ரா – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ராசாங்கம் 1
ராசி 1
ராசிகளும் 1
ராசியும் 2
ராவில் 1

சீறாப்புராணம் நூல் முழுமையும் காண காண்டங்கள் மேல் சொடுக்கவும்
1. விலாதத்துக் காண்டம் (0- 1240)
2. நுபுவ்வத்துக் காண்டம் (1241 – 2345)
3. இசிறத்துக் காண்டம்-1 ( 2345 – 3748)
4. இசிறத்துக் காண்டம்-2 ( 3749 – 5028)

ராசாங்கம் (1)

பொருவு அரும் வானில் ராசாங்கம் பூமியில் – சீறா:1626/3

மேல்


ராசி (1)

சிந்து வெண் தரள ராசி செறித்து அலங்காரம் செய்தார் – சீறா:1743/4

மேல்


ராசிகளும் (1)

தங்கிய கிரண வனச மா மணியும் தயங்கு ஒளி வயிர ராசிகளும்
செம் கதிர் எறிக்கும் இரவியும் அமுத செழும் கதிர் மதியமும் உடுவும் – சீறா:87/2,3

மேல்


ராசியும் (2)

கதிர் செய் முத்தமும் மாணிக்க ராசியும் கலந்தே – சீறா:23/3
நிலை கெழு பொன்னும் உரக செம் மணியும் நித்தில ராசியும் கவர்ந்து – சீறா:29/2

மேல்


ராவில் (1)

மற்றை நாள் பருதி ராவில் கிறா மலையிடத்தில் வானோர் – சீறா:1254/1

மேல்

Related posts