நே – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நேச 2
நேசம் 3
நேசமும் 1
நேசமுற்ற 1
நேசமுற்று 3
நேடி 5
நேடிய 1
நேமி 9
நேமியினும் 1
நேமியை 1
நேமியோய் 1
நேய 3
நேயத்தோடு 1
நேயமாம் 1
நேயமும் 1
நேயமுற்றிட 1
நேயமுற்று 2
நேர் 56
நேர்-தன்னை 1
நேர்-அதாய் 1
நேர்_இழை 1
நேர்தர 1
நேர்ந்த 3
நேர்ந்தனள் 1
நேர்ந்தனன் 1
நேர்ந்தனை 1
நேர்ந்தார் 1
நேர்ந்து 9
நேர்ந்தேன் 1
நேர்ந்தேனல்லால் 1
நேர்பட்டு 1
நேர்பெற 2
நேர்மையாம் 1
நேர 1
நேரத்தில் 2
நேரதாய் 1
நேரம் 13
நேரமே 1
நேரலர் 4
நேரலர்க்கு 1
நேரலார் 1
நேரலான் 1
நேராய் 4
நேரு 1
நேரும் 3
நேருற 2
நேரே 1
நேரொடு 1

நேச (2)

நேச மனத்துள் கொண்ட குதாதா நிலை நின்று – சீறா:3927/3
நேச நாயகனை கூட்டி செல் என நிகழ்த்த யார்க்கும் – சீறா:4798/3

மேல்


நேசம் (3)

நேசம் உறு செல்வம் நிறை மன்னரை நிறுத்தி – சீறா:4137/3
நெஞ்சின் மகிழ்வுற்று மிடியார்க்கு உதவி நேசம்
மிஞ்சு பயகாம்பர் மற வேந்தர் படை சூழ – சீறா:4138/2,3
நேசம் உற நீர் கோபம் இல்லாமல் சொல வேண்டும் நிசமாம் என்ன – சீறா:4681/3

மேல்


நேசமும் (1)

நீரும் இங்கு இருப்ப என் போல் நேசமும் இருப்ப இந்த – சீறா:4378/3

மேல்


நேசமுற்ற (1)

நேசமுற்ற கர வாள்கள் வைத்து நிறை நீள் தரு-தொறும் நிலா ஒளி – சீறா:4218/3

மேல்


நேசமுற்று (3)

நேசமுற்று உவந்து தீனோருடன் இனிது உறைந்து ஜின்கள் – சீறா:2295/2
நேசமுற்று இதுவும் எண்ணி தூதரும் நினைந்து சொன்ன – சீறா:3875/3
நேசமுற்று அஸ்காபிமார்கள் நெடு நெறி-அதனில் செல்ல – சீறா:4902/3

மேல்


நேடி (5)

நெறியிடை தனி சென்றனன் அவன்-தனை நேடி
மறியும் கால் தலை தகர்ந்திட வலிய கல் எடுத்திட்டு – சீறா:2222/2,3
நிறைதரும் பெரும் குழுவினில் புக மனம் நேடி
சிறியன் வஞ்சக செய்கையன் யாவர்க்கும் தீயோன் – சீறா:2501/2,3
நெய் வழிந்த செம் கதிர் இலை வேல் கொடு நேடி
மை முகில் குடை முகம்மதை மாறுகொண்டு இகலி – சீறா:3798/1,2
நீதராம் எனும் மத கரி தொகுதியை நேடி
ஆதர கயமுனியொடும் பிடிகள் வந்து அனைய – சீறா:3862/2,3
நேடி பாய் புலி அடங்கிய போல் நபி நின்றான் – சீறா:4019/3

மேல்


நேடிய (1)

நேடிய நிரைகள் அனைத்தையும் மீட்டு வம் என நிகழ்த்தினர் அன்றே – சீறா:4960/4

மேல்


நேமி (9)

சேர்த்த நேமி அம் புள் என உவகையில் திளைத்தார் – சீறா:334/4
நேமி வானவர் திரை நிறைந்து சுற்றிய – சீறா:916/3
கொண்டு தன் நேமி ஒன்றால் கொற்ற வெண்குடையுள் ஆக்கி – சீறா:1047/2
நெட்டு இலை சூலம் கோல் பாலம் நேமி சூழ் – சீறா:3006/3
கண் என ஒருங்கு சேர்த்து காவலின் இருந்து நேமி
மண்ணகம் பரவும் மக்கா மா நகர் அரசர்க்கு எல்லாம் – சீறா:3386/2,3
அணி உரம் கிழித்த நேமி அரத்த நீர் குடித்து சோரி – சீறா:3847/2
தூர்த்தன பெயர்ந்த நேமி அனந்தனும் துணுக்கி அம்ம – சீறா:3869/4
கரம் பெறும் பரசு கப்பணம் சொட்டை கட்டு பத்திரம் அயில் நேமி
உரம் பெறும் பாலம் நெட்டு இலை சூலம் ஓங்கு தோமரம் கதிர் எழு வாள் – சீறா:4938/2,3
நிறைத்த வில் கதிர் வாள் கணை கவண் சூலம் நேமி தோமரம் மழு தாங்கி – சீறா:5021/3

மேல்


நேமியினும் (1)

வட்ட நேமியினும் கவண் கல்லினும் வாய்ந்த – சீறா:3991/3

மேல்


நேமியை (1)

நனைக்கும் நேமியை நால் திசை எங்கும் போய் – சீறா:4497/3

மேல்


நேமியோய் (1)

நிறைபட உலகினை புரக்கும் நேமியோய் – சீறா:1810/4

மேல்


நேய (3)

நேய மன்னவர்கள்-தாமும் ஈண்டு அவண் நிறைந்தார் மன்னோ – சீறா:4376/4
நேய பைம் நாக மணியினை மருத நிலத்தினில் தொகுத்து நெல் குவி மேல் – சீறா:4755/3
நேய பாதம் இறைஞ்சி நின்று ஏத்தியே – சீறா:4773/4

மேல்


நேயத்தோடு (1)

பூணும் நேயத்தோடு உறும் துஆ இரந்திடும் போதில் – சீறா:4642/3

மேல்


நேயமாம் (1)

நேயமாம் கலிமா நிகழ்த்தும் என்றார் – சீறா:4668/4

மேல்


நேயமும் (1)

நேயமும் மும்மறை நிகழ்த்தும் கேள்வியின் – சீறா:1820/3

மேல்


நேயமுற்றிட (1)

நேயமுற்றிட பணிந்த நிரைநிரை கைகள் ஏந்தி – சீறா:113/3

மேல்


நேயமுற்று (2)

நேயமுற்று உரத்தை கீண்டு நிறை ஒளி பொங்கும் கஞ்ச – சீறா:418/1
நேயமுற்று எழுந்து அங்கு அவர் நீள் மனை – சீறா:2329/2

மேல்


நேர் (56)

சுடர் மணி தவிசின் உயர்ந்து அரசு இயற்றி சுருதி நேர் உறை உகுநூகு – சீறா:139/2
வேத நான்மறை நேர் வழிக்கு உரியவர் விளங்க – சீறா:216/2
தனக்கு நேர் இலான் எழுதியபடி தனி முடிந்து – சீறா:225/2
இடம் கொள் அந்தர நேர் சிரசினை உயர்த்தி எழில்பெற சுசூது செய்து இணை தாள் – சீறா:252/2
நிலம் மிசை ஹாஷீம் குலம் பெயர் விளங்க நிகர் இலா நேர் வழி விளங்க – சீறா:377/1
நெறித்து இருண்டு அடர்ந்த செழும் மழை கூந்தல் நேர் இழை வன முலை அலிமா – சீறா:381/1
சலதரத்தை நேர் கரத்து அபித்தாலிபு-தம் பால் – சீறா:540/1
சிந்து நேர் கடுப்ப நுரை திரை பிறங்க செழித்து எழுந்தது நதி பெருக்கே – சீறா:696/4
செவ்வி நேர் முகம்மது கனவில் செப்பினார் – சீறா:742/2
நேர்_இழை கதீஜா-பாலின் நிகழ்ந்ததும் உறக்கத்து என்னும் – சீறா:1070/1
வடிவாலும் குணத்தாலும் குலத்தாலும் முகம்மது நேர் மற்றோர் இல்லை – சீறா:1085/1
மிக்க நல் நெறி நேர் முகம்மதும் சிறந்த விரை கமழ் மதுரம் ஊற்றிருந்த – சீறா:1215/3
ஸயினபு எனும் மணி ஈன்ற வலம்புரி நேர் அனைய குல தரும மாது – சீறா:1217/1
இறைவன் நேர் வழி ககுபத்துல்லா-தனை இயல்பாய் – சீறா:1226/3
வரிசை நேர் றபீவுல் அவ்வல் மாதம் ஈரைந்து நாளில் – சீறா:1256/1
பிணையை நேர் விழி கனி மொழி சிறு பிறை நுதலார் – சீறா:1277/3
இந்து நேர் இருள் ஒடுக்கி விண் எழுந்தனன் இரவி – சீறா:1279/4
அந்தமிலி-தன் தூதர் எடுத்து அறைய நெறி நேர் வழுவாமல் – சீறா:1336/3
இன்னல் அற்ற இசுலாத்தின் நேர் வழி இளைக்கிலாது உற விளக்கினார் – சீறா:1427/4
தந்திரத்தையும் அவன்-தன் நேர் வழி-தனக்கு இசைந்தவர்கள்-தம்மையும் – சீறா:1428/2
பெருகிய மறை நேர் கேட்டு பிரியமுற்று இருக்கும் காலை – சீறா:1566/4
பாலை நேர் மறை குருக்களை தினம் பழித்திடுவன் – சீறா:1692/3
நினைவின் நேர் வழி தொடுத்து எழுதினன் வரி நிரைத்தே – சீறா:1697/4
அகலிடம் விளக்கும் செங்கோல் அணி மணி தீபமே நேர்
புகலும் மும்மறையும் தேர்ந்த புந்தியில் கடலே நாளும் – சீறா:1754/1,2
இறைவனை தொழுது இசுலாத்தின் நேர் வழி – சீறா:1980/2
தரும நேர் உதுமானொடு றுக்கையா-தமையும் – சீறா:2021/3
வரிசை நேர் வணக்கமும் வகுத்து போயினார் – சீறா:2157/4
அரு வரை நேர் ஒட்டகம் நூறு அடல் அரி ஏறு என்னும் அபூபக்கர்க்கு அன்றே – சீறா:2173/4
சரகின் நேர் வழி அடக்கினர் முடித்தனர் சடங்கு – சீறா:2201/4
மண்டலத்து உமது உரை வழி நடத்திடின் மறை நேர்
கண்டு தேறுவர் எவர் பொறை நிலத்தினில் கடனே – சீறா:2238/3,4
மறையின் நேர் அல வெகுளியை மனத்தினில் அடக்கி – சீறா:2239/3
அவம் அறிந்திலம் என விடுத்து அகன்றனர் மறை நேர்
தவம் முயன்றிடு சகுதுவும் சார்பினில் சார்ந்தார் – சீறா:2491/3,4
நிலம் பிறழாத நல் நேர் நெறி மறை தவறா வள்ளல் – சீறா:2570/1
நினைவின் நேர் வழி தவத்தொடும் இருந்தனன் நெடு நாள் – சீறா:2611/4
படியின் நேர் தவறிலன் என உரைத்தது பாந்தள் – சீறா:2619/4
புகல் அரிய பிழை பொறுத்து அங்கு அவர் செயலுக்கு இயல்படுத்தல் புந்தி நேர் என்று – சீறா:2662/2
நிறம் கிளர் ஒட்டகம் நினைவின் நேர் வழி – சீறா:2748/3
நின்று நால் திசையினும் நோக்கி நேர் இலா – சீறா:2753/1
நெடியவன் தூதரை சுமந்து நேர் இலா – சீறா:2755/2
நெடியவன் மறை நேர் இன் சொல் நிகழ்த்தினன் செவியில் கேட்டு – சீறா:2772/3
நேர் இசைந்து ஈன்றார் இருவரும் சல்மான் என இடும் பெயரினன் சிறியேன் – சீறா:2895/4
சுருதி நேர் தவறு இன்றி அஞ்சு ஒகுத்தினும் தொழு-மின் – சீறா:3112/1
நெறியொடும் புறுக்கான் நல் நேர் நிகழும் அ வருடம்-தன்னில் – சீறா:3352/1
தொழுகை நேர் இமாம் என செயும் தொழில் முறை சிறப்ப – சீறா:3362/2
நினைவின் நேர் வழி இஃது முத்திரை என நிறுத்தி – சீறா:3427/3
இடிக்கு நேர் எனும் அடியினில் சினந்து வாள் எறிந்தார் – சீறா:3523/3
மறையின் நேர் நபி முகம்மது வதுவையின் மணந்தார் – சீறா:3732/4
நிலம் கிழிபட மா தூண்டி நேர் எதிர்ந்து இதழ் அதுக்கி – சீறா:3947/1
இந்து நேர் இறசூல் கண்வளர் இடம் – சீறா:4223/3
சைலம் நேர் புயத்தாய் யார்க்கும் தறுகிடாது அளிப்பாய் என்றார் – சீறா:4707/4
வந்திருக்கும் காலிதுக்கு நேர் வலது பாரிசமா – சீறா:4818/3
குன்று நேர் புய சகுபியில் ஒருவர் கை கொடுத்து – சீறா:4832/4
வல்ல வாசகம் அனைத்தையும் புதையில் நேர் வழங்க – சீறா:4846/2
கல்லை நேர் புயன் காபிரில் ஒருவன் நல் கருத்தோன் – சீறா:4846/3
சொற்படி அவனும் சென்று சுருதி நேர் நபியை கண்டு – சீறா:4873/1
கடையுகமளவும் நின்றிடும் மறை நேர் கடந்து புன் குபிரினை தொடர்ந்து அங்கு – சீறா:5018/2

மேல்


நேர்-தன்னை (1)

நின்னை நோக்கியும் நின் குல முறை பெரியவர் நேர்-தன்னை
நோக்கியும் பொறுத்தனம் தணிந்தனம் இவனை – சீறா:1369/1,2

மேல்


நேர்-அதாய் (1)

நிதி மதிள் ககுபத்துல்லாவின் நேர்-அதாய்
விதியொடும் திரித்து பின் விளங்க கட்டினார் – சீறா:2963/3,4

மேல்


நேர்_இழை (1)

நேர்_இழை கதீஜா-பாலின் நிகழ்ந்ததும் உறக்கத்து என்னும் – சீறா:1070/1

மேல்


நேர்தர (1)

போத நேர்தர காத்திருந்தனர் சில போழ்தால் – சீறா:2909/4

மேல்


நேர்ந்த (3)

திசை முழுதும் ஒரு புடையில் கிடத்தும் கரு முகில் கவிகை செம்மல் நேர்ந்த
குசையினை நின் மனைத்தலத்தில் இருந்த உரு எடுத்து இவணில் கொடுவா என்ன – சீறா:2186/1,2
பன்னிருவருக்கு நேர்ந்த பண்புடன் நெறிகள் கூறி – சீறா:2350/2
போதமும் தருமம் நேர்ந்த புந்தியும் புகழின் பேறும் – சீறா:2805/1

மேல்


நேர்ந்தனள் (1)

சிந்தை நேர்ந்தனள் அ உரை கேட்டு உளம் திடுக்கிட்டு – சீறா:224/3

மேல்


நேர்ந்தனன் (1)

குவி தரும் படைக்கு எதிர்கொண்டு நேர்ந்தனன் – சீறா:3033/4

மேல்


நேர்ந்தனை (1)

புந்தி நேர்ந்தனை தேற்றவும் தெளிந்திலை புகழோய் – சீறா:547/3

மேல்


நேர்ந்தார் (1)

நெருங்கி வந்து உருத்து ஆர்த்து எனை வீழ்த்த முன் நேர்ந்தார்
தரும் கை வள்ளலார் அங்கு அவர் கதத்தினை தவிர்த்தே – சீறா:4271/2,3

மேல்


நேர்ந்து (9)

சிந்தை நேர்ந்து இவண் அடைந்தனர் உமது உரை திருவுளம் அறியேனே – சீறா:652/4
சந்ததி விளைத்த காரணத்தின் தன்மை நேர்ந்து
இந்த நல் பதவிகள் இயன்றதோ என – சீறா:1031/2,3
இணைபடுத்தி நேர்ந்து இன்பம் என்று உளத்தினில் இருத்தி – சீறா:1277/2
பன்னு மா மறையின் தீம் சொற்படி வழுவாது நேர்ந்து
பொன்னும் மா மணியும் போல பொருந்துதல் எவர்க்கும் வேண்டும் – சீறா:1561/3,4
கனைத்த முரண் கரி நிகர்த்த உத்துபா கலங்கிய கட்டுரையும் நேர்ந்து அங்கு – சீறா:1661/1
இதயம் நேர்ந்து இவண் வந்தனம் இவன் மொழி கேட்கில் – சீறா:1838/2
என்னொடு உரையாத குல தெய்வம் உமது உரைக்கு உரை நேர்ந்து இயம்புமேயால் – சீறா:2185/2
சிந்தை நேர்ந்து அவண் அடைந்தனர் தெரி மறை செம்மல் – சீறா:2681/4
தீன் எனும் பெரும் பேராசை மயக்கத்தால் சிந்தை நேர்ந்து
வானவர் பரவும் வண்மை முகம்மதே முகம்மதே என்று – சீறா:2797/1,2

மேல்


நேர்ந்தேன் (1)

உரைத்தது விளிப்ப கேட்டேன் உணர்ந்து யார் என்ன நேர்ந்தேன்
விரைத்தலின் எங்கு ஏகின்றீர் என விறல் முகம்மது உற்ற – சீறா:1546/2,3

மேல்


நேர்ந்தேனல்லால் (1)

நென்னலில் அடும் கஞ்சத்தை நுகர்ந்திட நேர்ந்தேனல்லால்
செந்நெல் சூழ் நகரம் காண்பது அரிது என செப்பினாரால் – சீறா:4954/3,4

மேல்


நேர்பட்டு (1)

ஓது நல் நெறிக்கு நேர்பட்டு இசைந்தனர் உமறு என்று எண்ணி – சீறா:1580/1

மேல்


நேர்பெற (2)

நேர்பெற நிரையாய் இருந்த புத்து அனைத்தும் நிலம் மிசை சாய்ந்து உருண்டனவே – சீறா:352/4
நீண்ட வள் வாரை செவ்வே நேர்பெற கட்டி ஓதை – சீறா:4627/1

மேல்


நேர்மையாம் (1)

நீதவான்கள் உறு போதவான்கள் குரு நேர்மையாம் தகைமையாகினோர் – சீறா:15/3

மேல்


நேர (1)

வருத்தமும் சிறிது நேர மகிழ்ச்சியும் தொடர்ந்து தோன்ற – சீறா:618/3

மேல்


நேரத்தில் (2)

தக்க செவ்வாயினில் லுகறு நேரத்தில்
அக்கனை இரண்டு இறக்ஆத்து தான் தொழுது – சீறா:2956/2,3
நிறைந்திடும் மொழி சேர் குத்துபா ஓதும் நேரத்தில் சென்று அடி வணங்கி – சீறா:4759/4

மேல்


நேரதாய் (1)

நேரதாய் ஒரு நதி உள நிலம் சுழித்து எழுந்து – சீறா:845/2

மேல்


நேரம் (13)

நெடிது உயிர்த்து அயர்ந்து இரந்துகொண்டிருக்கும் அ நேரம் – சீறா:234/4
மலர்தரு கரத்தால் ஏந்தியே மடியில் வைத்து இனிது இருக்கும் அ நேரம்
அலர்தரு பவள வாய் இதழ் திறந்தே அழுதனர் முகம்மது நபியும் – சீறா:267/1,2
சீரிதின் இயன்ற வாயிலின் எதிரே சென்று நின்று இறைஞ்சும் அ நேரம்
தார் அணி திகழ்ந்த குபல் எனும் புத்து தலை கவிழ்ந்தது அதன் அடுப்ப – சீறா:352/2,3
இறங்கி அங்கிருந்து எழுந்திட நினைக்கும் அ நேரம்
பிறங்கும் ஓர் கரம் நீள்தர கண்டனர் பெரிதாய் – சீறா:448/1,2
நெகிழ்ந்த நெஞ்சினோடு ஆகுலத்து அயரும் அ நேரம் – சீறா:474/4
கொண்டதாம் இது என்று ஓதிட உடலம் குளிர்ந்திருந்திடும் நேரம் – சீறா:649/4
எள்ளளவெனினும் அச்சம் இன்றி நின்று உலவும் நேரம் – சீறா:2072/4
நெட்டுயிர்ப்பு எறிந்து சோர்ந்து நிலத்திடை கிடக்கும் நேரம்
வட்ட வெண் கவிகை வள்ளல் முகம்மது நபியே உம்மை – சீறா:2079/2,3
இன்னணம் சகுது நெஞ்சத்து எண்ணி நின்று உலவும் நேரம்
மன்னவர் உசைதும் புக்கார் மா மரை வதனம் நோக்கி – சீறா:2385/1,2
விரைந்து காபிர்கள் முன் கொடு விடுக்கும் அ நேரம்
கரந்து முந்திறு என்பவர் ஒரு திசை நெறி கடந்தார் – சீறா:2485/1,2
வேறுபட்டு இமைப்பின் நேரம் மெய் மயக்குற்றேன் என்றும் – சீறா:2600/3
இருந்த நாயகர் இருவரும் இவண் நெடு நேரம்
பொருந்தல் தீது என அத்திரி புறத்து அணை விசித்து – சீறா:2644/1,2
நேரம் எங்களுக்காக பொறுத்தருள் – சீறா:4649/3

மேல்


நேரமே (1)

நேரமே கொடுவாரு-மின் நீர் என – சீறா:4657/3

மேல்


நேரலர் (4)

நீங்கிடாது அவர் உயிரினை பருக நேரலர் கை – சீறா:952/3
நிறைதர இருக்கும் அ நாளில் நேரலர்
உறை பதியிடத்திருந்து ஒற்றர் உற்றனர் – சீறா:3261/3,4
நிறம் கெடுத்து அளறு ஆக்குவன் நேரலர் உயிர் உண்டு – சீறா:3770/3
நின்று இனி பயன் என் என்பார் நேரலர் தட கை வாளால் – சீறா:4205/2

மேல்


நேரலர்க்கு (1)

நெடியவன் இறசூலுல்லா நேரலர்க்கு அரி ஏறு அன்னார் – சீறா:3726/3

மேல்


நேரலார் (1)

நின்று போர்செயும் நேரலார் எலாம் – சீறா:3965/1

மேல்


நேரலான் (1)

நில்லு நில் என்று எதிர்ந்தனன் நேரலான்
கொல்லு கொல் என்று இடி என கூறினார் – சீறா:4507/2,3

மேல்


நேராய் (4)

முற்றிய மனத்தினோடு முரண் மத கரியை நேராய்
வெற்றி வெண் கதிர் வாள் தாங்கி நடந்தனர் விளைவது ஓரார் – சீறா:1555/3,4
வன கட கரியை நேராய் மகிழ்வொடும் புறப்பட்டாரால் – சீறா:1763/4
வரை தட திண் புயத்து நறை கமழ்ந்த முகம்மது தண் மதி வதனம் நேராய்
இருத்தி ஒரு பால் இருந்தான் மும்மறையும் தெரிந்து மனத்து இருத்தினோனே – சீறா:2187/3,4
நெடும் முழை-அதனின் நேராய் நெட்டு உடல் வளைக்கும் பாந்தள் – சீறா:2596/3

மேல்


நேரு (1)

வரிசை நேரு மக்காவினில் விரைவினில் வந்தாள் – சீறா:223/4

மேல்


நேரும் (3)

நேரும் என் மடியில் விருக்கம் ஒன்று எழுந்து நிலம் மிசை கனிகளை சிந்த – சீறா:365/2
மண்ணகத்து இவரை நேரும் வனப்பினில் விசையில் அந்த – சீறா:1255/2
நெஞ்சகம் மாட்டியே நேரும் ஐவரும் – சீறா:4955/2

மேல்


நேருற (2)

நேருற விளங்க வள்ளல் நின்ற தீனவர்கள்-தம்மை – சீறா:4199/3
நீங்கிலாது உரைத்தனன் யாரும் நேருற
பாங்கொடு மதித்தனர் தீனர்-பாலினில் – சீறா:4548/2,3

மேல்


நேரே (1)

எடுத்து நால் திசையும் நோக்கி இயல்பெற உரத்தின் நேரே
வடுப்பட ஊன்றி நொய்தாய் வகிர்ந்திடும் போதில் நெஞ்சம் – சீறா:417/2,3

மேல்


நேரொடு (1)

நினைவு நேரொடு தொழுது எழுந்திருந்து நல் நெறிக்கே – சீறா:2220/3

மேல்