போ – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

போ 2
போ-மின் 2
போக்கலால் 1
போக்கவும் 1
போக்கறுத்து 1
போக்கி 38
போக்கிடில் 2
போக்கிய 3
போக்கியும் 1
போக்கியே 1
போக்கின் 1
போக்கினன் 2
போக்கினார் 2
போக்கினான் 1
போக்கினேன் 1
போக்கு 1
போக்குடன் 1
போக்குதற்கு 1
போக்கும்வரத்துமதாகி 1
போக்குவம் 1
போக்குவன் 2
போக்கையும் 1
போக 6
போகம் 4
போகாது 1
போகான் 1
போகிலர் 1
போகின்ற 1
போகின்றது 1
போகினும் 2
போகுதும் 1
போகும் 1
போகுவம் 1
போகை 1
போசன 1
போசனம் 1
போசனமுமாக 2
போட்ட 1
போட்டனன் 1
போட்டிடு-மின் 1
போட்டு 8
போட்டுவிட்டு 2
போடுவனோ 1
போத்த 1
போத்து 1
போத்தும் 1
போத 7
போதம் 6
போதமும் 4
போதமுறும் 1
போதர 3
போதரத்தொடும் 1
போதரவுடனே 1
போதல் 6
போதலால் 1
போதலில் 1
போதலும் 1
போதலே 1
போதவான்கள் 1
போதனைக்கு 1
போதா 1
போதால் 1
போதிர் 1
போதில் 33
போதிலே 1
போதின் 2
போதினில் 26
போதினும் 2
போது 16
போது-தனில் 1
போதுக 1
போதுகின்றது 1
போதுகின்றவன்-தனை 1
போதுகின்றனர் 1
போதுதற்கு 1
போதும் 10
போதும்போதும் 1
போதுமதோ 1
போதுவம் 1
போதுவார் 1
போதுவேன் 1
போதுற 1
போதே 3
போந்த 2
போந்ததால் 1
போந்தவர் 1
போந்தனர் 3
போந்தனன் 1
போந்தார் 15
போந்தான் 2
போந்திடும் 2
போந்திடுவார் 1
போந்திருந்து 1
போந்து 5
போந்தே 3
போம் 4
போம்படி 3
போமால் 1
போய் 56
போய்ப்போய் 4
போய 9
போயதால் 1
போயதில்லையால் 1
போயது 9
போயதும் 5
போயதே 1
போயவை 1
போயின 9
போயினது 1
போயினர் 20
போயினரால் 3
போயினன் 8
போயினனலன் 1
போயினார் 28
போயினான் 8
போயும் 1
போர் 50
போர்செய் 2
போர்செய்-மின் 1
போர்செய்தல் 1
போர்செய்தாய் 1
போர்செய்திடும் 1
போர்செய்து 1
போர்செய்ய 1
போர்செய 1
போர்செயும் 2
போர்த்த 8
போர்த்தது 2
போர்த்ததும் 1
போர்த்தன 1
போர்த்திட 2
போர்த்திடும் 1
போர்த்து 16
போர்ப்ப 3
போர்வை 5
போர்வையால் 1
போர்வையில் 4
போர்வையின் 1
போர்வையை 1
போராடல் 1
போரில் 10
போரின் 7
போரினில் 4
போரினும் 1
போரினை 5
போருக்கு 1
போருவை 1
போரை 2
போரையும் 1
போல் 187
போல்பவர் 1
போல்வன 1
போல்வார் 1
போல்வான் 1
போல 58
போலவும் 12
போலவே 4
போலு 1
போலும் 46
போலுமே 5
போவ 1
போவதற்கு 4
போவதன்றி 1
போவது 5
போவதும் 2
போவன் 1
போவன 1
போவான் 1
போழ்தால் 1
போழ்தில் 5
போழ்தின் 2
போழ்தினில் 5
போழ்தினின் 1
போழ்து 4
போழ்தே 1
போற்ற 24
போற்றல் 1
போற்றலார் 1
போற்றா 1
போற்றி 107
போற்றிக்கொண்டு 1
போற்றிட 1
போற்றிடுவார் 1
போற்றிய 8
போற்றியே 3
போற்றிவைத்து 1
போற்றின 1
போற்றினர் 2
போற்றினார் 2
போற்று 1
போற்றுதல் 2
போற்றும் 20
போன்ற 16
போன்றது 7
போன்றதே 5
போன்றவர் 1
போன்றவன் 1
போன்றவே 2
போன்றன 9
போன்றார் 2
போன்றான் 1
போன்றிடும் 1
போன்று 17
போன்றும் 18
போன்றே 1
போன்றோர் 1
போன 5
போனகம் 2
போனதன்றி 1
போனதனால் 1
போனதால் 1
போனது 3
போனர் 1
போனவர் 1
போனார் 30
போனால் 1
போனாள் 6
போனான் 16

போ (2)

ஒருங்கு போ என விடுத்திட மீண்டு இவண் உறைந்தேன் – சீறா:4271/4
போ என விடைகொடுத்தார் போய் அவன் நபி-பால் புக்கான் – சீறா:4850/4

மேல்


போ-மின் (2)

இருந்து அவதரித்து போ-மின் என எடுத்து இயம்புக என்றான் – சீறா:797/4
உய்யலாம்படி ஊரினில் போ-மின் என்று உரைத்தான் – சீறா:4609/3

மேல்


போக்கலால் (1)

பொறிகள் ஐந்து என பவம் ஐந்தும் போக்கலால்
குறியுடன் ஒரு நிலை கொண்டு மேவலால் – சீறா:2712/1,2

மேல்


போக்கவும் (1)

புதிய வெம் பகை விளைந்தது போக்கவும் அரிது இ – சீறா:2490/3

மேல்


போக்கறுத்து (1)

அல்லலும் போக்கறுத்து அடல் அபூபக்கர் – சீறா:1310/2

மேல்


போக்கி (38)

போனதனால் அஜாசீல் பொறை நிறை அறிவு போக்கி
ஈனவன் குணத்தனாய் இலகுனத்தும் முனிவும் பெற்றே – சீறா:114/2,3
உறைதரு துன்பம் அனைத்தையும் போக்கி ஊழ்வினை பின்பும் ஒன்றாக்க – சீறா:133/3
போது நாட்களும் நாழிகை கணக்கையும் போக்கி
நீதி மன்னவன் அப்துல்லா தனை அறி நினைவாய் – சீறா:207/2,3
தரும் உரை கேட்டு வெகுளியை போக்கி சசி முக மலர்ந்து அகம் குளிர்ந்து – சீறா:278/2
புண் இருந்து என இருந்திடும் துன்பமும் போக்கி
வண்ண வார் குழல் ஆமினா முகம்மதை வாழ்த்தி – சீறா:479/2,3
நலிதலை போக்கி மக்காவை நாடியே – சீறா:521/3
இடம்பெற திரண்டு இறங்கி அங்கு உறைந்தனர் இருள் பொழுதினை போக்கி
விடிந்த காலையின் முன்னிலை எவர் என விளம்பினர் அவரோடும் – சீறா:672/2,3
திருந்து வெண் புகழ் முகம்மது செழும் கரம் போக்கி
இருந்தவன்-தனை கொணர்க என வாய் மலர்ந்து இசைத்தார் – சீறா:960/3,4
நினைவு எலாம் குரிசில் தோன்றும் நெறியிடை எதிரில் போக்கி
இனம் எங்கே ஆயம் எங்கே எவ்விடத்து ஏகின்றேன் என் – சீறா:1164/2,3
மயல் கடல் படிந்து கூந்தல் மலர் மணி கலையும் போக்கி
செயற்கையின் பணிகள் யாவும் தெருத்தலை-தோறும் சிந்தி – சீறா:1165/1,2
புடை பறித்து அதில் உட்பட சோதனை போக்கி
உடை பெரும் பொருள் இல் என கரவிடர் ஒதுங்கி – சீறா:1231/1,2
நிறை நிலை மனத்தர் ஆகி நினைத்த வஞ்சகத்தை போக்கி
குறைபடும் குபிரை சூழ்ந்த குலத்தொடும் வெறுத்து நின்றார் – சீறா:1578/3,4
வெம் சமர்க்கு அவனொடும் வீரம் போக்கி நின்று – சீறா:1812/3
பண்ணினும் இனிய தேன் சார் பழத்தினில் பசியை போக்கி
உள் நிறை உவகை கூர்ந்து எ ஊரவன் நின் பேர் ஏது என்று – சீறா:2247/1,2
இலங்கிய நல் மறை ததும்பும் மனத்து உறைய குறை போக்கி இரக்கம் ஊறி – சீறா:2674/2
மாய வன் குபிர் போக்கி நம் நபி வழி வழுத்தி – சீறா:2695/2
அக்கம் போக்கி பின் படைத்தவர் போல வந்து அடுத்தார் – சீறா:2703/4
ஊறிய நினைவு போக்கி உணர்வு அழிந்து ஒடுங்கா நின்று – சீறா:2829/2
புடைத்தனன் கொறியை கைவசப்படுத்தி புலியினை ஒருபுறம் போக்கி
விடுத்தனன் பரலால் மெலமெல நடந்து ஓர் விரி மலர் சினை தரு நிழலில் – சீறா:2883/2,3
நினைவும் நித்திரையும் போக்கி நீள் தொடு குழியின் ஆர்ந்த – சீறா:3060/3
வற்றுறா வலியும் போக்கி மயக்குண்டு கிடந்தது அன்றே – சீறா:3064/4
அறிவு எனும் தூது-தன்னோடு அகம் எனும் துணையும் போக்கி
வறியரில் தமியராகி வாள் அலி மவுலலுற்றார் – சீறா:3065/3,4
வருத்தமுற்று உணர்வு போக்கி நாள்-தொறும் வருந்தும் நெஞ்சில் – சீறா:3082/2
தட புது புனலில் நஞ்சம் தரும் விழி கயல்கள் போக்கி
எடுத்து அணி வளையும் வீழ்த்தி சிலர் இடரிடைப்பட்டாரால் – சீறா:3180/3,4
வரம் பெறு நாணும் போக்கி மதி மயக்குற்று இ வள்ளல் – சீறா:3198/3
பரல் அழல் பாலையை போக்கி பண்ணை சூழ் – சீறா:3292/3
பொரி அரை காடு நீந்தி பொருப்பிடம் அனைத்தும் போக்கி
இருள் அறல் கொழிக்கும் கான்யாற்று இடத்தினில் இறுத்தது அன்றே – சீறா:3415/3,4
போந்த மள்ளர்கள் ஆவியை விசும்பிடை போக்கி
பாய்ந்த மாக்களின் உரங்களை இரு வகிர்ப்படுத்தி – சீறா:3492/2,3
நிறை உயிர் போக்கி அரசுவீற்றிருந்த இடங்களும் நிறைந்தன கண்டார் – சீறா:3572/4
உன்னும் முன் சைதுக்கு ஆற்றாது உடைந்து மற்று எவையும் போக்கி
தன் அகம் கலங்கி மக்க மா நகர் ஒல்லை சார்ந்தான் – சீறா:3686/3,4
பீடுற நலிதல் போக்கி மனத்தினில் பிரியமுற்றார் – சீறா:3712/4
புடை பரந்திட எழும் துகள் தூதினை போக்கி
அடி கொள் பல்லியம் உரும் என அதிர்ந்திட அகன்ற – சீறா:3805/2,3
மானம் போக்கி திறன் அறியா வயவரொடு வாம் பரியோடும் – சீறா:4042/1
கண்ணினால் உணர்ந்து மேன்மேல் கருத்து அழிந்து உவகை போக்கி
தண்ணளி இல்லா நெஞ்சர் சஞ்சலத்து அழுங்கி நின்றார் – சீறா:4193/2,3
பொருந்து தீமையும் ஆய்வு இலா புன்மையும் போக்கி
மருந்து போன்ற நல் வழியினை மனத்தினின் மதித்து – சீறா:4265/2,3
வில் உமிழ் சிலையும் போக்கி வேலொடு வாளும் வீழ்த்தி – சீறா:4365/2
பொங்கு செம் கதிர் இரவி என்பதும் நிலை போக்கி
எங்கு இறந்தனவோ ஒளி இல்லையோ ஏதோ – சீறா:4577/2,3
மால் அளித்திடும் பசியினை போக்கி மாற்றலரோடு – சீறா:4984/1

மேல்


போக்கிடில் (2)

துற்றிய வனத்தில் போக்கிடில் அவன்-தன் நாமமும் தொலைந்திடும் இஃதே – சீறா:2520/3
பூசல்செய்து இணங்கார் ஆவி போக்கிடில் புகழ் உண்டு அன்றி – சீறா:3875/1

மேல்


போக்கிய (3)

மானம் போக்கிய கொடும் கொலை விளைத்திடும் மனத்தான் – சீறா:1511/1
பின்னும் ஓர் பகல் போக்கிய நெறியினில் பிரியா – சீறா:2704/1
இன்னல் போக்கிய முதியவர் இரு கை ஏத்து இரப்ப – சீறா:3743/2

மேல்


போக்கியும் (1)

பூணும் தம் செலவு அடங்கலும் போக்கியும் புகழால் – சீறா:2951/1

மேல்


போக்கியே (1)

அடைபடும் இருள் குலம் அறுத்து போக்கியே
சுடரவன் உதய மா கிரியில் தோன்றினான் – சீறா:732/3,4

மேல்


போக்கின் (1)

கானிடை பிடித்த மானை கட்டு அவிழ்த்து அவணில் போக்கின்
மானிடர்-பாலின் மீட்டும் வருவது முன்னர் உண்டோ – சீறா:2095/1,2

மேல்


போக்கினன் (2)

புதியரை புறம் போக்கினன் எனும் மொழி புகழை – சீறா:2038/3
தாவி போக்கினன் கரத்தொடும் இரு துணை தாளும் – சீறா:3505/2

மேல்


போக்கினார் (2)

பொம்மல் உண்டு அரும் பகற்பொழுது போக்கினார் – சீறா:725/4
வங்கியில் கிரிமி ஒத்து அறிவு போக்கினார் – சீறா:1465/4

மேல்


போக்கினான் (1)

புரவலன் ஒருவனை தூது போக்கினான் – சீறா:3018/4

மேல்


போக்கினேன் (1)

எனை பிடித்து அடர் பவம் இன்று போக்கினேன்
மனை தட வளை செல் என்று உடும்பை வாழ்த்தினான் – சீறா:1635/2,3

மேல்


போக்கு (1)

போக்கு அற சிந்தையுள் பொருத்தி தீவினை – சீறா:1479/3

மேல்


போக்குடன் (1)

புன்கமும் புனலும் சிறிது இலவாய் போக்குடன் வரத்தும் இல்லாமல் – சீறா:2518/2

மேல்


போக்குதற்கு (1)

பெருகிய பிரளய பெருக்கை போக்குதற்கு
ஒருவனே அலது வேறு இலை என்று உன்னியே – சீறா:749/1,2

மேல்


போக்கும்வரத்துமதாகி (1)

அம் மறுகிடத்தில் போக்கும்வரத்துமதாகி வாச – சீறா:620/3

மேல்


போக்குவம் (1)

பூண்ட நம் இனத்தார் அனைவர்க்கும் உரைத்து போக்குவம் இவனை யாம் என்ன – சீறா:279/3

மேல்


போக்குவன் (2)

மீற தந்திரருக்கு அளித்து இடர்-அதனை விரைவினில் போக்குவன் என்ன – சீறா:1457/3
போக்குவன் என்ன சீறி புழுங்குவன் அழுங்குவானே – சீறா:2810/4

மேல்


போக்கையும் (1)

போதமும் ஆயும் பாவலர் வீதி போக்கையும் கடந்து நல் மனத்தின் – சீறா:4091/2

மேல்


போக (6)

குடை கொடி செறிந்தது ஒப்ப குருகு இனம் இரியல் போக
புடைபடும் கதலி சூழல் பூம் கரும்பு அடவி மாய – சீறா:3381/2,3
காரணத்தில் நின்ற தவ ஆயிசாவுடன் போக கண்டது அன்றே – சீறா:4300/4
ஆனேன் தலைவிலை ஈந்து இனி நீ போக என அறைந்தார் – சீறா:4345/2
ஆய மன்னரும் விருந்து உண்டு போக என்று அறைந்தார் – சீறா:4415/4
போக மற்ற புருடரை கூய் பத – சீறா:4665/2
மெய் எலாம் மெலிந்து காலின் விரைவு அற்று நெஞ்சு போக
கையறல் அடைந்து வீழும் காலமாய் தளர்ச்சியுற்றேன் – சீறா:4733/3,4

மேல்


போகம் (4)

விருப்பு எனும் போகம் முற்றி விழைவு பெற்றிடுதலாலே – சீறா:115/2
இடையறாது அமிர்த போகம் இனிது உண்டு களித்து பொங்கி – சீறா:122/3
தேறிய கரணம் போகம் செழும் புவி யாக்கை போல – சீறா:1062/3
வாரமுற்று அறிவினால் ஈமான் எனும் போகம் துய்த்தார் – சீறா:2396/4

மேல்


போகாது (1)

தெள்ளிய மதியோய் யான் சொலும் வார்த்தை செயமலால் தீது என போகாது
உள் உறை அறியாய் துன்பு வந்து இன்னும் உலைப்பது பின்னரில் காண்பாய் – சீறா:4102/1,2

மேல்


போகான் (1)

ஆய அரு நரகம் புகுவதற்கு எழுவதல்லது வேற்றிடம் போகான் – சீறா:4082/4

மேல்


போகிலர் (1)

பித்து உழன்றவர்களும் பிரிந்து போகிலர்
மித்துருக்கு உயிர் தரு வேந்தர்_வேந்த வாழ் – சீறா:4552/2,3

மேல்


போகின்ற (1)

சாய்ந்து போகின்ற அகுத்தபு பெறும் பவ தனையன் – சீறா:4398/1

மேல்


போகின்றது (1)

சாய்ந்து போகின்றது என் என கூவினர் தழைப்ப – சீறா:4006/4

மேல்


போகினும் (2)

இறந்து போகினும் போர்செய்தல் தகுவது அன்று எனவும் – சீறா:4596/2
இறந்து போகினும் வேறு ஒன்று இசைகிலேம் – சீறா:4669/4

மேல்


போகுதும் (1)

தப்பி யாம் போகுதும் என புகல்வாரும் – சீறா:4587/4

மேல்


போகும் (1)

போட்டு உயிர் போகும் மட்டும் புனலுடன் இரையும் நல்கி – சீறா:4737/3

மேல்


போகுவம் (1)

மற்றை நாள் போகுவம் வருந்தல் என்றனர் – சீறா:740/2

மேல்


போகை (1)

போகை என்றதில் போயதும் புதுமை-கொல் எனவே – சீறா:785/3

மேல்


போசன (1)

புதிய போசன வருக்கங்கள் இவை கொடுபோந்தேம் – சீறா:3448/2

மேல்


போசனம் (1)

இகல் அறு மனத்தவர் ஈந்த போசனம்
அகம் மகிழ்தர வயிறார உண்டு நல் – சீறா:3240/1,2

மேல்


போசனமுமாக (2)

பொருதரும் உவர்நீரோடு கசந்த போசனமுமாக
ஒரு பிடி மூன்று நாளைக்கு ஒரு தரம் அளித்தல் வேண்டும் – சீறா:2830/3,4
எடுத்து உவர்நீரும் கைப்பின் இயைந்த போசனமுமாக
கொடுத்தனர் மூன்று நாளைக்கு ஒரு தரம் கொள்க என்ன – சீறா:2832/2,3

மேல்


போட்ட (1)

பூண்ட வெம் தானை அறிந்திலர் கழுத்தில் போட்ட நல் மணி வடம் உணரார் – சீறா:4447/1

மேல்


போட்டனன் (1)

போட்டனன் உறவினை சீற்றம் பொங்கு எரி – சீறா:4553/2

மேல்


போட்டிடு-மின் (1)

போட்டிடு-மின் என புகன்றார் எழில் – சீறா:4666/3

மேல்


போட்டு (8)

போட்டு கேட்டனன் பிற்றையும் புகன்று இசைத்திலவே – சீறா:2006/4
வீரம் போட்டு படைக்கலனும் போட்டு மிகுந்த பெரும் சமய – சீறா:4036/1
வீரம் போட்டு படைக்கலனும் போட்டு மிகுந்த பெரும் சமய – சீறா:4036/1
வாரம் போட்டு புறங்காட்டும் மன்னன் மீண்டும் வந்தனன் என்று – சீறா:4036/2
புன்மை வேல் ஏந்தி கொலை எனும் கவச போர்வை மேல் போட்டு வெம் கபட – சீறா:4077/1
போட்டு உயிர் போகும் மட்டும் புனலுடன் இரையும் நல்கி – சீறா:4737/3
சேண்தரும் இடங்கள்-தோறும் தெரிதர போட்டு விட்டு – சீறா:4941/3
பற்றலர் போட்டு இறந்த படைக்கலன் பரிகள் யாவும் – சீறா:4999/1

மேல்


போட்டுவிட்டு (2)

போட்டுவிட்டு அவன் பூமி பார்த்து – சீறா:4152/3
போட்டுவிட்டு எதிர் நின்று புலம்பியே – சீறா:4244/2

மேல்


போடுவனோ (1)

உவர் மண் எவர் வாயினும் புக போடுவனோ எனவும் நகைத்து உழல்வன் – சீறா:2558/3

மேல்


போத்த (1)

இனிய வாசகம் இரு துளை செவி புக இதய மென் மலர் போத்த
துனி பறந்தன உவகையும் பிறந்தன துணை வரை புயம் மீற – சீறா:656/1,2

மேல்


போத்து (1)

வரி வய போத்து சூழ்ந்த மடங்கலின் வைகினாரால் – சீறா:3416/4

மேல்


போத்தும் (1)

பொதிந்த மெய் மயிர் எண்கு இனங்களும் மரை போத்தும்
பதிந்த கால் தடுமாறிட வீழ்ந்து உடல் பதைக்கும் – சீறா:758/3,4

மேல்


போத (7)

போத ரத்தினன் அப்துல்லா தரு திரு புதல்வன் – சீறா:558/3
கான் அமர் பூம் குழல் மடவார் அயினிநீர் கொணர்ந்து எடுத்து கழித்து போத
ஈனம் இல் பல்லியம் மகர கடல் என ஆர்த்து எடுப்ப இனிது எழுந்தார் அன்றே – சீறா:1136/3,4
வார மா மறுகில் போத மனம் அற மறுகி நின்னை – சீறா:1158/3
போத நேர்தர காத்திருந்தனர் சில போழ்தால் – சீறா:2909/4
போத மனம் அஞ்சினர் நடுங்கினர் புலம்பி – சீறா:4133/3
பொருந்தினார் மனம் விசும்பினில் குடிபுக போத – சீறா:4164/4
பொரும் அஸ்காபிகள் யாவரும் ஒரு முகம் போத
பெருகும் தூளியின் படலம் முன் பிறங்குவ கண்டு – சீறா:4632/2,3

மேல்


போதம் (6)

ஏது போதம் சொல் என்றான் இவன் அதற்கு எடுத்து சொல்வான் – சீறா:2364/4
போதம் மேவிய முதியவர் ஒருவர் அ புவியில் – சீறா:2933/2
போதம் இன்புற சொலு-மின்கள் எனும் மொழி புகன்றார் – சீறா:3430/4
பொருந்து புண்ணிடை சேர்த்திலர் போதம் உற்றிருந்து – சீறா:4521/2
நன்றி அஃது உறைவு இடமோ நடு இடமோ ஈறு இடமோ நலன் ஆர் போதம்
துன்று தவத்தின் இடமோ பொறை இடமோ அருள் இடமோ தொலையா வேத – சீறா:4523/1,2
போதம் மீறிய புதையில் கேட்டு உளம் களி பூண்டு – சீறா:4843/2

மேல்


போதமும் (4)

போதமும் தருமம் நேர்ந்த புந்தியும் புகழின் பேறும் – சீறா:2805/1
போதமும் வீரமும் புகழும் தூங்கிய – சீறா:3012/3
போதமும் ஆயும் பாவலர் வீதி போக்கையும் கடந்து நல் மனத்தின் – சீறா:4091/2
பொறையும் வீரமும் போதமும் நீதமும் புகழும் – சீறா:4279/3

மேல்


போதமுறும் (1)

போதமுறும் உபனிடத பொருள் அனைத்தும் தொகுத்து உரைத்தார் பொருவு இலாத – சீறா:1655/3

மேல்


போதர (3)

அரி சின கொடுவரி அமிழ்ந்து போதர
பொரி அரை தருக்களை புரட்டி பொங்கிய – சீறா:733/1,2
போதர செய்துநின்றார் பொருவு இலா வண்ணத்து அன்றே – சீறா:2782/4
ஆவி போதர கேளிரும் பிறரும் மற்றவர் தம் – சீறா:4166/1

மேல்


போதரத்தொடும் (1)

போதரத்தொடும் புகழொடும் இதத்தொடும் புகல்வான் – சீறா:1844/4

மேல்


போதரவுடனே (1)

போதரவுடனே போற்றி புந்தியின் மகிழ்ச்சி செய்வாம் – சீறா:7/4

மேல்


போதல் (6)

போதல் வேண்டுமால் நுமக்கு என மறுத்து உரை புகலும் – சீறா:1525/4
மறு அறும்படி குற்றேவல் வகுத்தவை நடத்த போதல்
பொறி என எவர்க்கும் சொன்னான் பொறி அறிந்து உரைக்கிலானே – சீறா:1740/3,4
ஈறு என போதல் வேண்டாம் எனும் உரை இயம்பிற்று அன்றே – சீறா:2105/4
போதல் வேண்டும் நம் இனத்தவர் என புகழ்ந்து உரைத்தார் – சீறா:2496/3
பூ துணர் பொதுளும் மாந்தர் தொகுதியும் எதிரில் போதல்
வாய்த்த மெல்லிழையார் தீற்று மணி ஒளி மறுகு-தோறும் – சீறா:3131/2,3
மொய்த்திருந்து எழுந்த தும்பி முரன்று எழுந்து அயலில் போதல்
சித்தம் நல்குறவே நாளும் செழும் நிதி குவைகள் நல்கும் – சீறா:4725/2,3

மேல்


போதலால் (1)

கருப்பினில் சனம் எலாம் கலைந்து போதலால்
உரைப்ப அரும் குனைன் எனும் ஊருள்ளோர் எலாம் – சீறா:307/1,2

மேல்


போதலில் (1)

பறிந்து போதலில் துணிக்கின் கை உதறி மெய் பதறி – சீறா:69/3

மேல்


போதலும் (1)

போதலும் படைத்தவர் புதிய நாயகன் – சீறா:2139/3

மேல்


போதலே (1)

போதலே அன்றி நின்னை புறத்தினில் அகற்றி வாழேன் – சீறா:2112/3

மேல்


போதவான்கள் (1)

நீதவான்கள் உறு போதவான்கள் குரு நேர்மையாம் தகைமையாகினோர் – சீறா:15/3

மேல்


போதனைக்கு (1)

போதனைக்கு அடங்கேன் ஆவி பொன்றினும் தாதைக்கு ஏற்ப – சீறா:2825/2

மேல்


போதா (1)

பா அலம்பிய செம் நாவார் பன்முறை வழுத்த போதா
மேவலர்க்கு அரி ஏறு என்னும் முகம்மதை விரைவில் கண்டான் – சீறா:631/3,4

மேல்


போதால் (1)

குரு மணி இனத்தால் போதால் கொழும் துகில்-அதனால் செம்பொன் – சீறா:3071/2

மேல்


போதிர் (1)

உறை பசும் பாலும் உவர் படு நீரும் உண்டிட போதிர் என்று உரைத்தார் – சீறா:5016/4

மேல்


போதில் (33)

மெய் எழில் வாய்ப்ப சீவன் விடுத்தனன் விடுத்த போதில்
ஐயம் அற்று எழுந்து சென்னி மூளையின் அவதரித்து – சீறா:105/1,2
மன்றல் சேர் உவாயின் நீழல் மகிழ்ந்து இனிது இருக்கும் போதில் – சீறா:405/4
வடுப்பட ஊன்றி நொய்தாய் வகிர்ந்திடும் போதில் நெஞ்சம் – சீறா:417/3
பொருத்தம் ஈது என சம்மதித்திருக்கும் அ போதில்
திருத்து நம் நபிக்கு உறு பகை விளைத்திட சினந்து – சீறா:566/2,3
சுந்தர புவியில் வலது கால் ஓங்கி தொட்டிட தொட்ட அ போதில்
சிந்து நேர் கடுப்ப நுரை திரை பிறங்க செழித்து எழுந்தது நதி பெருக்கே – சீறா:696/3,4
இருந்தனன் இருந்த போதில் எழு கதிர் துகளால் மூடி – சீறா:793/3
நிலந்தனில் காண்பேன் என்ன நிகழ்த்தினன் நிகழ்த்தும் போதில் – சீறா:829/4
பொருத்து மெய் மொழி மா தவன் இறந்த அ போதில்
கருத்து அழிந்து இரு கண்கள் முத்து உகுத்திட கலங்கி – சீறா:838/1,2
பொருந்தி நல் நெறி ஈது என நடக்கும் அ போதில்
வருந்தி கள்வரும் மறு கரை இடத்தினில் மறுகி – சீறா:847/2,3
சொன்ன போதில் சுவன மடந்தையர் – சீறா:1176/2
அரசர் மிக்கு உவகை கூர்ந்து அ அணி துகில் இருத்தும் போதில்
திரை முகில் வரையும் விண்ணும் திகாந்தமும் நடுவும் மீக்கொள் – சீறா:1260/2,3
கறை அற இற்றை போதில் கண்ணினும் காண்பிர் என்றார் – சீறா:1755/4
பொருத்து அற புகன்ற செய்தி அறிகுவம் இற்றை போதில்
திரு தகு மனையின் கண்ணே யாவரும் செல்க என்றான் – சீறா:1757/3,4
அருள் கிடந்த கண்கடை சிவப்புண்ட அ போதில் – சீறா:1994/4
அடுத்து ஒரு கடிகை போதில் அடைவன் என்று அறைந்தது அன்றே – சீறா:2090/4
இக்கணத்து இற்றை போதில் எவ்விடத்து உறைந்தார் என்று என் – சீறா:2261/3
நெருங்கிய கங்குல் போதில் நிறைந்த வல் இருளை மோதி – சீறா:2294/1
மடங்கல் ஏறு என்ன செவ்வி முகம்மது துயிலும் போதில்
இடம் கொள் அந்தரமும் மண்ணும் இடன் அற நெருங்கி விண்ணோர் – சீறா:2581/2,3
பரல் கிடந்த வெம் பாலையில் பகல் நடு போதில்
ஒரு குறும்பொறையிடத்தினில் அறிவு உறும் உரவோர் – சீறா:2636/2,3
எற்கு உரைக்க நா இலை ஓர் நொடி போதில் இரு தாளும் இறும் அல்லாது – சீறா:2673/2
வாரணத்து அரசர்க்கு ஏற்ப வரும் அமாவாசை போதில்
பூரண மதியம் தோன்றி முகம்மதை புகழ்ந்து நும்-தம் – சீறா:2823/1,2
போவதற்கு இடம் இலை இறந்தனை நொடி போதில் – சீறா:3518/4
படியினில் அடக்கி யாவரும் திரண்டு பள்ளியின் இருக்கும் அ போதில்
உடைபட பதுறில் பொருது வென்று எழுதும் ஓலையை கொடுத்தனர் ஓட்டர் – சீறா:3591/3,4
பூணும் நேயத்தோடு உறும் துஆ இரந்திடும் போதில்
காணும் ஆயத்து ஒன்று இறங்கியது எழில் கபீபிடத்தில் – சீறா:4642/3,4
விலக்க அரிய வருடம் ஒரு நான்கு நிறைந்து ஐந்து ஆண்டு மேவும் போதில்
அலக்கணுறா சுடர் ஒளியாம் அல்லாவின் பணிவிடையால் அவனி மீதில் – சீறா:4678/2,3
திரு எழில் கமல போதில் திகழ் சிறை அனமே மின்னே – சீறா:4689/2
உவமையில்லானை எண்ணி உளம் மகிழ்ந்து இருக்கும் போதில் – சீறா:4693/4
ஆர்த்து எழுந்து ஓதி மின்பர்-அதனிடை இருக்கும் போதில்
கூர்த்த சீர் சகுபிமாரில் குரை கழல் சுலைக்கு என்போர் – சீறா:4742/2,3
நீராட்டும் போதில் சார்ந்தனள் கவுலத்து அன்றே – சீறா:4784/4
வரை செறி மதீன மூதூர் வள நகர் அடுக்கும் போதில்
தரை புகழ் மக்கம்-தன்னில் தகை பெறும் உதுமான் என்னும் – சீறா:4904/2,3
விண் துகள் பரப்ப நடத்திடும் போதில் விறல் சல்மா என்னும் அ வேந்தர் – சீறா:4928/1
அரிகள் மேல் தூசிபோட்டு அங்கு அட எழும் போதில் சல்மா – சீறா:4963/1
சேனை வீரர்களொடும் செறிந்து எய்தும் அ போதில்
ஊன் நிறைந்திடும் வேல் சல்மா வந்தனர் உவந்தே – சீறா:4985/3,4

மேல்


போதிலே (1)

போதிலே எனது முதுகிடத்து உறைந்த பொருள் ஒளி சிறப்பு எனும் பொருட்டால் – சீறா:132/3

மேல்


போதின் (2)

என் உறு பிணையாய் போன இரும் பிணை கடிகை போதின்
உன்னிடத்து உறும் வாராதேல் உன் பசி தீர்ப்பதாக – சீறா:2096/1,2
துணைவனும் காதலியும் இவை உரைத்து மன துயரொடும் துன்புறும் அ போதின்
மணம் உலவு தனு வள்ளல் இனிதின் உம்மு சுலைம் என்னும் மயிலை கூவி – சீறா:3754/1,2

மேல்


போதினில் (26)

கடித்த போதினில் காம்பு அற கனியுடன் கவியும் – சீறா:71/2
கண் திறந்த அ போதினில் கவின் ஒளி கதிர் விட்டு – சீறா:333/1
கேட்ட போதினில் அப்துல் முதலிபு எனும் கிழவோர் – சீறா:344/1
வந்த போதினில் தலை முகம் கவிழ்ந்தது மடவாய் – சீறா:466/2
புவியினில் பத்து உற பொருந்தும் போதினில்
அபுதுல் முத்தலிபு மேலுலகு அடைந்தனர் – சீறா:534/3,4
கேட்ட போதினில் புகையுறா எனும் மறை கிழவோன் – சீறா:562/2
போதினில் பெரும் புதுமையும் இங்கு இவர் பொறுமையும் நகர் சேர்ந்து – சீறா:665/3
கண்ட போதினில் வால் குழைத்து அரிய மெய் கலங்கி – சீறா:763/1
போதினில் அமளி செய்வார் பூ தொடுத்து அணிந்துகொள்வார் – சீறா:805/3
ஒக்கலோடு இன்புற உவக்கும் போதினில்
அ கணம் ஒருவன் தன் அமைதி கூறுவான் – சீறா:897/3,4
சொன்ன போதினில் ஓடினர் சோரிநீர் சொரிய – சீறா:961/1
அற்றையில் பகல் போதினில் அபூஜகில் அவையுள் – சீறா:1507/1
எறி கதிர் படு முனம் இற்றை போதினில்
தெரிவது உண்டு என பல கவியில் செப்பினான் – சீறா:1821/3,4
இரு நிலம் புகழ் நபி இருக்கும் போதினில் – சீறா:2124/4
போதினில் தனி அழன்று அபூஜகுல் உடல் புழுங்கி – சீறா:2196/3
கண்ட போதினில் உவகையின் இரு கரம் குவித்து – சீறா:2214/1
பட்ட கார் இருள் போதினில் படர் ஒளி குலவ – சீறா:2629/3
அற்றை போதினில் மக்க மா நகரவர் அறிய – சீறா:2696/1
கலி என திகைக்கும் போதினில் யானே கழறினன் என மறுத்து உரைப்ப – சீறா:2885/3
இற்றை போதினில் வாய்த்தது இங்கு அடல் இறையோனும் – சீறா:3453/1
கங்குலின் எதிர்ந்து தாவும் போதினில் கடிதின் ஆவி – சீறா:3706/1
ஏயும் வல் இருள் போதினில் நகரினை இழந்து – சீறா:3776/3
இற்றை போதினில் நாம் எழுந்து எடுத்து எதிர் ஏறி – சீறா:3817/1
வாங்கினர் வாங்கும் போதினில் பாவை மணியோடும் – சீறா:3923/3
வந்த போதினில் மனை மணவாளனை நோக்கி – சீறா:4433/1
ஆண்டு உறைந்திருந்த போதினில் கத்பான் கூட்டத்தில் அமர்ந்து எழும் கயவர் – சீறா:4926/1

மேல்


போதினும் (2)

போதினும் அகன்றது இலை என்று உரை புகன்றான் – சீறா:894/4
விடுத்த போதினும் ஒழுகிய சுரப்பு மென்மேலும் – சீறா:2691/3

மேல்


போது (16)

போது நாட்களும் நாழிகை கணக்கையும் போக்கி – சீறா:207/2
போது சேர் குழல் ஆமினா கனவினில் போந்தே – சீறா:217/2
போது உலாம் குழல் ஆமினா எனும் அணி பூவை – சீறா:481/1
நீ கருத்துடன் எனது சலாமையும் நிகழ்த்தி நள்ளிருள் போது
மோகமுற்று யான் கண்டிடும் கனவினை மொழி என மொழிவாயே – சீறா:664/3,4
போது அடைந்து இருள் எனும் படலம் போர்த்திட – சீறா:728/1
துன் இதழ் கமல போது துயல்வர நாப்பண் வைகும் – சீறா:930/3
போது இணை சரண் பணிந்து இவை புகலுவம் என்றான் – சீறா:955/4
புதல்வராகிய முகம்மதும் தனி ஓர் போது நீடு ககுபா அடுத்து – சீறா:1429/2
போது அலர் கழனி சூழ்ந்த திமஸ்கினை புரந்த வேந்தும் – சீறா:1748/1
போது அலர் மதீன மா புரத்தில் நாள்-தொறும் – சீறா:2148/1
அற்றை போது இரவினில் அணி மக்க மா நகரின் – சீறா:2467/1
எடுத்த கொலை தொழில் மறுப்ப தடை இரு போது அடுப்ப மனதினில் எண்ணாது – சீறா:2664/1
போது எனும் செழும் கர பூட்டு நீக்கினார் – சீறா:2750/4
அற்றை போது புக்கு அடைந்த பின் பாசறை அனைத்தும் – சீறா:3455/1
போது எனும் மென் பத குரிசிலிடத்து ஏக முகம்மது நல் புளகத்தோடும் – சீறா:3751/2
எய்தும் அளவும் தோன்றிய இருள் போது அவண் இறுத்தார் – சீறா:4329/2

மேல்


போது-தனில் (1)

தளிர்களில் புனலும் போது-தனில் உறு மதுவும் வாடை – சீறா:4726/1

மேல்


போதுக (1)

போதுக செயினபு என்னும் பூம் கொடி மனது நாணி – சீறா:4714/2

மேல்


போதுகின்றது (1)

போதுகின்றது என்று அடர்ந்து நின்றவர் பொறி கலங்கி – சீறா:2048/3

மேல்


போதுகின்றவன்-தனை (1)

போதுகின்றவன்-தனை விளித்து அடிக்கடி புலம்பி – சீறா:4014/1

மேல்


போதுகின்றனர் (1)

போதுகின்றனர் என்று கூக்குரலொடும் புகன்றான் – சீறா:2469/4

மேல்


போதுதற்கு (1)

போதுதற்கு இடம் அன்றியும் புதியன் நாயகன்-தன் – சீறா:2618/1

மேல்


போதும் (10)

புகன்ற புன்மொழி போதும் நும் பதி புக போதும் – சீறா:444/1
புகன்ற புன்மொழி போதும் நும் பதி புக போதும்
இகழ்ந்து இருந்திரால் பழி வரும் ஊரில் எம் இனத்தார் – சீறா:444/1,2
இயற்கையே போதும் என்ன விளங்கு_இழை ஒருத்தி போனாள் – சீறா:1165/4
போதும் வல் இருள் பொழுதினும் பகலினும் போனார் – சீறா:2497/4
போதும் எனும் சொல் கேட்டு உணர்ந்து புதியோன் தூதே இனி இவணில் – சீறா:2549/2
வடி நறா வனச போதும் மா இளம் தளிரும் ஒவ்வா – சீறா:3216/1
போதும் உங்கட்கும் போதுமதோ என – சீறா:4651/2
முறைமுறை பதின்மராக மொய்த்திருந்து அருந்தும் போதும்
குறைவு அற வளர்ந்ததல்லால் குறைந்தில கனிகள் ஒன்றும் – சீறா:4709/1,2
மழை அற வறந்த போதும் வானகத்து உதித்து எந்நாளும் – சீறா:4783/2
போதும் தன்மை புகலலுற்றாம் அரோ – சீறா:4800/4

மேல்


போதும்போதும் (1)

போதும்போதும் என புகன்றார்களால் – சீறா:2342/4

மேல்


போதுமதோ (1)

போதும் உங்கட்கும் போதுமதோ என – சீறா:4651/2

மேல்


போதுவம் (1)

புனை மயிர் சடையும் தாங்கி போதுவம் கானில் வம்-மின் – சீறா:4383/4

மேல்


போதுவார் (1)

புந்தியில் புகழ்வர் பொன்_உலகம் போதுவார் – சீறா:1983/4

மேல்


போதுவேன் (1)

போதுவேன் என உரைத்தனன் திமஸ்கினை புரப்போன் – சீறா:1863/4

மேல்


போதுற (1)

பிணை குலம் திசை-தொறும் சிதறி போதுற
அணித்தது என்று ஒரு பிணை-அதனை நோக்கி வெண் – சீறா:2968/1,2

மேல்


போதே (3)

கேட்டனன் கேட்ட போதே கெட்டனன் கெட்டேன் என்றான் – சீறா:946/4
மன்னினை கதீஜா செல்வ மனை மணம்முடித்த போதே
எ நில பொருளும் வாழ்வும் இவர்க்கு இனி எய்தும் என்பார் – சீறா:1155/3,4
போரினை மூட்டி நின்றாய் நீ இங்கு புகுந்த போதே
வேரொடும் தீனை வீழ்த்தி வென்றியும் விளைப்பேன் என்றான் – சீறா:4388/3,4

மேல்


போந்த (2)

திறலுறு ஜிபுறயீல் தம் திரு கையில் ஏந்தி போந்த
பிருதிவி-தனையே மிக்கோர் பெறும் பதி சுவனம் தன்னில் – சீறா:102/1,2
போந்த மள்ளர்கள் ஆவியை விசும்பிடை போக்கி – சீறா:3492/2

மேல்


போந்ததால் (1)

உரைப்ப அரிது என்ன போந்ததால் எனது ஒருத்தல் தேடி – சீறா:2084/3

மேல்


போந்தவர் (1)

புவியிடை வருவர் என்று ஓதி போந்தவர்
இவர் என குறித்தனர் இனி இ ஊரிடை – சீறா:511/2,3

மேல்


போந்தனர் (3)

நட்பொடு கலந்து உடன் நடந்து போந்தனர் – சீறா:723/4
பாதை போந்தனர் ஷாம் எனும் திரு பெயர் பதிக்கு ஓர் – சீறா:854/3
மன்னர் மன் நபி கொடுத்தனர் போந்தனர் மனையில் – சீறா:3743/4

மேல்


போந்தனன் (1)

இன்னணம் எழுந்து எதிர் இறைஞ்சி போந்தனன்
முன்னம் யான் நினைத்தவை முடிவது என்-கொல் என்று – சீறா:1833/2,3

மேல்


போந்தார் (15)

உரைதர இசுறாயீலும் உவந்து மண் எடுத்து போந்தார் – சீறா:100/4
இதமுற எடுத்து போந்தார் இமையவர் தலைவர் அன்றே – சீறா:101/4
தேறி அங்கு எழுந்து போந்தார் தேனினும் மதுரம் மாறாது – சீறா:633/3
அரசர் நாயக நின் மனைக்கு எழுக என உரைத்தலும் அவர் போந்தார்
பரிசனங்களும் வணிகரும் சூழ்தர பாத மென் மலர் பாரில் – சீறா:668/2,3
சினமுடன் சொல்வார் போல செப்பி மேனிலையில் போந்தார்
புனை மணி கரம் கல்லோடும் புரண்டு அவன் கிடப்ப கண்டார் – சீறா:945/3,4
தான வாரணமும் பரிகளும் மிடைய சுற்றமும் தழீஇ வர போந்தார் – சீறா:1197/4
புத்து நன்கு உரைத்த மாற்றம் புதுமை என்று எவரும் போந்தார்
மத்தக கரட கைமா மடுத்து எறிந்து உதிரம் சிந்தும் – சீறா:1564/1,2
வல்லியம் அலியுல்லாவும் வானவர் வாழ்த்த போந்தார் – சீறா:3203/4
கேட்டு இனிது ஆமா துஞ்சும் கிளை வரை சாரல் போந்தார் – சீறா:3382/4
புரவி மேற்கொண்டு தாங்கிட மகிழ்வொடும் போந்தார் – சீறா:3859/4
வாவிய பரியும் சூழ உகுது எனும் மலையில் போந்தார்
பாவையர் மைந்தரோடு வந்து ஒருபாலின் நின்றார் – சீறா:3876/3,4
விரைவுடன் எழுந்து அங்கு அவர் மனை போந்தார் வீந்தவன் மனையிடத்து உறையும் – சீறா:4117/2
கண் அகன் ஞாலம் காக்கும் காரண தூதர் போந்தார் – சீறா:4182/4
வரத்தின் மேல் நின்ற வேத வள்ளலும் மனையில் போந்தார் – சீறா:4294/4
உடை கடல் அனைய காலேயம்முடன் உவந்து போந்தார் – சீறா:4920/4

மேல்


போந்தான் (2)

தலைவ நீ வருக என்ன தாழ்ச்சி செய்து எழுந்து போந்தான் – சீறா:630/4
ஒல்லையில் புறத்தில் போந்தான் உறு தொலை கடந்தான் அன்று – சீறா:2564/2

மேல்


போந்திடும் (2)

பொரு களிறு உழக்க விரி கரம் கரிகள் போந்திடும் வனங்களும் கடந்தார் – சீறா:4921/4
புனை மயிர் புரவி மீதில் போந்திடும் மள்ளர்-தம்மில் – சீறா:4964/1

மேல்


போந்திடுவார் (1)

பன்னிய சலவாத்து ஓதியே வாழ்த்தி பரிவுடன் புகழ்ந்து போந்திடுவார் – சீறா:282/4

மேல்


போந்திருந்து (1)

போந்திருந்து நல் அறிவினில் கேள்வியில் புகழில் – சீறா:1680/2

மேல்


போந்து (5)

புரிசை சூழ் மக்கம்-தன்னில் போந்து அவண் இருந்தும் பின்னர் – சீறா:391/1
போந்து கஃபாவினில் புகுந்து தொன் முறை – சீறா:2413/3
வெற்றி வாள் அலி என்று ஓதும் வேந்தர்_கோன் பவனி போந்து
பொன் தொடி காந்தள் செம் கை மடந்தையர் புகலலுற்றார் – சீறா:3181/3,4
கடி மலர் அமளி போந்து ஹபீபு கண் களிப்ப செவ்வி – சீறா:3207/3
முறைமுறை பணிந்து போந்து நிகழ்ந்தவை மொழிந்து சேர்த்த – சீறா:3349/2

மேல்


போந்தே (3)

பொங்கு வாழ்வினர் பெயர் முகம்மது என போந்தே – சீறா:193/4
புவியினில் பெயர் முகம்மது என்றிடும் என போந்தே – சீறா:214/4
போது சேர் குழல் ஆமினா கனவினில் போந்தே
ஆதி தூதுவர் முகம்மது பெயர் என அதிக – சீறா:217/2,3

மேல்


போம் (4)

அகம்-தனை புறமிடும் செலும் போம் என அறைந்தார் – சீறா:444/4
பொழுது போம் வழி இல் என தோரணம் புனைவார் – சீறா:3123/4
என்னுடைய புழுக்கூட்டை மல சடத்தை வீணே போம் இருக்க ஏதும் – சீறா:4525/1
காய்ந்திடாது உமுறா செய்து போம் என கழறல் நன்றே – சீறா:4870/4

மேல்


போம்படி (3)

பறிந்து போம்படி விடுத்தனன் பல் மணி கதிரின் – சீறா:3533/3
தீய்ந்து போம்படி சென்றனிரோ திகைத்தனிரோ – சீறா:4006/3
பிறிந்து இரண்டு என போம்படி பேரெழில் – சீறா:4511/2

மேல்


போமால் (1)

ஆரண கலிமா யானும் அறைந்தன் என்று உரைத்து போமால்
பாரினில் ஐயம் எய்தப்படுவது என் பகருவீரே – சீறா:2823/3,4

மேல்


போய் (56)

நாடு அடைந்து போய் புகுந்தனர் மதீன மா நகரில் – சீறா:204/4
பாடியூர் அபுவாவை விட்டு அகன்று போய் பதியை – சீறா:208/3
பருதி ஒத்து இலங்கு மாளிகை புக போய் பார்த்தனர் வாயிலுள் ஒருவர் – சீறா:278/3
குல முறை மன்னர் போய் கொடிய பாதகர் – சீறா:300/1
வால் அசைத்திடாத கிழடு இள உருவாய் வரடு வங்கு அற மலடும் போய்
சாலவும் பருத்திட்டு உடல் திண்டு அழகாய் தளதளத்து அணி மயிர் ஒழுக்காய் – சீறா:368/1,2
அனைத்தையும் உரைத்து அபுவாவில் போய் நபி-தனை – சீறா:523/3
குறு பொறை கடந்து போய் குவடு சுற்றிய – சீறா:724/1
கல்லினுள் புதைந்து உறைந்திடும் கரங்களும் கரம் போய்
அல்லலுற்று இடைந்து அழுங்கிடும் அவனையும் நோக்கி – சீறா:962/1,2
போய் இசுலாத்தினில் புகுந்தது என் என – சீறா:1482/2
உறு கலையிடத்தில் போய் சேர்ந்து ஒழுகலை முயல்தி என்றான் – சீறா:2120/4
மானை கொண்டுவர போய் ஈமானை கொண்டு அகத்தில் புக்கான் – சீறா:2122/4
போய் இருந்து விருந்து புகன்றனர் – சீறா:2329/4
இறுத்தவர்க்கு எதிர்கொடாமல் எழுந்து போய் உசைதை சார்ந்தான் – சீறா:2360/4
பாசம் உற உடன் கூட்டி பரிவொடும் போய் புகுந்தனன் பதியின் மன்னோ – சீறா:2675/4
போய் எமக்கு உணவு உளதெனில் தருக என பொருந்தா – சீறா:2683/2
போய் இருநான்கு திசையினும் நோக்கி கொறி இனம் பொருந்தல் காண்கிலனால் – சீறா:2881/4
போய் ஈமான் கொள துணிவது துணிவு என புகன்றார் – சீறா:2923/4
போய் அமர் நடத்த வேண்டும் என்று – சீறா:2999/2
கட கரி வனங்களும் கடந்து போய் இகல் – சீறா:3304/2
படைக்கலத்தொடும் எழுந்து போய் பதுறு எனும் பதலை – சீறா:3438/3
செறிந்த வெம் களத்தில் காபிர்கள் முகத்தும் செவந்த கண்களினும் வாயினும் போய்
மறைந்தன விழுந்து வலிகளும் கெடுத்து மண்டின அதில் தலைமயங்கி – சீறா:3556/2,3
போய் அவர் உறைந்த பதியினை வளைந்து புரிசைகள் துகள் எழப்படுத்தி – சீறா:3609/3
அதனினும் வடு போய் பொருள் அனைத்தையும் இழந்தது – சீறா:3762/2
மலை பிதிர்ந்திட சிறு பொறை அமிழ்ந்திட வழி போய்
குலவும் எண் திசை திடுக்கிட குல மணி சிதறி – சீறா:3794/2,3
நீதம் அன்று இவண் இருத்தல் போய் பொருவது நினைவால் – சீறா:3822/4
கீண்டு மைந்தனையும் கிழித்து ஏறி போய்
நீண்ட ஆணி சிறப்ப நிகர்த்தன – சீறா:3902/2,3
உன்னி விலக்கும் பரிசையினும் சென்று உருவி போய்
மன்னவர்_மன்னர் கண்ணினிடத்தும் அறிவுற்ற – சீறா:3922/2,3
அடுத்த சேனை மேல் விடுத்தனர் பல சரம் அவை போய்
தொடுத்த வில்லையும் சரத்தையும் வேலையும் துணித்து – சீறா:3994/2,3
உறைதரு சபுறயீல் விரைவின் ஓர்ந்து போய்
முறையொடும் சொல்லினர் முடிவிலாத தீன் – சீறா:4065/2,3
மண் கடந்து போய் பதுறினின் – சீறா:4150/3
அறிவு போய் மனம் அஞ்சினான் – சீறா:4151/4
வரி சிலை உழவரோடும் போய் அவண் வணங்குவோரை – சீறா:4191/3
உற்றுள திசை போய் நிற்க உற்ற அ கூட்டம் வந்து – சீறா:4201/2
போய் அகன்று உள மதத்து எழில் இளமையும் பொருந்தி – சீறா:4261/2
துன்னு பரியொடும் எழுக எழுந்தன போய் திசை-தோறும் தூளி அம்ம – சீறா:4301/4
வீங்கினர் போர் கிடைத்தது என அடிக்கடி போய் மெலிந்திருந்த விலங்கல் தோள்கள் – சீறா:4310/2
போய் ஆறினர் பயம் ஒன்னலர் தசை உண்டு புகழ்ந்து – சீறா:4320/1
வஞ்சகம் பயின்ற குயையொடு கூடி உறுதியை மறுத்தனராம் போய்
எஞ்சல் இல் புகழோய் நன்கு அவை அறிந்து திடத்தொடும் இவண் வர வேண்டும் – சீறா:4460/3,4
விருது கட்டிய சஃது எனும் வேந்தர் போய்
மருவும் மள்ளரை வீழ்த்தி விண் வாவிய – சீறா:4493/2,3
நனைக்கும் நேமியை நால் திசை எங்கும் போய்
நினைக்கும் முன்னம் வரும் முன்னர் நிற்குமால் – சீறா:4497/3,4
எதிர் பரியுடன் வர வேண்டும் என்று போய்
மதி மன குயையொடும் சொல்லி வா என்றான் – சீறா:4565/3,4
தூதினன் உணர்ந்து போய் சூதர்_கோனிடத்து – சீறா:4566/1
வீசினன் நீயும் போய் விளம்புக என்றனன் – சீறா:4568/4
மேகம் யாவும் போய் ஒளித்திட இடி பல வெருவ – சீறா:4589/3
அங்கு போய் அளப்பறிகுவம் என்று எண்ணி அவர்-பால் – சீறா:4597/2
ஆனனம் மலர்ந்து சாற்றும் வள்ளுவன் அழைத்து நீ போய்
வான் அதிர் முரசம் சாற்று என்று உரைத்தலும் மகிழ்ந்து போனான் – சீறா:4626/3,4
தருமமும் தவமும் உள்ள தயவும் போய் எவரும் கொஞ்ச – சீறா:4744/1
மேல் நிமிர் ஒளி போய் கரங்கள் தாள் அதைத்து மெலிந்து இறந்தனர் சிலர் சிலபேர் – சீறா:4748/2
போய் அதை நெய்தல் நிலத்தில் இட்டு உப்பை புணரியில் புகுத்தின வெள்ளம் – சீறா:4755/4
போய் அவர் நகைக்கப்பெற்றேன் புறத்து ஒரு பொருளும் காணேன் – சீறா:4763/3
போய் அகன்று புறந்தர கால் விசை – சீறா:4811/2
போய் மயங்கி புலம்பி கலங்கி யாம் – சீறா:4831/2
போ என விடைகொடுத்தார் போய் அவன் நபி-பால் புக்கான் – சீறா:4850/4
அ மொழி பொருந்தாது இந்த ஆண்டினுக்கு அகன்று போய் இ – சீறா:4882/1
கூட்டமும் விரைந்து போய் கோத்திரை-கணின் – சீறா:4977/2
வல்லையில் சென்று போய் வளைந்து மாற்றலர் – சீறா:4994/1

மேல்


போய்ப்போய் (4)

இரைப்பு அறா நெடும் கான் போய்ப்போய் இருந்ததோ இறந்ததேயோ – சீறா:2084/4
தடம்-தொறும் போய்ப்போய் மூழ்குவன் தொழுகை தகுமவர் காணினும் நயனம் – சீறா:4083/2
இனத்தினில் போய்ப்போய் உரைப்பதற்கு உடலம் கூசுது அங்கு உரைப்பதும் இழிவு என் – சீறா:4095/1
பலன் ஆம்படி நீயும் இனி பதி-தோறினும் போய்ப்போய்
அலையாவகை மகிழ்வாக இல்லவள் ஆகுதி என்றார் – சீறா:4350/3,4

மேல்


போய (9)

பாய்ந்து அயல் போய வனத்திடை ஒளித்து பங்கம் மெய்ப்பட பயப்படுமே – சீறா:54/4
வேங்கை போய பின் வள்ளலும் அனைவரும் விரைவில் – சீறா:768/1
புதிய நல் நீருள் ஆழ்ந்து நொடியினில் வீழ்ந்து போய
அதிசயம் உலகில் விண்ணில் யாவரே அறிகிலாதார் – சீறா:2109/3,4
புந்தி அற்று ஒடுங்கி அளவறும் காலம் போய பின் அவனியின் மனுவில் – சீறா:2313/3
பரத்தலத்தவர் போய பின் அறம் எனும் பழைய – சீறா:2482/1
போய பின் அபூபக்கரும் முகம்மதும் புளகித்தே – சீறா:2676/3
கொல்வதற்கு இசைந்து நின்றேம் காலையும் குறுகி போய
மல் வளர் புயத்தினானும் மங்கையும் தெரிதல் தோன்றா – சீறா:3707/1,2
அனையவர் போய பின்னர் ஆசவ தொடையல் வேய்ந்த – சீறா:4285/1
மாயத்தின் வடிவு-அதாக வந்தவர் போய பின்னை – சீறா:4886/1

மேல்


போயதால் (1)

அன்னது போயதால் என் அசறு எனும் தொழுகை ஒன்று உண்டு – சீறா:4195/1

மேல்


போயதில்லையால் (1)

பொருந்தி நின்று அகம் புறம் போயதில்லையால் – சீறா:2974/4

மேல்


போயது (9)

நடுங்கிட தனி போயது பெரும் தலை நாகம் – சீறா:784/4
போயது சிந்தையூடு புகைந்திட புழுங்கி பொங்கி – சீறா:813/2
மறைத்திரோ என புகன்று போயது மழ விடையே – சீறா:1541/4
விருப்பொடும் போயது விலங்கின் சாதியே – சீறா:1637/4
புள் ஆரும் வேல் வீரம் அனைத்தும் மதி மறப்ப புறம் போயது அன்றே – சீறா:2666/4
குரை கடல் என நிரை கொண்டு போயது ஓர் – சீறா:3312/1
சரக்குகள் சில் நாள் முன்னர் ஷாமுக்கு போயது அன்றே – சீறா:3356/4
போயது என் ஒளித்தொளித்து முள் அடவியின் புறத்தில் – சீறா:3776/4
வரு குடை மன்னர் முடியினை வீழ்த்தி போயது மறிபடாது அன்றே – சீறா:4937/4

மேல்


போயதும் (5)

போகை என்றதில் போயதும் புதுமை-கொல் எனவே – சீறா:785/3
மூசி வந்து ஈமான் கொண்டு போயதும் முறை வழாமல் – சீறா:2295/3
மின்னிய கதிர் வாள் தாங்கி போயதும் மீண்டவாறும் – சீறா:2385/3
பொரு சகுதுக்கு எதிராது போயதும்
விருது கொண்டு இகலிடும் வெற்றி போரினும் – சீறா:3039/2,3
மிக்க நம் நயினார் வந்ததும் தன் மேல் வெகுண்டதும் போயதும் வெருவி – சீறா:4079/3

மேல்


போயதே (1)

துணித்து உணும் மம்மரில் தொடர்ந்து போயதே – சீறா:2968/4

மேல்


போயவை (1)

உரைத்து போயவை உற்று அறிந்து ஒருங்கினில் திரண்டார் – சீறா:2482/4

மேல்


போயின (9)

கரங்கள் போயின கல்லொடும் என நிலை கலங்கி – சீறா:949/1
பல்பல திசையினும் படர்ந்து போயின – சீறா:2967/4
நிதியொடும் போயின நிகரில் ஷாம் எனும் – சீறா:3307/3
போயின சரக்கும் மாவும் ஒட்டகை குழுவும் பொங்கி – சீறா:3341/2
சாடி அப்புறம் போயின வீரர் கை சரங்கள் – சீறா:3493/4
குறைந்து இடர் ஒடுங்கி போயின மருவார் பாசறை கொள்ளையின் தொகையும் – சீறா:3597/1
முற்றும் போயின நின்றனர் அவண் விதி முடிய – சீறா:3996/4
இது என போயின வள்ளல்-தம் கரத்தினால் எல்லாம் – சீறா:4411/4
சாய்ந்து போயின தானை தறுகண்மை – சீறா:4512/3

மேல்


போயினது (1)

போயினது என நினைவு அற புலம்பினார் – சீறா:519/4

மேல்


போயினர் (20)

விண்டனர் போயினர் மறுத்து வெற்பிடை – சீறா:1320/2
புடை வளம் பலவும் நோக்கி போயினர் மதீனம் மூதூர் – சீறா:2355/4
கஞ்ச மென் முக மலர்தர போயினர் கணியா – சீறா:2631/3
தீது இலாது இதயம் களிப்புற தேடி போயினர் பலபல திசையில் – சீறா:2901/4
பாய் அரி துவசம் முன் படர போயினர்
சீயம் ஒத்து அப்துல்லா என்னும் செம்மலே – சீறா:3320/3,4
போயினர் பறவை பந்தரில் கிடந்த பொங்கு செம் குருதி வெம் களத்தில் – சீறா:3566/4
புவியிடை பரந்த பறந்தலை கடந்து போயினர் இறங்கு பாசறையின் – சீறா:3587/4
மறு அற மீண்டு மக்க மா நகரார் போயினர் மன்னர் அபாசும் – சீறா:3603/2
கரந்து போயினர் அரைசு என்னும் கட்டுரை – சீறா:3658/1
இருந்தன போயினர் யாரும் என்பவே – சீறா:3659/4
சொல்லி வீழ்ந்தனர் போயினர் உறைந்தனர் சுவனம் – சீறா:4000/4
ஒன்றியாய் சென்று போயினர் அரசர் தம் ஊரின் – சீறா:4020/4
மாய்ந்து போயினர் அவர்களில் தலைமை மன்னவர்கள் – சீறா:4023/3
நன்று என தனி போயினர் மனையினில் நபியும் – சீறா:4417/1
அதிதியர் சிவண போயினர் மற்ற அரசர்கள் ஈங்கு இவர் அருகின் – சீறா:4446/4
இறந்து போயினர் சிலர் சிலர் இவண் இருக்கின்றார் – சீறா:4606/3
பொழிதரு சோலை படப்பையும் கடந்து போயினர் நிரை கண் முன் ஏக – சீறா:4922/4
பலபல இயங்கள் முழங்கிட நடந்து போயினர் பயம் மழை நிழற்ற – சீறா:4959/4
தழை படு குரம்பை முலை நிலம் கடந்து போயினர் சலதர குடையார் – சீறா:5005/4
நடை படிந்திடும் கால் தொறு கணம் கவர்ந்து போயினர் நரகு இருள் புகுவார் – சீறா:5018/4

மேல்


போயினரால் (3)

விரைவுடன் மனையில் சேறி என்று உரைப்ப மிக மகிழ்ந்து எழுந்து போயினரால் – சீறா:4107/4
உத்தம மறையின் நிகழ்த்து என உரைத்தார் உளம் மகிழ்ந்து அவரும் போயினரால் – சீறா:4461/4
வட_வரை பிதிர்ந்து தூள் எழ தாவும் வாம் பரி அகுசம் போயினரால் – சீறா:4961/4

மேல்


போயினன் (8)

நோ வர இறுக கட்டிவைத்து எழுந்து போயினன் ஒரு நொதுமலனே – சீறா:2309/4
பங்கயம் குவித்து அரும் பதியில் போயினன்
திங்கள் அம் குடையொடும் எழுந்த சேனையே – சீறா:3023/3,4
ஓங்கிய நெடும் கடத்து ஒளித்து போயினன்
ஈங்கு இருந்து என் பலன் என்ன நம் நபி – சீறா:3295/1,2
இறந்து போயினன் என்று இவண் இருந்தனன் இன்னே – சீறா:4009/2
நடுங்கி துன்புற்று வீந்தனன் போயினன் நரகம் – சீறா:4016/4
எல்லாம் மறந்து போயினன் ஆங்கு இருந்தார் ஒருவர் இலை அன்றே – சீறா:4044/4
வீய்ந்து போயினன் கண்டு வெருவு உற – சீறா:4512/2
ஓதுவேன் என விடைகொண்டு போயினன் உடனே – சீறா:4843/4

மேல்


போயினனலன் (1)

படுத்தனன் கரந்து போயினனலன் ஓர் கடிகையின் நமர் கையில் படுவன் – சீறா:2536/2

மேல்


போயினார் (28)

கனவினில் ஜிபுறயீல் கழறி போயினார் – சீறா:729/4
புதுமை-கொல் இது என தொடர்ந்து போயினார் – சீறா:747/4
உண்மை நீர் நபி என்பது உரைத்து போயினார் – சீறா:1327/4
இகல் அற பலதரம் இயம்பி போயினார் – சீறா:1329/4
வருத்தமுற்ற மனத்தொடும் போயினார் – சீறா:1400/4
மாகம் நோக்கி இரு கரம் எடுத்து பதுவா உரைத்து நபி போயினார் – சீறா:1437/4
பொன்_உலகு உமக்கு என உரைத்து போயினார் – சீறா:1468/4
காசு அறு பொன்_நகர் காண போயினார் – சீறா:1470/4
பொன்_உலகினில் குடிபுகுத போயினார் – சீறா:1473/4
நதிகளும் கடந்து அயல் நடந்து போயினார் – சீறா:1985/4
வரிசை நேர் வணக்கமும் வகுத்து போயினார் – சீறா:2157/4
அன்புற உரைத்து எழுந்து அயாசு போயினார் – சீறா:2160/4
ஆதரத்தொடும் அங்கு அவர் போயினார் – சீறா:2345/4
நாடி அங்கு ஒரு நெறி நடந்து போயினார் – சீறா:2725/4
நபிகளின் நாயகம் நடந்து போயினார் – சீறா:2766/4
புதிய வெம் பகை பதி அடுப்ப போயினார் – சீறா:3031/4
நல் நலம் கனிதர நடந்து போயினார் – சீறா:3256/4
பொரு திரை கடற்கரை இடத்தில் போயினார் – சீறா:3267/4
இறை நபி முகம்மதும் எழுந்து போயினார் – சீறா:3280/4
கள் அவிழ் மலர் பொழில் கடந்து போயினார் – சீறா:3303/4
பொருவு இல் வெம் படையொடும் போயினார் அரோ – சீறா:3312/4
பன்ன அரும் கங்குலில் பரந்து போயினார் – சீறா:3647/4
புவி திசை அதிர்தர கடிது போயினார் – சீறா:3653/4
மண்டலம் கீழுற மகிழ்ந்து போயினார்
அண்டம் ஓர் இரவினின் அரிதில் போயினார் – சீறா:4059/3,4
அண்டம் ஓர் இரவினின் அரிதில் போயினார் – சீறா:4059/4
புடை வர தனி போயினார் – சீறா:4149/4
பூசல் முற்ற முன் போயினார்
மோசன பதம் முற்றினார் – சீறா:4153/2,3
தாங்கிய அறிஞரும் தகையில் போயினார் – சீறா:4540/4

மேல்


போயினான் (8)

புகழொடும் வாழ்த்தி பக்கீறு போயினான் – சீறா:3240/4
புள்ளுவத்து அவர் தலம் புகுத்தி போயினான் – சீறா:3273/4
கவ்வை செய் நெடி படு கானம் போயினான் – சீறா:3294/4
வரிசை பெற்று அறபி வாழ் பதியில் போயினான் – சீறா:3335/4
கடல் படு பல்லியம் கறங்க போயினான் – சீறா:3629/4
கங்குல் அம் காலையில் கரந்து போயினான் – சீறா:3657/4
போயினான் இதோ கொன்றனன் காண் என புலம்பி – சீறா:4013/4
மேல் திசை போயினான் இருண்ட விண்ணிடம் – சீறா:4572/4

மேல்


போயும் (1)

விலகுதற்கு அரிது எனும் சரம் போயும் போர் வேட்ப – சீறா:3997/1

மேல்


போர் (50)

போர் தலை திறந்து திரித்து வை நீத்து பொன் நிற செந்நெல்லை குவித்து – சீறா:60/2
எங்கள் நபி முன் உரைத்த உரை தவறி உறூமிகள் போர் இடைந்தாரென்னில் – சீறா:2172/3
நிறையும் சாமையின் போர் குவை வரைகளை நிகர்ப்ப – சீறா:2680/1
பூரிகை நவுரி காகளம் சின்னம் போர் வயிர் கொம்பு கைத்தாளம் – சீறா:3162/3
போர் அடர் சீரா அணியின பாகர் புந்தியின் அமைந்தன பதினெண் – சீறா:3165/3
போர் அற தன்மையில் படுத்தி பொற்புடன் – சீறா:3309/3
போர் எதிராது மற்ற ஒருவனும் புறத்தில் போனான் – சீறா:3346/3
அருக்கன் ஒத்து எழுந்து வெம் போர் அணி கலன் அணியலுற்றார் – சீறா:3366/4
மன்னர் யாவரும் போர் அமர் கோலங்கள் வனைந்தார் – சீறா:3460/4
ஆவியோ சினமோ பெரிது என அறிகிலன் போர்
தாவி போக்கினன் கரத்தொடும் இரு துணை தாளும் – சீறா:3505/1,2
கூவி ஓய்ந்திலன் போர் வருக என ஒரு குரிசில் – சீறா:3505/4
புறம் இடம் குவிய உறவினர் எவரும் போர் கடன் கழித்து அவண் கிடப்ப – சீறா:3580/2
போர் உறும் பெரும் படையுடனும் புக்கி அ – சீறா:3620/1
இகலவர் பணிவும் போர் இயற்றும் செய்கையும் – சீறா:3643/2
இருந்து போர் பொருகுவது நன்கு என எடுத்து இசைத்தார் – சீறா:3831/4
போர் என களித்து வேட்டு பொரு படை படர்ந்தது அன்றே – சீறா:3848/4
எட்டும் என்னவும் எழுந்தன போர் என இகலும் – சீறா:3856/3
வெல்லலாம் காபிர்-தம்மை என வெகுண்டு இருவரும் போர்
எல்லையின் அமைந்து முன்னர் இரண்டு அணி என்ன நின்றார் – சீறா:3879/3,4
அடு சமர்க்கு இடியேறு என்னும் அபாசுபியான் போர் வேட்டு – சீறா:3882/3
வெண் நிறத்த வெம் பரி சில கொடிய போர் விளைப்ப – சீறா:3887/1
விசை கொள் வாம் பரி நடத்தி வெம் போர் விளையாடி – சீறா:3891/3
மறம் கொள் மைந்தர்கள் ஒருவருக்கொருவர் போர் மலைப்ப – சீறா:3892/3
மேலில் சோணிதம் தர ஒரு வீரன் போர் விளைத்தான் – சீறா:3896/4
விண்ணும் கண்டார் எண்ணார் எண்ண மிகு போர் செய்து – சீறா:3925/1
துய்ய போர் முன் நின்று அங்கம் துளைபட கீண்டு நீண்ட – சீறா:3928/1
வாள் தெறித்திட போர் நின்ற மன் அபுதுல்லா என்னும் – சீறா:3948/1
வெல தகு வாள் கை ஏந்தி போர் விளையாடலுற்றார் – சீறா:3954/4
விலகுதற்கு அரிது எனும் சரம் போயும் போர் வேட்ப – சீறா:3997/1
நாணாது என்றும் போர் வெஃகி நடந்தது எல்லாம் பார்க்கில் அவம் – சீறா:4031/3
வெய்ய போர் விளைத்து களம்-தனில் அலகை விருந்து உண்டு விருப்புற அளித்து – சீறா:4076/3
புரவி சுற்றிட போர் மனர் – சீறா:4147/1
வீங்கினர் போர் கிடைத்தது என அடிக்கடி போய் மெலிந்திருந்த விலங்கல் தோள்கள் – சீறா:4310/2
எடும் எடு என தீன் உவந்த போர் வேந்தர் சேனையொடும் எதிர்ந்தார் அன்றே – சீறா:4312/4
தரை கிடந்து உள் உயிர் துறந்து படை எறிந்து மாய்ந்தனர் போர் தலைவர் மன்னோ – சீறா:4315/4
கிள்ளையினது உடலினும் போர் மைந்தர் உறுபினும் சேந்து கிளர்ந்த சோரி – சீறா:4316/1
புள்ளினொடும் பிணங்கி நிண தசைகள் உண்டு திரிந்தன போர் களத்தில் அம்ம – சீறா:4316/4
ஆடின பேய் களித்தன தீன் உவந்தன போர் வென்றியொடு மறம் கூத்தாட – சீறா:4319/4
சீற்றமும் ஒடுங்கிலன் போர் சிந்தனை எறிகிலன் தீ – சீறா:4360/2
தங்கிய சூழ்ச்சி வல்லோர் போர் உடை தலைவர் மாறாது – சீறா:4361/2
கொடுக்கும் மை முகிலின் அன்னீர் கோது உற தீனர் வெம் போர்
தொடுக்குவன் விசயம் காண திசைகளும் துணுக்கம் கொள்ள – சீறா:4368/3,4
போர் உடை தலைவர் சூழ எழுந்தனன் இயங்கள் பொங்க – சீறா:4373/4
கூண்டு போர் முடிப்போம் என்ன குறித்ததும் விரித்து சொன்னான் – சீறா:4390/3
கோடின புருவம் நிமிர்ந்தன புயங்கள் வாவுற கொலை செயும் நெடும் போர்
தேடின மனங்கள் சிவந்தன விழிகள் செறிந்தன மயிர் புளகு யாவும் – சீறா:4451/1,2
திறனொடும் அன்னோர் போர் தொழில் ஒழிந்து ஓர் திசையினில் உறைந்தனரென்னில் – சீறா:4466/2
போர் உறு முனைப்பதி புக்கி நல் மதி – சீறா:4541/2
மன்னவர் யாவரும் போர் மனம் கொளார் – சீறா:4549/2
ஐயகோ உயிர் இருந்தல்லோ திடத்துடன் அடும் போர்
செய்ய வேண்டும் இங்கு இருப்பது பழுது இனி திறத்தீர் – சீறா:4609/1,2
பார்த்து வேக பரியை நடாத்தி போர்
கூர்த்திருந்த குறைசிகள் முன்பு சென்று – சீறா:4820/1,2
அலக்கணுற்று அவர்கள் வாட அலைத்து போர் நடத்தி கொன்று – சீறா:4853/2
மாண் தயங்கிய வேல் உயையினாவும் போர் மல்கு அபுதுற் றகுமானும் – சீறா:4926/2

மேல்


போர்செய் (2)

இனையன போர்செய் வேளை எண்ணலர்க்கு இடியேறு அன்னார் – சீறா:3938/1
கூண்டு போர்செய் குறைசிகளோடு எறுழ் – சீறா:4816/3

மேல்


போர்செய்-மின் (1)

யாவரும் என் முன் போர்செய்-மின் என்று அங்கு இவை சொன்னார் – சீறா:3913/4

மேல்


போர்செய்தல் (1)

இறந்து போகினும் போர்செய்தல் தகுவது அன்று எனவும் – சீறா:4596/2

மேல்


போர்செய்தாய் (1)

இன்று நீ போர்செய்தாய் வந்து எதிர்த்தவர் யாரும் வீழ்ந்து – சீறா:3942/1

மேல்


போர்செய்திடும் (1)

இன்னனம் மாந்தர் யாவரும் போர்செய்திடும் வேலை – சீறா:3910/1

மேல்


போர்செய்து (1)

இனைய போர்செய்து இகலும் அளவையில் – சீறா:4482/1

மேல்


போர்செய்ய (1)

இயைந்திடாது அவர் போர்செய்ய வேண்டும் என்று இகலின் – சீறா:4840/1

மேல்


போர்செய (1)

இரு திறல் படை இன்னன போர்செய
விருது கட்டிய சஃது எனும் வேந்தர் போய் – சீறா:4493/1,2

மேல்


போர்செயும் (2)

நின்று போர்செயும் நேரலார் எலாம் – சீறா:3965/1
மண்டு போர்செயும் படைக்கலன்களும் மண்ணில் வழங்கி – சீறா:4020/3

மேல்


போர்த்த (8)

கடி மலர் போர்த்த வரம்பினை தகர்த்து கழனியில் பரந்து பாய்ந்து உடைக்கும் – சீறா:47/4
வன்ன மென் படம் போர்த்த போன்று இருந்தன வாவி – சீறா:868/4
விடிவது எவ்வாறோ என்ன வெருவி நெஞ்சு உளைந்து போர்த்த
பிடவையில் கிழித்து சுற்றி பேதுறாது அடைத்து நீன்றார் – சீறா:2584/3,4
போர்த்த தன் பொதும்பர் நீத்து எழுந்து அரும் கான் புறத்தில் நல் நிரையை நோக்கியதால் – சீறா:2879/4
நறை மலர் துடவை போர்த்த மதீன மா நகரில் வந்தார் – சீறா:3679/4
கொண்டு மெய் உற போர்த்த பின் குலத்தவர் குழுமி – சீறா:4167/3
புண் தெரிந்தில போர்த்த வயவருக்கு – சீறா:4491/2
போர்த்த சேனையொடும் நபி புக்கினன் – சீறா:4820/4

மேல்


போர்த்தது (2)

புவனமும் விசும்பும் செறிந்து இருள் படலம் போர்த்தது அ இரவினில் துயில் ஒன்று – சீறா:2538/3
பின்பு தூசினில் போர்த்தது பிருதவுசு இடத்தின் – சீறா:4172/2

மேல்


போர்த்ததும் (1)

படுத்து எழுந்ததும் போர்வையில் போர்த்ததும் பரிவின் – சீறா:4171/3

மேல்


போர்த்தன (1)

போர்த்தன கயங்கள் மூச்சுமுட்டின புழுங்கி எட்டும் – சீறா:3869/2

மேல்


போர்த்திட (2)

போது அடைந்து இருள் எனும் படலம் போர்த்திட
மா தவர் எனும் முகம்மதுவும் மன்னரும் – சீறா:728/1,2
எண் திசையினும் துகள் எழுந்து போர்த்திட
மண்டலம் கீழுற மகிழ்ந்து போயினார் – சீறா:4059/2,3

மேல்


போர்த்திடும் (1)

பொருவு இலா வரிசை புலி அலி மணத்தில் போர்த்திடும் பசிய கஞ்சுகியில் – சீறா:3157/3

மேல்


போர்த்து (16)

துலங்கு மென் முலை தோன்றிட பச்சிலை துகில் போர்த்து
இலங்கும் வாவிகள் அணி இழை மகளிர் ஒத்திருந்த – சீறா:64/3,4
தண் நகை தரள கதிர் இருள் துணிப்ப தரை எலாம் பொன்மை போர்த்து இருப்ப – சீறா:241/3
புதியது ஓர் ஹபீபுல்லா என்று ஓதி அ பேரும் போர்த்து
மதி மகிழ்ந்து உவகை பொங்கி வானவர் வாழ்த்தி சொல்வார் – சீறா:423/3,4
ஏடு அலர் போர்வை போர்த்து இருந்தது ஒத்ததே – சீறா:490/4
பொன்னும் நல் கதிர் மணியையும் போர்த்து எடுப்பவர் போல் – சீறா:545/3
பூத்த கொம்பு அனைய மெய்யின் நாண் எனும் போர்வை போர்த்து
கூர் தவா வெளிப்படாமல் கற்பு எனும் வேலி கோலி – சீறா:637/2,3
சலவை கொண்டு உற போர்த்து அருகு இருந்தனர் தையல் – சீறா:1274/4
திருந்துற மயிரின் போர்வையில் போர்த்து செம் கரத்து அரிய நீர் ஏந்தி – சீறா:1951/3
பொன்றிலா பசிய போர்வையில் போர்த்து புறத்தினில் காபிர்கள் முகத்தில் – சீறா:2541/3
அகடு உறை கருவிட்டு அன்பாய் அணி மணி சிறையால் போர்த்து
புகர் அற சேவலோடும் பொருந்தி அங்கு இருந்தது அன்றே – சீறா:2571/3,4
புரை அற போர்த்து வைகும் பொதும்பரின் வாயில் வந்தார் – சீறா:2573/4
கரிய கம்பளத்தை போர்த்து வீக்கிய கலைகள் நீத்து ஓர் – சீறா:2830/1
ஐயம் அற்று அணிந்து கஞ்சுகி மேனி அழகுற போர்த்து முண்டகமாம் – சீறா:4090/2
விந்தையாம்படி போர்த்து அவண் எழுந்து மண் வீழ்த்தார் – சீறா:4170/4
திரு மலர் வதனம் கோட்டி செவ்விய நிறை போர்த்து அல்லா – சீறா:4701/3
பாய் இருள் படம் போர்த்து உறைந்து கண்வளர படர் திரை குட திசை புகுந்தான் – சீறா:4988/2

மேல்


போர்ப்ப (3)

பூதரம் அனைய சுணங்கு அணி முலையில் புள்ளியின் சேதகம் போர்ப்ப
ஆதரம் பெருகி நிரைநிரை வடிவாய் அணியணி நாற்றினை நடுவார் – சீறா:49/3,4
புள்ளி வட்ட வெண் பரிசைகள் என உடல் போர்ப்ப
தள்ளி வால் அசைத்திடுதலில் தரையிடம் பிதிர்த்திட்டு – சீறா:773/1,2
பூம்_கொடி வருந்தி நெஞ்சத்து அறிவு எலாம் துயரம் போர்ப்ப
கோங்கு இள முலையின் செம்பொன் கொடி என என்னை சூழ்ந்த – சீறா:3196/2,3

மேல்


போர்வை (5)

ஏடு அலர் போர்வை போர்த்து இருந்தது ஒத்ததே – சீறா:490/4
பூத்த கொம்பு அனைய மெய்யின் நாண் எனும் போர்வை போர்த்து – சீறா:637/2
குறுமறி திரளொடு மயிர் போர்வை தோள் கொண்டு – சீறா:2639/2
புட்டில் கை சோடு இணை தாக்கு போர்வை வெண் – சீறா:3005/3
புன்மை வேல் ஏந்தி கொலை எனும் கவச போர்வை மேல் போட்டு வெம் கபட – சீறா:4077/1

மேல்


போர்வையால் (1)

நெருங்கு வெண் கொடி கஃபாவிடத்து ஏகி நிரை மயிர் போர்வையால் மூடி – சீறா:1945/3

மேல்


போர்வையில் (4)

போர்வையில் புகுந்து அங்கு உரன் நடு இருந்து பொருவு அற இரு பகுப்பு ஆகி – சீறா:1923/2
திருந்துற மயிரின் போர்வையில் போர்த்து செம் கரத்து அரிய நீர் ஏந்தி – சீறா:1951/3
பொன்றிலா பசிய போர்வையில் போர்த்து புறத்தினில் காபிர்கள் முகத்தில் – சீறா:2541/3
படுத்து எழுந்ததும் போர்வையில் போர்த்ததும் பரிவின் – சீறா:4171/3

மேல்


போர்வையின் (1)

பரந்து போர்வையின் மூடின நீள் பெரும் பதியை – சீறா:3134/4

மேல்


போர்வையை (1)

வரை தடம் புய மேலுறு போர்வையை வாங்கி – சீறா:1237/2

மேல்


போராடல் (1)

கேடு இல் முன்றிலில் பசு அறுத்து இவண் கிடப்பவும் போராடல்
வாளின் வாய் தாரை சற்று அற உதிர்ந்திடவும் – சீறா:3812/1,2

மேல்


போரில் (10)

முடித்த வெம் போரில் காகளம் முழக்கி உறைந்திடும் பாசறை முன்னி – சீறா:3564/2
வெற்றியில் புகழில் போரில் வேட்கை அறாது தேடும் – சீறா:3843/1
வதுவையில் கொடையில் போரில் மலிந்த மும்முரசம் மாறாது – சீறா:4178/1
இரு திறத்தவரும் போரில் எய்துவது என்-கொல் வீணின் – சீறா:4191/1
புதியது ஓர் சமயம் பூண்ட திருந்தலர் போரில் தாக்கி – சீறா:4363/1
காலு நீர் குருதி பாய காட்டிய முதுகும் போரில்
சாலவும் வெருவி தேம்பி சாற்றிய வாயும் தக்க – சீறா:4367/2,3
திறம் தர மகிழ்வு பூப்ப அவரையும் போரில் சேர்த்தி – சீறா:4393/2
இரிவுறும் போரில் திரண்டு எழும் காபிர்க்கு இதம் உற ஈந்திடில் எமக்கே – சீறா:4474/4
முன்னர் நாள் இரு விசை போரில் மூழ்கிலாது – சீறா:4557/1
புரிசை சூழ் மக்க மா நகர் காபிர் முன் போரில்
வெருவி ஓடினர் நாலைந்து விசை அவர் மேல் நாம் – சீறா:4839/1,2

மேல்


போரின் (7)

வெற்றி என்று இயல் நபி போரின் வேட்கையில் – சீறா:3022/2
பொருத்தினன் தவிர்த்தனன் போரின் கோலமே – சீறா:3272/4
புரவி ஆர்ப்பினும் வீரர்கள் ஆர்ப்பினும் போரின்
இரு திறத்து மன்னவர்களும் தலைமயங்கினரால் – சீறா:3549/3,4
போரின் மிகுத்தார் சூழ வளைத்தார் பொருவு இல்லா – சீறா:3920/3
மன்னவன்-தன்னை போரின் வடுப்பட காட்டி விட்டு – சீறா:3929/1
தேய்ந்தன படைகள் எங்கும் சிறந்தன சிவிகை போரின்
வாய்ந்தன மள்ளர் தூளி மறைத்தன ஆசை அம்ம – சீறா:4180/3,4
இன்னபடி மள்ளரொடு கிள்ளை மடிய போரின் இணங்கும் ஏல்வை – சீறா:4318/1

மேல்


போரினில் (4)

பொழில் முகில் வரையிடை பதுறில் போரினில்
வழி நிணம் அறாத வேல் மன்னர் வெம் படை – சீறா:3654/1,2
பல்லர் சூழ்தர காலிது போரினில் படுப்ப – சீறா:3979/2
தீட்டு வேலவரை எல்லாம் போரினில் சிந்தை ஆக்கி – சீறா:4389/3
இருவரும் பொரும் போரினில் அவர் இடைந்து உடையில் – சீறா:4841/1

மேல்


போரினும் (1)

விருது கொண்டு இகலிடும் வெற்றி போரினும்
பெரிது என குழுவொடும் பிரியத்து ஏகினார் – சீறா:3039/3,4

மேல்


போரினை (5)

விரைவினில் பெரும் போரினை இருவரும் விளைப்ப – சீறா:3544/1
துடைக்கும் போரினை அடிக்கடி சிலசில துரங்கம் – சீறா:3888/4
மெல்ல அமைத்து போரினை நீத்து வெளியுற்று – சீறா:3924/2
விசை கொண்டு ஈண்டிய கவண் கல் வெம் போரினை விளைப்ப – சீறா:4002/1
போரினை மூட்டி நின்றாய் நீ இங்கு புகுந்த போதே – சீறா:4388/3

மேல்


போருக்கு (1)

பல்லியம் பம்ப போருக்கு எழுந்தனர் படைகளோடும் – சீறா:4628/2

மேல்


போருவை (1)

வரி இழை மயிர் போருவை எனும் கரிய வல் இருளிடை எழும் மதி போல் – சீறா:1954/1

மேல்


போரை (2)

போரை காட்டும் நம் சேனை பொருது வெருவி உடைந்து பின்னர் – சீறா:4030/3
செல்லு-மின் அசறு பாதை வணங்கு-மின் செறுநர் போரை
வெல்லு-மின் கிடையா கீர்த்தி வேண்டு-மின் என்ன சொன்னான் – சீறா:4628/3,4

மேல்


போரையும் (1)

போரையும் உண்ட மான புகழொடும் அறமும் உண்ட – சீறா:3958/3

மேல்


போல் (187)

தக்க கூலியும் செய்து உண அறிகிலான் சரி போல்
மிக்க செந்தமிழ் புலவர் முன் யான் விளம்புவதே – சீறா:18/3,4
மிடித்து நொந்த சிற்றெறும்பு ஒரு மூச்சுவிட்டது போல்
வடித்த செந்தமிழ் புலவர் முன் யான் சொலும் ஆறே – சீறா:19/3,4
நெருங்கியே விசும்பில் அண்ட முகடு உற நிறைந்தவே போல்
இரும் கண வெள்ளை மேகம் இரை பசும் கடல் வீழ்ந்து உண்டு ஓர் – சீறா:21/2,3
மிகு மழை குலம் அடிக்கடி விழிப்ப போல் மின்னி – சீறா:22/2
வேறு அரையரை போல் பெரு வளம் கவர்ந்து மருதத்தில் பரந்தன வெள்ளம் – சீறா:34/4
பெருகிய செல்வ குடியொடு கிளையும் பெருத்து இனிது இருந்து வாழ்வன போல்
மரு மலர் பழன காடு எலா நெருங்கி வளர்ந்தது நெல் இலை நாற்றே – சீறா:48/3,4
விரித்த வெண் நுரை போல் வெண் துகில் அடுக்கால் விரை செறி அம்பரின் திடரால் – சீறா:86/3
நாடிய பொருள் போல் நாற்பது பெயரை நன்குற பெற்றதின் பின்னர் – சீறா:134/2
பெயரிய களிறுக்கு ஓர் பிடியும் போல் அவர் – சீறா:174/2
வரை குலங்கள் போல் வந்ததற்கு ஒரு முதல் வருடம் – சீறா:180/4
அறை கழல் சிலம்ப வருவ போல் வந்து அங்கு ஆமினா திரு மனை புகுந்தார் – சீறா:247/4
இனம் தரும் பலன் போல் எழுந்த சந்ததியே எடும் இலம் புகும் என இசைத்தார் – சீறா:277/4
பல கலை அறிவும் கொடுப்ப போல் எழு நாள் பால் முலை கொடுத்தனர் அன்றே – சீறா:281/4
தனையரும் புதிய தனையரும் உயிர் போல் தலைவரும் மடந்தையர்-தாமும் – சீறா:355/3
சீர் உறும் கனக மா மழை பொழிய திரண்டு எழும் செழும் முகில் குலம் போல்
பேர் தரும் குறைஷி குலத்தினில் உதித்து பிறங்கு ஒளி முகம்மது நபிக்கு – சீறா:379/2,3
இலை தளிர் விரல்கள் முதுகுற பொருந்த இன் உயிர் பொருந்தல் போல் தழுவி – சீறா:385/2
கை நிறை பொருள் போல் இரு விழி குளிர கண்டு அகம் மகிழ்ந்து உடல் களித்தார் – சீறா:386/4
அயிர் ஒழித்து அரம் போல் தேய்க்கும் அற கொடும் பரல் கான் ஏகி – சீறா:429/1
சேமம் ஆகிய பொருளினை காத்திடும் திறம் போல்
வாம மா மணி முகம்மதை வளர்க்கும் அ நாளில் – சீறா:438/1,2
உங்கள்-தம் மனைக்கு உளது ஒரு குழந்தை நும் உயிர் போல்
எங்கள்-தம் மனத்து உவகையால் வளர்ப்பதற்கு இசைந்தோம் – சீறா:442/1,2
குன்று போல் முலை செவி சுட மனம் கொதித்திடவே – சீறா:443/4
கட கரி எனும் அபுல் காசிம் செல்வம் போல்
இடன் அற பெருகி அங்கு இருந்த வாவியே – சீறா:489/3,4
போல் என வீங்கிய புயமும் மா முக – சீறா:505/3
இரவலர் போல் தனி இறந்திட்டார் அரோ – சீறா:517/4
பொன்னும் நல் கதிர் மணியையும் போர்த்து எடுப்பவர் போல்
வன்ன வார் கழல் குரிசிலுக்கு உறு மொழி வகுத்தார் – சீறா:545/3,4
பச்சை மென் மலர் இதழ் கொடு துடைத்திடும் படி போல்
செச்சை முங்கிய புய நபிக்கு உறு கொலை செயவே – சீறா:578/2,3
கொண்ட வெற்றி போல் வெற்றி வேறு இலை என குறித்தார் – சீறா:596/4
நோக்கியும் நோக்காதும் போல் நொடியினில் எழுந்து அ மாதின் – சீறா:640/2
அவயவம்-தனை காப்பவர் போல் நபிக்கு அடுத்து இனிது உறைவாயே – சீறா:663/4
தோன்றல் தோன்றினர் அணி மணி மறுகிடை சுடர்விடு மதியே போல் – சீறா:669/4
வேலை வாருதி போல் வழி பிழைத்ததுவும் விழுந்து யான் முகம் உடைந்ததுவும் – சீறா:692/2
மலை கடல் திரை போல் கானலில் வெதும்பி அலைந்திடும் வருத்தமும் தவிர – சீறா:695/3
சுற்றமும் கிளையும் சிறப்பொடு தழைத்து சூழ்ந்து இருந்து அணி திகழ்வது போல்
குற்றம் இல் நதியின் இரு கரை மருங்கும் குறைவு அற தளிர்த்தன தருக்கள் – சீறா:698/3,4
இனம் உண்டு பருத்து எழுகின்றது போல் – சீறா:712/4
வரை போல் உரகத்தை வதைத்தது கண்டு – சீறா:722/1
குன்று போல் உற வீங்கின முறுவல் கொண்டு இடராய் – சீறா:760/2
அனேகம் என் போல் அஃறிணை கொடும் சாதி – சீறா:778/2
இறந்திடா முனம் இன்று கண்டிடும் பலன் எனை போல்
அறம் தவம் புரிந்தவர்களும் பெறுவதற்கு அரிதால் – சீறா:779/3,4
என்றும் இன்று போல் காண்குவம் என மனத்து இருத்தி – சீறா:781/3
தெரிந்த மேலவர் செவிக்கு இடார் என்னும் அ திறம் போல்
விரிந்த கார் குடை நிழலிடை வரை புயம் விளங்க – சீறா:852/2,3
வடியும் தேன் மலர் வாவியும் வளர் கழை குலம் போல்
நெடிய பச்சிலை கரும்பு உடை கழனியும் நிறைந்த – சீறா:858/2,3
தூக்கி வைத்த போல் முள் புற நறை கனி தூங்கும் – சீறா:861/4
தெள்ளு செம்பொனால் சமைத்த போல் செழும் குலை தாங்கி – சீறா:862/2
சொரிந்து விட்டது போல் வயின்வயின்-தொறும் தோன்றும் – சீறா:863/4
அதிர்ந்திட கரம் அசைத்தல் போல் அசைந்தன கொடிகள் – சீறா:873/4
புதுக்குவான் தொழில்புரிந்த போல் அசைந்த பொன் கொடிகள் – சீறா:874/4
குவிந்த கை விரித்து அழைத்த போல் அசைந்தன கொடிகள் – சீறா:875/4
பொங்கு அழகு நோக்குவன போல் உற நிவந்த – சீறா:878/3
பேரர் உயிர் போல் முகம்மது என்போர் – சீறா:891/2
துகிர் சிறு வேர்விட்டு ஓடி சுடரொடும் திகழ்வதே போல்
பகிர் விரல் சிறு கால் மென்மை படர் சிறை புறவின் கூட்டம் – சீறா:921/1,2
வன்னியின் கொழுந்து போல் செம் மணி கதிர் ஊசல் ஏறி – சீறா:930/1
குரம்பு அடை துகள் போல் ஆவி குலைகுலைந்திடுவன் இந்த – சீறா:943/3
வெள்ளி வெண் கவரி விரிந்த போல் பாளை மிடறு ஒசிவன கமுகு ஒரு-பால் – சீறா:1004/3
சலதரம் அனைய கரத்தினில் ஏற்றோர்-தம் மனம் குளிர்வ போல் குளிர்ந்து – சீறா:1007/2
வல்லியின் கொடி போல் அமரர்-தம் மகளிர் மருங்கு இரு-பாலினும் மிடைய – சீறா:1010/4
துன்னு வெண் கதிர் கற்றை போல் கவரி தூக்குவரால் – சீறா:1107/4
கதியும் வெற்றியும் வீரமும் பெறுவர் அ கதை போல்
புதிய பேரொளி முகம்மதின் மணவினை பொருட்டால் – சீறா:1127/2,3
மின்னிட வெண் மணி தொடையும் செம் மணியும் போல் காந்தி விரிந்த தோற்றம் – சீறா:1134/2
எழு திரைக்கு உவந்து அனம் எழுந்த கூட்டம் போல்
பொழி கதிர் கலன் பல புரள எங்கணும் – சீறா:1151/2,3
தெரிசிக்க நம் போல் மிக்க செனனம் ஆர் பெறுவர் என்பார் – சீறா:1157/4
உமிழ் கதிர் கொடியை வெள் நிலா கலை வந்து உடுத்த போல் கலை எடுத்து உடுத்தி – சீறா:1201/3
விரி கதிர் பவள கொடி எனும் விரல்கள் விளைந்த போல் மணி பணி செறித்து – சீறா:1204/3
சித்திர வடிவை சுருக்கி மானுடர் போல் ஜிபுறயீல் அவ்விடத்து அடைந்தார் – சீறா:1252/4
வானகத்து இருந்த சோதி வந்து சந்தித்ததே போல்
கான் அமர் துண்ட செம் கண் கலை நிலா தவழும் யாக்கை – சீறா:1257/2,3
ஓத முன் இருந்து இரு கையின் இறுக்கி முன் உரை போல்
ஓதும் என்றலும் பின்னரும் ஓதினனலன் என்று – சீறா:1287/2,3
வாடிய பயிர்க்கு உறு மழையும் போல் தினம் – சீறா:1326/1
அருமை தவத்தால் வந்து உதித்த அபுல் காசீம்-தன் செழும் கரம் போல்
பெருக தரும் செல் இன குலங்கள் பிறங்கும் பிறங்கலிடத்து இருந்த – சீறா:1330/2,3
மறு துடைப்பன போல் மார்க்க வழி கெட நின்ற பேரை – சீறா:1346/2
பிறரும் இல்லை நும் போல் பெரியோர்களே – சீறா:1399/4
எண்ணிறந்தனையர் சில பகல் இவர் போல் இடும்பை நோய் சுமந்திருந்தனரே – சீறா:1448/4
உதிக்கும் பாதகர் போல் நபி முகம்மது என்று உதித்தான் – சீறா:1509/2
முட்டி தாக்குற வருவ போல் அடிக்கடி முடுகும் – சீறா:1531/3
வனைந்த போல் அகலாது நின்றது மழ விடையே – சீறா:1537/4
தீது உறும் இவை போல் யாங்கள் கண்டதும் தெரிக்கோணாதே – சீறா:1552/4
இன்னமும் இவை போல் நூறாயிரம் விதம் கண்ணுற்றாலும் – சீறா:1553/1
கழிபட இடைந்து எல் தோன்றும் காலை நல் நெறி பெற்றோர் போல்
அழிதரும் குபிரை நீக்கி அகுமது தீனை நோக்கி – சீறா:1579/2,3
பணி தாழ் குழியில் களிற்று இனம் போல் பதறி பயந்து உள்ளம் கலங்கி – சீறா:1587/3
திரை கடலின் நடு எழுந்த மதி கதிர் போல் முகம்மது தம் செழும் தீன் செவ்வி – சீறா:1639/1
வைத்து வாழ்ந்து எழும் கதிர் போல் கதிர் கான்ற முகம்மது உளம் மகிழ்ந்து நோக்கி – சீறா:1644/3
சார்ந்த உத்தர பிரத்தியுத்தரத்து இவன்-தனை போல்
ஆய்ந்த பேர் இலை என ஒருவனை குறித்து அழைத்தார் – சீறா:1680/3,4
இரவலர்க்கு அளித்து அவன் இருநிதி பெருகின போல்
மரு மலர் தட வாவியும் கழனியும் வழி தேன் – சீறா:1700/2,3
ஈனம் இல் முகம்மதை போல் இலை என வரிசை மேலும் – சீறா:1729/3
அதிர்ப்பு அடர் தீன் படைக்கலத்தின் ஆக்கம் போல்
எதிர்ப்படும் துன்பு எனும் இருளை உள் மகிழ் – சீறா:1792/2,3
இதயம் அச்சமுற்று அடைந்த போல் அடைந்தனன் இரவி – சீறா:1895/4
விரிதரும் பருதி கதிர்களை தேக்கி மேல் கடல் கொப்பிளித்தன போல்
தெரிதர சேந்து செக்கர் விண் இலங்க செழும் மறை புகழ் முகம்மது பூ – சீறா:1899/1,2
பண்ணுதற்கு இயைந்த வெள்ளி வெண் குடம் போல் பரிவுற இனிது வந்து உறைந்த – சீறா:1917/4
மண்டலத்து அரிய புது மதி விளங்கி வான் எழுந்து அகத்து அடைந்தன போல்
விண்டுநின்று இறங்கி முகம்மது நபியும் விரி கதிர் மாளிகை புகுந்தார் – சீறா:1933/1,2
திருடர் போல் விழித்தான் என்னில் இ நிலத்தில் தெளி மறை தெளிந்த சிந்தையினும் – சீறா:1935/3
வரி இழை மயிர் போருவை எனும் கரிய வல் இருளிடை எழும் மதி போல்
விரி கடல் பெரு நீர் உண்டு சூல் உளைந்த விசும்பிடை உதித்த மின் குலம் போல் – சீறா:1954/1,2
விரி கடல் பெரு நீர் உண்டு சூல் உளைந்த விசும்பிடை உதித்த மின் குலம் போல்
அரி இனம் நறவு உண்டு அலம்பு குங்கும தார் அணி புய முகம்மதின் கலிமா – சீறா:1954/2,3
மெல்லென செவந்த மணியினில் பிரித்து விளக்கி ஒப்பித்து வைத்தன போல்
வில்லிட கவின் கொண்டு இரு புறத்து ஒழுங்கும் விரிந்த பூம் காவிகள் படர்ந்து – சீறா:1961/2,3
குலிகம் ஆர்ந்தன போல் அரக்கினும் சிவந்த கொழு மடல் காந்தள் அம் கரத்தாள் – சீறா:1965/1
மா தவம் பெற்று நின் போல் முகம்மது நபி-தம் செய்ய – சீறா:2112/1
தானைக்கும் பதிக்கும் யானே தலைவன் என்பவர் போல் வேடன் – சீறா:2122/3
உரை தெரிந்திலர் போல் இடைந்து அகத்து உறைந்திருந்தார் – சீறா:2202/4
வனையும் மென் மணம் போல் இனிது அடக்கினர் மகிழ்ந்தே – சீறா:2205/4
வள்ளலார் இருந்தனர் புவியிடை எழு மதி போல் – சீறா:2242/4
மதியிலியவராய் மக்க மா நகரவரை போல் இ – சீறா:2363/1
உத்தரத்து ஆடியின் உறையும் பாவை போல்
வித்தக நெறி முறை விளக்குவோம் இவை – சீறா:2436/2,3
திரியும் கேசரிக்கு உடன்படும் உழுவையின் திரள் போல் – சீறா:2453/4
முற்றும் காத்து அளித்திடுமவர் மொழிந்திடும் மொழி போல்
சுற்று நால் திசை அடங்கலும் தொனி பரந்திடவே – சீறா:2467/3,4
இருந்து பேதையர் போல் எண்ணினமெனின் நம் இரும் புய வீரமும் பணையும் – சீறா:2507/2
அறபிகள் குலத்தின் முதியர் போல் இபுலீசானவன் அவர்கள் முன் நடப்ப – சீறா:2532/1
அற வளைந்தது போல் காபிர்கள் எவரும் அகுமது மனையினை வளைந்தார் – சீறா:2532/4
பண்ணும் துயிலில் இறந்தவர் போல் கிடந்தால் பயனும் பெறுவது உண்டோ – சீறா:2559/3
ஆவி போல் உறு தோழரும் அரச_நாயகரும் – சீறா:2634/1
எட்டிப்பார்ப்ப போல் எழுந்தன நெடும் கதிர் இரவி – சீறா:2635/4
எரியும் மனம் வெகுளாது முகம் மலர்ச்சி கொடுப்பவர் போல் இனிது நோக்கி – சீறா:2657/2
நன்மை பயவார் எனும் சொல் பழமொழியை புதுக்குவன் போல் நடுக்கம் நீங்கி – சீறா:2659/2
மனம்-தனில் புன்முறுவலொடும் வெகுளாது முன் போல் வன் பரியின் தாளை – சீறா:2660/2
சுடரிடத்தில் பதங்கம் நினைவு அறியாது வருவது போல் சுறாக்கத் என்போன் – சீறா:2663/1
வட_வரை போல் புய முகம்மதினை செகுப்ப வேண்டும் என மனத்தில் தாங்கி – சீறா:2663/3
அபுஜகல்-தன் உரை தேறி நால் திசைக்கும் பரந்தவர் போல் ஆகா வண்ணம் – சீறா:2669/1
பிலங்கிடந்து பிறந்து எழுந்து வருபவர் போல் புரவியுடன் புறப்பட்டானால் – சீறா:2674/4
வானகத்து உடு கணத்திடை நடு எழு மதி போல்
கான வேங்கைகள் நடு வரும் கேசரி கடுப்ப – சீறா:2705/1,2
காய் கதிரவனை போல் பிற்காலத்தில் வருவன் என்றே – சீறா:2788/4
கூண்டவர் எவரும் பொசித்திட முனம் போல் இருந்தது குறைந்தில அமுதம் – சீறா:2860/4
இதம் உறும் கலிமா எடுத்து இனிது ஓதி இதயத்தின் இடும் திரவியம் போல்
புதியதோர் ஈமான் எனும் நிலை நிறுத்தி பொருவு இலா குறான் வழி பொருந்தி – சீறா:2865/2,3
புக்கிய உயிரும் போல் பிரியாது அங்கு அவர்களும் பொருந்தி அங்கு இருந்தார் – சீறா:2874/4
பூண்ட நல் கலம் போல் காரண வரைகள் புடை உடுத்திருந்த மக்காவில் – சீறா:2892/1
காய்த்து நல் பலன் தருதல் போல் நபி செழும் கரத்தால் – சீறா:2936/2
வைத்தும் ஆடக கட்டி முன் போல் வளர்ந்து இருந்த – சீறா:2945/4
நரலை போல் வளம் பெருகிய மதீன மா நகர்க்கும் – சீறா:2960/2
இறங்கிய பாசறை இருந்து வாரி போல்
கறங்கிய சேனை முஹாஜிரீன்களின் – சீறா:3025/1,2
கரும் கண் போல் செழும் குவளையும் முக கமலமும் போன்று – சீறா:3121/2
மருங்குல் போல் சிறு கொடிகளும் எழுதுவர் மடவார் – சீறா:3121/4
சொருகு கூந்தலில் மாலைகள் துயல்வர துடி போல்
அருகு நுண் இடை ஒடிந்திடும் எனும்படிக்கு அசைய – சீறா:3146/2,3
எண்ணிலா விட பல் நாகத்தின் நா போல் இயற்றிய இரு பகு புடை வாள் – சீறா:3156/2
பரிதியின் கதிரால் மதியை ஏந்தின போல் பவள கால் வெண் குடை நிழற்ற – சீறா:3163/1
பணி தலை நெளிய தரைத்தலம் குழிய பரியொடும் திசை பறப்பன போல்
கணித்து உரைக்கு அடங்கா தெரு தலை நெருங்க கலித்த கோலாரி வண்டில்களே – சீறா:3166/3,4
விள்ள அரும் செக்கர் வான் போல் விரிதரும் கலைகள் வீக்கி – சீறா:3179/1
கணிப்பிலா துஆவும் ஆமீன் எனும் சொலும் கடல் போல் ஆர்ப்ப – சீறா:3219/3
அந்தரத்து இழிந்த மின் போல் அலியிடத்து இருத்தினாரால் – சீறா:3220/4
சலிலமும் சீரமும் தழீஇய தன்மை போல்
ஒலி கடல் புவியில் நீடூழி வாழ்க என – சீறா:3259/1,2
பெய்யும் நல் அருவி போல் பிறந்து எழுந்ததே – சீறா:3291/4
அடைவ போல் ஏகி முன் இடத்தின் ஆயதால் – சீறா:3330/4
ஈது போல் நமக்கு வாய்த்தது இலை ஒரு காலத்தேனும் – சீறா:3359/1
பருதி போல் பெரும் புகழ் நபி படை அணி வகுப்பார் – சீறா:3469/4
திட்டிக்கொண்டது போல் இருந்தன சொலும் திறனே – சீறா:3478/4
ஓதி நின்றனன் கேட்டு அனல் வெகுளியுற்று உனை போல்
வாது உரைப்பது இன்று அமர் அறிகுவன் என வகுத்து – சீறா:3519/2,3
குன்று போல் விழுந்து அவிந்தனன் ஒலீது எனும் கொடியோன் – சீறா:3538/4
மேல் உறும் அமரும் கொல்வன் என்பவன் போல் இருந்த பல் வீரரும் கண்டார் – சீறா:3568/4
உறைந்து உசாவுவர் போல் ஆங்கின் உற்று வாள் ஓங்கி பின்னும் – சீறா:3715/2
அடுத்தவை காட்டுகின்ற பளிங்கு போல் அகத்தினூடு – சீறா:3872/1
அப்பு மாரி கொண்டு இறைத்தன போல் சரம் அளித்து – சீறா:3980/3
வேலை போவ போல் தீனவர் பறிந்ததும் மேன்மேல் – சீறா:3989/2
நேடி பாய் புலி அடங்கிய போல் நபி நின்றான் – சீறா:4019/3
கொண்டார் நயினார் முன் விடுத்தார் நோக்கி இவன் போல் கொடியவன் எங்கு – சீறா:4048/3
கொல் உலை வடி வேல் விட்டு எறிந்தன போல் கொடு நரகினில் குடிபுகுவான் – சீறா:4104/4
உட்புறத்து ஒருபால் இருத்தி மற்றவரும் ஒரு புறத்து இருந்து வெம் புலி போல்
கட்புலன் கதுவா இருளினில் போற்றி ககுபு என கூவினர் அன்றே – சீறா:4110/3,4
அ உரை கேட்டு மனம் மகிழ்ந்து இந்த அவனியில் பரிமளம் இவை போல்
எவ்விடத்தினும் யான் காண்கிலன் எளியேன் என எழுந்து அடுத்தவன் ஆவி – சீறா:4116/1,2
வவ்வுற நினைந்து மோந்துபார்ப்பவர் போல் வாள் கொடு வயிற்றிடை வழங்க – சீறா:4116/3
பித்து உழன்றவர் போல் நின்ற நிலையன்றி பிறிது நோக்கார் – சீறா:4196/2
மதம் துறந்து ஒழுகு இரு கவுள் புகர் முக மலை போல்
விதம் பெறும் வரி உடல் வளை உகிர் வியாக்கிரம் போல் – சீறா:4252/1,2
விதம் பெறும் வரி உடல் வளை உகிர் வியாக்கிரம் போல்
கதம் தரும் முடங்கு உளை நெடு வால் அரி கணம் போல் – சீறா:4252/2,3
கதம் தரும் முடங்கு உளை நெடு வால் அரி கணம் போல்
பதம் பெயர்த்து அழகொடு நடந்தனர் வய படைஞர் – சீறா:4252/3,4
தேட அரும் பொருள் அடித்தலத்து இடறிய திறம் போல்
நாடி இன்று இவர்-தமை தெற வரும் நடவையினில் – சீறா:4268/1,2
கன்னல் போல் மொழி திரு கலிமா உரை கழறல் – சீறா:4280/3
வானில் கதிர் போல் மெய் ஒளி மாயாது எழில் வீசும் – சீறா:4327/2
சூட்டை ஒன்றெடுத்தாம் நம்மை போல் எவர் துணிய வல்லார் – சீறா:4364/4
நீரும் இங்கு இருப்ப என் போல் நேசமும் இருப்ப இந்த – சீறா:4378/3
சேரலர் பகையும் மாய திறமையும் சிதைத்தோர் என் போல்
ஆர் உளர் என்ன எண்ணி இருந்தனன் எதிரின் வந்து – சீறா:4388/1,2
பண்டு போல் எழும் உயிரும் வந்து உடலினில் பரப்ப – சீறா:4429/2
பாரை பற்றி படுகுழி போல் அகன் – சீறா:4483/1
உயிர் எனும் கிரியுடன் உறையும் தன்மை போல்
செயம் உறு தீனவர் மகிழ தீமையோன் – சீறா:4558/1,2
இன்னன செய்கை உள்ளிருந்து மாறு போல்
நல் நிலை கெடும் குயை என்னும் நாமத்தான் – சீறா:4560/1,2
கொன் கெழு வேல் புகுந்து என்னும் கொள்கை போல் – சீறா:4569/4
சண்டமாருதம் போல் விசைத்து அடிக்கடி தாவி – சீறா:4579/2
சிங்கம் போல் நடந்து ஏகி வல் இருட்டினில் தீனோர் – சீறா:4597/3
ஒன்னலாரிடத்து உளவன் போல் இவணில் வந்து ஒருவன் – சீறா:4599/1
வெம் அலை போல் வாவு பரி நடத்துமவர்-தமக்கு அளித்து வீர வாள் கொண்டு – சீறா:4673/3
தலைமகவு அளிக்க தாய்மனைக்கு உற்ற தனையள் போல் தரை மிசை அடுத்து – சீறா:4753/2
துலைவு அற உற ஆண் மகவு அளித்தது போல் சொரிந்தது குளிர்ந்தது அ நிலமே – சீறா:4753/4
மாற்றம் ஒன்று உரையாது இல்லின் வரும்-தொறும் புலி போல் சீறி – சீறா:4787/2
பந்தமும் அகல யாங்கள் பண்டு போல் இருந்து வாழ – சீறா:4789/2
கொடுக்கும் வள்ளியோர் மனையினில் செறி நிதி குவை போல்
வடுப்படாத நல் நெறி உறு தீன் வளர்வது போல் – சீறா:4834/1,2
வடுப்படாத நல் நெறி உறு தீன் வளர்வது போல்
அடுக்கும் அன்பருக்கு உதவி செய் நபி மனத்து அருள் போல் – சீறா:4834/2,3
அடுக்கும் அன்பருக்கு உதவி செய் நபி மனத்து அருள் போல்
தடுக்கலா துறை பெருக்கு என பெருகின தாங்கல் – சீறா:4834/3,4
வருந்திய மழலை வார்த்தை கேட்ட தாய் மகிழ்வ போல் நீர் – சீறா:4847/3
உருக்கமானவர் போல் நின்றாய் உன்னை போல் உலகில் உண்டோ – சீறா:4860/4
உருக்கமானவர் போல் நின்றாய் உன்னை போல் உலகில் உண்டோ – சீறா:4860/4
இரக்கம் அறு லோபியரிடத்தில் உறுவார் போல்
சுரத்து அழல் வருத்த அடி துன்ன வரும் முன்னம் – சீறா:4895/2,3
இவர்கள் போல் உயர்ந்தவர் கணம் பல எழுந்து ஏகி – சீறா:4917/1
கோடை போல் சுழன்று வரும் பரி கடாவிக்கொண்டு எழும் தலைவரில் ஒருவன் – சீறா:4933/1
தரு திரை கடல் போல் ஏகினர் என்று சாற்றினர் பவள வாய் திறந்தே – சீறா:4958/4
ஆயிரம் அபிதானம் உடை குரிசில் ஆனனம் போல் உதித்ததுவே – சீறா:4988/4
உடை திரை கடல் கான்று எழுந்த வெவ் விடம் போல் உரு எடுத்திடும் வய வீரர் – சீறா:5018/1

மேல்


போல்பவர் (1)

சினமாய் எழு புலி போல்பவர் சிலர் வந்து வளைந்தார் – சீறா:977/4

மேல்


போல்வன (1)

புனையும் மென் துகில் கஞ்சுகி சிரத்தணி போல்வன பல ஈந்து – சீறா:658/3

மேல்


போல்வார் (1)

எல்லாரும் எனை போல்வார் அறிவ அரிது சரதம் என வியம்பிற்று அன்றே – சீறா:2190/4

மேல்


போல்வான் (1)

சதி மனத்து இபுலீசு என்போன் தனையரில் ஒருவன் போல்வான்
அதபு அறிவு என்பது இல்லா அகத்து அபீறாபிகு என்போன் – சீறா:3691/3,4

மேல்


போல (58)

தீது இலா சோதி போல தீன் பயிர் விளக்கம்செய்தே – சீறா:7/2
கடி மலர் கொடியும் செவ்வி கற்பக தருவும் போல
பிடி நடை மயிலும் வெற்றி பெறும் திறல் அரசும் காமம் – சீறா:122/1,2
துறவறம் தவறி இல்லறம் மடிந்து சுடர் இலா மனை-அது போல
குறைபடும் காலம் இருள் எனும் குபிரின் குலம் அறுத்து அற நெறி விளக்க – சீறா:256/2,3
மறு இலாது எழுந்த முழுமதி போல முகம்மது நபி பிறந்தனரே – சீறா:256/4
தேடிய பொருளை கிடைத்தவர் போல செல்வம் உற்று இருந்தனர் சில நாள் – சீறா:388/4
துலங்கு செம் மணியை சூழ்ந்த பல மணி போல சூழ்ந்து – சீறா:400/3
பூரண மதியமே போல பின்னை நாள் – சீறா:508/1
பொருள் வரப்பெறுமவர் கலி உடைந்தது போல
வெருவி ஓடின கைசு எனும் படை மிடை மிடைந்தே – சீறா:594/3,4
மருள் கொண்டவர் போல மயங்கினரால் – சீறா:704/2
சொரிதரு மேகம் போல சொல்லும் மெய் மறைகள் என்னும் – சீறா:789/2
அடல் உறை அபுல் காசீம்-தம் அரும் குடி செல்வம் போல
புடை பரந்து அலர்கள் சிந்தி பொங்கு தேன் கனிகள் தூவி – சீறா:803/2,3
தரை புகழ் அபுல் காசீம் சீர் தரும் கொடை புகழே போல
நிரை சுதை வெள்ளை தீற்றி நிலா மணி குயிற்றி வெள்ளி – சீறா:918/2,3
இருளிடம் புகுவ போல இவர்கள் இல்லிடத்தில் புக்கார் – சீறா:937/4
சினமுடன் சொல்வார் போல செப்பி மேனிலையில் போந்தார் – சீறா:945/3
தேறிய கரணம் போகம் செழும் புவி யாக்கை போல
ஊறிய ஊழின் அன்றி முடியுமோ உலகத்து என்றான் – சீறா:1062/3,4
இன மணி ஒண் கதிர் மாடத்து இடு மணி வில் எறிப்ப அடல் ஏறு போல
தினகரன் மெய் மறுகும் மணி மறுகூடு மறுகாது சென்று நீங்கா – சீறா:1078/2,3
புவி தாரை நடத்தி மறுபுற தேச பொருள் அனைத்தும் பொருப்பு போல
குவித்தானை சொலற்கு அரிய குலத்தானை குவைலிதை கண் குளிர கண்டார் – சீறா:1079/3,4
பொன் குடத்தில் எடுத்து அமுத கதிர் கிரண மலை மிசையே பொழிவ போல
சிற்பர் இயற்றிய பலகை நடு இருத்தி முகம்மது-தம் சிரசின் மீதே – சீறா:1129/2,3
உருசிக்க மலர் தேன் உண்ட ஒண் சிறை பறவை போல
பரிசிப்பது ஒத்து நீங்கா பவனியில் இரு கண் ஆர – சீறா:1157/2,3
தேறிய அறிஞர் போல தெளிவுறா முகம்மது என்போன் – சீறா:1345/3
மாற்றலர் போல சூழ்ந்து மன்னவர் சஃதை நோக்கி – சீறா:1350/2
பாய் மத களிறு போல படு கொலை மனத்தர் ஆகி – சீறா:1355/3
எய்ப்புறு மனத்தராகி இனம் இல்லா தமியர் போல
செய் படும் வனசம் ஒவ்வா செம் முகம் வெளிறிற்று என்றாள் – சீறா:1493/3,4
பொன்னும் மா மணியும் போல பொருந்துதல் எவர்க்கும் வேண்டும் – சீறா:1561/4
மண வலி தட கை வேந்தே மருவலர் போல சீறல் – சீறா:1569/3
நிறைத்து எழுந்த பயிர் போல தழைத்து ஓங்க நிலைநிறுத்தி நிகழும் காலம் – சீறா:1639/2
இரு காலும் வழங்காதான் முன் ஓடி மறிப்பன் எனும் இயற்கை போல
குருகு ஆலும் மலர் வாவி புடை சூழும் மக்க நகர் குரிசில்-தன்-பால் – சீறா:1643/2,3
பேறாக நினைத்து உமறு கத்தாபை போல மனம் பேதுறேன் யான் – சீறா:1663/3
அருவிகள் வரையில் செம்பொன் அணி வடம் புரள்வ போல
நிரைநிரை செறிந்து தோன்றும் நெடு முடி குறிஞ்சி சார்ந்தார் – சீறா:1720/3,4
முன்னுறு கோலம் போல முகத்து எதிர் நிற்ப பேதம்-தன்னை – சீறா:1735/2
இசைதரா மருவலர் இதயம் போல நின்று – சீறா:1828/3
இனியவர் போல சென்று வந்தவாறு எடுத்து கூறி – சீறா:2266/3
மெல் அணை படுத்து அங்கு இருந்தவர் போல வருகுவன் விரைவினில் பசி ஏது – சீறா:2519/3
மாய்ந்தவர் போல கிடந்தவர் சிலர் வெண் மணி இதழ் விரிப்ப ஐம்புலனும் – சீறா:2539/3
தேடிய பெயர்கள் போல செல்லும் தன் திசையில் சென்றான் – சீறா:2565/4
நீதமில்லவரை போல நெடும் புடை-அதனின் வந்து – சீறா:2605/2
ஓடி அற விழுங்குவது இ தரம் என சொல்வது போல உணர்த்திற்று அன்றே – சீறா:2667/4
அக்கம் போக்கி பின் படைத்தவர் போல வந்து அடுத்தார் – சீறா:2703/4
என்னையும் காப்பர் போல எடுத்து அவர் கொடுத்த மாற்றம்-தன்னை – சீறா:2821/3
மறை முதலவன் பொன்_நாட்டு மங்கையர் போல நின்றார் – சீறா:3176/4
திறையிடுபவர்கள் போல சிலர் தெரு தலையின் வந்தார் – சீறா:3177/4
துள்ளு உறும் காம தீ மேல் ஒளிர்வது போல நின்றார் – சீறா:3179/4
பன்ன அரும் கரு மேகத்தின் வெண் முகில் படர்ந்த போல
நல் நெடும் கூந்தல் காட்டின் நறும் புகை கமழ ஊட்டி – சீறா:3210/2,3
மலி பொலன்_கிரியில் சோதி மணியினை இருத்தல் போல
அலியிடத்து இருத்தும் பாவை அழகு கண்டு உவந்து மேலோர் – சீறா:3221/1,2
வாருதி போல வந்தோர் திசைதிசை மறுகினாரால் – சீறா:3346/4
வெரிநிடத்து உறைந்த போல விளங்கு கேடகத்தை சேர்த்து – சீறா:3369/2
கூர் இலை கதிர் வேல் ஏந்தி கொலை மத களிறு போல
பூரிகை பேரி ஆர்ப்ப படையொடும் புறப்பட்டாரால் – சீறா:3682/3,4
உற்று அறி என்பான் போல சில மொழி உரைப்பது ஆனான் – சீறா:3708/4
சொல்லுவது என்-கொல் மை மழை மாரி துளி போல – சீறா:3915/4
கொஞ்சிய கிளியை போல குழறிய குதலை வாயாள் – சீறா:3931/2
இறந்தார் போல புலன் ஒடுங்கி இனைய மனத்தின் இயம்பினனால் – சீறா:4032/4
மனையிடை பேதை போல கிடந்தனம் முகம்மது இன்னே – சீறா:4383/1
கரும் புவி போல கதிர் சுட காய்ந்த கடும் பரல் பாலையும் முல்லை – சீறா:4452/3
புடையினில் பரிவேடம் சூழ் வளைந்தது போல
சுடர் கொள் வேலினர் வாளினரொடும் அபாசுபியான் – சீறா:4594/2,3
ஆசைகள் கொடுப்பார் போல வழங்கி தம் மனையில் புக்கார் – சீறா:4798/4
கூறுபடு புண்ணில் ஒரு கோல் இடுதல் போல
மீறு பரலால் அடி மெலிந்தவர்கள் ஆவி – சீறா:4891/2,3
சூறையிடல் போல அழல் சூறைவளி வீச – சீறா:4891/4
பரம் பரி நடத்தி யாவும் கொண்டு எறிந்தார் படியும் மை முகில் மழை போல – சீறா:4938/4

மேல்


போலவும் (12)

பொறுமையுள்ளவன் போலவும் வணக்கத்தில் புகழின் – சீறா:2502/1
அறிவின் மிக்கவன் போலவும் அறபி வங்கிடத்தின் – சீறா:2502/2
பிறவி போலவும் முதிர்ந்தவன் போலவும் பிரியாது – சீறா:2502/3
பிறவி போலவும் முதிர்ந்தவன் போலவும் பிரியாது – சீறா:2502/3
உறவினுற்றவன் போலவும் அவையின் உற்றனனால் – சீறா:2502/4
மானமுள்ளவன் போலவும் வணக்கத்தின் மதித்த – சீறா:3984/1
தீனன் போலவும் அறபியை போலவும் சிதைந்த – சீறா:3984/2
தீனன் போலவும் அறபியை போலவும் சிதைந்த – சீறா:3984/2
பூண்ட வெம் துயரின் வாடிய பெயரை போலவும் மிக முகம் ஒடுங்க – சீறா:4093/2
அற்ற பட்டங்கள் பறந்தன போலவும் அண்டத்து – சீறா:4581/3
உற்ற மேகங்கள் சுழன்றன போலவும் ஒளிரும் – சீறா:4581/4
மடை திறந்து வரும் வனம் போலவும்
இடைவிடாது சொரியினும் ஈடுபட்டு – சீறா:4775/2,3

மேல்


போலவே (4)

வரும் ஒரு பெரும் கதிர் மதியம் போலவே
கருணை வீற்றிருந்த செங்கமல கண் இணை – சீறா:166/2,3
தலை நிலம் புரந்திடும் தகைமை போலவே
நலன் உறு கொடை எனும் நாம வேந்து கெட்டு – சீறா:300/2,3
கடி கமழ் முகம்மது ஓர் கன்றும் போலவே
அடவி விட்டு அகன்று அபுவாவில் ஆயினார் – சீறா:516/3,4
இமையினில் அடல் அரி ஏறு போலவே – சீறா:1805/4

மேல்


போலு (1)

போலு மாற்றம் புகல பொருந்தினார் – சீறா:1390/4

மேல்


போலும் (46)

ஆலகால வாரி போலும் மா கொடூரமாகிய – சீறா:14/1
நொடி நொடிப்பது போலும் ஒத்து இருந்தது என் நூலே – சீறா:20/4
பொருந்து மால் நதி விளங்கு இழை மகளிரை போலும் – சீறா:31/4
அந்தரம் அலது வேறிடம் இலை என்று அழு குரல் மயங்குவ போலும் – சீறா:44/4
கரும் பொறி கவை நா துளை எயிற்று அரவு கவ்விய கதிர் மதி போலும் – சீறா:45/4
பொலன் பல சிறப்ப இடன் அற நெருங்கி பொன் மழை பொழிவது போலும் – சீறா:46/4
வனச மென் முகையில் பொறி வரி அறு கால் வண்டு மொய்த்திருப்பது போலும் – சீறா:51/4
பொருந்துமோ என சினத்துடன் உதைப்பது போலும் – சீறா:68/4
பொருது உரிஞ்சதில் பொன் பொடி உதிர்வன போலும் – சீறா:70/4
துன் இதழ் கமல பதத்தினை நிகர்ப்ப சுவட்டடி தொடர்வன போலும் – சீறா:82/4
விண்ணினில் படர்வது ஏணி ஒன்று அமைத்து விசும்பினுக்கு இடுவது போலும் – சீறா:89/4
ஊரவர் போலும் தம் கைக்கு உறுபொருள் இன்மை எண்ணம் – சீறா:599/3
ஒற்றர் தம்-வயின் எழுதி இங்கு அனுப்பி என் உறு விழி மணி போலும்
குற்றம் இல்லது ஓர் நபியுடன் வருக என உரைத்தனர் குல மாதே – சீறா:666/3,4
பூரண மதியம் போலும் புகழ் முகம்மது என்று ஓதும் – சீறா:827/2
ஈறிலான் தூதர் வந்தார் என எடுத்து இயம்பல் போலும் – சீறா:923/4
விண்டு அலர் விரித்து காய்த்தன போலும் விளங்கிட குருந்தொடு காயா – சீறா:1000/2
உவரி மெல் நுரை போலும் வெண் துகில் விரித்து உடுப்பார் – சீறா:1121/1
பொன் காலும் திரள் முலையார் கண்ணேறு படராது பொதிதல் போலும்
சின் காதவழிக்கு அகலும் வேதமொழி அனைத்தும் வந்து செறிந்த போலும் – சீறா:1131/1,2
சின் காதவழிக்கு அகலும் வேதமொழி அனைத்தும் வந்து செறிந்த போலும்
வன் காபிர் விழி கணங்கள் திரு மேனி தீண்டாது மறைத்தல் போலும் – சீறா:1131/2,3
வன் காபிர் விழி கணங்கள் திரு மேனி தீண்டாது மறைத்தல் போலும்
மின் கால வெண் கிரண குப்பாயம் எடுத்து அணிந்த வியப்புதானே – சீறா:1131/3,4
தண் மதியும் வெம் சுடரும் கரம் நீட்டி இருபுறத்தும் தடவல் போலும் – சீறா:1133/4
பாவையர் நின்றார் செய்த பாவைகள் போலும் அன்றே – சீறா:1169/4
தண் கதிர் கிளைத்த செவ்வி சசி இனம் முளைத்தல் போலும் – சீறா:1170/4
புடை அகலா நிழல் போலும் தோழருடன் அகுமதையும் புகழ்ந்து போற்ற – சீறா:1638/2
அற்றையினில் இரவு அகற்றி அறிவினால் உயர்ந்தோரை ஆவி போலும்
உற்றவரை மதிக்கு ஏற்ப உரைகொடுக்கும் திறத்தவரை உறவினோரை – சீறா:1665/1,2
சீத மதி போலும் ஒளிர் செம் முகம் இலங்க – சீறா:1768/2
மதி அழைத்திடுவர் ஐயுறல் எனும் சொல் மானிடர்க்கு உரைப்பன போலும் – சீறா:1910/4
கூட்டு உறைந்து ஒளித்தல் மாற்றும் என பல கூய போலும் – சீறா:2066/4
என் போலும் சிறியர் பெரும் பழி அடுத்த குறை பிழை ஆயிரம் செய்தாலும் – சீறா:2671/1
பொன் போலும் மன பெரியோர் பொறுப்பர் எனும் மொழி தமியேன் புந்திக்கு ஏற்ப – சீறா:2671/2
முன் போலும் காத்து அளித்தல் வேண்டும் அது நினது மறை முறைமைத்தாமால் – சீறா:2671/4
வடிவு உறும் செம்பொன் பூவில் வாசம் வந்து உறைந்த போலும்
கொடி மலர்-அதனில் சேர்ந்த கொழு நறா நிறைந்த போலும் – சீறா:3050/1,2
கொடி மலர்-அதனில் சேர்ந்த கொழு நறா நிறைந்த போலும்
கடி நெடும் கழையில் செவ்வி கதிர் மணி தரித்தல் போலும் – சீறா:3050/2,3
கடி நெடும் கழையில் செவ்வி கதிர் மணி தரித்தல் போலும்
அடிகள்-தம் புதல்விக்கு இன்ப பருவம் வந்து அடைந்தது அன்றே – சீறா:3050/3,4
பொங்கு பொன்_நிலம் வதுவையில் சமைத்தன போலும் – சீறா:3135/4
அரும்பிய விழியை போலும் அகத்தினள் அமலை மாறா – சீறா:3191/3
புடவியில் பறப்பன போலும் முப்பஃது – சீறா:3264/1
போலும் புந்தியில் சொலுமவர் எவர் இரும் புவியில் – சீறா:3432/4
கவசம் போலும் கண் போலும் நல் காயத்தின் உறைந்த – சீறா:3451/1
கவசம் போலும் கண் போலும் நல் காயத்தின் உறைந்த – சீறா:3451/1
ஓங்கல் போலும் ஐயாயிரம் மலக்குகளுடனே – சீறா:3473/1
பெருகிய தாரா கணம் பல கோடி பிறந்து ஒளி விரிப்பன போலும்
தெரிதர நோக்கி அடிக்கடி மகிழ்ந்து திரிந்தனர் சில வய வீரர் – சீறா:3576/3,4
அருள்செய்வீர் என்ன விளம்புவ போலும் அன்றே – சீறா:4724/4
வித்தகர் தளர உள்ளம் மெலிந்த யாசகரை போலும் – சீறா:4725/4
துளிதுளியாக கண்ணீர் சொரிந்து கா அழுதல் போலும் – சீறா:4726/4
சிவை கடை போலும் செம் தீ தழல் எழ விழித்து அடர்ந்து – சீறா:4940/1

மேல்


போலுமே (5)

இரு கரை முத்து எடுத்து எறிதல் போலுமே – சீறா:491/4
இன்னணம் இயம்பும் என்று இசைத்தல் போலுமே – சீறா:501/4
மரை மலர் அடி தொழ வந்த போலுமே – சீறா:736/4
ஓலமிட்டு உதிர மாழை கக்கி உடலே எரித்து உரிவ போலுமே – சீறா:4213/4
பூதலத்துள் மறந்தனிர் போலுமே – சீறா:4236/4

மேல்


போவ (1)

வேலை போவ போல் தீனவர் பறிந்ததும் மேன்மேல் – சீறா:3989/2

மேல்


போவதற்கு (4)

இ நிலத்து இவனும் அ பெரும் பதியில் போவதற்கு இசைந்திருந்தனனால் – சீறா:2512/4
புக்கி அங்கு உறைந்து கானில் போவதற்கு இடங்கொடாமல் – சீறா:3339/3
போவதற்கு இடம் இலை இறந்தனை நொடி போதில் – சீறா:3518/4
விட்டு போவதற்கு எளியனோ என மனம் வெகுண்டு – சீறா:4010/2

மேல்


போவதன்றி (1)

கொற்றவன் ஆவி போவதன்றி இவை குறித்து நோக்கி – சீறா:3708/1

மேல்


போவது (5)

பூ மண மனைக்குள் இருந்து அடி பணிந்து போவது தினம்-தொறும் தொழிலே – சீறா:372/4
பொறுத்து உளத்து அடக்கி கண்டு போவது தகுவது அன்று – சீறா:1346/1
கொண்டு போவது அங்கு அடைந்தனம் என சிலர் குழுமி – சீறா:1841/3
போவது அன்று இகல் கெட புரிதல் வேண்டுமால் – சீறா:2999/4
கண்டு போவது கவ்வை அன்று இனி – சீறா:3977/1

மேல்


போவதும் (2)

பாதை போவதும் வருவதும் எளிது அல பரல் காடு – சீறா:546/1
கரைத்து விட்டனன் முறித்தனன் போவதும் கலைத்தான் – சீறா:3866/4

மேல்


போவன் (1)

தாக்குவன் வருவன் போவன் தட கைகள் இரண்டும் கொட்டி – சீறா:2810/1

மேல்


போவன (1)

புடவி தொட்டு எழுந்து வானில் போவன போன்று மேன்மேல் – சீறா:3408/1

மேல்


போவான் (1)

கடிதினில் போவான் தத்தம் காபிரை நோக்கி வீரம் – சீறா:4189/1

மேல்


போழ்தால் (1)

போத நேர்தர காத்திருந்தனர் சில போழ்தால் – சீறா:2909/4

மேல்


போழ்தில் (5)

புலன் உற புனலும் பருகுவம் சிறிது போழ்தில் என்று அனைவரும் புகன்றார் – சீறா:695/4
இல் என மறுத்து நெற்றி திலகம் தொட்டு இயற்றும் போழ்தில்
கல்லெனும் ஓதை கேட்டு கடுப்பினில் கை கண்ணாடி – சீறா:3178/2,3
பொரும் அறா மத கயம் என இருக்கும் அ போழ்தில் – சீறா:3422/4
பொன்றி ஊன் பொழி களத்திடை வருகின்ற போழ்தில்
வென்றி வெண் குடை கவரி பேரிகை பல வீழ்ந்தது – சீறா:3990/1,2
திறல் உடை அகுசம் என்னும் செம்மல் வீழ்ந்து இறந்த போழ்தில்
கறுழ் வய பரியை வௌவி ஏறினன் பரி கடாவி – சீறா:4972/1,2

மேல்


போழ்தின் (2)

விரித்து அதை நோக்கும் போழ்தின் விறல் நபி முகம்மது என்ன – சீறா:2794/1
கதிரவன் கடலில் புக்கான் கங்குல் அம் காலை போழ்தின்
அதிர் கடல் துயிலும் ஆறா அனைவரும் துயில்வதானார் – சீறா:3418/1,2

மேல்


போழ்தினில் (5)

சொன்ன போழ்தினில் பண்டிதன் முக மதி துலங்கி – சீறா:582/3
சிந்தை வைத்து அ உழை செல்லும் போழ்தினில்
உந்தியின் திரை சுழித்து உருட்டி ஈழ்த்திட – சீறா:751/2,3
முடியும் போழ்தினில் தடுப்பவர் எவரையும் முரணி – சீறா:2619/2
புரவலர் தலத்தினில் இருக்கும் போழ்தினில்
அரி ஹமுசா உமறு ஆதி மா மறை – சீறா:2734/2,3
மா தவர் இருவரும் வந்த போழ்தினில்
ஆதரம் விடுத்து அமர் அரிகள் துன்புற – சீறா:3036/1,2

மேல்


போழ்தினின் (1)

கையின் மேல் ஒரு துளி கான்ற போழ்தினின்
மெய் ஒளி முகம்மது பிசுமில் ஓதினர் – சீறா:3291/1,2

மேல்


போழ்து (4)

சிந்தை கூர அ திசையினில் சிலருடன் செலும் போழ்து
இந்து தண் கலை எண்ணிரண்டு உடன் நிறைந்து இறங்கி – சீறா:476/2,3
அற்றையில் போழ்து அவை அகன்று பின்னை நாள் – சீறா:1605/1
சிறிது போழ்து இங்கிருந்து எழுந்திடுக என்றார் – சீறா:2373/4
இறௌகா எனும் அ தலத்தினில் வரும் போழ்து இயல் பெறு மதீன மன்னவரும் – சீறா:3598/2

மேல்


போழ்தே (1)

மடங்கல் ஏறு அனைய செம்மல் மனையில் வந்து இருந்த போழ்தே
படம் கொள் பூதலத்து இராச பதவியும் பெரிய வாழ்வும் – சீறா:641/1,2

மேல்


போற்ற (24)

தேன் அமர் குழலினாரும் செல்வரும் பெரிது போற்ற
பானல் அம் கடந்த கண்ணார் பயனுறும் கனவு கண்டார் – சீறா:1055/3,4
புவியினும் வானும் போற்ற பொருந்தல் நும் பொன்னே என்ன – சீறா:1060/2
பறவைகள் இனங்கள் போற்ற விலங்கு இனம் பலவும் போற்ற – சீறா:1270/1
பறவைகள் இனங்கள் போற்ற விலங்கு இனம் பலவும் போற்ற
உறைதரும் தருக்கள் போற்ற ஊர்வன எவையும் போற்ற – சீறா:1270/1,2
உறைதரும் தருக்கள் போற்ற ஊர்வன எவையும் போற்ற – சீறா:1270/2
உறைதரும் தருக்கள் போற்ற ஊர்வன எவையும் போற்ற
நிறைதரும் அலகை போற்ற நிரை திரை பரவை போற்ற – சீறா:1270/2,3
நிறைதரும் அலகை போற்ற நிரை திரை பரவை போற்ற – சீறா:1270/3
நிறைதரும் அலகை போற்ற நிரை திரை பரவை போற்ற
மறைவு இலாது அமரர் போற்ற முகம்மதும் ஓதினாரால் – சீறா:1270/3,4
மறைவு இலாது அமரர் போற்ற முகம்மதும் ஓதினாரால் – சீறா:1270/4
போற்ற அரும் புகழ்ச்சியால் புகழ்ந்து பொங்கிய – சீறா:1603/3
புடை அகலா நிழல் போலும் தோழருடன் அகுமதையும் புகழ்ந்து போற்ற
மடல் அவிழ் பைம் குவளை செறி மடு சூழும் நீள் புரிசை மக்க மீதில் – சீறா:1638/2,3
பொன்_உலகு அமரர் போற்ற பூவிடை இருந்த யூனுசு – சீறா:2250/1
தே மலர் புயத்தார் போற்ற திரு நபி இருந்தார் இப்பால் – சீறா:2297/4
புதுமறையவர்கள் போற்ற பொருவு இல் வானவர்கள் வாழ்த்த – சீறா:3042/2
பொருவு இலா நகர் ஆடவர் அரிவையர் போற்ற
மரு மலர் புய முகம்மதை அலி-தமை வாழ்த்தி – சீறா:3149/1,2
வரம் உறும் சுவன மாதர் மலர் அடி பரவி போற்ற
அரசு வீற்றிருக்கும் செவ்வி அணி விழா காணப்பெற்றோம் – சீறா:3184/1,2
நல் இயல் மறையோர் போற்ற நடன வாம் பரியின் மீது – சீறா:3203/3
கள் அவிழ் மரவ மாலை காளையர் பலரும் போற்ற
பள்ளியின் வாயல் புக்கி பாத்திகா இனிதின் ஓதி – சீறா:3205/1,2
மகிதலம் புகழ்ந்து போற்ற மணவறை வைகினாரால் – சீறா:3233/4
வடித்த சொல் மறையோர் வாழ்த்த மன்னவர் இனிது போற்ற
தொடுத்த தீன் விளங்கச்செய்து தூதுவர் இருந்தார் அன்றே – சீறா:3351/3,4
பூதலம் அனைத்தும் போற்ற புகழ் நபி இருந்தார் அன்றே – சீறா:3688/4
பரவி இரு பதம் போற்ற உயிர் துணைவர் எனும் அரசர் பலரும் சூழு – சீறா:3759/2
மா தவர் எவரும் போற்ற ஒருவனை வழிக்கொண்டாரால் – சீறா:3874/4
வள்ளல் தீனோர்கள் போற்ற மகிழ்ந்து இனிது இருக்கும் நாளில் – சீறா:4781/4

மேல்


போற்றல் (1)

பெருகு தீன் முகம்மதே நும் பெயரினை போற்றல் செய்தேன் – சீறா:2070/3

மேல்


போற்றலார் (1)

புவியின் வீழ்ந்த வணக்கமும் போற்றலார்
நவிலும் வார்த்தையும் நஞ்சு என வேண்டுமால் – சீறா:4240/3,4

மேல்


போற்றா (1)

அவ்விடத்து உறுவா வந்த செய்தியை அறிந்து போற்றா
தெவ் அடர்த்து இகல்செய் வாள் கை திரு நபி அவனை நோக்கி – சீறா:4851/1,2

மேல்


போற்றி (107)

போதரவுடனே போற்றி புந்தியின் மகிழ்ச்சி செய்வாம் – சீறா:7/4
அண்டர்_நாயகனை போற்றி ஆதம் ஒன்று உரைப்பதானார் – சீறா:107/4
வாயினில் புகழ்ந்து போற்றி மலக்குகள் வணக்கம் செய்தார் – சீறா:113/4
அப்பொழுது இறையை போற்றி ஆதம் ஹவ்வாவை நோக்கி – சீறா:118/2
இதம்பெற போற்றி உள் உற புகுந்து அங்கு இருந்து இறை-தனை புகழ்ந்து ஏத்தி – சீறா:288/3
போற்றி முத்தமிட்டு அணி அணிந்து அரும் துகில் புனைந்து – சீறா:349/1
முண்டக மலர் தாளினில் விழி சேர்த்தி முகம்மதை போற்றி வாழ்த்தினரே – சீறா:359/4
மலை தடம் புயத்து ஆரீதையும் போற்றி மகிழ்ந்தனர் ஆமினா அன்றே – சீறா:385/4
பீடு உறும் அலிமா-தம்மையும் தலைமை பெருமை ஆரீதையும் போற்றி
நாடுறு மனத்தால் இனத்தவர் மனைக்குள் நன்குற விருந்துகள் அளித்து – சீறா:388/2,3
மவ்வல் அம் தொடையார் அப்துல் முத்தலிபு மன்னையும் பொருந்துற போற்றி
கவ்வை அம் கழனி குனையினில் புகுதும் கருத்தினை கருதியே உரைத்தார் – சீறா:389/3,4
தரம் அறிந்து உவகை எய்தும் உமக்கு என சாற்றி போற்றி
பெரியவன் அருளால் வானோர் பேர்_உலகு அடைந்தார் அன்றே – சீறா:424/3,4
போற்றி தெண்டனிட்டு எழுந்து ஒரு வரம் என புகன்று – சீறா:463/1
பொன் அனீர் என்ன போற்றி புகழ்ந்தனன் நெகிழ்ந்த நெஞ்சான் – சீறா:629/4
இருவரும் வர கண்டனர் எழுந்திருந்து இணை மலர் அடி போற்றி
சொரியும் மென் கதிர் ஆதனத்து இருத்தி நம் தூய் மலர் பதம் நோவ – சீறா:651/1,2
ஆதரத்து உறு மொழி வழி நடப்பதற்கு ஐயுறேல் என போற்றி
காதலித்து உரைத்தார் விரை தார் குழல் கனி மொழி கதிஜாவே – சீறா:655/3,4
தனியன் நம்-வயின் இனும் சில பெறு பொருள் தருகுவன் என போற்றி
வனச மென் மலர் முகம் மலர்ந்து இருந்தனர் மருவலர் அரி ஏறே – சீறா:656/3,4
மத்தக கட கரி முகம்மதின் எழில் மலர் அடி இணை போற்றி
உத்தரப்படி பணிகுவன் அவரை என் உயிரினும் மிக காத்து – சீறா:667/2,3
புந்தியில் புத்தினை புகழ்ந்து போற்றி தன் – சீறா:751/1
மன்னவர்-தம்மை போற்றி மனம் களி குளிர்ப்ப சொன்னார் – சீறா:807/4
மறை தெரி அறிவன் நீதி முகம்மதின் அடியை போற்றி
இறையவன் தூதரே இ இரு நிலத்து அரசர் கோவே – சீறா:822/1,2
மன்னவர் ஈசா இங்ஙன் வந்தனர் அவரை போற்றி
பொன் அடி விளக்கி இன்னம் புவியிடை நபிமார் உண்டோ – சீறா:823/2,3
ஆரண குரிசில் ஈசா உரைத்த பின் அவரை போற்றி
பூரண மதியம் போலும் புகழ் முகம்மது என்று ஓதும் – சீறா:827/1,2
வள்ளலை அவர்கள் போற்றி மாளிகை-வயின் கொண்டு ஏகி – சீறா:938/2
பொறுத்து நல் அருள் எம்-வயின் புரிக என போற்றி
மறுத்து நல் மொழி புகன்றனர் வளரும் நல் அறத்தை – சீறா:959/2,3
பண்ணினில் சிறந்த மறை முறை தேர்ந்த பண்டிதன் பத மலர் போற்றி
வண்ண வார் தட கை முகம்மதை புகழ்ந்து வாகனம் கொணர்ந்தனன் மைசறா – சீறா:995/2,3
மா தவர்-தமையும் அடிக்கடி போற்றி மகிழ்ந்து தன் மனை-வயின் சார்ந்தான் – சீறா:996/4
அகிலமும் சுவன நாடும் அமரரும் போற்றி வாழ்த்த – சீறா:1036/1
மணம் மலி பீடத்து ஏற்றி முகம்மதை இனிது போற்றி
கண நிரை அயினிநீரால் கண் எச்சில் கழுவினாரால் – சீறா:1038/3,4
மதி_நுதற்கு உரைத்து போற்றி மனம் மகிழ்ந்து எழுந்து வீரம் – சீறா:1059/2
துரைத்தனத்து அபித்தாலீபை சுடர் முகம்மதுவை போற்றி
மரை தட மலர் கை கூப்பி மைசறா மனையில் போனான் – சீறா:1071/3,4
அரும் தவமே என போற்றி இவண் அடைந்த வரலாறு ஏது அறியேன் என்றான் – சீறா:1080/4
போற்றி உரைத்தனர் எனது முன்னோரின் உரைப்படியே புகன்றேன் மிக்க – சீறா:1083/2
தரு அனைய அபுத்தாலிப்-தம்முடனே மன்னவர்கள்-தமையும் போற்றி
தெரி கதிர் ஆசனத்து இருத்தி அனைவருக்கும் முறைமுறையே சிறப்பு செய்தான் – சீறா:1091/3,4
அகம் மகிழ்ந்து இனிது போற்றி அமரருக்கு அரசர் வாய்த்த – சீறா:1259/2
முயல் அகல் மதியம் போன்ற முகம்மதை போற்றி வேக – சீறா:1271/3
எந்தையீர் என போற்றி விண் அடைந்தனர் எழிலோய் – சீறா:1289/3
புகழொடும் ஜிபுறயீல் போற்றி இ மொழி – சீறா:1329/3
சொல் நய கலிமா ஓதி துணை மலர் அடியை போற்றி
பன்னு மா மறையின் தீம் சொற்படி வழுவாது நேர்ந்து – சீறா:1561/2,3
முகம்மதினை முகம் நோக்கி சூழ்ந்து இருந்த பெரியோரை மதித்து போற்றி
பகரும் மொழி சிறிது உளது என்னிடத்தில் அ மொழி அனைத்தும் பரிவில் கேட்டு – சீறா:1645/2,3
போற்றி நின்று கும்பிட்டு அணி ஒதுக்கி வாய் புதைத்து – சீறா:1707/1
நலிதல் இல் எழுந்து போற்றி நமர்க்கு அலர் உற்ற யாவும் – சீறா:1752/3
புரிந்த பொன் மலர் புய திமஸ்கு இறைவனை போற்றி
வருந்திலாது சம்மதித்தனன் முகம்மதும் இனிமேல் – சீறா:1866/2,3
எந்தையீர் என போற்றி விண்ணவர்க்கு இறை இசைத்த – சீறா:1882/2
எதிர்தர பணிந்து சலாம் எடுத்து ஓதி இணை மரை மலர் பதம் போற்றி
விதியவன் தூதர் பேரினில் கலிமா விரைந்து எடுத்துரைத்து நின்றதுவே – சீறா:1920/3,4
அணிதர போற்றி கனிந்து அற நெகிழ்ந்த அகத்தினில் அரிய நாயகனை – சீறா:1952/2
மறைபடா மதியே வண்மை முகம்மதே என்ன போற்றி
தறுகிடாது எவர்க்கும் கேட்ப சலாம் எடுத்துரைத்து கூறும் – சீறா:2067/3,4
மன நிலை வாக்கினோடு முகம்மதே என்ன போற்றி
புனம் உறை விலங்கின் சாதியாயினும் தமியேன் புன்சொல்-தனை – சீறா:2080/2,3
காதலின் கலையை போற்றி கன்றினை அதன்-பால் சேர்த்தி – சீறா:2110/3
பாத பங்கயத்தை போற்றி பருவரல் அகற்றி ஆதி – சீறா:2117/1
தீன் நிலைக்கு உரிய வேடன்-தன்னையும் திருந்த போற்றி
நானிலம் புகல பாரில் நடந்து இனம் சேர்ந்தது அன்றே – சீறா:2121/3,4
கானை குவ்விடத்தில் காட்டும் கமல மென் பதத்தை போற்றி
தானைக்கும் பதிக்கும் யானே தலைவன் என்பவர் போல் வேடன் – சீறா:2122/2,3
படித்தலம் புகழ் நபி பாதம் போற்றி நின்று – சீறா:2137/1
நல் பதம் தரும் புகழ் நபியை போற்றி யான் – சீறா:2160/1
உரத்தின் அணைத்து ஒரு துகில் கொண்டு உற போற்றி நடந்து மறுகூடு உலாவி – சீறா:2187/2
பொல்லாத நரகு அடைவர் உமது அடியில் பணிந்து கலிமாவை போற்றி
சொல்லார மனத்து இருத்த அறிந்தவரே சிறந்த பெரும் சுவனம் ஆள்வார் – சீறா:2190/2,3
புண்ணிய பொருளே என்ன போற்றி வாய் புதைத்து சொல்வான் – சீறா:2247/4
முன்னை நாள் பவங்கள் தீர்த்தே முகம்மதே என்ன போற்றி
சொல் நய கலிமா ஓதி சுடர் பதம் தொழுது போன – சீறா:2267/3,4
கந்த மென் மலர் தாள் வீழ்ந்து கை குவித்து எழுந்து போற்றி
சிந்தையில் மகிழ்ந்து அன்பாக ஜின்களால் விடுக்க வந்த – சீறா:2274/2,3
போற்றி நின்று அமுதம் எனும் கலிமாவை உரைத்து நல் வழியினில் புகுந்து – சீறா:2326/2
மக்க மா நகரில் வாழும் முகம்மது பாதம் போற்றி
பக்கலில் இருந்து அன்பாக பரிவொடும் கலிமா ஓதி – சீறா:2351/1,2
மண்டலம் புரக்கும் வள்ளல் முகம்மது-தமையும் போற்றி
விண் தலை தடவும் கோட்டு தருவின் வீற்றிருந்தார் அன்றே – சீறா:2358/3,4
மனத்தின் நல் மகிழ்ச்சி கூர்ந்து முசுஇபை போற்றி மன்னர் – சீறா:2378/1
முகம்மதின் புகழை போற்றி வகுதை வாழ் அபுல் காசீம்-தன் – சீறா:2579/1
பதத்தினில் இறைஞ்சி தாழ்ந்து பணிந்து வாய் புதைத்து போற்றி
இதத்தொடு சலாமும் கூறி இனிது நின்றவனை நோக்கி – சீறா:2771/1,2
கடி மலர் பதத்தை போற்றி கட்டுரை கலிமா வாழ்த்தி – சீறா:2772/2
புந்தியின் உவகை கூர போற்றி நல் புராணம் தேர்ந்து – சீறா:2780/3
வருந்திடா வண்ணம் போற்றி வளர்த்தனன் தாதை மாற்றம் – சீறா:2812/2
கண் எனும் கபுகாபு என்னும் காளையை தழுவி போற்றி
நண்ணி முன் கொணர்ந்து விட்ட நாயகர்-தமையும் வாழ்த்தி – சீறா:2851/2,3
பத மலர்-அதனில் கண் மலர் பரப்பி களிப்பொடும் பற்பல் கால் போற்றி
இதம் உறும் கலிமா எடுத்து இனிது ஓதி இதயத்தின் இடும் திரவியம் போல் – சீறா:2865/1,2
கொண்டனன் உகுபான் என பலர் குழுமி புகழ்ந்திட கொண்டலை போற்றி
வண்டு இமிர் அலங்கல் மன்னவர் எவர்க்கும் மனம் மகிழ்தர சலாம் உரைத்து – சீறா:2891/2,3
போற்றி நின்று அனைவரும் புந்தியாம் என – சீறா:3002/1
அண்ணல்-தன் பத மலர் போற்றி அன்பொடும் – சீறா:3030/3
திங்கள் வந்து இறைஞ்சி போற்றி செய்து எதிர் பேச பேசும் – சீறா:3041/1
வந்தனன் என்ன போற்றி வானவர்க்கு அரசர் கூற – சீறா:3073/2
நவன் இவை என்ன போற்றி சில மொழி நவிலலுற்றார் – சீறா:3101/4
புது விருந்தினர்க்கு இடு-மின்கள் என பல போற்றி
முதிரும் நல் நகர் தெரு-தொறும் முகிலிடை முழங்கி – சீறா:3115/2,3
திரு உலா என்ன போற்றி திரு சின்னம் இயம்பிற்று அன்றே – சீறா:3204/4
கதிர் மணி கதீஜா ஈன்ற கன்னியை அலியை போற்றி
விதமுற திசைகள்-தோறும் சிதறினர் விளங்க அன்றே – சீறா:3229/3,4
இறையவன்-தன்னை போற்றி யாவர்க்கும் இயம்பினாரால் – சீறா:3231/4
இணங்கிட போற்றி வாழ்த்தெடுத்து அ இல்லிடம் – சீறா:3258/3
மழை தவழ் கவிகை வள்ளல் முகம்மது தீனை போற்றி
எழில் பெறும் அப்துல்லாவும் எண்மரும் கூண்டு சுற்றி – சீறா:3337/1,2
தறுகு இலாது எழுந்து போற்றி அவரவர் சார்பில் சார்ந்தார் – சீறா:3349/4
பணிதர குபலை போற்றி உத்பத்தும் பரியின் வந்தான் – சீறா:3404/4
வாரிச வதன மன்னர் முகம்மது பாதம் போற்றி
கூர் இலை கதிர் வேல் ஏந்தி கொலை மத களிறு போல – சீறா:3682/2,3
குரிசில் நம் நபியை போற்றி பதின்மர்-தம் கூட்டம் நீங்கா – சீறா:3695/1
போற்றி நல் நபியை வாழ்த்தி அப்துல்லா பூரிப்போடும் – சீறா:3721/2
சிந்தை கூர்தரும் உவப்பொடும் தினந்தினம் போற்றி
அந்த நாயகன் தூதுவர் இருக்கும் அ நாளில் – சீறா:3748/3,4
பரியினை நடத்தி வேத நம் நபி பாதம் போற்றி
அரி ஒன்று மின் ஏறு ஏந்தி புகுந்து என அநீக வேலை – சீறா:3951/2,3
கொந்து ஆர் அரசே என போற்றி எழுந்து கோரல் மேல் கொண்டு – சீறா:4040/3
மாதிர புய நல் முகம்மதை போற்றி எழுந்தனர் முகம்மது என்பவரால் – சீறா:4109/4
கட்புலன் கதுவா இருளினில் போற்றி ககுபு என கூவினர் அன்றே – சீறா:4110/4
பூரண சசி எனும் இறசூலையும் போற்றி
ஆரண கலிமாவினை அடிக்கடி இயம்பி – சீறா:4165/2,3
புந்தி கூர்தர வந்த தாயே என போற்றி
கந்த மான்மதம் வீசு குப்பாயத்தை கழற்றி – சீறா:4170/2,3
புவியின் மீது அடி தோய்தரா முகம்மதை போற்றி
தவமும் காட்சியும் எய்தி அங்கு அவர் தலம் சார்ந்தார் – சீறா:4284/3,4
கருத்தினில் களிப்பு மீறி மகிழ்ந்து கைக்கொண்டு போற்றி
சிரத்தினை அடியின் வீழ்த்தி சென்று தம் மனையில் புக்கார் – சீறா:4294/2,3
இப்படி விளங்கு கீர்த்தியீர் என்ன விதமுற போற்றி அங்கு இருத்தி – சீறா:4464/3
இடிக்கும் மழை குடை கவித்த வேந்து அரியே என போற்றி இனைய சொல்வான் – சீறா:4533/4
தனியவன் தூதை போற்றி தாம் செல சிறிது பேர்கள் – சீறா:4712/2
புந்தியில் பெரியோன்-தன்னை போற்றி பின் நபியை வாழ்த்தி – சீறா:4715/3
வஞ்சரை மதியா வென்றி முகம்மது நபியை போற்றி
செம் சரண் புகுவோம் அன்னோர் தீர்ப்பர் அ சோகின் ஆற்றல் – சீறா:4721/1,2
நெறியுளீர் என்ன போற்றி நிகழ்த்தினர் சகுபிமார்கள் – சீறா:4739/2
பூரண கிருபை கடல் எனும் நபியை போற்றி நின்று அவர் அடி புகழ்ந்தே – சீறா:4762/4
போற்றி வந்து புடை செறிந்து ஈண்டினார் – சீறா:4804/4
இருந்தவன் எழுந்து காபிர் எவரையும் போற்றி ஏத்தி – சீறா:4847/1
நலம் கிளர் நபியை போற்றி விடைகொடு நகரம் புக்கான் – சீறா:4862/4
உத்தமம் அவரை போற்றி உறவுகொண்டு இருந்து வாழ்தல் – சீறா:4867/3
கடல் கொள குறைந்த கண் அகன் ஞாலம் காத்திடும் முகம்மதை போற்றி
பட அரவு உலகம் இடிபட தாவும் பரிகளும் தானையும் செறிய – சீறா:4961/1,2

மேல்


போற்றிக்கொண்டு (1)

பொன்னின் வார் கழல் போற்றிக்கொண்டு ஏகினான் – சீறா:4778/4

மேல்


போற்றிட (1)

எண்ணில் உவகையுற்று எவரும் போற்றிட
உள் நெகிழ்ந்து அரும் கலிமாவை ஓதினான் – சீறா:1633/3,4

மேல்


போற்றிடுவார் (1)

கூண்டு வந்து எடுப்பார் புகழ்ந்து போற்றிடுவார் கொழும் கனி முகம்மதை இவருக்கு – சீறா:362/1

மேல்


போற்றிய (8)

புந்தி கூர்தர போற்றிய வள் உகிர் புலியை – சீறா:765/2
அண்டர் போற்றிய முதல் இறையவன் திருவருளால் – சீறா:774/3
பொன்_தொடி கதீஜா பாதம் போற்றிய மைசறா சொல் – சீறா:1066/1
திசையும் வானமும் போற்றிய செவ்விய கசுறில் – சீறா:1233/2
அண்டர் போற்றிய நபியுடன் எடுத்தனர் அன்றே – சீறா:4167/4
வையம் போற்றிய கறுபு வந்து ஈன்றிடும் மதலை – சீறா:4609/4
அரசர் போற்றிய ஆல நபி மறை – சீறா:4771/2
சிந்தை கூர்தர போற்றிய நாயகர் திருமுன் – சீறா:4986/2

மேல்


போற்றியே (3)

மறு அற போற்றியே வளர்ப்பம் யாம் என – சீறா:316/3
நன்று நன்று என போற்றியே நடந்தது வேங்கை – சீறா:766/4
பூரண மனத்துடன் இருத்தி போற்றியே
தாரணியிடத்தினில் தனியனால் உறும் – சீறா:1304/2,3

மேல்


போற்றிவைத்து (1)

மதி_வலோய் பெரிது போற்றிவைத்து நீ வளர்க்கலாலும் – சீறா:2828/4

மேல்


போற்றின (1)

மறுமொழிக்கு இடமில் என போற்றின மகிழ்ந்தே – சீறா:296/4

மேல்


போற்றினர் (2)

நினைத்திடும் பொருள் தருக என போற்றினர் நிறைந்தே – சீறா:196/4
கமை தரும் கடலே என போற்றினர் கனிந்தே – சீறா:348/4

மேல்


போற்றினார் (2)

அடிகள் என்று அகுமதின் அடியை போற்றினார் – சீறா:485/4
அடைக்கலம் என்ன போற்றினார் – சீறா:1787/4

மேல்


போற்று (1)

போற்று புத்தையும் இனத்தையும் பொருந்திலாது இகழ்ந்து – சீறா:1371/2

மேல்


போற்றுதல் (2)

பூதலத்து உறைந்த படைப்பு எவையவையும் போற்றுதல் செய்யவும் வேண்டும் – சீறா:264/2
புந்தியும் உயிரும் என்ன போற்றுதல் பொருந்தினாரால் – சீறா:3103/4

மேல்


போற்றும் (20)

போற்றும் காழ் அகில் புகை குழல் நிலம் புரண்டு அசைய – சீறா:209/3
சேய் உயர் அமரர் போற்றும் செவ்விய முகம்மது என்ன – சீறா:1044/1
பல்லரும் போற்றும் மாற்றம் பகர்ந்தனர் அபுத்தாலீபே – சீறா:1076/4
வரு நெறி பிழைத்தீர் கஃபா வலஞ்செய்து குபலை போற்றும்
திரு நெறி விடுத்தீர் செய்யா தீவினை விளைத்தீர் வீணில் – சீறா:1351/1,2
மதி கதிர் அவனி காயம் வானம் மற்று எவையும் போற்றும்
புதியவன் உண்மை தூதர் நபிகளில் புகழின் மிக்கோர் – சீறா:1560/1,2
திக்கு இருநான்கும் தூது செல துகள் அமரர் போற்றும்
மக்க மா நகரை நோக்கி நடந்தனன் வயங்க மாதோ – சீறா:1718/3,4
மலர் தலை உலகம் போற்றும் அரசு கேட்டருள்க என்றார் – சீறா:1752/4
புவியில் விண்ணவர் தினம் போற்றும் பூவையே – சீறா:1789/2
மல்லல் அம் புவனம் போற்றும் வானவர்க்கு அரசர் சொல்வார் – சீறா:2849/4
பொறை வளை கடல் பார் எங்கும் போற்றும் நும் புதல்வி உள்ளத்து – சீறா:3089/1
உறைகின்ற மகரை கேட்டு வருக என்று உம்பர் போற்றும்
இறையவன் அருளி செய்தான் என்று உரைத்தனர் அ மாற்றம் – சீறா:3089/2,3
மா இரு ஞாலம் போற்றும் மன் அபித்தாலிபு ஈன்ற – சீறா:3182/1
ககனமும் புவியும் போற்றும் காவலன் புலியை செவ்வி – சீறா:3190/1
விண்-கணின் அமரர் யாரும் மெல் அடி பரவி போற்றும்
ஒண் கதிர் உருவ வள்ளற்கு உறு பகையாகி கூண்ட – சீறா:3417/1,2
மலர் தலை உலகம் போற்றும் மதீன மா நகரம் தன்னில் – சீறா:3678/1
போற்றும் வேத நூல் புண்ணியர் – சீறா:4140/1
தீனவர் போற்றும் வேத திரு நபி இனிதில் சென்றார் – சீறா:4699/4
திக்கும் போற்றும் சிபுரியீல் வந்தனர் – சீறா:4815/4
மலர் தலை உலகம் போற்றும் கபீபு முன் வழுத்த கேட்டே – சீறா:4854/4
கண் அகன் ஞாலம் போற்றும் காவலர் இருந்தார் இப்பால் – சீறா:4912/4

மேல்


போன்ற (16)

மறு அகல் மதியம் போன்ற முகம்மதை அடுத்து பாரில் – சீறா:408/2
அகழி போன்ற ஓர் ஓடை உண்டு அதனினுக்கு அணித்தாய் – சீறா:755/2
நித்திலம் நிரைத்த மாடம் நிரை திரை போன்ற நாவாய் – சீறா:922/1
ஒத்தன கரட கைமா ஒண் கொடி பவளம் போன்ற
கை தொடி மகளிர் செல்வ கடி முரசு அறைதல் ஓதை – சீறா:922/2,3
கொடி துடர் பவளத்தூடும் குவளைகள் பூத்த போன்ற – சீறா:1171/4
முயல் அகல் மதியம் போன்ற முகம்மதை போற்றி வேக – சீறா:1271/3
அரி இனம் செறிந்த போன்ற அறபிகள் குழுவின் நாப்பண் – சீறா:2053/1
வரி திறல் குருளை போன்ற அலி அலது இலை வேறு என்றார் – சீறா:2563/4
வஞ்சர் நெஞ்சகம் போன்ற முள் சிறு நெறி வனத்தில் – சீறா:2631/4
புடவியை அளந்தன போன்ற வீதிகள் – சீறா:2707/3
நல் நபி பதங்கனை போன்ற நாடிய – சீறா:2721/2
மடந்தையர் திலகம் போன்ற பாத்திமா வகுத்த மாற்றம் – சீறா:3087/1
கொடுவரி இனங்கள் போன்ற குழுவுடன் பாதை நாப்பண் – சீறா:3385/2
மையல் அம் களிறு போன்ற காரிதா மதலை நான்கு – சீறா:3684/2
கற்றை வீழ்ந்தன போன்ற கவரிகள் – சீறா:3906/4
மருந்து போன்ற நல் வழியினை மனத்தினின் மதித்து – சீறா:4265/3

மேல்


போன்றது (7)

புகையினை பொறாது மாடம் புலம்புவ போன்றது அன்றே – சீறா:921/4
வேலை-வாய் தரள சோதி விளங்குவ போன்றது அன்றே – சீறா:924/4
கொடி படர்ந்து ஏற நாட்டும் கொழும் கொம்பு போன்றது அன்றே – சீறா:1048/4
மதி அழிந்து இரங்கி கண்ணீர் வடிப்பன போன்றது அன்றே – சீறா:2064/4
உலைத்து அற பெடையினோடும் ஒளிப்பன போன்றது அன்றே – சீறா:2065/4
மலி புகழ் மருங்கு சேர்ந்து வருடுவ போன்றது அன்றே – சீறா:3368/4
நிலன் பட பிறந்த சேற்றால் நெடும் பணை போன்றது அன்றே – சீறா:3380/4

மேல்


போன்றதே (5)

நறை புனல் கலங்கி உள் நடுங்கல் போன்றதே – சீறா:494/4
பொங்கியே உடல் புறம் பொசிவ போன்றதே – சீறா:496/4
கடலிடை முளைத்து எழும் காட்சி போன்றதே – சீறா:497/4
பொருந்துறோம் என வனம் புகுதல் போன்றதே – சீறா:498/4
மாய்வுறும் துயர்க்கு ஒரு மருந்து போன்றதே – சீறா:1029/4

மேல்


போன்றவர் (1)

அவிர் ஒளி முகம்மதும் ஆவி போன்றவர்
எவரும் மற்று இன்புற இருந்து அ ஊரினில் – சீறா:2731/1,2

மேல்


போன்றவன் (1)

ஒன்னலர்-தமக்கு உயிர் உடலும் போன்றவன்
இன்னை நாள் புவாத்துவின் இருக்கின்றான் என்றார் – சீறா:3277/3,4

மேல்


போன்றவே (2)

புகழொடும் பொன் மலர் பொழிவ போன்றவே – சீறா:499/4
பூத்த செந்தாமரை காடு போன்றவே – சீறா:3247/4

மேல்


போன்றன (9)

விரிந்த வாய் திறந்து ஓதுவ போன்றன வேதம் – சீறா:96/4
இரைந்து இரங்குவ போன்றன எங்கணும் நிறைந்தே – சீறா:210/4
பூம் குலை கூன் காய் பொன் பழுத்து ஒளிர்வ போன்றன கதலிகள் ஒரு-பால் – சீறா:1006/3
பவள மாலிகை நான்றன போன்றன பாங்கர் – சீறா:1110/4
ஈந்த மேலவர் போன்றன வீதிகள் எங்கும் – சீறா:3126/4
புருடராகங்கள் பழுத்தன போன்றன பந்தர் – சீறா:3130/4
கதலி நீள் வனம் போன்றன கதலிகை கானம் – சீறா:3797/4
கை மறித்தன போன்றன குழைந்த வெண் கவரி – சீறா:3798/4
பருதி வெம் கதிர் மூடுவ போன்றன பரிவில் – சீறா:3828/3

மேல்


போன்றார் (2)

வரும் பெரும் பவனிக்கு ஏற்ற மாணிக்க விளக்கம் போன்றார் – சீறா:1168/4
மன்னிய ஜிபுறயீலும் மறுத்து முன் வடிவம் போன்றார் – சீறா:1735/4

மேல்


போன்றான் (1)

காய் சின ஏறு போன்றான் கவலும் நூல் புலமையோனே – சீறா:813/4

மேல்


போன்றிடும் (1)

பூவிடத்து அடலின் வங்கூழ் போன்றிடும் சக்பென்று ஓதும் – சீறா:3372/3

மேல்


போன்று (17)

விலைமகள் போன்று பலபல முகமாய் வெள் அருவி திரள் சாயும் – சீறா:29/4
சோதி மென் முகம் இலங்கிட துயில்வ போன்று இறந்தார் – சீறா:207/4
மறைபடாது எவர்க்கும் கேட்பனவாக வாய் திறந்து ஓதுவ போன்று
குறைபடா வடிவும் பெருமையும் பெற்ற கொற்றவன் என்றனை இன்றே – சீறா:271/2,3
வன்ன மென் படம் போர்த்த போன்று இருந்தன வாவி – சீறா:868/4
வீசுவ போன்று தோன்றி விளங்குதல் பலவும் கண்டார் – சீறா:933/4
தூய மேனிலைகள் எல்லாம் துடவை போன்று இருந்த மாதோ – சீறா:1167/4
முல்லையும் முருந்தும் நிரைத்தன போன்று முத்து என திகழ்ந்து அற நெருங்கி – சீறா:1961/1
அணி முகட்டு அலவன்-தனை முகந்து அடுத்த வரி வரி சினை வரால் போன்று
மணியினில் செறித்த தூணியும் பொருவா வடிவு-அதாய் வெற்றி மன்னவர் முன் – சீறா:1971/1,2
மாரி போன்று நல் மறை தரு வாய் திறந்து உரைப்பார் – சீறா:2925/4
நனி மத களிறு போன்று வேட்கையில் நடுங்கினாரால் – சீறா:3060/4
கரும் கண் போல் செழும் குவளையும் முக கமலமும் போன்று
ஒருங்கு பூத்த செ வாய் என ஆம்பலும் ஒசியும் – சீறா:3121/2,3
அந்த மால் நகர் அல்லன போன்று இருந்ததுவே – சீறா:3137/4
பாய் அரி போன்று சில் நாள் பாதை காத்து இருப்ப ஷாமில் – சீறா:3341/1
புடவி தொட்டு எழுந்து வானில் போவன போன்று மேன்மேல் – சீறா:3408/1
புரிசையின் புறத்தின் உற்றார் வணிகரை போன்று மாதோ – சீறா:3695/4
அல்லினால் உருவெடுத்தன போன்று எழும் அபசி – சீறா:3979/1
பாலின் நின்றது முன் உரு போன்று எழும் படிமை – சீறா:4431/4

மேல்


போன்றும் (18)

இங்கு இவண் குடிபுக்கு இருந்தது போன்றும் இருந்தது கடைத்தெரு தலையே – சீறா:87/4
அகில் புகை வயங்கு மாடம் அணி அணி இமயம் போன்றும்
துகில் கொடி நுடங்கும் வெள்ளி வரை என கதை கொள் மாடம் – சீறா:920/1,2
மிக செறி சாந்த மாடம் மேருவை போன்றும் வீதி – சீறா:920/3
முகிலொடும் அசனி பொங்கி முழங்குவ போன்றும் விண்ணும் – சீறா:929/3
பொருவு அரும் கதிர் விட்டு எழும் பொருப்பிடத்தில் பூத்த கொம்பு இருந்தது போன்றும்
தெரிதரும் அறிவின் தரு நிழல் உறைந்த செழும் பொறை பசுங்கிளி எனவும் – சீறா:1208/1,2
மடிய நல் அறம் குருவொடும் வருவன போன்றும்
கடி கொள் மான்மதம் கமழ்தர தெருத்தலை கடந்து – சீறா:1885/2,3
மாசு அற தெளித்த பஞ்சின் வாய் படும் நெருப்பு போன்றும்
வேசு அற சுட்ட சாம்பர் மீது உறும் புனலை போன்றும் – சீறா:2593/1,2
வேசு அற சுட்ட சாம்பர் மீது உறும் புனலை போன்றும்
மூசி வெள் எயிறு சிந்த முரண் அரா கடித்த வாயின் – சீறா:2593/2,3
உத்தமர் செல்வம் போன்றும் உளத்து அணு மாசு ஒன்று இல்லா – சீறா:2781/1
பத்தியர் தவமே போன்றும் பகர அரும் விசும்பில் தோன்றும் – சீறா:2781/2
சித்திர மதியம் போன்றும் செவ்வியர் இருவர் ஆவி – சீறா:2781/3
வைத்ததோர் உடம்பு போன்றும் நாட்குநாள் வளர்த்திட்டாரால் – சீறா:2781/4
சூத்திர பாவை போன்றும் வயின்வயின் துலங்கும் அன்றே – சீறா:3131/4
படர் திசை எட்டும் எட்டி பறப்பன போன்றும் துள்ளி – சீறா:3408/2
கடி திரை உவரி ஏழும் கடப்பன போன்றும் வாகை – சீறா:3408/3
உள்ளுறும் களத்தில் கிடப்பன போன்றும் கண்டனர் பலபல ஒருங்கே – சீறா:3571/4
வெம் கதிர் நெடு வேல் ஊறுகள்பட மெய் வருந்திடா வீரரை போன்றும்
எங்கணும் பல கண்டு அடு படைக்கலன்கள் இடு நெடும் புலத்திடை திரிந்தார் – சீறா:3577/3,4
இழை படு மார்பில் செறிந்திட தரள வடம் கிடந்து இலங்குவ போன்றும்
தழை படு குரம்பை முலை நிலம் கடந்து போயினர் சலதர குடையார் – சீறா:5005/3,4

மேல்


போன்றே (1)

பரிந்து அணிந்தார் அழகு வெள்ளம் வழியாது மருங்கு அணைக்கும் பான்மை போன்றே – சீறா:1132/4

மேல்


போன்றோர் (1)

எரி விழி பேழ் வாய் வெண் பல் மடங்கல் ஏற்று இனங்கள் போன்றோர்
வரையிடை வயவர் சூழ முகம்மது உற்று இறங்கினாரால் – சீறா:3384/3,4

மேல்


போன (5)

என் உறு பிணையாய் போன இரும் பிணை கடிகை போதின் – சீறா:2096/1
சொல் நய கலிமா ஓதி சுடர் பதம் தொழுது போன – சீறா:2267/4
போன நாளளவும் ஷாமில் வஞ்சகம் புணர்த்தி நீதி – சீறா:4357/3
அபுசகல் போன பின்னர் ஆர் உளர் தலைவர் என்ன – சீறா:4384/1
போன நாயகம் வந்தனர் அறம் தவம் புகழ – சீறா:4408/4

மேல்


போனகம் (2)

போனகம் அருந்தா கரத்தினால் அமுது பொசித்தவன்-தனை எதிர் விளித்து – சீறா:1445/1
சிறிய பாத்திரத்தின் இருந்த போனகம் நும் திரு கையால் தீண்டிட பெருகி – சீறா:2861/1

மேல்


போனதன்றி (1)

வீணே போனதன்றி மற்று ஓர் வெற்றி கண்டோமிலை அன்றே – சீறா:4031/4

மேல்


போனதனால் (1)

போனதனால் அஜாசீல் பொறை நிறை அறிவு போக்கி – சீறா:114/2

மேல்


போனதால் (1)

புள்ளி மெய் பிணையினை நோக்கி போனதால் – சீறா:2966/4

மேல்


போனது (3)

கானக சுணங்கன் வாய் கழிந்து போனது இ – சீறா:2973/1
வீடி போனது அன்று அவன் விடும் வஞ்சம் நம் விதியும் – சீறா:4019/1
போனது ஓர் தூதும் இன்றி புகும் வழி தடையும் இன்றி – சீறா:4699/3

மேல்


போனர் (1)

புக்கி ஆண்டு அன்னோர் தங்கள் பொலி கடன் அளந்து போனர் – சீறா:4292/4

மேல்


போனவர் (1)

தூது போனவர் ஒத்தனன் சொரி கதிர் சுடரோன் – சீறா:1897/4

மேல்


போனார் (30)

புந்தி கூர்தர மக்கிகள் அனைவரும் போனார் – சீறா:853/4
வெண் தயிர் உடைக்கும் ஒலி மறா முல்லை வேலியும் கடந்து அயல் போனார் – சீறா:1000/4
துடைப்ப அரும் பெரும் பழி சுமந்து அயலினில் போனார் – சீறா:1231/4
ஆதி-தன் பருமான் மேற்கொண்டு அமரர்_கோன் உரைத்து போனார் – சீறா:1340/4
பொறை மனத்தொடும் அனைவரும் மனை-வயின் போனார் – சீறா:1370/4
உரியர் யாம் அல அறிக என்று உரைத்து அயல் போனார் – சீறா:1378/4
வையகத்து இயற்கை ஈது என்று உமறு இவை வழங்கி போனார் – சீறா:1554/4
எண்திசையவரும் நகரவருடனும் இன்புற கலந்து அயல் போனார் – சீறா:1933/4
புரிதராதிபர் இவர் என புகழ்ந்து அயல் போனார் – சீறா:2011/4
புறம் பரந்த செம் கண்கடை அருளொடும் போனார் – சீறா:2229/4
முறை இவர்க்கு பின் இவர் என மொழிந்து விண் போனார் – சீறா:2460/4
புறநிலத்தரும் அவரவர் பதியினில் போனார் – சீறா:2481/4
போதும் வல் இருள் பொழுதினும் பகலினும் போனார் – சீறா:2497/4
பல்லரும் எழுக என்றான் திசைதிசை பரந்து போனார் – சீறா:2564/4
மெய்ப்பொடும் வெயர்வை சிந்த விலங்கல் விட்டு அகன்று போனார் – சீறா:2578/4
இகலவர் போனார் என்ன இதயங்கள் உற பூரித்து – சீறா:2579/3
பொதுவர் முல்லையும் குறிஞ்சியும் கடந்து அயல் போனார் – சீறா:2702/4
உத்தமம் இவை-கொல் என்ன உரைத்தவர் பலரும் போனார்
அத்தனும் மனத்துள் கொண்டான் அனையும் ஒத்திருந்தாள் அன்றே – சீறா:2831/3,4
தகுவது அன்று என்று சாற்றி தாயர்கள் அணைத்து போனார் – சீறா:3190/4
கொடுத்து அரும் பொன்னால் மக்காபுரத்தவர் கொண்டு போனார்
வடித்த சொல் மறையோர் வாழ்த்த மன்னவர் இனிது போற்ற – சீறா:3351/2,3
மடை செறி தடங்கள் சூழ்ந்த மருதம் விட்டு அகன்று போனார் – சீறா:3381/4
பூம் பொழில் கொன்றை வேலி முல்லையும் கடந்து போனார் – சீறா:3383/4
கவன வெம் பரியும் தானை கணத்தொடும் கடிது போனார் – சீறா:3668/4
தடிந்து கை படை துறந்து தம்மில்தாம் இரிந்து போனார் – சீறா:4206/4
பொருவு அரிய அழகு மயில் ஆயிசா எனும் கொடியும் போனார் அன்றே – சீறா:4304/4
ஆரண நயினார் பின்னர் ஆதி-தன் அருளில் போனார் – சீறா:4630/4
மரு மலி வாகை திண் தோள் மன்னவர் சகுதும் போனார் – சீறா:4631/4
பொருவு இலா மாந்தர் எல்லாம் மதீனத்தை நோக்கி போனார் – சீறா:4888/4
வீசிய புகழ் சேர் வள்ளல் விருப்பமுற்று எழுந்து போனார் – சீறா:4902/4
படி புகழ்ந்து ஏத்த அன்னோர் பரிவுற மகிழ்ந்து போனார் – சீறா:4903/4

மேல்


போனால் (1)

ஆங்கு அவளிடத்தில் போனால் அரும் துயர் எய்த நோக்கி – சீறா:3932/2

மேல்


போனாள் (6)

கனவு என தெளிவுறாமல் கலங்கி நின்று ஒருத்தி போனாள் – சீறா:1163/4
இயற்கையே போதும் என்ன விளங்கு_இழை ஒருத்தி போனாள் – சீறா:1165/4
திரும்பலில் சொல்வேன் என்ன சினந்து ஒரு தெரிவை போனாள் – சீறா:3198/4
ஒலிதர உரைத்து செவ்வி ஒழுகு பேரிளம்பெண் போனாள் – சீறா:3199/4
புத்தி என்று இரு கண் கையால் பொதிந்து ஒரு பூவை போனாள் – சீறா:3200/4
இருள் குழல் மாலை சோர இதயம் நொந்து ஒருத்தி போனாள் – சீறா:3201/4

மேல்


போனான் (16)

ஆன வம்பு இபுலீசு என்னும் பெயரும் பெற்று அலைந்து போனான் – சீறா:114/4
மண் படு கலமே அன்ன மனத்து அபூஜகிலும் போனான் – சீறா:1040/4
மரை தட மலர் கை கூப்பி மைசறா மனையில் போனான் – சீறா:1071/4
விலங்கு இனம் ஒத்து எவரோடும் மொழியாது தனி எழுந்து விரைவில் போனான் – சீறா:1657/4
காதலித்து இனத்தினோடும் அபூஜகில் கடிதில் போனான் – சீறா:1745/4
பொருந்திலாது தன் கிளையொடும் அபூஜகில் போனான் – சீறா:2012/4
புதிய நல் வடிவன் ஆகி பொருவு இல் அத்தாசு போனான் – சீறா:2254/4
மா தவம் பெருகும் மனத்தினன் காம்மா மன்னு தன் திசையினில் போனான் – சீறா:2327/4
மண்ணை அறைந்தான் முகம்மது என்போன் மாயம் விளைத்து புறம் போனான்
பண்ணும் துயிலில் இறந்தவர் போல் கிடந்தால் பயனும் பெறுவது உண்டோ – சீறா:2559/2,3
புந்தி கூர்தர கொறியொடும் வனத்திடை போனான் – சீறா:2643/4
போர் எதிராது மற்ற ஒருவனும் புறத்தில் போனான்
வாருதி போல வந்தோர் திசைதிசை மறுகினாரால் – சீறா:3346/3,4
சென்னீர் ஒழுக வாள் எறிந்தார் திரும்பா நரகம்-தனில் போனான் – சீறா:4050/4
கவ்வை வந்து உதவிற்று என்ன கண் கடை சிவந்து போனான் – சீறா:4188/4
மீட்டு எழுந்து அயிலான் என்னும் ஊரிடை விரைவில் போனான் – சீறா:4389/4
வண்ண வெம் திறலார் கறுபு வந்து ஈன்ற மைந்தனும் வாசி மேல் போனான் – சீறா:4445/4
வான் அதிர் முரசம் சாற்று என்று உரைத்தலும் மகிழ்ந்து போனான் – சீறா:4626/4

மேல்