ஈ – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஈ 2
ஈ-மின் 3
ஈகு 1
ஈகை 1
ஈகையால் 1
ஈங்கனம் 1
ஈங்கு 19
ஈங்கே 2
ஈட்ட 1
ஈட்டங்காள் 1
ஈட்டப்பட்ட 1
ஈட்டம் 8
ஈட்டமும் 1
ஈட்டமே 1
ஈட்டறா 1
ஈட்டி 1
ஈட்டிய 3
ஈட்டினார் 1
ஈட்டுதல் 1
ஈட்டும் 1
ஈட்டுவார் 1
ஈடினால் 1
ஈடு 4
ஈடுபட 1
ஈண்ட 1
ஈண்டி 27
ஈண்டிய 7
ஈண்டிற்று 1
ஈண்டின 1
ஈண்டினர் 3
ஈண்டினார் 2
ஈண்டு 7
ஈண்டும் 1
ஈண்டையாள் 1
ஈத்த 1
ஈதல் 4
ஈதாம் 1
ஈது 8
ஈதும் 3
ஈதே 1
ஈந்த 2
ஈந்தது 1
ஈந்தவாறும் 1
ஈந்தனன் 1
ஈந்தார் 3
ஈந்தால் 1
ஈந்தாள் 2
ஈந்தான் 4
ஈந்திடும் 1
ஈந்து 3
ஈமத்தினோடும் 1
ஈமத்து 1
ஈமம் 3
ஈயற்கு 1
ஈயா 1
ஈயார் 1
ஈயான் 1
ஈயின் 1
ஈயும் 1
ஈர் 9
ஈர்_ஆயிரம் 1
ஈர்_எண்மர் 1
ஈர்த்த 1
ஈர்த்தது 1
ஈர்த்து 4
ஈர்ந்த 1
ஈர்ந்திடவே 1
ஈர்ந்திடும் 1
ஈர்ந்து 4
ஈர்ந்தும் 1
ஈர்ப்ப 1
ஈர்ம் 7
ஈரம் 3
ஈரல் 1
ஈரும் 1
ஈருள் 2
ஈவது 2
ஈவல் 1
ஈவேன் 1
ஈறா 2
ஈறு 1
ஈன்ற 33
ஈன்றது 4
ஈன்றவர் 1
ஈன்றன 1
ஈன்றார் 1
ஈன்றாள் 3
ஈன்று 17
ஈன்றே 1
ஈனராய் 1
ஈனாத 1
ஈனும் 2
ஈனோர்க்கு 1

நூலில் அடி வரும் முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


ஈ (2)

தீம் கரும்பு எருத்தில் தூங்கி ஈ இன்றி இருந்த தீம் தேன் – சிந்தா:3 712/1
மன்னும் மாலை கொடுத்து அவனுக்கு உய்த்து ஈ என தொழுது கொண்டு – சிந்தா:7 1667/3

TOP


ஈ-மின் (3)

இறைவன் சிறுவன் பிறந்தான் என்று ஏற்பார்க்கு ஊர்-தோறு உய்த்து ஈ-மின் – சிந்தா:1 306/4
பவம் பரிக எமக்கும் என்று பணிந்து அவர் உவப்ப ஈ-மின்
அவம் புரிந்து உடம்பு நீங்காது அரும் தவம் முயல்-மின் யாரும் – சிந்தா:3 605/2,3
அடங்க வாய் வைத்திட்டு ஆர பருகியிட்டு ஈ-மின் என்பார் – சிந்தா:12 2553/4

TOP


ஈகு (1)

ஈகு இனி என்னை நோக்கி எவன் செய்தி எனக்கு வாழ்நாள் – சிந்தா:13 2723/1

TOP


ஈகை (1)

திரு மலி ஈகை போகம் திண் புகழ் நண்பு சுற்றம் – சிந்தா:4 1165/2

TOP


ஈகையால் (1)

தருமன் தண் அளியால் தனது ஈகையால்
வருணன் கூற்று உயிர் மாற்றலின் வாமனே – சிந்தா:1 160/1,2

TOP


ஈங்கனம் (1)

ஈங்கனம் கனை இருள் எல்லை நீந்தினான் – சிந்தா:8 1942/4

TOP


ஈங்கு (19)

கண் உளார் நும் காதலர் ஒழிக காமம் ஈங்கு என – சிந்தா:1 72/1
வெள்ளம் தேர் வளைந்த நம்மை வென்றி ஈங்கு அரிது வெய்தா – சிந்தா:2 450/2
ஊன் உயர் நுதி கொள் வேலீர் ஒழிக ஈங்கு இல்லை என்றான் – சிந்தா:3 664/3
இனி பிறர்க்கு இடம் இலை எழுவல் ஈங்கு எனா – சிந்தா:4 1020/2
தோழியர் சுவாகதம் போதுக ஈங்கு என – சிந்தா:4 1021/2
ஒண் நுதல் மகளை தந்து ஈங்கு உறைக என ஒழுகும் நாளுள் – சிந்தா:5 1215/2
நங்கையை செற்றது ஈங்கு தீர்த்து நீர் கொள்-மின் நாடும் – சிந்தா:5 1275/2
ஈங்கு இது என் என இட்டு இடை நைந்தது – சிந்தா:5 1305/3
இலை கொள் பூண் நுமக்கு என் செயும் ஈங்கு எனா – சிந்தா:5 1371/2
மயற்கை இ மக்கள் யோனி பிறத்தலும் பிறந்து வந்து ஈங்கு
இயற்கையே பிரிவு சாதல் இமைப்பு-இடை படாதது ஒன்றால் – சிந்தா:5 1393/1,2
யாம் தலைப்படுதும் ஐய அறியின் ஈங்கு உரைக்க என்றார் – சிந்தா:5 1410/4
என்னொடு பேசினாய் தவிர் மற்று ஈங்கு என – சிந்தா:7 1620/2
ஈங்கு இது நின் நாடு இ பதி நின் ஊர் இது நின் இல் – சிந்தா:7 1639/2
எம்பியை ஈங்கு பெற்றேன் என் எனக்கு அரியது என்றான் – சிந்தா:7 1760/4
ஆர்ந்த செந்தாமரை முகத்தினாள் அடிகள் வந்து ஈங்கு அகன் கடை உளாள் – சிந்தா:12 2585/2
ஈங்கு இது அன்றியும் இமையவர் அமையலர் கடந்த – சிந்தா:13 2761/2
ஏற்ற நீர் துளும்பு வாள் இறைவ ஈங்கு இனி – சிந்தா:13 2829/2
கொண்டு ஈங்கு வம்-மின் கொலை வேலவன் தன்னை என்றான் – சிந்தா:13 2864/4
விளைக்கிய வித்து அனாய் இரு மற்று ஈங்கு என – சிந்தா:13 2867/2

TOP


ஈங்கே (2)

முழவு தோளான் முறுவலித்து ஈங்கே இரு நீ என்று – சிந்தா:7 1593/3
என்னும் நீராளை ஈங்கே கெடுத்தேன் என் பாவத்தால் – சிந்தா:7 1594/3

TOP


ஈட்ட (1)

நாண் மெய் கொண்டு ஈட்ட பட்டார் நடுக்குறும் நவையை நீக்கல் – சிந்தா:4 1119/1

TOP


ஈட்டங்காள் (1)

உண்டு தேக்கிடும் ஒண் மிஞிற்று ஈட்டங்காள் – சிந்தா:4 892/4

TOP


ஈட்டப்பட்ட (1)

ஊண் இகந்து ஈட்டப்பட்ட ஊதிய ஒழுக்கின் நெஞ்சத்து – சிந்தா:3 770/2

TOP


ஈட்டம் (8)

இலங்கல் ஆழியினான் களிற்று ஈட்டம் போல் – சிந்தா:1 32/1
உதிர்ந்தது சேனை ஈட்டம் கூற்றொடு பொருது கொள்ளும் – சிந்தா:2 441/2
மாண் மது நசையின் மொய்த்த மதுகர ஈட்டம் ஒத்தார் – சிந்தா:3 615/4
ஈட்டம் போழ்ந்து யானை நெற்றி இரும் குளம்பு அழுத்தி மன்னர் – சிந்தா:3 786/3
பைம்பொன் புளக பரும களி யானை ஈட்டம்
செம்பொன் நெடும் தேர் தொகை மா கடல் சேனை வெள்ளம் – சிந்தா:3 809/1,2
ஈட்டம் சால் நீள் நிதியும் ஈர்ம் குவளை பைம் தடம் சூழ் – சிந்தா:4 1042/1
ஈட்டம் உடையவர்கள் உறை இராசபுரம் என்னும் – சிந்தா:7 1788/3
திரு முயங்கல் இல்லை-எனில் இல்லை பொருள் ஈட்டம்
ஒரு முழமும் சேறல் இலரேனும் பொருள் ஊர்க்கே – சிந்தா:12 2556/2,3

TOP


ஈட்டமும் (1)

ஈட்டமும் வேறும் ஆகி இலைப்புரை கிளைத்திட்டேமே – சிந்தா:7 1741/4

TOP


ஈட்டமே (1)

மடை அடைத்து அனையது அ மாக்கள் ஈட்டமே – சிந்தா:1 85/4

TOP


ஈட்டறா (1)

ஈட்டறா புள் இனம் இரற்றும் என்பவே – சிந்தா:1 95/4

TOP


ஈட்டி (1)

இம்மியன நுண் பொருள்கள் ஈட்டி நிதி ஆக்கி – சிந்தா:3 495/1

TOP


ஈட்டிய (3)

ஈட்டிய வள நிதி இறைகொள் மா நகர் – சிந்தா:6 1445/3
ஈட்டிய பொருள் அகத்து இயன்றது என்பவே – சிந்தா:13 2844/4
ஈட்டிய விளை மது போல உண்ணுமே – சிந்தா:13 2930/4

TOP


ஈட்டினார் (1)

தாளின் ஈட்டினார் தம்மை தாம் பெற்றார் – சிந்தா:13 3132/4

TOP


ஈட்டுதல் (1)

நீதியால் அறுத்து அ நிதி ஈட்டுதல்
ஆதி ஆய அரும் பகை நாட்டுதல் – சிந்தா:8 1920/1,2

TOP


ஈட்டும் (1)

பொருளும் நக ஈட்டும் பொருள் யாதும் பொருள் அன்றே – சிந்தா:13 2872/4

TOP


ஈட்டுவார் (1)

ஏந்தலாம் படித்து அன்றி ஈட்டுவார் – சிந்தா:12 2403/4

TOP


ஈடினால் (1)

ஈடினால் இருந்து எண்ணி நால்வரும் – சிந்தா:7 1762/2

TOP


ஈடு (4)

ஈடு சால் போர் பழித்து எருமை போத்தினால் – சிந்தா:1 59/1
ஈடு அமை பசும்பொன் சாந்தம் இலயமா ஆடுகின்றாள் – சிந்தா:5 1256/4
மன்னர் முடி இறைஞ்சி மா மணி அம் கழல் ஏந்தி அடி ஈடு ஏத்த – சிந்தா:11 2369/3
ஈடு இல் சந்தனம் ஏந்து தாமரை – சிந்தா:12 2423/1

TOP


ஈடுபட (1)

ஈடுபட செய்து இளையர் ஏத்த இமிழ் முந்நீர் – சிந்தா:3 501/2

TOP


ஈண்ட (1)

ஈண்ட வளர்ந்தேம் ஏந்து தவிசின் உச்சி மிசை எய்தி – சிந்தா:7 1794/3

TOP


ஈண்டி (27)

எ எலா திசைகளும் ஈண்டி காரொடு – சிந்தா:1 42/3
திரு மிக்க சேனை மூதூர் தெருவு-தொறும் எங்கும் ஈண்டி
எரி மொய்த்த வாளும் வில்லும் இலங்கு இலை வேலும் ஏந்தி – சிந்தா:1 263/2,3
கொடு மர எயினர் ஈண்டி கோட்டு இமில் ஏறு சூழ்ந்த – சிந்தா:2 428/1
அட்ட மங்கலமும் ஏந்தி ஆயிரத்து எண்மர் ஈண்டி
பட்டமும் குழையும் மின்ன பல் கலன் ஒலிப்ப சூழ்ந்து – சிந்தா:2 472/2,3
துளி தலை முகில்கள் ஈண்டி தூங்கு இருள் மயங்கி மான்று – சிந்தா:3 507/2
எண் திசை வளியும் ஈண்டி எதிரெதிர் கலாவி பவ்வம் – சிந்தா:3 508/1
எண் இடம் இன்றி மன்னர் இ மலை இறைகொண்டு ஈண்டி
அண்ணல் அம் களிற்றின் உச்சி அரும் கலம் வெறுக்கை ஈந்தார் – சிந்தா:3 538/3,4
நடை அறி புலவர் ஈண்டி நாடகம் நயந்து காண்பான் – சிந்தா:3 672/2
வாளொடு வயவர் ஈண்டி வாரண தொழுவின் முற்றி – சிந்தா:4 958/1
கரும் கய களிறும் மாவும் கால் இயல் பிடியும் ஈண்டி
நெருங்குபு மள்ளர் தொக்கு நெடு வரை தொடுத்த வெள்ளம் – சிந்தா:4 972/2,3
எட்டு எலா திசையும் ஈண்டி எழாயிரத்து இரட்டி மள்ளர் – சிந்தா:4 1136/3
சால தீ சவரர் கோலம் செய்து நம் மறவர் ஈண்டி
கோல தீ வேலினானை கோயிலுள் வளைப்ப இப்பால் – சிந்தா:4 1141/2,3
பாலவர் பிறரும் ஈண்டி பாய் புலி இனத்தின் சூழ்ந்தார் – சிந்தா:4 1144/4
இறுதி இல் அமிர்து எய்துநர் ஈண்டி அன்று – சிந்தா:5 1313/1
இளிந்த காய் கமழ் திரை வாசம் ஈண்டி ஓர் – சிந்தா:6 1479/1
அரி குரல் கொண்ட பூசல் அகத்தவர்க்கு இசைப்ப ஈண்டி
திரு விரி கோதை நற்றாய் நிப்புதி சேர்ந்து சொன்னாள் – சிந்தா:6 1533/3,4
திடனாக தீம் தேனும் தெள் மட்டும் உயிர் குழாம் ஈண்டி நிற்றற்கு – சிந்தா:6 1546/3
காவியம் கண்ணி வந்து பிறத்தலும் கணிகள் ஈண்டி
மூவியல் திரிதல் இன்றி சாதக முறையில் செய்தார் – சிந்தா:7 1686/2,3
அரி பறை அனுங்க ஆர்க்கும் மேகலை குரலோடு ஈண்டி
புரி குழல் புலம்ப வைகி பூ அணை விடுக்கலானே – சிந்தா:9 2082/3,4
சுற்றத்தார்க்கு உரைப்ப ஈண்டி தொக்கு உடன் தழுவிக்கொள்வார் – சிந்தா:9 2096/2
கூற்று உடன்று அனைய தானை கொழு நிலம் நெளிய ஈண்டி
பால்கடல் பரப்பின் வெள் வாள் சுடர் ஒளி பரந்த அன்றே – சிந்தா:10 2152/3,4
குழும் ஒலி அரவம் ஈண்டி கொடி நகர் பொலிந்தது அன்றே – சிந்தா:12 2526/4
மறம் புரி கொள் நெஞ்சம் வழியா புகுந்து ஈண்டி
செறும் பெரிய தீ வினைகள் சென்று கடிது ஓடி – சிந்தா:13 2868/2,3
எல்லா திசை-தோறும் ஈண்டி இன மயில் போல் – சிந்தா:13 2964/2
புனை முடி மன்னர் ஈண்டி பொன் எயில் புறத்து விட்டார் – சிந்தா:13 3051/3
சிறகு உற பரப்பி அன்னம் பறப்பன போல ஈண்டி
நிறை கடல் விஞ்சை வேந்தர் நீள் நில மன்னர் சேர்ந்தார் – சிந்தா:13 3084/3,4
அந்தரம் விளங்க எங்கும் அணிகம் ஊர்ந்து அமரர் ஈண்டி
வந்து பொன் மாரி சிந்தி மலர் மழை சொரிந்து சாந்தும் – சிந்தா:13 3115/2,3

TOP


ஈண்டிய (7)

இட்ட எள் நிலம்படா வகையில் ஈண்டிய
முட்டு இலா மூ_அறு பாடை மாக்களால் – சிந்தா:1 93/1,2
என்பு எழுந்து உருகுபு சோர ஈண்டிய
அன்பு எழுந்து அரசனுக்கு அவலித்து ஐயனை – சிந்தா:1 324/1,2
ஈண்டிய தோழரோடு எய்தினன் ஆகி – சிந்தா:4 942/2
பூம் கள் பொன் குடமும் நிறைத்து ஈண்டிய
ஏங்கு கம்பலத்து இன் இசை சூழ் வயல் – சிந்தா:5 1197/2,3
ஏவா இவை பிறவும் பூசனை என்று ஈண்டிய நூல் கரைகண்டாரே – சிந்தா:6 1547/4
மோடு கொள் முழவின் முழக்கு ஈண்டிய
மாட மாநகர் மா கடல் ஒத்ததே – சிந்தா:12 2399/3,4
என்பு அரிந்து எரி தலைக்கொள்ள ஈண்டிய
அன்பு அரிந்து இடுகலா உலகம் ஆர்க என – சிந்தா:13 2996/1,2

TOP


ஈண்டிற்று (1)

ஆய் முடி அரச வெள்ளம் அணி நகர் ஈண்டிற்று அன்றே – சிந்தா:10 2178/4

TOP


ஈண்டின (1)

இடை நிலம் இன்றி வேழம் ஈண்டின மள்ளர் தொக்கார் – சிந்தா:12 2525/4

TOP


ஈண்டினர் (3)

எங்கும் மன்னர் ஈண்டினர் சங்கு விம்மு தானையார் – சிந்தா:3 575/2
கோட்டு மீன் குழாத்தின் மள்ளர் ஈண்டினர் மன்னர் சூழ்ந்தார் – சிந்தா:10 2325/1
களம் கொண்டு ஈண்டினர் கதிர் முடி விஞ்சையர் பொலிந்தே – சிந்தா:11 2361/4

TOP


ஈண்டினார் (2)

மக்கள் ஈண்டினார் மடங்கல் மொய்ம்பினார் – சிந்தா:2 414/4
மொய்த்த தோள் நலார் முழுதும் ஈண்டினார் – சிந்தா:2 423/4

TOP


ஈண்டு (7)

ஈண்டு தம் கிளையொடும் எரித்திடும் – சிந்தா:1 250/2
இன்னியம் முழங்கி ஆர்ப்ப ஈண்டு எரி திகழ வேதம் – சிந்தா:3 834/1
ஈண்டு அழல் குட்டம் போல எரி எழ திருகி நோக்கி – சிந்தா:4 1079/1
ஈண்டு உடம்பு ஒழித்து ஏக வலிக்குமால் – சிந்தா:6 1509/2
அம்பு கை கொண்டால் ஆர் இவற்கு ஈண்டு நிகர் ஆவார் – சிந்தா:11 2332/2
இற்று அவர் தேவராய் பிறப்ப ஈண்டு உடல் – சிந்தா:13 2833/1
இகல் இருள் முழு முதல் துமிய ஈண்டு நீர் – சிந்தா:13 3101/1

TOP


ஈண்டும் (1)

ஈருள் தடி மூடி ஈண்டும் மல பண்ட – சிந்தா:13 2791/1

TOP


ஈண்டையாள் (1)

மதி கிடை முகத்தியோர் மடந்தை ஈண்டையாள் – சிந்தா:9 1999/4

TOP


ஈத்த (1)

அம் கை குழியா அரக்கு ஈத்த செம் தளிர் நெய் தோய்த்த போலும் – சிந்தா:3 643/3

TOP


ஈதல் (4)

உடன் ஆக ஐம்பொறியும் வென்றார்க்கு உவந்து ஈதல் தானமாகும் – சிந்தா:6 1546/2
இன் பதம் அருளி ஈதல் இடை என மொழிப யார்க்கும் – சிந்தா:13 2828/2
பெரும் பலி சோற்றின் ஈதல் பெரிது அரிது ஆகுமேனும் – சிந்தா:13 2926/2
துற்ற அவிழ் ஈதல் செம்பொன் துறக்கத்திற்கு ஏணி ஆகும் – சிந்தா:13 2927/2

TOP


ஈதாம் (1)

ஈதாம் அவர் எய்திய இன்பம் அதே – சிந்தா:4 1066/4

TOP


ஈது (8)

காவல குறிப்பு அன்றேனும் கருமம் ஈது அருளி கேண்மோ – சிந்தா:1 206/1
கருமம் ஈது எனக்கும் ஊர்தி சமைந்தது கவல வேண்டாம் – சிந்தா:1 272/2
ஐம் கதி கலின பாய் மா சிறிது போர் களை ஈது என்பார் – சிந்தா:3 784/1
சில பகல் கழிந்து காண்டி சிந்தி ஈது என்று சொன்னான் – சிந்தா:4 1131/4
இறைவளை தோளி மற்று என் தோழி ஈது என்று சேர்ந்து – சிந்தா:5 1270/3
கரும் கழல் செம் கண் பைம் தார் காளை ஈது உரைக்கின்றானே – சிந்தா:7 1732/4
தன் இரு கையும் கூப்பி தையல் ஈது உரைக்கும் அன்றே – சிந்தா:9 2056/4
நனை வளர் கோதை நற்றாய் நங்கைக்கு ஈது உள்ளம் என்று – சிந்தா:9 2075/1

TOP


ஈதும் (3)

எண் இல் கோடி பொன் ஈதும் வென்றாற்கு என – சிந்தா:4 878/2
புனையவே பட்ட பொன் தார் புண்ணியற்கு ஈதும் என்றான் – சிந்தா:4 1053/4
யாம் மகள் ஈதும் நீர் மகள் கொள்-மின் என யாரும் – சிந்தா:4 1056/1

TOP


ஈதே (1)

நூல்வலீர் இவனை கொல்லும் நுண் மதி சூழ்ச்சி ஈதே
போல்வது ஒன்று இல்லை என்றான் புனை மணி பொன் செய் பூணான் – சிந்தா:10 2148/3,4

TOP


ஈந்த (2)

காதலார்க்கு அமிர்து ஈந்த கடல் பவழ கடிகை வாய் – சிந்தா:10 2241/1
அடங்கலர்க்கு ஈந்த தான பயத்தினால் அலறும் முந்நீர் – சிந்தா:13 2842/1

TOP


ஈந்தது (1)

ஈந்தது அ கடல் அவற்கு அமுதம் என்பவே – சிந்தா:6 1492/4

TOP


ஈந்தவாறும் (1)

நின்று எஞ்சுகின்ற ஞமலிக்கு அமிர்து ஈந்தவாறும்
அன்றை பகலே குணமாலையை அச்சுறுத்த – சிந்தா:0 14/2,3

TOP


ஈந்தனன் (1)

ஒரு மகற்கு ஈந்தனன் கோயில் புக்கனன் – சிந்தா:13 2862/3

TOP


ஈந்தார் (3)

அண்ணல் அம் களிற்றின் உச்சி அரும் கலம் வெறுக்கை ஈந்தார் – சிந்தா:3 538/4
எங்கள் தமர் நம்பிக்கு இவர் தோழர் என ஈந்தார்
எங்கு எழில் என் ஞாயிறு என இன்னணம் வளர்ந்தேம் – சிந்தா:7 1793/3,4
அல்குற்கும் முலைக்கும் ஈந்தார் அணிகம் ஆய எல்லாம் – சிந்தா:12 2535/2

TOP


ஈந்தால் (1)

தன் புறம்தந்து வைத்த தலைமகற்கு உதவி ஈந்தால்
கற்பக மாலை சூட்டி கடி அர மகளிர் தோய்வர் – சிந்தா:10 2302/1,2

TOP


ஈந்தாள் (2)

நாண் குலாய் கிடந்த நங்கை நகை முக அமுதம் ஈந்தாள்
பூண் குலாய் கிடந்த மார்பின் பொன் நெடும் குன்று அனாற்கே – சிந்தா:12 2515/3,4
இல்லையே கைம்மாறு என்று இன்பம் எல்லாம் அவர்க்கு ஈந்தாள்
வில்லோன் பெருமாட்டி விளங்கு வேல் கண் விசயையே – சிந்தா:13 2602/3,4

TOP


ஈந்தான் (4)

ஈந்தான் கொண்டார் இன் முக வாசம் எரி செம்பொன் – சிந்தா:4 1055/2
குழை முற்று காதின் மணி கொம்பொடு நாய்கன் ஈந்தான் – சிந்தா:4 1064/4
மனக்கு இனிது உறைக என்று வளம் கெழு நாடும் ஈந்தான் – சிந்தா:12 2568/4
தத்து நீர் மிசை செல் மாவும் தவழ் மத களிறும் ஈந்தான் – சிந்தா:12 2571/4

TOP


ஈந்திடும் (1)

ஈந்திடும் இறைவர் ஆதி மூவகை குலத்து உளார்க்கும் – சிந்தா:3 608/3

TOP


ஈந்து (3)

மோட்டு வளம் சுரக்கும் ஊரும் முழுது ஈந்து
வேட்டார்க்கு வேட்டனவே போன்று இனிய வேய் மென் தோள் – சிந்தா:4 1042/2,3
பெறு தகு புதல்வற்கு ஈந்து பின்னை நீ துறத்தி என்றான் – சிந்தா:13 2883/4
பார் முழங்கு தெண் திரை போல் செல்வம் தம் பாலர்க்கு ஈந்து
ஊர் முழுது நாடும் உரவோன் தாள் சேர்ந்தவே – சிந்தா:13 2981/3,4

TOP


ஈமத்தினோடும் (1)

ஈமத்தினோடும் உடனே சுட ஏகல் ஆற்றான் – சிந்தா:8 1966/2

TOP


ஈமத்து (1)

எரி மாலை ஈமத்து இழுதார் குடம் ஏனை நூறும் ஏற்ப சொரிந்து அலறி எம் – சிந்தா:1 294/3

TOP


ஈமம் (3)

ஈமம் சேர் மாலை போல இழித்திடப்பட்டது அன்றே – சிந்தா:1 210/3
வெம் வாய் ஓரி முழவு ஆக விளிந்தார் ஈமம் விளக்கு ஆக – சிந்தா:1 309/1
ஈமம் ஏறுதல் ஒருதலை இகல் அமர் கடந்தோய் – சிந்தா:13 2760/4

TOP


ஈயற்கு (1)

துணை இல் தோகை மஞ்ஞை ஈயற்கு இவரும் வகை போல் – சிந்தா:4 925/1

TOP


ஈயா (1)

ஆய்ந்த பொருள் ஒருவர்க்கு ஈயா அதிலோப – சிந்தா:13 2977/3

TOP


ஈயார் (1)

துறந்து புகழ் வேண்டார் ஓர் துற்று அவிழும் ஈயார்
அறம் கரிது சேய்த்து என்பது யாதும் அறியாரேல் – சிந்தா:13 2622/2,3

TOP


ஈயான் (1)

ஏதம் இது போ-மின் என என்னும் உரை ஈயான்
ஊத உகு தன்மையினொடு ஒல்கியுற நின்றான் – சிந்தா:9 2014/3,4

TOP


ஈயின் (1)

அரும் பலி அனைத்தும் ஈயின் அது பொருள் குன்று கண்டீர் – சிந்தா:13 2926/4

TOP


ஈயும் (1)

இழை கொள் புனலுக்கு ஈயும் இளையோள் நிலைமை காண்-மின் – சிந்தா:4 918/4

TOP


ஈர் (9)

எரி மணி செம்பொன் ஆர்ந்த ஈர்_ஆயிரம் யவன பேழை – சிந்தா:3 557/2
ஈர் அலங்கல் ஏந்து வேல் ஆர் அலங்கல் மார்பினான் – சிந்தா:3 576/1
எங்கள் பெண்மையும் ஈர் மலர் தார் மன்னர் – சிந்தா:3 763/1
என்பதே நினைந்து ஈர் மலர் மாலை தன் – சிந்தா:4 909/3
ஈர் ஐஞ்ஞூற்றினை இருபதின் முரணிய தொகைய – சிந்தா:7 1772/1
ஒட்டி ஈர் உடம்பு ஓர் உயிர் ஆயினார் – சிந்தா:8 1981/4
என் உங்கட்கு உள்ளம் இலங்கு ஈர் வளை கையினீரே – சிந்தா:11 2347/1
வாளின்-வாய் கண்படுத்தும் வாரணத்தின் ஈர் உரி போல் – சிந்தா:13 2787/2
தெளிவு அறுத்து எழுவர் பட்டார் ஈர்_எண்மர் திளைத்து வீழ்ந்தார் – சிந்தா:13 3076/1

TOP


ஈர்_ஆயிரம் (1)

எரி மணி செம்பொன் ஆர்ந்த ஈர்_ஆயிரம் யவன பேழை – சிந்தா:3 557/2

TOP


ஈர்_எண்மர் (1)

தெளிவு அறுத்து எழுவர் பட்டார் ஈர்_எண்மர் திளைத்து வீழ்ந்தார் – சிந்தா:13 3076/1

TOP


ஈர்த்த (1)

மங்கல வெள்ளை வழித்து முத்து ஈர்த்த பின் – சிந்தா:6 1477/1

TOP


ஈர்த்தது (1)

ஈர்த்தது குருதி வெள்ளம் இறைச்சி குன்று ஆக்கினானே – சிந்தா:3 801/4

TOP


ஈர்த்து (4)

கழையின் துணி சந்தொடு கல் என ஈர்த்து
இழியும் வயிரத்தொடு இனம் மணி கொண்டு – சிந்தா:5 1193/2,3
தேன் ஆர் மலர் ஈர்த்து ஒழுக சிலம்பில் சிலம்பும் – சிந்தா:10 2137/3
விரை பரி தேரும் ஈர்த்து வேழம் கொண்டு ஒழுகி வெள்ள – சிந்தா:10 2297/3
போது அவிழ் கண்ணி ஈர்த்து புனல் வர புலம்பினானே – சிந்தா:13 2643/4

TOP


ஈர்ந்த (1)

குரவம் பாவை கொப்புளித்து குளிர் சங்கு ஈர்ந்த துகளே போல் – சிந்தா:13 2690/1

TOP


ஈர்ந்திடவே (1)

தோளை ஈர்ந்திடவே துணிவுற்ற நல் – சிந்தா:4 883/2

TOP


ஈர்ந்திடும் (1)

துணிய ஈர்ந்திடும் துப்பு அமை சிந்தையான் – சிந்தா:13 3064/2

TOP


ஈர்ந்து (4)

முத்து உடை வெண் மருப்பு ஈர்ந்து மொய்கொள – சிந்தா:1 83/1
மின்னினால் மலையை ஈர்ந்து வேறு இரு கூறு செய்வான் – சிந்தா:4 1114/1
யானையுள் அரசன் தன் அணி கிளர் வல மருப்பு ஈர்ந்து
ஊனம் இல் ஒளிர் செம்பொன் பதித்து ஒளி மணி அழுத்தி – சிந்தா:12 2436/1,2
வல மருப்பு ஈர்ந்து செய்த மணி கிளர் கட்டில் ஏறி – சிந்தா:12 2566/2

TOP


ஈர்ந்தும் (1)

அரும் பொறி பகைவர் தம்மை உறுப்பு அற துணித்தும் ஈர்ந்தும்
மருந்து எறி பிணியை கொல்லும் மருத்துவன் போன்று மாதோ – சிந்தா:13 3078/2,3

TOP


ஈர்ப்ப (1)

நிழல் செய் நீர் கொண்டு ஈர்ப்ப நெடும் கண் இணையின் நோக்கி – சிந்தா:4 918/2

TOP


ஈர்ம் (7)

இன் அகில் கொழும் புகை உயிர்க்கும் ஈர்ம் குழல் – சிந்தா:1 185/1
ஈட்டம் சால் நீள் நிதியும் ஈர்ம் குவளை பைம் தடம் சூழ் – சிந்தா:4 1042/1
இணை மலர் படலிகை போலும் ஈர்ம் பொழில் – சிந்தா:5 1209/3
என்னை உள்ளம் பிணித்து என் நலம் கவர்ந்த ஈர்ம் தாரினான் – சிந்தா:7 1667/1
இணர் மாலை இரும் குஞ்சி ஈர்ம் குருதி புனல் அலைப்ப – சிந்தா:10 2235/2
இளமை ஆடி இருக்கும் வனத்து ஈர்ம் சடை மா முனி – சிந்தா:12 2491/3
ஈர்ம் தண் கோதை இளையார் குழாத்திடையாள் எம் கோன் அடி சேர்வல் என்று – சிந்தா:12 2585/1

TOP


ஈரம் (3)

இழை கொள் வெம் முலை ஈரம் உலர்த்துவார் – சிந்தா:1 127/1
ஈரம் கொன்ற பின் இருள் மணி சுடர் – சிந்தா:12 2422/1
மன்னன் போல் ஈரம் இன்றி வலித்தனை வாழி என்பார் – சிந்தா:13 2952/4

TOP


ஈரல் (1)

துணிவது என் சுடு சொல் வாளால் செவி முதல் ஈரல் என்றாள் – சிந்தா:4 1049/3

TOP


ஈரும் (1)

புண் ஈரும் வேலின் புகுந்ததால் மாலை – சிந்தா:9 2050/4

TOP


ஈருள் (2)

ஏதம் செய் மலங்கள் நெய்த்தோர் இறைச்சி என்பு ஈருள் மூளை – சிந்தா:7 1583/3
ஈருள் தடி மூடி ஈண்டும் மல பண்ட – சிந்தா:13 2791/1

TOP


ஈவது (2)

இரவல் மாந்தர்க்கும் இன்னவை ஈவது ஓர் – சிந்தா:1 136/3
மானின் நோக்கியர் நோக்கி வழி-தொறும் ஈவது அ வழியே – சிந்தா:7 1562/4

TOP


ஈவல் (1)

பூ மலி மார்ப ஈவல் ஊரொடும் பொலிய என்றாள் – சிந்தா:9 2057/4

TOP


ஈவேன் (1)

தனக்கு யான் உயிரும் ஈவேன் தான் வர பழியும் நீங்கும் – சிந்தா:10 2147/1

TOP


ஈறா (2)

ஒப்ப ஒன்று ஆதி ஆக ஆயிரத்தோர் எட்டு ஈறா
செப்பி தம் செம்பொன் அல்குல் நலம் வரைவு இன்றி விற்கும் – சிந்தா:1 107/2,3
நீள் நிதி வணிகர் ஈறா நில மிசை அவர்கள் எல்லாம் – சிந்தா:3 615/1

TOP


ஈறு (1)

என்னும் ஈறு உடை இருபதினாயிரம் இறையே – சிந்தா:10 2162/4

TOP


ஈன்ற (33)

பஞ்சி அடர் அனிச்சம் நெருஞ்சி ஈன்ற பழமால் என்று – சிந்தா:1 341/1
மேகம் ஈன்ற மின் அனையாள் தன் மிளிர் பைம் பூண் – சிந்தா:1 362/1
ஆகம் ஈன்ற அம் முலை இன் பால் அமிர்து ஏந்த – சிந்தா:1 362/2
போகம் ஈன்ற புண்ணியன் எய்த கணையே போல் – சிந்தா:1 362/3
மாகம் ஈன்ற மா மதி அன்னான் வளர்கின்றான் – சிந்தா:1 362/4
போகமும் பொருளும் ஈன்ற புணர் முலை தடங்கல் தோன்ற – சிந்தா:2 460/2
வலம்புரி ஈன்ற முத்தம் மண் மிசை அவர்கட்கு அல்லால் – சிந்தா:3 563/1
உள் வாய் பெயப்பட்ட வெம் மது செப்பு ஓர் இணை மெல் ஆகம் ஈன்ற
புள் வாய் மணி மழலை பொன் சிலம்பின் இ கொடியை ஈன்றாள் போலும் – சிந்தா:3 638/2,3
இலை பொழில் குரங்கின ஈன்ற தூண் தளிர் – சிந்தா:3 657/3
சுரந்து வானம் சூல் முதிர்ந்து மெய் நொந்து ஈன்ற துளியே போல் – சிந்தா:3 717/1
இன் நீர் எரி மா மணி பூண் கிடந்து ஈன்ற
மின் ஆர் இள மென் முலை வேய் மருள் மென் தோள் – சிந்தா:4 1073/1,2
ஈன்ற தாய் தந்தை வேண்ட இ இடர் உற்றது என்றால் – சிந்தா:4 1091/1
வயங்கு பொன் ஈன்ற நீல மா மணி முலையினாளே – சிந்தா:6 1530/4
எரி கொன்று ஈன்ற இலை பலி போல் இருத்தியால் என் இன்னுயிரே – சிந்தா:7 1662/4
மடல் அணி பெண்ணை ஈன்ற மணி மருள் குரும்பை மான – சிந்தா:9 2053/1
புரி வளை அலறி பூசல் இட்டு ஈன்ற பொழி கதிர் நித்திலம் உழக்கி – சிந்தா:10 2103/1
இலங்கு ஒளி மணி தொத்து ஈன்ற ஏந்து பொன் கொடியோடு ஒப்பாள் – சிந்தா:10 2132/4
மலைய செம் சாந்தும் முந்நீர் வலம்புரி ஈன்ற முத்தும் – சிந்தா:10 2190/1
முலை ஈன்ற பெண்ணை திரள் தாமங்கள் தாழ்ந்து முற்றும் – சிந்தா:11 2351/1
மலை ஈன்ற மஞ்சின் மணி பூம் புகை மல்கி விம்ம – சிந்தா:11 2351/2
கலை ஈன்ற சொல்லார் கமழ் பூ அணை காவல் கொண்டார் – சிந்தா:11 2351/3
கொலை ஈன்ற வேல் கண்ணவர் கூடிய மார்பற்கு அன்றே – சிந்தா:11 2351/4
ஈன்ற பொன் விதானத்தின் நீழல் உய்த்து இரீஇயினரே – சிந்தா:12 2433/4
வலம்புரி ஈன்ற முத்தம் மணி நிலா நக்க அன்றே – சிந்தா:12 2441/4
கொண்ட பூண் நின்னை சார்ந்து குலாய் கொழுந்து ஈன்ற கொம்பே – சிந்தா:12 2509/1
ஈன்ற தாய் யானும் ஆக இதனை கண்டு உயிரை வாழேன் – சிந்தா:12 2513/1
கொழு மடல் பெண்ணை ஈன்ற குரும்பையும் செப்பும் கொன்ற – சிந்தா:12 2526/1
கிளை நரம்பு இசையும் கூத்தும் கேழ்த்து எழுந்து ஈன்ற காம – சிந்தா:12 2598/3
திரை வளர் இப்பி ஈன்ற திரு மணி ஆர மார்பின் – சிந்தா:13 2645/1
தீம் பால் சுமந்து முலை வீங்கி திரு முத்து ஈன்ற வலம்புரி போல் – சிந்தா:13 2702/1
ஏர் அணி மயில் அம் சாயல் இலக்கணை ஈன்ற சிங்கம் – சிந்தா:13 2913/2
ஈன்ற மயில் போல் நெடிய தாமத்து-இடை எங்கும் – சிந்தா:13 2920/1
முந்நீர் வலம் புரி சோர்ந்து அசைந்து வாய் முரன்று முழங்கி ஈன்ற
மெய் நீர் திரு முத்து இருபத்தேழ் கோத்து உமிழ்ந்து திருவில் வீசும் – சிந்தா:13 3143/1,2

TOP


ஈன்றது (4)

வலம்புரி உலகம் விற்கும் மா மணி ஈன்றது என்ன – சிந்தா:1 386/2
இரு நில மடந்தை ஈன்றது இரு விசும்பு என்னும் கைத்தாய் – சிந்தா:3 720/1
அகழ் கடல் தானை வேந்தே அணி எயிறு ஈன்றது அன்றோ – சிந்தா:5 1268/4
புலம்பு போய் சாயல் என்னும் புது தளிர் ஈன்றது அன்றே – சிந்தா:5 1357/4

TOP


ஈன்றவர் (1)

ஈன்றவர் வயத்தர் ஆகி இல்லறம் புணர்க நாளும் – சிந்தா:3 604/4

TOP


ஈன்றன (1)

பலவு ஈன்றன முள் உடை அள் அமிர்தும் – சிந்தா:5 1191/3

TOP


ஈன்றார் (1)

காம்பு ஏர் தோளார் களிறு ஈன்றார் கடைகள்-தோறும் கடி முரசம் – சிந்தா:13 2702/2

TOP


ஈன்றாள் (3)

புள் வாய் மணி மழலை பொன் சிலம்பின் இ கொடியை ஈன்றாள் போலும் – சிந்தா:3 638/3
கொள்வான் உலகுக்கு ஓர் கூற்று ஈன்றாள் அம்மவோ கொடியவாறே – சிந்தா:3 638/4
வருந்தி ஈன்றாள் மறந்து ஒழிந்தாள் வளர்த்தாள் சொல் கேட்டு இல் கடிந்தாள் – சிந்தா:7 1661/1

TOP


ஈன்று (17)

நித்தில பந்துடன் ஈன்று பாதிரி – சிந்தா:1 52/1
மெல்லவே கரு இருந்து ஈன்று மேல் அலார் – சிந்தா:1 53/2
ஈன்று அருள் சுரந்த செல்வத்து இராசமாபுரம் அதாமே – சிந்தா:1 140/4
நன் மணி ஈன்று முந்நீர் சலஞ்சலம் புகுவது ஒத்தாள் – சிந்தா:1 317/4
குழவி நாறு எழுந்து காளை கொழும் கதிர் ஈன்று பின்னா – சிந்தா:1 379/2
புணர்ந்தவர் பிரிதல் ஆற்றா போகம் ஈன்று அளிக்கும் சாயல் – சிந்தா:3 505/1
பைம்பொன் நிமிர் கொடி பாவை வனப்பு என்னும் தளிரை ஈன்று
செம்பொன் மலர்ந்து இளையார் கண் என்னும் சீர் மணிவண்டு உழல சில் என்று – சிந்தா:3 646/1,2
அ நீர் அமிர்து ஈன்று கொடுப்ப அமர்ந்தான் – சிந்தா:4 1067/2
வண் தளிர் ஈன்று சுட்டி வாள்_நுதல் பூப்ப வைத்தான் – சிந்தா:4 1081/4
பூணும் ஆரமும் ஈன்று பொன் பூத்து அலர்ந்து – சிந்தா:11 2335/3
கரை வாய முத்து ஈன்று கானல் மேயும் கடல் சேர்ப்பன் – சிந்தா:12 2558/2
பார் கெழு நிலத்துள் நாறி பல் புகழ் ஈன்று பின்னால் – சிந்தா:13 2632/3
வரவு நோக்கி வயா மரங்கள் இலை ஊழ்த்து இணர் ஈன்று அலர்ந்தனவே – சிந்தா:13 2690/4
பல் பழ மணி கொம்பு ஈன்று பரிசில் வண்டு உண்ண பூத்து – சிந்தா:13 2728/2
மாலையும் கலனும் ஈன்று வடகமும் துகிலும் நான்று – சிந்தா:13 2835/2
பாங்கு இலா இருளை ஈன்று பார் மறைத்து இட்டதாலோ – சிந்தா:13 2955/2
கண் கனிய நாடகம் கண்டு அமரர் காம கொழுந்து ஈன்று தம் தவம் தாம் மகிழ்ந்தார் அன்றே – சிந்தா:13 3138/4

TOP


ஈன்றே (1)

வென்றார் தம் வீட்டு இன்பம் விளைக்கும் விண்ணோர் உலகு ஈன்றே – சிந்தா:4 962/4

TOP


ஈனராய் (1)

ஈனராய் பிறந்தது இங்ஙன் இனி இவை ஒழி-மின் என்ன – சிந்தா:5 1234/2

TOP


ஈனாத (1)

ஈனாத இளம் கமுகின் மரகத மணி கண்ணும் – சிந்தா:1 169/1

TOP


ஈனும் (2)

இவள கூர் எயிறு ஈனும் தகையவோ – சிந்தா:5 1331/3
பின் நிலம் பெருக ஈனும் பெறல் அரும் கொடையும் பேசின் – சிந்தா:13 2823/2

TOP


ஈனோர்க்கு (1)

ஈனோர்க்கு உரைப்பாம் பதிகத்துள் இயன்றவாறே – சிந்தா:0 29/4

TOP