அ – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

அ 111
அஃக 2
அஃகம் 1
அஃகி 1
அஃகிய 2
அஃகும் 1
அஃது 12
அஃதே 3
அஃதேல் 1
அஃதோ 1
அக்காரடலை 1
அக 9
அக-வயின் 2
அகங்கை 1
அகட்டு 1
அகடு 5
அகத்த 2
அகத்தவர்க்கு 1
அகத்தன 1
அகத்தில் 1
அகத்து 17
அகத்தும் 3
அகத்தே 3
அகப்பட்டு 1
அகப்பட 2
அகப்படு 1
அகம் 42
அகமுற 1
அகல் 20
அகல்வதனை 1
அகல்வர் 1
அகல்வாயோ 1
அகல்வார் 1
அகல்வாள் 1
அகல்வு 1
அகல 5
அகலத்தவன் 1
அகலத்து 5
அகலம் 17
அகலமும் 3
அகலா 1
அகலாதவனை 1
அகலாது 1
அகலிய 1
அகலின் 1
அகலும் 1
அகலும்-மின் 1
அகலுள் 2
அகவ 2
அகவி 1
அகவும் 2
அகழ் 2
அகழ்தல் 2
அகழ்ந்து 1
அகழும் 1
அகற்ற 2
அகற்றி 3
அகற்றிய 2
அகற்றினாள் 3
அகற்றினானே 3
அகற்றுக 1
அகற்றுவான் 1
அகறல் 1
அகன் 15
அகன்ற 27
அகன்றது 1
அகன்றதே 1
அகன்றதோ 1
அகன்றனவே 1
அகன்றனையே 2
அகன்றாள் 3
அகன்றான் 1
அகன்று 13
அகன்றுவிட்டார் 1
அகில் 42
அகிலார் 2
அகிலின் 7
அகிலும் 4
அகிலே 1
அகிலொடு 1
அகை 1
அகைத்திடுவர் 1
அகைத்து 1
அகையாது 1
அகையேல் 1
அங்க 1
அங்கங்கே 1
அங்கண் 12
அங்கம் 1
அங்காத்து 1
அங்காந்து 4
அங்கு 40
அங்குலி 1
அங்கை 9
அங்கையும் 1
அங்ஙனம் 3
அச்சணந்தி 1
அச்சத்து 1
அச்சத்துள் 1
அச்சம் 5
அச்சமுறுத்து 1
அச்சு 4
அச்சுதம் 3
அச்சுற 1
அச்சுறவு 1
அச்சுறு 1
அச்சுறுத்த 1
அசதியாடி 1
அசல 1
அசலன் 1
அசனி 4
அசிப்ப 1
அசுணமா 1
அசுபம் 1
அசும்பு 9
அசும்பும் 1
அசைத்து 1
அசைந்த 2
அசைந்த-காலை 1
அசைந்தனள் 1
அசைந்தார் 1
அசைந்தாள்-அரோ 1
அசைந்தான் 1
அசைந்து 10
அசைந்தேன் 1
அசைப்ப 1
அசையா 1
அசைவின்று 1
அசைவு 6
அசோதரன் 1
அஞ்ச 3
அஞ்சத்தக்க 1
அஞ்சப்படுமேல் 1
அஞ்சப்படுவான் 1
அஞ்சல் 3
அஞ்சலி 4
அஞ்சன 8
அஞ்சனத்தை 1
அஞ்சனத்தொடு 1
அஞ்சனம் 2
அஞ்சனமாநதியே 1
அஞ்சா 2
அஞ்சார் 1
அஞ்சான் 1
அஞ்சி 43
அஞ்சிய 1
அஞ்சினன் 1
அஞ்சினாய் 2
அஞ்சினார் 2
அஞ்சினார்க்கு 1
அஞ்சினீரேல் 1
அஞ்சினென் 1
அஞ்சினேன் 3
அஞ்சு 2
அஞ்சும் 6
அஞ்சுவலோ 1
அஞ்சுவார் 1
அஞ்ஞான்று 1
அஞர் 1
அட்ட 8
அட்டதேனும் 1
அட்டமியும் 1
அட்டி 1
அட்டு 6
அட்டும் 5
அட 1
அடக்கம் 1
அடக்கரும் 1
அடக்கி 6
அடக்கிய 1
அடக்கினான் 1
அடக்குபு 1
அடகு 3
அடகும் 1
அடங்க 1
அடங்கல் 1
அடங்கலர்க்கு 1
அடங்கலால் 1
அடங்கி 5
அடங்கிற்று 1
அடங்கினார்க்கே 1
அடங்கு 1
அடர் 8
அடர்க்க 1
அடர்க்கப்பட்டான் 1
அடர்த்த 1
அடர்த்து 4
அடர்த்தும் 1
அடர்ந்து 1
அடல் 4
அடற்கு 1
அடா 1
அடி 129
அடி-தொறு 1
அடி_தாமரை 1
அடிக்கு 4
அடிகட்கு 2
அடிகள் 37
அடிகளுக்கு 2
அடிகளும் 1
அடிகளே 1
அடிகளை 4
அடிகளோ 3
அடிச்சி 1
அடிசில் 21
அடிசிலும் 1
அடிசிலை 1
அடித்த 1
அடித்தலை 1
அடித்தி 1
அடித்தியாரும் 1
அடித்தியை 1
அடிப்படுத்த 1
அடிப்பணி 1
அடிப்பன 1
அடிபணிந்து 1
அடிமை 3
அடிய 1
அடியது 1
அடியம் 1
அடியன் 1
அடியிட்டவாறு 1
அடியினார்-தம் 1
அடியினாள் 2
அடியும் 5
அடியேம் 3
அடியேன் 2
அடியை 3
அடு 43
அடுக்கி 2
அடுகளம் 1
அடுத்த 6
அடுத்தது 1
அடுத்ததே 1
அடுத்தனர் 1
அடுத்தனன் 1
அடுத்தான் 1
அடுத்து 15
அடுப்பின் 1
அடும் 6
அடுமால் 1
அடுவுழி 1
அடை 4
அடைக்க 1
அடைக்கலம் 1
அடைக 1
அடைகரை 2
அடைச்சி 3
அடைத்த 1
அடைத்து 1
அடைதல் 2
அடைதலான் 1
அடைதும் 2
அடைந்த 7
அடைந்த-காலையே 1
அடைந்தது 3
அடைந்ததே 2
அடைந்தவர் 1
அடைந்தவாறும் 1
அடைந்தவே 1
அடைந்தன 1
அடைந்தார் 1
அடைந்தார்க்கு 1
அடைந்தாள் 2
அடைந்தான் 3
அடைந்திருந்த 1
அடைந்து 7
அடைந்தே 1
அடைந்தேன் 1
அடைப்பை 1
அடைப்பையுள் 2
அடைய 5
அடையலாமே 1
அடையா 2
அடையார்கள் 1
அடைவர் 1
அடைவல் 1
அண் 2
அண்ணல் 45
அண்ணல்தான் 1
அண்ணலார் 1
அண்ணலும் 4
அண்ணலே 3
அண்ணலை 6
அண்ணா 1
அண்ணாந்து 1
அணங்க 2
அணங்காய் 1
அணங்கிய 1
அணங்கியது 1
அணங்கிற்கு 1
அணங்கின் 2
அணங்கினுக்கு 1
அணங்கு 30
அணங்கு_இழையே 2
அணங்குகாள் 1
அணங்கும் 1
அணங்குறலொடு 1
அணங்குறு 1
அணங்குறும் 1
அணங்கே 2
அணங்கோ 1
அணல் 4
அணல 1
அணவு 1
அணி 200
அணி-மின் 2
அணிக்கு 1
அணிக 2
அணிகம் 3
அணிகல 4
அணிகலங்கள் 1
அணிகலத்து 1
அணிகலம் 5
அணிகலமும் 1
அணிகலன்கள் 2
அணித்தகு 1
அணிதக்க 1
அணிந்த 52
அணிந்ததன் 1
அணிந்தது 2
அணிந்தவே 2
அணிந்தனரே 1
அணிந்தனன் 1
அணிந்தார் 4
அணிந்தாரே 2
அணிந்தாள் 1
அணிந்து 53
அணிபெற 3
அணிமைத்தோ 1
அணியப்பெற்றேன் 1
அணியாக 1
அணியாய் 1
அணியார் 1
அணியாள் 1
அணியின் 2
அணியினர் 1
அணியும் 4
அணில் 2
அணிவது 1
அணுகலும் 1
அணுகி 2
அணுகினாள் 1
அணை 26
அணைத்து 2
அணைதல் 1
அணைந்தான் 1
அணைந்து 2
அணைப்ப 1
அணையா 1
அணையில் 1
அணையின் 3
அணையினான் 1
அணைவல் 1
அணைவு 1
அத்த 1
அத்தக 1
அத்தம் 5
அத்தலை 5
அத்திரம் 1
அத்திரி 1
அத்திறம் 1
அத்தினபுரத்து 1
அத்து 1
அத்துணையும் 1
அத்தும் 1
அதகம் 1
அதட்டம் 1
அதர் 3
அதற்கு 7
அதன் 22
அதன்-கண் 1
அதனால் 1
அதனாலும் 1
அதனின் 3
அதனுள் 5
அதனை 15
அதாம் 1
அதாமே 1
அதிங்கத்தின் 1
அதிசயங்கள் 1
அதிபதி 2
அதிர் 7
அதிர்ந்த 1
அதிர்ந்தவே 1
அதிர்ந்து 2
அதிர்ந்தும் 1
அதிர்ந்துழி 1
அதிர்வு 1
அதிரும் 2
அதில் 1
அதிலோப 1
அதின் 1
அது 60
அதுக்கலின் 1
அதுக்கி 2
அதுக்கினார் 2
அதுக்கினாள் 2
அதுக்குவார் 1
அதுதான் 2
அதும் 1
அதுவும் 3
அதுவே 1
அதுவோ 1
அதே 4
அதோ 1
அந்த 2
அந்தணர் 5
அந்தணர்க்கு 1
அந்தணன் 6
அந்தணாளனாய் 1
அந்தம் 1
அந்தர 3
அந்தரகுமரன் 1
அந்தரத்தார் 1
அந்தரத்து 7
அந்தரம் 3
அந்தி 2
அந்தில் 3
அந்துவர் 1
அந்தோ 10
அநங்க 2
அநங்கமாதிலகன் 1
அநங்கமாலை 2
அநங்கவிலாசினி 1
அநங்கற்கும் 2
அநங்கன் 9
அநங்கனாய் 1
அநங்கனை 1
அநந்த 1
அநந்தன் 1
அப்பம் 1
அப்பால் 1
அப்பி 5
அப்பு 9
அப்புது 1
அப்பொழுதே 1
அபயம் 1
அபரகாத்திரங்கள்-தம்மால் 1
அபரகாத்திரம் 1
அம் 336
அம்_சில்_ஓதியர் 1
அம்_சில்_ஓதியார் 1
அம்பலமும் 1
அம்பறாத்தூணி 1
அம்பா 4
அம்பால் 1
அம்பியை 1
அம்பில் 1
அம்பின் 9
அம்பினுக்கு 1
அம்பு 33
அம்பும் 5
அம்பேர் 1
அம்பை 1
அம்பொடு 2
அம்போ 1
அம்ம 5
அம்மவோ 1
அம்மனை 1
அம்மனையோ 2
அம்மா 10
அம்மி 2
அம்மை 2
அமர் 36
அமர்த்தலின் 1
அமர்ந்த 1
அமர்ந்தது 1
அமர்ந்தவை 1
அமர்ந்தார்களே 2
அமர்ந்தான் 1
அமர்ந்து 16
அமர்ந்துள-ஆயினும் 1
அமர்ந்தோய் 1
அமர 1
அமரகத்துள் 1
அமரப்படும் 1
அமரர் 17
அமரர்-தம் 1
அமரராய் 1
அமரரும் 2
அமரன் 1
அமரனே 1
அமராதார் 1
அமராபதி 1
அமரிகை 1
அமரிகைக்கு 1
அமரின் 1
அமரீர் 1
அமருள் 7
அமலை 1
அமளி 12
அமிர்த 1
அமிர்தம் 41
அமிர்தமாக 1
அமிர்தமும் 2
அமிர்தமுமே 1
அமிர்தமே 2
அமிர்தின் 6
அமிர்தினால் 1
அமிர்தினை 1
அமிர்து 41
அமிர்தும் 5
அமிர்தே 4
அமிர்தோ 2
அமிழ்த 1
அமிழ்தம் 3
அமிழ்து 5
அமிழ்தும் 2
அமுத 4
அமுதம் 22
அமுதமும் 2
அமுதமே 1
அமுதா 1
அமுதாய் 1
அமுது 11
அமுதும் 3
அமுதோ 1
அமை 42
அமைக்க 1
அமைக்கப்பட்ட 1
அமைக 4
அமைச்சர் 3
அமைச்சர்-தம்முள் 1
அமைச்சரும் 1
அமைச்சரோடு 1
அமைச்சன் 2
அமைச்சனாய் 1
அமைத்த 2
அமைத்தனன் 1
அமைத்தார் 3
அமைத்து 11
அமைதி 2
அமைந்த 21
அமைந்தது 1
அமைந்தன 2
அமைந்தாள் 2
அமைந்தாற்கு 1
அமைந்தான் 1
அமைந்து 3
அமைந்தேன் 1
அமைந்தோய் 1
அமைய 1
அமையலர் 1
அமையா 1
அமையார் 1
அமைவர 2
அமைவான் 1
அமோக 1
அயணம் 1
அயர்ந்தனரே 1
அயர்ந்தான் 1
அயர்ந்து 6
அயர்வது 1
அயர்வார் 2
அயர்வுற்று 1
அயர 2
அயரா 1
அயரும் 1
அயல் 7
அயல்-அரோ 1
அயலார் 1
அயலான் 1
அயலே 2
அயலேன் 1
அயலேனோ 1
அயா 10
அயாம் 1
அயிர்ப்பது 2
அயிராவணத்தொடு 1
அயிராவணம் 2
அயில் 15
அயில்கின்ற 1
அயில்வார் 1
அயிலவர் 1
அயிலினில் 1
அயிற்றி 1
அயின்ற 1
அயின்றான் 2
அயின்று 3
அயினி 1
அயோத்தியர் 1
அர 3
அரக்கார் 1
அரக்கி 1
அரக்கு 18
அரக்கும் 1
அரங்க 1
அரங்கம் 1
அரங்கமும் 1
அரங்கி 1
அரங்கில் 1
அரங்கின் 7
அரங்கு 5
அரங்கு-தோறும் 1
அரச 5
அரசர் 13
அரசர்க்கு 3
அரசருள் 2
அரசற்கு 1
அரசற்கும் 1
அரசன் 20
அரசனின் 1
அரசனுக்கு 1
அரசனும் 2
அரசனே 1
அரசனை 4
அரசி 1
அரசிர்க்கு 1
அரசிர்காள் 1
அரசிளங்குமரர் 1
அரசு 20
அரசும் 1
அரசுவா 3
அரசே 1
அரட்டனை 1
அரண் 5
அரண 2
அரணம் 7
அரத்த 4
அரத்தகம் 1
அரத்தம் 5
அரம் 4
அரம்பு 1
அரம்பை 8
அரம்பையர் 2
அரம்பையரை 1
அரம்பையை 1
அரமங்கையர் 1
அரவ 14
அரவத்தாலும் 1
அரவத்தாலே 1
அரவம் 9
அரவமும் 9
அரவின் 9
அரவினால் 1
அரவினை 1
அரவு 22
அரவோடு 2
அரற்ற 9
அரற்றவும் 1
அரற்றி 1
அரற்றினர் 1
அரற்றினான் 1
அரற்றுகின்ற 1
அரற்றுகின்றாள் 2
அரற்றும் 12
அரற்றுமால் 1
அரற்றுவ 1
அரா 1
அரி 57
அரிக்கும் 2
அரிக்கொண்டும் 1
அரிகுற்றார்களே 1
அரிச்சந்தன் 1
அரிசி 5
அரிசியும் 1
அரிஞ்சயன் 1
அரித்து 1
அரிதாய் 2
அரிதால் 3
அரிதில் 1
அரிதின் 2
அரிதினில் 1
அரிது 13
அரிதே 6
அரிந்த 2
அரிந்தது 1
அரிந்திட்டு 1
அரிந்து 13
அரிமான் 3
அரிமானொடு 1
அரிய 21
அரிய-ஆயினும் 1
அரியது 4
அரியர் 1
அரியரே 1
அரியல் 1
அரியவை 1
அரியன 4
அரியும் 1
அரியோடு 1
அரில் 2
அரிவ 1
அரிவாள் 1
அரிவை 16
அரிவை-தன் 1
அரிவையர் 10
அரிவையர்க்கு 1
அரிவையர்கள் 1
அரிவையை 5
அரிவையோடு 1
அரு 56
அருக்கன் 4
அருகல் 1
அருகு 12
அருகும் 1
அருச்சித்தான்-அரோ 1
அருச்சித்து 2
அருத்தி 1
அருந்ததி 3
அருந்தினால் 1
அருப்பு 1
அரும் 120
அரும்ப 1
அரும்பார் 1
அரும்பால் 1
அரும்பி 3
அரும்பிய 3
அரும்பின 1
அரும்பு 9
அரும்புகின்றார் 1
அரும்பும் 2
அருமறை 2
அருமை 5
அருமையால் 1
அருமையின் 2
அருவமே 1
அருவருத்து 1
அருவாய் 1
அருவி 52
அருவிகள் 1
அருவிய 1
அருவியின் 5
அருவியும் 1
அருவினை 1
அருள் 23
அருள 3
அருளல் 2
அருளலுற்றான் 1
அருளாது 1
அருளாதுவிட்டால் 1
அருளாய் 4
அருளான் 1
அருளி 18
அருளியது 1
அருளில் 2
அருளிலான் 1
அருளிற்று 1
அருளின் 2
அருளினாம்-கொல் 1
அருளினால் 2
அருளினாலே 1
அருளினானே 1
அருளினொடு 1
அருளீர் 1
அருளு 1
அருளு-மின் 1
அருளுக 7
அருளும் 4
அருளுமாறு 1
அருளுமேல் 1
அருளை 1
அருளொடு 1
அருளொடும் 1
அரை 6
அரைச 1
அரைசரும் 1
அரைசனது 1
அரைசோடும் 1
அரைத்த 5
அரைத்து 2
அரைத்தும் 1
அரைப்பார் 1
அரையன் 2
அல் 1
அல்கி 1
அல்கின்றே 1
அல்குல் 98
அல்குலர் 1
அல்குலாட்கு 1
அல்குலாட்கும் 1
அல்குலார் 5
அல்குலாரை 1
அல்குலாள் 2
அல்குலாளும் 1
அல்குலாளை 2
அல்குலும் 1
அல்குலே 1
அல்குலை 1
அல்குற்கும் 1
அல்ல 10
அல்லது 20
அல்லதும் 1
அல்லதுவும் 1
அல்லதூஉம் 4
அல்லதை 1
அல்லம் 2
அல்லர் 4
அல்லல் 12
அல்லலுற்று 1
அல்லவும் 10
அல்லவே 1
அல்லவை 1
அல்லள் 2
அல்லளோ 1
அல்லன் 1
அல்லன 2
அல்லனவும் 2
அல்லனவே 1
அல்லா 7
அல்லாத 1
அல்லாதார் 1
அல்லாந்து 2
அல்லாப்ப 2
அல்லாப்பு 1
அல்லார் 1
அல்லார்க்கு 1
அல்லாரும் 1
அல்லால் 28
அல்லான் 1
அல்லி 9
அல்லியும் 3
அல்லியுள் 2
அல்லியோடு 1
அல்லீர் 2
அல்லை 4
அல 2
அலகு 3
அலகை 3
அலங்கல் 59
அலங்கலார்-தம் 1
அலங்கலான் 1
அலங்கலும் 3
அலங்கலோடு 1
அலங்கார 1
அலங்காரமாலையும் 1
அலங்காரமும் 1
அலங்கு 4
அலசனே 1
அலத்தக 1
அலத்தகம் 2
அலது 1
அலபல 1
அலம் 2
அலம்பு 1
அலம்வர 1
அலமந்து 3
அலமர 4
அலமரல் 1
அலமருகின்றது 1
அலமரும் 7
அலர் 68
அலர்-ஆயின் 1
அலர்ந்த 30
அலர்ந்தது 1
அலர்ந்தவே 1
அலர்ந்தன 1
அலர்ந்தனவே 1
அலர்ந்து 5
அலரது 1
அலரி 1
அலவன் 3
அலவனை 1
அலற 7
அலறி 6
அலறும் 2
அலறுமால் 1
அலறுமே 1
அலறுவது 1
அலறுவார் 2
அலன் 3
அலா 4
அலாதார் 1
அலாது 1
அலார் 1
அலால் 20
அலானும் 1
அலை 12
அலைக்கும் 3
அலைக்குமே 1
அலைத்த 1
அலைத்தது 1
அலைத்தர 2
அலைத்தனர் 1
அலைத்து 7
அலைப்ப 7
அலோகம் 1
அவ்வகையது 1
அவ்வயின் 2
அவ்வழி 5
அவ்வழியார் 1
அவ்விடத்து 1
அவ்வியம் 1
அவ்விருந்தாள் 1
அவ்வைக்கு 1
அவ்வையும் 1
அவ்வையை 1
அவட்கு 7
அவண் 23
அவணத்தவர் 1
அவணே 2
அவந்தியன் 2
அவம் 1
அவர் 39
அவர்-கொலோ 1
அவர்க்கு 6
அவர்கட்கு 2
அவர்கள் 5
அவர்களும் 1
அவரால் 1
அவரும் 5
அவரே 3
அவரை 1
அவரோ 1
அவல 2
அவலம் 14
அவலிக்கின்ற 2
அவலித்து 6
அவலியா 1
அவள் 40
அவளுக்கு 1
அவளும் 3
அவளை 7
அவளையே 1
அவளொடும் 1
அவற்கு 6
அவற்கே 1
அவற்றது 1
அவற்றானும் 1
அவற்றின் 1
அவற்று 4
அவற்றுள் 2
அவன் 78
அவன்-கண் 2
அவன்-தனாலே 1
அவனது 1
அவனால் 1
அவனுக்கு 1
அவனும் 4
அவனை 14
அவனொடு 1
அவா 6
அவாம் 9
அவாய் 7
அவாவிய 2
அவாவினுள் 1
அவி 1
அவித்தல் 1
அவித்தற்கு 1
அவித்து 5
அவிந்த 2
அவிந்தன 1
அவிந்தான் 1
அவிந்து 5
அவிப்ப 2
அவிய 1
அவியா 2
அவியினை 1
அவியும் 2
அவியொடு 1
அவிர் 25
அவிழ் 33
அவிழ்த்த 1
அவிழ்து 2
அவிழ்ந்த 12
அவிழ்ந்தன 1
அவிழ்ந்து 9
அவிழ 2
அவிழும் 2
அவை 25
அவையார் 1
அவையும் 2
அழ 7
அழகர் 1
அழகன் 2
அழகனை 1
அழகார் 1
அழகார்ந்த 1
அழகி 1
அழகிதா 2
அழகிதாக 2
அழகிதோ 1
அழகிய 2
அழகிற்கு 1
அழகின் 4
அழகு 15
அழகுகொள் 1
அழகும் 1
அழல் 82
அழல 4
அழலார் 1
அழலின் 2
அழலும் 3
அழலுள் 3
அழவே 1
அழற்சி 2
அழன்றதே 1
அழன்று 11
அழி 11
அழிக்கும் 2
அழிக்கொண்ணா 1
அழிஞ்சில் 1
அழித்த 8
அழித்தது 1
அழித்தல் 2
அழித்தனர் 1
அழித்திடுக 1
அழித்திடுமேல் 1
அழித்து 9
அழிதல் 1
அழிந்த 3
அழிந்தது 2
அழிந்ததே 1
அழிந்து 8
அழிந்தோர் 1
அழிப்ப 1
அழிப்பன 1
அழிப்பார் 1
அழிய 6
அழியவும் 1
அழியாமை 1
அழியின் 1
அழியும் 3
அழிவினுள் 1
அழிவு 1
அழிவும் 2
அழு 1
அழுகல் 1
அழுகி 2
அழுகின்ற 3
அழுகின்றது 2
அழுகுரல் 3
அழுகை 1
அழுங்க 4
அழுங்கல் 5
அழுங்கி 5
அழுங்கிய 1
அழுங்கிற்று 1
அழுங்கும் 4
அழுங்குவது 1
அழுங்குவிக்கும் 2
அழுத்த 1
அழுத்தலின் 3
அழுத்தி 17
அழுத்திய 5
அழுத்தினானே 1
அழுத்துகின்றார் 1
அழுத்துவ 1
அழுத 5
அழுதலாலே 1
அழுதனவே 1
அழுதார் 1
அழுதாள் 1
அழுதிட்டவே 1
அழுதிட்டார் 1
அழுதிட்டாள் 2
அழுதிட்டானே 1
அழுது 15
அழுந்த 6
அழுந்தி 6
அழுந்தினாரே 1
அழுந்தினானே 1
அழுந்தினும் 1
அழுந்துகின்ற 1
அழுந்துகின்றாம் 1
அழுந்துகின்றார் 1
அழுந்தும் 1
அழுந்துமால் 1
அழுந்தேன் 1
அழுபவர் 1
அழுபவர்க்கு 1
அழும்-கொலோ 1
அழுமால் 1
அழுவ 3
அழுவதற்கு 1
அழுவது 3
அழுவதும் 1
அழுவம் 3
அழுவன 1
அழுவார் 3
அழுவாள் 1
அழேல் 1
அழேற்க 3
அழைஇ 1
அள் 7
அள்ளல் 3
அள்ளலாய் 1
அள்ளி 1
அள்ளிக்கொண்டு 1
அள 1
அளக்கிய 1
அளக்குவம் 1
அளகத்து 1
அளகு 1
அளந்தவன் 1
அளந்தன 2
அளந்து 6
அளப்ப 1
அளப்பான் 1
அளப்பு 1
அளமரல் 1
அளமரு 1
அளவளாய் 1
அளவில் 3
அளவிற்கு 1
அளவினவாய் 1
அளவினால் 1
அளவு 7
அளவும் 3
அளவுள்ள 1
அளவே 1
அளவை 1
அளற்றுள் 1
அளாய 2
அளி 5
அளிக்க 2
அளிக்கும் 2
அளித்த 7
அளித்தது 2
அளித்தவர் 1
அளித்தவை 1
அளித்தனன் 1
அளித்தான் 1
அளித்து 7
அளிது 1
அளிதோ 1
அளிந்த 2
அளிந்து 1
அளிபடு 1
அளிய 5
அளியதாமே 1
அளியமோ 1
அளியர் 1
அளியன் 2
அளியால் 1
அளியிர் 1
அளியிற்கு 1
அளியேன் 1
அளை 3
அளைந்து 3
அளைய 1
அளைவது 1
அளைஇ 6
அற்க 1
அற்பு 4
அற்ற 6
அற்ற-போதும் 1
அற்ற-போழ்தே 1
அற்றது 4
அற்றம் 6
அற்றவர் 1
அற்றாய் 1
அற்றார் 1
அற்றால் 2
அற்றான் 1
அற்று 15
அற்றும் 1
அற்றை 2
அற 64
அறங்கள் 2
அறத்திறம் 2
அறத்தினோடு 1
அறத்தினோரும் 1
அறத்து 2
அறத்தை 5
அறம் 15
அறமும் 1
அறமே 2
அறல் 5
அறவாழி 2
அறவிய 1
அறவியாற்கு 1
அறவு 1
அறவுரை 4
அறவோரே 1
அறன் 2
அறனும் 1
அறனே 5
அறனோடு 1
அறா 7
அறாத 8
அறாதது 1
அறாதன 1
அறாது 1
அறாவி 1
அறி 9
அறி-மின் 1
அறிக 4
அறிகல்லாள் 1
அறிகிலா 1
அறிதல் 5
அறிதி 1
அறிதியோ 1
அறிதிர் 1
அறிதும் 2
அறிந்த 1
அறிந்தவர் 1
அறிந்தனம் 1
அறிந்தார் 3
அறிந்திலம் 1
அறிந்திலன் 1
அறிந்திலேன் 1
அறிந்து 16
அறிந்தோமே 1
அறிமோ 1
அறிய 7
அறியப்பட்டதே 1
அறியப்படாய் 1
அறியல் 3
அறியலன் 1
அறியலாம் 1
அறியலென் 1
அறியலேன் 1
அறியா 2
அறியாத 1
அறியாதார் 1
அறியாது 3
அறியாதே 1
அறியாதேன் 1
அறியாமல் 1
அறியாமை 1
அறியாமையால் 1
அறியாய் 1
அறியாரேல் 1
அறியான் 1
அறியின் 1
அறியுநர் 1
அறியும் 4
அறியுமோ 1
அறியேம் 1
அறியேன் 3
அறியேனால் 1
அறியோம் 1
அறிவது 1
அறிவர் 2
அறிவரன் 2
அறிவரிது 1
அறிவல் 2
அறிவன் 4
அறிவார் 2
அறிவின் 4
அறிவினால் 3
அறிவீர் 1
அறிவு 12
அறிவுடையர் 1
அறிவுற 2
அறிவுறா 1
அறிவொடு 2
அறு 30
அறு-காறும் 1
அறுக்கல் 1
அறுக்கும் 3
அறுக 1
அறுகின் 2
அறுகு 2
அறுகை 1
அறுசுவை 2
அறுத்தான் 2
அறுத்திடுக 1
அறுத்து 13
அறுநூறு 1
அறுப்ப 2
அறுப்பார் 1
அறுபத்து 1
அறுபதாம் 1
அறுபதிற்று 1
அறுபதின் 1
அறும் 2
அறுவை 1
அறுவையன் 1
அறை 15
அறை-மின் 1
அறை-மின்அம் 1
அறைக 2
அறைகின்ற 1
அறைதியால் 1
அறைந்த 2
அறைந்த-காலை 1
அறைந்தனர் 1
அறைந்தார் 1
அறைந்தார்கள் 1
அறைந்தான் 1
அறைந்து 5
அறைந்தோய் 1
அறைய 1
அறையவோ 1
அறையா 1
அறையும் 3
அறையுள் 1
அறையோ 1
அறைவதும் 1
அறைவாம் 1
அறைவாய் 1
அறைவார் 1
அறைவான் 1
அறைவி 1
அறைவிக்கின்றான் 1
அறைவித்தானே 4
அன்ப 1
அன்பன் 1
அன்பின் 4
அன்பின 1
அன்பினள் 2
அன்பினார் 1
அன்பினால் 3
அன்பினின் 1
அன்பு 18
அன்புகூர 1
அன்புபட்டான் 1
அன்மை 1
அன்மையின் 5
அன்றாய் 1
அன்றால் 3
அன்றி 34
அன்றியும் 7
அன்றில் 1
அன்றிலும் 1
அன்று 34
அன்று-கொல் 1
அன்று-ஆயின் 1
அன்று-எனின் 2
அன்றே 236
அன்றே-ஆயினும் 1
அன்றேல் 4
அன்றேனும் 1
அன்றை 2
அன்றோ 5
அன்ன 122
அன்னங்கள் 1
அன்னதாய் 1
அன்னதால் 2
அன்னது 12
அன்னதே 6
அன்னம் 36
அன்னமும் 6
அன்னமே 4
அன்னமொடு 1
அன்னமொடும் 1
அன்னர் 1
அன்னர்-ஆயினும் 1
அன்னரே 1
அன்னவட்கு 1
அன்னவர் 2
அன்னவள் 4
அன்னவற்கு 1
அன்னவன் 6
அன்னவனால் 1
அன்னள் 3
அன்னளோ 1
அன்னாய் 6
அன்னார் 17
அன்னாள் 18
அன்னாளை 1
அன்னாற்கு 1
அன்னான் 26
அன்னானையும் 1
அன்னீர் 1
அன்னை 1
அன 24
அனங்க 1
அனங்கன் 4
அனங்கனுக்கு 2
அனங்கனே 1
அனங்கனை 2
அனந்தர் 3
அனந்தல் 1
அனம் 3
அனமே 1
அனல் 1
அனலும் 3
அனன்று 1
அனாட்கு 2
அனாட்கே 1
அனாய் 4
அனார் 26
அனார்-தம் 2
அனார்க்கு 3
அனார்க்கும் 1
அனாரும் 3
அனாரே 1
அனாரை 4
அனாரோடு 1
அனாள் 18
அனாளால் 1
அனாளும் 5
அனாளே 4
அனாளை 7
அனாளையே 2
அனாற்கு 3
அனாற்கே 1
அனான் 23
அனான்-தன் 1
அனானுக்கு 2
அனானும் 5
அனானை 1
அனிச்ச 5
அனிச்சத்து 3
அனிச்சம் 2
அனீர் 3
அனீரே 2
அனுக்கி 1
அனுக்கிய 1
அனுங்க 4
அனை 3
அனைத்து 1
அனைத்தும் 4
அனைமார் 1
அனைமார்களை 1
அனைய 128
அனையது 19
அனையதே 1
அனையரே 1
அனையல் 1
அனையவர் 1
அனையவள் 1
அனையவாய் 2
அனையன 3
அனையாய் 2
அனையார் 6
அனையாள் 1
அனையாளை 2
அனையாளையும் 1
அனையான் 5
அனையானுக்கு 1
அனையானே 1
அனையானையும் 1
அனையானொடு 1

நூலில் அடி வரும் முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


அ (111)

அ நீர் உவர்க்கும் எனின் யார் அவை நீக்குகிற்பார் – சிந்தா:0 5/2
கொய் நாக சோலை கொடி அ நகர் புக்கவாறும் – சிந்தா:0 17/4
அத்தம் அனைய களிற்று அ நகர் மன்னன் மங்கை – சிந்தா:0 18/1
கடல் உடைந்தது என கலந்தது அ கடல் – சிந்தா:1 85/3
மடை அடைத்து அனையது அ மாக்கள் ஈட்டமே – சிந்தா:1 85/4
மற்று அ தேர் உருள் கொடா வளமை சான்றவே – சிந்தா:1 89/4
அரிய-ஆயினும் அ வளை தோளி கண் – சிந்தா:1 163/2
அ உருவு நினைப்பு என்னும் துகிலிகையால் வருத்தித்து – சிந்தா:1 180/2
முந்து நாம் கூறிய மூரி தானை அ
கந்து கொல் கடா களி யானை மன்னவன் – சிந்தா:1 186/1,2
வெம் பரி மான் நெடும் தேர் மிகு தானை அ
தம் பெருமான் அடி சார்ந்தனள் அன்றே – சிந்தா:1 221/3,4
ஆடு இயல் மா மயில் ஊர்தியை அ வழி – சிந்தா:1 238/1
அவளையே அமிர்து ஆக அ அண்ணலும் – சிந்தா:1 243/3
செல்லும் அ கதிகள் தம்முள் சேரலம் சேர்ந்து நின்ற – சிந்தா:1 270/3
அ படையுள் அண்ணலும் அழன்று களிறு உந்தி – சிந்தா:1 280/4
ஆனாது அடியேம் வந்து அ உலகினில் நின் அடி அடைதும் என்று அழுது போயினார் எம் – சிந்தா:1 296/3
அஞ்சும் அ மயானம் தன்னுள் அகில் வயிறு ஆர்ந்த கோதை – சிந்தா:1 301/2
அருள் உடை மாதவர் அ திசை முன்னி – சிந்தா:1 338/3
அழல் என கனலும் வாள் கண் அ வளை தோளினாளும் – சிந்தா:1 368/2
கரியவன் கன்னற்கு அன்று பிறப்பினை தேற்றி ஆங்கு அ
பெரியவன் யாவன் என்ன நீ என பேசலோடும் – சிந்தா:1 389/1,2
வாய்த்த அ நிரை வள்ளுவன் சொனான் – சிந்தா:2 419/4
வேட்டு அ நிரையை விடல் இன்றி விரைந்தது அன்றே – சிந்தா:2 446/4
போல் நின்ற என்ப மற்று அ பொருவரு சிலையினார்க்கே – சிந்தா:2 452/4
நடுக்கம் ஒன்றானும் இன்றி நகுக தாம் நக்க போழ்து அ
இடுக்கணை அரியும் எஃகாம் இருந்து அழுது யாவர் உய்ந்தார் – சிந்தா:3 509/2,3
எழுந்து கொடி ஆடும் இது அ எழில் நகரின் இயல்பே – சிந்தா:3 597/4
கொண்டு உலகம் ஏத்தலின் அ கொற்றவனை ஒக்கும் – சிந்தா:3 599/2
அறு பகல் கழிந்த பின்றை அ நகர்க்கு ஆதி நாய்கன் – சிந்தா:3 665/3
ஆங்கு நாம் பசித்து அசைந்த-காலை அன்று அ அண்ணலே – சிந்தா:3 692/4
தடம் கணாள் பணியினால் தான் அ வீணை ஒன்றினை – சிந்தா:3 716/1
செய்த அ பாவம் எல்லாம் தீர்த்திடும் தீர்த்தன் பாதம் – சிந்தா:3 821/1
புரிந்த தாமங்கள் ஆக அ பூம் துகள் – சிந்தா:4 861/3
கூறப்பட்ட அ கொய் மலர் காவகம் – சிந்தா:4 872/1
கொல்ல ஓடிய குஞ்சரம் போன்றது அ
செல்வன் போன்றனன் சீவகன் தெய்வம் போல் – சிந்தா:4 984/2,3
குடர் சூழ் கோட்ட குஞ்சரம் வென்ற வகையும் அ
படர் சூழ் நெஞ்சின் பாவை-தன் பண்பும் அவர் சொன்னார் – சிந்தா:4 1058/3,4
விரை சென்று அடைந்த குழலாளை அ வேனிலானே – சிந்தா:4 1063/4
அ நீர் அமிர்து ஈன்று கொடுப்ப அமர்ந்தான் – சிந்தா:4 1067/2
துன்னினான் துளங்கின் அல்லால் துளங்கல் அ மலையிற்கு உண்டே – சிந்தா:4 1114/2
பெற்ற அ நிமித்தத்தானும் பிறந்த சொல் வகையினானும் – சிந்தா:4 1129/1
அ மலை அரண பாதம் என்ப அதன் தாள் வாய் தோன்றும் – சிந்தா:5 1177/2
வருந்தும் நீர்மை அ மாதவர் பள்ளியுள் – சிந்தா:5 1195/1
ஆங்கு அ எல்லை இகந்து அடு தேறலும் – சிந்தா:5 1197/1
அங்கு அ நாட்டு அரிவையர் கூந்தல் நாறி தேன் – சிந்தா:5 1199/3
சுரும்பு சூழ் குவளை ஓர் சுனை உண்டு அ சுனை – சிந்தா:5 1213/1
அ மலை சினகரம் வணங்கி பண்ணவர் – சிந்தா:5 1248/1
செரு கயல் நெடும் கணாள் அ திருமகன் காண்டல் அஞ்சி – சிந்தா:5 1259/1
அங்கு அ ஆயம் அடிப்பணி செய்த பின் – சிந்தா:5 1337/3
ஊறு இன் வெம் முலையால் உழப்பட்டும் அ
ஏறு அனான் வைகும் வைகலும் என்பவே – சிந்தா:5 1351/3,4
கருகி அ இருள் கான்று நின் மெய் எலாம் – சிந்தா:5 1368/2
அழுமால் அவலித்து அ அணங்கு_இழையே – சிந்தா:5 1384/4
துன்பத்தால் துகைக்கப்பட்டார் துகைத்த அ துன்பம் தாங்கி – சிந்தா:5 1392/3
உண்டாய அ உயிரே பிறிதின் இல்லை என உரைத்தி – சிந்தா:6 1419/2
காதலால் எண் வினையும் கழிப என்றி அ காதல் – சிந்தா:6 1420/1
ஏம நல் நெறி எ நெறி அ நெறி – சிந்தா:6 1428/1
மலை வளர் குறவர்க்கு அ மா வினைகளும் மாயும் அன்றே – சிந்தா:6 1432/4
சூட்டு வைத்து அனையது அ சுடர் பொன் இஞ்சியே – சிந்தா:6 1445/4
அ நகர்க்கு அரசனே அனைய ஆண்டகை – சிந்தா:6 1449/1
போயின என்ப மற்று அ பூம் கொடி சாயலாட்கே – சிந்தா:6 1453/4
நிலம் தின கிடந்து அன நிதி அ நீள் நகர் – சிந்தா:6 1471/1
அ துறை விடுத்தனன் அலர்ந்த தாரினான் – சிந்தா:6 1478/4
ஈந்தது அ கடல் அவற்கு அமுதம் என்பவே – சிந்தா:6 1492/4
மானின் நோக்கியர் நோக்கி வழி-தொறும் ஈவது அ வழியே – சிந்தா:7 1562/4
அ நாட்டு அ ஊர் அ பெயர் அல்லா பெயர் சொன்னான் – சிந்தா:7 1637/3
அ நாட்டு அ ஊர் அ பெயர் அல்லா பெயர் சொன்னான் – சிந்தா:7 1637/3
அ நாட்டு அ ஊர் அ பெயர் அல்லா பெயர் சொன்னான் – சிந்தா:7 1637/3
பொன் அவிர் கழலினான் அ பொரு சிலை கணையின் வாங்கி – சிந்தா:7 1640/3
எய்த அ கணையும் மாவின் இரும் கனி அதுவும் பூமிக்கு – சிந்தா:7 1641/1
எய்த அ சிலையின் எல்லை அணுகலும் ஏந்தல் நோக்கி – சிந்தா:7 1641/2
எய்த அ இடத்து நின்றே எய்த அ தட கை கொண்டாற்கு – சிந்தா:7 1641/3
எய்த அ இடத்து நின்றே எய்த அ தட கை கொண்டாற்கு – சிந்தா:7 1641/3
அம்பும் வென்ற வரி நெடும் கண் அ மா மதி வாள் முகத்தினாள் – சிந்தா:7 1664/2
சாதலே புரிந்து தோன்றும் தன்மை அ நகரில் கண்டேன் – சிந்தா:7 1748/4
அ வழி இரண்டு திங்கள் கழிந்த பின் அவள் இல் நீங்கி – சிந்தா:7 1758/1
அலங்கு வெண் மதி ஐப்பசி அடைய அ பகலே – சிந்தா:7 1770/1
அ நுண் துகில் கல் அரத்தம் அல்குல் அது வருத்த – சிந்தா:7 1783/1
எங்கள் வினையால் இறைவன் வீடிய அ ஞான்றே – சிந்தா:7 1793/1
கோ அ மா ஆகி குடியோம்பி நின் குடை கீழ் – சிந்தா:7 1804/1
போந்து போக்கு அரியது அ பொழிலின் பெற்றியே – சிந்தா:7 1823/4
அளைய அஞ்சன வரை அனையது அ களிறு-அரோ – சிந்தா:7 1830/4
எய்தா இடர் உளவே எங்கு எங்கு என்று அ திசை நோக்கி – சிந்தா:7 1884/3
ஆழ் துயர் செய்யும் அ அரு வரை சாரலே – சிந்தா:8 1904/4
நீதியால் அறுத்து அ நிதி ஈட்டுதல் – சிந்தா:8 1920/1
பொன்னின் ஆகும் பொரு படை அ படை – சிந்தா:8 1923/1
பின்னை ஆகும் பெரும் பொருள் அ பொருள் – சிந்தா:8 1923/3
நன்று அ பொருளே வலித்தேன் மற்று அடிகள் நாளை – சிந்தா:8 1932/1
சென்று அ பதியுள் எமர்க்கே எனது உண்மை காட்டி – சிந்தா:8 1932/2
சென்று அ பழனம் படப்பை புனல் நாடு சேர்ந்தான் – சிந்தா:8 1934/4
பூம் பாவை வந்து பிறந்தாள் அ பிறந்த-போழ்தே – சிந்தா:8 1976/1
மாடத்துள் இழிந்து மற்று அ வள்ளலை மறைய வைத்து – சிந்தா:9 2055/2
அடி இறைகொண்ட செம்பொன் ஆடக சிலம்பினாள் அ
கடி அறை மருங்கில் நின்ற மைந்தனை கண்டு நாணி – சிந்தா:9 2059/1,2
தே மலர் மார்பினானை நோக்கினாள் செல்வன் மற்று அ
பூ மலர் கோதை நெஞ்சம் மூழ்கி புக்கு ஒளித்திட்டானே – சிந்தா:10 2133/3,4
இகழ் மதம் செறித்த இராயிரத்து ஐஞ்நூறு இளையவும் அ துணை களிறே – சிந்தா:10 2155/4
பைம் கதிர் கொட்டை கவரி சூழ்ந்து அணிந்த பகரின் அ தொகையன பாய்மா – சிந்தா:10 2157/4
நாடு எழுந்து ஆர்ப்ப மற்று அ நன் சிலை முறித்திட்டு அம்பை – சிந்தா:10 2185/3
புல்லி அ பொறியை மோந்து புறக்கொடுத்திட்டது அன்றே – சிந்தா:10 2186/4
நின்ற அ படை உளானே ஒரு மகன் நீல குஞ்சி – சிந்தா:10 2289/1
மற்று அ தாது உரிஞ்சி உண்ணும் வண்டு இனம் ஒத்த அன்றே – சிந்தா:10 2305/4
தொடுத்த ஆங்கு அ அம்பு தொடை வாங்கி விடாத முன்னம் – சிந்தா:10 2320/1
அடுத்து ஆங்கு அ அம்பும் சிலையும் அதன் நாணும் அற்று – சிந்தா:10 2320/2
போந்த அ நங்கைமார்கள் பொய்ம் நங்கைமார்கள் என்பார் – சிந்தா:12 2552/4
அழுந்துமால் அ பண்டி அச்சு இறா முன்னே – சிந்தா:13 2621/3
அ நெருப்பு அளவு ஆய் பொன் கம்பலம் – சிந்தா:13 2686/2
விழைந்த அ கடுவன் ஆங்கு ஓர் மந்தியை விளித்தது அன்றே – சிந்தா:13 2720/4
அரச அ துளை அக-வயின் செறிந்து என அரிதால் – சிந்தா:13 2749/3
அ வினை விளையுள் உண்ணும் அவ்விடத்து அவர்கள் துன்பம் – சிந்தா:13 2762/2
செல்ப அ நரகம்-தன்னுள் தீவினை தேர்கள் ஊர்ந்தே – சிந்தா:13 2776/4
எரி நீரவே நரகம் அ நரக துன்பத்து – சிந்தா:13 2777/1
காய்ந்த அ அளவினால் கௌவும் நீரது ஒத்து – சிந்தா:13 2831/1
மற்ற அ மக்கள் தம் வண்ணம் செப்புவாம் – சிந்தா:13 2833/4
பிறந்த அ குழவிகள் பிறர்கள் யாவரும் – சிந்தா:13 2834/1
தெள்ளிதின் அ பொருள் தெளிதல் காட்சி ஆம் – சிந்தா:13 2845/2
மேல் நிரைத்தன வெண் கொடி அ கொடி – சிந்தா:13 3002/3
புடை பணிந்து இருந்த அ புலவன் பொன் நகர் – சிந்தா:13 3025/2

TOP


அஃக (2)

ஆகமும் இடையும் அஃக அடி பரந்து எழுந்து வீங்கி – சிந்தா:2 460/1
ஊழாயிற்று ஒல்கும் நுசுப்பு அஃக உருத்து வீங்கி – சிந்தா:8 1978/3

TOP


அஃகம் (1)

ஒழிக இ காமம் ஓர் ஊர் இரண்டு அஃகம் ஆயிற்று என்று ஆங்கு – சிந்தா:9 2087/3

TOP


அஃகி (1)

நீள் நிலம் மாரி இன்றி விளைவு அஃகி பசியும் நீடி – சிந்தா:1 255/2

TOP


அஃகிய (2)

அஃகிய மதுகை தன்னால் ஆய் மயில் ஊரும் ஆங்கண் – சிந்தா:1 299/2
அசைவு தீர்ந்து இருள் அஃகிய காலையே – சிந்தா:6 1438/1

TOP


அஃகும் (1)

செல்ல செல்ல அஃகும் நெறி சேர் சிலம்பு சேர்ந்தான் – சிந்தா:6 1416/4

TOP


அஃது (12)

நல் தவம் செய்வார்க்கு இடம் தவம் செய்வார்க்கும் அஃது இடம் – சிந்தா:1 77/1
நல் பொருள் செய்வார்க்கு இடம் பொருள் செய்வார்க்கும் அஃது இடம் – சிந்தா:1 77/2
என்னை வந்து இடம் கொண்ட அஃது இரா பகல் – சிந்தா:1 241/2
எம்முடையவர்கள் வாழ்க்கை எமக்கும் அஃது ஒக்கும் அன்றே – சிந்தா:3 771/2
அண்ணல் நீக்கின் அஃது ஒட்டுவல் யான் என்றாள் – சிந்தா:4 890/4
கன்னியர் உற்ற நோய் கண் அனார்க்கும் அஃது
இன்னது என்று உரையலர் நாணின் ஆதலான் – சிந்தா:4 1028/1,2
அள் இலை வேல் கொள் மன்னற்கு அமைச்சன் அஃது அமைந்தது என்றான் – சிந்தா:5 1341/4
பிணையல் நீட்ட பெரும் தகை அஃது ஏலான் முகம் நோக்கலும் – சிந்தா:7 1668/2
என்ன அஞ்சினாய் என்று அவனை நக்காட்கு அஃது அன்று கோதாய் – சிந்தா:7 1669/2
ஆடு அமை தோளினீர் அஃது ஒட்டுமேல் கேள்-மின் என்ன – சிந்தா:9 2046/2
சூரியன் காண்டலும் சூரியகாந்தம் அஃது
ஆர் அழல் எங்ஙனம் கான்றிடும் அங்ஙனம் – சிந்தா:10 2208/1,2
நன்றும் அஃது ஆக அன்றே-ஆயினும் ஆக யானும் – சிந்தா:13 2627/2

TOP


அஃதே (3)

விளைக பொலிக அஃதே உரைத்திலம் வெகுள வேண்டா – சிந்தா:1 260/1
நன்மை உடை நல் பொன் விளை தீவம் அடைந்தது அஃதே – சிந்தா:3 503/4
அஃதே அடிகளும் உளரோ என்றாற்கு அருளுமாறு – சிந்தா:7 1884/1

TOP


அஃதேல் (1)

உள்ளிய பொருள் மற்று அஃதேல் ஓ பெரிது உவப்ப கேட்டேன் – சிந்தா:4 905/2

TOP


அஃதோ (1)

மால் ஏறு அனையானொடு மக்களுக்கு அஃதோ என்னா – சிந்தா:11 2344/1

TOP


அக்காரடலை (1)

ஆம் பால் அக்காரடலை அண் பல் நீர் ஊறு அமிர்தம் – சிந்தா:4 928/2

TOP


அக (9)

அம் பொன் நிலத்து ஏகு குடி அக நகரம் அதுதான் – சிந்தா:1 106/3
அரக்கு இயல் செங்கழுநீர் அக இதழ் போல் உகிர் சூடி – சிந்தா:1 178/1
காசு அறு குவளை காமர் அக இதழ் பயில மட்டித்து – சிந்தா:3 622/3
ஆலை கரும்பின் அக நாடு அணைந்தான் – சிந்தா:7 1613/4
பெரு வெண் திங்கள் மால் அக பூ மலைந்து பெட்ப நகுகின்றது – சிந்தா:7 1662/1
அக மடை திறந்ததே போல் அலற கோக்கு இளைய நங்கை – சிந்தா:10 2138/3
ஐய-கொல் களிறு அக இதழ் அரசர் அல்லி தன் மக்களா – சிந்தா:10 2311/2
பொற்பு அக பொலம் கலங்கள் தாங்கினான் – சிந்தா:12 2424/4
மணியினுக்கு ஒளி அக மலர்க்கு மல்கிய – சிந்தா:13 3100/1

TOP


அக-வயின் (2)

பிணி குலத்து அக-வயின் பிறந்த நோய் கெடுத்து – சிந்தா:5 1172/1
அரச அ துளை அக-வயின் செறிந்து என அரிதால் – சிந்தா:13 2749/3

TOP


அகங்கை (1)

அந்தோ விசயை பட்டன கொண்டு அகங்கை புறங்கை ஆனால் போல் – சிந்தா:1 312/1

TOP


அகட்டு (1)

நுண் தார் பசுங்கிளியை நோவ அகட்டு ஒடுக்கி – சிந்தா:4 1039/3

TOP


அகடு (5)

நெடு மதி அகடு உற நிழல் தவழ் கொடி உயர் – சிந்தா:3 602/3
கொல்லை அகடு அணைந்து குறும்பு சேர்ந்து தமியாரை – சிந்தா:5 1228/1
அந்தர அகடு தொட்டு அணவு நீள் புகழ் – சிந்தா:5 1239/1
மதி அகடு உரிஞ்சும் சென்னி மாடம் நீள் மறுகு-தோறும் – சிந்தா:6 1447/1
அகடு பசு மணி ஆர்ந்து அங்காந்து இருள் பருகி அடு பால் விம்மி – சிந்தா:13 3142/2

TOP


அகத்த (2)

அங்கை அம் தலத்து அகத்த ஐந்து பந்து அமர்ந்தவை – சிந்தா:8 1953/1
மறு இல் வான் குளம்பு உடையன மாளவத்து அகத்த
பறையின் ஆலுவ படு சினை நாவலின் கனி போல் – சிந்தா:10 2159/2,3

TOP


அகத்தவர்க்கு (1)

அரி குரல் கொண்ட பூசல் அகத்தவர்க்கு இசைப்ப ஈண்டி – சிந்தா:6 1533/3

TOP


அகத்தன (1)

மாலை மாரட்டத்து அகத்தன வளர் இளம் கிளியே – சிந்தா:10 2161/2

TOP


அகத்தில் (1)

தண்டிலத்து அகத்தில் சாண் மேல் எண் விரல் சமிதை நானான்கு – சிந்தா:12 2466/1

TOP


அகத்து (17)

பால் அகத்து பதித்து அன்ன படியவாய் முனிவரையும் – சிந்தா:1 167/2
ஐயுறான் அணங்கு எனவே அகத்து அடக்கி செல்கின்றான் – சிந்தா:1 181/3
நெறியினை குறுகி இன்ப நிறை கடல் அகத்து நின்றார் – சிந்தா:1 375/2
தெவ்வரை செகுக்கும் நீதி மனத்து அகத்து எழுதி செம்பொன் – சிந்தா:1 407/2
பண் அகத்து உறையும் சொல்லார் நல் நலம் பருக வேண்டி – சிந்தா:2 467/3
அளமரல் இலாத இன்ப கடல் அகத்து அழுந்தினானே – சிந்தா:3 841/4
கொல் உலை அகத்து இட்டு ஊதி கூர் இரும்பு இரதம் குத்த – சிந்தா:4 960/3
நையல் நங்கை இ நாட்டு அகத்து உண்டு எனில் – சிந்தா:4 1000/3
மணி கலத்து அகத்து அமிர்து அனைய மாண்பினான் – சிந்தா:5 1172/4
பூட்சி நீள் கொடி புற்றின் அகத்து உறை – சிந்தா:5 1292/2
செயற்கை அம் பிறவி நச்சு கடல் அகத்து அழுந்துகின்றார் – சிந்தா:5 1393/4
எனது ஆவி அகத்து உறைவாய் எனும் நீ – சிந்தா:6 1517/2
விண் அகத்து இயங்கும் மேக குழாம் என நிரைத்த வேழம் – சிந்தா:7 1859/2
காட்டு அகத்து அமிர்தும் காண்வர குவவி கண் அகன் புறவு எதிர்கொண்டார் – சிந்தா:10 2110/4
அல்லல் அடைய அடகு இடு-மின் ஓட்டு அகத்து என்று அயில்வார் கண்டும் – சிந்தா:13 2623/3
ஈட்டிய பொருள் அகத்து இயன்றது என்பவே – சிந்தா:13 2844/4
காட்டு அகத்து ஒரு மகன் துரக்கும் மா கலை – சிந்தா:13 2930/1

TOP


அகத்தும் (3)

தொழுத தம் கையினுள்ளும் துறு முடி அகத்தும் சோர – சிந்தா:8 1891/1
அழுத கண்ணீரினுள்ளும் அணிகலத்து அகத்தும் ஆய்ந்து – சிந்தா:8 1891/2
வான் அகத்தும் நிலத்தும் இல்லா-வண்ணம் மிக்க மணி பூணினான் – சிந்தா:12 2595/4

TOP


அகத்தே (3)

கண்டாள் நெடிது உயிர்த்தாள் கைதொழுதாள் கை அகத்தே
கொண்டாள் தினை குரல் தான் சூடினாள் தாழ் குழல் மேல் – சிந்தா:4 1039/1,2
அன்றாய் அரிதாய் அகத்தே சுட்டு உருக்கும் வெம் தீ – சிந்தா:8 1962/3
கங்குல் கனவு அகத்தே கண்ணுள் தோன்றி வந்தீர் நீர் – சிந்தா:13 2607/2

TOP


அகப்பட்டு (1)

கண் எனும் வலையின் உள்ளான் கை அகப்பட்டு இருந்தான் – சிந்தா:3 713/1

TOP


அகப்பட (2)

குழை முக புரிசையுள் குருசில் தான் அகப்பட
இழை முகத்து எறி படை இலங்கு வாள் கடல்-இடை – சிந்தா:1 275/2,3
ஐ_இரு திங்கள் எல்லை அகப்பட காண்பிர் இப்பால் – சிந்தா:5 1411/2

TOP


அகப்படு (1)

அகப்படு பொறியினாரை ஆக்குவார் யாவர் அம்மா – சிந்தா:10 2315/1

TOP


அகம் (42)

முழங்கு தீம் புனல் அகம் முரிய மொய்த்தவே – சிந்தா:1 40/4
நயந்து எரி பொன் சிலம்பு முத்து அரி பெய்து அகம் நக – சிந்தா:1 177/2
ஒருக்குற நெருங்கி பொன் ஒளி ஆழி அகம் கௌவி – சிந்தா:1 178/3
மண் அகம் காவலின் வழுக்கி மன்னவன் – சிந்தா:1 198/1
மண் அகம் வளரும் தோளான் மறுத்து நீ மொழியல் என்றான் – சிந்தா:1 202/4
உவள் அகம் தனது ஆக ஒடுங்கினான் – சிந்தா:1 243/4
தோய்ந்த விசும்பு என்னும் தொல் நாட்டு அகம் தொழுது புலம்பு எய்தி மைந்தர் மாழ்க – சிந்தா:1 290/1
சுடர் போய் மறைய துளங்கு ஒளிய குழவி மதி பெற்று அகம் குளிர்ந்த – சிந்தா:1 313/3
கானத்தில் கிடந்ததே போல் கடல் அகம் உடைய நம்பி – சிந்தா:1 387/2
மஞ்சு தோய் குன்றம் அன்ன மாட வீட்டு அகம் புகுந்தான் – சிந்தா:1 396/4
அழல் உறு வெண்ணெய் போல அகம் குழைந்து உருகி ஆற்றாள் – சிந்தா:1 408/1
கால் அகம் புடைப்ப முந்நீர் கடல் கிளர்ந்து எழுந்ததே போல் – சிந்தா:2 434/1
வேல் அகம் மிடைந்த தானை வெம் சின எயினர் தாக்க – சிந்தா:2 434/2
அம் முலை அமுதம் அன்னார் அகம் புலர்ந்து அமர்ந்து நோக்கி – சிந்தா:2 465/3
உரை அகம் கொள்ள உணர்த்தினன் ஆகி – சிந்தா:3 521/1
வரை அகம் ஏற வலி-மின் என்னா – சிந்தா:3 521/2
ஆழ் கடல் அகம் புறம் வீழ் தர விரைந்ததே – சிந்தா:3 571/2
நீல் நிற நிழல் மணி தான் நிரைத்து அகம் எலாம் – சிந்தா:3 573/2
வஞ்சம் இல் மனத்தினான் நெஞ்சு அகம் புகன்று உக – சிந்தா:3 574/1
ஊன் தரு குருதி வேலான் உள் அகம் குளிர்ந்து விஞ்சை – சிந்தா:3 581/2
ஆம் ஓர் ஐயம் காண்பவர்க்கு இது அகம் புறம் இது எனவே – சிந்தா:3 596/4
பரி அகம் சிலம்பு செம்பொன் கிண்கிணி பாதம் சேர்த்தி – சிந்தா:3 674/3
கணி புகழ் காளை கொண்டு கடல் அகம் வளைக்கலுற்றான் – சிந்தா:3 722/4
சாந்து அகம் நிறைந்த தோணி தண் மலர் மாலை தோணி – சிந்தா:4 967/1
இங்ஙனம் இவர்கள் ஏக எரி அகம் விளைக்கப்பட்ட – சிந்தா:4 1113/1
நீர் அகம் பொதிந்த மேகம் நீல் நிற நெடு நல் யானை – சிந்தா:4 1116/1
நீ பரிவு ஒழிந்து போய் நின் அகம் புகு நினையல் என்றான் – சிந்தா:4 1121/4
அண்ணல் ஏந்தி அகம் புலி கொண்டு எழுந்து ஏகினான் – சிந்தா:4 1158/4
நுண் துகில் வேதல் அஞ்சி நெருப்பு அகம் பொதிந்து நோக்கி – சிந்தா:6 1434/1
கொங்கு அலர் கோதையர் கண்டு அகம் எய்தி – சிந்தா:6 1477/2
அந்தம் இல் உவகை-தன்னால் அகம் குளிர்ப்பு எய்தினாரே – சிந்தா:9 2097/4
அரத்தகம் அகம் மருளி செய்த சீறடி அளிய தம்மால் – சிந்தா:12 2459/1
முத்து அகம் நிறைந்த முளை எயிற்று மத யானை – சிந்தா:12 2485/1
சாந்து அகம் கிழிய மாலை தட முலை ஞெமுங்க புல்லி – சிந்தா:12 2552/1
தட முலை முகங்கள் சாடி சாந்து அகம் கிழிந்த மார்பின் – சிந்தா:13 2708/1
பொன்னும் வெள்ளியும் புணர்ந்து என வயிற்று அகம் பொருந்தி – சிந்தா:13 2754/2
முரியும் பல் சன முகம் புடைத்து அகம் குழைந்து அழவே – சிந்தா:13 2758/4
வீந்து போய் வயிற்று அகம் விதியின் எய்துமே – சிந்தா:13 2831/4
செல்ல நீண்டு அகன்று அகம் சிவந்த கண்ணினார் – சிந்தா:13 2982/3
மை பொலி கண்ணின் நீரால் மனை அகம் மெழுகி வாழ – சிந்தா:13 2984/3
நீடு அகம் வெகுண்டும் கையால் பிடித்து நீறு அட்டி இட்டேம் – சிந்தா:13 2989/3
நா அகம் தழும்ப நின்று ஏத்தி நன்று-அரோ – சிந்தா:13 3061/2

TOP


அகமுற (1)

அள் உற அளிந்த காமம் அகமுற பிணித்ததேனும் – சிந்தா:5 1387/2

TOP


அகல் (20)

பொன் ஆல வட்டமும் போல் கலை இமைக்கும் அகல் அல்குல் – சிந்தா:1 173/2
கலம் புரி அகல் அல்குல் தாயர் தவ்வையர் – சிந்தா:1 184/1
கண் அகல் ஞாலம் காத்தல் எனக்கு என கமழும் கண்ணி – சிந்தா:1 202/3
அரைசனது அருளினொடு அகல் மனை அவன் எய்தி – சிந்தா:3 601/1
நுண் துகில் அகல் அல்குல் நொசித்த வெம் முலை – சிந்தா:3 654/1
அகல் மனை தாய்க்கு சொன்னாள் அவளும் தன் கேட்கு சொன்னாள் – சிந்தா:4 1052/4
வரை அகல் மார்பு-இடை வரியும் மூன்று உள – சிந்தா:6 1462/1
அரவு வெகுண்டு அன்ன அகல் அல்குல் நிலம் புல்லி – சிந்தா:7 1878/1
தேர் முயங்கு தானையான் சிறுவர் சேடார் அகல் மார்பம் – சிந்தா:7 1888/3
கண் அகல் மரம் எலாம் கற்பகம் ஒத்தவே – சிந்தா:8 1899/4
பாடு வண்டு இருந்த அன்ன பல் கலை அகல் அல்குல் – சிந்தா:9 1996/1
ஐது ஏந்து அகல் அல்குல் ஆவித்து அழல் உயிரா – சிந்தா:9 2050/1
கலை கோட்ட அகல் அல்குல் கணம் குழையார் கதிர் மணி பூண் – சிந்தா:10 2234/1
கொழும் கயல் கண்ணினார் கொண்டு பொன் அகல்
இழிந்தனர் திரு மயிர் ஏற்ப நீரதில் – சிந்தா:12 2412/2,3
மை அணி மத யானை மத்தக அகல் அல்குல் – சிந்தா:12 2434/1
ஒரு மணி அகலுள் பெய்தோர் பொன் அகல் ஆர்ந்த தூபம் – சிந்தா:12 2463/3
வெம்பி பசி நலிய வெம் வினையின் வேறாய் ஓர் அகல் கை ஏந்தி – சிந்தா:13 2624/2
பேசி பாவாய் பிச்சை என கை அகல் ஏந்தி – சிந்தா:13 2929/3
அலகை இலா குண கடலை அகல் ஞான வரம்பானை – சிந்தா:13 3023/3
அகல் விசும்பு உறையும் தேவர் ஒளி அவிந்து இருப்ப மன்னன் – சிந்தா:13 3053/3

TOP


அகல்வதனை (1)

அன்பு கொள் மட பெடை அலமந்து ஆங்கு அகல்வதனை
என்பு உருகு குரல் அழைஇ இரும் சிறகர் குலைத்து உகுத்து – சிந்தா:3 648/2,3

TOP


அகல்வர் (1)

அன்பு உருகு கண் புதைத்து ஆங்கு அகல்வர் நெஞ்சே – சிந்தா:7 1576/4

TOP


அகல்வாயோ (1)

அல்லாந்து அவள் நடுங்க அன்பின் அகல்வாயோ – சிந்தா:13 2963/4

TOP


அகல்வார் (1)

காவி நெடும் கண் புதைத்து ஆங்கு அகல்வார் நெஞ்சே – சிந்தா:7 1575/4

TOP


அகல்வாள் (1)

நெடும் கணாள் தானும் நினைவு அகல்வாள் ஆக – சிந்தா:4 1041/4

TOP


அகல்வு (1)

விட்டு அகல்வு ஆற்றா வேட்கையின் ஓடும் பொழுது இப்பால் – சிந்தா:1 360/3

TOP


அகல (5)

கன்று ஒளித்து அகல வைத்த கறவையில் கனிந்து நின்றார் – சிந்தா:1 371/4
கண்டு ஆனா மட பெடை கிளி என போய் கை அகல
நுண் தூவி இளம் சேவல் நோக்கோடு விளி பயிற்றி – சிந்தா:3 649/2,3
நவை இல் அகல நோக்கி நயந்த வண்ணம் மொழிவாம் – சிந்தா:4 933/4
செயிர்ப்பொடு சிவந்து நோக்கி சேவலின் அகல சேவல் – சிந்தா:7 1624/1
ஐ விலின் அகல நின்று ஆங்கு அடி தொழுது இறைஞ்சினாற்கு – சிந்தா:7 1704/1

TOP


அகலத்தவன் (1)

அம் தாமரை ஆள் அகலத்தவன் பாதம் ஏத்தி – சிந்தா:13 3144/2

TOP


அகலத்து (5)

மன் வரை அகலத்து அப்பி வலம்புரி ஆரம் தாங்கி – சிந்தா:3 697/2
மொட்டு உலாய் முலைகள் பாய்ந்த அகலத்து சரங்கள் மூழ்க – சிந்தா:3 772/3
இழுது ஆர் சுடர் வேல் இளையான் அகலத்து
உழு நீர் உடன் வெம் முலைகாள் வயிர – சிந்தா:6 1523/1,2
அடர் கதிர் பைம்பொன் பூணும் ஆரமும் அகலத்து ஒல்க – சிந்தா:10 2182/3
மன் வரை அகலத்து அப்பி மணி வடம் திருவில் வீச – சிந்தா:10 2187/2

TOP


அகலம் (17)

பூசு சாந்து ஒருவர் பூசிற்று எழுவர் தம் அகலம் பூசி – சிந்தா:1 116/3
போர்த்த தன் அகலம் எல்லாம் பொள்ளென வியர்த்து பொங்கி – சிந்தா:1 256/3
சினவுநர் கடந்த செல்வன் செம் மலர் அகலம் நாளை – சிந்தா:2 466/1
உருக்கு அமைந்து எரியும் செம்பொன் ஓர் ஐவில் அகலம் ஆக – சிந்தா:3 616/1
அலர் தலை அனிச்சத்து அம் போது ஐம் முழ அகலம் ஆக – சிந்தா:3 617/2
வென்றவன் அகலம் பூட்ட விளங்கு ஒளி மணி செய் செப்பின் – சிந்தா:3 630/1
பொன் தாங்கு அணி அகலம் புல்ல பொருந்துமேல் – சிந்தா:4 1037/2
திரு முத்து அகலம் திளையாது அமையா – சிந்தா:6 1518/2
நாவி அகலம் எழுதி நறு நுதலார் – சிந்தா:7 1575/1
ஒப்பு இணை தனக்கு இலாதான் உறு வரை அகலம் மூழ்கி – சிந்தா:7 1691/1
காமம் இங்கு உடையேன் காளை சீவகன் அகலம் சேர்த்தின் – சிந்தா:9 2057/2
தெழித்தனர் திறந்தனர் அகலம் இன்னுயிர் – சிந்தா:10 2226/3
ஏக்கு ஒசிவு இலாத வில்லான் இடு கொடி அகலம் இன் தேன் – சிந்தா:12 2477/2
ஒத்த அகலம் எண் முழம் என்று ஓதி நகர் இழைத்தார் – சிந்தா:12 2485/3
சீர் நிறைய வரை அகலம் திருத்த திரு நோக்கும் – சிந்தா:12 2489/3
ஒன்பது முகத்தின் ஓடி உறு வலி அகலம் பாய – சிந்தா:13 2664/2
காவலர் அகலம் என்னும் கழனியுள் உழுது காமர் – சிந்தா:13 2917/1

TOP


அகலமும் (3)

கலையினது அகலமும் காட்சிக்கு இன்பமும் – சிந்தா:2 411/1
சிலையினது அகலமும் வீணை செல்வமும் – சிந்தா:2 411/2
நிணம் பிறங்கு அகலமும் தோளும் நெற்றியும் – சிந்தா:10 2225/1

TOP


அகலா (1)

விட்டு அகலா சாந்தின் நிலம் மெழுகி மெல் மலர்கள் சிதறி தூமம் – சிந்தா:3 647/2

TOP


அகலாதவனை (1)

அன்பின் அகலாதவனை விடுத்து அலர்ந்த கோதைக்கு – சிந்தா:3 849/2

TOP


அகலாது (1)

அழலின் சாராது அகலாது ஒழுக ஒரு நாள் அவன் போகி – சிந்தா:7 1648/3

TOP


அகலிய (1)

மலையினின் அகலிய மார்பன் அல்லது இ – சிந்தா:2 411/3

TOP


அகலின் (1)

கணவன் அகலின் உயிர் கை அகறல் – சிந்தா:5 1378/2

TOP


அகலும் (1)

உள் உருக நோக்கி உயர் உழுத்து அகலும் ஏந்தி – சிந்தா:12 2488/3

TOP


அகலும்-மின் (1)

ஆணை ஆணை அகலும்-மின் நீர் என – சிந்தா:3 634/1

TOP


அகலுள் (2)

ஒரு மணி அகலுள் பெய்தோர் பொன் அகல் ஆர்ந்த தூபம் – சிந்தா:12 2463/3
இரு மணி அகலுள் நீர் பெய்து இட-வயின் இரீஇயினாரே – சிந்தா:12 2463/4

TOP


அகவ (2)

மழை குரல் என மயில் அகவ வார் செந்நெல் – சிந்தா:7 1614/3
அருகு மயில் அகவ அன்னம் ஏங்க குயில் கூவ – சிந்தா:12 2559/1

TOP


அகவி (1)

வண்டு துயில் கொண்டு குயில் ஆலி மயில் அகவி
விண்டு மது விட்டு விரி போது பல பொதுளி – சிந்தா:7 1780/1,2

TOP


அகவும் (2)

பரந்த தீம் புனல் மருதம் பற்று விட்டு இன மயில் அகவும்
மரம் கொல் யானையின் மதம் நாறு அரும் சுரம் அவன் செலற்கு எழுந்தான் – சிந்தா:7 1557/3,4
அறி மயில் அகவும் கோயில் அடிகளை செவ்வி என்றான் – சிந்தா:8 1908/4

TOP


அகழ் (2)

அகழ் கடல் தானை வேந்தே அணி எயிறு ஈன்றது அன்றோ – சிந்தா:5 1268/4
அகழ் கிடங்கு அம் துகில் ஆர்ந்த பாம்புரி – சிந்தா:6 1444/1

TOP


அகழ்தல் (2)

அகழ்தல் மா கடல் அன்னது ஓர் சும்மைத்தே – சிந்தா:1 138/4
ஆலும் கடல் தூர்த்தல் மலை அகழ்தல் இவை வல்லார் – சிந்தா:10 2165/2

TOP


அகழ்ந்து (1)

அகழ்ந்து கொண்டு அரும் பொருள் பொதிந்த நெஞ்சினார் – சிந்தா:13 2640/3

TOP


அகழும் (1)

அகழும் இங்குலிகம் அஞ்சன வரை சொரிவன – சிந்தா:8 1898/3

TOP


அகற்ற (2)

வாரியில் கடிந்து உடன் அகற்ற மற்ற வன் படை – சிந்தா:1 277/3
மான கவரி மணி வண்டு அகற்ற அங்கு – சிந்தா:10 2120/1

TOP


அகற்றி (3)

அல்லல் அகற்றி அரும் துயர் தீர்த்தான் – சிந்தா:4 941/4
அரு மாலை எண் வினையும் அகற்றி இன்ப கடல் ஆக்கி – சிந்தா:4 961/3
தம் பரிவு அகற்றி ஓம்பி நீர் கடன் மரபு தாங்கு இ – சிந்தா:7 1737/2

TOP


அகற்றிய (2)

அருந்ததி அகற்றிய ஆசு இல் கற்பினாய் – சிந்தா:1 327/2
அடி கிண்கிணியும் அம் சிலம்பும் விரல் மோதிரத்தோடு அகற்றிய பின் – சிந்தா:1 353/2

TOP


அகற்றினாள் (3)

அரும் பொன் மாலை அலங்கலோடு ஆரம் புலம்ப அகற்றினாள் – சிந்தா:1 349/4
அம் கண் முலையின் அணி முத்தும் அரும் பொன் பூணும் அகற்றினாள் – சிந்தா:1 350/4
அஞ்ச சிவந்த மெல் விரல் சூழ் அரும் பொன் ஆழி அகற்றினாள் – சிந்தா:1 351/4

TOP


அகற்றினானே (3)

பெறுதி நல் கதியை என்று பெரு நவை அகற்றினானே – சிந்தா:4 946/4
செய் கழல் குருசில் ஆங்கே கரந்து சேண் அகற்றினானே – சிந்தா:4 983/4
மெழுகு எரி முகந்தது ஒக்கும் தாய் மெலிவு அகற்றினானே – சிந்தா:9 2095/4

TOP


அகற்றுக (1)

சீலம் இல்லன சின களிறு அகற்றுக என்று அணிந்த – சிந்தா:12 2392/2

TOP


அகற்றுவான் (1)

மாலை குடை மன்னர் வையம் அகற்றுவான்
காலை கதி துன்பம் காவல் பெரும் துன்பம் – சிந்தா:13 2796/1,2

TOP


அகறல் (1)

கணவன் அகலின் உயிர் கை அகறல்
உணர்வீர் அமரர் மகளீர் அருளி – சிந்தா:5 1378/2,3

TOP


அகன் (15)

கண் அகன் புரிசை காக்கும் காவலர் அடைக என்றான் – சிந்தா:1 265/3
அரும் பொன் பூணும் ஆரமும் இமைப்ப கணிகள் அகன் கோயில் – சிந்தா:1 308/1
அரவு உயர் கொடியினான் தன் அகன் படை அனுங்க வென்ற – சிந்தா:2 456/3
கண் அகன் கடல் அம் கோடும் பறைகளும் முழங்கி விம்ம – சிந்தா:7 1859/1
அறைவாய் கடல் போல் அகன் காமம் அலைப்ப நின்றாள் – சிந்தா:8 1963/4
காட்டு அகத்து அமிர்தும் காண்வர குவவி கண் அகன் புறவு எதிர்கொண்டார் – சிந்தா:10 2110/4
முலை கோட்டால் உழப்பட்ட மொய் மலர் தார் அகன் மார்பர் – சிந்தா:10 2234/2
ஆகம் மறவர் அகன் கோயில் புக்கு அம் பொன் மாலை – சிந்தா:11 2337/2
ஆய் பொன் புரிசை அணி ஆர் அகன் கோயில் எல்லாம் – சிந்தா:11 2350/1
ஆழி மால் கடல் அகன் பெரும் கேள்விகள் துறைபோய் – சிந்தா:12 2386/1
அரிவை-தன் நெஞ்சம் என்னும் அகன் குளம் நிறைந்து வாள் கண் – சிந்தா:12 2476/3
ஆர்ந்த செந்தாமரை முகத்தினாள் அடிகள் வந்து ஈங்கு அகன் கடை உளாள் – சிந்தா:12 2585/2
மல் ஆர் அகன் மார்ப மட்டு ஏந்தி வாய் மடுத்திட்டு – சிந்தா:13 2963/2
அல்லாந்து அகன் கோயில் ஆழ் கடல் போல் ஆயிற்றே – சிந்தா:13 2964/4
அளித்து உலகு ஓம்பும் மாலை அகன் குடை கவித்தது ஆங்கு – சிந்தா:13 3086/2

TOP


அகன்ற (27)

ஆய் செந்நெல் அகன்ற காடு அரிகுற்றார்களே – சிந்தா:1 55/4
களி கயல் பொருவ போன்று கடை சிவந்து அகன்ற கண்ணாள் – சிந்தா:1 192/2
மல் பழுத்து அகன்ற மார்பத்து இடம் கொண்டு வைக செம் நா – சிந்தா:2 435/2
மல்லு பூத்து அகன்ற மார்பீர் புகழ் எனும் போர்வை போர்த்து – சிந்தா:3 743/1
கூற்றம் போல் கொடிய யானை கோடு உழுது அகன்ற மார்பம் – சிந்தா:3 782/3
ஆடும் பாம்பு என புடை அகன்ற அல்குல் மேல் – சிந்தா:4 1007/1
பூண் மெய் கொண்டு அகன்ற மார்ப பொறு-மதி என்று பின்னும் – சிந்தா:4 1119/3
சீவகன் அகன்ற மார்பம் ஓலையா திசைகள் கேட்ப – சிந்தா:4 1121/2
அடற்கு அரும் பகை கெடுத்து அகன்ற நீள் நிலம் – சிந்தா:5 1173/2
அங்கு நின்று அகன்ற பின் ஐ ஐம் காவதம் – சிந்தா:5 1179/1
அளவு அரு குங்குமத்து அகன்ற மார்பினாய் – சிந்தா:5 1182/2
கைத்தலத்து அகன்ற பந்தின் கைப்படும் கவல வேண்டா – சிந்தா:5 1395/2
நஞ்சு இறைகொண்ட நாக படம் பழித்து அகன்ற அல்குல் – சிந்தா:6 1538/2
மணி எழு அனைய தோளும் வரை என அகன்ற மார்பும் – சிந்தா:7 1582/1
போழ்ந்து அகன்ற கண்ணாள் புலம்பா எழுந்திருப்ப – சிந்தா:7 1810/3
திரு இருந்து அகன்ற மார்பன் சேவடி சேர்ந்த யாங்கள் – சிந்தா:8 1930/2
போழ்ந்து அகன்ற கண்ணி வந்து பூம் கொடியின் நோக்கினாள் – சிந்தா:8 1958/4
கண் நீர்மை காட்டி கடல் போல் அகன்ற என் – சிந்தா:8 1968/2
மல் பக மலர்ந்து அகன்ற மார்பின் மேல் – சிந்தா:12 2424/1
அவா கிடந்து அகன்ற அல்குல் அணி கிளர் திருவில் பூப்ப – சிந்தா:12 2444/1
காண் வர அகன்ற அல்குல் கண் விருப்புற்று நோக்கி – சிந்தா:12 2447/2
காதம் நான்கு அகன்ற பொய்கை கடி நகர் குவளை பூத்து – சிந்தா:12 2544/3
கலம் கலந்து அகன்ற மார்பில் கற்பக மாலை தாழ – சிந்தா:13 2836/3
போழ்ந்து அகன்ற கண்ணினால் ஏ பெற்று போகலாய் – சிந்தா:13 2959/2
திருவினோடு அகன்ற மார்பின் சீவகசாமி என்பான் – சிந்தா:13 3058/1
ஆதி அந்த அகன்ற நான்மை கொடியெடுத்து இறைமை கொண்டான் – சிந்தா:13 3082/4
வல்லவன் வடித்த வேல் போல் மலர்ந்து நீண்டு அகன்ற வாள் கண் – சிந்தா:13 3119/1

TOP


அகன்றது (1)

அனை பத அமிர்தம் நெஞ்சின் அயின்று விட்டு அகன்றது அன்றே – சிந்தா:4 947/4

TOP


அகன்றதே (1)

அல்லல் வெவ்வினை போல அகன்றதே – சிந்தா:1 343/4

TOP


அகன்றதோ (1)

கற்பகம் மலர்ந்து அகன்றதோ என – சிந்தா:12 2424/3

TOP


அகன்றனவே (1)

போல் குணத்த பொரு கயல் கண் செவி உற போந்து அகன்றனவே – சிந்தா:1 167/4

TOP


அகன்றனையே (2)

ஐயா என் ஐயா என் ஐயா அகன்றனையே – சிந்தா:7 1802/4
ஆ அம்மா அம்மா என் அம்மா அகன்றனையே – சிந்தா:7 1804/4

TOP


அகன்றாள் (3)

நெறிமையில் கூற நினைவின் அகன்றாள் – சிந்தா:1 333/4
வனப்பினையே கண்டு வாள் கண் அகன்றாள் – சிந்தா:6 1475/4
பண்ணி பரிவு அகன்றாள் பைம் தார் வேந்தன் பயந்தாளே – சிந்தா:13 2604/4

TOP


அகன்றான் (1)

அம் தில் அகன்றான் தமரொடு ஆங்கண் என சொன்னேன் – சிந்தா:7 1875/4

TOP


அகன்று (13)

பதியின் அகன்று பயந்தாளை பணிந்தவாறும் – சிந்தா:0 23/4
ஆடு தசை பிறங்காது வற்றாது மயிர் அகன்று
நீடாது குறுகாது நிகர் அமைந்த அளவினவாய் – சிந்தா:1 176/1,2
அவ்வியம் அகன்று பொங்கும் அழல் படு வெகுளி நீக்கி – சிந்தா:1 394/3
ஆலம் வித்து அனையது எண்ணி அழிவினுள் அகன்று நின்றேன் – சிந்தா:2 476/4
வெறுத்து ஆங்கே மட பெடை விழைவு அகன்று நடப்பதனை – சிந்தா:3 650/2
கவிஞர் மதியின் அகன்று காட்சிக்கு இனிய விழவில் – சிந்தா:4 933/2
பொதி அவிழ் கோதை-தன் மேல் பொரு களிறு அகன்று பொன் தார் – சிந்தா:4 982/3
இ நீரன கண் புடைவிட்டு அகன்று இன்பம் – சிந்தா:4 1072/3
வெம்மையின் அகன்று போந்து விழைவு அற துறந்து விட்டார் – சிந்தா:5 1177/4
காதலான் காதல் போல அகன்று நீண்டு அலர்ந்த வாள் கண் – சிந்தா:7 1666/1
இடம் பட அகன்று நீண்ட இரு மலர் தடம் கண் என்னும் – சிந்தா:12 2553/1
மல்லை வென்று அகன்று பொன் மலர்ந்த மார்பினான் – சிந்தா:13 2849/4
செல்ல நீண்டு அகன்று அகம் சிவந்த கண்ணினார் – சிந்தா:13 2982/3

TOP


அகன்றுவிட்டார் (1)

அண்ணலை தெருட்டல் தேற்றாது அமைச்சரும் அகன்றுவிட்டார் – சிந்தா:13 2611/4

TOP


அகில் (42)

ஒள் அகில் புகை திரண்டது ஒக்கும் மா மணி புறா – சிந்தா:1 70/3
அணி நிலம் மெழுகி சாந்தின் அகில் புகைத்து அம் பொன் போதில் – சிந்தா:1 113/3
அருமை சான்ற அகில் புகை வாசமும் – சிந்தா:1 130/2
இன் அகில் கொழும் புகை உயிர்க்கும் ஈர்ம் குழல் – சிந்தா:1 185/1
தாது உகு தாமம் அணிந்து அகில் விம்மிய – சிந்தா:1 229/3
அஞ்சும் அ மயானம் தன்னுள் அகில் வயிறு ஆர்ந்த கோதை – சிந்தா:1 301/2
தேக்கண் இன் அகில் தேனொடு கூட்டு அமைத்து – சிந்தா:3 534/1
நல் அகில் விம்மு கட்டில் தவிசொடு நிலை கண்ணாடி – சிந்தா:3 558/2
அகில் புகை தவழ்ந்து வானத்து அரு விசும்பு அறுத்து நீண்டு – சிந்தா:3 600/2
கரு நெறி பயின்ற குஞ்சி காழ் அகில் கமழ ஊட்டி – சிந்தா:3 696/1
இனிது இழிந்து இளையர் ஏத்த இன் அகில் கொழும் புகை – சிந்தா:3 704/3
அகில் கொண்ட கொள்ளி வட்டம் ஆருயிர் மேயும் நேமி – சிந்தா:3 796/1
முரிந்த மொய் திரை போன்ற அகில் புகை – சிந்தா:4 861/2
அகில் தரு கொழும் புகை மாடத்து ஆய் பொனின் – சிந்தா:5 1251/1
கொழு மென் இன் அகில் கூட்டுறும் மென் புகை – சிந்தா:5 1350/1
கலந்து அகில் நாறும் அல்குல் கவான் மிசை கொண்டிருந்தாள் – சிந்தா:5 1397/3
ஆங்கு எலாம் அகில் புகை அளாய வசமும் – சிந்தா:6 1440/3
தாம்பலரும் மருட்ட அகில் தவழும் தண் பூவணை – சிந்தா:7 1656/3
கன்னி கலிங்கம் அகில் ஆர்ந்து கவவி கிடந்த குறங்கினாள் – சிந்தா:7 1658/2
ஆய்ந்த தாமங்கள் நாற்றி அகில் புகை – சிந்தா:7 1714/2
ஆர் அகில் சேக்கை நீங்கி வெறு நிலத்து அடிகள் தாமே – சிந்தா:7 1720/1
பூம் துகில் கொடுத்த தீம் தேன் அகில் புகை பொன் அனார்-தம் – சிந்தா:7 1855/1
பூத்து அகில் தவழும் போர்வை பூசு சாந்து ஆற்றி பொன் நூல் – சிந்தா:8 1906/1
அண்ணல் நன் மாடத்து அங்கண் அகில் புகை அமளி ஏறி – சிந்தா:8 1984/2
கோல அகில் தேய்வை கொழும் சாந்தம் முலை மெழுகி – சிந்தா:9 2018/2
ஏந்து மலர் சேக்கை அகில் வளர்த்த இடு புகையும் – சிந்தா:9 2032/1
கூந்தல் அகில் புகையும் துகில் கொழும் மென் நறும் புகையும் – சிந்தா:9 2032/3
தாழ நாற்று-மின் தாமங்கள் அகில் குடம் பரப்பி – சிந்தா:12 2391/2
கிளர்ந்து அகில் சாந்து பூ கமழ்ந்து கேழ் கிளர் – சிந்தா:12 2408/2
ஆர் அகில் புகை வெறியினால் அமைத்து – சிந்தா:12 2422/3
அகில் கமழ் அங்கை சேப்ப அரிவையர் அலங்கல் தாங்கி – சிந்தா:12 2540/2
மறைந்த அகில் புகையான் மன்னர் மன்னன் வலம் செய்து – சிந்தா:12 2560/2
விம் அகில் புகையின் மேவி உடம்பினை வேது செய்து – சிந்தா:13 2667/1
இழிந்து கீழ் நிலை இன் அகில் சேக்கை மேல் – சிந்தா:13 2673/1
அரிவையர் பூசி ஆடி அகில் புகை ஆவி ஊட்டி – சிந்தா:13 2737/3
இன் அகில் ஆவி விம்மும் எழு நிலை மாடம் சேர்ந்தும் – சிந்தா:13 2840/1
அவணத்தவர் கூந்தல் அகில் புகையை – சிந்தா:13 2853/1
கூந்தல் அகில் புகையும் வேள்வி கொழும் புகையும் – சிந்தா:13 2977/1
தழு மலர் தாமம் நான்று சந்து அகில் மணந்து விம்மும் – சிந்தா:13 2993/1
மங்குலாய் அகில் புகை மணந்து கற்பக – சிந்தா:13 3000/1
மாலை-வாய் அகில் தவழ் குஞ்சி மாற்றலின் – சிந்தா:13 3032/3
மணி உமிழ் திரு கேசம் வானவர் அகில் புகையும் – சிந்தா:13 3087/1

TOP


அகிலார் (2)

அம் சாயல் பூத்த அகிலார் துகிலாய் பொன் அல்குல் – சிந்தா:0 25/2
அகிலார் புகை அலால் சாந்து அணியாள் பூச்சார செல்லாள் செல்லின் – சிந்தா:3 679/1

TOP


அகிலின் (7)

கரும் காழ் அகிலின் நறும் புகையில் கழுமி கோதை கண் படுக்கும் – சிந்தா:1 349/2
ஐ நூல் திறத்தின் அகிலின் ஆவி அளைந்து கமழ ஊட்டி – சிந்தா:12 2437/3
தேன் கண் இன் அகிலின் ஆவி தேக்கிடும் குழலினாளை – சிந்தா:12 2495/3
தேன் ஆர் அகிலின் புகை சேர்த்தி வகுத்து நாவி குழம்பு உறீஇ – சிந்தா:13 2692/3
அடுத்த சாந்து அகிலின் ஆவி ஆய் மலர் அருச்சித்து ஆனார் – சிந்தா:13 2827/3
பொதியும் அகிலின் புகையும் கொடியும் – சிந்தா:13 2854/2
போயிற்றே அகிலின் புகை போர்த்து உராய் – சிந்தா:13 3004/3

TOP


அகிலும் (4)

அறு நிலத்து அமிர்தமும் அகிலும் நாவியும் – சிந்தா:1 193/3
கெந்தம் நாறு அகிலும் முத்து கிளர் ஒளி விளக்கும் ஏந்தி – சிந்தா:7 1719/2
நலம் கிளர் அகிலும் தேனும் கட்டியும் நன்கு கூட்டி – சிந்தா:9 2092/2
கெந்தம் நாறு அகிலும் கூட்டி கிளர் முடி உறுத்தினரே – சிந்தா:13 3115/4

TOP


அகிலே (1)

கானம் காழ் அகிலே கமழ் கண்ணிய – சிந்தா:4 853/3

TOP


அகிலொடு (1)

தென் வரை பொதியில் ஆரம் அகிலொடு தேய்த்த தேய்வை – சிந்தா:10 2187/1

TOP


அகை (1)

அகை ஆர்ந்து இலங்கும் பரியகம் தாமே கவின சேர்த்தினார் – சிந்தா:13 2694/4

TOP


அகைத்திடுவர் (1)

மயிருக்கு ஒன்று ஆக வாங்கி அகைத்து அகைத்திடுவர் மன்னா – சிந்தா:13 2766/3

TOP


அகைத்து (1)

மயிருக்கு ஒன்று ஆக வாங்கி அகைத்து அகைத்திடுவர் மன்னா – சிந்தா:13 2766/3

TOP


அகையாது (1)

அகையாது எனது ஆவி தழைக்கும் என – சிந்தா:5 1379/3

TOP


அகையேல் (1)

அகையேல் அமர் தோழி அழேல் அவரோ – சிந்தா:6 1524/3

TOP


அங்க (1)

இகழ்ந்து உரைக்கு இரக்கமும் இன்றி அங்க நூல் – சிந்தா:13 2640/2

TOP


அங்கங்கே (1)

எங்கெங்கே நோக்கினும் அங்கங்கே தோன்றுமே – சிந்தா:8 1971/4

TOP


அங்கண் (12)

சந்திரகாந்தம் என்னும் தண் மணி நிலத்தின் அங்கண்
வெந்து எரி பசும்பொன் வெள்ளி பளிங்கொடு பவளம் பாய்த்தி – சிந்தா:3 585/1,2
அங்கண் நகர்ப்பட்ட பொருள் ஆகியது மொழிவாம் – சிந்தா:3 850/4
ஆய் மணி பவள திண்ணை அரும் பெறல் கரகத்து அங்கண்
தூய் மணி வாசம் நல் நீர் துளங்கு பொன் கலத்துள் ஏற்று – சிந்தா:4 1126/1,2
கொங்கு அலர் கோங்கின் நெற்றி குவி முகிழ் முகட்டின் அங்கண்
தங்கு தேன் அரவ யாழின் தான் இருந்து ஆந்தை பாடும் – சிந்தா:5 1281/2,3
இலை வளர் குரம்பை அங்கண் இரு நிலம் சேக்கை ஆக – சிந்தா:6 1432/2
வரை உடை மார்பன் அங்கண் வைகினன் என்ப-மாதோ – சிந்தா:7 1693/3
தோன்று பூ இலவத்து அங்கண் தொகை அணில் அனைய பைம் காய் – சிந்தா:7 1701/2
பொற்பு உடை அமளி அங்கண் பூவணை பள்ளி மேலால் – சிந்தா:7 1710/1
அண்ணல் நன் மாடத்து அங்கண் அகில் புகை அமளி ஏறி – சிந்தா:8 1984/2
புலம்பு அற வளர்த்த அம் மென் பூம் புகை அமளி அங்கண்
விலங்கு அரசு அனைய காளை வெள்_வளைக்கு இதனை சொன்னான் – சிந்தா:9 2092/3,4
சிந்தித்து மறையின் செம் தீ தண்டிலத்து அங்கண் வைத்தார் – சிந்தா:12 2465/4
அமைத்த நாள் என்னும் நாகம் விழுங்கப்பட்டு அன்னது அங்கண்
இமைத்த கண் விழித்தல் அன்றி இறந்து பாடு எய்துகின்றாம் – சிந்தா:13 2617/2,3

TOP


அங்கம் (1)

முத்து உமிழ் திரைகள் அங்கம் மொய் கொள் பாதாலம் முத்தீ – சிந்தா:12 2462/1

TOP


அங்காத்து (1)

அங்காத்து இருந்தாளை தலைப்பட்டு ஐய அறிந்தோமே – சிந்தா:7 1882/4

TOP


அங்காந்து (4)

ஒன்றே எயிற்றது ஒரு பெரும் பேய் உலகத்தை அங்காந்து
நின்றால் போல நிழல் உமிழ்ந்து நெடு வெண் திங்கள் எயிறு இலங்க – சிந்தா:7 1660/1,2
இன்றே குருதி வான வாய் அங்காந்து என்னை விழுங்குவான் – சிந்தா:7 1660/3
அங்காந்து அழுகின்றது ஆர் கண்ணே நோக்குமே – சிந்தா:13 2781/4
அகடு பசு மணி ஆர்ந்து அங்காந்து இருள் பருகி அடு பால் விம்மி – சிந்தா:13 3142/2

TOP


அங்கு (40)

பைத்து அங்கு ஓர் நாகம் பனி மா மதி என்று தீண்ட – சிந்தா:0 18/3
அருளி ஆக்கல் அழித்தல் அங்கு ஆபவோ – சிந்தா:1 247/4
வழுக்கிய புதல்வன் அங்கு ஒழிய மா மணி – சிந்தா:1 325/3
நாதன் உறைவது ஓர் நல் நகர் உண்டு அங்கு
போதும் எழுக என போயினர் சார்ந்தார் – சிந்தா:3 525/3,4
அங்கு அரவு அல்குலாளை ஆட்டினார் அரம்பை அன்னார் – சிந்தா:3 623/4
அலவன் ஆடும் வகை போல் அரும் பொன் கவறு அங்கு உருள – சிந்தா:4 927/2
வேயின் அன்ன மென் தோளியர் தோன்றி அங்கு
ஆயினார் பரியாளம் அடைந்ததே – சிந்தா:4 949/3,4
அங்கு யான் உறைவல் எந்தை அறிக மற்று என்று சொன்னான் – சிந்தா:4 955/4
அங்கு அது கண்ட தாதி ஐயனுக்கு இன்னது என்றாள் – சிந்தா:4 1083/4
அங்கு அவர்க்கு உற்றது உள்ளி அவல நீர் அழுந்துகின்ற – சிந்தா:4 1096/2
அங்கு அவர் உகுத்த கண்ணீர் அடி துகள் அவிப்ப நோக்கி – சிந்தா:4 1113/3
ஆற்றினது அமைதி அங்கு அறிய கூறினான் – சிந்தா:5 1176/1
அங்கு நின்று அகன்ற பின் ஐ ஐம் காவதம் – சிந்தா:5 1179/1
அங்கு அதன் தனது இடம் கடந்து போம் வழி – சிந்தா:5 1199/1
அங்கு அ நாட்டு அரிவையர் கூந்தல் நாறி தேன் – சிந்தா:5 1199/3
ஊடு போக்கு இனியது அங்கு ஓர் ஐம் காதமே – சிந்தா:5 1207/4
அங்கு உறை அரவு தீண்டி ஒளவையோ என்று போக – சிந்தா:5 1271/2
இன்னும் ஒன்று உண்டு சூழ்ச்சி என்னோடு அங்கு இருந்த நம்பி – சிந்தா:5 1282/3
குன்று இரண்டு அனைய தோளான் கொழு மலர் குவளை போது அங்கு
ஒன்று இரண்டு உருவம் ஓதி உறக்கு-இடை மயில் அனாள் தன் – சிந்தா:5 1289/1,2
ஏந்து பூம் பொழில் எய்தி அங்கு ஆடுதல் – சிந்தா:5 1318/2
அங்கு அ ஆயம் அடிப்பணி செய்த பின் – சிந்தா:5 1337/3
அணி கந்து அன்னவன் தார் அங்கு உடைந்ததே – சிந்தா:5 1348/4
மணி வண்டு இ மாதர் கோதை மது உண வந்த போழ்து அங்கு
இணை வண்டு அங்கு இறந்து பாடு இன்று இருக்குமே இரங்கல் இன்றாய் – சிந்தா:6 1502/1,2
இணை வண்டு அங்கு இறந்து பாடு இன்று இருக்குமே இரங்கல் இன்றாய் – சிந்தா:6 1502/2
உலவு காஞ்சுகியவர் போல் பூத்தன மரவம் அங்கு ஒருங்கே – சிந்தா:7 1558/4
அறிவன் அல்லது அங்கு ஆர் சரண் ஆகுவார் – சிந்தா:7 1633/4
மீட்டும் அங்கு இருந்தான் விடை ஏறு அனான் – சிந்தா:7 1634/4
பாங்கர் அங்கு படர்குற்றனர் அன்றே – சிந்தா:7 1768/4
அரும் கடி அணி நகர் ஐயன் அங்கு இல்லையேல் – சிந்தா:7 1827/2
ஒறுக்கப்படுவார் இவர் என்று அங்கு அசதியாடி – சிந்தா:7 1871/3
அங்கு இரண்டு அற்பு முன் நீர் அலை கடல் கலந்தது ஒத்தார் – சிந்தா:8 1910/4
அங்கு அதற்கு இரங்கின ஆரும் பேதுற – சிந்தா:8 1991/3
மான கவரி மணி வண்டு அகற்ற அங்கு
ஆனை எருத்தத்து அமர குமரனின் – சிந்தா:10 2120/1,2
வாய்த்து அங்கு கேட்டு மட மஞ்ஞை குழாத்தின் ஏகி – சிந்தா:11 2348/2
ஆரியன் ஒழிய அங்கு ஒளவைமார்கள் தாம் – சிந்தா:13 2628/2
அங்கு அதோ உள் கருத்து அழகின் தேய்ந்தது – சிந்தா:13 2679/2
அழிதல் இன்றி அங்கு அரு நிதி இரவலர்க்கு ஆர்த்தி – சிந்தா:13 2756/1
அங்கு அவர் இரட்டைகள் ஆகி தோன்றலும் – சிந்தா:13 2832/3
வீடு எனப்படும் வினை விடுதல் பெற்றது அங்கு
ஆடு எழில் தோளினாய் அநந்த நான்மையே – சிந்தா:13 2846/3,4
வடி மலர் நெடும் கணாரும் மைந்தரும் வரவு பார்த்து அங்கு
அடி மலர் பரவ ஏறி ஆர் அமிர்து அரிதின் கொள்வான் – சிந்தா:13 3073/1,2

TOP


அங்குலி (1)

கடிப்பு வார் அங்குலி கொளீஇய கை துரந்து – சிந்தா:13 2830/1

TOP


அங்கை (9)

ஆடலின் அரவமும் அங்கை கொட்டி நெஞ்சு உண – சிந்தா:1 156/1
மணி அரும்பு மலர் அங்கை குலிகம் ஆர் வனப்பினவே – சிந்தா:1 170/4
எண்ணிய விரலோடு அங்கை புறங்கையின் இசைய ஆக்கி – சிந்தா:4 965/2
யாழ் அறி வித்தகன் அங்கை நீட்டினான் – சிந்தா:4 1021/4
எண்ணி பத்து அங்கை இட்டால் இந்திரன் மகளும் ஆங்கே – சிந்தா:7 1597/3
ஆம் புடை என்-கண் இல்லை அங்கை என் கண்களாக – சிந்தா:7 1738/2
அங்கை அம் தலத்து அகத்த ஐந்து பந்து அமர்ந்தவை – சிந்தா:8 1953/1
அரசருள் அரசன் ஆய் பொன் கலச நீர் அங்கை ஏற்றான் – சிந்தா:12 2467/4
அகில் கமழ் அங்கை சேப்ப அரிவையர் அலங்கல் தாங்கி – சிந்தா:12 2540/2

TOP


அங்கையும் (1)

ஆர்ந்த பூ அங்கையும் அடியும் தாமரை – சிந்தா:6 1465/2

TOP


அங்ஙனம் (3)

அங்ஙனம் புணர்ந்த அன்பின் அவள் முலை போகம் நீக்கி – சிந்தா:5 1359/2
அணி வளை நலத்தோடு ஏக அங்ஙனம் இருந்து நைவாள் – சிந்தா:7 1742/4
ஆர் அழல் எங்ஙனம் கான்றிடும் அங்ஙனம்
பேர் இசையான் இசை கேட்டலும் பெய்ம் முகில் – சிந்தா:10 2208/2,3

TOP


அச்சணந்தி (1)

ஆர்வ வேர் அவிந்து அச்சணந்தி போய் – சிந்தா:2 409/1

TOP


அச்சத்து (1)

மறுகல் நீ பற்றொடு ஆர்வம் விட்டிடு மரண அச்சத்து
இறுகல் நீ இறைவன் சொன்ன ஐம்பத அமிர்தம் உண்டால் – சிந்தா:4 946/2,3

TOP


அச்சத்துள் (1)

அல்லி மேல் நடந்த கோவே அச்சத்துள் நீங்கினோமே – சிந்தா:13 3099/4

TOP


அச்சம் (5)

அச்சம் உற்று அடைந்தார்க்கு அமிர்து அன்னவன் – சிந்தா:1 157/2
ஊர் கடல் அனைய காட்டுள் அச்சம் ஒன்றானும் உள்ளாள் – சிந்தா:1 302/2
நினையும்-மின் நீவிர் எல்லாம் நீங்கும்-மின் அச்சம் என்றான் – சிந்தா:3 511/4
பொழிந்து நஞ்சு உகுத்தல் அச்சம் இரை பெரு வெகுளி போகம் – சிந்தா:5 1286/1
வெல் களிற்று அச்சம் நீக்கி விரைவொடு வனத்தின் ஏகி – சிந்தா:7 1754/1

TOP


அச்சமுறுத்து (1)

அச்சமுறுத்து அமுது புளித்த ஆங்கு தம தீம் சொல் – சிந்தா:9 2015/3

TOP


அச்சு (4)

அச்சு உற முழங்கி ஆரா அண்ணல் அம் குமரன் கையுள் – சிந்தா:10 2303/3
உழந்தாலும் புத்து அச்சு ஒன்று இட்டு ஊர்தல் தேற்றாது – சிந்தா:13 2621/1
அழுந்துமால் அ பண்டி அச்சு இறா முன்னே – சிந்தா:13 2621/3
அரு நீர வேந்து அடர்த்த அச்சு அணங்கு வேலோய் – சிந்தா:13 2777/4

TOP


அச்சுதம் (3)

மங்கல அச்சுதம் தெளித்து வாய் மொழி – சிந்தா:12 2411/3
மேவி அச்சுதம் தெளித்த பின் விரைந்து – சிந்தா:12 2426/2
அச்சுதம் கொண்டு மன்னன் அடி முடி தெளித்து நங்கை – சிந்தா:12 2494/3

TOP


அச்சுற (1)

அச்சுற அழன்று சீறி ஆட்டு இனம் புக்கது ஒப்ப – சிந்தா:4 1153/3

TOP


அச்சுறவு (1)

மேவலர் அச்சுறவு எய்திய – சிந்தா:13 2674/3

TOP


அச்சுறு (1)

அச்சுறு கொழும் தொடர் யாப்பு அழித்து அடி இணை – சிந்தா:7 1836/2

TOP


அச்சுறுத்த (1)

அன்றை பகலே குணமாலையை அச்சுறுத்த
வென்றி களிற்றை விரி_தார்_அவன் வென்றவாறும் – சிந்தா:0 14/3,4

TOP


அசதியாடி (1)

ஒறுக்கப்படுவார் இவர் என்று அங்கு அசதியாடி
வெறுக்கை கிழவன் மகள் என்ன விருந்து செய்தாள் – சிந்தா:7 1871/3,4

TOP


அசல (1)

அசைவு இலான் யானை தேர் போர்க்கு அலசனே அசல கீர்த்தி – சிந்தா:7 1681/3

TOP


அசலன் (1)

அளப்பு அரிய நான்மறையினான் அசலன் என்பான் – சிந்தா:7 1790/1

TOP


அசனி (4)

அடல் அரும் கடா களிற்று அசனி வேகமே – சிந்தா:4 973/4
ஆய் களிற்று அசனி வேகம் அதன் மருப்பு ஊசி ஆக – சிந்தா:4 1121/1
அடு களிற்று அசனி வேகம் அலமர அதனை நோனான் – சிந்தா:10 2145/4
வெல் மத களிற்று வெய்ய அசனி வேகத்தின் மேலான் – சிந்தா:10 2313/3

TOP


அசிப்ப (1)

அசிப்ப போன்று இரு விசும்பு அடைந்த என்பவே – சிந்தா:3 659/4

TOP


அசுணமா (1)

இன் அளி குரல் கேட்ட அசுணமா
அன்னள் ஆய் மகிழ்வு எய்துவித்தாள்-அரோ – சிந்தா:5 1402/2,3

TOP


அசுபம் (1)

கலக்கம் இல் அசுபம் என்னும் குந்தத்தால் கணை பெய்ம் மாரி – சிந்தா:13 3077/3

TOP


அசும்பு (9)

ஐய பொன் அசும்பு ஆடி அளைந்து உராய் – சிந்தா:1 37/2
ஆய் முகில் தழீஇ அசும்பு அறாத நெற்றிய – சிந்தா:1 100/3
அசும்பு இவர் சாரல் அரு வரை சார்ந்தார் – சிந்தா:3 522/4
அசும்பு பொன் வரை ஆய் மணி பூண்களும் – சிந்தா:3 533/1
அசும்பு தேன் அலங்கல் ஐம்பால் அரிவையோடு ஆய்ந்து நாய்கன் – சிந்தா:3 621/3
கலந்து பொன் அசும்பு கான்று ஒழுகி மான் இனம் – சிந்தா:5 1238/2
அரித்து அசும்பு ஒழுகு குன்றத்து அருவியின் வெரீஇய மஞ்ஞை – சிந்தா:7 1853/2
ஐ படு பித்து நெய்த்தோர் அசும்பு சோர் அழுகல் புன் தோல் – சிந்தா:13 2938/3
அசும்பு சேர் களிறு திண் தேர் அலை மணி புரவி வேங்கை – சிந்தா:13 3083/2

TOP


அசும்பும் (1)

ஒழுகி நின்று அசும்பும் உயர் சந்தன – சிந்தா:13 3063/2

TOP


அசைத்து (1)

இன் அரத்த பட்டு அசைத்து இந்திரற்கும் புகழ்வு அரிதே – சிந்தா:1 173/4

TOP


அசைந்த (2)

ஆடிய கூத்தி தன் அசைந்த சாயல் போல் – சிந்தா:5 1207/3
வருத்தமுற்று அசைந்த கோதை வாள் ஒளி தடம் கண் நீலம் – சிந்தா:6 1504/2

TOP


அசைந்த-காலை (1)

ஆங்கு நாம் பசித்து அசைந்த-காலை அன்று அ அண்ணலே – சிந்தா:3 692/4

TOP


அசைந்தனள் (1)

அரு நிற குருசில் மார்பத்து அசைந்தனள் அலங்கல் வேலும் – சிந்தா:12 2517/3

TOP


அசைந்தார் (1)

ஒவ்வா பஞ்சி மெல் அணை மேல் அசைந்தார் ஒண் பொன் கொடி அன்னார் – சிந்தா:13 2701/4

TOP


அசைந்தாள்-அரோ (1)

அணங்கு நுண் துகில் மேல் அசைந்தாள்-அரோ
நிணம் கொள் வை நுதி வேல் நெடும் கண்ணினாள் – சிந்தா:1 344/3,4

TOP


அசைந்தான் (1)

இட்ட அணை மேல் இனிது மெல்லென அசைந்தான்
கட்டு அழல் செய் காம கடலை கடையலுற்றான் – சிந்தா:9 2030/3,4

TOP


அசைந்து (10)

அசைந்து உணர்வு மடிந்து ஒழியும் அடி இணை புகழ்வார்க்கே – சிந்தா:1 177/4
களி முக சுரும்பு உண் கோதை கயில் எருத்து அசைந்து சோர – சிந்தா:1 298/1
குஞ்சித்து அசைந்து அசைந்து குருதி கான்று வெய்து உயிரா – சிந்தா:1 341/3
குஞ்சித்து அசைந்து அசைந்து குருதி கான்று வெய்து உயிரா – சிந்தா:1 341/3
அம் பொன் மாலையோடு அசைந்து அவிழ்ந்து கூந்தல் சோரவும் – சிந்தா:4 1103/2
அன்னம் நாண அசைந்து சிலம்பு அடி – சிந்தா:5 1336/2
தாழ் முகில் சூழ் பொழில் சந்தன காற்று அசைந்து
ஆழ் துயர் செய்யும் அ அரு வரை சாரலே – சிந்தா:8 1904/3,4
அன்ன பெடை நடுக்கி அசைந்து தேற்றா நடையாளும் – சிந்தா:12 2501/1
கண்ணி கொண்டு எறிய அஞ்சி கால் தளர்ந்து அசைந்து சோர்வார் – சிந்தா:13 2659/1
முந்நீர் வலம் புரி சோர்ந்து அசைந்து வாய் முரன்று முழங்கி ஈன்ற – சிந்தா:13 3143/1

TOP


அசைந்தேன் (1)

உண்ணு நீர் வேட்டு அசைந்தேன் என உரைப்ப காட்டுள் நாடி – சிந்தா:7 1592/1

TOP


அசைப்ப (1)

ஆய் இதழ் பொன் அலங்கல் கால் அசைப்ப ஒல்கி – சிந்தா:3 595/1

TOP


அசையா (1)

தூமம் கமழ் பூம் துகில் சோர அசையா
தாமம் பரிந்து ஆடு தண் சாந்தம் திமிர்ந்திட்டு – சிந்தா:4 1071/1,2

TOP


அசைவின்று (1)

அசைவின்று ஐயனை தம்-மின் என சொன்னாள் – சிந்தா:7 1814/4

TOP


அசைவு (6)

அசைவு இலா புரவி வெள்ளத்து அரிஞ்சயன் குலத்துள் தோன்றி – சிந்தா:1 201/1
இடை நெறி அசைவு தீர இருந்து அவண் ஏகல் உற்றால் – சிந்தா:5 1185/3
சென்றது பருதிவட்டம் செம்மலும் அசைவு தீர்ந்தான் – சிந்தா:6 1437/4
அசைவு தீர்ந்து இருள் அஃகிய காலையே – சிந்தா:6 1438/1
அசைவு இலான் யானை தேர் போர்க்கு அலசனே அசல கீர்த்தி – சிந்தா:7 1681/3
உள்ளம் போல் செல்வ உரன் அசைவு இல்லன அமருள் – சிந்தா:7 1771/2

TOP


அசோதரன் (1)

ஐங்கணை காமன் அன்னான் அசோதரன் அரச சீயம் – சிந்தா:13 2856/3

TOP


அஞ்ச (3)

அஞ்ச சிவந்த மெல் விரல் சூழ் அரும் பொன் ஆழி அகற்றினாள் – சிந்தா:1 351/4
ஒல்லை நீர் உலகம் அஞ்ச ஒளி உமிழ் பருதி-தன்னை – சிந்தா:10 2324/1
தோகை மடவார் துவர் வாய் துடித்து அஞ்ச வெம்பா – சிந்தா:11 2337/3

TOP


அஞ்சத்தக்க (1)

ஆகம் மன்னற்கு ஒளி மழுங்கிற்று அஞ்சத்தக்க குரலினால் – சிந்தா:10 2173/2

TOP


அஞ்சப்படுமேல் (1)

அலர் ஏந்தி அஞ்சலி செய்து அஞ்சப்படுமேல்
இலரே மலர் எனினும் ஏத்தாவாறு என்னே – சிந்தா:7 1610/3,4

TOP


அஞ்சப்படுவான் (1)

அலர் ஏந்தி அஞ்சலி செய்து அஞ்சப்படுவான்
அலர் ஏந்தி அஞ்சலி செய்து அஞ்சப்படுமேல் – சிந்தா:7 1610/2,3

TOP


அஞ்சல் (3)

குலவிய புகழினானை கொண்டு போம் இயக்கன் அஞ்சல்
சில பகல் கழிந்து காண்டி சிந்தி ஈது என்று சொன்னான் – சிந்தா:4 1131/3,4
நாந்தக உழவன் நாணி நக்கு நீ அஞ்சல் கண்டாய் – சிந்தா:10 2258/2
அஞ்சல் இலர் என்றும் அறனே களைகண் என்பார் – சிந்தா:12 2557/4

TOP


அஞ்சலி (4)

அலர் ஏந்தி அஞ்சலி செய்து அஞ்சப்படுவான் – சிந்தா:7 1610/2
அலர் ஏந்தி அஞ்சலி செய்து அஞ்சப்படுமேல் – சிந்தா:7 1610/3
ஆய்ந்து சூட்டி அவன் அஞ்சலி செய்தான் – சிந்தா:12 2479/4
அடி கையின் தொழுது பூ தூய் அஞ்சலி செய்து வீடே – சிந்தா:13 2808/3

TOP


அஞ்சன (8)

அரக்கு நீர் எறியப்பட்ட அஞ்சன குன்றம் அன்ன – சிந்தா:3 700/1
அஞ்சன துவலை ஆடி நடுங்கினாள் நிலைமை என்னை – சிந்தா:4 1024/3
அளைய அஞ்சன வரை அனையது அ களிறு-அரோ – சிந்தா:7 1830/4
அஞ்சன கோலின் ஆற்றா நாகம் ஓர் அருவி குன்றின் – சிந்தா:8 1894/1
அகழும் இங்குலிகம் அஞ்சன வரை சொரிவன – சிந்தா:8 1898/3
அஞ்சன வரை சிறகு உடைய போல்வன – சிந்தா:10 2230/3
அஞ்சன நிறம் நீக்கி அரத்தம் போர்த்து அமர் உழக்கி – சிந்தா:10 2239/1
அஞ்சன கலுழி அம் சேறு ஆடிய கடக வண் கை – சிந்தா:10 2318/3

TOP


அஞ்சனத்தை (1)

புனையப்பட்ட அஞ்சனத்தை புகழ எழுதி புனை பூணான் – சிந்தா:11 2357/3

TOP


அஞ்சனத்தொடு (1)

அஞ்சனத்தொடு மை அணி-மின் என – சிந்தா:5 1373/3

TOP


அஞ்சனம் (2)

ஆதல் கண்ணகத்து அஞ்சனம் போலுமால் – சிந்தா:7 1632/2
அஞ்சனம் எழுதின கவளம் ஆர்ந்தன – சிந்தா:10 2230/1

TOP


அஞ்சனமாநதியே (1)

அழியும் புனல் அஞ்சனமாநதியே – சிந்தா:5 1193/4

TOP


அஞ்சா (2)

கொந்து அழல் அஞ்சா குஞ்சரம் இவர்ந்தார் கோடியே விருத்தியா உடையார் – சிந்தா:10 2156/4
எங்கோ பணி என்னா அஞ்சா நடுங்கா இரு வில் கண் – சிந்தா:13 2608/3

TOP


அஞ்சார் (1)

இடத்தொடு பொழுதும் நாடி எ வினை-கண்ணும் அஞ்சார்
மடப்படல் இன்றி சூழும் மதி வல்லார்க்கு அரியது உண்டோ – சிந்தா:8 1927/1,2

TOP


அஞ்சான் (1)

ஆற்றல் அம் குமரன்-தன் மேல் அடு களிறு ஓட அஞ்சான்
கோல் தொடி பாவை-தன்னை கொண்டு உய போ-மின் என்றான் – சிந்தா:4 981/3,4

TOP


அஞ்சி (43)

அறிவன் அடி கீழ் அரசு அஞ்சி துறந்தவாறும் – சிந்தா:0 27/4
ஆள் பெறா திரிதர அஞ்சி பாய்வன – சிந்தா:1 95/2
அஞ்சி நேர்ந்து உயிர்க்கும் தேன் சேர் குழல் ஒலி முழவின் ஓசை – சிந்தா:1 110/3
அஞ்சி நடுங்கினள் ஆய்_இழை ஆயிடை – சிந்தா:1 219/3
அஞ்சி வருத்து நுசுப்பினாள் வளை கை உடைத்து மணி காந்தள் – சிந்தா:1 351/3
மஞ்சு தம் வயிறு அழிந்து அஞ்சி நீர் உகுத்தவே – சிந்தா:3 570/2
அரும் கயம் விசும்பில் பார்க்கும் அணி சிறு சிரலை அஞ்சி
இரும் கயம் துறந்து திங்கள் இடம் கொண்டு கிடந்த நீலம் – சிந்தா:3 626/1,2
அனிச்ச பூம் கோதை சூட்டின் அம்மனையோ என்று அஞ்சி
பனிக்கும் நுண் நுசுப்பின் பாவை ஒருத்தி நாம் பலர் என்று எண்ணி – சிந்தா:3 745/1,2
கூன்களும் குறளும் அஞ்சி குடர் வெந்து கொழும் பொன் பேழை – சிந்தா:3 764/1
சீலக்கு அஞ்சி நல் போதகம் செல்வன – சிந்தா:4 862/3
அம்பேர் அரிவாள் நெடும் கண் புதைத்து அஞ்சி
கொம்பே குழைவாய் எனக்கே குழைந்திட்டாய் – சிந்தா:4 1068/2,3
நலத்தகை அவனை காணான் நஞ்சு உயிர்த்து அஞ்சி நோக்கி – சிந்தா:4 1161/3
பேசின் தான் பெரிதும் தோன்ற பிழைத்து உய்ய போதல் அஞ்சி
வாசம் கொள் தாரினானை மார்பு போழ்ந்து உருட்டி இட்டேம் – சிந்தா:4 1164/3,4
வானரம் உகள நாக மலர் துதைந்து ஒழுக அஞ்சி
தேன் இரைத்து எழுந்து திங்கள் இறால் என சென்று மொய்க்கும் – சிந்தா:5 1168/1,2
செரு கயல் நெடும் கணாள் அ திருமகன் காண்டல் அஞ்சி
நெருக்கி தன் முலையின் மின்னும் நிழல் மணி வடத்தை மாதர் – சிந்தா:5 1259/1,2
குழல் மாலை கொம்பு ஆகி கூர் எயிறு நா போழ்தல் அஞ்சி அஞ்சி – சிந்தா:5 1353/2
குழல் மாலை கொம்பு ஆகி கூர் எயிறு நா போழ்தல் அஞ்சி அஞ்சி
உழல் மாலை தீம் கிளவி ஒன்று இரண்டு தான் மிழற்றும் ஒரு நாள்-காறும் – சிந்தா:5 1353/2,3
நுண் துகில் வேதல் அஞ்சி நெருப்பு அகம் பொதிந்து நோக்கி – சிந்தா:6 1434/1
உயங்குவாள் உணர்ந்து கேள்வற்கு ஊனமும் பிரிவும் அஞ்சி
இயங்குவான் நின்ற ஆவி தாங்கினள் என்ப போலும் – சிந்தா:6 1530/2,3
இலவம் போது ஏர் எழில் தகைய சீறடிகள் அஞ்சி ஒல்கி – சிந்தா:7 1588/1
பட்ட பழி வெள்ளி மலை மேல் பரத்தல் அஞ்சி
தொட்டு விடுத்தேன் அவனை தூது பிற சொல்லி – சிந்தா:7 1876/1,2
அஞ்சி தற்காத்தல் வேண்டும் அரும் பொருளாக என்றான் – சிந்தா:8 1894/4
வென்றி வேல் படை அஞ்சி வனத்தொடு – சிந்தா:10 2171/3
அஞ்சி போந்து இன நரியோடு ஓரி நின்று அலறுமே – சிந்தா:10 2240/4
அஞ்சி மற்ற அரசர் யானை குழாத்தொடும் இரிந்திட்டாரே – சிந்தா:10 2293/4
அஞ்சி இட்டு ஓடி போகின் ஆண்மை யார் கண்ணது அம்மா – சிந்தா:10 2300/4
கழலவர் உள்ளம் அஞ்சி கலங்குமேல் அதனை வல்லே – சிந்தா:10 2301/3
பின் மதம் செறித்திட்டு அஞ்சி பிடி மறந்து இரிந்து போகும் – சிந்தா:10 2313/2
இல்லாளை அஞ்சி விருந்தின் முகம் கொன்ற நெஞ்சின் – சிந்தா:10 2319/1
அஞ்சி வாள் கண்கள் மதர்த்தன அலர்ந்து உடன் பிறழ – சிந்தா:12 2384/2
வெம்மை ஆம் என்று அஞ்சி மெல்ல மிதியாத – சிந்தா:12 2454/2
சிந்தின தழல் என்று அஞ்சி சிறை அன்னம் நிலத்தை சேரா – சிந்தா:12 2528/2
அஞ்சி ஒளித்தாலும் அரண் இல்லை தவம் உலந்தால் – சிந்தா:12 2557/2
துறவின் பால் படர்தல் அஞ்சி தொத்து ஒளி முத்து தாமம் – சிந்தா:13 2653/1
கண்ணி கொண்டு எறிய அஞ்சி கால் தளர்ந்து அசைந்து சோர்வார் – சிந்தா:13 2659/1
மெய்ப்படு தாரை வீழின் நோம் இவட்கு என்ன அஞ்சி
கைப்படை மன்னன் நிற்ப கதுப்பு அயல் மாலை வாங்கி – சிந்தா:13 2665/1,2
அடுத்த சாந்து அலங்கல் சுண்ணம் அரும் புனல் கவர அஞ்சி
உடுத்த பட்டு ஒளிப்ப ஒண் பொன் மேகலை ஒன்றும் பேசா – சிந்தா:13 2666/1,2
கண மஞ்ஞை அஞ்சி கழுத்து ஒளிப்ப கண்டாய் – சிந்தா:13 2779/3
இப்படித்து இது என்று அஞ்சி பிறவி நோய் வெருவினானே – சிந்தா:13 2881/3
நாமம் நால் கதியும் அஞ்சி நல் தவத்து உச்சி கொண்டார் – சிந்தா:13 2888/4
அடி வழி படுவர் கண்டாய் அரும் புகழ் கெடுதல் அஞ்சி
நொடியல் ஓர் எழுத்தும் பொய்யை நுண் கலை நீத்தம் நீந்தி – சிந்தா:13 2911/2,3
பஞ்சி கொண்டு எழுதி ஆர்ந்த சீறடி பனித்தல் அஞ்சி
குஞ்சி மேல் ஏற்ற கோமான் கொப்புளித்திட்ட எம்மை – சிந்தா:13 2949/1,2
ஆய் நிற குவளை அஞ்சி குறு விழி கொள்ளும் வாள் கண் – சிந்தா:13 2998/2

TOP


அஞ்சிய (1)

அடும் புலி குரலொடு மயங்கி அஞ்சிய
இடும்பை மான் குரல் விளி எங்கும் மிக்கவே – சிந்தா:5 1202/3,4

TOP


அஞ்சினன் (1)

அஞ்சினன் இருந்துழி அம்பு வீழ்ந்து என – சிந்தா:13 2891/3

TOP


அஞ்சினாய் (2)

என்ன அஞ்சினாய் என்று அவனை நக்காட்கு அஃது அன்று கோதாய் – சிந்தா:7 1669/2
வில் இட நக்கு வீரன் அஞ்சினாய் என்ன வேந்தன் – சிந்தா:10 2317/2

TOP


அஞ்சினார் (2)

குழல் நிமிர் கிளவியார் கோலம் அஞ்சினார்
தொழ நிமிர்ந்து அமரராய் துறக்கம் ஆள்வரே – சிந்தா:6 1555/3,4
நாவின் வேட்கையும் நஞ்சின் அஞ்சினார் – சிந்தா:13 3133/4

TOP


அஞ்சினார்க்கு (1)

அஞ்சினார்க்கு அது ஓர் தவறது ஆகுமே – சிந்தா:13 3125/4

TOP


அஞ்சினீரேல் (1)

வடு உரை என்று மாயும் வாள் அமர் அஞ்சினீரேல்
முடி துறந்து அளியிர் போகி முனிவனம் புகும்-மின் என்றான் – சிந்தா:3 742/3,4

TOP


அஞ்சினென் (1)

யாண்டையாய் ஐய அஞ்சினென் ஆருயிர் – சிந்தா:6 1509/1

TOP


அஞ்சினேன் (3)

ஆடவர்க்கு உழுவை ஒப்பாய் அஞ்சினேன் அதன்-கண் என்றான் – சிந்தா:7 1751/4
அஞ்சினேன் துறப்பல் யான் ஆர்வம் இல்லையே – சிந்தா:13 2941/4
ஆய் களிய வெம் வினையின் அல்லாப்பு உற்று அஞ்சினேன் அறிந்தார் கோவே – சிந்தா:13 3017/2

TOP


அஞ்சு (2)

அஞ்சு நின்னை என்றலின் ஆண்டு நின்று நீண்ட தன் – சிந்தா:1 143/3
அஞ்சு உற்றுழி புலர்ந்து ஆங்கு அணிந்தார் அம் மணி வடமே – சிந்தா:12 2502/4

TOP


அஞ்சும் (6)

ஒன்பதின் சாண் நடப்பினும் ஒரு காதம் என்று அஞ்சும்
மென் பஞ்சி சீறடியும் மேதக்க விழைவினவே – சிந்தா:1 179/3,4
அஞ்சும் அ மயானம் தன்னுள் அகில் வயிறு ஆர்ந்த கோதை – சிந்தா:1 301/2
அஞ்சும் மலர் அடிகள் அரம் கண்டு அன்ன அரும் காட்டுள் – சிந்தா:1 341/2
கூற்றம் அஞ்சும் கொல் நுனை எஃகின் இளையானும் – சிந்தா:1 361/1
மாற்றம் அஞ்சும் மன்னிய கற்பின் மடவாளும் – சிந்தா:1 361/2
அறிவரிது உணர்வு நாணி தலை பனித்து அஞ்சும் சாந்தம் – சிந்தா:13 3047/3

TOP


அஞ்சுவலோ (1)

அஞ்சுவலோ அறியாய் எனது ஆற்றலை – சிந்தா:10 2207/2

TOP


அஞ்சுவார் (1)

நாவினும் உரையார் நவை அஞ்சுவார் – சிந்தா:1 249/4

TOP


அஞ்ஞான்று (1)

அரும் பெறல் குருசிற்கு அஞ்ஞான்று ஓடிய நாகம் நாணி – சிந்தா:4 1076/1

TOP


அஞர் (1)

பேர் அஞர் இடும்பை எல்லாம் பிளந்திடும் பிறப்பு நீக்கும் – சிந்தா:1 377/1

TOP


அட்ட (8)

நீத்து அற செல்ல வேவித்து அட்ட இன் அமிர்தம் உண்பான் – சிந்தா:1 398/2
அட்ட அரக்கு அனைய செ வாய் அணி நலம் கருகி காம – சிந்தா:2 468/3
அட்ட மங்கலமும் ஏந்தி ஆயிரத்து எண்மர் ஈண்டி – சிந்தா:2 472/2
அடங்கு அலர் அட்ட வேலான் ஆணையிர் ஆ-மின் என்றான் – சிந்தா:3 556/4
அட்ட சுவை வல்சியினொடு யாதும் ஒழியாமல் – சிந்தா:3 591/3
மோழலம் பன்றியோடு முளவுமா காதி அட்ட
போழ் நிண புழுக்கல் தேன் நெய் பொழிந்து உக பெய்து மாந்தி – சிந்தா:5 1233/2,3
பந்து அட்ட விரலினார் தம் படா முலை கிழித்த பைம் தார் – சிந்தா:13 2648/1
கந்து அட்ட திணி திண் தோளான் கற்பகம் மலர்ந்தது ஒத்தான் – சிந்தா:13 2648/4

TOP


அட்டதேனும் (1)

அம் சிறை கலாப மஞ்ஞை அணங்கு அரவு அட்டதேனும்
அம் சிறை கலுழன் ஆகும் மாட்சி ஒன்றானும் இன்றே – சிந்தா:5 1405/2,3

TOP


அட்டமியும் (1)

ஓவாது இரண்டு உவவும் அட்டமியும் பட்டினி விட்டு ஒழுக்கம் காத்தல் – சிந்தா:6 1547/1

TOP


அட்டி (1)

நீடு அகம் வெகுண்டும் கையால் பிடித்து நீறு அட்டி இட்டேம் – சிந்தா:13 2989/3

TOP


அட்டு (6)

அட்டு ஒளி அரத்தம் வாய் கணிகை அல்லது – சிந்தா:1 98/2
அட்டு உயிர் உடலம் தின்றான் அமைச்சனாய் அரசு கொன்றான் – சிந்தா:1 253/3
அட்டு உயிர் பருகும் கூற்றம் கோள் எழுந்த அனையது ஒத்தான் – சிந்தா:3 767/4
அடல் வண்ண ஐம்பொறியும் அட்டு உயர்ந்தோர் கோமான் – சிந்தா:6 1468/1
அட்டு நீர் அருவி குன்றத்து அல்லது வைரம் தோன்றா – சிந்தா:13 2925/3
அட்டு அலர் பருதியின் அளிக்க செல்லும் நாள் – சிந்தா:13 3041/3

TOP


அட்டும் (5)

அட்டும் தார் அணிந்த மார்பர் ஆவணம் விளக்கல் உற்றேன் – சிந்தா:1 112/4
அட்டும் தேன் அலங்கல் மார்ப அது பட்டது அறிமோ என்றாள் – சிந்தா:4 904/4
அட்டும் தேன் அணிந்த மாலை பவள கொம்பு அணிந்தது ஒத்தார் – சிந்தா:12 2533/4
அட்டும் தேன் அழியும் மது மாலையார் – சிந்தா:12 2575/3
அட்டும் உயவு நோய் அல்லா பிற நோயும் – சிந்தா:13 2798/3

TOP


அட (1)

நாண் அட நடுங்கி கையால் நகை முகம் புதைத்த தோற்றம் – சிந்தா:12 2461/3

TOP


அடக்கம் (1)

எட்டு எலா திசையும் சிந்தி கிடப்பவால் அடக்கம் இல்லார் – சிந்தா:13 2764/4

TOP


அடக்கரும் (1)

அருவி ஐவனம் கரும்பும் அடக்கரும் கவை கதிர் வரகும் – சிந்தா:7 1561/3

TOP


அடக்கி (6)

ஐயுறான் அணங்கு எனவே அகத்து அடக்கி செல்கின்றான் – சிந்தா:1 181/3
காதன்மை கண்ணுளே அடக்கி கண் எனும் – சிந்தா:6 1485/1
முனம் புக அடக்கி பின் போந்து இருந்து பாய்வான் அமைந்த – சிந்தா:7 1750/3
மாற்றத்தை கேட்டு சென்று மத களிறு அடக்கி மேல் கொண்டு – சிந்தா:10 2146/2
நல் நிலம் படாமையே அடக்கி நங்கைமார் – சிந்தா:13 2638/3
ஒத்தேர் உடைய மல்லிகையின் ஒலியல் மாலை உறுப்பு அடக்கி
வைத்தார் மணி நூற்றன ஐம்பால் வளைய முடித்து வான் கழுநீர் – சிந்தா:13 2693/2,3

TOP


அடக்கிய (1)

அரும் கணை அடக்கிய ஆவ நாழிகை – சிந்தா:10 2224/1

TOP


அடக்கினான் (1)

அண்ணல் அம் களிற்றினை அடக்கினான் சீவகன் – சிந்தா:7 1832/3

TOP


அடக்குபு (1)

மேலவர் அடக்குபு வேழம் ஏறலின் – சிந்தா:10 2212/2

TOP


அடகு (3)

வால் அடகு அருளி செய்ய வனத்து உறை தெய்வம் ஆனாள் – சிந்தா:1 354/4
அல்லல் அடைய அடகு இடு-மின் ஓட்டு அகத்து என்று அயில்வார் கண்டும் – சிந்தா:13 2623/3
அண்ணாந்து அடகு உரீஇ அந்தோ வினையே என்று அழுவாள் கண்டும் – சிந்தா:13 2625/3

TOP


அடகும் (1)

அல்லி அரும் பதமும் அடகும் காயும் குள நெல்லும் – சிந்தா:13 2602/1

TOP


அடங்க (1)

அடங்க வாய் வைத்திட்டு ஆர பருகியிட்டு ஈ-மின் என்பார் – சிந்தா:12 2553/4

TOP


அடங்கல் (1)

ஆக நோற்றிட்டு அடங்கல் ஆண்மைக்கு அழகு என்பவே – சிந்தா:7 1657/4

TOP


அடங்கலர்க்கு (1)

அடங்கலர்க்கு ஈந்த தான பயத்தினால் அலறும் முந்நீர் – சிந்தா:13 2842/1

TOP


அடங்கலால் (1)

அரும் தவர் போன்று காத்தும் அடங்கலால் ஆமை போன்றும் – சிந்தா:8 1895/2

TOP


அடங்கி (5)

அடங்கி வீழ்ந்து அருவியின் அழுவ போன்றவே – சிந்தா:1 88/4
தவம் புரிந்து அடங்கி நோற்கும் தத்துவர் தலைப்பட்டு ஓம்பி – சிந்தா:3 605/1
ஐயென அடங்கி வல்லான் ஆடிய மணி வட்டு ஏய்ப்ப – சிந்தா:4 983/3
கலி அது பிறவி கண்டாம் காலத்தால் அடங்கி நோற்று – சிந்தா:13 2727/3
ஐவகை பொறியும் வாட்டி யாமையின் அடங்கி ஐந்தின் – சிந்தா:13 2824/1

TOP


அடங்கிற்று (1)

ஆம்புடைய நஞ்சு அடங்கிற்று இன்று ஊறிற்று ஆகாதே – சிந்தா:13 2958/4

TOP


அடங்கினார்க்கே (1)

கொடுப்பர் நால் அமிர்தம் மூன்றின் குணம் புரிந்து அடங்கினார்க்கே – சிந்தா:13 2827/4

TOP


அடங்கு (1)

அடங்கு அலர் அட்ட வேலான் ஆணையிர் ஆ-மின் என்றான் – சிந்தா:3 556/4

TOP


அடர் (8)

என்பொடு நரம்பு இன்றி இலவம் பூ அடர் அனுக்கி – சிந்தா:1 179/1
அடர் பொன் பைம் பூண் அரசு அழிய அரும் பொன் புதல்வன் பெற்று இருந்த – சிந்தா:1 313/1
பஞ்சி அடர் அனிச்சம் நெருஞ்சி ஈன்ற பழமால் என்று – சிந்தா:1 341/1
அன்றே அமைந்த பசும்பொன் அடர் ஆறு கோடி – சிந்தா:8 1973/3
அடர் கதிர் பைம்பொன் பூணும் ஆரமும் அகலத்து ஒல்க – சிந்தா:10 2182/3
அடர் சிலை அப்பு மாரி தாரை நின்றிட்டது அன்றே – சிந்தா:10 2304/4
அன்ன தூவி அடர் பஞ்சி அவிர் மயிர் ஆதி ஆக – சிந்தா:12 2470/3
அடர் பிணி அவிழும் ஆம்பல் அலை கடல் கானல் சேர்ப்பன் – சிந்தா:13 2652/3

TOP


அடர்க்க (1)

கோவினை அடர்க்க வந்து கொண்டு போம் ஒருவன் இன்னே – சிந்தா:1 316/3

TOP


அடர்க்கப்பட்டான் (1)

பூட்டி மற்று அவன்-தனாலே பொறி முதல் அடர்க்கப்பட்டான் – சிந்தா:2 475/4

TOP


அடர்த்த (1)

அரு நீர வேந்து அடர்த்த அச்சு அணங்கு வேலோய் – சிந்தா:13 2777/4

TOP


அடர்த்து (4)

மத களிறு அடர்த்து குன்றம் மணி வட்டின் உருட்டும் ஆற்றல் – சிந்தா:3 611/2
ஆறு இரு மதியின் எய்தி அரட்டனை அடர்த்து மற்று உன் – சிந்தா:5 1221/1
அல்லல் நோய் உற்றாளுக்கு அன்று களிறு அடர்த்து
புல்லி புணர் முலையின் பூம் குவட்டின் மேல் உறைந்தாய் – சிந்தா:13 2957/2,3
காமம் சாய்த்து அடர்த்து வென்ற காஞ்சன குன்றம் அன்னான் – சிந்தா:13 2988/4

TOP


அடர்த்தும் (1)

பணித்ததே செய்து பற்றார் பகை முதல் அடர்த்தும் என்றார் – சிந்தா:7 1817/3

TOP


அடர்ந்து (1)

அடர்ந்து எறி பொன் செய் அம்பின் அழன்று இடித்திட்டது அன்றே – சிந்தா:10 2252/4

TOP


அடல் (4)

ஆசனத்து இருந்தான் அடல் மொய்ம்பினான் – சிந்தா:2 429/4
அடல் அரும் கடா களிற்று அசனி வேகமே – சிந்தா:4 973/4
அடல் வண்ண ஐம்பொறியும் அட்டு உயர்ந்தோர் கோமான் – சிந்தா:6 1468/1
அடல் அணி தோழிமாரும் ஆர்வத்தில் கழும இப்பால் – சிந்தா:9 2053/3

TOP


அடற்கு (1)

அடற்கு அரும் பகை கெடுத்து அகன்ற நீள் நிலம் – சிந்தா:5 1173/2

TOP


அடா (1)

அடா களியவர் தொழில் காண ஏகினான் – சிந்தா:4 916/4

TOP


அடி (129)

அம் பொன் முடி மேல் அடி_தாமரை சென்னி வைப்பாம் – சிந்தா:0 2/4
அறிவன் அடி கீழ் அரசு அஞ்சி துறந்தவாறும் – சிந்தா:0 27/4
அடி நிலை இருப்பு எழு அமைந்த கல் மதில் – சிந்தா:1 81/3
வெய்து அடி இடுதற்கு ஆகா வீதிகள் விளம்பல் உற்றேன் – சிந்தா:1 117/4
ஏமுற அடி பரந்து இளம் பிறை வடம் சூடி – சிந்தா:1 171/3
அசைந்து உணர்வு மடிந்து ஒழியும் அடி இணை புகழ்வார்க்கே – சிந்தா:1 177/4
சிலம்புரி திருந்து அடி பரவ செல்பவள் – சிந்தா:1 184/2
தொழுது அடி பணிந்து சொல்லும் துன்னலர் தொலைத்த வேலோய் – சிந்தா:1 203/2
பஞ்சி அடி பவள துவர் வாய் அவள் – சிந்தா:1 219/1
வண் புகழ் மால் அடி வந்தனை செய்தாள் – சிந்தா:1 220/4
தம் பெருமான் அடி சார்ந்தனள் அன்றே – சிந்தா:1 221/4
ஞாலம் எல்லாம் உடையான் அடி கைதொழுது – சிந்தா:1 236/3
வால் அருவி வாமன் அடி தாமரை மலர் சூடி மந்திர மென் சாந்து பூசி – சிந்தா:1 291/3
ஆனாது அடியேம் வந்து அ உலகினில் நின் அடி அடைதும் என்று அழுது போயினார் எம் – சிந்தா:1 296/3
கையினால் அடி தைவர கண் மலர்ந்து – சிந்தா:1 345/2
அடி கிண்கிணியும் அம் சிலம்பும் விரல் மோதிரத்தோடு அகற்றிய பின் – சிந்தா:1 353/2
ஆகமும் இடையும் அஃக அடி பரந்து எழுந்து வீங்கி – சிந்தா:2 460/1
அம்பு அடி இருத்தி நெஞ்சத்து அழுத்தி இட்டு அனையது ஒப்ப – சிந்தா:2 478/2
இங்கு அடி பிழைப்பது அன்றால் எம் குலம் என்று சொன்னான் – சிந்தா:3 547/4
அன்னவற்கு உரியள் என்ன அடி பணி செய்வல் என்றான் – சிந்தா:3 552/3
அடி கலம் அரற்ற ஏகி அரும் பெறல் தாதை பாதம் – சிந்தா:3 562/1
பல பட பரப்பி பாவை மெல் அடி பரிவு தீர – சிந்தா:3 617/3
ஊட்டி அன்ன உருக்கு அரக்கு ஆர் அடி
நீட்டி மெல் மலர் மேல் வந்து நின் நலம் – சிந்தா:3 642/1,2
உறுப்பினால் அடி பணிய தலைவந்தது இளவேனில் – சிந்தா:3 650/4
அடி சார்ந்து வாழ்வாரை அம் முலைகள்-தாமே அழித்திடுமேல் தாமே அழித்திடுக என்று – சிந்தா:3 681/2
நல்ல பெடை அன்னம் நாண அடி ஒதுங்கி – சிந்தா:3 737/2
ஆகத்து பூட்டி மைந்தன் அடி தொழுது இறைஞ்சி நின்றாள் – சிந்தா:3 738/3
அடி மனை பவளம் ஆக அரும் பொன்னால் அலகு சேர்த்தி – சிந்தா:3 837/1
மன் பெரிய மாமன் அடி மகிழ்ந்து திசை வணங்கி – சிந்தா:3 849/1
அள்ளலாய் அடி யானை இழுக்கின – சிந்தா:4 857/3
இங்கண் என்று அடி வீழ்ந்து இரந்திட்டாள் – சிந்தா:4 898/4
தோற்று வந்து என் சிலம்பு அடி கைதொழ – சிந்தா:4 899/3
மூடி இ உலகம் எல்லாம் நின் அடி தருவல் இன்னே – சிந்தா:4 957/3
அடி மலர் தாமரை சிலம்பு நோற்றவே – சிந்தா:4 1005/4
அலங்கல் வாய் அடி மலர் அணிந்து குண்டலம் – சிந்தா:4 1019/3
வாழ்க நின் கழல் அடி மைந்த என்னவே – சிந்தா:4 1021/1
அணி மத களிறு அனானுக்கு அடி பணி செய்வது அல்லால் – சிந்தா:4 1049/2
மின் நேர் இடையாள் அடி வீழ்ந்தும் இரந்தும் – சிந்தா:4 1072/1
பண் அடி வீயும் தீம் சொல் பாவை நின் வனப்பிற்கு எல்லாம் – சிந்தா:4 1082/1
அடி நிழல் தருக என்று எம் ஆணை வேந்து அருளி செய்தான் – சிந்தா:4 1087/1
அங்கு அவர் உகுத்த கண்ணீர் அடி துகள் அவிப்ப நோக்கி – சிந்தா:4 1113/3
கறவை காண் கன்றின் வெஃகி கண்டு அடி பணிந்து காமர் – சிந்தா:4 1125/1
சென்று அடி தொழுது செல்கு என் தேம் பெய் நீள் குன்றம் என்று – சிந்தா:5 1237/2
இந்திரர் தொழும் அடி இனிதின் எய்தினான் – சிந்தா:5 1239/4
அடி உலகம் ஏத்தி அலர் மாரி தூவ – சிந்தா:5 1245/1
பொன் அடி கழீஇய பின்றை புரிந்து வாய் நன்கு பூசி – சிந்தா:5 1301/2
அன்னம் நாண அசைந்து சிலம்பு அடி
மென் மெல மலர் மேல் மிதித்து ஏகினாள் – சிந்தா:5 1336/2,3
ஆய்ந்து அடி பரவ வைகும் அரிவையர்க்கு அநங்கன் அன்னான் – சிந்தா:5 1358/4
எழும் ஏழ் அடி ஊக்கி நடந்து செலா – சிந்தா:5 1384/2
அடி இணை யாமையின் வடிவு கொண்டன – சிந்தா:6 1460/2
மண் உற தோய்ந்து அடி வீழ்ந்தன மாமையும் – சிந்தா:6 1472/2
தலை வைத்து நிலத்து அடி தைவருவாய் – சிந்தா:6 1514/2
மட பிடிக்கு உய்தல் உண்டோ வால் அடி குஞ்சி சூட்டும் – சிந்தா:6 1529/3
ஆற்று உணா கொள்ளாது அடி புறத்து வைப்பீரே அல்லீர் போலும் – சிந்தா:6 1550/2
அடி பொலிந்தார்க்கும் செம்பொன் அணி மணி கழலினான் அம் – சிந்தா:7 1573/3
அனைய மாதரை கண்டு ஆங்கு அடி புல்லி வீழ்ந்து அரற்றினான் – சிந்தா:7 1600/4
இன்னணம் ஏத்தி இறைவன் அடி தொழுது – சிந்தா:7 1612/1
தூ மலர் குவளை கால் அணைத்து தோல் அடி
காமரு பெடை தழீஇ அன்னம் கண்படும் – சிந்தா:7 1615/2,3
அடி அம் சிலம்பினாட்கு உய்த்து இறைஞ்சி காட்ட அவள் கொண்டாள் – சிந்தா:7 1654/4
ஐ விலின் அகல நின்று ஆங்கு அடி தொழுது இறைஞ்சினாற்கு – சிந்தா:7 1704/1
அருந்ததி கற்பினாளை அடி பணிந்து அவனும் கண்டான் – சிந்தா:7 1729/4
முருக்கு ஒளி மலர் அடி மூரி மொய்ம்பனை – சிந்தா:7 1825/3
அச்சுறு கொழும் தொடர் யாப்பு அழித்து அடி இணை – சிந்தா:7 1836/2
அடி நிழல் உறைய வந்தேம் அடியம் யாம் என்ன எய்த – சிந்தா:7 1863/2
ஏந்தலை தோழர் எல்லாம் இணை அடி தொழுது வீழ – சிந்தா:7 1864/1
பைம்பொன் புளக களிற்றான் அடி தாம் பணிந்தார் – சிந்தா:7 1867/4
ஆர் பொன் அடி சூழ் மணி அம் கழல் ஆனை வேந்தன் – சிந்தா:7 1869/2
மற்று அடிகள் கண்டு அருளி செய்க மலர் அடி கீழ் – சிந்தா:7 1873/1
சிற்றடிச்சி தத்தை அடி வீழ்ச்சி திருவடிகட்கு – சிந்தா:7 1873/2
பொற்பு உடைய ஆக என போற்றி அடி வீழ்ந்தேன் – சிந்தா:7 1873/4
போக்குவல் பொழுதும் தாம் தம் பொன் அடி போற்றி என்றாள் – சிந்தா:7 1880/4
வெய்தா அடி தொழுது வேந்தன் கோயிற்கு எழுந்தானே – சிந்தா:7 1884/4
நல் அடி பணிந்து நம்பி வந்தனன் அடிகள் என்றான் – சிந்தா:8 1909/4
தங்கு ஒளி தட கை கூப்பி தொழுது அடி தழுவி வீழ்ந்தான் – சிந்தா:8 1910/3
ஊட்டு அரக்கு உண்ட செந்தாமரை அடி நோவ என்றாள் – சிந்தா:8 1913/4
கடிகை துவர் வாய் கமலம் கண்ணொடு அடி வண்ணம் – சிந்தா:9 2023/2
அம்பின் ஒத்த கண்ணினார் அடி கலம் அரற்றவும் – சிந்தா:9 2037/2
அடி கலம் அரற்ற அல்குல் கலை கலந்து ஒலிப்ப வந்து – சிந்தா:9 2041/1
அடி இறைகொண்ட செம்பொன் ஆடக சிலம்பினாள் அ – சிந்தா:9 2059/1
நல் அடி பணிந்து நிற்ப நங்கை நீ நடுங்க வேண்டா – சிந்தா:9 2068/2
அடி தொடைக்கு அமைந்தன அரவ தேர் தொகை – சிந்தா:10 2213/3
மண் கொண்ட வேலான் அடி தைவர வைகினானே – சிந்தா:11 2353/4
மன்னர் முடி இறைஞ்சி மா மணி அம் கழல் ஏந்தி அடி ஈடு ஏத்த – சிந்தா:11 2369/3
சென்று காதலன் திரு விரி மரை மலர் அடி மேல் – சிந்தா:12 2380/3
அடி நிலம் பெறாதது ஓர் செல்வம் ஆர்ந்ததே – சிந்தா:12 2407/4
நின் அடி நிழலின் வைக நேமி அம் செல்வன் ஆகி – சிந்தா:12 2417/3
பொம்மென் இலவ பூம் போது அன நின் அடி போற்றி – சிந்தா:12 2454/3
வளம் கொள பூத்த கோல மலர் அடி கழீஇய பின்றை – சிந்தா:12 2469/2
துணித்து அடி விளிம்பு சேர்த்தி தொழுதக செய்த வண் கை – சிந்தா:12 2478/2
அச்சுதம் கொண்டு மன்னன் அடி முடி தெளித்து நங்கை – சிந்தா:12 2494/3
நீரின் செய்து அடி ஏத்துபு நீங்கினான் – சிந்தா:12 2500/3
அடி நிலம் உறுதல் நாணி அருவருத்து அமரின் ஆலித்து – சிந்தா:12 2525/1
எரி புரை மரை மலர் இணை அடி தொழுதும் – சிந்தா:12 2561/4
அலர் கெழு மரை மலர் இணை அடி தொழுதும் – சிந்தா:12 2562/4
நறை விரி மரை மலர் நகும் அடி தொழுதும் – சிந்தா:12 2563/4
செந்தாமரை மேல் நடந்தான் அடி சேர்த்தினானே – சிந்தா:12 2564/4
ஈர்ம் தண் கோதை இளையார் குழாத்திடையாள் எம் கோன் அடி சேர்வல் என்று – சிந்தா:12 2585/1
அரு விலை நன் கலம் செய் போர்வை அன்னம் நாண அடி ஒதுங்கி சென்று – சிந்தா:12 2586/1
உருவம் ஒவ்வாது ஒசியும் நுசுப்பு ஒல்கி கோமான் அடி தொழுத பின் – சிந்தா:12 2586/2
அடிகள் கண்டு ஆங்கு உவந்து அருளுக அநங்கமாலை அடி வீழ்ச்சி முன் – சிந்தா:12 2587/1
அன்னம் துஞ்சும் அடி குடிலினுள் அன்றி யான் கொண்ட நாடகத்தினை – சிந்தா:12 2588/2
இறைவி அடி பணிய எடுத்து புல்லி உலகு ஆளும் – சிந்தா:13 2606/3
மின்னும் மேகலையும் தோடும் கொடுத்து அடி தொழுது நிற்பார் – சிந்தா:13 2662/4
எய்த்து அடி சிலம்பு இரங்கும் இன் குரல் – சிந்தா:13 2683/3
அடி மலர் சூடியவர் உலகில் யாரே – சிந்தா:13 2739/2
அடி மலர் சூடியவர் உலகம் ஏத்த – சிந்தா:13 2739/3
ஊளை கொண்டு ஓடுகின்றார் உள் அடி ஊசி பாய – சிந்தா:13 2768/3
அடி கையின் தொழுது பூ தூய் அஞ்சலி செய்து வீடே – சிந்தா:13 2808/3
தங்கு செந்தாமரை அடி என் தலையவே என் தலையவே – சிந்தா:13 2812/4
வலம் கொண்டு அலர் தூஉய் அடி ஏத்தும் வையம் மூன்றும் படை மூன்றும் – சிந்தா:13 2813/2
சென்ற திருவார் அடி ஏத்தி தெளியும் பொருள்கள் ஓர் ஐந்தும் – சிந்தா:13 2814/3
பூச்சுறு சாந்தம் ஏந்தி புகழ்ந்து அடி பணிந்த போதும் – சிந்தா:13 2825/2
பொடி புனை துகிலின் நீக்கி புகழ்ந்து அடி கழீஇய பின்றை – சிந்தா:13 2827/2
வாமன் அடி அல்ல பிற வந்தியன்-மின் என்றான் – சிந்தா:13 2874/4
அடி பணிந்து அருளு வாழி அரசருள் அரச என்ன – சிந்தா:13 2900/2
அடி வழி படுவர் கண்டாய் அரும் புகழ் கெடுதல் அஞ்சி – சிந்தா:13 2911/2
மன்னன் அடி சேர்ந்து இறைஞ்சி வாழி என நின்றார் – சிந்தா:13 2921/4
பாடாதாரை பாடாது உலகம் பண்ணவர் நின் அடி பூ – சிந்தா:13 3018/3
அழுந்தேன் வந்து உன் அடி அடைந்தேன் அருவாய் போதல் அழகிதோ – சிந்தா:13 3021/4
கோமான் அடி சார குஞ்சரங்கள் செல்வன போல் – சிந்தா:13 3040/1
கொண்டு சூழ்ந்து எழு முறை இறைஞ்சி கோன் அடி
எண்திசையவர்களும் மருள ஏத்தினான் – சிந்தா:13 3052/2,3
இகல் வினை எறிந்த கோமான் இணை அடி ஒளியின் தோன்றாது – சிந்தா:13 3053/2
அடி மலர் பரவ ஏறி ஆர் அமிர்து அரிதின் கொள்வான் – சிந்தா:13 3073/2
துறவு நெறி கடவுள் அடி தூமமொடு தொழுதார் – சிந்தா:13 3091/4
ஐயம் இன்றாய் அலர் தாமரை மேல் அடி
மொய் மலர் தூய் முனியாது வணங்குதும் – சிந்தா:13 3095/2,3
மதி அறியா குணத்தோன் அடி வாழ்த்தி – சிந்தா:13 3097/1
ஆர்ந்த குண செல்வன் அடி தாமரைகள் ஏத்தி – சிந்தா:13 3104/1
பூட்கையை முனியின் வாமன் பொன் அடி தொழு-மின் என்றான் – சிந்தா:13 3106/4
பஞ்சின் மெல் அடி பாவை பூ_நுதால் – சிந்தா:13 3125/3

TOP


அடி-தொறு (1)

செம்பொன் மழை போன்று அடி-தொறு ஆயிரங்கள் சிந்தி – சிந்தா:1 106/1

TOP


அடி_தாமரை (1)

அம் பொன் முடி மேல் அடி_தாமரை சென்னி வைப்பாம் – சிந்தா:0 2/4

TOP


அடிக்கு (4)

எம் பெருமான் அடிக்கு எய்துக என்று ஏத்தி – சிந்தா:1 221/2
வண்ண வார் தளிர் பிண்டியினான் அடிக்கு
எண்ணி ஆயிரம் ஏந்து பொன் தாமரை – சிந்தா:4 910/2,3
பொய்யது அன்மையின் பூம் கழலான் அடிக்கு
எய்துகேன் அருளாய் என்று இறைஞ்சினான் – சிந்தா:7 1711/3,4
வாச மலர் மறைந்த வழி வாமன் அடிக்கு ஏற்றி – சிந்தா:7 1784/3

TOP


அடிகட்கு (2)

இங்கு வரவு என்னை குலம் யாது அடிகட்கு என்ன – சிந்தா:7 1787/2
அடிகட்கு அடிகள் அருள் இற்று என்று இறைஞ்ச வல்லே – சிந்தா:13 2865/3

TOP


அடிகள் (37)

பிறந்த நீயும் பூம் பிண்டி பெருமான் அடிகள் பேர் அறமும் – சிந்தா:1 311/1
அஞ்சும் மலர் அடிகள் அரம் கண்டு அன்ன அரும் காட்டுள் – சிந்தா:1 341/2
இம்பர் இன்று எனக்கு சொன்னான் இது பட்டது அடிகள் என்றான் – சிந்தா:3 670/4
கழலின் செந்தாமரை அடிகள் புல்லி தம் காதல் கூர – சிந்தா:7 1648/1
எங்கு உளார் அடிகள் என்னா இன்னணம் இயம்பினானே – சிந்தா:7 1705/4
ஆர் அகில் சேக்கை நீங்கி வெறு நிலத்து அடிகள் தாமே – சிந்தா:7 1720/1
சொல்லிய என்னை நோக்கி துளங்கல் நும் அடிகள் பாதம் – சிந்தா:7 1747/1
சொல்லு-மின் அடிகள் நீரும் போந்தவாறு எனக்கும் என்றான் – சிந்தா:7 1747/4
தன் மகனென் யான் அடிகள் தேவதத்தன் என்பேன் – சிந்தா:7 1792/4
திருக்குறிப்பு அன்னது ஆயின் செப்புவல் அடிகள் செம்பொன் – சிந்தா:7 1853/1
எம் குலம் அடிகள் கேட்க என்றலும் எழுந்த ஓர் பூசல் – சிந்தா:7 1856/1
எல்லாம் அடிகள் எனக்கு இன்னுயிர் தோழர் என்றான் – சிந்தா:7 1868/4
மற்று அடிகள் கண்டு அருளி செய்க மலர் அடி கீழ் – சிந்தா:7 1873/1
நல் அடி பணிந்து நம்பி வந்தனன் அடிகள் என்றான் – சிந்தா:8 1909/4
எங்கணான் ஐயன் என்றாட்கு அடியன் யான் அடிகள் என்னா – சிந்தா:8 1910/1
நடலையுள் அடிகள் வைக நட்புடையவர்கள் நைய – சிந்தா:8 1914/2
வரு பனி இருளும் ஆக மதிக்க எம் அடிகள் என்றார் – சிந்தா:8 1930/4
நன்று அ பொருளே வலித்தேன் மற்று அடிகள் நாளை – சிந்தா:8 1932/1
எங்கையை சென்று காண்-மின் அடிகள் என்று இரந்து கூற – சிந்தா:9 2098/2
தீவினை உடைய என்னை தீண்டன்-மின் அடிகள் வேண்டா – சிந்தா:9 2099/1
ஆர்ந்த செந்தாமரை முகத்தினாள் அடிகள் வந்து ஈங்கு அகன் கடை உளாள் – சிந்தா:12 2585/2
அடிகள் கண்டு ஆங்கு உவந்து அருளுக அநங்கமாலை அடி வீழ்ச்சி முன் – சிந்தா:12 2587/1
யாது எனக்கு அடிகள் முன்னே அருளியது என்ன சொன்னாள் – சிந்தா:13 2615/4
ஒருங்கு எமை உய கொண்-மின் அடிகள் என்றாள் – சிந்தா:13 2631/3
அறவுரை பின்னை கேட்டும் அடிகள் மற்று எமக்கு வல்லே – சிந்தா:13 2633/1
அடிகள் இ நகரின் உள்ளே உறைக என அண்ணல் கூற – சிந்தா:13 2642/2
காதலன் அடிகள் என்ன கண் கனிந்து உருகி காசு இல் – சிந்தா:13 2644/2
நந்தட்டன் தன்னை நோக்கி நங்கையார் அடிகள் சொன்னார் – சிந்தா:13 2648/2
அருளு-மின் எனக்கு அடிகள் என்றனன் – சிந்தா:13 2745/3
வல்லையே பணி-மின் அம் அடிகள் என்றனன் – சிந்தா:13 2849/3
அடிகட்கு அடிகள் அருள் இற்று என்று இறைஞ்ச வல்லே – சிந்தா:13 2865/3
தோளியர் துறந்து தூய்தா தவம் செய்வல் அடிகள் என்றான் – சிந்தா:13 2882/4
தொலைப்பரும் சுற்றத்தாரோ பகைவரோ அடிகள் என்ன – சிந்தா:13 2884/3
ஒலி கழல் அடிகள் நும் கீழ் பிழைத்தது என் உரை-மின் என்ன – சிந்தா:13 2946/3
அருகல் இல் காசிபம் அடிகள் வாழி என்று – சிந்தா:13 3015/2
ஏவா இருந்த அடிகள் இவர் வாய் சொல் – சிந்தா:13 3036/1
வளம் கெழு முக்குடை அடிகள் வாய்மொழி – சிந்தா:13 3055/3

TOP


அடிகளுக்கு (2)

அடிகளுக்கு இறைஞ்சி ஐயன் அடிகளை தொழுது நங்கை – சிந்தா:5 1272/1
அடிகளுக்கு இடம் மருங்கு இருந்த ஆய் மலர் – சிந்தா:13 3057/1

TOP


அடிகளும் (1)

அஃதே அடிகளும் உளரோ என்றாற்கு அருளுமாறு – சிந்தா:7 1884/1

TOP


அடிகளே (1)

ஆக்கமும் கேடும் உற்றீர் அடிகளே அல்லீர் மேலை – சிந்தா:7 1727/1

TOP


அடிகளை (4)

அடிகளுக்கு இறைஞ்சி ஐயன் அடிகளை தொழுது நங்கை – சிந்தா:5 1272/1
அடிகளை புல்லி ஆர தழுவிக்கொண்டு ஒளவைமாரை – சிந்தா:5 1272/2
அடிகளை இன்றி நீரே உண்ணவும் வல்லீர் ஆனீர் – சிந்தா:7 1744/1
அறி மயில் அகவும் கோயில் அடிகளை செவ்வி என்றான் – சிந்தா:8 1908/4

TOP


அடிகளோ (3)

கொங்கு அலர் கோதை நங்கை அடிகளோ என்று கொம்பு ஏர் – சிந்தா:5 1271/3
அடிகளோ துறக்க ஒன்றும் உற்றவர் யாதும் அல்லர் – சிந்தா:13 2646/1
ஏதம் இன்று இயம்பு-மின் அடிகளோ என – சிந்தா:13 3059/2

TOP


அடிச்சி (1)

உருவம் அழிந்து அடிச்சி உளள் ஆம்-கொல் உணர்கலனே – சிந்தா:7 1878/4

TOP


அடிசில் (21)

அடிசில் வைகல் ஆயிரம் அற புறமும் ஆயிரம் – சிந்தா:1 76/1
இன் பால் அடிசில் இவர்கின்ற கை பேடி போலாம் – சிந்தா:2 443/2
அடிசில் அம் சுவை மிக்கு ஆங்கு அண்ணல் அம் குமரன் ஒன்னார் – சிந்தா:3 805/2
தீம் பால் அடிசில் அமிர்தம் செம்பொன் வண்ண புழுக்கல் – சிந்தா:4 928/1
ஆயிரத்தெட்டு நேர்ந்த ஆர் அமுது அடிசில் ஊட்டி – சிந்தா:6 1453/2
அன்னதே என்றலின் அடிசில் காலமால் – சிந்தா:7 1620/1
என்னை கண்டு அடிசில் ஆக்க ஐயர்க்கு என்று அவலம் நீங்க – சிந்தா:7 1743/1
பொன்னை கண்டு அனைய சாயலவர் புரிந்து அடிசில் ஏந்த – சிந்தா:7 1743/2
வெறி கமழ் சோலை நண்ணி வேண்டிய அடிசில் கை தொட்டு – சிந்தா:7 1818/3
உற்ற அடிசில் மஞ்சனத்தை உள்ளுறுத்த காப்பும் – சிந்தா:7 1873/3
ஆய்ந்து அளந்து இயற்றப்பட்ட அடிசில் நீர் இன்ன எல்லாம் – சிந்தா:8 1896/2
அடிசில் கடிது ஆக்கி இவணே கொணர்-மின் என்றாள் – சிந்தா:9 2023/4
வேட்பன அடிசில் ஆடை விழு கலன் மாலை சாந்தம் – சிந்தா:9 2078/2
ஆற்றின தோழர்க்கு எல்லாம் அணிகலம் அடிசில் ஆடை – சிந்தா:10 2142/2
முற்றிமை சொல்லின் நங்கை மூன்று நாள் அடிசில் காட்டாள் – சிந்தா:12 2511/2
ஆடு சாந்து அடிசில் புறம் ஆக்கினான் – சிந்தா:12 2577/3
ஆரிய அடிசில் தளி ஆன் நெய் வார்ந்து – சிந்தா:12 2579/3
அடிசில் கலம் கழீஇ கருனை ஆர்ந்த இள வாளை – சிந்தா:13 2601/1
முல்லை முகை சொரிந்தால் போன்று இனிய பால் அடிசில் மகளிர் ஏந்த – சிந்தா:13 2623/1
ஐவருள் ஒருவன் அன்ன அடிசில் நூல் மடையன் ஏந்த – சிந்தா:13 2735/3
பார் நிறை அடிசில் பள்ளி தளியொடு சாலை எல்லாம் – சிந்தா:13 2971/3

TOP


அடிசிலும் (1)

பூசு சுண்ணமும் உண்ணும் அடிசிலும்
காசு இல் போக கலப்பையும் கொண்டு அவண் – சிந்தா:4 864/2,3

TOP


அடிசிலை (1)

அம் சுவை அடிசிலை அமர்ந்து உண்டார்கள் தாம் – சிந்தா:13 2941/2

TOP


அடித்த (1)

கைத்தலம் கடுத்து அடித்த பந்து நீக்கி வந்து அவண் – சிந்தா:4 1101/3

TOP


அடித்தலை (1)

அடித்தலை சிலம்பினோடு அரவ மேகலை – சிந்தா:1 194/2

TOP


அடித்தி (1)

அருளும் ஆறு என்னை அநங்கமாலை அடித்தி தோழி அன்றோ என – சிந்தா:12 2593/1

TOP


அடித்தியாரும் (1)

அன்பு ஒட்டி எமக்கு ஓர் கீதம் பாடு-மின் அடித்தியாரும்
முன் பட்டது ஒழிந்து நுங்கள் முகவியர் முனிவு தீர்ந்தார் – சிந்தா:9 2045/1,2

TOP


அடித்தியை (1)

போது ஆர் புனை கோதை சூட்டு உன் அடித்தியை
யாது ஆவது எல்லாம் அறிந்து அருளி என்றான் – சிந்தா:2 481/3,4

TOP


அடிப்படுத்த (1)

கற்று அடிப்படுத்த விஞ்சை காமரு காமன் அன்னான் – சிந்தா:5 1285/4

TOP


அடிப்பணி (1)

அங்கு அ ஆயம் அடிப்பணி செய்த பின் – சிந்தா:5 1337/3

TOP


அடிப்பன (1)

சீற்றம் உற்ற மன்னர் தம் சென்னி பந்து அடிப்பன
ஊற்று இருந்த மு மதத்து ஓடை யானை பீடுசால் – சிந்தா:1 152/2,3

TOP


அடிபணிந்து (1)

அழி மது மாலை சேர்த்தி அடிபணிந்து ஆர வாழ்த்தி – சிந்தா:9 2074/3

TOP


அடிமை (3)

என்னை அடிமை வேண்டின் நாடி தா என்று இறைஞ்சி – சிந்தா:4 920/3
கொண்டு வந்து அடிமை செய்வான் குறை உறுகின்றது அன்றி – சிந்தா:4 1047/2
காண்டி என்று உரைப்ப காளை எழுமையும் அடிமை நேர – சிந்தா:7 1709/2

TOP


அடிய (1)

மற்று உரை இல்லை மண்ணும் விண்ணும் நும் அடிய அன்றே – சிந்தா:13 2927/4

TOP


அடியது (1)

பின் செலும் பிறர் கண் உள்ளம் பிணை அனார்க்கு அடியது அன்றே – சிந்தா:7 1596/4

TOP


அடியம் (1)

அடி நிழல் உறைய வந்தேம் அடியம் யாம் என்ன எய்த – சிந்தா:7 1863/2

TOP


அடியன் (1)

எங்கணான் ஐயன் என்றாட்கு அடியன் யான் அடிகள் என்னா – சிந்தா:8 1910/1

TOP


அடியிட்டவாறு (1)

பரிந்து அழுவதற்கு பாவாய் அடியிட்டவாறு கண்டாய் – சிந்தா:5 1391/4

TOP


அடியினார்-தம் (1)

பஞ்சி மெல் அடியினார்-தம் பாடகம் திருத்தி சேந்து – சிந்தா:10 2318/1

TOP


அடியினாள் (2)

நுங்களை வீணை வென்ற நூபுர அடியினாள் தன் – சிந்தா:3 798/1
இலவம் பூ அரக்கு உண்டு அன்ன பஞ்சி மெல் அடியினாள் தன் – சிந்தா:7 1881/1

TOP


அடியும் (5)

மங்கை மலர் அடியும் தாமரையே யாம் அறியேம் அணங்கே என்பார் – சிந்தா:3 643/4
செம் மலர் அடியும் நோக்கி திரு மணி அல்குல் நோக்கி – சிந்தா:3 739/1
ஆர்ந்த பூ அங்கையும் அடியும் தாமரை – சிந்தா:6 1465/2
அம் மலர் அடியும் கையும் அணி கிளர் பவழ வாயும் – சிந்தா:12 2446/1
அம் கையும் அடியும் நோக்கில் தாமரை அலர்ந்தது ஒக்கும் – சிந்தா:13 2801/1

TOP


அடியேம் (3)

ஆனாது அடியேம் வந்து அ உலகினில் நின் அடி அடைதும் என்று அழுது போயினார் எம் – சிந்தா:1 296/3
அண்ணல் கூறு அடியேம் குறை என்றலும் – சிந்தா:4 884/2
வாய்ந்து அடியேம் வந்து உன் வழிபடும் நாள் இன்றே போல் – சிந்தா:13 2990/3

TOP


அடியேன் (2)

இஃதே நின் சொல் இயல்பு என்றால் அடியேன் நின்னை தொழுதேனே – சிந்தா:6 1418/4
அன்றை பகலே அடியேன் வந்து அடைவல் நீமே – சிந்தா:8 1932/3

TOP


அடியை (3)

பட்டு உடை சூழ்ந்த காசு பஞ்சி மெல் அடியை சூழ – சிந்தா:2 468/2
காசு இன்று உணர்ந்தான் கமல மலர் அடியை
மாசு இன்றி பாடாதார் வானுலகம் நண்ணாரே – சிந்தா:6 1468/3,4
வாய் ஒளியே பெற நடந்த மலர் அடியை வலம் கொண்டார் வருந்தார் போலும் – சிந்தா:13 3017/4

TOP


அடு (43)

கல் பொறிகள் பாவை அனம் மாடம் அடு செம் தீ – சிந்தா:1 102/2
அண்ணல் தான் உரைப்ப கேட்டே அடு களிற்று எருத்தின் இட்ட – சிந்தா:1 202/1
மின் அடு கனை இருள் நீந்தி மேதகு – சிந்தா:1 326/1
நூல் அடு நுசுப்பின் நல்லார் ஏந்தவும் நேர்ந்து நோக்கா – சிந்தா:1 354/2
சேல் அடு கண்ணி காந்தள் திரு மணி துடுப்பு முன் கை – சிந்தா:1 354/3
அம் கண் போது பிசைந்து அடு கூற்று அனான் – சிந்தா:2 431/4
வேந்து அடு குருதி வேல் கண் விளங்கு இழை தாதை என்றான் – சிந்தா:3 608/4
அடு திரை சங்கம் ஆர்ப்ப அணி நகர் முன்னினானே – சிந்தா:3 701/4
எரி மாலை வேல் நுதியின் இறக்கி காமன் அடு கணையால் – சிந்தா:4 961/1
ஆற்றல் அம் குமரன்-தன் மேல் அடு களிறு ஓட அஞ்சான் – சிந்தா:4 981/3
அடு சிலை அழல ஏந்தி ஆருயிர் பருகற்கு ஒத்த – சிந்தா:4 1086/2
கொம்பு அடு நுசுப்பினாய்க்கு தந்தனென் பேணி கொண்டாய் – சிந்தா:4 1128/4
அடு புலி கண்ட மான் போல் ஆறல ஆயினாரே. – சிந்தா:4 1137/4
மின் அடு வாளும் வேலும் கல்லொடு தீயும் காற்றும் – சிந்தா:4 1147/3
ஆங்கு அ எல்லை இகந்து அடு தேறலும் – சிந்தா:5 1197/1
கை அடு சிலையினர் காட்டுள் வாழ்பவர் – சிந்தா:5 1205/1
கந்து அடு களிறு கொல்லும் கருவரை உழுவை அன்னான் – சிந்தா:5 1219/1
பைம் கதிர் மதியம் என்று பகை அடு வெகுளி நாகம் – சிந்தா:5 1275/1
வேந்து அடு குருதி வேல் கண் விளங்கு இழை இவர்கள் நாளும் – சிந்தா:5 1358/3
ஏ அடு பிணையின் நோக்கி இறை வளை கழல நின்ற – சிந்தா:6 1455/3
அளைவது காமம் அடு நறவு நெய் ஒழுகும் ஊனும் பின்னா – சிந்தா:6 1551/1
காம்பு அடு காட்டு தீயின் கனன்று உடன் எழுக என்றேன் – சிந்தா:7 1738/4
அடு களிறு அந்த போதிகை பரிந்து அழன்றதே – சிந்தா:7 1831/4
அடு படை இளையரும் அரணம் வீசினார் – சிந்தா:7 1847/4
அடு கணை சிதறினார் ஆர்த்த வால் வளை – சிந்தா:7 1850/2
ஆசு இல் அடு பால் அமிர்தம் சிறிய அயின்று அம் பூம் – சிந்தா:9 2033/1
துடி அடு நுண் இடை தொண்டை அம் செ வாய் – சிந்தா:10 2123/3
வடி அடு கண்ணியர் வாழ்த்துபு நிற்பார் – சிந்தா:10 2123/4
அடு களிற்று அசனி வேகம் அலமர அதனை நோனான் – சிந்தா:10 2145/4
அடு திறல் எறி சுறா ஆக காய்ந்தன – சிந்தா:10 2223/3
அடு கதிர் அயில் ஒளி அரசர் மா முடி – சிந்தா:10 2232/3
அரைசோடும் அரசுவா அடு களத்து ஆழ்ந்தனவே – சிந்தா:10 2243/4
வீணை வித்தகன் வேந்து அடு வீங்கு தோள் – சிந்தா:11 2335/1
அம் பொன் கலத்து அடு பால் அமர்ந்து உண்ணா அரிவை அந்தோ – சிந்தா:13 2624/1
அலை மணி கவரி மான் தேர் அடு களி யானை பாய்மா – சிந்தா:13 2641/1
முன்பு அடு குலிக தாரை முழு வலி முறுக்கல் உற்றான் – சிந்தா:13 2664/4
செப்பு அடு பஞ்சவாசம் திசை எலாம் கமழ வாய்க்கொண்டு – சிந்தா:13 2736/3
கந்து அடு வெகுளி வேக கடா முக களிற்று வேந்தே – சிந்தா:13 2765/4
அடு துயரம் ஊர்ந்து அலைப்ப ஆங்கு அரணம் காணா – சிந்தா:13 2782/3
அடு மணி ஆவி நீப்பார் அறிவினால் சிறிய நீரார் – சிந்தா:13 2878/4
ஆளியால் பாயப்பட்ட அடு களி யானை போல – சிந்தா:13 2882/1
ஐயம் செய்து அடு பால் நிற புள் இனம் – சிந்தா:13 3005/3
அகடு பசு மணி ஆர்ந்து அங்காந்து இருள் பருகி அடு பால் விம்மி – சிந்தா:13 3142/2

TOP


அடுக்கி (2)

குறைத்து அடுக்கி குவித்தது ஓர் குன்றே போன்று இலங்குமால் – சிந்தா:13 3089/2
பகடு பட அடுக்கி பண்ணவனார் தம் ஒளி மேல் நின்றால் போலும் – சிந்தா:13 3142/3

TOP


அடுகளம் (1)

ஊனம் ஒன்று இல்லார் உயர் குடி பிறந்தார் ஆயிரம் அடுகளம் கண்டார் – சிந்தா:10 2158/3

TOP


அடுத்த (6)

ஐந்து மூன்று அடுத்த செல்வத்து அமளி மூன்று இயற்றி பூம் பட்டு – சிந்தா:3 838/1
பருமை குரு பளிங்கில் புகழ் பஞ்சி முழுது அடுத்த
திரு மிக்கு உடை செல்வன் திறல் சாமி நனி காண்க – சிந்தா:3 843/2,3
அடுத்த மூக்கு அரு மணி வயிர தோட்டியே – சிந்தா:6 1464/4
அடுத்த சாந்து அலங்கல் சுண்ணம் அரும் புனல் கவர அஞ்சி – சிந்தா:13 2666/1
வில்லின் மா கொன்று வெள் நிண தடி விளிம்பு அடுத்த
பல்லினார்களும் படு கடல் பரதவர் முதலா – சிந்தா:13 2751/1,2
அடுத்த சாந்து அகிலின் ஆவி ஆய் மலர் அருச்சித்து ஆனார் – சிந்தா:13 2827/3

TOP


அடுத்தது (1)

ஆர்ந்து போது அரும் தவிசு அடுத்தது ஒத்துமேல் – சிந்தா:7 1823/2

TOP


அடுத்ததே (1)

மாக்கள் மா கடல் வெள்ளம் அடுத்ததே – சிந்தா:4 866/4

TOP


அடுத்தனர் (1)

பெரும் தவிசு அடுத்தனர் பிணையல் மாலையார் – சிந்தா:12 2409/4

TOP


அடுத்தனன் (1)

அடுத்தனன் புல்லி வேந்தன் ஆற்றுகிலாது சொன்னான் – சிந்தா:3 562/4

TOP


அடுத்தான் (1)

கமழ் திரையும் காட்ட அவை கண்டு கவுள் அடுத்தான் – சிந்தா:9 2026/4

TOP


அடுத்து (15)

அடுத்து உலப்பு அரிது அவர் ஊறில் இன்பமே – சிந்தா:1 194/4
மாடமும் காவும் அடுத்து ஓர் சில் நாள் செல – சிந்தா:1 238/2
விலை வரம்பு அறிதல் இல்லா வெண் துகில் அடுத்து வீதி – சிந்தா:3 617/1
அடுத்து விண் பூத்தது ஓர் அழகின் மிக்கதே – சிந்தா:3 831/4
வார் கழல் குருசில் கொண்டு கவுள் அடுத்து இருந்த ஆங்கண் – சிந்தா:5 1303/2
தாமரை மலர் தலை அடுத்து தண் கமழ் – சிந்தா:7 1615/1
உற்று அடுத்து அயா உயிர்த்து ஒழிதல் யார்க்கும் ஒக்குமே – சிந்தா:9 1998/4
அடுத்து அணிந்து ஆகம் சாந்தின் அணிபெற எழுதி அல்குல் – சிந்தா:9 2091/3
தாது அடுத்து எங்கும் தவிசு ஒத்ததுவே – சிந்தா:10 2119/4
வரு முலை மகளிர் வைத்து வான் தவிசு அடுத்து நீங்க – சிந்தா:10 2140/3
குஞ்சரம் தலை அடுத்து கூந்தல்மா கால் அணையா – சிந்தா:10 2240/1
அடுத்து ஆங்கு அ அம்பும் சிலையும் அதன் நாணும் அற்று – சிந்தா:10 2320/2
அடுத்து உணர்வு நெய் ஆக ஆற்றல் துவை ஆக – சிந்தா:13 2620/2
கறந்த பால் அனைய கந்தி கொம்பு அடுத்து உருவ பைம் பூண் – சிந்தா:13 2649/3
அடுத்து வார் மயிர் துதி அலற ஊதலின் – சிந்தா:13 2830/2

TOP


அடுப்பின் (1)

விறகின் வெள்ளி அடுப்பின் அம் பொன் கலம் – சிந்தா:1 131/2

TOP


அடும் (6)

ஆக்கும் மணி செய் தேர்த்தட்டும் அரவின் பையும் அடும் அல்குல் – சிந்தா:1 352/2
அடும் துயரம் உள் சுட வெந்து ஆற்றாதேன் ஆற்ற – சிந்தா:4 1041/2
கண்ணார் கதிர் மென் முலை காம்பு அடும் மென் தோள் – சிந்தா:4 1065/1
ஆய்ந்து அடும் அழற்சி நீங்கும் அது பொருள் என்று நல்ல – சிந்தா:4 1089/3
அடும் புலி குரலொடு மயங்கி அஞ்சிய – சிந்தா:5 1202/3
அடும் மலர் நெடும் கணால் ஆவி போழ்ந்திடா – சிந்தா:6 1482/3

TOP


அடுமால் (1)

அடுமால் வழிநின்று அறனே அருளாய் – சிந்தா:6 1520/4

TOP


அடுவுழி (1)

திருந்து சாறு அடுவுழி பிறந்த தீம் புகை – சிந்தா:1 60/3

TOP


அடை (4)

வந்து அடை பான்மை மண் மேல் இராசமாபுரத்து என்றான் – சிந்தா:3 539/4
யாது நாம் அடை திறம் உரை-மின் நீர் என – சிந்தா:7 1824/3
தேன் இறால் அன தீம் சுவை இன் அடை
ஆன் அறா முலை பால் அமுது அல்லது ஒன்றானும் – சிந்தா:13 2674/1,2
மறப்பு எனும் புரவி வெள்ளம் வந்து அடை பிணி செய் காலாள் – சிந்தா:13 3075/2

TOP


அடைக்க (1)

அவா எனும் உடை கடல் அடைக்க பட்டதே – சிந்தா:4 913/4

TOP


அடைக்கலம் (1)

நண்ணிய நுங்கட்கு எல்லாம் அடைக்கலம் என்று நாடும் – சிந்தா:1 356/3

TOP


அடைக (1)

கண் அகன் புரிசை காக்கும் காவலர் அடைக என்றான் – சிந்தா:1 265/3

TOP


அடைகரை (2)

தவா வினை அடைகரை தயங்கு சிந்தை நீர் – சிந்தா:4 913/3
கான யாற்று அடைகரை கதிர் கண் போழ்கலா – சிந்தா:7 1822/2

TOP


அடைச்சி (3)

அம் மென் மாலையும் அடைச்சி குங்குமம் – சிந்தா:4 991/3
தத்தை அம் கிளவி கையால் செவி முதல் அடைச்சி சொன்னாள் – சிந்தா:4 1048/4
அலங்கலும் குழலும் தோழி அம் கையின் அடைச்சி அம் பூம் – சிந்தா:5 1397/1

TOP


அடைத்த (1)

மாட்சியில் கதிகள் எல்லாம் அடைத்த பின் வரம்பு இல் இன்பத்து – சிந்தா:1 381/3

TOP


அடைத்து (1)

மடை அடைத்து அனையது அ மாக்கள் ஈட்டமே – சிந்தா:1 85/4

TOP


அடைதல் (2)

அல்லது இ உடம்பு நீங்க வேற்றுலகு அடைதல் ஒன்றோ – சிந்தா:7 1745/2
மோட்டு எழில் இளமை நீங்க மூப்பு வந்து அடைதல் துன்பம் – சிந்தா:13 2799/2

TOP


அடைதலான் (1)

அடைதலான் மேல் உலகு அறியப்பட்டதே – சிந்தா:13 2847/4

TOP


அடைதும் (2)

ஆனாது அடியேம் வந்து அ உலகினில் நின் அடி அடைதும் என்று அழுது போயினார் எம் – சிந்தா:1 296/3
அடைதும் நாம் நிரை அடைந்த-காலையே – சிந்தா:2 416/1

TOP


அடைந்த (7)

அசிப்ப போன்று இரு விசும்பு அடைந்த என்பவே – சிந்தா:3 659/4
அடைந்த சாயல் அரம்பையர் தம் உழை – சிந்தா:4 950/3
அடைந்த துன்பம் என்று அறிவின் நாடினாள் – சிந்தா:4 990/4
விரை சென்று அடைந்த குழலாளை அ வேனிலானே – சிந்தா:4 1063/4
புள் இனம் பொழுது காணா புலம்பி கூடு அடைந்த அன்றே – சிந்தா:12 2527/4
அருகு அடைந்த சாந்து அழிய அம் முலை மேல் வீழ்ந்தார் – சிந்தா:13 3139/3
திரு அடைந்த நீள் மார்பின் தேன் துளிக்கும் தாரார் – சிந்தா:13 3139/4

TOP


அடைந்த-காலையே (1)

அடைதும் நாம் நிரை அடைந்த-காலையே
குடையும் பிச்சமும் ஒழிய கோன் படை – சிந்தா:2 416/1,2

TOP


அடைந்தது (3)

அழிப்ப அரும் பொன் உடம்பு அடைந்தது ஒப்பவே – சிந்தா:1 325/2
வஞ்சம் இல் கொள்கையாற்கு பாவம் வந்து அடைந்தது ஆக – சிந்தா:1 396/2
நன்மை உடை நல் பொன் விளை தீவம் அடைந்தது அஃதே – சிந்தா:3 503/4

TOP


அடைந்ததே (2)

ஆயினார் பரியாளம் அடைந்ததே – சிந்தா:4 949/4
ஆகும் யான் சேர்வல் என சென்று அடைந்ததே – சிந்தா:4 1038/4

TOP


அடைந்தவர் (1)

விரும்பி வந்து அடைந்தவர் பருகி விஞ்சிய – சிந்தா:1 60/2

TOP


அடைந்தவாறும் (1)

கண் நோக்கு உடைந்து கடி_மாடம் அடைந்தவாறும் – சிந்தா:0 13/4

TOP


அடைந்தவே (1)

பேர் இயல் பெரும் களிறு பின்னி வந்து அடைந்தவே – சிந்தா:1 277/4

TOP


அடைந்தன (1)

ஆடவர் போல வண்டும் அடைந்தன அளியிற்கு ஒல்கி – சிந்தா:4 852/2

TOP


அடைந்தார் (1)

பெண்கள் ஆவி விடுத்து ஒழிபவோ பெரியோர் நண்பு அடைந்தார் பெயர்பவோ – சிந்தா:12 2589/4

TOP


அடைந்தார்க்கு (1)

அச்சம் உற்று அடைந்தார்க்கு அமிர்து அன்னவன் – சிந்தா:1 157/2

TOP


அடைந்தாள் (2)

செம்பொன் புரிசை அடைந்தாள் செந்தாமரை மேல் திருவோடு ஒப்பாள் – சிந்தா:3 646/4
மொய்த்த மணி மாட மிசை அத்தக அடைந்தாள் – சிந்தா:9 2022/4

TOP


அடைந்தான் (3)

ஆழ் கடல் புணையின் அன்ன அறிவரன் சரண் அடைந்தான் – சிந்தா:1 380/4
அருகு கழல் பரவ தனியே போய் உய்யானம் அடைந்தான் அன்றே – சிந்தா:4 985/4
சொரிந்தார் மலர் அர மங்கையர் தொழுதார் விசும்பு அடைந்தான் – சிந்தா:10 2265/4

TOP


அடைந்திருந்த (1)

கூன் அடைந்திருந்த திங்கள் குளிர் முத்த முலையினாளே – சிந்தா:5 1355/4

TOP


அடைந்து (7)

அடைந்து வீசு ஆல வட்டம் அரிவையர் ஏந்தி ஆற்ற – சிந்தா:3 839/3
அள்ளல் சேற்றுள் அலவன் அடைந்து ஆங்கு அனைய மெய்யின் – சிந்தா:4 929/1
தேன் அடைந்து இருந்த கண்ணி தெண் மட்டு துவலை மாலை – சிந்தா:5 1355/1
ஊன் அடைந்து இருந்த வேல் கண் ஒண் தொடி உருவ வீணை – சிந்தா:5 1355/2
தான் அடைந்து இருந்த காவில் பாடினாள் தனிமை தீர்வான் – சிந்தா:5 1355/3
அண்ணல் அம் கதிரும் அத்தம் அடைந்து செ வான் கொள் அந்தி – சிந்தா:7 1733/2
அந்தில் இருந்தாள் அவளுக்கு அடைந்து மனம் நடுங்கி – சிந்தா:7 1785/3

TOP


அடைந்தே (1)

வெள்ள நீர் படப்பை விதையம் வந்து அடைந்தே வேந்தனுக்கு உணர்த்த முன் விடுத்தார் – சிந்தா:10 2109/4

TOP


அடைந்தேன் (1)

அழுந்தேன் வந்து உன் அடி அடைந்தேன் அருவாய் போதல் அழகிதோ – சிந்தா:13 3021/4

TOP


அடைப்பை (1)

எரி மணி அடைப்பை செம்பொன் படியகம் இலங்கு பொன் வாள் – சிந்தா:10 2140/1

TOP


அடைப்பையுள் (2)

சீர் கொள செய்த செம்பொன் அடைப்பையுள் பாகு செல்ல – சிந்தா:5 1303/1
தெளிந்த பொன் அடைப்பையுள் பாகு சென்றவே – சிந்தா:6 1479/4

TOP


அடைய (5)

மறு முயற்கு இவர்ந்த வேக மாசுணம் அடைய பட்ட – சிந்தா:3 665/1
கன்னிமாடம் அடைய கடி மலர் – சிந்தா:4 900/2
அடைய புல்லினன் போன்று அணி வெம் முலை – சிந்தா:5 1312/2
அலங்கு வெண் மதி ஐப்பசி அடைய அ பகலே – சிந்தா:7 1770/1
அல்லல் அடைய அடகு இடு-மின் ஓட்டு அகத்து என்று அயில்வார் கண்டும் – சிந்தா:13 2623/3

TOP


அடையலாமே (1)

அன்பு விற்று உண்டு போகி சிவகதி அடையலாமே – சிந்தா:13 3105/4

TOP


அடையா (2)

விழுங்கும் என பறவைகளும் பிற விலங்கும் அடையா
முழங்கு திரை வேலியினின் இல்லை என மொய் கொண்டு – சிந்தா:3 597/2,3
அடையா நிகர் எறி நீ என அதுவோ என நக்கான் – சிந்தா:10 2263/3

TOP


அடையார்கள் (1)

அயில் துப்பு அடையார்கள் மத யானை கதன் அறுப்பார் – சிந்தா:10 2164/4

TOP


அடைவர் (1)

அண்ணல் நின் தோழர் எல்லாம் அவ்வழி அடைவர் என்றான் – சிந்தா:5 1215/4

TOP


அடைவல் (1)

அன்றை பகலே அடியேன் வந்து அடைவல் நீமே – சிந்தா:8 1932/3

TOP


அண் (2)

ஆம் பால் அக்காரடலை அண் பல் நீர் ஊறு அமிர்தம் – சிந்தா:4 928/2
அண் பல் இற கையால் ஆற்ற தகர் பெற்றும் – சிந்தா:13 2795/2

TOP


அண்ணல் (45)

அண்ணல் அம் கடி நகர் அமைதி செப்புவாம் – சிந்தா:1 78/4
வந்து இருந்த வண்ணமே அண்ணல் கோயில் வண்ணமே – சிந்தா:1 155/4
அண்ணல் தான் உரைப்ப கேட்டே அடு களிற்று எருத்தின் இட்ட – சிந்தா:1 202/1
அனங்கனுக்கு அவலம் செய்யும் அண்ணல் நற்றாய் உரைத்தாள் – சிந்தா:1 367/4
அண்ணல் அம் களிற்றின் உச்சி அரும் கலம் வெறுக்கை ஈந்தார் – சிந்தா:3 538/4
கண் அயல் களிப்பன அண்ணல் யானை ஆயிரம் – சிந்தா:3 566/1
அருக்கன் ஓர் குன்றம் சேர்ந்த ஆங்கு அண்ணல் தான் ஏறினானே – சிந்தா:3 700/4
அண்ணல் யாழ் நரம்பை ஆய்ந்து மணி விரல் தவழ்ந்தவாறும் – சிந்தா:3 727/1
அண்ணல் கூறலும் அம்மனையோ எனா – சிந்தா:3 760/1
அண்ணல் தேர் பறவை என்பார் அருவமே உருவம் என்பார் – சிந்தா:3 795/1
அடிசில் அம் சுவை மிக்கு ஆங்கு அண்ணல் அம் குமரன் ஒன்னார் – சிந்தா:3 805/2
அண்ணல் கூறு அடியேம் குறை என்றலும் – சிந்தா:4 884/2
அண்ணல் நீக்கின் அஃது ஒட்டுவல் யான் என்றாள் – சிந்தா:4 890/4
அண்ணல் அம் களிற்றை வையா ஆர்த்து மேல் ஓடினானே – சிந்தா:4 978/4
அமரர் மேவர தோன்றிய அண்ணல் போல் – சிந்தா:4 994/3
அண்ணல் ஏந்தி அகம் புலி கொண்டு எழுந்து ஏகினான் – சிந்தா:4 1158/4
அண்ணல் மேல் அரிவையர் கண்ணின் மொய்த்து அவண் – சிந்தா:5 1206/1
அண்ணல் நின் தோழர் எல்லாம் அவ்வழி அடைவர் என்றான் – சிந்தா:5 1215/4
அண்ணல் அவ்வழி ஆழ் துயர் நோய் உற – சிந்தா:5 1309/1
அண்ணல் இன்புறுத்து ஆற்றலின் ஆற்றினாள் – சிந்தா:5 1333/4
ஆறு செல் ஒருவற்கு அண்ணல் அணிகலம் அருளலுற்றான் – சிந்தா:6 1542/4
அண்ணல் தான் செலும் முன்னா அணி மலர் பூம் பொழில் அதனுள் – சிந்தா:7 1566/1
அண்ணல் ஆற்றாது அழுது அழுது வெந்து உருகி நைகின்றானே – சிந்தா:7 1592/4
அளி சேர் அற வழி அண்ணல் இவன் என்பர் – சிந்தா:7 1611/2
அளி சேர் அற வழி அண்ணல் இவனேல் – சிந்தா:7 1611/3
அண்ணல் அம் சிலை வலாருள் அமோக மா ஆசானின் பின் – சிந்தா:7 1646/1
அண்ணல் அம் குமரன் தன்னொடு ஆய்_இழை ஆடினாளே – சிந்தா:7 1689/4
அண்ணல் அம் கதிரும் அத்தம் அடைந்து செ வான் கொள் அந்தி – சிந்தா:7 1733/2
அண்ணல் வந்து அழுங்க தோன்றி ஆங்கு என்னை கொண்டு போந்தான் – சிந்தா:7 1752/4
அண்ணல் அம் களிற்றினை அடக்கினான் சீவகன் – சிந்தா:7 1832/3
அண்ணல் குருகுலத்தான் என்றால் யான் முன் கருதியது என் – சிந்தா:7 1886/1
அண்ணல் அம் புள்ளோடு அல்லா ஆயிரம் பேடை சேவல் – சிந்தா:8 1893/3
அண்ணல் அம் குன்றின் மேல் வருடை பாய்ந்து உழக்கலின் – சிந்தா:8 1899/1
அண்ணல் நன் மாடத்து அங்கண் அகில் புகை அமளி ஏறி – சிந்தா:8 1984/2
அச்சு உற முழங்கி ஆரா அண்ணல் அம் குமரன் கையுள் – சிந்தா:10 2303/3
அரவ வெம் சிலை வளைந்ததே அண்ணல் கண் அழல் உமிழ்ந்ததே – சிந்தா:10 2308/4
பண் கொண்ட சொல்லார் தொழ பாம்பு அணை அண்ணல் போல – சிந்தா:11 2353/3
அறிந்தார் தமக்கும் அநங்கனாய் அண்ணல் செம்மாந்து இருந்தானே – சிந்தா:11 2358/4
அண்ணல் ஆய் கதிர் அலம்வர புலமகள் நகவே – சிந்தா:11 2362/4
ஆக்கிய மூர்த்தத்து அண்ணல் வல கவுள் உறுத்தி ஆர்ந்த – சிந்தா:12 2495/2
பிறை அணி கொண்ட அண்ணல் பெண் ஓர்பால் கொண்டது ஒத்தார் – சிந்தா:12 2537/4
அண்ணல் பிறந்த ஆங்கு ஐந்நூற்று ஐவர்க்கு அளந்து ஆன் பால் – சிந்தா:13 2604/1
அடிகள் இ நகரின் உள்ளே உறைக என அண்ணல் கூற – சிந்தா:13 2642/2
அண்ணல் சேவடி அருச்சித்தான்-அரோ – சிந்தா:13 2742/3
பணியார் கமழ் கடாத்து அண்ணல் அரசுவா பண்ணார் பாய்மா – சிந்தா:13 2968/3

TOP


அண்ணல்தான் (1)

அண்ணல்தான் அனங்கன் நாண பாடினான் அரசர் எல்லாம் – சிந்தா:3 729/3

TOP


அண்ணலார் (1)

அண்ணலார் உலாய் நிமிர்ந்து அளித்த வண்ணமே – சிந்தா:13 3112/4

TOP


அண்ணலும் (4)

அவளையே அமிர்து ஆக அ அண்ணலும்
உவள் அகம் தனது ஆக ஒடுங்கினான் – சிந்தா:1 243/3,4
அ படையுள் அண்ணலும் அழன்று களிறு உந்தி – சிந்தா:1 280/4
ஐயர் கூறலும் அண்ணலும் கூறுவான் – சிந்தா:6 1426/1
ஆங்கு அது எல்லாம் அண்ணலும் நேர்ந்து ஆங்கு அமைக என்றான் – சிந்தா:7 1639/4

TOP


அண்ணலே (3)

ஆங்கு நாம் பசித்து அசைந்த-காலை அன்று அ அண்ணலே – சிந்தா:3 692/4
அறாவி வந்து தோன்றினான் அனங்கன் அன்ன அண்ணலே – சிந்தா:3 703/4
அழல் அவிர் சூலத்து அண்ணலே போல அருவி நீர் மருப்பினின் எறிய – சிந்தா:10 2105/2

TOP


அண்ணலை (6)

அண்ணலை தவத்தில் தந்தார் யார்-கொலோ அளியர் என்பார் – சிந்தா:2 467/4
அண்ணலை ஆதி ஆக அரும் கடி நகரை வாழ்த்தி – சிந்தா:3 609/2
அண்ணலை நினைந்து வெய்துயிர்ப்ப ஆய் நலம் – சிந்தா:7 1702/3
அண்ணலை கழி மீன் கவர் புள் என – சிந்தா:8 1949/2
அண்ணலை காணிய ஆர்வத்தின் போதரும் – சிந்தா:10 2114/3
அண்ணலை தெருட்டல் தேற்றாது அமைச்சரும் அகன்றுவிட்டார் – சிந்தா:13 2611/4

TOP


அண்ணா (1)

தேடி தீம் தேன் திப்பிலி தேய்த்து அண்ணா உரிஞ்சி மூக்கு உயர்த்தார் – சிந்தா:13 2703/4

TOP


அண்ணாந்து (1)

அண்ணாந்து அடகு உரீஇ அந்தோ வினையே என்று அழுவாள் கண்டும் – சிந்தா:13 2625/3

TOP


அணங்க (2)

ஆடியுள் பாவை போல் நீ அணங்கியது அணங்க என்றான் – சிந்தா:4 957/4
அன்பன் இத்தலை அணங்க அத்தலை – சிந்தா:13 2684/2

TOP


அணங்காய் (1)

நோக்கு அணங்காய் மனநோய் செய நொந்து அவன் – சிந்தா:6 1473/2

TOP


அணங்கிய (1)

ஆள் கடிந்து அணங்கிய அணங்கு காட்டுளே – சிந்தா:1 321/4

TOP


அணங்கியது (1)

ஆடியுள் பாவை போல் நீ அணங்கியது அணங்க என்றான் – சிந்தா:4 957/4

TOP


அணங்கிற்கு (1)

அல்லி சேர் அணங்கிற்கு அணங்கு அன்னவள் – சிந்தா:1 162/3

TOP


அணங்கின் (2)

ஆடவர் அறிவு போழும் அணி முலை அணங்கின் அன்னாள் – சிந்தா:3 537/4
அலை கடல் புலம்பின் ஓவாது அரற்றுமால் அணங்கின் அன்னாள் – சிந்தா:3 687/4

TOP


அணங்கினுக்கு (1)

அணங்கினுக்கு அணங்கு அனாரோடு அறு மதி கழிந்த பின்றை – சிந்தா:3 505/2

TOP


அணங்கு (30)

கச்சு உலாம் முலையார்க்கு அணங்கு ஆகிய – சிந்தா:1 157/3
அல்லி சேர் அணங்கிற்கு அணங்கு அன்னவள் – சிந்தா:1 162/3
பெருகு காரிகை பேசுவல் பெண் அணங்கு
அரிய தேவரும் ஏத்து அரு நீரளே – சிந்தா:1 163/3,4
ஆம் அணங்கு குடியிருந்து அம் சுணங்கு பரந்தனவே – சிந்தா:1 171/4
ஐயுறான் அணங்கு எனவே அகத்து அடக்கி செல்கின்றான் – சிந்தா:1 181/3
அருள் உடை மனத்த ஆகி அணங்கு எலாம் வணங்கி நிற்ப – சிந்தா:1 304/2
ஆள் கடிந்து அணங்கிய அணங்கு காட்டுளே – சிந்தா:1 321/4
அணங்கு நுண் துகில் மேல் அசைந்தாள்-அரோ – சிந்தா:1 344/3
கொடி பூத்து உதிர்ந்த தோற்றம் போல் கொள்ள தோன்றி அணங்கு அலற – சிந்தா:1 353/3
அணங்கினுக்கு அணங்கு அனாரோடு அறு மதி கழிந்த பின்றை – சிந்தா:3 505/2
அல்லவும் கொள்க என்றான் அணங்கு உடை நிணம் கொள் வேலான் – சிந்தா:3 558/4
விம்முறு நுசுப்பு நைய வீற்றிருந்து அணங்கு சேர்ந்த – சிந்தா:3 606/2
நோக்கு அணங்கு அனையார் நுகர்வு எய்தலின் – சிந்தா:4 871/2
தாக்கு அணங்கு உறையும் தடம் தாமரை – சிந்தா:4 871/3
ஆக்கிய இலயம் நீங்கிற்று அணங்கு அனாள் நெடும் கண் பில்கி – சிந்தா:5 1258/3
திருந்து இழை அணங்கு மென் தோள் தேசிக பாவை அன்னாள் – சிந்தா:5 1261/4
யாது நான் அறியேன் அணங்கு அன்னவள் – சிந்தா:5 1308/3
அல்லி சேர் அணங்கு அன்னவட்கு ஆயிடை – சிந்தா:5 1329/1
அழுமால் அவலித்து அ அணங்கு_இழையே – சிந்தா:5 1384/4
அம் சிறை கலாப மஞ்ஞை அணங்கு அரவு அட்டதேனும் – சிந்தா:5 1405/2
வாக்கு அணங்கு ஆர் மணி வீணை வல்லாற்கு அவள் – சிந்தா:6 1473/1
வீக்கு அணங்கு ஆர் முலை வேய் நெடும் தோளி ஓர் – சிந்தா:6 1473/3
அழுதாள் தடம் ஆக அணங்கு_இழையே – சிந்தா:6 1523/4
ஆவி நோய் செய்த அணங்கு என்று அறியாதேன் – சிந்தா:8 1967/3
அணங்கு அரவு உரித்த தோல் அனைய மேனியன் – சிந்தா:9 2009/1
அணங்கு அரும் சரங்களின் அழுத்தி ஐயென – சிந்தா:10 2225/2
கவாய் கிடந்து அணங்கு நாறும் கண் கொளா பட்டு உடுத்தாள் – சிந்தா:12 2444/3
பெரு நீர வாள் தடம் கண் பெண் அணங்கு பூம் தார் – சிந்தா:13 2777/3
அரு நீர வேந்து அடர்த்த அச்சு அணங்கு வேலோய் – சிந்தா:13 2777/4
தூமம் ஆர்ந்து அணங்கு நாறும் சுரும்பு சூழ் தாரினானும் – சிந்தா:13 2888/1

TOP


அணங்கு_இழையே (2)

அழுமால் அவலித்து அ அணங்கு_இழையே – சிந்தா:5 1384/4
அழுதாள் தடம் ஆக அணங்கு_இழையே – சிந்தா:6 1523/4

TOP


அணங்குகாள் (1)

அணங்குகாள் அறியேன் உரையீர்களே – சிந்தா:5 1311/4

TOP


அணங்கும் (1)

கரந்தவன் கங்குல் நீங்க கதிர் வளை அணங்கும் மென் தோள் – சிந்தா:6 1507/2

TOP


அணங்குறலொடு (1)

மன் அணங்குறலொடு மகிழ்ந்து கண்டதே – சிந்தா:4 1006/4

TOP


அணங்குறு (1)

தன் அணங்குறு மொழி தத்தை தத்தையை – சிந்தா:4 1006/3

TOP


அணங்குறும் (1)

மின் அணங்குறும் இடை மேவர் சாயலுக்கு – சிந்தா:4 1006/1

TOP


அணங்கே (2)

மங்கை மலர் அடியும் தாமரையே யாம் அறியேம் அணங்கே என்பார் – சிந்தா:3 643/4
அரும்பு ஆர் மலர் மேல் அணங்கே மழலை அன்னமே – சிந்தா:12 2453/2

TOP


அணங்கோ (1)

தாக்கு அணங்கோ மகளோ என தாழ்ந்தான் – சிந்தா:6 1473/4

TOP


அணல் (4)

பானாள் பிறை மருப்பின் பைம் கண் வேழம் பகு வாய் ஓர் பை அணல் மா நாகம் வீழ்ப்ப – சிந்தா:1 296/1
பை அணல் நாகம் போல வட்க யான் பெரிதும் உட்கி – சிந்தா:1 403/2
தகை வெள் ஏற்று அணல் தாழ் மணி ஓசையும் – சிந்தா:5 1314/2
கை சோர்ந்து அணல் ஊன்றி கண்ணீர் கவுள் அலைப்ப – சிந்தா:9 2050/2

TOP


அணல (1)

மை ஆர் அணல மணி நாகம் கலுழன் வாய்பட்டு – சிந்தா:11 2345/3

TOP


அணவு (1)

அந்தர அகடு தொட்டு அணவு நீள் புகழ் – சிந்தா:5 1239/1

TOP


அணி (200)

கோ வீற்றிருந்த குடி நாட்டு அணி கூறல் உற்றேன் – சிந்தா:1 30/4
அரும்பு சேர்ந்து அணி ஞிமிறு ஆர்ப்ப வாய் பதம் – சிந்தா:1 48/3
சண்பகத்து அணி மலர் குடைந்து தாது உக – சிந்தா:1 79/2
வயிரம் அணி ஞாயில் முலை வான் பொன் கொடி கூந்தல் – சிந்தா:1 105/3
மணி புனை செம்பொன் கொட்டை வம்பு அணி முத்த மாலை – சிந்தா:1 113/1
அணி நிலம் மெழுகி சாந்தின் அகில் புகைத்து அம் பொன் போதில் – சிந்தா:1 113/3
மெய் அணி பசும்பொன் சுண்ணம் மேதகு நான நீரின் – சிந்தா:1 117/1
முழவு அணி முது நகர் முரசொடு வளை விம – சிந்தா:1 118/1
விழவு அணி மகளிர் தம் விரை கமழ் இள முலை – சிந்தா:1 118/2
இழை அணி ஒளி இள வெயில் செய விடு புகை – சிந்தா:1 118/3
அம் துகில் பற்றலின் காசு அரிந்து அணி கிளர் – சிந்தா:1 121/2
உள அணி கலம் எனும் உரையினது ஒருபால் – சிந்தா:1 122/4
ஆளிய மொய்ம்பர்க்கு அளித்து அணி சண்பகம் – சிந்தா:1 132/3
அழகுகொள் சிறு நுதலும் அணி வட்ட மதி முகமும் – சிந்தா:1 165/2
அணி அரக்கு ஆர் செம் பஞ்சி அணை அனைய ஆடு அமை தோள் – சிந்தா:1 170/2
அரும்பிய முலையினாளுக்கு அணி முகம் நான்கு தோன்ற – சிந்தா:1 207/2
தொத்து அணி பிண்டி தொலைந்து அற வீழ்ந்தது எண் – சிந்தா:1 223/1
முத்து அணி மாலை முடிக்கு இடன் ஆக – சிந்தா:1 223/2
ஆவி நடந்தது போன்று அணி மாழ்க – சிந்தா:1 227/2
பூண் அணி மார்ப போற்றி புண்ணிய வேந்தே போற்றி – சிந்தா:1 264/2
கயில் அணி கதிர் நகை கடவுள் ஒத்து உலம்பினான் – சிந்தா:1 276/4
அணி மணல் பேர் யாற்று அமரிகை சார்வாம் – சிந்தா:1 335/4
நாள் உற திங்கள் ஊர நல் அணி நீக்குகின்றார் – சிந்தா:1 348/4
அம் கண் முலையின் அணி முத்தும் அரும் பொன் பூணும் அகற்றினாள் – சிந்தா:1 350/4
புறவு அணி பூ விரி புன்புலம் போகி – சிந்தா:2 427/1
நறவு அணி தாமரை நாட்டகம் நீந்தி – சிந்தா:2 427/2
சுறவு அணி சூழ் கிடங்கு ஆர் எயில் மூதூர் – சிந்தா:2 427/3
இறை அணி கேட்க உய்த்திட்டனர் பூசல் – சிந்தா:2 427/4
ஆன் நிரை பெயர்ந்த ஆயர் ஆர்த்தனர் அணி செய் திண் தோள் – சிந்தா:2 452/2
அன்னமும் மயிலும் போல அணி நகர் வீதி கொண்டார் – சிந்தா:2 457/4
ஆள் வழக்கு ஒழிய நீண்ட அணி மலர் தடம் கண் எல்லாம் – சிந்தா:2 461/2
அட்ட அரக்கு அனைய செ வாய் அணி நலம் கருகி காம – சிந்தா:2 468/3
ஆடு கொடி உச்சி அணி கூம்பின் உயர் பாய் மூன்று – சிந்தா:3 501/1
அளந்து கொண்டு இன்பம் பூரித்து அணி நகர் ஆக்கி மேலால் – சிந்தா:3 527/3
தோடு அலர் கோதை தொல் சீர் தார் அணி சுரும்பு உண்கண்ணி – சிந்தா:3 537/3
ஆடவர் அறிவு போழும் அணி முலை அணங்கின் அன்னாள் – சிந்தா:3 537/4
புள் அணி கிடங்கின் விச்சாலோக மாநகரில் போகா – சிந்தா:3 546/3
தூசு அணி பரவை அல்குல் துளங்கும் நுண் நுசுப்பின் பாவை – சிந்தா:3 586/3
ஆலையம் இது ஓவியர்கட்கு என்ன அணி அமைத்தார் – சிந்தா:3 594/4
கொங்கு அணி குழல் அவள் கோடணை அறைவாம் – சிந்தா:3 603/4
வெள் அணி அணிந்த ஞான்றே வேந்தர்-தம் முடியில் கொண்ட – சிந்தா:3 614/1
கள் அணி மாலை மோந்து கனை கழல் இலங்கும் நோன் தாள் – சிந்தா:3 614/2
புள் அணி கொடியினானின் போர் பல தொலைத்த ஆற்றல் – சிந்தா:3 614/3
ஆசு அற திமிர்ந்து மாதர் அணி நலம் திகழ்வித்தாரே – சிந்தா:3 622/4
அரும் கயம் விசும்பில் பார்க்கும் அணி சிறு சிரலை அஞ்சி – சிந்தா:3 626/1
ஆணை இன்று எமதே என்று அணி நகர் – சிந்தா:3 634/3
அரும் கடி மிடறும் விம்மாது அணி மணி எயிறும் தோன்றா – சிந்தா:3 658/2
அடு திரை சங்கம் ஆர்ப்ப அணி நகர் முன்னினானே – சிந்தா:3 701/4
பந்து அணி விரலினாள் தன் படா முலை போகம் வேண்டி – சிந்தா:3 746/2
சுற்று அணி கொடும் சிலை மேகம் தூவிய – சிந்தா:3 780/1
முற்று அணி பிறை எயிற்று அம்பு மூழ்கலின் – சிந்தா:3 780/2
போன் நிற புத்தி சேனன் பொன் அணி பகழி சிந்தி – சிந்தா:3 789/3
புன் மன வேந்தர்-தங்கள் பொன் அணி கவசம் கீறி – சிந்தா:3 799/2
ஆர்ப்பு எதிர்மாரி பெய்யும் அணி நெடும் குன்றம் போல – சிந்தா:3 801/1
பொன் அணி மார்பன் சென்று புகுதலும் ஒருவன் தோன்றி – சிந்தா:3 842/2
தோடு அணி மகளிர் போன்ற துணர் மலர் கொம்பர் கொம்பின் – சிந்தா:4 852/1
அன்ன வாட்டத்து அணி மலர் பூம் பொழில் – சிந்தா:4 867/3
நீர் விளையாட்டு அணி நின்றதை அன்றே – சிந்தா:4 915/4
அணி ஆர் கோதை பூம்பந்து ஆடும் அவளை காண்-மின் – சிந்தா:4 925/4
ஆய் பொன் அமளி துஞ்சும் அணி ஆர் குழவி போல – சிந்தா:4 930/2
அணி இரும் குஞ்சி ஏற கட்டியிட்டு அலங்கல் சூழ்ந்து – சிந்தா:4 977/2
அணி பொன் கொம்பினை அழுங்கல் என்று தன் – சிந்தா:4 986/3
அணி தகை யாழினோடு அமுதம் விட்டு ஒரீஇ – சிந்தா:4 1026/3
பொன் தாங்கு அணி அகலம் புல்ல பொருந்துமேல் – சிந்தா:4 1037/2
அன்று ஆங்கு அணி இழையாள் ஆழி இழைத்தாளே – சிந்தா:4 1037/4
அணி மத களிறு அனானுக்கு அடி பணி செய்வது அல்லால் – சிந்தா:4 1049/2
பொறை ஒன்று ஆற்றா போது அணி பொன் கொம்பு அனையாளை – சிந்தா:4 1059/3
பொன் கச்சு ஆர்த்த பூண் அணி பொம்மல் முலையாளை – சிந்தா:4 1060/1
பொன் அரி மாலை தாழ போது அணி கூந்தல் ஏந்தி – சிந்தா:4 1085/1
மின் அணி மதியம் கோள் வாய் விசும்பு-இடை நடப்பதே போல் – சிந்தா:4 1098/3
அம்பு அழ நீண்ட வாள் கண் அலமரும் அணி செய் அம் பூம் – சிந்தா:4 1128/3
பட்டு உலாய் கிடந்த செம்பொன் கலை அணி பரவை அல்குல் – சிந்தா:4 1145/3
பொன் அணி மணி செய் ஓடை நீரின் வெண்சாந்து பூசி – சிந்தா:4 1147/1
ஆழ் கல மாந்தர் போல அணி நகர் அழுங்கிற்று அன்றே – சிந்தா:4 1163/4
மங்கல வகையின் ஆட்டி மணி அணி கலங்கள் சேர்த்தி – சிந்தா:5 1169/3
பொன் அணி காம்பு செய்த பொழி கதிர் திங்கள் போலும் – சிந்தா:5 1170/1
அணி தகை உடம்பு எனக்கு அருளி நோக்கினான் – சிந்தா:5 1172/2
களவினின் அணி நலம் கவர்ந்த கள்வ என்று – சிந்தா:5 1182/3
மருங்கு போன்று அணி மா கவின் கொண்டதே – சிந்தா:5 1195/4
தாங்கு சீர் தக்க நாட்டு அணி காண்டியே – சிந்தா:5 1197/4
பொன் அணி திகிரி அம் செல்வன் பொற்பு உடை – சிந்தா:5 1203/1
அணி மணி நீள் மலர் அணிந்தது ஆயிடை – சிந்தா:5 1209/2
மலர் அணி மணி குடம் மண்ணும் நீரொடு – சிந்தா:5 1252/1
அகழ் கடல் தானை வேந்தே அணி எயிறு ஈன்றது அன்றோ – சிந்தா:5 1268/4
அடைய புல்லினன் போன்று அணி வெம் முலை – சிந்தா:5 1312/2
சண்பகத்து அணி கோதை நின்றாள் தனி – சிந்தா:5 1324/3
அணி உடை கமலம் அன்ன அம் கை சேர் முன்கை-தன் மேல் – சிந்தா:5 1344/3
அணி கந்து அன்னவன் தார் அங்கு உடைந்ததே – சிந்தா:5 1348/4
சூடக திரள் தோள் அணி வாட்டினாள் – சிந்தா:5 1370/4
முலை கொள் பேர் அணி முற்றிழை சிந்தினாள் – சிந்தா:5 1371/4
தேம் கயத்து அணி மலர் தெகிழ்த்த நாற்றமும் – சிந்தா:6 1440/1
கரும்பு அணி வள வயல் காமர் தாமரை – சிந்தா:6 1442/1
அரங்கு அணி நாடக மகளிர் ஆய் நுதல் – சிந்தா:6 1442/3
கொண்ட பூம் கிடங்கு அணி நகரம் கூறுவாம் – சிந்தா:6 1443/4
குறங்கு அணி மயிலொடு கோலம் ஆர்ந்தன – சிந்தா:6 1461/1
வார்ந்து இலங்கு எயிறு அணி பவழம் மாண்ட வாய் – சிந்தா:6 1465/1
கொடி அணி வியல் நகர் குழுமி ஆர்த்து எழ – சிந்தா:6 1490/2
அம் சிலம்பு அணி அல்குல் கலையொடு ஆர்த்தவே – சிந்தா:6 1493/4
புனை மலர் தாரினானும் போது அணி கொம்பு அனாளும் – சிந்தா:6 1495/1
கருவி தேன் என தூங்கும் கதிர் அணி இறுங்கொடு தினை சூழ் – சிந்தா:7 1561/1
அண்ணல் தான் செலும் முன்னா அணி மலர் பூம் பொழில் அதனுள் – சிந்தா:7 1566/1
அடி பொலிந்தார்க்கும் செம்பொன் அணி மணி கழலினான் அம் – சிந்தா:7 1573/3
அழகன் சொல்லும் அணி செய் கோதை காமமும் கண்டும் கேட்டும் – சிந்தா:7 1593/2
அன்னளோ என்று நக்கான் அணி மணி முழவு தோளான் – சிந்தா:7 1599/4
அணி நிற போர்வை ஆய அரும் பெறல் நாணும் விற்று – சிந்தா:7 1665/2
அம் கதிர் கலாபம் மின்னும் அணி அல்குல் பரப்பும் நோக்கான் – சிந்தா:7 1705/2
அறியலென் கொழுநன் மாய்ந்தால் அணி சுமந்து இருப்பது என்றான் – சிந்தா:7 1706/4
அணி செய் கோதை அம் காமினி ஓதினாள் – சிந்தா:7 1713/4
அணி நகர் யான் சென்று எய்தி மாலை-தன் மனையை சேர்ந்தேன் – சிந்தா:7 1742/2
அணி வளை நலத்தோடு ஏக அங்ஙனம் இருந்து நைவாள் – சிந்தா:7 1742/4
அணி முலை தடத்தின் ஒற்றி வெப்பரால் தட்பம் மாற்றி – சிந்தா:7 1746/2
தாது அணி கொழு நிழல் இருந்து தண் மது – சிந்தா:7 1824/1
போது அணி அலங்கல் தாழ் பொரு இல் மார்பனை – சிந்தா:7 1824/2
அரும் கடி அணி நகர் ஐயன் அங்கு இல்லையேல் – சிந்தா:7 1827/2
தோய் தகை மகளிர் தோயில் மெய் அணி நீக்கி தூ நீர் – சிந்தா:8 1892/1
பத்தியிற்படு சாந்து அணி வெம் முலை – சிந்தா:8 1946/2
அம் கலுழ் மேனியாய் நின் அணி நல அமிழ்தம் என்றான் – சிந்தா:8 1988/4
அற்றும் அன்று கன்னி அம் மடந்தைமார் அணி நலம் – சிந்தா:9 1998/1
மடல் அணி பெண்ணை ஈன்ற மணி மருள் குரும்பை மான – சிந்தா:9 2053/1
உடல் அணி ஆவி நைய உருத்து எழும் முலையினாளும் – சிந்தா:9 2053/2
அடல் அணி தோழிமாரும் ஆர்வத்தில் கழும இப்பால் – சிந்தா:9 2053/3
கடல் அணி திலகம் போல கதிர் திரை முளைத்தது அன்றே – சிந்தா:9 2053/4
கன்னி அம் கமுகின் கண் போல் கலன் அணி எருத்தம் கோட்டி – சிந்தா:9 2056/3
அணி மலர் குவளை பைம் போது ஒரு கையின் அருளி அம் பொன் – சிந்தா:9 2083/2
அரு மகன் ஆகும் என்று ஆங்கு அணி முரசு அறைவித்தானே – சிந்தா:10 2177/4
ஆய் மத களிறு திண் தேர் அணி மணி புரவி அம் பொன் – சிந்தா:10 2178/1
ஆய் முடி அரச வெள்ளம் அணி நகர் ஈண்டிற்று அன்றே – சிந்தா:10 2178/4
கோங்கு பூத்து உதிர்ந்த குன்றின் பொன் அணி புளகம் வேய்ந்த – சிந்தா:10 2253/1
பூ முக மாலை மார்பன் பொன் அணி கவசம் மின்ன – சிந்தா:10 2270/3
ஆகத்தை கவர்ந்து கொண்ட அணி முலை தடத்து வைகி – சிந்தா:10 2278/2
தார் அணி பரவை மார்பில் குங்குமம் எழுதி தாழ்ந்த – சிந்தா:10 2280/1
ஆடவர் ஆண்மை தோற்றும் அணி கிளர் பவழ திண் கை – சிந்தா:10 2299/1
ஆட்டு நீர் கடலின் ஆர்த்தது அணி நகர் வென்றி மாலை – சிந்தா:10 2325/3
அணி முடி அரசர் மாலை அழல் நுதி வாள்கள் என்னும் – சிந்தா:10 2326/1
ஆய் பொன் புரிசை அணி ஆர் அகன் கோயில் எல்லாம் – சிந்தா:11 2350/1
ஆவி அம் புகை அணி கிளர் சுண்ணமோடு எழுந்த – சிந்தா:11 2367/2
மன்றல மறுகு-தோறும் அணி முரசு ஆர்த்தது அன்றே – சிந்தா:11 2375/4
அரி பொன் கிண்கிணி அணி கிளர் சிலம்பொடு சிலம்பும் – சிந்தா:12 2385/1
அரவ வானின் அதிர்ந்த அணி முழா – சிந்தா:12 2393/4
ஏந்தினார் அணி ஏந்து நீர்மையார் – சிந்தா:12 2421/4
வெள் அணி மத யானை விழு மணி குடம் ஏற்றி – சிந்தா:12 2431/2
வான் மலர் நுரை சூடி மணி அணி கலன் சிந்தா – சிந்தா:12 2432/1
மை அணி மத யானை மத்தக அகல் அல்குல் – சிந்தா:12 2434/1
நெய் அணி குழல் மாலை நிழல் உமிழ் குழை மங்கை – சிந்தா:12 2434/2
மெய் அணி கலன் மாலை மின் இரும் துகில் ஏந்தி – சிந்தா:12 2434/3
கை அணி குழல் மாலை கதிரி முலையவர் சூழ்ந்தார் – சிந்தா:12 2434/4
மை விளை கழுநீர் கண் விலாசியும் அணி அல்குல் – சிந்தா:12 2435/2
யானையுள் அரசன் தன் அணி கிளர் வல மருப்பு ஈர்ந்து – சிந்தா:12 2436/1
அவா கிடந்து அகன்ற அல்குல் அணி கிளர் திருவில் பூப்ப – சிந்தா:12 2444/1
அம் மலர் அடியும் கையும் அணி கிளர் பவழ வாயும் – சிந்தா:12 2446/1
அணி தகு பவளம் ஏற்ப கடைந்து முத்து அழுத்தி அம் பொன் – சிந்தா:12 2478/1
அணி செய் கோதையவர் பாடிய கீதம் – சிந்தா:12 2480/2
ஆன்று அவன் ஆர புல்லி அணி நலம் பரவினானே – சிந்தா:12 2513/4
அணி கந்து அன்ன தோள் அரச சீயமும் – சிந்தா:12 2518/2
அணி நிலா வீசும் மாலை அரங்கு புல் என போகி – சிந்தா:12 2531/1
குறை அணி கொண்டவாறே கோதை கால் தொடர ஓடி – சிந்தா:12 2537/1
பிறை அணி கொண்ட அண்ணல் பெண் ஓர்பால் கொண்டது ஒத்தார் – சிந்தா:12 2537/4
நில விரி கதிர் அணி நிகர் அறு நெறியினை – சிந்தா:12 2562/2
நில விரி கதிர் அணி நிகர் அறு நெறியை நின் – சிந்தா:12 2562/3
வஞ்சி நுண் இடை வம்பு அணி வெம் முலை – சிந்தா:12 2576/2
அறன் நிழல் ஆய் உலகு அளிக்கும் நின் ஆர மாலை அணி வெண்குடை – சிந்தா:12 2590/1
அழுது பின் அணி நகர் செல்ல ஆயிரம் – சிந்தா:13 2630/1
அணி இரும் கூந்தலை ஒளவைமார்கள் தாம் – சிந்தா:13 2637/2
நீர் அணி மாட வாவி நேர்ம் புணை நிறைத்து நீள் நீர் – சிந்தா:13 2654/1
போர் அணி மாலை சாந்தம் புனை மணி சிவிறி சுண்ணம் – சிந்தா:13 2654/2
வார் அணி முலையினார்க்கும் மன்னர்க்கும் வகுத்து வாவி – சிந்தா:13 2654/3
ஏர் அணி கொண்ட இ நீர் இறைவ கண்டு அருளுக என்றார் – சிந்தா:13 2654/4
நீர் கொள் நீர் அணி நின்று கனற்றலின் – சிந்தா:13 2668/2
வார் கொள் மென் முலை வம்பு அணி கோதையார் – சிந்தா:13 2668/3
அழுவ போன்று அணி நித்திலம் உக்கவே – சிந்தா:13 2670/4
அழுத்தி அன்ன அணி வளை தோள் மிசை – சிந்தா:13 2671/3
அணி வேல் மன்னன் நலம் பருக அலர்ந்த அம்பு ஆர் மழை கண்ணார் – சிந்தா:13 2699/2
யாழும் குழலும் அணி முழவும் அரங்கம் எல்லாம் பரந்து இசைப்ப – சிந்தா:13 2704/1
அரி பொன் கிண்கிணி அணி இழை அரிவையர் புணர்ந்து – சிந்தா:13 2758/2
மன்றல் நாறும் அணி முடி மேல் மலிந்த சூளாமணி போலும் – சிந்தா:13 2814/1
மெய் புகு பொன் அணி கவசம் ஒப்பன – சிந்தா:13 2819/2
நன் மலர் நான வாவி நீர் அணி நயந்தும் செல்வ – சிந்தா:13 2840/3
ஏதம் இல் எயிறு அணி பவள வாய் தொடுத்து – சிந்தா:13 2848/2
அணி சேர் இட கை விரலால் வல தோள் – சிந்தா:13 2866/1
அணி மோதிரம் சூழ் விரல் வாய் புதையா – சிந்தா:13 2866/3
அறம் பெரிய கூறின் அலங்கல் அணி வேலோய் – சிந்தா:13 2868/1
வார் அணி மணி துடி மருட்டும் நுண் இடை – சிந்தா:13 2892/1
கார் அணி மயில் அனார் சூழ காவலன் – சிந்தா:13 2892/2
ஏர் அணி மணி முடி இறைஞ்சி ஏத்தினான் – சிந்தா:13 2892/3
சீர் அணி மாதவர் செழும் பொன் பாதமே – சிந்தா:13 2892/4
வார் அணி வன முலை வஞ்சி கொம்பு அனார் – சிந்தா:13 2894/2
போர் அணி புலவு வேல் கண்கள் பூத்தன – சிந்தா:13 2894/3
நீர் அணி குவளை நீர் நிறைந்த போன்றவே – சிந்தா:13 2894/4
நஞ்சு உயிர்த்து அணி நலம் கரிந்து நையவே – சிந்தா:13 2896/4
கொடி அணி அலங்கல் மார்பில் குங்கும குன்றம் அன்னான் – சிந்தா:13 2900/1
ஏர் அணி மயில் அம் சாயல் இலக்கணை ஈன்ற சிங்கம் – சிந்தா:13 2913/2
இலவ மலர் வாயின் அணி கூர் எயிற்றினீரே – சிந்தா:13 2922/3
அணி மயிர் கவரிகள் அமரர் ஏந்தினார் – சிந்தா:13 3011/2
முடி அணி அமரரும் முலை நல்லார்களும் – சிந்தா:13 3025/1
அரும் கடி அமரர் கோமான் அணி நகர் ஆயது ஒன்றே – சிந்தா:13 3043/4
அரு முடி மன்னர் சூழ அலர் அணி பிண்டி வேந்தன் – சிந்தா:13 3044/3
அணி திகழ் அரசுவா அதன் கடாம் சாற்றாதோ – சிந்தா:13 3087/4
அணி அமை அம் குளிர் வாசம் அல்லதூஉம் – சிந்தா:13 3100/2
அணி உயிர் செம்பு உயிர் இரும்பு போல ஆம் – சிந்தா:13 3111/2
அரிவையை புல்லி அம் பொன் அணி கிளர் மாடத்து இன் தேன் – சிந்தா:13 3118/2

TOP


அணி-மின் (2)

அஞ்சனத்தொடு மை அணி-மின் என – சிந்தா:5 1373/3
பிள்ளை வெண் பிறை சிறு நுதல் பெரும் பட்டம் அணி-மின்
உள்ள மேனியும் ஒளிர் மணி கலங்களின் புனை-மின் – சிந்தா:12 2390/1,2

TOP


அணிக்கு (1)

அணிக்கு இடன் ஆகிய அரிவை தன்னொடும் – சிந்தா:6 1491/3

TOP


அணிக (2)

நிலம் அறிந்து அணிக ஐயன் சீவகன் நெறியின் என்ன – சிந்தா:3 673/1
குழையும் பூணும் நாணும் கொழுநன் உவப்ப அணிக என்று – சிந்தா:4 918/3

TOP


அணிகம் (3)

அல்குற்கும் முலைக்கும் ஈந்தார் அணிகம் ஆய எல்லாம் – சிந்தா:12 2535/2
ஏவல் செய்து இறைஞ்சி கேட்டும் அணிகம் மா பணிகள் செய்தும் – சிந்தா:13 2811/2
அந்தரம் விளங்க எங்கும் அணிகம் ஊர்ந்து அமரர் ஈண்டி – சிந்தா:13 3115/2

TOP


அணிகல (4)

அரி வளர் கண்ணியர் அணிகல அரவமும் – சிந்தா:1 124/2
அழுங்கும் மாந்தர்க்கு அணிகல பேழையும் – சிந்தா:4 863/2
அணிகல அரவத்தாலும் அமிழ்து உறழ் நாற்றத்தாலும் – சிந்தா:7 1569/1
ஆய்ந்த பொன் நகரம் எங்கும் அணிகல ஒளியினாலே – சிந்தா:12 2545/3

TOP


அணிகலங்கள் (1)

ஆடை செம்பொன் அணிகலங்கள் யாவும் யாரும் கவர்ந்து எழு நாள் – சிந்தா:1 307/2

TOP


அணிகலத்து (1)

அழுத கண்ணீரினுள்ளும் அணிகலத்து அகத்தும் ஆய்ந்து – சிந்தா:8 1891/2

TOP


அணிகலம் (5)

பால் நிலா சொரிந்து நல்லார் அணிகலம் பகலை செய்ய – சிந்தா:1 111/3
மன் பெரும் பவழ குப்பை வால் அணிகலம் செய் குப்பை – சிந்தா:1 114/3
ஆறு செல் ஒருவற்கு அண்ணல் அணிகலம் அருளலுற்றான் – சிந்தா:6 1542/4
ஓட உதிர்ந்த அணிகலம் உக்கவை – சிந்தா:10 2118/3
ஆற்றின தோழர்க்கு எல்லாம் அணிகலம் அடிசில் ஆடை – சிந்தா:10 2142/2

TOP


அணிகலமும் (1)

பைம்பொன் மகர குண்டலமும் பாவை கழுத்தின் அணிகலமும்
வெம் கண் வேந்தற்கு அமிர்து ஆகி வேல் கண் பாவை பகை ஆய – சிந்தா:1 350/2,3

TOP


அணிகலன்கள் (2)

செய் அணிகலன்கள் சிந்தி மாலையும் மதுவும் மல்கி – சிந்தா:1 117/3
வண்ண பூ மாலை சாந்தம் வால் அணிகலன்கள் ஆடை – சிந்தா:8 1893/1

TOP


அணித்தகு (1)

அணித்தகு முடியினாய் ஆதி ஆகவே – சிந்தா:13 2820/4

TOP


அணிதக்க (1)

அலர்ந்த தண் கமலத்து அம் போது அணிதக்க முகத்திற்கு ஏற்ப – சிந்தா:4 964/3

TOP


அணிந்த (52)

ஆவி அன்ன பூம் துகில் அணிந்த அல்குல் பல் கலை – சிந்தா:1 67/2
அம் சிலம்பு ஒலியோடு அல்குல் கலை ஒலி அணிந்த முன்கை – சிந்தா:1 110/1
அட்டும் தார் அணிந்த மார்பர் ஆவணம் விளக்கல் உற்றேன் – சிந்தா:1 112/4
அம் கை போல் வயிறு அணிந்த வலம் சுழி அமை கொப்பூழ் – சிந்தா:1 172/1
வை முகம் அணிந்த நுதி வாள் அழல வீசி – சிந்தா:1 282/2
மை முகம் அணிந்த மத யானை தவ நூறி – சிந்தா:1 282/3
சூடகம் அணிந்த முன்கை சுடர் மணி பூணினாளை – சிந்தா:2 479/2
அரு முடி அணிந்த கொற்றத்து அவந்தியன் முரசம் ஆர்ப்ப – சிந்தா:3 613/3
வெள் அணி அணிந்த ஞான்றே வேந்தர்-தம் முடியில் கொண்ட – சிந்தா:3 614/1
அள் இலை அணிந்த வை வேல் அயோத்தியர் இறையும் வந்தான் – சிந்தா:3 614/4
நறு மலர் அணிந்த மாலை நாற்றக்கு ஓர் நான்கு காதம் – சிந்தா:3 688/2
கோதை முத்து அணிந்த மார்பன் கூர் எயிறு இலங்க நக்கு ஆங்கு – சிந்தா:3 694/2
முழுதும் குங்குமம் முத்தொடு அணிந்த பின் – சிந்தா:5 1317/2
வெள் இலை அணிந்த வேலான் வேண்டியது ஆக என்றான் – சிந்தா:5 1341/3
தெரி கதிர் திரட்டி வல்லான் தெரிந்து கோத்து அணிந்த போலும் – சிந்தா:5 1352/2
ஆக்கினான் இரு துணி அணிந்த பல் கலன் – சிந்தா:5 1409/2
வடி நிலம் பரந்து முத்து அணிந்த வெம் முலை – சிந்தா:6 1483/3
கங்குல் தான் நீங்கலுற்று கமழ் மலர் அணிந்த தாரான் – சிந்தா:6 1501/4
வழிவரல் வருத்தம் ஓம்பி வயிர பூண் அணிந்த மார்பன் – சிந்தா:7 1644/1
சூடகம் அணிந்த முன் கைத்தொகு விரல் சேப்ப எற்றி – சிந்தா:7 1697/3
தாரும் புட்டிலும் அரற்றுவ சாமரை அணிந்த
ஓரும் கூடின மள்ளரும் ஒலித்து எழுந்தனரே – சிந்தா:7 1772/3,4
ஆடுவான் அணிந்த சீர் அரம்பை அன்ன வாள்_நுதல் – சிந்தா:9 1996/3
அரு மணி பூணினாள் தன் அம் வயிறு அணிந்த கோல – சிந்தா:9 2061/3
அலங்கல் தாது அவிழ அம் செம் சீறடி அணிந்த அம் பூம் – சிந்தா:9 2088/1
இடு கொடி அணிந்த மார்பர் இரு விசும்பு ஏற சீறி – சிந்தா:10 2145/3
பைம் கதிர் கொட்டை கவரி சூழ்ந்து அணிந்த பகரின் அ தொகையன பாய்மா – சிந்தா:10 2157/4
புரி கழல் அணிந்த நோன் தாள் போதனபுரத்து வேந்தன் – சிந்தா:10 2189/2
மண மாலை மடந்தையர் தம் மெல் விரலால் தொடுத்து அணிந்த
இணர் மாலை இரும் குஞ்சி ஈர்ம் குருதி புனல் அலைப்ப – சிந்தா:10 2235/1,2
குருவி சேர் வரை போன்ற குஞ்சரம் கொடி அணிந்த
உருவ தேர் இற முருக்கி உருள் நேமி சுமந்து எழுந்து – சிந்தா:10 2237/2,3
காது அணிந்த பொன் தோடும் குண்டலமும் நக நகா – சிந்தா:10 2241/3
சின்ன பூ அணிந்த குஞ்சி சீதத்தன் சினவு பொன் வாள் – சிந்தா:10 2251/1
பத்தி பூண் அணிந்த மார்பின் பதுமுகன் பைம்பொன் சூழி – சிந்தா:10 2266/2
கொடி பல அணிந்த மார்பின் கோவிந்தன் வாழ்க என்று – சிந்தா:10 2285/3
நல் பூண் அணிந்த முலையார் நிலை கால் சரிந்து – சிந்தா:11 2340/3
தேம் கொள் மாலையும் திலகமும் அணிந்த திண் குணத்த – சிந்தா:12 2387/3
சீலம் இல்லன சின களிறு அகற்றுக என்று அணிந்த
கோலம் ஆர் முரசு இடி உமிழ் தழங்கு என முழங்க – சிந்தா:12 2392/2,3
அரைத்த சாந்து அணிந்த கோட்ட ஆயிரத்து எட்டு வேழம் – சிந்தா:12 2414/2
அருள் இலார் அவள் நலம் அணிந்த வண்ணமே – சிந்தா:12 2448/4
விரி மலர் அணிந்த கோல வேதிகை இயற்றி ஆன் நெய் – சிந்தா:12 2463/2
ஆடு கொடி அணிந்த உயர் அலங்கல் வரை மார்பன் – சிந்தா:12 2483/3
கச்சு விளிம்பு அணிந்த தொழில் கம்பல விதானம் – சிந்தா:12 2484/3
அட்டும் தேன் அணிந்த மாலை பவள கொம்பு அணிந்தது ஒத்தார் – சிந்தா:12 2533/4
முத்து அணிந்த முக்குடை கீழ் மூர்த்தி திருவடியை – சிந்தா:13 2740/1
பூ புடை அணிந்த பொய்கை புக்கு நீர் உண்ணல் உற்றால் – சிந்தா:13 2772/2
கூர் எயிறு அணிந்த கொவ்வை கொழும் கனி கோல செ வாய் – சிந்தா:13 2913/1
கோடகம் அணிந்த கோல முடியினாய் துறத்தும் என்றார் – சிந்தா:13 2989/4
அறிந்தவர் ஆய்ந்த மாலை அணிந்த பைம் கூந்தலாய் பொன் – சிந்தா:13 2994/2
காது அணிந்த தோடு ஒருபால் மின்னு வீச கதிர் மின்னு குழை ஒருபால் திருவில் வீச – சிந்தா:13 3136/1
தாது அணிந்த தாமங்கள் ஒருபால் சோர தாமரை கண் தாம் இரங்க புருவம் ஆட – சிந்தா:13 3136/2
மாது அணிந்த நோக்கினார் அல்குல் காசும் மணி மழலை கிண்கிணியும் சிலம்பும் ஏங்க – சிந்தா:13 3136/3
போது அணிந்த தார் உடைய பொருது பொங்கி புணர் முலைகள் போர்க்களம் தாம் கண்ட அன்றே – சிந்தா:13 3136/4
முருகு உடைந்த பூம் கோதை முத்து அணிந்த தோளார் – சிந்தா:13 3139/1

TOP


அணிந்ததன் (1)

மாலை மகளிர் அணிந்ததன் பின் பஞ்ச வாசம் கவுள் கொண்டு – சிந்தா:13 2698/1

TOP


அணிந்தது (2)

அணி மணி நீள் மலர் அணிந்தது ஆயிடை – சிந்தா:5 1209/2
அட்டும் தேன் அணிந்த மாலை பவள கொம்பு அணிந்தது ஒத்தார் – சிந்தா:12 2533/4

TOP


அணிந்தவே (2)

பேசில் செம் தலைய வெண் கறைய புன்கம் பொரி அணிந்தவே – சிந்தா:7 1649/4
ஆடை பூத்தன பாதிரி வெண்கடம்பு பந்து அணிந்தவே – சிந்தா:7 1650/4

TOP


அணிந்தனரே (1)

அரை விளை கலை நல்லார் அறுகின் நெய் அணிந்தனரே – சிந்தா:12 2430/4

TOP


அணிந்தனன் (1)

அரிவையை அரம்பை நாண அணிந்தனன் அனங்கன் அன்னான் – சிந்தா:3 674/4

TOP


அணிந்தார் (4)

இழை முற்று அணிந்தார் எழு நூற்றவர் கோடி செம்பொன் – சிந்தா:4 1064/2
கள் அவிழ் கண்ணி கலத்தொடு அணிந்தார் – சிந்தா:6 1476/4
சோலை வேய் மருள் தோள் முத்தும் தொழுதக அணிந்தார் – சிந்தா:12 2383/4
அஞ்சு உற்றுழி புலர்ந்து ஆங்கு அணிந்தார் அம் மணி வடமே – சிந்தா:12 2502/4

TOP


அணிந்தாரே (2)

ஆனா பளித நறும் சுண்ணம் உகிரின் உழுது ஆங்கு அணிந்தாரே – சிந்தா:13 2692/4
ஆனா கமழும் திருவடி போது அமரர் முடி மேல் அணிந்தாரே – சிந்தா:13 3090/4

TOP


அணிந்தாள் (1)

பட்டம் அணிந்தாள் இவர் தங்களுள் யாவள் என்ன – சிந்தா:11 2343/2

TOP


அணிந்து (53)

அம் பொன் பிதிர்வின் மறு ஆயிரத்து எட்டு அணிந்து
வெம்பும் சுடரின் சுடரும் திருமூர்த்தி விண்ணோர் – சிந்தா:0 2/2,3
கிளி வளர் பூ மருது அணிந்து கேடு இலா – சிந்தா:1 64/1
வாவி யாவும் பொன் அணிந்து வானம் பூத்தது ஒத்தவே – சிந்தா:1 67/4
தலை தணீர் மலர் அணிந்து சந்தனம் செய் பந்தரும் – சிந்தா:1 75/2
திணி நிலம் அணிந்து தேம் கொள் ஐயவி சிதறினாரே – சிந்தா:1 113/4
சுந்தர நில மிசை சொரிதலின் மின் அணிந்து
இந்திர திருவிலின் எழிலினது ஒருபால் – சிந்தா:1 121/3,4
மஞ்சு சூழ்ந்து கொண்டு அணிந்து மாக நீண்ட நாகமும் – சிந்தா:1 143/2
வண்டு இனம் முகபடாம் அணிந்து வார் மதம் – சிந்தா:1 182/1
தாது உகு தாமம் அணிந்து அகில் விம்மிய – சிந்தா:1 229/3
புலி பொறி போர்வை நீக்கி பொன் அணிந்து இலங்குகின்ற – சிந்தா:1 266/1
நெய் முகம் அணிந்து நிழல் தங்கி அழல் பொங்கி – சிந்தா:1 282/1
அல்குல் தேர் அணிந்து கொம்மை முலை எனும் புரவி பூட்டி – சிந்தா:2 458/2
கடி அரங்கு அணிந்து மூதூர் கடல் கிளர்ந்தது அனையது ஒப்ப – சிந்தா:3 672/1
இகல் ஏந்து இள முலை மேல் சாந்து எழுதி முத்து அணிந்து பூவும் சூட்ட – சிந்தா:3 679/3
ஊழ் பெற அணிந்து சூல் பேய் ஆட கண்டு உவந்து நக்கான் – சிந்தா:3 803/4
முத்து அணிந்து ஆவி ஊட்டி முகிழ் முலை கச்சின் வீக்கி – சிந்தா:4 971/3
விம்ம பல் கலம் நொய்ய மெய் அணிந்து
அம் மென் மாலையும் அடைச்சி குங்குமம் – சிந்தா:4 991/2,3
அலங்கல் வாய் அடி மலர் அணிந்து குண்டலம் – சிந்தா:4 1019/3
அன்னமும் மகன்றிலும் அணிந்து தாமரை – சிந்தா:5 1250/1
பொன் அணிந்து இருந்து என பொலிந்து தோன்றுமே – சிந்தா:5 1250/4
வந்து வீழ் மாலை நாற்றி மணி அரங்கு அணிந்து வானத்து – சிந்தா:5 1253/2
நிறைய பூத்து அணிந்து வண்டும் தேன்களும் நிழன்று பாட – சிந்தா:5 1270/2
அளித்த பூம் பட்டு அணிந்து திகழ்ந்ததே – சிந்தா:5 1330/4
பூ புரிந்து அணிந்து கோயில் புதுவது புனைந்தது அன்றே – சிந்தா:5 1343/4
உலக மன்னவன் திருநாள் ஒளி முடி அணிந்து நின்றவர் போல் – சிந்தா:7 1558/2
பலவும் பூத்தன கோங்கம் பைம் துகில் முடி அணிந்து அவர் பின் – சிந்தா:7 1558/3
ஆசு அறு வயிர தோட்டி நுதல் அணிந்து அமுத செ வாய் – சிந்தா:7 1690/3
கச்சையும் வீக்கினன் கறங்கு இரு மணி அணிந்து
அச்சுறு கொழும் தொடர் யாப்பு அழித்து அடி இணை – சிந்தா:7 1836/1,2
கொண்டு நீங்கல் கோதை வேய்தல் குங்குமம் அணிந்து உராய் – சிந்தா:8 1955/1
தொண்டை அம் கனியும் முத்தும் தொழுதக அணிந்து தூங்கும் – சிந்தா:9 2076/2
அடுத்து அணிந்து ஆகம் சாந்தின் அணிபெற எழுதி அல்குல் – சிந்தா:9 2091/3
வண் கழல் அணிந்து மள்ளர் வாள் வலம் பிடித்து நாளை – சிந்தா:10 2151/3
போற்றி விடுத்தான் புனை செம்பொன் படையே அணிந்து புனை பூணான் – சிந்தா:10 2174/4
தடம் பெரும் குவளை கண் தாழ் குழலார் சாந்து அணிந்து
வடம் திளைப்ப புல்லிய வரை மார்பம் வாள் புல்ல – சிந்தா:10 2244/1,2
கனை கதிர் வாளை ஏந்தி கால் கழல் அணிந்து நம்மை – சிந்தா:10 2279/2
வளம் கொள் மாலைகள் சூடி முத்து அணிந்து வண் முரசம் – சிந்தா:12 2388/3
வாள் மின் நுண் இடை வருந்தினும் சூட்டு அணிந்து அழகு ஆர் – சிந்தா:12 2389/3
நடை சிறு பாதம் கோல மணி விரல் அணிந்து நாகத்து – சிந்தா:12 2445/3
கொழுந்து குறைத்து அணிந்து கொலை வேல் கணவர் அமைத்தார் – சிந்தா:12 2486/4
சூட்டும் சுண்ணமும் அணிந்து சுந்தரம் – சிந்தா:12 2519/1
பால் நுரை அன பைம் துகில் அணிந்து
ஆன் நிரை இனத்து அலங்கல் ஏறு அனான் – சிந்தா:12 2520/1,2
ஏர் வளர் பட்டம் ஏற்ப அணிந்து இருள் சுமந்து திங்கள் – சிந்தா:12 2536/2
பின் அவை அணிந்து செல்வார் இடம் பெறாது ஒழிந்து போனார் – சிந்தா:12 2538/4
தேன் விளையாடும் மாலை அணிந்து பொன் பீடம் சேர்த்தி – சிந்தா:12 2574/3
போர் ஏந்தி பூ அணிந்து புலவு நாறும் புகழ் வேலோன் – சிந்தா:13 2599/2
பேணி நல்லார் கழுத்து அணிந்து பெரும் கண் கருமை விருந்து ஊட்டி – சிந்தா:13 2697/2
சூட்டு அணிந்து இலங்கும் வேலோய் துன்பமே மாந்தர்க்கு என்றான் – சிந்தா:13 2799/4
தான் உடன் அணிந்து தன் போல் இளவரசு ஆக்கினானே – சிந்தா:13 2912/4
மல்லன் மா கடல் அன்ன கிடங்கு அணிந்து
ஒல்லென் சும்மைய புள் ஒலித்து ஓங்கிய – சிந்தா:13 3006/1,2
சேடு ஆர் பொன் திரு மணி வைர தொத்து அணிந்து உலகு ஓம்பும் – சிந்தா:13 3018/1
மூவா அமரர் ஆய் முத்து அணிந்து தோன்றுவரே – சிந்தா:13 3036/4
மின் அணிந்து உக திருத்தி வெம் முலை – சிந்தா:13 3127/2
பொன் அணிந்து பூஞ்சுண்ணம் தைவர – சிந்தா:13 3127/3

TOP


அணிபெற (3)

அணிபெற ஒழுகி அன்ன அமிழ்து உறழ் நரம்பின் நல் யாழ் – சிந்தா:3 722/3
அடுத்து அணிந்து ஆகம் சாந்தின் அணிபெற எழுதி அல்குல் – சிந்தா:9 2091/3
அணிபெற அரும்பிய அருக்கன் ஆம் என – சிந்தா:13 3028/3

TOP


அணிமைத்தோ (1)

நாளை எனும் நாள் அணிமைத்தோ பெரிதும் சேய்த்தோ – சிந்தா:7 1879/2

TOP


அணியப்பெற்றேன் (1)

வள மலர் அணியப்பெற்றேன் வால் வளை திருத்தப்பெற்றேன் – சிந்தா:3 684/1

TOP


அணியாக (1)

பெண்ணுக்கு அணியாக வேண்டி மேலை பெரியோர் பெருமான் படைத்தான் என்று – சிந்தா:9 2066/3

TOP


அணியாய் (1)

பெண்பாலவர்கட்கு அணியாய் பிரியாத நாணும் – சிந்தா:8 1961/1

TOP


அணியார் (1)

அணியார் மணி அரக்கு வட்டு அழுத்தி வைத்து அனைய செம் கண் மா தாள் – சிந்தா:13 2968/1

TOP


அணியாள் (1)

அகிலார் புகை அலால் சாந்து அணியாள் பூச்சார செல்லாள் செல்லின் – சிந்தா:3 679/1

TOP


அணியின் (2)

அம் மலர் அனிச்சத்து அம் போது அல்லியோடு அணியின் நொந்து – சிந்தா:3 606/1
இறும் மருங்குல் போது அணியின் என்று இனைந்து கையின் – சிந்தா:7 1698/1

TOP


அணியினர் (1)

மங்கல அணியினர் மலர் கதிர் மதி அன – சிந்தா:3 603/1

TOP


அணியும் (4)

பிடி கை போலும் திரள் குறங்கின் அணியும் நீக்கி பிணை அன்னாள் – சிந்தா:1 353/1
அணியும் பெய்யும் மாரியின் ஏற்பார்க்கு அவை நல்கி – சிந்தா:1 365/2
அன்னம் மெல் நடையும் நோக்கும் சாயலும் அணியும் ஏரும் – சிந்தா:9 2100/1
அணியும் ஆய் அலர் ஞாயிறும் ஆயினான் – சிந்தா:13 3064/4

TOP


அணில் (2)

அல்லியும் உணங்கும் முன்றில் அணில் விளித்து இரிய ஆமான் – சிந்தா:1 355/2
தோன்று பூ இலவத்து அங்கண் தொகை அணில் அனைய பைம் காய் – சிந்தா:7 1701/2

TOP


அணிவது (1)

எண்ணம் என் இனி எழில் முடி அணிவது துணி-மின் – சிந்தா:11 2362/1

TOP


அணுகலும் (1)

எய்த அ சிலையின் எல்லை அணுகலும் ஏந்தல் நோக்கி – சிந்தா:7 1641/2

TOP


அணுகி (2)

ஒடிக்க சுடர் விட்டு உமிழ உழை அம் பிணை ஒன்று அணுகி
கொடி புல் என்று கறிப்பான் நாவின் குலவி வளைப்ப – சிந்தா:4 932/2,3
அணுகி முன் நின்ற அநங்கவிலாசினி அம் கை கூப்பி – சிந்தா:7 1668/1

TOP


அணுகினாள் (1)

அன்னம் என்ன ஒதுங்கி சிலம்பு அரற்ற சென்று அணுகினாள் – சிந்தா:7 1667/4

TOP


அணை (26)

அணி அரக்கு ஆர் செம் பஞ்சி அணை அனைய ஆடு அமை தோள் – சிந்தா:1 170/2
போது உகு மெல் அணை பூ மகள் சேர்ந்தாள் – சிந்தா:1 229/4
அரிமான் ஓர் மெல் அணை மேல் மஞ்ஞை சூழ கிடந்து ஆங்கு வேந்தன் கிடந்தானை தான் – சிந்தா:1 294/1
பால் பரந்து அன்ன பட்டு ஆர் பூ அணை பசும்பொன் கட்டில் – சிந்தா:3 541/1
பூ அணை அழலின் மேல் சேக்கும் பொன் செய் தூண் – சிந்தா:4 1025/1
அரிய பொங்கு அணை அம் என் அமளி மேல் – சிந்தா:5 1304/3
பூளை மெல் அணை மேல் புரளும்-கொலோ – சிந்தா:7 1628/4
தூமம் ஆர்ந்த துகில் அணை பள்ளி மேல் – சிந்தா:7 1715/1
நங்கைக்கு இயன்ற நறும் பூ அணை பள்ளி என்றான் – சிந்தா:8 1977/4
இட்ட அணை மேல் இனிது மெல்லென அசைந்தான் – சிந்தா:9 2030/3
நாறு இரும் குழலினாளை நாகு அணை விடையின் புல்லி – சிந்தா:9 2062/3
புரி குழல் புலம்ப வைகி பூ அணை விடுக்கலானே – சிந்தா:9 2082/4
அப்பு அணை கிடந்த மைந்தன் அரு மணி திருவில் வீசும் – சிந்தா:10 2287/2
கலை ஈன்ற சொல்லார் கமழ் பூ அணை காவல் கொண்டார் – சிந்தா:11 2351/3
பண் கொண்ட சொல்லார் தொழ பாம்பு அணை அண்ணல் போல – சிந்தா:11 2353/3
வேய்ந்த பொங்கு அணை வெண் பொன் கட்டில் மேல் – சிந்தா:12 2421/2
வான் நிமிர் கொடி அன்னார் மணி அணை மிசை வைத்தார் – சிந்தா:12 2429/4
பால் நுரையின் நொய்ய அணை பைம் கதிர்கள் சிந்தி – சிந்தா:12 2490/1
காமன் அப்பு அணை கள் உக வைகினார் – சிந்தா:12 2505/4
ஒவ்வா பஞ்சி மெல் அணை மேல் அசைந்தார் ஒண் பொன் கொடி அன்னார் – சிந்தா:13 2701/4
புதை மலர் மார்பத்து எய்ய பூ அணை மயங்கி வீழ்வார் – சிந்தா:13 2803/4
சிங்கம் சுமந்த மணி அணை மேல் தேவர் ஏத்தி சிறப்பு அயர – சிந்தா:13 2812/2
கான் உடை கழனி செந்நெல் கதிர் அணை துஞ்சும் நாடு – சிந்தா:13 2901/3
ஒட்டி இட்டு உறைய எங்கட்கு உயர் அணை ஆய மார்ப – சிந்தா:13 2950/3
ஐய அரிமான் மணி அணை மேல் அமர்ந்தோய் நின்னை அமராதார் – சிந்தா:13 3019/2
குன்றின் வீழ் அருவி குரல் கோடு அணை
சென்று எலா திசையும் சிலம்பின் மிசை – சிந்தா:13 3065/1,2

TOP


அணைத்து (2)

தூ மலர் குவளை கால் அணைத்து தோல் அடி – சிந்தா:7 1615/2
பங்கயமே போல்வாளை பார்ப்பானாய் பண் அணைத்து
தங்கினாய் கோவே துறத்த தகவு ஆமோ – சிந்தா:13 2962/3,4

TOP


அணைதல் (1)

அழுங்க சென்று அணைதல் பேய்காள் அநங்கற்கும் ஆவது உண்டோ – சிந்தா:3 752/4

TOP


அணைந்தான் (1)

ஆலை கரும்பின் அக நாடு அணைந்தான் – சிந்தா:7 1613/4

TOP


அணைந்து (2)

கொல்லை அகடு அணைந்து குறும்பு சேர்ந்து தமியாரை – சிந்தா:5 1228/1
வரம்பு அணைந்து அதன் நுதல் கிடந்த வார் செந்நெல் – சிந்தா:6 1442/2

TOP


அணைப்ப (1)

அணைப்ப அரும் களி கொள் வேழத்து அத்தினபுரத்து வேந்தன் – சிந்தா:3 610/3

TOP


அணையா (1)

குஞ்சரம் தலை அடுத்து கூந்தல்மா கால் அணையா
செஞ்சோற்றுக்கடன் நீங்கி சினவுவாள் பிடித்து உடுத்த – சிந்தா:10 2240/1,2

TOP


அணையில் (1)

அளித்து அவை இரங்க சென்று அணையில் ஏறினான் – சிந்தா:3 655/4

TOP


அணையின் (3)

பொன் அறையுள் இன் அமளி பூ அணையின் மேலான் – சிந்தா:9 2035/1
பஞ்சி மெல் அணையின் மேல் பரவை அல்குலார் – சிந்தா:13 2896/2
தோன்றும் மணி கால் அமளி தூ அணையின் மேலார் – சிந்தா:13 2920/3

TOP


அணையினான் (1)

நஞ்சு பதி கொண்ட வள நாக அணையினான் தன் – சிந்தா:1 287/1

TOP


அணைவல் (1)

ஆசும் அன்பு இலாத புன் பெண் கூந்தல் யான் அணைவல் என்றான் – சிந்தா:9 2002/4

TOP


அணைவு (1)

பிடியொடும் கந்து அணைவு இன்றி நீர் உருள் பிளந்து – சிந்தா:7 1831/3

TOP


அத்த (1)

அத்த மா மணி வரை அனைய தோன்றல – சிந்தா:10 2211/1

TOP


அத்தக (1)

மொய்த்த மணி மாட மிசை அத்தக அடைந்தாள் – சிந்தா:9 2022/4

TOP


அத்தம் (5)

அத்தம் அனைய களிற்று அ நகர் மன்னன் மங்கை – சிந்தா:0 18/1
நெடு மலை அத்தம் சென்றார் என்று நெய் பொதிந்த பித்தை – சிந்தா:2 428/3
கட நெறி கடத்தற்கு இன்னா கல் அதர் அத்தம் உண்டே – சிந்தா:5 1185/4
அண்ணல் அம் கதிரும் அத்தம் அடைந்து செ வான் கொள் அந்தி – சிந்தா:7 1733/2
அத்தம் என மிக்க சுடர் அம் கதிர் சுருக்கும் – சிந்தா:9 2022/3

TOP


அத்தலை (5)

அத்தலை விடின் இத்தலை விடார் – சிந்தா:2 423/2
இறை வளை யாழ் தழீஇ இருப்ப அத்தலை
கறை கெழு வேலினார் கண்ணி தீந்தவே – சிந்தா:3 656/3,4
இன்னணம் இத்தலை மயங்க அத்தலை
கொல் நவில் வேலினான் நிலைமை கூறுவாம் – சிந்தா:3 791/3,4
அத்தலை அலற முந்நீர் கடைந்தவர் அரவம் ஒப்ப – சிந்தா:4 963/2
அன்பன் இத்தலை அணங்க அத்தலை
முன்பனி தலை முழுதும் நீங்கி போய் – சிந்தா:13 2684/2,3

TOP


அத்திரம் (1)

அல்லவை புரியும் மாந்தர்க்கு அத்திரம் ஒன்றும் வாயா – சிந்தா:3 815/2

TOP


அத்திரி (1)

வடித்த போத்தொடு வன் செலல் அத்திரி
கடுத்த ஒட்டகம் கால் செல்வ யாவையும் – சிந்தா:7 1773/1,2

TOP


அத்திறம் (1)

அத்திறம் கருதி ஊக்கல் அரசிர்காள் நுங்கட்கு ஆமோ – சிந்தா:3 753/4

TOP


அத்தினபுரத்து (1)

அணைப்ப அரும் களி கொள் வேழத்து அத்தினபுரத்து வேந்தன் – சிந்தா:3 610/3

TOP


அத்து (1)

ஆய்ந்து அளந்து இயற்றிய அத்து உண் ஆடையர் – சிந்தா:7 1848/2

TOP


அத்துணையும் (1)

இடன் எத்துணை அத்துணையும் எழுதி – சிந்தா:6 1515/2

TOP


அத்தும் (1)

ஆடு நீரன அத்தும் மண்களும் – சிந்தா:12 2418/2

TOP


அதகம் (1)

ஐயனை கண்ணில் காண யானை_தீ அதகம் கண்ட – சிந்தா:1 403/1

TOP


அதட்டம் (1)

பிழிந்து உயிர் உண்ணும் தட்டம் அதட்டம் ஆம் பிளிற்றின் உம்பர் – சிந்தா:5 1286/3

TOP


அதர் (3)

பொரு இல் நீள் அதர் போக்குவ போன்றவே – சிந்தா:1 339/4
கட நெறி கடத்தற்கு இன்னா கல் அதர் அத்தம் உண்டே – சிந்தா:5 1185/4
ஆற்றற்கு அமைந்த படையோடு அதர் முன்னினானே – சிந்தா:8 1933/4

TOP


அதற்கு (7)

அல்ல சுண்ணம் அதற்கு என்னை என்றிரேல் – சிந்தா:4 887/2
மாலை அம் தினைகள் காய்க்கும் வண் புனம் அதற்கு தென்மேல் – சிந்தா:5 1232/3
ஐயா விளாம்பழமே என்கின்றீர் ஆங்கு அதற்கு பருவம் அன்று என் – சிந்தா:6 1553/2
அங்கு அதற்கு இரங்கின ஆரும் பேதுற – சிந்தா:8 1991/3
மணியின் மேல் மணி கட்டியது ஒத்து அதற்கு
அணியும் ஆய் அலர் ஞாயிறும் ஆயினான் – சிந்தா:13 3064/3,4
செய்தவனே வினை சேரும் அதற்கு எனும் – சிந்தா:13 3095/1
செல்வம் கண்டு அதற்கு அவா சிந்தை செய்யுமோ – சிந்தா:13 3110/4

TOP


அதன் (22)

உம்பர் உலகு ஒப்பது அதன் தன்மை சிறிது உரைப்பாம் – சிந்தா:1 106/4
ஒத்து அதன் தாள் வழியே முளை ஓங்குபு – சிந்தா:1 223/3
அறங்கள் வௌவ அதன் புறம் காக்கலார் – சிந்தா:1 248/4
செம் கண் குறுநரி ஓர் சிங்க ஏற்றை செகுத்து ஆங்கு அதன் இடத்தை சேர்ந்தால் ஒப்ப – சிந்தா:1 297/1
ஆர் அமிர்து அரிதில் பெற்றாம் அதன் பயன் கோடல் தேற்றாம் – சிந்தா:1 377/2
எண் திசையும் ஏற்ப படுத்து ஏற்றி அதன் மேலால் – சிந்தா:3 592/3
திருந்த செய்து அதன் பின் நங்கை திருவிற்கு ஓர் திலகம் ஒத்தாள் – சிந்தா:3 627/4
மை அறு மணியின் செய்த வலம்புரி அதன் நீர் கொண்டான் – சிந்தா:3 821/3
தட்டு-இடை அம் துகில் மூடி அதன் பினர் – சிந்தா:4 880/2
தன் செய்கை தளிர்ப்ப தாழ்ந்து ஆங்கு அதன் செவி செப்புகின்றான் – சிந்தா:4 945/4
கூடி மற்று அதன் புறம் குலாய கொள்கைத்தே – சிந்தா:4 1007/4
ஆய் களிற்று அசனி வேகம் அதன் மருப்பு ஊசி ஆக – சிந்தா:4 1121/1
வேற்று நாடு அதன் சுவை விடுத்தல் மேயினார் – சிந்தா:5 1176/3
அ மலை அரண பாதம் என்ப அதன் தாள் வாய் தோன்றும் – சிந்தா:5 1177/2
அங்கு அதன் தனது இடம் கடந்து போம் வழி – சிந்தா:5 1199/1
எய்தான் அதன் பயத்தை பிறனே துய்த்தல் இயல்பு என்றி – சிந்தா:6 1418/2
இடம் பெரிது இனிது அதன் எல்லை எய்தினான் – சிந்தா:6 1439/4
வரம்பு அணைந்து அதன் நுதல் கிடந்த வார் செந்நெல் – சிந்தா:6 1442/2
ஆங்கு உருக்கார் அரக்கு இட்டு அதன் மீமிசை – சிந்தா:7 1768/1
அடுத்து ஆங்கு அ அம்பும் சிலையும் அதன் நாணும் அற்று – சிந்தா:10 2320/2
ஆன் விளையாடும் ஐந்து ஊர் அதன் புறம் ஆக்கினானே – சிந்தா:12 2574/4
அணி திகழ் அரசுவா அதன் கடாம் சாற்றாதோ – சிந்தா:13 3087/4

TOP


அதன்-கண் (1)

ஆடவர்க்கு உழுவை ஒப்பாய் அஞ்சினேன் அதன்-கண் என்றான் – சிந்தா:7 1751/4

TOP


அதனால் (1)

இற்று அதனால் பயன் என் என ஏந்து_இழை – சிந்தா:1 226/1

TOP


அதனாலும் (1)

அளவில் துயர் செய்வர் இவண் மன்னர் அதனாலும்
விளைவு அரிய மா துயரம் வீழ் கதியுள் உய்க்கும் – சிந்தா:13 2870/2,3

TOP


அதனின் (3)

வெள்ள நிதி வீழும் விளையாதது அதனின் இல்லை – சிந்தா:3 496/2
தனியவர் ஆகி வாழ்தல் சா துயர் அதனின் இல்லை – சிந்தா:3 553/2
நாடி முகம் நான்கு அதனின் நான்முகனை ஒக்கும் – சிந்தா:3 598/3

TOP


அதனுள் (5)

உண்டு ஆங்கு அதனுள் உறைகுவம் என்றாள் – சிந்தா:1 337/4
ஓங்கு குலம் நைய அதனுள் பிறந்த வீரர் – சிந்தா:3 498/2
அண்ணல் தான் செலும் முன்னா அணி மலர் பூம் பொழில் அதனுள்
வண்ண மா சுனை மா நீர் மணி தெளித்து அனையது ததும்பி – சிந்தா:7 1566/1,2
உய்த்து ஆங்கு அதனுள் கொள அழுத்தி குவளை செவி தாது உறுத்தாரே – சிந்தா:13 2693/4
செழும் பொன் வேய்ந்து மணி அழுத்தி திருவார் வைரம் நிரைத்து அதனுள்
கொழுந்து மலரும் கொள குயிற்றி குலாய சிங்காதனத்தின் மேல் – சிந்தா:13 3021/1,2

TOP


அதனை (15)

வேண்டுவல் என்று சொன்னான் வில்_வலான் அதனை நேர்ந்தான் – சிந்தா:1 393/4
அம்ம மற்று அதனை ஓரீர் அவன் கருத்து அன்னது என்றான் – சிந்தா:3 755/4
என் மகன் அதனை நீக்கி இன் உயிர் அவளை காத்தான் – சிந்தா:4 1118/3
ஊட்டினும் அதனை விட்டு உறைநர் இன்மையால் – சிந்தா:6 1445/2
கையால் பொதி துணையே காட்ட கயல் கண்ணாள் அதனை காட்டாள் – சிந்தா:6 1553/1
ஆய்ந்தனம் ஐயன் உய்ந்தான் அறிந்தனம் அதனை என்றார் – சிந்தா:9 2043/4
ஒட்டினாள் அதனை ஓராது உலம் பொரு தோளினானும் – சிந்தா:9 2047/2
அடு களிற்று அசனி வேகம் அலமர அதனை நோனான் – சிந்தா:10 2145/4
ஆடு எழு அனைய திண் தோள் அவந்தியன் அதனை நோனான் – சிந்தா:10 2185/2
ஒள் அழல் பருதி மேல் ஓர் பருதி நின்று அதனை ஒத்தான் – சிந்தா:10 2203/4
பெரு வலி அதனை நோனான் பிண்டிபாலத்தை ஏந்தி – சிந்தா:10 2269/1
கழலவர் உள்ளம் அஞ்சி கலங்குமேல் அதனை வல்லே – சிந்தா:10 2301/3
பரிவு உற்று கெடாமல் செல்வம் பற்றி யார் அதனை வைப்பார் – சிந்தா:10 2316/4
மந்திரித்து அமைய முக்கால் மண்ணி மற்று அதனை நீக்கி – சிந்தா:12 2465/3
காட்டினார் தேவர் ஆவர் கை விளக்கு அதனை என்று – சிந்தா:13 2729/3

TOP


அதாம் (1)

நல் முளை நின் மகன் ஆக்கம் அதாம் என – சிந்தா:1 225/3

TOP


அதாமே (1)

ஈன்று அருள் சுரந்த செல்வத்து இராசமாபுரம் அதாமே – சிந்தா:1 140/4

TOP


அதிங்கத்தின் (1)

ஆறிய சினத்தது அன்றி அதிங்கத்தின் கவளம் கொண்டால் – சிந்தா:3 750/2

TOP


அதிசயங்கள் (1)

கலங்காது உயர்ந்த அதிசயங்கள் மூன்றும் காமர் நூல் மூன்றும் – சிந்தா:13 2813/3

TOP


அதிபதி (2)

குலம் புரிந்து அனைய குன்றிற்கு அதிபதி கூறினானே – சிந்தா:3 563/4
அந்தர விசும்பில் தேவர்க்கு அதிபதி ஆய கோமான் – சிந்தா:3 836/3

TOP


அதிர் (7)

முழவின் நின்று அதிர் மொய் வரை சென்னியின் – சிந்தா:1 34/2
அதிர் குரல் முரசம் நாண அமிர்து பெய் மாரி ஏய்ப்ப – சிந்தா:3 543/2
முரைசு அதிர் இமிழ் இசை முதுநகர் அறைக என – சிந்தா:3 601/3
அதிர் அரி கிண்கிணி ஆர்க்கும் ஒருபால் – சிந்தா:10 2115/4
அழுவார் அழுகை குரல் ஒலியும் அதிர் கண் முரசின் முழக்கு ஒலியும் – சிந்தா:11 2355/2
வார் பிணி முரசம் நாண வான் அதிர் முழக்கம் ஏய்ப்ப – சிந்தா:11 2372/1
வென்று அதிர் முரசம் யானை வீங்கு எருத்து ஏற்றி பைம்பொன் – சிந்தா:11 2374/2

TOP


அதிர்ந்த (1)

அரவ வானின் அதிர்ந்த அணி முழா – சிந்தா:12 2393/4

TOP


அதிர்ந்தவே (1)

மாகம் நெய்த்தோர் சொரிந்து எங்கும் மண்ணும் விண்ணும் அதிர்ந்தவே – சிந்தா:10 2173/4

TOP


அதிர்ந்து (2)

கொண்டு மேல் எழுவது ஒப்ப குளிறி நின்று அதிர்ந்து மேகம் – சிந்தா:3 508/2
நாகம் நின்று அதிர்ந்து அவர்க்கு ஏகல் ஆவது இல்லையே – சிந்தா:3 569/2

TOP


அதிர்ந்தும் (1)

காழ் நுதியின் குத்துண்டும் கார் மழை போல் நின்று அதிர்ந்தும்
வீழ் பிடிகள் சிந்தித்தும் வெம் நோய் தம் உள் சுட வெந்து – சிந்தா:13 2785/2,3

TOP


அதிர்ந்துழி (1)

அருவி மும்மதத்த யானை அதிர்ந்துழி கார் என்று எண்ணி – சிந்தா:7 1740/3

TOP


அதிர்வு (1)

அதிர்வு அறு தவ விளக்கு எறிப்ப கண்டவன் – சிந்தா:13 2850/3

TOP


அதிரும் (2)

அருவி நின்று அதிரும் ஒரு பால் எலாம் – சிந்தா:7 1606/4
ஒன்றி நின்று அதிரும் ஒருபால் எலாம் – சிந்தா:13 3065/4

TOP


அதில் (1)

வரை உடுத்த பள்ளி இடமாக அதில் மேயோள் – சிந்தா:7 1786/1

TOP


அதிலோப (1)

ஆய்ந்த பொருள் ஒருவர்க்கு ஈயா அதிலோப
மாந்தர் புகழே போல் தோன்றா மறைந்தனவே – சிந்தா:13 2977/3,4

TOP


அதின் (1)

வந்தில் அதின் ஆய பயன் என்னை மொழிக என்றாள் – சிந்தா:9 2020/3

TOP


அது (60)

மார்பு கொண்டு ஆர்ந்து அது நரல வண் சுளை – சிந்தா:1 58/2
தவழ் மது கோதை மாதர் தாமரை பூ அது ஆக – சிந்தா:1 191/3
அளந்தன வாழும் நாளும் அது எனக்கு உரையல் என்றான் – சிந்தா:1 213/3
பாரித்தேன் தரும நுண் நூல் வழக்கு அது ஆதல் கண்டே – சிந்தா:1 214/2
கை முதல் துணிந்து களிறு ஆழ அது நோனான் – சிந்தா:1 282/4
படர் தீர் அந்தி அது ஒத்தாள் பணை செய் கோட்டு படா முலையாள் – சிந்தா:1 313/4
நமர் அது மற்று அது நண்ணலம் ஆகி – சிந்தா:1 336/4
நமர் அது மற்று அது நண்ணலம் ஆகி – சிந்தா:1 336/4
ஐயன் அது அருளினால் யான் அந்தணர் தொழிலன் ஆனேன் – சிந்தா:1 400/4
வினை அது விளைவின் வந்த வீவு அரும் துன்பம் முன்னீர் – சிந்தா:3 511/1
மாடம் அது வார் சடைய வள்ளலையும் ஒக்கும் – சிந்தா:3 598/2
படு பணையவர் உறை பதி அது குறுகி – சிந்தா:3 602/2
அல்லியுள் கிடந்த ஓலை தாள் அது சலாகை ஆதல் – சிந்தா:3 669/2
நல் யாழ் நீட்ட அது கொண்டு நங்கை நலத்தது இது என்றான் – சிந்தா:3 719/4
பண் ஒன்று பாடல் அது ஒன்று பல் வளை கை – சிந்தா:3 735/1
கல் திரள் கழிந்து மண்ணுள் கரந்து அது குளிப்ப எய்திட்டு – சிந்தா:3 756/3
பாழி நம் படை மேல் அது இ பார் எலாம் – சிந்தா:3 762/1
மண்ணதே வான் அது என்பார் மனத்ததே முகத்தது என்பார் – சிந்தா:3 795/2
கண்ணதே செவி அது என்பார் கலங்க நூல் கழிய நோக்கி – சிந்தா:3 795/3
ஆம் பொருள்கள் ஆகும் அது யார்க்கும் அழிக்கொண்ணா – சிந்தா:3 848/1
பொய் அது அன்றி புலமை நுணுக்கி நீ – சிந்தா:4 886/2
அட்டும் தேன் அலங்கல் மார்ப அது பட்டது அறிமோ என்றாள் – சிந்தா:4 904/4
வந்து ஒரு நாய் கதுவிற்று அது கண்டு அவர் – சிந்தா:4 934/2
நீள் கயம் பாய்ந்து அது நீந்துதலோடும் – சிந்தா:4 936/4
அது முறை இயக்கலின் இயக்கி ஆகுமே – சிந்தா:4 1015/4
தடம் கண்ணவள் தாய் அது கேட்டலும் தக்கது என்றாள் – சிந்தா:4 1061/4
அங்கு அது கண்ட தாதி ஐயனுக்கு இன்னது என்றாள் – சிந்தா:4 1083/4
வேந்தொடு மாறுகோடல் விளிகுற்றார் தொழில் அது ஆகும் – சிந்தா:4 1089/1
ஆய்ந்து அடும் அழற்சி நீங்கும் அது பொருள் என்று நல்ல – சிந்தா:4 1089/3
நின் மத களிறு கொல்ல நினக்கு அது வடு என்று எண்ணி – சிந்தா:4 1118/2
தங்கிய காடு அது தனி செல்வார் இலை – சிந்தா:5 1179/3
வனம் அது வாள் என வாளை பாய்வன – சிந்தா:5 1180/2
நிலையின் நிழல் தான் அது நின்று கொடுத்து – சிந்தா:5 1188/3
அது தெள் அறல் யாறு உவை தே மர மா – சிந்தா:5 1194/2
கொய் மலர் தாரினானை கண்ணுறு குணம் அது என்றான் – சிந்தா:5 1214/4
தடம் பல தழீஇயது தக்க நாடு அது
வடம் கெழு வரு முலை மகளிர் மாமை போன்று – சிந்தா:6 1439/2,3
பிணி செய் நோயேன் யான் கிடப்ப பிறர்-வாய் அது கேட்டலும் – சிந்தா:7 1589/2
ஆங்கு அது எல்லாம் அண்ணலும் நேர்ந்து ஆங்கு அமைக என்றான் – சிந்தா:7 1639/4
அ நுண் துகில் கல் அரத்தம் அல்குல் அது வருத்த – சிந்தா:7 1783/1
வந்து பனி வார்ந்து முலை கலிங்கம் அது நனைப்ப – சிந்தா:7 1785/2
எரி உமிழ்ந்து இலங்கும் வேலோய் ஏமமாங்கதம் அது என்றான் – சிந்தா:7 1854/4
ஏந்து பொன் இஞ்சி மூதூர் இராசமாபுரம் அது என்றான் – சிந்தா:7 1855/4
அயிர்ப்பது என் பணி செய்வேனுக்கு அருளிற்று பொருள் அது என்ன – சிந்தா:8 1989/2
சில்லென் கிளி கிளவி அது சிந்தையிலன் என்றான் – சிந்தா:9 2027/4
இன் அமிர்தமாக இளையாரும் அது கேட்டார் – சிந்தா:9 2035/4
அருமை நின் கவினை தாங்கல் அது பொருள் என்று கூற – சிந்தா:9 2093/2
இரவி என்ன விளங்கும் ஒளி இறைவன் கொண்டு ஆங்கு அது நோக்குமே – சிந்தா:12 2586/4
வெறும் பொருள் அது அம்மா விடுத்திடு-மின் என்றாள் – சிந்தா:13 2622/4
மரவம் பாவை வயிறு ஆர பருகி வாடை அது நடப்ப – சிந்தா:13 2690/2
இடம் அது காண்க என்றாள் இறைவனும் எழுக என்றான் – சிந்தா:13 2708/4
கலி அது பிறவி கண்டாம் காலத்தால் அடங்கி நோற்று – சிந்தா:13 2727/3
வண்ணம் எய்தலும் வழுக்கவும் பெறும் அது வழுக்காது – சிந்தா:13 2755/2
அறியாது உரைத்தேன் அது நிற்க ஆறே நரகம் ஆகாத – சிந்தா:13 2817/3
ஆதலால் சுற்றம் இல்லை அது பட்டவாறு என்று அம் பூம் – சிந்தா:13 2885/3
அரும் பலி அனைத்தும் ஈயின் அது பொருள் குன்று கண்டீர் – சிந்தா:13 2926/4
துணியரு வினை எறிந்தாற்கு அது நாற்றம் சொல்லலாம் – சிந்தா:13 3087/3
அழுங்கல் சூழ் வினை வெறுத்தாற்கு அது நாற்றம் அறியலாம் – சிந்தா:13 3088/3
வெறுத்து இருவினை உதிர்த்தாற்கு அது வண்ணம் விளம்பலாம் – சிந்தா:13 3089/3
துதியின் தொழுதார் துளங்கு உள்ளம் அது நீத்தார் – சிந்தா:13 3103/4
அஞ்சினார்க்கு அது ஓர் தவறது ஆகுமே – சிந்தா:13 3125/4

TOP


அதுக்கலின் (1)

தாள் இற மூர்க்கர் அதுக்கலின் தண் துறை – சிந்தா:4 936/3

TOP


அதுக்கி (2)

நும் அனைமார்களை நோவ அதுக்கி
வெம் முனை வேட்டுவர் உய்த்தனரோ என – சிந்தா:2 425/2,3
வீர நோய் வெகுளி தோற்றி விழுப்பு அற அதுக்கி இட்டு – சிந்தா:13 2771/2

TOP


அதுக்கினார் (2)

ஆகுலத்து அரிவையர் அம் வயிறு அதுக்கினார் – சிந்தா:4 1104/4
ஆ தகாது என கலங்கி அம் வயிறு அதுக்கினார் – சிந்தா:4 1106/4

TOP


அதுக்கினாள் (2)

காவி வாள் கண் கலங்க அதுக்கினாள் – சிந்தா:3 761/4
கரும் கண் சேந்து கலங்க அதுக்கினாள் – சிந்தா:5 1372/4

TOP


அதுக்குவார் (1)

மையார் கடி பிணையும் வார் குழையும் களைந்திடுவார் கையால் வயிறு அதுக்குவார்
ஐயாவே என்று அழுவார் வேந்தன் செய்த கொடுமை கொடிது என்பார் கோல் வளையினார் – சிந்தா:1 295/3,4

TOP


அதுதான் (2)

அம் பொன் நிலத்து ஏகு குடி அக நகரம் அதுதான்
உம்பர் உலகு ஒப்பது அதன் தன்மை சிறிது உரைப்பாம் – சிந்தா:1 106/3,4
சுவையின் மிகுதி உடைய சோர்வு இல் பொருள் ஒன்று அதுதான்
நவை இல் அகல நோக்கி நயந்த வண்ணம் மொழிவாம் – சிந்தா:4 933/3,4

TOP


அதும் (1)

இவண் அதும் அறிதும் என்று கோயிலுக்கு ஏகினானே – சிந்தா:3 540/4

TOP


அதுவும் (3)

வான் நிகர் இல்லா மைந்தர் கருதியது அதுவும் நிற்க – சிந்தா:4 1152/2
எய்த அ கணையும் மாவின் இரும் கனி அதுவும் பூமிக்கு – சிந்தா:7 1641/1
வீழ்ந்தது என வீழ்ந்தாய் நீ இன்று அதுவும் விட்டாயோ – சிந்தா:13 2959/4

TOP


அதுவே (1)

தேம்பு உடைய இன் அமுதா சேர்ந்தாய்க்கு இனி அதுவே
ஆம்புடைய நஞ்சு அடங்கிற்று இன்று ஊறிற்று ஆகாதே – சிந்தா:13 2958/3,4

TOP


அதுவோ (1)

அடையா நிகர் எறி நீ என அதுவோ என நக்கான் – சிந்தா:10 2263/3

TOP


அதே (4)

அவன் அதே கருத்திற்றாம்-கொல் அன்று-கொல் அறியல் ஆகாது – சிந்தா:3 540/3
ஈதாம் அவர் எய்திய இன்பம் அதே – சிந்தா:4 1066/4
குளிர் கொண்டது ஓர் சித்திர கூடம் அதே – சிந்தா:5 1192/4
நன்று அதே பொருள் என நால்வரும் இருந்துழி – சிந்தா:7 1829/2

TOP


அதோ (1)

அங்கு அதோ உள் கருத்து அழகின் தேய்ந்தது – சிந்தா:13 2679/2

TOP


அந்த (2)

அடு களிறு அந்த போதிகை பரிந்து அழன்றதே – சிந்தா:7 1831/4
ஆதி அந்த அகன்ற நான்மை கொடியெடுத்து இறைமை கொண்டான் – சிந்தா:13 3082/4

TOP


அந்தணர் (5)

ஐயன் அது அருளினால் யான் அந்தணர் தொழிலன் ஆனேன் – சிந்தா:1 400/4
ஆசை மாக்களொடு அந்தணர் கொள்க என – சிந்தா:4 911/1
அந்தரத்து அறுவை வைப்பார் அந்தணர் அம் கை கொட்டி – சிந்தா:5 1279/3
அருமறை தாங்கிய அந்தணர் தாதையை – சிந்தா:12 2561/2
அருமறை தாங்கிய அந்தணர் தாதை நின் – சிந்தா:12 2561/3

TOP


அந்தணர்க்கு (1)

அந்தணர்க்கு ஆக்கிய சோற்று குவாலினை – சிந்தா:4 934/1

TOP


அந்தணன் (6)

ஆதி காலத்து அந்தணன் காதல் மகன் ஒத்தான் – சிந்தா:1 366/4
அந்தணன் நாறும் ஆன் பால் அவியினை அலர்ந்த காலை – சிந்தா:5 1287/1
திசை எலாம் வணக்கும் வாள் போர்க்கு அந்தணன் செம்பொன் நாமன் – சிந்தா:7 1681/2
அம்பு ஒர் ஐந்து உடைய காமன் ஐயன் என்ன அந்தணன்
நம்பு நீரர் அல்லர் நன் குரங்கு நீரர்-ஆயினும் – சிந்தா:9 1997/1,2
கள்ள மூப்பின் அந்தணன் கனிந்த கீத வீதியே – சிந்தா:9 2039/1
ஆடக செம்பொன் பாவை அந்தணன் புகழ்ந்து செம்பொன் – சிந்தா:9 2052/3

TOP


அந்தணாளனாய் (1)

அல்லல் அம் கிழவன் ஓர் அந்தணாளனாய்
செல்லல் யான் தெளிதகவு உடைத்து என்று எண்ணினான் – சிந்தா:9 2008/3,4

TOP


அந்தம் (1)

அந்தம் இல் உவகை-தன்னால் அகம் குளிர்ப்பு எய்தினாரே – சிந்தா:9 2097/4

TOP


அந்தர (3)

அந்தர விசும்பில் தேவர்க்கு அதிபதி ஆய கோமான் – சிந்தா:3 836/3
அந்தர அகடு தொட்டு அணவு நீள் புகழ் – சிந்தா:5 1239/1
அந்தர மகளிர் அன்னார் நாடகம் இயற்றுகின்றார் – சிந்தா:5 1253/4

TOP


அந்தரகுமரன் (1)

அந்தரகுமரன் என்று ஆங்கு யாவரும் அமர்ந்து நோக்கி – சிந்தா:5 1264/2

TOP


அந்தரத்தார் (1)

அந்தரத்தார் மயனே என ஐயுறும் – சிந்தா:1 234/1

TOP


அந்தரத்து (7)

அந்தரத்து ஓடு கோளின் சாதகம் அவனும் செய்தான் – சிந்தா:3 539/2
அந்தரத்து இவர்ந்த ஆழி கால் நிலம் விட்ட மாலை – சிந்தா:3 793/2
அந்தரத்து அமரர் பெற்ற அமிர்து என பருகினானே – சிந்தா:3 840/4
அந்தரத்து அறுவை வைப்பார் அந்தணர் அம் கை கொட்டி – சிந்தா:5 1279/3
அந்தரத்து இவர்ந்த பாய் மா அரும் பொன் தார் அரவத்தாலே – சிந்தா:7 1819/4
அந்தரத்து எழும் இன் புகையால்-அரோ – சிந்தா:12 2400/2
அந்தரத்து அலர்ந்த பன் மீன் எனைத்து உள அனைத்தும் மாதோ – சிந்தா:13 3048/4

TOP


அந்தரம் (3)

அந்தரம் ஆறா யானை கொண்டு ஏற பறக்க எனில் பறந்திடும் திறலார் – சிந்தா:10 2156/2
அந்தரம் புதைய வில்-வாய் அரும் சரம் பெய்த மாரி – சிந்தா:10 2254/3
அந்தரம் விளங்க எங்கும் அணிகம் ஊர்ந்து அமரர் ஈண்டி – சிந்தா:13 3115/2

TOP


அந்தி (2)

படர் தீர் அந்தி அது ஒத்தாள் பணை செய் கோட்டு படா முலையாள் – சிந்தா:1 313/4
அண்ணல் அம் கதிரும் அத்தம் அடைந்து செ வான் கொள் அந்தி
துண்ணென களத்தின் நீங்கி தொல் நகர் புறத்து தொக்கே – சிந்தா:7 1733/2,3

TOP


அந்தில் (3)

அந்தில் வில் பயிற்றும் தானம் வழிபட ஆங்கு சென்றாள் – சிந்தா:7 1719/3
அந்தில் இருந்தாள் அவளுக்கு அடைந்து மனம் நடுங்கி – சிந்தா:7 1785/3
அந்தில் ஒருநாள் அவனை அரசன் ஒரு தவற்றால் – சிந்தா:7 1797/4

TOP


அந்துவர் (1)

அந்துவர் பவள வாய் அம் மழலை இன்சொலார் – சிந்தா:4 1099/2

TOP


அந்தோ (10)

அந்தோ விசயை பட்டன கொண்டு அகங்கை புறங்கை ஆனால் போல் – சிந்தா:1 312/1
அந்தோ குணமாலைக்கு ஆ தகாது என்று உலகம் – சிந்தா:4 1036/3
தக்கார் போல் கைம்மறித்த காந்தள் அந்தோ தகாது எனவே – சிந்தா:5 1227/3
அந்தோ அறனே மற்று ஆற்றேனால் ஆற்றேனால் – சிந்தா:7 1806/4
அந்தோ என்று அம் சிறை வண்டு ஏக்கற இன் புகை போய் கழுமி ஆய் பொன் – சிந்தா:11 2370/2
அம் பொன் கலத்து அடு பால் அமர்ந்து உண்ணா அரிவை அந்தோ
வெம்பி பசி நலிய வெம் வினையின் வேறாய் ஓர் அகல் கை ஏந்தி – சிந்தா:13 2624/1,2
அண்ணாந்து அடகு உரீஇ அந்தோ வினையே என்று அழுவாள் கண்டும் – சிந்தா:13 2625/3
சீப்படு குழம்பது ஆகி செல்லல் உற்று அந்தோ என்ன – சிந்தா:13 2772/3
துஞ்சிற்று உலகு அந்தோ துன்ப கடலுள்ளே – சிந்தா:13 2792/4
அந்தோ என மாற்றால் ஆற்ற புடை உண்டும் – சிந்தா:13 2794/2

TOP


அநங்க (2)

அயில் இயல் காட்டுள் வீழ்ந்தேன் அநங்க மா வீணை என்பேன் – சிந்தா:7 1580/4
பதம் பல பார்க்கும் சாயல் பாவை மற்று அநங்க மாலை – சிந்தா:12 2584/3

TOP


அநங்கமாதிலகன் (1)

யாம் எலாம் அநங்கமாதிலகன் என்றுமே – சிந்தா:9 2001/4

TOP


அநங்கமாலை (2)

அடிகள் கண்டு ஆங்கு உவந்து அருளுக அநங்கமாலை அடி வீழ்ச்சி முன் – சிந்தா:12 2587/1
அருளும் ஆறு என்னை அநங்கமாலை அடித்தி தோழி அன்றோ என – சிந்தா:12 2593/1

TOP


அநங்கவிலாசினி (1)

அணுகி முன் நின்ற அநங்கவிலாசினி அம் கை கூப்பி – சிந்தா:7 1668/1

TOP


அநங்கற்கும் (2)

அழுங்க சென்று அணைதல் பேய்காள் அநங்கற்கும் ஆவது உண்டோ – சிந்தா:3 752/4
முருகற்கும் அநங்கற்கும் எனக்கும் மொய் சடை – சிந்தா:6 1488/3

TOP


அநங்கன் (9)

ஆக்கினாள் அநங்கன் அப்பு தூணியை அமருள் ஆனாது – சிந்தா:5 1291/3
ஆய்ந்து அடி பரவ வைகும் அரிவையர்க்கு அநங்கன் அன்னான் – சிந்தா:5 1358/4
மாடம் புக்கு அநங்கன் பேணி வரம் கொள்வல் நாளை என்றாள் – சிந்தா:9 2052/4
கோல் தொடுத்து அநங்கன் எய்ய குழைந்து தார் திவண்டது அன்றே – சிந்தா:9 2062/4
அரி பெய் கண்ணியர்க்கு அநங்கன் ஆயினான் – சிந்தா:12 2425/4
ஐந்துருவ அம்பின் அநங்கன் என்று அயர்வார் – சிந்தா:12 2548/2
ஆக்கிய அநங்கன் சேனை ஆறு அல் ஆறு ஆயிற்று அன்றே – சிந்தா:13 2661/4
வடி கொள் கண்ணியர் மனம் குழைந்து அநங்கன் என்று இரங்க – சிந்தா:13 2757/2
விளை மது தேறல் மாந்தி வெற்றி போர் அநங்கன் ஆனான் – சிந்தா:13 2857/4

TOP


அநங்கனாய் (1)

அறிந்தார் தமக்கும் அநங்கனாய் அண்ணல் செம்மாந்து இருந்தானே – சிந்தா:11 2358/4

TOP


அநங்கனை (1)

அறியுநர் ஆவி போழும் அநங்கனை ஐங்கணையும் எய்தாள் – சிந்தா:7 1572/4

TOP


அநந்த (1)

ஆடு எழில் தோளினாய் அநந்த நான்மையே – சிந்தா:13 2846/4

TOP


அநந்தன் (1)

அநந்தன் அன்ன கை யானை ஏறினான் – சிந்தா:12 2521/3

TOP


அப்பம் (1)

உழுந்து பயறு உப்பு அரிசி அப்பம் அரும் கலங்கள் – சிந்தா:12 2486/1

TOP


அப்பால் (1)

மையல்கொண்டிருப்ப அப்பால் குமரி தன் மதியின் சூழ்ந்தாள் – சிந்தா:9 2072/4

TOP


அப்பி (5)

மன் வரை அகலத்து அப்பி வலம்புரி ஆரம் தாங்கி – சிந்தா:3 697/2
மன் வரை அகலத்து அப்பி மணி வடம் திருவில் வீச – சிந்தா:10 2187/2
எரி கதிர் பைம்பொன் சுண்ணம் இலங்க மெய் முழுதும் அப்பி
புரி கழல் அணிந்த நோன் தாள் போதனபுரத்து வேந்தன் – சிந்தா:10 2189/1,2
தெள்ளும் மணி செய் சுண்ணம் இலங்க திரு நீர் நுதலின் அப்பி
உள்ளம் பருகி மதர்த்த வாள் கண் உருவம் மையில் புனைந்தாள் – சிந்தா:12 2439/3,4
தாது கொண்டு அளகத்து அப்பி தட முலை வருடி சேர்ந்து – சிந்தா:13 2948/2

TOP


அப்பு (9)

வள்ளல் மேல் அப்பு மாரி ஆர்ப்பொடு சிதறினாரே – சிந்தா:2 450/4
மேல் நிரைத்து எழுந்த வேடர் வெம் நுனை அப்பு மாரி – சிந்தா:2 451/3
வெம் சிலையின் வேடர் வெள்ளம் அப்பு மாரி தூவலின் – சிந்தா:3 691/1
ஆள் மர வாள் நிலத்து அப்பு வேல் செய்முள் – சிந்தா:3 774/1
ஆக்கினாள் அநங்கன் அப்பு தூணியை அமருள் ஆனாது – சிந்தா:5 1291/3
அப்பு அணை கிடந்த மைந்தன் அரு மணி திருவில் வீசும் – சிந்தா:10 2287/2
வீழ் தர பரந்த அப்பு நிழலில் போர் மயங்கினாரே – சிந்தா:10 2298/4
அடர் சிலை அப்பு மாரி தாரை நின்றிட்டது அன்றே – சிந்தா:10 2304/4
காமன் அப்பு அணை கள் உக வைகினார் – சிந்தா:12 2505/4

TOP


அப்புது (1)

அம் கை அம் தலத்தினால் அப்புது ஆது ஐ என – சிந்தா:7 1834/1

TOP


அப்பொழுதே (1)

சாவா கிடந்தார் செவி சார்த்தின் அப்பொழுதே
மூவா அமரர் ஆய் முத்து அணிந்து தோன்றுவரே – சிந்தா:13 3036/3,4

TOP


அபயம் (1)

வெண் திரை வியக்கும் கேள்வி விசயை-கண் அபயம் வைத்தான் – சிந்தா:13 2991/4

TOP


அபரகாத்திரங்கள்-தம்மால் (1)

தடாம் பிறை மருப்பு திண் கை அபரகாத்திரங்கள்-தம்மால்
கொடாம் பிற குமரி போருள் பிறர்க்கு என கொன்றது அன்றே – சிந்தா:3 806/3,4

TOP


அபரகாத்திரம் (1)

அரும் பனை தட கை அபரகாத்திரம் வாய் வால் எயிறு ஐந்தினும் கொல்வ – சிந்தா:10 2154/1

TOP


அம் (336)

அம் பொன் பிதிர்வின் மறு ஆயிரத்து எட்டு அணிந்து – சிந்தா:0 2/2
அம் பொன் முடி மேல் அடி_தாமரை சென்னி வைப்பாம் – சிந்தா:0 2/4
கை நாகம் துஞ்சும் கமழ் காந்தள் அம் சாரல் போகி – சிந்தா:0 17/2
அம் சாயல் பூத்த அகிலார் துகிலாய் பொன் அல்குல் – சிந்தா:0 25/2
மல்லல் அம் தெங்கு இளநீர் பெய் பண்டியும் – சிந்தா:1 62/1
கூடினார் கண் அம் மலர் குவளை அம் குழி-இடை – சிந்தா:1 66/1
கூடினார் கண் அம் மலர் குவளை அம் குழி-இடை – சிந்தா:1 66/1
இறு நுசுப்பின் அம் நலார் ஏந்து வள்ளத்து ஏந்திய – சிந்தா:1 74/1
அண்ணல் அம் கடி நகர் அமைதி செப்புவாம் – சிந்தா:1 78/4
அம் பொன் நிலத்து ஏகு குடி அக நகரம் அதுதான் – சிந்தா:1 106/3
அம் சிலம்பு ஒலியோடு அல்குல் கலை ஒலி அணிந்த முன்கை – சிந்தா:1 110/1
அணி நிலம் மெழுகி சாந்தின் அகில் புகைத்து அம் பொன் போதில் – சிந்தா:1 113/3
அம் துகில் பற்றலின் காசு அரிந்து அணி கிளர் – சிந்தா:1 121/2
குழை கொள் வாண் முகம் சூழ் குளிர் அம் கதிர் – சிந்தா:1 127/3
அம் பொன் மாலை அவிழ்ந்து உடன் வீழ்ந்தவும் – சிந்தா:1 128/2
ஆரி ஆக அம் சாந்தம் தளித்த பின் – சிந்தா:1 129/2
விறகின் வெள்ளி அடுப்பின் அம் பொன் கலம் – சிந்தா:1 131/2
நீள் வெண் மாடத்து நின்று கொண்டு அம் நலார் – சிந்தா:1 132/2
எழுது வாள் நெடும் கண் இணை அம் நலார் – சிந்தா:1 133/1
அம்_சில்_ஓதியர் அம் மலர் சீறடி – சிந்தா:1 134/2
அம்_சில்_ஓதியர் அம் மலர் சீறடி – சிந்தா:1 134/2
அரவு கான்றிட்ட அம் கதிர் மா மணி – சிந்தா:1 136/1
முல்லை அம் குழலார் முலை செல்வமும் – சிந்தா:1 137/1
அம் கண் மாநகர்க்கு ஆக்கம் அறாதது ஓர் – சிந்தா:1 139/3
துள்ளும் மான் ஒருத்தலும் செம்பொன் அம் பொன் மான் பிணை – சிந்தா:1 146/2
மாழை அம் திரள் கனி மா மணி மரகதம் – சிந்தா:1 147/2
கவ்வை அம் கருவி சூழ்ந்து கண் படுக்கும் மாடமும் – சிந்தா:1 153/1
மவ்வல் அம் குழலினார் மணி கலம் பெய் மாடமும் – சிந்தா:1 153/3
சேல் அனைய சில் அரிய கடை சிவந்து கரு மணி அம்
பால் அகத்து பதித்து அன்ன படியவாய் முனிவரையும் – சிந்தா:1 167/1,2
ஆம் அணங்கு குடியிருந்து அம் சுணங்கு பரந்தனவே – சிந்தா:1 171/4
அம் கை போல் வயிறு அணிந்த வலம் சுழி அமை கொப்பூழ் – சிந்தா:1 172/1
அரு மணி மரகதத்து அம் கண் நாறிய – சிந்தா:1 183/1
பொன் அம் கொடி அமிர்து அனாளும் பொன் நெடும் குன்று அனானும் – சிந்தா:1 188/1
அளித்து அயில்கின்ற வேந்தன் அம் சிறை பறவை ஒத்தான் – சிந்தா:1 192/4
கோதை அம் கொம்பு அனையார் தம் குழாம் தொழ – சிந்தா:1 229/2
தண் அம் தாமரையாளொடும் தாழ்ந்ததே – சிந்தா:1 244/4
அம் தீம் கிளவியார் ஐஞ்ஞூற்றுவர் அவை துறைபோய் ஆடல் அரம்பை அன்னார் – சிந்தா:1 292/3
பாடு உடை மயில் அம் தோகை பைபய வீழ்ந்தது அன்றே – சிந்தா:1 300/4
ஏர் தரு மயில் அம் சாயல் இறைவனுக்கு இரங்கி ஏங்கி – சிந்தா:1 302/3
காவி அம் கண்ணினாய் யாம் மறைவது கருமம் என்றாள் – சிந்தா:1 316/4
தூவி அம் சிறை அன்னமும் தோகையும் – சிந்தா:1 346/1
அம் கண் முலையின் அணி முத்தும் அரும் பொன் பூணும் அகற்றினாள் – சிந்தா:1 350/4
அடி கிண்கிணியும் அம் சிலம்பும் விரல் மோதிரத்தோடு அகற்றிய பின் – சிந்தா:1 353/2
மறுவில் வெண்குடை மன்னவன் காதல் அம்
சிறுவன் தன்மையை சேர்ந்து அறிந்து இ வழி – சிந்தா:1 357/2,3
வஞ்சித்தேன் என வஞ்சி அம் கொம்பு அனாள் – சிந்தா:1 358/2
ஆகம் ஈன்ற அம் முலை இன் பால் அமிர்து ஏந்த – சிந்தா:1 362/2
அம் பொன் கொம்பின் ஆய்_இழை ஐவர் நலன் ஓம்ப – சிந்தா:1 363/1
பொன் அம் கொடி இறைஞ்சி நின்று பூமகள் புலம்பி வைக – சிந்தா:1 367/3
மழலை யாழ் மருட்டும் தீம் சொல் மதலையை மயில் அம் சாயல் – சிந்தா:1 368/3
பால் நெறி பலவும் நீக்கி பருதி அம் கடவுள் அன்ன – சிந்தா:1 374/2
யாவையும் இன்மை ஆராய்ந்து அம் தளிர் பிண்டி நீழல் – சிந்தா:1 384/2
கை கவி நறு நெய் பெய்து கன்னல் அம் குடங்கள் கூட்டி – சிந்தா:1 400/1
மீளி அம் களிறு அனாய் யான் மெய்ந்நெறி நிற்பல் என்றான் – சிந்தா:1 405/4
சில் அம் போழ்தின் மேல் திரைந்து தேன் உலாம் – சிந்தா:2 413/1
அம் கண் போது பிசைந்து அடு கூற்று அனான் – சிந்தா:2 431/4
முல்லை அம் கண்ணி சிந்த கால் விசை முறுக்கி ஆயர் – சிந்தா:2 438/2
ஆழியான் ஊர்தி புள்ளின் அம் சிறகு ஒலியின் நாகம் – சிந்தா:2 449/1
இன் அமுது அனைய செ வாய் இளம் கிளி மழலை அம் சொல் – சிந்தா:2 457/1
தொடையல் அம் கோதை என்று சொல்லுபு தொழுது நிற்பார் – சிந்தா:2 464/4
அம் முலை அமுதம் அன்னார் அகம் புலர்ந்து அமர்ந்து நோக்கி – சிந்தா:2 465/3
தகை மதி எழிலை வாட்டும் தாமரை பூவின் அம் கண் – சிந்தா:2 474/1
நீடிய நெய்தல் அம் கானல் நெடும் தகை – சிந்தா:3 516/3
அம் பொன் திண் நிலை ஆய் மணி தூவிகள் – சிந்தா:3 531/2
அண்ணல் அம் களிற்றின் உச்சி அரும் கலம் வெறுக்கை ஈந்தார் – சிந்தா:3 538/4
வெள்ளி வேதண்டத்து அம் கண் வீவில் தென் சேடி பாலில் – சிந்தா:3 546/1
அரக்கு எறி குவளை வாள் கண் அம் வளை தோளினாளை – சிந்தா:3 560/1
விஞ்சை அம் பெருமகன் வஞ்சம் என்று உணர்த்தினான் – சிந்தா:3 574/2
மாதர் வாழ்வு மண்ணதே ஆதலால் அலங்கல் அம்
தாது அவிழ்ந்த மார்ப நின் காதலன் கடல் உளான் – சிந்தா:3 577/1,2
அம் கதிர் மணி நகை அலமரும் முலை வளர் – சிந்தா:3 603/3
அம் மலர் அனிச்சத்து அம் போது அல்லியோடு அணியின் நொந்து – சிந்தா:3 606/1
அம் மலர் அனிச்சத்து அம் போது அல்லியோடு அணியின் நொந்து – சிந்தா:3 606/1
கோணமும் மறுகும் எல்லாம் குச்சு என நிரைத்து அம் மாந்தர் – சிந்தா:3 615/3
அலர் தலை அனிச்சத்து அம் போது ஐம் முழ அகலம் ஆக – சிந்தா:3 617/2
ஆரம் துயல்வர அம் துகில் சோர்தர – சிந்தா:3 631/1
அம் கை குழியா அரக்கு ஈத்த செம் தளிர் நெய் தோய்த்த போலும் – சிந்தா:3 643/3
அம் பொன் சிலம்பு அரற்ற அன்னம் போல் மெல்லவே ஒதுங்கி அம் பூம் – சிந்தா:3 646/3
அம் பொன் சிலம்பு அரற்ற அன்னம் போல் மெல்லவே ஒதுங்கி அம் பூம் – சிந்தா:3 646/3
திரு மலர் கமலத்து அம் கண் தேனின் முரல்வது ஒப்ப – சிந்தா:3 662/1
ஐயனுக்கு அமைந்த நீரார் அறுபத்து நால்வர் அம் பொன் – சிந்தா:3 667/1
அம் கதிர் ஆரம் மின்ன அரிவை கூத்து ஆடுகின்றாள் – சிந்தா:3 677/4
அடி சார்ந்து வாழ்வாரை அம் முலைகள்-தாமே அழித்திடுமேல் தாமே அழித்திடுக என்று – சிந்தா:3 681/2
அம்_சில்_ஓதியார் புனைந்த செம் சொல் மாலை சூடினான் – சிந்தா:3 691/4
அரும் பெறல் சுரிகை அம் பூம் கச்சு-இடை கோத்து வாங்கி – சிந்தா:3 698/2
காதல் அம் தோழிமார்கள் கரும் கயல் கண்ணினாளை – சிந்தா:3 740/3
ஆழி அம் கழனி தன்னுள் அம்பொடு கணையம் வித்தி – சிந்தா:3 757/1
அம் முடி அரசிர்க்கு எல்லாம் என் கையில் அம்பு தந்து – சிந்தா:3 771/3
அம் களி அரசர்க்கு எல்லாம் ஓர் ஒன்றும் இரண்டும் ஆக – சிந்தா:3 798/3
அடிசில் அம் சுவை மிக்கு ஆங்கு அண்ணல் அம் குமரன் ஒன்னார் – சிந்தா:3 805/2
அடிசில் அம் சுவை மிக்கு ஆங்கு அண்ணல் அம் குமரன் ஒன்னார் – சிந்தா:3 805/2
அம் பொன் மணி பூண் அரசும் இலை என்று நக்கான் – சிந்தா:3 809/4
அரு மணி அலம் வரும் அம் பொன் கொம்பு அனாள் – சிந்தா:3 822/3
மந்திரத்து அரசன் காதல் மாதர் அம் பாவை-தன்னை – சிந்தா:3 836/1
வள்ள நீர் அரமங்கையர் அம் கையால் – சிந்தா:4 857/1
ஆறின் ஆர்ப்பு ஒலி அம் சிலம்பின் ஒலி – சிந்தா:4 859/3
ஆவி அம் துகிலார் அமர்ந்தார்களே – சிந்தா:4 873/4
மௌவல் அம் குழலாள் சுரமஞ்சரி – சிந்தா:4 874/2
கொவ்வை அம் கனி வாய் குணமாலையோடு – சிந்தா:4 874/3
தட்டு-இடை அம் துகில் மூடி அதன் பினர் – சிந்தா:4 880/2
சோலை அம் சுரும்பின் சுண்ணம் தேற்றிய தோன்றல்-தன்னை – சிந்தா:4 897/1
திங்கள் அம் கதிர் செற்று உழக்கப்பட்ட – சிந்தா:4 898/1
தண் அம் தீம் புனல் ஆடிய தண் மலர் – சிந்தா:4 910/1
பொன் அம் கொம்பின் நின்றாள் பொலிவின் வண்ணம் காண்-மின் – சிந்தா:4 920/4
கடல் அம் பவளம் மணையில் கன பொன் கயிற்றில் காய் பொன் – சிந்தா:4 922/1
மடல் அம் கமுகின் ஊசல் மடந்தை ஆட நுடங்கி – சிந்தா:4 922/2
நீல துகிலில் கிடந்த நிழல் ஆர் தழல் அம் மணிகள் – சிந்தா:4 931/1
ஒடிக்க சுடர் விட்டு உமிழ உழை அம் பிணை ஒன்று அணுகி – சிந்தா:4 932/2
அழல் அம் பூ நறவு ஆர்ந்து அழல் ஊர்தர – சிந்தா:4 939/1
அலர்ந்த தண் கமலத்து அம் போது அணிதக்க முகத்திற்கு ஏற்ப – சிந்தா:4 964/3
அண்ணல் அம் களிற்றை வையா ஆர்த்து மேல் ஓடினானே – சிந்தா:4 978/4
ஆற்றல் அம் குமரன்-தன் மேல் அடு களிறு ஓட அஞ்சான் – சிந்தா:4 981/3
அம் மென் மாலையும் அடைச்சி குங்குமம் – சிந்தா:4 991/3
அம் பொன் வள்ளத்துள் அமிர்தம் ஏந்தும் எம் – சிந்தா:4 992/1
குமரி மாநகர் கோதை அம் கொம்பு அனாள் – சிந்தா:4 994/1
தெளி கயம் அம் மலர் மேல் உறை தேவியின் – சிந்தா:4 1001/1
அலங்கல் உண்டு யாழ் செயும் அம் பொன் பூம் கொடி – சிந்தா:4 1012/2
மது விரி கோதை அம் மாலை நின் மனம் – சிந்தா:4 1015/3
மையல் அம் களிற்றொடு பொருத வண் புகழ் – சிந்தா:4 1023/1
மவ்வல் அம் குழலினாளை மதியுடன்படுக்கலுற்று – சிந்தா:4 1046/1
தத்தை அம் கிளவி கையால் செவி முதல் அடைச்சி சொன்னாள் – சிந்தா:4 1048/4
மடந்தை திறத்தின் இயைய அம் மகள் கூறி வந்தார் – சிந்தா:4 1061/1
தோளால் தழுவி துவர் தொண்டை அம் செ வாய் – சிந்தா:4 1074/1
வாள் ஆர் மணி பூண் அவன் மாதர் அம் பாவை-தன்னை – சிந்தா:4 1074/3
அந்துவர் பவள வாய் அம் மழலை இன்சொலார் – சிந்தா:4 1099/2
மாது கொண்ட சாயல் அம் மடந்தையர் மனம் கசிந்து – சிந்தா:4 1102/2
அம் பொன் மாலையோடு அசைந்து அவிழ்ந்து கூந்தல் சோரவும் – சிந்தா:4 1103/2
ஆகுலத்து அரிவையர் அம் வயிறு அதுக்கினார் – சிந்தா:4 1104/4
ஆ தகாது என கலங்கி அம் வயிறு அதுக்கினார் – சிந்தா:4 1106/4
அம்பு அழ நீண்ட வாள் கண் அலமரும் அணி செய் அம் பூம் – சிந்தா:4 1128/3
அற்றம் இல் மணியை அம் கை கொண்டு அவர் கண்டு காட்ட – சிந்தா:4 1129/2
சிந்தை செய்யும் சிறகர் கிளி தோற்கும் அம் தீம் சொலாள் – சிந்தா:4 1160/4
அலங்கல் அம் தாரினான் வந்து அரும் சிறைவிடுத்த-போழ்தும் – சிந்தா:5 1167/2
உடை நாண் என மின் என ஒண் மணி அம்
பட நாகம் அழன்று பதைத்து வரும் – சிந்தா:5 1189/2,3
குரவம் நீடிய கொன்றை அம் கானின் வாய் – சிந்தா:5 1196/1
பொன் அணி திகிரி அம் செல்வன் பொற்பு உடை – சிந்தா:5 1203/1
மல்லல் அம் குமரனை வாழ நாட்டவே – சிந்தா:5 1217/2
மாலை அம் தினைகள் காய்க்கும் வண் புனம் அதற்கு தென்மேல் – சிந்தா:5 1232/3
மூலை அம் குவட்டுள் வாழும் குறவருள் தலைவன் என்றான் – சிந்தா:5 1232/4
மையல் அம் கோயில் மாக்கள் மடைதிறந்திட்டது ஒத்தார் – சிந்தா:5 1278/4
அந்தரத்து அறுவை வைப்பார் அந்தணர் அம் கை கொட்டி – சிந்தா:5 1279/3
அற்றம் இல் அமிர்து ஆகிய அம் சொலாள் – சிந்தா:5 1295/4
பூசறுத்து அம் கை நீரை மும்முறை குடித்து முக்கால் – சிந்தா:5 1302/2
தூசினால் அம் கை நீவி இருந்தனன் தோற்றம் மிக்கான் – சிந்தா:5 1302/4
அரிய பொங்கு அணை அம் என் அமளி மேல் – சிந்தா:5 1304/3
மயன் இழைத்த அம் பாவையின் வைகினாள் – சிந்தா:5 1310/4
அறிவின் நாடிய அம் மலை மத்தமா – சிந்தா:5 1313/2
ஆய்ந்தது என்று கொண்டு அம் மயில் போல் குழீஇ – சிந்தா:5 1318/3
செண்ண அம் சிலம்பு ஏறு துகள் அவித்து – சிந்தா:5 1333/3
அணி உடை கமலம் அன்ன அம் கை சேர் முன்கை-தன் மேல் – சிந்தா:5 1344/3
அரிந்த மேகலை ஆர்த்தன அம் சிலம்பு – சிந்தா:5 1349/3
மா நீர் மணி முகிலின் மின்னு கொடி நுசுப்பின் மயில் அம் சாயல் – சிந்தா:5 1354/1
கரப்பு நீர் கங்கை அம் கள் கடி மலர் கமல பள்ளி – சிந்தா:5 1385/1
செயற்கை அம் பிறவி நச்சு கடல் அகத்து அழுந்துகின்றார் – சிந்தா:5 1393/4
அலங்கலும் குழலும் தோழி அம் கையின் அடைச்சி அம் பூம் – சிந்தா:5 1397/1
அலங்கலும் குழலும் தோழி அம் கையின் அடைச்சி அம் பூம் – சிந்தா:5 1397/1
முல்லை அம் குழலினாய் நின் முலை முதல் கொழு நன் மேல் நாள் – சிந்தா:5 1399/2
அம் சிறை கலாப மஞ்ஞை அணங்கு அரவு அட்டதேனும் – சிந்தா:5 1405/2
அம் சிறை கலுழன் ஆகும் மாட்சி ஒன்றானும் இன்றே – சிந்தா:5 1405/3
பொய்கையுள் கமலத்து அம் கண் புள் எனும் முரசம் ஆர்ப்ப – சிந்தா:5 1406/1
மையல் அம் களிற்று வேந்தன் மைந்தனுக்கு உரை-மின் என்றான் – சிந்தா:5 1411/4
அகழ் கிடங்கு அம் துகில் ஆர்ந்த பாம்புரி – சிந்தா:6 1444/1
அம் கதிர் பொன் கலத்து ஆர் அமிர்து ஏந்தினர் – சிந்தா:6 1477/3
அம் சிலம்பு அணி அல்குல் கலையொடு ஆர்த்தவே – சிந்தா:6 1493/4
நனை மலர் காவும் அம் தண் வாவியும் நல்ல ஆடி – சிந்தா:6 1495/2
திங்கள் அம் குளவி செ வான்-இடை கிடந்து இமைப்பதே போல் – சிந்தா:6 1501/1
இரங்கு மேகலை அல்குல் இன் கனி தொண்டை அம் துவர் வாய் – சிந்தா:7 1557/1
செறிந்த பொன் இதழ் பைம் தார் கொன்றை அம் செல்வற்கு குரவம் – சிந்தா:7 1563/2
அறிந்து பாவையை கொடுப்ப தோன்றி அம் சுடர் ஏந்த – சிந்தா:7 1563/3
அடி பொலிந்தார்க்கும் செம்பொன் அணி மணி கழலினான் அம்
மடத்தகை குறிப்பு நோக்கி மனத்து இது சிந்திக்கின்றான் – சிந்தா:7 1573/3,4
மன்றல் அம் தோழிமாருள் வனத்து-இடை பண்ணை ஆட – சிந்தா:7 1579/3
பொன் அம் குன்றின் பொலிந்த தோள் நம்பி ஒரு பொன் பூம் கொடி – சிந்தா:7 1594/2
பொன் அம் கழலான் இழிந்து பொழி மழை – சிந்தா:7 1612/3
அண்ணல் அம் சிலை வலாருள் அமோக மா ஆசானின் பின் – சிந்தா:7 1646/1
கூடு கோழி கொழு முள் அரும்பின அம் கோசிக – சிந்தா:7 1650/3
அரவு பைத்து ஆவித்து அன்ன அம் காந்தள் அவிழ்ந்து அலர்ந்தன – சிந்தா:7 1651/2
அடி அம் சிலம்பினாட்கு உய்த்து இறைஞ்சி காட்ட அவள் கொண்டாள் – சிந்தா:7 1654/4
அணுகி முன் நின்ற அநங்கவிலாசினி அம் கை கூப்பி – சிந்தா:7 1668/1
அம் மென் மாலை முகம் கரிய நீர் துளும்ப நின்று நீடி – சிந்தா:7 1674/2
அண்ணல் அம் குமரன் தன்னொடு ஆய்_இழை ஆடினாளே – சிந்தா:7 1689/4
வண்டு ஊத அம் மருங்குல் நோம் என்று பூ மாலை – சிந்தா:7 1700/1
அம் கதிர் கலாபம் மின்னும் அணி அல்குல் பரப்பும் நோக்கான் – சிந்தா:7 1705/2
அணி செய் கோதை அம் காமினி ஓதினாள் – சிந்தா:7 1713/4
மையல் அம் களிறு போலும் மைத்துனற்கு இதனை சொன்னான் – சிந்தா:7 1718/4
அண்ணல் அம் கதிரும் அத்தம் அடைந்து செ வான் கொள் அந்தி – சிந்தா:7 1733/2
மவ்வல் அம் மணந்த தண் தார் பதுமுகன் இதனை சொன்னான் – சிந்தா:7 1736/4
ஆடும் மஞ்ஞை அம் சாயல் தத்தை மெய் – சிந்தா:7 1762/3
அளகு சேவலொடு ஆடி அம் காய் குலை – சிந்தா:7 1778/1
போந்து மட்டு அருவி வீழும் பொன் நெடும் குன்றும் அம் தண் – சிந்தா:7 1820/2
அண்ணல் அம் களிற்றினை அடக்கினான் சீவகன் – சிந்தா:7 1832/3
அம் கை அம் தலத்தினால் அப்புது ஆது ஐ என – சிந்தா:7 1834/1
அம் கை அம் தலத்தினால் அப்புது ஆது ஐ என – சிந்தா:7 1834/1
கொட்டை அம் புரோசைதான் இரு வடம் கொண்டு உடன் – சிந்தா:7 1835/1
குழவி அம் செல்வன் ஓர் குன்று கொண்டு ஒய்யென – சிந்தா:7 1838/1
காந்தள் அம் கடி மலர் கண்ணி நெற்றியர் – சிந்தா:7 1848/1
கண் அகன் கடல் அம் கோடும் பறைகளும் முழங்கி விம்ம – சிந்தா:7 1859/1
பல் பூண் எருத்தில் பரந்த அம் சுடர் கால மன்னன் – சிந்தா:7 1868/2
ஆர் பொன் அடி சூழ் மணி அம் கழல் ஆனை வேந்தன் – சிந்தா:7 1869/2
அம் தில் அகன்றான் தமரொடு ஆங்கண் என சொன்னேன் – சிந்தா:7 1875/4
அண்ணல் அம் புள்ளோடு அல்லா ஆயிரம் பேடை சேவல் – சிந்தா:8 1893/3
அண்ணல் அம் குன்றின் மேல் வருடை பாய்ந்து உழக்கலின் – சிந்தா:8 1899/1
சாரல் அம் திமிசு இடை சந்தன தழை-வயின் – சிந்தா:8 1901/1
அம் தழை காடு எலாம் திளைப்ப ஆமான் இனம் – சிந்தா:8 1902/3
குழி மது குவளை அம் கண்ணி வார் குழல் – சிந்தா:8 1939/1
தெளித்த இன் முறுவல் அம் பவளம் செற்றவாய் – சிந்தா:8 1941/1
அளித்த பின் அமளி அம் சேக்கை எய்தினான் – சிந்தா:8 1941/4
அலத்தக கொழும் களி இழுக்கி அம் சொலார் – சிந்தா:8 1945/1
பொன் அம் கொம்பு அனையார் புலம்பு எய்தினார் – சிந்தா:8 1948/4
அழல் மணி கலாபம் அம் சிலம்பொடு ஆர்ப்ப ஆடுமே – சிந்தா:8 1952/4
அங்கை அம் தலத்து அகத்த ஐந்து பந்து அமர்ந்தவை – சிந்தா:8 1953/1
சூழ்ந்த காசு தோன்ற அம் துகில் நெகிழ்ந்து பூம் குழல் – சிந்தா:8 1958/2
அம் செம் கழுநீர் அலர்ந்த மதி வாள் முகத்தே – சிந்தா:8 1964/2
அம் பொன் நகருள் அமைந்தேன் மற்று எனக்கு அமைந்தாள் – சிந்தா:8 1975/2
அம் பொன் கொம்பு அனையாளையும் வார் கழல் – சிந்தா:8 1980/1
அம் கலுழ் மேனியாய் நின் அணி நல அமிழ்தம் என்றான் – சிந்தா:8 1988/4
காந்தள் அம் முகிழ் விரல் கையினால் பிடித்து – சிந்தா:8 1992/3
அற்றும் அன்று கன்னி அம் மடந்தைமார் அணி நலம் – சிந்தா:9 1998/1
ஆரம் சூடிய அம் முலை பூம் தடம் – சிந்தா:9 2005/2
அல்லல் அம் கிழவன் ஓர் அந்தணாளனாய் – சிந்தா:9 2008/3
அத்தம் என மிக்க சுடர் அம் கதிர் சுருக்கும் – சிந்தா:9 2022/3
ஆசு இல் அடு பால் அமிர்தம் சிறிய அயின்று அம் பூம் – சிந்தா:9 2033/1
ஆடவர் இரிய ஏகி அம் சொல்லார் சூழ காமன் – சிந்தா:9 2055/1
கன்னி அம் கமுகின் கண் போல் கலன் அணி எருத்தம் கோட்டி – சிந்தா:9 2056/3
அரு மணி பூணினாள் தன் அம் வயிறு அணிந்த கோல – சிந்தா:9 2061/3
அம் கலுள் மேனி அல்குல் காசு உடன் திருத்தி அம் பொன் – சிந்தா:9 2064/2
அம் கலுள் மேனி அல்குல் காசு உடன் திருத்தி அம் பொன் – சிந்தா:9 2064/2
குறங்கின் மேல் தழுவி வைத்து கோதை அம் குருதி வேலான் – சிந்தா:9 2067/2
வழி வளர் மயில் அம் சாயல் பவள பூம் பாவை அன்ன – சிந்தா:9 2074/1
தொண்டை அம் கனியும் முத்தும் தொழுதக அணிந்து தூங்கும் – சிந்தா:9 2076/2
ஆசறு செம்பொன் ஆர்ந்த அலங்கல் அம் குன்று அனானும் – சிந்தா:9 2080/2
அணி மலர் குவளை பைம் போது ஒரு கையின் அருளி அம் பொன் – சிந்தா:9 2083/2
மல்லல் அம் கங்கை போலும் பலர் முயங்கு ஆர மார்பின் – சிந்தா:9 2084/1
முல்லை அம் கோதை ஒன்றும் பிழைப்பு இலேன் முனியல் நீ என்று – சிந்தா:9 2084/3
அலங்கல் தாது அவிழ அம் செம் சீறடி அணிந்த அம் பூம் – சிந்தா:9 2088/1
அலங்கல் தாது அவிழ அம் செம் சீறடி அணிந்த அம் பூம் – சிந்தா:9 2088/1
புலம்பு அற வளர்த்த அம் மென் பூம் புகை அமளி அங்கண் – சிந்தா:9 2092/3
காவி அம் கண்ணி ஒன்றும் கவலல் யான் உய்ந்தது எல்லாம் – சிந்தா:9 2099/3
நடந்த வாய் எல்லாம் நறு மலர் மரையின் நாகு இலை சொரிந்த அம் தீம் பால் – சிந்தா:10 2102/2
இலை குலாம் பைம் பூண் இள முலை தூதின் இன் கனி தொண்டை அம் துவர் வாய் – சிந்தா:10 2107/2
தே மலர் அம் கண் திருவே புகுதக – சிந்தா:10 2121/1
துடி அடு நுண் இடை தொண்டை அம் செ வாய் – சிந்தா:10 2123/3
வரி குழாம் நெடும் கண் ஆர கொப்புளித்து உமிழ அம் பூ – சிந்தா:10 2131/3
பொன் அம் குவட்டின் பொலிவு எய்தி திரண்ட திண் தோள் – சிந்தா:10 2136/1
சிலம்பும் நீர் கடல் அம் தானை சீதத்தற்கு அரசு நாட்டி – சிந்தா:10 2141/3
ஆற்றல் அம் கந்து சேர்த்தி யாப்புற வீக்கும்-போழ்தில் – சிந்தா:10 2146/3
அம் பொன் ஒண் கழலான் அயிராவணம் – சிந்தா:10 2167/3
ஆய் மத களிறு திண் தேர் அணி மணி புரவி அம் பொன் – சிந்தா:10 2178/1
வில்லார் கடல் அம் தானை வேந்தர் குழாத்துள் தோன்ற – சிந்தா:10 2196/2
கார் மலி கடல் அம் காலாள் கற்பக தாரினாற்கே – சிந்தா:10 2219/4
கரும் கனி பெண்ணை அம் கானல் கால் பொர – சிந்தா:10 2227/3
பன்னல் அம் பஞ்சி குன்றம் படர் எரி முகந்தது ஒப்ப – சிந்தா:10 2274/1
ஆரமும் பூணும் மின்ன அரு விலை பட்டின் அம் கண் – சிந்தா:10 2280/2
ஆற்றல் அம் குமரன் செல்வான் அலை கடல் திரையின் நெற்றி – சிந்தா:10 2283/3
செவி மத கடல் அம் கேள்வி சீவகன் கழல்கள் வாழ்த்தி – சிந்தா:10 2292/3
குஞ்சி அம் குமரர் தங்கள் மறம் பிறர் கவர்ந்து கொள்ள – சிந்தா:10 2300/3
அச்சு உற முழங்கி ஆரா அண்ணல் அம் குமரன் கையுள் – சிந்தா:10 2303/3
சந்தனம் சொரி தண் கதிர் திங்கள் அம் தொகை தாம் பல – சிந்தா:10 2307/1
குங்கும கதிர் குழவி அம் செல்வனோடு உடன் பொருவ போல் – சிந்தா:10 2307/2
மையில் கொட்டை அம் மன்னனா மலர்ந்த தாமரை வரிசையால் – சிந்தா:10 2311/3
அஞ்சன கலுழி அம் சேறு ஆடிய கடக வண் கை – சிந்தா:10 2318/3
அம் புகை ஆர்ந்த அம் துகில் அல்குல் அவிர் கோதாய் – சிந்தா:11 2332/3
அம் புகை ஆர்ந்த அம் துகில் அல்குல் அவிர் கோதாய் – சிந்தா:11 2332/3
ஆகம் மறவர் அகன் கோயில் புக்கு அம் பொன் மாலை – சிந்தா:11 2337/2
அம் கான் முலையின் அரும் பால் வர பாயினாரும் – சிந்தா:11 2341/2
விளங்கு வெள்ளி அம் பெரு மலை ஒழிய வந்து எழிலார் – சிந்தா:11 2361/2
ஆவி அம் புகை அணி கிளர் சுண்ணமோடு எழுந்த – சிந்தா:11 2367/2
பொன் அம் குடை நிழற்ற பொன் மயம் ஆம் உழை_கலங்கள் பொலிந்து தோன்ற – சிந்தா:11 2369/2
மன்னர் முடி இறைஞ்சி மா மணி அம் கழல் ஏந்தி அடி ஈடு ஏத்த – சிந்தா:11 2369/3
அந்தோ என்று அம் சிறை வண்டு ஏக்கற இன் புகை போய் கழுமி ஆய் பொன் – சிந்தா:11 2370/2
வீங்கு வெள்ளி அம் குன்று என விளங்கு ஒளி உடைய – சிந்தா:12 2387/2
விரை தலை மாலை சூட்டி மின் அனார் அம் கை சேப்ப – சிந்தா:12 2414/1
நின் அடி நிழலின் வைக நேமி அம் செல்வன் ஆகி – சிந்தா:12 2417/3
அம் வளை அவிர் ஆழி கால் பொலிந்து அழகார்ந்த – சிந்தா:12 2435/1
உவா கதிர் திங்கள் அம் மென் கதிர் விரித்து உடுத்தது ஒத்தாள் – சிந்தா:12 2444/4
அம் மலர் அடியும் கையும் அணி கிளர் பவழ வாயும் – சிந்தா:12 2446/1
செம் மலர் நுதலும் நாவும் திருந்து ஒளி உகிரோடு அம் கேழ் – சிந்தா:12 2446/2
அம் மலர் கண்டம் உள் இட்டு அரிவையை தெரிவை தானே – சிந்தா:12 2446/4
ஆண் விருப்புற்று நின்றார் அம் வளை தோளினாரே – சிந்தா:12 2447/4
அலர்ந்த அம் தாமரை அல்லி பாவையை – சிந்தா:12 2449/1
அம் மெல் அனிச்சம் மலரும் அன்ன தூவியும் – சிந்தா:12 2454/1
பொன் அம் காழில் பொலிந்த முத்து விதானம் புணர்ந்து தேன் – சிந்தா:12 2470/1
அம் கருங்காலி சீவி ஊறவைத்து அமைக்கப்பட்ட – சிந்தா:12 2473/1
தோக்கை அம் துகிலினாள் தன் துணை முலை பொருது சேந்த – சிந்தா:12 2477/1
அணி தகு பவளம் ஏற்ப கடைந்து முத்து அழுத்தி அம் பொன் – சிந்தா:12 2478/1
செழுந்துபட செந்நெல் நிறைத்து அம் நுண் கொடி அறுகின் – சிந்தா:12 2486/3
அம் கயல் கண் அரிவையர்கள் தென்கிழக்கில் நின்றார் – சிந்தா:12 2487/4
பொன் அம் கடி மலரும் துகிலும் சாந்தும் புனைந்தாரே – சிந்தா:12 2501/4
அஞ்சு உற்றுழி புலர்ந்து ஆங்கு அணிந்தார் அம் மணி வடமே – சிந்தா:12 2502/4
அவிர் இழை சுடர முல்லை அலங்கல் அம் கூந்தல் சோர – சிந்தா:12 2542/1
அம் சில் ஓதி அரும்பு அவிழ் கோதையார் – சிந்தா:12 2576/4
சிலையவர் குரம்பை அம் கண் மான் இனம் சென்று சேப்ப – சிந்தா:12 2583/2
அம் கை சேப்ப குருகு இரங்க அலங்கல் அம் பூம் குழல் துயல் வர – சிந்தா:12 2592/1
அம் கை சேப்ப குருகு இரங்க அலங்கல் அம் பூம் குழல் துயல் வர – சிந்தா:12 2592/1
இளைமை அம் கழனி சாயல் ஏர் உழுது எரி பொன் வேலி – சிந்தா:12 2598/1
அம் பொன் கலத்து அடு பால் அமர்ந்து உண்ணா அரிவை அந்தோ – சிந்தா:13 2624/1
பால் நிலா கதிர் அன அம் மென் பைம் துகில் – சிந்தா:13 2635/2
நிலம் நெளி கடல் அம் தானை நிரந்து பூ சுமப்ப மன்னன் – சிந்தா:13 2641/2
அன்னங்கள் ஆகி அம் பூம் தாமரை அல்லி மேய்வார் – சிந்தா:13 2662/1
அம் மலர் உரோம பூம் பட்டு உடுத்த பின் அனிச்ச மாலை – சிந்தா:13 2667/3
அழிந்த மேகலை அம் சிலம்பு ஆர்த்தவே – சிந்தா:13 2673/4
புகை ஆர் வண்ண பட்டு உடுத்து பொன் அம் கலைகள் புறம் சூழ்ந்து – சிந்தா:13 2694/1
அம் வாய் வயிறு கால் வீங்கி அனிச்ச மலரும் பொறை ஆகி – சிந்தா:13 2701/3
ஆதி கண் மரங்கள் போன்ற அம் சொலீர் இதனின் உங்கள் – சிந்தா:13 2713/2
அம் சொல் மடவார் தம் ஆர்வ களி பொங்க – சிந்தா:13 2792/1
அம் கையும் அடியும் நோக்கில் தாமரை அலர்ந்தது ஒக்கும் – சிந்தா:13 2801/1
அம் கலம் தொடையல் மாலை கிழிந்து அழகு அழிய வைகி – சிந்தா:13 2805/2
அரவ மேகலைகள் அம் பொன் கிண்கிணி சிலம்பொடு ஆர்ப்ப – சிந்தா:13 2806/3
மடங்கல் அம் சீற்ற துப்பின் மான வேல் மன்னர் ஏறே – சிந்தா:13 2842/4
மாதவன் என பெயர் வரையின் அம் வரை – சிந்தா:13 2848/1
வல்லையே பணி-மின் அம் அடிகள் என்றனன் – சிந்தா:13 2849/3
கதிர் விடு திரு மணி அம் கை கொண்டது ஒத்து – சிந்தா:13 2850/1
ஆதலால் சுற்றம் இல்லை அது பட்டவாறு என்று அம் பூம் – சிந்தா:13 2885/3
அம் சுரை பொழிந்த பால் அன்ன மென் மயிர் – சிந்தா:13 2896/1
அரும்பு உலாய் அலர்ந்த அம் மென் தாமரை அனைய பாதம் – சிந்தா:13 2902/3
மல்லல் அம் களிற்று மாலை வெண்குடை மன்னர் கண்டாய் – சிந்தா:13 2908/3
ஏர் அணி மயில் அம் சாயல் இலக்கணை ஈன்ற சிங்கம் – சிந்தா:13 2913/2
அம் பொனால் தெளிந்த பாவை அனையவர் தம்-மின் என்றான் – சிந்தா:13 2918/3
அனிச்சத்து அம் போது போல தொடுப்பவே குழைந்து மாழ்கி – சிந்தா:13 2939/1
அம் சுவை அடிசிலை அமர்ந்து உண்டார்கள் தாம் – சிந்தா:13 2941/2
குலிக அம் சேற்றுள் நாறி குங்கும நீருள் ஓங்கி – சிந்தா:13 2946/1
சென்னி மேல் மிதித்த அம் செம் சீறடி திருவில் வீச – சிந்தா:13 2954/1
புல்லார் உயிர் செகுத்த பொன் அம் திணி தோளாய் – சிந்தா:13 2963/1
கண்ணார் ஒலி கவுள கிண்கிணியும் அம் சிலம்பும் கலையும் ஆரா – சிந்தா:13 2967/3
அரும் கலம் நிறைந்த அம் பூம் பவழ கால் திகழும் பைம்பொன் – சிந்தா:13 2975/1
காதல் அம் சேற்றுள் பாய்ந்த மதி எனும் கலங்கல் நீரை – சிந்தா:13 2987/1
அம் சுடர் தாமரை கையினான் மணி – சிந்தா:13 3031/1
கயல் இனம் உகளி பாய முல்லை அம் பொதும்பில் காமர் – சிந்தா:13 3042/1
மல்லல் அம் குமரர் வான் மேல் சென்றதும் வகுக்கல் உற்றேன் – சிந்தா:13 3062/4
அழிக்கும் அம் சுனை ஆடும் ஓர்பால் எலாம் – சிந்தா:13 3069/4
அணி அமை அம் குளிர் வாசம் அல்லதூஉம் – சிந்தா:13 3100/2
வாள் கை அம் மைந்தர் ஆயும் வன முலை மகளிர் ஆயும் – சிந்தா:13 3106/1
அரிவையை புல்லி அம் பொன் அணி கிளர் மாடத்து இன் தேன் – சிந்தா:13 3118/2
முல்லை அம் சூட்டு வேயின் முரிந்து போம் நுசுப்பின் நல்லார் – சிந்தா:13 3119/3
புலவி ஆதலால் பொன் அம் கொம்பு அனார் – சிந்தா:13 3123/2
ஆவித்து ஆர்த்தன அம் மென் குஞ்சியே – சிந்தா:13 3124/4
அம்மை அம் சொலார் ஆர உண்டவர் – சிந்தா:13 3131/2
அருகு அடைந்த சாந்து அழிய அம் முலை மேல் வீழ்ந்தார் – சிந்தா:13 3139/3
அம் தாமரை ஆள் அகலத்தவன் பாதம் ஏத்தி – சிந்தா:13 3144/2

TOP


அம்_சில்_ஓதியர் (1)

அம்_சில்_ஓதியர் அம் மலர் சீறடி – சிந்தா:1 134/2

TOP


அம்_சில்_ஓதியார் (1)

அம்_சில்_ஓதியார் புனைந்த செம் சொல் மாலை சூடினான் – சிந்தா:3 691/4

TOP


அம்பலமும் (1)

ஆடு அம்பலமும் அரங்கமும் சாலையும் – சிந்தா:10 2112/3

TOP


அம்பறாத்தூணி (1)

கண்ணடி கரும் கண் என்னும் அம்பறாத்தூணி தன்னால் – சிந்தா:4 1082/2

TOP


அம்பா (4)

வண்ண பூம் கண்கள் அம்பா வாள் நுத