றா – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

றாகுவா 1
றாகுவாவிடத்திருந்து 1
றாத்தூனா 1

றாகுவா (1)

வார் அணி முரசம் இடி என கறங்கும் வாயிலான் றாகுவா மதலை – சீறா:147/1

மேல்


றாகுவாவிடத்திருந்து (1)

வான் கிடந்து அனைய மின் ஒளிர் வடி வாள் மன்னன் றாகுவாவிடத்திருந்து
கூன் கிடந்து அனைய பிறை கறை கோட்டு குஞ்சரத்து அரசர் கைகூப்ப – சீறா:146/2,3

மேல்


றாத்தூனா (1)

நனை மலர் வாவி சூழ் றாத்தூனா என – சீறா:2733/3

மேல்