மே – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மேக 16
மேகங்கள் 1
மேகத்தில் 1
மேகத்தின் 2
மேகம் 14
மேகமும் 1
மேகமூடு 1
மேகலை 6
மேகலைகள் 1
மேகலையும் 2
மேகாரம் 1
மேடை 1
மேதி 3
மேதியின் 2
மேதியும் 3
மேதினி 5
மேதினிக்கு 2
மேதினியின் 1
மேதை 1
மேதையின் 1
மேதையை 1
மேம்படுமவர்கள் 1
மேம்பாட்டு 1
மேய் 1
மேய்த்து 5
மேய்ந்தனவால் 1
மேய்ந்து 7
மேய்ப்ப 2
மேய 11
மேயது 1
மேயவன் 1
மேயினன் 2
மேயினார் 1
மேரு 5
மேருவில் 1
மேருவை 2
மேல் 181
மேல்-பால் 5
மேல்கொண்டார் 1
மேலவ 1
மேலவர் 15
மேலவர்-தமக்கே 1
மேலவர்கள் 1
மேலவன் 16
மேலவன்-தனை 1
மேலவனை 1
மேலா 1
மேலாட 1
மேலாம் 3
மேலாய் 4
மேலார் 2
மேலில் 1
மேலும் 23
மேலுலகிடத்தில் 1
மேலுலகில் 1
மேலுலகு 2
மேலுளார் 1
மேலுளோய் 1
மேலுற 1
மேலுறு 1
மேலே 1
மேலை 1
மேலையினும் 1
மேலையோர் 1
மேலோய் 5
மேலோர் 12
மேலோன் 3
மேலோன்-தன்னை 1
மேவ 2
மேவர 1
மேவலர்க்கு 1
மேவலால் 2
மேவலாலே 1
மேவான் 1
மேவி 25
மேவிடில் 1
மேவிய 14
மேவியது 1
மேவியே 3
மேவிலா 1
மேவிலாதவன் 1
மேவினர் 2
மேவினர்கள் 1
மேவினன் 1
மேவினார் 4
மேவினான் 2
மேவினில் 1
மேவு 3
மேவும் 9
மேவுவர் 3
மேவுளர் 1
மேழக 1
மேழகங்கள் 1
மேற்கு 2
மேற்கொடு 1
மேற்கொண்ட 1
மேற்கொண்டாய் 1
மேற்கொண்டார் 2
மேற்கொண்டு 8
மேற்கொள்ள 1
மேற்கொள 1
மேற்செலும் 1
மேற்போட்டு 1
மேற்போர்வையை 1
மேன்மேல் 17
மேன்மேலும் 1
மேன்மை 9
மேன்மையர் 2
மேன்மையன் 1
மேன்மையாம் 1
மேன்மையாமால் 1
மேன்மையாய் 1
மேன்மையால் 2
மேன்மையின் 2
மேன்மையும் 4
மேன்மையுளன் 1
மேன்மையோரே 1
மேனாள் 4
மேனி 23
மேனிக்கு 1
மேனியர் 1
மேனியர்கள் 1
மேனியன் 1
மேனியில் 2
மேனியின் 3
மேனியும் 4
மேனிலை 14
மேனிலை-வயின் 3
மேனிலைகள் 1
மேனிலையில் 1
மேனிலையினும் 1
மேனிலையும் 1
மேனிலையொடும் 1

மேக (16)

வேரி அம் குழல் மா மேக மின் என மேனி தேம்பி – சீறா:427/3
கோது அறு கரிய மேக குடை நிழல் தொடர்ந்து வந்த – சீறா:796/2
மேக குடை நிழலும் கதிர் விரிவாகிய மெய்யும் – சீறா:983/1
விரை மலர் உடு திகழ் மேக வார் குழல் – சீறா:1030/1
கனக மழை பொழி மேக குவைலிது வாழ்ந்திருந்த தலைக்கடையில் சார்ந்தார் – சீறா:1078/4
மேக மண்டல மின் என தோன்றினார் – சீறா:1178/4
கால மேக கவிகையின் நீழலோ – சீறா:1190/1
மின் அகத்திருந்து எழும் மேக நீழலில் – சீறா:1794/3
பரிசையும் மேக மின் என ஒளிரும் பட்டையத்தவர் ஒரு மருங்கும் – சீறா:3170/2
பத துகள் எழுந்து மேக படலங்கள் அனைத்தும் மூடி – சீறா:3411/2
நீல ஒண் கவிகை மேக நிழல் தர சலவாத்து ஆர்ப்ப – சீறா:3674/2
மேக வெண் குடை சுற்றினும் முற்றினும் விரைவில் – சீறா:3857/1
மின் அணிந்து இலங்கும் மேக குடை நிழல் விளங்கி நின்றார் – சீறா:3877/4
வெள்ளை கவரி திரள் இரட்ட மேக கவிகை விசும்பு ஓங்க – சீறா:4047/1
மேக நீழல் சிறந்திடும் நபியே தீனின் – சீறா:4623/2
மேக நோவும் மிகுத்து வெளுவெளுத்து – சீறா:4774/1

மேல்


மேகங்கள் (1)

உற்ற மேகங்கள் சுழன்றன போலவும் ஒளிரும் – சீறா:4581/4

மேல்


மேகத்தில் (1)

நுதல் பிறை கதிர்கள் ஓடி மேகத்தில் நுளைந்தது என்ன – சீறா:3212/1

மேல்


மேகத்தின் (2)

பன்ன அரும் கரு மேகத்தின் வெண் முகில் படர்ந்த போல – சீறா:3210/2
படல தூளிகள் மேகத்தின் நிறைந்த பல் திசையும் – சீறா:3484/1

மேல்


மேகம் (14)

இரும் கண வெள்ளை மேகம் இரை பசும் கடல் வீழ்ந்து உண்டு ஓர் – சீறா:21/3
நிலம் மிசை கரிய மேகம் ஒன்று எழுந்து நிழல் இவர்க்கு இடுவதும் கண்டோம் – சீறா:695/2
சொரிதரு மேகம் போல சொல்லும் மெய் மறைகள் என்னும் – சீறா:789/2
இட்டது ஓர் கவிகை மேகம் எழிலுற துலங்க கண்டு – சீறா:795/3
இடியொடும் மழையும் மின்னும் தோன்றிட இருண்ட மேகம் – சீறா:2844/4
வேர்த்தன மேனி நீர் அற்று உலர்ந்தன மேகம் வாரி – சீறா:3869/3
விண்ணை மறைத்தன கொடிகள் மேகம் மறைத்தன குடைகள் விரும்பி நோக்கும் – சீறா:4305/1
தாங்கிய தரும மேகம் ஒத்து என தகைமை சான்ற – சீறா:4396/2
வெருவல் கொண்டன பயந்தன ஒளித்தன மேகம்
அரவின் வேந்தனும் தரையொடும் அசைத்தனனென்னில் – சீறா:4410/2,3
குடி பெயர்த்தன மேகம் குலைதர – சீறா:4509/3
மேகம் யாவும் போய் ஒளித்திட இடி பல வெருவ – சீறா:4589/3
நடந்தனர் பதம் தோயாமல் நண்ணினர் குடையாய் மேகம்
படர்ந்தன வேதம் எங்கும் பரந்தன நான வாசம் – சீறா:4723/1,2
சொரிய அறல் வாரி வெகு சோனை பொழி மேகம்
விரியும் அழல் தாவு தரை மீது வர அஞ்சும் – சீறா:4892/1,2
சூல் படு மேகம் பொழிந்தன என்ன சொரிந்தனர் வாய் வெரீஇயினர் நல் – சீறா:5027/3

மேல்


மேகமும் (1)

வேறுபட்டு எழுந்தான் பூமியின் அடைந்து மேகமும் நீர் வறந்தனவால் – சீறா:4450/4

மேல்


மேகமூடு (1)

மேகமூடு உறை மின் என பிறழ்ந்து ஒளி மிளிரும் – சீறா:1116/4

மேல்


மேகலை (6)

மின் இடை நுடங்க சிலம்பு ஒலி சிலம்ப மேகலை திரள் மணி கதிர் செம்பொன்னொடும் – சீறா:82/1
பம்பு மேகலை தரித்து மென் கர வளை பரித்து – சீறா:194/3
சரி கரத்து அணியார் மேகலை இறுக்கார் தளிர் மலர் பதத்து அணி தாங்கார் – சீறா:1013/3
காணொணா இடை கம் பொன் மேகலை கவின் புனை-மின் – சீறா:1101/2
மேகலை திரள் மணியொடு மருங்கில் வீக்கிடுவார் – சீறா:1120/4
கர வளை தரித்து விரல் அணி பொருத்தி கதிர் கொள் மேகலை பல புனைந்து – சீறா:1204/1

மேல்


மேகலைகள் (1)

பத சிலம்பு அலம்ப சூழ்ந்த பைம் பொன் மேகலைகள் ஆர்ப்ப – சீறா:3172/1

மேல்


மேகலையும் (2)

விரித்த பொன் இழை பூம் துகிலும் மேகலையும் விட்டு ஒளிர் வீசிட துலங்க – சீறா:240/2
புது குடியிருந்தது என்ன பொருந்து மேகலையும் சேர்த்தார் – சீறா:3215/4

மேல்


மேகாரம் (1)

கருவிள மலர் கள் கலாப மேகாரம் களித்து நின்று ஆடிட மாவின் – சீறா:5008/2

மேல்


மேடை (1)

வீதி வாய்-தொறும் இடன் அற நெருங்கிய மேடை
சோதி வெண் கதிர் அந்தரத்து உலவிய தோற்றம் – சீறா:93/1,2

மேல்


மேதி (3)

சேறு கொண்டதில் கிடந்து இருள் செறி கரு மேதி
வேறுகொண்டு பொன் மேதியின் குலம் என விளங்கும் – சீறா:72/3,4
சேல் பாய மேதி வெருண்டு ஓட வளை உடைந்து முத்தம் சிந்தி சோதி – சீறா:4296/1
கருமை சேர் பெரிய மேதி கபிலையும் நறும் பால் வற்றி – சீறா:4745/1

மேல்


மேதியின் (2)

வேறுகொண்டு பொன் மேதியின் குலம் என விளங்கும் – சீறா:72/4
கரிய மேதியின் குலம் ஒரு பெரும் கடல் கடுப்ப – சீறா:541/2

மேல்


மேதியும் (3)

முதிர்ந்த மேதியும் கவை அடி கேழலும் முழுதும் – சீறா:758/2
விரை மலர் குவளை மணம் அறா கய வாய் மேதியும் கவை அடி கொறியும் – சீறா:4924/3
முலை மறா பறழும் புனிற்று இளம் கன்றும் மோட்டு இள மேதியும் கமம் சூல் – சீறா:5004/3

மேல்


மேதினி (5)

மேதினி புகுந்து முகம்மது-தமக்கு விளங்கிய நபி எனும் பட்டம் – சீறா:1241/3
மேதினி துறக்கம் என்ன விடுதிகள் இயற்றி ஓதும் – சீறா:1745/1
விலங்கு இனம் கலைய பறவைகள் மறுக மேதினி படைப்புள எவையும் – சீறா:1911/1
விரிதரா நிறை பெரும் கடல் மேதினி அனைத்தும் – சீறா:2011/3
விழுந்திட வேரை முன் நீட்டி மேதினி
அழுந்திட ஊர்ந்து அதிசயிப்ப ஆசல – சீறா:3327/2,3

மேல்


மேதினிக்கு (2)

வெண் திரை புரட்டும் கரும் கடல் உடுத்த மேதினிக்கு அரசு என விளங்கும் – சீறா:148/1
விண்-கணின் அமரர்_கோமான் மேதினிக்கு உரைத்த வேத – சீறா:3062/1

மேல்


மேதினியின் (1)

வாரிச கழனி வரி வரால் அருந்தி மேதினியின் மடு நடு குடையும் – சீறா:2895/2

மேல்


மேதை (1)

மேதை அச்சமும் உள விலங்கினாயது ஓர் – சீறா:2139/1

மேல்


மேதையின் (1)

விதி முறை தொழுகையும் மேவி மேதையின்
முதியவன் இவன் என முசுலிம் ஆயினான் – சீறா:1634/3,4

மேல்


மேதையை (1)

மேதையை அருந்த என்ன வியந்தனர் வியந்து நின்ற – சீறா:4735/2

மேல்


மேம்படுமவர்கள் (1)

கனக்க மேம்படுமவர்கள் தாம் கனக நல் நாட்டின் – சீறா:1690/3

மேல்


மேம்பாட்டு (1)

வேறுபட்டு எழுந்த மள்ளர்கள் வியப்ப விறலின் மேம்பாட்டு உரை கூறி – சீறா:4931/2

மேல்


மேய் (1)

மேய் விலங்கு இனம் பல கொன்று மென்றுமே – சீறா:303/2

மேல்


மேய்த்து (5)

துருவை மேய்த்து அரு நீர் ஊட்டி தோன்றுவர் அலது நீங்கார் – சீறா:401/4
கொறிகள்-தமை மேய்த்து ஆமீறை குறும்பினிடத்தில் தினம்-தோறும் – சீறா:2554/1
கொறிகள் மேய்த்து ஆமிறு என்னும் கோளரி எவர்க்கும் தோன்றாது – சீறா:2569/1
தரு உறை காபா என்னும் தலத்திடை-தன்னின் மேய்த்து
வருவிர்கள் நீவிர் என்று மறை கிடந்து அலம்பும் வாயால் – சீறா:4919/2,3
கணமுடன் தொறுக்கள் மேய்த்து அவண் உறைந்தார் காளையர் மூவரும் அன்றே – சீறா:4925/4

மேல்


மேய்ந்தனவால் (1)

மறைதரு திடரும் அருவி நீரிடமும் மலிதர பரந்து மேய்ந்தனவால் – சீறா:2878/4

மேல்


மேய்ந்து (7)

ஒன்னலர் உயிரை மேய்ந்து உறங்கும் வேலினார் – சீறா:169/4
எரிந்து எரி மேய்ந்து கரிந்து விண்ணிடம் காந்திடும் தரை ஒரு துளி நீரும் – சீறா:684/3
விசைத்த கால்களில் உலவி தண் பசிய புல் மேய்ந்து
பசித்த வள்_உகிர் நிகர் உமறு ஏகிய பாதைக்கு – சீறா:1517/2,3
துன்னிட திரண்டு பைம் புல் துறை-தொறும் மேய்ந்து நாளும் – சீறா:2069/2
கொடி நுனை மேய்ந்து நீரும் குடித்து அறியாது பாவி – சீறா:2086/2
புரை சுரை சுவைத்து பால் வெடி மறாத புனிற்று இளம் கன்று மேய்ந்து உறங்கும் – சீறா:4921/2
திரை என எழுந்து நடந்து புல் மேய்ந்து திரிந்தது திசைதிசை செறிந்தே – சீறா:4924/4

மேல்


மேய்ப்ப (2)

துள்ளும் மென் மறிகள் மேய்ப்ப தொடர்ந்தனர் காட்டில் என்றார் – சீறா:394/4
உணவு உறை கனியும் சேர்ந்த ஒருங்கினில் ஆடு மேய்ப்ப
குண வரை அனைய செவ்வி குரிசிலை கொடுபோம் என்றார் – சீறா:399/3,4

மேல்


மேய (11)

மின் அமர்_உலகிடை மேய பின் நெடு – சீறா:1472/2
மேய துன்பு அனைத்தையும் விலக்கி வில் இடும் – சீறா:1475/3
மேய வாவியின் வனசங்கள் விரிதர விளங்க – சீறா:2471/2
மேய வெண் புகழ் சுதையினால் திசை எலாம் விளக்கி – சீறா:4162/3
மேய காபிரை நோக்கி இறையவன் – சீறா:4668/2
மேய நசுது எனும் தலத்தில் விற்று உறைவாள் குதிரை கொண்டு மீள்விர் என்றார் – சீறா:4672/4
மேய தூதன் விரைந்து சென்று அன்னவர் – சீறா:4773/3
மேய வாம் பரி வெம்மையை எய்தவே – சீறா:4808/2
மேய அத்திரி மீதில் விருப்புற – சீறா:4811/3
மேய சொற்படி வீழ்ந்ததன்றி வேறு – சீறா:4824/3
மேய தாகம் மிகுத்தனம் இ துயர் – சீறா:4831/3

மேல்


மேயது (1)

மேயது ஓர் வடிவம் காணேன் மின் இடை மடவார் முன்னம் – சீறா:4763/2

மேல்


மேயவன் (1)

என்ப யாவையும் மேயவன்
அன்பினால் அவிடத்தில் வைத்து – சீறா:4144/2,3

மேல்


மேயினன் (2)

வீணினில் அவர் உயிர் இறத்தல் மேயினன்
பூண அரும் பழி எனும் பொறையும் தாங்கினன் – சீறா:3618/1,2
திருந்திலா வழியினில் சேறல் மேயினன்
அரும் தவம் யாவையும் அழித்த தீமையன் – சீறா:4054/3,4

மேல்


மேயினார் (1)

மிக்க பொன் புரிசையின்-வயின் மேயினார் – சீறா:917/4

மேல்


மேரு (5)

விண் தொடு கொடுமுடி மேரு வீறு அழித்து – சீறா:168/1
வெண் மணி நித்தில வடமும் மேரு எனும் புய வரையில் விரித்த காந்தி – சீறா:1133/2
மேரு புயத்தார் பெரு வரத்தார் விரை தாமரை தாள் புகழ்ந்து அடுத்தார் – சீறா:1335/4
குயின் உறை சிகர மேரு குல வரை அனைத்தும் வென்று – சீறா:3061/1
தூய மேரு கிரியினை சுற்றி வான் – சீறா:4808/1

மேல்


மேருவில் (1)

சிகர மேருவில் சுடர் என செழும் பொழில் மதீனா – சீறா:3760/1

மேல்


மேருவை (2)

மிக செறி சாந்த மாடம் மேருவை போன்றும் வீதி – சீறா:920/3
விண்ணினை பிளக்கும் நீண்ட மேருவை பிளக்கும் தாழ்ந்த – சீறா:3959/1

மேல்


மேல் (181)

மந்தரம் அனைய தருவின் மேல் வீழ்ந்து வாய்விட முழங்கிய ஓதை – சீறா:44/2
துய்ய வெண் திரை பாய் சுருட்டி மேல் எறியும் தொடு கடன் முகட்டிடை எழுந்து – சீறா:50/3
துள்ளும் மேல் வரி கயல் உண்டு நாரை கண் தூங்கும் – சீறா:73/2
நெரி நடு புருவ கால் மேல் நெற்றியில் ஒளிரச்செய்தான் – சீறா:125/4
தணிப்பு இலாது எடுத்து எறி தரங்கம் மேல் நடு – சீறா:177/3
தரையின் மேல் விழுந்து எனக்கு இலை இனி சிங்காசனம் என்று – சீறா:187/3
பாடலத்தின் மேல் கொண்டு உறுதனில் பரிவாரம் – சீறா:204/1
பொறுத்து வீங்கில உந்தி மேல் புடைத்தில பொருப்பும் – சீறா:228/2
திடன்பெற மடித்து குறி இட கையால் சேர்த்து ஒளிர் வல கை கால் மேல் வைத்து – சீறா:252/3
கலங்கியே தெளிந்து மதலை மேல் விருப்பாய் கடு விழி கனி மொழி துவர் வாய் – சீறா:283/3
நானமும் கவினும் வளர்ந்து மேல் நிவந்த நபி முகம்மது நயினாரை – சீறா:383/3
இலையின் மேல் நடு துளி என வழியில் நின்று இடைந்தாள் – சீறா:465/4
வெள்ளி வெண் தகட்டு ஒளிர் நிலா எறித்த மேல் நிலைகள் – சீறா:543/1
மிக்க பேரொளி வெய்யவன் மேல் திசை சார்ந்தான் – சீறா:552/2
நாட்டின் மேல் வரும் காரணம் அனைத்தையும் நவில்வான் – சீறா:562/4
எரி மணி தவிசின் மேல் வந்திருந்த லக்கணமும் பொற்பும் – சீறா:635/1
வில்லின் மேல் பிறை தோற்றியது என நுதல் விளங்கிய மட_மானே – சீறா:662/4
அலரி வெண் திரை மேல் எழுந்தனன் கீழ்-பால் அனைவரும் எழுக என்று எழுந்தார் – சீறா:679/1
ஓங்கிய உதய கிரி மிசை எழுந்த மதி என ஒட்டகை-அதன் மேல்
வீங்கிய புயமும் கரத்தினில் அயிலும் வெண் முறுவலும் அலர் முகமும் – சீறா:691/1,2
நிகழ்கின்ற நெடும் தொலை சென்றதின் மேல்
உகள்கின்ற ஒருவன் வரவுற்றனனே – சீறா:709/3,4
கதிரவன் கதிர் ஒடுக்கி மேல் கடலினில் சார்ந்தான் – சீறா:840/2
விரிந்த செம் கதிரோனும் மேல் திசையினில் புகுந்தான் – சீறா:844/3
குறித்த சோலை மேல் தவழ்வது குரை கடல் ஏழும் – சீறா:864/3
தீங்கு உறு மனத்தன் ஏகி செறித்த மேல் பலகை மெல்ல – சீறா:941/1
நிரைத்த பல் அதரம் கவ்வி நெற்றி மேல் புருவம் ஓட்டி – சீறா:942/3
பானுவின் கதிர்கள் பொருவுறாது இயன்ற பல் மணி தவிசின் மேல் இருத்தி – சீறா:1009/3
கான் மலர் தூய் ஒட்டகத்தின் மேல் ஏற்றி கண்கொளாத அழகு இருந்து இலங்க – சீறா:1009/4
வானவர் வாழ்த்திட வாசி மேல் கொண்டார் – சீறா:1137/4
பரிதி ஒத்திருந்தன குரிசில் பான்மை மேல்
விரிதரு மதி என கவிகை வெள் நிலா – சீறா:1139/2,3
கதியுறு பரியின் மேல் ஓர் காளையை நோக்கிநோக்கி – சீறா:1162/1
தாவிய பரி மேல் சேனை தளத்தொடும் வீதி-வாயின் – சீறா:1169/1
அழுத்து வாயிலின் மேல் இரண்டாம் வரி – சீறா:1186/3
திண் திறல் புவியின் முகம்மது-தமக்கு திரு வயது இருபத்தைந்தினின் மேல்
கண்ட திங்களும் ஓர் இரண்டு நாள் இரண்டில் கனகநாட்டவர்கள் கண் களிப்ப – சீறா:1213/1,2
விள்ள அரும் கணக்கு ஆறாறு இரண்டு அதின் மேல் மேலவன் திருவுளப்படியால் – சீறா:1242/3
மேல் திருக்கு அற வளைந்து எழும் மருப்பினில் வியப்பும் – சீறா:1516/2
நாற்றி மேல் துளை நாசியில் தவழ்தரும் நாவும் – சீறா:1516/4
தடைபட வலை-வயின் சாய்த்து மேல் சிலை – சீறா:1608/3
விரித்து மேல் உரை பகரவும் நமர் குலம் விளங்க – சீறா:1672/3
காரணம் எனும் பல கலன்கள் தாங்கி மேல்
ஆரண வெற்றி வெள் அலங்கல் சூடியோர் – சீறா:1806/1,2
கதிரின் வெய்யவன் மேல் கடல் புக ககன் முழுதும் – சீறா:1855/2
குறைந்த காந்தி கொண்டு இரவி மேல் கடலிடை குதித்தான் – சீறா:1893/4
அடரும் வான் திரிந்து உடல் இளைப்பாற்றுதற்கு அணி மேல்
கடல் அணை திரை துகிலினில் கதிர் கரம் ஊன்றி – சீறா:1894/1,2
வீதி வானக வழியினை தொடர்ந்து மேல் கடலுள் – சீறா:1897/3
வெய்ய வன் கடல் புகுந்த பின் செக்கர் மேல் எழுந்தது – சீறா:1898/1
விரிதரும் பருதி கதிர்களை தேக்கி மேல் கடல் கொப்பிளித்தன போல் – சீறா:1899/1
மன்னிய ககுபா குடுமி மேல் சிறந்து மறு அற பொருந்தியது அன்றே – சீறா:1924/4
மீனொடும் செறிந்து தன் அரசு இயற்றி விரைவொடும் மேல் திசை படர்ந்து – சீறா:1926/2
மேல் திகழ் கரிய பவள மென் கொழுந்தாய் விளங்கிய செழும் புருவத்தாள் – சீறா:1957/4
வன மயில் சாயல் குலம் என எழுந்து மரை மலர் இதழின் மேல் குலவும் – சீறா:1973/1
கொதிகொதித்து அழன்று அருக்கன் மேல் கடலிடை குதித்தான் – சீறா:2002/4
கொடி அடம்பு இலையை மானும் குளம்பின் மேல் சுருக்கும் புள்ளி – சீறா:2063/1
மேல் இடும் சட்டையும் விசித்த கச்சையும் – சீறா:2125/2
சோதி வெண் குருத்தொடும் தோன்ற மேல் எழுந்து – சீறா:2134/2
பட்டம் என்ப வந்து இறங்கிய வருடம் பத்ததின் மேல்
எட்டு மாதமும் பதினொரு நாளும் சென்று இதன் பின் – சீறா:2199/2,3
அறவும் மேல் வளர்ந்தன குறைந்தில அபித்தாலிபு – சீறா:2210/2
புதைய மேல் கிரி தடவுவர் விண்ணை மண் புரள – சீறா:2232/2
பங்கயம் குவிய செம் கேழ் அரி மேல் பரவை சார்ந்தான் – சீறா:2256/4
அலரி மேல் கடலுள் புக்க அடர் இருள் படலம் சீப்ப – சீறா:2257/1
விரியும் காந்தி விரித்த விரிப்பின் மேல்
பரிவின் நீள் நவை பந்தி வைத்தார் அரோ – சீறா:2334/3,4
உலகின் மேல் வரும் திறன் எடுத்து இயல் நபி உரைப்பார் – சீறா:2454/4
புதைத்தலுக்கு இடம் உற்று இருக்கும் ஓர் வினையால் பொருந்துவதன்றி மேல் பழியாய் – சீறா:2517/3
விடுக்கும் செம் கதிர் ஆதவன் மேல் திசை கடலுள் – சீறா:2626/2
ஒட்டகத்தின் மேல் கொண்டனர் தூதரின் உயர்ந்தோர் – சீறா:2629/4
சகி இலாது ஒரு கொடியவன் தனித்து ஒரு பரி மேல்
திகை மறுத்து அவர் இருவரும் வரும் நெறி சேர்ந்தான் – சீறா:2645/3,4
சவி தரள உருவெடுத்தோர் இரங்கார் மேல் இரங்கி உரை சாற்றினாலும் – சீறா:2669/3
உறு பகை வறுமை நோய் ஓட ஓட்டி மேல்
குறைவு அற மனு முறை கோல் நடாத்தி நீள் – சீறா:2711/1,2
நாயக நபி பதினாலு நாளின் மேல்
தாயகம் என பனீசாலிம் என்னும் அ – சீறா:2732/2,3
ஒட்டகை மேல் கயிறு-அதனை ஊரவர் – சீறா:2743/2
பாசம் மேல் குவி கர பதும கொள்ளைகள் – சீறா:2749/2
வட்ட ஒண் தவிசின் மேல் வதிந்த மெல் அணை – சீறா:2759/2
மந்தர புயமும் சோதி வடிவு மேல் வளர்ந்து நீண்ட – சீறா:2770/1
மேல் உற முகந்து முத்தி மெய் மயிர் சிலிர்ப்ப பூரித்து – சீறா:2776/3
வைத்திருந்ததின் மேல் ஓர் பால் வரி ஒன்றில் கலிமா என்னும் – சீறா:2793/2
பூண்டது மதுரம் விடுத்தில என உண்டு உதரங்கள் பொருமினர் சிலர் மேல்
வேண்டும் வேண்டாது என்று இரு விலா புறமும் வீங்கிட அருந்தினர் சிலர் பால் – சீறா:2860/2,3
ஆயிரத்திருநூற்றின் மேல் ஐம்பதின் அளவின் – சீறா:2923/1
விண் நெடும் கடு விசை புரவி மேல் கொண்டார் – சீறா:3030/4
செம் தளிர் கரத்தின் ஏந்தி சென்னி மேல் விழி மேல் கொண்டு – சீறா:3103/2
செம் தளிர் கரத்தின் ஏந்தி சென்னி மேல் விழி மேல் கொண்டு – சீறா:3103/2
விண் நிலா கதிரின் கச்சின் மேல் படுத்தி விசித்தனர் திறல் வய வீரர் – சீறா:3156/4
மலர் அணை படுத்த துகிலின் மேல் நடந்து வானவர் மகளிர் ஏத்தெடுப்ப – சீறா:3161/1
இலகிய மடவார் குரவைகள் இயம்ப எழில் அலி வாசி மேல் கொண்டார் – சீறா:3161/4
சித்திர படம் மேல் விரித்து அணி அலர்கள் செறிதர மாலைகள் நாற்றி – சீறா:3167/3
ஊரினில் இருந்த நாற்குலத்தவர் மேல் உரிமையர் தொழும்பின் உள்ளவரும் – சீறா:3171/3
துள்ளு உறும் காம தீ மேல் ஒளிர்வது போல நின்றார் – சீறா:3179/4
மகிழ்வுற பரித்தல் செய்யும் வாசி மேல் இருத்தல் நம்மால் – சீறா:3190/3
புது கதிர் தரள சுட்டி புனைந்து மேல் சாத்தும் சாத்தி – சீறா:3212/2
கொடி கரும்பு எழுது தோள் மேல் கொழும் மணி கோவை சேர்த்தார் – சீறா:3213/4
அறுசுவை கறியுடன் அன்னம் ஈந்து மேல்
குறை அற இயற்றிய புது குப்பாயமும் – சீறா:3239/2,3
சிரசின் மேல் கொண்டு அமுசாவும் சேண் உலாய் – சீறா:3266/3
கையினை ஒடுக்கி மேல் கடல் புக்கான் அரோ – சீறா:3283/4
இதம் உறும் துருத்தியை எடுத்து கையின் மேல்
விதமுற கவிழ்த்து என விளம்பினார் அரோ – சீறா:3289/3,4
கட நிறை விரலின் மேல் கவிழ்ப்ப உள் உறைந்திடு – சீறா:3290/2
துளி ஒன்றின் மேல் இன்றி வீழ்ந்தது – சீறா:3290/3
கையின் மேல் ஒரு துளி கான்ற போழ்தினின் – சீறா:3291/1
வழிபடும் அவனை நல் வழியில் ஆக்கி மேல்
சுழிபடு புரவியும் படையும் துன்னவே – சீறா:3336/1,2
ஆயுதம் எடுத்து சேர்த்து புரவி மேல் ஆயினாரால் – சீறா:3341/4
ஒலியல் மேல் இருத்தி செவ்வி ஒளிரும் குற்று உடைவாள் என்னும் – சீறா:3368/1
வஞ்சினம் கூறி தாவும் வாசி மேல் உமையா வந்தான் – சீறா:3403/4
கண்களை புதைத்து வெய்யோன் மேல் திசை கடலுள் ஆனான் – சீறா:3417/4
புடவி மேல் அமர் விளைப்பதோ அல்லது புகழீர் – சீறா:3425/4
விருது நீள் கொடி இரு புறம் உலவி மேல் விளங்க – சீறா:3469/3
மேல் அறுந்தன வளை முகம் அறுந்தன மிதி கால் – சீறா:3491/2
பூவின் மேல் கிடந்து ஆர்ப்பொடும் வயவரை புகழ்ந்து – சீறா:3505/3
மன்னு வாம் பரி அலியின் மேல் நீட்டினன் மறுத்தும் – சீறா:3536/2
எடுத்து இனிது அடக்கி தொழுதிருந்தனர் மேல் இரவியும் மறைந்தனன் அன்றே – சீறா:3564/4
தூயவன் இறசூல் நபி இனிது உரைத்த சொல்லினை சிரசின் மேல் ஏற்றி – சீறா:3566/1
மேல் உறும் அமரும் கொல்வன் என்பவன் போல் இருந்த பல் வீரரும் கண்டார் – சீறா:3568/4
செழும் திறல் நபியும் இஃது நன்று என்ன நிதியின் மேல் சேறலை விடுத்தார் – சீறா:3595/4
கறங்கிய மேல் கடல் கனலி புக்க பின் – சீறா:3633/1
கூர் அயில் கரத்தில் தாங்கி குரகத மேல் கொண்டாரால் – சீறா:3694/4
ஓசை மேல் கடலில் புக்கி உலகமும் இருளும் காலை – சீறா:3697/2
காயும் மேல் கனல் வடவையும் அவிதர காயும் – சீறா:3838/1
பாயும் மேல் திசை வெருவ வான் முகட்டினும் பாயும் – சீறா:3838/2
அன்றெனில் காபிர் நம் மேல் அடர்ந்தனரெனில் ஐந்நூறு – சீறா:3873/3
குற்றம் மேல் கொண்ட காபிர் கொடும் படை-அதனோடு உற்று – சீறா:3878/1
புடவி மேல் குரம் பட மிதித்தில சில புரவி – சீறா:3886/4
வெருவுற தாக்கினார் மேல் விண்ணவர் மகிழ அன்றே – சீறா:3951/4
அடுத்த சேனை மேல் விடுத்தனர் பல சரம் அவை போய் – சீறா:3994/2
வண்டு உறுக்கி மேல் வருபவன்-தனை எதிர் மறியாது – சீறா:4011/2
கொற்றம் மேல் கொண்ட தீனரும் முகம்மதும் குறித்து – சீறா:4026/3
சங்கு ஆமையின் மேல் தவழ்கின்ற தடம் சூழ் மக்க மா நகரில் – சீறா:4028/3
வேலை என்னும் சேனை வெள்ளம் விபுலை பரப்பின் மேல் பரப்ப – சீறா:4034/1
வீரர் எவரும் எழுக என்றார் வென்றி சிரசின் மேல் கொண்டார் – சீறா:4036/4
மன்னர் முகம்மது எனும் நபியும் வாசி-அதனின் மேல் ஏறி – சீறா:4037/3
கொந்து ஆர் அரசே என போற்றி எழுந்து கோரல் மேல் கொண்டு – சீறா:4040/3
வெற்றி மேல் கொண்டு விண் எழுந்த மூதெயில் – சீறா:4060/1
தீமையே நினைந்தான் செய்வது துணிந்தான் தீனரை கோறல் மேல் கொண்டான் – சீறா:4075/2
புன்மை வேல் ஏந்தி கொலை எனும் கவச போர்வை மேல் போட்டு வெம் கபட – சீறா:4077/1
மிக்க நம் நயினார் வந்ததும் தன் மேல் வெகுண்டதும் போயதும் வெருவி – சீறா:4079/3
வாயினில் முகமன் கூறி உள் மனத்தின் வஞ்சகம் இயற்றி மேல் எரியும் – சீறா:4082/1
பாங்குடன் இலவம் பஞ்சணை அதன் மேல் பரப்பி ஓர் ஒருகினில் சாய்ந்து – சீறா:4092/2
நித்தமும் கெடுப்பன் தமரின் மேல் வாஞ்சை நினைவு அற கருத்தையும் கலைப்பன் – சீறா:4101/3
தருவதும் பகலே கொடுவர மாட்டேன் தரணி மேல் திசை கடல் சார – சீறா:4107/1
மின் அனாள் இரங்க எடுத்து அடக்கினர் மேல் வெய்யவன் குண திசை எழுந்தான் – சீறா:4121/4
எந்த நாட்டினும் ஏகுவோர் மேல் பறுல் என்ன – சீறா:4158/3
பதியினில் வாழும் கத்துபான் எனும் கேளிர்-தம் மேல்
எதிர் பொரவேண்டும் என்ன எழுந்தனர் விரைவின் அன்றே – சீறா:4178/3,4
பொறுத்தன தட கை கண்கள் புகைந்தன சினம் மேல் கொண்டு – சீறா:4181/3
வினையமோ மேல் பகையினை மூட்டல்-தானோ – சீறா:4204/2
தூசினை தரையின் மேல் விரித்து மிகு சோபமுற்று விழி துஞ்சினார் – சீறா:4218/4
மேல் வர பரித்து எழுந்தன வளியினும் விரைவின் – சீறா:4251/4
கொடை படைத்த வண் கர நபி பரியின் மேல் கொண்டார் – சீறா:4262/4
புண்ணியத்தின் மேல் நின்றவர்க்கல்லது இ பொறுமை – சீறா:4272/3
பொன் அம் தாமரை இணை அடி சிரசின் மேல் பூட்டி – சீறா:4280/2
வரத்தின் மேல் நின்ற வேத வள்ளலும் மனையில் போந்தார் – சீறா:4294/4
மெய்த்தலத்தில் கஞ்சுகியும் மேல் கவசமும் விசித்து விரி தீ சூலம் – சீறா:4311/1
ஆய்கின்றவர் மனையார் துடை அணை மேல் துயில்செய்தார் – சீறா:4330/4
பதலை மேல் ஏறி பட பிளந்தன அரும் பகுப்பில் – சீறா:4411/1
அள்ளி மேல் உற தெளித்து அரும் தூதுவர் அடங்கா – சீறா:4428/2
வண்ண வெம் திறலார் கறுபு வந்து ஈன்ற மைந்தனும் வாசி மேல் போனான் – சீறா:4445/4
தாங்கிய தவத்தின் மேல் உளீர் சமயம் சலிப்புற யாதினை கொடுப்போம் – சீறா:4473/4
பரியின் மேல் கொண்டு நின்றனர் பாலினே – சீறா:4493/4
கனைக்கும் வானத்து இடி என காபிர் மேல்
முனைக்கும் ஆங்கு அவர் சோரியின் முற்றுமே – சீறா:4497/1,2
கவியில் கூறிய காபிர் மேல் வசை – சீறா:4519/1
விந்தை தரும் காரணத்தின் மேல் உதித்த திரு வடிவே மேலோன்-தன்னை – சீறா:4534/3
ஓங்கிய கதிர்களை ஒடுக்கி மேல் திசை – சீறா:4540/2
திவள்தரு சிலையின் மேல் சிந்தை ஓட்டிய – சீறா:4554/1
விதி மொழி மறுத்து எழும் தீனர் மேல் இன்று – சீறா:4565/1
மேல் திசை போயினான் இருண்ட விண்ணிடம் – சீறா:4572/4
தாவி கீழ் திசை ஊதையும் மேல் நின்ற தனியோன் – சீறா:4578/2
காவிலா கொடும் குளிரும் இ காபிர்கள்-தம் மேல்
ஏவினான் அவை நினைப்பதன் முன்னம் வந்து இறுத்த – சீறா:4578/3,4
வேட்டலுற்று எரி மூட்டி மேல் காய்த்திடும் வீரர் – சீறா:4598/3
நெடிய கால் தளை அவிழ்க்கும் முன் நெடும் பரி மேல் கொண்டு – சீறா:4610/2
கடிந்த பேரை கணித்து எழுநூற்றின் மேல்
முடிந்தது ஆயிரத்து உள் என்றும் முன்னியே – சீறா:4671/1,2
மாசு அற ஓர் காரியத்தை துடுக்காக உமை கேட்க மதித்தேன் என் மேல்
நேசம் உற நீர் கோபம் இல்லாமல் சொல வேண்டும் நிசமாம் என்ன – சீறா:4681/2,3
தீது இலா மறை பொருளாய் திகழ் ஒளியாய் நிறைந்த அல்லா செகத்தின் மேல் தன் – சீறா:4682/2
மெய்யாமோ சரதம் எனில் இறையவன்-தன் மேல் ஆணை விளம்பும் என்ன – சீறா:4683/1
பொய்யாத நபி வசனம் ஐந்துக்கு ஐந்து தரம் இறை மேல் புகன்றார் ஆணை – சீறா:4683/2
தேடிய பொருளே என்ன சென்னி மேல் இரண்டு தாளும் – சீறா:4722/3
மேல் நிமிர் ஒளி போய் கரங்கள் தாள் அதைத்து மெலிந்து இறந்தனர் சிலர் சிலபேர் – சீறா:4748/2
முன் இட நதிகள் நிறைந்து மேல் எழுந்து மோதிட செறு கரை தகர்த்து – சீறா:4754/3
நேய பைம் நாக மணியினை மருத நிலத்தினில் தொகுத்து நெல் குவி மேல்
போய் அதை நெய்தல் நிலத்தில் இட்டு உப்பை புணரியில் புகுத்தின வெள்ளம் – சீறா:4755/3,4
வெருவி ஓடினர் நாலைந்து விசை அவர் மேல் நாம் – சீறா:4839/2
மயிர் புளகெழ வெம் கணை மழை பொழியும் வாங்கு வில் தட கை மேல் கொண்டு – சீறா:4929/3
மேல் ஒரு தொண்டின் நெறியினில் மள்ளர் விரைவொடும் கொண்டு எழுந்து ஏக – சீறா:4934/3
பட்டனர் அறுவர் அ பறந்தலையின் மேல்
மட்டிலா காயத்தின் வதைக்கின்றார் அவர் – சீறா:4947/2,3
அரிகள் மேல் தூசிபோட்டு அங்கு அட எழும் போதில் சல்மா – சீறா:4963/1
கூற்றொடு பொரு திறல் கொற்ற வீரர் மேல்
காற்று என சுழலும் வாம் பரி கடாவி வந்து – சீறா:4966/1,2
சாயை மேல் சாய்தருமளவும் பின்தொடர்ந்து – சீறா:4976/2
உறு பரி வீரர் மேல் சேறியோ என – சீறா:4995/3
கோர வாம் பரி மேல் செல்லும் கொற்றவர்-தம்மில் மிக்க – சீறா:4997/1
மேல் படு பரற்கல் அழுந்திட உருண்டு விம்மினர் பதறினர் விழி நீர் – சீறா:5027/2

மேல்


மேல்-பால் (5)

மணி கதிர் எறிக்கும் சொர்க்கவாயிலின் நிலைக்கு மேல்-பால்
பணித்த நின் திருநாமத்தினுடன் ஒரு பெயரை பண்பாய் – சீறா:108/2,3
குறை படும் கூவல் கீழ்-பால் குமிழிவிட்டு எழுந்து மேல்-பால்
நிறைபட பொங்கி ஓங்கி நிலம் வலம் சுழித்திட்டு ஏறி – சீறா:819/1,2
எடுத்தது ஓர் கரத்தில் தண்டால் இளம் பிறை நுதற்கு மேல்-பால்
அடித்தனர் உதிர மாரி ஆறுபட்டு ஒழுகிற்று அன்றே – சீறா:1570/3,4
அ திசைக்கு எதிரில் மேல்-பால் அடுத்து ஒரு குவட்டின்-கண்ணே – சீறா:2073/1
மூரி அம் கணைக்கால் கீழ்-பால் முகிழ்தரும் பரட்டின் மேல்-பால்
சார்பற ஒடிந்த காலை தன் தலைப்பாகில் சுற்றி – சீறா:3723/1,2

மேல்


மேல்கொண்டார் (1)

வென்றி கொண்டனம் என்று ஒட்டை மேல்கொண்டார் மேனியில் சொறியுடன் வரடும் – சீறா:354/2

மேல்


மேலவ (1)

மேலவ எங்கள் குற்ற வழக்கினை விளங்க கேட்டு – சீறா:1557/3

மேல்


மேலவர் (15)

மேலவர் என செய்திருந்து அவர் மதலை வேந்தர் ஐபறு-வயின் புரந்து – சீறா:145/2
வருத்தம் இன்றி பொருள் வழங்கு மேலவர்
தரித்திரம் படைத்திடும் சாம காலமே – சீறா:301/3,4
தெரிந்த மேலவர் செவிக்கு இடார் என்னும் அ திறம் போல் – சீறா:852/2
தெள்ளி மேலவர் சிந்திய வாசமும் – சீறா:1181/2
குரு நபி பட்டமே கொண்ட மேலவர்
வருவதும் நிகழ்வதும் வழுத்துவார் எனும் – சீறா:1321/1,2
பண்டு மேலவர் காரணப்படிக்கு அவர் கலிமா – சீறா:1852/1
வெள்ளிலை அரி பிளவு ஈய்ந்து மேலவர்
உள்ளம்-அது உவப்புற உழையினோர் மன – சீறா:2401/1,2
வன்மமுற்றிடில் அவை மறந்து மேலவர்
நல் மன தொடர் விடு நட்பு நாள்-தொறும் – சீறா:2447/2,3
மேலவர் நட்பினை வெறுக்கும் வாய்மையர் – சீறா:2448/2
தெருளும் மேலவர் சிறியவர் யாவர்க்கும் தெரிய – சீறா:2504/2
விண்டவர்க்கு உரை கொடாமல் மேலவர் என்னை கூவி – சீறா:2817/3
ஈந்த மேலவர் போன்றன வீதிகள் எங்கும் – சீறா:3126/4
உதிக்கும் மேலவர் ஒருவர்க்கு தீங்கு உறின் உறைந்த – சீறா:3763/1
மிஞ்சு தின்மை செய் மேலவர் கையுறின் – சீறா:4245/1
மண்டு தூள் என வகுத்த மேலவர் அடிவயிற்றில் – சீறா:4412/1

மேல்


மேலவர்-தமக்கே (1)

கொலை வாள் கர தாபித்து எனும் குல மேலவர்-தமக்கே
விலையாம் நிதி உளது ஈந்து உனது உடல் மீட்குவன் விளங்கும் – சீறா:4350/1,2

மேல்


மேலவர்கள் (1)

மேலவர்கள் கண்டு அவை விலக்கல் கடன் அல்லால் – சீறா:1770/2

மேல்


மேலவன் (16)

மிக்கு எழில் ஆதம் மேலவன் விதித்த விலகலை பொருந்தினபடியால் – சீறா:131/1
விதிக்கு_மேலவன் ஏவலின் விண்ணினில் – சீறா:1177/1
விள்ள அரும் கணக்கு ஆறாறு இரண்டு அதின் மேல் மேலவன் திருவுளப்படியால் – சீறா:1242/3
மேலவன் அசுஅது என்னும் விறல் உடை படலை தோளான் – சீறா:2349/2
வாக்கினில் உரைத்தனிர் மதிக்கு மேலவன்
ஆக்கியது இஃது இனிது ஒழிவது அன்று அமர் – சீறா:2429/2,3
மேலவன் தூதை முகம்மதை விளித்து வினை கொடும் காபிர்கள் திரண்டு – சீறா:2527/1
வெம் குபிர் கடிந்து பீசபீல் செய்ய மேலவன் விதித்தனன் என்ன – சீறா:2529/2
இன்று நம் மேலவன் இசைத்த மாற்றமே – சீறா:2760/4
விண்டகத்து உரைத்த கொடிப்புலி குருவாய் மேலவன் விதி மறை ஈமான் – சீறா:2891/1
மேலவன் வரிசை பேறாய் விளம்பிய மாற்றம் கேட்டு – சீறா:3090/1
மேலவன் திரு மொழி வழி உலகினை விளக்கி – சீறா:3432/1
விண்டனர் உயிரை ஐய மேலவன் விதியின் வண்ணம் – சீறா:4286/4
துஞ்சா வகை தயமும் செய்து தொழ மேலவன் விதியின் – சீறா:4333/2
வெள்ளி மா மறை மேலவன் விதியினால் கொறியே – சீறா:4428/3
விசையின் வாசி சுழற்றி விண் மேலவன்
வசை இலா புலி முன் சென்று வாளினால் – சீறா:4510/2,3
தெருட்டும் மேலவன் முனிவு என நிறைந்தன திமிரம் – சீறா:4574/4

மேல்


மேலவன்-தனை (1)

மிக்கவர் எவரும் அவ்வணம் உறைந்து மேலவன்-தனை தொழுது இருந்தார் – சீறா:2868/4

மேல்


மேலவனை (1)

மேலவனை உன்னி உளம் மீதினில் இருத்தி – சீறா:4901/2

மேல்


மேலா (1)

மட்டு அற பொலிந்து தோன்றி வரும் அவர்-தமக்கு மேலா
இட்டது ஓர் கவிகை மேகம் எழிலுற துலங்க கண்டு – சீறா:795/2,3

மேல்


மேலாட (1)

மெல்ல நின்று நின்று அசைந்து அசைந்து உணர்வு மேலாட
இல்லல்லாவையும் கபீபையும் உளத்தினில் இருத்தி – சீறா:4000/1,2

மேல்


மேலாம் (3)

துரம் உறும் அவுலியாவாய் தோன்றினபேர்க்கு மேலாம்
வரம் உறு முகியித்தீன் செம் மலர் அடி இரண்டும் என்தன் – சீறா:16/2,3
பானுவின் அரிதாய் உள்ள படைப்பினில் எவைக்கும் மேலாம்
ஈனம் இல் முகம்மதை போல் இலை என வரிசை மேலும் – சீறா:1729/2,3
தரு முகம்மதுவுக்கு இன்ப சலாம் எடுத்து உரைத்து மேலாம்
பொருள் எனும் இறையோன்-தன்னால் பொன்_உலகு-அதனின் உற்ற – சீறா:3223/1,2

மேல்


மேலாய் (4)

சொரி கதிர் வாயின் மேலாய் நோக்கின சுடர்கள் தூங்கும் – சீறா:106/3
கடு நடை புரவி மேலாய் கவிகை மால் நிழற்ற வந்த – சீறா:1154/1
முருகு அவிழ் புய வள்ளலுக்கு உறும் வருடம் முப்பதிற்றொன்பதின் மேலாய்
தெரிதரும் திங்கள் ஆறும் சென்றதன் பின் தினம்-தொறும் புதுமையதாக – சீறா:1249/1,2
காவலர் எவர்க்கும் மேலாய் காசினிக்கு அரசர் ஆகி – சீறா:1562/2

மேல்


மேலார் (2)

பஞ்சினின் மென் துகில் அரையின் எடுத்து அணிந்து செழும் சுவன பதிக்கு மேலார்
எஞ்சல் இல் வெண் கதிர் திரண்டு வந்திருந்தது என சருவந்து இலங்க சூட்டி – சீறா:1130/2,3
மின்னும் வெம் கதிர் வேலவர் நூற்றினும் மேலார்
மன்னும் மெய்யிடம் விடுத்த நல் உயிர் என வந்தார் – சீறா:2704/2,3

மேல்


மேலில் (1)

மேலில் சோணிதம் தர ஒரு வீரன் போர் விளைத்தான் – சீறா:3896/4

மேல்


மேலும் (23)

வேதவான்கள் எனும் நாலிமாம்கள் பதம் மேலும் யாம் புகலவேணுமே – சீறா:15/4
மேலும் நல் வழி திருத்தினோர்கள் பதம் மீது சார்தல் நலன் என்னவும் – சீறா:1425/3
நிகர்க்கு அரிய குபல் அலது முதல் பிறிது ஒன்று இல்லை என நிறுத்தி மேலும்
விகற்பம் இலை என படுத்தி வருவன் என மொழிந்து எழுந்தான் வீரர்க்கு அன்றே – சீறா:1642/3,4
இதமுற நம் இறைவன் இவன் என கண்டோம் என உரைத்தோர் இல்லை மேலும்
பதவி உள எனில் அதுவும் எவர் அறிவர் சரதம் என பரிதி வேலோய் – சீறா:1648/3,4
ஈனம் இல் முகம்மதை போல் இலை என வரிசை மேலும்
தானவன் பெருமை மேலும் ஆணையில் சாற்றினானால் – சீறா:1729/3,4
தானவன் பெருமை மேலும் ஆணையில் சாற்றினானால் – சீறா:1729/4
அவிர் கதிர் கலன்கள் தாங்கி அகுமதை வெல்வேன் மேலும்
புவனியில் எதிரி யார் என்ன புது மதி களிப்பு பூத்தான் – சீறா:1738/3,4
மறு அற உலகில் நில்லா வயது ஒரு நூற்றின் மேலும்
அறுபதும் இருந்தோய் நும்-தம் அறிவினால் அறியாது இல்லை – சீறா:1755/1,2
வருடம் ஈரைம்பான் அறுபதின் மேலும் இருந்து மா மறைகளை தெளிந்த – சீறா:1935/1
மேலும் பேதை நெஞ்சவருடன் இவரையும் விரவி – சீறா:2221/3
இறைச்சி என்ப அனைத்தும் ஜின்கட்கு உணவு என ஈந்தேன் மேலும்
கறித்த என்பு இறைச்சி மிச்சில் என்பதை களங்கம் இல்லா – சீறா:2296/2,3
நல் தவமுடையீர் மேலும் நல் வழி சிதையா வண்ணம் – சீறா:2353/3
கோல முள் ஈந்தின் கானும் குரிசில் நம் நபியை மேலும்
கால் இட இடம் இன்று என்ன காபிர்கள் தேடினாரால் – சீறா:2566/3,4
மின் அவிர் பேழை நூற்றின் மேலும் உண்டு அரும் காப்பு இன்றி – சீறா:2783/3
அருந்திடா கசப்பும் உப்பும் அளித்தனன் மேலும் அன்றே – சீறா:2838/4
வெய்யவர் ஆக்கினன் மேலும் தீவினை – சீறா:2990/3
பதியினும் சிறப்பு வாய்ப்ப பற்றலர் ஒடுங்க மேலும்
இதமுற இயற்றற்கு ஏற்ற யாவையும் இயற்றும் என்றார் – சீறா:3105/3,4
மேலும் தாக்கி வெம் பரி இனம் தரையினில் வீழ்த்தி – சீறா:3507/3
மேலும் இன் கலிமா உரைத்து உறும் தீனை விரும்புவையெனில் முகம்மது-தம் – சீறா:3584/1
மேலும் எங்கும் மூடின மிகவும் தெரியாமல் – சீறா:3921/4
நன்று நீர் மொழிந்ததாயினும் அடியேன் நாவினால் தேவரீர் மேலும்
கன்றிய மனத்தோடு அரும் குறை இயம்பி களைகுவன் கொடுமையன் ஆவி – சீறா:4088/1,2
திறனுற வரும் முந்நூற்றின் மேலும் சில்வானம் என்பார் – சீறா:4709/4
ஆற்றல் மிக்கவர் ஆயிரம் மேலும் நானூற்று – சீறா:4804/1

மேல்


மேலுலகிடத்தில் (1)

வெற்றி வெண் விசும்பு கீறி மேலுலகிடத்தில் சார்ந்தார் – சீறா:1254/4

மேல்


மேலுலகில் (1)

வில் கரத்து அப்துல் முத்தலிபு மேலுலகில்
புகுந்தார் என இனமும் மக்களும் – சீறா:535/1,2

மேல்


மேலுலகு (2)

அபுதுல் முத்தலிபு மேலுலகு அடைந்தனர் – சீறா:534/4
வெயிலவன் கதிரில் தூண்டி மேலுலகு இடத்தில் புக்கார் – சீறா:1271/4

மேல்


மேலுளார் (1)

தாங்கினிர் என்றனர் தவத்தின் மேலுளார் – சீறா:4950/4

மேல்


மேலுளோய் (1)

அணிந்த மேலுளோய் கேட்டி அகப்படில் – சீறா:4239/3

மேல்


மேலுற (1)

மேலுற வகிர்ந்தும் கருவியால் அறுத்தும் விரிந்த செம் நெருப்பிடை கொடுத்தும் – சீறா:2310/3

மேல்


மேலுறு (1)

வரை தடம் புய மேலுறு போர்வையை வாங்கி – சீறா:1237/2

மேல்


மேலே (1)

தாராதரத்தையே மேலே கவிக்கவே தாடாண்மை பெற்ற நயினார் – சீறா:8/1

மேல்


மேலை (1)

கரை திரை புரட்டும் மேலை கடலிடை கனலி சார்ந்தான் – சீறா:1758/2

மேல்


மேலையினும் (1)

இதத்தொடும் உமது தீன் வழிக்கு உரியன் இவன் என நிறுத்தி மேலையினும்
விதித்த சொல் கடவாப்படி நடத்திடுக வேண்டும் என்று உரைத்து அடி வீழ்ந்தான் – சீறா:2318/3,4

மேல்


மேலையோர் (1)

மேலையோர் செயும் வணக்கங்கள் அனைத்தையும் வெறுப்பன் – சீறா:1692/2

மேல்


மேலோய் (5)

எடுக்க அரும் தவத்தின் மேலோய் யாவரும் அடைந்தோம் என்ன – சீறா:812/3
தெரிந்த மறை முறையாலும் தேர்ந்தவர் சொல் தெளிவாலும் தெருண்ட மேலோய்
அரும் தவமாய் எம் இனத்தோர் ஆருயிராய் அருமருந்தாய் அப்துல்லா-பால் – சீறா:1081/1,2
உடல் இறத்திடுதல் எவ்வெவ் இறப்பினும் உயர்ச்சி மேலோய் – சீறா:2083/4
வெற்றி மன்னவர் சூழ்தர இறந்தனர் மேலோய் – சீறா:2912/4
மலிதரு காட்சி எய்தி வானுளும் நடந்த மேலோய்
மெலிவுளேன் நலிதல் மாற்றவேண்டும் என்று இதனை சொன்னார் – சீறா:4288/3,4

மேல்


மேலோர் (12)

கால் அற தேய்ந்த பல கலை மேலோர் கருத்தினில் வருத்தம் ஒத்தனவே – சீறா:685/4
மேவும் வெண் திரை கடல் முகட்டு எழுதலும் மேலோர்
தாவு வெம் பரி ஒட்டகை திரளொடும் சாய்த்தே – சீறா:857/2,3
திரை பெரும் புவியின் மேலோர் செல்வமே பெறுவர் கேளார் – சீறா:1045/2
மிக்க வீரத்தில் நம் இனத்தவர் அதின் மேலோர்
ஒக்கும் யாம் தொடுத்து அதில் முடியாதது ஒன்று இலையே – சீறா:1508/3,4
பதி இரண்டினுக்கும் மேலோர் படைப்பு உள எவைக்கும் முன்னோர் – சீறா:1560/3
விரியும் அமுதம் எனும் கலிமா மேலோர் ஒரு முப்பஃதுடன் மூன்று – சீறா:1597/2
இன்னவர் வரிசை மேலோர் என்பதை இதயத்து எண்ணி – சீறா:2777/2
அலியிடத்து இருத்தும் பாவை அழகு கண்டு உவந்து மேலோர்
ஒலி கடல் கிளர்ந்தது என்ன உற்றவர் எவரும் சூழ்ந்து – சீறா:3221/2,3
வியனுறும்படி செய்தனர் தூதரின் மேலோர் – சீறா:4161/4
விண்டு உரைத்தனன் அவை பொறுத்து இருத்தினர் மேலோர் – சீறா:4270/4
அறபிகள் உலக நீதி யாவையும் அறிந்த மேலோர்
மறையினை தெருண்டு நின்றோர் யாவரும் மருங்கு சூழ – சீறா:4377/2,3
விண்ணும் ஏத்திட ஒளி தரு கபீபு எனும் மேலோர்
உண்ணும் ஆரமுது இவ்விடம் கொணர்க என உரைத்தார் – சீறா:4418/3,4

மேல்


மேலோன் (3)

வரிசையின் விழித்து சோதி முகம்மதே வருந்தல் மேலோன்
பரிவுடன் நும்-பால் வெற்றி பதவிகள் அளித்தது யாவும் – சீறா:1728/2,3
உள் உறைந்து எவர்க்கும் தோன்றாது உலகு எலாம் நிறைந்த மேலோன்
விள்ளுதற்கு அரிய வேத வழிமுறை விதித்த நோன்பை – சீறா:3353/1,2
அப்படி அவரும் நாணுற்று அகத்து உளே இருப்ப மேலோன்
செப்பிய ஆயத்து ஒன்று சிபுரியீல் கொணர்ந்து இறங்கி – சீறா:4713/1,2

மேல்


மேலோன்-தன்னை (1)

விந்தை தரும் காரணத்தின் மேல் உதித்த திரு வடிவே மேலோன்-தன்னை
சிந்தை-தனில் குடிபுகுத்தும் செழும் தூதே காட்சி உறும் தேவர்_தேவே – சீறா:4534/3,4

மேல்


மேவ (2)

விண்ணினை அடர்ந்து கதிர் மேவ அரிதாகி – சீறா:4127/1
நல் துறை சுசூதும் செய்து நாயகர் இருப்பின் மேவ – சீறா:4201/4

மேல்


மேவர (1)

மேவர கனக மையால் வரிபட விளங்க தீட்டி – சீறா:3095/2

மேல்


மேவலர்க்கு (1)

மேவலர்க்கு அரி ஏறு என்னும் முகம்மதை விரைவில் கண்டான் – சீறா:631/4

மேல்


மேவலால் (2)

குறியுடன் ஒரு நிலை கொண்டு மேவலால்
நெறியுடன் எங்கணும் வாய்மை நிற்றலால் – சீறா:2712/2,3
சூது அமைத்து இத்துணை இவண் மேவலால்
வேதனைப்பட முன் செய் வினை பயன் – சீறா:4230/2,3

மேல்


மேவலாலே (1)

விந்தையாய் குறுபான் செய்ய ஒட்டகம் மேவலாலே
பந்தமாய் உமுறா செய்ய பரிந்ததேயலது வேறு – சீறா:4869/2,3

மேல்


மேவான் (1)

கதி பெறும் தீனுள்ளோரை கண்ணினும் காண மேவான்
பதி-தொறும் மருவார்க்கு ஏய பண்பு உறும் உதவியானோன் – சீறா:3691/1,2

மேல்


மேவி (25)

விண்டு உரை பகரும் நாவின் மேவி அல்ஹம்தை ஓதி – சீறா:107/2
அருவி கரை மேவி அடுத்தனரே – சீறா:706/4
விருப்புறும்படி வாழ்வதல்லது நெறி மேவி
இருப்பின் நின்-வயின் இடர் வரும் என எடுத்து இசைத்தார் – சீறா:783/2,3
விட்டு வெண் கதிர் உமிழ் மணி மறுகிடை மேவி
வட்ட வாருதி செல்வம் ஒத்து இ நகர் மாக்கள் – சீறா:1098/2,3
விசைத்து எழுந்து அபித்தாலிபு திரு-வயின் மேவி
திசை தடங்களும் திக்கினும் திரிதரு கவன – சீறா:1377/2,3
விதி முறை தொழுகையும் மேவி மேதையின் – சீறா:1634/3
விரை கமழ்ந்த மென் குவளையும் வனசமும் மேவி
கரை ததும்பிய சீகரத்து அகழினை கடந்து – சீறா:1703/2,3
வெற்றி மன் நசாசிய்யு உறை திரு நகர் மேவி
குற்றம் இன்றி அங்கு உறைவது கருத்து என குறிப்ப – சீறா:2020/2,3
வேத நல் நிலைமை நீங்கா மெய் நெறி மேவி நின்ற – சீறா:2287/4
மிகும் மதி உதுமான் என்பவர் உறூமி பதியினில் மேவி நல் அறிவின் – சீறா:2904/1
மெய்யின் ஆயுதம் சேர்த்து வந்தால் அமர் மேவி
வையகம் புகழ்தர பொருது இவண் வரவேண்டும் – சீறா:3833/1,2
இட மருங்கு எல்லை மேவி இக்கிரிமாவும் நிற்ப – சீறா:3882/2
குறைவு இல் பாசறை கொள்ளை மேவி அங்கு – சீறா:3970/2
முற்றும் மேவி அமுறாவின் இருந்தார் முகம்மது எனும் நபியே – சீறா:4038/4
வையகம் மேவி எவரையும் கூவி வகைவகை மந்திரம் பேசி – சீறா:4076/2
மேவி வளர்கின்ற பொழில் எங்கணும் விரும்பி – சீறா:4129/3
வித்தையின் இயற்று பொறி மேவி உயர் இஞ்சி – சீறா:4132/3
பாங்கினோடு இருப்பின் மேவி தொடர்ந்திட பரிவின் வள்ளல் – சீறா:4202/2
வென்றி சேர் புகழ் சாபிர் சோகத்து முன் மேவி
நின்று நாசியின் வடத்தினை இழுத்து இனிதுடன் நீர் – சீறா:4260/2,3
விரைந்து மன்னவர் அவரவர் தனித்தனி மேவி
அரிந்து சூழ் அகழ் கிடங்கினை அழகு உற திருத்தி – சீறா:4437/1,2
வீறு ஆரும் தானையொடும் கேளிரொடும் கூண்டும் அமர் மேவி இ நாள் – சீறா:4536/3
பழுது அறு செங்கமல மலர் அடி பணிந்து முகம் நோக்கி பகையின் மேவி
அழிவு உறு வெம் காபிர் இகல் கெட ஒடுக்கி உள்பகையும் அமைத்து இப்போதே – சீறா:4539/2,3
மேவி நின்ற வல் இருள் அலால் பின்னரும் மிகுந்து – சீறா:4578/1
வியந்து காபிர்கள் அனைவரும் அவ்விடம் மேவி
வயம் தர பொர வருவரேல் வருதிர் என்று உரையும் – சீறா:4840/3,4
தொறு அமர்ந்து உறையும் அவண் இடம் மேவி தோன்றிடும் பிணி இன்னல் தவிர – சீறா:5016/3

மேல்


மேவிடில் (1)

மேவிடில் திகிரி ஒக்கும் எதிர்ந்தவர்க்கு எரியை ஒக்கும் – சீறா:3372/2

மேல்


மேவிய (14)

சீலம் மேவிய பதம் உறும் என்பதை தெளிந்து எ – சீறா:778/3
மேவிய வள்ளலார்-தம் மெய் எழில் நோக்கிநோக்கி – சீறா:1169/2
விண் உறை கொடி மதிள் திமஸ்கு மேவிய
அண்ணலும் பதி முதியவருக்கு அன்பொடு – சீறா:1988/1,2
போதம் மேவிய முதியவர் ஒருவர் அ புவியில் – சீறா:2933/2
மிக்க நல் தேதி மூவைந்தின் மேவிய
தக்க செவ்வாயினில் லுகறு நேரத்தில் – சீறா:2956/1,2
மேவிய மானம் இழிதர துயரின் விற்றிடும் தொழும்பர் என்று உரைத்து – சீறா:4106/2
குரண்டம் மேவிய படுகரும் அடவியும் குறுக – சீறா:4254/4
பதி மேவிய சிறை ஆடை பல் மணி பாய் பரி சோகம் – சீறா:4338/2
விட்டார் இவர் நகர் மேவிய சுற்றம் எனும் விருப்பால் – சீறா:4354/4
வீறு மேவிய கரத்தினர் திடத்தொடும் வெகுண்டு – சீறா:4404/3
விண் தெரிந்தில மேவிய புள் அரோ – சீறா:4491/4
பார் உடைத்து எறி அடி பரிகள் மேவிய
போர் உறு முனைப்பதி புக்கி நல் மதி – சீறா:4541/1,2
வென்றி மேவிய கபீபினை கண்டுமே விளம்ப – சீறா:4634/4
மேவிய பொழுதல்லால் விடுவதில் என – சீறா:4647/2

மேல்


மேவியது (1)

மேவியது என்ன பூச விரும்புவர் சிலபேர் பின்னும் – சீறா:4865/2

மேல்


மேவியே (3)

விரும்பிய மக்க மா நகரை மேவியே
கரும்பு எனும் மொழி அனார் காளைமாருடன் – சீறா:315/2,3
மறைந்திடாது ஒரு தலைவாயில் மேவியே – சீறா:2754/4
வேண்டுகின்ற படையொடும் மேவியே – சீறா:4816/4

மேல்


மேவிலா (1)

சீலம் மேவிலா சிறிதுபேரொடும் – சீறா:3976/1

மேல்


மேவிலாதவன் (1)

விதியவன் தூதர் சொல் மேவிலாதவன்
நதியினில் இறந்தனன் நடுக்கம் இன்றியே – சீறா:752/1,2

மேல்


மேவினர் (2)

அறம் மேவினர் அ மாதினை அருள் பார்வையில் நோக்கி – சீறா:4340/1
அவனிடம் மேவினர் அரிய வல் இருள் – சீறா:4554/3

மேல்


மேவினர்கள் (1)

வெற்றி பெறு கைபர் நகர் மேவினர்கள் அன்றே – சீறா:4136/4

மேல்


மேவினன் (1)

வெறுப்பொடும் இருந்து ஒரு-வயின் மேவினன் விரைவின் – சீறா:2616/3

மேல்


மேவினார் (4)

ஏதமுற்ற மொழி காபிரை சிறிது எடுத்துரைத்து மனை மேவினார் – சீறா:1436/4
தரியலார்கள் பாசறையை மேவினார் – சீறா:3966/4
மன்னு மா மனை இடத்தின் மேவினார்
மன்னர் சகுதும் கோல் மடுத்த கையொடும் – சீறா:4520/2,3
மேவினார் பதம் பணிந்தனர் பிசுமில் என்று எழுந்தார் – சீறா:4591/4

மேல்


மேவினான் (2)

விருப்பொடு நெறி இசுலாமின் மேவினான் – சீறா:3331/4
வெம் முனை அறபிகளிடத்தின் மேவினான் – சீறா:4547/4

மேல்


மேவினில் (1)

மேவினில் புயலை ஒப்ப வெண் கொடி படர்ந்து செல்ல – சீறா:3870/2

மேல்


மேவு (3)

தாலம் மீதில் ஆதி தூதர் சார மேவு வாழ்வினோர் – சீறா:14/3
விரை நறை கமல செல்வி மேவு உசைன் நயினார் பாலன் – சீறா:918/1
மேவு தீவினைகள் தீர்த்து வேத நல் அறிவர் ஆவார் – சீறா:1562/4

மேல்


மேவும் (9)

மேவும் வெண் திரை கடல் முகட்டு எழுதலும் மேலோர் – சீறா:857/2
வென்றி கொண்டனம் இலை அலது இவண் நெறி மேவும்
கன்றினை கடிந்தோம் இலை என மனம் கசங்கி – சீறா:1536/2,3
காதரம் நினைப்பது என்-கொல் என்றனர் காட்சி மேவும்
மா தவர் எவரும் போற்ற ஒருவனை வழிக்கொண்டாரால் – சீறா:3874/3,4
வேதமும் ஞான நீதியும் ஓதும் வீதியும் யாவரும் மேவும்
போதமும் ஆயும் பாவலர் வீதி போக்கையும் கடந்து நல் மனத்தின் – சீறா:4091/1,2
மேவும் நீர் விழி வழிதர கலுழ்ந்தனர் மிகவும் – சீறா:4166/4
உள் நிறம் களிப்ப ஓர் பால் இருந்தனன் உலகின் மேவும்
புண்ணியம் அவிக்க வந்த பாவத்தை பொருவும் நீரான் – சீறா:4395/3,4
மீன் உலாவு கழனியும் மேவும் மதீனம் – சீறா:4660/3
விலக்க அரிய வருடம் ஒரு நான்கு நிறைந்து ஐந்து ஆண்டு மேவும் போதில் – சீறா:4678/2
மேவும் மன்னர் எவர்க்கும் விளம்பினார் – சீறா:4802/4

மேல்


மேவுவர் (3)

மின் ஒளிர் மாளிகை சுவனம் மேவுவர்
பன்னி இ மொழி பழுது என்னும் பாவியோர் – சீறா:1613/2,3
உன்னி அங்கு அவரவர் ஊரின் மேவுவர்
பின்னர் மாற்றலர் உனை பிடித்து இங்கு ஏகுவார் – சீறா:4549/3,4
விந்தை சேர் உவணை மீதில் மேவுவர் நிறையம் இல் என்று – சீறா:4909/3

மேல்


மேவுளர் (1)

வீதிவிட்டு அமர் மேவுளர் தாக்கினார் – சீறா:4496/4

மேல்


மேழக (1)

கொடுத்த பாலும் குடித்து ஒரு மேழக
தடி தசை சுடுகோலினில் தள்ளும் முன் – சீறா:2333/2,3

மேல்


மேழகங்கள் (1)

ஏறு மேழகங்கள் எல்லாம் இனத்தொடும் ஒருங்கு சேர்த்து – சீறா:3672/2

மேல்


மேற்கு (2)

தென் திசை வடக்கு மேற்கு கிழக்கு எனும் திக்கு நான்கும் – சீறா:605/2
காந்து எரி கதிரோன் எழு திசை தெற்கு வடக்கு மேற்கு எல்லை காணாமல் – சீறா:688/2

மேல்


மேற்கொடு (1)

பிறிது ஓர் ஒட்டகம் மேற்கொடு வதிந்தனர் பிறங்கி – சீறா:2630/2

மேல்


மேற்கொண்ட (1)

அழிவுறு நெறி மேற்கொண்ட காபிர்கள் அறிதல் தோன்றா – சீறா:3693/1

மேல்


மேற்கொண்டாய் (1)

முன்னே வலிதின் எழுவர் உயிர் முடித்தாய் பழியும் மேற்கொண்டாய்
பின்னர் அளவிலா நிதியும் கெடுத்தாய் திறனும் பிழைப்பித்தாய் – சீறா:4043/1,2

மேல்


மேற்கொண்டார் (2)

வரும் விசை பெரும் திறல் வாசி மேற்கொண்டார் – சீறா:3266/4
பந்து என அரும் திறல் பரியின் மேற்கொண்டார் – சீறா:3321/4

மேல்


மேற்கொண்டு (8)

ஆதி-தன் பருமான் மேற்கொண்டு அமரர்_கோன் உரைத்து போனார் – சீறா:1340/4
அமரர்_கோன் இனைய மாற்றம் ஆதி-தன் பருமான் மேற்கொண்டு
இமைநொடி பொழுதில் தோன்றி இயம்பியது இணங்காரான – சீறா:1734/1,2
ஊதையை நிகர்த்த கதி ஒண் புரவி மேற்கொண்டு
ஏதம் அறு மா நகர வீதியிடை புக்கி – சீறா:1777/1,2
இருவர்கள் சென்னி மேற்கொண்டு எழுந்து அலி-தம்மை முன்னி – சீறா:3077/2
பன்ன அரும் குறும்பு மேற்கொண்டு இருந்தனர் பரிவற்று என்றார் – சீறா:3667/4
புரவி மேற்கொண்டு தாங்கிட மகிழ்வொடும் போந்தார் – சீறா:3859/4
வாசி மேற்கொண்டு பறிந்தனர் சிலர் மனம் ஏங்கி – சீறா:4021/2
அறையும் சொற்றலை மேற்கொண்டு அரு நெறி – சீறா:4663/1

மேல்


மேற்கொள்ள (1)

அறம் தலை மணக்கும் செங்கோல் அரசு மேற்கொள்ள வாசி – சீறா:3845/1

மேல்


மேற்கொள (1)

அலக்கண் மேற்கொள வருந்திய காலையில் அணியாய் – சீறா:2207/2

மேல்


மேற்செலும் (1)

தன்மமே பொருள் என தவத்தின் மேற்செலும்
நல் மனத்தவர்க்கு ஒருநாளும் தீங்கு எனும் – சீறா:1793/1,2

மேல்


மேற்போட்டு (1)

அறிவுறா வினை மேற்போட்டு நம் இனத்தாரவர் சிலர்-தமை அகப்படுத்தி – சீறா:2505/2

மேல்


மேற்போர்வையை (1)

சேடு கொண்ட மேற்போர்வையை திரு கரத்து எடுத்து – சீறா:4615/2

மேல்


மேன்மேல் (17)

மாதிரம் கையை பற்றி வரவர நெருக்க மேன்மேல்
வேதனை பெருக வாடி வேர்த்து உடல் அயர்ந்து சோர்ந்து – சீறா:944/1,2
விரிந்திடாது மேன்மேல் அற இறுகிய விலங்கல் – சீறா:947/4
மீறிய செல்வம்-தன்னால் வெறி மதம் பெருத்து மேன்மேல்
ஊறிய நினைவு போக்கி உணர்வு அழிந்து ஒடுங்கா நின்று – சீறா:2829/1,2
புடவி தொட்டு எழுந்து வானில் போவன போன்று மேன்மேல்
படர் திசை எட்டும் எட்டி பறப்பன போன்றும் துள்ளி – சீறா:3408/1,2
சொன்ன மொழி தீ அங்கு அவர் காதில் சுட மேன்மேல்
வன்னி உயிர்த்தால் என்ன உயிர்த்து மற மன்னர் – சீறா:3914/1,2
வில்லை வளைத்தார் அம்பினை இட்டார் மிக மேன்மேல்
சொல்லுவது என்-கொல் மை மழை மாரி துளி போல – சீறா:3915/3,4
தடித்து என மிளிர்ந்து வெய்ய தழல் என கதிர்கள் மேன்மேல்
விடுத்து வெம் கூர்மை தாங்கி வாள் என விளங்கிற்று அன்றே – சீறா:3950/3,4
வேலை போவ போல் தீனவர் பறிந்ததும் மேன்மேல்
கோல மா நபி வீந்தனர் என்றதும் குறித்து – சீறா:3989/2,3
பொறுமை பயிர் மேன்மேல் வளர்த்து புகழாம் என்னும் மலர் காட்டி – சீறா:4035/3
கண்ணினால் உணர்ந்து மேன்மேல் கருத்து அழிந்து உவகை போக்கி – சீறா:4193/2
வேல் பாய வடு சிறந்த திண்மை நல மேனியர்கள் மேன்மேல் வென்றி – சீறா:4296/3
தாங்கினர் வெம் மறம் ஊக்கம் அமையாத கோப தீ தழைப்ப மேன்மேல்
வீங்கினர் போர் கிடைத்தது என அடிக்கடி போய் மெலிந்திருந்த விலங்கல் தோள்கள் – சீறா:4310/1,2
என்றலும் சீற்றம் மேன்மேல் எழுந்தது கரையிலாது – சீறா:4386/1
மெய்யும் வேர்வு எழ சலித்தனர் வெதும்பினர் மேன்மேல்
நைய மா மனம் சலித்தனர் சலித்த தீன் நயந்த – சீறா:4407/2,3
வெள் நிறம் தரு நுவணையும் சுடச்சுட மேன்மேல்
எண்ணிலாத பேர் இலட்டுகம் ஆயின இதனை – சீறா:4421/1,2
வெய்ய தீ எரித்து அரும் குளிர்காய்ந்தனர் மேன்மேல்
ஐயகோ முனைப்பதி முற்றும் எரிந்ததாம் எனவே – சீறா:4585/3,4
மாத்திரமல்ல மேன்மேல் வளர்ந்தன இதனை தீனர் – சீறா:4711/2

மேல்


மேன்மேலும் (1)

புதுமையுடன் மேன்மேலும் வளர்ந்தன இப்படி உணவில் பொருவு இலாத – சீறா:3757/3

மேல்


மேன்மை (9)

குடித்தன பெருமை சேர்ந்த குலத்தினுக்கு உயர்ந்த மேன்மை
படித்தலம் புகழும் செங்கோல் பார்த்திவர் ஆதல் தேய்ந்து – சீறா:601/1,2
பொறை தவம் குணம் வணக்கம் பொருவு இலா சார மேன்மை
திறம் நிறை அருள் நல் மானம் தேர்ச்சியில் தெளிந்த கல்வி – சீறா:792/2,3
உள்ளம்-அது அறிந்தும் கேட்டீர் உரைப்பது என் உயர்ந்த மேன்மை
வள்ளல் நும் மதுர வாய்மை மறுத்திலேன் விடுத்திர் என்றான் – சீறா:2098/3,4
பூதலத்து உயர்ந்த மேன்மை பொறையினில் அறிவில் மிக்கான் – சீறா:2380/1
விள்ள அரிய குறை செயினும் பொறுத்து அளிப்பது உமது மறை மேன்மை அன்றோ – சீறா:2661/3
மதுர மென் கனிக்கும் சீர்த்தி வாள் அலி தமக்கும் மேன்மை
முதலவன் மண நிக்காகு முடித்தனன் அதனை எந்த – சீறா:3105/1,2
துய்யவன் அருளின் மேன்மை ஜிபுறயீல் என்னும் தோன்றல் – சீறா:3222/2
விரை கமழ் புயத்தீர் உம்-தம் மேன்மை யார் வகுக்க வல்லார் – சீறா:4738/4
தோற்றமாம் அவர்-தம் மேன்மை தொழில் இனம் விளம்ப கேளீர் – சீறா:4864/4

மேல்


மேன்மையர் (2)

வெறுமை கண்டவர்-தம்மை மேன்மையர் என வியந்து – சீறா:3428/3
திருந்து மேன்மையர் விறல் அபித்தாலிபின் தேவி – சீறா:4164/3

மேல்


மேன்மையன் (1)

வேட்டலுற்று வந்தான் சொல் மொழி தவறா மேன்மையன் ஒழுக்கமும் உடையன் – சீறா:4111/2

மேல்


மேன்மையாம் (1)

வெறுப்பது பெரியர்-தம் மேன்மையாம் எனா – சீறா:4069/4

மேல்


மேன்மையாமால் (1)

மிக்கவர் ஆகும் மற்ற நபிகளின் மேன்மையாமால் – சீறா:825/4

மேல்


மேன்மையாய் (1)

இரு நில நபிகளின் இலங்கு மேன்மையாய் – சீறா:1629/4

மேல்


மேன்மையால் (2)

விரும்பியது உங்கள்-தம் நட்பின் மேன்மையால் – சீறா:2432/4
வில் உமிழ் முகம்மதின் துஆவின் மேன்மையால் – சீறா:4571/4

மேல்


மேன்மையின் (2)

தெருளும் மேன்மையின் முகம்மதும் சிறந்து இருந்தனரால் – சீறா:2050/4
விட்டு இழிந்து அரிய தீன் விளக்கும் மேன்மையின்
இட்டமுற்று அவர்க்கு எலாம் எடுத்து கூறுவார் – சீறா:2759/3,4

மேல்


மேன்மையும் (4)

வெற்றியும் வீரமும் தவத்தின் மேன்மையும்
முற்றிய மாட்சியார் அலங்கல் மொய்ம்பினார் – சீறா:740/3,4
வினைகளும் சிதறி நமரவர் எவர்க்கும் மேன்மையும் வீடும் உண்டாமால் – சீறா:2506/4
விண்டனர் ஆகுலம் வீறும் மேன்மையும்
கொண்டனர் மனத்தினும் களிப்பு கொள்ளவே – சீறா:2729/3,4
வெருவரல் பெரிதாய் மெலிவது தவிர மேன்மையும் வளமையும் கொடுக்க – சீறா:4760/3

மேல்


மேன்மையுளன் (1)

வித்தகன் புண்ணியத்து உறைந்த மேன்மையுளன் ஓர்நாளும் வெளிறு இல்லாத – சீறா:4532/3

மேல்


மேன்மையோரே (1)

மெய் புகழின் சகுது-தமை தொழுவித்தார் அடக்குவித்தார் மேன்மையோரே – சீறா:4677/4

மேல்


மேனாள் (4)

கொதி ஆர் வெவ் விட அரவின் வாய் தேரை என அறிவு குலைந்து மேனாள்
விதி யாது என்று அறியாத கொடும் பாவி அவை நீங்கி விண்ணினூடும் – சீறா:1664/2,3
அவர் அது குறித்திடாமல் அடித்தடித்து அன்னை மேனாள்
எவன காலத்து தாங்கும் பாரமே ஏற்றி தின்ன – சீறா:4734/1,2
வளமையும் உற்று மேனாள் மகிழ்ந்து இனிது இருந்தோம் அன்பாய் – சீறா:4786/2
தலம்-தனில் இருக்கும் மேனாள் சிலரொடு தகமை கூர்ந்தே – சீறா:4859/4

மேல்


மேனி (23)

திமிர பகை பானு மேனி கருகிவிட பார்வை ஏவு தெரி மறையின் காரணீகனார் – சீறா:10/3
பண் அமை தீம் சொல் அரம்பையர் மேனி பரிமளம் தெரு எலாம் கமழ – சீறா:241/1
வேரி அம் குழல் மா மேக மின் என மேனி தேம்பி – சீறா:427/3
வடிவு உறு மேனி நோக்கி மா மதி வதனம் நோக்கி – சீறா:431/1
துகள் அணு அணுகா மேனி சொரி கதிர் எறிப்ப திண்மை – சீறா:600/3
அவிர் ஒளி விரிக்கும் மேனி அகுமதின் மனைவியாக – சீறா:1060/1
வன் காபிர் விழி கணங்கள் திரு மேனி தீண்டாது மறைத்தல் போலும் – சீறா:1131/3
காந்தி மேனி கரிந்திடுவார் சிலர் – சீறா:1196/3
நாறும் மேனி முகம்மதை நாள்-தொறும் – சீறா:1408/2
அரும் தவம் இயற்றி பெற்று என் அகத்தினுள் இருத்தி மேனி
வருந்திடா வண்ணம் போற்றி வளர்த்தனன் தாதை மாற்றம் – சீறா:2812/1,2
அடித்ததற்கு அடியேன் மேனி அசைந்தில கொடும் சொல் கூறி – சீறா:2813/2
வேர்த்தன மேனி நீர் அற்று உலர்ந்தன மேகம் வாரி – சீறா:3869/3
வில் உமிழ் மேனி தூதர் முன் வந்தார் விறல் கொண்டார் – சீறா:3924/4
புண் இடம் உற்ற மேனி காபிர்கள் புழுங்கி ஆர்த்து – சீறா:3953/1
ஐயம் அற்று அணிந்து கஞ்சுகி மேனி அழகுற போர்த்து முண்டகமாம் – சீறா:4090/2
வெய்யனும் சசியும் பிறவும் விரை மேனி
செய்யர் இன்றெனில் இன்று என யாவும் தீய்வுறுமால் – சீறா:4276/3,4
வென்றி நடந்தன புடையின் வீரம் நடந்தன இறசூல் மேனி வீச – சீறா:4302/3
எண்ணை மறைத்தன தானை இரவி மறைத்தன முகம்மது எழில் கொள் மேனி – சீறா:4305/4
சந்திரன் ஒளியை ஓட்டி தன் ஒளி காட்டும் மேனி
சுந்தர தூதர் கோறல் துணிவது விருப்பமுற்றோன் – சீறா:4359/1,2
உயிர்த்தனன் நெடுமூச்சு உள்ளம் வெதுப்பினன் ஒளிரும் மேனி
வியர்த்தனன் கரிய மீசை துடித்தனன் விழியின் அங்கி – சீறா:4387/1,2
காணாத பெரியவனோ காண்பதற்கும் எளியவனோ கவினும் மேனி
ஆணாக அலியாக பெண்ணாக அமைந்தவனோ அவையும் என்றும் – சீறா:4530/1,2
தொக்க மேனி சுடர்விட வையமும் – சீறா:4815/3
துணித்து இருள் துரக்கும் கதிர் எழும் மேனி தூயவர் இருக்கும் காலையினில் – சீறா:4957/3

மேல்


மேனிக்கு (1)

விருப்பமும் விருப்பம் இல்லா மேனியும் மேனிக்கு ஒவ்வா – சீறா:4729/3

மேல்


மேனியர் (1)

கள் அவிழ் மாலையர் கலன் கொள் மேனியர்
அள்ளிய அழகினர் அரசவீதியின் – சீறா:1146/2,3

மேல்


மேனியர்கள் (1)

வேல் பாய வடு சிறந்த திண்மை நல மேனியர்கள் மேன்மேல் வென்றி – சீறா:4296/3

மேல்


மேனியன் (1)

கருகு மேனியன் கண்கடை கனல் பொறி கதுவ – சீறா:971/2

மேல்


மேனியில் (2)

வென்றி கொண்டனம் என்று ஒட்டை மேல்கொண்டார் மேனியில் சொறியுடன் வரடும் – சீறா:354/2
மேனியில் கதிர் விரி வியப்பும் மெய்யினில் – சீறா:902/1

மேல்


மேனியின் (3)

வள்ளலார் திரு மேனியின் வாசமும் – சீறா:1181/1
அருமை மேனியின் அடிக்கடி வந்தது ஆயாசம் – சீறா:4163/4
நறு மேனியின் அசுமாவிடம் இரவல்கொளும் நளின – சீறா:4328/1

மேல்


மேனியும் (4)

அவிர் ஒளி திரு மேனியும் அவயவத்து அழகும் – சீறா:440/3
வில் உமிழ் மேனியும் புயமும் வீங்கினார் – சீறா:2722/4
அறியும் மேனியும் தோன்றில அவரவர்க்கு இருளால் – சீறா:4575/4
விருப்பமும் விருப்பம் இல்லா மேனியும் மேனிக்கு ஒவ்வா – சீறா:4729/3

மேல்


மேனிலை (14)

விது கொள் மேனிலை மென் துகள் மாசு அற துடைத்து – சீறா:874/3
மின் ஒளி கரக்கு மாட மேனிலை செறித்த கல்-பால் – சீறா:940/3
தரகனுக்கு உரைத்து அழைத்து உயர் மேனிலை சார்ந்து – சீறா:950/1
இன மணி கதிர் தவழ் நிலை மேனிலை எவையும் – சீறா:1115/3
பணிப்ப அரு மேனிலை பரப்பு மீதினும் – சீறா:1148/3
விண் கதிர் அடரும் சோதி மேனிலை வாயில்-தோறும் – சீறா:1170/3
தென் உலாவிய மேனிலை மாடமும் செறிந்த – சீறா:1702/2
நகை நிலா தரு மேனிலை மக்க மா நகரில் – சீறா:2016/2
வட_வரை பொருவன மலிந்த மேனிலை
கடல் என ஒலித்தது ஆவணத்தின் கம்பலை – சீறா:2707/1,2
சுதை ஒளி மேனிலை துலங்கி தோன்றலால் – சீறா:2710/1
அ நகர் நாப்பண் ஓர் அணி கொள் மேனிலை
தன்னிடத்திருந்து ஒரு காபிர்-தன் மகன் – சீறா:2715/1,2
விதிர் இள நிலவு கான்ற மேனிலை மாடம் யாவும் – சீறா:3132/3
தான மால் நகர் மேனிலை யாவையும் தடவி – சீறா:3141/3
இந்து தீண்டிய மேனிலை ஷாமினிலிருந்து – சீறா:3435/2

மேல்


மேனிலை-வயின் (3)

வெண் நிலவு எறிக்கும் இரச தகடு வேய்ந்த மேனிலை-வயின் செறிந்து – சீறா:89/1
நிவந்த வெண் சுதை பளிக்கு மேனிலை-வயின் நின்று – சீறா:875/3
நிறை மணி குயிற்றும் பொன் மேனிலை-வயின் நெருங்கும் மாதர் – சீறா:3176/1

மேல்


மேனிலைகள் (1)

தூய மேனிலைகள் எல்லாம் துடவை போன்று இருந்த மாதோ – சீறா:1167/4

மேல்


மேனிலையில் (1)

சினமுடன் சொல்வார் போல செப்பி மேனிலையில் போந்தார் – சீறா:945/3

மேல்


மேனிலையினும் (1)

சிலை நிகர்த்த மேனிலையினும் செ வரி விழியார் – சீறா:1118/2

மேல்


மேனிலையும் (1)

நிறையும் நெற்றிய மாடமும் நிவந்த மேனிலையும்
துறும ஊட்டு அகில் பழம் புகை களங்கு அற துடைப்பார் – சீறா:3118/3,4

மேல்


மேனிலையொடும் (1)

இருள் அறும் கதிர் மேனிலையொடும் இடிந்ததுவே – சீறா:1230/4

மேல்