யா – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

யாக்கை 4
யாக்கையில் 1
யாகுல 1
யாங்கண் 1
யாங்கள் 12
யாங்களும் 1
யாசகர் 1
யாசகருக்கு 1
யாசகரை 1
யாசிறு 1
யாசிறும் 1
யாசீன் 1
யாண்டு 1
யாணர் 1
யாத்திரை 3
யாத்திரைக்கு 1
யாதனை 1
யாதினால் 2
யாதினை 1
யாது 22
யாது-கொல் 2
யாதும் 5
யாதேனும் 1
யாதோ 2
யாம் 38
யாமும் 3
யாமே 2
யார் 24
யார்க்கும் 16
யார்கட்கு 1
யார்கள் 5
யார்களும் 6
யார்களை 1
யாரும் 45
யாருமே 2
யாரே 1
யாரை 1
யாரையும் 11
யாரோ 2
யாலில் 2
யாவர் 11
யாவர்க்கும் 20
யாவர்கள் 2
யாவர்களும் 1
யாவர்தான் 1
யாவராயினும் 1
யாவரினும் 1
யாவருக்கும் 4
யாவரும் 107
யாவரே 6
யாவரேனும் 1
யாவன் 5
யாவு 1
யாவும் 82
யாவுமே 2
யாவையும் 32
யாழ் 1
யாழினும் 1
யான் 98
யான்-தான் 1
யானுசு 2
யானும் 17
யானே 9
யானை 4
யானையா 1
யானையும் 1

யாக்கை (4)

தேறிய கரணம் போகம் செழும் புவி யாக்கை போல – சீறா:1062/3
கான் அமர் துண்ட செம் கண் கலை நிலா தவழும் யாக்கை
ஈனம் இல் ஜிபுறயீல் வந்து இறையவன் சலாமும் சொன்னார் – சீறா:1257/3,4
எண்ணிலா மக்கள் யாக்கை எடுத்தவர் யார்க்கும் இன்றே – சீறா:2822/4
பூதலத்து உறைந்த யாக்கை உயிர்-தொறும் பொருந்தி வாழும் – சீறா:3094/3

மேல்


யாக்கையில் (1)

புரை அற அருந்தினீரேல் யாக்கையில் பொறுத்து தோன்றும் – சீறா:5014/2

மேல்


யாகுல (1)

அகம் நினை அறிவு நீங்கி யாகுல கடலில் மூழ்கி – சீறா:603/2

மேல்


யாங்கண் (1)

இனையன நினைத்தோம் யாங்கண் நினைத்தவை இறையோன் செய்தான் – சீறா:3075/3

மேல்


யாங்கள் (12)

இ தரு நிழலில் யாங்கள் இருக்கையில் இருவர் வந்து என் – சீறா:432/1
மை தவழ் குடையீர் இந்த மனையிடை புகுத யாங்கள்
செய் தவ பலனோ முனோர் திளைத்த புண்ணியத்தின் பேறோ – சீறா:939/1,2
தீது உறும் இவை போல் யாங்கள் கண்டதும் தெரிக்கோணாதே – சீறா:1552/4
ஓலை உத்தரமும் யாங்கள் உரைத்ததும் முகம்மது என்போன்-பாலினில் – சீறா:1756/1
இமை நொடி பொழுது அடுத்து இருந்து அறிகிலம் யாங்கள்
உமை மறுத்தவர்க்கு உண்மைகள் உரைப்பது எவ்வழி எம் – சீறா:2478/2,3
அரு மறை பொருளாய் நின்றோன் அமைத்த பன்னகமே யாங்கள்
வரையின் ஓர் இடுக்கண் உற்று வந்திருந்தனமல்லாமல் – சீறா:2604/1,2
முற்றும் தோற்று ஓடினாலும் அல்லது முரண்டி யாங்கள்
வெற்றிகொண்டனம் என்றாலும் யாவரே வெருவினாலும் – சீறா:3878/2,3
திரு மிகு புயத்தீர் யாங்கள் கொடுத்தது சிறியதேனும் – சீறா:4705/2
கூடினர் நபியே ஏத்தும் கொற்றவா யாங்கள் நாளும் – சீறா:4722/2
பந்தமும் அகல யாங்கள் பண்டு போல் இருந்து வாழ – சீறா:4789/2
செய் தொழிற்கு ஏவல் யாங்கள் செய்ததே பலனாம் என்ன – சீறா:4866/1
அற்றகுமா னிற்றகீம் என்ன அறைகின்ற வார்த்தை யாங்கள்
திறனுற கேட்டது இல்லை அ மொழி தீட்ட வேண்டா – சீறா:4878/1,2

மேல்


யாங்களும் (1)

இ திறத்தவர்களும் யாங்களும் உமது – சீறா:2436/1

மேல்


யாசகர் (1)

தீனர் யாசகர் யார் என தெரு-தொறும் திரிந்து – சீறா:1126/3

மேல்


யாசகருக்கு (1)

தேச யாசகருக்கு ஈந்து செழும் மனையிடத்தில் உன்-தன் – சீறா:4798/2

மேல்


யாசகரை (1)

வித்தகர் தளர உள்ளம் மெலிந்த யாசகரை போலும் – சீறா:4725/4

மேல்


யாசிறு (1)

யாசிறு மனைவி நல் அறிவுக்கு இல்லிடம் – சீறா:1470/1

மேல்


யாசிறும் (1)

மன்னவன் யாசிறும் மகளும் வாடி நின்று – சீறா:1473/2

மேல்


யாசீன் (1)

ஒருதரம் யாசீன் ஓதி நால் திசையும் உறங்கிய காபிரை நோக்கி – சீறா:2543/2

மேல்


யாண்டு (1)

திசை தலம் யாண்டு யாவன் சேய் உனக்கு இடு பேர் யாது – சீறா:2778/2

மேல்


யாணர் (1)

உரை பலர் இனைய வண்ணம் உலகவர் இயம்ப யாணர்
மரை மலர் வதன வள்ளல் மங்கை-தம் வதுவை வல்லோன் – சீறா:3056/1,2

மேல்


யாத்திரை (3)

தெரிதரா முகம்மது நபி யாத்திரை திரளொடும் எழுந்தாரே – சீறா:668/4
இற்றை இரவு இனி யாத்திரை என்று இபுலீசு அறிந்து காபிருடன் – சீறா:2548/1
அறா கதிர் புரிசை ஷாமினி யாத்திரை அகற்றி பின்னர் – சீறா:3680/2

மேல்


யாத்திரைக்கு (1)

அங்கமும் அகமும் உவகையில் குளிப்ப அகுமது இ யாத்திரைக்கு இயைந்தார் – சீறா:2529/4

மேல்


யாதனை (1)

நொந்து அயர்வுற்று யாதனை நோயினால் – சீறா:4772/2

மேல்


யாதினால் (2)

இன்பமாய் இவை செய்தனன் யாதினால் என்றால் – சீறா:4172/4
யாதினால் கொன்று இரும் சினம் தீர்குவேன் – சீறா:4506/4

மேல்


யாதினை (1)

தாங்கிய தவத்தின் மேல் உளீர் சமயம் சலிப்புற யாதினை கொடுப்போம் – சீறா:4473/4

மேல்


யாது (22)

செவ்விய திறல் குரிசில் யார் தொழில் யாது என்று – சீறா:890/2
இடுக்கண் யாது என அறிகிலன் என்றனர் இறசூல் – சீறா:1273/4
படித்த சொல் யாது வேறு பகர்ந்தவர் எவர்-கொல் என்ன – சீறா:1572/1
பிறவி யாது இவன் உரை யாது என விரித்து பகுத்து அறியா பேதமாக – சீறா:1641/1
பிறவி யாது இவன் உரை யாது என விரித்து பகுத்து அறியா பேதமாக – சீறா:1641/1
விதி யாது என்று அறியாத கொடும் பாவி அவை நீங்கி விண்ணினூடும் – சீறா:1664/3
மற்று வேறு உரை யாது உதுமானும் சம்மதித்தார் – சீறா:2020/4
ஈன்றவர் யாவர் எ வழிக்கு உளன் நின் இரும் குல பெயர் யாது உனக்கு – சீறா:2301/3
விழும் இ தொழில் யாது என கேட்ப விரைவின் இபுலீசு என்பவன் யான் – சீறா:2561/3
பரிவுடன் உனக்கு யாது குற்றமும் பயின்றது உண்டோ – சீறா:2604/3
மலைதர வஞ்சனை விளக்கு முகம்மது செய் வினை திறனோ மாயம் யாது என்று – சீறா:2656/2
எந்தை கேட்டு இசைக்குமாறோ யாது எடுத்து இயம்பும் என்றார் – சீறா:2773/4
திசை தலம் யாண்டு யாவன் சேய் உனக்கு இடு பேர் யாது
விசைத்து இவண் அடைந்தவாறும் விளம்பு என குரிசில் கூற – சீறா:2778/2,3
இடுக்கண் ஏது என்ன கேட்ப யாது ஒன்றும் அறியேம் என்றார் – சீறா:2801/4
பெறுவது இங்கு இனிமேல் யாது உள உமது பெயர் கலிமா அலால் உலகில் – சீறா:2861/3
மா தவர் அழகோ யாது பெரிது என மதித்து சொல்வார் – சீறா:3187/2
கயவர்-தம் செய்கை யாது கண்டனை என்ன மார்க்கத்து – சீறா:3355/3
சவுரியர் நெருக்கம் என்கோ யாது என சாற்ற மாதோ – சீறா:3414/4
புறம் கடந்து எவண் ஏகுவிர் புகலிடம் யாது என்று – சீறா:3444/3
மூக்கினில் ஏதோ தோற்றியது இன்னே முற்றிய வினை பயன் யாது என்று – சீறா:4113/3
ஏன் இவை செய்த தன்மை யாது என தெளிதல் அம்ம – சீறா:4203/4
இன்று இவண் விளைந்த தன்மை யாது என தெளிவோம் என்பார் – சீறா:4205/1

மேல்


யாது-கொல் (2)

இன்ன தன்மையின் கனவு யாது-கொல் என – சீறா:1302/1
என் இவர்க்கு உறும் செயல் யாது-கொல் என – சீறா:1610/2

மேல்


யாதும் (5)

வருமெனின் மறைப்ப யாதும் இலை திரு வள்ளலார் நித்திரை – சீறா:2587/2
எல்லையில் நிதியமேனும் இழை பலவேனும் யாதும்
ஒல்லை நீ அறியாவண்ணம் ஒளித்தது என்று எள்ளல் வேண்டாம் – சீறா:2787/2,3
மன்னிய சேனை யாதும் மலைப்ப பிறழ் வாசி – சீறா:3910/2
தவறு அற நடந்த செய்தி சாற்றிட கேட்டு யாதும்
உவமையில்லானை எண்ணி உளம் மகிழ்ந்து இருக்கும் போதில் – சீறா:4693/3,4
பெருகிய கூவல் ஓடை பிறங்கு நீர் வறந்து யாதும்
பருக நல் நீரும் இன்றி பசி மிகுத்து அழகு குன்றி – சீறா:4747/2,3

மேல்


யாதேனும் (1)

குத்திரம் கொலை யாதேனும் குறித்து அதை முடித்திர் என்றான் – சீறா:415/4

மேல்


யாதோ (2)

வென்றி இடமோ அறியேன் மற்று இடமோ நீ உறைந்த விளக்கம் யாதோ – சீறா:4523/4
மலர் செறி மக்கத்துள் யாம் வர தடை யாதோ என்ன – சீறா:4883/2

மேல்


யாம் (38)

வேதவான்கள் எனும் நாலிமாம்கள் பதம் மேலும் யாம் புகலவேணுமே – சீறா:15/4
பூண்ட நம் இனத்தார் அனைவர்க்கும் உரைத்து போக்குவம் இவனை யாம் என்ன – சீறா:279/3
பால் முலை கொடுத்து யாம் பரிப்பம் தம் என – சீறா:293/2
அருத்தி யாம் வளர்ப்பதற்கு ஐயம் இல்லையே – சீறா:294/4
மறு அற போற்றியே வளர்ப்பம் யாம் என – சீறா:316/3
எந்தவாறு யாம் உய்வது இ குழந்தையால் என்றார் – சீறா:329/4
பொங்கும் மா நிதி தருகுவம் யாம் என புகன்றார் – சீறா:442/4
புரம் அடைந்து யாம் முகம்மதை புகழொடும் பொருவு இல் – சீறா:446/2
பொருந்த கூட்டுறும் தெய்வம் ஒன்று உளது யாம் புகுந்து அங்கிருந்து – சீறா:460/3
பாதக பயன் யாம் நினைத்தவை என பயந்து – சீறா:579/3
நலக்கமுற்றிட பொருகுவம் யாம் என நவில்வார் – சீறா:591/2
தேசிகர் கலங்கி யாம் இதற்கு என்-கொல் செய்குவது என மனம் இடைந்து – சீறா:682/3
கோலம் ஆர் புலி வந்ததும் முகம்மதை யாம் கூட்டி வந்துறு பவம் என்ன – சீறா:692/3
வெறுத்த புன் மன கொடியம் யாம் விளைத்திடும் வினையை – சீறா:959/1
உரியர் யாம் அல அறிக என்று உரைத்து அயல் போனார் – சீறா:1378/4
திருத்திலாது என்-கொல் செய்குவம் யாம் என – சீறா:1400/3
ஒக்கும் யாம் தொடுத்து அதில் முடியாதது ஒன்று இலையே – சீறா:1508/4
மதி_வலோம் யாம் அலம் இனம் நும் மதிக்கு இயைய – சீறா:1673/2
முத்திரைப்பட முறையொடும் தேர்ந்து யாம் மொழிந்த – சீறா:1681/3
இன படை கடல் நடுவு இருந்துளோம் யாம்
தனிப்பவன் அருள் மரக்கலத்தின் சார்பினால் – சீறா:1791/1,2
சிக்கினன் தொழும்பன் யாம் என் செய்குவோம் என்ன நைந்தார் – சீறா:2253/4
பல்விதம் வரினும் வார்த்தை படி தவறிலம் யாம் என்றார் – சீறா:2352/4
இன்னவர்க்காக வேண்டி இருந்து அறிகுவம் யாம் என – சீறா:2393/2
அயல் நகர் புகுந்தனன் அகுமது என்று யாம்
பயம் அற இருப்பது பழுது பற்றலார்க்கு – சீறா:2986/1,2
முறைமையின் நடத்தி யாம் முழுதும் இவ்வயின் – சீறா:3020/3
வரு பவனியும் யாம் காண்போம் என சிலர் மவுலுவாரால் – சீறா:3184/4
பொன்னை யாம் வசப்படுத்துதல் நன்கு என புகழும் – சீறா:3429/2
இது-கொல் யாம் அறிந்தவை என அறபிகள் இயம்ப – சீறா:3448/3
சென்று யாம் பிழைப்போம் என்பார் சேறலே கருமம் என்பார் – சீறா:4205/4
ஓங்கினர்கள் யாம் எழு முன் அ படை மீண்டு எய்திடுமோ என்ன எண்ணி – சீறா:4310/3
வஞ்சினம் புகன்றது எல்லாம் மறந்து யாம் சொன்னதாமால் – சீறா:4382/4
வான_நாயக இஞ்சி யாம் வகுத்திட மாட்டேம் – சீறா:4400/3
தப்பி யாம் போகுதும் என புகல்வாரும் – சீறா:4587/4
கருமம் முற்றி யாம் மீள்குவம் என உவன் கழற – சீறா:4636/3
போய் மயங்கி புலம்பி கலங்கி யாம்
மேய தாகம் மிகுத்தனம் இ துயர் – சீறா:4831/2,3
ஆதி-தன் தூதர் என்ன உம்மை யாம் அறிந்தோமாகில் – சீறா:4880/1
உம்மை யாம் செறுத்திடாமல் உவந்து கச்சு உமுறா செய்ய – சீறா:4882/3
மலர் செறி மக்கத்துள் யாம் வர தடை யாதோ என்ன – சீறா:4883/2

மேல்


யாமும் (3)

கலை தட கடலே எம்-தம் கண் இரு மணியே யாமும்
அலை தட கடல் கண் பாவை அணி மனை அடுத்து செம்பொன் – சீறா:616/1,2
இருந்தவர் நபியே யாமும் இவர் மனைவியரே என்ன – சீறா:642/3
அ நெறியதனால் யாமும் கேட்பதற்கு ஐயமானோம் – சீறா:1075/1

மேல்


யாமே (2)

பேதுறும் முன்னம் யாமே பெரும் பகை துடைத்து கோடற்கு – சீறா:2364/3
செறி வனம் காவலாளர் செறுக்கும் ஒட்டகையை யாமே
குறுகுற அடுத்து பற்றி கொள்வம் என்று உருத்து செல்ல – சீறா:4719/1,2

மேல்


யார் (24)

வெருவுவர் உள்ளம் தேறா மெலிகுவர் இவர் யார் என்ன – சீறா:409/3
பாதகர் இவர் யார் என்-தன் பவ கடல் தொலைய வந்த – சீறா:810/3
செவ்விய திறல் குரிசில் யார் தொழில் யாது என்று – சீறா:890/2
தையல் தன் உளத்தின் காதல் பகுதி யார் சாற்றற்பாலார் – சீறா:1051/4
தீனர் யாசகர் யார் என தெரு-தொறும் திரிந்து – சீறா:1126/3
உரைத்தது விளிப்ப கேட்டேன் உணர்ந்து யார் என்ன நேர்ந்தேன் – சீறா:1546/2
அறத்தொடும் உரைத்தனை என்னை யார் என – சீறா:1628/1
புவனியில் எதிரி யார் என்ன புது மதி களிப்பு பூத்தான் – சீறா:1738/4
ஒவ்வொரு பெயருக்கு ஒரு பழி தொடர்வர் எவர் உலகினில் கொடுப்பவர் யார்
செவ்விதின் நெறியே அலது வேறு இலை என்று இசைத்தனன் யாவர்க்கும் தெரிய – சீறா:2524/2,3
மாண் இழை மடந்தைக்கு உற்ற பெற்றி யார் வகுக்க வல்லார் – சீறா:3048/4
உரை கொடுப்பவர் யார் என்ன உள்ளம் நெக்குருகுவாரும் – சீறா:3051/4
வைத்திருக்கும் வேந்தர் கருத்தை யார் சாற்ற வல்லார் – சீறா:3059/4
வனை கழல் அலி-தம் பேறின் மகிமை யார் வகுக்க வல்லார் – சீறா:3075/4
கருத்தினில் பெருகு ஆநந்த களிப்பை யார் கணிக்க வல்லார் – சீறா:3082/4
நொவ்விதில் திறந்து உள் ஆய கரப்பை யார் நுவல வல்லார் – சீறா:3702/4
வேறுபட்டவர் யார் கொன்றார் எவர் என இடைந்து மாந்தர் – சீறா:3714/3
தடுத்து நிற்பவர் யார் என சாற்றினார் – சீறா:4229/4
மதம் தரு நபிகள் கோமான் மகிமை யார் வகுக்க வல்லார் – சீறா:4293/4
கண்டு பேசும் நா நடுங்கும் பின் யார் நடுங்காதார் – சீறா:4613/3
உடைபட முறித்த சோகை உடற்றுதற்கு உரியர் யார் என்று – சீறா:4720/3
விரை கமழ் புயத்தீர் உம்-தம் மேன்மை யார் வகுக்க வல்லார் – சீறா:4738/4
அறம் தவா வாய்மை முகம்மதே அன்றி ஆற்றுதற்கு யார் உளர் என்ன – சீறா:4759/2
அசுகாபிமாரை நோக்கி யார் இவர் உரையிர் என்ன – சீறா:4856/1
ஏங்கிய மனத்தினீர் என்னை யார் என – சீறா:4950/3

மேல்


யார்க்கும் (16)

தமரினுக்கு ஒரு திலதமே யார்க்கும் தாயகமே – சீறா:348/2
நன்றி கொள் இளையோர் எல்லாம் நறை முகம்மதுவை யார்க்கும்
வென்றி கொள் அரசா வைத்து வேறுவேறு அதிகாரத்தார் – சீறா:405/1,2
சாரமும் பொறையும் மிக்க தரும நல் குணமும் யார்க்கும்
வாரமும் முகம்மதின்-பால் வந்தடைந்து இருந்தது அன்றே – சீறா:598/3,4
கரை இல் வாருதியை உண்டு கருத்தினில் இருத்தி யார்க்கும்
தெரிதர அறிவு மாரி பொழிந்திட திறக்கும் வாயான் – சீறா:789/3,4
வேதம் நல் வணக்கம் யார்க்கும் விரித்துற விளக்கும் என்ன – சீறா:1340/3
புறத்தினில் வீசல் யார்க்கும் கடன் என பொருந்த சொன்னார் – சீறா:2296/4
ஒருவனை இறசூல்-தம்மை உளத்தினில் இருத்தி யார்க்கும்
தெரிதர பிசுமில் ஓதி தீன் முதல் முறைமைத்தாய – சீறா:2375/1,2
பொருள் பல எனினும் யார்க்கும் வழங்குதல் பொதுமை அன்றோ – சீறா:2804/2
தண்டனைப்படுத்தல் யார்க்கும் தகைமை என்று இதயத்து எண்ணி – சீறா:2817/2
எண்ணிலா மக்கள் யாக்கை எடுத்தவர் யார்க்கும் இன்றே – சீறா:2822/4
வருந்திலாது உரைப்ப தாதை முன்னின் மும்மடங்காய் யார்க்கும்
அருந்திடா கசப்பும் உப்பும் அளித்தனன் மேலும் அன்றே – சீறா:2838/3,4
மெய் ஒளி பரப்பும் சோதி விரி சிறை ஒடுக்கி யார்க்கும்
துய்யவன் அருளின் மேன்மை ஜிபுறயீல் என்னும் தோன்றல் – சீறா:3222/1,2
தறித்து அபாசுபியான் துன்பம் தவிர்த்திடேமாகில் யார்க்கும்
குறித்து உயிர்க்குயிராய் நின்ற குபல் எனும் தம்பிரானை – சீறா:3398/2,3
மன்னவர் முதலாய் வந்த வழிவழி தோன்றல் யார்க்கும்
பின்னை நாள் எல்லைமட்டும் நோக்கு ஒன்று பெரியதாக – சீறா:3935/2,3
சைலம் நேர் புயத்தாய் யார்க்கும் தறுகிடாது அளிப்பாய் என்றார் – சீறா:4707/4
நேச நாயகனை கூட்டி செல் என நிகழ்த்த யார்க்கும்
ஆசைகள் கொடுப்பார் போல வழங்கி தம் மனையில் புக்கார் – சீறா:4798/3,4

மேல்


யார்கட்கு (1)

பிரிவு இலா யார்கட்கு ஈந்து பிடித்த ஒட்டகை ஐந்நூற்றில் – சீறா:3675/2

மேல்


யார்கள் (5)

இறையவன் தூதரும் யார்கள் நால்வரும் – சீறா:3261/1
மன்னவர்கள் எழுக எழும் பரி வேந்தர் திரண்டு எழுக வரத்தின் யார்கள்
துன்னு பரியொடும் எழுக எழுந்தன போய் திசை-தோறும் தூளி அம்ம – சீறா:4301/3,4
உன்னி அருளுடன் எழுந்து யார்கள் அசுகாபிகளும் ஒருங்கு சூழ – சீறா:4675/2
இன்னல் மிகுந்து யார்கள் அசுகாபிகள் மற்று யாவர்களும் இரங்கி நிற்ப – சீறா:4676/3
இலங்கிய வடி வாள் செம் கை யார்கள் வாசகமும் உள்ளம் – சீறா:4862/2

மேல்


யார்களும் (6)

ஏதம் இல் குணத்து உதுமானும் யார்களும் – சீறா:3241/4
வெற்றி சேர் யார்களும் பரியின் வீரரும் – சீறா:3278/3
வள்ளல் நம் நபியும் நாலு யார்களும் மற்றுளோரும் – சீறா:3353/3
மறை நபி முகம்மதும் மற்ற யார்களும்
தெறு கொலை வீரரும் சேனை மாக்களும் – சீறா:3655/1,2
மிக்க வாய்மை விளங்கும் யார்களும்
தொக்க காபிர் தொகுதியும் சூழ்வர – சீறா:4659/2,3
ஏர் குலாவிய யார்களும் நாள்மலர் – சீறா:4803/1

மேல்


யார்களை (1)

வருதி சென்று வலி மிகும் யார்களை
செருகு வெம் சின சேனையை கூய் இவண் – சீறா:4801/2,3

மேல்


யாரும் (45)

இடமுறும் அமரர் யாரும் சுசூது செய்திடுக என்றான் – சீறா:112/4
இறைவன் இ மொழி கூறலும் அமரர்கள் யாரும்
பிற மொழிந்திலர் மனத்திடை பயம் பெரிதானார் – சீறா:296/1,2
தனையரும் தம்பியர் யாரும் தன் குல – சீறா:486/2
இருத்திடுக யாரும் பரிவுடன் எழுக என்றான் – சீறா:808/4
சஞ்சரிகங்கள் பாடும் தண்டலை நீங்கி யாரும்
விஞ்சையும் மறையும் தேர்ந்த வேதியன் மனையில் புக்கார் – சீறா:809/3,4
வண்டு துதைகின்ற புய மைந்தர்கள் யாரும்
கொண்டல் கவியும் திறல் உடை குரிசில்-தானும் – சீறா:886/2,3
திறல் கெழும் வேந்தர் யாரும் சிந்தையில் செல்வம் பெற்றார் – சீறா:1502/4
கண்ணினில் கண்டது யாரும் காணொணா புதுமை என்றார் – சீறா:1545/4
கண் படைத்தவர்கள் யாரும் கண்டு அதிசயிப்ப காந்தி – சீறா:1744/1
இரு நில மாந்தர்கள் யாரும் சூறையில் – சீறா:1814/3
மன்னிய கலிமா என்னும் வழி நிலை மாந்தர் யாரும்
பொன்_நிலம் புகுதச்செய்யும் புண்ணிய புகழின் மிக்கோய் – சீறா:2089/1,2
பிடிபடும் தீனவர் யாரும் பேதுறாது – சீறா:2146/3
பொங்கி நின்று அமரர் யாரும் பொன் அடி பரவி ஏத்தும் – சீறா:2256/1
இகல் மனத்து அபூஜகல் விடும் ஒற்றர்கள் யாரும்
பகு மனத்தொடும் பல் நெறி-தொறுந்தொறும் படர்ந்தார் – சீறா:2645/1,2
தே மலர் புயத்தவர் யாரும் சிந்தித்து – சீறா:2739/2
இடம்-தனில் நின்றவர் யாரும் இன்புற – சீறா:2751/1
இல் புறத்து இருந்தோர் யாரும் இரங்கவே வேலை எந்தாய் – சீறா:2814/4
மிக்க நம் நயினார் சேர்த்தனர் யாரும் விள்ளுதற்கு இடம் அற உடலும் – சீறா:2874/3
தரு மனத்து இருத்தி யாரும் சாற்றுதல் பொருந்திலாரால் – சீறா:3056/4
சீர் பெறு முதியோர் யாரும் சிலிர்த்தனர் உடலம் அன்றே – சீறா:3100/4
முற்றினும் சிறப்பித்து அன்பாய் முறைமுறை வானோர் யாரும்
வெற்றி வாள் அலிக்கும் செவ்வி விளங்கு_இழை-தமக்கும் திட்டி – சீறா:3224/2,3
இறை ககன் புகுந்தனர் யாரும் இன்புற – சீறா:3257/3
விரிந்த வாசகத்தை கேட்டு விரைந்து எழுந்து அரசர் யாரும்
பரிந்த தாயிபுக்கு மக்கம் எனும் பதி-தனக்கு நாப்பண் – சீறா:3340/1,2
தொனிச்சு அதிர் கடல் அம் தானை தொகை படை தலைவர் யாரும்
இனி சடுதியின் என் முன்னர் வருக என்று இசை-மின் என்றார் – சீறா:3360/3,4
வாம் பரி வீரர் யாரும் முகம்மதின் சலவாத்து ஓதி – சீறா:3383/3
ஓலை வாசகத்தை கேட்டு அங்கு உயர் பதி தலைவர் யாரும்
மாலையும் புயமும் வாகு வலயமும் குலுங்க நக்கி – சீறா:3392/1,2
விண்-கணின் அமரர் யாரும் மெல் அடி பரவி போற்றும் – சீறா:3417/1
வெருவரும் கனவு தோன்ற விழித்து எழுந்து அரசர் யாரும்
ஒருவருக்கொருவர் விள்ளாது உள்ளத்தின் ஒடுக்காநின்றார் – சீறா:3419/1,2
இருந்தன போயினர் யாரும் என்பவே – சீறா:3659/4
மன்றினின் யாரும் கேட்க உடும்பினால் வசனம் கொண்டோய் – சீறா:3930/4
இன்று நீ போர்செய்தாய் வந்து எதிர்த்தவர் யாரும் வீழ்ந்து – சீறா:3942/1
யாரும் மீண்டனர் கபீபை வந்து அணுகினர் எங்கும் – சீறா:4007/4
எல்லையில் வேந்தர் சூதர்கள் யாரும் இருந்தனர் அவரொடும் இனிய – சீறா:4080/2
நீதியின் மருவும் தீனவர் யாரும் நிறைதர கூவி முன் இருத்தி – சீறா:4086/2
பந்தனையாக யாரும் படைக்கலன் துறந்து மோனம் – சீறா:4190/2
மாறுகொண்டு பெரியோருக்கு இடர் விளைத்து மறை நான்கும் அறைந்து யாரும்
கூறிய அ வாசகமும் இயம்பி மதத்திருந்தனர் வெம் கொடுமை பூண்டார் – சீறா:4297/3,4
கூட்டமும் துறந்து யாரும் அவ மொழி கூறும் புன்மை – சீறா:4364/3
யாரும் ஈண்டு இருப்ப வென்றி அரசரும் இருப்ப மற்றும் – சீறா:4378/2
முன்னவர் யாரும் கூண்டு முரண் படை முகம்மது ஆனோன் – சீறா:4380/1
அறம் திகழாத நெஞ்சர் மற்று உள அரசர் யாரும்
நிறம் களிப்புற தன் வாய்மை உரையினில் நிறுத்தினானால் – சீறா:4393/3,4
மருவிய தீனோர் யாரும் கேட்டலும் வண்மை தக்க – சீறா:4397/2
நீங்கிலாது உரைத்தனன் யாரும் நேருற – சீறா:4548/2
எல்லையில் அமரர் யாரும் யானும் பீசபீலுக்காக – சீறா:4624/1
ஈண்டினர் யாரும் கேண்-மின் என மொழி கூறி கூறும் – சீறா:4627/4
விதியவன் மொழி மறாத விறல் உடை தலைவர் யாரும்
மதி அகடு உரிஞ்சும் குன்றும் வளர் கழை காடும் நீந்தி – சீறா:4911/2,3

மேல்


யாருமே (2)

இறையுடன் மொழிந்தனர் அமரர் யாருமே – சீறா:291/4
மறு இல் பின் அணி மைந்தர் யாருமே – சீறா:3970/4

மேல்


யாரே (1)

வாழ்நாளும் உடையவனோ வல்லவனோ உன் பெருமை மதிப்பார் யாரே – சீறா:4530/4

மேல்


யாரை (1)

மாறு இலாது யாரை நீ வணங்குகின்றனை – சீறா:1625/2

மேல்


யாரையும் (11)

இனத்தவர் யாரையும் இனிதின் நோக்கியே – சீறா:739/2
நடைவர விளக்கி நல் வழியில் யாரையும்
அடைதர அழைத்திடற்கு அனுப்பும் தூதர் என்று – சீறா:1296/2,3
எடுப்ப அரும் புதுமை உண்டு என இனத்தோர் யாரையும் இனிதுற நோக்கி – சீறா:1451/3
நிரைத்து அடர் வஞ்சனை நிறுத்தி யாரையும்
ஒருப்பட மாயத்துள் ஒடுக்கினான் அரோ – சீறா:1811/3,4
எல்லவன் என வரும் தூதர் யாரையும்
மல் அணி மார்புற தழுவி மான்மத – சீறா:2722/2,3
யாரையும் விளித்து இயல் நபி ஒல்லையின் இவணில் – சீறா:2911/2
துன்னு தோழர்கள் யாரையும் இனிதுற துதித்து – சீறா:2940/3
சுற்றிய திறல் படை சூரர் யாரையும்
இற்றையின் எழுக என்று ஏவினார் அரோ – சீறா:3022/3,4
நொந்து சென்னி வைத்து அடிக்கடி யாரையும் நோக்கி – சீறா:3985/2
தேண்ட தீனவர் யாரையும் ஒருப்பட திரட்டி – சீறா:4022/3
தேய்ந்த காபிர்கள் யாரையும் திரட்டினன் அன்றே – சீறா:4398/4

மேல்


யாரோ (2)

மல் விதம் பயிலும் திண் தோள் மன்னவர் இவர்கள் யாரோ
தொல் விதி பயனால் வந்து சூழ்ந்து கை கருவி-தன்னால் – சீறா:411/1,2
கரையிலா வடிவு தோன்றும் காரணம் கண்டு யாரோ
தெரிகிலம் என்ன உள்ளம் தெருமந்து வருத்தமுற்றார் – சீறா:1727/2,3

மேல்


யாலில் (2)

அபுது யாலில் என்றிடும் பெயர் குறைஷி என்பவனை – சீறா:2212/2
யாலில் என்பவன் சிறியவர்க்கு இனியவை உரைத்து – சீறா:2221/2

மேல்


யாவர் (11)

படி ஆளும் முதியாரில் யாவர் அவர் மணம் பொருந்த பகர்ந்திடாதார் – சீறா:1085/2
இத்தகைக்கு உரியர் யாவர் எவர் மொழி இது-கொல் என்ன – சீறா:1577/3
இருந்த ஊர் எவை பகைத்தவர் யாவர் நும் இதயம் – சீறா:2236/2
ஈன்றவர் யாவர் எ வழிக்கு உளன் நின் இரும் குல பெயர் யாது உனக்கு – சீறா:2301/3
உரம் கெட இடுக்கண் விளைத்தவர் யாவர் உரை என முகம்மதும் உரைத்தார் – சீறா:2319/4
சுருங்கிடாது அழியாது யாவர் தொடருவர் பொதும்பின் என்றார் – சீறா:2577/4
வம்-மின் யாவர் என்று ஒரு மொழி வழங்கி அங்கு இருந்தாள் – சீறா:2682/3
மறு மொழி ஓதுவேன் என்று யாவர் வாய் திறக்க வல்லார் – சீறா:2824/3
இருந்தனர் எவர்-கொல் என்பார் யாவர் இல் புகுந்தார் என்பார் – சீறா:3717/1
கண்டு யாவர் விலக்குவர் காண் என்றான் – சீறா:4226/4
ஈண்டிய வேந்தர் யாவர் என்று அறியார் எழு கடல் சேனையும் அறியார் – சீறா:4447/3

மேல்


யாவர்க்கும் (20)

இருத்தினேன் என உரைத்தனன் யாவர்க்கும் இறையோன் – சீறா:182/4
இருத்துதல் பழுது நம் இனத்தர் யாவர்க்கும்
பொருத்தம் இல் என மனம் புழுங்கி தம் குல – சீறா:512/2,3
மட பிணை பின் செலும் மக்கள் யாவர்க்கும்
கடல் பெருக்கு என கரை கடந்து வீங்கிய – சீறா:748/2,3
எண்ணம் என் நுமக்கு என இயம்பி யாவர்க்கும்
உண்மை நீர் நபி என்பது உரைத்து போயினார் – சீறா:1327/3,4
ஈது வேதத்து உரைப்படி யாவர்க்கும்
ஈது அலாது நல் நீதியும் இல்லையே – சீறா:1398/3,4
மெய்யினை பொய் என்று ஓதல் யாவர்க்கும் விதியது அன்றே – சீறா:1554/2
சிறியன் வஞ்சக செய்கையன் யாவர்க்கும் தீயோன் – சீறா:2501/3
தெருளும் மேலவர் சிறியவர் யாவர்க்கும் தெரிய – சீறா:2504/2
செவ்விதின் நெறியே அலது வேறு இலை என்று இசைத்தனன் யாவர்க்கும் தெரிய – சீறா:2524/3
செறியும் வல் இருள் கானிடை யாவர்க்கும் தெரியாது – சீறா:2630/3
தொடர்ந்திடும் சுரங்கள் யாவர்க்கும் தீர்ந்து துன்பம் அற்று இருந்தனர் சுகமே – சீறா:2873/3
திடத்துடன் யாவர்க்கும் தெரிய செப்பு என – சீறா:2979/3
இறையவன்-தன்னை போற்றி யாவர்க்கும் இயம்பினாரால் – சீறா:3231/4
அறபியில் ஒருவன் வந்து அடுத்து யாவர்க்கும்
இறையவன் தூதர் முன் இயம்புவான் அரோ – சீறா:3322/3,4
இரு விழி வைத்து முத்தாடி யாவர்க்கும்
பிரியமுற்று ஒரு சலாம் ஓதி பெட்புடன் – சீறா:3335/2,3
கோது அறும் கொழுந்தும் குவலயம் படர்ந்தது இன்று என யாவர்க்கும் கூறி – சீறா:3589/2
பேறு இது என்று அதிசயிப்ப யாவர்க்கும் பெரியனான – சீறா:3934/3
ஒண்ணுமோ மற்று யாவர்க்கும் உததி சூழ் உலகில் – சீறா:4272/4
தீனர்_நாயகம் யாவர்க்கும் முதலவன் திருமுன் – சீறா:4408/3
வீறு பெற்று உயர்ந்த ஆயத்தின் பொருளை விரித்து எடுத்து யாவர்க்கும் இயம்பி – சீறா:5024/1

மேல்


யாவர்கள் (2)

பிறவும் இ உரை யாவர்கள் பேசுவார் – சீறா:1399/3
தறை ஆள்வதும் இவளே வனிதையர் யாவர்கள் கற்புக்கு – சீறா:4340/2

மேல்


யாவர்களும் (1)

இன்னல் மிகுந்து யார்கள் அசுகாபிகள் மற்று யாவர்களும் இரங்கி நிற்ப – சீறா:4676/3

மேல்


யாவர்தான் (1)

பெறுமவர் இலை என்னிடத்தினில் என்றால் யாவர்தான் என் இனி பேசார் – சீறா:3585/3

மேல்


யாவராயினும் (1)

இனமொடு வருகுவன் யாவராயினும்
மனம் அலைத்திட மொழி வளர்ப்பன் மெய் என – சீறா:1815/2,3

மேல்


யாவரினும் (1)

இ நகரியில் தலைவர் யாவரினும் மிக்கோய் – சீறா:1769/1

மேல்


யாவருக்கும் (4)

தொகு விடத்தை தோற்றரவில் பரிகரித்தல் யாவருக்கும் சூழ்ச்சித்து ஆகும் – சீறா:1667/2
பூண்ட நண்பன் யாவருக்கும் பொதுவாய் நின்றோன் மகுபத் என – சீறா:4039/3
மானமிலர் புன்மை எழும் வஞ்ச நெஞ்சர் யாவருக்கும் வணங்கிலாதார் – சீறா:4298/4
கொடுமையுளன் தருமம் அற்ற சிந்தையினன் யாவருக்கும் குறைகள் செய்தேன் – சீறா:4535/2

மேல்


யாவரும் (107)

அற அரிதான காட்சியும் பேறும் அமரர்கள் யாவரும் பெற்றார் – சீறா:127/1
பிறை நுதல் கரும் குழல் பெண்கள் யாவரும்
குறை அற மென் முலை கொடுத்து கூலிக்கா – சீறா:316/1,2
கல்லும் கல் குவையும் யாவரும் கேட்ப கடிதினில் தெளிய வாய் விண்டு – சீறா:356/3
திணி புய அரசர்கள் செல்வர் யாவரும்
பணி மணி முகம்மது நிறைந்த பங்கயத்து – சீறா:493/2,3
இன் அணி நகர மாக்கள் யாவரும் இனிது கூற – சீறா:615/3
கூறும் மென்_மொழியான் உத்துபா என்னும் குரிசில் பின் யாவரும் நடந்து – சீறா:676/1
இருள் கொண்டு பரந்திட யாவரும் ஓர் – சீறா:704/1
வட்படும் வேல் உடை மாக்கள் யாவரும்
நட்பொடு கலந்து உடன் நடந்து போந்தனர் – சீறா:723/3,4
தெரிதர உரைத்த சொல் தேர்ந்து யாவரும்
விரைவினில் சோலை-வாய் விடுதி நீங்கியே – சீறா:731/1,2
இதமுற நடந்து பின் ஏக யாவரும்
புதுமை-கொல் இது என தொடர்ந்து போயினார் – சீறா:747/3,4
இ மொழி நன்கு என இசைந்து யாவரும்
செம்மலோடு இனிதுற செல்லும் காலையில் – சீறா:750/1,2
எடுக்க அரும் தவத்தின் மேலோய் யாவரும் அடைந்தோம் என்ன – சீறா:812/3
மைந்தர் யாவரும் திரண்டு எழு மணத்துடன் எடுத்து – சீறா:839/2
முன்னுதல் பொருளே என்ன யாவரும் மொழிந்தார் அன்றே – சீறா:1075/4
இறைவர் யாவரும் அறிய இ நகர்க்கு எழில் முரசம் – சீறா:1097/3
துணிதல் நன்று என யாவரும் சொல்லினார் – சீறா:1414/4
உற்றது ஒன்று உளது யாவரும் கேண்-மின் என்று உரைத்தான் – சீறா:1507/4
நயனுற பெருக்கிய நண்பர் யாவரும்
உயிர் என முகம்மதை உவந்து காமுற்றார் – சீறா:1599/3,4
வெற்றி வெம் கதிர் அயில் வீரர் யாவரும்
சுற்றிட மெய் எழில் துலங்க மால் நபி – சீறா:1605/2,3
மாந்தர் யாவரும் ஒருப்பட எழுந்து ஒரு மருங்கில் – சீறா:1680/1
உத்தரம்-தனை வரைக என யாவரும் உரைத்தார் – சீறா:1681/4
திரு தகு மனையின் கண்ணே யாவரும் செல்க என்றான் – சீறா:1757/4
தின்றிடில் இரதமே செனிக்கும் யாவரும்
மென்றிடில் இனியவை வேம்புக்கு இல்லையால் – சீறா:1817/3,4
பாதலத்தினில் யாவரும் செவியுற பகர்ந்து அப்போதின் – சீறா:1859/3
அரசர் யாவரும் வந்து அடுத்து எடுத்து நீராட்டி – சீறா:2201/3
ஆகம் கூர்தர உண்டவர் யாவரும்
வாய் கை பூசி மகிழ்ந்து இனிது உற்ற பின் – சீறா:2344/1,2
உற முறை கிளைஞர்கள் ஒருப்பட்டு யாவரும்
பெறும் மொழி அறுதியில் பேசினார் இவை – சீறா:2406/1,2
இயல்பெற யாவரும் ஈண்டினார் அரோ – சீறா:2411/4
இருத்தி வேறு ஒரு நினைவு இன்றி யாவரும்
கருத்து ஒரு கருத்து என படுத்தி காதுற – சீறா:2420/2,3
கண் உறு மணி என காமுற்று யாவரும்
எண்ணரும் சிறப்பொடும் இனிது கூர்ந்தனம் – சீறா:2423/1,2
அரசு என இருத்தி ஊரவர்கள் யாவரும்
விரைவின் குற்றேவல் செய்து இருப்ப வேண்டும் என்று – சீறா:2428/2,3
உரியவர் யாவரும் உரைத்த வாய்மையும் – சீறா:2442/2
பலரும் கூறினர் யாவரும் கேட்டு இவை படிறு ஒன்று – சீறா:2480/2
ஈது முத்திரை பொருள் என யாவரும் இயைந்தார் – சீறா:2496/4
திருத்தும் தீனவர் யாவரும் மதீனத்தில் சேர்ந்தார் – சீறா:2498/4
மக்க மா நகர் தீனவர் யாவரும் மதீனம் – சீறா:2499/1
இருத்துதற்காய வல கரம் கொடுத்து அங்கு எழுந்தனர் யாவரும் இயைந்தே – சீறா:2511/4
செம் கரம் எடுத்திட்டு யாவரும் ஓங்கி சின்னபின்னம்பட உடலில் – சீறா:2523/2
ஒருவருக்கொருவர் முன் ஓடி யாவரும்
வருபவர் இ வழி விரைவின் வம் என – சீறா:2720/1,2
பொன்_மனை இடத்தவர் பொங்கி யாவரும்
என் மனையிடத்தில் கொண்டு ஏகுவேன் என – சீறா:2744/1,2
கொடு வரும் சோகினை கூண்டி யாவரும்
தொடுவது அன்று என கரம் தூண்டி பாசத்தை – சீறா:2746/2,3
மா தவர் யாவரும் மகிழ்வுற்றார்களால் – சீறா:2763/4
பன்னிய மொழிகள் கேட்டு யாவரும் நகைத்து பாவி – சீறா:2827/1
இருள் தரும் மனையில் ஆக்கி யாவரும் முகம்கொடாமல் – சீறா:2830/2
நிற்சயித்திடலே கருமம் என்று உரைப்ப யாவரும் விலை நிசப்படுத்தி – சீறா:2853/2
இருவருக்கு இருந்த உணவினை அளித்து யாவரும் அயின்றிடும் என்ன – சீறா:2857/2
கண்டிடா புதுமை புதுமை ஈது என்ன யாவரும் ஒருப்பட கலிமா – சீறா:2858/3
கற்ற வல்லோர்கள் யாவரும் விரும்பி கருத்து உறும்படி முடித்து உவந்து ஆர் – சீறா:2876/3
எண் திசையிடத்தும் தொறுவரை கூவி யாவரும் இவணிடம் புகு-மின் – சீறா:2886/1
தூயவர் யாவரும் துணிவுற்றார்களால் – சீறா:3001/4
அடுத்தவர் பிறர் மற்றுள்ளோர் யாவரும் அறிய வல்லே – சீறா:3097/3
அறிவர் ஆடவர் யாவரும் அறிக என்று அறைவார் – சீறா:3110/4
ஈண்டு வந்து உறைந்தனன் என்ன யாவரும்
காண்டரும் காரணர் கழறினார் அரோ – சீறா:3248/3,4
மன்னவர் யாவரும் மருங்கு சூழ்வர – சீறா:3256/1
மறை வழி பெருக்கிய மன்னர் யாவரும்
நிறைதர இருக்கும் அ நாளில் நேரலர் – சீறா:3261/2,3
இகல் படை கோலங்கள் இயற்றி யாவரும்
புகழ் நபி முகம்மது புறத்தில் ஆயினார் – சீறா:3279/3,4
இன்னணம் பதியில் உள்ளோர் யாவரும் திரண்டு பூவில் – சீறா:3390/1
ஈது முத்திரை பொருள் என யாவரும் இசைந்து – சீறா:3454/1
மன்னர் யாவரும் போர் அமர் கோலங்கள் வனைந்தார் – சீறா:3460/4
ஒருப்பட திரண்டு நடந்து என தீனோர் யாவரும் ஒருமுகம் ஈண்ட – சீறா:3557/2
படியினில் அடக்கி யாவரும் திரண்டு பள்ளியின் இருக்கும் அ போதில் – சீறா:3591/3
முதலவன் விதித்த இறமலான் நோன்பு முடிவினில் யாவரும் அறிய – சீறா:3607/1
அவம் என யாவரும் அகத்தினுள் கொடு – சீறா:3623/3
மறம் கிளர் வீரரை வைத்து யாவரும்
உறங்கிய காலையின் ஒருவன் ஆயினான் – சீறா:3633/3,4
உதித்த தன் கிளையினுக்கு உரியர் யாவரும்
மதித்திடும் திறத்தினர் மன்னர் நால்வரை – சீறா:3645/1,2
ஒலிது சேய் இவை உரைத்திட யாவரும் உவந்து – சீறா:3781/2
பொருந்தி நின்றவர் யாவரும் ஒருப்பட புகழும் – சீறா:3835/1
அன்று காண் என உரைத்தனன் யாவரும் அதனை – சீறா:3865/2
யாவரும் ஒருப்பட்டு ஈண்ட எங்கணும் சேனை செல்ல – சீறா:3876/1
இன்னனம் மாந்தர் யாவரும் போர்செய்திடும் வேலை – சீறா:3910/1
யாவரும் என் முன் போர்செய்-மின் என்று அங்கு இவை சொன்னார் – சீறா:3913/4
சென்ற பின்னரும் தீனர் யாவரும்
வென்றி வாசியும் மின்செய் ஆரமும் – சீறா:3965/2,3
மடிவு இலா மன தீனவர் யாவரும் மலைந்து – சீறா:3987/3
மூண்டு வந்து எழும் காபிர்கள் யாவரும் முறிய – சீறா:4022/1
வாயினை கறித்தனர் மன்னர் யாவரும் – சீறா:4058/4
இடி எனும் கல்லினை ஏந்தி யாவரும்
புடையில் நின்றிடும் நபி பொன்றிப்போதர – சீறா:4064/2,3
வேதமும் ஞான நீதியும் ஓதும் வீதியும் யாவரும் மேவும் – சீறா:4091/1
அறிவினில் பொருவு இலாத மெய் பெரியோய் அவ மொழி யாவரும் அறிய – சீறா:4105/2
இன்னன புலம்பும் எல்வையில் கேளிர் யாவரும் திரண்டு இவண் ஈண்டி – சீறா:4121/1
தன்னில் யாவரும் துன்புற கபுறில் வைத்தனரால் – சீறா:4168/4
குனிப்பு உறும் சிலை கை தீனர் யாவரும் குழுமி நிற்ப – சீறா:4187/2
ஆய வெம் குபிர் துடைத்து வண் புகழ் அடைந்த தீனவர்கள் யாவரும்
தீய வன் சுரம் அகன்று இருந்தது ஒரு சிறிய கானிடை இறங்கினார் – சீறா:4217/3,4
வனை கழல் கழல் மைந்தர்கள் யாவரும்
துனி கொள் மாற்றம் செவியுற துன்னலார் – சீறா:4235/1,2
ஆங்கு யாவரும் துயில்வது காண்டு அகம் மகிழ்ந்தேன் – சீறா:4267/4
ஓர்ந்து யாவரும் இவரொடும் ஒல்லையின் எழுந்து – சீறா:4281/2
மறையினை தெருண்டு நின்றோர் யாவரும் மருங்கு சூழ – சீறா:4377/3
சொல்லும் வாசகம் நன்கு என யாவரும் துணிந்து – சீறா:4401/1
மொய்த்த மாந்தர்கள் யாவரும் தொகைதொகை முறையின் – சீறா:4422/1
கண்டு யாவரும் மகிழ்வுற காலினை மடக்கிக்கொண்டு – சீறா:4429/3
விடுத்து யாவரும் அதிசயம் பெற புவி விளங்க – சீறா:4434/3
வருத்தம் இல் வேண்டி ஈண்டு வந்து அடைந்த காபிர்கள் யாவரும் மறுகி – சீறா:4471/3
இன்ன எல்வையில் தீனர் யாவரும்
மன்னு மா மனை இடத்தின் மேவினார் – சீறா:4520/1,2
மன்னவர் யாவரும் போர் மனம் கொளார் – சீறா:4549/2
சொல்லினை யாவரும் உணர்ந்து தோம் அறு – சீறா:4571/1
அரசன் சொல்லிய சொற்படி யாவரும் அங்ஙன் – சீறா:4601/1
உற்ற வீரர்கள் யாவரும் கேட்டலும் உணர்ந்து – சீறா:4603/1
உத்தரம் சொலாது ஏகினன் யாவரும் உளைய – சீறா:4617/2
கேட்டலும் பிரியமுற்று யாவரும் கிளர்ந்து பொங்க – சீறா:4629/2
பொரும் அஸ்காபிகள் யாவரும் ஒரு முகம் போத – சீறா:4632/2
பெண்மை மிக்கவர் இளையர்கள் யாவரும் பெருத்த – சீறா:4637/3
யாவரும் புகழ் இசுலாமில் வந்து நீர் – சீறா:4647/1
உரைசெய்து ஓங்கும் உயர் புகழ் யாவரும்
பரவ வாழ்வு பரிந்துறு நாளினில் – சீறா:4771/3,4
மலைத்து நின்று மயங்கினர் யாவரும் – சீறா:4823/4
திண்மை மீறிய தீனர்கள் யாவரும்
உண்மை சேர் பயகாம்பரும் ஓங்கிய – சீறா:4828/1,2
என்று நின்றவர் யாவரும் இசைத்திட இரங்கி – சீறா:4832/1
யாவரும் இசைந்து என்-தன்னை அவரிடத்து ஏவுவீரேல் – சீறா:4850/1
துற்றிய மகிழ்வின் யாவரும் இருந்தார் துதி தரு முகம்மது நயினார் – சீறா:4991/2

மேல்


யாவரே (6)

இரும் பெரும் புடவி-தன்னுள் யாவரே இயம்ப வல்லார் – சீறா:1043/4
விருப்புறும் வீர தன்மை யாவரே விரிக்கற்பாலார் – சீறா:1722/4
அதிசயம் உலகில் விண்ணில் யாவரே அறிகிலாதார் – சீறா:2109/4
வெற்றிகொண்டனம் என்றாலும் யாவரே வெருவினாலும் – சீறா:3878/3
எண்ணினை பிளக்கும் என்றால் யாவரே எதிர வல்லார் – சீறா:3959/4
எ தலத்தினும் யாவரே துன்பம் இலாதார் – சீறா:4004/4

மேல்


யாவரேனும் (1)

என் உயிர் துணைவன்-தன் முன் எதிர்ந்தவர் யாவரேனும்
பன்ன அரும் விசும்பில் ஆவி பட விடுத்திடுவன் என்ன – சீறா:2388/1,2

மேல்


யாவன் (5)

தானவன் யாவன் என்று உளத்தில் தான் உணர்ந்து – சீறா:2716/3
உதித்து எழும் பருதி ஏய்ப்பான் உரைக்க அரும் வடிவன் இ யாவன்
மதித்து உரை என அம்மாறு முகம்மதுக்கு எதிர்ந்து சொல்வார் – சீறா:2771/3,4
திசை தலம் யாண்டு யாவன் சேய் உனக்கு இடு பேர் யாது – சீறா:2778/2
இந்த நற்குணத்தோன் யாவன் என்று அறிய வேண்டும் என்று இதயத்தின் அமைத்து – சீறா:2893/3
கூயவன் யாவன் என்று எழுந்து கோதையர் – சீறா:3237/1

மேல்


யாவு (1)

மரு பொலி வாவி யாவு மணம் கமழ்ந்து இருப்ப கண்டார் – சீறா:934/4

மேல்


யாவும் (82)

ஒரு உருவாய் இன்மையினில் உண்மையினை தோற்றுவிக்கும் ஒளியாய் யாவும்
மருவு உருவாய் வளர் காவல் முதலவனை பணிந்து உள்ளி வாழ்த்துவாமே – சீறா:0/3,4
கதறுவர் அந்தோ என்ன கலங்குவர் கலன்கள் யாவும்
சிதறிட ஓடியோடி திரும்பி நெட்டுயிர்ப்பு வீங்கி – சீறா:410/2,3
பாரினில் விலங்கினம் யாவும் பண் அறா – சீறா:727/2
நந்தி அத்திரி பரி யாவும் நன்கு உற – சீறா:753/2
திருந்திய பண்டம் யாவும் செறித்து ஒருபுறத்தில் சேர்த்தார் – சீறா:799/4
உறைந்திட தருக்கள் யாவும் தளிர்த்தன ஒண் பூ கோட்டில் – சீறா:800/2
மனையினில் புகுந்து எடுத்து யாவும் வைத்தனர் – சீறா:914/2
சுரும்பு இருந்து இசை கொள் திண் தோள் தோன்றல் காரணங்கள் யாவும்
தரம் பெற இவை-கொல் என்ன தான் அளவறுத்து மட்டிட்டு – சீறா:1043/2,3
கடி கமழ் மரவ திண் தோள் காளை-தம் புதுமை யாவும்
வடிவுற தெளிந்து தேர்ந்த மைசறா உரைத்த மாற்றம் – சீறா:1048/1,2
மீறிய மதுர சொல்லாய் விரும்பிய பயன்கள் யாவும்
தேறிய கரணம் போகம் செழும் புவி யாக்கை போல – சீறா:1062/2,3
நல் நய மொழிகள் யாவும் மறையினின் நவிற்றுக என்ன – சீறா:1069/3
கரத்து அணி பணிகள் யாவும் கருத்துடன் இழந்து வாசம் – சீறா:1159/3
செயற்கையின் பணிகள் யாவும் தெருத்தலை-தோறும் சிந்தி – சீறா:1165/2
நூற்கு இது பொருந்துமோ இ நூதன செய்கை யாவும்
நாற்குலத்தவர்க்கும் ஒவ்வா நகை என நகைத்து சொல்வார் – சீறா:1344/3,4
பண் விரித்து என்ன பேசும் தத்தையும் பறவை யாவும்
விண் படர்ந்து இரிய செம் தேன் விளை தரு படிந்து தோன்றா – சீறா:1721/2,3
பரிவுடன் நும்-பால் வெற்றி பதவிகள் அளித்தது யாவும்
தெரிதர கேண்-மின் என்ன செய்ய வாய் திறந்து சொல்வார் – சீறா:1728/3,4
நலிதல் இல் எழுந்து போற்றி நமர்க்கு அலர் உற்ற யாவும்
மலர் தலை உலகம் போற்றும் அரசு கேட்டருள்க என்றார் – சீறா:1752/3,4
கதிர் விரி ஹபீபு நிற்ப கானக தருக்கள் யாவும்
புது மலர் அலர்த்தி செம் தேன் பொழிவ மான் வருத்தம் நோக்கி – சீறா:2064/1,2
அச்சமுற்று உரப்பது அன்று இ அவனியில் சீவன் யாவும்
நிச்சயம் இறத்தலல்லால் இருப்பவை நிலத்தில் உண்டோ – சீறா:2081/2,3
அன்பராகிய குறைஷி காபிர் இடும் ஒப்பும் முறி வசனம் யாவும்
இன்புறா நின்று சிதல் அரித்தது என பெரியதந்தைக்கு இயம்பினாரால் – சீறா:2175/3,4
பாசடை தருக்கள் யாவும் பல மலர் சொரிய வாய்ந்த – சீறா:2245/3
பேர் உணர் பொங்கி யாவும் தோற்றிடா பெருக்கு ஆநந்த – சீறா:2396/2
அக மலர் களிக்குமாறா அணி சிறை பறவை யாவும்
இகலவர் போனார் என்ன இதயங்கள் உற பூரித்து – சீறா:2579/2,3
பொரி அரை தருக்கள் யாவும் புது மலர் சொரியும் கானின் – சீறா:2583/1
ஒரு வளை அன்றி யாவும் அடைத்தனம் உரகம் ஈங்கு – சீறா:2587/1
இலை எனாது அரும் பொருள் யாவும் எய்தலால் – சீறா:2708/2
வேத வாசகம் புராண காவிய விதிகள் யாவும்
ஓது என ஓதுவித்து என் உளத்தினுக்கு இயைந்ததாக – சீறா:2782/2,3
பண்டை முன் பெரியோர் தேர்ந்த பழ மொழி வழக்கம் யாவும்
கண்டு அறிந்திடுதல் நன்று என்று எண்ணிய கருத்தினானும் – சீறா:2790/1,2
தெறு கொலை பவங்கள் யாவும் சிதைத்து நற்கதியில் சேர்க்கும் – சீறா:2803/1
அதி மதுரங்கள் யாவும் பசி இன்றி அயின்றதாலும் – சீறா:2828/2
கன்றுகள் யாவும் வான்_உலகு உற வளர்ந்து – சீறா:2934/2
நண்ண அரும் தருமம் யாவும் சொற்படி நடக்கும் நாளும் – சீறா:3047/3
பிடித்த நல் மறை தீனொடு பெரும் துனி யாவும்
முடித்த நல் வழி தொழுகையின் விழி வழி முயன்று – சீறா:3109/2,3
விதிர் இள நிலவு கான்ற மேனிலை மாடம் யாவும்
வதுவையின் புதுமை நோக்க மலைகள் வந்து இருந்தது ஒத்த – சீறா:3132/3,4
முக மதிக்கு இடைந்து சுற்றி மூதிருள் படலம் யாவும்
புகும் இடம் இது என்று ஓதும் புரி குழல்-அதனில் சாந்தும் – சீறா:3211/1,2
எழும் தரு பணர் சினை யாவும் பின்னரின் – சீறா:3327/1
மன்னிய புரவி ஏறு வரி நெடும் கழுத்து அலி யாவும்
துன்னிட சுமைகள் ஏற்றி தொகுதிகள் தொகுதியாக – சீறா:3357/3,4
எண்ணிறந்து அனைய செம்பொன் இடும் சுமை தொகுதி யாவும்
கண் என ஒருங்கு சேர்த்து காவலின் இருந்து நேமி – சீறா:3386/1,2
ஏமமும் பண்டம் யாவும் கொண்டு யான் வருவ கேட்டு – சீறா:3389/2
புரவலர் எவரும் ஒத்து பொரு படை யாவும் தத்தம் – சீறா:3400/2
அரி உளை கேச பந்தி ஆடல் அம் பரிகள் யாவும்
நிரைநிரை நிரைத்து பேரி சுமை நெடுங்கழுத்தல் சேர்த்து – சீறா:3416/1,2
வெற்றியும் யாவும் வரிப்பட எழுதி விரைவினில் மாருதம் இயையா – சீறா:3590/3
மட்டறும் பண்டம் யாவும் மலிதர செறிந்து வைகும் – சீறா:3673/1
இறாக்கினில் தொழில் செய்கின்றார் என்னும் அ செய்தி யாவும்
அறா கன கவிகை வள்ளல் முகம்மதுக்கு உரைத்தார் மன்னோ – சீறா:3680/3,4
நாட்டு வாணிபத்துக்கு ஏற்ற நல் நய பொருள்கள் யாவும்
கூட்டிய பரியினோடும் ஒட்டகை திரளும் கொண்டு – சீறா:3687/2,3
விக்கினம் என்ப யாவும் விளைத்திடும் கொடிய நீரான் – சீறா:3689/2
இனையன பண்பினோன்-தன் செய்கையும் இயற்கை யாவும்
மனன் உற வைகல்-தோறும் வரிசை அம் குரிசில் கேட்டு – சீறா:3692/1,2
வரன் முறை வேட்ட யாவும் வாணிப தொழிலில் மாறி – சீறா:3696/2
விடும் படை இயங்கள் யாவும் விரி திரை ஒடுங்க ஆர்த்த – சீறா:3846/3
மண்டு பேரியங்கள் யாவும் மஞ்சொடு மிடைந்த அன்றே – சீறா:3852/4
காரணம் என்ப யாவும் கபீபு தம்மிடத்தில் காட்ட – சீறா:3853/1
பூரண புளகம் யாவும் தீனவர் புயங்கள் காட்ட – சீறா:3853/2
ஈரம் இல் வெகுளி யாவும் இரு விழிக்கடைகள் காட்ட – சீறா:3853/3
ஆரண மொழிகள் யாவும் அணங்கு வாய் காட்டிற்று அன்றே – சீறா:3853/4
விரியும் நூல் கலை யாவும் ஈமானுமே வேண்டி – சீறா:3859/2
தொடுத்திடும் நலிதல் யாவும் முகத்தினால் தோன்ற கண்டு – சீறா:3872/2
செல் அயில் குந்தம் பல் படை யாவும் செல விட்டார் – சீறா:3915/2
பரிசையினாலும் காபிர்கள் ஏவும் படை யாவும்
அரிது அரிது அம்ம பூழ்தி என செய்து அவண் நின்றார் – சீறா:3916/3,4
அன்னது கண்டு ஓர் வீரன் அனல் என புழுங்கி யாவும்
வெந்நிடத்து ஒளிர வீக்கி ஊழி வெம் காலை ஒத்த – சீறா:3941/1,2
படைகள் யாவும் வந்து அடல் அமுசா உடல் பாங்கின் – சீறா:3998/2
பல் உரை யாவும் பேசவும் வேண்டும் என நினைந்து அரத்தொடு பழகும் – சீறா:4080/3
இகத்தொடு பரமும் சுகத்தொடு துயரும் எழு வகை பிறப்பொடு யாவும்
வகுத்தவன் உதவி அடுத்து உற ஏகி வா என விடைகொடுத்தனரால் – சீறா:4089/3,4
கொண்டனள் யாவும் மறந்தனள் வயிற்றில் குற்றினள் எற்றினள் பூழ்தி – சீறா:4119/3
ஈங்கு இவை யாவும் ஏந்தி இயம் பல ஆர்ப்ப மற்று ஓர் – சீறா:4186/3
செய்யர் இன்றெனில் இன்று என யாவும் தீய்வுறுமால் – சீறா:4276/4
குடிபுகும் கனிகள் யாவும் மரம்-தொறும் குவித்து வைத்தார் – சீறா:4291/4
மிக்க நும் கடமை யாவும் விருப்புற எவரும் காண – சீறா:4292/2
மன்றல் நடந்தன படைகள் யாவும் நடந்தன வானர் வாழ்த்த மன்னோ – சீறா:4302/4
வாங்கினர்கள் கூர்மையினை நோக்கினர்கள் படை யாவும் மாந்தர் மன்னோ – சீறா:4310/4
அடுத்தார் மறுகிடத்தே மனை இடித்தார் பணி யாவும்
எடுத்தார் கலை எடுத்தார் நிதி எடுத்தார் நகர் எங்கும் – சீறா:4323/1,2
அடல் கொண்டு எழு பரி சோகம் மற்றவை யாவும் நல் புனலால் – சீறா:4332/1
நிதி யாவும் அங்கு உறு தீனர்கள் நெஞ்சம் மகிழ் மீற – சீறா:4338/3
அறுத்தாள் குலத்து இனத்தார் எனும் அக பாசமும் யாவும்
வெறுத்தாள் நபி மனை பாரி என்று உரைத்தார் எனும் விதத்தால் – சீறா:4351/3,4
மிக எய்தியது உன்னால் என வேண்டும் நலன் யாவும்
தொகு மென் கொடி கவின் உந்திய திருவாம் சுவைறாவை – சீறா:4355/2,3
துன்றிய உரோமம் யாவும் தளிர்த்தன துணையா நின்ற – சீறா:4386/2
பெயர்த்தனன் இதழை வாயான் மென்றனன் பிழைகள் யாவும்
அயர்த்தனன் கறுபு மைந்தன் கோப தீ அடங்கிலாதால் – சீறா:4387/3,4
தேடின மனங்கள் சிவந்தன விழிகள் செறிந்தன மயிர் புளகு யாவும்
ஓடின பெருமூச்சு அடைந்தன இதழ் வாய் ஒளி விரல் முறுக்கின கரங்கள் – சீறா:4451/2,3
கலைகள் யாவும் உணர்ந்த கருத்தினர் – சீறா:4516/4
மேகம் யாவும் போய் ஒளித்திட இடி பல வெருவ – சீறா:4589/3
வல்லவன் அருளால் கட்டும் கச்சையும் வடி வேல் யாவும்
ஒல்லையின் மறுத்திடாது இங்கு அடைந்தனம் உம்மோடு உற்ற – சீறா:4624/2,3
பரம் பரி நடத்தி யாவும் கொண்டு எறிந்தார் படியும் மை முகில் மழை போல – சீறா:4938/4
பற்றலர் போட்டு இறந்த படைக்கலன் பரிகள் யாவும்
வெற்றி கொள் வீரர் வௌவி விரைந்து முன் கொணர்ந்து அளிக்க – சீறா:4999/1,2

மேல்


யாவுமே (2)

துன்னிட எழுந்தனர் துதிக்க யாவுமே – சீறா:3013/4
தொடங்கி பூசைசெய்திடு பலன் யாவுமே தோன்றி – சீறா:4016/2

மேல்


யாவையும் (32)

இந்து கலை என்ற கலை யாவையும் எடுத்து – சீறா:896/2
எரி சுர பாலையில் செய்தி யாவையும்
தெரிதரவிலை என திகைத்து தேம்புமால் – சீறா:1022/3,4
உரைப்ப அரும் காரணத்து உறுதி யாவையும்
வரை புயன் மைசறா வரைந்த பத்திரம் – சீறா:1028/1,2
கானகத்து உற்ற காரணங்கள் யாவையும்
தீனவர் செவியுற தேக்கி சீர் பெற – சீறா:1604/1,2
ஹபீபு அரசு அனுப்பிய கனகம் யாவையும்
அபுஜகில் தடுத்தனன் என்ன ஆதி நூல் – சீறா:1993/1,2
இவணில் வந்து அடைந்தேன் இனி வினை பவங்கள் யாவையும் எளிதின் வென்றனனே – சீறா:2317/4
உரைதரும் பெயரினர் மறை யாவையும் உணர்ந்தோர் – சீறா:2907/4
வரைகள் யாவையும் பதுக்கையும் திடர் உறு வனமும் – சீறா:2960/4
ஏற்றவை யாவையும் இயற்றும் என்றனர் – சீறா:3002/4
ஆடல் அம் பரி பரிக்கு அணிகள் யாவையும்
தேடினர் இயற்றினர் சேனை காக்குதற்கு – சீறா:3007/1,2
இதமுற இயற்றற்கு ஏற்ற யாவையும் இயற்றும் என்றார் – சீறா:3105/4
தான மால் நகர் மேனிலை யாவையும் தடவி – சீறா:3141/3
இந்து எனும் நுதல் மனை இருந்த யாவையும்
மந்திர கிழவர் முன் வைத்து நின்றனர் – சீறா:3249/3,4
கொணர்ந்தவை யாவையும் கொடுத்து மன்னவர் – சீறா:3258/1
பொருள் எனப்படுதல் யாவையும் கவர்ந்து புறம் படர் கயினுக்காகு என்னும் – சீறா:3610/1
புகுமிடத்து உறைந்த செய்தி யாவையும் புகன்று காலில் – சீறா:3725/2
மொய் அமர் செலல் பழுது என யாவையும் முனிந்து – சீறா:3798/3
வெய்ய வன் சரம் யாவையும் விடுத்தனர் விரைவில் – சீறா:3981/1
அலகில் வேல் படை யாவையும் ஏவினர் அன்றே – சீறா:3997/4
அரும் தவம் யாவையும் அழித்த தீமையன் – சீறா:4054/4
செறுத்தனன் நினைத்த வெம் தீமை யாவையும்
பொறுத்தனர் இருத்தினர் புளகம் எய்தினர் – சீறா:4069/1,2
சூதரில் கொடிய சூதன்-தன் செய்கை துன்புற யாவையும் தொகுத்து – சீறா:4086/3
என்ப யாவையும் மேயவன் – சீறா:4144/2
கட்டாம்படி சிறை யாவையும் கடிதின் பயன் உரிமை – சீறா:4354/3
வந்து ஒருபாலில் தானை யாவையும் இருத்தி வாய்ந்த – சீறா:4375/1
அறபிகள் உலக நீதி யாவையும் அறிந்த மேலோர் – சீறா:4377/2
ஏடு கொண்ட பூ மரங்கள் யாவையும் முறித்து எறிந்த – சீறா:4580/4
உச்சம் நீண்ட நிசானிகள் யாவையும் ஒடித்து – சீறா:4582/3
உடுத்திடும் புடவை ஒன்று ஒழிந்து யாவையும்
கொடுத்து உயர் வனம் குடி கொள்ளுவோம் எமை – சீறா:4646/1,2
நினையும் காலிது நீள் நெறி யாவையும்
முனையில் காப்ப முகம்மதும் வென்றி சேர் – சீறா:4819/2,3
பைத்தல் சூழி படு மலர் யாவையும்
மொய்த்து அடர்ந்து முன் சென்றவர் ஆர்தர – சீறா:4829/2,3
மட்டறும் படைகள் யாவையும் வழங்கினான் – சீறா:4970/4

மேல்


யாழ் (1)

புரி நரம்பு இசை யாழ் தொண்டகப்பறையும் பொடிபட துறுகலின் மோதி – சீறா:28/2

மேல்


யாழினும் (1)

வரி வளை சுமந்து யாழினும் வியந்து மயிர் நிரைந்து ஒளிரும் முன்கையினாள் – சீறா:1964/4

மேல்


யான் (98)

மிக்க செந்தமிழ் புலவர் முன் யான் விளம்புவதே – சீறா:18/4
வடித்த செந்தமிழ் புலவர் முன் யான் சொலும் ஆறே – சீறா:19/4
என் குல தவமோ யான் செய்த பலனோ இவர்-தமை கிடைக்கவும் பெற்றேன் – சீறா:364/2
ஓதும் யான் அபித்தாலிபு என் பின்னவன் உயிரின் – சீறா:558/2
யான் என உதவும் செம் கை அருள் எனும் கடலினாரே – சீறா:617/4
மோகமுற்று யான் கண்டிடும் கனவினை மொழி என மொழிவாயே – சீறா:664/4
இகழ் என பலர் கூறவும் கேட்டிலன் இதற்கு முன்னிலை யான் என்று – சீறா:673/3
வேலை வாருதி போல் வழி பிழைத்ததுவும் விழுந்து யான் முகம் உடைந்ததுவும் – சீறா:692/2
குறைபடாது இருந்த வெற்றி கொழும் மணி குன்றமே யான்
அறைவ கேட்டருள்க என்ன அடுத்து விண்ணப்பம் செய்தான் – சீறா:822/3,4
தக்க பேர்க்கு இடர் நினைப்பதும் தகுவது அன்றே யான்
மிக்க வார்த்தையில் விளம்புவது என்-கொல் நும் வினையால் – சீறா:954/2,3
முப்படி விளங்கும் வண்ணம் முழு மணி குரிசிலே யான்
இ பெரும் புவியில் தீட்டும் எழுத்தில் ஒன்று அறியேன் ஆதி – சீறா:1262/2,3
கதிபெற கண்டும் கேட்டும் கற்று அறிந்திலன் யான் என்றார் – சீறா:1264/4
தூதன் யான் என சுருதியை விளக்குவதலது – சீறா:1384/2
மலியும் வெண் சுதை மாடத்துள் வைத்து யான்
மெலிவு இலாது வளர்த்திடல் வேண்டுமால் – சீறா:1396/3,4
இறுதி செய்குவன் யான் என வீரமுற்று – சீறா:1404/3
தூதன் யான் என சொல்லுவன் தெய்வங்கள் – சீறா:1420/2
தாரணி புறத்தில் தெறும் படை திரண்டு வந்தது தமர்க்கு இடர் என யான்
ஈரமுற்று உரைப்ப எவர்க்கும் உண்மையதாய் இருப்பதோ என நபி இசைத்தார் – சீறா:1453/3,4
நிரைத்த குங்கும தார் புய நபி இனி யான் நிகழ்த்திய மார்க்க நல் நெறியை – சீறா:1454/2
வருந்திலாது உமை கூவியது யான் என மதித்து – சீறா:1522/2
கோறல் செய்குவன் யான் என குவலயம் குலுங்க – சீறா:1538/3
சாற்றுதற்கு அமைந்தேன் வீரம்-தனை மறுத்திலன் யான் என்றார் – சீறா:1550/4
ஈறினில் வரு நபி யான் அலாது இலை – சீறா:1612/2
மரு மலி வள்ளல் யான் வணங்கும் நாயகன் – சீறா:1626/1
ஓதி யான் வணங்குவது உண்மை என்றதே – சீறா:1627/4
உறவு யான் என்பவரை பகையாக்கும் விடன் நாக்கின் உரைக்கின்றானால் – சீறா:1641/4
முகில் கவிகை முகம்மதிடம் சென்று சிறிது உத்தரத்தை மொழிந்து யான் ஓர் – சீறா:1642/1
இச்சை பெற உரைத்தனை நன்கு யான் உரைத்தல் கேட்டி என இசைக்கின்றாரால் – சீறா:1652/4
பெருகு முதல் மறை வசன எவ்வுலகும் அறிவது யான் பேசில் என்னே – சீறா:1654/2
பேறாக நினைத்து உமறு கத்தாபை போல மனம் பேதுறேன் யான்
வீறு ஆரும் வேல் வேந்தீர் இவை சரதம் என மறுத்தும் விளம்பினானே – சீறா:1663/3,4
மீண்டும் அன்னவன் தூதன் யான் எனும் உரை விரித்தான் – சீறா:1688/4
தூதன் யான் எனக்கு ஆதி-தன் தூய் மொழி புறுக்கான் – சீறா:1689/1
தூதன் யான் என உரைத்தவன் உரைத்திடும் துணிவே – சீறா:1694/4
தூதன் நபி யான் அளவு இல் சோதி உரையான – சீறா:1771/2
முன்னம் யான் நினைத்தவை முடிவது என்-கொல் என்று – சீறா:1833/3
தரையில் யான் அலது இலை என அபூஜகில் சாற்ற – சீறா:1994/3
விட்டு உரைத்திடு என்று உரைப்பது யான் என விரித்தான் – சீறா:2004/4
கனக்க வைத்தல் யான் அலது இலை என கழறினனால் – சீறா:2047/4
பிரியமுற்று இரங்கி காட்டின் பிணைக்கு யான் பிணை என்று ஓதும் – சீறா:2092/1
இ சகம் புகழ் தனி இறைவன் தூது யான்
நிச்சயம் இது என நிகழ்த்தினார் அரோ – சீறா:2127/3,4
பவம் அற நும் வழி படுவன் யான் என்றான் – சீறா:2130/4
அரு மறை மொழி வழி ஆவன் யான் என்றான் – சீறா:2132/4
இகழ்வு இலாது உண்மை என்று இசைந்து நீவிர் யான்
புகழ் கலிமா நெறி பொருந்தினீரெனில் – சீறா:2158/2,3
நல் பதம் தரும் புகழ் நபியை போற்றி யான்
என் பதி புகுந்து எமர்க்கு இயம்பி ஒல்லையில் – சீறா:2160/1,2
பல்லருடன் யான் பொருத்தமிலை எனவும் எடுத்து ஓதி பலரும் காண – சீறா:2178/3
யான் உரைப்பதிலை கலிமா இதயம் பொருந்தா புகழ் நா ஏற்றுவேனோ – சீறா:2182/3
கனைத்த திரை கடல் நிலத்தில் பலர் புகழ உரைக்கு உரை கட்டுரைக்குமேல் யான்
நினைத்தபடி கலிமாவை உரைப்பையோ என நபியும் நிகழ்த்தினாரால் – சீறா:2183/3,4
யான் நினைத்திடும் பொழுதினில் வருக இற்றையினும் – சீறா:2241/2
சந்து யான் என்ன சாற்றி பின்னரும் சாற்றும் அன்றே – சீறா:2274/4
தெரிவரும் ஆற்றால் உன்னை தெறுபவர் இலை யான் கொன்றால் – சீறா:2365/3
இடத்தினில் வரச்செய்வேன் யான் இதத்தொடும் இனிய மாற்றம் – சீறா:2382/2
கூற்று எனும் பழியை நாணி கூறினனலன் யான் என்றான் – சீறா:2391/4
பினை தனி புகல்வன் யான் என்ன பேசினார் – சீறா:2403/3
இருக்கிலன் யான் என எடுத்து கூறினார் – சீறா:2407/4
தரைத்தலம் புரளினும் வாய்மை தக்க யான்
உரைத்தவை மறுத்து எடுத்து உரைப்பது இல்லையால் – சீறா:2446/3,4
ஏதம் இன்றி இங்கிருந்து பின் வருகுவன் யான் முன் – சீறா:2496/2
பரித்தற்கு உமக்கு ஒன்று யான் அளித்தேன் என்றார் நபியும் பரிவினொடும் – சீறா:2551/2
விழும் இ தொழில் யாது என கேட்ப விரைவின் இபுலீசு என்பவன் யான்
ஒழிய எவர்க்கும் வாயினின் மண் விழுந்தது என கட்டு உரைத்தனனால் – சீறா:2561/3,4
இறங்கிய இடத்து யான் இருப்பன் என்றனர் – சீறா:2748/4
கொடுத்திலன் யான் என்ன சஞ்சலம் பெரிதும் முற்றி – சீறா:2798/2
சிந்தையில் பொருந்தி யான் தரும் அமுது செய்து வந்து ஏகு-மின் என்ன – சீறா:2863/2
மா இரும் புவியின் யான் எடுத்துரைத்த மாற்றமே புதுமை என்று உரைத்தாய் – சீறா:2887/3
குறித்து நின்று எதிர்ந்து யான் கூறும் வாய்மை எ – சீறா:2978/1
பெரியவன் அருளால் வந்த பெண்ணினை வரைதல் யான் என்று – சீறா:3051/3
ஆண்டகை அலி மனைக்கு அம்ம நின்னை யான்
கூண்டவருடனுமே கூட்டி செல்வதற்கு – சீறா:3248/1,2
துன் இதழ் தாமரை பாதம் தொட்டு யான்
என் இரு விழி சிரம் ஏத்தவாயினும் – சீறா:3334/1,2
ஏமமும் பண்டம் யாவும் கொண்டு யான் வருவ கேட்டு – சீறா:3389/2
ஏவலுக்கு இயைவன் யான் என புடவி இரு விசும்பிடத்தவர் கேட்ப – சீறா:3554/2
திரு மொழிக்கு இயைவன் யான் என பணிந்து செப்பிய புடவி மண்-அதனில் – சீறா:3555/1
துனி தவிர்த்து உதவிசெய்தவர்கள் துஞ்ச யான்
நனி பல பொருளுடன் நகரம் நண்ணி மென் – சீறா:3617/1,2
இரவினில் யான் ஒரு கனவு கண்டனன் என இசைப்பார் – சீறா:3811/4
ஒன்று யான் இனி வருவது இல் என சினந்து உரைத்தான் – சீறா:3865/4
பொருவது என்னை யான் சரி சரி திறத்திர் என் புயத்தில் – சீறா:3895/1
தெள்ளிய மதியோய் யான் சொலும் வார்த்தை செயமலால் தீது என போகாது – சீறா:4102/1
எவ்விடத்தினும் யான் காண்கிலன் எளியேன் என எழுந்து அடுத்தவன் ஆவி – சீறா:4116/2
வெய்ய கோள் அரியே மருவலர் இடியே வேண்டி யான் செய்த புண்ணியமே – சீறா:4120/2
வீடல் செய்து இவண் மீள்குவன் யான் என்றே – சீறா:4220/4
செறுத்து நின்ற வெம் தீமையன் யான் இனி – சீறா:4231/3
தீங்கு உறாது யான் ஏகிய நெறியினில் தீனோர் – சீறா:4267/3
பெரிய பாறை இங்கு என் படும் யான் எவன் பேசல் – சீறா:4410/4
வாங்கு வெம் சிலை-அவரொடும் யான் வருமளவும் – சீறா:4416/2
தேறிலாது யான் இருந்தனன் திடம் பெற இன்னே – சீறா:4435/2
கருமம் ஏது என்ன கேட்டனர் நபியும் கழறினன் யான் என உரைத்தார் – சீறா:4470/4
நிலைபெற யான் உரைத்தருளுக என்றனன் நன்கு என அவரும் நிகழ்த்தினாரால் – சீறா:4538/4
அழிவினவர் புறங்காட்ட செய்குவன் யான் என உரைத்து அங்கு எழுந்தார் மன்னோ – சீறா:4539/4
வேவுபார்த்து யான் வருகுவன் சணத்தினில் விடை நீர் – சீறா:4591/2
கொள்ளை கொள்ளு முன் யான் கொளுவேன் என குறித்து – சீறா:4616/2
அன்னவர் தாம் முகம்மதை பார்த்து ஐயா என் செய்தியை கேள் யான் ஆர் என்னில் – சீறா:4684/1
என்னை உமது உள மகிமை அறிந்துவர விடுத்தனர் யான் இவண் வந்தேனால் – சீறா:4684/4
திண்மை பெறும் பனீசகுது கூட்டத்தாரிடத்தினில் யான் சென்று மிக்க – சீறா:4685/3
ஏய நோயில் யான் படும் பாடு எலாம் – சீறா:4773/1
கறை அற மாலிக் ஈன்ற கவுலத்து யான் என்று என்னை – சீறா:4785/3
புந்தி மிக்கு உளீர் புகல் எனில் யான் அவை புகல்வேன் – சீறா:4844/4
திருந்த யான் சொலும் விண்ணப்பம் செவி துணைக்கு ஏறாதேனும் – சீறா:4847/2
ஏற்ற மா நபி-பால் யான் சென்று எய்தினேன் புதையில் வந்து – சீறா:4864/1
மாற்றமே எனக்கும் சொன்னார் யான் அது மனம் கொண்டு உற்றேன் – சீறா:4864/3
உளம் பெறு மதியின் மிக்கோன் எழுந்து யான் உவந்து சென்று – சீறா:4872/2
திருக்கு அறும் பெயர் சல்மா என்னும் தீரன் யான்
தருக்கு உறும் அக்வகு தந்த சீயமே – சீறா:4952/3,4
கொல் உலை வேலினால் கோறல் செய்து யான்
ஒல்லையில் அடைகுவன் உண்மை ஈது என்றார் – சீறா:4994/3,4

மேல்


யான்-தான் (1)

மனம் எங்கே யான்-தான் எங்கே என நின்று மறுகுகின்றாள் – சீறா:1164/4

மேல்


யானுசு (2)

மா தவன் கமல வதன யானுசு தம்-வயின் உறைந்திருந்து அணி சிறந்து – சீறா:136/2
தாது அவிழ் மலர் தார் குங்கும கலவை தட புயர் யானுசு தரு கார் – சீறா:136/3

மேல்


யானும் (17)

இறைவனே யானும் பெறுவதற்கு என் கணிடத்தினில் தெரிகிலேன் என்றார் – சீறா:127/2
யானும் அ வழி செல்வேன் என்று அடுத்தடுத்து உரைப்பதானார் – சீறா:395/4
இனி எவை உரைப்பன் யானும் இயல் நபி மொழிந்த மார்க்கம்-தனில் – சீறா:1496/2
நினைந்தவை முடித்தேன் யானும் நிகழ்த்தியது அருள்க என்றார் – சீறா:1575/4
உள் உயிர் அனைய கன்றும் ஒருத்தலும் யானும் ஓர் நாள் – சீறா:2072/1
ஓடிய திசையின் ஒன்றையொன்று காண்கிலாது யானும்
வாடிய மனத்தினோடு மறியையும் நோக்காது ஆக்கை – சீறா:2074/2,3
நெடியவன் தூதர் யானும் நபி எனும் நிலைமை பெற்றேன் – சீறா:2251/2
புவியினில் எவர்க்கும் பொருந்துறு மாற்றம் புகன்றனர் யானும் என் கருத்து உற்பவிதரும் – சீறா:2522/3
யானும் உடன்வருதல் சரதம் என கட்டுரைத்தனரால் – சீறா:2549/4
உள் உணர்ந்து யானும் சில மொழி சாற்றுவேனால் – சீறா:2821/4
ஆரண கலிமா யானும் அறைந்தன் என்று உரைத்து போமால் – சீறா:2823/3
திரு நபிக்கு ஏவல் யானும் செய்குவன் என்ன வெய்யோன் – சீறா:3369/1
உணவு உளது ஏதெனினும் இவண் தருக வரும் தீனவர்களுடனும் யானும்
அணிபெற இங்கு இருந்து அருந்தி எழுவம் என முகமனொடும் அருளினாரால் – சீறா:3754/3,4
சாலவும் அருளி குடியொடு யானும் சஞ்சலம் புகட்டிய வணக்க – சீறா:4103/2
விடியும் முன்னமே யானும் ஏகுவன் என விரைவின் – சீறா:4610/1
எல்லையில் அமரர் யாரும் யானும் பீசபீலுக்காக – சீறா:4624/1
காதலால் புரவார் யானும் காக்க ஓர் வகையும் அற்றேன் – சீறா:4788/4

மேல்


யானே (9)

தான் வருமளவும் யானே பிணை என சாற்றி நின்றார் – சீறா:2091/3
தானைக்கும் பதிக்கும் யானே தலைவன் என்பவர் போல் வேடன் – சீறா:2122/3
கூறினர் பிணைக்கு யானே பிணை என கூறும் கொண்டல் – சீறா:2291/4
கலி என திகைக்கும் போதினில் யானே கழறினன் என மறுத்து உரைப்ப – சீறா:2885/3
சினவு வேல் அபித்தாலீபு சேய் எனும் புலிக்கு யானே
மனையினிற்கு உரியள் ஆனேன் மகர் இரசிதம் ஐந்நூறு என்று – சீறா:3086/1,2
எதிரும் வன் பழி சுமப்பதும் துடைப்பதும் யானே
புதல்வர்க்கும் உயிர் துணைவர்க்கும் தேடிய பொருட்கும் – சீறா:3766/2,3
யானே இவண் அடைந்தேன் சில பொருள் ஈகு-மின் ஐயா – சீறா:4345/4
திருவோ நீ செயலோ நீ உன் வடிவம் என்-கொல் என தெருள்வன் யானே – சீறா:4524/4
திண் திறல் செய்து யானே திரிந்தனன் திரிந்தது எல்லாம் – சீறா:4736/2

மேல்


யானை (4)

கந்து எறி தறுகண் கரட மால் யானை காவலர்க்கு அசனி நாகூறு – சீறா:153/2
கந்து அடர் தறுகண் கரட மால் யானை காவலர் குசையிடத்து உறைந்த – சீறா:163/4
வந்து கானல் சுட ஆசை யானை முகம் மாறுகொண்டு புறமிட்டவால் – சீறா:4212/4
அரிய கரி என்று பெயர் ஆன மத யானை – சீறா:4892/4

மேல்


யானையா (1)

மலி பசி யானையா வறுமை சேனையா – சீறா:299/1

மேல்


யானையும் (1)

புவனம் தாங்கும் பொருப்பு உறழ் யானையும்
கவன வேக கலின புரவியும் – சீறா:4813/1,2

மேல்