வா – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வா 9
வாக்கியம் 3
வாக்கில் 2
வாக்கின் 3
வாக்கினர் 1
வாக்கினால் 5
வாக்கினில் 10
வாக்கினை 1
வாக்கினோடு 1
வாக்கும் 7
வாக்கொடும் 3
வாகன் 1
வாகன 1
வாகனங்கள் 1
வாகனத்தில் 1
வாகனத்தின் 2
வாகனத்து 4
வாகனத்துடனும் 1
வாகனம் 2
வாகினி 2
வாகு 2
வாகுற 1
வாகுறும் 1
வாகை 8
வாகையும் 2
வாங்க 1
வாங்கப்படாமையால் 1
வாங்கலும் 1
வாங்கா 1
வாங்கி 35
வாங்கிக்கொண்டாள் 1
வாங்கிக்கொள்ளவும் 1
வாங்கிடாது 1
வாங்கிய 4
வாங்கியது 1
வாங்கியிருந்த 1
வாங்கியே 1
வாங்கிவைத்து 1
வாங்கின 1
வாங்கினது 1
வாங்கினம் 2
வாங்கினர் 2
வாங்கினர்கள் 1
வாங்கினன் 2
வாங்கினார் 3
வாங்கினான் 1
வாங்கினீரெனில் 1
வாங்கினை 2
வாங்கினோம் 2
வாங்கு 12
வாங்கு-மின் 1
வாங்குதற்கு 1
வாங்கும் 1
வாச்சிய 1
வாச்சியம் 2
வாச 11
வாசக 3
வாசகத்தால் 1
வாசகத்தில் 1
வாசகத்தினொடும் 1
வாசகத்து 2
வாசகத்தை 3
வாசகத்தொடும் 1
வாசகம் 55
வாசகம்-அதுவும் 1
வாசகமும் 3
வாசத்து 2
வாசம் 18
வாசம்-அதாய் 1
வாசமும் 8
வாசமுற்று 1
வாசமே 2
வாசி 20
வாசி-அதனின் 1
வாசிக்கின்றான் 1
வாசித்தனன் 1
வாசித்தாரால் 2
வாசித்தானால் 1
வாசித்து 3
வாசியின் 3
வாசியுடன் 1
வாசியும் 11
வாசியே 1
வாசியை 1
வாஞ்சை 1
வாட்கள் 1
வாட்கு 1
வாட்டம் 8
வாட்டமில்லவனே 1
வாட்டமும் 3
வாட்டமுற்று 2
வாட்டி 1
வாட 2
வாடல் 1
வாடா 2
வாடி 21
வாடிய 5
வாடியே 1
வாடினர் 1
வாடினார் 3
வாடு 1
வாடுபட்டு 1
வாடும் 3
வாடுமால் 1
வாடுவர் 1
வாடுவர்கள் 1
வாடை 3
வாணர்கள் 1
வாணிகம் 1
வாணிகன் 1
வாணிப 4
வாணிபத்து 1
வாணிபத்துக்கு 1
வாணிபம் 1
வாதம் 1
வாதா 1
வாதியா 1
வாதியாது 1
வாதியாய் 1
வாது 3
வாதை 3
வாதையில் 1
வாம் 41
வாம 1
வாமம் 2
வாய் 270
வாய்-தொறும் 4
வாய்க்கு 1
வாய்க்கும் 1
வாய்க்கொள்ளாத 1
வாய்க்கொளா 1
வாய்கள்-தொறும் 1
வாய்ச்சியர் 1
வாய்த்த 11
வாய்த்தது 3
வாய்த்திருந்தது 1
வாய்த்து 1
வாய்ந்த 59
வாய்ந்தது 1
வாய்ந்தன 1
வாய்ந்து 2
வாய்ப்ப 7
வாய்புதைத்து 1
வாய்மை 43
வாய்மை-தனில் 1
வாய்மைக்கும் 1
வாய்மைப்படி 1
வாய்மைப்பாடு 1
வாய்மையர் 2
வாய்மையால் 1
வாய்மையில் 3
வாய்மையின் 10
வாய்மையின்படியே 1
வாய்மையினோடு 1
வாய்மையீர் 1
வாய்மையும் 13
வாய்மையே 2
வாய்மையை 4
வாய்மொழி 1
வாய்விட்டு 2
வாய்விட 1
வாயகத்து 1
வாயல் 1
வாயல்-தொறும் 1
வாயலில் 1
வாயன் 1
வாயார் 3
வாயார 1
வாயால் 7
வாயாள் 1
வாயான் 3
வாயிடத்தும் 1
வாயிடை 1
வாயில் 34
வாயில்-தன்னையும் 1
வாயில்-தோறும் 4
வாயில்கள்-தோறும் 1
வாயிலாலும் 1
வாயிலான் 1
வாயிலில் 6
வாயிலின் 14
வாயிலினில் 1
வாயிலும் 3
வாயிலுள் 1
வாயிலை 7
வாயின் 8
வாயினர் 2
வாயினன் 1
வாயினிடை 1
வாயினில் 5
வாயினின் 1
வாயினும் 6
வாயினை 4
வாயு 2
வாயும் 7
வாயுரை 1
வாயை 5
வாயொடு 1
வார் 50
வார்த்ததாம் 1
வார்த்து 1
வார்த்தை 16
வார்த்தை-தன்னை 1
வார்த்தைப்பாடு 2
வார்த்தையான் 1
வார்த்தையில் 2
வார்த்தையும் 5
வார்த்தையை 1
வார்தரு 1
வார்ந்து 4
வார 2
வாரண 6
வாரணத்தினும் 1
வாரணத்து 2
வாரணம் 3
வாரணமும் 1
வாரத்தின் 1
வாரம் 2
வாரமாய் 1
வாரமும் 3
வாரமுற்ற 1
வாரமுற்று 1
வாரா 2
வாராதாலோ 1
வாராது 1
வாராதேல் 1
வாரி 32
வாரிக்குள் 1
வாரிக்கொண்டு 1
வாரிச 4
வாரிதி 1
வாரிதியாயினும் 1
வாரிதியை 1
வாரியில் 2
வாரியின் 6
வாரியும் 2
வாரியுள் 1
வாரியே 3
வாரியை 1
வாரினார் 1
வாருதி 9
வாருதி-தன்னை 1
வாருதிகளாம் 1
வாருதியில் 1
வாருதியின் 1
வாருதியினில் 1
வாருதியினை 1
வாருதியே 1
வாருதியை 2
வாரும் 2
வாரை 1
வால் 40
வால்கள் 1
வால 1
வாலிபமும் 1
வாலிபராய் 1
வாலின 1
வாலினை 1
வாலும் 1
வாலை 1
வாவி 34
வாவிக்குள் 1
வாவிகள் 5
வாவிகளும் 1
வாவிய 2
வாவியில் 1
வாவியின் 4
வாவியும் 8
வாவியுள் 2
வாவியூடு 1
வாவியே 2
வாவு 3
வாவும் 2
வாவுற 1
வாழ் 20
வாழ்க்கை 1
வாழ்க்கைத்துணை 1
வாழ்க 6
வாழ்குவர் 1
வாழ்த்த 19
வாழ்த்தப்படுமவர் 1
வாழ்த்தவே 2
வாழ்த்தி 50
வாழ்த்திட 2
வாழ்த்திய 1
வாழ்த்தியே 1
வாழ்த்தினரே 2
வாழ்த்தினார் 3
வாழ்த்தினான் 2
வாழ்த்து 8
வாழ்த்துகின்றது 1
வாழ்த்தும் 3
வாழ்த்துவாமே 1
வாழ்த்தெடுத்து 2
வாழ்த்தொடு 1
வாழ்த்தொடும் 1
வாழ்தரும் 1
வாழ்தல் 2
வாழ்ந்த 3
வாழ்ந்தனர் 1
வாழ்ந்தாம் 1
வாழ்ந்தார் 1
வாழ்ந்திருந்த 1
வாழ்ந்திருந்தனரால் 1
வாழ்ந்திருந்தார் 2
வாழ்ந்து 5
வாழ்ந்தேம் 1
வாழ்ந்தேன் 2
வாழ்ந்தோர் 1
வாழ்நாளும் 1
வாழ்வதல்லது 1
வாழ்வன 1
வாழ்வார் 1
வாழ்வினர் 1
வாழ்வினை 1
வாழ்வினோர் 1
வாழ்வு 6
வாழ்வுக்கு 1
வாழ்வும் 3
வாழ்வுளோர் 1
வாழ்வே 3
வாழ்வை 3
வாழ்வோம் 1
வாழ்வோர் 2
வாழ்வோன் 2
வாழ 8
வாழச்செயும் 1
வாழா 1
வாழி 1
வாழும் 26
வாழேன் 1
வாழை 2
வாழையின் 1
வாள் 169
வாள்-தனை 2
வாள்-அதின் 1
வாள்_நுதல் 1
வாள்_நுதற்கு 1
வாள்கள் 2
வாள்களை 1
வாளாய் 2
வாளார் 1
வாளால் 17
வாளான் 1
வாளி 4
வாளிகள் 1
வாளியின் 1
வாளியும் 1
வாளில் 4
வாளின் 3
வாளினர் 1
வாளினரொடும் 1
வாளினால் 7
வாளினில் 9
வாளினும் 2
வாளினை 6
வாளுடன் 2
வாளும் 7
வாளை 6
வாளைகள் 1
வாளையும் 2
வாளொடும் 4
வாறு 3
வாறும் 5
வான் 60
வான்_உலகினில் 1
வான்_உலகு 2
வான்_உலகு-அதனில் 1
வான்மட்டு 1
வான 8
வான_நாயக 2
வான_நாயகம் 1
வானக 2
வானகத்திடை 1
வானகத்திருந்து 1
வானகத்தில் 1
வானகத்தின் 1
வானகத்து 14
வானகம் 7
வானத்து 5
வானத்தும் 1
வானநாடு 1
வானம் 5
வானம்மட்டு 1
வானமட்டு 2
வானமும் 4
வானர் 4
வானர்_கோனொடு 1
வானரும் 1
வானவர் 63
வானவர்-அவரின் 1
வானவர்_கோமான் 2
வானவர்_கோன் 5
வானவர்க்கு 14
வானவர்க்கும் 1
வானவர்கள் 7
வானவராயினும் 1
வானவரும் 1
வானவரே 1
வானவன் 4
வானிடத்தினில் 1
வானிடத்து 1
வானிடை 2
வானில் 10
வானின் 1
வானினில் 1
வானினும் 1
வானும் 6
வானுளும் 1
வானொடும் 1
வானோர் 17
வானோர்_கோமான் 1
வானோர்க்கு 4

வா (9)

பரிவுறு மனு ஆதத்தை படைக்க மண் எடுத்து வா என்று – சீறா:100/3
பன்ன அரும் பசியை மாற்றி வா என பரிவில் சொன்னார் – சீறா:2244/4
அடுத்து இவண் வா என்று இன்ப அமுத வாய் திறந்து சொன்னார் – சீறா:2282/4
விரைவில் நாலாம் தினத்து இரவின் வா என்று இவையும் விளம்பினரால் – சீறா:2552/4
எவரும் இருப்ப தனி கரப்பது இவனோ என வா இதழ் கறிப்ப – சீறா:2558/2
மா தரு நிலையினை நோக்கி வா என – சீறா:3326/2
வாது அபாசுபியானை வா என – சீறா:3973/3
வகுத்தவன் உதவி அடுத்து உற ஏகி வா என விடைகொடுத்தனரால் – சீறா:4089/4
மதி மன குயையொடும் சொல்லி வா என்றான் – சீறா:4565/4

மேல்


வாக்கியம் (3)

சொல் பழுத்த மறை முதியோர் மங்கல வாக்கியம் கறங்க சொரிந்தார் அன்றே – சீறா:1129/4
நனியொடும் சய வாக்கியம் இடம்-தொறும் நடந்த – சீறா:4620/4
அந்த நல் மறை வாக்கியம் கேட்டு அகம் மகிழ்ந்து – சீறா:4818/1

மேல்


வாக்கில் (2)

பொருந்திய மனத்தில் களிப்பொடும் வாக்கில் புகழொடும் பொழி நிலா மதியம் – சீறா:1921/3
செகத்தினில் விளக்கும் புகழொடும் முடியும் சிறியன் என் வாக்கில் செப்புவது என் – சீறா:2508/3

மேல்


வாக்கின் (3)

வள்ளல் என்று உதவும் செவ்வி முகம்மதின் மதுர வாக்கின்
விள்ள அரும் மறையின் தீம் சொல் விடுத்து எடுத்துரைப்ப தேறி – சீறா:1501/1,2
தண் தரள கதிர் வடிவின் முகம்மதினை குறைபடுத்தி அவர் தம் வாக்கின்
விண்டு உரைக்கும் மறைமொழியை எளிய மொழி என ஆக்கி வினவி ஈமான் – சீறா:1640/1,2
மறையவர் வாக்கின் பயித்து ஒலி முழங்க வானவர் இனிது வாழ்த்து எடுப்ப – சீறா:3599/1

மேல்


வாக்கினர் (1)

புலவர் பா அமுதம் பொழி வாக்கினர்
கலைகள் யாவும் உணர்ந்த கருத்தினர் – சீறா:4516/3,4

மேல்


வாக்கினால் (5)

வரை தட புயத்தன் ஊசா தன் வாக்கினால்
உரைத்தது என்னோ என உளத்தில் எண்ணுமால் – சீறா:1020/3,4
மதியார்-தம் செவிக்கு இயைய வாக்கினால் இவை உரைத்து மனத்தினூடு – சீறா:1664/1
மரு பொதி முகம்மது வாக்கினால் தினம் – சீறா:1811/1
பழமறை வாக்கினால் பகர்ந்ததால் அரோ – சீறா:3246/3
அரியவன் திரு வாக்கினால் உரைத்த ஆரணத்தின் – சீறா:3859/1

மேல்


வாக்கினில் (10)

வடித்த மெய்ம்மறை நம் நபி வாக்கினில்
படித்த சொல்லை பகர்ந்திடும் பேர்களை – சீறா:1403/1,2
வாக்கினில் ஒரு மொழி வழங்கி உண்மையை – சீறா:1479/2
ஈறினில் வரு நபி இவணும் வாக்கினில்
கூறிய மார்க்கமே மார்க்கம் கோது அற – சீறா:1630/1,2
மை தரும் கவிகையின் வள்ளல் வாக்கினில்
பொய் என பிறந்த சொல் புகல்வது இல்லையால் – சீறா:1824/1,2
நிறையும் வாக்கினில் தெரிவது நிகர் இல் இ நகரார் – சீறா:1837/3
மந்திர மறை முகம்மதுவை வாக்கினில்
சிந்தையில் இகழ்ந்தவர் நரகம் சேர்குவர் – சீறா:1983/1,2
வாக்கினில் உரைத்தனிர் மதிக்கு மேலவன் – சீறா:2429/2
பூதலம் புகழ் திரு நபி வாக்கினில் புகன்றார் – சீறா:3468/4
கல்லி மாய்ந்தனர் சிலர்சிலர் வாக்கினில் கலிமா – சீறா:3551/3
கல்லும் நல் மொழி வாக்கினில் அடிக்கடி கலிமா – சீறா:4000/3

மேல்


வாக்கினை (1)

ஏய்ந்த வாக்கினை திறந்து இயம்பினார் அரோ – சீறா:2133/4

மேல்


வாக்கினோடு (1)

மன நிலை வாக்கினோடு முகம்மதே என்ன போற்றி – சீறா:2080/2

மேல்


வாக்கும் (7)

காயமும் மனமும் வாக்கும் கலந்து ஒன்றாய் மகிழ்வு பொங்கி – சீறா:113/2
வாக்கும் பொன் குடம் நனி நிரைநிரை அணியணியாய் – சீறா:861/3
குறைபடா மனமும் வாக்கும் ஒன்றாக புகழ்ந்திடும் குரிசில் நம் நபிக்கு – சீறா:1449/2
இருந்த மறை அனைத்தையும் விட்டு எனது மொழி மறைமொழி என்று இசைக்கும் வாக்கும்
திருந்து நெறி புது நெறி ஒன்று உளது என முன் நெறி வழுவாய் செப்பும் மாறும் – சீறா:1646/2,3
கோது அற மனமும் வாக்கும் ஒன்றாகி குதா-தனை அடிக்கடி புகழ்ந்தார் – சீறா:1900/4
வரவழைத்திடுவிரேல் மனமும் வாக்கும் ஒத்து – சீறா:2132/3
பண் அரும் வேத வாய்மைப்படி தவறாத வாக்கும்
நண்ண அரும் தருமம் யாவும் சொற்படி நடக்கும் நாளும் – சீறா:3047/2,3

மேல்


வாக்கொடும் (3)

உருகு மெய் மன வாக்கொடும் புகழ் எடுத்துரைத்தார் – சீறா:1504/4
பரவி நல் புகழ் சில பகர்ந்து வாக்கொடும்
வரிசையின் நெறி கலிமாவை ஓதினார் – சீறா:1977/3,4
வாயில்-தோறும் நடந்து நல் வாக்கொடும்
போய் இருந்து விருந்து புகன்றனர் – சீறா:2329/3,4

மேல்


வாகன் (1)

வாகன் எம் இனத்தவரிலும் உரியவன் மகிழ்ந்து அவனிடத்து ஏகி – சீறா:664/2

மேல்


வாகன (1)

மாசிலான் அருள் கொடு நடந்த வாகன
பாசம் மேல் குவி கர பதும கொள்ளைகள் – சீறா:2749/1,2

மேல்


வாகனங்கள் (1)

பெறு வாகனங்கள் இலை இருவர் தனித்து பெரும் கான் கடத்தல் நமது – சீறா:2550/3

மேல்


வாகனத்தில் (1)

குலவு வாகனத்தில் கொண்டு குன்றுகளும் குழி தரும் கானியாறுகளும் – சீறா:360/2

மேல்


வாகனத்தின் (2)

மந்தரம் பொருவாது எழுந்த பொன் புயத்து முகம்மதும் ஏறு வாகனத்தின்
கந்தர கயிற்றை அசைத்திட உளத்தின் கருத்து அறிந்து ஒட்டகம் களித்து – சீறா:696/1,2
தன் மன களிப்பினால் சாற்றி வாகனத்தின்
மணி கயிற்றினை ஈர்க்கின்றார்களால் – சீறா:2744/3,4

மேல்


வாகனத்து (4)

பாரினில் விளங்கு முகம்மது-தமையும் பண்புடன் வாகனத்து ஏற்றி – சீறா:382/3
கண்ணினும் இருக்கும் முகம்மது நபியை கடிதினில் வாகனத்து ஏற்றி – சீறா:390/3
மறு அற எங்கட்கு உற்ற வாகனத்து உணவு ஏது என்ற – சீறா:2290/4
மாறுபாடு அன்றி நுங்கள் வாகனத்து உணவே என்ன – சீறா:2291/3

மேல்


வாகனத்துடனும் (1)

வரும் பரி வாகனத்துடனும் தம் மனம் – சீறா:315/1

மேல்


வாகனம் (2)

வண்ண வார் தட கை முகம்மதை புகழ்ந்து வாகனம் கொணர்ந்தனன் மைசறா – சீறா:995/3
ஏறு வாகனம் தின்று அற்றது எவை உள அவைகள் எல்லாம் – சீறா:2291/2

மேல்


வாகினி (2)

சொல்லி வாகினி தூண்டி காலிது – சீறா:3978/1
வரை என சிமூதம் என்ன வாகினி என்ன முன்னீர் – சீறா:4184/1

மேல்


வாகு (2)

மாலையும் புயமும் வாகு வலயமும் குலுங்க நக்கி – சீறா:3392/2
வாகு உறும்படி தெளிந்து சம்மதித்தனர் வயவர் – சீறா:3834/4

மேல்


வாகுற (1)

வாகுற சுகயில் சொற்ற சொற்படி வரையும் என்றார் – சீறா:4884/4

மேல்


வாகுறும் (1)

வாகுறும் வடிவாயினர் ஆரிது மகிழ்ந்தே – சீறா:338/4

மேல்


வாகை (8)

மரு மலி வாகை தாங்கு மன்னவர் திரளில் கூண்டு – சீறா:1716/2
மரு மலர் வாகை திண் தோள் முகம்மது மகிழ்ந்த வாறும் – சீறா:3084/3
கடி திரை உவரி ஏழும் கடப்பன போன்றும் வாகை
விடுவிடென்று அதிர்ந்து தாவும் வெம் பரி குழுவின் வேகம் – சீறா:3408/3,4
வாகை அம் திரு தோழர்களிடத்தினில் வந்தார் – சீறா:3829/4
வடிவு எடுத்து அனைய மான மன்னர்காள் விசய வாகை
குடிபுகுந்து இருந்த திண் தோள் குரிசில்காள் மனத்தில் தூக்கி – சீறா:4189/2,3
மரு மலி வாகை திண் தோள் மன்னவர் சகுதும் போனார் – சீறா:4631/4
வாகை நான் பெறுக எற்கு வாய்மை தம்-மின்கள் என்று – சீறா:4906/2
தேட அரும் வாகை சூடியே விரைவில் சென்றனர் ஒரு தனி சிங்கம் – சீறா:4933/4

மேல்


வாகையும் (2)

அரசரும் அவிந்த வாகையும் திறனும் ஆண்மையும் அவிந்தன அன்றே – சீறா:3559/4
காரையும் பெரிய வாகையும் திருகு கள்ளியும் அரிய வெள்ளிலும் – சீறா:4210/1

மேல்


வாங்க (1)

மரை தட பதத்தை மெல்ல வாங்கினர் வாங்க சோதி – சீறா:2602/2

மேல்


வாங்கப்படாமையால் (1)

பார்த்த கண் பறித்து வாங்கப்படாமையால் நறவம் சிந்த – சீறா:637/1

மேல்


வாங்கலும் (1)

ஊக்கம் இன்று என உள்ளுற வாங்கலும்
நோக்கி வீசும் கடுத்தலை நொன் கரத்து – சீறா:4504/1,2

மேல்


வாங்கா (1)

கொல்லாது அரிய தலைவிலையும் வாங்கா விட்டோம் குறி கொள்ளாது – சீறா:4049/3

மேல்


வாங்கி (35)

கொண்டவர் கொடுப்ப கூறுலீன் வாங்கி கொடி இடை மட_மயிற்கு ஈய – சீறா:244/2
பன்னிய அமரர் தொகையினில் ஒருவர் பரிவுடன் கொணர்ந்ததை வாங்கி
அன்னமோ மயிலோ எனும் ஒரு மட மான் ஆமினா திரு கையில் ஈய்ந்தார் – சீறா:245/3,4
இடங்கொளாது உறைந்த கூறுலீன்களில் ஓர் ஏந்து_இழை கடிதினில் வாங்கி
அடர்ந்து இல்லம் புகுந்து கொடுப்பதை பருகி ஆமினா மகிழ்ந்தனர் அகமே – சீறா:249/3,4
மடந்தையில் சிறந்த ஆமினா என்னும் மலர் கொடி முகம்மதை வாங்கி
இடம்பெற பிறழ்ந்து சிவந்த வேல் என்னும் இணை விழி முகத்தொடும் சேர்த்தி – சீறா:384/1,2
பொன் நனி வாங்கி தேச வாணிபம் பொருந்த செய்வார் – சீறா:615/4
நிலைத்திட நினைத்து வாங்கி நெறி நெடும் தூரம் எல்லாம் – சீறா:616/3
மக்கிகள் மறு சரக்கு எவையும் வாங்கி தம் – சீறா:897/2
மன்னிய பண்டமும் வாங்கி வள்ளல்-தன் – சீறா:900/3
வாங்கி அங்கு இருந்த கல்லை வரை புயம் பிதுங்க உன்னி – சீறா:941/2
வந்த பத்திரம்-தனை வாங்கி தம் உயிர் – சீறா:1031/1
அள்ளிய சந்தன சேறும் பொன் கலத்தில் குவைலிது எடுத்து அருள வாங்கி
வள்ளியோர்க்கு இனிது ஈந்து மறையோர்க்கும் எடுத்து அருளி வல கை சேர்த்தி – சீறா:1095/2,3
வரை தடம் புய மேலுறு போர்வையை வாங்கி
விரித்து நன்குறு துகிலிடை நாப்பணின் விளங்க – சீறா:1237/2,3
பத்திரம் கரத்தில் வாங்கி பார்த்திவர் உமறு கத்தாப் – சீறா:1577/1
மடுத்த மென் மடி புகும் உடும்பை வாங்கி அங்கு – சீறா:1620/3
வாய்ந்த செம் கரத்து ஏந்தி முத்திரை துகில் வாங்கி
ஆய்ந்த பாசுரம் அனைத்தையும் தெரிதர அணியாய் – சீறா:1710/2,3
மோதுதலும் கேளாது ககுபாவில் தூக்கி வைத்த முறியை வாங்கி
பேதம் அற பார்ப்பளவில் முன் எழுதும் எழுத்தில் ஒன்றும் பெற்றிராதே – சீறா:2177/3,4
மனதினில் படர சோதி கலையினை வலிதின் வாங்கி
நனி பெற கீண்டுகீண்டு நலம் தர அடைத்து நின்றேன் – சீறா:2598/2,3
மரை இதழ் துளி நீரினை விரலினால் வாங்கி
புரை அற தடவினர் செழும் புகழ் முகம்மதுவே – சீறா:2623/3,4
பொன்னை வாங்கி வெண் துகிலினில் இறுகுற பொதிந்து – சீறா:2940/1
கொடுத்த பத்திரத்தை வாங்கி கொழும் மலர் கண்ணில் ஒத்தி – சீறா:3097/1
மடுத்து மார்பகம் கிடந்த அம்பு அனைத்தையும் வாங்கி
விடுத்து நின்றனன் சிலை குழைந்திட ஒரு வீரன் – சீறா:3498/3,4
வசை மொழி உரைப்ப கடிதினில் வெகுண்டு மருங்கு உடைவாளினை வாங்கி
விசையுடன் தாடி-தனை பிடித்து ஈழ்த்து விறல் கொழும் கரத்தினில் சுற்றி – சீறா:3586/1,2
மதுரம் ஒழுகிய கோதும்பு உறட்டி மூன்று உள என மான் வழங்க வாங்கி
அதபுடன் அ நபியிடத்தில் நல்கும் என அனசு கையில் அளித்திட்டாரால் – சீறா:3750/3,4
மோதகத்தை வாங்கி அனசு உவந்து துகிலிடை பொதிந்து முருகு வாய்ந்த – சீறா:3751/1
மனன் உயிரின் மிக்க செழும் கணவரிடத்து இனிது அளிப்ப வாங்கி அன்னோர் – சீறா:3755/3
கூசிட உலகம் உட்க கொடுமரம் குழைய வாங்கி
மாசு அறு கணை ஒன்று எய்தான் மை முகில் இடியேறு என்ன – சீறா:3945/3,4
கொடுத்தனர் விரும்பி வாங்கி கொண்டபோது எழில் குலாவும் – சீறா:3950/2
எடுத்த வில் குணம் செவி உற வாங்கி முன் இகலி – சீறா:3994/1
மன்னர் ஆரிது வேலினை நபி கையின் வாங்கி
தென் உலாவிய பிடங்கினால் நீட்டினர் திறல் சேர் – சீறா:4012/2,3
பொன்றிய பழியும் வாங்கி பூவினில் சீர்த்தி வித்தி – சீறா:4369/3
வாங்கி அங்கு உறைந்தனன் வளரும் தீனிலை – சீறா:4540/3
மிடலொடும் கிரி ஒன்று விரும்பி வாங்கி நீ – சீறா:4551/3
ஆசு இலா கற்பின் மிக்க அரிவை இ பழத்தை வாங்கி
தேச யாசகருக்கு ஈந்து செழும் மனையிடத்தில் உன்-தன் – சீறா:4798/1,2
சென்று பின் உற வாங்கி திரண்டனர் – சீறா:4821/2
பழுதிலான் தூதர் நல்க பரிந்து அந்த சுகயில் வாங்கி
எழுக என மிக்றசோடு இ இருவரும் மக்கம் புக்கார் – சீறா:4885/3,4

மேல்


வாங்கிக்கொண்டாள் (1)

மதியினை கொடுத்து கொள்ளா மாலையே வாங்கிக்கொண்டாள் – சீறா:1162/4

மேல்


வாங்கிக்கொள்ளவும் (1)

மன்னிய கிரி ஒன்று வாங்கிக்கொள்ளவும் – சீறா:4557/4

மேல்


வாங்கிடாது (1)

வாங்கிடாது நின்று உயிரினை வழங்கவும் வேண்டும் – சீறா:3814/4

மேல்


வாங்கிய (4)

தங்கம் ஓர் ஈரைந்து அளித்து அபூபக்கர் வாங்கிய தலத்தினை இனிதின் – சீறா:2854/1
வாங்கிய விலைக்கும் விருந்து எனும் அதற்கும் அன்றி ஓர் வரம்பு இலா அருளே – சீறா:4473/3
மல்லினால் கொல்ல வேண்டுமோ வாங்கிய
வில்லினால் கொல்ல வேண்டுமோ வெம் பரி – சீறா:4508/1,2
வாங்கிய சிலையினார் வாய் திறந்து நின்று – சீறா:4950/2

மேல்


வாங்கியது (1)

மாறு இலாது இன்னும் தீண்டி வாங்கியது அதனால் உள்ளம் – சீறா:2600/2

மேல்


வாங்கியிருந்த (1)

வருந்திலா நிதி அளித்து முன் விலை என வாங்கியிருந்த
மன்னவன் மைந்தர்கள் மனையிடத்து ஏகி – சீறா:2942/1,2

மேல்


வாங்கியே (1)

கொட்டு வாங்கியே இரு புயம் குலுங்கிட கரண்கள் – சீறா:41/2

மேல்


வாங்கிவைத்து (1)

மழை என தரும் செம் கரத்தினில் வாங்கிவைத்து ஒரு மொழி பகர்ந்திடுவார் – சீறா:2855/4

மேல்


வாங்கின (1)

மடுத்து உள் ஓடி வெளியினில் வாங்கின
தொடுத்த தாரையில் சோணிதம் துள்ளின – சீறா:4495/3,4

மேல்


வாங்கினது (1)

மறையும் மென் கரம் வாங்கினது என மறு தழும்பு – சீறா:964/3

மேல்


வாங்கினம் (2)

மண்டு பூம் பொழில் பொன்_நகர் வாங்கினம் வாய்ப்ப – சீறா:2941/2
வாங்கினம் கிடையா பதவியும் அடைந்தேம் வரத்தினால் உயர்ந்த தூது என்ன – சீறா:4475/2

மேல்


வாங்கினர் (2)

மரை தட பதத்தை மெல்ல வாங்கினர் வாங்க சோதி – சீறா:2602/2
வாங்கினர் வாங்கும் போதினில் பாவை மணியோடும் – சீறா:3923/3

மேல்


வாங்கினர்கள் (1)

வாங்கினர்கள் கூர்மையினை நோக்கினர்கள் படை யாவும் மாந்தர் மன்னோ – சீறா:4310/4

மேல்


வாங்கினன் (2)

குறைவு இலாது உற வாங்கினன் நீரினில் குளித்து – சீறா:964/2
வல்லை வாங்கினன் நோக்கினன் வளைவு உற மறுத்தும் – சீறா:3894/2

மேல்


வாங்கினார் (3)

இனையன சரக்கு எலாம் இசைந்து வாங்கினார் – சீறா:914/4
விழைவொடும் கரத்தினில் விரைந்து வாங்கினார் – சீறா:1025/4
வாங்கினார் பொரும் காபிர் வயவரால் – சீறா:4503/4

மேல்


வாங்கினான் (1)

தொழுது வாங்கினான் காலினும் காலினில் தொடர்வான் – சீறா:1698/4

மேல்


வாங்கினீரெனில் (1)

மாண் தர ஓர் இடம் வாங்கினீரெனில்
வேண்டிய நிதி உமது அகம் விருப்புற – சீறா:4546/2,3

மேல்


வாங்கினை (2)

தேறி இ கள நடு நின்று வாங்கினை திருந்த – சீறா:4025/3
கூறும் என்றனர் என்றலும் வாங்கினை குறித்தார் – சீறா:4025/4

மேல்


வாங்கினோம் (2)

மறுசரக்கு எவையையும் வாங்கினோம் இனி – சீறா:913/2
வன் திறல் பழியினை வாங்கினோம் இனி – சீறா:3625/2

மேல்


வாங்கு (12)

வாங்கு வில் தட கை வெற்றி மலி புகழ் மைசறாவும் – சீறா:1041/2
வாங்கு தெள் திரை தட திமஸ்கு மன்னவன் – சீறா:1974/3
வாங்கு சிலை கை வள்ளல் அபூபக்கர் எனும் மெய் மதியோரும் – சீறா:2556/2
இற்றை நாள் தொடுத்து ஐந்து ஒகுத்தினும் வாங்கு என்று இயற்றிய திருமொழி சிதையாது – சீறா:2876/1
வாங்கு வில் தட கை வேந்தர் வாள் அலி வதனம் நோக்கி – சீறா:3196/1
வாங்கு உரைத்து இட காதினில் காமத்தும் வழங்கி – சீறா:3742/2
வாங்கு வெம் சிலை கை தன்னால் வல கணை மறைத்து தேடி – சீறா:3932/1
உற்ற வாங்கு இதம் கேட்டலும் ஒரு தலை எடுத்து – சீறா:4026/1
வாங்கு வெம் சிலை-அவரொடும் யான் வருமளவும் – சீறா:4416/2
வாங்கு செல்வ பனீகுறைலாக்கள் முன் – சீறா:4664/3
மயிர் புளகெழ வெம் கணை மழை பொழியும் வாங்கு வில் தட கை மேல் கொண்டு – சீறா:4929/3
மணி குடம் துரந்த வாங்கு வில் தடம் தோள் வய அசுகாபிகள் சூழ – சீறா:4957/2

மேல்


வாங்கு-மின் (1)

வாங்கு-மின் என மதினாவில் வந்து உற்றார் – சீறா:3295/4

மேல்


வாங்குதற்கு (1)

நலத்தொடும் வாங்குதற்கு எழுந்த நாயக – சீறா:4544/2

மேல்


வாங்கும் (1)

வாங்கினர் வாங்கும் போதினில் பாவை மணியோடும் – சீறா:3923/3

மேல்


வாச்சிய (1)

அறைதரு பல் வாச்சிய தொனி எழுந்த அவ மொழி வாய்மையும் எழுந்த – சீறா:4440/3

மேல்


வாச்சியம் (2)

கால முகில் ஆர் இடி என்ன கணிப்பின் எறுழ் வாச்சியம் கதற – சீறா:4034/2
துன்னும் பல வாச்சியம் முழங்க எழுந்தார் இனிய தோழரொடும் – சீறா:4037/2

மேல்


வாச (11)

வஞ்சி மெல்_இடை வாட்டமும் நடுக்கமும் வாச
கஞ்ச மென் முக கோட்டமும் கண்ணின் நீர் கவிழ்ப்பும் – சீறா:453/1,2
அம் மறுகிடத்தில் போக்கும்வரத்துமதாகி வாச
செம் மலர் சுவடு தோன்றா திருவடி நடத்தல் செய்தார் – சீறா:620/3,4
கஞ்ச மென் மலர் தாள் பெயர்ந்திட உலவார் கடி மலர் வாச நீர் ஆடார் – சீறா:1015/3
நயனுறு நகரை மூடி நல் கனி உகுத்து வாச
செய மலர் இடைவிடாது சிரம் மிசை சொரிய மாதோ – சீறா:1054/3,4
வாச மெய் முகம்மது பெறும் புது மணக்கோலம் – சீறா:1099/2
மஞ்சனத்து ஈரம் புலர்த்தி விரை வாச புகை கொழுந்து வயங்க சேர்த்தி – சீறா:1130/1
சிகழிகை முடித்து வாச செழு மலர் தொடையல் வேய்ந்தார் – சீறா:3211/4
பல் மணி கலன்கள் பூண்டு பரிமளம் திமிர்ந்து வாச
சில் மலர் செருகும் கூந்தல் சே_இழை ஒருத்தி என்-பால் – சீறா:3709/1,2
சிந்தையின் உவகை கூர செழும் கையால் தழுவி வாச
கொந்து எறி அலங்கல் திண் தோள் குயை அவண் இருந்தான் மன்னோ – சீறா:4375/3,4
சுந்தர விழியும் நீண்டு துலங்கிய கரமும் வாச
கொந்து அலர் மரவ மாலை குலவிய புயமும் வாடா – சீறா:4700/2,3
இப்படி இரங்கி நிற்கும் ஏல்வையின் நான வாச
மெய் படும் இறசூலுல்லா விரும்பி நீராடும் முன்னர் – சீறா:4791/1,2

மேல்


வாசக (3)

பயிற்றும் வேத வாசக முகம்மதை கொடு பரிவின் – சீறா:2633/3
சுற்றினும் இறங்கின சுருதி வாசக
கொற்றவன் நபியொடும் படை குழாங்களே – சீறா:3305/3,4
திரைத்த வாசக மறையினில் பயம் பெற செவியில் – சீறா:3866/3

மேல்


வாசகத்தால் (1)

பன்னுவார் அதில் மந்திரர் பகைத்த வாசகத்தால்
சொன்னவாற்றினின் முடிப்பது துணிவு என துணிந்தார் – சீறா:2035/3,4

மேல்


வாசகத்தில் (1)

வேத வாசகத்தில் ஈசா விளம்பிய வசனம் தேர்வான் – சீறா:796/1

மேல்


வாசகத்தினொடும் (1)

உன்னிய வாசகத்தினொடும் உரைக்கும் என உரைப்பது என்-கொல் உறுதித்து அன்றே – சீறா:2184/4

மேல்


வாசகத்து (2)

இனிய வாசகத்து அன்பொடும் புகழ்ந்து எடுத்து ஏத்தி – சீறா:2213/2
பதகன் என்று அறிந்து அவன் பகரும் வாசகத்து
எதிர்கொடுத்து அழைத்திடல் பழுது என்று எண்ணி மா – சீறா:3637/2,3

மேல்


வாசகத்தை (3)

இரங்கி நின்று இறைஞ்சி உரைத்த வாசகத்தை இரு செவி குளிர்தர கேட்டு – சீறா:2319/1
விரிந்த வாசகத்தை கேட்டு விரைந்து எழுந்து அரசர் யாரும் – சீறா:3340/1
ஓலை வாசகத்தை கேட்டு அங்கு உயர் பதி தலைவர் யாரும் – சீறா:3392/1

மேல்


வாசகத்தொடும் (1)

வணக்க வாசகத்தொடும் அபசு அரசனை வாழ்த்தி – சீறா:2039/1

மேல்


வாசகம் (55)

இந்த வாசகம் கேட்டலும் மக்கள் எல்லோரும் – சீறா:189/1
உரைத்த வாசகம் கேட்டலும் அ நகர் உறைவோர் – சீறா:230/1
வரம் உறு முகம்மது இந்த வாசகம் உரைப்ப தேன் பாய் – சீறா:396/1
மலைவுறு வாசகம் கண்டு வாய் புலர்ந்து – சீறா:522/2
இனத்தவர் சிலர்-தமக்கு இசைந்த வாசகம்
அனைத்தையும் உரைத்து அபுவாவில் போய் நபி-தனை – சீறா:523/2,3
சொன்ன வாசகம் கேட்டலும் முகம்மது துணுக்குற்று – சீறா:545/1
உரைத்த வாசகம் கேட்டு அபித்தாலிப் தம் உளத்தில் – சீறா:566/1
இனிய வாசகம் இரு துளை செவி புக இதய மென் மலர் போத்த – சீறா:656/1
விம்மித புய நபி விரித்த வாசகம்
சம்மதித்திலன் ஒரு தறுகணாளனே – சீறா:750/3,4
என்ற வாசகம் செவி புக எழில் இரு புயமும் – சீறா:760/1
மந்திர மொழியாய் ஏதோ வாசகம் உளது என்றான்-தன் – சீறா:1068/3
பொன்_நகர்க்கு இறை சொலும் புனித வாசகம்
கன்னல் அம் சுவையினும் கனிந்த பாகு என – சீறா:1328/2,3
உரைத்த வாசகம் மனத்திடை தரித்திலன் உரவோர் – சீறா:1372/1
குறித்த வாசகம் நன்கு என திரளொடும் கூடி – சீறா:1389/1
வந்த வாசகம் உணர்ந்து காபிர்கள் முகம்மதை பழுது பேசிய – சீறா:1426/1
உரைத்த வாசகம் நன்கு உனது உறு மொழிக்கு எதிராய் – சீறா:1672/1
இந்த வாசகம் அறிந்து இவணிடத்து எழுந்தருளி – சீறா:1696/1
அறையும் வாசகம் படிறு என சிலர் எடுத்து அறைவார் – சீறா:1837/4
இன்ன வாசகம் கூற நம் இறையவன் தூதாய் – சீறா:1848/1
வரவிடுத்தனர் என வழங்கும் வாசகம்
தெரிதர அபூஜகில் செவியில் சார்ந்ததே – சீறா:1991/3,4
இன்ன வாசகம் அனைத்தினும் கேட்டு அவர் எவரும் – சீறா:2035/1
மதுர வாசகம் எழுதியது உணர்ந்து உளம் மகிழ்ந்து – சீறா:2040/2
ஓதும் வாசகம் குபிரவர் உளங்களை உருவி – சீறா:2048/2
இனைய வாசகம் உரைத்து அவன் இருப்ப நம் இறசூல் – சீறா:2220/1
இனியவை இவை என இசைந்தோர் வாசகம்
தனியவன் தூதுவர் சாற்றுவாரெனில் – சீறா:2430/2,3
முகம்மது நபிக்கு எதிர் உண்மை வாசகம்
இகல் அற திறல் பறா இசைப்ப கேட்டு இவண் – சீறா:2439/1,2
இனைய வாசகம் அனைத்தையும் உணர்ந்து உளத்து இருத்தி – சீறா:2611/1
மா முகில் குடை நபி வகுத்த வாசகம்
தே மலர் புயத்தவர் யாரும் சிந்தித்து – சீறா:2739/1,2
வேத வாசகம் புராண காவிய விதிகள் யாவும் – சீறா:2782/2
வந்த மன்னவர்கள் அனைவர்க்கும் இனிய வாசகம் கொடுத்து அருகு இருத்தி – சீறா:2863/1
இன்ன வாசகம் இசைத்தவர் இதயங்கட்கு ஏற்ப – சீறா:2924/1
மதியொடும் இன்று நீ உரைத்த வாசகம்
அதனினும் புதுமை என்று அறைந்திட்டார்களால் – சீறா:2977/3,4
மறமுடன் திரண்டனர் என்னும் வாசகம்
இறையவன் திரு நபிக்கு எடுத்து கூறினார் – சீறா:3009/3,4
மறை வழி ஒழுகி அ வணக்க வாசகம்
முறைமையின் நடத்தி யாம் முழுதும் இவ்வயின் – சீறா:3020/2,3
உற்று உறைந்து அவன் இவண் உரைத்த வாசகம்
வெற்றி என்று இயல் நபி போரின் வேட்கையில் – சீறா:3022/1,2
தொடுத்து ஒரு மொழி வழாது வாசகம் சொல்லலுற்றார் – சீறா:3097/4
அரசர்_நாயக நபி அளித்த வாசகம்
சிரசின் மேல் கொண்டு அமுசாவும் சேண் உலாய் – சீறா:3266/2,3
இசைத்த வாசகம் கேட்டலும் இரு விழி கனல – சீறா:3532/1
உற்ற வாசகம் கேட்டலும் வலிய தண்டு ஓங்கி – சீறா:3535/1
அபுஜகல் படை கொண்டு எதிர்ந்து இறந்தனன் என்று அழகுறு வாசகம் அறிந்து – சீறா:3592/2
இன்னன பல எடுத்து இசைத்த வாசகம்
நல் நிலை மக்க மா புரத்தில் நண்பு உறு – சீறா:3622/1,2
மன்னன் அபாசுபியான் சொல் வாசகம்
சென்னியில் கொடு சில பெயர்கள்-தம்முடன் – சீறா:3647/1,2
உரைத்த வாசகம் கேட்டலும் அபூசகல் உதவும் – சீறா:3767/2
இன்ன வாசகம் குறித்து எடுத்து ஆய்ந்து உளத்து எவரும் – சீறா:3832/1
உற்ற வாசகம் கூறினிர் ஏது என உணர்ந்தீர் – சீறா:4015/1
சொல்லிய வாசகம் இயைந்து தோம் அற – சீறா:4073/1
என்ற வாசகம் இரு செவி கேட்டு அயம் இழிந்து – சீறா:4260/1
சொல்லும் வாசகம் நன்கு என யாவரும் துணிந்து – சீறா:4401/1
குறித்து இவை உரைத்த வாசகம் தாங்கி குழைந்து நல் மனத்தொடு மதியும் – சீறா:4472/1
வாசகம் சொல கேட்டலும் அந்த மானிடனும் – சீறா:4602/1
பற்றும் வாசகம் கேண்-மின் என்று உரை பகருவனால் – சீறா:4603/4
ஆடல் வாசகம் கேட்டலும் உம்பர்க்கும் அரசர் – சீறா:4615/1
அன்ன வாசகம் நினைந்து நாம் நபி மொழி அன்றி – சீறா:4640/1
இன்ன வாசகம் கேட்டு இதயம் மகிழ்ந்து – சீறா:4778/1
வல்ல வாசகம் அனைத்தையும் புதையில் நேர் வழங்க – சீறா:4846/2

மேல்


வாசகம்-அதுவும் (1)

வாசகம்-அதுவும் காதில் கொண்டனர் மானம் பூண்டார் – சீறா:3875/4

மேல்


வாசகமும் (3)

வீரமும் திறலும் உண்மை விளங்கும் வாசகமும் கல்வி – சீறா:598/2
கூறிய அ வாசகமும் இயம்பி மதத்திருந்தனர் வெம் கொடுமை பூண்டார் – சீறா:4297/4
இலங்கிய வடி வாள் செம் கை யார்கள் வாசகமும் உள்ளம் – சீறா:4862/2

மேல்


வாசத்து (2)

கொடுவரி பதத்து உகிர் முனை அரிந்து என கோதில் வெண் நறு வாசத்து
அடிசிலும் அறுசுவை பொரிக்கறிகளும் அமுதொடு செழும் தேனும் – சீறா:657/1,2
எள்ளையும் சிறந்த குமிழையும் வாசத்து இனிய சண்பகமலர்-தனையும் – சீறா:1959/3

மேல்


வாசம் (18)

நிதம் அழகு ஒழுகி வாசம் நிறைந்த மெய் முகம்மது என்னும் – சீறா:124/1
கிடந்து ஒளி பரப்பி வாசம் கொப்பளித்து கிளர் கிபுலாவை முன் நோக்கி – சீறா:252/1
சுமைதர வாசம் திகழ்த்தி எண் திசையும் சுற்றியே சில மொழி பகர்வார் – சீறா:263/4
குறைதரா வாசம் கமழ்வது மாறா குமிழின் நீர் சிறிதுமே அணுகா – சீறா:370/3
தரு முகம்மது நல் வாசம் தழைத்தல் தீன் விளக்கம் இன்பம் – சீறா:1058/2
கரத்து அணி பணிகள் யாவும் கருத்துடன் இழந்து வாசம்
விரித்த பூ உதிர்த்த கொம்பாய் விளங்கு_இழை ஒருத்தி நின்றாள் – சீறா:1159/3,4
வாசம் ஊடு உலவும் செவ்வி முகம்மது திருமுன் வைத்தான் – சீறா:2245/4
புகல் அபூபக்கர் செவ்வி மடி மிசை பொருந்த வாசம்
திகழ் சிரம் சேர்த்தி வள்ளல் செழும் துயில்புரிவதானார் – சீறா:2580/3,4
தேனினும் இனிதாய் வாசம் திகழ்ந்தன உவர் நீர் ஆலை – சீறா:2836/2
வடிவு உறும் செம்பொன் பூவில் வாசம் வந்து உறைந்த போலும் – சீறா:3050/1
கனிந்து இனிது ஒழுகும் பெண்மை கரும்பை தேன் கனியை வாசம்
புனைந்த பூம் கதுப்பில் துஞ்சும் வண்டு என பொருகண்ணாரை – சீறா:3066/1,2
வானம் மீதினும் கமழ்த்தின பொரி கறி வாசம் – சீறா:3141/4
வாசம் உணர்த்தி சோதி விளக்கும் வடிவத்தார் – சீறா:3927/1
வாசம் மொய்த்த மகுமூதும் மெய்த்த திறலியார்கள் மற்றவர்கள் மன்னவர் – சீறா:4218/2
நான வாசம் கமழும் நதிகளும் – சீறா:4660/2
படர்ந்தன வேதம் எங்கும் பரந்தன நான வாசம்
தொடர்ந்தனர் சகுபிமார்கள் துதித்தனர் அமரர் அஞ்சி – சீறா:4723/2,3
நாவினில் ஊறும் மிச்சில் உமிழ்ந்திடில் நான வாசம்
மேவியது என்ன பூச விரும்புவர் சிலபேர் பின்னும் – சீறா:4865/1,2
நாட்டிய அரிதம் எல்லாம் கமழ்ந்தன நான வாசம் – சீறா:5000/4

மேல்


வாசம்-அதாய் (1)

நானமும் புழுகும் பாளித குலமும் நறை கெட மிகுந்த வாசம்-அதாய்
தேனினும் கருப்பம் சாற்றினும் திரண்ட தெங்கு இளநீரினும் இனிதாய் – சீறா:699/1,2

மேல்


வாசமும் (8)

கலந்த மான்மத வாசமும் கமழ்ந்தன கருகி – சீறா:336/3
கோட்டு மென் மலர் வாசமும் கொடி மலர் விரையும் – சீறா:866/1
சூட்டு நீர் மலர் நில மலர் வாசமும் தூர்த்து – சீறா:866/2
வள்ளலார் திரு மேனியின் வாசமும்
தெள்ளி மேலவர் சிந்திய வாசமும் – சீறா:1181/1,2
தெள்ளி மேலவர் சிந்திய வாசமும்
கள் உலாவிய காவினின் நால் வகை – சீறா:1181/2,3
தீ கொடும் கனவு ஒன்று எய்தவும் அறிந்தேன் செம் நிற குருதி வாசமும் என் – சீறா:4113/2
மருந்தொடு நறும் கிருதமும் வாசமும் மாட்டி – சீறா:4420/2
மரவ மாலிகையும் நான வாசமும் விரவி மாறா – சீறா:4738/3

மேல்


வாசமுற்று (1)

வாசமுற்று உறைந்தனர் மகிழ்வின் மாட்சியால் – சீறா:2727/4

மேல்


வாசமே (2)

மண்ணும் விண்ணும் மலிந்தன வாசமே – சீறா:1180/4
கருத்தினூடும் கலந்தது அ வாசமே – சீறா:1182/4

மேல்


வாசி (20)

நடமிடு கடின வாசி மிசை வரு சமர சூர நரர் புலி அலியை ஓதுவாம் – சீறா:12/4
நிரம்ப நெட்டுயிர்ப்பு செய்வன் நிலைதளர்ந்திடுவன் வாசி
குரம்பு அடை துகள் போல் ஆவி குலைகுலைந்திடுவன் இந்த – சீறா:943/2,3
வானவர் வாழ்த்திட வாசி மேல் கொண்டார் – சீறா:1137/4
உலைவு உறு நெஞ்சினன் ஆகி கவிழ்ந்து நோக்கலும் வேகம் ஒடுங்க வாசி
நிலைபட நால் குளம்பையும் பூதலம் புதைய பிடித்து இறுக்கி நெருக்க கண்டான் – சீறா:2656/3,4
இலகிய மடவார் குரவைகள் இயம்ப எழில் அலி வாசி மேல் கொண்டார் – சீறா:3161/4
மகிழ்வுற பரித்தல் செய்யும் வாசி மேல் இருத்தல் நம்மால் – சீறா:3190/3
வரும் விசை பெரும் திறல் வாசி மேற்கொண்டார் – சீறா:3266/4
இமை சுட விழித்து முன்னர் ஏகி தம் வாளால் வாசி
சுமை கெட இரண்டு துண்டம்பட உடல் துணித்து நின்றார் – சீறா:3344/3,4
தடம் உறும் கடின வாசி தாள் பெயர்த்திட்டது அம்மா – சீறா:3373/4
வஞ்சினம் கூறி தாவும் வாசி மேல் உமையா வந்தான் – சீறா:3403/4
அறம் தலை மணக்கும் செங்கோல் அரசு மேற்கொள்ள வாசி
நிறம் களித்து உவகை கூர வளை முகம் உயர்த்தி நீட்டி – சீறா:3845/1,2
நீர் என பரக்க வாசி நெடு வரை மாடம் கொண்டோர் – சீறா:3848/2
மன்னிய சேனை யாதும் மலைப்ப பிறழ் வாசி
உன்ன நடத்தி சேண் உயர் குன்றின் உறை சீயம் – சீறா:3910/2,3
காலினை ஒத்த வாசி நடத்தி கடிது ஏறும் – சீறா:3917/1
மட்டிலாத பல் பாசைகள் கூறி வெவ் வாசி
எட்டி ஏறினன் நடத்தினன் பணி பயந்து இரங்க – சீறா:4010/3,4
வாசி மேற்கொண்டு பறிந்தனர் சிலர் மனம் ஏங்கி – சீறா:4021/2
வாசி மணி தூசு பணி மாடை குடை வானில் – சீறா:4137/1
மடை திறந்தது என சொரிய தலை துமிந்து கிடந்த சில வாசி மன்னோ – சீறா:4314/4
வண்ண வெம் திறலார் கறுபு வந்து ஈன்ற மைந்தனும் வாசி மேல் போனான் – சீறா:4445/4
விசையின் வாசி சுழற்றி விண் மேலவன் – சீறா:4510/2

மேல்


வாசி-அதனின் (1)

மன்னர் முகம்மது எனும் நபியும் வாசி-அதனின் மேல் ஏறி – சீறா:4037/3

மேல்


வாசிக்கின்றான் (1)

செவி வழி புகுத கேட்டோர் செவ்வியன் வாசிக்கின்றான் – சீறா:3388/4

மேல்


வாசித்தனன் (1)

கருத்து உற தெளிய வாசித்தனன் கடுதாசின் கண்ணே – சீறா:2794/3

மேல்


வாசித்தாரால் (2)

மறு அற கபூல் செய்தேன் என்று இருந்ததை வாசித்தாரால் – சீறா:3099/4
செவியினில் மகிழ்ச்சி கூர தெரிதர வாசித்தாரால் – சீறா:3338/4

மேல்


வாசித்தானால் (1)

மல்லல் அம் புயத்தான் தீட்டும் பாசுரம் வாசித்தானால் – சீறா:3391/4

மேல்


வாசித்து (3)

சித்திர வரியில் ஒன்றை தெளிவுற தேர்ந்து வாசித்து
இத்தகைக்கு உரியர் யாவர் எவர் மொழி இது-கொல் என்ன – சீறா:1577/2,3
உத்தரம் பிறக்க தீட்டும் எழுத்தினை வாசித்து ஓர்ந்து – சீறா:2793/3
கவின் உறு மயிலே என்ன வாசித்து காண்பித்து அன்பின் – சீறா:3101/3

மேல்


வாசியின் (3)

வரி வளை குலத்தின் குப்பை வாசியின் குரத்தில் தாக்கி – சீறா:1720/1
வாசியின் குழு குறைந்திட பிண குவை மலிய – சீறா:3495/3
சேறு கொண்டன வாசியின் வாய் நுரை சிதறி – சீறா:3803/2

மேல்


வாசியுடன் (1)

வாசியுடன் முகம்மது தாள் பணிந்து வரு நெறி மீட்டு மக்கம் நோக்கி – சீறா:2675/1

மேல்


வாசியும் (11)

வாசியும் எருதும் கூன் தொறு தொகையும் வழி கெட தனித்தனி மறுக – சீறா:682/2
மையல் அம் கட கரி திரளும் வாசியும்
பெய் கழல் சேனையும் நீக்கி பெட்புற – சீறா:1829/2,3
சேனையும் வாசியும் செருமி சூழ்தரு – சீறா:3016/1
தொகுதியும் வாசியும் சுற்றும் சேனையும் – சீறா:3017/3
வென்றி வாசியும் மின்செய் ஆரமும் – சீறா:3965/3
மற்ற வெம் படை வாசியும்
கொற்ற வீரர் முன் கொண்டுவந்து – சீறா:4154/2,3
வாசியும் ஒருபால் மன்னரும் ஒருபால் வயம் கெழு மாந்தர்கள் ஒருபால் – சீறா:4449/1
வணங்கும் முன்னர் எழ திரள் வாசியும்
முணங்கு பல் கொடி ஆட உரும் என – சீறா:4479/1,2
வாவி ஓடிய வாசியும் மத கரி திரளும் – சீறா:4835/1
வாசியும் களிறும் ஏறும் வரி நெடுங்கழுத்தன் மற்றும் – சீறா:4902/1
மாண்டல் இல் அமரரும் வாவும் வாசியும்
சேண்-தனில் இறத்தல் இல் இறந்த காவதம் – சீறா:4992/1,2

மேல்


வாசியே (1)

மதிக்கும் வாள் அலி ஏறிய வாசியே – சீறா:4498/4

மேல்


வாசியை (1)

வடிவு உடை வேல் கை வீரர் வாசியை விட்டார் அன்றே – சீறா:4965/4

மேல்


வாஞ்சை (1)

நித்தமும் கெடுப்பன் தமரின் மேல் வாஞ்சை நினைவு அற கருத்தையும் கலைப்பன் – சீறா:4101/3

மேல்


வாட்கள் (1)

மண்ணை மறைத்தன தூளி வெயிலை மறைத்தன ஒளி சேர் வாட்கள் பேசும் – சீறா:4305/3

மேல்


வாட்கு (1)

மின் அவிர் வடி வாட்கு ஆவி விருந்துசெய்திடுவன் வேறு – சீறா:2372/2

மேல்


வாட்டம் (8)

வாட்டம் இல்லது ஓர் நும் பதி செல்க என வகுத்தார் – சீறா:344/4
மறை நபி முகம்மதின் வாட்டம் தேற்றியே – சீறா:520/2
மௌவல் அம் குழல் கதிஜா-தம் வாட்டம் கண்டு – சீறா:1788/2
வாட்டம் இல் முகம்மது இங்ஙன் வந்தனர் வருந்தும் மானை – சீறா:2066/2
வாட்டம் இன்றி அ கசுறசு வங்கிஷத்தவர்கள் – சீறா:2451/3
வாட்டம் இல் மனத்தின் ஈங்கு வம் என இருத்தி கையால் – சீறா:3933/2
வாட்டம் இல் நகரம் என்னும் வாரி ஆங்கு உடைத்து மீறி – சீறா:4629/3
தெரு-வழி கிடக்கும் வாட்டம் செப்புதற்கு அரியது அம்மா – சீறா:4745/4

மேல்


வாட்டமில்லவனே (1)

வாட்டமில்லவனே எந்த வகை மகர் கொடுப்பது என்றார் – சீறா:120/2

மேல்


வாட்டமும் (3)

வஞ்சி மெல்_இடை வாட்டமும் நடுக்கமும் வாச – சீறா:453/1
தந்தை வாட்டமும் தாய் எனும் வாட்டமும் தவிர்த்து – சீறா:4170/1
தந்தை வாட்டமும் தாய் எனும் வாட்டமும் தவிர்த்து – சீறா:4170/1

மேல்


வாட்டமுற்று (2)

வாட்டமுற்று அலறி ஓடி மறுகிற்றோ அறிகிலேனே – சீறா:2087/4
வாட்டமுற்று இருந்த புள்ளி மான் இடத்து இருந்து பாரில் – சீறா:2099/2

மேல்


வாட்டி (1)

வள்ளையை வாட்டி ஊசலை அசைத்து மண் எழில் ஆடவர் உயிரை – சீறா:1959/1

மேல்


வாட (2)

கட்டிய பொன் மதிள் ககுபா நகரிடை வெம் குபிரர் மனம் கருகி வாட
இட்டமுடன் சதக்கா என்று இரப்போர்க்கும் வறிஞோர்க்கும் ஈந்திட்டாரால் – சீறா:2174/3,4
அலக்கணுற்று அவர்கள் வாட அலைத்து போர் நடத்தி கொன்று – சீறா:4853/2

மேல்


வாடல் (1)

வாடல் இல்லது ஓர் தெள்ளமுது அடைந்தது மான – சீறா:4592/4

மேல்


வாடா (2)

மன்றல் அம் குரிசில் கூற மலர் இலை குலுங்க வாடா
வென்றி கொள் இறையோன் உண்மை தூது என விளம்பிற்று அன்றே – சீறா:2285/3,4
கொந்து அலர் மரவ மாலை குலவிய புயமும் வாடா
செம் தளிர் அடியும் பொற்பு ஆர் செயினபு நங்கை கண்டார் – சீறா:4700/3,4

மேல்


வாடி (21)

வாடி மன்னனை எழில்பெற மணத்துடன் அடக்கி – சீறா:208/2
இலம்-தொறும் புகுந்து இரந்து இடைந்து வாடி நல் – சீறா:304/3
வேதனை பெருக வாடி வேர்த்து உடல் அயர்ந்து சோர்ந்து – சீறா:944/2
கரை பெறற்கு அரிதாய் சோர்ந்து கண் படைபெறாது வாடி
பருவரல் படர்ந்து புந்தி பயிர் எனும் கருத்தை மூட – சீறா:1052/2,3
மன்னவன் யாசிறும் மகளும் வாடி நின்று – சீறா:1473/2
சிலை வயவர்க்கு எதிர் உரைப்பது என் என சஞ்சலத்தின் நடு தியங்கி வாடி
குலை குலைந்து குலத்தவரும் அபூஜகிலும் இருந்த பெரும் குழுவை சார்ந்தான் – சீறா:1658/3,4
அல்லலுற்று அழுங்கி கண்ணின் அருவி நீர் சொரிய வாடி
பல்லவம் எரியில் புக்கது என உடல் பதைக்கும் அன்றே – சீறா:2085/3,4
தேங்கிய பசியால் வாடி திரிந்ததோ இறந்ததோ என்று – சீறா:2088/1
வரி கொள் வண்டு இமிர் செம் மலர் மரை முகம் வாடி
உரை தெரிந்திலர் போல் இடைந்து அகத்து உறைந்திருந்தார் – சீறா:2202/3,4
பெருத்து நின்று இடைந்து வாடி பிறர் சிலர் தம்மை கூவி – சீறா:2563/2
உற்று உளம் இடைந்து வாடி உருகினர் துயிறல் ஓர்ந்தே – சீறா:2586/4
சொலும் மொழி ஈது என அறியாது அடிக்கடி வாய் குழறி விழி சுழல வாடி
உலையில் இடு மெழுகு ஆகி என் செய்வோம் இதற்கு என நின்று உருகினானால் – சீறா:2668/3,4
மன பயம் பெருத்து வாடி மறுகு உறும் மனைக்கு ஓர் மாற்றம்-தனை – சீறா:2798/1
புந்தியில் நினைத்து காண்பது என்று என பொருமி வாடி
நொந்திருந்து அழுதேன் பூட்டும் தளை எல்லாம் நுறுங்கி நூறாய் – சீறா:2845/2,3
வெயில் படு மலரின் வாடி மென்மையின் மெலிந்த அன்றே – சீறா:3061/4
உருகி வாடி மெய் சோர்ந்து நெட்டுயிர்ப்பு எறிந்து இரங்கி – சீறா:4169/2
புடை வர பயந்து நொந்து பொருமலுற்று அயர்ந்து வாடி
மிடைபடும் கருத்தினோடும் மிகு மர காவை எல்லாம் – சீறா:4720/1,2
கருத்து உற அயர்ந்து நொந்து கவலையுற்று உடம்பு வாடி
வருத்தமும் உயிர்ப்பும் எய்தி வணங்கும் அத்திரியை நோக்கி – சீறா:4731/1,2
வருத்த வைகலும் வாடி மயக்கமுற்று – சீறா:4776/3
அழுது மெய் பதறி வாடி அலமரல் மிகுத்து கண்ணீர் – சீறா:4792/1
வாய் புலர்ந்து மெய் வாடி விழி ஒளி – சீறா:4831/1

மேல்


வாடிய (5)

வாடிய முகத்தில் கண்ணீர் மார்பகம் நனைப்ப சோர்ந்து – சீறா:425/2
மா தவர் இலை என்று எண்ணி வாடிய மனத்தன் ஆனான் – சீறா:810/4
வாடிய பயிர்க்கு உறு மழையும் போல் தினம் – சீறா:1326/1
வாடிய மனத்தினோடு மறியையும் நோக்காது ஆக்கை – சீறா:2074/3
பூண்ட வெம் துயரின் வாடிய பெயரை போலவும் மிக முகம் ஒடுங்க – சீறா:4093/2

மேல்


வாடியே (1)

சேய் கிடைத்திலை என திகைத்து வாடியே
வாயுரை மறந்து அற மதி மயங்கினார் – சீறா:318/3,4

மேல்


வாடினர் (1)

எல்லையில் துயரினுள் இடைந்து வாடினர்
வில் உமிழ் முகம்மதின் துஆவின் மேன்மையால் – சீறா:4571/3,4

மேல்


வாடினார் (3)

எனும் கடற்குளாய் தவித்து வாடினார் – சீறா:738/4
பார்தர விரிப்ப மெய் பதைத்து வாடினார் – சீறா:1786/4
வாடினார் சிலர் வலிய கானினை – சீறா:3964/2

மேல்


வாடு (1)

வாடு மெல் இழை பாதி நுண் இடை மயில் அலிமா – சீறா:436/1

மேல்


வாடுபட்டு (1)

வாடுபட்டு உலரவே மிகுத்த தரு மாறுபட்டது அ வனத்து அரோ – சீறா:4211/4

மேல்


வாடும் (3)

வரு கலி வெயிலால் வாடும் மானுட பயிர்கட்கு எல்லாம் – சீறா:613/1
எண்ணுற நோக்குவள் இதயம் வாடும் அ – சீறா:1469/2
சிந்தை வாடும் ஒருவன் ஓர் தேம் மலர் – சீறா:4772/3

மேல்


வாடுமால் (1)

உலைதர உடல் மெலிந்து உருகி வாடுமால் – சீறா:1021/4

மேல்


வாடுவர் (1)

வாடுவர் துகில் கீழ் படுத்தி ஒட்டகத்தின் வயிற்றிடை தலை நுழைத்திடுவார் – சீறா:690/3

மேல்


வாடுவர்கள் (1)

இதயம் நொந்து ஆவி சோர இடைந்து வாடுவர்கள் அன்றே – சீறா:410/4

மேல்


வாடை (3)

வாடை கொண்டு உறும் பரியொடும் வீரரை மாய்த்து – சீறா:3496/1
தளிர்களில் புனலும் போது-தனில் உறு மதுவும் வாடை
வளி அலைத்திடவே எங்கும் வார்ந்து எழுந்து ஒழுகும் தோற்றம் – சீறா:4726/1,2
குளிருடன் வாடை காலும் வந்து அடிப்ப கொழுந்துவிட்டு எரி கனல் தழுவி – சீறா:4757/2

மேல்


வாணர்கள் (1)

அறிவினர் வாழ்த்த வாணர்கள் ஏத்த அந்தரத்து அமரர்கள் களிப்ப – சீறா:1211/2

மேல்


வாணிகம் (1)

மாசு அறும் இரு குலத்தவரின் வாணிகம்
பேசுதல் சம்பந்தம் பிறவும் நீக்கிவிட்டு – சீறா:2143/2,3

மேல்


வாணிகன் (1)

நடந்த வாணிகன் ஒத்தது செழும் கழை நதியே – சீறா:32/4

மேல்


வாணிப (4)

புதிய வாணிப தலைவிலைக்கு ஈந்தனர் பொருளை – சீறா:205/4
வாணிப தொழில் அனைத்தையும் முடித்து மன்னவரும் – சீறா:206/1
ஒன்றுநால் என வாணிப தொழில் முடித்து ஒடுக்கி – சீறா:586/3
வரன் முறை வேட்ட யாவும் வாணிப தொழிலில் மாறி – சீறா:3696/2

மேல்


வாணிபத்து (1)

உரக்கமும் மணியும் தேச வாணிபத்து உறுதியான – சீறா:3356/3

மேல்


வாணிபத்துக்கு (1)

நாட்டு வாணிபத்துக்கு ஏற்ற நல் நய பொருள்கள் யாவும் – சீறா:3687/2

மேல்


வாணிபம் (1)

பொன் நனி வாங்கி தேச வாணிபம் பொருந்த செய்வார் – சீறா:615/4

மேல்


வாதம் (1)

வாயு வேகமும் வாதம் என்று ஓய்வுற – சீறா:4808/3

மேல்


வாதா (1)

வஞ்சனை தொழிலினில் முகம்மதினொடும் வாதா
விஞ்சை கற்றவர் ஆயிரர் எதிரினும் விளையாது – சீறா:1675/1,2

மேல்


வாதியா (1)

வாதியா வந்த மார்க்கம் விளங்குற வரைந்தது என்னே – சீறா:4381/2

மேல்


வாதியாது (1)

வாதியாது இருந்தேமெனில் அவ மொழி வளரும் – சீறா:3822/2

மேல்


வாதியாய் (1)

வாதியாய் இது அலால் சில வாய்க்கொளா வசனம் – சீறா:1694/1

மேல்


வாது (3)

வாது உரைப்பது இன்று அமர் அறிகுவன் என வகுத்து – சீறா:3519/3
வாது அபாசுபியானை வா என – சீறா:3973/3
வாது செய்யும் பனீகுறைலா நகர் – சீறா:4658/2

மேல்


வாதை (3)

வாதை மிக்கு உள வரும் மொழி மறும் என மறுத்தார் – சீறா:546/4
வாதை உற்றிடு வருத்தமும் காரண தொகுதியும் வனம் சார்ந்த – சீறா:665/2
வாதை காணுற வலிப்பெடுத்து ஒட்டகம் மடிந்த – சீறா:4604/2

மேல்


வாதையில் (1)

வாதையில் பதைத்து சோர்ந்து கண்ணில் நீர் வடித்து நின்றாள் – சீறா:2799/4

மேல்


வாம் (41)

ஏறு வாம் பரி ஒட்டையில் எடுத்தெடுத்து ஏற்றி – சீறா:544/1
எருது வாம் பரி ஒட்டகம் பரந்திட எழுந்து – சீறா:841/2
கட்டி வாம் பரி திரளையும் சேர்த்தனர் கடிதின் – சீறா:855/2
கவன வாம் பரி அபூபக்கர் கண்டனர் – சீறா:1486/4
தத்து வாம் பரி வயவருடன் அணித்து அங்கு உறைக என சாற்றினாரால் – சீறா:1644/4
கவன வாம் பரியும் நால் வாய் கரியுடன் ஹபீபு வேந்தன் – சீறா:1738/1
வெற்றி வெண் கொடியொடும் வேக வாம் பரி – சீறா:3032/1
மதிவத்தி எனும் மிகுதாதும் வாம் பரி – சீறா:3035/3
கட மலை கடவி நிலம் பிதிர் தெறியும் கவன வாம் பரிகளில் கவின் ஆர் – சீறா:3168/3
நல் இயல் மறையோர் போற்ற நடன வாம் பரியின் மீது – சீறா:3203/3
வாம் பரி வீரர் யாரும் முகம்மதின் சலவாத்து ஓதி – சீறா:3383/3
கனை கொள் வாம் பரி மன் அபூபக்கர் கட்டுரைப்பார் – சீறா:3427/4
கலின வாம் பரி அறபிகள்-தமையும் அக்கணத்தில் – சீறா:3450/3
பவுரி வாம் பரி சைபத்தும் பெரும் படை கடலும் – சீறா:3476/2
கட்டு வாம் பரியினை பரி முகத்தொடும் கடவி – சீறா:3522/1
கலின வாம் பரி வீரரில் எனது கை அறிய – சீறா:3527/1
மன்னு வாம் பரி அலியின் மேல் நீட்டினன் மறுத்தும் – சீறா:3536/2
கலின வாம் பரி மிசை கர கடுத்தலையுடனும் – சீறா:3539/1
நடவு வாம் பரி ஆரிது தரு திரு சேய் நெளபல் என்பவனையும் முன்னர் – சீறா:3563/3
கட்டு வாம் புரவியும் படைக்கலன்களும் – சீறா:3662/1
கோர வாம் பரி ஒலீது செய் தவத்து உறும் குரிசில் – சீறா:3784/3
பவுரி வாம் பரி தொகை பல நிரைநிரைப்படுத்தி – சீறா:3808/2
ஏகும் வாம் பரியொடும் மறம் அனரொடும் இயைந்து – சீறா:3857/3
விசை கொள் வாம் பரி நடத்தி வெம் போர் விளையாடி – சீறா:3891/3
உதய வாம் பரி காலினில் கரும் தலை உருண்ட – சீறா:3898/2
கோர வாம் பரியின் வேக குணத்தையும் உண்ட வெய்ய – சீறா:3958/2
மானம் போக்கி திறன் அறியா வயவரொடு வாம் பரியோடும் – சீறா:4042/1
துன்று அடல் வாம் பரி நடந்த துன்னலர்கள் தசையோடும் தோயும் ஆவி – சீறா:4302/1
அடி பெயர்த்து ஆடும் கவன வாம் பரி ஐந்தாயிரம் சூழ்தர அபசி – சீறா:4444/1
ஊதை வாம் பரியால் தெறவோ உடல் – சீறா:4506/1
குசை கொள் வாம் பரி ஒட்டகம் எருதொடு கொடுகி – சீறா:4583/3
மேய வாம் பரி வெம்மையை எய்தவே – சீறா:4808/2
தாண்டு வாம் பரியின் விறலினர் வெற்றி தலைவர் நாற்பதின்மருமாக – சீறா:4926/3
எழும் கவன வாம் பரி அளித்து குரு நபிக்கு அறைதி என்று ஓதி – சீறா:4928/3
வலஞ்சுழி நெற்றி வால் உளை கலின வாம் பரி கால்களை தகர்த்து – சீறா:4935/3
வட_வரை பிதிர்ந்து தூள் எழ தாவும் வாம் பரி அகுசம் போயினரால் – சீறா:4961/4
காற்று என சுழலும் வாம் பரி கடாவி வந்து – சீறா:4966/2
வட_வரை துகள் எழ நடத்தும் வாம் பரி – சீறா:4967/1
வாள் திறல் வீரரும் வாம் பரி திரள் – சீறா:4977/1
ஏர் கொள் வாம் பரியினோடு ஏகி ஓர் மலை – சீறா:4979/3
கோர வாம் பரி மேல் செல்லும் கொற்றவர்-தம்மில் மிக்க – சீறா:4997/1

மேல்


வாம (1)

வாம மா மணி முகம்மதை வளர்க்கும் அ நாளில் – சீறா:438/2

மேல்


வாமம் (2)

கற்றை அம் வால்கள் அற்ற கவி குளம்பு அற்ற வாமம்
உற்ற பேர் உடலும் அற்ற உரத்தொடு முதுகும் அற்ற – சீறா:3955/1,2
வசை இலாது அடல் முகம்மது மார்பினும் வாமம்
இசையும் நெற்றியினும் சென்று தாக்கின இதனால் – சீறா:4002/2,3

மேல்


வாய் (270)

மாராயம் மிக்கபேர் வாய் ஆர வைத்தபேர் வாழ்வார் சுவர்க்கபதியே – சீறா:8/4
அகிலம் எங்கணும் திடுக்கிட வாய் திறந்து அதிர்ந்து – சீறா:22/1
பம்மி எங்கணும் பொழிதரு சாரல் வாய் பட்டு – சீறா:24/1
வரி விழி செ வாய் குறத்தியர் இதணும் மனையையும் தினையையும் வாரி – சீறா:28/1
மை தடம் கூந்தல் கரு விழி செ வாய் எயிற்றியர் வயிறு அலைத்து ஏங்க – சீறா:33/2
மலை திறந்தன மதகின் வாய் வழிந்த கம்பலையும் – சீறா:39/3
மட்டு வாய் வயிறு ஆர உண்டு எண்ணிலா மள்ளர் – சீறா:41/1
விரி கதிர் தரள மணி பல உகுப்ப வெருள் மத கவை அடி பேழ் வாய்
நிரை நெறி மருப்பு கரும் பகடு இணக்கி நீள் வயல் எங்கணும் உழுதார் – சீறா:42/3,4
தீது உறும் கரும் கண் செய்ய வாய் வெண் பல் சிற்றிடை கடைசியர் வாரி – சீறா:49/2
குறி குரல் குரவை கூன் பிடர் பேழ் வாய் குட வளை குரவையோடு இகலும் – சீறா:53/4
சொரி மது துளித்து குவளை வாய் சிதற சுருட்டி வால் விசைத்திட துள்ளி – சீறா:55/3
கால வட்ட வாய் முளரியில் ஊறு கள் அருந்தி – சீறா:62/1
சோலை வட்ட வாய் மயில் இனம் சூழ்ந்து கார் நீல – சீறா:62/3
அரக்கு எறிந்த செவ்வாம்பல் வாய் அணி இழை மடவார் – சீறா:63/1
தருக்கு இழந்து தன் சேவல் வாய் தொனி என தயங்கும் – சீறா:63/4
நீல வாய் மலர் வாவிகள் பெரும் கடல் நிகர்க்கும் – சீறா:74/4
கோது இல் பொன் நகர் திறந்த வாய் கதிர் என குலவும் – சீறா:93/4
விரிந்த வாய் திறந்து ஓதுவ போன்றன வேதம் – சீறா:96/4
அகத்தினின் மகிழ்ந்து கண் இணை மலரின் அடிக்கடி வைத்து வாய் முத்தி – சீறா:130/2
மிகுத்திடும் வரிசை நபி சலவாத்தை விளக்கி வாய் மறாது எடுத்து ஓதி – சீறா:130/3
கான் நகு மலர் தார் செழு மணி கழுத்தில் கருவி வாய் தடவில அன்றே – சீறா:150/4
முடங்கு உளை பகு வாய் மடங்கல் அம் கொடியார் மோலி மாலிக்கு சார்பு இருந்த – சீறா:159/4
செ நிற குருதியில் திமிர்ந்து வாய் கழீஇ – சீறா:169/2
பரந்த வாய் கொடும் பாந்தளும் விடம் கொள் பஞ்சரமும் – சீறா:183/1
பண் இருந்த வாய் வெளுத்தில பலன் பெறும்படியே – சீறா:227/4
கோது அற பழுத்து மதுரமே கனிந்த கொவ்வை வாய் அரம்பையர் வாழ்த்தி – சீறா:251/1
விள்ள அரும் பவளம் விரிந்தன கனி வாய் விளங்கிட வாழ்த்தெடுத்து உவந்து – சீறா:266/3
அலர்தரு பவள வாய் இதழ் திறந்தே அழுதனர் முகம்மது நபியும் – சீறா:267/2
மறைபடாது எவர்க்கும் கேட்பனவாக வாய் திறந்து ஓதுவ போன்று – சீறா:271/2
ஊறிய மதுர வாய் இதழ் திறந்தே ஓதினர் அப்துல் முத்தலிபு – சீறா:276/3
கலங்கியே தெளிந்து மதலை மேல் விருப்பாய் கடு விழி கனி மொழி துவர் வாய்
பொலன் கொடி ஆமினா மணி மனையில் புக்கினர் புயங்கள் விம்முறவே – சீறா:283/3,4
விண்டு எமக்கு உரையும் என்றனர் முறுவல் விளங்கிய குமுத வாய் திறந்தே – சீறா:284/4
மான் மரை விலங்கினம் அனைத்தும் வாய் திறந்து – சீறா:293/3
மதுர வாய் திறந்து அமுதம் உண்டனர் முகம்மதுவே – சீறா:339/4
தேன் கிடந்த செம் கனி இதழ் பவள வாய் திறந்து – சீறா:347/1
கல்லும் கல் குவையும் யாவரும் கேட்ப கடிதினில் தெளிய வாய் விண்டு – சீறா:356/3
கரந்து தம் இடது பால் முலை கொடுக்கில் கனி இதழ் வாய் திறந்து அருந்தார் – சீறா:366/4
குறித்த செம்பவளம் விரிந்து என தேன் பாய் கொழு மடல் குமுத வாய் திறந்து – சீறா:381/2
குடங்கையில் ஏந்தி மார்புற தழுவி குமுத வாய் முத்தமிட்டு உவந்து – சீறா:384/3
தூ நகை தளர செ வாய் துடி இடை கொடியை நோக்கி – சீறா:395/3
நறை மலர் கரத்தை பற்றி நடந்து வாய் நிழலில் ஆனார் – சீறா:408/4
உரைத்திடுவீர் என்ன உரைத்து வாய் புலர்ந்து நிற்பார் – சீறா:412/4
சித்திர வடிவன் செ வாய் திறந்து இருவரையும் நோக்கி – சீறா:415/2
விரிதர கிடந்து ஒளிரும் மெய் பதைத்து வாய் வெளிறி – சீறா:454/2
உருகு தன் மன பயத்தொடும் வாய் புதைத்து ஒதுங்கி – சீறா:462/3
மலை எனும் திட கட கரி உதிரம் வாய் மடுத்து உண்டு – சீறா:471/3
புகுந்து சுற்றி வந்து அடி பணிந்து இறைஞ்சி வாய் புதைத்து – சீறா:474/3
துப்பு உறழ் மதுர வாய் சிறுவர் சூழ்தர – சீறா:487/3
மலைவுறு வாசகம் கண்டு வாய் புலர்ந்து – சீறா:522/2
இலை மலர் கிழிந்து தேன் இழிய வாய் மடுத்து – சீறா:527/1
முகம்மதின் அழகு பூத்த வாய் திறந்து உரைக்கலுற்றார் – சீறா:600/4
நகு கதிர் முறுவல் செ வாய் திறந்து பின் நவிலலுற்றார் – சீறா:603/4
சிலை நுதல் பவள செ வாய் அனை எனும் செம் பொன் பூவில் – சீறா:609/3
தூ நகை முறுவல் வாய் விண்டு உரைத்தனர் சொன்ன மாரி – சீறா:617/3
செங்கயல் வரி கண் செ வாய் திருந்து_இழை கதிஜா என்னும் – சீறா:619/2
ஒண்_தொடி திரு முன் முந்தி ஒதுக்கி வாய் புதைத்து சொல்வான் – சீறா:623/4
குயில் மொழி பவள செ வாய் கொடி இடை கரும் கண் பேடை – சீறா:628/2
ஊறிய தொண்டை செ வாய் ஒள்_நுதல் மனையில் அன்றே – சீறா:633/4
பத்திர கரும் கண் செ வாய் பைம் தொடி பதுமராக – சீறா:634/2
அரும்பு இள முறுவல் செ வாய் அணி மலர் இதழை விண் தோய் – சீறா:639/2
மும்மதம் பொழியும் நால் வாய் முரண் கரி அபித்தாலீபு – சீறா:644/3
பொருந்திய அகத்தினூடு புக்கிட திரு வாய் விண்டு – சீறா:646/3
ஐயோ விதியோ என வாய் அலறி – சீறா:710/3
மயம் மாறிட வாய் குழறிக்குழறி – சீறா:711/1
இரைவோடு புகழ்ந்து இவர் செம் கனி வாய்
உரையூடு ஒழுகி செலும் என்று வகை – சீறா:722/2,3
பூண்ட வெள் எயிறு இலங்கிட வாய் புலால் கமழ – சீறா:756/3
மறம் தயங்கு வேல் மாந்தர் அ வேங்கையின் வாய் பட்டு – சீறா:759/3
மலை கிடந்து உயர்ந்ததை என விரிந்த வாய் பிளந்து – சீறா:777/1
இரைதரு வாரி ஏழும் எடுத்து வாய் மடுத்து உண்டு ஓடி – சீறா:789/1
சுடரவன் கதிர்கள் தோன்றா சோலை வாய் விளங்கிற்று அன்றே – சீறா:803/4
பிரியல் வாய் மொழி மறுத்திடல் இ பெரும் பேறுக்கு – சீறா:834/3
சோலை வாய் ஒரு வானகம் என சுடர் திகழ – சீறா:856/1
வெள்ளி வெண் மலர் சொரிந்தன பாளை வாய் விரித்து – சீறா:862/1
மாறு இலாது எழில் கொண்டு ஓங்கும் வளமை மா நகரம் வாய் விண்டு – சீறா:923/3
உரத்தொடும் காலை ஊன்றி உதைத்து இழுத்து அசைத்து வெள் வாய்
நிரைத்த பல் அதரம் கவ்வி நெற்றி மேல் புருவம் ஓட்டி – சீறா:942/2,3
விரிந்த வாய் புலர்ந்து ஏங்கிய மனத்தொடு மெலிவார் – சீறா:958/4
இருந்தவன்-தனை கொணர்க என வாய் மலர்ந்து இசைத்தார் – சீறா:960/4
கரை வழிந்து ஒழுகு மகிழ்ச்சியாய் மைசறா கரும் குழல் செ இதழ் கனி வாய்
திரு மொழி உரைத்தது இவன் என கருதி செவ்வியோன் முகம்-அதை நோக்கி – சீறா:989/2,3
மரு மலி புயங்கள் விம்ம வாய் புதைத்து இந்து சொல்வான் – சீறா:1042/4
மரை பதம் வழுத்தி அன்னோர் வாய் மொழி மறாது நின்றோர் – சீறா:1045/1
கொந்து உறைந்த பூம் பாளை வாய் வெள்ளி வெண் குடங்கள் – சீறா:1124/1
உரத்தினை பொருத்த சொல் என்று ஓதும் வாய் ஒழிகிலாளே – சீறா:1161/4
சிறு நுதல் பெரும் கண் குவி முலை செ வாய் சேடியர் இரு மருங்கு ஈண்டி – சீறா:1205/3
வரி விழி செம் கனி துவர் வாய் கொடியிடையார் புடை சூழ வளரும் செல்வம் – சீறா:1216/3
உருசிக்கும் கனி வாய் மட மயில் கதீஜாவுடன் வர முகம்மதும் எழுந்து – சீறா:1247/2
வாய் துடிதுடிப்ப பேசி வருமித்து நெருங்கி நின்றார் – சீறா:1355/4
சிந்து முத்த வெண் நகை இதழ் அமுத வாய் திறந்தார் – சீறா:1382/4
பெருகிய கழுத்தின் நரம்புகள் விறைப்ப பிளந்து வாய் நா நுனி புரட்டி – சீறா:1439/3
பலித்தது நபி தம் திருமொழி அவன்-பால் பதின் மடங்கு ஆயின இதழ் வாய்
வலித்தலும் கண்கள் சிமிட்டலும் உலகில் வழங்கிலா வலிப்பு எலாம் வலித்து – சீறா:1441/1,2
கடுப்பு அற கொடும் சொல் பிறந்திடாது அமிர்தம் கனிந்த வாய் இதழ் திறந்து எவர்க்கும் – சீறா:1451/2
மறைமொழி பயிற்றும் செ இதழ் மணி வாய் முகம்மது மனம் மகிழ் பெறவே – சீறா:1458/4
இன்னலில் இடைந்திடைந்து இறந்து சோதி வாய்
பொன்_உலகினில் குடிபுகுத போயினார் – சீறா:1473/3,4
வல்லியம் எதிரில் புக்கு வாய் திறந்து உரைக்கலுற்றாள் – சீறா:1491/4
இனத்தவர் நெருங்கி செ வாய் இதழ் மடித்து இரு கண் சேப்ப – சீறா:1498/1
விரிந்த வாய் திறந்து அறையும் என்று உரைத்தது விடையே – சீறா:1522/4
கனிந்த வாய் அசைபோட்டு இரு காதினை அசைத்து – சீறா:1537/3
திகை தெரி விளக்கமாக சுவாகு எனும் தெய்வம் வாய் விண்டு – சீறா:1559/3
மடந்தையர் திலதம் அன்ன பாத்திமா மணி வாய் விண்டு – சீறா:1573/2
முன்னவள் கனி வாய் விண்டு மொழிந்த சொல் மனத்துள் கொண்டு – சீறா:1574/1
அடுத்து உறைந்த அவண் எங்கு என்ன அணி இதழ் வாய் விண்டார் ஆல் – சீறா:1583/4
இடும் பகு வாய் திறந்து இனிதினாக நும்மொடும் – சீறா:1617/3
ஆர் அமுது அனைய சொல் அரிய வாய் திறந்து – சீறா:1622/1
கொண்ட சிற்றடிமையேன் உய்ய கொண்டு வாய்
விண்டு எனை விளித்தவை விளம்புக என்னவே – சீறா:1624/3,4
மரு புய நபி திரு மதுர வாய் திறந்து – சீறா:1637/1
கொதி ஆர் வெவ் விட அரவின் வாய் தேரை என அறிவு குலைந்து மேனாள் – சீறா:1664/2
போற்றி நின்று கும்பிட்டு அணி ஒதுக்கி வாய் புதைத்து – சீறா:1707/1
புரவியும் தறுகண் நால் வாய் புகர் முக களிறும் தேரும் – சீறா:1715/2
கான் அமர் கூந்தல் செ வாய் கடு அடர் கொடிய வாள் கண் – சீறா:1717/3
தெரிதர கேண்-மின் என்ன செய்ய வாய் திறந்து சொல்வார் – சீறா:1728/4
பொன் அணி புரோசை நால் வாய் களிறொடும் புரவியோடும் – சீறா:1730/2
கேட்பது எவ்வழிக்கும் நும்-தம் கிளர் ஒளி திரு வாய் விண்டு – சீறா:1733/2
கவன வாம் பரியும் நால் வாய் கரியுடன் ஹபீபு வேந்தன் – சீறா:1738/1
செய்ய வாய் ஒளி வெண் மூரல் சிறு நுதல் பெரிய கண்ணால் – சீறா:1750/1
சூது அற விரிந்த மணி வாய் புதைத்து சொல்வான் – சீறா:1779/4
செப்ப அரும் சலாம் என செய்ய வாய் திறந்து – சீறா:1800/3
பெருகிய குபிரர் தனித்தனி உரைப்ப பெரும் சிறை திரண்ட முள் வளை வாய்
குருதி கொப்பிளித்த வேதின சூட்டு குக்குடம் திசை-தொறும் கூய – சீறா:1937/3,4
வண்ண வாய் செழும் சேதாம்பலின் மலரோ வடிவு உறு தொண்டை அம் கனியோ – சீறா:1960/2
தேம் கமழ் அமுத வாய் திறந்து நம் நபி – சீறா:1974/2
ஒட்டை வாய் திறந்து உரைக்கும் என்று அபூஜகில் உரைத்தான் – சீறா:1996/4
நுரைத்து தூங்கு இதழ் ஒட்டை வாய் திறந்து எனை நோக்கி – சீறா:2001/3
ஒட்டை வாய் திறந்து உரைப்பதற்கு எவர் முனம் உரைப்பது – சீறா:2004/1
பெருத்த வாய் திறந்து அறபு எனும் மொழியினில் பேசும் – சீறா:2009/4
கரிந்து மா முகம் வாய் வெளுத்து அற தலை கவிழ்ந்து – சீறா:2012/2
நெருப்பிடை தசை வாய் ஆர்ந்து நின்ற வேடனையும் செம் மான் – சீறா:2061/3
நள் இலை அள்ளி வாய் கொண்டு அரும் பசி தடிந்து நீர் உண்டு – சீறா:2072/3
துடரிடும் வலையை சுற்றி சுருக்கிட புலி வாய் தப்பி – சீறா:2075/2
காட்டிடை புலி வாய் பட்டு கழிந்ததோ என்னை தேடி – சீறா:2087/3
மறப்பொடும் இருந்தேனாகில் வரி புலி இனத்தின் வாய் பட்டு – சீறா:2108/2
இனித்த வாய் புல் தீண்டாத இளம் மறி உரைக்கும் அன்றே – சீறா:2111/4
வச்சிர புய முகம்மது தம் வாய் திறந்து – சீறா:2127/2
சீர் தரும் அமுத வாய் திறந்து செப்பினார் – சீறா:2129/4
தெள்ளிய மதுர வாய் திறந்து செப்பினார் – சீறா:2156/4
மனைத்தலத்து ஓர் உரு-தனை நீ வணங்கினை அ உரு திருந்த மணி வாய் விண்டு – சீறா:2183/2
உத்தம சற்குண நயினார் அமுத மலர் வாய் திறந்து அங்கு ஓதினாரால் – சீறா:2188/4
வண்ண மலர் வாய் திறந்து பெரியோன்-தன் திருத்தூதாய் வந்த கோவே – சீறா:2189/2
வண்டு வாழ் மலர் புய முகம்மது நபி மணி வாய்
விண்டு தேன் சொரிந்து என சில மொழி விளம்புவரால் – சீறா:2214/3,4
புண்ணிய பொருளே என்ன போற்றி வாய் புதைத்து சொல்வான் – சீறா:2247/4
இருப்பது நபியே வாய் கொண்டு இசைப்பது புறுக்கான் என்ன – சீறா:2264/3
அடுத்து இவண் வா என்று இன்ப அமுத வாய் திறந்து சொன்னார் – சீறா:2282/4
பணித்து வாய் புதைத்து நின்று பண்புற பகர்ந்த அன்றே – சீறா:2289/4
விரிதரும் அமுத செ வாய் திறந்து இவை விளம்ப கேட்டு – சீறா:2292/1
குவிதரும் திரு வாய் விரிதர உரைத்தார் கொடியன் என் வலி குறைந்திடவே – சீறா:2314/4
மருங்கினில் ஒடுங்கி இருந்த காம்மாவை விளித்து அணி மதுர வாய் திறந்து உன் – சீறா:2319/3
அங்கமும் மனமும் வெருவர திடுக்கிட்டு அலம்வர எழுந்து வாய் குழறி – சீறா:2322/3
மன்னர்_மன்னவரை முகம்மதை நோக்கி வாய் வெளிறிட விழி சுழல – சீறா:2323/1
வாய் கை பூசி மகிழ்ந்து இனிது உற்ற பின் – சீறா:2344/2
வாய் கொளா கொடிய வெம் சொல் மனத்தினை வெதுப்ப கண்கள் – சீறா:2387/2
துதிசெய்து அப்பாசு வாய் விண்டு சொல்லுவார் – சீறா:2416/4
மல் வளர் புய முகம்மது-தம் வாய் மொழி – சீறா:2450/1
முத்த வெண் கதிர் முகம்மதே முனிவு இலா திரு வாய்
உத்தரத்தினில் அறிவு பெற்றனம் உளம் ததும்ப – சீறா:2458/1,2
மாய வஞ்சகன் கூக்குரல் மறுத்து வாய் அடைப்ப – சீறா:2471/3
கரு விழி துவர் வாய் ஆயிசா எனும் பெண் கனி எனும் கன்னியை பயந்த – சீறா:2544/2
விட்டு அணி வாய் முகத்தினும் மண் கண்டான் திகைத்தான் இரு கரத்தால் – சீறா:2557/3
விரைவில் துடைத்தான் வாய் பூழ்தி உமிழ்ந்தான் தனை மெய் மறந்தானே – சீறா:2557/4
புதய கிடந்த பூழ்தி துடைத்து எழுந்தார் சிலர் வாய் மண்ணை உமிழ்ந்து – சீறா:2560/3
முழுகி கிடந்த குலத்தின் நடு எழுந்தான் முகம் வாய் முழுதினும் மண் – சீறா:2561/2
குறு வளை அனேகம் ஆங்கு ஓர் வளையினில் கொடும் கண் வெவ் வாய்
தெறு நுனை புரை பல் புண் நா சிறு பொறி படத்த செம் சூட்டு – சீறா:2582/2,3
குறிப்பொடு கெந்தம் நான்கும் குழைவு அற நிமிர்த்து வாய் விண்டு – சீறா:2590/3
மாசு அற தெளித்த பஞ்சின் வாய் படும் நெருப்பு போன்றும் – சீறா:2593/1
வேதனைப்பட வாய் வைத்தது என் என விரைவில் கேட்டார் – சீறா:2605/4
மறையின் வாய் உரை கேட்டு எழில் முகம்மதை நோக்கி – சீறா:2606/1
முறைமையின் சலாம் உரைத்து முள் எயிற்று வாய் திறந்து – சீறா:2606/3
முத்திரை திரு வாய் மொழி முறைமையில் சிதகா – சீறா:2628/1
விட்ட வாய் குரல் அதிர்தரும் வரையிடை விரைவின் – சீறா:2629/2
புத்தமுதம் ஒழுகும் மறை விளைந்த திரு வாய் மலர்ந்து புடவி நோக்கி – சீறா:2658/2
வந்தனன்-தன் வீரமும் கோரமும் நடுங்க பற்று என வாய் மலர்ந்து கூற – சீறா:2665/2
குந்தி அசைவு அற அமிழ்த்தி பதித்தது என வசுந்தரை வாய் கொண்டது அன்றே – சீறா:2665/4
மலைய மனம் வேறாகி கை வேலை நிலம் சேர்த்தி வாய் அங்காந்து – சீறா:2668/2
சொலும் மொழி ஈது என அறியாது அடிக்கடி வாய் குழறி விழி சுழல வாடி – சீறா:2668/3
பறழின் வாய் தொனி இடையறாது இருந்தது ஓர் பாடி – சீறா:2680/4
கொடி மதிள் மாட வாய் குறுகி கோது அற – சீறா:2755/1
இடங்கொள் வாய் பிளந்து நா எடுத்து நின்றவர் – சீறா:2758/3
பதத்தினில் இறைஞ்சி தாழ்ந்து பணிந்து வாய் புதைத்து போற்றி – சீறா:2771/1
பண் தரும் திரு வாய் முத்தி பற்பல்கான் மோந்துகொண்டார் – சீறா:2775/4
மால் உற பருகும் கண்கள் இவை என மணி வாய் வைத்து – சீறா:2776/2
திடுக்கொடும் பதறி ஏங்கி செம் கையால் தழுவி வாய் விண்டு – சீறா:2801/1
மறு மொழி ஓதுவேன் என்று யாவர் வாய் திறக்க வல்லார் – சீறா:2824/3
வைத்திடும் உணவில் சற்றே தீண்டி வாய் பெய்தேன் நாவும் – சீறா:2833/2
சேர்த்து உகுபான் கண் துயில்தரும் வேளை சிறு செவி பெரிய வாய் தீ கண் – சீறா:2879/2
தீ என மிளிர் கண் கொடிப்புலி பேழ் வாய் சிக்கிய துருவையின் பல கால் – சீறா:2881/1
வாய் எனும் தொனி கேட்டு அரும் துயில் இழந்து மனம் திடுக்கொடும் எழுந்து உகுபான் – சீறா:2881/2
கூய பேருவகை பொதுவனை நோக்கி கொடிப்புலி மறுத்தும் வாய் திறந்து – சீறா:2887/2
வரும் உள கருத்தும் கேண்-மின் என்று ஒதுங்கி வாய் புதைத்து உரைக்கலுற்றனனால் – சீறா:2894/4
மாரி போன்று நல் மறை தரு வாய் திறந்து உரைப்பார் – சீறா:2925/4
நிறையில் காஞ்சனத்தினில் திரு வாய் உமிழ்நீரால் – சீறா:2938/2
திருந்த வாய் புதைத்து அடிகள் சொற்படி முறை சிறியேன் – சீறா:2942/3
பட்டியின் வாய் நுனி படரும் மானின் வால் – சீறா:2970/1
கானக சுணங்கன் வாய் கழிந்து போனது இ – சீறா:2973/1
கயிரவம் அனைய செ வாய் காரிகை மம்மர் நோயால் – சீறா:3061/3
பண் கனிந்து ஒழுகும் செ வாய் பாத்திமா என்னும் அந்த – சீறா:3062/2
ஒருங்கு பூத்த செ வாய் என ஆம்பலும் ஒசியும் – சீறா:3121/3
சொரிந்த பூம் குழல் மதி நுதல் கயல் விழி துவர் வாய்
முரிந்ததோ எனும் மருங்கினர் முருகு கொப்பிளிப்ப – சீறா:3134/1,2
காவகத்திடை மயில் என குயில் மொழி கனி வாய்
பூவை அன்னவர் கலவையும் பரிமள பொடியும் – சீறா:3145/2,3
கரு உடை மயிர் வாய் பிடி கணம் தழுவி கட கரி குலம் நெருங்கினவால் – சீறா:3164/4
பாய் அரி கரும் கண் செ வாய் பாவையீர் இமையா நாட்டத்து – சீறா:3182/3
வரு துயர் வெறியின் மீறி வாய் இதழ் வெளிற கண் சேந்து – சீறா:3201/3
உயர் நபி முகம்மதின்-பால் ஒதுங்கி வாய் புதைத்து சொல்வார் – சீறா:3355/4
மா தவ இஃது என்று ஓதி வாய் புதைத்து ஒருங்கு நின்றார் – சீறா:3359/2
பாட்டு இசை மிழற்றும் செ வாய் பசும் கிளி கடியும் ஓதை – சீறா:3382/3
ஆம்பல் அம் குழலில் வாய் வைத்து ஆயர்கள் இசைக்கும் ஓதை – சீறா:3383/1
எரி விழி பேழ் வாய் வெண் பல் மடங்கல் ஏற்று இனங்கள் போன்றோர் – சீறா:3384/3
பிறந்த நாள் தொடுத்து வாய் வீண் பேசுவதலது நம்மால் – சீறா:3396/1
முடக்கு வால் பகு வாய் அரி ஏறு என முனியும் – சீறா:3506/1
மடித்து வாய் இதழ் கறித்து செம் மணி கதை ஓங்கி – சீறா:3523/1
காலினை மடக்கி வாய் இதழ் அதுக்கி கவ்வி வெள் எயிறுகள் இலங்க – சீறா:3568/1
துடர்படும் குடர் வாய் கவ்வி விண்ணிடையில் சுழன்று எழும் பறவையின் தோற்றம் – சீறா:3573/2
பூம் கழல் இறைஞ்சி வாய் புதைத்து மென்மெல – சீறா:3650/3
கூறிய மொழியை கேட்டு கொவ்வை அம் கனி வாய் பேதை – சீறா:3710/1
பேடை மா மயில் அன்னாள் வாய் பிறந்த சொல் தொனியும் நீங்கி – சீறா:3712/2
ஊறுபட்டு எழுந்து வாய் விண்டு உரப்பி ஆங்கரித்து இ இல்லின் – சீறா:3714/1
வேறுபட்டு எவரோ கொன்றார் என்ன வாய் வெருவி கூவ – சீறா:3714/2
இன்று பற்பல வீரத்தின் வாய் கொளாது எடுத்து – சீறா:3771/1
சேறு கொண்டன வாசியின் வாய் நுரை சிதறி – சீறா:3803/2
வாளின் வாய் தாரை சற்று அற உதிர்ந்திடவும் – சீறா:3812/2
ஊன் நிறைந்த வாய் பேய் மகிழ்தர விருந்து ஊட்டி – சீறா:3820/3
நெடும் துளை பெரு வாய் காளத்து ஒலி திசை நிமிர்ந்த வார் ஆர் – சீறா:3846/1
மணம் கமழ் அயில் நெய் உண்டு வாய் கிடந்து எரியும் சூலம் – சீறா:3847/3
ஆரண மொழிகள் யாவும் அணங்கு வாய் காட்டிற்று அன்றே – சீறா:3853/4
உலகில் கான்று என வாய் நுரை தரும் பரி உடன்ற – சீறா:3858/2
மண்டு அமர் கடந்த வை வேல் மன்னர் ஊன் உயிரை வாய் வைத்து – சீறா:3949/1
செப்பு வாய் இதழ் கறித்து வெம் சினத்தினை காட்டி – சீறா:3980/2
விக்கி வாய் குழறிக்கொண்டு வயிற்றினை விரைவின் – சீறா:3986/3
ஒடுங்கி வாய் புலர்ந்து ஆ தெய்வமே உனை உவந்து – சீறா:4016/1
சொல்லாம் என்னும் இடி காதில் சொருக வாய் ஈரம் புலர்ந்து – சீறா:4044/1
பல் நா உற வாய் கடித்து உறுக்கி பற்றி கொடுபோய் ஓர் மருங்கில் – சீறா:4050/3
சுரி குழல் பணை தோள் பிறை நுதல் கனி வாய் துணை முலை கொடி இடை கரிய – சீறா:4117/3
மடிந்த புன்மதியர் ஆகி வாய் வெரீஇ மனம் தள்ளாட – சீறா:4206/2
வாய் உலர்ந்து குளிர் நா வறந்து வெகுவாய் மயங்கி வதனம் கரீஇ – சீறா:4217/1
மறம் மிகுத்தவர் வாய் மொழி கேட்டு உளம் – சீறா:4242/3
தண் என் வாய் மொழி கொடுத்து அளித்து அடைக்கலம் தந்தார் – சீறா:4272/2
பன்னும் மறை வாய் இலங்க கருணை விழி மீது இலங்க படையின் ஓசை – சீறா:4303/3
விரிதரு வாய் மலர் தேறல் அருவி சொரி வரை கடந்து விரி_நீர் என்ன – சீறா:4307/3
கைத்தலத்தின் ஏந்தி விசை பரி சூழ ஈண்டினர் வெண் கடி வாய் பாந்தள் – சீறா:4311/3
கடுத்து விழி நெருப்பு எழ வாய் தின்று மணி செழும் கரத்தில் கணிப்பிலாது – சீறா:4313/3
வாய் ஆறினர் கை ஆறினர் தீனின் மறை வல்லோர் – சீறா:4320/4
நாகத்தொடு பேசும் திரு வாய் விண்டு உரை நவில்வார் – சீறா:4349/4
வெட்டு வெட்டியே கொட்டு வாய் மடிந்த தீ விளைத்த – சீறா:4406/1
கலை நிலா ஒளி தூதுவர் நோக்கினர் கதிர் வாய்
உலவும் ஆரமுது உகுத்தனர் பின்னரின் உவந்து – சீறா:4419/2,3
சம்பரத்தினில் வாய் கரம் பூசி நல் சாந்தம் – சீறா:4426/1
தோல் உடை செவி அசைத்து அசைபோட்டு வாய் துவளும் – சீறா:4431/2
வாலினை பைய ஆட்டி வாய் என தொனி வழங்கி – சீறா:4431/3
ஓடின பெருமூச்சு அடைந்தன இதழ் வாய் ஒளி விரல் முறுக்கின கரங்கள் – சீறா:4451/3
அரும்பு வாய் ஒழுகும் பசு நறும் தேறல் அகல் பணை மருதமும் நீந்தி – சீறா:4452/1
தாவ அரும் வாய் மொழி சாற்ற சாரணன் – சீறா:4647/3
இலக்கு என நடந்து மீண்ட இணை விழி பவள செ வாய்
துலக்கு வெண் தரள மூரல் துடி இடை கரிய கூந்தல் – சீறா:4697/2,3
நிரைதர பவள கொத்தின் நிறம் தரும் கனி வாய் வேதம் – சீறா:4716/2
வெறி தரு மதத்தால் பேழ் வாய் மிக திறந்து உருத்து பொங்கி – சீறா:4719/3
வாய் திறந்து அரற்றும் ஓதை முகம்மது நபியே எம்மை – சீறா:4724/2
குலவி மெய் பதறி பயம் மிகுத்து அதிர்ந்த குரலொடு மின்னி வாய் வெருவி – சீறா:4753/3
அண்ணல் வாய் உமிழ் நீரோடு அளித்திடும் – சீறா:4780/1
தீனவர் குழு கொண்டு ஈண்ட சென்று பள்ளியின் வாய் நண்ணி – சீறா:4782/2
மறைபடா கொம்பே என்ன வணங்கி வாய் புதைத்து ஒதுங்கி – சீறா:4785/2
மகவுகள்-தம்மை பார்த்து வாய் திறந்து அழுது நொந்து – சீறா:4790/2
நறை கொள் வாய் மொழி கேட்டு நயந்து மெய் – சீறா:4826/3
வாய் புலர்ந்து மெய் வாடி விழி ஒளி – சீறா:4831/1
குரை கழல் பதத்தில் விழி இணை வைத்து கொழும் மணி அனைய வாய் முத்தி – சீறா:4916/2
வரை பல இறப்ப உளி குடைந்து அறுத்த வட்ட வாய் உரல் தலை கேழல் – சீறா:4921/3
விரை மலர் குவளை மணம் அறா கய வாய் மேதியும் கவை அடி கொறியும் – சீறா:4924/3
வாங்கிய சிலையினார் வாய் திறந்து நின்று – சீறா:4950/2
தரு திரை கடல் போல் ஏகினர் என்று சாற்றினர் பவள வாய் திறந்தே – சீறா:4958/4
சீறி வாய் மடித்து இதழ் கவ்வி செம் கரம் – சீறா:4968/1
குட வயிறு உளைந்து கூப்பிடும் பேழ் வாய் கூன் பிடர் சுரிமுக சங்கம் – சீறா:4987/1
மடல் அவிழ் முளரி பொகுட்டினில் உயிர்த்த மணியினை பவள வாய் அன்னம் – சீறா:4987/2
அலங்கு உளை உரல் வாய் கவை அடி கேழல் அருவி நீராடிடும் இடமும் – சீறா:5003/1
அரும் கரும்பு உடைந்து சாறு எழ கய வாய் அசைத்து அசைபோட்டு கண் துயில – சீறா:5007/3
வரும் குயில் குடைந்து தளிரினை கறித்து மழலை வாய் மிழற்றிட விசையில் – சீறா:5008/3
வெண் நிற பேழ் வாய் கருமுகை சங்கம் விளைந்த சூல் முதிர்ந்து உளைந்து அலறி – சீறா:5009/1
திரு மலர் அடியின் வீழ்ந்து வாய் புதைத்து செப்பினன் தொறுவரில் ஒருவன் – சீறா:5019/4
ஒலி குரல் பேழ் வாய் மடங்கல் ஏறு என்ன உவந்து எழுந்தனர் சில வீரர் – சீறா:5020/4
சூல் படு மேகம் பொழிந்தன என்ன சொரிந்தனர் வாய் வெரீஇயினர் நல் – சீறா:5027/3

மேல்


வாய்-தொறும் (4)

சோலை வாய்-தொறும் முக்கனி தேன் மழை சொரியும் – சீறா:74/2
ஆலை வாய்-தொறும் கரும்பு உடைத்து ஆறு எடுத்து ஓடும் – சீறா:74/3
வீதி வாய்-தொறும் இடன் அற நெருங்கிய மேடை – சீறா:93/1
இருந்த வாய்-தொறும் உரு தெரிதர மெழுகிடுவார் – சீறா:3119/4

மேல்


வாய்க்கு (1)

வடம் கொள் வெம் முலையார் நகைத்து அருவருப்ப அருந்தினும் வாய்க்கு உதவாமல் – சீறா:1447/3

மேல்


வாய்க்கும் (1)

எண்ணி இடைந்து வளைந்து விழித்திருக்கின்றீர்காள் எவர் வாய்க்கும்
மண்ணை அறைந்தான் முகம்மது என்போன் மாயம் விளைத்து புறம் போனான் – சீறா:2559/1,2

மேல்


வாய்க்கொள்ளாத (1)

அங்கு அவன் தனையன் மைந்தன் அகுமதை வாய்க்கொள்ளாத
பங்கமுற்று உறும் சொற்கு ஏற்ப தண்டனை படுத்தல் செய்தான் – சீறா:1499/1,2

மேல்


வாய்க்கொளா (1)

வாதியாய் இது அலால் சில வாய்க்கொளா வசனம் – சீறா:1694/1

மேல்


வாய்கள்-தொறும் (1)

துறந்த வாய்கள்-தொறும் நிணம் துன்னின – சீறா:3905/4

மேல்


வாய்ச்சியர் (1)

தொண்டை வாய்ச்சியர் குரவையே கழனிகள்-தோறும் – சீறா:871/3

மேல்


வாய்த்த (11)

வரிசையும் பேறும் வாய்த்த முகம்மது நயினார் தோற்றம் – சீறா:103/1
வாய்த்த பேர் எழிலார் முகம்மதும் துயின்றார் மாகம் மட்டு எண் திசை கவிய – சீறா:678/2
வாய்த்த நல் குடி பெயருடன் வழியிடை நெடு நாள் – சீறா:788/3
வாய்த்த பேரொளி முகம்மது வருவது நோக்கி – சீறா:859/3
சித்திரம் எழுதி வாய்த்த செறி மயிர் கற்றை தூக்கி – சீறா:926/2
குரிசில் நான்மறைக்கும் வாய்த்த கொண்டல் அம் கவிகை வள்ளல் – சீறா:937/2
வீரமும் திறலும் வாய்த்த மென் கரத்து அணைத்து மோந்தார் – சீறா:1037/4
அகம் மகிழ்ந்து இனிது போற்றி அமரருக்கு அரசர் வாய்த்த
முக மதி நோக்கி ஆதி முறை மறை கலிமா ஓதி – சீறா:1259/2,3
கனத்த நூல் முறையின் வாய்த்த நபி கலிமாவை ஓதி – சீறா:2378/3
வாய்த்த மெல்லிழையார் தீற்று மணி ஒளி மறுகு-தோறும் – சீறா:3131/3
வீரமும் தவமும் வாய்த்த மெய்மையும் அறிவும் நீதி – சீறா:4630/1

மேல்


வாய்த்தது (3)

அல் எனும் கூந்தல் கையால் அடிக்கடி முடித்து வாய்த்தது
இல் என மறுத்து நெற்றி திலகம் தொட்டு இயற்றும் போழ்தில் – சீறா:3178/1,2
ஈது போல் நமக்கு வாய்த்தது இலை ஒரு காலத்தேனும் – சீறா:3359/1
இற்றை போதினில் வாய்த்தது இங்கு அடல் இறையோனும் – சீறா:3453/1

மேல்


வாய்த்திருந்தது (1)

வாய்த்திருந்தது பசிக்கு என எழுந்து தன் மனைக்குள் – சீறா:2689/3

மேல்


வாய்த்து (1)

வாய்த்து மாதம் பன்னிரண்டினில் குறைவு அற வளர்ந்து – சீறா:2936/3

மேல்


வாய்ந்த (59)

வாய்ந்த மெல் இழை மடந்தையர் தடத்தின் மெய் வருந்த – சீறா:67/1
வாய்ந்த பேரொளி முகம்மதை இனிது எடுத்து அணைத்தார் – சீறா:335/4
பணர் விரி நிழலும் துய்ய பசும்புலின் இடமும் வாய்ந்த
மணம் விரி வனசம் பூத்த மடு உறை இடமும் ஆர்க்கும் – சீறா:399/1,2
பட்டு உடையினராய் சாந்தம் பழகு தோளினராய் வாய்ந்த
கட்டழகினராய் வீசும் கதிர் மதி வதனராய் மெய்க்கு – சீறா:406/1,2
மறைபடா செவ்வி வாய்ந்த முகம்மது பேரில் சற்றே – சீறா:413/1
வாய்ந்த முத்திரை குறியும் செம் கரங்களின் வனப்பும் – சீறா:556/1
தங்கிய சுடரும் ஒவ்வா தனித்தனி அழகும் வாய்ந்த
மங்கையர்-தனை ஒப்பு என்ன வகுக்க நா வகுத்திடாதே – சீறா:608/3,4
சித்திர வனப்பு வாய்ந்த செம்மல்-தன் வரவு நோக்கி – சீறா:634/1
இ நகரில் குறைஷிகள் நம் இனத்தவரின் மதித்தவர் தம்மிடத்தில் வாய்ந்த
பொன் அனைய மடவாரை தருதும் என அவரவரே புகல்கின்றாரால் – சீறா:1082/1,2
தன் நிலைமை தவறாத முதியோரை எவரேனும் சாரில் வாய்ந்த
நல் நிலை நல் குணம் அறிவு பெறுவர் எனும் பழமொழியை நவிற்றிற்று அன்றே – சீறா:1134/3,4
புதியது ஓர் செவ்வி வாய்ந்த பொலன்_கொடி ஒருத்தி இந்த – சீறா:1162/2
விண்ணவரிடத்தில் வாய்ந்த வியப்பினை விரித்து சொல்வாம் – சீறா:1172/4
கேட்டு வானவர் கோமானும் கிளர் ஒளி வனப்பு வாய்ந்த
தோள் துணை நெருங்க உள்ளம் துனிவர உடலம் சோர – சீறா:1265/1,2
நீர் உறை இடத்தும் செவ்வி நிழல் திகழ் இடத்தும் வாய்ந்த
பேரொளி மாட-வாயும் பெருகு மண்டபத்தின் சார்பும் – சீறா:1342/1,2
ஆரணத்து உலுவும் வாய்ந்த அறிவு மந்திரத்தின் வாயும் – சீறா:1343/1
பன்ன அரும் சிறப்பு வாய்ந்த பங்கய வாவி நண்ணி – சீறா:1574/3
வாய்ந்த புந்தி ஒன்று உளது இனம் தெளிந்திடும் மதிப்பாய் – சீறா:1677/3
வாய்ந்த செம் கரத்து ஏந்தி முத்திரை துகில் வாங்கி – சீறா:1710/2
பண் படர் இசையின் வாய்ந்த பழ குலை கதலி நாட்டி – சீறா:1744/3
வாய்ந்த பேரவை விடுத்து இன மாந்தரை விளித்து – சீறா:1867/1
வாய்ந்த நின் குலை இவண் வருக வேண்டும் என்று – சீறா:2133/2
பாசடை தருக்கள் யாவும் பல மலர் சொரிய வாய்ந்த
வாசம் ஊடு உலவும் செவ்வி முகம்மது திருமுன் வைத்தான் – சீறா:2245/3,4
வாய்ந்த எண்திசைஞரும் மதீன மா நகர் – சீறா:2413/1
நெட்டு உடல் முடக்கி வாய்ந்த கழுத்தையும் நிமிர்த்து நின்ற – சீறா:2603/1
வாய்ந்த வாய்மையின் விளித்து அருகுற வரவழைத்து – சீறா:2620/3
வாய்ந்த மெல் இடை இடையர்-தம் குலத்து உறு மடவாள் – சீறா:2692/1
புதியது ஓர் அழகு வாய்ந்த புரவல வேத வாய்மை – சீறா:2774/1
முண்டக மலரின் வாய்ந்த முகத்தை என் தாளில் சேர்த்தி – சீறா:2775/3
அன்ன வில் பேழையுள் கண் அறையின் ஆடகத்தின் வாய்ந்த
மின் அவிர் கிரண செப்பு ஒன்று இருந்த மென் விரலால் தீண்டி – சீறா:2785/1,2
பானமும் பொருவா வண்ணம் உருசிக்கும்படிக்கும் வாய்ந்த
தானமும் உண்ண உண்ண பொலிந்தன தமியற்கு அன்றே – சீறா:2836/3,4
மண்ணினுக்கு அழகு வாய்ந்த முகம்மது மகிழ்ந்து இருந்தார் – சீறா:2851/4
வாய்ந்த பேரொளியும் மான்மத நறையும் மாறு இலாது இருந்து மண்ணகத்தில் – சீறா:2864/3
வாய்ந்த கால் மடக்கி பயப்பய பதுங்கி வல் உடல் சுருக்கி வால் நிமிர்த்து – சீறா:2880/2
ஆதி நாள் ஒளிவு வாய்ந்த அழகு எலாம் திரட்டி சேர்த்த – சீறா:3045/1
எல்லையில் அழகு வாய்ந்த ஏந்து_இழை கதீஜா ஈன்ற – சீறா:3049/1
வாய்ந்த பொன்னையும் மரகத மணியையும் வாரி – சீறா:3126/3
சிற்றிடை ஒசிய சோதி சிறு நுதல் வெயர்ப்ப வாய்ந்த
முற்று இழை முலைகள் விம்ம முருகு அயின்று அளிகள் ஆர்ப்ப – சீறா:3181/1,2
சேய் அலி மெய்யின் வாய்ந்த திரு வடிவு அழகை நோக்கி – சீறா:3182/2
பேரொளி அழகு வாய்ந்த பெண்ணினை மணப்ப பூவின் – சீறா:3185/1
குலிகம் ஆர் செப்பின் வாய்ந்த கொங்கைகள் ததும்ப வந்து – சீறா:3199/1
அள்ளு இலை வேல் கண் பாத்திமா எனும் அழகு வாய்ந்த
தெள்ளு தேன் அமுதம் அன்னார் திருமண பந்தர் வந்தார் – சீறா:3205/3,4
தகரமும் விரவி வெண் பூ தனித்தனி சிதறி வாய்ந்த
சிகழிகை முடித்து வாச செழு மலர் தொடையல் வேய்ந்தார் – சீறா:3211/3,4
வார் அணி முலையார் சிந்தை மயக்கு உறும் வனப்பு வாய்ந்த
தார் அணி புயங்கள் விம்ம அப்துல்லா தயங்கும் காந்தி – சீறா:3694/2,3
கொள்ள அரும் காப்பு வாய்ந்த திறவுகோல் அனைத்தும் கொண்டார் – சீறா:3701/4
ஊடலை திருத்தி அன்னோன் உரைத்திடும் தொனியும் வாய்ந்த
பேடை மா மயில் அன்னாள் வாய் பிறந்த சொல் தொனியும் நீங்கி – சீறா:3712/1,2
மோதகத்தை வாங்கி அனசு உவந்து துகிலிடை பொதிந்து முருகு வாய்ந்த
போது எனும் மென் பத குரிசிலிடத்து ஏக முகம்மது நல் புளகத்தோடும் – சீறா:3751/1,2
வாய்ந்த வெற்றி சற்று உண்டு என காட்டின வதனம் – சீறா:3802/1
வட்ட நேமியினும் கவண் கல்லினும் வாய்ந்த
கட்டு பத்திரத்தினும் கொண்டு நீட்டினர் கடிதின் – சீறா:3991/3,4
வாய்ந்த நெஞ்சினர் ஆறுபத்தைந்து எனும் அரசர் – சீறா:4023/2
நட்பினுக்கு உரியோர் உயிர் என வாய்ந்த நால்வரை சடுதியின் அழைத்து – சீறா:4110/1
வாய்ந்த நீண்ட கந்தரத்தின செறிதரு மயிரின் – சீறா:4253/1
வீரமும் திறனும் வாய்ந்த ககுபையும் வதைத்து வீழ்த்தி – சீறா:4362/3
வந்து ஒருபாலில் தானை யாவையும் இருத்தி வாய்ந்த
அந்தரத்து உருமேறு அன்ன அபாசுபியானை எய்தி – சீறா:4375/1,2
குறைசி அம் காபிர் வாய்ந்த குணன் உடை மாந்தர் மிக்க – சீறா:4377/1
மட்டிலாது அகழ் வெட்டிய நீண்ட கை வாய்ந்த
கொட்டும் ஏந்து கூந்தாலமும் பலபல கொணர்ந்து – சீறா:4402/1,2
முப்புவியவர்க்கும் தூது என வாய்ந்த முகம்மது ஆங்கு இனையன உரைப்பார் – சீறா:4464/4
வாய்ந்த இக்கிரிமாவும் பின்வாங்கினான் – சீறா:4512/4
வேத நம் நபியே மெய் புகழ் நபியே வாய்ந்த
மேக நீழல் சிறந்திடும் நபியே தீனின் – சீறா:4623/1,2
மலர் செறி தடமும் வாய்ந்த மக்க மா நகரின் உள்ள – சீறா:4863/2

மேல்


வாய்ந்தது (1)

வாய்ந்தது ஓர் பத்திரம் வரைந்து கட்டினார் – சீறா:3316/4

மேல்


வாய்ந்தன (1)

வாய்ந்தன மள்ளர் தூளி மறைத்தன ஆசை அம்ம – சீறா:4180/4

மேல்


வாய்ந்து (2)

ஒலி கடல் அமிர்தம் ஒவ்வா ஒண்_தொடி முகத்தின் வாய்ந்து
மலி தரும் கரு மை உண்ட வரி விழி கயல்கள் பாய – சீறா:3063/2,3
செறி கடல் பாரில் தூண்டா மணியினும் செவ்வி வாய்ந்து
நிறைதரும் கற்பின் நல்லாரிடத்தினில் நிதமும் மாறா – சீறா:3065/1,2

மேல்


வாய்ப்ப (7)

மெய் எழில் வாய்ப்ப சீவன் விடுத்தனன் விடுத்த போதில் – சீறா:105/1
தேம் கமழ் குழலும் சோதி சிறுபிறை நுதலும் வாய்ப்ப
பாங்கிருந்து அமுதம் சிந்தும் பனி மொழி மாதை நோக்கி – சீறா:116/1,2
சேடு உறு முகம்மது செவ்வி வாய்ப்ப நீராடுவது – சீறா:490/1
மண்டு பூம் பொழில் பொன்_நகர் வாங்கினம் வாய்ப்ப
தெள் திரை புவியிடத்தினில் முகம்மதை தேடி – சீறா:2941/2,3
பதியினும் சிறப்பு வாய்ப்ப பற்றலர் ஒடுங்க மேலும் – சீறா:3105/3
தரு என சிவந்த கையும் தாமரை தாளும் வாய்ப்ப
பெருகிய அழகை எல்லாம் ஒருத்தியோ பெறுவள் என்பார் – சீறா:3186/3,4
நறை மலர் தொடையும் வாய்ப்ப நல் மணி கரத்தில் கொண்டார் – சீறா:3227/4

மேல்


வாய்புதைத்து (1)

வந்து தெண்டனிட்டு எழுந்து வாய்புதைத்து உற வணங்கி – சீறா:765/1

மேல்


வாய்மை (43)

அறிவு நல் ஒழுக்கம் வாய்மை அன்புறும் இரக்கம் மிக்க – சீறா:792/1
உரைத்த வாய்மை இங்கு எமக்கு இயைவது படிறு உளத்தோய் – சீறா:1997/1
மொழிந்து வல் வினை தொடுத்திடும் முகம்மதின் வாய்மை
அழிந்து என் சொல் பழுது அற வரம் அருள்க என்று அறைந்தான் – சீறா:2000/3,4
வள்ளல் நும் மதுர வாய்மை மறுத்திலேன் விடுத்திர் என்றான் – சீறா:2098/4
வெருவி இரு நிலத்து ஓடி பாரிசு அற முறியும் என விரித்த வாய்மை
ஒருபொழுதும் பழுதாகாது என்ன அபூபக்கர் எடுத்துரைப்ப கேட்டே – சீறா:2171/2,3
தொடுத்து எடுத்து உரைத்த வாய்மை எங்கட்கு சூழ்ச்சித்து ஆகும் – சீறா:2373/2
ஈங்கு இவன் உரைக்கும் வாய்மை இதம் அலது அயிதமேனும் – சீறா:2374/1
தரைத்தலம் புரளினும் வாய்மை தக்க யான் – சீறா:2446/3
நெறியுடன் எங்கணும் வாய்மை நிற்றலால் – சீறா:2712/3
புதியது ஓர் அழகு வாய்ந்த புரவல வேத வாய்மை
மதி_வலோர்க்கு ஏவலாளாய் மலர் அடி விளக்கி நாளும் – சீறா:2774/1,2
குறித்து நின்று எதிர்ந்து யான் கூறும் வாய்மை எ – சீறா:2978/1
இகல் அறும் வேத வாய்மை முகம்மது அங்கு இசைத்தார் அன்றே – சீறா:3083/4
பாரினில் முதலோன் வாய்மை பத்திரம் வர வளாக – சீறா:3100/1
வெய்யவன் கதிரின் வேக விசையின வேத வாய்மை
ஐயனுக்கு ஒன்று நூறாயிரம் என அமைந்த ஏவல் – சீறா:3370/1,2
வாரும் என்று அவர் அடிக்கடி விளிக்கின்ற வாய்மை
பாரும் நம்மையும் வகுத்து அளித்தவன் அருள்படியால் – சீறா:4007/1,2
மாண் தயங்கிய முகம்மதும் அமைத்து இகல் வாய்மை
தேண்ட தீனவர் யாரையும் ஒருப்பட திரட்டி – சீறா:4022/2,3
பொல்லா மனத்தன் வாய்மை இல்லா புலையன் எவர்க்கும் மிக பொய்யன் – சீறா:4049/1
மறையினில் பேசிய வாய்மை விண்ணிடத்து – சீறா:4065/1
காரண நயினார் இயற்றுதல் அறிந்தும் கட்டுரை வாய்மை என்று உரைப்பன் – சீறா:4084/2
சூழ்ந்த வாய்மை துணைவரை கூவியே – சீறா:4234/3
ஆதியோன் முன் அருளிய வாய்மை சேர் – சீறா:4249/1
வெம் கடு மனத்தன் வாய்மை இனையன விரிக்கலுற்றான் – சீறா:4361/4
நீங்கிலா வாய்மை பேசி வல கையும் நீட்டி பின்னும் – சீறா:4392/3
நிறம் களிப்புற தன் வாய்மை உரையினில் நிறுத்தினானால் – சீறா:4393/4
மற்றும் வாய்மை அபாசுபியானொடும் வழங்கி – சீறா:4399/1
வடகம் மற்றவும் எடுத்தனர் குவித்தனர் வாய்மை
திடம் அடுத்த தீன் விளக்கிய முகம்மது திருமுன் – சீறா:4427/3,4
நஞ்சு எனும் கொடிய குபிரொடும் கூண்ட நட்பு இல என திட வாய்மை
என் சொலின் உவந்த கொடும் பனீக்குறைலா எனும் மற மாந்தர்கள் இதம் இல் – சீறா:4460/1,2
சத்திய வாய்மை மறுத்தனரென்னில் தீனவர் சலிப்புறா வண்ணம் – சீறா:4461/3
தப்பிய வாய்மை கேட்டு உளம் வெகுண்டு தரியலர் ஒருப்பட கூறும் – சீறா:4464/1
இசையும் வாய்மை முறித்து எழில் ஏந்திய – சீறா:4478/1
மதுர வாய்மை கசான் எனும் மா தவர் – சீறா:4517/1
மா தவன் நுகைமு சொல் வாய்மை உண்மை என்று – சீறா:4566/3
மனம் உழன்று அகம் வெருவி ஓடினர் எனும் வாய்மை
துனி இல் மா நபி கேட்டு நாயனை பல துதித்தார் – சீறா:4620/2,3
மிக்க வாய்மை விளங்கும் யார்களும் – சீறா:4659/2
வாய்மை தவறாத புகழ் முகம்மது அசுகாபிகள்-தம் வதனம் நோக்கி – சீறா:4672/1
அறம் தவா வாய்மை முகம்மதே அன்றி ஆற்றுதற்கு யார் உளர் என்ன – சீறா:4759/2
நல்ல வாய்மை நபி அவன்-தன்னை நீ – சீறா:4764/2
வாய்மை நீதி நபி பறக்கத்தினான் – சீறா:4765/1
மழை செறி கவிகை வண்மை முகம்மது நபி சொல் வாய்மை
பழமையும் அறிவும் வேத பான்மையும் நீதி சேரும் – சீறா:4849/2,3
மறு இலா நீதி வாய்மை முகம்மது நபியே மக்கா – சீறா:4852/1
வாகை நான் பெறுக எற்கு வாய்மை தம்-மின்கள் என்று – சீறா:4906/2
சுரும்பு அடைகிடக்கும் தொங்கல் தூயவர் வாய்மை கேட்டு – சீறா:4907/1
பந்தனை வாய்மை எற்கு பகர்ந்த தூயோர்கள் எல்லாம் – சீறா:4909/2

மேல்


வாய்மை-தனில் (1)

வெள்ளம் அனைய சேனையொடும் வேந்தன் வாய்மை-தனில் வெருவி – சீறா:4045/2

மேல்


வாய்மைக்கும் (1)

சாலகு-தம்பால் அடைந்து வாய்மைக்கும் தவத்திற்கும் பவுத்துக்கும் இவரே – சீறா:145/1

மேல்


வாய்மைப்படி (1)

பண் அரும் வேத வாய்மைப்படி தவறாத வாக்கும் – சீறா:3047/2

மேல்


வாய்மைப்பாடு (1)

நிறைதரு வாய்மைப்பாடு நிகழ்த்தினபேர்கட்கு எல்லாம் – சீறா:4908/3

மேல்


வாய்மையர் (2)

மேலவர் நட்பினை வெறுக்கும் வாய்மையர்
சீலம் ஒன்று இன்றி அ சிறுமையார் என – சீறா:2448/2,3
மான வாய்மையர் மண்டு அமர் துடைத்த வை வாளார் – சீறா:4256/3

மேல்


வாய்மையால் (1)

அறபிகள்-தம்முடன் ஆய்ந்து வாய்மையால்
முறைதவறிடும் ஒரு கருமம் முன்னினார் – சீறா:2142/3,4

மேல்


வாய்மையில் (3)

மை வண கவிகையீர் எங்கள் வாய்மையில்
குவ்வினில் குறை இலை என்ன கூறினார் – சீறா:2438/3,4
உறைய வாய்மையில் பெறுக ஒவ்வொருவர்-பால் ஒழுங்காம் – சீறா:2460/3
வல்லவன் ஜிபுறயீல் உரைத்த வாய்மையில்
செல்லவும் தீன் நெறி விசயம் செய்யவும் – சீறா:3000/1,2

மேல்


வாய்மையின் (10)

மோதும் வாய்மையின் அபூலகுபு எனும் அவன் முரணி – சீறா:2048/1
வடித்த வாய்மையின் ஒழுகுவன் மறை தெரி மதியோய் – சீறா:2219/3
அறையும் வாய்மையின் வல கரம் கொடுத்து அவரவர்க்கே – சீறா:2468/3
வாய்ந்த வாய்மையின் விளித்து அருகுற வரவழைத்து – சீறா:2620/3
வானவர்க்கு அரசர் சொன்ன வாய்மையின் முதியோர் கூறும் – சீறா:3081/1
மறம் தர புகழ் ஏதேனும் வாய்மையின் முடித்தது உண்டோ – சீறா:3396/2
தக்க வாய்மையின் முகம்மது சாற்றுவர் அன்றே – சீறா:3424/4
முற்றும் தீனவர் சூமன்-தன் வாய்மையின் முறிய – சீறா:3988/1
கட்டு வாய்மையின் முகம்மது-தனை கயாத்துடனே – சீறா:4010/1
மன்னர்_மன் நபி கேட்டு அகம் கறுத்து அவன் தன் வாய்மையின் இணங்கிலன் இனிமேல் – சீறா:4085/2

மேல்


வாய்மையின்படியே (1)

கேட்டனன் மனையுள் இருந்தனன் பகலே கிளத்திய வாய்மையின்படியே
வேட்டலுற்று வந்தான் சொல் மொழி தவறா மேன்மையன் ஒழுக்கமும் உடையன் – சீறா:4111/1,2

மேல்


வாய்மையினோடு (1)

அன்ன வாய்மையினோடு அறைந்தான் அரோ – சீறா:4767/4

மேல்


வாய்மையீர் (1)

அறிவு மீறிய வாய்மையீர் கேண்-மின் என்று அறைவான் – சீறா:4266/4

மேல்


வாய்மையும் (13)

உரியவர் யாவரும் உரைத்த வாய்மையும்
பெருகிய கிளை எனும் தொடரும் பேர் அற – சீறா:2442/2,3
ஓதும் வாய்மையும் மறை பொருள் என உளத்து இருத்தி – சீறா:2497/2
வரிசையும் பேறும் வேத வாய்மையும் உளர் அதன்றி – சீறா:3051/1
மன்ன நும் பெயரும் கூறும் வாய்மையும் மதித்திடாமல் – சீறா:3667/3
மாற்றலர் திறமும் கூறும் வாய்மையும் ஒடுங்க வெற்றி – சீறா:3850/1
வாய்மையும் மறந்தான் நன்றியும் நீத்தான் வரன்முறை வழி என்பது எறிந்தான் – சீறா:4075/1
சொல்லி ஆங்கு அவர்க்கு வாய்மையும் பேசி துணிவுடன் எழுந்து அணி மதீனத்து – சீறா:4080/1
அறனும் வாய்மையும் அன்பும் இரக்கமும் – சீறா:4242/1
குறைவு இல் வாய்மையும் வணக்கமும் கோது அறு குணமும் – சீறா:4279/1
அறைதரு பல் வாச்சிய தொனி எழுந்த அவ மொழி வாய்மையும் எழுந்த – சீறா:4440/3
குறைசி அம் காபிர் கணத்தையும் நீங்கி கூறிய வாய்மையும் மறுத்து – சீறா:4466/1
மன்னன் அபாசுபியான் சொல் வாய்மையும்
மன்னவர் வாய்மையும் அறிய வேண்டும் என்று – சீறா:4564/2,3
மன்னவர் வாய்மையும் அறிய வேண்டும் என்று – சீறா:4564/3

மேல்


வாய்மையே (2)

முன் மறை தெளிந்தவர் மொழிந்த வாய்மையே – சீறா:1793/4
மண்ணிடம் செறிந்து செல்ல வாய்மையே சிரசில் சூட்டும் – சீறா:4182/2

மேல்


வாய்மையை (4)

உற்ற வாய்மையை கேட்டலும் ஆமினா உலைந்து – சீறா:231/1
அந்த வாய்மையை மனத்தினில் மறவல் என்று அறைந்தான் – சீறா:2197/4
வீரர்கள் கூட்டம் வாய்மையை முறித்து வேறு ஒரு தலத்திடை புக்கி – சீறா:3608/3
நினைத்து முன் உரைத்த வாய்மையை முறித்தார் நிசமுற ஒருவரை ஏவி – சீறா:4477/4

மேல்


வாய்மொழி (1)

ஆங்கு அவரிடத்தினும் அந்த வாய்மொழி
நீங்கிலாது உரைத்தனன் யாரும் நேருற – சீறா:4548/1,2

மேல்


வாய்விட்டு (2)

மன்னிய குயில் இனம் வாய்விட்டு ஆர்ப்பது – சீறா:501/2
அதிர்தரும் வாய்விட்டு அந்தரம் முழுதும் அரற்றுவது அகுமது நொடிக்குள் – சீறா:1910/3

மேல்


வாய்விட (1)

மந்தரம் அனைய தருவின் மேல் வீழ்ந்து வாய்விட முழங்கிய ஓதை – சீறா:44/2

மேல்


வாயகத்து (1)

வாயகத்து உதித்த சொல் மாறல் இன்றியே – சீறா:3001/2

மேல்


வாயல் (1)

பள்ளியின் வாயல் புக்கி பாத்திகா இனிதின் ஓதி – சீறா:3205/2

மேல்


வாயல்-தொறும் (1)

தோற்றிடாது ஒதுங்கி வாயல்-தொறும் கடந்து எளிதின் ஏகி – சீறா:3721/3

மேல்


வாயலில் (1)

அகத்தின் வாயலில் பசு அறுத்திருப்ப கண்டதனால் – சீறா:3813/1

மேல்


வாயன் (1)

வாயன் என் மனையிடத்தினில் வழி முறை திறம்பா – சீறா:4415/2

மேல்


வாயார் (3)

பண் என சிவந்த வாயார் பஞ்சணை பாயல் புக்கி – சீறா:1053/3
அடல் நபிமாரும் என்றார் ஆரணம் கிடந்த வாயார் – சீறா:2251/4
மந்திரமும் கைவந்து கிடக்கும் மலர் வாயார்
புந்தி-தனில் பொய் என்ற சொல் ஒன்றும் புகலாதார் – சீறா:3911/2,3

மேல்


வாயார (1)

அன்னவர்கள் கையார வாயார வயிறார அருத்தினாரால் – சீறா:3756/4

மேல்


வாயால் (7)

அ வழி அடைந்தேன் என்றார் அழகு ஒளிர் பவள வாயால் – சீறா:117/4
சினவு வேல்_விழி பொருள் கொடு வருக என உரைத்தனர் திரு வாயால் – சீறா:658/4
தோள் துணை அபித்தாலீபு சுடர் நகை முறுவல் வாயால்
கேட்ட சொல் அமிர்தம்-தன்னால் கேகயம் முகில் கண்டு என்ன – சீறா:1073/2,3
ஒரு பிடி அமுதம் உட்கொண்டு உவர் இழி நீரும் வாயால்
பருகிடின் நிரப்பமாகி பத்து நாள் பசித்திடாது – சீறா:2837/1,2
வேதமாம் அமுதம் ஒழுகிய வாயால் விடம் என உரைத்தனர் அன்றே – சீறா:4086/4
வருவிர்கள் நீவிர் என்று மறை கிடந்து அலம்பும் வாயால்
திருவுளம்பற்றினார் இ மூவரும் சென்னி தாழ்த்தார் – சீறா:4919/3,4
தேறல் கொப்பிளிக்கும் நறு மலர் தெரியல் செம்மல் செம் மறை தவழ் வாயால் – சீறா:5024/4

மேல்


வாயாள் (1)

கொஞ்சிய கிளியை போல குழறிய குதலை வாயாள்
மிஞ்சு இருள் படலம் துண்ட விதுவினுக்கு உடைந்து பின்னர் – சீறா:3931/2,3

மேல்


வாயான் (3)

தெரிதர அறிவு மாரி பொழிந்திட திறக்கும் வாயான் – சீறா:789/4
மா தவர் குறிப்பும் தேர்ந்து வகுத்து எடுத்து உரைக்கும் வாயான் – சீறா:790/4
பெயர்த்தனன் இதழை வாயான் மென்றனன் பிழைகள் யாவும் – சீறா:4387/3

மேல்


வாயிடத்தும் (1)

எடுக்கும் உவர் மண் எடுத்து இனத்தோர் எவர் வாயிடத்தும் புகுத்தி குடிகெடுக்கும்படிக்கு – சீறா:2562/1

மேல்


வாயிடை (1)

நிறைந்த நீள் நதி இடங்கரின் வாயிடை நெடு நாள் – சீறா:1851/1

மேல்


வாயில் (34)

நடுங்கி வாயில் நீர் வறந்திட நா உலர்ந்து உடலம் – சீறா:186/1
முருகு கொப்பிளிக்கும் ஆமினா மனையின் முழு மணி வாயில் வந்து அடுத்தார் – சீறா:272/4
மதலைகள் பிறர் மனை வாயில் தூங்கி நின்று – சீறா:305/1
மாந்தரும் மாவும் திசை தடுமாறி வாயில் நீர் அற உலர்ந்து ஒடுங்கி – சீறா:688/3
கடி கமழ் சோலை வாயில் முகம்மதை சரக்கு காக்கும்படி – சீறா:808/3
வாயில் நீர் வறந்து கண்ணில் வளர் தழல் கொழுந்து காட்டி – சீறா:813/3
வந்தவர் எதிர்ந்தவர் நெருங்கும் மணி வாயில் – சீறா:882/4
நிரை மணி புரிசையின் வாயில் நீங்கியே – சீறா:909/3
வரை என நிமிர்ந்து தோற்றி மறு இலாது ஒளிரும் வாயில் – சீறா:918/4
மன மகிழ்வு மன களிப்பு மருங்குவர எழுந்து அமுசா வாயில் நீங்கி – சீறா:1078/1
கனம் துதைந்து ஒதுங்கும் மாட கதிர் நிலா வீதி வாயில்
தினம்-தொறும் பவனி காண செய் தவம் செய்வோம் என்பார் – சீறா:1156/3,4
கொடுமுடி விசும்பு தூண்டும் கோயிலின் வாயில் புக்கார் – சீறா:1556/4
தோட்டு அலர் நாற்றும் வாயில் சுவாகு எனும் புத்து-தன்னை – சீறா:1558/1
கையின் வேத்திரம் ஏந்திய வாயில் காவலரை – சீறா:1705/2
வந்த தூதுவன் உரைத்தலும் வாயில் காவலவர் – சீறா:1706/1
வரவிடுத்துக என்றலும் வாயில் காவலவர் – சீறா:1708/2
நிரைநிரை இயற்றி சுற்று நெடு மதில் திருத்தி வாயில்
விரி கதிர் கபாடம் சேர்த்தி வீதிகள் பலவும் செய்தார் – சீறா:1742/3,4
விண் படர் மாட வாயில் வெளியினில் படங்கு கோட்டி – சீறா:1744/2
அசைதரும் கொடி மதிள் வாயில் ஆயினார் – சீறா:1828/4
உள்ளுற கிடந்த பல் அற பெயர்ந்த உதட்டினில் வாயில் நீர் ஒழுக – சீறா:2300/1
தெருவினும் வாயில் புறத்தினும் கதிர்கள் திகழ் சுதை மாளிகை புறத்தும் – சீறா:2533/1
சிலம்பு உறைந்து இருப்ப கண்ட சிலம்பி அ பொதும்பர் வாயில்
சலம் புரிந்து இகலாநின்ற தரியலர் நோக்கா வண்ணம் – சீறா:2570/2,3
புரை அற போர்த்து வைகும் பொதும்பரின் வாயில் வந்தார் – சீறா:2573/4
கிரியிடை பொதும்பர் வாயில் கேசரி அனைய வள்ளல் – சீறா:2583/2
மற்றொரு வளையில் தோன்ற அடைத்தனர் பொதும்பர் வாயில்
சுற்றிய வளைகள்-தோறும் தோன்றிய துகிலை கீறி – சீறா:2586/1,2
மன்னவன் எனும் அம்மாறு தலைக்கடை வாயில் வந்தேன் – சீறா:2846/4
பிதிர் விரல் உயர்ந்த பல் பிளந்த வாயில் நீர் – சீறா:2975/3
மறை மொழி கலிமா தீட்டும் வாயில் மாளிகையின் உள்ளுள் – சீறா:3227/1
புது நறும் பானையின் வாயில் பொற்பு உற – சீறா:3289/1
சென்றனன் தனித்து ஒரு வாயில் சேர்ந்தனன் – சீறா:3638/4
கௌவைகள் தோன்றா நீண்ட கபாடத்தின் வாயில் நண்ணி – சீறா:3702/2
குறித்தவன் வாயில் புக்கி கூண்டவர் துயிறல் நோக்கி – சீறா:3703/2
தீற்றி வெண் நிலவு காலும் புரிசையின் வாயில் சேர்ந்தார் – சீறா:3721/4
வனிதையின் மனை-தன் முன்றில் வாயில் விட்டு அகலா நிற்ப – சீறா:4712/3

மேல்


வாயில்-தன்னையும் (1)

அக புரிசை வாயில்-தன்னையும் நோக்கி நோக்கி – சீறா:3699/3

மேல்


வாயில்-தோறும் (4)

மாசு அறு வாயில்-தோறும் வயங்கிய கதலி நெற்றி – சீறா:933/1
விண் கதிர் அடரும் சோதி மேனிலை வாயில்-தோறும்
தண் கதிர் கிளைத்த செவ்வி சசி இனம் முளைத்தல் போலும் – சீறா:1170/3,4
படர் கதிர் அரத்தம் தோய்ந்த பல்கணி வாயில்-தோறும்
கடி மண பவனி நோக்கும் கன்னியர் கதிர் வேல் கண்கள் – சீறா:1171/2,3
வாயில்-தோறும் நடந்து நல் வாக்கொடும் – சீறா:2329/3

மேல்


வாயில்கள்-தோறும் (1)

இந்து வாயில்கள்-தோறும் வந்திருந்தன இயையும் – சீறா:1124/4

மேல்


வாயிலாலும் (1)

புரிசையின் வாயிலாலும் பொதி இருள் காலையாலும் – சீறா:3722/1

மேல்


வாயிலான் (1)

வார் அணி முரசம் இடி என கறங்கும் வாயிலான் றாகுவா மதலை – சீறா:147/1

மேல்


வாயிலில் (6)

மன திருக்கு அற வலஞ்செய்து வாயிலில் வந்து – சீறா:196/3
மாற்ற அரும் கதிர் வாயிலில் வந்தனன் எனும் சொல் – சீறா:1707/3
மாதிரம் அடர் ககுபாவின் வாயிலில்
தூதரும் அறிய என்று எடுத்து தூக்கினார் – சீறா:2145/3,4
வரை முழை சிறு வாயிலில் சிலம்பி நூல் மறைப்ப – சீறா:2615/1
அய்யுபு வாயிலில் படுத்த அத்திரி – சீறா:2756/3
மறை நபி மகள்-தமை அலி-தம் வாயிலில்
சிறையினில் நடத்துதல் செய்து வானவர்க்கு – சீறா:3257/1,2

மேல்


வாயிலின் (14)

சீரிதின் இயன்ற வாயிலின் எதிரே சென்று நின்று இறைஞ்சும் அ நேரம் – சீறா:352/2
நறை கொள் வாயிலின் மகர தோரணங்களை நடு-மின் – சீறா:1100/1
பூசு சந்தன சுவர்-தொறும் வாயிலின் புறத்தும் – சீறா:1112/3
அழுத்து வாயிலின் மேல் இரண்டாம் வரி – சீறா:1186/3
அரசு தங்கிய கோயிலின் வாயிலின் ஆனான் – சீறா:1704/4
மெய் ஒளி பரப்பிட விரிந்த வாயிலின்
மையல் அம் கட கரி திரளும் வாசியும் – சீறா:1829/1,2
வடிவுறும் ககுபா வாயிலின் எதிர்ந்து மகிழ்வொடும் எழுதரம் வலம்வந்து – சீறா:1918/3
வடிவு உற நின்ற ஒட்டகம் அ வாயிலின்
படி உற படுத்தது பலரும் காணவே – சீறா:2755/3,4
வடிவு உறும் புது மண கோல வாயிலின் – சீறா:3235/4
வாயிலின் வந்தது என் மவுலுவீர் என்றார் – சீறா:3237/4
வரும் அகுத்தபு மகன் இல்லின் வாயிலின்
கரை புரள் கதிர் மணி கபாடம் தீண்டினான் – சீறா:3635/3,4
மலைவொடும் அசுக்கமின் மகன் இல் வாயிலின்
நிலை உறும் கதவினை புடைத்து நின்றனன் – சீறா:3639/3,4
செருக்கொடும் புகுந்து வாரி வாயிலின் திறவுகோல் வைத்திருக்கும் – சீறா:3698/1
வாயிலின் எய்தி அன்னோன் வரத்தினால் வந்து தோன்றும் – சீறா:4688/3

மேல்


வாயிலினில் (1)

விரி கதிர் மணிகள் தூக்கி விரிந்த வாயிலினில் புக்கி – சீறா:919/2

மேல்


வாயிலும் (3)

புரிசை வாயிலும் கடந்து அரும் பெரும் பதி புகுந்தான் – சீறா:1703/4
வீதியும் மதிளும் மாட வாயிலும் தெளித்து வீச – சீறா:3133/3
குரிசில்-தன் வாயிலும் கடந்து கோமகன் – சீறா:3635/2

மேல்


வாயிலுள் (1)

பருதி ஒத்து இலங்கு மாளிகை புக போய் பார்த்தனர் வாயிலுள் ஒருவர் – சீறா:278/3

மேல்


வாயிலை (7)

கஞ்ச மின் அனார் கணத்துடன் வாயிலை கடந்தே – சீறா:198/3
தூண்டியே நடந்து வாயிலை கடந்தார் துன்பமுற்று அப்துல் முத்தலிபு – சீறா:279/4
கனவினை நனவு என்று அகம் மகிழ்ந்து எழுந்து கதிர் மணி வாயிலை நோக்க – சீறா:1012/1
வணங்கி அங்கிருந்து எழுந்து பொன் வாயிலை கடந்து – சீறா:1858/1
நிறை மதி கதிர் தாள் வாயிலை கடந்து நின்றது நிலம் பிறங்கிடவே – சீறா:1919/4
கதிர் கொள் பொன் முடி கோயிலின் வாயிலை கடந்த – சீறா:2002/2
வருவிருந்து ஒருவன் வந்தால் வாயிலை அடைத்து தூய – சீறா:4744/3

மேல்


வாயின் (8)

சொரி கதிர் வாயின் மேலாய் நோக்கின சுடர்கள் தூங்கும் – சீறா:106/3
ஆதி மணி வாயின் முகமாக அழியாத – சீறா:880/3
வச்சிரம் அழுத்திய வாயின் மீதினும் – சீறா:1149/2
மற சிலை கரத்தீர் தீனின் மானுடர் வாயின் மிச்சில் – சீறா:2296/1
மூசி வெள் எயிறு சிந்த முரண் அரா கடித்த வாயின்
ஆசொடும் விடத்தின் வேகம் ஆகத்தின் முழுதும் ஏற்ற – சீறா:2593/3,4
சூடுபடும் அழல் குழி வெவ்விட பாந்தள் பகு வாயின் துளை பல் பூண – சீறா:2667/3
வடித்த நல் நறை அல்லியை இதழொடும் வாயின்
எடுத்து மென் சிறை எகினங்கள் படர்ந்து என இருந்த – சீறா:3128/3,4
நீறுபட்டு எழுந்த பாய் பரி வாயின் விலாழி நீர் நீத்தத்தில் நனைந்து – சீறா:4450/2

மேல்


வாயினர் (2)

விதியவன் மறை முறை விளக்கும் வாயினர்
புதிய வெம் பகை பதி அடுப்ப போயினார் – சீறா:3031/3,4
விரிந்த வாயினர் வெள் எயிற்றினர் இருள் விடத்தின் – சீறா:3788/2

மேல்


வாயினன் (1)

வாயினன் பவத்தில் தோன்றும் அபூசகல் மகிழ்வின் ஈன்ற – சீறா:4376/2

மேல்


வாயினிடை (1)

மடிபட்டு ஒரு கற்குவை வாயினிடை
கடிபட்டது பட்டது கட்செவியே – சீறா:721/3,4

மேல்


வாயினில் (5)

வாயினில் புகழ்ந்து போற்றி மலக்குகள் வணக்கம் செய்தார் – சீறா:113/4
வாயினில் ஒன்றும் தம் மனத்தில் ஒன்றும் – சீறா:1475/1
வடித்த நீர் தூங்கு நா சுணங்கன் வாயினில்
பிடித்து என தொடர்ந்து பெயர புள்ளி மான் – சீறா:2969/1,2
வாயினில் சபதம் காட்டி வந்தனர் வீரர் எல்லாம் – சீறா:3952/4
வாயினில் முகமன் கூறி உள் மனத்தின் வஞ்சகம் இயற்றி மேல் எரியும் – சீறா:4082/1

மேல்


வாயினின் (1)

ஒழிய எவர்க்கும் வாயினின் மண் விழுந்தது என கட்டு உரைத்தனனால் – சீறா:2561/4

மேல்


வாயினும் (6)

முட்டி வீழ்ந்தனன் குமிழினும் வாயினும் முழு பெருக்கு என சோரி – சீறா:674/3
இரு திருக்கினும் வாயினும் புக என என்று எண்ணி அ மண்ணினை எறிந்து – சீறா:2543/3
உவர் மண் எவர் வாயினும் புக போடுவனோ எனவும் நகைத்து உழல்வன் – சீறா:2558/3
சிரத்தினும் இதழ் கறித்திடும் வாயினும் சினம் அங்கு – சீறா:3490/3
மூரி வெம் பரியுடன் அவன் வாயினும் மூக்கும் – சீறா:3501/3
செறிந்த வெம் களத்தில் காபிர்கள் முகத்தும் செவந்த கண்களினும் வாயினும் போய் – சீறா:3556/2

மேல்


வாயினை (4)

அரி கண்டு வெகுண்டு அடல் வாயினை விண்டு – சீறா:719/1
பிரித்திடா கரியாய் பெரு வாயினை பிளந்து – சீறா:2007/3
வாயினை கிழித்து எறிவன் கண்டு அறி என வகுத்தார் – சீறா:3531/4
வாயினை கறித்தனர் மன்னர் யாவரும் – சீறா:4058/4

மேல்


வாயு (2)

வாயு வேகமும் வாதம் என்று ஓய்வுற – சீறா:4808/3
வாயு வேகமும் வான் முகில் வேகமும் – சீறா:4811/1

மேல்


வாயும் (7)

ஆரணத்து உலுவும் வாய்ந்த அறிவு மந்திரத்தின் வாயும்
பூரண நிலை நின்று அம் கை பொருந்துற வளைக்கும் ஆறும் – சீறா:1343/1,2
குறு வெயர் புதித்த மெய்யும் கொழும் தசை மணத்த வாயும்
பறி தலை விரிப்பும் கூர்ந்த படு கொலை விழியுமாக – சீறா:2057/1,2
அரு மறை மணத்த வாயும் அருள் அடைகிடந்த கண்ணும் – சீறா:3186/1
புத்து அமுது உகளும் வாயும் புது மதி முகமும் சேர்ந்த – சீறா:3193/1
மறுத்து உரைப்பவும் வாயும் உண்டாகுமோ – சீறா:4231/4
சாலவும் வெருவி தேம்பி சாற்றிய வாயும் தக்க – சீறா:4367/3
செய்ய வாயும் அங்கு ஓய்ந்தனர் தின்பவர் திரிந்த – சீறா:4424/2

மேல்


வாயுரை (1)

வாயுரை மறந்து அற மதி மயங்கினார் – சீறா:318/4

மேல்


வாயை (5)

உருத்து வாயை மடித்த உதட்டினும் – சீறா:3904/2
தாங்கினர் வாயை கவ்வி மடித்து தழல் அம்பை – சீறா:3923/2
கூறு நகரவர்க்கு மனம் வெகுண்டன கண் சிவந்தன தீ கொதிப்ப வாயை
ஊறுதர கடித்தன பல் பிசைந்தன கை பொடித்தன உரோமம் எல்லாம் – சீறா:4309/3,4
எய்துவர் சிலபேர் தங்கள் இரு கரம் ஒடுக்கி வாயை
கையினால் புதைத்து நின்று கடாட்ச வீடணமா நோக்க – சீறா:4866/2,3
காற்றினை அருந்தும் விட கட்செவியின் வாயை
தோற்று புழை என்று எலி சுழன்று செல எண்ணும் – சீறா:4893/3,4

மேல்


வாயொடு (1)

சிறந்த வாயொடு மூரலும் கிட்டியே தேகம் – சீறா:4606/2

மேல்


வார் (50)

சாடும் வார் புனல் அலைதர திரைகளில் தத்தி – சீறா:66/3
ஏல வார் குழற்கு இடு புகை மஞ்சினோடு இகலும் – சீறா:74/1
மட்டு வார் குளிர் சோலையான் மலிந்த பொன் உலகம் – சீறா:95/3
வார் அணி முரசம் இடி என கறங்கும் வாயிலான் றாகுவா மதலை – சீறா:147/1
துங்க வார் கழல் முகம்மது பேரொளி துலங்கி – சீறா:181/2
நெறித்த வார் குழல் இறுக்கி மென் மலர் பல நிறைத்து – சீறா:195/1
மஞ்சு வார் குழல் ஆமினா பயந்து மெய் வருந்தி – சீறா:198/2
செறிந்த வார் குழல் ஆமினா உரைத்த செய்தியை கேட்டு – சீறா:220/1
வார் அணிந்து இலங்கு மணி முலை அலிமா முகம்மது திரு மலர் கரத்தால் – சீறா:367/3
ஏல வார் குழலார் மனை இடங்கொள்ளாது இருந்தது பறழ்களும் நிறைந்தே – சீறா:368/4
வார் பொரு முலையார் மனம் களித்து உவப்ப வருடமும் இரண்டு சென்றனவே – சீறா:379/4
வண்ண வார் குழல் ஆமினா முகம்மதை வாழ்த்தி – சீறா:479/3
வன்ன வார் கழல் குரிசிலுக்கு உறு மொழி வகுத்தார் – சீறா:545/4
வண்ண வார் கழல் அடல் அபித்தாலிபு மறையின் – சீறா:585/2
கோல வார் கழல் குரிசில் நும் அடி கொழும் கமலத்தால் – சீறா:778/1
கோல வார் கழல் குறைஷிகள் குழு கண நாப்பண் – சீறா:856/2
வண்ண வார் கழல் முகம்மது வரு நெறிக்கு எதிராய் – சீறா:870/3
வார வார் முரசு அறாத அரசர் வீதிகளும் கண்டார் – சீறா:928/4
கர தலம் சேப்ப வள் வார் கருவியார் இடமும் செல்வர் – சீறா:935/3
மனமூடு உறை அறிவால் முகம்மது வார் வழி அறிவோன் – சீறா:982/2
குனி வார் சிலை நசுறானிகள் குருவாகிய ஊசா – சீறா:982/3
கடு வார் விழி கொடி ஆர் இடை கதிஜா எனும் மயிலார் – சீறா:986/3
வண்ண வார் தட கை முகம்மதை புகழ்ந்து வாகனம் கொணர்ந்தனன் மைசறா – சீறா:995/3
விரை மலர் உடு திகழ் மேக வார் குழல் – சீறா:1030/1
வண்ண வார் முலை கொம்பு அன்னார் மருங்கு ஒசிந்து அசைய நோக்கி – சீறா:1153/1
கோல வார் குவவு புய குங்கும – சீறா:1190/3
வார் தட கரி வண் முலை விம்முற – சீறா:1193/1
வண்ண வார் புய மன்னவர் மெய் எழில் – சீறா:1195/1
வார் பொரு முலையார் முகம்மது மருங்கின் மணி தவிசிடத்து இருத்தினரே – சீறா:1207/4
மட்டு வார் பொழில் நெறியிடை மழ விடை எதிர்ந்து – சீறா:1540/1
உறை வார் பொழில் சூழ் வரையினிடத்து உற்றார் உமறு கத்தாபே – சீறா:1585/4
உத்துபா வரவினை கண்டு உருட்டு வார் திரை கரத்தின் ஓடி சோர்ந்து – சீறா:1644/1
வனையும் வார் கழல் அறபிகள் அனைவரும் வகுத்தார் – சீறா:1697/2
வார்தரு கலன் கலை நனைப்ப வார் குழல் – சீறா:1786/3
வார் அணி முரசம் அதிர்தர சீறும் மடங்கலின் கொடி முனம் குலவ – சீறா:1940/2
ஏல வார் குழலார் செழும் கரத்து ஏந்தும் இளம் கிளி மொழி என குழறா – சீறா:1962/2
மட்டு வார் பொழில் திமஸ்கு மன்னவர் வரவிடுத்த – சீறா:1996/1
பூட்டு வார் சிலை வீரத்தில் குறைவு அறா பொருளின் – சீறா:2451/2
குனிக்கும் வார் சிலை கரத்தொடு பணிந்து இரு குலத்தோர் – சீறா:2465/3
வகிர் வார் நெறியில் கால் தடவி வந்தார் தௌறு மலை சார்பில் – சீறா:2555/4
மட்டு வார் பொழில் சூழ்தரு மக்க மா நகரம் – சீறா:2635/1
பாரிச பதலை இட கை தட்டிய நீள் பணவம் வார் அணி தட மொந்தை – சீறா:3162/2
வார் அணி களப குவி முலை கதிர் பூண் மங்கையர் அவரினின் முதியோர் – சீறா:3171/2
வார் அறுத்து எழுந்து வீங்கும் வன முலை பூணும் சாந்தும் – சீறா:3195/1
மாண் எழில் அரிய பீங்கானும் வார் தலைகாணியும் – சீறா:3250/1
வார் அணி முலையார் சிந்தை மயக்கு உறும் வனப்பு வாய்ந்த – சீறா:3694/2
நெடும் துளை பெரு வாய் காளத்து ஒலி திசை நிமிர்ந்த வார் ஆர் – சீறா:3846/1
ஊடு வார் அணி தூணியும் வெரிந் அணிந்து ஒரு சிங்காடியும் – சீறா:4592/1
வார் இள முலை பால் வற்ற வருந்தினர் மடவார் எல்லாம் – சீறா:4743/4
பொன்னின் வார் கழல் போற்றிக்கொண்டு ஏகினான் – சீறா:4778/4

மேல்


வார்த்ததாம் (1)

வார்த்ததாம் என செறிந்தன இருள் குலம் மலிந்த – சீறா:4573/2

மேல்


வார்த்து (1)

கொங்கு உற குழன்று நெறித்து வார்த்து ஒழுகி குவலயத்து இளைஞர் கண் வழுக்க – சீறா:1956/3

மேல்


வார்த்தை (16)

இலங்கு இழை அலிமா கூறும் வார்த்தை கேட்டு இளையோர் எல்லாம் – சீறா:400/1
வல்லமை அறிவில் தேர்ந்த வார்த்தை உத்தரத்தில் சூழ்ச்சி – சீறா:1076/1
உற்ற வார்த்தை உசாவி உறாது என – சீறா:1410/2
சாதி விலக்கு ஒப்பு முறி பரிகரிக்கும் வார்த்தை செவி தடவ கேட்டு – சீறா:2177/1
வஞ்சகன் இபுலீசு என்போன் வார்த்தை உள் அடங்கி பேதை – சீறா:2270/1
மருங்கினில் இருந்து பகர்ந்த காம்மா-தன் வார்த்தை கேட்டு அகத்தினில் களித்து – சீறா:2306/1
பல்விதம் வரினும் வார்த்தை படி தவறிலம் யாம் என்றார் – சீறா:2352/4
சடம் தனி கருக இழிதரு வார்த்தை சாற்றுவன் சாற்றுதல் ஒழியான் – சீறா:4083/4
தெள்ளிய மதியோய் யான் சொலும் வார்த்தை செயமலால் தீது என போகாது – சீறா:4102/1
தீங்கு உறும் வார்த்தை ஈது என மறையில் செப்பினர் அறத்தொடும் புகழும் – சீறா:4463/3
இனையன வார்த்தை மதீன மா நகர தலைமையின் சகுது இருவருக்கும் – சீறா:4468/3
அகுமது ஆண்டு உரைத்த வார்த்தை அகம்-அதின் ஊடே காய – சீறா:4790/1
வருந்திய மழலை வார்த்தை கேட்ட தாய் மகிழ்வ போல் நீர் – சீறா:4847/3
சித்தம் அன்பு உறவே நம்மை புரந்திட செப்பும் வார்த்தை
உத்தமம் அவரை போற்றி உறவுகொண்டு இருந்து வாழ்தல் – சீறா:4867/2,3
அற்றகுமா னிற்றகீம் என்ன அறைகின்ற வார்த்தை யாங்கள் – சீறா:4878/1
சேகு அற உரைத்த வார்த்தை தீதுறா வண்ணம் எண்ணி – சீறா:4884/3

மேல்


வார்த்தை-தன்னை (1)

உண்டு எனும் வார்த்தை-தன்னை உளம் நினைத்து என்றது அன்றே – சீறா:4736/4

மேல்


வார்த்தைப்பாடு (2)

வெற்றி வாள் முகம்மது உள்ளம் வேண்டிய வார்த்தைப்பாடு
முற்று உற முடித்து தீனின் முறைமையில் தலைவராகி – சீறா:2353/1,2
சாகை நூல் தழும்பு நாவார் கேட்ப வார்த்தைப்பாடு ஈது என்று – சீறா:4906/3

மேல்


வார்த்தையான் (1)

மனது உற உறுவா சொன்ன வார்த்தையான் ஆங்கு சென்று – சீறா:4868/2

மேல்


வார்த்தையில் (2)

மிக்க வார்த்தையில் விளம்புவது என்-கொல் நும் வினையால் – சீறா:954/3
மனம் பொருந்திற்று என்ற வார்த்தையில் புளகம் கொண்டு – சீறா:2297/3

மேல்


வார்த்தையும் (5)

விரைவினின் மொழிந்த வார்த்தையும் கேட்டு வெருவியே அப்துல் முதலிபு – சீறா:272/3
கடந்த வார்த்தையும் கண்டு பண்டிதன் அகம் கறுத்து உள் – சீறா:567/3
உரைத்த வார்த்தையும் தன் மன கருத்தையும் உடன்படுத்திட நோக்கி – சீறா:654/2
நெடியவன் மணம் என நிகழ்த்தும் வார்த்தையும்
கடி மண பவனியின் கனவும் ஆதுலன் – சீறா:1019/2,3
நவிலும் வார்த்தையும் நஞ்சு என வேண்டுமால் – சீறா:4240/4

மேல்


வார்த்தையை (1)

உரைத்த வார்த்தையை நோக்குவர் நோக்குவர் உளத்தை – சீறா:1535/4

மேல்


வார்தரு (1)

வார்தரு கலன் கலை நனைப்ப வார் குழல் – சீறா:1786/3

மேல்


வார்ந்து (4)

கத்து வால் வளை தரளம் கதிர்த்து வார்ந்து ஒழுகு மணி கடலின் நாப்பண் – சீறா:1644/2
மனை மனைவி புதல்வர் பொருள் அவை நினைந்து கண்ணீர் வார்ந்து ஒழுகி ஓட – சீறா:2670/1
வார்ந்து நீண்டு எழுந்து இ வனம் கடந்து அணி மருதம் – சீறா:4281/3
வளி அலைத்திடவே எங்கும் வார்ந்து எழுந்து ஒழுகும் தோற்றம் – சீறா:4726/2

மேல்


வார (2)

வார வார் முரசு அறாத அரசர் வீதிகளும் கண்டார் – சீறா:928/4
வார மா மறுகில் போத மனம் அற மறுகி நின்னை – சீறா:1158/3

மேல்


வாரண (6)

கொல் நுனை வெள் நிற கோட்டு வாரண
செ நிற குருதியில் திமிர்ந்து வாய் கழீஇ – சீறா:169/1,2
கோட்டு வாரண தொகுதியும் அரசர்கள் குழுவும் – சீறா:1714/3
கான வாரண குலம் சிலம்பின கடல் கடுப்ப – சீறா:2632/4
வாரண மத மலை மலிந்து நிற்றலால் – சீறா:2709/2
முற்றும் வாரண தோட்டியாம் என சமர் முனைந்தான் – சீறா:3897/4
கனைத்த மும்மத வாரண குலம் ஏய்ந்த கத்துபான் குழுவினரிடத்தில் – சீறா:4477/3

மேல்


வாரணத்தினும் (1)

வாரணத்தினும் மும்மடங்கு எனும்படி வலித்தார் – சீறா:2208/4

மேல்


வாரணத்து (2)

தோற்றிட தோற்றி விளங்கும் நல் நுதலாள் சுடரும் முள் வாரணத்து அலகும் – சீறா:1957/2
வாரணத்து அரசர்க்கு ஏற்ப வரும் அமாவாசை போதில் – சீறா:2823/1

மேல்


வாரணம் (3)

வாரியின் மதங்கள் சிந்தி வாரணம் மிடைந்து செல்ல – சீறா:928/1
காயும் வெம் சின வாரணம் பொருவ கண் களிப்ப – சீறா:2679/2
சிறை கொள் வாரணம் இடும் சினையளவு என திரண்ட – சீறா:2938/1

மேல்


வாரணமும் (1)

தான வாரணமும் பரிகளும் மிடைய சுற்றமும் தழீஇ வர போந்தார் – சீறா:1197/4

மேல்


வாரத்தின் (1)

மாதம் ஏழிரண்டினில் வெள்ளி வாரத்தின் வணங்கி – சீறா:3836/2

மேல்


வாரம் (2)

வாரம் போட்டு புறங்காட்டும் மன்னன் மீண்டும் வந்தனன் என்று – சீறா:4036/2
வாரம் அற்ற பனீகுறைலாவை இ – சீறா:4657/2

மேல்


வாரமாய் (1)

வாரமாய் வதுவை செய்ய மகிழ்ந்து உளம் வியந்தார் என்றார் – சீறா:4691/4

மேல்


வாரமும் (3)

வாரமும் முகம்மதின்-பால் வந்தடைந்து இருந்தது அன்றே – சீறா:598/4
வாரமும் சனி என வந்தது அன்றி உள்ளார் – சீறா:4567/2
வாரமும் நெஞ்சில் கொண்டு வரும் புலி அலி முன் வெற்றி – சீறா:4630/2

மேல்


வாரமுற்ற (1)

வாரமுற்ற பனீகுறைலாக்கள் செய் – சீறா:4649/2

மேல்


வாரமுற்று (1)

வாரமுற்று அறிவினால் ஈமான் எனும் போகம் துய்த்தார் – சீறா:2396/4

மேல்


வாரா (2)

வடிவுறும் பொருள் அடுக்கினும் நம்-வயின் வாரா
கடிதினில் புகுந்து அறிவம் என்று ஆரிது கரைந்தார் – சீறா:331/3,4
தெரிந்து உணர்ந்து அறிந்தோர் மாற்றம் சிறிதெனும் பழுது வாரா
விரிந்த நூல் உரையும் பொய்யா விளங்கு ஒளிர் வடிவது ஆக – சீறா:642/1,2

மேல்


வாராதாலோ (1)

ஈழ்த்தனள் வாராதாலோ என்னையோ பாலில் சூழ்ந்து – சீறா:3197/3

மேல்


வாராது (1)

பித்தமும் பிதற்றும் நீங்கும் பிறிது ஒரு தீங்கும் வாராது
உத்தமம் இவை-கொல் என்ன உரைத்தவர் பலரும் போனார் – சீறா:2831/2,3

மேல்


வாராதேல் (1)

உன்னிடத்து உறும் வாராதேல் உன் பசி தீர்ப்பதாக – சீறா:2096/2

மேல்


வாரி (32)

படி கிடுகிடென நாக முடி நெறுநெறென வாரி படு திரை அளறு-அதாகவே – சீறா:12/1
ஆலகால வாரி போலும் மா கொடூரமாகிய – சீறா:14/1
வரி விழி செ வாய் குறத்தியர் இதணும் மனையையும் தினையையும் வாரி
புரி நரம்பு இசை யாழ் தொண்டகப்பறையும் பொடிபட துறுகலின் மோதி – சீறா:28/1,2
தொலைவிலா பண்டம் அனைத்தையும் வாரி சுருட்டியே எல்லை விட்டு அகலும் – சீறா:29/3
தீது உறும் கரும் கண் செய்ய வாய் வெண் பல் சிற்றிடை கடைசியர் வாரி
பூதரம் அனைய சுணங்கு அணி முலையில் புள்ளியின் சேதகம் போர்ப்ப – சீறா:49/2,3
இரைத்து அடர்ந்து மும்மதங்களை வாரி நின்று இறைத்து – சீறா:180/3
மிக்க வாரி பாழ் நரகங்கள் அடைத்தனர் வானோர் – சீறா:184/3
இரைதரு வாரி ஏழும் எடுத்து வாய் மடுத்து உண்டு ஓடி – சீறா:789/1
அந்தரம் நடந்து திரள் ஆர மணி வாரி
சிந்து திரை வாரி அற உண்டு அது திரண்டு – சீறா:881/2,3
சிந்து திரை வாரி அற உண்டு அது திரண்டு – சீறா:881/3
நித்தமும் அறாத வாரி நிகர்த்தது நகரம் அன்றே – சீறா:922/4
தீது அற வாரி உண்ட செழும்_கொடி ஒருத்தி செம்பொன் – சீறா:1160/2
பெரு முத்த வாரி கோடி இறைத்தனள் பெரிய கண்ணால் – சீறா:1166/4
வாரி வந்தவன் முகம்மதின் தனி மணி புறத்திடை படுத்தலும் – சீறா:1434/2
தேறிலாது உறுக்கி இரு கரம் புதைப்ப செறிதரு பூழ்தியை வாரி
ஈறிலான் தூதை முகம்மதை சிறிதும் எண்ணிலாது எதிர்ந்து நின்று எறிந்தான் – சீறா:1455/3,4
வனம் திரி விலங்கு மாய்த்து வன் தசை வகிர்ந்து வாரி
தினம்-தொறும் கோலில் கோலி தீயிடை அமிழ்த்தி காய்த்தி – சீறா:2055/1,2
இனம் பிடித்திடு என உரைப்ப கொடியவன்-தன் உயிர் பிடுங்கி எடுத்து வாரி
கனம்-தனில் உட்படுத்தி உணும்படி முழந்தாள் தெரியாமல் கவ்விற்று அன்றே – சீறா:2660/3,4
இறங்கிய பாசறை இருந்து வாரி போல் – சீறா:3025/1
எழும் துகள் படலம் தர வாரி நின்று எறிவார் – சீறா:3117/4
வாய்ந்த பொன்னையும் மரகத மணியையும் வாரி
ஈந்த மேலவர் போன்றன வீதிகள் எங்கும் – சீறா:3126/3,4
ஆதி மான்மதம் கற்பூரம் அளறு எழ கலக்கி வாரி
வீதியும் மதிளும் மாட வாயிலும் தெளித்து வீச – சீறா:3133/2,3
சொல்ல அரும் பணியும் பண்ட தொகுதியும் கவர்ந்து வாரி
ஒல்லையில் கொடுபோய் தன் ஊர் உறைகுவன் உறுதி என்ன – சீறா:3391/2,3
வயிரொடு சின்னம் ஆர்ப்ப வலம்புரி முழங்க வாரி
பெயும் முகில் இடியேறு என்ன பேரிகை குழாங்கள் பொங்க – சீறா:3410/1,2
மாறு அரு மணியும் பொன்னும் ஆடையும் இனிதின் வாரி
வேறு இனி இல்லை என்ன கவர்ந்தனர் விரைவின் அன்றே – சீறா:3672/3,4
செருக்கொடும் புகுந்து வாரி வாயிலின் திறவுகோல் வைத்திருக்கும் – சீறா:3698/1
வேர்த்தன மேனி நீர் அற்று உலர்ந்தன மேகம் வாரி
தூர்த்தன பெயர்ந்த நேமி அனந்தனும் துணுக்கி அம்ம – சீறா:3869/3,4
கையும் வாரி உண்டு ஓய்ந்தனர் வயிற்றொடு கமல – சீறா:4424/1
வாட்டம் இல் நகரம் என்னும் வாரி ஆங்கு உடைத்து மீறி – சீறா:4629/3
திரை செய் வாரி திசை செறிந்து ஈண்டிய – சீறா:4771/1
வாரி ஓசையை மாற்றி அ வானவர் – சீறா:4812/3
சொரிய அறல் வாரி வெகு சோனை பொழி மேகம் – சீறா:4892/1
சிந்து புனல் வாரி புடை சேர்த்தும் இதனாலே – சீறா:4894/1

மேல்


வாரிக்குள் (1)

வடிவுறும் இன்ப வெள்ள வாரிக்குள் அழுந்தினாரே – சீறா:122/4

மேல்


வாரிக்கொண்டு (1)

கோடை நீள் தட நீரையும் வாரிக்கொண்டு எறிந்து – சீறா:4580/2

மேல்


வாரிச (4)

வாரிச வதனம் சேர்ந்து மறுக்கமுற்று இருந்த அன்றே – சீறா:636/4
வாரிச கழனி வரி வரால் அருந்தி மேதினியின் மடு நடு குடையும் – சீறா:2895/2
வாரிச செழும் கரம் கொள வெகுண்டு ஒரு வயவன் – சீறா:3500/2
வாரிச வதன மன்னர் முகம்மது பாதம் போற்றி – சீறா:3682/2

மேல்


வாரிதி (1)

வட்ட வாரிதி புவியிடை முகம்மது-தமக்கு – சீறா:2199/1

மேல்


வாரிதியாயினும் (1)

கறங்கு வாரிதியாயினும் அவன் பெயர் கழறின் – சீறா:3770/2

மேல்


வாரிதியை (1)

வரு கனானத்து கூட்டமும் வளைந்த வாரிதியை
பருகும் கார் குலம் என வரும் அபசி வெம் படையும் – சீறா:3786/1,2

மேல்


வாரியில் (2)

வாரியில் செறித்து பணை எலாம் நிரப்பி மட்டிலா மலிந்தன வனமே – சீறா:38/4
மா தவம் பெற்றேன் என மன மகிழ்ச்சி வாரியில் குளித்தனர் அன்றே – சீறா:126/4

மேல்


வாரியின் (6)

வாரியின் மதங்கள் சிந்தி வாரணம் மிடைந்து செல்ல – சீறா:928/1
வாரியின் பெரும் கிளை மலிவினாலும் இ – சீறா:3621/1
ஓல வாரியின் தடாரி முரசங்கள் ஒலித்து பொங்க – சீறா:3674/1
வரைந்து நம் நபி இன்புறும் வாரியின் மூழ்கி – சீறா:3733/3
மகர வாரியின் மலிதரு படையுடன் மருவார் – சீறா:3760/3
மரு கொளும் பொழில் காத்திட வாரியின் வளைவின் – சீறா:3778/3

மேல்


வாரியும் (2)

வாரியும் அலைப்ப பேரிடி மயங்க மண் அதிர்தர முழங்கினவால் – சீறா:3162/4
வாரியும் முகில் அசனியும் ஆர்த்தன மான – சீறா:3884/4

மேல்


வாரியுள் (1)

உப்பு வாரியுள் அமிழ்த்துவன் அலது ஒரு வரையால் – சீறா:2237/2

மேல்


வாரியே (3)

வாரியே அருந்தி வறுமையும் பசியும் மறந்து உடல் களிப்பொடு மகிழ – சீறா:365/3
தொறுவரை நிரையொடும் சுருட்டி வாரியே
அறை புனல் பெருக்கெடுத்து அடர்ந்தது எங்குமே – சீறா:734/3,4
ஆர உண்டனர் அங்கையில் வாரியே – சீறா:2341/4

மேல்


வாரியை (1)

வாரியை தொழுது அடி வணங்கினான் அரோ – சீறா:4068/4

மேல்


வாரினார் (1)

விட்ட பல் பண்டமும் விரைவின் வாரினார் – சீறா:3662/4

மேல்


வாருதி (9)

வேலை வாருதி போல் வழி பிழைத்ததுவும் விழுந்து யான் முகம் உடைந்ததுவும் – சீறா:692/2
வேலை வாருதி அமுது என விருந்து எடுத்து அளித்தான் – சீறா:832/3
கனை வாருதி நிகர் ஷாம் உறை கதிர் மா முடி வீரர் – சீறா:977/1
வட்ட வாருதி செல்வம் ஒத்து இ நகர் மாக்கள் – சீறா:1098/3
வாருதி என வரும் மதீனம் என்னும் அ – சீறா:2167/1
வட்ட வாருதி சூழ் எட்டு திக்கினும் அணி வானத்தும் – சீறா:2603/3
மகர வாருதி திரை ஒலி கலிப்பினை மலைக்கும் – சீறா:3150/4
வாருதி போல வந்தோர் திசைதிசை மறுகினாரால் – சீறா:3346/4
ஆர வாருதி முகம்மது திசை அறியாமல் – சீறா:3458/2

மேல்


வாருதி-தன்னை (1)

மறை நபி களிப்பு ஆநந்த வாருதி-தன்னை மூழ்கி – சீறா:3231/3

மேல்


வாருதிகளாம் (1)

அறபு எனும் தலத்தில் ஞான_வாருதிகளாம் என திசை-தொறும் துதிப்ப – சீறா:2900/1

மேல்


வாருதியில் (1)

ஆர வாருதியில் தோன்றும் அமுதனார் பரியை நோக்கி – சீறா:1158/1

மேல்


வாருதியின் (1)

பம்பு வாருதியின் அலகைகள் பரந்த பாசறை பெரும் பறந்தலையின் – சீறா:3560/4

மேல்


வாருதியினில் (1)

பம்பிய திரை வாருதியினில் பிறந்த பரு மணி ஆழியும் செறித்தார் – சீறா:3159/4

மேல்


வாருதியினை (1)

பின்னிய திரை வாருதியினை சுவற்றி பெரும் புற கடலினை தேக்கி – சீறா:683/1

மேல்


வாருதியே (1)

நீல வாருதியே அன்ன நெடும் படை கடலின் நாப்பண் – சீறா:1746/3

மேல்


வாருதியை (2)

கரை இல் வாருதியை உண்டு கருத்தினில் இருத்தி யார்க்கும் – சீறா:789/3
ஓல வாருதியை ஒப்பார் உவந்து எனை புகழ்ந்து நின்றார் – சீறா:2776/4

மேல்


வாரும் (2)

வாரும் இங்கு இரும் என உரைத்தனர் மனம் மகிழ்வுற்று – சீறா:2503/3
வாரும் என்று அவர் அடிக்கடி விளிக்கின்ற வாய்மை – சீறா:4007/1

மேல்


வாரை (1)

நீண்ட வள் வாரை செவ்வே நேர்பெற கட்டி ஓதை – சீறா:4627/1

மேல்


வால் (40)

சொரி மது துளித்து குவளை வாய் சிதற சுருட்டி வால் விசைத்திட துள்ளி – சீறா:55/3
வால் அசைத்திடாத கிழடு இள உருவாய் வரடு வங்கு அற மலடும் போய் – சீறா:368/1
வர உண்டிடும் வால் தலை நீளம்-அதை – சீறா:713/3
நீண்ட வால் நிலம் புடைத்திட கிடந்து உடல் நிமிர்ந்து – சீறா:756/1
கண்ட போதினில் வால் குழைத்து அரிய மெய் கலங்கி – சீறா:763/1
தள்ளி வால் அசைத்திடுதலில் தரையிடம் பிதிர்த்திட்டு – சீறா:773/2
புனல் முகில் அசனி அதிர்-தொறும் கிடந்து புடைத்து வால் விசைத்து அரி ஏறு – சீறா:998/1
அசைத்த வால் எடுத்து இரு புடை புடைத்து மண் அதிர – சீறா:1517/1
வெடித்த வால் இரு புறத்தினும் அடிக்கடி விசைக்கும் – சீறா:1532/2
மண்ணினில் படுத்திடும் குனிந்து எழுந்து வால் நிமிர்க்கும் – சீறா:1533/4
நெடும் தலை எடுத்து வால் நிமிர்த்து முள் எனப்படும் – சீறா:1621/1
கத்து வால் வளை தரளம் கதிர்த்து வார்ந்து ஒழுகு மணி கடலின் நாப்பண் – சீறா:1644/2
அலங்கு உளை வால் அரி ஏறு முகம்மது நாவில் பிறந்தது அன்று இ தீம் சொல் – சீறா:1657/1
மன நிலை கவரும் கடி தட அரவின் வால் அணி கிடந்ததோ அலது – சீறா:1968/2
விரித்த வால் அசைத்து உவந்து இரு விழிகளை விழித்து – சீறா:2009/3
வால் உடை பறவை சேர்த்தும் கண்ணியும் மருங்கில் கொண்டோன் – சீறா:2056/4
குறிய வால் அசைத்து நீண்ட கொழும் கழுத்து உயர்த்தி நீட்டி – சீறா:2067/2
முலையினை ஊட்டி மென்மை முதுகு வால் அடி நா நீட்டி – சீறா:2102/3
வால் வளை தரளம் சிந்தும் வாவி சூழ் மதீனா வாழும் – சீறா:2349/1
முன்னி உள் கணித்தானிலன் கொடும் புலி வால் உருவிய தகைமை ஒத்து இருந்தான் – சீறா:2509/2
தலை அசைத்து வால் வீசி புரவி படும் பாடும் இரு தாளின் நோவின் – சீறா:2668/1
கூர்த்த வள் உகிர் கால் நீண்ட வால் வரி ஆர் கொடிப்புலி கொடிய வெம் பசியால் – சீறா:2879/3
வாய்ந்த கால் மடக்கி பயப்பய பதுங்கி வல் உடல் சுருக்கி வால் நிமிர்த்து – சீறா:2880/2
சாய்ந்தன சிறு வால் பேருடல் கவை கால் துருவைகள் தலைமயங்கிடவே – சீறா:2880/4
வள் உகிர் முடங்கு வால் வளை பல் தூங்கு உரன் – சீறா:2966/1
பட்டியின் வாய் நுனி படரும் மானின் வால்
தொட்டது காண் என தொடரும் எல்வையின் – சீறா:2970/1,2
நிலவு கான்று எனும் பாலினில் வால் அரி நிறைத்து இ – சீறா:3139/2
வண்ண ஒண் புய பைம் கஞ்சுகியிடத்தின் வால் மணி தரள மாலிகையின் – சீறா:3158/1
முடக்கு வால் பகு வாய் அரி ஏறு என முனியும் – சீறா:3506/1
வால் எயிறு இலங்க நகைத்து அடல் இபுனு மஸ்வூது உளம் வெகுண்டிட மவுல்வான் – சீறா:3584/4
வால் எழில் கவரி தூங்க நடந்த வாள் தானை எங்கும் – சீறா:3870/3
வால் இளம் பிறை வைத்துக்கொண்டிருந்தன மான – சீறா:3896/2
வால் குழைத்து எழில் வளை நெடு மா முகம் கோட்டி – சீறா:4251/1
கதம் தரும் முடங்கு உளை நெடு வால் அரி கணம் போல் – சீறா:4252/3
குறிய வால் நெடும் பத பெரும் கூன் தொறு நடத்தி – சீறா:4258/1
குடர் துமிந்த சில நெடிய வால் துமிந்த சில வேகம் கொண்டு பாயும் – சீறா:4314/1
வலஞ்சுழி நெற்றி வால் உளை கலின வாம் பரி கால்களை தகர்த்து – சீறா:4935/3
மறை வளம் பழுத்த நா வள்ளல் வால் எயிறு – சீறா:4995/1
கற்றை வால் பாய்மாக்காரன் பங்கும் ஓர் காலாள் பங்கும் – சீறா:4999/3
மழை பொரு கூந்தல் வால் தயிர் உடைத்த மத்தினால் உடைபடும் திவலை – சீறா:5005/2

மேல்


வால்கள் (1)

கற்றை அம் வால்கள் அற்ற கவி குளம்பு அற்ற வாமம் – சீறா:3955/1

மேல்


வால (1)

வால சூரியன் என நின்ற வீரர் கை வாளால் – சீறா:3491/4

மேல்


வாலிபமும் (1)

உளம் மகிழ் தனையர் தோன்றி உரிய வாலிபமும் மாறி – சீறா:4786/3

மேல்


வாலிபராய் (1)

இட்ட கஞ்சுகராய் ஆண்மை இலங்கும் வாலிபராய் சோதி – சீறா:406/3

மேல்


வாலின (1)

சாய்ந்த வாலின கவை அடி சுவட்டின தளரா – சீறா:4253/3

மேல்


வாலினை (1)

வாலினை பைய ஆட்டி வாய் என தொனி வழங்கி – சீறா:4431/3

மேல்


வாலும் (1)

வடிவுறும் திரள் தாள்களும் இரு புறம் வகிர்தரு மயிர் வாலும்
நெடுகி கட்டு உரத்து இறுகிய கண்டமும் நிமிர்ந்த மெய்யுறு கூனும் – சீறா:661/1,2

மேல்


வாலை (1)

கந்தரம் ஒடுக்கி முன்னம் காலினை மடக்கி வாலை
விந்தையாய் அசைத்து பாதம் மிசை சுசூதிட்டது அன்றே – சீறா:4730/3,4

மேல்


வாவி (34)

மரு விரி வாவி செந்தாமரை மலர் கைகள் ஏந்த – சீறா:99/1
மை புயல் முகம்மது ஓர் வாவி நண்ணினார் – சீறா:487/4
இஃது என வாவி அம்புயம் – சீறா:490/2
சொரி மலர் வாவி நீர் அசைந்து தோன்றுவ – சீறா:491/2
கான் மலர் வாவி கண் களிப்ப நோக்கினார் – சீறா:492/4
அணி திகழ் வாவி நீராடலுற்றனர் – சீறா:493/4
பம்பு நீர் வாவி கண் குளிர்ந்து இ பாரிடை – சீறா:495/1
வடிவுறு முகம்மது வாவி தண் புனலிடை – சீறா:497/1
அகுமது வாவி நீராடல் காண்டலும் – சீறா:499/1
மன்னவர் முகம்மதும் வாவி நீர் குளித்து – சீறா:502/2
வேரி அம் கமல வாவி அம் கரை ஆம் விரைவினில் சாம் அடைகுவம் என்று – சீறா:693/3
மடல் அவிழ் வனச வாவி வைகை அம் பதிக்கு வேந்தன் – சீறா:803/1
வன்ன மென் படம் போர்த்த போன்று இருந்தன வாவி – சீறா:868/4
மரு பொலி வாவி யாவு மணம் கமழ்ந்து இருப்ப கண்டார் – சீறா:934/4
பன்ன அரும் சிறப்பு வாய்ந்த பங்கய வாவி நண்ணி – சீறா:1574/3
வனைந்து அகம் புனிதம் ஆக்கி வாவி அம் கரையை நீக்கி – சீறா:1575/2
குருகு ஆலும் மலர் வாவி புடை சூழும் மக்க நகர் குரிசில்-தன்-பால் – சீறா:1643/3
மறுகி வெள் எகினம் சிந்த வரி வரால் தாவும் வாவி
செறி திமஸ்கு இறைவன் செல்வ திரு நகர் அடுத்த சீறூர் – சீறா:1737/1,2
மடல் அவிழ் கமல வாவி சூழ் திமஸ்கு மன்னவன் மகவு என பிறந்து – சீறா:1950/2
தங்கினர் பறவை தத்தம் குடம்பையில் சார வாவி
பங்கயம் குவிய செம் கேழ் அரி மேல் பரவை சார்ந்தான் – சீறா:2256/3,4
வால் வளை தரளம் சிந்தும் வாவி சூழ் மதீனா வாழும் – சீறா:2349/1
வான வாவி ரவியின் கதிர் என மலைமலைந்து – சீறா:2632/3
நனை மலர் வாவி சூழ் றாத்தூனா என – சீறா:2733/3
திரை மணி கொழிக்கும் வாவி சூழ் மதீன திரு நகர் சிறப்பு இயற்றிய பின் – சீறா:3152/2
மடல் திகழ் கமல வாவி மதீன மா நகர்க்கும் மற்ற – சீறா:3361/2
அரும்பு மென் மலர் வாவி சூழ் ஷாமிருந்து அடுப்ப – சீறா:3426/1
மடல் அவிழ் வனச வாவி சூழ் மதினா வந்த பின் மற்றை நாள் பதுறில் – சீறா:3600/1
குதி வரால் வனச வாவி சூழ்தரு குதிரி என்னும் – சீறா:3666/2
வாவி மலர் ஓடை சிறை வண்டு இசை முரன்று – சீறா:4129/2
பாகு உற இருந்த வாவி பாங்கியால் அலக்கண் எய்தி – சீறா:4727/2
மருத நல் நிலமும் பாலைவனம் என உலர்ந்து வாவி
பெருகிய கூவல் ஓடை பிறங்கு நீர் வறந்து யாதும் – சீறா:4747/1,2
வாவி ஓடிய வாசியும் மத கரி திரளும் – சீறா:4835/1
கடி கமழ் பொழிலும் வாவி கரைகளும் மலையும் நீந்தி – சீறா:4889/3
மா நிலம் மீதில் உதித்த பல் உயிரும் துயின்றிட எழு பரி வாவி
பானு விண் ஏக திரை கடல் உடுத்த பார்_மகள் விழித்தனள் விழித்து – சீறா:4998/2,3

மேல்


வாவிக்குள் (1)

இனம் எனும் சோலை சூழ்ந்த இகுளையர் எனும் வாவிக்குள்
புனை இழை அனையரான பொன் இதழ் கமல நாப்பண் – சீறா:610/1,2

மேல்


வாவிகள் (5)

இலங்கும் வாவிகள் அணி இழை மகளிர் ஒத்திருந்த – சீறா:64/4
நீல வாய் மலர் வாவிகள் பெரும் கடல் நிகர்க்கும் – சீறா:74/4
குருகு ஆர் கழனிகள் வாவிகள் குளிர் சோலை கடந்தே – சீறா:981/1
நிலம் மிசை கிடையா பெரு வளம் சுரந்து நீள் திரை வாவிகள் திகழ – சீறா:1007/3
சுற்றும் இரங்க தீ என்ன தோன்றும் மரை வாவிகள் கடந்து – சீறா:4038/2

மேல்


வாவிகளும் (1)

உகளும் வாளை கண்டு அன பெடை ஒதுங்கும் வாவிகளும்
முகில் அடைந்து கண்படுத்த பைம் பொழில்களும் முன்னி – சீறா:2706/1,2

மேல்


வாவிய (2)

வாவிய பரியும் சூழ உகுது எனும் மலையில் போந்தார் – சீறா:3876/3
மருவும் மள்ளரை வீழ்த்தி விண் வாவிய
பரியின் மேல் கொண்டு நின்றனர் பாலினே – சீறா:4493/3,4

மேல்


வாவியில் (1)

பொன் அம் தாமரை வாவியில் புகுந்து என புகுந்து – சீறா:3138/2

மேல்


வாவியின் (4)

மரு விரி கழுநீர் கறை சொரி வனச வாவியின் குளிர்ந்தன அன்றே – சீறா:149/4
திகழ்தரும் சேதாம்பலும் குடியிருந்து திரு வளர் வாவியின் வாளை – சீறா:997/3
சிறந்த மென் மலர் வாவியின் குளிர்தர செய்தார் – சீறா:1849/4
மேய வாவியின் வனசங்கள் விரிதர விளங்க – சீறா:2471/2

மேல்


வாவியும் (8)

தடமும் ஏரியும் வாவியும் கழனியும் சலச – சீறா:37/1
வட்டு இலை முள் அரை வனச வாவியும்
நெட்டு இலை முளி கழை காடு நீந்தினார் – சீறா:515/3,4
வடியும் தேன் மலர் வாவியும் வளர் கழை குலம் போல் – சீறா:858/2
குடைந்து நீர் விளையாடிய வாவியும் குறுகி – சீறா:872/2
கல்லொடு மரமும் புல் கானும் வாவியும்
மெல்லிய சிறை புளும் விலங்கு இனங்களும் – சீறா:1602/2,3
மரு மலர் தட வாவியும் கழனியும் வழி தேன் – சீறா:1700/3
வரி வரால் பகடுகள் வனச வாவியும்
சொரி மது சோலையும் கதலி சூழலும் – சீறா:2726/1,2
தழை செறிந்து இலங்கும் வாவியும் ஓடை தடங்களும் நதிகளும் குறுகி – சீறா:4922/2

மேல்


வாவியுள் (2)

இருக்கும் வாவியுள் பெடை அனம் இடர்-கொல் என்று இரங்கி – சீறா:63/3
பாட வாவியுள் இள நிலா தோற்றிய பான்மை – சீறா:66/2

மேல்


வாவியூடு (1)

கடி கமழ் வாவியூடு கருத்து எனும் கமல நாப்பண் – சீறா:643/3

மேல்


வாவியே (2)

மண்ணினில் குடியிருந்து அனைய வாவியே – சீறா:488/4
இடன் அற பெருகி அங்கு இருந்த வாவியே – சீறா:489/4

மேல்


வாவு (3)

திரைகள் ஒத்தன வாவு வெம் பரி திரை சுறவின் – சீறா:3485/2
வாவு வெம் பரி இழிந்து எனை ஒருதரம் வணங்கி – சீறா:3518/1
வெம் அலை போல் வாவு பரி நடத்துமவர்-தமக்கு அளித்து வீர வாள் கொண்டு – சீறா:4673/3

மேல்


வாவும் (2)

வயங்கு வேல் படை மன்னரும் மாந்தரும் வாவும்
அயங்கள் ஓட்டின வீரரும் தாக்கினர் அதனால் – சீறா:3885/1,2
மாண்டல் இல் அமரரும் வாவும் வாசியும் – சீறா:4992/1

மேல்


வாவுற (1)

கோடின புருவம் நிமிர்ந்தன புயங்கள் வாவுற கொலை செயும் நெடும் போர் – சீறா:4451/1

மேல்


வாழ் (20)

மலி புகழ் அரசர் சீயம் மிர்கமதம் நறை குலாவு மறை நபி மருகராகி வாழ்
அலி திரு மதலையான அசன் உசைன் உபய பாதம் அனுதினம் மனதில் ஓதுவாம் – சீறா:13/3,4
வெண் மணி தரள தொடை புய மகுலீல் வேந்தருக்கு உற்ற சேய் என வாழ்
உண்மை நல் நெறி சேர் எறுதுவினிடத்தின் உறைந்து இனிது இலங்கியது அன்றே – சீறா:137/3,4
வண்டு வாழ் குழல் மடந்தையர் திரண்டு வாழ்த்து எடுப்ப – சீறா:197/1
மஞ்சு வாழ் குழல் ஆமினா உரைத்தது மறுத்தார் – சீறா:233/1
எ வரம்பினுக்கும் மிகு வரம்பு என வாழ் இலங்கு இழை ஆமினா-தமையும் – சீறா:389/2
வண்டு வாழ் மலர் தொடை புய முகம்மது வரலால் – சீறா:596/3
வேலை வாழ் அமுதம் பிறந்து என உலகம் விளங்கிட பொன் மழை பொழிய – சீறா:1962/3
வண்டு வாழ் மலர் புய முகம்மது நபி மணி வாய் – சீறா:2214/3
முகம்மதின் புகழை போற்றி வகுதை வாழ் அபுல் காசீம்-தன் – சீறா:2579/1
பனியமுறு என்பவர் வாழ் குபாவுக்கும் – சீறா:2733/1
வரிசை பெற்று அறபி வாழ் பதியில் போயினான் – சீறா:3335/4
பழிபடாது இருந்து வாழ் பதியை நண்ணினார் – சீறா:3336/4
திருந்தி நாள்-தொறும் கேளிர் சூழ் வாழ் பதி சேர்ந்தான் – சீறா:4265/4
முந்து வாழ் சராசரமும் ஓர் குறைவு இன்றி உவக்கும் – சீறா:4278/2
மதி_வலீர் ஈது அன்றென்னில் வாழ் உயிர் துறப்பதல்லால் – சீறா:4363/3
அல்லல் எய்தும் என்று உணர்ந்து அவண் நீந்தி வாழ் அழகின் – சீறா:4413/2
வென்றி வாழ் மனை இடத்தினில் ஏகு என விரிப்ப – சீறா:4432/2
மித்துருக்கு உயிர் தரு வேந்தர்_வேந்த வாழ்
சத்தியம் என் மொழி என்ன சாற்றினார் – சீறா:4552/3,4
மடை திறந்த புனல் என வாழ் எயில் – சீறா:4810/3
புசாவல் ஒன்று இலாது வாழ் அபூபக்கர் என்று சொன்னார் – சீறா:4856/4

மேல்


வாழ்க்கை (1)

உரைதர தீனர் வாழ்க்கை உயர்தர விளங்கு கீர்த்தி – சீறா:4716/3

மேல்


வாழ்க்கைத்துணை (1)

மவ்வல் அம் குழலார் வாழ்க்கைத்துணை வரும் நயத்தை நோக்கி – சீறா:3057/2

மேல்


வாழ்க (6)

சதுமறை முகம்மது தழைத்து வாழ்க என்று – சீறா:500/3
இட்டமாய் இனிது ஊழி வாழ்க என எடுத்து இசைத்தே – சீறா:1098/4
கதிர் மதி உள நாள் வாழ்க என்று இசைத்து கண் களித்து இனிது வாழ்த்தினரே – சீறா:1210/4
தொடுத்து நாள்-தொறும் வாழ்க என்று இனையன துதித்தே – சீறா:3109/4
ஒலி கடல் புவியில் நீடூழி வாழ்க என – சீறா:3259/2
காரணத்தொடும் தீன் மிக வாழ்க என கழறி – சீறா:4165/1

மேல்


வாழ்குவர் (1)

மனைக்குள் வாழ்குவர் சரதம் என்று உரை வழங்குவனால் – சீறா:1690/4

மேல்


வாழ்த்த (19)

அகிலமும் சுவன நாடும் அமரரும் போற்றி வாழ்த்த
மிகு புகழ் குவைலிது ஈன்ற மெல்_இயல் களிப்பு பொங்க – சீறா:1036/1,2
வானவர் பொன் பூமாரி சொரிந்திட மண்ணவர் வாழ்த்த மறையோர் ஏத்த – சீறா:1136/1
அறிவினர் வாழ்த்த வாணர்கள் ஏத்த அந்தரத்து அமரர்கள் களிப்ப – சீறா:1211/2
படர் முகில் கவிகை ஓங்க பார் உளது எவையும் வாழ்த்த
வட_வரை அனைய திண் தோள் வயவர்கள் இனிது சூழ – சீறா:2123/2,3
புதுமறையவர்கள் போற்ற பொருவு இல் வானவர்கள் வாழ்த்த
கது அகில் கரிய கூந்தல் காரிகை பாத்திமா-தம் – சீறா:3042/2,3
வல்லியம் அலியுல்லாவும் வானவர் வாழ்த்த போந்தார் – சீறா:3203/4
வடி மறையவர்கள் வாழ்த்த வானவர் ஆமீன் கூற – சீறா:3207/2
முகம்மது நயினார் வாழ்த்த மற்ற மன்னவர்கள் வாழ்த்த – சீறா:3233/1
முகம்மது நயினார் வாழ்த்த மற்ற மன்னவர்கள் வாழ்த்த
புகல அரும் கற்பின் மிக்க பூவையர் எவரும் வாழ்த்த – சீறா:3233/1,2
புகல அரும் கற்பின் மிக்க பூவையர் எவரும் வாழ்த்த
நகு மணி கொம்பு அனாரும் நரர் புலி அலியும் இன்ப – சீறா:3233/2,3
வடித்த சொல் மறையோர் வாழ்த்த மன்னவர் இனிது போற்ற – சீறா:3351/3
கண் களித்து அமரர் வாழ்த்த கடிதின் உக்காபு என்று ஓதும் – சீறா:3376/3
மாதவ தீனர்க்கு ஈந்து வானவர் பரவி வாழ்த்த
தீது அற செல்வம் ஓங்க செழும் மறை நாளும் பொங்க – சீறா:3676/2,3
புலவர்கள் இனிது வாழ்த்த முகம்மது புறப்பட்டாரால் – சீறா:3678/4
மதுர மென் மறையோர் வாழ்த்த மதீன மா நகரின் வந்தார் – சீறா:3724/4
மன்றல் நடந்தன படைகள் யாவும் நடந்தன வானர் வாழ்த்த மன்னோ – சீறா:4302/4
முடம் தரு முக பாய் பரி பல மலிய மொய்க்கின்ற வானவர் வாழ்த்த
தடம் பயில் நகர சுற்றினும் ஓம்பி இருந்தனர் தனியவன் அருளால் – சீறா:4456/3,4
பண் அரு மறையின் தீம் சொல் பாவலர் இனிது வாழ்த்த
கண் அகன் ஞாலம் போற்றும் காவலர் இருந்தார் இப்பால் – சீறா:4912/3,4
மான்மதம் கமழ்ந்திட மறை வானவர் வாழ்த்த
சேனை வீரர்களொடும் செறிந்து எய்தும் அ போதில் – சீறா:4985/2,3

மேல்


வாழ்த்தப்படுமவர் (1)

பிடிபடும் மணத்தில் சேர்ந்து பேருலகு அனைத்தும் வாழ்த்தப்படுமவர்
எவரோ என்ன பற்பல் கால் பகருவாரும் – சீறா:3053/3,4

மேல்


வாழ்த்தவே (2)

இடன் அற நெருங்கி நின்று எவரும் வாழ்த்தவே
அடல் பெறும் வீரர் அபூ அய்யூப் எனும் – சீறா:2767/2,3
வர நபி எழுந்தனர் அமரர் வாழ்த்தவே – சீறா:3301/4

மேல்


வாழ்த்தி (50)

சிரம் மிசை இருத்தி வாழ்த்தி செந்தமிழ் பனுவல் செய்வேன் – சீறா:16/4
நிலம்-தனை வாழ்த்தி வலக்கரம் குலுக்கி நெல் முளை சிதறிய தோற்றம் – சீறா:46/3
பரத்தினை இறைஞ்சி வாழ்த்தி பரிவு பெற்றிருந்த ஆதம் – சீறா:111/1
கோது அற பழுத்து மதுரமே கனிந்த கொவ்வை வாய் அரம்பையர் வாழ்த்தி
தீது அற நெருங்கி ஏவல்செய்து இருப்ப செழும் கமலாசனத்து இருந்த – சீறா:251/1,2
பன்னிய சலவாத்து ஓதியே வாழ்த்தி பரிவுடன் புகழ்ந்து போந்திடுவார் – சீறா:282/4
மாற்றலர்க்கு அரியே என முகம்மதை வாழ்த்தி
தேற்று மென் மொழி பல எடுத்து ஆமினா செப்பி – சீறா:349/2,3
மதி மகிழ்ந்து உவகை பொங்கி வானவர் வாழ்த்தி சொல்வார் – சீறா:423/4
கனைதரும் கடல் அமுதம் என வாழ்த்தி உள் களித்து – சீறா:441/3
வண்ண வார் குழல் ஆமினா முகம்மதை வாழ்த்தி
எண்ணம் ஒன்றும் நம்மிடத்து இலை என சிறந்து இருந்தார் – சீறா:479/3,4
குடிக்கு உறு மனை அபூபக்கரை வாழ்த்தி
நலன் உறும்படி முகம்மதை மக்க மா நகரிற்கு – சீறா:584/2,3
மணம் எழும் புய வள்ளலை அடிக்கடி வாழ்த்தி
அணையின் மீதினில் சாய்தலும் விண்ணுலகு அடைந்தான் – சீறா:837/3,4
ஆரண கடலுக்கு அமுத நாயகியை அரிவையர் முறைமுறை வாழ்த்தி
பாரினில் செறித்த மலர் மிசை நடத்தி பல்லியம் முரசொடு கறங்க – சீறா:1207/2,3
மாசு இலா பெரும் தலைவரை தாழ்ந்து உற வாழ்த்தி
சூசியும் கடுதாசியும் எடுத்து மை தோய்த்து – சீறா:1682/2,3
வடிவு உறும் கவிதையின் வாழ்த்தி சொல்லுவான் – சீறா:1809/4
முறைமுறை பணிந்து பல தரம் புகழ்ந்து முகம்மது நபியையும் வாழ்த்தி
நிறை மதி கதிர் தாள் வாயிலை கடந்து நின்றது நிலம் பிறங்கிடவே – சீறா:1919/3,4
வானவர் புகழ் முகம்மதுவை வாழ்த்தி நல் – சீறா:1979/3
நபி எனும் முகம்மதை வாழ்த்தி நல் நெறி – சீறா:1982/1
வணக்க வாசகத்தொடும் அபசு அரசனை வாழ்த்தி
இணக்கி நல் பொருள் பெற பல பயித்து எடுத்து எழுதி – சீறா:2039/1,2
பன்னு மறை வழி ஒழுகி படி தீண்டா மலர் அடியை பரவி வாழ்த்தி
மன்னும் இசுலாம் ஆகி குபிர் அகற்றி தீன் நிலைமை வளர்ப்பன் என்றான் – சீறா:2185/3,4
திருமுகத்து எதிர்ந்து ஜின்கள் திரளொடும் இறைஞ்சி வாழ்த்தி
பருவரல் அகற்றி தேற சில மொழி பகரும் அன்றே – சீறா:2277/3,4
சிரம் அடி மலரில் சேர்த்தி தீனவர்-தமையும் வாழ்த்தி
பரிவொடும் மகிழ்ந்து தத்தம் திசையினில் படர்ந்த அன்றே – சீறா:2292/3,4
மா தவர் இறசூல் என்னும் முகம்மதை வாழ்த்தி வாழ்த்தி – சீறா:2397/1
மா தவர் இறசூல் என்னும் முகம்மதை வாழ்த்தி வாழ்த்தி
வேத நல் நிலையில் தோன்றும் விதி முறை கலிமா ஓதி – சீறா:2397/1,2
கடி மலர் பதத்தை போற்றி கட்டுரை கலிமா வாழ்த்தி
நெடியவன் மறை நேர் இன் சொல் நிகழ்த்தினன் செவியில் கேட்டு – சீறா:2772/2,3
வரிசை நம் நபியே நும் பேர் பற்பல் கால் வழுத்தி வாழ்த்தி
அரிதினில் கலிமா ஓதி அங்கையால் அருந்தினேனால் – சீறா:2835/3,4
நண்ணி முன் கொணர்ந்து விட்ட நாயகர்-தமையும் வாழ்த்தி
மண்ணினுக்கு அழகு வாய்ந்த முகம்மது மகிழ்ந்து இருந்தார் – சீறா:2851/3,4
மன்னும் நம் நபி உரைத்தலும் களிப்புடன் வாழ்த்தி
முன் உரைத்து இவண் விடுத்தவரிடத்தினின் முன்னி – சீறா:2928/1,2
மரு மலர் புய முகம்மதை அலி-தமை வாழ்த்தி
கருதலர்க்கு அரி ஏறு எனும் காளையர் கூடி – சீறா:3149/2,3
மரகத பலகை நடுவு உறை வயிர மடங்கல் ஏறு அலி-தமை வாழ்த்தி
செருகிய நீல கதிர் குடியிருந்த சென்னியில் சொரிந்தனர் அன்றே – சீறா:3153/3,4
வாழ்த்தி நின்றவரை எல்லாம் வைதுகொண்டு அரிவை நின்றாள் – சீறா:3197/4
கொத்து அலர் தூற்றி வாழ்த்தி கூண்டவை குறிக்கில் பேதை – சீறா:3200/3
கன்னியர் சூழ்ந்து வாழ்த்தி கண்ணெச்சில் கழித்திட்டாரால் – சீறா:3217/4
பலனுற வாழ்த்தி வாழ்த்தி பாத்திகா ஓதும் காலை – சீறா:3221/4
பலனுற வாழ்த்தி வாழ்த்தி பாத்திகா ஓதும் காலை – சீறா:3221/4
தீனவர்-தமையும் வாழ்த்தி செறிந்தனர் விண்ணின் அம்மா – சீறா:3226/4
அரசையும் பெரிது வாழ்த்தி அக களி பெருகி நின்றார் – சீறா:3232/4
புகழொடும் வாழ்த்தி பக்கீறு போயினான் – சீறா:3240/4
அலியையும் மகவையும் வாழ்த்தி அன்பொடு – சீறா:3259/3
மடல் துளை செவி புக வாழ்த்தி சொல்லினார் – சீறா:3262/4
வரம் உறு முகம்மதை வாழ்த்தி வாள் மறா – சீறா:3267/2
இறைவனை வாழ்த்தி ஏத்தி முகம்மதும் எழுந்தார் அன்றே – சீறா:3371/4
போற்றி நல் நபியை வாழ்த்தி அப்துல்லா பூரிப்போடும் – சீறா:3721/2
வசையறும் கரத்து எடுத்து அரும் பேரனை வாழ்த்தி
அசன் என செழும் திரு பெயர் தரித்தனர் அன்றே – சீறா:3746/3,4
பிந்தாது அனேக மொழி வினவி பேசி மகிழ்ந்து பல வாழ்த்தி
கொந்து ஆர் அரசே என போற்றி எழுந்து கோரல் மேல் கொண்டு – சீறா:4040/2,3
நன்று என உவந்து முடி சிரம் துளக்கி நாயக குரிசிலை வாழ்த்தி
மின் தட வாள் கையிடத்தினில் தாங்கி அரி என விரைவினில் ஏகி – சீறா:4467/1,2
திருந்த வாழ்த்தி இனையன செப்புவார் – சீறா:4521/4
என்பன நல் மொழி பலவும் இயம்பி நபி பத மலரை இறைஞ்சி வாழ்த்தி
முன்பு இருந்த பதிக்கு ஏகி பனீசகுது கிளையில் உள்ளோர் முழுதும் வேதத்து – சீறா:4686/1,2
புந்தியில் பெரியோன்-தன்னை போற்றி பின் நபியை வாழ்த்தி
தந்தமக்கு உரிய இல்லில் புக்கினர் தகமை சார – சீறா:4715/3,4
வந்து நபியை தொழுது வாழ்த்தி அடியேம் உவந்த – சீறா:4898/1
முந்த விட்டனர் துதித்தனர் முறைமுறை வாழ்த்தி – சீறா:4986/4

மேல்


வாழ்த்திட (2)

இனமும் ஆயமும் வாழ்த்திட கருப்பமும் இலங்க – சீறா:201/3
வானவர் வாழ்த்திட வாசி மேல் கொண்டார் – சீறா:1137/4

மேல்


வாழ்த்திய (1)

மா தவரிடம் புகுந்து அமரர் வாழ்த்திய
பாத பங்கய மலர் இறைஞ்சி பற்றொடும் – சீறா:1476/1,2

மேல்


வாழ்த்தியே (1)

மன்றல் அம் புகழ் பெறும் புதுமை வாழ்த்தியே
ஒன்றிய திரு கலிமாவை ஓதியே – சீறா:2409/2,3

மேல்


வாழ்த்தினரே (2)

முண்டக மலர் தாளினில் விழி சேர்த்தி முகம்மதை போற்றி வாழ்த்தினரே – சீறா:359/4
கதிர் மதி உள நாள் வாழ்க என்று இசைத்து கண் களித்து இனிது வாழ்த்தினரே – சீறா:1210/4

மேல்


வாழ்த்தினார் (3)

மன் உயிர் முகம்மதை எடுத்து வாழ்த்தினார் – சீறா:484/4
இணையிலான் தூது அடி இறைஞ்சி வாழ்த்தினார் – சீறா:1317/4
வர நதியிடத்தினில் தொழுது வாழ்த்தினார் – சீறா:3293/4

மேல்


வாழ்த்தினான் (2)

மல் தட புயத்திர்கள் என்று வாழ்த்தினான் – சீறா:898/4
மனை தட வளை செல் என்று உடும்பை வாழ்த்தினான்
பனை தட கர களிறு அனைய பண்பினான் – சீறா:1635/3,4

மேல்


வாழ்த்து (8)

வானகத்து அமரர் சுடர் விரி சுவன மடந்தையர் இனிது வாழ்த்து எடுப்ப – சீறா:150/3
வர பதி உலகு எலாம் வாழ்த்து மக்க மா – சீறா:172/1
வண்டு வாழ் குழல் மடந்தையர் திரண்டு வாழ்த்து எடுப்ப – சீறா:197/1
வரு கனி கலிமா வாழ்த்து வானவர் செயல் பூமாரி – சீறா:1058/3
பல கதி பரியும் அரசரும் மிடைய பாவலர் இனிது வாழ்த்து எடுப்ப – சீறா:1198/3
அண்டர் வாழ்த்து எடுப்ப செவ்வி ஆரணம் புகறி என்றார் – சீறா:1261/4
உடலுறும் படைப்பு எவையும் நல் வாழ்த்து எடுத்து ஒலிப்ப – சீறா:1887/3
மறையவர் வாக்கின் பயித்து ஒலி முழங்க வானவர் இனிது வாழ்த்து எடுப்ப – சீறா:3599/1

மேல்


வாழ்த்துகின்றது (1)

வனம் உறை அஃறிணை வாழ்த்துகின்றது
நனி புகழ் உண்மை நல் நபியும் நீர் அலால் – சீறா:1631/2,3

மேல்


வாழ்த்தும் (3)

எடுத்துரைத்து நல் நபி-தமை வாழ்த்தும் என்று இசைத்து – சீறா:568/2
மன்னவர்_மன் அபுல் காசீம் மனத்தினும் நாவினும் மறவாது இருத்தி வாழ்த்தும்
மின் அவிர் செம் மலர் பத தாள் முகம்மது-தம் பெரும் மறை தீன் வேர்விட்டு ஓடி – சீறா:2168/2,3
வரிசையும் வானோர் வாழ்த்தும் மகிழ்ச்சியின் கூறுலீன்கள் – சீறா:3223/3

மேல்


வாழ்த்துவாமே (1)

மருவு உருவாய் வளர் காவல் முதலவனை பணிந்து உள்ளி வாழ்த்துவாமே – சீறா:0/4

மேல்


வாழ்த்தெடுத்து (2)

விள்ள அரும் பவளம் விரிந்தன கனி வாய் விளங்கிட வாழ்த்தெடுத்து உவந்து – சீறா:266/3
இணங்கிட போற்றி வாழ்த்தெடுத்து அ இல்லிடம் – சீறா:3258/3

மேல்


வாழ்த்தொடு (1)

நல் நய சலவாத்தொடும் வாழ்த்தொடு நடந்த – சீறா:3462/4

மேல்


வாழ்த்தொடும் (1)

உன்னும் மா மறை வாழ்த்தொடும் ஒரு துஆ ஓதி – சீறா:3743/3

மேல்


வாழ்தரும் (1)

மலி வண்டு ஏந்தி மின் வாழ்தரும் வாள் உரீஇ – சீறா:4480/2

மேல்


வாழ்தல் (2)

பெரு நிலத்து இருந்து வாழ்தல் பேதமை அதனால் வண்மை – சீறா:602/2
உத்தமம் அவரை போற்றி உறவுகொண்டு இருந்து வாழ்தல்
மெத்தவும் விழுமிது ஆகும் என்றனன் அறிவின் மிக்கான் – சீறா:4867/3,4

மேல்


வாழ்ந்த (3)

அன்று நான் கொண்டு வாழ்ந்த அரிவை தன் விதியினாலே – சீறா:3930/1
வாழ்ந்த கேள்வி அகுமது இருத்தி முன் – சீறா:4234/2
நாட்டினை துறந்து சார்ந்த நாணமும் துறந்து வாழ்ந்த
வீட்டினை துறந்து வீர வேடமும் துறந்து கேளிர் – சீறா:4364/1,2

மேல்


வாழ்ந்தனர் (1)

இச்சையாய் அவர் இன்புற வாழ்ந்தனர்
நச்சு அராவை நலிந்து தடிந்து எதிர் – சீறா:4799/1,2

மேல்


வாழ்ந்தாம் (1)

ஊரிடை இருந்து வாழ்ந்தாம் முகம்மது என்று ஒருவன் தோன்றி – சீறா:4362/2

மேல்


வாழ்ந்தார் (1)

ஒன்றிய மனமாய் கற்பில் உயர்ந்தவர் என்ன வாழ்ந்தார் – சீறா:4702/4

மேல்


வாழ்ந்திருந்த (1)

கனக மழை பொழி மேக குவைலிது வாழ்ந்திருந்த தலைக்கடையில் சார்ந்தார் – சீறா:1078/4

மேல்


வாழ்ந்திருந்தனரால் (1)

தானம் மிக்கு உயர் தலைவரின் வாழ்ந்திருந்தனரால் – சீறா:2952/4

மேல்


வாழ்ந்திருந்தார் (2)

தெரி மலர் கதீஜா நாயகி நயினார் செல்வமுற்று இனிது வாழ்ந்திருந்தார் – சீறா:1214/4
இக்கு மென் மொழியார் எனும் கதீஜாவும் இனிதுற பெரிது வாழ்ந்திருந்தார் – சீறா:1215/4

மேல்


வாழ்ந்து (5)

வகுத்த வல்லவனை பணிந்து வானகத்தில் வாழ்ந்து இனிது இருக்கும் அ நாளில் – சீறா:130/4
வைத்து வாழ்ந்து எழும் கதிர் போல் கதிர் கான்ற முகம்மது உளம் மகிழ்ந்து நோக்கி – சீறா:1644/3
புவியிடத்து இனிது வாழ்ந்து பொன்_உலகு ஆள்வர் என்றார் – சீறா:2271/2
குறைவு அற பலன் படைத்தனை வாழ்ந்து நின் குலத்தோடு – சீறா:2621/3
தரையின் மீது உற வாழ்ந்து சலாமத்தும் பெறு-மின் – சீறா:3112/4

மேல்


வாழ்ந்தேம் (1)

மன்னிய மலையின் சார்பு மன பயம் அகற்றி வாழ்ந்தேம் – சீறா:2069/4

மேல்


வாழ்ந்தேன் (2)

அலைவு அற காப்ப சின்னாள் அவனியில் கலந்து வாழ்ந்தேன்
குலவிய மறியும் ஈன்றேன் குறித்து இனி இருப்பது என்-கொல் – சீறா:2082/2,3
வீடுபெற்று உயர்ந்து வாழ்ந்தேன் என மலர் பதத்தின் வீழ்ந்தான் – சீறா:2116/4

மேல்


வாழ்ந்தோர் (1)

கூறிய குதிரி வாழ்ந்தோர் ஒட்டகம் குதிரை காலி – சீறா:3672/1

மேல்


வாழ்நாளும் (1)

வாழ்நாளும் உடையவனோ வல்லவனோ உன் பெருமை மதிப்பார் யாரே – சீறா:4530/4

மேல்


வாழ்வதல்லது (1)

விருப்புறும்படி வாழ்வதல்லது நெறி மேவி – சீறா:783/2

மேல்


வாழ்வன (1)

பெருகிய செல்வ குடியொடு கிளையும் பெருத்து இனிது இருந்து வாழ்வன போல் – சீறா:48/3

மேல்


வாழ்வார் (1)

மாராயம் மிக்கபேர் வாய் ஆர வைத்தபேர் வாழ்வார் சுவர்க்கபதியே – சீறா:8/4

மேல்


வாழ்வினர் (1)

பொங்கு வாழ்வினர் பெயர் முகம்மது என போந்தே – சீறா:193/4

மேல்


வாழ்வினை (1)

வீய்ந்தும் நா மனங்கொள்ளாது வாழ்வினை விருப்பமுற்றாம் – சீறா:4379/2

மேல்


வாழ்வினோர் (1)

தாலம் மீதில் ஆதி தூதர் சார மேவு வாழ்வினோர்
நாலொடாறுபேர்கள் பாதம் நாவின் நாளும் ஓதுவாம் – சீறா:14/3,4

மேல்


வாழ்வு (6)

கறைபடா சுவன காட்சி வாழ்வு அனைத்தும் கலந்து உடன் இலங்கி வந்ததுவோ – சீறா:238/3
வருந்திலா பெரு வாழ்வு கொண்டு உறைதரும் வள நகர் புறத்து ஆனார் – சீறா:670/4
அலைவு அற அறத்தொடும் சுவன வாழ்வு எனும் – சீறா:1316/3
இறுதியில் புறுக்கான் வேதத்தின் வழி சுவன வாழ்வு
பெறுவர் என்று ஆதி வேதம் மூன்றினும் பேசித்து என்றால் – சீறா:2824/1,2
மரு கமழ் சோலை சூழு மக்க மா நகரின் வாழ்வு
பெருக்கி நம் தீனை மாறு பேசிய தலைவர்க்கு உற்ற – சீறா:3356/1,2
பரவ வாழ்வு பரிந்துறு நாளினில் – சீறா:4771/4

மேல்


வாழ்வுக்கு (1)

மண மனத்தொடும் கதி வாழ்வுக்கு ஈது ஒரு – சீறா:1317/2

மேல்


வாழ்வும் (3)

படம் கொள் பூதலத்து இராச பதவியும் பெரிய வாழ்வும்
இடம் கொள் வானகத்தின் பேறும் எளிதினில் நும்-பால் செல்வம் – சீறா:641/2,3
எ நில பொருளும் வாழ்வும் இவர்க்கு இனி எய்தும் என்பார் – சீறா:1155/4
அளவிடற்கு அரிய வாழ்வும் அழிந்திட மெலிந்த பின்னர் – சீறா:4786/4

மேல்


வாழ்வுளோர் (1)

ஒரு கவிகை கொண்டு மாறுபடும் அவரை வென்று நாளும் உறு புகழ் சிறந்த வாழ்வுளோர்
திரு ஒளிவு எனும் ஹபீபு நபி முகம்மது அன்று வானர் சிரம் மிசை நடந்து சோர்வுறா – சீறா:5/2,3

மேல்


வாழ்வே (3)

நிகர் அரும் குரிசிலே நல் நிலை பெறு வாழ்வே என்-தன் – சீறா:119/3
ஆதியே ஹக்கா றப்பனா இறையே அழிவு இலா பேரின்ப வாழ்வே
நீதியே எனவும் பலதரம் தவுபா நிகழ்த்தியும் துன்பம் விட்டு ஒழியா – சீறா:132/1,2
இறைவனே மறையின் வாழ்வே எங்கணும் பரந்து நின்ற – சீறா:4750/1

மேல்


வாழ்வை (3)

அவனி-தனில் தனி அரசை நயினாரை முகம்மதை ஆரணத்தின் வாழ்வை
கவின் ஒழுக அலங்கரித்து பவனிவர என எழுக கருதும் காலை – சீறா:1135/1,2
மனம்-தனில் குடிகொண்டு உற்ற வாழ்வை என் இரு கண் நீங்கா – சீறா:3066/3
பரகதி பேறை வாழ்வை பாத்திமா என்னும் அந்த – சீறா:3218/3

மேல்


வாழ்வோம் (1)

வழு இலா மொழி கேட்டு அவர்க்கு ஆள் என வாழ்வோம் – சீறா:4638/4

மேல்


வாழ்வோர் (2)

சது மா மறையினோர்கள் பெரியோர்கள் சிறியோர்கள் தமது ஆவி என வாழ்வோர்
உதுமானை ஒருகாலும் மறவாமல் இரு காலும் உளம் மீது நினைவாம் அரோ – சீறா:11/3,4
நறா கனி துடவை சூழ்ந்த மக்க மா நகரில் வாழ்வோர்
அறா கதிர் புரிசை ஷாமினி யாத்திரை அகற்றி பின்னர் – சீறா:3680/1,2

மேல்


வாழ்வோன் (2)

மன்றல் அம் துடவை சூழ்ந்த மக்க மா நகரில் வாழ்வோன்
தென் திசை வடக்கு மேற்கு கிழக்கு எனும் திக்கு நான்கும் – சீறா:605/1,2
மை கலந்து உயரும் சோலை கைபறில் வாழ்வோன் நாளும் – சீறா:3689/3

மேல்


வாழ (8)

மக்க மா நகரும் செல்வமும் வாழ மறை_வலோர் அற நெறி வாழ – சீறா:1215/1
மக்க மா நகரும் செல்வமும் வாழ மறை_வலோர் அற நெறி வாழ
தக்க மெய் புகழும் கிளைஞரும் வாழ தரணி நால் திசையினும் வாழ – சீறா:1215/1,2
தக்க மெய் புகழும் கிளைஞரும் வாழ தரணி நால் திசையினும் வாழ – சீறா:1215/2
தக்க மெய் புகழும் கிளைஞரும் வாழ தரணி நால் திசையினும் வாழ
மிக்க நல் நெறி நேர் முகம்மதும் சிறந்த விரை கமழ் மதுரம் ஊற்றிருந்த – சீறா:1215/2,3
தருமம் மனு நெறி அறிவு பொறை ஒழுக்கம் இனையனவும் தழைத்து வாழ
கரு முகிலின் செழும் கவிகை இனிது ஓங்க குரிசில் அகம் களிக்கும் நாளில் – சீறா:1216/1,2
நின்-பாலில் கண்டு அறிந்தேன் சிறியேன் உய் திறத்தினொடு இ நிலத்தில் வாழ
முன் போலும் காத்து அளித்தல் வேண்டும் அது நினது மறை முறைமைத்தாமால் – சீறா:2671/3,4
பரிவின் சலாமும் கூறி பாவலர் வறியோர் வாழ
சொரிதரும் செம் கை வேந்தே சோபனம் வருக என்றார் – சீறா:3077/3,4
பந்தமும் அகல யாங்கள் பண்டு போல் இருந்து வாழ
தந்திரம் உளவோ என்றாள் நபி அவள்-தன்னை நோக்கி – சீறா:4789/2,3

மேல்


வாழச்செயும் (1)

சேண்_உலகு இருந்து வாழச்செயும் நபி திருநாமத்தை – சீறா:2807/1

மேல்


வாழா (1)

பொருப்பிடத்து ஒளித்தும் வாழா புறமனையிடத்தும் புக்கி – சீறா:1341/1

மேல்


வாழி (1)

என்றும் தீன் பயிர் விளங்குற வாழி என்று இசைத்தே – சீறா:781/4

மேல்


வாழும் (26)

குனையினில் அலிமா மக்களும் தாமும் குடிக்கு உயர் குடி என வாழும்
மனையினில் ஒரு நாள் தீபமிட்டதும் இல் முகம்மது பேரொளி அல்லால் – சீறா:375/1,2
மக்க மா நகரில் வாழும் அப்துல்லா மதலை ஆகி – சீறா:825/1
மாது அவ்வாவுடன் இன்புற வாழும் அ நாளில் – சீறா:1221/2
ஏதம் இல் திமஸ்கில் வாழும் இறைவனை எதிரில் காண – சீறா:1745/3
மன் பெரும் புவியினில் வாழும் மாந்தரில் – சீறா:1790/1
வரை என வளைந்து அவர் வாழும் நாளினில் – சீறா:2147/4
மக்க நல் நகரில் வாழும் முகம்மதுக்கு அத்தாசு என்போன் – சீறா:2253/1
மண்ணிலத்து இருந்து வாழும் மானுடர் எவர்க்கும் வெய்ய – சீறா:2260/3
வால் வளை தரளம் சிந்தும் வாவி சூழ் மதீனா வாழும்
மேலவன் அசுஅது என்னும் விறல் உடை படலை தோளான் – சீறா:2349/1,2
மக்க மா நகரில் வாழும் முகம்மது பாதம் போற்றி – சீறா:2351/1
அடிமையில் சிறியேன் வாழும் அகத்தினில் இருந்து நும்-தம் – சீறா:2772/1
ஒரு திரு மொழியால் வாழும் உலகு என்றால் அதனை தோன்றாது – சீறா:2804/3
என் உள தவிசின் வாழும் இறையவன் தூதை அன்னோர் – சீறா:2806/1
மல் புய வரிசை முகம்மது நயினார் வாழும் மாளிகை நிலம் விலையா – சீறா:2853/1
வறுமை என்று இல நிலத்திடை வாழும் நாளளவும் – சீறா:2950/2
பூதலத்து உறைந்த யாக்கை உயிர்-தொறும் பொருந்தி வாழும்
ஆதி முன் உரைத்து நின்றார் அருள் கடை நோக்கி அன்றே – சீறா:3094/3,4
கோன் நிலை பொருந்தி வாழும் கத்துபான் கூட்டத்தாரை – சீறா:3677/2
குறைவு அற நசுதில் வாழும் கத்துபான் கூட்டத்தாரை – சீறா:3679/1
மக்க மா நகரில் வாழும் காபிரில் ஒருவன் மாறா – சீறா:3689/1
உள்ளகத்து இருத்தி வாழும் உயிர் துணையாக கொண்டோன் – சீறா:3690/2
கருதலன் இருந்து வாழும் கைபறு என்று ஓதும் ஊரின் – சீறா:3695/3
மாற்ற மீறவே வாழும் நாள் – சீறா:4140/2
பதியினில் வாழும் கத்துபான் எனும் கேளிர்-தம் மேல் – சீறா:4178/3
பொன் உள் வாழும் இல்லிடத்தில் புக்கினர் – சீறா:4520/4
மலக்குகள் விண் நாடு அடைய நபி இறசூல் மதீன நகர் வாழும் நாளில் – சீறா:4678/1
ஒருவர்-தம் அகத்து வாழும் ஒட்டகம் மதமுற்று என்ன – சீறா:4717/2

மேல்


வாழேன் (1)

போதலே அன்றி நின்னை புறத்தினில் அகற்றி வாழேன்
ஈது முத்திரை என்று ஓதி எழுந்து முன் குதித்தது அன்றே – சீறா:2112/3,4

மேல்


வாழை (2)

நடை வழி சொரியும் அமுதமும் வாழை நறும் கனி உகுத்த செம் தேனும் – சீறா:47/2
கலையை ஒத்து விளங்கின வெண் சருவந்தம் மௌலி அணிகலன்கள் வாழை
இலையை ஒத்த கொடி திரள் வீழ்ந்து இலங்கின செம் சோரி செக்கர் என்ன தோன்றும் – சீறா:4317/2,3

மேல்


வாழையின் (1)

நிரை மலர் தடத்து ஓடையின் வாழையின் நிழல் கீழ் – சீறா:475/3

மேல்


வாள் (169)

சித்தசன் கர வாள் பறித்து அதை வளைத்த செயல் என பிள்ளை வெண் பிறை வாள் – சீறா:57/3
சித்தசன் கர வாள் பறித்து அதை வளைத்த செயல் என பிள்ளை வெண் பிறை வாள்
கைத்தலத்து ஏந்தி கழனியில் புகுந்து கதிர் அரிந்து அரி நிரையிடுவார் – சீறா:57/3,4
வான் கிடந்து அனைய மின் ஒளிர் வடி வாள் மன்னன் றாகுவாவிடத்திருந்து – சீறா:146/2
திண் திறல் அரசர் சிரம் பொடிபடுத்தி செவந்த வாள் கரத்தர் மாலிக்கு – சீறா:160/1
மந்திர வாள் எடுத்து இனிதுற விசித்தனர் மருங்கில் – சீறா:203/2
இந்து வாள் நுதல் ஆமினா மனை வெறுத்து இருந்தார் – சீறா:226/2
வெற்றி வாள் கரத்து அப்துல் முத்தலிபுக்கு ஆள் விடுத்தார் – சீறா:231/4
தொடி பகுப்பு என்ன கூன் வாள் தோன்றிட எதிரதாக – சீறா:407/3
படுத்து ஒளி பரப்பும் செவ்வி முகம்மதை பார்த்து கூன் வாள்
எடுத்து நால் திசையும் நோக்கி இயல்பெற உரத்தின் நேரே – சீறா:417/1,2
பத்திரமாய் என்-தன்னை படி மிசை கிடத்தி கூன் வாள்
வைத்து உரம் கீண்டல் கண்டேன் மறுத்து ஒன்றும் தெரிகிலேனே – சீறா:432/3,4
திங்கள் வாள்_நுதல் அளித்தியேல் செல்வமும் செருக்கும் – சீறா:442/3
குளித்து உயர்தர இலங்கும் வாள் முகம் – சீறா:497/2
கற்பு உடை மகளிரும் கமல வாள் முகம் – சீறா:535/3
வாள் திறத்து அபித்தாலிபு நடுங்கி உள் வருந்தி – சீறா:562/1
சார்பினில் கதிஜா என்னும் தையல்-தன் கரிய வாள் கண் – சீறா:636/2
வென்றி வாள் அரசே அணித்து என விளம்பினனே – சீறா:760/4
நிகர் இல் வாள் அரவு அடைந்தது பயங்கரம் நினையாது – சீறா:775/2
தாங்கும் வாள் என ஒல்லையில் உற சமைந்திடுமே – சீறா:952/4
தனு வாள் அயில் எறி வேல் கணை தண்டம் பல ஏந்தி – சீறா:977/2
மறம் முதிர்ந்து இலங்கும் வெள் வாள் முகம்மதும் இனிது புக்கார் – சீறா:1039/1
வாள் நுதற்கு அணி கடு வரி விழிக்கு மை வரை-மின் – சீறா:1101/4
வட்ட வான் மதிமுகத்தியரிடத்தும் வாள் விரித்து – சீறா:1123/1
வாள்_நுதற்கு உரைதர மறுப்பர் தம் உளம் – சீறா:1323/1
வெற்றி வாள் அபித்தாலிபு மனம் மிடைமிடைந்திட்டு – சீறா:1379/3
கற்ற வாள் வலியவர்க்கு உறு கருமம் என் மனத்தில் – சீறா:1507/3
மதுகை மன்னவன் முகம்மதின் உடல் வதைத்திடும் வாள்
இது-கொல் காணுதி நீவிர் என்று அடல் உமறு எழுந்தார் – சீறா:1513/3,4
துலங்கு செ இதழ் வெள் எயிறு அதுங்கிட சுடர் வாள்
இலடங்கிட தனி வருவது நோக்கியது இடபம் – சீறா:1518/3,4
மந்திர கதிர் வாள் எடுத்து அசைத்து எதிர் வந்தார் – சீறா:1528/4
வான் குதித்த மின் என கர வாள் ஒளி வயங்க – சீறா:1530/3
தொடருவார் சுடர் வாள் கொடு தாக்குவர் துரத்தி – சீறா:1534/2
முனிந்து புன்னகை கொண்ட வாள் உமறை முன் அடுத்து – சீறா:1537/1
வெற்றி வெண் கதிர் வாள் தாங்கி நடந்தனர் விளைவது ஓரார் – சீறா:1555/4
வாள் திறத்து அறபி வீரர் மகிழ்ந்து எமர் வழக்கின் நுட்ப – சீறா:1558/2
சித்திர வடி வாள் செம் கை உமறு எனும் செம்மல் ஏற்றின் – சீறா:1564/3
மடித்த வாள் எயிறு கவ்வி நின்ற மன் மடந்தை-தன்னை – சீறா:1570/1
உரம் தங்கிட வாள் அரி உமறை தழுவி ஒளிரும் கரம் தீண்டி – சீறா:1591/2
புத்தியினும் வாள் வலியின் திடத்தானும் வஞ்சனையை பொதிந்து தோன்றும் – சீறா:1662/2
வெற்றி வாள் முகம் நோக்கி வெவ் வினை முகம்மதுவை – சீறா:1674/2
கேட்டு மன்னவன் நன்கு என கிளர் ஒளி வடி வாள்
பூட்டும் திண் கர வீரரும் அடல் புரவிகளும் – சீறா:1714/1,2
கான் அமர் கூந்தல் செ வாய் கடு அடர் கொடிய வாள் கண் – சீறா:1717/3
வாள் படை திமஸ்கு வேந்தன் மறை உணர் தெளிவால் எண்ணி – சீறா:1733/1
விரி கதிர் எஃகம் கூர் வாள் வில்லுடை தலைவரோடும் – சீறா:1749/2
வேலினை கரத்தில் ஏந்தி வீர வாள் மருங்கு சேர்த்தார் – சீறா:1762/4
மிடல் உறும் கதிர் வாள் முகம்மது பொருட்டால் விளைக்கும் காரணத்தினுக்கு இருந்த – சீறா:1950/3
திட கதிர் வடி வாள் என கொலை பழகி செவந்து அரி படர்ந்த மை விழியாள் – சீறா:1958/4
எடுக்கும் வாள் அயில் படைக்கலம் பல கரத்து ஏந்தி – சீறா:2046/1
கைப்படும் கதிர் வாள் பெரும் படைக்கு இறைவன் காயிம் என்று உரைத்த காவலவன் – சீறா:2304/4
சிங்க ஏறு அனைய அலி திரு கரத்தில் செம் கதிர் வாள் கிடந்து இலங்க – சீறா:2322/1
வன் திறல் புலி வாள் அலி முன் வர – சீறா:2331/1
வெற்றி வாள் முகம்மது உள்ளம் வேண்டிய வார்த்தைப்பாடு – சீறா:2353/1
மின்னிய கதிர் வாள் தாங்கி விரைக என சகுது வீறா – சீறா:2366/2
மாரி தண் அலர்கள் சிந்தும் வனத்தினில் வடி வாள் ஏந்தி – சீறா:2370/1
மடித்து இதழ் அதுக்கி காந்தி வாள் வலன் ஏந்தி மீசை – சீறா:2384/1
மின்னிய கதிர் வாள் தாங்கி போயதும் மீண்டவாறும் – சீறா:2385/3
தென் உறும் கதிர் வாள் ஏந்தி சீற்றம் முன் நடப்ப சென்றான் – சீறா:2388/3
செம் கதிர் வடி வாள் தாங்கி சென்றவன் துடவை புக்கி – சீறா:2389/1
கான்றிடும் கதிர் வாள் மறவாத கையினராய் – சீறா:2452/1
வடித்து மும்மறை தெளிந்த மன்னவரையும் வடி வாள்
எடுத்த வீரத்தின் திறத்தவர் இனத்தையும் இசுலாம் – சீறா:2500/1,2
முற்று உறும் கதிர் வாள் கரங்களின் ஏந்தி முரண் பெரும் கணத்தொடும் எழுந்தார் – சீறா:2531/4
தொடுத்தவன்-தன் மன வலியும் வாள் வலியும் அதிசயித்து தூயோன் தூதர் – சீறா:2664/2
மல் புயர் உமறு உதுமான் நல் வாள் அலி – சீறா:2996/2
சொட்டை வாள் அயில் தனு சுரிகை முப்பிடி – சீறா:3006/2
கதிர் அயில் வாள் மறவாத கையினர் – சீறா:3031/2
கல் அடர் கரிய வாள் கண் அகத்திடை வரிகள் ஓடி – சீறா:3049/3
குனி சிலை புருவம் வாள் கண் கொடி இடை கரிய கூந்தல் – சீறா:3060/1
வெற்றி வாள் அலி என்று ஓதும் வீர வெண் மடங்கல் நாளும் – சீறா:3064/2
வறியரில் தமியராகி வாள் அலி மவுலலுற்றார் – சீறா:3065/4
வனை கழல் செரு வாள் வள்ளல் மனத்து உறும் காமத்து அன்பும் – சீறா:3067/1
கொதி நுனை பகு வாள் வள்ளல் எழுந்து இரு குவவு திண் தோள் – சீறா:3078/3
மதுர மென் கனிக்கும் சீர்த்தி வாள் அலி தமக்கும் மேன்மை – சீறா:3105/1
எண்ணிலா விட பல் நாகத்தின் நா போல் இயற்றிய இரு பகு புடை வாள்
அண்ணலார் மருங்கில் எழில்தர இருத்தி அணி மணி உதரபந்தனமும் – சீறா:3156/2,3
வெற்றி வாள் அலி என்று ஓதும் வேந்தர்_கோன் பவனி போந்து – சீறா:3181/3
அவிர் கதிர் வடி வாள் செம் கை அலி திருமணம் என்று ஓதும் – சீறா:3183/2
பருந்து எழும் கதிர் வாள் வள்ளல் பதும மென் முகத்தை நோக்கி – சீறா:3192/1
வாங்கு வில் தட கை வேந்தர் வாள் அலி வதனம் நோக்கி – சீறா:3196/1
கதத்து அடல் படை வாள் வள்ளல் கவின் நறா பருக நாளும் – சீறா:3212/3
வெற்றி வாள் அலிக்கும் செவ்வி விளங்கு_இழை-தமக்கும் திட்டி – சீறா:3224/3
வரம் உறு முகம்மதை வாழ்த்தி வாள் மறா – சீறா:3267/2
கொன் உறை கதிர் வாள் தாங்கி குமரரும் வருதல் நோக்கி – சீறா:3342/2
தார் கெழும் வடி வாள் ஏந்தும் தட புய அலியும் வந்தார் – சீறா:3363/4
உயர் இருநூற்றுமுப்பத்தொரு பெயரவரும் கை வாள்
அயருறா வெற்றி வீரத்தவருடன் ஈண்டினாரால் – சீறா:3364/3,4
பரிசை கேடகம் வாள் சொட்டை பட்டயம் சுரிகை தண்டம் – சீறா:3375/1
விரி கதிர் எஃகம் கூர் வாள் வில் மழு சவளம் குந்தம் – சீறா:3401/2
கேடகம் மருங்கு சேர்த்து கிளர் ஒளி வடி வாள் தாங்கி – சீறா:3402/1
மின்னும் வாள் வலி எனக்கு அருள் என விளம்பினரால் – சீறா:3466/4
விறல் கொள் வில்லினில் பொருவதல்லது கதிர் விரி வாள்
உறையை நீக்கல் என் உரை பிறந்ததன் பின் என்று உரைத்து – சீறா:3471/2,3
வந்து நின்றனர் வெற்றியும் பிடித்த வாள் வலியும் – சீறா:3474/2
அலியையும் புகழ் தரும் ஹமுசாவையும் அடல் வாள்
வலிமை மிக்கு உபைதத்தையும் மூன்று அணி வகுத்து – சீறா:3475/1,2
தொடு கை வாள் ஒலி மின் என பல துடிதுடிப்ப – சீறா:3484/3
குதித்த கொட்பினும் வீதியில் திரிந்தும் கொல் நுனை வாள்
பதித்த திண் கர வீரர்கள் உடல் உயிர் பதைப்ப – சீறா:3486/2,3
வெற்றி வாள் கணை பொருது அழிந்திடலும் வெம் சினத்தின் – சீறா:3497/1
எச்சில் என்று உறை வாள் கழற்றிலன் ஒரு வீரன் – சீறா:3502/4
வாள் அறுந்தன குடை கொடி அறுந்தன மாதோ – சீறா:3511/4
ஓங்கும் வாள் எடுத்து அசைத்து இதழ் கறித்து வண்டு உறுக்கி – சீறா:3517/3
இடிக்கு நேர் எனும் அடியினில் சினந்து வாள் எறிந்தார் – சீறா:3523/3
விசைத்து இட கர கேடகம் குலுக்கி வெம் கதிர் வாள்
அசைத்து எறிந்தனன் ஆடல் வெம் பரி புலி அலியை – சீறா:3532/3,4
எறிந்த வாள் அலி கதையினில் தாக்க எண் பகுப்பாய் – சீறா:3533/1
வென்றி வாள் அலி செழும் கர விசை தரும் விரைவில் – சீறா:3538/3
கதிர் கொள் வாள் கொடு தாக்கினர் கதையினில் பிடித்து – சீறா:3540/3
விள்ள அரும்படி ஒருவருக்கொருவர் வாள் விதிர்ப்ப – சீறா:3541/3
மின் பிறந்து என பிறந்தன வாள் ஒளி விளக்கம் – சீறா:3548/4
உறு கொலை களம் நின்று ஊர் புகுந்தவருமன்றி ஒண் சிலை அயில் கதிர் வாள்
எறிதர எதிர்ந்த தலைமை மன்னவரின் எழுபது பெயரினை சினந்து – சீறா:3562/2,3
குற்று உடை கதிர் வாள் குரகத வயிற்றில் குழித்திட சாய்ந்து அவண் கிடந்த – சீறா:3569/1
இந்து எனும் முகம் வாள் இலங்கிட அவண் சாய்ந்திருந்து இறந்தவன்-தனை நோக்கி – சீறா:3570/2
சொரி கணை வில் கதை சுரிகை வாள் சுமந்து – சீறா:3628/3
கிள்ளையின் திரளொடும் கிளரும் வாள் அயில் – சீறா:3664/2
உருவி வாள் தட கை நீட்டி ஓங்கினோமாகில் அம்ம – சீறா:3705/2
உறைந்து உசாவுவர் போல் ஆங்கின் உற்று வாள் ஓங்கி பின்னும் – சீறா:3715/2
வாள் திறத்தினும் வீரத்தின் வலியினும் மதியாது – சீறா:3773/1
மணி இமைத்தன வாள் அயில் இமைத்தன மதித்த – சீறா:3804/3
தண்டம் வேலொடு குந்தம் வாள் தனு படை மிடைந்த பாயும் – சீறா:3852/1
வால் எழில் கவரி தூங்க நடந்த வாள் தானை எங்கும் – சீறா:3870/3
சூலம் வாள் தனு சக்கரம் பத்திரம் சுரிகை – சீறா:3889/1
பறந்து பாய் பரி வீரர் பறித்த வாள்
எறிந்த கையினும் மார்பினும் எங்கணும் – சீறா:3905/1,2
மின் அவிர்ந்து ஒளிரும் வாள் கை விறல் குதாதாவில் தோன்றும் – சீறா:3935/1
இருத்தி நல் பிசுமில் ஓதி இலங்கும் வாள் கரத்தின் ஏந்தி – சீறா:3939/2
மன்னிய பரியின் ஏறி வஞ்சினம் கூறி வாள் கை – சீறா:3941/3
வீசு வாள் சகுசு பெற்ற சந்ததி வெகுளியோடும் – சீறா:3945/1
வாள் தெறித்திட போர் நின்ற மன் அபுதுல்லா என்னும் – சீறா:3948/1
உண்ட செம் கதிர் வாள் துண்டமுற்றதை இரு கண் ஆர – சீறா:3949/2
விடுத்து வெம் கூர்மை தாங்கி வாள் என விளங்கிற்று அன்றே – சீறா:3950/4
வெல தகு வாள் கை ஏந்தி போர் விளையாடலுற்றார் – சீறா:3954/4
காரணத்துடையார் தந்த காரண வடி வாள் மன்னோ – சீறா:3958/4
வை மறம் திகழ் வாள் மறந்தனர் – சீறா:3974/2
வெற்றி வாள் படை எறிந்து எறிந்து அழிந்தன விலக்கி – சீறா:3996/2
மறம்-தான் என்-கொல் படை என்-கொல் மன்னர் வய வாள் வலி என்-கொல் – சீறா:4032/2
சென்னீர் ஒழுக வாள் எறிந்தார் திரும்பா நரகம்-தனில் போனான் – சீறா:4050/4
மனையவள் மொழி கேட்டு அணி முடி துளக்கி வாள் எயிறு இலங்கிட நகைத்து – சீறா:4114/1
வவ்வுற நினைந்து மோந்துபார்ப்பவர் போல் வாள் கொடு வயிற்றிடை வழங்க – சீறா:4116/3
குருதி நீர் துடைத்து வாள் உறை புகுத்தி கூடிய நால்வரும் சூழ – சீறா:4117/1
வயம் மிகுந்த வாள் அசன்-தனக்கு அளித்த நல் வரிசை – சீறா:4161/3
துண்ட வாள் முக துணை விழி தீட்டி வெண் தூசு – சீறா:4167/2
தாங்க அரும் அயில் வாள் குந்தம் சக்கரம் பரிசை தண்டம் – சீறா:4186/2
மின் திறந்த வை வாள் கொடு இ வீரனை – சீறா:4224/1
மண்டு செம்புனல் ஆடிய வாள் உரீஇக்கொண்டு – சீறா:4226/1
வன்பு அகற்றிய வாள் பொறை மாட்சியே – சீறா:4246/4
உறை கழித்த வை வாள் எனக்கு உரைத்திட உணர்ந்தேன் – சீறா:4274/4
பெரிய முலை சிறிய இடை பவள இதழ் தரள நகை பிறழும் வாள் கண் – சீறா:4304/1
காந்து கதிர் வாள் உழவர் மற்று எவையும் காபிர் இகல் கருதாநின்று – சீறா:4306/2
மின்னு கதிர் வாள் வீழ கொடி வீழ திறம் வீழ வீரம் வீழ – சீறா:4318/2
அயில் வாள் அணி கரத்தோர் மறை அலர் வாள் முகம் நோக்கி – சீறா:4335/2
அயில் வாள் அணி கரத்தோர் மறை அலர் வாள் முகம் நோக்கி – சீறா:4335/2
கொந்து ஆர் தரு எனும் நம் நபி குளிர் வாள் முகம் நோக்கி – சீறா:4343/2
கொலை வாள் கர தாபித்து எனும் குல மேலவர்-தமக்கே – சீறா:4350/1
வெம் பசி தீண்டி நாளும் மெலிந்து கண் துயிலும் வாள் வேல் – சீறா:4371/1
மின் தட வாள் கையிடத்தினில் தாங்கி அரி என விரைவினில் ஏகி – சீறா:4467/2
மலி வண்டு ஏந்தி மின் வாழ்தரும் வாள் உரீஇ – சீறா:4480/2
மதிக்கும் வாள் அலி ஏறிய வாசியே – சீறா:4498/4
வை தட கதிர் கப்பு உறும் வாள் உரீஇ – சீறா:4500/2
கங்கம் தூணியில் சேர்த்து வாள் கை கொடு களிப்புற்று – சீறா:4597/1
திருந்து வாள் கரம் தாங்கிய சேவக திறலீர் – சீறா:4600/1
அடர்ந்த வாள் படை கை அசுகாபிகள் – சீறா:4671/3
வெம் அலை போல் வாவு பரி நடத்துமவர்-தமக்கு அளித்து வீர வாள் கொண்டு – சீறா:4673/3
மின் இலகும் அயில் வடி வாள் மஆது மகன் சகுது-தம்பால் விரைவில் சென்று – சீறா:4675/3
அன்ன நடை சின்ன இடை ஆர நகை கார் அளகம் அரி சேர் வாள் கண் – சீறா:4676/1
கந்தர குடையும் செய்ய கமல வாள் முகமும் மிக்க – சீறா:4700/1
வாள் ஒளி பரந்த மெய்யாய் வகை பிறிது இல்லை என்றாள் – சீறா:4796/4
தெவ் அடர்த்து இகல்செய் வாள் கை திரு நபி அவனை நோக்கி – சீறா:4851/2
மின் திகழ் வடி வாள் ஏந்தும் முகைறத்து விறல் செய் வாளால் – சீறா:4858/3
இலங்கிய வடி வாள் செம் கை யார்கள் வாசகமும் உள்ளம் – சீறா:4862/2
வடிவு உறு கதிர் வாள் செம் கை முகம்மது நபியும் மிக்க – சீறா:4889/1
உரம் பெறும் பாலம் நெட்டு இலை சூலம் ஓங்கு தோமரம் கதிர் எழு வாள்
பரம் பரி நடத்தி யாவும் கொண்டு எறிந்தார் படியும் மை முகில் மழை போல – சீறா:4938/3,4
ஊறு எழ பிசைந்து வாள் ஓங்கி வீசினான் – சீறா:4968/2
தூசியை நடத்தினன் சுற்றி வாள் எறிந்து – சீறா:4969/3
செறிந்திடும் வாள் கொண்டு ஓங்கி வெட்டினர் பரியின் சென்னி – சீறா:4971/2
வாள் திறல் வீரரும் வாம் பரி திரள் – சீறா:4977/1
மாய் இருள் குடம்பை சீத்து விட்டெறியும் வாள் மதி வெண் திரை முகட்டின் – சீறா:4988/3
வாள் திறல் சல்மா என்னும் மன்னரை பிறகே வைத்து – சீறா:5000/2
நிறைத்த வில் கதிர் வாள் கணை கவண் சூலம் நேமி தோமரம் மழு தாங்கி – சீறா:5021/3

மேல்


வாள்-தனை (2)

திகழும் கதிர் வாள்-தனை பறித்து சென்னி களைவது அறுதி இதற்கு – சீறா:1589/2
சாய்ந்து உடல் முடக்கி கிடப்பவர் சிலர் வாள்-தனை மறந்து அணி முக முழந்தாள் – சீறா:2539/1

மேல்


வாள்-அதின் (1)

ஓங்கும் செம் கதிர் வாள்-அதின் தாரை சற்று உதிர – சீறா:3814/1

மேல்


வாள்_நுதல் (1)

திங்கள் வாள்_நுதல் அளித்தியேல் செல்வமும் செருக்கும் – சீறா:442/3

மேல்


வாள்_நுதற்கு (1)

வாள்_நுதற்கு உரைதர மறுப்பர் தம் உளம் – சீறா:1323/1

மேல்


வாள்கள் (2)

மரு மலர் புயம் சுமந்தன வாள்களை வாள்கள்
பெருகும் ஊன் நிணம் சுமந்தன பிறங்கு ஒளி பிறங்க – சீறா:3800/3,4
நேசமுற்ற கர வாள்கள் வைத்து நிறை நீள் தரு-தொறும் நிலா ஒளி – சீறா:4218/3

மேல்


வாள்களை (1)

மரு மலர் புயம் சுமந்தன வாள்களை வாள்கள் – சீறா:3800/3

மேல்


வாளாய் (2)

மால் அடுத்த கைக்கு ஏந்தியவுடன் வடி வாளாய்
சூல் அடுத்த மை மின்னினும் சுடர் இலங்கியதே – சீறா:3509/3,4
மன்னர் மன் நபி கொடுத்த கை கோல் ஒரு வாளாய்
இ நிலம் பெற இரும் தகை கரத்தினில் ஏந்தி – சீறா:3510/1,2

மேல்


வாளார் (1)

மான வாய்மையர் மண்டு அமர் துடைத்த வை வாளார்
தானம் ஊறிய சாபிறு என்று ஒரு நெடுந்தகையார் – சீறா:4256/3,4

மேல்


வாளால் (17)

தெரிதர உரைத்தது எல்லாம் இவர் என தேறும் வாளால்
இருள் அறுத்து உண்மையாய் உள் இருத்தினன் பெருத்த நீரான் – சீறா:622/3,4
ஏறு முன் அணித்திட்டது என்று எழில் கர வாளால்
மாறி வீசினர் முடுக்கினர் அடிக்கடி வளைத்து – சீறா:1538/1,2
இமை சுட விழித்து முன்னர் ஏகி தம் வாளால் வாசி – சீறா:3344/3
புனை அபூஜகுல் என்று ஓதும் புன்மையன் தானும் வாளால்
முனை முகம்மதுவை வீழ்த்தி முடி துகள் படுத்தேனாகில் – சீறா:3399/2,3
வால சூரியன் என நின்ற வீரர் கை வாளால் – சீறா:3491/4
மலை குவிந்து என குவிந்த உக்காச கை வாளால் – சீறா:3513/4
கொதித்த கண் எரி தவழ்தர கொடும் கதிர் வாளால்
மதித்த மன் ஹமுசா திரு மணி முடி இலக்காய் – சீறா:3520/1,2
வள்ளல் தாக்கலும் தாக்கினன் செழும் கதிர் வாளால்
விள்ள அரும்படி ஒருவருக்கொருவர் வாள் விதிர்ப்ப – சீறா:3541/2,3
சூல் உறு மஞ்சின் மின் என வீசும் சுடர் வாளால் – சீறா:3917/4
ஓய்ந்திலா சினத்தின் வீரர் ஓங்கிய தாரை வாளால் – சீறா:3940/4
விலங்கி வில் உமிழும் வாளால் வீசினர் வீசலோடும் – சீறா:3947/2
கொன் ஆர் வாளால் இங்கு இவனை கோறல் செய்-மின் என சொன்னார் – சீறா:4050/2
நின்று இனி பயன் என் என்பார் நேரலர் தட கை வாளால்
பொன்றுதல் திண்ணம் என்பார் புகழொடு வலியும் வீட்டி – சீறா:4205/2,3
மின் திகழ் வடி வாள் ஏந்தும் முகைறத்து விறல் செய் வாளால்
அன்று அவன் கரத்தை தட்டி அகல நின்று அறைதி என்றார் – சீறா:4858/3,4
ஏடு அலர் மாலை புயன் கர வாளால் எறியும் முன் ஓர் மரத்து ஒதுங்கி – சீறா:4933/2
தறிந்திட வீழ்ந்து எழுந்த பாதகன் தட கை வாளால்
இறந்திட புயத்தின் மீது தாக்கினன் எருவை கால – சீறா:4971/3,4
மறம் உடை கயவன்-தன்னை வீழ்த்தினர் ஒருங்கு வாளால் – சீறா:4972/4

மேல்


வாளான் (1)

முறுக்குவன் அங்கை வாளான் மோதுவன் என்றே ஆடை – சீறா:2811/3

மேல்


வாளி (4)

செம் கை வாளி விடுப்ப ஓர் செம் மறன் – சீறா:3899/1
மருந்து மற்றவை வாளி படும் கரம் – சீறா:4521/1
இறையவனே அ காபிர் நாள்-தோறும் தேய்வரெனில் இலங்கும் வாளி
உறையும் மலர் கரத்துடனே பீசபீல் மவுத்தாக்க உதவி செய்வாய் – சீறா:4526/3,4
வரை புயம் கிழிதர வாளி எய்தலும் – சீறா:4980/2

மேல்


வாளிகள் (1)

அள்ளு இலை நெடு வாளிகள் உறைந்திருந்த ஆடவர் தோற்றம் அங்கு அடைந்த – சீறா:3571/2

மேல்


வாளியின் (1)

உருவ வாளியின் எய்தனீராயினில் உமக்கே – சீறா:3895/2

மேல்


வாளியும் (1)

தச்ச வாளியும் வேலும் பைம் குருதிகள் சாய்ப்ப – சீறா:3502/2

மேல்


வாளில் (4)

சேகு அறும் தட வாளில் சிதைத்திடல் – சீறா:4241/3
கோது செய் நெடிய வேலினில் வாளில் கோலினில் கொடுத்திடலன்றி – சீறா:4476/2
கோதும் வாளில் தெறவோ கொடும் சர – சீறா:4506/2
மறிந்த வாளில் வழங்கினர் சோரி நீர் – சீறா:4511/3

மேல்


வாளின் (3)

கயின் உறை கழித்த வாளின் கண்கள் தீ கனல காதி – சீறா:3343/2
வாளின் வாய் தாரை சற்று அற உதிர்ந்திடவும் – சீறா:3812/2
அரம் கிடந்து உணும் வாளின் அறுத்தலும் – சீறா:4492/3

மேல்


வாளினர் (1)

சாடும் வாளுடன் வாளினர் அடர்த்தனர் தாக்கி – சீறா:3546/3

மேல்


வாளினரொடும் (1)

சுடர் கொள் வேலினர் வாளினரொடும் அபாசுபியான் – சீறா:4594/3

மேல்


வாளினால் (7)

தொடர்ந்த தன் மனத்து இருள் களி வாளினால் துணித்து – சீறா:480/2
இற்று வீழ்ந்திட தோளினை வாளினால் எறிந்தான் – சீறா:3497/3
அள்ளு இலை கதிர் வேலினை வாளினால் அறுத்து – சீறா:3541/1
வந்துவந்து உருத்து ஆர்த்தனர் வாளினால்
பந்திபந்தியின் வீழ்ந்தனர் பாங்கு எலாம் – சீறா:4502/3,4
வசை இலா புலி முன் சென்று வாளினால்
இசைய ஓங்கி எறிந்தனன் தீங்கினன் – சீறா:4510/3,4
வீறு எழ வாளினால் ஒட்டி வீசினார் – சீறா:4968/4
குறி வரை கோலி கதிர் விசித்து இலகும் கூன் செறி வாளினால் ஈர்ந்தான் – சீறா:5026/3

மேல்


வாளினில் (9)

தாக்கினர் வாளினில் தாக்கினர் குடங்கை – சீறா:3489/2
கோலம் ஆர் கதிர் வாளினில் கூறுசெய்தனரால் – சீறா:3507/4
கொல் நுனை கதிர் வாளினில் தாங்கினர் கொதித்து – சீறா:3536/3
சதை அராவிய வாளினில் வேலினில் தனுவில் – சீறா:3898/1
வெற்றி வாளினில் வீசிட வீரர் மீ – சீறா:3906/1
வன் திறன் முற்றும் கொண்டாய் வாளினில் ஒப்பிலாதாய் – சீறா:3942/3
முன்னர் வந்து அடல் வாளினில் ஓங்கும் முன் முசுலிம் – சீறா:4012/1
வெட்டினார் பகு வாளினில் வீரர்கள் – சீறா:4501/1
ஓங்கினார் பினும் வாளினில் ஊக்கம் அற்று – சீறா:4503/1

மேல்


வாளினும் (2)

சக்கரத்தினும் வேலினும் வாளினும் தாக்கும் – சீறா:3543/1
பட்டயத்தினும் வாளினும் வில்லினும் பரந்த – சீறா:3991/1

மேல்


வாளினை (6)

கரத்தை நோக்குவர் வாளினை நோக்குவர் கடுப்பின் – சீறா:1535/1
திடம் தரும் கதிர் வாளினை நோக்கி கண் சிவந்து – சீறா:3515/2
பின்னும் ஓர் வடி வாளினை கரத்தினில் பிடித்து – சீறா:3536/1
துன்ற அரும் குண தூதர் கை வாளினை
சென்று எடுத்து அடல் செம் கையில் சேர்த்தினான் – சீறா:4224/3,4
விடுத்த மண்ணிடை வீழ்ந்த வை வாளினை
எடுத்து வள்ளல் இனி உனது ஆருயிர் – சீறா:4229/1,2
தருவில் சாத்திய வாளினை தட கரத்து ஏந்தி – சீறா:4269/1

மேல்


வாளுடன் (2)

சாடும் வாளுடன் வாளினர் அடர்த்தனர் தாக்கி – சீறா:3546/3
மான வேல் மழு சக்கரம் வாளுடன்
ஊன் உடை சரம் உள்ளவை ஏவினார் – சீறா:4494/3,4

மேல்


வாளும் (7)

கோல் வெறி துணியும் தோளில் கூன் பிறை வாளும் மென்மை – சீறா:2056/3
மருங்கினில் விசித்த கச்சும் வல கரம் தாங்கும் வாளும்
கரும் கரி கரத்தின் நீண்ட கரம் தனி வீச்சும் கோப – சீறா:2367/1,2
கோலும் வாளும் குந்தமும் கொண்டு ஓச்சினர் அம்ம – சீறா:3921/2
இலங்கிய வாளும் கூட இரண்டு கூறு ஆயது அன்றே – சீறா:3947/4
நெய் தலை வேல் மறித்தறிகை தண்டு தனு சக்கரம் மின் நெடிய வாளும்
கைத்தலத்தின் ஏந்தி விசை பரி சூழ ஈண்டினர் வெண் கடி வாய் பாந்தள் – சீறா:4311/2,3
வில் உமிழ் சிலையும் போக்கி வேலொடு வாளும் வீழ்த்தி – சீறா:4365/2
குனி தரு வாளும் மருங்கினில் விசித்து கத்துபான் குழுவினர் சூழ – சீறா:4442/2

மேல்


வாளை (6)

திகழ்தரும் சேதாம்பலும் குடியிருந்து திரு வளர் வாவியின் வாளை
உகள்-தொறும் வெருவி ஒதுங்கிய சிறை புள் ஒலித்திடும் இடங்களும் கடந்தார் – சீறா:997/3,4
உகளும் வாளை கண்டு அன பெடை ஒதுங்கும் வாவிகளும் – சீறா:2706/1
கதிர் கொளும் துல்புகாறு எனும் வாளை கரதலத்து எழில்தர ஏந்தி – சீறா:3593/2
அங்கையில் பிடித்த வாளை அணி நிலம் சேர்த்தினாரால் – சீறா:3706/4
அரிந்திடும் கதிர் வெள் வாளை அங்கையில் பூட்டி அன்னோன் – சீறா:3713/2
ஆனம் உற்ற நபி உழை வாளை வைத்து – சீறா:4222/2

மேல்


வாளைகள் (1)

மடுவில் வாளைகள் உகள்தரும் மக்க மா நகரின் – சீறா:3761/1

மேல்


வாளையும் (2)

காதும் வாளையும் தோளையும் நோக்கி கண்சிவந்தார் – சீறா:3519/4
காட்டு திண் மறனும் கதிர் வாளையும்
போட்டுவிட்டு எதிர் நின்று புலம்பியே – சீறா:4244/1,2

மேல்


வாளொடும் (4)

மறம் கிளர் எண்பது பெயரை வாளொடும்
நிறம் கிளர் அயிலொடு நீக்கினார் அரோ – சீறா:3025/3,4
கொல் நுனை வாளொடும் குந்தம் ஏந்தி பின் – சீறா:3634/2
மின் அயில் வேலொடும் வீர வாளொடும்
பன்ன அரும் கங்குலில் பரந்து போயினார் – சீறா:3647/3,4
திரு மருங்கினில் வாளொடும் காளகம் சேர்த்து – சீறா:3827/2

மேல்


வாறு (3)

தகைபடுத்து ஒடிந்த வாறு தன்னையும் உரைத்து நின்றார் – சீறா:3725/3
வாறு இது ஏது என கலங்கினர் பெரும் குபிர் வயவர் – சீறா:4017/4
வாறு கண்டு ஒரு தீனவர்-தமை வரவழைத்து – சீறா:4025/2

மேல்


வாறும் (5)

அமரருக்கு அரசர் கூற நபி அகம் மகிழ்ந்த வாறும்
திமிர வெம் குபிரை ஓட்டும் தினகரன் என்னும் தூயோர் – சீறா:3080/2,3
திருமண முடித்தான் என்ன ஜிபுறயீல் உரைத்த வாறும்
மரு மலர் வாகை திண் தோள் முகம்மது மகிழ்ந்த வாறும் – சீறா:3084/2,3
மரு மலர் வாகை திண் தோள் முகம்மது மகிழ்ந்த வாறும்
புரி குழல் நவ்வி பாத்திமா முனம் புகன்றிட்டாரால் – சீறா:3084/3,4
இறையவன் முடித்த வாறும் இயல் நபி மகிழ்ந்த வாறும் – சீறா:3085/2
இறையவன் முடித்த வாறும் இயல் நபி மகிழ்ந்த வாறும்
முறை என தலைமேல் கொண்டேன் முன்னர் நூல் முழுதும் வல்லீர் – சீறா:3085/2,3

மேல்


வான் (60)

வான் கிடந்து அனைய மின் ஒளிர் வடி வாள் மன்னன் றாகுவாவிடத்திருந்து – சீறா:146/2
மீன் கிடந்து அலர் வான் மதி எனும் கவிகை வேந்தர்_வேந்து என விளைத்ததுவே – சீறா:146/4
வான் மதி பகுந்த முகம்மது நயினார் வடிவுறும் பேரொளி லுவையு ஆம் – சீறா:162/1
வான் நதி மூழ்கி துகில் எடுத்து உடுத்து வளை பணி தொகை எலாம் அணிந்து – சீறா:237/2
வான் கிடந்து ஒளிர் மதியினும் ஒளிர் முகம்மதுவை – சீறா:347/2
செயிர் அற மகன் வான் நோக்கி நின்றிடும் செய்தி கண்டார் – சீறா:429/4
எண்ணுற அடுத்தது என்று இறங்கி வான் நதி – சீறா:488/3
மண மலர் மாலிகை சூடி வான் தொடு – சீறா:503/2
வான் உலாவு வெண் புகழ் அபித்தாலிபு மன்னர் – சீறா:542/3
வான் கடல் அமிர்தும் ஒன்றாய் வடிவெடுத்து அனைய பாவை – சீறா:607/4
வான் நதி பெருக்கை ஒப்ப வரு முகம்மதுவை நோக்கி – சீறா:617/2
ஆடகம் கொணர்க என்றலும் வான் தொடும் அறையினில் சிலர் ஓடி – சீறா:659/1
வான் இழிந்து அமரர் எண் இலக்கு இல பேர் முகம்மதினிடத்தில் வந்து உறைந்து – சீறா:1009/1
வட்ட வான் மதிமுகத்தியரிடத்தும் வாள் விரித்து – சீறா:1123/1
உந்து வெம் குபிர் களைவது இ தரம் என உயர் வான்
இந்து நேர் இருள் ஒடுக்கி விண் எழுந்தனன் இரவி – சீறா:1279/3,4
மன்றல் மார்பின் முகம்மது வான் முனம் – சீறா:1407/3
வான் குதித்த மின் என கர வாள் ஒளி வயங்க – சீறா:1530/3
இடித்த வான் உருமேறு என அதிர்ந்திடும் இடபம் – சீறா:1532/4
உருகி மதி மயங்கி எதிர் உரையாமல் ஊமன் என ஒடுங்கி வான் தோய் – சீறா:1656/3
வான் அதிர் அசனி ஒப்ப மத கரி முரசம் ஆர்ப்ப – சீறா:1717/2
வான்_உலகினில் நீர் ஆடை மண்_உலகினில் வெண் திங்கள் – சீறா:1729/1
வரும் எழு_வான் படு_வான் என்று ஓங்கிய – சீறா:1799/1
வரும் எழு_வான் படு_வான் என்று ஓங்கிய – சீறா:1799/1
விரி திரை படு_வான் புகுந்து அந்தரம் விளங்க – சீறா:1861/2
அடரும் வான் திரிந்து உடல் இளைப்பாற்றுதற்கு அணி மேல் – சீறா:1894/1
முன் எதிர்ந்து இலங்கும் ஒரு பகுப்பு எழு_வான் முரி திரை கடல் முகட்டு ஏகி – சீறா:1924/1
மண்டலத்து அரிய புது மதி விளங்கி வான் எழுந்து அகத்து அடைந்தன போல் – சீறா:1933/1
பொதி பதிற்றொடு பரல் புடவி நீந்தி வான்
மதி நடந்து உலவிய மக்கமாகிய – சீறா:1990/2,3
உலகு அடங்க தனி அரசு செலுத்தும் பெரியவன் அருளால் உயர் வான் நீந்தி – சீறா:2169/1
வான் திகழ் புகழார் திரு மொழி கொடுத்து வரவழைத்து ஒரு மருங்கு இருத்தி – சீறா:2301/2
வான்_உலகு அடங்க தன்வசப்படுத்தி மறு அறும் பெயர்க்கு இடர் விளைத்து – சீறா:2303/1
இருந்த வான் உரைஞ்சி நின்ற இறும்பிடத்து அடைந்தார் அன்றே – சீறா:2572/4
கூன வான் தொறு எனும் குவட்டிடை எழில் குலவும் – சீறா:2632/1
வட்ட வான் நிழல் தர வந்த நம் நபி – சீறா:2743/1
கன்றுகள் யாவும் வான்_உலகு உற வளர்ந்து – சீறா:2934/2
படியிடத்து எழும் துகள் புயலின் பம்ப வான்
இடி என முரசு பல்லியம் கறங்க கூர் – சீறா:3015/1,2
ஆதரம் பெருக ஆதி அருளின் வான் இழிந்து மெய்மை – சீறா:3069/3
வான் இழிந்து அரிய வேத முகம்மதுக்கு உரைப்ப அன்னோர் – சீறா:3093/1
வரைந்த பாசுரத்தை ஏந்தி வான் இழிந்து அமரர்_கோமான் – சீறா:3096/1
நிரைத்திருப்பது மா மணி தூண்-தொறும் நெடு வான்
தரித்த கொண்டலின் இடம் விடுத்து இந்திரசாபம் – சீறா:3127/2,3
விள்ள அரும் செக்கர் வான் போல் விரிதரும் கலைகள் வீக்கி – சீறா:3179/1
கதிர்_கடவுளும் வான் பூத்த கணங்களும் சசியும் கூடி – சீறா:3215/3
காற்றை ஒத்தன விசையினில் தாக்கினில் கரு வான்
ஏற்றை ஒத்தன வெகுளியின் எரியை ஒத்தனவால் – சீறா:3542/1,2
உரு கொள் வெம் பொறி புரிசையும் வான் உறும் ஏறும் – சீறா:3778/1
தெரியும் வீரத்தின் வான் உருமேறு எனும் திறலீர் – சீறா:3811/3
பாயும் மேல் திசை வெருவ வான் முகட்டினும் பாயும் – சீறா:3838/2
மலையை ஒத்த பல் பிணங்கள் குவிந்தன பல் மீனொடு வான் உலவு வேந்தன் – சீறா:4317/1
வான் ஊர் மதி அனையீர் மனம் மகிழ்ந்தே கயிறாக – சீறா:4345/3
வான் எலாம் உயிர்-அது ஆக மண் எலாம் பிணம்-அது ஆக – சீறா:4370/2
முறைமுறை எழுந்த முரண் உடை தானை முகில் துளைத்து அண்ட வான் முகடு – சீறா:4440/1
வான் பொழிந்த மழை என கான்றன – சீறா:4489/4
சலதியினை சீல நிதி தரும் கலத்தை கனி பதவி தரு வான் ஈண்ட – சீறா:4538/2
தீர்த்த வட்ட வான் மதியினது ஒளியையும் சிதைத்த – சீறா:4573/4
இருட்டு எனும் கடல் ஈண்டியது என படர் இரு வான்
மருட்டி ஓர் கரும் கஞ்சுகி அணிந்து என மதியை – சீறா:4574/1,2
வான் அதிர் முரசம் சாற்று என்று உரைத்தலும் மகிழ்ந்து போனான் – சீறா:4626/4
அருமையாய் ஈன்ற கன்றும் வான்_உலகு-அதனில் செல்ல – சீறா:4745/2
தூய மேரு கிரியினை சுற்றி வான்
மேய வாம் பரி வெம்மையை எய்தவே – சீறா:4808/1,2
வாயு வேகமும் வான் முகில் வேகமும் – சீறா:4811/1
புக்கு காலையில் பொற்பு உறும் வான் சிறை – சீறா:4815/2
துணிவின் உற்றனன் ஆங்கு என சொல்லி வான்
பணியும் வேந்தர் பரந்து எழுந்து ஏகினார் – சீறா:4817/3,4

மேல்


வான்_உலகினில் (1)

வான்_உலகினில் நீர் ஆடை மண்_உலகினில் வெண் திங்கள் – சீறா:1729/1

மேல்


வான்_உலகு (2)

வான்_உலகு அடங்க தன்வசப்படுத்தி மறு அறும் பெயர்க்கு இடர் விளைத்து – சீறா:2303/1
கன்றுகள் யாவும் வான்_உலகு உற வளர்ந்து – சீறா:2934/2

மேல்


வான்_உலகு-அதனில் (1)

அருமையாய் ஈன்ற கன்றும் வான்_உலகு-அதனில் செல்ல – சீறா:4745/2

மேல்


வான்மட்டு (1)

நவ்வி முன் நவின்ற தூதும் நகை முகம் மலர வான்மட்டு
எவ்விடத்தினும் குலாவும் இரும் சிறை ஒடுக்கி நீண்ட – சீறா:2848/2,3

மேல்


வான (8)

வான மா முகில் என சொரிதர வரும் மாந்தர் – சீறா:1126/1
கண் அகன் வான நாட்டும் காண்குற அரிதே என்ன – சீறா:1255/3
வான_நாயக நல் நெறி முகம்மதுவும் வல கரம் கொடு புசித்திடும் என்று – சீறா:1445/2
வான நாயகன் ஏவலுக்கு உரியவ மகிழ்வின் – சீறா:2241/1
வான வாவி ரவியின் கதிர் என மலைமலைந்து – சீறா:2632/3
சூலின் வான மின் எனும் கதிர் வேல் அபாசுபியான் – சீறா:3785/2
வான_நாயக இஞ்சி யாம் வகுத்திட மாட்டேம் – சீறா:4400/3
வான_நாயகம் வையக_நாயகம் மதித்த – சீறா:4408/2

மேல்


வான_நாயக (2)

வான_நாயக நல் நெறி முகம்மதுவும் வல கரம் கொடு புசித்திடும் என்று – சீறா:1445/2
வான_நாயக இஞ்சி யாம் வகுத்திட மாட்டேம் – சீறா:4400/3

மேல்


வான_நாயகம் (1)

வான_நாயகம் வையக_நாயகம் மதித்த – சீறா:4408/2

மேல்


வானக (2)

செக்கர் வானக மீனொடு திகழ்வன சிவணும் – சீறா:1113/4
வீதி வானக வழியினை தொடர்ந்து மேல் கடலுள் – சீறா:1897/3

மேல்


வானகத்திடை (1)

பருதி வானகத்திடை கதிர் பரப்பவும் வேண்டும் – சீறா:1861/4

மேல்


வானகத்திருந்து (1)

தரையில் வானகத்திருந்து இறங்கியது ஒரு சத்தம் – சீறா:475/1

மேல்


வானகத்தில் (1)

வகுத்த வல்லவனை பணிந்து வானகத்தில் வாழ்ந்து இனிது இருக்கும் அ நாளில் – சீறா:130/4

மேல்


வானகத்தின் (1)

இடம் கொள் வானகத்தின் பேறும் எளிதினில் நும்-பால் செல்வம் – சீறா:641/3

மேல்


வானகத்து (14)

வானகத்து அமரர் சுடர் விரி சுவன மடந்தையர் இனிது வாழ்த்து எடுப்ப – சீறா:150/3
நிறை மதி இரண்டு வானகத்து இழிந்து நிலத்திடை உடுவொடும் திரண்டே – சீறா:247/3
வானகத்து அமரராலும் மால் நில மக்களாலும் – சீறா:612/1
வானகத்து இருந்த சோதி வந்து சந்தித்ததே போல் – சீறா:1257/2
இசைத்து அடுத்தது வானகத்து உரும் எனும் இடபம் – சீறா:1517/4
இந்த வானகத்து இருப்பது பழுது என இரவி – சீறா:1896/3
மலிதர நபிக்கு சலாம் எடுத்து ஏத்தி வளர்ந்தது வானகத்து இடத்தில் – சீறா:1925/4
வானகத்து உலவி அமுத வெண் கதிர் கால் மா நில பரப்பு எலாம் பரப்பி – சீறா:1926/1
வானகத்து அமரர் செய்ய மலர் அடி பரவி ஏத்த – சீறா:2278/1
வானகத்து உடு கணத்திடை நடு எழு மதி போல் – சீறா:2705/1
வானகத்து அமுதம் என்-பால் வந்ததோ மதுரம் ஊறி – சீறா:2836/1
மணி கணம் நிரைத்து வைத்திடும் குடுமி வானகத்து இரவியின் மிளிர – சீறா:3166/1
வானும் வானகத்து உலவிய விசும்பும் மண்ணகமும் – சீறா:3795/2
மழை அற வறந்த போதும் வானகத்து உதித்து எந்நாளும் – சீறா:4783/2

மேல்


வானகம் (7)

மவ்வல் அம் குழலார் இந்த வானகம் புவி மற்று உள்ள – சீறா:117/2
குலமும் அன்று ஒதுங்கி வானகம் புகாமல் கூண்டு நக்கேத்திரம் எரிந்து – சீறா:261/3
நிறையும் வானகம் அலர்தரும் உடு இன நிரை விடுத்து எளிதாக – சீறா:648/1
சோலை வாய் ஒரு வானகம் என சுடர் திகழ – சீறா:856/1
தெறித்த முத்து ஒளிர் கழனி வானகம் என சிறப்ப – சீறா:864/1
ஒரு நொடிக்குள் இ வானகம் கவிந்தமட்டு உலவி – சீறா:2233/2
செருகும் வானகம் கீண்டிட வரும் ஜிபுரீலே – சீறா:2961/4

மேல்


வானத்து (5)

ஓதினர் ஓதி வானத்து உறைந்திடல் பார்த்து நின்றேன் – சீறா:434/3
மண்ணினை பிளக்கும் வானத்து இடியையும் பிளக்கும் நோக்கும் – சீறா:3959/2
வையமும் திகையும் பெரு வானமும் வானத்து
ஐயரும் திரை ஆழியும் நரரும் அல் பகலும் – சீறா:4276/1,2
கனைக்கும் வானத்து இடி என காபிர் மேல் – சீறா:4497/1
அடி கமல மிசை வணங்கி எழுந்து ஒருபால் நின்று அகங்கை ஏந்தி வானத்து
இடிக்கும் மழை குடை கவித்த வேந்து அரியே என போற்றி இனைய சொல்வான் – சீறா:4533/3,4

மேல்


வானத்தும் (1)

வட்ட வாருதி சூழ் எட்டு திக்கினும் அணி வானத்தும்
எட்டிய கீர்த்தி கொண்டோர் இனியன மொழிகள் சொல்வார் – சீறா:2603/3,4

மேல்


வானநாடு (1)

வானநாடு உறை மங்கையர் அங்கையால் – சீறா:1179/2

மேல்


வானம் (5)

வட_வரை அசைய வானம் முகடு உடைபட அறாத மழை முகில் சிதறி ஓடவே – சீறா:12/2
மதி கதிர் அவனி காயம் வானம் மற்று எவையும் போற்றும் – சீறா:1560/1
வானம் மீதினும் கமழ்த்தின பொரி கறி வாசம் – சீறா:3141/4
வரு படை நாப்பண் எறிந்த பாவாடை வானம் மின் என திசை மலிய – சீறா:3163/4
வானம் மீதினும் பாயும் மா எலாம் – சீறா:3963/1

மேல்


வானம்மட்டு (1)

வானம்மட்டு இருண்ட கொடிய வல் இருளை மறைபட நொடியினில் மாற்றி – சீறா:1912/2

மேல்


வானமட்டு (2)

பெருகிய ஒளிவு வானமட்டு உலவ பிறந்தனர் முகம்மது நபியே – சீறா:253/4
வானமட்டு ஓங்கி நீண்ட மாணிக்க தருவின் பொன் பூ – சீறா:1055/1

மேல்


வானமும் (4)

திசையும் வானமும் போற்றிய செவ்விய கசுறில் – சீறா:1233/2
வானமும் புவியும் மற்றும் வகுத்தவன் உண்மை தூதரானவர் – சீறா:1354/1
வையமும் திகையும் பெரு வானமும் வானத்து – சீறா:4276/1
தறையும் தோன்றில வானமும் தோன்றில தட பாசறையும் – சீறா:4575/1

மேல்


வானர் (4)

திரு ஒளிவு எனும் ஹபீபு நபி முகம்மது அன்று வானர் சிரம் மிசை நடந்து சோர்வுறா – சீறா:5/3
வானர் வந்து இரு செம் மலர் அடி இணை வருட – சீறா:589/3
முரண் உறும் வானர்_கோனொடு மூவாயிரம் – சீறா:1796/1
மன்றல் நடந்தன படைகள் யாவும் நடந்தன வானர் வாழ்த்த மன்னோ – சீறா:4302/4

மேல்


வானர்_கோனொடு (1)

முரண் உறும் வானர்_கோனொடு மூவாயிரம் – சீறா:1796/1

மேல்


வானரும் (1)

வடித்த தீனினை வானரும் மனம் மகிழ்வுற வைத்து – சீறா:4434/1

மேல்


வானவர் (63)

மலை கடல் நதி பாதாளம் வானவர் முதலாய் உம்மை – சீறா:110/3
வானவர் செய்யும் அந்த வணக்கத்தின் முறை செய்யாமல் – சீறா:114/1
என்றும் வானவர் இசைத்திடும் கனவு எலாம் எடுத்தும் – சீறா:218/1
வெந்து வானவர் பிறர் இலை என்-கொலோ விளைவே – சீறா:226/4
மண்ணகத்து இருந்த ஆமினா மனையை வானவர் பதி எனலாமால் – சீறா:241/4
மடந்தையும் மகப்பேறு அடுத்திடும் சமயம் வானவர் குழுவினை நீந்தி – சீறா:249/1
வானவர் மகளிர் மருத்துவம் புகுத மறியமும் ஆசியா-தாமும் – சீறா:250/2
சந்த மென் முக தாமரை மலர் குளிர தடம் சிறை வானவர் திரண்டு – சீறா:265/3
மின் அவிர் சுவன வானவர் கூண்டு விளங்கு ஒளி இன மணி தசும்பில் – சீறா:282/1
மறியமும் ஆசியாவும் வந்ததுவும் வானவர் மகளிர் வந்ததுவும் – சீறா:285/2
வானவர் சுவன பதி நிகர் அனைய மக்க மா நகரினில் புகுந்து – சீறா:383/1
மதி மகிழ்ந்து உவகை பொங்கி வானவர் வாழ்த்தி சொல்வார் – சீறா:423/4
வகைவகை சொரிந்தன வெற்றி வானவர்
புகழொடும் பொன் மலர் பொழிவ போன்றவே – சீறா:499/3,4
வானவர் முன்னினும் பின்னினும் சுற்றி எ வழிக்கும் – சீறா:577/1
வடிவால் ஒளி வீசிய வானவர்_கோன் – சீறா:702/1
சரிந்து மென் துகள் உதிர்வது வானவர் தலத்தில் – சீறா:863/2
நேமி வானவர் திரை நிறைந்து சுற்றிய – சீறா:916/3
பரி திரள் தொடர வானவர் ஈண்டி பரிமள பொன் அலர் தூற்ற – சீறா:1011/1
மன மலர் உறைந்த முகம்மது-தமையும் வானவர் மகளிர் கடமையும் – சீறா:1012/3
வரு கனி கலிமா வாழ்த்து வானவர் செயல் பூமாரி – சீறா:1058/3
வானவர் பொன் பூமாரி சொரிந்திட மண்ணவர் வாழ்த்த மறையோர் ஏத்த – சீறா:1136/1
வானவர் வாழ்த்திட வாசி மேல் கொண்டார் – சீறா:1137/4
வானவர் அமிர்து என வளைந்து சுற்றினார் – சீறா:1152/4
வானவர் மகளிர் இன்னணம் இயம்பி மனத்து உறு துயர் உழன்று உலைப்ப – சீறா:1197/1
கேட்டு வானவர் கோமானும் கிளர் ஒளி வனப்பு வாய்ந்த – சீறா:1265/1
சிந்தை குளிர வானவர்_கோன் திருத்தி உரைத்த வணக்க முறை – சீறா:1336/2
தேற்றும் வானவர்_கோன் உரை நிலைபடும் திறத்தால் – சீறா:1371/4
ஊரவர் உரைப்ப வானவர் உரைத்த உரையினை உளத்தினில் இருத்தி – சீறா:1453/2
வானவர் புகழ்தர மக்க மா நபி – சீறா:1604/3
மை படி திரள் என வந்த வானவர்
செப்ப அரும் சலாம் என செய்ய வாய் திறந்து – சீறா:1800/2,3
குன்றிலா பெரும் சிறை செறி வானவர்_கோமான் – சீறா:1873/4
திருந்தும் பொன்_நகர் வானவர் மொழி என தெளிய – சீறா:1878/3
வந்திருந்தனர் வானவர் எவரும் மண் நிலத்தில் – சீறா:1896/2
வானவர் இறையோன் அருள்படி அமைத்த மக்க மா நகரியின் நாப்பண் – சீறா:1947/1
வானவர் புகழ் முகம்மதுவை வாழ்த்தி நல் – சீறா:1979/3
வானவர் பரவும் கோமான் முகம்மது மானை நோக்கி – சீறா:2121/1
பண் அரு நல் மறை நபியே வானவர் பொன் அடி பரவ படியின் வந்தோய் – சீறா:2189/3
தொடர்ந்து வானவர் பரவிட வரும் இறசூலே – சீறா:2195/4
சொரிந்து வானவர் புகழ்தர வரும் இறசூலே – சீறா:2470/4
மனையிடத்து உறைந்தார் செவ்வியில் சிதையா மணி சிறை வானவர்_கோமான் – சீறா:2540/4
வந்து வானவர் புகழ்தர அரும் சலவாத்தை – சீறா:2613/2
வானவர் ஏவல் பூண மானிட வடிவாய் வந்த – சீறா:2779/1
வானவர் பரவும் வண்மை முகம்மதே முகம்மதே என்று – சீறா:2797/2
வானவர்_கோன் புவியிடையின் மாட்டலால் – சீறா:2962/2
மலர் அணை படுத்த துகிலின் மேல் நடந்து வானவர் மகளிர் ஏத்தெடுப்ப – சீறா:3161/1
வல்லியம் அலியுல்லாவும் வானவர் வாழ்த்த போந்தார் – சீறா:3203/4
வடி மறையவர்கள் வாழ்த்த வானவர் ஆமீன் கூற – சீறா:3207/2
வானவர் மகளிர் எல்லா மணவினை கோலம் செய்து – சீறா:3226/1
திரு பெயரும் கூறி வானவர் கரங்கள் ஆர – சீறா:3228/3
மது விரிந்து ஒழுகும் பொன் பூ வானவர் மகளிர் ஏந்தி – சீறா:3229/2
வானவர் பரவிய வள்ளல் நம் நபி – சீறா:3296/1
மறையவர் வாக்கின் பயித்து ஒலி முழங்க வானவர் இனிது வாழ்த்து எடுப்ப – சீறா:3599/1
வானவர் பரவிய வள்ளல் மால் நபி – சீறா:3660/1
மாதவ தீனர்க்கு ஈந்து வானவர் பரவி வாழ்த்த – சீறா:3676/2
அரிய வானவர் எவரும் நீள் புவியிடத்தவரும் – சீறா:3828/1
வானவர் பரவும் துணை அடி கமல வள்ளல் ஆண்டு இருந்தனர் இப்பால் – சீறா:4074/1
முடம் தரு முக பாய் பரி பல மலிய மொய்க்கின்ற வானவர் வாழ்த்த – சீறா:4456/3
மாகம் மீது இழிந்து எண்ணில் வானவர் வந்து வளைந்து – சீறா:4589/1
மா தவ நபியே மன்னும் வானவர் நபியே ஈறு – சீறா:4623/3
வாரி ஓசையை மாற்றி அ வானவர்
ஊரும் அஞ்சுதற்கு ஓசை உண்டானதே – சீறா:4812/3,4
மான்மதம் கமழ்ந்திட மறை வானவர் வாழ்த்த – சீறா:4985/2
கந்தம் முங்கிய வரை புய வானவர் களித்து – சீறா:4986/1
உரைத்தனர் காலை இறையவன் அருளால் உயர் நிலை இழிந்து வானவர்_கோன் – சீறா:5023/3

மேல்


வானவர்-அவரின் (1)

அயர்வுற்றனன் அவண் ஏகுவன் எழில் வானவர்-அவரின்
உயர் மெய் தவம் உடையீர் அருள் இரங்கீர் என உரைத்தாள் – சீறா:4346/3,4

மேல்


வானவர்_கோமான் (2)

குன்றிலா பெரும் சிறை செறி வானவர்_கோமான் – சீறா:1873/4
மனையிடத்து உறைந்தார் செவ்வியில் சிதையா மணி சிறை வானவர்_கோமான் – சீறா:2540/4

மேல்


வானவர்_கோன் (5)

வடிவால் ஒளி வீசிய வானவர்_கோன்
படி மீதுறு பாதையின் முன் செலவே – சீறா:702/1,2
சிந்தை குளிர வானவர்_கோன் திருத்தி உரைத்த வணக்க முறை – சீறா:1336/2
தேற்றும் வானவர்_கோன் உரை நிலைபடும் திறத்தால் – சீறா:1371/4
வானவர்_கோன் புவியிடையின் மாட்டலால் – சீறா:2962/2
உரைத்தனர் காலை இறையவன் அருளால் உயர் நிலை இழிந்து வானவர்_கோன்
தரை தலத்து இறங்கி ஆயத்து ஒன்று உரைத்து சார்ந்தனர் நபி உளம் மகிழ – சீறா:5023/3,4

மேல்


வானவர்க்கு (14)

வானவர்க்கு இறைவன் ஜபுறயீல் பலகால் வந்து அவர் மெய் ஒளி பாய்ந்தே – சீறா:80/3
மானுட வடிவாய் வந்த வானவர்க்கு அரசன் செவ்வி – சீறா:1253/1
வீடு இல் வானவர்க்கு இறை விரைவின் ஏகி அ – சீறா:1326/3
அரிய நாயகன் தூது வானவர்க்கு இறை அணுகி – சீறா:2050/1
ஆதி-தன் அருள் வானவர்க்கு அரசு எனை அடுத்து – சீறா:2215/1
மன்னிய காபிர் மனையிடம் புகுத வரமுறும் வானவர்க்கு இறைவர் – சீறா:2526/2
உற்ற துணை வானவர்க்கு அரசர் உரையின்படியால் பூழ்தி எடுத்து – சீறா:2548/3
மல்லல் அம் புவனம் போற்றும் வானவர்க்கு அரசர் சொல்வார் – சீறா:2849/4
வந்தனன் என்ன போற்றி வானவர்க்கு அரசர் கூற – சீறா:3073/2
வானவர்க்கு அரசர் சொன்ன வாய்மையின் முதியோர் கூறும் – சீறா:3081/1
சிறையினில் நடத்துதல் செய்து வானவர்க்கு
இறை ககன் புகுந்தனர் யாரும் இன்புற – சீறா:3257/2,3
ஆதி வானவர்க்கு உரைத்து என முரசங்கள் அதிர்ந்த – சீறா:3799/4
வானவர்க்கு அரசு எமக்கு முன் தோன்றினர் வரிசை – சீறா:4633/1
வானவர்க்கு இறைவர் ஏக மனம் மகிழ்ந்து உரிமையான – சீறா:4699/1

மேல்


வானவர்க்கும் (1)

வானவர்க்கும் நின்னுடைய தூதருக்கும் மறை தெளிந்த மற்றையோர்க்கும் – சீறா:4522/1

மேல்


வானவர்கள் (7)

வந்து வானவர்கள் இடம் அற நெருங்கி மனைப்புறம் காப்பு என இருப்ப – சீறா:373/3
புதுமறையவர்கள் போற்ற பொருவு இல் வானவர்கள் வாழ்த்த – சீறா:3042/2
வல்லவன் உரை மறாமல் எண்ணில் வானவர்கள் கூண்டு – சீறா:3225/1
நன்றி வானவர்கள் வந்து நம் படைக்கு உடன்று செல்வர் – சீறா:3873/2
வென்றி வானவர்கள் நின்று வென்றியை விளைப்பர் அன்றே – சீறா:3873/4
துன்னு தவ வானவர்கள் தொழும் அரிய ஒளி உருவாய் தோன்றி நின்றோய் – சீறா:4295/3
கண் அகன் ஞாலம் ஒருங்கு ஒரு புடையில் கவின் உற அமைத்து வானவர்கள்
எண்ணுற நிவந்த புரிசை சூழ் மதீனத்து ஏகினர் இடு முகில் கவிப்ப – சீறா:5009/3,4

மேல்


வானவராயினும் (1)

உரைசெய தகா வானவராயினும் ஒழியா – சீறா:4277/2

மேல்


வானவரும் (1)

வண்ணம்-தனை ஓதிட வானவரும்
துண்ணென்று உடலங்கள் துணுக்குறுவார் – சீறா:714/3,4

மேல்


வானவரே (1)

திருத்தும் பொன்_நகர் அமரரே திரண்ட வானவரே
கருத்தினுள் மகிழ்ந்து எவ்வையும் அலங்கரித்திடு-மின் – சீறா:182/1,2

மேல்


வானவன் (4)

பருதி வானவன் செம் கதிர் பரந்திட துயின்றோர் – சீறா:841/1
பருதி வானவன் விலகிய நெடும் பதி-தனக்கும் – சீறா:2960/1
பருதி வானவன் கதிர் பரப்ப தோன்றினான் – சீறா:3234/4
மங்குலில் திரிதரும் கதிர் பருதி வானவன் கரமுமே புகா – சீறா:4216/1

மேல்


வானிடத்தினில் (1)

விரி கதிர் உமிழ்ந்து கிடப்பன என்றூழ் விழுங்கிய செக்கர் வானிடத்தினில்
பெருகிய தாரா கணம் பல கோடி பிறந்து ஒளி விரிப்பன போலும் – சீறா:3576/2,3

மேல்


வானிடத்து (1)

மறைபடா விளக்கை சேணின் வானிடத்து உறையா மின்னை – சீறா:3209/2

மேல்


வானிடை (2)

வானிடை மண்ணிடை படைப்பின் மற்றதில் – சீறா:1616/3
வானிடை கிராணம் தீண்ட முகம்மது நயினார் கண்டு – சீறா:4782/1

மேல்


வானில் (10)

வருபவன்-தன் உயிர் வானில் ஏறிட – சீறா:906/2
மருந்து அமுதம் எனும் கலிமா-தனை இணங்கார் உயிர் அனைத்தும் வானில் ஏற்ற – சீறா:1132/1
பொருவு அரும் வானில் ராசாங்கம் பூமியில் – சீறா:1626/3
கொல் வித சூழ்ச்சி இது-கொல் என்று உரைப்பார் குதா திருவருளினால் வானில்
வெல் வித புதுமை காரணம் அலது வேறு துன்பு இலை என விரிப்பார் – சீறா:1907/3,4
பைம் தொடி கரிய கூந்தல் பாத்திமா பொருட்டால் வானில்
அந்தமிலவன்-தன்பால் நிகழ்ந்தவை அனைத்தும் தேறும் – சீறா:3070/2,3
புடவி தொட்டு எழுந்து வானில் போவன போன்று மேன்மேல் – சீறா:3408/1
செல் உயர் வானில் கவிகை நிழற்ற திகழ்கின்ற – சீறா:3924/3
வாசி மணி தூசு பணி மாடை குடை வானில்
வீசு கொடி சாமரை கைவேல் படைகள் எல்லாம் – சீறா:4137/1,2
பாய்ந்தன பரிகள் ஆடி பறந்தன கொடிகள் வானில்
தோய்ந்தன குடைகள் பாலில் துலங்கின மறைகள் ஒன்றி – சீறா:4180/1,2
வானில் கதிர் போல் மெய் ஒளி மாயாது எழில் வீசும் – சீறா:4327/2

மேல்


வானின் (1)

அலகையின் குலமோ வானின் அமரரில் ஒருவன்-தானோ – சீறா:1549/1

மேல்


வானினில் (1)

ஒரு பகுப்பு எழு_வானினில் புகுந்து ஒரு பகுப்பு – சீறா:1861/1

மேல்


வானினும் (1)

மதித்த எண் திசையும் திக்கும் வானினும் செறிந்து நாளும் – சீறா:3411/3

மேல்


வானும் (6)

வானும் தெரியாது மறைத்ததுவே – சீறா:703/4
புவியினும் வானும் போற்ற பொருந்தல் நும் பொன்னே என்ன – சீறா:1060/2
தரும் பெரும் புவியும் வானும் தழைக்க வந்து உதித்த வள்ளல் – சீறா:1168/3
இகல் உடை அரசர்க்கு எல்லாம் எதிர் இடியேறே வானும்
சகமும் எண் திசையும் திக்கும் வெண் புகழ் தடவும் வேந்தே – சீறா:1754/3,4
வானும் வானகத்து உலவிய விசும்பும் மண்ணகமும் – சீறா:3795/2
வானும் ஏத்திட புகழினை நாள்-தொறும் வளர்த்தோம் – சீறா:3820/4

மேல்


வானுளும் (1)

மலிதரு காட்சி எய்தி வானுளும் நடந்த மேலோய் – சீறா:4288/3

மேல்


வானொடும் (1)

தியங்கி வானொடும் சேட்டு இளம் பருதியும் திகைப்ப – சீறா:3885/4

மேல்


வானோர் (17)

பேராய் உதிக்கவே வானோர் உரைக்கவே பேறாய் விளக்கும் உரவோர் – சீறா:8/2
வையகம் சிறப்ப வானோர் மனம் களிப்பு ஏறி விம்ம – சீறா:105/3
பெறற்கு அரும் சுவன வானோர் அனைவரும் பெரிது கூண்டு என் – சீறா:123/3
மிக்க வாரி பாழ் நரகங்கள் அடைத்தனர் வானோர்
கற்கும் மா மறை முதலவன் விதித்த கட்டளைக்கே – சீறா:184/3,4
பெரியவன் அருளால் வானோர் பேர்_உலகு அடைந்தார் அன்றே – சீறா:424/4
பவம் அறும் கதி உண்டாகும் படைப்புணும் வானோர் எல்லாம் – சீறா:826/3
மற்றை நாள் பருதி ராவில் கிறா மலையிடத்தில் வானோர்
கொற்றவர் உறைந்து வள்ளல் குவவு தோள் வனப்பு நோக்கி – சீறா:1254/1,2
மரை மலர் வதன சோதி முகம்மதின் கரத்தில் வானோர்
அரசர் மிக்கு உவகை கூர்ந்து அ அணி துகில் இருத்தும் போதில் – சீறா:1260/1,2
வரிசை நபியை நோக்கி பின்னும் வந்தார் வானோர் கோமானே – சீறா:1330/4
மண்ணினில் திசையில் சூழ்ந்த மறி திரை கடற்குள் வானோர்
விண்ணினில் பெரியோர் ஆய்ந்த மெய்ம்மறை தனக்குள் தேர்ந்த – சீறா:1545/1,2
வடிவு உறும் சலதர குடை நிழற்றிட வானோர்
நெடு விசும்பிடை இடன் அற திசைதிசை நெருங்க – சீறா:1887/1,2
மதியினை பகிர்தர நபி மலை மிசை வானோர்
துதிசெய தனி நின்றனர் கதிரையும் தொடர்ந்து – சீறா:1895/1,2
இறைவன் ஏவலினால் வானோர் எண்ணிலர் சூழ செல்வம் – சீறா:2273/2
உரை அருள்படியே வானோர் உம்பரின் விளக்கம் செய்தார் – சீறா:3071/4
வரிசையும் வானோர் வாழ்த்தும் மகிழ்ச்சியின் கூறுலீன்கள் – சீறா:3223/3
முற்றினும் சிறப்பித்து அன்பாய் முறைமுறை வானோர் யாரும் – சீறா:3224/2
அறிவுற வானோர்_கோமான் உரைத்தனர் அதனை கேட்டு – சீறா:3231/2

மேல்


வானோர்_கோமான் (1)

அறிவுற வானோர்_கோமான் உரைத்தனர் அதனை கேட்டு – சீறா:3231/2

மேல்


வானோர்க்கு (4)

தெரிதர வானோர்க்கு எல்லாம் சோபனம் சிறக்க சொல்லி – சீறா:103/2
வரிசை நபியே முகம்மதுவே வானோர்க்கு அரசே புவிக்கு அரசே – சீறா:1592/1
அன்பராம் முகம்மதுவுக்கு அரிய நபி பெயர் வானோர்க்கு அரசர் ஈந்த – சீறா:2175/1
ஈங்கு இவர் இருப்ப வானோர்க்கு இறை இறை அருளின் வண்ணத்து – சீறா:4198/1

மேல்