ஹா – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஹாஷிம் 13
ஹாஷிமா 1
ஹாஷின் 1
ஹாஷீம் 4
ஹாஷீமிடத்து 1

ஹாஷிம் (13)

அதுனான் கிளை ஹாஷிம் குலம் அமரும் பதி மக்கம் – சீறா:985/1
திரு துணைவர் உரைத்த மொழி அபித்தாலிப் கருத்தூடு திளைப்ப ஹாஷிம்
பெருத்த குலத்தவர்க்கு ஓதி குறைஷிகளின் முதியாரை பெரிது கூட்டி – சீறா:1089/1,2
ஹாஷிம் மா குலத்து அப்துல்லா மகர் அணி மறுவி – சீறா:1099/1
பெருகிய ஹாஷிம் குலத்தவர் அனைத்தும் பிரியமுற்று உரைத்தனர் அன்றே – சீறா:1209/4
ஹாஷிம் மா குல கடல் நடு எழுந்து அகலிடத்தின் – சீறா:1366/1
சாதி ஹாஷிம் என் குலத்தவர் பெலன் குறித்ததுவோ – சீறா:1373/3
உரிய ஹாஷிம் எனும் கிளையோரையும் – சீறா:1405/3
வரிசை ஹாஷிம் என் குலத்தினில் உதித்த மா மணியே – சீறா:1845/1
இருந்த ஹாஷிம் மா குலத்து ஒருவன் தலையெடுத்து – சீறா:2032/2
ஹாஷிம் முத்தலிபு என அடுத்து கூடிய – சீறா:2143/1
அறிவர் ஹாஷிம் கிளைக்கு உயிராயினோர் – சீறா:2332/3
நறும் கதிர் குலவும் மாட மக்க மா நகரில் ஹாஷிம்
பெறும் குலத்து ஒருவன் தோன்ற பெரும் பகை விளைந்து அ ஊரும் – சீறா:2361/1,2
மக்க மா நகர் உறை ஹாஷிம் மா குலத்து – சீறா:2418/1

மேல்


ஹாஷிமா (1)

குபல் உறைந்த நல் தலத்தினில் ஹாஷிமா குலத்தில் – சீறா:1685/1

மேல்


ஹாஷின் (1)

தூணினை துரும்பா நினைத்து என ஹாஷின் தோன்றலில் அக்கம் என்று ஒருவன் – சீறா:1438/3

மேல்


ஹாஷீம் (4)

கிம்புரி கோட்டு கட மலை துளைத்து கிளைத்திடும் வேல் கரர் ஹாஷீம்
அம் புவிக்கு அரசாய் பெற்றெடுத்து உவந்த அரு மணி அப்துல் முத்தலிபு – சீறா:165/1,2
நிலம் மிசை ஹாஷீம் குலம் பெயர் விளங்க நிகர் இலா நேர் வழி விளங்க – சீறா:377/1
அக்கமான ஹாஷீம் முதல் அப்துல் முத்தலிபு – சீறா:974/2
வல்லமை ஹாஷீம் குலத்துக்கு அனைவோரும் குறைஷிகளும் மகிழ்ச்சியாய் என் – சீறா:1092/3

மேல்


ஹாஷீமிடத்து (1)

எல்லவன் எனவே கலி இருள் துரத்தி இருந்த ஹாஷீமிடத்து உறைந்த – சீறா:164/4

மேல்