னி – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

னிற்றகீம் 2

சீறாப்புராணம் நூல் முழுமையும் காண காண்டங்கள் மேல் சொடுக்கவும்
1. விலாதத்துக் காண்டம் (0- 1240)
2. நுபுவ்வத்துக் காண்டம் (1241 – 2345)
3. இசிறத்துக் காண்டம்-1 ( 2345 – 3748)
4. இசிறத்துக் காண்டம்-2 ( 3749 – 5028)

னிற்றகீம் (2)

இன்புறும் பிசுமில்லா கிற்றகுமா னிற்றகீம் என்று – சீறா:4877/1
அற்றகுமா னிற்றகீம் என்ன அறைகின்ற வார்த்தை யாங்கள் – சீறா:4878/1

Related posts