வெ – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வெஃகி 1
வெகு 7
வெகுண்டதும் 1
வெகுண்டவரும் 1
வெகுண்டன 1
வெகுண்டனன் 1
வெகுண்டனை 1
வெகுண்டார் 2
வெகுண்டிட 1
வெகுண்டு 33
வெகுண்டும் 1
வெகுமான 1
வெகுவாய் 1
வெகுளாது 2
வெகுளி 12
வெகுளியில் 2
வெகுளியின் 4
வெகுளியினால் 1
வெகுளியும் 1
வெகுளியுற்று 2
வெகுளியை 2
வெகுளியையும் 1
வெகுளியோடும் 3
வெங்கோல் 1
வெட்குமால் 1
வெட்சியார் 1
வெட்டலும் 1
வெட்டி 5
வெட்டிய 3
வெட்டியே 1
வெட்டினர் 3
வெட்டினார் 1
வெட்டு 1
வெட்டுக்குத்து 1
வெட்டும் 2
வெட்டுவர் 1
வெட்டுவார் 3
வெடி 2
வெடித்த 4
வெடித்திட 3
வெடித்து 2
வெடிபட 2
வெடுவெடுத்தார் 1
வெண் 233
வெண்குடை 2
வெண்குடையுள் 1
வெண்டலை 1
வெண்ணிலவின் 1
வெண்ணிலவு 1
வெண்ணிலா 2
வெண்தேர் 1
வெதுப்ப 2
வெதுப்பினன் 1
வெதுப்பினால் 1
வெதுப்பும் 1
வெதுப்புற 1
வெதும்ப 2
வெதும்பி 5
வெதும்பிவெதும்பியே 1
வெதும்பினர் 1
வெந்த 3
வெந்து 6
வெந்நிடத்து 2
வெந்நிடம் 1
வெந்நிடை 1
வெப்பு 4
வெம் 259
வெம்பி 1
வெம்பிய 2
வெம்பியே 1
வெம்பினனால் 1
வெம்பு 1
வெம்மை 2
வெம்மையில் 2
வெம்மையின் 1
வெம்மையை 1
வெய் 1
வெய்து 2
வெய்துற 1
வெய்ய 15
வெய்யதாய் 1
வெய்யவர் 1
வெய்யவன் 16
வெய்யவனும் 1
வெய்யவனே 1
வெய்யவா 1
வெய்யனும் 1
வெய்யோன் 11
வெய்யோனை 1
வெயர் 2
வெயர்ப்ப 2
வெயர்ப்பொடும் 1
வெயர்வும் 1
வெயர்வை 1
வெயில் 8
வெயிலவன் 3
வெயிலால் 2
வெயிலில் 1
வெயிலின் 1
வெயிலை 1
வெரிந் 3
வெரிநிடத்து 1
வெரிநிடை 2
வெரிநும் 1
வெரீஇ 1
வெரீஇயினர் 1
வெரு 3
வெருக்கொடு 1
வெருக்கொண்டானால் 1
வெருக்கொள 2
வெருக்கொளும்படி 1
வெருட்டி 3
வெருட்டும் 2
வெருண்ட 1
வெருண்டு 3
வெருவ 3
வெருவர 1
வெருவரல் 1
வெருவரும் 1
வெருவல் 4
வெருவா 1
வெருவி 23
வெருவிட 4
வெருவிடல் 1
வெருவியே 1
வெருவினாலும் 1
வெருவு 4
வெருவுவர் 1
வெருவுற்று 1
வெருவுற 3
வெருவுறல் 2
வெருவுறும் 3
வெருவுறேல் 1
வெருள் 1
வெருள்வுற்று 1
வெல் 3
வெல்லலாம் 1
வெல்லவன் 1
வெல்லு-மின் 1
வெல்லும் 3
வெல்லுவதற்கு 1
வெல்வது 1
வெல்விதம் 1
வெல்வேன் 2
வெல 2
வெவ் 15
வெவ்விட 1
வெவ்விய 3
வெவ்வியன் 1
வெவ்வேறு 2
வெள் 45
வெள்ள 6
வெள்ளத்தால் 1
வெள்ளத்து 3
வெள்ளம் 20
வெள்ளமே 2
வெள்ளி 15
வெள்ளிக்கிழமையில் 1
வெள்ளிடை 4
வெள்ளிடை-அதனில் 1
வெள்ளியால் 1
வெள்ளியின் 1
வெள்ளிலும் 1
வெள்ளிலை 5
வெள்ளிலையும் 1
வெள்ளை 11
வெளி 17
வெளிப்பட்ட 1
வெளிப்படல் 1
வெளிப்படா 1
வெளிப்படாது 1
வெளிப்படாமல் 1
வெளிப்படுத்திடாமல் 1
வெளிப்படுத்துவாரும் 1
வெளிப்படும் 1
வெளியிடை 2
வெளியில் 1
வெளியினில் 2
வெளியுற்று 1
வெளிவிடாது 1
வெளிற 1
வெளிறா 1
வெளிறி 2
வெளிறிட 3
வெளிறிற்று 1
வெளிறு 1
வெளுத்த 1
வெளுத்தது 2
வெளுத்தில 1
வெளுத்து 1
வெளுவெளுத்து 1
வெற்பிடை 1
வெற்பின் 2
வெற்பு 6
வெற்பு-அவை 1
வெற்றி 117
வெற்றிகொண்டனம் 1
வெற்றிகொண்டார் 1
வெற்றிகொண்டு 1
வெற்றிப்பாடும் 1
வெற்றியாம்படி 1
வெற்றியாய் 1
வெற்றியால் 1
வெற்றியில் 1
வெற்றியின் 3
வெற்றியும் 20
வெற்றியே 3
வெற்றியை 1
வெற்றியொடும் 1
வெறி 14
வெறித்த 1
வெறிதின் 2
வெறிது 1
வெறியின் 2
வெறியினால் 1
வெறியும் 1
வெறு 1
வெறுக்கும் 1
வெறுக்கை 1
வெறுக்கையும் 1
வெறுங்கையும் 1
வெறுத்த 5
வெறுத்தனை 1
வெறுத்தாள் 1
வெறுத்தான் 2
வெறுத்திட்டோமெனில் 1
வெறுத்திட 1
வெறுத்திடல் 1
வெறுத்திடாது 1
வெறுத்திடும் 2
வெறுத்து 13
வெறுத்தும் 1
வெறுந்தரை 1
வெறுப்ப 2
வெறுப்பது 1
வெறுப்பதும் 1
வெறுப்பன் 1
வெறுப்பினாலும் 1
வெறுப்பினானும் 1
வெறுப்பு 1
வெறுப்பொடும் 1
வெறும் 3
வெறும்கயன் 1
வெறுமை 1
வென்றனனே 1
வென்றார் 1
வென்றி 52
வென்றியா 1
வென்றியாக 1
வென்றியாம்படிக்கு 1
வென்றியாய் 1
வென்றியின் 1
வென்றியும் 2
வென்றியை 3
வென்றியொடு 1
வென்று 3
வென்றோர் 1

வெஃகி (1)

நாணாது என்றும் போர் வெஃகி நடந்தது எல்லாம் பார்க்கில் அவம் – சீறா:4031/3

மேல்


வெகு (7)

செட்டு அரும் எருதும் புரவியும் இடைந்து சிறுநெறி-வயின் வெகு தூரம் – சீறா:681/3
துன்று மென் மதி முகம் துலங்கிட வெகு தூரம் – சீறா:769/1
பாடுபட்டு வெளி ஓடி எய்த்து வெகு பார்வையுற்று இடையுமே-கொலோ – சீறா:4211/2
பவம் உந்திய படிறும் வெகு பழி உந்திய கொலையும் – சீறா:4321/1
தவமும் பெறு நிறையும் வெகு தயவும் கன தனமும் – சீறா:4344/1
தேறு அரியதாக வெகு சீழ் உதிரம் ஓட – சீறா:4891/1
சொரிய அறல் வாரி வெகு சோனை பொழி மேகம் – சீறா:4892/1

மேல்


வெகுண்டதும் (1)

மிக்க நம் நயினார் வந்ததும் தன் மேல் வெகுண்டதும் போயதும் வெருவி – சீறா:4079/3

மேல்


வெகுண்டவரும் (1)

வீட்டும் என்று வெகுண்டவரும் சிலர் – சீறா:1402/3

மேல்


வெகுண்டன (1)

கூறு நகரவர்க்கு மனம் வெகுண்டன கண் சிவந்தன தீ கொதிப்ப வாயை – சீறா:4309/3

மேல்


வெகுண்டனன் (1)

பதறினன் சினை ஆடு என்பதின் இரங்கி படர்ந்தனன் வெகுண்டனன் படு முள் – சீறா:2882/3

மேல்


வெகுண்டனை (1)

ஓதுகின்றனை வெகுண்டனை பயந்தனை உடைந்தாய் – சீறா:4014/2

மேல்


வெகுண்டார் (2)

வில்லினால் இனி தொலைப்பன் என்று அப்துல்லா வெகுண்டார் – சீறா:3979/4
வேதனை உழன்றனர் மருண்டனர் வெகுண்டார் – சீறா:4133/4

மேல்


வெகுண்டிட (1)

வால் எயிறு இலங்க நகைத்து அடல் இபுனு மஸ்வூது உளம் வெகுண்டிட மவுல்வான் – சீறா:3584/4

மேல்


வெகுண்டு (33)

திருகும் சினமாய் அது சீறி வெகுண்டு
இரு குன்று கடந்து எனது இன் உயிரை – சீறா:715/1,2
அரி கண்டு வெகுண்டு அடல் வாயினை விண்டு – சீறா:719/1
மெலிவு இலாத சொல் கேட்டலும் கம்மியன் வெகுண்டு அ – சீறா:970/1
பொருவும் ஹம்சா மனம் வெகுண்டு புகழ்தற்கு அரிய திரு கலிமா – சீறா:1588/2
விடுத்தது இங்கு எமக்கு என வெகுண்டு வெம் சொலால் – சீறா:1992/3
விரைவினொடும் ஒப்பு முறி-தனை கிழிப்ப வரும்போது வெகுண்டு கூறி – சீறா:2176/3
விட்டிடாது இழைத்த பாவங்கள் திரண்டு வெகுண்டு ஒரு கயிற்று உரு எடுக்கப்பட்டதோ – சீறா:2311/2
விதி இது சரதம் என்ன சகுது உளம் வெகுண்டு செம் தேன் – சீறா:2363/3
பாரை தீன்படுத்தி நின்றோர் பயப்பட வெகுண்டு சொல்வான் – சீறா:2370/4
வேறு கூறினும் இ நகர் குறைஷிகள் வெகுண்டு
சீறினும் மறு புற நகர் படை திரண்டிடினும் – சீறா:2455/2,3
விடு-மின் என்பவர் சிலர் சிலர் அவர்களை வெகுண்டு
பிடி-மின் என்பவர் சிலர் சிலர் இவன் உயிர் பிசைந்து – சீறா:2487/2,3
உற்றது என்று உரைத்தான் கேட்டு இபுலீசும் உளம் வெகுண்டு எவரொடும் உரைப்பான் – சீறா:2520/4
வன்மை மனத்தொடும் புரவி-தனை நடத்தி வெகுண்டு வந்தான் மதியிலானே – சீறா:2659/4
சினந்து வெகுண்டு அடல் பரி கொண்டு அடர்பவனை முகம்மது தம் திரு கண் நோக்கி – சீறா:2660/1
விள்ளல் அன்றி முன் எனை விலைகொளுமவர் வெகுண்டு
தள்ளுதற்கு இடம் அற மற மனத்தொடும் தடுத்தார் – சீறா:2915/3,4
அமரிடை வெகுண்டு சீறி காபிரில் அம்று என்று ஓதும் – சீறா:3344/1
வடவையும் வெகுண்டு எதிர் மலைந்து என வளை கிரியும் – சீறா:3481/2
வாரிச செழும் கரம் கொள வெகுண்டு ஒரு வயவன் – சீறா:3500/2
ஊரவிட்டு அடர்ந்து எதிர்த்தனை வெகுண்டு வண்டு உறுக்கி – சீறா:3501/2
மெய்யில் சோட்டினில் தாங்கின கடுப்பினில் வெகுண்டு
செய்ய வெம் கதை எடுத்து அடித்தலும் பட சிதறி – சீறா:3521/2,3
வேந்தர் மூவரும் இறந்திட அபூஜகில் வெகுண்டு
காந்து வெம் கனல் விழி எரிதர கரம் பிசைந்து – சீறா:3545/1,2
வில்லின் வீழ்த்திட மாய்ந்தனர் சிலர்சிலர் வெகுண்டு
மல்லின் மாய்ந்தனர் சிலர்சிலர் வேல் கொடு மார்பில் – சீறா:3551/1,2
வசை மொழி உரைப்ப கடிதினில் வெகுண்டு மருங்கு உடைவாளினை வாங்கி – சீறா:3586/1
வீரர்கள் வெகுண்டு பிடித்த கை கயிற்றின் விரைவொடு நடத்தி அவ்வுழையில் – சீறா:3601/3
வெல்லலாம் காபிர்-தம்மை என வெகுண்டு இருவரும் போர் – சீறா:3879/3
விட்டு போவதற்கு எளியனோ என மனம் வெகுண்டு
மட்டிலாத பல் பாசைகள் கூறி வெவ் வாசி – சீறா:4010/2,3
வேறும் ஒரு தேவதமே இல்லை என பாரிடத்தின் வெகுண்டு நாளும் – சீறா:4297/2
வீறு மேவிய கரத்தினர் திடத்தொடும் வெகுண்டு
கூறு செய்திட நின்றனர் ஆங்கு அது குறுகி – சீறா:4404/3,4
தப்பிய வாய்மை கேட்டு உளம் வெகுண்டு தரியலர் ஒருப்பட கூறும் – சீறா:4464/1
மிஞ்சு தூஷணங்களாக வெகுண்டு அபூபக்கர் சொன்னார் – சீறா:4855/4
கண்டு உளம் வெகுண்டு திறல் இறபாகை கடிதினில் விளித்து தான் ஏறிக்கொண்டு – சீறா:4928/2
கறுவொடும் வெகுண்டு வடி கணை தெரிந்து விட்டனர் கார்முகம் குழைய – சீறா:4930/4
சரம் பட வெகுண்டு வயவர் எல்லோரும் தழல் எழ இரு விழி சிவந்து – சீறா:4938/1

மேல்


வெகுண்டும் (1)

மிக்க சூமன்-தன் கலைப்பினில் அகப்பட்டு வெகுண்டும்
தக்க நல் மதி அகற்றியே உளம் தடுமாறி – சீறா:3864/2,3

மேல்


வெகுமான (1)

மலை மனத்து அபூஜகில் அனுப்பிய வெகுமான
தலைவரை தனது இரும் பதியிடையினில் சாரா – சீறா:2037/1,2

மேல்


வெகுவாய் (1)

வாய் உலர்ந்து குளிர் நா வறந்து வெகுவாய் மயங்கி வதனம் கரீஇ – சீறா:4217/1

மேல்


வெகுளாது (2)

எரியும் மனம் வெகுளாது முகம் மலர்ச்சி கொடுப்பவர் போல் இனிது நோக்கி – சீறா:2657/2
மனம்-தனில் புன்முறுவலொடும் வெகுளாது முன் போல் வன் பரியின் தாளை – சீறா:2660/2

மேல்


வெகுளி (12)

தணிவு இலா வெகுளி மாற்றம் சாற்றலும் அவனை சூழ்ந்து – சீறா:1497/2
விரி கதிர் மணி பைம் பூணார் வெகுளி உள் அடங்க ஏங்கி – சீறா:1571/2
உரைக்கு அடங்கா வெகுளி பொங்கு மனத்தினராய் குபிர் தலைவர் ஒருங்கு கூடி – சீறா:1639/3
உன்னிய வெகுளி தீயை உணர்வு எனும் நீரால் மாற்றி – சீறா:2393/3
விள்ளாத துணிவு மறம் மதம் ஊக்கம் இகல் நினைவு வெகுளி மானம் – சீறா:2666/3
அன்னை உள் துயரம் நீங்க ஐயர்-தன் வெகுளி மாற – சீறா:2821/1
இருத்திய வெகுளி மாறா கொடுமைக்கு எண் மடங்கு செய்தார் – சீறா:2842/4
வரி என வெகுளி பொங்கி ஆண்மையும் வலியும் கூறி – சீறா:3405/3
சீறிய வெகுளி பொங்க இரு விழி சிவந்து நின்றாள் – சீறா:3710/4
திறக்க அரும் வெகுளி மாற ஊடலை திருத்தினானால் – சீறா:3711/4
ஈரம் இல் வெகுளி யாவும் இரு விழிக்கடைகள் காட்ட – சீறா:3853/3
ஆயுதம் கையில் காட்டி அடிக்கடி வெகுளி என்னும் – சீறா:3952/2

மேல்


வெகுளியில் (2)

விடங்கள் கான்று அரிதில் சீறி வெகுளியில் கடித்தது அன்றே – சீறா:2599/4
முறுகு வெம் சின வெகுளியில் புருவங்கள் முரிய – சீறா:3479/2

மேல்


வெகுளியின் (4)

உமறு எழுந்திடும் வெகுளியின் உடையவன் அருளால் – சீறா:1515/1
வெட்டும் என்று உரை பகர்ந்ததும் வெகுளியின் நடந்து – சீறா:1540/2
வெம் சின மடங்கல் என்ன வெகுளியின் எழுந்து சேந்த – சீறா:3403/1
ஏற்றை ஒத்தன வெகுளியின் எரியை ஒத்தனவால் – சீறா:3542/2

மேல்


வெகுளியினால் (1)

வீரன் சைபத்து மடிந்தனன் எனும் வெகுளியினால்
கோர மா மத கரட வெம் களிறு என கொதித்து – சீறா:3525/1,2

மேல்


வெகுளியும் (1)

பவமொடு படிறும் வெகுளியும் துடைத்து பதவியின் அடைந்த மெய் புகழோய் – சீறா:4465/3

மேல்


வெகுளியுற்று (2)

சொற்றதில் கடு வெகுளியுற்று இரு விழி சுழல – சீறா:1512/2
ஓதி நின்றனன் கேட்டு அனல் வெகுளியுற்று உனை போல் – சீறா:3519/2

மேல்


வெகுளியை (2)

தரும் உரை கேட்டு வெகுளியை போக்கி சசி முக மலர்ந்து அகம் குளிர்ந்து – சீறா:278/2
மறையின் நேர் அல வெகுளியை மனத்தினில் அடக்கி – சீறா:2239/3

மேல்


வெகுளியையும் (1)

மன வெகுளியையும் மாற்றி தண்டனை மறுத்திடு என்றார் – சீறா:2815/4

மேல்


வெகுளியோடும் (3)

கோலிய வெகுளியோடும் கொடுத்தனன் என்னை அன்றே – சீறா:2840/4
வீசு வாள் சகுசு பெற்ற சந்ததி வெகுளியோடும்
பேசிய மாற்றம் கேட்டு பெரு வரை நெரிய ஆசை – சீறா:3945/1,2
நலத்தகு தீனர்-தாமும் நகையொடும் வெகுளியோடும்
வெல தகு வாள் கை ஏந்தி போர் விளையாடலுற்றார் – சீறா:3954/3,4

மேல்


வெங்கோல் (1)

வெங்கோல் திருத்தும் அபாசுபியான் செய்கை அனைத்தும் விளம்புவமால் – சீறா:4028/4

மேல்


வெட்குமால் (1)

பருதியும் செழும் கதிர் பரப்ப வெட்குமால் – சீறா:1799/4

மேல்


வெட்சியார் (1)

முலை திகழ் புயங்களின் மூழ்க வெட்சியார்
நிலைபெறல் இன்மையான் நிரையை விட்டனர் – சீறா:4942/3,4

மேல்


வெட்டலும் (1)

எட்டி ஒட்டுவர் வெட்டுவர் வெட்டலும் இடபம் – சீறா:1531/1

மேல்


வெட்டி (5)

திக்கு அற பறித்து வெட்டி திரும்பும் என்று இருந்தது அன்றே – சீறா:3339/4
வலியுடன் இருந்து வெட்டி பறித்து இவண் வருக என்றார் – சீறா:3681/4
வெட்டி ஓங்கிட பொடிப்பொடி ஆயின ஏதும் – சீறா:4406/3
வேட்டிடார்களை வெட்டி படுகுழி – சீறா:4666/2
சிலர் உளர் அடர்ந்து வெட்டி சிதைத்திட பொருந்தார் சீறில் – சீறா:4854/2

மேல்


வெட்டிய (3)

பாழி மொய்ம்பினர் வெட்டிய பட்டையம் – சீறா:3903/4
மெய் மறப்ப நம் முதுகு வெட்டிய
கை மறந்தனர் கொள்ளை கண்டதால் – சீறா:3974/3,4
மட்டிலாது அகழ் வெட்டிய நீண்ட கை வாய்ந்த – சீறா:4402/1

மேல்


வெட்டியே (1)

வெட்டு வெட்டியே கொட்டு வாய் மடிந்த தீ விளைத்த – சீறா:4406/1

மேல்


வெட்டினர் (3)

அடி அடித்தனர் வெட்டினர் எறிந்தனர் அறுத்தார் – சீறா:4405/3
சிந்திட பொதுவன் தலை தகர்ந்து ஓட வெட்டினர் செழும் திறல் வீரர் – சீறா:4927/2
செறிந்திடும் வாள் கொண்டு ஓங்கி வெட்டினர் பரியின் சென்னி – சீறா:4971/2

மேல்


வெட்டினார் (1)

வெட்டினார் பகு வாளினில் வீரர்கள் – சீறா:4501/1

மேல்


வெட்டு (1)

வெட்டு வெட்டியே கொட்டு வாய் மடிந்த தீ விளைத்த – சீறா:4406/1

மேல்


வெட்டுக்குத்து (1)

வெட்டுக்குத்து எனும் மொழி விளம்பிலாது ஒரு – சீறா:3038/1

மேல்


வெட்டும் (2)

வெட்டும் என்று உரை பகர்ந்ததும் வெகுளியின் நடந்து – சீறா:1540/2
மிதிக்கும் நெஞ்சினில் வெட்டும் குளம்பு உற – சீறா:4498/2

மேல்


வெட்டுவர் (1)

எட்டி ஒட்டுவர் வெட்டுவர் வெட்டலும் இடபம் – சீறா:1531/1

மேல்


வெட்டுவார் (3)

வெட்டுவார் சிலர் மென் கரத்து ஏந்தியே வரம்பு – சீறா:41/3
வெட்டுவார் எறிவார் மணி வேலினை வேலில் – சீறா:3522/2
வெட்டுவார் அவை அடிக்கடி கூடையின் வீழ்த்தி – சீறா:4402/3

மேல்


வெடி (2)

புரை சுரை சுவைத்து பால் வெடி மறாத புனிற்று இளம் கன்று மேய்ந்து உறங்கும் – சீறா:4921/2
நிணம் உவர் கிடந்து முடை வெடி நாறும் நீருடன் பாலும் உண்டிட வெம் – சீறா:5017/3

மேல்


வெடித்த (4)

வெடித்த மென் மலர் தேனை உண்டு இன வெறி சுரும்பு – சீறா:561/1
வெடித்த வால் இரு புறத்தினும் அடிக்கடி விசைக்கும் – சீறா:1532/2
வெடித்த தாமரை மலரொடும் விரிந்த வெண் தாழை – சீறா:3128/1
வேயினை முறித்து வெடித்த முத்து அனைத்தும் முல்லை அம் புறவினுக்கு அளித்து – சீறா:4755/1

மேல்


வெடித்திட (3)

வெடித்திட சுடும் பரல் வெயிலில் ஆக்கினார் – சீறா:1463/4
வெடித்திட உறுக்கி கூறி விழி கனல் சிதற சீறி – சீறா:1570/2
அண்டமும் வெடித்திட தொனி அடிக்கடி அறைந்தது – சீறா:4608/2

மேல்


வெடித்து (2)

வெடித்து மண்டையின் மூளைகள் சொரிய மெல் இதழை – சீறா:3488/1
சேடனும் தலை வெடித்து ஒர் ஆயிரமும் சென்னி என்ன வகிருற்றனன் – சீறா:4215/4

மேல்


வெடிபட (2)

வெண் நிலா மௌலி தலையினை அசைத்தான் விலா இற வெடிபட சிரித்தான் – சீறா:4099/3
வெடிபட தொனி வீசின – சீறா:4148/4

மேல்


வெடுவெடுத்தார் (1)

படுத்தார் வெடுவெடுத்தார் சிறைபிடித்தார் மறை படித்தார் – சீறா:4323/4

மேல்


வெண் (233)

உடைந்த முத்தம் வெண் தந்தம் முச்சுடர் ஒளி ஒதுங்க – சீறா:32/2
கன்னல் மால் நதி வெண் திரை நுரை கரைபுரள – சீறா:35/1
தீது உறும் கரும் கண் செய்ய வாய் வெண் பல் சிற்றிடை கடைசியர் வாரி – சீறா:49/2
துய்ய வெண் திரை பாய் சுருட்டி மேல் எறியும் தொடு கடன் முகட்டிடை எழுந்து – சீறா:50/3
சித்தசன் கர வாள் பறித்து அதை வளைத்த செயல் என பிள்ளை வெண் பிறை வாள் – சீறா:57/3
கூந்தல் வெண் திரை கடலிடை முகில் என குலவும் – சீறா:67/4
விரித்த வெண் நுரை போல் வெண் துகில் அடுக்கால் விரை செறி அம்பரின் திடரால் – சீறா:86/3
விரித்த வெண் நுரை போல் வெண் துகில் அடுக்கால் விரை செறி அம்பரின் திடரால் – சீறா:86/3
வெண் நிலவு எறிக்கும் இரச தகடு வேய்ந்த மேனிலை-வயின் செறிந்து – சீறா:89/1
வீங்கு செம் கதிரின் இரவியும் தவள வெண் கதிர் மதியமும் விலகி – சீறா:91/3
சோதி வெண் கதிர் அந்தரத்து உலவிய தோற்றம் – சீறா:93/2
தண் மணி கதிர் விட்டு எறிக்கும் வெண் கவிகை தட வரை மணி புய ஹயினான் – சீறா:137/1
வெண் மணி தரள தொடை புய மகுலீல் வேந்தருக்கு உற்ற சேய் என வாழ் – சீறா:137/3
வெண் திரை புரட்டும் கரும் கடல் உடுத்த மேதினிக்கு அரசு என விளங்கும் – சீறா:148/1
வெண் நிலா விரிக்கும் ஒருதனி குடை கீழ் வேந்து செய்து அருள்புரி அதுனான் – சீறா:155/1
நகு கதிர் விரி வெண் குடை நிழல் இருந்த நரபதி எனும் குசைமா மன் – சீறா:158/3
முடங்கல் அம் கைதை முள் எயிற்று வெண் பணி – சீறா:170/1
முத்த வெண் நகை கனி மொழியும் மோகன – சீறா:178/2
நிறைதர பெருக அதில் ஒரு வெண் புள் நித்தில கதிர்கள் கான்று ஒழுக – சீறா:242/2
வருந்தி நொந்து இருந்த ஆமினா திரு முன் வந்து நின்று அழகு உறும் வெண் புள் – சீறா:243/1
இருந்த வெண் சிறையை விரித்து ஒளி சிறந்தே இலங்கிட வீசிய காற்றால் – சீறா:243/2
செம் கதிர் பரப்பி உலகு எலாம் விளக்கி திரி தினகரனும் வெண் அமுதம் – சீறா:258/1
உலைந்து நின் மனம் உடைவது என் வெண் திரை உடுத்த – சீறா:330/3
அன்ன மென் தூவியின் அரிய வெண் துகில் – சீறா:502/3
நிலை தரித்த வெண் கதிர் மதி நிகர் என வளர – சீறா:539/3
வான் உலாவு வெண் புகழ் அபித்தாலிபு மன்னர் – சீறா:542/3
வெள்ளி வெண் தகட்டு ஒளிர் நிலா எறித்த மேல் நிலைகள் – சீறா:543/1
மீன் கடல் நடுவில் தோன்றும் வெண் மதி அமிர்தும் துய்ய – சீறா:607/2
கூன் கட வளை ஆர் வெண் பால் குரை கடல் அமிர்தும் சோதி – சீறா:607/3
முல்லை வெண் நகையாய் தொல் நாள் முறைமுறை மறைகள் எல்லாம் – சீறா:626/1
கொடுவரி பதத்து உகிர் முனை அரிந்து என கோதில் வெண் நறு வாசத்து – சீறா:657/1
நவை அற தமது அருகினில் இருத்தி வெண் நகை மலர் முகம் நோக்கி – சீறா:663/2
அலரி வெண் திரை மேல் எழுந்தனன் கீழ்-பால் அனைவரும் எழுக என்று எழுந்தார் – சீறா:679/1
வீங்கிய புயமும் கரத்தினில் அயிலும் வெண் முறுவலும் அலர் முகமும் – சீறா:691/2
பாங்கினில் குளிர்ந்த வெண் கதிர் பரப்ப பரிமள மான்மதம் கமழ – சீறா:691/3
தொட்ட வெண் திரை கடல் அகடு தூர்த்திட – சீறா:745/3
புள்ளி வட்ட வெண் பரிசைகள் என உடல் போர்ப்ப – சீறா:773/1
முத்த வெண் மணியில் தோன்றும் முகம்மதின் வரவு-கொல்லோ – சீறா:794/3
சுரி கரும் குழல் வெண் நகை பசிய மென் தோகை – சீறா:835/1
பள்ளமும் பசும் சோலையும் வெண் மணல் பரப்பும் – சீறா:843/1
மீறி வெண் திரை புரட்டி மீக்கொண்டது வெள்ளம் – சீறா:848/4
கோது இல் வெண் சிறை பெடையொடும் குருகு இனம் இரிய – சீறா:854/2
வேலை வெண் திரை முகட்டு எழு மதியினும் வியப்ப – சீறா:856/3
மேவும் வெண் திரை கடல் முகட்டு எழுதலும் மேலோர் – சீறா:857/2
தேக்கும் வெண் திரை புவிக்கு ஒரு தனி செங்கோல் செலுத்தி – சீறா:861/1
வெள்ளி வெண் மலர் சொரிந்தன பாளை வாய் விரித்து – சீறா:862/1
கையின் வெண் மலர் பந்து எடுத்து எறிவது கடுப்ப – சீறா:869/3
நிவந்த வெண் சுதை பளிக்கு மேனிலை-வயின் நின்று – சீறா:875/3
கந்த நறும் வெண் சுதை கலந்து அணி இலங்கி – சீறா:879/1
முருக்கு இதழ் கரிய கூந்தல் முத்த வெண் நகையினார் தம் – சீறா:934/1
விரி கதிர் கலைகளோடும் வெண் மதி காலின் ஏகி – சீறா:937/3
திருந்து வெண் புகழ் முகம்மது செழும் கரம் போக்கி – சீறா:960/3
நறை துன்றிய சுதை வெண் கதிர் எயிலின் புறம் நண்ணி – சீறா:979/1
வெண் தயிர் உடைக்கும் ஒலி மறா முல்லை வேலியும் கடந்து அயல் போனார் – சீறா:1000/4
விரித்த வெண் குடையும் துவசமும் மலிய விரைந்து ஒரு காவகம் புகுந்தார் – சீறா:1001/4
முள் இலை பொதிந்த வெண் மடல் விரிந்து முருகு உமிழ் கைதைகள் ஒரு-பால் – சீறா:1004/1
வெள்ளி வெண் கவரி விரிந்த போல் பாளை மிடறு ஒசிவன கமுகு ஒரு-பால் – சீறா:1004/3
வெல்லவன் கதிரின் படைக்கலம் செறிய இந்து வெண் குடை தனி நிழற்ற – சீறா:1010/2
முத்திரை-தனை விடுத்து எடுத்து மூரி வெண்
பத்திரம்-தனை விரித்து உவந்து பார்த்து அதின் – சீறா:1026/1,2
சின படை செழும் கண் கொவ்வை செ இதழ் சிறு வெண் மூரல் – சீறா:1063/1
விட்டு வெண் கதிர் உமிழ் மணி மறுகிடை மேவி – சீறா:1098/2
உறையும் வெண் சுதை மதிள்-தொறும் கரைத்து ஒழுக்கிடு-மின் – சீறா:1100/3
துன்னு வெண் கதிர் கற்றை போல் கவரி தூக்குவரால் – சீறா:1107/4
சால வெண் முகை புன்னையின் தண் மலர் தொடுத்து – சீறா:1109/1
சலதி வெண் திரை தரள வெண் மணியொடு தயங்க – சீறா:1111/1
சலதி வெண் திரை தரள வெண் மணியொடு தயங்க – சீறா:1111/1
நிலவு வெண் கதிரொடும் இருள் பரந்து என நிகர்த்த – சீறா:1111/4
மங்குலூடு வெண் மதியம் ஒத்திருந்தன மாதோ – சீறா:1117/4
உவரி மெல் நுரை போலும் வெண் துகில் விரித்து உடுப்பார் – சீறா:1121/1
இந்து வெண் கதிர் பரப்பிய மதிள் நடு விடுவார் – சீறா:1122/3
கொந்து உறைந்த பூம் பாளை வாய் வெள்ளி வெண் குடங்கள் – சீறா:1124/1
எஞ்சல் இல் வெண் கதிர் திரண்டு வந்திருந்தது என சருவந்து இலங்க சூட்டி – சீறா:1130/3
மின் கால வெண் கிரண குப்பாயம் எடுத்து அணிந்த வியப்புதானே – சீறா:1131/4
வெண் மணி நித்தில வடமும் மேரு எனும் புய வரையில் விரித்த காந்தி – சீறா:1133/2
மின்னிட வெண் மணி தொடையும் செம் மணியும் போல் காந்தி விரிந்த தோற்றம் – சீறா:1134/2
வெண் முகில் கவிகையில் பிறந்த மின் என – சீறா:1150/1
விரை கொள் நானமும் வெண் கருப்பூரமும் – சீறா:1183/1
கொள்ளை வெண் கதிர் விட்டு உமிழ் மணி பணியை கொழு மடல் குழை மிசை சுமத்தி – சீறா:1203/2
வெண் திரை கடலில் அமுதமும் பொருவா வியனுறு மெல் இதழ் கதீஜா – சீறா:1250/1
வெற்றி வெண் விசும்பு கீறி மேலுலகிடத்தில் சார்ந்தார் – சீறா:1254/4
தட வெண் கவிகை சுபைறொடு தல்காவும் அப்துர் றகுமானும் – சீறா:1337/3
சிந்து முத்த வெண் நகை இதழ் அமுத வாய் திறந்தார் – சீறா:1382/4
மலியும் வெண் சுதை மாடத்துள் வைத்து யான் – சீறா:1396/3
கனத்த வெண் திரை மா கடற்கு ஒப்பு என – சீறா:1406/3
வெற்றி வெண் கதிர் வாள் தாங்கி நடந்தனர் விளைவது ஓரார் – சீறா:1555/4
சிறுத்த முள் எயிற்ற வெண் நிறத்த செம் முனை – சீறா:1628/3
மின் என கதிர் தரு மணி குயிற்றி வெண் கதையால் – சீறா:1702/1
மெய்யின் வெண் துகில் கஞ்சுகி அணிந்து அடல் விளைந்த – சீறா:1705/1
வான்_உலகினில் நீர் ஆடை மண்_உலகினில் வெண் திங்கள் – சீறா:1729/1
சிந்து வெண் தரள ராசி செறித்து அலங்காரம் செய்தார் – சீறா:1743/4
செய்ய வாய் ஒளி வெண் மூரல் சிறு நுதல் பெரிய கண்ணால் – சீறா:1750/1
சகமும் எண் திசையும் திக்கும் வெண் புகழ் தடவும் வேந்தே – சீறா:1754/4
அறைந்த வெண் திரை கடற்படு தலத்து இவை அறியாது – சீறா:1851/3
வென்றி வெண் திரை கடல் முகட்டு எழ செயல் வேண்டும் – சீறா:1856/2
பரப்பும் வெண் மதி பின்னும் இ பார் எலாம் அறிய – சீறா:1862/1
தொலைவு இலா பெரும் காரணம் விளைப்பதால் சுடர் வெண்
நிலவும் இற்றையில் வரூஉம் அது மறு அற நிறைந்தே – சீறா:1879/3,4
எறிந்த வெண் திரை கடல் முகட்டு எழுந்து விண் ஏகி – சீறா:1893/1
சிந்து வெண் திரை குட கடலிடத்தினில் சேர்ந்தான் – சீறா:1896/4
பால் நலம் கொழிக்கும் நிறைந்த வெண் மதியை பரவையின் முகட்டு எழப்படுத்தி – சீறா:1912/3
அறைதரும் திரை முத்து இறைத்த பைம் சலதி அகட்டிடையிருந்து வெண் கலைகள் – சீறா:1914/2
பணி நெடும் படத்தில் கிடந்த பார் உடுத்த பரவை வேந்தனுக்கு வெண் தரள – சீறா:1915/3
மணியினில் அமைத்த செழும் முடி நிகர்ப்ப வந்தது நிறைந்த வெண் மதியம் – சீறா:1915/4
விண்ணகத்து அமுதம் கான்ற வெண் மதியம் மீன் நடு மதியினில் திகழ்ந்து – சீறா:1917/1
பண்ணுதற்கு இயைந்த வெள்ளி வெண் குடம் போல் பரிவுற இனிது வந்து உறைந்த – சீறா:1917/4
கொடுமுடி எனலாய் உறைந்த வெண் மதியம் குவலயத்திடத்தினில் தாழ்ந்து – சீறா:1918/2
முதிர் கதிர் எறித்த ககுபத்துல்லாவின் முன்றிலில் சிறந்த வெண் மதியம் – சீறா:1920/1
வானகத்து உலவி அமுத வெண் கதிர் கால் மா நில பரப்பு எலாம் பரப்பி – சீறா:1926/1
குருத்து வெண் நிலவு கொப்பிளித்து எரியும் கொடி மதிள் திமஸ்கினுக்கு இறைவன் – சீறா:1932/1
செம் மலர் பதத்தில் வெண் கதிர் குலவும் செழும் மணி முடி சிரம் சேர்த்தி – சீறா:1941/1
நெருங்கு வெண் கொடி கஃபாவிடத்து ஏகி நிரை மயிர் போர்வையால் மூடி – சீறா:1945/3
துய்ய வெண் மதியம் நிகர் என உலகில் சொலும்படி சிறந்த மா முகத்தாள் – சீறா:1963/4
சென்று வெண் மலர் செறிதரும் ஆலயம் சேர்ந்தான் – சீறா:1998/4
சிகையில் நீள் முடி குயிற்றி வெண் சுதை நடு தீற்றி – சீறா:2016/1
நந்து வெண் தரளம் திகழ் நதி அபசா-பால் – சீறா:2023/3
வில் உமிழ்ந்த செம் மணி தொடை திரண்ட வெண் தரளம் – சீறா:2027/1
வட்ட வெண் கவிகை வள்ளல் முகம்மது நபியே உம்மை – சீறா:2079/3
சோதி வெண் குருத்தொடும் தோன்ற மேல் எழுந்து – சீறா:2134/2
குருத்த வெண் கதிர் சுதை மனையிடன் அற குவிந்தார் – சீறா:2193/4
சவி கொள் வெண் சுதை மா மதிள் தாயிபில் இபினு – சீறா:2212/1
முத்த வெண் கதிரவர் இரும் எனும் மொழி கேட்டு – சீறா:2234/3
பால் நிற வளை வெண் திரை கடல் பரப்பில் பகை அற ஒரு தனி கோலால் – சீறா:2303/2
தீற்று வெண் சுதை மாடத்துள் சென்று அட – சீறா:2335/2
முத்த வெண் கதிர் முகம்மதே முனிவு இலா திரு வாய் – சீறா:2458/1
கனைக்கும் வெண் திரை கடல் புவி புகழ் அபுல் காசிம் – சீறா:2465/1
தீட்டு வெண் புகழீர் மறுத்து ஒரு சூழ்ச்சி செப்பும் என்று உரைத்தனன் தீயோன் – சீறா:2521/4
மாய்ந்தவர் போல கிடந்தவர் சிலர் வெண் மணி இதழ் விரிப்ப ஐம்புலனும் – சீறா:2539/3
கறை இல் வெண் திரை உண்ட வண் கவிகை முன் நிழற்ற – சீறா:2677/1
கரை கொழித்த வெண் வண்டலும் நெடிய கான்யாறும் – சீறா:2678/1
தோயும் வெண் தயிர் நறு நறை நாசிகள் துளைப்ப – சீறா:2679/3
அம்மல் ஓதி வெண் நூலினில் பிறங்கிட அழகு ஆர் – சீறா:2682/1
புரி வெண் நூல் குழல் முதியவள் மனையில் புக்கு இருந்து – சீறா:2697/3
புகை தவழ்ந்த வெண் மாளிகை புறம் பல செறிந்து – சீறா:2706/3
சவி தரும் வெண் சுதை தயங்க எங்கணும் – சீறா:2731/3
தரள வெண் துளி திரை எறி தடம் திகழ் ஷாமின் – சீறா:2907/2
பொன்னை வாங்கி வெண் துகிலினில் இறுகுற பொதிந்து – சீறா:2940/1
அணித்தது என்று ஒரு பிணை-அதனை நோக்கி வெண்
மணி கதிர் எனும் உகிர் நிலத்தில் வவ்வுற – சீறா:2968/2,3
கொற்ற வெண் கவிகையும் கோலம் ஆர் துகில் – சீறா:3003/1
வெற்றி வெண் துவசத்தின் பேத வீக்கமும் – சீறா:3003/4
புட்டில் கை சோடு இணை தாக்கு போர்வை வெண்
பட்டினில் பஞ்சு வைத்து அடைக்கும் பாயமும் – சீறா:3005/3,4
நீட்டிய வெண் கொடி நிலவு கான்றிட – சீறா:3024/2
இருள் அறும் வெற்றி வெண் கொடியும் ஈந்தனர் – சீறா:3028/4
வெற்றி வெண் கொடியொடும் வேக வாம் பரி – சீறா:3032/1
கனி இதழ் சிறு வெண் மூரல் காரிகை நலத்தை நாடி – சீறா:3060/2
வெற்றி வாள் அலி என்று ஓதும் வீர வெண் மடங்கல் நாளும் – சீறா:3064/2
வீர வெண் மடங்கல் அன்ன விறல் உடை வள்ளலோடும் – சீறா:3100/3
கடி கொள் வெண் சுதை சோகங்கள் கவின் உற தடவி – சீறா:3108/1
புரி குழற்கு அகில் புகைத்து வெண் புது மலர் புனை-மின் – சீறா:3113/2
தெரிந்த வெண் மணி நீற்றினை கரைத்து அற தெளித்து – சீறா:3119/1
சிந்து வெண் கதிர் இரசித கிடுகுகள் செறித்து – சீறா:3122/3
வெடித்த தாமரை மலரொடும் விரிந்த வெண் தாழை – சீறா:3128/1
இலகு பொன்னொடு வெள்ளி வெண் பானைகள் ஏற்றி – சீறா:3139/1
புனித நெய்யினில் வெண் மலர் கரிய பூம் குழலார் – சீறா:3140/2
கொள்ளை வெண் தரளம் குவித்து என வீரம் புகழொடும் குடியிருந்து என்ன – சீறா:3154/3
வீர வெண் மடங்கல் மரகத வளையுள் புகுந்ததோ என திறல் வியப்ப – சீறா:3155/3
தரள வெண் மணியின் நிரைநிரை வடங்கள் தயங்கு ஒளி தர அணிந்ததுவே – சீறா:3157/4
வெண் நறை மலர் மாலிகை புனைந்து அரிய மான்மதம் விதிர்த்திடும் தோற்றம் – சீறா:3158/2
துலங்கிய கவரி வெண் நிலா எறிய சுருதி வல்லவர் துஆ இரப்ப – சீறா:3160/3
பரிதியின் கதிரால் மதியை ஏந்தின போல் பவள கால் வெண் குடை நிழற்ற – சீறா:3163/1
வெண் நகை தரளம் நக்க விரி இதழ் பவளம் மின்ன – சீறா:3174/2
மின்னை வெண் சோதி சுற்றி கிடந்து அன துகிலை வீக்கி – சீறா:3210/1
பன்ன அரும் கரு மேகத்தின் வெண் முகில் படர்ந்த போல – சீறா:3210/2
தகரமும் விரவி வெண் பூ தனித்தனி சிதறி வாய்ந்த – சீறா:3211/3
முல்லை வெண் நகை மயில் முன்றில் நண்ணினார் – சீறா:3254/4
மறு அறும் வெண் கொடி உலவி வள்ளலார் – சீறா:3302/3
வள்ளல் வெண் கொடியுடன் மகிழ்ந்து முன் செல – சீறா:3303/2
வீர வெண் மடங்கல் என்னும் விறல் அபூபக்கர் வேக – சீறா:3363/1
வண்ண வெண் சறுபால் தொட்டு மருங்கினில் சுருக்கி வீக்கி – சீறா:3367/3
வெண் கதிர் வெள்ளை வெற்றி கொடியை முன் விரித்திட்டாரால் – சீறா:3376/4
எரி விழி பேழ் வாய் வெண் பல் மடங்கல் ஏற்று இனங்கள் போன்றோர் – சீறா:3384/3
வெயிலவன் கதிர்கள் தோன்றா வெள்ளை வெண் கவிகை மொய்ப்ப – சீறா:3410/3
தவள வெண் தரளம் சிந்தும் சலஞ்சல தடமும் காவும் – சீறா:3412/2
கோல வட்ட வெண் கவிகையும் நெடும் கொடி காடும் – சீறா:3457/1
வேலை வட்ட வெண் திரை என கவரியின் வீச்சும் – சீறா:3457/3
முரிதரும் சிரசின் மூளைகள் மலிந்த மொய்த்த வெண் நிணங்களும் மலிந்த – சீறா:3558/4
வெற்றி வெண் மலர் தார் புயத்தவர் மகிழ்ந்து திரிந்தனர் வீர வெம் களத்தில் – சீறா:3569/4
நிலவு வெண் கவிகை இடையிடை பதிந்து நிறைந்து இலங்குவன பைம் தடத்துள் – சீறா:3575/2
அரசர்கள் அணிந்த முத்த வெண் மணிகள் உதிர்ந்து பைம் குருதி அம் சேற்றில் – சீறா:3576/1
உற்றதும் எழுவருடன் அபூஜகல் தன் உயிர் இழந்ததுவும் வெண் சமரில் – சீறா:3590/2
பரந்த வெண் படங்கு பாசறையும் வீதியும் – சீறா:3659/3
வட்ட வெண் கவிகையும் இரசவர்க்கமும் – சீறா:3662/2
கொற்ற வெண் கவிகை நீழல் உலகு எலாம் குளிர செய்து – சீறா:3665/1
கற்றை வெண் நிலவு காலும் கவிகையும் கொடையும் ஓங்க – சீறா:3671/3
எறித்த வெண் காந்தி மாடம் எங்கணும் திரிந்து பள்ளியறை – சீறா:3703/3
படர்ந்த வெண் திரையில் தத்தி பல் மணி நிதியத்தோடும் – சீறா:3720/2
தீற்றி வெண் நிலவு காலும் புரிசையின் வாயில் சேர்ந்தார் – சீறா:3721/4
கை மறித்தன போன்றன குழைந்த வெண் கவரி – சீறா:3798/4
விரியும் வெண் குடை மிடைதலில் வெயில் பகல் இலையால் – சீறா:3801/3
பாய்ந்து வெண் பணி சுமை பயம் காட்டின பரிகள் – சீறா:3802/4
கொடியும் ஆலவட்டங்களும் விரிந்த வெண் குடையும் – சீறா:3805/1
தோயும் வெண் திரை கடல் குழி ஏழையும் தூர்க்கும் – சீறா:3838/4
கொண்ட வெண் குடைகளோடும் கொடி திரள் மிடைந்த எங்கும் – சீறா:3852/3
மேக வெண் குடை சுற்றினும் முற்றினும் விரைவில் – சீறா:3857/1
ஆர்த்தன பேரி தானை எழுந்தன அலரி வெண் தூள் – சீறா:3869/1
மேவினில் புயலை ஒப்ப வெண் கொடி படர்ந்து செல்ல – சீறா:3870/2
வெண் நிலா கரியது என்ன விளங்கி விண் நிமிர்ந்து வெய்யோன் – சீறா:3880/1
தண் உடல் தங்க வீசும் தவள வெண் கொடி முன் ஈண்ட – சீறா:3880/2
வெண் நிறத்த வெம் பரி சில கொடிய போர் விளைப்ப – சீறா:3887/1
அற்று வெண் குடை வீழ்ந்தன அ நிலா – சீறா:3906/3
வெம் திறல் சேனை எல்லாம் வெண் தயிர் ஒத்த மன்னோ – சீறா:3960/4
வென்றி வெண் குடை கவரி பேரிகை பல வீழ்ந்தது – சீறா:3990/2
முரசம் ஆர்த்து எழ வெற்றி வெண் கொடி செல முன்னி – சீறா:4027/3
பல் ஆயுதமும் வெண் குடையும் பரியும் திறனும் மற்றும் உள்ளது – சீறா:4044/3
தண் நிலவு உமிழும் தரள வெண் மணிகள் தயங்கிய தடத்தொடும் நிறைந்த – சீறா:4081/1
மையினும் இருண்ட கரும் சிரத்து அணி வெண் மதி கிடந்து என நறும் இழை பா – சீறா:4090/1
வெண் நிலா மௌலி தலையினை அசைத்தான் விலா இற வெடிபட சிரித்தான் – சீறா:4099/3
விரி திரை என தொகுதி வெண் மரை இரட்ட – சீறா:4125/1
பத்தி ஒளிர் வெண் சுதை பரப்பி எழில் கொண்ட – சீறா:4132/1
குடை நிழற்ற வெண் கொடி செல – சீறா:4149/1
மேய வெண் புகழ் சுதையினால் திசை எலாம் விளக்கி – சீறா:4162/3
துண்ட வாள் முக துணை விழி தீட்டி வெண் தூசு – சீறா:4167/2
மின் பிறந்த வெண் துகிலினை பெறுகவும் வேண்டி – சீறா:4172/3
திரை என ஒளிர்ந்து செம்மை சிறந்த வெண் கொடிகள் நாட்டி – சீறா:4184/3
பூரண வெண் மதி அனையோர் கரைபோட்டு பார்ப்ப வினை பொருவு இலாத – சீறா:4300/3
சுந்தர வெண் படங்கு இயற்றி செவ்வி நிரைப்படி துரகம் துலங்க சேர்த்தி – சீறா:4308/2
கைத்தலத்தின் ஏந்தி விசை பரி சூழ ஈண்டினர் வெண் கடி வாய் பாந்தள் – சீறா:4311/3
கலையை ஒத்து விளங்கின வெண் சருவந்தம் மௌலி அணிகலன்கள் வாழை – சீறா:4317/2
அவம் முந்திய மன வெம் குபிரவர் வெண் கொடி ஒளியில் – சீறா:4321/2
திவள் வெண் கொடை பலபல் மணி சிவிகை திரள் எல்லாம் – சீறா:4321/3
கரம் எடுத்து எறிந்திடுதலும் ககன வெண் முகடும் – சீறா:4410/1
வெண் நிற கவிகை நிழற்றிட நீண்ட விரி மரை எறிதர விளங்கும் – சீறா:4445/3
மதி ஒளி பழுத்த தரள வெண் தொடையும் மார்பகத்து அணிய விண் கான்ற – சீறா:4446/2
வித்தகர் திரள் அன்சாரியர்க்கு உவந்த வேந்தர் வெண் புகழினில் திரண்ட – சீறா:4469/1
மீன் பொழிந்து என வெண் முத்து உகுத்தன – சீறா:4489/2
பற்றி நீண்ட வெண் கயிற்றொடும் முளையொடும் பறித்து – சீறா:4581/1
சுற்றும் வெண் படங்கு அந்தரத்து ஆடிய தோற்றம் – சீறா:4581/2
வெள்ளி வெண் திரை முகட்டிடை எழுந்தனன் வெய்யோன் – சீறா:4616/4
சாரும் வெண் கொடி ஒன்று ஏக சார்ந்தனர் தானை சூழ – சீறா:4630/3
துலக்கு வெண் தரள மூரல் துடி இடை கரிய கூந்தல் – சீறா:4697/3
மாய் இருள் குடம்பை சீத்து விட்டெறியும் வாள் மதி வெண் திரை முகட்டின் – சீறா:4988/3
நிலைபெறாது அலையும் நெற்றி வெண் சுட்டி குருளையும் நெருநல் ஈன்று உலவும் – சீறா:5004/2
வெண் நிற பேழ் வாய் கருமுகை சங்கம் விளைந்த சூல் முதிர்ந்து உளைந்து அலறி – சீறா:5009/1
வெருவுறும் வங்கூழ் ஆட்டிட நுடங்கும் வெண் கொடி மாடமும் சிறந்து – சீறா:5010/2
வில் பொதி தவள வெண் நிலா மணியால் வியன் உற திருத்திய றவுலாவில் – சீறா:5011/3

மேல்


வெண்குடை (2)

நீக்கிய வெண்குடை நீழல் ஓம்புவோர் – சீறா:171/2
வீசு தெள் திரை கடல் மலை அடங்க வெண்குடை கீழ் – சீறா:179/1

மேல்


வெண்குடையுள் (1)

கொண்டு தன் நேமி ஒன்றால் கொற்ற வெண்குடையுள் ஆக்கி – சீறா:1047/2

மேல்


வெண்டலை (1)

மிடல் உடை கவசம் உடலிடத்து அணிந்து வெண்டலை மூளையில் தோய்ந்த – சீறா:4444/3

மேல்


வெண்ணிலவின் (1)

கையின் வெண்ணிலவின் காந்தி கவரி கால் அசைப்ப நீண்ட – சீறா:1750/2

மேல்


வெண்ணிலவு (1)

வெண்ணிலவு துளித்து ஒழுகும் மதி வதன முகம்மதினை விளித்து நோக்கி – சீறா:2189/1

மேல்


வெண்ணிலா (2)

வெண்ணிலா கதிர் கான்று என்ன மென் முலை சுரந்த தீம்பால் – சீறா:2101/1
மிடல் உடை வீரர்கள் சிலரும் வெண்ணிலா
சுடர் விடு துவசமும் தொகுத்திட்டார் அரோ – சீறா:3264/3,4

மேல்


வெண்தேர் (1)

பார் பிளந்து விடரே நிறைந்து பணியே மிகுந்து வெளி மீதில் வெண்தேர்
செறிந்து சுழல் கால் தொடர்ந்து உலவு சேண் நிமிர்ந்து வளர் தீய வெம் – சீறா:4209/2,3

மேல்


வெதுப்ப (2)

வேற்றிடம் புகா புக்கினும் மெய்யினில் வெதுப்ப
ஊற்றம் இன்று அதற்கு உறு குணம்-தானும் இன்று எனவே – சீறா:969/3,4
வாய் கொளா கொடிய வெம் சொல் மனத்தினை வெதுப்ப கண்கள் – சீறா:2387/2

மேல்


வெதுப்பினன் (1)

உயிர்த்தனன் நெடுமூச்சு உள்ளம் வெதுப்பினன் ஒளிரும் மேனி – சீறா:4387/1

மேல்


வெதுப்பினால் (1)

பீடு கொண்ட புவி மாது வெம் பரல் பிறங்கு செம் தழல் வெதுப்பினால்
ஆடை என்று மிகு தண்மை எய்த உவர் ஆழி வேட்டு உற அணிந்தனள் – சீறா:4215/1,2

மேல்


வெதுப்பும் (1)

வென்றியை விளைத்து நின்றாய் இடியினை வெதுப்பும் கண்ணாய் – சீறா:3942/4

மேல்


வெதுப்புற (1)

ஓடுவர் திரும்பி மீள்குவர் அடி சுட்டு உச்சியும் வெதுப்புற உலர்ந்து – சீறா:690/2

மேல்


வெதும்ப (2)

அடையலார்கள் நகையோடு நின்றதும் அகம் வெதும்ப ஒரு காளை கண்டு – சீறா:1435/2
நனை மலர் ததும்பும் திண் தோள் நபி உளம் வெதும்ப கேட்டு – சீறா:4905/1

மேல்


வெதும்பி (5)

மலை கடல் திரை போல் கானலில் வெதும்பி அலைந்திடும் வருத்தமும் தவிர – சீறா:695/3
வேனலில் கிடந்து உடல் வெதும்பி செ வரி – சீறா:1466/1
செம் தழல் வெதும்பி சீறிய சீற்ற வெம்மை எகூதிகள் தினமும் – சீறா:4454/1
உரிய நிலம் மீது கரு என்று உடல் வெதும்பி
அரிய கரி என்று பெயர் ஆன மத யானை – சீறா:4892/3,4
கலி புறம் துரக்கு ஒரு தனி கோலால் காத்திடும் நபி உளம் வெதும்பி
மலை என வளர்ந்த உலம் பொரு திண் தோள் மன்னவர் மதி முகம் நோக்கி – சீறா:5020/1,2

மேல்


வெதும்பிவெதும்பியே (1)

வேர்த்து நின்று வெதும்பிவெதும்பியே
கூர்த்த தம் கருத்து உள் உறை கொண்டலை – சீறா:1193/2,3

மேல்


வெதும்பினர் (1)

மெய்யும் வேர்வு எழ சலித்தனர் வெதும்பினர் மேன்மேல் – சீறா:4407/2

மேல்


வெந்த (3)

வெந்த பாழ் நரகங்களை அடைத்த பல் விதமும் – சீறா:185/2
உருகி வெந்த வல் இரும்பினை உலைமுகத்து எடுத்து – சீறா:971/1
சுடு நெருப்பினில் வெந்த என்பு எவையும் முன் துணித்து – சீறா:4427/1

மேல்


வெந்து (6)

வெந்து வானவர் பிறர் இலை என்-கொலோ விளைவே – சீறா:226/4
திருக வெந்து தீ உமிழ்ந்த வேல் திணித்தன சிவண – சீறா:469/2
கள்ளியின் குலங்கள் வெந்து ஒடுங்கின வேர்க்கட்டையின் உள் துளை கிடந்து – சீறா:686/1
சுந்தர கரி நெடும் கயத்தொடு சுருண்டு வெந்து உடல் சுரித்தன – சீறா:4212/3
வெந்து தாழ்ந்து ஒரு நொடியினில் துகள்-அதாய் வீழும் – சீறா:4278/4
வெந்து எரி கலுழும் கண்ணார் வீழ்த்திட ககுபு விண்ணில் – சீறா:4359/3

மேல்


வெந்நிடத்து (2)

வெந்நிடத்து இருத்தி அங்கம் வியனுறும் வடிவதாக – சீறா:104/2
வெந்நிடத்து ஒளிர வீக்கி ஊழி வெம் காலை ஒத்த – சீறா:3941/2

மேல்


வெந்நிடம் (1)

தாதை வெந்நிடம் இருந்ததை சிதறி சரி வளை கை கொடு தனி துடைத்து – சீறா:1436/3

மேல்


வெந்நிடை (1)

வெந்நிடை ஒளித்திட்டு ஒதுங்குற ஒடுங்கி விறல் புலி அலி-தமை தூண்டி – சீறா:2323/2

மேல்


வெப்பு (4)

வெப்பு வீசிய கனல் பொறி தெறித்திட விழித்து – சீறா:3980/1
கால மொய்த்து எரிகளே இறைத்த சுடு கானல் வெப்பு மெய் பொறுக்கலாது – சீறா:4213/3
வெப்பு உறும் பசி அற இவர் அருந்தலே வேலை – சீறா:4423/2
வெப்பு உறும் தீமையும் துலைந்தேன் கிடையாத திரு சுவன வீடும் பெற்றேன் – சீறா:4537/4

மேல்


வெம் (259)

சால வெம் பசி பிணி தவிர்ந்திட்டார் அரோ – சீறா:317/4
வெற்றி வெம் கய கன்று என கவின் விளங்கியதே – சீறா:341/4
வந்த பேரொளி வெற்றி வெம் புலி முகம்மதுவை – சீறா:592/2
துன்று வெம் படை தலைவரும் பரியுடன் சூழ – சீறா:593/2
அருந்திட கிடையாது அலகைகள் திரிந்து அங்கு ஆள்வழக்கு அற்ற வெம் கானம் – சீறா:684/4
மடங்கல் வெம் கரி கொடுவரி அடவியில் மறைந்து – சீறா:784/3
நடுக்கம் ஒன்று இன்றி சொன்னான் நஞ்சு உறும் வெம் சொலானே – சீறா:812/4
திருகு வெம் சின களிறு என நடந்தனர் செறிந்தே – சீறா:841/4
காவகத்தில் அன்று இருந்து இருள் கடிந்து வெம் கதிரோன் – சீறா:857/1
தாவு வெம் பரி ஒட்டகை திரளொடும் சாய்த்தே – சீறா:857/3
எருது ஒட்டகம் அடல் வெம் பரி இரு பக்கமும் நிறைய – சீறா:980/1
தண் மதியும் வெம் சுடரும் கரம் நீட்டி இருபுறத்தும் தடவல் போலும் – சீறா:1133/4
உந்து வெம் குபிர் களைவது இ தரம் என உயர் வான் – சீறா:1279/3
அடல் வெம் புரவி குரிசில் அபூபக்கர் அலி சஃது உதுமானும் – சீறா:1337/2
வடம் கொள் வெம் முலையார் நகைத்து அருவருப்ப அருந்தினும் வாய்க்கு உதவாமல் – சீறா:1447/3
வெம் சுரத்திடை மிடைமிடைந்தும் வேதநூல் – சீறா:1485/2
வெம் கொலை மனத்துள் ஆக்கி விளை பகை தவிர்த்து நின்றான் – சீறா:1499/4
திமிர வெம் குபிர் கடிந்து தீன் நிலை நெறி நிறுத்தி – சீறா:1503/3
சிந்து வெம் கதிர் எழுந்தது விழுந்தது திமிரம் – சீறா:1506/4
வெறித்த வெம் சின வீரத்தின் விழைவுகள் அனைத்தும் – சீறா:1541/3
திறந்தார் திறந்த மனை நோக்கி செம்மை குடிகொண்டு எழுந்து அடல் வெம்
மறம் தாங்கிய பொன் புயத்து உமறு வந்தார் வரலும் செழும் சோதி – சீறா:1590/2,3
சுருதி மொழி தீன் பயிர் தழைப்ப சுற்றும் குபிர் வெம் களை தீய்க்கும் – சீறா:1595/3
வெற்றி வெம் கதிர் அயில் வீரர் யாவரும் – சீறா:1605/2
கந்து அடர் வெம் கரி இரதம் பரி நெருங்க படை சூழ கவிகை ஓங்க – சீறா:1651/3
நிகர் அரும் வெம் சமர் தொலைத்து நிறம் குருதி பிறங்கி ஒளிர் நிணம் கொள் வேலீர் – சீறா:1667/4
திமிர வெம் பகைக்கு தோன்றும் தினகரனாக பூத்த – சீறா:1734/3
காலை வெம் கதிரில் தோன்றும் ஹபீபு எனும் அரசை கண்டார் – சீறா:1746/4
துன்றும் அடல் வெம் புரவி சேனை புடை சூழ – சீறா:1784/1
வெம் சமர்க்கு அவனொடும் வீரம் போக்கி நின்று – சீறா:1812/3
மறுகும் வெம் பகை விளைத்திடில் அனைவரும் மதியாது – சீறா:1842/2
விடுத்தது இங்கு எமக்கு என வெகுண்டு வெம் சொலால் – சீறா:1992/3
கட்டிய பொன் மதிள் ககுபா நகரிடை வெம் குபிரர் மனம் கருகி வாட – சீறா:2174/3
பற்பமாக்கும் வெம் கனலையும் புகை அற படுத்தி – சீறா:2231/3
விதி மறை கதிர் மெய் தீனும் வெம் குபிர் களையும் ஒன்றாய் – சீறா:2347/3
வெம் கொலை விளைத்தல் வேண்டும் என உரை விரித்து சொன்னார் – சீறா:2368/3
காது வெம் களிறே அன்ன கருதலர்க்கு அரி ஏறு ஒப்பான் – சீறா:2380/3
வாய் கொளா கொடிய வெம் சொல் மனத்தினை வெதுப்ப கண்கள் – சீறா:2387/2
ஊன்று வெம் சின வீரத்தினுடன் பிறந்தவராய் – சீறா:2452/2
நந்து வெம் பகை முடித்திட மக்க மா நகரில் – சீறா:2476/3
புதிய வெம் பகை விளைந்தது போக்கவும் அரிது இ – சீறா:2490/3
வந்த வெம் பகை தடிந்து இசுலாமினை வளர்த்து – சீறா:2495/3
வெம் குபிர் கடிந்து பீசபீல் செய்ய மேலவன் விதித்தனன் என்ன – சீறா:2529/2
கோதும் கத வெம் குபிர் குலத்தை குறைப்ப மதீன மா நகரில் – சீறா:2549/1
விட்டு நம் நபி கொடிய வெம் கானிடை விளங்க – சீறா:2635/2
பரல் கிடந்த வெம் பாலையில் பகல் நடு போதில் – சீறா:2636/2
வலிய வெம் பகை வளைந்திடில் தனித்தவர் மனத்தின் – சீறா:2649/1
அடுத்த வெம் பகைவனை மனத்திடை அதிசயித்து – சீறா:2652/1
கடிய வெம் பரி நடந்தில என மனம் கனன்று – சீறா:2655/1
காயும் வெம் சுரத்திடை தொடர்ந்தனன் மனம் கலங்கி – சீறா:2676/1
பாயும் வீர வெம் பரியுடன் வரும் வழி பார்த்து – சீறா:2676/2
காயும் வெம் சின வாரணம் பொருவ கண் களிப்ப – சீறா:2679/2
கொம்மை வெம் முலை தாழ்ந்து அணி வயிற்றிடை குழைய – சீறா:2682/2
குலாவும் வெம் குபிர் தலைவர்கள் செவியினில் குறுக – சீறா:2699/3
மின்னும் வெம் கதிர் வேலவர் நூற்றினும் மேலார் – சீறா:2704/2
வெம் திறல் உமறு உதுமானும் ஏய பின் – சீறா:2735/2
கூர்த்த வள் உகிர் கால் நீண்ட வால் வரி ஆர் கொடிப்புலி கொடிய வெம் பசியால் – சீறா:2879/3
காய்ந்த வெம் பசியால் விரைவுடன் நடந்து ஓர் கல் அடி இடத்தினில் ஒதுங்கி – சீறா:2880/1
காதும் வெம் சினத்தவர் இவன் தீன் நிலை கருத்தில் – சீறா:2919/3
தழுவி வெம் குபிர் களைதர வேல் வலம் தரித்தோய் – சீறா:2927/2
முள் அரை கானிடை கிடந்து மூரி வெம்
புள்ளி மெய் பிணையினை நோக்கி போனதால் – சீறா:2966/3,4
சுணங்கன் வெம் கான் புக சூழ்ந்து நின்றிடும் – சீறா:2983/2
வீட்டி வெம் களத்திடை பருந்துக்கே விருந்து – சீறா:3011/2
ககன வெம் கதிரவன் கரங்கள் தூளியில் – சீறா:3017/1
புதிய வெம் பகை பதி அடுப்ப போயினார் – சீறா:3031/4
அரிந்து வெம் குபிரை ஓதும் ஆதி நூல் கலிமா வித்தி – சீறா:3068/1
திமிர வெம் குபிரை ஓட்டும் தினகரன் என்னும் தூயோர் – சீறா:3080/3
பற்றலர் எனும் இருள் பருகும் வெம் கதிர் – சீறா:3263/3
பவுரி கொள் கவன வெம் பரியும் வீரரும் – சீறா:3269/2
பொருவு இல் வெம் படையொடும் போயினார் அரோ – சீறா:3312/4
வெயிலவன் கதிரில் தூண்டும் வெம் சரம் தொடுத்து நீண்ட – சீறா:3343/3
அருக்கன் ஒத்து எழுந்து வெம் போர் அணி கலன் அணியலுற்றார் – சீறா:3366/4
விலங்கலின் புறத்தும் தாவும் வெம் பரி விலாழி நீரும் – சீறா:3380/3
வெம் சின மடங்கல் என்ன வெகுளியின் எழுந்து சேந்த – சீறா:3403/1
விடுவிடென்று அதிர்ந்து தாவும் வெம் பரி குழுவின் வேகம் – சீறா:3408/4
திருகு வெம் சினத்து இரு நிலம் பிளந்து மண் சிதற – சீறா:3422/3
படரும் வெம் பகை இரண்டில் ஒன்று உமது கைப்படும் என்று – சீறா:3425/1
பெருகும் சேனை கொண்டு இறங்கி வெம் பேர் அமர் விளைப்ப – சீறா:3441/2
படையும் வெம் பரி குழுவுடன் இறங்கினர் பரிவின் – சீறா:3447/4
பாறு கொண்டு உண வெம் சமர் களத்திடை படுத்தற்கு – சீறா:3452/3
படர்ந்த வெம் பரி குழுவுடன் எழுந்தனர் பரந்தே – சீறா:3456/4
கதித்த வெம் பரி வீரர்கள் வேந்தர்கள் கடிதின் – சீறா:3461/3
திருகு வெம் சின கட கரி அனையவர் திரளை – சீறா:3465/1
நடிக்கும் வெம் பரியினர் உளம் தெரிதர நவில்வார் – சீறா:3470/4
செறுநர் வெம் படை அடரினும் இவண் சிதகாமல் – சீறா:3471/1
சிலை கொள் வெம் பரி வீரர்கள் கணம் பல செறிய – சீறா:3475/3
முறுகு வெம் சின வெகுளியில் புருவங்கள் முரிய – சீறா:3479/2
கீன்ற வேல் ஹமுசாவும் வெம் படை கொடு கெழுமி – சீறா:3480/3
எரிக்கும் வெம் கதிர் வெய்யவன் இடம் தெரியாமல் – சீறா:3483/3
திரைகள் ஒத்தன வாவு வெம் பரி திரை சுறவின் – சீறா:3485/2
கொடிய வெம் படையிடை திரிந்தன சில குதிரை – சீறா:3487/4
தூசி நின்றவர் துணித்து வெம் கொடி படை துரத்தி – சீறா:3495/2
ஆடல் வெம் பரி தாள் எடுத்து ஒரு கையில் ஆக்கி – சீறா:3496/3
வெற்றி வாள் கணை பொருது அழிந்திடலும் வெம் சினத்தின் – சீறா:3497/1
கூரும் வெம் கணை அனைத்தையும் தொலைத்து குற்று உடைவாள் – சீறா:3500/1
பாரின் வெம் களத்திடை வெறும்கயன் என பரியை – சீறா:3501/1
மூரி வெம் பரியுடன் அவன் வாயினும் மூக்கும் – சீறா:3501/3
உடைக்கும் வெம் பரி வீரர் உக்காச வந்துற்றார் – சீறா:3506/4
மேலும் தாக்கி வெம் பரி இனம் தரையினில் வீழ்த்தி – சீறா:3507/3
உலவு வெம் பரியுடன் அடல் வேந்தர்கள் உடலம் – சீறா:3513/3
கை கடுத்தலை விதிர்த்து வெம் காபிர்கள் சூழ – சீறா:3514/2
தொடர்ந்து சூறையில் திரித்து வெம் பரியினை துரத்தி – சீறா:3515/3
வாவு வெம் பரி இழிந்து எனை ஒருதரம் வணங்கி – சீறா:3518/1
செய்ய வெம் கதை எடுத்து அடித்தலும் பட சிதறி – சீறா:3521/3
கோர மா மத கரட வெம் களிறு என கொதித்து – சீறா:3525/2
சாரும் வெம் படை அதிர்தர ஒலீது வந்தனனால் – சீறா:3525/4
படைக்கலத்தொடும் உனையும் வெம் பரியையும் படியின் – சீறா:3528/1
விசைத்து இட கர கேடகம் குலுக்கி வெம் கதிர் வாள் – சீறா:3532/3
அசைத்து எறிந்தனன் ஆடல் வெம் பரி புலி அலியை – சீறா:3532/4
பயிலும் வெம் படைக்கலன் உளவெனில் இனம் பார் என்று – சீறா:3534/3
ஒலிதும் வெம் பரி துரத்திட ஊழி வெம் காலும் – சீறா:3537/1
ஒலிதும் வெம் பரி துரத்திட ஊழி வெம் காலும் – சீறா:3537/1
முதிரும் வெம் கதிர் அயில் கொடு முனிந்து மோதினனால் – சீறா:3540/4
மிக்க வெம் சமர் விளைத்தனர் இருவரும் விரைவின் – சீறா:3543/4
அரி எனும் திறல் அலியும் வெம் பரி ஹமுசாவும் – சீறா:3544/2
காந்து வெம் கனல் விழி எரிதர கரம் பிசைந்து – சீறா:3545/2
விரிதரும் செழும் துகிலும் கஞ்சுகியும் வெம் பரியும் – சீறா:3550/3
சொல்லி மாய்ந்தனர் சிலர்சிலர் சோரி வெம் களத்தில் – சீறா:3551/4
படர்ந்து கொன்றனர் சிலர்சிலர் இழிந்து வெம் பரியை – சீறா:3552/1
மிண்டு பேசிய அபூஜகல் காபிர் வெம் படையும் – சீறா:3553/2
செறிந்த வெம் களத்தில் காபிர்கள் முகத்தும் செவந்த கண்களினும் வாயினும் போய் – சீறா:3556/2
விரி கதிர் பூணும் ஆரமும் மலிந்த வெற்றி வெம் படைக்கலன் மலிந்த – சீறா:3558/2
முரசமும் அவிந்த காகளம் அவிந்த மூரி வெம் பேரியும் அவிந்த – சீறா:3559/1
முடித்த வெம் போரில் காகளம் முழக்கி உறைந்திடும் பாசறை முன்னி – சீறா:3564/2
போயினர் பறவை பந்தரில் கிடந்த பொங்கு செம் குருதி வெம் களத்தில் – சீறா:3566/4
பற்றி வெம் கரத்தால் நிண குடர் பிடுங்கும் பான்மை ஒத்தனன் பல நோக்கி – சீறா:3569/3
வெற்றி வெண் மலர் தார் புயத்தவர் மகிழ்ந்து திரிந்தனர் வீர வெம் களத்தில் – சீறா:3569/4
வெம் கதிர் நெடு வேல் ஊறுகள்பட மெய் வருந்திடா வீரரை போன்றும் – சீறா:3577/3
ஒலிது எனும் வேந்தன் இறந்த பேர் இடமும் உக்குபா வீந்த வெம் களமும் – சீறா:3579/1
வீர வெம் களிறே அடல் அரி ஏறே விறல் பெரும் சமர்க்கு உறும் புலியே – சீறா:3583/1
மொழிந்தினிர் அவையே முடிந்தன இனிமேல் மூளும் வெம் சினத்தினை முற்றி – சீறா:3595/2
சிறந்த வெம் பரியும் ஸகுபிகள் எவர்க்கும் தெரிதர பகுந்து எடுத்து அளித்தார் – சீறா:3597/3
உற்ற வெம் சமர் படையுடன் எழுந்தனர் – சீறா:3652/4
வழி நிணம் அறாத வேல் மன்னர் வெம் படை – சீறா:3654/2
கவன வெம் பரியும் தானை கணத்தொடும் கடிது போனார் – சீறா:3668/4
விட்டு முன் நடத்தி வேந்தர் வீரர் வெம் பரியில் சூழ – சீறா:3673/3
கறை கொள் வெம் குபிர் குலம் கடிந்து அரும் கலிமாவை – சீறா:3735/3
நனி கொள் வெம் படை குழுவொடும் பேரமர் நடத்த – சீறா:3774/3
முறுகி வெம் சினத்து அபூசகல் மகன் மொழிந்ததுவும் – சீறா:3775/2
உரு கொள் வெம் பொறி புரிசையும் வான் உறும் ஏறும் – சீறா:3778/1
அடரும் வெம் சமரிடத்தினில் அடி துணை பெயரா – சீறா:3783/1
மிடல் உடை திறல் அபசி வெம் படையொடும் விளைந்த – சீறா:3783/2
வீரம் மிக்க கனானத்து கூட்ட வெம் படையும் – சீறா:3784/1
பருகும் கார் குலம் என வரும் அபசி வெம் படையும் – சீறா:3786/2
பரவை மா நிலம் சுமந்த வெம் பரிகளை பரிகள் – சீறா:3800/1
காய்ந்த வெம் சினம் காட்டின வீரர்கள் கடைக்கண் – சீறா:3802/3
உகைத்து அடர்ந்து வெம் காபிர்கள் திரள் கெட ஒடுக்கி – சீறா:3813/3
தாங்கும் வேல் எடுத்து அரிகளை செகுத்து வெம் சமரின் – சீறா:3814/3
அறபி காபிர்-தம் தானையும் அபசி வெம் படையும் – சீறா:3816/1
தீனை மாறும் வெம் காபிர்கள் உறையிடம் தேடி – சீறா:3820/1
ஈனம் இன்றி வெம் திறன் மறம் கெட பொருது இகலி – சீறா:3820/2
பருதி வெம் கதிர் மூடுவ போன்றன பரிவில் – சீறா:3828/3
மருத்து வேகத்தின் முன்னும் வெம் கதிரினை மருட்டும் – சீறா:3839/1
கருத்தின் வேகத்தை ஏய்ந்த வெம் திறத்த கண் அடங்கா – சீறா:3839/2
விட்டிடா சின வேந்தரை சுமந்து வெம் பரிகள் – சீறா:3856/4
மலைய வெம் பகை முடித்து அரும் புகழ் உண்டு மறுத்தும் – சீறா:3858/1
வெம் படை காபிர்-தம் திறத்தொடும் இதயம் – சீறா:3860/2
அரிய வெம் படை தலைவரில் அப்துல்லா என்போன் – சீறா:3863/2
கூட்டமிட்ட வெம் படையின் முப்பகுப்பினில் குறித்து – சீறா:3867/1
வெம் சொல் நாவினன் உபை மகன் அப்துல்லா வெருள்வுற்று – சீறா:3868/2
வெண் நிறத்த வெம் பரி சில கொடிய போர் விளைப்ப – சீறா:3887/1
திண்ண வெம் பரி என திசைதிசை-தொறும் திரிந்த – சீறா:3887/4
விசை கொள் வாம் பரி நடத்தி வெம் போர் விளையாடி – சீறா:3891/3
தூண்டு வெம் பரி நெஞ்சும் துளைத்து உற – சீறா:3902/1
வீரம் மிகுத்த வெம் நரகத்தினிடை வீழ்வார் – சீறா:3920/4
வாங்கு வெம் சிலை கை தன்னால் வல கணை மறைத்து தேடி – சீறா:3932/1
வெந்நிடத்து ஒளிர வீக்கி ஊழி வெம் காலை ஒத்த – சீறா:3941/2
காதலாய் வேட்டு வந்தேன் வெம் சமர் திறனும் காண்டி – சீறா:3943/2
நீ தனி நிற்பது என்னோ நீண்ட வெம் படைகள் தாங்கி – சீறா:3943/3
வெம் திறல் மன்னரேனும் விளம்புவது அரிது கண்டாய் – சீறா:3944/2
வெம் சரம்-அதனை தன் கை வெம் சரத்து அறுத்து மற்றும் – சீறா:3946/1
வெம் சரம்-அதனை தன் கை வெம் சரத்து அறுத்து மற்றும் – சீறா:3946/1
விடுத்து வெம் கூர்மை தாங்கி வாள் என விளங்கிற்று அன்றே – சீறா:3950/4
கொற்ற வெம் கோடை என்ன திரிதரு குரகதங்கள் – சீறா:3955/4
வெம் திறல் சேனை எல்லாம் வெண் தயிர் ஒத்த மன்னோ – சீறா:3960/4
செப்பு வாய் இதழ் கறித்து வெம் சினத்தினை காட்டி – சீறா:3980/2
வெம் திறல் கரம் கிழித்து அழன்று ஓடின வேல்கள் – சீறா:3992/1
துற்று வெம் சரம் எய்து எய்து தூணியும் தொலைந்த – சீறா:3996/1
பற்றும் கேடகம் சிதைந்தன மற்றும் வெம் படையும் – சீறா:3996/3
குய்யம் பூண்டவர் படைக்கலன் விடுத்த வெம் கொடுமை – சீறா:3999/4
விசை கொண்டு ஈண்டிய கவண் கல் வெம் போரினை விளைப்ப – சீறா:4002/1
பாயும் வெம் பரி புடைத்தனன் படையொடும் முறிந்து – சீறா:4013/3
மன்னன் வெம் குபிரினில் மனத்தை ஓட்டினன் – சீறா:4057/2
வேய் உரை கேட்டலும் வேந்தர் மெல்ல வெம்
தீ என சினத்தினை வளர்ப்ப கண்ணினில் – சீறா:4058/1,2
வெம் கடு மனத்தினன் விரைவின் எய்தினான் – சீறா:4067/4
செறுத்தனன் நினைத்த வெம் தீமை யாவையும் – சீறா:4069/1
ஈனம் இல் வலிக்கும் மறனொடு விதிக்கும் இறுதி நாள் தேடி வெம் கொலையும் – சீறா:4074/2
புன்மை வேல் ஏந்தி கொலை எனும் கவச போர்வை மேல் போட்டு வெம் கபட – சீறா:4077/1
வன்மையாம் நெடிய காளகம் விசித்து வஞ்ச வெம் முடியினை தாங்கி – சீறா:4077/2
தீயினும் கொடிய தன்மையர் எவர்க்கும் செம்மை இலாத வெம் சூதர் – சீறா:4082/2
வெம் சினம் தலைப்பெய்து அகுமதை நோக்கி தீனினை வேண்டிலன் ஆவி – சீறா:4087/2
பூண்ட வெம் துயரின் வாடிய பெயரை போலவும் மிக முகம் ஒடுங்க – சீறா:4093/2
நீண்ட வெம் மூச்சும் அடிக்கடி உயிர்த்து நினைவினை அடக்கி முன் சமயம் – சீறா:4093/3
குடி புறம் தழுவும் தட கை அம் களிறே கோல் நிலைக்கு உரிய வெம் கோவே – சீறா:4094/2
உண் நிறை மனத்தின் வெம் சினம் உற்றான் ஊழ் விதி முடிவினை அறியான் – சீறா:4099/4
உட்புறத்து ஒருபால் இருத்தி மற்றவரும் ஒரு புறத்து இருந்து வெம் புலி போல் – சீறா:4110/3
மற்ற வெம் படை வாசியும் – சீறா:4154/2
காயும் வெம் குபிர் பகையினை வேரற களைந்து – சீறா:4162/1
கடுத்த வெம் குபிர் களைதரும் காரண கடலே – சீறா:4171/2
நிலைத்து வெம் குபிர் மதத்தினை நெகிழ்ந்ததனாலும் – சீறா:4173/4
வந்த வெம் புதிய மார்க்க முகம்மது முதல் மற்று உள்ளோர் – சீறா:4190/1
தூய விஞ்சையின் இயற்றும் சூழ்ச்சியோ மாட்சியோ வெம்
தீ எனும் மதத்தில் செய்யும் செய்கையோ என திகைத்தார் – சீறா:4204/3,4
தீய வெம் கானல் வேய்ந்த செம் நிற சுரத்தில் புக்கார் – சீறா:4208/4
செறிந்து சுழல் கால் தொடர்ந்து உலவு சேண் நிமிர்ந்து வளர் தீய வெம்
சூர் மலிந்து விளையாடல் மிஞ்சு கழல் தோய்வு அரும் கொடிய கானமே – சீறா:4209/3,4
பீடு கொண்ட புவி மாது வெம் பரல் பிறங்கு செம் தழல் வெதுப்பினால் – சீறா:4215/1
கோடுகின்ற துளை மூரல் நெட்டு உடல் குழைத்து இ வெம்மையில் நுணங்கி வெம்
சேடனும் தலை வெடித்து ஒர் ஆயிரமும் சென்னி என்ன வகிருற்றனன் – சீறா:4215/3,4
தங்கி அம் கடவுள் வெம் கதத்தொடும் அடர்ந்து வந்து அரசிருந்திடும் – சீறா:4216/2
ஆய வெம் குபிர் துடைத்து வண் புகழ் அடைந்த தீனவர்கள் யாவரும் – சீறா:4217/3
செறுத்து நின்ற வெம் தீமையன் யான் இனி – சீறா:4231/3
கொலையும் வஞ்சமும் கொண்டு வெம் கோறலின் – சீறா:4243/1
இலகு பல் வள மதீனத்தின் ஏக இப்பால் வெம்
கொலையில் நின்றனன் இயற்றிய தீமையை குறித்தும் – சீறா:4264/1,2
இருந்த மாய வெம் குபிரிடை உழன்ற பேரிழிவும் – சீறா:4265/1
நீங்கிலாத கான்யாறும் வெம் பாலையும் நீந்தி – சீறா:4267/2
சிறுமை செய்பவர் நாண் உற கொடிய வெம் தீமை – சீறா:4274/1
கூறிய அ வாசகமும் இயம்பி மதத்திருந்தனர் வெம் கொடுமை பூண்டார் – சீறா:4297/4
ஈனம் உறு வெம் கொலையும் நிந்தனையும் வஞ்சகமும் இயைந்து நின்றார் – சீறா:4298/2
தின்று உமிழும் வை வேலின் மன்னவர்கள் நடந்தனர் வெம் தீமை மற்றும் – சீறா:4302/2
பாய்ந்து கவி குளம்பு படாது எழுந்து விண்ணில் ஏகின வெம் பரிகள் மன்னோ – சீறா:4306/4
தாங்கினர் வெம் மறம் ஊக்கம் அமையாத கோப தீ தழைப்ப மேன்மேல் – சீறா:4310/1
அடுத்தன வெம் பரியினொடும் தானையொடும் சேனையொடும் அங்குமிங்கும் – சீறா:4313/1
கள்ளம் உறும் உள்ளனும் வெம் சூரனும் வேதாளமும் வீழ் கழுகும் காக – சீறா:4316/3
பேய் ஆறின அழல் வெம் பசி கவினும் பிறழ் கண்ணின் – சீறா:4320/2
அவம் முந்திய மன வெம் குபிரவர் வெண் கொடி ஒளியில் – சீறா:4321/2
வெம் கடு மனத்தன் வாய்மை இனையன விரிக்கலுற்றான் – சீறா:4361/4
கொடுக்கும் மை முகிலின் அன்னீர் கோது உற தீனர் வெம் போர் – சீறா:4368/3
வெம் பசி தீண்டி நாளும் மெலிந்து கண் துயிலும் வாள் வேல் – சீறா:4371/1
பார வெம் சிலை கை பற்றி படையொடும் கலன்கள் தாங்கி – சீறா:4373/3
விண்ட வெம் பசியால் ஒரு கல்லினை வீக்கிக்கொண்டு – சீறா:4412/2
வாங்கு வெம் சிலை-அவரொடும் யான் வருமளவும் – சீறா:4416/2
நெய்யில் வெம் கறி இலட்டுகம் ஓய்ந்தில நிறைந்த – சீறா:4424/4
மாய வெம் குபிரிடை உழன்று அறத்தினை வழுவி – சீறா:4438/3
உற்ற வெம் படையும் பனீக்குறைலா என்று ஓதிய மாந்தரும் கபடம் – சீறா:4439/2
வண்ண வெம் திறலார் கறுபு வந்து ஈன்ற மைந்தனும் வாசி மேல் போனான் – சீறா:4445/4
பூண்ட வெம் தானை அறிந்திலர் கழுத்தில் போட்ட நல் மணி வடம் உணரார் – சீறா:4447/1
வெம் திறலவரும் இரு புறம் சூழ ஓர் புறத்து இறங்கினன் விளைந்த – சீறா:4454/3
குறைசி அம் குழுவும் அளவில் கனானா கூட்டமும் அபசி வெம் படையும் – சீறா:4455/1
கவை உறு கருத்தில் உவந்த வெம் காபிர் காட்டிய பாசறையிடத்தில் – சீறா:4465/1
ஈன வெம் குபிர் என்பவர் எண்ணிலா – சீறா:4494/2
விடுத்த பல் படையின் ஒரு வெம் சரம் – சீறா:4495/1
மோக்குரைத்த வெம் கோளரி முன்னமே – சீறா:4504/4
வில்லினால் கொல்ல வேண்டுமோ வெம் பரி – சீறா:4508/2
அழிவு உறு வெம் காபிர் இகல் கெட ஒடுக்கி உள்பகையும் அமைத்து இப்போதே – சீறா:4539/3
குலத்தினில் இறந்தனன் கொடிய வெம் பழி – சீறா:4544/1
நிலைத்த வெம் மொழி சில நிகழ்ந்தது உண்டு அவை – சீறா:4544/3
வெம் முனை அறபிகளிடத்தின் மேவினான் – சீறா:4547/4
இ திறம் முடித்தியேல் இடுக்கண் ஏகும் வெம்
பித்து உழன்றவர்களும் பிரிந்து போகிலர் – சீறா:4552/1,2
தூக்கினன் விழி துணை தோன்ற வெம் சினம் – சீறா:4561/3
எட்டு எனும் திசையினும் இலங்க வெம் கதிர் – சீறா:4563/3
கண்ட திக்கினும் பரந்து வெம் குளிரொடும் காண – சீறா:4579/3
பன்னி கூட்டி வந்து ஒரு விசைக்கு ஒருவன் வெம் பழியாய் – சீறா:4588/3
அன்ன வெம் குளிர் உற என்-தன் ஆகத்தின் நடுக்கம் – சீறா:4614/1
தெள்ளும் வெம் கதிர் கரத்தினை நீட்டியே சிறப்ப – சீறா:4616/3
கயில் வெம் சூதுடன் எனை ஒப்புக்கொடுத்தனன் காண் என்று – சீறா:4618/2
வெம் அலை போல் வாவு பரி நடத்துமவர்-தமக்கு அளித்து வீர வாள் கொண்டு – சீறா:4673/3
செருகு வெம் சின சேனையை கூய் இவண் – சீறா:4801/3
நின்று வெம் சமர் உம்முடன் பொர என நினைத்து – சீறா:4838/3
வெம் புகை பரந்தது என வேனல்கள் நிரம்ப – சீறா:4890/2
மயிர் புளகெழ வெம் கணை மழை பொழியும் வாங்கு வில் தட கை மேல் கொண்டு – சீறா:4929/3
அடல் செறி வீரர் சகுது வெம் பரியை நடத்தினர் அதற்கு முன் விரைந்து – சீறா:4961/3
நிணம் உவர் கிடந்து முடை வெடி நாறும் நீருடன் பாலும் உண்டிட வெம்
பிணியொடும் மிடியும் உடைந்தன தேகம் பெருத்து இனிது இருக்கும் அ நாளில் – சீறா:5017/3,4

மேல்


வெம்பி (1)

வெம்பி மா சினத்தொடும் பல விக்கினம் விளைப்ப – சீறா:1361/3

மேல்


வெம்பிய (2)

வெம்பிய ஞமலி குலங்களும் பரந்த விசும்பிடத்து இடன் அற நெருங்கி – சீறா:3560/2
வெம்பிய சீற்றத்து எகூதியர்-அவரும் வேண்டிய படை கொடு செறிய – சீறா:4443/3

மேல்


வெம்பியே (1)

வெம்பியே ஆமினா மிக விசாரமிட்டு – சீறா:513/2

மேல்


வெம்பினனால் (1)

வீயா சமயம் குலத்தோடும் அவிந்தது என்ன வெம்பினனால் – சீறா:4029/4

மேல்


வெம்பு (1)

வெம்பு மா திரள் ஒன்றொடொன்று அடித்து அற வீழ்த்தி – சீறா:3499/2

மேல்


வெம்மை (2)

செம் தழல் வெதும்பி சீறிய சீற்ற வெம்மை எகூதிகள் தினமும் – சீறா:4454/1
வெம்மை இலாது விட்டுவிடல் என எழுதும் என்றான் – சீறா:4882/4

மேல்


வெம்மையில் (2)

கோடுகின்ற துளை மூரல் நெட்டு உடல் குழைத்து இ வெம்மையில் நுணங்கி வெம் – சீறா:4215/3
நால் திசை-தொறும் கதிர் நடத்தி வெம்மையில்
தோற்றிய கதிரவன் சுடுதல் மாற்றியே – சீறா:4572/2,3

மேல்


வெம்மையின் (1)

வெம்மையின் அமுத கனி எனும் கலிமா விளம்புக என விரித்து உரைத்தார் – சீறா:1941/4

மேல்


வெம்மையை (1)

மேய வாம் பரி வெம்மையை எய்தவே – சீறா:4808/2

மேல்


வெய் (1)

வேங்கை சந்தனம் சண்பகம் நெல்லி வெய் தான்றி – சீறா:26/1

மேல்


வெய்து (2)

விம்முறும் ஏங்கும் மெய் வருந்தும் வெய்து உயிர்த்து – சீறா:1023/1
வீங்கினன் உயிர்ப்பினால் வெய்து உயிர்த்தனன் – சீறா:4062/2

மேல்


வெய்துற (1)

மெய் வணம் வருத்தி மிக வெய்துற உலைந்தே – சீறா:4897/2

மேல்


வெய்ய (15)

வெய்ய கானிடை நீங்கவும் காண்கிலன் வேறு ஓர் – சீறா:451/1
வெய்ய வன் கடல் புகுந்த பின் செக்கர் மேல் எழுந்தது – சீறா:1898/1
மண்ணிலத்து இருந்து வாழும் மானுடர் எவர்க்கும் வெய்ய
தண்ணியன் இபுலீசு என்னும் தனி பெரும் நாமத்தானே – சீறா:2260/3,4
கரும் கடன் முகட்டில் வெய்ய கதிரவன் தோன்றினானே – சீறா:2294/4
பதிவு பெற்றிருக்கும் தாரா கணத்து ஒளி பலவும் வெய்ய
கதிரவன் ஒளியும் சோதி கலை நிறைந்து உவாவில் தோன்றும் – சீறா:2795/1,2
வெய்ய தன்மையாம் சீர்த்தியை நாள்-தொறும் விளைத்தீர் – சீறா:3833/4
வெய்ய வன் சரம் விடுத்தனன் முதுகினும் விளங்க – சீறா:3893/2
வெய்ய கோல் நீக்கி நாளும் செய்ய கோல் விளைத்து நின்றோய் – சீறா:3928/4
தடித்து என மிளிர்ந்து வெய்ய தழல் என கதிர்கள் மேன்மேல் – சீறா:3950/3
கோர வாம் பரியின் வேக குணத்தையும் உண்ட வெய்ய
போரையும் உண்ட மான புகழொடும் அறமும் உண்ட – சீறா:3958/2,3
வெய்ய வன் சரம் யாவையும் விடுத்தனர் விரைவில் – சீறா:3981/1
ஊனமும் பழியும் பாவமும் நாளும் உயிர் என தாங்கினன் வெய்ய
கோன் நிலை புரந்தோன் ககுபு எனும் நாம கொடுமையன் குறித்தவை உரைப்பாம் – சீறா:4074/3,4
வெய்ய போர் விளைத்து களம்-தனில் அலகை விருந்து உண்டு விருப்புற அளித்து – சீறா:4076/3
வெய்ய கோள் அரியே மருவலர் இடியே வேண்டி யான் செய்த புண்ணியமே – சீறா:4120/2
வெய்ய தீ எரித்து அரும் குளிர்காய்ந்தனர் மேன்மேல் – சீறா:4585/3

மேல்


வெய்யதாய் (1)

தரும் பெரும் கதிரவன்-தனினும் வெய்யதாய்
இரும் பெரும் புவி கடல் ஏழும் உண்ணுமால் – சீறா:1797/3,4

மேல்


வெய்யவர் (1)

வெய்யவர் ஆக்கினன் மேலும் தீவினை – சீறா:2990/3

மேல்


வெய்யவன் (16)

விரைவினில் திமிர கடல் பகை துறந்து வெய்யவன் கதிர்கள் விட்டு எழுந்தான் – சீறா:273/4
மிக்க பேரொளி வெய்யவன் மேல் திசை சார்ந்தான் – சீறா:552/2
திறக்க மெல் இதழ் வெய்யவன் எழுந்த பின் திருவும் – சீறா:1280/2
தொலைந்தது இவ்வணம் வெய்யவன் தோன்றும் முன் தொடுத்திட்டு – சீறா:1539/1
வென்றி வெய்யவன் கதிரினும் மனத்தினும் விரைவாய் – சீறா:1701/3
வெய்யவன் இருந்தது என்ன இருந்தனன் திமஸ்கு வேந்தன் – சீறா:1750/4
கதிரின் வெய்யவன் மேல் கடல் புக ககன் முழுதும் – சீறா:1855/2
வெய்யவன் அலர்த்த விகசிதம் பொருந்தி விரி நறை கமல மென் மலரில் – சீறா:1963/1
வெய்யவன் பூதலம் விளக்கி நீள் கதிர் – சீறா:3283/3
வெய்யவன் கதிரின் வேக விசையின வேத வாய்மை – சீறா:3370/1
ஒற்றை ஆழி வெய்யவன் கதிர் விரித்து உதித்தனனால் – சீறா:3455/4
எரிக்கும் வெம் கதிர் வெய்யவன் இடம் தெரியாமல் – சீறா:3483/3
வெய்யவன் ஆவி களைதர களித்து பிசுமில் என்று எழுந்தனர் வீரர் – சீறா:4090/4
மின் அனாள் இரங்க எடுத்து அடக்கினர் மேல் வெய்யவன் குண திசை எழுந்தான் – சீறா:4121/4
விட்டனன் எழுந்தனன் சிவந்த வெய்யவன் – சீறா:4563/4
தட்டு அலகு-அதனினால் தாங்கி வெய்யவன்
மட்டறும் படைகள் யாவையும் வழங்கினான் – சீறா:4970/3,4

மேல்


வெய்யவனும் (1)

சேறுபட்டு எழுந்த மலை மதில் நெடும் பார் செம் கதிர் பருதி வெய்யவனும்
வேறுபட்டு எழுந்தான் பூமியின் அடைந்து மேகமும் நீர் வறந்தனவால் – சீறா:4450/3,4

மேல்


வெய்யவனே (1)

நீரிடை மறைய மூழ்கினன் சேந்த நெடும் கதிர் பருதி வெய்யவனே – சீறா:4108/4

மேல்


வெய்யவா (1)

வெய்யவா இறையோன் இன்று எனக்கு அளித்த பொசிப்பினை விரும்பினால் வேறு – சீறா:2884/3

மேல்


வெய்யனும் (1)

வெய்யனும் சசியும் பிறவும் விரை மேனி – சீறா:4276/3

மேல்


வெய்யோன் (11)

விரி கதிர் பருதி வெய்யோன் உதித்த பின் விளங்கும் செவ்வி – சீறா:397/1
வீங்கு திரை பைம் கடல் குண-பால் வெய்யோன் கரத்தின் விளர்த்தனவால் – சீறா:2556/4
சுற்று இளம் பருதி வெய்யோன் சுவட்டு அடி சேப்புக்கு ஏய – சீறா:3046/1
திரு நபிக்கு ஏவல் யானும் செய்குவன் என்ன வெய்யோன்
வெரிநிடத்து உறைந்த போல விளங்கு கேடகத்தை சேர்த்து – சீறா:3369/1,2
கண்களை புதைத்து வெய்யோன் மேல் திசை கடலுள் ஆனான் – சீறா:3417/4
எரி கதிர் பரிதி வெய்யோன் எழுந்தனன் எழுந்த பின்னர் – சீறா:3419/3
வெண் நிலா கரியது என்ன விளங்கி விண் நிமிர்ந்து வெய்யோன்
தண் உடல் தங்க வீசும் தவள வெண் கொடி முன் ஈண்ட – சீறா:3880/1,2
பாங்கில் வந்து இறுத்தார் வெய்யோன் கரம் எதிர் பனி வந்து என்ன – சீறா:4186/4
வேந்தர் மறையோர்கள் முசுலிம்கள் தவ மாந்தர் நெடு வெய்யோன் என்ன – சீறா:4306/1
வேகத்தொடு வெய்யோன் எழ படையும் விரைந்து எழுந்த – சீறா:4336/4
வெள்ளி வெண் திரை முகட்டிடை எழுந்தனன் வெய்யோன் – சீறா:4616/4

மேல்


வெய்யோனை (1)

ஒருகாலும் தறுகாது குணக்கு எழுந்து குடக்கு ஓடற்கு உறும் வெய்யோனை
இரு காலும் வழங்காதான் முன் ஓடி மறிப்பன் எனும் இயற்கை போல – சீறா:1643/1,2

மேல்


வெயர் (2)

முகமலர்ச்சி கெட்டு அற தவித்து உடல் வெயர் முழுக – சீறா:1543/1
குறு வெயர் புதித்த மெய்யும் கொழும் தசை மணத்த வாயும் – சீறா:2057/1

மேல்


வெயர்ப்ப (2)

சிற்றிடை ஒசிய மதி முகம் வெயர்ப்ப சேற்றிடை நாற்றினை நடுவோர் – சீறா:52/2
சிற்றிடை ஒசிய சோதி சிறு நுதல் வெயர்ப்ப வாய்ந்த – சீறா:3181/1

மேல்


வெயர்ப்பொடும் (1)

கலன்கள் வில்லிட வெயர்ப்பொடும் விழி கனல் கதுவ – சீறா:1518/2

மேல்


வெயர்வும் (1)

வெள்ளை மென் துகில் கஞ்சுகி நனைதரும் வெயர்வும்
துள்ளி நால் திசை பரப்பிய துணை விழிகளுமா – சீறா:2646/2,3

மேல்


வெயர்வை (1)

மெய்ப்பொடும் வெயர்வை சிந்த விலங்கல் விட்டு அகன்று போனார் – சீறா:2578/4

மேல்


வெயில் (8)

மிக்குவம் எனும் பேர் அரசு-தம் மதலை வெயில் விடு மணி முடி உதது – சீறா:154/1
விண்ணகத்து இரவி கதிர் ஒளி மணிகள் விடு வெயில் விழுதுவிட்டு ஒழுக – சீறா:241/2
எருத்து இன மணிகள் ஒலித்திட ஒரு-பால் இலங்கு இள வெயில் பிறந்து உமிழ – சீறா:1001/2
வெயில் படு மலரின் வாடி மென்மையின் மெலிந்த அன்றே – சீறா:3061/4
விரி சிகை கதிர் மணி வெயில் எறித்திட விடு பூ – சீறா:3146/1
வெயில் படும் கதிரவன் என தீன் நிலை விளக்க – சீறா:3434/3
விரியும் வெண் குடை மிடைதலில் வெயில் பகல் இலையால் – சீறா:3801/3
வெயில் பட்டிடும் மலர் ஒத்து அற மெலிவாள் உளம் அதனால் – சீறா:4346/2

மேல்


வெயிலவன் (3)

வெயிலவன் கதிரில் தூண்டி மேலுலகு இடத்தில் புக்கார் – சீறா:1271/4
வெயிலவன் கதிரில் தூண்டும் வெம் சரம் தொடுத்து நீண்ட – சீறா:3343/3
வெயிலவன் கதிர்கள் தோன்றா வெள்ளை வெண் கவிகை மொய்ப்ப – சீறா:3410/3

மேல்


வெயிலால் (2)

நடந்தவர் வெயிலால் உடல் தடுமாறி நலிதர தாகமும் பெரிதாய் – சீறா:357/1
வரு கலி வெயிலால் வாடும் மானுட பயிர்கட்கு எல்லாம் – சீறா:613/1

மேல்


வெயிலில் (1)

வெடித்திட சுடும் பரல் வெயிலில் ஆக்கினார் – சீறா:1463/4

மேல்


வெயிலின் (1)

விரைவின் ஏகி அங்கு இறங்கினர் நிழல் இலா வெயிலின் – சீறா:2636/4

மேல்


வெயிலை (1)

மண்ணை மறைத்தன தூளி வெயிலை மறைத்தன ஒளி சேர் வாட்கள் பேசும் – சீறா:4305/3

மேல்


வெரிந் (3)

கூன் வெரிந் தொறுவினில் கொடுத்தனுப்பினார் – சீறா:1989/4
மற்றொரு தலைவன் முகம்மதை பிடித்து ஓர் ஒட்டையின் வெரிந் உற வனைந்து – சீறா:2520/1
ஊடு வார் அணி தூணியும் வெரிந் அணிந்து ஒரு சிங்காடியும் – சீறா:4592/1

மேல்


வெரிநிடத்து (1)

வெரிநிடத்து உறைந்த போல விளங்கு கேடகத்தை சேர்த்து – சீறா:3369/2

மேல்


வெரிநிடை (2)

புதையும் ஆவங்கள் வெரிநிடை பூட்டிய புருடர் – சீறா:3797/2
விரைவின் எய்து கோல் தூணியும் வெரிநிடை அணிந்தார் – சீறா:3826/4

மேல்


வெரிநும் (1)

மெய்யும் தாளும் பொன் நெற்றியும் துண்டமும் வெரிநும்
செய்ய நோக்கமும் ஈது என தெரிந்தில திரண்ட – சீறா:3999/2,3

மேல்


வெரீஇ (1)

மடிந்த புன்மதியர் ஆகி வாய் வெரீஇ மனம் தள்ளாட – சீறா:4206/2

மேல்


வெரீஇயினர் (1)

சூல் படு மேகம் பொழிந்தன என்ன சொரிந்தனர் வாய் வெரீஇயினர் நல் – சீறா:5027/3

மேல்


வெரு (3)

விரி திரை கரம் கொண்டு அறை உவா பெருக்கும் வெரு கொள தெரு கிடந்து ஒலிக்கும் – சீறா:81/4
சாய்ந்திடாது இரு கண் தூங்கிடாது இருந்தான் தருக்கினால் வெரு கொளும் மனத்தான் – சீறா:678/4
வீழ்ந்து நின்ற அறபி வெரு அற – சீறா:4234/1

மேல்


வெருக்கொடு (1)

உருவின கருவி கரத்தினில் ஏந்தி உறுக்கிட வெருக்கொடு மீண்டார் – சீறா:278/4

மேல்


வெருக்கொண்டானால் (1)

விடங்களை அரிதில் கக்கி அனந்தனும் வெருக்கொண்டானால் – சீறா:3851/4

மேல்


வெருக்கொள (2)

பொரு தரத்தவர் மனத்தினில் வெருக்கொள புகலும் – சீறா:3827/1
பிறங்கு எரி தவழ் கண் பாந்தள் வெருக்கொள பெயர்த்தது அன்றே – சீறா:3845/4

மேல்


வெருக்கொளும்படி (1)

வெருக்கொளும்படி முகம்மதும் விறல் சகுபிகளும் – சீறா:3860/3

மேல்


வெருட்டி (3)

விலங்கினங்கள் தம் குலத்தொடும் குழுவொடும் வெருட்டி
கலங்கும் அம் சிறை பறவைகள் அனைத்தையும் கலைத்தே – சீறா:27/1,2
விரி தலை குறவர் குழாத்தொடும் வெருட்டி விளைந்த முக்கனி சத_கோடி – சீறா:28/3
கைத்தலத்து ஏந்து குழந்தையும் சிறாரும் வேடர்-தம் கணத்தொடும் வெருட்டி
முத்து அணி சிறப்ப இரு கரை கொழித்து முல்லையில் புகுந்தது சலிலம் – சீறா:33/3,4

மேல்


வெருட்டும் (2)

வெருட்டும் மன்னவர் ஆண்மையும் நோக்கிய விழியும் – சீறா:3825/1
வில் உமிழ்ந்து இருட்டினை வெருட்டும் மெய் நபி – சீறா:4073/3

மேல்


வெருண்ட (1)

எம்பி உகளும்-தொறும் இடை கயல் வெருண்ட
கம்பலை அறாது அலை கலிக்கும் அகழ் அன்றே – சீறா:884/3,4

மேல்


வெருண்டு (3)

பாய்ந்து ஒரு கொறியை பிடித்தது கானின் பரப்பு எலாம் திசைதிசை வெருண்டு
சாய்ந்தன சிறு வால் பேருடல் கவை கால் துருவைகள் தலைமயங்கிடவே – சீறா:2880/3,4
சேல் பாய மேதி வெருண்டு ஓட வளை உடைந்து முத்தம் சிந்தி சோதி – சீறா:4296/1
வேலினை வீழ்த்த கையும் வெருண்டு உலைந்து ஓடும் காலும் – சீறா:4367/1

மேல்


வெருவ (3)

பாயும் மேல் திசை வெருவ வான் முகட்டினும் பாயும் – சீறா:3838/2
மேகம் யாவும் போய் ஒளித்திட இடி பல வெருவ
ஆகும் இ தொனி ஏது என பயந்து அயர்பவரும் – சீறா:4589/3,4
விரைத்து அவண் ஏகி வளைந்தனர் நிரையை மீட்டனர் எண்மரும் வெருவ – சீறா:5021/4

மேல்


வெருவர (1)

அங்கமும் மனமும் வெருவர திடுக்கிட்டு அலம்வர எழுந்து வாய் குழறி – சீறா:2322/3

மேல்


வெருவரல் (1)

வெருவரல் பெரிதாய் மெலிவது தவிர மேன்மையும் வளமையும் கொடுக்க – சீறா:4760/3

மேல்


வெருவரும் (1)

வெருவரும் கனவு தோன்ற விழித்து எழுந்து அரசர் யாரும் – சீறா:3419/1

மேல்


வெருவல் (4)

சிந்தையினில் வெருவல் அற முரண் நாடி பின்னும் எனை தெறுதல் தேறி – சீறா:2665/1
தாங்கினன் மனத்தினில் வெருவல் சஞ்சலத்து – சீறா:4062/3
விண்டனள் உயிர்ப்பு வீங்கினள் பதைத்து விம்மினள் கதறினள் வெருவல்
கொண்டனள் யாவும் மறந்தனள் வயிற்றில் குற்றினள் எற்றினள் பூழ்தி – சீறா:4119/2,3
வெருவல் கொண்டன பயந்தன ஒளித்தன மேகம் – சீறா:4410/2

மேல்


வெருவா (1)

வேய் இசை தொனி இரு செவி குளிர்தர வெருவா
காயும் வெம் சின வாரணம் பொருவ கண் களிப்ப – சீறா:2679/1,2

மேல்


வெருவி (23)

சேந்து இணைபொருவாதினம் என வெருவி செங்கயல் வரி வரால் கெளிறு – சீறா:54/3
கைத்தலம் பற்ற நின்ற காளையர் வெருவி ஏக – சீறா:432/2
வெருவி ஓடின கைசு எனும் படை மிடை மிடைந்தே – சீறா:594/4
வேய்ந்த வல் இருளில் அடிக்கடி வெருவி விடுதியின் நடுவு உறைந்து அவணில் – சீறா:678/3
உகள்-தொறும் வெருவி ஒதுங்கிய சிறை புள் ஒலித்திடும் இடங்களும் கடந்தார் – சீறா:997/4
ஏற்றை வெருவி விலங்கு இனங்கள் இருக்கும் இடமும் வரையிடத்தும் – சீறா:1338/2
வெருவி உரையாதிருந்தவரை விழித்து கரத்தால் அடர் களிற்றை – சீறா:1588/1
திருக்கு அற திசைகள் நோக்கும் சீயமும் வெருவி ஓடி – சீறா:1722/2
வெருவி இரு நிலத்து ஓடி பாரிசு அற முறியும் என விரித்த வாய்மை – சீறா:2171/2
வெருவி இங்கு எவரும் நா வழங்காமல் விழித்தது விழித்ததாய் இருப்ப – சீறா:2534/3
விடிவது எவ்வாறோ என்ன வெருவி நெஞ்சு உளைந்து போர்த்த – சீறா:2584/3
வேறுபட்டு எவரோ கொன்றார் என்ன வாய் வெருவி கூவ – சீறா:3714/2
வெருவி வேறு ஒன்று நினைந்தனன் புகழினை வெறுத்தான் – சீறா:3863/4
போரை காட்டும் நம் சேனை பொருது வெருவி உடைந்து பின்னர் – சீறா:4030/3
வெள்ளம் அனைய சேனையொடும் வேந்தன் வாய்மை-தனில் வெருவி
உள்ளம் கலங்கி ஓடினன் என்று உணர்த்த கேட்டு நபி என்னும் – சீறா:4045/2,3
மிக்க நம் நயினார் வந்ததும் தன் மேல் வெகுண்டதும் போயதும் வெருவி
தக்க நல் நினைவில் தானும் அங்கு உற்ற தன்மையும் எடுத்தெடுத்து உரைத்தான் – சீறா:4079/3,4
சாலவும் வெருவி தேம்பி சாற்றிய வாயும் தக்க – சீறா:4367/3
வீடினாரையும் வெருவி பாசறை – சீறா:4518/2
வெற்றி மா நபியுடன் ஒப்பு கூடினன் வெருவி
சுற்றும் காட்டிய பெரும் குளிர் எளிதினில் தொலையா – சீறா:4607/2,3
மனம் உழன்று அகம் வெருவி ஓடினர் எனும் வாய்மை – சீறா:4620/2
குலவி மெய் பதறி பயம் மிகுத்து அதிர்ந்த குரலொடு மின்னி வாய் வெருவி
துலைவு அற உற ஆண் மகவு அளித்தது போல் சொரிந்தது குளிர்ந்தது அ நிலமே – சீறா:4753/3,4
வெருவி ஓடினர் நாலைந்து விசை அவர் மேல் நாம் – சீறா:4839/2
வெருவி ஈர் அத்திரி விடுத்திட்டு ஏகினன் – சீறா:4980/3

மேல்


வெருவிட (4)

குருகு இனம் இரிய புள் இனம் பதற கொக்கு இனம் வெருவிட எகினம் – சீறா:55/1
தரையினில் படிந்தே அருள் கடை சுரந்த தரு இனம் வெருவிட கிடக்கும் – சீறா:56/4
சிறுவர்கள் காணில் எவ்விடம் அனைத்தும் சிதறியே வெருவிட திரிவன் – சீறா:1442/3
இற்றதோ என அவை வெருவிட உமறு இசைத்தார் – சீறா:1512/4

மேல்


வெருவிடல் (1)

அகலும் மனத்தால் வெருவிடல் இ அவையீர் மணி தாள் எறி கதவம் – சீறா:1589/3

மேல்


வெருவியே (1)

விரைவினின் மொழிந்த வார்த்தையும் கேட்டு வெருவியே அப்துல் முதலிபு – சீறா:272/3

மேல்


வெருவினாலும் (1)

வெற்றிகொண்டனம் என்றாலும் யாவரே வெருவினாலும்
மற்றொரு தலத்தில் கால்கள் வைத்திடீர் எனவும் சொன்னார் – சீறா:3878/3,4

மேல்


வெருவு (4)

வெருவு இலாது புன்மூரல் விளைத்து அடல் – சீறா:1412/3
வெருவு உறு மன துன்பமும் விளைவுறு பயமும் – சீறா:4273/1
வீய்ந்து போயினன் கண்டு வெருவு உற – சீறா:4512/2
வெருவு உற்று ஓடிய வேந்தரும் மள்ளரும் – சீறா:4513/1

மேல்


வெருவுவர் (1)

வெருவுவர் உள்ளம் தேறா மெலிகுவர் இவர் யார் என்ன – சீறா:409/3

மேல்


வெருவுற்று (1)

சிந்தையின் வெருவுற்று அடிக்கடி நோக்கி திரிவன பலவும் கண்டனரால் – சீறா:3570/4

மேல்


வெருவுற (3)

வெருவுற திசைதிசை ஒளிப்ப வெவ்விய – சீறா:3234/3
வெருவுற தாக்கினார் மேல் விண்ணவர் மகிழ அன்றே – சீறா:3951/4
கொச்சை மானிடர் வெருவுற அடித்தன கொண்டல் – சீறா:4582/4

மேல்


வெருவுறல் (2)

சினம் உற வருவனென்னில் வெருவுறல் திறம் அன்றாம் முன் – சீறா:4383/2
ஏங்கினார் மனம் எண்ணி வெருவுறல்
தாங்கினார் திறம் தாங்கிலர் பின் உற – சீறா:4503/2,3

மேல்


வெருவுறும் (3)

எடுத்தெடுத்து எவரும் வெருவுறும் மாற்றம் இயம்புதல் விடுத்திர் இல்லகத்துள் – சீறா:2536/1
வெருவுறும் மானம் தேய்வுறும் தீமை விளைவுறும் துனிவுறும் வேதம் – சீறா:4474/2
வெருவுறும் வங்கூழ் ஆட்டிட நுடங்கும் வெண் கொடி மாடமும் சிறந்து – சீறா:5010/2

மேல்


வெருவுறேல் (1)

வெருவுறேல் காம்மா என கரம் அசைத்து விறல் புலி அலி-தமை நோக்கி – சீறா:2325/1

மேல்


வெருள் (1)

விரி கதிர் தரள மணி பல உகுப்ப வெருள் மத கவை அடி பேழ் வாய் – சீறா:42/3

மேல்


வெருள்வுற்று (1)

வெம் சொல் நாவினன் உபை மகன் அப்துல்லா வெருள்வுற்று
அஞ்சி ஏகினன் என்று உளத்து எண்ணிலர் அழன்று – சீறா:3868/2,3

மேல்


வெல் (3)

வெல் வித புதுமை காரணம் அலது வேறு துன்பு இலை என விரிப்பார் – சீறா:1907/4
குரகதம் நடத்தி வெல் வேல் குமரர்கள் பல்லர் சூழ – சீறா:3405/2
பாறு ஆரும் வெல் வேலீர் வந்து மகிழ்ந்து உறைந்தனன் பாசறையின் மன்னோ – சீறா:4536/4

மேல்


வெல்லலாம் (1)

வெல்லலாம் காபிர்-தம்மை என வெகுண்டு இருவரும் போர் – சீறா:3879/3

மேல்


வெல்லவன் (1)

வெல்லவன் கதிரின் படைக்கலம் செறிய இந்து வெண் குடை தனி நிழற்ற – சீறா:1010/2

மேல்


வெல்லு-மின் (1)

வெல்லு-மின் கிடையா கீர்த்தி வேண்டு-மின் என்ன சொன்னான் – சீறா:4628/4

மேல்


வெல்லும் (3)

வெல்லும் வெல்லும் என்று ஆடின விடு நெடும் கொடிகள் – சீறா:3855/4
வெல்லும் வெல்லும் என்று ஆடின விடு நெடும் கொடிகள் – சீறா:3855/4
வெல்லும் சசி முகமும் வளை வில்லின் தர நுதலும் – சீறா:4348/1

மேல்


வெல்லுவதற்கு (1)

பூசலிட்டு அடையலாரை பொருது வெல்லுவதற்கு ஆகா – சீறா:3350/1

மேல்


வெல்வது (1)

மிகும் எனில் இ நில மாக்கள் மதியாலும் வலியாலும் வெல்வது ஆகா – சீறா:1667/3

மேல்


வெல்விதம் (1)

எந்த வெல்விதம் இருந்தது கதிர் இலை வேலீர் – சீறா:3765/4

மேல்


வெல்வேன் (2)

அவிர் கதிர் கலன்கள் தாங்கி அகுமதை வெல்வேன் மேலும் – சீறா:1738/3
வரம் உறும் வெற்றி வள்ளல் முகம்மதை வெல்வேன் என்ன – சீறா:3409/3

மேல்


வெல (2)

வெல தகு வாள் கை ஏந்தி போர் விளையாடலுற்றார் – சீறா:3954/4
வெல தக உணர்ந்து நீ கேட்க வேண்டுமால் – சீறா:4544/4

மேல்


வெவ் (15)

வீண் உரை பகர்ந்தும் இடும்புகள் தொடுத்தும் வெவ் வினை கொடும் கொலை நினைத்தும் – சீறா:1438/1
கொதி ஆர் வெவ் விட அரவின் வாய் தேரை என அறிவு குலைந்து மேனாள் – சீறா:1664/2
வெற்றி வாள் முகம் நோக்கி வெவ் வினை முகம்மதுவை – சீறா:1674/2
குறு வளை அனேகம் ஆங்கு ஓர் வளையினில் கொடும் கண் வெவ் வாய் – சீறா:2582/2
கரிய வெவ் விடம் அனைத்தையும் அணு அற கடிந்து – சீறா:2624/3
வெவ் வினை விளைத்து இசை நிறுத்த வேண்டுமால் – சீறா:2991/4
காந்து வெவ் அழல் என படைக்கலன்களை கடிந்து – சீறா:3492/1
மலியும் வெவ் அழல் வடவையும் எதிர்ந்தன மலைந்து – சீறா:3537/2
ஊற்றம் மிக்க வெவ் அரியினும் வலிமையர் உணர்வின் – சீறா:3789/3
மறம் ததும்பிய முகம்மது சமய வெவ் வலியோடு – சீறா:4009/1
மட்டிலாத பல் பாசைகள் கூறி வெவ் வாசி – சீறா:4010/3
வெவ் வினை தொகுதி முற்றும் வேரற களைதற்கு இன்னே – சீறா:4188/3
திருந்த வெவ் அரி பயம் இலாது உலவுதல் சிவண – சீறா:4593/2
கூறினர் புலரியில் தொடுத்து கொற்ற வெவ்
வீறு உடை வில் குனித்து அடர்ந்து விட்டனன் – சீறா:4946/3,4
உடை திரை கடல் கான்று எழுந்த வெவ் விடம் போல் உரு எடுத்திடும் வய வீரர் – சீறா:5018/1

மேல்


வெவ்விட (1)

சூடுபடும் அழல் குழி வெவ்விட பாந்தள் பகு வாயின் துளை பல் பூண – சீறா:2667/3

மேல்


வெவ்விய (3)

வெவ்விய சீற்றம் மீக்கொண்டு இருந்தனன் வெறியின் மன்னோ – சீறா:2791/4
வெருவுற திசைதிசை ஒளிப்ப வெவ்விய
பருதி வானவன் கதிர் பரப்ப தோன்றினான் – சீறா:3234/3,4
வெவ்விய தொழில் நடாத்தி நரகிடை வீழும் பாவம் – சீறா:4625/1

மேல்


வெவ்வியன் (1)

வெவ்வியன் அடிமை பிலாலை நோக்கி மா – சீறா:1480/3

மேல்


வெவ்வேறு (2)

வடிவுற தனது பேர் ஒளி-அதனால் வகுத்து வெவ்வேறு என அமைத்தே – சீறா:4/3
துக்கமும் மிகுந்து சுவர்க்கமும் இழந்து தொல் உலகு அடைந்து வெவ்வேறு
திக்கினின் மயங்கி இருவரும் மலைத்து தீவினைக்கு உரியவர் ஆனார் – சீறா:131/3,4

மேல்


வெள் (45)

விலைமகள் போன்று பலபல முகமாய் வெள் அருவி திரள் சாயும் – சீறா:29/4
பரந்த வெள் நுரை துகில் உடுத்து அறல் குழல் பரப்பி – சீறா:31/1
கலையும் வெள் அனம் சிறை விரித்து அசைத்த கம்பலையும் – சீறா:39/2
வெள் அன பெடை தாமரை தவிசில் வீற்றிருக்கும் – சீறா:73/4
கொல் நுனை வெள் நிற கோட்டு வாரண – சீறா:169/1
பொன் ஒளிர் கவினும் உற குழைத்து எழுது பூம் துகில் வெள் நிறம் கவின – சீறா:245/1
பூண்ட வெள் எயிறு இலங்கிட வாய் புலால் கமழ – சீறா:756/3
விண் கொளும் பிறை கீற்று என வெள் எயிறு இலங்க – சீறா:772/3
உரத்தொடும் காலை ஊன்றி உதைத்து இழுத்து அசைத்து வெள் வாய் – சீறா:942/2
வேதனை படர் விள்ளுதற்கு அரிது வெள் வேலோய் – சீறா:957/3
மறம் முதிர்ந்து இலங்கும் வெள் வாள் முகம்மதும் இனிது புக்கார் – சீறா:1039/1
குதிகொளும் வெள் வேல் செம் கை குவைலிது மருங்கில் புக்கு – சீறா:1059/3
விரிதரு மதி என கவிகை வெள் நிலா – சீறா:1139/3
வெள் அணி உடையினர் விரிந்த கஞ்சுகர் – சீறா:1146/1
உமிழ் கதிர் கொடியை வெள் நிலா கலை வந்து உடுத்த போல் கலை எடுத்து உடுத்தி – சீறா:1201/3
விரி கதிர் இலங்கி சேரார் மெய் நிணம் பருகும் வெள் வேல் – சீறா:1489/3
துலங்கு செ இதழ் வெள் எயிறு அதுங்கிட சுடர் வாள் – சீறா:1518/3
இணை அடல் தவிர் வெள் வேலோய் இன்று இரவு உமை தீனுக்கு ஓர் – சீறா:1582/1
இலத்தொடு ஒழுகு இனத்தொடு உறைந்து இவை தவிர் வெள் நிணம் பருகி இலங்கும் வேலோய் – சீறா:1650/4
மறுகி வெள் எகினம் சிந்த வரி வரால் தாவும் வாவி – சீறா:1737/1
புறனிடத்து உறைந்தான் என்ன பொருவு அரும் தட கை வெள் வேல் – சீறா:1737/3
வேதியர் குழுவும் வெள் வேல் வீரர்கள் தலைவரோடும் – சீறா:1745/2
ஆரண வெற்றி வெள் அலங்கல் சூடியோர் – சீறா:1806/2
வெள் நிலா தரள நகை நிரை பொதிந்து விரிந்த செம்பவளமோ இலவோ – சீறா:1960/1
கரி மருப்பு உதிர்க்கும் வெள் வேல் கரத்து அபூபக்கர் கண்டார் – சீறா:2583/4
மூசி வெள் எயிறு சிந்த முரண் அரா கடித்த வாயின் – சீறா:2593/3
கிள்ளை வேகமும் வல கரம் கிடந்த வெள் வேலும் – சீறா:2646/1
தரியலர் செகுக்கும் வெள் வேல் சதுமறை தலைவர் ஈன்ற – சீறா:3052/1
தெவ் அடர்த்து எறியும் வெள் வேல் சிங்க ஏறு அனைய காளை – சீறா:3057/3
அரம் பொருந்து இலங்கும் வெள் வேல் அபூபக்கர் முதலாய் உள்ள – சீறா:3104/3
பாயலும் கதிர் கொள் வெள் வளை – சீறா:3250/2
உற்றவர்க்கு உதவிய உமறு வெள் இழை – சீறா:3252/1
வெள் நிலா கதிரின் கற்றை மின்னினை பொதிந்தது என்ன – சீறா:3367/2
மிடல் உடை கதிர் வெள் வேலும் வில்லொடும் மிடைய தாங்கி – சீறா:3420/2
தாது உகுத்த வெள் அருவியும் மலை அடி சார்பும் – சீறா:3454/3
உக்கிர பரி நடவி வெள் உரும் என உரறி – சீறா:3514/1
காலினை மடக்கி வாய் இதழ் அதுக்கி கவ்வி வெள் எயிறுகள் இலங்க – சீறா:3568/1
புண்பட இதழில் பற்பல் கால் சினந்து பூட்டிய கொடிய வெள் எயிறும் – சீறா:3581/2
அரிந்திடும் கதிர் வெள் வாளை அங்கையில் பூட்டி அன்னோன் – சீறா:3713/2
விரிந்த வாயினர் வெள் எயிற்றினர் இருள் விடத்தின் – சீறா:3788/2
அறுத்தறுத்து உதிர சேறு உண்டு அனல் குடியிருந்த வெள் வேல் – சீறா:4181/2
ஒழுகு நெய் செறிந்த வெள் வேல் உழவர் முன் நடப்ப சீறி – சீறா:4374/2
தாங்கு வெள் நிண தசையொடு நுவணையும் சமையாது – சீறா:4416/3
வெள் நிறம் தரு நுவணையும் சுடச்சுட மேன்மேல் – சீறா:4421/1
உந்து தோல் எருத்தினில் உகளும் வெள் அறுகு – சீறா:4944/2

மேல்


வெள்ள (6)

வெள்ள நீர் பரப்பு கழனிகள்-தோறும் மென் கரும் சேறு செய்தனரே – சீறா:43/4
வடிவுறும் இன்ப வெள்ள வாரிக்குள் அழுந்தினாரே – சீறா:122/4
கரையிலா உவகை ஆநந்த வெள்ள கடலிடை குளித்துற களித்து – சீறா:273/3
பேரொளி பரப்பி பொங்கி பெருகிய அழகு வெள்ள
சார்பினில் கதிஜா என்னும் தையல்-தன் கரிய வாள் கண் – சீறா:636/1,2
துறை-தொறும் பெருகும் வெள்ள நதி என தோற்றிற்று அன்றே – சீறா:819/4
கத கடல் பரந்தது என்ன கடந்து எழும் சேனை வெள்ள
பத துகள் எழுந்து மேக படலங்கள் அனைத்தும் மூடி – சீறா:3411/1,2

மேல்


வெள்ளத்தால் (1)

விரலிடை நதி என பிறந்த வெள்ளத்தால்
பரல் அழல் பாலையை போக்கி பண்ணை சூழ் – சீறா:3292/2,3

மேல்


வெள்ளத்து (3)

அரிவை-தன் அழகு வெள்ளத்து அமுதினை இரு கண் ஆர – சீறா:611/2
அனைவரும் களிப்பு வெள்ளத்து ஆநந்த கடலின் மூழ்கி – சீறா:3075/2
கடு நடை புரவி வெள்ளத்து ஒட்டகம் கலித்து பொங்க – சீறா:3420/1

மேல்


வெள்ளம் (20)

வேறு அரையரை போல் பெரு வளம் கவர்ந்து மருதத்தில் பரந்தன வெள்ளம் – சீறா:34/4
விருப்பொடு மொழிந்தனர் வெள்ளம் வந்து நம் – சீறா:730/3
மீறி வெண் திரை புரட்டி மீக்கொண்டது வெள்ளம் – சீறா:848/4
வெள்ளம் வந்தது மறித்தது காண் என வியந்து – சீறா:849/3
பரிந்து அணிந்தார் அழகு வெள்ளம் வழியாது மருங்கு அணைக்கும் பான்மை போன்றே – சீறா:1132/4
வழி கதிர் முகம்மதின் வனப்பு வெள்ளம் மீக்கு – சீறா:1151/1
வெள்ளம் ஒத்து அனைய மான் இனமும் ஓர் வெற்பின் சார்பில் – சீறா:2072/2
அரும்பிய துயர வெள்ளம் அடிக்கடி பெருகலாலே – சீறா:3198/2
பவுரி கொள் பரி முன் செல்ல நடந்தது பதாதி வெள்ளம் – சீறா:3374/4
விரலிடம் இன்றி எங்கும் நெருங்கின படையின் வெள்ளம் – சீறா:3375/4
இடன் அற கவிகை வெள்ளம் எங்கணும் பரந்தது அன்றே – சீறா:3377/4
இவளவு என்று எண்ணவொண்ணாது எழுந்தன சேனை வெள்ளம் – சீறா:3412/4
விரி பெரும் கடல் அம் தானை வெள்ளம் மீக்கு எழுந்து பாலை – சீறா:3415/1
வேலை என்னும் சேனை வெள்ளம் விபுலை பரப்பின் மேல் பரப்ப – சீறா:4034/1
வெள்ளம் அனைய சேனையொடும் வேந்தன் வாய்மை-தனில் வெருவி – சீறா:4045/2
வெள்ளம் ஒத்து இருந்தனர் விரியும் ஒண் சிறை – சீறா:4061/3
வெள்ளம் என பரந்து கரை அள்ளல் என கிடப்ப மனம் விரும்பி ஈண்டும் – சீறா:4316/2
எண்ணிலா சேனை வெள்ளம் எங்கணும் பரந்து செல்ல – சீறா:4395/1
வேட்டலுற்று எழுந்தது என்ன எழுந்தது சேனை வெள்ளம் – சீறா:4629/4
போய் அதை நெய்தல் நிலத்தில் இட்டு உப்பை புணரியில் புகுத்தின வெள்ளம் – சீறா:4755/4

மேல்


வெள்ளமே (2)

திசைதிசை மலிந்தன சிவிகை வெள்ளமே – சீறா:1144/4
வருந்திட முகம்மதின் மாய வெள்ளமே
பரந்து அதில் அமிழ்ந்து முன் பரிவில் தாங்குதற்கு – சீறா:1813/1,2

மேல்


வெள்ளி (15)

திங்களாம் இறசபு முதல் தேதி வெள்ளி இரா – சீறா:181/1
வெள்ளி வெண் தகட்டு ஒளிர் நிலா எறித்த மேல் நிலைகள் – சீறா:543/1
வெள்ளி வெண் மலர் சொரிந்தன பாளை வாய் விரித்து – சீறா:862/1
நிரை சுதை வெள்ளை தீற்றி நிலா மணி குயிற்றி வெள்ளி
வரை என நிமிர்ந்து தோற்றி மறு இலாது ஒளிரும் வாயில் – சீறா:918/3,4
துகில் கொடி நுடங்கும் வெள்ளி வரை என கதை கொள் மாடம் – சீறா:920/2
வெள்ளி வெண் கவரி விரிந்த போல் பாளை மிடறு ஒசிவன கமுகு ஒரு-பால் – சீறா:1004/3
கொந்து உறைந்த பூம் பாளை வாய் வெள்ளி வெண் குடங்கள் – சீறா:1124/1
பண்ணுதற்கு இயைந்த வெள்ளி வெண் குடம் போல் பரிவுற இனிது வந்து உறைந்த – சீறா:1917/4
அ தலத்து உறைந்து பின் அடுத்த வெள்ளி நாள் – சீறா:2738/1
இலகு பொன்னொடு வெள்ளி வெண் பானைகள் ஏற்றி – சீறா:3139/1
குறைவு அற வெள்ளி நாளில் குத்துபா தொழுத பின்னர் – சீறா:3354/2
குவியும் வெள்ளி அம் பொருப்பு என படங்குகள் கோட்டி – சீறா:3808/1
மாதம் ஏழிரண்டினில் வெள்ளி வாரத்தின் வணங்கி – சீறா:3836/2
வெள்ளி மா மறை மேலவன் விதியினால் கொறியே – சீறா:4428/3
வெள்ளி வெண் திரை முகட்டிடை எழுந்தனன் வெய்யோன் – சீறா:4616/4

மேல்


வெள்ளிக்கிழமையில் (1)

கீர்த்தி சேர் வள்ளல் வெள்ளிக்கிழமையில் குத்துபாவில் – சீறா:4742/1

மேல்


வெள்ளிடை (4)

விள்ள அரும் விசும்பினில் நோக்க வெள்ளிடை
தெள்ளிய பெரும் சிறை ஜிபுறயீல்-தமை – சீறா:1795/2,3
விரிந்த வெள்ளிடை கடந்து அணித்து உற விளங்கினரால் – சீறா:2227/4
வெள்ளிடை படர்ந்து அவண் அடைந்தனர் மலர் விரிந்து – சீறா:2242/2
விரிதரு வெள்ளிடை படர்ந்து வேத நூல் – சீறா:2957/2

மேல்


வெள்ளிடை-அதனில் (1)

வெள்ளிடை-அதனில் சிறிது ஒளி திரண்டு விழித்திடும் விழிக்கு எதிர் தோன்றும் – சீறா:1242/4

மேல்


வெள்ளியால் (1)

அள்ளிய பொன் எடுத்து அமைத்து வெள்ளியால்
புள்ளிகள் அணியணி பொறித்து வைத்தன – சீறா:746/1,2

மேல்


வெள்ளியின் (1)

இறமலான் பதினைந்தினில் வெள்ளியின் இரவின் – சீறா:3739/1

மேல்


வெள்ளிலும் (1)

காரையும் பெரிய வாகையும் திருகு கள்ளியும் அரிய வெள்ளிலும்
வீரையும் கரிய ஓமையும் நெடிய வேரலும் முதிய சூரலும் – சீறா:4210/1,2

மேல்


வெள்ளிலை (5)

பாகு பாளிதம் வெள்ளிலை சுருளொடும் பகிர்ந்து – சீறா:833/2
வெள்ளிலை அடைக்காய் சந்தம் விரைவின் வைத்து இருந்தார் அன்றே – சீறா:938/4
வெள்ளிலை பாகு ஏலம் இலவங்கமுடன் தக்கோலம் விரை கற்பூரம் – சீறா:1095/1
பாகு வெள்ளிலை பாளிதம் சந்தனம் – சீறா:2344/3
வெள்ளிலை அரி பிளவு ஈய்ந்து மேலவர் – சீறா:2401/1

மேல்


வெள்ளிலையும் (1)

பொருவு அரிய பொன் பிளவும் வெள்ளிலையும் தருக என புகழ்ந்திட்டாரால் – சீறா:1094/4

மேல்


வெள்ளை (11)

இரும் கண வெள்ளை மேகம் இரை பசும் கடல் வீழ்ந்து உண்டு ஓர் – சீறா:21/3
துரை முகம்மதுக்கு வெள்ளை துகில் எடுத்து அரையில் சாத்தி – சீறா:397/2
நிரை சுதை வெள்ளை தீற்றி நிலா மணி குயிற்றி வெள்ளி – சீறா:918/3
உரக மா மணிகள் நாப்பண் ஒளிபெற குயிற்றி வெள்ளை
தரள மென் புருடராகம் பல மணி தயங்க தாக்கி – சீறா:1258/2,3
வெள்ளை மென் துகில் கஞ்சுகி நனைதரும் வெயர்வும் – சீறா:2646/2
மூக்கினில் சேர்ப்பன் வெள்ளை முறுவலின் இதழை துண்டம் – சீறா:2810/2
வெள்ளை மென் துகிலால் சிரசிடம் புலர்த்தி வில் உமிழ் மெய்யினும் விளக்கி – சீறா:3154/1
வெண் கதிர் வெள்ளை வெற்றி கொடியை முன் விரித்திட்டாரால் – சீறா:3376/4
வெயிலவன் கதிர்கள் தோன்றா வெள்ளை வெண் கவிகை மொய்ப்ப – சீறா:3410/3
வெள்ளை கவரி திரள் இரட்ட மேக கவிகை விசும்பு ஓங்க – சீறா:4047/1
சென்னி மதி என சருவந்து இலங்க வடிவு உறும் உடலில் சிறந்த வெள்ளை
மின் அணி கஞ்சுகி இலங்க பிடரிடை முத்திரை இலங்க விரும்பி நாளும் – சீறா:4303/1,2

மேல்


வெளி (17)

விடு சுடர் படம் எடுத்து உயர் வெளி அடைத்திடுவார் – சீறா:1104/3
வெளி எலாம் அந்த மெய் உரு காண் என்பார் – சீறா:1192/4
விடத்தினுக்கு அஞ்சி ஏதும் வெளி அற புகுத்தினாரால் – சீறா:2585/4
விட அரவு உறையும் பாலில் வெளி அணுவெனினும் தோன்றாது – சீறா:2589/3
துருத்தி நீர் வெளி விட்டு என்ன விரைவொடும் தோன்றி நின்ற – சீறா:2602/4
திரள்தரும் துவசம் வெளி அற செருக செம் மணி துகில் செய் ஆலவட்டம் – சீறா:3163/2
வடிவு உறும் சாயை வெளி உறா நபி-தம் மக்களில் றுக்கையா என்னும் – சீறா:3591/1
ஆறு கொண்டு என திகை வெளி அடங்கலும் அரிதில் – சீறா:3803/1
பார் பிளந்து விடரே நிறைந்து பணியே மிகுந்து வெளி மீதில் வெண்தேர் – சீறா:4209/2
பாடுபட்டு வெளி ஓடி எய்த்து வெகு பார்வையுற்று இடையுமே-கொலோ – சீறா:4211/2
மலை அடைந்து திசை-தொறும் உலைந்து வெளி வழி திரிந்து நனி கதறியே – சீறா:4214/3
விடுத்த படைக்கலன்கள் உயர் விண்ணொடும் மண்ணையும் மறைத்த வெளி இல் என்ன – சீறா:4313/4
தேய்கின்றது இ இரவும் வெளி தெரிகின்றது கதிரும் – சீறா:4330/1
மஞ்சு ஆர் வெளி வழியே கொடுவந்தார் சிபுரீலே – சீறா:4333/4
திங்கள் என்பதும் கணங்கள் என்பதும் வெளி திரிந்த – சீறா:4577/1
மின் இல் வந்த வல் இருளுமோ வெளி தரவிலையால் – சீறா:4599/3
வெளி வர அரிதாய் இருந்தவரலது மெலிந்தவர் இளைஞர்கள் எவரும் – சீறா:4757/3

மேல்


வெளிப்பட்ட (1)

பத்தி உள் இருத்தி நாட்டத்துடன் வெளிப்பட்ட அன்றே – சீறா:2265/4

மேல்


வெளிப்படல் (1)

திரிதலல்லது வெளிப்படல் அரிது என திகைத்தேன் – சீறா:2617/4

மேல்


வெளிப்படா (1)

செப்பினர் வெளிப்படா சிறப்பிற்றாகவே – சீறா:1298/4

மேல்


வெளிப்படாது (1)

காரணம் அனைத்தும் வெளிப்படாது அமைக்கும் காலம் என்று அறிந்து உணராமல் – சீறா:280/1

மேல்


வெளிப்படாமல் (1)

கூர் தவா வெளிப்படாமல் கற்பு எனும் வேலி கோலி – சீறா:637/3

மேல்


வெளிப்படுத்திடாமல் (1)

தம் மனத்து உறைந்த காதல்-தனை வெளிப்படுத்திடாமல்
செம்மலும் இருந்தார் மற்றை சில பகல் கழிந்த பின்னர் – சீறா:644/1,2

மேல்


வெளிப்படுத்துவாரும் (1)

ஒருவருக்கொருவர் உள்ளிட்டு உரை வெளிப்படுத்துவாரும் – சீறா:3052/4

மேல்


வெளிப்படும் (1)

பந்தர் இன்றி ஓர் புறம் வெளிப்படும் பழ மனையில் – சீறா:2681/3

மேல்


வெளியிடை (2)

மின்னினை மறைத்து சற்றே வெளியிடை கிடந்தது எல்லாம் – சீறா:3217/2
வீடுகள் துறந்து வெளியிடை புகுந்து வேண்டுவது இவை என விரும்பி – சீறா:4756/1

மேல்


வெளியில் (1)

வரத்தினில் உயர்ந்த பேறே மகுசறு வெளியில் என்-தன் – சீறா:3102/1

மேல்


வெளியினில் (2)

விண் படர் மாட வாயில் வெளியினில் படங்கு கோட்டி – சீறா:1744/2
மடுத்து உள் ஓடி வெளியினில் வாங்கின – சீறா:4495/3

மேல்


வெளியுற்று (1)

மெல்ல அமைத்து போரினை நீத்து வெளியுற்று
செல் உயர் வானில் கவிகை நிழற்ற திகழ்கின்ற – சீறா:3924/2,3

மேல்


வெளிவிடாது (1)

விரும்பிய காம நோயை வெளிவிடாது அகத்துள் ஆக்கி – சீறா:639/1

மேல்


வெளிற (1)

வரு துயர் வெறியின் மீறி வாய் இதழ் வெளிற கண் சேந்து – சீறா:3201/3

மேல்


வெளிறா (1)

பால் என வெளிறா கனி என அழியா பசு மடல் தேன் என சிதறா – சீறா:1962/1

மேல்


வெளிறி (2)

விரிதர கிடந்து ஒளிரும் மெய் பதைத்து வாய் வெளிறி
எரியும் நெய்யிடை இட்ட பைம் தளிர் என இருந்த – சீறா:454/2,3
ஒக்கலும் துன்புற்று எழில் முகம் வெளிறி உள் உணர் நினைவு அற கருகி – சீறா:1934/2

மேல்


வெளிறிட (3)

தினகரன் கதிர்கள் வெளிறிட பரப்பி தெள் திரை கடல் முளைத்து எழுந்தான் – சீறா:1938/4
ஆலமும் வெளிறிட கெடும் கொடும் மனத்து அப்து – சீறா:2221/1
மன்னர்_மன்னவரை முகம்மதை நோக்கி வாய் வெளிறிட விழி சுழல – சீறா:2323/1

மேல்


வெளிறிற்று (1)

செய் படும் வனசம் ஒவ்வா செம் முகம் வெளிறிற்று என்றாள் – சீறா:1493/4

மேல்


வெளிறு (1)

வித்தகன் புண்ணியத்து உறைந்த மேன்மையுளன் ஓர்நாளும் வெளிறு இல்லாத – சீறா:4532/3

மேல்


வெளுத்த (1)

வீவு இலா கனை திரை குண கடல் திசை வெளுத்த – சீறா:2634/4

மேல்


வெளுத்தது (2)

குரவர் கண் விழிப்ப ஓசை குண கடல் வெளுத்தது அன்றே – சீறா:1758/4
விரிதர வெளுத்தது விரவில் நம் நபி – சீறா:3284/2

மேல்


வெளுத்தில (1)

பண் இருந்த வாய் வெளுத்தில பலன் பெறும்படியே – சீறா:227/4

மேல்


வெளுத்து (1)

கரிந்து மா முகம் வாய் வெளுத்து அற தலை கவிழ்ந்து – சீறா:2012/2

மேல்


வெளுவெளுத்து (1)

மேக நோவும் மிகுத்து வெளுவெளுத்து
ஆகம் முற்றும் அனல் என காந்தி நீர் – சீறா:4774/1,2

மேல்


வெற்பிடை (1)

விண்டனர் போயினர் மறுத்து வெற்பிடை
கண்டிலன் என மனம் கலங்கி கார் கடல் – சீறா:1320/2,3

மேல்


வெற்பின் (2)

வெள்ளம் ஒத்து அனைய மான் இனமும் ஓர் வெற்பின் சார்பில் – சீறா:2072/2
படித்தலத்து உறைந்த வேரின் பற்று அறாது எழுந்து வெற்பின்
அடுத்து இவண் வா என்று இன்ப அமுத வாய் திறந்து சொன்னார் – சீறா:2282/3,4

மேல்


வெற்பு (6)

மூரி வெற்பு அனைய புய முகம்மதுவை முன்னிலை தலைவராய் நிறுத்தி – சீறா:693/1
உற்றுநோக்கி வெற்பு அதிர்த்திடும் உறு வலி புயங்கள் – சீறா:1512/3
வெற்பு அடங்கலும் கரங்களில் பிசைந்துவிட்டு எறிந்து – சீறா:2231/1
விரை தரும் மரவ மாலை வெற்பு என திரண்ட தோளின் – சீறா:4716/1
விள்ள அரும் பிணியும் நீங்கி வெற்பு என புயங்கள் பாரித்து – சீறா:4781/1
இமய வெற்பு என்று இலங்கிய மாடங்கள் – சீறா:4805/1

மேல்


வெற்பு-அவை (1)

வரை எட்டொடு பல வெற்பு-அவை வந்தே நகரத்தில் – சீறா:4324/1

மேல்


வெற்றி (117)

சிகரமும் மயங்க வெற்றி திகழ்தரு புயமும் நோக்கி – சீறா:119/2
பிடி நடை மயிலும் வெற்றி பெறும் திறல் அரசும் காமம் – சீறா:122/2
வெற்றி வாள் கரத்து அப்துல் முத்தலிபுக்கு ஆள் விடுத்தார் – சீறா:231/4
வெற்றி வெம் கய கன்று என கவின் விளங்கியதே – சீறா:341/4
பூட்டிய தனுவால் வெற்றி பொருந்து கை லமுறத்து என்னும் – சீறா:393/2
வகைவகை சொரிந்தன வெற்றி வானவர் – சீறா:499/3
வந்த பேரொளி வெற்றி வெம் புலி முகம்மதுவை – சீறா:592/2
கண்டு நாம் முறிந்தனம் அலால் வெற்றி கண்டு அறியோம் – சீறா:596/2
கொண்ட வெற்றி போல் வெற்றி வேறு இலை என குறித்தார் – சீறா:596/4
கொண்ட வெற்றி போல் வெற்றி வேறு இலை என குறித்தார் – சீறா:596/4
பேரறிவு எவையும் செம்மை பெருத்து ஒளிர் வனப்பும் வெற்றி
வீரமும் திறலும் உண்மை விளங்கும் வாசகமும் கல்வி – சீறா:598/1,2
அகலிடத்து அடங்கா வெற்றி அப்துல் முத்தலிபு பெற்ற – சீறா:600/1
குரிசில் என்று உயர்ந்த வெற்றி குவைலிது அன்பு அரிதில் பெற்ற – சீறா:611/1
தரைத்தலம் புகழும் வெற்றி தட புயத்து அபித்தாலீபும் – சீறா:618/1
இரும் புகழ் தரித்த வெற்றி முகம்மதை இனிதின் நோக்கி – சீறா:639/3
குறைபடாது இருந்த வெற்றி கொழும் மணி குன்றமே யான் – சீறா:822/3
கட கரி அனைய வெற்றி காளையர் பலரும் சேர்ந்த – சீறா:1034/3
நீல மா மங்குல் அம் கேழ் நெடும் குடை நிழற்ற வெற்றி
கால வேல் கரத்தில் ஏந்தி காளையர் மருங்கு சூழ – சீறா:1035/2,3
தார் அணிந்து இலகு தோள் பூ தரத்து அபூத்தாலிப் வெற்றி
வீரமும் திறலும் வாய்த்த மென் கரத்து அணைத்து மோந்தார் – சீறா:1037/3,4
வாங்கு வில் தட கை வெற்றி மலி புகழ் மைசறாவும் – சீறா:1041/2
விரிந்த பிளவு அரிந்த இலை கருப்பூரமுடன் அளித்து வெற்றி வேந்தே – சீறா:1080/3
சிறுபிறை நுதல் கதீஜா திரு மனையிடத்தும் வெற்றி
விறல் அபித்தாலிபு என்னும் மெய்மையோர் மனையின் முன்னும் – சீறா:1128/1,2
வெற்றி வள்ளலை வீதியில் கண்டனம் – சீறா:1184/2
வெற்றி மன்னவர் தலைவரில் நால்வரை விளித்து – சீறா:1238/1
வெற்றி வெண் விசும்பு கீறி மேலுலகிடத்தில் சார்ந்தார் – சீறா:1254/4
அறம் தழைத்தன நன் மார்க்கத்து அரும் புவி தழைத்த வெற்றி
திறம் தழைத்தன விண்ணோர்கள் செயல் தழைத்தன திகாந்த – சீறா:1269/2,3
வெற்றி வாள் அபித்தாலிபு மனம் மிடைமிடைந்திட்டு – சீறா:1379/3
வெற்றி வேந்து அகம் நீங்கி வெறுத்திடும் – சீறா:1410/3
இல் உறை தொழும்பில் உள்ளாள் இளம் கொடி ஒருத்தி வெற்றி
வில் அணி தட கை ஏந்தி வரும் விறல் ஹம்சா என்னும் – சீறா:1491/2,3
வெற்றி வேந்தர்கள் பலருடன் உமறையும் விளித்து – சீறா:1507/2
வெற்றி வீரத்தின் மிக்கவர் எவர் என விரித்து – சீறா:1512/1
வெற்றி வெண் கதிர் வாள் தாங்கி நடந்தனர் விளைவது ஓரார் – சீறா:1555/4
எறுழ் வலி தட கை வெற்றி எழில் உமறு இவணின் நம்-பால் – சீறா:1567/1
அரும் கன வெற்றி நன் மாராயம் ஒன்று அடைவதாக – சீறா:1581/3
வெற்றி வெம் கதிர் அயில் வீரர் யாவரும் – சீறா:1605/2
வெற்றி வாள் முகம் நோக்கி வெவ் வினை முகம்மதுவை – சீறா:1674/2
முரசு அதிர் ஓதை கேட்டு முரண் மறம் முதிர்ந்து வெற்றி
மரு மலி வாகை தாங்கு மன்னவர் திரளில் கூண்டு – சீறா:1716/1,2
சேனையில் திரளில் செம்பொன் செழும் கொடி நுடங்க வெற்றி
வான் அதிர் அசனி ஒப்ப மத கரி முரசம் ஆர்ப்ப – சீறா:1717/1,2
திக்கு அடங்காத வெற்றி திறல் படை ஹபீபு வேந்தன் – சீறா:1718/1
பரிவுடன் நும்-பால் வெற்றி பதவிகள் அளித்தது யாவும் – சீறா:1728/3
வையகம் முழுதும் காக்கும் மணி குடை நிழற்ற வெற்றி
வெய்யவன் இருந்தது என்ன இருந்தனன் திமஸ்கு வேந்தன் – சீறா:1750/3,4
தவிசினில் இருந்து வெற்றி தட முடி அரசர்_கோமான் – சீறா:1751/1
இடம்தரு திமஸ்கின் வேந்தை காண்பதற்கு எழுந்தார் வெற்றி
படம் தரு கொடியில் தூண்டும் பகை பெரும் கடலை கையால் – சீறா:1759/2,3
ஆரண வெற்றி வெள் அலங்கல் சூடியோர் – சீறா:1806/2
மணியினில் செறித்த தூணியும் பொருவா வடிவு-அதாய் வெற்றி மன்னவர் முன் – சீறா:1971/2
வெற்றி நல் நெறி முகம்மதும் விரைவினில் ஏகி – சீறா:2003/3
வெற்றி மன் நசாசிய்யு உறை திரு நகர் மேவி – சீறா:2020/2
வெற்றி உண்டு உமதிடத்து என விளம்பினார் – சீறா:2155/4
வெற்றி வாள் முகம்மது உள்ளம் வேண்டிய வார்த்தைப்பாடு – சீறா:2353/1
விரிக்கும் மணி பஞ்சணை இருத்தி வெற்றி அபூபக்கரும் இருந்தார் – சீறா:2547/4
வெற்றி கொண்டு ஒரு தொனி முழங்கியது விண்ணிடத்தில் – சீறா:2696/4
வெற்றி சேர் நால்வரும் வேந்தர்-தம்மொடும் – சீறா:2741/1
வெற்றி மன்னவர் சூழ்தர இறந்தனர் மேலோய் – சீறா:2912/4
வில் கர வலி அபூபக்கர் வெற்றி சேர் – சீறா:2996/1
வெற்றி வெண் துவசத்தின் பேத வீக்கமும் – சீறா:3003/4
வெற்றி என்று இயல் நபி போரின் வேட்கையில் – சீறா:3022/2
இருள் அறும் வெற்றி வெண் கொடியும் ஈந்தனர் – சீறா:3028/4
வெற்றி வெண் கொடியொடும் வேக வாம் பரி – சீறா:3032/1
விருது கொண்டு இகலிடும் வெற்றி போரினும் – சீறா:3039/3
வெற்றி வாள் அலி என்று ஓதும் வீர வெண் மடங்கல் நாளும் – சீறா:3064/2
அடல் அபூபக்கர் வெற்றி அரி உமறு உதுமான் ஒன்னார் – சீறா:3074/1
ஊரவருடனும் ஓர்பால் உறைந்தனர் உயர்ந்த வெற்றி
ஏர் அணிந்து இலங்கும் பைம் பூண் இளம் சிங்கம் இருந்தது ஒத்தே – சீறா:3079/3,4
வெற்றி வாள் அலி என்று ஓதும் வேந்தர்_கோன் பவனி போந்து – சீறா:3181/3
வெற்றி வாள் அலிக்கும் செவ்வி விளங்கு_இழை-தமக்கும் திட்டி – சீறா:3224/3
அருள் அபூபக்கர் வெற்றி அடல் அரி உமறு கத்தாப் – சீறா:3232/1
வெற்றி சேர் அடல் உதுமானும் மெய் மன – சீறா:3252/3
வெற்றி சேர் வேந்தருக்கு உரைத்து வேறு கொள் – சீறா:3263/2
வெற்றி சேர் யார்களும் பரியின் வீரரும் – சீறா:3278/3
வெற்றி கொள் வேலினர் வியப்ப இ மொழி – சீறா:3299/3
கூர் அயில் தாங்கும் செம் கை கோ உதுமானும் வெற்றி
தார் கெழும் வடி வாள் ஏந்தும் தட புய அலியும் வந்தார் – சீறா:3363/3,4
அயருறா வெற்றி வீரத்தவருடன் ஈண்டினாரால் – சீறா:3364/4
வெண் கதிர் வெள்ளை வெற்றி கொடியை முன் விரித்திட்டாரால் – சீறா:3376/4
மிடல் உறும் வெற்றி உக்காபு எனும் கொடி மிசஃபு கை கொண்டு – சீறா:3377/1
தேட அரும் வெற்றி மாலை சென்னியின் இலங்க சூடி – சீறா:3402/3
காணுதற்கு இறுதி இல்லா திறத்தினர் கவலும் வெற்றி
பூணினர் உயிரை ஈந்து புகழினை நிறுத்தும் பொற்பார் – சீறா:3407/1,2
வரம் உறும் வெற்றி வள்ளல் முகம்மதை வெல்வேன் என்ன – சீறா:3409/3
முருகு உமிழ் வெற்றி மாலை முரண் படை வேந்தர் வீரர் – சீறா:3416/3
ஷாமினின்று எழுந்த பின்னர் தம் படையலது வெற்றி
மா மதிள் புரிசை மக்கா மா நகர் படையினோடும் – சீறா:3421/1,2
வெற்றி தந்தன் என்று ஆயத்தும் இறக்கினன் விரி நீர் – சீறா:3453/2
வெற்றி வேந்தர்கள் இருந்தனர் இருள் அற விளக்கி – சீறா:3455/3
பிடிக்கும் வெற்றி அஸ்ஹாபிகளினில் சில பெயரை – சீறா:3470/2
வெற்றி வாள் கணை பொருது அழிந்திடலும் வெம் சினத்தின் – சீறா:3497/1
விரி கதிர் பூணும் ஆரமும் மலிந்த வெற்றி வெம் படைக்கலன் மலிந்த – சீறா:3558/2
வெற்றி வெண் மலர் தார் புயத்தவர் மகிழ்ந்து திரிந்தனர் வீர வெம் களத்தில் – சீறா:3569/4
வில் அணி தட கை மறத்தில் தீன் விளைத்த வெற்றி மன்னவர்கள் கண்டனரால் – சீறா:3574/4
இறையவன் அருளால் வெற்றி கொண்டு இறசூல் இலங்கிய நகரின் வந்தனரால் – சீறா:3599/4
விரிந்த நம் குலத்தவர் வெற்றி வீரமே – சீறா:3624/4
வெற்றி அபாலுபானாவை வீறொடும் – சீறா:3652/2
வெற்றி கொண்டு இசுலாம் ஓங்க விறல் நபி இருக்கும் நாளில் – சீறா:3665/2
பாதையில் பறித்த வெற்றி பலன் படு பொருள்கள் எல்லாம் – சீறா:3688/1
கடம் கரைத்து இறைக்கும் வெற்றி களிறு எனும் அப்துல்லாவை – சீறா:3728/1
மதிக்கும் வெற்றி உண்டெனில் அவை முதல் வரன்முறையா – சீறா:3763/3
புனையும் வெற்றி கொண்டு எழுந்தனன் ஒலீது-தன் புதல்வன் – சீறா:3790/4
வாய்ந்த வெற்றி சற்று உண்டு என காட்டின வதனம் – சீறா:3802/1
பார் என கிடந்த வெற்றி பதி மறுகு எல்லை நீங்கி – சீறா:3848/3
மாற்றலர் திறமும் கூறும் வாய்மையும் ஒடுங்க வெற்றி
ஊற்றமும் ஒடுங்க தேறா உள்ளமும் ஒடுங்க வந்த – சீறா:3850/1,2
வெற்றி செய்குவன் என ஒரு வீரன் ஓர் வேலால் – சீறா:3897/2
வெற்றி வாளினில் வீசிட வீரர் மீ – சீறா:3906/1
செரு நடு நின்று வெற்றி செயும் கை திறல் வல்லோர் – சீறா:3912/3
வெற்றி உணர்ந்தீர் கற்றும் அறிந்தீர் மிகை பாவ – சீறா:3926/1
வெற்றி செய்துறும் வீரர் பத்து அலால் – சீறா:3972/2
வெற்றி சேரும் அப்பாசு அமுசா மிசுஅபுவும் – சீறா:3988/3
வெற்றி வாள் படை எறிந்து எறிந்து அழிந்தன விலக்கி – சீறா:3996/2
முரசம் ஆர்த்து எழ வெற்றி வெண் கொடி செல முன்னி – சீறா:4027/3
வீணே போனதன்றி மற்று ஓர் வெற்றி கண்டோமிலை அன்றே – சீறா:4031/4
வெற்றி கொடி முன் செல சேனை வேலை நடப்ப வண்டு இனங்கள் – சீறா:4038/1
வெற்றி மேல் கொண்டு விண் எழுந்த மூதெயில் – சீறா:4060/1
மாசு அற விளங்கு திறன் மன்னவரும் வெற்றி
பேசும் மற மள்ளரொடு பெட்புற நடத்தும் – சீறா:4128/1,2
வெற்றி பெறு கைபர் நகர் மேவினர்கள் அன்றே – சீறா:4136/4
வீட்டினால் அதில் வெற்றி உண்டாகுமோ – சீறா:4244/4
வெற்றி மா நபியுடன் ஒப்பு கூடினன் வெருவி – சீறா:4607/2
வாரமும் நெஞ்சில் கொண்டு வரும் புலி அலி முன் வெற்றி
சாரும் வெண் கொடி ஒன்று ஏக சார்ந்தனர் தானை சூழ – சீறா:4630/2,3
வெற்றி கொண்டு விரை மலர் பூ பயமுற்று – சீறா:4768/3
கலங்கல் இல்லாத வெற்றி சகுபிகள் கருத்தும் கண்டு – சீறா:4862/3
மனையினுக்கு உரியனாக வந்தவன் றபாகும் வெற்றி
புனை மலர் அணியும் திண் தோள் பொதுவனும் நீருமாக – சீறா:4918/3,4
தாண்டு வாம் பரியின் விறலினர் வெற்றி தலைவர் நாற்பதின்மருமாக – சீறா:4926/3
வெற்றி கொள் வீரர் வௌவி விரைந்து முன் கொணர்ந்து அளிக்க – சீறா:4999/2

மேல்


வெற்றிகொண்டனம் (1)

வெற்றிகொண்டனம் என்றாலும் யாவரே வெருவினாலும் – சீறா:3878/3

மேல்


வெற்றிகொண்டார் (1)

மறம் முதிர்ந்து பாரிசவர் வெற்றிகொண்டார் எனும் வசனம் மக்க மீதில் – சீறா:2170/2

மேல்


வெற்றிகொண்டு (1)

வெற்றிகொண்டு இணங்குதல் விருப்பம் அல்லது – சீறா:1825/3

மேல்


வெற்றிப்பாடும் (1)

திறன் உறும் வெற்றிப்பாடும் சிறக்குமோ சிறந்திடாதே – சீறா:4852/4

மேல்


வெற்றியாம்படி (1)

வெற்றியாம்படி எடுத்து அடக்கினர் மண்ணில் விரைவின் – சீறா:4026/4

மேல்


வெற்றியாய் (1)

வெற்றியாய் வலியாய் புகழ் நிலைபெற விளக்க – சீறா:2494/3

மேல்


வெற்றியால் (1)

மின் நுணங்கு வேல் ஆரிதை வெற்றியால் வியத்தி – சீறா:350/3

மேல்


வெற்றியில் (1)

வெற்றியில் புகழில் போரில் வேட்கை அறாது தேடும் – சீறா:3843/1

மேல்


வெற்றியின் (3)

மிகல் பெறும் வெற்றியின் பீசபீலுக்காய் – சீறா:3040/1
கடக்கும் வெற்றியின் இனையன அமர்செய கடிதின் – சீறா:3506/3
அஞ்சலாது அமர் விளைத்திடல் வெற்றியின் அழகால் – சீறா:3777/4

மேல்


வெற்றியும் (20)

மிக்க உண்மையும் விளங்கிய வெற்றியும் உடையோர் – சீறா:192/3
குலவு வீரமும் கல்வியும் வெற்றியும் குடியாய் – சீறா:540/2
பேறு கொண்டனம் வெற்றியும் கொண்டனம் பெரியோன் – சீறா:595/2
வெற்றியும் வீரமும் தவத்தின் மேன்மையும் – சீறா:740/3
வெற்றியும் குவைலிது என்னும் வேந்தனுக்கு உறக்கத்து ஓதும் – சீறா:1066/2
கதியும் வெற்றியும் வீரமும் பெறுவர் அ கதை போல் – சீறா:1127/2
பகை அறும் வெற்றியும் படரும் என்று அரோ – சீறா:2158/4
நபி-தமை கண்டு உரை நடத்தி வெற்றியும்
புவியினில் பெற்றனம் பொருந்தினோமெனில் – சீறா:2164/1,2
மானமும் பூத்த திண் மறனும் வெற்றியும்
ஊனம் இல் ஊக்கமும் ஒளிர காய்த்த நல் – சீறா:2714/2,3
வெற்றியும் புகழும் தழைத்து இனிது ஓங்கி வீறுபெற்று இருக்கும் அ நாளில் – சீறா:2876/4
வந்து நின்றனர் வெற்றியும் பிடித்த வாள் வலியும் – சீறா:3474/2
வெற்றியும் யாவும் வரிப்பட எழுதி விரைவினில் மாருதம் இயையா – சீறா:3590/3
முகம்மதின் மார்க்கமும் வலியும் வெற்றியும்
இகலவர் பணிவும் போர் இயற்றும் செய்கையும் – சீறா:3643/1,2
வலியும் வீரமும் வெற்றியும் திரண்டு ஒரு வடிவாய் – சீறா:3730/2
அறமும் வெற்றியும் ஓர் உரு எடுத்து என அரிதில் – சீறா:3739/3
மறமும் வெற்றியும் நிறுத்திட துணிவது வழக்கால் – சீறா:3779/4
திருத்தும் வெற்றியும் உள செழும் சேவக திறத்தீர் – சீறா:3815/4
வீரமும் உண்ட மாறா வெற்றியும் உண்ட ஏவும் – சீறா:3958/1
மிடுக்கு அற தோற்று நின்றார் வெற்றியும் பெறுவர் அன்றோ – சீறா:4368/2
வெற்றியும் வீரமும் விளம்ப அரீது என – சீறா:4996/3

மேல்


வெற்றியே (3)

முழுதும் வெற்றியே அலது இடர் இலை என முதலோர் – சீறா:1683/3
எனும் கூட்டத்தார் அமைத்த வெற்றியே
திசை புகழ்ந்தன அவுசு என்னும் திண்மையோர் – சீறா:2149/2,3
கதம் உடை திறனும் காட்டி வெற்றியே காண வேண்டும் – சீறா:4363/2

மேல்


வெற்றியை (1)

விண் தலத்தினில் இலா பதவி வெற்றியை
கொண்டனன் என மன குறைவு நீக்கினான் – சீறா:1976/3,4

மேல்


வெற்றியொடும் (1)

வெற்றியொடும் இனிது அழைத்து அங்கு ஓர் மாடத்து இருத்தி வியந்து நோக்கி – சீறா:1665/3

மேல்


வெறி (14)

வெறி மது அருந்தி மரகத கோவை மென் பிடர் கிடந்து உருண்டு அசைய – சீறா:53/1
வெறி கமழ் பறவை வீசி நின்றதுவும் விண்ணகத்து அமுதம் தந்ததுவும் – சீறா:285/3
வெடித்த மென் மலர் தேனை உண்டு இன வெறி சுரும்பு – சீறா:561/1
வெறி நறா கனிகள் சிந்தி விருந்து அளித்திட்ட அன்றே – சீறா:801/4
கோல் வெறி துணியும் தோளில் கூன் பிறை வாளும் மென்மை – சீறா:2056/3
வெறி கமழ்ந்து இவண் இருப்பவர் எவர் என வியந்து – சீறா:2639/3
வெறி மருள் கொண்டார் என்ன சேய் எனும் வேட்கை தீர்ந்தான் – சீறா:2808/4
மீறிய செல்வம்-தன்னால் வெறி மதம் பெருத்து மேன்மேல் – சீறா:2829/1
வெறி கமழ்ந்த மெய் முகம்மதின் திருமுனம் விடுத்தார் – சீறா:3443/4
வேய் உதிர் முத்தம் ஈர்க்கும் வெறி கமழ் விலங்கல் நீந்தி – சீறா:4208/3
வெறி துணர் தாது துன்றும் வேரி அம் சோலை புக்கார் – சீறா:4290/4
கள் உணவும் வெறி மதுவும் கறாம் என ஆயத்து வர கண்டு அன்பாகி – சீறா:4679/3
வெறி தரு மதத்தால் பேழ் வாய் மிக திறந்து உருத்து பொங்கி – சீறா:4719/3
கறை குடியிருந்து புலால் வெறி கமழும் கவர் இலை வேல் உடை குரிசில் – சீறா:5016/1

மேல்


வெறித்த (1)

வெறித்த வெம் சின வீரத்தின் விழைவுகள் அனைத்தும் – சீறா:1541/3

மேல்


வெறிதின் (2)

மதியினை வெறிதின் நோக்கி பறிந்தனர் என்னும் மாற்றம் – சீறா:4207/2
வில் அயில் படையும் நீரும் இருந்தது என் வெறிதின் அம்மா – சீறா:4624/4

மேல்


வெறிது (1)

ஏது எனில் உரு ஒன்று இயற்றியே வெறிது ஈமானினை இகழ்ந்தவர் உடலில் – சீறா:4476/1

மேல்


வெறியின் (2)

வெவ்விய சீற்றம் மீக்கொண்டு இருந்தனன் வெறியின் மன்னோ – சீறா:2791/4
வரு துயர் வெறியின் மீறி வாய் இதழ் வெளிற கண் சேந்து – சீறா:3201/3

மேல்


வெறியினால் (1)

வெறியினால் தந்தை வைகும் வேளையில் ஈன்றாள்-தானும் – சீறா:2792/1

மேல்


வெறியும் (1)

வெறியும் பித்தும் உற்றவன் இவண் பெரு வழி விடுத்து ஓர் – சீறா:2222/1

மேல்


வெறு (1)

அன்று வெறு ஒரு காட்டினில் புகுக என்று அறைந்த – சீறா:766/2

மேல்


வெறுக்கும் (1)

மேலவர் நட்பினை வெறுக்கும் வாய்மையர் – சீறா:2448/2

மேல்


வெறுக்கை (1)

வெறுக்கை கொண்டு அடிமை பிலாலை மீட்டி நம் – சீறா:1487/3

மேல்


வெறுக்கையும் (1)

பெரு மணி வடமும் எண்ணில் வெறுக்கையும் பெரிதும் முன்னர் – சீறா:3055/2

மேல்


வெறுங்கையும் (1)

நிலையிலாது அடியேன் வெறுங்கையும் ஆனேன் என்பது நினைந்திலன் இன்னும் – சீறா:4097/3

மேல்


வெறுத்த (5)

சாலவும் உரைத்தான் நீதியை வெறுத்த தறுகணான் எனும் அபூஜகிலே – சீறா:692/4
வெறுத்த புன் மன கொடியம் யாம் விளைத்திடும் வினையை – சீறா:959/1
வெறுத்த பேர் உயிர் அகல் விசும்பினில் குடிபடுத்தல் – சீறா:1376/2
வெறுத்த காலமும் காபிர்கள் தொடுத்த வல் வினையும் – சீறா:2017/1
அறத்தினை வெறுத்த கொடும் பெரும் பதகன் அபூஜகல் தலை இஃது என்ன – சீறா:3588/2

மேல்


வெறுத்தனை (1)

அனைத்தையும் காரணம் அல என்று அகத்து இருத்தி வெறுத்தனை உள் அருளினோடும் – சீறா:2183/1

மேல்


வெறுத்தாள் (1)

வெறுத்தாள் நபி மனை பாரி என்று உரைத்தார் எனும் விதத்தால் – சீறா:4351/4

மேல்


வெறுத்தான் (2)

விலகி அங்கு அவர் கொணர்ந்த பல் பொருளையும் வெறுத்தான் – சீறா:2037/4
வெருவி வேறு ஒன்று நினைந்தனன் புகழினை வெறுத்தான் – சீறா:3863/4

மேல்


வெறுத்திட்டோமெனில் (1)

வித்தக இ உரை வெறுத்திட்டோமெனில்
பித்தர் என்று உலகினில் பேச வேண்டுமே – சீறா:2408/3,4

மேல்


வெறுத்திட (1)

இனம் எலாம் வெறுத்திட பகை என தலையெடுத்து – சீறா:1524/1

மேல்


வெறுத்திடல் (1)

வேண்டுமல்லது வெறுத்திடல் அரிது என விரும்பி – சீறா:2653/2

மேல்


வெறுத்திடாது (1)

வெறுத்திடாது ஏகி உரைத்த சொற்படியே வேந்தரை கொணர்ந்து முன் விடுத்தார் – சீறா:2862/4

மேல்


வெறுத்திடும் (2)

வெற்றி வேந்து அகம் நீங்கி வெறுத்திடும்
பற்றலார் உறை-பால் அடைந்தார் அரோ – சீறா:1410/3,4
காணிலா புதுமை விளைத்த நாயகத்தை காபிர்கள் வெறுத்திடும் காலம் – சீறா:1438/2

மேல்


வெறுத்து (13)

இந்து வாள் நுதல் ஆமினா மனை வெறுத்து இருந்தார் – சீறா:226/2
வெறுத்து இருந்தில கருப்பம் என்று அழகுறும் விதமே – சீறா:228/4
விரிந்த செம் கரம் கூப்பி உள் மன வினை வெறுத்து
தரும் தவ பயனும் மொழி என எதிர் சாற்றி – சீறா:580/2,3
வெறுத்து இனத்தவர்க்கு ஈந்திடல் வேண்டுமால் – சீறா:1393/4
வேரி அங்கம் முதல் ஐம்புலன்களும் வெறுத்து ஒடுக்கிய சுசூதினில் – சீறா:1434/3
ஆதி தூதரை வெறுத்து உலகு அடங்கலும் திரண்டு – சீறா:1525/1
குறைபடும் குபிரை சூழ்ந்த குலத்தொடும் வெறுத்து நின்றார் – சீறா:1578/4
வெறுத்து இ ஊரிடை மக்காவில் விளைந்த வல் வினைகள் எல்லாம் – சீறா:2360/2
விதியினை இனத்தொடும் வெறுத்து வேறு ஒரு – சீறா:2717/2
வன் மனத்தினை வெறுத்து ஒரு வழிப்படுத்துவிரேல் – சீறா:2921/3
அருந்திடும் பசி வெறுத்து அறமை சங்கை செய்திருந்தது – சீறா:2974/2
வெறுத்து அழல் குழியில் வீழும் வீணர்கள் ஆவேம் என்றார் – சீறா:3398/4
விதி முறை மறையின் மாற்றம் பொய் என வெறுத்து மன்னோ – சீறா:3666/4

மேல்


வெறுத்தும் (1)

வேறு உரை பகரேல் பார்ப்பை வெறுத்தும் உன் இனத்தை நீத்தும் – சீறா:2105/3

மேல்


வெறுந்தரை (1)

விடு கடல் சாவா எனும் பதியிடத்தில் வெறுந்தரை ஆயின வறந்து – சீறா:260/2

மேல்


வெறுப்ப (2)

என்பதும் மனையுடன் நகரையும் வெறுப்ப
கெடுக்கும் என்பதும் அபூலகுபு எனும் அவன் கேட்டான் – சீறா:2046/3,4
ஆய தன் குலத்தவர்களும் வெறுப்ப அந்தரமாய் – சீறா:3776/2

மேல்


வெறுப்பது (1)

வெறுப்பது பெரியர்-தம் மேன்மையாம் எனா – சீறா:4069/4

மேல்


வெறுப்பதும் (1)

பத்தி விட்டு இனம் வெறுப்பதும் பழுது உயிர் துணைவன் – சீறா:1380/1

மேல்


வெறுப்பன் (1)

மேலையோர் செயும் வணக்கங்கள் அனைத்தையும் வெறுப்பன்
பாலை நேர் மறை குருக்களை தினம் பழித்திடுவன் – சீறா:1692/2,3

மேல்


வெறுப்பினாலும் (1)

மென் நபிக்கு ஈமான் கொண்டோர் இவர் எனும் வெறுப்பினாலும்
பன்னு மா மறை சொலில் உள் பகர்ந்தது ஓர் ஐயத்தாலும் – சீறா:1568/1,2

மேல்


வெறுப்பினானும் (1)

மிண்டு தந்தையர் சொல் மாற்றல் என்பதோர் வெறுப்பினானும்
மண்டும் ஐயங்கள்-தம்மால் வைகினன் சிறிது நாளால் – சீறா:2790/3,4

மேல்


வெறுப்பு (1)

வந்து உரைத்த தம் இனத்தவர் மன வெறுப்பு அகல – சீறா:1382/1

மேல்


வெறுப்பொடும் (1)

வெறுப்பொடும் இருந்து ஒரு-வயின் மேவினன் விரைவின் – சீறா:2616/3

மேல்


வெறும் (3)

விடும் என உரைத்தலும் வெறும் துருத்தியை – சீறா:3290/1
விரி பரல் பொரி செம் பாலை வெறும் நிலம் கடந்து விம்மி – சீறா:3384/1
வெறும் தரை தடவல் மாற்றம் விடு-மின்கள் விடு-மின் என்றான் – சீறா:3396/4

மேல்


வெறும்கயன் (1)

பாரின் வெம் களத்திடை வெறும்கயன் என பரியை – சீறா:3501/1

மேல்


வெறுமை (1)

வெறுமை கண்டவர்-தம்மை மேன்மையர் என வியந்து – சீறா:3428/3

மேல்


வென்றனனே (1)

இவணில் வந்து அடைந்தேன் இனி வினை பவங்கள் யாவையும் எளிதின் வென்றனனே – சீறா:2317/4

மேல்


வென்றார் (1)

அறபிகள் பொருது வென்றார் என்று ஓதிய – சீறா:533/2

மேல்


வென்றி (52)

வென்றி நல் நபிமார் சொலும் கனவு எலாம் விரித்து – சீறா:218/2
வென்றி வேல் விழி மடந்தையர்க்கு இவை சொலி விடுத்தார் – சீறா:229/4
வென்றி வேல் செழும் கர வேந்துக்கு ஓதினார் – சீறா:325/4
வென்றி கொண்டனம் என்று ஒட்டை மேல்கொண்டார் மேனியில் சொறியுடன் வரடும் – சீறா:354/2
வென்றி கொள் அரசா வைத்து வேறுவேறு அதிகாரத்தார் – சீறா:405/2
வென்றி மல் புயன் முகம்மது என பெயர் விரித்தார் – சீறா:443/3
வென்றி கொண்டு எழுந்தனர் அதுனான் கிளை வேந்தர் – சீறா:586/4
வென்றி கொள் விறலோன் செம்பொன் விழை தொழிலவருக்கு எல்லாம் – சீறா:605/3
வென்றி வாள் அரசே அணித்து என விளம்பினனே – சீறா:760/4
வென்றி கொண்டு உறும் கலிமாவை விள்ளுதல் – சீறா:1307/3
வென்றி வீரரை நோக்கி விளித்து அணி – சீறா:1407/2
வென்றி கொண்டனம் இலை அலது இவண் நெறி மேவும் – சீறா:1536/2
வென்றி வெய்யவன் கதிரினும் மனத்தினும் விரைவாய் – சீறா:1701/3
வென்றி விறல் சேரும் அபித்தாலிபை விளித்து – சீறா:1774/3
வென்றி கொள் அயில் படை ஒருத்தனை விடுத்தே – சீறா:1784/3
வென்றி வெண் திரை கடல் முகட்டு எழ செயல் வேண்டும் – சீறா:1856/2
வென்றி தா என இருந்தனர் விரைவின் வந்தடைந்தார் – சீறா:1871/3
வென்றி கொள் அரசே இனம் ஒரு வசனம் வினவுதல் வேண்டும் என்னிடத்தில் – சீறா:1942/2
வென்றி மன்னவன் எவர்க்கு அனுப்பியது என விரித்தான் – சீறா:2005/4
வென்றி கொள் பிணையின் மீட்டு விட்டதும் ஓதிற்று அன்றே – சீறா:2103/4
வென்றி கொள் இறையோன் உண்மை தூது என விளம்பிற்று அன்றே – சீறா:2285/4
வென்றி கொள் முகம்மது விருப்புற்றார் அரோ – சீறா:2424/4
வென்றி கொண்டு ஒரு கை மண் எடுத்து எறிந்து விரைவினில் எழும் என புகன்றார் – சீறா:2541/4
வென்றி கொள் மெய் அசையாது மெல்லென – சீறா:2753/2
வென்றி கொண்டு உறைவது இ தலமல்லாது வேறு – சீறா:2760/3
வென்றி கொள் அறபியை விளித்து சேணிடை – சீறா:3325/2
வென்றி வாள் அலி செழும் கர விசை தரும் விரைவில் – சீறா:3538/3
வென்றி உண்டு என்பது விளம்ப வேண்டுமோ – சீறா:3625/4
வென்றி வானவர்கள் நின்று வென்றியை விளைப்பர் அன்றே – சீறா:3873/4
வென்றி வாசியும் மின்செய் ஆரமும் – சீறா:3965/3
வென்றி வெண் குடை கவரி பேரிகை பல வீழ்ந்தது – சீறா:3990/2
வீரர் எவரும் எழுக என்றார் வென்றி சிரசின் மேல் கொண்டார் – சீறா:4036/4
கானும் மலையும் கடந்து இங்ஙன் வந்தாய் வென்றி காண்ப அரிது – சீறா:4042/2
கதம் உறு வென்றி களிறு எனும் திறல் சேர் முகம்மது கபீபு செங்கமல – சீறா:4122/1
வென்றி கொடு எழுந்து வர வேண்டும் இனி என்றார் – சீறா:4123/4
வென்றி சேர் புகழ் சாபிர் சோகத்து முன் மேவி – சீறா:4260/2
ஆடல் வென்றி சேர் அகுமது துயில் இடம் அடுத்தேன் – சீறா:4268/4
வேல் பாய வடு சிறந்த திண்மை நல மேனியர்கள் மேன்மேல் வென்றி
மால் பாய்ந்துகொண்ட குல முஸ்தலிகு கூட்டம் எனும் மாந்தர் மன்னோ – சீறா:4296/3,4
வென்றி நடந்தன புடையின் வீரம் நடந்தன இறசூல் மேனி வீச – சீறா:4302/3
வென்றி சேர் மடங்கல் அன்னான் ககுபு எனும் வீரர்_வீரன் – சீறா:4369/2
யாரும் ஈண்டு இருப்ப வென்றி அரசரும் இருப்ப மற்றும் – சீறா:4378/2
வென்றி மன்னவர் சிறியவர் பெரியவர் விளைந்த – சீறா:4417/2
வென்றி வாழ் மனை இடத்தினில் ஏகு என விரிப்ப – சீறா:4432/2
வென்றி மன்னவ என்னொடு வென்றி நீ – சீறா:4505/3
வென்றி மன்னவ என்னொடு வென்றி நீ – சீறா:4505/3
வென்றி இடமோ அறியேன் மற்று இடமோ நீ உறைந்த விளக்கம் யாதோ – சீறா:4523/4
வென்றி வேந்தன் ஆரீது சேய் விறல் உடை நௌபல் – சீறா:4621/2
வென்றி மேவிய கபீபினை கண்டுமே விளம்ப – சீறா:4634/4
வென்றி செய் வய வீரர் உருத்து உளம் – சீறா:4670/2
வஞ்சரை மதியா வென்றி முகம்மது நபியை போற்றி – சீறா:4721/1
முனையில் காப்ப முகம்மதும் வென்றி சேர் – சீறா:4819/3
வென்றி தரு பாத்திரம் விரைந்து கொடுவந்து என் – சீறா:4899/3

மேல்


வென்றியா (1)

வென்றியா முலைகொடுப்பதும் வளர்ப்பதும் விருப்பம் – சீறா:295/3

மேல்


வென்றியாக (1)

வென்றியாக விருந்து வழங்கிடும் – சீறா:2339/2

மேல்


வென்றியாம்படிக்கு (1)

வென்றியாம்படிக்கு திருவுளம் அருளி விடைகொடுத்து அனுப்பவும் வேண்டும் – சீறா:4088/3

மேல்


வென்றியாய் (1)

வென்றியாய் பினும் உரைத்தனன் எனும் உரை விரித்தார் – சீறா:1873/3

மேல்


வென்றியின் (1)

வென்றியின் அவையினில் விளம்புவார் அரோ – சீறா:2434/4

மேல்


வென்றியும் (2)

வென்றியும் சுவர்க்கமும் அருள்குவன் என விரித்தார் – சீறா:2464/3
வேரொடும் தீனை வீழ்த்தி வென்றியும் விளைப்பேன் என்றான் – சீறா:4388/4

மேல்


வென்றியை (3)

வென்றி வானவர்கள் நின்று வென்றியை விளைப்பர் அன்றே – சீறா:3873/4
வென்றியை விளைத்து நின்றாய் இடியினை வெதுப்பும் கண்ணாய் – சீறா:3942/4
மண்டு தானையை வதைத்து வென்றியை
கொண்டுபோதலே குறிப்பு எனா இவண் – சீறா:3977/2,3

மேல்


வென்றியொடு (1)

ஆடின பேய் களித்தன தீன் உவந்தன போர் வென்றியொடு மறம் கூத்தாட – சீறா:4319/4

மேல்


வென்று (3)

ஒரு கவிகை கொண்டு மாறுபடும் அவரை வென்று நாளும் உறு புகழ் சிறந்த வாழ்வுளோர் – சீறா:5/2
குயின் உறை சிகர மேரு குல வரை அனைத்தும் வென்று
வயிர ஒண் வரையின் மீறும் மாண் எழில் புயங்கள் சேந்த – சீறா:3061/1,2
உடைபட பதுறில் பொருது வென்று எழுதும் ஓலையை கொடுத்தனர் ஓட்டர் – சீறா:3591/4

மேல்


வென்றோர் (1)

இன்று எனை அடர்த்தோர் செவ்வி இயல் முகம்மதுவை வென்றோர்
என்றதற்கு எதிர்ந்து கைவாள் எறிந்தனன் உரத்தில் தாக்கி – சீறா:1547/1,2

மேல்