ஆ – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஆ 11
ஆ-மின் 1
ஆக்க 2
ஆக்கப்பட்ட 1
ஆக்கம் 8
ஆக்கமும் 3
ஆக்கல் 2
ஆக்கலும் 4
ஆக்கி 17
ஆக்கிடின் 1
ஆக்கிய 12
ஆக்கினார் 2
ஆக்கினாள் 1
ஆக்கினான் 2
ஆக்கினானே 4
ஆக்கும் 3
ஆக்கும்-மன் 1
ஆக்குவார் 2
ஆக்கை 1
ஆக 133
ஆகத்த 1
ஆகத்தான் 1
ஆகத்தினாய் 1
ஆகத்து 8
ஆகத்தை 1
ஆகம் 14
ஆகமும் 1
ஆகல் 1
ஆகலான் 1
ஆகவே 2
ஆகா 16
ஆகா-கால் 1
ஆகா-வணம் 1
ஆகாத 1
ஆகாது 10
ஆகாதே 2
ஆகாயம் 1
ஆகார் 1
ஆகி 115
ஆகிய 16
ஆகியது 1
ஆகு 2
ஆகும் 36
ஆகும்-கொல்லோ 1
ஆகுமே 6
ஆகுமேனும் 2
ஆகுல 1
ஆகுலத்து 1
ஆகுலம் 4
ஆகுவார் 1
ஆகென்று 1
ஆங்கண் 14
ஆங்கு 134
ஆங்கே 9
ஆசறு 1
ஆசனத்தின் 1
ஆசனத்து 1
ஆசனம் 1
ஆசாரம் 1
ஆசானின் 1
ஆசினி 1
ஆசு 6
ஆசும் 1
ஆசை 4
ஆசைப்பட்டிருக்கின்றேனே 1
ஆசைப்பட்டு 1
ஆசையில் 1
ஆசையுள் 1
ஆசோடு 1
ஆட்கள் 1
ஆட்கு 1
ஆட்கொள்வான் 1
ஆட்சி 2
ஆட்சியில் 1
ஆட்டி 8
ஆட்டிடை 1
ஆட்டிய 1
ஆட்டியிட்டு 1
ஆட்டினர் 2
ஆட்டினார் 2
ஆட்டினார்கள் 1
ஆட்டினாரே 2
ஆட்டினுள் 1
ஆட்டு 3
ஆட 22
ஆடக 7
ஆடகம் 1
ஆடல் 14
ஆடலம் 1
ஆடலள் 1
ஆடலின் 2
ஆடலும் 5
ஆடவர் 19
ஆடவர்க்கு 1
ஆடவர்கள் 1
ஆடவரோடும் 1
ஆடவும் 2
ஆடற்கு 1
ஆடா 1
ஆடாத 1
ஆடி 35
ஆடிய 7
ஆடியில் 1
ஆடியும் 1
ஆடியுள் 1
ஆடிற்று 1
ஆடின 1
ஆடினர் 1
ஆடினரே 1
ஆடினாய் 1
ஆடினார் 1
ஆடினாள் 1
ஆடினாளே 1
ஆடினான் 2
ஆடு 19
ஆடுக 1
ஆடுகின்றாள் 4
ஆடுதல் 1
ஆடுநர் 5
ஆடும் 25
ஆடுமே 2
ஆடுவது 1
ஆடுவர் 1
ஆடுவாள் 1
ஆடுவான் 1
ஆடை 13
ஆடையர் 1
ஆண் 14
ஆண்ட 1
ஆண்டகை 1
ஆண்டிட 1
ஆண்டின் 1
ஆண்டு 13
ஆண்தகை 1
ஆண்மகன் 1
ஆண்மை 12
ஆண்மைக்கு 1
ஆண்மைய 1
ஆண்மையினின் 1
ஆண்மையும் 1
ஆணம் 1
ஆணி 3
ஆணு 1
ஆணும் 1
ஆணை 8
ஆணையிர் 1
ஆதரம் 1
ஆதல் 7
ஆதலால் 10
ஆதலான் 4
ஆதலானும் 2
ஆதலின் 2
ஆதலும் 1
ஆதி 16
ஆதியா 8
ஆதியார் 1
ஆதியில் 1
ஆது 1
ஆந்தை 2
ஆபர் 1
ஆபவே 1
ஆபவோ 1
ஆம் 47
ஆம்-கொல் 1
ஆம்-கொலோ 2
ஆம்பல் 11
ஆம்பலும் 1
ஆம்பால் 1
ஆம்புடைய 1
ஆமான் 4
ஆமே 9
ஆமை 3
ஆமையும் 1
ஆமோ 7
ஆய் 73
ஆய்_இழை 5
ஆய்க 1
ஆய்த்தியர் 2
ஆய்தலும் 1
ஆய்ந்த 28
ஆய்ந்த-பின்றை 1
ஆய்ந்தது 1
ஆய்ந்தவன் 1
ஆய்ந்தன 1
ஆய்ந்தனம் 1
ஆய்ந்து 20
ஆய்விடின் 1
ஆய்வென் 1
ஆய 30
ஆயத்து 1
ஆயது 7
ஆயம் 4
ஆயமோடு 1
ஆயர் 7
ஆயரும் 2
ஆயரோ 1
ஆயவாறும் 1
ஆயவே 1
ஆயிடின் 1
ஆயிடை 15
ஆயிர 3
ஆயிரங்கள் 1
ஆயிரத்து 6
ஆயிரத்தெட்டு 1
ஆயிரத்தோர் 1
ஆயிரம் 30
ஆயிரமும் 1
ஆயிரர் 3
ஆயிற்று 4
ஆயிற்றே 3
ஆயின் 7
ஆயின 3
ஆயினதேல் 1
ஆயினரே 1
ஆயினன் 1
ஆயினாயே 1
ஆயினார் 8
ஆயினாரே 6
ஆயினாரே. 1
ஆயினாலும் 1
ஆயினாள் 4
ஆயினாளே 3
ஆயினான் 9
ஆயினானே 4
ஆயினும் 4
ஆயினேன் 3
ஆயினை 1
ஆயும் 2
ஆயுள் 1
ஆர் 149
ஆர்க்கும் 13
ஆர்க 4
ஆர்கலி 1
ஆர்த்த 8
ஆர்த்தது 3
ஆர்த்ததே 1
ஆர்த்தலும் 1
ஆர்த்தவே 8
ஆர்த்தன 8
ஆர்த்தனர் 3
ஆர்த்தார் 4
ஆர்த்தான் 2
ஆர்த்தி 4
ஆர்த்து 16
ஆர்த்தும் 1
ஆர்ந்த 57
ஆர்ந்தது 2
ஆர்ந்ததே 2
ஆர்ந்தவர் 1
ஆர்ந்தவே 1
ஆர்ந்தன 9
ஆர்ந்தனவே 1
ஆர்ந்தின்று 1
ஆர்ந்து 24
ஆர்ப்ப 59
ஆர்ப்பது 2
ஆர்ப்பு 5
ஆர்ப்பும் 1
ஆர்ப்பொடு 3
ஆர்புறு 1
ஆர்வ 2
ஆர்வத்தனன் 1
ஆர்வத்தால் 1
ஆர்வத்தில் 1
ஆர்வத்தின் 1
ஆர்வம் 11
ஆர்வமுறும் 1
ஆர்வமோடு 1
ஆர்வுறு 1
ஆர 36
ஆரம் 34
ஆரமும் 14
ஆரமே 1
ஆரா 3
ஆராய்ந்து 2
ஆரார் 1
ஆரி 1
ஆரிய 1
ஆரியன் 1
ஆரும் 3
ஆருயிர் 9
ஆருயிர்க்கு 1
ஆருயிர்க்கே 1
ஆருயிரும் 1
ஆல் 1
ஆல 2
ஆலம் 1
ஆலயம் 1
ஆலவட்டம் 3
ஆலவட்டமும் 1
ஆலவட்டமே 1
ஆலி 5
ஆலித்து 1
ஆலியின் 1
ஆலியும் 1
ஆலுபு 1
ஆலும் 5
ஆலுமே 1
ஆலுவ 2
ஆலை 3
ஆலை-தோறெலாம் 1
ஆலையத்து 1
ஆலையம் 1
ஆவ 2
ஆவண 1
ஆவணத்து 1
ஆவணம் 1
ஆவதற்கே 1
ஆவது 14
ஆவதே 1
ஆவர் 4
ஆவார் 3
ஆவாள் 1
ஆவான் 1
ஆவி 56
ஆவிக்கு 1
ஆவித்தாங்கு 1
ஆவித்து 5
ஆவியள் 1
ஆவியா 1
ஆவியினால் 1
ஆவியும் 2
ஆவியே 1
ஆவியை 1
ஆவியோ 1
ஆவீர் 1
ஆவும் 1
ஆழ் 12
ஆழ்த்த 1
ஆழ்ந்த 3
ஆழ்ந்தனவே 1
ஆழ்ந்தார் 1
ஆழ்ந்தான் 2
ஆழ்ந்து 5
ஆழ்வர் 1
ஆழ்வித்திட்ட 1
ஆழ்வுழி 1
ஆழ 2
ஆழி 25
ஆழி-வாய் 2
ஆழியான் 2
ஆழியினான் 1
ஆள் 12
ஆள்க 1
ஆள்மோ 1
ஆள்வது 1
ஆள்வரே 1
ஆள்வான் 1
ஆளி 6
ஆளிய 2
ஆளியால் 1
ஆளும் 6
ஆற்ற 10
ஆற்றகம் 1
ஆற்றகில்லாது 1
ஆற்றல் 12
ஆற்றல 1
ஆற்றலள் 1
ஆற்றலன் 1
ஆற்றலால் 1
ஆற்றலான் 2
ஆற்றலின் 1
ஆற்றலும் 1
ஆற்றலென் 1
ஆற்றலை 1
ஆற்றலோடு 1
ஆற்றவும் 1
ஆற்றற்கு 1
ஆற்றா 14
ஆற்றாது 4
ஆற்றாதேன் 1
ஆற்றார் 6
ஆற்றால் 1
ஆற்றாள் 5
ஆற்றான் 3
ஆற்றி 6
ஆற்றிய 3
ஆற்றின 1
ஆற்றினது 2
ஆற்றினாள் 2
ஆற்று 3
ஆற்று-மினே 1
ஆற்றுகிலாது 2
ஆற்றுப்படுத்து 1
ஆற்றும் 1
ஆற்றுவ 2
ஆற்றுவன 1
ஆற்றுவீர் 1
ஆற்றுள் 1
ஆற்றுற 1
ஆற்றேன் 1
ஆற்றேனால் 2
ஆறல 1
ஆறலைப்ப 1
ஆறா 1
ஆறாயிரவர் 1
ஆறிய 1
ஆறிரண்டு 1
ஆறின் 1
ஆறு 19
ஆறும் 7
ஆறே 2
ஆன் 24
ஆன்-படு 1
ஆன்ற 2
ஆன்று 1
ஆன 1
ஆனவே 1
ஆனா 9
ஆனாது 3
ஆனாதே 1
ஆனார் 7
ஆனாரே 1
ஆனால் 2
ஆனாள் 2
ஆனான் 6
ஆனியம் 2
ஆனீர் 1
ஆனேன் 1
ஆனை 3

நூலில் அடி வரும் முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


ஆ (11)

பக்கத்தால் கவிழியவாய் மேல் பிறங்கா பாண்டில் ஆ
ஒக்க நன்கு உணராமை பொருந்திய சந்தினவாய் – சிந்தா:1 175/1,2
விரும்ப பிறப்பாய் வினை செய்தேன் காண இஃது ஓஒ பிறக்கும் ஆ – சிந்தா:1 308/4
ஆய்த்தியர் நலக்கு ஆ செல் தூண் அனான் – சிந்தா:2 419/2
அம்பு கொண்டு அரசர் மீண்டார் ஆ கொண்டு மறவர் போனார் – சிந்தா:2 439/3
நெல் எழில் நெடும் கண் அம்பு ஆ புருவ வில் உருவ கோலி – சிந்தா:2 458/3
அந்தோ குணமாலைக்கு ஆ தகாது என்று உலகம் – சிந்தா:4 1036/3
ஆ தகாது என கலங்கி அம் வயிறு அதுக்கினார் – சிந்தா:4 1106/4
ஆற்றலள் சுநந்தை என்பார் ஆ தகாது அறனே என்பார் – சிந்தா:4 1109/4
காவல் கன்றின் புனிற்று ஆ அன கார் மயில் சாயலே – சிந்தா:4 1151/4
ஆ அம்மா அம்மா என் அம்மா அகன்றனையே – சிந்தா:7 1804/4
ஆ தகாது என்ன புல்லி அலறுமால் யானை வேந்தே – சிந்தா:13 2769/4

TOP


ஆ-மின் (1)

அடங்கு அலர் அட்ட வேலான் ஆணையிர் ஆ-மின் என்றான் – சிந்தா:3 556/4

TOP


ஆக்க (2)

ஆக்க பட்ட அளவில் கொழும் புகை – சிந்தா:3 534/2
என்னை கண்டு அடிசில் ஆக்க ஐயர்க்கு என்று அவலம் நீங்க – சிந்தா:7 1743/1

TOP


ஆக்கப்பட்ட (1)

பாசத்தால் ஆக்கப்பட்ட ஆவியள் அல்லது எல்லாம் – சிந்தா:6 1539/2

TOP


ஆக்கம் (8)

அம் கண் மாநகர்க்கு ஆக்கம் அறாதது ஓர் – சிந்தா:1 139/3
நல் முளை நின் மகன் ஆக்கம் அதாம் என – சிந்தா:1 225/3
பெரு மகற்கு ஆக்கம் பிறழ்வு இன்றி கேட்டே – சிந்தா:1 334/1
தங்கிய பொறியின் ஆக்கம் தனக்கோர் தேராக நின்றான் – சிந்தா:5 1359/4
அன்னதால் வினையின் ஆக்கம் அழுங்குவது என்னை என்றாள் – சிந்தா:6 1537/4
காவலன் மக்கள் ஆக்கம் கண்டு கண் குளிர்ந்து நோக்கி – சிந்தா:7 1682/1
இல்லையேல் அமுதும் நஞ்சாம் இன்னதால் வினையின் ஆக்கம்
கொல்வல் யான் இவனை என்றும் இவன் கொல்லும் என்னை என்றும் – சிந்தா:10 2314/2,3
பெரும் பொருள் நீதி செங்கோல் பெருமகன் ஆக்கம் போல – சிந்தா:12 2534/1

TOP


ஆக்கமும் (3)

வான் புகழ் களிறு மாய் கழனி ஆக்கமும்
ஊன் கணார்க்கு உரைப்ப அரிது ஒல் என் சும்மைத்தே – சிந்தா:1 54/3,4
மருமகன் வலந்தது மங்கை ஆக்கமும்
அரு மதி சூழ்ச்சியின் அமைச்சர் எண்ணிய – சிந்தா:1 187/1,2
ஆக்கமும் கேடும் உற்றீர் அடிகளே அல்லீர் மேலை – சிந்தா:7 1727/1

TOP


ஆக்கல் (2)

அருளி ஆக்கல் அழித்தல் அங்கு ஆபவோ – சிந்தா:1 247/4
ஒண் பொருள் ஆவது ஐயா உடன் பிறப்பு ஆக்கல் ஆகா – சிந்தா:7 1760/3

TOP


ஆக்கலும் (4)

வென்றி ஆக்கலும் மேதகவு ஆக்கலும் – சிந்தா:8 1922/1
வென்றி ஆக்கலும் மேதகவு ஆக்கலும்
அன்றியும் கல்வியோடு அழகு ஆக்கலும் – சிந்தா:8 1922/1,2
அன்றியும் கல்வியோடு அழகு ஆக்கலும்
குன்றினார்களை குன்று என ஆக்கலும் – சிந்தா:8 1922/2,3
குன்றினார்களை குன்று என ஆக்கலும்
பொன் துஞ்சு ஆகத்தினாய் பொருள் செய்யுமே – சிந்தா:8 1922/3,4

TOP


ஆக்கி (17)

இறைவனா தன்னை ஆக்கி அவன் வழி ஒழுகின் என்றும் – சிந்தா:1 254/3
வண் முத்தம் நிரை கொள் நெற்றி வார் முரி புருவம் ஆக்கி
கண் எரி தவழ வண் கை மணி நகு கடகம் எற்றா – சிந்தா:1 258/2,3
நின்ற மால் புருவம் போல நெரி முறி புருவம் ஆக்கி
கொன்று அவன் வேழம் வீழ்ப்ப மற்ற போர் களிற்றில் பாய்ந்து – சிந்தா:1 286/2,3
மன்னுக வென்றி என்று மணி வள்ளம் நிறைய ஆக்கி
இன் மது பலியும் பூவும் சாந்தமும் விளக்கும் ஏந்தி – சிந்தா:2 471/2,3
இம்மியன நுண் பொருள்கள் ஈட்டி நிதி ஆக்கி
கம்மியரும் ஊர்வர் களிறு ஓடை நுதல் சூட்டி – சிந்தா:3 495/1,2
அளந்து கொண்டு இன்பம் பூரித்து அணி நகர் ஆக்கி மேலால் – சிந்தா:3 527/3
உருவு கொள் மதியம் அன்ன ஒளி முகம் சுடர ஆக்கி
பரி அகம் சிலம்பு செம்பொன் கிண்கிணி பாதம் சேர்த்தி – சிந்தா:3 674/2,3
நெரித்திடா கண்ணுள் தீயால் சுட்டு நீறு ஆக்கி நெய்த்தோர் – சிந்தா:3 807/3
பார் கெழு பைம்பொன் தன்னால் பண்ணவன் உருவம் ஆக்கி
ஊர் கெழு விழவு செய்து ஆங்கு உறு பொருள் உவப்ப நல்கி – சிந்தா:3 820/1,2
அரு மாலை எண் வினையும் அகற்றி இன்ப கடல் ஆக்கி
தரும் மாலை அல்லது யான் தலையின் தாழ்ந்து பணிவேனோ – சிந்தா:4 961/3,4
எண்ணிய விரலோடு அங்கை புறங்கையின் இசைய ஆக்கி
திண்ணிதின் தெறித்தும் ஓவார் கொட்டியும் குடைந்தும் ஆடி – சிந்தா:4 965/2,3
ஒன்பது வாயில் ஆக்கி ஊன் பயில் குரம்பை செய்தான் – சிந்தா:7 1577/3
நிழலின் நீங்கார் நினைத்தன நினைப்பின் அமைவான் ஆக்கி
அழலின் சாராது அகலாது ஒழுக ஒரு நாள் அவன் போகி – சிந்தா:7 1648/2,3
நளி செய் தண் பூஞ்சலம் சயனம் ஆக்கி நல் நீர் பிலிற்றும் வாய் – சிந்தா:7 1673/2
அடிசில் கடிது ஆக்கி இவணே கொணர்-மின் என்றாள் – சிந்தா:9 2023/4
கோள் குறைவு இன்றி ஆக்கி குழுமியம் கறங்கி ஆர்ப்ப – சிந்தா:9 2078/3
நெருப்பு உயிர்க்கு ஆக்கி நோய் செய்யின் நிச்சமும் – சிந்தா:13 3108/1

TOP


ஆக்கிடின் (1)

வெம் சமம் ஆக்கிடின் வீக்கு அறுத்து உன்னொடு – சிந்தா:10 2207/3

TOP


ஆக்கிய (12)

நிறைய ஆக்கிய நெய் பயில் இன் அமுது – சிந்தா:1 131/3
அறவு ஆக்கிய இன்பம் அமர்ந்த இருள் – சிந்தா:1 218/3
பீலி நல் மா மயிலும் பிறிது ஆக்கிய
கோல நல் மா மயிலும் கொடு சென்றவன் – சிந்தா:1 236/1,2
தன்னை ஆக்கிய தார் பொலி வேந்தனை – சிந்தா:1 245/1
மேவி நம்பிக்கு வெம் பகை ஆக்கிய
பாவியேன் உயிர் பாழ் உடல் பற்று விட்டு – சிந்தா:3 761/1,2
அந்தணர்க்கு ஆக்கிய சோற்று குவாலினை – சிந்தா:4 934/1
அரும் பொன் ஆக்கிய ஆருயிர் தோழனை – சிந்தா:4 952/2
குமரன் ஆக்கிய காதலின் கூறினாள் – சிந்தா:4 994/4
ஆக்கிய இலயம் நீங்கிற்று அணங்கு அனாள் நெடும் கண் பில்கி – சிந்தா:5 1258/3
ஆக்கிய கயிறு அரிந்து ஓடி எங்கணும் – சிந்தா:10 2231/2
ஆக்கிய மூர்த்தத்து அண்ணல் வல கவுள் உறுத்தி ஆர்ந்த – சிந்தா:12 2495/2
ஆக்கிய அநங்கன் சேனை ஆறு அல் ஆறு ஆயிற்று அன்றே – சிந்தா:13 2661/4

TOP


ஆக்கினார் (2)

அறுசுவை நால் வகை அமுதம் ஆக்கினார் – சிந்தா:8 1937/4
பூ கடி கோயிலாள் புலம்ப ஆக்கினார் – சிந்தா:12 2413/4

TOP


ஆக்கினாள் (1)

ஆக்கினாள் அநங்கன் அப்பு தூணியை அமருள் ஆனாது – சிந்தா:5 1291/3

TOP


ஆக்கினான் (2)

ஆக்கினான் இரு துணி அணிந்த பல் கலன் – சிந்தா:5 1409/2
ஆடு சாந்து அடிசில் புறம் ஆக்கினான்
கோடு வால் ஒளி குங்கும குன்று அனான் – சிந்தா:12 2577/3,4

TOP


ஆக்கினானே (4)

ஈர்த்தது குருதி வெள்ளம் இறைச்சி குன்று ஆக்கினானே – சிந்தா:3 801/4
கை புனை பாவை எல்லாம் கதிர் முலை ஆக்கினானே – சிந்தா:4 907/4
ஆன் விளையாடும் ஐந்து ஊர் அதன் புறம் ஆக்கினானே – சிந்தா:12 2574/4
தான் உடன் அணிந்து தன் போல் இளவரசு ஆக்கினானே – சிந்தா:13 2912/4

TOP


ஆக்கும் (3)

ஆக்கும் மணி செய் தேர்த்தட்டும் அரவின் பையும் அடும் அல்குல் – சிந்தா:1 352/2
ஐயம் இலை இன்பம் அறனோடு அவையும் ஆக்கும்
பொய்யில் பொருளே பொருள் மற்று அல்ல பிற பொருளே – சிந்தா:3 497/3,4
பொய்ப்பொருள் பிறகள் பொன்னாம் புகழும் ஆம் துணைவி ஆக்கும்
இ பொருள் எய்தி நின்றீர் இரங்குவது என்னை என்றான் – சிந்தா:7 1595/3,4

TOP


ஆக்கும்-மன் (1)

அருளுமேல் அரசு ஆக்கும்-மன் காயுமேல் – சிந்தா:1 247/1

TOP


ஆக்குவார் (2)

கலம் கழும் அரவமும் கருனை ஆக்குவார்
சிலம்பு ஒலி அரவமும் மிச்சில் சீப்பவர் – சிந்தா:3 832/3,4
அகப்படு பொறியினாரை ஆக்குவார் யாவர் அம்மா – சிந்தா:10 2315/1

TOP


ஆக்கை (1)

ஆக்கை உள் உறை ஆவி கெடுத்து அவண் – சிந்தா:5 1362/1

TOP


ஆக (133)

மற்ற நாடு வட்டம் ஆக வைகும் மற்ற நாடு-அரோ – சிந்தா:1 77/4
வயிர மணி தாழ் கதவு வாயில் முகம் ஆக
வயிரம் அணி ஞாயில் முலை வான் பொன் கொடி கூந்தல் – சிந்தா:1 105/2,3
ஒப்ப ஒன்று ஆதி ஆக ஆயிரத்தோர் எட்டு ஈறா – சிந்தா:1 107/2
ஆரி ஆக அம் சாந்தம் தளித்த பின் – சிந்தா:1 129/2
பொன் அனாள் அமிர்தம் ஆக புகழ் வெய்யோன் பருகியிட்டான் – சிந்தா:1 190/2
தவழ் மது கோதை மாதர் தாமரை பூ அது ஆக
உமிழ் நகை வேலினானும் ஒண் சிறை மணி வண்டு ஒத்தான் – சிந்தா:1 191/3,4
மை மலர் கோதை பாகம் கொண்டதே மறுவது ஆக
கொய் மலர் கொன்றை மாலை குளிர் மதி கண்ணியாற்கு – சிந்தா:1 208/2,3
முத்து அணி மாலை முடிக்கு இடன் ஆக
ஒத்து அதன் தாள் வழியே முளை ஓங்குபு – சிந்தா:1 223/2,3
தேம்பு உடை அலங்கல் மார்பில் திருமகன் தமியன் ஆக
ஓம்படை ஒன்றும் செப்பாள் திருமகள் ஒளித்து நீங்க – சிந்தா:1 232/2,3
அவளையே அமிர்து ஆக அ அண்ணலும் – சிந்தா:1 243/3
உவள் அகம் தனது ஆக ஒடுங்கினான் – சிந்தா:1 243/4
மன்னன் போய் துறக்கம் ஆண்டு வானவர்க்கு இறைவன் ஆக
பொன் எலாம் விளைந்து பூமி பொலிய யான் காப்பல் என்றான் – சிந்தா:1 259/3,4
வெம் வாய் ஓரி முழவு ஆக விளிந்தார் ஈமம் விளக்கு ஆக – சிந்தா:1 309/1
வெம் வாய் ஓரி முழவு ஆக விளிந்தார் ஈமம் விளக்கு ஆக
ஒவ்வா சுடுகாட்டு உயர் அரங்கில் நிழல் போல் நுடங்கி பேய் ஆட – சிந்தா:1 309/1,2
தீது இல ஆக என்று திரு முலை பால் மடுத்து – சிந்தா:1 318/2
அரும் பொனும் மணியும் முத்தும் காணமும் குறுணி ஆக
பரந்து எலா பிரப்பும் வைத்து பைம்பொன் செய் தவிசின் உச்சி – சிந்தா:1 369/1,2
யாண்டு நேர் எல்லை ஆக அவன் திறத்து அழற்சி இன்மை – சிந்தா:1 393/3
வஞ்சம் இல் கொள்கையாற்கு பாவம் வந்து அடைந்தது ஆக
குஞ்சரம் முழங்கு தீயில் கொள்கையின் மெலிந்து இ மூதூர் – சிந்தா:1 396/2,3
குழல் உறு கிளவி சோர்ந்து குமரனை தமியன் ஆக
நிழல் உறு மதியம் அன்னாய் நீத்தியோ எனவும் நில்லான் – சிந்தா:1 408/2,3
ஆறு மட பள்ளி ஆகுலம் ஆக
மாறு பட மலைந்து ஆய் படை நெக்கது – சிந்தா:2 426/2,3
கரும் தடம் கண்ணி அன்றி காயம் ஆறு ஆக ஏகும் – சிந்தா:2 441/3
என்பாரை ஓம்பேன் எனின் யான் அவன் ஆக என்றான் – சிந்தா:2 443/4
தோதகம் ஆக எங்கும் சுண்ணம் மேல் சொரிந்து தண்ணென் – சிந்தா:2 463/3
வாடலில் வதுவை கூடி மணமகன் ஆக என்றான் – சிந்தா:2 479/4
துன்னி இனிது ஆக உறை துப்புரவின் மிக்க – சிந்தா:3 503/3
மாடியம் தானை மன்னர் மா மணி நாகம் ஆக
கேடு இல் சீர் கலுழன் ஆய கலுழ வேகற்கு தேவி – சிந்தா:3 537/1,2
இன் இசை பொருது வெல்வான் யாவனே யானும் ஆக
அன்னவற்கு உரியள் என்ன அடி பணி செய்வல் என்றான் – சிந்தா:3 552/2,3
மென் புனம் மருளின் நோக்கின் மான் இனம் ஆதி ஆக
தன் புறம் சூழ போகி தளிர் இயல் விமானம் சேர்ந்தாள் – சிந்தா:3 564/3,4
அண்ணலை ஆதி ஆக அரும் கடி நகரை வாழ்த்தி – சிந்தா:3 609/2
உருக்கு அமைந்து எரியும் செம்பொன் ஓர் ஐவில் அகலம் ஆக
திரு குழல் மடந்தை செல்ல திரு நிலம் திருத்தி பின்னர் – சிந்தா:3 616/1,2
அலர் தலை அனிச்சத்து அம் போது ஐம் முழ அகலம் ஆக
பல பட பரப்பி பாவை மெல் அடி பரிவு தீர – சிந்தா:3 617/2,3
நலத்தை மத்து ஆக நாட்டி நல் வலி இளமை வாரா – சிந்தா:3 711/1
யாவனே யானும் ஆக அரு நிறை கதவம் நீக்கி – சிந்தா:3 714/1
குரல் குரல் ஆக பண்ணி கோதை தாழ் குஞ்சியான் தன் – சிந்தா:3 723/1
சதுமுகம் ஆக சேனை நமர் தலை பெய்க என்றான் – சிந்தா:3 766/4
அம் களி அரசர்க்கு எல்லாம் ஓர் ஒன்றும் இரண்டும் ஆக
செம் களி பகழி ஒப்பித்து உள்ளவாறு ஊட்டினானே – சிந்தா:3 798/3,4
அடி மனை பவளம் ஆக அரும் பொன்னால் அலகு சேர்த்தி – சிந்தா:3 837/1
அருமை அறன் இன்பம் பொருள் ஆக என விடுத்தேன் – சிந்தா:3 843/4
புரிந்த தாமங்கள் ஆக அ பூம் துகள் – சிந்தா:4 861/3
கோலம் ஆக கொண்டு உண்-மின் என சொன்னான் – சிந்தா:4 893/4
கோலம் ஆக எழுதிய போல் குலாய் – சிந்தா:4 896/2
பலகை செம்பொன் ஆக பளிங்கு நாயா பரப்பி – சிந்தா:4 927/1
இலங்கு பொன் கலாபத்து அல்குல் இரு கரை பரப்பும் ஆக
அலர்ந்த தண் கமலத்து அம் போது அணிதக்க முகத்திற்கு ஏற்ப – சிந்தா:4 964/2,3
பின்னை தான் ஆவது ஆக என்று எண்ணி பிணை கொள் நோக்கி – சிந்தா:4 976/3
யாவளே-ஆயினும் ஆக மற்று இவள் – சிந்தா:4 1013/1
வெம் சின வேழம் உண்ட வெள்ளிலின் வெறியம் ஆக
நெஞ்சமும் நிறையும் நீல நெடும் கணால் கவர்ந்த கள்வி – சிந்தா:4 1024/1,2
நெடும் கணாள் தானும் நினைவு அகல்வாள் ஆக – சிந்தா:4 1041/4
பங்கப்பட்டார் மேல் படை நினைந்தேன் ஆக என்றான் – சிந்தா:4 1043/4
கோல் அவியா வெம் சிலையான் சொல் குன்றான் ஆக எனவே – சிந்தா:4 1045/3
பண்டியால் பண்டி செம்பொன் பல் வளை பரியம் ஆக
கொண்டு வந்து அடிமை செய்வான் குறை உறுகின்றது அன்றி – சிந்தா:4 1047/1,2
மணி மத களிறு வென்றான் வருத்த சொல் கூலி ஆக
அணி மத களிறு அனானுக்கு அடி பணி செய்வது அல்லால் – சிந்தா:4 1049/1,2
ஆய் களிற்று அசனி வேகம் அதன் மருப்பு ஊசி ஆக
சீவகன் அகன்ற மார்பம் ஓலையா திசைகள் கேட்ப – சிந்தா:4 1121/1,2
குட்டியை தின்னலாமே கோள் புலி புறத்தது ஆக
கட்டியங்காரன் என்னும் கழுதை நம் புலியை பாய – சிந்தா:4 1134/2,3
ஆவது ஆக புகழும் பழியும் எழும் நாள் அவை – சிந்தா:4 1151/1
காம்பு அழி பிச்சம் ஆக கணி எடுத்து உரைப்ப கல்லென் – சிந்தா:5 1280/3
வெள் இலை அணிந்த வேலான் வேண்டியது ஆக என்றான் – சிந்தா:5 1341/3
சுனைகள் கண்கள் ஆக சூழ்ந்த குவளை விழியா – சிந்தா:6 1417/1
இலை வளர் குரம்பை அங்கண் இரு நிலம் சேக்கை ஆக
முலை வளர் ஆகம் தோய முழு வினை முரியும்-ஆயின் – சிந்தா:6 1432/2,3
ஆய்ந்த வன் தோள் இணை நாகம் ஆக வைத்து – சிந்தா:6 1492/3
அழுதாள் தடம் ஆக அணங்கு_இழையே – சிந்தா:6 1523/4
உடன் ஆக ஐம்பொறியும் வென்றார்க்கு உவந்து ஈதல் தானமாகும் – சிந்தா:6 1546/2
குருகு பாய் தடம் ஆக அழும்-கொலோ – சிந்தா:7 1629/4
அற்றை நாள் ஆதி ஆக அவர்களும் பயிலுகின்றார் – சிந்தா:7 1647/4
ஆகம் தான் ஓர் மணி பலகையாக முலைகள் நாய் ஆக
போகக்கு ஏற்ற புனை பவழ அல்குல் கழகம் ஆக – சிந்தா:7 1657/1,2
போகக்கு ஏற்ற புனை பவழ அல்குல் கழகம் ஆக
ஏக இன்ப காம கவறாடல் இயைவது அன்றேல் – சிந்தா:7 1657/2,3
ஆக நோற்றிட்டு அடங்கல் ஆண்மைக்கு அழகு என்பவே – சிந்தா:7 1657/4
ஒரு பெண்பாலேன் யான் ஆக உலகம் எல்லாம் பகை ஆகி – சிந்தா:7 1662/3
தாம மார்பன் தான் புனைந்த தண் என் மாலை புணை ஆக
யாம கடலை நீந்துவேன் யாரும் இல்லா தமியேனே – சிந்தா:7 1663/3,4
தாசி தூது ஆக தாமம் புணை ஆக செல்லும் நாளுள் – சிந்தா:7 1675/3
தாசி தூது ஆக தாமம் புணை ஆக செல்லும் நாளுள் – சிந்தா:7 1675/3
வடிவு அமை மனன் ஒன்று ஆக வாக்கு ஒன்றா மறுத்தலோடும் – சிந்தா:7 1685/2
காசு அறு கவளம் ஆக களிறு கோள் பட்டது அன்றே – சிந்தா:7 1690/4
அரி குரல் கோழி நாமத்து அரவு அவள் கடித்தது ஆக
திரு விழை அவளை தீர்த்தேன் தீர்வு இலா நண்பு வேண்டி – சிந்தா:7 1755/1,2
எங்கள் உயிர் நம்பியொடு யாங்கள் பிறந்தேம் ஆக
எங்கள் தமர் நம்பிக்கு இவர் தோழர் என ஈந்தார் – சிந்தா:7 1793/2,3
முன் உரைத்த மூன்று கனவும் புணை ஆக
என் உயிரை தாங்கி இருந்தேன் வலி ஆகாது – சிந்தா:7 1803/2,3
பொற்பு உடைய ஆக என போற்றி அடி வீழ்ந்தேன் – சிந்தா:7 1873/4
வரு பனி இருளும் ஆக மதிக்க எம் அடிகள் என்றார் – சிந்தா:8 1930/4
வெள்ளியின் புனைந்த கோல விளக்கு ஒளி வெறுவிது ஆக
வள் இதழ் கோதை வல்லான் வட்டிகை நுதியின் வாங்கி – சிந்தா:8 1990/2,3
ஊன் ஆர்ந்த ஓர் இணை அம்பும் தந்தான் என்னை உளன் ஆக வேண்டினானே – சிந்தா:9 2065/4
இச்சையும் குறிப்பும் நோக்கி எய்வதே கருமம் ஆக
கை சிலை கணையோடு ஏந்தி காமன் இ கடையை காப்பான் – சிந்தா:9 2090/3,4
கட்டியங்காரன் நம்மை காண்பதே கருமம் ஆக
ஓட்டித்தான் விடுத்த ஓலை உள பொருள் உரை-மின் என்ன – சிந்தா:10 2143/1,2
கடி மண் காவல் கருதினான் கோயில் ஆக கருதினான் – சிந்தா:10 2172/4
காய் கதிர் சிவிகை செற்றி கலந்தவை நுரைகள் ஆக
தோய் மழை உலக வெள்ளம் தொல் நகர் தொக்கதே போல் – சிந்தா:10 2178/2,3
ஒள் அழல் நேமி நக்க மண்டலம் ஆக நின்றான் – சிந்தா:10 2203/3
அடு திறல் எறி சுறா ஆக காய்ந்தன – சிந்தா:10 2223/3
கீள் இரண்டு ஆக குத்தி எடுத்திட கிளர் பொன் மார்பன் – சிந்தா:10 2248/3
பொற்ற திண் சரத்தில் கோத்த பொரு சரம் தாள்கள் ஆக
தெற்றி மேல் பூத்த செந்தாமரை மலர் போன்ற செம் கண் – சிந்தா:10 2305/2,3
புல்லாளன் ஆக மறம் தோற்பின் என புகைந்து – சிந்தா:10 2319/2
இணை முலை ஏகம் ஆக நுகரிய எய்தினானே – சிந்தா:10 2326/4
நினையல் ஆகா நெடு வாழ்க்கை வென்றி கோலம் விளக்கு ஆக
புனையப்பட்ட அஞ்சனத்தை புகழ எழுதி புனை பூணான் – சிந்தா:11 2357/2,3
இடவிய நிலத்தோடு எல்லாம் இழந்தவர்க்கு இரட்டி ஆக
உடன் அவை விடு-மின் என்றான் ஒளி நிலா உமிழும் பூணான் – சிந்தா:11 2373/3,4
ஆக நாற்றின தாமம் மணி குடம் – சிந்தா:12 2398/3
தெண் திரை வேலி எங்கும் தீதினது ஆக மாதோ – சிந்தா:12 2457/4
முன் பெரியானை ஆக தருப்பையான் முடிந்து மூன்று – சிந்தா:12 2464/3
அன்ன தூவி அடர் பஞ்சி அவிர் மயிர் ஆதி ஆக
பன்னி சொன்ன பதினைந்தும் படுத்தார் பாவைமார்களே – சிந்தா:12 2470/3,4
ஈன்ற தாய் யானும் ஆக இதனை கண்டு உயிரை வாழேன் – சிந்தா:12 2513/1
இடு மயிர் சிறகர் ஆக எழுந்து மேல் பறப்ப போல – சிந்தா:12 2525/2
இவர் தரு பிறவி எல்லாம் இன்னம் ஆக என்று நின்றார் – சிந்தா:12 2542/3
கோதை தாழ் குடையின் நீழல் கொற்றவன் பருதி ஆக
மாதரார் முகங்கள் என்னும் தாமரை மலர்ந்த தெள் நீர் – சிந்தா:12 2544/1,2
பாசம் ஆக நின்று பல் மலர் கழுநீர் – சிந்தா:12 2549/2
சுழித்து நின்று அறாத கற்பின் சுநந்தையே ஆக என்பார் – சிந்தா:12 2551/4
நந்தாவிளக்கு புறம் ஆக என நான்கு கோடி – சிந்தா:12 2564/1
வெண்ணெய் உருக்கி நெய் வெள்ளம் ஆக சொரிந்து ஊட்ட – சிந்தா:13 2604/3
சுமை தயிர் வேய்ந்த சோற்றின் துய்த்து இனிது ஆக நம்மை – சிந்தா:13 2617/1
அடுத்து உணர்வு நெய் ஆக ஆற்றல் துவை ஆக – சிந்தா:13 2620/2
அடுத்து உணர்வு நெய் ஆக ஆற்றல் துவை ஆக
குடித்து உண்ணும் கூற்றம் குடில் பிரியா முன்னே – சிந்தா:13 2620/2,3
நன்றும் அஃது ஆக அன்றே-ஆயினும் ஆக யானும் – சிந்தா:13 2627/2
நன்றும் அஃது ஆக அன்றே-ஆயினும் ஆக யானும் – சிந்தா:13 2627/2
படர் கதிர் திங்கள் ஆக பரந்து வான் பூத்தது என்னா – சிந்தா:13 2652/2
கண மலை அரசன் மங்கை கட்டியங்காரன் ஆக
பணை முலை மகளிர் எல்லாம் பவித்திரன் படையது ஆக – சிந்தா:13 2655/1,2
பணை முலை மகளிர் எல்லாம் பவித்திரன் படையது ஆக
இணை மலர் மாலை சுண்ணம் எரி மணி சிவிறி ஏந்தி – சிந்தா:13 2655/2,3
காமரு கணையம் ஆக கண்ணிகள் ஒழுகவிட்டும் – சிந்தா:13 2656/3
தோமரம் ஆக தொங்கல் சிதறுபு மயங்கினாரே – சிந்தா:13 2656/4
இளி வாய் பிரசம் யாழ் ஆக இரும் கண் தும்பி குழல் ஆக – சிந்தா:13 2691/1
இளி வாய் பிரசம் யாழ் ஆக இரும் கண் தும்பி குழல் ஆக
களி வாய் குயில்கள் முழவு ஆக கடி பூம் பொழில்கள் அரங்கு ஆக – சிந்தா:13 2691/1,2
களி வாய் குயில்கள் முழவு ஆக கடி பூம் பொழில்கள் அரங்கு ஆக – சிந்தா:13 2691/2
களி வாய் குயில்கள் முழவு ஆக கடி பூம் பொழில்கள் அரங்கு ஆக
தளிர் போல் மடவார் தணந்தார் தம் தடம் தோள் வளையும் மாமையும் – சிந்தா:13 2691/2,3
செழு மலர் காமவல்லி செரு கயல் சிற்பம் ஆக
கழு மணி செம்பொன் ஆழி கை விரல் உகிரின் கிள்ளி – சிந்தா:13 2716/2,3
முள் எயிறு இலங்க செ வாய் முறுவல் தூது ஆதி ஆக
அள்ளிக்கொண்டு உண்ண காமம் கனிவித்தார் பனிவில் தாழ்ந்த – சிந்தா:13 2732/2,3
மயிருக்கு ஒன்று ஆக வாங்கி அகைத்து அகைத்திடுவர் மன்னா – சிந்தா:13 2766/3
மதர் அரி மழை கண் அம்பா வாங்கு வில் புருவம் ஆக
துதை மணி கலாபம் மின்ன தொல் மலர் காமன் அம்பு – சிந்தா:13 2803/2,3
ஏ தரும் கொடி அனாரை இரு நடு ஆக புல்லி – சிந்தா:13 2804/2
கொங்கு அலர் கோதை நல்லார் குரை கடல் அமிர்தம் ஆக
தங்கலர் பருகி ஆரார் தாழ்ந்து கண் இமைத்தல் செல்லார் – சிந்தா:13 2805/3,4
களவு கடன் ஆக கடிந்திடுதல் சூதே – சிந்தா:13 2870/4
நாளினும் நஞ்சு துய்த்தேன் நச்சு அறை ஆக நன் பொன் – சிந்தா:13 2882/3
மணம் புடை மாலை மார்பன் ஒரு சொலே ஏது ஆக
கணை கவின் அழித்த கண்ணார் துறந்து போய் கடவுள் ஆனான் – சிந்தா:13 2887/3,4
பேர் அறைந்து உலகம் உண்ண பெரு நம்பி ஆக வென்றான் – சிந்தா:13 2913/4
நால் கடல் வளாகம் காக்கும் நம்பி-தன் கண்கள் ஆக
பால்கடல் கேள்வி யாரை பழிப்பு அற நாட்டினானே – சிந்தா:13 2916/3,4
ஊசி துன்னம் மூசிய ஆடை உடை ஆக
பேசி பாவாய் பிச்சை என கை அகல் ஏந்தி – சிந்தா:13 2929/2,3
கனை கதிர் திரு முகம் அருக்கன் ஆக வான் – சிந்தா:13 3008/3
சீவகன் திருவினம் ஆக யாம் என – சிந்தா:13 3061/1
பூ அலர் முல்லை கண்ணி பொன் ஒரு பாகம் ஆக
காவலன் தான் ஓர் கூறா கண் இமையாது புல்லி – சிந்தா:13 3117/2,3
உருவ துடி இடையார் ஊடல் உப்பு ஆக
திருவின் திகழ் காம தேன் பருகி தேவர் – சிந்தா:13 3141/2,3

TOP


ஆகத்த (1)

கொங்கு உண் குழலாள் மெல் ஆகத்த கோங்கு அரும்பும் கொழிப்பில் பொன்னும் – சிந்தா:3 643/2

TOP


ஆகத்தான் (1)

ஆகத்தான் அமைச்சர் நுண் நூல் தோட்டியால் அழுத்தி வெல்லும் – சிந்தா:13 2610/3

TOP


ஆகத்தினாய் (1)

பொன் துஞ்சு ஆகத்தினாய் பொருள் செய்யுமே – சிந்தா:8 1922/4

TOP


ஆகத்து (8)

இளம் கதிர் முலையும் ஆகத்து இடம் கொண்டு பரந்த மின்னின் – சிந்தா:3 551/3
புரி மணி ஆகத்து ஐதா விரல் நுதி கொண்டு பூசி – சிந்தா:3 625/3
ஆகத்து பூட்டி மைந்தன் அடி தொழுது இறைஞ்சி நின்றாள் – சிந்தா:3 738/3
உடைய ஆகத்து உறு துயர் மீட்டவன் – சிந்தா:5 1312/3
பொன் துஞ்சு ஆகத்து பூம் கண்கள் போழ்ந்த புண் – சிந்தா:5 1332/1
இருந்து இ ஆகத்து எவன் செய்வீர் நீர் எனா – சிந்தா:5 1372/2
அவிழ்து ஏந்து பூங்கோதை ஆகத்து அலர்ந்த – சிந்தா:9 2051/1
பொடித்து பொன் பிதிர்ந்த ஆகத்து இளையவர் புகழ்ந்து சூழ – சிந்தா:13 2709/2

TOP


ஆகத்தை (1)

ஆகத்தை கவர்ந்து கொண்ட அணி முலை தடத்து வைகி – சிந்தா:10 2278/2

TOP


ஆகம் (14)

ஆகம் ஈன்ற அம் முலை இன் பால் அமிர்து ஏந்த – சிந்தா:1 362/2
மண்ணக மடந்தை ஆகம் மார்புற முயங்கி நின்ற – சிந்தா:3 609/1
உள் வாய் பெயப்பட்ட வெம் மது செப்பு ஓர் இணை மெல் ஆகம் ஈன்ற – சிந்தா:3 638/2
பொன் துஞ்சு ஆகம் பொருந்தின் பொருந்துக – சிந்தா:4 908/2
முத்து இலங்கு ஆகம் தோய்ந்த மொய் மலர் தாரினான் நம் – சிந்தா:5 1395/1
முலை வளர் ஆகம் தோய முழு வினை முரியும்-ஆயின் – சிந்தா:6 1432/3
ஆகம் தான் ஓர் மணி பலகையாக முலைகள் நாய் ஆக – சிந்தா:7 1657/1
சளி கொள் சந்தின் கொழும் சாந்தம் ஆகம் முழுதும் மெழுகினாள் – சிந்தா:7 1673/4
அடுத்து அணிந்து ஆகம் சாந்தின் அணிபெற எழுதி அல்குல் – சிந்தா:9 2091/3
ஆகம் மன்னற்கு ஒளி மழுங்கிற்று அஞ்சத்தக்க குரலினால் – சிந்தா:10 2173/2
ஏந்து எழில் ஆகம் சாந்தின் இடு கொடி எழுதி காதில் – சிந்தா:10 2181/1
ஆகம் மறவர் அகன் கோயில் புக்கு அம் பொன் மாலை – சிந்தா:11 2337/2
சாந்தம் ஆகம் எழுதி தகை மா மலர் – சிந்தா:12 2479/3
எம் சுற்றம் என்று இரங்காது ஆகம் எல்லாம் கவர்ந்து இருந்து – சிந்தா:12 2502/1

TOP


ஆகமும் (1)

ஆகமும் இடையும் அஃக அடி பரந்து எழுந்து வீங்கி – சிந்தா:2 460/1

TOP


ஆகல் (1)

நச்சு எயிற்று அம்பு தின்ன நாள் இரை ஆகல் உற்றார் – சிந்தா:10 2303/4

TOP


ஆகலான் (1)

காமன் அன்ன காளை தன் கருத்தொடு ஒத்தது ஆகலான்
மா மலர் தெரியலான் மணி மிதற்று-இடை கிடந்த – சிந்தா:9 2038/2,3

TOP


ஆகவே (2)

அழுதிட்டாள் நெய்யும் பாலும் ஆகவே – சிந்தா:12 2405/4
அணித்தகு முடியினாய் ஆதி ஆகவே – சிந்தா:13 2820/4

TOP


ஆகா (16)

ஓசை என்று உணரின் அல்லால் எழுத்து மெய் உணர்த்தல் ஆகா
பூசு சாந்து ஒருவர் பூசிற்று எழுவர் தம் அகலம் பூசி – சிந்தா:1 116/2,3
வெய்து அடி இடுதற்கு ஆகா வீதிகள் விளம்பல் உற்றேன் – சிந்தா:1 117/4
உற்றார் இல்லா தமியேனால் ஒதுங்கல் ஆகா தூங்கு இருளால் – சிந்தா:1 310/2
வருந்தியும் புகழ்தல் ஆகா மரகத மணி செய் கூடத்து – சிந்தா:3 627/2
வனம் சேர் துவர் செ வாய் வாள் எயிறும் கண் மலரும் வளையல் ஆகா
கனம் சேர் கதிர் முலையும் கண்டார்கள் வீட்டுலகம் காணார் போலும் – சிந்தா:3 636/3,4
மின் விரித்து அனையது ஒத்து விலை வரம்பு அறியல் ஆகா
இன் நுரை கலிங்கம் ஏற்ப மருங்குலுக்கு எழுதி வைத்தான் – சிந்தா:3 697/3,4
அனையல் ஆகா உருவ நோக்கி மைந்தற்கு இரங்கி – சிந்தா:6 1417/2
புதியவர்க்கு இயங்கல் ஆகா பொற்போடு பொலிந்தது அன்றே – சிந்தா:6 1447/4
ஒண் பொருள் ஆவது ஐயா உடன் பிறப்பு ஆக்கல் ஆகா
எம்பியை ஈங்கு பெற்றேன் என் எனக்கு அரியது என்றான் – சிந்தா:7 1760/3,4
ஏகல் ஆகா நிலத்து அல்கி விட்டு எழுந்து போய் – சிந்தா:8 1905/2
நினையல் ஆகா நெடு வாழ்க்கை வென்றி கோலம் விளக்கு ஆக – சிந்தா:11 2357/2
கடல் அரணம் ஆகாது காடு அரணம் ஆகா
குடல் அரணம் ஆகாது குன்று அரணம் ஆகா – சிந்தா:13 2782/1,2
குடல் அரணம் ஆகாது குன்று அரணம் ஆகா
அடு துயரம் ஊர்ந்து அலைப்ப ஆங்கு அரணம் காணா – சிந்தா:13 2782/2,3
உருவ மேல் எழுதல் ஆகா ஒளி உமிழ்ந்து இலங்கும் மேனி – சிந்தா:13 2800/3
நன் பொருள் வழங்கினார்க்கும் பயன் நமக்கு அறியல் ஆகா – சிந்தா:13 2828/4
கைப்படு சாந்தும் பூவும் கொண்டு அலால் கலக்கல் ஆகா
ஐ படு பித்து நெய்த்தோர் அசும்பு சோர் அழுகல் புன் தோல் – சிந்தா:13 2938/2,3

TOP


ஆகா-கால் (1)

புறந்தந்து என்பால் துயர் கடலை நீந்தும் புணை மற்று ஆகா-கால்
சிறந்தார் உளரேல் உரையாயால் சிந்தாமணியே கிடத்தியால் – சிந்தா:1 311/2,3

TOP


ஆகா-வணம் (1)

எழுதல் ஆகா-வணம் இருந்தனன் என்பவே – சிந்தா:7 1838/4

TOP


ஆகாத (1)

அறியாது உரைத்தேன் அது நிற்க ஆறே நரகம் ஆகாத
பொறியார் போக பூமியுள் விலங்கும் ஆவர் ஒரு சாரார் – சிந்தா:13 2817/3,4

TOP


ஆகாது (10)

அவன் அதே கருத்திற்றாம்-கொல் அன்று-கொல் அறியல் ஆகாது
இவண் அதும் அறிதும் என்று கோயிலுக்கு ஏகினானே – சிந்தா:3 540/3,4
வேறு நீர் நினைந்து காணீர் யாவர்க்கும் விடுக்கல் ஆகாது
ஊறி தேன் ஒழுகும் கோதை நம்பிக்கும் அன்னள் என்றான் – சிந்தா:3 750/3,4
தாமத்தால் கெழீஇய மார்பன் இந்திரன் தனக்கும் ஆகாது
ஏம் உற்றீர் இன்னும் கேண்ம்-மின் இரதியை புணர்தும் என்று – சிந்தா:3 754/2,3
இந்திரன் தனக்கும் ஆகாது என்பது நடந்தது அன்றே – சிந்தா:3 836/4
கழல் பொதிந்த சேவடியால் கடக்கல் ஆகாது என எண்ணி – சிந்தா:5 1224/2
நஞ்சினை அமுதம் என்று நக்கினும் அமுதம் ஆகாது
அம் சிறை கலாப மஞ்ஞை அணங்கு அரவு அட்டதேனும் – சிந்தா:5 1405/1,2
ஆதலால் அலரது ஆகாது ஒழியுமே அழுங்கல் என்று – சிந்தா:7 1666/3
என் உயிரை தாங்கி இருந்தேன் வலி ஆகாது
என் அரசே என் பூசல் கேளாது இறந்தனையே – சிந்தா:7 1803/3,4
கடல் அரணம் ஆகாது காடு அரணம் ஆகா – சிந்தா:13 2782/1
குடல் அரணம் ஆகாது குன்று அரணம் ஆகா – சிந்தா:13 2782/2

TOP


ஆகாதே (2)

ஆம்புடைய நஞ்சு அடங்கிற்று இன்று ஊறிற்று ஆகாதே – சிந்தா:13 2958/4
தாழ்ந்து அமரர் இன் அமிர்தம் தக்க நாட்டு ஆகாதே
வீழ்ந்தது என வீழ்ந்தாய் நீ இன்று அதுவும் விட்டாயோ – சிந்தா:13 2959/3,4

TOP


ஆகாயம் (1)

ஆய்ந்த முகில் ஆடை திங்கள் கண்ணி ஆகாயம் என்னும் அரிவை சாயல் – சிந்தா:13 2860/2

TOP


ஆகார் (1)

செறிய சொன்ன பொருள் தெளிந்தார் சேரார் விலங்கில் பெண் ஆகார்
குறுகார் நரகம் ஓர் ஏழும் கீழ் முத்தேவர் குழாம் தீண்டார் – சிந்தா:13 2817/1,2

TOP


ஆகி (115)

அம்பு உமிழ்வ வேல் உமிழ்வ கல் உமிழ்வ ஆகி
தம் புலங்களால் யவனர் தாள்படுத்த பொறியே – சிந்தா:1 103/3,4
தான் ஆகி இருளொடு ஓர் தாமரை பூ சுமந்து அன்ன – சிந்தா:1 169/3
அனங்கனுக்கு இலக்கம் ஆகி அம்பு கொண்டு அழுத்த விள்ளார் – சிந்தா:1 188/2
விசையையை பிரிதல் ஆற்றேன் வேந்தன் நீ ஆகி வையம் – சிந்தா:1 201/3
தோளினால் வலியர் ஆகி தொக்கவர் தலைகள் பாற – சிந்தா:1 257/1
உண்டு வைத்து அனைய நீயும் உணர்வு இலா நீரை ஆகி
விண்டு கண் அருவி சோர விம்மு உயிர்த்து இனையை ஆதல் – சிந்தா:1 271/2,3
ஒப்பு உடைய தானையுள் ஒரு தனியன் ஆகி
இப்படி இறைமகன் இரும் களிறு நூற – சிந்தா:1 280/2,3
கண்டு இனி தெளிக என்று காட்டுவாள் போல ஆகி
விண் தொட நிவந்த கோயில் விண்ணவர் மகளின் சென்றாள் – சிந்தா:1 303/2,3
அருள் உடை மனத்த ஆகி அணங்கு எலாம் வணங்கி நிற்ப – சிந்தா:1 304/2
இவ்வாறு ஆகி பிறப்பதோ இதுவோ மன்னர்க்கு இயல் வேந்தே – சிந்தா:1 309/4
எம் அனை தமியை ஆகி இ இடர் உற்றது எல்லாம் – சிந்தா:1 315/3
நல் வினை செய்து இலாதேன் நம்பி நீ தமியை ஆகி
கொல் வினை மாக்கள் சூழ கிடத்தியோ என்று விம்மா – சிந்தா:1 319/1,2
நமர் அது மற்று அது நண்ணலம் ஆகி – சிந்தா:1 336/4
மருள் உடை மாதர் மதித்தனள் ஆகி
அருள் உடை மாதவர் அ திசை முன்னி – சிந்தா:1 338/2,3
வெம் கண் வேந்தற்கு அமிர்து ஆகி வேல் கண் பாவை பகை ஆய – சிந்தா:1 350/3
கூற்றுவன் கொடியன் ஆகி கொலை தொழில் கருவி சூழ்ந்து – சிந்தா:1 376/1
முழங்கு அழல் நரகின் மூழ்கும் முயற்சியர் ஆகி நின்ற – சிந்தா:1 378/3
நல் அறத்து இறைவன் ஆகி நால் வகை சரணம் எய்தி – சிந்தா:1 382/1
தாள் இயல் தவங்கள் தாயா தந்தை நீ ஆகி என்னை – சிந்தா:1 405/2
கள் வாய் விரிந்த கழுநீர் பிணைந்து அன்ன ஆகி
வெள் வேல் மிளிர்ந்த நெடும் கண் விரை நாறு கோதை – சிந்தா:2 491/1,2
உரை அகம் கொள்ள உணர்த்தினன் ஆகி
வரை அகம் ஏற வலி-மின் என்னா – சிந்தா:3 521/1,2
தனியவர் ஆகி வாழ்தல் சா துயர் அதனின் இல்லை – சிந்தா:3 553/2
தடம் கணி தனிமை நீங்க தந்தையும் தாயும் ஆகி
அடங்கு அலர் அட்ட வேலான் ஆணையிர் ஆ-மின் என்றான் – சிந்தா:3 556/3,4
பகல் கதிர் பரப்பிற்று ஆகி பஞ்சவர் விமானம் முட்டி – சிந்தா:3 600/3
வான் தரு வளத்தது ஆகி வையகம் பிணியில் தீர்க – சிந்தா:3 604/1
ஈன்றவர் வயத்தர் ஆகி இல்லறம் புணர்க நாளும் – சிந்தா:3 604/4
முன் தவம் உடையள் ஆகி மூரி நூல் கலைகள் எல்லாம் – சிந்தா:3 607/3
இனம் சேரா ஆகி இளையார் உயிரின் மேல் எண்ணம் கொள்வான் – சிந்தா:3 636/1
வால் அரக்கு எறிந்த காந்தள் மணி அரும்பு அனைய ஆகி
கோல் பொர சிவந்த கோல குவி விரல் மடந்தை வீணை – சிந்தா:3 663/1,2
திரு கிளர் ஓடை சூழ்ந்த செம் புகர் நெற்றித்து ஆகி
உருக்கி ஊன் உண்ணும் வேகத்து உறு புலி அனைய நாகம் – சிந்தா:3 700/2,3
விம்மித பட்டு-மாதோ விழுங்குவான் போல ஆகி
மை மலர் தடம் கண் நங்கை மரை மலர் தேவி என்றான் – சிந்தா:3 739/3,4
மத்திரிப்பு உடைய நாகம் வாய் நிறை கடாத்தது ஆகி
உத்தம பிடி-கண் நின்றால் உடற்றுதல் களபக்கு ஆமே – சிந்தா:3 753/1,2
முகில் கொண்ட மின்னு தோற்ப முறுகிய விசையிற்று ஆகி
மிகல் கொண்ட இகலை தானே விழுங்கிய சிறகர் தோற்றி – சிந்தா:3 796/2,3
ஒன்று சிந்தையள் ஆகி ஒடுங்கினாள் – சிந்தா:4 908/4
அன்றே கூற்றம் ஆகி அருளாது ஆவி போழ்வது – சிந்தா:4 917/2
வல் விரைந்து ஓடி வளைத்தனர் ஆகி
கொல்வது மேயினர் கொன்றிடு கூற்றினும் – சிந்தா:4 935/2,3
ஈண்டிய தோழரோடு எய்தினன் ஆகி
மாண்ட எயிற்று எகினம் மறம் இல்லது – சிந்தா:4 942/2,3
மனத்து-இடை செறும்பு நீக்கி மறவலை ஆகி ஐந்தும் – சிந்தா:4 947/1
மற்று அவன் தேவன் ஆகி வான் இடு சிலையின் தோன்றி – சிந்தா:4 951/2
இற்ற தன் உடம்பும் இன்னா இடர் ஒழித்து இனியன் ஆகி
உற்றவன் நிலையும் எல்லாம் ஓதியின் உணர்ந்து கண்டான் – சிந்தா:4 951/3,4
இங்கு நின் அருளில் போகி இயக்கருள் இறைவன் ஆகி
சங்க வெண் மலையின் மற்று சந்திர உதயத்தின் உச்சி – சிந்தா:4 955/2,3
எல் ஒளி தேவன் ஆகி பிறக்குமோ என்ன வேண்டா – சிந்தா:4 960/2
எல்லை இல் செம்பொன் ஆகி எரி நிறம் பெற்றது அன்றே – சிந்தா:4 960/4
பொருது இழி அருவி போன்று பொழி தரு கடாத்தது ஆகி
குருதி கொள் மருப்பிற்று ஆகி குஞ்சரம் சிதைந்தது என்ன – சிந்தா:4 974/1,2
குருதி கொள் மருப்பிற்று ஆகி குஞ்சரம் சிதைந்தது என்ன – சிந்தா:4 974/2
சிந்தனை பிறிது ஒன்று ஆகி செய் தவம் முயறல் ஒன்றோ – சிந்தா:4 1050/3
அற்க செய்த யாப்பினர் ஆகி அவண் வந்தார் – சிந்தா:4 1060/2
காக்குமால் வையம் எல்லாம் காவலன் ஆகி என்பார் – சிந்தா:4 1110/2
செது மக பலவும் பெற்று சிந்தை கூர் மனத்தை ஆகி
இது மகவு அழியின் வாழேன் இறப்பல் யான் என்னும் ஆங்கண் – சிந்தா:4 1124/2,3
வெண் தலை புணரி வீசி கிடந்த பொன் தீவிற்று ஆகி
கொண்டு உலப்ப அரிய செந்நெல் கொடி கரும்பு உடுத்த வேலி – சிந்தா:5 1184/2,3
காதலின் ஒருவர் ஆகி கலந்து உடன் இருந்த-போழ்தின் – சிந்தா:5 1265/2
ஆகி எத்திசையும் அமர்ந்தார்களே – சிந்தா:5 1320/4
எழில் மாலை என் உயிரை யான் கண்டேன் இத்துணையே முலையிற்று ஆகி
குழல் மாலை கொம்பு ஆகி கூர் எயிறு நா போழ்தல் அஞ்சி அஞ்சி – சிந்தா:5 1353/1,2
குழல் மாலை கொம்பு ஆகி கூர் எயிறு நா போழ்தல் அஞ்சி அஞ்சி – சிந்தா:5 1353/2
எல்லை இருளிற்று ஆகி பூம் தாது இனிதின் ஒழுகி – சிந்தா:6 1416/2
நீட்டிய சடையம் ஆகி நீர் மூழ்கி நிலத்தில் சேர்ந்து – சிந்தா:6 1431/1
வெள் நிற துகிலின் ஆங்கண் வீழ்ந்து மாசு ஆகி நின்ற – சிந்தா:6 1433/1
பேர் நலம் பொறித்த பெண்மை பெரு விளக்கு ஆகி நின்றாள் – சிந்தா:6 1450/4
விழைவு தீர் கிழவன் ஆகி விழு கதிர் உலந்து வீழ – சிந்தா:6 1503/2
மன் ஆகி முக்குடை கீழ் வாமன் சிறப்பு இயற்றி வரம்பு இல் இன்பம் – சிந்தா:6 1548/3
படத்து-இடை பாவை போன்று ஓர் நோக்கினள் ஆகி நிற்ப – சிந்தா:7 1573/2
ஒட்டி விள்ளா ஆர்வத்தனன் ஆகி உருவம் ஓதினான் – சிந்தா:7 1601/4
ஒரு பெண்பாலேன் யான் ஆக உலகம் எல்லாம் பகை ஆகி
எரி கொன்று ஈன்ற இலை பலி போல் இருத்தியால் என் இன்னுயிரே – சிந்தா:7 1662/3,4
பவ்வ தங்கண் பிறந்து பனி பெயர்க்கும் தண் ஊற்றது ஆகி
எவ்வம் மன்னர் பட உலகம் விற்கும் அரு மணியினை – சிந்தா:7 1672/1,2
முற்பட கண்டு நோக்கி முறுவல் கொள் முகத்தன் ஆகி
வில் படை நிமிர்ந்த தோளான் தொழுது மெய் குளிர்ந்து நின்றான் – சிந்தா:7 1710/3,4
ஈட்டமும் வேறும் ஆகி இலைப்புரை கிளைத்திட்டேமே – சிந்தா:7 1741/4
பின்னை நாள் குவளை நீர் வீழ் பெற்றிய கண்ணள் ஆகி – சிந்தா:7 1743/4
அனன்று நில்லாத கண்ணால் நிறுத்தின செவியிற்று ஆகி
முனம் புக அடக்கி பின் போந்து இருந்து பாய்வான் அமைந்த – சிந்தா:7 1750/2,3
செ வழிபாடர் ஆகி சிலை தொழில் சிறுவர் கற்ப – சிந்தா:7 1758/3
விம்மாந்து யான் வீழ வீழ்ந்தேன் துணை ஆகி
எம்மானே தோன்றினாய் என்னை ஒளித்தியோ – சிந்தா:7 1801/3,4
கோ அ மா ஆகி குடியோம்பி நின் குடை கீழ் – சிந்தா:7 1804/1
ஐந்து மதி எல்லையினை ஆண்டு உடையன் ஆகி
அம் தில் அகன்றான் தமரொடு ஆங்கண் என சொன்னேன் – சிந்தா:7 1875/3,4
உயிர்ப்பதும் ஓம்பி ஒன்றும் உரையலை ஆகி மற்று இ – சிந்தா:8 1989/3
பொன் வரை பொருத யானை புணர் மருப்பு அனைய ஆகி
தென் வரை சாந்து மூழ்கி திரள் வடம் சுமந்து வீங்கி – சிந்தா:9 2081/1,2
கிளையவர் சூழ வாமான் வாணிகன் ஆகி கேடு இல் – சிந்தா:9 2101/3
ஆங்கு அவன் ஒருவன் ஆகி அன்பு எனும் அயில் கொள் வாளால் – சிந்தா:10 2176/2
ஒல்லான் ஒல்லான் ஆகி உயிர்போயிருந்தான் மாதோ – சிந்தா:10 2196/4
போர்த்த நெய்த்தோரன் ஆகி புலால் பருந்து ஆர்ப்ப செல்வான் – சிந்தா:10 2286/1
நெருப்பு உற்ற போல நிலம் மோந்துழி செய்ய ஆகி
பருக்கென்ற கோலம் மரல் பல் பழம் போன்று கொப்புள் – சிந்தா:11 2339/1,2
இன்று உளீர் உலகத்து என்றும் உடன் உளீர் ஆகி வாழ்-மின் – சிந்தா:11 2375/2
நின் அடி நிழலின் வைக நேமி அம் செல்வன் ஆகி
மன்னுவாய் திருவோடு என்று வாழ்த்தி நெய் ஏற்றினாரே – சிந்தா:12 2417/3,4
ஏகம் ஆகி எரியும் மணியின் இயன்ற கடிப்பு வாங்கி – சிந்தா:12 2440/3
வேந்தர் வேந்தன் கொடும் கோலினன் ஆகி
ஆய்ந்து கேட்டும் அருளான் என்று அவிந்தன – சிந்தா:12 2482/2,3
வழிபடு தெய்வம் ஆகி வரம் கொடுத்து அருளல் வேண்டும் – சிந்தா:12 2512/2
தன் நெறி வளர காமன் தான் முலை இரண்டும் ஆகி
முன்னரே வளர்கின்றால் போல் முகிழ் முலை முத்தம் ஏந்தி – சிந்தா:12 2530/1,2
நிலை திரிந்து ஊழி நீங்கி உத்தர குருவும் ஆகி
கொலை கடிந்து இவறல் இன்றி கோ தொழில் நடாத்தும் அன்றே – சிந்தா:12 2583/3,4
பொங்கும் மணி முடி மேல் பொலிந்து எண் கோதை தொகை ஆகி
கங்குல் கனவு அகத்தே கண்ணுள் தோன்றி வந்தீர் நீர் – சிந்தா:13 2607/1,2
பிறந்தவர்கள் எல்லாம் அவா பெரியர் ஆகி
துறந்து புகழ் வேண்டார் ஓர் துற்று அவிழும் ஈயார் – சிந்தா:13 2622/1,2
தரிக்கிலர் ஆகி தாழ்ந்து தட முகில் குளிக்கும் மின் போல் – சிந்தா:13 2657/3
அன்னங்கள் ஆகி அம் பூம் தாமரை அல்லி மேய்வார் – சிந்தா:13 2662/1
பொன் மயில் ஆகி கூந்தல் போர்த்தனர் குனிந்து நிற்பார் – சிந்தா:13 2662/2
இன் மலர் கமலம் ஆகி பூ முகம் பொருந்த வைப்பார் – சிந்தா:13 2662/3
அரி பறை மேகலை ஆகி ஆர்த்தவே – சிந்தா:13 2688/4
அம் வாய் வயிறு கால் வீங்கி அனிச்ச மலரும் பொறை ஆகி
ஒவ்வா பஞ்சி மெல் அணை மேல் அசைந்தார் ஒண் பொன் கொடி அன்னார் – சிந்தா:13 2701/3,4
மொய்யார் அலங்கல் மார்பற்கு முப்பது ஆகி நிறைந்ததே – சிந்தா:13 2706/4
சீப்படு குழம்பது ஆகி செல்லல் உற்று அந்தோ என்ன – சிந்தா:13 2772/3
உழும் பகட்டு எருது போல உரன் அறு தாளர் ஆகி
கொழும் களி அளற்றுள் வீழ்ந்தும் கொழும் புகை மடுக்க பட்டும் – சிந்தா:13 2775/1,2
சார்தற்கு அரிது ஆகி தான் நின்று அறா அள்ளல் – சிந்தா:13 2791/3
தேவரே தாமும் ஆகி தேவரால் தொழிக்கப்பட்டும் – சிந்தா:13 2811/1
அங்கு அவர் இரட்டைகள் ஆகி தோன்றலும் – சிந்தா:13 2832/3
விதி முலை வெய்ய ஆகி தாரொடு மிடைந்த அன்றே – சிந்தா:13 2838/4
அறவிய மனத்தர் ஆகி ஆருயிர்க்கு அருளை செய்யின் – சிந்தா:13 2877/1
ஆய்ந்த அறிவுடையர் ஆகி அருளொடு வெகுளி மாற்றி – சிந்தா:13 2910/2
புலி நிழல் பட்ட மான் போல் போகு உயிர் ஆகி நின்றார் – சிந்தா:13 2946/4
அரும் தவிசு ஆகி எம்மை சுமந்து அயா உயிர்த்த ஆண்மை – சிந்தா:13 2947/1
ஏதிலர் ஆகி கோமான் எண்ணமே எண்ணினீரே – சிந்தா:13 2948/4
நெஞ்சம் நீர் வலியீர் ஆகி நிற்பீரோ நீரும் என்பார் – சிந்தா:13 2949/4
மருவினார் இமைத்து நோக்கின் மனம் பிறிது ஆகி நிற்பார் – சிந்தா:13 3058/3
பிறவி அறுக என்று பிற சிந்தை இலர் ஆகி
நறவ மலர் வேய்ந்து நறும் சாந்து நிலம் மெழுகி – சிந்தா:13 3091/2,3
நாலும் உடனே அரிந்து நான்மை வரம்பு ஆகி
காலம் ஒரு மூன்றும் உடனே உணர்ந்த கடவுள் – சிந்தா:13 3092/2,3
ஏத்தரிய பல் குணங்கட்கு எல்லை வரம்பு ஆகி
நீத்த அருள் இந்திரனை நின்று தொழுது அமரர் – சிந்தா:13 3094/1,2
இருப்பு உயிர் ஆகி வெம் எரியுள் வீழுமே – சிந்தா:13 3108/4
பால் மிடை அமிர்து போன்று பருகலாம் பயத்த ஆகி
வான்-இடை முழக்கின் கூறி வால் அற அமிழ்தம் ஊட்டி – சிந்தா:13 3113/1,2
குழவி தண் திங்கள் அன்ன இருக்கையன் ஆகி கோமான் – சிந்தா:13 3114/3
இழுதார் மென் பள்ளி பூம் தாது பொங்க இருவர் பாலர் ஆகி இன்புறுபவே – சிந்தா:13 3137/4

TOP


ஆகிய (16)

புள் பயில் பழு மரம் பொலிவிற்று ஆகிய
மட்டு இலா வள நகர் வண்ணம் இன்னதே – சிந்தா:1 93/3,4
கச்சு உலாம் முலையார்க்கு அணங்கு ஆகிய
சச்சந்தன் எனும் தாமரை செம் கணான் – சிந்தா:1 157/3,4
முனம் ஆகிய பான்மை முளைத்து எழலால் – சிந்தா:1 215/2
அருப்பு இள முலையவர்க்கு அனங்கன் ஆகிய
மருப்பு இளம் பிறை நுதல் மதர்வை வெம் கதிர் – சிந்தா:1 322/1,2
வனையலாம் படித்து அலா வடிவிற்கு எல்லை ஆகிய
கனை வண்டு ஓதி கை தொழும் கடவுள் கண்ணில் கண்டவர் – சிந்தா:3 709/2,3
ஆய்ந்த அம்பினுக்கு ஆர் இரை ஆகிய
வேந்தர் வேண்டி நின்றார் விம்மல் நீ என்றான் – சிந்தா:3 759/3,4
அற்றம் இல் அமிர்து ஆகிய அம் சொலாள் – சிந்தா:5 1295/4
பாசம் ஆகிய பந்து கொண்டு ஆடுநர் – சிந்தா:5 1320/3
அணிக்கு இடன் ஆகிய அரிவை தன்னொடும் – சிந்தா:6 1491/3
ஆணம் ஆகிய அரு விலை வண்ண பட்டு உடு-மின் – சிந்தா:12 2389/4
பொறி வரம்பு ஆகிய புண்ணிய முதல்வனை – சிந்தா:12 2563/2
பொறி வரம்பு ஆகிய புண்ணிய முதல்வ நின் – சிந்தா:12 2563/3
ஏமம் ஆகிய துப்புரவு எய்திய – சிந்தா:13 2855/1
ஏமம் ஆகிய இன்பம் எய்தினார் – சிந்தா:13 3122/4
கலவி ஆகிய காமத்தின் பயன் – சிந்தா:13 3123/1
கலவி தூது ஆகிய காம கை காய்த்தி – சிந்தா:13 3140/2

TOP


ஆகியது (1)

அங்கண் நகர்ப்பட்ட பொருள் ஆகியது மொழிவாம் – சிந்தா:3 850/4

TOP


ஆகு (2)

நிகர் இல் நேமி-தன் நீள் நகர்க்கு ஆகு எனா – சிந்தா:4 912/3
காளம் ஆகு இருளை போழ்ந்து கதிர் சொரி கடவுள் திங்கள் – சிந்தா:10 2245/1

TOP


ஆகும் (36)

சாதலும் பிறத்தல்-தானும் தம் வினை பயத்தின் ஆகும்
ஆதலும் அழிவும் எல்லாம் அவை பொருட்கு இயல்பு கண்டாய் – சிந்தா:1 269/1,2
தாங்கல் கடன் ஆகும் தலை சாய்க்க வரு தீ சொல் – சிந்தா:3 498/3
கொற்றவன் குலத்தின் வந்தான் கூறிய பொருள் இது ஆகும்
முன் தவம் உடையள் ஆகி மூரி நூல் கலைகள் எல்லாம் – சிந்தா:3 607/2,3
வான் உயர் மதுகை வாட்டும் வார் சிலை காமன் ஆகும்
ஊன் உயர் நுதி கொள் வேலீர் ஒழிக ஈங்கு இல்லை என்றான் – சிந்தா:3 664/2,3
இரு நில மகட்கும் செம்பொன் நேமிக்கும் இறைவன் ஆகும்
செரு நிலத்து இவனை வென்றீர் திருவினுக்கு உரியீர் என்றான் – சிந்தா:3 744/2,3
ஆம் பொருள்கள் ஆகும் அது யார்க்கும் அழிக்கொண்ணா – சிந்தா:3 848/1
ஆகும் யான் சேர்வல் என சென்று அடைந்ததே – சிந்தா:4 1038/4
நின் வாள் நெடும் கண் விலை ஆகும் நிகர்த்தே – சிந்தா:4 1073/4
வேந்தொடு மாறுகோடல் விளிகுற்றார் தொழில் அது ஆகும்
காய்ந்திடு வெகுளி நீக்கி கை கட்டி இவனை உய்த்தால் – சிந்தா:4 1089/1,2
எல்லை ஆகும் பொது பெண் அவள் யான் குல மங்கையே – சிந்தா:4 1150/4
மெய் வகை இயக்கருள் வேந்தன் ஆகும் என்று – சிந்தா:5 1263/3
கழிந்து மீது ஆடல் காலம் பிழைப்பு என எட்டின் ஆகும்
பிழிந்து உயிர் உண்ணும் தட்டம் அதட்டம் ஆம் பிளிற்றின் உம்பர் – சிந்தா:5 1286/2,3
இடையது ஆகும் என் ஆரும் இல் ஆவியே – சிந்தா:5 1312/4
அம் சிறை கலுழன் ஆகும் மாட்சி ஒன்றானும் இன்றே – சிந்தா:5 1405/3
இடன் ஆகும் ஊனும் இவை துறத்தலே சீலம் என்று உரைத்தார் மிக்கார் – சிந்தா:6 1546/4
கைப்பொருள் கொடுத்தும் கற்றல் கற்ற பின் கண்ணும் ஆகும்
மெய்ப்பொருள் விளைக்கும் நெஞ்சின் மெலிவிற்கு ஓர் துணையும் ஆகும் – சிந்தா:7 1595/1,2
மெய்ப்பொருள் விளைக்கும் நெஞ்சின் மெலிவிற்கு ஓர் துணையும் ஆகும்
பொய்ப்பொருள் பிறகள் பொன்னாம் புகழும் ஆம் துணைவி ஆக்கும் – சிந்தா:7 1595/2,3
ஓம் படை சாற்றல்-பாலது உள்ளவர்க்கு ஆகும் அன்றே – சிந்தா:7 1738/1
திண் பொருள் எய்தலாகும் தெவ்வரை செகுக்கல் ஆகும்
நண்பொடு பெண்டிர் மக்கள் யாவையும் நண்ணல் ஆகும் – சிந்தா:7 1760/1,2
நண்பொடு பெண்டிர் மக்கள் யாவையும் நண்ணல் ஆகும்
ஒண் பொருள் ஆவது ஐயா உடன் பிறப்பு ஆக்கல் ஆகா – சிந்தா:7 1760/2,3
நாட்டம் உடை நகரம் எமது ஆகும் உறை பதியே – சிந்தா:7 1788/4
பொன்னின் ஆகும் பொரு படை அ படை – சிந்தா:8 1923/1
தன்னின் ஆகும் தரணி தரணியின் – சிந்தா:8 1923/2
பின்னை ஆகும் பெரும் பொருள் அ பொருள் – சிந்தா:8 1923/3
பரிவொடு கவல வேண்டா பாம்பு அவன் கலுழன் ஆகும்
சொரி மது சுரும்பு உண் கண்ணி சூழ் கழல் நந்தன் என்றான் – சிந்தா:8 1925/3,4
குற்றம் மற்றும் ஆகும் என்று கோதை சூழ்ந்து கூறினார்க்கு – சிந்தா:9 1998/3
அரு மகன் ஆகும் என்று ஆங்கு அணி முரசு அறைவித்தானே – சிந்தா:10 2177/4
போர் மத களிறு பொன் தேர் நான்கரை கச்சம் ஆகும்
ஏர் மணி புரவி ஏழ் ஆம் இலக்கம் ஏழ் தேவ கோடி – சிந்தா:10 2219/2,3
அழல் திகழ் கதத்த யானை ஐந்தரை கச்சம் ஆகும்
எழில் மணி புரவி ஏழ் ஆம் இலக்கம் ஏழ் தேவ கோடி – சிந்தா:10 2220/2,3
நல்வினை உடைய நீரார் நஞ்சு உணின் அமுதம் ஆகும்
இல்லையேல் அமுதும் நஞ்சாம் இன்னதால் வினையின் ஆக்கம் – சிந்தா:10 2314/1,2
வெல்வது விதியின் ஆகும் வேல் வரின் இமைப்பேன் ஆயின் – சிந்தா:10 2317/3
அன்றி ஆறும் ஒன்பானும் ஆகும் என்பார் அறவோரே – சிந்தா:13 2814/4
ஒன்பது வகையின் ஓதிற்று உத்தமர்க்கு ஆகும் ஆர்ந்த – சிந்தா:13 2828/1
நிணம் புடை உடும்பு அனாரை யாதினால் நீக்கல் ஆகும்
மணம் புடை மாலை மார்பன் ஒரு சொலே ஏது ஆக – சிந்தா:13 2887/2,3
துற்ற அவிழ் ஈதல் செம்பொன் துறக்கத்திற்கு ஏணி ஆகும்
முற்று உயிர் ஓம்பி தீம் தேன் ஊனொடு துறப்பின் யார்க்கும் – சிந்தா:13 2927/2,3
நோற்பவர்க்கு உரிய ஆகும் நோன்-மின் நீரும் என்றான் – சிந்தா:13 2986/4

TOP


ஆகும்-கொல்லோ (1)

இலை பொலி அலங்கல் மார்பம் இயைவது என்று ஆகும்-கொல்லோ – சிந்தா:3 711/4

TOP


ஆகுமே (6)

அது முறை இயக்கலின் இயக்கி ஆகுமே – சிந்தா:4 1015/4
அரும்பு அவிழ் குவளை நீர் வாவி ஆகுமே – சிந்தா:5 1204/4
கோதை போல்வாய் ஒளித்து ஒழிதல் கொம்பே குணன் ஆகுமே – சிந்தா:7 1586/4
மேல் எழுந்த மீ நிலத்த விரல கைய ஆகுமே – சிந்தா:8 1954/4
காய்வது கலதிமை-பாலது ஆகுமே – சிந்தா:13 2932/4
அஞ்சினார்க்கு அது ஓர் தவறது ஆகுமே – சிந்தா:13 3125/4

TOP


ஆகுமேனும் (2)

பொலிவு உடைத்து ஆகுமேனும் பொள்ளல் இ உடம்பு என்று எண்ணி – சிந்தா:13 2904/1
பெரும் பலி சோற்றின் ஈதல் பெரிது அரிது ஆகுமேனும்
சுரும்பு ஒலி கோதையார் தம் மனை-வயின் தூண்-தொறு ஊட்டும் – சிந்தா:13 2926/2,3

TOP


ஆகுல (1)

அரி உறழ் மொய்ம்பவோ என்று ஆகுல பூசல் செய்தார் – சிந்தா:4 1095/4

TOP


ஆகுலத்து (1)

ஆகுலத்து அரிவையர் அம் வயிறு அதுக்கினார் – சிந்தா:4 1104/4

TOP


ஆகுலம் (4)

ஆறு மட பள்ளி ஆகுலம் ஆக – சிந்தா:2 426/2
அரும் கடி அரண மூதூர் ஆகுலம் மயங்கிற்று அன்றே – சிந்தா:4 1112/4
ஆலை தீ இடங்கள்-தோறும் ஆகுலம் செய்தும் என்றான் – சிந்தா:4 1141/4
மன்னனில் ஆகுலம் மயங்கிற்று என்பவே – சிந்தா:13 2629/4

TOP


ஆகுவார் (1)

அறிவன் அல்லது அங்கு ஆர் சரண் ஆகுவார் – சிந்தா:7 1633/4

TOP


ஆகென்று (1)

அரும் பெறல் அவளும் ஆகென்று ஆடவர் தொழுது விட்டார் – சிந்தா:2 441/4

TOP


ஆங்கண் (14)

அஃகிய மதுகை தன்னால் ஆய் மயில் ஊரும் ஆங்கண்
வெஃகிய புகழினான் தன் வென்றி வெம் முரசம் ஆர்ப்ப – சிந்தா:1 299/2,3
இது மகவு அழியின் வாழேன் இறப்பல் யான் என்னும் ஆங்கண்
கதுமென கடவுள் தோன்றி கடை முகம் குறுக வந்தான் – சிந்தா:4 1124/3,4
தசை அற உருகி வெந்து தம் உயிர் நீங்கும் ஆங்கண்
நொசி தவன் சொற்கள் என்றும் நோன் புணை தழுவி நெஞ்சில் – சிந்தா:4 1132/2,3
கலை வல்லீர் இன்னும் கேண்-மின் இன்னது என்று உரைக்கும் ஆங்கண்
விரைவொடு சென்ற ஒற்றாள் விளைந்தவா பேசுகின்றான் – சிந்தா:4 1135/3,4
சூழ்வினையாளர் ஆங்கண் ஒருவனை தொடர்ந்து பற்றி – சிந்தா:4 1163/2
வள்ளல் தான் வல்ல எல்லாம் மாட்டினன் மற்றும் ஆங்கண்
உள்ளவர் ஒன்றலாத செயச்செய ஊறு கேளாது – சிந்தா:5 1274/1,2
வார் கழல் குருசில் கொண்டு கவுள் அடுத்து இருந்த ஆங்கண்
போர் கொள்வேல் மன்னன் எல்லா கலைகளும் புகன்று கேட்டு – சிந்தா:5 1303/2,3
வெள் நிற துகிலின் ஆங்கண் வீழ்ந்து மாசு ஆகி நின்ற – சிந்தா:6 1433/1
மாறு இலா பருதிவட்டம் வரு திரை முளைத்த ஆங்கண்
ஆறு செல் ஒருவற்கு அண்ணல் அணிகலம் அருளலுற்றான் – சிந்தா:6 1542/3,4
ஆங்கண் மால் உலகு அளப்பான் ஆழி சங்கமொடு ஏந்தி – சிந்தா:7 1559/3
ஒள் இழை அவளை கேட்பான் உறு வலி செல்லும் ஆங்கண்
வள் இதழ் கோதை தானே இட்டது ஓர் வண்ணம்-தன்னை – சிந்தா:7 1696/2,3
வாள் படை எழுந்து வாழ்க சீவகன் என்னும் ஆங்கண்
பாட்டினை ஒருவன் எங்கள் பரிவற பாடினானே – சிந்தா:7 1739/3,4
அம் தில் அகன்றான் தமரொடு ஆங்கண் என சொன்னேன் – சிந்தா:7 1875/4
தேன் அமர் மாலை தாழ சிலை குலாய் குனிந்தது ஆங்கண்
மான் அமர் நோக்கினாரும் மைந்தரும் குழீஇய போருள் – சிந்தா:10 2281/2,3

TOP


ஆங்கு (134)

பாங்கு ஆய விஞ்சை பணித்து ஆங்கு விடுத்தவாறும் – சிந்தா:0 16/4
கண்டு ஆங்கு உவந்து கடி பெய்து இவண் காத்தும் என்று – சிந்தா:0 22/2
உள்ளு காமம் உள் சுட வேந்தன் ஆங்கு உறைவது ஓர் – சிந்தா:1 146/3
மணி மகரம் வாய் போழ்ந்து வாழ் முத்த வடம் சூழ்ந்து ஆங்கு
அணி அரக்கு ஆர் செம் பஞ்சி அணை அனைய ஆடு அமை தோள் – சிந்தா:1 170/1,2
விரும்பி ஆங்கு அவளை எய்தான் விண்ணகம் இழந்தது அன்றி – சிந்தா:1 207/3
அல்லனவும் அமைத்து ஆங்கு எழு நாள் இடை – சிந்தா:1 235/3
நுண் முத்தம் ஏற்றி ஆங்கு மெய் எல்லாம் வியர்த்து நொய்தின் – சிந்தா:1 258/1
கேடகம் அறுப்ப நடு அற்று அரவு சேர்ந்து ஆங்கு
ஓடு கதிர் வட்டம் என ஒய் என உலம்பி – சிந்தா:1 281/2,3
தந்து ஆங்கு இளையார் மெல் விரல்கள் தீண்ட தாம் தாம் என்று இரங்கும் தண்ணுமைகளும் – சிந்தா:1 292/2
அரிமான் ஓர் மெல் அணை மேல் மஞ்ஞை சூழ கிடந்து ஆங்கு வேந்தன் கிடந்தானை தான் – சிந்தா:1 294/1
செம் கண் குறுநரி ஓர் சிங்க ஏற்றை செகுத்து ஆங்கு அதன் இடத்தை சேர்ந்தால் ஒப்ப – சிந்தா:1 297/1
உண்டு ஆங்கு அதனுள் உறைகுவம் என்றாள் – சிந்தா:1 337/4
கரியவன் கன்னற்கு அன்று பிறப்பினை தேற்றி ஆங்கு அ – சிந்தா:1 389/1
வாச வான் கழுநீர் பிடித்து ஆங்கு அரி – சிந்தா:2 429/3
கோள் வாய் மதியம் நெடியான் விடுத்த ஆங்கு மைந்தன் – சிந்தா:2 454/2
திரு விரி பூம் பொழில் செவ்வனம் சேர்ந்து ஆங்கு
அரு வரை மார்பன் அவலித்து இருந்தான் – சிந்தா:3 515/3,4
தேனும் அமிழ்தும் திளைத்து ஆங்கு இனியன – சிந்தா:3 519/3
கொடி பல நுடங்கி ஆங்கு தோழியர் குழாத்துள் நிற்ப – சிந்தா:3 562/3
கண்ட தொழில் கணிச்சிகளின் கயம்பட நன்கு இடித்து ஆங்கு
எண் திசையும் ஏற்ப படுத்து ஏற்றி அதன் மேலால் – சிந்தா:3 592/2,3
அன்பு கொள் மட பெடை அலமந்து ஆங்கு அகல்வதனை – சிந்தா:3 648/2
ஊன் உடை உருவ காக்கை இதழ் உக குடைந்திட்ட ஆங்கு
கான் உடை மாலை தன்னை கட்டியங்காரன் சூழ்ந்து – சிந்தா:3 686/2,3
ஆங்கு நாம் பசித்து அசைந்த-காலை அன்று அ அண்ணலே – சிந்தா:3 692/4
கோதை முத்து அணிந்த மார்பன் கூர் எயிறு இலங்க நக்கு ஆங்கு
ஏதம் ஒன்று இல்லை சேறும் என்றலும் இலங்கு வாள் கை – சிந்தா:3 694/2,3
அருக்கன் ஓர் குன்றம் சேர்ந்த ஆங்கு அண்ணல் தான் ஏறினானே – சிந்தா:3 700/4
சிங்கம் தான் கடியது ஆங்கு ஓர் செழும் சிங்க முழக்கின் சீறி – சிந்தா:3 765/3
அடிசில் அம் சுவை மிக்கு ஆங்கு அண்ணல் அம் குமரன் ஒன்னார் – சிந்தா:3 805/2
ஊர் கெழு விழவு செய்து ஆங்கு உறு பொருள் உவப்ப நல்கி – சிந்தா:3 820/2
விளைவு அமை பண்டியின் வெறுத்தது ஆங்கு ஓர் பால் – சிந்தா:3 824/4
கொண்டவர் குழாம் பொலிவுற்றது ஆங்கு ஓர் பால் – சிந்தா:3 827/4
சித்தம் கரிந்து ஆங்கு கொடியான் செரு விளைத்தான் – சிந்தா:3 844/4
பூண் மின்னு மார்பன் பொலிந்து ஆங்கு இருந்தான் விசும்பில் – சிந்தா:4 882/3
ஆலையத்து அழுங்கி ஆங்கு மஞ்சரி அவலம் உற்றாள் – சிந்தா:4 897/4
அள்ளல் சேற்றுள் அலவன் அடைந்து ஆங்கு அனைய மெய்யின் – சிந்தா:4 929/1
தன் செய்கை தளிர்ப்ப தாழ்ந்து ஆங்கு அதன் செவி செப்புகின்றான் – சிந்தா:4 945/4
ஓடி ஆங்கு ஓர் உயர் வரை உச்சி மேல் – சிந்தா:4 948/2
பதி அமை பருதி-தன் மேல் படம் விரித்து ஓடி ஆங்கு
பொதி அவிழ் கோதை-தன் மேல் பொரு களிறு அகன்று பொன் தார் – சிந்தா:4 982/2,3
நொந்து ஆங்கு அழ முயன்று நோற்றானும் எய்துவனே – சிந்தா:4 1036/4
அன்று ஆங்கு அணி இழையாள் ஆழி இழைத்தாளே – சிந்தா:4 1037/4
மகள் மனம் குளிர்ப்ப கூறி மறுவலும் புல்லி கொண்டு ஆங்கு
அகல் மனை தாய்க்கு சொன்னாள் அவளும் தன் கேட்கு சொன்னாள் – சிந்தா:4 1052/3,4
பொன் தார் மார்பீர் போது-மின் என்று ஆங்கு எதிர்கொண்டான் – சிந்தா:4 1054/4
கரும் கடல் துளுப்பிட்டு ஆங்கு கல் என கலங்கி காமர் – சிந்தா:4 1112/3
செம் பழு காயை வாங்கி திருநிலத்து எடுத்து கொண்டு ஆங்கு
அம்பு அழ நீண்ட வாள் கண் அலமரும் அணி செய் அம் பூம் – சிந்தா:4 1128/2,3
மேல் நிமிர்ந்து ஏறி ஆங்கு தேவன் வெற்பு ஏறினானே – சிந்தா:5 1168/4
ஆங்கு அ எல்லை இகந்து அடு தேறலும் – சிந்தா:5 1197/1
அரும் பெறல் குமரன் என்று ஆங்கு அறிவு அயர்வுற்று நின்றாள் – சிந்தா:5 1261/3
யாது இவள் கண்டது என்று ஆங்கு அரசனும் அமர்ந்து நோக்கி – சிந்தா:5 1262/2
அந்தரகுமரன் என்று ஆங்கு யாவரும் அமர்ந்து நோக்கி – சிந்தா:5 1264/2
எங்களுக்கு இறைவன் என்று ஆங்கு இடி முரசு எருக்கினானே – சிந்தா:5 1275/4
தன்னை கூய் கொணர்-மின் என்றான் தர வந்து ஆங்கு அவனும் கண்டான் – சிந்தா:5 1282/4
நிறம் கிளர்ந்து தன் நீர்மை கெட்டு ஆங்கு அவள் – சிந்தா:5 1325/2
தெள்ளிதின் தெரிய சென்று ஆங்கு உரைத்தலும் குமரன் தேறி – சிந்தா:5 1341/2
அழகனை மண்ணு பெய்து ஆங்கு அரும் கடிக்கு ஒத்த கோலம் – சிந்தா:5 1345/2
பண் கனிந்து இனிய பாடல் படு நரம்பு இளகி ஆங்கு – சிந்தா:5 1398/4
ஆங்கு நாமும் அளக்குவம் என்று தம் – சிந்தா:6 1425/3
அல்லியும் புல்லும் உண்டு ஆங்கு ஆர் அழல் ஐந்துள் நின்று – சிந்தா:6 1430/1
ஆங்கு எலாம் அகில் புகை அளாய வசமும் – சிந்தா:6 1440/3
போது வாய் திறந்த போதே பூம் பொறி வண்டு சேர்ந்து ஆங்கு
ஊதுமே மகளிர்க்கு ஒத்த போகமும் அன்னது ஒன்றே – சிந்தா:6 1456/1,2
நினைப்பரு நீள் நிறை நிப்புதி சேர்ந்து ஆங்கு
இனத்து-இடை ஏறு அனையான் எழில் நோக்கி – சிந்தா:6 1475/1,2
வெந்து உடன் வெயிலுற்ற ஆங்கு மெலிந்து உக விளங்கும் வெள்ளி – சிந்தா:6 1532/3
ஏறு அனாற்கு இருளை நீங்க கைவிளக்கு ஏந்திய ஆங்கு
வீறு உயர் மதியம் தோன்ற விரைவொடு போய பின்றை – சிந்தா:6 1542/1,2
மற்று ஆங்கு சொன்ன மனைவியர் இ நால்வரவர் வயிற்றுள் தோன்றி – சிந்தா:6 1545/2
ஐயா விளாம்பழமே என்கின்றீர் ஆங்கு அதற்கு பருவம் அன்று என் – சிந்தா:6 1553/2
காவி நெடும் கண் புதைத்து ஆங்கு அகல்வார் நெஞ்சே – சிந்தா:7 1575/4
அன்பு உருகு கண் புதைத்து ஆங்கு அகல்வர் நெஞ்சே – சிந்தா:7 1576/4
எனக்கு உற்று கிடந்தது என்று ஆங்கு இரு கணும் புதைத்து வைக்கும் – சிந்தா:7 1578/2
மயில் இனம் இரிய ஆங்கு ஓர் மட மயில் தழுவி கொண்ட – சிந்தா:7 1580/1
தீயினுள் அமிர்தம் பெய்த ஆங்கு என் உயிர் செகுப்பல் என்றாள் – சிந்தா:7 1581/4
கருதுவது ஆங்கு ஒன்று உண்டோ காப்பிய கவிகள் காம – சிந்தா:7 1585/3
புனை செய் கோல் வளையை கைப்படுதி என்று ஆங்கு அவன் போதலும் – சிந்தா:7 1600/3
அனைய மாதரை கண்டு ஆங்கு அடி புல்லி வீழ்ந்து அரற்றினான் – சிந்தா:7 1600/4
ஆங்கு அது எல்லாம் அண்ணலும் நேர்ந்து ஆங்கு அமைக என்றான் – சிந்தா:7 1639/4
ஆங்கு அது எல்லாம் அண்ணலும் நேர்ந்து ஆங்கு அமைக என்றான் – சிந்தா:7 1639/4
மன்னவன் சிறுவன் ஆங்கு ஓர் மாங்கனி உண்ணல் உற்று – சிந்தா:7 1640/1
பாம்பு பைத்து ஆங்கு அனைய பவழ பட அரவு அல்குலார் – சிந்தா:7 1656/2
ஐ விலின் அகல நின்று ஆங்கு அடி தொழுது இறைஞ்சினாற்கு – சிந்தா:7 1704/1
அந்தில் வில் பயிற்றும் தானம் வழிபட ஆங்கு சென்றாள் – சிந்தா:7 1719/3
சேர் துணை கழற சென்றேன் செல்வியோடு ஆங்கு கண்டேன் – சிந்தா:7 1720/3
என தவிராது சென்று ஆங்கு எய்தினள் என்ப அன்றே – சிந்தா:7 1723/4
பெடை மயில் சாயலாள் தன் பேது கண்டு ஆங்கு மீண்டேன் – சிந்தா:7 1744/4
அண்ணல் வந்து அழுங்க தோன்றி ஆங்கு என்னை கொண்டு போந்தான் – சிந்தா:7 1752/4
வான் இழிந்து ஆங்கு கண்ணீர் மார்பகம் நனைப்ப கையால் – சிந்தா:7 1759/3
ஆங்கு உருக்கார் அரக்கு இட்டு அதன் மீமிசை – சிந்தா:7 1768/1
மட்டு மலர் மார்பின் மத யானை எயிறு உழுது ஆங்கு
இட்ட குறி தார் திவள பதுமுகன் இ இருந்தோன் – சிந்தா:7 1791/3,4
அறை கடல் திரை ஒலித்து ஆங்கு என ஆர்த்ததே – சிந்தா:7 1833/4
தொறு கொண்ட கள்வர் இவரோ என சொல்லி நக்கு ஆங்கு
ஒறுக்கப்படுவார் இவர் என்று அங்கு அசதியாடி – சிந்தா:7 1871/2,3
மாந்தரின் மடங்கல் ஆற்றல் பதுமுகன் காக்க என்று ஆங்கு
ஏந்து பூண் மார்பன் ஏவ இன்னணம் இயற்றினானே – சிந்தா:8 1896/3,4
எரியொடு நிகர்க்கும் ஆற்றல் இடி குரல் சிங்கம் ஆங்கு ஓர் – சிந்தா:8 1925/1
இடத்து-இடை அழுங்க சென்று ஆங்கு இன்னுயிர் செகுத்தது அன்றே – சிந்தா:8 1927/4
அச்சமுறுத்து அமுது புளித்த ஆங்கு தம தீம் சொல் – சிந்தா:9 2015/3
நானம் உரைத்து ஆங்கு நறு நீர் அவனை ஆட்டி – சிந்தா:9 2024/1
ஒழிக இ காமம் ஓர் ஊர் இரண்டு அஃகம் ஆயிற்று என்று ஆங்கு
அழுத கண்ணீர்கள் மைந்தன் ஆவி போழ்ந்திட்ட அன்றே – சிந்தா:9 2087/3,4
ஊன் தலை பொடித்த ஆங்கு அனைய செம் சூட்டின் ஒளி மயிர் வாரணம் ஒருங்கே – சிந்தா:10 2106/1
ஏட்டின் மேல் தீட்டி திரு எழுத்து இட்டு ஆங்கு இறைவனும் தமர்களை பணிப்ப – சிந்தா:10 2110/2
மன்னன் ஆங்கு ஓர் மத வேழம் வாரி மணாளன் என்பதூஉம் – சிந்தா:10 2175/1
ஆங்கு அவன் ஒருவன் ஆகி அன்பு எனும் அயில் கொள் வாளால் – சிந்தா:10 2176/2
அரு மகன் ஆகும் என்று ஆங்கு அணி முரசு அறைவித்தானே – சிந்தா:10 2177/4
சொல்லு-மின் எமக்கும் ஆங்கு ஓர் சிலை தொட நாள் என்பாரும் – சிந்தா:10 2179/3
ஒற்றுபு திருத்தி கைம்மேல் உருட்டுபு நேமி சேர்ந்து ஆங்கு
உற்ற தன் சிலையின்-வாய் பெய்து உடு அமை பகழி வாங்க – சிந்தா:10 2191/2,3
களைகலார் பொறியை ஆங்கு ஓர் ஆறு நாள் கழிந்து அன்றே – சிந்தா:10 2193/4
இருந்தவன் பொறியும் பன்றி இயல்தரும் பொறியும் அற்று ஆங்கு
ஒருங்கு உடன் உதிர எய்தான் ஊழி தீ உருமொடு ஒப்பான் – சிந்தா:10 2204/3,4
பொற்றது ஓர் பவழம் தன் மேல் புனை மணி அழுத்தி ஆங்கு
செற்று எயிறு அழுந்த செ வாய் கௌவி வாள் உரீஇனானே – சிந்தா:10 2247/3,4
அரும் பூண் அற எறிந்து ஆங்கு அவன் நினது ஊழ் இனி எனவே – சிந்தா:10 2265/2
மத்தக யானை வீழ்ந்து வயிரம் கொண்டு ஒழிந்தது ஆங்கு
பத்திர கடிப்பு மின்ன பதுமுகன் பகடு பேர்த்தான் – சிந்தா:10 2276/3,4
ஊர்த்து உயிர் உன்னை உண்ண குறை வயிறு ஆரும் என்று ஆங்கு
ஆர்த்த வாய் நிறைய எய்தான் அம்பு பெய் தூணி ஒத்தான் – சிந்தா:10 2286/3,4
அரு வலி சிங்க ஆர்ப்பும் ஆங்கு உடன் கூடிற்று என்ன – சிந்தா:10 2296/2
பச்சிரும்பு எஃகு இட்டு ஆங்கு படையை கூர்ப்பு இடுதலோடும் – சிந்தா:10 2303/1
திருவ நீர் திகழ் வலம்புரி வாய் வைத்து ஆங்கு அவன் தெழித்தலும் – சிந்தா:10 2308/2
தொடுத்த ஆங்கு அ அம்பு தொடை வாங்கி விடாத முன்னம் – சிந்தா:10 2320/1
அடுத்து ஆங்கு அ அம்பும் சிலையும் அதன் நாணும் அற்று – சிந்தா:10 2320/2
கடுத்து ஆங்கு வீழ கதிர் வான் பிறை அம்பின் எய்தான் – சிந்தா:10 2320/3
வெம்ப பிடித்து வெகுண்டு ஆங்கு அவன் தேரின் மேலே – சிந்தா:10 2321/2
கட்டியங்காரன் என்னும் கலி அரசு அழிந்தது ஆங்கு
பட்ட இ பகைமை நீங்கி படை தொழில் ஒழிக என்னா – சிந்தா:10 2323/1,2
அஞ்சு உற்றுழி புலர்ந்து ஆங்கு அணிந்தார் அம் மணி வடமே – சிந்தா:12 2502/4
புனிற்று பால் பிலிற்றி தேமா வடு இறுத்து ஆங்கு பாய – சிந்தா:12 2541/2
சுவர் செய்து ஆங்கு எழுதப்பட்ட துகிலிகை பாவை ஒத்தார் – சிந்தா:12 2542/4
இரவி என்ன விளங்கும் ஒளி இறைவன் கொண்டு ஆங்கு அது நோக்குமே – சிந்தா:12 2586/4
அடிகள் கண்டு ஆங்கு உவந்து அருளுக அநங்கமாலை அடி வீழ்ச்சி முன் – சிந்தா:12 2587/1
தேன் மதர்ப்ப திளைத்து ஆங்கு அவன் திருவின் சாயல் நலம் கவர்ந்த பின் – சிந்தா:12 2595/2
மண்-பால் திலகம் ஆய் வான் பூத்து ஆங்கு மணி மல்கி – சிந்தா:13 2600/2
அண்ணல் பிறந்த ஆங்கு ஐந்நூற்று ஐவர்க்கு அளந்து ஆன் பால் – சிந்தா:13 2604/1
கல் சிறை அழித்து வெள்ளம் கடற்கு அவாய் ஆங்கு கற்றோர் – சிந்தா:13 2612/1
காலனை கண்புதைத்து ஆங்கு வெம் முலை – சிந்தா:13 2634/3
ஆனா பளித நறும் சுண்ணம் உகிரின் உழுது ஆங்கு அணிந்தாரே – சிந்தா:13 2692/4
உய்த்து ஆங்கு அதனுள் கொள அழுத்தி குவளை செவி தாது உறுத்தாரே – சிந்தா:13 2693/4
விழைந்த அ கடுவன் ஆங்கு ஓர் மந்தியை விளித்தது அன்றே – சிந்தா:13 2720/4
ஒளித்து ஒரு பொதும்பர் சேர்ந்து ஆங்கு ஒரு சிறை மகிழ்ச்சி ஆர்ந்து – சிந்தா:13 2721/2
உட்பட எழுந்து வீழ்ந்து ஆங்கு ஊன் தகர்த்திட்ட வண்ணம் – சிந்தா:13 2764/3
அடு துயரம் ஊர்ந்து அலைப்ப ஆங்கு அரணம் காணா – சிந்தா:13 2782/3
அழல் ஏந்து வெம் கடும் சொல் உரும் ஏறு உண்டு ஆங்கு அலர் சிந்தி – சிந்தா:13 2945/1
நிழல் ஏந்து பூம் கொடிகள் நிலம் சேர்ந்து ஆங்கு நிலம் சேர்ந்து – சிந்தா:13 2945/2
பொன் வரை வாய் திறந்த ஆங்கு புங்கவன் – சிந்தா:13 3016/2
கண் வெறி போக ஆங்கு ஓர் கடும் தவன் உருவம் நோக்கி – சிந்தா:13 3054/1
அளித்து உலகு ஓம்பும் மாலை அகன் குடை கவித்தது ஆங்கு
வளி பொர உளரும் திங்கள் கதிர் என கவரி பொங்க – சிந்தா:13 3086/2,3
அழுங்கல் வினை அலற நிமிர்ந்து ஆங்கு உலகம் மூன்றும் – சிந்தா:13 3093/2

TOP


ஆங்கே (9)

நெஞ்சம் புணையா கலை மா கடல் நீந்தி ஆங்கே
வஞ்சம் மறவர் நிரை வள்ளல் விடுத்தவாறும் – சிந்தா:0 11/1,2
வெறுத்து ஆங்கே மட பெடை விழைவு அகன்று நடப்பதனை – சிந்தா:3 650/2
மறுத்து ஆங்கே சிறகு உளர்ந்து மகிழ்வு ஆனா கொள தேற்றி – சிந்தா:3 650/3
செய் கழல் குருசில் ஆங்கே கரந்து சேண் அகற்றினானே – சிந்தா:4 983/4
மாற்றவர் மலைப்பின் ஆங்கே வாள் கடா கொண்டு நொய்தா – சிந்தா:4 1143/1
நக்கு ஆங்கே எயிறு உடைந்த நறவ முல்லை நாள் வேங்கை – சிந்தா:5 1227/2
எண்ணி பத்து அங்கை இட்டால் இந்திரன் மகளும் ஆங்கே
வெண்ணெய் குன்று எரி உற்றால் போன்று மெலிந்து பின் நிற்கும் அன்றே – சிந்தா:7 1597/3,4
விண்டு நாண் அற்றது ஆங்கே விசயனும் வீக்கம் அற்றான் – சிந்தா:10 2192/4
கண் சூன்றிடப்பட்டும் கால் கை களைந்து ஆங்கே
அண் பல் இற கையால் ஆற்ற தகர் பெற்றும் – சிந்தா:13 2795/1,2

TOP


ஆசறு (1)

ஆசறு செம்பொன் ஆர்ந்த அலங்கல் அம் குன்று அனானும் – சிந்தா:9 2080/2

TOP


ஆசனத்தின் (1)

சிங்க ஆசனத்தின் மேல் சிங்கம் போல் தேர் மன்னர் முடிகள் சூழ – சிந்தா:11 2371/2

TOP


ஆசனத்து (1)

ஆசனத்து இருந்தான் அடல் மொய்ம்பினான் – சிந்தா:2 429/4

TOP


ஆசனம் (1)

தெளித்து வில் உமிழும் செம்பொன் ஆசனம் சேர்ந்தது அன்றே – சிந்தா:13 3086/4

TOP


ஆசாரம் (1)

ஆசாரம் நாண தவம் செய்து அலர் கற்பக தார் – சிந்தா:13 2889/1

TOP


ஆசானின் (1)

அண்ணல் அம் சிலை வலாருள் அமோக மா ஆசானின் பின் – சிந்தா:7 1646/1

TOP


ஆசினி (1)

ஆசினி வருக்கை மா தடிந்து தேம் கனி உதிர்த்து – சிந்தா:1 68/2

TOP


ஆசு (6)

அருந்ததி அகற்றிய ஆசு இல் கற்பினாய் – சிந்தா:1 327/2
ஆசு அறு வரவும் தந்தை வலித்ததும் அறிய சொன்னான் – சிந்தா:3 586/4
ஆசு அற திமிர்ந்து மாதர் அணி நலம் திகழ்வித்தாரே – சிந்தா:3 622/4
ஆசு அற நடக்கும் நாளுள் ஐம்_கணை_கிழவன் வைகி – சிந்தா:4 851/3
ஆசு அறு வயிர தோட்டி நுதல் அணிந்து அமுத செ வாய் – சிந்தா:7 1690/3
ஆசு இல் அடு பால் அமிர்தம் சிறிய அயின்று அம் பூம் – சிந்தா:9 2033/1

TOP


ஆசும் (1)

ஆசும் அன்பு இலாத புன் பெண் கூந்தல் யான் அணைவல் என்றான் – சிந்தா:9 2002/4

TOP


ஆசை (4)

ஆசை மாக்களொடு அந்தணர் கொள்க என – சிந்தா:4 911/1
பொழிதரு மழை மொக்குள் போகம் விட்டு ஆசை நீக்கி – சிந்தா:13 2651/3
பொய்யொடு மிடைந்த பொருள் ஆசை உருள் ஆயம் – சிந்தா:13 2873/1
ஆசை ஆர்வமோடு ஐயம் இன்றியே – சிந்தா:13 3121/1

TOP


ஆசைப்பட்டிருக்கின்றேனே (1)

யான் பிறன் அளியன் வாழ்வான் ஆசைப்பட்டிருக்கின்றேனே – சிந்தா:6 1487/4

TOP


ஆசைப்பட்டு (1)

ஆசைப்பட்டு அரசு வைக அரும் கடி கமழும் அன்றே – சிந்தா:1 109/4

TOP


ஆசையில் (1)

ஆனியம் பல ஆசையில் செல்லுமே – சிந்தா:1 359/3

TOP


ஆசையுள் (1)

அவன் உரை தெளிந்து வேந்தன் ஆசையுள் அரசர் நிற்ப – சிந்தா:3 540/1

TOP


ஆசோடு (1)

கால் ஆசோடு அற எறிந்த கனை கழல் கால் அலை கடலுள் – சிந்தா:10 2236/3

TOP


ஆட்கள் (1)

ஒன்றி முன் விடுத்தவர் மூவர் ஒற்று ஆட்கள் வந்து – சிந்தா:7 1829/3

TOP


ஆட்கு (1)

ஆட்கு எலாம் செப்பினன் அலர்ந்த தாரினான் – சிந்தா:7 1826/4

TOP


ஆட்கொள்வான் (1)

என்னை பட்டவாறு-அரோ எழுதி நங்கை ஆட்கொள்வான்
மன்னும் வந்து பட்டனன் மணி செய் வீணை வாரியே – சிந்தா:3 708/3,4

TOP


ஆட்சி (2)

ஒள் நிற உரோணி ஊர்ந்த ஒளி மதி ஒண் பொன் ஆட்சி
தெள் நிற விசும்பில் நின்ற தெளி மதி முகத்து நங்கை – சிந்தா:3 620/2,3
ஆட்சி ஐம்பொறியாளன் உடம்பு எனும் – சிந்தா:5 1292/1

TOP


ஆட்சியில் (1)

ஆட்சியில் உலகம் ஏற திறந்தனன் அலர்ந்த தாரான் – சிந்தா:1 381/4

TOP


ஆட்டி (8)

மங்கல வகையின் ஆட்டி மணி அணி கலங்கள் சேர்த்தி – சிந்தா:5 1169/3
துன்னினர் ஆட்டி செம்பொன் செப்பினுள் துகிலும் சாந்தும் – சிந்தா:5 1299/3
ஆய் முதுமகளிர்-தம்மால் அரில் தப திமிரி ஆட்டி
வேய் நிற தோளினார்க்கு வெண் துகில் மாலை சாந்தம் – சிந்தா:8 1892/2,3
நானம் உரைத்து ஆங்கு நறு நீர் அவனை ஆட்டி
மேனி கிளர் வெண் துகிலும் விழு பொன் இயல் நூலும் – சிந்தா:9 2024/1,2
மணி புனை குடத்தின் நெய்த்தோர் மண்ணு நீர் மருள ஆட்டி
பணை முலை பைம்பொன் மாலை பாசிழை பூமி தேவி – சிந்தா:10 2326/2,3
பொருவில் பூ மழை பொன் மழையொடு சொரிந்து ஆட்டி
எரி பொன் நீள் முடி கவித்தனன் பவித்திரன் தொழுதே – சிந்தா:11 2366/3,4
காடி ஆட்டி தராய் சாறும் கன்னல் மணியும் நறு நெய்யும் – சிந்தா:13 2703/1
இன் கனி கவரும் மந்தி கடுவனோடு இரிய ஆட்டி
நன் கனி சிலதன் உண்ண நச்சு வேல் மன்னன் நோக்கி – சிந்தா:13 2725/1,2

TOP


ஆட்டிடை (1)

பொன் துஞ்சு மார்பன் புனல் ஆட்டிடை புன்கண் எய்தி – சிந்தா:0 14/1

TOP


ஆட்டிய (1)

ஆட்டிய சாந்தம் என்னும் முகபடாம் அழித்து வெம் போர் – சிந்தா:7 1688/3

TOP


ஆட்டியிட்டு (1)

ஆட்டியிட்டு ஆருயிர் அளைந்து கூற்றுவன் – சிந்தா:13 2930/3

TOP


ஆட்டினர் (2)

தெள் அறல் நீர் சொரிந்து ஆட்டினர் தேம் புகை – சிந்தா:6 1476/2
தெள் அறல் மண்ணு நீர் ஆட்டினர் தே மலர் மேல் – சிந்தா:12 2431/3

TOP


ஆட்டினார் (2)

அங்கு அரவு அல்குலாளை ஆட்டினார் அரம்பை அன்னார் – சிந்தா:3 623/4
ஊடு மின் அனார் உரிஞ்சி ஆட்டினார்
கூடி இன்னியம் குழுமி ஆர்த்தவே – சிந்தா:12 2418/3,4

TOP


ஆட்டினார்கள் (1)

கொடியார் குளிர் முத்தம் சூட்டி வைத்தார் கொல்வானே குங்கும சேறு ஆட்டினார்கள்
அடி சார்ந்து வாழ்வாரை அம் முலைகள்-தாமே அழித்திடுமேல் தாமே அழித்திடுக என்று – சிந்தா:3 681/1,2

TOP


ஆட்டினாரே (2)

மூழை நீர் சொரிந்து மொய் கொள் ஆய்த்தியர் ஆட்டினாரே – சிந்தா:2 487/4
கலை முக மல்லர் புல்லி கமழும் நீர் ஆட்டினாரே – சிந்தா:13 2733/4

TOP


ஆட்டினுள் (1)

பூவார் புனல் ஆட்டினுள் பூ நறும் சுண்ணம் – சிந்தா:4 1069/1

TOP


ஆட்டு (3)

அச்சுற அழன்று சீறி ஆட்டு இனம் புக்கது ஒப்ப – சிந்தா:4 1153/3
ஆட்டு நீர் கடலின் ஆர்த்தது அணி நகர் வென்றி மாலை – சிந்தா:10 2325/3
யாழின் வாய் முழவம் விம்ம ஆட்டு ஒழிந்து அயர்ந்து தீம் தேன் – சிந்தா:13 2974/3

TOP


ஆட (22)

ஊழ் திரள் மணி கயிறு ஊசல் ஆட விட்டதே – சிந்தா:1 147/4
ஒவ்வா சுடுகாட்டு உயர் அரங்கில் நிழல் போல் நுடங்கி பேய் ஆட
எவ்வாய் மருங்கும் இருந்து இரங்கி கூகை குழறி பாராட்ட – சிந்தா:1 309/2,3
உள் நட்ட குவளை போலும் உருவ கண் வெருவி ஆட
விண் விட்டு கடவுள் வீழ நுடங்கின புருவம் நெஞ்சம் – சிந்தா:3 676/2,3
பூம் தாம கொம்பு ஆட கண்டார் எல்லாம் புன மயிலே அன்னமே பொன்னம் கொம்பே – சிந்தா:3 680/3
ஊழ் பெற அணிந்து சூல் பேய் ஆட கண்டு உவந்து நக்கான் – சிந்தா:3 803/4
அளித்தவை பாடி ஆட குறுநரி நக்கு வேழம் – சிந்தா:3 804/3
ஒருக்கி பேய் பாடி ஆட உறு சிலை உடன்று கொண்டான் – சிந்தா:3 807/4
மடல் அம் கமுகின் ஊசல் மடந்தை ஆட நுடங்கி – சிந்தா:4 922/2
மை தலை நெடும் கணாரும் மைந்தரும் மறலி ஆட
மொய்த்து இள அன்னம் ஆர்க்கும் மோட்டு இரும் பொய்கை புக்கார் – சிந்தா:4 963/3,4
பொலிவொடு திவண்டு பொங்கி பூம் சிகை அலமந்து ஆட
குலிக நீர் நிறைந்த பந்தின் கொம்பனார் ஓச்ச மைந்தர் – சிந்தா:4 968/2,3
தேன் உகுக்குகின்ற கண்ணி திருமகள் ஆட இப்பால் – சிந்தா:5 1266/1
மா சினை மயில்கள் ஆட சண்பக மலர்கள் சிந்தும் – சிந்தா:6 1497/3
குறிஞ்சி எல்லையின் நீங்கி கொடி முல்லை மகள் மகிழ்ந்து ஆட
செறிந்த பொன் இதழ் பைம் தார் கொன்றை அம் செல்வற்கு குரவம் – சிந்தா:7 1563/1,2
மன்றல் அம் தோழிமாருள் வனத்து-இடை பண்ணை ஆட
குன்று-இடை குளிர்க்கும் மின் போல் குழாம் மழை முகட்டில் செல்வான் – சிந்தா:7 1579/3,4
மங்கை ஆட மாலை சூழும் வண்டு போல வந்து உடன் – சிந்தா:8 1953/2
சிந்தை நலிகின்ற திரு நீர் குமரி ஆட
வந்தில் அதின் ஆய பயன் என்னை மொழிக என்றாள் – சிந்தா:9 2020/2,3
ஒத்து ஒளிர் குழைகள் காதில் நான்று பொன் ஊசல் ஆட
பைத்து அரவு அல்குல் பாவை கரக நீர் சொரிய பாங்கின் – சிந்தா:12 2493/2,3
நெறியின் வட்டித்து நீண்ட உண்கண் சென்றும் வந்தும் பிறழ்ந்தும் ஆட
பொறி கொள் பூம் சிலம்பு மேகலைகளும் புணர்ந்த இன்னியங்கள் ஆர்ப்ப வேந்தன் – சிந்தா:12 2594/2,3
அலங்கு பொன் கொம்பு அனாரும் மன்னனும் ஆட மாதோ – சிந்தா:13 2710/3
இடுகும் நுசுப்பினவர் ஆட இருந்த நம்பி – சிந்தா:13 2865/2
களித்து நீர் சுமந்து வாள் கண் கலாஅய் பிறழ்ந்து அலமந்து ஆட
அளித்த தார் அலங்கல் ஆழி அவன் துறவு உரைத்தும் அன்றே – சிந்தா:13 2898/3,4
தாது அணிந்த தாமங்கள் ஒருபால் சோர தாமரை கண் தாம் இரங்க புருவம் ஆட
மாது அணிந்த நோக்கினார் அல்குல் காசும் மணி மழலை கிண்கிணியும் சிலம்பும் ஏங்க – சிந்தா:13 3136/2,3

TOP


ஆடக (7)

ஆடக செம்பொன் பாவை ஏழுடன் தருவல் ஐய – சிந்தா:2 479/3
ஆடக செம்பொன் கிண்ணத்து ஏந்திய அலங்கல் தெண்ணீர் – சிந்தா:3 510/1
ஆடக கொழும் பொன் வரை மார்பனை – சிந்தா:5 1370/1
ஆடக செம்பொன் ஆணி ஆன் நெய் வார்ந்து அனைய நுண் கோல் – சிந்தா:7 1697/1
ஆடக செம்பொன் பாவை அந்தணன் புகழ்ந்து செம்பொன் – சிந்தா:9 2052/3
அடி இறைகொண்ட செம்பொன் ஆடக சிலம்பினாள் அ – சிந்தா:9 2059/1
ஆடக கலத்துள் ஆன் பால் அமிர்தினை நயந்து உண்பாரை – சிந்தா:13 2989/2

TOP


ஆடகம் (1)

ஆடகம் ஆற்றும் தார் புரவி வட்டமும் – சிந்தா:1 84/2

TOP


ஆடல் (14)

ஆடு கூத்தி ஆடல் போன்ற நாரை காண்ப ஒத்தவே – சிந்தா:1 66/4
அம் தீம் கிளவியார் ஐஞ்ஞூற்றுவர் அவை துறைபோய் ஆடல் அரம்பை அன்னார் – சிந்தா:1 292/3
ஆடல் ஓசையும் ஆர்ப்பு ஒலி ஓசையும் – சிந்தா:4 865/2
ஒள்_நுதல் கொண்ட ஆடல் தொட்டிமை உருவம் நோக்கி – சிந்தா:5 1255/3
பாடலொடு இயைந்த ஆடல் பண் அமை கருவி மூன்றும் – சிந்தா:5 1256/1
கழிந்து மீது ஆடல் காலம் பிழைப்பு என எட்டின் ஆகும் – சிந்தா:5 1286/2
அரிவையர் ஆடல் மிக்கார் அரு மணி வீணை வல்லார் – சிந்தா:9 2079/2
ஆடல் மகளிரும் ஆவண வீதி-தொறும் – சிந்தா:10 2118/2
ஆடல் மங்கையர் கிண்கிணி ஆர்ப்பு ஒலி – சிந்தா:12 2399/1
அரங்கின் மேல் ஆடல் காட்டி அரசனை மகிழ்வித்தாளே – சிந்தா:12 2596/4
ஆடல் இன் சுவை அமர்ந்து நாள்-தொறும் – சிந்தா:13 2687/1
விளியா கொண்டு இங்கு இள வேனில் விருந்தா ஆடல் தொடங்கினான் – சிந்தா:13 2691/4
திரு அனார் ஆடல் கண்டும் திருவொடு திளைத்தும் ஆனார் – சிந்தா:13 2806/4
கை தவம் நுனித்த கவறு ஆடல் ஒழிக என்றான் – சிந்தா:13 2873/4

TOP


ஆடலம் (1)

சுண்ணம் தோற்றனம் தீம் புனல் ஆடலம்
எண் இல் கோடி பொன் ஈதும் வென்றாற்கு என – சிந்தா:4 878/1,2

TOP


ஆடலள் (1)

மணி கழங்கு ஆடலள் மாமை தான் விளர்த்து – சிந்தா:4 1026/2

TOP


ஆடலின் (2)

ஆடலின் அரவமும் அங்கை கொட்டி நெஞ்சு உண – சிந்தா:1 156/1
மாசை மா கடல் மன்னவன் ஆடலின்
மீசை நீள் விசும்பில் தலைச்சென்றது ஓர் – சிந்தா:4 911/2,3

TOP


ஆடலும் (5)

பத்தியில் புடைத்தலும் பை அரவின் ஆடலும்
இ திறத்த பந்தினோடு இன்பம் எல்லை இல்லையே – சிந்தா:1 151/3,4
செயிரின் தீர்ந்த செழும் தாமரை கண் இடன் ஆடலும்
உயிர் அனானை நினைந்தான் உற்றது ஓதியின் நோக்கினான் – சிந்தா:4 1156/2,3
மயிலின் ஆடலும் மந்தியின் ஊடலும் – சிந்தா:5 1322/1
யாழின் பாடலும் ஆடலும் அரங்கு-தோறும் இயற்றி – சிந்தா:12 2391/3
எழுத்தின் பாடலும் ஆடலும் என்று இவை – சிந்தா:13 2671/1

TOP


ஆடவர் (19)

உள் நிலாய வேட்கையால் ஊடினாரை ஆடவர்
வண்ண மேகலைகளை பற்ற அற்று உதிர்ந்தன – சிந்தா:1 72/2,3
வேல் இயல் ஆடவர் விரவி விண்ணவர் – சிந்தா:1 90/3
அரும் பெறல் அவளும் ஆகென்று ஆடவர் தொழுது விட்டார் – சிந்தா:2 441/4
ஆடவர் அறிவு போழும் அணி முலை அணங்கின் அன்னாள் – சிந்தா:3 537/4
ஒளிக்கும் இன்று ஆடவர் உயிர்கள் என்ன நொந்து – சிந்தா:3 655/3
ஆடவர் மனங்கள் என்னும் அரங்கின் மேல் அனங்க மாலை – சிந்தா:3 683/1
ஆடவர் போல வண்டும் அடைந்தன அளியிற்கு ஒல்கி – சிந்தா:4 852/2
கண்ணின் ஆடவர் காணினும் கேட்பினும் – சிந்தா:4 902/3
அரும் பெறல் அவட்கு தோழி ஆடவர் இல்லையோ என்று – சிந்தா:4 975/3
வெண்ணெய் தீ உற்ற வண்ணம் ஆடவர் மெலிகின்றாரே – சிந்தா:5 1255/4
ஆடவர் அழுந்தி வீழ்ந்தும் பிரிவு-இடை அழுங்கல் செல்லார் – சிந்தா:5 1388/3
அளை செறி இரும் புலி அனைய ஆடவர்
வளைத்தனர் மணி நிரை வன்கண் ஆயரும் – சிந்தா:7 1851/1,2
ஆடவர் தனது இடத்து அருகு போகினும் – சிந்தா:9 2000/1
ஆடவர் இரிய ஏகி அம் சொல்லார் சூழ காமன் – சிந்தா:9 2055/1
கரும் கழல் ஆடவர் கரு வில் வாய் கொளீஇ – சிந்தா:10 2224/3
பொரும் களத்து ஆடவர் பொருவில் பைம் தலை – சிந்தா:10 2227/1
ஆடவர் ஆண்மை தோற்றும் அணி கிளர் பவழ திண் கை – சிந்தா:10 2299/1
பெரும் பார ஆடவர் போல் பெய் பண்டம் தாங்கி – சிந்தா:13 2784/2
வேள்வி-வாய் கண்படுத்தும் வெவ்வினை செய் ஆடவர் கை – சிந்தா:13 2787/1

TOP


ஆடவர்க்கு (1)

ஆடவர்க்கு உழுவை ஒப்பாய் அஞ்சினேன் அதன்-கண் என்றான் – சிந்தா:7 1751/4

TOP


ஆடவர்கள் (1)

கொல்வாரும் கூட்டுள் செறிப்பாரும் ஆடவர்கள்
அல்லாரும் நாய் வேட்டம் ஆடாத மாத்திரையே – சிந்தா:13 2788/1,2

TOP


ஆடவரோடும் (1)

யார் அரவ கழல் ஆடவரோடும்
போர் அரவ களம் போன்று பொன்னார் புனல் – சிந்தா:4 914/2,3

TOP


ஆடவும் (2)

உவந்து பேய் கணம் ஆடவும் ஓரி கொள்ளை கொண்டு உண்ணவும் – சிந்தா:10 2310/2
கவந்தம் எங்கணும் ஆடவும் களிறு மாவொடு கவிழவும் – சிந்தா:10 2310/3

TOP


ஆடற்கு (1)

பூமியை ஆடற்கு ஒத்த பொறியினன் ஆதலானும் – சிந்தா:5 1339/1

TOP


ஆடா (1)

கரும் கொடி புருவம் ஏறா கயல் நெடும் கண்ணும் ஆடா
அரும் கடி மிடறும் விம்மாது அணி மணி எயிறும் தோன்றா – சிந்தா:3 658/1,2

TOP


ஆடாத (1)

அல்லாரும் நாய் வேட்டம் ஆடாத மாத்திரையே – சிந்தா:13 2788/2

TOP


ஆடி (35)

ஐய பொன் அசும்பு ஆடி அளைந்து உராய் – சிந்தா:1 37/2
ஊசல் பாய்ந்து ஆடி காதில் குண்டலம் இலங்க நின்றாள் – சிந்தா:3 550/3
தண் காஞ்சி தாது ஆடி தன் நிறம் கரந்ததனை – சிந்தா:3 649/1
குறும் தாள் குயில் சேவல் கொழும் காஞ்சி தாது ஆடி
வெறுத்து ஆங்கே மட பெடை விழைவு அகன்று நடப்பதனை – சிந்தா:3 650/1,2
கழித்து வாள் அமலை ஆடி காட்டுவார் கண்கள் செம் தீ – சிந்தா:3 783/1
திண்ணிதின் தெறித்தும் ஓவார் கொட்டியும் குடைந்தும் ஆடி
ஒண் நுதல் மகளிர் தம்மோடு உயர் மிசை அவர்கள் ஒத்தார் – சிந்தா:4 965/3,4
அஞ்சன துவலை ஆடி நடுங்கினாள் நிலைமை என்னை – சிந்தா:4 1024/3
நற விரி சோலை ஆடி நாள்மலர் குரவம் பாவை – சிந்தா:5 1270/1
இனைவ போலும் அருவியின் அருவி இனிதின் ஆடி
நனை கொள் போது வேய்ந்து நாதன் பாடுகின்றான் – சிந்தா:6 1417/3,4
நனை மலர் காவும் அம் தண் வாவியும் நல்ல ஆடி
சுனை மலர் குவளை குற்று சூழ் மலர் கண்ணி சூட்டி – சிந்தா:6 1495/2,3
சூழ்ந்து மா மயில் ஆடி நாடகம் துளக்குறுத்தனவே – சிந்தா:7 1560/4
அளகு சேவலொடு ஆடி அம் காய் குலை – சிந்தா:7 1778/1
தாழ்கின்ற தாம மார்பன் தையலோடு ஆடி விள்ளான் – சிந்தா:9 2089/3
கண் ஆடி வென்று களம் கண்டு நியமம் முற்றி – சிந்தா:11 2327/2
வார் கோல மாலை முலையார் மண்ணுறுப்ப ஆடி
நீர் கோலம் செய்து நிழல் விட்டு உமிழ் மாலை மார்பன் – சிந்தா:11 2352/2,3
வார் மீது ஆடி வடம் சூடி பொற்பு ஆர்ந்து இருந்த வன முலையார் – சிந்தா:11 2359/1
ஏர் மீது ஆடி சாந்து எழுதி இலங்கு முந்நீர் வலம்புரி போல் – சிந்தா:11 2359/2
கார் மீது ஆடி கலம் பொழியும் கடக தட கை கழலோனை – சிந்தா:11 2359/3
போர் மீது ஆடி புறம் கண்ட புலால் வேல் மன்னர் புடை சூழ்ந்தார் – சிந்தா:11 2359/4
இளமை ஆடி இருக்கும் வனத்து ஈர்ம் சடை மா முனி – சிந்தா:12 2491/3
மின்னும் மணி குடத்தின் வேந்தர் ஏந்த புனல் ஆடி
பொன் அம் கடி மலரும் துகிலும் சாந்தும் புனைந்தாரே – சிந்தா:12 2501/3,4
கன்னியர் ஆடி நோக்கி தம்மை தாம் கண்டு நாணி – சிந்தா:12 2538/3
நான எண்ணெய் கதுப்பு உரைத்து நறுநீர் ஆடி அமிர்து உயிர்க்கும் – சிந்தா:13 2692/2
ஐ ஆண்டு எய்தி மை ஆடி அறிந்தார் கலைகள் படை நவின்றார் – சிந்தா:13 2706/1
நெடு வரை அருவி ஆடி சந்தனம் நிவந்த சோலை – சிந்தா:13 2715/1
திருத்தகைத்து அன்று தெள் நீர் ஆடி நீர் வம்-மின் என்ன – சிந்தா:13 2722/2
அரிவையர் பூசி ஆடி அகில் புகை ஆவி ஊட்டி – சிந்தா:13 2737/3
வழு இல் பொய்கையுள் மலர் என வளர்ந்து மை ஆடி
கெழீஇயினாரொடும் கிளை அழ கெடுதலும் கெடுமே – சிந்தா:13 2756/3,4
சிலையினால் மாக்கள் கொன்று செழும் கடல் வேட்டம் ஆடி
வலையினால் மீன்கள் வாரி வாழ் உயிர் கூற்றம் ஆன – சிந்தா:13 2770/1,2
துனிவு இலர் களிற்றோடு ஆடி தொழுதக கழிப்பர் வேந்தே – சிந்தா:13 2807/4
பறவையும் நிழலும் போல பழவினை உயிரோடு ஆடி
மறவி ஒன்றானும் இன்றி மனத்ததே சுரக்கும் பால – சிந்தா:13 2877/2,3
மிக்கான் குணம் பாடி ஆடி மிகு தீம் பால் – சிந்தா:13 3038/3
தாம் ஆர்ந்த சீல கடல் ஆடி சங்கு இனத்துள் – சிந்தா:13 3040/3
யானை குங்குமம் ஆடி அரு வரை – சிந்தா:13 3067/1
எண் இலா தொழில்கள் தோற்றி இந்திரர் மருள ஆடி
கண் முழுதும் உடம்பில் தோன்றி சுதஞ்சணன் களிப்புற்றானே – சிந்தா:13 3085/3,4

TOP


ஆடிய (7)

தண் அம் தீம் புனல் ஆடிய தண் மலர் – சிந்தா:4 910/1
ஐயென அடங்கி வல்லான் ஆடிய மணி வட்டு ஏய்ப்ப – சிந்தா:4 983/3
ஆடிய கூத்தி தன் அசைந்த சாயல் போல் – சிந்தா:5 1207/3
அரிவை ஆடிய காவகம் காணிய – சிந்தா:5 1321/3
அஞ்சன கலுழி அம் சேறு ஆடிய கடக வண் கை – சிந்தா:10 2318/3
அன்று சூடிய மாலையர் ஆடிய சாந்தர் – சிந்தா:12 2380/1
ஆனை மும்மதம் ஆடிய காடு எலாம் – சிந்தா:12 2578/1

TOP


ஆடியில் (1)

போலும் ஆடியில் நோக்கி பொலம் கல – சிந்தா:12 2397/2

TOP


ஆடியும் (1)

ஆவியும் புகை சுழற்றி ஆடியும்
வீவு இல் வெம் சுடர் விளக்கு காட்டினார் – சிந்தா:12 2426/3,4

TOP


ஆடியுள் (1)

ஆடியுள் பாவை போல் நீ அணங்கியது அணங்க என்றான் – சிந்தா:4 957/4

TOP


ஆடிற்று (1)

இறைவன் கண் வலன் ஆடிற்று இயைந்து-அரோ – சிந்தா:10 2168/4

TOP


ஆடின (1)

மானை நோக்கியர் வாய் மது ஆடின
வேனல் மல்கி வெண் தேர் சென்ற வெம் நிலம் – சிந்தா:12 2578/2,3

TOP


ஆடினர் (1)

பலரும் ஏத்தினர் பாடினர் ஆடினர்
குலவு பல்லியம் கூடி குழுமி நின்று – சிந்தா:13 3001/2,3

TOP


ஆடினரே (1)

உண்டாம் உயிர் என்று உவப்பு எழுந்து ஆடினரே – சிந்தா:7 1809/4

TOP


ஆடினாய் (1)

எல்லாரும் காண இலக்கணையோடு ஆடினாய்
அல்லாந்து அவள் நடுங்க அன்பின் அகல்வாயோ – சிந்தா:13 2963/3,4

TOP


ஆடினார் (1)

பருகு காதலின் பாடி ஆடினார் – சிந்தா:7 1765/4

TOP


ஆடினாள் (1)

ஆடினாள் முறுவல் என்னும் தோழியை ஐயன் காண – சிந்தா:3 683/2

TOP


ஆடினாளே (1)

அண்ணல் அம் குமரன் தன்னொடு ஆய்_இழை ஆடினாளே – சிந்தா:7 1689/4

TOP


ஆடினான் (2)

தொட்டு எடுக்கலா உலம் ஓர் தோளின் ஏந்தி ஆடினான்
ஒட்டி நாகம் ஓர் இரண்டு எடுக்கலாத கல்லினை – சிந்தா:3 690/2,3
மா துயர் மலம் கெட மன்னன் ஆடினான் – சிந்தா:13 2848/4

TOP


ஆடு (19)

ஆடு கூத்தி ஆடல் போன்ற நாரை காண்ப ஒத்தவே – சிந்தா:1 66/4
இ திறத்த பந்து எறிந்து இளையர் ஆடு பூமியே – சிந்தா:1 150/4
அணி அரக்கு ஆர் செம் பஞ்சி அணை அனைய ஆடு அமை தோள் – சிந்தா:1 170/2
ஆடு தசை பிறங்காது வற்றாது மயிர் அகன்று – சிந்தா:1 176/1
ஆடு இயல் மா மயில் ஊர்தியை அ வழி – சிந்தா:1 238/1
ஆடு கொடி உச்சி அணி கூம்பின் உயர் பாய் மூன்று – சிந்தா:3 501/1
அரும்பு ஏர் வன முலையும் ஆடு அமை மென் தோளும் – சிந்தா:3 734/1
ஆடு கூத்தரின் ஐயென தோன்றினான் – சிந்தா:4 948/4
தாமம் பரிந்து ஆடு தண் சாந்தம் திமிர்ந்திட்டு – சிந்தா:4 1071/2
ஆரம் மின்னும் பணை வெம் முலை ஆடு அமை தோளினாள் – சிந்தா:4 1148/1
ஆடு சாந்தமும் அல்லவும் நல்குவேன் – சிந்தா:5 1369/2
ஆடு அமை தோளினீர் அஃது ஒட்டுமேல் கேள்-மின் என்ன – சிந்தா:9 2046/2
ஆடு அம்பலமும் அரங்கமும் சாலையும் – சிந்தா:10 2112/3
ஆடு எழு அனைய திண் தோள் அவந்தியன் அதனை நோனான் – சிந்தா:10 2185/2
கண் ஆடு யானை அவர் கை தொழ சென்று புக்கான் – சிந்தா:11 2327/4
ஆடு நீரன அத்தும் மண்களும் – சிந்தா:12 2418/2
ஆடு கொடி அணிந்த உயர் அலங்கல் வரை மார்பன் – சிந்தா:12 2483/3
ஆடு சாந்து அடிசில் புறம் ஆக்கினான் – சிந்தா:12 2577/3
ஆடு எழில் தோளினாய் அநந்த நான்மையே – சிந்தா:13 2846/4

TOP


ஆடுக (1)

மனம் தளை பரிய நின்ற மதலை மை ஆடுக என்றே – சிந்தா:1 367/2

TOP


ஆடுகின்றாள் (4)

அம் கதிர் ஆரம் மின்ன அரிவை கூத்து ஆடுகின்றாள் – சிந்தா:3 677/4
அழகி கூத்து ஆடுகின்றாள் அரங்கின் மேல் அரம்பை அன்னாள் – சிந்தா:5 1254/4
ஈடு அமை பசும்பொன் சாந்தம் இலயமா ஆடுகின்றாள் – சிந்தா:5 1256/4
பால் நெடும் தீம் சொலாள் ஓர் பாவை பந்து ஆடுகின்றாள் – சிந்தா:8 1951/4

TOP


ஆடுதல் (1)

ஏந்து பூம் பொழில் எய்தி அங்கு ஆடுதல்
ஆய்ந்தது என்று கொண்டு அம் மயில் போல் குழீஇ – சிந்தா:5 1318/2,3

TOP


ஆடுநர் (5)

கலங்க பாய்ந்து உடன் ஆடுநர் காதலின் – சிந்தா:5 1319/3
ஊசல் ஆடுநர் ஒண் கழங்கு ஆடுநர் – சிந்தா:5 1320/2
ஊசல் ஆடுநர் ஒண் கழங்கு ஆடுநர்
பாசம் ஆகிய பந்து கொண்டு ஆடுநர் – சிந்தா:5 1320/2,3
பாசம் ஆகிய பந்து கொண்டு ஆடுநர்
ஆகி எத்திசையும் அமர்ந்தார்களே – சிந்தா:5 1320/3,4
துறை அறிந்து சேர்ந்து தொழுது ஆடுநர் இல் என்றாற்கு – சிந்தா:9 2021/3

TOP


ஆடும் (25)

ஊசல் ஆடும் பைம் கமுகு தெங்கின் ஒண் பழம் பரீஇ – சிந்தா:1 68/3
ஆடும் மஞ்சினுள் விரித்து இருந்த வண்ணம் அன்னரே – சிந்தா:1 71/4
கலத்து உயர் கூம்பின் மேல் ஆடும் கௌவைத்தே – சிந்தா:1 92/4
இங்கித களிப்பினால் எய்தி ஆடும் பூம் பொழில் – சிந்தா:1 145/3
ஆடும் அலவனை அன்னம் அருள் செய – சிந்தா:3 516/2
எழுந்து கொடி ஆடும் இது அ எழில் நகரின் இயல்பே – சிந்தா:3 597/4
தடம் கண்கள் குவளை பூப்ப தையலோடு ஆடும் அன்றே – சிந்தா:3 839/4
அணி ஆர் கோதை பூம்பந்து ஆடும் அவளை காண்-மின் – சிந்தா:4 925/4
அலவன் ஆடும் வகை போல் அரும் பொன் கவறு அங்கு உருள – சிந்தா:4 927/2
ஆடும் பாம்பு என புடை அகன்ற அல்குல் மேல் – சிந்தா:4 1007/1
தத்தரி நெடும் கணாள் தன்னொடு ஆடும் நாள் – சிந்தா:4 1075/3
அளித்த காதலொடு ஆடும் என் ஆர் உயிர் – சிந்தா:5 1367/3
உடன் ஆடும் என் ஐயனை என்று உருகா – சிந்தா:6 1526/3
விண்டு தேன் துளிப்ப வேல் தடம் கண் தாம் ஆடும் நாடகம் – சிந்தா:7 1655/3
ஆடும் மஞ்ஞை அம் சாயல் தத்தை மெய் – சிந்தா:7 1762/3
எல் இருள் கனவில் கண்டேன் கண் இடன் ஆடும் இன்னே – சிந்தா:8 1909/1
கழை வளர் குன்றில் களிறு நின்று ஆடும் கடி நறும் சந்தன சாரல் – சிந்தா:10 2105/3
குங்கும நறு நீர் பந்தி நின்று ஆடும் குதிரை ஆறு ஆயிரத்து இரட்டி – சிந்தா:10 2157/1
தூசு உலாம் பரவை அல்குல் துணை முலை மகளிர் ஆடும்
ஊசல் போல் சேனை ஓட பதுமுகன் களிற்றை உந்தி – சிந்தா:10 2268/1,2
கைப்பட எடுத்திட்டு ஆடும் பொலம் கழற்காயும் ஒத்தான் – சிந்தா:10 2287/4
வேனில் ஆடும் விருப்பினால் வியன் காய் நெல்லி சாந்து அரைத்து – சிந்தா:13 2692/1
பைம் தொடி மகளிர் ஆடும் பந்து என எழுந்து பொங்கி – சிந்தா:13 2765/2
கொம்மை குழகு ஆடும் கோல வரை மார்பர் – சிந்தா:13 2790/3
ஊனம் இன்றி நின்று ஆடும் ஓர்பால் எலாம் – சிந்தா:13 3067/4
அழிக்கும் அம் சுனை ஆடும் ஓர்பால் எலாம் – சிந்தா:13 3069/4

TOP


ஆடுமே (2)

அழல் மணி கலாபம் அம் சிலம்பொடு ஆர்ப்ப ஆடுமே – சிந்தா:8 1952/4
வண்டும் தேனும் பாட மாதர் பந்து மைந்துற்று ஆடுமே – சிந்தா:8 1955/4

TOP


ஆடுவது (1)

ஆடுவது ஒன்றும் அன்று இ ஆண்மகன் உரைப்பது என்றார் – சிந்தா:9 2046/4

TOP


ஆடுவர் (1)

கனிய நின்று ஆடுவர் கடையில் காலமே – சிந்தா:6 1554/4

TOP


ஆடுவாள் (1)

பந்து மைந்துற்று ஆடுவாள் பணை முலையின் குங்குமம் – சிந்தா:8 1956/1

TOP


ஆடுவான் (1)

ஆடுவான் அணிந்த சீர் அரம்பை அன்ன வாள்_நுதல் – சிந்தா:9 1996/3

TOP


ஆடை (13)

வயிர கிடங்கு ஆடை மதில் கன்னியது கவினே – சிந்தா:1 105/4
ஆடை செம்பொன் அணிகலங்கள் யாவும் யாரும் கவர்ந்து எழு நாள் – சிந்தா:1 307/2
தேன் சொரி முல்லை கண்ணி செம் துவர் ஆடை ஆயர் – சிந்தா:2 485/1
நான கிடங்கு ஆடை நகர் நாகத்து-இடை நன் பொன் – சிந்தா:3 590/1
திருமகள் இவளை சேர்ந்தான் தெண் திரை ஆடை வேலி – சிந்தா:3 744/1
கலந்து எழு திரை நுண் ஆடை கடி கய மடந்தை காமர் – சிந்தா:4 964/1
ஆடை பூத்தன பாதிரி வெண்கடம்பு பந்து அணிந்தவே – சிந்தா:7 1650/4
உயிரை மதம் செய்யும் மது தண்டொடு உடை ஆடை
செயிரில் நறும் சாந்து சிலை அம்பு மணி அயில் வாள் – சிந்தா:7 1874/2,3
வண்ண பூ மாலை சாந்தம் வால் அணிகலன்கள் ஆடை
கண் முகத்து உறுத்தி தூய்மை கண்டலால் கொள்ள வேண்டா – சிந்தா:8 1893/1,2
வேட்பன அடிசில் ஆடை விழு கலன் மாலை சாந்தம் – சிந்தா:9 2078/2
ஆற்றின தோழர்க்கு எல்லாம் அணிகலம் அடிசில் ஆடை
வேற்றுமை இன்றி வேண்டு ஊட்டு அமைத்தனன் அருளி இப்பால் – சிந்தா:10 2142/2,3
ஆய்ந்த முகில் ஆடை திங்கள் கண்ணி ஆகாயம் என்னும் அரிவை சாயல் – சிந்தா:13 2860/2
ஊசி துன்னம் மூசிய ஆடை உடை ஆக – சிந்தா:13 2929/2

TOP


ஆடையர் (1)

ஆய்ந்து அளந்து இயற்றிய அத்து உண் ஆடையர்
வேய் துணி அலமரும் புறத்தர் வெம் சுடர் – சிந்தா:7 1848/2,3

TOP


ஆண் (14)

புண் மேல் புடையில் புகைந்து ஆண் உரு யாதும் நோக்காள் – சிந்தா:0 13/3
தேவியை ஆண் தகை சென்று மெய் சார்ந்தான் – சிந்தா:1 227/4
ஆர் அமருள் ஆண் தகையும் அன்ன வகை வீழும் – சிந்தா:1 288/1
ஆழ்ந்து படு வெம் சுடரின் ஆண் தகை அவிந்தான் – சிந்தா:1 289/4
ஆண் தகை குரவீர் கொண்ம்-மின் யாது நீர் கருதிற்று என்ன – சிந்தா:1 393/2
அம்பின் நொய்யவர் ஆண் உடை தானையர் – சிந்தா:3 633/2
ஆண் திறம் களைவென் ஓடி பற்றுபு தம்-மின் என்றான் – சிந்தா:4 1079/4
ஆண் மக்கள் கடன் என்று எண்ணி அறிவு இன்மை துணிந்த குற்றம் – சிந்தா:4 1119/2
நினைத்து நீங்குதல் ஆண் கடன் நீங்கினால் – சிந்தா:5 1400/2
உண்டது காற்றி ஆண் பேர் ஊட்டுவல் உருவ காமன் – சிந்தா:9 2003/3
ஞாலம் அறி ஆண் தொழிலர் நான்கு இலக்கம் உள்ளார் – சிந்தா:10 2165/3
கிடை ஆயினன் இவனே என கிளர் ஆண் அழகு உடையான் – சிந்தா:10 2263/4
ஆண் விருப்புற்று நின்றார் அம் வளை தோளினாரே – சிந்தா:12 2447/4
அரியவை செய்ப வையத்து ஆண் பிறந்தார்கள் அன்றே – சிந்தா:13 2821/4

TOP


ஆண்ட (1)

ஊர் பிணி கோட்டம் சீப்பித்து உறாதவன் ஆண்ட நாட்டை – சிந்தா:11 2372/3

TOP


ஆண்டகை (1)

அ நகர்க்கு அரசனே அனைய ஆண்டகை
மெய் நிகர் இலாதவன் வேத வாணிகன் – சிந்தா:6 1449/1,2

TOP


ஆண்டிட (1)

வெம்மை செய்து உலகம் எல்லாம் ஆண்டிட விளைக்கும் நீதி – சிந்தா:3 755/3

TOP


ஆண்டின் (1)

ஏழு ஆண்டின் மேலும் இரண்டு ஆண்டு இரண்டு எய்தி நின்றாள் – சிந்தா:8 1978/1

TOP


ஆண்டு (13)

அஞ்சு நின்னை என்றலின் ஆண்டு நின்று நீண்ட தன் – சிந்தா:1 143/3
மன்னன் போய் துறக்கம் ஆண்டு வானவர்க்கு இறைவன் ஆக – சிந்தா:1 259/3
கறை பன்னீர் ஆண்டு உடன் விடும்-மின் காமர் சாலை தளி நிறும்-மின் – சிந்தா:1 306/1
ஆணு பைங்கிளி ஆண்டு பறந்ததே – சிந்தா:4 1002/4
ஏயின வகையினாலே ஆறிரண்டு எல்லை ஆண்டு
போயின என்ப மற்று அ பூம் கொடி சாயலாட்கே – சிந்தா:6 1453/3,4
பொன் ஆர மார்பின் புரந்தரராய் பூமி முழுதும் ஆண்டு
மன் ஆகி முக்குடை கீழ் வாமன் சிறப்பு இயற்றி வரம்பு இல் இன்பம் – சிந்தா:6 1548/2,3
ஐயர் உறை பள்ளி இடம் ஆண்டு அழகர் காண – சிந்தா:7 1782/1
கை மாண் கடல் படையுள் காவலனை ஆண்டு ஒழிய – சிந்தா:7 1801/1
ஐந்து மதி எல்லையினை ஆண்டு உடையன் ஆகி – சிந்தா:7 1875/3
ஏழு ஆண்டின் மேலும் இரண்டு ஆண்டு இரண்டு எய்தி நின்றாள் – சிந்தா:8 1978/1
ஐ ஆண்டு எய்தி மை ஆடி அறிந்தார் கலைகள் படை நவின்றார் – சிந்தா:13 2706/1
ஒரு பகல் பூசின் ஓர் ஆண்டு ஒழிவு இன்றி விடாது நாறும் – சிந்தா:13 2737/1
மாசாரம் ஆய மணி வான் உலகு ஆண்டு வந்தாய் – சிந்தா:13 2889/3

TOP


ஆண்தகை (1)

ஆண்தகை அழகன் யார்-கொல் அறியலன் அவனை என்றான் – சிந்தா:7 1722/4

TOP


ஆண்மகன் (1)

ஆடுவது ஒன்றும் அன்று இ ஆண்மகன் உரைப்பது என்றார் – சிந்தா:9 2046/4

TOP


ஆண்மை (12)

சாய்ந்த பின் தறுகண் ஆண்மை கட்டியங்காரன் வேழம் – சிந்தா:1 285/3
சொல் பழுத்தவர்க்கும் ஆண்மை சொல்லலாம் தன்மைத்து அன்றி – சிந்தா:2 435/3
வடுப்படுத்து என்னை ஆண்மை வருப வந்து உறுங்கள் அன்றே – சிந்தா:3 509/4
பெண்டிரும் ஆண்மை வெஃகி பேதுறு முலையினாளை – சிந்தா:3 587/3
ஆற்றுவீர் வம்-மின் எம்மோடு ஆண்மை மேம்படீஇய என்பார் – சிந்தா:3 782/1
தோன்றலுக்கு ஆண்மை குன்றாது என்ற சொல் இமிழின் பூட்டி – சிந்தா:4 1091/2
அருள் வலி ஆண்மை கல்வி அழகு அறிவு இளமை ஊக்கம் – சிந்தா:4 1165/1
ஆற்றலோடு ஆண்மை தோன்ற ஆருயிர் வழங்கி வீழ்ந்தார் – சிந்தா:10 2267/2
ஞாலத்தார் ஆண்மை என்னாம் என நகா வருகின்றானே – சிந்தா:10 2284/4
ஆடவர் ஆண்மை தோற்றும் அணி கிளர் பவழ திண் கை – சிந்தா:10 2299/1
அஞ்சி இட்டு ஓடி போகின் ஆண்மை யார் கண்ணது அம்மா – சிந்தா:10 2300/4
அரும் தவிசு ஆகி எம்மை சுமந்து அயா உயிர்த்த ஆண்மை
பெரும் தகு குறங்குகாள் நீர் பெண் உயிர் அளியதாமே – சிந்தா:13 2947/1,2

TOP


ஆண்மைக்கு (1)

ஆக நோற்றிட்டு அடங்கல் ஆண்மைக்கு அழகு என்பவே – சிந்தா:7 1657/4

TOP


ஆண்மைய (1)

தறுகண் ஆண்மைய தாமரை நிறத்தன தகைசால் – சிந்தா:10 2159/1

TOP


ஆண்மையினின் (1)

எயிற்று படை ஆண்மையினின் இடிக்கும் புலி ஒப்பார் – சிந்தா:10 2164/1

TOP


ஆண்மையும் (1)

தங்கள் ஆண்மையும் சால்வது காண்டும் என்று – சிந்தா:3 763/2

TOP


ஆணம் (1)

ஆணம் ஆகிய அரு விலை வண்ண பட்டு உடு-மின் – சிந்தா:12 2389/4

TOP


ஆணி (3)

கொளத்தகு திவவு திங்கள் கோள் நிரைத்து அனைய ஆணி
அளப்ப அரும் சுவை கொள் நல் யாழ் ஆயிரம் அமைக என்றான் – சிந்தா:3 559/3,4
பணிவரும் பைம்பொன் பத்தர் பல் வினை பவள ஆணி
மணி கடை மருப்பின் வாளார் மாடக வயிர தீம் தேன் – சிந்தா:3 722/1,2
ஆடக செம்பொன் ஆணி ஆன் நெய் வார்ந்து அனைய நுண் கோல் – சிந்தா:7 1697/1

TOP


ஆணு (1)

ஆணு பைங்கிளி ஆண்டு பறந்ததே – சிந்தா:4 1002/4

TOP


ஆணும் (1)

பெண்ணும் ஆணும் இரங்க பெருமான் மகன் சாமியை – சிந்தா:4 1158/3

TOP


ஆணை (8)

ஏக ஆணை வெண்குடை இ நகர்க்கு மன்னவன் – சிந்தா:1 141/3
ஆணை இ உலகு கேடாம் அரசு கோல் கோடின் என்றான் – சிந்தா:1 255/4
இன்பம் மிக்கு உடைய கீர்த்தி இறைவனது ஆணை கூறி – சிந்தா:1 273/3
ஆணை ஆணை அகலும்-மின் நீர் என – சிந்தா:3 634/1
ஆணை ஆணை அகலும்-மின் நீர் என – சிந்தா:3 634/1
ஆணை இன்று எமதே என்று அணி நகர் – சிந்தா:3 634/3
ஆணை தோய்வது அல்லால் பிறன் வெளவுமேல் – சிந்தா:3 640/2
அடி நிழல் தருக என்று எம் ஆணை வேந்து அருளி செய்தான் – சிந்தா:4 1087/1

TOP


ஆணையிர் (1)

அடங்கு அலர் அட்ட வேலான் ஆணையிர் ஆ-மின் என்றான் – சிந்தா:3 556/4

TOP


ஆதரம் (1)

ஆதரம் பெருகுகின்ற அன்பினால் அன்னம் ஒத்தும் – சிந்தா:1 189/3

TOP


ஆதல் (7)

பாரித்தேன் தரும நுண் நூல் வழக்கு அது ஆதல் கண்டே – சிந்தா:1 214/2
விண்டு கண் அருவி சோர விம்மு உயிர்த்து இனையை ஆதல்
ஒண்_தொடி தகுவது அன்றால் ஒழிக நின் கவலை என்றான் – சிந்தா:1 271/3,4
அல்லியுள் கிடந்த ஓலை தாள் அது சலாகை ஆதல்
சொல்லும் என்றும் ஆய்ந்து கொண்டு துகிலிகை கணக்கு நோக்கி – சிந்தா:3 669/2,3
மருங்குலும் ஒன்று தாய்க்கு ஒரு மகள் ஆதல் ஓர்ந்தும் – சிந்தா:3 678/1
ஆதல் கண்ணகத்து அஞ்சனம் போலுமால் – சிந்தா:7 1632/2
கோ உடை பெருமகன் ஆதல் கொண்டனம் – சிந்தா:7 1812/2
இறைவன் அறத்து உளார்க்கு எல்லாம் இனியர் ஆதல் இது தெளிவே – சிந்தா:13 2816/4

TOP


ஆதலால் (10)

உலம் பொறுக்கலாத தோளாய் ஆதலால் ஊடு புக்கேன் – சிந்தா:1 402/3
பிள்ளை உள் புகுந்து அழித்தது ஆதலால்
எள்ளன்-மின் நிரை இன்று நீர் என – சிந்தா:2 420/1,2
மாதர் வாழ்வு மண்ணதே ஆதலால் அலங்கல் அம் – சிந்தா:3 577/1
ஆதலால் எண் வினையும் கழியா என்றும் அறைதியால் – சிந்தா:6 1420/2
ஆதலால் அழிவு ஒன்று இலள் அல்லதூஉம் – சிந்தா:7 1631/3
ஆதலால் அலரது ஆகாது ஒழியுமே அழுங்கல் என்று – சிந்தா:7 1666/3
ஆதலால் நங்கை யாரே அருள் பெரிது உடையர் என்றார் – சிந்தா:7 1799/4
குஞ்சரம் குளிப்பது ஓர் நீத்தமாம் ஆதலால்
எஞ்சல் இல் கொள்கையீர் எண்ணி சூழ்-மின்களே – சிந்தா:7 1828/3,4
ஆதலால் சுற்றம் இல்லை அது பட்டவாறு என்று அம் பூம் – சிந்தா:13 2885/3
புலவி ஆதலால் பொன் அம் கொம்பு அனார் – சிந்தா:13 3123/2

TOP


ஆதலான் (4)

வேண்டில் இன் அமிர்தும் நஞ்சும் ஆதலான்
மாண்டது அன்று நின் வாய் மொழி தெய்வமே – சிந்தா:1 250/3,4
ஐ என இருப்ப மற்று அன்னது ஆதலான்
வையக மருங்கினில் வாழ்நர் மற்று இவன் – சிந்தா:3 829/2,3
இன்னது என்று உரையலர் நாணின் ஆதலான்
மன்னும் யான் உணரலேன் மாதர் உற்ற நோய் – சிந்தா:4 1028/2,3
நீப்பு இலார் நெஞ்சின் உள்ளார் ஆதலான் இனைத்தல் செய்யேன் – சிந்தா:7 1880/3

TOP


ஆதலானும் (2)

பூமியை ஆடற்கு ஒத்த பொறியினன் ஆதலானும்
மா மகள் உயிரை மீட்ட வலத்தினன் ஆதலானும் – சிந்தா:5 1339/1,2
மா மகள் உயிரை மீட்ட வலத்தினன் ஆதலானும்
நேமியான் சிறுவன் அன்ன நெடும்தகை நேரும் ஆயின் – சிந்தா:5 1339/2,3

TOP


ஆதலின் (2)

துன்பம் உற்றவர்க்கு அலால் இன்பம் இல்லை ஆதலின்
அன்ப மற்று யான் நினை துன்பத்தால் தொடக்கினேன் – சிந்தா:3 579/1,2
மேவர் தென் தமிழ் மெய் பொருள் ஆதலின்
கோவத்து அன்ன மென் சீறடி கொம்பு அனாள் – சிந்தா:5 1328/2,3

TOP


ஆதலும் (1)

ஆதலும் அழிவும் எல்லாம் அவை பொருட்கு இயல்பு கண்டாய் – சிந்தா:1 269/2

TOP


ஆதி (16)

ஒப்ப ஒன்று ஆதி ஆக ஆயிரத்தோர் எட்டு ஈறா – சிந்தா:1 107/2
ஆதி காலத்து அந்தணன் காதல் மகன் ஒத்தான் – சிந்தா:1 366/4
மென் புனம் மருளின் நோக்கின் மான் இனம் ஆதி ஆக – சிந்தா:3 564/3
ஈந்திடும் இறைவர் ஆதி மூவகை குலத்து உளார்க்கும் – சிந்தா:3 608/3
அண்ணலை ஆதி ஆக அரும் கடி நகரை வாழ்த்தி – சிந்தா:3 609/2
அறு பகல் கழிந்த பின்றை அ நகர்க்கு ஆதி நாய்கன் – சிந்தா:3 665/3
ஆதி வேதம் பயந்தோய் நீ அலர் பெய்ம் மாரி அமைந்தோய் நீ – சிந்தா:5 1242/1
அலகை இல்லா குண கடலே யாரும் அறியப்படாய் ஆதி
கொலை இல் ஆழி வலன் உயர்த்த குளிர் முக்குடையின் நிழலோய் நீ – சிந்தா:5 1244/3,4
அற்றை நாள் ஆதி ஆக அவர்களும் பயிலுகின்றார் – சிந்தா:7 1647/4
கந்துக்கடன் என்ற நகர்க்கு ஆதி முது நாய்கன் – சிந்தா:7 1797/1
ஆதி ஆய அரும் பகை நாட்டுதல் – சிந்தா:8 1920/2
அன்ன தூவி அடர் பஞ்சி அவிர் மயிர் ஆதி ஆக – சிந்தா:12 2470/3
ஆதி கண் மரங்கள் போன்ற அம் சொலீர் இதனின் உங்கள் – சிந்தா:13 2713/2
முள் எயிறு இலங்க செ வாய் முறுவல் தூது ஆதி ஆக – சிந்தா:13 2732/2
அணித்தகு முடியினாய் ஆதி ஆகவே – சிந்தா:13 2820/4
ஆதி அந்த அகன்ற நான்மை கொடியெடுத்து இறைமை கொண்டான் – சிந்தா:13 3082/4

TOP


ஆதியா (8)

செய்ய சந்தனம் தீம் பழம் ஆதியா
நைய வாரி நடந்தது நன்று-அரோ – சிந்தா:1 37/3,4
சூட்டு உடைய சேவலும் தோணி கோழி ஆதியா
வேட்டவற்றின் ஊறு உளார் வெருளி மாந்தர் போர் கொளீஇ – சிந்தா:1 73/2,3
மேவி மென் புனம் மான் இனம் ஆதியா
நாவி நாறு எழில் மேனியை கண்டுகண்டு – சிந்தா:1 346/2,3
நண்ணு தீம் சொல் நவின்ற புள் ஆதியா
அண்ணல் நீக்கின் அஃது ஒட்டுவல் யான் என்றாள் – சிந்தா:4 890/3,4
அல்ல தீம் பழம் காய் கிழங்கு ஆதியா
நல்லவே நுகர்வார் பள்ளி நண்ணினான் – சிந்தா:6 1422/3,4
ஆய்ந்த மெல் இலை பளிதம் ஆதியா
மாந்தர் கொள்ளை கொண்டு உண்ண மா நிலம் – சிந்தா:12 2403/2,3
அல்லாத பைம் கிளியும் பூவையும் ஆதியா
எல்லாம் கிளை பிரித்திட்டு ஏமுறு நோய் செய்பவே – சிந்தா:13 2788/3,4
காவலன் ஆதியா கணங்கள் கைதொழ – சிந்தா:13 3061/3

TOP


ஆதியார் (1)

அல்குல் விலை பகரும் ஆய் தொடியர் ஆதியார்
வில் பொரு தோள் மன்னா விலங்காய் பிறப்பவே – சிந்தா:13 2789/3,4

TOP


ஆதியில் (1)

ஆதியில் அறவுரை அருவி வீழ்ந்து என – சிந்தா:13 2848/3

TOP


ஆது (1)

அம் கை அம் தலத்தினால் அப்புது ஆது ஐ என – சிந்தா:7 1834/1

TOP


ஆந்தை (2)

தங்கு தேன் அரவ யாழின் தான் இருந்து ஆந்தை பாடும் – சிந்தா:5 1281/3
பொத்து இலத்து உறையும் ஆந்தை புணர்ந்து இருந்து உரைக்கும் பொன்னே – சிந்தா:5 1395/3

TOP


ஆபர் (1)

மழை மினின் நீக்கி இட்டு வன்கண்ணர் ஆபர் அன்றே – சிந்தா:10 2301/4

TOP


ஆபவே (1)

பிழிந்து உயிர் உண்டிடும் பேய்கள் ஆபவே – சிந்தா:5 1183/4

TOP


ஆபவோ (1)

அருளி ஆக்கல் அழித்தல் அங்கு ஆபவோ – சிந்தா:1 247/4

TOP


ஆம் (47)

கண்களுக்கு இடன் ஆம் கடி மார்பனே – சிந்தா:1 158/4
ஆம் அணங்கு குடியிருந்து அம் சுணங்கு பரந்தனவே – சிந்தா:1 171/4
ஆம் புடை தெரிந்து வேந்தற்கு அறிவு எனும் அமைச்சன் சொன்னான் – சிந்தா:1 232/4
ஆம் பால் குடவர் மகளோ என்று அரிவை நைய – சிந்தா:2 492/3
ஆம் ஓர் ஐயம் காண்பவர்க்கு இது அகம் புறம் இது எனவே – சிந்தா:3 596/4
ஆம் தாமரை மகளே அல்லள் ஆயின் அமரர் மகள் என்பாரும் ஆயினாரே – சிந்தா:3 680/4
ஆம் பொருள்கள் ஆகும் அது யார்க்கும் அழிக்கொண்ணா – சிந்தா:3 848/1
வாரம் பட்டுழி தீயவும் நல்ல ஆம்
தீர காய்ந்துழி நல்லவும் தீய ஆம் – சிந்தா:4 888/1,2
தீர காய்ந்துழி நல்லவும் தீய ஆம்
ஓரும் வையத்து இயற்கை அன்றோ எனா – சிந்தா:4 888/2,3
இன்ப காரணம் ஆம் விளையாட்டினுள் – சிந்தா:4 909/1
ஆம் பால் அக்காரடலை அண் பல் நீர் ஊறு அமிர்தம் – சிந்தா:4 928/2
நெல் குன்று ஆம் பதி நேரினும் தன்னை யான் – சிந்தா:4 1031/2
போல் ஆம் அல்குல் பொன் தொடி பூம் கண் குணமாலை – சிந்தா:4 1094/2
கண்ணும் வாயும் இழந்து ஆம் கடல் கொண்டது காண்க என – சிந்தா:4 1158/2
கை வளர் கரும்பு உடை கடவுள் ஆம் எனின் – சிந்தா:5 1263/1
பிழிந்து உயிர் உண்ணும் தட்டம் அதட்டம் ஆம் பிளிற்றின் உம்பர் – சிந்தா:5 1286/3
கொன்னும் மா நாகம் கொண்டால் கொப்புள் ஆம் விரலின் தேய்த்தால் – சிந்தா:5 1288/3
வகைய ஆம் மணி மேகலை வார் மது – சிந்தா:5 1307/2
பொய்ப்பொருள் பிறகள் பொன்னாம் புகழும் ஆம் துணைவி ஆக்கும் – சிந்தா:7 1595/3
பொம்மல்_ஓதிக்கு தானே துணை ஆம் புணை ஆயிற்றே – சிந்தா:7 1674/4
மனத்து-இடை மகிழ்ந்து கேட்டு மைந்தன் நந்தட்டனே ஆம்
புனத்து-இடை மயில் அனாளால் பொருள் உரை பெற்று வந்தான் – சிந்தா:7 1723/2,3
ஆம் புடை என்-கண் இல்லை அங்கை என் கண்களாக – சிந்தா:7 1738/2
காளை ஆம் பருவம் ஓராள் காதல் மீக்கூர்தலாலே – சிந்தா:8 1912/1
வாளை ஆம் நெடிய கண்ணாள் மகனை மார்பு ஒடுங்க புல்லி – சிந்தா:8 1912/2
நரியொடு பொருவது என்றால் சூழ்ச்சி நல் துணையொடு என் ஆம்
பரிவொடு கவல வேண்டா பாம்பு அவன் கலுழன் ஆகும் – சிந்தா:8 1925/2,3
ஆம் பால எல்லாம் அறிவார் அன்று எழுதியிட்டார் – சிந்தா:8 1976/2
பொருவிற்று ஆம் நம்பி காமதிலகன் என்று இருந்த-போழ்தில் – சிந்தா:9 2070/3
அனையது ஆம் கன்னி நீர் இன்று அற்றது ஆம் நங்கைக்கு என்றாள் – சிந்தா:9 2075/4
அனையது ஆம் கன்னி நீர் இன்று அற்றது ஆம் நங்கைக்கு என்றாள் – சிந்தா:9 2075/4
ஏர் மணி புரவி ஏழ் ஆம் இலக்கம் ஏழ் தேவ கோடி – சிந்தா:10 2219/3
எழில் மணி புரவி ஏழ் ஆம் இலக்கம் ஏழ் தேவ கோடி – சிந்தா:10 2220/3
பொன் அம் குடை நிழற்ற பொன் மயம் ஆம் உழை_கலங்கள் பொலிந்து தோன்ற – சிந்தா:11 2369/2
வெம்மை ஆம் என்று அஞ்சி மெல்ல மிதியாத – சிந்தா:12 2454/2
ஆம் இது என்று அறியாது களித்தவர் – சிந்தா:12 2505/2
பிழிபடு கோதை போல் ஆம் பெண்டிரை கெட பிறந்தாள் – சிந்தா:12 2512/4
இந்திரகோபம் ஆம் என்று இள மயில் குனிந்து குத்தி – சிந்தா:12 2528/3
பிழி பொலி கோதை போல் ஆம் பெண்டிரில் பெரியள் நோற்றாள் – சிந்தா:12 2551/3
பேது செய் பிணி பெரும் புலி பாய்ந்திட பிணம் ஆம்
ஓத மா கடல் உடை கலத்தவர் உற்றது உறவே – சிந்தா:13 2759/3,4
தூய்மையில் குளம் தூம்பு விட்டு ஆம் பொருள் உணர்த்தி – சிந்தா:13 2760/3
உள் பொருள் இது என உணர்தல் ஞானம் ஆம்
தெள்ளிதின் அ பொருள் தெளிதல் காட்சி ஆம் – சிந்தா:13 2845/1,2
தெள்ளிதின் அ பொருள் தெளிதல் காட்சி ஆம்
விள்ளற இருமையும் விளங்க தன் உளே – சிந்தா:13 2845/2,3
பனித்தும் என்று உற்ற-போழ்தே பழுது இலா அறிவின் என் ஆம் – சிந்தா:13 2939/4
ஆம் பால் உரை மடங்கி யாரும் பிறர்பிறராய் – சிந்தா:13 2980/3
அணிபெற அரும்பிய அருக்கன் ஆம் என – சிந்தா:13 3028/3
ஆம் பால் மயிர் வேய்ந்து அயிராவணம் ஏறினானே – சிந்தா:13 3046/4
களிறு நல் சிந்தை காலாள் கருணை ஆம் கவசம் சீலம் – சிந்தா:13 3074/2
அணி உயிர் செம்பு உயிர் இரும்பு போல ஆம்
பிணி உயிர் இறுதியா பேசினேன் இனி – சிந்தா:13 3111/2,3

TOP


ஆம்-கொல் (1)

உருவம் அழிந்து அடிச்சி உளள் ஆம்-கொல் உணர்கலனே – சிந்தா:7 1878/4

TOP


ஆம்-கொலோ (2)

இலங்கு அரி தடம் கணாள் யாவள் ஆம்-கொலோ – சிந்தா:4 1012/4
வாடல் ஒன்றிலள் வஞ்சம் ஆம்-கொலோ – சிந்தா:7 1762/4

TOP


ஆம்பல் (11)

மெல் விரல் மெலிய கொய்த குள நெல்லும் விளைந்த ஆம்பல்
அல்லியும் உணங்கும் முன்றில் அணில் விளித்து இரிய ஆமான் – சிந்தா:1 355/1,2
ஆம்பல் நாறு அமுத செ வாய் அரசனை தொழுது நின்றாள் – சிந்தா:3 561/4
பனி மதியின் கதிர் பருகும் ஆம்பல் போல் – சிந்தா:6 1554/1
தண் என் தாமரை கழுநீர் நீலம் தாது அவிழ் ஆம்பல்
எண் இல் பன் மலர் கஞலி இன வண்டு பாண் முரன்று உளதே – சிந்தா:7 1566/3,4
ஆம்பல் நாறும் அரக்கார் பவள வாயார் அமுதம் அன்னார் – சிந்தா:7 1656/1
உருவு கொண்ட குரல் அன்றில் உயிர் மேல் ஆம்பல் உலாய் நிமிரும் – சிந்தா:7 1662/2
காவி கழுநீர் குவளை ஆம்பல் கடி கமலம் – சிந்தா:7 1781/1
மாலை கண் ஆம்பல் போல மகளிர் தம் குழாத்தில் பட்டார் – சிந்தா:10 2284/1
ஆம்பல் ஆய் மலர் காடு ஒத்து அழிந்ததே – சிந்தா:11 2336/4
அடர் பிணி அவிழும் ஆம்பல் அலை கடல் கானல் சேர்ப்பன் – சிந்தா:13 2652/3
மதியம் பொழி தீம் கதிர்கள் பருகி மலர் ஆம்பல்
பொதி அவிழ்ந்து தேன் துளிப்ப போன்று பொரு இல்லார் – சிந்தா:13 3103/1,2

TOP


ஆம்பலும் (1)

பகை கொள் மாலையும் பையுள் செய் ஆம்பலும்
புகை இல் பொங்கு அழல் போல் சுடுகின்றவே – சிந்தா:5 1314/3,4

TOP


ஆம்பால் (1)

ஆம்பால் மணி நாம மோதிரம் தொட்டு ஐயென்ன – சிந்தா:4 1040/3

TOP


ஆம்புடைய (1)

ஆம்புடைய நஞ்சு அடங்கிற்று இன்று ஊறிற்று ஆகாதே – சிந்தா:13 2958/4

TOP


ஆமான் (4)

தீது இலார் திளைப்பின் ஆமான் செல்வமே பெரிதும் ஒத்தார் – சிந்தா:1 189/4
அல்லியும் உணங்கும் முன்றில் அணில் விளித்து இரிய ஆமான்
புல்லிய குழவி திங்கள் பொழி கதிர் குப்பை போலும் – சிந்தா:1 355/2,3
அம் தழை காடு எலாம் திளைப்ப ஆமான் இனம் – சிந்தா:8 1902/3
அயல் வளர்கின்ற ஆமான் குழவியோடு இரிந்து செந்நெல் – சிந்தா:13 3042/3

TOP


ஆமே (9)

இளம் கதிர பருதி சூட்டி இயற்றியது என்னல் ஆமே – சிந்தா:3 527/4
உள வளம் கருதி ஊக்கல் உழப்பு எருது உடையது ஆமே
தள வள முகை கொள் பல்லாள் சீவகன் தழுவி நின்றால் – சிந்தா:3 751/2,3
உத்தம பிடி-கண் நின்றால் உடற்றுதல் களபக்கு ஆமே
பத்தினி பாவை நம்பி சீவகன்-பாலள் ஆனால் – சிந்தா:3 753/2,3
காமத்தால் கெழுமினார்க்கு காமனில் பிரிக்கல் ஆமே – சிந்தா:3 754/4
கொண்டுபோய் மறைய வைத்தால் கொந்து அழல் சுடாதும் ஆமே
கண்டத்தின் நாவியார் தம் கடி மனை துறந்து காட்டுள் – சிந்தா:6 1434/2,3
பாட்டினை கேட்டலோடும் பழம் பகை நட்பும் ஆமே
ஓட்டியும் கோறும் அன்றே நம்பி தான் உண்மை பெற்றால் – சிந்தா:7 1741/1,2
நம்பி அவன் நாமம் எவன் என்னின் இது ஆமே – சிந்தா:7 1796/4
நாடி யார் பேயை காண்பார் நங்கைகாள் இதுவும் ஆமே
ஆடுவது ஒன்றும் அன்று இ ஆண்மகன் உரைப்பது என்றார் – சிந்தா:9 2046/3,4
தார் நில மார்ப வேந்தர் தன்மையும் அன்னது ஆமே – சிந்தா:13 2909/4

TOP


ஆமை (3)

இயைந்து எழிலார் மணி ஆமை இளம் பார்ப்பின் கூன் புறம் போல் – சிந்தா:1 177/3
அரும் தவர் போன்று காத்தும் அடங்கலால் ஆமை போன்றும் – சிந்தா:8 1895/2
கொட்டு பிடி போலும் கூனும் குறள் ஆமை
விட்டு நடப்பன போல் சிந்தும் விளைந்து சீ – சிந்தா:13 2798/1,2

TOP


ஆமையும் (1)

பள்ளி வாய் நந்தும் ஆமையும் பணித்து பல் மலர் வழிபட குறைக்கும் – சிந்தா:10 2109/3

TOP


ஆமோ (7)

படு பழி மறைக்கல் ஆமோ பஞ்சவர் அன்று பெற்ற – சிந்தா:1 211/1
கொழும் களி உணர்வினாரை குணவதம் கொளுத்தல் ஆமோ – சிந்தா:1 378/4
கொள உளைந்து எழுவது அல்லால் கூடுதல் நுங்கட்கு ஆமோ – சிந்தா:3 751/4
மழுங்க மேல் சென்று பாய்தல் மற புலி-தனக்கும் ஆமோ
கொழும் கயல் கண்ணினாளை சீவககுமரன் சூழ்ந்தால் – சிந்தா:3 752/2,3
அத்திறம் கருதி ஊக்கல் அரசிர்காள் நுங்கட்கு ஆமோ – சிந்தா:3 753/4
புண் மேல் கிழி போல் துறத்தல் பொருள் ஆமோ – சிந்தா:13 2960/4
தங்கினாய் கோவே துறத்த தகவு ஆமோ – சிந்தா:13 2962/4

TOP


ஆய் (73)

ஆய் பிழி விருத்து வண்டு அயிற்றி உண்டு தேன் – சிந்தா:1 55/1
ஆய் செந்நெல் அகன்ற காடு அரிகுற்றார்களே – சிந்தா:1 55/4
ஆய் முகில் தழீஇ அசும்பு அறாத நெற்றிய – சிந்தா:1 100/3
திரு மா மணி சிந்து திளைப்பினர் ஆய்
எரி மா மணி மார்பனும் ஏந்து_இழையும் – சிந்தா:1 217/2,3
அஞ்சி நடுங்கினள் ஆய்_இழை ஆயிடை – சிந்தா:1 219/3
காதலன் காதலினால் களித்து ஆய் மலர் – சிந்தா:1 229/1
வீரர் எறி வெம் படைகள் வீழ இமையான் ஆய்
பேர் அமருள் அன்று பெரும் தாதையொடும் பேரா – சிந்தா:1 288/2,3
அஃகிய மதுகை தன்னால் ஆய் மயில் ஊரும் ஆங்கண் – சிந்தா:1 299/2
ஐயவோ என்று எழுந்தனள் ஆய் மதி – சிந்தா:1 345/3
அம் பொன் கொம்பின் ஆய்_இழை ஐவர் நலன் ஓம்ப – சிந்தா:1 363/1
மாறு பட மலைந்து ஆய் படை நெக்கது – சிந்தா:2 426/3
ஆய் கதிர் உமிழும் பைம் பூண் ஆயிர செம் கணான்-தன் – சிந்தா:2 473/3
அம் பொன் திண் நிலை ஆய் மணி தூவிகள் – சிந்தா:3 531/2
அசும்பு பொன் வரை ஆய் மணி பூண்களும் – சிந்தா:3 533/1
ஆய் இதழ் பொன் அலங்கல் கால் அசைப்ப ஒல்கி – சிந்தா:3 595/1
துண்ணென் நெஞ்சினளாய் துடித்து ஆய்_இழை – சிந்தா:3 760/2
தேன் கொள் பூ மாலை சூடி தாமம் ஆய் திரண்டு நிற்ப – சிந்தா:3 764/3
கட்டு அழல் வலம் கொண்டு ஆய் பொன் கட்டில் தான் ஏறினானே – சிந்தா:3 835/4
ஆய் பொன் அமளி துஞ்சும் அணி ஆர் குழவி போல – சிந்தா:4 930/2
ஆய் களிற்று அசனி வேகம் அதன் மருப்பு ஊசி ஆக – சிந்தா:4 1121/1
ஆய் மணி பவள திண்ணை அரும் பெறல் கரகத்து அங்கண் – சிந்தா:4 1126/1
அகில் தரு கொழும் புகை மாடத்து ஆய் பொனின் – சிந்தா:5 1251/1
அலர் கதிர் கரும்பிளை மடுப்ப ஆய் நகர் – சிந்தா:5 1252/3
அரும் தவம் செய்து வந்த ஆய் இழை மகளிர் யார்-கொல் – சிந்தா:5 1298/1
ஐயன் சென்றுழி கூறுக என்று ஆய் மயில் – சிந்தா:5 1366/3
அன்னள் ஆய் மகிழ்வு எய்துவித்தாள்-அரோ – சிந்தா:5 1402/3
அரங்கு அணி நாடக மகளிர் ஆய் நுதல் – சிந்தா:6 1442/3
அழிந்து வீழ் அருவி குன்றில் ஆய் மலர் காவு புக்கான் – சிந்தா:6 1496/4
ஆரா வெம் போர் ஆய் தடமித்தன் அரசற்கும் – சிந்தா:7 1635/2
அண்ணல் அம் குமரன் தன்னொடு ஆய்_இழை ஆடினாளே – சிந்தா:7 1689/4
அண்ணலை நினைந்து வெய்துயிர்ப்ப ஆய் நலம் – சிந்தா:7 1702/3
ஆய் கழல் குருசில் வாடி அற்பு தீ அழலுள் நிற்ப – சிந்தா:7 1707/2
ஐயனை யாம் அவண் எய்துவம் ஆய்_இழை – சிந்தா:7 1767/1
அன்ன பெடை நடையாள் ஆய் மயில் போல் வீழ்ந்தனளே – சிந்தா:7 1807/4
கொண்டாம் கடல் வேலி கீழ் மகனை கூற்றம் ஆய்
உண்டாம் உயிர் என்று உவப்பு எழுந்து ஆடினரே – சிந்தா:7 1809/3,4
ஆய் முதுமகளிர்-தம்மால் அரில் தப திமிரி ஆட்டி – சிந்தா:8 1892/2
விரவு பூ பொழில் வேறு இருந்து ஆய் பொருள் – சிந்தா:8 1918/3
சோலை ஆய் சொரி மும்மதத்தால் நிலம் – சிந்தா:10 2170/3
ஆய் மத களிறு திண் தேர் அணி மணி புரவி அம் பொன் – சிந்தா:10 2178/1
ஆய் முடி அரச வெள்ளம் அணி நகர் ஈண்டிற்று அன்றே – சிந்தா:10 2178/4
அறை என திரியும் ஆய் பொன் பூமியின் நிறைந்து மன்னர் – சிந்தா:10 2180/2
ஆர் ஒளி அமைந்தன ஆய் பொன் சூட்டின – சிந்தா:10 2229/2
அரு வரை நெற்றி பாய்ந்த ஆய் மயில் தோகை போல – சிந்தா:10 2269/2
ஆம்பல் ஆய் மலர் காடு ஒத்து அழிந்ததே – சிந்தா:11 2336/4
ஆய் பொன் புரிசை அணி ஆர் அகன் கோயில் எல்லாம் – சிந்தா:11 2350/1
அண்ணல் ஆய் கதிர் அலம்வர புலமகள் நகவே – சிந்தா:11 2362/4
அந்தோ என்று அம் சிறை வண்டு ஏக்கற இன் புகை போய் கழுமி ஆய் பொன் – சிந்தா:11 2370/2
விரிந்து வான் பூத்து என விதானித்து ஆய் கதிர் – சிந்தா:12 2409/1
அரும் கல பொடியினால் ஆய் பொன் பூ மகள் – சிந்தா:12 2409/2
ஆய்ந்த பால் நிறம் ஆய் பொன் கம்பலம் – சிந்தா:12 2421/1
கோ மகள் உருவம் ஆய் கூற்றம் போந்தது – சிந்தா:12 2451/1
தூ மாண் தூம குடம் ஆயிரம் ஆய் சுடர் பொன் தூண் – சிந்தா:12 2455/1
தாம் ஆயிரம் ஆய் தகையார் மணி தூண் ஒரு நூறு ஆய் – சிந்தா:12 2455/2
தாம் ஆயிரம் ஆய் தகையார் மணி தூண் ஒரு நூறு ஆய்
பூ மாண் தாம தொகையால் பொலிந்த குளிர் பந்தர் – சிந்தா:12 2455/2,3
அரசருள் அரசன் ஆய் பொன் கலச நீர் அங்கை ஏற்றான் – சிந்தா:12 2467/4
வளர் எரி வலம் கொண்டு ஆய் பொன் கட்டில் தான் ஏறினானே – சிந்தா:12 2468/4
அறன் நிழல் ஆய் உலகு அளிக்கும் நின் ஆர மாலை அணி வெண்குடை – சிந்தா:12 2590/1
மண்-பால் திலகம் ஆய் வான் பூத்து ஆங்கு மணி மல்கி – சிந்தா:13 2600/2
கரும் தலைகள் வெண் தலைகள் ஆய் கழியும் முன்னே – சிந்தா:13 2619/2
அ நெருப்பு அளவு ஆய் பொன் கம்பலம் – சிந்தா:13 2686/2
வலம் கொண்டு ஆய் மலர் பிண்டி மா நிழல் – சிந்தா:13 2743/3
அல்குல் விலை பகரும் ஆய் தொடியர் ஆதியார் – சிந்தா:13 2789/3
அடுத்த சாந்து அகிலின் ஆவி ஆய் மலர் அருச்சித்து ஆனார் – சிந்தா:13 2827/3
வாய்ப்படல் இன்றி பொன்றும் வல்லன் ஆய் மன்னன் கொள்ளின் – சிந்தா:13 2907/3
பரப்பின்-இடை பாய்ந்து குளம் ஆய் பால் ஆர் படா முலையை – சிந்தா:13 2944/3
சொல்லா துயர்வார் தொழுவார் அழுவார் ஆய்
அல்லாந்து அகன் கோயில் ஆழ் கடல் போல் ஆயிற்றே – சிந்தா:13 2964/3,4
ஆய் நிற குவளை அஞ்சி குறு விழி கொள்ளும் வாள் கண் – சிந்தா:13 2998/2
ஆய் களிய வெம் வினையின் அல்லாப்பு உற்று அஞ்சினேன் அறிந்தார் கோவே – சிந்தா:13 3017/2
மூவா அமரர் ஆய் முத்து அணிந்து தோன்றுவரே – சிந்தா:13 3036/4
அடிகளுக்கு இடம் மருங்கு இருந்த ஆய் மலர் – சிந்தா:13 3057/1
அணியும் ஆய் அலர் ஞாயிறும் ஆயினான் – சிந்தா:13 3064/4
மூர்த்தி ஆய் முனிவர் ஏத்தும் முனி களிறு அனைய கோமான் – சிந்தா:13 3071/4
இ நீரர் ஆய் உயர்வர் ஏந்து பூம் தாமரையாள் காப்பாளாமே – சிந்தா:13 3143/4

TOP


ஆய்_இழை (5)

அஞ்சி நடுங்கினள் ஆய்_இழை ஆயிடை – சிந்தா:1 219/3
அம் பொன் கொம்பின் ஆய்_இழை ஐவர் நலன் ஓம்ப – சிந்தா:1 363/1
துண்ணென் நெஞ்சினளாய் துடித்து ஆய்_இழை
கண்ணின் நீர் முலை பாய கலங்கினாள் – சிந்தா:3 760/2,3
அண்ணல் அம் குமரன் தன்னொடு ஆய்_இழை ஆடினாளே – சிந்தா:7 1689/4
ஐயனை யாம் அவண் எய்துவம் ஆய்_இழை
நொய்தின் உரை பொருள் உண்டு எனின் நொய்து என – சிந்தா:7 1767/1,2

TOP


ஆய்க (1)

உண்ணும் நீர் அமிழ்தம் காக்க யூகமோடு ஆய்க என்றான் – சிந்தா:8 1893/4

TOP


ஆய்த்தியர் (2)

ஆய்த்தியர் நலக்கு ஆ செல் தூண் அனான் – சிந்தா:2 419/2
மூழை நீர் சொரிந்து மொய் கொள் ஆய்த்தியர் ஆட்டினாரே – சிந்தா:2 487/4

TOP


ஆய்தலும் (1)

ஒற்றர்-தங்களை ஒற்றரின் ஆய்தலும்
கற்ற மாந்தரை கண் என கோடலும் – சிந்தா:8 1921/1,2

TOP


ஆய்ந்த (28)

அரும்பால் பரந்து நுசுப்பும் கண்ணின் புலன் ஆயிற்று ஆய்ந்த அனிச்ச மாலை – சிந்தா:1 231/3
ஆய்ந்த குருகுலமாம் ஆழ் கடலின் உள் முளைத்த அற செங்கோலாய் கதிரினை – சிந்தா:1 290/3
ஆய்ந்த அம்பினுக்கு ஆர் இரை ஆகிய – சிந்தா:3 759/3
ஆய்ந்த நல் மாலை வேய்ந்த அரும் பெறல் கூடம் சேர்ந்தான் – சிந்தா:5 1300/3
ஆய்ந்த வன் தோள் இணை நாகம் ஆக வைத்து – சிந்தா:6 1492/3
ஆய்ந்த பூம் புகையும் அவியும் சுமந்து – சிந்தா:7 1604/2
ஆய்ந்த தாமங்கள் நாற்றி அகில் புகை – சிந்தா:7 1714/2
அழித்து மட்டு ஒழுகும் தாரான் மணி வள்ளத்து ஆய்ந்த தேறல் – சிந்தா:8 1986/2
அமிழ்து அனைய பஞ்ச முக வாசம் அமைத்து ஆய்ந்த
கமழ் திரையும் காட்ட அவை கண்டு கவுள் அடுத்தான் – சிந்தா:9 2026/3,4
ஆய்ந்த மலர் கோதை அமிர்து உயிர்க்கும் நறும் புகையும் – சிந்தா:9 2032/2
கரி விளைத்து ஆய்ந்த சுண்ணம் காட்டினன் என்று கண்டாய் – சிந்தா:9 2077/3
ஆய்ந்த பொன் பன்றி நெற்றி அரும் துகள் ஆர்ப்ப எய்தான் – சிந்தா:10 2181/4
தோட்டு வண்டு ஒலியல் மாலை துடி இடை மகளிர் ஆய்ந்த
மோட்டு வெண் முத்தம் மின்னும் முகிழ் முலை உழுது சாந்தம் – சிந்தா:10 2294/1,2
ஆய்ந்த மோட்டின ஆன்-படு பால் உலை – சிந்தா:12 2395/1
ஆய்ந்த மெல் இலை பளிதம் ஆதியா – சிந்தா:12 2403/2
விளங்கு வெள்ளி வேய்ந்து ஆய்ந்த மாலை சூழ் – சிந்தா:12 2420/2
ஆய்ந்த பால் நிறம் ஆய் பொன் கம்பலம் – சிந்தா:12 2421/1
அரும்பும் இலையும் மயக்கி ஆய்ந்த முல்லை சூட்டு மிலைச்சி – சிந்தா:12 2438/2
ஆய்ந்த கேள்வி அவன் கான் முளையாய் வழி தோன்றினான் – சிந்தா:12 2492/1
ஆய்ந்த பொன் வாளை நீக்கி அவிர் மதி பாக கல் மேல் – சிந்தா:12 2496/1
ஆய்ந்த பொன் நகரம் எங்கும் அணிகல ஒளியினாலே – சிந்தா:12 2545/3
ஆய்ந்த முகில் ஆடை திங்கள் கண்ணி ஆகாயம் என்னும் அரிவை சாயல் – சிந்தா:13 2860/2
ஆய்ந்த அறிவுடையர் ஆகி அருளொடு வெகுளி மாற்றி – சிந்தா:13 2910/2
அரும் கொடை தானம் ஆய்ந்த அரும் தவம் தெரியின் மண் மேல் – சிந்தா:13 2924/3
அன்னமே தோகை நல் யாழ் அமுதமே ஆய்ந்த தீம் தேன் – சிந்தா:13 2952/1
ஆய்ந்த பொருள் ஒருவர்க்கு ஈயா அதிலோப – சிந்தா:13 2977/3
அறிந்தவர் ஆய்ந்த மாலை அணிந்த பைம் கூந்தலாய் பொன் – சிந்தா:13 2994/2
பொன் நா வழியால் புகழ் நா வழித்து ஆய்ந்த மெல் கோல் – சிந்தா:13 3045/1

TOP


ஆய்ந்த-பின்றை (1)

மேய் பொன் அறையும் பிறவும் விரைந்து ஆய்ந்த-பின்றை
சேய் பொன் கமல மகள் கை தொழ சென்று புக்கான் – சிந்தா:11 2350/3,4

TOP


ஆய்ந்தது (1)

ஆய்ந்தது என்று கொண்டு அம் மயில் போல் குழீஇ – சிந்தா:5 1318/3

TOP


ஆய்ந்தவன் (1)

ஆய்ந்தவன் சிறப்பு செய்தான் அவல நோய் அவரும் தீர்ந்தார் – சிந்தா:7 1864/4

TOP


ஆய்ந்தன (1)

செய் கயிறு ஆய்ந்தன சிலையும் அல்லவும் – சிந்தா:10 2214/3

TOP


ஆய்ந்தனம் (1)

ஆய்ந்தனம் ஐயன் உய்ந்தான் அறிந்தனம் அதனை என்றார் – சிந்தா:9 2043/4

TOP


ஆய்ந்து (20)

பால் நிற குருகின் ஆய்ந்து பண்ணவர் படிவம் கொண்டான் – சிந்தா:1 395/4
தேர் பண் அமைத்து சிலை கோலி பகழி ஆய்ந்து
கார் கொண்மூ மின்னி நிமிர்ந்தான் கலிமான் குளம்பில் – சிந்தா:2 444/2,3
அசும்பு தேன் அலங்கல் ஐம்பால் அரிவையோடு ஆய்ந்து நாய்கன் – சிந்தா:3 621/3
சொல்லும் என்றும் ஆய்ந்து கொண்டு துகிலிகை கணக்கு நோக்கி – சிந்தா:3 669/3
அண்ணல் யாழ் நரம்பை ஆய்ந்து மணி விரல் தவழ்ந்தவாறும் – சிந்தா:3 727/1
வடி கயிறு ஆய்ந்து முள் கோல் வல கையால் தாங்கி வென்றி – சிந்தா:3 794/1
ஆய்ந்து அடும் அழற்சி நீங்கும் அது பொருள் என்று நல்ல – சிந்தா:4 1089/3
ஆய்ந்து அடி பரவ வைகும் அரிவையர்க்கு அநங்கன் அன்னான் – சிந்தா:5 1358/4
ஆய்ந்து அரிக்கும் நறவம் மலர் மாலையை – சிந்தா:7 1769/3
ஆளும் மாந்தரின் ஆய்ந்து கொண்டு ஆயிடை – சிந்தா:7 1775/3
ஆய்ந்து அளந்து இயற்றிய அத்து உண் ஆடையர் – சிந்தா:7 1848/2
அழுத கண்ணீரினுள்ளும் அணிகலத்து அகத்தும் ஆய்ந்து
பழுது கண்ணரிந்து கொல்லும் படை உடன் ஒடுங்கும் பற்றாது – சிந்தா:8 1891/2,3
ஆய்ந்து அளந்து இயற்றப்பட்ட அடிசில் நீர் இன்ன எல்லாம் – சிந்தா:8 1896/2
ஆய்ந்து அவட்கு இது சொலும் அலங்கல் வேலினான் – சிந்தா:8 1992/4
ஆய்ந்து சூட்டி அவன் அஞ்சலி செய்தான் – சிந்தா:12 2479/4
ஆய்ந்து கேட்டும் அருளான் என்று அவிந்தன – சிந்தா:12 2482/3
நற விரி தாமம் நாற்றி வானகம் விதானித்து ஆய்ந்து
திறவிதின் தவிசு தூபம் திரு சுடர் விளக்கு இட்டாரே – சிந்தா:13 2633/3,4
ஆய்ந்து தாங்கினார் அரவ மேகலை – சிந்தா:13 2681/3
ஆய்ந்து அறி கொடையினது அளவில் புண்ணியம் – சிந்தா:13 2831/2
ஆய்ந்து உலகு உண உவந்து அருளி மா மணி – சிந்தா:13 2997/2

TOP


ஆய்விடின் (1)

சிறந்த நின் நலத்தை சேரேன் ஆய்விடின் செல்க என்றான் – சிந்தா:9 2067/4

TOP


ஆய்வென் (1)

போமாறு ஆய்வென் பொற்போடு கூடும் வகை என்றான் – சிந்தா:7 1638/4

TOP


ஆய (30)

பாங்கு ஆய விஞ்சை பணித்து ஆங்கு விடுத்தவாறும் – சிந்தா:0 16/4
கலிக்கு இறை ஆய நெஞ்சின் கட்டியங்காரன் நம் மேல் – சிந்தா:1 266/3
வெம் கண் வேந்தற்கு அமிர்து ஆகி வேல் கண் பாவை பகை ஆய
அம் கண் முலையின் அணி முத்தும் அரும் பொன் பூணும் அகற்றினாள் – சிந்தா:1 350/3,4
ஏ முதல் ஆய எல்லா படை கல தொழிலும் முற்றி – சிந்தா:1 370/2
கேடு இல் சீர் கலுழன் ஆய கலுழ வேகற்கு தேவி – சிந்தா:3 537/2
வான் பளிங்கு உருவ தூணே மறைபவும் ஆய அன்றே – சிந்தா:3 764/4
அந்தர விசும்பில் தேவர்க்கு அதிபதி ஆய கோமான் – சிந்தா:3 836/3
ஒன்று ஆய ஊக்க ஏர் பூட்டி யாக்கை செறு உழுது – சிந்தா:4 962/1
நன்று ஆய நல் விரத செந்நெல் வித்தி ஒழுக்க நீர் – சிந்தா:4 962/2
பூ வரம்பு ஆய கோதை பொன் அனார் புலவி நீக்கி – சிந்தா:4 1111/1
திலகம் ஆய திறலோய் நீ தேவர் ஏத்தப்படுவோய் நீ – சிந்தா:5 1244/2
அரண் உலகிற்கு ஆய அறிவரன் நீ அன்றே – சிந்தா:5 1246/4
நானம் வழங்கும் கோதை நைய வெய்ய ஆய
கானம் வழங்கல் மேவி காலின் ஏகினானே – சிந்தா:6 1412/3,4
முனிமை முகடு ஆய மூவா முதல்வன் – சிந்தா:7 1609/1
அணி நிற போர்வை ஆய அரும் பெறல் நாணும் விற்று – சிந்தா:7 1665/2
குரவரை பேணல் இன்றி குறிப்பு இகந்து ஆய பாவம் – சிந்தா:7 1728/1
அரும் தீ தொழிலே புரிந்தான் மறை ஆய எல்லாம் – சிந்தா:7 1872/1
ஆதி ஆய அரும் பகை நாட்டுதல் – சிந்தா:8 1920/2
வந்தில் அதின் ஆய பயன் என்னை மொழிக என்றாள் – சிந்தா:9 2020/3
விளை பொருள் ஆய எல்லாம் தாதைக்கே வேறு கூறி – சிந்தா:9 2101/2
மொய் வார் குழலார் முலை போர்க்களம் ஆய மார்பில் – சிந்தா:10 2322/1
நலம் குவித்த அனைய மாதர் நல் நலம் ஆய எல்லாம் – சிந்தா:12 2516/1
அல்குற்கும் முலைக்கும் ஈந்தார் அணிகம் ஆய எல்லாம் – சிந்தா:12 2535/2
பேர் இடர் தன்-கண் நீக்கி பெரும் புணை ஆய தோழற்கு – சிந்தா:12 2573/1
மேல் கதிக்கு ஏணி ஆய விழுத்தவர் மனையில் வந்தால் – சிந்தா:13 2826/3
மாசாரம் ஆய மணி வான் உலகு ஆண்டு வந்தாய் – சிந்தா:13 2889/3
இன்னா பிறவி பிணிக்கு இன் மருந்து ஆய சொல்லான் – சிந்தா:13 2890/4
ஒட்டி இட்டு உறைய எங்கட்கு உயர் அணை ஆய மார்ப – சிந்தா:13 2950/3
எண் ஆய வான் நெடும் கண் மெய் கொள்ள ஏமுற்று – சிந்தா:13 2956/3
இங்கு நான்கு ஆய திங்களின் உயிர் ஓம்பினானே – சிந்தா:13 3072/4

TOP


ஆயத்து (1)

பணி செய் ஆயத்து பந்தாடுகின்றாயை கண்டு மாழ்கி – சிந்தா:7 1589/1

TOP


ஆயது (7)

மன்னவன் பகை ஆயது ஓர் மா தெய்வம் – சிந்தா:1 241/1
இனையை நீ ஆயது எல்லாம் எம்மனோர் செய்த பாவம் – சிந்தா:1 391/1
மிக ஆயது ஒர் மீளிமை செய்தனனோ – சிந்தா:5 1382/1
தாங்கலால் தக்க நாடு ஆயது என்பவே – சிந்தா:6 1440/4
அறை கடல் வள நகர் ஆயது என்பவே – சிந்தா:6 1446/4
வெண்ணெய் ஆயது வீங்குபு கூன் புற யாமை – சிந்தா:13 2755/1
அரும் கடி அமரர் கோமான் அணி நகர் ஆயது ஒன்றே – சிந்தா:13 3043/4

TOP


ஆயம் (4)

போந்தது ஆயம் பொழிலும் பொலிந்ததே – சிந்தா:5 1318/4
அங்கு அ ஆயம் அடிப்பணி செய்த பின் – சிந்தா:5 1337/3
அல்குல் காசு ஒலிப்ப ஆயம் பாவை சென்று எய்தினாளே – சிந்தா:9 2068/4
பொய்யொடு மிடைந்த பொருள் ஆசை உருள் ஆயம்
மை படும் வினை துகள் வழக்கு நெறி மாயம் – சிந்தா:13 2873/1,2

TOP


ஆயமோடு (1)

வேந்து காயினும் வெள் வளை ஆயமோடு
ஏந்து பூம் பொழில் எய்தி அங்கு ஆடுதல் – சிந்தா:5 1318/1,2

TOP


ஆயர் (7)

ஆயர் மத்து எறி தயிரின் ஆயினார் – சிந்தா:2 421/4
வடி மலர் ஆயர் பூசல் வள நகர் பரப்பினாரே – சிந்தா:2 428/4
முல்லை அம் கண்ணி சிந்த கால் விசை முறுக்கி ஆயர்
ஒல் என ஒலிப்ப ஓடி படை உடைந்திட்டது என்ன – சிந்தா:2 438/2,3
ஆன் நிரை பெயர்ந்த ஆயர் ஆர்த்தனர் அணி செய் திண் தோள் – சிந்தா:2 452/2
தேன் சொரி முல்லை கண்ணி செம் துவர் ஆடை ஆயர்
கோன் பெரிது உவந்து போகி குடை தயிர் குழும புக்கு – சிந்தா:2 485/1,2
இனி உளர் அல்லர் ஆயர் என சிலம்பு அரற்ற தந்து – சிந்தா:2 486/3
ஏறம் கோள் முழங்க ஆயர் எடுத்து கொண்டு ஏகி மூதூர் – சிந்தா:2 489/1

TOP


ஆயரும் (2)

முள்கும் ஆயரும் மொய்ம்பொடு ஏகினார் – சிந்தா:2 420/4
வளைத்தனர் மணி நிரை வன்கண் ஆயரும்
விளைத்தனர் வெருவர தக்க வெம் சொலால் – சிந்தா:7 1851/2,3

TOP


ஆயரோ (1)

கால் மலிந்த காமவல்லி என்னது அன்னர் ஆயரோ
பால் மலிந்த வெம் முலை பைம் துகில் அரிவையர் – சிந்தா:4 1105/2,3

TOP


ஆயவாறும் (1)

உதிதற்கு உரியாள் பணியால் உடன் ஆயவாறும்
நிதியின் நெறியின் அவன் தோழர் நிரந்தவாறும் – சிந்தா:0 23/2,3

TOP


ஆயவே (1)

அல்ல சீதம் செய் காலத்தின் ஆயவே – சிந்தா:4 887/4

TOP


ஆயிடின் (1)

பூ அலர்ந்த தாரினான் பொற்பு வாடும் ஆயிடின்
போ உடம்பு வாழ் உயிர் பொன்று நீயும் இன்று எனா – சிந்தா:4 1104/1,2

TOP


ஆயிடை (15)

அஞ்சி நடுங்கினள் ஆய்_இழை ஆயிடை
வெம் சுடர் தோன்றி விடிந்ததை அன்றே – சிந்தா:1 219/3,4
உறுதி சூழ்ந்து அவண் ஓடலின் ஆயிடை
மறுவில் வெண்குடை மன்னவன் காதல் அம் – சிந்தா:1 357/1,2
சண்ட மன்னனை தாள் தொழுது ஆயிடை
உண்டு ஓர் பூசல் என்றாற்கு உரையாய் என – சிந்தா:2 430/2,3
காவில் கண்ட திரை வளைத்து ஆயிடை
மேவி விண்ணவர் மங்கையர் போன்று தம் – சிந்தா:4 873/1,2
வண்ண வார் சிலை வள்ளல் கொண்டு ஆயிடை
விண்ணில் தூவி இட்டான் வந்து வீழ்ந்தன – சிந்தா:4 894/1,2
அணி மணி நீள் மலர் அணிந்தது ஆயிடை
இணை மலர் படலிகை போலும் ஈர்ம் பொழில் – சிந்தா:5 1209/2,3
போல் பல கவர்களும் பட்டது ஆயிடை
ஆற்றல் சால் செந்நெறி அறிய கூறுவாம் – சிந்தா:5 1212/3,4
அல்லி சேர் அணங்கு அன்னவட்கு ஆயிடை
புல்லி நின்ற மெய்ந்நாண் புறப்பட்டது – சிந்தா:5 1329/1,2
கண்ணாளும் வார் கயல் மைந்தனும் ஆயிடை
தோளும் தாளும் பிணைந்து உரு ஒன்று எய்தி – சிந்தா:5 1347/2,3
அழுது நைந்து உருகுகின்ற ஆயிடை தோழி துன்னி – சிந்தா:5 1386/2
ஆனியம் பல கழிய ஆயிடை
வேனில் குன்று என தோழர் வெந்து மெய் – சிந்தா:7 1761/2,3
ஆளும் மாந்தரின் ஆய்ந்து கொண்டு ஆயிடை
தாளின் ஊக்குபு சாத்தொடு எழுந்தவே – சிந்தா:7 1775/3,4
படு கதிர் மறைந்து இருள் பரந்தது ஆயிடை
அடு கதிர் அயில் ஒளி அரசர் மா முடி – சிந்தா:10 2232/2,3
மின்னோடு அவை சுழன்று ஆயிடை விளையாடுகின்றன போல் – சிந்தா:10 2264/2
அறைந்தனர் ஒன்று இலா ஐம்பது ஆயிடை
நிறைந்தனர் கலை குணம் உறுப்பு நீரவே – சிந்தா:13 2834/3,4

TOP


ஆயிர (3)

எல்லை எய்திய ஆயிர செம் கதிர் – சிந்தா:1 343/1
ஆய் கதிர் உமிழும் பைம் பூண் ஆயிர செம் கணான்-தன் – சிந்தா:2 473/3
கொழுந்து பட கூப்பி நனி ஆயிர மரக்கால் – சிந்தா:12 2486/2

TOP


ஆயிரங்கள் (1)

செம்பொன் மழை போன்று அடி-தொறு ஆயிரங்கள் சிந்தி – சிந்தா:1 106/1

TOP


ஆயிரத்து (6)

அம் பொன் பிதிர்வின் மறு ஆயிரத்து எட்டு அணிந்து – சிந்தா:0 2/2
அட்ட மங்கலமும் ஏந்தி ஆயிரத்து எண்மர் ஈண்டி – சிந்தா:2 472/2
ஒட்டி ஆயிரத்து ஓர் எண்மர் முன்னினார் – சிந்தா:3 632/4
குங்கும நறு நீர் பந்தி நின்று ஆடும் குதிரை ஆறு ஆயிரத்து இரட்டி – சிந்தா:10 2157/1
கலந்த ஆயிரத்து எண்மர் கவரி ஏந்தினர் – சிந்தா:12 2410/4
அரைத்த சாந்து அணிந்த கோட்ட ஆயிரத்து எட்டு வேழம் – சிந்தா:12 2414/2

TOP


ஆயிரத்தெட்டு (1)

ஆயிரத்தெட்டு நேர்ந்த ஆர் அமுது அடிசில் ஊட்டி – சிந்தா:6 1453/2

TOP


ஆயிரத்தோர் (1)

ஒப்ப ஒன்று ஆதி ஆக ஆயிரத்தோர் எட்டு ஈறா – சிந்தா:1 107/2

TOP


ஆயிரம் (30)

செவ்வன் நூறு_ஆயிரம் சிலைக்கும் பம்பையும் – சிந்தா:1 42/2
அடிசில் வைகல் ஆயிரம் அற புறமும் ஆயிரம் – சிந்தா:1 76/1
அடிசில் வைகல் ஆயிரம் அற புறமும் ஆயிரம்
கொடி அனார் செய் கோலமும் வைகல்-தோறும் ஆயிரம் – சிந்தா:1 76/1,2
கொடி அனார் செய் கோலமும் வைகல்-தோறும் ஆயிரம்
மடிவு இல் கம்மியர்களோடு மங்கலமும் ஆயிரம் – சிந்தா:1 76/2,3
மடிவு இல் கம்மியர்களோடு மங்கலமும் ஆயிரம்
ஒடிவு இலை வேறு ஆயிரம் ஓம்புவாரின் ஓம்பவே – சிந்தா:1 76/3,4
ஒடிவு இலை வேறு ஆயிரம் ஓம்புவாரின் ஓம்பவே – சிந்தா:1 76/4
ஆர் அறிவு இகழ்தல் செல்லா ஆயிரம் செம் கணனானும் – சிந்தா:1 212/1
நல தகை அவட்கு நாகு ஆன் ஆயிரம் திரட்டி நன் பொன் – சிந்தா:2 490/1
பொங்கி ஆயிரம் தாமரை பூத்த போல் – சிந்தா:3 528/1
செம் கண் ஆயிரம் சேர்ந்தவன் பொன் நகர் – சிந்தா:3 528/2
எரி மணி செம்பொன் ஆர்ந்த ஈர்_ஆயிரம் யவன பேழை – சிந்தா:3 557/2
அளப்ப அரும் சுவை கொள் நல் யாழ் ஆயிரம் அமைக என்றான் – சிந்தா:3 559/4
கண் அயல் களிப்பன அண்ணல் யானை ஆயிரம்
விண்ணகத்து இயங்கு தேர் எண் அவற்று இரட்டியே – சிந்தா:3 566/1,2
தீம் பயறு இயன்ற சோறு செப்பின் ஆயிரம் மிடா – சிந்தா:3 692/1
நீங்கலா நறு நெய் வெள்ளம் கன்னல் ஆயிரம் குடம் – சிந்தா:3 692/2
நான்கு நூறு_ஆயிரம் குடத்து நல்லன – சிந்தா:3 823/1
எண்ணி ஆயிரம் ஏந்து பொன் தாமரை – சிந்தா:4 910/3
உள் நிறை உடைய அல்ல ஓர் ஆயிரம் மனத்தவாகும் – சிந்தா:7 1597/2
ஒருவனே களிறும் ஒன்று ஓர் நூறு ஆயிரம்
திரிவவே போன்றன திசை எலாம் குஞ்சரக்கு – சிந்தா:7 1840/1,2
அண்ணல் அம் புள்ளோடு அல்லா ஆயிரம் பேடை சேவல் – சிந்தா:8 1893/3
கடத்து-இடை காக்கை ஒன்றே ஆயிரம் கோடி கூகை – சிந்தா:8 1927/3
பொங்கு வெண் மயிர் சூழ் பொன் படை பொலிந்த அறுபதின் ஆயிரம் புரவி – சிந்தா:10 2157/2
ஊனம் ஒன்று இல்லார் உயர் குடி பிறந்தார் ஆயிரம் அடுகளம் கண்டார் – சிந்தா:10 2158/3
சென்றான் இகல் களிறு ஆயிரம் இரிய சின வேலோன் – சிந்தா:10 2262/4
தூ மாண் தூம குடம் ஆயிரம் ஆய் சுடர் பொன் தூண் – சிந்தா:12 2455/1
தாம் ஆயிரம் ஆய் தகையார் மணி தூண் ஒரு நூறு ஆய் – சிந்தா:12 2455/2
விளைத்து உள கெடாத வைகல் ஆயிரம் இறுப்பு தண்ட – சிந்தா:12 2570/3
நாடி ஆயிரம் நாள்-தொறும் நங்கைமார்க்கு – சிந்தா:12 2577/2
அழுது பின் அணி நகர் செல்ல ஆயிரம்
தொழு தகு சிவிகைகள் சூழ போய பின் – சிந்தா:13 2630/1,2
அரக்கு நீர் சிவிறி ஏந்தி ஆயிரம் தாரை செல்ல – சிந்தா:13 2657/1

TOP


ஆயிரமும் (1)

காற்றின் பரிக்கும் தேர் நூறும் கடும் கால் இவுளி ஆயிரமும்
போற்றி விடுத்தான் புனை செம்பொன் படையே அணிந்து புனை பூணான் – சிந்தா:10 2174/3,4

TOP


ஆயிரர் (3)

ஆறு இரட்டி ஆயிரர் கூறுதற்கு அரியரே – சிந்தா:3 568/2
மட்டு அவிழ்ந்த தாரினான் இ மாநகர்க்குள் ஆயிரர்
தொட்டு எடுக்கலா உலம் ஓர் தோளின் ஏந்தி ஆடினான் – சிந்தா:3 690/1,2
கன்னியர் ஆயிரர் காய் பொன் கொம்பு அனார் – சிந்தா:13 2638/1

TOP


ஆயிற்று (4)

பெய் மலர் அலங்கல் மார்ப பெரும் பழி ஆயிற்று அன்றே – சிந்தா:1 208/4
அரும்பால் பரந்து நுசுப்பும் கண்ணின் புலன் ஆயிற்று ஆய்ந்த அனிச்ச மாலை – சிந்தா:1 231/3
ஒழிக இ காமம் ஓர் ஊர் இரண்டு அஃகம் ஆயிற்று என்று ஆங்கு – சிந்தா:9 2087/3
ஆக்கிய அநங்கன் சேனை ஆறு அல் ஆறு ஆயிற்று அன்றே – சிந்தா:13 2661/4

TOP


ஆயிற்றே (3)

பொம்மல்_ஓதிக்கு தானே துணை ஆம் புணை ஆயிற்றே – சிந்தா:7 1674/4
அல்லாந்து அகன் கோயில் ஆழ் கடல் போல் ஆயிற்றே – சிந்தா:13 2964/4
காம்பு ஆர் நடு இருள் கண் காடே போல் ஆயிற்றே – சிந்தா:13 2980/4

TOP


ஆயின் (7)

ஆம் தாமரை மகளே அல்லள் ஆயின் அமரர் மகள் என்பாரும் ஆயினாரே – சிந்தா:3 680/4
இன்னதே குற்றம் ஆயின் குணம் இனி யாது வேந்தே – சிந்தா:4 1118/4
நந்தியாவட்டம் நாறு நகை முடி அரசன் ஆயின்
தந்தியாம் உரைப்பின் தாழை தட மலர் வணிகன் நாறும் – சிந்தா:5 1287/2,3
நேமியான் சிறுவன் அன்ன நெடும்தகை நேரும் ஆயின்
நாம் அவற்கு அழகிதாக நங்கையை கொடுத்தும் என்றான் – சிந்தா:5 1339/3,4
திருக்குறிப்பு அன்னது ஆயின் செப்புவல் அடிகள் செம்பொன் – சிந்தா:7 1853/1
வெல்வது விதியின் ஆகும் வேல் வரின் இமைப்பேன் ஆயின்
சொல்லி நீ நகவும் பெற்றாய் தோன்றல் மற்று என்னை என்றான் – சிந்தா:10 2317/3,4
நேர் நிலத்து ஊரும் ஆயின் நீடு பல் காலம் செல்லும் – சிந்தா:13 2909/2

TOP


ஆயின (3)

வென்று ஆயின மத வேழமும் உளவோ என வினவி – சிந்தா:10 2262/2
ஏமம் ஆயின ஏந்தி நிற்றலால் – சிந்தா:12 2404/2
ஏரி ஆயின எங்கணும் என்பவே – சிந்தா:12 2579/4

TOP


ஆயினதேல் (1)

வகை மா மணி மேகலை ஆயினதேல்
அகையாது எனது ஆவி தழைக்கும் என – சிந்தா:5 1379/2,3

TOP


ஆயினரே (1)

அரு மா மணி நாகரின் ஆயினரே – சிந்தா:1 217/4

TOP


ஆயினன் (1)

கிடை ஆயினன் இவனே என கிளர் ஆண் அழகு உடையான் – சிந்தா:10 2263/4

TOP


ஆயினாயே (1)

என்னை நீ கண்டது எம்மை இரண்டு நா ஆயினாயே
மன்னன் போல் ஈரம் இன்றி வலித்தனை வாழி என்பார் – சிந்தா:13 2952/3,4

TOP


ஆயினார் (8)

ஆயர் மத்து எறி தயிரின் ஆயினார் – சிந்தா:2 421/4
எனையது எனையது எய்தினார் அனையது அனையது ஆயினார் – சிந்தா:3 709/4
ஆரமே அமைந்த தேர் குழிசி ஆயினார் – சிந்தா:3 790/4
ஆயினார் பரியாளம் அடைந்ததே – சிந்தா:4 949/4
ஒட்டி ஈர் உடம்பு ஓர் உயிர் ஆயினார் – சிந்தா:8 1981/4
இவர் இ தொகை என்பது இன்றி ஆயினார் – சிந்தா:12 2427/4
திகழ்ந்து எரி விளக்கு என திலகம் ஆயினார் – சிந்தா:13 2640/4
திருவின் தோற்றம் போல் தேவர் ஆயினார் – சிந்தா:13 3134/4

TOP


ஆயினாரே (6)

ஆம் தாமரை மகளே அல்லள் ஆயின் அமரர் மகள் என்பாரும் ஆயினாரே – சிந்தா:3 680/4
ஏற்றன சொல்லி நிற்பார் எங்கணும் ஆயினாரே – சிந்தா:3 702/4
பண் அமைத்து எழுதப்பட்ட பாவை போல் ஆயினாரே – சிந்தா:3 729/4
இருந்தனம் வருக என்பார் இன்னணம் ஆயினாரே – சிந்தா:3 785/4
வெண்ணெயின் குழைந்து நிற்பார் வேல் கணார் ஆயினாரே – சிந்தா:13 2659/4
செறிந்து இருந்து உகுத்து செம்பொன் குண கொடி ஆயினாரே – சிந்தா:13 2994/4

TOP


ஆயினாரே. (1)

அடு புலி கண்ட மான் போல் ஆறல ஆயினாரே. – சிந்தா:4 1137/4

TOP


ஆயினாலும் (1)

ஏதிலன் ஆயினாலும் இறைவர் தம் அறத்தை நோக்க – சிந்தா:13 2644/1

TOP


ஆயினாள் (4)

வெறுத்து யாவையும் மேவலள் ஆயினாள் – சிந்தா:4 993/4
உள் நையா உருகா உளள் ஆயினாள் – சிந்தா:5 1309/4
மலர்ந்தது ஓர் கற்பக மணி கொம்பு ஆயினாள் – சிந்தா:12 2449/4
வாரி மல்கி வரம்பு இலள் ஆயினாள்
ஆரிய அடிசில் தளி ஆன் நெய் வார்ந்து – சிந்தா:12 2579/2,3

TOP


ஆயினாளே (3)

பீர் தங்கி பெய்யா மலரின் பிறிது ஆயினாளே – சிந்தா:8 1960/4
பள்ளி மேல் எழுதப்பட்ட பாவை போல் ஆயினாளே – சிந்தா:8 1990/4
பூ கொய்து துவண்ட கொம்பின் பொற்பினள் ஆயினாளே – சிந்தா:12 2477/4

TOP


ஆயினான் (9)

உலகினில் இலை என ஒருவன் ஆயினான் – சிந்தா:2 411/4
பெண் நலம் காதலின் பேயும் ஆயினான் – சிந்தா:9 2010/4
வெம்பு வேட்கை வேனிலானின் வேறு அலானும் ஆயினான் – சிந்தா:9 2037/4
அரி பெய் கண்ணியர்க்கு அநங்கன் ஆயினான் – சிந்தா:12 2425/4
கிளையை நீங்கி கிளர் சாபத்தின் நாவிதன் ஆயினான் – சிந்தா:12 2491/4
ஊன் உயிர் உணும் ஒருவன் ஆயினான் – சிந்தா:12 2520/4
காந்திய கற்பக கானம் ஆயினான்
ஏந்திய மணி முடி இறைவன் என்பவே – சிந்தா:13 2997/3,4
திணி நிலத்து இயன்றது ஓர் திலகம் ஆயினான் – சிந்தா:13 3028/4
அணியும் ஆய் அலர் ஞாயிறும் ஆயினான் – சிந்தா:13 3064/4

TOP


ஆயினானே (4)

வேல் அருவி கண்ணினார் மெய்க்காப்பு ஓம்ப வேந்தன் போய் விண்ணோர்க்கு விருந்து ஆயினானே – சிந்தா:1 291/4
ஓம்பா ஒழுக்கத்து உணர்வு ஒன்று இலன் ஆயினானே – சிந்தா:2 492/4
கோ உண்ட வேலான் குழைந்து ஆற்றலன் ஆயினானே – சிந்தா:8 1965/4
கட்டு அழல் எஃகம் செல்ல கால் நெறி ஆயினானே – சிந்தா:10 2291/4

TOP


ஆயினும் (4)

கண்கள் கொண்ட கலப்பின ஆயினும்
பெண்கள் கொண்ட விடா பிற செற்றம் என்று – சிந்தா:4 901/1,2
ஏறு உண்டவர் நிகர் ஆயினும் பிறர் மிச்சில் என்று எறியான் – சிந்தா:10 2261/2
ஒன்று ஆயினும் பல ஆயினும் ஓர் ஓச்சினுள் எறிய – சிந்தா:10 2262/1
ஒன்று ஆயினும் பல ஆயினும் ஓர் ஓச்சினுள் எறிய – சிந்தா:10 2262/1

TOP


ஆயினேன் (3)

மொய் கொள் சிந்தையின் மூங்கையும் ஆயினேன்
செய் தவம் புரியா சிறியார்கள் போல் – சிந்தா:4 997/2,3
ஆயினேன் துறக்கம் பெற்றேன் அளித்து அருளாதுவிட்டால் – சிந்தா:7 1581/3
பூ மென் குழலார் புறம் நோக்கி நகுவார் நகுவது ஆயினேன்
தாம மார்பன் தான் புனைந்த தண் என் மாலை புணை ஆக – சிந்தா:7 1663/2,3

TOP


ஆயினை (1)

விருந்து ஆயினை எறி நீ என விரை மார்பகம் கொடுத்தாற்கு – சிந்தா:10 2265/1

TOP


ஆயும் (2)

வாள் கை அம் மைந்தர் ஆயும் வன முலை மகளிர் ஆயும் – சிந்தா:13 3106/1
வாள் கை அம் மைந்தர் ஆயும் வன முலை மகளிர் ஆயும்
வேட்கையை மிகுத்து வித்தி பிறவி நோய் விளைத்து வீயா – சிந்தா:13 3106/1,2

TOP


ஆயுள் (1)

மண் பெற்ற ஆயுள் பெற்று மன்னுவாய் மன்ன என்னா – சிந்தா:12 2546/3

TOP


ஆர் (149)

பெண் ஆர் அமிர்தின் பெரு வாரியுள் பட்டவாறும் – சிந்தா:0 24/4
வீணை கிழவன் விருந்து ஆர் கதி சென்றவாறும் – சிந்தா:0 28/4
நச்சு நாகத்தின் ஆர் அழல் சீற்றத்தன் – சிந்தா:1 157/1
அணி அரக்கு ஆர் செம் பஞ்சி அணை அனைய ஆடு அமை தோள் – சிந்தா:1 170/2
மணி அரும்பு மலர் அங்கை குலிகம் ஆர் வனப்பினவே – சிந்தா:1 170/4
கவழம் ஆர் களிறு போன்றான் காதலி கரும்பை ஒத்தாள் – சிந்தா:1 191/2
ஆர் அறிவு இகழ்தல் செல்லா ஆயிரம் செம் கணனானும் – சிந்தா:1 212/1
கலை ஆர் துகில் ஏந்து அல்குலும் கதிர் சூழ் – சிந்தா:1 216/1
முலை ஆர் தடமும் முனியாது படிந்து – சிந்தா:1 216/2
மலை ஆர் மணி மார்பன் மகிழ்ந்தனனே – சிந்தா:1 216/4
கரும்பு ஆர் தோள் முத்தம் கழன்று செ வாய் விளர்த்து கண் பசலை பூத்த காமம் – சிந்தா:1 231/1
விரும்பு ஆர் முலை கண் கரிந்து திங்கள் வெண் கதிர்கள் பெய்து இருந்த பொன் செப்பே போல் – சிந்தா:1 231/2
ஆர் அமருள் ஆண் தகையும் அன்ன வகை வீழும் – சிந்தா:1 288/1
தேன் ஆர் மலர் சோலை செ வரையின் மேல் சிறு பிடிகள் போல துயர் உழந்து தாம் – சிந்தா:1 296/2
கடங்களும் மலையும் கடந்து ஆர் புனல் – சிந்தா:1 342/3
பூ பெய் செம்பொன் கோடிகமும் பொன் ஆர் ஆலவட்டமும் – சிந்தா:1 352/1
பைம்பொன் பூமி பல் கதிர் முத்து ஆர் சகடமும் – சிந்தா:1 363/2
காமனும் கனிய வைத்த புலம் கரை கண்டு கண் ஆர்
பூமகள் பொலிந்த மார்பன் புவி மிசை திலகம் ஒத்தான் – சிந்தா:1 370/3,4
ஆர் அமிர்து அரிதில் பெற்றாம் அதன் பயன் கோடல் தேற்றாம் – சிந்தா:1 377/2
சுறவு அணி சூழ் கிடங்கு ஆர் எயில் மூதூர் – சிந்தா:2 427/3
போது ஆர் புனை கோதை சூட்டு உன் அடித்தியை – சிந்தா:2 481/3
பால் பரந்து அன்ன பட்டு ஆர் பூ அணை பசும்பொன் கட்டில் – சிந்தா:3 541/1
பல் வினை பவள பாய் கால் பசு மணி இழிகை வம்பு ஆர்
நல் அகில் விம்மு கட்டில் தவிசொடு நிலை கண்ணாடி – சிந்தா:3 558/1,2
ஈர் அலங்கல் ஏந்து வேல் ஆர் அலங்கல் மார்பினான் – சிந்தா:3 576/1
ஊட்டி அன்ன உருக்கு அரக்கு ஆர் அடி – சிந்தா:3 642/1
தாம்தாம் தாம் என தாழ்ந்த பொன் மேகலை தாம அரங்கின் மேல் தாது ஆர் முல்லை – சிந்தா:3 680/2
வரி நிற வண்ண மாலை வலம்பட மிலைச்சி வாள் ஆர்
திரு நிற முகத்திற்கு ஏற்ப செம்பொன் ஓர் ஓலை சேர்த்தி – சிந்தா:3 696/2,3
தேன் ஆர் கோதை பரிந்து என்கோ யான் – சிந்தா:3 726/4
ஐம் தலை அரவின் சீற்றத்து ஆர் அழல் குளிக்கலுற்றார் – சிந்தா:3 746/4
ஆய்ந்த அம்பினுக்கு ஆர் இரை ஆகிய – சிந்தா:3 759/3
ஆர் கெழு குறடு சூட்டு ஆழி போன்றவன் – சிந்தா:3 828/1
ஊறி தேன் துளித்து ஒண் மது ஆர் மணம் – சிந்தா:4 872/2
மணி ஆர் வளை சேர் முன்கை வலனும் இடனும் போக்கி – சிந்தா:4 925/2
அணி ஆர் கோதை பூம்பந்து ஆடும் அவளை காண்-மின் – சிந்தா:4 925/4
ஆய் பொன் அமளி துஞ்சும் அணி ஆர் குழவி போல – சிந்தா:4 930/2
தோயும் திரைகள் அலைப்ப தோடு ஆர் கமல பள்ளி – சிந்தா:4 930/3
நீல துகிலில் கிடந்த நிழல் ஆர் தழல் அம் மணிகள் – சிந்தா:4 931/1
திருகு கனை கழல் கால் சீவகன் வென்று இளையாட்கு உடைந்து தேன் ஆர்
முருகு கமழ் அலங்கல் முத்து இலங்கும் மார்பினன் ஐந்நூற்று நால்வர் – சிந்தா:4 985/2,3
குன்றாது கூடுக என கூறி முத்த ஆர் மணல் மேல் – சிந்தா:4 1037/3
கழை முற்று தீம் தேன் கரும்பு ஆர் வயல் ஐந்து மூதூர் – சிந்தா:4 1064/3
போது ஆர் குழலாள் புணர் மென் முலை பாய – சிந்தா:4 1066/2
தாது ஆர் கமழ் தார் மது விண்டு துளிப்ப – சிந்தா:4 1066/3
பொன் ஆர் அரி கிண்கிணி பூசல் இடவே – சிந்தா:4 1067/4
கம்பு ஆர் களி யானை கலக்க மலங்கி – சிந்தா:4 1068/1
மின் ஆர் இள மென் முலை வேய் மருள் மென் தோள் – சிந்தா:4 1073/2
பொன் ஆர் கொடியே புகழின் புகழ் ஞாலம் – சிந்தா:4 1073/3
வாள் ஆர் மணி பூண் அவன் மாதர் அம் பாவை-தன்னை – சிந்தா:4 1074/3
தோள் ஆர் முத்தும் தொல் முலை கோட்டு துயல் முத்தும் – சிந்தா:4 1093/1
வாள் ஆர் உண்கண் வந்து இழி முத்தும் இவை சிந்த – சிந்தா:4 1093/2
ஆர் கலி யாணர் மூதூர் அழுது பின் செல்ல செல்வான் – சிந்தா:4 1116/3
கார் ஆர் பூம் பிண்டி கடவுள் நீ அன்றே – சிந்தா:5 1247/4
வாள் கண் நோக்கு எனும் வை எயிற்று ஆர் அழல் – சிந்தா:5 1292/3
அளித்த காதலொடு ஆடும் என் ஆர் உயிர் – சிந்தா:5 1367/3
பனி ஆர் மலர் மேல் படு வண்டு இனமே – சிந்தா:5 1375/4
வினை ஆர் எரி பூண் முலை கண் குளிர – சிந்தா:5 1380/2
அரிய கொள்கையர் ஆர் அழல் ஐந்தினுள் – சிந்தா:6 1423/1
அல்லியும் புல்லும் உண்டு ஆங்கு ஆர் அழல் ஐந்துள் நின்று – சிந்தா:6 1430/1
ஆயிரத்தெட்டு நேர்ந்த ஆர் அமுது அடிசில் ஊட்டி – சிந்தா:6 1453/2
யாதும் நீ கவல வேண்டா ஆர் அழகு உடைய நம்பி – சிந்தா:6 1456/3
தேவர் பெருமானை தேன் ஆர் மலர் சிதறி – சிந்தா:6 1467/3
வாக்கு அணங்கு ஆர் மணி வீணை வல்லாற்கு அவள் – சிந்தா:6 1473/1
வீக்கு அணங்கு ஆர் முலை வேய் நெடும் தோளி ஓர் – சிந்தா:6 1473/3
அம் கதிர் பொன் கலத்து ஆர் அமிர்து ஏந்தினர் – சிந்தா:6 1477/3
வனம் ஆர் வழையே வரையே திரையே – சிந்தா:6 1519/2
இழுது ஆர் சுடர் வேல் இளையான் அகலத்து – சிந்தா:6 1523/1
நடை மாண் அனமே நலம் ஆர் கிளியே – சிந்தா:6 1526/2
மட்டு ஆர் பூம் பிண்டி வளம் கெழு முக்குடை கீழ் மாலே கண்டீர் – சிந்தா:6 1549/1
அறிவன் அல்லது அங்கு ஆர் சரண் ஆகுவார் – சிந்தா:7 1633/4
வண்டு ஆர் சோலை வார் மணம் நாற புகுகின்றான் – சிந்தா:7 1636/3
காசில் மட்டு ஒழுக பூத்த அழிஞ்சில் கண் ஆர் கவின் கொண்டன – சிந்தா:7 1649/3
மண் ஆர் வேல் கண் துயிலா தோழி மருள்வேனோ – சிந்தா:7 1699/4
ஆர் அகில் சேக்கை நீங்கி வெறு நிலத்து அடிகள் தாமே – சிந்தா:7 1720/1
அழகிதா பறப்பதே போலவும் ஆர் புயல் – சிந்தா:7 1838/2
ஆர் பொன் அடி சூழ் மணி அம் கழல் ஆனை வேந்தன் – சிந்தா:7 1869/2
வண்ண ஆர் குழல் ஏழையர் வாள் நெடும் – சிந்தா:8 1949/3
வார் உடுத்த வெம் முலைய வண்டு ஆர் பூ கோதையை – சிந்தா:8 1970/1
வாள் ஆர் மதி முகத்த வாளோ வடு பிளவோ – சிந்தா:8 1972/1
தாள் ஆர் கழுநீரோ நீலமோ தாமரையோ – சிந்தா:8 1972/2
வான் ஆர் கமழ் மதுவும் சாந்தும் ஏந்தி மது துளித்து வண்டும் சுரும்பும் மூசும் – சிந்தா:9 2065/1
தேன் ஆர் பூங்கோதாய் நினக்கு காமன் சிலை இரண்டும் செவ்வனே கோலி தந்தான் – சிந்தா:9 2065/2
பொன் ஆர் கலையினர் பொன் பூம் சிலம்பினர் – சிந்தா:10 2128/2
மின் ஆர் குழையினர் கோதையர் வீதியுள் – சிந்தா:10 2128/3
தேன் ஆர் மலர் ஈர்த்து ஒழுக சிலம்பில் சிலம்பும் – சிந்தா:10 2137/3
கான் ஆர் மயிலின் கணம் போல் கலுழ்வுற்றது அன்றே – சிந்தா:10 2137/4
ஆர் மத களிற்று வேந்தர்க்கு அரு நகையாக வீழ்ந்தான் – சிந்தா:10 2183/4
கனைக்கும் சுரும்பு ஆர் மாலை கமழ மதுவும் தேனும் – சிந்தா:10 2194/2
இனிதினின் மலர்ந்த ஏர் ஆர் தாமரை காடு போன்றார் – சிந்தா:10 2199/4
ஆர் அழல் எங்ஙனம் கான்றிடும் அங்ஙனம் – சிந்தா:10 2208/2
ஆர் ஒளி அமைந்தன ஆய் பொன் சூட்டின – சிந்தா:10 2229/2
எரிந்து ஆர் அயில் இடை போழ்ந்தமை உணராது அவன் நின்றான் – சிந்தா:10 2265/3
மை ஆர் விசும்பின் மதி வீழ்வது போல வீழ்ந்தான் – சிந்தா:10 2322/4
கூடு ஆர் புலியும் முழை கோளரி ஏறும் அன்ன – சிந்தா:11 2328/1
அம்பு உகை வல் வில் ஆர் கழல் மள்ளர் திறல் ஏத்த – சிந்தா:11 2332/1
அம்பு கை கொண்டால் ஆர் இவற்கு ஈண்டு நிகர் ஆவார் – சிந்தா:11 2332/2
பெய் ஆர் முகிலில் பிறழ் பூம் கொடி மின்னின் மின்னா – சிந்தா:11 2342/1
மட்டு ஆர் அலங்கல் அவன் மக்களும் தானும்-மாதோ – சிந்தா:11 2343/3
ஐ வாய் அரவின் அவிர் ஆர் அழல் போன்று சீறி – சிந்தா:11 2345/1
மை ஆர் அணல மணி நாகம் கலுழன் வாய்பட்டு – சிந்தா:11 2345/3
காய் தெங்கு சூழ்ந்த கரும்பு ஆர் தம் பதிகள் புக்கார் – சிந்தா:11 2348/3
காது ஆர் குழையும் கடல் சங்கமும் குங்குமமும் – சிந்தா:11 2349/1
போது ஆர் அலங்கல் பொறையும் பொறை என்று நீக்கி – சிந்தா:11 2349/2
தாது ஆர் குவளை தடம் கண் முத்து உருட்டி விம்மா – சிந்தா:11 2349/3
மாது ஆர் மயில் அன்னவர் சண்பக சாம்பல் ஒத்தார் – சிந்தா:11 2349/4
ஆய் பொன் புரிசை அணி ஆர் அகன் கோயில் எல்லாம் – சிந்தா:11 2350/1
முறிந்த கோலம் முகிழ் முலையார் பரவ மொய் ஆர் மணி செப்பில் – சிந்தா:11 2358/1
உருவ நுண் இடை ஒளி மணி வரு முலை உரு ஆர்
எரி பொன் மேகலை இலக்கணை கடிவினை நொடிவாம் – சிந்தா:12 2385/3,4
வாள் மின் நுண் இடை வருந்தினும் சூட்டு அணிந்து அழகு ஆர்
ஆணம் ஆகிய அரு விலை வண்ண பட்டு உடு-மின் – சிந்தா:12 2389/3,4
கோலம் ஆர் முரசு இடி உமிழ் தழங்கு என முழங்க – சிந்தா:12 2392/3
ஆர் அகில் புகை வெறியினால் அமைத்து – சிந்தா:12 2422/3
அரும்பு ஆர் மலர் மேல் அணங்கே மழலை அன்னமே – சிந்தா:12 2453/2
சுரும்பு ஆர் சோலை மயிலே குயிலே சுடர் வீசும் – சிந்தா:12 2453/3
தேன் ஆர் காமன் சிலையும் கணையும் திறை கொண்ட – சிந்தா:12 2456/1
வான் ஆர் மதி வாள் முகமும் மட மான் மதர் நோக்கும் – சிந்தா:12 2456/2
கந்து ஆர் கடாத்த களிறும் கொடி தேர்கள் நூறும் – சிந்தா:12 2564/3
கண்கள் துஞ்சா கதிர் முத்தமே காலும் கை ஆர் வளை கழலுமால் – சிந்தா:12 2589/1
உருளும் முத்து ஆர் முகிழ் முலையினாள் உள்ளத்து உவகை தோற்றினாளே – சிந்தா:12 2593/4
தோடு ஆர் புனை கோதை சுநந்தை சேர்ந்து தொழுதாளை – சிந்தா:13 2605/1
பீடு ஆர் பெரும் சிறுவர் பயந்தீர் வம்-மின் என புல்லி – சிந்தா:13 2605/2
நாடு ஆர் புகழாளை நாண மொழிகள் பல கூறி – சிந்தா:13 2605/3
ஆர் அழல் முளரி அன்ன அரும் தவம் அரிது தானம் – சிந்தா:13 2632/1
தேன் ஆர் அகிலின் புகை சேர்த்தி வகுத்து நாவி குழம்பு உறீஇ – சிந்தா:13 2692/3
புகை ஆர் வண்ண பட்டு உடுத்து பொன் அம் கலைகள் புறம் சூழ்ந்து – சிந்தா:13 2694/1
நகை ஆர் கவுள கிண்கிணியும் சிலம்பும் நாய் நா சீறடி மேல் – சிந்தா:13 2694/2
குழிய பெரிய கோல் முன்கை மணி ஆர் காந்தள் குவி விரல் மேல் – சிந்தா:13 2696/1
அணி வேல் மன்னன் நலம் பருக அலர்ந்த அம்பு ஆர் மழை கண்ணார் – சிந்தா:13 2699/2
பணி ஆர் பண்ணு பிடி ஊர்ந்து பரூஉ கால் செம் நெல் கதிர் சூடி – சிந்தா:13 2699/3
காழ் ஆர் வெள்ளி மலை மேலும் காவல் மன்னர் கடி நகர்க்கும் – சிந்தா:13 2704/3
எடுத்தனர் எழுந்து தேன் ஆர் எரி மணி வீணை ஆர்த்த – சிந்தா:13 2731/3
கண் ஆர் மறி அறுத்து கையால் உதிரம் தூய் – சிந்தா:13 2780/2
அங்காந்து அழுகின்றது ஆர் கண்ணே நோக்குமே – சிந்தா:13 2781/4
தாமம் ஆர் ஒலியல் ஐம்பால் சயமதி திருவும் ஆர்ந்த – சிந்தா:13 2888/2
மின் ஆர் சிலம்பின் சிலம்பும் குரல் அன்னம் மேல் நாள் – சிந்தா:13 2890/1
ஆர் வலம் சூழ்ந்த ஆழி அலை மணி தேரை வல்லான் – சிந்தா:13 2909/1
பரப்பின்-இடை பாய்ந்து குளம் ஆய் பால் ஆர் படா முலையை – சிந்தா:13 2944/3
மல் ஆர் அகன் மார்ப மட்டு ஏந்தி வாய் மடுத்திட்டு – சிந்தா:13 2963/2
சுழல் ஆர் பசும்பொன்னும் வேய்ந்து சொரி கதிர் மென் பஞ்சி ஆர்ந்த – சிந்தா:13 2970/3
நற்பு உடைய தேன் ஆர் நறவு நயம் புல்லார் – சிந்தா:13 2979/3
தூம்பு ஆர் நெடும் கைம்மா தீம் கரும்பு துற்றாவாய் – சிந்தா:13 2980/2
காம்பு ஆர் நடு இருள் கண் காடே போல் ஆயிற்றே – சிந்தா:13 2980/4
சேடு ஆர் பொன் திரு மணி வைர தொத்து அணிந்து உலகு ஓம்பும் – சிந்தா:13 3018/1
தூமம் ஆர் மாலையும் துறக்கின்றான்-அரோ – சிந்தா:13 3027/3
வாள் ஆர் முடி வைர வில் திளைத்து வண்டு அரற்றும் – சிந்தா:13 3037/3
மின் ஆர் மணி பூணவன் மேவி விண்-காறும் நாறும் – சிந்தா:13 3045/2
தீம் பால் நுரை போல் திகழ் வெண் பட்டு உடுத்து வண்டு ஆர்
தேம் பாய சாந்தம் மெழுகி கலன் தேறல் மாலை – சிந்தா:13 3046/1,2
அடி மலர் பரவ ஏறி ஆர் அமிர்து அரிதின் கொள்வான் – சிந்தா:13 3073/2
கான் ஆர் பிண்டி கமழ் தாமம் கறை ஆர் முகிலின் நிறம் காட்டும் – சிந்தா:13 3090/2
கான் ஆர் பிண்டி கமழ் தாமம் கறை ஆர் முகிலின் நிறம் காட்டும் – சிந்தா:13 3090/2
தேன் ஆர் புகைகள் இவை எல்லாம் திகைப்ப திசைகள் மணம் நாறி – சிந்தா:13 3090/3
எழுது ஆர் மணி குவளை கண் வலையுள் பட்டு இமையார்கள் காமம் அறு சுழியுள் ஆழ்ந்து – சிந்தா:13 3137/3

TOP


ஆர்க்கும் (13)

காட்டி ஆர்க்கும் கௌவையும் கடியும் கௌவை கௌவையே – சிந்தா:1 73/4
திரு கவின் கொள் மெல் விரல்கள் தேன் ஆர்க்கும் தகையவே – சிந்தா:1 178/4
வரி தரு வண்டொடு தேன் இனம் ஆர்க்கும்
திரு விரி பூம் பொழில் செவ்வனம் சேர்ந்து ஆங்கு – சிந்தா:3 515/2,3
மொய்த்து இள அன்னம் ஆர்க்கும் மோட்டு இரும் பொய்கை புக்கார் – சிந்தா:4 963/4
அலைத்து வீழ் அருவிகள் ஆர்க்கும் சோலை சூழ் – சிந்தா:5 1210/3
அரி பறை அனுங்க ஆர்க்கும் மேகலை குரலோடு ஈண்டி – சிந்தா:9 2082/3
அதிர் அரி கிண்கிணி ஆர்க்கும் ஒருபால் – சிந்தா:10 2115/4
ஆலுபு செறி கழல் ஆர்க்கும் காலினர் – சிந்தா:10 2217/2
அரசர் தம் முடியும் பூணும் ஆரமும் வரன்றி ஆர்க்கும்
முரசமும் குடையும் தாரும் பிச்சமும் சுமந்து மாவும் – சிந்தா:10 2297/1,2
செய் பாவை அன்னார் சிலம்பு ஆர்க்கும் மென் சீறடியார் – சிந்தா:11 2338/1
கனை வண்டு ஆர்க்கும் அலங்கலும் கலனும் ஏற்ப தாங்கினான் – சிந்தா:11 2357/4
சுரும்பொடு மணி வண்டு ஆர்க்கும் துகில் கொடி மாட வீதி – சிந்தா:13 3043/2
குடை குழாம் இவற்றின் பாங்கர் குளித்தது குளிர் சங்கு ஆர்க்கும்
படை குழாம் பாரில் செல்லும் பால்கடல் பழித்த அன்றே – சிந்தா:13 3050/3,4

TOP


ஆர்க (4)

மற படை பசித்தன வயிறு இன்று ஆர்க என – சிந்தா:3 781/1
வெள்ள மாரி அனாய் விருந்து ஆர்க என – சிந்தா:6 1424/3
உண்டு ஒலை ஆர்க வேல் என்று உறுவலி தாக்கினானே – சிந்தா:10 2282/4
அன்பு அரிந்து இடுகலா உலகம் ஆர்க என – சிந்தா:13 2996/2

TOP


ஆர்கலி (1)

ஆர்கலி குருதி வெள்ளம் அரும் துகள் கழுமி எங்கும் – சிந்தா:10 2271/2

TOP


ஆர்த்த (8)

மாரியின் கடும் கணை சொரிந்து மள்ளர் ஆர்த்த பின் – சிந்தா:1 277/1
பொன் கச்சு ஆர்த்த பூண் அணி பொம்மல் முலையாளை – சிந்தா:4 1060/1
எறி படை எழுக என்றார் வளை எழுந்து ஆர்த்த அன்றே – சிந்தா:7 1818/4
முடி உலகு உற நிமிர்ந்து ஆர்த்த மொய் கழல் – சிந்தா:7 1847/3
அடு கணை சிதறினார் ஆர்த்த வால் வளை – சிந்தா:7 1850/2
ஆர்த்த வாய் நிறைய எய்தான் அம்பு பெய் தூணி ஒத்தான் – சிந்தா:10 2286/4
தூ மணி துகில்கள் ஆர்த்த வலம்புரி துலங்கு செப்பும் – சிந்தா:12 2475/2
எடுத்தனர் எழுந்து தேன் ஆர் எரி மணி வீணை ஆர்த்த
கொடி பல பூத்து சூழ்ந்த குங்கும குன்றம் ஒத்தான் – சிந்தா:13 2731/3,4

TOP


ஆர்த்தது (3)

நாள் உற்று உலந்தான் வெகுண்டான் நகர் ஆர்த்தது அன்றே – சிந்தா:2 455/4
ஆட்டு நீர் கடலின் ஆர்த்தது அணி நகர் வென்றி மாலை – சிந்தா:10 2325/3
மன்றல மறுகு-தோறும் அணி முரசு ஆர்த்தது அன்றே – சிந்தா:11 2375/4

TOP


ஆர்த்ததே (1)

அறை கடல் திரை ஒலித்து ஆங்கு என ஆர்த்ததே – சிந்தா:7 1833/4

TOP


ஆர்த்தலும் (1)

போர்க்கு எதிர்ந்தவரும் ஆர்த்தார் ஆர்த்தலும் பூண்ட வல் வில் – சிந்தா:3 801/2

TOP


ஆர்த்தவே (8)

விலங்கல் சேர்ந்து விண் ஏறி விட்டு ஆர்த்தவே – சிந்தா:1 32/4
அம் சிலம்பு அணி அல்குல் கலையொடு ஆர்த்தவே – சிந்தா:6 1493/4
நிழன்றன சாமரை நிரை சங்கு ஆர்த்தவே – சிந்தா:12 2412/4
கூடி இன்னியம் குழுமி ஆர்த்தவே – சிந்தா:12 2418/4
குனிந்த சாமரை குளிர் சங்கு ஆர்த்தவே – சிந்தா:12 2521/4
அழிந்த மேகலை அம் சிலம்பு ஆர்த்தவே – சிந்தா:13 2673/4
அரி பறை மேகலை ஆகி ஆர்த்தவே – சிந்தா:13 2688/4
அல்குல் வாய் திறந்து ஆவித்து ஆர்த்தவே – சிந்தா:13 3129/4

TOP


ஆர்த்தன (8)

விரி முக விசும்பு உற வாய் விட்டு ஆர்த்தன
எரி முக நித்திலம் ஏந்தி சேந்த போல் – சிந்தா:1 329/2,3
முரைசொடு வரி வளை முழங்கி ஆர்த்தன
அரைசரும் அமர் மலைந்து அரணம் வீசினார் – சிந்தா:3 777/2,3
எரிய விட்டனர் இன்னியம் ஆர்த்தன
அரிய பொங்கு அணை அம் என் அமளி மேல் – சிந்தா:5 1304/2,3
அரிந்த மேகலை ஆர்த்தன அம் சிலம்பு – சிந்தா:5 1349/3
நிறைந்த பூம் குருந்து உகு தேன் நீர் பெய்து ஆர்த்தன சுரும்பே – சிந்தா:7 1563/4
அறையும் மா கடல் கார் என ஆர்த்தன
நெறியின் நல்கின புள்ளும் நிமித்தமும் – சிந்தா:10 2168/2,3
பணை பரந்து ஆர்த்தன பம்பை வெம்பின – சிந்தா:10 2222/2
ஆவித்து ஆர்த்தன அம் மென் குஞ்சியே – சிந்தா:13 3124/4

TOP


ஆர்த்தனர் (3)

ஐ என வளைப்ப வீரர் ஆர்த்தனர் அவரும் ஆர்த்தார் – சிந்தா:2 448/3
ஆன் நிரை பெயர்ந்த ஆயர் ஆர்த்தனர் அணி செய் திண் தோள் – சிந்தா:2 452/2
கொட்டினர் முரசம் மள்ளர் ஆர்த்தனர் குருதி கண்ணீர் – சிந்தா:10 2323/3

TOP


ஆர்த்தார் (4)

ஐ என வளைப்ப வீரர் ஆர்த்தனர் அவரும் ஆர்த்தார்
மொய் அமர் நாள்செய்து ஐயன் முதல் விளையாடினானே – சிந்தா:2 448/3,4
ஊன் எறி ஆழி ஏந்தி ஒய்யென உலம்பி ஆர்த்தார் – சிந்தா:3 800/4
போர்க்கு எதிர்ந்தவரும் ஆர்த்தார் ஆர்த்தலும் பூண்ட வல் வில் – சிந்தா:3 801/2
முழை உடை சிங்கம் அன்னான் மொய் அமர் ஏத்தி ஆர்த்தார்
விழவு உடை வீதி மூதூர் விருப்பொடு மலிந்தது அன்றே – சிந்தா:3 816/3,4

TOP


ஆர்த்தான் (2)

உடல் சினம் கடவ குப்புற்று உரும் என உரறி ஆர்த்தான் – சிந்தா:4 980/4
கொன் முரண் தோன்ற வெம்பி கொலை களிற்று உழவன் ஆர்த்தான் – சிந்தா:10 2274/4

TOP


ஆர்த்தி (4)

பைம்பொன் விளை தீவில் நிதி தடிந்து பலர்க்கு ஆர்த்தி
அம் பொன் நிலத்து ஏகு குடி அக நகரம் அதுதான் – சிந்தா:1 106/2,3
இரு நிலத்து இரவலர்க்கு ஆர்த்தி இன்னணம் – சிந்தா:1 331/3
கான் முகம் புதைத்த தெள் நீர் கவர்ந்து பொன் குடங்கள் ஆர்த்தி
ஊன் முகம் புதைத்த வேல் கண்ணவர் களிற்று உச்சி ஏற்றி – சிந்தா:12 2415/1,2
அழிதல் இன்றி அங்கு அரு நிதி இரவலர்க்கு ஆர்த்தி
முழுதும் பேர் பெறும் எல்லையுள் முரியினும் முரியும் – சிந்தா:13 2756/1,2

TOP


ஆர்த்து (16)

தொண்டக பறை துடியோடு ஆர்த்து எழ – சிந்தா:2 418/2
மேய வெம் தொழில் வேடர் ஆர்த்து உடன் – சிந்தா:2 421/2
நரம்பு தேன் ஆர்த்து என தீண்டி நல்லாள் வீணை பொல்லாமை – சிந்தா:3 717/3
அண்ணல் அம் களிற்றை வையா ஆர்த்து மேல் ஓடினானே – சிந்தா:4 978/4
கொடி அணி வியல் நகர் குழுமி ஆர்த்து எழ – சிந்தா:6 1490/2
பறையும் சங்கும் பரந்து ஒலித்து ஆர்த்து எழ – சிந்தா:7 1776/1
குருவி ஆர்த்து எழு கொய் புன கானமும் – சிந்தா:7 1779/2
பைம்பொன் நீள் நகர் பல்லியம் ஆர்த்து எழ – சிந்தா:8 1980/3
கண்ணி மகாரோடு கால் சிலம்பு ஆர்த்து எழ – சிந்தா:10 2114/2
மன்றல் மா மயில் ஆர்த்து எழ மான் இனம் – சிந்தா:10 2171/1
முன் உருத்து ஆர்த்து எழ புரவி மொய்த்தவே – சிந்தா:10 2216/4
சிங்கம் போல் தொழித்து ஆர்த்து அவன் சிறுவர் தேர் மிசை தோன்றினார் – சிந்தா:10 2306/4
மைந்தர் ஆர்த்து அவர் வாய் எலாம் நிறைய வெம் சரம் கான்ற பின் – சிந்தா:10 2309/2
வார் பிணி முரசின் ஆர்த்து மண் பக இடித்து வானம் – சிந்தா:13 3071/2
துந்துபி கறங்க ஆர்த்து துகில் கொடி நுடங்க ஏந்தி – சிந்தா:13 3115/1
வளை பொலி கடலின் ஆர்த்து வலம் கொண்டு நடந்த அன்றே – சிந்தா:13 3116/4

TOP


ஆர்த்தும் (1)

கழை பொதிர்ப்ப தேன் சொரிந்து காய் தினைகள் ஆர்த்தும்
மழை தவமும் குன்றில் வயமா முழங்க – சிந்தா:13 2778/1,2

TOP


ஆர்ந்த (57)

பூமனும் அரிசி புல் ஆர்ந்த மோட்டின – சிந்தா:1 43/3
வேரி இன் மெழுக்கு ஆர்ந்த மென் பூ நிலத்து – சிந்தா:1 129/1
பண்பு ஆர்ந்த கொடும் புருவம் பழிச்சு ஆனா படியவே – சிந்தா:1 166/4
கான் ஆர்ந்த திரள் கழுத்து கவின் சிறை கொண்டு இருந்ததே – சிந்தா:1 169/4
அஞ்சும் அ மயானம் தன்னுள் அகில் வயிறு ஆர்ந்த கோதை – சிந்தா:1 301/2
எரி மணி செம்பொன் ஆர்ந்த ஈர்_ஆயிரம் யவன பேழை – சிந்தா:3 557/2
புல்ல முரிந்தது என போக்கி தூமம் ஆர்ந்த துகில் உறையுள் – சிந்தா:3 719/3
பூம் துகில் ஆர்ந்த தோணி புனை கலம் பெய்த தோணி – சிந்தா:4 967/2
மல்லிகை மலிந்த மாலை சோர ஆர்ந்த குண்டலம் – சிந்தா:4 1100/1
அரும் கல சே இதழ் ஆர்ந்த வாவி ஒன்று – சிந்தா:5 1204/1
விண்டு ஒழுகு தீம் கனிகள் பலவும் ஆர்ந்த வியன் சோலை – சிந்தா:5 1225/2
வாளும் வேலும் மலைந்து அரி ஆர்ந்த
கண்ணாளும் வார் கயல் மைந்தனும் ஆயிடை – சிந்தா:5 1347/1,2
அகழ் கிடங்கு அம் துகில் ஆர்ந்த பாம்புரி – சிந்தா:6 1444/1
ஆர்ந்த பூ அங்கையும் அடியும் தாமரை – சிந்தா:6 1465/2
இன்னவாறு உறுதி கூறி எரி மணி வயிரம் ஆர்ந்த
பொன் அவிர் கலங்கள் எல்லாம் பொலிவொடு புகன்று நீட்டி – சிந்தா:6 1556/1,2
இன் புகை ஆர்ந்த இழுதார் மென் பள்ளி மேல் – சிந்தா:7 1576/1
தேன் உண் போதின் பிணையலும் பந்தும் புனைந்து தேம் ஆர்ந்த
நானம் தோய்த்து நனை கலவை நாறும் மதம் தெளித்த பின் – சிந்தா:7 1653/2,3
குலிகம் ஆர்ந்த கொழும் தாமரை அன்ன வண் கை நீட்டி – சிந்தா:7 1670/1
கான்ற மென் பஞ்சி ஆர்ந்த மெல்லணை யாழ் கை நீக்கி – சிந்தா:7 1701/3
புது கச்சு ஆர்ந்த பொன் வாளும் சுரிகையும் – சிந்தா:7 1712/2
தூமம் ஆர்ந்த துகில் அணை பள்ளி மேல் – சிந்தா:7 1715/1
கொடி துகள் ஆர்ந்த வண்ணம் குழைந்து மாநிலத்து வீழ்ந்த – சிந்தா:7 1744/3
பொங்கி வில் உமிழ்ந்து மின்னும் புனை மணி கடம் ஆர்ந்த
தங்கு ஒளி தட கை கூப்பி தொழுது அடி தழுவி வீழ்ந்தான் – சிந்தா:8 1910/2,3
தூமத்தின் ஆர்ந்த துகில் ஏந்திய அல்குல் தாதை – சிந்தா:8 1966/3
கோள் ஆர்ந்த கூற்றமோ கொல்வான் தொடங்கினவே – சிந்தா:8 1972/4
ஊன் ஆர்ந்த ஓர் இணை அம்பும் தந்தான் என்னை உளன் ஆக வேண்டினானே – சிந்தா:9 2065/4
பரியகம் சிலம்பு பைம்பொன் கிண்கிணி ஆர்ந்த பாதத்து – சிந்தா:9 2079/1
ஆசறு செம்பொன் ஆர்ந்த அலங்கல் அம் குன்று அனானும் – சிந்தா:9 2080/2
அல்லலுற்று அரத்தம் ஆர்ந்த சீறடி தொழுதிட்டானே – சிந்தா:9 2084/4
சிலம்பின் மேல் பஞ்சி ஆர்ந்த சீறடி வலத்தது ஊன்றி – சிந்தா:10 2132/2
மற்றவன் உலோகபாலன் வயங்கு பொன் பட்டம் ஆர்ந்த
நெற்றி மேல் எய்த கோலை பறித்திட உமிழ்ந்த நெய்த்தோர் – சிந்தா:10 2255/1,2
தேன் வயிறு ஆர்ந்த கோதை தீம் சொலார் கண்கள் போலும் – சிந்தா:10 2290/2
ஊன் வயிறு ஆர்ந்த வெள் வேல் ஒய் என பறித்து நக்கான் – சிந்தா:10 2290/3
அம் புகை ஆர்ந்த அம் துகில் அல்குல் அவிர் கோதாய் – சிந்தா:11 2332/3
மை ஆர்ந்த கண்ணீர் மணி பூண் முலை பாய விம்மா – சிந்தா:11 2338/3
பைம் காசும் முத்தும் பவழத்தொடு பைம்பொன் ஆர்ந்த
பொங்கார் முலையார் திரு முற்றம் நிறைந்து புக்கார் – சிந்தா:11 2341/3,4
நெய் ஆர்ந்த கூந்தல் நிழல் பொன் அரி மாலை சோர – சிந்தா:11 2342/2
முரசம் ஆர்ந்த பின் மூ இரு நாள்கள் போய் – சிந்தா:12 2393/1
கலம் தின்று பணைத்த தோளும் கவின் வளர் கழுத்தும் ஆர்ந்த
வலம்புரி ஈன்ற முத்தம் மணி நிலா நக்க அன்றே – சிந்தா:12 2441/3,4
தரு மணல் தருப்பை ஆர்ந்த சமிதை இ மூன்றினானும் – சிந்தா:12 2463/1
ஒரு மணி அகலுள் பெய்தோர் பொன் அகல் ஆர்ந்த தூபம் – சிந்தா:12 2463/3
ஆக்கிய மூர்த்தத்து அண்ணல் வல கவுள் உறுத்தி ஆர்ந்த
தேன் கண் இன் அகிலின் ஆவி தேக்கிடும் குழலினாளை – சிந்தா:12 2495/2,3
பெரு நிறம் கவினி ஆர்ந்த கற்பகம் பிணைந்ததே போல் – சிந்தா:12 2517/2
ஆர்ந்த செந்தாமரை முகத்தினாள் அடிகள் வந்து ஈங்கு அகன் கடை உளாள் – சிந்தா:12 2585/2
அடிசில் கலம் கழீஇ கருனை ஆர்ந்த இள வாளை – சிந்தா:13 2601/1
வரை வளர் சாந்தம் ஆர்ந்த வைர குன்று அனைய திண் தோள் – சிந்தா:13 2645/2
அளிந்த தீம் பழம் இஞ்சி ஆர்ந்த நீர் – சிந்தா:13 2682/1
பிடி கை வென்று கடைந்தன போல் பஞ்சி ஆர்ந்த திரள் குறங்கு – சிந்தா:13 2695/1
ஒன்பது வகையின் ஓதிற்று உத்தமர்க்கு ஆகும் ஆர்ந்த
இன் பதம் அருளி ஈதல் இடை என மொழிப யார்க்கும் – சிந்தா:13 2828/1,2
தாமம் ஆர் ஒலியல் ஐம்பால் சயமதி திருவும் ஆர்ந்த
காமம் மாசு உண்ட காதல் கதிர் வளை தோளினாரும் – சிந்தா:13 2888/2,3
தூசு ஆர்ந்த அல்குல் துளும்பும் நலத்தாரொடு என்றான் – சிந்தா:13 2889/4
பஞ்சி கொண்டு எழுதி ஆர்ந்த சீறடி பனித்தல் அஞ்சி – சிந்தா:13 2949/1
பூ கவின் ஆர்ந்த பைம் தார் புனை மது தேனொடு ஏந்தி – சிந்தா:13 2951/2
சுழல் ஆர் பசும்பொன்னும் வேய்ந்து சொரி கதிர் மென் பஞ்சி ஆர்ந்த
கழலான் நகரம் அமுது கடை கடல் போல் கலங்கிற்று அன்றே – சிந்தா:13 2970/3,4
தாம் ஆர்ந்த சீல கடல் ஆடி சங்கு இனத்துள் – சிந்தா:13 3040/3
வந்து தேன் மயங்கி மூசு மலய செம் சாந்தம் ஆர்ந்த
சந்தன செப்பும் கங்கை தரு மணல் அலகை ஆற்றா – சிந்தா:13 3048/1,2
ஆர்ந்த குண செல்வன் அடி தாமரைகள் ஏத்தி – சிந்தா:13 3104/1

TOP


ஆர்ந்தது (2)

நறவு ஆர்ந்தது ஓர் நாகு இளம் தாமரை வாய் – சிந்தா:1 218/1
அரைத்து அலத்தகம் ஆர்ந்தது ஒர் பால் எலாம் – சிந்தா:7 1603/4

TOP


ஆர்ந்ததே (2)

அடி நிலம் பெறாதது ஓர் செல்வம் ஆர்ந்ததே – சிந்தா:12 2407/4
குறைவு இல் கைவினை கோலம் ஆர்ந்ததே – சிந்தா:12 2428/4

TOP


ஆர்ந்தவர் (1)

வண்டு மூசு அறா நறவம் ஆர்ந்தவர்
தொண்டக பறை துடியோடு ஆர்த்து எழ – சிந்தா:2 418/1,2

TOP


ஆர்ந்தவே (1)

குலவிய நிலைக்களம் கோலம் ஆர்ந்தவே – சிந்தா:1 82/4

TOP


ஆர்ந்தன (9)

அளவு அறு சருக்கரை பண்டி ஆர்ந்தன
பிளவு இயல் பயறு பெய் பண்டி உப்பு நீர் – சிந்தா:3 824/2,3
குறங்கு அணி மயிலொடு கோலம் ஆர்ந்தன
பிறங்கிய உறுப்பின் மேல் பெரிய நோக்கின – சிந்தா:6 1461/1,2
ஆலும் மா பவள குளம்பு ஆர்ந்தன
காலின் நொய்யன கண் வெளவு காட்சிய – சிந்தா:7 1774/2,3
குடை உடை நிழலன கோலம் ஆர்ந்தன
கிடுகு உடை காப்பின கிளர் பொன் பீடிகை – சிந்தா:10 2213/1,2
அஞ்சனம் எழுதின கவளம் ஆர்ந்தன
குஞ்சரம் கூற்றொடு கொம்மை கொட்டுவ – சிந்தா:10 2230/1,2
கொம்மை ஆர்ந்தன கொடிபட எழுதின குவிந்த – சிந்தா:11 2364/1
அம்மை ஆர்ந்தன அழகிய மணி வடம் உடைய – சிந்தா:11 2364/2
தூமம் ஆர்ந்தன துப்புரவுகள் – சிந்தா:12 2404/1
உருவம் ஆர்ந்தன உரோம பட்டு உடுத்து – சிந்தா:12 2425/1

TOP


ஆர்ந்தனவே (1)

வயல் சூழ்ந்தன ஊர் வளம் ஆர்ந்தனவே – சிந்தா:13 2852/4

TOP


ஆர்ந்தின்று (1)

சீர் தகையவனை கண்டு என் சினவு வேல் இன்னும் ஆர்ந்தின்று
ஊர்த்து உயிர் உன்னை உண்ண குறை வயிறு ஆரும் என்று ஆங்கு – சிந்தா:10 2286/2,3

TOP


ஆர்ந்து (24)

மையல் யானையின் மு மதம் ஆர்ந்து தேன் – சிந்தா:1 37/1
மார்பு கொண்டு ஆர்ந்து அது நரல வண் சுளை – சிந்தா:1 58/2
அழல் அம் பூ நறவு ஆர்ந்து அழல் ஊர்தர – சிந்தா:4 939/1
மன் ஆர்ந்து மதர்ப்பொடு நோக்கினள்-மாதோ – சிந்தா:4 1072/4
புலம்பலும் மகிழ்வும் நெஞ்சில் பொலிதலும் இன்றி பொன் ஆர்ந்து
உலம் கலந்து உயர்ந்த தோளான் ஊழ்வினை என்று விட்டான் – சிந்தா:5 1167/3,4
அரியல் ஆர்ந்து அமர்த்தலின் அனந்தர் நோக்கு உடை – சிந்தா:5 1249/1
உடம்பு-இடை நஞ்சு நீங்கிற்று ஒண்_தொடி உருவம் ஆர்ந்து
குடங்கையின் நெடிய கண்ணால் குமரன் மேல் நோக்கினாளே – சிந்தா:5 1290/3,4
வண்டு ஆர்ந்து நால் காதம் வண்ண மாலை சுமந்து ஒசிந்து – சிந்தா:6 1419/3
கன்னி கலிங்கம் அகில் ஆர்ந்து கவவி கிடந்த குறங்கினாள் – சிந்தா:7 1658/2
கொண்டு தளிர் வேய்ந்து சினை தாழ்ந்து நனை ஆர்ந்து ஒன்று – சிந்தா:7 1780/3
ஆர்ந்து போது அரும் தவிசு அடுத்தது ஒத்துமேல் – சிந்தா:7 1823/2
தேன் கொள் அமிர்து ஆர்ந்து செழும் தார் குழைய சேர்ந்தார் – சிந்தா:9 2034/4
இலை வைத்த கோதை நல்லார் இள முலை பொறியும் ஆர்ந்து
சிலை வைத்த மார்பின் தென்னன் திரு மணி பன்றி நோக்கி – சிந்தா:10 2190/2,3
மான் வயிறு ஆர்ந்து நோக்கும் வெருவுறு மருளின் நோக்கின் – சிந்தா:10 2290/1
கான் வயிறு ஆர்ந்து தேக்கி களி வண்டு கனைக்கும் தாரான் – சிந்தா:10 2290/4
வார் மீது ஆடி வடம் சூடி பொற்பு ஆர்ந்து இருந்த வன முலையார் – சிந்தா:11 2359/1
தண்ணென் சந்தன நீர் ஆர்ந்து தேன் துளும்பும் – சிந்தா:12 2547/2
மாடு ஆர்ந்து இழியும் அருவி மலர் பொற்ப ஏற்றி – சிந்தா:12 2565/3
அகை ஆர்ந்து இலங்கும் பரியகம் தாமே கவின சேர்த்தினார் – சிந்தா:13 2694/4
ஒளித்து ஒரு பொதும்பர் சேர்ந்து ஆங்கு ஒரு சிறை மகிழ்ச்சி ஆர்ந்து
தளிர் தலை பொதும்பர் நீங்கி தம் இனம் இரண்டும் சேர்ந்த – சிந்தா:13 2721/2,3
நெய் வளம் கனிந்து வாசம் நிறைந்து வான் வறைகள் ஆர்ந்து
குய் வளம் கழுமி வெம்மை தீம் சுவை குன்றல் இன்றி – சிந்தா:13 2735/1,2
விரும்பு பொன் தட்டு-இடை வெள்ளி கிண்ணம் ஆர்ந்து
இருந்தன போன்று இள அன்ன பார்ப்பு இனம் – சிந்தா:13 2861/1,2
தூமம் ஆர்ந்து அணங்கு நாறும் சுரும்பு சூழ் தாரினானும் – சிந்தா:13 2888/1
அகடு பசு மணி ஆர்ந்து அங்காந்து இருள் பருகி அடு பால் விம்மி – சிந்தா:13 3142/2

TOP


ஆர்ப்ப (59)

முந்நீர் படு சங்கு அலற முரசு ஆர்ப்ப மூதூர் – சிந்தா:0 12/1
அரும்பு சேர்ந்து அணி ஞிமிறு ஆர்ப்ப வாய் பதம் – சிந்தா:1 48/3
அறு பத வண்டு இனம் ஆர்ப்ப தாமரை – சிந்தா:1 96/2
வெஃகிய புகழினான் தன் வென்றி வெம் முரசம் ஆர்ப்ப
எஃகு எறி பிணையின் மாழ்கி இறுகி மெய்ம்மறந்து சோர்ந்தாள் – சிந்தா:1 299/3,4
பஞ்சி மெல்லடி பல் கலன் ஆர்ப்ப சென்று – சிந்தா:1 358/3
நீர் விளை சுரி சங்கு ஆர்ப்ப நிலம் நெளி பரந்த அன்றே – சிந்தா:2 433/4
வால் வளை அலற வாய்விட்டு இரலையும் துடியும் ஆர்ப்ப
பால் வளைந்து இரவு செற்று பகலொடு மலைவது ஒத்தார் – சிந்தா:2 434/3,4
கோடு பறை ஆர்ப்ப கொழும் தாள் பவழம் கொல்லா – சிந்தா:3 501/3
அரு முடி அணிந்த கொற்றத்து அவந்தியன் முரசம் ஆர்ப்ப
ஒரு பிடி நுசுப்பினாளை உள்ளுபு வந்துவிட்டான் – சிந்தா:3 613/3,4
பரப்பினர் படு வண்டு ஆர்ப்ப பல் மலர் பக்கம் எல்லாம் – சிந்தா:3 616/4
கண் கனைந்து இடியின் வெம்பி கடல் என முரசம் ஆர்ப்ப
விண் கனிந்து உருகு நீர்மை வெள் வளை தோளி போந்தாள் – சிந்தா:3 628/2,3
அடு திரை சங்கம் ஆர்ப்ப அணி நகர் முன்னினானே – சிந்தா:3 701/4
ஒள்ளியன் என்று மாந்தர் உவா கடல் மெலிய ஆர்ப்ப
கள்ளரால் புலியை வேறு காணிய காவல் மன்னன் – சிந்தா:3 741/2,3
கார் கடல் போன்று சேனை கலக்கமோடு உரறி ஆர்ப்ப
தார் பொலி மார்பன் ஓர்த்து தன் கையில் வீணை நீக்கி – சிந்தா:3 758/2,3
இன்னியம் முழங்கி ஆர்ப்ப ஈண்டு எரி திகழ வேதம் – சிந்தா:3 834/1
என்றே கலையும் சிலம்பும் இரங்க இன வண்டு ஆர்ப்ப
பொன் தோய் கொடியின் நடந்து புனல் சேர்பவளை காண்-மின் – சிந்தா:4 917/3,4
நுடங்கும் கொடி போல்பவள் நூபுரம் ஆர்ப்ப வந்து – சிந்தா:4 1061/3
முரசம் கறங்க முழவு விம்ம வெண் சங்கம் ஆர்ப்ப
பிரசம் கலங்கிற்று என மாந்தர் பிணங்க வேட்டான் – சிந்தா:4 1063/2,3
சிலம்பு எனும் வண்டு பாட மேகலை தேன்கள் ஆர்ப்ப
நலம் கவின் போது பூத்த பூம்_கொடி நடுங்கி நாண – சிந்தா:5 1357/1,2
பொய்கையுள் கமலத்து அம் கண் புள் எனும் முரசம் ஆர்ப்ப
வெய்யவன் கதிர்கள் என்னும் விளங்கு ஒளி தட கை நீட்டி – சிந்தா:5 1406/1,2
அருகு வாய்விட்டு ஆர்ப்ப வண்ணன் மெல்ல சென்றான் – சிந்தா:6 1415/4
பிளிறு வார் இடி முரசு ஆர்ப்ப பெய் கழல் – சிந்தா:7 1617/3
பால் நுண் தீம் சொல்லாள் ஓர் படுவி வண்டு ஆர்ப்ப வந்து இறைஞ்சினாள் – சிந்தா:7 1653/4
பிணி நிற புறம் சொல் என்னும் பெரும் ஞிமிறு ஆர்ப்ப என்றான் – சிந்தா:7 1665/4
பார் எலாம் அறிய நின்று படா முரசு ஆர்ப்ப தீ வேட்டு – சிந்தா:7 1687/3
வண்ண மேகலைகள் ஆர்ப்ப வான் சிலம்பு ஒலிப்ப முத்தும் – சிந்தா:7 1689/2
வேய்ந்து அரிக்கும் மிஞிறு ஆர்ப்ப விடுத்தாள் – சிந்தா:7 1769/4
ஏத்தல் சால் முருடு ஆர்ப்ப இரிந்தவே – சிந்தா:7 1777/4
அழல் மணி கலாபம் அம் சிலம்பொடு ஆர்ப்ப ஆடுமே – சிந்தா:8 1952/4
இன் அரி சிலம்பொடு ஏங்கி கிண்கிணி இகலி ஆர்ப்ப
பொன் அரி மாலை தாழ பூ சிகை அவிழ்ந்து சோர – சிந்தா:8 1985/1,2
கோதையொடு தாழ்ந்து குழல் பொங்கி ஞிமிறு ஆர்ப்ப
ஓத மணி மாலையொடு பூண் பிறழ ஓடி – சிந்தா:9 2014/1,2
கோள் குறைவு இன்றி ஆக்கி குழுமியம் கறங்கி ஆர்ப்ப
நாள் கடி மாலையாற்கு நங்கையை நல்கினானே – சிந்தா:9 2078/3,4
காற்று எறி கடலின் சங்கும் முழவமும் முரசும் ஆர்ப்ப
கூற்று உடன்று அனைய தானை கொழு நிலம் நெளிய ஈண்டி – சிந்தா:10 2152/2,3
புகழ் பருந்து ஆர்ப்ப பூ மதம் பொழிவான் நின்றன இராயிரம் கவுள் வண்டு – சிந்தா:10 2155/3
ஆய்ந்த பொன் பன்றி நெற்றி அரும் துகள் ஆர்ப்ப எய்தான் – சிந்தா:10 2181/4
நாடு எழுந்து ஆர்ப்ப மற்று அ நன் சிலை முறித்திட்டு அம்பை – சிந்தா:10 2185/3
உலம்புபு முரசம் கொட்டி ஒய்யென சேனை ஆர்ப்ப
குலம் பகர்ந்து அறைந்து கோமான் கோவிந்தன் கூறினானே – சிந்தா:10 2205/3,4
வில் மழை சொரிந்து கூற்றின் தெழித்தனன் தலைப்பெய்து ஆர்ப்ப
கொன் மலி மார்பன் பொன் தேர் கொடும் சிலை அறுப்ப சீறி – சிந்தா:10 2246/2,3
கை படை ஒன்றும் இன்றி கை கொட்டி குமரன் ஆர்ப்ப
மெய் படை வீழ்த்தல் நாணி வேழமும் எறிதல் செல்லான் – சிந்தா:10 2259/1,2
பொன் தாழ் வரை புலி போத்து என புனை தார் மிஞிறு ஆர்ப்ப
சென்றான் இகல் களிறு ஆயிரம் இரிய சின வேலோன் – சிந்தா:10 2262/3,4
தருக்கொடு குமரன் ஆர்ப்ப தன் சிலை வளைய வாங்கி – சிந்தா:10 2275/1
போர்த்த நெய்த்தோரன் ஆகி புலால் பருந்து ஆர்ப்ப செல்வான் – சிந்தா:10 2286/1
புரி வளை முரசம் ஆர்ப்ப போர் தொழில் தொடங்கினானே – சிந்தா:10 2296/4
புடை சிறு பரடு புல்லி கிண்கிணி சிலம்போடு ஆர்ப்ப
நடை சிறு பாதம் கோல மணி விரல் அணிந்து நாகத்து – சிந்தா:12 2445/2,3
முரசொடு முழங்கி ஆர்ப்ப மொய் கொள் வேல் மன்னர் ஆர்ப்ப – சிந்தா:12 2467/3
முரசொடு முழங்கி ஆர்ப்ப மொய் கொள் வேல் மன்னர் ஆர்ப்ப
அரசருள் அரசன் ஆய் பொன் கலச நீர் அங்கை ஏற்றான் – சிந்தா:12 2467/3,4
எடுத்து எறி கவரி வீச இயம் பல முழங்கி ஆர்ப்ப
கடல் படை வெள்ளம் சூழ காவலன் வீதி சேர்ந்தான் – சிந்தா:12 2524/3,4
வெள்ளைமை கலந்த நோக்கின் கிண்கிணி மிழற்றி ஆர்ப்ப
பிள்ளைமை காதல் கூர பிறழ்ந்து பொன் தோடு வீழ – சிந்தா:12 2529/1,2
பொறி கொள் பூம் சிலம்பு மேகலைகளும் புணர்ந்த இன்னியங்கள் ஆர்ப்ப வேந்தன் – சிந்தா:12 2594/3
இரங்கு தீம் குழலும் ஏங்க கிண்கிணி சிலம்பொடு ஆர்ப்ப
பரந்த வாள் நெடும் கண் செ வாய் தேசிக பாவை கோல – சிந்தா:12 2596/2,3
கார் ஏந்து இடி முரசம் ஆர்ப்ப காய் பொன் கலன் சிந்தி – சிந்தா:13 2599/3
கனை குரல் உருமின் ஆர்ப்ப காவலன் நின்னை வேண்டி – சிந்தா:13 2614/2
மை திரண்ட வார் குழல் மேல் வண்டு ஆர்ப்ப மல்லிகை மெல் மாலை சூடி – சிந்தா:13 2626/1
மை நிற மணி வண்டு ஆர்ப்ப வார் தளிர் கவரி வீச – சிந்தா:13 2730/2
கருவியின் இசைகள் ஆர்ப்ப கற்பக மரத்தின் நீழல் – சிந்தா:13 2806/1
அரவ மேகலைகள் அம் பொன் கிண்கிணி சிலம்பொடு ஆர்ப்ப
திரு அனார் ஆடல் கண்டும் திருவொடு திளைத்தும் ஆனார் – சிந்தா:13 2806/3,4
இன்னது அருள் என்று இளையர் ஏத்த ஞிமிறு ஆர்ப்ப
மின்னின் இடை நோவ மிளிர் மேகலைகள் மின்ன – சிந்தா:13 2921/1,2
பசும்பொனின் உலகில் தேவர் பயிர் வளை முரசம் ஆர்ப்ப
அசும்பு சேர் களிறு திண் தேர் அலை மணி புரவி வேங்கை – சிந்தா:13 3083/1,2
விண் கனிய கிண்கிணியும் சிலம்பும் ஆர்ப்ப முரி புருவ வேல் நெடும் கண் விருந்து செய்ய – சிந்தா:13 3138/3

TOP


ஆர்ப்பது (2)

அரவம் வாய் திறந்து ஆர்ப்பது போன்றதே – சிந்தா:3 530/4
தோகையும் அன்னமும் தொக்கு உடன் ஆர்ப்பது ஓர் – சிந்தா:8 1905/3

TOP


ஆர்ப்பு (5)

ஆர்ப்பு எதிர்மாரி பெய்யும் அணி நெடும் குன்றம் போல – சிந்தா:3 801/1
ஆறின் ஆர்ப்பு ஒலி அம் சிலம்பின் ஒலி – சிந்தா:4 859/3
ஆடல் ஓசையும் ஆர்ப்பு ஒலி ஓசையும் – சிந்தா:4 865/2
கல் என் ஆர்ப்பு ஒலி மிக்கு ஒளிர் வாள் மினின் – சிந்தா:10 2169/3
ஆடல் மங்கையர் கிண்கிணி ஆர்ப்பு ஒலி – சிந்தா:12 2399/1

TOP


ஆர்ப்பும் (1)

அரு வலி சிங்க ஆர்ப்பும் ஆங்கு உடன் கூடிற்று என்ன – சிந்தா:10 2296/2

TOP


ஆர்ப்பொடு (3)

வள்ளல் மேல் அப்பு மாரி ஆர்ப்பொடு சிதறினாரே – சிந்தா:2 450/4
அறை கடல் படை ஆர்ப்பொடு எழுந்தவே – சிந்தா:7 1776/4
செரு விளை கழனி மள்ளர் ஆர்ப்பொடு சிவணி செம்பொன் – சிந்தா:10 2296/3

TOP


ஆர்புறு (1)

ஆர்புறு பலா பழம் அழிந்த நீள் களம் – சிந்தா:1 58/3

TOP


ஆர்வ (2)

ஆர்வ வேர் அவிந்து அச்சணந்தி போய் – சிந்தா:2 409/1
அம் சொல் மடவார் தம் ஆர்வ களி பொங்க – சிந்தா:13 2792/1

TOP


ஆர்வத்தனன் (1)

ஒட்டி விள்ளா ஆர்வத்தனன் ஆகி உருவம் ஓதினான் – சிந்தா:7 1601/4

TOP


ஆர்வத்தால் (1)

அளித்து இள மந்தி-தன்னை ஆர்வத்தால் விடாது புல்லி – சிந்தா:13 2721/1

TOP


ஆர்வத்தில் (1)

அடல் அணி தோழிமாரும் ஆர்வத்தில் கழும இப்பால் – சிந்தா:9 2053/3

TOP


ஆர்வத்தின் (1)

அண்ணலை காணிய ஆர்வத்தின் போதரும் – சிந்தா:10 2114/3

TOP


ஆர்வம் (11)

என்றவள் அரசன் தன்னை நோக்கலள் இவன்-கண் ஆர்வம்
சென்றமை குறிப்பில் தேறி கூத்து எலாம் இறந்த பின்றை – சிந்தா:3 685/1,2
மறுகல் நீ பற்றொடு ஆர்வம் விட்டிடு மரண அச்சத்து – சிந்தா:4 946/2
எள் பகவு அனைத்தும் ஆர்வம் ஏதமே இரங்கல் வேண்டா – சிந்தா:4 1097/4
விட்டாள் ஆர்வம் அவன்-கண் இவன் மேல் மைந்து உறவினால் – சிந்தா:7 1601/2
பந்து ஆர்வம் செய்து குவளை கண் பரப்பி நின்றாள் – சிந்தா:8 1959/3
விட்டு அழுது அவன்-கண் ஆர்வம் மண்மகள் நீக்கினாளே – சிந்தா:10 2323/4
காமம் உடையார் கறுவொடு ஆர்வம் உடையாரும் – சிந்தா:13 2874/1
அஞ்சினேன் துறப்பல் யான் ஆர்வம் இல்லையே – சிந்தா:13 2941/4
பற்று ஆர்வம் செற்றம் முதலாக பாம்பு உரி போல் – சிந்தா:13 3039/1
நின்ற பற்று ஆர்வம் நீக்கி நிருமலன் பாதம் சேரின் – சிந்தா:13 3105/3
உழுது ஆர்வம் வித்தி உலப்பு இலாத நுகர்ச்சி விளைத்து அலர்ந்த கற்பகத்தின் கீழ் – சிந்தா:13 3137/2

TOP


ஆர்வமுறும் (1)

ஆர்வமுறும் நெஞ்சம் அழுங்குவிக்கும் மாலை – சிந்தா:9 2049/4

TOP


ஆர்வமோடு (1)

ஆசை ஆர்வமோடு ஐயம் இன்றியே – சிந்தா:13 3121/1

TOP


ஆர்வுறு (1)

ஆர்வுறு கணவன்-மாட்டு அமிர்தின் சாயற்கே – சிந்தா:4 1018/4

TOP


ஆர (36)

திருந்திய நம்பி ஆர தும்மினன் தெய்வம் வாழ்த்திற்று – சிந்தா:1 388/3
விசும்பு போல் மாந்தர் ஆர விழு நிதி சிதறினானே – சிந்தா:3 621/4
தெள் மணி ஆர மார்பன் திரு நுதல் மகளிர் நெஞ்சத்து – சிந்தா:3 695/3
வரை விழித்து இமைப்பது ஒக்கும் வாள் ஒளி ஆர மார்பின் – சிந்தா:3 699/1
இவை இன்னனவும் பிறவும் எரி பொன் ஆர மார்பன் – சிந்தா:4 933/1
தாழ் தகை ஆர மார்பின் சீவகன் குணங்கள் தம்மை – சிந்தா:4 1155/3
அம்பு அலர் கண்ணி ஆர நிதி அறைந்து ஒகை போக்கி – சிந்தா:5 1269/3
அடிகளை புல்லி ஆர தழுவிக்கொண்டு ஒளவைமாரை – சிந்தா:5 1272/2
வானின் வழங்கும் வண் கை மணி செய் ஆர மார்பின் – சிந்தா:6 1412/1
பொன் ஆர மார்பின் புரந்தரராய் பூமி முழுதும் ஆண்டு – சிந்தா:6 1548/2
எய்த சென்று ஐயன் ஆர தழுவிக்கொண்டு இதனை சொன்னான் – சிந்தா:7 1641/4
பூண்டது ஓர் ஆர மேனி பொன் உரைத்து இட்டது ஒக்கும் – சிந்தா:7 1722/2
கூன் நிற குழவி திங்கள் குளிர் கதிர் ஆர மார்பில் – சிந்தா:7 1860/3
பொன் ஆர மார்பின் மேல் பொழிய புன்கண் உற்றானே – சிந்தா:7 1883/4
தான் ஆர பண்ணி தடறு நீக்கி தண் குருதி தோய்த்து தகைமை சான்ற – சிந்தா:9 2065/3
அழி மது மாலை சேர்த்தி அடிபணிந்து ஆர வாழ்த்தி – சிந்தா:9 2074/3
மல்லல் அம் கங்கை போலும் பலர் முயங்கு ஆர மார்பின் – சிந்தா:9 2084/1
வரி குழாம் நெடும் கண் ஆர கொப்புளித்து உமிழ அம் பூ – சிந்தா:10 2131/3
கூடு ஆர மாலை குவி மென் முலை கோதை நல்லார் – சிந்தா:11 2328/3
ஆர வட மேல் திசை-கண் இருந்த அவிர் பஞ்சி – சிந்தா:12 2489/2
ஆன்று அவன் ஆர புல்லி அணி நலம் பரவினானே – சிந்தா:12 2513/4
அடங்க வாய் வைத்திட்டு ஆர பருகியிட்டு ஈ-மின் என்பார் – சிந்தா:12 2553/4
நீடு ஆர மாலை நிழல் மாண்ட பவழ மாலை – சிந்தா:12 2565/2
அறன் நிழல் ஆய் உலகு அளிக்கும் நின் ஆர மாலை அணி வெண்குடை – சிந்தா:12 2590/1
வடித்த இன் அமிர்தின் ஆர பருகலின் மழை கண் செ வாய் – சிந்தா:12 2597/3
போதொடு கலங்கள் சோர எழுந்து பொன் ஆர மார்பன் – சிந்தா:13 2615/3
திரை வளர் இப்பி ஈன்ற திரு மணி ஆர மார்பின் – சிந்தா:13 2645/1
மரவம் பாவை வயிறு ஆர பருகி வாடை அது நடப்ப – சிந்தா:13 2690/2
மண் ஆர மஞ்சள் உரிஞ்சி மலர் சூட்டி – சிந்தா:13 2780/1
அமைத்து நின் அழகு கோலம் ஆர உண்டு அறுக்கல் ஆற்றாது – சிந்தா:13 2839/2
பொன் ஆர மார்ப சிறைப்பட்டனை போலும் என்றான் – சிந்தா:13 2890/3
கழு மணி ஆர மார்பின் காவலன் மக்கள் காய் பொன் – சிந்தா:13 2905/1
தாள் ஆர ஏத்தி போய் தன் கோயில் புக்கானே – சிந்தா:13 3037/4
திரு முடி ஆர மார்பின் சேணிகன் என்ப நாமம் – சிந்தா:13 3044/2
மன் ஆர வாய் கொண்டு உமிழ்ந்தான் மணி மாலை வேலோன் – சிந்தா:13 3045/4
அம்மை அம் சொலார் ஆர உண்டவர் – சிந்தா:13 3131/2

TOP


ஆரம் (34)

கையார் வளைகள் புடைத்து இரங்குவார் கதிர் முலை மேல் ஆரம் பரிந்து அலறுவார் – சிந்தா:1 295/1
அரும் பொன் மாலை அலங்கலோடு ஆரம் புலம்ப அகற்றினாள் – சிந்தா:1 349/4
விரவி பூம் தாமம் நாற்றி விரை தெளித்து ஆரம் தாங்கி – சிந்தா:2 456/2
கட்டு அழல் கதிய புண்ணில் கருவரை அருவி ஆரம்
பட்டது போன்று நாய்கன் பரிவு தீர்ந்து இனியர் சூழ – சிந்தா:3 583/1,2
வண் தெரியல் ஆரம் முலை மாதார் மகிழ் அமுதம் – சிந்தா:3 599/3
ஆரம் துயல்வர அம் துகில் சோர்தர – சிந்தா:3 631/1
அம் கதிர் ஆரம் மின்ன அரிவை கூத்து ஆடுகின்றாள் – சிந்தா:3 677/4
மன் வரை அகலத்து அப்பி வலம்புரி ஆரம் தாங்கி – சிந்தா:3 697/2
இட்ட உத்தரியம் மின்னும் எரி மணி பரு முத்து ஆரம்
மட்டு அவிழ் கோதை வெய்ய வரு முலை தாங்கல் ஆற்றா – சிந்தா:3 835/1,2
இன்னது ஓர் ஆரம் தம்மோ என்று கொண்டு ஏகினானே – சிந்தா:4 906/4
வையகம் மூன்றும் விற்கும் மா மணி ஆரம் ஏந்தி – சிந்தா:4 907/1
தீது இல் ஆரம் நூல் பெய்வார் சிதர்ந்து போக சிந்துவார் – சிந்தா:4 1106/2
சூழ் கதிர் ஆரம் வீழ் நூல் பரிந்து அற நிமிர்ந்து திண் தோள் – சிந்தா:4 1120/3
பிணையலும் நறிய சேர்த்தி பெரு விலை ஆரம் தாங்கி – சிந்தா:4 1146/3
ஆரம் மின்னும் பணை வெம் முலை ஆடு அமை தோளினாள் – சிந்தா:4 1148/1
அழல் அவிர் செம்பொன் பட்டம் குண்டலம் ஆரம் தாங்கி – சிந்தா:5 1254/2
குங்குமம் மார்பில் பூண்ட குளிர் கதிர் ஆரம் மின்ன – சிந்தா:6 1501/2
தேம் கொள் மார்பு-இடை திளைக்கும் செம்பொன் ஆரம் ஒத்து உளவே – சிந்தா:7 1559/4
நிறம் கொள் ஆரம் பைம் பூண் நிழல் குண்டலம் – சிந்தா:7 1605/2
கோடு தையா குழிசியோடு ஆரம் கொள குயிற்றிய – சிந்தா:7 1650/1
மன் ஆரம் சிந்துவ போல் மலர்ந்த செந்தாமரை கண்ணீர் – சிந்தா:7 1883/3
சூழ் ஆரம் வைத்த முலையாள் நலம் சூழ்க என்றான் – சிந்தா:8 1978/4
ஆரம் சூடிய அம் முலை பூம் தடம் – சிந்தா:9 2005/2
தென் வரை பொதியில் ஆரம் அகிலொடு தேய்த்த தேய்வை – சிந்தா:10 2187/1
வில் பக குலாய் ஆரம் வில்லிட – சிந்தா:12 2424/2
தான் இள மணல் எக்கர் தவழ் கதிர் மணி ஆரம்
ஏனைய நறும் சுண்ணம் குங்குமம் இடும் களியா – சிந்தா:12 2432/2,3
விரி கதிர் ஆரம் மின்னி தார் எனும் திருவில் வீசி – சிந்தா:12 2476/1
ஆரம் மின்ன அரும் குயம் தான் களைந்து – சிந்தா:12 2500/1
இலங்கு பொன் ஆரம் மார்பின் இந்திரன் உரிமை சூழ – சிந்தா:13 2710/1
கடிகை வாள் ஆரம் மின்ன கற்பக காவு கண்டும் – சிந்தா:13 2808/1
மின்னி வாள் ஆரம் சிந்த வெறு நிலத்து உறைந்து நீ எம் – சிந்தா:13 2954/2
தாழ்ந்து உலவி மென் முலை மேல் தண் ஆரம் வில் விலங்க – சிந்தா:13 2959/1
சந்தன சாந்தொடு ஆரம் தாம் கவின் இழந்த அன்றே – சிந்தா:13 2973/4
முழுது ஆரம் மின்னும் முலை குவட்டினால் மொய் மார்பில் குங்கும சேறு இழுக்கி வீழ – சிந்தா:13 3137/1

TOP


ஆரமும் (14)

அரும் பொன் பூணும் ஆரமும் இமைப்ப கணிகள் அகன் கோயில் – சிந்தா:1 308/1
சொரி மலர் தாரும் பூணும் ஆரமும் குழையும் சோர – சிந்தா:1 389/3
அலர் முலை குருதி சாந்தும் ஆரமும் பூணும் சேர்த்தி – சிந்தா:3 673/3
மின்னும் பூணும் மிளிர் கதிர் ஆரமும்
பொன்னும் பூத்தது ஓர் கற்பக பூ மரம் – சிந்தா:7 1716/1,2
பல் கதிர் ஆரமும் பூணும் பருமித்து – சிந்தா:10 2113/1
அடர் கதிர் பைம்பொன் பூணும் ஆரமும் அகலத்து ஒல்க – சிந்தா:10 2182/3
கொண்டு அவன் கொழும் பொன் தாரும் ஆரமும் மிளிர ஏறி – சிந்தா:10 2192/2
பொன் அவிர் குழையும் பூணும் ஆரமும் சுடர வீழ்வான் – சிந்தா:10 2251/3
ஆரமும் பூணும் மின்ன அரு விலை பட்டின் அம் கண் – சிந்தா:10 2280/2
அரசர் தம் முடியும் பூணும் ஆரமும் வரன்றி ஆர்க்கும் – சிந்தா:10 2297/1
பூணும் ஆரமும் ஈன்று பொன் பூத்து அலர்ந்து – சிந்தா:11 2335/3
அருவி போல்வது ஓர் ஆரமும் மார்பு-இடை துயல – சிந்தா:11 2363/3
இளம் கதிர் எறி மணி பூணும் ஆரமும்
விளங்கி மேல் உலகினை வெறுப்பித்திட்டதே – சிந்தா:12 2408/3,4
நித்தில வடமும் பூணும் ஆரமும் நிழன்று தாழ – சிந்தா:12 2493/1

TOP


ஆரமே (1)

ஆரமே அமைந்த தேர் குழிசி ஆயினார் – சிந்தா:3 790/4

TOP


ஆரா (3)

ஆரா வெம் போர் ஆய் தடமித்தன் அரசற்கும் – சிந்தா:7 1635/2
அச்சு உற முழங்கி ஆரா அண்ணல் அம் குமரன் கையுள் – சிந்தா:10 2303/3
கண்ணார் ஒலி கவுள கிண்கிணியும் அம் சிலம்பும் கலையும் ஆரா
மண்ணார் வலம்புரியும் வாய் மடங்கி கோன் கோயில் மடிந்தது அன்றே – சிந்தா:13 2967/3,4

TOP


ஆராய்ந்து (2)

யாவையும் இன்மை ஆராய்ந்து அம் தளிர் பிண்டி நீழல் – சிந்தா:1 384/2
உலைவினோடு இன்மை ஆராய்ந்து ஒறுப்பதே துணி-மின் என்றான் – சிந்தா:7 1735/4

TOP


ஆரார் (1)

தங்கலர் பருகி ஆரார் தாழ்ந்து கண் இமைத்தல் செல்லார் – சிந்தா:13 2805/4

TOP


ஆரி (1)

ஆரி ஆக அம் சாந்தம் தளித்த பின் – சிந்தா:1 129/2

TOP


ஆரிய (1)

ஆரிய அடிசில் தளி ஆன் நெய் வார்ந்து – சிந்தா:12 2579/3

TOP


ஆரியன் (1)

ஆரியன் ஒழிய அங்கு ஒளவைமார்கள் தாம் – சிந்தா:13 2628/2

TOP


ஆரும் (3)

இடையது ஆகும் என் ஆரும் இல் ஆவியே – சிந்தா:5 1312/4
அங்கு அதற்கு இரங்கின ஆரும் பேதுற – சிந்தா:8 1991/3
ஊர்த்து உயிர் உன்னை உண்ண குறை வயிறு ஆரும் என்று ஆங்கு – சிந்தா:10 2286/3

TOP


ஆருயிர் (9)

அன்பு மிக்கு அவலித்து ஆற்றா ஆருயிர் கிழத்தி-தன்னை – சிந்தா:1 273/2
அகில் கொண்ட கொள்ளி வட்டம் ஆருயிர் மேயும் நேமி – சிந்தா:3 796/1
அரும் பொன் ஆக்கிய ஆருயிர் தோழனை – சிந்தா:4 952/2
அடு சிலை அழல ஏந்தி ஆருயிர் பருகற்கு ஒத்த – சிந்தா:4 1086/2
மன்னன் ஆருயிர் மா பெரும் தேவியே – சிந்தா:5 1403/4
யாண்டையாய் ஐய அஞ்சினென் ஆருயிர்
ஈண்டு உடம்பு ஒழித்து ஏக வலிக்குமால் – சிந்தா:6 1509/1,2
ஆற்றலோடு ஆண்மை தோன்ற ஆருயிர் வழங்கி வீழ்ந்தார் – சிந்தா:10 2267/2
அற்றவர் வருத்தம் நீக்கி ஆருயிர் கொண்டு நிற்கும் – சிந்தா:13 2927/1
ஆட்டியிட்டு ஆருயிர் அளைந்து கூற்றுவன் – சிந்தா:13 2930/3

TOP


ஆருயிர்க்கு (1)

அறவிய மனத்தர் ஆகி ஆருயிர்க்கு அருளை செய்யின் – சிந்தா:13 2877/1

TOP


ஆருயிர்க்கே (1)

அரும்பு ஒழுகு பூண் முலையும் ஆருயிர்க்கே கூற்றம் – சிந்தா:8 1969/2

TOP


ஆருயிரும் (1)

மணி செய் மென் தோள் மருந்து நீ ஆருயிரும் நீயேல் என்றாள் – சிந்தா:7 1668/4

TOP


ஆல் (1)

மன்றல் கொள் மார்பினான் வந்து ஒரு ஆல் நிழல் – சிந்தா:6 1459/3

TOP


ஆல (2)

பொன் ஆல வட்டமும் போல் கலை இமைக்கும் அகல் அல்குல் – சிந்தா:1 173/2
அடைந்து வீசு ஆல வட்டம் அரிவையர் ஏந்தி ஆற்ற – சிந்தா:3 839/3

TOP


ஆலம் (1)

ஆலம் வித்து அனையது எண்ணி அழிவினுள் அகன்று நின்றேன் – சிந்தா:2 476/4

TOP


ஆலயம் (1)

ஆலயம் இது என ஐயம் செய்யுமே – சிந்தா:1 90/4

TOP


ஆலவட்டம் (3)

குளிர் கொள் சாந்து ஆற்றி பொன் ஆலவட்டம் கொண்டு ஏந்தி வீச – சிந்தா:7 1673/3
சாத்துறி பவழ கன்னல் சந்தன ஆலவட்டம்
நீத்தவர் இடத்து நாற்றி நிழல் மணி உலகம் செய்தார் – சிந்தா:8 1906/3,4
மணி சிரல் சிறகு நாண வகுத்த சாந்து ஆலவட்டம்
பணி தகு மகளிர் வீசி பாவையை குளிர்ப்பித்தாரே – சிந்தா:12 2478/3,4

TOP


ஆலவட்டமும் (1)

பூ பெய் செம்பொன் கோடிகமும் பொன் ஆர் ஆலவட்டமும்
ஆக்கும் மணி செய் தேர்த்தட்டும் அரவின் பையும் அடும் அல்குல் – சிந்தா:1 352/1,2

TOP


ஆலவட்டமே (1)

அரிவையை மறைத்தன ஆலவட்டமே – சிந்தா:12 2452/4

TOP


ஆலி (5)

ஆலி இவண் குருகு பாய் தடங்கள் ஆனவே – சிந்தா:3 830/4
ஆலி சென்று புல்லி அன்மை கண்டு நாணி – சிந்தா:4 919/3
ஆலி சுடர்கள் கௌவி அழுங்கும் வண்ணம் காண்-மின் – சிந்தா:4 931/4
வண்டு துயில் கொண்டு குயில் ஆலி மயில் அகவி – சிந்தா:7 1780/1
அரி வளைப்ப குஞ்சரமும் ஆலி போல் நீராம் – சிந்தா:13 2786/2

TOP


ஆலித்து (1)

அடி நிலம் உறுதல் நாணி அருவருத்து அமரின் ஆலித்து
இடு மயிர் சிறகர் ஆக எழுந்து மேல் பறப்ப போல – சிந்தா:12 2525/1,2

TOP


ஆலியின் (1)

மின்னு தார் மார்பன் மெய் வெந்து ஆலியின் உருகி பெண்-பால் – சிந்தா:13 2880/2

TOP


ஆலியும் (1)

பகை கதிர் பருதி சந்தும் ஆலியும் பயத்தல் உண்டே – சிந்தா:10 2315/4

TOP


ஆலுபு (1)

ஆலுபு செறி கழல் ஆர்க்கும் காலினர் – சிந்தா:10 2217/2

TOP


ஆலும் (5)

ஆலும் இ மஞ்ஞை அறிந்து அருள் என்றான் – சிந்தா:1 236/4
ஆலும் மா பவள குளம்பு ஆர்ந்தன – சிந்தா:7 1774/2
புது கலம் போலும் பூம் கனி ஆலும் பொன் இணர் பிண்டியும் பொருந்தி – சிந்தா:10 2108/1
ஆலும் கடல் தூர்த்தல் மலை அகழ்தல் இவை வல்லார் – சிந்தா:10 2165/2
ஐயன்மார்கள் துளக்கு இன்றி ஆலும் கலிமா வெகுண்டு ஊர்ந்தார் – சிந்தா:13 2706/3

TOP


ஆலுமே (1)

பைத்து எழு திரை என பறவை ஆலுமே – சிந்தா:1 52/4

TOP


ஆலுவ (2)

பறையின் ஆலுவ படு சினை நாவலின் கனி போல் – சிந்தா:10 2159/3
பணை முனிந்து ஆலுவ பைம்பொன் தாரின – சிந்தா:10 2228/1

TOP


ஆலை (3)

ஆலை தீ இடங்கள்-தோறும் ஆகுலம் செய்தும் என்றான் – சிந்தா:4 1141/4
ஆலை கரும்பின் அக நாடு அணைந்தான் – சிந்தா:7 1613/4
தான் விளையாடி மேல் நாள் இருந்தது ஓர் தகை நல் ஆலை
தேன் விளையாடும் மாலை அணிந்து பொன் பீடம் சேர்த்தி – சிந்தா:12 2574/2,3

TOP


ஆலை-தோறெலாம் (1)

கரும்பு கண் உடைப்பவர் ஆலை-தோறெலாம்
விரும்பி வந்து அடைந்தவர் பருகி விஞ்சிய – சிந்தா:1 60/1,2

TOP


ஆலையத்து (1)

ஆலையத்து அழுங்கி ஆங்கு மஞ்சரி அவலம் உற்றாள் – சிந்தா:4 897/4

TOP


ஆலையம் (1)

ஆலையம் இது ஓவியர்கட்கு என்ன அணி அமைத்தார் – சிந்தா:3 594/4

TOP


ஆவ (2)

சேடு ஆவ நாழிகையின் புடை திரண்டு தேன் நெய் பெய் – சிந்தா:1 176/3
அரும் கணை அடக்கிய ஆவ நாழிகை – சிந்தா:10 2224/1

TOP


ஆவண (1)

ஆடல் மகளிரும் ஆவண வீதி-தொறும் – சிந்தா:10 2118/2

TOP


ஆவணத்து (1)

அழுகுரல் மயங்கிய அல்லல் ஆவணத்து
எழு கிளை மகிழ்ந்து எமது அரசு வேண்டினான் – சிந்தா:1 330/1,2

TOP


ஆவணம் (1)

அட்டும் தார் அணிந்த மார்பர் ஆவணம் விளக்கல் உற்றேன் – சிந்தா:1 112/4

TOP


ஆவதற்கே (1)

தேன் சேர் திருவடி மேல் கிண்கிணி பொன் ஆவதற்கே தக்கது என்பார் – சிந்தா:3 637/4

TOP


ஆவது (14)

யாது ஆவது எல்லாம் அறிந்து அருளி என்றான் – சிந்தா:2 481/4
நாகம் நின்று அதிர்ந்து அவர்க்கு ஏகல் ஆவது இல்லையே – சிந்தா:3 569/2
அழுங்க சென்று அணைதல் பேய்காள் அநங்கற்கும் ஆவது உண்டோ – சிந்தா:3 752/4
பின்னை தான் ஆவது ஆக என்று எண்ணி பிணை கொள் நோக்கி – சிந்தா:4 976/3
உய்யல் ஆவது ஓர் வாயில் உண்டாம்-கொலோ – சிந்தா:4 997/4
என்னை நேர் நின்று வாழ்தல் இரு நிலத்து ஆவது உண்டே – சிந்தா:4 1114/4
என்னை ஆவது இவன் ஆற்றலும் கல்வியும் என்று உடன் – சிந்தா:4 1149/3
ஆவது ஆக புகழும் பழியும் எழும் நாள் அவை – சிந்தா:4 1151/1
தனியள் ஆவது தக்கதுவோ சொலாய் – சிந்தா:6 1510/4
ஆவது அன்று இன்ன மாட்சி அவனை யான் நிகளம் பெய்து – சிந்தா:7 1682/3
ஒண் பொருள் ஆவது ஐயா உடன் பிறப்பு ஆக்கல் ஆகா – சிந்தா:7 1760/3
வண்ணித்தல் ஆவது இல்லா வரு முலை மதர்வை நோக்கின் – சிந்தா:12 2458/3
நாந்தக உழவர் ஏறே நன் பொருள் ஆவது என்றான் – சிந்தா:13 2910/4
மருங்கு உடையவர்கட்கு அல்லால் மற்றையர்க்கு ஆவது உண்டே – சிந்தா:13 2924/4

TOP


ஆவதே (1)

ஊன் தினாது ஒழிந்து புத்தேள் ஆவதே உறுதி என்றான் – சிந்தா:5 1235/4

TOP


ஆவர் (4)

காட்டினார் தேவர் ஆவர் கை விளக்கு அதனை என்று – சிந்தா:13 2729/3
பொறியார் போக பூமியுள் விலங்கும் ஆவர் ஒரு சாரார் – சிந்தா:13 2817/4
கப்பத்துள் அமரர் ஆவர் காட்சி இன் அமிர்தம் உண்டார் – சிந்தா:13 2843/2
கை படுத்து அலங்கல் ஆழி காவலர் ஆவர் கோவே – சிந்தா:13 2843/4

TOP


ஆவார் (3)

இழுக்கினார் இவர்கள் கண்டாய் இடும்பை நோய்க்கு இரைகள் ஆவார் – சிந்தா:1 252/4
அம்பு கை கொண்டால் ஆர் இவற்கு ஈண்டு நிகர் ஆவார்
அம் புகை ஆர்ந்த அம் துகில் அல்குல் அவிர் கோதாய் – சிந்தா:11 2332/2,3
ஞாலம் காக்கும் மன்னவர் ஆவார் நறவு உண்ணா – சிந்தா:13 2928/3

TOP


ஆவாள் (1)

யான் அலன் ஔவை ஆவாள் சுநந்தையே ஐயற்கு என்றும் – சிந்தா:8 1915/1

TOP


ஆவான் (1)

எனக்கு உயிர் சிறுவன் ஆவான் நந்தனே ஐயன் அல்லை – சிந்தா:8 1916/1

TOP


ஆவி (56)

உள் ஆவி வாட்ட உயிர் ஒன்று ஒத்து உறைந்தவாறும் – சிந்தா:0 20/3
கள் ஆவி நாறும் கமழ் கோதையின் போயவாறும் – சிந்தா:0 20/4
ஆவி அன்ன பூம் துகில் அணிந்த அல்குல் பல் கலை – சிந்தா:1 67/2
ஆவி நடந்தது போன்று அணி மாழ்க – சிந்தா:1 227/2
பாவி என் ஆவி வருத்துதியோ என – சிந்தா:1 227/3
மெலிய ஆவி விடுக்கும் மற்று என்மரும் – சிந்தா:3 641/4
ஆவி அம் துகிலார் அமர்ந்தார்களே – சிந்தா:4 873/4
அன்றே கூற்றம் ஆகி அருளாது ஆவி போழ்வது – சிந்தா:4 917/2
முத்து அணிந்து ஆவி ஊட்டி முகிழ் முலை கச்சின் வீக்கி – சிந்தா:4 971/3
ஆவி ஒன்று இரண்டு உடம்பு அல்லது ஊற்று நீர் – சிந்தா:4 1017/2
ஏகுமால் ஆவி என நினைப்ப பைங்கிளி யார் – சிந்தா:4 1038/2
பாலார் ஆவி பைம் துகில் ஏந்தி பட நாகம் – சிந்தா:4 1094/1
அள் இலை பூணினாளுக்கு ஆவி உண்டு இல்லை என்ன – சிந்தா:5 1274/3
அருகும் நோக்கம் என் ஆவி அலைக்குமே – சிந்தா:5 1306/4
ஆக்கை உள் உறை ஆவி கெடுத்து அவண் – சிந்தா:5 1362/1
அகையாது எனது ஆவி தழைக்கும் என – சிந்தா:5 1379/3
என்பினின் ஆவி நீங்க இறுவதும் எளிது சேர்ந்த – சிந்தா:5 1392/2
அடும் மலர் நெடும் கணால் ஆவி போழ்ந்திடா – சிந்தா:6 1482/3
கொந்து அழல் வேல் கணால் என் ஆவி கூட்டுண்ட கொம்பே – சிந்தா:6 1499/1
எனது ஆவி அகத்து உறைவாய் எனும் நீ – சிந்தா:6 1517/2
இயங்குவான் நின்ற ஆவி தாங்கினள் என்ப போலும் – சிந்தா:6 1530/3
குறு நெறி பயின்ற கூந்தல் குறும் பல் கால் ஆவி கொள்ளா – சிந்தா:7 1572/2
அறியுநர் ஆவி போழும் அநங்கனை ஐங்கணையும் எய்தாள் – சிந்தா:7 1572/4
ஆவி தளிர்ப்ப அவர் தோள் மேல் துஞ்சினார் – சிந்தா:7 1575/2
உலவும்-போழ்தும் என் ஆவி மலர் மேல் மிதித்து ஒதுங்குவாய் – சிந்தா:7 1588/3
உண்டு என் ஆவி உருக்கி இடுவதே – சிந்தா:7 1630/4
அன்றே வந்தது இ மாலை அளியேன் ஆவி யாதாம்-கொல் – சிந்தா:7 1660/4
வேம் என் நெஞ்சம் மெய் வெதும்பும் விடுக்கும் ஆவி வெய்துயிர்க்கும் – சிந்தா:7 1663/1
கொம்மை வெம் முலையில் சாந்தம் குளிர் செயாது ஆவி வாட்ட – சிந்தா:7 1674/1
ஆவி கண் அறிவு போல அளவளாய் அன்புபட்டான் – சிந்தா:7 1756/4
கள் ஆவி கொப்புளிக்கும் கமழ் பூம் கோதாய் என் மனத்தின் – சிந்தா:7 1887/2
உள் ஆவி உள்ளாய் நீ ஒழிந்தாய் அல்லை என கையில் – சிந்தா:7 1887/3
புள் ஆவி செம் கழுநீர் குவளை செய்தாள் புனை பூணாள் – சிந்தா:7 1887/4
ஆவி நோய் செய்த அணங்கு என்று அறியாதேன் – சிந்தா:8 1967/3
உடல் அணி ஆவி நைய உருத்து எழும் முலையினாளும் – சிந்தா:9 2053/2
அழுத கண்ணீர்கள் மைந்தன் ஆவி போழ்ந்திட்ட அன்றே – சிந்தா:9 2087/4
வரு குலை கமுகும் வாழையும் நடுவார் வரை உமிழ் ஆவி போல் மாடத்து – சிந்தா:10 2111/3
நின்ற வில் குனிந்தது அம்பு நிமிர்ந்தன நீங்கிற்று ஆவி
வென்றி கொள் சரங்கள் மூழ்கி மெய் மறைத்திட்டு மின் தோய் – சிந்தா:10 2272/2,3
அரு மணி அரசர் ஆவி அழல் அம்பின் கொள்ளை சாற்றி – சிந்தா:10 2295/3
செய்யோன் செழும் பொன் சரம் சென்றன சென்றது ஆவி
வெய்தா விழியா வெருவ துவர் வாய் மடியா – சிந்தா:10 2322/2,3
ஆவி அம் புகை அணி கிளர் சுண்ணமோடு எழுந்த – சிந்தா:11 2367/2
ஐ நூல் திறத்தின் அகிலின் ஆவி அளைந்து கமழ ஊட்டி – சிந்தா:12 2437/3
தேன் கண் இன் அகிலின் ஆவி தேக்கிடும் குழலினாளை – சிந்தா:12 2495/3
நெடு நல் நிமிர் ஆவி நாறும் நெய் தோய் தளிர் மேனி – சிந்தா:12 2503/2
இற்றது என் ஆவி என்னா எரி மணி இமைக்கும் பஞ்சி – சிந்தா:12 2508/1
பெண்கள் ஆவி விடுத்து ஒழிபவோ பெரியோர் நண்பு அடைந்தார் பெயர்பவோ – சிந்தா:12 2589/4
அரிவையர் பூசி ஆடி அகில் புகை ஆவி ஊட்டி – சிந்தா:13 2737/3
மலம் குவித்து ஆவி வாட்டி வாய் நிறை அமிர்தம் பெய்த – சிந்தா:13 2809/1
அடுத்த சாந்து அகிலின் ஆவி ஆய் மலர் அருச்சித்து ஆனார் – சிந்தா:13 2827/3
நுதி முகம் முத்தம் சூடி நோக்குநர் ஆவி வாட்ட – சிந்தா:13 2838/3
இன் அகில் ஆவி விம்மும் எழு நிலை மாடம் சேர்ந்தும் – சிந்தா:13 2840/1
அடு மணி ஆவி நீப்பார் அறிவினால் சிறிய நீரார் – சிந்தா:13 2878/4
வருந்துமால் என்று நோக்கீர் வாடுமால் ஆவி என்னீர் – சிந்தா:13 2947/3
இன் நகை முறுவல் பார்த்தாய் இன்று எமது ஆவி பார்த்தாய் – சிந்தா:13 2954/3
தாங்குமாறு என்னை ஆவி தரிக்கிலேம் தேவீர்காளோ – சிந்தா:13 2955/4
செழு மலர் ஆவி நீங்கும் எல்லையில் செறிந்து காயம் – சிந்தா:13 3079/1

TOP


ஆவிக்கு (1)

இன்று என் ஆவிக்கு ஓர் கூற்றம் என நையா – சிந்தா:4 903/3

TOP


ஆவித்தாங்கு (1)

தாள் வல் புரவி பண் அவிழ்த்த யானை ஆவித்தாங்கு அன்ன – சிந்தா:11 2354/3

TOP


ஆவித்து (5)

ஆவித்து ஆற்றுகிலாது அழுதிட்டவே – சிந்தா:1 346/4
அரவு பைத்து ஆவித்து அன்ன அம் காந்தள் அவிழ்ந்து அலர்ந்தன – சிந்தா:7 1651/2
ஐது ஏந்து அகல் அல்குல் ஆவித்து அழல் உயிரா – சிந்தா:9 2050/1
ஆவித்து ஆர்த்தன அம் மென் குஞ்சியே – சிந்தா:13 3124/4
அல்குல் வாய் திறந்து ஆவித்து ஆர்த்தவே – சிந்தா:13 3129/4

TOP


ஆவியள் (1)

பாசத்தால் ஆக்கப்பட்ட ஆவியள் அல்லது எல்லாம் – சிந்தா:6 1539/2

TOP


ஆவியா (1)

ஆவியா அழல் என உயிர்க்கும் ஐயென – சிந்தா:4 1025/3

TOP


ஆவியினால் (1)

போந்து பொங்கிய ஆவியினால் பொலிந்து – சிந்தா:12 2395/2

TOP


ஆவியும் (2)

ஆற்றினாள் தனது ஆவியும் தாங்கினாள் – சிந்தா:8 1979/4
ஆவியும் புகை சுழற்றி ஆடியும் – சிந்தா:12 2426/3

TOP


ஆவியே (1)

இடையது ஆகும் என் ஆரும் இல் ஆவியே – சிந்தா:5 1312/4

TOP


ஆவியை (1)

தவா கதிர் காசு கண்டார் ஆவியை தளர சூட்டி – சிந்தா:12 2444/2

TOP


ஆவியோ (1)

ஆவியோ நடவாய் என்று அழுது தன் – சிந்தா:3 761/3

TOP


ஆவீர் (1)

துஞ்சுவேன் துயரம் தீர தொழு தகு தெய்வம் ஆவீர்
மஞ்சு தோய் செம்பொன் மாடத்து என் மனை-தன்னுள் என்றாள் – சிந்தா:6 1531/2,3

TOP


ஆவும் (1)

ஊழி-தோறு ஆவும் தோழும் போன்று உடன் மூக்க என்று – சிந்தா:2 487/2

TOP


ஆழ் (12)

ஆய்ந்த குருகுலமாம் ஆழ் கடலின் உள் முளைத்த அற செங்கோலாய் கதிரினை – சிந்தா:1 290/3
ஆழ் கடல் புணையின் அன்ன அறிவரன் சரண் அடைந்தான் – சிந்தா:1 380/4
ஆழ் கடல் அகம் புறம் வீழ் தர விரைந்ததே – சிந்தா:3 571/2
ஆழ் கடல் சுற்றமா அழன்று சீவக – சிந்தா:3 775/3
ஆழ் கல மாந்தர் போல அணி நகர் அழுங்கிற்று அன்றே – சிந்தா:4 1163/4
ஆழ் அளை உடும்பு பற்றி பறித்து மார்பு ஒடுங்கி உள்ளான் – சிந்தா:5 1230/2
அண்ணல் அவ்வழி ஆழ் துயர் நோய் உற – சிந்தா:5 1309/1
ஆழ் துயர் அவித்தற்கு ஒத்த அரும் பெறல் யோகம் நாடி – சிந்தா:7 1800/2
ஆழ் துயர் செய்யும் அ அரு வரை சாரலே – சிந்தா:8 1904/4
ஆழ் கடல் வையத்து இல்லா அரு நிதி அரசு நல்ல – சிந்தா:12 2569/1
ஆழ் துயர் உழப்ப ஊணும் அரு நவை நஞ்சு கண்டாய் – சிந்தா:13 2763/4
அல்லாந்து அகன் கோயில் ஆழ் கடல் போல் ஆயிற்றே – சிந்தா:13 2964/4

TOP


ஆழ்த்த (1)

ஆழ்த்த கந்து இளக யானை அலம் வருமே – சிந்தா:13 2785/4

TOP


ஆழ்ந்த (3)

நிருமித்த வகையின் ஓடி நீர் நிறைந்து ஆழ்ந்த போதில் – சிந்தா:3 512/3
அன்னதே அரசர் சாதி மூன்று எயிறு அழுந்தி ஆழ்ந்த
கொன்னும் மா நாகம் கொண்டால் கொப்புள் ஆம் விரலின் தேய்த்தால் – சிந்தா:5 1288/2,3
மேல் ஏறி மூழ்கி பிறழ்ந்து ஆழ்ந்த இறந்துபட்டாள் – சிந்தா:11 2344/4

TOP


ஆழ்ந்தனவே (1)

அரைசோடும் அரசுவா அடு களத்து ஆழ்ந்தனவே – சிந்தா:10 2243/4

TOP


ஆழ்ந்தார் (1)

பொருவற்கு அரிய புல கடலுள் ஆழ்ந்தார் – சிந்தா:13 3141/4

TOP


ஆழ்ந்தான் (2)

அல்லல் உற்று அழுங்கி நெஞ்சில் கட்டியங்காரன் ஆழ்ந்தான் – சிந்தா:2 438/4
கடி நல் மலர் பள்ளி களிப்ப காம கடல் ஆழ்ந்தான் – சிந்தா:12 2503/4

TOP


ஆழ்ந்து (5)

ஆழ்ந்து படு வெம் சுடரின் ஆண் தகை அவிந்தான் – சிந்தா:1 289/4
அம்மி மிதந்து ஆழ்ந்து சுரை வீழ்ந்தது அறம் சால்க என்று – சிந்தா:3 495/3
கால் இயல் இவுளியும் களிறும் ஆழ்ந்து அவண் – சிந்தா:3 830/2
நிரம்பாத நீர் யாற்று இடுமணலுள் ஆழ்ந்து
பெரும் பார ஆடவர் போல் பெய் பண்டம் தாங்கி – சிந்தா:13 2784/1,2
எழுது ஆர் மணி குவளை கண் வலையுள் பட்டு இமையார்கள் காமம் அறு சுழியுள் ஆழ்ந்து
இழுதார் மென் பள்ளி பூம் தாது பொங்க இருவர் பாலர் ஆகி இன்புறுபவே – சிந்தா:13 3137/3,4

TOP


ஆழ்வர் (1)

அரு முடி அரசர் ஆழ்வர் அம்மனை அறிவல் என்றாள் – சிந்தா:3 619/4

TOP


ஆழ்வித்திட்ட (1)

ஆழ்வித்திட்ட அம்பியை தோழர் சுட்டி காட்டினான் – சிந்தா:3 580/2

TOP


ஆழ்வுழி (1)

மன்னன் செய்த சிறை மா கடலுள் குளித்து ஆழ்வுழி
தன்னை எய்தி சிறை மீட்டனள் தன் மனையாள் எனின் – சிந்தா:4 1149/1,2

TOP


ஆழ (2)

கை முதல் துணிந்து களிறு ஆழ அது நோனான் – சிந்தா:1 282/4
ஆழ நா வழித்து நெய்த்தோர் கொப்புளித்து அழிந்த மாவின் – சிந்தா:3 803/2

TOP


ஆழி (25)

ஒருக்குற நெருங்கி பொன் ஒளி ஆழி அகம் கௌவி – சிந்தா:1 178/3
காதலான் பெயர் சுமந்த கதிர் மணி ஆழி சேர்த்தி – சிந்தா:1 318/3
அஞ்ச சிவந்த மெல் விரல் சூழ் அரும் பொன் ஆழி அகற்றினாள் – சிந்தா:1 351/4
ஆழி அம் கழனி தன்னுள் அம்பொடு கணையம் வித்தி – சிந்தா:3 757/1
அந்தரத்து இவர்ந்த ஆழி கால் நிலம் விட்ட மாலை – சிந்தா:3 793/2
ஊன் எறி ஆழி ஏந்தி ஒய்யென உலம்பி ஆர்த்தார் – சிந்தா:3 800/4
ஆர் கெழு குறடு சூட்டு ஆழி போன்றவன் – சிந்தா:3 828/1
ஆழி வாய் விரலில் காமன் அம்பொடு சிலை கை ஏந்த – சிந்தா:3 833/3
அன்று ஆங்கு அணி இழையாள் ஆழி இழைத்தாளே – சிந்தா:4 1037/4
கொலை இல் ஆழி வலன் உயர்த்த குளிர் முக்குடையின் நிழலோய் நீ – சிந்தா:5 1244/4
ஆங்கண் மால் உலகு அளப்பான் ஆழி சங்கமொடு ஏந்தி – சிந்தா:7 1559/3
வில் இடு மணி செய் ஆழி மெல் விரல் விதியின் கூப்பி – சிந்தா:9 2068/1
பைம்பொன் ஆழி தொட்டான் படை காட்டினான் – சிந்தா:10 2167/2
காய் சின களிற்றின் நெற்றி ஆழி கொண்டு அழுத்தினானே – சிந்தா:10 2268/4
ஆழி மால் கடல் அகன் பெரும் கேள்விகள் துறைபோய் – சிந்தா:12 2386/1
அம் வளை அவிர் ஆழி கால் பொலிந்து அழகார்ந்த – சிந்தா:12 2435/1
நலம் கிளர் பவளம் நன் பொன் விரல் மணி ஆழி மின்ன – சிந்தா:12 2441/2
சீறுபு செம்பொன் ஆழி மணி விரல் நெரித்து விம்மா – சிந்தா:12 2507/2
சூழ் மணி ஆழி செம்பொன் சூட்டொடு கண்ணி காதல் – சிந்தா:12 2569/2
கழு மணி செம்பொன் ஆழி கை விரல் உகிரின் கிள்ளி – சிந்தா:13 2716/3
திரு முத்து அவிர் ஆழி செல்வரே அன்றே – சிந்தா:13 2741/4
கை படுத்து அலங்கல் ஆழி காவலர் ஆவர் கோவே – சிந்தா:13 2843/4
அளித்த தார் அலங்கல் ஆழி அவன் துறவு உரைத்தும் அன்றே – சிந்தா:13 2898/4
ஆர் வலம் சூழ்ந்த ஆழி அலை மணி தேரை வல்லான் – சிந்தா:13 2909/1
வாய் அழல் உயிர்க்கும் ஆழி மன்னவன் குறிப்பு நோக்கி – சிந்தா:13 2923/1

TOP


ஆழி-வாய் (2)

ஆழி-வாய் துஞ்ச மற்று எம் ஆற்றலால் நெருங்கி வென்று – சிந்தா:8 1929/2
அளிபடு சிந்தை என்னும் ஆழி-வாய் வீழ்ந்த அன்றே – சிந்தா:13 3076/4

TOP


ஆழியான் (2)

ஆழியான் ஊர்தி புள்ளின் அம் சிறகு ஒலியின் நாகம் – சிந்தா:2 449/1
அரு வரை நாகம் சுற்றி ஆழியான் கடைய அன்று – சிந்தா:3 812/1

TOP


ஆழியினான் (1)

இலங்கல் ஆழியினான் களிற்று ஈட்டம் போல் – சிந்தா:1 32/1

TOP


ஆள் (12)

ஆள் பெறா திரிதர அஞ்சி பாய்வன – சிந்தா:1 95/2
ஆள் கடிந்து அணங்கிய அணங்கு காட்டுளே – சிந்தா:1 321/4
ஆள் அற்றம் இன்றி அலர் தார் அவன் தோழரோடும் – சிந்தா:2 455/1
ஆள் வழக்கு ஒழிய நீண்ட அணி மலர் தடம் கண் எல்லாம் – சிந்தா:2 461/2
ஆள் மர வாள் நிலத்து அப்பு வேல் செய்முள் – சிந்தா:3 774/1
இன்னது ஓர் இடத்தின் எல்லை ஆள் கடிந்து ஒழுகினாள் போல் – சிந்தா:4 906/2
ஐ என மன்னன் ஏவ ஆள் வழக்கு அற்றது என்ப – சிந்தா:4 907/3
ஆள் எனக்கு என்று அறைவதும் ஓரார் – சிந்தா:4 936/2
ஐ என தோன்றுவர் தோன்றி ஆள் அழித்து – சிந்தா:5 1205/3
முகபடாம் வைப்ப ஆள் செற்று அழன்று கண் கரிந்த முல்லை – சிந்தா:6 1486/3
மேல் ஆள் மேல் நெருப்பு உமிழ்ந்து மின் இலங்கும் அயில் வாளால் – சிந்தா:10 2236/2
அம் தாமரை ஆள் அகலத்தவன் பாதம் ஏத்தி – சிந்தா:13 3144/2

TOP


ஆள்க (1)

நன்கு இனிது அரசன் ஆள்க நாடு எலாம் விளைக மற்றும் – சிந்தா:13 3146/2

TOP


ஆள்மோ (1)

வேல் மிடை தானை தாயம் வீற்று இருந்து ஆள்மோ என்றான் – சிந்தா:13 2901/4

TOP


ஆள்வது (1)

ஞாலம் ஆள்வது நன்று எனக்கு என்றியேல் – சிந்தா:1 251/2

TOP


ஆள்வரே (1)

தொழ நிமிர்ந்து அமரராய் துறக்கம் ஆள்வரே – சிந்தா:6 1555/4

TOP


ஆள்வான் (1)

கூற்றம் வந்து புறத்து இறுத்தது அறியான் கொழும் பொன் உலகு ஆள்வான்
வீற்று இங்கு இருந்தேன் என மகிழ்ந்து வென்றி வேழம் இருநூறும் – சிந்தா:10 2174/1,2

TOP


ஆளி (6)

சங்கு வாய் வைத்து நம்பன் தெழித்தலும் தறுகண் ஆளி
பொங்கிய முழக்கில் வேழ பேரினம் புலம்பினால் போல் – சிந்தா:3 811/2,3
செறி எயிற்று ஆளி வேழ பேரினம் செகுத்தது அன்றே – சிந்தா:3 814/3
மொய்ப்படு சரங்கள் மூழ்க முனை எயிற்று ஆளி போல – சிந்தா:10 2287/1
முலை முதல் துறந்த அன்றே மூரித்தாள் ஆளி யானை – சிந்தா:12 2554/1
கொல் சின யானை பார்க்கும் கூர் உகிர் தறுகண் ஆளி
இல் எலி பார்த்து நோக்கி இறப்பின் கீழ் இருத்தல் உண்டே – சிந்தா:13 2985/1,2
விசும்பு இயங்கு அரியோடு ஆளி விடை மயில் அன்னம் நாகம் – சிந்தா:13 3083/3

TOP


ஆளிய (2)

ஆளிய மொய்ம்பர்க்கு அளித்து அணி சண்பகம் – சிந்தா:1 132/3
ஆளிய மொய்ம்பன் இரும் தவ பூம் பொழில் – சிந்தா:3 517/1

TOP


ஆளியால் (1)

ஆளியால் பாயப்பட்ட அடு களி யானை போல – சிந்தா:13 2882/1

TOP


ஆளும் (6)

தொகை மலி தொறுவை ஆளும் தோன்றல் மற்று இன்ன கூறும் – சிந்தா:2 474/4
ஒன்றும் நீர் கவலல் வேண்டா உலகு எலாம் ஆளும் சீர்த்தி – சிந்தா:4 1130/1
வை மலர்த்து இலங்கும் வெள் வேல் மத்திம தேயம் ஆளும்
கொய் மலர் தாரினானை கண்ணுறு குணம் அது என்றான் – சிந்தா:5 1214/3,4
ஆளும் மாந்தரின் ஆய்ந்து கொண்டு ஆயிடை – சிந்தா:7 1775/3
இறைவி அடி பணிய எடுத்து புல்லி உலகு ஆளும்
சிறுவர் பயந்து இறைவன் தெளிவீர் என்றாள் திரு அன்னாள் – சிந்தா:13 2606/3,4
ஏறு எழில் நெறியின் ஏறி இரு விசும்பு ஆளும் நீரார் – சிந்தா:13 2879/4

TOP


ஆற்ற (10)

அல்லல் உற்றாள் உற்றது ஆற்ற உரைப்பாம் – சிந்தா:1 332/4
அடைந்து வீசு ஆல வட்டம் அரிவையர் ஏந்தி ஆற்ற
தடம் கண்கள் குவளை பூப்ப தையலோடு ஆடும் அன்றே – சிந்தா:3 839/3,4
பூமியும் பொறை ஆற்ற அரும் தன்மையால் – சிந்தா:4 996/1
அடும் துயரம் உள் சுட வெந்து ஆற்றாதேன் ஆற்ற
விடுந்த சிறு கிளியால் விம்மல் நோய் தீர்ந்தேன் – சிந்தா:4 1041/2,3
சொல் நீர் அவள் அற்பு அழலுள் சொரிந்து ஆற்ற
இ நீரன கண் புடைவிட்டு அகன்று இன்பம் – சிந்தா:4 1072/2,3
அன்ன பேடையொடு ஆற்ற கழறினாள் – சிந்தா:5 1365/4
சேய் நலம் கடந்த செல்வன் திரு நலம் தெளித்திட்டு ஆற்ற
வாய்விடாள் பருகி இட்டாள் மட கிள்ளை மருட்டும் சொல்லாள் – சிந்தா:7 1692/3,4
துன்னி நம்பி உருவு தீட்டி தொங்கல் வேய்ந்து தொழுது ஆற்ற நீ – சிந்தா:12 2588/3
அந்தோ என மாற்றால் ஆற்ற புடை உண்டும் – சிந்தா:13 2794/2
அண் பல் இற கையால் ஆற்ற தகர் பெற்றும் – சிந்தா:13 2795/2

TOP


ஆற்றகம் (1)

இடம் கொள் ஆற்றகம் எய்தினர் என்பவே – சிந்தா:1 342/4

TOP


ஆற்றகில்லாது (1)

இழை பொறை ஆற்றகில்லாது இட்டிடை தளர நின்ற – சிந்தா:8 1928/1

TOP


ஆற்றல் (12)

நிண கொழும் குருதி வாள் கை நிலம் புடைபெயர்க்கும் ஆற்றல்
அணைப்ப அரும் களி கொள் வேழத்து அத்தினபுரத்து வேந்தன் – சிந்தா:3 610/2,3
மத களிறு அடர்த்து குன்றம் மணி வட்டின் உருட்டும் ஆற்றல்
கத களி ஒளிறு வை வேல் காம்பிலி காவல் மன்னன் – சிந்தா:3 611/2,3
புள் அணி கொடியினானின் போர் பல தொலைத்த ஆற்றல்
அள் இலை அணிந்த வை வேல் அயோத்தியர் இறையும் வந்தான் – சிந்தா:3 614/3,4
ஆற்றல் அம் குமரன்-தன் மேல் அடு களிறு ஓட அஞ்சான் – சிந்தா:4 981/3
மூன்று அனைத்து உலகம் எல்லாம் முட்டினும் முருக்கும் ஆற்றல்
வான் தரு மாரி வண் கை மதவலி பிணிக்கப்பட்டான் – சிந்தா:4 1091/3,4
ஆற்றல் சால் செந்நெறி அறிய கூறுவாம் – சிந்தா:5 1212/4
மாந்தரின் மடங்கல் ஆற்றல் பதுமுகன் காக்க என்று ஆங்கு – சிந்தா:8 1896/3
எரியொடு நிகர்க்கும் ஆற்றல் இடி குரல் சிங்கம் ஆங்கு ஓர் – சிந்தா:8 1925/1
ஆற்றல் அம் கந்து சேர்த்தி யாப்புற வீக்கும்-போழ்தில் – சிந்தா:10 2146/3
ஆற்றல் அம் குமரன் செல்வான் அலை கடல் திரையின் நெற்றி – சிந்தா:10 2283/3
மாமற்கு மடங்கல் ஆற்றல் கட்டியங்காரன் என்ற – சிந்தா:12 2572/2
அடுத்து உணர்வு நெய் ஆக ஆற்றல் துவை ஆக – சிந்தா:13 2620/2

TOP


ஆற்றல (1)

வீர ஆற்றல விளை கடும் தேறலின் நிறத்த – சிந்தா:10 2160/2

TOP


ஆற்றலள் (1)

ஆற்றலள் சுநந்தை என்பார் ஆ தகாது அறனே என்பார் – சிந்தா:4 1109/4

TOP


ஆற்றலன் (1)

கோ உண்ட வேலான் குழைந்து ஆற்றலன் ஆயினானே – சிந்தா:8 1965/4

TOP


ஆற்றலால் (1)

ஆழி-வாய் துஞ்ச மற்று எம் ஆற்றலால் நெருங்கி வென்று – சிந்தா:8 1929/2

TOP


ஆற்றலான் (2)

ஓலை வைத்து அன்ன ஒண் திறல் ஆற்றலான் – சிந்தா:1 251/4
விலங்கல் அன்ன வேக வேழம் நான்கு வெல்லும் ஆற்றலான்
கலம் கலந்து இலங்கும் மார்பின் கந்துகன் மகன் என – சிந்தா:3 689/1,2

TOP


ஆற்றலின் (1)

அண்ணல் இன்புறுத்து ஆற்றலின் ஆற்றினாள் – சிந்தா:5 1333/4

TOP


ஆற்றலும் (1)

என்னை ஆவது இவன் ஆற்றலும் கல்வியும் என்று உடன் – சிந்தா:4 1149/3

TOP


ஆற்றலென் (1)

அழலும் மேனியும் ஆற்றலென் ஐயவோ – சிந்தா:6 1511/3

TOP


ஆற்றலை (1)

அஞ்சுவலோ அறியாய் எனது ஆற்றலை
வெம் சமம் ஆக்கிடின் வீக்கு அறுத்து உன்னொடு – சிந்தா:10 2207/2,3

TOP


ஆற்றலோடு (1)

ஆற்றலோடு ஆண்மை தோன்ற ஆருயிர் வழங்கி வீழ்ந்தார் – சிந்தா:10 2267/2

TOP


ஆற்றவும் (1)

தானும் தன் உணர்வில் தளர்ந்து ஆற்றவும்
மானின் நோக்கி வரும் வழி நோக்கி நின்று – சிந்தா:1 359/1,2

TOP


ஆற்றற்கு (1)

ஆற்றற்கு அமைந்த படையோடு அதர் முன்னினானே – சிந்தா:8 1933/4

TOP


ஆற்றா (14)

தொல்லை நம் பிறவி எண்ணில் தொடு கடல் மணலும் ஆற்றா
எல்லைய அவற்றுள் எல்லாம் ஏதிலம் பிறந்து நீங்கி – சிந்தா:1 270/1,2
அன்பு மிக்கு அவலித்து ஆற்றா ஆருயிர் கிழத்தி-தன்னை – சிந்தா:1 273/2
விட்டு அகல்வு ஆற்றா வேட்கையின் ஓடும் பொழுது இப்பால் – சிந்தா:1 360/3
புணர்ந்தவர் பிரிதல் ஆற்றா போகம் ஈன்று அளிக்கும் சாயல் – சிந்தா:3 505/1
குட்ட நீர் குவளை எல்லாம் கூடி முன் நிற்கல் ஆற்றா
கட்டழகு அமைந்த கண்ணாள் நிறை எனும் சிறையை கைபோய் – சிந்தா:3 710/1,2
மட்டு அவிழ் கோதை வெய்ய வரு முலை தாங்கல் ஆற்றா
நெட்டு இரும் கூந்தலாள் தன் நேர் வளை முன்கை பற்றி – சிந்தா:3 835/2,3
என்று அவன் உரைப்ப கேட்டே இமயமும் நிகர்க்கல் ஆற்றா
பொன் தரு மாரி வண் கை புரவலன் புகன்று நோக்கி – சிந்தா:4 956/1,2
கண்டவர் கடக்கல் ஆற்றா கிழி மிசை உருவு தீட்டி – சிந்தா:4 1047/3
பொறை ஒன்று ஆற்றா போது அணி பொன் கொம்பு அனையாளை – சிந்தா:4 1059/3
சோலை சூழ் வரையின் நெற்றி சூழ் கிளி சுமக்கல் ஆற்றா
மாலை அம் தினைகள் காய்க்கும் வண் புனம் அதற்கு தென்மேல் – சிந்தா:5 1232/2,3
சொரிந்தவை தொகுத்து நோக்கின் தொடு கடல் வெள்ளம் ஆற்றா
முரிந்த நம் பிறவி மேல் நாள் முற்றிழை இன்னும் நோக்காய் – சிந்தா:5 1391/2,3
பூ மாலை சூடின் பொறை ஆற்றா நுண் மருங்குல் – சிந்தா:7 1699/1
அஞ்சன கோலின் ஆற்றா நாகம் ஓர் அருவி குன்றின் – சிந்தா:8 1894/1
சந்தன செப்பும் கங்கை தரு மணல் அலகை ஆற்றா
சுந்தரம் பெய்த யானை தூ மருப்பு இயன்ற வெண் செப்பு – சிந்தா:13 3048/2,3

TOP


ஆற்றாது (4)

அன்பினின் அவலித்து ஆற்றாது அழுவதும் எளிது நங்கள் – சிந்தா:5 1392/1
அண்ணல் ஆற்றாது அழுது அழுது வெந்து உருகி நைகின்றானே – சிந்தா:7 1592/4
அமைத்து நின் அழகு கோலம் ஆர உண்டு அறுக்கல் ஆற்றாது
இமைத்தன வஞ்சி என்ன இளையவள் சிலம்பில் குஞ்சி – சிந்தா:13 2839/2,3
அற்றம் இல் தவத்திற்கு என்றும் ஐயவி அனைத்தும் ஆற்றாது
இற்று என உணர்ந்து நிற்பின் திருமகள் என்றும் நீங்காள் – சிந்தா:13 2983/2,3

TOP


ஆற்றாதேன் (1)

அடும் துயரம் உள் சுட வெந்து ஆற்றாதேன் ஆற்ற – சிந்தா:4 1041/2

TOP


ஆற்றார் (6)

சிலை இகந்து உயர்ந்த திண் தோள் சீவகற்கு அரற்றி ஆற்றார் – சிந்தா:1 372/4
சிலையொடு செல்வன் நின்றால் தேவரும் வணக்கல் ஆற்றார்
முலை உடை தாயொடு எண்ணி தந்தை இ கொடுமை செய்தான் – சிந்தா:4 1135/1,2
புடை திரண்டு எழுந்த பொம்மல் வன முலை பொறுக்கல் ஆற்றார்
நடை மெலிந்து இகலி அன்ன நல் நடை நயந்து நிற்பார் – சிந்தா:13 2717/3,4
புடைத்திட அலறி ஆற்றார் பொன்றினும் பொன்றல் செல்லார் – சிந்தா:13 2767/3
பாளத்தை கொடிற்றின் ஏந்தி பகுத்து வாய் புகுத்தல் ஆற்றார்
ஊளை கொண்டு ஓடுகின்றார் உள் அடி ஊசி பாய – சிந்தா:13 2768/2,3
நா புடை பெயர்த்தல் ஆற்றார் நயந்து நீர் வேட்டு நோக்கி – சிந்தா:13 2772/1

TOP


ஆற்றால் (1)

பொய்ம் நாட்டேனும் பொய் அல ஆற்றால் புகழ் வெய்யோன் – சிந்தா:7 1637/4

TOP


ஆற்றாள் (5)

வீங்கு இள முலைகள் விம்மி திறந்து பால் பிலிற்ற ஆற்றாள்
வாங்குபு திலகம் சேர்த்தி திலகனை திருந்த வைத்தாள் – சிந்தா:1 305/3,4
அழல் உறு வெண்ணெய் போல அகம் குழைந்து உருகி ஆற்றாள்
குழல் உறு கிளவி சோர்ந்து குமரனை தமியன் ஆக – சிந்தா:1 408/1,2
கைந்நொண்டன கவற்சி நனி வருத்த கலுழ்ந்து ஆற்றாள் – சிந்தா:7 1783/4
யாழ் புரை கிளவி ஆற்றாள் மயங்கி வீழ்ந்து அரற்றுகின்றாள் – சிந்தா:7 1800/4
அல்லதுவும் எங்கை குணமாலை அவள் ஆற்றாள்
செல்லும் மதி நோக்கி பகலே சிறியை என்னும் – சிந்தா:7 1877/1,2

TOP


ஆற்றான் (3)

முலை குவட்டு இடை பட்டு ஆற்றான் முத்து உக முயங்கினானே – சிந்தா:2 490/4
அன்னதே துணிந்த நீதி அரு நவை நமனும் ஆற்றான்
என்னை நேர் நின்று வாழ்தல் இரு நிலத்து ஆவது உண்டே – சிந்தா:4 1114/3,4
ஈமத்தினோடும் உடனே சுட ஏகல் ஆற்றான்
தூமத்தின் ஆர்ந்த துகில் ஏந்திய அல்குல் தாதை – சிந்தா:8 1966/2,3

TOP


ஆற்றி (6)

கோல் அருவி வெம் சிலையான் கூர் வாளொடு மணி கேடகமும் மறமும் ஆற்றி
வால் அருவி வாமன் அடி தாமரை மலர் சூடி மந்திர மென் சாந்து பூசி – சிந்தா:1 291/2,3
மிடைந்து பெய் மணி கண் பீலி மின்னு சாந்து ஆற்றி பொன்னார் – சிந்தா:3 839/2
குளிர் கொள் சாந்து ஆற்றி பொன் ஆலவட்டம் கொண்டு ஏந்தி வீச – சிந்தா:7 1673/3
பூத்து அகில் தவழும் போர்வை பூசு சாந்து ஆற்றி பொன் நூல் – சிந்தா:8 1906/1
கருதின கவரி சாந்து ஆற்றி வெண்குடை – சிந்தா:12 2452/3
சீத நீர் தெளித்து செம்பொன் திருந்து சாந்து ஆற்றி தம்மால் – சிந்தா:13 2615/1

TOP


ஆற்றிய (3)

ஆற்றிய நட்பு வல்லே வலிப்பு உறீஇ இடு-மின் என்றான் – சிந்தா:4 1143/3
ஆற்றிய கொடை பயன் அறிய கூறுவாம் – சிந்தா:13 2829/4
ஆற்றிய மக்கள் என்னும் அரும் தவம் இலார்கள்-ஆகின் – சிந்தா:13 2986/1

TOP


ஆற்றின (1)

ஆற்றின தோழர்க்கு எல்லாம் அணிகலம் அடிசில் ஆடை – சிந்தா:10 2142/2

TOP


ஆற்றினது (2)

குரை நிரை குளிர் புனல் ஆற்றினது ஒருபால் – சிந்தா:1 123/4
ஆற்றினது அமைதி அங்கு அறிய கூறினான் – சிந்தா:5 1176/1

TOP


ஆற்றினாள் (2)

அண்ணல் இன்புறுத்து ஆற்றலின் ஆற்றினாள் – சிந்தா:5 1333/4
ஆற்றினாள் தனது ஆவியும் தாங்கினாள் – சிந்தா:8 1979/4

TOP


ஆற்று (3)

ஆற்று உணா கொள்ளாது அடி புறத்து வைப்பீரே அல்லீர் போலும் – சிந்தா:6 1550/2
ஆற்று உணா கொள்ளீர் அழகு அலால் அறிவு ஒன்றும் இலிரே போலும் – சிந்தா:6 1550/4
ஆற்று உணா பெறாது அழுது அலறி வீழுமே – சிந்தா:13 2934/4

TOP


ஆற்று-மினே (1)

அரும் தவமும் தானமும் ஆற்று-மினே கண்டீர் – சிந்தா:13 2619/3

TOP


ஆற்றுகிலாது (2)

ஆவித்து ஆற்றுகிலாது அழுதிட்டவே – சிந்தா:1 346/4
அடுத்தனன் புல்லி வேந்தன் ஆற்றுகிலாது சொன்னான் – சிந்தா:3 562/4

TOP


ஆற்றுப்படுத்து (1)

நெஞ்சம் கலங்கி நிறை ஆற்றுப்படுத்து நின்றாள் – சிந்தா:8 1964/1

TOP


ஆற்றும் (1)

ஆடகம் ஆற்றும் தார் புரவி வட்டமும் – சிந்தா:1 84/2

TOP


ஆற்றுவ (2)

புரவி பொங்கு அழல் ஆற்றுவ போன்றவே – சிந்தா:1 126/4
அருளினால் அழல் ஆற்றுவ போன்றவே – சிந்தா:3 532/4

TOP


ஆற்றுவன (1)

தொழுதி சிறகில் துயர் ஆற்றுவன – சிந்தா:5 1187/4

TOP


ஆற்றுவீர் (1)

ஆற்றுவீர் வம்-மின் எம்மோடு ஆண்மை மேம்படீஇய என்பார் – சிந்தா:3 782/1

TOP


ஆற்றுள் (1)

வேல் நிற தானை வேந்தே விரி புனல் தொழுனை ஆற்றுள்
கோல் நிற வளையினார்க்கு குருந்து அவன் ஒசித்தது என்றான் – சிந்தா:1 209/3,4

TOP


ஆற்றுற (1)

ஆற்றுற போதல் தேற்றாம் அளியமோ பெரியமே காண் – சிந்தா:1 376/4

TOP


ஆற்றேன் (1)

விசையையை பிரிதல் ஆற்றேன் வேந்தன் நீ ஆகி வையம் – சிந்தா:1 201/3

TOP


ஆற்றேனால் (2)

அந்தோ அறனே மற்று ஆற்றேனால் ஆற்றேனால் – சிந்தா:7 1806/4
அந்தோ அறனே மற்று ஆற்றேனால் ஆற்றேனால் – சிந்தா:7 1806/4

TOP


ஆறல (1)

அடு புலி கண்ட மான் போல் ஆறல ஆயினாரே. – சிந்தா:4 1137/4

TOP


ஆறலைப்ப (1)

வீட்டுலகம் நண்ணார் வினை கள்வர் ஆறலைப்ப
ஓட்டிடுப எண் குணனும் கோட்பட்டு உயிராவே – சிந்தா:6 1469/3,4

TOP


ஆறா (1)

அந்தரம் ஆறா யானை கொண்டு ஏற பறக்க எனில் பறந்திடும் திறலார் – சிந்தா:10 2156/2

TOP


ஆறாயிரவர் (1)

ஐந்நூறு நூறு தலை இட்ட ஆறாயிரவர்
மெய் நூறுநூறு நுதி வெம் கணை தூவி வேடர் – சிந்தா:2 453/1,2

TOP


ஆறிய (1)

ஆறிய சினத்தது அன்றி அதிங்கத்தின் கவளம் கொண்டால் – சிந்தா:3 750/2

TOP


ஆறிரண்டு (1)

ஏயின வகையினாலே ஆறிரண்டு எல்லை ஆண்டு – சிந்தா:6 1453/3

TOP


ஆறின் (1)

ஆறின் ஆர்ப்பு ஒலி அம் சிலம்பின் ஒலி – சிந்தா:4 859/3

TOP


ஆறு (19)

செல் ஆறு இழுக்கி சுடுகாடு அவள் சேர்ந்தவாறும் – சிந்தா:0 9/4
வான் ஆறு இழிந்து மழை மின் என வந்த ஓர் தேவன் – சிந்தா:0 15/3
ஆறு மட பள்ளி ஆகுலம் ஆக – சிந்தா:2 426/2
கரும் தடம் கண்ணி அன்றி காயம் ஆறு ஆக ஏகும் – சிந்தா:2 441/3
ஆறு இரட்டி ஆயிரர் கூறுதற்கு அரியரே – சிந்தா:3 568/2
ஆறு எலாம் கடலுள் வைகும் அரும் தவத்து இறைவன் நூலுள் – சிந்தா:4 1127/1
ஆறு இரு மதியின் எய்தி அரட்டனை அடர்த்து மற்று உன் – சிந்தா:5 1221/1
ஆறு செல் ஒருவற்கு அண்ணல் அணிகலம் அருளலுற்றான் – சிந்தா:6 1542/4
பழனம் வெள் தாமரை பனிக்கும் ஆறு போல் – சிந்தா:6 1555/2
கண்டீர் கருமம் விளைந்த ஆறு என்றாராய் – சிந்தா:7 1809/1
அன்றே அமைந்த பசும்பொன் அடர் ஆறு கோடி – சிந்தா:8 1973/3
குங்கும நறு நீர் பந்தி நின்று ஆடும் குதிரை ஆறு ஆயிரத்து இரட்டி – சிந்தா:10 2157/1
களைகலார் பொறியை ஆங்கு ஓர் ஆறு நாள் கழிந்து அன்றே – சிந்தா:10 2193/4
ஆறு அன்மையின் முதியாரையும் எறியான் அயில் உழவன் – சிந்தா:10 2261/4
அருளும் ஆறு என்னை அநங்கமாலை அடித்தி தோழி அன்றோ என – சிந்தா:12 2593/1
ஆக்கிய அநங்கன் சேனை ஆறு அல் ஆறு ஆயிற்று அன்றே – சிந்தா:13 2661/4
ஆக்கிய அநங்கன் சேனை ஆறு அல் ஆறு ஆயிற்று அன்றே – சிந்தா:13 2661/4
ஆறு இழி வரையின் தோன்றும் அறம் நனி நினைப்பர் செம்பொன் – சிந்தா:13 2879/3
சொன்ன ஆறு அல்லது எப்பொருளும் தோன்றுமே – சிந்தா:13 3056/4

TOP


ஆறும் (7)

மற்று இ ஞாலம் உடையாய் நீ வளரும் ஆறும் அறியேனால் – சிந்தா:1 310/3
பொன் மகரம் வாய் போழ்ந்த முத்த நூல் தோள் யாப்பில் பொலிந்த ஆறும்
மின் மகரம் கூத்தாடி வில்லிட்டு இரும் குழை கீழ் இலங்கும் ஆறும் – சிந்தா:3 644/1,2
மின் மகரம் கூத்தாடி வில்லிட்டு இரும் குழை கீழ் இலங்கும் ஆறும்
மன் மகர வெல் கொடியான் மால் கொள்ள கால் கொண்ட முலையினாளை – சிந்தா:3 644/2,3
அறவியாற்கு ஆறும் மூன்றும் அமைந்த நால் அமிர்தம் ஏந்த – சிந்தா:4 1125/3
கண் மனம் குளிர்ப்பன ஆறும் காண்பதற்கு – சிந்தா:5 1175/3
ஏந்து பூம் காவு சூழ்ந்த இரும் புனல் ஆறும் நீந்தி – சிந்தா:7 1820/3
அன்றி ஆறும் ஒன்பானும் ஆகும் என்பார் அறவோரே – சிந்தா:13 2814/4

TOP


ஆறே (2)

உயிரை பேதுறுத்தும் மாந்தர் உயிரை பேதுறுக்கும் ஆறே – சிந்தா:13 2766/4
அறியாது உரைத்தேன் அது நிற்க ஆறே நரகம் ஆகாத – சிந்தா:13 2817/3

TOP


ஆன் (24)

ஆன் நிரை பெயர்ந்த ஆயர் ஆர்த்தனர் அணி செய் திண் தோள் – சிந்தா:2 452/2
நாழியுள் இழுது நாகு ஆன் கன்று தின்று ஒழிந்த புல் தோய்த்து – சிந்தா:2 487/1
நல தகை அவட்கு நாகு ஆன் ஆயிரம் திரட்டி நன் பொன் – சிந்தா:2 490/1
ஆன் தயிர் பால் நெயொடு அழகிதா நிறைத்து – சிந்தா:3 823/2
ஆன் நெய் பாற்கு இவர்ந்தது ஒத்தது அழேற்க என் பாவை என்று – சிந்தா:4 1051/3
அந்தணன் நாறும் ஆன் பால் அவியினை அலர்ந்த காலை – சிந்தா:5 1287/1
ஆடக செம்பொன் ஆணி ஆன் நெய் வார்ந்து அனைய நுண் கோல் – சிந்தா:7 1697/1
ஆன் நிரை வளைப்பது ஓர் பொருள் என சிரித்து உடன் – சிந்தா:7 1846/3
ஆன் இடை அழித்த புள் என்று கூறினார் – சிந்தா:7 1849/4
மின் இயல் பட்டம் சேர்த்தி ஆன் நெய் பால் வெறுப்ப ஊட்டி – சிந்தா:9 2054/2
கரும் கடல் சங்கும் கறந்த ஆன் பாலும் கனற்றிய கால் உகிர் உடைய – சிந்தா:10 2154/2
வள்ளல் வாய்மொழி ஆன் படு பால் அமிர்து அல்லால் – சிந்தா:12 2390/3
விரி மலர் அணிந்த கோல வேதிகை இயற்றி ஆன் நெய் – சிந்தா:12 2463/2
கல் புரி கடவுள் ஆன் பால் அவியொடு கலப்ப வைத்து – சிந்தா:12 2464/2
விளங்கு ஒளி விசும்பில் பூத்த அருந்ததி காட்டி ஆன் பால் – சிந்தா:12 2469/1
ஆன் நிரை இனத்து அலங்கல் ஏறு அனான் – சிந்தா:12 2520/2
ஆன் விளையாடும் ஐந்து ஊர் அதன் புறம் ஆக்கினானே – சிந்தா:12 2574/4
ஆரிய அடிசில் தளி ஆன் நெய் வார்ந்து – சிந்தா:12 2579/3
அண்ணல் பிறந்த ஆங்கு ஐந்நூற்று ஐவர்க்கு அளந்து ஆன் பால் – சிந்தா:13 2604/1
ஆன் அறா முலை பால் அமுது அல்லது ஒன்றானும் – சிந்தா:13 2674/2
மிடை மயிர் கவரி நல் ஆன் கன்று உண கண்டு நிற்பார் – சிந்தா:13 2717/2
ஊன் உடை கோட்டு நாகு ஆன் சுரி முக ஏற்றை ஊர்ந்து – சிந்தா:13 2901/1
ஆடக கலத்துள் ஆன் பால் அமிர்தினை நயந்து உண்பாரை – சிந்தா:13 2989/2
இன்பம் மற்று என்னும் பேர் ஆன் எழுந்த புல் கற்றை தீற்றி – சிந்தா:13 3105/1

TOP


ஆன்-படு (1)

ஆய்ந்த மோட்டின ஆன்-படு பால் உலை – சிந்தா:12 2395/1

TOP


ஆன்ற (2)

மலை திளைப்பன என நாகம் ஆன்ற போர் – சிந்தா:1 82/3
ஆன்ற வெம் பாலை அழல் மிதித்து அன்ன அரும் சுரம் சுடர் மறை பொழுதின் – சிந்தா:10 2106/3

TOP


ஆன்று (1)

ஆன்று அவன் ஆர புல்லி அணி நலம் பரவினானே – சிந்தா:12 2513/4

TOP


ஆன (1)

வலையினால் மீன்கள் வாரி வாழ் உயிர் கூற்றம் ஆன
கொலைநரை கும்பி தன்னுள் கொந்து அழல் அழுத்தி இட்டு – சிந்தா:13 2770/2,3

TOP


ஆனவே (1)

ஆலி இவண் குருகு பாய் தடங்கள் ஆனவே – சிந்தா:3 830/4

TOP


ஆனா (9)

வண்ண போது அருச்சித்து மகிழ்வு ஆனா தகையவே – சிந்தா:1 164/4
பண்பு ஆர்ந்த கொடும் புருவம் பழிச்சு ஆனா படியவே – சிந்தா:1 166/4
செயிர் மகர குண்டலமும் திளைப்பு ஆனா வார் காதும் – சிந்தா:1 168/3
செவ்விதில் தெளித்து ஆனா காம பூ சிதறினான் – சிந்தா:1 180/4
மையல் மத யானை நிரை மன்னவன் மகிழ்ந்து ஆனா
பொய் இல் புகழ் நாய்கன் மத ஒளியினொடு போகி – சிந்தா:3 589/1,2
கண்டு ஆனா மட பெடை கிளி என போய் கை அகல – சிந்தா:3 649/2
மறுத்து ஆங்கே சிறகு உளர்ந்து மகிழ்வு ஆனா கொள தேற்றி – சிந்தா:3 650/3
ஆனா பளித நறும் சுண்ணம் உகிரின் உழுது ஆங்கு அணிந்தாரே – சிந்தா:13 2692/4
ஆனா கமழும் திருவடி போது அமரர் முடி மேல் அணிந்தாரே – சிந்தா:13 3090/4

TOP


ஆனாது (3)

ஆனாது அடியேம் வந்து அ உலகினில் நின் அடி அடைதும் என்று அழுது போயினார் எம் – சிந்தா:1 296/3
ஆக்கினாள் அநங்கன் அப்பு தூணியை அமருள் ஆனாது
ஓக்கிய முருகன் எஃகம் ஓர் இரண்டு அனைய கண்ணாள் – சிந்தா:5 1291/3,4
ஆனாது வேந்தன் கலுழ்ந்தான் என கோயில் எல்லாம் – சிந்தா:10 2137/1

TOP


ஆனாதே (1)

ஆனாதே இருள் பருகும் அரு மணி கடைந்ததூஉம் – சிந்தா:1 169/2

TOP


ஆனார் (7)

உடன் அறிந்து உம்பரார்க்கு உரைப்பரும் தகையர் ஆனார் – சிந்தா:7 1678/4
விழைவுறு குமரர் புக்கு சாரியை வியத்தர் ஆனார் – சிந்தா:7 1680/4
பல் சரம் வழங்குவாரும் பரிவு கொள்பவரும் ஆனார் – சிந்தா:10 2179/4
ஆனார் கண் ஊடு அழல் போய் அமையார் ஆனாரே – சிந்தா:12 2456/4
திரு அனார் ஆடல் கண்டும் திருவொடு திளைத்தும் ஆனார் – சிந்தா:13 2806/4
அடுத்த சாந்து அகிலின் ஆவி ஆய் மலர் அருச்சித்து ஆனார்
கொடுப்பர் நால் அமிர்தம் மூன்றின் குணம் புரிந்து அடங்கினார்க்கே – சிந்தா:13 2827/3,4
கண்டனன் கலந்த உள்ளம் காதலின் ஒருவர் ஆனார் – சிந்தா:13 2837/4

TOP


ஆனாரே (1)

ஆனார் கண் ஊடு அழல் போய் அமையார் ஆனாரே – சிந்தா:12 2456/4

TOP


ஆனால் (2)

அந்தோ விசயை பட்டன கொண்டு அகங்கை புறங்கை ஆனால் போல் – சிந்தா:1 312/1
பத்தினி பாவை நம்பி சீவகன்-பாலள் ஆனால்
அத்திறம் கருதி ஊக்கல் அரசிர்காள் நுங்கட்கு ஆமோ – சிந்தா:3 753/3,4

TOP


ஆனாள் (2)

வெண்_தலை பயின்ற காட்டுள் விளங்கு_இழை தமியள் ஆனாள் – சிந்தா:1 303/4
வால் அடகு அருளி செய்ய வனத்து உறை தெய்வம் ஆனாள் – சிந்தா:1 354/4

TOP


ஆனான் (6)

நின்ற மா மள்ளர்க்கு எல்லாம் நீள் முடி இலக்கம் ஆனான் – சிந்தா:1 286/4
கட்டியங்காரனோடு காவலன் ஒருவன் ஆனான்
விட்டு நீர் நெல்லும் பொன்னும் வழங்கு-மின் விளைவ கூறின் – சிந்தா:10 2150/1,2
ஒளிறு வேல் சுற்றம் எல்லாம் உடைந்த பின் ஒருவன் ஆனான்
வெளிறு முன் வித்தி பின்னை வச்சிரம் விளைத்தலாமோ – சிந்தா:13 2613/3,4
வள் இதழ் மாலை மார்பன் வச்சிர மனத்தன் ஆனான் – சிந்தா:13 2732/4
விளை மது தேறல் மாந்தி வெற்றி போர் அநங்கன் ஆனான் – சிந்தா:13 2857/4
கணை கவின் அழித்த கண்ணார் துறந்து போய் கடவுள் ஆனான் – சிந்தா:13 2887/4

TOP


ஆனியம் (2)

ஆனியம் பல ஆசையில் செல்லுமே – சிந்தா:1 359/3
ஆனியம் பல கழிய ஆயிடை – சிந்தா:7 1761/2

TOP


ஆனீர் (1)

அடிகளை இன்றி நீரே உண்ணவும் வல்லீர் ஆனீர்
கடியிர் நீர் ஐய நீரே என கசிந்து உருகி காய் பொன் – சிந்தா:7 1744/1,2

TOP


ஆனேன் (1)

ஐயன் அது அருளினால் யான் அந்தணர் தொழிலன் ஆனேன் – சிந்தா:1 400/4

TOP


ஆனை (3)

ஆர் பொன் அடி சூழ் மணி அம் கழல் ஆனை வேந்தன் – சிந்தா:7 1869/2
ஆனை எருத்தத்து அமர குமரனின் – சிந்தா:10 2120/2
ஆனை மும்மதம் ஆடிய காடு எலாம் – சிந்தா:12 2578/1

TOP