பீ – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

பீங்கானும் (1)

மாண் எழில் அரிய பீங்கானும் வார் தலைகாணியும் – சீறா:3250/1

மேல்


பீங்கானை (1)

கதிர் தரு பெரிய பீங்கானை கையினில் – சீறா:3253/1

மேல்


பீஸபீலால் (1)

மறுத்து இலாமையும் பீஸபீலால் களை மாய்த்து – சீறா:2017/2

மேல்


பீசபீல் (5)

உதித்த முன் முதன்மையாக பீசபீல் உதிரம் காட்டி – சீறா:1358/1
வெம் குபிர் கடிந்து பீசபீல் செய்ய மேலவன் விதித்தனன் என்ன – சீறா:2529/2
பீசபீல் என்று வீந்தால் பேறு உண்டாம் என்ன நெஞ்சின் – சீறா:3875/2
துற்றிய காயம் பீசபீல் நீரும் துயர் எய்த – சீறா:3926/3
உறையும் மலர் கரத்துடனே பீசபீல் மவுத்தாக்க உதவி செய்வாய் – சீறா:4526/4

மேல்


பீசபீலுக்காக (1)

எல்லையில் அமரர் யாரும் யானும் பீசபீலுக்காக
வல்லவன் அருளால் கட்டும் கச்சையும் வடி வேல் யாவும் – சீறா:4624/1,2

மேல்


பீசபீலுக்காய் (1)

மிகல் பெறும் வெற்றியின் பீசபீலுக்காய்
இகல் முதல் சரமும் ஒன்று எய்தும் மன்னவர் – சீறா:3040/1,2

மேல்


பீசபீற்கு (1)

மாற்றலர் எனும் குபிர் மாய்க்கும் பீசபீற்கு
ஏற்றவை யாவையும் இயற்றும் என்றனர் – சீறா:3002/3,4

மேல்


பீடத்து (1)

மணம் மலி பீடத்து ஏற்றி முகம்மதை இனிது போற்றி – சீறா:1038/3

மேல்


பீடம் (1)

முத்து அணி நிரைத்த பீடம் முன்றிலில் காந்தள் கையால் – சீறா:634/3

மேல்


பீடிகை (2)

இரைத்த பீடிகை மாட மா நகரிகள் எவையும் – சீறா:473/3
நிறையும் பீடிகை சென்று ஓர் நிலத்தினில் – சீறா:4663/3

மேல்


பீடிகையும் (1)

விந்தை பெற பீடிகையும் வகுத்து மறை மாந்தரொடு வேந்தர் சூழ – சீறா:4308/3

மேல்


பீடு (6)

பீடு உறும் அலிமா-தம்மையும் தலைமை பெருமை ஆரீதையும் போற்றி – சீறா:388/2
பீடு உடை பசியை மாற்றி பெரும் பதிக்கு அடைக என்றார் – சீறா:2116/3
பீடு உடை பெரும் புகழ் பெருகி சூழ் திசை – சீறா:2163/3
பீடு பெற்று அவ்விடத்து இருப்ப பெய் முகில் – சீறா:2728/2
பீடு உறும் வலியினோடும் கிடந்தன பிறங்கல் தோள்கள் – சீறா:3956/1
பீடு கொண்ட புவி மாது வெம் பரல் பிறங்கு செம் தழல் வெதுப்பினால் – சீறா:4215/1

மேல்


பீடுற (1)

பீடுற நலிதல் போக்கி மனத்தினில் பிரியமுற்றார் – சீறா:3712/4

மேல்


பீலி (1)

பேரிகை திமிலை குடப்பறை தடாரி பீலி ஆர் திண்டிமம் முரசு ஓர் – சீறா:3162/1

மேல்


பீலிகையிடத்தும் (1)

பிடி உடை உபய சாமரையிடத்தும் தோன்றிய பீலிகையிடத்தும்
கடி கமழ் மாலை வயவர்கள் மார்பும் பட்டன கடும் கணை நிறைந்தே – சீறா:4932/3,4

மேல்


பீலியும் (2)

திடிமனும் தகுணிதம் சிறந்த பீலியும்
வடிவு உடை காளமும் வயிரும் சின்னமும் – சீறா:3004/3,4
ஆலவட்டமும் கேகய பீலியும் அணியாய் – சீறா:3457/2

மேல்


பீழையும் (1)

தெரிதரும் கண் பாவையின் ஒளி மழுங்கி திரள்பட பீழையும் சாடி – சீறா:2298/2

மேல்


பீறல் (1)

பிடி விரல் உருவு இலா பீறல் ஆடையன் – சீறா:3236/3

மேல்