பி – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பிஃறிடத்து 1
பிஃறு 1
பிச்சு 1
பிசகாது 1
பிசகினது 1
பிசுமில் 10
பிசுமில்லா 1
பிசுமில்லாவின் 1
பிசைந்தன 1
பிசைந்து 9
பிசைந்துவிட்டு 1
பிஞ்சு 1
பிட்டு 1
பிடங்கினால் 1
பிடர் 9
பிடர்த்து 1
பிடரிடை 1
பிடரியில் 1
பிடரியின் 1
பிடரின் 1
பிடவும் 1
பிடவை 1
பிடவையில் 1
பிடவையும் 1
பிடி 24
பிடி-மின் 1
பிடிக்க 1
பிடிக்கும் 3
பிடிகள் 1
பிடிகளும் 2
பிடிங்கி 1
பிடித்த 12
பிடித்தது 2
பிடித்தவர் 1
பிடித்தனர் 3
பிடித்தனன் 1
பிடித்தார் 1
பிடித்திட 1
பிடித்திடு 2
பிடித்திடும் 2
பிடித்திருப்பது 1
பிடித்து 43
பிடித்துக்கொண்டு 2
பிடித்தோர் 1
பிடிநடையவரில் 1
பிடிப்ப 1
பிடிபட்டு 1
பிடிபட 1
பிடிபடு 2
பிடிபடும் 6
பிடிபடுமவரை 1
பிடியின் 1
பிடியும் 1
பிடியொடும் 1
பிடுங்கி 2
பிடுங்கின 1
பிடுங்கும் 1
பிண்டி 1
பிண்டியும் 1
பிண 4
பிணக்கு 3
பிணங்கள் 2
பிணங்கி 4
பிணங்கிய 1
பிணங்கிலாத 1
பிணத்தின் 1
பிணம்-அது 1
பிணர் 1
பிணா 1
பிணி 12
பிணித்த 6
பிணித்ததை 1
பிணித்து 2
பிணிப்பினை 1
பிணிப்பு 2
பிணிப்பை 1
பிணியும் 1
பிணியொடும் 1
பிணை 15
பிணை-அதனை 1
பிணைக்கு 4
பிணையல் 2
பிணையாய் 2
பிணையின் 1
பிணையினை 4
பிணையும் 3
பிணையை 4
பித்தமும் 1
பித்தர் 1
பித்தன் 1
பித்திகை-தொறும் 1
பித்து 4
பித்தும் 1
பித்துறா 1
பித்தோ 1
பிதற்றல் 2
பிதற்றி 2
பிதற்றினானால் 1
பிதற்றுகின்றான் 1
பிதற்றும் 1
பிதற்றுவது 1
பிதா 2
பிதிர் 2
பிதிர்த்தது 1
பிதிர்த்திட்டு 2
பிதிர்த்து 1
பிதிர்தரும்படி 1
பிதிர்ந்திட 2
பிதிர்ந்து 2
பிதிர்ந்தே 1
பிதிர்விட்டு 1
பிதிரா 1
பிதுங்க 3
பிதுங்கி 1
பிதுங்கிட 1
பிந்தாதிருந்தார் 1
பிந்தாது 1
பிந்தி 1
பிந்திடா 1
பிந்திடாத 1
பிந்திடாது 4
பிந்து 1
பிரகாசமாய் 1
பிரசம் 4
பிரத்தி 2
பிரத்தியுத்தரத்து 1
பிரளய 2
பிரளயது 1
பிரளயம் 3
பிரளயம்-அதனில் 1
பிரளயமே 1
பிரான் 1
பிரிக்கும் 1
பிரித்தது 1
பிரித்தார் 1
பிரித்திட 1
பிரித்திடா 1
பிரித்து 4
பிரித்தெடுத்து 1
பிரித்தே 1
பிரிதல் 1
பிரிந்ததில் 1
பிரிந்திடா 2
பிரிந்திடாத 1
பிரிந்திடாது 3
பிரிந்து 5
பிரிப்புற 1
பிரிய 1
பிரியத்து 2
பிரியமாகி 1
பிரியமாய் 1
பிரியமுடன் 1
பிரியமுற்றார் 1
பிரியமுற்று 11
பிரியல் 1
பிரியா 5
பிரியாத 2
பிரியாது 5
பிரிவில் 1
பிரிவு 9
பிரிவுறா 1
பிரிவுறாது 1
பிருகுடி 1
பிருதவுசு 1
பிருதிவி-தனையே 1
பிருவூன் 1
பிலங்கிடந்து 1
பிலம் 2
பிலற்றிய 1
பிலனும் 1
பிலால் 2
பிலாலை 2
பிலிற்றிய 1
பிழம்பினில் 1
பிழி 1
பிழிந்து 1
பிழை 14
பிழை-அது 1
பிழைகள் 1
பிழைத்த 3
பிழைத்ததுவும் 1
பிழைத்தீர் 1
பிழைத்து 3
பிழைப்பது 1
பிழைப்பித்தாய் 1
பிழைப்பு 1
பிழைப்போம் 1
பிழையாய் 1
பிழையினால் 1
பிழையும் 1
பிழைவுறும் 1
பிள்ளை 7
பிள்ளைக்கனி 1
பிள்ளைகள்-தம்முடன் 1
பிள்ளையின் 1
பிள்ளையும் 1
பிள்ளையை 1
பிளக்க 1
பிளக்கும் 6
பிளந்த 1
பிளந்தது 1
பிளந்தன 1
பிளந்தனர் 1
பிளந்தில 1
பிளந்து 11
பிளவதாய் 1
பிளவு 3
பிளவும் 1
பிளி 1
பிற்கால 1
பிற்காலத்தில் 1
பிற்காலம் 1
பிற்பட 1
பிற்புற 1
பிற்புறத்தில் 1
பிற்புறம் 1
பிற்றை 3
பிற்றையும் 1
பிற 7
பிறக்க 4
பிறக்கவே 1
பிறக்கும் 2
பிறகே 1
பிறங்க 8
பிறங்கல் 1
பிறங்கலிடத்து 1
பிறங்கலின் 1
பிறங்கலும் 1
பிறங்கி 6
பிறங்கிட 3
பிறங்கிடவே 1
பிறங்கிய 5
பிறங்கின 1
பிறங்கு 10
பிறங்கும் 5
பிறங்குவ 1
பிறது 1
பிறந்த 28
பிறந்ததன் 1
பிறந்தது 6
பிறந்ததோர் 1
பிறந்தநாள் 1
பிறந்தவர்க்கு 1
பிறந்தவராய் 1
பிறந்தவள் 1
பிறந்தன 2
பிறந்தனர் 1
பிறந்தனரே 4
பிறந்தார் 1
பிறந்திட 3
பிறந்திடாது 1
பிறந்திடும் 1
பிறந்திருந்தனன் 1
பிறந்து 26
பிறந்தேன் 1
பிறந்தோன் 1
பிறப்ப 7
பிறப்பர் 3
பிறப்பித்தானே 1
பிறப்பு 2
பிறப்பும் 1
பிறப்பை 1
பிறப்பொடு 1
பிறர் 12
பிறர்க்கு 2
பிறரதோ 1
பிறரவர் 1
பிறரவர்க்கு 1
பிறரவர்கள் 1
பிறருக்கு 1
பிறரும் 3
பிறருளரும் 1
பிறவி 4
பிறவியான் 1
பிறவும் 6
பிறழ் 4
பிறழ்கின்ற 1
பிறழ்தர 1
பிறழ்ந்து 5
பிறழ 1
பிறழாத 1
பிறழாது 1
பிறழும் 3
பிறிது 16
பிறிந்து 1
பிறை 22
பிறையில் 1
பிறையினும் 1
பிறையும் 2
பின் 166
பின்செல 1
பின்செலவே 1
பின்தொடர்ந்ததுவோ 1
பின்தொடர்ந்து 5
பின்தொடராது 1
பின்பு 3
பின்பும் 1
பின்புறு 1
பின்முன் 1
பின்வரும் 1
பின்வாங்கினார் 1
பின்வாங்கினான் 2
பின்னம் 2
பின்னமாக்கிய 1
பின்னமாய் 1
பின்னர் 54
பின்னரில் 2
பின்னரின் 2
பின்னரும் 10
பின்னல் 1
பின்னவரும் 2
பின்னவன் 2
பின்னான 1
பின்னி 1
பின்னிட 2
பின்னிடாது 1
பின்னிய 5
பின்னிலை 1
பின்னினும் 1
பின்னு 1
பின்னும் 23
பின்னுமாக 1
பின்னே 2
பின்னை 6
பின்னோர் 1
பின்னோனை 1
பினர் 1
பினும் 5
பினை 3

பிஃறிடத்து (1)

மண்டலம் விளக்கு முழு மணி விளக்காய் வந்த மன் பிஃறிடத்து இலங்கி – சீறா:160/2

மேல்


பிஃறு (1)

குரிசில் என்று உயர்ந்த பிஃறு எனும் அரசர் குறைஷி அம் குலத்து உறு மதலை – சீறா:161/1

மேல்


பிச்சு (1)

பிச்சு கண்ட திக்கு எங்கணும் எறிந்து விண் பிணங்கி – சீறா:4582/2

மேல்


பிசகாது (1)

பிந்து நாளையின் முன் உரை மறை நெறி பிசகாது
அந்த வாய்மையை மனத்தினில் மறவல் என்று அறைந்தான் – சீறா:2197/3,4

மேல்


பிசகினது (1)

பெட்டை ஒட்டகத்தை கண்டு பின் தொடர பிசகினது அரு நெறி கானில் – சீறா:681/2

மேல்


பிசுமில் (10)

ஆதி-தனை உளத்து இருத்தி பிசுமில் எனும் உரை திருத்தி அமுதம் ஊறும் – சீறா:1655/1
வீர வேல் எனும் கதிர் பிசுமில் ஏந்தி நல் – சீறா:1806/3
அனைய நல் பிசுமில் ஓதி அமுது என நுகர்தல் செய்தார் – சீறா:2246/4
பன்னிய பிசுமில் ஓதி பண்புடன் எழுந்து வள்ளல் – சீறா:2276/2
தெரிதர பிசுமில் ஓதி தீன் முதல் முறைமைத்தாய – சீறா:2375/2
மெய் ஒளி முகம்மது பிசுமில் ஓதினர் – சீறா:3291/2
இருத்தி நல் பிசுமில் ஓதி இலங்கும் வாள் கரத்தின் ஏந்தி – சீறா:3939/2
வெய்யவன் ஆவி களைதர களித்து பிசுமில் என்று எழுந்தனர் வீரர் – சீறா:4090/4
மேவினார் பதம் பணிந்தனர் பிசுமில் என்று எழுந்தார் – சீறா:4591/4
எண்ணம் இன்றி பிசுமில் உரைத்து எடுத்து – சீறா:4780/3

மேல்


பிசுமில்லா (1)

இன்புறும் பிசுமில்லா கிற்றகுமா னிற்றகீம் என்று – சீறா:4877/1

மேல்


பிசுமில்லாவின் (1)

முன்பு உறு சுகைல் என்போனும் மொழிகுவன் பிசுமில்லாவின்
தன் பெயர் நடக்கும் வண்ணம் அறிகுவம் தரணி மீதில் – சீறா:4877/3,4

மேல்


பிசைந்தன (1)

ஊறுதர கடித்தன பல் பிசைந்தன கை பொடித்தன உரோமம் எல்லாம் – சீறா:4309/4

மேல்


பிசைந்து (9)

தீய்க்கொள சினந்து சீறி செம் கரம் பிசைந்து நக்கி – சீறா:2387/3
பிடி-மின் என்பவர் சிலர் சிலர் இவன் உயிர் பிசைந்து
குடி-மின் என்பவர் சிலர் சிலர் காபிர்கள் குழுமி – சீறா:2487/3,4
எனையும் வைத்திடு-மின் என்ன இரு விழி பிசைந்து நின்றாள் – சீறா:3189/4
நீட்டிய உயிர்ப்பு வீங்கி நெடும் கரம் பிசைந்து விம்மி – சீறா:3397/3
காந்து வெம் கனல் விழி எரிதர கரம் பிசைந்து
மாய்ந்திடும் பெரும் களத்திடை தீனவர் மறுக – சீறா:3545/2,3
பிறந்தது ஓர் மொழி என்று கண் சிவந்து கை பிசைந்து
சிறந்த வேல் எடுத்து ஆர்த்தனன் புழுங்கினன் சினந்தான் – சீறா:4009/3,4
மூரி அம் கரம் பிசைந்து முனை எயிறு இதழின் ஊன்றி – சீறா:4373/2
கூனியும் குறைந்தும் திருந்து அடை கிழங்கும் கொணர்ந்து அவித்து உப்பு அற பிசைந்து
கானினில் அலைந்து திரிந்தனர் சாம காலமும் மிகுந்தன என்றே – சீறா:4748/3,4
ஊறு எழ பிசைந்து வாள் ஓங்கி வீசினான் – சீறா:4968/2

மேல்


பிசைந்துவிட்டு (1)

வெற்பு அடங்கலும் கரங்களில் பிசைந்துவிட்டு எறிந்து – சீறா:2231/1

மேல்


பிஞ்சு (1)

பிஞ்சு நல் நுதலும் கண்டு உளத்து அடக்கி பெற்றவாறு என்-கொல் என்று எண்ணி – சீறா:275/3

மேல்


பிட்டு (1)

நிலம் பிட்டு உதிர மண் சிதற நிலவா மணி தாள் கொடு கீண்ட – சீறா:1332/3

மேல்


பிடங்கினால் (1)

தென் உலாவிய பிடங்கினால் நீட்டினர் திறல் சேர் – சீறா:4012/3

மேல்


பிடர் (9)

வெறி மது அருந்தி மரகத கோவை மென் பிடர் கிடந்து உருண்டு அசைய – சீறா:53/1
குறி குரல் குரவை கூன் பிடர் பேழ் வாய் குட வளை குரவையோடு இகலும் – சீறா:53/4
பெருகு சூல் முதிர்ந்து ஈன்று ஆர் அமுது உறைந்து பிடர் குனிதர குலை சேந்து – சீறா:56/2
பேது அடர்த்தி பிடர் பிடித்து உந்த அவன் – சீறா:4230/1
வேய்ந்த கூன் புறத்தின பிடர் மதத்தின விரிந்து – சீறா:4253/2
சிரம் அறுந்தும் முகம் அறுந்தும் பிடர் அறுந்தும் துடை அறுந்தும் சிதைந்து நீண்ட – சீறா:4315/3
குட வயிறு உளைந்து கூப்பிடும் பேழ் வாய் கூன் பிடர் சுரிமுக சங்கம் – சீறா:4987/1
தோற்றிய ஈரல் திணி பிடர் தசைகள் சுட்டு இனிது அளித்தனர் புகழின் – சீறா:4990/3
பிடர் செறி மதத்த வரி நெடுங்கழுத்தன் மடியினில் பிலற்றிய பாலும் – சீறா:5015/2

மேல்


பிடர்த்து (1)

வண்மை சேர் முகம்மதின் தண் மணி பிடர்த்து அணிவதாக – சீறா:419/2

மேல்


பிடரிடை (1)

மின் அணி கஞ்சுகி இலங்க பிடரிடை முத்திரை இலங்க விரும்பி நாளும் – சீறா:4303/2

மேல்


பிடரியில் (1)

பிடரியில் தள்ளுவம் என்ன பேசினான் – சீறா:4064/4

மேல்


பிடரியின் (1)

பிடரியின் மீது சுமையும் சுசூது இயல் பிரிந்திடாது அவண் உறைந்ததும் – சீறா:1435/1

மேல்


பிடரின் (1)

கூறு இலா பிடரின் கீழ்-பால் குறித்து இலாஞ்சனை உண்டு என்றும் – சீறா:627/4

மேல்


பிடவும் (1)

வண்டு உறை பிடவும் கொன்றையும் செறிய வளைதரும் குடியிடை பொதுவர் – சீறா:1000/3

மேல்


பிடவை (1)

பெரும் தரு அடியில் திட்டிகழித்து எறி பிடவை எல்லாம் – சீறா:3230/1

மேல்


பிடவையில் (1)

பிடவையில் கிழித்து சுற்றி பேதுறாது அடைத்து நீன்றார் – சீறா:2584/4

மேல்


பிடவையும் (1)

பிடவையும் அருள்க என்று எடுத்து பேசினான் – சீறா:3238/4

மேல்


பிடி (24)

கூந்தல் அம் பிடி மா மெல் நடை பயிலும் குட முலை கடைசியர் செழும் கை – சீறா:54/1
இலங்க மறுகிடை புகுந்த புனை இழை பிடி நடை மடவார் – சீறா:82/2
பிடி நடை மயிலும் வெற்றி பெறும் திறல் அரசும் காமம் – சீறா:122/2
பிடி நடை மடவாள் பெற்றெடுத்து உவந்த பிள்ளை அஃறுபு-வயின் இருந்து – சீறா:152/2
வருக என்றலும் கொடி இடை பிடி நடை மடவார் – சீறா:232/3
ஒன்றிய கிழடும் தூங்கிய குணமும் ஒழிந்தது திட பிடி ஆகி – சீறா:354/3
பிடி நடை அமினா பெரிய தந்தை-தம் – சீறா:485/1
பிடி என வனம் எலாம் பெருக மான்மத – சீறா:516/2
பிடி நடை கதிஜா என்னும் பெடை அனம் உறைந்தது அன்றே – சீறா:643/4
இ நிலத்து எவர்க்கும் தெரிகிலாவண்ணம் இளம் பிடி ஒட்டை ஒன்று எளிதாய் – சீறா:680/3
பிடி ஆரும் மெல் நடை கொம்பினை கதீஜா என தமியேன் பெற்ற பேறை – சீறா:1085/3
இருந்தது என வயிர மணி பிடி உடைவாள் எடுத்து மருங்கிடத்து சேர்த்து – சீறா:1132/2
திரு மனை புறத்தினின்று ஒரு பிடி மண் செம் கையினில் இனிது எடுத்து ஏந்தி – சீறா:2543/1
ஒரு பிடி மூன்று நாளைக்கு ஒரு தரம் அளித்தல் வேண்டும் – சீறா:2830/4
ஒரு பிடி அமுதம் உட்கொண்டு உவர் இழி நீரும் வாயால் – சீறா:2837/1
கரு உடை மயிர் வாய் பிடி கணம் தழுவி கட கரி குலம் நெருங்கினவால் – சீறா:3164/4
பிடி இன நடையை கற்பான் பெட்புறும் பதத்தில் செம்பொன் – சீறா:3216/3
பிடி விரல் உருவு இலா பீறல் ஆடையன் – சீறா:3236/3
ஒரு பிடி கரத்தின் எடுத்து இனிது ஏந்தி உடையவன் திரு மறை உரைத்து – சீறா:3555/2
வருந்து மெல் இழை கொடியை மென் பிடி நடை மயிலை – சீறா:3731/3
மடமை பிடி நடை மங்கையர் மழலை சிறு தனையர் – சீறா:4325/3
செல்லும் பிடி நடையும் துவழ் சின்னஞ்சிறிது இடையும் – சீறா:4348/2
திரை நுகர் கரும் சூல் கனம் கிடந்து அலற திகைத்து எழும் பிடி மடி சுரந்த – சீறா:4921/1
பிடி உடை உபய சாமரையிடத்தும் தோன்றிய பீலிகையிடத்தும் – சீறா:4932/3

மேல்


பிடி-மின் (1)

பிடி-மின் என்பவர் சிலர் சிலர் இவன் உயிர் பிசைந்து – சீறா:2487/3

மேல்


பிடிக்க (1)

நடம் உடை பரிகள் தாவி நடத்தினும் பிடிக்க மாட்டீர் – சீறா:4953/4

மேல்


பிடிக்கும் (3)

கவின் அற அதாபு என்று ஒரு பிணி பிடிக்கும் என்ற கட்டுரைக்குமே கன்றி – சீறா:1459/3
புடவி பரி பதம் பிடிக்கும் முனம் வேகத்தொடும் அடுத்து பொருவு இலாத – சீறா:2663/2
பிடிக்கும் வெற்றி அஸ்ஹாபிகளினில் சில பெயரை – சீறா:3470/2

மேல்


பிடிகள் (1)

ஆதர கயமுனியொடும் பிடிகள் வந்து அனைய – சீறா:3862/3

மேல்


பிடிகளும் (2)

கனை குரல் களிறும் பிடிகளும் கன்றும் கலந்து உடன் நடப்பது ஒத்தனரே – சீறா:355/4
தந்தி இனமும் பிடிகளும் தலைமயங்கி – சீறா:882/2

மேல்


பிடிங்கி (1)

நீடு வேரொடும் பிடிங்கி சேண் நிலத்திடை கிடப்ப – சீறா:4580/3

மேல்


பிடித்த (12)

பிடித்த கொம்பிருந்து ஓடி முள் குட கனி பிடித்து – சீறா:71/1
பிடித்த சொல்-தனை மறாது விருப்புற்று பின்னும் கேட்டார் – சீறா:1572/4
பெரும் படைப்பு எனும் அவர் பிடித்த வல்லயம் – சீறா:1797/1
கானிடை பிடித்த மானை கட்டு அவிழ்த்து அவணில் போக்கின் – சீறா:2095/1
பிடித்த நல் மறை தீனொடு பெரும் துனி யாவும் – சீறா:3109/2
வந்து நின்றனர் வெற்றியும் பிடித்த வாள் வலியும் – சீறா:3474/2
பிடித்த கையொடும் வில் முறிதர குடர் பிதுங்க – சீறா:3488/3
பிடித்த மன்னவரை முன்னுற நடத்தி பெரும் படை அனைத்தையும் திரட்டி – சீறா:3564/1
வீரர்கள் வெகுண்டு பிடித்த கை கயிற்றின் விரைவொடு நடத்தி அவ்வுழையில் – சீறா:3601/3
பிரிவு இலா யார்கட்கு ஈந்து பிடித்த ஒட்டகை ஐந்நூற்றில் – சீறா:3675/2
அங்கையில் பிடித்த வாளை அணி நிலம் சேர்த்தினாரால் – சீறா:3706/4
சொல்லினை உணர்ந்து நீ மனம் மகிழ்ந்து தொல் நெறிப்படி கரம் பிடித்த
இல்லவள்-தனை என்னிடத்தினில் இனிதின் ஈடுவைத்திடின் உரைப்படியே – சீறா:4104/1,2

மேல்


பிடித்தது (2)

பூண் தரங்கு என பிடித்தது கடல் நடு புடவி – சீறா:2653/4
பாய்ந்து ஒரு கொறியை பிடித்தது கானின் பரப்பு எலாம் திசைதிசை வெருண்டு – சீறா:2880/3

மேல்


பிடித்தவர் (1)

பெட்டக தொகையும் செல்ல பிடித்தவர் இருவர் செம் கை – சீறா:3347/2

மேல்


பிடித்தனர் (3)

பேதம் அற்று அணுகி ஒட்டக கயிற்றை பிடித்தனர் அரை நொடி பொழுதில் – சீறா:694/3
பிடித்தனர் சினத்தொடு இ நான்குபேரையும் – சீறா:1463/1
மறு அறு மறை நம் நபி-தமக்கு உரிய மன்னவர் பிடித்தனர் மாதோ – சீறா:3562/4

மேல்


பிடித்தனன் (1)

தவிர்கிலாது அற நெருக்கினன் பிடித்தனன் சணத்தின் – சீறா:3982/2

மேல்


பிடித்தார் (1)

கண்டார் அயிர்த்தார் கொடியன் என கனன்றார் பிடித்தார் மனத்து இரக்கம் – சீறா:4048/1

மேல்


பிடித்திட (1)

படி பிடித்திட பாய் பரி ஏவி முன் – சீறா:4232/1

மேல்


பிடித்திடு (2)

பிடித்திடு என்றனர் தூது என தீன் நிலை பிடித்தோர் – சீறா:2652/4
இனம் பிடித்திடு என உரைப்ப கொடியவன்-தன் உயிர் பிடுங்கி எடுத்து வாரி – சீறா:2660/3

மேல்


பிடித்திடும் (2)

பிடித்திடும் பொருள் அது அன்றி பிறிது இலை உலகத்து அன்றே – சீறா:601/4
கரைத்திட நனி அதாபு எனும் கொடிய கடும் பிணி பிடித்திடும் என்றார் – சீறா:1454/4

மேல்


பிடித்திருப்பது (1)

துரகதத்தின் பதத்தினை பூ பிடித்திருப்பது அகுமது-தம் சூழ்ச்சியாம் என்று – சீறா:2657/1

மேல்


பிடித்து (43)

பிடித்த கொம்பிருந்து ஓடி முள் குட கனி பிடித்து
கடித்த போதினில் காம்பு அற கனியுடன் கவியும் – சீறா:71/1,2
பிடித்து அடி வருடி நின்றனர் மனையும் பேரொளி பிறங்கின அன்றே – சீறா:248/4
பிடித்து நோக்கிய சரக்குடன் எமை ஒரு பேச்சில் – சீறா:561/3
அலைபட பிடித்து அங்கு அடவியின் அடைய அருக்கனும் குட புலத்து அடைந்தான் – சீறா:677/2
இருள் குலம் அனைத்தும் பிடித்து ஒரு தலத்தில் இருத்துவது என குழல் இறுக்கி – சீறா:1202/1
பிடித்து அடித்து பெலன் குறைத்து இல்லமும் – சீறா:1403/3
மாந்தரை பிடித்து அகம் மறுக்கமுற்று அற – சீறா:1460/3
பேசுவர் சிலர்-தமை பிடித்து புன்மொழி – சீறா:1461/2
உனை பிடித்து அடர்ந்தனன் உனது செய்கையால் – சீறா:1635/1
எனை பிடித்து அடர் பவம் இன்று போக்கினேன் – சீறா:1635/2
ஒள் இழை வலையில் தாக்கி பிடித்து இவண் ஒருங்கு சார்ந்தேன் – சீறா:2093/4
தன் இரு கை வழங்காமல் மாறாத பிணி பிடித்து தாழ்ந்திட்டானால் – சீறா:2179/4
பிடித்து ஒரு மொழியில் நெஞ்சம் பேதுற அவனை நுங்கள் – சீறா:2382/1
நன்கு இலது உறும் சொல் முகம்மதை பிடித்து ஓர் மனையினில் நள் இருள் அடைத்து – சீறா:2518/1
மற்றொரு தலைவன் முகம்மதை பிடித்து ஓர் ஒட்டையின் வெரிந் உற வனைந்து – சீறா:2520/1
சிறுவர் அப்துல்லா எனும் பேர் செம்மல் செழும் செம் கரம் பிடித்து
மறுவி கமழ்ந்த முகம்மதுடன் எழுந்தார் மனையாள்-தமக்கு உரைத்தே – சீறா:2554/3,4
நிலைபட நால் குளம்பையும் பூதலம் புதைய பிடித்து இறுக்கி நெருக்க கண்டான் – சீறா:2656/4
பிடிபடும் கயிற்றினை பிடித்து நீவிர்கள் – சீறா:2747/1
பெறற்கு அரும் வடிவின் மிக்கோர் இளவல் கை பிடித்து விண்ணோர் – சீறா:2769/3
பின் ஒரு மொழி கொடாமல் இவர் கரம் பிடித்து வல்லே – சீறா:2777/3
நலம் கெழும் அறிவால் குபிரினை அகற்றி நல் நெறி தீனினை பிடித்து
பலன்களும் படைத்து ஈமான் நிலை நின்றேன் என மலர் பதம் பணிந்தனனால் – சீறா:2890/3,4
பிடித்து என தொடர்ந்து பெயர புள்ளி மான் – சீறா:2969/2
பெறு நிரை அனைத்தையும் பிடித்து தெவ்வரில் – சீறா:3311/3
பிடித்து அரும் சிறையிற்பட்ட பெயர் தலை விலை-அதாக – சீறா:3351/1
பிறவும் கொண்டு இவண் வருதல் கண்டு இமைப்பினில் பிடித்து
வெறி கமழ்ந்த மெய் முகம்மதின் திருமுனம் விடுத்தார் – சீறா:3443/3,4
பிடித்து நோக்குவது இலை உனது உயிர்க்கு ஒரு பிழையாய் – சீறா:3528/3
சுற்றி விட்டெறிந்தனன் பிடித்து இட கையால் சுழற்றி – சீறா:3535/2
பின்னும் ஓர் வடி வாளினை கரத்தினில் பிடித்து
மன்னு வாம் பரி அலியின் மேல் நீட்டினன் மறுத்தும் – சீறா:3536/1,2
கதிர் கொள் வாள் கொடு தாக்கினர் கதையினில் பிடித்து
முதிரும் வெம் கதிர் அயில் கொடு முனிந்து மோதினனால் – சீறா:3540/3,4
பிடிபடும் பெயரின் இவரையும் நபி முன் பிடித்து வந்தனர் வய வேந்தர் – சீறா:3563/4
விசையுடன் தாடி-தனை பிடித்து ஈழ்த்து விறல் கொழும் கரத்தினில் சுற்றி – சீறா:3586/2
குதை கொளும் கொடுமரம் கரம் பிடித்து வை கொழும் கோல் – சீறா:3797/1
மள்ளர் செறிய வரும் வேளை முன்னர் வலிதின் விதி பிடித்து
தள்ள அபாஅசா என்போன் வந்தான் கொடிய தறுகண்ணான் – சீறா:4047/3,4
ஆவி என்று உதித்த தனையரை பிடித்து அங்கு அடவுவைத்திடின் அவரவரே – சீறா:4106/1
பிறங்கு பதணத்து எயில் பிடித்து அவண் அடைந்த – சீறா:4139/1
பேது அடர்த்தி பிடர் பிடித்து உந்த அவன் – சீறா:4230/1
நன்று நன்று என கரத்தினில் பிடித்து இல்லம் நாடி – சீறா:4432/3
பின்னர் மாற்றலர் உனை பிடித்து இங்கு ஏகுவார் – சீறா:4549/4
ஒருவன் கை பிடித்து ஆரெடா நீ என உரைத்தார் – சீறா:4601/4
கரு பிடித்து இறையோன் வைத்த கழுத்தும் கொண்டு எதிர்ந்தது அன்றே – சீறா:4729/4
திரு தகும் இறசூலுல்லா செறிந்து உனை பிடித்து கட்ட – சீறா:4731/3
தரு பிடித்து ஒடித்து தறு கண் இணை – சீறா:4807/2
நிலையிலா உறனி கூட்டத்தார் என்னும் நீசரை பிடித்து வம் என்ன – சீறா:5020/3

மேல்


பிடித்துக்கொண்டு (2)

பரிந்து கைகளை பிடித்துக்கொண்டு அவரவர் பக்கத்து – சீறா:4600/3
பரியினை பிடித்துக்கொண்டு பற்றலர் மீதில் சென்றே – சீறா:4963/3

மேல்


பிடித்தோர் (1)

பிடித்திடு என்றனர் தூது என தீன் நிலை பிடித்தோர் – சீறா:2652/4

மேல்


பிடிநடையவரில் (1)

பிடிநடையவரில் பேறு பெற்றவர் இல்லை என்பார் – சீறா:1154/4

மேல்


பிடிப்ப (1)

சுரம் தனி பிடிப்ப உடல் உலைந்து ஒடுங்கி சோர்வுற துன்பமுற்றனரால் – சீறா:2872/4

மேல்


பிடிபட்டு (1)

கல்லா கசடன் முன் பதுறு களத்தில் பிடிபட்டு இரக்கம் உற – சீறா:4049/2

மேல்


பிடிபட (1)

வருந்தி கல் இரு கையினும் பிடிபட மயங்கி – சீறா:947/1

மேல்


பிடிபடு (2)

பிடிபடு குசை பரி மீதும் பெய் மழை – சீறா:1145/1
பிடிபடு மானின்-தன்-பால் பேரருள் சுரப்ப நின்றார் – சீறா:2063/4

மேல்


பிடிபடும் (6)

பிடிபடும் முகம்மதின் பேச்சுக்கு உட்படும் – சீறா:1481/3
பிடிபடும் இதற்கு முன்னே மூன்று நாள் பிறந்து புல்லின் – சீறா:2086/1
பிடிபடும் தீனவர் யாரும் பேதுறாது – சீறா:2146/3
பிடிபடும் கயிற்றினை பிடித்து நீவிர்கள் – சீறா:2747/1
பிடிபடும் மணத்தில் சேர்ந்து பேருலகு அனைத்தும் வாழ்த்தப்படுமவர் – சீறா:3053/3
பிடிபடும் பெயரின் இவரையும் நபி முன் பிடித்து வந்தனர் வய வேந்தர் – சீறா:3563/4

மேல்


பிடிபடுமவரை (1)

பிடிபடுமவரை கொணர்க என கூற பெரும் சிறைச்சாலையில் நண்ணி – சீறா:3600/2

மேல்


பிடியின் (1)

கரிய குழல் பிடியின் நடை சிலையின் நுதல் செழுமை தரும் கணிப்பில் மாதர் – சீறா:4304/2

மேல்


பிடியும் (1)

பெயரிய களிறுக்கு ஓர் பிடியும் போல் அவர் – சீறா:174/2

மேல்


பிடியொடும் (1)

சினமுடன் சிலம்ப புகர் முக சிறு கண் சிந்துரம் பிடியொடும் இரிந்து – சீறா:998/2

மேல்


பிடுங்கி (2)

இனம் பிடித்திடு என உரைப்ப கொடியவன்-தன் உயிர் பிடுங்கி எடுத்து வாரி – சீறா:2660/3
நினையும் முன் அறுத்து அடு முளை நிலத்தினில் பிடுங்கி
துனியொடும் குதித்து அடிபட துள்ளியே திரியும் – சீறா:4584/3,4

மேல்


பிடுங்கின (1)

வரைகளை பிடுங்கின மலிந்த நீத்தமே – சீறா:735/4

மேல்


பிடுங்கும் (1)

பற்றி வெம் கரத்தால் நிண குடர் பிடுங்கும் பான்மை ஒத்தனன் பல நோக்கி – சீறா:3569/3

மேல்


பிண்டி (1)

அஞ்சல் இலா உரைக்கு அஞ்சி பிண்டி சேர் – சீறா:4955/3

மேல்


பிண்டியும் (1)

புலவும் பிண்டியும் முன்னரின் அமைத்தனர் பொருவா – சீறா:4419/1

மேல்


பிண (4)

வாசியின் குழு குறைந்திட பிண குவை மலிய – சீறா:3495/3
ஆலகாலம் ஒத்து அரசரை பிண குவை ஆக்கி – சீறா:3507/2
நிரைநிரை பரியின் பிண குவை மலிந்த நிருபர்கள் உடற்குறை மலிந்த – சீறா:3558/1
புரவி விட்டு இறங்கி முள் உடை நெடும் கான் புகுந்தனர் சிலர் பிண குவையின் – சீறா:3561/2

மேல்


பிணக்கு (3)

பிணக்கு எனும் சமய பேத பேய்பிடித்தவர்க்கு நீதி – சீறா:1349/3
பெட்டகத்தையும் பொன்னையும் பிணக்கு அற கரியாய் – சீறா:1996/2
பிணக்கு அறுத்து அபித்தாலிபு கொடுத்தனுப்பினரால் – சீறா:2039/4

மேல்


பிணங்கள் (2)

பிணங்கள் தின்று கொழுத்தன பேய்களே – சீறா:3909/4
மலையை ஒத்த பல் பிணங்கள் குவிந்தன பல் மீனொடு வான் உலவு வேந்தன் – சீறா:4317/1

மேல்


பிணங்கி (4)

பிறையும் மங்குலும் உடுக்களும் செருகிட பிணங்கி
நிறையும் நெற்றிய மாடமும் நிவந்த மேனிலையும் – சீறா:3118/2,3
பெருகும் பல்லியத்து ஒலிப்பினும் படைக்கலன் பிணங்கி
மருவும் ஆர்ப்பினும் வரும் சிலை கலிப்பினும் மலிந்த – சீறா:3549/1,2
புள்ளினொடும் பிணங்கி நிண தசைகள் உண்டு திரிந்தன போர் களத்தில் அம்ம – சீறா:4316/4
பிச்சு கண்ட திக்கு எங்கணும் எறிந்து விண் பிணங்கி
உச்சம் நீண்ட நிசானிகள் யாவையும் ஒடித்து – சீறா:4582/2,3

மேல்


பிணங்கிய (1)

பிணங்கிய மனத்தினின் நகைத்து பேசுவான் – சீறா:2983/4

மேல்


பிணங்கிலாத (1)

பிணங்கிலாத நல் மொழி பல பேசவும் வேண்டும் – சீறா:1858/4

மேல்


பிணத்தின் (1)

சாய்ந்தன பிணத்தின் குப்பை தழைத்தன குன்றம் ஒப்ப – சீறா:3940/3

மேல்


பிணம்-அது (1)

வான் எலாம் உயிர்-அது ஆக மண் எலாம் பிணம்-அது ஆக – சீறா:4370/2

மேல்


பிணர் (1)

கரும் பிணர் என கால் பெயர்த்து காய்த்து இறைஞ்சும் கதிர் உடை சாலியை உழக்கி – சீறா:5007/2

மேல்


பிணா (1)

வலம் பட எழுந்த நெடு மயிர் கவரி பிணா மடு சுரை திறந்து அமுதம் – சீறா:5003/2

மேல்


பிணி (12)

தீய அ பசி பிணி தீண்டலால் சனம் – சீறா:303/3
சால வெம் பசி பிணி தவிர்ந்திட்டார் அரோ – சீறா:317/4
நீங்க அரும் பிணி வந்து அடுத்திடில் அவர்கள் நிறை தரும் முகம்மதை காண்கில் – சீறா:369/2
கரைத்திட நனி அதாபு எனும் கொடிய கடும் பிணி பிடித்திடும் என்றார் – சீறா:1454/4
கவின் அற அதாபு என்று ஒரு பிணி பிடிக்கும் என்ற கட்டுரைக்குமே கன்றி – சீறா:1459/3
பின்னரும் பகை பிணி பிணிப்பு நீக்கியே – சீறா:1488/3
மருந்து இலா பெரும் பிணி வளைத்து என மதி மயங்கி – சீறா:2012/1
படு பரல் கானில் வேடன் பசி பிணி தீர்ப்பதாக – சீறா:2083/3
தன் இரு கை வழங்காமல் மாறாத பிணி பிடித்து தாழ்ந்திட்டானால் – சீறா:2179/4
பிணி எனும் தகைய காபிர் செய்தவை பேசுவாமால் – சீறா:4356/4
நல்கும் சலக்கழிச்சல் பிணி
வருத்த வைகலும் வாடி மயக்கமுற்று – சீறா:4776/2,3
தொறு அமர்ந்து உறையும் அவண் இடம் மேவி தோன்றிடும் பிணி இன்னல் தவிர – சீறா:5016/3

மேல்


பிணித்த (6)

தனம் எனும் இரு கோட்டு அத்தி ஓர் ஆலில் தளைபட பிணித்த சங்கிலியோ – சீறா:1968/1
இணைத்து எனை பிணித்த வேடன் இதயத்துக்கு இயைய பேசி – சீறா:2106/1
காலினில் பிணித்த பிணிப்பினை வலிதில் கழற்றினன் நோக்கினன் கழலாது – சீறா:2310/1
கவர் அற பிணித்த காவலன் அலது கட்டு அறுப்பவர் எவர் என்ன – சீறா:2314/3
பிணித்த பொன் காந்தி உமிழ்தரும் கொடிகள் பெரும் துகள் படலங்கள் துடைப்ப – சீறா:3166/2
கடும் புரி முறுக்கி கழுத்தினில் பிணித்த கார்முகம் எடுத்தனர் வியப்ப – சீறா:4936/4

மேல்


பிணித்ததை (1)

பெரு வலி கயிற்றால் காலில் பிணித்ததை அறுத்து சீறி – சீறா:4717/3

மேல்


பிணித்து (2)

இ புவியிடத்தில் அடைக்கலம் அடியேன் எனை பிணித்து அடல் வலி எறிந்த – சீறா:2324/2
தாக்கினர் கரத்தை பின் உற பிணித்து தளர்வு அற கயிற்றினால் இறுக்கி – சீறா:5022/1

மேல்


பிணிப்பினை (1)

காலினில் பிணித்த பிணிப்பினை வலிதில் கழற்றினன் நோக்கினன் கழலாது – சீறா:2310/1

மேல்


பிணிப்பு (2)

பின்னரும் பகை பிணி பிணிப்பு நீக்கியே – சீறா:1488/3
பின்னிய பிணிப்பு நீக்கி பிணை என விடுத்தல் வேண்டும் – சீறா:2089/4

மேல்


பிணிப்பை (1)

காதலை அறிந்து காலில் கட்டிய பிணிப்பை வீழ்த்தி – சீறா:4735/3

மேல்


பிணியும் (1)

விள்ள அரும் பிணியும் நீங்கி வெற்பு என புயங்கள் பாரித்து – சீறா:4781/1

மேல்


பிணியொடும் (1)

பிணியொடும் மிடியும் உடைந்தன தேகம் பெருத்து இனிது இருக்கும் அ நாளில் – சீறா:5017/4

மேல்


பிணை (15)

மட பிணை பின் செலும் மக்கள் யாவர்க்கும் – சீறா:748/2
இரலை மென் பிணை கன்றுடன் திரிந்த கான் ஏகி – சீறா:787/2
பருவரல் உழக்கும் உள்ளத்தொடும் பிணை பகரும் அன்றே – சீறா:2059/4
பின்னிய பிணிப்பு நீக்கி பிணை என விடுத்தல் வேண்டும் – சீறா:2089/4
தான் வருமளவும் யானே பிணை என சாற்றி நின்றார் – சீறா:2091/3
பிரியமுற்று இரங்கி காட்டின் பிணைக்கு யான் பிணை என்று ஓதும் – சீறா:2092/1
ஊனம் இ பிணை சொல் ஐயா ஓதுவது ஒழிக என்றான் – சீறா:2095/4
என் உறு பிணையாய் போன இரும் பிணை கடிகை போதின் – சீறா:2096/1
பிணை என உரைத்த மாற்றம் பிணை குலம் அனைத்தும் கேட்டு – சீறா:2104/1
பிணை என உரைத்த மாற்றம் பிணை குலம் அனைத்தும் கேட்டு – சீறா:2104/1
பிணை தனை பொருத்தி நின்றோர் பெரியவன் தூதர் இந்த – சீறா:2106/2
கூறினர் பிணைக்கு யானே பிணை என கூறும் கொண்டல் – சீறா:2291/4
பிணை குலம் திசை-தொறும் சிதறி போதுற – சீறா:2968/1
சொல்லும் திரு மொழியும் இணை துள்ளும் பிணை விழியும் – சீறா:4348/3
ஒல்லை நோக்கினர் பிணை குலத்து எதிர்ப்படும் உழுவை – சீறா:4595/1

மேல்


பிணை-அதனை (1)

அணித்தது என்று ஒரு பிணை-அதனை நோக்கி வெண் – சீறா:2968/2

மேல்


பிணைக்கு (4)

பிரியமுற்று இரங்கி காட்டின் பிணைக்கு யான் பிணை என்று ஓதும் – சீறா:2092/1
ஒரு பிணைக்கு இரண்டு உன்-பாலில் வருவது என்று உரைத்திட்டாரால் – சீறா:2114/4
கூறினர் பிணைக்கு யானே பிணை என கூறும் கொண்டல் – சீறா:2291/4
பிணைக்கு அரும் கண்ணார் சூழ பிறங்கு சாமரைகள் தூங்க – சீறா:3219/2

மேல்


பிணையல் (2)

பிரசம் துளி திவலை சிதறிக்கிடக்கு இரு பிணையல் புயத்து நயினார் – சீறா:9/3
பிணையல் தாங்கிய புய வரை குறைஷிகள் பெரிதாய் – சீறா:1229/2

மேல்


பிணையாய் (2)

என் உறு பிணையாய் போன இரும் பிணை கடிகை போதின் – சீறா:2096/1
பேரினில் பிணையாய் கொள்ளல் கருத்து என பெரிது உள் கொண்டோன் – சீறா:2097/4

மேல்


பிணையின் (1)

வென்றி கொள் பிணையின் மீட்டு விட்டதும் ஓதிற்று அன்றே – சீறா:2103/4

மேல்


பிணையினை (4)

வேடனை விளித்து நம்-தம் பிணையினை விடுத்து நின்றன் – சீறா:2116/2
புள்ளி மெய் பிணையினை நோக்கி போனதால் – சீறா:2966/4
உடும்பை வன் பிணையினை தன் கைக்கு உட்பட – சீறா:2984/1
பிணையினை அணைத்து சென்று பிலம் படு நிகுஞ்சம் வீழ்த்தி – சீறா:5002/3

மேல்


பிணையும் (3)

எண்ணரும் பிணையும் கன்றும் கலையுடன் இனிது கண்ட – சீறா:2101/4
பேதுறல் என பாலூட்டி எழுந்தது பிணையும் அன்றே – சீறா:2110/4
குருளையும் பிணையும் கூடி வருவது குறித்து நோக்கி – சீறா:2114/1

மேல்


பிணையை (4)

பிணையை நேர் விழி கனி மொழி சிறு பிறை நுதலார் – சீறா:1277/3
விள்ள அரும் பசியால் மீளும் வேளை இ பிணையை நோக்கி – சீறா:2093/3
நல் நபி பிணையை மீட்ப நல் மனம் பொருந்திலேனால் – சீறா:2107/2
மன்னிய பிணையை மீட்டும் எனும் உரை வழங்கிற்று அன்றே – சீறா:2115/4

மேல்


பித்தமும் (1)

பித்தமும் பிதற்றும் நீங்கும் பிறிது ஒரு தீங்கும் வாராது – சீறா:2831/2

மேல்


பித்தர் (1)

பித்தர் என்று உலகினில் பேச வேண்டுமே – சீறா:2408/4

மேல்


பித்தன் (1)

பித்தன் என்று பெரும் பெயர் நாட்டுதல் – சீறா:1417/3

மேல்


பித்திகை-தொறும் (1)

பித்திகை-தொறும் படை பிறங்கி அனல் பெய்யும் – சீறா:4132/2

மேல்


பித்து (4)

வணிதன் வஞ்சனையன் வரைவற்ற பித்து
அணிதன் என்று ஒரு பேரை உண்டாக்குதல் – சீறா:1414/2,3
திருந்திலா மத பித்து இன்னம் தீர்ந்ததோ இலையோ என்ன – சீறா:2838/1
பித்து உழன்றவர் போல் நின்ற நிலையன்றி பிறிது நோக்கார் – சீறா:4196/2
பித்து உழன்றவர்களும் பிரிந்து போகிலர் – சீறா:4552/2

மேல்


பித்தும் (1)

வெறியும் பித்தும் உற்றவன் இவண் பெரு வழி விடுத்து ஓர் – சீறா:2222/1

மேல்


பித்துறா (1)

அதிசயம் பிறப்ப பித்துறா பறுல் என்று ஆயத்தும் நபிக்கு இறங்கியதால் – சீறா:3607/2

மேல்


பித்தோ (1)

மா தவமுடையீர் பித்தோ வஞ்சனை தொழிலோ சூழ்ந்த – சீறா:2799/2

மேல்


பிதற்றல் (2)

பிற பல மொழியினை பிதற்றல் என்-கொல் ஓர் – சீறா:1826/1
பிறந்ததோர் மொழியை நீ ஓர் பொருள் என பிதற்றல் தேறா – சீறா:2820/3

மேல்


பிதற்றி (2)

பேதம் ஒன்றதற்கு காணாது இதனை நீர் பிதற்றி பேச – சீறா:1552/3
பின் முகம் திரும்பி ஏறா மொழி பல பிதற்றி பேசி – சீறா:3709/3

மேல்


பிதற்றினானால் (1)

பெறுமவர்கள்-தம் ஆணை குபல் ஆணை உறுதி என பிதற்றினானால் – சீறா:2672/4

மேல்


பிதற்றுகின்றான் (1)

மாறு கொண்டு இசையா மாற்றம் வைகலும் பிதற்றுகின்றான்
சீறுதல் தவிர்த்து இ கோட்டிக்கு ஏற்பவை செய்தல் வேண்டும் – சீறா:2829/3,4

மேல்


பிதற்றும் (1)

பித்தமும் பிதற்றும் நீங்கும் பிறிது ஒரு தீங்கும் வாராது – சீறா:2831/2

மேல்


பிதற்றுவது (1)

பின் எதிர் இருந்து நீவிர் பிதற்றுவது எவை-கொல் என்றான் – சீறா:2393/4

மேல்


பிதா (2)

அடி நிலம் தெரியா முகம்மதின் பிதா பின்னான அபாசையும் நிகரா – சீறா:3563/1
பேதுற அடைந்து நொந்து பிதா என அடுத்தால் உள்ள – சீறா:4788/3

மேல்


பிதிர் (2)

பிதிர் விரல் உயர்ந்த பல் பிளந்த வாயில் நீர் – சீறா:2975/3
கட மலை கடவி நிலம் பிதிர் தெறியும் கவன வாம் பரிகளில் கவின் ஆர் – சீறா:3168/3

மேல்


பிதிர்த்தது (1)

கலம் படு தடம் தோள் தெவ்வரை வீழ்த்தி பிதிர்த்தது தொனியொடும் மாதோ – சீறா:4935/4

மேல்


பிதிர்த்திட்டு (2)

தள்ளி வால் அசைத்திடுதலில் தரையிடம் பிதிர்த்திட்டு
அள்ளி விட்டெறிந்து என திசைதிசை துகள் அடைய – சீறா:773/2,3
பெரும் கிரி அனைத்தையும் பிதிர்த்திட்டு ஓர் நொடி – சீறா:1803/3

மேல்


பிதிர்த்து (1)

பிறங்கலும் அவன் பெயரெனில் பிதிர்த்து விட்டெறிவன் – சீறா:3770/1

மேல்


பிதிர்தரும்படி (1)

பிதிர்தரும்படி கண்டு அதை பெலத்தொடு நிறுவி – சீறா:1222/3

மேல்


பிதிர்ந்திட (2)

அரும் பெரும் கிரி பிதிர்ந்திட உருமினும் அலறும் – சீறா:757/4
மலை பிதிர்ந்திட சிறு பொறை அமிழ்ந்திட வழி போய் – சீறா:3794/2

மேல்


பிதிர்ந்து (2)

வட_வரை பிதிர்ந்து தூள் எழ தாவும் வாம் பரி அகுசம் போயினரால் – சீறா:4961/4
கோறல் செய்திடு-மின் என்றனர் அறு_கால் குளித்திடும் மிதித்தலில் பிதிர்ந்து
தேறல் கொப்பிளிக்கும் நறு மலர் தெரியல் செம்மல் செம் மறை தவழ் வாயால் – சீறா:5024/3,4

மேல்


பிதிர்ந்தே (1)

பெருகும் அக்கினி கொழுந்துகள் தெறித்தன பிதிர்ந்தே – சீறா:971/4

மேல்


பிதிர்விட்டு (1)

பிதிர்விட்டு ஓடின தகர்ந்தன நுறுங்கின பெரும் தூள் – சீறா:4411/3

மேல்


பிதிரா (1)

பிதிரா நிலை அபுத்தாலிபு பின்னோர் அபுதுல்லா – சீறா:985/2

மேல்


பிதுங்க (3)

வாங்கி அங்கு இருந்த கல்லை வரை புயம் பிதுங்க உன்னி – சீறா:941/2
இரு விழி கறுப்பும் ஒருபுறத்து ஒதுங்க இதழ் கடைவாயிடை பிதுங்க
திருகுற முகத்தை சுரிப்பொடு வளைத்து திகழ்தரு நாசியை சிலிர்த்து – சீறா:1439/1,2
பிடித்த கையொடும் வில் முறிதர குடர் பிதுங்க
அடித்த பந்து என திரிந்தன ஆடல் அம் பரி மா – சீறா:3488/3,4

மேல்


பிதுங்கி (1)

முள் எயிறு ஒதுங்கி செம் மணி பிதுங்கி முளை-தொறும் கிடப்பதை செறிந்த – சீறா:686/3

மேல்


பிதுங்கிட (1)

இரு நிலம் பிதுங்கிட கடல் அலை கிடந்து எறிய – சீறா:2961/1

மேல்


பிந்தாதிருந்தார் (1)

பிறந்து ஆர் எழில் நம் நபி குரிசில் பிந்தாதிருந்தார் எழுந்தாரே – சீறா:1590/4

மேல்


பிந்தாது (1)

பிந்தாது அனேக மொழி வினவி பேசி மகிழ்ந்து பல வாழ்த்தி – சீறா:4040/2

மேல்


பிந்தி (1)

பெருத்திடும் ஹறம்-அதை குறித்து பிந்தி ஈண்டு – சீறா:2976/2

மேல்


பிந்திடா (1)

பிந்திடா மணம் முடித்தனன் அவர் பெரும் பொருளால் – சீறா:1687/2

மேல்


பிந்திடாத (1)

பிந்திடாத பெரும் பழி சூழுமே – சீறா:1394/4

மேல்


பிந்திடாது (4)

பிந்திடாது எடுத்து ஓதினன் செழும் பொருள் பிறக்க – சீறா:1289/2
பிந்திடாது எழுந்து எண்ணரும் படைக்கலம் பிறங்க – சீறா:1706/2
பிந்திடாது ஒரு முறை மறை தனித்து அனுப்பினரே – சீறா:2023/4
ஒருவரினொருவர் பிந்திடாது உறைந்த ஆங்கு உரவரில் சிலவர் சொல்லுவரால் – சீறா:2533/4

மேல்


பிந்து (1)

பிந்து நாளையின் முன் உரை மறை நெறி பிசகாது – சீறா:2197/3

மேல்


பிரகாசமாய் (1)

பெருகிய கோடி சந்திர பிரகாசமாய்
வரும் ஒரு பெரும் கதிர் மதியம் போலவே – சீறா:166/1,2

மேல்


பிரசம் (4)

பிரசம் துளி திவலை சிதறிக்கிடக்கு இரு பிணையல் புயத்து நயினார் – சீறா:9/3
பேரழகு ஒழுகும் பெண் நலம் கனியை பிரசம் ஊறிய மொழி கரும்பை – சீறா:1207/1
பிரசம் ஊறிய பல் மலர் தொகுதியின் பிறங்கி – சீறா:3125/1
பிரசம் ஊறும் மலர் பெரும் சோலையும் – சீறா:4814/3

மேல்


பிரத்தி (2)

கொண்ட பின் பிரத்தி சொன்ன குதா திரு வசனம் நோக்கி – சீறா:107/3
வள்ளலும் பிரத்தி உரைத்து இவன் சூமன் வங்கிசத்து உளன் ஒரு வேடத்து – சீறா:2300/3

மேல்


பிரத்தியுத்தரத்து (1)

சார்ந்த உத்தர பிரத்தியுத்தரத்து இவன்-தனை போல் – சீறா:1680/3

மேல்


பிரளய (2)

பெருகிய நபி பட்டமும் மிக பெறலாய் பிரளய பெருக்கெடுத்து எறியும் – சீறா:142/3
பெருகிய பிரளய பெருக்கை போக்குதற்கு – சீறா:749/1

மேல்


பிரளயது (1)

இரைந்து எறிந்திடும் பிரளயது இடிந்ததை அன்றே – சீறா:1223/4

மேல்


பிரளயம் (3)

பிரளயம் இடன் அற பெருகி வந்ததே – சீறா:733/4
செருகு மா மழை தாரையில் பிரளயம் சிதைப்ப – சீறா:1228/3
தனி நிலை பெருகும் பிரளயம் எனலாய் சகத்தினில் பரந்த வல் இருளே – சீறா:1902/4

மேல்


பிரளயம்-அதனில் (1)

பிறந்த பல் உயிர் அனைத்தும் முன் பிரளயம்-அதனில்
இறந்திடா வகை நூகு நல் நபி இனிது அளித்தார் – சீறா:1849/1,2

மேல்


பிரளயமே (1)

பெருகி நின்றது நிறைதரு மனு பிரளயமே – சீறா:1891/4

மேல்


பிரான் (1)

பெரும் படை தலைவர் சூழ வரும் பிரான் வதனம் நோக்கி – சீறா:3198/1

மேல்


பிரிக்கும் (1)

பெறுவது என்-கொல் என்று உரைத்தனர் தீன் நிலை பிரிக்கும்
செறுநராகிய விலங்கு இனம் கெட வரும் சீயம் – சீறா:2650/3,4

மேல்


பிரித்தது (1)

பெருமையில் நின்ற தெய்வம் பிரித்தது காணும் இன்னே – சீறா:4191/2

மேல்


பிரித்தார் (1)

தாரணி இடத்து இரண்டு பாகமாய் தனி பிரித்தார் – சீறா:4199/4

மேல்


பிரித்திட (1)

மூட்டும் வல் வினை பிரித்திட முடித்தவன் முறையாய் – சீறா:456/3

மேல்


பிரித்திடா (1)

பிரித்திடா கரியாய் பெரு வாயினை பிளந்து – சீறா:2007/3

மேல்


பிரித்து (4)

துறைபெறும்படி பிரித்து செய் தொழில் துணிந்தனரே – சீறா:1232/4
இன்னலை பிரித்து எறிந்து எழுந்து பொற்புற – சீறா:1303/3
மெல்லென செவந்த மணியினில் பிரித்து விளக்கி ஒப்பித்து வைத்தன போல் – சீறா:1961/2
குலத்தினும் பிரித்து அற நெறி தீன் நிலைக்கு உரியோர் – சீறா:2018/2

மேல்


பிரித்தெடுத்து (1)

பெற்றியும் மகன் குறிப்பையும் பிரித்தெடுத்து ஆய்ந்து – சீறா:1379/2

மேல்


பிரித்தே (1)

பெற்ற தாயரும் கனவினின் பெற்றியை பிரித்தே
உற்ற பேரொடு மனத்தொடும் தெளிந்து அறிந்து ஓர்ந்து – சீறா:219/1,2

மேல்


பிரிதல் (1)

பின்னிலை எய்த அன்னோர் நிய்யத்தில் பிரிதல் கொண்டே – சீறா:4200/4

மேல்


பிரிந்ததில் (1)

பிரிந்ததில் ஒன்பான் ஜின்கள் பேர் அறபு அடைந்த அன்றே – சீறா:2262/4

மேல்


பிரிந்திடா (2)

சிறுவரும் துணை முலை அணை பிரிந்திடா சேயும் – சீறா:1888/1
பிரிந்திடா நலம் பொருந்தி உண்டு இருந்ததன் பின்னர் – சீறா:3733/4

மேல்


பிரிந்திடாத (1)

பிரிந்திடாத கஃபா எனும் பேரின்ப துறையை – சீறா:1223/2

மேல்


பிரிந்திடாது (3)

பிடரியின் மீது சுமையும் சுசூது இயல் பிரிந்திடாது அவண் உறைந்ததும் – சீறா:1435/1
பிரிந்திடாது சென்று அந்த நாடு அடைந்ததன் பின்னர் – சீறா:2022/4
பிரிந்திடாது உறை யூனூசு நபி எனும் பெயரின் வள்ளல் – சீறா:2249/2

மேல்


பிரிந்து (5)

எந்த ஆற்றினும் நின் பிரிந்து ஏகலன் என்றார் – சீறா:547/4
குயில் புரை அமுத கிளி மொழி மடவார் குழு பிரிந்து அழுங்குவர் சிலரே – சீறா:1908/3
சட்டகம்-தனை விட்டு உயிர் பிரிந்து அவண் சார்ந்தார் – சீறா:2199/4
பெருகும் காப்பு அழித்திடுவது அன்று என பிரிந்து ஒதுங்கி – சீறா:2615/3
பித்து உழன்றவர்களும் பிரிந்து போகிலர் – சீறா:4552/2

மேல்


பிரிப்புற (1)

நல் நிலைப்பட இருப்பது பிரிப்புற நலியா – சீறா:2479/2

மேல்


பிரிய (1)

பெரும் தவிசினின் இனிது இருத்தி அருகு இருந்து பிரிய மொழி பேசிப்பேசி – சீறா:1080/2

மேல்


பிரியத்து (2)

பெரும் தெரு இடம்-தொறும் பிரியத்து எய்தினார் – சீறா:315/4
பெரிது என குழுவொடும் பிரியத்து ஏகினார் – சீறா:3039/4

மேல்


பிரியமாகி (1)

கொற்ற வேல் சல்மாவுக்கு கொடுத்தனர் பிரியமாகி – சீறா:4999/4

மேல்


பிரியமாய் (1)

பெற்ற அருள் அனசை கூவி பிரியமாய் தயிரும் நெய்யும் – சீறா:4703/2

மேல்


பிரியமுடன் (1)

பிறப்ப உரைப்ப வேண்டும் என பிரியமுடன் நின்று இனிது உரைத்தார் – சீறா:2546/4

மேல்


பிரியமுற்றார் (1)

பீடுற நலிதல் போக்கி மனத்தினில் பிரியமுற்றார் – சீறா:3712/4

மேல்


பிரியமுற்று (11)

பெருகிய ஹாஷிம் குலத்தவர் அனைத்தும் பிரியமுற்று உரைத்தனர் அன்றே – சீறா:1209/4
பெருகிய மறை நேர் கேட்டு பிரியமுற்று இருக்கும் காலை – சீறா:1566/4
பேதம் இல் மனத்தராகி பிரியமுற்று எழுந்தார் அன்றே – சீறா:1748/4
பிரியமுற்று இரங்கி காட்டின் பிணைக்கு யான் பிணை என்று ஓதும் – சீறா:2092/1
பெருகிய மனத்தினில் பிரியமுற்று எழில் – சீறா:2995/2
பிரியமுற்று ஒரு சலாம் ஓதி பெட்புடன் – சீறா:3335/3
பெற்றம் என்று இயல் நபி மனம் பிரியமுற்று உரைத்தார் – சீறா:3453/4
பிரியமுற்று அவனும் கேட்டு உளம் இயைந்து பிறழ்ந்து ஒளி வீசும் மெய் அணியோய் – சீறா:4107/3
பேதியாது மனத்தில் பிரியமுற்று
ஏது இலாத இருவரும் தாக்கினார் – சீறா:4487/3,4
பிரியமுற்று உன் கிரி கொடுத்த பின் வளம் – சீறா:4559/1
கேட்டலும் பிரியமுற்று யாவரும் கிளர்ந்து பொங்க – சீறா:4629/2

மேல்


பிரியல் (1)

பிரியல் வாய் மொழி மறுத்திடல் இ பெரும் பேறுக்கு – சீறா:834/3

மேல்


பிரியா (5)

பேதியாது எனது அகம் என முகம்மது பிரியா
தாதையோடு உரைத்தனர் இரு விழி மழை தயங்க – சீறா:1384/3,4
செல்லிடம் பிரியா கரு முகில் கவிகை நீழலில் சேட்டு இளம் கதிர் விட்டு – சீறா:1452/3
உயிரினும் பிரியா துணைவரை காணாது உலைந்திடும் மடந்தையர் சிலரே – சீறா:1908/1
பின்னும் ஓர் பகல் போக்கிய நெறியினில் பிரியா
மின்னும் வெம் கதிர் வேலவர் நூற்றினும் மேலார் – சீறா:2704/1,2
துரத்தினுக்கு உரியராதலால் பிரியா தொல் முறை வருதலால் நபிக்கும் – சீறா:3606/2

மேல்


பிரியாத (2)

இருந்த நல் மனை விட்டு இடம் வலம் பிரியாத இயற்கையால் காபிர்-தம் இடரால் – சீறா:2872/1
ஒக்கலின் பிரியாத அனந்தரத்தவரும் உவந்த சம்பந்தருமாக – சீறா:2874/2

மேல்


பிரியாது (5)

அசையினும் பிரியாது அடுத்து உறைந்தவர்-தம் செவியினும் அ தொனி சாரா – சீறா:1244/3
ஆரண தலைவர் மருங்கினில் பிரியாது அரசர்கள் உடன் வர தொலையா – சீறா:1940/3
பிறவி போலவும் முதிர்ந்தவன் போலவும் பிரியாது
உறவினுற்றவன் போலவும் அவையின் உற்றனனால் – சீறா:2502/3,4
புக்கிய உயிரும் போல் பிரியாது அங்கு அவர்களும் பொருந்தி அங்கு இருந்தார் – சீறா:2874/4
பிறங்கி நீள்தரு கலைகளும் ஓர் இடம் பிரியாது
அறம் கிடந்த நல் நகர் மதிள்-தொறும் அணியணியா – சீறா:3120/2,3

மேல்


பிரிவில் (1)

பிரிவில் இ வண்ணம் சின்னாள் உண்டு மெய் பெரிது பூரித்து – சீறா:2837/3

மேல்


பிரிவு (9)

பிரிவு செய் கிளை-தன்னொடும் பின்னவன் – சீறா:1412/1
கலை என பிரிவு இலாது கண் இமை காப்பது என்ன – சீறா:2082/1
பிரிவு உறா பொன்னை மின்னை பெண் நலம் கனியை எய்தா – சீறா:3218/2
கண் என பிரிவு இல் முஹாஜிரீன்களில் – சீறா:3319/1
பிரிவு இலா யார்கட்கு ஈந்து பிடித்த ஒட்டகை ஐந்நூற்றில் – சீறா:3675/2
பிரிவு இலா புறநகர் பெரும் படைகளும் பெருகி – சீறா:3786/3
பின் அணியாக ஓர்பால் நிறுத்தினர் பிரிவு இலாது – சீறா:3877/3
பேசிய முற்றும் காதினில் உற்றும் பிரிவு இல்லா – சீறா:3927/2
செயிர் அற்று எனை ஈன்றாள் பிரிவு என்னும் கொடும் தீயால் – சீறா:4346/1

மேல்


பிரிவுறா (1)

பிரிவுறா பதவி கண்டேன் பெண்களுக்கு அரசே இன்று உம் – சீறா:1046/3

மேல்


பிரிவுறாது (1)

பிரிவுறாது உறைந்த பத்திரத்தை பெட்புடன் – சீறா:1030/3

மேல்


பிருகுடி (1)

சிந்திட கரும் பிருகுடி நுதல் செல சினந்து – சீறா:1528/3

மேல்


பிருதவுசு (1)

பின்பு தூசினில் போர்த்தது பிருதவுசு இடத்தின் – சீறா:4172/2

மேல்


பிருதிவி-தனையே (1)

பிருதிவி-தனையே மிக்கோர் பெறும் பதி சுவனம் தன்னில் – சீறா:102/2

மேல்


பிருவூன் (1)

முரணிடும் பிருவூன் முனம் மறை நபி மூசா – சீறா:1850/1

மேல்


பிலங்கிடந்து (1)

பிலங்கிடந்து பிறந்து எழுந்து வருபவர் போல் புரவியுடன் புறப்பட்டானால் – சீறா:2674/4

மேல்


பிலம் (2)

பிலம் பட்டு உறைந்த நறும் சலிலம் பிறந்து குமிழி எழுந்தனவே – சீறா:1332/4
பிணையினை அணைத்து சென்று பிலம் படு நிகுஞ்சம் வீழ்த்தி – சீறா:5002/3

மேல்


பிலற்றிய (1)

பிடர் செறி மதத்த வரி நெடுங்கழுத்தன் மடியினில் பிலற்றிய பாலும் – சீறா:5015/2

மேல்


பிலனும் (1)

பிலனும் வையமும் விசும்பும் மிக்கு அதிசயம் பிறப்ப – சீறா:4425/4

மேல்


பிலால் (2)

நவநிதம் என பிலால் நடுங்க விண்ணும் இ – சீறா:1486/2
ஊற்றம் மிக்கு உளது ஓர் ஒட்டகை-அதனை உவப்பொடு பிலால் இனிது அறுத்து – சீறா:4990/2

மேல்


பிலாலை (2)

வெவ்வியன் அடிமை பிலாலை நோக்கி மா – சீறா:1480/3
வெறுக்கை கொண்டு அடிமை பிலாலை மீட்டி நம் – சீறா:1487/3

மேல்


பிலிற்றிய (1)

மது பிலிற்றிய மரை மலரின் கொள்ளையும் – சீறா:726/1

மேல்


பிழம்பினில் (1)

திருந்திட உரைப்ப அ மலக்கு எழுந்து செறி இருள் பிழம்பினில் சிறிது – சீறா:1901/3

மேல்


பிழி (1)

இலை பிழி மதுவுக்கு ஈன்ற சேயினும் இனியன் நீண்ட – சீறா:2259/3

மேல்


பிழிந்து (1)

சாறுகள் பிழிந்து சிலர் தாம் பருகுவாரும் – சீறா:4896/2

மேல்


பிழை (14)

தரும் தவ பிழை கொடுமுடி-தனை மறுத்திலன் என்று – சீறா:1387/2
பேறு அத்தம் இல சொல் உரைத்தனன் எவர்க்கும் பெரும் கொலை பிழை விளைத்திடுவான் – சீறா:1457/4
சீலம் அறியாத சிறியோர்கள் பிழை செய்யின் – சீறா:1770/1
பின் ஒரு கதியும் உண்டோ பிழை அன்றி பெருமை அன்றே – சீறா:2107/4
பெரும் தமர்-தமக்கும் கூட பிழை விளைத்திடுவன் மாதோ – சீறா:2390/4
அரும் தவத்துடையீர் ஈது அலால் பிழை வந்து அடருவது அலது ஒழியாதே – சீறா:2507/4
புகல் அரிய பிழை பொறுத்து அங்கு அவர் செயலுக்கு இயல்படுத்தல் புந்தி நேர் என்று – சீறா:2662/2
என் போலும் சிறியர் பெரும் பழி அடுத்த குறை பிழை ஆயிரம் செய்தாலும் – சீறா:2671/1
இனத்துள் ஆடவரை கூவ என் பிழை விளைந்தது என்ன – சீறா:2798/3
புவியினும் உவந்தோர் செய்யும் பிழை பொறுத்திடுவதாக – சீறா:3092/2
சேவகத்தினை தவிர் பிழை அல எனில் தீங்கின் – சீறா:3518/2
பிறர்க்கு அடாத பெரும் பிழை நெஞ்சினில் – சீறா:4233/1
மண்டலத்தில் என் பிழை தவிர்த்திடுக என வணங்கி – சீறா:4270/3
எண்ணுதற்கு அரும் பெரும் பிழை இயற்றியும் இரங்கி – சீறா:4272/1

மேல்


பிழை-அது (1)

பேதம்-அது அன்று காணாது இருப்பதும் பிழை-அது அன்றே – சீறா:2269/4

மேல்


பிழைகள் (1)

பெயர்த்தனன் இதழை வாயான் மென்றனன் பிழைகள் யாவும் – சீறா:4387/3

மேல்


பிழைத்த (3)

தக்க நல் நெறி பிழைத்த பாவி அபுஜகில் சைபா ஒலிது-தன்னுடன் – சீறா:1433/1
வரு நெறி பிழைத்த பாவிகள் குலமும் வணங்கிய புத்துகள் அனைத்தும் – சீறா:1443/3
மனு நெறி பிழைத்த அபுஜகில் கொதித்த மனத்தினும் இருண்ட மை கடல் ஒன்று – சீறா:1902/1

மேல்


பிழைத்ததுவும் (1)

வேலை வாருதி போல் வழி பிழைத்ததுவும் விழுந்து யான் முகம் உடைந்ததுவும் – சீறா:692/2

மேல்


பிழைத்தீர் (1)

வரு நெறி பிழைத்தீர் கஃபா வலஞ்செய்து குபலை போற்றும் – சீறா:1351/1

மேல்


பிழைத்து (3)

வழி பிழைத்து இருளில் முள் சார் வனத்திடை கிடந்து உள் ஆவி – சீறா:1579/1
பேதுற தீன் நிலை பிழைத்து நின்றவர் – சீறா:2445/3
உயிரினை பிழைத்து இவனும் பின் ஓடினன் ஊர்க்கே – சீறா:4618/4

மேல்


பிழைப்பது (1)

புக்கியே பிழைப்பது பொருட்டு என்று எண்ணியே – சீறா:309/2

மேல்


பிழைப்பித்தாய் (1)

பின்னர் அளவிலா நிதியும் கெடுத்தாய் திறனும் பிழைப்பித்தாய்
இன்னும் இவர்-தம் ஆவி விண்ணில் ஏற்ற துணிந்தாய் இவண் இருந்தாய் – சீறா:4043/2,3

மேல்


பிழைப்பு (1)

கண்டவர் உளரோ என்பார் காயத்தில் பிழைப்பு இல் என்பார் – சீறா:3718/3

மேல்


பிழைப்போம் (1)

சென்று யாம் பிழைப்போம் என்பார் சேறலே கருமம் என்பார் – சீறா:4205/4

மேல்


பிழையாய் (1)

பிடித்து நோக்குவது இலை உனது உயிர்க்கு ஒரு பிழையாய்
இடுக்கண் எய்தும் முன் சார்பிடத்து உறைக என்று இசைத்தான் – சீறா:3528/3,4

மேல்


பிழையினால் (1)

நாணும் பொய் உரை பிழையினால் பள்ளியில் நடு ஓர் – சீறா:4642/1

மேல்


பிழையும் (1)

அடியன் செய் பிழையும் பொறுத்து ஆட்கொள்வாய் – சீறா:4232/4

மேல்


பிழைவுறும் (1)

பெருகிய கீர்த்தி நொய்துறும் சமயம் பிழைவுறும் அழகு உறு நீதி – சீறா:4474/3

மேல்


பிள்ளை (7)

சித்தசன் கர வாள் பறித்து அதை வளைத்த செயல் என பிள்ளை வெண் பிறை வாள் – சீறா:57/3
காதலில் உதவுகின்ற கான்முளை அதில் ஓர் பிள்ளை
வேத நாயகமாய் எங்கும் விளங்கு தீன் விளக்காய் பின் நாள் – சீறா:109/2,3
பிடி நடை மடவாள் பெற்றெடுத்து உவந்த பிள்ளை அஃறுபு-வயின் இருந்து – சீறா:152/2
பிள்ளை ஒன்று தோன்றிடும் முகம்மது எனும் பெயரின் – சீறா:222/3
பெற்ற பிள்ளை ஓர் உதவி செய்குவர் பிறர் இலை நீர் – சீறா:328/2
பிள்ளை மென் கனியே செல்வம் பெறும் தவ பலனே எந்தம் – சீறா:394/1
ஆதியின் அருளினால் வந்து அருள்செயும் முகிலாம் பிள்ளை
தீது அறு திசையில் தோன்றி செழும் கிரி தவழ்ந்து விண்ணின் – சீறா:4752/1,2

மேல்


பிள்ளைக்கனி (1)

கலையினில் மயிலை படர்தரா பிள்ளைக்கனி எனும் முகம்மது நபிக்கே – சீறா:371/4

மேல்


பிள்ளைகள்-தம்முடன் (1)

பேதை ஆடவர் பிள்ளைகள்-தம்முடன்
ஏதம் உற்ற பொருளும் கொண்டு ஈண்டினார் – சீறா:4658/3,4

மேல்


பிள்ளையின் (1)

உறைந்த பிள்ளையின் பெயர் தெரிதர உரை என்றான் – சீறா:557/4

மேல்


பிள்ளையும் (1)

இடுக்கிய குழந்தையும் ஏந்து பிள்ளையும்
வடு பிளவு அனைய கண் மான் அனார்களும் – சீறா:314/1,2

மேல்


பிள்ளையை (1)

அறம் திகழ் ஆமினா திரு மனை புக்கு அடுத்தவர் பிள்ளையை எடுத்தார் – சீறா:262/4

மேல்


பிளக்க (1)

வட_வரை தகர்க்க என்றோ மண்ணிலம் பிளக்க என்றோ – சீறா:3373/2

மேல்


பிளக்கும் (6)

விண்ணினை பிளக்கும் நீண்ட மேருவை பிளக்கும் தாழ்ந்த – சீறா:3959/1
விண்ணினை பிளக்கும் நீண்ட மேருவை பிளக்கும் தாழ்ந்த – சீறா:3959/1
மண்ணினை பிளக்கும் வானத்து இடியையும் பிளக்கும் நோக்கும் – சீறா:3959/2
மண்ணினை பிளக்கும் வானத்து இடியையும் பிளக்கும் நோக்கும் – சீறா:3959/2
கண்ணினை பிளக்கும் நாளும் கருத்தினில் பொருவோம் என்னும் – சீறா:3959/3
எண்ணினை பிளக்கும் என்றால் யாவரே எதிர வல்லார் – சீறா:3959/4

மேல்


பிளந்த (1)

பிதிர் விரல் உயர்ந்த பல் பிளந்த வாயில் நீர் – சீறா:2975/3

மேல்


பிளந்தது (1)

தாவி எ பொருப்பும் கரிந்தன சிவந்து தரை பிளந்தது அதில் பிறந்த – சீறா:687/3

மேல்


பிளந்தன (1)

பதலை மேல் ஏறி பட பிளந்தன அரும் பகுப்பில் – சீறா:4411/1

மேல்


பிளந்தனர் (1)

வைதுநின்றனர் பிளந்தனர் உடலங்கள் மகுடம் – சீறா:3890/3

மேல்


பிளந்தில (1)

கடிது கொண்டன பிளந்தில தகர்ந்தில கருங்கல் – சீறா:4405/4

மேல்


பிளந்து (11)

உடல் பிளந்து உயிர் உண்டு உதிரம் கொப்புளித்து ஊன் உணங்கு வேல் கரர் எசுஹபு-தம் – சீறா:152/1
உரம் பிளந்து உதிரங்களை மாந்தி நின்று உறங்காது – சீறா:757/3
மலை கிடந்து உயர்ந்ததை என விரிந்த வாய் பிளந்து
தலை எடுத்து நா இரண்டினால் ஒரு சலாம் சாற்றி – சீறா:777/1,2
பெருகிய கழுத்தின் நரம்புகள் விறைப்ப பிளந்து வாய் நா நுனி புரட்டி – சீறா:1439/3
பிரித்திடா கரியாய் பெரு வாயினை பிளந்து
விரித்து உரைத்திட விளம்பும் என்று எடுத்து உரை விரித்தார் – சீறா:2007/3,4
இடங்கொள் வாய் பிளந்து நா எடுத்து நின்றவர் – சீறா:2758/3
திருகு வெம் சினத்து இரு நிலம் பிளந்து மண் சிதற – சீறா:3422/3
அங்கமும் பிளந்து ஆவியும் உண்டு அரோ – சீறா:3899/2
உடல் பிளந்து உதிரங்களை உண்டன – சீறா:3901/3
பார் பிளந்து விடரே நிறைந்து பணியே மிகுந்து வெளி மீதில் வெண்தேர் – சீறா:4209/2
பொரு திறல் வயவர் தலைகளை தள்ளி புரவியின் அகட்டினை பிளந்து
வரு குடை மன்னர் முடியினை வீழ்த்தி போயது மறிபடாது அன்றே – சீறா:4937/3,4

மேல்


பிளவதாய் (1)

அங்கிருந்து இரு பிளவதாய் அணி செழும் வலது – சீறா:1860/1

மேல்


பிளவு (3)

வடு பிளவு அனைய கண் மான் அனார்களும் – சீறா:314/2
விரிந்த பிளவு அரிந்த இலை கருப்பூரமுடன் அளித்து வெற்றி வேந்தே – சீறா:1080/3
வெள்ளிலை அரி பிளவு ஈய்ந்து மேலவர் – சீறா:2401/1

மேல்


பிளவும் (1)

பொருவு அரிய பொன் பிளவும் வெள்ளிலையும் தருக என புகழ்ந்திட்டாரால் – சீறா:1094/4

மேல்


பிளி (1)

தேம் பிளி மதுர தீம் பால் செவிமடுத்து இனிது மாந்தி – சீறா:3383/2

மேல்


பிற்கால (1)

அவியும் பிற்கால மன்றாட்டு அருளுவன் என்ன ஆதி – சீறா:3092/3

மேல்


பிற்காலத்தில் (1)

காய் கதிரவனை போல் பிற்காலத்தில் வருவன் என்றே – சீறா:2788/4

மேல்


பிற்காலம் (1)

பெரியவன் தூதராக பிறந்து ஒரு நபி பிற்காலம்
வருகுவர் சரதம் என்ன மறை உணர் அறிவர் கூடி – சீறா:622/1,2

மேல்


பிற்பட (1)

ஊதை பிற்பட உன்னிய உன்னியை – சீறா:4496/3

மேல்


பிற்புற (1)

அடுத்து பிற்புற தூணியில் கிடந்த அம்பு அனைத்தும் – சீறா:3498/1

மேல்


பிற்புறத்தில் (1)

பெய் சர காபூறு என்னும் தூணி பிற்புறத்தில் சேர்த்தார் – சீறா:3370/4

மேல்


பிற்புறம் (1)

பதித்து வீசலும் பிற்புறம் ஆனது பறந்தே – சீறா:1529/4

மேல்


பிற்றை (3)

சென்ற பிற்றை இங்கு இவர்களில் ஒருவர் செப்பினரால் – சீறா:769/2
திரு மயில் இன்புறாது சில பகல் கழிந்த பிற்றை – சீறா:1052/4
அற்றை நாள் கழிந்த பிற்றை அடல் உமறு எழுந்து செ வேல் – சீறா:1555/1

மேல்


பிற்றையும் (1)

போட்டு கேட்டனன் பிற்றையும் புகன்று இசைத்திலவே – சீறா:2006/4

மேல்


பிற (7)

தண்ணென குளிர்ந்து பிற உரு அமைத்து தரும் படிமக்கல பெருக்கால் – சீறா:83/2
பிற மொழிந்திலர் மனத்திடை பயம் பெரிதானார் – சீறா:296/2
தீங்கு அகன்றிடும் அ செய்தி கண்டு அறிந்து செறிதரு பிற நகர் உளரும் – சீறா:369/3
பிற பல மொழியினை பிதற்றல் என்-கொல் ஓர் – சீறா:1826/1
பிற நினைவு இலை இனி எனவும் பேசினார் – சீறா:2159/4
பிற மொழி எடுத்து எவர் பேச வல்லரே – சீறா:2443/4
பிற நகர் அரசர் செவ்வி பெண் கனி வதுவை வேண்டி – சீறா:3054/1

மேல்


பிறக்க (4)

பிந்திடாது எடுத்து ஓதினன் செழும் பொருள் பிறக்க
எந்தையீர் என போற்றி விண் அடைந்தனர் எழிலோய் – சீறா:1289/2,3
பேசி நல் உணவும் ஈந்த செய்தியும் பிறக்க சொல்வார் – சீறா:2295/4
உத்தரம் பிறக்க தீட்டும் எழுத்தினை வாசித்து ஓர்ந்து – சீறா:2793/3
அடிக்க இசை பிறக்க இறை ஏத்தி அறத்தோடு இருந்த நபிகள் கோமான் – சீறா:4533/2

மேல்


பிறக்கவே (1)

பாடினார் வசை பண் பிறக்கவே – சீறா:4518/4

மேல்


பிறக்கும் (2)

பெரும் தலம் புரக்க வல்லே நபி என பிறக்கும் அன்றே – சீறா:824/4
இசையுற சிறிது தொனிகளே பிறக்கும் எதிர்ந்து நோக்கிடில் உரு தெரியாது – சீறா:1244/2

மேல்


பிறகே (1)

வாள் திறல் சல்மா என்னும் மன்னரை பிறகே வைத்து – சீறா:5000/2

மேல்


பிறங்க (8)

சிந்து நேர் கடுப்ப நுரை திரை பிறங்க செழித்து எழுந்தது நதி பெருக்கே – சீறா:696/4
பெறும் முறை அருவியும் பிறங்க தோன்றின – சீறா:724/4
பிந்திடாது எழுந்து எண்ணரும் படைக்கலம் பிறங்க
தந்திராதிபர் மந்திர தலைவர் சொல் தணவா – சீறா:1706/2,3
பெண் நலம் கனிந்து நலன் எழில் பிறங்க பெரு நிலத்து எழுந்து நின்றனளே – சீறா:1955/4
நரை ஒளி பிறங்க உடம்பு எலாம் திரைந்து நரம்புகள் தெரிந்திட வறந்து – சீறா:2298/1
பின்னிய கொடியும் வீசும் கவரியும் பிறங்க தாங்கும் – சீறா:3202/2
பெருகும் ஊன் நிணம் சுமந்தன பிறங்கு ஒளி பிறங்க – சீறா:3800/4
பின்னரும் படையொடும் கவண் எறிந்தனர் பிறங்க – சீறா:4001/4

மேல்


பிறங்கல் (1)

பீடு உறும் வலியினோடும் கிடந்தன பிறங்கல் தோள்கள் – சீறா:3956/1

மேல்


பிறங்கலிடத்து (1)

பெருக தரும் செல் இன குலங்கள் பிறங்கும் பிறங்கலிடத்து இருந்த – சீறா:1330/3

மேல்


பிறங்கலின் (1)

பிறங்கலின் வனம் விடுத்து அரும் பெரும் சுர வழியின் – சீறா:3444/2

மேல்


பிறங்கலும் (1)

பிறங்கலும் அவன் பெயரெனில் பிதிர்த்து விட்டெறிவன் – சீறா:3770/1

மேல்


பிறங்கி (6)

நிகர் அரும் வெம் சமர் தொலைத்து நிறம் குருதி பிறங்கி ஒளிர் நிணம் கொள் வேலீர் – சீறா:1667/4
பின் ஒரு பகுப்பு குட கடல் புகுந்து பெரு விசும்பிடையினில் பிறங்கி
தன் இரு பகுப்பும் அந்தரத்து உலவி தவணிலா கதிரொடும் தாழ்ந்து – சீறா:1924/2,3
பிறிது ஓர் ஒட்டகம் மேற்கொடு வதிந்தனர் பிறங்கி
செறியும் வல் இருள் கானிடை யாவர்க்கும் தெரியாது – சீறா:2630/2,3
பிறங்கி நீள்தரு கலைகளும் ஓர் இடம் பிரியாது – சீறா:3120/2
பிரசம் ஊறிய பல் மலர் தொகுதியின் பிறங்கி
விரி கதிர் பல திரள் மணி வடத்தினும் விலையின் – சீறா:3125/1,2
பித்திகை-தொறும் படை பிறங்கி அனல் பெய்யும் – சீறா:4132/2

மேல்


பிறங்கிட (3)

உரம் தரும்படி நின்று எழில் பிறங்கிட ஒளிகள் – சீறா:1223/1
அம்மல் ஓதி வெண் நூலினில் பிறங்கிட அழகு ஆர் – சீறா:2682/1
பின்னிட இரவும் பகலினும் இருளே பிறங்கிட கலங்கு நீர் பரந்து – சீறா:4754/2

மேல்


பிறங்கிடவே (1)

நிறை மதி கதிர் தாள் வாயிலை கடந்து நின்றது நிலம் பிறங்கிடவே – சீறா:1919/4

மேல்


பிறங்கிய (5)

சருவிட பசந்து திரண்டு மென்மையவாய் தழைத்து எழில் பிறங்கிய தோளாள் – சீறா:1964/3
சாரும் மெய் நரை பிறங்கிய முதியவன்-தனை கண்டு – சீறா:2503/1
பெருகிய திரு முன்றிலின் செழும் புறத்தும் பிறங்கிய திரு மதிள் புறத்தும் – சீறா:2533/2
பூரண கதிர் பிறங்கிய புதல்வனை ஏந்தி – சீறா:3741/3
பெருத்த தோளினும் வேகம் பிறங்கிய
கருத்தின் உள்ளினும் பட்ட கவண் கல்லே – சீறா:3904/3,4

மேல்


பிறங்கின (1)

பிடித்து அடி வருடி நின்றனர் மனையும் பேரொளி பிறங்கின அன்றே – சீறா:248/4

மேல்


பிறங்கு (10)

பேர் தரும் குறைஷி குலத்தினில் உதித்து பிறங்கு ஒளி முகம்மது நபிக்கு – சீறா:379/3
பெரும் தவம் உடைய வள்ளல் பிறங்கு ஒளி தவழும் மாடத்து – சீறா:793/2
பின் எழுந்தருள்க என்ன உரைத்தனன் பிறங்கு தாரான் – சீறா:831/4
பெருக்கொடு திரண்டு நல் நீர் குடைதலின் பிறங்கு மெய்யின் – சீறா:934/2
பிணைக்கு அரும் கண்ணார் சூழ பிறங்கு சாமரைகள் தூங்க – சீறா:3219/2
பெருகும் ஊன் நிணம் சுமந்தன பிறங்கு ஒளி பிறங்க – சீறா:3800/4
பிறங்கு எரி தவழ் கண் பாந்தள் வெருக்கொள பெயர்த்தது அன்றே – சீறா:3845/4
பிறங்கு பதணத்து எயில் பிடித்து அவண் அடைந்த – சீறா:4139/1
பீடு கொண்ட புவி மாது வெம் பரல் பிறங்கு செம் தழல் வெதுப்பினால் – சீறா:4215/1
பெருகிய கூவல் ஓடை பிறங்கு நீர் வறந்து யாதும் – சீறா:4747/2

மேல்


பிறங்கும் (5)

பிறங்கும் ஓர் கரம் நீள்தர கண்டனர் பெரிதாய் – சீறா:448/2
பெருக தரும் செல் இன குலங்கள் பிறங்கும் பிறங்கலிடத்து இருந்த – சீறா:1330/3
படத்தினும் பிறங்கும் சுணங்கு அணி படர்ந்த பருமித துணை கன தனத்தாள் – சீறா:1966/4
பேயினுக்கு உணவு காட்டி உயிர் உண்டு பிறங்கும் செய்ய – சீறா:3952/1
பெருகுகின்ற செம் மயிர் உறுப்பினில் எழில் பிறங்கும்
கரு நிற கவை குளம்பில் நீண்டு எழு துளை காதின் – சீறா:4430/2,3

மேல்


பிறங்குவ (1)

பெருகும் தூளியின் படலம் முன் பிறங்குவ கண்டு – சீறா:4632/3

மேல்


பிறது (1)

பிறது ஒரு நெறியும் செல்லார் பெய் பரல் கானில் ஆங்கு ஓர் – சீறா:404/2

மேல்


பிறந்த (28)

பிறந்த பல் உயிரின் மனத்தளவு உறைந்து பிறப்பு இறப்பு என்றி இலாதவனை – சீறா:2/3
மறு மன்னர் குல கோளரி என பிறந்த மா மணி முதுறக்கத்து எனுமால் – சீறா:157/4
பிறந்த ஊர் குலம் நும் பெயர் இ பெரும் பெயரோடு – சீறா:557/3
தாவி எ பொருப்பும் கரிந்தன சிவந்து தரை பிளந்தது அதில் பிறந்த
ஆவியோ எழுந்த புகை பரந்ததுவோ அற கொடும் கானல் என்பதுவே – சீறா:687/3,4
பெற்ற பேறு இது-கொல் என முழு மணியாய் பிறந்த மெய் துரை அபுல் காசீம் – சீறா:698/2
பிறந்த நாள் தொடுத்து இற்றை நாள் வரைக்கும் நும் பெயரை – சீறா:779/1
அறை திரை கடலில் அமுது என பிறந்த அரிவையர்க்கு அணி எனும் கதீஜா – சீறா:990/2
பாய் திரை அமுது என பிறந்த பைம்_தொடி – சீறா:1029/2
வெண் முகில் கவிகையில் பிறந்த மின் என – சீறா:1150/1
திரையினில் பிறந்த அமுது எனும் மொழியார் செழும் மணி தீபங்கள் ஏந்த – சீறா:1199/2
பிறந்த குலம்-தனை வழுக்கி நமர்க்கும் ஒரு பெரும் பகையாய் பேதியாத – சீறா:1666/1
பொய் என பிறந்த சொல் புகல்வது இல்லையால் – சீறா:1824/2
பெற்றனன் வளர்த்தனன் பிறந்த நாள் தொடுத்து – சீறா:1825/1
பிறந்த பல் உயிர் அனைத்தும் முன் பிரளயம்-அதனில் – சீறா:1849/1
பெருகும் கேள்வியின் குவைலிது தவத்தினில் பிறந்த
விரி மலர் குழல் தெரிவையை அருகினில் விளித்தார் – சீறா:1868/3,4
பெரும் புகழ் முகம்மது பிறந்த நாள் தொடுத்து – சீறா:2422/1
புரத்தினில் இரவில் பிறந்த சொல் நென்னல் பொழுதினில் தெரிந்தது ஏதென்னில் – சீறா:2511/1
பம்பிய திரை வாருதியினில் பிறந்த பரு மணி ஆழியும் செறித்தார் – சீறா:3159/4
விரலிடை நதி என பிறந்த வெள்ளத்தால் – சீறா:3292/2
நிலன் பட பிறந்த சேற்றால் நெடும் பணை போன்றது அன்றே – சீறா:3380/4
பிறந்த நாள் தொடுத்து வாய் வீண் பேசுவதலது நம்மால் – சீறா:3396/1
துரக்கும் திண் வளை உருளினும் பிறந்த அ தூளி – சீறா:3483/2
பொன் பிறந்த பல் மணி சிறிது இமைத்தன பொரு பாரின் – சீறா:3548/2
பிறந்த செம் தூளியினிடை பல கோடி – சீறா:3548/3
பேடை மா மயில் அன்னாள் வாய் பிறந்த சொல் தொனியும் நீங்கி – சீறா:3712/2
மின் பிறந்த வெண் துகிலினை பெறுகவும் வேண்டி – சீறா:4172/3
பிறந்த தீவு இருட்டி பொழிந்தன உலகம் பேதுறல் தணிப்பதற்கு இனிமேல் – சீறா:4759/1
மாற்றம் அற உண்ண வரும் மான் உடல் பிறந்த
காற்றினை அருந்தும் விட கட்செவியின் வாயை – சீறா:4893/2,3

மேல்


பிறந்ததன் (1)

உறையை நீக்கல் என் உரை பிறந்ததன் பின் என்று உரைத்து – சீறா:3471/3

மேல்


பிறந்தது (6)

அலங்கு உளை வால் அரி ஏறு முகம்மது நாவில் பிறந்தது அன்று இ தீம் சொல் – சீறா:1657/1
பெரு நகர்க்கு ஏக இருந்தனர் இஃது பிறந்தது காபிர்கள்-தமக்கே – சீறா:2530/4
ஒருத்தரும் தெரியா வண்ணம் ஒளி ஒன்று பிறந்தது அன்றே – சீறா:2794/4
பெருகும் செல்வத்துள் பிறந்தது மகவு என கேட்டு – சீறா:3740/2
பிறந்தது ஓர் மொழி என்று கண் சிவந்து கை பிசைந்து – சீறா:4009/3
குரை கழல் கோவை கொன்றார் எனும் மொழி பிறந்தது அன்றே – சீறா:4904/4

மேல்


பிறந்ததோர் (1)

பிறந்ததோர் மொழியை நீ ஓர் பொருள் என பிதற்றல் தேறா – சீறா:2820/3

மேல்


பிறந்தநாள் (1)

நீதி மான் நபி பிறந்தநாள் விண்ணவர் நெருங்கி – சீறா:93/3

மேல்


பிறந்தவர்க்கு (1)

பிறந்தவர்க்கு இடர் வடு அலால் பெறு பயன் இலையால் – சீறா:1695/2

மேல்


பிறந்தவராய் (1)

ஊன்று வெம் சின வீரத்தினுடன் பிறந்தவராய்
ஆன்ற பேரறிவு அவுசு வங்கிஷத்தவரதனின் – சீறா:2452/2,3

மேல்


பிறந்தவள் (1)

தன்னுடன் பிறந்தவள் என இரு கையால் தழுவி – சீறா:350/1

மேல்


பிறந்தன (2)

துனி பறந்தன உவகையும் பிறந்தன துணை வரை புயம் மீற – சீறா:656/2
மின் பிறந்து என பிறந்தன வாள் ஒளி விளக்கம் – சீறா:3548/4

மேல்


பிறந்தனர் (1)

பெருகிய ஒளிவு வானமட்டு உலவ பிறந்தனர் முகம்மது நபியே – சீறா:253/4

மேல்


பிறந்தனரே (4)

மும்மை என்று உரைக்கும் புவனமும் புரக்க முகம்மது நபி பிறந்தனரே – சீறா:254/4
மா தவர் அபித்தாலிபு திரு மனையின் முகம்மது நபி பிறந்தனரே – சீறா:255/4
மறு இலாது எழுந்த முழுமதி போல முகம்மது நபி பிறந்தனரே – சீறா:256/4
மால் நிலம்-தனக்கு ஓர் மணி விளக்கு எனலாய் முகம்மது நபி பிறந்தனரே – சீறா:257/4

மேல்


பிறந்தார் (1)

மன்னிய புகழார் முகம்மது பிறந்தார் எனும் உரை மறைகள் சொற்றனவே – சீறா:2316/4

மேல்


பிறந்திட (3)

புந்தியில் தெரிந்து செய்வது தவிர்வது எனும் வினை பிறந்திட பொருந்தி – சீறா:2514/2
விரைவொடும் ஒரு சொல் பிறந்திட உரைத்து விளித்தனர் முகம்மது நபியே – சீறா:2544/4
வன் பிறந்திட செலும் திறத்தவர் செழும் மார்பில் – சீறா:3548/1

மேல்


பிறந்திடாது (1)

கடுப்பு அற கொடும் சொல் பிறந்திடாது அமிர்தம் கனிந்த வாய் இதழ் திறந்து எவர்க்கும் – சீறா:1451/2

மேல்


பிறந்திடும் (1)

பலாய் அடைந்தது என்று இரும் பொருள் பிறந்திடும் வசனம் – சீறா:2699/2

மேல்


பிறந்திருந்தனன் (1)

புவி இகழ்ந்திட பிறந்திருந்தனன் ஒரு புதியோன் – சீறா:1685/4

மேல்


பிறந்து (26)

பைம் கடல் பிறந்து வணிகர் கை புகுந்த பரு மணி நித்தில குவையும் – சீறா:87/1
பெருகிய நிலைமை குல கடல் நாப்பண் பிறந்து எழும் கதிரவன் ஒப்ப – சீறா:156/3
ஒருதனி பிறந்து கையின் உறுபொருள் இன்றி இந்த – சீறா:602/1
பெரியவன் தூதராக பிறந்து ஒரு நபி பிற்காலம் – சீறா:622/1
பிறந்து அபூஜகுல் என்று ஓதும் பெயரினன் பெயர்ந்தும் சொல்வான் – சீறா:811/4
ஒரு மனை பிறந்து ஒரு மனையிடத்தினில் உறைந்து – சீறா:867/1
அச்சொடு பிறந்து இவண் அடைந்தது-கொல் தானோ – சீறா:876/3
எருத்து இன மணிகள் ஒலித்திட ஒரு-பால் இலங்கு இள வெயில் பிறந்து உமிழ – சீறா:1001/2
பதியினில் பிறந்து செய்த பலத்தினுக்கு உற்ற பேறாய் – சீறா:1162/3
பிறந்து நூகு-தம் பதினொரு தலைமுறை பின்னர் – சீறா:1224/2
உலகினில் பிறந்து வரும் எழு வகைக்கும் உயிர் எனும் சலதர கவிகை – சீறா:1246/1
பிலம் பட்டு உறைந்த நறும் சலிலம் பிறந்து குமிழி எழுந்தனவே – சீறா:1332/4
ஏசுவார்க்கு இடம் என பிறந்து இழிதர இனத்து – சீறா:1366/3
இழிவு செய்து ஒரு குலம் பிறந்து ஒரு குலம் எடுத்து – சீறா:1375/1
உடன் பிறந்து இகலாநின்ற உமறு எனும் உயிரை நோக்கி – சீறா:1573/1
பிறந்து ஆர் எழில் நம் நபி குரிசில் பிந்தாதிருந்தார் எழுந்தாரே – சீறா:1590/4
மடல் அவிழ் கமல வாவி சூழ் திமஸ்கு மன்னவன் மகவு என பிறந்து
மிடல் உறும் கதிர் வாள் முகம்மது பொருட்டால் விளைக்கும் காரணத்தினுக்கு இருந்த – சீறா:1950/2,3
வேலை வாழ் அமுதம் பிறந்து என உலகம் விளங்கிட பொன் மழை பொழிய – சீறா:1962/3
பிடிபடும் இதற்கு முன்னே மூன்று நாள் பிறந்து புல்லின் – சீறா:2086/1
மறு என பிறந்து இ ஊரிடை வளர்ந்த முகம்மது மாய வித்தையினால் – சீறா:2505/1
பிலங்கிடந்து பிறந்து எழுந்து வருபவர் போல் புரவியுடன் புறப்பட்டானால் – சீறா:2674/4
இரு நிலத்திடை பிறந்து நல் நபி என இவணின் – சீறா:2926/1
பெய்யும் நல் அருவி போல் பிறந்து எழுந்ததே – சீறா:3291/4
மின் பிறந்து என பிறந்தன வாள் ஒளி விளக்கம் – சீறா:3548/4
பெருகிய தாரா கணம் பல கோடி பிறந்து ஒளி விரிப்பன போலும் – சீறா:3576/3
நீடிய மூரி திறத்தொடும் பிறந்து குபிர் நிலை நின்ற மன்னவர்க்கே – சீறா:4451/4

மேல்


பிறந்தேன் (1)

சேய் என பிறந்தேன் இசைபெற காம்மா என்னும் அ பெயரினன் சிறியேன் – சீறா:2305/2

மேல்


பிறந்தோன் (1)

பாரிசு என்று உரைக்கும் வளமை நாடு உடுத்த புரிசை சூழ் பதியினில் பிறந்தோன்
நேர் இசைந்து ஈன்றார் இருவரும் சல்மான் என இடும் பெயரினன் சிறியேன் – சீறா:2895/3,4

மேல்


பிறப்ப (7)

பொருந்து உள களிப்பும் அச்சமும் பிறப்ப புந்தியில் தேர்குவர் பொருவா – சீறா:1243/3
இடைந்திடும் பெரும் கேடு உடையவன் இவனே என்னும் அ பொருள் உரை பிறப்ப
துடங்கு தப்பத்யதா என தோன்றும் சூறத்து ஒன்று இறங்கியது உலகில் – சீறா:1456/2,3
எதிர் இவர்க்கு இலை என்று அதிசயம் பிறப்ப எவரொடும் தனித்தனி இசைத்தான் – சீறா:1927/4
பிறப்ப உரைப்ப வேண்டும் என பிரியமுடன் நின்று இனிது உரைத்தார் – சீறா:2546/4
அதிசயம் பிறப்ப முகம்மது-தமக்கு அன்சாரிகள் எனும் பெயர் ஆனார் – சீறா:2865/4
அதிசயம் பிறப்ப பித்துறா பறுல் என்று ஆயத்தும் நபிக்கு இறங்கியதால் – சீறா:3607/2
பிலனும் வையமும் விசும்பும் மிக்கு அதிசயம் பிறப்ப – சீறா:4425/4

மேல்


பிறப்பர் (3)

பேரறிவாளர் எந்நாள் பிறப்பர் என்று இசைப்ப கேட்டு – சீறா:827/3
பின் அணித்து ஆதி தூதர் பிறப்பர் என்று ஆதி நூல்கள் – சீறா:2267/1
எ நெடும் காலத்து எ புவியிடத்தின் இனிதொடும் பிறப்பர் என்று எண்ணி – சீறா:2316/2

மேல்


பிறப்பித்தானே (1)

மரு புகும் குழல் ஹவ்வாவை வல்லவன் பிறப்பித்தானே – சீறா:115/4

மேல்


பிறப்பு (2)

பிறந்த பல் உயிரின் மனத்தளவு உறைந்து பிறப்பு இறப்பு என்றி இலாதவனை – சீறா:2/3
இணை பிறப்பு அதற்கு இலை என எழிலொடும் இலங்க – சீறா:1229/3

மேல்


பிறப்பும் (1)

பெற்றவர் இருவரும் பிறப்பும் துஞ்சினர் – சீறா:1478/1

மேல்


பிறப்பை (1)

இணை விழி முத்தம் சிந்த இன் உயிர் பிறப்பை நோக்கி – சீறா:1569/2

மேல்


பிறப்பொடு (1)

இகத்தொடு பரமும் சுகத்தொடு துயரும் எழு வகை பிறப்பொடு யாவும் – சீறா:4089/3

மேல்


பிறர் (12)

வெந்து வானவர் பிறர் இலை என்-கொலோ விளைவே – சீறா:226/4
அன்றியே தகுமோ பிறர் தமக்கு என அறைந்தான் – சீறா:295/4
மதலைகள் பிறர் மனை வாயில் தூங்கி நின்று – சீறா:305/1
பெற்ற பிள்ளை ஓர் உதவி செய்குவர் பிறர் இலை நீர் – சீறா:328/2
கை அலால் பினை பிறர் எடுத்து ஏகவும் காணேன் – சீறா:451/2
சிந்தை உற்றதே துணிந்தனன் பிறர் மொழி தேறான் – சீறா:1368/3
நல தகைமை தலக்கேடும் பிறர் சூடும் பெரும் பகையும் நடவா முன்னம் – சீறா:1650/3
ஈது அலால் சில உரை பிறர் தர திமஸ்கு இறைவன் – சீறா:1844/1
வந்திருந்தனர் பிறர் அவர் அறிகிலா வண்ணம் – சீறா:2459/4
பெருத்து நின்று இடைந்து வாடி பிறர் சிலர் தம்மை கூவி – சீறா:2563/2
அடுத்தவர் பிறர் மற்றுள்ளோர் யாவரும் அறிய வல்லே – சீறா:3097/3
சேய் அளித்த செல்வம் என்றும் பிறர் அளித்த பலன் இது என்றும் திறமை வேந்தர் – சீறா:4529/2

மேல்


பிறர்க்கு (2)

தனியனுக்கு உரைத்தாரல்லால் பிறர்க்கு உரை சாற்றிலாரே – சீறா:3067/4
பிறர்க்கு அடாத பெரும் பிழை நெஞ்சினில் – சீறா:4233/1

மேல்


பிறரதோ (1)

மிடைந்த இ கொறி நின்னதோ பிறரதோ விளம்பு என்று – சீறா:2640/2

மேல்


பிறரவர் (1)

மட்டற புகழ்ந்து பிறரவர் அறியா வண்ணத்தின் ஒரு நொடி பொழுதின் – சீறா:2528/3

மேல்


பிறரவர்க்கு (1)

இடு நிலத்தினில் எனக்கு அலால் பிறரவர்க்கு இலையால் – சீறா:3769/4

மேல்


பிறரவர்கள் (1)

உரைக்கும் உறுதி மொழிகள் சிலது உளது மனையில் பிறரவர்கள்
இருக்கில் அகற்றும் என இறசூல் இசைப்ப இவணின் அயலவர்கள் – சீறா:2547/1,2

மேல்


பிறருக்கு (1)

மனைவியை பிறருக்கு ஈந்த மதியிலி ஆவேன் என்றான் – சீறா:3399/4

மேல்


பிறரும் (3)

பெருகி ஓங்கின கொறிகளும் பல்கின பிறரும்
பருக பால் தயிர் குறைவு அற பெரும் பலன் படைத்தார் – சீறா:541/3,4
பிறரும் இல்லை நும் போல் பெரியோர்களே – சீறா:1399/4
ஆவி போதர கேளிரும் பிறரும் மற்றவர் தம் – சீறா:4166/1

மேல்


பிறருளரும் (1)

உரை விண்டனர் அவர் கொண்டனர் இவரும் பிறருளரும்
உருகும்படி பிறிது ஒன்றையும் நினையாது ஒரு பொருளை – சீறா:4334/2,3

மேல்


பிறவி (4)

பிறவி யாது இவன் உரை யாது என விரித்து பகுத்து அறியா பேதமாக – சீறா:1641/1
பிறவி போலவும் முதிர்ந்தவன் போலவும் பிரியாது – சீறா:2502/3
பிறவி எவ்விடம் எங்கு இருப்பவர் மார்க்க பெயர் எவை என தெளிந்து அறிந்து – சீறா:2900/3
காரணம் எவரும் உணர்த்திட கேட்டு கருதி ஓர் பிறவி அந்தகனும் – சீறா:4762/3

மேல்


பிறவியான் (1)

பிறவியான் இவன் என பின்னும் பேசினார் – சீறா:905/4

மேல்


பிறவும் (6)

பிறவும் இ உரை யாவர்கள் பேசுவார் – சீறா:1399/3
பிறவும் உற்றதும் வருவது நிகழ்வதும் பேசி – சீறா:2019/3
பேசுதல் சம்பந்தம் பிறவும் நீக்கிவிட்டு – சீறா:2143/3
பொருவு அரு மதத்தால் தவம் குணம் இரக்கம் பொறை நிறை புண்ணியம் பிறவும்
தெரிவராது இகழ்ந்து பவம் பழி தொடர செய் வழி முறைமையில் செய்தேன் – சீறா:2308/2,3
பிறவும் கொண்டு இவண் வருதல் கண்டு இமைப்பினில் பிடித்து – சீறா:3443/3
வெய்யனும் சசியும் பிறவும் விரை மேனி – சீறா:4276/3

மேல்


பிறழ் (4)

வில் பிறழ் கனக காசு பத்து என்ன பொருந்தலும் விறல் அபூபக்கர் – சீறா:2853/3
மன்னிய சேனை யாதும் மலைப்ப பிறழ் வாசி – சீறா:3910/2
பேய் ஆறின அழல் வெம் பசி கவினும் பிறழ் கண்ணின் – சீறா:4320/2
பிறழ் பறழ் காலிகள் அனைத்தும் பின்னர் விட்டு – சீறா:4943/3

மேல்


பிறழ்கின்ற (1)

பேட்டு ஓதிமம் உறழ தரை நடந்தே பிறழ்கின்ற
தீட்டா உரு எய்தும் நபி திருமுன்னரின் வந்தாள் – சீறா:4342/3,4

மேல்


பிறழ்தர (1)

கலன் கொள் மெய் ஒளி பிறழ்தர காலிது என்பவனும் – சீறா:3793/2

மேல்


பிறழ்ந்து (5)

பானல் அம் கடந்து சேல் என பிறழ்ந்து பரந்து செ வரி கொடி ஓடி – சீறா:270/1
இடம்பெற பிறழ்ந்து சிவந்த வேல் என்னும் இணை விழி முகத்தொடும் சேர்த்தி – சீறா:384/2
மேகமூடு உறை மின் என பிறழ்ந்து ஒளி மிளிரும் – சீறா:1116/4
பெரும் குலம் விளக்கு முகம்மதை நோக்கி பிறழ்ந்து உரு தோன்றிலா தசையை – சீறா:1945/2
பிரியமுற்று அவனும் கேட்டு உளம் இயைந்து பிறழ்ந்து ஒளி வீசும் மெய் அணியோய் – சீறா:4107/3

மேல்


பிறழ (1)

புனை மணி பிறழ மின் என நுடங்கி புதுமையில் தோன்ற நின்றனளால் – சீறா:1973/4

மேல்


பிறழாத (1)

நிலம் பிறழாத நல் நேர் நெறி மறை தவறா வள்ளல் – சீறா:2570/1

மேல்


பிறழாது (1)

பெருக வந்திருந்தவர்களை விழித்து உரை பிறழாது
ஒருவருக்கு ஒரு பகை இலை எனும்படி ஒழுகி – சீறா:2194/1,2

மேல்


பிறழும் (3)

இருள் துணித்து எழுந்த மின் என பிறழும் இழை பல திருத்தலர் இருண்ட – சீறா:1013/1
மின் என பிறழும் மடந்தையருடனும் விரி திரை பசும் கடல் அனைய – சீறா:1949/3
பெரிய முலை சிறிய இடை பவள இதழ் தரள நகை பிறழும் வாள் கண் – சீறா:4304/1

மேல்


பிறிது (16)

இன கரும் சுரும்பு மது துளி அருந்தும் இவை அலான் மது பிறிது இலையே – சீறா:76/2
ஈனம் இல் நகரம் செழும் கதிர் பரப்பி இருப்பது பிறிது வேறு இலையே – சீறா:80/4
மிடிமையும் தவிர்ந்தோம் பாக்கியம் பெற்றோம் வேண்டுவ பிறிது இலை என்றார் – சீறா:387/4
வேதம் சொற்றதும் இவர் அலால் பிறிது வேறு இலையே – சீறா:563/4
பிடித்திடும் பொருள் அது அன்றி பிறிது இலை உலகத்து அன்றே – சீறா:601/4
பெலனுறும்படி எனக்கு அருள் பிறிது இலை எனவே – சீறா:1505/3
நிகர்க்கு அரிய குபல் அலது முதல் பிறிது ஒன்று இல்லை என நிறுத்தி மேலும் – சீறா:1642/3
ஈது அலால் பிறிது இலை என அபூஜகில் இசைப்ப – சீறா:1679/1
பிறிது ஓர் ஒட்டகம் மேற்கொடு வதிந்தனர் பிறங்கி – சீறா:2630/2
பித்தமும் பிதற்றும் நீங்கும் பிறிது ஒரு தீங்கும் வாராது – சீறா:2831/2
கதி பிறிது ஒன்று இலா ஹறுபு பெற்றிடும் – சீறா:3637/1
பகை பிறிது இலை என பகரும் பெற்றியும் – சீறா:3643/3
பெறற்கு அரும் பெண்மை நல்லாய் பிறிது ஒரு மாதை ஆவி – சீறா:3711/2
பித்து உழன்றவர் போல் நின்ற நிலையன்றி பிறிது நோக்கார் – சீறா:4196/2
உருகும்படி பிறிது ஒன்றையும் நினையாது ஒரு பொருளை – சீறா:4334/3
வாள் ஒளி பரந்த மெய்யாய் வகை பிறிது இல்லை என்றாள் – சீறா:4796/4

மேல்


பிறிந்து (1)

பிறிந்து இரண்டு என போம்படி பேரெழில் – சீறா:4511/2

மேல்


பிறை (22)

சித்தசன் கர வாள் பறித்து அதை வளைத்த செயல் என பிள்ளை வெண் பிறை வாள் – சீறா:57/3
உரல் அடி சிறு கண் பெரு மத பிறை கோட்டு ஒருத்தலின் இடி முழக்கு ஒலியும் – சீறா:81/3
சிந்துர பிறை நல் நுதல் கரும் கூந்தல் செ வரி தடங்கண்ணார் நெருக்கும் – சீறா:85/2
கூன் கிடந்து அனைய பிறை கறை கோட்டு குஞ்சரத்து அரசர் கைகூப்ப – சீறா:146/3
பிறை நுதல் கரும் குழல் பெண்கள் யாவரும் – சீறா:316/1
கண்ணகத்து உறைந்து கருணையும் வளர கவின் நிறை பிறை என வளர – சீறா:378/2
வில்லின் மேல் பிறை தோற்றியது என நுதல் விளங்கிய மட_மானே – சீறா:662/4
விண் கொளும் பிறை கீற்று என வெள் எயிறு இலங்க – சீறா:772/3
சிந்துர பிறை நல் நுதலியர் திளைத்த சிற்றிலும் பேரிலும் தேடார் – சீறா:1014/2
பிணையை நேர் விழி கனி மொழி சிறு பிறை நுதலார் – சீறா:1277/3
எடுத்தது ஓர் கரத்தில் தண்டால் இளம் பிறை நுதற்கு மேல்-பால் – சீறா:1570/3
ஏர் பெற எழுந்து முகம்மதுக்கு எதிராய் இரு பிறை இலங்க நின்றனவே – சீறா:1923/4
கோல் வெறி துணியும் தோளில் கூன் பிறை வாளும் மென்மை – சீறா:2056/3
தெரிதரும் பிறை முதல் இரவில் சேரலர்க்கு – சீறா:2141/3
நுதல் பிறை கதிர்கள் ஓடி மேகத்தில் நுளைந்தது என்ன – சீறா:3212/1
சுடர் பிறை வடத்தை சூடி சொரி கதிர் வடங்கள் சேர்த்து – சீறா:3213/3
ஒரு பிறை கிடந்தது என்ன தனு ஒரு புறத்தில் கொண்டார் – சீறா:3369/4
இருட்டொடும் பிறை தோன்றிய என கிடந்து இலங்க – சீறா:3825/4
வால் இளம் பிறை வைத்துக்கொண்டிருந்தன மான – சீறா:3896/2
சுரி குழல் பணை தோள் பிறை நுதல் கனி வாய் துணை முலை கொடி இடை கரிய – சீறா:4117/3
தனி பிறை அழைத்து முன்னம் சாற்றிய இறசூல் என்றும் – சீறா:4187/3
பிறை என வளைந்த சாணையில் தீட்டி பெரும் சுவப்பிரமம் வீழ்ந்து உலவும் – சீறா:5026/1

மேல்


பிறையில் (1)

பொருத்து இளம் பிறையில் விரிச்சிகன் கதிர்கள் புரண்டு என நுதற்கு அணி புனைந்தார் – சீறா:1202/4

மேல்


பிறையினும் (1)

எரி மணி வயிர கிம்புரி பெரும் கோடு இணை வளை பிறையினும் இலங்க – சீறா:3164/2

மேல்


பிறையும் (2)

கீற்று இளம் பிறையும் கணிச்சியின் வளைவும் கிளர்ந்த செவ்வகத்தி மென் மலரும் – சீறா:1957/1
பிறையும் மங்குலும் உடுக்களும் செருகிட பிணங்கி – சீறா:3118/2

மேல்


பின் (166)

கொண்ட பின் பிரத்தி சொன்ன குதா திரு வசனம் நோக்கி – சீறா:107/3
வேத நாயகமாய் எங்கும் விளங்கு தீன் விளக்காய் பின் நாள் – சீறா:109/3
வைத்த பின் மத்தூசல்கு-தம் மைந்தர் மடந்தையர் மடல் எடுத்து ஏந்த – சீறா:141/3
செம்மை அம் கோட்டு கட கரி கலகம் தீர்ந்த பின் ஐம்பதாம் நாளில் – சீறா:254/1
அன்புடன் எழு நாள் அணி இழை சுமந்த ஆமினா முலையருந்திய பின்
இன்புற அபூலகபு திரு மனையின் இருந்தது ஓர் மட கொடி துவைபா – சீறா:290/1,2
என்று கூறிய பல மொழி கேட்ட பின் இறையோன் – சீறா:295/1
ஏதம் இன்றிய பால் கொடுத்து இருந்து சின்னாள் பின்
கோது இலா குனையினில் செல கருத்தினில் குறித்து – சீறா:342/2,3
செவ்விய வரிசை மக்க மா நகரில் திங்கள் நாலிரண்டு சென்றதன் பின்
எ வரம்பினுக்கும் மிகு வரம்பு என வாழ் இலங்கு இழை ஆமினா-தமையும் – சீறா:389/1,2
ஆண்டு மூன்று உறைந்து நாலாம் ஆண்டு சென்றதன் பின் செல்வம் – சீறா:392/1
கேட்ட பின் அலிமா என்னும் கேகயம் மறுத்து கூறும் – சீறா:393/4
நள்ளிருள் பொழுது நீங்கி விடிந்த பின் நம்பிமார்கள் – சீறா:394/3
நிரைதரு தகர் பின் நாளை செல்க என நிகழ்த்தினாரே – சீறா:396/4
விரி கதிர் பருதி வெய்யோன் உதித்த பின் விளங்கும் செவ்வி – சீறா:397/1
சிறுவர்கள் உரைக்கு மாற்றம் கேட்ட பின் ஜிபுறயீலும் – சீறா:416/1
வகுத்த நாள் தொடுத்து பின் நாள் வருவது ஓர் நாள் ஈறாக – சீறா:422/1
நினைவொடும் எழுந்தேன் பின் என் நெஞ்சினில் வடுவும் காணேன் – சீறா:433/1
மாந்தர் கண் களிப்புற மனையில் புக்க பின்
ஏந்து எழில் ஆமினா இனமும் ஆயமும் – சீறா:510/2,3
நபி எனும் ஒருவர் பின் நாளில் தோன்றி இ – சீறா:511/1
கவினுற இரண்டு சென்றதன் பின் காணும் நாள் – சீறா:534/2
ஆங்கு இருந்தனர் விடிந்த பின் அ தலத்து ஒருவன் – சீறா:553/1
அந்த மிக்கு உறு பண்டிதன் கேட்ட பின் அடைந்தோர் – சீறா:570/3
முன்னர் மா மறை முதியவன் சொற்ற பின் முறையாய் – சீறா:581/1
நகு கதிர் முறுவல் செ வாய் திறந்து பின் நவிலலுற்றார் – சீறா:603/4
சொன்ம் என மயிலே அன்னார் சொற்ற பின் அவனும் சொல்வான் – சீறா:625/4
வல்லவர் தெளிந்த மாற்றம் மக்க மா நகரில் பின் நாள் – சீறா:626/2
கலை_வலான் உரைத்த மாற்றம் கேட்ட பின் கதிஜா என்னும் – சீறா:630/1
இவை எலாம் நபிக்கு அளித்த பின் ஏவலின் இயலுறு மைசறாவை – சீறா:663/1
கூறும் மென்_மொழியான் உத்துபா என்னும் குரிசில் பின் யாவரும் நடந்து – சீறா:676/1
முன்னிலையாக நடந்திட நடந்து முதிர் அடவிகள் கடந்ததன் பின்
தன்னிகரில்லான் திருவுளப்படியால் தரையினில் ஜிபுறயீல் இறங்கி – சீறா:680/1,2
பெட்டை ஒட்டகத்தை கண்டு பின் தொடர பிசகினது அரு நெறி கானில் – சீறா:681/2
சிறு நதி ஆறுகள் கடந்து சென்ற பின்
மறுவுறு மதி தொடு மலையும் அ மலை – சீறா:724/2,3
பெருகுவது அடிக்கடி பேதுறாது பின்
ஒரு மொழி உரைத்தவர் உளத்தின் பெற்றியை – சீறா:741/2,3
இ இருள் விடிந்த பின் எழுந்து முன்னர் ஓர் – சீறா:742/3
இதமுற நடந்து பின் ஏக யாவரும் – சீறா:747/3
மட பிணை பின் செலும் மக்கள் யாவர்க்கும் – சீறா:748/2
வேங்கை போய பின் வள்ளலும் அனைவரும் விரைவில் – சீறா:768/1
பல பொறி படம் தரை பட பணிந்து பின் பகரும் – சீறா:777/4
வரும் தலைமுறைகள் எல்லாம் வந்து இனிமேலும் பின் நாள் – சீறா:824/3
அவர் அலால் நபி பின் இல்லை அவர் உம்மத்து ஆனோர்க்கு எல்லாம் – சீறா:826/2
ஆரண குரிசில் ஈசா உரைத்த பின் அவரை போற்றி – சீறா:827/1
பின் எழுந்தருள்க என்ன உரைத்தனன் பிறங்கு தாரான் – சீறா:831/4
சென்று அவன் உறைந்திடும் விடுதி சேர்ந்த பின்
மின் தவழ் மணி கலை விலை என்று ஓதியது – சீறா:899/2,3
பின் உற வர அ காபிர் பெரும் தலைக்கடையில் சார்ந்தார் – சீறா:936/4
நயமுற பின் தையிபு எனும் சேய் ஈன்று தாகிறையும் நல்கினாரே – சீறா:1217/4
மன்றல் கமழ் முகம்மதற்கு ஐயேழாண்டு நிறைந்ததன் பின் மறு இலாத – சீறா:1218/1
ஏதமுற்றிடாது இடம்பெற பின் இயற்றினரால் – சீறா:1221/4
இவ்வண்ணம் சிறிது பகல் நிகழ்ந்ததன் பின் எழில்பெறும் வரி சிலை குரிசில் – சீறா:1245/1
தெரிதரும் திங்கள் ஆறும் சென்றதன் பின் தினம்-தொறும் புதுமையதாக – சீறா:1249/2
நெருக்கிவிட்டதன் பின் வேத நெறி நபி உள்ளத்துள்ளே – சீறா:1266/1
திறக்க மெல் இதழ் வெய்யவன் எழுந்த பின் திருவும் – சீறா:1280/2
நவ்வி பின் எழு நபி பதத்தை நண்ணினார் – சீறா:1315/4
இருப்பர் பின் தனித்து எழுந்து இரவின் ஏகிய – சீறா:1322/2
குலம் சூழ் வரிசை நபிக்கு அமரர் கோமான் சலாம் முன் கூறிய பின்
நிலம் சூழ் பரவை புறப்புவியும் இறைஞ்ச நெடியோன் திருவருளால் – சீறா:1331/2,3
குரிசில் நபியை பின் நிறுத்தி குறித்த நிலை ரண்டு இறக்அத்து – சீறா:1333/3
சிறையார் அமரர்க்கரசர் முகில் தீண்டா விசும்பின் அடைந்ததன் பின்
நறை ஆர் கூந்தல் கதீஜாவை நண்ணி உலுவும் வணக்கமும் முன் – சீறா:1334/2,3
நாரி சுருதி முறை வணங்கி நளின மனம் கூர்ந்து இருந்ததன் பின்
மூரி திறல் ஒண் சிலை கை அபூபக்கர் முதல் மற்றுள்ளோரும் – சீறா:1335/2,3
இவ்வணம் சில பகல் இகலொடு நடந்ததன் பின்
பௌவம் ஆர்த்து என குறைஷிகள் தலைவர்கள் பலரும் – சீறா:1364/1,2
உடல் புகுந்தபடி மனை புகுந்த பின் உயர்ந்த தம் மனை அடைந்தனர் – சீறா:1431/4
அன்று ஒழிந்து சில நாள் அகன்ற பின் அனாதி தூது எனும் முகம்மது – சீறா:1432/1
ஏகனை தொழுது எழுந்திருந்து பின் இடும்பு செய்தவரை நோக்கியே – சீறா:1437/1
திரு மறை மொழி ஒன்று உரைத்து விண்ணவர்_கோன் சேணிடை உறைந்த பின் மாறா – சீறா:1450/1
மின் அமர்_உலகிடை மேய பின் நெடு – சீறா:1472/2
கமை தரும்படி ஆண்டு நான்கு என கடந்ததன் பின் – சீறா:1503/4
உயர் தீன் நிலைக்கு உரியராய பின்
திடமுடைத்தவர்களாய் சிந்தையில் பெறும் – சீறா:1598/2,3
யுகம் பல உதிக்கும் முன் உதித்து பின் உதித்து – சீறா:1623/2
மறை நபி பங்கய வதனம் நோக்கி பின்
நிறைதரும் மகிழ்ச்சி பெற்று உடும்பு நின்றதே – சீறா:1636/3,4
ஆண்டு நாற்பது சென்ற பின் அவனியில் எவரும் – சீறா:1688/1
உடல் தசை திரண்டது அல்லால் உறுப்பு ஒன்றும் இலதாய் பின் ஓர் – சீறா:1732/1
விடிந்த பின் அவனி பொன்_நாடு எனும் விறல் பதியின் வீரர் – சீறா:1759/1
நவ்வி பின் பெரும் புனல் நடந்த நம் நபி – சீறா:1788/1
அமரருக்கு இனிது உரை அருளி செய்த பின்
தமர் வர திறல் அபூபக்கர்-தம்மொடும் – சீறா:1805/1,2
முதிரும் வல் இருள் பரந்திட வேண்டும் பின் முரம்பால் – சீறா:1855/3
குன்றிடாது எழுந்து அந்தரம் குலவி பின் இறங்கி – சீறா:1856/3
திருந்த வந்து பின் உள் புகுந்து இறைவனை சிரம் சாய்த்து – சீறா:1857/3
மண்ணகத்திருந்து அரும் விசும்பு அடைந்த பின் மகிழ்வாய் – சீறா:1874/2
ஒற்றர் முன் புக பின் எழுந்தனர் குழுவுடனே – சீறா:1884/4
வெய்ய வன் கடல் புகுந்த பின் செக்கர் மேல் எழுந்தது – சீறா:1898/1
நெடியவன் படைப்பு எப்பொருட்கும் முன் ஒளியாய் நின்று பின் அப்துல்லா வயிற்றில் – சீறா:1922/1
பின் ஒரு பகுப்பு குட கடல் புகுந்து பெரு விசும்பிடையினில் பிறங்கி – சீறா:1924/2
தெரிவை பின் வர திமஸ்கு இறைவர் செவ்விய – சீறா:1977/1
பின் இரண்டு ஒன்றுக்கு அன்பாய் தருகுவன் பேதுறேல் என்று – சீறா:2096/3
பின் ஒரு கதியும் உண்டோ பிழை அன்றி பெருமை அன்றே – சீறா:2107/4
நதியிடை பெருக்கின் முன் ஓர் நவ்வி பின் நடக்கும் நாளில் – சீறா:2109/1
எட்டு மாதமும் பதினொரு நாளும் சென்று இதன் பின்
சட்டகம்-தனை விட்டு உயிர் பிரிந்து அவண் சார்ந்தார் – சீறா:2199/3,4
குவி கை கொண்டு பின் இவரொடு மனை குறுகினனே – சீறா:2212/4
மன்னவர்க்கு உருமேறு என்ன வரும் முகம்மது பின் சொல்வார் – சீறா:2250/4
பின் அணித்து ஆதி தூதர் பிறப்பர் என்று ஆதி நூல்கள் – சீறா:2267/1
பெருகிய வலியும் சீர்த்தியும் உடையோய் பின் வரும் துன்பம் ஒன்று அறியேன் – சீறா:2308/4
புந்தி அற்று ஒடுங்கி அளவறும் காலம் போய பின் அவனியின் மனுவில் – சீறா:2313/3
இ உரை பகர்ந்தார் ஆதம் நல் நபி என்று இருந்தனன் வருந்தினன் அதன் பின்
குவ்வினில் நபிமார் என்னும் அ பெயர் பெற்றிருந்தவரிடம்-தொறும் குறுகி – சீறா:2315/1,2
பெருகிற்றல்லது பின் குறைவு இல்லையால் – சீறா:2343/4
வாய் கை பூசி மகிழ்ந்து இனிது உற்ற பின்
பாகு வெள்ளிலை பாளிதம் சந்தனம் – சீறா:2344/2,3
பின் அகபா என்று ஓதும் பெரும் தலத்து உறைந்து காட்சி – சீறா:2350/3
மொழிவ பின் ஒன்று கேட்டேன் முன்னவன் அசுஅது என்போன் – சீறா:2386/3
தெரிதர கேட்டு பின் உன் திறல் செலுத்திடுக என்றார் – சீறா:2392/4
பின் எதிர் இருந்து நீவிர் பிதற்றுவது எவை-கொல் என்றான் – சீறா:2393/4
அ தலத்து உறைந்த பின் அறிய வேண்டுமால் – சீறா:2436/4
முறை இவர்க்கு பின் இவர் என மொழிந்து விண் போனார் – சீறா:2460/4
பரத்தலத்தவர் போய பின் அறம் எனும் பழைய – சீறா:2482/1
நகர் புகுந்த பின் செழும் மறை முகம்மது நயினார் – சீறா:2493/2
ஏதம் இன்றி இங்கிருந்து பின் வருகுவன் யான் முன் – சீறா:2496/2
விள்ளுதற்கு அரிதாய் ஒரு தொனி எவர்க்கும் விளங்கிற்று விடிந்த பின் தொடுத்து – சீறா:2510/3
நல்லவை உரைத்தீர் அடைத்து ஒரு மனைக்குள் நாள் பல கழிந்த பின் பார்க்கின் – சீறா:2519/2
முருகு துளிக்கும் தௌறு மலை பொதும்பில் தினம் மூன்று அகன்றதன் பின்
விரைவில் நாலாம் தினத்து இரவின் வா என்று இவையும் விளம்பினரால் – சீறா:2552/3,4
அரவு அகன்ற பின் எழில் அபூபக்கர் செம் மலர் தாள் – சீறா:2623/1
இரவின் முள் செறி வனம் கடந்து இரவி தோன்றிய பின்
பரல் கிடந்த வெம் பாலையில் பகல் நடு போதில் – சீறா:2636/1,2
ஒல்லையின் எழுந்திருந்த பின் உயிர் எனும் துணைவர் – சீறா:2642/2
அடுத்த பகை களைதரும் மதீன நகர்க்கு ஏகிய பின் ஆதல் என்றால் – சீறா:2664/3
போய பின் அபூபக்கரும் முகம்மதும் புளகித்தே – சீறா:2676/3
அக்கம் போக்கி பின் படைத்தவர் போல வந்து அடுத்தார் – சீறா:2703/4
வெம் திறல் உமறு உதுமானும் ஏய பின்
புந்தியில் களித்து இரு புயங்கள் வீங்கிட – சீறா:2735/2,3
நாலு நாள் இருந்து பின் அவர்க்கு நன்கொடு – சீறா:2737/3
அ தலத்து உறைந்து பின் அடுத்த வெள்ளி நாள் – சீறா:2738/1
வீதியின் அத்திரி விடுத்த பின் எழில் – சீறா:2750/2
கொய் உளை பரியவர் குழுமி பின் வர – சீறா:2756/1
பின் ஒரு மொழி கொடாமல் இவர் கரம் பிடித்து வல்லே – சீறா:2777/3
ஆண்டு சென்றதன் பின் அகுமது மறையோர் அணிதர இருக்கும் அ நாளில் – சீறா:2892/3
காபத்துல்லாவை பின் காட்டல் இல்லையால் – சீறா:2954/4
விதியொடும் திரித்து பின் விளங்க கட்டினார் – சீறா:2963/4
திரை மணி கொழிக்கும் வாவி சூழ் மதீன திரு நகர் சிறப்பு இயற்றிய பின்
தரு எனும் நபியும் மூவரும் பெருகு சதுமறை தலைவரும் திரண்டு – சீறா:3152/2,3
இருந்து பின் கணவராக வருமவர்க்கு ஈவோம் என்ன – சீறா:3230/3
ஆதுலன் அகன்ற பின் ஆதி தூது எனும் – சீறா:3241/1
தெள்ளியன் என எழுந்து அரிதில் சென்று பின்
அள்ளு இலை வேல் அபூஜகுலும் சேனையும் – சீறா:3273/2,3
மருவலன் அம்று என்போனும் மாண்ட பின் இருவர் தாக்க – சீறா:3345/1
நந்த தாக்குதல் இருப்ப பின் ஒரு மொழி நவில்கேன் – சீறா:3435/4
ஈறு இது அதன்றி பின் வேறு ஒரு சமயமும் இலையால் – சீறா:3452/4
அற்றை போது புக்கு அடைந்த பின் பாசறை அனைத்தும் – சீறா:3455/1
உறையை நீக்கல் என் உரை பிறந்ததன் பின் என்று உரைத்து – சீறா:3471/3
விடிந்த பின் காலை கடன் கழித்து இறசூல் விரைவினில் இபுனு மஸ்வூதை – சீறா:3565/1
மடல் அவிழ் வனச வாவி சூழ் மதினா வந்த பின் மற்றை நாள் பதுறில் – சீறா:3600/1
பரிவுற சாட்டி கொடுத்துவிட்டதன் பின் பண்பு உறு மதீன மா நகரின் – சீறா:3610/3
கறங்கிய மேல் கடல் கனலி புக்க பின்
இறங்கிய பாசறை இடத்தில் சூழ்தர – சீறா:3633/1,2
கொல் நுனை வாளொடும் குந்தம் ஏந்தி பின்
முன்னிடம் தெரிகிலா கங்குல் முன்னி நல் – சீறா:3634/2,3
உண்டிலை தின்ற பின் உறுதியாக இ – சீறா:3642/1
பின் முகம் திரும்பி ஏறா மொழி பல பிதற்றி பேசி – சீறா:3709/3
பதின்மர் எடுத்து அருந்தியும் பாத்திரத்து அளவு குறைந்தில பின் பஃது மாந்தர் – சீறா:3757/1
ஓது குத்துபா தொழுத பின் மறையியம் ஒலிப்ப – சீறா:3836/3
தேவர்கள் முன் பின் ஏக பல்லியம் சிலம்பி பொங்க – சீறா:3876/2
பின் அணியாக ஓர்பால் நிறுத்தினர் பிரிவு இலாது – சீறா:3877/3
அலை கடல் படையோடும் பின் அணி என நிறுத்தினான் பின் – சீறா:3881/3
அலை கடல் படையோடும் பின் அணி என நிறுத்தினான் பின்
உலைவு இலாது அவனும் நின்றான் வரும் விதி உணரமாட்டான் – சீறா:3881/3,4
தங்கிலாது பின் அ புறம் தாவியே – சீறா:3899/3
மறு இல் பின் அணி மைந்தர் யாருமே – சீறா:3970/4
கொண்டு மெய் உற போர்த்த பின் குலத்தவர் குழுமி – சீறா:4167/3
கோபம் முற்றிய வயவரும் பரியும் பின் குழும – சீறா:4263/2
ஓடினர் மெய் முழுகு உதிரம் கால விழி பின் நோக்கி உழுக்க பாதம் – சீறா:4319/1
தாங்கினார் திறம் தாங்கிலர் பின் உற – சீறா:4503/3
பிரியமுற்று உன் கிரி கொடுத்த பின் வளம் – சீறா:4559/1
இருந்த கானினை விடுத்து பின் வேறு கானிடத்தும் – சீறா:4593/1
கண்டு பேசும் நா நடுங்கும் பின் யார் நடுங்காதார் – சீறா:4613/3
உயிரினை பிழைத்து இவனும் பின் ஓடினன் ஊர்க்கே – சீறா:4618/4
புந்தியில் பெரியோன்-தன்னை போற்றி பின் நபியை வாழ்த்தி – சீறா:4715/3
சொல் இரண்டு இறக்ஆத்து தொழுத பின் – சீறா:4764/4
தொழுத பின் அவரை நோக்கி துனி மிகுந்து உலகம் எல்லாம் – சீறா:4783/1
சென்று பின் உற வாங்கி திரண்டனர் – சீறா:4821/2
எய்த்து இளைத்து பின் எய்தினர் ஈண்டியே – சீறா:4829/4
தெரிவுற தீட்டுக என்றார் சுகயில் பின் சிறிது சொல்வான் – சீறா:4881/4
ஆகையால் இந்த ஆண்டிற்கு அகன்று பின் மீள்விர் என்ன – சீறா:4884/1
திண் திறலவரை விடுத்து பின் நிரையை தொடர்ந்தனர் சிலை வய வீரர் – சீறா:4928/4
கூண்டு அரு நிரை பின் ஏகி சென்றனர் கூற்றும் அஞ்ச – சீறா:4941/4
அறை கழல் வீரர் அங்கு அவர் பின் ஏகினார் – சீறா:4943/4
அலை என வரும் பதாதி கண்டு பின் ஆர பாரித்து – சீறா:4962/2
நனை மலர் அபூகு தாதா நயந்து பின்
மனம் மகிழ்தர அவையிடத்தின் வைகினார் – சீறா:4974/2,3
ஊன்றிய சலிலத்தின் உலுவும் செய்து பின்
தேன் தரு பயசினை சிறப்பின் உண்டனர் – சீறா:4983/2,3
இசைத்து எனை விட்டிரால் அவர் பின் ஏகியே – சீறா:4993/4
தாக்கினர் கரத்தை பின் உற பிணித்து தளர்வு அற கயிற்றினால் இறுக்கி – சீறா:5022/1

மேல்


பின்செல (1)

நெடியோன் நபி பின்செல நீள் நெறியில் – சீறா:702/3

மேல்


பின்செலவே (1)

பெருகும் திரளும்படி பின்செலவே
வரதுங்க முகம்மது எழுந்தனரே – சீறா:701/3,4

மேல்


பின்தொடர்ந்ததுவோ (1)

மன்னவன் ஆசு முன் நடந்து அதற்கு ஓர் வல் வினை பின்தொடர்ந்ததுவோ
இன்னை நாள் அகிலம் அடங்கலும் தழலால் எரிபடு காரணம் தானோ – சீறா:689/1,2

மேல்


பின்தொடர்ந்து (5)

மா கடல் அனைய கண்ணும் மனமும் பின்தொடர்ந்து செல்ல – சீறா:640/3
விரைவொடும் எழுந்து வில் குனித்து பின்தொடர்ந்து
இரை உரும் என சினந்து எய்யும் அம்பு எலாம் – சீறா:4975/1,2
சாயை மேல் சாய்தருமளவும் பின்தொடர்ந்து
ஓய்வு இலா பகழி தொட்டு ஒருமித்து ஆர்த்திட – சீறா:4976/2,3
கட தட களிறு எனும் காளை பின்தொடர்ந்து
இடி படு மழை பொழிந்து என்ன எய்தனர் – சீறா:4978/2,3
அரி என பின்தொடர்ந்து ஆண்டு ஓர் வீரன்-தன் – சீறா:4980/1

மேல்


பின்தொடராது (1)

பின்தொடராது கொடுமையும் செய்யா பேதையர் மனம் குழைந்து இரங்கும் – சீறா:4098/3

மேல்


பின்பு (3)

துண்டத்தின் ஆவி தோன்ற தும்மலும் தோன்றி பின்பு
விண்டு உரை பகரும் நாவின் மேவி அல்ஹம்தை ஓதி – சீறா:107/1,2
இடத்து இருந்து தொழுது எழுந்த பின்பு உடன் எழுந்திருந்து தமது ஆவி தம் – சீறா:1431/3
பின்பு தூசினில் போர்த்தது பிருதவுசு இடத்தின் – சீறா:4172/2

மேல்


பின்பும் (1)

உறைதரு துன்பம் அனைத்தையும் போக்கி ஊழ்வினை பின்பும் ஒன்றாக்க – சீறா:133/3

மேல்


பின்புறு (1)

பின்புறு கலியும் காண்கிலேன் பலனும் பெற்றனன் என உரைத்தனரே – சீறா:364/4

மேல்


பின்முன் (1)

பதியினில் புகுந்தும் பின்முன் பார்ப்பது பழுது கோறல் – சீறா:2363/2

மேல்


பின்வரும் (1)

புதியோன் தூதரின் முதலோர் அவனியில் பின்வரும் நயினார் – சீறா:2302/2

மேல்


பின்வாங்கினார் (1)

மட்டின் நின்றவர்கள் பின்வாங்கினார் இனி – சீறா:3038/2

மேல்


பின்வாங்கினான் (2)

தடுத்து அபூஜகல் மகன் தளம் பின்வாங்கினான் – சீறா:3037/4
வாய்ந்த இக்கிரிமாவும் பின்வாங்கினான் – சீறா:4512/4

மேல்


பின்னம் (2)

பின்னம் மாலிக்கத்து என்பதோர் கூட்டத்தில் பெரியோர் – சீறா:1225/3
பின்னம் அற செயும் சடங்கு முடிக்க நினைத்தார் அறத்தின் பெற்றியோரே – சீறா:4676/4

மேல்


பின்னமாக்கிய (1)

பின்னமாக்கிய சிலையையும் சிறுமையில் பெரியோர் – சீறா:961/4

மேல்


பின்னமாய் (1)

பின்னமாய் கொடும் கொலைசெய்வர் என உரை பேசல் – சீறா:4640/3

மேல்


பின்னர் (54)

சிரத்தினில் இருந்த ஆவி தேகத்தில் நிறைந்த பின்னர்
வரத்தினில் உயர்ந்த வண்மை முகம்மது புவியில் தோன்ற – சீறா:111/2,3
மகரினை தருக பின்னர் வருக என்று உரைத்திட்டாரே – சீறா:119/4
நாடிய பொருள் போல் நாற்பது பெயரை நன்குற பெற்றதின் பின்னர்
சூடிய கிரீட பதி நபி அமரர் துரைகள் நாயகம் எனும் இறசூல் – சீறா:134/2,3
மதியினும் ஒளிரும் முகம்மது நபிக்கு வயது இரண்டு ஆனதன் பின்னர்
குதிகொளும் அமுதம் அடிக்கடி சுரந்து கொடுத்திடும் முலை மறப்பித்து – சீறா:380/2,3
புரிசை சூழ் மக்கம்-தன்னில் போந்து அவண் இருந்தும் பின்னர்
திரு உறை குனையின் என்னும் பதியினில் சேர்ந்தும் பாரில் – சீறா:391/1,2
ஆதம் மக்கள்-தம் தலைமுறை ஐம்பதின் பின்னர்
சோதி மா நபி வருவர் இ நாள் என துணிந்து – சீறா:563/1,2
செம்மலும் இருந்தார் மற்றை சில பகல் கழிந்த பின்னர்
மும்மதம் பொழியும் நால் வாய் முரண் கரி அபித்தாலீபு – சீறா:644/2,3
அருந்தின குளகு நீர் உண்டு அவ்வயின் உறைந்த பின்னர்
திருந்திய பண்டம் யாவும் செறித்து ஒருபுறத்தில் சேர்த்தார் – சீறா:799/3,4
விண்ணபத்திரத்தை மக்க மா நகரில் விளங்கு_இழைக்கு அனுப்பிய பின்னர்
பண்ணினில் சிறந்த மறை முறை தேர்ந்த பண்டிதன் பத மலர் போற்றி – சீறா:995/1,2
மறுகுகள்-தோறும் செல்வ மண சிறப்பு இயன்ற பின்னர் – சீறா:1128/4
குயில் மொழி றுகையாவை ஈன்று உம்முக்குல்தூமை ஈன்று பின்னர்
செயிர் அற நாலாவதில் ஆண்பிள்ளை காசீம் என ஓர் செம்மல் ஈன்று – சீறா:1217/2,3
பிறந்து நூகு-தம் பதினொரு தலைமுறை பின்னர்
துறந்த பேர் இபுறாகிம் நல் நபி எனும் தூயோர் – சீறா:1224/2,3
பெருகு நல் குல குசையு எனும் வேந்தர்க்கு பின்னர்
முருகு பூம் பொழில் மக்க மா நகரியின் முதிர்ந்து – சீறா:1228/1,2
இறுகுற தழுவி பின்னர் இயம்பும் என்று இயம்ப தோன்றல் – சீறா:1263/3
கனக்க மொழி ஒன்று எடுத்து காட்டுக நீ எனது மொழி கவினை பின்னர்
உனக்கு உரைப்ப கேட்டு மொழி திறன் அறி என்று எடுத்துரைத்தார் ஒளிரும் பூணார் – சீறா:1653/3,4
சிறை நிறம் தோன்றாது அமர் உலகு-அதனில் ஜிபுறயீல் ஏகிய பின்னர்
கறை நிறம் குலவும் செழும் கதிர் வடி வேல் கரதல முகம்மது நயினார் – சீறா:1946/2,3
பிரிந்திடாது சென்று அந்த நாடு அடைந்ததன் பின்னர் – சீறா:2022/4
உனக்கு உறும் வரவாறு என்னோடு உரை என உரைப்ப பின்னர்
கன கரும் கவிகை வள்ளல் நும் பெயர் கருத்துள் நாட்டி – சீறா:2802/2,3
அருளினில் உருவாய் தோன்றியே ஆதத்து ஐம்பதின் தலைமுறை பின்னர்
நரர்களின் ஒளிவின் உரு அமைந்து ஆதி நபி அவதாரம் என்று எடுத்து – சீறா:2897/2,3
பொன்_நகர் விளக்கி பின்னர் புகழ்தர மகரும் நாட்டி – சீறா:3072/1
மாச பேதத்தில் பொன்னை வைத்தனர் சில் நாள் பின்னர்
ஆசிலான் கருணை கூர ஆயத்து ஒன்று இறங்கையாலே – சீறா:3350/2,3
குறைவு அற வெள்ளி நாளில் குத்துபா தொழுத பின்னர்
மறு அறும் ஒற்றர்-தம்மில் பசுபசா என்னும் வீரர் – சீறா:3354/2,3
பின்னர் இ நாட்டுக்கு ஏயப்பெறும் சரக்கு அனைத்தும் கொண்டு – சீறா:3357/2
எரி கதிர் பரிதி வெய்யோன் எழுந்தனன் எழுந்த பின்னர்
முரசு சங்கு ஒலிப்ப பொங்கி எழுந்தது மூரி தானை – சீறா:3419/3,4
ஷாமினின்று எழுந்த பின்னர் தம் படையலது வெற்றி – சீறா:3421/1
மறை வழி இசுலாம் ஆக்கி மாதம் ஒன்று இருந்த பின்னர்
கறை நிணம் குருதி மாறா கதிர் வை வேல் வீரர் சூழ – சீறா:3679/2,3
அறா கதிர் புரிசை ஷாமினி யாத்திரை அகற்றி பின்னர்
இறாக்கினில் தொழில் செய்கின்றார் என்னும் அ செய்தி யாவும் – சீறா:3680/2,3
மாசு அற பின்னர் மூன்றாம் நாளில் விண்_மணி வில் வீழ்த்தி – சீறா:3697/1
விரித்த செம் காந்தி செவ்வி எரி விளக்கு அவிந்த பின்னர்
வரி தடம் கண்ணினாளும் மன்னனும் விழிப்பதாக – சீறா:3704/2,3
ஊரினில் எவர்க்கும் தோன்றாது உறைந்தனர் உறைந்த பின்னர்
பார் இருள் படலம் நீத்து பகலவன் உதயம்செய்தான் – சீறா:3723/3,4
பிரிந்திடா நலம் பொருந்தி உண்டு இருந்ததன் பின்னர் – சீறா:3733/4
சொல்லினான் நின்ற பின்னர் துணை அபூபக்கர் என்னும் – சீறா:3879/1
பின்னர் ஓர் வழியின் எய்தும் பேடியில் பெரியன் ஆகும் – சீறா:3929/2
மிஞ்சு இருள் படலம் துண்ட விதுவினுக்கு உடைந்து பின்னர்
அஞ்சி வந்து ஒளித்தது எல்லாம் அளகமா கொண்டு நின்றாள் – சீறா:3931/3,4
வலத்தினும் இடத்தும் முன்னர் மருங்கினும் பின்னர் பாலும் – சீறா:3954/1
போரை காட்டும் நம் சேனை பொருது வெருவி உடைந்து பின்னர்
ஊரை காட்டி நின்றதல்லால் ஊக்கம் காட்டிற்றிலை அன்றே – சீறா:4030/3,4
பின்னர் அளவிலா நிதியும் கெடுத்தாய் திறனும் பிழைப்பித்தாய் – சீறா:4043/2
மண்ணினில் படிந்து எழுந்த வணக்கமும் முடிந்த பின்னர்
கண்ணினால் உணர்ந்து மேன்மேல் கருத்து அழிந்து உவகை போக்கி – சீறா:4193/1,2
அனையவர் போய பின்னர் ஆசவ தொடையல் வேய்ந்த – சீறா:4285/1
செயிர் தீர்தர வணக்கத்தது செயலாகிய பின்னர்
அயில் வாள் அணி கரத்தோர் மறை அலர் வாள் முகம் நோக்கி – சீறா:4335/1,2
அபுசகல் போன பின்னர் ஆர் உளர் தலைவர் என்ன – சீறா:4384/1
அனையவரிடத்தில் நடந்தவை அனைத்தும் அடைந்தவர் சாற்றிய பின்னர்
தினை அளவெனினும் இறையவன் ஏவல் சிதைவு இலாது இயற்றும் நல் நயினார் – சீறா:4468/1,2
செம்மை அம் திறத்தினோய் பின்னர் தேய்தரும் – சீறா:4547/3
பின்னர் மாற்றலர் உனை பிடித்து இங்கு ஏகுவார் – சீறா:4549/4
ஆக்கினன் பின்னர் உள் அடக்கினான் அரோ – சீறா:4561/4
பதறி ஏறினன் கண்டனன் பின்னர் விண் பாயும் – சீறா:4611/1
ஆரண நயினார் பின்னர் ஆதி-தன் அருளில் போனார் – சீறா:4630/4
பெரிய உள் அன்பால் கொள்ள வேண்டும் என்று உரைத்து பின்னர்
அருமையின் ஒடுங்கி அஞ்சி அதபுடன் நின்றான் அன்றே – சீறா:4705/3,4
அளவிடற்கு அரிய வாழ்வும் அழிந்திட மெலிந்த பின்னர் – சீறா:4786/4
எழுந்த பின்னர் இறையவன் தூதர் தாள் – சீறா:4827/1
பருவரல் ஒழித்து வள்ளல் பாசறை புகுந்த பின்னர்
பொருவு இலா மாந்தர் எல்லாம் மதீனத்தை நோக்கி போனார் – சீறா:4888/3,4
அடவியும் குன்றும் ஆறும் அருவியும் அகன்று பின்னர்
மடிவு இலா உதுமான் என்னும் வள்ளலை இனிது கூவி – சீறா:4903/1,2
அறைதரு வசனம் கேட்டு அங்கு அகம் மகிழ்ந்து இருந்த பின்னர்
நிறைதரு வாய்மைப்பாடு நிகழ்த்தினபேர்கட்கு எல்லாம் – சீறா:4908/2,3
பிறழ் பறழ் காலிகள் அனைத்தும் பின்னர் விட்டு – சீறா:4943/3

மேல்


பின்னரில் (2)

பின்னரில் ககுபத்துல்லாவை பெட்புற – சீறா:2959/2
உள் உறை அறியாய் துன்பு வந்து இன்னும் உலைப்பது பின்னரில் காண்பாய் – சீறா:4102/2

மேல்


பின்னரின் (2)

எழும் தரு பணர் சினை யாவும் பின்னரின்
விழுந்திட வேரை முன் நீட்டி மேதினி – சீறா:3327/1,2
உலவும் ஆரமுது உகுத்தனர் பின்னரின் உவந்து – சீறா:4419/3

மேல்


பின்னரும் (10)

ஓதும் என்றலும் பின்னரும் ஓதினனலன் என்று – சீறா:1287/3
பின்னரும் பகை பிணி பிணிப்பு நீக்கியே – சீறா:1488/3
பொங்கிய சில மொழி புகன்று பின்னரும்
எங்கினும் தீன் படர்ந்து ஏற நன் மறை – சீறா:2154/2,3
சந்து யான் என்ன சாற்றி பின்னரும் சாற்றும் அன்றே – சீறா:2274/4
பின்னரும் வைத்து மீண்டு ஏதோ என பேதுற்றேனால் – சீறா:2785/4
மந்திர மொழி சில வகுத்து பின்னரும் – சீறா:3026/4
சென்ற பின்னரும் தீனர் யாவரும் – சீறா:3965/2
பின்னரும் படையொடும் கவண் எறிந்தனர் பிறங்க – சீறா:4001/4
மேவி நின்ற வல் இருள் அலால் பின்னரும் மிகுந்து – சீறா:4578/1
துண்ணென்று ஆகமும் குளிர்தர பின்னரும் சொல்வார் – சீறா:4612/4

மேல்


பின்னல் (1)

இருட்டு அடைகிடக்கும் கரும் குழல் பின்னல் எழுபதினாயிரம் இலங்க – சீறா:240/1

மேல்


பின்னவரும் (2)

அறைதரும் முன்னவர் மாற்றம் பின்னவரும் தலைமேற்கொண்டு அன்புகூர்ந்தார் – சீறா:1077/4
முன்னவர்-தம் முன் ஏகி பின்னவரும் இரு கரங்கள் முகிழ்த்து தாழ்த்து – சீறா:1088/1

மேல்


பின்னவன் (2)

ஓதும் யான் அபித்தாலிபு என் பின்னவன் உயிரின் – சீறா:558/2
பிரிவு செய் கிளை-தன்னொடும் பின்னவன்
உரியன் ஆயினன் என்றும் உளத்தினில் – சீறா:1412/1,2

மேல்


பின்னான (1)

அடி நிலம் தெரியா முகம்மதின் பிதா பின்னான அபாசையும் நிகரா – சீறா:3563/1

மேல்


பின்னி (1)

பொறையுடன் அறிவும் பின்னி புரண்டுகொண்டு இருந்த நெஞ்சார் – சீறா:3842/2

மேல்


பின்னிட (2)

கூந்தல்மாவுடன் பின்னிட வருக என குழுவை – சீறா:770/3
பின்னிட இரவும் பகலினும் இருளே பிறங்கிட கலங்கு நீர் பரந்து – சீறா:4754/2

மேல்


பின்னிடாது (1)

பின்னிடாது அடும் சரம் பெய்யும் வீரர்கள் – சீறா:3013/3

மேல்


பின்னிய (5)

பெறும் ஒரு தந்தையும் இல்லை பின்னிய
வறுமை எத்தீம் தரு மதலை உண்டு-கொல் – சீறா:324/1,2
பின்னிய தட தரு சினையில் பேட்டொடு – சீறா:501/1
பின்னிய திரை வாருதியினை சுவற்றி பெரும் புற கடலினை தேக்கி – சீறா:683/1
பின்னிய பிணிப்பு நீக்கி பிணை என விடுத்தல் வேண்டும் – சீறா:2089/4
பின்னிய கொடியும் வீசும் கவரியும் பிறங்க தாங்கும் – சீறா:3202/2

மேல்


பின்னிலை (1)

பின்னிலை எய்த அன்னோர் நிய்யத்தில் பிரிதல் கொண்டே – சீறா:4200/4

மேல்


பின்னினும் (1)

வானவர் முன்னினும் பின்னினும் சுற்றி எ வழிக்கும் – சீறா:577/1

மேல்


பின்னு (1)

பின்னு திரை கடல் நிலத்தில் விளங்கு புகழ் உசைன் நயினார் பெரும் பேறான – சீறா:2168/1

மேல்


பின்னும் (23)

பிறவியான் இவன் என பின்னும் பேசினார் – சீறா:905/4
நனி துயர் ஊறு தொட்டு நதி பெருக்கு ஆக்கி பின்னும்
கனை கடல் விரிவது ஆக்கி கதித்து எழ பெருக்கிற்று அன்றே – சீறா:1049/3,4
இருந்திடும் பின்னும் தோற்றிடும் இதனை எவரொடும் விடுத்து எடுத்துரையார் – சீறா:1243/2
கொண்டலே குதா இன்று ஈந்தான் எனும் மொழி கூறி பின்னும்
அண்டர் வாழ்த்து எடுப்ப செவ்வி ஆரணம் புகறி என்றார் – சீறா:1261/3,4
எதிர் இருந்து அரசர் பின்னும் இடருற தழுவி நோக்கி – சீறா:1264/1
வரிசை நபியை நோக்கி பின்னும் வந்தார் வானோர் கோமானே – சீறா:1330/4
இணக்கி இ இடரை தீர்ப்போம் இவர்க்கு என உரைப்பர் பின்னும்
பிணக்கு எனும் சமய பேத பேய்பிடித்தவர்க்கு நீதி – சீறா:1349/2,3
உறைக பின்னும் ஒரு மொழி கேட்டியால் – சீறா:1392/4
சீற்றமுற்று அடுத்து பின்னும் முன்னுமே திரியும் அன்றே – சீறா:1548/4
பிடித்த சொல்-தனை மறாது விருப்புற்று பின்னும் கேட்டார் – சீறா:1572/4
குரிசில்-தன் உளத்தின் அச்சம் ஜிபுறயீல் குறித்து பின்னும்
வரிசையின் விழித்து சோதி முகம்மதே வருந்தல் மேலோன் – சீறா:1728/1,2
பரப்பும் வெண் மதி பின்னும் இ பார் எலாம் அறிய – சீறா:1862/1
என இவை உரைத்து பின்னும் எழில் நபி முகத்தை நோக்கி – சீறா:2080/1
சிந்தையினில் வெருவல் அற முரண் நாடி பின்னும் எனை தெறுதல் தேறி – சீறா:2665/1
பின்னும் ஓர் பகல் போக்கிய நெறியினில் பிரியா – சீறா:2704/1
பின்னும் ஓர் வடி வாளினை கரத்தினில் பிடித்து – சீறா:3536/1
உறைந்து உசாவுவர் போல் ஆங்கின் உற்று வாள் ஓங்கி பின்னும்
குறைந்து உயிர் மீள தாக்கி கூர் இருள் காலை கூண்டு – சீறா:3715/2,3
பின்னும் அ வருடம் சகுபான் என பேசும் – சீறா:4160/1
நீங்கிலா வாய்மை பேசி வல கையும் நீட்டி பின்னும்
தீங்கொடும் இருந்தார் எய்தும் விதியினை தெரிகிலாதார் – சீறா:4392/3,4
பேறு உறும் சாட்சியாக வைத்து அருள் பெருகி பின்னும் – சீறா:4695/4
என்று உரை கூறி பின்னும் நபி எழில் வதனம் நோக்கி – சீறா:4858/1
மேவியது என்ன பூச விரும்புவர் சிலபேர் பின்னும்
ஓவற தொழுகை காலத்து உலு செயும் புனலை வேட்டு – சீறா:4865/2,3
ஊறுபட்டு உடைந்த காளையை கண்டு அங்கு ஒண் திறல் புரவலர் பின்னும்
வேறுபட்டு எழுந்த மள்ளர்கள் வியப்ப விறலின் மேம்பாட்டு உரை கூறி – சீறா:4931/1,2

மேல்


பின்னுமாக (1)

தரு நிழலிடத்தில் வள்ளல்-தம் முனும் பின்னுமாக
இருவரும் இருப்ப கண்ட இளையவர் அனைத்தும் ஏங்கி – சீறா:409/1,2

மேல்


பின்னே (2)

கானக தொருவின் பின்னே கலந்தனர் தனையர் தாம் என்று – சீறா:395/1
குலம் கெழும் கொறியின் பின்னே முகம்மதை கூட்டி சென்றார் – சீறா:400/4

மேல்


பின்னை (6)

பூரண மதியமே போல பின்னை நாள் – சீறா:508/1
பின்னை நோக்கும் எம் திறம் என பேசினர் அன்றே – சீறா:1369/4
அற்றையில் போழ்து அவை அகன்று பின்னை நாள் – சீறா:1605/1
பின்னை நாள் எல்லைமட்டும் நோக்கு ஒன்று பெரியதாக – சீறா:3935/3
பின்னை ஏதும் அங்கு உணர்ந்திலர் சினம் கணால் பெய்து – சீறா:3993/2
மாயத்தின் வடிவு-அதாக வந்தவர் போய பின்னை
காயத்தில் நானம் வீசும் கபீபு கச்சு உமுறா செய்ய – சீறா:4886/1,2

மேல்


பின்னோர் (1)

பிதிரா நிலை அபுத்தாலிபு பின்னோர் அபுதுல்லா – சீறா:985/2

மேல்


பின்னோனை (1)

வந்த பின்னோனை நோக்கி முகம்மதே உண்மை தூது என்று – சீறா:1576/2

மேல்


பினர் (1)

உறைந்த ஒட்டகம் பினர் எழுந்து அ ஊரவர் – சீறா:2754/1

மேல்


பினும் (5)

கூறும் மாந்தர்கள் இலை என பினும் வழி குறுக – சீறா:1521/1
வென்றியாய் பினும் உரைத்தனன் எனும் உரை விரித்தார் – சீறா:1873/3
காதினுள் புகுந்தன இலை என பினும் கருதி – சீறா:2196/1
இழிந்திடும்படி பினும் படுத்திருந்ததே – சீறா:2757/4
ஓங்கினார் பினும் வாளினில் ஊக்கம் அற்று – சீறா:4503/1

மேல்


பினை (3)

கை அலால் பினை பிறர் எடுத்து ஏகவும் காணேன் – சீறா:451/2
பினை இவண் இலை என உடும்பு பேசிற்றே – சீறா:1631/4
பினை தனி புகல்வன் யான் என்ன பேசினார் – சீறா:2403/3

மேல்