நௌ – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நௌபல் 1
நெளபல் 1
நௌரி 1

சீறாப்புராணம் நூல் முழுமையும் காண காண்டங்கள் மேல் சொடுக்கவும்
1. விலாதத்துக் காண்டம் (0- 1240)
2. நுபுவ்வத்துக் காண்டம் (1241 – 2345)
3. இசிறத்துக் காண்டம்-1 ( 2345 – 3748)
4. இசிறத்துக் காண்டம்-2 ( 3749 – 5028)

நௌபல் (1)

வென்றி வேந்தன் ஆரீது சேய் விறல் உடை நௌபல்
நன்றி தோன்றும் ஈமானை உள் கொண்டனர் நலியாது – சீறா:4621/2,3

மேல்


நெளபல் (1)

நடவு வாம் பரி ஆரிது தரு திரு சேய் நெளபல் என்பவனையும் முன்னர் – சீறா:3563/3

மேல்


நௌரி (1)

முரசுடன் நௌரி கொம்பு விண் முகடு உடைத்து பொங்க – சீறா:3206/3

மேல்

Related posts