ரா – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ராசாங்கம் 1
ராசி 1
ராசிகளும் 1
ராசியும் 2
ராவில் 1

ராசாங்கம் (1)

பொருவு அரும் வானில் ராசாங்கம் பூமியில் – சீறா:1626/3

மேல்


ராசி (1)

சிந்து வெண் தரள ராசி செறித்து அலங்காரம் செய்தார் – சீறா:1743/4

மேல்


ராசிகளும் (1)

தங்கிய கிரண வனச மா மணியும் தயங்கு ஒளி வயிர ராசிகளும்
செம் கதிர் எறிக்கும் இரவியும் அமுத செழும் கதிர் மதியமும் உடுவும் – சீறா:87/2,3

மேல்


ராசியும் (2)

கதிர் செய் முத்தமும் மாணிக்க ராசியும் கலந்தே – சீறா:23/3
நிலை கெழு பொன்னும் உரக செம் மணியும் நித்தில ராசியும் கவர்ந்து – சீறா:29/2

மேல்


ராவில் (1)

மற்றை நாள் பருதி ராவில் கிறா மலையிடத்தில் வானோர் – சீறா:1254/1

மேல்