லு – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

லுகறினை 1
லுகறு 1
லுஸ்தா 1
லுமாமின் 1
லுவை 1
லுவையு 2

லுகறினை (1)

நினைப்ப அரும் பொருளை ஏத்தி லுகறினை தொழுது நின்றார் – சீறா:4187/4

மேல்


லுகறு (1)

தக்க செவ்வாயினில் லுகறு நேரத்தில் – சீறா:2956/2

மேல்


லுஸ்தா (1)

ஏதம் ஒன்று அணுகா செமுறத்தி லுஸ்தா எனும் ஒரு தலத்தினின் நடுவே – சீறா:255/3

மேல்


லுமாமின் (1)

அரிது உணர் லுமாமின் செய்கை அவ்வண்ணம் ஆக நீதி – சீறா:4687/1

மேல்


லுவை (1)

ஓதும் மக்க மா நகர்-தனில் லுவை என்போன் ஈன்ற – சீறா:4837/1

மேல்


லுவையு (2)

முருகு அவிழ் மரவ தொடை புயர் லுவையு முக மலர் தர இருந்து ஒளிரும் – சீறா:161/4
வான் மதி பகுந்த முகம்மது நயினார் வடிவுறும் பேரொளி லுவையு ஆம் – சீறா:162/1

மேல்