நீ – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நீ 69
நீக்கல் 1
நீக்கவேண்டி 1
நீக்கி 19
நீக்கிய 3
நீக்கியே 2
நீக்கிவிட்டு 1
நீக்கினர் 1
நீக்கினார் 2
நீக்கினான் 1
நீக்கினை 1
நீக்குதல் 1
நீக்குவர் 1
நீங்க 10
நீங்கலாது 1
நீங்கவும் 1
நீங்கள் 2
நீங்கா 17
நீங்காத 2
நீங்காது 7
நீங்கார் 5
நீங்கி 30
நீங்கிடா 1
நீங்கிடாத 1
நீங்கிடாது 2
நீங்கிய 1
நீங்கியே 4
நீங்கில் 1
நீங்கிலா 5
நீங்கிலாத 2
நீங்கிலாது 4
நீங்கிலான் 1
நீங்கினார் 4
நீங்கினாரால் 1
நீங்கும் 6
நீங்குவது 1
நீங்குறாத 1
நீசரை 1
நீட்ட 4
நீட்டி 23
நீட்டிய 4
நீட்டியே 3
நீட்டிற்று 1
நீட்டினர் 3
நீட்டினன் 1
நீட்டு 3
நீட்டுவார் 1
நீட்டுவான் 1
நீடிய 5
நீடு 7
நீடும் 2
நீடூழி 1
நீண்ட 60
நீண்டில 1
நீண்டு 6
நீத்தத்தில் 1
நீத்தம் 4
நீத்தமே 1
நீத்தான் 1
நீத்து 12
நீத்தும் 1
நீத 1
நீதம் 2
நீதமில்லவரை 1
நீதமும் 2
நீதராம் 1
நீதவான்கள் 1
நீதி 40
நீதியால் 1
நீதியான 1
நீதியின் 1
நீதியீர் 1
நீதியும் 4
நீதியே 2
நீதியை 1
நீதியோய் 1
நீந்தி 42
நீந்திநீந்தி 2
நீந்தியே 1
நீந்தினார் 1
நீந்து 1
நீயத்து 1
நீயிரன்று 1
நீயும் 4
நீர் 167
நீர்மை 1
நீர்மையர் 1
நீர்மையன் 1
நீர்மையால் 1
நீர்மையில் 1
நீர்மையினார் 1
நீரகம் 1
நீராட்டி 2
நீராட்டும் 1
நீராடல் 1
நீராடலுற்றனர் 1
நீராடி 1
நீராடிடும் 1
நீராடும் 1
நீராடுவது 1
நீரார் 2
நீரால் 1
நீரான் 6
நீரிடமும் 1
நீரிடை 2
நீரில் 4
நீரினன் 1
நீரினில் 2
நீரினை 1
நீருடன் 1
நீரும் 15
நீருமாக 1
நீருள் 1
நீரை 4
நீரையும் 2
நீரோடு 1
நீல் 1
நீல 12
நீலம் 1
நீலமோ 1
நீவ 2
நீவி 1
நீவிர் 20
நீவிர்கள் 3
நீவிரும் 1
நீவினர் 1
நீழல் 19
நீழலில் 5
நீழலும் 3
நீழலோ 1
நீள் 69
நீள்தர 1
நீள்தரு 1
நீள்தரும் 1
நீளம்-அதை 1
நீளும் 1
நீற்றினை 1
நீறு 2
நீறு-அதாய் 1
நீறுபட்டு 1
நீன்றார் 1
நீனவா 1

நீ (69)

நெறி வளர்தர வளர்த்திடுவம் நீ எமக்கு – சீறா:291/2
கொலை-கொல் நீ செலும் நெறி குறுகு என கொழும் கமலத்து – சீறா:465/3
தலைவ நீ வருக என்ன தாழ்ச்சி செய்து எழுந்து போந்தான் – சீறா:630/4
நீ கருத்துடன் எனது சலாமையும் நிகழ்த்தி நள்ளிருள் போது – சீறா:664/3
தழுவி என் உயிர் நீ அலது இலை என சாற்றி – சீறா:1385/2
நனி பகை வரினும் காண்பேன் காணும் நீ நவிறல் என்றார் – சீறா:1496/4
மாறு இலாது யாரை நீ வணங்குகின்றனை – சீறா:1625/2
கனக்க மொழி ஒன்று எடுத்து காட்டுக நீ எனது மொழி கவினை பின்னர் – சீறா:1653/3
உள் அறிவு குடிபோக்கி இருந்தவன்-தன் முகம் நோக்கி உரவ நீ அ – சீறா:1659/1
கானகம் செல் நீ என்றார் கமல மென் பதத்தில் தாழ்ந்து – சீறா:2121/2
மனைத்தலத்து ஓர் உரு-தனை நீ வணங்கினை அ உரு திருந்த மணி வாய் விண்டு – சீறா:2183/2
ஒல்லை நீ அறியாவண்ணம் ஒளித்தது என்று எள்ளல் வேண்டாம் – சீறா:2787/3
பொன்னின் முத்திரை நீ தீண்டல் அன்று என புகழ்ந்து சொன்னான் – சீறா:2789/4
பிறந்ததோர் மொழியை நீ ஓர் பொருள் என பிதற்றல் தேறா – சீறா:2820/3
நிறைந்திலா வயதுக்கு ஒத்த புந்தி நீ நினைத்தது என்றார் – சீறா:2820/4
மதி_வலோய் பெரிது போற்றிவைத்து நீ வளர்க்கலாலும் – சீறா:2828/4
நின்ற வண் பொழில் ஆக்கி நீ அளிப்பதுமல்லால் – சீறா:2922/4
எழுதி நீ கொடுத்து இவண் வருக என நபி இசைத்தார் – சீறா:2927/4
மருங்கு நின்ற சல்மான்-தனை நோக்கி நீ வரைந்து – சீறா:2929/1
இது-கொல் நீ அவர்க்கு அளித்திடும் நிதியம் என்று எடுத்தார் – சீறா:2937/4
குறிக்கும் பொன்னையும் முன்னரின் எழுதி நீ கொடுத்த – சீறா:2939/2
எடுத்து நீ கொடுபோ என உரைத்தனர் இறசூல் – சீறா:2949/4
மதியொடும் இன்று நீ உரைத்த வாசகம் – சீறா:2977/3
கடத்து உறை ஞமலி நீ காணொணாது எமதிடத்தினில் – சீறா:2979/1
தருமம் என்று உரை வழங்கினன் அ மொழி-தனை நீ
வருமம் என்று கொண்டு இகழ்ந்தனை உனை வரைந்து இறுக்கி – சீறா:3530/1,2
பாலினில் கொடுபோய் பருவரல் தவிர்த்து பரிவுறும் தலைமை செய்குவம் நீ
கோலிய பகையை விடுத்து நன்கு உரையை கூறு என கூறலும் கொதித்து – சீறா:3584/2,3
இருந்தனம் இன்று நீ இயம்பும் மாற்றத்தால் – சீறா:3624/3
இன்று நீ துணிந்தனை இறந்த மன்னவர் – சீறா:3625/1
கோது இல் அபூத்தல்காவோ அனுப்பினர் நீ கொணர்ந்தது எவை கூறு என்று ஓத – சீறா:3751/3
நிலை அசைந்திடேல் நீ என்ன உபையினை நெடிது கூறி – சீறா:3881/2
இன்று நீ போர்செய்தாய் வந்து எதிர்த்தவர் யாரும் வீழ்ந்து – சீறா:3942/1
நீ தனி நிற்பது என்னோ நீண்ட வெம் படைகள் தாங்கி – சீறா:3943/3
தொகுத்து அடைகிடந்த பருப்பத தோளாய் நீ துணியாதது ஒன்று உளதோ – சீறா:4089/2
வித்தக அறி நீ முடிவினும் கூட்டி வேண்டிலா நரகினில் விடுவன் – சீறா:4101/4
தள்ள அரும் துயரம் தாங்கி நீ வந்த தன்மையை உரை என உரைத்தான் – சீறா:4102/4
சொல்லினை உணர்ந்து நீ மனம் மகிழ்ந்து தொல் நெறிப்படி கரம் பிடித்த – சீறா:4104/1
பெறுக நீ எதிர் இ மொழி பேசினை – சீறா:4227/3
ஆனேன் தலைவிலை ஈந்து இனி நீ போக என அறைந்தார் – சீறா:4345/2
போரினை மூட்டி நின்றாய் நீ இங்கு புகுந்த போதே – சீறா:4388/3
உள்ளம் கூர்தர நீ இவண் எழுந்திடு என்று உரைத்தார் – சீறா:4428/4
வென்றி மன்னவ என்னொடு வென்றி நீ
ஒன்று செய்திடுக என்று இவை ஓதினான் – சீறா:4505/3,4
தூதினால் தெறவோ இனி சொல்லு நீ
யாதினால் கொன்று இரும் சினம் தீர்குவேன் – சீறா:4506/3,4
வென்றி இடமோ அறியேன் மற்று இடமோ நீ உறைந்த விளக்கம் யாதோ – சீறா:4523/4
அருவோ நீ அருளோ நீ அறமோ நீ அழகோ நீ அடங்கிலாத – சீறா:4524/1
அருவோ நீ அருளோ நீ அறமோ நீ அழகோ நீ அடங்கிலாத – சீறா:4524/1
அருவோ நீ அருளோ நீ அறமோ நீ அழகோ நீ அடங்கிலாத – சீறா:4524/1
அருவோ நீ அருளோ நீ அறமோ நீ அழகோ நீ அடங்கிலாத – சீறா:4524/1
மருவோ நீ ஒளிவோ நீ மனமோ நீ ஊழோ நீ மறை மான் ஈன்ற – சீறா:4524/2
மருவோ நீ ஒளிவோ நீ மனமோ நீ ஊழோ நீ மறை மான் ஈன்ற – சீறா:4524/2
மருவோ நீ ஒளிவோ நீ மனமோ நீ ஊழோ நீ மறை மான் ஈன்ற – சீறா:4524/2
மருவோ நீ ஒளிவோ நீ மனமோ நீ ஊழோ நீ மறை மான் ஈன்ற – சீறா:4524/2
உருவோ நீ உயிரோ நீ உண்டோ நீ இன்றோ நீ உரைத்த வேத – சீறா:4524/3
உருவோ நீ உயிரோ நீ உண்டோ நீ இன்றோ நீ உரைத்த வேத – சீறா:4524/3
உருவோ நீ உயிரோ நீ உண்டோ நீ இன்றோ நீ உரைத்த வேத – சீறா:4524/3
உருவோ நீ உயிரோ நீ உண்டோ நீ இன்றோ நீ உரைத்த வேத – சீறா:4524/3
திருவோ நீ செயலோ நீ உன் வடிவம் என்-கொல் என தெருள்வன் யானே – சீறா:4524/4
திருவோ நீ செயலோ நீ உன் வடிவம் என்-கொல் என தெருள்வன் யானே – சீறா:4524/4
நீ அளித்த செல்வம் அன்றோ பெரியோர்கள்-தம் மனத்துள் நிமிர்ந்து நின்றாய் – சீறா:4529/4
வெல தக உணர்ந்து நீ கேட்க வேண்டுமால் – சீறா:4544/4
தந்திரம் என்ன நீ தரிக்க வேண்டுமால் – சீறா:4550/4
மிடலொடும் கிரி ஒன்று விரும்பி வாங்கி நீ
உடன் இனிது உறைதலே உபாயமாம் அரோ – சீறா:4551/3,4
இன்னும் நீ தன்னை விட்டு ஏகிலாவகை – சீறா:4557/3
ஒருவன் கை பிடித்து ஆரெடா நீ என உரைத்தார் – சீறா:4601/4
ஆனனம் மலர்ந்து சாற்றும் வள்ளுவன் அழைத்து நீ போய் – சீறா:4626/3
மைந்த நீ செயினபு இல்லின் முகம்மது நபி முன் வைத்து – சீறா:4704/1
பொருத்தமாய் வந்தபேரை பொருதது என் உரை நீ என்றார் – சீறா:4731/4
நல்ல வாய்மை நபி அவன்-தன்னை நீ
ஒல்லையில் சென்று உலு செய்து மா மறை – சீறா:4764/2,3
வரை அற தாய் நீ என்று வழுத்தும் தீது அகற்ற வேண்டில் – சீறா:4793/4
திரு கிளர் நிதியும் வவ்வி நீ இவண் சேர்ந்து தீனர் – சீறா:4860/2

மேல்


நீக்கல் (1)

உறையை நீக்கல் என் உரை பிறந்ததன் பின் என்று உரைத்து – சீறா:3471/3

மேல்


நீக்கவேண்டி (1)

வருத்தங்கள் நீக்கவேண்டி மனத்தினில் கிருபை மீறி – சீறா:4749/2

மேல்


நீக்கி (19)

உறைந்தவர் உளரோ என்ன உறு வினை துடரை நீக்கி
துறந்தவன் உரைப்ப பாவம் பகை ஒரு தொகையாய் கூடி – சீறா:811/2,3
பாசம் நீக்கி நம் தேவதம் அனைத்தையும் பழித்தான் – சீறா:1366/4
மன்னிய சீலம் நீக்கி மைத்துனர் ஸஹீதை கோபித்து – சீறா:1568/3
வனைந்து அகம் புனிதம் ஆக்கி வாவி அம் கரையை நீக்கி
சினம் தங்கு கதிர் வேல் கண்ணாள் திருமனை புகுந்து நீவிர் – சீறா:1575/2,3
அழிதரும் குபிரை நீக்கி அகுமது தீனை நோக்கி – சீறா:1579/3
முள் உறை கானமும் முரம்பும் நீக்கி தன் – சீறா:1609/2
பெய் கழல் சேனையும் நீக்கி பெட்புற – சீறா:1829/3
சுருக்கிய வலையை நீக்கி தோளினில் எடுத்து கொண்டான் – சீறா:2077/4
பின்னிய பிணிப்பு நீக்கி பிணை என விடுத்தல் வேண்டும் – சீறா:2089/4
இருத்தி இங்கு இருந்தேன் அந்த இரு மன களிப்பை நீக்கி
வருத்தமுற்றிடும் சொல் சொன்னீர் முகம்மதே எவர்க்கும் இ சொல் – சீறா:2094/2,3
இருந்து கால் மடக்கி நீட்டி எழுந்து உடல் முறுக்கு நீக்கி
மருந்து எனும் அமுத தீம் சொல் முகம்மதின் வதனம் நோக்கி – சீறா:2100/1,2
மலைவு அற இனத்துள் ஆகி மனத்தினுள் கவலை நீக்கி
கலையின் உள் வருத்தம் தீர்த்து கன்றினை அணைத்து விம்மும் – சீறா:2102/1,2
நெருப்பு நீர் இவை முதல் நீக்கி நீள் நிலத்து – சீறா:2144/1
கரிசமிடும் குல காபிர்க்கு உரைப்ப அதில் ஐவர் மன கறுப்பு நீக்கி
விரைவினொடும் ஒப்பு முறி-தனை கிழிப்ப வரும்போது வெகுண்டு கூறி – சீறா:2176/2,3
பணி பரித்து உவந்து வந்த பாரில் குபிர் இருள் படலம் நீக்கி
திணி சுடர் நிலா தீன் ஓங்க செய்தவை எடுத்து சொல்வாம் – சீறா:2346/3,4
அடைத்த அ புடையை நீக்கி அகுமதுக்கு அணித்தாய் வேறு ஓர் – சீறா:2585/1
செறியும் முத்திரையை நீக்கி நோக்கினன் சிறப்ப மன்னோ – சீறா:2792/4
வெய்ய கோல் நீக்கி நாளும் செய்ய கோல் விளைத்து நின்றோய் – சீறா:3928/4
மை ஆரும் குபிர் நீக்கி கலிமாவும் மொழிந்து மறை வழி நின்றாரே – சீறா:4683/4

மேல்


நீக்கிய (3)

நீக்கிய வெண்குடை நீழல் ஓம்புவோர் – சீறா:171/2
நீக்கிய கதிர் அயில் நிருபர் வேந்தரே – சீறா:2429/4
வருந்தலை நீக்கிய புகழின் மாட்சியீர் – சீறா:4071/4

மேல்


நீக்கியே (2)

பின்னரும் பகை பிணி பிணிப்பு நீக்கியே
தன் அருளொடும் பெரும் தீனை தாங்கினார் – சீறா:1488/3,4
குறைவு அற படித்து அரும் குபிரை நீக்கியே
முறை தவறா பெரு முசுலிம் ஆயினார் – சீறா:1980/3,4

மேல்


நீக்கிவிட்டு (1)

பேசுதல் சம்பந்தம் பிறவும் நீக்கிவிட்டு
ஏசறு சாதியின் விலக்கிட்டார் அரோ – சீறா:2143/3,4

மேல்


நீக்கினர் (1)

நீக்கினர் வேலை அறல் அற பருகும் நிழல் மழை தவழ் கொடி நுடங்கு – சீறா:5022/3

மேல்


நீக்கினார் (2)

போது எனும் செழும் கர பூட்டு நீக்கினார் – சீறா:2750/4
நிறம் கிளர் அயிலொடு நீக்கினார் அரோ – சீறா:3025/4

மேல்


நீக்கினான் (1)

கொண்டனன் என மன குறைவு நீக்கினான் – சீறா:1976/4

மேல்


நீக்கினை (1)

இன்னல் நீக்கினை இரு கரம் பொருத்தினை இனி என்-தன்னை – சீறா:965/3

மேல்


நீக்குதல் (1)

நீக்குதல் கடன் என நிகழ்த்தினார் அரோ – சீறா:1479/4

மேல்


நீக்குவர் (1)

நீயிரன்று எவர் நீக்குவர் நீதியீர் – சீறா:4831/4

மேல்


நீங்க (10)

நீங்க அரும் பிணி வந்து அடுத்திடில் அவர்கள் நிறை தரும் முகம்மதை காண்கில் – சீறா:369/2
நீங்க அரும் பரல் கானையாறுகளையும் நீந்தி – சீறா:768/3
நீங்க அரும் கரத்தை கவ்வி நெரிபட இறுக்கிற்று அன்றே – சீறா:941/4
அன்னை உள் துயரம் நீங்க ஐயர்-தன் வெகுளி மாற – சீறா:2821/1
கொடுமையும் தவிர்த்து உடல் குளிரும் நீங்க ஓர் – சீறா:3238/3
நீங்க அரும் கிளை இழந்து முன் நெறி நிலை தவறி – சீறா:3517/1
இழிவு மற்று இடரும் நீங்க கோறல்செய்து இவணின் நீவிர் – சீறா:3693/3
நீங்க அரும் பயம் வந்து எய்தும் நிலத்திடை தொழுதற்கு அன்றே – சீறா:4198/4
நீயத்து நினைந்த தன்மை தடை அற நீங்க வேண்டி – சீறா:4886/3
நீங்க அரும் சேற்றில் ஈற்று உளைந்து அலறி நிலா என சங்கம் முத்து உயிர்க்க – சீறா:4923/1

மேல்


நீங்கலாது (1)

பவ்வம் உற்றிடும் நெடும் பாரில் நீங்கலாது
எவ்வுழை இருக்கினும் முகம்மது என்பவன் – சீறா:2991/1,2

மேல்


நீங்கவும் (1)

வெய்ய கானிடை நீங்கவும் காண்கிலன் வேறு ஓர் – சீறா:451/1

மேல்


நீங்கள் (2)

நீங்கள் சென்று நெருக்கப்படுத்தியே – சீறா:4664/4
தலை முடி இறக்கி நீங்கள் சகலர் இ ஒழுங்கு செய்து – சீறா:4887/1

மேல்


நீங்கா (17)

கணித்து அளவறுக்கவொண்ணா கடவுளே குதாயே நீங்கா
மணி கதிர் எறிக்கும் சொர்க்கவாயிலின் நிலைக்கு மேல்-பால் – சீறா:108/1,2
பாதையோர்-தம்மை நீங்கா பரிவினை நோக்கி நோக்கி – சீறா:796/3
சலதரம் திரண்டு நீங்கா தனி குடை நிழற்ற சோதி – சீறா:817/1
தினகரன் மெய் மறுகும் மணி மறுகூடு மறுகாது சென்று நீங்கா
கனக மழை பொழி மேக குவைலிது வாழ்ந்திருந்த தலைக்கடையில் சார்ந்தார் – சீறா:1078/3,4
அபுத்தாலிப் திரு துணைவர் அறத்து ஆறு வழுக்காத அண்ணல் நீங்கா
கவுள் தானம் ஒழுகும் உர கரி தானை நெருங்கு மணி கடையில் ஆகி – சீறா:1079/1,2
இலங்கு இலை வேல் குவைலிது-பால் இருந்து உபசாரத்தினுடன் எழுந்து நீங்கா
அலங்கல் என புய துணைவர் அனைவரொடும் அபூத்தாலிபு அன்பு கூர – சீறா:1096/1,2
பரிசிப்பது ஒத்து நீங்கா பவனியில் இரு கண் ஆர – சீறா:1157/3
நினைத்து உலு செய்து நீங்கா நெறி முறை வணக்கம் செய்தார் – சீறா:1348/4
இறபியா தரும் புதல்வன் இரங்காத கெடு மனத்தன் என்றும் நீங்கா
உறவு யான் என்பவரை பகையாக்கும் விடன் நாக்கின் உரைக்கின்றானால் – சீறா:1641/3,4
மன்றல் ஒண் மலரும் நீங்கா வனம் திகழ் வரையின்-கண்ணே – சீறா:2054/3
வேத நல் நிலைமை நீங்கா மெய் நெறி மேவி நின்ற – சீறா:2287/4
விண் முகில் கவிகை நீங்கா மெய் ஒளி இருளின் மாயா – சீறா:2822/2
பரிவின் நல் அமுதமாக தருக என பணிந்து நீங்கா
வரிசை நம் நபியே நும் பேர் பற்பல் கால் வழுத்தி வாழ்த்தி – சீறா:2835/2,3
மனம்-தனில் குடிகொண்டு உற்ற வாழ்வை என் இரு கண் நீங்கா
அனம்-தனை இறைவா என்-பால் அளித்தி என்று உரைத்து நின்றார் – சீறா:3066/3,4
குரிசில் நம் நபியை போற்றி பதின்மர்-தம் கூட்டம் நீங்கா
விரைவுடன் எழுந்துபோந்து விலங்கலும் வனமும் நீந்தி – சீறா:3695/1,2
ஒருவருக்கும் தோன்றாது பசியுடன் இங்கு இருந்தனர் என்று உன்னி நீங்கா
விரைவின் அபூத்தல்கா சென்று இல்லவளை விளித்து ஒரு சொல் விளம்புவாரால் – சீறா:3749/3,4
இருள் பட கவிந்து கொண்டல்கள் தூங்கும் இள மர சோலையில் நீங்கா
கருவிள மலர் கள் கலாப மேகாரம் களித்து நின்று ஆடிட மாவின் – சீறா:5008/1,2

மேல்


நீங்காத (2)

என் உயிர் என நீங்காத இனமும் என் கலையும் கன்றும் – சீறா:2069/1
சத்தியமும் பொறையும் மனம் நீங்காத நெறி தவறா தரும வேந்தும் – சீறா:2658/1

மேல்


நீங்காது (7)

அரும் தவத்தவனே ஆதி அருள் ஒளி அவனின் நீங்காது
இருந்துளது ஆதம் மெய்யினிடத்து அவதரித்து தொல்லை – சீறா:824/1,2
ஒல்லையின் ஓடி நீங்காது ஒருத்தல் இன்றளவும் மோந்து – சீறா:2085/1
ஒருவன் நம் இடத்தை நீங்காது உடன் உறைந்து இருப்ப காபிர் – சீறா:2576/2
தொடங்கிலா வண்ணம் நீங்காது அடைத்தனன் துளை பல் பார்ந்தள் – சீறா:2599/3
எல்லை-அது அன்றி நீங்காது என்பதை மனத்தில் எண்ணி – சீறா:2843/2
கள்ளமும் கொலையும் பொய்யும் நிந்தையும் கள்ளும் நீங்காது
உள்ளகத்து இருத்தி வாழும் உயிர் துணையாக கொண்டோன் – சீறா:3690/1,2
இருளினும் பகலும் நீங்காது இரண்டு நாள் இருந்து மாதோ – சீறா:3696/4

மேல்


நீங்கார் (5)

துருவை மேய்த்து அரு நீர் ஊட்டி தோன்றுவர் அலது நீங்கார் – சீறா:401/4
உரன் உறு மனத்தினூடும் உலைவு இலா சமயம் நீங்கார்
பரகதி அடைவர் வேறுபடுத்தி நல் அறத்தை தீய்த்தோர் – சீறா:1347/1,2
விரகர்கள் பகுத்து காட்டி விலக்கவும் கலக்க நீங்கார் – சீறா:1347/4
உணர்வுற கேட்டேம் என்றார் ஓங்கு நல் நெறியை நீங்கார் – சீறா:1582/4
தன் உயிர் என்ன நீங்கார் தலைமையின் உரிய தோழர் – சீறா:2350/1

மேல்


நீங்கி (30)

முண்டக கரத்தால் தாங்கியே பருக முதிர் பரதாபமும் நீங்கி
கண்டு எனும் மொழியார் கருப்ப நோய் அகன்று கலக்கமும் தெளிந்தனர் அன்றே – சீறா:244/3,4
நள்ளிருள் பொழுது நீங்கி விடிந்த பின் நம்பிமார்கள் – சீறா:394/3
அகம் நினை அறிவு நீங்கி யாகுல கடலில் மூழ்கி – சீறா:603/2
சான்ற பேர்கள் தம் மனத்து அதிசயமுற தையல்-தன் மனை நீங்கி
தோன்றல் தோன்றினர் அணி மணி மறுகிடை சுடர்விடு மதியே போல் – சீறா:669/3,4
சஞ்சரிகங்கள் பாடும் தண்டலை நீங்கி யாரும் – சீறா:809/3
மன மகிழ்வு மன களிப்பு மருங்குவர எழுந்து அமுசா வாயில் நீங்கி
இன மணி ஒண் கதிர் மாடத்து இடு மணி வில் எறிப்ப அடல் ஏறு போல – சீறா:1078/1,2
மரு மலர் சோலை சூழ்ந்த மால் வரை இடத்தை நீங்கி
எரி பகல் கதிர்க்கால் தோன்றா இரவினில் தனித்து வல்லே – சீறா:1272/2,3
வெற்றி வேந்து அகம் நீங்கி வெறுத்திடும் – சீறா:1410/3
அறிவு நீங்கி அபூலகுபு என்பவன் – சீறா:1411/2
அடல் அரி ஹம்சா கோபித்து அபுஜகில் அவையை நீங்கி
கடி மலர் மரவ திண் தோள் கன வரை கதித்து வீங்க – சீறா:1500/1,2
விதி யாது என்று அறியாத கொடும் பாவி அவை நீங்கி விண்ணினூடும் – சீறா:1664/3
புவி எனும் நகரினோர் புறத்தில் நீங்கி நின்று – சீறா:1982/2
திரு நகர் புறத்து நீங்கி செழு முகில் முடியில் தாங்கி – சீறா:2053/3
இனத்தினை விடுத்து நீங்கி இரும் களிப்பு இதயம் பூப்ப – சீறா:2111/1
பயிலுதல் தொடுத்தீர் மாற்றம் பகர்வது தவிர்ந்து நீங்கி
அயல் அகல்வதுவே நுங்கட்கு அடவு என அறிய வேண்டும் – சீறா:2371/3,4
நிறை மனத்தொடும் பணிந்து எழுந்து அவரிடம் நீங்கி
உறையும் தம் நகர் புகுந்தனர் சகுது எனும் உரவோர் – சீறா:2492/3,4
விரித்த சூட்டு எரி கண் பாந்தள் விளங்கி அ வளையை நீங்கி
துருத்தி நீர் வெளி விட்டு என்ன விரைவொடும் தோன்றி நின்ற – சீறா:2602/3,4
நன்மை பயவார் எனும் சொல் பழமொழியை புதுக்குவன் போல் நடுக்கம் நீங்கி
கொல் நுனை வேல் கொடு தாக்கி முகம்மதினை தரை வீழ்த்தி கொல்வேன் என்ன – சீறா:2659/2,3
நீடிய கற்றா எனும் எல்லை நீங்கி ஓர் – சீறா:2725/1
நன்னயத்தொடும் சில மொழி நவின்று அவண் நீங்கி
மன்னர்_மன்னவ நும் பதம் அடைந்தனன் மனத்தில் – சீறா:2924/2,3
கடற்கரை சீபுல் பகுறுவை நீங்கி நீள் – சீறா:3274/2
பற்றலர் பதியை நீங்கி பஃறிசை படர்ந்தார் என்ன – சீறா:3671/1
அவ்விடம் அகன்று மெல்ல அடி பெயர்த்து ஒதுங்கி நீங்கி
கௌவைகள் தோன்றா நீண்ட கபாடத்தின் வாயில் நண்ணி – சீறா:3702/1,2
பேடை மா மயில் அன்னாள் வாய் பிறந்த சொல் தொனியும் நீங்கி
கூடுறாது இருக்கும் தான குறிப்பினை உணர்த்த கேட்டு – சீறா:3712/2,3
முதிர்தரும் முளரி நீந்தி முகில் உறை வரைகள் நீங்கி
மதுர மென் மறையோர் வாழ்த்த மதீன மா நகரின் வந்தார் – சீறா:3724/3,4
பார் என கிடந்த வெற்றி பதி மறுகு எல்லை நீங்கி
போர் என களித்து வேட்டு பொரு படை படர்ந்தது அன்றே – சீறா:3848/3,4
மன்னு கானகம் நீங்கி வழிக்கொண்டார் – சீறா:4250/4
குறைசி அம் காபிர் கணத்தையும் நீங்கி கூறிய வாய்மையும் மறுத்து – சீறா:4466/1
விள்ள அரும் பிணியும் நீங்கி வெற்பு என புயங்கள் பாரித்து – சீறா:4781/1
பருவரல் அணங்கு நீங்கி படிவம் ஆர்ந்து உறைவிர் என்ன – சீறா:5014/3

மேல்


நீங்கிடா (1)

நீங்கிடா கனல் சுரத்திடை நிறை புனல் அளித்து – சீறா:1236/1

மேல்


நீங்கிடாத (1)

நீங்கிடாத நெடு நகர்க்கு ஏகினான் – சீறா:4770/4

மேல்


நீங்கிடாது (2)

நீங்கிடாது அவர் உயிரினை பருக நேரலர் கை – சீறா:952/3
நீங்கிடாது அறம் பெருகிட வளர்க்கும் நல் நெறியீர் – சீறா:1278/2

மேல்


நீங்கிய (1)

இன்று அ கண் வரப்பெற்று எதிர் நீங்கிய
கன்று கண்ட கபிலை ஒப்பாயினான் – சீறா:4769/3,4

மேல்


நீங்கியே (4)

நெறி தரு மக்க மா நகரை நீங்கியே
செறி வள மதின மா நகரில் சென்றனர் – சீறா:483/3,4
காறு நீங்கியே முகம்மது வருவது கண்டு – சீறா:550/1
விரைவினில் சோலை-வாய் விடுதி நீங்கியே
புரவி ஒட்டகம் பொதி பொருளும் கொண்டு அணி – சீறா:731/2,3
நிரை மணி புரிசையின் வாயில் நீங்கியே
விரை செறி முகம்மதின் விடுதி நண்ணினார் – சீறா:909/3,4

மேல்


நீங்கில் (1)

நீங்கில் பஞ்சகலியாணியில் தமனிய நிறத்த – சீறா:3473/2

மேல்


நீங்கிலா (5)

நிரைத்து அணி குங்கும மாலை நீங்கிலா
வரை புய அப்துல் முத்தலிபு வந்து நின்று – சீறா:320/2,3
செம்மலும் சூழ்ந்த தேசிகரும் நீங்கிலா
சும்மை கொண்டு இறங்கி நீராடி தூ நறை – சீறா:725/2,3
நெஞ்சினில் பெரும் சிலை சுமந்து நீங்கிலா
வெம் சுரத்திடை மிடைமிடைந்தும் வேதநூல் – சீறா:1485/1,2
நீங்கிலா வாய்மை பேசி வல கையும் நீட்டி பின்னும் – சீறா:4392/3
நீங்கிலா மறையும் அணங்கு உறும் இசுலாம் நெறியும் தொல் இறையவனிடத்தில் – சீறா:4475/1

மேல்


நீங்கிலாத (2)

நீங்கிலாத கான்யாறும் வெம் பாலையும் நீந்தி – சீறா:4267/2
நீங்கிலாத நெறியில் நிகழ்த்துவோம் – சீறா:4650/4

மேல்


நீங்கிலாது (4)

மறை முறையொடும் தின வணக்கம் நீங்கிலாது
இறைவனை தொழுது இசுலாத்தின் நேர் வழி – சீறா:1980/1,2
கறா எனும் திசையை ஓர் கடிகை நீங்கிலாது
உறாது எதிர் சென்று பார்த்து உலையும் வீரர்காள் – சீறா:2718/1,2
நீங்கிலாது உயிரின் ஏய்ந்த துணைவர் முன் நிகழ்த்தினாரால் – சீறா:4396/4
நீங்கிலாது உரைத்தனன் யாரும் நேருற – சீறா:4548/2

மேல்


நீங்கிலான் (1)

அஞ்சலித்தவனலால் அறிவு நீங்கிலான் – சீறா:1485/4

மேல்


நீங்கினார் (4)

நிலை தடுமாறி உள்ளறிவு நீங்கினார் – சீறா:522/4
நல் நபி செவி புக நடுக்கம் நீங்கினார் – சீறா:1328/4
நிறைத்த கற்புடைமையார் அறிவு நீங்கினார் – சீறா:1785/4
தட்டு அலகு அயில் உபைதாவும் நீங்கினார் – சீறா:3038/4

மேல்


நீங்கினாரால் (1)

நிறைந்தவருடனும் நின்று பயப்பய நீங்கினாரால் – சீறா:3715/4

மேல்


நீங்கும் (6)

வறுமையும் தீரும் நோயும் விட்டு அகலும் மனத்தினில் கவலையும் நீங்கும்
சிறுமையும் அகலும் புத்தியும் பெருகும் தீவினை வந்து அடராது – சீறா:363/1,2
வந்த மா வினை நீங்கும் இனத்தோர்கள் எவரும் மன மகிழ்ச்சியாகி – சீறா:1651/2
நீங்கும் என்று உள்ளத்து உள்ளேன் நெட்டு உடல் உடும்பின் ஆவி – சீறா:2088/3
பித்தமும் பிதற்றும் நீங்கும் பிறிது ஒரு தீங்கும் வாராது – சீறா:2831/2
தொல்லை முன் விதியால் தோன்றும் துன்பங்கள் விடுத்து நீங்கும்
எல்லை-அது அன்றி நீங்காது என்பதை மனத்தில் எண்ணி – சீறா:2843/1,2
மனத்தினுள் துயரம் நீங்கும் என்று உன்னி வந்தனன் ஆகையால் ஈண்டு – சீறா:4095/2

மேல்


நீங்குவது (1)

நீங்குவது இல் என நினைந்திட்டு உள்ளகம் – சீறா:1464/3

மேல்


நீங்குறாத (1)

நீங்குறாத அடர் வங்கொடு வரடுமே நிறைந்து – சீறா:4259/2

மேல்


நீசரை (1)

நிலையிலா உறனி கூட்டத்தார் என்னும் நீசரை பிடித்து வம் என்ன – சீறா:5020/3

மேல்


நீட்ட (4)

அடிகள் என்று உரை நா நீட்ட அச்சமுற்று இருந்தார் அன்றே – சீறா:1074/4
கடிதினில் தலையை நீட்ட கண்டனன் கவலை கூர – சீறா:2596/4
முடங்கி நீண்டு இருள் உள் ஆர்ந்த முழை ஒன்றில் தலையை நீட்ட
தடம் கொள் கோடிகம் இல்லாதால் தாளினை நிமிர்த்து காலும் – சீறா:2599/1,2
மா தவன் காரிதா சேய் முகம்மதினிடத்தில் நீட்ட
வேத நல் மறையின் உற்ற விதிப்படி தீனர்க்கு ஈந்து – சீறா:3688/2,3

மேல்


நீட்டி (23)

தண் மதியும் வெம் சுடரும் கரம் நீட்டி இருபுறத்தும் தடவல் போலும் – சீறா:1133/4
நிரைத்து எழுந்து அற வளை நெடும் கழுத்தினை நீட்டி
விரித்த வால் அசைத்து உவந்து இரு விழிகளை விழித்து – சீறா:2009/2,3
குறிய வால் அசைத்து நீண்ட கொழும் கழுத்து உயர்த்தி நீட்டி
மறைபடா மதியே வண்மை முகம்மதே என்ன போற்றி – சீறா:2067/2,3
இருந்து கால் மடக்கி நீட்டி எழுந்து உடல் முறுக்கு நீக்கி – சீறா:2100/1
முலையினை ஊட்டி மென்மை முதுகு வால் அடி நா நீட்டி
அலைதர வளைத்து மோந்து வேட்கையை அகற்றிற்று அன்றே – சீறா:2102/3,4
கல்பினில் கசடு நீத்து கர கமலங்கள் நீட்டி
செல்வ நம் நயினார் செவ்வி திரு கரத்திடத்தில் சேர்த்தி – சீறா:2352/2,3
படத்தினில் ஒரு பால் கீறி பதும மென் கரத்தை நீட்டி
விடத்தினுக்கு அஞ்சி ஏதும் வெளி அற புகுத்தினாரால் – சீறா:2585/3,4
விரி தரு கவை நா நீட்டி கட்செவி விரைவில் தோன்ற – சீறா:2588/2
ஒரு திரு தாளை நீட்டி காப்பதற்கு ஒருமித்தாரால் – சீறா:2588/4
கடி நறை பொதுளும் செவ்வி கமல மென் வல தாள் நீட்டி
விட அரவு உறையும் பாலில் வெளி அணுவெனினும் தோன்றாது – சீறா:2589/2,3
மறைப்படும் வளைக்குள் ஆர்ந்த வல் உடல் நெளித்து நீட்டி
குறிப்பொடு கெந்தம் நான்கும் குழைவு அற நிமிர்த்து வாய் விண்டு – சீறா:2590/2,3
நிகரிலான் அருள் தூதுவர் நெடும் கரம் நீட்டி
தகையும் மை முதுகிடத்தினில் பயப்பய தடவ – சீறா:2687/1,2
சென்னியை நீட்டி ஓர் திசையை நோக்கினான் – சீறா:2715/3
உறுக்குவன் அசாவை நீட்டி ஓங்குவன் உடலை இன்னே – சீறா:2811/1
அங்கை நீட்டி நல் பதம் பணிந்து அவர்கள் ஆசரிப்ப – சீறா:2910/2
குதிதரும் நெடிய நா நீட்டி கூறுமால் – சீறா:2975/4
விழுந்திட வேரை முன் நீட்டி மேதினி – சீறா:3327/2
அயிலொடும் அயில்கள் நீட்டி அடும் சமர் விளைத்து நின்றார் – சீறா:3343/4
தள்ள அரும் பலகை தாங்கி பேழையில் தட கை நீட்டி
கொள்ள அரும் காப்பு வாய்ந்த திறவுகோல் அனைத்தும் கொண்டார் – சீறா:3701/3,4
உருவி வாள் தட கை நீட்டி ஓங்கினோமாகில் அம்ம – சீறா:3705/2
நிறம் களித்து உவகை கூர வளை முகம் உயர்த்தி நீட்டி
திறம் கெழும் செறுநர் நெஞ்சம் திடுக்கிட கனைத்து தாளை – சீறா:3845/2,3
நீட்டி ஊறுற்ற கண்ணை நீவினர் எவரும் காண – சீறா:3933/3
நீங்கிலா வாய்மை பேசி வல கையும் நீட்டி பின்னும் – சீறா:4392/3

மேல்


நீட்டிய (4)

நீட்டிய காலில் சேர்த்த துடரினை நெகிழ்த்து கானில் – சீறா:2099/3
நீட்டிய வெண் கொடி நிலவு கான்றிட – சீறா:3024/2
நீட்டிய உயிர்ப்பு வீங்கி நெடும் கரம் பிசைந்து விம்மி – சீறா:3397/3
ஈண்டும் வீரர்கள் நீட்டிய ஈட்டிகள் – சீறா:3902/4

மேல்


நீட்டியே (3)

அரிதில் நீட்டியே தொட்டிட ஒட்டின அன்றே – சீறா:963/4
நெடும் கழுத்தின் கரிபு இன்றி நீட்டியே
இடங்கொள் வாய் பிளந்து நா எடுத்து நின்றவர் – சீறா:2758/2,3
தெள்ளும் வெம் கதிர் கரத்தினை நீட்டியே சிறப்ப – சீறா:4616/3

மேல்


நீட்டிற்று (1)

எறுழ் வலி கரிய பாந்தள் இரும் தலை நீட்டிற்று அன்றே – சீறா:2582/4

மேல்


நீட்டினர் (3)

நின்று நீட்டினர் நிருபர்கள் நெருங்கிய சபையில் – சீறா:2031/4
கட்டு பத்திரத்தினும் கொண்டு நீட்டினர் கடிதின் – சீறா:3991/4
தென் உலாவிய பிடங்கினால் நீட்டினர் திறல் சேர் – சீறா:4012/3

மேல்


நீட்டினன் (1)

மன்னு வாம் பரி அலியின் மேல் நீட்டினன் மறுத்தும் – சீறா:3536/2

மேல்


நீட்டு (3)

நீட்டு கை கரியை நிகரில் புலி – சீறா:1415/1
தரைத்தலம் புகல வீரம் தக தமை நினையா நீட்டு
மரை தட பதத்தை மெல்ல வாங்கினர் வாங்க சோதி – சீறா:2602/1,2
நீட்டு இலை மிடறு சாய்த்த நெடும் கதிர் தினையின் சார்பில் – சீறா:3382/1

மேல்


நீட்டுவார் (1)

நினைவினுள் பொதிந்து ஓர் மொழி நீட்டுவார் – சீறா:1395/4

மேல்


நீட்டுவான் (1)

நீரினன் சிறிது உரை நீட்டுவான் அரோ – சீறா:4070/4

மேல்


நீடிய (5)

நீடிய ஒளியும் சிறந்து ஒரு சூலில் நிலம் மிசை சீது உதித்தனரே – சீறா:134/4
நீடிய உவகை என்னும் நெடும் கடல் நீந்திநீந்தி – சீறா:2286/3
நீடிய கற்றா எனும் எல்லை நீங்கி ஓர் – சீறா:2725/1
பந்தி நீடிய தெரு-தொறும் பல மணி குயிற்றி – சீறா:3435/1
நீடிய மூரி திறத்தொடும் பிறந்து குபிர் நிலை நின்ற மன்னவர்க்கே – சீறா:4451/4

மேல்


நீடு (7)

நிலம் மிசை எவர்க்கும் கண்ணினில் தோன்றா நீடு உறு நீழலும் தோன்றா – சீறா:371/2
நீடு இலக்க நூறாயிரத்து ஒன்பதினாயிரம் நிறை தேர்ந்த – சீறா:659/3
புதல்வராகிய முகம்மதும் தனி ஓர் போது நீடு ககுபா அடுத்து – சீறா:1429/2
நிறைந்து நோக்கலும் மெல நடந்து நீடு ஒளி – சீறா:2754/2
கல பழமும் காபிர் பண்புடன் அளந்தும் நீடு அற்புதம் – சீறா:4293/2
நீதியும் பழி-அது ஆகும் நீடு அறம் பவத்தின் எய்தும் – சீறா:4381/3
நீடு வேரொடும் பிடிங்கி சேண் நிலத்திடை கிடப்ப – சீறா:4580/3

மேல்


நீடும் (2)

நீடும் வேல் கெட விடுத்து அவண் நிலத்திடை கிடந்த – சீறா:3496/2
நீடும் வேலுடன் வேலவர் அடர்த்தனர் நெருங்கி – சீறா:3546/2

மேல்


நீடூழி (1)

ஒலி கடல் புவியில் நீடூழி வாழ்க என – சீறா:3259/2

மேல்


நீண்ட (60)

மை படி கவிகை வள்ளல் வனப்பு இலக்கணமும் நீண்ட
கை படு குறியும் சேர்ந்த கதிர் மதி முகமும் நோக்கி – சீறா:621/2,3
குவைலிது தவத்தின் பேறே குரை கடல் மணியே நீண்ட
புவியிடை அமுதே பொன்னே பூவையர்க்கு அரசே என்-தன் – சீறா:624/1,2
நிலைதர காண்கிலோம் என்ன நீண்ட சஞ்சலம் – சீறா:738/3
நீண்ட வால் நிலம் புடைத்திட கிடந்து உடல் நிமிர்ந்து – சீறா:756/1
நிறை மலர் தலைகள் சாய்த்து நீண்ட மென் தளிர் கை-தன்னால் – சீறா:801/3
மரகத கதிர் விட்டு ஓங்கு மணி சிறை விரித்து நீண்ட
கரைகளில் தருவின் நீழல் களி மயில் ஆடும் அன்றே – சீறா:802/3,4
கொடியவன் கவடமாய் ஓர் சூழ்ச்சியை குறித்து நீண்ட
கடி கமழ் சோலை வாயில் முகம்மதை சரக்கு காக்கும்படி – சீறா:808/2,3
வானமட்டு ஓங்கி நீண்ட மாணிக்க தருவின் பொன் பூ – சீறா:1055/1
சதி கதி பரியும் நீண்ட தட கை மா கரியும் பொங்க – சீறா:1724/3
கையின் வெண்ணிலவின் காந்தி கவரி கால் அசைப்ப நீண்ட
வையகம் முழுதும் காக்கும் மணி குடை நிழற்ற வெற்றி – சீறா:1750/2,3
காலினில் கழலும் நீண்ட கரிய காழகத்தின் வீக்கும் – சீறா:2056/1
குறிய வால் அசைத்து நீண்ட கொழும் கழுத்து உயர்த்தி நீட்டி – சீறா:2067/2
மத்தக கரியும் மாய்க்கும் வரி புலி முழக்கம் நீண்ட
குத்திரத்து அசனி தாக்கின் குவலயம் அதிர கேட்டு – சீறா:2073/2,3
கரி கரம் என்ன நீண்ட கரத்தினால் தாங்கி முன்னர் – சீறா:2077/3
நிலவு கொப்பிளித்தது என்ன நீண்ட மெய் சோதி கால – சீறா:2257/2
இலை பிழி மதுவுக்கு ஈன்ற சேயினும் இனியன் நீண்ட
உலகினின் மாயம் எல்லாம் ஓர் உரு எடுத்து நின்றோன் – சீறா:2259/3,4
கரும் கரி கரத்தின் நீண்ட கரம் தனி வீச்சும் கோப – சீறா:2367/2
சொரி கதிர் சுதை மா மனையிடம் கடந்து தோன்றினர் நீண்ட மா மறுகில் – சீறா:2543/4
கரத்தில் ஏந்திய வை வேலும் கால் இணை கபுசும் நீண்ட
உரத்தினும் முகத்தும் வேர்வை உதிர்ப்பொடும் காபிர் கூண்ட – சீறா:2574/1,2
மந்தர புயமும் சோதி வடிவு மேல் வளர்ந்து நீண்ட
சுந்தர கரமும் மாறா சுடர் மதி முகமும் நோக்கி – சீறா:2770/1,2
திண் கொளும் ஈமான் என்னும் செழும் பயிர் தழைத்து நீண்ட
மண் கொளா பெரும் பேராசை மனது உற படர்ந்தது அன்றே – சீறா:2796/3,4
எவ்விடத்தினும் குலாவும் இரும் சிறை ஒடுக்கி நீண்ட
குவ்விடத்து இனிதின் வந்தார் ஜிபுறயீல் என்னும் கொண்டல் – சீறா:2848/3,4
நீண்ட செம் கரத்தால் உவந்து எடுத்து அருந்தி நிறைந்தது வயிறு என்பர் சிலர் கை – சீறா:2860/1
கூர்த்த வள் உகிர் கால் நீண்ட வால் வரி ஆர் கொடிப்புலி கொடிய வெம் பசியால் – சீறா:2879/3
நெருங்கி சேந்த மென் விரல் என தளிர்களும் நீண்ட
கரும் கண் போல் செழும் குவளையும் முக கமலமும் போன்று – சீறா:3121/1,2
திரு மதி முகமும் நீண்ட திரள் மணி வயிர தோளும் – சீறா:3186/2
கனை கடல் படையும் நீண்ட கவிகையும் கொடியும் சூழ்ந்த – சீறா:3189/1
கூர் அயில் பொருது நீண்ட கொடி வரி விழியின் மையும் – சீறா:3195/2
வெயிலவன் கதிரில் தூண்டும் வெம் சரம் தொடுத்து நீண்ட
அயிலொடும் அயில்கள் நீட்டி அடும் சமர் விளைத்து நின்றார் – சீறா:3343/3,4
கௌவைகள் தோன்றா நீண்ட கபாடத்தின் வாயில் நண்ணி – சீறா:3702/2
துன்புறும் தாளில் நீண்ட திரு கரம் தொட்டு நீவ – சீறா:3727/2
நெருக்கிடா வரை இடங்களும் நீண்ட மா நிலத்தின் – சீறா:3778/2
நிலன் அதிர்ந்திட பணி தலை பணித்திட நீண்ட
மலை பிதிர்ந்திட சிறு பொறை அமிழ்ந்திட வழி போய் – சீறா:3794/1,2
நிலை கொளும் தவத்து அறிவினன் மாக்களும் நீண்ட
கலை_வலாளரும் பத துணை ஏத்திட கவின் ஆர்ந்து – சீறா:3841/1,2
புனை மணி திண் தோள் வேந்தர் பொரு படை குழுவில் நீண்ட
கனை பரி சூழ மற்ற காவலர் எவரும் தத்தம் – சீறா:3844/2,3
மலை அசைந்திடினும் நீண்ட மண் அதிர்ந்திடினும் உன்-தன் – சீறா:3881/1
நீண்ட ஆணி சிறப்ப நிகர்த்தன – சீறா:3902/3
துய்ய போர் முன் நின்று அங்கம் துளைபட கீண்டு நீண்ட
கை இழந்திடினும் சேந்த கண் இழந்திடினும் என்றும் – சீறா:3928/1,2
நீ தனி நிற்பது என்னோ நீண்ட வெம் படைகள் தாங்கி – சீறா:3943/3
விண்ணினை பிளக்கும் நீண்ட மேருவை பிளக்கும் தாழ்ந்த – சீறா:3959/1
நீண்ட வெம் மூச்சும் அடிக்கடி உயிர்த்து நினைவினை அடக்கி முன் சமயம் – சீறா:4093/3
தேயம் எங்கணும் நீண்ட செங்கோலினை செலுத்தி – சீறா:4162/2
அரசருக்கு அரசர் நீண்ட பாசறை அமைத்தார் அன்றே – சீறா:4184/4
வாய்ந்த நீண்ட கந்தரத்தின செறிதரு மயிரின் – சீறா:4253/1
அந்தரத்தின் அகடு உரிஞ்ச நீண்ட நிசான் அமைத்து மதி அனைய காந்தி – சீறா:4308/1
சிரம் அறுந்தும் முகம் அறுந்தும் பிடர் அறுந்தும் துடை அறுந்தும் சிதைந்து நீண்ட
தரை கிடந்து உள் உயிர் துறந்து படை எறிந்து மாய்ந்தனர் போர் தலைவர் மன்னோ – சீறா:4315/3,4
அவர்களில் தலைமை மிக்கோன் அகுத்தபு தனையன் நீண்ட
கவர் மன குயை என்று ஓதும் பெயரினன் கபடம் மூட்டும் – சீறா:4358/1,2
அம்பினுக்கு உயிர் ஊன் என்னும் ஆரமுது ஊட்டி நீண்ட
உம்பரில் பறவை பாட உலகினில் அலகை ஆட – சீறா:4371/2,3
மட்டிலாது அகழ் வெட்டிய நீண்ட கை வாய்ந்த – சீறா:4402/1
நிலைமை மன்னவர் ஆயிரம் பெயரொடும் நீண்ட
அலகிலா திறன் மைந்தரும் தூது எனும் அரியும் – சீறா:4425/1,2
வெண் நிற கவிகை நிழற்றிட நீண்ட விரி மரை எறிதர விளங்கும் – சீறா:4445/3
நீண்ட நட்பினரை கண்டும் அங்கு அறியார் நிகழ்த்திய மாற்றமும் அறியார் – சீறா:4447/2
நெல்லொடு சாமை வரகு செந்தினையும் நீண்ட கோதும்பையும் இறுங்கும் – சீறா:4458/1
நிறையும் எனது உடல் உயிரை தர வேண்டும் எ தலத்தும் நீண்ட சோதி – சீறா:4526/2
பற்றி நீண்ட வெண் கயிற்றொடும் முளையொடும் பறித்து – சீறா:4581/1
உச்சம் நீண்ட நிசானிகள் யாவையும் ஒடித்து – சீறா:4582/3
நீண்ட வள் வாரை செவ்வே நேர்பெற கட்டி ஓதை – சீறா:4627/1
அரியவன் தூதரான அகுமதின் வடிவை நீண்ட
இரு விழி ஆர நோக்கி இதயத்தின் மகிழ்ச்சி கூர்ந்து – சீறா:4701/1,2
சிந்தனை உருகி கண்ணீர் செனித்திட அழுது நீண்ட
கந்தரம் ஒடுக்கி முன்னம் காலினை மடக்கி வாலை – சீறா:4730/2,3
பணை மருப்பு இரட்டை வேழ பகடு தொண்டலத்தில் நீண்ட
கணியருப்படை முறித்து கயமுனி திரளுக்கு ஈந்து – சீறா:5002/1,2

மேல்


நீண்டில (1)

முடங்கில சிறிதும் நீண்டில உணர்வு முழுதினும் இலது கெட்டு ஒடுங்கி – சீறா:1447/2

மேல்


நீண்டு (6)

முடங்கி நீண்டு இருள் உள் ஆர்ந்த முழை ஒன்றில் தலையை நீட்ட – சீறா:2599/1
சுரித்த சின் முலை நீண்டு விம்மிதத்தொடும் சுரந்து – சீறா:2688/3
வார்ந்து நீண்டு எழுந்து இ வனம் கடந்து அணி மருதம் – சீறா:4281/3
திருகி நீண்டு அற வளைந்து எழு மருப்பின் மெய் செறிந்து – சீறா:4430/1
கரு நிற கவை குளம்பில் நீண்டு எழு துளை காதின் – சீறா:4430/3
சுந்தர விழியும் நீண்டு துலங்கிய கரமும் வாச – சீறா:4700/2

மேல்


நீத்தத்தில் (1)

நீறுபட்டு எழுந்த பாய் பரி வாயின் விலாழி நீர் நீத்தத்தில் நனைந்து – சீறா:4450/2

மேல்


நீத்தம் (4)

நிறைதரு நீத்தம் பரந்து என பொறையும் அடவியும் நிழல் செறி பொதும்பும் – சீறா:2878/3
நிறைந்தன கொடியின் வீக்கம் மறைத்தன கவிகை நீத்தம்
சொரிந்தன கவிகை நீத்தம் மறைத்தன கவரி துள்ளல் – சீறா:3378/3,4
சொரிந்தன கவிகை நீத்தம் மறைத்தன கவரி துள்ளல் – சீறா:3378/4
நிறம் திறந்தன நிறம் தெரிந்தில செந்நீர் நீத்தம் – சீறா:3892/4

மேல்


நீத்தமே (1)

வரைகளை பிடுங்கின மலிந்த நீத்தமே – சீறா:735/4

மேல்


நீத்தான் (1)

வாய்மையும் மறந்தான் நன்றியும் நீத்தான் வரன்முறை வழி என்பது எறிந்தான் – சீறா:4075/1

மேல்


நீத்து (12)

போர் தலை திறந்து திரித்து வை நீத்து பொன் நிற செந்நெல்லை குவித்து – சீறா:60/2
புனைந்த மென் துகிலை நீத்து வேறு ஒரு புதிய தூசும் – சீறா:1575/1
பனி மலர் துகிலை நீத்து பழத்தினை தீண்டி இன்பம் – சீறா:2246/3
இதயம் ஒத்து இனிது ஈமான் கொண்டு இரு மன குபிரை நீத்து
பத மலர் துதித்து தேடா பலன் கதி படைத்தேன் என்ன – சீறா:2254/2,3
கல்பினில் கசடு நீத்து கர கமலங்கள் நீட்டி – சீறா:2352/2
கரிய கம்பளத்தை போர்த்து வீக்கிய கலைகள் நீத்து ஓர் – சீறா:2830/1
போர்த்த தன் பொதும்பர் நீத்து எழுந்து அரும் கான் புறத்தில் நல் நிரையை நோக்கியதால் – சீறா:2879/4
நிலை கெடும் கயினுக்காகவரை நீத்து இடர் – சீறா:3612/2
ஈனம் இல் கறுக்கறா எல்லை நீத்து வந்து – சீறா:3660/2
செவ்விய திறவுகோலால் பூட்டினை தீண்டி நீத்து
நொவ்விதில் திறந்து உள் ஆய கரப்பை யார் நுவல வல்லார் – சீறா:3702/3,4
பார் இருள் படலம் நீத்து பகலவன் உதயம்செய்தான் – சீறா:3723/4
மெல்ல அமைத்து போரினை நீத்து வெளியுற்று – சீறா:3924/2

மேல்


நீத்தும் (1)

வேறு உரை பகரேல் பார்ப்பை வெறுத்தும் உன் இனத்தை நீத்தும்
ஈறு என போதல் வேண்டாம் எனும் உரை இயம்பிற்று அன்றே – சீறா:2105/3,4

மேல்


நீத (1)

நீத வேத நெறி முறை நின்று நாம் – சீறா:4249/2

மேல்


நீதம் (2)

நீதம் அன்று இவண் இருத்தல் போய் பொருவது நினைவால் – சீறா:3822/4
நீதம் அற்று அபிறாபி செய் நிந்தையும் – சீறா:4236/3

மேல்


நீதமில்லவரை (1)

நீதமில்லவரை போல நெடும் புடை-அதனின் வந்து – சீறா:2605/2

மேல்


நீதமும் (2)

நீதமும் நடத்தினர் நிகரும் இல்லையால் – சீறா:2980/4
பொறையும் வீரமும் போதமும் நீதமும் புகழும் – சீறா:4279/3

மேல்


நீதராம் (1)

நீதராம் எனும் மத கரி தொகுதியை நேடி – சீறா:3862/2

மேல்


நீதவான்கள் (1)

நீதவான்கள் உறு போதவான்கள் குரு நேர்மையாம் தகைமையாகினோர் – சீறா:15/3

மேல்


நீதி (40)

அரு மறை தெரிந்து நீதி நெறிமுறை நடந்து தீன் இ அகில தலம் எங்கும் மீறவே – சீறா:5/1
மமதை கெட சாதி நீதி முறைமை தனக்கு ஆக ஓதும் மகனை வதைத்தோர் ஒறாமலே – சீறா:10/2
நலிவு அற உலக நீதி நெறி முறை பெருக நாளும் நமர் உயிர் அரிய காவலாய் – சீறா:13/1
ஆதம் ஈன்ற மனு நீதி ஆண்ட முறையாலும் ஓங்கு புகழாகினோர் – சீறா:15/1
நீதி மான் நபி பிறந்தநாள் விண்ணவர் நெருங்கி – சீறா:93/3
நீதி சேர் ஹயினானிடத்தினிலிருந்து நிலை பெற விளங்கியது அன்றே – சீறா:136/4
நீதி மன்னவன் அப்துல்லா தனை அறி நினைவாய் – சீறா:207/3
முடிவில் எய்துவர் என்றனன் நீதி நூல் முறையால் – சீறா:576/4
மறை தெரி அறிவன் நீதி முகம்மதின் அடியை போற்றி – சீறா:822/1
முதியவர் உவந்து நீதி முன்மார்க்க முறைப்படி சடங்குகள் முடிப்ப – சீறா:1210/1
பிணக்கு எனும் சமய பேத பேய்பிடித்தவர்க்கு நீதி
கணக்கு அறிவுறுமோ என்ன காபிர்கள் கடுத்து நின்றார் – சீறா:1349/3,4
பதிவு பாசுரமொடு உறைய நீதி முறை பழுது இலாதபடி எழுதினான் – சீறா:1424/4
நடு உறு மனத்தார் நீதி நான்மறை தெரிந்த நாவார் – சீறா:1556/1
திருந்திட உரையும் நீதி செவ்வியன் முகம்மதின் சொல் – சீறா:1563/2
ஓதும் நெறி நீதி அபித்தாலிபு உரை கேட்டு – சீறா:1768/1
நீதி நல் நபி எனும் பெயர் அளித்து நீள் நிலத்தில் – சீறா:2215/2
முன்னவன் ஒருவன் நீதி முறைமையிற்கு உரியன் மற்றோன் – சீறா:2393/1
நிலை முறை தவறு இலா நீதி மன்னவர் – சீறா:2435/1
நீதி அன்றியே தீண்டினனலன் நெடும் காலம் – சீறா:2607/2
வேதமும் உணர்ந்து நீதி விளக்குதற்கு அமைந்து நின்றீர் – சீறா:2825/4
நீதி நல் நெறி விலகுதல் பவ நெறி நிகழ்த்தி – சீறா:2909/3
வடிவமும் ஒழுங்கும் நீதி வணக்கமும் அறிவும் பூத்த – சீறா:3053/1
துதி தரும் வேத நீதி தூதர் காதார கேட்டு – சீறா:4207/3
தானம் அருள் இறை நீதி அறிவு பொறை எள்துணையும் தாங்கிலாதார் – சீறா:4298/1
போன நாளளவும் ஷாமில் வஞ்சகம் புணர்த்தி நீதி
தீனரை இடுக்கண் காண இருந்தனர் திறமை இல்லார் – சீறா:4357/3,4
அறபிகள் உலக நீதி யாவையும் அறிந்த மேலோர் – சீறா:4377/2
பெருகிய கீர்த்தி நொய்துறும் சமயம் பிழைவுறும் அழகு உறு நீதி
இரிவுறும் போரில் திரண்டு எழும் காபிர்க்கு இதம் உற ஈந்திடில் எமக்கே – சீறா:4474/3,4
வீரமும் தவமும் வாய்த்த மெய்மையும் அறிவும் நீதி
வாரமும் நெஞ்சில் கொண்டு வரும் புலி அலி முன் வெற்றி – சீறா:4630/1,2
விளம்பி நெறி முறை தவறா வேத நபி அவண் இருப்ப மிக்க நீதி
வளம் பலவும் உயர்ந்த புகழ் வளர்ந்த குணம் நிறைந்த உலுமாம் ஆண்டு எய்தி – சீறா:4680/1,2
அரிது உணர் லுமாமின் செய்கை அவ்வண்ணம் ஆக நீதி
தெரிதரும் இறசூலுல்லா சிறந்து இனிது இருக்கும் நாளில் – சீறா:4687/1,2
ஏயெனும் பொழுதில் நீதி இலகிய சகுசு மாட – சீறா:4688/2
தருமமும் அறிவும் நீதி தவமும் பெற்று உலகில் எய்தா – சீறா:4696/1
குறைவு இலா பொருளே சோதி குலவிய ஒளிவே நீதி
முறை குறைவு அற நின்றோனே முதல்வனே அழிவில்லாமல் – சீறா:4750/2,3
வாய்மை நீதி நபி பறக்கத்தினான் – சீறா:4765/1
ஒப்பிலான் அருளினாலே உம்பரினிருந்து நீதி
செப்பிய ஆயத்து ஒன்று திகழுற இறங்கிற்று அன்றே – சீறா:4791/3,4
ஒல்லை நீதி கற்று உணர்ந்தவன் மஸ்வூது சொல் உறுவா – சீறா:4846/4
பழமையும் அறிவும் வேத பான்மையும் நீதி சேரும் – சீறா:4849/3
மறு இலா நீதி வாய்மை முகம்மது நபியே மக்கா – சீறா:4852/1
கலக்கலாம் என்ன நீதி கதையினும் கேட்டது உண்டோ – சீறா:4853/3
கோ முறை வழுவா நீதி குலவிய அலியார் அப்போது – சீறா:4876/3

மேல்


நீதியால் (1)

பேரும் கீர்த்தியும் பெற்று உயர் நீதியால்
ஊரும் நாடும் உவந்திடும் உண்மையார் – சீறா:4803/3,4

மேல்


நீதியான (1)

நீதியான மாராயமே பெற நிகழ்த்தினரால் – சீறா:217/4

மேல்


நீதியின் (1)

நீதியின் மருவும் தீனவர் யாரும் நிறைதர கூவி முன் இருத்தி – சீறா:4086/2

மேல்


நீதியீர் (1)

நீயிரன்று எவர் நீக்குவர் நீதியீர் – சீறா:4831/4

மேல்


நீதியும் (4)

ஈது அலாது நல் நீதியும் இல்லையே – சீறா:1398/4
பொறையும் நீதியும் ஒழுக்கமும் விளைத்த பொன்னிலத்தை – சீறா:3732/2
வேதமும் ஞான நீதியும் ஓதும் வீதியும் யாவரும் மேவும் – சீறா:4091/1
நீதியும் பழி-அது ஆகும் நீடு அறம் பவத்தின் எய்தும் – சீறா:4381/3

மேல்


நீதியே (2)

நீதியே எனவும் பலதரம் தவுபா நிகழ்த்தியும் துன்பம் விட்டு ஒழியா – சீறா:132/2
நீதியே குபிரர் தெளிதரும்படியால் நினைத்தவை முடித்திடு என்று உருகி – சீறா:1900/3

மேல்


நீதியை (1)

சாலவும் உரைத்தான் நீதியை வெறுத்த தறுகணான் எனும் அபூஜகிலே – சீறா:692/4

மேல்


நீதியோய் (1)

புகழ்ந்திட வரும் தக்க நீதியோய் – சீறா:1623/4

மேல்


நீந்தி (42)

மடந்தையும் மகப்பேறு அடுத்திடும் சமயம் வானவர் குழுவினை நீந்தி
கடந்து வந்து ஒருவர் நின்றனர் அவர் செம் கரத்தினில் கிண்ணம் ஒன்று ஏந்தி – சீறா:249/1,2
கோ குல வீதி நீந்தி கொழும் மனையிடத்தில் சார்ந்தார் – சீறா:640/4
நீங்க அரும் பரல் கானையாறுகளையும் நீந்தி
ஓங்கலும் சிறு திடர்களும் கடந்து உடன் நடந்தார் – சீறா:768/3,4
நீந்தி முன்னிட நடந்தனர் கானிடை நெறியின் – சீறா:770/4
பாதை நீந்தி அங்கு ஒரு குவடு அடியினில் படர – சீறா:771/2
வறு பரல் படர் பாலைகள் நீந்தி முள் வகிர்ந்திட்டு – சீறா:842/2
சோலை-வாய் விடுத்து நீந்தி துவசமும் குடையும் மல்க – சீறா:1035/1
சின தட கை மலை என உள் களிப்பு மதம் ஒழுக மணி தெருவு நீந்தி
கனைத்த கடல் முகட்டு எழுந்த கதிர் கடுப்ப வருவது கண் கவர நோக்கி – சீறா:1087/2,3
ஒல்லையில் அடவி நீந்தி உள்ளகம் பூரித்து ஓங்க – சீறா:1490/3
நெடு வரை குறிஞ்சி நீந்தி நிரை தொறு புகுத சேர்த்தி – சீறா:1723/1
படர் கொடி நுடங்கும் முல்லை பரப்பையும் நீந்தி ஈந்தின் – சீறா:1723/3
பொதி பதிற்றொடு பரல் புடவி நீந்தி வான் – சீறா:1990/2
துடவை நல் மலரை தூற்றும் தூய் நிழலிடத்தை நீந்தி
படர் முகில் கவிகை ஓங்க பார் உளது எவையும் வாழ்த்த – சீறா:2123/1,2
உலகு அடங்க தனி அரசு செலுத்தும் பெரியவன் அருளால் உயர் வான் நீந்தி
அலகில் கதிர் சிறை ஜபுறயீல் அகுமது உறைந்த குவடு அடுத்து அன்பாக – சீறா:2169/1,2
தடம் திகழ் கர்னுத ஆலிபு என்னும் அ தலத்தை நீந்தி
கடம்-தனில் குபிர் என்று ஓதும் களிறு அடு அரி ஏறு என்ன – சீறா:2255/2,3
தேறிய கருத்து உள் ஒத்து தேர்ந்து எழுந்து அ இடம் நீந்தி
பேறு உடை மக்கம் என்னும் பெரும் பதி அடுத்து ஓர் ஜின்னை – சீறா:2272/2,3
நறை கொளும் செவ்வி திண் தோள் நபி நகுலாவை நீந்தி
இறைவன் ஏவலினால் வானோர் எண்ணிலர் சூழ செல்வம் – சீறா:2273/1,2
காதலின் தீன்தீன் விளங்க என்று ஏத்தி கடி மலர் சோலையும் நீந்தி
மா தவம் பெருகும் மனத்தினன் காம்மா மன்னு தன் திசையினில் போனான் – சீறா:2327/3,4
படர் ஒளி குலவும் மாட பதி கடந்து அடவி நீந்தி
புடை வளம் பலவும் நோக்கி போயினர் மதீனம் மூதூர் – சீறா:2355/3,4
குத்திர புறங்கள் நீந்தி கொடுமர சரத்தின் ஏகி – சீறா:3387/2
ஷாம் எனும் பதியை நீந்தி தலைவர் நாற்பதின்மர் சூழ – சீறா:3389/1
பொரி அரை காடு நீந்தி பொருப்பிடம் அனைத்தும் போக்கி – சீறா:3415/3
நதி சில கடந்து மாறா நள்ளிருள் கானம் நீந்தி
கதிரவன் கதிரினால் எண் காவதம் கடந்து வல்லே – சீறா:3669/2,3
விரைவுடன் எழுந்துபோந்து விலங்கலும் வனமும் நீந்தி
கருதலன் இருந்து வாழும் கைபறு என்று ஓதும் ஊரின் – சீறா:3695/2,3
முதிர்தரும் முளரி நீந்தி முகில் உறை வரைகள் நீங்கி – சீறா:3724/3
சேட்டு இளம் சிங்கம் காபிர் சேனை அம் கடலை நீந்தி
மூட்டு எரி கனல கண்கள் முகம் குறுவெயர்வு சிந்த – சீறா:3948/2,3
கருதலர் நெஞ்சின் தீய்ந்து கனல் எழும் சுரமும் நீந்தி
பொரு படை புணரியோடு நசுது எனும் தலத்தில் புக்கார் – சீறா:4183/3,4
ஓங்கிய விசும்பை நீந்தி உறு பொருள் உணர்த்தும் வேதம் – சீறா:4198/2
வேய் உதிர் முத்தம் ஈர்க்கும் வெறி கமழ் விலங்கல் நீந்தி
தீய வெம் கானல் வேய்ந்த செம் நிற சுரத்தில் புக்கார் – சீறா:4208/3,4
நீங்கிலாத கான்யாறும் வெம் பாலையும் நீந்தி
தீங்கு உறாது யான் ஏகிய நெறியினில் தீனோர் – சீறா:4267/2,3
மருத நிலம் கடந்து நெடும் கழுது குடியிருந்த சுர வனமும் நீந்தி
விரிதரு வாய் மலர் தேறல் அருவி சொரி வரை கடந்து விரி_நீர் என்ன – சீறா:4307/2,3
மாறுகொண்டு தீனவரும் முகம்மதுவும் மற்று எவரும் மதீனம் நீந்தி
ஆறுகொண்டு வந்து மனத்து எண்ணாமல் முனை பதியும் அமைத்தார் என்ன – சீறா:4309/1,2
ஈனவன் ககுபு கேளிர் என்பவர் சுகுறா நீந்தி
போன நாளளவும் ஷாமில் வஞ்சகம் புணர்த்தி நீதி – சீறா:4357/2,3
திருந்திட அ இடம் நீந்தி சேவகர் மருங்கில் சூழ – சீறா:4391/2
அல்லல் எய்தும் என்று உணர்ந்து அவண் நீந்தி வாழ் அழகின் – சீறா:4413/2
நிறைய மாவும் சேர் எட்டு என கொடுத்து அவண் நீந்தி
அறிவும் மானமும் தயங்கிய முகம்மதை அடைந்தார் – சீறா:4414/3,4
அரும்பு வாய் ஒழுகும் பசு நறும் தேறல் அகல் பணை மருதமும் நீந்தி
இரும்பு என செறிந்த மோட்டு உடல் களிறு முழங்கிய இரு வரை கடந்து – சீறா:4452/1,2
குரம்பையும் குடில் சூழ் முல்லையும் நீந்தி கொடி நகர் மதீன நாடு அடைந்தார் – சீறா:4452/4
பாங்கினில் இரந்து முனைப்பதி நீந்தி பயகாம்பரிடத்தினில் அணுகி – சீறா:4463/2
அ பெரும் பாசறை நீந்தி ஒருவர் அறியாது எளியேன் அறிவிலாதேன் – சீறா:4537/1
கடி கமழ் பொழிலும் வாவி கரைகளும் மலையும் நீந்தி
அடி நிலம் படர காந்தும் அரும் திறல் பாலை கண்டார் – சீறா:4889/3,4
மதி அகடு உரிஞ்சும் குன்றும் வளர் கழை காடும் நீந்தி
பதியினுக்கு அரசாய் வைகும் பணை மதீனாவில் சென்றார் – சீறா:4911/3,4

மேல்


நீந்திநீந்தி (2)

பெருகிய துயரம் என்னும் பெரும் கடல் நீந்திநீந்தி
கரை பெறற்கு அரிதாய் சோர்ந்து கண் படைபெறாது வாடி – சீறா:1052/1,2
நீடிய உவகை என்னும் நெடும் கடல் நீந்திநீந்தி
தேடிய பொருள் இது என்ன சேவடி சிரசில் கொண்ட – சீறா:2286/3,4

மேல்


நீந்தியே (1)

நீறு பாலையும் முல்லையும் நீந்தியே
ஈறு இல் தீனர் துயிலிடம் எய்தினான் – சீறா:4221/3,4

மேல்


நீந்தினார் (1)

நெட்டு இலை முளி கழை காடு நீந்தினார் – சீறா:515/4

மேல்


நீந்து (1)

நீந்து புவி தாரை இடம் சிறியது என்றோ தானை நெருக்குற்றது என்றோ – சீறா:4306/3

மேல்


நீயத்து (1)

நீயத்து நினைந்த தன்மை தடை அற நீங்க வேண்டி – சீறா:4886/3

மேல்


நீயிரன்று (1)

நீயிரன்று எவர் நீக்குவர் நீதியீர் – சீறா:4831/4

மேல்


நீயும் (4)

தெறு கொலை விளைத்து முன்னம் செய்தொழில் தவிழ்த்தேன் நீயும்
மறுகலை எறிந்து தேறும் மன கலையொடு கன்றோடும் – சீறா:2120/2,3
விரைவுற நீயும் பேதுற வஞ்ச வேலியில் கிடந்து உழன்றனையோ – சீறா:4100/3
பலன் ஆம்படி நீயும் இனி பதி-தோறினும் போய்ப்போய் – சீறா:4350/3
வீசினன் நீயும் போய் விளம்புக என்றனன் – சீறா:4568/4

மேல்


நீர் (167)

வெள்ள நீர் பரப்பு கழனிகள்-தோறும் மென் கரும் சேறு செய்தனரே – சீறா:43/4
தோய்ந்து நீர் குடைந்து ஆடுவோர் மதி முக தோற்றம் – சீறா:67/2
நடுங்கி வாயில் நீர் வறந்திட நா உலர்ந்து உடலம் – சீறா:186/1
அம் பொன் கும்பத்தின் அருவி நீர் மஞ்சனமாடி – சீறா:194/1
தோற்று மா மழை சொரிந்து என கண்ணில் நீர் சொரிய – சீறா:209/2
வடித்த கண்ணின் நீர் ஒழுகிட இருந்த பொன் மயிலை – சீறா:212/2
அம் பொன் நீர் ஆட்டி நல் அமுதம் ஊட்டியே – சீறா:292/2
நெடு நிலம் பார் அற தொட்டு நீர் இறைத்து – சீறா:302/1
நெறி திகழ் மக்க மா நகரில் நீர் செலின் – சீறா:312/3
பெற்ற பிள்ளை ஓர் உதவி செய்குவர் பிறர் இலை நீர்
பற்று நல் பொருள் குறித்து வந்தவர் பசியுடையீர் – சீறா:328/2,3
குறைதரா வாசம் கமழ்வது மாறா குமிழின் நீர் சிறிதுமே அணுகா – சீறா:370/3
துருவை மேய்த்து அரு நீர் ஊட்டி தோன்றுவர் அலது நீங்கார் – சீறா:401/4
இன்றி கேட்பது எ குழந்தை நீர் இயம்பும் என்று இசைத்தார் – சீறா:443/2
கஞ்ச மென் முக கோட்டமும் கண்ணின் நீர் கவிழ்ப்பும் – சீறா:453/2
தூற்றும் வேல் விழி நீர் இடும் சுவடுகள் மறைப்ப – சீறா:467/2
உருக கூறினள் ஊற்றெடுத்து ஒழுகு நீர் விழியாள் – சீறா:469/4
சொரி மலர் வாவி நீர் அசைந்து தோன்றுவ – சீறா:491/2
பம்பு நீர் வாவி கண் குளிர்ந்து இ பாரிடை – சீறா:495/1
தங்கிய புனலிடை குளிப்ப தத்து நீர்
எங்கணும் கரை தவழ்ந்து இழிந்து தோன்றுவ – சீறா:496/1,2
மன்னவர் முகம்மதும் வாவி நீர் குளித்து – சீறா:502/2
தழை அற கருகி நீர் தடங்கள் வற்றி மெய் – சீறா:529/1
குழைவொடு கானலை குறித்து நீர் என – சீறா:529/2
காத நான்கினுக்கு ஒரு கரம் நீர் உறா கடும் கான் – சீறா:546/3
எந்த ஊர் உளீர் எவ்விடத்து ஏகுவிர் நீர் என்று – சீறா:570/2
அச்சம் இன்றி நீர் துணிந்தது என்று அறைந்தனன் அறிவால் – சீறா:578/4
ஊறு நீர் தட கரைகளும் குட்டமும் ஓடையும் மலர் காடும் – சீறா:671/1
மாந்தரும் மாவும் திசை தடுமாறி வாயில் நீர் அற உலர்ந்து ஒடுங்கி – சீறா:688/3
ஊனம் இல் நதியில் ஒரு கை நீர் அருந்தி உடல் குளிர்ந்து அரும் பசி ஒடுங்கி – சீறா:699/3
அளி தான் உண நீர் கிடையாத கரையுளி – சீறா:708/1
நீர் உறை பறவையின் குலமும் நீள் தரு – சீறா:727/1
நிகழும் தாரையில் காவதத்து உள் உறை நெடு நீர்
அகழி போன்ற ஓர் ஓடை உண்டு அதனினுக்கு அணித்தாய் – சீறா:755/1,2
அருந்தின குளகு நீர் உண்டு அவ்வயின் உறைந்த பின்னர் – சீறா:799/3
நெருப்பு நீர் உப்பு என்றாலும் நினைத்து எடுத்து அளிக்கிலாதார் – சீறா:804/2
சீத நீர் குடைவார் ஆடி செழும் பொழில் மலர்கள் கொய்வார் – சீறா:805/1
வாயில் நீர் வறந்து கண்ணில் வளர் தழல் கொழுந்து காட்டி – சீறா:813/3
தொட்ட பாழ்ங்கிணறு உண்டு ஆங்கு துவலை நீர் அசும்பும் தோன்றாது – சீறா:818/1
முன்னிட பெருகி ஓடும் முறைமை கண்டு அறிந்து நீர் அ – சீறா:830/3
உரியர் நீர் அலது எவர் என அபூபக்கர்க்கு உரைத்தான் – சீறா:834/4
சூட்டு நீர் மலர் நில மலர் வாசமும் தூர்த்து – சீறா:866/2
குடைந்து நீர் விளையாடிய வாவியும் குறுகி – சீறா:872/2
குருதி நீர் சிந்திட குவலயத்திடை – சீறா:906/3
ஆங்கு அவர்-தமை அழைத்து அருகு இருத்தி நீர்
ஈங்கு உறை கருமம் ஏது எடுத்து இயம்பும் என்று – சீறா:911/1,2
பெருக்கொடு திரண்டு நல் நீர் குடைதலின் பிறங்கு மெய்யின் – சீறா:934/2
தெள்ளு நீர் குரும்பை குலம் பல சுமந்த செறி திரள் தாழைகள் ஒரு-பால் – சீறா:1004/4
கஞ்ச மென் மலர் தாள் பெயர்ந்திட உலவார் கடி மலர் வாச நீர் ஆடார் – சீறா:1015/3
உற்ற என் உயிரே நீர் இங்கு உறைந்தினிரோ என்று ஓதி – சீறா:1254/3
நல் நலம் பெறு நபிகள் நாயகமும் நீர் அலது – சீறா:1294/3
உண்மை நீர் நபி என்பது உரைத்து போயினார் – சீறா:1327/4
நீர் உறை இடத்தும் செவ்வி நிழல் திகழ் இடத்தும் வாய்ந்த – சீறா:1342/1
அடுத்த வன் மொழிக்குள் அகப்பட்டு நீர்
எடுத்த நல் வழி கெட்டு எளிமைக்கும் கீழ்ப்படுத்தலாகப்பட – சீறா:1421/2,3
ஏங்குவர் இரங்குவர் இரு கண் நீர் விழ – சீறா:1464/1
பானலத்து அருவி நீர் பரப்பி உள்ளுடைந்து – சீறா:1466/2
செழும் மலர் கண்ணின் நீர் துடைத்து தீயவர் – சீறா:1477/2
ஈது ஒரு புதுமையாக எண்ணி நீர் உரைத்தீர் வேத – சீறா:1552/1
பேதம் ஒன்றதற்கு காணாது இதனை நீர் பிதற்றி பேச – சீறா:1552/3
மன்னவன் விளைக்கும் வஞ்சம்-அதனை நீர் அமைத்தல் வேண்டும் – சீறா:1553/2
தென்னுறு கதிர் வேல் சிங்கம் சீத நீர் ஆடினார் ஆல் – சீறா:1574/4
சுந்தர புது நீர் ஆடி தூசு அணிந்து இகல் இலாது – சீறா:1576/1
நனி புகழ் உண்மை நல் நபியும் நீர் அலால் – சீறா:1631/3
வான்_உலகினில் நீர் ஆடை மண்_உலகினில் வெண் திங்கள் – சீறா:1729/1
சோர்தரும் மயில் என சோர்ந்து கண்ணில் நீர்
வார்தரு கலன் கலை நனைப்ப வார் குழல் – சீறா:1786/2,3
அலையல் நீர் ஏவிடின் மாந்தர் சேனைகள் – சீறா:1802/2
நின்று நீர் அமவாசையில் கலை நிறை மதியம் – சீறா:1856/1
தூதர் நீர் நபி என்பதும் அறபு எனும் சொலினால் – சீறா:1859/2
அரும் கதிர் கலசத்து ஆபுசம்சத்தின் அரிய நீர் கரம் கொடு தெளித்தே – சீறா:1945/4
திருந்துற மயிரின் போர்வையில் போர்த்து செம் கரத்து அரிய நீர் ஏந்தி – சீறா:1951/3
விரி கடல் பெரு நீர் உண்டு சூல் உளைந்த விசும்பிடை உதித்த மின் குலம் போல் – சீறா:1954/2
பெருகிய குடமோ காம நீர் உறைந்த பேரிளம் குரும்பையோ கதிரின் – சீறா:1967/2
பொழிந்த நீர் விழி தர இரந்து ஏத்திய புகழால் – சீறா:2000/2
துன்றிய நிழலும் நல் நீர் சொரிதரும் இடமும் செம் தேன் – சீறா:2054/2
நள் இலை அள்ளி வாய் கொண்டு அரும் பசி தடிந்து நீர் உண்டு – சீறா:2072/3
அல்லலுற்று அழுங்கி கண்ணின் அருவி நீர் சொரிய வாடி – சீறா:2085/3
குரு நெறி முகம்மதை குறித்து எதிர்ந்து நீர்
இரு நிலத்து எவர் என இயம்பினான் பரர் – சீறா:2126/2,3
நெருப்பு நீர் இவை முதல் நீக்கி நீள் நிலத்து – சீறா:2144/1
உற்ற நீர் உள்ளி வந்து அதனின் ஓங்கிடும் – சீறா:2155/2
அன்னம் அருந்திட நீர் உப்பு அங்கி அளியாது அவரோடு அடுத்திடாமல் – சீறா:2179/2
சொன்னதிலை ஓர் மொழி மந்திரத்து அடங்கி தெய்வம் உரை சொல்லுமோ நீர்
உன்னிய வாசகத்தினொடும் உரைக்கும் என உரைப்பது என்-கொல் உறுதித்து அன்றே – சீறா:2184/3,4
திருப்பு நீர் அலை கடல் வரை புவி திடுக்கிடவே – சீறா:2230/3
தரிபடா நாசி துளையில் நீர் ததும்ப தைத்து அற கிழிந்தது ஓர் துணியும் – சீறா:2298/3
உள்ளுற கிடந்த பல் அற பெயர்ந்த உதட்டினில் வாயில் நீர் ஒழுக – சீறா:2300/1
புத்தியில் தெளியும் நீர் என புகன்றனர் – சீறா:2405/4
நாடுவார் இலர் என்-கொலோ நீர் நவின்றதுவே – சீறா:2477/4
கலி இது என்-கொல் நீர் செய்தவை என கழறுவரால் – சீறா:2488/4
துருத்தி நீர் வெளி விட்டு என்ன விரைவொடும் தோன்றி நின்ற – சீறா:2602/4
பரிவு பெற்றிடும் அமிர்த நீர் உடல் எலாம் பரந்த – சீறா:2624/2
தன்மமில்லவள் மனையினில் சார்ந்த நீர் இசைத்தல் – சீறா:2685/3
கந்த மென் பதத்தில் சேர்த்தி கண்ணில் நீர் கலுழ நின்றான் – சீறா:2770/4
வாதையில் பதைத்து சோர்ந்து கண்ணில் நீர் வடித்து நின்றாள் – சீறா:2799/4
எனக்கு முன் இருந்து தாதை இரு கண் நீர் ஒழுக பார்த்து இன்று – சீறா:2802/1
அல் பகல் ஈன்றாள் கண்ணின் அருவி நீர் சொரிய வேலை – சீறா:2814/3
ஓசை மா கடல் நீர் வைத்த உப்புநீர்க்கு உவமை என்ன – சீறா:2834/2
தேனினும் இனிதாய் வாசம் திகழ்ந்தன உவர் நீர் ஆலை – சீறா:2836/2
கன்று வைத்து நீர் இறைத்து அவை பலன்பட காய்த்து – சீறா:2922/3
வடித்த நீர் தூங்கு நா சுணங்கன் வாயினில் – சீறா:2969/1
பிதிர் விரல் உயர்ந்த பல் பிளந்த வாயில் நீர்
குதிதரும் நெடிய நா நீட்டி கூறுமால் – சீறா:2975/3,4
தகைமையில் பணிவது சரதம் இன்று நீர்
இகல் மறுத்து அணி நகர்க்கு எழுக என்றனன் – சீறா:3021/3,4
நாடி நீர் மக்க மா நகரை சூழ்தரு – சீறா:3027/2
உண்ணு நீர் காவதம் உலவி தேடினும் – சீறா:3281/1
ஓடினர் நீர் உறை ஒருங்கு காண்கிலார் – சீறா:3285/4
காண்டிலன் நீர் என கழற நம் நபி – சீறா:3286/3
ஈண்டு நீர் துருத்தியை கொணர்-மின் என்றனர் – சீறா:3286/4
பருகு நீர் அற்ற தோல் துருத்தி பையினை – சீறா:3287/2
படும் இடம் நீர் எனும் பான்மை தோன்றவே – சீறா:3290/4
வெற்றி தந்தன் என்று ஆயத்தும் இறக்கினன் விரி நீர்
வற்றுறா கடல் புவியினில் தீன் பயிர் வளர்க்க – சீறா:3453/2,3
குரவு நீர் பெரும் கடல் ஒலி காண்கிலாது ஒளித்த – சீறா:3482/4
விரைவை ஒத்தன வேந்தர்கள் திரிந்தவை விரி நீர்
அரவம் ஒத்தன நெருங்கிய படை தரும் அரவம் – சீறா:3485/3,4
சோரி நீர் ஒழுக இருவர்கள் தலையும் துணித்து அரும் கழுவின் இட்டனரால் – சீறா:3601/4
வரத்தினில் சிறந்த ககுபத்துல்லாவின் ஆபுசம்சத்தின் நீர் வழங்கும் – சீறா:3606/1
மதி தவழ் சிகர கோடி வரை பல கடந்து நல் நீர்
நதி சில கடந்து மாறா நள்ளிருள் கானம் நீந்தி – சீறா:3669/1,2
பரவை ஏழும் நீர் அற குடித்து அளறு எழப்படுத்தி – சீறா:3826/3
அணி உரம் கிழித்த நேமி அரத்த நீர் குடித்து சோரி – சீறா:3847/2
நீர் என பரக்க வாசி நெடு வரை மாடம் கொண்டோர் – சீறா:3848/2
வேட்டல் கொண்டு எழுந்து ஏகினன் அடங்கிலா விரி_நீர் – சீறா:3867/3
ஓட்டம் கூவல் நீர் கொண்டு எழுந்து ஓடியது ஒத்தே – சீறா:3867/4
வேர்த்தன மேனி நீர் அற்று உலர்ந்தன மேகம் வாரி – சீறா:3869/3
இன்று நீர் காபிர்-தம்மோடு எதிர்ந்திடில் ஒரு முன்னூறு – சீறா:3873/1
வீரிய முருடு ஆர்த்தன இடம்-தொறும் விரி_நீர் – சீறா:3884/3
புண் நிறைந்தன குருதி நீர் பொழிந்தன புதிய – சீறா:3887/3
சுடு சரங்கள் துரந்தன சோரி நீர்
உடலில் எங்கணும் ஊற்றெடுத்து ஓடின – சீறா:3900/1,2
குவலயத்திடை வீழ்த்தினன் குருதி நீர் கொழிப்ப – சீறா:3982/4
அக்கம் நீர் தர கிடந்து ஐயகோ என அழன்று – சீறா:3986/2
நீர் அணி நகரத்து உறை குபல் அல்லால் நிகர் இனி வேறும் இன்று என்பான் – சீறா:4084/4
நன்று நீர் மொழிந்ததாயினும் அடியேன் நாவினால் தேவரீர் மேலும் – சீறா:4088/1
கண்ணில் நீர் ததும்ப மெய் என பேசும் கட்டுரை காதினில் கேட்டான் – சீறா:4099/1
குருதி நீர் துடைத்து வாள் உறை புகுத்தி கூடிய நால்வரும் சூழ – சீறா:4117/1
மேவும் நீர் விழி வழிதர கலுழ்ந்தனர் மிகவும் – சீறா:4166/4
குருதி நீர் படியில் சிந்த கோறலே அழகு இது என்றான் – சீறா:4191/4
நீர் வறந்து கனலே பரந்து தரு நீழல் இன்றி அடியோடு உற – சீறா:4209/1
ஊறு நீர் தடமும் மலர் ஓடையும் – சீறா:4221/2
மறை-கண் நின்று வளர் இறைக்காக நீர்
பொறுக்கவேண்டும் என சரண் பூண்டனன் – சீறா:4233/3,4
நிறை பதாகினியுடன் வரல் இன்றி நீர் நெறியில் – சீறா:4258/3
நின்று நாசியின் வடத்தினை இழுத்து இனிதுடன் நீர்
கன்றிலாது சென்று ஏறும் என்று உரைத்தனர் கபீபே – சீறா:4260/3,4
விரிதரு வாய் மலர் தேறல் அருவி சொரி வரை கடந்து விரி_நீர் என்ன – சீறா:4307/3
காலு நீர் குருதி பாய காட்டிய முதுகும் போரில் – சீறா:4367/2
ஊறும் நீர் புறம் காணுற தோண்டலும் ஒரு கல் – சீறா:4404/1
செம் புண் நீர் ஆடி புலால் மணம் கமழும் திறல் நுனை கடுத்தலை தாங்கி – சீறா:4443/1
நீறுபட்டு எழுந்த பாய் பரி வாயின் விலாழி நீர் நீத்தத்தில் நனைந்து – சீறா:4450/2
வேறுபட்டு எழுந்தான் பூமியின் அடைந்து மேகமும் நீர் வறந்தனவால் – சீறா:4450/4
பெரியவன் செயலோ அன்றி நீர் நினைந்து பேசிய மாற்றமோ வரும் இ – சீறா:4470/3
பொருதுகின்றனரன்றி புலாலுள் நீர்
தர ஓர் காயம் அடுத்தில சற்றுமே – சீறா:4481/3,4
ஊன் பொதிந்த உதிர பெருக்கில் நீர்
வான் பொழிந்த மழை என கான்றன – சீறா:4489/3,4
உந்திஉந்தி வரும் பரி ஊனின் நீர்
சிந்தி நந்தி விழுந்தன தீ என – சீறா:4502/1,2
மறிந்த வாளில் வழங்கினர் சோரி நீர்
செறிந்து வீழ்தர நந்தினன் தீயவன் – சீறா:4511/3,4
நீர் இலா நெஞ்சினர் நிகழ்த்தும் உண்மையும் – சீறா:4541/3
வேவுபார்த்து யான் வருகுவன் சணத்தினில் விடை நீர்
ஆவலோடும் இங்கு அளித்திடும் என்னலும் அவரும் – சீறா:4591/2,3
என்று கூறலும் கேட்டு அவர் இசைந்து நீர் நபி-பால் – சீறா:4639/1
யாவரும் புகழ் இசுலாமில் வந்து நீர்
மேவிய பொழுதல்லால் விடுவதில் என – சீறா:4647/1,2
நேரமே கொடுவாரு-மின் நீர் என – சீறா:4657/3
நேசம் உற நீர் கோபம் இல்லாமல் சொல வேண்டும் நிசமாம் என்ன – சீறா:4681/3
அய்யா நீர் சொன்னது உண்மை என உலுமாம் ஈமானில் ஆகி நெஞ்சம் – சீறா:4683/3
மாரி நீர் வறந்து சோலை மரம் இலை உதிர்ந்து மிக்க – சீறா:4743/1
பெருகிய கூவல் ஓடை பிறங்கு நீர் வறந்து யாதும் – சீறா:4747/2
பின்னிட இரவும் பகலினும் இருளே பிறங்கிட கலங்கு நீர் பரந்து – சீறா:4754/2
ஆகம் முற்றும் அனல் என காந்தி நீர்
தாகம் மீறி தவிப்பும் இளைப்புமாய் – சீறா:4774/2,3
மறைபுகும் என்னை காக்க மகிழ்ந்து நீர் கொடுக்கில் என்-பால் – சீறா:4797/3
விரியும் நீர் அருவி செழும் குன்றமும் – சீறா:4814/2
ஆவி நீர் உண்டு பாசறை வகுத்து அவண் அமைந்தார் – சீறா:4835/4
நின்று நீர் சொலும் சொலில் பொருந்தோம் என நிகழ்த்த – சீறா:4845/2
வருந்திய மழலை வார்த்தை கேட்ட தாய் மகிழ்வ போல் நீர்
பொருந்திட கேட்பிராகில் நன்குற புகல்வேன் என்றான் – சீறா:4847/3,4
தொடர்வுற எனக்கு நீர் ஓர் நன்றி செய் சூழ்ச்சியாலே – சீறா:4857/3
நடுநிலை நின்ற நாயன் ஆணை நீர் விலக்கல் அன்று ஏன்று – சீறா:4965/2
துறவியில் ஊறு நீர் துருத்தி ஒன்றுமா – சீறா:4982/3
ஊற்று நீர் வறந்த சேற்று நீர் கூவல் உடை இடத்து உழை இனம் மறுகி – சீறா:5006/1
ஊற்று நீர் வறந்த சேற்று நீர் கூவல் உடை இடத்து உழை இனம் மறுகி – சீறா:5006/1
தோற்று நீர் என பாய்ந்து உலவியே திரியும் சுரங்களும் கடந்தனர் தோன்றல் – சீறா:5006/4
பண் உற புலம்பும் மணி இனம் உயிர்த்த பங்கய அகழி நீர் உடுத்து – சீறா:5009/2
மேல் படு பரற்கல் அழுந்திட உருண்டு விம்மினர் பதறினர் விழி நீர்
சூல் படு மேகம் பொழிந்தன என்ன சொரிந்தனர் வாய் வெரீஇயினர் நல் – சீறா:5027/2,3

மேல்


நீர்மை (1)

சொல்லும் நீர்மை பொறை எனும் தூய்மை ஒன்று – சீறா:4247/3

மேல்


நீர்மையர் (1)

நெற்றியும் கருமை எய்திட வணங்கு நீர்மையர் எதிரின் வந்து அமரின் – சீறா:4457/1

மேல்


நீர்மையன் (1)

குறிக்கு நீர்மையன் செய்த இ குற்றமே – சீறா:4233/2

மேல்


நீர்மையால் (1)

நிறைவுற கொடுத்தனர் உரிய நீர்மையால் – சீறா:4982/4

மேல்


நீர்மையில் (1)

என்னும் நீர்மையில் ஷாமினிலிருந்து இவண் அடைந்த – சீறா:3429/1

மேல்


நீர்மையினார் (1)

நிறைவற கலிமாவினை பகர்ந்து இருந்தார் நிறை அழல் புகுதும் நீர்மையினார் – சீறா:5012/4

மேல்


நீரகம் (1)

நெஞ்சு ஆகுலம் அற நீரகம் இல்லா இட நியமம் – சீறா:4333/1

மேல்


நீராட்டி (2)

இ நிலம் விளங்க விளக்குவது எனவே எழில் கரத்து ஏந்தி நீராட்டி
பன்னிய சலவாத்து ஓதியே வாழ்த்தி பரிவுடன் புகழ்ந்து போந்திடுவார் – சீறா:282/3,4
அரசர் யாவரும் வந்து அடுத்து எடுத்து நீராட்டி
சரகின் நேர் வழி அடக்கினர் முடித்தனர் சடங்கு – சீறா:2201/3,4

மேல்


நீராட்டும் (1)

நீராட்டும் போதில் சார்ந்தனள் கவுலத்து அன்றே – சீறா:4784/4

மேல்


நீராடல் (1)

அகுமது வாவி நீராடல் காண்டலும் – சீறா:499/1

மேல்


நீராடலுற்றனர் (1)

அணி திகழ் வாவி நீராடலுற்றனர் – சீறா:493/4

மேல்


நீராடி (1)

சும்மை கொண்டு இறங்கி நீராடி தூ நறை – சீறா:725/3

மேல்


நீராடிடும் (1)

அலங்கு உளை உரல் வாய் கவை அடி கேழல் அருவி நீராடிடும் இடமும் – சீறா:5003/1

மேல்


நீராடும் (1)

மெய் படும் இறசூலுல்லா விரும்பி நீராடும் முன்னர் – சீறா:4791/2

மேல்


நீராடுவது (1)

சேடு உறு முகம்மது செவ்வி வாய்ப்ப நீராடுவது
இஃது என வாவி அம்புயம் – சீறா:490/1,2

மேல்


நீரார் (2)

சேண் உற நிவந்த ஊழித்தீயையும் அவிக்கும் நீரார் – சீறா:3407/4
துறையினுக்கு உருமேறு ஆர்த்து தோன்றினும் துவைக்கும் நீரார் – சீறா:3842/4

மேல்


நீரால் (1)

உன்னிய வெகுளி தீயை உணர்வு எனும் நீரால் மாற்றி – சீறா:2393/3

மேல்


நீரான் (6)

இருள் அறுத்து உண்மையாய் உள் இருத்தினன் பெருத்த நீரான் – சீறா:622/4
சோர்வு இலாது உரைத்தான் மிக்க சூழ்ச்சியில் தெளிந்த நீரான் – சீறா:1070/4
நகரினுக்கு உரியன் ஓது நாவினன் தெளிந்த நீரான்
நிகர் அரும் வீரத்தான் நம் நெறியினுக்கு அமைந்தான் என்ன – சீறா:2394/1,2
விக்கினம் என்ப யாவும் விளைத்திடும் கொடிய நீரான்
மை கலந்து உயரும் சோலை கைபறில் வாழ்வோன் நாளும் – சீறா:3689/2,3
வினையம் உள் நிறைந்து நின்றோன் சூழ்ச்சியே விளைக்கும் நீரான்
மன வலி உடையீர் முற்றும் மதி மறந்து உடைவது என்-கொல் – சீறா:4194/2,3
புண்ணியம் அவிக்க வந்த பாவத்தை பொருவும் நீரான் – சீறா:4395/4

மேல்


நீரிடமும் (1)

மறைதரு திடரும் அருவி நீரிடமும் மலிதர பரந்து மேய்ந்தனவால் – சீறா:2878/4

மேல்


நீரிடை (2)

நீரிடை கனல் நெருப்பு உகுத்திடுவது ஒத்திடுமே – சீறா:953/4
நீரிடை மறைய மூழ்கினன் சேந்த நெடும் கதிர் பருதி வெய்யவனே – சீறா:4108/4

மேல்


நீரில் (4)

உறைதரா நீரில் கழுவிலாது இருந்தும் உலவுறு சிக்கும் ஒன்று அணுகா – சீறா:370/2
குருதி நீரில் நனைந்து செம் நிறத்தினை கொடுத்த – சீறா:3550/4
பாரை காட்டுமிடம்-தோறும் ஈமான் நீரில் படர் நறும் தீன் – சீறா:4030/1
மண்ணை நீரில் கரைத்து மனத்தில் வேறு – சீறா:4780/2

மேல்


நீரினன் (1)

நீரினன் சிறிது உரை நீட்டுவான் அரோ – சீறா:4070/4

மேல்


நீரினில் (2)

குறைவு இலாது உற வாங்கினன் நீரினில் குளித்து – சீறா:964/2
சீத சந்து இந்துகாந்த நீரினில் தேய்வை பன்னீர் – சீறா:3133/1

மேல்


நீரினை (1)

மரை இதழ் துளி நீரினை விரலினால் வாங்கி – சீறா:2623/3

மேல்


நீருடன் (1)

நிணம் உவர் கிடந்து முடை வெடி நாறும் நீருடன் பாலும் உண்டிட வெம் – சீறா:5017/3

மேல்


நீரும் (15)

தாதையும் நீரும் என்னை தழுவவும் கண்டேன் என்றார் – சீறா:434/4
எரிந்து எரி மேய்ந்து கரிந்து விண்ணிடம் காந்திடும் தரை ஒரு துளி நீரும்
அருந்திட கிடையாது அலகைகள் திரிந்து அங்கு ஆள்வழக்கு அற்ற வெம் கானம் – சீறா:684/3,4
நலம் பெற வருவர் நீரும் நன்குற காண்பிர் என்ன – சீறா:829/2
புல்லினை கறியா நீரும் புசித்திடாது இருந்து தேடி – சீறா:2085/2
கொடி நுனை மேய்ந்து நீரும் குடித்து அறியாது பாவி – சீறா:2086/2
ஒரு பிடி அமுதம் உட்கொண்டு உவர் இழி நீரும் வாயால் – சீறா:2837/1
விலங்கலின் புறத்தும் தாவும் வெம் பரி விலாழி நீரும்
நிலன் பட பிறந்த சேற்றால் நெடும் பணை போன்றது அன்றே – சீறா:3380/3,4
துற்றிய காயம் பீசபீல் நீரும் துயர் எய்த – சீறா:3926/3
நீரும் இங்கு இருப்ப என் போல் நேசமும் இருப்ப இந்த – சீறா:4378/3
வில் அயில் படையும் நீரும் இருந்தது என் வெறிதின் அம்மா – சீறா:4624/4
பருக நல் நீரும் இன்றி பசி மிகுத்து அழகு குன்றி – சீறா:4747/3
தேட அரும் பரியும் நீரும் முன் அணியாய் திரண்டு எழுந்து ஒல்லையில் சென்று – சீறா:4960/2
வரி நெடுங்கழுத்தன் நீரும் மருந்து எனும் அதனின் பாலும் – சீறா:5014/1
முடை செறி நீரும் அருந்திட கிடையாது என மொழிந்தனர் அரும் பாவம் – சீறா:5015/3
உறை பசும் பாலும் உவர் படு நீரும் உண்டிட போதிர் என்று உரைத்தார் – சீறா:5016/4

மேல்


நீருமாக (1)

புனை மலர் அணியும் திண் தோள் பொதுவனும் நீருமாக – சீறா:4918/4

மேல்


நீருள் (1)

புதிய நல் நீருள் ஆழ்ந்து நொடியினில் வீழ்ந்து போய – சீறா:2109/3

மேல்


நீரை (4)

கரும் கடல் நீரை உண்டு எழுந்து கார் குலம் – சீறா:298/1
அற்புதமாய் விண்ணவரும் புகல் அரிய ஆபுஸம்சத்து அரிய நீரை
பொன் குடத்தில் எடுத்து அமுத கதிர் கிரண மலை மிசையே பொழிவ போல – சீறா:1129/1,2
முருகு அலர் நறை ஊற்று இருந்த தெள் நீரை மறையிய முழக்கொடு முதியோர் – சீறா:3153/2
தேற்றமுற நாயின் நெடு நா திகழும் நீரை
மாற்றம் அற உண்ண வரும் மான் உடல் பிறந்த – சீறா:4893/1,2

மேல்


நீரையும் (2)

உற்றனர் வளைந்தனர் உண்ணும் நீரையும்
பற்றினர் அடிக்கடி பகையை மூட்டினர் – சீறா:4060/3,4
கோடை நீள் தட நீரையும் வாரிக்கொண்டு எறிந்து – சீறா:4580/2

மேல்


நீரோடு (1)

அண்ணல் வாய் உமிழ் நீரோடு அளித்திடும் – சீறா:4780/1

மேல்


நீல் (1)

நீல் நிற பசந்த இலை மிக நெருங்கி நிரை மலர் சொரிதர காய்த்து – சீறா:358/3

மேல்


நீல (12)

சோலை வட்ட வாய் மயில் இனம் சூழ்ந்து கார் நீல
ஆலவட்டம் ஒத்திருந்த மென் சிறை விரித்து ஆடும் – சீறா:62/3,4
நீல வாய் மலர் வாவிகள் பெரும் கடல் நிகர்க்கும் – சீறா:74/4
நீல மா மணியில் செய்து நிரை கதிர் எறித்த வீதி – சீறா:924/3
காய் கதிர் நீல மணி என நாவல் கரும் கனி சிதறுவ ஒரு-பால் – சீறா:1005/2
நீல மா மங்குல் அம் கேழ் நெடும் குடை நிழற்ற வெற்றி – சீறா:1035/2
நீல மா மணி இடையிடை தொடுத்தன நிகர்த்த – சீறா:1109/4
குலவு நீல மா மணியிடை கோத்து அவை தூக்கி – சீறா:1111/2
நீல வாருதியே அன்ன நெடும் படை கடலின் நாப்பண் – சீறா:1746/3
செருகிய நீல கதிர் குடியிருந்த சென்னியில் சொரிந்தனர் அன்றே – சீறா:3153/4
நீல வட்ட ஒண் விசும்பு இடன் அற நெருங்கினவே – சீறா:3457/4
நீல மா முகில் துணி எனும் கேடக நிரையின்-பால் – சீறா:3503/1
நீல ஒண் கவிகை மேக நிழல் தர சலவாத்து ஆர்ப்ப – சீறா:3674/2

மேல்


நீலம் (1)

முகை முறுக்கு அவிழ்ந்து முருகு கொப்பிளிக்கும் முளரியும் முழு மணி நீலம்
நகை விரித்து அனைய குவளையும் துகிரின் நறு மலர் விரிந்து என விரிந்து – சீறா:997/1,2

மேல்


நீலமோ (1)

நீலமோ நறை நான நிறைத்ததோ – சீறா:1190/2

மேல்


நீவ (2)

அடி மிசை பனிநீர் சிந்தி அம் பொன் மென் துகிலால் நீவ
வடி மறையவர்கள் வாழ்த்த வானவர் ஆமீன் கூற – சீறா:3207/1,2
துன்புறும் தாளில் நீண்ட திரு கரம் தொட்டு நீவ
வன்புற பொருந்தி காயம் என்பது ஓர் வடுவும் இன்றி – சீறா:3727/2,3

மேல்


நீவி (1)

மிக்க ஜின் சிலதை கூவி விறல் முகம்மதுவை நீவி
இக்கணத்து இற்றை போதில் எவ்விடத்து உறைந்தார் என்று என் – சீறா:2261/2,3

மேல்


நீவிர் (20)

எ தலத்தினுக்கு ஏகுவிர் நீவிர் என்று இயம்ப – சீறா:559/3
குறைவு_இலாதவன் விதித்தனேல் நீவிர் நும் குலத்துக்கு – சீறா:575/2
நிரைநிரை தொறுவையும் நடத்திர் நீவிர் என்று – சீறா:744/2
எவ்வுழியிருந்து இவண் அடைந்தவர்கள் நீவிர்
செவ்விய திறல் குரிசில் யார் தொழில் யாது என்று – சீறா:890/1,2
தொன்றுதொட்டு வந்து நீவிர் துதிசெயும் புத்துகானை – சீறா:1353/3
இது-கொல் காணுதி நீவிர் என்று அடல் உமறு எழுந்தார் – சீறா:1513/4
எவ்வுழி தனி செல்குற்றீர் நீவிர் என்று இசைத்த – சீறா:1519/4
அரிவை நும் மனைக்குள் நீவிர் அடிக்கடி ஓதியோதி – சீறா:1571/3
சினம் தங்கு கதிர் வேல் கண்ணாள் திருமனை புகுந்து நீவிர்
நினைந்தவை முடித்தேன் யானும் நிகழ்த்தியது அருள்க என்றார் – சீறா:1575/3,4
எ மறைக்கு உரியவர் நீவிர் எ நெறி – சீறா:1611/2
இகழ்வு இலாது உண்மை என்று இசைந்து நீவிர் யான் – சீறா:2158/2
என்னும் நல் நபியை நீவிர் எவ்வணம் அறிவீர் என்ன – சீறா:2250/2
பின் எதிர் இருந்து நீவிர் பிதற்றுவது எவை-கொல் என்றான் – சீறா:2393/4
தட வரை பொதும்பில் நீவிர் தண் மதி கடுப்ப சாய்ந்து என் – சீறா:2596/1
மை தடம் கண்ணுள் ஆனார் மறுகினில் மறுகி நீவிர்
கொத்து அலர் தூற்றி வாழ்த்தி கூண்டவை குறிக்கில் பேதை – சீறா:3200/2,3
சொலு-மின் நீவிர் என்று உரைத்தனர் நபி இறசூலே – சீறா:3446/4
இழிவு மற்று இடரும் நீங்க கோறல்செய்து இவணின் நீவிர்
குழுவுடன் வருக என்றார் அன்னது கருத்துள் கொண்டார் – சீறா:3693/3,4
இ குவை-தன்னில் நீவிர் அளந்துகொண்டு ஏகும் என்றார் – சீறா:4292/3
ஓங்கிய திரு பேர் நீவிர் எம்மிடத்தில் உறையவும் பெற்றனம் இனிமேல் – சீறா:4475/3
வருவிர்கள் நீவிர் என்று மறை கிடந்து அலம்பும் வாயால் – சீறா:4919/3

மேல்


நீவிர்கள் (3)

நின்று நீவிர்கள் சுமந்து இவண் இறக்கிய நிதியம் – சீறா:2005/3
பிடிபடும் கயிற்றினை பிடித்து நீவிர்கள்
தடைபடுத்திடில் அது சார்ந்திடாது நம்முடைய – சீறா:2747/1,2
உற்று நீவிர்கள் என் சலாம் உரை-மின் என்று ஓதி – சீறா:2912/3

மேல்


நீவிரும் (1)

தூய வேந்து எனும் நீவிரும் பஃது எனும் தொகையின் – சீறா:4415/3

மேல்


நீவினர் (1)

நீட்டி ஊறுற்ற கண்ணை நீவினர் எவரும் காண – சீறா:3933/3

மேல்


நீழல் (19)

நீக்கிய வெண்குடை நீழல் ஓம்புவோர் – சீறா:171/2
பருதியின் கரங்கள் காணா பாசடை செறிந்த நீழல்
தருவிடை முகம்மது என்னும் சலதர கவிகை வேந்தை – சீறா:401/1,2
செறி புனல் தடத்தின் நீழல் சேர்ந்து ஒருமுகமாய் கூடி – சீறா:404/3
மன்றல் சேர் உவாயின் நீழல் மகிழ்ந்து இனிது இருக்கும் போதில் – சீறா:405/4
கதலி நீழல் இருந்து ஒளிர் குரிசிலை கண்டு என் – சீறா:477/1
கரைகளில் தருவின் நீழல் களி மயில் ஆடும் அன்றே – சீறா:802/4
சீத ஒண் கவிகை நீழல் காண்கிலன் தெருமந்து ஏங்கி – சீறா:810/2
சீத ஒண் கவிகை நீழல் திருந்திய குரிசிலானோர் – சீறா:1340/1
பொருப்பிடை துறுகல் சார்பில் பொரி அரை தருவின் நீழல்
மரு புடை படலை திண் தோள் மன்னவருடனும் புக்கி – சீறா:2061/1,2
சீத மென் கவிகை நீழல் திரு நபி இறசூலுல்லா – சீறா:2287/1
முன் நெடும் காலத்து இ பெரும் புவனம் முழுதினும் ஒரு குடை நீழல் தன்னிடைப்படுத்தி – சீறா:2307/1
மரம் தரும் நீழல் வைகும் மாந்தர்கள் தெரியா வண்ணம் – சீறா:2359/3
பொறுத்தது காணும் என்ன புழுங்கி பூம் பொழிலின் நீழல்
இறுத்தவர்க்கு எதிர்கொடாமல் எழுந்து போய் உசைதை சார்ந்தான் – சீறா:2360/3,4
சொரி நிலா கவிகை நீழல் சுடரவன் கடுப்ப தோன்றும் – சீறா:3201/1
விரிதரும் கவிகை நீழல் அபூஜகல் விரைவின் வந்தான் – சீறா:3405/4
கொற்ற வெண் கவிகை நீழல் உலகு எலாம் குளிர செய்து – சீறா:3665/1
நீர் வறந்து கனலே பரந்து தரு நீழல் இன்றி அடியோடு உற – சீறா:4209/1
மேக நீழல் சிறந்திடும் நபியே தீனின் – சீறா:4623/2
சினை தரு தருவின் நீழல் செறிந்து இனிது இருந்து மிக்க – சீறா:4905/2

மேல்


நீழலில் (5)

தாது அவிழ் நதி கரை தருவின் நீழலில்
சோதி மா முக மலர் விழிகள் தூங்கினார் – சீறா:728/3,4
மரு புகும் சோலை வேலி நீழலில் வரவும் ஒட்டார் – சீறா:804/1
செல்லிடம் பிரியா கரு முகில் கவிகை நீழலில் சேட்டு இளம் கதிர் விட்டு – சீறா:1452/3
மின் அகத்திருந்து எழும் மேக நீழலில்
பொன் அணி முன்றிலின் புறத்தில் ஆயினார் – சீறா:1794/3,4
செறிதரும் இடத்தில் விடுத்து ஒரு தருவின் நீழலில் தனி சிறந்து இருப்ப – சீறா:2878/2

மேல்


நீழலும் (3)

நிலம் மிசை எவர்க்கும் கண்ணினில் தோன்றா நீடு உறு நீழலும் தோன்றா – சீறா:371/2
தேன் மலர் சண்பகம் செறிந்த நீழலும்
பால் நிற கதிர் மணல் பரப்பும் அன்னமும் – சீறா:492/1,2
சித்திர நீழலும் தெரிய காண்குறா – சீறா:507/3

மேல்


நீழலோ (1)

கால மேக கவிகையின் நீழலோ
நீலமோ நறை நான நிறைத்ததோ – சீறா:1190/1,2

மேல்


நீள் (69)

நிரை நெறி மருப்பு கரும் பகடு இணக்கி நீள் வயல் எங்கணும் உழுதார் – சீறா:42/4
நிரம்பிட பதிந்த சலஞ்சல தரள நீள் நிலா எறிப்பது நிறைந்த – சீறா:45/3
அசைந்த சிற்றிடை மென் கொடி வருந்திட நீள் அணி வடம் மார்பிடை புரள – சீறா:59/1
நிரைத்த பைம் கதிர் ஆர் மரகத மணியால் நீள் நிலா கருப்புர தகட்டால் – சீறா:86/1
நினைத்த பற்பல துன்பமும் அகற்றி நீள் நிலத்தில் – சீறா:213/2
நிலைபெறும் சுரமும் கடந்து அவர் நடந்து நீள் வரை அனைய மா மதிள் சூழ் – சீறா:360/3
நெடியோன் நபி பின்செல நீள் நெறியில் – சீறா:702/3
நீர் உறை பறவையின் குலமும் நீள் தரு – சீறா:727/1
கரை சுழித்து எறிந்து நீள் கயங்கள் ஆக்கின – சீறா:735/1
நிலம் பரந்து தீன் பெருகிட எழுந்த நீள் நிலவே – சீறா:764/2
நிகர் அரும் குரிசில் இவர் அல்லால் இந்த நீள் நிலத்தினில் இலை எனவும் – சீறா:992/4
நிலை மிசை இவர்க்கே மனைவியாய் இருந்து இ நீள் நிலம் புரப்பது தவறு இல் – சீறா:993/2
நிலம் மிசை கிடையா பெரு வளம் சுரந்து நீள் திரை வாவிகள் திகழ – சீறா:1007/3
நிரை பெரு நரகம் ஆழ கெடுவர் நீள் நிலத்தில் என்னால் – சீறா:1045/3
உம்பர் உள்ளம் களித்து எழுந்து ஓடி நீள்
செம்பொன் நாட்டு உயர் சென்னத்தின் மா மணி – சீறா:1173/1,2
நித்திலம் நிரைத்த இரு சிறை ஒழுங்கு நீள் நிலா கதிர்கள் விட்டு ஒழுக – சீறா:1252/1
செறித்த நீள் நிலை மணி தலைகடையிடை சேர்ந்தார் – சீறா:1389/4
சிந்தை வேறு செய்தீரெனில் நீள் பகை – சீறா:1394/3
மடல் அவிழ் பைம் குவளை செறி மடு சூழும் நீள் புரிசை மக்க மீதில் – சீறா:1638/3
நித்திலம் நிரைத்து மலர் நீள் தொடையல் நாற்றி – சீறா:1765/1
நிறைந்த நீள் நதி இடங்கரின் வாயிடை நெடு நாள் – சீறா:1851/1
நிரைத்த வல் இருளை சடுதியில் அகற்றி நீள் நிலா கதிர்கள் கொப்பிளிப்ப – சீறா:1913/3
சிகையில் நீள் முடி குயிற்றி வெண் சுதை நடு தீற்றி – சீறா:2016/1
நிலத்தினில் விண்ணில் நீள் திசைக்குள் நின் மன – சீறா:2131/1
நெருப்பு நீர் இவை முதல் நீக்கி நீள் நிலத்து – சீறா:2144/1
நீதி நல் நபி எனும் பெயர் அளித்து நீள் நிலத்தில் – சீறா:2215/2
நிறையொடும் பசியும் துன்னி நீள் நெறி இருப்ப அ ஊர் – சீறா:2243/2
நேயமுற்று எழுந்து அங்கு அவர் நீள் மனை – சீறா:2329/2
பரிவின் நீள் நவை பந்தி வைத்தார் அரோ – சீறா:2334/4
நிறை பெற உரைத்தவை கேட்டு நீள் நிலத்து – சீறா:2431/2
உலவு நீள் கொடி மதீன மா நகரினில் உறைந்த – சீறா:2473/1
மங்குலில் சுழலும் துவச நீள் மாட மதீன மா நகரினில் உறைந்து – சீறா:2529/1
நெருங்கிய சிலம்பி நூலும் நீள் சிறை புறவின் கூடும் – சீறா:2577/3
குறையும் நீள் தரு தளிர்த்து அலர் நறவு கொப்பிளிப்ப – சீறா:2677/2
குறைவு அற மனு முறை கோல் நடாத்தி நீள்
நிறைதரு பெரும் புகழ் நிலை நிறுத்தி ஓர் – சீறா:2711/2,3
சடுதியின் ஒட்டகம் தரித்த நீள் நிலத்து – சீறா:2761/1
நிறைத்த மூரலினுக்கு இனம் பதி புகுந்து நீள் மறுகிடம்-தொறும் குறுகி – சீறா:2862/2
காத்திர கோலும் நீள் கடைகாலும் தரித்திடும் சுரத்தினில் சிரத்தை – சீறா:2879/1
நீள் நிலத்தினின் நபி தரு கட்டி மா நிதியம் – சீறா:2951/3
நிரை மணி தட சிறை ஒடுக்கி நீள் கதிர் – சீறா:2957/1
இரு சுடர் விலங்கிட இலங்கும் நீள் கொடி – சீறா:2964/1
நிரைதரும் பள்ளியை நோக்கி நீள் நபி – சீறா:2964/2
வட்டணம் தட்டி நீள் வள்ளி தண்டை தோல் – சீறா:3005/1
எண் ஒரு பதின்மரும் இலங்கு நீள் தொடை – சீறா:3030/1
நினைவும் நித்திரையும் போக்கி நீள் தொடு குழியின் ஆர்ந்த – சீறா:3060/3
காத்திர முசல நீள் கை கட கரி குலமும் மாவும் – சீறா:3131/1
பரந்து போர்வையின் மூடின நீள் பெரும் பதியை – சீறா:3134/4
பாரிச பதலை இட கை தட்டிய நீள் பணவம் வார் அணி தட மொந்தை – சீறா:3162/2
கடற்கரை சீபுல் பகுறுவை நீங்கி நீள்
கொடி திரளொடும் குரகதங்கள் முன் செல – சீறா:3274/2,3
வெய்யவன் பூதலம் விளக்கி நீள் கதிர் – சீறா:3283/3
நிலை கொளும் நிரை எலாம் கொண்டு நீள் நபி – சீறா:3314/3
நிரையொடும் வருக என்ன முரசம் நீள் மறுகு-தோறும் – சீறா:3400/3
வனையு நீள் முடி முகம்மதும் உரைப்ப வண் தரளம் – சீறா:3427/1
ஆதி நீள் மதிள் ஷாமினிலிருந்து வந்தவரும் – சீறா:3439/1
விலகு நீள் கதிர் சுதை நிலை ஷாமினை விடுத்து – சீறா:3446/1
விருது நீள் கொடி இரு புறம் உலவி மேல் விளங்க – சீறா:3469/3
நிறுத்திய தீனில் உலகு எல்லாம் புரந்த நீள் நபி முகம்மது என்னும் – சீறா:3588/3
குலவு நீள் புகழ் உமறு கத்தாபு எனும் குரிசில் – சீறா:3730/4
இலங்கு நீள் அயில் செழும் கரன் இக்கிரிமாவும் – சீறா:3793/3
கதலி நீள் வனம் போன்றன கதலிகை கானம் – சீறா:3797/4
அரிய வானவர் எவரும் நீள் புவியிடத்தவரும் – சீறா:3828/1
வற்ற நீள் செவியும் அற்ற வளை முகம் அற்ற காலும் – சீறா:3955/3
அலை எறிந்து வரு கடல் படிந்து குளிர் அறல் அருந்தி உடல் கருகி நீள்
மலை அடைந்து திசை-தொறும் உலைந்து வெளி வழி திரிந்து நனி கதறியே – சீறா:4214/2,3
நேசமுற்ற கர வாள்கள் வைத்து நிறை நீள் தரு-தொறும் நிலா ஒளி – சீறா:4218/3
அந்தமும் பெறும் உயர்ச்சியும் நிறமும் நீள் அடியும் – சீறா:4433/2
சொரிந்த நீள் கரை புடவியும் வரை என தோன்ற – சீறா:4437/3
நின்றநின்ற திசை-தொறும் நீள் படை – சீறா:4505/1
கோடை நீள் தட நீரையும் வாரிக்கொண்டு எறிந்து – சீறா:4580/2
நினையும் காலிது நீள் நெறி யாவையும் – சீறா:4819/2

மேல்


நீள்தர (1)

பிறங்கும் ஓர் கரம் நீள்தர கண்டனர் பெரிதாய் – சீறா:448/2

மேல்


நீள்தரு (1)

பிறங்கி நீள்தரு கலைகளும் ஓர் இடம் பிரியாது – சீறா:3120/2

மேல்


நீள்தரும் (1)

ஒன்றிய தாளினை ஒடுக்கி நீள்தரும்
குன்று என உறைந்து அவண் படுத்துக்கொண்டதே – சீறா:2753/3,4

மேல்


நீளம்-அதை (1)

வர உண்டிடும் வால் தலை நீளம்-அதை
உரம் ஒன்றி உரைத்திட நா அரிதே – சீறா:713/3,4

மேல்


நீளும் (1)

நீளும் வேல் அறுந்தன கதை அறுந்தன நிருபர் – சீறா:3511/1

மேல்


நீற்றினை (1)

தெரிந்த வெண் மணி நீற்றினை கரைத்து அற தெளித்து – சீறா:3119/1

மேல்


நீறு (2)

நீறு கொண்டன வரைகளும் அடவியும் நெருங்கி – சீறா:3803/3
நீறு பாலையும் முல்லையும் நீந்தியே – சீறா:4221/3

மேல்


நீறு-அதாய் (1)

கரும் கடல் ஏழையும் கலக்கி நீறு-அதாய்
பெரும் கிரி அனைத்தையும் பிதிர்த்திட்டு ஓர் நொடி – சீறா:1803/2,3

மேல்


நீறுபட்டு (1)

நீறுபட்டு எழுந்த பாய் பரி வாயின் விலாழி நீர் நீத்தத்தில் நனைந்து – சீறா:4450/2

மேல்


நீன்றார் (1)

பிடவையில் கிழித்து சுற்றி பேதுறாது அடைத்து நீன்றார் – சீறா:2584/4

மேல்


நீனவா (1)

உள்ளவன் நீனவா என்று ஓதிய ஊரின் உள்ளேன் – சீறா:2248/2

மேல்