யு – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

யுகம் 1

யுகம் (1)

யுகம் பல உதிக்கும் முன் உதித்து பின் உதித்து – சீறா:1623/2