இ – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

இ 136
இஃதா 1
இஃது 7
இஃதே 2
இகந்து 11
இகந்தோய் 1
இகல் 11
இகலி 5
இகலை 1
இகவா 1
இகழ் 1
இகழ்தல் 2
இகழ்ந்தனிர் 1
இகழ்ந்து 2
இகழாதும் 1
இங்கண் 2
இங்கித 2
இங்கு 20
இங்குலிக 2
இங்குலிகம் 1
இங்கே 2
இங்ஙன் 1
இங்ஙனம் 3
இங்ஙனே 1
இஙனே 1
இச்சையும் 1
இசை 28
இசைக்க 1
இசைக 1
இசைகள் 2
இசைத்தது 1
இசைத்தலோடும் 1
இசைத்தன 1
இசைத்தனன் 1
இசைந்த 1
இசைப்ப 6
இசைப்பின் 1
இசைய 2
இசையால் 1
இசையான் 1
இசையில் 1
இசையின் 2
இசையினில் 1
இசையும் 3
இசைவது 1
இஞ்சி 10
இஞ்சியே 1
இட்ட 27
இட்ட-போழ்தே 1
இட்டதாலோ 1
இட்டது 5
இட்டதே 2
இட்டன 2
இட்டனர் 1
இட்டனன் 1
இட்டார் 3
இட்டாரே 1
இட்டால் 2
இட்டாள் 1
இட்டான் 5
இட்டி 2
இட்டிகை 1
இட்டிட 1
இட்டிடை 1
இட்டிடையார் 1
இட்டு 36
இட்டும் 2
இட்டேம் 2
இட 8
இட-வயின் 3
இடக்கை 1
இடங்கள் 3
இடங்கள்-தோறும் 1
இடங்களும் 2
இடத்தின் 1
இடத்து 4
இடத்து-இடை 1
இடத்துள் 1
இடத்தை 1
இடத்தொடு 1
இடந்து 1
இடப்பட்ட 1
இடப்பட்டீர்க்கும் 1
இடம் 55
இடம்-தொறும் 1
இடம்-தோறும் 1
இடம்படு 1
இடம்படுத்த 1
இடமாக 1
இடமால் 1
இடமும் 2
இடர் 14
இடரை 3
இடவகை 1
இடவிய 1
இடவே 1
இடறி 4
இடறும் 1
இடன் 8
இடனாம் 1
இடனாய் 2
இடனும் 3
இடி 20
இடிக்கும் 5
இடிக்கும்-கொல் 1
இடிகள் 1
இடித்த 1
இடித்தலின் 1
இடித்திட்டது 2
இடித்து 5
இடிப்ப 2
இடிப்பவர் 1
இடிப்பு 1
இடிப்புண்டு 1
இடிபட 1
இடிய 1
இடியின் 1
இடியினும் 1
இடியும் 1
இடு 17
இடு-மின் 3
இடுக்கண் 1
இடுக்கணை 1
இடுக 2
இடுகலா 1
இடுகினவோ 1
இடுகும் 1
இடுதலோடும் 1
இடுதற்கு 1
இடுதும் 1
இடுபவர் 1
இடும் 4
இடும்பை 5
இடும்பையும் 1
இடுமணலுள் 1
இடுவதே 2
இடுவல் 1
இடுவார் 1
இடுவித்திட்டாள் 2
இடுவியேனேல் 1
இடை 83
இடை-வயின் 1
இடைதந்து 1
இடைப்படுக 1
இடைப்படுத்து 1
இடைமகன் 1
இடையது 2
இடையறுத்த 1
இடையார் 1
இடையாள் 1
இடையிட்டு 1
இடையும் 2
இடையூறு 3
இடையை 1
இடைவிடாது 1
இடைஇடை 1
இணர் 11
இணை 39
இணைகள் 1
இணைகாள் 1
இணையாதும் 1
இணையின் 1
இத்தலை 7
இத்திறத்து 1
இத்துணை 1
இத்துணையே 1
இதயம் 1
இதழ் 19
இதற்கு 2
இதனின் 2
இதனை 21
இதா 1
இதால் 1
இதில் 1
இது 91
இது-கொல் 1
இதுவும் 4
இதுவே 2
இதுவோ 2
இந்திர 9
இந்திரகோபம் 2
இந்திரர் 2
இந்திரர்களாய் 1
இந்திரவில் 1
இந்திரற்கும் 1
இந்திரன் 12
இந்திரனும் 1
இந்திரனேயும் 1
இந்திரனை 1
இப்படி 1
இப்படித்து 1
இப்பர் 1
இப்பால் 17
இப்பி 1
இப்புறம் 1
இம்பர் 7
இம்மி 1
இம்மியன 1
இம்மென் 1
இம்மை 2
இம்மையோடு 1
இமய 1
இமயம் 2
இமயமும் 1
இமிர் 10
இமிர்வது 1
இமிரும் 6
இமில் 4
இமிலின் 1
இமிழ் 4
இமிழ்ப்பு 1
இமிழின் 1
இமை 3
இமைக்கும் 13
இமைக்குமோ 1
இமைகள் 1
இமைத்த 2
இமைத்தல் 3
இமைத்தன 3
இமைத்தார் 1
இமைத்திட 1
இமைத்திலன் 1
இமைத்து 2
இமைப்ப 2
இமைப்பது 1
இமைப்பதே 1
இமைப்பவர்க்கு 1
இமைப்பின் 2
இமைப்பினது 1
இமைப்பினில் 1
இமைப்பினின் 1
இமைப்பினும் 1
இமைப்பினுள் 2
இமைப்பு 4
இமைப்பு-இடை 1
இமைப்பேன் 1
இமையவர் 1
இமையவர்கள் 1
இமையவன் 2
இமையா 1
இமையாததே 1
இமையாது 1
இமையார் 3
இமையார்கள் 1
இமையார்களும் 1
இமையாள் 1
இமையான் 1
இய 1
இயக்க 1
இயக்கரின் 1
இயக்கருள் 2
இயக்கலின் 1
இயக்கன் 3
இயக்கி 8
இயக்கி-கொல் 2
இயக்கியர் 1
இயங்கல் 1
இயங்கி 1
இயங்கினாள் 1
இயங்கு 7
இயங்குகின்ற 1
இயங்கும் 1
இயங்குவான் 1
இயம் 1
இயம்ப 1
இயம்பி 2
இயம்பின 1
இயம்பினான் 1
இயம்பினானே 4
இயம்பு-மின் 1
இயம்புகின்றார்களே 1
இயம்புகின்றான் 1
இயம்பும் 2
இயம்புவது 1
இயல் 52
இயல்தரும் 1
இயல்பில் 1
இயல்பின் 2
இயல்பினான் 1
இயல்பு 5
இயல்பும் 1
இயல்பே 1
இயலாததுவோ 1
இயலார் 1
இயற்கை 4
இயற்கையும் 1
இயற்கையே 2
இயற்றப்பட்ட 2
இயற்றி 10
இயற்றிய 7
இயற்றியது 1
இயற்றினார் 3
இயற்றினாரே 2
இயற்றினான் 1
இயற்றினானே 2
இயற்று-மின் 1
இயற்றுகின்றார் 1
இயன்ற 9
இயன்றது 3
இயன்றதே 1
இயன்றவாறே 1
இயன்றவே 1
இயன்றன 1
இயைந்த 1
இயைந்தனர் 3
இயைந்தார்களே 1
இயைந்து 5
இயைந்து-அரோ 1
இயைய 1
இயைவதற்கு 1
இயைவது 2
இரக்கம் 1
இரக்கமும் 1
இரங்க 16
இரங்கல் 5
இரங்கா 1
இரங்காது 1
இரங்கி 9
இரங்கின் 1
இரங்கின 3
இரங்கினார் 1
இரங்கினானுக்கு 1
இரங்கு 4
இரங்கும் 7
இரங்குவது 1
இரங்குவார் 1
இரட்டி 5
இரட்டியே 1
இரட்டுற 1
இரட்டை 1
இரட்டைகள் 2
இரண்டின் 2
இரண்டினுள் 1
இரண்டு 42
இரண்டுடன் 1
இரண்டும் 13
இரண்டே 1
இரணியன் 1
இரத்தும் 1
இரத 1
இரதம் 1
இரதியை 1
இரந்தவர்கட்கு 1
இரந்தாலும் 1
இரந்திட்டாள் 1
இரந்து 5
இரந்தும் 1
இரப்ப 1
இரப்பார் 1
இரலை 1
இரலையும் 1
இரவல் 1
இரவலர்க்கு 3
இரவி 4
இரவின் 1
இரவினும் 1
இரவு 3
இரவும் 1
இரற்றும் 1
இரா 2
இராசபுரத்தவர் 1
இராசபுரம் 1
இராசமாகிருகம் 1
இராசமாநாகம் 1
இராசமாபுரத்து 1
இராசமாபுரம் 2
இராது 1
இராமனை 1
இராயிரத்து 1
இராயிரம் 1
இராயிரர் 1
இரி 1
இரிக்கும் 2
இரித்திடுவல் 1
இரிந்த 1
இரிந்தது 1
இரிந்தவே 1
இரிந்தன 2
இரிந்திட்டாரே 1
இரிந்து 2
இரிய 26
இரியல் 2
இரியுமே 1
இரிவன 1
இரீஇ 3
இரீஇயினரே 1
இரீஇயினள் 1
இரீஇயினாரே 1
இரு 65
இரு_சுடர் 1
இரு_பிறப்பாளன் 1
இருக்க 3
இருக்கும் 5
இருக்குமே 2
இருக்கை 1
இருக்கையன் 1
இருசார் 1
இருண்ட 1
இருண்டு 3
இருத்தல் 2
இருத்தலும் 2
இருத்தலோடும் 2
இருத்தி 1
இருத்தியால் 2
இருத்தும் 1
இருதலை 1
இருந்த 51
இருந்த-போழ்தில் 5
இருந்த-போழ்தின் 1
இருந்ததாம்-கொல் 1
இருந்தது 12
இருந்தது-கொல் 1
இருந்ததே 3
இருந்தவன் 1
இருந்தவாறு 1
இருந்தவாறும் 1
இருந்தவே 1
இருந்தன 3
இருந்தனம் 1
இருந்தனவே 2
இருந்தனளே 1
இருந்தனன் 5
இருந்தார் 2
இருந்தாரே 1
இருந்தால் 1
இருந்தாள் 5
இருந்தாளை 1
இருந்தாற்கு 1
இருந்தான் 16
இருந்தானே 2
இருந்தானை 1
இருந்து 49
இருந்தும் 1
இருந்துழி 3
இருந்தே 1
இருந்தேன் 2
இருந்தோய் 1
இருந்தோன் 1
இருநிதி 1
இருநூறும் 1
இருப்ப 16
இருப்பது 2
இருப்பின் 1
இருப்பினும் 1
இருப்பு 3
இருப்பேன்-ஆயின் 1
இருபத்தேழ் 1
இருபதின் 1
இருபதினாயிரம் 1
இரும் 49
இரும்பில் 1
இரும்பின் 2
இரும்பினால் 3
இரும்பு 14
இரும்பு-கொலோ 1
இரும்பும் 1
இரும்பே 1
இருமுதுகுரவர் 1
இருமையும் 1
இருவடம் 1
இருவர் 3
இருவரும் 1
இருவரை 1
இருவரோடு 1
இருவிலும் 1
இருவினை 5
இருவினையின் 1
இருள் 64
இருள்-இடை 3
இருளால் 1
இருளில் 1
இருளிற்று 1
இருளும் 2
இருளை 5
இருளொடு 1
இரை 7
இரைகள் 1
இரைத்து 3
இரைப்பு 1
இரைவதி 1
இல் 143
இல்ல 3
இல்லது 5
இல்லம் 2
இல்லவர் 1
இல்லவர்க்கு 2
இல்லவர்கள் 1
இல்லவள் 1
இல்லவன் 1
இல்லறத்து 1
இல்லறம் 1
இல்லன 3
இல்லா 23
இல்லா-வண்ணம் 1
இல்லாத 2
இல்லாதார்க்கு 1
இல்லார் 8
இல்லாளை 1
இல்லான் 4
இல்லானை 1
இல்லின் 1
இல்லினுள் 1
இல்லை 44
இல்லை-ஆயின் 1
இல்லை-எனில் 1
இல்லையாய் 1
இல்லையால் 2
இல்லையே 15
இல்லையேல் 4
இல்லையோ 1
இல்வழி 1
இல 6
இலக்கண 3
இலக்கணம் 1
இலக்கணை 2
இலக்கணையோடு 1
இலக்கம் 6
இலக்கித்து 1
இலங்க 18
இலங்கல் 1
இலங்கி 2
இலங்கித்திட்டான் 1
இலங்கின 2
இலங்கு 72
இலங்கு_இழை 1
இலங்குகின்ற 1
இலங்கும் 21
இலங்குமால் 1
இலஞ்சி 1
இலத்து 1
இலது 1
இலம் 3
இலம்பக 1
இலயம் 4
இலயமா 1
இலர் 7
இலரே 1
இலரேனும் 1
இலவ 2
இலவங்கமும் 1
இலவத்து 1
இலவம் 5
இலவின் 1
இலவு 1
இலள் 3
இலன் 5
இலா 33
இலாத 7
இலாதவர் 1
இலாதவன் 2
இலாதாரை 1
இலாதாள் 1
இலாதான் 2
இலாதேன் 3
இலார் 8
இலார்கள்-ஆகின் 1
இலாரின் 1
இலாள் 6
இலான் 3
இலி 1
இலிர்த்த 1
இலிரே 1
இலிற்றும் 1
இலேசு 1
இலேன் 4
இலை 58
இலைப்புரை 1
இலையார் 2
இலையால் 1
இலையின் 1
இலையினுள் 1
இலையும் 2
இவ்வண்ணம் 1
இவ்வழி 2
இவ்வாறு 5
இவ்விடம் 1
இவ்வென 1
இவட்கு 3
இவண் 15
இவணே 1
இவர் 22
இவர்கள் 9
இவர்களோ 1
இவர்கின்ற 1
இவர்தலுற்று 1
இவர்ந்த 6
இவர்ந்தது 1
இவர்ந்ததே 1
இவர்ந்தார் 1
இவர்ந்தான் 2
இவர்ந்து 4
இவர்வது 1
இவர்வான் 1
இவர 1
இவரி 1
இவரும் 2
இவரோ 1
இவள் 16
இவள 1
இவளும் 1
இவளை 7
இவளொடு 1
இவற்கு 2
இவற்றால் 1
இவற்றான் 1
இவற்றிடை 1
இவற்றில் 1
இவற்றின் 2
இவற்று-இடை 1
இவறல் 1
இவறினார் 1
இவன் 19
இவன்-கண் 3
இவனா 1
இவனும் 1
இவனே 2
இவனேல் 1
இவனை 7
இவுளி 10
இவுளியும் 1
இவுளியொடு 1
இவை 29
இவைகள் 5
இவையும் 1
இவையோ 2
இழக்கும் 1
இழந்த 8
இழந்தது 2
இழந்தவர்க்கு 1
இழந்தனன் 1
இழந்தார் 1
இழந்து 5
இழப்பாய் 1
இழவு 1
இழி 6
இழிகின்ற 1
இழிகை 1
இழித்திடப்பட்டது 1
இழித்தும் 1
இழிதர 1
இழிதரும் 1
இழிந்த 3
இழிந்தது 3
இழிந்தனர் 1
இழிந்தார் 3
இழிந்தான் 2
இழிந்து 17
இழிந்தும் 1
இழிபொடு 1
இழியும் 8
இழிவது 1
இழிவாள் 1
இழிவும் 1
இழின் 1
இழுக்கம் 1
இழுக்கி 5
இழுக்கின 1
இழுக்கினார் 1
இழுக்கு 3
இழுக்குற்ற 4
இழுக்குற்று 1
இழுகு 1
இழுங்கு 1
இழுதார் 3
இழுது 7
இழை 51
இழை-கண் 1
இழை-இடை 1
இழைக்கின்றானே 1
இழைக்கு 1
இழைத்த 4
இழைத்ததால் 1
இழைத்தார் 1
இழைத்தாளே 1
இழைத்து 2
இழைந்தவர் 1
இழைந்து 1
இழைய 1
இழையவள் 1
இழையார் 1
இழையார்-தம் 1
இழையாள் 1
இழையினாரே 1
இழையும் 1
இழையே 2
இள 61
இளஃகுமே 1
இளக 3
இளகி 1
இளகிற்று 2
இளகு 1
இளகும் 1
இளங்கோ 1
இளநீர் 1
இளநீரும் 1
இளம் 55
இளம்-கால் 1
இளமரக்காவு 1
இளமை 10
இளமைய 1
இளமையில் 1
இளமையும் 3
இளமையோ 1
இளவரசு 1
இளவேனில் 4
இளி 2
இளிந்த 2
இளியினும் 1
இளிவினும் 1
இளைஞரும் 2
இளைப்பல் 1
இளைமை 1
இளைய 6
இளையர் 12
இளையரும் 2
இளையரை 1
இளையவர் 13
இளையவள் 3
இளையவன் 3
இளையவும் 1
இளையாட்கு 1
இளையார் 8
இளையார்-கண் 1
இளையார்கள் 1
இளையாரும் 1
இளையாரையும் 1
இளையாரொடு 1
இளையாளையே 1
இளையான் 3
இளையானும் 1
இளையானை 2
இளையோர் 1
இளையோள் 1
இளையோற்கு 1
இளையோன் 1
இளையோனின் 1
இற்ற 3
இற்றது 1
இற்று 12
இற்றுக்கிடந்த 1
இற்றென 5
இற 7
இறக்கி 1
இறக்கினரோடு 1
இறக்கும் 2
இறக்குமே 1
இறகு 1
இறங்கி 2
இறங்கிய 1
இறங்கின 1
இறங்கு 1
இறத்தல் 4
இறந்த 5
இறந்தது 1
இறந்ததும் 1
இறந்ததே 2
இறந்தனையே 1
இறந்தார் 1
இறந்து 4
இறந்துபட்டாள் 1
இறந்துபடும்-கொலோ 1
இறப்பல் 1
இறப்பின் 1
இறவினொடு 1
இறா 2
இறாத 1
இறால் 2
இறாலின் 1
இறு 2
இறுக 2
இறுகல் 1
இறுகி 1
இறுங்கொடு 1
இறுத்தது 1
இறுத்து 2
இறுதி 2
இறுதியா 1
இறுப்ப 1
இறுப்பு 1
இறும் 2
இறுமால் 1
இறுவதும் 1
இறுவரை 5
இறை 12
இறைகொண்ட 4
இறைகொண்டு 2
இறைகொள் 2
இறைகொள 1
இறைச்சி 4
இறைச்சிப்போர் 1
இறைஞ்ச 1
இறைஞ்சலும் 1
இறைஞ்சலோடும் 1
இறைஞ்சி 24
இறைஞ்சினாள் 1
இறைஞ்சினாற்கு 1
இறைஞ்சினான் 3
இறைஞ்சினான்-அரோ 1
இறைஞ்சினானே 1
இறைஞ்சுபு 1
இறைஞ்சும் 2
இறைமகன் 4
இறைமை 2
இறையவர்கள் 1
இறையான் 1
இறையும் 1
இறையே 1
இறையோய் 2
இறைவ 6
இறைவர் 2
இறைவளை 1
இறைவன் 31
இறைவனது 1
இறைவனா 1
இறைவனாய் 1
இறைவனுக்கு 1
இறைவனும் 3
இறைவனை 1
இறைவா 1
இறைவி 2
இறைவி-தான் 1
இறைவியும் 1
இன் 125
இன்சொலார் 1
இன்ப 23
இன்பத்து 6
இன்பத்தோடு 1
இன்பம் 42
இன்பமும் 3
இன்பமே 8
இன்புற்றீர் 1
இன்புற்று 1
இன்புற 3
இன்புறான் 1
இன்புறுத்து 1
இன்புறுபவே 1
இன்மை 8
இன்மையால் 4
இன்மையான் 1
இன்மையின் 4
இன்றாம் 1
இன்றாய் 4
இன்றி 79
இன்றியும் 1
இன்றியே 5
இன்று 51
இன்று-காறும் 1
இன்று-கொல் 1
இன்றே 8
இன்றையது 1
இன்றொடு 2
இன்றோடு 1
இன்ன 11
இன்னணம் 18
இன்னணமே 1
இன்னதால் 4
இன்னதான் 1
இன்னது 13
இன்னதே 5
இன்னம் 1
இன்னர் 1
இன்னரே 1
இன்னவர்கள் 2
இன்னவாறு 1
இன்னவை 4
இன்னன் 1
இன்னன 1
இன்னனவும் 1
இன்னா 7
இன்னான் 1
இன்னியங்கள் 1
இன்னியம் 4
இன்னும் 8
இன்னுயிர் 5
இன்னுயிரே 3
இன்னே 17
இன 29
இனங்காள் 1
இனத்தின் 3
இனத்து 2
இனத்து-இடை 4
இனத்துள் 2
இனத்தொடு 2
இனம் 58
இனமாம் 1
இனமே 1
இனா 1
இனி 34
இனிதா 1
இனிதாய் 1
இனிதின் 7
இனிதினில் 1
இனிதினின் 4
இனிது 15
இனிதே 1
இனிய 20
இனியது 2
இனியர் 3
இனியவர் 1
இனியவள் 1
இனியள் 1
இனியன் 1
இனியன 3
இனியனா 1
இனியாள் 1
இனியாளை 1
இனியான் 2
இனியீர் 1
இனியே 1
இனியேற்கு 1
இனைத்தல் 1
இனைந்ததாமே 1
இனைந்து 6
இனைய 4
இனையல் 1
இனையவை 1
இனையன 1
இனையனாய் 1
இனையை 2
இனைவ 1
இனைவார் 1
இனைவேற்கு 1

நூலில் அடி வரும் முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


இ (136)

இ நீர என் சொல் பழுது-ஆயினும் கொள்ப அன்றே – சிந்தா:0 5/3
இ நீர் படியேம் இவை தோற்றனம் என்றவாறும் – சிந்தா:0 12/4
ஏக ஆணை வெண்குடை இ நகர்க்கு மன்னவன் – சிந்தா:1 141/3
இ திறத்த பந்து எறிந்து இளையர் ஆடு பூமியே – சிந்தா:1 150/4
இ திறத்த பந்தினோடு இன்பம் எல்லை இல்லையே – சிந்தா:1 151/4
இ வலந்த அல்லவும் இடங்கள் எல்லை இல்லையே – சிந்தா:1 153/4
இந்திரன் திருநகர் உரிமையோடு இ வழி – சிந்தா:1 155/3
காதலால் களிக்கின்றது இ வையமே – சிந்தா:1 159/4
இ உருவு நெஞ்சு என்னும் கிழியின் மேல் இருந்து இலக்கித்து – சிந்தா:1 180/1
ஆலும் இ மஞ்ஞை அறிந்து அருள் என்றான் – சிந்தா:1 236/4
எண்ணம் இன்றி இறங்கி இ வையகம் – சிந்தா:1 244/3
அன்னவன் வழி செல்லின் இ மண் மிசை – சிந்தா:1 245/3
தேவர் என்பது தேறும் இ வையகம் – சிந்தா:1 249/2
வேலின் மன்னனை விண்ணகம் காட்டி இ
ஞாலம் ஆள்வது நன்று எனக்கு என்றியேல் – சிந்தா:1 251/1,2
ஆணை இ உலகு கேடாம் அரசு கோல் கோடின் என்றான் – சிந்தா:1 255/4
கோனார் பறிப்ப நலம் பூத்த இ கொடி இனி பூவா பிறர் பறிப்பவே – சிந்தா:1 296/4
மற்று இ ஞாலம் உடையாய் நீ வளரும் ஆறும் அறியேனால் – சிந்தா:1 310/3
எம் அனை தமியை ஆகி இ இடர் உற்றது எல்லாம் – சிந்தா:1 315/3
இம்மை இ இடர் உற்றனள் எய்தினாள் – சிந்தா:1 347/3
சிறுவன் தன்மையை சேர்ந்து அறிந்து இ வழி – சிந்தா:1 357/3
கொல்லும் சிங்க குட்டியும் போன்று இ உலகு ஏத்த – சிந்தா:1 364/3
ஏ இயல் சிலையினானை இ பொருள் கேண்மோ என்றான் – சிந்தா:1 384/4
இ இயல் ஒருவற்கு உற்றது இற்றென கிளக்கல் உற்றான் – சிந்தா:1 394/4
குஞ்சரம் முழங்கு தீயில் கொள்கையின் மெலிந்து இ மூதூர் – சிந்தா:1 396/3
மலையினின் அகலிய மார்பன் அல்லது இ
உலகினில் இலை என ஒருவன் ஆயினான் – சிந்தா:2 411/3,4
புள் ஒன்றே சொல்லும் என்று இ புன் தலை வேடன் பொய்த்தான் – சிந்தா:2 450/1
விண்ணகத்து உளர்-கொல் மற்று இ வென்றி வேல் குருசில் ஒப்பார் – சிந்தா:2 467/1
எண் இடம் இன்றி மன்னர் இ மலை இறைகொண்டு ஈண்டி – சிந்தா:3 538/3
சிவம்புரி நெறியை சேர செப்பும் இ பொருளும் கேள்-மின் – சிந்தா:3 605/4
புள் வாய் மணி மழலை பொன் சிலம்பின் இ கொடியை ஈன்றாள் போலும் – சிந்தா:3 638/3
நலம் கலந்து உரைக்குமால் இ நல் நகர்க்கு மன்னனோ – சிந்தா:3 689/3
மட்டு அவிழ்ந்த தாரினான் இ மாநகர்க்குள் ஆயிரர் – சிந்தா:3 690/1
பருகுவான் இவள் நலம் பாரித்திட்ட இ நகர் – சிந்தா:3 706/2
பாழி நம் படை மேல் அது இ பார் எலாம் – சிந்தா:3 762/1
பதுமுக குமரன் மற்று இ பாவையை காவல் ஓம்பி – சிந்தா:3 766/1
பொருது உலாம் புகழை வேட்டு இ எஃகமும் புகைந்த என்றான் – சிந்தா:3 769/4
பொரு படை மன்னர் நுங்கள் புற கொடை கண்டு மற்று இ
முருகு உடை குழலினாள் தன் முகிழ் முலை கலப்பல் அன்றேல் – சிந்தா:3 773/2,3
வந்து தரன் கூறிய இ வாய் மொழியும் அன்றி – சிந்தா:3 846/1
பைம்பொன் நீள் உலகு அன்றி இ பார் மிசை – சிந்தா:4 877/1
மற்று இ மாநகர் மாந்தர்கள் யாவரும் – சிந்தா:4 885/1
மூடி இ உலகம் எல்லாம் நின் அடி தருவல் இன்னே – சிந்தா:4 957/3
சொல்லிய நன்மை இல்லா சுணங்கன் இ உடம்பு நீங்கி – சிந்தா:4 960/1
நையல் நங்கை இ நாட்டு அகத்து உண்டு எனில் – சிந்தா:4 1000/3
நலம்பட நல் நடை கற்றது ஒக்கும் இ
இலங்கு அரி தடம் கணாள் யாவள் ஆம்-கொலோ – சிந்தா:4 1012/3,4
விண்ணோர் உலகினொடும் இ நிலத்து இல்லா – சிந்தா:4 1065/2
இ நீரன கண் புடைவிட்டு அகன்று இன்பம் – சிந்தா:4 1072/3
ஈன்ற தாய் தந்தை வேண்ட இ இடர் உற்றது என்றால் – சிந்தா:4 1091/1
ஏற்றது ஒன்று அன்று தந்தை செய்த இ கொடுமை என்பார் – சிந்தா:4 1109/3
முலை உடை தாயொடு எண்ணி தந்தை இ கொடுமை செய்தான் – சிந்தா:4 1135/2
உற்ற இ இடரை தீர்க்கும் உபாயம் நீர் உரை-மின் என்றான் – சிந்தா:4 1139/3
என்னை இ கிருமி கொன்று என் தோழனை நினைப்பல் என்றான் – சிந்தா:4 1154/4
வந்த விண்ணோர்களை வாழ்த்தி ஏத்தி இ மலர் மாலை தூய் – சிந்தா:4 1160/2
ஒருவர் இ உலகில் யாரே சீவகன் ஒக்கும் நீரார் – சிந்தா:4 1165/3
இ மலைக்கு இரண்டு காதம் இறந்த பின் இருண்டு தோன்றும் – சிந்தா:5 1177/1
அழல் பொதிந்த நீள் எஃகின் அலர் தார் மார்பற்கு இ மலை மேல் – சிந்தா:5 1224/1
ஊன்றி இ இரண்டின் உள்ளும் உறுதி நீ உரைத்திடு என்ன – சிந்தா:5 1235/3
உரையின் சாயல் இயக்கி-கொல் யார்-கொல் இ
விரை செய் கோலத்து வெள் வளை தோளியே – சிந்தா:5 1326/3,4
பாலின் தீம் சொல் பதுமை இ நின்றவள் – சிந்தா:5 1327/3
இன்று இ பூண் கொள் இள முலை சாந்து அலால் – சிந்தா:5 1332/2
இருந்து இ ஆகத்து எவன் செய்வீர் நீர் எனா – சிந்தா:5 1372/2
இன்பம் என்று இருத்தல் போலும் அரியது இ உலகில் என்றாள் – சிந்தா:5 1392/4
மயற்கை இ மக்கள் யோனி பிறத்தலும் பிறந்து வந்து ஈங்கு – சிந்தா:5 1393/1
காய் முதிர் கனியின் ஊழ்த்து வீழும் இ யாக்கை இன்னே – சிந்தா:6 1435/2
இ வகை நிறைந்த போழ்தே இருவினை கழியும் என்றான் – சிந்தா:6 1436/4
மணி வண்டு இ மாதர் கோதை மது உண வந்த போழ்து அங்கு – சிந்தா:6 1502/1
இ ஊரேன் இ பதிக்கு போந்தேன் என் மனைவியரும் நால்வர் மக்கள் – சிந்தா:6 1543/3
இ ஊரேன் இ பதிக்கு போந்தேன் என் மனைவியரும் நால்வர் மக்கள் – சிந்தா:6 1543/3
நல் தானம் சீலம் நடுங்கா தவம் அறிவர் சிறப்பு இ நான்கும் – சிந்தா:6 1545/1
மற்று ஆங்கு சொன்ன மனைவியர் இ நால்வரவர் வயிற்றுள் தோன்றி – சிந்தா:6 1545/2
இ நால்வர் துணைவியரா காதல் மகன் இவனா உடையார் போகி – சிந்தா:6 1548/1
எட்டானும் பத்தானும் இல்லாதார்க்கு இ உலகில் இன்பமே போல் – சிந்தா:6 1549/3
நடை மாலைத்து இ உலகம் நன்று-அரோ நெஞ்சே – சிந்தா:7 1574/4
இ பொருள் எய்தி நின்றீர் இரங்குவது என்னை என்றான் – சிந்தா:7 1595/4
இனையல் வேண்டா இ மந்திரத்தை ஓதி நீ ஒருவில் ஏ அளவு – சிந்தா:7 1600/1
மத்திம தேசமாம் நாடு மற்று இ நாட்டு – சிந்தா:7 1619/1
இ திசைக்கு ஐய நீ புதியை போன்ம் என – சிந்தா:7 1619/4
இ நாட்டு இ ஊர் இவ்விடம் எய்தார் இவண் வாழ்வார் – சிந்தா:7 1637/1
இ நாட்டு இ ஊர் இவ்விடம் எய்தார் இவண் வாழ்வார் – சிந்தா:7 1637/1
ஈங்கு இது நின் நாடு இ பதி நின் ஊர் இது நின் இல் – சிந்தா:7 1639/2
அன்றே வந்தது இ மாலை அளியேன் ஆவி யாதாம்-கொல் – சிந்தா:7 1660/4
பொருந்திற்று அன்றால் இது என்னாய் பொன்றும் அளித்து இ உயிர் என்னாய் – சிந்தா:7 1661/3
தரவந்த பயத்தினால் இ தாமரை பாதம் நீங்கி – சிந்தா:7 1728/2
தம் பரிவு அகற்றி ஓம்பி நீர் கடன் மரபு தாங்கு இ
கம்பம் செய் பரிவு நீங்கி கற்பிப்பார்க்கு உவர்த்து சொல்லார் – சிந்தா:7 1737/2,3
இம்பர் இ உலகம் ஒப்பாய்க்கு என்னை யான் உரைப்பது என்றான் – சிந்தா:7 1737/4
அல்லது இ உடம்பு நீங்க வேற்றுலகு அடைதல் ஒன்றோ – சிந்தா:7 1745/2
எல்லை இ இரண்டின் ஒன்றை இ பகல் முடிப்பல் என்னா – சிந்தா:7 1745/3
எல்லை இ இரண்டின் ஒன்றை இ பகல் முடிப்பல் என்னா – சிந்தா:7 1745/3
எல் இருள் விஞ்சை ஓதி இ வழி இடுவித்திட்டாள் – சிந்தா:7 1747/3
கேடகம் வாளொடு ஏந்தி கெடுக இ நகரம் என்னா – சிந்தா:7 1751/2
இ வழி நாடு காண்பான் வருதலும் இறைவன் கண்டே – சிந்தா:7 1758/2
இ திருவின் உருவம் தொழுதார் தமது – சிந்தா:7 1766/3
இளைப்பல் இவன் தேசு உரைப்பின் புத்திசேன் இ இருந்தான் – சிந்தா:7 1790/4
இட்ட குறி தார் திவள பதுமுகன் இ இருந்தோன் – சிந்தா:7 1791/4
என் ஒப்பார் பெண் மகளிர் இ உலகில் தோன்றற்க என்று – சிந்தா:7 1807/3
கோதை வேல் நம்பிக்கு அல்லதை இ பொருள் – சிந்தா:7 1815/1
நாளினும் இ நங்கை துயர் நாளினும் அற்று இதுவே – சிந்தா:7 1879/4
விழு மணி மாசு மூழ்கி கிடந்தது இ உலகம் விற்ப – சிந்தா:8 1890/1
கடலகத்து அழுந்த வேண்டா களைக இ கவலை என்றான் – சிந்தா:8 1914/4
பொருவரும்-குரைய மைந்தர் பொம்மென உரறி மற்று இ
திரு இருந்து அகன்ற மார்பன் சேவடி சேர்ந்த யாங்கள் – சிந்தா:8 1930/1,2
இ திசை படர்வித்திடு நீரவே – சிந்தா:8 1946/4
என்றாள் நினைந்தாள் இது போலும் இ வேட்கை வண்ணம் – சிந்தா:8 1962/1
காம கடு நோய் கனல் சூழ்ந்து உடம்பு என்னும் மற்று இ
ஈமத்தினோடும் உடனே சுட ஏகல் ஆற்றான் – சிந்தா:8 1966/1,2
நீர் உடுத்த இ நகரை நீத்திட்டு ஒழியாரோ – சிந்தா:8 1970/4
உயிர்ப்பதும் ஓம்பி ஒன்றும் உரையலை ஆகி மற்று இ
பயிர்ப்பு இல் பூம் பள்ளி வைகு பகட்டு எழில் மார்ப என்றாள் – சிந்தா:8 1989/3,4
நங்கையை பிரியும் இ நம்பி இன்று என – சிந்தா:8 1991/2
யாத்து வைத்து அலைக்கும் இ அருள் இலாள் நலம் – சிந்தா:9 2007/3
பண்டை இளம்-கால் உவப்பன் பாலடிசில் இ நாள் – சிந்தா:9 2012/3
வாய்ந்த இ மாதர் சுண்ணம் சீவகன் பழித்த பின்றை – சிந்தா:9 2043/1
ஆடுவது ஒன்றும் அன்று இ ஆண்மகன் உரைப்பது என்றார் – சிந்தா:9 2046/4
ஒழிக இ காமம் ஓர் ஊர் இரண்டு அஃகம் ஆயிற்று என்று ஆங்கு – சிந்தா:9 2087/3
கை சிலை கணையோடு ஏந்தி காமன் இ கடையை காப்பான் – சிந்தா:9 2090/4
புதைய இ பொழிலை போர்த்து ஓர் பொய் பழி பரந்தது என் மேல் – சிந்தா:10 2144/2
பட்ட இ பகைமை நீங்கி படை தொழில் ஒழிக என்னா – சிந்தா:10 2323/2
மாலை செற்றான் மக்களொடு எல்லாம் உடனே இ
மாலை செற்றான் வை நுனை அம்பின் இவன் என்பார் – சிந்தா:11 2329/1,2
இவர் இ தொகை என்பது இன்றி ஆயினார் – சிந்தா:12 2427/4
தரு மணல் தருப்பை ஆர்ந்த சமிதை இ மூன்றினானும் – சிந்தா:12 2463/1
இ சவிய அல்ல என எழுதியவை ஊன்றி – சிந்தா:12 2484/2
இ நகர புறம் காட்டில் இவன் பிறந்தவாறும் – சிந்தா:12 2555/1
கடி செய் பைம் தார் கமழ் மாலை வேல் கந்துகற்கு சிறுவ யான் இ
படி அனல் காய் பசு மணிகள் வேய்ந்து ஓங்கும் பைம்பொன் செறி கழலினாய் – சிந்தா:12 2587/3,4
இ நகர் கால் பொரு கடலின் எங்கணும் – சிந்தா:13 2629/3
அடிகள் இ நகரின் உள்ளே உறைக என அண்ணல் கூற – சிந்தா:13 2642/2
துறந்த இ நங்கைமார் தம் தூ மலர் அனைய பாதம் – சிந்தா:13 2649/1
ஏர் அணி கொண்ட இ நீர் இறைவ கண்டு அருளுக என்றார் – சிந்தா:13 2654/4
இ பழம் துரந்து கொண்ட சிலதனும் என்னை ஒத்தான் – சிந்தா:13 2726/2
இ பழம் இன்று போகத்து இன்பமே போலும் என்று – சிந்தா:13 2726/3
ஒல்கி போம் பாவ காற்றின் ஒழிக இ புணர்ச்சி என்றான் – சிந்தா:13 2728/4
அழுந்தும் இ நரகம் தன்னுள் செல்பவர் யார்-கொல் என்னின் – சிந்தா:13 2775/3
உண்ணீரே தேவீர் உவந்து என்பது இ உலகம் – சிந்தா:13 2780/3
முடிக இ பிறவி வேண்டேம் முனைவ என்று இரப்ப அன்றே – சிந்தா:13 2808/4
தூக்கி இ இரண்டும் நோக்கி தொல் வினை என்று தேறி – சிந்தா:13 2825/3
பொலிவு உடைத்து ஆகுமேனும் பொள்ளல் இ உடம்பு என்று எண்ணி – சிந்தா:13 2904/1
பட்டது பகுத்து உண்பார் இ பார் மிசை இல்லை கண்டீர் – சிந்தா:13 2925/2
இ பொருள் வேண்டுகின்றீர் இதனை நீர் கேண்-மின் என்றான் – சிந்தா:13 2984/4
தங்கி இ தரணியும் விசும்பும் தாமரோ – சிந்தா:13 3000/3
செல்வ நீர் திரு கோயில் இ மண் மிசை – சிந்தா:13 3006/3
இ நீரர் ஆய் உயர்வர் ஏந்து பூம் தாமரையாள் காப்பாளாமே – சிந்தா:13 3143/4

TOP


இஃதா (1)

இஃதா இருந்தவாறு என்றார்க்கு என்னை பெற வல்லார்க்கு – சிந்தா:7 1884/2

TOP


இஃது (7)

விரும்ப பிறப்பாய் வினை செய்தேன் காண இஃது ஓஒ பிறக்கும் ஆ – சிந்தா:1 308/4
என் துணைவி மாற்றம் இஃது என்றது-கொல் பாவம் – சிந்தா:4 1035/4
ஏலாது ஏலாது எம் பெருமானுக்கு இஃது என்னா – சிந்தா:4 1094/3
ஒட்டி இஃது உணரலாமே உரைவல்லை அறிக என்றான் – சிந்தா:4 1134/4
ஒலியல் ஏற்றான் இஃது ஊழ் வினையால் உள்ளம் சுடுமால் என்ன – சிந்தா:7 1670/2
இலை உடை கண்ணியீர்க்கு இஃது எளிது நம் குருசில் உண்மை – சிந்தா:7 1735/3
உருவ வெம் சிலையினார்க்கு தம்பி இஃது உரைக்கும் ஒண் பொன் – சிந்தா:8 1889/3

TOP


இஃதே (2)

ஏந்தலே பெரிதும் ஒக்கும் இளமையும் வடிவும் இஃதே
போந்ததும் போய கங்குல் போம் வழி கண்டது உண்டேல் – சிந்தா:5 1410/2,3
இஃதே நின் சொல் இயல்பு என்றால் அடியேன் நின்னை தொழுதேனே – சிந்தா:6 1418/4

TOP


இகந்து (11)

கலை இகந்து இனிய சொல்லார் கங்குலும் பகலும் எல்லாம் – சிந்தா:1 372/3
சிலை இகந்து உயர்ந்த திண் தோள் சீவகற்கு அரற்றி ஆற்றார் – சிந்தா:1 372/4
ஊண் இகந்து ஈட்டப்பட்ட ஊதிய ஒழுக்கின் நெஞ்சத்து – சிந்தா:3 770/2
ஏண் இகந்து இலேசு நோக்கி இரு முதல் கெடாமை கொள்வார் – சிந்தா:3 770/3
சேண் இகந்து உய்ய போ நின் செறி_தொடி ஒழிய என்றார் – சிந்தா:3 770/4
எண்ணின் நின் சொல் இகந்து அறிவார் இலை – சிந்தா:4 890/2
ஆங்கு அ எல்லை இகந்து அடு தேறலும் – சிந்தா:5 1197/1
முனிவரும் முயன்று வான் கண் மூப்பு இகந்து இரிய இன்ப – சிந்தா:5 1240/1
குரவரை பேணல் இன்றி குறிப்பு இகந்து ஆய பாவம் – சிந்தா:7 1728/1
எண் பால் இகந்து உயர்ந்தாற்கு இசைந்த கோயில் இயன்றதே – சிந்தா:13 2600/4
வலியவர் கொண்டு மேலை வரம்பு இகந்து அரம்பு செய்யும் – சிந்தா:13 2727/2

TOP


இகந்தோய் (1)

இன்னா பிறவி இகந்தோய் நீ இணை இல் இன்பம் உடையோய் நீ – சிந்தா:5 1243/1

TOP


இகல் (11)

இகல் ஏந்து இள முலை மேல் சாந்து எழுதி முத்து அணிந்து பூவும் சூட்ட – சிந்தா:3 679/3
எண்ணியது எண்ணி மன்னர் இகல் மலைந்து எழுந்த போழ்தில் – சிந்தா:3 747/3
வெள்ளி மலை முழுதும் கொடி எடுத்தது இகல் ஏத்தி – சிந்தா:3 847/2
இகல் தலை விலங்கு வேல் காளை எய்தினான் – சிந்தா:5 1251/4
எரி மொய்த்து அனலும் இகல் வேல் எரி புண் – சிந்தா:6 1518/3
சென்றான் இகல் களிறு ஆயிரம் இரிய சின வேலோன் – சிந்தா:10 2262/4
ஈமம் ஏறுதல் ஒருதலை இகல் அமர் கடந்தோய் – சிந்தா:13 2760/4
ஏத்தரிய குண கடலை இகல் இன்ப வரம்பானை – சிந்தா:13 3024/3
இகல் வினை எறிந்த கோமான் இணை அடி ஒளியின் தோன்றாது – சிந்தா:13 3053/2
இகல் இருள் முழு முதல் துமிய ஈண்டு நீர் – சிந்தா:13 3101/1
இகல் இரு மரை மலர் அளித்த சேவடி – சிந்தா:13 3101/3

TOP


இகலி (5)

இருள் கெட இகலி எங்கும் மணி விளக்கு எரிய ஏந்தி – சிந்தா:1 304/1
மட்டு அவிழ் கோதை சுண்ணம் மாலையோடு இகலி தோற்றாள் – சிந்தா:4 904/2
இன் அரி சிலம்பொடு ஏங்கி கிண்கிணி இகலி ஆர்ப்ப – சிந்தா:8 1985/1
இன் நீரின திரை மேல் இரண்டு இள வெம் சுடர் இகலி
மின்னோடு அவை சுழன்று ஆயிடை விளையாடுகின்றன போல் – சிந்தா:10 2264/1,2
நடை மெலிந்து இகலி அன்ன நல் நடை நயந்து நிற்பார் – சிந்தா:13 2717/4

TOP


இகலை (1)

மிகல் கொண்ட இகலை தானே விழுங்கிய சிறகர் தோற்றி – சிந்தா:3 796/3

TOP


இகவா (1)

இகவா இடர் என்-வயின் நீத்திட நீ – சிந்தா:5 1382/3

TOP


இகழ் (1)

இகழ் மதம் செறித்த இராயிரத்து ஐஞ்நூறு இளையவும் அ துணை களிறே – சிந்தா:10 2155/4

TOP


இகழ்தல் (2)

ஆர் அறிவு இகழ்தல் செல்லா ஆயிரம் செம் கணனானும் – சிந்தா:1 212/1
கள் செய் மலர் மார்பன் உறு காப்பு இகழ்தல் இன்றி – சிந்தா:3 847/3

TOP


இகழ்ந்தனிர் (1)

இமைத்த நும் கண்கள் என்னை இகழ்ந்தனிர் என்று சீற – சிந்தா:13 2839/1

TOP


இகழ்ந்து (2)

என்னை தவம் செய்யாது இகழ்ந்து இருப்பது என்பார் – சிந்தா:12 2555/4
இகழ்ந்து உரைக்கு இரக்கமும் இன்றி அங்க நூல் – சிந்தா:13 2640/2

TOP


இகழாதும் (1)

அரியர் என்ன மகிழாதும் எளியர் என்ன இகழாதும்
இருசார் வினையும் தெளிந்தாரே இறைவன் நூலும் தெளிந்தாரே – சிந்தா:13 2815/3,4

TOP


இங்கண் (2)

இங்கண் என்று அடி வீழ்ந்து இரந்திட்டாள் – சிந்தா:4 898/4
மறைத்து இங்கண் நகரை வல்லே சுடுதும் நாம் சுடுதலோடும் – சிந்தா:4 1140/2

TOP


இங்கித (2)

இங்கித களிப்பினால் எய்தி ஆடும் பூம் பொழில் – சிந்தா:1 145/3
இங்கித நிலைமை நோக்கி முறுவலித்து எரி பொன் மார்பன் – சிந்தா:3 765/1

TOP


இங்கு (20)

இங்கு இவர்கள் இவ்வாறு இருந்து இனிது வாழ – சிந்தா:3 493/1
இங்கு அடி பிழைப்பது அன்றால் எம் குலம் என்று சொன்னான் – சிந்தா:3 547/4
இங்கு வார் முரலும் கலை ஏந்து அல்குல் – சிந்தா:3 763/3
இங்கு நின் அருளில் போகி இயக்கருள் இறைவன் ஆகி – சிந்தா:4 955/2
இங்கு வார் கழலினானும் கோதையும் இருந்த போழ்தில் – சிந்தா:4 1083/2
கொதி நுனை வேலினாய் இங்கு இருக்க என குருசில் ஏகி – சிந்தா:5 1273/2
இங்கு நம் இடரை தீர்ப்பான் இளையவன் உளன் மற்று என்றான் – சிந்தா:5 1281/4
இங்கு ஒளித்திடுவேன் நுமர் எய்தினார் – சிந்தா:5 1334/3
உய்யுமேல் தொடர்ப்பாட்டின் இங்கு யாவையும் – சிந்தா:6 1426/3
இங்கு வரவு என்னை குலம் யாது அடிகட்கு என்ன – சிந்தா:7 1787/2
இங்கு உள நிரையை எல்லாம் கவர்ந்தது என்று இட்ட-போழ்தே – சிந்தா:7 1856/3
கலைக்கணாளரும் இங்கு இல்லை காளை நீ – சிந்தா:8 1924/3
இங்கு சுவை இன் அமுதம் ஏந்த மிகு சான்றோன் – சிந்தா:9 2025/3
காமம் இங்கு உடையேன் காளை சீவகன் அகலம் சேர்த்தின் – சிந்தா:9 2057/2
வீற்று இங்கு இருந்தேன் என மகிழ்ந்து வென்றி வேழம் இருநூறும் – சிந்தா:10 2174/2
மன் இங்கு வாழ்வு தருதும் அவற்றானும் வாழ்-மின் – சிந்தா:11 2347/2
பொன் இங்கு கொண்டு புறம் போகியும் வாழ்-மின் என்றான் – சிந்தா:11 2347/3
விளியா கொண்டு இங்கு இள வேனில் விருந்தா ஆடல் தொடங்கினான் – சிந்தா:13 2691/4
எம்-வயின் வருக வேந்தன் இங்கு என இரங்கு நல்லியாழ் – சிந்தா:13 2718/1
இங்கு நான்கு ஆய திங்களின் உயிர் ஓம்பினானே – சிந்தா:13 3072/4

TOP


இங்குலிக (2)

இங்குலிக இறுவரை போன்று இன களிறு இடை மிடைந்த – சிந்தா:10 2239/2
இங்குலிக அருவி போன்று எவ்வாயும் தோன்றினவே – சிந்தா:10 2239/4

TOP


இங்குலிகம் (1)

அகழும் இங்குலிகம் அஞ்சன வரை சொரிவன – சிந்தா:8 1898/3

TOP


இங்கே (2)

வனப்பு உடை குமரன் இங்கே வருக என மருங்கு சேர்த்தி – சிந்தா:8 1916/2
கொங்கு உண் நறும் பைம் தார் கோமான் இங்கே வருக என்றாள் – சிந்தா:13 2607/4

TOP


இங்ஙன் (1)

ஈனராய் பிறந்தது இங்ஙன் இனி இவை ஒழி-மின் என்ன – சிந்தா:5 1234/2

TOP


இங்ஙனம் (3)

இங்ஙனம் இவர்கள் ஏக எரி அகம் விளைக்கப்பட்ட – சிந்தா:4 1113/1
இங்ஙனம் இரண்டு திங்கள் ஏகலும் ஏக வேலான் – சிந்தா:5 1359/1
இனிதின் இங்ஙனம் ஏத்தி வலம்கொண்டு – சிந்தா:6 1421/1

TOP


இங்ஙனே (1)

இனியான் இங்ஙனே உளனே உரையீர் – சிந்தா:5 1375/3

TOP


இஙனே (1)

ஒளிர் பொன் அரி மாலை ஒசிந்து இஙனே
மிளிர்-மின் என மின் நிலம் எய்தினளே – சிந்தா:5 1383/3,4

TOP


இச்சையும் (1)

இச்சையும் குறிப்பும் நோக்கி எய்வதே கருமம் ஆக – சிந்தா:9 2090/3

TOP


இசை (28)

இசை பட காத்தல் வேண்டும் இலங்கு பூண் மார்ப என்றான் – சிந்தா:1 201/4
திருந்து நான குழல் புலம்ப தேனும் வண்டும் இசை புலம்ப – சிந்தா:1 349/3
இன் இசை பொருது வெல்வான் யாவனே யானும் ஆக – சிந்தா:3 552/2
முரைசு அதிர் இமிழ் இசை முதுநகர் அறைக என – சிந்தா:3 601/3
இசை திறத்து அனங்கனே அனைய நீரினார் – சிந்தா:3 659/1
அரும் பெறல் அவட்கு இசை அரசர் தோற்ற பின் – சிந்தா:3 661/2
புரி நரம்பு இசை கொள் பாடல் உடைந்தனர் பொன் அனாட்கே – சிந்தா:3 662/4
எண் இன்றி மாதர் இசை தோற்று இருந்தனளே – சிந்தா:3 735/4
மொய்த்த கலை நம்பி முகிழ் முலையை இசை வெல்ல – சிந்தா:3 844/2
சொல் இசை மேம்படு சுண்ண உறழ்ச்சியுள் – சிந்தா:4 879/3
இன் இசை கூத்து நோக்கி இருந்தனன் திலகம் அன்னான் – சிந்தா:5 1170/4
முழவின் இசை மூரி முழங்கு அருவி – சிந்தா:5 1193/1
ஏங்கு கம்பலத்து இன் இசை சூழ் வயல் – சிந்தா:5 1197/3
இன் இசை இவற்கு அலால் என் நெஞ்சு இடம் இல்லை என்றாள் – சிந்தா:5 1260/4
நாறியும் சுவைத்தும் நரம்பின் இசை
கூறியும் குளிர் நாடகம் நோக்கியும் – சிந்தா:5 1351/1,2
கேமமாபுரம் எனும் கேடு இல் நல் இசை
பூமி மேல் திலகம் வைத்து அனைய பொன் நகர் – சிந்தா:6 1448/1,2
கறங்கு இசை மணி முழா எருத்தம் காண்தகு – சிந்தா:6 1461/3
பேர் இசை வீணையில் சூட்டி பெண் கொடி – சிந்தா:6 1466/3
கறங்கு இசை வண்டு பாடும் கோதை நீ கவலல் என்றாள் – சிந்தா:6 1535/4
இன் இசை இரங்கும் நல் யாழ் இளியினும் இனிய சொல்லாய் – சிந்தா:6 1537/3
இராமனை வல்லன் என்பது இசை அலால் கண்டது இல்லை – சிந்தா:7 1643/2
இன் இசை உலகம்-தன்னுள் என் பெயர் சேறல் இன்றாய் – சிந்தா:7 1861/3
இடு மண் முழவின் இசை ஓவா ஏமாங்கத நாட்டு எய்திய பின் – சிந்தா:10 2172/2
பேர் இசையான் இசை கேட்டலும் பெய்ம் முகில் – சிந்தா:10 2208/3
சென்று இசை முழங்க செல்வன் திரு முரசு அறைவிக்கின்றான் – சிந்தா:11 2374/4
தேன் இனம் இசை பாட தீம் புனல் நடந்ததே – சிந்தா:12 2432/4
பறை இசை வண்டு பாட பாகமே மறைய நின்றார் – சிந்தா:12 2537/3
நரம்பு மீது இறத்தல் செல்லா நல் இசை முழவும் யாழும் – சிந்தா:12 2596/1

TOP


இசைக்க (1)

என் வரவு இசைக்க என்ன வாயிலோன் இசைப்ப ஏகி – சிந்தா:3 542/1

TOP


இசைக (1)

செய் தவம் நமக்கு இசைக என்ன சென்றதே – சிந்தா:3 829/4

TOP


இசைகள் (2)

தின்று தேன் இசைகள் பாட திருநகர் சுடர அன்றே – சிந்தா:3 630/4
கருவியின் இசைகள் ஆர்ப்ப கற்பக மரத்தின் நீழல் – சிந்தா:13 2806/1

TOP


இசைத்தது (1)

திங்கள் வெண்குடையினான் தன் திரு செவிக்கு இசைத்தது அன்றே – சிந்தா:7 1856/4

TOP


இசைத்தலோடும் (1)

எழுதரு பருதி மார்பன் இற்று என இசைத்தலோடும்
தொழுது அடி பணிந்து சொல்லும் துன்னலர் தொலைத்த வேலோய் – சிந்தா:1 203/1,2

TOP


இசைத்தன (1)

எள்ளரும் இரு மணி கிணினென இசைத்தன
வெள்ள நீர் பெரும் சனம் வியந்து கை விதிர்த்ததே – சிந்தா:7 1841/3,4

TOP


இசைத்தனன் (1)

தந்தை-மாட்டு இசைத்தனன் தனது மாற்றமே – சிந்தா:1 186/4

TOP


இசைந்த (1)

எண் பால் இகந்து உயர்ந்தாற்கு இசைந்த கோயில் இயன்றதே – சிந்தா:13 2600/4

TOP


இசைப்ப (6)

சிலம்பு இரங்கி போற்று இசைப்ப திருவில் கை போய் மெய் காப்ப – சிந்தா:1 340/1
என் வரவு இசைக்க என்ன வாயிலோன் இசைப்ப ஏகி – சிந்தா:3 542/1
அரி குரல் கொண்ட பூசல் அகத்தவர்க்கு இசைப்ப ஈண்டி – சிந்தா:6 1533/3
எரி திறல் வென்றி வேந்தற்கு இற்றென இசைப்ப சீறி – சிந்தா:7 1857/1
சின்ன மலர் கோதை தீம் சொலார் போற்றி இசைப்ப திருமால் போந்தான் – சிந்தா:11 2369/4
யாழும் குழலும் அணி முழவும் அரங்கம் எல்லாம் பரந்து இசைப்ப
தோழன் விண்ணோன் அவண் தோன்றி வயங்கா கூத்து வயங்கிய பின் – சிந்தா:13 2704/1,2

TOP


இசைப்பின் (1)

என்று அவன் இருப்ப மாதர் என் வரவு இசைப்பின் அல்லால் – சிந்தா:7 1579/1

TOP


இசைய (2)

எண்ணிய விரலோடு அங்கை புறங்கையின் இசைய ஆக்கி – சிந்தா:4 965/2
இசைய நம்பிக்கு எடுத்து உரைத்து என்னுழை – சிந்தா:7 1814/3

TOP


இசையால் (1)

ஏமாங்கதம் என்று இசையால் திசை போயது உண்டே – சிந்தா:1 31/4

TOP


இசையான் (1)

பேர் இசையான் இசை கேட்டலும் பெய்ம் முகில் – சிந்தா:10 2208/3

TOP


இசையில் (1)

இலக்கணம் அமைந்த கோதாவரி என இசையில் போந்த – சிந்தா:2 477/3

TOP


இசையின் (2)

இருந்த முலையாள் நின்றாளை நோக்கி இசையின் இது சொன்னான் – சிந்தா:3 717/4
புரி நரம்பு இசையின் தள்ளி புன்கணுற்று அழுதலாலே – சிந்தா:6 1533/2

TOP


இசையினில் (1)

இசையினில் இவட்கு தோற்றாம் யானையால் வேறும் என்னின் – சிந்தா:3 748/1

TOP


இசையும் (3)

பகை நரம்பு இசையும் கேளா பைம் கதிர் பசும்பொன் கோயில் – சிந்தா:10 2138/1
கிளை நரம்பு இசையும் கூத்தும் கேழ்த்து எழுந்து ஈன்ற காம – சிந்தா:12 2598/3
கிளை நரம்பு இசையும் கூத்தும் கிளர்ந்தவை கனற்ற நாளும் – சிந்தா:13 2857/2

TOP


இசைவது (1)

இசைவது ஒன்று அன்று கண்டீர் இதனை யான் இரந்து சொன்னேன் – சிந்தா:3 748/2

TOP


இஞ்சி (10)

இஞ்சி மாகம் நெஞ்சு போழ்ந்து எல்லை காண ஏகலின் – சிந்தா:1 143/1
இஞ்சி மாநகர் தன் இடம் எய்தினாள் – சிந்தா:1 358/4
செம்பு கொண்டு அன்ன இஞ்சி திருநகர் செல்வ என்றார் – சிந்தா:2 439/4
பொன்னார் இஞ்சி புகழ் வேந்தே பொறியின் வேட்கை கடல் அழுந்தி – சிந்தா:5 1243/3
உலகம் மூன்று உடையோய் நீ ஒண் பொன் இஞ்சி எயிலோய் நீ – சிந்தா:5 1244/1
மஞ்சு சூழ் இஞ்சி மூதூர் மா முடி குரிசில் நாளை – சிந்தா:5 1296/3
ஏந்து பொன் இஞ்சி மூதூர் இராசமாபுரம் அது என்றான் – சிந்தா:7 1855/4
இஞ்சி வட்டம் இடம் பிறிது இல்லையே – சிந்தா:8 1947/4
அளிந்த தீம் பழம் இஞ்சி ஆர்ந்த நீர் – சிந்தா:13 2682/1
இஞ்சி மாநகர் இடும் பிச்சை ஏற்றலால் – சிந்தா:13 2941/3

TOP


இஞ்சியே (1)

சூட்டு வைத்து அனையது அ சுடர் பொன் இஞ்சியே – சிந்தா:6 1445/4

TOP


இட்ட (27)

இட்ட எள் நிலம்படா வகையில் ஈண்டிய – சிந்தா:1 93/1
இட்ட நூல் வழாமை ஓடி யோசனை எல்லை நீண்டு – சிந்தா:1 112/1
அண்ணல் தான் உரைப்ப கேட்டே அடு களிற்று எருத்தின் இட்ட
வண்ண பூம் தவிசு தன்னை ஞமலி மேல் இட்டது ஒக்கும் – சிந்தா:1 202/1,2
தோன்றினான் குன்றத்து உச்சி சுடர் பழி விளக்கு இட்ட அன்றே – சிந்தா:1 262/4
ஐந்நூறு நூறு தலை இட்ட ஆறாயிரவர் – சிந்தா:2 453/1
இட்ட உத்தரியம் மெல்லென்று இடை சுவல் வருத்த ஒல்கி – சிந்தா:2 472/1
முகில் தலை மதியம் அன்ன முழு மணி மாடத்து இட்ட
அகில் புகை தவழ்ந்து வானத்து அரு விசும்பு அறுத்து நீண்டு – சிந்தா:3 600/1,2
புதிதின் இட்ட பூம் தவிசின் உச்சி மேல் நடந்து அவண் – சிந்தா:3 705/1
புதிதின் இட்ட மெல்லணை பொலிந்த வண்ணம் போகு உயர் – சிந்தா:3 705/2
இட்ட நாண் வேலி உந்தி கடல் என எழுந்த வேட்கை – சிந்தா:3 710/3
சுந்தர சுண்ண மேனி மகளிர்-தம் கண்ணுள் இட்ட
மைந்தரும் இரும்பும் ஒவ்வா வான் புலம் காவல் கொண்டார் – சிந்தா:3 793/3,4
திடல் பிளந்து இட்ட எஃகம் சுமந்து அமர் திறத்தின் மிக்கார் – சிந்தா:3 805/4
இட்ட உத்தரியம் மின்னும் எரி மணி பரு முத்து ஆரம் – சிந்தா:3 835/1
உள்ளம் கூர திமிர்ந்து உகுத்து இட்ட சாந்து – சிந்தா:4 857/2
வற்கம் இட்ட வண் பரி மாவின் அவர் சென்றார் – சிந்தா:4 1060/4
வந்து வான் இட்ட சுட்டி வனப்பொடு முளைத்தது அன்றே – சிந்தா:6 1532/4
வழுக்குதல் இன்றி விண்ணோன் வச்சிர நுதியின் இட்ட
எழுத்து அனான் தந்த இன்பம் இன்னும் நீ பெறுதி என்றாள் – சிந்தா:6 1534/3,4
இட்ட குறி தார் திவள பதுமுகன் இ இருந்தோன் – சிந்தா:7 1791/4
கூந்தலில் குளித்த வண்டு கொப்புளித்து இட்ட வாசம் – சிந்தா:7 1855/2
தந்து சுட்டி இட்ட சாந்தம் வேரின் வார்ந்து இடை முலை – சிந்தா:8 1956/3
இட்ட அணை மேல் இனிது மெல்லென அசைந்தான் – சிந்தா:9 2030/3
எரி மணி கலாபத்து இட்ட இந்திர நீலம் என்னும் – சிந்தா:9 2061/1
குவி முலை நெற்றி தீம் தேன் கொப்புளித்து இட்ட பைம் தார் – சிந்தா:10 2292/2
இழுது அமை எரி சுடர் விளக்கு இட்ட அன்னவள் – சிந்தா:13 2630/3
நல் நிலத்து இட்ட வித்தின் நயம் வர விளைந்து செல்வம் – சிந்தா:13 2823/1
புன் நிலத்து இட்ட வித்தின் புற்கென விளைந்து போகம் – சிந்தா:13 2823/3
நெடு மணி யூபத்து இட்ட தவழ் நடை யாமை நீள் நீர் – சிந்தா:13 2878/1

TOP


இட்ட-போழ்தே (1)

இங்கு உள நிரையை எல்லாம் கவர்ந்தது என்று இட்ட-போழ்தே
திங்கள் வெண்குடையினான் தன் திரு செவிக்கு இசைத்தது அன்றே – சிந்தா:7 1856/3,4

TOP


இட்டதாலோ (1)

பாங்கு இலா இருளை ஈன்று பார் மறைத்து இட்டதாலோ
தீம் கதிர் திங்கள் செம் தீ சொரிந்ததால் திசைகள் எல்லாம் – சிந்தா:13 2955/2,3

TOP


இட்டது (5)

வண்ண பூம் தவிசு தன்னை ஞமலி மேல் இட்டது ஒக்கும் – சிந்தா:1 202/2
வள் இதழ் கோதை தானே இட்டது ஓர் வண்ணம்-தன்னை – சிந்தா:7 1696/3
ஏமமாபுரத்து இட்டது ஓர் மா தெய்வம் – சிந்தா:7 1715/3
பூண்டது ஓர் ஆர மேனி பொன் உரைத்து இட்டது ஒக்கும் – சிந்தா:7 1722/2
திரை செய் தென் கடல் இட்டது ஓர் நோன் கழி சிவணி – சிந்தா:13 2749/2

TOP


இட்டதே (2)

செம்பொன் வரை மேல் பசும் பொன் எழுத்து இட்டதே போல் – சிந்தா:0 2/1
இடவகை எல்லை எல்லாம் மின் நிரைத்து இட்டதே போல் – சிந்தா:2 462/3

TOP


இட்டன (2)

பரப்பி இட்டன போல கோபங்கள் பயிர் மிசை பரவ – சிந்தா:7 1564/2
உய்த்து ஓர் பூசல் உடன் இட்டன அன்றே – சிந்தா:12 2481/4

TOP


இட்டனர் (1)

பண் எழுத்து இயல் பட பரப்பி இட்டனர்
தண் வயல் உழவர்-தம் தன்மை இன்னதே – சிந்தா:1 51/3,4

TOP


இட்டனன் (1)

இட்டனன் இரண்டுடன் இமிழ் கொளீஇ இலங்கு பொன் – சிந்தா:7 1835/3

TOP


இட்டார் (3)

சீற்ற துப்பின் சீவகன் என்றே பெயர் இட்டார் – சிந்தா:1 361/4
கடல் கெழு பருதி அன்ன பொன் கலத்து எனக்கும் இட்டார் – சிந்தா:1 399/4
பொருவரோ மன்னர் என்றான் பொரு சிலை மடக்கி இட்டார்
வரு களி யானை மீட்டார் வாள் படை வாங்கி கொண்டார் – சிந்தா:3 810/3,4

TOP


இட்டாரே (1)

திறவிதின் தவிசு தூபம் திரு சுடர் விளக்கு இட்டாரே – சிந்தா:13 2633/4

TOP


இட்டால் (2)

பிறை தலை அம்பில் சென்னி பெருநிலத்து இடுவல் இட்டால்
மறுக்கு உற்று மள்ளர் நீங்க மைந்தனை கொண்டு போகி – சிந்தா:4 1142/2,3
எண்ணி பத்து அங்கை இட்டால் இந்திரன் மகளும் ஆங்கே – சிந்தா:7 1597/3

TOP


இட்டாள் (1)

வாய்விடாள் பருகி இட்டாள் மட கிள்ளை மருட்டும் சொல்லாள் – சிந்தா:7 1692/4

TOP


இட்டான் (5)

இல்லறத்து இயல்பும் எல்லாம் இருள் அற கூறி இட்டான் – சிந்தா:1 382/4
மை வரை மார்பினாற்கும் மனம் உற தேற்றி இட்டான் – சிந்தா:1 407/4
குலவிய குருதி பட்டின் கலை நலம் கொளுத்தி இட்டான் – சிந்தா:3 673/4
விண்ணில் தூவி இட்டான் வந்து வீழ்ந்தன – சிந்தா:4 894/2
அன்ன பார்ப்பு அன்று கொண்ட தடத்து-இடை விடுவித்து இட்டான்
பின்னை தன் கிளைகள் கூட்டம் பெருந்தகை வித்தினானே – சிந்தா:13 2880/3,4

TOP


இட்டி (2)

இட்டி வேல் குந்தம் கூர்வாள் இரும் சிலை இருப்பு சுற்றார் – சிந்தா:4 1136/1
இட்டி வேல் குந்தம் கூர் வாள் எரி நுனை சுரிகை கூட – சிந்தா:13 2764/1

TOP


இட்டிகை (1)

வாய்ச்சியால் இட்டிகை செத்தும் மாந்தர்-தம் – சிந்தா:13 2689/3

TOP


இட்டிட (1)

நால் கடல் கடந்து அவன் நமோ என்று இட்டிட
பால்கடல் பனி மதி போல வீழ்ந்ததே – சிந்தா:13 3035/3,4

TOP


இட்டிடை (1)

இழை பொறை ஆற்றகில்லாது இட்டிடை தளர நின்ற – சிந்தா:8 1928/1

TOP


இட்டிடையார் (1)

இட்டிடையார் இரு மங்கையர் ஏந்து பொன் – சிந்தா:4 880/1

TOP


இட்டு (36)

கார்த்திகை விளக்கு இட்டு அன்ன கடி கமழ் குவள பந்தார் – சிந்தா:1 256/2
மண் இடம் கொண்ட யானை மருப்பு இடை இட்டு அம்ம – சிந்தா:1 284/3
மின் தவழ் கொடியொடு இட்டு வேல் படை உடைந்த அன்றே – சிந்தா:2 437/4
அம்பு அடி இருத்தி நெஞ்சத்து அழுத்தி இட்டு அனையது ஒப்ப – சிந்தா:2 478/2
இட்டு இளையர் ஏத்த இமையார் மட மகள் போல் இருந்து நல் யாழ் – சிந்தா:3 647/3
தெய்வதம் வணங்குபு செம்பொன் வாயுள் இட்டு
எய் கணை படு மழை சிதறி எங்கணும் – சிந்தா:3 778/1,2
நாய் உடம்பு இட்டு இவண் நந்திய பேர் ஒளி – சிந்தா:4 943/1
கொல் உலை அகத்து இட்டு ஊதி கூர் இரும்பு இரதம் குத்த – சிந்தா:4 960/3
இட்டு இடை நுடங்க நொந்து இரியல் உற்ற மஞ்ஞையின் – சிந்தா:4 1107/2
இட்டு இடை பவள செ வாய் தத்தையும் இதனை கேட்டாள் – சிந்தா:4 1145/4
கடலை ஏந்தி நிலத்து இட்டு என மாரி கலந்ததே – சிந்தா:4 1157/4
போழ் பட பிளந்து வாளின் புரட்டி இட்டு அரிய கண்டே – சிந்தா:4 1163/3
மனம் மகிழ் பெரும் தடம் வலத்து இட்டு ஏகுதி – சிந்தா:5 1180/3
எண்ணம் ஒன்று இன்றியே இடத்து இட்டு ஏகினால் – சிந்தா:5 1206/3
ஈங்கு இது என் என இட்டு இடை நைந்தது – சிந்தா:5 1305/3
ஓட்டற ஓட்டி பைம் தார் உழக்கி இட்டு வந்த அன்றே – சிந்தா:7 1688/4
ஏந்தி இட்டு இளையாரொடு நீங்கினாள் – சிந்தா:7 1714/3
ஆங்கு உருக்கார் அரக்கு இட்டு அதன் மீமிசை – சிந்தா:7 1768/1
இழை-கண் வெம் முலை இட்டு இடை ஏந்து அல்குல் – சிந்தா:9 2004/1
இனி சிறிது எழுந்து வீங்கி இட்டு இடை கோறும் நாங்கள் – சிந்தா:9 2040/1
இட்டு இடை நோவ நில்லாது எழுக என ஏந்தல் தோழன் – சிந்தா:9 2058/2
பெரு வளைப்பு இட்டு காத்த கற்பு இது போலும் ஐயன் – சிந்தா:9 2077/2
புரி வளை அலறி பூசல் இட்டு ஈன்ற பொழி கதிர் நித்திலம் உழக்கி – சிந்தா:10 2103/1
ஏட்டின் மேல் தீட்டி திரு எழுத்து இட்டு ஆங்கு இறைவனும் தமர்களை பணிப்ப – சிந்தா:10 2110/2
அஞ்சி இட்டு ஓடி போகின் ஆண்மை யார் கண்ணது அம்மா – சிந்தா:10 2300/4
மழை மினின் நீக்கி இட்டு வன்கண்ணர் ஆபர் அன்றே – சிந்தா:10 2301/4
பச்சிரும்பு எஃகு இட்டு ஆங்கு படையை கூர்ப்பு இடுதலோடும் – சிந்தா:10 2303/1
கச்சையும் கழலும் வீக்கி காஞ்சன தளிவம் வாய்க்கு இட்டு
அச்சு உற முழங்கி ஆரா அண்ணல் அம் குமரன் கையுள் – சிந்தா:10 2303/2,3
அம் மலர் கண்டம் உள் இட்டு அரிவையை தெரிவை தானே – சிந்தா:12 2446/4
நள்ளிருள் விளக்கு இட்டு அன்ன நங்கைமார் மல்கினாரே – சிந்தா:12 2532/4
கண்ணி இட்டு எறிவார் கலவை நீர் தெளிப்பார் – சிந்தா:12 2547/4
உழந்தாலும் புத்து அச்சு ஒன்று இட்டு ஊர்தல் தேற்றாது – சிந்தா:13 2621/1
நாண் உள் இட்டு சுடர் வீச நல் மாணிக்க நகு தாலி – சிந்தா:13 2697/1
கொலைநரை கும்பி தன்னுள் கொந்து அழல் அழுத்தி இட்டு
நலிகுவர் நாளும் நாளும் நரகரை நாம வேலோய் – சிந்தா:13 2770/3,4
வீர நோய் வெகுளி தோற்றி விழுப்பு அற அதுக்கி இட்டு
காரகல் பொரிப்பர் கண்ணுள் சுரிகையை நடுவர் நெஞ்சில் – சிந்தா:13 2771/2,3
ஒட்டி இட்டு உறைய எங்கட்கு உயர் அணை ஆய மார்ப – சிந்தா:13 2950/3

TOP


இட்டும் (2)

வெந்து உருக்குற்ற செம்பின் விதவையுள் அழுத்தி இட்டும்
எந்திர ஊசல் ஏற்றி எரி உண மடுத்தும் செக்கில் – சிந்தா:13 2774/1,2
சுந்து எழுந்து அரைத்தும் போக சுண்ணமா நுணுக்கி இட்டும்
மந்தரத்து அனைய துன்பம் வைகலும் உழப்ப மாதோ – சிந்தா:13 2774/3,4

TOP


இட்டேம் (2)

வாசம் கொள் தாரினானை மார்பு போழ்ந்து உருட்டி இட்டேம் – சிந்தா:4 1164/4
நீடு அகம் வெகுண்டும் கையால் பிடித்து நீறு அட்டி இட்டேம்
கோடகம் அணிந்த கோல முடியினாய் துறத்தும் என்றார் – சிந்தா:13 2989/3,4

TOP


இட (8)

வார் குழை வில் இட மா முடி தூக்குபு – சிந்தா:1 224/1
வீசு மா மகர குழை வில் இட
வாச வான் கழுநீர் பிடித்து ஆங்கு அரி – சிந்தா:2 429/2,3
சூழ் மணி மோதிரம் சுடர்ந்து வில் இட
யாழ் அறி வித்தகன் அங்கை நீட்டினான் – சிந்தா:4 1021/3,4
பொன் நிலம் சென்னி புல்ல இட முழந்தாளை ஊன்றி – சிந்தா:9 2056/1
வில் இட நக்கு வீரன் அஞ்சினாய் என்ன வேந்தன் – சிந்தா:10 2317/2
நோக்கலன் நுனித்து நொய்தா இட கவுள் உறுத்தினானே – சிந்தா:12 2495/4
மணி இயல் சீப்பு இட சிவக்கும் வாள் நுதல் – சிந்தா:13 2637/1
அணி சேர் இட கை விரலால் வல தோள் – சிந்தா:13 2866/1

TOP


இட-வயின் (3)

பூண் முலை பிறழ பொன் தோடு இட-வயின் நுடங்க ஒல்கி – சிந்தா:5 1257/2
இரு மணி அகலுள் நீர் பெய்து இட-வயின் இரீஇயினாரே – சிந்தா:12 2463/4
குழை முகம் இட-வயின் கோட்டி ஏந்திய – சிந்தா:13 2677/1

TOP


இடக்கை (1)

ஒளிர் வளை கையை செல்வன் விடுத்து அவள் இடக்கை பற்றி – சிந்தா:12 2468/3

TOP


இடங்கள் (3)

மீன் கணின் அளவும் வெற்று இடங்கள் இன்மையால் – சிந்தா:1 54/1
இ வலந்த அல்லவும் இடங்கள் எல்லை இல்லையே – சிந்தா:1 153/4
விளங்கு பொன் உலகத்து உள்ள துப்புரவு இடங்கள் எல்லாம் – சிந்தா:3 527/2

TOP


இடங்கள்-தோறும் (1)

ஆலை தீ இடங்கள்-தோறும் ஆகுலம் செய்தும் என்றான் – சிந்தா:4 1141/4

TOP


இடங்களும் (2)

ஒத்து இயல் இடங்களும் ஒழுங்கு நீண்டவே – சிந்தா:1 83/4
நட்பு உடை இடங்களும் நாடும் பொய்கையும் – சிந்தா:5 1216/3

TOP


இடத்தின் (1)

இன்னது ஓர் இடத்தின் எல்லை ஆள் கடிந்து ஒழுகினாள் போல் – சிந்தா:4 906/2

TOP


இடத்து (4)

எண்ணம் ஒன்று இன்றியே இடத்து இட்டு ஏகினால் – சிந்தா:5 1206/3
எய்த அ இடத்து நின்றே எய்த அ தட கை கொண்டாற்கு – சிந்தா:7 1641/3
நீத்தவர் இடத்து நாற்றி நிழல் மணி உலகம் செய்தார் – சிந்தா:8 1906/4
ஆடவர் தனது இடத்து அருகு போகினும் – சிந்தா:9 2000/1

TOP


இடத்து-இடை (1)

இடத்து-இடை அழுங்க சென்று ஆங்கு இன்னுயிர் செகுத்தது அன்றே – சிந்தா:8 1927/4

TOP


இடத்துள் (1)

நறவு அயா உயிர்க்கும் மாலை நாற்றிய இடத்துள் ஏற்றி – சிந்தா:4 1125/2

TOP


இடத்தை (1)

செம் கண் குறுநரி ஓர் சிங்க ஏற்றை செகுத்து ஆங்கு அதன் இடத்தை சேர்ந்தால் ஒப்ப – சிந்தா:1 297/1

TOP


இடத்தொடு (1)

இடத்தொடு பொழுதும் நாடி எ வினை-கண்ணும் அஞ்சார் – சிந்தா:8 1927/1

TOP


இடந்து (1)

இடந்து பொன் தூளி பொங்க களிற்றொடும் இறங்கி வீழ – சிந்தா:10 2252/3

TOP


இடப்பட்ட (1)

புரிவொடு புறத்து இடப்பட்ட பூம் குழல் – சிந்தா:6 1484/2

TOP


இடப்பட்டீர்க்கும் (1)

பூ குழல் மகளிர் கொண்டான் புறக்கணித்து இடப்பட்டீர்க்கும்
கோ தரு நிதியம் வாழ கொற்றவன் நகரோடு என்ன – சிந்தா:11 2376/2,3

TOP


இடம் (55)

நல் தவம் செய்வார்க்கு இடம் தவம் செய்வார்க்கும் அஃது இடம் – சிந்தா:1 77/1
நல் தவம் செய்வார்க்கு இடம் தவம் செய்வார்க்கும் அஃது இடம்
நல் பொருள் செய்வார்க்கு இடம் பொருள் செய்வார்க்கும் அஃது இடம் – சிந்தா:1 77/1,2
நல் பொருள் செய்வார்க்கு இடம் பொருள் செய்வார்க்கும் அஃது இடம் – சிந்தா:1 77/2
நல் பொருள் செய்வார்க்கு இடம் பொருள் செய்வார்க்கும் அஃது இடம்
பெற்ற இன்பம் விழைவிப்பான் விண் உவந்து வீழ்ந்து என – சிந்தா:1 77/2,3
புடை நகர் தொழில் இடம் கடந்து புக்க பின் – சிந்தா:1 85/1
உப்பு அமை காம துப்பின் அவர் இடம் உரைத்தும் அன்றே – சிந்தா:1 107/4
மா சனம் இடம் பெறாது வண் கடை மலிந்தது அன்றே – சிந்தா:1 116/4
புண் தவழ் வேல் கண் பாவை பொறி இடம் திரிப்ப தோகை – சிந்தா:1 239/3
என்னை வந்து இடம் கொண்ட அஃது இரா பகல் – சிந்தா:1 241/2
புண் இடம் கொண்ட எஃகம் பறித்தலின் பொன் அனார் தம் – சிந்தா:1 284/1
கண் இடம் கொண்ட மார்பில் தடாயின காது வெள் வேல் – சிந்தா:1 284/2
மண் இடம் கொண்ட யானை மருப்பு இடை இட்டு அம்ம – சிந்தா:1 284/3
விண் இடம் மள்ளர் கொள்ள மிறைக்கொளி திருத்தினானே – சிந்தா:1 284/4
இடம் கொள் ஆற்றகம் எய்தினர் என்பவே – சிந்தா:1 342/4
இஞ்சி மாநகர் தன் இடம் எய்தினாள் – சிந்தா:1 358/4
மல் பழுத்து அகன்ற மார்பத்து இடம் கொண்டு வைக செம் நா – சிந்தா:2 435/2
எண் இடம் இன்றி மன்னர் இ மலை இறைகொண்டு ஈண்டி – சிந்தா:3 538/3
இளம் கதிர் முலையும் ஆகத்து இடம் கொண்டு பரந்த மின்னின் – சிந்தா:3 551/3
பாவை அவள் இருக்கும் இடம் பளிக்கு சுவர் இயற்றி – சிந்தா:3 594/1
மண் இடம் மலிர எங்கும் மாந்தரும் வந்து தொக்கார் – சிந்தா:3 620/1
இரும் கயம் துறந்து திங்கள் இடம் கொண்டு கிடந்த நீலம் – சிந்தா:3 626/2
எண்ணின் எண் இடம் இன்றி நெருங்கினார் – சிந்தா:3 635/4
மாதர் எருத்தம் இடம் கோட்டி மா மதுர – சிந்தா:3 731/3
இல்லையே வென்றி தீமை இடம் கொண்ட மனத்தினார்க்கே – சிந்தா:3 815/4
சனத்தினால் தகைத்து இடம் பெறாது தான் ஓர் பால் – சிந்தா:3 825/4
உவரியாய் சொரிந்து இடம் பெறாது தான் ஓர் பால் – சிந்தா:3 826/4
இனி பிறர்க்கு இடம் இலை எழுவல் ஈங்கு எனா – சிந்தா:4 1020/2
தன் துணைவி கோட்டியினின் நீங்கி தனி இடம் பார்த்து – சிந்தா:4 1035/1
இது பள்ளி இடம் பனி மால் வரைதான் – சிந்தா:5 1194/1
அங்கு அதன் தனது இடம் கடந்து போம் வழி – சிந்தா:5 1199/1
இன் இசை இவற்கு அலால் என் நெஞ்சு இடம் இல்லை என்றாள் – சிந்தா:5 1260/4
இடம் பெரிது இனிது அதன் எல்லை எய்தினான் – சிந்தா:6 1439/4
கணிக்கு இடம் கொடா நலம் கதிர்த்த காரிகை – சிந்தா:6 1491/2
ஏந்து பொன் விளக்கு ஏந்தி இடம் பெறா – சிந்தா:7 1604/3
மின்னு குழையும் பொன் தோடும் மிளிர எருத்தம் இடம் கோட்டி – சிந்தா:7 1658/3
தானையுள் அன்றி நின்ற தனி இடம் ஒற்றி மன்னர் – சிந்தா:7 1679/1
ஐயர் உறை பள்ளி இடம் ஆண்டு அழகர் காண – சிந்தா:7 1782/1
இஞ்சி வட்டம் இடம் பிறிது இல்லையே – சிந்தா:8 1947/4
தாம மாலை வார் குழல் தடம் கணார்க்கு இடம் கழி – சிந்தா:9 2038/1
உரல் தலை உருவ பன்றி இடம் வலம் திரிய நம்பன் – சிந்தா:10 2202/2
பரந்து இடம் இன்றி மேலால் படா முலை குவிந்த கீழால் – சிந்தா:12 2534/2
மருங்கு நொந்து ஒழிய வீதி மடந்தையர் இடம் கொண்டாரே – சிந்தா:12 2534/4
பின் அவை அணிந்து செல்வார் இடம் பெறாது ஒழிந்து போனார் – சிந்தா:12 2538/4
இடம் பட அகன்று நீண்ட இரு மலர் தடம் கண் என்னும் – சிந்தா:12 2553/1
சிலை இடம் பிடித்த ஞான்றே தெவ்வரை செகுத்த நம்பி – சிந்தா:12 2554/3
கூடார் கடந்தான் வலம் கொண்டு இடம் சென்று புக்கான் – சிந்தா:12 2565/4
ஓர் இடம் செய்து பொன்னால் அவன் உரு இயற்றி ஊரும் – சிந்தா:12 2573/2
பார் இடம் பரவ நாட்டி அவனது சரிதை எல்லாம் – சிந்தா:12 2573/3
பெரு நாட்டு அரும் கலங்கள் சுமந்து பேரும் இடம் பெறாஅது – சிந்தா:12 2582/3
பூம் துகில் ஒரு கை ஏந்தி புகும் இடம் காண்டல் செல்லார் – சிந்தா:13 2660/2
இடம் அது காண்க என்றாள் இறைவனும் எழுக என்றான் – சிந்தா:13 2708/4
காதலின் காணலுற்ற இடம் எலாம் காண்-மின் என்றான் – சிந்தா:13 2713/3
நூற்கு இடம் கொடுத்த கேள்வி நுண் செவி மண் கொள் ஞாட்பில் – சிந்தா:13 2916/1
வேற்கு இடம் கொடுத்த மார்பின் வில் வலான் தோழர் மக்கள் – சிந்தா:13 2916/2
அடிகளுக்கு இடம் மருங்கு இருந்த ஆய் மலர் – சிந்தா:13 3057/1

TOP


இடம்-தொறும் (1)

எங்கும் எங்கும் இடம்-தொறும் உண்மையால் – சிந்தா:1 139/2

TOP


இடம்-தோறும் (1)

வீட்டு இடம்-தோறும் வில்லக விரல் போல் பொருந்தி நின்று ஒருங்கு எதிர்கொள்க என்று – சிந்தா:10 2110/1

TOP


இடம்படு (1)

இடம்படு செ வானத்து இளம் பிறை போல் தோன்றினவே – சிந்தா:10 2244/4

TOP


இடம்படுத்த (1)

கோள் வாய் எஃகம் இடம்படுத்த கொழும் புண் மார்பர் அயா உயிர்த்தார் – சிந்தா:11 2354/4

TOP


இடமாக (1)

வரை உடுத்த பள்ளி இடமாக அதில் மேயோள் – சிந்தா:7 1786/1

TOP


இடமால் (1)

செரு மல்கு வேலாய்க்கு இடமால் இது என்று செப்ப – சிந்தா:8 1974/2

TOP


இடமும் (2)

கேடக வாள் தொழில் இடமும் கேடு இலா – சிந்தா:1 84/3
கோடு வெம் சிலை தொழில் இடமும் கூடின்றே – சிந்தா:1 84/4

TOP


இடர் (14)

இடர் கொள் நெஞ்சத்து இறைவியும் இரும் கண் ஞாலத்து இருள் பருகி – சிந்தா:1 313/2
எம் அனை தமியை ஆகி இ இடர் உற்றது எல்லாம் – சிந்தா:1 315/3
ஏதிலார் இடர் பல் நூறு செய்யினும் செய்த எல்லாம் – சிந்தா:1 318/1
இம்மை இ இடர் உற்றனள் எய்தினாள் – சிந்தா:1 347/3
இம்பர் நம் இடர் கெட இரண்டும் வல்லையாய் – சிந்தா:3 792/3
இற்ற தன் உடம்பும் இன்னா இடர் ஒழித்து இனியன் ஆகி – சிந்தா:4 951/3
நின் நிழல் போல நீங்கேன் இடர் வரின் நினைக்க என்று – சிந்தா:4 959/3
ஈன்ற தாய் தந்தை வேண்ட இ இடர் உற்றது என்றால் – சிந்தா:4 1091/1
இகவா இடர் என்-வயின் நீத்திட நீ – சிந்தா:5 1382/3
பெண் இடர் விடுப்ப வாழ்வின் சாதலே பெரிது நன்று என்று – சிந்தா:7 1752/1
எய்தா இடர் உளவே எங்கு எங்கு என்று அ திசை நோக்கி – சிந்தா:7 1884/3
பேர் இடர் தன்-கண் நீக்கி பெரும் புணை ஆய தோழற்கு – சிந்தா:12 2573/1
இனியாள் இடர் நீக்கி ஏமம் சேர்த்தி உயக்கொண்ட – சிந்தா:13 2603/2
இடர் உற்று ஓர் சிங்கம் தாய் முன் இருந்து அழுகின்றது ஒத்தான் – சிந்தா:13 2646/4

TOP


இடரை (3)

பணி வரும் குருசில் செல்வான் பாவை-அது இடரை கண்டான் – சிந்தா:4 977/4
உற்ற இ இடரை தீர்க்கும் உபாயம் நீர் உரை-மின் என்றான் – சிந்தா:4 1139/3
இங்கு நம் இடரை தீர்ப்பான் இளையவன் உளன் மற்று என்றான் – சிந்தா:5 1281/4

TOP


இடவகை (1)

இடவகை எல்லை எல்லாம் மின் நிரைத்து இட்டதே போல் – சிந்தா:2 462/3

TOP


இடவிய (1)

இடவிய நிலத்தோடு எல்லாம் இழந்தவர்க்கு இரட்டி ஆக – சிந்தா:11 2373/3

TOP


இடவே (1)

பொன் ஆர் அரி கிண்கிணி பூசல் இடவே – சிந்தா:4 1067/4

TOP


இடறி (4)

நிரை இடறி பாய்ந்து இரிய ஏகியது மாதோ – சிந்தா:3 502/4
இலங்கு ஒளி மரகதம் இடறி இன் மணி – சிந்தா:5 1238/1
இணை மலர் தாரினான் இடறி ஏகினான் – சிந்தா:7 1621/4
புலத்தலின் களைந்த பூண் இடறி பொன் இதழ் – சிந்தா:8 1945/2

TOP


இடறும் (1)

எங்கும் ஓடி இடறும் சுரும்புகாள் – சிந்தா:4 892/2

TOP


இடன் (8)

கண்களுக்கு இடன் ஆம் கடி மார்பனே – சிந்தா:1 158/4
முத்து அணி மாலை முடிக்கு இடன் ஆக – சிந்தா:1 223/2
செயிரின் தீர்ந்த செழும் தாமரை கண் இடன் ஆடலும் – சிந்தா:4 1156/2
அணிக்கு இடன் ஆகிய அரிவை தன்னொடும் – சிந்தா:6 1491/3
இடன் எத்துணை அத்துணையும் எழுதி – சிந்தா:6 1515/2
இடன் ஆகும் ஊனும் இவை துறத்தலே சீலம் என்று உரைத்தார் மிக்கார் – சிந்தா:6 1546/4
இடன் அறிந்து இலங்கும் வை வாள் இரும் சிலை குந்தம் மூன்றும் – சிந்தா:7 1678/3
எல் இருள் கனவில் கண்டேன் கண் இடன் ஆடும் இன்னே – சிந்தா:8 1909/1

TOP


இடனாம் (1)

மன்றற்கு இடனாம் மணி மால் வரை மார்பன் வான் கண் – சிந்தா:8 1934/1

TOP


இடனாய் (2)

பல் மாண் குணங்கட்கு இடனாய் பகை நண்பொடு இல்லான் – சிந்தா:0 3/1
நுண் கலைக்கு இடனாய் திரு_மா_மகள் – சிந்தா:1 158/3

TOP


இடனும் (3)

மணி ஆர் வளை சேர் முன்கை வலனும் இடனும் போக்கி – சிந்தா:4 925/2
கடவுளர் இடனும் காசு இல் கணி பெறு நிலனும் காமர் – சிந்தா:11 2373/1
விண்டு வேய் நரல் ஊன் விளை கானவர் இடனும்
கொண்டு கூர்ம் பனி குலைத்திடும் நிலைக்கள குறும்பும் – சிந்தா:13 2750/1,2

TOP


இடி (20)

முழை முகத்து இடி அரி வளைத்து அன்ன மள்ளரில் – சிந்தா:1 275/1
ஏற்றை அரிமான் இடி போல இயம்பினானே – சிந்தா:2 432/4
கடி நகர் இடி முரசு அறை-மின்அம் எனவே – சிந்தா:3 602/4
இற்று எமர் கல்வி என்றான் இடி உருமேற்றொடு ஒப்பான் – சிந்தா:3 756/4
இடி உடை இன மழை நெற்றி ஏறினார் – சிந்தா:3 776/4
இடி உரும் ஏற்றின் சீறி இரு நிலம் சுடுதற்கு ஒத்த – சிந்தா:4 1087/3
எங்களுக்கு இறைவன் என்று ஆங்கு இடி முரசு எருக்கினானே – சிந்தா:5 1275/4
இடி உமிழ் எறி திரை முழக்கில் பல்லியம் – சிந்தா:6 1490/1
பிளிறு வார் இடி முரசு ஆர்ப்ப பெய் கழல் – சிந்தா:7 1617/3
இடி முரசு அனைய சொல்லால் இற்றென விளம்புகின்றான் – சிந்தா:7 1685/4
எரியொடு நிகர்க்கும் ஆற்றல் இடி குரல் சிங்கம் ஆங்கு ஓர் – சிந்தா:8 1925/1
இடி நறும் சுண்ணம் சிதறி எச்சாரும் – சிந்தா:10 2123/1
கொட்டினான் தடம் கண் வள் வார் குளிறு இடி முரசம் அன்றே – சிந்தா:10 2150/4
ஏற்று உரி போர்த்த வள் வார் இடி முரசு அறைந்த பின் நாள் – சிந்தா:10 2152/1
கார் இடி போல் மதனன் கனன்றிட்டான் – சிந்தா:10 2208/4
கோலம் ஆர் முரசு இடி உமிழ் தழங்கு என முழங்க – சிந்தா:12 2392/3
கார் ஏந்து இடி முரசம் ஆர்ப்ப காய் பொன் கலன் சிந்தி – சிந்தா:13 2599/3
இடி குரல் சீயம் ஒப்பான் இழை ஒளி விளங்க புக்கான் – சிந்தா:13 2709/4
இடி உமிழ் முரசம் நாண இன்னணம் இயம்பினானே – சிந்தா:13 2900/4
இருந்தது ஓர் இடி குரல் சிங்கம் பொங்கி மேல் – சிந்தா:13 3030/2

TOP


இடிக்கும் (5)

நலத்தகு நானம் நின்று இடிக்கும் நல்லவர் – சிந்தா:1 92/1
மலை பக இடிக்கும் சிங்கம் மடங்கலின் முழங்கி மா நீர் – சிந்தா:1 392/1
கூற்றின் இடிக்கும் கொலை வேலவன் கோவலர் வாய் – சிந்தா:2 432/1
எயிற்று படை ஆண்மையினின் இடிக்கும் புலி ஒப்பார் – சிந்தா:10 2164/1
மண் பக இடிக்கும் சிங்கம் என கடாய் மகதர் கோமான் – சிந்தா:10 2250/3

TOP


இடிக்கும்-கொல் (1)

இனையனாய் தெளிய சென்றால் இடிக்கும்-கொல் இவனை என்பார் – சிந்தா:4 1108/2

TOP


இடிகள் (1)

இடிகள் தவழ்ந்திட்ட பட நாகம் என வீழ்ந்தாள் – சிந்தா:7 1798/4

TOP


இடித்த (1)

யானை வெண் மருப்பு உலக்கை அறை உரல் ஐவனம் இடித்த
தேன் நெய் வாசவல் குவவி தீம் கனி வாழையின் பழனும் – சிந்தா:7 1562/1,2

TOP


இடித்தலின் (1)

மாகம் நீள் விசும்பு-இடை மேகம் நின்று இடித்தலின்
நாகம் நின்று அதிர்ந்து அவர்க்கு ஏகல் ஆவது இல்லையே – சிந்தா:3 569/1,2

TOP


இடித்திட்டது (2)

உரும் இடித்திட்டது ஒப்ப உள்ளவர் ஒருங்கு மாய்ந்தார் – சிந்தா:3 512/4
அடர்ந்து எறி பொன் செய் அம்பின் அழன்று இடித்திட்டது அன்றே – சிந்தா:10 2252/4

TOP


இடித்து (5)

ஊற்று உடை நெடு வரை உரும் உடன்று இடித்து என – சிந்தா:1 278/3
வான் மயிர் செய் கேடகத்து இடித்து வாள் வலை அரிந்து – சிந்தா:1 279/2
கண்ட தொழில் கணிச்சிகளின் கயம்பட நன்கு இடித்து ஆங்கு – சிந்தா:3 592/2
இலங்கு எயிற்று ஏனம் ஏவுண்டு இரு நிலத்து இடித்து வீழ – சிந்தா:10 2205/1
வார் பிணி முரசின் ஆர்த்து மண் பக இடித்து வானம் – சிந்தா:13 3071/2

TOP


இடிப்ப (2)

ஒளித்து உலைந்து ஒழிய வெம்பி உரறி நின்று இடிப்ப நாய்கன் – சிந்தா:3 507/4
வரையோடும் உரும் இடிப்ப வளை எயிற்று கொழும் குருதி – சிந்தா:10 2243/1

TOP


இடிப்பவர் (1)

பாசவல் இடிப்பவர் உலக்கை வாழை பல் பழம் – சிந்தா:1 68/1

TOP


இடிப்பு (1)

மன்னரு மாலை நாகம் மழை இடிப்பு உண்டது ஒத்தாள் – சிந்தா:4 1085/4

TOP


இடிப்புண்டு (1)

மாலைக்கு வென்றி கூற மழை இடிப்புண்டு ஓர் நாகம் – சிந்தா:4 897/3

TOP


இடிபட (1)

என்று அவள் உரைப்ப கேட்டே இடிபட முழங்கி செம் தீ – சிந்தா:4 1084/1

TOP


இடிய (1)

ஏழை பெண் பிறப்பு இடிய சிந்தித்தார் – சிந்தா:13 3120/4

TOP


இடியின் (1)

கண் கனைந்து இடியின் வெம்பி கடல் என முரசம் ஆர்ப்ப – சிந்தா:3 628/2

TOP


இடியினும் (1)

இடியினும் கொடியினும் மயங்கி யாவதும் – சிந்தா:1 196/3

TOP


இடியும் (1)

இடியும் மின்னும் முழக்கும் இவற்றான் உலகம் நிறைந்து – சிந்தா:4 1157/1

TOP


இடு (17)

இரவி தோய் கொடி கொள் மாடத்து இடு புகை தவழ சுண்ணம் – சிந்தா:2 456/1
இடு புகை மஞ்சில் சூழ மணவறை இயற்றினாரே – சிந்தா:3 837/4
குங்குமமும் சந்தனமும் கூட்டி இடு கொடியா – சிந்தா:3 850/1
மற்று அவன் தேவன் ஆகி வான் இடு சிலையின் தோன்றி – சிந்தா:4 951/2
ஏ உண்ட நெஞ்சிற்கு இடு புண் மருந்து என்-கொல் என்னா – சிந்தா:8 1965/2
ஏந்து மலர் சேக்கை அகில் வளர்த்த இடு புகையும் – சிந்தா:9 2032/1
வில் இடு மணி செய் ஆழி மெல் விரல் விதியின் கூப்பி – சிந்தா:9 2068/1
இடு கொடி அணிந்த மார்பர் இரு விசும்பு ஏற சீறி – சிந்தா:10 2145/3
இடு மண் முழவின் இசை ஓவா ஏமாங்கத நாட்டு எய்திய பின் – சிந்தா:10 2172/2
ஏந்து எழில் ஆகம் சாந்தின் இடு கொடி எழுதி காதில் – சிந்தா:10 2181/1
கோல மென் முலை குங்குமம் இடு கொடி எழுதி – சிந்தா:12 2383/3
இழைத்த பொன் நகரின் வெள்ளி இடு மணை மன்னர் ஏத்த – சிந்தா:12 2416/1
இம்மென் கலையார் இடு என்று ஏத்த ஒதுங்கினாள் – சிந்தா:12 2454/4
ஏக்கு ஒசிவு இலாத வில்லான் இடு கொடி அகலம் இன் தேன் – சிந்தா:12 2477/2
ஏந்தி நாங்கள் உடனே இடு பூசலை – சிந்தா:12 2482/1
இடு மயிர் சிறகர் ஆக எழுந்து மேல் பறப்ப போல – சிந்தா:12 2525/2
பொங்க இடு தவிசில் இருந்தான் போர் ஏறு அனையானே – சிந்தா:13 2608/4

TOP


இடு-மின் (3)

ஆற்றிய நட்பு வல்லே வலிப்பு உறீஇ இடு-மின் என்றான் – சிந்தா:4 1143/3
அல்லல் அடைய அடகு இடு-மின் ஓட்டு அகத்து என்று அயில்வார் கண்டும் – சிந்தா:13 2623/3
பொய் உரையும் வேண்டா புறத்து இடு-மின் என்றான் – சிந்தா:13 2869/4

TOP


இடுக்கண் (1)

இடுக்கண் வந்து உற்ற காலை எரிகின்ற விளக்கு போல – சிந்தா:3 509/1

TOP


இடுக்கணை (1)

இடுக்கணை அரியும் எஃகாம் இருந்து அழுது யாவர் உய்ந்தார் – சிந்தா:3 509/3

TOP


இடுக (2)

கண்களை இடுக கோட்டி காமத்தில் செயிர்த்து நோக்கி – சிந்தா:9 2086/2
காவி கண் கடை இடுக கால் சிலம்பு – சிந்தா:13 3124/3

TOP


இடுகலா (1)

அன்பு அரிந்து இடுகலா உலகம் ஆர்க என – சிந்தா:13 2996/2

TOP


இடுகினவோ (1)

இன்னே ஒளி இழந்த இன்னா இடுகினவோ – சிந்தா:13 2961/4

TOP


இடுகும் (1)

இடுகும் நுசுப்பினவர் ஆட இருந்த நம்பி – சிந்தா:13 2865/2

TOP


இடுதலோடும் (1)

பச்சிரும்பு எஃகு இட்டு ஆங்கு படையை கூர்ப்பு இடுதலோடும்
கச்சையும் கழலும் வீக்கி காஞ்சன தளிவம் வாய்க்கு இட்டு – சிந்தா:10 2303/1,2

TOP


இடுதற்கு (1)

வெய்து அடி இடுதற்கு ஆகா வீதிகள் விளம்பல் உற்றேன் – சிந்தா:1 117/4

TOP


இடுதும் (1)

குரை புனல் இடுதும் என்பார் கொந்து அழல் உறுத்தும் என்பார் – சிந்தா:5 1277/2

TOP


இடுபவர் (1)

நிச்சம் கூற்றினுக்கு இடுபவர் தேர் மிசை அவரே – சிந்தா:10 2163/4

TOP


இடும் (4)

மதி தள்ளி இடும் வழை சூழ் பொழிலே – சிந்தா:5 1194/4
ஏனைய நறும் சுண்ணம் குங்குமம் இடும் களியா – சிந்தா:12 2432/3
இஞ்சி மாநகர் இடும் பிச்சை ஏற்றலால் – சிந்தா:13 2941/3
ஏந்து துகில் புகையும் மாலைக்கு இடும் புகையும் – சிந்தா:13 2977/2

TOP


இடும்பை (5)

இழுக்கினார் இவர்கள் கண்டாய் இடும்பை நோய்க்கு இரைகள் ஆவார் – சிந்தா:1 252/4
பேர் அஞர் இடும்பை எல்லாம் பிளந்திடும் பிறப்பு நீக்கும் – சிந்தா:1 377/1
இடும்பை மான் குரல் விளி எங்கும் மிக்கவே – சிந்தா:5 1202/4
மா துயர் இடும்பை காய்த்து மரணமே கனிந்து நிற்கும் – சிந்தா:5 1389/4
இழந்தார் பலரால் இடும்பை நீர் யாற்றுள் – சிந்தா:13 2621/2

TOP


இடும்பையும் (1)

இளமையில் மூப்பும் செல்வத்து இடும்பையும் புணர்ச்சி-போழ்தில் – சிந்தா:5 1394/1

TOP


இடுமணலுள் (1)

நிரம்பாத நீர் யாற்று இடுமணலுள் ஆழ்ந்து – சிந்தா:13 2784/1

TOP


இடுவதே (2)

இடுவதே அன்றி பின்னும் இழுக்கு உடைத்து அம்ம காமம் – சிந்தா:1 211/3
உண்டு என் ஆவி உருக்கி இடுவதே – சிந்தா:7 1630/4

TOP


இடுவல் (1)

பிறை தலை அம்பில் சென்னி பெருநிலத்து இடுவல் இட்டால் – சிந்தா:4 1142/2

TOP


இடுவார் (1)

நெய்யார் கரும் குழல் மேல் மாலை சிந்தி நிலத்து இடுவார் நின்று திருவில் வீசும் – சிந்தா:1 295/2

TOP


இடுவித்திட்டாள் (2)

துயிலிய கற்பினாள் தன் துணைவி கண்டு இடுவித்திட்டாள்
அயில் இயல் காட்டுள் வீழ்ந்தேன் அநங்க மா வீணை என்பேன் – சிந்தா:7 1580/3,4
எல் இருள் விஞ்சை ஓதி இ வழி இடுவித்திட்டாள்
சொல்லு-மின் அடிகள் நீரும் போந்தவாறு எனக்கும் என்றான் – சிந்தா:7 1747/3,4

TOP


இடுவியேனேல் (1)

பொன் அவிர் கழலில் தங்கள் புனை முடி இடுவியேனேல்
இன் இசை உலகம்-தன்னுள் என் பெயர் சேறல் இன்றாய் – சிந்தா:7 1861/2,3

TOP


இடை (83)

இடை நகர் புறம் பணை இயம்பும் ஓசை ஓர் – சிந்தா:1 85/2
மின் உருக்குறும் இடை மெலிய மெல்லவே – சிந்தா:1 185/3
இழை கிளர் இள முலை எழுது நுண் இடை
தழை வளர் மது மலர் தயங்கு பூம் சிகை – சிந்தா:1 195/1,2
துஞ்சும் இடை கனவு மூன்று அவை தோன்றலின் – சிந்தா:1 219/2
அல்லனவும் அமைத்து ஆங்கு எழு நாள் இடை
செல்வது ஓர் மா மயில் செய்தனன் அன்றே – சிந்தா:1 235/3,4
மண் இடம் கொண்ட யானை மருப்பு இடை இட்டு அம்ம – சிந்தா:1 284/3
வஞ்சி இடை நுடங்க மயில் கை வீசி நடந்ததே – சிந்தா:1 341/4
இடை கழி நின்ற என்னை நோக்கி போந்து ஏறுக என்றான் – சிந்தா:1 399/3
இடை படாது ஓடி போ-மின் உய்ய என்று இரலை வாய் வைத்து – சிந்தா:2 447/2
இட்ட உத்தரியம் மெல்லென்று இடை சுவல் வருத்த ஒல்கி – சிந்தா:2 472/1
முலை குவட்டு இடை பட்டு ஆற்றான் முத்து உக முயங்கினானே – சிந்தா:2 490/4
கண்டு அறிகிலா இடை காமவல்லி யாழ் – சிந்தா:3 654/3
தேய்ந்து நுண் இடை நைந்து உக செப்பினை – சிந்தா:3 759/1
இணை இல் தோழிமார்கள் இறுமால் இடை என்று இரங்க – சிந்தா:4 925/3
விண் இடை நுடங்கு மின்னும் மீன்களும் பொருவ போல – சிந்தா:4 969/3
மண் இடை அமரர் கொண்ட மன்றல் ஒத்து இறந்தது அன்றே – சிந்தா:4 969/4
உருகும் நுண் இடை ஒசிய புல்லினாள் – சிந்தா:4 989/4
முலை தடத்து இடை மொய் எரு குப்பையா – சிந்தா:4 995/2
மின் அணங்குறும் இடை மேவர் சாயலுக்கு – சிந்தா:4 1006/1
இட்டு இடை நுடங்க நொந்து இரியல் உற்ற மஞ்ஞையின் – சிந்தா:4 1107/2
இட்டு இடை பவள செ வாய் தத்தையும் இதனை கேட்டாள் – சிந்தா:4 1145/4
இடை நெறி அசைவு தீர இருந்து அவண் ஏகல் உற்றால் – சிந்தா:5 1185/3
ஈங்கு இது என் என இட்டு இடை நைந்தது – சிந்தா:5 1305/3
உருகும் நுண் இடை ஓவிய பாவை-தன் – சிந்தா:5 1306/3
பெயல் மழை பிறழும் கொடி மின் இடை
கயல் மணி கணின் நல்லவர் கை தொழ – சிந்தா:5 1310/1,2
அழுது நுண் இடை நைய அலர் முலை – சிந்தா:5 1317/1
ஏ நீர் இரு புருவம் ஏறி இடை முரிந்து நுடங்க புல்லி – சிந்தா:5 1354/2
கார் கெழு மின்னு வென்ற நுடங்கு இடை கமழ் தண் கோதை – சிந்தா:5 1356/3
கூடு அரி உழுவை போல முயக்கு இடை குழைய புல்லி – சிந்தா:5 1388/2
இடை நிலம் செகுப்பன என்னை என் செயா – சிந்தா:6 1483/4
புரிந்து சூடினும் பூம் கொடி நுண் இடை
வருந்துமால் மடவாய் எனும் வஞ்ச நீ – சிந்தா:6 1512/2,3
ஓலை விடு கண் உருகு கொடி இடை
ஏலம் கமழ் குழல் ஏழையவர் அன்ன – சிந்தா:7 1613/2,3
இரு கண் நீரும் இடை முலை பாய்ந்து உக – சிந்தா:7 1629/3
நூல் இடை கிடந்தவாறே நுனித்தவன் கொடுப்ப கொண்டார் – சிந்தா:7 1677/4
திரை இடை கொண்ட இன் நீர் அமுது உயிர்பெற்றது என்னும் – சிந்தா:7 1693/1
இரு மதி கழிந்த பின்றை இடை இரா பொழுதில் போந்தேன் – சிந்தா:7 1755/4
வாவியொடு காவின் இடை மாந்தர் பதி கொண்டார் – சிந்தா:7 1781/4
கான் இடை இன நிரை காவல் போற்று-மின் – சிந்தா:7 1849/3
ஆன் இடை அழித்த புள் என்று கூறினார் – சிந்தா:7 1849/4
கார் மின் நுடங்கும் இடை மங்கையை காண்க சென்று என்று – சிந்தா:7 1869/3
சாரல் அம் திமிசு இடை சந்தன தழை-வயின் – சிந்தா:8 1901/1
தந்து சுட்டி இட்ட சாந்தம் வேரின் வார்ந்து இடை முலை – சிந்தா:8 1956/3
இழை-கண் வெம் முலை இட்டு இடை ஏந்து அல்குல் – சிந்தா:9 2004/1
நையும் இடை வெய்ய முலை நங்கை ஒரு பார்ப்பான் – சிந்தா:9 2017/2
வள்ளி வென்ற நுண் இடை மழை மலர் தடம் கணார் – சிந்தா:9 2039/2
இனி சிறிது எழுந்து வீங்கி இட்டு இடை கோறும் நாங்கள் – சிந்தா:9 2040/1
இட்டு இடை நோவ நில்லாது எழுக என ஏந்தல் தோழன் – சிந்தா:9 2058/2
சேனை கடல் இடை செல்வனை கண்டு உவந்து – சிந்தா:10 2120/3
துடி அடு நுண் இடை தொண்டை அம் செ வாய் – சிந்தா:10 2123/3
விழை தகு கமல வட்டத்து இடை விராய் பூத்தவே போல் – சிந்தா:10 2130/2
மங்குல் இடை மின்னும் மதியும் சுடரும் போல – சிந்தா:10 2166/3
பாலிகை இடை அற பிடித்த பாணியர் – சிந்தா:10 2217/3
இங்குலிக இறுவரை போன்று இன களிறு இடை மிடைந்த – சிந்தா:10 2239/2
எரிந்து ஆர் அயில் இடை போழ்ந்தமை உணராது அவன் நின்றான் – சிந்தா:10 2265/3
தோட்டு வண்டு ஒலியல் மாலை துடி இடை மகளிர் ஆய்ந்த – சிந்தா:10 2294/1
சேல் ஏறு சின்னீர் இடை செல்வன போன்று செம் கண் – சிந்தா:11 2344/3
கலங்கு நீர் இடை கலக்குறு கரும் கயல் இணை போல் – சிந்தா:12 2381/3
வஞ்சி நுண் இடை கவின் பெற வைகினன் மாதோ – சிந்தா:12 2384/4
உருவ நுண் இடை ஒளி மணி வரு முலை உரு ஆர் – சிந்தா:12 2385/3
வாள் மின் நுண் இடை வருந்தினும் சூட்டு அணிந்து அழகு ஆர் – சிந்தா:12 2389/3
இடை செறி குறங்கு கௌவி கிம்புரி இளக மின்னும் – சிந்தா:12 2445/1
சாண் இடை நெடிய வாள் கண் தளை அவிழ் குவளை பூப்ப – சிந்தா:12 2461/1
சேண் இடை அரவு சேர்ந்த திங்களை ஒத்தது அன்றே – சிந்தா:12 2461/4
திரை இடை வியாழம் தோன்ற திண் பிணி முழவும் சங்கும் – சிந்தா:12 2467/2
ஏற்றியும் இழித்தும் இடை ஒற்றியும் – சிந்தா:12 2497/1
துடி நுண் இடை பெரும் தோள் துவர் வாய் ஏழை மலர் மார்பன் – சிந்தா:12 2503/3
வழங்கு தாரவன் மார்பு இடை மட்டு உக – சிந்தா:12 2504/1
இடை நிலம் இன்றி வேழம் ஈண்டின மள்ளர் தொக்கார் – சிந்தா:12 2525/4
முகில் கிழி மின்னின் நோக்கி முரிந்து இடை குழைந்து நின்றார் – சிந்தா:12 2540/4
நிலமகள் கணவன் வேந்தர் குழாத்து இடை நிவந்து இருந்தான் – சிந்தா:12 2566/3
வஞ்சி நுண் இடை வம்பு அணி வெம் முலை – சிந்தா:12 2576/2
இருந்து இளமை கள் உண்டு இடை தெரிதல் இன்றி – சிந்தா:13 2619/1
முத்தார் மருப்பின் இடை வளைத்த முரண் கொள் யானை தட கையின் – சிந்தா:13 2693/1
பூண் இடை நிலவும் மேனி மின்னொடு பொலிந்த தேவர் – சிந்தா:13 2802/3
இன் பதம் அருளி ஈதல் இடை என மொழிப யார்க்கும் – சிந்தா:13 2828/2
இடை கிடந்து எவ்வளவு இரும்பு காய்ந்ததுவே – சிந்தா:13 2830/4
எடுப்ப அரிய துன்பத்து இடை படுவர் இன்னா – சிந்தா:13 2871/3
வார் அணி மணி துடி மருட்டும் நுண் இடை
கார் அணி மயில் அனார் சூழ காவலன் – சிந்தா:13 2892/1,2
மின்னின் இடை நோவ மிளிர் மேகலைகள் மின்ன – சிந்தா:13 2921/2
மின்னின் இடை நுடங்க நின்றாள் தன் வேல் நெடும் கண் – சிந்தா:13 2961/2
காய் களிற்றின் இடை மருப்பின் கவளம் போன்று ஏமாரா கதியுள் தோன்றி – சிந்தா:13 3017/1
இடை விராய் எங்கணும் பூத்தது ஒத்ததே – சிந்தா:13 3025/4
உணர்வொடு காட்சி பேறு என்று இடை உறு கோக்கள் ஏற்றார் – சிந்தா:13 3081/2

TOP


இடை-வயின் (1)

ஏர் கெழு மயில் அனாளை இடை-வயின் எதிர்ப்பட்டானே – சிந்தா:5 1356/4

TOP


இடைதந்து (1)

நம்பன் சிறிதே இடைதந்து இது கேட்க நாளும் – சிந்தா:8 1975/1

TOP


இடைப்படுக (1)

தேவரின் செறிய யாப்பன் சிறிது இடைப்படுக என்றான் – சிந்தா:3 714/4

TOP


இடைப்படுத்து (1)

ஏத்தல் சான்ற கோயிலும் இடைப்படுத்து இயன்றவே – சிந்தா:1 154/4

TOP


இடைமகன் (1)

இடைமகன் கொன்ற இன்னா மரத்தினேன் தந்த துன்ப – சிந்தா:8 1914/3

TOP


இடையது (2)

இடையது ஆகும் என் ஆரும் இல் ஆவியே – சிந்தா:5 1312/4
தாம் உற்று கழிப்பர் தானம் இடையது செய்த நீரார் – சிந்தா:13 2841/3

TOP


இடையறுத்த (1)

இயங்கு இடையறுத்த கங்குல் இருள்-இடை ஏகினானே – சிந்தா:5 1360/4

TOP


இடையார் (1)

உருவ துடி இடையார் ஊடல் உப்பு ஆக – சிந்தா:13 3141/2

TOP


இடையாள் (1)

மின் நேர் இடையாள் அடி வீழ்ந்தும் இரந்தும் – சிந்தா:4 1072/1

TOP


இடையிட்டு (1)

மறை ஒளி மணி சுவர் இடையிட்டு இத்தலை – சிந்தா:3 656/2

TOP


இடையும் (2)

ஆகமும் இடையும் அஃக அடி பரந்து எழுந்து வீங்கி – சிந்தா:2 460/1
குஞ்சரத்தின் கோட்டு இடையும் உய்வர் தவம் மிக்கார் – சிந்தா:12 2557/3

TOP


இடையூறு (3)

உற்றது இன்னே இடையூறு எனக்கு என்றலும் – சிந்தா:1 226/2
மற்று இடையூறு செய்வான் வானவர் வலித்ததேனும் – சிந்தா:5 1285/2
உண்டு மூத்து இடையூறு இலர் சேறலால் – சிந்தா:12 2581/3

TOP


இடையை (1)

கங்கையின் சுழி அலைக்கும் கண் கொளா நுடங்கு இடையை
உண்டு என தமர் மதிப்பர் நோக்கினார் பிறர் எல்லாம் – சிந்தா:1 172/2,3

TOP


இடைவிடாது (1)

பிணித்து இடைவிடாது அவன் பெற்ற இன்பமே – சிந்தா:6 1491/4

TOP


இடைஇடை (1)

இருள் துணித்து இடைஇடை இயற்றி வெண்ணிலா – சிந்தா:12 2450/1

TOP


இணர் (11)

பூத்த கோங்கும் வேங்கையும் பொன் இணர் செய் கொன்றையும் – சிந்தா:1 154/1
தவள மெல் இணர் தண் கொடி முல்லையே – சிந்தா:5 1331/4
தயங்கு இணர் கோதை-தன் மேல் தண் என வைத்த மென் தோள் – சிந்தா:5 1360/1
வயங்கு இணர் மலிந்த தாரான் வருந்துறா வகையின் நீங்கி – சிந்தா:5 1360/2
நனைய நாகமும் கோங்கமும் நாறு இணர்
சினைய சண்பகம் வேங்கையோடு ஏற்றுபு – சிந்தா:7 1608/2,3
தேன் தயங்கு இணர் பெய் கோதை சிந்தையின் நீட்டினாளே – சிந்தா:7 1701/4
புது கலம் போலும் பூம் கனி ஆலும் பொன் இணர் பிண்டியும் பொருந்தி – சிந்தா:10 2108/1
இணர் மாலை இரும் குஞ்சி ஈர்ம் குருதி புனல் அலைப்ப – சிந்தா:10 2235/2
தாரன் மாலை தயங்கு இணர் கண்ணியான் – சிந்தா:12 2500/4
வரவு நோக்கி வயா மரங்கள் இலை ஊழ்த்து இணர் ஈன்று அலர்ந்தனவே – சிந்தா:13 2690/4
இணர் எரி முழக்கம் அன்ன சுக்கில தியானம் என்னும் – சிந்தா:13 3081/3

TOP


இணை (39)

தேங்காத மள்ளர் திரள் தோள் இணை சிக்க யாத்த – சிந்தா:0 16/1
இன் நீர் அமிர்து அன்னவள் கண் இணை மாரி கற்ப – சிந்தா:0 21/1
எழுது வாள் நெடும் கண் இணை அம் நலார் – சிந்தா:1 133/1
தாம செப்பு இணை முகட்டு தண் கதிர் விடு நீல – சிந்தா:1 171/1
மன் நாக இணை படமும் தேர் தட்டு மதி மயக்கி – சிந்தா:1 173/1
அசைந்து உணர்வு மடிந்து ஒழியும் அடி இணை புகழ்வார்க்கே – சிந்தா:1 177/4
இணை வேல் உண்கண் சுநந்தையும் இன்ப கொடி ஒத்தாள் – சிந்தா:1 365/4
உள் வாய் பெயப்பட்ட வெம் மது செப்பு ஓர் இணை மெல் ஆகம் ஈன்ற – சிந்தா:3 638/2
இணை இல் தோழிமார்கள் இறுமால் இடை என்று இரங்க – சிந்தா:4 925/3
கல் குன்று ஏந்திய தோள் இணை கண் உறீஇ – சிந்தா:4 1031/3
குழல் உடை சிகழிகை குமரன் தோள் இணை
கழல் உடை இளையவர் கச்சின் வீக்கலின் – சிந்தா:4 1092/1,2
இணை மலர் படலிகை போலும் ஈர்ம் பொழில் – சிந்தா:5 1209/3
இன்னா பிறவி இகந்தோய் நீ இணை இல் இன்பம் உடையோய் நீ – சிந்தா:5 1243/1
களித்த கண் இணை காம்பு என வீங்கு தோள் – சிந்தா:5 1330/1
அடி இணை யாமையின் வடிவு கொண்டன – சிந்தா:6 1460/2
ஆய்ந்த வன் தோள் இணை நாகம் ஆக வைத்து – சிந்தா:6 1492/3
இணை வண்டு அங்கு இறந்து பாடு இன்று இருக்குமே இரங்கல் இன்றாய் – சிந்தா:6 1502/2
இயக்கி நின்னோடு இணை ஒக்கும் என்று நலம் செகுப்பான் – சிந்தா:7 1590/1
இணை மலர் தாரினான் இடறி ஏகினான் – சிந்தா:7 1621/4
ஒப்பு இணை தனக்கு இலாதான் உறு வரை அகலம் மூழ்கி – சிந்தா:7 1691/1
செப்பு இணை அனைய செம் கேழ் வன முலை பொருது சேப்ப – சிந்தா:7 1691/2
இணை கடி சீயம் அன்னான் இளமையும் வனப்பும் ஏரும் – சிந்தா:7 1721/3
இணை மலர் கண்ணிக்கு ஒவ்வா இளி வரு கிளவி சொன்னேன் – சிந்தா:7 1746/4
அச்சுறு கொழும் தொடர் யாப்பு அழித்து அடி இணை
உச்சியும் புரோசையுள் குளிப்ப உய்த்து உறு வலி – சிந்தா:7 1836/2,3
ஏந்தலை தோழர் எல்லாம் இணை அடி தொழுது வீழ – சிந்தா:7 1864/1
ஏசுவது ஒன்றும் இல்லா இணை வட முலையினாட்கே – சிந்தா:8 1987/4
ஊன் ஆர்ந்த ஓர் இணை அம்பும் தந்தான் என்னை உளன் ஆக வேண்டினானே – சிந்தா:9 2065/4
இணை இல எழுந்த தாழ் பீலி எங்கணும் – சிந்தா:10 2222/3
இணை மயிர் புரவியோடு இவுளி ஏற்றவே – சிந்தா:10 2228/4
இணை முலை ஏகம் ஆக நுகரிய எய்தினானே – சிந்தா:10 2326/4
கலங்கு நீர் இடை கலக்குறு கரும் கயல் இணை போல் – சிந்தா:12 2381/3
இரியல் உற்றன போன்று இணை கண் மலர் – சிந்தா:12 2499/2
எரி புரை மரை மலர் இணை அடி தொழுதும் – சிந்தா:12 2561/4
அலர் கெழு மரை மலர் இணை அடி தொழுதும் – சிந்தா:12 2562/4
இணை மலர் மாலை சுண்ணம் எரி மணி சிவிறி ஏந்தி – சிந்தா:13 2655/3
கலம் சொரி காவலன் கடக கை இணை
புலம் புரிந்து உயர்ந்தன இரண்டு பொன் நிற – சிந்தா:13 2995/2,3
இகல் வினை எறிந்த கோமான் இணை அடி ஒளியின் தோன்றாது – சிந்தா:13 3053/2
இணை மலர் சேவடி கொடுத்த என்பவே – சிந்தா:13 3100/4
தகடு படு செம்பொன் முக்குடையான் தாள் இணை என் தலை வைத்தேனே – சிந்தா:13 3142/4

TOP


இணைகள் (1)

தாழ்ந்து தறுகண் இணைகள் தீ அழல விழியா – சிந்தா:1 289/2

TOP


இணைகாள் (1)

அறிவீர் உரையீர் அமர் தோள் இணைகாள் – சிந்தா:6 1522/4

TOP


இணையாதும் (1)

இணையாதும் இல்லாத கண்ணீர் வீழ்த்து உண்ணா நின்று இனைந்ததாமே – சிந்தா:13 2968/4

TOP


இணையின் (1)

நிழல் செய் நீர் கொண்டு ஈர்ப்ப நெடும் கண் இணையின் நோக்கி – சிந்தா:4 918/2

TOP


இத்தலை (7)

நம்பன் இத்தலை நாக நல் நகர் – சிந்தா:2 410/1
அத்தலை விடின் இத்தலை விடார் – சிந்தா:2 423/2
மறை ஒளி மணி சுவர் இடையிட்டு இத்தலை
இறை வளை யாழ் தழீஇ இருப்ப அத்தலை – சிந்தா:3 656/2,3
இன்னணம் இத்தலை மயங்க அத்தலை – சிந்தா:3 791/3
இத்தலை இவர்கள் ஏக இமயம் நட்டு அரவு சுற்றி – சிந்தா:4 963/1
அன்பன் இத்தலை அணங்க அத்தலை – சிந்தா:13 2684/2
தம்மை தாம் மகிழ்ந்து உறைய இத்தலை
செம்மை மாதவர்க்கு உற்ற செப்புவாம் – சிந்தா:13 3131/3,4

TOP


இத்திறத்து (1)

இத்திறத்து இவன்-கண் நின்னை எண்ணினார் என்னலோடும் – சிந்தா:4 1048/3

TOP


இத்துணை (1)

பிறந்து நாம் பெற்ற வாழ்நாள் இத்துணை என்பது ஒன்றும் – சிந்தா:13 2616/1

TOP


இத்துணையே (1)

எழில் மாலை என் உயிரை யான் கண்டேன் இத்துணையே முலையிற்று ஆகி – சிந்தா:5 1353/1

TOP


இதயம் (1)

இலை கொள் பூணினார் இதயம் போழ்ந்ததே – சிந்தா:13 3123/4

TOP


இதழ் (19)

அரக்கு இயல் செங்கழுநீர் அக இதழ் போல் உகிர் சூடி – சிந்தா:1 178/1
எரி நிற பொன் இதழ் ஏந்து தாமரை – சிந்தா:1 183/2
நீள் சுடர் நெறியை நோக்கும் நிரை இதழ் நெருஞ்சி பூ போல் – சிந்தா:2 461/3
ஆய் இதழ் பொன் அலங்கல் கால் அசைப்ப ஒல்கி – சிந்தா:3 595/1
காசு அறு குவளை காமர் அக இதழ் பயில மட்டித்து – சிந்தா:3 622/3
ஊன் உடை உருவ காக்கை இதழ் உக குடைந்திட்ட ஆங்கு – சிந்தா:3 686/2
வள் இதழ் கோதை மற்று நகரொடும் கடியுமேனும் – சிந்தா:4 905/3
அரும் கல சே இதழ் ஆர்ந்த வாவி ஒன்று – சிந்தா:5 1204/1
முருக்கு இதழ் குலிகம் ஊட்டி வைத்து அன முறுவல் செ வாய் – சிந்தா:6 1454/1
அலங்கு இதழ் தாமரை கொட்டை அன்னதாய் – சிந்தா:6 1463/2
செறிந்த பொன் இதழ் பைம் தார் கொன்றை அம் செல்வற்கு குரவம் – சிந்தா:7 1563/2
வள் இதழ் கோதை தானே இட்டது ஓர் வண்ணம்-தன்னை – சிந்தா:7 1696/3
புலத்தலின் களைந்த பூண் இடறி பொன் இதழ்
நிலத்து உகும் மாலை கால் தொடர்ந்து நீள் நகர் – சிந்தா:8 1945/2,3
வள் இதழ் கோதை வல்லான் வட்டிகை நுதியின் வாங்கி – சிந்தா:8 1990/3
பொய்கை போர்க்களம் புற இதழ் புலவு வாள் படை புல் இதழ் – சிந்தா:10 2311/1
பொய்கை போர்க்களம் புற இதழ் புலவு வாள் படை புல் இதழ்
ஐய-கொல் களிறு அக இதழ் அரசர் அல்லி தன் மக்களா – சிந்தா:10 2311/1,2
ஐய-கொல் களிறு அக இதழ் அரசர் அல்லி தன் மக்களா – சிந்தா:10 2311/2
வள் இதழ் மாலை மார்பன் வச்சிர மனத்தன் ஆனான் – சிந்தா:13 2732/4
முழங்கு திரு மணி முறுவல் முருக்கு இதழ் கொடி பவழத்து – சிந்தா:13 3088/1

TOP


இதற்கு (2)

மற்று இதற்கு உடற்சி செய்ய மதம் இது செறித்தது என்றான் – சிந்தா:4 1078/4
ஏலம் கமழ் கோதை இதற்கு என் செய்கு உரை என்றான் – சிந்தா:9 2029/4

TOP


இதனின் (2)

ஆதி கண் மரங்கள் போன்ற அம் சொலீர் இதனின் உங்கள் – சிந்தா:13 2713/2
காதலம் கழிந்த நாள் இதனின் இப்புறம் – சிந்தா:13 2943/1

TOP


இதனை (21)

நீர் கடல் மகர பேழ் வாய் மதனன் மற்று இதனை சொன்னான் – சிந்தா:1 256/4
இசைவது ஒன்று அன்று கண்டீர் இதனை யான் இரந்து சொன்னேன் – சிந்தா:3 748/2
வார் பொலி முலையினாட்கு வாய் திறந்து இதனை சொன்னான் – சிந்தா:3 758/4
சூடுறு கழலினாற்கு சுதஞ்சணன் இதனை சொன்னான் – சிந்தா:4 957/1
பொங்கு இள முலையினார்க்கு புரவலன் இதனை சொன்னான் – சிந்தா:4 1096/4
இட்டு இடை பவள செ வாய் தத்தையும் இதனை கேட்டாள் – சிந்தா:4 1145/4
தோழ யாம் பெரிதும் உண்டும் தொண்டிக்கள் இதனை என்றான் – சிந்தா:5 1233/4
உள் விரித்து இதனை எல்லாம் உரைக்க என மொழிந்து விட்டான் – சிந்தா:5 1341/1
எரி பொன் உலகின் உறைவீர் இதனை
தெரிவீர் தெரிவில் சிறு மானிடரின் – சிந்தா:5 1377/1,2
எரி எழ விகற்பித்திட்டார் இறைச்சிப்போர் இதனை என்றான் – சிந்தா:7 1585/4
எய்த சென்று ஐயன் ஆர தழுவிக்கொண்டு இதனை சொன்னான் – சிந்தா:7 1641/4
வில் வலான் கொண்டு வேந்தன் வேறு இருந்து இதனை சொன்னான் – சிந்தா:7 1683/4
மையல் அம் களிறு போலும் மைத்துனற்கு இதனை சொன்னான் – சிந்தா:7 1718/4
முன்னுற இதனை ஓரேன் மூரி பேர் ஒக்கல் எல்லாம் – சிந்தா:7 1726/3
மவ்வல் அம் மணந்த தண் தார் பதுமுகன் இதனை சொன்னான் – சிந்தா:7 1736/4
ஊன் உமிழ்ந்து இலங்கும் வேலான் ஒற்றி மற்று இதனை சொன்னான் – சிந்தா:7 1759/4
விலங்கு அரசு அனைய காளை வெள்_வளைக்கு இதனை சொன்னான் – சிந்தா:9 2092/4
கள்ளத்தால் உயிரை உண்ண கருதினேம் இதனை யாரும் – சிந்தா:10 2149/2
ஈன்ற தாய் யானும் ஆக இதனை கண்டு உயிரை வாழேன் – சிந்தா:12 2513/1
இனி செத்தாம் பிறந்த-போழ்தே என்று நாம் இதனை எண்ணி – சிந்தா:13 2939/2
இ பொருள் வேண்டுகின்றீர் இதனை நீர் கேண்-மின் என்றான் – சிந்தா:13 2984/4

TOP


இதா (1)

மாலை வெள் அருவி சூடி மற்று இதா தோன்றுகின்ற – சிந்தா:5 1232/1

TOP


இதால் (1)

இன்று இதால் பட்டது என்று இயம்புகின்றார்களே – சிந்தா:7 1829/4

TOP


இதில் (1)

எண்ணின் மற்று யாவன்-ஆம்-கொல் என் இதில் படுத்த ஏந்தல் – சிந்தா:3 713/3

TOP


இது (91)

நல் மாண்பு பெற்றேன் இது நாட்டுதல் மாண்பு பெற்றேன் – சிந்தா:0 3/4
நாறு இது பதம் என பறித்து நாள்செய்வார் – சிந்தா:1 45/3
ஆலயம் இது என ஐயம் செய்யுமே – சிந்தா:1 90/4
சேரி-தோறு இது செல்வத்து இயற்கையே – சிந்தா:1 129/4
புகழலாம் படித்து அன்று இது பொன்னகர் – சிந்தா:1 138/3
பாவமும் பழியும் உற்றார் பற்பலர் கேள் இது என்றான் – சிந்தா:1 206/4
நாம வேல் தட கை வேந்தே நாம் இது தெரியின் என்றான் – சிந்தா:1 210/4
நல் நெறி நூல் நயந்தான் நன்று நன்று இது
கொல் நெறியில் பெரியாய் இது கொள்க என – சிந்தா:1 237/1,2
கொல் நெறியில் பெரியாய் இது கொள்க என – சிந்தா:1 237/2
தருமதத்தன் என்பான் இது சாற்றினான் – சிந்தா:1 242/4
குலவு தார் மன்னர்க்கு யான் இது கூறுவன் – சிந்தா:1 246/3
எற்றே இது கண்டு ஏகாதே இருத்தியால் என் இன் உயிரே – சிந்தா:1 310/4
கேட்டு இது மறக்க நம்பி கேள் முதல் கேடு சூழ்ந்த – சிந்தா:2 475/1
ஊனம் எனும் இன்றி இனிது ஓடுக இது என்றான் – சிந்தா:3 500/4
என்று இரண்டு இல்லை கண்டாய் இது நினது இல்லம் என்றான் – சிந்தா:3 544/4
தொடுத்து அலர் கோதை வீணா பதிக்கு இது சொல்லினானே – சிந்தா:3 555/4
நொய்தின் மனை எய்தி இது செய்க என நொடித்தான் – சிந்தா:3 589/3
ஆலையம் இது ஓவியர்கட்கு என்ன அணி அமைத்தார் – சிந்தா:3 594/4
ஆம் ஓர் ஐயம் காண்பவர்க்கு இது அகம் புறம் இது எனவே – சிந்தா:3 596/4
ஆம் ஓர் ஐயம் காண்பவர்க்கு இது அகம் புறம் இது எனவே – சிந்தா:3 596/4
எழுந்து கொடி ஆடும் இது அ எழில் நகரின் இயல்பே – சிந்தா:3 597/4
கொற்றவன் குலத்தின் வந்தான் கூறிய பொருள் இது ஆகும் – சிந்தா:3 607/2
தும்பு அற புத்திசேனன் சொல் இது குரவற்கு என்ன – சிந்தா:3 666/3
கந்துகற்கு அவனும் சொன்னான் அவன் இது விளம்பினானே – சிந்தா:3 666/4
இம்பர் இன்று எனக்கு சொன்னான் இது பட்டது அடிகள் என்றான் – சிந்தா:3 670/4
மேலை நாள் பட்டது ஒன்று விளம்புவல் கேள் இது என்றான் – சிந்தா:3 671/4
முகில் ஏந்து மின் மருங்குல் மொய் குழல் தாய் இது கண்டும் உளளே பாவம் – சிந்தா:3 679/4
எழில் தகை மார்பற்கு இன் யாழ் இது உய்த்து கொடுமோ என்றாள் – சிந்தா:3 715/4
இருந்த முலையாள் நின்றாளை நோக்கி இசையின் இது சொன்னான் – சிந்தா:3 717/4
நீர் நின்று இளகிற்று இது வேண்டா நீரின் வந்தது இது போக – சிந்தா:3 718/1
நீர் நின்று இளகிற்று இது வேண்டா நீரின் வந்தது இது போக – சிந்தா:3 718/1
வார் நின்று இளகும் முலையினாய் வாள் புண் உற்றது இது நடக்க – சிந்தா:3 718/2
ஓரும் உரும் ஏறு இது உண்டது ஒழிக ஒண் பொன் உகு கொடியே – சிந்தா:3 718/3
சீர் சால் கணிகை சிறுவன் போல் சிறப்பு இன்று அம்ம இது என்றான் – சிந்தா:3 718/4
கொல்லை உழவர் சுடப்பட்டு குரங்கி வெந்தது இது களிறு – சிந்தா:3 719/2
நல் யாழ் நீட்ட அது கொண்டு நங்கை நலத்தது இது என்றான் – சிந்தா:3 719/4
அரு நலம் கவினி வாள் வாய் அரிந்து இது வந்தது என்றான் – சிந்தா:3 720/4
வெளிற்று உடல் குருதி வெள்ள நிலை இது என்பவே போல் – சிந்தா:3 804/1
இது மருந்து என்ன நல்லார் இழுது சேர் கவளம் வைத்து – சிந்தா:3 819/2
எவ்வம் தீர்ந்து இருந்தாள் இது கூறினாள் – சிந்தா:4 874/4
இது என உரு என இயக்கி என்றலும் – சிந்தா:4 1015/1
புதிது இது பூம் துகில் குழல்கள் சோர்தலால் – சிந்தா:4 1015/2
கடல் சூழ் வையம் கை படுத்தான் போன்று இது கூற – சிந்தா:4 1058/2
வம்பே இது வையகத்தார் வழக்கு அன்றே – சிந்தா:4 1068/4
ஏவோ அமிர்தோ எனக்கு இன்று இது சொல்லாய் – சிந்தா:4 1069/4
மற்று இதற்கு உடற்சி செய்ய மதம் இது செறித்தது என்றான் – சிந்தா:4 1078/4
இரும் சிலை பயின்ற திண் தோட்கு இது தகாது என்று குன்றில் – சிந்தா:4 1112/2
பொன் நலம் கொடியனாய் ஓர் பொருள் உரை கேள் இது என்றான் – சிந்தா:4 1123/4
இது மகவு அழியின் வாழேன் இறப்பல் யான் என்னும் ஆங்கண் – சிந்தா:4 1124/3
பின்றையும் நிகழ்வது உண்டு பேசுவல் கேள் இது என்றான் – சிந்தா:4 1130/4
தழும் பதம் இது என சார்ந்து புல்லலும் – சிந்தா:5 1183/3
இது பள்ளி இடம் பனி மால் வரைதான் – சிந்தா:5 1194/1
படும் குரல் தரும் இது பாம்பும் அல்லவும் – சிந்தா:5 1218/2
உடம்பு இது தரும் என உணர கூறினான் – சிந்தா:5 1218/4
நங்கை தன் முகத்தை நோக்கி நகை மதி இது என்று எண்ணி – சிந்தா:5 1271/1
எண் தவ பலவும் செய்தாம் என்று கேளாது இது என்பார் – சிந்தா:5 1276/4
ஈங்கு இது என் என இட்டு இடை நைந்தது – சிந்தா:5 1305/3
மடத்தகை குறிப்பு நோக்கி மனத்து இது சிந்திக்கின்றான் – சிந்தா:7 1573/4
பிணி எழுந்து அவலிக்கின்ற பேதை நீ கேள் இது என்றான் – சிந்தா:7 1582/4
ஈங்கு இது நின் நாடு இ பதி நின் ஊர் இது நின் இல் – சிந்தா:7 1639/2
ஈங்கு இது நின் நாடு இ பதி நின் ஊர் இது நின் இல் – சிந்தா:7 1639/2
பொருந்திற்று அன்றால் இது என்னாய் பொன்றும் அளித்து இ உயிர் என்னாய் – சிந்தா:7 1661/3
தெரிவில பேதை முல்லை பூத்தன தெளி இது என்றான் – சிந்தா:7 1740/4
நம்பி அவன் நாமம் எவன் என்னின் இது ஆமே – சிந்தா:7 1796/4
நிலைக்களம் இது என நீக்க நீங்கினான் – சிந்தா:7 1811/2
தந்து தரன் கேட்ப இது சாமி வலித்தானா – சிந்தா:7 1875/2
எல்லி இது காலை இது என்பது அறிகல்லாள் – சிந்தா:7 1877/4
எல்லி இது காலை இது என்பது அறிகல்லாள் – சிந்தா:7 1877/4
உருவ மாதர் உரைக்கும் இது என்பவே – சிந்தா:8 1918/4
என்றாள் நினைந்தாள் இது போலும் இ வேட்கை வண்ணம் – சிந்தா:8 1962/1
செரு மல்கு வேலாய்க்கு இடமால் இது என்று செப்ப – சிந்தா:8 1974/2
நம்பன் சிறிதே இடைதந்து இது கேட்க நாளும் – சிந்தா:8 1975/1
கூம்பாத செல்வ கொடியே இது கேண்மோ என்றான் – சிந்தா:8 1976/4
ஆய்ந்து அவட்கு இது சொலும் அலங்கல் வேலினான் – சிந்தா:8 1992/4
ஏதம் இது போ-மின் என என்னும் உரை ஈயான் – சிந்தா:9 2014/3
பாவம் இது நோவ உரையன்-மின் முது பார்ப்பார் – சிந்தா:9 2016/1
வடிவம் இது மூப்பு அளிது வார் பவள வல்லி – சிந்தா:9 2023/1
புனை கடி மாலை மாதர் திறத்து இது மொழிந்து விட்டார் – சிந்தா:9 2071/4
குண்டலம் உடைய திங்கள் இது எனும் முகத்தி தாதை – சிந்தா:9 2076/3
பெரு வளைப்பு இட்டு காத்த கற்பு இது போலும் ஐயன் – சிந்தா:9 2077/2
உருவ வெண் மதி இது என வெண்குடை ஓங்கி – சிந்தா:11 2368/2
ஆம் இது என்று அறியாது களித்தவர் – சிந்தா:12 2505/2
மெய்ப்பட உணர்வு தோன்றி மீட்டு இது கூறினானே – சிந்தா:13 2726/4
பெருமை வீட்டொடும் பேசுவல் கேள் இது பெரியோய் – சிந்தா:13 2748/4
ஈங்கு இது அன்றியும் இமையவர் அமையலர் கடந்த – சிந்தா:13 2761/2
இறைவன் அறத்து உளார்க்கு எல்லாம் இனியர் ஆதல் இது தெளிவே – சிந்தா:13 2816/4
உள் பொருள் இது என உணர்தல் ஞானம் ஆம் – சிந்தா:13 2845/1
போவர் புகழ் நம்பி இது பொற்பு இலது கண்டாய் – சிந்தா:13 2875/4
இப்படித்து இது என்று அஞ்சி பிறவி நோய் வெருவினானே – சிந்தா:13 2881/3
உலவும் மனம் வைத்து உறுதி கேண்-மின் இது என்றான் – சிந்தா:13 2922/4
எண் நெறி யாதும் ஓராது இருந்து இது கூறினானே – சிந்தா:13 3054/4

TOP


இது-கொல் (1)

எரி மணி நெற்றி வேய்ந்த இளம் பிறை இது-கொல் என்ன – சிந்தா:3 619/1

TOP


இதுவும் (4)

மதுர மா மக்கள் சுற்றம் வினவி மற்று இதுவும் சொன்னான் – சிந்தா:3 543/4
கை அமை சிலையினாற்கு கந்துகன் இதுவும் கூறும் – சிந்தா:3 667/4
பாக்கியமே பெரிது காண் இதுவும் ஓர் பான்மை என்பார் – சிந்தா:4 1110/3
நாடி யார் பேயை காண்பார் நங்கைகாள் இதுவும் ஆமே – சிந்தா:9 2046/3

TOP


இதுவே (2)

துறக்கம் இதுவே எனும் தொல் நகர் மன்னன் மங்கை – சிந்தா:7 1871/1
நாளினும் இ நங்கை துயர் நாளினும் அற்று இதுவே – சிந்தா:7 1879/4

TOP


இதுவோ (2)

இவ்வாறு ஆகி பிறப்பதோ இதுவோ மன்னர்க்கு இயல் வேந்தே – சிந்தா:1 309/4
வண்ணம் இதுவோ மது உண்பார் சேரியையோ வாழி நீலம் – சிந்தா:12 2514/4

TOP


இந்திர (9)

இந்திர திருவிலின் எழிலினது ஒருபால் – சிந்தா:1 121/4
இந்திர திருவில் ஏய்ப்ப குலவிய புருவத்தாட்கு – சிந்தா:3 539/3
இந்திர நீல செப்பும் இளையவர் ஏந்தினாரே – சிந்தா:3 838/4
இந்திர குமரன் போல இறைமகன் இருந்து காண – சிந்தா:5 1253/3
இந்திர திருவற்கு உய்த்தார்க்கு இறைவனும் எதிர்கொண்டு ஓம்பி – சிந்தா:5 1264/3
இந்திர திருவில் சூழ்ந்த இன மழை குழாத்தின் வேழம் – சிந்தா:7 1753/2
இந்திர திருவில் நெக்கு உருகி என்ன வீழ்ந்தவே – சிந்தா:8 1956/4
எரி மணி கலாபத்து இட்ட இந்திர நீலம் என்னும் – சிந்தா:9 2061/1
எரியும் வார் குழை சுடர இந்திர
திருவில் அன்ன தார் திளைப்ப தேம் குழல் – சிந்தா:12 2425/2,3

TOP


இந்திரகோபம் (2)

இந்திரகோபம் கௌவி இறகு உளர்கின்ற மஞ்ஞை – சிந்தா:7 1819/3
இந்திரகோபம் ஆம் என்று இள மயில் குனிந்து குத்தி – சிந்தா:12 2528/3

TOP


இந்திரர் (2)

இந்திரர் தொழும் அடி இனிதின் எய்தினான் – சிந்தா:5 1239/4
எண் இலா தொழில்கள் தோற்றி இந்திரர் மருள ஆடி – சிந்தா:13 3085/3

TOP


இந்திரர்களாய் (1)

ஏசு பெண் ஒழித்து இந்திரர்களாய்
தூய ஞானமாய் துறக்கம் எய்தினார் – சிந்தா:13 3121/3,4

TOP


இந்திரவில் (1)

இந்திரவில் என கிடந்த வீதியே – சிந்தா:1 86/4

TOP


இந்திரற்கும் (1)

இன் அரத்த பட்டு அசைத்து இந்திரற்கும் புகழ்வு அரிதே – சிந்தா:1 173/4

TOP


இந்திரன் (12)

இலங்கு நீள் முடி இந்திரன் மார்பின் மேல் – சிந்தா:1 35/1
செம் கண் இந்திரன் நகர் செல்வம் என்னது அன்னதே – சிந்தா:1 145/4
இந்திரன் திருநகர் உரிமையோடு இ வழி – சிந்தா:1 155/3
கப்பத்து இந்திரன் காமுறும் மாமணி – சிந்தா:3 535/3
இருந்து இளையார்கள் கோலம் இந்திரன் நிருமித்தால் போல் – சிந்தா:3 627/3
தாமத்தால் கெழீஇய மார்பன் இந்திரன் தனக்கும் ஆகாது – சிந்தா:3 754/2
இந்திரன் தனக்கும் ஆகாது என்பது நடந்தது அன்றே – சிந்தா:3 836/4
இந்திரன் தன்னை நோக்கி இயக்கியர் குழாத்தை நோக்கி – சிந்தா:5 1219/3
எண்ணி பத்து அங்கை இட்டால் இந்திரன் மகளும் ஆங்கே – சிந்தா:7 1597/3
இந்திரன் நகர் சாறு அயர்ந்து இவ்வழி – சிந்தா:12 2400/3
இலங்கு பொன் ஆரம் மார்பின் இந்திரன் உரிமை சூழ – சிந்தா:13 2710/1
ஏயிற்று இந்திரன் பொன் நகரின் புறம் – சிந்தா:13 3004/2

TOP


இந்திரனும் (1)

பெரிய இன்பத்து இந்திரனும் பெட்ட செய்கை சிறு குரங்கும் – சிந்தா:13 2815/1

TOP


இந்திரனேயும் (1)

ஏ மாறு இல்லா இந்திரனேயும் இவன் ஒவ்வான் – சிந்தா:7 1638/3

TOP


இந்திரனை (1)

நீத்த அருள் இந்திரனை நின்று தொழுது அமரர் – சிந்தா:13 3094/2

TOP


இப்படி (1)

இப்படி இறைமகன் இரும் களிறு நூற – சிந்தா:1 280/3

TOP


இப்படித்து (1)

இப்படித்து இது என்று அஞ்சி பிறவி நோய் வெருவினானே – சிந்தா:13 2881/3

TOP


இப்பர் (1)

மேவி யான் காணலுற்று சார்தலும் இப்பர் உள்ளான் – சிந்தா:7 1756/2

TOP


இப்பால் (17)

வளி முக சுடரின் நில்லா மனத்தொடு மயங்கி இப்பால்
சுளி முக களிறு அனான்-தன் சொல் நய நெறியில் போய – சிந்தா:1 298/2,3
விட்டு அகல்வு ஆற்றா வேட்கையின் ஓடும் பொழுது இப்பால்
பட்டதை எல்லாம் பல்லவர் கேட்க பகர்கு உற்றேன் – சிந்தா:1 360/3,4
ஏர் செல செல்ல ஏத்தி தொழுது தோள் தூக்க இப்பால்
பார் செல செல்ல சிந்தி பைம்_தொடி சொரிந்த நம்பன் – சிந்தா:2 469/2,3
இலக்கண பாவை ஏழும் கொடுத்தனன் போல இப்பால்
அலைத்தது காமன் சேனை அரு நுனை அம்பு மூழ்க – சிந்தா:2 490/2,3
களி தலை மயங்கி இப்பால் இருத்தலும் கலந்து ஓர் காற்றில் – சிந்தா:3 507/1
கார்க்கு எதிர் மேகம் போல கணை மழை கான்றது இப்பால்
ஈர்த்தது குருதி வெள்ளம் இறைச்சி குன்று ஆக்கினானே – சிந்தா:3 801/3,4
கோல தீ வேலினானை கோயிலுள் வளைப்ப இப்பால்
ஆலை தீ இடங்கள்-தோறும் ஆகுலம் செய்தும் என்றான் – சிந்தா:4 1141/3,4
வாக்கு அமை உருவின் மிக்கான் வனப்பினை பருக இப்பால்
ஆக்கிய இலயம் நீங்கிற்று அணங்கு அனாள் நெடும் கண் பில்கி – சிந்தா:5 1258/2,3
தேன் உகுக்குகின்ற கண்ணி திருமகள் ஆட இப்பால்
ஊன் உகுக்குகின்ற வை வேல் ஒரு மகன் உருமின் தோன்றி – சிந்தா:5 1266/1,2
ஐ_இரு திங்கள் எல்லை அகப்பட காண்பிர் இப்பால்
பொய் உரை அன்று காணீர் போ-மினம் போகி நுங்கள் – சிந்தா:5 1411/2,3
குழவியாய் பிறந்து வெய்யோன் குமரனாய் முறுகி இப்பால்
விழைவு தீர் கிழவன் ஆகி விழு கதிர் உலந்து வீழ – சிந்தா:6 1503/1,2
கூட நீர் நின்ற பெற்றி கண்டு இப்பால் நோக்குவேற்கு ஓர் – சிந்தா:7 1751/1
அடல் அணி தோழிமாரும் ஆர்வத்தில் கழும இப்பால்
கடல் அணி திலகம் போல கதிர் திரை முளைத்தது அன்றே – சிந்தா:9 2053/3,4
வேற்றுமை இன்றி வேண்டு ஊட்டு அமைத்தனன் அருளி இப்பால்
ஏற்று உரி முரசம் நாண எறி திரை முழக்கின் சொன்னான் – சிந்தா:10 2142/3,4
பருவரு பகையும் நோயும் பசியும் கெட்டு ஒழிய இப்பால்
பெரு விறல் வேந்தர் வேந்தற்கு உற்றது பேசல் உற்றேன் – சிந்தா:11 2377/3,4
சென்றதோ செல்க இப்பால் திருமகள் அனைய நங்கை – சிந்தா:13 2647/1
குடை கெழு வேந்தற்கு இப்பால் உற்றது கூறல் உற்றேன் – சிந்தா:13 2652/4

TOP


இப்பி (1)

திரை வளர் இப்பி ஈன்ற திரு மணி ஆர மார்பின் – சிந்தா:13 2645/1

TOP


இப்புறம் (1)

காதலம் கழிந்த நாள் இதனின் இப்புறம்
ஏதிலம் என்ற சொல் செவி சென்று எய்தலும் – சிந்தா:13 2943/1,2

TOP


இம்பர் (7)

இம்பர் இலா நறும் பூவொடு சாந்து கொண்டு – சிந்தா:1 221/1
இம்பர் இன்று எனக்கு சொன்னான் இது பட்டது அடிகள் என்றான் – சிந்தா:3 670/4
இம்பர் நம் இடர் கெட இரண்டும் வல்லையாய் – சிந்தா:3 792/3
இம்பர் என் சுண்ணம் ஏய்ப்ப உள-எனில் – சிந்தா:4 877/2
நலத்தகு விரல்கள் ஐந்தின் இம்பர் மூ விரலின் நீளம் – சிந்தா:7 1645/2
இம்பர் இ உலகம் ஒப்பாய்க்கு என்னை யான் உரைப்பது என்றான் – சிந்தா:7 1737/4
இம்பர் இல்லது ஓர் இன்பம் இயற்றினார் – சிந்தா:8 1980/4

TOP


இம்மி (1)

ஏம நீர் உலகம் ஓர் இம்மி பால் என – சிந்தா:13 3027/1

TOP


இம்மியன (1)

இம்மியன நுண் பொருள்கள் ஈட்டி நிதி ஆக்கி – சிந்தா:3 495/1

TOP


இம்மென் (1)

இம்மென் கலையார் இடு என்று ஏத்த ஒதுங்கினாள் – சிந்தா:12 2454/4

TOP


இம்மை (2)

இம்மை இ இடர் உற்றனள் எய்தினாள் – சிந்தா:1 347/3
இல்லையே இம்மை அல்லால் உம்மையும் உயிரும் என்பார் – சிந்தா:13 2776/2

TOP


இம்மையோடு (1)

உருகி நைந்து உடம்பு நீங்கின் இம்மையோடு உம்மை இன்றி – சிந்தா:6 1536/3

TOP


இமய (1)

செய்ய சந்து இமய சாரல் கருப்புரக்கன்று தீம் பூ – சிந்தா:5 1267/2

TOP


இமயம் (2)

இத்தலை இவர்கள் ஏக இமயம் நட்டு அரவு சுற்றி – சிந்தா:4 963/1
மின் உமிழ் வைர கோட்டு விளங்கு ஒளி இமயம் என்னும் – சிந்தா:12 2417/1

TOP


இமயமும் (1)

என்று அவன் உரைப்ப கேட்டே இமயமும் நிகர்க்கல் ஆற்றா – சிந்தா:4 956/1

TOP


இமிர் (10)

மொய் அறா களி யானை முழங்கி தேன் இமிர் தாரான் – சிந்தா:1 181/4
வாச வெண்ணெயும் வண்டு இமிர் சாந்தமும் – சிந்தா:4 864/1
வண்டு இமிர் கோதை நின்னை வழிபடும் நாளும் என்றாள் – சிந்தா:4 1047/4
மையல் நெஞ்சொடு வண்டு இமிர் தாரினான் – சிந்தா:7 1711/2
மதுக்கை மாலையும் வண்டு இமிர் சாந்தமும் – சிந்தா:7 1712/1
சுரும்பு இமிர் மாலை தொழுவனர் நீட்டி – சிந்தா:10 2124/1
சுடர் நுதல் பட்டம் மின்ன சுரும்பு இமிர் கண்ணி சிந்த – சிந்தா:10 2182/2
தேன் இமிர் குவளை கண் திருமகள் அனையாளை – சிந்தா:12 2429/2
தேன் இமிர் குன்றம் ஏறி சிலம்பு எதிர் சென்று கூயும் – சிந்தா:13 2714/3
தேன் இமிர் தாமரை திளைக்கும் சேவடி – சிந்தா:13 3014/3

TOP


இமிர்வது (1)

விரும்பி வண்டு இமிர்வது ஓர் வேங்கை வேங்கையின் – சிந்தா:5 1213/3

TOP


இமிரும் (6)

தொழித்து வண்டு இமிரும் கோதை துணை முலை மூள்க பூம் பட்டு – சிந்தா:8 1986/1
தேக்கி வண்டு இமிரும் கோதை செல்வன் தார் உழக்க நைந்து – சிந்தா:12 2477/3
உச்சி வண்டு இமிரும் மாலை ஒளி முடி சிதறினனே – சிந்தா:12 2494/4
மூசி வண்டு இமிரும் மொய் அலங்கல் தாழ – சிந்தா:12 2549/3
எழுந்து வண்டு இமிரும் பைம் தார் இறைவ நீ கேண்மோ என்றான் – சிந்தா:13 2775/4
சென்று மொய்த்து இமிரும் யானை சீவகற்கு இளைய நம்பி – சிந்தா:13 2903/2

TOP


இமில் (4)

தானை மன்னரில் தான் இமில் ஏறு அனான் – சிந்தா:1 161/2
கொடு மர எயினர் ஈண்டி கோட்டு இமில் ஏறு சூழ்ந்த – சிந்தா:2 428/1
திணி இமில் ஏற்றினுக்கு ஒதுக்கம் செல்வ நின் – சிந்தா:13 3100/3
தொழு வித்தி அறத்தை வைத்து துளங்கு இமில் ஏறு சேர்ந்த – சிந்தா:13 3114/2

TOP


இமிலின் (1)

எ நூல் திறமும் உணர்வாள் எழில் ஏற்று இமிலின் ஏற்ப முடித்தாள் – சிந்தா:12 2437/4

TOP


இமிழ் (4)

ஈடுபட செய்து இளையர் ஏத்த இமிழ் முந்நீர் – சிந்தா:3 501/2
முரைசு அதிர் இமிழ் இசை முதுநகர் அறைக என – சிந்தா:3 601/3
இட்டனன் இரண்டுடன் இமிழ் கொளீஇ இலங்கு பொன் – சிந்தா:7 1835/3
படு கண் முழவின் இமிழ் அருவி வரையும் காடும் பல போகி – சிந்தா:10 2172/1

TOP


இமிழ்ப்பு (1)

கோள் இமிழ்ப்பு நீள் வலை-வாய் கண்படுத்தும் இன்னணமே – சிந்தா:13 2787/3

TOP


இமிழின் (1)

தோன்றலுக்கு ஆண்மை குன்றாது என்ற சொல் இமிழின் பூட்டி – சிந்தா:4 1091/2

TOP


இமை (3)

எழுதிய பாவை நோக்கி இமை அவித்து இருப்ப கண்டேன் – சிந்தா:9 2087/2
வேல் நிற மழை கண் தாமும் இமை குறைந்து அழுகி மேனி – சிந்தா:13 2940/3
பெரும் கிடுகு என்னும் கோல பேர் இமை பொருந்தி மெல்ல – சிந்தா:13 2975/2

TOP


இமைக்கும் (13)

பொன் ஆல வட்டமும் போல் கலை இமைக்கும் அகல் அல்குல் – சிந்தா:1 173/2
விளங்கு ஒளி மணிகள் வேய்ந்து விடு சுடர் இமைக்கும் பூணான் – சிந்தா:1 213/4
மாலை நுதி கொண்டு மழை மின் என இமைக்கும்
வேலை வலன் ஏந்தி விரி தாமம் அழகு அழிய – சிந்தா:1 283/1,2
என் அரம்பை என்னாவாறு என்பார் இமைக்கும் கண் இவையோ என்பார் – சிந்தா:3 644/4
வீசிய கதிர் பரந்து இமைக்கும் மேனியன் – சிந்தா:4 953/2
வான் உகுக்குகின்ற மீன் போல் மணி பரந்து இமைக்கும் மார்பில் – சிந்தா:5 1266/3
வள்ளி வாரிய குழியின் வளர் பொன்னும் வயிரமும் இமைக்கும்
சுள்ளி வேலியின் நீங்கி துறக்கம் புக்கிடும் என சூழ்ந்து – சிந்தா:7 1565/1,2
பட்டு உலாய் கிடந்த செம்பொன் பவளமோடு இமைக்கும் அல்குல் – சிந்தா:9 2047/1
பச்சிலை பட்டும் முத்தும் பவளமும் இமைக்கும் அல்குல் – சிந்தா:9 2090/1
இற்றது என் ஆவி என்னா எரி மணி இமைக்கும் பஞ்சி – சிந்தா:12 2508/1
நிணம் பிலிற்றும் வாயர் நெருப்பு இமைக்கும் கண்ணர் – சிந்தா:13 2779/1
எல்லை மூ_ஐந்து நாள்கள் உள என இமைக்கும் கண்ணும் – சிந்தா:13 2810/1
விழித்து வியன் கோயில் பன் மீன் பரந்து இமைக்கும் பனியார் வானம் – சிந்தா:13 2969/3

TOP


இமைக்குமோ (1)

இவளை கண்ட கண் இமைக்குமோ எனா – சிந்தா:13 3126/3

TOP


இமைகள் (1)

விழித்தன தீந்தன இமைகள் கூற்று என – சிந்தா:10 2226/2

TOP


இமைத்த (2)

இமைத்த கண் விழித்தல் அன்றி இறந்து பாடு எய்துகின்றாம் – சிந்தா:13 2617/3
இமைத்த நும் கண்கள் என்னை இகழ்ந்தனிர் என்று சீற – சிந்தா:13 2839/1

TOP


இமைத்தல் (3)

போது என கிடந்த வாள் கண் புடை பெயர்ந்து இமைத்தல் செல்லாது – சிந்தா:5 1262/1
மாதர் தன் வனப்பு நோக்கி மகிழ்ந்து கண் இமைத்தல் செல்லான் – சிந்தா:12 2506/1
தங்கலர் பருகி ஆரார் தாழ்ந்து கண் இமைத்தல் செல்லார் – சிந்தா:13 2805/4

TOP


இமைத்தன (3)

மாலை வாடின வாள் கண் இமைத்தன
காலும் பூமியை தோய்ந்தன காரிகை – சிந்தா:5 1327/1,2
எரி மணி இமைத்தன எழுந்த தீ புகை – சிந்தா:8 1940/1
இமைத்தன வஞ்சி என்ன இளையவள் சிலம்பில் குஞ்சி – சிந்தா:13 2839/3

TOP


இமைத்தார் (1)

நீள் கால் விசைய நேமி தேர் இமைத்தார் நிலத்தில் காண்கலா – சிந்தா:11 2354/2

TOP


இமைத்திட (1)

ஏந்தல் தன் கண்கள் வெய்ய இமைத்திட எறிதல் ஓம்பி – சிந்தா:10 2258/1

TOP


இமைத்திலன் (1)

கட்டு அழல் நெடும் கண் யாதும் இமைத்திலன் மகளிர் ஓச்சும் – சிந்தா:10 2291/2

TOP


இமைத்து (2)

மதம் கமழ் கோதை அல்குல் மனா கிடந்து இமைத்து காம – சிந்தா:12 2584/2
மருவினார் இமைத்து நோக்கின் மனம் பிறிது ஆகி நிற்பார் – சிந்தா:13 3058/3

TOP


இமைப்ப (2)

அரும் பொன் பூணும் ஆரமும் இமைப்ப கணிகள் அகன் கோயில் – சிந்தா:1 308/1
நுண் துகில் நெகிழ்ந்த அல்குல் மணி பரந்து இமைப்ப நொந்து – சிந்தா:9 2086/1

TOP


இமைப்பது (1)

வரை விழித்து இமைப்பது ஒக்கும் வாள் ஒளி ஆர மார்பின் – சிந்தா:3 699/1

TOP


இமைப்பதே (1)

திங்கள் அம் குளவி செ வான்-இடை கிடந்து இமைப்பதே போல் – சிந்தா:6 1501/1

TOP


இமைப்பவர்க்கு (1)

மீன் சென்ற நெறியும் போல விழித்து இமைப்பவர்க்கு தோன்றா – சிந்தா:5 1390/2

TOP


இமைப்பின் (2)

இழை பக இமைப்பின் எய்திட்டு எறிந்து மின் திரிவவே போல் – சிந்தா:7 1680/3
படர் கதிர் பைம்பொன் திண் தேர் பாங்குற இமைப்பின் ஊர்ந்தான் – சிந்தா:10 2304/3

TOP


இமைப்பினது (1)

எவ்வழியானும் நாடி இமைப்பினது எல்லை உள்ளே – சிந்தா:5 1407/3

TOP


இமைப்பினில் (1)

இற்று வில் முறிந்து போயிற்று இமைப்பினில் இலங்கித்திட்டான் – சிந்தா:10 2191/4

TOP


இமைப்பினின் (1)

இனையவை ஏமுற இமைப்பினின் இயற்றினான் – சிந்தா:7 1839/4

TOP


இமைப்பினும் (1)

நோக்கவே தளிர்த்து நோக்காது இமைப்பினும் நுணுகும் நல்லார் – சிந்தா:7 1880/1

TOP


இமைப்பினுள் (2)

எஞ்சிய வான் பொருள் எல்லாம் இமைப்பினுள்
வஞ்சம் ஒன்று இன்றி மறித்தே தருகுவன் – சிந்தா:3 520/2,3
கழுமிய உதிரம் போல இமைப்பினுள் கரந்து நீங்க – சிந்தா:13 3079/2

TOP


இமைப்பு (4)

நின்றவன் நெடும் கண் ஒன்றும் இமைப்பு இல நிழல் இல் யாக்கை – சிந்தா:4 954/2
இரு மலர் குவளை உண்கண் இமைப்பு இலா பயத்தை பெற்ற – சிந்தா:5 1171/1
களை துயர் அவலம் வேண்டா கண் இமைப்பு அளவும் என்றாள் – சிந்தா:5 1394/4
நெடிய வாள் கண்கள் வாயா இமைப்பு எனும் சொல்லின் மற்று எம் – சிந்தா:7 1654/1

TOP


இமைப்பு-இடை (1)

இயற்கையே பிரிவு சாதல் இமைப்பு-இடை படாதது ஒன்றால் – சிந்தா:5 1393/2

TOP


இமைப்பேன் (1)

வெல்வது விதியின் ஆகும் வேல் வரின் இமைப்பேன் ஆயின் – சிந்தா:10 2317/3

TOP


இமையவர் (1)

ஈங்கு இது அன்றியும் இமையவர் அமையலர் கடந்த – சிந்தா:13 2761/2

TOP


இமையவர்கள் (1)

உண்டு பொழில் இமையவர்கள் உலகம் உறுவதுவே – சிந்தா:7 1780/4

TOP


இமையவன் (2)

எரியும் வார் குழை இமையவன் ஒருவன் வந்து இழிந்தான் – சிந்தா:11 2363/4
பொருவில் பூ மகள் புணர்ந்தனன் இமையவன் எழுந்தான் – சிந்தா:11 2368/4

TOP


இமையா (1)

நிண மாலை குடர் சூடி நெருப்பு இமையா நெய்த்தோரில் – சிந்தா:10 2235/3

TOP


இமையாததே (1)

எல்லியும் இமையார் இமையாததே – சிந்தா:1 137/4

TOP


இமையாது (1)

காவலன் தான் ஓர் கூறா கண் இமையாது புல்லி – சிந்தா:13 3117/3

TOP


இமையார் (3)

எல்லியும் இமையார் இமையாததே – சிந்தா:1 137/4
இறங்கு கண் இமையார் விழித்தே இருந்து – சிந்தா:1 248/3
இட்டு இளையர் ஏத்த இமையார் மட மகள் போல் இருந்து நல் யாழ் – சிந்தா:3 647/3

TOP


இமையார்கள் (1)

எழுது ஆர் மணி குவளை கண் வலையுள் பட்டு இமையார்கள் காமம் அறு சுழியுள் ஆழ்ந்து – சிந்தா:13 3137/3

TOP


இமையார்களும் (1)

கண்ணின் மாந்தரும் கண் இமையார்களும்
எண்ணின் நின் சொல் இகந்து அறிவார் இலை – சிந்தா:4 890/1,2

TOP


இமையாள் (1)

என்னும் இமையாள் நினைந்து இருந்தாள் இயக்கி இருந்த எழில் ஒத்தாள் – சிந்தா:7 1658/4

TOP


இமையான் (1)

வீரர் எறி வெம் படைகள் வீழ இமையான் ஆய் – சிந்தா:1 288/2

TOP


இய (1)

சிலம்பின இய மரம் தெழித்த சங்கமே – சிந்தா:3 779/4

TOP


இயக்க (1)

இன்னது இன்று இயக்கரின் இயக்க வந்தது என்று தம் – சிந்தா:9 2036/2

TOP


இயக்கரின் (1)

இன்னது இன்று இயக்கரின் இயக்க வந்தது என்று தம் – சிந்தா:9 2036/2

TOP


இயக்கருள் (2)

இங்கு நின் அருளில் போகி இயக்கருள் இறைவன் ஆகி – சிந்தா:4 955/2
மெய் வகை இயக்கருள் வேந்தன் ஆகும் என்று – சிந்தா:5 1263/3

TOP


இயக்கலின் (1)

அது முறை இயக்கலின் இயக்கி ஆகுமே – சிந்தா:4 1015/4

TOP


இயக்கன் (3)

குலவிய புகழினானை கொண்டு போம் இயக்கன் அஞ்சல் – சிந்தா:4 1131/3
கண்ணி நான் இயக்கன் தன்னை சிந்தித்தேன் கடவுள் வாழ்த்தி – சிந்தா:7 1752/3
இன் தேன் கமழ் தார் இயக்கன் புகுதக – சிந்தா:10 2122/2

TOP


இயக்கி (8)

ஏமுறுவ பாவையினொடு இயக்கி நிலை எழுதி – சிந்தா:3 596/3
இது என உரு என இயக்கி என்றலும் – சிந்தா:4 1015/1
அது முறை இயக்கலின் இயக்கி ஆகுமே – சிந்தா:4 1015/4
வெம் திறல் இயக்கி தோன்றி விருந்து எதிர்கொண்டு பேணி – சிந்தா:5 1178/2
எண்ணத்தில் இயக்கி என்றே இருப்ப மற்று எழுதலாகா – சிந்தா:7 1571/1
இயக்கி நின்னோடு இணை ஒக்கும் என்று நலம் செகுப்பான் – சிந்தா:7 1590/1
அனைய எல்லை சென்றால் இயக்கி கொணர்ந்து அருளும் நீ – சிந்தா:7 1600/2
என்னும் இமையாள் நினைந்து இருந்தாள் இயக்கி இருந்த எழில் ஒத்தாள் – சிந்தா:7 1658/4

TOP


இயக்கி-கொல் (2)

உரையின் சாயல் இயக்கி-கொல் யார்-கொல் இ – சிந்தா:5 1326/3
எண் திசை மருங்கும் நோக்கி இயக்கி-கொல் இவள் மற்று என்றான் – சிந்தா:7 1570/4

TOP


இயக்கியர் (1)

இந்திரன் தன்னை நோக்கி இயக்கியர் குழாத்தை நோக்கி – சிந்தா:5 1219/3

TOP


இயங்கல் (1)

புதியவர்க்கு இயங்கல் ஆகா பொற்போடு பொலிந்தது அன்றே – சிந்தா:6 1447/4

TOP


இயங்கி (1)

விண் நின்று இயங்கி மிடறு நடுநடுங்கி – சிந்தா:3 735/3

TOP


இயங்கினாள் (1)

அற்றம் இல் பெரும் படை சுற்றமோடு இயங்கினாள் – சிந்தா:3 565/2

TOP


இயங்கு (7)

கோள் இயங்கு உழுவை அன்ன கொடும் சிலை உழவன் கேட்டே – சிந்தா:1 405/1
வாள் இயங்கு உருவ பூணோய் படைத்தனை வாழி என்ன – சிந்தா:1 405/3
விண்ணகத்து இயங்கு தேர் எண் அவற்று இரட்டியே – சிந்தா:3 566/2
இயங்கு இடையறுத்த கங்குல் இருள்-இடை ஏகினானே – சிந்தா:5 1360/4
வென்று இயங்கு ஒளிறும் வெள் வேல் மின் என வெகுண்டு விட்டான் – சிந்தா:10 2289/3
விசும்பு இயங்கு அரியோடு ஆளி விடை மயில் அன்னம் நாகம் – சிந்தா:13 3083/3
விண் இயங்கு அருக்கன் வீழ்ந்து மீன் நிலம் கொள்வதே போல் – சிந்தா:13 3085/1

TOP


இயங்குகின்ற (1)

மந்திரம் மறந்து வீழ்ந்து மா நிலத்து இயங்குகின்ற
அந்தரகுமரன் என்று ஆங்கு யாவரும் அமர்ந்து நோக்கி – சிந்தா:5 1264/1,2

TOP


இயங்கும் (1)

விண் அகத்து இயங்கும் மேக குழாம் என நிரைத்த வேழம் – சிந்தா:7 1859/2

TOP


இயங்குவான் (1)

இயங்குவான் நின்ற ஆவி தாங்கினள் என்ப போலும் – சிந்தா:6 1530/3

TOP


இயம் (1)

எடுத்து எறி கவரி வீச இயம் பல முழங்கி ஆர்ப்ப – சிந்தா:12 2524/3

TOP


இயம்ப (1)

கன்னியை தருதும் என்று கடி முரசு இயம்ப கொட்டி – சிந்தா:2 440/3

TOP


இயம்பி (2)

மூசு தேன் இறாலின் மூச மொய் திரை இயம்பி யாங்கும் – சிந்தா:1 116/1
எந்தை-தான் இறந்த நாள் இன்று என நகர் இயம்பி யாரும் – சிந்தா:9 2097/3

TOP


இயம்பின (1)

விருந்துபட்டு இயம்பின முழவம் வீங்கு ஒலி – சிந்தா:13 2999/3

TOP


இயம்பினான் (1)

இன்னதால் படை அமைத்து எழு-மின் என்று இயம்பினான் – சிந்தா:3 693/4

TOP


இயம்பினானே (4)

ஏற்றை அரிமான் இடி போல இயம்பினானே – சிந்தா:2 432/4
எரி மணி பூணினானும் இன்னணம் இயம்பினானே – சிந்தா:5 1171/4
எங்கு உளார் அடிகள் என்னா இன்னணம் இயம்பினானே – சிந்தா:7 1705/4
இடி உமிழ் முரசம் நாண இன்னணம் இயம்பினானே – சிந்தா:13 2900/4

TOP


இயம்பு-மின் (1)

ஏதம் இன்று இயம்பு-மின் அடிகளோ என – சிந்தா:13 3059/2

TOP


இயம்புகின்றார்களே (1)

இன்று இதால் பட்டது என்று இயம்புகின்றார்களே – சிந்தா:7 1829/4

TOP


இயம்புகின்றான் (1)

முந்தை தான் கேட்டவாறே முழுது எடுத்து இயம்புகின்றான் – சிந்தா:3 545/4

TOP


இயம்பும் (2)

இடை நகர் புறம் பணை இயம்பும் ஓசை ஓர் – சிந்தா:1 85/2
தேன் இயம்பும் ஓர் தேம் பொழில் பள்ளியே – சிந்தா:1 359/4

TOP


இயம்புவது (1)

பவ்வம் நின்று இயம்புவது ஒத்த என்பவே – சிந்தா:1 42/4

TOP


இயல் (52)

பண் எழுத்து இயல் பட பரப்பி இட்டனர் – சிந்தா:1 51/3
தேன் கண கரும்பு இயல் காடும் செந்நெலின் – சிந்தா:1 54/2
ஒத்து இயல் இடங்களும் ஒழுங்கு நீண்டவே – சிந்தா:1 83/4
வேல் இயல் ஆடவர் விரவி விண்ணவர் – சிந்தா:1 90/3
கரும் பொன் இயல் பன்றி கத நாகம் விடு சகடம் – சிந்தா:1 104/1
புரை நிரை களிறொடு புனை மணி இயல் தேர் – சிந்தா:1 123/2
காற்று இயல் புரவி தேர் கலந்து கௌவை மல்கின்றே – சிந்தா:1 152/4
அரக்கு இயல் செங்கழுநீர் அக இதழ் போல் உகிர் சூடி – சிந்தா:1 178/1
கார் கெழு குன்று அனையான் கனவின் இயல்
பார் கெழு நூல் விதியால் பயன் தான் தெரிந்து – சிந்தா:1 224/2,3
கண் மலர் தாள் கனவின் இயல் மெய் எனும் – சிந்தா:1 228/2
கோது இயல் காமம் என்னும் மதுவினில் குளித்த ஞான்றே – சிந்தா:1 233/3
ஆடு இயல் மா மயில் ஊர்தியை அ வழி – சிந்தா:1 238/1
பருமித்த களிறும் மாவும் பரந்து இயல் தேரும் பண்ணி – சிந்தா:1 263/1
பேர் இயல் பெரும் களிறு பின்னி வந்து அடைந்தவே – சிந்தா:1 277/4
இவ்வாறு ஆகி பிறப்பதோ இதுவோ மன்னர்க்கு இயல் வேந்தே – சிந்தா:1 309/4
ஒழுக்கு இயல் அரும் தவத்து உடம்பு நீங்கினார் – சிந்தா:1 325/1
தமர் இயல் ஓம்பும் தரணி திலகம் – சிந்தா:1 336/3
பூ இயல் தவிசின் உச்சி பொலிவினோடு இருந்த-போழ்தில் – சிந்தா:1 384/3
ஏ இயல் சிலையினானை இ பொருள் கேண்மோ என்றான் – சிந்தா:1 384/4
இ இயல் ஒருவற்கு உற்றது இற்றென கிளக்கல் உற்றான் – சிந்தா:1 394/4
தாள் இயல் தவங்கள் தாயா தந்தை நீ ஆகி என்னை – சிந்தா:1 405/2
தன் புறம் சூழ போகி தளிர் இயல் விமானம் சேர்ந்தாள் – சிந்தா:3 564/4
கோவை குளிர் முத்தின் இயல் கோதையொடு கொழும் பொன் – சிந்தா:3 594/2
பண்டு இயல் மணங்கள் எல்லாம் பரிவு அற பணிந்து சொன்னாள் – சிந்தா:3 618/4
கடு நடை கவரி நெற்றி கால் இயல் புரவி காய்ந்து – சிந்தா:3 701/2
பிளவு இயல் பயறு பெய் பண்டி உப்பு நீர் – சிந்தா:3 824/3
கால் இயல் இவுளியும் களிறும் ஆழ்ந்து அவண் – சிந்தா:3 830/2
மின் இயல் கலசம் நல் நீர் சொரிந்தனன் வீரன் ஏற்றான் – சிந்தா:3 834/3
கொல் இயல் வேல் நெடும் கண்ணியர் கூடி – சிந்தா:4 879/2
கரும் கய களிறும் மாவும் கால் இயல் பிடியும் ஈண்டி – சிந்தா:4 972/2
பொன் இயல் குரும்பையின் பொலிந்த வெம் முலை – சிந்தா:4 1022/1
மணி இயல் யவன செப்பின் மங்கல துகிலை வாங்கி – சிந்தா:4 1146/1
தன்னுடை விஞ்சை எல்லாம் தளிர் இயல் ஓதலோடும் – சிந்தா:4 1147/2
மணி இயல் பாலிகை அனைய மா சுனை – சிந்தா:5 1209/1
மெல் இயல் கங்குல் சொல்லிற்று இற்று என மிழற்றுகின்றாள் – சிந்தா:5 1399/4
அயில் இயல் காட்டுள் வீழ்ந்தேன் அநங்க மா வீணை என்பேன் – சிந்தா:7 1580/4
பூ இயல் கோயில் கொண்ட பொன் அனாள் அனைய நங்கை – சிந்தா:7 1686/1
ஏ இயல் சிலையினாய்க்கே உரியள் என்று உரைப்ப நேர்ந்தான் – சிந்தா:7 1686/4
ஏற்று இயல் காண்டும் நாம் இவண் தருக என்னவே – சிந்தா:7 1837/2
கடுகின கால் இயல் இவுளி காண்டலும் – சிந்தா:7 1850/3
மேனி கிளர் வெண் துகிலும் விழு பொன் இயல் நூலும் – சிந்தா:9 2024/2
பொன் இயல் மணியும் தாரும் கண்ணியும் புனைந்து செம்பொன் – சிந்தா:9 2054/1
மின் இயல் பட்டம் சேர்த்தி ஆன் நெய் பால் வெறுப்ப ஊட்டி – சிந்தா:9 2054/2
மன் இயல் பாண்டில் பண்ணி மடந்தை கோல் கொள்ள வையம் – சிந்தா:9 2054/3
இன் இயல் பாவை ஏற்ப தோழியோடு ஏறினாளே – சிந்தா:9 2054/4
மணி இயல் வள்ளத்து ஏந்த மது மகிழ்ந்து அனந்தர் கூர – சிந்தா:9 2083/1
இன்ன பொங்கு உளை புரவி பண் உறுத்தன இயல் தேர் – சிந்தா:10 2162/1
பறந்து இயல் தருக்கின பரவை ஞாட்பினுள் – சிந்தா:10 2215/1
கார் ஒளி மின் உமிழ் தகைய கால் இயல்
தேரொடு தேர் தம்முள் சிறந்து சேர்ந்தவே – சிந்தா:10 2229/3,4
மணி இயல் சீப்பு இட சிவக்கும் வாள் நுதல் – சிந்தா:13 2637/1
பொன் இயல் படலிகை ஏந்தி பொன் மயிர் – சிந்தா:13 2638/2
பொன் இயல் கற்பக போக பூமியார் – சிந்தா:13 3056/2

TOP


இயல்தரும் (1)

இருந்தவன் பொறியும் பன்றி இயல்தரும் பொறியும் அற்று ஆங்கு – சிந்தா:10 2204/3

TOP


இயல்பில் (1)

கலந்தனன் காம மாலை கலையினது இயல்பில் சூட்ட – சிந்தா:5 1357/3

TOP


இயல்பின் (2)

உண்டே தனது இயல்பின் உணரும்-காலை உயிர் என்றி – சிந்தா:6 1419/1
இற்ற தம் உயிர் இயல்பின் பேர்த்து அவண் – சிந்தா:7 1764/2

TOP


இயல்பினான் (1)

எண்ணினேன் நமர்கள் வீயும் இயல்பினான் நெருங்கப்பட்டு – சிந்தா:7 1752/2

TOP


இயல்பு (5)

ஆதலும் அழிவும் எல்லாம் அவை பொருட்கு இயல்பு கண்டாய் – சிந்தா:1 269/2
உம்பர் நீள் துறக்கத்து இயல்பு ஒத்ததே – சிந்தா:4 854/4
எய்தான் அதன் பயத்தை பிறனே துய்த்தல் இயல்பு என்றி – சிந்தா:6 1418/2
இஃதே நின் சொல் இயல்பு என்றால் அடியேன் நின்னை தொழுதேனே – சிந்தா:6 1418/4
ஏதம் உற்று முரியும் நுசுப்பு என்று உன் இயல்பு ஏத்துவேன் – சிந்தா:7 1586/2

TOP


இயல்பும் (1)

இல்லறத்து இயல்பும் எல்லாம் இருள் அற கூறி இட்டான் – சிந்தா:1 382/4

TOP


இயல்பே (1)

எழுந்து கொடி ஆடும் இது அ எழில் நகரின் இயல்பே – சிந்தா:3 597/4

TOP


இயலாததுவோ (1)

இயலாததுவோ இனியேற்கு இனியீர் – சிந்தா:6 1521/3

TOP


இயலார் (1)

மீன் தயங்கு திங்கள் முக நெடும் கண் மெல் இயலார்
தேன் தயங்கு செம் நாவின் சில் மென் கிளி கிளவி – சிந்தா:13 3102/1,2

TOP


இயற்கை (4)

ஓரும் வையத்து இயற்கை அன்றோ எனா – சிந்தா:4 888/3
இயற்கை அன்பு உடையார் இயைந்தார்களே – சிந்தா:5 1346/4
இலை புறம் கொண்ட கண்ணி இன் தமிழ் இயற்கை இன்பம் – சிந்தா:9 2063/3
வீட்டினது இயற்கை நாம் விளம்பின் தீம் கதிர் – சிந்தா:13 2844/1

TOP


இயற்கையும் (1)

மின் என துறக்கும் தானத்து இயற்கையும் விரித்தும் அன்றே – சிந்தா:13 2823/4

TOP


இயற்கையே (2)

சேரி-தோறு இது செல்வத்து இயற்கையே – சிந்தா:1 129/4
இயற்கையே பிரிவு சாதல் இமைப்பு-இடை படாதது ஒன்றால் – சிந்தா:5 1393/2

TOP


இயற்றப்பட்ட (2)

மின் அவிர் பூணினானை வேல் கணார்க்கு இயற்றப்பட்ட
மன்னிய மதுவின் வாங்கி மாதரும் பருகியிட்டாள் – சிந்தா:1 190/3,4
ஆய்ந்து அளந்து இயற்றப்பட்ட அடிசில் நீர் இன்ன எல்லாம் – சிந்தா:8 1896/2

TOP


இயற்றி (10)

பிளிறு வார் முரசின் சாற்றி பெரும் சிறப்பு இயற்றி வேந்தன் – சிந்தா:1 200/3
பாவை அவள் இருக்கும் இடம் பளிக்கு சுவர் இயற்றி
கோவை குளிர் முத்தின் இயல் கோதையொடு கொழும் பொன் – சிந்தா:3 594/1,2
ஐந்து மூன்று அடுத்த செல்வத்து அமளி மூன்று இயற்றி பூம் பட்டு – சிந்தா:3 838/1
யானை வெண் மருப்பினால் இயற்றி யாவதும் – சிந்தா:5 1201/1
மன் ஆகி முக்குடை கீழ் வாமன் சிறப்பு இயற்றி வரம்பு இல் இன்பம் – சிந்தா:6 1548/3
யாழின் பாடலும் ஆடலும் அரங்கு-தோறும் இயற்றி
போழும் மால் விசும்பு என பல பொலம் கொடி எடு-மின் – சிந்தா:12 2391/3,4
இருள் துணித்து இடைஇடை இயற்றி வெண்ணிலா – சிந்தா:12 2450/1
விரி மலர் அணிந்த கோல வேதிகை இயற்றி ஆன் நெய் – சிந்தா:12 2463/2
வித்திய புகழினாற்கு விருந்து அரசு இயற்றி நாடும் – சிந்தா:12 2567/2
ஓர் இடம் செய்து பொன்னால் அவன் உரு இயற்றி ஊரும் – சிந்தா:12 2573/2

TOP


இயற்றிய (7)

வழங்க முன் இயற்றிய சுதை செய் வாய் தலை – சிந்தா:1 40/2
சேண் நிலத்து இயற்றிய சித்திர சுருங்கை சேர் – சிந்தா:1 142/2
சித்திரத்து இயற்றிய செல்வம் மல்கு பன் மணி – சிந்தா:1 150/2
சந்து போழ்ந்து இயற்றிய தட்டு வேய்ந்து வெண்பொனால் – சிந்தா:1 155/2
நினைத்து இருந்து இயற்றிய நிருமித மகன் இவன் – சிந்தா:3 707/3
ஆய்ந்து அளந்து இயற்றிய அத்து உண் ஆடையர் – சிந்தா:7 1848/2
புள்ளும் யாழும் குழலும் ஏங்க புனைந்து வல்லான் நினைந்து இயற்றிய
பள்ளி செம்பொன் படை அமளி மேல் மழலை மணி யாழ் தான் வெளவி – சிந்தா:12 2591/1,2

TOP


இயற்றியது (1)

இளம் கதிர பருதி சூட்டி இயற்றியது என்னல் ஆமே – சிந்தா:3 527/4

TOP


இயற்றினார் (3)

இயற்றினார் மணம் எத்தரும் தன்மையார் – சிந்தா:5 1346/2
கடி மணம் இயற்றினார் கடவுள் நாளினால் – சிந்தா:6 1490/3
இம்பர் இல்லது ஓர் இன்பம் இயற்றினார் – சிந்தா:8 1980/4

TOP


இயற்றினாரே (2)

எழில் பொலி மணியினாலும் கடை-தொறும் இயற்றினாரே – சிந்தா:1 115/4
இடு புகை மஞ்சில் சூழ மணவறை இயற்றினாரே – சிந்தா:3 837/4

TOP


இயற்றினான் (1)

இனையவை ஏமுற இமைப்பினின் இயற்றினான் – சிந்தா:7 1839/4

TOP


இயற்றினானே (2)

ஏந்து பூண் மார்பன் ஏவ இன்னணம் இயற்றினானே – சிந்தா:8 1896/4
இருந்து எறிந்து எறியும் மூவர் மேல் படை இயற்றினானே – சிந்தா:13 3078/4

TOP


இயற்று-மின் (1)

எந்திர ஊர்தி இயற்று-மின் என்றான் – சிந்தா:1 234/4

TOP


இயற்றுகின்றார் (1)

அந்தர மகளிர் அன்னார் நாடகம் இயற்றுகின்றார் – சிந்தா:5 1253/4

TOP


இயன்ற (9)

பட்டு இயன்ற கண்ட திரை வளைத்து பல் மலர் நல் மாலை நாற்றி – சிந்தா:3 647/1
இரும்பினால் இயன்ற நெஞ்சத்து இவர்களோ இருந்து காண்க – சிந்தா:3 678/2
தீம் பயறு இயன்ற சோறு செப்பின் ஆயிரம் மிடா – சிந்தா:3 692/1
இன்ப நிலத்து இயன்ற பொருள் இவை இவை நும் கோமான் – சிந்தா:3 849/3
மணி இரு தலையும் சேர்த்தி வான் பொனின் இயன்ற நாணால் – சிந்தா:4 977/1
நங்கைக்கு இயன்ற நறும் பூ அணை பள்ளி என்றான் – சிந்தா:8 1977/4
நாகம் மருப்பின் இயன்ற தோடும் நலம் கொள் சுறவு குழையும் – சிந்தா:12 2440/1
ஏகம் ஆகி எரியும் மணியின் இயன்ற கடிப்பு வாங்கி – சிந்தா:12 2440/3
சுந்தரம் பெய்த யானை தூ மருப்பு இயன்ற வெண் செப்பு – சிந்தா:13 3048/3

TOP


இயன்றது (3)

பருதியின் இயன்றது ஒக்கும் பன் மலர் கண்ணி வாடா – சிந்தா:13 2800/4
ஈட்டிய பொருள் அகத்து இயன்றது என்பவே – சிந்தா:13 2844/4
திணி நிலத்து இயன்றது ஓர் திலகம் ஆயினான் – சிந்தா:13 3028/4

TOP


இயன்றதே (1)

எண் பால் இகந்து உயர்ந்தாற்கு இசைந்த கோயில் இயன்றதே – சிந்தா:13 2600/4

TOP


இயன்றவாறே (1)

ஈனோர்க்கு உரைப்பாம் பதிகத்துள் இயன்றவாறே – சிந்தா:0 29/4

TOP


இயன்றவே (1)

ஏத்தல் சான்ற கோயிலும் இடைப்படுத்து இயன்றவே – சிந்தா:1 154/4

TOP


இயன்றன (1)

நூலினால் இயன்றன நுனித்த வெண்மைய – சிந்தா:13 2634/2

TOP


இயைந்த (1)

பாடலொடு இயைந்த ஆடல் பண் அமை கருவி மூன்றும் – சிந்தா:5 1256/1

TOP


இயைந்தனர் (3)

இனம் தமக்கு எங்கும் இல்லார் இயைந்தனர் என்ப முக்கண் – சிந்தா:1 188/3
எய்திய இளமை மிக்கார் இயைந்தனர் என்று பின்னும் – சிந்தா:3 667/3
எல்லை நீங்கிற்று இயைந்தனர் என்பவே – சிந்தா:5 1329/4

TOP


இயைந்தார்களே (1)

இயற்கை அன்பு உடையார் இயைந்தார்களே – சிந்தா:5 1346/4

TOP


இயைந்து (5)

இயைந்து எழிலார் மணி ஆமை இளம் பார்ப்பின் கூன் புறம் போல் – சிந்தா:1 177/3
எழுமையும் இயைந்து எய்திய அன்பினார் – சிந்தா:5 1350/4
எடுத்த பண்டம் இயைந்து உடன் என்பவே – சிந்தா:7 1773/4
இலக்கண மட பிடி இயைந்து ஓர் போதகம் – சிந்தா:7 1811/3
இருவர் மற்று இயைந்து எழுந்து இருப்பின் என்ப போல் – சிந்தா:13 2942/2

TOP


இயைந்து-அரோ (1)

இறைவன் கண் வலன் ஆடிற்று இயைந்து-அரோ – சிந்தா:10 2168/4

TOP


இயைய (1)

மடந்தை திறத்தின் இயைய அம் மகள் கூறி வந்தார் – சிந்தா:4 1061/1

TOP


இயைவதற்கு (1)

இரு நிலம் இயைவதற்கு எண்ணல் வேண்டுமோ – சிந்தா:5 1174/2

TOP


இயைவது (2)

இலை பொலி அலங்கல் மார்பம் இயைவது என்று ஆகும்-கொல்லோ – சிந்தா:3 711/4
ஏக இன்ப காம கவறாடல் இயைவது அன்றேல் – சிந்தா:7 1657/3

TOP


இரக்கம் (1)

ஏந்திய மணி வரை இரக்கம் நீர்த்தரங்கு – சிந்தா:6 1492/2

TOP


இரக்கமும் (1)

இகழ்ந்து உரைக்கு இரக்கமும் இன்றி அங்க நூல் – சிந்தா:13 2640/2

TOP


இரங்க (16)

ஏந்து முலையார் இனைந்து இரங்க கொடும் கோல் இருள் பரப்பவே ஏ பாவம் – சிந்தா:1 290/2
மானும் மரனும் இரங்க மதவலி – சிந்தா:3 519/1
அளித்து அவை இரங்க சென்று அணையில் ஏறினான் – சிந்தா:3 655/4
என்றே கலையும் சிலம்பும் இரங்க இன வண்டு ஆர்ப்ப – சிந்தா:4 917/3
இணை இல் தோழிமார்கள் இறுமால் இடை என்று இரங்க
அணி ஆர் கோதை பூம்பந்து ஆடும் அவளை காண்-மின் – சிந்தா:4 925/3,4
நிலவு உறழ் பூணினானை நெடு நகர் இரங்க கையாத்து – சிந்தா:4 1131/1
பெண்ணும் ஆணும் இரங்க பெருமான் மகன் சாமியை – சிந்தா:4 1158/3
மின் இரும் கலாபம் வீங்கி மிளிர்ந்து கண் இரங்க வெம்பி – சிந்தா:8 1985/3
சிலம்பு நொந்து இரங்க தேன் தார் பரிந்து தேன் எழுந்தது அன்றே – சிந்தா:12 2516/4
அம் கை சேப்ப குருகு இரங்க அலங்கல் அம் பூம் குழல் துயல் வர – சிந்தா:12 2592/1
எழுது கண் இரங்க புருவ கொடி – சிந்தா:13 2670/2
வடி கொள் கண்ணியர் மனம் குழைந்து அநங்கன் என்று இரங்க
கொடையும் கோலமும் குழகும் தம் அழகும் கண்டு ஏத்த – சிந்தா:13 2757/2,3
கல்லோ மரனும் இரங்க கலுழ்ந்து உருகி – சிந்தா:13 2964/1
கழுமிய துகிலின் காமன் கண் புடைத்து இரங்க மாதோ – சிந்தா:13 2993/4
தாது அணிந்த தாமங்கள் ஒருபால் சோர தாமரை கண் தாம் இரங்க புருவம் ஆட – சிந்தா:13 3136/2
மண் கனிந்த பொன் முழவ மழையின் விம்ம மா மணி யாழ் தீம் குழல்கள் இரங்க பாண்டில் – சிந்தா:13 3138/1

TOP


இரங்கல் (5)

நங்கை நீ நடக்கல் வேண்டும் நன் பொருட்கு இரங்கல் வேண்டா – சிந்தா:1 267/1
இல்லினுள் இரண்டு நாளை சுற்றமே இரங்கல் வேண்டா – சிந்தா:1 270/4
கனை கடல் அழுவம் நீந்தி கண் கனிந்து இரங்கல் வேண்டா – சிந்தா:3 511/2
எள் பகவு அனைத்தும் ஆர்வம் ஏதமே இரங்கல் வேண்டா – சிந்தா:4 1097/4
இணை வண்டு அங்கு இறந்து பாடு இன்று இருக்குமே இரங்கல் இன்றாய் – சிந்தா:6 1502/2

TOP


இரங்கா (1)

புண்ணார் புனை குழலும் ஏங்கா புனை பாண்டில் இரங்கா வான் பூம் – சிந்தா:13 2967/2

TOP


இரங்காது (1)

எம் சுற்றம் என்று இரங்காது ஆகம் எல்லாம் கவர்ந்து இருந்து – சிந்தா:12 2502/1

TOP


இரங்கி (9)

எந்தாய் வெறு நிலத்து சேர்தியோ என்று இனைந்து இரங்கி பள்ளி படுத்தார்களே – சிந்தா:1 292/4
ஏர் தரு மயில் அம் சாயல் இறைவனுக்கு இரங்கி ஏங்கி – சிந்தா:1 302/3
எவ்வாய் மருங்கும் இருந்து இரங்கி கூகை குழறி பாராட்ட – சிந்தா:1 309/3
சிந்தித்து இரங்கி அழுவன போல் பனி சேர் கண்ணீர் சொரிந்தனவே – சிந்தா:1 312/4
சிலம்பு இரங்கி போற்று இசைப்ப திருவில் கை போய் மெய் காப்ப – சிந்தா:1 340/1
பிரிந்தவற்கு இரங்கி பேதுற்று அழுத நம் கண்ணின் நீர்கள் – சிந்தா:5 1391/1
அனையல் ஆகா உருவ நோக்கி மைந்தற்கு இரங்கி
இனைவ போலும் அருவியின் அருவி இனிதின் ஆடி – சிந்தா:6 1417/2,3
இல் உறை தெய்வம் நோக்கி இரங்கி நின்று உரைக்கும் அன்றே – சிந்தா:6 1527/4
பைய நடக்க என்று பசிக்கு இரங்கி அவர் விடுத்தார் – சிந்தா:9 2013/3

TOP


இரங்கின் (1)

கறந்து கூற்று உண்ணும் ஞான்று கண் புதைத்து இரங்கின் அல்லால் – சிந்தா:13 2616/3

TOP


இரங்கின (3)

புரி நரம்பு இரங்கின புகன்ற தீம் குழல் – சிந்தா:8 1940/2
அங்கு அதற்கு இரங்கின ஆரும் பேதுற – சிந்தா:8 1991/3
நரம்பு எழுந்து இரங்கின வீணை நன் குழல் – சிந்தா:13 2999/1

TOP


இரங்கினார் (1)

எம் கணவரும் இனைந்து இரங்கினார் இருள் மனத்தான் பூமகளை எய்தினானே – சிந்தா:1 297/4

TOP


இரங்கினானுக்கு (1)

என்னை யான் இழந்து வாழுமாறு என இரங்கினானுக்கு
அன்னளோ என்று நக்கான் அணி மணி முழவு தோளான் – சிந்தா:7 1599/3,4

TOP


இரங்கு (4)

இரங்கு மேகலை அல்குல் இன் கனி தொண்டை அம் துவர் வாய் – சிந்தா:7 1557/1
இரங்கு தீம் குழலும் ஏங்க கிண்கிணி சிலம்பொடு ஆர்ப்ப – சிந்தா:12 2596/2
எம்-வயின் வருக வேந்தன் இங்கு என இரங்கு நல்லியாழ் – சிந்தா:13 2718/1
என்றன தேன் இனம் இரங்கு வண்டொடு – சிந்தா:13 3034/1

TOP


இரங்கும் (7)

புரி நரம்பு இரங்கும் சொல்லாய் போவதே பொருள் மற்று என்றான் – சிந்தா:1 272/3
தந்து ஆங்கு இளையார் மெல் விரல்கள் தீண்ட தாம் தாம் என்று இரங்கும் தண்ணுமைகளும் – சிந்தா:1 292/2
மின்னும் இரங்கும் மழை என்கோ யான் – சிந்தா:3 724/2
இலங்கு பொன் கிண்கிணி இரங்கும் ஓசையும் – சிந்தா:3 832/1
கரை கொன்று இரங்கும் கடலில் கலி கொண்டு கல் என் – சிந்தா:4 1063/1
இன் இசை இரங்கும் நல் யாழ் இளியினும் இனிய சொல்லாய் – சிந்தா:6 1537/3
எய்த்து அடி சிலம்பு இரங்கும் இன் குரல் – சிந்தா:13 2683/3

TOP


இரங்குவது (1)

இ பொருள் எய்தி நின்றீர் இரங்குவது என்னை என்றான் – சிந்தா:7 1595/4

TOP


இரங்குவார் (1)

கையார் வளைகள் புடைத்து இரங்குவார் கதிர் முலை மேல் ஆரம் பரிந்து அலறுவார் – சிந்தா:1 295/1

TOP


இரட்டி (5)

ஆறு இரட்டி ஆயிரர் கூறுதற்கு அரியரே – சிந்தா:3 568/2
எட்டு எலா திசையும் ஈண்டி எழாயிரத்து இரட்டி மள்ளர் – சிந்தா:4 1136/3
குங்கும நறு நீர் பந்தி நின்று ஆடும் குதிரை ஆறு ஆயிரத்து இரட்டி
பொங்கு வெண் மயிர் சூழ் பொன் படை பொலிந்த அறுபதின் ஆயிரம் புரவி – சிந்தா:10 2157/1,2
முன் யான் விட்ட இன களிற்றின் இரட்டி விடுத்தான் என புகழ்ந்தான் – சிந்தா:10 2175/4
இடவிய நிலத்தோடு எல்லாம் இழந்தவர்க்கு இரட்டி ஆக – சிந்தா:11 2373/3

TOP


இரட்டியே (1)

விண்ணகத்து இயங்கு தேர் எண் அவற்று இரட்டியே – சிந்தா:3 566/2

TOP


இரட்டுற (1)

தானத்து மணியும் தானும் இரட்டுற தோன்றினானே – சிந்தா:1 387/3

TOP


இரட்டை (1)

செம் கயல் இரட்டை திருவார் சுடர் கணாடி – சிந்தா:12 2487/1

TOP


இரட்டைகள் (2)

கொலை மருப்பு இரட்டைகள் குளிப்ப பாய்ந்து இரு – சிந்தா:1 82/2
அங்கு அவர் இரட்டைகள் ஆகி தோன்றலும் – சிந்தா:13 2832/3

TOP


இரண்டின் (2)

ஊன்றி இ இரண்டின் உள்ளும் உறுதி நீ உரைத்திடு என்ன – சிந்தா:5 1235/3
எல்லை இ இரண்டின் ஒன்றை இ பகல் முடிப்பல் என்னா – சிந்தா:7 1745/3

TOP


இரண்டினுள் (1)

கிலுத்தம் கூர் பரங்கள் என்னும் இரண்டினுள் கிலுத்தம் சார்ந்து – சிந்தா:7 1645/1

TOP


இரண்டு (42)

இல்லினுள் இரண்டு நாளை சுற்றமே இரங்கல் வேண்டா – சிந்தா:1 270/4
வாள் அரம் துடைத்த வை வேல் இரண்டு உடன் மலைந்தவே போல் – சிந்தா:2 461/1
என்று இரண்டு இல்லை கண்டாய் இது நினது இல்லம் என்றான் – சிந்தா:3 544/4
ஒட்டி நாகம் ஓர் இரண்டு எடுக்கலாத கல்லினை – சிந்தா:3 690/3
எள்ளுநர்கள் சாய என தோள் இரண்டு நோக்கி – சிந்தா:3 847/1
கான்றிடு கதிர் மதி இரண்டு போன்றவே – சிந்தா:4 938/4
ஆவி ஒன்று இரண்டு உடம்பு அல்லது ஊற்று நீர் – சிந்தா:4 1017/2
குன்று இரண்டு இருந்த போலும் குங்கும குவவு தோளான் – சிந்தா:4 1084/4
இ மலைக்கு இரண்டு காதம் இறந்த பின் இருண்டு தோன்றும் – சிந்தா:5 1177/1
இன மலர் தாரினாய் இரண்டு காதமே – சிந்தா:5 1180/4
ஏந்தல் நின் தோள் என இரண்டு குன்று போய் – சிந்தா:5 1181/2
குன்று இரண்டு அனைய தோளான் கொழு மலர் குவளை போது அங்கு – சிந்தா:5 1289/1
ஒன்று இரண்டு உருவம் ஓதி உறக்கு-இடை மயில் அனாள் தன் – சிந்தா:5 1289/2
நின்று இரண்டு உருவம் ஓதி நேர் முகம் நோக்கினானே – சிந்தா:5 1289/4
ஓக்கிய முருகன் எஃகம் ஓர் இரண்டு அனைய கண்ணாள் – சிந்தா:5 1291/4
உழல் மாலை தீம் கிளவி ஒன்று இரண்டு தான் மிழற்றும் ஒரு நாள்-காறும் – சிந்தா:5 1353/3
இங்ஙனம் இரண்டு திங்கள் ஏகலும் ஏக வேலான் – சிந்தா:5 1359/1
ஓங்கு கட்டுரை ஒன்று இரண்டு ஓதினார் – சிந்தா:6 1425/4
கழிந்தன இரண்டு திங்கள் காளையும் மற்றோர் நாளால் – சிந்தா:6 1496/2
ஓவாது இரண்டு உவவும் அட்டமியும் பட்டினி விட்டு ஒழுக்கம் காத்தல் – சிந்தா:6 1547/1
பின்னிவிட்ட பிடி தட கை இரண்டு போன்று திரண்டு அழகார் – சிந்தா:7 1658/1
கோட்டு இளம் குழவி திங்கள் இரண்டு அன்ன எயிற்று கோளே – சிந்தா:7 1739/1
அ வழி இரண்டு திங்கள் கழிந்த பின் அவள் இல் நீங்கி – சிந்தா:7 1758/1
என் மனம் நின் மனம் என்று இரண்டு இல்லையால் – சிந்தா:7 1842/1
அங்கு இரண்டு அற்பு முன் நீர் அலை கடல் கலந்தது ஒத்தார் – சிந்தா:8 1910/4
ஏழு ஆண்டின் மேலும் இரண்டு ஆண்டு இரண்டு எய்தி நின்றாள் – சிந்தா:8 1978/1
ஏழு ஆண்டின் மேலும் இரண்டு ஆண்டு இரண்டு எய்தி நின்றாள் – சிந்தா:8 1978/1
வாள் இரண்டு மாறுவைத்த போல் மழை கண் மாதரார் – சிந்தா:9 1995/1
நாள் இரண்டு சென்ற என்று நைய மொய்கொள் காவினுள் – சிந்தா:9 1995/2
ஒழிக இ காமம் ஓர் ஊர் இரண்டு அஃகம் ஆயிற்று என்று ஆங்கு – சிந்தா:9 2087/3
கடல் இரண்டு எதிர்ந்தது ஓர் காலம் ஒத்ததே – சிந்தா:10 2223/4
கீள் இரண்டு ஆக குத்தி எடுத்திட கிளர் பொன் மார்பன் – சிந்தா:10 2248/3
இன் நீரின திரை மேல் இரண்டு இள வெம் சுடர் இகலி – சிந்தா:10 2264/1
எழில் பொலி படியகம் இரண்டு பக்கமும் – சிந்தா:12 2472/2
கழித்த வேல் இரண்டு கண்டு அனைய கண்ணினார் – சிந்தா:12 2472/4
ஓர் உயிர் ஒழித்து இரண்டு உடம்பு போவ போல் – சிந்தா:13 2628/1
மது நிறை பெய்து விம்மும் மணி குடம் இரண்டு போல – சிந்தா:13 2838/2
குளித்து நீர் இரண்டு கோல கொழும் கயல் பிறழ்பவே போல் – சிந்தா:13 2898/2
உலம் செய்த வைர குன்றம் ஓர் இரண்டு அனைய தோளான் – சிந்தா:13 2915/4
என்னை நீ கண்டது எம்மை இரண்டு நா ஆயினாயே – சிந்தா:13 2952/3
மல்லல் வேல் இரண்டு ஒரு மதியுள் வைத்த போல் – சிந்தா:13 2982/2
புலம் புரிந்து உயர்ந்தன இரண்டு பொன் நிற – சிந்தா:13 2995/3

TOP


இரண்டுடன் (1)

இட்டனன் இரண்டுடன் இமிழ் கொளீஇ இலங்கு பொன் – சிந்தா:7 1835/3

TOP


இரண்டும் (13)

இம்பர் நம் இடர் கெட இரண்டும் வல்லையாய் – சிந்தா:3 792/3
அம் களி அரசர்க்கு எல்லாம் ஓர் ஒன்றும் இரண்டும் ஆக – சிந்தா:3 798/3
தோள் இரண்டும் அன்ன தோழர் தோன்றலை புணர்ந்த பின் – சிந்தா:9 1995/3
தாள் இரண்டும் ஏத்தி நின்று தையல் நாமம் வேண்டினார் – சிந்தா:9 1995/4
தேன் ஆர் பூங்கோதாய் நினக்கு காமன் சிலை இரண்டும் செவ்வனே கோலி தந்தான் – சிந்தா:9 2065/2
தாழ் இரும் தட கையோடும் தட மருப்பு இரண்டும் அற்று – சிந்தா:10 2298/3
பொன் புரி வரையும் பொய்தீர் சமிதைகள் இரண்டும் வைத்தார் – சிந்தா:12 2464/4
தன் நெறி வளர காமன் தான் முலை இரண்டும் ஆகி – சிந்தா:12 2530/1
தளிர் தலை பொதும்பர் நீங்கி தம் இனம் இரண்டும் சேர்ந்த – சிந்தா:13 2721/3
தூக்கி இ இரண்டும் நோக்கி தொல் வினை என்று தேறி – சிந்தா:13 2825/3
கிளை பிரிவு அரும் சிறை இரண்டும் கேட்டியேல் – சிந்தா:13 2867/1
நெல் உயிர் மாந்தர்க்கு எல்லாம் நீர் உயிர் இரண்டும் செப்பின் – சிந்தா:13 2908/1
நல் மணி குழை இரண்டும் நக்கவே – சிந்தா:13 3127/4

TOP


இரண்டே (1)

கண்ணும் கருவிளம் போது இரண்டே கண்டாய் – சிந்தா:2 480/4

TOP


இரணியன் (1)

இரணியன் பட்டது எம் இறை எய்தினான் – சிந்தா:7 1813/4

TOP


இரத்தும் (1)

பாவை என்று இரத்தும் என்ற பறவைகள் தம்முள் தாமே – சிந்தா:12 2510/4

TOP


இரத (1)

இரும்பு எரி பொன் செயும் இரத நீரது ஒன்று – சிந்தா:5 1204/2

TOP


இரதம் (1)

கொல் உலை அகத்து இட்டு ஊதி கூர் இரும்பு இரதம் குத்த – சிந்தா:4 960/3

TOP


இரதியை (1)

ஏம் உற்றீர் இன்னும் கேண்ம்-மின் இரதியை புணர்தும் என்று – சிந்தா:3 754/3

TOP


இரந்தவர்கட்கு (1)

இலம் பெரிது என இரந்தவர்கட்கு ஏந்திய – சிந்தா:13 2995/1

TOP


இரந்தாலும் (1)

வேல் கடல் தானை வேந்தர் வீழ்ந்து இரந்தாலும் நேரேன் – சிந்தா:3 554/2

TOP


இரந்திட்டாள் (1)

இங்கண் என்று அடி வீழ்ந்து இரந்திட்டாள் – சிந்தா:4 898/4

TOP


இரந்து (5)

கொம்படு நுசுப்பினாளை குறை இரந்து உழந்து நின்ற – சிந்தா:2 478/3
இசைவது ஒன்று அன்று கண்டீர் இதனை யான் இரந்து சொன்னேன் – சிந்தா:3 748/2
எங்கையை சென்று காண்-மின் அடிகள் என்று இரந்து கூற – சிந்தா:9 2098/2
இரந்து பால் அமிர்து எங்கும் ஊட்டுவார் – சிந்தா:12 2401/2
சுண்ணமும் சாந்தும் வீழ தொழுதனர் இரந்து நிற்பார் – சிந்தா:13 2659/2

TOP


இரந்தும் (1)

மின் நேர் இடையாள் அடி வீழ்ந்தும் இரந்தும்
சொல் நீர் அவள் அற்பு அழலுள் சொரிந்து ஆற்ற – சிந்தா:4 1072/1,2

TOP


இரப்ப (1)

முடிக இ பிறவி வேண்டேம் முனைவ என்று இரப்ப அன்றே – சிந்தா:13 2808/4

TOP


இரப்பார் (1)

காசு இல் காமம் செப்பி கண்ணினால் இரப்பார் – சிந்தா:12 2549/4

TOP


இரலை (1)

இடை படாது ஓடி போ-மின் உய்ய என்று இரலை வாய் வைத்து – சிந்தா:2 447/2

TOP


இரலையும் (1)

வால் வளை அலற வாய்விட்டு இரலையும் துடியும் ஆர்ப்ப – சிந்தா:2 434/3

TOP


இரவல் (1)

இரவல் மாந்தர்க்கும் இன்னவை ஈவது ஓர் – சிந்தா:1 136/3

TOP


இரவலர்க்கு (3)

இரு நிலத்து இரவலர்க்கு ஆர்த்தி இன்னணம் – சிந்தா:1 331/3
உவா முதல் இரவலர்க்கு உடைமை உய்த்தவர் – சிந்தா:4 913/1
அழிதல் இன்றி அங்கு அரு நிதி இரவலர்க்கு ஆர்த்தி – சிந்தா:13 2756/1

TOP


இரவி (4)

இரவி தோய் கொடி கொள் மாடத்து இடு புகை தவழ சுண்ணம் – சிந்தா:2 456/1
புள் இரைப்பு அன்ன பொன் தார் புரவி தேர் இரவி போலா – சிந்தா:3 768/1
தான் இரவி திங்களொடு சார்ந்து இருந்ததே போல் – சிந்தா:12 2490/2
இரவி என்ன விளங்கும் ஒளி இறைவன் கொண்டு ஆங்கு அது நோக்குமே – சிந்தா:12 2586/4

TOP


இரவின் (1)

நடுநாள் இரவின் நவை-தான் மிகுமால் – சிந்தா:6 1520/2

TOP


இரவினும் (1)

இரவினும் பகலும் ஓவாது என் மகன் யாண்டையேன் என்று – சிந்தா:9 2095/2

TOP


இரவு (3)

வான் உலாம் சுடர் கண் மூடி மாநகர் இரவு செய்ய – சிந்தா:1 111/2
நன் பகல் இரவு செய்யும் நன் கலம் கூப்பினாரே – சிந்தா:1 114/4
பால் வளைந்து இரவு செற்று பகலொடு மலைவது ஒத்தார் – சிந்தா:2 434/4

TOP


இரவும் (1)

காலையும் இரவும் இல்லா கற்பக மரத்தின் நீழல் – சிந்தா:13 2835/3

TOP


இரற்றும் (1)

ஈட்டறா புள் இனம் இரற்றும் என்பவே – சிந்தா:1 95/4

TOP


இரா (2)

என்னை வந்து இடம் கொண்ட அஃது இரா பகல் – சிந்தா:1 241/2
இரு மதி கழிந்த பின்றை இடை இரா பொழுதில் போந்தேன் – சிந்தா:7 1755/4

TOP


இராசபுரத்தவர் (1)

ஏக இன்பத்து இராசபுரத்தவர்
மாகம் நந்து மணம் கமழ் யாற்று அயல் – சிந்தா:4 855/2,3

TOP


இராசபுரம் (1)

ஈட்டம் உடையவர்கள் உறை இராசபுரம் என்னும் – சிந்தா:7 1788/3

TOP


இராசமாகிருகம் (1)

பெரும் கடி நகரம் பேசின் இராசமாகிருகம் என்பர் – சிந்தா:13 3043/3

TOP


இராசமாநாகம் (1)

மண்டலி மற்றிது என்பார் இராசமாநாகம் என்பார் – சிந்தா:5 1276/1

TOP


இராசமாபுரத்து (1)

வந்து அடை பான்மை மண் மேல் இராசமாபுரத்து என்றான் – சிந்தா:3 539/4

TOP


இராசமாபுரம் (2)

ஈன்று அருள் சுரந்த செல்வத்து இராசமாபுரம் அதாமே – சிந்தா:1 140/4
ஏந்து பொன் இஞ்சி மூதூர் இராசமாபுரம் அது என்றான் – சிந்தா:7 1855/4

TOP


இராது (1)

கதி தள்ளி இராது கடைப்பிடி நீ – சிந்தா:5 1194/3

TOP


இராமனை (1)

இராமனை வல்லன் என்பது இசை அலால் கண்டது இல்லை – சிந்தா:7 1643/2

TOP


இராயிரத்து (1)

இகழ் மதம் செறித்த இராயிரத்து ஐஞ்நூறு இளையவும் அ துணை களிறே – சிந்தா:10 2155/4

TOP


இராயிரம் (1)

புகழ் பருந்து ஆர்ப்ப பூ மதம் பொழிவான் நின்றன இராயிரம் கவுள் வண்டு – சிந்தா:10 2155/3

TOP


இராயிரர் (1)

இல் பொறி இன்பம் நீக்கி இராயிரர் சூழ சென்றான் – சிந்தா:13 2886/4

TOP


இரி (1)

தா இரி வேள்வி சாலை மடுவினுள் தாழ்ந்தது அன்றே – சிந்தா:12 2460/4

TOP


இரிக்கும் (2)

நாறும் மும்மதத்தினாலே நாகத்தை இரிக்கும் நாகம் – சிந்தா:3 750/1
காய்ந்து இரிக்கும் புருவ கரும் கண்ணியர் – சிந்தா:7 1769/2

TOP


இரித்திடுவல் (1)

குச்சென நிரைத்த யானை குழாம் இரித்திடுவல் என்றான் – சிந்தா:4 1153/4

TOP


இரிந்த (1)

இரிந்த தேன் குவளையின் நெற்றி தைவர – சிந்தா:1 48/1

TOP


இரிந்தது (1)

என் செய்கோ என்று இரிந்தது இழை நிலா – சிந்தா:4 860/3

TOP


இரிந்தவே (1)

ஏத்தல் சால் முருடு ஆர்ப்ப இரிந்தவே – சிந்தா:7 1777/4

TOP


இரிந்தன (2)

ஏந்தல் வேல் திருத்த யானை இரிந்தன எரி பொன் கண்ணி – சிந்தா:1 285/1
இரிந்தன இருவினை இலிர்த்த மெய் மயிர் – சிந்தா:13 3009/1

TOP


இரிந்திட்டாரே (1)

அஞ்சி மற்ற அரசர் யானை குழாத்தொடும் இரிந்திட்டாரே – சிந்தா:10 2293/4

TOP


இரிந்து (2)

பின் மதம் செறித்திட்டு அஞ்சி பிடி மறந்து இரிந்து போகும் – சிந்தா:10 2313/2
அயல் வளர்கின்ற ஆமான் குழவியோடு இரிந்து செந்நெல் – சிந்தா:13 3042/3

TOP


இரிய (26)

பொறி வரி வராலினம் இரிய புக்கு உடன் – சிந்தா:1 44/3
ஏற்றிய மாலை தேன் இரிய பாய்ந்தவே – சிந்தா:1 47/4
வாளையின் இனம் தலை இரிய வண்டு அலர் – சிந்தா:1 57/1
அல்லியும் உணங்கும் முன்றில் அணில் விளித்து இரிய ஆமான் – சிந்தா:1 355/2
கானவர் இரிய வில்-வாய் கடும் கணை தொடுத்தலோடும் – சிந்தா:2 452/1
நிரை இடறி பாய்ந்து இரிய ஏகியது மாதோ – சிந்தா:3 502/4
வரு முலை பொதிர்ப்ப வாங்கி வண்டு இனம் இரிய புல்லி – சிந்தா:3 584/3
இழுக்கி வண்டு இரிய சேர்ந்து ஓர் கொடி புல்லும் கொடியின் புல்லி – சிந்தா:3 715/3
முனிவரும் முயன்று வான் கண் மூப்பு இகந்து இரிய இன்ப – சிந்தா:5 1240/1
இனிய அல்லா முகத்த முசுவும் குரங்கும் இரிய
துனிவு தீர நோக்கி தோன்றல் செல்லும் முன்னால் – சிந்தா:6 1414/2,3
மயில் இனம் இரிய ஆங்கு ஓர் மட மயில் தழுவி கொண்ட – சிந்தா:7 1580/1
எண்திசையோரும் எள்க குஞ்சரம் இரிய பாயும் – சிந்தா:7 1749/3
வேந்து இரிய கணை வித்திய வெம் சிலை – சிந்தா:7 1769/1
குருகினோடு இரிய செந்நெல் கொழும் கதிர் குவளை எற்ற – சிந்தா:7 1854/2
முருகு விண்டு இரிய தீம் தேன் முழங்கு நீர் கழனி நல் நாடு – சிந்தா:7 1854/3
நறவு இரிய நாறு குழலாள் பெரிது நக்கு – சிந்தா:9 2021/1
ஆடவர் இரிய ஏகி அம் சொல்லார் சூழ காமன் – சிந்தா:9 2055/1
படு மணி பைம்பொன் சூழி பகட்டு இனம் இரிய பாய்ந்து – சிந்தா:10 2145/1
புதை இருள் இரிய பொங்கி குங்கும கதிர்கள் ஓக்கி – சிந்தா:10 2153/1
சென்றான் இகல் களிறு ஆயிரம் இரிய சின வேலோன் – சிந்தா:10 2262/4
இன்னுயிர் பருகி சேனை எடுத்து கொண்டு இரிய ஓட்டி – சிந்தா:10 2274/3
ஏற்று மீன் இரிய பாய்ந்த எறி சுறா ஏறு போன்றான் – சிந்தா:10 2283/4
தேன் இனம் இரிய தெண் நீர் குளித்து எழும் திருவின் அன்னார் – சிந்தா:13 2658/3
தூசு போல் சிறகர் அன்னம் தொழுதியோடு இரிய சேர்ந்தார் – சிந்தா:13 2712/4
இன் கனி கவரும் மந்தி கடுவனோடு இரிய ஆட்டி – சிந்தா:13 2725/1
செம் கயல் பேர் இனம் இரிய செவ்வனே – சிந்தா:13 2859/3

TOP


இரியல் (2)

இட்டு இடை நுடங்க நொந்து இரியல் உற்ற மஞ்ஞையின் – சிந்தா:4 1107/2
இரியல் உற்றன போன்று இணை கண் மலர் – சிந்தா:12 2499/2

TOP


இரியுமே (1)

எறிய எள்கி மயிர் கவரிமா இரியுமே – சிந்தா:8 1897/4

TOP


இரிவன (1)

இரிவன போன்று மாடத்து இல் உறை தெய்வம் அன்னார் – சிந்தா:4 1095/2

TOP


இரீஇ (3)

பனி கொள் மால் வரை என படு மத களிறு இரீஇ
இனிது இழிந்து இளையர் ஏத்த இன் அகில் கொழும் புகை – சிந்தா:3 704/2,3
விழு மணி பூணினான் வீற்று இரீஇ விதியின் சொன்னான் – சிந்தா:13 2905/4
மின் திகழ் முடியும் சூட்டி வீற்று இரீஇ வேந்து செய்தான் – சிந்தா:13 2914/3

TOP


இரீஇயினரே (1)

ஈன்ற பொன் விதானத்தின் நீழல் உய்த்து இரீஇயினரே – சிந்தா:12 2433/4

TOP


இரீஇயினள் (1)

உடை சிறு நாவின் தோகை இரீஇயினள் மாலை சேர்ந்தாள் – சிந்தா:12 2445/4

TOP


இரீஇயினாரே (1)

இரு மணி அகலுள் நீர் பெய்து இட-வயின் இரீஇயினாரே – சிந்தா:12 2463/4

TOP


இரு (65)

மை நீர் நெடும் கண் இரு மங்கையர் தம்முள் மாறாய் – சிந்தா:0 12/3
நல் பூம் கழலான் இரு திங்கள் நயந்தவாறும் – சிந்தா:0 19/2
கொலை மருப்பு இரட்டைகள் குளிப்ப பாய்ந்து இரு
மலை திளைப்பன என நாகம் ஆன்ற போர் – சிந்தா:1 82/2,3
இன்புற வரம்பு உயர்ந்து இரு நிலம் உற புல்லி – சிந்தா:1 179/2
ஏன்ற நன் மாந்தர்க்கு எல்லாம் இரு நிதி முகந்து நல்கி – சிந்தா:1 262/2
இரு நிலத்து இரவலர்க்கு ஆர்த்தி இன்னணம் – சிந்தா:1 331/3
புடை இரு குழையும் மின்ன பூம் துகில் செறிந்த அல்குல் – சிந்தா:1 399/1
பனி இரு விசும்பில் தேவர் பான்மையிற்று என்று சொன்னான் – சிந்தா:3 553/4
அசிப்ப போன்று இரு விசும்பு அடைந்த என்பவே – சிந்தா:3 659/4
எஞ்சல் இன்றி நம் படை இரு முறையும் உடைந்த பின் – சிந்தா:3 691/2
இரு நில மடந்தை ஈன்றது இரு விசும்பு என்னும் கைத்தாய் – சிந்தா:3 720/1
இரு நில மடந்தை ஈன்றது இரு விசும்பு என்னும் கைத்தாய் – சிந்தா:3 720/1
இரு நில மகட்கும் செம்பொன் நேமிக்கும் இறைவன் ஆகும் – சிந்தா:3 744/2
வட்டு உடை மருங்குல் சேர்த்தி வாள் இரு புடையும் வீக்கி – சிந்தா:3 767/1
ஏண் இகந்து இலேசு நோக்கி இரு முதல் கெடாமை கொள்வார் – சிந்தா:3 770/3
இரு_சுடர் வழங்கும் வையத்து என் பெயர் கெடுக என்றான் – சிந்தா:3 773/4
இட்டிடையார் இரு மங்கையர் ஏந்து பொன் – சிந்தா:4 880/1
நகரம் நால் இரு கோடி நயந்ததே – சிந்தா:4 912/4
என்றலும் தன் செவியோர்த்து இரு கண்களும் – சிந்தா:4 944/1
இன் நிழல் இவரும் பூணான் இரு விசும்பு இவர்தலுற்று – சிந்தா:4 959/1
இலங்கு பொன் கலாபத்து அல்குல் இரு கரை பரப்பும் ஆக – சிந்தா:4 964/2
மணி இரு தலையும் சேர்த்தி வான் பொனின் இயன்ற நாணால் – சிந்தா:4 977/1
ஒரு கை இரு மருப்பின் மும்மதத்தது ஓங்கு எழில் குன்று அனைய வேழம் – சிந்தா:4 985/1
இடி உரும் ஏற்றின் சீறி இரு நிலம் சுடுதற்கு ஒத்த – சிந்தா:4 1087/3
இன் மணி இழந்து சாம்பி இரு நிலம் இவர்கள் எய்த – சிந்தா:4 1098/2
மின்னினால் மலையை ஈர்ந்து வேறு இரு கூறு செய்வான் – சிந்தா:4 1114/1
என்னை நேர் நின்று வாழ்தல் இரு நிலத்து ஆவது உண்டே – சிந்தா:4 1114/4
இரு மலர் குவளை உண்கண் இமைப்பு இலா பயத்தை பெற்ற – சிந்தா:5 1171/1
இரு நிலம் இயைவதற்கு எண்ணல் வேண்டுமோ – சிந்தா:5 1174/2
ஆறு இரு மதியின் எய்தி அரட்டனை அடர்த்து மற்று உன் – சிந்தா:5 1221/1
இலங்கு பாவை இரு மணம் சேர்த்துவார் – சிந்தா:5 1319/4
ஏ நீர் இரு புருவம் ஏறி இடை முரிந்து நுடங்க புல்லி – சிந்தா:5 1354/2
ஆக்கினான் இரு துணி அணிந்த பல் கலன் – சிந்தா:5 1409/2
ஐ_இரு திங்கள் எல்லை அகப்பட காண்பிர் இப்பால் – சிந்தா:5 1411/2
இலை வளர் குரம்பை அங்கண் இரு நிலம் சேக்கை ஆக – சிந்தா:6 1432/2
எனக்கு உற்று கிடந்தது என்று ஆங்கு இரு கணும் புதைத்து வைக்கும் – சிந்தா:7 1578/2
முழவு தோளான் முறுவலித்து ஈங்கே இரு நீ என்று – சிந்தா:7 1593/3
இரு கண் நீரும் இடை முலை பாய்ந்து உக – சிந்தா:7 1629/3
ஏவலான் அரசன் ஒன்றோ இரு_பிறப்பாளன் அல்லார்க்கு – சிந்தா:7 1682/2
இரு மதி கழிந்த பின்றை இடை இரா பொழுதில் போந்தேன் – சிந்தா:7 1755/4
உலம்பி முன் இரு தாள்களும் உமிழ்வன போல்வ – சிந்தா:7 1770/3
ஏதத்தை கேட்டலோடும் இரு கணும் பிறந்து மாழ்கி – சிந்தா:7 1799/2
கொட்டை அம் புரோசைதான் இரு வடம் கொண்டு உடன் – சிந்தா:7 1835/1
கச்சையும் வீக்கினன் கறங்கு இரு மணி அணிந்து – சிந்தா:7 1836/1
எள்ளரும் இரு மணி கிணினென இசைத்தன – சிந்தா:7 1841/3
இறைவி தன் சிறுவர்-தம்மை இரு கையினாலும் புல்லி – சிந்தா:8 1917/2
கண்ட பொன் படிவம் சார்ந்து கரந்து இரு நாளை என்றான் – சிந்தா:9 2003/4
தன் இரு கையும் கூப்பி தையல் ஈது உரைக்கும் அன்றே – சிந்தா:9 2056/4
இடு கொடி அணிந்த மார்பர் இரு விசும்பு ஏற சீறி – சிந்தா:10 2145/3
எனக்கு இனி இறைவன் தானே இரு நில கிழமை வேண்டி – சிந்தா:10 2147/2
இலங்கு எயிற்று ஏனம் ஏவுண்டு இரு நிலத்து இடித்து வீழ – சிந்தா:10 2205/1
மால் இரு விசும்பு-இடை மணந்த ஒண் கொடி – சிந்தா:10 2212/3
தன் இரு கையினாலும் தட கை மால் யானையாலும் – சிந்தா:10 2274/2
முரசம் ஆர்ந்த பின் மூ இரு நாள்கள் போய் – சிந்தா:12 2393/1
இரு மணி அகலுள் நீர் பெய்து இட-வயின் இரீஇயினாரே – சிந்தா:12 2463/4
இடம் பட அகன்று நீண்ட இரு மலர் தடம் கண் என்னும் – சிந்தா:12 2553/1
எங்கோ பணி என்னா அஞ்சா நடுங்கா இரு வில் கண் – சிந்தா:13 2608/3
இரு நிலம் மனற்கு இன்பமே என – சிந்தா:13 2744/3
ஏ தரும் கொடி அனாரை இரு நடு ஆக புல்லி – சிந்தா:13 2804/2
விளைக்கிய வித்து அனாய் இரு மற்று ஈங்கு என – சிந்தா:13 2867/2
ஏறு எழில் நெறியின் ஏறி இரு விசும்பு ஆளும் நீரார் – சிந்தா:13 2879/4
நிலத்து இருந்து இரு சுடர் நிமிர்ந்து செல்வ போல் – சிந்தா:13 2893/2
மோட்டு இரு மணி முகில் முழங்கி பெய்தலின் – சிந்தா:13 3060/3
உறுப்பு எலாம் ஒளி உமிழ்ந்து உணர்வு அரிதாய் இரு சுடரும் – சிந்தா:13 3089/1
இகல் இரு மரை மலர் அளித்த சேவடி – சிந்தா:13 3101/3

TOP


இரு_சுடர் (1)

இரு_சுடர் வழங்கும் வையத்து என் பெயர் கெடுக என்றான் – சிந்தா:3 773/4

TOP


இரு_பிறப்பாளன் (1)

ஏவலான் அரசன் ஒன்றோ இரு_பிறப்பாளன் அல்லார்க்கு – சிந்தா:7 1682/2

TOP


இருக்க (3)

இன் உரை முகமன் கூறி தானத்தில் இருக்க என்றான் – சிந்தா:3 542/4
கொதி நுனை வேலினாய் இங்கு இருக்க என குருசில் ஏகி – சிந்தா:5 1273/2
கை விலும் கணையும் இல்லா காமன் போந்து இருக்க என்ன – சிந்தா:7 1704/3

TOP


இருக்கும் (5)

கண்டவர் மருள வீழ்ந்து கால் குவித்து இருக்கும் அன்றே – சிந்தா:1 239/4
பாவை அவள் இருக்கும் இடம் பளிக்கு சுவர் இயற்றி – சிந்தா:3 594/1
மேவி பூ நிலம் மிசை இருக்கும் மெல்லவே – சிந்தா:4 1025/4
பணிகொண்டது இன்மையால் தான் பரிவொடும் இருக்கும் அன்றே – சிந்தா:6 1502/4
இளமை ஆடி இருக்கும் வனத்து ஈர்ம் சடை மா முனி – சிந்தா:12 2491/3

TOP


இருக்குமே (2)

மேவி வெண் மதி தன்னொடு இருக்குமே – சிந்தா:1 125/4
இணை வண்டு அங்கு இறந்து பாடு இன்று இருக்குமே இரங்கல் இன்றாய் – சிந்தா:6 1502/2

TOP


இருக்கை (1)

ஒளி அமை இருக்கை ஊர் உரைக்க நின்றவே – சிந்தா:1 64/4

TOP


இருக்கையன் (1)

குழவி தண் திங்கள் அன்ன இருக்கையன் ஆகி கோமான் – சிந்தா:13 3114/3

TOP


இருசார் (1)

இருசார் வினையும் தெளிந்தாரே இறைவன் நூலும் தெளிந்தாரே – சிந்தா:13 2815/4

TOP


இருண்ட (1)

நெய் கனிந்து இருண்ட ஐம்பால் நெடும் கணாள் காதலானை – சிந்தா:5 1411/1

TOP


இருண்டு (3)

கண் இருண்டு நெறி மல்கி கடை குழன்ற கரும் குழல்கள் – சிந்தா:1 164/3
இ மலைக்கு இரண்டு காதம் இறந்த பின் இருண்டு தோன்றும் – சிந்தா:5 1177/1
சென்று இருண்டு அமைந்த கோல சிகழிகை அழுத்தி செல்வன் – சிந்தா:5 1289/3

TOP


இருத்தல் (2)

இன்பம் என்று இருத்தல் போலும் அரியது இ உலகில் என்றாள் – சிந்தா:5 1392/4
இல் எலி பார்த்து நோக்கி இறப்பின் கீழ் இருத்தல் உண்டே – சிந்தா:13 2985/2

TOP


இருத்தலும் (2)

களி தலை மயங்கி இப்பால் இருத்தலும் கலந்து ஓர் காற்றில் – சிந்தா:3 507/1
வெய்ய வாள் தட கை வீரன் இருத்தலும் விசயன் என்பான் – சிந்தா:7 1717/2

TOP


இருத்தலோடும் (2)

தானத்தில் இருத்தலோடும் தையலாள் ஒருத்தி-தானே – சிந்தா:7 1567/2
ஒன்றார் கடந்தான் புலம்பு உட்கொண்டு இருத்தலோடும்
அன்றே அமைந்த பசும்பொன் அடர் ஆறு கோடி – சிந்தா:8 1973/2,3

TOP


இருத்தி (1)

அம்பு அடி இருத்தி நெஞ்சத்து அழுத்தி இட்டு அனையது ஒப்ப – சிந்தா:2 478/2

TOP


இருத்தியால் (2)

எற்றே இது கண்டு ஏகாதே இருத்தியால் என் இன் உயிரே – சிந்தா:1 310/4
எரி கொன்று ஈன்ற இலை பலி போல் இருத்தியால் என் இன்னுயிரே – சிந்தா:7 1662/4

TOP


இருத்தும் (1)

பெற்ற கூழ் உண்டு நாளும் பிணி உழந்து இருத்தும் பேதாய் – சிந்தா:12 2511/1

TOP


இருதலை (1)

இருதலை பயனும் எய்தார் என்று யாம் கேட்டும் அன்றே – சிந்தா:6 1536/4

TOP


இருந்த (51)

ஆடும் மஞ்சினுள் விரித்து இருந்த வண்ணம் அன்னரே – சிந்தா:1 71/4
ஏத்தரும் மயில் குழாம் இருந்த போன்றவே – சிந்தா:1 87/4
ஊற்று இருந்த மு மதத்து ஓடை யானை பீடுசால் – சிந்தா:1 152/3
வந்து இருந்த வண்ணமே அண்ணல் கோயில் வண்ணமே – சிந்தா:1 155/4
விரும்பு ஆர் முலை கண் கரிந்து திங்கள் வெண் கதிர்கள் பெய்து இருந்த பொன் செப்பே போல் – சிந்தா:1 231/2
நீடகம் இருந்த நிழல் நேமி வலன் ஏந்தி – சிந்தா:1 281/1
அடர் பொன் பைம் பூண் அரசு அழிய அரும் பொன் புதல்வன் பெற்று இருந்த
இடர் கொள் நெஞ்சத்து இறைவியும் இரும் கண் ஞாலத்து இருள் பருகி – சிந்தா:1 313/1,2
வம்பு கொண்டு இருந்த மாதர் வன முலை மாலை தேன் சோர் – சிந்தா:2 439/1
கால் பரந்து இருந்த வெம் கண் கதிர் முலை கச்சின் வீக்கி – சிந்தா:2 459/2
இருந்த அவற்கு எல்லாம் எடுத்து மொழிந்தான் – சிந்தா:3 518/4
கால் பரந்து இருந்த வெம் கண் கதிர் முலை கச்சின் வீக்கி – சிந்தா:3 541/2
போல் இவர் கவரி வீச மன்னவன் இருந்த போழ்தின் – சிந்தா:3 541/4
தீம் கரும்பு எருத்தில் தூங்கி ஈ இன்றி இருந்த தீம் தேன் – சிந்தா:3 712/1
இருந்த முலையாள் நின்றாளை நோக்கி இசையின் இது சொன்னான் – சிந்தா:3 717/4
எம்மை நீர் வெல்ல பெற்றீர் வென்ற பின் இருந்த வேந்தன் – சிந்தா:3 755/1
தீம் பால் பசியின் இருந்த செ வாய் சிறு பைங்கிளி தன் – சிந்தா:4 924/1
இங்கு வார் கழலினானும் கோதையும் இருந்த போழ்தில் – சிந்தா:4 1083/2
குன்று இரண்டு இருந்த போலும் குங்கும குவவு தோளான் – சிந்தா:4 1084/4
பொன் திரள் குன்றம் போல பொலிவு கொண்டு இருந்த தோளான் – சிந்தா:4 1139/4
இன்னும் ஒன்று உண்டு சூழ்ச்சி என்னோடு அங்கு இருந்த நம்பி – சிந்தா:5 1282/3
ஊறு கொள் சிங்கம் போல உயக்கமோடு இருந்த நம்பி – சிந்தா:5 1284/1
வார் கழல் குருசில் கொண்டு கவுள் அடுத்து இருந்த ஆங்கண் – சிந்தா:5 1303/2
தேன் அடைந்து இருந்த கண்ணி தெண் மட்டு துவலை மாலை – சிந்தா:5 1355/1
ஊன் அடைந்து இருந்த வேல் கண் ஒண் தொடி உருவ வீணை – சிந்தா:5 1355/2
தான் அடைந்து இருந்த காவில் பாடினாள் தனிமை தீர்வான் – சிந்தா:5 1355/3
மங்கையோடு இருந்த போழ்து ஓர் மணி வண்டு கண்டு சொன்னான் – சிந்தா:6 1501/3
என்னும் இமையாள் நினைந்து இருந்தாள் இயக்கி இருந்த எழில் ஒத்தாள் – சிந்தா:7 1658/4
என்று-கொல் என நினைந்து இருந்த செவ்வியுள் – சிந்தா:7 1703/3
துன்னி நோய் உற்ற மஞ்ஞை தோற்றம் போல் இருந்த நங்கை – சிந்தா:7 1743/3
பாடு வண்டு இருந்த அன்ன பல் கலை அகல் அல்குல் – சிந்தா:9 1996/1
உளை வனப்பு இருந்த மான் தேர் ஒளி முடி மன்னர் எல்லாம் – சிந்தா:10 2193/1
வளை வனப்பு இருந்த தோளாள் வரு முலை போகம் வேண்டி – சிந்தா:10 2193/2
கவி மதம் கடந்து காமர் வனப்பு வீற்று இருந்த கண்ணார் – சிந்தா:10 2292/1
வார் மீது ஆடி வடம் சூடி பொற்பு ஆர்ந்து இருந்த வன முலையார் – சிந்தா:11 2359/1
குழை பொலிந்து இலங்கு காதின் கொற்றவன் இருந்த பின்றை – சிந்தா:12 2416/2
ஆர வட மேல் திசை-கண் இருந்த அவிர் பஞ்சி – சிந்தா:12 2489/2
நல் நிற தவிசின் மேல் இருந்த நங்கைமார் – சிந்தா:13 2636/2
இன் மயிர் உகுக்கிய இருந்த தோகைய – சிந்தா:13 2636/3
நீதி கண் நின்ற செம் கோல் நிலவு வீற்று இருந்த பூணான் – சிந்தா:13 2713/4
கலந்தனர் சென்ற பின் நாள் கதிர் கழன்று இருந்த வெய்யோன் – சிந்தா:13 2809/3
எங்கும் உலகம் இருள் நீங்க இருந்த எந்தை பெருமானார் – சிந்தா:13 2812/3
இருந்த கண்டான் இளம் கோக்கள் நம்பியே – சிந்தா:13 2861/4
இடுகும் நுசுப்பினவர் ஆட இருந்த நம்பி – சிந்தா:13 2865/2
உருவ நுண் நுசுப்பு இற இருந்த ஒண் மணி – சிந்தா:13 2942/3
காதல் கொண்டு இருந்த காமர் கை விரல் அளிய நீரும் – சிந்தா:13 2948/3
வனை கதிர் தட கை வைத்து இருந்த வாமனார் – சிந்தா:13 3008/2
தொழுதி பன் மீன் குழாம் சூழ துளும்பாது இருந்த திங்கள் போல் – சிந்தா:13 3020/1
எழுந்த பருதி இருந்தால் போல் இருந்த எந்தை பெருமானே – சிந்தா:13 3021/3
புடை பணிந்து இருந்த அ புலவன் பொன் நகர் – சிந்தா:13 3025/2
ஏவா இருந்த அடிகள் இவர் வாய் சொல் – சிந்தா:13 3036/1
அடிகளுக்கு இடம் மருங்கு இருந்த ஆய் மலர் – சிந்தா:13 3057/1

TOP


இருந்த-போழ்தில் (5)

யான் எவன் செய்வல் என்றே அவலியா இருந்த-போழ்தில்
தான் அமர்ந்து உழையின் நீங்கா சண்பக மாலை என்னும் – சிந்தா:1 314/2,3
பூ இயல் தவிசின் உச்சி பொலிவினோடு இருந்த-போழ்தில்
ஏ இயல் சிலையினானை இ பொருள் கேண்மோ என்றான் – சிந்தா:1 384/3,4
பொருவிற்று ஆம் நம்பி காமதிலகன் என்று இருந்த-போழ்தில்
செருவில் தாழ் நுதலினாள் கண் மண திறம் செப்புகின்றார் – சிந்தா:9 2070/3,4
வீ நிறை கொடி அனாரும் வேந்தனும் இருந்த-போழ்தில்
தூ நிற துகிலின் மூடி படலிகை கொண்டு வாழ்த்தி – சிந்தா:13 2707/2,3
மலை முகந்து அனைய மார்பின் மன்னனும் இருந்த-போழ்தில்
கொலை முக களிறு அனாற்கு நாழிகை சென்று கூற – சிந்தா:13 2733/2,3

TOP


இருந்த-போழ்தின் (1)

காதலின் ஒருவர் ஆகி கலந்து உடன் இருந்த-போழ்தின்
ஊது வண்டு உடுத்த மாலை உணர்வு பெற்று இலயம் தாங்கி – சிந்தா:5 1265/2,3

TOP


இருந்ததாம்-கொல் (1)

ஒண் நெறி ஒருவி கோமான் ஒளி திரண்டு இருந்ததாம்-கொல்
விண் நெறி வழுவி வீழ்ந்த விண்ணவன் ஒருவன்-கொல் என்று – சிந்தா:13 3054/2,3

TOP


இருந்தது (12)

குஞ்சி மா மஞ்ஞை வீழ்ந்து கால் குவித்து இருந்தது அன்றே – சிந்தா:1 301/4
உதயம் என்னும் மால் வரை உவந்து இருந்தது ஒத்ததே – சிந்தா:3 705/4
கொடியின் மேல் குயில் குனிந்து இருந்தது ஒத்ததே – சிந்தா:4 1011/4
இளம் கதிர் பருதி பௌவத்து இறுவரை இருந்தது ஒத்தான் – சிந்தா:10 2129/4
ஒற்றை மா கதிரை நீட்டி ஒண் சுடர் இருந்தது ஒத்தான் – சிந்தா:10 2255/4
வந்து இருந்தது போல் மலிவு உற்றதே – சிந்தா:12 2400/4
இளம் கதிர்-கொலோ இருந்தது என்னவே – சிந்தா:12 2420/4
துளங்கு எயிற்று உழுவை தொல் சீர் தோகையோடு இருந்தது ஒத்தான் – சிந்தா:12 2469/4
தான் விளையாடி மேல் நாள் இருந்தது ஓர் தகை நல் ஆலை – சிந்தா:12 2574/2
ஏதிலம் என்று கண்டாய் இருந்தது நங்கை என்ன – சிந்தா:13 2643/2
களி தலை கூட்டம் காதல் மந்தி கண்டு இருந்தது அன்றே – சிந்தா:13 2721/4
இருந்தது ஓர் இடி குரல் சிங்கம் பொங்கி மேல் – சிந்தா:13 3030/2

TOP


இருந்தது-கொல் (1)

இன் துணைவன் சேர்வான் இருந்தது-கொல் போந்தது-கொல் – சிந்தா:4 1035/2

TOP


இருந்ததே (3)

கான் ஆர்ந்த திரள் கழுத்து கவின் சிறை கொண்டு இருந்ததே – சிந்தா:1 169/4
சிறகரால் பார்ப்பு புல்லி திரு மயில் இருந்ததே போல் – சிந்தா:8 1917/1
தான் இரவி திங்களொடு சார்ந்து இருந்ததே போல் – சிந்தா:12 2490/2

TOP


இருந்தவன் (1)

இருந்தவன் பொறியும் பன்றி இயல்தரும் பொறியும் அற்று ஆங்கு – சிந்தா:10 2204/3

TOP


இருந்தவாறு (1)

இஃதா இருந்தவாறு என்றார்க்கு என்னை பெற வல்லார்க்கு – சிந்தா:7 1884/2

TOP


இருந்தவாறும் (1)

கண் கணை வைத்தவாறும் கல் செய் தோள் இருந்தவாறும்
திண் சரம் விட்டவாறும் சென்ற கோல் போந்தவாறும் – சிந்தா:7 1642/2,3

TOP


இருந்தவே (1)

இறைகொள் வானின் மீன் என அரம்பை முலையின் இருந்தவே – சிந்தா:1 74/4

TOP


இருந்தன (3)

காவில் கூடு எடுக்கிய கவ்வி கொண்டு இருந்தன
தா இல் பொன் விளக்கமா தண் குயில் முழவமா – சிந்தா:1 65/2,3
வார முறை கருவி வடக்கு இருந்தன கண் மாதோ – சிந்தா:12 2489/4
இருந்தன போன்று இள அன்ன பார்ப்பு இனம் – சிந்தா:13 2861/2

TOP


இருந்தனம் (1)

இருந்தனம் வருக என்பார் இன்னணம் ஆயினாரே – சிந்தா:3 785/4

TOP


இருந்தனவே (2)

வயிரவில் முகம் சூடி வண்ணம் வீற்று இருந்தனவே – சிந்தா:1 168/4
மாழை கொள் மணி மகரம் கௌவி வீற்று இருந்தனவே – சிந்தா:1 174/4

TOP


இருந்தனளே (1)

எண் இன்றி மாதர் இசை தோற்று இருந்தனளே – சிந்தா:3 735/4

TOP


இருந்தனன் (5)

இருந்தனன் ஏம முந்நீர் எறி சுறவு உயர்த்த தோன்றல் – சிந்தா:1 401/3
இன் இசை கூத்து நோக்கி இருந்தனன் திலகம் அன்னான் – சிந்தா:5 1170/4
தூசினால் அம் கை நீவி இருந்தனன் தோற்றம் மிக்கான் – சிந்தா:5 1302/4
நன்று உவந்து இருந்தனன் நாதன் சிந்தியா – சிந்தா:6 1459/4
எழுதல் ஆகா-வணம் இருந்தனன் என்பவே – சிந்தா:7 1838/4

TOP


இருந்தார் (2)

நோயே முலை சுமப்பது என்றார்க்கு அருகு இருந்தார்
ஏஏ இவள் ஒருத்தி பேடியோ என்றார் – சிந்தா:3 652/3,4
வந்தித்து இருந்தார் மகிழ்ந்து காதல் மிக-மாதோ – சிந்தா:7 1785/4

TOP


இருந்தாரே (1)

நீல குவளை நிரையும் போல் கண்ணார் காவில் இருந்தாரே – சிந்தா:13 2698/4

TOP


இருந்தால் (1)

எழுந்த பருதி இருந்தால் போல் இருந்த எந்தை பெருமானே – சிந்தா:13 3021/3

TOP


இருந்தாள் (5)

இருந்தாள் இளம் மயில் போல் ஏந்து இலை வேல் கண்ணாள் – சிந்தா:3 730/4
எவ்வம் தீர்ந்து இருந்தாள் இது கூறினாள் – சிந்தா:4 874/4
என்னும் இமையாள் நினைந்து இருந்தாள் இயக்கி இருந்த எழில் ஒத்தாள் – சிந்தா:7 1658/4
தோசம் அற துதிகள் மனத்து ஓதி தொழுது இருந்தாள் – சிந்தா:7 1784/4
அந்தில் இருந்தாள் அவளுக்கு அடைந்து மனம் நடுங்கி – சிந்தா:7 1785/3

TOP


இருந்தாளை (1)

அங்காத்து இருந்தாளை தலைப்பட்டு ஐய அறிந்தோமே – சிந்தா:7 1882/4

TOP


இருந்தாற்கு (1)

இருந்தாற்கு ஓர் ஓலை கொடுத்தான் எரி குண்டலத்தால் – சிந்தா:7 1872/3

TOP


இருந்தான் (16)

ஆசனத்து இருந்தான் அடல் மொய்ம்பினான் – சிந்தா:2 429/4
அரு வரை மார்பன் அவலித்து இருந்தான் – சிந்தா:3 515/4
வாடி இருந்தான் வரும் கலம் நோக்கா – சிந்தா:3 516/4
கண் எனும் வலையின் உள்ளான் கை அகப்பட்டு இருந்தான்
பெண் எனும் உழலை பாயும் பெரு வனப்பு உடைய நம்பி – சிந்தா:3 713/1,2
பூண் மின்னு மார்பன் பொலிந்து ஆங்கு இருந்தான் விசும்பில் – சிந்தா:4 882/3
யாழ் எழீஇ பாட கேட்டு ஓர் அரம்பையை சேர்ந்து இருந்தான் – சிந்தா:4 1155/4
மீட்டும் அங்கு இருந்தான் விடை ஏறு அனான் – சிந்தா:7 1634/4
இளைப்பல் இவன் தேசு உரைப்பின் புத்திசேன் இ இருந்தான் – சிந்தா:7 1790/4
பூ மொய்த்திருந்த கடை மேல் புலம்புற்று இருந்தான் – சிந்தா:8 1966/4
தான் அமர்ந்து தாங்கி அமை தவிசின் மிசை இருந்தான் – சிந்தா:9 2024/4
இலையார் கடக தட கை புடைத்து மெய் சோர்ந்து இருந்தான் – சிந்தா:10 2197/4
செம் கண் கமழ் பைம் தார் செழும் சுடர் போல் தேர் மன்னன் இருந்தான் அன்றே – சிந்தா:11 2371/4
இளம் கதிர் கலத்தின் ஏந்த அயினி கண்டு அமர்ந்து இருந்தான்
துளங்கு எயிற்று உழுவை தொல் சீர் தோகையோடு இருந்தது ஒத்தான் – சிந்தா:12 2469/3,4
வேல் நிரை செய் கண்ணியொடு மெல் என இருந்தான்
வான் உயர ஓங்கு குடை மன்னர் பெருமானே – சிந்தா:12 2490/3,4
நிலமகள் கணவன் வேந்தர் குழாத்து இடை நிவந்து இருந்தான்
புலமகள் புகழ பொய் தீர் பூ மகள் புணர்ந்து மாதோ – சிந்தா:12 2566/3,4
பொங்க இடு தவிசில் இருந்தான் போர் ஏறு அனையானே – சிந்தா:13 2608/4

TOP


இருந்தானே (2)

அறிந்தார் தமக்கும் அநங்கனாய் அண்ணல் செம்மாந்து இருந்தானே – சிந்தா:11 2358/4
எள்ளி வீங்கி திரண்ட தோள் மேல் குழை வில் வீச இருந்தானே – சிந்தா:12 2591/4

TOP


இருந்தானை (1)

சூளாமணியாய் சுடர இருந்தானை
வாள் ஆர் முடி வைர வில் திளைத்து வண்டு அரற்றும் – சிந்தா:13 3037/2,3

TOP


இருந்து (49)

மெல்லவே கரு இருந்து ஈன்று மேல் அலார் – சிந்தா:1 53/2
இ உருவு நெஞ்சு என்னும் கிழியின் மேல் இருந்து இலக்கித்து – சிந்தா:1 180/1
வெளிறு இலா கேள்வியானை வேறு கொண்டு இருந்து சொன்னான் – சிந்தா:1 200/4
இறங்கு கண் இமையார் விழித்தே இருந்து
அறங்கள் வௌவ அதன் புறம் காக்கலார் – சிந்தா:1 248/3,4
காடு உடை அளவை எல்லாம் கழுகு இருந்து உறங்கும் நீழல் – சிந்தா:1 300/3
எவ்வாய் மருங்கும் இருந்து இரங்கி கூகை குழறி பாராட்ட – சிந்தா:1 309/3
இருந்து பொன் ஓலை செம்பொன் ஊசியால் எழுதி ஏற்ப – சிந்தா:1 369/3
இங்கு இவர்கள் இவ்வாறு இருந்து இனிது வாழ – சிந்தா:3 493/1
இடுக்கணை அரியும் எஃகாம் இருந்து அழுது யாவர் உய்ந்தார் – சிந்தா:3 509/3
இருந்து இளையார்கள் கோலம் இந்திரன் நிருமித்தால் போல் – சிந்தா:3 627/3
இட்டு இளையர் ஏத்த இமையார் மட மகள் போல் இருந்து நல் யாழ் – சிந்தா:3 647/3
சுரும்பு எழுந்து இருந்து உணும் தொங்கல் வார் குழல் – சிந்தா:3 661/1
பண் விட்டது இருந்து காணும் பல் மணி கழலினார்க்கே – சிந்தா:3 676/4
இரும்பினால் இயன்ற நெஞ்சத்து இவர்களோ இருந்து காண்க – சிந்தா:3 678/2
ஒடியாத மாத்திரையால் உண்டே நுசுப்பு இருந்து காண்பாரும் உளரே செம் கண் – சிந்தா:3 681/3
நினைத்து இருந்து இயற்றிய நிருமித மகன் இவன் – சிந்தா:3 707/3
இடை நெறி அசைவு தீர இருந்து அவண் ஏகல் உற்றால் – சிந்தா:5 1185/3
பொன் அணிந்து இருந்து என பொலிந்து தோன்றுமே – சிந்தா:5 1250/4
இந்திர குமரன் போல இறைமகன் இருந்து காண – சிந்தா:5 1253/3
தங்கு தேன் அரவ யாழின் தான் இருந்து ஆந்தை பாடும் – சிந்தா:5 1281/3
இன் மலர் தவிசின் உச்சி இருந்து அமிர்து இனிதின் கொண்டான் – சிந்தா:5 1301/3
இருந்து இ ஆகத்து எவன் செய்வீர் நீர் எனா – சிந்தா:5 1372/2
பொத்து இலத்து உறையும் ஆந்தை புணர்ந்து இருந்து உரைக்கும் பொன்னே – சிந்தா:5 1395/3
திருந்து சோலை கரும் குயிலே சிலம்ப இருந்து கூவுதியால் – சிந்தா:7 1661/4
விரிய மற்று அவர்க்கு காட்ட வீற்று இருந்து அவரும் கற்றார் – சிந்தா:7 1676/4
வில் வலான் கொண்டு வேந்தன் வேறு இருந்து இதனை சொன்னான் – சிந்தா:7 1683/4
விதி முக மணங்கள் எய்தி வீற்று இருந்து இன்பம் உய்ப்ப – சிந்தா:7 1708/3
அணி வளை நலத்தோடு ஏக அங்ஙனம் இருந்து நைவாள் – சிந்தா:7 1742/4
முனம் புக அடக்கி பின் போந்து இருந்து பாய்வான் அமைந்த – சிந்தா:7 1750/3
பண் அமை தேரின் ஏறி அவனொடு யான் இருந்து போகி – சிந்தா:7 1757/1
ஈடினால் இருந்து எண்ணி நால்வரும் – சிந்தா:7 1762/2
தாது அணி கொழு நிழல் இருந்து தண் மது – சிந்தா:7 1824/1
விரவு பூ பொழில் வேறு இருந்து ஆய் பொருள் – சிந்தா:8 1918/3
திரு இருந்து அகன்ற மார்பன் சேவடி சேர்ந்த யாங்கள் – சிந்தா:8 1930/2
எரி இருந்து அயரும் நீர்மை இரும் கதிர் ஏற்ற தெவ்வர் – சிந்தா:8 1930/3
எம் சுற்றம் என்று இரங்காது ஆகம் எல்லாம் கவர்ந்து இருந்து
தம் சுற்றம் வேண்டாத முலை கீழ் வாழ்வு தளர்கின்ற – சிந்தா:12 2502/1,2
எங்கும் பிரியற்பீர் என்று கண்கள் மலர்ந்து இருந்து
கொங்கு உண் நறும் பைம் தார் கோமான் இங்கே வருக என்றாள் – சிந்தா:13 2607/3,4
இருந்து இளமை கள் உண்டு இடை தெரிதல் இன்றி – சிந்தா:13 2619/1
இருந்து அறம் பகர்வுழி இழிந்து கைதொழுது – சிந்தா:13 2631/2
இடர் உற்று ஓர் சிங்கம் தாய் முன் இருந்து அழுகின்றது ஒத்தான் – சிந்தா:13 2646/4
நிலத்து இருந்து இரு சுடர் நிமிர்ந்து செல்வ போல் – சிந்தா:13 2893/2
வேல் மிடை தானை தாயம் வீற்று இருந்து ஆள்மோ என்றான் – சிந்தா:13 2901/4
மன்றல் வீற்று இருந்து மின்னும் மணி குவடு அனைய தோளான் – சிந்தா:13 2903/3
இன்று எலாம் எம் மருங்கு இருந்து பேசினால் – சிந்தா:13 2937/3
செறிந்து இருந்து உகுத்து செம்பொன் குண கொடி ஆயினாரே – சிந்தா:13 2994/4
முழுதும் வையம் உடன் ஏத்த முதுவாய் வலவையாய் இருந்து
அழுது வினைகள் அல்லாப்ப அறைந்தோய் நின் சொல் அறைந்தார்கள் – சிந்தா:13 3020/2,3
எண் நெறி யாதும் ஓராது இருந்து இது கூறினானே – சிந்தா:13 3054/4
இருந்து எறிந்து எறியும் மூவர் மேல் படை இயற்றினானே – சிந்தா:13 3078/4
பண் கனிய பாவைமார் பைம்பொன் தோடும் குண்டலமும் தாம் பதைப்ப இருந்து பாட – சிந்தா:13 3138/2

TOP


இருந்தும் (1)

மெல்லவே உறவி ஓம்பி ஒதுங்கியும் இருந்தும் நின்றும் – சிந்தா:13 3119/2

TOP


இருந்துழி (3)

இருந்துழி என்னை காணது உற்றதை எவன்-கொல் என்று – சிந்தா:7 1732/2
நன்று அதே பொருள் என நால்வரும் இருந்துழி
ஒன்றி முன் விடுத்தவர் மூவர் ஒற்று ஆட்கள் வந்து – சிந்தா:7 1829/2,3
அஞ்சினன் இருந்துழி அம்பு வீழ்ந்து என – சிந்தா:13 2891/3

TOP


இருந்தே (1)

எஃகு பிறிது இல்லை இருந்தே உயிரும் உண்ணும் – சிந்தா:3 497/2

TOP


இருந்தேன் (2)

என் உயிரை தாங்கி இருந்தேன் வலி ஆகாது – சிந்தா:7 1803/3
வீற்று இங்கு இருந்தேன் என மகிழ்ந்து வென்றி வேழம் இருநூறும் – சிந்தா:10 2174/2

TOP


இருந்தோய் (1)

விழுங்கி உமிழாது குணம் வித்தி இருந்தோய் நின் – சிந்தா:13 3093/3

TOP


இருந்தோன் (1)

இட்ட குறி தார் திவள பதுமுகன் இ இருந்தோன் – சிந்தா:7 1791/4

TOP


இருநிதி (1)

ஏமுற்று கரும பூமி இருநிதி கிழமை வேந்தே – சிந்தா:13 2841/4

TOP


இருநூறும் (1)

வீற்று இங்கு இருந்தேன் என மகிழ்ந்து வென்றி வேழம் இருநூறும்
காற்றின் பரிக்கும் தேர் நூறும் கடும் கால் இவுளி ஆயிரமும் – சிந்தா:10 2174/2,3

TOP


இருப்ப (16)

குழல் சிகை கோதை சூட்டிக்கொண்டவன் இருப்ப மற்று ஓர் – சிந்தா:1 252/1
தளை அவிழ் கோதை பாடி தான் அமர்ந்து இருப்ப தோழி – சிந்தா:3 651/1
இறை வளை யாழ் தழீஇ இருப்ப அத்தலை – சிந்தா:3 656/3
ஐ என இருப்ப மற்று அன்னது ஆதலான் – சிந்தா:3 829/2
கோல நெடும் கண் மகளிர் கூந்தல் பரப்பி இருப்ப
பீலி மஞ்ஞை நோக்கி பேடை மயில் என்று எண்ணி – சிந்தா:4 919/1,2
எண்ணத்தில் இயக்கி என்றே இருப்ப மற்று எழுதலாகா – சிந்தா:7 1571/1
என்று அவன் இருப்ப மாதர் என் வரவு இசைப்பின் அல்லால் – சிந்தா:7 1579/1
வெண் மதி நெற்றி தேய்த்து விழு தழும்பு இருப்ப நீண்ட – சிந்தா:8 1984/1
கிழவனாய் பாடி வந்து என் கீழ் சிறை இருப்ப கண்டேன் – சிந்தா:9 2087/1
எழுதிய பாவை நோக்கி இமை அவித்து இருப்ப கண்டேன் – சிந்தா:9 2087/2
காதலித்து இருப்ப கண்கள் கரிந்து நீர் வர கண்டு அம்ம – சிந்தா:12 2506/2
படிமம் போன்று இருப்ப நோக்கி பம்மை தான் சொல்லினாளே – சிந்தா:13 2642/4
திருமகன் பணிந்து இருப்ப செய்தவர் – சிந்தா:13 2744/2
புலம்பு போல் புலம்பி தேவர் பொற்பு உகுத்து இருப்ப அன்றே – சிந்தா:13 2809/4
அகல் விசும்பு உறையும் தேவர் ஒளி அவிந்து இருப்ப மன்னன் – சிந்தா:13 3053/3
இளம் கதிர் என துறந்து இருப்ப கண்டனம் – சிந்தா:13 3055/2

TOP


இருப்பது (2)

அறியலென் கொழுநன் மாய்ந்தால் அணி சுமந்து இருப்பது என்றான் – சிந்தா:7 1706/4
என்னை தவம் செய்யாது இகழ்ந்து இருப்பது என்பார் – சிந்தா:12 2555/4

TOP


இருப்பின் (1)

இருவர் மற்று இயைந்து எழுந்து இருப்பின் என்ப போல் – சிந்தா:13 2942/2

TOP


இருப்பினும் (1)

காதல் மாமன் மட மகளே கரும் குழல் மேல் வண்டு இருப்பினும்
ஏதம் உற்று முரியும் நுசுப்பு என்று உன் இயல்பு ஏத்துவேன் – சிந்தா:7 1586/1,2

TOP


இருப்பு (3)

அடி நிலை இருப்பு எழு அமைந்த கல் மதில் – சிந்தா:1 81/3
இட்டி வேல் குந்தம் கூர்வாள் இரும் சிலை இருப்பு சுற்றார் – சிந்தா:4 1136/1
இருப்பு உயிர் ஆகி வெம் எரியுள் வீழுமே – சிந்தா:13 3108/4

TOP


இருப்பேன்-ஆயின் (1)

இன்று இவள் துறப்ப யான் நின் அரசு உவந்து இருப்பேன்-ஆயின்
என்று எனக்கு ஒழியும் அம்மா பழி என இலங்கு செம்பொன் – சிந்தா:13 2647/2,3

TOP


இருபத்தேழ் (1)

மெய் நீர் திரு முத்து இருபத்தேழ் கோத்து உமிழ்ந்து திருவில் வீசும் – சிந்தா:13 3143/2

TOP


இருபதின் (1)

ஈர் ஐஞ்ஞூற்றினை இருபதின் முரணிய தொகைய – சிந்தா:7 1772/1

TOP


இருபதினாயிரம் (1)

என்னும் ஈறு உடை இருபதினாயிரம் இறையே – சிந்தா:10 2162/4

TOP


இரும் (49)

இப்படி இறைமகன் இரும் களிறு நூற – சிந்தா:1 280/3
இடர் கொள் நெஞ்சத்து இறைவியும் இரும் கண் ஞாலத்து இருள் பருகி – சிந்தா:1 313/2
தாழ் இரும் குழலினாளை நெய் தலைப்பெய்து வாழ்த்தி – சிந்தா:2 487/3
இரைவதி வியாழ ஓரை இரும் சிலை முளைப்ப ஏறி – சிந்தா:3 506/2
ஆளிய மொய்ம்பன் இரும் தவ பூம் பொழில் – சிந்தா:3 517/1
பாடு இரும் பௌவம் முந்நீர் பட்டது பகர்தலோடும் – சிந்தா:3 582/3
எரி மணி சுண்ணம் மின்னும் இரும் சிலை முத்தம் சேர்த்தி – சிந்தா:3 625/1
இரும் கயம் துறந்து திங்கள் இடம் கொண்டு கிடந்த நீலம் – சிந்தா:3 626/2
மின் மகரம் கூத்தாடி வில்லிட்டு இரும் குழை கீழ் இலங்கும் ஆறும் – சிந்தா:3 644/2
என்பு உருகு குரல் அழைஇ இரும் சிறகர் குலைத்து உகுத்து – சிந்தா:3 648/3
இரும் கடல் பவள செ வாய் திறந்து இவள் பாடினாளோ – சிந்தா:3 658/3
தாழ் இரும் தட கையும் மருப்பும் தம்பியர் – சிந்தா:3 775/1
ஈட்டம் போழ்ந்து யானை நெற்றி இரும் குளம்பு அழுத்தி மன்னர் – சிந்தா:3 786/3
நெட்டு இரும் கூந்தலாள் தன் நேர் வளை முன்கை பற்றி – சிந்தா:3 835/3
மொய்த்து இள அன்னம் ஆர்க்கும் மோட்டு இரும் பொய்கை புக்கார் – சிந்தா:4 963/4
இரும் களிறு எய்த ஓட சிவிகை விட்டு இளையர் ஏக – சிந்தா:4 975/2
அணி இரும் குஞ்சி ஏற கட்டியிட்டு அலங்கல் சூழ்ந்து – சிந்தா:4 977/2
எரி தவழ் குன்றத்து உச்சி இரும் பொறி கலாப மஞ்ஞை – சிந்தா:4 1095/1
இரும் சிலை பயின்ற திண் தோட்கு இது தகாது என்று குன்றில் – சிந்தா:4 1112/2
இட்டி வேல் குந்தம் கூர்வாள் இரும் சிலை இருப்பு சுற்றார் – சிந்தா:4 1136/1
மோட்டு இரும் கதிர் திரை முளைத்தது என்பவே – சிந்தா:5 1223/4
இறுதி கண் இன்பம் தூங்கும் இரும் கனி இவை கொள் என்றான் – சிந்தா:5 1236/4
இரும் சுறவு உயர்த்த தோன்றல் ஏத்த அரும் குருசில்-தான்-கொல் – சிந்தா:5 1261/2
கண் புதைப்பன கார் இரும் பூம் பொழில் – சிந்தா:5 1324/2
வரையின் மங்கை-கொல் வாங்கு இரும் தூங்கு நீர் – சிந்தா:5 1326/1
மை இரும் குழலினாள் தன் மைந்தனை வலையின் சூழ்ந்து – சிந்தா:6 1540/3
இன் அமிர்து ஊறுகின்ற இரும் கனி அற எய்திட்டான் – சிந்தா:7 1640/4
எய்த அ கணையும் மாவின் இரும் கனி அதுவும் பூமிக்கு – சிந்தா:7 1641/1
இடன் அறிந்து இலங்கும் வை வாள் இரும் சிலை குந்தம் மூன்றும் – சிந்தா:7 1678/3
ஏந்து பூம் காவு சூழ்ந்த இரும் புனல் ஆறும் நீந்தி – சிந்தா:7 1820/3
இரும் கடல் மணி நிரை எய்தி நாம் கொண்ட பின் – சிந்தா:7 1827/1
அளை செறி இரும் புலி அனைய ஆடவர் – சிந்தா:7 1851/1
எரி இருந்து அயரும் நீர்மை இரும் கதிர் ஏற்ற தெவ்வர் – சிந்தா:8 1930/3
நெட்டு இரும் கரும்பொடு செந்நெல் மேய்ந்து நீர் – சிந்தா:8 1938/3
ஏலம் நாறு இரும் குழல் புறத்த வாள் முகத்தவாம் – சிந்தா:8 1954/2
மின் இரும் கலாபம் வீங்கி மிளிர்ந்து கண் இரங்க வெம்பி – சிந்தா:8 1985/3
நாறு இரும் குழலினாளை நாகு அணை விடையின் புல்லி – சிந்தா:9 2062/3
இரும் பிடி நின் நடை கற்ற எமக்கு – சிந்தா:10 2124/2
இரும் கனி சொரிவன போன்ற என்பவே – சிந்தா:10 2227/4
இணர் மாலை இரும் குஞ்சி ஈர்ம் குருதி புனல் அலைப்ப – சிந்தா:10 2235/2
தாழ் இரும் தட கையோடும் தட மருப்பு இரண்டும் அற்று – சிந்தா:10 2298/3
மடி இரும் துகில் உடை மா கணாடியும் – சிந்தா:12 2406/3
மெய் அணி கலன் மாலை மின் இரும் துகில் ஏந்தி – சிந்தா:12 2434/3
இரும் பிடி நூறு சூழ இறுவரை நின்றதே போல் – சிந்தா:12 2522/1
அணி இரும் கூந்தலை ஒளவைமார்கள் தாம் – சிந்தா:13 2637/2
இளி வாய் பிரசம் யாழ் ஆக இரும் கண் தும்பி குழல் ஆக – சிந்தா:13 2691/1
மோட்டு இரும் கொழு மலர் பிண்டி மூர்த்தி நூல் – சிந்தா:13 2844/3
இரும் பிடி தழீஇய யானை இழி மதம் கலந்து சேறாய் – சிந்தா:13 3043/1
செறி இரும் பவழ செப்பு தெண் கடல் திரையின் நேரே – சிந்தா:13 3047/4

TOP


இரும்பில் (1)

இழுது அன்ன வெள் நிணத்த செம் தடிக்கே ஏட்டைப்பட்டு இரும்பில் போர்த்த – சிந்தா:6 1552/1

TOP


இரும்பின் (2)

இரும்பின் நீர்மை கெடுத்து எரி தன் நிறத்து – சிந்தா:4 952/1
போழ் மதி போல் கூர் இரும்பின் பூ நுதல்கள் போழ்ந்திடவும் – சிந்தா:13 2785/1

TOP


இரும்பினால் (3)

இரும்பினால் இயன்ற நெஞ்சத்து இவர்களோ இருந்து காண்க – சிந்தா:3 678/2
இரும்பினால் பின்னி அன்ன எறுழ் வலி முழவு தோளார் – சிந்தா:3 785/2
புக்குழி எஃகம் நாடி இரும்பினால் போழப்பட்டார் – சிந்தா:3 818/2

TOP


இரும்பு (14)

தேய் பிறை இரும்பு தம் வலக்கை சேர்த்தினர் – சிந்தா:1 55/3
இரும்பு அற கழுவி எஃகின் இருள் அற வடிக்க பட்ட – சிந்தா:3 698/1
குனிகொள் பாக வெண் மதி கூர் இரும்பு தான் உறீஇ – சிந்தா:3 704/1
ஏற்றவர் மார்பத்து அல்லால் இரும்பு மேல் விடாது நிற்பார் – சிந்தா:3 782/2
காயத்தின் குழம்பு தீற்றி கார் இரும்பு எறிய மேகம் – சிந்தா:3 788/1
கொல் உலை அகத்து இட்டு ஊதி கூர் இரும்பு இரதம் குத்த – சிந்தா:4 960/3
இரும்பு செய் குழவி திங்கள் மருப்பு-இடை தட கை நாற்றி – சிந்தா:4 1076/3
இரும்பு எரி பொன் செயும் இரத நீரது ஒன்று – சிந்தா:5 1204/2
விளைத்து இரும்பு மேய்ந்து ஒழிந்த மிச்சில் வரை மார்பன் – சிந்தா:7 1790/3
முந்து அமர் தம்முள் முழு மெயும் இரும்பு மேய்ந்திட வெம் சமம் விளைத்தார் – சிந்தா:10 2156/3
ஊன் அமர் குறடு போல இரும்பு உண்டு மிகுத்த மார்பில் – சிந்தா:10 2281/1
எண் கொண்ட ஞாட்பின் இரும்பு எச்சில்படுத்த மார்பர் – சிந்தா:11 2353/1
இடை கிடந்து எவ்வளவு இரும்பு காய்ந்ததுவே – சிந்தா:13 2830/4
அணி உயிர் செம்பு உயிர் இரும்பு போல ஆம் – சிந்தா:13 3111/2

TOP


இரும்பு-கொலோ (1)

காவலன் மடந்தை உள்ளம் கல்-கொலோ இரும்பு-கொலோ
சாவம் யாம் உருகி ஒன்றும் தவறு இலன் அருளும் நங்கை – சிந்தா:12 2510/2,3

TOP


இரும்பும் (1)

மைந்தரும் இரும்பும் ஒவ்வா வான் புலம் காவல் கொண்டார் – சிந்தா:3 793/4

TOP


இரும்பே (1)

கறுப்பு ஒழிந்த கனை எரி வாய் கார் இரும்பே கரி அன்றே – சிந்தா:13 3089/4

TOP


இருமுதுகுரவர் (1)

சிங்கினார் இருமுதுகுரவர் என்பவே – சிந்தா:13 2832/4

TOP


இருமையும் (1)

விள்ளற இருமையும் விளங்க தன் உளே – சிந்தா:13 2845/3

TOP


இருவடம் (1)

கொங்கு உடை முல்லை பைம் போது இருவடம் கிடந்த மார்ப – சிந்தா:3 547/3

TOP


இருவர் (3)

வெள் உருவ மாலை வட கீழ் இருவர் மின் போல் – சிந்தா:12 2488/1
இருவர் மற்று இயைந்து எழுந்து இருப்பின் என்ப போல் – சிந்தா:13 2942/2
இழுதார் மென் பள்ளி பூம் தாது பொங்க இருவர் பாலர் ஆகி இன்புறுபவே – சிந்தா:13 3137/4

TOP


இருவரும் (1)

மின் அவிர் செம்பொன் மாடத்து இருவரும் இழிந்து புக்கு – சிந்தா:3 536/3

TOP


இருவரை (1)

இருவரை வினாய் நகர் நெறியின் முன்னினான் – சிந்தா:5 1249/4

TOP


இருவரோடு (1)

கள் குட கன்னியர் இருவரோடு உடன் – சிந்தா:4 937/2

TOP


இருவிலும் (1)

இருவிலும் எறி மா மகர குழை – சிந்தா:1 339/2

TOP


இருவினை (5)

இ வகை நிறைந்த போழ்தே இருவினை கழியும் என்றான் – சிந்தா:6 1436/4
எரி மொய்த்து பெருகல் உண்டோ இருவினை சென்று தேய்ந்தால் – சிந்தா:10 2316/3
இரிந்தன இருவினை இலிர்த்த மெய் மயிர் – சிந்தா:13 3009/1
வெறுத்து இருவினை உதிர்த்தாற்கு அது வண்ணம் விளம்பலாம் – சிந்தா:13 3089/3
உருப்பு உயிர் இருவினை உதைப்ப வீழ்ந்த பின் – சிந்தா:13 3108/2

TOP


இருவினையின் (1)

செய்தான் இருவினையின் பயத்தை சேரும் சென்று என்றி – சிந்தா:6 1418/1

TOP


இருள் (64)

கருனை வாசமும் கார் இருள் கூந்தலார் – சிந்தா:1 130/1
எண்ணெயும் நானமும் இவை மூழ்கி இருள் திருக்கிட்டு – சிந்தா:1 164/1
ஆனாதே இருள் பருகும் அரு மணி கடைந்ததூஉம் – சிந்தா:1 169/2
விண்ணகம் இருள் கொள விளங்கு வெண் மதி – சிந்தா:1 198/3
அறவு ஆக்கிய இன்பம் அமர்ந்த இருள்
கறை வேல் கணினாள் கனவு உற்றனளே – சிந்தா:1 218/3,4
ஏந்து முலையார் இனைந்து இரங்க கொடும் கோல் இருள் பரப்பவே ஏ பாவம் – சிந்தா:1 290/2
எம் கணவரும் இனைந்து இரங்கினார் இருள் மனத்தான் பூமகளை எய்தினானே – சிந்தா:1 297/4
இருள் கெட இகலி எங்கும் மணி விளக்கு எரிய ஏந்தி – சிந்தா:1 304/1
இடர் கொள் நெஞ்சத்து இறைவியும் இரும் கண் ஞாலத்து இருள் பருகி – சிந்தா:1 313/2
வாளொடு கனை இருள் வந்து தோன்றினான் – சிந்தா:1 320/4
தோள் கடைந்து அழுத்திய மார்பன் தூங்கு இருள்
நீள் சுடர் நிழல் மணி கிழிப்ப நோக்கினான் – சிந்தா:1 321/2,3
மின் அடு கனை இருள் நீந்தி மேதகு – சிந்தா:1 326/1
துணி இருள் போர்வையில் துன்னுபு போகி – சிந்தா:1 335/3
செழும் களியாளர் முன்னர் இருள் அற செப்பினாலும் – சிந்தா:1 378/2
இல்லறத்து இயல்பும் எல்லாம் இருள் அற கூறி இட்டான் – சிந்தா:1 382/4
துளி தலை முகில்கள் ஈண்டி தூங்கு இருள் மயங்கி மான்று – சிந்தா:3 507/2
மேகமே மிடைந்து தாழ இருள் கொண்ட வெள்ளி குன்றம் – சிந்தா:3 526/1
விரிந்து இருள் மேயும் செம்பொன் விளக்கு வெண் முரசு கும்பம் – சிந்தா:3 629/2
நெய் பருகி நீண்ட இருள் கற்றை போலும் குழல் கற்றை கண்டு நிறை – சிந்தா:3 682/1
எரி நிற குழை ஓர் காதிற்கு இருள் அற சுடர வைத்தான் – சிந்தா:3 696/4
இரும்பு அற கழுவி எஃகின் இருள் அற வடிக்க பட்ட – சிந்தா:3 698/1
எரி சுடர் பருதி முன்னர் இருள் என உடைந்து நீங்க – சிந்தா:3 773/1
வாள் நிறம் மின் இருள் வளைத்தது ஒத்ததே – சிந்தா:4 1010/4
காழகம் ஊட்டப்பட்ட கார் இருள் துணியும் ஒப்பான் – சிந்தா:5 1230/1
கடும் கதிர் கனலி கோப்ப கார் இருள் உடைந்ததே போல் – சிந்தா:5 1290/2
பருகி பாய் இருள் நிற்பின் அறாது என – சிந்தா:5 1368/1
கருகி அ இருள் கான்று நின் மெய் எலாம் – சிந்தா:5 1368/2
இருள் தேர் வழி நின்று இனைவேற்கு அருளாய் – சிந்தா:5 1381/3
மை இருள் போர்வை நீக்கி மண்ணக மடந்தை கோலம் – சிந்தா:5 1406/3
அசைவு தீர்ந்து இருள் அஃகிய காலையே – சிந்தா:6 1438/1
மின்னு விட்டு எரிவது ஓர் நலத்தள் வீங்கு இருள்
பின்னிவிட்டு அன குழல் பெரும் கண் பேதை ஊர் – சிந்தா:6 1457/2,3
பல் கதிர் பருதி போல பாய் இருள் ஏகினானே – சிந்தா:6 1505/4
வரம் தரு தெய்வம் அன்னாள் வைகு இருள் அனந்தல் தேறி – சிந்தா:6 1507/3
எரி மணி விளக்கம் மாடத்து இருள் அறு-காறும் ஓடி – சிந்தா:6 1508/3
சூழ் இருள் தொழுதி மூழ்க தீ கதிர் சொரிந்து நல்லார் – சிந்தா:6 1541/3
உரைத்து மின் இருள் மேல் கிடந்தாலும் ஒத்து – சிந்தா:7 1603/3
எல் இருள் விஞ்சை ஓதி இ வழி இடுவித்திட்டாள் – சிந்தா:7 1747/3
மாந்தர் மேல் தவழ்ந்து மாடம் இருள் பட புதையும் செல்வத்து – சிந்தா:7 1855/3
எல் இருள் கனவில் கண்டேன் கண் இடன் ஆடும் இன்னே – சிந்தா:8 1909/1
ஈங்கனம் கனை இருள் எல்லை நீந்தினான் – சிந்தா:8 1942/4
கனை இருள் கனவில் கண்டேன் காமர் பூம் பொய்கை வற்ற – சிந்தா:9 2075/3
நீடு இருள் போழும் நிலைமத்து ஒருபால் – சிந்தா:10 2118/4
புதை இருள் இரிய பொங்கி குங்கும கதிர்கள் ஓக்கி – சிந்தா:10 2153/1
படு கதிர் மறைந்து இருள் பரந்தது ஆயிடை – சிந்தா:10 2232/2
ஏர் பட கிடந்த பொன் ஞாண் இருள் கெட விழிப்ப வெய்ய – சிந்தா:10 2280/3
எரி மணி குப்பை போல இருள் அற விளங்கும் மேனி – சிந்தா:10 2295/1
ஈரம் கொன்ற பின் இருள் மணி சுடர் – சிந்தா:12 2422/1
இருள் இலார் எங்ஙனம் உய்வர் இன்னதால் – சிந்தா:12 2448/3
இருள் துணித்து இடைஇடை இயற்றி வெண்ணிலா – சிந்தா:12 2450/1
ஏர் வளர் பட்டம் ஏற்ப அணிந்து இருள் சுமந்து திங்கள் – சிந்தா:12 2536/2
கண் உரை மகளிர் சேர்ந்து கார் இருள் திவளும் மின் போல் – சிந்தா:13 2663/2
இருள் விலங்க நின்று எரியும் நீள் சுடர் – சிந்தா:13 2745/2
எங்கும் உலகம் இருள் நீங்க இருந்த எந்தை பெருமானார் – சிந்தா:13 2812/3
பொய் கொலை களவு காமம் அவா இருள் புகாது போற்றி – சிந்தா:13 2824/3
பொழி நீர் நிலவின் இருள் போழ்ந்து அரிசி – சிந்தா:13 2851/2
காம்பு ஆர் நடு இருள் கண் காடே போல் ஆயிற்றே – சிந்தா:13 2980/4
உலகம் இருள் கெட விழிக்கும் ஒண் மணி அறவாழி – சிந்தா:13 3023/2
மற்று இருள் சேரா மணி விளக்கு வைத்தாரே – சிந்தா:13 3039/4
விட்டு அலர் தாமரை பாதம் வீங்கு இருள்
அட்டு அலர் பருதியின் அளிக்க செல்லும் நாள் – சிந்தா:13 3041/2,3
செல்லுமால் தேவர் கோவாய் எனும் இருள் கழிந்த சொல்லால் – சிந்தா:13 3099/3
இகல் இருள் முழு முதல் துமிய ஈண்டு நீர் – சிந்தா:13 3101/1
தூர்ந்த இருள் துணிக்கும் சுடர் தொழுது அருளுக என்றார் – சிந்தா:13 3104/3
அகடு பசு மணி ஆர்ந்து அங்காந்து இருள் பருகி அடு பால் விம்மி – சிந்தா:13 3142/2
மொய் வினை இருள் கண் போழும் முக்குடை மூர்த்தி பாதம் – சிந்தா:13 3145/3

TOP


இருள்-இடை (3)

இருள்-இடை மின்னின் இலங்கு_இழை சென்றாள் – சிந்தா:1 338/4
எங்ஙனம் எழுந்தது உள்ளம் இருள்-இடை ஏகல் உற்றான் – சிந்தா:5 1359/3
இயங்கு இடையறுத்த கங்குல் இருள்-இடை ஏகினானே – சிந்தா:5 1360/4

TOP


இருளால் (1)

உற்றார் இல்லா தமியேனால் ஒதுங்கல் ஆகா தூங்கு இருளால்
மற்று இ ஞாலம் உடையாய் நீ வளரும் ஆறும் அறியேனால் – சிந்தா:1 310/2,3

TOP


இருளில் (1)

இருளில் படு கால் புகழ் வித்து இல்லை எனின் எல்லா – சிந்தா:13 2872/2

TOP


இருளிற்று (1)

எல்லை இருளிற்று ஆகி பூம் தாது இனிதின் ஒழுகி – சிந்தா:6 1416/2

TOP


இருளும் (2)

மாசனம் பெரிதும் மொய்த்து மழையினோடு இருளும் காற்றும் – சிந்தா:4 1164/2
வரு பனி இருளும் ஆக மதிக்க எம் அடிகள் என்றார் – சிந்தா:8 1930/4

TOP


இருளை (5)

நிறை மதி இருளை போழும் நெடும் புகழ் விளைக்கும் என்றான் – சிந்தா:1 254/4
ஏறு அனாற்கு இருளை நீங்க கைவிளக்கு ஏந்திய ஆங்கு – சிந்தா:6 1542/1
காளம் ஆகு இருளை போழ்ந்து கதிர் சொரி கடவுள் திங்கள் – சிந்தா:10 2245/1
மாட்சி ஒன்றானும் இன்றி மயங்கினேற்கு இருளை நீங்க – சிந்தா:13 2729/2
பாங்கு இலா இருளை ஈன்று பார் மறைத்து இட்டதாலோ – சிந்தா:13 2955/2

TOP


இருளொடு (1)

தான் ஆகி இருளொடு ஓர் தாமரை பூ சுமந்து அன்ன – சிந்தா:1 169/3

TOP


இரை (7)

ஏட்டை பசியின் இரை கவ்விய நாகம் போல் – சிந்தா:2 446/3
ஆய்ந்த அம்பினுக்கு ஆர் இரை ஆகிய – சிந்தா:3 759/3
இரை என வருந்த கவ்வி என்புற கடித்தது என்பார் – சிந்தா:5 1277/3
பொழிந்து நஞ்சு உகுத்தல் அச்சம் இரை பெரு வெகுளி போகம் – சிந்தா:5 1286/1
கொழித்து இரை கடலுள் மூழ்கி கோதை கண் துயின்ற அன்றே – சிந்தா:8 1986/4
நச்சு எயிற்று அம்பு தின்ன நாள் இரை ஆகல் உற்றார் – சிந்தா:10 2303/4
கொழித்து இரை ஓத வேலி குமரனை பயந்த நங்கை – சிந்தா:12 2551/1

TOP


இரைகள் (1)

இழுக்கினார் இவர்கள் கண்டாய் இடும்பை நோய்க்கு இரைகள் ஆவார் – சிந்தா:1 252/4

TOP


இரைத்து (3)

கால் இரைத்து எழுந்து பாற கல்லென புடைத்ததே போல் – சிந்தா:2 451/2
இரைத்து நீர் கொழித்து இன்பம் இறந்ததே – சிந்தா:4 970/4
தேன் இரைத்து எழுந்து திங்கள் இறால் என சென்று மொய்க்கும் – சிந்தா:5 1168/2

TOP


இரைப்பு (1)

புள் இரைப்பு அன்ன பொன் தார் புரவி தேர் இரவி போலா – சிந்தா:3 768/1

TOP


இரைவதி (1)

இரைவதி வியாழ ஓரை இரும் சிலை முளைப்ப ஏறி – சிந்தா:3 506/2

TOP


இல் (143)

வீடு இல் பட்டினம் வௌவிய வேந்து என – சிந்தா:1 38/1
வள முடி நடுபவர் வரம்பு இல் கம்பலை – சிந்தா:1 49/1
தா இல் பொன் விளக்கமா தண் குயில் முழவமா – சிந்தா:1 65/3
கிள்ளையோடு பால் உணும் கேடு இல் பூவை பாடவே – சிந்தா:1 70/4
எண் இல் பொன் சுடு நெருப்பு உக்க முற்றம் ஒத்தவே – சிந்தா:1 72/4
விலக்கு இல் சாலை யாவர்க்கும் வெப்பின் மு பழ சுனை – சிந்தா:1 75/1
மடிவு இல் கம்மியர்களோடு மங்கலமும் ஆயிரம் – சிந்தா:1 76/3
துஞ்சல் இல் ஓசை தம்மால் துறக்கமும் நிகர்க்கலாதே – சிந்தா:1 110/4
மாகம் நீள் மணிமுடி மாரி வண் கை மாசு இல் சீர் – சிந்தா:1 141/2
துன்பம் இல் பறவை ஊர்தி சேர்த்தினன் துணைவி சேர்ந்தாள் – சிந்தா:1 273/4
மாடம் ஓங்கும் வள நகருள் வரம்பு இல் பண்டம் தலை திறந்திட்டு – சிந்தா:1 307/1
அருந்ததி அகற்றிய ஆசு இல் கற்பினாய் – சிந்தா:1 327/2
பொரு இல் நீள் அதர் போக்குவ போன்றவே – சிந்தா:1 339/4
மாட்சியில் கதிகள் எல்லாம் அடைத்த பின் வரம்பு இல் இன்பத்து – சிந்தா:1 381/3
கவ்விய எஃகின் நின்ற கயக்கம் இல் நிலைமை நோக்கி – சிந்தா:1 394/2
வஞ்சம் இல் கொள்கையாற்கு பாவம் வந்து அடைந்தது ஆக – சிந்தா:1 396/2
சோர்வு இல் கொள்கையான் தோற்றம் நீங்கினான் – சிந்தா:2 409/4
காசு இல் மா மணி சாமரை கன்னியர் – சிந்தா:2 429/1
நாவாய் இழந்து நடு யாரும் இல் யாமம் நீந்தி – சிந்தா:3 514/1
ஊனம் இல் கட்டுரைக்கு உள்ளம் குளிர்ந்தான் – சிந்தா:3 519/4
தப்பு இல் வாய் மொழி தானவர் வைகிய – சிந்தா:3 535/1
ஒப்பு இல் மாநகர் ஒண்மை மற்று யாது எனில் – சிந்தா:3 535/2
கேடு இல் சீர் கலுழன் ஆய கலுழ வேகற்கு தேவி – சிந்தா:3 537/2
கள் அவிழ் கைதை வேலி காசு இல் காந்தார நாட்டு – சிந்தா:3 546/2
காசு இல் யாழ் கணம் கொள் தெய்வ காந்தர்வதத்தை என்பாள் – சிந்தா:3 550/4
அற்றம் இல் பெரும் படை சுற்றமோடு இயங்கினாள் – சிந்தா:3 565/2
வஞ்சம் இல் மனத்தினான் நெஞ்சு அகம் புகன்று உக – சிந்தா:3 574/1
பொய் இல் புகழ் நாய்கன் மத ஒளியினொடு போகி – சிந்தா:3 589/2
மண்டலம் நிறைந்த மாசு இல் மதி புடை வியாழம் போன்று ஓர் – சிந்தா:3 618/1
காசு இல் போக கலப்பையும் கொண்டு அவண் – சிந்தா:4 864/3
மாசு இல் மாசனம் வாயில் மடுத்தவே – சிந்தா:4 864/4
எண் இல் கோடி பொன் ஈதும் வென்றாற்கு என – சிந்தா:4 878/2
நிகர் இல் நேமி-தன் நீள் நகர்க்கு ஆகு எனா – சிந்தா:4 912/3
துணை இல் தோகை மஞ்ஞை ஈயற்கு இவரும் வகை போல் – சிந்தா:4 925/1
இணை இல் தோழிமார்கள் இறுமால் இடை என்று இரங்க – சிந்தா:4 925/3
சுவையின் மிகுதி உடைய சோர்வு இல் பொருள் ஒன்று அதுதான் – சிந்தா:4 933/3
நவை இல் அகல நோக்கி நயந்த வண்ணம் மொழிவாம் – சிந்தா:4 933/4
துட்கென யாவரும் நடுங்க தூய்மை இல்
உட்கு உடை களிமகன் ஒருவன் தோன்றினான் – சிந்தா:4 937/3,4
நின்றவன் நெடும் கண் ஒன்றும் இமைப்பு இல நிழல் இல் யாக்கை – சிந்தா:4 954/2
எல்லை இல் செம்பொன் ஆகி எரி நிறம் பெற்றது அன்றே – சிந்தா:4 960/4
தணிவு இல் காதலார் தாம் கொடு ஏகினார் – சிந்தா:4 986/4
எண் இல் காமம் எரிப்பினும் மேல் செலா – சிந்தா:4 998/3
பெருகும் கணியின் கணி பேசிய பேது இல் நாளால் – சிந்தா:4 1062/3
மாண்டது இல் செய்கை சூழ்ந்த வாணிகன் மகனை வல்லே – சிந்தா:4 1079/3
இரிவன போன்று மாடத்து இல் உறை தெய்வம் அன்னார் – சிந்தா:4 1095/2
தீது இல் ஆரம் நூல் பெய்வார் சிதர்ந்து போக சிந்துவார் – சிந்தா:4 1106/2
வஞ்சம் இல் கொள்கையான் சொல் அமிர்தினால் வற்புற்றானே – சிந்தா:4 1122/4
அற்றம் இல் மணியை அம் கை கொண்டு அவர் கண்டு காட்ட – சிந்தா:4 1129/2
கோட்டம் இல் குணத்தினான் போய் என் செய்கின்றான்-கொல் என்னில் – சிந்தா:5 1166/2
மண்ணகம் காவல் மன்னன் மாதரம் பாவை மாசு இல்
ஒண் நுதல் மகளை தந்து ஈங்கு உறைக என ஒழுகும் நாளுள் – சிந்தா:5 1215/1,2
நெட்டு-இடை நெறிகளும் நிகர் இல் கானமும் – சிந்தா:5 1216/1
மனை பெரும் கிழத்தி மாசு இல் மலை மகள் தன்னை யான் சென்று – சிந்தா:5 1220/1
தோடு ஏந்து பூம்_கோதை வேண்டேம் கூந்தல் தொடேல் எம் இல்
பீடு ஏந்து அரிவையர் இல் பெயர்க என்று ஊடும் மடவார் போல் – சிந்தா:5 1229/1,2
பீடு ஏந்து அரிவையர் இல் பெயர்க என்று ஊடும் மடவார் போல் – சிந்தா:5 1229/2
மந்திர வாய்மொழி மறு இல் மாதவர் – சிந்தா:5 1239/3
கனி கவர் கணனும் ஏத்த காதி கண் அரிந்த காசு இல்
தனி முதிர் கடவுள் கோயில் தான் வலம் கொண்டு செல்வான் – சிந்தா:5 1240/2,3
நீதி நெறியை உணர்ந்தோய் நீ நிகர் இல் காட்சிக்கு இறையோய் நீ – சிந்தா:5 1242/2
இன்னா பிறவி இகந்தோய் நீ இணை இல் இன்பம் உடையோய் நீ – சிந்தா:5 1243/1
மன்னா உலகம் மறுத்தோய் நீ வரம்பு இல் காட்சிக்கு இறையோய் நீ – சிந்தா:5 1243/2
கொலை இல் ஆழி வலன் உயர்த்த குளிர் முக்குடையின் நிழலோய் நீ – சிந்தா:5 1244/4
மந்திரம் மறையும் வல்லார் எழாயிரர் மறு இல் வாய்மை – சிந்தா:5 1279/2
அற்றம் இல் அமிர்து ஆகிய அம் சொலாள் – சிந்தா:5 1295/4
இடையது ஆகும் என் ஆரும் இல் ஆவியே – சிந்தா:5 1312/4
இறுதி இல் அமிர்து எய்துநர் ஈண்டி அன்று – சிந்தா:5 1313/1
புகை இல் பொங்கு அழல் போல் சுடுகின்றவே – சிந்தா:5 1314/4
கறந்த பாலினுள் காசு இல் திரு மணி – சிந்தா:5 1325/1
மதிதரன் என்னும் மாசு இல் மந்திரி சொல்ல கேட்டே – சிந்தா:5 1340/1
மை இல் வாள் நெடும் கண் வளராதன – சிந்தா:5 1366/1
செல்வர் மனத்தின் ஓங்கி திரு இல் மாந்தர் நெஞ்சின் – சிந்தா:6 1416/1
தெரிவு இல் தீ தொழில் சிந்தையின் மேயினார் – சிந்தா:6 1423/4
தூய்மை இல் நெறி யாமும் துணிகுவம் – சிந்தா:6 1428/2
கேமமாபுரம் எனும் கேடு இல் நல் இசை – சிந்தா:6 1448/1
மாவடு மருட்டும் நோக்கின் மதி முகம் மழை கண் மாசு இல்
பூவொடு புரையும் சாயல் புனை நலம் தனித்து வைக – சிந்தா:6 1455/1,2
பொன் நிலத்து எழுந்தது ஓர் பொரு இல் பூம் கொடி – சிந்தா:6 1457/1
தேர் இவர் ஊர்ந்தனர் செல்ல இல் தலை – சிந்தா:6 1466/1
இல் உறை தெய்வம் நோக்கி இரங்கி நின்று உரைக்கும் அன்றே – சிந்தா:6 1527/4
மன் ஆகி முக்குடை கீழ் வாமன் சிறப்பு இயற்றி வரம்பு இல் இன்பம் – சிந்தா:6 1548/3
நிழல் நிமிர் நெடு மதி நிகர் இல் தீம் கதிர் – சிந்தா:6 1555/1
எண் இல் பன் மலர் கஞலி இன வண்டு பாண் முரன்று உளதே – சிந்தா:7 1566/4
ஈங்கு இது நின் நாடு இ பதி நின் ஊர் இது நின் இல்
வீங்கிய திண் தோள் வெல் புகழாய் நின் கிளை என்றாற்கு – சிந்தா:7 1639/2,3
வருந்தி ஈன்றாள் மறந்து ஒழிந்தாள் வளர்த்தாள் சொல் கேட்டு இல் கடிந்தாள் – சிந்தா:7 1661/1
அ வழி இரண்டு திங்கள் கழிந்த பின் அவள் இல் நீங்கி – சிந்தா:7 1758/1
திரு இல் தீர்ந்தவர் தேயமும் தேர்ந்து போய் – சிந்தா:7 1779/3
போது அணி அலங்கல் தாழ் பொரு இல் மார்பனை – சிந்தா:7 1824/2
வஞ்சம் இல் மறவர் வாள் மிளிர்ந்து பாய் குருதியுள் – சிந்தா:7 1828/2
எஞ்சல் இல் கொள்கையீர் எண்ணி சூழ்-மின்களே – சிந்தா:7 1828/4
நலிவு இல் குன்றொடு காடு உறை நல் பொருள் – சிந்தா:8 1919/1
தூம்பு யாதும் இல்லா குளம் போன்றது என் தோம் இல் பண்டம் – சிந்தா:8 1976/3
பயிர்ப்பு இல் பூம் பள்ளி வைகு பகட்டு எழில் மார்ப என்றாள் – சிந்தா:8 1989/4
துறை அறிந்து சேர்ந்து தொழுது ஆடுநர் இல் என்றாற்கு – சிந்தா:9 2021/3
ஆசு இல் அடு பால் அமிர்தம் சிறிய அயின்று அம் பூம் – சிந்தா:9 2033/1
காசு இல் கடி மாலை கலம் நொய்ய மதி கவற்கும் – சிந்தா:9 2033/2
மாசு இல் மடவார்கள் மணி வீணை நரம்பு உளர்ந்தார் – சிந்தா:9 2033/4
செயிர் இல் வாள் முகத்தை நோக்கி தேன் பொதிந்து அமுதம் ஊற – சிந்தா:9 2048/3
அந்தம் இல் உவகை-தன்னால் அகம் குளிர்ப்பு எய்தினாரே – சிந்தா:9 2097/4
கிளையவர் சூழ வாமான் வாணிகன் ஆகி கேடு இல்
தளை அவிழ் தாமம் மார்பன் தன் நகர் நீங்கினானே – சிந்தா:9 2101/3,4
மறு இல் வான் குளம்பு உடையன மாளவத்து அகத்த – சிந்தா:10 2159/2
குறைவு இல் கோலத்த குளிர் புனல் சிந்துவின் கரைய – சிந்தா:10 2159/4
கேட்டு நீர் நிறைந்து கேடு இல் விசையை கண் குளிர்ந்த அன்றே – சிந்தா:10 2325/4
வடி கண் மகளிர் ஒருசாரார் வரம்பு இல் இன்ப கடல் நீந்த – சிந்தா:11 2356/2
கடவுளர் இடனும் காசு இல் கணி பெறு நிலனும் காமர் – சிந்தா:11 2373/1
பொன்றுக பசியும் நோயும் பொருந்தல் இல் பகையும் என்ன – சிந்தா:11 2375/3
புரை இல் பொன் மணி யாழ் குழல் தண்ணுமை – சிந்தா:12 2393/3
வழு இல் மாந்தரும் மாவும் மல்கிய – சிந்தா:12 2405/1
ஈடு இல் சந்தனம் ஏந்து தாமரை – சிந்தா:12 2423/1
தா இல் தாழ் வடம் தயங்க நீர் உறீஇ – சிந்தா:12 2426/1
வீவு இல் வெம் சுடர் விளக்கு காட்டினார் – சிந்தா:12 2426/4
மறு இல் மங்கலம் காட்டினார் மண – சிந்தா:12 2428/3
குறைவு இல் கைவினை கோலம் ஆர்ந்ததே – சிந்தா:12 2428/4
ஊனம் இல் ஒளிர் செம்பொன் பதித்து ஒளி மணி அழுத்தி – சிந்தா:12 2436/2
பணிவு இல் சாயல் பருகி பவள கொடி – சிந்தா:12 2480/3
காசு இல் காமம் செப்பி கண்ணினால் இரப்பார் – சிந்தா:12 2549/4
தன் நிகர் இல் வாணிகன் இல் தான் வளர்ந்தவாறும் – சிந்தா:12 2555/2
தன் நிகர் இல் வாணிகன் இல் தான் வளர்ந்தவாறும் – சிந்தா:12 2555/2
கை நிகர் இல் வேந்தர் தொழ போந்ததுவும் கண்டால் – சிந்தா:12 2555/3
ஓவல் இல் கறவை ஒத்தான் உலோகபாலற்கு மாதோ – சிந்தா:12 2572/4
வீடு இல் ஐந்தரை கோடி விருத்தி மேல் – சிந்தா:12 2577/1
பழுது இல் சீர் பம்மை தன் பள்ளி நண்ணினாள் – சிந்தா:13 2630/4
புகழ்ந்து உரை மகிழ்ச்சியும் பொற்பு இல் பல் சனம் – சிந்தா:13 2640/1
காதலன் அடிகள் என்ன கண் கனிந்து உருகி காசு இல்
மா தவ மகளிர் எல்லாம் மா பெரும் தேவியாரை – சிந்தா:13 2644/2,3
வைத்து வழு இல் சாதகமும் வகுத்த பின்னர் தொகுத்த நாள் – சிந்தா:13 2705/2
மாசு இல் பூம் பள்ளி வைகி வளர்ந்து எழு மகளிர் ஒப்ப – சிந்தா:13 2712/3
விண் இல் இன்பமே விழைந்த வேட்கையான் – சிந்தா:13 2742/4
மானம் இல் உயர் மணிவண்ணன் நுவலிய வலித்தான் – சிந்தா:13 2747/4
வழு இல் பொய்கையுள் மலர் என வளர்ந்து மை ஆடி – சிந்தா:13 2756/3
கெடுதல் அவ்வழி இல் எனின் கேள்விகள் துறைபோய் – சிந்தா:13 2757/1
தெரிவு இல் போகத்து கூற்றுவன் செகுத்திட சிதைந்து – சிந்தா:13 2758/3
போற்றினை கேள்-மதி பொரு இல் புண்ணியர்க்கு – சிந்தா:13 2829/3
ஏதம் இல் எயிறு அணி பவள வாய் தொடுத்து – சிந்தா:13 2848/2
இல் பொறி இன்பம் நீக்கி இராயிரர் சூழ சென்றான் – சிந்தா:13 2886/4
வஞ்சம் இல் அறவுரை பொதிந்த வாய்மொழி – சிந்தா:13 2891/2
அற்றம் இல் தவத்திற்கு என்றும் ஐயவி அனைத்தும் ஆற்றாது – சிந்தா:13 2983/2
இல் எலி பார்த்து நோக்கி இறப்பின் கீழ் இருத்தல் உண்டே – சிந்தா:13 2985/2
பொய் இல் சீர்த்தி வெண் தாமரை பூத்த போன்று – சிந்தா:13 3005/2
மை இல் தாமரை மத்தகம் சேர்ந்தவே – சிந்தா:13 3005/4
அருகல் இல் காசிபம் அடிகள் வாழி என்று – சிந்தா:13 3015/2
பழுது இல் நறு நெய் கடல் சுடர் போல் பல்லாண்டு எல்லாம் பரியாரே – சிந்தா:13 3020/4
பாவம் இல் சுதன்மரால் பாடப்பட்டதே – சிந்தா:13 3061/4
பழுது இல் வாய்மொழி பண்ணவன் என்பவே – சிந்தா:13 3063/4
பொரு இல் பொன் முழை போர் புலி போதகம் – சிந்தா:13 3068/2
வெளிறு இல் வாள் விளங்கு செம்பொன் வட்டம் மெய் பொருள்களாக – சிந்தா:13 3074/3
கலக்கம் இல் அசுபம் என்னும் குந்தத்தால் கணை பெய்ம் மாரி – சிந்தா:13 3077/3
இழுங்கு இல் குண சேவடிகள் ஏத்தி தொழுதும் யாம் – சிந்தா:13 3093/4

TOP


இல்ல (3)

வாடல் இல்ல ஓசையால் வைகல் நாளும் வைகிற்றே – சிந்தா:1 156/4
கோது படல் இல்ல குறி கொண்டு எழுந்து போந்தான் – சிந்தா:3 499/4
வேய் நிகர் இல்ல தோளி விஞ்சையால் விடுத்து கொள்ள – சிந்தா:4 1152/3

TOP


இல்லது (5)

மாண்ட எயிற்று எகினம் மறம் இல்லது
காண்டலும் கட்கு இனியான் கலுழ்ந்திட்டான் – சிந்தா:4 942/3,4
மிசையும் இல்லது ஓர் மெய்ப்பொறி யாக்கையான் – சிந்தா:6 1438/4
உண்பதம் யாவர்க்கும் ஊனம் இல்லது
வண் புகழ் நாட்டாது வண்ணம் இன்னதே – சிந்தா:6 1441/3,4
ஒன்றே உலகத்து உறு நோய் மருந்து இல்லது என்றாள் – சிந்தா:8 1962/4
இம்பர் இல்லது ஓர் இன்பம் இயற்றினார் – சிந்தா:8 1980/4

TOP


இல்லம் (2)

நிலம் பொறுக்கலாத செம்பொன் நீள் நிதி நுந்தை இல்லம்
நலம் பொறுக்கலாத பிண்டி நான் முகன் தமர்கட்கு எல்லாம் – சிந்தா:1 402/1,2
என்று இரண்டு இல்லை கண்டாய் இது நினது இல்லம் என்றான் – சிந்தா:3 544/4

TOP


இல்லவர் (1)

மயற்கை இல்லவர் மன்றலின் மன்னிய – சிந்தா:5 1346/3

TOP


இல்லவர்க்கு (2)

உள்ளம் இல்லவர்க்கு ஊர்-தொறும் உய்த்து உராய் – சிந்தா:1 36/3
எ திசை நிதியமும் இறைகொண்டு இல்லவர்க்கு
உய்த்தும் ஊர் கொடுப்பவரே ஏமமாபுரம் – சிந்தா:7 1619/2,3

TOP


இல்லவர்கள் (1)

என்னர் ஒப்பும் இல்லவர்கள் என்பவே – சிந்தா:13 2686/4

TOP


இல்லவள் (1)

ஒளியும் சாயலும் ஒப்புமை இல்லவள்
களி கொள் காமத்தில் கையறவு எய்தி தன் – சிந்தா:4 1001/2,3

TOP


இல்லவன் (1)

எங்கும் தனக்கு நிகர் இல்லவன் ஏற்ற மார்பம் – சிந்தா:8 1977/3

TOP


இல்லறத்து (1)

இல்லறத்து இயல்பும் எல்லாம் இருள் அற கூறி இட்டான் – சிந்தா:1 382/4

TOP


இல்லறம் (1)

ஈன்றவர் வயத்தர் ஆகி இல்லறம் புணர்க நாளும் – சிந்தா:3 604/4

TOP


இல்லன (3)

உள்ளம் போல் செல்வ உரன் அசைவு இல்லன அமருள் – சிந்தா:7 1771/2
சீலம் இல்லன சின களிறு அகற்றுக என்று அணிந்த – சிந்தா:12 2392/2
எங்கும் இல்லன எலி மயிர் தொழில் – சிந்தா:13 2680/3

TOP


இல்லா (23)

உற்றார் இல்லா தமியேனால் ஒதுங்கல் ஆகா தூங்கு இருளால் – சிந்தா:1 310/2
கணிதம் இல்லா கற்பகம் கந்துக்கடன் ஒத்தான் – சிந்தா:1 365/3
விலை வரம்பு அறிதல் இல்லா வெண் துகில் அடுத்து வீதி – சிந்தா:3 617/1
நாளொடு பக்கம் நைந்து வீழினும் வீழ்தல் இல்லா
கோள் உடை கிழமை ஒப்பாய் குறைவு இலன் பிறவின் என்றான் – சிந்தா:4 958/3,4
சொல்லிய நன்மை இல்லா சுணங்கன் இ உடம்பு நீங்கி – சிந்தா:4 960/1
விண்ணோர் உலகினொடும் இ நிலத்து இல்லா
பெண்ணார் அமிர்தே அவன் பெற்ற அமிர்தே – சிந்தா:4 1065/2,3
வான் நிகர் இல்லா மைந்தர் கருதியது அதுவும் நிற்க – சிந்தா:4 1152/2
மிக்கார் தம் கேட்டின் கண் மேன்மை இல்லா சிறியார் போல் – சிந்தா:5 1227/1
அலகை இல்லா குண கடலே யாரும் அறியப்படாய் ஆதி – சிந்தா:5 1244/3
சாதலும் பிறப்பும் இல்லா தன்மை பெற்றவர்கள் ஒத்தார் – சிந்தா:6 1494/4
வேற்றுவர் இல்லா நுமர் ஊர்க்கே செல்லினும் வெகுண்டீர் போல – சிந்தா:6 1550/1
ஏ மாறு இல்லா இந்திரனேயும் இவன் ஒவ்வான் – சிந்தா:7 1638/3
யாம கடலை நீந்துவேன் யாரும் இல்லா தமியேனே – சிந்தா:7 1663/4
கை விலும் கணையும் இல்லா காமன் போந்து இருக்க என்ன – சிந்தா:7 1704/3
தூம்பு யாதும் இல்லா குளம் போன்றது என் தோம் இல் பண்டம் – சிந்தா:8 1976/3
ஏசுவது ஒன்றும் இல்லா இணை வட முலையினாட்கே – சிந்தா:8 1987/4
வண்ணித்தல் ஆவது இல்லா வரு முலை மதர்வை நோக்கின் – சிந்தா:12 2458/3
ஆழ் கடல் வையத்து இல்லா அரு நிதி அரசு நல்ல – சிந்தா:12 2569/1
காலையும் இரவும் இல்லா கற்பக மரத்தின் நீழல் – சிந்தா:13 2835/3
ஏமம் உடையார்கள் இவர் அல்லர் இவை இல்லா
வாமன் அடி அல்ல பிற வந்தியன்-மின் என்றான் – சிந்தா:13 2874/3,4
கரும்பு அலால் காடு ஒன்று இல்லா கழனி சூழ் பழன நாடும் – சிந்தா:13 2902/1
நிதி அறை போல் நிறைந்தார் நிகர் இல்லா
துதி அறையா தொழுதார் மலர் சிந்தா – சிந்தா:13 3097/2,3
பிரிதலும் பிணியும் மூப்பும் சாதலும் பிறப்பும் இல்லா
அரிவையை புல்லி அம் பொன் அணி கிளர் மாடத்து இன் தேன் – சிந்தா:13 3118/1,2

TOP


இல்லா-வண்ணம் (1)

வான் அகத்தும் நிலத்தும் இல்லா-வண்ணம் மிக்க மணி பூணினான் – சிந்தா:12 2595/4

TOP


இல்லாத (2)

மக்களுக்கு இல்லாத மாட்சியின் மலிந்தனவே – சிந்தா:1 175/4
இணையாதும் இல்லாத கண்ணீர் வீழ்த்து உண்ணா நின்று இனைந்ததாமே – சிந்தா:13 2968/4

TOP


இல்லாதார்க்கு (1)

எட்டானும் பத்தானும் இல்லாதார்க்கு இ உலகில் இன்பமே போல் – சிந்தா:6 1549/3

TOP


இல்லார் (8)

இனம் தமக்கு எங்கும் இல்லார் இயைந்தனர் என்ப முக்கண் – சிந்தா:1 188/3
நீர் அரவம் விளைத்தார் நிகர் இல்லார் – சிந்தா:4 914/4
நல் செய்கை ஒன்றும் இல்லார் நாள் உலக்கின்ற போழ்தின் – சிந்தா:4 945/1
பூம் சதங்கை மாலை புகழ் குஞ்சி பொரு இல்லார்
வீங்கு திரள் தோளும் தட மார்பும் விரை மெழுகி – சிந்தா:9 2034/1,2
ஊனம் ஒன்று இல்லார் உயர் குடி பிறந்தார் ஆயிரம் அடுகளம் கண்டார் – சிந்தா:10 2158/3
செய் பூம் தவிசின் மிசை அல்லது சேறல் இல்லார்
மை ஆர்ந்த கண்ணீர் மணி பூண் முலை பாய விம்மா – சிந்தா:11 2338/2,3
எட்டு எலா திசையும் சிந்தி கிடப்பவால் அடக்கம் இல்லார் – சிந்தா:13 2764/4
பொதி அவிழ்ந்து தேன் துளிப்ப போன்று பொரு இல்லார்
விதியின் களித்தார் அறிவன் விழு குணங்கள் ஏத்தி – சிந்தா:13 3103/2,3

TOP


இல்லாளை (1)

இல்லாளை அஞ்சி விருந்தின் முகம் கொன்ற நெஞ்சின் – சிந்தா:10 2319/1

TOP


இல்லான் (4)

பல் மாண் குணங்கட்கு இடனாய் பகை நண்பொடு இல்லான்
தொல் மாண்பு அமைந்த புனை நல்லறம் துன்னி நின்ற – சிந்தா:0 3/1,2
எனக்கு உயிர் என்ன பட்டான் என் அலால் பிறரை இல்லான்
முனை திறம் உருக்கி முன்னே மொய் அமர் பலவும் வென்றான் – சிந்தா:1 205/1,2
உற நடந்து அறிதல் இல்லான் ஒண்_தொடிக்கு உருகி பின்னும் – சிந்தா:3 688/3
வாழ் மயிர் கரடி ஒப்பான் வாய்க்கு இலை அறிதல் இல்லான்
மேழக குரலினான் ஓர் வேட்டுவன் தலைப்பட்டானே – சிந்தா:5 1230/3,4

TOP


இல்லானை (1)

தன் ஒப்பாரை இல்லானை தலைச்சென்று எம் – சிந்தா:5 1365/1

TOP


இல்லின் (1)

இல்லின் நீக்கம் உரைத்திலை நீ என – சிந்தா:5 1363/3

TOP


இல்லினுள் (1)

இல்லினுள் இரண்டு நாளை சுற்றமே இரங்கல் வேண்டா – சிந்தா:1 270/4

TOP


இல்லை (44)

உண்டு இல்லை என ஐயம் அல்லது ஒன்று உணர்வு அரிதே – சிந்தா:1 172/4
வெள்ள நிதி வீழும் விளையாதது அதனின் இல்லை
தொள்ளை உணர்வு இன்னவர்கள் சொல்லின் மடிகிற்பின் – சிந்தா:3 496/2,3
எஃகு பிறிது இல்லை இருந்தே உயிரும் உண்ணும் – சிந்தா:3 497/2
என்று இரண்டு இல்லை கண்டாய் இது நினது இல்லம் என்றான் – சிந்தா:3 544/4
தனியவர் ஆகி வாழ்தல் சா துயர் அதனின் இல்லை
கனி படு கிளவியார் தம் காதலர் கவானில் துஞ்சின் – சிந்தா:3 553/2,3
துன்பம் உற்றவர்க்கு அலால் இன்பம் இல்லை ஆதலின் – சிந்தா:3 579/1
முழங்கு திரை வேலியினின் இல்லை என மொய் கொண்டு – சிந்தா:3 597/3
ஊன் உயர் நுதி கொள் வேலீர் ஒழிக ஈங்கு இல்லை என்றான் – சிந்தா:3 664/3
ஏதம் ஒன்று இல்லை சேறும் என்றலும் இலங்கு வாள் கை – சிந்தா:3 694/3
இன் உயிர் அவனை உண்ணும் எல்லை நாள் வந்தது இல்லை
என்னை இ கிருமி கொன்று என் தோழனை நினைப்பல் என்றான் – சிந்தா:4 1154/3,4
இன் நறும் கனியை துய்ப்பான் ஏந்தலே பிறர்கள் இல்லை
பொன்னினால் உடையும் கற்பு என்று உரைத்தவர் பொய்யை சொன்னார் – சிந்தா:5 1260/2,3
இன் இசை இவற்கு அலால் என் நெஞ்சு இடம் இல்லை என்றாள் – சிந்தா:5 1260/4
அள் இலை பூணினாளுக்கு ஆவி உண்டு இல்லை என்ன – சிந்தா:5 1274/3
நங்கைக்கு இன்று இறத்தல் இல்லை நரபதி நீயும் கோண்மோ – சிந்தா:5 1281/1
பொன்_தொடிக்கு இறத்தல் இல்லை புலம்பு கொண்டு அழேற்க என்றான் – சிந்தா:5 1285/3
எஞ்சிய உயிரை மீட்டான் இவன் அலால் இல்லை என்பார் – சிந்தா:5 1296/2
நீர் கொள் மா கடல் அனாற்கு நிகர் இல்லை நிலத்தில் என்றான் – சிந்தா:5 1303/4
பீடு அழிந்து உருகும் பெண்ணின் பேதையார் இல்லை என்றாள் – சிந்தா:5 1388/4
உண்டாய அ உயிரே பிறிதின் இல்லை என உரைத்தி – சிந்தா:6 1419/2
ஒவ்வாதார்-தாம் இல்லை ஒப்பான் ஒருவன் என உரைத்தான் சான்றோன் – சிந்தா:6 1543/4
இராமனை வல்லன் என்பது இசை அலால் கண்டது இல்லை
உரா மனம் இவன் கண் இன்றி உவக்குமா செய்வல் என்று – சிந்தா:7 1643/2,3
மண்ணகத்து இல்லை என்பார் வாயினை மடங்க வந்தான் – சிந்தா:7 1646/3
மற்றும் ஓர் நால்வர் உள்ளார் மாண்பினால் வளர்ந்தது இல்லை
கொற்றம் நீ கொடுக்கல் வேண்டும் குறை என குருசில் நேர்ந்தான் – சிந்தா:7 1647/2,3
ஆம் புடை என்-கண் இல்லை அங்கை என் கண்களாக – சிந்தா:7 1738/2
வைத்து அலர் கொய்ய தாழ்ந்த மரம் உயிர் இல்லை என்பார் – சிந்தா:8 1907/3
கலைக்கணாளரும் இங்கு இல்லை காளை நீ – சிந்தா:8 1924/3
நிறை யாதும் இல்லை நெருப்பின் சுடும் காமம் உண்டேல் – சிந்தா:8 1963/1
குறையா நிறையின் ஒரு குன்றியும் காமம் இல்லை
பறையாய் அறையும் பசப்பு என்று பகர்ந்து வாடி – சிந்தா:8 1963/2,3
இன்னவர்கள் இல்லை நிலத்து என்று வியந்து ஏத்தி – சிந்தா:9 2028/1
முளை எயிற்று இவளை யாரும் மொழிந்தனர் இல்லை என்றோ – சிந்தா:9 2042/3
போல்வது ஒன்று இல்லை என்றான் புனை மணி பொன் செய் பூணான் – சிந்தா:10 2148/4
நல்கூர்ந்தார்க்கு இல்லை சுற்றம் என்று நுண் நுசுப்பு நைய – சிந்தா:12 2535/3
திரு முயங்கல் இல்லை-எனில் இல்லை பொருள் ஈட்டம் – சிந்தா:12 2556/2
அஞ்சி ஒளித்தாலும் அரண் இல்லை தவம் உலந்தால் – சிந்தா:12 2557/2
உடன் உறை பழக்கம் இல்லை ஒழி மதியத்தை காதல் – சிந்தா:13 2618/3
ஏதம் ஒன்று இல்லை நம்பிக்கு இன் உரை கொடு-மின் என்றார் – சிந்தா:13 2644/4
உரைத்தது என் மனத்தில் இல்லை உயர் வரை தேனை உண்பார் – சிந்தா:13 2722/3
அல்லதும் தவமும் இல்லை தானமும் இழவு என்பாரும் – சிந்தா:13 2776/3
இருளில் படு கால் புகழ் வித்து இல்லை எனின் எல்லா – சிந்தா:13 2872/2
ஆதலால் சுற்றம் இல்லை அது பட்டவாறு என்று அம் பூம் – சிந்தா:13 2885/3
மேல் விளையாத இன்பம் வேந்த மற்று இல்லை கண்டாய் – சிந்தா:13 2906/4
பட்டது பகுத்து உண்பார் இ பார் மிசை இல்லை கண்டீர் – சிந்தா:13 2925/2
மற்று உரை இல்லை மண்ணும் விண்ணும் நும் அடிய அன்றே – சிந்தா:13 2927/4
உருவினோடு ஒளியும் நோக்கின் ஒப்புமை உலகின் இல்லை
மருவினார் இமைத்து நோக்கின் மனம் பிறிது ஆகி நிற்பார் – சிந்தா:13 3058/2,3

TOP


இல்லை-ஆயின் (1)

இல்லை-ஆயின் அவள் யான் எனும் வேற்றுமை இல்லையே – சிந்தா:4 1150/2

TOP


இல்லை-எனில் (1)

திரு முயங்கல் இல்லை-எனில் இல்லை பொருள் ஈட்டம் – சிந்தா:12 2556/2

TOP


இல்லையாய் (1)

மந்திர மருந்து இவை இல்லையாய் விடின் – சிந்தா:13 2936/1

TOP


இல்லையால் (2)

எய் கணை சிலையினோடு இவன்-கண் இல்லையால்
மெய் வகை இயக்கருள் வேந்தன் ஆகும் என்று – சிந்தா:5 1263/2,3
என் மனம் நின் மனம் என்று இரண்டு இல்லையால்
தன் மனத்து உள பொருள் தான் தனக்கு உரைப்பது ஒத்து – சிந்தா:7 1842/1,2

TOP


இல்லையே (15)

இ திறத்த பந்தினோடு இன்பம் எல்லை இல்லையே – சிந்தா:1 151/4
இ வலந்த அல்லவும் இடங்கள் எல்லை இல்லையே – சிந்தா:1 153/4
பின்னை தன் குலம் பேர்க்குநர் இல்லையே – சிந்தா:1 245/4
நாகம் நின்று அதிர்ந்து அவர்க்கு ஏகல் ஆவது இல்லையே – சிந்தா:3 569/2
இல்லையே வென்றி தீமை இடம் கொண்ட மனத்தினார்க்கே – சிந்தா:3 815/4
பெண்ணின் மிக்கது பெண் அலது இல்லையே – சிந்தா:4 998/4
இல்லை-ஆயின் அவள் யான் எனும் வேற்றுமை இல்லையே
சொல்லின் வெள்ளி மலை தோடு அவிழ் தாமரை பொன் மலர் – சிந்தா:4 1150/2,3
அன்றி தீர்ப்பன யாவையும் இல்லையே
என்று மாதர் எழில் நலம் ஏத்தினான் – சிந்தா:5 1332/3,4
செருக்களத்து எதிர்ப்பட சிதைவது இல்லையே – சிந்தா:7 1825/4
துன்னும்-காலை துன்னாதன இல்லையே – சிந்தா:8 1923/4
இஞ்சி வட்டம் இடம் பிறிது இல்லையே – சிந்தா:8 1947/4
மேவி நோய் தீர வினா தருவார் இல்லையே – சிந்தா:8 1967/4
இல்லையே கைம்மாறு என்று இன்பம் எல்லாம் அவர்க்கு ஈந்தாள் – சிந்தா:13 2602/3
இல்லையே இம்மை அல்லால் உம்மையும் உயிரும் என்பார் – சிந்தா:13 2776/2
அஞ்சினேன் துறப்பல் யான் ஆர்வம் இல்லையே – சிந்தா:13 2941/4

TOP


இல்லையேல் (4)

அரும் கடி அணி நகர் ஐயன் அங்கு இல்லையேல்
பெரும் படை தான் வரின் பின்றி நீங்கின் பழி – சிந்தா:7 1827/2,3
இல்லையேல் அமுதும் நஞ்சாம் இன்னதால் வினையின் ஆக்கம் – சிந்தா:10 2314/2
சுந்தர சுரும்பு சூழ் மாலை இல்லையேல்
மைந்தரும் மகளிரை மருங்கு சேர்கிலார் – சிந்தா:13 2936/3,4
இல்லையேல் துறக்கம் இனிது என்பவே – சிந்தா:13 3006/4

TOP


இல்லையோ (1)

அரும் பெறல் அவட்கு தோழி ஆடவர் இல்லையோ என்று – சிந்தா:4 975/3

TOP


இல்வழி (1)

தேவர் மாட்டும் உள மக்களுள் இல்வழி தேர்கலேன் – சிந்தா:4 1151/2

TOP


இல (6)

தீது இல ஆக என்று திரு முலை பால் மடுத்து – சிந்தா:1 318/2
பழிப்பு இல கொணர்ந்து பூட்டு பாக நீ என்று நிற்பார் – சிந்தா:3 783/4
நின்றவன் நெடும் கண் ஒன்றும் இமைப்பு இல நிழல் இல் யாக்கை – சிந்தா:4 954/2
பெண் எனப்படுவ கேண்மோ பீடு இல பிறப்பு நோக்கா – சிந்தா:7 1597/1
இணை இல எழுந்த தாழ் பீலி எங்கணும் – சிந்தா:10 2222/3
இல மலர் பஞ்சி பாதத்து எழில் முடி தீட்டினானே – சிந்தா:13 2641/4

TOP


இலக்கண (3)

இலக்கண பாவை ஏழும் கொடுத்தனன் போல இப்பால் – சிந்தா:2 490/2
இலக்கண கிடக்கை கண்டே ஏவினுக்கு அரசன் என்றான் – சிந்தா:7 1645/4
இலக்கண மட பிடி இயைந்து ஓர் போதகம் – சிந்தா:7 1811/3

TOP


இலக்கணம் (1)

இலக்கணம் அமைந்த கோதாவரி என இசையில் போந்த – சிந்தா:2 477/3

TOP


இலக்கணை (2)

எரி பொன் மேகலை இலக்கணை கடிவினை நொடிவாம் – சிந்தா:12 2385/4
ஏர் அணி மயில் அம் சாயல் இலக்கணை ஈன்ற சிங்கம் – சிந்தா:13 2913/2

TOP


இலக்கணையோடு (1)

எல்லாரும் காண இலக்கணையோடு ஆடினாய் – சிந்தா:13 2963/3

TOP


இலக்கம் (6)

அனங்கனுக்கு இலக்கம் ஆகி அம்பு கொண்டு அழுத்த விள்ளார் – சிந்தா:1 188/2
நின்ற மா மள்ளர்க்கு எல்லாம் நீள் முடி இலக்கம் ஆனான் – சிந்தா:1 286/4
இலக்கம் என் உயிரா எய்து கற்குமால் – சிந்தா:4 995/3
ஞாலம் அறி ஆண் தொழிலர் நான்கு இலக்கம் உள்ளார் – சிந்தா:10 2165/3
ஏர் மணி புரவி ஏழ் ஆம் இலக்கம் ஏழ் தேவ கோடி – சிந்தா:10 2219/3
எழில் மணி புரவி ஏழ் ஆம் இலக்கம் ஏழ் தேவ கோடி – சிந்தா:10 2220/3

TOP


இலக்கித்து (1)

இ உருவு நெஞ்சு என்னும் கிழியின் மேல் இருந்து இலக்கித்து
அ உருவு நினைப்பு என்னும் துகிலிகையால் வருத்தித்து – சிந்தா:1 180/1,2

TOP


இலங்க (18)

வலித்தது காண்டும் என்று வாள் எயிறு இலங்க நக்கான் – சிந்தா:1 266/4
ஊசல் பாய்ந்து ஆடி காதில் குண்டலம் இலங்க நின்றாள் – சிந்தா:3 550/3
குண்டலம் இலங்க நின்ற கொடியினை குறுகி தோழி – சிந்தா:3 618/2
கோதை முத்து அணிந்த மார்பன் கூர் எயிறு இலங்க நக்கு ஆங்கு – சிந்தா:3 694/2
காதின் ஒளிர்ந்து இலங்க காமர் நுதல் வியர்ப்ப – சிந்தா:3 731/2
முள் எயிறு இலங்க நக்கு முடி குழாம் மன்னர் கேட்ப – சிந்தா:3 768/3
இலங்க பேர்ந்து இன மலர் சிதறி ஏகினாள் – சிந்தா:4 1019/4
வில் இலங்க மின்னு கோட்ட வீணை விட்டு வெய்து உராய் – சிந்தா:4 1100/2
நின்றால் போல நிழல் உமிழ்ந்து நெடு வெண் திங்கள் எயிறு இலங்க
இன்றே குருதி வான வாய் அங்காந்து என்னை விழுங்குவான் – சிந்தா:7 1660/2,3
எண் திசையும் ஏணி ஏற்று இலங்க நிற்றல் பத்தியின் – சிந்தா:8 1955/2
திங்கள் முகத்து இலங்க செ வாய் எயிறு இலங்க – சிந்தா:8 1971/2
திங்கள் முகத்து இலங்க செ வாய் எயிறு இலங்க
கொங்கு உண் குழல் தாழ கோட்டு எருத்தம் செய்த நோக்கு – சிந்தா:8 1971/2,3
குண்டலம் இலங்க கோதை கூந்தலோடு அவிழ்ந்து சோர – சிந்தா:9 2086/3
எரி கதிர் பைம்பொன் சுண்ணம் இலங்க மெய் முழுதும் அப்பி – சிந்தா:10 2189/1
குண்டலம் இலங்க வாங்கி குனி சிலை உறையின் நீக்கி – சிந்தா:10 2192/1
பஞ்சி மேல் கிடந்து உடை ஞாண் பதைத்து இலங்க கிடந்தாரை – சிந்தா:10 2240/3
தெள்ளும் மணி செய் சுண்ணம் இலங்க திரு நீர் நுதலின் அப்பி – சிந்தா:12 2439/3
முள் எயிறு இலங்க செ வாய் முறுவல் தூது ஆதி ஆக – சிந்தா:13 2732/2

TOP


இலங்கல் (1)

இலங்கல் ஆழியினான் களிற்று ஈட்டம் போல் – சிந்தா:1 32/1

TOP


இலங்கி (2)

பெரு மனை குறுகலோடும் பிறை என இலங்கி தோன்றும் – சிந்தா:3 584/1
இலங்கி மின் உமிழ்ந்து உலாம் மேனி ஏந்து பொன் – சிந்தா:12 2449/3

TOP


இலங்கித்திட்டான் (1)

இற்று வில் முறிந்து போயிற்று இமைப்பினில் இலங்கித்திட்டான் – சிந்தா:10 2191/4

TOP


இலங்கின (2)

இலங்கின வாள் குழாம் இவுளி ஏற்றன – சிந்தா:3 779/2
இலங்கின மணி விளக்கு எழுந்த தீம் புகை – சிந்தா:12 2410/3

TOP


இலங்கு (72)

இலங்கு நீள் முடி இந்திரன் மார்பின் மேல் – சிந்தா:1 35/1
வெள்ளி யானை மென் பிடி மின் இலங்கு பைம்பொனால் – சிந்தா:1 146/1
இசை பட காத்தல் வேண்டும் இலங்கு பூண் மார்ப என்றான் – சிந்தா:1 201/4
எரி மொய்த்த வாளும் வில்லும் இலங்கு இலை வேலும் ஏந்தி – சிந்தா:1 263/3
எரி முயங்கு இலங்கு வாள் கை ஏற்று இளம் சிங்கம் அன்னான் – சிந்தா:1 272/4
இழை முகத்து எறி படை இலங்கு வாள் கடல்-இடை – சிந்தா:1 275/3
இருள்-இடை மின்னின் இலங்கு_இழை சென்றாள் – சிந்தா:1 338/4
இலங்கு பொன் கிண்கிணியும் கலையும் ஓங்க எறி வேல் கண் – சிந்தா:1 340/2
எரி முயங்கு இலங்கு வை வேல் இளையவர் குழாத்தின் நீங்கி – சிந்தா:1 383/1
இலங்கு இழை சிறுவன் தன்னை பயந்து பூம் தவிசின் உச்சி – சிந்தா:1 386/3
இலங்கு பொன் கிண்கிணியாள் நக்கு எழினி சேர்ந்தாள் – சிந்தா:3 653/5
உறை கழித்து இலங்கு வாள் உடற்றும் கண்ணினாள் – சிந்தா:3 656/1
ஏதம் ஒன்று இல்லை சேறும் என்றலும் இலங்கு வாள் கை – சிந்தா:3 694/3
மின்னை விட்டு இலங்கு பூண் விரை செய் மார்பம் ஓலையா – சிந்தா:3 708/2
மலையார் இலங்கு அருவி வாள் போல மின்னும் – சிந்தா:3 732/3
நிறை வாள் இலங்கு அருவி நீள் வரை மேல் மின்னும் – சிந்தா:3 733/3
இலங்கு பொன் கிண்கிணி இரங்கும் ஓசையும் – சிந்தா:3 832/1
இலங்கு பொன் கலாபத்து அல்குல் இரு கரை பரப்பும் ஆக – சிந்தா:4 964/2
இலங்கு அரி தடம் கணாள் யாவள் ஆம்-கொலோ – சிந்தா:4 1012/4
கை இலங்கு எஃகினாய் காண வந்ததே – சிந்தா:4 1023/4
மின் இலங்கு எஃகினானை பெறுகலான் தந்தை மீண்டு – சிந்தா:4 1123/1
மின் இலங்கு எயிற்று வேழம் வேழத்தால் புடைத்து திண் தேர் – சிந்தா:4 1154/1
பொன் இலங்கு இவுளி தேரால் புடைத்து வெம் குருதி பொங்க – சிந்தா:4 1154/2
எண்ணம் ஒன்று உளது எனக்கு இலங்கு பூணினாய் – சிந்தா:5 1175/4
நினைத்தலும் தோழன் நக்கு நிழல் உமிழ்ந்து இலங்கு செம்பொன் – சிந்தா:5 1220/3
இலங்கு ஒளி மரகதம் இடறி இன் மணி – சிந்தா:5 1238/1
மின் விரிந்து இலங்கு பைம் பூண் வேல் கணார் வேனிலானே – சிந்தா:5 1301/4
இலங்கு பாவை இரு மணம் சேர்த்துவார் – சிந்தா:5 1319/4
முத்து இலங்கு ஆகம் தோய்ந்த மொய் மலர் தாரினான் நம் – சிந்தா:5 1395/1
இலங்கு பொன் இறுவரை அனைய ஏந்தலுக்கு – சிந்தா:6 1463/1
வார்ந்து இலங்கு எயிறு அணி பவழம் மாண்ட வாய் – சிந்தா:6 1465/1
இலங்கு பூம் கொடி அன ஏழை நோக்கமும் – சிந்தா:6 1471/3
மெல்லவே திறந்து நீக்கி மின்னுவிட்டு இலங்கு பைம் பூண் – சிந்தா:6 1505/2
இன்ன கொள்கையேற்கு ஏலாது என்ன இலங்கு எயிற்றினாள் – சிந்தா:7 1669/3
மணி இலங்கு ஒண் பொன் வை வாள் கேடக மருங்கு வைத்த – சிந்தா:7 1721/2
காதல் நம் சுற்றம் எல்லாம் கை இலங்கு எஃகம் ஏந்தி – சிந்தா:7 1748/3
கையார் இலங்கு எஃகின் கந்து கடன் கொடுபோய் – சிந்தா:7 1802/1
இறுவரை இவர்வது ஓர் இலங்கு எயிற்று அரி என – சிந்தா:7 1833/1
இட்டனன் இரண்டுடன் இமிழ் கொளீஇ இலங்கு பொன் – சிந்தா:7 1835/3
ஏத்தரும் சிலை கை வாள் இலங்கு வேல் ஏந்தினார் – சிந்தா:7 1845/4
என் பட்டுவிடினும் என்றார் இலங்கு பூம் கொம்பொடு ஒப்பார் – சிந்தா:9 2045/4
இலங்கு பொன் ஓலை மின்ன இன் முகம் சிறிது கோட்டி – சிந்தா:9 2060/1
இலங்கு வேல் கண்ணி ஊடல் இளையவன் நீக்கினானே – சிந்தா:9 2088/4
இலங்கு வெள் அருவி குன்றத்து எழுந்த தண் தகர செம் தீ – சிந்தா:9 2092/1
இலங்கு ஒளி மணி தொத்து ஈன்ற ஏந்து பொன் கொடியோடு ஒப்பாள் – சிந்தா:10 2132/4
எரி மணி அடைப்பை செம்பொன் பட