மை – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மை 66
மைசறா 15
மைசறா-தன்னை 2
மைசறா-தனை 2
மைசறாவும் 5
மைசறாவை 4
மைத்துனர் 1
மைந்த 2
மைந்தர் 14
மைந்தர்-தம் 1
மைந்தர்கள் 10
மைந்தரில் 1
மைந்தரும் 9
மைந்தரே 1
மைந்தரை 2
மைந்தரொடு 1
மைந்தரோடு 1
மைந்தன் 7
மைந்தனுக்கு 2
மைந்தனும் 3
மைந்தனை 4
மைந்தனையும் 1
மையல் 3
மையால் 1
மையினும் 2
மையினை 3
மையும் 1

மை (66)

மை தடம் கூந்தல் கரு விழி செ வாய் எயிற்றியர் வயிறு அலைத்து ஏங்க – சீறா:33/2
மை தவழ் கனக கிரி புயம் திரண்ட மள்ளர்கள் வனப்பினுக்கு உடைந்த – சீறா:57/2
கரிய மை விழி மங்கையர் பூம் குழல் காட்டில் – சீறா:70/1
மை படும் கரிய கூந்தல் மட மயில் வடிவு உட்கொண்டு – சீறா:118/3
மை நிற பாவை கயல் விழி அலிமா வந்தது கேட்டு வந்தடுத்து – சீறா:386/2
மை படும் கவிகை வள்ளல் முகம்மதை கொன்றார் என்று – சீறா:426/3
அதிரும் மை கடல் தரளமே என அடல் அரசர் – சீறா:477/3
மை புயல் முகம்மது ஓர் வாவி நண்ணினார் – சீறா:487/4
மை படி கவிகை வள்ளல் வனப்பு இலக்கணமும் நீண்ட – சீறா:621/2
கருக்கு மை விழி துயில்தரு பொழுது ஒரு கனவு கண்டனர் நூலில் – சீறா:647/3
மை தவழ் முகில் குடை மறை குரிசிலோடும் – சீறா:888/2
மை தவழ் குடையீர் இந்த மனையிடை புகுத யாங்கள் – சீறா:939/1
கரிய மை விழி கதீஜா தம் கையினில் – சீறா:1030/2
வாள் நுதற்கு அணி கடு வரி விழிக்கு மை வரை-மின் – சீறா:1101/4
குவளை மை விழி சுரிகுழலியர் கொழும் கரத்தால் – சீறா:1110/1
மை வண்ண விழியாரிடத்தினில் உறையா மற்றொருவரை உடன் கூட்டா – சீறா:1245/2
விடம் கொள் வேலினை நிகர்த்தும் மை பொரு விழி மயிலும் – சீறா:1281/2
மை புயல் கவிகையின் வள்ளல் தம்மிடத்து – சீறா:1298/2
மை வணம் தரு கொடை அபித்தாலிபு மனைக்கே – சீறா:1364/4
மை படும் கவிகை வள்ளல் மறுத்து ஒன்று மொழிகிலாமல் – சீறா:1493/2
வடி தடம் கதிர் வேல் மை கண் மட_மயில் மறைத்து கூற – சீறா:1572/2
மை முகில் கவிகை நல் நபி முன் வந்து நின்று – சீறா:1611/1
சூசியும் கடுதாசியும் எடுத்து மை தோய்த்து – சீறா:1682/3
மை கரும் கவிகை வள்ளல் முகம்மதுக்கு உதவியாக – சீறா:1725/1
மை படி திரள் என வந்த வானவர் – சீறா:1800/2
மை தரும் கவிகையின் வள்ளல் வாக்கினில் – சீறா:1824/1
மை வண்ண கவிகையார் மெய்யின் மான்மதம் – சீறா:1827/2
முடியின் மை தவழ் ககுபத்துல்லாவை முன்னினரால் – சீறா:1885/4
மறுகு மை கயல் அஞ்சன விழி மடந்தையரும் – சீறா:1888/2
மனு நெறி பிழைத்த அபுஜகில் கொதித்த மனத்தினும் இருண்ட மை கடல் ஒன்று – சீறா:1902/1
எங்கள் நல் நயினார் முன்னை நாள் அழைத்த இருளினும் இருண்ட மை குழலாள் – சீறா:1956/4
மாற்ற அரும் தனுசும் கரும் கொடி எதிர்வும் மாற்றி மை கண் கடற்கரையின் – சீறா:1957/3
திட கதிர் வடி வாள் என கொலை பழகி செவந்து அரி படர்ந்த மை விழியாள் – சீறா:1958/4
சிறந்த மாதர் மை விழி மழை பொழிதர செருமி – சீறா:2200/3
மை வண கவிகையீர் எங்கள் வாய்மையில் – சீறா:2438/3
மை படி கவிகை வள்ளல் முகம்மதை காண்கிலோம் என்று – சீறா:2578/2
பாதகத்தையும் நினைத்து மை கொடு விடம் பழுத்த – சீறா:2618/3
வருத்தமுற்ற மை மலட்டினை கொணர்க என வலிதில் – சீறா:2686/3
தகையும் மை முதுகிடத்தினில் பயப்பய தடவ – சீறா:2687/2
வரம் கொள் மை முலையினும் ஒழுகின என மகிழ்வின் – சீறா:2690/1
மை வண்ண கவிகை முகம்மது மதீனா நகரினில் வருகுவர் என்ன – சீறா:2906/2
மலி தரும் கரு மை உண்ட வரி விழி கயல்கள் பாய – சீறா:3063/3
வம்பு அவிழ் சுறுமா உரைத்த மை எழுதி மணி வடம் கிடந்த பொன் மார்பில் – சீறா:3159/2
மை தடம் கண்ணுள் ஆனார் மறுகினில் மறுகி நீவிர் – சீறா:3200/2
மதர்த்து அரி படர்ந்த கண்ணின் மை எடுத்து எழுதினாரால் – சீறா:3212/4
மை வண்ணத்து உள்ளத்து மசுதிய் என்பவன் – சீறா:3294/2
சூல் அடுத்த மை மின்னினும் சுடர் இலங்கியதே – சீறா:3509/4
மை உறும் சிரசு அற்று உறைந்தவர் ஒரு பால் மணிக்குடர் சரிந்தவர் ஒரு பால் – சீறா:3567/3
கண்களில் சேப்பும் நுதலினில் வியர்ப்பும் கரிய மை மீசையின் முறுக்கும் – சீறா:3581/1
மை கலந்து உயரும் சோலை கைபறில் வாழ்வோன் நாளும் – சீறா:3689/3
குவளை மை விழி மாதர்கள் சுக தடம் குளித்து – சீறா:3796/1
மை முகில் குடை முகம்மதை மாறுகொண்டு இகலி – சீறா:3798/2
மருட்டும் மை கரும் கிடுகொடும் கொடுமரம் அணிந்தார் – சீறா:3825/2
சொல்லுவது என்-கொல் மை மழை மாரி துளி போல – சீறா:3915/4
மாசு அறு கணை ஒன்று எய்தான் மை முகில் இடியேறு என்ன – சீறா:3945/4
பரிவொடும் சமர் பார்க்க வந்த மை
கரிய பூம் குழல் கால வேல் விழி – சீறா:3966/1,2
சூல் படைத்த மை வரை நிகர் துணை புய வேந்தர் – சீறா:4251/3
கொடுக்கும் மை முகிலின் அன்னீர் கோது உற தீனர் வெம் போர் – சீறா:4368/3
சிறிய மை ஒன்று வளர்ந்தது அங்கு இருந்தது அ திறலோர் – சீறா:4414/1
நம்-தம் வீட்டினில் இருந்த மை என தனி நணுகி – சீறா:4433/3
கரிய மை முகில் நிழற்றிட காரணம் காட்டும் – சீறா:4436/3
மை ஆரும் குபிர் நீக்கி கலிமாவும் மொழிந்து மறை வழி நின்றாரே – சீறா:4683/4
மை வண்ண குடையார் அந்த மரு மலர் துடவை புக்கி – சீறா:4728/2
அலையொடு தழுவி சூல் முதிர்ந்து எழுந்தே அழகு உற விளங்கும் மை மாரி – சீறா:4753/1
மான் கிடந்த மை விழி மின்னார் மால் கொளும் அமுறும் – சீறா:4915/2
பரம் பரி நடத்தி யாவும் கொண்டு எறிந்தார் படியும் மை முகில் மழை போல – சீறா:4938/4

மேல்


மைசறா (15)

மன் ஆகிய மைசறா சொல் மறையோனும் மகிழ்ந்தே – சீறா:988/3
கரை வழிந்து ஒழுகு மகிழ்ச்சியாய் மைசறா கரும் குழல் செ இதழ் கனி வாய் – சீறா:989/2
இம்பரின் விளங்க மைசறா மகிழ இனிதுற எடுத்து இசைத்திடுவான் – சீறா:991/4
மறை தெரி அறிவன் உரைத்த சொல் கேட்டு மைசறா மனம் மிக மகிழ்ந்து – சீறா:994/1
வண்ண வார் தட கை முகம்மதை புகழ்ந்து வாகனம் கொணர்ந்தனன் மைசறா
எண்ணிறந்து அனைய மக்கிகள் எவரும் எழுந்தனர் குரிசிலும் எழுந்தார் – சீறா:995/3,4
கருத்தினுள் உறை முதல் கனவை மைசறா
விரித்து எடுத்து உரைத்தலும் விளங்க தேர்ந்து பொன் – சீறா:1020/1,2
உரிமையில் உடன் எழுந்து ஒழுகும் மைசறா
வரைதரு பத்திரம் வரவும் காண்கிலேம் – சீறா:1022/1,2
வழு அற நல் மொழி எடுத்து மைசறா
எழுதிய பத்திரம் அடைந்தது இன்று என – சீறா:1025/1,2
வரை புயன் மைசறா வரைந்த பத்திரம் – சீறா:1028/2
வடிவுற தெளிந்து தேர்ந்த மைசறா உரைத்த மாற்றம் – சீறா:1048/2
மனையினுக்கு உயிராய் வந்த மைசறா உரைத்த மாற்றம் – சீறா:1049/1
அன பெடை கதீஜா பால் விட்டு அடல் அரி மைசறா மன் – சீறா:1063/2
மான வேல் தட கை வீரன் மைசறா வசனம் கேட்டு – சீறா:1065/1
பொன்_தொடி கதீஜா பாதம் போற்றிய மைசறா சொல் – சீறா:1066/1
மரை தட மலர் கை கூப்பி மைசறா மனையில் போனான் – சீறா:1071/4

மேல்


மைசறா-தன்னை (2)

வரி விழி கதிஜா மனை மைசறா-தன்னை
அருகு இருத்தி நல் மொழி பல எடுத்தெடுத்து அறைந்தான் – சீறா:835/2,3
மன்னர்_மன் சொல் கேட்டு அந்த மைசறா-தன்னை கூவி – சீறா:1069/1

மேல்


மைசறா-தனை (2)

அன்னியர் எனாது மைசறா-தனை அடுத்து – சீறா:893/1
வடிவாரிடை அகலாது உறை மைசறா-தனை நோக்கி – சீறா:986/1

மேல்


மைசறாவும் (5)

திருந்திலா மனத்து அபுஜகிலொடும் கலை தெரிதரும் மைசறாவும்
பொருந்த கூடிய மாக்களும் இடபமும் புரவியும் துகள் ஆர்ப்ப – சீறா:670/2,3
மக்கிகள் சிலருடன் மைசறாவும் தன் – சீறா:917/1
தன் உயிர்த்தோழரோடும் தரகனும் மைசறாவும்
பின் உற வர அ காபிர் பெரும் தலைக்கடையில் சார்ந்தார் – சீறா:936/3,4
தருமத்துரை நயினாரொடு சதுரன் மைசறாவும்
புரிசை புற நகர் விட்டு அணி பொழில் புக்கி நடந்தார் – சீறா:980/3,4
வாங்கு வில் தட கை வெற்றி மலி புகழ் மைசறாவும்
ஓங்கு மா நகரம் புக்கி ஒளிர் மணி தவிசினாய – சீறா:1041/2,3

மேல்


மைசறாவை (4)

இவை எலாம் நபிக்கு அளித்த பின் ஏவலின் இயலுறு மைசறாவை
நவை அற தமது அருகினில் இருத்தி வெண் நகை மலர் முகம் நோக்கி – சீறா:663/1,2
மா மறையின் மிக்கனவன் வந்து மைசறாவை
தேம் மலர் புயத்தில் அணி செம்மலொடு இருப்ப – சீறா:892/2,3
அரும் புகழ் மைசறாவை அழைத்து அருகு இருத்தி நெஞ்சின் – சீறா:1061/2
பணி மறாது ஒழுகி செய்யும் பாலகன் மைசறாவை
மணி வகுத்து அனைய திண் தோள் முகம்மது கூட்டி சென்றார் – சீறா:1067/3,4

மேல்


மைத்துனர் (1)

மன்னிய சீலம் நீக்கி மைத்துனர் ஸஹீதை கோபித்து – சீறா:1568/3

மேல்


மைந்த (2)

மல்லல் அம் புவியில் செய்த தவத்தினால் வந்த மைந்த – சீறா:2787/4
மைந்த நீ செயினபு இல்லின் முகம்மது நபி முன் வைத்து – சீறா:4704/1

மேல்


மைந்தர் (14)

வைத்த பின் மத்தூசல்கு-தம் மைந்தர் மடந்தையர் மடல் எடுத்து ஏந்த – சீறா:141/3
மைந்தர் மிக்குவம்-தம்மிடத்து உறைந்திருந்து மாட்சிபெற்று இலங்கியது அன்றே – சீறா:153/4
மைந்தர் இங்கு இவர் மனத்து இருள் கெட ஒரு மணம் முடித்திட நாடி – சீறா:652/3
மைந்தர் யாவரும் திரண்டு எழு மணத்துடன் எடுத்து – சீறா:839/2
மூரி அடல் ஏறு அபுதுல் முத்தலிபு மைந்தர்
மாரி பொருவாத கர மன்னவனை நோக்கி – சீறா:1767/1,2
காதலில் பயந்த மைந்தர் கருத்தினில் சிறப்ப செய்தல் – சீறா:2805/3
தண் நிலா தரு படைக்கலன் கொடு மைந்தர் தாக்க – சீறா:3887/2
குடல் சரிந்தனர் மைந்தர் குரகதத்து – சீறா:3901/2
குனி சிலை தழும்பின் கையார் கொற்ற வேல் சகுசு மைந்தர்
வனை கழல் இலங்கு தாளார் அப்துல்லா என்னும் மன்னர் – சீறா:3938/3,4
தீய்ந்தன கவரி கண்ணில் தீப்பொறி தெரிக்க மைந்தர்
மாய்ந்தனர் பரிகள் மண்ணின் மடிந்தன புண்ணில் சோரி – சீறா:3940/1,2
மறு இல் பின் அணி மைந்தர் யாருமே – சீறா:3970/4
மா புகழ் மைந்தர் மூவரையும் மங்கையர் – சீறா:4174/2
கிள்ளையினது உடலினும் போர் மைந்தர் உறுபினும் சேந்து கிளர்ந்த சோரி – சீறா:4316/1
மஆது மைந்தர் வர அஸ்காபிகாள் – சீறா:4653/1

மேல்


மைந்தர்-தம் (1)

சிந்த மைந்தர்-தம் சென்னியை உருட்டின திகிரி – சீறா:3992/3

மேல்


மைந்தர்கள் (10)

வண்டு துதைகின்ற புய மைந்தர்கள் யாரும் – சீறா:886/2
வந்த ஜஃபறும் அவருடன் மைந்தர்கள் சிலரும் – சீறா:2023/2
மன்னவன் மைந்தர்கள் மனையிடத்து ஏகி – சீறா:2942/2
மன்னிய சீறூர் உற்ற மைந்தர்கள் எவரும் ஈண்ட – சீறா:3406/3
மறம் கொள் மைந்தர்கள் ஒருவருக்கொருவர் போர் மலைப்ப – சீறா:3892/3
வனை கழல் கழல் மைந்தர்கள் யாவரும் – சீறா:4235/1
திரள் மற மைந்தர்கள் இணங்கா வகை நாளும் – சீறா:4322/2
செருகி ஈரைந்து மைந்தர்கள் வகைவகை திரண்டு அங்கு – சீறா:4403/2
தோகைமார் மதி சூழ்ச்சியின் மைந்தர்கள்
போக மற்ற புருடரை கூய் பத – சீறா:4665/1,2
மைந்தர்கள் துயரம் என்-தன் வருத்தமும் அவர் சூழ் சொன்ன – சீறா:4789/1

மேல்


மைந்தரில் (1)

தக்க மன்னவர் மைந்தரில் அப்துல்லா தவத்தால் – சீறா:974/3

மேல்


மைந்தரும் (9)

வடிவுறு மைந்தரும் மன்னு சின்னையர் – சீறா:485/2
மாதரும் சிறு மைந்தரும் மாந்தரும் – சீறா:2342/1
இறந்த மன்னவர் மைந்தரும் கேளிர் என்பவரும் – சீறா:3787/2
பகரும் மாதரும் மைந்தரும் அடவியில் படர – சீறா:3807/3
மாதர் ஆவி மைந்தரும் கலந்து உவந்து வந்தனரால் – சீறா:3862/4
மற்ற நாற்பது மைந்தரும் அவண் – சீறா:3972/3
மற்று நாலைந்து மைந்தரும் நின்றனர் மாதோ – சீறா:3988/4
துய்ய மைந்தரும் அளித்து அலுத்து ஓய்ந்தனர் சொரிந்த – சீறா:4424/3
அலகிலா திறன் மைந்தரும் தூது எனும் அரியும் – சீறா:4425/2

மேல்


மைந்தரே (1)

மவுலுவர் குரிசில் முத்தலிபு மைந்தரே – சீறா:1822/4

மேல்


மைந்தரை (2)

மைந்தரை அவணிடை அனுப்பி மன்னர்_கோன் – சீறா:3321/2
உறவின் மிக்க மைந்தரை உறு துணைவரை உரிய – சீறா:4266/1

மேல்


மைந்தரொடு (1)

சுந்தர மடந்தையரும் மைந்தரொடு துன்றி – சீறா:882/3

மேல்


மைந்தரோடு (1)

பாவையர் மைந்தரோடு வந்து ஒருபாலின் நின்றார் – சீறா:3876/4

மேல்


மைந்தன் (7)

மறு அறும் குல மைந்தன் இ மைந்தனை – சீறா:1392/1
ஒலிது மைந்தன் உமாறத்து என்போன்-தனை – சீறா:1396/2
அங்கு அவன் தனையன் மைந்தன் அகுமதை வாய்க்கொள்ளாத – சீறா:1499/1
மரு மலர் தொடையல் வேய்ந்த வரை புயன் கறுபு மைந்தன்
அருள் அறம் பயிலா சிந்தை அபாசுபியானுமாக – சீறா:3358/2,3
புவி புகழ் கறுபு மைந்தன் என்றன புவனம் எல்லாம் – சீறா:4384/2
அயர்த்தனன் கறுபு மைந்தன் கோப தீ அடங்கிலாதால் – சீறா:4387/4
அபுதுவத்து அருள் மைந்தன் அடங்கிலா – சீறா:4486/1

மேல்


மைந்தனுக்கு (2)

உரிய மைந்தனுக்கு என் முலை பால் அமுது ஊட்ட – சீறா:327/2
உன்-தம் மைந்தனுக்கு உடையவன் வேறு உளன் ஒருவன் – சீறா:466/3

மேல்


மைந்தனும் (3)

கறுபு மைந்தனும் இக்கிரிமாவும் காலிதுவும் – சீறா:3809/1
கறுபு மைந்தனும் அபூசகல் மகனும் காலிதுவும் – சீறா:3816/3
வண்ண வெம் திறலார் கறுபு வந்து ஈன்ற மைந்தனும் வாசி மேல் போனான் – சீறா:4445/4

மேல்


மைந்தனை (4)

விம்மித புயம் பூரிப்ப மைந்தனை விளித்து சொல்வார் – சீறா:644/4
மறு அறும் குல மைந்தன் இ மைந்தனை
அறுதி நல் மனத்தோடும் அளித்தனம் – சீறா:1392/1,2
மண்ணிடை கணவனை நோக்கி மைந்தனை
எண்ணுற நோக்குவள் இதயம் வாடும் அ – சீறா:1469/1,2
கலைப்பவன் என வரும் ஹறுபு மைந்தனை
தலைக்கடை கண்டு கை படித்து தான் உறை – சீறா:3641/1,2

மேல்


மைந்தனையும் (1)

கீண்டு மைந்தனையும் கிழித்து ஏறி போய் – சீறா:3902/2

மேல்


மையல் (3)

மையல் அம் கட கரி திரளும் வாசியும் – சீறா:1829/2
மையல் அம் களிறு போன்ற காரிதா மதலை நான்கு – சீறா:3684/2
மையல் அம் களிறு அன்னாரை வணங்குவர் அனேகம் பேர்கள் – சீறா:4866/4

மேல்


மையால் (1)

மேவர கனக மையால் வரிபட விளங்க தீட்டி – சீறா:3095/2

மேல்


மையினும் (2)

மையினும் இருண்ட கரும் சிரத்து அணி வெண் மதி கிடந்து என நறும் இழை பா – சீறா:4090/1
மையினும் இருண்ட இருள் அற கொடிது மனத்தினில் நினைக்கொணா கபடும் – சீறா:4112/1

மேல்


மையினை (3)

இமை திறந்து இரு கண் மையினை எழுதி எண்ணெயிட்டு அமிர்தமும் ஊட்டி – சீறா:263/3
மையினை விடுத்த கொடிப்புலி அடுத்த வரைப்புறத்து உச்சியின் ஏறி – சீறா:2884/1
நின்ற மையினை நடத்தி உள் களிப்பொடு நினது – சீறா:4432/1

மேல்


மையும் (1)

கூர் அயில் பொருது நீண்ட கொடி வரி விழியின் மையும்
கார் என திரண்ட கூந்தல் காட்டினில் வரி வண்டு ஆர்ப்ப – சீறா:3195/2,3

மேல்