ல – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

லக்கணமும் 1
லமுறத் 1
லமுறத்து 2
லமுறத்தும் 1
லவ்வலின் 1

லக்கணமும் (1)

எரி மணி தவிசின் மேல் வந்திருந்த லக்கணமும் பொற்பும் – சீறா:635/1

மேல்


லமுறத் (1)

ஆர் பனீ லமுறத் என்பவரும் ஆண்டு உற – சீறா:3309/2

மேல்


லமுறத்து (2)

வற்றி தூங்கிய லமுறத்து எனும் அந்த மதலை – சீறா:341/1
பூட்டிய தனுவால் வெற்றி பொருந்து கை லமுறத்து என்னும் – சீறா:393/2

மேல்


லமுறத்தும் (1)

அப்பொழுது அப்துல்லாவும் லமுறத்தும் அழுது விம்மி – சீறா:426/1

மேல்


லவ்வலின் (1)

ஆசிலாதவரொடும் றபீயு லவ்வலின்
மாசம் பன்னிரண்டினில் வதிந்த திங்களில் – சீறா:2727/1,2

மேல்