லே – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

லேசாம் 1

லேசாம் (1)

பதித்து இவன் நாமசாரம் பார்த்திடில் லேசாம் தூதாய் – சீறா:4874/3