லீ – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

லீடேற்றம் 2

லீடேற்றம் (2)

இறுதியில் பவத்தின் மாதர் என் சபாஅத்தி லீடேற்றம்
பெற மன்றாட்டு அருள வேண்டி பேரருள் கபூல் செய்தானேல் – சீறா:3091/1,2
இறுதி நாளினில் மன்றாடி தன் சபாஅத்தி லீடேற்றம்
மறை-தொறும் விளங்க சொல்லும் முகம்மதும் ஜிபுறயீலும் – சீறா:3099/1,2