நௌ – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நௌபல் 1
நெளபல் 1
நௌரி 1

நௌபல் (1)

வென்றி வேந்தன் ஆரீது சேய் விறல் உடை நௌபல்
நன்றி தோன்றும் ஈமானை உள் கொண்டனர் நலியாது – சீறா:4621/2,3

மேல்


நெளபல் (1)

நடவு வாம் பரி ஆரிது தரு திரு சேய் நெளபல் என்பவனையும் முன்னர் – சீறா:3563/3

மேல்


நௌரி (1)

முரசுடன் நௌரி கொம்பு விண் முகடு உடைத்து பொங்க – சீறா:3206/3

மேல்