மா – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மா 521
மாக்கள் 8
மாக்களில் 1
மாக்களின் 1
மாக்களும் 5
மாக்களை 1
மாக்கினான் 1
மாக 1
மாகத்து 1
மாகம் 4
மாங்கனி 2
மாச 3
மாசம் 1
மாசிலான் 2
மாசு 36
மாசும் 1
மாட்சி 1
மாட்சிபெற்று 1
மாட்சியார் 2
மாட்சியால் 3
மாட்சியில் 1
மாட்சியின் 1
மாட்சியீர் 1
மாட்சியே 1
மாட்சியோ 1
மாட்டலால் 1
மாட்டார் 1
மாட்டி 3
மாட்டிட 1
மாட்டிய 2
மாட்டியே 1
மாட்டிருந்து 1
மாட்டீர் 1
மாட்டு 1
மாட்டேம் 1
மாட்டேன் 2
மாட 25
மாட-வாயும் 1
மாடங்கள் 3
மாடங்கள்-வயின்வயின் 1
மாடத்தில் 1
மாடத்தின் 1
மாடத்து 4
மாடத்துள் 3
மாடம் 19
மாடமும் 5
மாடு 2
மாடை 2
மாண் 9
மாண்ட 1
மாண்டல் 1
மாண்டவர் 1
மாண்டார் 1
மாண்பினும் 1
மாண்பினோர் 1
மாண்பு 1
மாணிக்க 5
மாணிக்கம் 1
மாணுற 1
மாத்திரத்தினின் 1
மாத்திரம் 1
மாத்திரமல்ல 1
மாத்தையில் 1
மாத்தையின் 1
மாதம் 7
மாதமாம் 1
மாதமில் 1
மாதமும் 1
மாதர் 16
மாதர்-தம் 1
மாதர்-தமை 1
மாதர்கள் 4
மாதர்களே 1
மாதராக 1
மாதரார் 1
மாதருக்கு 3
மாதரும் 3
மாதரே 1
மாதரை 1
மாதவ 1
மாதவி 1
மாதளை 1
மாதிர 4
மாதிரத்தினை 1
மாதிரத்து 1
மாதிரத்தொடும் 1
மாதிரம் 4
மாதின் 1
மாதினை 3
மாது 3
மாது-தன் 2
மாதுலர் 1
மாதுலராகிய 1
மாதுலன் 1
மாதுலனை 1
மாதுளை 4
மாதே 1
மாதை 4
மாதையும் 1
மாதோ 28
மாந்த 3
மாந்தர் 32
மாந்தர்-தம் 2
மாந்தர்க்கு 5
மாந்தர்கள் 11
மாந்தர்காள் 1
மாந்தரில் 1
மாந்தரின் 1
மாந்தருக்கு 2
மாந்தரும் 6
மாந்தரே 1
மாந்தரை 3
மாந்தரொடு 1
மாந்தி 11
மாம் 2
மாமை 1
மாய் 1
மாய்க்க 2
மாய்க்கும் 3
மாய்கின்றது 1
மாய்த்த 1
மாய்த்தல் 2
மாய்த்திடல் 1
மாய்த்திடாது 1
மாய்த்தீர் 1
மாய்த்து 5
மாய்ந்தவர் 1
மாய்ந்தனர் 6
மாய்ந்திட 2
மாய்ந்திடும் 1
மாய்ந்து 1
மாய்வுறு 1
மாய்வுறும் 1
மாய 24
மாயக்காரன் 1
மாயங்கள் 5
மாயத்திடை 1
மாயத்தின் 1
மாயத்து 1
மாயத்துள் 1
மாயம் 9
மாயம்-தனை 1
மாயம்-தானே 1
மாயமும் 2
மாயமோ 3
மாயவன் 4
மாயா 3
மாயாது 1
மாயும் 1
மாயை 1
மாயைகள் 1
மார்க்க 10
மார்க்கத்தில் 1
மார்க்கத்து 6
மார்க்கம் 12
மார்க்கம்-தனில் 1
மார்க்கமாய் 1
மார்க்கமும் 5
மார்க்கமே 2
மார்க்கமோ 1
மார்பகத்து 1
மார்பகம் 4
மார்பர் 2
மார்பன் 1
மார்பிடை 2
மார்பில் 5
மார்பின் 2
மார்பினர் 1
மார்பினார் 1
மார்பினில் 2
மார்பினும் 3
மார்பு 1
மார்பும் 1
மார்புற 6
மார்புறும் 1
மார்பை 1
மாராயம் 5
மாராயமே 1
மாரி 20
மாரியில் 1
மாரியின் 1
மாருத 2
மாருதத்தினை 1
மாருதம் 6
மால் 48
மாலம் 1
மாலிக் 5
மாலிக்கத்து 2
மாலிக்கு 3
மாலிக்கு-தன் 1
மாலிகை 8
மாலிகையின் 1
மாலிகையும் 1
மாலுற 1
மாலை 28
மாலை-வாய் 1
மாலைகள் 6
மாலையர் 2
மாலையீர் 1
மாலையும் 2
மாலையூடு 1
மாலையே 1
மாவின் 2
மாவினை 1
மாவும் 7
மாவை 2
மாவொடு 3
மாவொடும் 1
மாழ்கி 5
மாழ்கிய 1
மாழ்கினனால் 1
மாழ்குவார் 1
மாழ்வுற 1
மாழை 1
மாளிகை 13
மாளிகை-வயின் 1
மாளிகைகள் 1
மாளிகையில் 1
மாளிகையின் 1
மாற்ற 10
மாற்றங்கள் 1
மாற்றத்தால் 1
மாற்றத்தை 1
மாற்றம் 83
மாற்றம்-தன்னால் 1
மாற்றம்-தன்னை 1
மாற்றம்-தனை 1
மாற்றம்-அது 2
மாற்றமும் 8
மாற்றமே 4
மாற்றமோ 1
மாற்றல் 1
மாற்றலர் 14
மாற்றலர்க்கு 6
மாற்றலரிடத்தினில் 1
மாற்றலரோடு 1
மாற்றலன் 2
மாற்றவர் 1
மாற்றவேண்டும் 1
மாற்றார் 2
மாற்றி 15
மாற்றிய 1
மாற்றியே 1
மாற்று 2
மாற்றுக 1
மாற்றும் 2
மாற்றுரை 1
மாற 3
மாறல் 1
மாறா 35
மாறாத 5
மாறாது 6
மாறாய் 2
மாறி 16
மாறிட 1
மாறிடும் 1
மாறிய 1
மாறியும் 1
மாறிலாதவர் 1
மாறிலான் 1
மாறினரலர் 1
மாறினோர்கள் 1
மாறு 30
மாறு-அதாக 1
மாறுகை 1
மாறுகொண்ட 1
மாறுகொண்டவர் 3
மாறுகொண்டவன் 1
மாறுகொண்டு 6
மாறுபட்டது 1
மாறுபட்டவர் 3
மாறுபட்டு 3
மாறுபடும் 1
மாறுபாடு 2
மாறும் 6
மான் 47
மான்-தன்னால் 1
மான்மத 8
மான்மதங்கள் 1
மான்மதம் 27
மான 14
மானம் 10
மானமிலர் 1
மானமும் 4
மானமுள்ளவன் 1
மானார் 1
மானிட 1
மானிடர் 4
மானிடர்-பாலின் 1
மானிடர்க்கு 1
மானிடராகி 1
மானிடருக்கு 1
மானிடரும் 1
மானிடருமல்லால் 1
மானிடனும் 1
மானின் 1
மானின்-தன்-பால் 1
மானுட 3
மானுடர் 4
மானுடன் 1
மானுடன்-கொலோ 1
மானும் 7
மானுமே 1
மானே 5
மானை 8
மானையும் 1
மானையே 1

மா (521)

பெரு வரம் தருவாய் ஆதி_நாயகனே பேதியா சோதி மா முதலே – சீறா:3/4
சது மா மறையினோர்கள் பெரியோர்கள் சிறியோர்கள் தமது ஆவி என வாழ்வோர் – சீறா:11/3
ஆலகால வாரி போலும் மா கொடூரமாகிய – சீறா:14/1
அ திரு மா மழை துளி இடையிடை அணியணியாய் – சீறா:23/1
காது மா களிறு என நதி கழைக்கு அடங்காது – சீறா:30/3
கூந்தல் அம் பிடி மா மெல் நடை பயிலும் குட முலை கடைசியர் செழும் கை – சீறா:54/1
இலங்கு மக்க மா நகர் வளம் சிறிது எடுத்து இசைப்பாம் – சீறா:77/4
எரி சிகை கிரண பதும மா மணியின் இனம் பல சூழ்ந்திருந்து இலங்க – சீறா:78/2
பட அரவு அரசன் திரு முடி மணியை பதித்தது மக்க மா நகரம் – சீறா:79/4
தேன் அவிழ் பதும மணி கதிரதுவோ சிறந்திடும் மக்க மா நகரில் – சீறா:80/2
தங்கிய கிரண வனச மா மணியும் தயங்கு ஒளி வயிர ராசிகளும் – சீறா:87/2
சோனை மா மழை முழக்கு என வைகலும் தொனிக்கும் – சீறா:92/4
மந்திர மா மொழி மறை பயில் இளையவர் நெருங்கி – சீறா:97/3
மா தவம் பெற்றேன் என மன மகிழ்ச்சி வாரியில் குளித்தனர் அன்றே – சீறா:126/4
சீதுவினிடத்தின் இருந்தவர் மதலை சிறந்த மா மணி முடி குரிசின் – சீறா:136/1
மா தவன் கமல வதன யானுசு தம்-வயின் உறைந்திருந்து அணி சிறந்து – சீறா:136/2
மா மத களிற்றர் அறுபகுசதுமா மதலை சாலகு-வயின் அடைந்த – சீறா:144/4
மின் அவிர் மௌலி விளங்கு தாபித்து வேந்தர் பெற்றெடுத்த மா மதலை – சீறா:151/3
கண்ணின் மா மணியாய் உதித்திடு முஅத்து கவின் பெற இருந்து அவரிடத்தில் – சீறா:155/2
மறு மன்னர் குல கோளரி என பிறந்த மா மணி முதுறக்கத்து எனுமால் – சீறா:157/4
தடம் புயங்களின் மா நிலம் குடியிருப்ப தயங்கி அங்கு அவர் பெறும் அரசர் – சீறா:159/3
கொண்ட மா மயலொடு மனமும் கூர் விழி – சீறா:168/3
மின் அவிர் கண மணி விளங்கு மா முடி – சீறா:169/3
மா கடல் நெடும் புவி வளைந்த வன் கலி – சீறா:171/1
வர பதி உலகு எலாம் வாழ்த்து மக்க மா
புரபதிக்கு அதிபதி என்னும் பூபதி – சீறா:172/1,2
இல் புகுந்து எழும் மதி இலங்கு மா மணி – சீறா:175/1
கற்கும் மா மறை முதலவன் விதித்த கட்டளைக்கே – சீறா:184/4
கனத்த மா மணி கொம்பு என நடந்து கஃபாவின் – சீறா:196/2
நாடு அடைந்து போய் புகுந்தனர் மதீன மா நகரில் – சீறா:204/4
தோற்று மா மழை சொரிந்து என கண்ணில் நீர் சொரிய – சீறா:209/2
மறு அறுத்து இருந்த நிறைந்த பூரண மா மதி குலம் திரண்டு வந்ததுவோ – சீறா:238/1
கவ்வை அம் கடல் சூழ் புடவியில் சிறந்த காட்சி சேர் மக்க மா நகரின் – சீறா:246/3
இறையவன் உரைப்ப சுவன மா மடவார் எங்கணும் பரந்து எழும் ஒழுங்கு – சீறா:247/1
மாதருக்கு அரசி ஆமினா உதர மனையிடத்து இருந்து மா நிலத்தில் – சீறா:251/3
பூதலத்து அரசு பதி என உதித்த புகழ்பெறு மக்க மா நகரில் – சீறா:255/1
மா தவர் அபித்தாலிபு திரு மனையின் முகம்மது நபி பிறந்தனரே – சீறா:255/4
மா மறை கொழுந்தை முகம்மது நபியை மறுப்படாது எழுந்த செம் மணியை – சீறா:289/2
மக்க மா நகர் எனும் வரிசை ஊர்-அதில் – சீறா:309/1
நெறி திகழ் மக்க மா நகரில் நீர் செலின் – சீறா:312/3
செம்மை சேர் மக்க மா நகரில் செல்கின்றார் – சீறா:313/4
விரும்பிய மக்க மா நகரை மேவியே – சீறா:315/2
தரை பெரும் புகழ் எலாம் தரித்து மா மணி – சீறா:320/1
மா தவர் உரைத்தலும் மடந்தை அன்புற – சீறா:322/2
மா தவம் பெறு முகம்மது நபிக்கும் தம் மகற்கும் – சீறா:342/1
அனைவரும் திரண்டு மக்க மா நகர் விட்டு அரு வரை சிறு நெறி அணுகி – சீறா:355/2
நிலைபெறும் சுரமும் கடந்து அவர் நடந்து நீள் வரை அனைய மா மதிள் சூழ் – சீறா:360/3
பாரினில் சிறந்த மக்க மா நகர்க்கு பயணம் என்று இருக்கும் அன்று இரவில் – சீறா:365/1
மா மயில் அலிமா கண் துயில் காலை முகம்மது துயிலிடம் நோக்கி – சீறா:372/1
சீர் உறும் கனக மா மழை பொழிய திரண்டு எழும் செழும் முகில் குலம் போல் – சீறா:379/2
செறித்த திண் மாட மக்க மா நகரில் செல்குவம் தருணம் ஈது என்ன – சீறா:381/3
ஏர் பெறும் வரிசை மக்க மா நகருக்கு எழுந்தனர் செழும் புயம் இலங்க – சீறா:382/4
வானவர் சுவன பதி நிகர் அனைய மக்க மா நகரினில் புகுந்து – சீறா:383/1
வடிவுறும் சுடர் வேல் அப்துல் முத்தலிபு மரை மலர் மா முகம் நோக்கி – சீறா:387/1
செவ்விய வரிசை மக்க மா நகரில் திங்கள் நாலிரண்டு சென்றதன் பின் – சீறா:389/1
குரிசில் மா முகம்மது என்னும் குல மணி-தமக்கு நாளின் – சீறா:391/3
பூண்ட மா மயிலே அன்ன பொலன் கொடி அலிமா என்னும் – சீறா:392/2
வேரி அம் குழல் மா மேக மின் என மேனி தேம்பி – சீறா:427/3
வடிவு உறு மேனி நோக்கி மா மதி வதனம் நோக்கி – சீறா:431/1
மா தவ முகம்மதே நல் வரிசையின் மணியே என்ன – சீறா:434/2
வாம மா மணி முகம்மதை வளர்க்கும் அ நாளில் – சீறா:438/2
பொங்கும் மா நிதி தருகுவம் யாம் என புகன்றார் – சீறா:442/4
மா தவ முகம்மதும் வரி விழி அலிமாவும் – சீறா:447/1
கன்னி மா மயில் கலங்கினர் புலம்பி கதறி – சீறா:449/4
அபசி மா நசுறானிகள் மாயமோ அலது – சீறா:452/2
தேற்று நல் மறை மக்க மா நகரினை சேர்ந்தார் – சீறா:467/4
இரைத்த பீடிகை மாட மா நகரிகள் எவையும் – சீறா:473/3
அரிய மா மறை முகம்மது அங்கு இருப்பது என்று அதிர்ந்தே – சீறா:475/4
நெறி தரு மக்க மா நகரை நீங்கியே – சீறா:483/3
செறி வள மதின மா நகரில் சென்றனர் – சீறா:483/4
வடு விழி தட முலையார் கண் மா மதன் – சீறா:489/1
மணி முரசு அதிர் அறா மதீன மா நகர் – சீறா:493/1
வரி வளை தடம் புனை மதீன மா நகர்க்கு – சீறா:504/1
போல் என வீங்கிய புயமும் மா முக – சீறா:505/3
நனை தட மக்க மா நகர்க்கு அனுப்பினார் – சீறா:514/4
மா இரும் புவியிடை தனித்து மன் உயிர் – சீறா:519/3
மதி முக முகம்மதை மக்க மா நகர் – சீறா:525/1
அதிசயித்து அப்துல் முத்தலிபு மா மலர் – சீறா:525/3
நள்ளிருள் களி சீத்து எறி மக்க மா நகரில் – சீறா:543/2
மா தட கரி கூன் தொறு சுமை திசை மலிய – சீறா:549/3
தாங்கும் இல்லறம் துறவறம் தெரிந்த மா தவத்தோன் – சீறா:553/4
மா தவன் இவன் பெயர் முகம்மது என வகுத்தார் – சீறா:558/4
சோதி மா நபி வருவர் இ நாள் என துணிந்து – சீறா:563/2
மா தவத்தினன் அற புற சாலையில் வந்து – சீறா:569/3
பொருந்து மா தவன் செம் மலர் பொருவு சேவடியில் – சீறா:580/1
முன்னர் மா மறை முதியவன் சொற்ற பின் முறையாய் – சீறா:581/1
நல் நயம் பெறு முகம்மதை மக்க மா நகருக்கு – சீறா:582/1
பொருவு இல் மக்க மா நகரினில் புகும் என புகன்றான் – சீறா:583/4
நலன் உறும்படி முகம்மதை மக்க மா நகரிற்கு – சீறா:584/3
அண்ணலை செழும் மக்க மா நகரினுக்கு அனுப்பி – சீறா:585/1
செழும் தடம் பொழில் மக்க மா நகரினை சேர்ந்தார் – சீறா:587/4
அந்த நாளினில் மக்க மா நகரினை அடுத்து – சீறா:590/1
மன்றல் அம் துடவை சூழ்ந்த மக்க மா நகரில் வாழ்வோன் – சீறா:605/1
இப்படி நிகழ் காலத்து ஓர் இளவல் மா மறைக்கு வல்லான் – சீறா:621/1
வல்லவர் தெளிந்த மாற்றம் மக்க மா நகரில் பின் நாள் – சீறா:626/2
மா கடல் அனைய கண்ணும் மனமும் பின்தொடர்ந்து செல்ல – சீறா:640/3
இந்த மா நிலத்து ஒரு நிதியே எனது இரு விழி மணியே கேள் – சீறா:652/1
மா தவத்தின் என் பொருள் உளது எவையும் நின் மனை பொருள் எளியேனும் – சீறா:655/2
கனம் உண்டு ஒரு காரணம் மா மலையின் – சீறா:712/3
மா தவர் எனும் முகம்மதுவும் மன்னரும் – சீறா:728/2
சோதி மா முக மலர் விழிகள் தூங்கினார் – சீறா:728/4
சுடரவன் உதய மா கிரியில் தோன்றினான் – சீறா:732/4
நதியிடை வந்து மான் நடப்ப கண்டு மா
மதி நிகர் முகம்மது மனத்தில் இன்பமுற்று – சீறா:747/1,2
மா தவர் குறிப்பும் தேர்ந்து வகுத்து எடுத்து உரைக்கும் வாயான் – சீறா:790/4
இருந்தனர் விரிந்த காவில் இடபம் அத்திரி மா எல்லாம் – சீறா:799/2
மா தவர் முகம்மது இங்ஙன் வரப்பெறும் பலன் ஈது என்பார் – சீறா:805/4
மா தவர் இலை என்று எண்ணி வாடிய மனத்தன் ஆனான் – சீறா:810/4
பொங்கும் மா தவத்தோன் கோப புரை அற வேண்டும் அல்லால் – சீறா:815/3
மலர் அடி படி தீண்டாது மா தவன் மனையில் புக்கார் – சீறா:817/4
மா தவன் மனமும் கண்ணும் மகிழ்வொடு களிப்பு பொங்கி – சீறா:821/2
மக்க மா நகரில் வாழும் அப்துல்லா மதலை ஆகி – சீறா:825/1
பொருத்து மெய் மொழி மா தவன் இறந்த அ போதில் – சீறா:838/1
வந்த மா நதிக்கு அணி எனும் ஒரு கரை மருங்கில் – சீறா:853/2
உள் நிறைந்த மா மணியொடும் ஒளிர்வன அவைகள் – சீறா:870/2
மாறு பகர்கின்ற அரிய மா மதிள் மதிக்கு ஓர் – சீறா:883/2
மா மறையின் மிக்கனவன் வந்து மைசறாவை – சீறா:892/2
வந்தவர் கொணர்ந்த பணி மா மணி சரக்கோடு – சீறா:896/1
பாதகன் கருத்தின் உட்படுத்தி மா மறைவாதி – சீறா:908/2
மரு கமழ் சோலை சூழ் மக்க மா நகர் – சீறா:912/1
தாறு பாய் தந்தி மா தேர் தானை மும்முரசு வேதம் – சீறா:923/1
மாறு இலாது எழில் கொண்டு ஓங்கும் வளமை மா நகரம் வாய் விண்டு – சீறா:923/3
நீல மா மணியில் செய்து நிரை கதிர் எறித்த வீதி – சீறா:924/3
விரத மா மறையோர் ஓதும் வேத மண்டபமும் செவ்வி – சீறா:935/2
ஓங்கு மா நில மாக்களில் ஒருவருக்கொருவர் – சீறா:952/1
மக்க மா நகர் முகம்மது தமக்கு அல மறு இல் – சீறா:954/1
சொரிந்த மா முக முகம்மதின் இணை அடி தொழுது – சீறா:958/2
வன்ன மா மலர் முகம்மதின் இணை அடி வருடி – சீறா:965/2
தக்க மா மணி கதிர் விடும் மறுகினில் சார்ந்தோர் – சீறா:967/3
அறபின் மக்க மா நகரின் முகம்மது என்று அணித்தாய் – சீறா:975/1
கனை வாருதி நிகர் ஷாம் உறை கதிர் மா முடி வீரர் – சீறா:977/1
உறையும் விடுதியில் வந்தனர் ஒளி மா முகம்மதுவும் – சீறா:979/2
கரு மா முகில் நிழல் தாவிய கபிபா முகம்மதுவும் – சீறா:981/3
வரு பாதையின் நடுவே ஒரு வள மா மனை கண்டார் – சீறா:981/4
கன மா மதியுடையோன் எதிர் களை காலம் உணர்ந்தோன் – சீறா:982/1
எனும் மா மறை முதியோன் உறை எழில் மா மனை ஏகார் – சீறா:982/4
எனும் மா மறை முதியோன் உறை எழில் மா மனை ஏகார் – சீறா:982/4
இருந்தான் முகம்மது தண் கதிர் எழில் மா முகம் நோக்கி – சீறா:984/1
திருந்தார் அடல் அரியே தரு செழு மா மழை முகிலே – சீறா:984/2
மட மா மயில் கதிஜா என வளர் கோதையை உதவும் – சீறா:987/1
அகிலமும் திசையும் சுவனமும் விளங்க அணி திகழ் மக்க மா நகரின் – சீறா:992/1
விண்ணபத்திரத்தை மக்க மா நகரில் விளங்கு_இழைக்கு அனுப்பிய பின்னர் – சீறா:995/1
மா தவர்-தமையும் அடிக்கடி போற்றி மகிழ்ந்து தன் மனை-வயின் சார்ந்தான் – சீறா:996/4
குந்தம் ஆசினி மா கடம்பு இலவு இதழி குங்குமம் செறி திரள் சோலை – சீறா:1002/4
மரு மலர் புய முகம்மது பொன் மா மதில் – சீறா:1016/1
மலை நிகர் புய முகம்மது நல் மா மணத்து – சீறா:1017/1
மடி மிசை மதி வரும் வரவும் மா மறை – சீறா:1019/1
நீல மா மங்குல் அம் கேழ் நெடும் குடை நிழற்ற வெற்றி – சீறா:1035/2
முகம்மது என்னும் வள்ளல் மக்க மா நகரின் வந்தார் – சீறா:1036/4
ஓங்கு மா நகரம் புக்கி ஒளிர் மணி தவிசினாய – சீறா:1041/3
மா இரும் புவியுள் தோன்றி மானுட வடிவு கொண்ட – சீறா:1044/2
நிறை செய் மா மதி முகம்மதின் மணவினை நிலவ – சீறா:1097/2
ஹாஷிம் மா குலத்து அப்துல்லா மகர் அணி மறுவி – சீறா:1099/1
இந்த மா மொழி பகர்ந்து எழு தினம் முரசு இயம்ப – சீறா:1103/1
மல்லிகை மடல் கைதை மா மகிழ் மருக்கொழுந்து – சீறா:1108/2
கோலம் மா கடல் ஈன்ற முத்து இலங்கிட கோத்து – சீறா:1109/3
நீல மா மணி இடையிடை தொடுத்தன நிகர்த்த – சீறா:1109/4
தவள மா மணி பந்தரில் தூக்கிய தன்மை – சீறா:1110/3
குலவு நீல மா மணியிடை கோத்து அவை தூக்கி – சீறா:1111/2
கனக மா மழை பொழிதர வரும் அபுல் காசீம் – சீறா:1115/1
வான மா முகில் என சொரிதர வரும் மாந்தர் – சீறா:1126/1
கட கரி மீதினும் கதிர் கொள் மா மணி – சீறா:1145/2
எண்ணிறந்த அனைய மா மாதர் ஈண்டினார் – சீறா:1150/4
வார மா மறுகில் போத மனம் அற மறுகி நின்னை – சீறா:1158/3
செம்பொன் நாட்டு உயர் சென்னத்தின் மா மணி – சீறா:1173/2
அவனி மீதில் அகுமது மா மண – சீறா:1175/1
பதிக்கும் பூரணமாய் பல கோடி மா
மதி குலம் வந்து எழுந்தது மானுமே – சீறா:1177/3,4
வண்டு உறை மரவ செழும் தொடை புனைந்து வரிசை மா மணம் பொருந்தினரே – சீறா:1213/4
மக்க மா நகரும் செல்வமும் வாழ மறை_வலோர் அற நெறி வாழ – சீறா:1215/1
தீது இலாது உற சுவன மா மணத்தொடும் செய்தார் – சீறா:1219/4
முருகு பூம் பொழில் மக்க மா நகரியின் முதிர்ந்து – சீறா:1228/2
செருகு மா மழை தாரையில் பிரளயம் சிதைப்ப – சீறா:1228/3
பன்னு மா மறை தெளிந்தவர் சிலர் பகர்ந்தனரே – சீறா:1234/4
மின் இலங்கிய மக்க மா நகரினில் வியப்பா – சீறா:1240/2
புள்ளி வண்டு அருட்டம் உண்டு இசை பயிலும் பொழில் திகழ் மக்க மா புரத்தில் – சீறா:1242/1
துய்யவன் அருளால் ஆதம் மா மனுவாய் தோன்றிய அவனியின் வருடம் – சீறா:1251/1
உரக மா மணிகள் நாப்பண் ஒளிபெற குயிற்றி வெள்ளை – சீறா:1258/2
முன்னர் மா மறை நபி எனும் பெயர் முதியவருக்கு – சீறா:1294/1
மா தவத்து உறும் பொருள் எனும் முகம்மது நபி-தம் – சீறா:1295/1
வல்லியம் எனும் முகம்மது-தம் மா மணம் – சீறா:1300/1
கலன் சூழ் கிரண மணி நாப்பண் இருந்த கதிர் மா மணி குறைஷி – சீறா:1331/1
வெம்பி மா சினத்தொடும் பல விக்கினம் விளைப்ப – சீறா:1361/3
ஹாஷிம் மா குல கடல் நடு எழுந்து அகலிடத்தின் – சீறா:1366/1
மா தவத்தினன் ஒலீது அருள் மதலையை கொடுபோய் – சீறா:1388/1
நிறைத்த மா மலர் புயர் அபித்தாலிபு நிலவ – சீறா:1389/3
மத்த மா கரி ஒத்த மனத்தினன் – சீறா:1391/4
கனத்த வெண் திரை மா கடற்கு ஒப்பு என – சீறா:1406/3
மக்க மா நகர் வந்தவர்-தம்மிடம் – சீறா:1418/1
ஊசல் ஆடு தெரு வீதி மா மதினம் உற்ற மன்னரும் அறிந்து மா – சீறா:1423/3
ஊசல் ஆடு தெரு வீதி மா மதினம் உற்ற மன்னரும் அறிந்து மா
பூசல் ஆகுவது இனத்தினுக்கு இது பொருந்துமோ என வருந்தினார் – சீறா:1423/3,4
மதின மா நகரவர்க்கும் மக்க நகர் உற்ற மன்னவர்-தமக்கும் ஓர் – சீறா:1424/1
சென்று அடுத்து அருகு இருந்து மூதுரை தெளித்த மா மறை வழிக்கொடே – சீறா:1432/3
வீதி-வாயிடை புகுந்து மின் என நடந்து மா மறை விளக்கிடும் – சீறா:1436/2
மண்ணினில் செழும் தீன் பயிர் நலம் தழைக்க வளர்த்த மா மறை நபி நயினார் கண்ணு – சீறா:1448/1
வரும் முதல் மத மா கரி என திருந்து மனத்திடை களிப்பொடு மகிழ்ந்து – சீறா:1450/3
கொடுப்பதற்கு எழு மா முகில் இனம் பொருவா குருநெறி முகம்மது விளித்தார் – சீறா:1451/4
மா தவரிடம் புகுந்து அமரர் வாழ்த்திய – சீறா:1476/1
வெவ்வியன் அடிமை பிலாலை நோக்கி மா
செவ்வியன் இவன் என நகைத்து சீறினான் – சீறா:1480/3,4
ஞான மா மறை முன்னவர் மொழி நடவாமல் – சீறா:1523/1
மா தவன் முகம்மது என்போன் வளர்த்த வஞ்சனைக்குள் நூறு – சீறா:1552/2
பன்னு மா மறையின் தீம் சொற்படி வழுவாது நேர்ந்து – சீறா:1561/3
பொன்னும் மா மணியும் போல பொருந்துதல் எவர்க்கும் வேண்டும் – சீறா:1561/4
பன்னு மா மறை சொலில் உள் பகர்ந்தது ஓர் ஐயத்தாலும் – சீறா:1568/2
மறை மா மொழி நா ஒழியாது வளர்க்கும் முதியோர் இனிது உரைப்ப – சீறா:1585/1
மா மதிள் நகர்ப்புறத்து எய்தி மற்றொரு – சீறா:1601/2
வானவர் புகழ்தர மக்க மா நபி – சீறா:1604/3
ஒதுவுடன் வரும் முறை ஒழுகி மா மறை – சீறா:1634/2
வந்த மா வினை நீங்கும் இனத்தோர்கள் எவரும் மன மகிழ்ச்சியாகி – சீறா:1651/2
இந்த மா நிலத்து அரசாய் இறைஞ்சுவது சரதம் என இயம்பினானால் – சீறா:1651/4
ஓது நல் நெறி மக்க மா நகரினில் உறைந்த – சீறா:1684/2
கன்னி மா மதிள் புரிசையும் திமஸ்கையும் கண்டான் – சீறா:1702/4
தூற்று தேம் பொழில் மக்க மா நகரவர் தூதன் – சீறா:1707/2
புரிசை சூழ்தரு மக்க மா நகரியில் புதுமை – சீறா:1713/2
மக்க மா நகரை நோக்கி நடந்தனன் வயங்க மாதோ – சீறா:1718/4
கண் விரித்து அனைய தூவி கலாப மா மயிலும் கீத – சீறா:1721/1
மதி தவழ் குடுமி மாட மக்க மா நகரம் என்னும் – சீறா:1724/1
சதி கதி பரியும் நீண்ட தட கை மா கரியும் பொங்க – சீறா:1724/3
மரு மலர் சோலை சூழும் மக்க மா நகரம் சேர்ந்து – சீறா:1749/3
ஓலிடும் கடல் மா சேனை உரவ என்று உரைப்ப மூன்று – சீறா:1756/3
ஏதம் அறு மா நகர வீதியிடை புக்கி – சீறா:1777/2
மா தவ முகம்மதின் வனப்பினை நுகர்ந்த – சீறா:1779/1
மறத்து இகல் மனத்தவர் திரண்டு மா நகர் – சீறா:1785/1
ஒருங்குற நோக்கி உள்ளுடைந்து மா முகம் – சீறா:1832/3
வரிசை ஹாஷிம் என் குலத்தினில் உதித்த மா மணியே – சீறா:1845/1
மண்ணகம் நோக்கி மெலமெல தாழ்ந்து மக்க மா நகரியில் ககுபா – சீறா:1917/2
நறை குடிபுகுந்த ககுபத்துல்லாவின் நடு இருந்து ஒளிரும் மா மதியம் – சீறா:1919/1
மது விரி பொழில் சூழ் வரையிடை நோக்கி வந்து மா மறை முகம்மதுவை – சீறா:1920/2
உலகு எலாம் விளங்க செழும் கதிர் பரப்பி ஒளிர்தர வயங்கும் மா மதியம் – சீறா:1925/1
வானகத்து உலவி அமுத வெண் கதிர் கால் மா நில பரப்பு எலாம் பரப்பி – சீறா:1926/1
மா தவன் திமஸ்குக்கு இறை உரைத்ததுவும் முகம்மது விளைத்த காரணமும் – சீறா:1928/1
மா தலத்து எவர்க்கும் பவ கடல் கடப்ப வரும் ஒரு திரு மரக்கலமே – சீறா:1930/2
மக்க மா நகர குறைஷிகள் பலரும் மதியிலி அபூஜகிலுடன் இ – சீறா:1934/1
வருடம் ஈரைம்பான் அறுபதின் மேலும் இருந்து மா மறைகளை தெளிந்த – சீறா:1935/1
தெரி மறை மாலிக் அருள் அரசு அறியா சிந்தையன் எனவும் மா மதியை – சீறா:1937/1
வானவர் இறையோன் அருள்படி அமைத்த மக்க மா நகரியின் நாப்பண் – சீறா:1947/1
துய்ய வெண் மதியம் நிகர் என உலகில் சொலும்படி சிறந்த மா முகத்தாள் – சீறா:1963/4
மத கரி இரு புறம் நெருங்க மா படை – சீறா:1985/1
இரைத்து மா மறை முகம்மதின் திருமுகத்து எதிர்ந்து – சீறா:2007/2
கரிந்து மா முகம் வாய் வெளுத்து அற தலை கவிழ்ந்து – சீறா:2012/2
மாசிலான் அருள் பெருகிய மக்க மா நகரில் – சீறா:2015/1
நகை நிலா தரு மேனிலை மக்க மா நகரில் – சீறா:2016/2
வரைந்த பத்திர பாசுரம் மக்க மா நகரில் – சீறா:2032/1
இருந்த ஹாஷிம் மா குலத்து ஒருவன் தலையெடுத்து – சீறா:2032/2
பொங்கும் அவ்வுழை புகுந்தனர் அபசி மா புரத்தை – சீறா:2034/2
அந்த நாளையில் மக்க மா நகரவர் எவரும் – சீறா:2041/1
பொய்த்த மா மறை முகம்மதை மனையிடை புகுத்தி – சீறா:2045/1
வல்லவன் உண்மை தூதே மன்னும் மா நிலத்தின் மாந்தர் – சீறா:2068/1
மா தவம் பெற்று நின் போல் முகம்மது நபி-தம் செய்ய – சீறா:2112/1
ஏதினும் சிதைகிலாது இழிந்து மா நில – சீறா:2134/3
இந்த மா நிலத்திடை இறங்கி இவ்வுழை – சீறா:2136/2
நடத்திடும் அ நாள் பலன் கொள் மா மறை – சீறா:2146/2
போது அலர் மதீன மா புரத்தில் நாள்-தொறும் – சீறா:2148/1
மக்க மா நகர் உறை மன்னர்-தம்மை நம் – சீறா:2151/1
அறம் எனும் மக்க மா நகர்க்கு அனுப்பினார் – சீறா:2152/4
வள்ளல் இ உரை தர மதீன மா நகர் – சீறா:2156/1
தடம் திகழ் மதீன மா நகரை சார்ந்து இனத்துடன் – சீறா:2161/1
நகர் எனும் மக்க மா நகரை நண்ணினார் – சீறா:2165/4
புனித மா மறை மதி கலிமா கதிர் பொழிய – சீறா:2192/2
சவி கொள் வெண் சுதை மா மதிள் தாயிபில் இபினு – சீறா:2212/1
புதிய மா மறைக்கு ஐயம் இல் என புகழ்படுத்தி – சீறா:2218/3
இந்த மா நிலத்து இற்றை நும் இனத்தவர் இடரால் – சீறா:2228/2
உதய மா கிரிக்கு ஒரு கரம் தடவுவர் ஒரு கை – சீறா:2232/1
குறை இது என்று மா நிலத்தவர்-தமை குறைப்படுத்தல் – சீறா:2239/2
மன்னிய குழுவின் வந்தார் மா நிலம் தழைக்க வந்தார் – சீறா:2276/4
நின்ற மா மரத்தை நோக்கி நெறிபட எவரும் கேட்ப – சீறா:2285/1
மா இரும் புவி மானிடர் இடர் களையும் முகம்மதே என புகழ்ந்து இசைத்தான் – சீறா:2305/4
புவியினில் அறத்தின் மக்க மா புரத்தில் பொது அற வேதமும் இறங்கி – சீறா:2317/1
மா தவம் பெருகும் மனத்தினன் காம்மா மன்னு தன் திசையினில் போனான் – சீறா:2327/4
தொன்று தோன்றிய தூதுவர் மா மனை – சீறா:2331/3
மருங்கு நின்றவர் மா மனையுள் புகுந்து – சீறா:2336/1
சொற்றதில்லை தொன் மா மறை காரணத்து – சீறா:2338/2
தூய மா நகரத்தோரும் வந்தனர் துலங்க அன்றே – சீறா:2348/4
மக்க மா நகரில் வாழும் முகம்மது பாதம் போற்றி – சீறா:2351/1
மதித்து மா மறையில் தேர்ந்த முசுஇபை வள்ளல் கூவி – சீறா:2354/2
நறும் கதிர் குலவும் மாட மக்க மா நகரில் ஹாஷிம் – சீறா:2361/1
மதியிலியவராய் மக்க மா நகரவரை போல் இ – சீறா:2363/1
மா தவம் கிடைக்கப்பெற்றது இன்று என மகிழ்வுகூர்ந்தார் – சீறா:2376/4
மா தவர் உரைக்கும் வேத வழி முறை ஒழுகி நின்றான் – சீறா:2380/2
மன்னவர் உசைதும் புக்கார் மா மரை வதனம் நோக்கி – சீறா:2385/2
மா தவர் இறசூல் என்னும் முகம்மதை வாழ்த்தி வாழ்த்தி – சீறா:2397/1
நரரொடு மக்க மா நகரை நண்ணினார் – சீறா:2412/4
வாய்ந்த எண்திசைஞரும் மதீன மா நகர் – சீறா:2413/1
வேந்தரும் மக்க மா நகரின் வீரரும் – சீறா:2413/2
மண முரசு ஒலி மறா மதீன மா நகர் – சீறா:2414/1
மக்க மா நகர் உறை ஹாஷிம் மா குலத்து – சீறா:2418/1
மக்க மா நகர் உறை ஹாஷிம் மா குலத்து – சீறா:2418/1
ஒக்கலின் முதியவர்க்கு உறு கண் மா மணி – சீறா:2418/2
எனக்கு உயிர்க்கு உறுதுணை ஈன்ற மா மணி – சீறா:2421/1
இறையவன் தூதுவர் இனிய மா மறை – சீறா:2431/3
மாரி விண்டு அணி திகழ் மக்க மா நகர் – சீறா:2441/1
நனி முறுவலின் முகம்மது நல் மா மறை – சீறா:2444/3
தீது அறு மா மறை செவ்வியோர்களில் – சீறா:2449/2
இந்த மா நிலத்து அரசு எனும் முகம்மதினிடத்தில் – சீறா:2459/2
அற்றை போது இரவினில் அணி மக்க மா நகரின் – சீறா:2467/1
குறைவு இலா வள மக்க மா நகர் குறைஷிகளே – சீறா:2468/1
விடிந்த காலையின் மக்க மா நகரினின் வீரர் – சீறா:2472/2
உலவு நீள் கொடி மதீன மா நகரினில் உறைந்த – சீறா:2473/1
நந்து வெம் பகை முடித்திட மக்க மா நகரில் – சீறா:2476/3
புரத்தினின் உற்ற வன் காபிர்கள் மதீன மா புரத்தோர் – சீறா:2482/2
மதின மா நகரவர்க்கும் இ பதியின் மன்னவர்க்கும் – சீறா:2490/1
மக்க மா நகர் தீனவர் யாவரும் மதீனம் – சீறா:2499/1
வரத்தினில் உயர்ந்த மதீன மா நகரார் முகம்மதின் மார்க்க மன் நெறியை – சீறா:2511/2
மால் அமர் புதுமை மக்க மா நகர் விட்டு அணி திகழ் மதீன மா நகரில் – சீறா:2527/3
மால் அமர் புதுமை மக்க மா நகர் விட்டு அணி திகழ் மதீன மா நகரில் – சீறா:2527/3
மங்குலில் சுழலும் துவச நீள் மாட மதீன மா நகரினில் உறைந்து – சீறா:2529/1
கரப்பிடம் இனி மற்று இல்லை மா மதீனா காண்பதும் அரிது அவன் மார்க்கம் – சீறா:2537/3
சொரி கதிர் சுதை மா மனையிடம் கடந்து தோன்றினர் நீண்ட மா மறுகில் – சீறா:2543/4
சொரி கதிர் சுதை மா மனையிடம் கடந்து தோன்றினர் நீண்ட மா மறுகில் – சீறா:2543/4
கோதும் கத வெம் குபிர் குலத்தை குறைப்ப மதீன மா நகரில் – சீறா:2549/1
மரு புயன் அப்துல்லாவை கூவி மா நகரம் புக்கி – சீறா:2567/2
வடிவினில் நிகர் இன்று என்ன வந்த மா முகம்மது அன்றே – சீறா:2601/4
பொருவு இலா கடல் புவி நடு மக்க மா புரத்தின் – சீறா:2610/1
மட்டு வார் பொழில் சூழ்தரு மக்க மா நகரம் – சீறா:2635/1
கசை புறம் புடைத்திட புவி அதிர்ந்திட கலி மா
விசையும் வேகமும் கையினில் சுழற்றிய வேலும் – சீறா:2648/1,2
கருத்தினூடு உற இரங்கி மா நோயினில் கசிந்து – சீறா:2686/2
அற்றை போதினில் மக்க மா நகரவர் அறிய – சீறா:2696/1
நஞ்சு உண் மீன் என ஒடுங்கினர் மக்க மா நகரார் – சீறா:2700/4
மக்க மா நகர் விடுத்து நல் மதீன மா நகரம் – சீறா:2703/1
மக்க மா நகர் விடுத்து நல் மதீன மா நகரம் – சீறா:2703/1
சோனை மா முகில் கவிகை நுண் துவலைகள் தூற்ற – சீறா:2705/3
வதுவையின் மனை என இருந்த மா நகர் – சீறா:2710/4
மறு இலாது அரசு என இருந்த மா நகர் – சீறா:2711/4
அறிவர் ஒத்து இருந்தது அ அணி கொள் மா நகர் – சீறா:2712/4
மா தவ நபி இவண் வருகின்றார் என – சீறா:2719/1
மன்னவர் களிப்பினால் நோக்கு மா முக – சீறா:2721/3
பண் தரும் மறை பயகாம்பர் மா முகம் – சீறா:2729/1
நனி புகழ் மதீன மா நகர்க்கு நாப்பணின் – சீறா:2733/2
அரி ஹமுசா உமறு ஆதி மா மறை – சீறா:2734/3
மா முகில் குடை நபி வகுத்த வாசகம் – சீறா:2739/1
சுற்றிய மதீன மா நகரில் தோன்றினார் – சீறா:2741/4
மா தவர் யாவரும் மகிழ்வுற்றார்களால் – சீறா:2763/4
மா மறை முறை தெரி மதீன மன்னரை – சீறா:2765/1
மாரி அம் கவிகை வள்ளல் மதீன மா நகரம் புக்கி – சீறா:2768/1
வந்த மா வரவாறு எல்லாம் வகுத்து எடுத்து உரையாநின்றீர் – சீறா:2773/2
மா தவமுடையீர் பித்தோ வஞ்சனை தொழிலோ சூழ்ந்த – சீறா:2799/2
ஓசை மா கடல் நீர் வைத்த உப்புநீர்க்கு உவமை என்ன – சீறா:2834/2
மா தவன் எனும் அம்மாறு மதி முகம் கண்டேன் நாளும் – சீறா:2847/1
அலகில் வண் புகழ் சேர் மக்க மா நகருக்கு அனுப்பினர் முகம்மது நபியே – சீறா:2867/4
மக்க மா நகர் விட்டு உடன் வரும் பேரின் மனையுடன் அடைந்தவரல்லார் – சீறா:2868/1
விலை அற விற்றார் மக்க மா நகரார் எனும் மொழி அடைந்தவர் விளம்ப – சீறா:2870/2
மக்க மா நகர முஹாஜிரீன்களுக்கும் மதீனத்து அன்சாரிகள்-தமக்கும் – சீறா:2874/1
மதின மன்னவரும் மக்க மா நகர மன்னரும் நால்வரும் அடுத்த – சீறா:2875/1
விரி பரப்பு உடுத்த மதீன மா நகரின் கொறி உடை தொறுவரில் வியந்தோன் – சீறா:2877/2
மா இரும் புவியின் யான் எடுத்துரைத்த மாற்றமே புதுமை என்று உரைத்தாய் – சீறா:2887/3
மக்க மா நகர் விட்டு அணி மனை மதீனா நகரினில் முகம்மது நயினார் – சீறா:2888/1
கூண்டு இருந்து எழுந்து மதீன மா நகரில் குலத்தொடும் இனிதுற புகுந்து ஓர் – சீறா:2892/2
ஒறக்கத் என்பவரும் திசை-தொறும் திரிந்து மக்க மா நகரினில் உறைந்து – சீறா:2903/1
கவ்வையும் ஒடுங்கா மதீன மா நகரில் காத்திருந்தனன் சில நாளால் – சீறா:2906/4
மதின மா நகரிடை முகம்மது வருகுவர் என்று – சீறா:2908/3
நிறைக்குள் எவ்வளவு அவ்வளவு இந்த மா நிதியின் – சீறா:2939/3
நீள் நிலத்தினின் நபி தரு கட்டி மா நிதியம் – சீறா:2951/3
மா நிலம் புகழ் முகம்மது நபி பதம் வழுத்தி – சீறா:2952/1
நரலை போல் வளம் பெருகிய மதீன மா நகர்க்கும் – சீறா:2960/2
நலன் உறு மக்க மா நகரை சுற்றிய – சீறா:2965/1
மாறு அரு நெடு வரை மக்க மா நகர் – சீறா:2994/1
மா விசும்பு அமரருக்கு இறையவர் இ மதினாவினில் – சீறா:2999/1
கற்றை அம் கவரியும் கதிர் செய் மா மணி – சீறா:3003/3
நாடி நீர் மக்க மா நகரை சூழ்தரு – சீறா:3027/2
மா தவர் இருவரும் வந்த போழ்தினில் – சீறா:3036/1
மாதர்கள் திலதம் என்ன மா நிலத்து உதித்த பாவை – சீறா:3043/4
மா தவர்க்கு உதவி கூறும் ஜிபுறயீல் மகிழ்வின் ஏகி – சீறா:3094/2
மாறு இலா வளமை ஓங்கும் மதீன மா நகரை இன்னே – சீறா:3106/3
விதிரும் மென் தளிர் மா செழும் பழ கொழுவிஞ்சி – சீறா:3124/3
நிரைத்திருப்பது மா மணி தூண்-தொறும் நெடு வான் – சீறா:3127/2
தரள மா மணி அரும்பு இனம் ஈன்று தாரணியின் – சீறா:3130/1
கதிர் மணி குயிற்றி கும்ப கனக மா மகுடம் சூட்டி – சீறா:3132/2
மா வருக்கை இக்கு அரம்பை பூம் கமுகுடன் வனைந்த – சீறா:3145/1
கலிக்கும் மா மறை முதல்வன் நிக்காகினை கருதி – சீறா:3151/1
ஒலிக்கும் மா கடல் புவியினில் எவர் எடுத்து உரைப்பார் – சீறா:3151/4
மா இரு ஞாலம் போற்றும் மன் அபித்தாலிபு ஈன்ற – சீறா:3182/1
மா தவர் அழகோ யாது பெரிது என மதித்து சொல்வார் – சீறா:3187/2
வடி நறா வனச போதும் மா இளம் தளிரும் ஒவ்வா – சீறா:3216/1
உய்யும் மா நிலத்தின் மாந்தர்க்கு உற்றது ஓர் உவகை கொண்டு – சீறா:3222/3
வறியவன் உரைத்த சொல் கேட்டு மா மயில் – சீறா:3239/1
மா தவ முகம்மதும் மருவலார்-தமை – சீறா:3241/2
துவசமும் துலங்கிட சூழி மா கரி – சீறா:3269/3
வரை செறி மக்க மா நகரின் மாற்றலர் – சீறா:3297/1
மா மதி வல சில வணிக மாக்களும் – சீறா:3298/2
வற்றுறா பெரும் புகழ் மக்க மா நகர் – சீறா:3305/1
மா தரு நிலையினை நோக்கி வா என – சீறா:3326/2
காரண குரிசில் நும் கமல மா மலர் – சீறா:3332/1
மரு கமழ் சோலை சூழு மக்க மா நகரின் வாழ்வு – சீறா:3356/1
மா தவ இஃது என்று ஓதி வாய் புதைத்து ஒருங்கு நின்றார் – சீறா:3359/2
மடல் திகழ் கமல வாவி மதீன மா நகர்க்கும் மற்ற – சீறா:3361/2
வடி சுதை தீற்று மாட மதீன மா நகரின் வள்ளல் – சீறா:3385/1
மண்ணகம் பரவும் மக்கா மா நகர் அரசர்க்கு எல்லாம் – சீறா:3386/3
புத்தொளி விரிக்கும் மாட மக்க மா புரத்தின் வேந்தர் – சீறா:3387/3
மா மதினாவின் வைகும் முகம்மது படைகோடு எய்தி – சீறா:3389/3
மா மதிள் புரிசை மக்கா மா நகர் படையினோடும் – சீறா:3421/2
மா மதிள் புரிசை மக்கா மா நகர் படையினோடும் – சீறா:3421/2
மக்க மா நகரவர் அபூஜகுல் உரை வழியின் – சீறா:3436/1
கதித்த மா கடல் எனும்படி அகங்களில் களிப்ப – சீறா:3437/3
நறவு தூற்றிய பொழில் திகழ் மக்க மா நகரின் – சீறா:3443/1
இரு கிறா மலை மக்க மா நகரிடத்திருந்து – சீறா:3445/3
பதுறு மா மலைக்கு அப்புறம் இருக்கும் மன்னவர்க்கு – சீறா:3448/1
கன்னி மா பெரும் தொகுதிகள்-தமை அலங்கரித்து – சீறா:3460/2
வடிக்கும் மா மறையவரிடத்தினில் வரவழைத்து – சீறா:3470/3
கடி கொள் மா மழை சொரிந்து என சொரிந்தன கணைகள் – சீறா:3484/4
அடித்த பந்து என திரிந்தன ஆடல் அம் பரி மா – சீறா:3488/4
பம்பும் மா கடல் தானைகள் இரிதரப்படுத்தி – சீறா:3499/1
வெம்பு மா திரள் ஒன்றொடொன்று அடித்து அற வீழ்த்தி – சீறா:3499/2
நீல மா முகில் துணி எனும் கேடக நிரையின்-பால் – சீறா:3503/1
கோர மா மத கரட வெம் களிறு என கொதித்து – சீறா:3525/2
கூவியது உணர்ந்து மா மறை அளித்த கொற்றவன்-தனை புகழ்ந்து ஏத்தி – சீறா:3554/3
மா இரு விசும்பும் புவனமும் புகழ் ஆர் மன்னவர் இபுனு மஸ்வூது – சீறா:3566/3
பாரினில் சிறந்த மக்க மா நகரில் பரிவுறும் வீரருக்கு அரசே – சீறா:3583/2
வற்றுறா வளமை மக்க மா நகரார் வந்ததும் எதிர் மலைந்து அவணில் – சீறா:3590/1
ஒற்றர் கை கொடுத்து மதீன மா நகருக்கு அனுப்பினர் எவரினும் உயர்ந்தோர் – சீறா:3590/4
ஊன் உடல் வதைத்து மா நிதி அனைத்தும் ஒல்லையில் கொள்வம் என்று இனிதின் – சீறா:3594/3
மறு அற மீண்டு மக்க மா நகரார் போயினர் மன்னர் அபாசும் – சீறா:3603/2
நண்ணிய புகழ் சேர் மக்க மா நகருக்கு அனுப்பி நம் நெறியின் அப்பாசு – சீறா:3604/3
கார் உறை பொழில் சூழ் மதீன மா நகரில் சூதரில் கயினுக்காகு என்னும் – சீறா:3608/2
பரிவுற சாட்டி கொடுத்துவிட்டதன் பின் பண்பு உறு மதீன மா நகரின் – சீறா:3610/3
ஷாமினில் புக்கி மா நிதியம் தன்னொடு – சீறா:3613/1
மா மதிள் மக்க மா புரத்தின் வைகிய – சீறா:3613/2
மா மதிள் மக்க மா புரத்தின் வைகிய – சீறா:3613/2
நல் நிலை மக்க மா புரத்தில் நண்பு உறு – சீறா:3622/2
வயம் உறு நபி உறை மதீன மா நகர்க்கு – சீறா:3631/1
பொன் இயல் மதீன மா புரம் புக்கான் அரோ – சீறா:3634/4
எதிர்கொடுத்து அழைத்திடல் பழுது என்று எண்ணி மா
மதியொடும் எழுந்து தன் மனை புக்கான் அரோ – சீறா:3637/3,4
மதின மா நகரில் தென்கீழ் திசையினில் வளமை ஓங்க – சீறா:3666/1
மாலை ஒண் புயத்து வள்ளல் மதீன மா புரத்தின் வந்தார் – சீறா:3674/4
மால் நிலம் பாதம் தோயா வள்ளல் மா முகம்மது அன்றே – சீறா:3677/4
மலர் தலை உலகம் போற்றும் மதீன மா நகரம் தன்னில் – சீறா:3678/1
நறை மலர் துடவை போர்த்த மதீன மா நகரில் வந்தார் – சீறா:3679/4
நறா கனி துடவை சூழ்ந்த மக்க மா நகரில் வாழ்வோர் – சீறா:3680/1
தன் அகம் கலங்கி மக்க மா நகர் ஒல்லை சார்ந்தான் – சீறா:3686/4
ஏட்டு அலர் சோலை சூழ் இறாக்கு மா நகரை சார்ந்த – சீறா:3687/1
தீட்டும் வேலவர்கள் சூழ மதீன மா நகரம் சேர்ந்தார் – சீறா:3687/4
மா தவன் காரிதா சேய் முகம்மதினிடத்தில் நீட்ட – சீறா:3688/2
மக்க மா நகரில் வாழும் காபிரில் ஒருவன் மாறா – சீறா:3689/1
மன்னவர் மனைகள் நோக்கி மா நகர் காவலாளர் – சீறா:3699/1
மங்கையே வழங்கினாளேல் மா நிலம் முழுதும் கொள்ளா – சீறா:3706/2
பேடை மா மயில் அன்னாள் வாய் பிறந்த சொல் தொனியும் நீங்கி – சீறா:3712/2
மதுர மென் மறையோர் வாழ்த்த மதீன மா நகரின் வந்தார் – சீறா:3724/4
மா மதீனாவிடத்து இனிது எழுந்தருளி – சீறா:3729/2
ஒலி கொள் மா கடல் மணி எனும் நபி உயிர்க்குயிராய் – சீறா:3730/1
உன்னும் மா மறை வாழ்த்தொடும் ஒரு துஆ ஓதி – சீறா:3743/3
மடுவில் வாளைகள் உகள்தரும் மக்க மா நகரின் – சீறா:3761/1
நெருக்கிடா வரை இடங்களும் நீண்ட மா நிலத்தின் – சீறா:3778/2
மாரி அம் பொழில் மக்க மா நகரினில் வந்தான் – சீறா:3784/4
மக்க மா நகர் குறைசி மன்னவர்களும் படையும் – சீறா:3792/1
சலதி மா நிலம் பரந்து என பரந்தது தானை – சீறா:3794/4
தவள மா முகில் பரந்து என செறிந்த சத்திரங்கள் – சீறா:3796/4
பரவை மா நிலம் சுமந்த வெம் பரிகளை பரிகள் – சீறா:3800/1
கரை செய் மா நதி இடங்களும் கடங்களும் கடந்து – சீறா:3806/1
பூதலம் புகழ் மதீன மா புரத்தின் கீழ் புறத்தில் – சீறா:3810/1
மன்னு மா மறை முகம்மது கேட்டு உளம் மகிழ்வுற்று – சீறா:3823/2
மா தவர் எவரும் போற்ற ஒருவனை வழிக்கொண்டாரால் – சீறா:3874/4
நிலம் கிழிபட மா தூண்டி நேர் எதிர்ந்து இதழ் அதுக்கி – சீறா:3947/1
வானம் மீதினும் பாயும் மா எலாம் – சீறா:3963/1
சால நம்-தம் மா தானையாகிய – சீறா:3976/3
கோல மா நபி வீந்தனர் என்றதும் குறித்து – சீறா:3989/3
பொன்னின் மா நகர் புக்கினர் புக்கியும் காபிர் – சீறா:4001/3
சங்கு ஆமையின் மேல் தவழ்கின்ற தடம் சூழ் மக்க மா நகரில் – சீறா:4028/3
துய்ய நம் நபி இறசூல் வன் மா நகர் – சீறா:4052/1
வண்டு அரிசு உண்டு இசை முரல மா மயில் – சீறா:4053/1
செல் எனும் குடை நிழல் திகழும் மா நபி – சீறா:4063/3
மண்ணிடத்து உதிக்கும் பொன்_உலகு என்னும் மதீன மா நகரில் வந்தனனால் – சீறா:4081/4
ஏயிடத்து ஒரு மா மனையிடத்து இருந்தார் என விட பணி விரிச்சிகமும் – சீறா:4082/3
மா தவம் இழந்தேன் ஆலயம் இழந்தேன் வணக்கம் என்று ஒரு முறை எடுத்து – சீறா:4096/2
வஞ்சம் அறவே மதின மா நகரின் வந்தார் – சீறா:4138/4
பொன் பல் மா மணி பூடணம் – சீறா:4144/1
நவிலும் மா மதீனத்தினில் – சீறா:4146/3
மா புகழ் மைந்தர் மூவரையும் மங்கையர் – சீறா:4174/2
மா நிலம்-தனில் முன்னேனும் கண்டது எ மதத்தும் காணேம் – சீறா:4203/3
மதின மா நகரை நாடி எழுந்தனர் வல்லை மன்னோ – சீறா:4207/4
சூடு சுட்டு மிகவே குதித்து மறி சோபமுற்று அடிகள் பாவ மா
பாடுபட்டு வெளி ஓடி எய்த்து வெகு பார்வையுற்று இடையுமே-கொலோ – சீறா:4211/1,2
வால் குழைத்து எழில் வளை நெடு மா முகம் கோட்டி – சீறா:4251/1
சார்ந்த பல் வள மதீன மா நகரத்தில் சார்ந்தார் – சீறா:4281/4
அரிபட்டு எழு பொழில் மா மனை என்னும் அவை எல்லாம் – சீறா:4324/3
எட்டாத அரும் புகழ் மா நபி மணம் எய்தலும் எவரும் – சீறா:4354/2
எழும் அதி வேக பாய் மா ஏறி மன் குயை என்று ஓதும் – சீறா:4374/3
மழ களிறு அனையான் கஃபா மக்க மா நகரில் புக்கான் – சீறா:4374/4
நலத்த மா மனிதர்க்கு எல்லாம் நணுகியது அன்றோ என்றான் – சீறா:4385/4
மண் எலாம் புகழும் மக்க மா நகர்-அதனின் எய்தி – சீறா:4395/2
பாறை மா மலை முளைத்து என தோன்றின படியின் – சீறா:4404/2
நைய மா மனம் சலித்தனர் சலித்த தீன் நயந்த – சீறா:4407/3
வெள்ளி மா மறை மேலவன் விதியினால் கொறியே – சீறா:4428/3
பற்றிய எகூதி குழுவினர்-அவரும் பரிவொடும் மக்க மா நகரில் – சீறா:4439/3
அல்லலுற்று அழுங்கல் மதீன மா நகர சுற்றினும் ஆனது மாதோ – சீறா:4458/4
இனையன வார்த்தை மதீன மா நகர தலைமையின் சகுது இருவருக்கும் – சீறா:4468/3
வசை இலா புகழ் மன் எனும் மா நபி – சீறா:4478/2
மடங்கல் என்னும் அலி வளர் மா மறம் – சீறா:4485/3
மதுர வாய்மை கசான் எனும் மா தவர் – சீறா:4517/1
அவிரும் மா மணி ஆடை மா நிதி – சீறா:4519/3
அவிரும் மா மணி ஆடை மா நிதி – சீறா:4519/3
மன்னு மா மனை இடத்தின் மேவினார் – சீறா:4520/2
மல்லல் அம் படையொடும் இருந்த மா நபி – சீறா:4545/1
வந்தவர்-தமை இடத்து இருத்தி மா மகிழ் – சீறா:4555/1
மூக்கிடை விரலினை சேர்த்தி மா முடி – சீறா:4561/2
மா தவன் நுகைமு சொல் வாய்மை உண்மை என்று – சீறா:4566/3
அனைய மா நபி காபிர்-தம் இடத்தினில் அணுகி – சீறா:4590/2
சிறந்த மா நபி சொல்லிய சொல்லின்றி தேகம் – சீறா:4596/1
வெற்றி மா நபியுடன் ஒப்பு கூடினன் வெருவி – சீறா:4607/2
துனி இல் மா நபி கேட்டு நாயனை பல துதித்தார் – சீறா:4620/3
மா தவ நபியே மன்னும் வானவர் நபியே ஈறு – சீறா:4623/3
மோட்டு மா முரசம் கொட்டி முறைமுறை இனைய சாற்ற – சீறா:4629/1
மா வலாய் நாங்கள் ஈமானில் நண்ணலேம் – சீறா:4647/4
கான மால் வரையும் கடி மா மலர் – சீறா:4660/1
ஆகிய மா நகர் சேர்ந்தனர் – சீறா:4660/4
காட்டும் மா மறை காரண தூதரே – சீறா:4666/4
சொற்படி அவரும் வைத்தார் சுருதி மா நபி முன் நின்ற – சீறா:4708/1
மா மரம் முறித்து காய்த்த மது குலை அரம்பை தள்ளி – சீறா:4718/1
ஒல்லையில் சென்று உலு செய்து மா மறை – சீறா:4764/3
மன்னு மா நபி-தம் பறக்கத்தினால் – சீறா:4767/2
மா தவத்தொடு சூழ் வர மக்கத்தில் – சீறா:4800/2
கரை கொள் மா நதியும் கடந்து ஏகினார் – சீறா:4814/4
மக்க மா நகர் நோக்கி வழிக்கொண்டு – சீறா:4815/1
மறை கொளா மக்க மா நகரார்கள் இம்முறை – சீறா:4825/2
வண்மை சேர் மக்க மா நகருக்கு அருகு – சீறா:4828/3
ஓதும் மக்க மா நகர்-தனில் லுவை என்போன் ஈன்ற – சீறா:4837/1
புரிசை சூழ் மக்க மா நகர் காபிர் முன் போரில் – சீறா:4839/1
வந்து மக்க மா நகர் உறும் காபிர்மாட்டு அணுகி – சீறா:4844/1
மலர் செறி தடமும் வாய்ந்த மக்க மா நகரின் உள்ள – சீறா:4863/2
ஏற்ற மா நபி-பால் யான் சென்று எய்தினேன் புதையில் வந்து – சீறா:4864/1
மன்னு மறை மா நபி முன் வைத்து அகல நின்றான் – சீறா:4900/2
வரை நிகர் மாடம் ஓங்கும் மக்க மா புரத்து உள்ளோர்கள் – சீறா:4913/1
கடை மணி கலின பாய் மா காவலர் சல்மா என்னும் – சீறா:4920/2
எயில் உடை மதீன மா நகர் நோக்கி இடித்து என கூக்குரலிட்டு – சீறா:4929/2
மா நிலம் மீதில் உதித்த பல் உயிரும் துயின்றிட எழு பரி வாவி – சீறா:4998/2
கோ கடை மறுகும் கடந்து மா மதம் ஆர் குரு நபி மலர் அடி தொழுதார் – சீறா:5022/4
மணம் கெழு முரசம் முழங்கிடும் மதீன மா நகர் புறத்தினில் இருத்த – சீறா:5025/2

மேல்


மாக்கள் (8)

இன் அணி நகர மாக்கள் யாவரும் இனிது கூற – சீறா:615/3
வட்படும் வேல் உடை மாக்கள் யாவரும் – சீறா:723/3
கரத்தினில் நெடு வேல் ஏந்திய மாக்கள் கவுள் மத களிறு என நடந்து – சீறா:1001/3
வட்ட வாருதி செல்வம் ஒத்து இ நகர் மாக்கள்
இட்டமாய் இனிது ஊழி வாழ்க என எடுத்து இசைத்தே – சீறா:1098/3,4
மிகும் எனில் இ நில மாக்கள் மதியாலும் வலியாலும் வெல்வது ஆகா – சீறா:1667/3
மால் அமர் நகர மாக்கள் அபூஜகில் மரபினோடும் – சீறா:1746/1
அ நகர் மாக்கள் அனைவரும் விரைவின் அடுத்து அதிசயித்திட அன்றே – சீறா:1949/4
நல் நய கலிமா என்னும் நாமம் நா நாட்டும் மாக்கள்
சொல் நெறி வழுவதாக்கி தூடணித்து இகலதாக – சீறா:3667/1,2

மேல்


மாக்களில் (1)

ஓங்கு மா நில மாக்களில் ஒருவருக்கொருவர் – சீறா:952/1

மேல்


மாக்களின் (1)

பாய்ந்த மாக்களின் உரங்களை இரு வகிர்ப்படுத்தி – சீறா:3492/3

மேல்


மாக்களும் (5)

பொருந்த கூடிய மாக்களும் இடபமும் புரவியும் துகள் ஆர்ப்ப – சீறா:670/3
தெறு கதிர் படைப்பு அ நகர் மாக்களும் சிலையை – சீறா:1888/3
மா மதி வல சில வணிக மாக்களும்
பூ மணம் செறிதரு பொழில்கள் சுற்றிய – சீறா:3298/2,3
தெறு கொலை வீரரும் சேனை மாக்களும்
அறை கடல் என அடுத்தனர்கள் ஈண்டு என – சீறா:3655/2,3
நிலை கொளும் தவத்து அறிவினன் மாக்களும் நீண்ட – சீறா:3841/1

மேல்


மாக்களை (1)

வேறு மாக்களை காண்கிலர் விடையினை நோக்கி – சீறா:1521/3

மேல்


மாக்கினான் (1)

நிறைதர புனித மாக்கினான் என்ன நிகழ்த்தியது ஒரு மொழி அன்றே – சீறா:271/4

மேல்


மாக (1)

மாக நல் நதி ஆடி மணம் கமழ் – சீறா:1178/1

மேல்


மாகத்து (1)

மாகத்து உடு ஒத்தே மிளிர்ந்து இமைக்கும் மணி வடமும் – சீறா:4336/2

மேல்


மாகம் (4)

வாய்த்த பேர் எழிலார் முகம்மதும் துயின்றார் மாகம் மட்டு எண் திசை கவிய – சீறா:678/2
மாகம் நோக்கி இரு கரம் எடுத்து பதுவா உரைத்து நபி போயினார் – சீறா:1437/4
மாகம் மீது எழும் மதி தரை நடந்து என மனை விட்டு – சீறா:3829/2
மாகம் மீது இழிந்து எண்ணில் வானவர் வந்து வளைந்து – சீறா:4589/1

மேல்


மாங்கனி (2)

பொருது அலைத்திடு மாங்கனி தேம் கனி பொழிலே – சீறா:75/2
மாங்கனி அமுத திவலைகள் தெறிப்ப மலிதர சொரிவன ஒரு-பால் – சீறா:1006/2

மேல்


மாச (3)

அம் மதி மாச தொகையினில் றபீயுல் அவ்வலில் பனிரண்டாம் தேதி – சீறா:254/2
வரும் முறை பதினான்கு ஆண்டினில் மாச தொகையினில் றபீவுல் அவ்வலினில் – சீறா:2530/2
மாச பேதத்தில் பொன்னை வைத்தனர் சில் நாள் பின்னர் – சீறா:3350/2

மேல்


மாசம் (1)

மாசம் பன்னிரண்டினில் வதிந்த திங்களில் – சீறா:2727/2

மேல்


மாசிலான் (2)

மாசிலான் அருள் பெருகிய மக்க மா நகரில் – சீறா:2015/1
மாசிலான் அருள் கொடு நடந்த வாகன – சீறா:2749/1

மேல்


மாசு (36)

மாசு இலா கணக்கு எட்டுநூற்று எண்பத்தோர் வருடம் – சீறா:179/4
பாடு உறு மாசு அணுகாது பைம் துணர் – சீறா:490/3
மடங்கல் ஏறு அனையவர் கூண்டு மாசு இலா – சீறா:537/2
வேய்ந்த மெய்யின் மாசு அணுகாததும் விறலோன் – சீறா:556/3
மறவரை முல்லையில் ஆக்கி மாசு உடை – சீறா:734/2
மண்கள் எங்கணும் இருள் உற நச்சு மாசு உமிழ்ந்து – சீறா:772/2
விது கொள் மேனிலை மென் துகள் மாசு அற துடைத்து – சீறா:874/3
மன்னிய அவயவத்து அழகும் மாசு இலா – சீறா:903/2
மாசு அறு வாயில்-தோறும் வயங்கிய கதலி நெற்றி – சீறா:933/1
மாசு அற உதித்த வள்ளல் அகுமதின் அழகு மெய்யின் – சீறா:933/3
மாசு அடர்த்து எறி மரகத மணி நிறை வடங்கள் – சீறா:1112/1
வரிசை நல் நெறி உதுமானும் மாசு இலா – சீறா:1319/2
முகம்மதின் திருப்பெயர் வளர மாசு இலா – சீறா:1329/2
மாசு இலா மதி நின் துணையவர் தரும் மதலை – சீறா:1366/2
மாசு இலா வரிசை முகம்மதின் பெயரை மாற்றி வஞ்சகன் எனும் பெயர் – சீறா:1423/1
மாசு அற தீன் பயிர் வளர்க்கும் வேலியார் – சீறா:1470/2
மன்னிய புகழ் அபூபக்கர் மாசு இலா – சீறா:1488/1
மாசு இலா பெரும் தலைவரை தாழ்ந்து உற வாழ்த்தி – சீறா:1682/2
மாசு அகல வந்த குல மாதினை விளித்து – சீறா:1783/1
மான்மதம் கமழ்ந்த மெய் நபிக்கு மாசு இலா – சீறா:1989/2
மாசு அறும் இரு குலத்தவரின் வாணிகம் – சீறா:2143/2
மாசு அற எழுந்து செவ்வி முகம்மதின் பாத நோக்கி – சீறா:2283/3
மாசு அற தெளித்த பஞ்சின் வாய் படும் நெருப்பு போன்றும் – சீறா:2593/1
சொரியும் காந்தி கொண்டு அரிய மெய் மாசு அற துடைத்த – சீறா:2624/4
வடம்-தனை விடுத்தனர் என்று மாசு இலா – சீறா:2751/2
உத்தமர் செல்வம் போன்றும் உளத்து அணு மாசு ஒன்று இல்லா – சீறா:2781/1
மாசு உறும் இருளில் தன்னந்தனியொடும் வருந்தினேனால் – சீறா:2834/4
மலிதரும் மொழி கேட்டு எண் திசையிடத்தும் மாசு அற நோக்கினன் பொருவாது – சீறா:2885/1
ஓதி மாசு அற பனீகுறைலாவிடத்து உறைந்து – சீறா:2909/2
மற்றவர் அறுபத்தெண்மர்கள்-தமையும் மாசு இல் அஸ்ஹாபிகள் என்னும் – சீறா:3602/3
வள் உரத்து அபாசுபியானும் மாசு இலா – சீறா:3627/2
மாசு அற பின்னர் மூன்றாம் நாளில் விண்_மணி வில் வீழ்த்தி – சீறா:3697/1
மாசு அறு கணை ஒன்று எய்தான் மை முகில் இடியேறு என்ன – சீறா:3945/4
மாசு அற விளங்கு திறன் மன்னவரும் வெற்றி – சீறா:4128/1
மறை முறைப்படி சடங்கு அமைத்து மாசு அற – சீறா:4177/1
மாசு அற ஓர் காரியத்தை துடுக்காக உமை கேட்க மதித்தேன் என் மேல் – சீறா:4681/2

மேல்


மாசும் (1)

கறைதரா வரி செம் கண் துயின்று எழினும் கலந்துறும் மாசும் ஒன்று அணுகா – சீறா:370/4

மேல்


மாட்சி (1)

இறையவன்-தனை பணிந்து இன்பம் மாட்சி பெற்று – சீறா:4177/3

மேல்


மாட்சிபெற்று (1)

மைந்தர் மிக்குவம்-தம்மிடத்து உறைந்திருந்து மாட்சிபெற்று இலங்கியது அன்றே – சீறா:153/4

மேல்


மாட்சியார் (2)

மடங்கல் ஏறு எனும் மன வலியின் மாட்சியார் – சீறா:170/4
முற்றிய மாட்சியார் அலங்கல் மொய்ம்பினார் – சீறா:740/4

மேல்


மாட்சியால் (3)

மன்னிய துயரினை பொறுத்த மாட்சியால்
பொன்_உலகு உமக்கு என உரைத்து போயினார் – சீறா:1468/3,4
வாசமுற்று உறைந்தனர் மகிழ்வின் மாட்சியால் – சீறா:2727/4
வித்தக முகம்மதின் விருப்பின் மாட்சியால்
தத்தம் இல் கொடு புக சார்ந்த மன்னவர் – சீறா:2745/1,2

மேல்


மாட்சியில் (1)

மட மயில் அழகில் ஒவ்வா மாட்சியில் கதீஜா-தம்மை – சீறா:1074/2

மேல்


மாட்சியின் (1)

மனதின் நல் நெறி ஒழுங்குறு மாட்சியின் மான – சீறா:1115/2

மேல்


மாட்சியீர் (1)

வருந்தலை நீக்கிய புகழின் மாட்சியீர் – சீறா:4071/4

மேல்


மாட்சியே (1)

வன்பு அகற்றிய வாள் பொறை மாட்சியே – சீறா:4246/4

மேல்


மாட்சியோ (1)

தூய விஞ்சையின் இயற்றும் சூழ்ச்சியோ மாட்சியோ வெம் – சீறா:4204/3

மேல்


மாட்டலால் (1)

வானவர்_கோன் புவியிடையின் மாட்டலால்
பூ நிமிர் ககுபத்துல்லாவும் பூண் எனும் – சீறா:2962/2,3

மேல்


மாட்டார் (1)

மந்தர மதிள் மண்டபத்திடை புகுந்து மலர் குழற்கு அகில் புகை மாட்டார்
சுந்தர கமல சீறடிக்கு இசைந்த சுடர் அலத்தகம் எடுத்து எழுதார் – சீறா:1014/3,4

மேல்


மாட்டி (3)

வள் உகிர் உடும்பினை வலைக்குள் மாட்டி வை – சீறா:1609/1
மடிய தாக்கினர் காய்த்திய கூர் உளி மாட்டி
அடி அடித்தனர் வெட்டினர் எறிந்தனர் அறுத்தார் – சீறா:4405/2,3
மருந்தொடு நறும் கிருதமும் வாசமும் மாட்டி
திருந்த வேம் எரி மூட்டலும் பதலையில் சிறப்ப – சீறா:4420/2,3

மேல்


மாட்டிட (1)

மறம் தரும் படை சூலத்தை மாட்டிட
துறந்த வாய்கள்-தொறும் நிணம் துன்னின – சீறா:3905/3,4

மேல்


மாட்டிய (2)

வஞ்சனை கொலை கபடு அனைத்தும் மாட்டிய
நெஞ்சினர் மக்கிகள் நிறைந்த நாப்பணில் – சீறா:910/1,2
சொன்ன சொல் எடை மாட்டிய துலையினில் தூக்க – சீறா:2944/3

மேல்


மாட்டியே (1)

நெஞ்சகம் மாட்டியே நேரும் ஐவரும் – சீறா:4955/2

மேல்


மாட்டிருந்து (1)

மாட்டிருந்து வழங்கிய மாற்றத்தை – சீறா:1415/3

மேல்


மாட்டீர் (1)

நடம் உடை பரிகள் தாவி நடத்தினும் பிடிக்க மாட்டீர் – சீறா:4953/4

மேல்


மாட்டு (1)

மாட்டு வந்து இருந்து நின்-பால் வந்தவை எவை-கொல் என்ன – சீறா:946/1

மேல்


மாட்டேம் (1)

வான_நாயக இஞ்சி யாம் வகுத்திட மாட்டேம்
தீனர் சூழ்தர அகழ் ஒன்று திருத்துவம் என்றார் – சீறா:4400/3,4

மேல்


மாட்டேன் (2)

தருவதும் பகலே கொடுவர மாட்டேன் தரணி மேல் திசை கடல் சார – சீறா:4107/1
அலைவு இலா ஆண்டு நான்கினாயினும் அருள மாட்டேன்
மலிதரு காட்சி எய்தி வானுளும் நடந்த மேலோய் – சீறா:4288/2,3

மேல்


மாட (25)

படர்தரு மாட குடுமியின் விசித்த பசும் கொடி மதி மறு துடைக்கும் – சீறா:90/4
ஓங்கிட மாட குடுமியின் நடு நின்று உலவியது இரவினும் பகலும் – சீறா:91/2
செறித்த திண் மாட மக்க மா நகரில் செல்குவம் தருணம் ஈது என்ன – சீறா:381/3
இரைத்த பீடிகை மாட மா நகரிகள் எவையும் – சீறா:473/3
மின் ஒளி கரக்கு மாட மேனிலை செறித்த கல்-பால் – சீறா:940/3
விலங்கல் அணி வளர் மாட நகர் வீதி-தனை கடந்து விரவின் ஏகி – சீறா:1096/3
கனம் துதைந்து ஒதுங்கும் மாட கதிர் நிலா வீதி வாயில் – சீறா:1156/3
குரும்பை மென் முலைகள் தாங்கி கொடி நிலை மாட மீதில் – சீறா:1168/1
பதியாக படுத்த கொடி மணி மாட மனை புகுந்தான் பண்பிலானே – சீறா:1664/4
அரசரும் வருக என்ன அணி மணி கனக மாட
தெருவினும் நகரம் முற்றும் செழும் முரசு அறைவித்திட்டார் – சீறா:1715/3,4
மதி தவழ் குடுமி மாட மக்க மா நகரம் என்னும் – சீறா:1724/1
முகில் உறை கனக மாட முன்றிலின் இருத்தி சேர்ந்த – சீறா:1739/3
திரகம்-அது அளித்து செவ்வி செழும் மடி கனக மாட
நிரைநிரை இயற்றி சுற்று நெடு மதில் திருத்தி வாயில் – சீறா:1742/2,3
விண் படர் மாட வாயில் வெளியினில் படங்கு கோட்டி – சீறா:1744/2
பொன் அணி மாட வீதி நகர் புறத்து அடுத்து கூண்டு – சீறா:2276/3
படர் ஒளி குலவும் மாட பதி கடந்து அடவி நீந்தி – சீறா:2355/3
நறும் கதிர் குலவும் மாட மக்க மா நகரில் ஹாஷிம் – சீறா:2361/1
மங்குலில் சுழலும் துவச நீள் மாட மதீன மா நகரினில் உறைந்து – சீறா:2529/1
கொடி மதிள் மாட வாய் குறுகி கோது அற – சீறா:2755/1
வீதியும் மதிளும் மாட வாயிலும் தெளித்து வீச – சீறா:3133/3
வடி சுதை தீற்று மாட மதீன மா நகரின் வள்ளல் – சீறா:3385/1
புத்தொளி விரிக்கும் மாட மக்க மா புரத்தின் வேந்தர் – சீறா:3387/3
ஏயெனும் பொழுதில் நீதி இலகிய சகுசு மாட
வாயிலின் எய்தி அன்னோன் வரத்தினால் வந்து தோன்றும் – சீறா:4688/2,3
செல் இனம் தவழும் மாட திரு நகர் புகுந்தார் அன்றே – சீறா:4740/4
குல வரை அனைய மாட கூடமும் நறை சேர் காவும் – சீறா:4863/1

மேல்


மாட-வாயும் (1)

பேரொளி மாட-வாயும் பெருகு மண்டபத்தின் சார்பும் – சீறா:1342/2

மேல்


மாடங்கள் (3)

நிறையும் மாடங்கள் புதுக்கு-மின் கொடி நிரைத்திடு-மின் – சீறா:1100/2
இமய வெற்பு என்று இலங்கிய மாடங்கள்
அமையும் செல்வ மதீனத்தை ஆள்க என – சீறா:4805/1,2
குயின் உறைந்து அலறும் வரை மிசை ஏறி குன்று உறழ் மாடங்கள் தோன்றும் – சீறா:4929/1

மேல்


மாடங்கள்-வயின்வயின் (1)

விலங்கல் மாடங்கள்-வயின்வயின் கொடி விசித்திடு-மின் – சீறா:3114/3

மேல்


மாடத்தில் (1)

கதிர் கொள் மாடத்தில் கட்டிவைத்து அவரவர் கரத்தில் – சீறா:205/3

மேல்


மாடத்தின் (1)

குடுமி மாடத்தின் அணியணி கொடி திரள் நடுவார் – சீறா:1104/4

மேல்


மாடத்து (4)

பெரும் தவம் உடைய வள்ளல் பிறங்கு ஒளி தவழும் மாடத்து
இருந்தனன் இருந்த போதில் எழு கதிர் துகளால் மூடி – சீறா:793/2,3
இன மணி ஒண் கதிர் மாடத்து இடு மணி வில் எறிப்ப அடல் ஏறு போல – சீறா:1078/2
நிலை கொள் மாடத்து மண்டப மருங்கினும் நிமிர்ந்த – சீறா:1118/1
வெற்றியொடும் இனிது அழைத்து அங்கு ஓர் மாடத்து இருத்தி வியந்து நோக்கி – சீறா:1665/3

மேல்


மாடத்துள் (3)

மலியும் வெண் சுதை மாடத்துள் வைத்து யான் – சீறா:1396/3
தீற்று வெண் சுதை மாடத்துள் சென்று அட – சீறா:2335/2
மன்னிய செழும் கதிர் மாடத்துள் கொடு – சீறா:2400/1

மேல்


மாடம் (19)

தணிவு இல நிவந்த செழும் கதிர் மாடம் தமனிய கிரியினோடு இகலும் – சீறா:88/4
வச்சிர மணி கதிர் பரப்பு மணி மாடம் – சீறா:876/4
சிந்துவது என சுதை தெளித்த மணி மாடம் – சீறா:877/4
பைம் கதிர் விரித்து ஒளி பரப்பு மணி மாடம் – சீறா:878/4
அகில் புகை வயங்கு மாடம் அணி அணி இமயம் போன்றும் – சீறா:920/1
துகில் கொடி நுடங்கும் வெள்ளி வரை என கதை கொள் மாடம்
மிக செறி சாந்த மாடம் மேருவை போன்றும் வீதி – சீறா:920/2,3
மிக செறி சாந்த மாடம் மேருவை போன்றும் வீதி – சீறா:920/3
புகையினை பொறாது மாடம் புலம்புவ போன்றது அன்றே – சீறா:921/4
நித்திலம் நிரைத்த மாடம் நிரை திரை போன்ற நாவாய் – சீறா:922/1
மணி பளிக்கறை நிலை மாடம் மீதினும் – சீறா:1148/1
புனை கதிர் விடுதி மாடம் புதியது ஒன்று இயற்றி செம்பொன் – சீறா:1741/3
மாடம் ஓங்கிய மக்க மன்னவர் வகுத்து உரைப்ப – சீறா:2477/1
இடன் அற நெருங்கின மாடம் எங்குமே – சீறா:2707/4
விதிர் இள நிலவு கான்ற மேனிலை மாடம் யாவும் – சீறா:3132/3
எறித்த வெண் காந்தி மாடம் எங்கணும் திரிந்து பள்ளியறை – சீறா:3703/3
நீர் என பரக்க வாசி நெடு வரை மாடம் கொண்டோர் – சீறா:3848/2
உண்டு இரு செவியினால் உறங்கும் மாடம் உள் – சீறா:4053/2
தரிபட்டு எனும் மாடம் பல தரைசெய்தனர் தரையில் – சீறா:4324/2
வரை நிகர் மாடம் ஓங்கும் மக்க மா புரத்து உள்ளோர்கள் – சீறா:4913/1

மேல்


மாடமும் (5)

பதியும் வீதியும் மாடமும் மணம் படைத்தனவே – சீறா:1127/4
தென் உலாவிய மேனிலை மாடமும் செறிந்த – சீறா:1702/2
வரை செய் மாடமும் கூடமும் மனைகளும் மறுகும் – சீறா:3116/3
நிறையும் நெற்றிய மாடமும் நிவந்த மேனிலையும் – சீறா:3118/3
வெருவுறும் வங்கூழ் ஆட்டிட நுடங்கும் வெண் கொடி மாடமும் சிறந்து – சீறா:5010/2

மேல்


மாடு (2)

நிரைநிரை மாடு ஆடு ஒட்டகம் பலவும் நிறைந்து பால் தயிர் குறைவு இலதாய் – சீறா:374/3
மாடு உறைந்து இவை மான் கூற முகம்மது நபியும் வில் கை – சீறா:2116/1

மேல்


மாடை (2)

மாடை தான் எடுத்து ஈய்ந்திட கொண்டனர் முகம்மது நயினாரே – சீறா:659/4
வாசி மணி தூசு பணி மாடை குடை வானில் – சீறா:4137/1

மேல்


மாண் (9)

மாண் இழை மடந்தைக்கு உற்ற பெற்றி யார் வகுக்க வல்லார் – சீறா:3048/4
வயிர ஒண் வரையின் மீறும் மாண் எழில் புயங்கள் சேந்த – சீறா:3061/2
மாண் எழில் அரிய பீங்கானும் வார் தலைகாணியும் – சீறா:3250/1
மாண் உறும் கிரியும் கீறி வகிர்ந்து எடுத்து எறியும் வல்லார் – சீறா:3407/3
மாண் தயங்கிய முகம்மதும் அமைத்து இகல் வாய்மை – சீறா:4022/2
மாண் ஆர் வயவரொடும் சுற்றூர் மற்ற வேந்தரொடும் சற்றும் – சீறா:4031/2
மலிதர இருந்திடும் குயை முன் மாண் உடை – சீறா:4542/3
மாண் தர ஓர் இடம் வாங்கினீரெனில் – சீறா:4546/2
மாண் தயங்கிய வேல் உயையினாவும் போர் மல்கு அபுதுற் றகுமானும் – சீறா:4926/2

மேல்


மாண்ட (1)

மருவலன் அம்று என்போனும் மாண்ட பின் இருவர் தாக்க – சீறா:3345/1

மேல்


மாண்டல் (1)

மாண்டல் இல் அமரரும் வாவும் வாசியும் – சீறா:4992/1

மேல்


மாண்டவர் (1)

பதுறில் மாண்டவர் பழிகொளாது இருத்தலே வடுவால் – சீறா:3762/1

மேல்


மாண்டார் (1)

மதுகை மன்னவர் பதுறில் என்பொருட்டினின் மாண்டார்
எதிரும் வன் பழி சுமப்பதும் துடைப்பதும் யானே – சீறா:3766/1,2

மேல்


மாண்பினும் (1)

பாரினில் பல பொருள் படைத்த மாண்பினும்
கூரும் வை வேல் படை கூட்டத்தாலும் தன் – சீறா:3621/2,3

மேல்


மாண்பினோர் (1)

மறையின் நன் முறையே செயும் மாண்பினோர்
நிறையும் பீடிகை சென்று ஓர் நிலத்தினில் – சீறா:4663/2,3

மேல்


மாண்பு (1)

செய்ய மாண்பு அமைந்த திறன் மிகு துணைவர் சேறலுக்கு ஒருவரும் இலையால் – சீறா:4112/3

மேல்


மாணிக்க (5)

கதிர் செய் முத்தமும் மாணிக்க ராசியும் கலந்தே – சீறா:23/3
வயிர வேர் ஊன்றி சேந்த மாணிக்க பணர் விட்டு ஓடி – சீறா:1054/1
வானமட்டு ஓங்கி நீண்ட மாணிக்க தருவின் பொன் பூ – சீறா:1055/1
வரும் பெரும் பவனிக்கு ஏற்ற மாணிக்க விளக்கம் போன்றார் – சீறா:1168/4
மரகத சுடரை சேந்த மாணிக்க கொழுந்தை பூவில் – சீறா:3218/1

மேல்


மாணிக்கம் (1)

தொண்டை அம் கனிகள் தோன்றியில் சிறப்ப தோன்றியது அரிய மாணிக்கம்
விண்டு அலர் விரித்து காய்த்தன போலும் விளங்கிட குருந்தொடு காயா – சீறா:1000/1,2

மேல்


மாணுற (1)

மாணுற தனி இருந்தது நாட்குநாள் வளர்ந்தே – சீறா:2951/4

மேல்


மாத்திரத்தினின் (1)

மாத்திரத்தினின் முன்பு வைத்தனர் மனம் மகிழ்ந்து – சீறா:2932/2

மேல்


மாத்திரம் (1)

ஒருவன் மாத்திரம் ஓட தவறியே – சீறா:4513/3

மேல்


மாத்திரமல்ல (1)

மாத்திரமல்ல மேன்மேல் வளர்ந்தன இதனை தீனர் – சீறா:4711/2

மேல்


மாத்தையில் (1)

வருடம் ஏழினில் தினம் முஹற்றம் மாத்தையில்
தெரிதரும் பிறை முதல் இரவில் சேரலர்க்கு – சீறா:2141/2,3

மேல்


மாத்தையின் (1)

இதம் உற பள்ளி எடுத்தனம் இனி இ இறசபு மாத்தையின் முதலாய் – சீறா:2875/3

மேல்


மாதம் (7)

மாதம் ஒன்பதில் ஆமினா கனவினில் மதித்தே – சீறா:216/1
வரிசை நேர் றபீவுல் அவ்வல் மாதம் ஈரைந்து நாளில் – சீறா:1256/1
வருடம் ஐந்து என வர வரும் இறசபு மாதம்
தரும நேர் உதுமானொடு றுக்கையா-தமையும் – சீறா:2021/2,3
வாய்த்து மாதம் பன்னிரண்டினில் குறைவு அற வளர்ந்து – சீறா:2936/3
மறை வழி இசுலாம் ஆக்கி மாதம் ஒன்று இருந்த பின்னர் – சீறா:3679/2
மாதம் ஏழிரண்டினில் வெள்ளி வாரத்தின் வணங்கி – சீறா:3836/2
இடையறாது இரண்டு மாதம் தொடர்ந்து நோன்பிருக்க வேண்டும் – சீறா:4794/2

மேல்


மாதமாம் (1)

ஏற்ற மாதமாம் ஏல்வையில் – சீறா:4140/4

மேல்


மாதமில் (1)

இந்த மாதமில் சாமினுக்கு ஏகுவர் எனவே – சீறா:571/4

மேல்


மாதமும் (1)

எட்டு மாதமும் பதினொரு நாளும் சென்று இதன் பின் – சீறா:2199/3

மேல்


மாதர் (16)

மாதர் சூல் அகட்டுள் தோன்றா மனு நெறி ஆதமே நின் – சீறா:109/1
ஐயம் இல் அமரர் மாதர் அரும் தவம் புரிவர் என்றால் – சீறா:1051/2
எண்ணிறந்த அனைய மா மாதர் ஈண்டினார் – சீறா:1150/4
பொன் என பூம் கொம்பு என்ன மணி என பொருந்தும் மாதர்
மின் ஒளி கரக்கும் சோதி மெய் எழில் முகம்மது என்னும் – சீறா:1155/1,2
எண்ணகத்து அடங்கா மாதர் இவ்வண்ணம் நிகழும் வேலை – சீறா:1172/3
சிறந்த மாதர் மை விழி மழை பொழிதர செருமி – சீறா:2200/3
பதித்தலத்து உவக்கும் மாதர் பவ கடல் திமிரம் ஓட்டும் – சீறா:3044/3
இறுதியில் பவத்தின் மாதர் என் சபாஅத்தி லீடேற்றம் – சீறா:3091/1
திவள் ஒளி வதனம் பூத்து தேன் அளி முரல மாதர்
குவி பெரும் தானை நாப்பண் கூண்டவை அலி என்று ஓதும் – சீறா:3175/2,3
நிறை மணி குயிற்றும் பொன் மேனிலை-வயின் நெருங்கும் மாதர்
அறை சிலம்பு அலம்ப செம் சீறடி நிலம் தோயாதாலும் – சீறா:3176/1,2
வரம் உறும் சுவன மாதர் மலர் அடி பரவி போற்ற – சீறா:3184/1
அலியினை சேரா மாதர் அலி என இருத்தல் நன்று என்று – சீறா:3199/3
வருந்திலாது அமரர் மாதர் எடுத்து வைத்திருக்கின்றாரால் – சீறா:3230/4
மாதர் ஆவி மைந்தரும் கலந்து உவந்து வந்தனரால் – சீறா:3862/4
கரிய குழல் பிடியின் நடை சிலையின் நுதல் செழுமை தரும் கணிப்பில் மாதர்
இரு புறத்தும் அடைப்பை மணி சிவிறி மரை நறும் பேழை இனைய ஏந்த – சீறா:4304/2,3
மருவே மரு மணமே வளர் மதியே மதி மாதர்
குருவே திரு மணியே குல மயிலே பெறு தாயே – சீறா:4341/2,3

மேல்


மாதர்-தம் (1)

மாதர்-தம் மனம் ஒத்த கந்துகத்தின் வத்திரத்தை – சீறா:3840/1

மேல்


மாதர்-தமை (1)

மாதர்-தமை ஒத்தது வளைந்த மதிள் அம்ம – சீறா:880/4

மேல்


மாதர்கள் (4)

மாதர்கள் திலதம் என்ன மா நிலத்து உதித்த பாவை – சீறா:3043/4
குவளை மை விழி மாதர்கள் சுக தடம் குளித்து – சீறா:3796/1
தயமும் செய்து தொழ காண்டது தரை மாதர்கள் திலதம் – சீறா:4335/3
மாதர்கள் எவர்க்கும் நாணம் மணி அணி பூணாம் என்றார் – சீறா:4714/4

மேல்


மாதர்களே (1)

மண்ணின் மாதர்களே வலியார் என்பார் – சீறா:1185/2

மேல்


மாதராக (1)

வள்ளல்-தன் அழகை கண்ணால் பருகிய மாதராக
துள்ளு உறும் காம தீ மேல் ஒளிர்வது போல நின்றார் – சீறா:3179/3,4

மேல்


மாதரார் (1)

பூ நறும் கரும்பு என பொருவு இல் மாதரார்
வானவர் அமிர்து என வளைந்து சுற்றினார் – சீறா:1152/3,4

மேல்


மாதருக்கு (3)

மாதருக்கு அரசி ஆமினா உதர மனையிடத்து இருந்து மா நிலத்தில் – சீறா:251/3
மாதருக்கு அரசி பாத்திமா எனும் மடந்தை கேட்டு உளம் மயக்குற – சீறா:1436/1
மாதருக்கு அரசு உம்முக்குல்தூம் மணி விளக்கை – சீறா:3734/2

மேல்


மாதரும் (3)

மாதரும் சிறு மைந்தரும் மாந்தரும் – சீறா:2342/1
பகரும் மாதரும் மைந்தரும் அடவியில் படர – சீறா:3807/3
அரிவை மாதரும் ஆடல் மாந்தரும் – சீறா:3966/3

மேல்


மாதரே (1)

தொழுதி கொண்டு உற்றனர் தோகை மாதரே – சீறா:1151/4

மேல்


மாதரை (1)

மாதரை வகுத்து இ மாதை திரட்டிய வண்ணம் எல்லாம் – சீறா:3045/3

மேல்


மாதவ (1)

மாதவ தீனர்க்கு ஈந்து வானவர் பரவி வாழ்த்த – சீறா:3676/2

மேல்


மாதவி (1)

சிந்துரம் அசோகு மாதவி நெல்லி செண்பகம் பாடலம் தேமா – சீறா:1002/2

மேல்


மாதளை (1)

பதிக மாதளை தாழை முள் புற கனி பனசம் – சீறா:3124/2

மேல்


மாதிர (4)

மாதிர புயம் வீங்கிட மகிழ்ந்து சம்மதித்தார் – சீறா:1679/4
மாதிர புய நபி மனம் களிப்புற மதியை – சீறா:1897/1
மாதிர புய நல் முகம்மதை போற்றி எழுந்தனர் முகம்மது என்பவரால் – சீறா:4109/4
மாதிர புய மன் அலியும் திறல் – சீறா:4487/1

மேல்


மாதிரத்தினை (1)

மாதிரத்தினை அடர்ந்த திண் புயத்து அபூபக்கர் – சீறா:2647/1

மேல்


மாதிரத்து (1)

மாதிரத்து உறை கேசரி நிகர் முகம்மது தம் – சீறா:762/1

மேல்


மாதிரத்தொடும் (1)

மாதிரத்தொடும் மதியொடும் பேசிய வள்ளல் – சீறா:4003/4

மேல்


மாதிரம் (4)

மாதிரம் எதிர்ந்து பொருவாத புய வள்ளல் – சீறா:894/2
மாதிரம் கையை பற்றி வரவர நெருக்க மேன்மேல் – சீறா:944/1
மாதிரம் என கனக மண்டபம் நெருங்கும் – சீறா:1764/1
மாதிரம் அடர் ககுபாவின் வாயிலில் – சீறா:2145/3

மேல்


மாதின் (1)

நோக்கியும் நோக்காதும் போல் நொடியினில் எழுந்து அ மாதின்
மா கடல் அனைய கண்ணும் மனமும் பின்தொடர்ந்து செல்ல – சீறா:640/2,3

மேல்


மாதினை (3)

குறைவு அறா கற்பு எனும் கோதை மாதினை
அறை மறை முழக்கொடும் எடுத்து அடக்கினார் – சீறா:520/3,4
மாசு அகல வந்த குல மாதினை விளித்து – சீறா:1783/1
அறம் மேவினர் அ மாதினை அருள் பார்வையில் நோக்கி – சீறா:4340/1

மேல்


மாது (3)

ஸயினபு எனும் மணி ஈன்ற வலம்புரி நேர் அனைய குல தரும மாது
குயில் மொழி றுகையாவை ஈன்று உம்முக்குல்தூமை ஈன்று பின்னர் – சீறா:1217/1,2
மாது அவ்வாவுடன் இன்புற வாழும் அ நாளில் – சீறா:1221/2
பீடு கொண்ட புவி மாது வெம் பரல் பிறங்கு செம் தழல் வெதுப்பினால் – சீறா:4215/1

மேல்


மாது-தன் (2)

மாது-தன் மகன் முகம்மது எனும் பெயர் சிலையின் – சீறா:464/1
மாது-தன் மணம் புணர்ந்தவர் பொருள் தரு மதமோ – சீறா:1373/2

மேல்


மாதுலர் (1)

மதி முகம்மது தாய் ஆமினாக்கு உரிய மாதுலர் பனீநச்சாறுகளின் – சீறா:2852/1

மேல்


மாதுலராகிய (1)

மாதுலராகிய பனீநஜ்ஜாறுகள் – சீறா:2752/2

மேல்


மாதுலன் (1)

மாதுலன் முதல் மூவரும் வழங்கிய வசனம் – சீறா:3430/1

மேல்


மாதுலனை (1)

சினந்த மாதுலனை கண்டு உளம் பதறி சே இழை ஆமினா திகைத்து – சீறா:277/1

மேல்


மாதுளை (4)

படர்ந்த மல்லிகை மாதுளை பந்தரும் நோக்கி – சீறா:872/3
தீங்கு இல் பொன் கலசம் விண்டு செம் மணிகள் சிந்தும் மாதுளை திரள் ஒரு-பால் – சீறா:1006/4
மறு இல் மாதுளை கனியொடும் பூவொடும் வனைவார் – சீறா:1106/3
துவளும் மாதுளை மலரினை நிரைநிரை தொடுத்து – சீறா:1110/2

மேல்


மாதே (1)

குற்றம் இல்லது ஓர் நபியுடன் வருக என உரைத்தனர் குல மாதே – சீறா:666/4

மேல்


மாதை (4)

பாங்கிருந்து அமுதம் சிந்தும் பனி மொழி மாதை நோக்கி – சீறா:116/2
மாதரை வகுத்து இ மாதை திரட்டிய வண்ணம் எல்லாம் – சீறா:3045/3
வேறு ஒரு மாதை உள்ளம் விரும்பினை அதனால் இந்த – சீறா:3710/2
பெறற்கு அரும் பெண்மை நல்லாய் பிறிது ஒரு மாதை ஆவி – சீறா:3711/2

மேல்


மாதையும் (1)

வடி கண்ணீர் பணித்து நிற்கும் மாதையும் நோக்கி சூழ்வீர் – சீறா:2801/3

மேல்


மாதோ (28)

வையகம் சிறப்ப வரு முழுமதியும் மறுவும் ஒத்திருந்தன மாதோ – சீறா:50/4
பாங்கினில் புகு-மின் என கரம் அசைத்த பான்மை ஒத்திருந்தன மாதோ – சீறா:91/4
இ மர சோலை-வாயின் இரும் இறை அருளால் மாதோ – சீறா:828/4
செய மலர் இடைவிடாது சிரம் மிசை சொரிய மாதோ – சீறா:1054/4
மங்குலூடு வெண் மதியம் ஒத்திருந்தன மாதோ – சீறா:1117/4
தூய மேனிலைகள் எல்லாம் துடவை போன்று இருந்த மாதோ – சீறா:1167/4
துரைத்தன குறும்பு தீர்ப்ப துணிந்தனன் என்று உரைத்தன் மாதோ – சீறா:1546/4
பத்தியினன் நினைத்தபடி முடித்திடுவன் பார்-மின் என பகர்ந்து மாதோ – சீறா:1662/4
மக்க மா நகரை நோக்கி நடந்தனன் வயங்க மாதோ – சீறா:1718/4
படைப்பு உளது எவைக்கும் தோன்ற பலித்திடும் கடிதின் மாதோ – சீறா:1731/4
கடல் படு புவிக்குள் காணா காரணம் தோன்றும் மாதோ – சீறா:1732/4
பெரும் தமர்-தமக்கும் கூட பிழை விளைத்திடுவன் மாதோ – சீறா:2390/4
திறனொடு நகரம் சேர்ந்து மீண்டு சென்று அடைவன் மாதோ – சீறா:2569/4
பண் இசை மிழற்றும் ஞிமிறு இனம் இருந்த பான்மை ஒத்திருந்தன மாதோ – சீறா:3158/4
சாலவும் வலியன் என்றால் சாற்றுவது என்-கொல் மாதோ – சீறா:3392/4
சவுரியர் நெருக்கம் என்கோ யாது என சாற்ற மாதோ – சீறா:3414/4
வாள் அறுந்தன குடை கொடி அறுந்தன மாதோ – சீறா:3511/4
மறு அறு மறை நம் நபி-தமக்கு உரிய மன்னவர் பிடித்தனர் மாதோ – சீறா:3562/4
புரிசையின் புறத்தின் உற்றார் வணிகரை போன்று மாதோ – சீறா:3695/4
இருளினும் பகலும் நீங்காது இரண்டு நாள் இருந்து மாதோ – சீறா:3696/4
மரு கமழ் வீதி புக்கி நடந்தனர் வயங்க மாதோ – சீறா:3698/4
முறைமுறை அணிகளோடும் முறிந்தனர் மலைந்து மாதோ – சீறா:3961/4
மற்று நாலைந்து மைந்தரும் நின்றனர் மாதோ – சீறா:3988/4
மயில் ஆயிசா பறக்கத் என நபி கூறினர் மாதோ – சீறா:4335/4
வடி சுடர் திகிரி தாங்கி இக்கிரிமா மன்னனும் ஏகினன் மாதோ – சீறா:4444/4
அல்லலுற்று அழுங்கல் மதீன மா நகர சுற்றினும் ஆனது மாதோ – சீறா:4458/4
உறை துளி இன்றி நாவும் உலர்ந்து மெய் புலர்ந்த மாதோ – சீறா:4746/4
கலம் படு தடம் தோள் தெவ்வரை வீழ்த்தி பிதிர்த்தது தொனியொடும் மாதோ – சீறா:4935/4

மேல்


மாந்த (3)

இதமுற வந்து இருந்து அருந்தும் என உரைப்ப சொற்படியே இனிது மாந்த
புதுமையுடன் மேன்மேலும் வளர்ந்தன இப்படி உணவில் பொருவு இலாத – சீறா:3757/2,3
கோத்திரம் முழுதும் மாந்த கொடுப்பினும் குறையாது என்று – சீறா:4711/3
அத்திரி அலைத்த கொம்பின் அலர்களில் நறவம் மாந்த
மொய்த்திருந்து எழுந்த தும்பி முரன்று எழுந்து அயலில் போதல் – சீறா:4725/1,2

மேல்


மாந்தர் (32)

மாந்தர் கண் களிப்புற மனையில் புக்க பின் – சீறா:510/2
மறம் தயங்கு வேல் மாந்தர் அ வேங்கையின் வாய் பட்டு – சீறா:759/3
வான மா முகில் என சொரிதர வரும் மாந்தர்
தூ நறும் கதிர் மணியொடு நிதியினை சுமந்து – சீறா:1126/1,2
குலவ நோக்கி மாந்தர் உறை குறிப்புற்று அறிய தோன்றாமல் – சீறா:1586/2
அரி அலம்பும் புய விடலை மனம் மயக்குற்று உரைத்தவை கேட்டு அறிவு இல் மாந்தர்
பெருகும் அஃறிணை சாதி உளம் அனைத்தும் பேதுறுத்தி பெட்பினோடும் – சீறா:1660/1,2
மாந்தர் யாவரும் ஒருப்பட எழுந்து ஒரு மருங்கில் – சீறா:1680/1
அலையல் நீர் ஏவிடின் மாந்தர் சேனைகள் – சீறா:1802/2
கொடியவர் பொருட்டால் விளைத்திடும் பவமோ குவலயத்து உதித்திடும் மாந்தர்
இடருற எவர்க்கும் கண் ஒளி மழுங்கியிருந்ததோ மதி மயங்கியதோ – சீறா:1904/2,3
பெருகிய மாந்தர் அனைவரும் நிறைந்த பெண் இனத்துடன் தலைமயங்கி – சீறா:1909/3
வல்லவன் உண்மை தூதே மன்னும் மா நிலத்தின் மாந்தர்
அல்லலை அகற்றி வேதத்து அற நெறி பயிற்றி சொர்க்கத்து – சீறா:2068/1,2
மன்னிய கலிமா என்னும் வழி நிலை மாந்தர் யாரும் – சீறா:2089/1
அன்னவன் நெறியால் மாந்தர் கடு பகை பெரிது உண்டாகும் – சீறா:2789/1
ஒலி செவிக்கு அறிவாய் புகுந்தது மாந்தர் ஒருவரும் இவண் இலை ஈது ஓர் – சீறா:2885/2
புடவியில் மாந்தர் என சடமெடுத்தோர் ஏவலும் விலகலும் பொருந்தல் – சீறா:2889/1
கூரு மாந்தர் தம் மனத்தினின் நினைத்தவை கொடுப்ப – சீறா:3129/3
பூ துணர் பொதுளும் மாந்தர் தொகுதியும் எதிரில் போதல் – சீறா:3131/2
அவனியின் மாந்தர் காண அரும் பலன் கிடைத்தது என்பார் – சீறா:3183/4
வேறுபட்டவர் யார் கொன்றார் எவர் என இடைந்து மாந்தர்
தேறுபட்டிலராய் மாழ்கி மனையிடம் செறிந்தார் மன்னோ – சீறா:3714/3,4
பதின்மர் எடுத்து அருந்தியும் பாத்திரத்து அளவு குறைந்தில பின் பஃது மாந்தர்
இதமுற வந்து இருந்து அருந்தும் என உரைப்ப சொற்படியே இனிது மாந்த – சீறா:3757/1,2
மன்னவரவரோடு ஐந்துபத்துடன் மாந்தர் சேர்த்து – சீறா:3877/2
இன்னனம் மாந்தர் யாவரும் போர்செய்திடும் வேலை – சீறா:3910/1
மால் பாய்ந்துகொண்ட குல முஸ்தலிகு கூட்டம் எனும் மாந்தர் மன்னோ – சீறா:4296/4
வேந்தர் மறையோர்கள் முசுலிம்கள் தவ மாந்தர் நெடு வெய்யோன் என்ன – சீறா:4306/1
வாங்கினர்கள் கூர்மையினை நோக்கினர்கள் படை யாவும் மாந்தர் மன்னோ – சீறா:4310/4
மடுத்தன ஆண்டு இரு படையும் ஒரு படை ஈது என்ன அணி வயங்க மாந்தர்
கடுத்து விழி நெருப்பு எழ வாய் தின்று மணி செழும் கரத்தில் கணிப்பிலாது – சீறா:4313/2,3
மன்னு குல நெறி வீழ முறிந்தனர்கள் முஸ்தலிகு மாந்தர் மன்னோ – சீறா:4318/4
வங்கிடத்து உரிய மாந்தர் வழி முறை நின்ற வேந்தர் – சீறா:4361/1
குறைசி அம் காபிர் வாய்ந்த குணன் உடை மாந்தர் மிக்க – சீறா:4377/1
அரும் தவம் அழித்த மாந்தர் உறை நகர்-அதனில் சென்றான் – சீறா:4391/4
அறபி அம் காபிர் அசத்து எனும் மாந்தர் அபசி மன்னவர்கள் கனானா – சீறா:4462/1
அந்தமிலா மாந்தர் பலர் ஈன்று புவியிடத்து அருளும் ஆதம் ஆன – சீறா:4534/1
பொருவு இலா மாந்தர் எல்லாம் மதீனத்தை நோக்கி போனார் – சீறா:4888/4

மேல்


மாந்தர்-தம் (2)

மதங்களை சிந்தின மறுகின் மாந்தர்-தம்
பதங்களை வழுக்கிட படர் செவி சுளகு – சீறா:1142/1,2
துன்னும் மாந்தர்-தம் முகங்களும் தோற்றவும் இலையால் – சீறா:4599/4

மேல்


மாந்தர்க்கு (5)

அறத்தின் உட்படு நகர் மாந்தர்க்கு அன்பு இலாது – சீறா:2985/1
உய்யும் மா நிலத்தின் மாந்தர்க்கு உற்றது ஓர் உவகை கொண்டு – சீறா:3222/3
இறைவனுக்கல்லது மாந்தர்க்கு இல் என – சீறா:3333/3
என எடுத்து இசைத்த மாந்தர்க்கு எதிர் இருந்து அகத்தின் நக்கி – சீறா:3395/1
வள்ளல் நம் நபி-தம் நாமம் வழுத்திய மாந்தர்க்கு எல்லாம் – சீறா:3690/3

மேல்


மாந்தர்கள் (11)

கூறும் மாந்தர்கள் இலை என பினும் வழி குறுக – சீறா:1521/1
இரு நில மாந்தர்கள் யாரும் சூறையில் – சீறா:1814/3
மரம் தரும் நீழல் வைகும் மாந்தர்கள் தெரியா வண்ணம் – சீறா:2359/3
தெருளும் மாந்தர்கள் சூழ்தர மதீனத்தில் செறிந்த – சீறா:2914/1
நானம் ஆர் புய மாந்தர்கள் நாசியும் அமட்டி – சீறா:3141/2
இலர் உளர் மாந்தர்கள் என்ன எண்ணிய – சீறா:3639/2
செய்ய மாந்தர்கள் ஈது என்-கொல் காண் என தியங்கி – சீறா:4407/4
மொய்த்த மாந்தர்கள் யாவரும் தொகைதொகை முறையின் – சீறா:4422/1
வாசியும் ஒருபால் மன்னரும் ஒருபால் வயம் கெழு மாந்தர்கள் ஒருபால் – சீறா:4449/1
என் சொலின் உவந்த கொடும் பனீக்குறைலா எனும் மற மாந்தர்கள் இதம் இல் – சீறா:4460/2
மற்ற மாந்தர்கள் இலை என அரசனும் வலிய – சீறா:4603/2

மேல்


மாந்தர்காள் (1)

புதிய நிண்ணயத்தினை பொருந்தும் மாந்தர்காள்
இதமுற கேண்-மின் என்று எடுத்து சொல்லுவான் – சீறா:2717/3,4

மேல்


மாந்தரில் (1)

மன் பெரும் புவியினில் வாழும் மாந்தரில்
துன்புறாதவர் இலை துன்பை துன்புறாது – சீறா:1790/1,2

மேல்


மாந்தரின் (1)

கணம் கொள் மாந்தரின் நடு நடந்து அழகொடு கடிதின் – சீறா:1858/2

மேல்


மாந்தருக்கு (2)

இரு நில மாந்தருக்கு என் சொல்வோம் என – சீறா:1321/3
உறைந்த மாந்தருக்கு அபசியர் அரசு எனும் உரவோன் – சீறா:2025/1

மேல்


மாந்தரும் (6)

மாந்தரும் மாவும் திசை தடுமாறி வாயில் நீர் அற உலர்ந்து ஒடுங்கி – சீறா:688/3
மாதரும் சிறு மைந்தரும் மாந்தரும்
பேதம் அற்ற தம் இல் உறைபேர்களும் – சீறா:2342/1,2
பாரிடை சிறு குடிப்படையின் மாந்தரும்
ஊரிடை படையொடும் ஒருங்கு கூடினார் – சீறா:2993/3,4
வயங்கு வேல் படை மன்னரும் மாந்தரும் வாவும் – சீறா:3885/1
அரிவை மாதரும் ஆடல் மாந்தரும்
தரியலார்கள் பாசறையை மேவினார் – சீறா:3966/3,4
உற்ற வெம் படையும் பனீக்குறைலா என்று ஓதிய மாந்தரும் கபடம் – சீறா:4439/2

மேல்


மாந்தரே (1)

இறைவன் தூதுவர்க்கு இன்புறும் மாந்தரே – சீறா:2332/4

மேல்


மாந்தரை (3)

மாந்தரை பிடித்து அகம் மறுக்கமுற்று அற – சீறா:1460/3
வாய்ந்த பேரவை விடுத்து இன மாந்தரை விளித்து – சீறா:1867/1
வந்த பொன்னொடும் மாந்தரை செலும் வழி மறித்து – சீறா:3435/3

மேல்


மாந்தரொடு (1)

விந்தை பெற பீடிகையும் வகுத்து மறை மாந்தரொடு வேந்தர் சூழ – சீறா:4308/3

மேல்


மாந்தி (11)

உரம் பிளந்து உதிரங்களை மாந்தி நின்று உறங்காது – சீறா:757/3
மாந்தி வண்டு இசை பயிலும் ஒண் தார் புய வள்ளல் – சீறா:770/2
குனி தலை இளநீர் உண்டு கொழு மடல் தேனை மாந்தி
நனி வயிறு ஆர்ந்தோம் பொய்யா நாவினன் மனையில் புக்கி – சீறா:806/2,3
நெஞ்சகம் புழுங்கி சென்றார் நிரை மலர் தேனை மாந்தி
சஞ்சரிகங்கள் பாடும் தண்டலை நீங்கி யாரும் – சீறா:809/2,3
மாந்தி ஆசை மயக்குறுவார் சிலர் – சீறா:1196/4
பொறை மத கரி கோடு ஏற்ற புரவலர் உயிரை மாந்தி
கறை கெழும் குருதி வை வேல் காவலர் உமறு கத்தாப் – சீறா:1544/2,3
புவியினின்று அகல்வான் புக்கார் பொருந்தலர் உயிரை மாந்தி
கவின் உறு நெடு வேல் ஏந்தும் கரதல முகம்மது என்னும் – சீறா:1736/2,3
ஏட்டு அலர் நறவம் மாந்தி இரும் சுரும்பு இசைக்கும் தோற்றம் – சீறா:2066/1
கவ்வையில் பெரிது மாந்தி கண் சிவந்து இதயம் வேறாய் – சீறா:2791/2
தேம் பிளி மதுர தீம் பால் செவிமடுத்து இனிது மாந்தி
வாம் பரி வீரர் யாரும் முகம்மதின் சலவாத்து ஓதி – சீறா:3383/2,3
முனிவு அற அலிமா நல்கு முலையுறு நறும் பால் மாந்தி
பனி மதி கருணைசெய்து பட அரவு அழைத்து பேசும் – சீறா:4741/1,2

மேல்


மாம் (2)

கோட்டு மாம் குயில் ஆமினாக்கு இவை எலாம் கூறி – சீறா:344/3
மாம் தரு சினையிடை பழத்தொடும் துயல்வருதல் – சீறா:860/2

மேல்


மாமை (1)

உள்ளகத்து உயிரே மாமை ஓங்கிய முகம்மதே இ – சீறா:394/2

மேல்


மாய் (1)

மாய் இருள் குடம்பை சீத்து விட்டெறியும் வாள் மதி வெண் திரை முகட்டின் – சீறா:4988/3

மேல்


மாய்க்க (2)

என்றவன் உயிர் மாய்க்க வேண்டுதற்கு – சீறா:908/3
வழிகெட தனி நின்றவன்-தனது உயிர் மாய்க்க
பழியும் பாவமும் நினைத்து இவை பழுது என பலகால் – சீறா:1375/2,3

மேல்


மாய்க்கும் (3)

துரகத குர தூள் மாய்க்கும் தோரண மறுகு சார்ந்தார் – சீறா:919/4
மத்தக கரியும் மாய்க்கும் வரி புலி முழக்கம் நீண்ட – சீறா:2073/2
மாற்றலர் எனும் குபிர் மாய்க்கும் பீசபீற்கு – சீறா:3002/3

மேல்


மாய்கின்றது (1)

மாய்கின்றது தொழல் இவ்வுழை எவ்வாறு என மனத்துள் – சீறா:4330/3

மேல்


மாய்த்த (1)

கன பெரும் கவிகை ஓங்க கடு விட பாந்தள் மாய்த்த
வனப்பு இருந்து ஒழுகும் சோதி முகம்மதினிடத்தில் சார்ந்தான் – சீறா:1063/3,4

மேல்


மாய்த்தல் (2)

மறம் தவழும் மனத்தினனாய் இருந்த முகம்மதுவை உயிர் மாய்த்தல் வேண்டும் – சீறா:1666/2
மதிப்பு எனும் கதிரினால் மாய்த்தல் வேண்டுமால் – சீறா:1792/4

மேல்


மாய்த்திடல் (1)

வரும் தகை இஃது என்று அகுமதின் வலியை மாய்த்திடல் அரிது என மனை-கண் – சீறா:2507/1

மேல்


மாய்த்திடாது (1)

கை மத கரியினை கருப்பை மாய்த்திடாது
உய் மதி பெரியவர் உளத்தில் காண்பரால் – சீறா:1818/3,4

மேல்


மாய்த்தீர் (1)

நுமர்களுக்கு இடுக்கண் செய்தீர் நோற்ற நோன்பு-அதனை மாய்த்தீர்
எமருடன் பகைத்தீர் இ ஊர் இருப்பிடம் பெயர்ந்தீர் பொல்லா – சீறா:1352/2,3

மேல்


மாய்த்து (5)

மறுத்து இலாமையும் பீஸபீலால் களை மாய்த்து
நிறுத்தும் தீன் என ஏவலும் இல்லையால் நிதமும் – சீறா:2017/2,3
வனம் திரி விலங்கு மாய்த்து வன் தசை வகிர்ந்து வாரி – சீறா:2055/1
இல்லெனில் எம்மோடு உற்றோர் உயிர் செகுத்து எனையும் மாய்த்து
சொல்ல அரும் பணியும் பண்ட தொகுதியும் கவர்ந்து வாரி – சீறா:3391/1,2
வாடை கொண்டு உறும் பரியொடும் வீரரை மாய்த்து
நீடும் வேல் கெட விடுத்து அவண் நிலத்திடை கிடந்த – சீறா:3496/1,2
வலி கொடு காபிரை பதுறின் மாய்த்து நல் – சீறா:3612/1

மேல்


மாய்ந்தவர் (1)

மாய்ந்தவர் போல கிடந்தவர் சிலர் வெண் மணி இதழ் விரிப்ப ஐம்புலனும் – சீறா:2539/3

மேல்


மாய்ந்தனர் (6)

வில்லின் வீழ்த்திட மாய்ந்தனர் சிலர்சிலர் வெகுண்டு – சீறா:3551/1
மல்லின் மாய்ந்தனர் சிலர்சிலர் வேல் கொடு மார்பில் – சீறா:3551/2
கல்லி மாய்ந்தனர் சிலர்சிலர் வாக்கினில் கலிமா – சீறா:3551/3
சொல்லி மாய்ந்தனர் சிலர்சிலர் சோரி வெம் களத்தில் – சீறா:3551/4
மாய்ந்தனர் பரிகள் மண்ணின் மடிந்தன புண்ணில் சோரி – சீறா:3940/2
தரை கிடந்து உள் உயிர் துறந்து படை எறிந்து மாய்ந்தனர் போர் தலைவர் மன்னோ – சீறா:4315/4

மேல்


மாய்ந்திட (2)

மறை தெரி சமயமும் நமரும் மாய்ந்திட
உறைகுவன் ஒருவன் உண்டு அணித்து என்று ஓதும் நூல் – சீறா:905/1,2
சூது வஞ்சனை தொழிலொடு மாய்ந்திட துணிந்து – சீறா:2469/3

மேல்


மாய்ந்திடும் (1)

மாய்ந்திடும் பெரும் களத்திடை தீனவர் மறுக – சீறா:3545/3

மேல்


மாய்ந்து (1)

மாய்ந்து போயினர் அவர்களில் தலைமை மன்னவர்கள் – சீறா:4023/3

மேல்


மாய்வுறு (1)

மாய்வுறு சடம் பல மலிந்த காலமே – சீறா:303/4

மேல்


மாய்வுறும் (1)

மாய்வுறும் துயர்க்கு ஒரு மருந்து போன்றதே – சீறா:1029/4

மேல்


மாய (24)

மாய வன் கூற்றை மாற்றி வழு அற கழுவி மாறாது – சீறா:418/3
ஒட்டகம் புரவி தூர்த்திட்டு உறு துகள் உதயன் மாய
மட்டு அற பொலிந்து தோன்றி வரும் அவர்-தமக்கு மேலா – சீறா:795/1,2
மருந்தினால் மணியால் மந்திர தொழிலால் மாறு இலா மாய நோய்-அதனால் – சீறா:1444/1
மாய வஞ்சனை தொழில் முகம்மதின்-வயின் – சீறா:1482/1
வந்து பார்த்திடின் முகம்மது மாய வஞ்சனையும் – சீறா:1696/2
வருந்திட முகம்மதின் மாய வெள்ளமே – சீறா:1813/1
வஞ்சனை கீழ்மையோர் மாய காரணம் – சீறா:1819/1
மாய மந்திரத்தவர் வழக்கின் வண்ணமும் – சீறா:1820/2
மக்கள் கேட்டு அறவும் நக்கி மாய வஞ்சகத்துள் புக்கி – சீறா:2253/3
அன்னவன் மாய வஞ்ச மதத்தினுள்ளாய் என் அன்னை – சீறா:2362/1
திரிந்த மாய வஞ்சகன்-தனை நோக்கி கண் செவந்து – சீறா:2470/2
மாய வஞ்சகன் கூக்குரல் மறுத்து வாய் அடைப்ப – சீறா:2471/3
மன்னும் வஞ்சக முகம்மது மாய விச்சையினால் – சீறா:2479/3
மறு என பிறந்து இ ஊரிடை வளர்ந்த முகம்மது மாய வித்தையினால் – சீறா:2505/1
கல்லகம் குழைய விலங்கு இனம் அலைய கற்றிடும் மாய மந்திரத்தான் – சீறா:2535/2
மாய வன் குபிர் போக்கி நம் நபி வழி வழுத்தி – சீறா:2695/2
பொருந்திடாது அழித்து மாய முகம்மதை புகழ்ந்தோன் பாரில் – சீறா:2812/3
புடைபடும் கதலி சூழல் பூம் கரும்பு அடவி மாய
மடை செறி தடங்கள் சூழ்ந்த மருதம் விட்டு அகன்று போனார் – சீறா:3381/3,4
மாய வஞ்சனை தொழில் வருமெனின் முகம்மதும் அன்று – சீறா:3776/1
தூது என தோன்றி வந்தனன் மாய தொடர் வலை சுருக்கினுள் ஆகி – சீறா:4096/1
இருந்த மாய வெம் குபிரிடை உழன்ற பேரிழிவும் – சீறா:4265/1
சேரலர் பகையும் மாய திறமையும் சிதைத்தோர் என் போல் – சீறா:4388/1
மாய வெம் குபிரிடை உழன்று அறத்தினை வழுவி – சீறா:4438/3
மன்னனாகிய முகம்மது மாய வித்தையினால் – சீறா:4588/1

மேல்


மாயக்காரன் (1)

மாயக்காரன் முகம்மது என்று ஓதுவார் – சீறா:1419/4

மேல்


மாயங்கள் (5)

விலகுதற்கு அரிதாகிய மாயங்கள் விளைத்தான் – சீறா:1686/4
விரிந்த மந்திர வஞ்சக மாயங்கள் விளைத்து – சீறா:2032/3
கரு விளைத்திடுவன் முகம்மது படித்த மாயங்கள் கவலுதற்கு அரிதே – சீறா:2534/4
புறத்து ஒரு நகரிடை புகுந்து மாயங்கள்
மறுத்திலன் விளைத்தனன் முகம்மது ஆம்-கொலோ – சீறா:2985/3,4
ஈட்டும் வஞ்சக முகம்மதின் மாயங்கள் எதிர்ந்து – சீறா:3773/3

மேல்


மாயத்திடை (1)

எத்திறத்தும் எப்புதுமை விளைத்திடினும் அ மாயத்திடை படாத – சீறா:1662/1

மேல்


மாயத்தின் (1)

மாயத்தின் வடிவு-அதாக வந்தவர் போய பின்னை – சீறா:4886/1

மேல்


மாயத்து (1)

மதி மெய் மயங்கி வஞ்சனையின் மாயத்து உறைந்தார் என ஊரும் – சீறா:1596/2

மேல்


மாயத்துள் (1)

ஒருப்பட மாயத்துள் ஒடுக்கினான் அரோ – சீறா:1811/4

மேல்


மாயம் (9)

என்ன மாயம் இங்கு என் என நெட்டுயிர்ப்பு எறிந்து – சீறா:449/1
மாறாத பெரும் பகையாய் முகம்மது என உதித்தோன்-தன் மாயம் தான் ஓர் – சீறா:1663/2
உலகினின் மாயம் எல்லாம் ஓர் உரு எடுத்து நின்றோன் – சீறா:2259/4
மண்ணை அறைந்தான் முகம்மது என்போன் மாயம் விளைத்து புறம் போனான் – சீறா:2559/2
மலைதர வஞ்சனை விளக்கு முகம்மது செய் வினை திறனோ மாயம் யாது என்று – சீறா:2656/2
குரும்பையின் முலையாள் மாயம் கொலை களவு என்ப சற்றே – சீறா:3191/2
என்ன பாவம் இங்கு என் செய்கை ஏது வன் மாயம்
வன்னி ஒத்து எழு சினத்தினன் வீந்திடும் வகை என்று – சீறா:4018/1,2
பன்னு மாயம் ஏதோ என பாவியோர் – சீறா:4484/3
ஏது மாயம் என்று அறிந்திலம் கூதிர் கால் அடித்து – சீறா:4604/1

மேல்


மாயம்-தனை (1)

வினைய வஞ்சகன் முகம்மது விளைத்திடும் மாயம்-தனை
அழித்திட வல்லவர்-தமை சவதரித்து – சீறா:3774/1,2

மேல்


மாயம்-தானே (1)

நிலம் மிசை விடையாய் தோன்றி நின்ற அ மாயம்-தானே – சீறா:1549/4

மேல்


மாயமும் (2)

மாயமும் கபடும் பொய்யும் மறை என திரட்டி முன் நாள் – சீறா:2788/1
மாயமும் படிறும் கொலை வஞ்சமும் – சீறா:4668/1

மேல்


மாயமோ (3)

அபசி மா நசுறானிகள் மாயமோ அலது – சீறா:452/2
மண்டலம் புகழும் வேந்தே மாயமோ விளைந்தது என்பார் – சீறா:3718/4
மாயமோ கபடோ சூதோ வஞ்சமோ மதித்திடாத உபாயமோ – சீறா:4204/1

மேல்


மாயவன் (4)

தொடர்ந்து மாயவன் சூழ்ச்சியும் கொடு மன துணிவும் – சீறா:567/2
மாயவன் முகம்மது வகுத்த மார்க்கத்தில் – சீறா:1462/1
மாயவன் காபிர் எவர்களும் நடுங்க மண் கொளா இடுக்கண் செய்தனரால் – சீறா:3609/4
ஈன வஞ்சக மாயவன் கொடியவன் இதம் இல் – சீறா:3984/3

மேல்


மாயா (3)

இவர் திசையில் கொணர்ந்து இடுக்கண் விளைத்தது நம் விதி நோவது என்-கொல் மாயா
சவி தரள உருவெடுத்தோர் இரங்கார் மேல் இரங்கி உரை சாற்றினாலும் – சீறா:2669/2,3
விண் முகில் கவிகை நீங்கா மெய் ஒளி இருளின் மாயா
நண்ணும் இ புதுமை எல்லாம் முகம்மது நபிக்கு அல்லாதே – சீறா:2822/2,3
மாயா கடலில் வீழ்ந்து மதி மயங்கி ஏதும் மறந்து என்றும் – சீறா:4029/3

மேல்


மாயாது (1)

வானில் கதிர் போல் மெய் ஒளி மாயாது எழில் வீசும் – சீறா:4327/2

மேல்


மாயும் (1)

மாயும் இல்லினள் அருள்வது ஒன்று இலை என வகுத்தாள் – சீறா:2683/4

மேல்


மாயை (1)

அவனியில் அவன்-தன் மாயை கடலில் வீழ்ந்து அலைந்தார் என்றே – சீறா:4871/4

மேல்


மாயைகள் (1)

ஈனமுற்று ஒழியா மாயைகள் விளைக்கும் இயல் இபுலீசு எனும் பெயரோன் – சீறா:2303/4

மேல்


மார்க்க (10)

மறு துடைப்பன போல் மார்க்க வழி கெட நின்ற பேரை – சீறா:1346/2
நிரைத்த குங்கும தார் புய நபி இனி யான் நிகழ்த்திய மார்க்க நல் நெறியை – சீறா:1454/2
வரத்தினில் உயர்ந்த மதீன மா நகரார் முகம்மதின் மார்க்க மன் நெறியை – சீறா:2511/2
மதின மண் இருந்து முன் மார்க்க நிண்ணய – சீறா:2717/1
மரபினுக்கு உரியீர் நம்-தம் மார்க்க நல் நெறியை மாறி – சீறா:2816/1
பிறவி எவ்விடம் எங்கு இருப்பவர் மார்க்க பெயர் எவை என தெளிந்து அறிந்து – சீறா:2900/3
நறை விரி அலங்கல் புயத்து இபுறாகீம் நல் நபி நடத்திய மார்க்க
முறை வழி முகம்மது எனும் நபி அறபின் வருகுவர் என அவர் மொழிய – சீறா:2902/2,3
பூமனும் உபய மார்க்க பொறையிடத்து இறங்கினானால் – சீறா:3389/4
மருவு நல் மலரும் என வரு புறுக்கான் மார்க்க நல் நெறி முறை பயின்று – சீறா:3605/2
வந்த வெம் புதிய மார்க்க முகம்மது முதல் மற்று உள்ளோர் – சீறா:4190/1

மேல்


மார்க்கத்தில் (1)

மாயவன் முகம்மது வகுத்த மார்க்கத்தில்
ஆயினன் இவன் என அடுத்த அம்மாறையும் – சீறா:1462/1,2

மேல்


மார்க்கத்து (6)

அறம் தழைத்தன நன் மார்க்கத்து அரும் புவி தழைத்த வெற்றி – சீறா:1269/2
நள் என உலகின் ஊழின் வரு நசுறானி மார்க்கத்து
உள்ளவன் நீனவா என்று ஓதிய ஊரின் உள்ளேன் – சீறா:2248/1,2
இ நகர்-தனையும் மார்க்கத்து ஈடுபட்டு ஒழிய நின்றான் – சீறா:2362/3
ஆய தேவதத்தின் மார்க்கத்து அறத்தினை வழுக்கி பேசும் – சீறா:2788/2
மனம்-தனில் துணிந்திடும் இசுலாம் நெறி மார்க்கத்து
இனம்-தனில் செல் என்று இசைத்தலும் விரைவுடன் எழுந்தார் – சீறா:2946/3,4
கயவர்-தம் செய்கை யாது கண்டனை என்ன மார்க்கத்து
உயர் நபி முகம்மதின்-பால் ஒதுங்கி வாய் புதைத்து சொல்வார் – சீறா:3355/3,4

மேல்


மார்க்கம் (12)

மந்திரத்து உரு சித்தியால் மார்க்கம் ஒன்று எடுத்தான் – சீறா:1374/2
மறுத்து ஓர் மார்க்கம் வகுத்த முகம்மதை – சீறா:1393/3
மால் நிலத்தினில் புதிது ஒரு மார்க்கம் உண்டாக்கி – சீறா:1523/3
கூறிய மார்க்கமே மார்க்கம் கோது அற – சீறா:1630/2
வரை தட புயத்து வீர முகம்மதை விளித்து மார்க்கம்
பொருத்து அற புகன்ற செய்தி அறிகுவம் இற்றை போதில் – சீறா:1757/2,3
மறை இறங்கியது என்றதும் மார்க்கம் என்றதுவும் – சீறா:1837/2
சாது உரை எனும் வேல் உள்ளம் தைத்திட மார்க்கம் மாறும் – சீறா:2364/1
அன்னதால் மார்க்கம் மாறும் அவர் உயிர் செகுப்ப வேண்டி – சீறா:2366/1
கரப்பிடம் இனி மற்று இல்லை மா மதீனா காண்பதும் அரிது அவன் மார்க்கம்
விரிப்பதும் ஒழிந்தது இன்று என உரைத்து வீறுடன் அபூஜகுல் இருந்தான் – சீறா:2537/3,4
முகம்மது நபியாய் வருவர் அங்கு அவர்-தம் மார்க்கமே மார்க்கம் என்று ஓதி – சீறா:2904/3
புதிய மார்க்கம் என்று எடுத்தவன் இடத்தினை பொருந்தி – சீறா:2917/1
வாதியா வந்த மார்க்கம் விளங்குற வரைந்தது என்னே – சீறா:4381/2

மேல்


மார்க்கம்-தனில் (1)

இனி எவை உரைப்பன் யானும் இயல் நபி மொழிந்த மார்க்கம்-தனில்
நடு நிலைமை ஆனேன் சாதியில் தலைவர் கூடி – சீறா:1496/2,3

மேல்


மார்க்கமாய் (1)

இயாங்களும் கத்பான் குலத்தவர்-அவரும் என்றும் ஓர் மார்க்கமாய் இருந்தும் – சீறா:4473/1

மேல்


மார்க்கமும் (5)

நம்-தம் மார்க்கமும் சமயமும் கெட நமர் நலிய – சீறா:571/2
இருந்தனை மார்க்கமும் இறத்தல் இல்லையால் – சீறா:1813/4
ஆய்ந்த வேதமும் மார்க்கமும் வணக்கமும் அறிவும் – சீறா:1867/3
மார்க்கமும் கொண்டு இ அறபினில் வருவர் என்று உரைத்தனர் அவர் வகுத்ததால் – சீறா:2899/3
முகம்மதின் மார்க்கமும் வலியும் வெற்றியும் – சீறா:3643/1

மேல்


மார்க்கமே (2)

கூறிய மார்க்கமே மார்க்கம் கோது அற – சீறா:1630/2
முகம்மது நபியாய் வருவர் அங்கு அவர்-தம் மார்க்கமே மார்க்கம் என்று ஓதி – சீறா:2904/3

மேல்


மார்க்கமோ (1)

மார்க்கமோ நெறியோ ஈது ஓர் வணக்கமோ மாறுபாடு ஈது – சீறா:1344/1

மேல்


மார்பகத்து (1)

மதி ஒளி பழுத்த தரள வெண் தொடையும் மார்பகத்து அணிய விண் கான்ற – சீறா:4446/2

மேல்


மார்பகம் (4)

வாடிய முகத்தில் கண்ணீர் மார்பகம் நனைப்ப சோர்ந்து – சீறா:425/2
கலவை மான்மத மார்பகம் சிவந்த கண் தரளம் – சீறா:471/1
மற்றும் அ தரையிடை கிடத்தி மார்பகம்
இற்றிட பெரும் சிலை உரத்தில் ஏற்றுவன் – சீறா:1484/1,2
மடுத்து மார்பகம் கிடந்த அம்பு அனைத்தையும் வாங்கி – சீறா:3498/3

மேல்


மார்பர் (2)

கடி மார்பர் கலந்து நடந்தனரே – சீறா:702/4
இனத்துடன் கூடி சஃது என்று இலங்குறும் அலங்கல் மார்பர்
புனல் தட கரையில் உள்ள புகழொடும் பொருவிலானை – சீறா:1348/2,3

மேல்


மார்பன் (1)

நனை மலர் செறியும் தாம நறு மணம் கமழ்ந்த மார்பன்
கனை கழல் உறுவா என்னும் காளை நின்று இனைய சொல்வான் – சீறா:4848/3,4

மேல்


மார்பிடை (2)

அசைந்த சிற்றிடை மென் கொடி வருந்திட நீள் அணி வடம் மார்பிடை புரள – சீறா:59/1
கொல்லும் கூர் கணை குதைமட்டும் மார்பிடை குளிப்ப – சீறா:3894/1

மேல்


மார்பில் (5)

வம்பு அவிழ் சுறுமா உரைத்த மை எழுதி மணி வடம் கிடந்த பொன் மார்பில்
கொம்பு அலர் மரவம் சந்தொடும் குழைத்து குளிர்தர திமிர்ந்து கை விரலில் – சீறா:3159/2,3
தெரிந்து ஒரு வடத்தை ஏந்தி சேவகர் மார்பில் பூட்டி – சீறா:3192/3
வன் பிறந்திட செலும் திறத்தவர் செழும் மார்பில்
பொன் பிறந்த பல் மணி சிறிது இமைத்தன பொரு பாரின் – சீறா:3548/1,2
மல்லின் மாய்ந்தனர் சிலர்சிலர் வேல் கொடு மார்பில்
கல்லி மாய்ந்தனர் சிலர்சிலர் வாக்கினில் கலிமா – சீறா:3551/2,3
இழை படு மார்பில் செறிந்திட தரள வடம் கிடந்து இலங்குவ போன்றும் – சீறா:5005/3

மேல்


மார்பின் (2)

மன்றல் மார்பின் முகம்மது வான் முனம் – சீறா:1407/3
எயிறுகள் நிறையா மார்பின் இள முலை முளையா கண்கள் – சீறா:3188/1

மேல்


மார்பினர் (1)

புனையும் மார்பினர் கருத்தினுள் மதி எலாம் பொருத்தி – சீறா:3427/2

மேல்


மார்பினார் (1)

வண்டொடும் வண்டு உறை மாலை மார்பினார் – சீறா:168/4

மேல்


மார்பினில் (2)

ஆர மார்பினில் வேல் கொடு தாக்கினன் அவனை – சீறா:3500/3
பம்ப மார்பினில் ஏற்றி அங்கு இருந்திட படியும் – சீறா:4426/2

மேல்


மார்பினும் (3)

வேந்தர் மார்பினும் புகுந்தன வயவர் கை வேல்கள் – சீறா:3492/4
எறிந்த கையினும் மார்பினும் எங்கணும் – சீறா:3905/2
வசை இலாது அடல் முகம்மது மார்பினும் வாமம் – சீறா:4002/2

மேல்


மார்பு (1)

உதிர் நறை தொங்கல் மார்பு உலவ வந்து நின்று – சீறா:3636/3

மேல்


மார்பும் (1)

கடி கமழ் மாலை வயவர்கள் மார்பும் பட்டன கடும் கணை நிறைந்தே – சீறா:4932/4

மேல்


மார்புற (6)

குடங்கையில் ஏந்தி மார்புற தழுவி குமுத வாய் முத்தமிட்டு உவந்து – சீறா:384/3
வன்ன மலர் மாலை திகழ் மார்புற அணைத்து – சீறா:893/2
மன்னவர் உசைது என்று ஓதி மார்புற தழீஇயினாரே – சீறா:2398/4
மல் அணி மார்புற தழுவி மான்மத – சீறா:2722/3
வரி புலி அலி-தமை மார்புற தழீஇ – சீறா:2730/2
சந்து அணி மார்புற தழீஇயினார் அரோ – சீறா:2735/4

மேல்


மார்புறும் (1)

மன்னிய வேந்தர்கள் எவர்க்கும் மார்புறும்
கொல் நுனை வேலினும் குளித்து நின்றதே – சீறா:3622/3,4

மேல்


மார்பை (1)

செறுத்து அடர் தானை மீதில் சென்றுசென்று எதிர்த்தோர் மார்பை
அறுத்தறுத்து உதிர சேறு உண்டு அனல் குடியிருந்த வெள் வேல் – சீறா:4181/1,2

மேல்


மாராயம் (5)

மாராயம் மிக்கபேர் வாய் ஆர வைத்தபேர் வாழ்வார் சுவர்க்கபதியே – சீறா:8/4
மரு மலர் சுவர்க்க மாராயம் பெற்றவர் – சீறா:1471/3
அரும் கன வெற்றி நன் மாராயம் ஒன்று அடைவதாக – சீறா:1581/3
இதம் உறும் தலைவர்க்கு உம்பர் மாராயம் உண்டு என இயல்பொடும் உரைத்து – சீறா:3596/2
நன்றி சேர் குறான் ஆயத்தை நவின்று மாராயம் சொல்ல – சீறா:4702/2

மேல்


மாராயமே (1)

நீதியான மாராயமே பெற நிகழ்த்தினரால் – சீறா:217/4

மேல்


மாரி (20)

பொருள் எனும் மாரி சிந்தி பூவிடத்து இனிது நோக்கி – சீறா:613/2
தூ நகை முறுவல் வாய் விண்டு உரைத்தனர் சொன்ன மாரி
யான் என உதவும் செம் கை அருள் எனும் கடலினாரே – சீறா:617/3,4
தெரிதர அறிவு மாரி பொழிந்திட திறக்கும் வாயான் – சீறா:789/4
சிறந்தன தேம் பெய் மாரி சிந்தின திசைகள் எல்லாம் – சீறா:800/4
கரி மத மாரி சிந்தி களி வழி வழுக்கல் பாயும் – சீறா:919/3
அரிவை ஆங்கு உற்ற செய்தி அறைக என அறைய மாரி
மரு மலி புயங்கள் விம்ம வாய் புதைத்து இந்து சொல்வான் – சீறா:1042/3,4
மாரி அருந்தி பண் மிழற்றி வரி வண்டு உறங்கும் மலர் கூந்தல் – சீறா:1335/1
அடித்தனர் உதிர மாரி ஆறுபட்டு ஒழுகிற்று அன்றே – சீறா:1570/4
மாரி பொருவாத கர மன்னவனை நோக்கி – சீறா:1767/2
மன்னிய மலர் தேன் தாது மாரி ஒத்து உதிர்க்கும் காவில் – சீறா:2366/4
மாரி தண் அலர்கள் சிந்தும் வனத்தினில் வடி வாள் ஏந்தி – சீறா:2370/1
மாரி விண்டு அணி திகழ் மக்க மா நகர் – சீறா:2441/1
மாரி அம் கவிகை வள்ளல் மதீன மா நகரம் புக்கி – சீறா:2768/1
மாரி போன்று நல் மறை தரு வாய் திறந்து உரைப்பார் – சீறா:2925/4
மாரி அம் பொழில் மக்க மா நகரினில் வந்தான் – சீறா:3784/4
சொல்லுவது என்-கொல் மை மழை மாரி துளி போல – சீறா:3915/4
அப்பு மாரி கொண்டு இறைத்தன போல் சரம் அளித்து – சீறா:3980/3
மாரி நீர் வறந்து சோலை மரம் இலை உதிர்ந்து மிக்க – சீறா:4743/1
அலையொடு தழுவி சூல் முதிர்ந்து எழுந்தே அழகு உற விளங்கும் மை மாரி
தலைமகவு அளிக்க தாய்மனைக்கு உற்ற தனையள் போல் தரை மிசை அடுத்து – சீறா:4753/1,2
தான மாரி தரை நிறைய திகழ் – சீறா:4809/1

மேல்


மாரியில் (1)

சோனை மாரியில் சோரி வீழ்தர – சீறா:3963/3

மேல்


மாரியின் (1)

கடிதில் துன்புற வரும் கரு மாரியின் களையால் – சீறா:234/2

மேல்


மாருத (2)

கால மாருத பரியினை விசையினில் கடவி – சீறா:3507/1
அடிபடும் கொடிய மாருத விசையின் ஆயிடை புரி முறுக்கு அறுந்துவிடு – சீறா:3573/3

மேல்


மாருதத்தினை (1)

மாருதத்தினை ஒத்து எழும் பரியொடும் வலிய – சீறா:3995/1

மேல்


மாருதம் (6)

சரி கதி வேக மாருதம் சிதைய தாவிய புரவியின் ஒலியும் – சீறா:81/1
கோது கோடை மாருதம் உயிர்த்து உணங்கு குன்று அனைய – சீறா:771/3
மந்த மாருதம் உலவிட காவணம் வகுப்பார் – சீறா:3122/4
மாருதம் மலைக்கும் விசையின இரு பால் மலிந்த பக்கரையின அதிர – சீறா:3165/1
மாருதம் அடங்க தாவும் வய பரி உமறும் சேந்த – சீறா:3363/2
வெற்றியும் யாவும் வரிப்பட எழுதி விரைவினில் மாருதம் இயையா – சீறா:3590/3

மேல்


மால் (48)

பொருந்து மால் நதி விளங்கு இழை மகளிரை போலும் – சீறா:31/4
கன்னல் மால் நதி வெண் திரை நுரை கரைபுரள – சீறா:35/1
தட முடி கிரண திகிரி மால் வரையை சதுர்தர புரிசையாய் நிறுத்தி – சீறா:79/2
கந்து எறி தறுகண் கரட மால் யானை காவலர்க்கு அசனி நாகூறு – சீறா:153/2
கந்து அடர் தறுகண் கரட மால் யானை காவலர் குசையிடத்து உறைந்த – சீறா:163/4
மால் நிலம்-தனக்கு ஓர் மணி விளக்கு எனலாய் முகம்மது நபி பிறந்தனரே – சீறா:257/4
வரைவிலாது ஒடுங்க முகம்மது நபி இ மால் நிலத்து உதித்தனர் என்றே – சீறா:273/2
வானகத்து அமரராலும் மால் நில மக்களாலும் – சீறா:612/1
மால் உளர்ந்து இருண்ட புன்மன சிறியோர் மருங்கினில் இரந்து இரந்து இடைந்து – சீறா:685/3
வன நதி பெருக்கெடுத்து எறிந்து மால் வரை-தனை – சீறா:729/1
நுரை இரு கரைகளும் நுங்க மால் நதி – சீறா:733/3
மால் நதி பெருகி எ வரையும் சுற்றிய – சீறா:737/1
மலை மிசை மூன்று நாள் இருந்து மால் நதி – சீறா:738/1
இரு கரைகளும் தெரிந்தில இ மால் நதி – சீறா:741/1
உரை செய்து பெருக்கெடுத்து ஓங்கும் மால் நதி – சீறா:744/3
கச்சு அணி முலைச்சியர் கதிர் கொள் மால் வரை – சீறா:1149/3
கடு நடை புரவி மேலாய் கவிகை மால் நிழற்ற வந்த – சீறா:1154/1
மரு மலர் சோலை சூழ்ந்த மால் வரை இடத்தை நீங்கி – சீறா:1272/2
ஓங்கு மால் நிலத்திடத்து உறைபவர்களால் உமக்கு – சீறா:1278/3
மன்னு மால் நில நபி இனி இலை என வகுத்தான் – சீறா:1294/4
மால் நிலத்தினில் புதிது ஒரு மார்க்கம் உண்டாக்கி – சீறா:1523/3
சுற்றிட மெய் எழில் துலங்க மால் நபி – சீறா:1605/3
மால் அமர் நகர மாக்கள் அபூஜகில் மரபினோடும் – சீறா:1746/1
மால் நகரின் வீரரும் மதி குடை கவித்த – சீறா:1781/2
நிணம் கொள் மால் வரை ஏறி நின்று உம்முடன் இயல்பாய் – சீறா:1858/3
மால் நகர் திமஸ்கு மன்னவரும் தம் பெரும் – சீறா:1981/1
பொருந்த மால் நிலத்து உலவிய புகழ் உசைன் நயினார் – சீறா:2051/1
மால் அமர் புதுமை மக்க மா நகர் விட்டு அணி திகழ் மதீன மா நகரில் – சீறா:2527/3
உதய மால் வரை பருதியை நிகர்ப்ப ஒட்டகத்தின் – சீறா:2702/1
மால் உற பருகும் கண்கள் இவை என மணி வாய் வைத்து – சீறா:2776/2
தெரிகிலாது உற நிமிர்ந்து மால் தோய்தர திரண்ட – சீறா:2960/3
கூற அரும் பெரும் புகழ் கொண்டல் மால் நபி – சீறா:2994/3
அந்த மால் நகர் அல்லன போன்று இருந்ததுவே – சீறா:3137/4
தான மால் நகர் மேனிலை யாவையும் தடவி – சீறா:3141/3
வரை அடிவாரத்தை நோக்கி மால் நபி – சீறா:3312/3
மால் அடுத்த கைக்கு ஏந்தியவுடன் வடி வாளாய் – சீறா:3509/3
மால் உறும் கரட மத மலை துளைக்கும் வயிர ஒள் வேலினை ஊன்றி – சீறா:3568/3
வானவர் பரவிய வள்ளல் மால் நபி – சீறா:3660/1
மால் நிலம் பாதம் தோயா வள்ளல் மா முகம்மது அன்றே – சீறா:3677/4
இந்த மால் நில மடந்தையர் எவரும் ஈடேற – சீறா:3748/1
அரிய மால் நகர் இடன் அற மலிந்தன அன்றே – சீறா:3786/4
மண்ணினில் உயர்ந்த பெரு மால் வரையை மான – சீறா:4127/2
ஆன இ தொழுகை ஏது என்று அறிந்திலேம் அரியதாம் மால்
மா நிலம்-தனில் முன்னேனும் கண்டது எ மதத்தும் காணேம் – சீறா:4203/2,3
மால் பாய்ந்துகொண்ட குல முஸ்தலிகு கூட்டம் எனும் மாந்தர் மன்னோ – சீறா:4296/4
மதியினால் அறிந்து இவரும் மால் நபியிடம் வந்தார் – சீறா:4611/4
கான மால் வரையும் கடி மா மலர் – சீறா:4660/1
மான் கிடந்த மை விழி மின்னார் மால் கொளும் அமுறும் – சீறா:4915/2
மால் அளித்திடும் பசியினை போக்கி மாற்றலரோடு – சீறா:4984/1

மேல்


மாலம் (1)

மெய்க்கு உற மாலம் யகுலம் எனுமட்டும் விளம்புவீர் என்று – சீறா:1267/3

மேல்


மாலிக் (5)

மரை மலர் தடம் சூழ் திமஸ்கு அதிபதி மாலிக்
அருள் ஹபீபு எனும் அரசனுக்கு அறிந்திட உரைத்து – சீறா:1678/2,3
தெரி மறை மாலிக் அருள் அரசு அறியா சிந்தையன் எனவும் மா மதியை – சீறா:1937/1
அந்த நல் மொழி கேட்டு அடல் படை மாலிக் அருளிய ஹபீபு எனும் அரசன் – சீறா:1948/1
பொரு சர தூணி முதுகினில் தாங்கி பொங்கிய சினத்தொடு மாலிக்
அருள் அவுபு என்னும் எறுழ் வலி அரசன் அசத்து எனும் குலத்தவர் சூழ – சீறா:4441/2,3
கறை அற மாலிக் ஈன்ற கவுலத்து யான் என்று என்னை – சீறா:4785/3

மேல்


மாலிக்கத்து (2)

பின்னம் மாலிக்கத்து என்பதோர் கூட்டத்தில் பெரியோர் – சீறா:1225/3
அறப மாலிக்கத்து என்பதோர் கூட்டத்துக்கு அணித்தாய் – சீறா:1226/1

மேல்


மாலிக்கு (3)

முடங்கு உளை பகு வாய் மடங்கல் அம் கொடியார் மோலி மாலிக்கு சார்பு இருந்த – சீறா:159/4
திண் திறல் அரசர் சிரம் பொடிபடுத்தி செவந்த வாள் கரத்தர் மாலிக்கு
மண்டலம் விளக்கு முழு மணி விளக்காய் வந்த மன் பிஃறிடத்து இலங்கி – சீறா:160/1,2
மறை தெரி அறிவன் மாலிக்கு செய் தவம் – சீறா:1810/1

மேல்


மாலிக்கு-தன் (1)

மருங்கினில் இருத்தி மாலிக்கு-தன் மகன் – சீறா:1832/1

மேல்


மாலிகை (8)

மண மலர் மாலிகை சூடி வான் தொடு – சீறா:503/2
மது கொள் மாலிகை நாற்றி நல் மணி பல குயிற்றி – சீறா:874/1
பவள மாலிகை நான்றன போன்றன பாங்கர் – சீறா:1110/4
மடல் திகழ் மாலிகை அறபி மன்னரும் – சீறா:1600/4
வெண் நறை மலர் மாலிகை புனைந்து அரிய மான்மதம் விதிர்த்திடும் தோற்றம் – சீறா:3158/2
குறைவு இல் மணி நிறை மாலிகை குறியாது அவண் வீழ்ந்த – சீறா:4328/3
வையத்தினின் வீழ்கின்ற நல் மணி மாலிகை கண்ணின் – சீறா:4329/1
கான் கிடந்த மாலிகை அபீத்தாலிபு கையிலும் – சீறா:4915/3

மேல்


மாலிகையின் (1)

வண்ண ஒண் புய பைம் கஞ்சுகியிடத்தின் வால் மணி தரள மாலிகையின்
வெண் நறை மலர் மாலிகை புனைந்து அரிய மான்மதம் விதிர்த்திடும் தோற்றம் – சீறா:3158/1,2

மேல்


மாலிகையும் (1)

மரவ மாலிகையும் நான வாசமும் விரவி மாறா – சீறா:4738/3

மேல்


மாலுற (1)

மாலுற வளர்த்தல் மடமை தகைமையாமால் – சீறா:1770/4

மேல்


மாலை (28)

வண்டொடும் வண்டு உறை மாலை மார்பினார் – சீறா:168/4
நிரைத்து அணி குங்கும மாலை நீங்கிலா – சீறா:320/2
கட்டிய மாலை திண் தோள் கதித்து எழ புளகம் பூத்தான் – சீறா:795/4
மாலை தாழ் புய முகம்மது கேட்டு உளம் மகிழ்ந்த – சீறா:832/1
மாலை தாழ் புய முகம்மது வந்து வீற்றிருந்தார் – சீறா:856/4
வன்ன மலர் மாலை திகழ் மார்புற அணைத்து – சீறா:893/2
மாலை ஒண் புயத்தில் ஓங்க முகம்மதும் இனிதின் வந்தார் – சீறா:1035/4
கொந்து அலர் மரவ மாலை குவைலிது மகிழ்வும் கூறிட்டு – சீறா:1064/3
குரு தவள மணி மாலை குவைலிது-பால் குறித்து எழுந்தார் கொற்ற வேந்தர் – சீறா:1089/4
மாலை இட்ட வரை புய மன் அபித்தாலிபை – சீறா:1390/1
மது வழிந்து ஒழுகும் மரவ மாலை புனை வரை நிகர்த்த புய அப்துல்லா – சீறா:1429/1
மன்றல் துன்றும் மது மாலை நாற்றி ஒளிர் மணி திகழ்ந்த ககுபாவிடம் – சீறா:1432/2
தோள் படு மரவ மாலை துலங்கிய குரிசிற்கு அன்றே – சீறா:1733/4
புது கடி நறவம் சிந்தும் பூம் குழல் மாலை சோர – சீறா:3172/3
ஒள் நிற பசலை கால ஒளிர் நுரை மாலை சிந்த – சீறா:3174/3
இருள் குழல் மாலை சோர இதயம் நொந்து ஒருத்தி போனாள் – சீறா:3201/4
கள் அவிழ் மரவ மாலை காளையர் பலரும் போற்ற – சீறா:3205/1
சொரி கதிர் வயிர மாலை தோள் வரையிடத்தில் தோன்றி – சீறா:3369/3
தேட அரும் வெற்றி மாலை சென்னியின் இலங்க சூடி – சீறா:3402/3
முருகு உமிழ் வெற்றி மாலை முரண் படை வேந்தர் வீரர் – சீறா:3416/3
மாலை ஒண் புயத்து வள்ளல் மதீன மா புரத்தின் வந்தார் – சீறா:3674/4
கொந்து அலர் மரவ மாலை குலவிய புயமும் வாடா – சீறா:4700/3
கந்தம் ஆர் மரவ மாலை கமழ் புயத்து அனசு சென்று – சீறா:4704/3
விரை தரும் மரவ மாலை வெற்பு என திரண்ட தோளின் – சீறா:4716/1
தழை செறி மரவ மாலை தயங்கு திண் புயத்தார் மிக்க – சீறா:4849/1
கடி கமழ் மாலை வயவர்கள் மார்பும் பட்டன கடும் கணை நிறைந்தே – சீறா:4932/4
ஏடு அலர் மாலை புயன் கர வாளால் எறியும் முன் ஓர் மரத்து ஒதுங்கி – சீறா:4933/2
ஏடு அலர் மாலை புயம் கிடந்து இலங்க எழில் நபி சகுதினை நோக்கி – சீறா:4960/1

மேல்


மாலை-வாய் (1)

மாலை-வாய் பல பூண் தாங்கி மான்மதம் கமழ்ந்து வீங்கும் – சீறா:924/1

மேல்


மாலைகள் (6)

பொன்னின் நல் மலர் மாலைகள் துயர் அற புனைவார் – சீறா:1107/2
திவளும் மாலைகள் துயல்வர மனை-வயின் சேர்ந்தார் – சீறா:1883/4
நெடிய சுந்தரத்தினின் மலர் மாலைகள் நிரப்பி – சீறா:3108/2
சொருகு கூந்தலில் மாலைகள் துயல்வர துடி போல் – சீறா:3146/2
சித்திர படம் மேல் விரித்து அணி அலர்கள் செறிதர மாலைகள் நாற்றி – சீறா:3167/3
உலம் பொரு தோளில் துன்னும் மாலைகள் உகுத்த தேனும் – சீறா:3380/1

மேல்


மாலையர் (2)

கள் அவிழ் மாலையர் கலன் கொள் மேனியர் – சீறா:1146/2
ஏடு அவிழ் மாலையர் பலரும் ஏந்தலும் – சீறா:2728/1

மேல்


மாலையீர் (1)

பாண் தரும் அளி இனம் படரும் மாலையீர் – சீறா:4992/4

மேல்


மாலையும் (2)

திருத்து கூந்தலும் தேம் கமழ் மாலையும்
விருத்த பூம் துகிலும் மணி மெய்யினும் – சீறா:1182/1,2
மாலையும் புயமும் வாகு வலயமும் குலுங்க நக்கி – சீறா:3392/2

மேல்


மாலையூடு (1)

மாலையூடு உறை வண்டினமோ என்பார் – சீறா:1190/4

மேல்


மாலையே (1)

மதியினை கொடுத்து கொள்ளா மாலையே வாங்கிக்கொண்டாள் – சீறா:1162/4

மேல்


மாவின் (2)

அகம்-அதனில் அகுமது தாம் நினைத்து அவனி-தனை நோக்கி ஆடல் மாவின்
தகை தவிர்த்திடு என உரைப்ப எவர்க்கும் தெரிதர திரிய தள்ளிற்று அன்றே – சீறா:2662/3,4
கருவிள மலர் கள் கலாப மேகாரம் களித்து நின்று ஆடிட மாவின்
வரும் குயில் குடைந்து தளிரினை கறித்து மழலை வாய் மிழற்றிட விசையில் – சீறா:5008/2,3

மேல்


மாவினை (1)

மாவினை கொணர்-மின் என்ன முகம்மது சரணம் வைத்தார் – சீறா:3372/4

மேல்


மாவும் (7)

மாந்தரும் மாவும் திசை தடுமாறி வாயில் நீர் அற உலர்ந்து ஒடுங்கி – சீறா:688/3
காத்திர முசல நீள் கை கட கரி குலமும் மாவும்
பூ துணர் பொதுளும் மாந்தர் தொகுதியும் எதிரில் போதல் – சீறா:3131/1,2
மிக்க அத்திரியும் மாவும் மீண்டு அவண் வரும் நாள்மட்டும் – சீறா:3339/2
போயின சரக்கும் மாவும் ஒட்டகை குழுவும் பொங்கி – சீறா:3341/2
அலங்கு உளை கலின மாவும் ஆங்கு அவன் உடலும் செந்நீர் – சீறா:3947/3
மடுத்தார் அடி பெயர்த்து ஆடிய மருத்தே எனும் மாவும்
படுத்தார் வெடுவெடுத்தார் சிறைபிடித்தார் மறை படித்தார் – சீறா:4323/3,4
நிறைய மாவும் சேர் எட்டு என கொடுத்து அவண் நீந்தி – சீறா:4414/3

மேல்


மாவை (2)

மாவை நடத்தும் வேகம் உடைத்தீர் மதிகெட்டீர் – சீறா:3913/1
கடம் உடைத்து எழு கை மலை மாவை உள் – சீறா:4237/1

மேல்


மாவொடு (3)

வரை புரை புய முகம்மது மன் மாவொடு
நிரைநிரை தொறுவையும் நடத்திர் நீவிர் என்று – சீறா:744/1,2
உயர் சவீக் எனும் தலத்து உழையின் மாவொடு
பயம் அற இறங்கினான் வகுத்து பாசறை – சீறா:3631/3,4
ஆக்கி மாவொடு அமுறும் வந்து ஆர்த்தனன் – சீறா:4504/3

மேல்


மாவொடும் (1)

அள்ளு இலை வேல் எடுத்து ஆடல் மாவொடும்
புள் எழ விரைவினில் புறப்பட்டான் அரோ – சீறா:3627/3,4

மேல்


மாழ்கி (5)

வஞ்சகன் உரைத்த மாற்றம் கேட்டு அபூபக்கர் மாழ்கி
நெஞ்சகம் புழுங்கி சென்றார் நிரை மலர் தேனை மாந்தி – சீறா:809/1,2
தெரிவு அரிது என்ன மாழ்கி சிந்தையில் தேம்பினாரால் – சீறா:3705/4
தேறுபட்டிலராய் மாழ்கி மனையிடம் செறிந்தார் மன்னோ – சீறா:3714/4
சோகு சென்று அலைப்ப மாழ்கி துயருறும் பொழிலை கண்டு – சீறா:4727/1
ஒருவழி நடப்ப கால்கள் ஊதை கால் அடிப்ப மாழ்கி
தெரு-வழி கிடக்கும் வாட்டம் செப்புதற்கு அரியது அம்மா – சீறா:4745/3,4

மேல்


மாழ்கிய (1)

மனத்தினில் துன்புற வருந்தி மாழ்கிய
இனத்தவர் யாரையும் இனிதின் நோக்கியே – சீறா:739/1,2

மேல்


மாழ்கினனால் (1)

வருகின்றது காண் என மாழ்கினனால் – சீறா:715/4

மேல்


மாழ்குவார் (1)

வன்னியின் குழியிடை கிடந்து மாழ்குவார் – சீறா:1613/4

மேல்


மாழ்வுற (1)

மாற்றலர் தனித்தனி துனியின் மாழ்வுற
நால் திசை-தொறும் கதிர் நடத்தி வெம்மையில் – சீறா:4572/1,2

மேல்


மாழை (1)

ஓலமிட்டு உதிர மாழை கக்கி உடலே எரித்து உரிவ போலுமே – சீறா:4213/4

மேல்


மாளிகை (13)

பத்திவிட்டு ஒளிரு றூமிராச்சியத்து பதியின் மாளிகை எலாம் தெரிந்து – சீறா:268/2
பருதி ஒத்து இலங்கு மாளிகை புக போய் பார்த்தனர் வாயிலுள் ஒருவர் – சீறா:278/3
மந்தராசல மாளிகை மறுகுகள்-தோறும் – சீறா:1103/2
மின் ஒளிர் மாளிகை சுவனம் மேவுவர் – சீறா:1613/2
புனைந்த பொன் முடி மண்டப மாளிகை புகுந்தான் – சீறா:1711/4
மரு மலர் பொதிந்த மணி மாளிகை புகுந்தார் – சீறா:1782/4
நிமிர்தரும் குடுமி கிரியின்று இறங்கி நிரை மணி மாளிகை புகும் என்று – சீறா:1931/3
விண்டுநின்று இறங்கி முகம்மது நபியும் விரி கதிர் மாளிகை புகுந்தார் – சீறா:1933/2
தெருவினும் வாயில் புறத்தினும் கதிர்கள் திகழ் சுதை மாளிகை புறத்தும் – சீறா:2533/1
மரையும் மதியும் பொருவாத வதன நபி மாளிகை புறத்தின் – சீறா:2557/1
புகை தவழ்ந்த வெண் மாளிகை புறம் பல செறிந்து – சீறா:2706/3
திவள் ஒளி மாளிகை திசையை நோக்கி நல் – சீறா:2766/3
மல் புய வரிசை முகம்மது நயினார் வாழும் மாளிகை நிலம் விலையா – சீறா:2853/1

மேல்


மாளிகை-வயின் (1)

வள்ளலை அவர்கள் போற்றி மாளிகை-வயின் கொண்டு ஏகி – சீறா:938/2

மேல்


மாளிகைகள் (1)

குலவு மாளிகைகள் ஒன்றுக்கு ஆயிரமாய் கொடுத்தனன் என நபி உரைத்தார் – சீறா:2870/4

மேல்


மாளிகையில் (1)

கடி கொள் பொன்_நகரத்தினில் கதிர் கொள் மாளிகையில்
குடிபுகுந்தனர் கத்தீஜா எனும் குல கொடியே – சீறா:2204/3,4

மேல்


மாளிகையின் (1)

மறை மொழி கலிமா தீட்டும் வாயில் மாளிகையின் உள்ளுள் – சீறா:3227/1

மேல்


மாற்ற (10)

செப்பிய மாற்ற கூற்றம் செவி புக மயங்கி வீழ்ந்தார் – சீறா:426/4
வச்சிரத்தினில் எழுதிய எழுத்தினை மாற்ற
பச்சை மென் மலர் இதழ் கொடு துடைத்திடும் படி போல் – சீறா:578/1,2
மாற்ற அரும் சுருதியின் வசனம்-தன்னொடும் – சீறா:1603/2
மாற்ற அரும் கதிர் வாயிலில் வந்தனன் எனும் சொல் – சீறா:1707/3
மாற்ற அரும் தனுசும் கரும் கொடி எதிர்வும் மாற்றி மை கண் கடற்கரையின் – சீறா:1957/3
மாற்ற அரும் வேடம்-தனையும் விட்டு ஒழிந்து மதிவலான் என தனி நின்றான் – சீறா:2326/4
சொன்னவை அறியான் ஊழில் சூழ் விதி துன்பம் மாற்ற
மன்னவர் உளரோ என்ன வருமம் உற்று எனது தாதை-தன் – சீறா:2827/2,3
மாற்ற அரும் வீரர் கதைபட தெறித்த மண்டைகள் மூளையின் வழுக்கி – சீறா:3578/3
மாற்ற மீறவே வாழும் நாள் – சீறா:4140/2
தீயவன் கொலை சேர் வஞ்ச சிந்தையன் சிதையும் மாற்ற
வாயினன் பவத்தில் தோன்றும் அபூசகல் மகிழ்வின் ஈன்ற – சீறா:4376/1,2

மேல்


மாற்றங்கள் (1)

மன்றுளோர் செவிக்கு இன்புற மாற்றங்கள் வழங்கல் – சீறா:3771/2

மேல்


மாற்றத்தால் (1)

இருந்தனம் இன்று நீ இயம்பும் மாற்றத்தால்
விரிந்த நம் குலத்தவர் வெற்றி வீரமே – சீறா:3624/3,4

மேல்


மாற்றத்தை (1)

மாட்டிருந்து வழங்கிய மாற்றத்தை
கேட்டிருந்த ஒலீது கிளத்துவான் – சீறா:1415/3,4

மேல்


மாற்றம் (83)

செப்பிய மாற்றம் கேட்டு ரோமங்கள் சிலிர்த்து பூரித்து – சீறா:118/1
மாற்றம் கேட்டலும் மட மயில் மனமுடைந்து அலறி – சீறா:209/1
தம் பதி செல இருவரும் சாற்றிய மாற்றம்
செம்பொன் பூம் கொடி ஆமினா கேட்டு உளம் திடுக்கிட்டு – சீறா:346/1,2
சிறுவர்கள் உரைக்கு மாற்றம் கேட்ட பின் ஜிபுறயீலும் – சீறா:416/1
ஈடு அலால் அனேக மாற்றம் எடுத்தெடுத்து இயம்பி என்னை – சீறா:434/1
வல்லவர் தெளிந்த மாற்றம் மக்க மா நகரில் பின் நாள் – சீறா:626/2
கலை_வலான் உரைத்த மாற்றம் கேட்ட பின் கதிஜா என்னும் – சீறா:630/1
ஏவல் என்று உரைத்த மாற்றம் இடையறாது ஒழுகி செய்யும் – சீறா:631/1
ஒண்_தொடி கதிஜா என்னும் ஓவியம் உரைத்த மாற்றம்
விண்டு விண்ணப்பம் செய்தான் விரை கமழ் அலங்கல் திண் தோள் – சீறா:632/2,3
தெரிந்து உணர்ந்து அறிந்தோர் மாற்றம் சிறிதெனும் பழுது வாரா – சீறா:642/1
உரைத்திடும் தந்தை மாற்றம் செவி உற உவகை பொங்கி – சீறா:646/1
விருந்து எனும் மாற்றம் கேட்டு மெய் மகிழ்ந்து அகம் பூரித்து – சீறா:799/1
வஞ்சகன் உரைத்த மாற்றம் கேட்டு அபூபக்கர் மாழ்கி – சீறா:809/1
தீயினும் கொடிய மாற்றம் செவி மடல் துளையில் ஓடி – சீறா:813/1
சிலை வயவரி ஆரீது செப்பிய மாற்றம் கேட்டு – சீறா:816/1
வடிவுற தெளிந்து தேர்ந்த மைசறா உரைத்த மாற்றம்
படி புகழ் கதீஜா மெய்யில் பசலை பூத்து எழுந்த காம – சீறா:1048/2,3
மனையினுக்கு உயிராய் வந்த மைசறா உரைத்த மாற்றம்
சினவு வேல் கரும் கண் பாவை செவி நுழைந்து அகத்தில் புக்கி – சீறா:1049/1,2
பல்லரும் போற்றும் மாற்றம் பகர்ந்தனர் அபுத்தாலீபே – சீறா:1076/4
அறைதரும் முன்னவர் மாற்றம் பின்னவரும் தலைமேற்கொண்டு அன்புகூர்ந்தார் – சீறா:1077/4
மீட்டும் மெய்ம்மறை நூல் மாற்றம் விரித்து எடுத்து இயம்பும் என்றார் – சீறா:1265/4
போலு மாற்றம் புகல பொருந்தினார் – சீறா:1390/4
இந்த மாற்றம் இசைந்தினிரேல் பகை – சீறா:1394/1
இன்னலுற்று அகமும் கொள்ளா இழுக்கொடும் வழு கொள் மாற்றம்
உன்னி உற்று உரைக்கவொண்ணாது அபூஜகில் உரைத்தது அன்றே – சீறா:1492/3,4
பழுதுறும் கொடிய மாற்றம் அபுஜகில் பகர்ந்தது எல்லாம் – சீறா:1494/1
தணிவு இலா வெகுளி மாற்றம் சாற்றலும் அவனை சூழ்ந்து – சீறா:1497/2
அறிவுறும் ஹம்சா தீனில் ஆயினர் என்னும் மாற்றம்
மறு உறை குபிரர் கேட்டு மனத்தினில் துன்பமுற்றார் – சீறா:1502/1,2
புத்து நன்கு உரைத்த மாற்றம் புதுமை என்று எவரும் போந்தார் – சீறா:1564/1
பரவிய மாற்றம் என்னே தெளிதர பகர்-மின் என்றார் – சீறா:1571/4
அமரர்_கோன் இனைய மாற்றம் ஆதி-தன் பருமான் மேற்கொண்டு – சீறா:1734/1
அபுஜகில்-தன்னை கூவி அணி நகர்க்கு அழைத்த மாற்றம்
கவர் அற மனத்தின் உற்ற கருமங்கள் அனைத்தும் நாளும் – சீறா:1751/2,3
பிணை என உரைத்த மாற்றம் பிணை குலம் அனைத்தும் கேட்டு – சீறா:2104/1
சிறப்பு உடை குரிசில் முன்னம் செப்பிய மாற்றம் மாறி – சீறா:2108/1
நபிகளுக்கு அரசாய் வந்த நாயகம் உரைத்த மாற்றம்
செவியினில் புகுத உண்மை திரு நபி இவரே என்ன – சீறா:2252/1,2
தூதுவர் என்று ஓர் மாற்றம் சொல்லுமேல் கலிமா ஓதி – சீறா:2281/3
சாடி இனிது எழுந்து வந்து தவறு இலாது உரைத்த மாற்றம்
கூடிய ஜின்கள் எல்லாம் செவி மனம் குளிர கேட்டு – சீறா:2286/1,2
இதத்த நல் மொழியதாய் பன்னிருவரும் உரைத்த மாற்றம்
மதித்து மா மறையில் தேர்ந்த முசுஇபை வள்ளல் கூவி – சீறா:2354/1,2
பயிலுதல் தொடுத்தீர் மாற்றம் பகர்வது தவிர்ந்து நீங்கி – சீறா:2371/3
கடுத்து நின்று உரைத்த மாற்றம் காவலன் முசுஇபு ஓர்ந்து – சீறா:2373/1
மன்னும் என் உயிரே அன்னான் மாற்றம் ஏதெனினும் என் சொல் – சீறா:2381/1
இடத்தினில் வரச்செய்வேன் யான் இதத்தொடும் இனிய மாற்றம்
தொடுத்து உரைத்து அரும் குறானை செவி வளை துளைக்குள் ஓட்டி – சீறா:2382/2,3
ஒரு நொடி பொழுது எம் முன்னர் உவந்து இனிது இருந்து ஓர் மாற்றம்
தெரிதர கேட்டு பின் உன் திறல் செலுத்திடுக என்றார் – சீறா:2392/3,4
மந்திர பொருளாய் குல நலம் தழைக்க மாற்றம் ஒன்று உரை-மின்கள் என்ன – சீறா:2514/3
புவியினில் எவர்க்கும் பொருந்துறு மாற்றம் புகன்றனர் யானும் என் கருத்து உற்பவிதரும் – சீறா:2522/3
எடுத்தெடுத்து எவரும் வெருவுறும் மாற்றம் இயம்புதல் விடுத்திர் இல்லகத்துள் – சீறா:2536/1
கண்டனன் என்னும் மாற்றம் செவி புக ஹபீபை தேடிக்கொண்டு – சீறா:2775/1
வருந்திடா வண்ணம் போற்றி வளர்த்தனன் தாதை மாற்றம்
பொருந்திடாது அழித்து மாய முகம்மதை புகழ்ந்தோன் பாரில் – சீறா:2812/2,3
மாறு கொண்டு இசையா மாற்றம் வைகலும் பிதற்றுகின்றான் – சீறா:2829/3
அடிகள் நா மதீனா மூதூர்க்கு எழுந்தருளுவதா மாற்றம்
சடுதியின் எந்தை கேட்டு சாலையின் வந்து புக்கான் – சீறா:2839/3,4
மருவலர் மதங்கள் தேய்க்கும் மன்னவர் உரைத்த மாற்றம்
இருவர்கள் சென்னி மேற்கொண்டு எழுந்து அலி-தம்மை முன்னி – சீறா:3077/1,2
மறையவர் உரைத்த மாற்றம் மதி நுதல் மடந்தை கேட்டு இன்று – சீறா:3085/1
மடந்தையர் திலகம் போன்ற பாத்திமா வகுத்த மாற்றம்
படர்ந்த கேள்வியர்கள் வந்து நபி முனம் பகர கேட்டு – சீறா:3087/1,2
இறையவன் அருளி செய்தான் என்று உரைத்தனர் அ மாற்றம்
முறை வழி விளக்க தூதர் மொழிந்தனர் பாவைக்கு அன்றே – சீறா:3089/3,4
மேலவன் வரிசை பேறாய் விளம்பிய மாற்றம் கேட்டு – சீறா:3090/1
உறுதி நல் மகர் பெற்றேன் என்று உரைத்தனர் உரைத்த மாற்றம்
சிறை குலாம் வள்ளல் ஆதி திருமுன் விண்ணப்பம் செய்தார் – சீறா:3091/3,4
கோதையர் உரைத்த மாற்றம் இஃது என கொண்டல் கூற – சீறா:3094/1
அந்த நல் மாற்றம் கேட்ட அரிவையர்க்கு அமுதம் அன்னார் – சீறா:3103/1
காதினுள் புகுந்து மாற்றம் கருத்தையும் வியத்திற்று அன்றே – சீறா:3359/4
தனு சர வேகம் மானும் பசுபசா சாற்றும் மாற்றம்
நனை செழும் தொடையல் வேய்ந்த தோழர் நால்வருக்கும் கூறி – சீறா:3360/1,2
வெறும் தரை தடவல் மாற்றம் விடு-மின்கள் விடு-மின் என்றான் – சீறா:3396/4
ஆள் திறத்து அனைய வீரன் அபூஜகுல் உரைத்த மாற்றம்
கேட்டலும் தலைவர் எய்தா கோப தீ கிளர பொங்கி – சீறா:3397/1,2
அரசு அபூஜகல் சொல் மாற்றம் அனைவர்க்கும் இஃதே என்ன – சீறா:3400/1
விதி முறை மறையின் மாற்றம் பொய் என வெறுத்து மன்னோ – சீறா:3666/4
புவியிடம் திரிந்து நாளும் புகலுவோர் உரைத்த மாற்றம்
செவி வழி புகுதலோடும் செவ்வியர் இறசூலுல்லா – சீறா:3668/1,2
விண்டனன் மாற்றம் என்பார் விழித்தனன் காணும் என்பார் – சீறா:3718/2
மடிந்தனன் என்னும் மாற்றம் வழங்கிட கடலில் நாப்பண் – சீறா:3720/1
மாற்றம் என்பது செவிப்புறந்தனினும் வைத்து அறியார் – சீறா:3789/4
தூசை ஒதுக்கி பைய ஒர் மாற்றம் சொல்கின்றார் – சீறா:3927/4
வந்து என் முன் நின்று சற்று மலைவு இலாது உரைத்த மாற்றம்
வெம் திறல் மன்னரேனும் விளம்புவது அரிது கண்டாய் – சீறா:3944/1,2
பேசிய மாற்றம் கேட்டு பெரு வரை நெரிய ஆசை – சீறா:3945/2
செய்ய நன் மாற்றம் உரைத்தவை தடுத்தாய் தீங்குறும் என்பதும் தெளியாது – சீறா:4120/3
அடியனேன் கூறும் மாற்றம் கேண்-மின் என்று அறைகுவானால் – சீறா:4189/4
இனியன மாற்றம் ஒன்று கேண்-மின் என்று இயம்புவானால் – சீறா:4194/4
உடைந்துடைந்து இன்ன மாற்றம் உரைத்துரைத்து அவலித்து ஏங்கி – சீறா:4206/1
மதியினை வெறிதின் நோக்கி பறிந்தனர் என்னும் மாற்றம்
துதி தரும் வேத நீதி தூதர் காதார கேட்டு – சீறா:4207/2,3
துனி கொள் மாற்றம் செவியுற துன்னலார் – சீறா:4235/2
இனைய மாற்றம் எடுத்து எதிர் கூறுவார் – சீறா:4235/4
வீரர் முன் இனைய மாற்றம் விளம்பி விண் உருமின் சீறி – சீறா:4373/1
மாற்றம் இன்றி ஈமான் வழி நின்றிலார்க்கு – சீறா:4654/2
மாற்றம் ஒன்று உரையாது இல்லின் வரும்-தொறும் புலி போல் சீறி – சீறா:4787/2
அனைவரும் மகிழ்ந்து கேட்டு உன் அறிவினுக்கு இசைந்த மாற்றம்
எனையன உளவோ எல்லாம் இயம்புதி என்று சொல்ல – சீறா:4848/1,2
விளம்பிய மாற்றம் கேட்ட மிக்றசு என்னும் வீரன் – சீறா:4872/1
தூதரும் மறுத்து ஓர் மாற்றம் சொல நினைந்து உறுதி எண்ணி – சீறா:4880/4
மாற்றம் அற உண்ண வரும் மான் உடல் பிறந்த – சீறா:4893/2

மேல்


மாற்றம்-தன்னால் (1)

பெறு கதி பெறுவதல்லால் பேசும் நும் மாற்றம்-தன்னால்
இறுதியில் நரகவாதி எனும் பெயரெடுப்பதின்று என்று – சீறா:2826/2,3

மேல்


மாற்றம்-தன்னை (1)

என்னையும் காப்பர் போல எடுத்து அவர் கொடுத்த மாற்றம்-தன்னை
உள் உணர்ந்து யானும் சில மொழி சாற்றுவேனால் – சீறா:2821/3,4

மேல்


மாற்றம்-தனை (1)

மன பயம் பெருத்து வாடி மறுகு உறும் மனைக்கு ஓர் மாற்றம்-தனை
கொடுத்திலன் யான் என்ன சஞ்சலம் பெரிதும் முற்றி – சீறா:2798/1,2

மேல்


மாற்றம்-அது (2)

தலைவரில் தலைவன் அபூஜகுல் எடுத்து சாற்றிய மாற்றம்-அது அனைத்தும் – சீறா:2515/1
மாற்றம்-அது கேட்டு மற மள்ளர்கள் எழுந்தார் – சீறா:4124/1

மேல்


மாற்றமும் (8)

சோதியாய் எவைக்கும் உள் உறை பொருளாய் தோற்றமும் மாற்றமும் தோன்றா – சீறா:1241/1
துணைவர் கூறிய மாற்றமும் மறைகள் சொற்றதுவும் – சீறா:1277/1
வன் பெரும் இருள் தீர்ந்து உய்விரேல் நடக்கும் மாற்றமும் இஃது என மதிப்பார் – சீறா:1906/4
புதிய மாற்றமும் முடித்தனராம் மறை பொருட்டால் – சீறா:2474/4
இங்கு இவர் உரைத்த மாற்றமும் மனத்தின் எண்ணிய நினைவும் ஒன்றா சென்று – சீறா:2529/3
ஏவினன் இறை என இசைத்த மாற்றமும்
போவது அன்று இகல் கெட புரிதல் வேண்டுமால் – சீறா:2999/3,4
கறுபு புத்திரன் கழறிய மாற்றமும் கடிதின் – சீறா:3775/1
நீண்ட நட்பினரை கண்டும் அங்கு அறியார் நிகழ்த்திய மாற்றமும் அறியார் – சீறா:4447/2

மேல்


மாற்றமே (4)

உறுதிகொண்டு எழில் பறா உரைத்த மாற்றமே
பெறும் முறையாயினும் இன்னும் பேச்சினில் – சீறா:2440/2,3
இன்று நம் மேலவன் இசைத்த மாற்றமே – சீறா:2760/4
மா இரும் புவியின் யான் எடுத்துரைத்த மாற்றமே புதுமை என்று உரைத்தாய் – சீறா:2887/3
மாற்றமே எனக்கும் சொன்னார் யான் அது மனம் கொண்டு உற்றேன் – சீறா:4864/3

மேல்


மாற்றமோ (1)

பெரியவன் செயலோ அன்றி நீர் நினைந்து பேசிய மாற்றமோ வரும் இ – சீறா:4470/3

மேல்


மாற்றல் (1)

மிண்டு தந்தையர் சொல் மாற்றல் என்பதோர் வெறுப்பினானும் – சீறா:2790/3

மேல்


மாற்றலர் (14)

மாற்றலர் போல சூழ்ந்து மன்னவர் சஃதை நோக்கி – சீறா:1350/2
முகம்மது நபி உரை மறுத்த மாற்றலர்
முக மதி நோக்குதல் முழுதும் தின்மை என்று – சீறா:2982/1,2
மாற்றலர் எனும் குபிர் மாய்க்கும் பீசபீற்கு – சீறா:3002/3
மாற்றலர் முதல் படை திரண்டு வைகிய – சீறா:3010/1
வரை செறி மக்க மா நகரின் மாற்றலர்
திரகமும் மணிகளும் செம்பொன் ஆடையும் – சீறா:3297/1,2
மாற்றலர் திறமும் கூறும் வாய்மையும் ஒடுங்க வெற்றி – சீறா:3850/1
இன்று மாற்றலர் தண்டினோடு எதிர்வதற்கு எழுவது – சீறா:3865/1
பின்னர் மாற்றலர் உனை பிடித்து இங்கு ஏகுவார் – சீறா:4549/4
துன்னிய கதிர் அரி தோன்ற மாற்றலர்
மன்னன் அபாசுபியான் சொல் வாய்மையும் – சீறா:4564/1,2
மாற்றலர் தனித்தனி துனியின் மாழ்வுற – சீறா:4572/1
உள்ளம் கூர்தர மாற்றலர் முனைப்பதி எவரும் – சீறா:4616/1
தட வரை குடுமியில் சார்ந்த மாற்றலர்
புடை படும் அருவியின் வதிந்து அபூபம் உண்டு – சீறா:4945/1,2
மாற்றலர் அஞ்ச விறல் புரி சல்மா வவ்வி முன் கொணர்ந்தவை-தன்னில் – சீறா:4990/1
வல்லையில் சென்று போய் வளைந்து மாற்றலர்
பல்லண பரிகள் இ படியில் வீழ்ந்திட – சீறா:4994/1,2

மேல்


மாற்றலர்க்கு (6)

மாற்றலர்க்கு அரியே என முகம்மதை வாழ்த்தி – சீறா:349/2
மாற்றலர்க்கு அரி வடிவுறும் பெயர் முகம்மதுவை – சீறா:463/3
மாற்றலர்க்கு அரி முகம்மது காபிர்கள் வணங்கி – சீறா:1371/1
மாற்றலர்க்கு அரி ஏறு எனும் வள்ளலார் – சீறா:2335/1
மாற்றலர்க்கு ஒரு சொல் தன்மம் வகுத்து அமர் மலைவது என்ன – சீறா:2391/2
காது மாற்றலர்க்கு இடம் அற காவலில் பொதிந்தார் – சீறா:3454/4

மேல்


மாற்றலரிடத்தினில் (1)

பதுறு எனும் புடவி வரை அடி விடுத்து அ மாற்றலரிடத்தினில் பறித்த – சீறா:3593/1

மேல்


மாற்றலரோடு (1)

மால் அளித்திடும் பசியினை போக்கி மாற்றலரோடு
ஓலமிட்டு எதிர் உடன்றிடும் உவளக்கத்து உழையில் – சீறா:4984/1,2

மேல்


மாற்றலன் (2)

மாற்றலன் இறந்தான் என்ன மனம் மகிழ்ந்து உவகை பொங்கி – சீறா:3721/1
கரிந்த புன் மன மாற்றலன் காணுற இன்னே – சீறா:4600/2

மேல்


மாற்றவர் (1)

மாற்றவர் அறிகிலாது எழுந்து வல் இருள் – சீறா:3644/3

மேல்


மாற்றவேண்டும் (1)

மெலிவுளேன் நலிதல் மாற்றவேண்டும் என்று இதனை சொன்னார் – சீறா:4288/4

மேல்


மாற்றார் (2)

இரவினில் இருளின் ஊர் விட்டு இவணிடை அடைந்தோம் மாற்றார்
அரு வரையிடத்தும் தேடி அடைந்தனர் முழந்தாள்மட்டும் – சீறா:2575/1,2
மற்றுள கருமம் எல்லாம் தாங்களா முடித்து மாற்றார்
உற்றுள திசை போய் நிற்க உற்ற அ கூட்டம் வந்து – சீறா:4201/1,2

மேல்


மாற்றி (15)

மாய வன் கூற்றை மாற்றி வழு அற கழுவி மாறாது – சீறா:418/3
மனத்து உலை கவலையை மாற்றி தம் உயிர் – சீறா:523/1
மனத்தினில் கோபம் மாற்றி மனை-வயின் புகுத செய்தார் – சீறா:1357/3
மாசு இலா வரிசை முகம்மதின் பெயரை மாற்றி வஞ்சகன் எனும் பெயர் – சீறா:1423/1
வானம்மட்டு இருண்ட கொடிய வல் இருளை மறைபட நொடியினில் மாற்றி
பால் நலம் கொழிக்கும் நிறைந்த வெண் மதியை பரவையின் முகட்டு எழப்படுத்தி – சீறா:1912/2,3
மாற்ற அரும் தனுசும் கரும் கொடி எதிர்வும் மாற்றி மை கண் கடற்கரையின் – சீறா:1957/3
கொடுத்து அரும் பசியை மாற்றி குலத்தொடும் சேர்த்து வல்லே – சீறா:2090/3
பீடு உடை பசியை மாற்றி பெரும் பதிக்கு அடைக என்றார் – சீறா:2116/3
பன்ன அரும் பசியை மாற்றி வா என பரிவில் சொன்னார் – சீறா:2244/4
சினத்து இடர் குபிரை மாற்றி தீன் நிலை நெறி நின்றாரே – சீறா:2378/4
உன்னிய வெகுளி தீயை உணர்வு எனும் நீரால் மாற்றி
பின் எதிர் இருந்து நீவிர் பிதற்றுவது எவை-கொல் என்றான் – சீறா:2393/3,4
மன வெகுளியையும் மாற்றி தண்டனை மறுத்திடு என்றார் – சீறா:2815/4
அருளும் தீங்கு இலா மயக்கமும் மாற்றி அன்னோர் தம் – சீறா:4273/2
உரத்தை மாற்றி உள் ஊனை உருக்கி காதரத்தை – சீறா:4776/1
வாரி ஓசையை மாற்றி அ வானவர் – சீறா:4812/3

மேல்


மாற்றிய (1)

மிக்க செம் மணி பணி விற்று மாற்றிய
மக்கிகள் மறு சரக்கு எவையும் வாங்கி தம் – சீறா:897/1,2

மேல்


மாற்றியே (1)

தோற்றிய கதிரவன் சுடுதல் மாற்றியே
மேல் திசை போயினான் இருண்ட விண்ணிடம் – சீறா:4572/3,4

மேல்


மாற்று (2)

அணித்து உலை கனலில் உருக்கிடாது ஒளிரும் ஆயிரம்_கோடி மாற்று எனவும் – சீறா:239/1
மாற்று உரை வேதம் பேசும் முகம்மதை தேடி செல்லும் – சீறா:1550/1

மேல்


மாற்றுக (1)

மாற்றுக என்று ஆதி-தன்னுடன் இரந்து நின்றார் – சீறா:1735/3

மேல்


மாற்றும் (2)

கூட்டு உறைந்து ஒளித்தல் மாற்றும் என பல கூய போலும் – சீறா:2066/4
கும்பி மாற்றும் மந்திர கலிமா உரை கூறி – சீறா:4282/3

மேல்


மாற்றுரை (1)

மாற்றுரை நும் கருத்தில் உறும்படி கேட்டு வருதி என மறு இலாது – சீறா:1083/1

மேல்


மாற (3)

விது மாற ஒளிவான வதன ஆதி நபி நாவில் விளைவான திரு வேதமே – சீறா:11/1
அன்னை உள் துயரம் நீங்க ஐயர்-தன் வெகுளி மாற
துன்னிய கிளைஞர் நெஞ்சம் துன்புறாது அமைய நாளும் – சீறா:2821/1,2
திறக்க அரும் வெகுளி மாற ஊடலை திருத்தினானால் – சீறா:3711/4

மேல்


மாறல் (1)

வாயகத்து உதித்த சொல் மாறல் இன்றியே – சீறா:3001/2

மேல்


மாறா (35)

நறை விரி அமுதம் எந்த நாளினும் மதுரம் மாறா
துறை விரி நதிகள்-தோறும் கழுவினர் துலங்க அன்றே – சீறா:102/3,4
பகர அரும் குணமும் திவ்ய பரிமள மணமும் மாறா
சிகரமும் மயங்க வெற்றி திகழ்தரு புயமும் நோக்கி – சீறா:119/1,2
குறைதரா வாசம் கமழ்வது மாறா குமிழின் நீர் சிறிதுமே அணுகா – சீறா:370/3
மங்கை-தம் பெயரும் சித்திர வடிவும் நின்று உலவ மாறா
பொங்கு அறிவு அதனால் மூடி புந்தியின் மறைப்பது ஆனார் – சீறா:619/3,4
கல்பினில் இருத்தி மாறா கதி பதி சேர்க்கும் தூய – சீறா:791/3
சீற்றமும் கடுப்பும் மாறா சினத்தொடும் காபிர் கூடி – சீறா:1350/1
தீ நரகு அடைவர் என்ற சொல் செவி துளையில் மாறா
காய் எரி நெய் இட்டு என்ன கண் கனல் கதுவ காபிர் – சீறா:1355/1,2
திரு மறை மொழி ஒன்று உரைத்து விண்ணவர்_கோன் சேணிடை உறைந்த பின் மாறா
விரை கிடந்து அரும் தேன் துளித்த குங்கும தார் விளங்கிய புய வரை துலங்க – சீறா:1450/1,2
வரி புலி குழுவும் மாறா மத கரி திரளும் செம் கண் – சீறா:1722/1
கட்டுடன் கிடந்து நெஞ்சில் கவலை உள் அழிந்து மாறா
நெட்டுயிர்ப்பு எறிந்து சோர்ந்து நிலத்திடை கிடக்கும் நேரம் – சீறா:2079/1,2
கள்ளமும் கரப்பும் மாறா கருத்தினன் உயிர்கட்கு என்றும் – சீறா:2098/1
பெறு கதி நின்னால் பெற்றேன் பெரும் பவம் களைந்தேன் மாறா
தெறு கொலை விளைத்து முன்னம் செய்தொழில் தவிழ்த்தேன் நீயும் – சீறா:2120/1,2
கொலையினுக்கு உரிய தந்தை கோள் உயிர் துணைவன் மாறா
நிலை கெடும் கரவுக்கு அன்பன் நிந்தனைக்கு உற்ற தம்பி – சீறா:2259/1,2
கிரி பொதும்பு இருந்து மாறா கிளர் ஒளி வனப்பின் மிக்கார் – சீறா:2567/1
சுந்தர கரமும் மாறா சுடர் மதி முகமும் நோக்கி – சீறா:2770/2
காலினை விடுத்து மாறா காரணர் வடிவை நாளும் – சீறா:2776/1
உறும் மொழி உரைத்தானல்லன் உரவர்கள் நகைக்க மாறா
வெறி மருள் கொண்டார் என்ன சேய் எனும் வேட்கை தீர்ந்தான் – சீறா:2808/3,4
மண்ணகத்து அடியும் தோன்றா மான்மத நறையும் மாறா
விண் முகில் கவிகை நீங்கா மெய் ஒளி இருளின் மாயா – சீறா:2822/1,2
விட்டிடா வண்ணம் மாறா வேலைகள் பலவும் சாட்டி – சீறா:2841/3
இருத்திய வெகுளி மாறா கொடுமைக்கு எண் மடங்கு செய்தார் – சீறா:2842/4
நிறைதரும் கற்பின் நல்லாரிடத்தினில் நிதமும் மாறா
அறிவு எனும் தூது-தன்னோடு அகம் எனும் துணையும் போக்கி – சீறா:3065/2,3
சந்தன கதம்பம் மாறா தட வரை புயங்கள் விம்ம – சீறா:3073/3
சேவையின் நினைவு மாறா செவ்விய ஜிபுறயீல்-பால் – சீறா:3095/3
அரும்பிய விழியை போலும் அகத்தினள் அமலை மாறா
பெரும் படை பவனி நோக்கி பெதும்பை என்று ஒருத்தி வந்தாள் – சீறா:3191/3,4
செல் உறழ் கரட கைமா தெரு-தொறும் மலிய மாறா
நல் இயல் மறையோர் போற்ற நடன வாம் பரியின் மீது – சீறா:3203/2,3
சுந்தர அருவி மாறா சுடர் வரையிடத்தில் தோன்ற – சீறா:3220/3
நதி சில கடந்து மாறா நள்ளிருள் கானம் நீந்தி – சீறா:3669/2
கறை நிணம் குருதி மாறா கதிர் வை வேல் வீரர் சூழ – சீறா:3679/3
கன வரை கடந்து கான்யாறுகள் பல கடந்து மாறா
சின வரி புலி உலாவி திரி வனம் பல கண்டு ஏகி – சீறா:3683/1,2
கடிதினில் எழுந்து மாறா கதிர் படைக்கலன்கள் ஏந்தி – சீறா:3685/2
மக்க மா நகரில் வாழும் காபிரில் ஒருவன் மாறா
விக்கினம் என்ப யாவும் விளைத்திடும் கொடிய நீரான் – சீறா:3689/1,2
தோற்றமும் ஒடுங்க நின்ற தொல் நெறி ஒடுங்க மாறா
சீற்றமும் ஒடுங்க வேத தீனவர் ஆர்த்து சென்றார் – சீறா:3850/3,4
வீரமும் உண்ட மாறா வெற்றியும் உண்ட ஏவும் – சீறா:3958/1
மாறா ஓசை இயம் குமுற மதீனா நோக்கி எழுந்தனரால் – சீறா:4046/4
மரவ மாலிகையும் நான வாசமும் விரவி மாறா
விரை கமழ் புயத்தீர் உம்-தம் மேன்மை யார் வகுக்க வல்லார் – சீறா:4738/3,4

மேல்


மாறாத (5)

மாறாத பெரும் பகையாய் முகம்மது என உதித்தோன்-தன் மாயம் தான் ஓர் – சீறா:1663/2
தன் இரு கை வழங்காமல் மாறாத பிணி பிடித்து தாழ்ந்திட்டானால் – சீறா:2179/4
கள்ளம் இகல் பழி பாவம் மாறாத கொடிய சுறாக்கத் என்று ஓதும் – சீறா:2661/1
மாறாத பகை உடற்றும் பெரும் காபிரிடத்து உறைந்து மயங்கி ஆகம் – சீறா:4536/1
ஓகை மாறாத சான்றோர் கொடுத்தனர் உளம் மகிழ்ந்தே – சீறா:4906/4

மேல்


மாறாது (6)

மாய வன் கூற்றை மாற்றி வழு அற கழுவி மாறாது
ஆயும் நல் நினைவு ஈமான் நல் அறிவுடன் நிரப்பல் செய்தார் – சீறா:418/3,4
தேறி அங்கு எழுந்து போந்தார் தேனினும் மதுரம் மாறாது
ஊறிய தொண்டை செ வாய் ஒள்_நுதல் மனையில் அன்றே – சீறா:633/3,4
கண்ணினும் கருத்தும் மாறாது அடிக்கடி தோற்ற நாணி – சீறா:1053/2
வதுவையில் கொடையில் போரில் மலிந்த மும்முரசம் மாறாது
அதிர்தரு மதீன மூதூர் அண்ணல் தாத்துற் றகாகு – சீறா:4178/1,2
தங்கிய சூழ்ச்சி வல்லோர் போர் உடை தலைவர் மாறாது
எங்கினும் வஞ்சம் மூட்டும் எகூதிகள் இவரை நோக்கி – சீறா:4361/2,3
அல்லொடு பகலும் மாறாது அடிக்கடி பூசை செய்யும் – சீறா:4365/1

மேல்


மாறாய் (2)

மாறு கொண்டு எழுந்த கள்வர் எண்மரையும் வருந்திட கால் கரம் மாறாய்
கோறல் செய்திடு-மின் என்றனர் அறு_கால் குளித்திடும் மிதித்தலில் பிதிர்ந்து – சீறா:5024/2,3
கால் கரம் மாறாய் ஈர்ந்திட வீழ்ந்து புலம்பினர் கதறினர் தேகம் – சீறா:5027/1

மேல்


மாறி (16)

தாமதியாது சந்திரன் இறங்கி தன் உரு மாறி வேற்று உருவாய் – சீறா:372/2
அற்றையின் மாறி ஊதியம் உண்டாக்குவேன் – சீறா:898/3
அறை திரை கடல் என அதிர்தல் மாறி இங்கு – சீறா:907/1
மாறி வீசினர் முடுக்கினர் அடிக்கடி வளைத்து – சீறா:1538/2
சிறப்பு உடை குரிசில் முன்னம் செப்பிய மாற்றம் மாறி
மறப்பொடும் இருந்தேனாகில் வரி புலி இனத்தின் வாய் பட்டு – சீறா:2108/1,2
மதியிலி ஒருத்தன் வள்ளல் முகம்மதின் வசனம் மாறி
புதிய நல் நீருள் ஆழ்ந்து நொடியினில் வீழ்ந்து போய – சீறா:2109/2,3
எண்ணிறந்து அனைய காலம் இருந்து இறை ஏவல் மாறி
விண்ணுலகு இழந்து மெய்மை விதி மறை-தனக்கு நாணி – சீறா:2260/1,2
உறங்கின செல்வம் மாறி ஒருவருக்கொருவர் ஆகா – சீறா:2361/3
அரு மறை மாறி நின்றோர் ஆர் உயிர் இழந்தார் என்ன – சீறா:2365/2
செவ்விதின் உணர்வு மாறி தெரிந்து உரை பகர்கிலாது – சீறா:2791/3
மரபினுக்கு உரியீர் நம்-தம் மார்க்க நல் நெறியை மாறி
குரு முகம்மது என்று ஈமான் கொண்டனன் அதனை இன்னே – சீறா:2816/1,2
பண்டை நல் நெறியை மாறி நின்ற பாவிகளை செய்யா – சீறா:2817/1
அ நகர் அடைந்து இலாபம் இரட்டிக்கும் அதிகம் மாறி
பின்னர் இ நாட்டுக்கு ஏயப்பெறும் சரக்கு அனைத்தும் கொண்டு – சீறா:3357/1,2
வரன் முறை வேட்ட யாவும் வாணிப தொழிலில் மாறி
ஒருவரும் உழையில் புக்கி உசாவுதற்கு இடங்கொடாமல் – சீறா:3696/2,3
தீனை மாறி இ பெரும் பகை விளைத்திடும் சிறியோர் – சீறா:3861/1
உளம் மகிழ் தனையர் தோன்றி உரிய வாலிபமும் மாறி
அளவிடற்கு அரிய வாழ்வும் அழிந்திட மெலிந்த பின்னர் – சீறா:4786/3,4

மேல்


மாறிட (1)

மயம் மாறிட வாய் குழறிக்குழறி – சீறா:711/1

மேல்


மாறிடும் (1)

காட்டும் ஆறு என மாறிடும் காபிர்கள் – சீறா:1415/2

மேல்


மாறிய (1)

புந்தியின் உணர்வு மாறிய பொய்மை பனீக்குறைலா என புகன்ற – சீறா:4454/2

மேல்


மாறியும் (1)

தேங்குவர் அடிக்கடி தீனை மாறியும்
நீங்குவது இல் என நினைந்திட்டு உள்ளகம் – சீறா:1464/2,3

மேல்


மாறிலாதவர் (1)

மாறிலாதவர் பெயரிடு முகம்மது என்று உரைத்தார் – சீறா:200/4

மேல்


மாறிலான் (1)

மாறிலான் திரு நபிக்கு உரைத்திடும் கலிமாவை – சீறா:3516/1

மேல்


மாறினரலர் (1)

சற்றும் மாறினரலர் கொடும் காபிர்கள்-தாமே – சீறா:2486/4

மேல்


மாறினோர்கள் (1)

திருநெறி தீன் உள்ளோரை தீன் நெறி மாறினோர்கள்
மருள் உடை மனத்தராகி முரண் மறாது இருக்கும் நாளில் – சீறா:1489/1,2

மேல்


மாறு (30)

மாறு இலாத சந்தோடமும் ஒன்பதாம் வயதில் – சீறா:550/2
மாறு கொண்ட கைசு எனும் படை தெறித்திட வயவர் – சீறா:595/1
மாறு இலா கதிர் உண்டாகி மான்மதம் கமழும் என்றும் – சீறா:627/2
மாறு இலாது அடைந்தது என்ன முகம்மது மனத்தில் உன்னி – சீறா:633/2
மாறு பகர்கின்ற அரிய மா மதிள் மதிக்கு ஓர் – சீறா:883/2
மாறு இலாது எழில் கொண்டு ஓங்கும் வளமை மா நகரம் வாய் விண்டு – சீறா:923/3
மண் முழுதும் மாறு அரிய சிவந்த கதிர் மணி கோவை மறு இலாத – சீறா:1133/1
மாறு இலாது எழில் மான்மதம் காவதம் – சீறா:1408/1
மருந்தினால் மணியால் மந்திர தொழிலால் மாறு இலா மாய நோய்-அதனால் – சீறா:1444/1
மாறு இலாது யாரை நீ வணங்குகின்றனை – சீறா:1625/2
மாறு கொண்டு அகுமது நடத்திடும் வரலாற்றை – சீறா:1671/1
மாறு பகரற்கு அரிய மக்க நகரத்தில் – சீறா:1772/1
மத மலை கரத்தின் வனப்பினை அழித்து மாறு அரு மிருது மென்மையினில் – சீறா:1970/2
அசைதரும் கொடி மறுகு அகன்று மாறு அடர்ந்து – சீறா:2399/3
மாறு இலாது உமது இரு குலத்தினில் சிலர் மறுத்து – சீறா:2455/1
மாறு இலாது இன்னும் தீண்டி வாங்கியது அதனால் உள்ளம் – சீறா:2600/2
மாறு கொண்டு இசையா மாற்றம் வைகலும் பிதற்றுகின்றான் – சீறா:2829/3
வாய்ந்த பேரொளியும் மான்மத நறையும் மாறு இலாது இருந்து மண்ணகத்தில் – சீறா:2864/3
படியின் மாறு கொண்டு இகலுமேல் உடல் உயிர் பதைப்ப – சீறா:2920/3
மாறு அரு நெடு வரை மக்க மா நகர் – சீறா:2994/1
வண்ண ஒண் புயத்து உபைதாவும் மாறு இலாது – சீறா:3030/2
மாறு இலா வளமை ஓங்கும் மதீன மா நகரை இன்னே – சீறா:3106/3
பெருக்கி நம் தீனை மாறு பேசிய தலைவர்க்கு உற்ற – சீறா:3356/2
மாறு கொண்டு இவண் அடைந்தனர் ஒல்லையின் வளைந்து – சீறா:3452/2
மாறு அரு மணியும் பொன்னும் ஆடையும் இனிதின் வாரி – சீறா:3672/3
இன்னன செய்கை உள்ளிருந்து மாறு போல் – சீறா:4560/1
மாறு காட்டும் பனீகுறைலாக்களை – சீறா:4667/3
மாறு இலா முதன்மையான மலக்குகள் நால்வர்-தாமும் – சீறா:4695/3
மாறு கொள் மனத்தினர் வதன நோக்கி நின்று – சீறா:4946/1
மாறு கொண்டு எழுந்த கள்வர் எண்மரையும் வருந்திட கால் கரம் மாறாய் – சீறா:5024/2

மேல்


மாறு-அதாக (1)

வந்தது என்று ஒருவன் மக்கா புரத்தினில் மாறு-அதாக
நிந்தனை பெற்றான் அன்னோன் பெயரினை நினைவில் கொண்டாய் – சீறா:2818/2,3

மேல்


மாறுகை (1)

ஒடித்து அவன் மாறுகை கொண்டு உதிரங்கள் ஒழுக வீசி – சீறா:2813/1

மேல்


மாறுகொண்ட (1)

மாறுகொண்ட வன் காபிர்-தம் பெரும் படை வரலால் – சீறா:3803/4

மேல்


மாறுகொண்டவர் (3)

மாறுகொண்டவர் திரண்டு ஒரு பெரு வரை முகட்டில் – சீறா:848/2
வருடம் ஆறினின் மாறுகொண்டவர் மனம் கலைய – சீறா:2050/3
மாறுகொண்டவர் கை தப்பி வந்த மான் இனத்தின் சாதி – சீறா:2105/1

மேல்


மாறுகொண்டவன் (1)

மாறுகொண்டவன் இடத்தினில் ஏகினன் மருண்டு – சீறா:4017/1

மேல்


மாறுகொண்டு (6)

மாறுகொண்டு எழுந்து குயவரி சினந்து வருவது கண்டு உடல் கலங்கி – சீறா:676/3
வரி கயிறு-அதனால் சுற்றி மாறுகொண்டு ஈழ்த்துக்கட்டி – சீறா:2077/2
மை முகில் குடை முகம்மதை மாறுகொண்டு இகலி – சீறா:3798/2
வந்து கானல் சுட ஆசை யானை முகம் மாறுகொண்டு புறமிட்டவால் – சீறா:4212/4
மாறுகொண்டு பெரியோருக்கு இடர் விளைத்து மறை நான்கும் அறைந்து யாரும் – சீறா:4297/3
மாறுகொண்டு தீனவரும் முகம்மதுவும் மற்று எவரும் மதீனம் நீந்தி – சீறா:4309/1

மேல்


மாறுபட்டது (1)

வாடுபட்டு உலரவே மிகுத்த தரு மாறுபட்டது அ வனத்து அரோ – சீறா:4211/4

மேல்


மாறுபட்டவர் (3)

மாறுபட்டவர் எவரையும் தன்வசப்படுத்தி – சீறா:1691/2
மாறுபட்டவர் தொடர்ந்ததின் நடந்த மெய் மலைவும் – சீறா:2226/2
மாறுபட்டவர் சிரத்தினும் உரத்தினும் மலிய – சீறா:3512/1

மேல்


மாறுபட்டு (3)

மாறுபட்டு இதற்கோ குலத்தொடும் கெடுவாய் வரவழைத்தனை என சீறி – சீறா:1455/2
செய் தீவினையும் மாறுபட்டு ஒரு தலம் சேர்ந்து என்ன – சீறா:2347/2
மறம் கிளர் மனத்தர் ஆகி மாறுபட்டு இருந்தார் அன்றே – சீறா:2361/4

மேல்


மாறுபடும் (1)

ஒரு கவிகை கொண்டு மாறுபடும் அவரை வென்று நாளும் உறு புகழ் சிறந்த வாழ்வுளோர் – சீறா:5/2

மேல்


மாறுபாடு (2)

மார்க்கமோ நெறியோ ஈது ஓர் வணக்கமோ மாறுபாடு ஈது – சீறா:1344/1
மாறுபாடு அன்றி நுங்கள் வாகனத்து உணவே என்ன – சீறா:2291/3

மேல்


மாறும் (6)

வடுவின் மும்முறை இடுக்கண் வந்து உற்றது மாறும்
படியிடத்தில் நும் இனத்தவர் பெரும் பகை விளைத்தும் – சீறா:1292/2,3
திருந்து நெறி புது நெறி ஒன்று உளது என முன் நெறி வழுவாய் செப்பும் மாறும்
வரும் தமர்க்கும் திசையோர்க்கும் மறையோர்க்கும் மனப்பொருத்தம் அன்று தானே – சீறா:1646/3,4
சாது உரை எனும் வேல் உள்ளம் தைத்திட மார்க்கம் மாறும்
பாதகம் இ ஊருள்ளும் படர்ந்ததோ பலரும் காணில் – சீறா:2364/1,2
அன்னதால் மார்க்கம் மாறும் அவர் உயிர் செகுப்ப வேண்டி – சீறா:2366/1
அயர்வொடும் விரைவின் வந்தாய் ஆதி-தன் தீனை மாறும்
கயவர்-தம் செய்கை யாது கண்டனை என்ன மார்க்கத்து – சீறா:3355/2,3
தீனை மாறும் வெம் காபிர்கள் உறையிடம் தேடி – சீறா:3820/1

மேல்


மான் (47)

தந்தி மான் மரை அணில் கொடுவரி தகர் உடும்பு – சீறா:25/1
முந்து மான் மதம் எண்கு செந்நாய் பணி முள்மா – சீறா:25/3
நீதி மான் நபி பிறந்தநாள் விண்ணவர் நெருங்கி – சீறா:93/3
மனைவி ஆகிய ஆமினா எனும் குல மட மான்
இனமும் ஆயமும் வாழ்த்திட கருப்பமும் இலங்க – சீறா:201/2,3
அன்னமோ மயிலோ எனும் ஒரு மட மான் ஆமினா திரு கையில் ஈய்ந்தார் – சீறா:245/4
மறியமும் அழகு பழுத்து ஒளி ததும்பும் மான் அனார் ஆசியா-தாமும் – சீறா:247/2
மான் மருள் விழியார் ஆமினா இருந்த வள மனை திசையினை நோக்கி – சீறா:270/2
மகன்-தனை தருக என்றலும் மட_மான் மகிழ்வொடும் திரு மனை புகுந்து – சீறா:286/2
மான் மரை விலங்கினம் அனைத்தும் வாய் திறந்து – சீறா:293/3
வடு பிளவு அனைய கண் மான் அனார்களும் – சீறா:314/2
நதியிடை வந்து மான் நடப்ப கண்டு மா – சீறா:747/1
புடைபுடை பரந்த மான் இனம் வீழ்த்தி பொருந்த உண்டு இருந்த சீறூரும் – சீறா:999/3
வந்தவாறு எவை உரைக்க என்று உரைத்தனர் மட மான் – சீறா:1275/4
மான் இனம் தடைபட வலைகள் வீக்கியும் – சீறா:1607/2
கலை இழந்தன மான் இனம் மடி சுரை கவிழ் பால் – சீறா:1892/1
நெருப்பிடை தசை வாய் ஆர்ந்து நின்ற வேடனையும் செம் மான்
திருப்புதற்கு அரும் கட்டுண்டு கிடப்பதும் சிறப்ப கண்டார் – சீறா:2061/3,4
புது மலர் அலர்த்தி செம் தேன் பொழிவ மான் வருத்தம் நோக்கி – சீறா:2064/2
வெள்ளம் ஒத்து அனைய மான் இனமும் ஓர் வெற்பின் சார்பில் – சீறா:2072/2
வரி புலி முழக்கம் கேட்டு மான் இனம் சிதறி தத்தம் – சீறா:2084/1
மான் உரை வழங்க கேட்டு மனத்தினில் கருணை பொங்கி – சீறா:2091/1
பெருத்த மான் தசையால் இற்றை பெரும் பசி தவிர்ந்தது என்று – சீறா:2094/1
வாட்டமுற்று இருந்த புள்ளி மான் இடத்து இருந்து பாரில் – சீறா:2099/2
மாறுகொண்டவர் கை தப்பி வந்த மான் இனத்தின் சாதி – சீறா:2105/1
சினத்து அது தடுப்ப ஓடி செவ்வி மான் முகத்தை நோக்கி – சீறா:2111/3
மாடு உறைந்து இவை மான் கூற முகம்மது நபியும் வில் கை – சீறா:2116/1
மான் உரைத்தது உடும்பு உரைத்தது அமாவாசையிடத்தில் நிறை மதி வந்து ஓடி – சீறா:2182/1
கடத்தின் மான் உரைப்ப நின்ற காரண குரிசில் தூரத்து – சீறா:2282/1
அன்ன மென் நடையின் ஆயிசா எனும் மான் அபூபக்கர் அகத்தினில் இருந்தார் – சீறா:2871/4
நிலைகொளா பறழொடு நிறைந்த புள்ளி மான்
கலையொடும் செறிந்து புல் கறித்து நின்றதே – சீறா:2965/3,4
எல்லையில் பசியொடும் எதிர மான் இனம் – சீறா:2967/3
பிடித்து என தொடர்ந்து பெயர புள்ளி மான்
அடித்த பந்து என குதித்து அரிதில் சென்ற பூ – சீறா:2969/2,3
ஹறம் எனும் தலத்தின் மான் ஆயது ஈண்டு இனி – சீறா:2971/2
மான் என இருந்தனம் மானும் ஒல்லையின் – சீறா:2973/2
நபியை மான் பாத்திமாவை நரர் புலி அலியை எந்த – சீறா:3092/1
பேரெழில் பயிரில் வன முலை மடவார் கண் எனும் மான் இன பெருக்கம் – சீறா:3155/1
பலன் உறும் பாத்திமா எனும் மட மான் இரு விழி பாவை கண் களிப்ப – சீறா:3161/3
மறு இல் கற்பு உடை பாத்திமா எனும் திரு மட மான்
அறமும் வெற்றியும் ஓர் உரு எடுத்து என அரிதில் – சீறா:3739/2,3
மதுரம் ஒழுகிய கோதும்பு உறட்டி மூன்று உள என மான் வழங்க வாங்கி – சீறா:3750/3
வரி விழி சிறு மான் மயில் அனாள் உரிய மன்னவன் வரவினை காணாள் – சீறா:4117/4
மண்டினள் புலனும் ஒடுங்கினள் கண்ணீர் வடித்தனள் துடித்தனள் மட_மான் – சீறா:4119/4
உரு அந்தமும் உற வந்தனள் சுவைறா என ஒரு மான் – சீறா:4339/4
மருவோ நீ ஒளிவோ நீ மனமோ நீ ஊழோ நீ மறை மான் ஈன்ற – சீறா:4524/2
மச்சம் நல் உரை கூற மகிழ்ந்து மான்
அச்சம் தீர்த்தவர் ஆண்டு உறை நாளினில் – சீறா:4799/3,4
மாற்றம் அற உண்ண வரும் மான் உடல் பிறந்த – சீறா:4893/2
மான் கிடந்த மை விழி மின்னார் மால் கொளும் அமுறும் – சீறா:4915/2
மான் திகழ் புய சல்மா என்னும் அன்னரே – சீறா:4983/4
அலைவு உற கிடந்து மறிந்து உளைந்து அலறும் மான் இனம் பலவும் கண்டனரால் – சீறா:5004/4

மேல்


மான்-தன்னால் (1)

இற்ற சின் மருங்குல் பாத்திமா எனும் இள மான்-தன்னால்
வற்றுறா வலியும் போக்கி மயக்குண்டு கிடந்தது அன்றே – சீறா:3064/3,4

மேல்


மான்மத (8)

மான்மத குவையும் சந்தன தொகையும் மணி கரும் காழ் அகில் துணியும் – சீறா:84/1
கலந்த மான்மத வாசமும் கமழ்ந்தன கருகி – சீறா:336/3
கலவை மான்மத மார்பகம் சிவந்த கண் தரளம் – சீறா:471/1
பிடி என வனம் எலாம் பெருக மான்மத
கடி கமழ் முகம்மது ஓர் கன்றும் போலவே – சீறா:516/2,3
நிலம் மிசை வழிக்கு காதம் மான்மத நிறைந்து வீச – சீறா:817/3
மல் அணி மார்புற தழுவி மான்மத
வில் உமிழ் மேனியும் புயமும் வீங்கினார் – சீறா:2722/3,4
மண்ணகத்து அடியும் தோன்றா மான்மத நறையும் மாறா – சீறா:2822/1
வாய்ந்த பேரொளியும் மான்மத நறையும் மாறு இலாது இருந்து மண்ணகத்தில் – சீறா:2864/3

மேல்


மான்மதங்கள் (1)

கஞ்சுகி அணிந்து சந்த கதம்ப மான்மதங்கள் பூசி – சீறா:3403/2

மேல்


மான்மதம் (27)

செறித்த மான்மதம் சந்தன கலவையும் திமிர்ந்தே – சீறா:195/3
கதம்ப மான்மதம் பேரொளிவுடன் திகழ்ந்த காளையை கரத்து எடுத்து அணைத்து – சீறா:288/1
மான்மதம் செறிந்து கமழ்தர அலிமா மடி மிசை முகம்மது விளங்க – சீறா:358/1
சந்த மான்மதம் கமழ் புய அப்துல்லா தவத்தால் – சீறா:592/1
மாறு இலா கதிர் உண்டாகி மான்மதம் கமழும் என்றும் – சீறா:627/2
பாங்கினில் குளிர்ந்த வெண் கதிர் பரப்ப பரிமள மான்மதம் கமழ – சீறா:691/3
காட்டு மான்மதம் காவதம் காவகம் கமழும் – சீறா:866/4
மான்மதம் கமழ்தலும் வடிந்த கைகளும் – சீறா:902/2
மாலை-வாய் பல பூண் தாங்கி மான்மதம் கமழ்ந்து வீங்கும் – சீறா:924/1
சந்த மான்மதம் செழும் பனிநீரொடு சாந்தம் – சீறா:1122/1
மாறு இலாது எழில் மான்மதம் காவதம் – சீறா:1408/1
மை வண்ண கவிகையார் மெய்யின் மான்மதம்
அ அவைக்கு உற்ற தூதாக முன்னமே – சீறா:1827/2,3
மான்மதம் கமழ்ந்து இரு மருங்கும் மெய் எழில் – சீறா:1830/1
கடி கொள் மான்மதம் கமழ்தர தெருத்தலை கடந்து – சீறா:1885/3
மான்மதம் கமழ்ந்த மெய் நபிக்கு மாசு இலா – சீறா:1989/2
மருவும் எண் திசைக்கும் மான்மதம் கமழ்ந்திட – சீறா:2124/3
தனுவின் மான்மதம் உலவிய முகம்மது தழைப்ப – சீறா:2192/1
குற்றம் அற்ற பேரொளியொடு மான்மதம் குலவி – சீறா:2612/2
ஆதி மான்மதம் கற்பூரம் அளறு எழ கலக்கி வாரி – சீறா:3133/2
கந்த மான்மதம் கமழ்தலின் கதலிகை வனத்தின் – சீறா:3137/2
வெண் நறை மலர் மாலிகை புனைந்து அரிய மான்மதம் விதிர்த்திடும் தோற்றம் – சீறா:3158/2
புது நறும் பனிநீர் சந்தம் புழுகு மான்மதம் கற்பூரம் – சீறா:3229/1
கந்த மான்மதம் வீசு குப்பாயத்தை கழற்றி – சீறா:4170/3
கந்த மான்மதம் பொருந்தி எண் திசை-தொறும் கமழ – சீறா:4255/3
வடி கதிர் மெய் சிறந்து ஒளிர மான்மதம் எங்கும் கமழ மறைகள் நாவின் – சீறா:4533/1
மான்மதம் கமழ்ந்து வீச மலர் பதம் பெயர்த்து எழுந்து – சீறா:4910/1
மான்மதம் கமழ்ந்திட மறை வானவர் வாழ்த்த – சீறா:4985/2

மேல்


மான (14)

மான வேல் தட கை வீரன் மைசறா வசனம் கேட்டு – சீறா:1065/1
மனதின் நல் நெறி ஒழுங்குறு மாட்சியின் மான
இன மணி கதிர் தவழ் நிலை மேனிலை எவையும் – சீறா:1115/2,3
வாரியும் முகில் அசனியும் ஆர்த்தன மான – சீறா:3884/4
வால் இளம் பிறை வைத்துக்கொண்டிருந்தன மான
ஆலம் ஊட்டிய சக்கரம் புயத்தினில் அடுப்ப – சீறா:3896/2,3
போரையும் உண்ட மான புகழொடும் அறமும் உண்ட – சீறா:3958/3
நிறையினில் பொறையின் நினைவினில் மான நிலைமையில் புகழினில் அருளில் – சீறா:4105/1
மண்ணினில் உயர்ந்த பெரு மால் வரையை மான
திண்ணிய எயில் புறம் வளைந்தனர் சினத்து – சீறா:4127/2,3
வடிவு எடுத்து அனைய மான மன்னர்காள் விசய வாகை – சீறா:4189/2
மான வாய்மையர் மண்டு அமர் துடைத்த வை வாளார் – சீறா:4256/3
தரு என உதவும் சல்மான் பாரிசி தபனன் மான
திரு ஒளி நிறைந்த சிங்க செழும் முகம் நோக்கி சொல்வார் – சீறா:4397/3,4
மான வேல் மழு சக்கரம் வாளுடன் – சீறா:4494/3
வாடல் இல்லது ஓர் தெள்ளமுது அடைந்தது மான – சீறா:4592/4
மான வீரர் சுறவின மான அ – சீறா:4809/3
மான வீரர் சுறவின மான அ – சீறா:4809/3

மேல்


மானம் (10)

திறம் நிறை அருள் நல் மானம் தேர்ச்சியில் தெளிந்த கல்வி – சீறா:792/3
மானம் போக்கிய கொடும் கொலை விளைத்திடும் மனத்தான் – சீறா:1511/1
விள்ளாத துணிவு மறம் மதம் ஊக்கம் இகல் நினைவு வெகுளி மானம்
புள் ஆரும் வேல் வீரம் அனைத்தும் மதி மறப்ப புறம் போயது அன்றே – சீறா:2666/3,4
வாசகம்-அதுவும் காதில் கொண்டனர் மானம் பூண்டார் – சீறா:3875/4
திறம்-தான் என்-கொல் துணிவு என்-கொல் செல்வம் என்-கொல் மானம் என்-கொல் – சீறா:4032/1
மானம் போக்கி திறன் அறியா வயவரொடு வாம் பரியோடும் – சீறா:4042/1
மேவிய மானம் இழிதர துயரின் விற்றிடும் தொழும்பர் என்று உரைத்து – சீறா:4106/2
அடர்ந்து வந்து எதிர்ந்த காபிர் அனைவரும் வீரம் மானம்
தடிந்து கை படை துறந்து தம்மில்தாம் இரிந்து போனார் – சீறா:4206/3,4
ஈங்கு இவன் இனைய தன்மை இயற்றியது எல்லாம் மானம்
தாங்கிய தரும மேகம் ஒத்து என தகைமை சான்ற – சீறா:4396/1,2
வெருவுறும் மானம் தேய்வுறும் தீமை விளைவுறும் துனிவுறும் வேதம் – சீறா:4474/2

மேல்


மானமிலர் (1)

மானமிலர் புன்மை எழும் வஞ்ச நெஞ்சர் யாவருக்கும் வணங்கிலாதார் – சீறா:4298/4

மேல்


மானமும் (4)

மானமும் பூத்த திண் மறனும் வெற்றியும் – சீறா:2714/2
மானமும் தவிர் அபூஜகுலும் வன் கொலைக்கான – சீறா:2972/2
நிறையும் மானமும் இரக்கமும் கொடையும் நல் நெறியும் – சீறா:4279/2
அறிவும் மானமும் தயங்கிய முகம்மதை அடைந்தார் – சீறா:4414/4

மேல்


மானமுள்ளவன் (1)

மானமுள்ளவன் போலவும் வணக்கத்தின் மதித்த – சீறா:3984/1

மேல்


மானார் (1)

கடிய ஒட்டை ஒன்று எழில் நபிக்கு அளித்தனர் கரி அமை விழி மானார் – சீறா:661/4

மேல்


மானிட (1)

வானவர் ஏவல் பூண மானிட வடிவாய் வந்த – சீறா:2779/1

மேல்


மானிடர் (4)

ஏவல்செய்து உறைவது அலது மானிடர் காலிடுவதற்கு அரிது செம் நெருப்பு – சீறா:687/2
மா இரும் புவி மானிடர் இடர் களையும் முகம்மதே என புகழ்ந்து இசைத்தான் – சீறா:2305/4
கொச்சை மானிடர் வெருவுற அடித்தன கொண்டல் – சீறா:4582/4
புல் மரம் முதலா மானிடர் ஈறா புவியினில் உயிர் உள அனைத்தும் – சீறா:4761/3

மேல்


மானிடர்-பாலின் (1)

மானிடர்-பாலின் மீட்டும் வருவது முன்னர் உண்டோ – சீறா:2095/2

மேல்


மானிடர்க்கு (1)

மதி அழைத்திடுவர் ஐயுறல் எனும் சொல் மானிடர்க்கு உரைப்பன போலும் – சீறா:1910/4

மேல்


மானிடராகி (1)

மதிக்கு நல் அறம் உண்டாதல் மானிடராகி செம் பொன் – சீறா:2819/1

மேல்


மானிடருக்கு (1)

நிரம்பும் மானிடருக்கு உற்ற நிறை என்று நிகழ்த்தினாரே – சீறா:421/4

மேல்


மானிடரும் (1)

தேய மானிடரும் கூண்ட திரளொடும் மதீனம் என்னும் – சீறா:2348/3

மேல்


மானிடருமல்லால் (1)

குறிகொளா சின்கள் மற்ற கொஞ்ச மானிடருமல்லால் – சீறா:4739/4

மேல்


மானிடனும் (1)

வாசகம் சொல கேட்டலும் அந்த மானிடனும்
பேசும் என் பெயர் முகையினா என்றலும் பெரிய – சீறா:4602/1,2

மேல்


மானின் (1)

பட்டியின் வாய் நுனி படரும் மானின் வால் – சீறா:2970/1

மேல்


மானின்-தன்-பால் (1)

பிடிபடு மானின்-தன்-பால் பேரருள் சுரப்ப நின்றார் – சீறா:2063/4

மேல்


மானுட (3)

வரு கலி வெயிலால் வாடும் மானுட பயிர்கட்கு எல்லாம் – சீறா:613/1
மா இரும் புவியுள் தோன்றி மானுட வடிவு கொண்ட – சீறா:1044/2
மானுட வடிவாய் வந்த வானவர்க்கு அரசன் செவ்வி – சீறா:1253/1

மேல்


மானுடர் (4)

சித்திர வடிவை சுருக்கி மானுடர் போல் ஜிபுறயீல் அவ்விடத்து அடைந்தார் – சீறா:1252/4
மறைமொழி பொருளை தேர்ந்து மானுடர் மொழி ஈது அன்று என்று – சீறா:1578/1
மண்ணிலத்து இருந்து வாழும் மானுடர் எவர்க்கும் வெய்ய – சீறா:2260/3
மற சிலை கரத்தீர் தீனின் மானுடர் வாயின் மிச்சில் – சீறா:2296/1

மேல்


மானுடன் (1)

நவி உடல் உயிரும் ஓர் மானுடன் கொண்டு நடப்பது ஒத்து – சீறா:2078/2

மேல்


மானுடன்-கொலோ (1)

மண்ணகத்து உதித்த மானுடன்-கொலோ அலால் – சீறா:506/1

மேல்


மானும் (7)

பாய் ஒளி ஆம்பலும் செம்பதுமமும் குவளை மானும்
சே அரி கரும் கண் நல்லார் செறிந்து கொண்டு எழுந்த தோற்றம் – சீறா:1167/2,3
கொடி அடம்பு இலையை மானும் குளம்பின் மேல் சுருக்கும் புள்ளி – சீறா:2063/1
முன்னிய கன்றும் மானும் முகம்மதின் அடியில் தாழ்ந்து – சீறா:2115/2
மான் என இருந்தனம் மானும் ஒல்லையின் – சீறா:2973/2
மானும் இ எல்லை உட்பட – சீறா:2974/3
தனு சர வேகம் மானும் பசுபசா சாற்றும் மாற்றம் – சீறா:3360/1
வஞ்ச நெஞ்சு இபுலீசு-தன் மதலையை மானும்
வெம் சொல் நாவினன் உபை மகன் அப்துல்லா வெருள்வுற்று – சீறா:3868/1,2

மேல்


மானுமே (1)

மதி குலம் வந்து எழுந்தது மானுமே – சீறா:1177/4

மேல்


மானே (5)

இடு விருந்து அளித்தார் இருவருக்கும் ஓர் இளம் கொடி மட மானே – சீறா:657/4
தொடுத்த நெஞ்சினர் இருபது பெயரையும் தொகுத்தனர் மட_மானே – சீறா:660/4
வில்லின் மேல் பிறை தோற்றியது என நுதல் விளங்கிய மட_மானே – சீறா:662/4
திருந்த வேடனையும் பார்த்து சென்றது கானின் மானே – சீறா:2100/4
பொருவு அரு மணியே பொன்னே பூவையே கிளியே மானே
தரும் மரு கொழுந்தே தேனே தையலே எவர்க்கும் தாயே – சீறா:4689/3,4

மேல்


மானை (8)

மானை அன்ன கண் மடந்தையர் வதுவையின் முழக்கும் – சீறா:92/1
வன கரும் குழல் ஆலாமினா எனும் மட மானை
சினக்கும் வேல் கரத்து அப்துல்லா மணத்தொடும் சேர்ந்தார் – சீறா:225/3,4
அறபினில் அறபி வேடன் அடவியில் தொடர்ந்து ஓர் மானை
கறுவொடும் வலையில் சேர்த்தி கட்டிவைத்திருப்ப கண்டார் – சீறா:2057/3,4
குலத்தொடும் பறவை தத்தம் குடம்பையில் புகுதல் மானை
நிலத்திடை கிடத்தி கட்டி நின்ற வேட்டுவனை கண்ணால் – சீறா:2065/1,2
வாட்டம் இல் முகம்மது இங்ஙன் வந்தனர் வருந்தும் மானை
மீட்டனர் வேடன் ஈமான் விரும்பினன் பயங்கள் தீர்த்தார் – சீறா:2066/2,3
கானிடை பிடித்த மானை கட்டு அவிழ்த்து அவணில் போக்கின் – சீறா:2095/1
வானவர் பரவும் கோமான் முகம்மது மானை நோக்கி – சீறா:2121/1
மானை கொண்டுவர போய் ஈமானை கொண்டு அகத்தில் புக்கான் – சீறா:2122/4

மேல்


மானையும் (1)

மானையும் கயல் மீனையும் மருட்டு கண் மடவார் – சீறா:3861/4

மேல்


மானையே (1)

மழை என சொரிவ நோக்கார் மானையே நோக்கி சென்றார் – சீறா:2058/4

மேல்