று – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

றுக்கூவினோடு (1)

நல் நிலை றுக்கூவினோடு சுசூதிவை நடத்தி இரண்டாம் – சீறா:4200/3

மேல்


றுக்கூவும் (1)

பற்றி இன் தக்பீர் கட்டி தொடர்ந்திட பயில் றுக்கூவும்
நல் துறை சுசூதும் செய்து நாயகர் இருப்பின் மேவ – சீறா:4201/3,4

மேல்


றுக்கையா (1)

வடிவு உறும் சாயை வெளி உறா நபி-தம் மக்களில் றுக்கையா என்னும் – சீறா:3591/1

மேல்


றுக்கையா-தமையும் (1)

தரும நேர் உதுமானொடு றுக்கையா-தமையும்
இருளும்போது அனுப்பினர் அபசா எனும் தேயம் – சீறா:2021/3,4

மேல்


றுகையாவை (1)

குயில் மொழி றுகையாவை ஈன்று உம்முக்குல்தூமை ஈன்று பின்னர் – சீறா:1217/2

மேல்