உரீஇ காட்டியிட்டார் – சிந்தா:12 2457/2
உண்டு உயிர் சிலர் கண் வாழ்க என்று உத்தரா சங்கம் வைத்தார் – சிந்தா:12 2457/3
ஊன் உயிர் உணும் ஒருவன் ஆயினான் – சிந்தா:12 2520/4
உள் உயிர் அறிய பெண்ணாய் பிறந்தது ஓர் தோற்றம் ஒத்தார் – சிந்தா:12 2529/4
உள் உயிர் உண்ணும் கூற்றின் உடன்று கண் கரிந்து பொங்க – சிந்தா:12 2532/2
கள் உயிர் உண்ணும் மாலை கதுப்பு ஒரு கையின் ஏந்தி – சிந்தா:12 2532/3
உடற்றும் பிணி தீ உடம்பின் உயிர் பெய்திட்டு – சிந்தா:13 2620/1
ஓர் உயிர் ஒழித்து இரண்டு உடம்பு போவ போல் – சிந்தா:13 2628/1
வெவ்வினை செய்யும் மாந்தர் உயிர் எனும் நிலத்து வித்தி – சிந்தா:13 2762/1
வலையினால் மீன்கள் வாரி வாழ் உயிர் கூற்றம் ஆன – சிந்தா:13 2770/2
எரி வளைப்ப வெம் புகை உண்டு இன் உயிர் விட்டு ஏகும் – சிந்தா:13 2786/1
தோய்ந்து உயிர் உடம்பு இவண் ஒழிய தொக்க நாள் – சிந்தா:13 2831/3
உறும் பெரிய துன்பம் உயிர் கொலையும் வேண்டா – சிந்தா:13 2868/4
நெல் உயிர் மாந்தர்க்கு எல்லாம் நீர் உயிர் இரண்டும் செப்பின் – சிந்தா:13 2908/1
நெல் உயிர் மாந்தர்க்கு எல்லாம் நீர் உயிர் இரண்டும் செப்பின் – சிந்தா:13 2908/1
புல் உயிர் புகைந்து பொங்கு முழங்கு அழல் இலங்கு வாள் கை – சிந்தா:13 2908/2
நல் உயிர் ஞாலம் தன்னுள் நாம வேல் நம்பி என்றான் – சிந்தா:13 2908/4
முற்று உயிர் ஓம்பி தீம் தேன் ஊனொடு துறப்பின் யார்க்கும் – சிந்தா:13 2927/3
செருக்கி நிணம் தின்று சிவந்து மன்னர் உயிர் செற்ற – சிந்தா:13 2944/1
புலி நிழல் பட்ட மான் போல் போகு உயிர் ஆகி நின்றார் – சிந்தா:13 2946/4
பெரும் தகு குறங்குகாள் நீர் பெண் உயிர் அளியதாமே – சிந்தா:13 2947/2
புல்லார் உயிர் செகுத்த பொன் அம் திணி தோளாய் – சிந்தா:13 2963/1
ஊர் நிறை உயிர்த்தல் இன்றி உயிர் சென்ற போன்ற அன்றே – சிந்தா:13 2971/4
நில விலகி உயிர் ஓம்பி நிமிர்ந்து ஒளிர்ந்து பசி பகை நோய் – சிந்தா:13 3023/1
இங்கு நான்கு ஆய திங்களின் உயிர் ஓம்பினானே – சிந்தா:13 3072/4
ஒளிறு தேர் ஞானம் பாய்மா இன் உயிர் ஓம்பல் ஓடை – சிந்தா:13 3074/1
விலக்கி திண் வெறுப்பு வாளால் விரைந்து உயிர் அவனை உண்டான் – சிந்தா:13 3077/4
கொழு மலர் குவளை கண்ணி கூற்று உயிர் உண்பதே போல் – சிந்தா:13 3079/3
தன் உயிர் தான் பரிந்து ஓம்புமாறு போல் – சிந்தா:13 3107/1
மன் உயிர் வைகலும் ஓம்பி வாழுமேல் – சிந்தா:13 3107/2
உருப்பு உயிர் இருவினை உதைப்ப வீழ்ந்த பின் – சிந்தா:13 3108/2
இருப்பு உயிர் ஆகி வெம் எரியுள் வீழுமே – சிந்தா:13 3108/4
மணி உயிர் பொன் உயிர் மாண்ட வெள்ளியின் – சிந்தா:13 3111/1
மணி உயிர் பொன் உயிர் மாண்ட வெள்ளியின் – சிந்தா:13 3111/1
அணி உயிர் செம்பு உயிர் இரும்பு போல ஆம் – சிந்தா:13 3111/2
அணி உயிர் செம்பு உயிர் இரும்பு போல ஆம் – சிந்தா:13 3111/2
பிணி உயிர் இறுதியா பேசினேன் இனி – சிந்தா:13 3111/3

TOP


உயிர்-தாம் (1)

தார் உடுத்த நீள் மார்பர் தம் உயிர்-தாம் வேண்டுபவேல் – சிந்தா:8 1970/3

TOP


உயிர்க்கு (5)

நால் நெறி வகையில் நின்ற நல் உயிர்க்கு அமிர்தம் என்றான் – சிந்தா:1 374/4
உற்று உடன் உயிர்க்கு அருள் பரப்பி ஓம்பினார் – சிந்தா:13 2639/3
உற்று உயிர்க்கு தீம் பால் சுரந்து ஓம்பி உள்ளத்து – சிந்தா:13 3039/3
இன் உயிர்க்கு இறைவனாய் இன்ப மூர்த்தியாய் – சிந்தா:13 3107/3
நெருப்பு உயிர்க்கு ஆக்கி நோய் செய்யின் நிச்சமும் – சிந்தா:13 3108/1

TOP


உயிர்க்கும் (12)

முரிந்து போது அவிழ்ந்து கொங்கு உயிர்க்கும் முல்லையின் – சிந்தா:1 48/2
அஞ்சி நேர்ந்து உயிர்க்கும் தேன் சேர் குழல் ஒலி முழவின் ஓசை – சிந்தா:1 110/3
மெய் பெறா எழுத்து உயிர்க்கும் மழலை வாய் இன் முறுவல் – சிந்தா:1 181/1
இன் அகில் கொழும் புகை உயிர்க்கும் ஈர்ம் குழல் – சிந்தா:1 185/1
திருந்து தகர செம் நெருப்பில் தேன் தோய்த்து அமிர்தம் கொள உயிர்க்கும்
கரும் காழ் அகிலின் நறும் புகையில் கழுமி கோதை கண் படுக்கும் – சிந்தா:1 349/1,2
ஆவியா அழல் என உயிர்க்கும் ஐயென – சிந்தா:4 1025/3
நறவு அயா உயிர்க்கும் மாலை நாற்றிய இடத்துள் ஏற்றி – சிந்தா:4 1125/2
ஆய்ந்த மலர் கோதை அமிர்து உயிர்க்கும் நறும் புகையும் – சிந்தா:9 2032/2
குருகு பொறை உயிர்க்கும் கொடு முள் தாழை வெண் தோட்டு – சிந்தா:12 2559/2
முருகு பொறை உயிர்க்கும் மொய் பூங்காவில் படை நீக்கி – சிந்தா:12 2559/3
நான எண்ணெய் கதுப்பு உரைத்து நறுநீர் ஆடி அமிர்து உயிர்க்கும்
தேன் ஆர் அகிலின் புகை சேர்த்தி வகுத்து நாவி குழம்பு உறீஇ – சிந்தா:13 2692/2,3
வாய் அழல் உயிர்க்கும் ஆழி மன்னவன் குறிப்பு நோக்கி – சிந்தா:13 2923/1

TOP


உயிர்கள் (1)

ஒளிக்கும் இன்று ஆடவர் உயிர்கள் என்ன நொந்து – சிந்தா:3 655/3

TOP


உயிர்த்த (2)

வாவியுள் இன மலர் உயிர்த்த வாசமும் – சிந்தா:8 1935/2
அரும் தவிசு ஆகி எம்மை சுமந்து அயா உயிர்த்த ஆண்மை – சிந்தா:13 2947/1

TOP


உயிர்த்தது (1)

புகற்கு அரும் அமரர் கற்பம் புக்கு அயா உயிர்த்தது அன்றே – சிந்தா:3 600/4

TOP


உயிர்த்தல் (1)

ஊர் நிறை உயிர்த்தல் இன்றி உயிர் சென்ற போன்ற அன்றே – சிந்தா:13 2971/4

TOP


உயிர்த்தன (2)

பொறை விலங்கு உயிர்த்தன பொன் செய் மா மணி – சிந்தா:8 1937/1
பரந்து பண் உயிர்த்தன பைய மெல்லவே – சிந்தா:13 2999/2

TOP


உயிர்த்தார் (1)

கோள் வாய் எஃகம் இடம்படுத்த கொழும் புண் மார்பர் அயா உயிர்த்தார் – சிந்தா:11 2354/4

TOP


உயிர்த்தாள் (2)

கண்டாள் நெடிது உயிர்த்தாள் கைதொழுதாள் கை அகத்தே – சிந்தா:4 1039/1
மாழ்கி வெய்து உயிர்த்தாள் மடவாள் என – சிந்தா:5 1293/1

TOP


உயிர்த்தான் (1)

கொள கொடுத்து அயா உயிர்த்தான் கொற்றவன் என்ப அன்றே – சிந்தா:12 2570/4

TOP


உயிர்த்து (9)

விண்டு கண் அருவி சோர விம்மு உயிர்த்து இனையை ஆதல் – சிந்தா:1 271/3
கொம்மென உயிர்த்து நெஞ்சில் கொட்புறு கவலை நீங்க – சிந்தா:1 315/2
பள்ளி கொள் களிறு போல பரிவு விட்டு உயிர்த்து என் பாவை – சிந்தா:4 905/1
நலத்தகை அவனை காணான் நஞ்சு உயிர்த்து அஞ்சி நோக்கி – சிந்தா:4 1161/3
வார்ந்து தேன் துளித்து மட்டு உயிர்த்து வார் மணல் – சிந்தா:7 1823/1
உற்று அடுத்து அயா உயிர்த்து ஒழிதல் யார்க்கும் ஒக்குமே – சிந்தா:9 1998/4
எதிர்த்த தண் புனல் சூழ் இன் நதி கரை மேல் இளையவர் அயா உயிர்த்து எழுந்தார் – சிந்தா:10 2108/4
நஞ்சு உயிர்த்து அணி நலம் கரிந்து நையவே – சிந்தா:13 2896/4
குஞ்சரம் அயா உயிர்த்து அனைய குய் கமழ் – சிந்தா:13 2941/1

TOP


உயிர்ப்ப (2)

வண் கொடி கொய்த பூவும் வார்ந்து மட்டு உயிர்ப்ப ஏந்தி – சிந்தா:5 1241/2
தேனீர் மலர் மாலை தேன் துளித்து மட்டு உயிர்ப்ப சூட்டினானே – சிந்தா:5 1354/4

TOP


உயிர்ப்பது (1)

உயிர்ப்பது உன் பணியினாலே ஊடல் நீ என்று பல்-கால் – சிந்தா:7 1624/3

TOP


உயிர்ப்பதும் (1)

உயிர்ப்பதும் ஓம்பி ஒன்றும் உரையலை ஆகி மற்று இ – சிந்தா:8 1989/3

TOP


உயிர்ப்பன (1)

ஊக்கி வாய் விட்டு உயிர்ப்பன போன்றவே – சிந்தா:3 534/4

TOP


உயிர்ப்பின் (2)

கட்டு அழல் உயிர்ப்பின் வெந்து கண்ணி தீந்து பொன் உக – சிந்தா:4 1107/3
வெய்யோன் உயிர்ப்பின் விடுத்தேன் என் வெகுளி வெம் தீ – சிந்தா:11 2345/2

TOP


உயிர்ப்பு (1)

தாமம் வாட்டும் தகைய உயிர்ப்பு அளைஇ – சிந்தா:5 1315/2

TOP


உயிர்பெற்றது (1)

திரை இடை கொண்ட இன் நீர் அமுது உயிர்பெற்றது என்னும் – சிந்தா:7 1693/1

TOP


உயிர்போயிருந்தான் (1)

ஒல்லான் ஒல்லான் ஆகி உயிர்போயிருந்தான் மாதோ – சிந்தா:10 2196/4

TOP


உயிரா (3)

குஞ்சித்து அசைந்து அசைந்து குருதி கான்று வெய்து உயிரா
வஞ்சி இடை நுடங்க மயில் கை வீசி நடந்ததே – சிந்தா:1 341/3,4
இலக்கம் என் உயிரா எய்து கற்குமால் – சிந்தா:4 995/3
ஐது ஏந்து அகல் அல்குல் ஆவித்து அழல் உயிரா
கை சோர்ந்து அணல் ஊன்றி கண்ணீர் கவுள் அலைப்ப – சிந்தா:9 2050/1,2

TOP


உயிராய் (1)

பொன் உயிராய் பிறந்து உயர்ந்து போகுமே – சிந்தா:13 3107/4

TOP


உயிராவே (1)

ஓட்டிடுப எண் குணனும் கோட்பட்டு உயிராவே – சிந்தா:6 1469/4

TOP


உயிரில் (1)

உடம்பினொடு உயிரில் பின்னி ஒருவயின் நீங்கல் செல்லா – சிந்தா:3 556/1

TOP


உயிரின் (1)

இனம் சேரா ஆகி இளையார் உயிரின் மேல் எண்ணம் கொள்வான் – சிந்தா:3 636/1

TOP


உயிரும் (3)

எஃகு பிறிது இல்லை இருந்தே உயிரும் உண்ணும் – சிந்தா:3 497/2
தனக்கு யான் உயிரும் ஈவேன் தான் வர பழியும் நீங்கும் – சிந்தா:10 2147/1
இல்லையே இம்மை அல்லால் உம்மையும் உயிரும் என்பார் – சிந்தா:13 2776/2

TOP


உயிரே (2)

எற்றே இது கண்டு ஏகாதே இருத்தியால் என் இன் உயிரே – சிந்தா:1 310/4
உண்டாய அ உயிரே பிறிதின் இல்லை என உரைத்தி – சிந்தா:6 1419/2

TOP


உயிரை (18)

ஒன்றே உயிரை உடையீர் ஒருவி போ-மின் இவள் கண் – சிந்தா:4 917/1
எஞ்சிய உயிரை மீட்டான் இவன் அலால் இல்லை என்பார் – சிந்தா:5 1296/2
மா மகள் உயிரை மீட்ட வலத்தினன் ஆதலானும் – சிந்தா:5 1339/2
பொன்றிய உயிரை மீட்டான் பூஞ்சிகை போது வேய்ந்தான் – சிந்தா:5 1342/1
எழில் மாலை என் உயிரை யான் கண்டேன் இத்துணையே முலையிற்று ஆகி – சிந்தா:5 1353/1
கொணர்வீர் கொடியேன் உயிரை கொணர்வீர் – சிந்தா:5 1378/4
உய் வகை உயிரை தேயாது ஒழுகுதல் ஒழுக்கம் மூன்றும் – சிந்தா:6 1436/3
மலை உடை உருமின் சீறி மாற்றலன் உயிரை உண்டல் – சிந்தா:7 1735/2
என் உயிரை தாங்கி இருந்தேன் வலி ஆகாது – சிந்தா:7 1803/3
உயிரை மதம் செய்யும் மது தண்டொடு உடை ஆடை – சிந்தா:7 1874/2
கள்ளத்தால் உயிரை உண்ண கருதினேம் இதனை யாரும் – சிந்தா:10 2149/2
வாங்கிக்கொண்டு உயிரை உண்பான் வஞ்சத்தால் சூழ்ந்த-வண்ணம் – சிந்தா:10 2176/3
விண் புக உயிரை பெய்வான் வீழ்தரு கடாத்த வேழம் – சிந்தா:10 2250/2
ஈன்ற தாய் யானும் ஆக இதனை கண்டு உயிரை வாழேன் – சிந்தா:12 2513/1
உயிரை பேதுறுத்தும் மாந்தர் உயிரை பேதுறுக்கும் ஆறே – சிந்தா:13 2766/4
உயிரை பேதுறுத்தும் மாந்தர் உயிரை பேதுறுக்கும் ஆறே – சிந்தா:13 2766/4
புல்லி கொண்டு உயிரை சூழ்ந்து புக்குழி புக்கு பின்னின்று – சிந்தா:13 2876/3
ஏ பெற்ற மான் பிணை போல் ஏங்குவார் இன் உயிரை
காப்பரேல் காவலனார் காவாரோ இன்று என்பார் – சிந்தா:13 2965/3,4

TOP


உயிரொடும் (1)

ஒரு மகள் நோக்கினாரை உயிரொடும் போகொடாத – சிந்தா:10 2177/2

TOP


உயிரோடு (1)

பறவையும் நிழலும் போல பழவினை உயிரோடு ஆடி – சிந்தா:13 2877/2

TOP


உரப்ப (1)

தார் பொலி தருமதத்தன் தக்கவாறு உரப்ப குன்றில் – சிந்தா:1 256/1

TOP


உரம் (1)

உரம் கெட்டு உறுப்பு அழுகி புல் உண்ணா பொன்றும் – சிந்தா:13 2784/4

TOP


உரல் (2)

யானை வெண் மருப்பு உலக்கை அறை உரல் ஐவனம் இடித்த – சிந்தா:7 1562/1
உரல் தலை உருவ பன்றி இடம் வலம் திரிய நம்பன் – சிந்தா:10 2202/2

TOP


உரவு (1)

உரவு நீர் முத்தும் உள்ளுறுத்து உள்ளன – சிந்தா:1 136/2

TOP


உரவோய் (1)

உலையும் வெயில் நின்று உருகும் உரவோய் – சிந்தா:5 1188/4

TOP


உரவோன் (7)

ஊன் நாறு ஒளி வேல் உரவோன் கொண்டு எழுந்தவாறும் – சிந்தா:0 15/4
உற வீழ்ந்தது ஓர் ஒண் மணி போன்று உரவோன்
அறவு ஆக்கிய இன்பம் அமர்ந்த இருள் – சிந்தா:1 218/2,3
உடுத்தாள் கல் தோய் நுண் கலிங்கம் உரவோன் சிறுவன் உயர்க எனவே – சிந்தா:1 353/4
உற்றான் ஒரு மகனே மேற்கதிக்கு கொண்டுபோம் உரவோன் தன்னை – சிந்தா:6 1545/3
உமிழ் கரகம் ஏந்த உரவோன் அமர்ந்து பூசி – சிந்தா:9 2026/2
ஒரு நாட்டு அரசு உணங்க உரவோன் கொற்றம் உயர்ந்ததே – சிந்தா:12 2582/4
ஊர் முழுது நாடும் உரவோன் தாள் சேர்ந்தவே – சிந்தா:13 2981/4

TOP


உரற்று (1)

ஓடை யானை உரற்று ஒலி ஓசையும் – சிந்தா:4 865/3

TOP


உரறி (7)

உடம்பு வேர்த்து இன மழை உரறி நோக்கலின் – சிந்தா:1 88/2
ஒளித்து உலைந்து ஒழிய வெம்பி உரறி நின்று இடிப்ப நாய்கன் – சிந்தா:3 507/4
வெம் திறலாளன் கூற வேகமோடு உரறி மன்னர் – சிந்தா:3 746/1
கார் கடல் போன்று சேனை கலக்கமோடு உரறி ஆர்ப்ப – சிந்தா:3 758/2
உடல் சினம் கடவ குப்புற்று உரும் என உரறி ஆர்த்தான் – சிந்தா:4 980/4
காற்று என உரறி நாகம் கடாம் பெய்து கனலின் சீறி – சிந்தா:4 981/2
பொருவரும்-குரைய மைந்தர் பொம்மென உரறி மற்று இ – சிந்தா:8 1930/1

TOP


உரன் (2)

உள்ளம் போல் செல்வ உரன் அசைவு இல்லன அமருள் – சிந்தா:7 1771/2
உழும் பகட்டு எருது போல உரன் அறு தாளர் ஆகி – சிந்தா:13 2775/1

TOP


உரா (1)

உரா மனம் இவன் கண் இன்றி உவக்குமா செய்வல் என்று – சிந்தா:7 1643/3

TOP


உராய் (11)

உள்ளம் இல்லவர்க்கு ஊர்-தொறும் உய்த்து உராய்
வெள்ளம் நாடு மடுத்து விரைந்ததே – சிந்தா:1 36/3,4
ஐய பொன் அசும்பு ஆடி அளைந்து உராய்
செய்ய சந்தனம் தீம் பழம் ஆதியா – சிந்தா:1 37/2,3
வில் இலங்க மின்னு கோட்ட வீணை விட்டு வெய்து உராய்
ஒல் என சிலம்பு அரற்ற வீதி மல்க ஓடினார் – சிந்தா:4 1100/2,3
தேன் மலிந்த கோதை மாலை செய் கலம் உகுத்து உராய்
கால் மலிந்த காமவல்லி என்னது அன்னர் ஆயரோ – சிந்தா:4 1105/1,2
பொங்கு பூம் சண்பக போது போர்த்து உராய்
அங்கு அ நாட்டு அரிவையர் கூந்தல் நாறி தேன் – சிந்தா:5 1199/2,3
வெருவி நாகம் பிளிற்ற விரைந்து உராய்
அருவி நின்று அதிரும் ஒரு பால் எலாம் – சிந்தா:7 1606/3,4
வருக்கையின் கனி-தொறும் வானரம் பாய்ந்து உராய்
பொருப்பு எலாம் பொன் கிடந்து ஒழுகி மேல் திருவில் வீழ்ந்து – சிந்தா:8 1903/1,2
கொண்டு நீங்கல் கோதை வேய்தல் குங்குமம் அணிந்து உராய்
எண் திசையும் ஏணி ஏற்று இலங்க நிற்றல் பத்தியின் – சிந்தா:8 1955/1,2
வட திசை எழுந்த மேகம் வலன் உராய் மின்னு சூடி – சிந்தா:10 2304/1
விரவி மீ நிலம் சேர்ந்து ஒளி பூத்து உராய்
குருதி வான் நிலம் கொண்டது போன்றதே – சிந்தா:12 2396/3,4
போயிற்றே அகிலின் புகை போர்த்து உராய்
ஞாயிற்று ஒள் ஒளி நைய நடந்ததுவே – சிந்தா:13 3004/3,4

TOP


உரி (5)

ஏற்று உரி முரசம் நாண எறி திரை முழக்கின் சொன்னான் – சிந்தா:10 2142/4
ஏற்று உரி போர்த்த வள் வார் இடி முரசு அறைந்த பின் நாள் – சிந்தா:10 2152/1
சிங்கத்து உரி போர்த்த செழும் கேடகமும் வாளும் – சிந்தா:10 2166/1
வாளின்-வாய் கண்படுத்தும் வாரணத்தின் ஈர் உரி போல் – சிந்தா:13 2787/2
பற்று ஆர்வம் செற்றம் முதலாக பாம்பு உரி போல் – சிந்தா:13 3039/1

TOP


உரிஞ்ச (1)

நீள் நீர் முத்தம் நிரை முறுவல் கடு சுட்டு உரிஞ்ச கதிர் உமிழ்ந்து – சிந்தா:13 2697/3

TOP


உரிஞ்சி (6)

மற்று அ தாது உரிஞ்சி உண்ணும் வண்டு இனம் ஒத்த அன்றே – சிந்தா:10 2305/4
ஊடு மின் அனார் உரிஞ்சி ஆட்டினார் – சிந்தா:12 2418/3
தேடி தீம் தேன் திப்பிலி தேய்த்து அண்ணா உரிஞ்சி மூக்கு உயர்த்தார் – சிந்தா:13 2703/4
மண் ஆர மஞ்சள் உரிஞ்சி மலர் சூட்டி – சிந்தா:13 2780/1
முலை உலாய் நிமிர்ந்த மொய் தார் முழவு முத்து உரிஞ்சி மின்ன – சிந்தா:13 2976/2
ஊது வண்டு உடுத்த தாரான் உவர்ப்பினின் உரிஞ்சி தேற்ற – சிந்தா:13 2987/2

TOP


உரிஞ்சும் (3)

முத்தம் உரிஞ்சும் முகிழ் மென் முலை மின் அனாளை – சிந்தா:0 18/2
மதி அகடு உரிஞ்சும் சென்னி மாடம் நீள் மறுகு-தோறும் – சிந்தா:6 1447/1
ஓடு மா மதி உரிஞ்சும் ஒண் பொனின் – சிந்தா:13 2687/3

TOP


உரித்த (1)

அணங்கு அரவு உரித்த தோல் அனைய மேனியன் – சிந்தா:9 2009/1

TOP


உரித்தால் (1)

பட நாகம் தோல் உரித்தால் போல் துறந்து கண்டவர் மெய் பனிப்ப நோற்றிட்டு – சிந்தா:6 1546/1

TOP


உரிப்பன (2)

ஊழ்ந்து தோல் உரிப்பன போல் ஒத்த மற்று அவற்று அருவி – சிந்தா:7 1560/2
வான் உரிப்பன போன்று மணந்தவே – சிந்தா:13 3002/4

TOP


உரிப்பால (1)

கொடைக்கு உரிப்பால எல்லாம் கொடுத்த பின் கூற்றும் உட்கும் – சிந்தா:3 555/2

TOP


உரிமை (4)

உரிமை கொண்டன ஒண் புறவு என்பவே – சிந்தா:1 130/4
உரிமை முன் போக்கி அல்லால் ஒளி உடை மன்னர் போகார் – சிந்தா:1 272/1
திருந்துபு வணங்க பற்றி சென்று தன் உரிமை காட்ட – சிந்தா:3 548/2
இலங்கு பொன் ஆரம் மார்பின் இந்திரன் உரிமை சூழ – சிந்தா:13 2710/1

TOP


உரிமை-தன்னால் (1)

வெம் கள் விட்டு அலர்ந்த கண்ணி விண்ணவன் உரிமை-தன்னால்
மங்கல வகையின் ஆட்டி மணி அணி கலங்கள் சேர்த்தி – சிந்தா:5 1169/2,3

TOP


உரிமை-தன்னொடும் (1)

உரிமை-தன்னொடும் வலம்கொண்டு ஓங்கு சீர் – சிந்தா:13 2744/1

TOP


உரிமையும் (1)

தாது அலர் தாம மார்பன் உரிமையும் தானும் மாதோ – சிந்தா:13 2643/3

TOP


உரிமையுள் (2)

மேலும் நுமரால் உரிமையுள் சிறப்பு பெற்றார் – சிந்தா:10 2165/4
உரிமையுள் பட்டிருந்து ஒளிக்கின்றார்களை – சிந்தா:13 2862/1

TOP


உரிமையோடு (1)

இந்திரன் திருநகர் உரிமையோடு இ வழி – சிந்தா:1 155/3

TOP


உரிய (3)

உரிய நூற்றெண்மர் செம்பொன் ஒன்றரை கோடி மூன்று ஊர் – சிந்தா:9 2079/3
உரிய செய்கை வினை பயத்தை உண்ணும் எனவே உணர்ந்து அவனை – சிந்தா:13 2815/2
நோற்பவர்க்கு உரிய ஆகும் நோன்-மின் நீரும் என்றான் – சிந்தா:13 2986/4

TOP


உரியது (1)

உரியது ஒன்று உரைக்கிற்றி என்று ஊடினாள் – சிந்தா:5 1368/4

TOP


உரியர் (1)

ஒன்றிய மகளிர் தாமே உற்றவர்க்கு உரியர் என்னா – சிந்தா:5 1342/3

TOP


உரியவன் (1)

உரியவன் இவன் அலால் உலகினில் இலன் என – சிந்தா:7 1840/3

TOP


உரியள் (3)

அன்னவற்கு உரியள் என்ன அடி பணி செய்வல் என்றான் – சிந்தா:3 552/3
வைத்த கதிர் வேலின் வலியார்க்கு உரியள் என்ன – சிந்தா:3 844/3
ஏ இயல் சிலையினாய்க்கே உரியள் என்று உரைப்ப நேர்ந்தான் – சிந்தா:7 1686/4

TOP


உரியாள் (1)

உதிதற்கு உரியாள் பணியால் உடன் ஆயவாறும் – சிந்தா:0 23/2

TOP


உரியான் (1)

மங்கைக்கு உரியான் கடை ஏறும் வந்து ஏறலோடும் – சிந்தா:8 1977/1

TOP


உரியீர் (1)

செரு நிலத்து இவனை வென்றீர் திருவினுக்கு உரியீர் என்றான் – சிந்தா:3 744/3

TOP


உரிவை (1)

கனை குரல் உருமு சீற்ற கதழ் விடை உரிவை போர்த்த – சிந்தா:13 2899/2

TOP


உரீஇ (4)

அயிலினில் புனைந்த வாள் அழன்று உருத்து உரீஇ உடன் – சிந்தா:1 276/1
பண் அமை மகர வீணை நரம்பு உரீஇ பாவை பாட – சிந்தா:8 1984/3
கண்டு உயிர் உண்ணும் கூற்றம் கயிறு உரீஇ காட்டியிட்டார் – சிந்தா:12 2457/2
அண்ணாந்து அடகு உரீஇ அந்தோ வினையே என்று அழுவாள் கண்டும் – சிந்தா:13 2625/3

TOP


உரீஇனானே (1)

செற்று எயிறு அழுந்த செ வாய் கௌவி வாள் உரீஇனானே – சிந்தா:10 2247/4

TOP


உரு (10)

புண் மேல் புடையில் புகைந்து ஆண் உரு யாதும் நோக்காள் – சிந்தா:0 13/3
உயிர் செகுத்து முன் ஒன்றி பின் பேராது உரு அமைந்த – சிந்தா:1 168/2
ஒலி கழல் மன்னர் உட்கும் உரு சுடர் வாளை நோக்கி – சிந்தா:1 266/2
துளங்கு நுண் நுசுப்பும் தோன்றாது உரு அரு என்ன உண்டே – சிந்தா:3 551/4
உள் நிறை பருகும் வண் தார் உரு அமை திருவின் மிக்கான் – சிந்தா:3 695/4
இது என உரு என இயக்கி என்றலும் – சிந்தா:4 1015/1
தோளும் தாளும் பிணைந்து உரு ஒன்று எய்தி – சிந்தா:5 1347/3
செந்தாமரை மேல் திருவின் உரு எய்தி நின்றாள் – சிந்தா:8 1959/4
உருவ நுண் இடை ஒளி மணி வரு முலை உரு ஆர் – சிந்தா:12 2385/3
ஓர் இடம் செய்து பொன்னால் அவன் உரு இயற்றி ஊரும் – சிந்தா:12 2573/2

TOP


உருக்கார் (1)

ஆங்கு உருக்கார் அரக்கு இட்டு அதன் மீமிசை – சிந்தா:7 1768/1

TOP


உருக்கி (4)

முனை திறம் உருக்கி முன்னே மொய் அமர் பலவும் வென்றான் – சிந்தா:1 205/2
உருக்கி ஊன் உண்ணும் வேகத்து உறு புலி அனைய நாகம் – சிந்தா:3 700/3
உண்டு என் ஆவி உருக்கி இடுவதே – சிந்தா:7 1630/4
வெண்ணெய் உருக்கி நெய் வெள்ளம் ஆக சொரிந்து ஊட்ட – சிந்தா:13 2604/3

TOP


உருக்கிய (1)

உண்ண உருக்கிய வான் நெய் போல் மேனியள் – சிந்தா:2 480/2

TOP


உருக்கு (2)

உருக்கு அமைந்து எரியும் செம்பொன் ஓர் ஐவில் அகலம் ஆக – சிந்தா:3 616/1
ஊட்டி அன்ன உருக்கு அரக்கு ஆர் அடி – சிந்தா:3 642/1

TOP


உருக்கும் (1)

அன்றாய் அரிதாய் அகத்தே சுட்டு உருக்கும் வெம் தீ – சிந்தா:8 1962/3

TOP


உருக்குமே (1)

ஒழுகு பொன் கொடி மூக்கும் உருப்பசியை உருக்குமே – சிந்தா:1 165/4

TOP


உருக்குற்ற (1)

வெந்து உருக்குற்ற செம்பின் விதவையுள் அழுத்தி இட்டும் – சிந்தா:13 2774/1

TOP


உருக்குற்றாள் (1)

ஒள் நிற தீ விளைத்தாள் உருக்குற்றாள் – சிந்தா:6 1472/4

TOP


உருக்குறும் (1)

மின் உருக்குறும் இடை மெலிய மெல்லவே – சிந்தா:1 185/3

TOP


உருக (4)

உள் உருக நோக்கி உயர் உழுத்து அகலும் ஏந்தி – சிந்தா:12 2488/3
வாளை மீன் தடிகள் தின்றார் வருக என உருக வெந்த – சிந்தா:13 2768/1
ஊது உலை உருக வெந்த ஒள் அழல் செப்பு பாவை – சிந்தா:13 2769/3
உறு துயர் நரகர் தம்மை உருக சுட்டிடுங்கள் அன்றே – சிந்தா:13 2773/4

TOP


உருகல் (3)

உள்பட உணர்ந்த யானே உள் குழைந்து உருகல் செல்லேன் – சிந்தா:4 1097/3
ஒன்றும் மற்று உருகல் செல்லான் என்று எடுத்து ஓதுகின்றாள் – சிந்தா:7 1579/2
உய்யா என நீர் உடன்று உள்ளம் உருகல் வேண்டா – சிந்தா:11 2345/4

TOP


உருகா (3)

உள் நையா உருகா உளள் ஆயினாள் – சிந்தா:5 1309/4
விழும் மீ நிலம் எய்தி மிளிர்ந்து உருகா
அழுமால் அவலித்து அ அணங்கு_இழையே – சிந்தா:5 1384/3,4
உடன் ஆடும் என் ஐயனை என்று உருகா
தொடை யாழ் மழலை மொழி சோர்ந்தனளே – சிந்தா:6 1526/3,4

TOP


உருகி (32)

என்பு நெக்கு உருகி உள்ளம் ஒழுகுபு சோர யாத்த – சிந்தா:1 273/1
அழல் உறு வெண்ணெய் போல அகம் குழைந்து உருகி ஆற்றாள் – சிந்தா:1 408/1
நிறை மதி போன்று மன்னர் ஒளி குறைந்து உருகி நைய – சிந்தா:3 665/2
மெய் உருகி கண் உருகி நெஞ்சு உருகி காம வெயில் வெண்ணெய் பாவை போல் மெலிகின்றாரே – சிந்தா:3 682/4
மெய் உருகி கண் உருகி நெஞ்சு உருகி காம வெயில் வெண்ணெய் பாவை போல் மெலிகின்றாரே – சிந்தா:3 682/4
மெய் உருகி கண் உருகி நெஞ்சு உருகி காம வெயில் வெண்ணெய் பாவை போல் மெலிகின்றாரே – சிந்தா:3 682/4
உற நடந்து அறிதல் இல்லான் ஒண்_தொடிக்கு உருகி பின்னும் – சிந்தா:3 688/3
ஊன் நைந்து உருகி கைத்தாய் உள் நிறை உவகை பொங்க – சிந்தா:4 1051/2
தசை அற உருகி வெந்து தம் உயிர் நீங்கும் ஆங்கண் – சிந்தா:4 1132/2
உளர் மணி கொம்பனார் உருகி நைபவே – சிந்தா:5 1182/4
நெறியில் தளர்வார் தம நெஞ்சு உருகி
பொறியில் தளர்வார் புரிவார் சடையார் – சிந்தா:5 1190/1,2
நீள் அருவி கண்ணீர் வீழ்த்து அலறி வண்ணம் கரிந்து உருகி
கோள் உழுவை அன்னாற்கு குன்றமும் நின்று அழுதனவே – சிந்தா:5 1226/3,4
சொல்லியும் அறிவது உண்டோ என குழைந்து உருகி நைந்து – சிந்தா:5 1399/3
தரிக்கிலாது உருகி நையும் தட மலர் கோதை நற்றாய் – சிந்தா:6 1454/4
உருகி நைந்து உடம்பு நீங்கின் இம்மையோடு உம்மை இன்றி – சிந்தா:6 1536/3
மெய் எரி துயரின் மூழ்க விதிர்விதிர்த்து உருகி நையும் – சிந்தா:6 1540/2
அண்ணல் ஆற்றாது அழுது அழுது வெந்து உருகி நைகின்றானே – சிந்தா:7 1592/4
உருகி வாடி என் உற்றது-கொல் என – சிந்தா:7 1629/1
வீக்கு வார் முலையினார் போல் வெய்துயிர்த்து உருகி நைய – சிந்தா:7 1727/3
உருகி நைந்து உடன்று முன் கை வளை உக மெலிய வேண்டா – சிந்தா:7 1740/2
கடியிர் நீர் ஐய நீரே என கசிந்து உருகி காய் பொன் – சிந்தா:7 1744/2
இந்திர திருவில் நெக்கு உருகி என்ன வீழ்ந்தவே – சிந்தா:8 1956/4
நலம் கனிந்து உருகி நின்றாள் நாம வேல் காமர் கண்ணாள் – சிந்தா:9 2060/4
பாவியேன் என்று நொந்து பரிந்து அழுது உருகி நைய – சிந்தா:9 2099/2
காண்கிலேன் கடிய என்னா உருகி மெய் கரந்திட்டானே – சிந்தா:12 2443/4
சாவம் யாம் உருகி ஒன்றும் தவறு இலன் அருளும் நங்கை – சிந்தா:12 2510/3
ஒழி படை களிறு போல உயங்கவும் உருகி நோக்கா – சிந்தா:12 2512/3
காதலன் அடிகள் என்ன கண் கனிந்து உருகி காசு இல் – சிந்தா:13 2644/2
உருகி போய் இன்னும் அற்று உளை என்று உள் சுட – சிந்தா:13 2678/2
வந்து உடைந்து உருகி வீழ்ந்து மாழ்குபு கிடப்பர் கண்டாய் – சிந்தா:13 2765/3
மின்னு தார் மார்பன் மெய் வெந்து ஆலியின் உருகி பெண்-பால் – சிந்தா:13 2880/2
கல்லோ மரனும் இரங்க கலுழ்ந்து உருகி
எல்லா திசை-தோறும் ஈண்டி இன மயில் போல் – சிந்தா:13 2964/1,2

TOP


உருகின (1)

உருகின மரமும் கல்லும் ஓர்த்து எழீஇ பாடுகின்றான் – சிந்தா:3 723/4

TOP


உருகு (9)

செம்பு உருகு வெம் களிகள் உமிழ்வ திரிந்து எங்கும் – சிந்தா:1 103/1
வெம்பு உருகு வட்டு உமிழ்வ வெம் நெய் முகத்து உமிழ்வ – சிந்தா:1 103/2
கண்டு உருகு பொன்னின் நிலம் காமுறுவ புனைந்தார் – சிந்தா:3 592/4
விண் கனிந்து உருகு நீர்மை வெள் வளை தோளி போந்தாள் – சிந்தா:3 628/3
பண் கனிந்து உருகு நல் யாழ் படை பொருது உடைக்கல் உற்றே – சிந்தா:3 628/4
என்பு உருகு குரல் அழைஇ இரும் சிறகர் குலைத்து உகுத்து – சிந்தா:3 648/3
அன்பு உருகு நல்லார் அவர் தேள் மேல் துஞ்சினார் – சிந்தா:7 1576/2
அன்பு உருகு கண் புதைத்து ஆங்கு அகல்வர் நெஞ்சே – சிந்தா:7 1576/4
ஓலை விடு கண் உருகு கொடி இடை – சிந்தா:7 1613/2

TOP


உருகுகின்ற (1)

அழுது நைந்து உருகுகின்ற ஆயிடை தோழி துன்னி – சிந்தா:5 1386/2

TOP


உருகுபு (1)

என்பு எழுந்து உருகுபு சோர ஈண்டிய – சிந்தா:1 324/1

TOP


உருகும் (10)

உருகும் ஐங்கணை ஒழித்து உருவின் ஐய காமனார் – சிந்தா:3 706/3
உருகும் நுண் இடை ஒசிய புல்லினாள் – சிந்தா:4 989/4
சென்றது-கொல் சேர்ந்தது-கொல் செவ்வி அறிந்து உருகும்
என் துணைவி மாற்றம் இஃது என்றது-கொல் பாவம் – சிந்தா:4 1035/3,4
உலையும் வெயில் நின்று உருகும் உரவோய் – சிந்தா:5 1188/4
உருகும் நுண் இடை ஓவிய பாவை-தன் – சிந்தா:5 1306/3
உருகும் நோக்கம் உளம் கிழித்து உள் சுட – சிந்தா:5 1321/2
பீடு அழிந்து உருகும் பெண்ணின் பேதையார் இல்லை என்றாள் – சிந்தா:5 1388/4
ஊனை உண்டவர் உருகும் பசும் தினை பிண்டியும் ஒருங்கே – சிந்தா:7 1562/3
உருகும் உள்ளத்தின் உடம்பு வீங்கினார் – சிந்தா:7 1765/3
அன்பு உருகும் நெஞ்சம் அழுங்குவிக்கும் மாலை – சிந்தா:9 2051/4

TOP


உருகெழு (1)

உலகு உணர் கடவுளை உருகெழு திறலினை – சிந்தா:12 2562/1

TOP


உருட்டி (2)

வாசம் கொள் தாரினானை மார்பு போழ்ந்து உருட்டி இட்டேம் – சிந்தா:4 1164/4
தாது ஆர் குவளை தடம் கண் முத்து உருட்டி விம்மா – சிந்தா:11 2349/3

TOP


உருட்டுபு (1)

ஒற்றுபு திருத்தி கைம்மேல் உருட்டுபு நேமி சேர்ந்து ஆங்கு – சிந்தா:10 2191/2

TOP


உருட்டும் (1)

மத களிறு அடர்த்து குன்றம் மணி வட்டின் உருட்டும் ஆற்றல் – சிந்தா:3 611/2

TOP


உருண்டு (2)

ஓடும் திரைகள் உதைப்ப உருண்டு உருண்டு – சிந்தா:3 516/1
ஓடும் திரைகள் உதைப்ப உருண்டு உருண்டு
ஆடும் அலவனை அன்னம் அருள் செய – சிந்தா:3 516/1,2

TOP


உருத்திரதத்தன் (1)

ஓர் அறிவு உடையை என்றான் உருத்திரதத்தன் என்பான் – சிந்தா:1 212/4

TOP


உருத்து (6)

அயிலினில் புனைந்த வாள் அழன்று உருத்து உரீஇ உடன் – சிந்தா:1 276/1
உருத்து எரி தவழ நோக்கி உடல் சினம் கடவ சொன்னான் – சிந்தா:7 1857/4
ஊழாயிற்று ஒல்கும் நுசுப்பு அஃக உருத்து வீங்கி – சிந்தா:8 1978/3
உடல் அணி ஆவி நைய உருத்து எழும் முலையினாளும் – சிந்தா:9 2053/2
முன் உருத்து ஆர்த்து எழ புரவி மொய்த்தவே – சிந்தா:10 2216/4
ஒளியொடு சுடர வெம்பி உருத்து எழு கனலி வட்டம் – சிந்தா:13 3070/2

TOP


உருப்பசியை (1)

ஒழுகு பொன் கொடி மூக்கும் உருப்பசியை உருக்குமே – சிந்தா:1 165/4

TOP


உருப்பு (2)

உலைவு இலார் நில்லாது ஒரு பகலுள்ளே உருப்பு அவிர் வெம் சுரம் கடந்தார் – சிந்தா:10 2107/4
உருப்பு உயிர் இருவினை உதைப்ப வீழ்ந்த பின் – சிந்தா:13 3108/2

TOP


உரும் (12)

உறைகின்ற காலத்து அறம் கேட்டு உரும் உற்ற பாம்பின் – சிந்தா:0 27/3
விண் உரும் ஏறு போன்று வெடிபட முழங்கும் சொல்லான் – சிந்தா:1 265/4
ஊற்று உடை நெடு வரை உரும் உடன்று இடித்து என – சிந்தா:1 278/3
உரும் இடித்திட்டது ஒப்ப உள்ளவர் ஒருங்கு மாய்ந்தார் – சிந்தா:3 512/4
ஓரும் உரும் ஏறு இது உண்டது ஒழிக ஒண் பொன் உகு கொடியே – சிந்தா:3 718/3
உடல் சின உரும் என ஊழி தீ என – சிந்தா:4 973/2
உடல் சினம் கடவ குப்புற்று உரும் என உரறி ஆர்த்தான் – சிந்தா:4 980/4
இடி உரும் ஏற்றின் சீறி இரு நிலம் சுடுதற்கு ஒத்த – சிந்தா:4 1087/3
காற்று என கடல் என கரு வரை உரும் என – சிந்தா:7 1837/3
வரையோடும் உரும் இடிப்ப வளை எயிற்று கொழும் குருதி – சிந்தா:10 2243/1
வெம் சிலை கொண்டு வெய்ய உரும் என முழங்கி சொன்னான் – சிந்தா:10 2318/4
அழல் ஏந்து வெம் கடும் சொல் உரும் ஏறு உண்டு ஆங்கு அலர் சிந்தி – சிந்தா:13 2945/1

TOP


உருமின் (4)

ஊழ் பிணைந்து உருமின் சீறி உடல் சினம் கடவ சொன்னான் – சிந்தா:4 1120/4
ஊன் உகுக்குகின்ற வை வேல் ஒரு மகன் உருமின் தோன்றி – சிந்தா:5 1266/2
மலை உடை உருமின் சீறி மாற்றலன் உயிரை உண்டல் – சிந்தா:7 1735/2
கனை குரல் உருமின் ஆர்ப்ப காவலன் நின்னை வேண்டி – சிந்தா:13 2614/2

TOP


உருமு (6)

ஓடாத தானை உருமு குரல் ஓடை யானை – சிந்தா:0 7/2
உருமு வீழ்ந்து என உட்கினரா அவன் – சிந்தா:1 242/2
உருமு கதிர் வேல் கலுழன் ஓலை உலகு என்னும் – சிந்தா:3 843/1
கனை குரல் உருமு சீற்ற கதழ் விடை உரிவை போர்த்த – சிந்தா:13 2899/2
ஒலி உடை உருமு போன்று நிலப்படாது ஊன்றின் வை வேல் – சிந்தா:13 2904/3
மழை குரல் உருமு உவா ஓத மா கடல் – சிந்தா:13 3109/1

TOP


உருமேற்றொடு (1)

இற்று எமர் கல்வி என்றான் இடி உருமேற்றொடு ஒப்பான் – சிந்தா:3 756/4

TOP


உருமொடு (1)

ஒருங்கு உடன் உதிர எய்தான் ஊழி தீ உருமொடு ஒப்பான் – சிந்தா:10 2204/4

TOP


உருவ (55)

உருவ ஒண் கொடி ஊழின் நுடங்குவ – சிந்தா:1 126/2
உருவ மா மதி வாள் முகத்து ஓடிய – சிந்தா:1 339/1
வாள் இயங்கு உருவ பூணோய் படைத்தனை வாழி என்ன – சிந்தா:1 405/3
நெல் எழில் நெடும் கண் அம்பு ஆ புருவ வில் உருவ கோலி – சிந்தா:2 458/3
ஊடு அலர்ந்து எழுந்து பொங்க உருவ தார் குழைய புல்லி – சிந்தா:3 582/2
உள் நட்ட குவளை போலும் உருவ கண் வெருவி ஆட – சிந்தா:3 676/2
ஊன் உடை உருவ காக்கை இதழ் உக குடைந்திட்ட ஆங்கு – சிந்தா:3 686/2
ஒள் நிற உருவ செம் தீ உருவுகொண்ட அனைய வேலான் – சிந்தா:3 713/4
வான் பளிங்கு உருவ தூணே மறைபவும் ஆய அன்றே – சிந்தா:3 764/4
ஒண் தேர் மிசையும் உருவ களிற்று உச்சி மேலும் – சிந்தா:3 808/2
உருவ தெண் கணாடி காண்-மின் தோன்றும் வகையே – சிந்தா:4 926/4
ஓடிய எரி வளைத்து உருவ வெண் புகை – சிந்தா:4 1007/3
ஒண்_தொடி திருமுகத்து உருவ மாட்சியே – சிந்தா:4 1009/4
ஓடு அரி நெடும் கண் அம்பால் உளம் கிழிந்து உருவ எய்யா – சிந்தா:5 1256/3
ஊன் அடைந்து இருந்த வேல் கண் ஒண் தொடி உருவ வீணை – சிந்தா:5 1355/2
உருவ பூம் கொம்பு ஒசிய புல்லி தீம் தேன் பருகி – சிந்தா:6 1415/3
அனையல் ஆகா உருவ நோக்கி மைந்தற்கு இரங்கி – சிந்தா:6 1417/2
உருவ எள் பயறு உழுந்தும் அல்லவும் எல்லை இன்று உளவே – சிந்தா:7 1561/4
உள் நிறை உடைய எய்வான் உருவ சாதகத்துக்கு ஏற்ப – சிந்தா:7 1571/3
உருவ குஞ்சி-வாய் உறுத்தி ஒய்யென – சிந்தா:7 1765/2
உருவ வெம் சிலையினார்க்கு தம்பி இஃது உரைக்கும் ஒண் பொன் – சிந்தா:8 1889/3
உருவ மாதர் உரைக்கும் இது என்பவே – சிந்தா:8 1918/4
உண்டது காற்றி ஆண் பேர் ஊட்டுவல் உருவ காமன் – சிந்தா:9 2003/3
உளம் கழித்து உருவ பைம் தார் மன்னவன் கோவில் சேர்ந்தான் – சிந்தா:10 2129/3
ஒண் கொடி உருவ திண் தேர் ஒளி மயிர் புரவி பண்ணி – சிந்தா:10 2151/2
உறு கணை ஒன்றும் வில்லும் உடன் பிடித்து உருவ நேமி – சிந்தா:10 2180/3
உரல் தலை உருவ பன்றி இடம் வலம் திரிய நம்பன் – சிந்தா:10 2202/2
உருவ தேர் இற முருக்கி உருள் நேமி சுமந்து எழுந்து – சிந்தா:10 2237/3
ஓட கண்டு உருவ பைம் தார் அரிச்சந்தன் உரைக்கின்றானே – சிந்தா:10 2299/4
உருவ வெண் மதி இது என வெண்குடை ஓங்கி – சிந்தா:11 2368/2
உருவ நுண் இடை ஒளி மணி வரு முலை உரு ஆர் – சிந்தா:12 2385/3
ஒள் இழையவள் ஒத்தாள் உருவ நுண் நுசுப்பினாள் – சிந்தா:12 2431/4
ஒள் நுதல் உருவ கோலத்து ஒரு பிடி நுசுப்பின் தீம் சொல் – சிந்தா:12 2458/2
ஒலி மயிர் சிகழிகை உருவ கொம்பு அனார் – சிந்தா:12 2471/4
வெள் உருவ மாலை வட கீழ் இருவர் மின் போல் – சிந்தா:12 2488/1
ஒள் உருவ வாள் உருவி நின்றனர் தென்மேல்-பால் – சிந்தா:12 2488/2
கள் உருவ மாலையவர் கைதொழுது நின்றார் – சிந்தா:12 2488/4
உருவ செம் கயல் ஒள் நிற புள் வெரீஇ – சிந்தா:12 2499/1
வளை முயங்கு உருவ மென் தோள் வரம்பு போய் வனப்பு வித்தி – சிந்தா:12 2598/2
உறைகின்ற ஓடு அரி கண் உருவ கொம்பின் எண்மரும் – சிந்தா:13 2606/2
கறந்த பால் அனைய கந்தி கொம்பு அடுத்து உருவ பைம் பூண் – சிந்தா:13 2649/3
உறைகின்ற உருவ கோல சிகழிகை மகளிர் இன்பத்து – சிந்தா:13 2653/2
ஓக்கினார் கண்ணி சுண்ணம் உடற்றினார் உருவ சாந்தின் – சிந்தா:13 2661/2
உருவ தார் உற தழீஇ உடற்றி நீக்குவான் – சிந்தா:13 2678/4
ஒள் எரி மணி உருவ பூணினார் – சிந்தா:13 2685/4
உடை மது ஒழுக சூட்டி உருவ தார் குழைய வைகி – சிந்தா:13 2719/3
உருவ மேல் எழுதல் ஆகா ஒளி உமிழ்ந்து இலங்கும் மேனி – சிந்தா:13 2800/3
வளை மயங்கு உருவ மென் தோள் வாய் நலம் பருகி மைந்தன் – சிந்தா:13 2857/3
உருவ நுண் நுசுப்பு இற இருந்த ஒண் மணி – சிந்தா:13 2942/3
தேய் பிறை உருவ கேணி தேறு நீர் மலர்ந்த தேனார் – சிந்தா:13 2998/1
முத்து ஒளிர் தாமமும் உருவ மா மணி – சிந்தா:13 3010/1
ஒத்து ஒளி பெருகிய உருவ பொன் நகர் – சிந்தா:13 3026/1
உறக்கு எனும் ஓடை யானை ஊண் எனும் உருவ திண் தேர் – சிந்தா:13 3075/1
உருவ வெண் பிறை கோட்டின் ஓங்கிய – சிந்தா:13 3134/2
உருவ துடி இடையார் ஊடல் உப்பு ஆக – சிந்தா:13 3141/2

TOP


உருவம் (25)

கூனியது உருவம் கொண்டு ஓர் தெய்வதம் குறுகிற்று அன்றே – சிந்தா:1 314/4
உருவம் யார் உடையார் என்று ஒளி நகர் – சிந்தா:3 530/3
ஒன்றிய மணி செய் நல் யாழ் போந்தன உருவம் மாலை – சிந்தா:3 630/3
அண்ணல் தேர் பறவை என்பார் அருவமே உருவம் என்பார் – சிந்தா:3 795/1
பார் கெழு பைம்பொன் தன்னால் பண்ணவன் உருவம் ஆக்கி – சிந்தா:3 820/1
ஒள்_நுதல் கொண்ட ஆடல் தொட்டிமை உருவம் நோக்கி – சிந்தா:5 1255/3
ஒன்று இரண்டு உருவம் ஓதி உறக்கு-இடை மயில் அனாள் தன் – சிந்தா:5 1289/2
நின்று இரண்டு உருவம் ஓதி நேர் முகம் நோக்கினானே – சிந்தா:5 1289/4
உடம்பு-இடை நஞ்சு நீங்கிற்று ஒண்_தொடி உருவம் ஆர்ந்து – சிந்தா:5 1290/3
ஒண் பழுக்காயினோடு உருவம் மெல் இலை – சிந்தா:6 1441/2
உருவம் என்று உரைத்தி-ஆயின் நிறைந்த தோல் துருத்தி தன்னை – சிந்தா:7 1585/1
ஒட்டி விள்ளா ஆர்வத்தனன் ஆகி உருவம் ஓதினான் – சிந்தா:7 1601/4
இ திருவின் உருவம் தொழுதார் தமது – சிந்தா:7 1766/3
உருவம் அழிந்து அடிச்சி உளள் ஆம்-கொல் உணர்கலனே – சிந்தா:7 1878/4
தங்கா தவ உருவம் தாங்கி தண்டாரணியத்துள் – சிந்தா:7 1882/3
செம் கயல் கண் புருவம் தம்முள் உருவம் செய்ய திரியுமே – சிந்தா:8 1953/4
தொட்டிமை உருவம் தோன்ற சுவரையே பொருந்தி நின்றாய் – சிந்தா:9 2085/2
உருவம் ஆர்ந்தன உரோம பட்டு உடுத்து – சிந்தா:12 2425/1
உள்ளம் பருகி மதர்த்த வாள் கண் உருவம் மையில் புனைந்தாள் – சிந்தா:12 2439/4
கோ மகள் உருவம் ஆய் கூற்றம் போந்தது – சிந்தா:12 2451/1
உருவம் ஒவ்வாது ஒசியும் நுசுப்பு ஒல்கி கோமான் அடி தொழுத பின் – சிந்தா:12 2586/2
ஒள் எயிற்றவர்கள் பொன் பூத்து ஒளி மணி உருவம் நீத்தார் – சிந்தா:13 2897/4
நீல் நிறம் கொண்ட ஐம்பால் நிழல் மணி உருவம் நீங்கி – சிந்தா:13 2940/1
கண் வெறி போக ஆங்கு ஓர் கடும் தவன் உருவம் நோக்கி – சிந்தா:13 3054/1
உருவம் தோன்ற உறங்கும் ஓர்பால் எலாம் – சிந்தா:13 3068/4

TOP


உருவி (2)

ஒள் உருவ வாள் உருவி நின்றனர் தென்மேல்-பால் – சிந்தா:12 2488/2
பங்கய பகை வந்து என்ன பனி வரை உருவி வீசும் – சிந்தா:13 3072/2

TOP


உருவில் (1)

பொன் திகழ் உருவில் தம்பி புதல்வனை தந்து போற்றி – சிந்தா:13 2914/2

TOP


உருவிற்கு (2)

உருவிற்கு அமைந்தாற்கு அமைந்தாள் என யாரும் ஒட்ட – சிந்தா:4 1062/2
உருவிற்கு ஓர் விளக்கமாம் ஒண் பொன் பூம்_கொடி – சிந்தா:6 1488/2

TOP


உருவிற்றாய் (1)

உருவிற்றாய் துளிக்கும் தேறல் ஓங்கு தார் மார்பன் தோழர் – சிந்தா:9 2070/2

TOP


உருவின் (3)

உருகும் ஐங்கணை ஒழித்து உருவின் ஐய காமனார் – சிந்தா:3 706/3
வாக்கு அமை உருவின் மிக்கான் வனப்பினை பருக இப்பால் – சிந்தா:5 1258/2
உருவின் மிக்கது ஓர் உடம்பது பெறுதலும் அரிதே – சிந்தா:13 2752/4

TOP


உருவினான் (1)

பொன் திகழ் உருவினான் ஓர் புண்ணியன் பெறுதிர் என்ன – சிந்தா:4 1130/2

TOP


உருவினானும் (1)

உதிதர உணர்வல் யானும் ஒப்பினும் உருவினானும்
விதி தர வந்தது ஒன்றே விளங்கு பூண் முலையினாளை – சிந்தா:5 1340/2,3

TOP


உருவினோடு (1)

உருவினோடு ஒளியும் நோக்கின் ஒப்புமை உலகின் இல்லை – சிந்தா:13 3058/2

TOP


உருவு (12)

இ உருவு நெஞ்சு என்னும் கிழியின் மேல் இருந்து இலக்கித்து – சிந்தா:1 180/1
அ உருவு நினைப்பு என்னும் துகிலிகையால் வருத்தித்து – சிந்தா:1 180/2
ஒண்மையின் ஒருங்கு கூடி உருவு கொண்ட அனைய நங்கை – சிந்தா:1 356/2
உருவு கொள் மதியம் அன்ன ஒளி முகம் சுடர ஆக்கி – சிந்தா:3 674/2
கண்டவர் கடக்கல் ஆற்றா கிழி மிசை உருவு தீட்டி – சிந்தா:4 1047/3
கொண்டு எழுந்து உருவு காட்டி முகத்து-இடை குளித்து தோள் மேல் – சிந்தா:4 1081/3
உருவு கொள் தட கையின் உருவு கொண்டவே – சிந்தா:6 1462/4
உருவு கொள் தட கையின் உருவு கொண்டவே – சிந்தா:6 1462/4
உருவு கொண்ட குரல் அன்றில் உயிர் மேல் ஆம்பல் உலாய் நிமிரும் – சிந்தா:7 1662/2
உள் இழுது உடைய வெம்பி உற்பல உருவு கொண்ட – சிந்தா:8 1990/1
ஒண்_தொடி இவன் தன் உருவு கண்டு வாழ்வார் – சிந்தா:12 2550/3
துன்னி நம்பி உருவு தீட்டி தொங்கல் வேய்ந்து தொழுது ஆற்ற நீ – சிந்தா:12 2588/3

TOP


உருவுகொண்ட (1)

ஒள் நிற உருவ செம் தீ உருவுகொண்ட அனைய வேலான் – சிந்தா:3 713/4

TOP


உருவும் (1)

உருவும் சாயலும் ஒப்ப உரைப்பதற்கு – சிந்தா:1 163/1

TOP


உருவொடு (2)

வேய் முதிர் வனத்தின் வென்றான் உருவொடு விளங்க நோற்று – சிந்தா:6 1435/3
ஒண்மை வாள் மதி உருவொடு திரு என தோன்றி – சிந்தா:13 2755/3

TOP


உருள் (6)

மற்று அ தேர் உருள் கொடா வளமை சான்றவே – சிந்தா:1 89/4
உருள் தேர் உயர் கொற்றவன் மைத்துனனே – சிந்தா:5 1381/4
பிடியொடும் கந்து அணைவு இன்றி நீர் உருள் பிளந்து – சிந்தா:7 1831/3
உருவ தேர் இற முருக்கி உருள் நேமி சுமந்து எழுந்து – சிந்தா:10 2237/3
உருள் திரை உலகு எலாம் உருளும் இன்று என – சிந்தா:12 2452/2
பொய்யொடு மிடைந்த பொருள் ஆசை உருள் ஆயம் – சிந்தா:13 2873/1

TOP


உருள (1)

அலவன் ஆடும் வகை போல் அரும் பொன் கவறு அங்கு உருள
குலவும் பவழ உழக்கில் கோதை புரள பாடி – சிந்தா:4 927/2,3

TOP


உருளி (1)

உருளி மா மதி ஓட்டு ஒழித்து ஓங்கிய – சிந்தா:3 532/1

TOP


உருளும் (2)

உருள் திரை உலகு எலாம் உருளும் இன்று என – சிந்தா:12 2452/2
உருளும் முத்து ஆர் முகிழ் முலையினாள் உள்ளத்து உவகை தோற்றினாளே – சிந்தா:12 2593/4

TOP


உரை (44)

வடு_உரை யாவர் பேர்ப்பார் வாய் பறை அறைந்து தூற்றி – சிந்தா:1 211/2
ஒரு மனத்து அன்னாய் உரை எனலோடும் – சிந்தா:1 334/3
உரை விளையாமை மைந்தன் கேட்கிய உவந்து நோக்கி – சிந்தா:1 397/1
உரை உடை காதம் ஓடி யோசனை எல்லை சார்ந்தே – சிந்தா:3 506/4
உரை அகம் கொள்ள உணர்த்தினன் ஆகி – சிந்தா:3 521/1
அவன் உரை தெளிந்து வேந்தன் ஆசையுள் அரசர் நிற்ப – சிந்தா:3 540/1
இன் உரை முகமன் கூறி தானத்தில் இருக்க என்றான் – சிந்தா:3 542/4
உரை செலல் வகையினொடு உலகம் அறிவுற – சிந்தா:3 601/2
உரை கிழித்து உணரும் ஒப்பின் ஓவிய பாவை ஒத்தார் – சிந்தா:3 699/4
வடு உரை என்று மாயும் வாள் அமர் அஞ்சினீரேல் – சிந்தா:3 742/3
நொய்தில் தேர்ந்து உரை நூல் கடல் என்று தம் – சிந்தா:4 886/3
உய்யுமாறு உரை உன்னை அல்லால் இலேன் – சிந்தா:4 1000/1
தையலாய் சமழாது உரை என்றதே – சிந்தா:4 1000/4
புள்ளின் வாய் உரை கேட்டலும் பொன் செய்வேல் – சிந்தா:4 1029/1
எள்ளி நீண்ட கண்ணாள் திறத்து இன் உரை
உள்ளினார் உழை கண்டது ஒத்தான்-அரோ – சிந்தா:4 1029/2,3
பொன் நலம் கொடியனாய் ஓர் பொருள் உரை கேள் இது என்றான் – சிந்தா:4 1123/4
பொய் உரை அன்று காணீர் போ-மினம் போகி நுங்கள் – சிந்தா:5 1411/3
வீட்டினை விளைக்க வேண்டும் வெளிற்று உரை விடு-மின் என்றான் – சிந்தா:6 1431/4
தக்காய் குறித்தது உரை என்றான் தான் உரைப்ப கேட்கின்றானே – சிந்தா:6 1544/4
எ நாட்டு எ ஊர் எ பெயராய் நீ உரை என்றாற்கு – சிந்தா:7 1637/2
சிலை தழும்பியானை தோலின் நூற்று உரை சிறுமீன் ஒத்த – சிந்தா:7 1645/3
உரை உடை கோதை மாதர் ஒளி நலம் நுகர்ந்து நாளும் – சிந்தா:7 1693/2
ஐய நீ யாரை என்றாற்கு அவன் உரை கொடாதுவிட்டான் – சிந்தா:7 1718/2
புனத்து-இடை மயில் அனாளால் பொருள் உரை பெற்று வந்தான் – சிந்தா:7 1723/3
நொய்தின் உரை பொருள் உண்டு எனின் நொய்து என – சிந்தா:7 1767/2
உரை உடுத்த நா உறையும் ஒள்_நுதல்-கொல் அன்றி – சிந்தா:7 1786/3
நாளை உரை என்று கிளியோடு நக சொல்லும் – சிந்தா:7 1879/3
ஏதம் இது போ-மின் என என்னும் உரை ஈயான் – சிந்தா:9 2014/3
செய்வது உரை நொய்தின் என சேறும் எழுக என்றாள் – சிந்தா:9 2017/4
ஏலம் கமழ் கோதை இதற்கு என் செய்கு உரை என்றான் – சிந்தா:9 2029/4
ஒற்றரும் உணர்தல் இன்றி உரை அவித்து உறுப்பினாலே – சிந்தா:9 2096/1
உரை வாய நகர் பரவ போகி ஒண் பொன் எயில் சூழ்ந்த – சிந்தா:12 2558/3
புகழ்ந்து உரை மகிழ்ச்சியும் பொற்பு இல் பல் சனம் – சிந்தா:13 2640/1
ஏதம் ஒன்று இல்லை நம்பிக்கு இன் உரை கொடு-மின் என்றார் – சிந்தா:13 2644/4
உரை விளைத்து உரைப்ப காளை உள்ளகம் குளிர்ந்து சொன்னான் – சிந்தா:13 2645/4
பண் உரை மகளிர் மாலை பைம் துகில் கவர்ந்து கொள்ள – சிந்தா:13 2663/1
கண் உரை மகளிர் சேர்ந்து கார் இருள் திவளும் மின் போல் – சிந்தா:13 2663/2
பெண் உரை பிடி கை கூந்தல் பொன் அரி மாலை தாழ – சிந்தா:13 2663/3
ஊமர் போல தம் உரை அவிந்து உறுப்பினில் உரையா – சிந்தா:13 2760/2
மெய் உரை விளங்கும் மணி மேல் உலக கோபுரங்கள் – சிந்தா:13 2869/1
இன் உரை கொடான் கொடி கோயில் எய்தினான் – சிந்தா:13 2895/4
மற்று உரை இல்லை மண்ணும் விண்ணும் நும் அடிய அன்றே – சிந்தா:13 2927/4
ஆம் பால் உரை மடங்கி யாரும் பிறர்பிறராய் – சிந்தா:13 2980/3
இன் உரை எயிறு வில் உமிழ வீழ்ந்தது – சிந்தா:13 3016/3

TOP


உரை-மதி (1)

ஊறு இலா உணர்வின் நோக்கி உரை-மதி எவன்-கொல் மக்கள் – சிந்தா:4 1127/3

TOP


உரை-மின் (9)

உலம் கலந்த தோளினீர் நீர் உரை-மின் நீவிர் என்னவே – சிந்தா:3 689/4
உய்த்து உரை-மின் இவ்வண்ணம் என சொன்னான் – சிந்தா:4 895/4
உற்ற இ இடரை தீர்க்கும் உபாயம் நீர் உரை-மின் என்றான் – சிந்தா:4 1139/3
மையல் அம் களிற்று வேந்தன் மைந்தனுக்கு உரை-மின் என்றான் – சிந்தா:5 1411/4
ஒவ்வாதார்-தாம் எனைவர் ஒப்பார் மற்று எனைவர் நீர் உரை-மின் என்றாற்கு – சிந்தா:6 1543/2
நும் குலமும் நும் வரவும் நீர் உரை-மின் என்றாள் – சிந்தா:7 1787/4
யாது நாம் அடை திறம் உரை-மின் நீர் என – சிந்தா:7 1824/3
ஓட்டித்தான் விடுத்த ஓலை உள பொருள் உரை-மின் என்ன – சிந்தா:10 2143/2
ஒலி கழல் அடிகள் நும் கீழ் பிழைத்தது என் உரை-மின் என்ன – சிந்தா:13 2946/3

TOP


உரைக்க (3)

ஒளி அமை இருக்கை ஊர் உரைக்க நின்றவே – சிந்தா:1 64/4
உள் விரித்து இதனை எல்லாம் உரைக்க என மொழிந்து விட்டான் – சிந்தா:5 1341/1
யாம் தலைப்படுதும் ஐய அறியின் ஈங்கு உரைக்க என்றார் – சிந்தா:5 1410/4

TOP


உரைக்கல் (2)

ஊன் சுவைத்து ஒளிறும் வேலாற்கு உறுதி ஒன்று உரைக்கல் உற்றான் – சிந்தா:1 373/4
வாய் மொழிந்து உரைக்கல் உற்றாள் வனை குழல் கற்றை வண் தார் – சிந்தா:7 1707/3

TOP


உரைக்கலாவது (1)

சென்றே படினும் சிறந்தார்க்கும் உரைக்கலாவது
அன்றாய் அரிதாய் அகத்தே சுட்டு உருக்கும் வெம் தீ – சிந்தா:8 1962/2,3

TOP


உரைக்கிற்றி (1)

உரியது ஒன்று உரைக்கிற்றி என்று ஊடினாள் – சிந்தா:5 1368/4

TOP


உரைக்கின்றார் (1)

ஏனையவரும் எடுத்து உரைக்கின்றார் – சிந்தா:10 2120/4

TOP


உரைக்கின்றாள் (1)

நெடு மா தோகை மென் சாயல் நெஞ்சிற்கு இவ்வாறு உரைக்கின்றாள் – சிந்தா:7 1659/4

TOP


உரைக்கின்றான் (2)

ஏர் குழையாமல் எடுத்து உரைக்கின்றான் – சிந்தா:1 224/4
தோள் வலி மிக்கான் தொடர்ந்து உரைக்கின்றான் – சிந்தா:3 517/4

TOP


உரைக்கின்றானே (2)

கரும் கழல் செம் கண் பைம் தார் காளை ஈது உரைக்கின்றானே – சிந்தா:7 1732/4
ஓட கண்டு உருவ பைம் தார் அரிச்சந்தன் உரைக்கின்றானே – சிந்தா:10 2299/4

TOP


உரைக்கு (1)

இகழ்ந்து உரைக்கு இரக்கமும் இன்றி அங்க நூல் – சிந்தா:13 2640/2

TOP


உரைக்கும் (12)

மறைவல்லாற்கு உரைக்கும் போழ்தில் கோயிலுள் நின்று மாலை – சிந்தா:3 668/1
உடுப்பன துகில்களும் உரைக்கும் நானமும் – சிந்தா:3 831/1
கலை வல்லீர் இன்னும் கேண்-மின் இன்னது என்று உரைக்கும் ஆங்கண் – சிந்தா:4 1135/3
பொத்து இலத்து உறையும் ஆந்தை புணர்ந்து இருந்து உரைக்கும் பொன்னே – சிந்தா:5 1395/3
இல் உறை தெய்வம் நோக்கி இரங்கி நின்று உரைக்கும் அன்றே – சிந்தா:6 1527/4
உருவ வெம் சிலையினார்க்கு தம்பி இஃது உரைக்கும் ஒண் பொன் – சிந்தா:8 1889/3
உருவ மாதர் உரைக்கும் இது என்பவே – சிந்தா:8 1918/4
ஊழி-வாய் தீயொடு ஒப்பான் பதுமுகன் உரைக்கும் ஒன்னார் – சிந்தா:8 1929/1
தன் இரு கையும் கூப்பி தையல் ஈது உரைக்கும் அன்றே – சிந்தா:9 2056/4
கோல் கடன் மன்னனுக்கு உரைக்கும் என்பவே – சிந்தா:13 2746/4
மல்லல் மலை அனைய மாதவரை வைது உரைக்கும்
பல்லவரே அன்றி பகுத்து உணா பாவிகளும் – சிந்தா:13 2789/1,2
வடிவமே வாய் திறந்து உரைக்கும் வானவன் – சிந்தா:13 3057/3

TOP


உரைக்குமால் (1)

நலம் கலந்து உரைக்குமால் இ நல் நகர்க்கு மன்னனோ – சிந்தா:3 689/3

TOP


உரைக்குற்றேன் (1)

உற்றவர்க்கு உற்றது எலாம் உரைக்குற்றேன் – சிந்தா:10 2210/4

TOP


உரைக்கேன் (1)

அல்லல் செய்தேன் அவண் சென்றால் என் உரைக்கேன் என் செய்கேனோ – சிந்தா:7 1591/4

TOP


உரைக (1)

பட்டு நிணர் கட்டில் பரிவு இன்றி உரைக என்றாள் – சிந்தா:9 2030/2

TOP


உரைத்த (11)

தான் உற்ற துன்பம் தரனுக்கு உரைத்த பின் – சிந்தா:3 519/2
தாதை தான் உரைத்த எல்லாம் தன் உயிர் தோழன் கூற – சிந்தா:3 694/1
உரைத்த வெண்ணெயும் ஒள் நறும் சுண்ணமும் – சிந்தா:4 970/1
வாரா கதி உரைத்த வாமன்-தான் யாரே – சிந்தா:5 1247/2
வாரா கதி உரைத்த வாமன் மலர் ததைந்த – சிந்தா:5 1247/3
கணி புனைந்து உரைத்த நாளால் கண்ணிய கோயில் தன்னுள் – சிந்தா:5 1344/1
வாசம் மிக்கு உடைய தாரான் வண்டினுக்கு உரைத்த மாற்ற – சிந்தா:6 1539/1
உரைத்த மென் தயிர் பித்தை கோவலர் தீம் குழல் உலவ – சிந்தா:7 1564/3
இனத்து-இடை ஏறு போலும் எறுழ் வலி உரைத்த மாற்றம் – சிந்தா:7 1723/1
முன் உரைத்த மூன்று கனவும் புணை ஆக – சிந்தா:7 1803/2
ஐயற்கு என்று உரைத்த மாற்றம் கேட்டலும் அலங்கல் நாய்கன் – சிந்தா:9 2072/1

TOP


உரைத்தகு (1)

உரைத்தகு நாடும் ஊரும் குலத்துடன் உணர என்றான் – சிந்தா:7 1853/4

TOP


உரைத்தது (5)

அயலேன் அறியாமை உரைத்தது எலாம் – சிந்தா:6 1521/2
பட்டிமை உரைத்தது ஓராள் பரவிய தெய்வந்தான் வாய்விட்டு – சிந்தா:9 2058/3
உரைத்தது என் மனத்தில் இல்லை உயர் வரை தேனை உண்பார் – சிந்தா:13 2722/3
ஒள்ளியான் ஒரு மகன் உரைத்தது என்னன்-மின் – சிந்தா:13 2931/3
பொய் பட உரைத்தது உண்டோ பொன் அனீர் நம்முள் நாமால் – சிந்தா:13 2938/4

TOP


உரைத்தல் (4)

உய்தல் வேட்கையால் உரைத்தல் ஓம்பினார் – சிந்தா:4 988/4
உத்தமன் உனது நாமம் அல்லது ஒன்று உரைத்தல் தேற்றான் – சிந்தா:4 1048/2
இற்றென உரைத்தல் தேற்றேன் இறைவ நின் அருளினாம்-கொல் – சிந்தா:4 1078/2
புள்-வயின் பிறந்த புள் போல் ஒன்று அலாது உரைத்தல் தேற்றார் – சிந்தா:13 2897/2

TOP


உரைத்தலும் (3)

ஊழின் நீர் உண்பது என் என்று உரைத்தலும் உவந்து நோக்கி – சிந்தா:5 1233/1
தெள்ளிதின் தெரிய சென்று ஆங்கு உரைத்தலும் குமரன் தேறி – சிந்தா:5 1341/2
என்று அவன் உரைத்தலும் எழுது கண் மலர் – சிந்தா:8 1994/1

TOP


உரைத்தவர் (1)

பொன்னினால் உடையும் கற்பு என்று உரைத்தவர் பொய்யை சொன்னார் – சிந்தா:5 1260/3

TOP


உரைத்தனன் (2)

உள்ளகம் புழுங்கி-மாதோ உரைத்தனன் மன்னர்க்கு எல்லாம் – சிந்தா:3 741/4
உட்பட உரைத்தனன் உறுதி நோக்கினான் – சிந்தா:5 1216/4

TOP


உரைத்தனையால் (1)

புனை தாரவனே பொய் உரைத்தனையால்
வினையேன் ஒழிய தனி ஏகினையே – சிந்தா:6 1517/3,4

TOP


உரைத்தார் (1)

இடன் ஆகும் ஊனும் இவை துறத்தலே சீலம் என்று உரைத்தார் மிக்கார் – சிந்தா:6 1546/4

TOP


உரைத்தார்க்கு (1)

விடம் தைத்த வேலாற்கு உரைத்தார்க்கு அவன் மெய்ம்மகிழ்ந்தான் – சிந்தா:4 1061/2

TOP


உரைத்தாள் (2)

அனங்கனுக்கு அவலம் செய்யும் அண்ணல் நற்றாய் உரைத்தாள் – சிந்தா:1 367/4
வித்தகனை இன்னே பெறுக என உரைத்தாள் – சிந்தா:6 1470/4

TOP


உரைத்தான் (3)

ஒவ்வாதார்-தாம் இல்லை ஒப்பான் ஒருவன் என உரைத்தான் சான்றோன் – சிந்தா:6 1543/4
பட்ட எல்லாம் பரியாது உரைத்தான் அவளும் கேட்டாள் – சிந்தா:7 1601/1
வேழ வேந்தற்கு விழு பெரும் கணி விரித்து உரைத்தான் – சிந்தா:12 2386/4

TOP


உரைத்தி (1)

உண்டாய அ உயிரே பிறிதின் இல்லை என உரைத்தி
வண்டு ஆர்ந்து நால் காதம் வண்ண மாலை சுமந்து ஒசிந்து – சிந்தா:6 1419/2,3

TOP


உரைத்தி-ஆயின் (1)

உருவம் என்று உரைத்தி-ஆயின் நிறைந்த தோல் துருத்தி தன்னை – சிந்தா:7 1585/1

TOP


உரைத்திட்டது (1)

உரைத்திட்டது என்றே வேல் கணாள் பரவி மீண்டாள் – சிந்தா:9 2058/4

TOP


உரைத்திடு (1)

ஊன்றி இ இரண்டின் உள்ளும் உறுதி நீ உரைத்திடு என்ன – சிந்தா:5 1235/3

TOP


உரைத்திலம் (1)

விளைக பொலிக அஃதே உரைத்திலம் வெகுள வேண்டா – சிந்தா:1 260/1

TOP


உரைத்திலை (1)

இல்லின் நீக்கம் உரைத்திலை நீ என – சிந்தா:5 1363/3

TOP


உரைத்து (10)

கண்ணிய குலனும் தெய்வம் கரந்து உரைத்து எழுந்தது அன்றே – சிந்தா:1 356/4
தம் உறு விழும வெம் நோய் தம் துணைக்கு உரைத்து நிற்பார் – சிந்தா:2 465/4
வாடியவாறு நோயும் உரைத்து வார் கொடி அனாளே – சிந்தா:3 683/4
என் அமர்ந்தது உரைத்து கொள் நீ என – சிந்தா:4 1030/2
உரைத்து மின் இருள் மேல் கிடந்தாலும் ஒத்து – சிந்தா:7 1603/3
பூண்டது ஓர் ஆர மேனி பொன் உரைத்து இட்டது ஒக்கும் – சிந்தா:7 1722/2
இசைய நம்பிக்கு எடுத்து உரைத்து என்னுழை – சிந்தா:7 1814/3
உழை கணாளர்க்கு உரைத்து எழுந்தான்-அரோ – சிந்தா:9 2004/4
நானம் உரைத்து ஆங்கு நறு நீர் அவனை ஆட்டி – சிந்தா:9 2024/1
நான எண்ணெய் கதுப்பு உரைத்து நறுநீர் ஆடி அமிர்து உயிர்க்கும் – சிந்தா:13 2692/2

TOP


உரைத்தும் (6)

உப்பு அமை காம துப்பின் அவர் இடம் உரைத்தும் அன்றே – சிந்தா:1 107/4
பைம் கதிர் மதியில் தெள்ளி பகர்ந்து எடுத்து உரைத்தும் அன்றே – சிந்தா:1 199/4
தீட்டரும் படிவம் அன்னான் திறம் கிளந்து உரைத்தும் அன்றே – சிந்தா:5 1166/4
ஓங்கு நீர் ஓத வேலிக்கு உணர யாம் உரைத்தும் அன்றே – சிந்தா:10 2176/4
இவ்வென உரைத்தும் என்று நினைப்பினும் பனிக்கும் உள்ளம் – சிந்தா:13 2762/3
அளித்த தார் அலங்கல் ஆழி அவன் துறவு உரைத்தும் அன்றே – சிந்தா:13 2898/4

TOP


உரைத்தேம் (1)

ஊன் சேர் உயிர் உய்ய கொண்டு ஓடி போ-மின்கள் உரைத்தேம் என்று – சிந்தா:3 637/2

TOP


உரைத்தேன் (1)

அறியாது உரைத்தேன் அது நிற்க ஆறே நரகம் ஆகாத – சிந்தா:13 2817/3

TOP


உரைதான் (1)

செம் தார் பசுங்கிளியார் சென்றார்க்கு ஓர் இன் உரைதான்
தந்தாரேல் தந்தார் என் இன் உயிர் தாம் தாராரேல் – சிந்தா:4 1036/1,2

TOP


உரைப்ப (18)

ஊன் கணார்க்கு உரைப்ப அரிது ஒல் என் சும்மைத்தே – சிந்தா:1 54/4
அண்ணல் தான் உரைப்ப கேட்டே அடு களிற்று எருத்தின் இட்ட – சிந்தா:1 202/1
பெய் பெய் என்று உரைப்ப யானும் பெரும் கடல் வெள்ளி குன்றம் – சிந்தா:1 400/2
என்று அவன் உரைப்ப கேட்டே இமயமும் நிகர்க்கல் ஆற்றா – சிந்தா:4 956/1
என்று அவள் உரைப்ப கேட்டே இடிபட முழங்கி செம் தீ – சிந்தா:4 1084/1
நஞ்சு அனான் உரைப்ப கேட்டே நாய்கனும் நடுங்கி உள்ளம் – சிந்தா:4 1122/1
ஒற்றன் வந்து உரைப்ப கேட்டே ஒத்ததோ என் சொல் என்னா – சிந்தா:4 1139/1
வில் திறல் குருசிற்கு எல்லாம் வேறுவேறு உரைப்ப கேட்டே – சிந்தா:5 1222/2
காம்பு அழி பிச்சம் ஆக கணி எடுத்து உரைப்ப கல்லென் – சிந்தா:5 1280/3
குன்று அனான் உரைப்ப கேட்டே பாகத்தார் குடும்பம் நீக்கி – சிந்தா:6 1437/1
தக்காய் குறித்தது உரை என்றான் தான் உரைப்ப கேட்கின்றானே – சிந்தா:6 1544/4
உண்ணு நீர் வேட்டு அசைந்தேன் என உரைப்ப காட்டுள் நாடி – சிந்தா:7 1592/1
ஏ இயல் சிலையினாய்க்கே உரியள் என்று உரைப்ப நேர்ந்தான் – சிந்தா:7 1686/4
காண்டி என்று உரைப்ப காளை எழுமையும் அடிமை நேர – சிந்தா:7 1709/2
போ அம்மா என்று உரைப்ப போவேன் முன் போயினாய் – சிந்தா:7 1804/3
சுற்றத்தார்க்கு உரைப்ப ஈண்டி தொக்கு உடன் தழுவிக்கொள்வார் – சிந்தா:9 2096/2
இற்று என உரைப்ப கேண்மோ இலங்கு பூண் அலங்கல் மார்பின் – சிந்தா:13 2609/3
உரை விளைத்து உரைப்ப காளை உள்ளகம் குளிர்ந்து சொன்னான் – சிந்தா:13 2645/4

TOP


உரைப்பதற்கு (1)

உருவும் சாயலும் ஒப்ப உரைப்பதற்கு
அரிய-ஆயினும் அ வளை தோளி கண் – சிந்தா:1 163/1,2

TOP


உரைப்பது (3)

இம்பர் இ உலகம் ஒப்பாய்க்கு என்னை யான் உரைப்பது என்றான் – சிந்தா:7 1737/4
தன் மனத்து உள பொருள் தான் தனக்கு உரைப்பது ஒத்து – சிந்தா:7 1842/2
ஆடுவது ஒன்றும் அன்று இ ஆண்மகன் உரைப்பது என்றார் – சிந்தா:9 2046/4

TOP


உரைப்பதுவும் (1)

மிக்கான் உரைப்பதுவும் மிக்கதே போலுமால் வினவி கேட்பேன் – சிந்தா:6 1544/3

TOP


உரைப்பரிது (1)

ஒழுக்கினர் அவர்கள் செல்வம் உரைப்பரிது ஒழிக வேண்டா – சிந்தா:1 115/2

TOP


உரைப்பரும் (1)

உடன் அறிந்து உம்பரார்க்கு உரைப்பரும் தகையர் ஆனார் – சிந்தா:7 1678/4

TOP


உரைப்பன (1)

மறை ஒன்று உரைப்பன போல் மலர்ந்து நீண்டு செவி வாய் வைத்து – சிந்தா:13 2606/1

TOP


உரைப்பாம் (3)

ஈனோர்க்கு உரைப்பாம் பதிகத்துள் இயன்றவாறே – சிந்தா:0 29/4
உம்பர் உலகு ஒப்பது அதன் தன்மை சிறிது உரைப்பாம் – சிந்தா:1 106/4
அல்லல் உற்றாள் உற்றது ஆற்ற உரைப்பாம் – சிந்தா:1 332/4

TOP


உரைப்பாரை (1)

உளைய உறுதி உரைப்பாரை ஓ பாவம் உணராரே காண் – சிந்தா:6 1551/4

TOP


உரைப்பாள் (1)

மது முகத்து அலர்ந்த கோதை மாற்றம் மைந்தற்கு உரைப்பாள்
கொதி முக குருதி வை வேல் குருசிலோ நம்மை உள்ளான் – சிந்தா:7 1708/1,2

TOP


உரைப்பான் (1)

தேவ துந்துபி தேவர்கட்கு ஓகை உய்த்து உரைப்பான்
ஆவி அம் புகை அணி கிளர் சுண்ணமோடு எழுந்த – சிந்தா:11 2367/1,2

TOP


உரைப்பின் (3)

உண்டு இவள் நுசுப்பு என உரைப்பின் அல்லது – சிந்தா:3 654/2
தந்தியாம் உரைப்பின் தாழை தட மலர் வணிகன் நாறும் – சிந்தா:5 1287/3
இளைப்பல் இவன் தேசு உரைப்பின் புத்திசேன் இ இருந்தான் – சிந்தா:7 1790/4

TOP


உரைப்பினும் (1)

இனமாம் என்று உரைப்பினும் ஏதம் எணான் – சிந்தா:1 215/1

TOP


உரைப்பென் (1)

பண்டு யான் செய்த பாவ பயத்தை யார்க்கு உரைப்பென் தேன்காள் – சிந்தா:12 2509/3

TOP


உரைமோ (2)

பொருந்தினார் செய்தது எல்லாம் புரை விடுத்து உரைமோ என்ன – சிந்தா:7 1732/3
சீர் தொகை குலனும் எல்லாம் தெரிந்து எமக்கு உரைமோ என்றான் – சிந்தா:7 1852/4

TOP


உரையல் (1)

அளந்தன வாழும் நாளும் அது எனக்கு உரையல் என்றான் – சிந்தா:1 213/3

TOP


உரையலர் (1)

இன்னது என்று உரையலர் நாணின் ஆதலான் – சிந்தா:4 1028/2

TOP


உரையலை (1)

உயிர்ப்பதும் ஓம்பி ஒன்றும் உரையலை ஆகி மற்று இ – சிந்தா:8 1989/3

TOP


உரையன்-மின் (2)

உரையன்-மின் உதிரம் நீங்கிற்று உய்யலள் நங்கை என்பார் – சிந்தா:5 1277/4
பாவம் இது நோவ உரையன்-மின் முது பார்ப்பார் – சிந்தா:9 2016/1

TOP


உரையா (2)

பொய்யே பொருள் உரையா முன்னே கொடுத்து உண்டல் புரி-மின் கண்டீர் – சிந்தா:6 1553/4
ஊமர் போல தம் உரை அவிந்து உறுப்பினில் உரையா
தூய்மையில் குளம் தூம்பு விட்டு ஆம் பொருள் உணர்த்தி – சிந்தா:13 2760/2,3

TOP


உரையாடலளாய் (1)

மற்று உரையாடலளாய் மணி மா நிலத்து – சிந்தா:1 226/3

TOP


உரையாடினாள் (1)

உண்ணலேன் இனி என்று உரையாடினாள் – சிந்தா:4 902/4

TOP


உரையாடினான் (1)

உடைப்பென் கள் குடம் என்று உரையாடினான் – சிந்தா:4 940/4

TOP


உரையாதோ (1)

வழங்கு பொன் வரை வளரும் பைம் கண் மா உரையாதோ – சிந்தா:13 3088/4

TOP


உரையாய் (3)

உண்டு ஓர் பூசல் என்றாற்கு உரையாய் என – சிந்தா:2 430/3
நங்கை என்னொடு உரையாய் நனி ஒல்லே – சிந்தா:4 898/3
யாங்கணார் அவர் ஊரொடு பேர் எமக்கு உரையாய் – சிந்தா:13 2761/4

TOP


உரையாயால் (1)

சிறந்தார் உளரேல் உரையாயால் சிந்தாமணியே கிடத்தியால் – சிந்தா:1 311/3

TOP


உரையாயே (2)

ஒன்னா வினையின் உழல்வேங்கள் உயப்போம் வண்ணம் உரையாயே – சிந்தா:5 1243/4
சொல்லுவ நீ சுகதா உரையாயே – சிந்தா:13 3096/4

TOP


உரையார் (1)

நாவினும் உரையார் நவை அஞ்சுவார் – சிந்தா:1 249/4

TOP


உரையால் (1)

பண் உரையால் பரவி துயர் தீர்த்தான் – சிந்தா:1 228/4

TOP


உரையாள் (1)

மாற்றம் ஒன்று உரையாள் மழை வள்ளல் என் – சிந்தா:4 899/1

TOP


உரையில் (1)

உண்டு என உரையில் கேட்பார் உயிர் உறு பாவம் எல்லாம் – சிந்தா:1 303/1

TOP


உரையின் (2)

உரையின் ஓர் ஓசனை உலாவி நாறுமே – சிந்தா:1 99/4
உரையின் சாயல் இயக்கி-கொல் யார்-கொல் இ – சிந்தா:5 1326/3

TOP


உரையினது (1)

உள அணி கலம் எனும் உரையினது ஒருபால் – சிந்தா:1 122/4

TOP


உரையினும் (1)

உண்டு நீர் என உரையினும் அரியன ஒருவி – சிந்தா:13 2750/3

TOP


உரையீர் (6)

இனியான் இங்ஙனே உளனே உரையீர்
பனி ஆர் மலர் மேல் படு வண்டு இனமே – சிந்தா:5 1375/3,4
உரையீர் உயிர் காவலன் உள் வழியே – சிந்தா:5 1376/4
துன யான் பெறுகோ தொழுதேன் உரையீர் – சிந்தா:6 1519/4
உயலாவது கண் மலர்காள் உரையீர் – சிந்தா:6 1521/4
அறிவீர் உரையீர் அமர் தோள் இணைகாள் – சிந்தா:6 1522/4
என்னனோ அறியோம் உரையீர் எனா – சிந்தா:8 1948/3

TOP


உரையீர்களே (1)

அணங்குகாள் அறியேன் உரையீர்களே – சிந்தா:5 1311/4

TOP


உரையும் (1)

பொய் உரையும் வேண்டா புறத்து இடு-மின் என்றான் – சிந்தா:13 2869/4

TOP


உரைவல்லை (1)

ஒட்டி இஃது உணரலாமே உரைவல்லை அறிக என்றான் – சிந்தா:4 1134/4

TOP


உரோணி (1)

ஒள் நிற உரோணி ஊர்ந்த ஒளி மதி ஒண் பொன் ஆட்சி – சிந்தா:3 620/2

TOP


உரோணியோடு (1)

ஒள் நிற உரோணியோடு ஒளித்தது ஒத்ததே – சிந்தா:1 198/4

TOP


உரோம (2)

உருவம் ஆர்ந்தன உரோம பட்டு உடுத்து – சிந்தா:12 2425/1
அம் மலர் உரோம பூம் பட்டு உடுத்த பின் அனிச்ச மாலை – சிந்தா:13 2667/3

TOP


உரோமம் (1)

பூம் தொடை அரிவை காண புரி நெகிழ்த்து உரோமம் காட்ட – சிந்தா:3 721/2

TOP


உலக்கின்ற (1)

நல் செய்கை ஒன்றும் இல்லார் நாள் உலக்கின்ற போழ்தின் – சிந்தா:4 945/1

TOP


உலக்கை (2)

பாசவல் இடிப்பவர் உலக்கை வாழை பல் பழம் – சிந்தா:1 68/1
யானை வெண் மருப்பு உலக்கை அறை உரல் ஐவனம் இடித்த – சிந்தா:7 1562/1

TOP


உலக்கையால் (1)

உலக்கையால் உதிர்ந்தன தெங்கின் ஒண் பழம் – சிந்தா:1 92/2

TOP


உலக (7)

உலக மாந்தர்கள் ஒப்ப என்று ஓதுப – சிந்தா:1 246/2
முடி உலக மூர்த்தி உற நிமிர்ந்தோன் யாரே – சிந்தா:5 1245/2
முடி உலக மூர்த்தி உற நிமிர்ந்தோன் மூன்று – சிந்தா:5 1245/3
உலக மன்னவன் திருநாள் ஒளி முடி அணிந்து நின்றவர் போல் – சிந்தா:7 1558/2
தோய் மழை உலக வெள்ளம் தொல் நகர் தொக்கதே போல் – சிந்தா:10 2178/3
மெய் உரை விளங்கும் மணி மேல் உலக கோபுரங்கள் – சிந்தா:13 2869/1
உலக வெள்ளம் ஒலிப்பது போன்றவே – சிந்தா:13 3001/4

TOP


உலகத்தீர் (1)

ஒல்லென் உயர் தவமே செய்ம்-மின் உலகத்தீர்
எல்லீரும் என்பாள் போல் ஏந்தல் மேல் வீழ்ந்தனளே – சிந்தா:3 737/3,4

TOP


உலகத்து (5)

வீழ் தரு கதியின் நீங்கி விளங்கு பொன் உலகத்து உய்க்கும் – சிந்தா:1 380/2
விளங்கு பொன் உலகத்து உள்ள துப்புரவு இடங்கள் எல்லாம் – சிந்தா:3 527/2
ஒன்றே உலகத்து உறு நோய் மருந்து இல்லது என்றாள் – சிந்தா:8 1962/4
இன்று உளீர் உலகத்து என்றும் உடன் உளீர் ஆகி வாழ்-மின் – சிந்தா:11 2375/2
வித்தி மேல் உலகத்து இன்பம் விளைத்து மெய்கண்டநீரார் – சிந்தா:12 2462/4

TOP


உலகத்தை (1)

ஒன்றே எயிற்றது ஒரு பெரும் பேய் உலகத்தை அங்காந்து – சிந்தா:7 1660/1

TOP


உலகம் (52)

மூவா முதலா உலகம் ஒரு மூன்றும் ஏத்த – சிந்தா:0 1/1
நடுவு நின்று உலகம் ஓம்பல் நல்லதே போலும் என்றான் – சிந்தா:1 211/4
நாவினுள் உலகம் எல்லாம் நடக்கும் ஒன்றாது நின்ற – சிந்தா:1 316/2
நோற்று அவன் வலையை நீங்கி நுகர்ச்சியில் உலகம் நோக்கி – சிந்தா:1 376/3
ஆட்சியில் உலகம் ஏற திறந்தனன் அலர்ந்த தாரான் – சிந்தா:1 381/4
வலம்புரி உலகம் விற்கும் மா மணி ஈன்றது என்ன – சிந்தா:1 386/2
சேய் உயர் உலகம் எய்தி அன்னது ஓர் செல்வம் உற்றார் – சிந்தா:2 473/4
விளங்கினாள் உலகம் எல்லாம் வீணையின் வனப்பினாலே – சிந்தா:3 551/1
கொண்டு உலகம் ஏத்தலின் அ கொற்றவனை ஒக்கும் – சிந்தா:3 599/2
உரை செலல் வகையினொடு உலகம் அறிவுற – சிந்தா:3 601/2
வெம்மை செய்து உலகம் எல்லாம் ஆண்டிட விளைக்கும் நீதி – சிந்தா:3 755/3
பார் மிசை உலகம் ஏத்தும் படுகளம் கண்டு பற்றார் – சிந்தா:3 817/1
வென்றவர் உலகம் பெற்ற வேந்து உடை இன்பம் எல்லாம் – சிந்தா:4 956/3
மூடி இ உலகம் எல்லாம் நின் அடி தருவல் இன்னே – சிந்தா:4 957/3
அந்தோ குணமாலைக்கு ஆ தகாது என்று உலகம்
நொந்து ஆங்கு அழ முயன்று நோற்றானும் எய்துவனே – சிந்தா:4 1036/3,4
மூன்று அனைத்து உலகம் எல்லாம் முட்டினும் முருக்கும் ஆற்றல் – சிந்தா:4 1091/3
இடியும் மின்னும் முழக்கும் இவற்றான் உலகம் நிறைந்து – சிந்தா:4 1157/1
தன் உடை நலம் பகிர்ந்து உலகம் ஊட்டலின் – சிந்தா:5 1200/2
மன்னா உலகம் மறுத்தோய் நீ வரம்பு இல் காட்சிக்கு இறையோய் நீ – சிந்தா:5 1243/2
உலகம் மூன்று உடையோய் நீ ஒண் பொன் இஞ்சி எயிலோய் நீ – சிந்தா:5 1244/1
அடி உலகம் ஏத்தி அலர் மாரி தூவ – சிந்தா:5 1245/1
முரண் அவிய வென்று உலகம் மூன்றினையும் மூன்றின் – சிந்தா:5 1246/1
நடை மாலைத்து இ உலகம் நன்று-அரோ நெஞ்சே – சிந்தா:7 1574/4
ஒரு பெண்பாலேன் யான் ஆக உலகம் எல்லாம் பகை ஆகி – சிந்தா:7 1662/3
எவ்வம் மன்னர் பட உலகம் விற்கும் அரு மணியினை – சிந்தா:7 1672/2
இம்பர் இ உலகம் ஒப்பாய்க்கு என்னை யான் உரைப்பது என்றான் – சிந்தா:7 1737/4
உண்டு பொழில் இமையவர்கள் உலகம் உறுவதுவே – சிந்தா:7 1780/4
விழு மணி மாசு மூழ்கி கிடந்தது இ உலகம் விற்ப – சிந்தா:8 1890/1
தழுவினீர் உலகம் எல்லாம் தாமரை உறையும் செய்யாள் – சிந்தா:8 1890/3
நீத்தவர் இடத்து நாற்றி நிழல் மணி உலகம் செய்தார் – சிந்தா:8 1906/4
உலகம் மூன்றும் உறு விலைத்து என்பவே – சிந்தா:8 1982/3
அரு நறும் புகையும் ஏந்துவார் ஊர்-தோறு அமரர்-தம் உலகம் ஒத்ததுவே – சிந்தா:10 2111/4
ஒல்லை நீர் உலகம் அஞ்ச ஒளி உமிழ் பருதி-தன்னை – சிந்தா:10 2324/1
விழு தவம் உலகம் எல்லாம் விளக்கி நின்றிட்டது என்பார் – சிந்தா:12 2551/2
எ துணை தவம் செய்தான்-கொல் என்று எழுந்து உலகம் ஏத்த – சிந்தா:12 2567/1
ஓம்பாது ஒண் பொன் சொரி மாரி உலகம் உண்ண சிதறினான் – சிந்தா:13 2702/4
நலிவு இலா உலகம் எய்தல் நல்லதே போலும் என்றான் – சிந்தா:13 2727/4
அடி மலர் சூடியவர் உலகம் ஏத்த – சிந்தா:13 2739/3
உண்ணீரே தேவீர் உவந்து என்பது இ உலகம்
நண்ணார் கடந்தோய் நமன் உலகின் நால் மடங்கே – சிந்தா:13 2780/3,4
எங்கும் உலகம் இருள் நீங்க இருந்த எந்தை பெருமானார் – சிந்தா:13 2812/3
ஒப்ப நீர் உலகம் எல்லாம் ஒரு குடை நிழற்றி இன்பம் – சிந்தா:13 2843/3
தெருளின் பொருள் வான் உலகம் ஏறுதற்கு செம்பொன் – சிந்தா:13 2872/1
கலி கடிந்து உலகம் காக்கும் காளையை கொணர்-மின் என்றான் – சிந்தா:13 2904/4
பேர் அறைந்து உலகம் உண்ண பெரு நம்பி ஆக வென்றான் – சிந்தா:13 2913/4
அன்பு அரிந்து இடுகலா உலகம் ஆர்க என – சிந்தா:13 2996/2
பாடாதாரை பாடாது உலகம் பண்ணவர் நின் அடி பூ – சிந்தா:13 3018/3
உலகம் இருள் கெட விழிக்கும் ஒண் மணி அறவாழி – சிந்தா:13 3023/2
ஏம நீர் உலகம் ஓர் இம்மி பால் என – சிந்தா:13 3027/1
ஊட்டரும் அற அமிர்து உலகம் உண்டதே – சிந்தா:13 3060/4
வீதி போய் உலகம் மூன்றும் விழுங்கியிட்டு அலோகம் நுங்கி – சிந்தா:13 3082/3
அழுங்கல் வினை அலற நிமிர்ந்து ஆங்கு உலகம் மூன்றும் – சிந்தா:13 3093/2
தான் உடை உலகம் கொள்ள சாமி நாள் சார்ந்தது அன்றே – சிந்தா:13 3113/4

TOP


உலகம்-தன்னுள் (1)

இன் இசை உலகம்-தன்னுள் என் பெயர் சேறல் இன்றாய் – சிந்தா:7 1861/3

TOP


உலகில் (10)

நனம் தலை உலகில் மிக்க நல் நுதல் மகளிர் தங்கள் – சிந்தா:1 367/1
ஒருவர் இ உலகில் யாரே சீவகன் ஒக்கும் நீரார் – சிந்தா:4 1165/3
இன்பம் என்று இருத்தல் போலும் அரியது இ உலகில் என்றாள் – சிந்தா:5 1392/4
நக்கான் பெரும் சான்றோன் நம்பி போல் யார் உலகில் இனி யார் என்ன – சிந்தா:6 1544/2
எட்டானும் பத்தானும் இல்லாதார்க்கு இ உலகில் இன்பமே போல் – சிந்தா:6 1549/3
என் ஒப்பார் பெண் மகளிர் இ உலகில் தோன்றற்க என்று – சிந்தா:7 1807/3
நிலை இலா உலகில் நின்ற வண் புகழை வேட்டவன் நிதியமே போன்றும் – சிந்தா:10 2107/1
அடி மலர் சூடியவர் உலகில் யாரே – சிந்தா:13 2739/2
கூந்தல் வழிபட்ட கோவே நீ செல் உலகில்
வாய்ந்து அடியேம் வந்து உன் வழிபடும் நாள் இன்றே போல் – சிந்தா:13 2990/2,3
பசும்பொனின் உலகில் தேவர் பயிர் வளை முரசம் ஆர்ப்ப – சிந்தா:13 3083/1

TOP


உலகிற்கு (3)

வேற்று உலகு ஏற்றி நும் பின் விரை தர்வேன் உலகிற்கு எல்லாம் – சிந்தா:4 1143/2
அரண் உலகிற்கு ஆய அறிவரன் நீ அன்றே – சிந்தா:5 1246/4
மெய் உலகிற்கு விளம்பிய வேந்தே – சிந்தா:13 3095/4

TOP


உலகின் (8)

ஊன்றுக ஊழி-தோறும் உலகின் உள் மாந்தர் எல்லாம் – சிந்தா:3 604/3
எரி பொன் உலகின் உறைவீர் இதனை – சிந்தா:5 1377/1
விண் நகு வெள்ளி வெற்பின் விஞ்சையர் உலகின் அல்லால் – சிந்தா:7 1646/2
செம்பொன் உலகின் இழிகின்ற ஓர் தேவன் ஒத்தான் – சிந்தா:10 2321/4
நண்ணார் கடந்தோய் நமன் உலகின் நால் மடங்கே – சிந்தா:13 2780/4
நிலை இலா உலகின் தன்மை நீர்மை மீக்கூறிற்று அன்றே – சிந்தா:13 2976/4
நாமம் சால் கதியின் நீங்கி நன் பொன் மேல் உலகின் உச்சி – சிந்தா:13 2988/2
உருவினோடு ஒளியும் நோக்கின் ஒப்புமை உலகின் இல்லை – சிந்தா:13 3058/2

TOP


உலகினவர் (1)

வீடு மலி உலகினவர் போல விளையாடும் – சிந்தா:12 2483/1

TOP


உலகினில் (3)

ஆனாது அடியேம் வந்து அ உலகினில் நின் அடி அடைதும் என்று அழுது போயினார் எம் – சிந்தா:1 296/3
உலகினில் இலை என ஒருவன் ஆயினான் – சிந்தா:2 411/4
உரியவன் இவன் அலால் உலகினில் இலன் என – சிந்தா:7 1840/3

TOP


உலகினுள் (1)

பொருந்திய உலகினுள் புகழ் கண் கூடிய – சிந்தா:1 327/1

TOP


உலகினை (1)

விளங்கி மேல் உலகினை வெறுப்பித்திட்டதே – சிந்தா:12 2408/4

TOP


உலகினொடும் (1)

விண்ணோர் உலகினொடும் இ நிலத்து இல்லா – சிந்தா:4 1065/2

TOP


உலகு (39)

உம்பர் உலகு ஒப்பது அதன் தன்மை சிறிது உரைப்பாம் – சிந்தா:1 106/4
வேனிலான் விழைந்த சேரி மேல் உலகு அனையது ஒன்றே – சிந்தா:1 111/4
பூமி மாநகர் பொன் உலகு ஒத்ததே – சிந்தா:1 135/4
ஓத நீர் உலகு ஒப்ப நிழற்றலால் – சிந்தா:1 159/2
ஆணை இ உலகு கேடாம் அரசு கோல் கோடின் என்றான் – சிந்தா:1 255/4
கொல்லும் சிங்க குட்டியும் போன்று இ உலகு ஏத்த – சிந்தா:1 364/3
உருமு கதிர் வேல் கலுழன் ஓலை உலகு என்னும் – சிந்தா:3 843/1
ஊடு போய் உயர் வான் உலகு உற்றவே – சிந்தா:4 865/4
பூக்கள் நீர் விளையாடிய பொன் உலகு
ஓக்கம் நீள் விசும்பு ஊடு அறுத்து ஒய்யென – சிந்தா:4 866/1,2
பைம்பொன் நீள் உலகு அன்றி இ பார் மிசை – சிந்தா:4 877/1
வென்றார் தம் வீட்டு இன்பம் விளைக்கும் விண்ணோர் உலகு ஈன்றே – சிந்தா:4 962/4
ஒன்றும் நீர் கவலல் வேண்டா உலகு எலாம் ஆளும் சீர்த்தி – சிந்தா:4 1130/1
வேற்று உலகு ஏற்றி நும் பின் விரை தர்வேன் உலகிற்கு எல்லாம் – சிந்தா:4 1143/2
உலகு அளந்தவன் என உள்புக்கான்-அரோ – சிந்தா:5 1252/4
உய் வகை இன்றி இன்னே உலகு உடன் கவிழும் என்பார் – சிந்தா:5 1278/3
கரிகை உலகு உணர் கடவுள் பாடுமே – சிந்தா:6 1466/4
பின்னா விளைவித்து பிறவா உலகு எய்தல் பேசலாமே – சிந்தா:6 1548/4
ஆங்கண் மால் உலகு அளப்பான் ஆழி சங்கமொடு ஏந்தி – சிந்தா:7 1559/3
உண்டா நின்றான் தன் புகழ் ஊழி உலகு ஏத்த – சிந்தா:7 1636/2
விசயை என்று உலகு ஓடிய வீறு இலேன் – சிந்தா:7 1814/1
முடி உலகு உற நிமிர்ந்து ஆர்த்த மொய் கழல் – சிந்தா:7 1847/3
கூற்றம் வந்து புறத்து இறுத்தது அறியான் கொழும் பொன் உலகு ஆள்வான் – சிந்தா:10 2174/1
உருள் திரை உலகு எலாம் உருளும் இன்று என – சிந்தா:12 2452/2
பாரித்து பைம்பொன் நாகர் உலகு இவண் வீழ்ந்ததே போல் – சிந்தா:12 2543/4
உலகு உணர் கடவுளை உருகெழு திறலினை – சிந்தா:12 2562/1
அறன் நிழல் ஆய் உலகு அளிக்கும் நின் ஆர மாலை அணி வெண்குடை – சிந்தா:12 2590/1
இறைவி அடி பணிய எடுத்து புல்லி உலகு ஆளும் – சிந்தா:13 2606/3
முழுது உலகு எழில் ஏத்தும் மூரி வேல் தானை மன்னன் – சிந்தா:13 2651/1
காதி கண் அரிந்து வென்ற உலகு உணர் கடவுள் காலத்து – சிந்தா:13 2713/1
துஞ்சிற்று உலகு அந்தோ துன்ப கடலுள்ளே – சிந்தா:13 2792/4
அடைதலான் மேல் உலகு அறியப்பட்டதே – சிந்தா:13 2847/4
மாசார