நா – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நா 39
நாக்கின் 1
நாக 3
நாகத்தின் 1
நாகத்தொடு 2
நாகம் 2
நாகூறிடத்து 1
நாகூறு 3
நாங்கள் 1
நாங்கு 1
நாச்சியாரும் 1
நாச்சியாரே 1
நாசி 1
நாசிகள் 1
நாசியில் 2
நாசியின் 3
நாசியும் 1
நாசியை 1
நாட்களும் 1
நாட்கு 1
நாட்குநாள் 9
நாட்கொண்டு 1
நாட்ட 1
நாட்டகத்தில் 1
நாட்டங்கள் 2
நாட்டத்தால் 1
நாட்டத்து 2
நாட்டத்துடன் 1
நாட்டம் 4
நாட்டமுற்று 3
நாட்டமுறு 1
நாட்டவர் 1
நாட்டார் 1
நாட்டி 11
நாட்டிய 6
நாட்டில் 3
நாட்டிற்று 1
நாட்டின் 8
நாட்டினாரால் 1
நாட்டினில் 4
நாட்டினும் 1
நாட்டினை 1
நாட்டு 11
நாட்டுக்கு 1
நாட்டுக்கும் 1
நாட்டுதல் 2
நாட்டும் 5
நாட்டுவாய் 1
நாட்டை 2
நாடகர் 1
நாடவர்க்கு 1
நாடி 18
நாடிய 2
நாடியே 3
நாடினார் 2
நாடு 14
நாடு-அதனின் 2
நாடும் 2
நாடுவார் 1
நாடுறு 1
நாடே 1
நாண் 5
நாண 1
நாணத்தால் 2
நாணம் 2
நாணமும் 1
நாணமுற்று 1
நாணாது 1
நாணி 12
நாணியே 1
நாணின் 1
நாணினை 3
நாணும் 2
நாணுவர் 1
நாணுற்று 1
நாதம் 1
நாதரும் 1
நாந்தகம் 2
நாப்பண் 32
நாப்பணில் 1
நாப்பணின் 4
நாம் 16
நாம 5
நாமங்கள் 1
நாமசாரம் 1
நாமத்தார் 1
நாமத்தான் 1
நாமத்தானே 1
நாமத்தை 1
நாமம் 7
நாமமும் 3
நாமமே 1
நாமமோ 1
நாய் 1
நாயக 23
நாயகத்தை 3
நாயகம் 15
நாயகமாய் 1
நாயகமிடத்து 1
நாயகமும் 1
நாயகமே 9
நாயகர் 19
நாயகர்-தம்-வயின் 1
நாயகர்-தமையும் 1
நாயகரும் 1
நாயகன் 45
நாயகன்-தன் 4
நாயகனிடத்தினில் 1
நாயகனுக்கு 1
நாயகனே 2
நாயகனை 3
நாயகா 1
நாயகி 5
நாயகி-தன்னை 1
நாயகியும் 1
நாயகியை 1
நாயன் 5
நாயனுக்கு 1
நாயனே 1
நாயனை 3
நாயின் 1
நாரத்தை 2
நாரம் 3
நாரி 1
நாரியர் 2
நாரியும் 2
நாரை 1
நால் 28
நால்வர் 3
நால்வர்-தம்முள் 1
நால்வர்-தாமும் 1
நால்வர்கள் 1
நால்வர்களுடனும் 1
நால்வர்களுடனே 1
நால்வருக்கும் 1
நால்வரும் 7
நால்வரை 4
நால்வரையும் 1
நால்வரோடு 2
நாலவிட்டு 1
நாலாம் 3
நாலாயத்து 1
நாலாயிரம் 1
நாலாவதில் 1
நாலாறாயிரத்து 1
நாலிமாம்கள் 1
நாலிரண்டு 1
நாலினுக்கும் 1
நாலு 9
நாலைந்து 2
நாலொடாறுபேர்கள் 1
நாவல் 1
நாவலம்தீவு 1
நாவலருடன் 1
நாவலின் 2
நாவலோர் 1
நாவாய் 1
நாவார் 4
நாவால் 6
நாவான் 1
நாவில் 6
நாவின் 5
நாவினர் 5
நாவினன் 3
நாவினால் 5
நாவினாலும் 1
நாவினான் 1
நாவினில் 4
நாவினின் 1
நாவினும் 1
நாவு 1
நாவும் 4
நாவொடு 2
நாழிகை 1
நாழிகை-தனில் 1
நாழிகையுள் 1
நாள் 129
நாள்-தொறு 1
நாள்-தொறும் 22
நாள்-தோறும் 4
நாள்மட்டும் 3
நாள்மலர் 2
நாள்வரை 1
நாளளவும் 3
நாளால் 2
நாளில் 52
நாளின் 4
நாளினில் 17
நாளினின் 1
நாளினும் 6
நாளும் 75
நாளை 7
நாளைக்கு 3
நாளைக்கும் 1
நாளையில் 3
நாளையின் 2
நாற்குலத்தவர் 1
நாற்குலத்தவர்க்கும் 1
நாற்பஃது 1
நாற்பதில் 1
நாற்பதின்மர் 2
நாற்பதின்மர்-தம்மை 1
நாற்பதின்மருமாக 1
நாற்பது 5
நாற்பதும் 1
நாற்றமும் 1
நாற்றி 8
நாற்றிடும் 1
நாற்றிடுவார் 1
நாற்றினை 3
நாற்றும் 1
நாற்றே 1
நாறும் 5
நான் 11
நான்காம் 1
நான்கில் 1
நான்கினாயினும் 1
நான்கினில் 1
நான்கினுக்கு 1
நான்கினும் 4
நான்கு 12
நான்குபதின்மருடனும் 1
நான்குபேர் 2
நான்குபேரையும் 1
நான்கும் 6
நான்மறை 4
நான்மறைக்கும் 1
நான்றன 1
நான்றிட 1
நான 9
நானம் 8
நானமும் 4
நானில 2
நானிலத்து 2
நானிலம் 4
நானும் 2
நானூற்று 1
நானூறு 1
நானூறும் 1
நானே 1

நா (39)

கரும் பொறி கவை நா துளை எயிற்று அரவு கவ்விய கதிர் மதி போலும் – சீறா:45/4
நடுங்கி வாயில் நீர் வறந்திட நா உலர்ந்து உடலம் – சீறா:186/1
ஈரமுற்று உணங்கி நா வழங்காமல் எழு தினம் இல்லம் புக்கிருந்தார் – சீறா:280/4
மங்கையர்-தனை ஒப்பு என்ன வகுக்க நா வகுத்திடாதே – சீறா:608/4
உரம் ஒன்றி உரைத்திட நா அரிதே – சீறா:713/4
புண் கொளும் கடைவாய் கவை நா இடை புரள – சீறா:772/4
தலை எடுத்து நா இரண்டினால் ஒரு சலாம் சாற்றி – சீறா:777/2
செம் நெருப்பு நா விரித்த சேதாம்பலும் செறிந்து – சீறா:868/3
அடிகள் என்று உரை நா நீட்ட அச்சமுற்று இருந்தார் அன்றே – சீறா:1074/4
தன் இதய மலர் மொழி தேன் நா வழியே ஒழுகி அவர் செவியில் சார – சீறா:1088/2
கரும் தலை கவை நா அரவு உடல் தடிந்த கவின் கரதல முகம்மதுவே – சீறா:1243/4
பெருகிய கழுத்தின் நரம்புகள் விறைப்ப பிளந்து வாய் நா நுனி புரட்டி – சீறா:1439/3
மறை மா மொழி நா ஒழியாது வளர்க்கும் முதியோர் இனிது உரைப்ப – சீறா:1585/1
ஈர்தரு நா எடுத்து இயம்பிற்று அன்று அரோ – சீறா:1622/4
இறுத்து நூல் இரட்டை நா எடுத்து இயம்புமால் – சீறா:1628/4
முலையினை ஊட்டி மென்மை முதுகு வால் அடி நா நீட்டி – சீறா:2102/3
யான் உரைப்பதிலை கலிமா இதயம் பொருந்தா புகழ் நா ஏற்றுவேனோ – சீறா:2182/3
வெருவி இங்கு எவரும் நா வழங்காமல் விழித்தது விழித்ததாய் இருப்ப – சீறா:2534/3
தெறு நுனை புரை பல் புண் நா சிறு பொறி படத்த செம் சூட்டு – சீறா:2582/3
விரி தரு கவை நா நீட்டி கட்செவி விரைவில் தோன்ற – சீறா:2588/2
எற்கு உரைக்க நா இலை ஓர் நொடி போதில் இரு தாளும் இறும் அல்லாது – சீறா:2673/2
நா திருந்த நல் அமுது கொள்க என நபி நவில – சீறா:2689/2
இடங்கொள் வாய் பிளந்து நா எடுத்து நின்றவர் – சீறா:2758/3
அடிகள் நா மதீனா மூதூர்க்கு எழுந்தருளுவதா மாற்றம் – சீறா:2839/3
வடித்த நீர் தூங்கு நா சுணங்கன் வாயினில் – சீறா:2969/1
குதிதரும் நெடிய நா நீட்டி கூறுமால் – சீறா:2975/4
எண்ணிலா விட பல் நாகத்தின் நா போல் இயற்றிய இரு பகு புடை வாள் – சீறா:3156/2
எயிறு அதுக்கி நா கடித்து நின்றவன்-தனை எதிர்ந்து – சீறா:3534/2
நல் நய கலிமா என்னும் நாமம் நா நாட்டும் மாக்கள் – சீறா:3667/1
பல் நா உற வாய் கடித்து உறுக்கி பற்றி கொடுபோய் ஓர் மருங்கில் – சீறா:4050/3
வாய் உலர்ந்து குளிர் நா வறந்து வெகுவாய் மயங்கி வதனம் கரீஇ – சீறா:4217/1
வீய்ந்தும் நா மனங்கொள்ளாது வாழ்வினை விருப்பமுற்றாம் – சீறா:4379/2
செரு தொழில் வீய நினைத்தது என்று உரைத்தார் தீனர்கள் நா அணை இருப்பார் – சீறா:4471/4
நலன் உடைய காவகத்தை நா ஏறும் கலிமாவை நன்மை ஆற்றை – சீறா:4538/3
கண்டு பேசும் நா நடுங்கும் பின் யார் நடுங்காதார் – சீறா:4613/3
தேற்றமுற நாயின் நெடு நா திகழும் நீரை – சீறா:4893/1
ஊறு புனல் நா அற உலர்ந்து பசை அற்று – சீறா:4896/1
மறை வளம் பழுத்த நா வள்ளல் வால் எயிறு – சீறா:4995/1
மறை விளையாடி நா தழும்பேறும் முகம்மது ஆண்டு இருக்கும் அ நாளில் – சீறா:5012/1

மேல்


நாக்கின் (1)

உறவு யான் என்பவரை பகையாக்கும் விடன் நாக்கின் உரைக்கின்றானால் – சீறா:1641/4

மேல்


நாக (3)

படி கிடுகிடென நாக முடி நெறுநெறென வாரி படு திரை அளறு-அதாகவே – சீறா:12/1
நாக மென் முலை குவட்டில் நல் மணி வடம் தரிப்பார் – சீறா:1120/3
நேய பைம் நாக மணியினை மருத நிலத்தினில் தொகுத்து நெல் குவி மேல் – சீறா:4755/3

மேல்


நாகத்தின் (1)

எண்ணிலா விட பல் நாகத்தின் நா போல் இயற்றிய இரு பகு புடை வாள் – சீறா:3156/2

மேல்


நாகத்தொடு (2)

நாகத்தொடு தனி பேசிய நயினார் முகம்மது என்று – சீறா:983/3
நாகத்தொடு பேசும் திரு வாய் விண்டு உரை நவில்வார் – சீறா:4349/4

மேல்


நாகம் (2)

நடுங்கிட தனி போயது பெரும் தலை நாகம் – சீறா:784/4
நாகம் உற்றதும் கிடந்ததும் பாதையில் நயினார் – சீறா:785/1

மேல்


நாகூறிடத்து (1)

ஏர் அணி புயன் நாகூறிடத்து உறைந்து அங்கு இலங்கியது அரு மறை ஒளியே – சீறா:147/4

மேல்


நாகூறு (3)

திண் திறல் நாகூறு உதவிய மதலை செழும் புகழ் ஆசறு-வயின் வந்து – சீறா:148/2
கந்து எறி தறுகண் கரட மால் யானை காவலர்க்கு அசனி நாகூறு
சுந்தர வதனத்து இலங்கிட இருந்து சொரி மழை செழும் கை நாகூறு – சீறா:153/2,3
சுந்தர வதனத்து இலங்கிட இருந்து சொரி மழை செழும் கை நாகூறு
மைந்தர் மிக்குவம்-தம்மிடத்து உறைந்திருந்து மாட்சிபெற்று இலங்கியது அன்றே – சீறா:153/3,4

மேல்


நாங்கள் (1)

மா வலாய் நாங்கள் ஈமானில் நண்ணலேம் – சீறா:4647/4

மேல்


நாங்கு (1)

நாங்கு கார் அகில் குங்குமம் இலவு நாரத்தை – சீறா:26/3

மேல்


நாச்சியாரும் (1)

நல்ல கற்பு அலர்ந்த செல்வ செயினபு நாச்சியாரும்
வல்லவர் தூதீர் அல்லா மறை மொழிப்படியேயன்றி – சீறா:4692/2,3

மேல்


நாச்சியாரே (1)

தென் பயில் சகுசு பெற்ற செயினபு நாச்சியாரே – சீறா:4690/4

மேல்


நாசி (1)

தரிபடா நாசி துளையில் நீர் ததும்ப தைத்து அற கிழிந்தது ஓர் துணியும் – சீறா:2298/3

மேல்


நாசிகள் (1)

தோயும் வெண் தயிர் நறு நறை நாசிகள் துளைப்ப – சீறா:2679/3

மேல்


நாசியில் (2)

அதிர் கொண்டு அது நாசியில் அங்கி எழ – சீறா:718/1
நாற்றி மேல் துளை நாசியில் தவழ்தரும் நாவும் – சீறா:1516/4

மேல்


நாசியின் (3)

பொலிவுற சிவந்து ஈந்து இலை என கிளர்ந்து புன கிளி நாசியின் வடிவாய் – சீறா:1965/3
நின்று நாசியின் வடத்தினை இழுத்து இனிதுடன் நீர் – சீறா:4260/3
இருவரும் அதனை கேட்டு உளம் புழுங்கி இணை துளை நாசியின் உயிர்த்து – சீறா:4470/1

மேல்


நாசியும் (1)

நானம் ஆர் புய மாந்தர்கள் நாசியும் அமட்டி – சீறா:3141/2

மேல்


நாசியை (1)

திருகுற முகத்தை சுரிப்பொடு வளைத்து திகழ்தரு நாசியை சிலிர்த்து – சீறா:1439/2

மேல்


நாட்களும் (1)

போது நாட்களும் நாழிகை கணக்கையும் போக்கி – சீறா:207/2

மேல்


நாட்கு (1)

முதல்வ நம் படை வர மூன்று நாட்கு முன் – சீறா:3307/1

மேல்


நாட்குநாள் (9)

செயல் என நாட்குநாள் தேர்ந்து தம் மனம் – சீறா:1313/3
திருந்திய மதி கெட்டு அங்கமும் வேறாய் திரிந்தவன் நாட்குநாள் தேய்ந்தான் – சீறா:1444/2
வருத்தம் நாட்குநாள் முற்றி மெய் மெலிவொடு மயங்கி – சீறா:2193/1
நன்றியும் வணக்கமும் நயந்து நாட்குநாள்
வென்றி கொள் முகம்மது விருப்புற்றார் அரோ – சீறா:2424/3,4
மன் அங்கு இருந்து நாட்குநாள் தீனை மறைபடாது ஓங்கிட வளர்த்தார் – சீறா:2512/3
வைத்ததோர் உடம்பு போன்றும் நாட்குநாள் வளர்த்திட்டாரால் – சீறா:2781/4
மாணுற தனி இருந்தது நாட்குநாள் வளர்ந்தே – சீறா:2951/4
எடுத்திடும் கருதலர் இருந்து நாட்குநாள்
தொடுத்திடும் வினையமும் செயலும் சூழ்ச்சியும் – சீறா:2989/2,3
மற்றுள கலையும் தேய்ந்து நாட்குநாள் மறுகும் திங்கள் – சீறா:3046/4

மேல்


நாட்கொண்டு (1)

நாயக முகம்மது நாட்கொண்டு அ இடத்தே – சீறா:2740/3

மேல்


நாட்ட (1)

சேண்_உலகு இமையா நாட்ட தெரிவையர்-தமக்கும் இம்பர் – சீறா:3048/1

மேல்


நாட்டகத்தில் (1)

அடவிகள் புடையில் தோன்றும் அறபு நாட்டகத்தில் புக்கார் – சீறா:1723/4

மேல்


நாட்டங்கள் (2)

நறை மலர் புலராதாலும் நாட்டங்கள் இமையாதாலும் – சீறா:3176/3
நஞ்சினும் கொடிய மொழி செவி ஓட நாட்டங்கள் சிவந்து அழல் தெறிப்ப – சீறா:4087/1

மேல்


நாட்டத்தால் (1)

நல் நபி ஒருவர் உண்டு என்னும் நாட்டத்தால்
செல் நிலம்-தொறுந்தொறும் திரிந்தும் காண்கிலாது – சீறா:3323/2,3

மேல்


நாட்டத்து (2)

அவ்வயின் இமையா நாட்டத்து அமரருக்கு அரசர் ஆதி – சீறா:3088/1
பாய் அரி கரும் கண் செ வாய் பாவையீர் இமையா நாட்டத்து
ஆயிரம் கண்கள் வேணும் என சிலர் அறிவில் சொல்வார் – சீறா:3182/3,4

மேல்


நாட்டத்துடன் (1)

பத்தி உள் இருத்தி நாட்டத்துடன் வெளிப்பட்ட அன்றே – சீறா:2265/4

மேல்


நாட்டம் (4)

பருகுதற்கு இமையா நாட்டம் படைத்திலோம் என நாள்-தோறும் – சீறா:611/3
நாள்-தொறும் கருத்து ஈது அல்லால் வேறு ஒரு நாட்டம் இல்லேன் – சீறா:2784/1
நல்லவை நமக்கு இவை அன்றி நாட்டம் ஒன்று – சீறா:3000/3
நஞ்சினை அமைத்து மெய்யா நாட்டம் என்று உரைத்த கண்ணாள் – சீறா:3931/1

மேல்


நாட்டமுற்று (3)

நாட்டமுற்று இது நன்று என கூடினார் – சீறா:1409/4
நாட்டமுற்று இனிதின் எழுந்தனன் எழலும் நல் மொழி மனையவள் நவில்வாள் – சீறா:4111/4
நாட்டமுற்று உறைந்தனர் நாரம் ஆர்ந்திட – சீறா:4977/4

மேல்


நாட்டமுறு (1)

நாட்டமுறு மன தடத்தை நிரப்பிட செம் முகம் மலர்ந்து நவில்கிலாது – சீறா:1084/2

மேல்


நாட்டவர் (1)

நகரவர் உரையும் சூழ்ந்த நாட்டவர் விடுக்கும் தூதர் – சீறா:3058/1

மேல்


நாட்டார் (1)

நலிவு அற மக்க நாட்டார் வரும் வழி நாப்பண் வைகி – சீறா:3681/3

மேல்


நாட்டி (11)

நம்-தமை சிறிது இகழ்வர் என்று அகத்தினில் நாட்டி
தந்தை-தம் திருமுக மலர்-தனை எதிர் நோக்கி – சீறா:1382/2,3
பண் படர் இசையின் வாய்ந்த பழ குலை கதலி நாட்டி
மண் படர் உலகின் இல்லா வளம் பல செய்வித்தாரால் – சீறா:1744/3,4
நாட்டி வைத்திடும் சிலை என நவின்றில மறுகி – சீறா:2006/2
கன கரும் கவிகை வள்ளல் நும் பெயர் கருத்துள் நாட்டி
மனை-கணின் இருந்தோர்க்கு எல்லாம் தெரிதர வகுக்கலுற்றேன் – சீறா:2802/3,4
நல் நிலை கலிமா-தன்னை நாட்டி ஓர் செப்பின் வைத்து என்-தன்னையும் – சீறா:2806/2
பொன்_நகர் விளக்கி பின்னர் புகழ்தர மகரும் நாட்டி
என்னுடன் இசுறாபீல் மீக்காயிலும் சாட்சி ஏய – சீறா:3072/1,2
நாயகர் உரைத்தவை உளத்தில் நாட்டி நல் – சீறா:3320/1
இபுனு உம்மி மக்குத்தூம் என்னும் இளவலை நகரில் நாட்டி
கவன வெம் பரியும் தானை கணத்தொடும் கடிது போனார் – சீறா:3668/3,4
நாட்டி ஓர் பகுப்பு அரும் திறல் வீரரும் நணுக – சீறா:3867/2
திரை என ஒளிர்ந்து செம்மை சிறந்த வெண் கொடிகள் நாட்டி
அரசருக்கு அரசர் நீண்ட பாசறை அமைத்தார் அன்றே – சீறா:4184/3,4
தோரண வண் மறுகு தரு மதீன நகர்க்கு ஆதி என தோன்ற நாட்டி
பூரண வெண் மதி அனையோர் கரைபோட்டு பார்ப்ப வினை பொருவு இலாத – சீறா:4300/2,3

மேல்


நாட்டிய (6)

நாட்டிய புகழ் சேர் மக்க முகம்மது நபி-தம் பேரில் – சீறா:120/3
நல் நிலையவன்-தனை உரிமை நாட்டிய
பின்னரும் பகை பிணி பிணிப்பு நீக்கியே – சீறா:1488/2,3
நலன் உறு நகுலா என்ன நாட்டிய தலத்தின் ஓர் பால் – சீறா:2257/3
நன்று நன்று என கலிமாவை நாட்டிய
வென்றியின் அவையினில் விளம்புவார் அரோ – சீறா:2434/3,4
ஞாலமும் விண்ணும் நிற்க நாட்டிய தம்பம் என்ன – சீறா:3090/3
நாட்டிய அரிதம் எல்லாம் கமழ்ந்தன நான வாசம் – சீறா:5000/4

மேல்


நாட்டில் (3)

நாட்டில் உற்றவர் கேட்ட காரியங்களும் நறவு ஊர் – சீறா:445/2
செம் கதிர் கனக_நாட்டில் செழும் மணி மனைக்கு நாளும் – சீறா:608/2
நறவு உயிர்த்த தண்டலை திகழ் அபசி நல் நாட்டில் – சீறா:2030/4

மேல்


நாட்டிற்று (1)

ஞானமும் மறையும் தேர்ந்தோர் செய்யுளும் நாட்டிற்று உண்டோ – சீறா:2095/3

மேல்


நாட்டின் (8)

நறை பொழில் ஹபுசு நல் நாட்டின் சேனையை – சீறா:533/1
நாட்டின் மேல் வரும் காரணம் அனைத்தையும் நவில்வான் – சீறா:562/4
கனக்க மேம்படுமவர்கள் தாம் கனக நல் நாட்டின்
மனைக்குள் வாழ்குவர் சரதம் என்று உரை வழங்குவனால் – சீறா:1690/3,4
ஜின்கள்-தம் இனத்தை சேர்ந்து சென்றதும் அறபு நாட்டின்
மின் கடந்து இலங்கும் சோதி விரிந்த மெய் முகம்மது என்னும் – சீறா:2268/2,3
பாதியில் பாதி நூற்றோர் பங்கினில் செம்பொன்_நாட்டின் – சீறா:3045/2
நல் இயல் கனக_நாட்டின் நாரியர் திலதம் அன்னார் – சீறா:3049/2
நறை விரி கனக_நாட்டின் நடந்த சோபனங்கள் ஈது என்று – சீறா:3231/1
கோது உறு மருவார் நாட்டின் கொள்ளையின் முதல்கள் எல்லாம் – சீறா:3676/1

மேல்


நாட்டினாரால் (1)

நலத்தகு முறைமை ஈது என்று அகத்தினில் நாட்டினாரால் – சீறா:2377/4

மேல்


நாட்டினில் (4)

அனைய நாட்டினில் அறபு எனும் வளமை நாடு அதனுள் – சீறா:297/2
அபசி நாட்டினில் உறை நசுறானிகள் ஆனோர் – சீறா:439/1
தடம் தயங்கு பொன்_நாட்டினில் தான் என – சீறா:1187/1
தெரிதரும் கிருபையோ செம்பொன் நாட்டினில் – சீறா:1626/4

மேல்


நாட்டினும் (1)

எந்த நாட்டினும் ஏகுவோர் மேல் பறுல் என்ன – சீறா:4158/3

மேல்


நாட்டினை (1)

நாட்டினை துறந்து சார்ந்த நாணமும் துறந்து வாழ்ந்த – சீறா:4364/1

மேல்


நாட்டு (11)

தே மலர் பொழில் சூழ் சுவன நாட்டு அரசை திசை-தொறும் விளக்கு நாயகத்தை – சீறா:289/1
தேன் நறும் தெரியலார் செம்பொன் நாட்டு உறை – சீறா:1137/3
செம்பொன் நாட்டு உயர் சென்னத்தின் மா மணி – சீறா:1173/2
சுவன நாட்டு உறை தோகையர்க்கு ஓதினார் – சீறா:1175/4
சருவந்து சிரசில் சேர்த்தி தாரணி-தனில் பொன்_நாட்டு – சீறா:1761/2
இகல் அறும் அ நாட்டு அரசனுக்கு உவந்த இயல் மறை பெரியராய் இருந்தார் – சீறா:2904/4
மறை முதலவன் பொன்_நாட்டு மங்கையர் போல நின்றார் – சீறா:3176/4
கவின் உறும் கனக_நாட்டு காட்சியை பாத்திமாவால் – சீறா:3183/3
சொல்ல அரும் சுவன நாட்டு சுடர் மணி மனைகள்-தோறும் – சீறா:3225/2
நாட்டு வாணிபத்துக்கு ஏற்ற நல் நய பொருள்கள் யாவும் – சீறா:3687/2
நாட்டு இசை கொண்ட வேத_நாயகர் முன்னர் வந்தார் – சீறா:3948/4

மேல்


நாட்டுக்கு (1)

பின்னர் இ நாட்டுக்கு ஏயப்பெறும் சரக்கு அனைத்தும் கொண்டு – சீறா:3357/2

மேல்


நாட்டுக்கும் (1)

நனை பொழில் சூழ் இறாக்கு நாட்டுக்கும் வரிசை மக்கம் – சீறா:3683/3

மேல்


நாட்டுதல் (2)

பித்தன் என்று பெரும் பெயர் நாட்டுதல்
பத்தி என்று இதமித்தனர் பொய்மையோர் – சீறா:1417/3,4
நம் நிலை எடுத்து சீர்த்தி நாட்டுதல் துணிதல் வேண்டும் – சீறா:3390/4

மேல்


நாட்டும் (5)

கொடி படர்ந்து ஏற நாட்டும் கொழும் கொம்பு போன்றது அன்றே – சீறா:1048/4
இம்பர் நாட்டும் எழுந்தன சோதியே – சீறா:1173/4
கண் அகன் வான நாட்டும் காண்குற அரிதே என்ன – சீறா:1255/3
நல் நய கலிமா என்னும் நாமம் நா நாட்டும் மாக்கள் – சீறா:3667/1
நாட்டும் வேத நவிலும் முறைப்படி – சீறா:4666/1

மேல்


நாட்டுவாய் (1)

நலத்தது கரி எவை நாட்டுவாய் என – சீறா:2131/2

மேல்


நாட்டை (2)

பொன்னின் நாட்டை புரந்திலர் என் என்பார் – சீறா:1188/4
பூ அலர் சுவன நாட்டை பொது அற புரப்போர் ஆகி – சீறா:1562/3

மேல்


நாடகர் (1)

கோல மென் துகில் நாடகர் கரத்தினில் கொடுப்பார் – சீறா:1125/2

மேல்


நாடவர்க்கு (1)

செம்பொன் நாடவர்க்கு உறா சீர் பெற்றோம் என – சீறா:495/3

மேல்


நாடி (18)

நாடி வந்தவர் ஆமினாக்கு இவை எலாம் நவின்றார் – சீறா:208/4
நல் தவம் உடைய நம்பி வருவதை நோக்கி நாடி
சிற்றிடை அலிமா என்னும் சே_இழை எதிரில் சென்று – சீறா:402/2,3
நாடி நும் மனை புகும் என தமர்களை நடத்தி – சீறா:436/3
வண்டு உலாம் புய நபி உனை இதமுற மணம் முடித்திட நாடி
கொண்டதாம் இது என்று ஓதிட உடலம் குளிர்ந்திருந்திடும் நேரம் – சீறா:649/3,4
மைந்தர் இங்கு இவர் மனத்து இருள் கெட ஒரு மணம் முடித்திட நாடி
சிந்தை நேர்ந்து இவண் அடைந்தனர் உமது உரை திருவுளம் அறியேனே – சீறா:652/3,4
பலன் பெறும் முகம்மது இங்ஙன் ஷாம் எனும் பதியை நாடி
நலம் பெற வருவர் நீரும் நன்குற காண்பிர் என்ன – சீறா:829/1,2
கடி மணம் முடிக்க நாடி கருதின பேர்கள் எல்லாம் – சீறா:1074/3
சிந்தையினில் வெருவல் அற முரண் நாடி பின்னும் எனை தெறுதல் தேறி – சீறா:2665/1
நாடி அங்கு ஒரு நெறி நடந்து போயினார் – சீறா:2725/4
உன்னி நும் திசையை நாடி நடப்பம் என்று உள்ளத்து எண்ணி – சீறா:2846/2
நல் மனத்தொடும் கொள பொருந்தினன் என்னை நாடி
வன் மனத்தினை வெறுத்து ஒரு வழிப்படுத்துவிரேல் – சீறா:2921/2,3
நாடி நீர் மக்க மா நகரை சூழ்தரு – சீறா:3027/2
மின் உரு கொண்ட கன்னி விளங்கு_இழை நலத்தை நாடி
மன்னர்கள் உளம் தேறாது வதுவையின் மயக்குற்றாரேல் – சீறா:3059/1,2
கனி இதழ் சிறு வெண் மூரல் காரிகை நலத்தை நாடி
நினைவும் நித்திரையும் போக்கி நீள் தொடு குழியின் ஆர்ந்த – சீறா:3060/2,3
மதின மா நகரை நாடி எழுந்தனர் வல்லை மன்னோ – சீறா:4207/4
நாடி இன்று இவர்-தமை தெற வரும் நடவையினில் – சீறா:4268/2
நன்று நன்று என கரத்தினில் பிடித்து இல்லம் நாடி
சென்று புக்கினர் ஆரணம் அனைத்தையும் தெருண்டோர் – சீறா:4432/3,4
நாடி பாசறை எய்தினர் நஞ்சு எனும் கடல் உள் – சீறா:4592/3

மேல்


நாடிய (2)

நாடிய பொருள் போல் நாற்பது பெயரை நன்குற பெற்றதின் பின்னர் – சீறா:134/2
நல் நபி பதங்கனை போன்ற நாடிய
மன்னவர் களிப்பினால் நோக்கு மா முக – சீறா:2721/2,3

மேல்


நாடியே (3)

நலிதலை போக்கி மக்காவை நாடியே
வலிதினில் பாசுரம் வரைந்திட்டார் அரோ – சீறா:521/3,4
நடந்தது தனியவன் அருளை நாடியே – சீறா:2751/4
நடித்திடும் ககுபத்துல்லாவை நாடியே – சீறா:2969/4

மேல்


நாடினார் (2)

நம்பியை நோக்கி தம் நகரை நாடினார் – சீறா:513/4
பொருளை நாடினார் ஆவல் பொங்கியே – சீறா:3975/4

மேல்


நாடு (14)

நாடு அடைந்து போய் புகுந்தனர் மதீன மா நகரில் – சீறா:204/4
பொங்கு ஒளி எவையும் சுவன நாடு அனைத்தும் பூதலம் விசும்பும் மற்றனவும் – சீறா:258/3
அனைய நாட்டினில் அறபு எனும் வளமை நாடு அதனுள் – சீறா:297/2
நண்ணிய புனல் விளையாட நாடு நாள் – சீறா:488/2
ஈனம் இல் சுவன நல் நாடு எய்துவர் எங்கட்கு உற்ற – சீறா:1354/3
விடிந்த பின் அவனி பொன்_நாடு எனும் விறல் பதியின் வீரர் – சீறா:1759/1
பூதலத்து எவர்க்கும் மறை நெறி புதுக்கி பொருவு அரும் சுவன நாடு அளிப்ப – சீறா:1953/1
பிரிந்திடாது சென்று அந்த நாடு அடைந்ததன் பின்னர் – சீறா:2022/4
பொன் உலா அபசா வள நாடு அணி புரத்தில் – சீறா:2024/3
நாடு அடங்கலும் தெரிதர நடந்ததே – சீறா:2163/4
பாரிசு என்று உரைக்கும் வளமை நாடு உடுத்த புரிசை சூழ் பதியினில் பிறந்தோன் – சீறா:2895/3
இற்றையின் இரவில் சோதி இலங்கிய சுவன நாடு
முற்றினும் சிறப்பித்து அன்பாய் முறைமுறை வானோர் யாரும் – சீறா:3224/1,2
குரம்பையும் குடில் சூழ் முல்லையும் நீந்தி கொடி நகர் மதீன நாடு அடைந்தார் – சீறா:4452/4
மலக்குகள் விண் நாடு அடைய நபி இறசூல் மதீன நகர் வாழும் நாளில் – சீறா:4678/1

மேல்


நாடு-அதனின் (2)

கனக_நாடு-அதனின் உற்ற காரண அமுதம் தேக்கி – சீறா:3075/1
கரு முகில் கவிகை வள்ளல் கனக_நாடு-அதனின் நாளை – சீறா:3184/3

மேல்


நாடும் (2)

அகிலமும் சுவன நாடும் அமரரும் போற்றி வாழ்த்த – சீறா:1036/1
ஊரும் நாடும் உவந்திடும் உண்மையார் – சீறா:4803/4

மேல்


நாடுவார் (1)

நாடுவார் இலர் என்-கொலோ நீர் நவின்றதுவே – சீறா:2477/4

மேல்


நாடுறு (1)

நாடுறு மனத்தால் இனத்தவர் மனைக்குள் நன்குற விருந்துகள் அளித்து – சீறா:388/3

மேல்


நாடே (1)

நலம் கொள் தீவுக்கு கண்மணி அறபு நல் நாடே
புலன் கொள் கண்மணிக்கு உள் உறை உயிர் என பொருந்தி – சீறா:77/2,3

மேல்


நாண் (5)

பூத்த கொம்பு அனைய மெய்யின் நாண் எனும் போர்வை போர்த்து – சீறா:637/2
இடிகள் ஒத்த வில் நாண் ஒலி வீரர்கள் எதிர்ந்து – சீறா:3484/2
வில்லில் நாண் தொடுத்து எய்தனன் அவன் ஒரு வீரன் – சீறா:3894/4
சிறுமை செய்பவர் நாண் உற கொடிய வெம் தீமை – சீறா:4274/1
இரு கடை வளைப்ப உடல் குழைந்திருந்த இரும் சிலை நாண் உதைத்து எறியும் – சீறா:4441/1

மேல்


நாண (1)

வீழ்த்தனள் அறிவை நாண விருப்பினால் மெல்லமெல்ல – சீறா:3197/2

மேல்


நாணத்தால் (2)

சேலினன் இவையும் சொன்னேன் நாணத்தால் சிறியனல்லேன் – சீறா:4367/4
சில குறை சொல்வர் என்னும் நாணத்தால் செப்பினோமால் – சீறா:4883/4

மேல்


நாணம் (2)

தவிர்கிலா நாணம் அற்றோன் தருமத்தின் தகைமை இல்லோன் – சீறா:4358/4
மாதர்கள் எவர்க்கும் நாணம் மணி அணி பூணாம் என்றார் – சீறா:4714/4

மேல்


நாணமும் (1)

நாட்டினை துறந்து சார்ந்த நாணமும் துறந்து வாழ்ந்த – சீறா:4364/1

மேல்


நாணமுற்று (1)

நல் நயத்ததன்று என்று உளம் நாணமுற்று எழுந்தே – சீறா:4640/4

மேல்


நாணாது (1)

நாணாது என்றும் போர் வெஃகி நடந்தது எல்லாம் பார்க்கில் அவம் – சீறா:4031/3

மேல்


நாணி (12)

கண்ணினும் கருத்தும் மாறாது அடிக்கடி தோற்ற நாணி
பண் என சிவந்த வாயார் பஞ்சணை பாயல் புக்கி – சீறா:1053/2,3
கலங்கு மனம் தெளிந்து நபி கமல மலர் முகம் நோக்க கண்கள் நாணி
விலங்கு இனம் ஒத்து எவரோடும் மொழியாது தனி எழுந்து விரைவில் போனான் – சீறா:1657/3,4
கலை மறை தேர் முகம்மதுடன் உரையாமல் எழுந்து தலை கவிழ்ந்து நாணி
நிலமை அடல் அறிவு அகன்ற நெஞ்சினொடும் புலம்பி நெடுமூச்சில் சோர்ந்து – சீறா:1658/1,2
விண்ணுலகு இழந்து மெய்மை விதி மறை-தனக்கு நாணி
மண்ணிலத்து இருந்து வாழும் மானுடர் எவர்க்கும் வெய்ய – சீறா:2260/2,3
அரும் கணம் அனைத்தும் நாணி அகல் விசும்பு ஒளிப்ப நோக்கி – சீறா:2294/3
கூற்று எனும் பழியை நாணி கூறினனலன் யான் என்றான் – சீறா:2391/4
நாணி நின் வதனம் நோக்க நடுங்கினனன்றி வேறு – சீறா:2807/3
உற்று உளம் ஒடுங்க கூனி அந்தரத்து உலவி நாணி
மற்றுள கலையும் தேய்ந்து நாட்குநாள் மறுகும் திங்கள் – சீறா:3046/3,4
ஒல்லையின் எறிந்து நாணி சிலர் ஒளித்து ஒருங்கு நின்றார் – சீறா:3178/4
அந்தம் மிஞ்சிய நபியிடத்து அணுகவும் நாணி
கந்தம் முங்கிய செழும் மலர் கான் மது துளிகள் – சீறா:4641/2,3
போதுக செயினபு என்னும் பூம் கொடி மனது நாணி
ஏதமுற்று இருந்ததாலே இரு நில கிழமை பூண்ட – சீறா:4714/2,3
அரிவையர் தமக்கு நாணி ஆண்மை கெட்டு அலைந்தார் அன்றே – சீறா:4744/4

மேல்


நாணியே (1)

அறிந்து நாணியே தூணியில் சேர்த்தனர் அம்பை – சீறா:4596/4

மேல்


நாணின் (1)

கரும் தடம் கண்ணும் நெஞ்சும் களிப்புற நாணின் மூடி – சீறா:3192/2

மேல்


நாணினை (3)

நாணினை வீழ்த்தினன் நகைக்கும் ஆயினன் – சீறா:3618/3
சிலை வளைத்து எழில் நாணினை சேர்த்தி ஊன் – சீறா:4480/1
செயிர் அற வளைத்து நாணினை எறிந்தார் திசை கரி செவி செவிடு எடுப்ப – சீறா:4929/4

மேல்


நாணும் (2)

வரம் பெறு நாணும் போக்கி மதி மயக்குற்று இ வள்ளல் – சீறா:3198/3
நாணும் பொய் உரை பிழையினால் பள்ளியில் நடு ஓர் – சீறா:4642/1

மேல்


நாணுவர் (1)

நாணுவர் உயிர்ப்பர் மெய் நலிதல் கொண்டனர் – சீறா:1323/4

மேல்


நாணுற்று (1)

அப்படி அவரும் நாணுற்று அகத்து உளே இருப்ப மேலோன் – சீறா:4713/1

மேல்


நாதம் (1)

நகரம் எங்கணும் வேதங்கள் ஓதிய நாதம்
மகர வாருதி திரை ஒலி கலிப்பினை மலைக்கும் – சீறா:3150/3,4

மேல்


நாதரும் (1)

மெய்மை புகழ் நபி நாதரும் மிகு சேனையும் அப்பால் – சீறா:4329/3

மேல்


நாந்தகம் (2)

உறை கொள் நாந்தகம் உன் கையின் ஆயின – சீறா:4227/1
இரு நிலத்திடை விழுந்தது நாந்தகம் இமைப்பின் – சீறா:4269/4

மேல்


நாப்பண் (32)

பெருகிய நிலைமை குல கடல் நாப்பண் பிறந்து எழும் கதிரவன் ஒப்ப – சீறா:156/3
குல தட கிளை தாமரை குழுவினின் நாப்பண்
நலத்து உதித்து எழும் செழும் மணி நபிகள் நாயகத்தை – சீறா:548/1,2
குரை கடல் அனைய செல்வ குறைஷியின் குலத்து நாப்பண்
அரசிளங்குமரரான அப்துல்லா வரத்தில் வந்த – சீறா:597/1,2
புனை இழை அனையரான பொன் இதழ் கமல நாப்பண்
வனைதரு பதுமராக மணி மடி இருந்த செவ்வி – சீறா:610/2,3
கடி கமழ் வாவியூடு கருத்து எனும் கமல நாப்பண்
பிடி நடை கதிஜா என்னும் பெடை அனம் உறைந்தது அன்றே – சீறா:643/3,4
கோல வார் கழல் குறைஷிகள் குழு கண நாப்பண்
வேலை வெண் திரை முகட்டு எழு மதியினும் வியப்ப – சீறா:856/2,3
துன் இதழ் கமல போது துயல்வர நாப்பண் வைகும் – சீறா:930/3
உரக மா மணிகள் நாப்பண் ஒளிபெற குயிற்றி வெள்ளை – சீறா:1258/2
கலன் சூழ் கிரண மணி நாப்பண் இருந்த கதிர் மா மணி குறைஷி – சீறா:1331/1
அறபிகள் குழுவின் நாப்பண் அமர் அபூஜகிலை நோக்கி – சீறா:1544/1
மன்னிய அறிஞரின் நாப்பண் வைகியது – சீறா:1610/1
கத்து வால் வளை தரளம் கதிர்த்து வார்ந்து ஒழுகு மணி கடலின் நாப்பண்
வைத்து வாழ்ந்து எழும் கதிர் போல் கதிர் கான்ற முகம்மது உளம் மகிழ்ந்து நோக்கி – சீறா:1644/2,3
நீல வாருதியே அன்ன நெடும் படை கடலின் நாப்பண்
காலை வெம் கதிரில் தோன்றும் ஹபீபு எனும் அரசை கண்டார் – சீறா:1746/3,4
கோது அறு மற கொடுவரி குழுவின் நாப்பண்
ஏதம் அற வந்த அரி ஏறு என நடந்தார் – சீறா:1764/3,4
வானவர் இறையோன் அருள்படி அமைத்த மக்க மா நகரியின் நாப்பண்
கான் அலர் பொதுளும் ககுபத்துல்லாவின் கடி மதிள் புறத்து ஒரு-பாலில் – சீறா:1947/1,2
அரி இனம் செறிந்த போன்ற அறபிகள் குழுவின் நாப்பண்
ஒரு தனி சீயம் ஒப்ப உடையவன் தூதர் செல்வ – சீறா:2053/1,2
அலை கடல் திரைக்கு நாப்பண் ஆளியாசனத்தில் வைகி – சீறா:2258/1
அ நகர் நாப்பண் ஓர் அணி கொள் மேனிலை – சீறா:2715/1
வரு படை நாப்பண் எறிந்த பாவாடை வானம் மின் என திசை மலிய – சீறா:3163/4
குவி பெரும் தானை நாப்பண் கூண்டவை அலி என்று ஓதும் – சீறா:3175/3
கடல் பெரும் சேனை சூழ கட கரி மலைகள் நாப்பண்
சுடர் கதிரவனை ஒப்ப தோன்றிய அலி-தம் செவ்வி – சீறா:3180/1,2
வனை கழல் அரசர் நாப்பண் வரும் திறல் அலியும் நோக்கி – சீறா:3189/2
பரிந்த தாயிபுக்கு மக்கம் எனும் பதி-தனக்கு நாப்பண்
வரம் தரு நயினார் சொன்ன பத்துனு நகுலா என்னும் – சீறா:3340/2,3
கொடுவரி இனங்கள் போன்ற குழுவுடன் பாதை நாப்பண்
படை கொடும் உறைந்தார் என்னும் பருவரல் ஒற்றர் கூற – சீறா:3385/2,3
பன்ன அரும் படை கொண்டு ஈண்டி பாதையின் நாப்பண் வைகும் – சீறா:3390/2
தெறு கள நாப்பண் அபூஜகல் கிடப்ப தீனவர் இனிது கண்டனரால் – சீறா:3580/4
ஊரினில் புறத்தில் பாதையின் நாப்பண் தலை களைந்திடுக என்று உரைப்ப – சீறா:3601/2
நலிவு அற மக்க நாட்டார் வரும் வழி நாப்பண் வைகி – சீறா:3681/3
எனும் நகர்-அதற்கும் நாப்பண் இருந்த தீயம்றை சார்ந்தார் – சீறா:3683/4
மடிந்தனன் என்னும் மாற்றம் வழங்கிட கடலில் நாப்பண்
படர்ந்த வெண் திரையில் தத்தி பல் மணி நிதியத்தோடும் – சீறா:3720/1,2
சேனை கடல் ஓலத்தொடு பாரில் செல நாப்பண்
வானில் கதிர் போல் மெய் ஒளி மாயாது எழில் வீசும் – சீறா:4327/1,2
நலிறு எனும் குழுவினர் சூழ நாப்பண் ஓர் – சீறா:4542/1

மேல்


நாப்பணில் (1)

நெஞ்சினர் மக்கிகள் நிறைந்த நாப்பணில்
கஞ்ச மென் மலர் பத காரணீகரை – சீறா:910/2,3

மேல்


நாப்பணின் (4)

விரித்து நன்குறு துகிலிடை நாப்பணின் விளங்க – சீறா:1237/3
இரும் குழு நாப்பணின் இருப்ப காபிர்கள் – சீறா:1832/2
துன்னிய திரை கடல் தோழர் நாப்பணின்
நல் நபி பதங்கனை போன்ற நாடிய – சீறா:2721/1,2
நனி புகழ் மதீன மா நகர்க்கு நாப்பணின்
நனை மலர் வாவி சூழ் றாத்தூனா என – சீறா:2733/2,3

மேல்


நாம் (16)

இன் சொல் கூறி நாம் அழைக்கவும் மனம் இரங்கிலர் என்று – சீறா:233/2
நன்று பார்த்து அறிகுவம் நாம் என்று உன்னியே – சீறா:325/3
கண்டு நாம் முறிந்தனம் அலால் வெற்றி கண்டு அறியோம் – சீறா:596/2
இற்றை நாள் இரவு இவண் இருந்து கண்டு நாம்
மற்றை நாள் போகுவம் வருந்தல் என்றனர் – சீறா:740/1,2
நல் நிலத்தொடு நாம் புகழ்ந்து ஏத்திட – சீறா:1188/3
உகைத்த வீரன் ஒலீதிடம் புக்கி நாம்
மிகைத்த கச்சில் முகம்மதின் வீரத்தை – சீறா:1413/2,3
நிரை திரை கடல் படை நிரப்பி நாம் இதுவரையினும் – சீறா:1814/1
நன்று கண்டு அறிவோம் இனி நாம் என்பார் – சீறா:2339/4
இருவர் நாம் இருப்ப பூவின் இருந்த பல் உயிரும் காக்கும் – சீறா:2576/1
இறுதியற்றவன் ஒருவன் நாம் இருவர் இங்கு எய்தி – சீறா:2650/1
இற்றை போதினில் நாம் எழுந்து எடுத்து எதிர் ஏறி – சீறா:3817/1
நீத வேத நெறி முறை நின்று நாம்
ஏதமே பொறுத்து இன்று விட்டால் அவன் – சீறா:4249/2,3
ஒருவிவிட்ட நாம் உய்வது எ திறம் அவை உரையீர் – சீறா:4277/4
அன்ன வாசகம் நினைந்து நாம் நபி மொழி அன்றி – சீறா:4640/1
குறை அவள் இரந்து கூற நபி அருள் கூர்ந்து நாம் ஓர் – சீறா:4797/1
வெருவி ஓடினர் நாலைந்து விசை அவர் மேல் நாம்
செரு விளைத்திட வந்திலம் மனம் மகிழ் சிறப்ப – சீறா:4839/2,3

மேல்


நாம (5)

நாம வை வேல் கை அப்துல் முத்தலிபு நடந்து தன் திரு மனை சார்ந்தார் – சீறா:289/4
நலன் உறு கொடை எனும் நாம வேந்து கெட்டு – சீறா:300/3
நலன் உறும் புகழினர் நாம வேலினர் – சீறா:2435/3
நாம வேல் முகம்மது ஆண்டு உரைப்ப நன்கு என – சீறா:2765/3
கோன் நிலை புரந்தோன் ககுபு எனும் நாம கொடுமையன் குறித்தவை உரைப்பாம் – சீறா:4074/4

மேல்


நாமங்கள் (1)

நன்று-அது அன்று தீன் எனுமவர் நாமங்கள் தொலைக்கும் – சீறா:3771/3

மேல்


நாமசாரம் (1)

பதித்து இவன் நாமசாரம் பார்த்திடில் லேசாம் தூதாய் – சீறா:4874/3

மேல்


நாமத்தார் (1)

நரபதி அப்துல்லா என்னும் நாமத்தார் – சீறா:172/4

மேல்


நாமத்தான் (1)

நல் நிலை கெடும் குயை என்னும் நாமத்தான்
பன்னினன் முடித்தனன் பகையும் காட்டினன் – சீறா:4560/2,3

மேல்


நாமத்தானே (1)

தண்ணியன் இபுலீசு என்னும் தனி பெரும் நாமத்தானே – சீறா:2260/4

மேல்


நாமத்தை (1)

ஆன நும் திரு நாமத்தை அடிக்கடி உரையாநின்றேன் – சீறா:2797/3

மேல்


நாமம் (7)

அருக்கன் ஒப்பு அல நாமம் முகம்மது என்று அகன்றார் – சீறா:190/4
நலம் தரும் கற்பு எனும் நாமம் கெட்டு உடல் – சீறா:304/1
தோன்றிய நாமம் ஏது இவை விடுத்து சொல் என மீளவும் உரைத்தார் – சீறா:2301/4
படித்தது கலிமா நாவில் பகர்ந்ததும் நாமம் ஐயா – சீறா:2813/4
பொற்புடன் உமது நாமம் புகல்வதே எற்கு வேலை – சீறா:2814/1
நல் நய கலிமா என்னும் நாமம் நா நாட்டும் மாக்கள் – சீறா:3667/1
வள்ளல் நம் நபி-தம் நாமம் வழுத்திய மாந்தர்க்கு எல்லாம் – சீறா:3690/3

மேல்


நாமமும் (3)

துற்றிய வனத்தில் போக்கிடில் அவன்-தன் நாமமும் தொலைந்திடும் இஃதே – சீறா:2520/3
நந்தல் இல் கபுகாபு என்னும் நாமமும் நவின்றிட்டாரால் – சீறா:2780/4
நாமமும் கெடுத்தனன் நரகம் தேடிய – சீறா:4055/3

மேல்


நாமமே (1)

விரைவின் உற்றவர் நாமமே தெரிதர விளம்ப – சீறா:4601/2

மேல்


நாமமோ (1)

நடை உணர் நாயக நாளும் குறித்து உரைக்கும் நாமமோ நுகைமு என்போன் – சீறா:4535/4

மேல்


நாய் (1)

ஒருமையாய் வர சொலும் அவர் மறுப்பரேல் உடல் நாய்
பருக அன்னவர் உயிரினை விண்ணிடை படுப்போம் – சீறா:4841/3,4

மேல்


நாயக (23)

சுவன நாயக குரிசிலை வழியிடை தோற்றி – சீறா:468/2
அண்டர் நாயக நபி உண்டு என்று ஆதி நூல் – சீறா:509/3
அரசர் நாயக நபிக்கு ஆண்டு ஓர் ஆறுடன் – சீறா:518/1
அரசர் நாயக நின் மனைக்கு எழுக என உரைத்தலும் அவர் போந்தார் – சீறா:668/2
நானிலம் பரப்பும் சோதி நாயக கடவுள்-தம்மை – சீறா:1257/1
அரு மறை நாயக நபிகளானவர் – சீறா:1308/1
வான_நாயக நல் நெறி முகம்மதுவும் வல கரம் கொடு புசித்திடும் என்று – சீறா:1445/2
நவப்பட உதித்த நபி நாயக விளக்கே – சீறா:1780/3
மெய்ப்பொருள் மறைக்கு நாயக பொருளே விண்ணவர் உயிரினுக்கு உயிரே – சீறா:2324/1
இ தல தலைவரின் எவர்க்கும் நாயக
உத்தம கிளைக்கு எலாம் உயிரின் மிக்கு என – சீறா:2405/1,2
நாயக நபி பதினாலு நாளின் மேல் – சீறா:2732/2
நாயக முகம்மது நாட்கொண்டு அ இடத்தே – சீறா:2740/3
நாயக பதி என்று ஓதிய மதீனா நகரினில் அழைத்து வந்தனரால் – சீறா:2869/4
நவ்வி முன் எதிர்ந்து பேசும் நாயக சலாம் என்று ஓதி – சீறா:3088/3
அரசர்_நாயக நபி அளித்த வாசகம் – சீறா:3266/2
மீண்டனர் சடுதியின் வேத_நாயக – சீறா:3286/1
வேத_நாயக முகம்மதின் தீன் நிலை விரும்பா – சீறா:3799/1
நடு திற நிலைமை பூண்ட நாயக குரிசில் அன்னோர் – சீறா:3872/3
அண்டர்_நாயக என் தந்தை அறிவிலா எகூதியோர்-பால் – சீறா:4286/1
வான_நாயக இஞ்சி யாம் வகுத்திட மாட்டேம் – சீறா:4400/3
நன்று என உவந்து முடி சிரம் துளக்கி நாயக குரிசிலை வாழ்த்தி – சீறா:4467/1
நடை உணர் நாயக நாளும் குறித்து உரைக்கும் நாமமோ நுகைமு என்போன் – சீறா:4535/4
நலத்தொடும் வாங்குதற்கு எழுந்த நாயக
நிலைத்த வெம் மொழி சில நிகழ்ந்தது உண்டு அவை – சீறா:4544/2,3

மேல்


நாயகத்தை (3)

தே மலர் பொழில் சூழ் சுவன நாட்டு அரசை திசை-தொறும் விளக்கு நாயகத்தை
மா மறை கொழுந்தை முகம்மது நபியை மறுப்படாது எழுந்த செம் மணியை – சீறா:289/1,2
நலத்து உதித்து எழும் செழும் மணி நபிகள் நாயகத்தை
சிலை தட புயர் வருக என பணி பல திருத்தி – சீறா:548/2,3
காணிலா புதுமை விளைத்த நாயகத்தை காபிர்கள் வெறுத்திடும் காலம் – சீறா:1438/2

மேல்


நாயகம் (15)

சூடிய கிரீட பதி நபி அமரர் துரைகள் நாயகம் எனும் இறசூல் – சீறா:134/3
வில் புருவக்கடை மின்கள் நாயகம்
பொற்பு எலாம் பொதிந்த பொன் கொடி நல் பூவையர் – சீறா:175/2,3
காக்கும் நாயகம் முகம்மது வரும் வழி கவின – சீறா:861/2
அண்டர் நாயகம் முகம்மதின் தமது அரும் கழுத்து உற இறுக்கினான் – சீறா:1430/2
ஆதம் முதலான நபி நாயகம் அனாதி – சீறா:1777/3
அண்டர் நாயகம் முகம்மதின் காரணம் அனைத்தும் – சீறா:1841/1
நபிகள் நாயகம் கண்டனர் அவன் எதிர் நடந்து – சீறா:2212/3
நபிகளுக்கு அரசாய் வந்த நாயகம் உரைத்த மாற்றம் – சீறா:2252/1
நபிகளின் நாயகம் நடந்து போயினார் – சீறா:2766/4
நபிகள் நாயகம் அக களி நனி கனிந்து ஒழுக – சீறா:3451/3
அரசர்_நாயகம் முகம்மது சதுர்த்தலம் அடுத்தார் – சீறா:3806/4
வான_நாயகம் வையக_நாயகம் மதித்த – சீறா:4408/2
வான_நாயகம் வையக_நாயகம் மதித்த – சீறா:4408/2
தீனர்_நாயகம் யாவர்க்கும் முதலவன் திருமுன் – சீறா:4408/3
போன நாயகம் வந்தனர் அறம் தவம் புகழ – சீறா:4408/4

மேல்


நாயகமாய் (1)

வேத நாயகமாய் எங்கும் விளங்கு தீன் விளக்காய் பின் நாள் – சீறா:109/3

மேல்


நாயகமிடத்து (1)

நடைதர நடந்து ஈமான் நெறி தோன்ற நபிகள் நாயகமிடத்து அடைந்தான் – சீறா:2889/4

மேல்


நாயகமும் (1)

நல் நலம் பெறு நபிகள் நாயகமும் நீர் அலது – சீறா:1294/3

மேல்


நாயகமே (9)

கனம் தரு கொடையாய் அரசர் நாயகமே கருதலர் கசனியே நும்-தம் – சீறா:277/2
அமரர் நாயகமே புவி அரசருக்கரசே – சீறா:348/1
பொன்னும் நல் மணியும் என்ன பொருந்து நாயகமே தேறா – சீறா:604/3
நலன் பெறும் குறைஷிகளின் இல் வந்த நாயகமே
நிலம் பரந்து தீன் பெருகிட எழுந்த நீள் நிலவே – சீறா:764/1,2
வேத நாயகமே உமை கண்டதால் விளைத்த – சீறா:780/2
தீது அற எனது கருத்து உறும் அறிவே தீன் நிலை நிறுத்தும் நாயகமே
பூதரத்து உறைந்த முழு மணி சுடரே புண்ணியம் திரண்ட மெய்ப்பொருளே – சீறா:1930/3,4
வேத_நாயகமே என்-பால் விருப்புறும் கலிமா-தன்னை – சீறா:2117/3
ஆயிரம் திருப்பேர்க்கு உரியவன் தூதே அமரருக்கு அரிய நாயகமே
மா இரும் புவி மானிடர் இடர் களையும் முகம்மதே என புகழ்ந்து இசைத்தான் – சீறா:2305/3,4
நடக்க வேண்டும் என்று உரைத்தனர் நபிகள் நாயகமே – சீறா:2456/4

மேல்


நாயகர் (19)

எங்கள் நாயகர் அப்துல்லா நுதலிடத்து இருந்து – சீறா:181/3
அரசர் நாயகர் அப்துல் முத்தலிபை சென்று அடுத்து – சீறா:343/2
அபுதுல் முத்தலிபு எனும் அரசர் நாயகர்
நபி-தமை கூட்டி முன் நடத்தி ஆங்கு ஒரு – சீறா:530/2,3
நான மெய் கமழ் வேத நாயகர் நமது இடத்தில் – சீறா:542/1
பூமி நாயகர் தொழ புறப்பட்டார் அரோ – சீறா:916/4
நாயகர் புதுமை எல்லாம் நான் எடுத்து உரைக்க நானூறு – சீறா:1044/3
அபுஜகில்-தனை அழைத்து அரசர் நாயகர்
கவின் உறும் பல மொழி எடுத்து காட்டினார் – சீறா:1982/3,4
அரசர் நாயகர் அபசி நசாசியாம் அரசன் – சீறா:2036/1
எம்-தம் நாயகர் இவண் உறைந்தனன் என இசைந்தேன் – சீறா:2613/4
வேத_நாயகர் உரைத்தலும் விடத்து எயிற்று அரவம் – சீறா:2622/1
இருந்த நாயகர் இருவரும் இவண் நெடு நேரம் – சீறா:2644/1
நாயகர் உரைத்தவை உளத்தில் நாட்டி நல் – சீறா:3320/1
நாயகர் செவியில் புகுதலும் தலைமை நண்பரும் கடு விசை பரியும் – சீறா:3609/1
நகரினில் புகுந்து வேத_நாயகர் பதத்தை நண்ணி – சீறா:3725/1
அரசர்_நாயகர் மகள் மனை அடுத்து அரும் புதல்வன் – சீறா:3744/2
நாட்டு இசை கொண்ட வேத_நாயகர் முன்னர் வந்தார் – சீறா:3948/4
நல் துறை சுசூதும் செய்து நாயகர் இருப்பின் மேவ – சீறா:4201/4
நன்றி ஓர் வடிவு ஆகிய நாயகர் மகிழ்ந்து – சீறா:4832/2
சிந்தை கூர்தர போற்றிய நாயகர் திருமுன் – சீறா:4986/2

மேல்


நாயகர்-தம்-வயின் (1)

மல் அலை திணி தோள் அரசர் நாயகர்-தம்-வயின் உறைந்து அவர் பெறு மதலை – சீறா:164/3

மேல்


நாயகர்-தமையும் (1)

நண்ணி முன் கொணர்ந்து விட்ட நாயகர்-தமையும் வாழ்த்தி – சீறா:2851/3

மேல்


நாயகரும் (1)

ஆவி போல் உறு தோழரும் அரச_நாயகரும் – சீறா:2634/1

மேல்


நாயகன் (45)

ஆதி நாயகன் வரிசை ஈசா நபி அறைந்தார் – சீறா:216/4
ஆதி நாயகன் திரு ஒளிவினில் அவதரித்த – சீறா:780/1
ஆதி_நாயகன் திருவுளத்து அமரர்கள் இறங்கி – சீறா:1219/1
அரிய நாயகன் நபி எனும் பெயர் உமக்கு அளித்தான் – சீறா:1286/3
தலைவர் நாயகன் தூதரில் ஜிபுறயீல் சரதம் – சீறா:1291/2
ஒருத்தன் நாயகன் அவற்கு உரிய தூது எனும் – சீறா:1297/1
அந்தம் இல் நாயகன் தூதர்க்கு அன்புறும் – சீறா:1311/1
புதிய நாயகன் ஆரணம் புடை பரந்து ஓங்க – சீறா:1386/3
மரு மலி வள்ளல் யான் வணங்கும் நாயகன்
ஒருவன் அன்னோன் எழில் உயர் சிங்காசனம் – சீறா:1626/1,2
அரசர் நாயகன் திரு முனம் அழைத்துவந்தனரால் – சீறா:1708/4
அருளினன் பெரும் பொருள் ஆதி_நாயகன் – சீறா:1801/2
எம்-தன் நாயகன் ஒருவன் உண்டு என்றதும் எழிலாய் – சீறா:1846/2
ஆதி_நாயகன் ஒருவன் உண்டு எனவும் அங்கு அவன்-தன் – சீறா:1859/1
உரப்பி நாயகன் ஒருவன் என்று அவன் மறைக்கு உரித்தாய் – சீறா:1862/2
அந்தம் இல் நாயகன் தூதராம் என – சீறா:1983/3
வரிசை நாயகன் தூது எனும் முகம்மது நபியே – சீறா:2010/1
அரிய நாயகன் தூது வானவர்க்கு இறை அணுகி – சீறா:2050/1
போதலும் படைத்தவர் புதிய நாயகன்
தூதுவர் உண்மை என்று அடியை சூடினான் – சீறா:2139/3,4
ஓதினன் தெளிந்தனன் உரிய நாயகன்
தூதுவர்க்கு இவன் ஒரு துணைவன் ஆயினன் – சீறா:2140/3,4
அரிய நாயகன் தூதுவர் அகத்தினில் அழுங்கி – சீறா:2202/2
வகுத்த நாயகன் விதி வழி குவைலிது மகளார் – சீறா:2203/2
தூய நாயகன் தீன் நிலை பெருக்கிடும் துணிவால் – சீறா:2211/3
அந்த நாயகன் அமரரில் வரைக்கு அரசவரை – சீறா:2228/3
வான நாயகன் ஏவலுக்கு உரியவ மகிழ்வின் – சீறா:2241/1
வந்த நாயகன் தூதுவர் அன்பொடு – சீறா:2340/2
சோதி நாயகன் தூது எனும் வள்ளலுக்கு – சீறா:2345/1
வரிசை நாயகன் தூதுவர் முகம்மது நபி முன் – சீறா:2453/2
ஆதி_நாயகன் உரை அவண் புக வருமளவும் – சீறா:2496/1
சோதி நாயகன் திரு மறை தூதுவர் இறசூல் – சீறா:2497/1
ஆதி_நாயகன் திரு நபியே இவண் அடியேன் – சீறா:2607/1
செவ்வி நாயகன் திரு ஒளிவினில் உரு திரண்டு – சீறா:2608/1
அரிய நாயகன் திரு மறை விளக்கி அங்கு இருந்து இ – சீறா:2610/2
நாயகன் திருவுளத்தின் உன்னியே – சீறா:2747/3
ஆதி_நாயகன் திரு நபி வருவது இங்கு அணித்து என்று – சீறா:2909/1
ஆதி_நாயகன் நபியுடன் அமை அசுகுபிகளில் – சீறா:2933/1
அண்டர்_நாயகன் தூதுவர் அவையிடத்து ஆனார் – சீறா:2947/4
நாயகன் மறை வழி நடத்தும் நல் நபி – சீறா:3001/1
உடைய நாயகன் ஆயத்தும் இறங்கினது உலவி – சீறா:3425/2
அந்த நாயகன் நமக்கு அளித்தனன் என அறைந்தார் – சீறா:3474/3
நாயகன் திரு தூது எனும் முகம்மது நபியை – சீறா:3531/1
அண்டர்_நாயகன் மறை நெறி தீனிலையவரும் – சீறா:3553/1
வரிசை செய்திட நாயகன் வளர்த்திட வளர்ந்த – சீறா:3747/4
அந்த நாயகன் தூதுவர் இருக்கும் அ நாளில் – சீறா:3748/4
அரிய நாயகன் அருளும் நம்-பால் உள அடலில் – சீறா:3811/2
ஆதி_நாயகன் மறை மொழி வந்தது ஆய்ந்து அறிந்து – சீறா:4643/2

மேல்


நாயகன்-தன் (4)

ஆதி_நாயகன்-தன் திரு நபி இறசூலாம் இவர் தம் கலிமாவை – சீறா:264/1
போதுதற்கு இடம் அன்றியும் புதியன் நாயகன்-தன்
தூதரை தெரிசித்திட வரும் வழி தூர்த்த – சீறா:2618/1,2
ஆதி_நாயகன்-தன் தூதர்க்கு அன்புறும் கதீஜா ஈன்ற – சீறா:3043/1
ஆதி_நாயகன்-தன் ஏவலின்படியேயன்றி மற்று ஏதொன்று நினையா – சீறா:4086/1

மேல்


நாயகனிடத்தினில் (1)

அந்த நாயகனிடத்தினில் அறைக என அகன்றான் – சீறா:466/4

மேல்


நாயகனுக்கு (1)

உரம் தனி உருகி ஆதி உறுதி நாயகனுக்கு அன்பாய் – சீறா:2359/1

மேல்


நாயகனே (2)

பெரு வரம் தருவாய் ஆதி_நாயகனே பேதியா சோதி மா முதலே – சீறா:3/4
ஆதி_நாயகனே அழிவிலாதவனே அளவறுத்திடற்கு அரும் பொருளே – சீறா:1900/1

மேல்


நாயகனை (3)

அண்டர்_நாயகனை போற்றி ஆதம் ஒன்று உரைப்பதானார் – சீறா:107/4
அணிதர போற்றி கனிந்து அற நெகிழ்ந்த அகத்தினில் அரிய நாயகனை
தணிவு இலாது உயர்த்தி பலபல புகழால் சாற்றி நல் நெறி முறை தவறா – சீறா:1952/2,3
நேச நாயகனை கூட்டி செல் என நிகழ்த்த யார்க்கும் – சீறா:4798/3

மேல்


நாயகா (1)

நானம் முங்கிய மெய் சோதி நாயகா வரையின் கண்ணே – சீறா:1253/3

மேல்


நாயகி (5)

தெரி மலர் கதீஜா நாயகி நயினார் செல்வமுற்று இனிது வாழ்ந்திருந்தார் – சீறா:1214/4
மின் தவழ்வது என ஒளிரும் கதீஜா நாயகி உதரம் விளங்க சோதி – சீறா:1218/2
பூண் முலையவர்க்கும் ஏக நாயகி என்ன பூவில் – சீறா:3048/2
நாயகி எதிர்ந்து பக்கீறை நன்குற – சீறா:3237/2
வந்த நாயகி பாத்திமா தரு திரு மகவை – சீறா:3748/2

மேல்


நாயகி-தன்னை (1)

நாயகி-தன்னை கண்டு நலன் உறு மொழிகள் சொல்வார் – சீறா:4688/4

மேல்


நாயகியும் (1)

பணி படர் அவனி திலத நாயகியும் பல் மலர் பளிக்கறை புகுந்து – சீறா:1212/2

மேல்


நாயகியை (1)

ஆரண கடலுக்கு அமுத நாயகியை அரிவையர் முறைமுறை வாழ்த்தி – சீறா:1207/2

மேல்


நாயன் (5)

ஒருவனே நாயன் மற்று ஒழிந்த தேவதம் – சீறா:1299/1
உடைய நாயன் நபி புதல்வி-தம்மிடம் ஒதுங்கி நின்று இவை உரைத்தனன் – சீறா:1435/4
ஒருவன் நாயன் அல்லால் இலை உரிய தூது இவரால் – சீறா:4283/1
அவர் அவை உரைத்து நாயன் அருள் பெற தொழுது வேறு – சீறா:4693/1
நடுநிலை நின்ற நாயன் ஆணை நீர் விலக்கல் அன்று ஏன்று – சீறா:4965/2

மேல்


நாயனுக்கு (1)

அரும் தவத்தினர் நாயனுக்கு உவந்த பேரடியார் – சீறா:4593/4

மேல்


நாயனே (1)

நாயனே என் நயனம் தருதி என்று – சீறா:4765/2

மேல்


நாயனை (3)

வேதமுள் உறைந்த நாயனை பறுலின் விதி முறை தொழுகையை முடித்து – சீறா:4109/2
அரிய நாயனை புகழ்ந்து நல் பயித்துகள் அறைந்து – சீறா:4403/3
துனி இல் மா நபி கேட்டு நாயனை பல துதித்தார் – சீறா:4620/3

மேல்


நாயின் (1)

தேற்றமுற நாயின் நெடு நா திகழும் நீரை – சீறா:4893/1

மேல்


நாரத்தை (2)

நாங்கு கார் அகில் குங்குமம் இலவு நாரத்தை
தாங்கும் வேர் அற வரையொடு வரையிடை சாய்க்கும் – சீறா:26/3,4
மந்தரை கமுகு புன்னை நாரத்தை மகிழ் விளா மருது எலுமிச்சை – சீறா:1002/3

மேல்


நாரம் (3)

நலம் கொள் பைம் கதிர் கிரியிடை சரிந்தன நாரம் – சீறா:27/4
நான பொறை எனும் நம் நபி குளிர் நாரம் இலாத – சீறா:4327/3
நாட்டமுற்று உறைந்தனர் நாரம் ஆர்ந்திட – சீறா:4977/4

மேல்


நாரி (1)

நாரி சுருதி முறை வணங்கி நளின மனம் கூர்ந்து இருந்ததன் பின் – சீறா:1335/2

மேல்


நாரியர் (2)

நகில் அணி துகிர் கொம்பு என்ன நாரியர் புளகம் பூப்ப – சீறா:1036/3
நல் இயல் கனக_நாட்டின் நாரியர் திலதம் அன்னார் – சீறா:3049/2

மேல்


நாரியும் (2)

நாரியும் கரும் கல் தொட்டு முத்தமிட்டு நடந்து கஃபா வலஞ்செய்து – சீறா:352/1
நன்று என புகழ்ந்து மனம் களிகூர்ந்து நாரியும் ஆரிது-தாமும் – சீறா:354/1

மேல்


நாரை (1)

துள்ளும் மேல் வரி கயல் உண்டு நாரை கண் தூங்கும் – சீறா:73/2

மேல்


நால் (28)

நால் ஒரு பதின்மர் வந்தவரும் நன்கு உற – சீறா:317/2
எடுத்து நால் திசையும் நோக்கி இயல்பெற உரத்தின் நேரே – சீறா:417/2
நால் திசையினும் கண் மலர் பரப்பிட நடந்து – சீறா:467/3
மும்மதம் பொழியும் நால் வாய் முரண் கரி அபித்தாலீபு – சீறா:644/3
பாடுறு புனல் அற்று ஒவ்வொரு காதம் படு பரல் பரப்பு நால் திசைக்கும் – சீறா:690/1
கள் உலாவிய காவினின் நால் வகை – சீறா:1181/3
தக்க மெய் புகழும் கிளைஞரும் வாழ தரணி நால் திசையினும் வாழ – சீறா:1215/2
திருத்தி நால் திசை எங்கணும் நோக்கினர் செம்மல் – சீறா:1520/4
புரவியும் தறுகண் நால் வாய் புகர் முக களிறும் தேரும் – சீறா:1715/2
பொன் அணி புரோசை நால் வாய் களிறொடும் புரவியோடும் – சீறா:1730/2
கவன வாம் பரியும் நால் வாய் கரியுடன் ஹபீபு வேந்தன் – சீறா:1738/1
நால் வகை பதாதி சூழ நனி பல திறைகள் ஈய்ந்து – சீறா:1746/2
குறுகி நின்றனர் நால் வகை குலம் தலைமயங்க – சீறா:1888/4
நால் வகை கதத்த தளத்தொடும் ஒரு தனி கோலால் – சீறா:2307/2
சுற்று நால் திசை அடங்கலும் தொனி பரந்திடவே – சீறா:2467/4
நள்ளிடை இரவில் தேவ தன்மையினால் நால் மறுகிடத்தினும் சிறப்ப – சீறா:2510/2
ஒருதரம் யாசீன் ஓதி நால் திசையும் உறங்கிய காபிரை நோக்கி – சீறா:2543/2
துள்ளி நால் திசை பரப்பிய துணை விழிகளுமா – சீறா:2646/3
நிலைபட நால் குளம்பையும் பூதலம் புதைய பிடித்து இறுக்கி நெருக்க கண்டான் – சீறா:2656/4
அபுஜகல்-தன் உரை தேறி நால் திசைக்கும் பரந்தவர் போல் ஆகா வண்ணம் – சீறா:2669/1
நின்று நால் திசையினும் நோக்கி நேர் இலா – சீறா:2753/1
நால் கடல் பரப்பின் எண் திசை புறத்தின் தேயங்கள்-தொறுந்தொறும் நடந்து – சீறா:2899/1
நால் அறுந்தன காயத்தின் குருதியில் நனைந்து – சீறா:3491/3
நடந்து நால் அடி வைத்திடில் பசந்த மெய் நலிய – சீறா:3738/2
நால் திசை-தொறும் துகள் பரந்திட நடந்த – சீறா:4124/4
நனைக்கும் நேமியை நால் திசை எங்கும் போய் – சீறா:4497/3
நால் திசை-தொறும் கதிர் நடத்தி வெம்மையில் – சீறா:4572/2
மடை செறி மறை நால் அலம்பு செம் நாவால் மகிழ்வொடும் பார்த்து அருளினரால் – சீறா:5013/4

மேல்


நால்வர் (3)

உரி துணை தோழர் நால்வர் உண்டு அவர்-தம் ஒளி உள என உரைத்தனனே – சீறா:128/4
கரை மதி காபிரின் நால்வர் கள்ளமாய் – சீறா:909/2
நறை கமழ் புயத்தோய் நும் வழிப்படுதற்கு இருந்தனர் பெரியர்கள் நால்வர் – சீறா:2900/4

மேல்


நால்வர்-தம்முள் (1)

பேதையர் நால்வர்-தம்முள் பெற்ற பேறு அனைத்தும் ஒன்றாய் – சீறா:3043/2

மேல்


நால்வர்-தாமும் (1)

மாறு இலா முதன்மையான மலக்குகள் நால்வர்-தாமும்
பேறு உறும் சாட்சியாக வைத்து அருள் பெருகி பின்னும் – சீறா:4695/3,4

மேல்


நால்வர்கள் (1)

உரைதர ஓதி தீன் நிலை நின்றார் நால்வர்கள் தவத்தினில் உயர்ந்தோர் – சீறா:4916/4

மேல்


நால்வர்களுடனும் (1)

சீயம் ஒத்து எழுந்து வரி புலி அனைய தீனவர் நால்வர்களுடனும்
மா இரு விசும்பும் புவனமும் புகழ் ஆர் மன்னவர் இபுனு மஸ்வூது – சீறா:3566/2,3

மேல்


நால்வர்களுடனே (1)

உயிர் உறும் துணை தோழமை நால்வர்களுடனே
வயிர ஒண் கதிர் ககுபத்துல்லா வலம் சூழ்ந்து – சீறா:1886/1,2

மேல்


நால்வருக்கும் (1)

நனை செழும் தொடையல் வேய்ந்த தோழர் நால்வருக்கும் கூறி – சீறா:3360/2

மேல்


நால்வரும் (7)

ஓதிய பெரு முரசு ஒலிப்ப நால்வரும்
ஆதி-தன் அமரரும் அணியதாய் வர – சீறா:1808/2,3
வெற்றி சேர் நால்வரும் வேந்தர்-தம்மொடும் – சீறா:2741/1
மதின மன்னவரும் மக்க மா நகர மன்னரும் நால்வரும் அடுத்த – சீறா:2875/1
அரண் அடு கட கரி அனைய நால்வரும்
முரண் அரி பொருவும் முஹாஜிரீன்களும் – சீறா:3008/1,2
இறையவன் தூதரும் யார்கள் நால்வரும்
மறை வழி பெருக்கிய மன்னர் யாவரும் – சீறா:3261/1,2
அரசர் நால்வரும் உயிர் எனும் தோழமையவரும் – சீறா:3819/2
குருதி நீர் துடைத்து வாள் உறை புகுத்தி கூடிய நால்வரும் சூழ – சீறா:4117/1

மேல்


நால்வரை (4)

வெற்றி மன்னவர் தலைவரில் நால்வரை விளித்து – சீறா:1238/1
பெறும் முறை ஈது என பேசி நால்வரை
திறனொடும் சேகரம் செய்து வம் என – சீறா:2152/1,2
மதித்திடும் திறத்தினர் மன்னர் நால்வரை
கதித்த புன் மனத்தினன் ஹறுபு-தன் மகன் – சீறா:3645/2,3
நட்பினுக்கு உரியோர் உயிர் என வாய்ந்த நால்வரை சடுதியின் அழைத்து – சீறா:4110/1

மேல்


நால்வரையும் (1)

தாய் எனும் வரிசை பாத்திமா நயினார் தரும் புதல்வியர்கள் நால்வரையும்
சேயினும் இனிய அடிமைகள் இருவர் திருந்தலர் நோக்கிலா வண்ணம் – சீறா:2869/2,3

மேல்


நால்வரோடு (2)

ஒன்றிய நால்வரோடு உறைந்து தீன் நிலை – சீறா:2760/2
அற்றம் இல் நால்வரோடு அவனும் எய்தினான் – சீறா:4949/4

மேல்


நாலவிட்டு (1)

நாலவிட்டு அதில் தும்பிகள் நடுநடு வதிந்த – சீறா:1109/2

மேல்


நாலாம் (3)

ஆண்டு மூன்று உறைந்து நாலாம் ஆண்டு சென்றதன் பின் செல்வம் – சீறா:392/1
விரைவில் நாலாம் தினத்து இரவின் வா என்று இவையும் விளம்பினரால் – சீறா:2552/4
அடுக்கல் இன்புற மூன்று நாள் இருந்து நாலாம் நாள் – சீறா:2626/1

மேல்


நாலாயத்து (1)

இக்றவு எனும் சூறத்திலிருந்து நாலாயத்து இன்ப – சீறா:1267/2

மேல்


நாலாயிரம் (1)

உறு தலை விலை நாலாயிரம் திருகம் ஒவ்வொருவருக்கு இனிது அளித்து – சீறா:3603/1

மேல்


நாலாவதில் (1)

செயிர் அற நாலாவதில் ஆண்பிள்ளை காசீம் என ஓர் செம்மல் ஈன்று – சீறா:1217/3

மேல்


நாலாறாயிரத்து (1)

ஆராய்வில் மிக்கபேர் நூறாயிரத்து நாலாறாயிரத்து நபிமார் – சீறா:8/3

மேல்


நாலிமாம்கள் (1)

வேதவான்கள் எனும் நாலிமாம்கள் பதம் மேலும் யாம் புகலவேணுமே – சீறா:15/4

மேல்


நாலிரண்டு (1)

செவ்விய வரிசை மக்க மா நகரில் திங்கள் நாலிரண்டு சென்றதன் பின் – சீறா:389/1

மேல்


நாலினுக்கும் (1)

புவி ஆர மொய்த்த நெறி மறை நாலினுக்கும் ஒரு பொறியாய் உதித்த வடிவார் – சீறா:6/3

மேல்


நாலு (9)

நானிலம் புகலும் ககுபத்துல்லாவின் நாலு மூலையும் ஒரு நெறியாய் – சீறா:270/3
நறையுறும் சுதை மதிள்-தனை நாலு பங்காக – சீறா:1232/3
நலனுற உலவி மனன் உறும்படியே நாலு நாள் இரண்டு நாள் இருந்து – சீறா:1246/3
திருக்கு அற நாலு தாளும் செவ்விதில் கூட்டி அங்கை – சீறா:2077/1
நாலு நாள் இருந்து பின் அவர்க்கு நன்கொடு – சீறா:2737/3
வள்ளல் நம் நபியும் நாலு யார்களும் மற்றுளோரும் – சீறா:3353/3
நவுரி பம்பைகள் ஆர்த்திட நாலு கையாக – சீறா:3476/3
செம்மல் நபி பனீகுறைலா பொருள் நாலு பங்கு ஆக்கி திரி பால்-தன்னை – சீறா:4673/2
இந்த நிலம் நாலு வகை ஆகியது இருந்த – சீறா:4894/2

மேல்


நாலைந்து (2)

மற்று நாலைந்து மைந்தரும் நின்றனர் மாதோ – சீறா:3988/4
வெருவி ஓடினர் நாலைந்து விசை அவர் மேல் நாம் – சீறா:4839/2

மேல்


நாலொடாறுபேர்கள் (1)

நாலொடாறுபேர்கள் பாதம் நாவின் நாளும் ஓதுவாம் – சீறா:14/4

மேல்


நாவல் (1)

காய் கதிர் நீல மணி என நாவல் கரும் கனி சிதறுவ ஒரு-பால் – சீறா:1005/2

மேல்


நாவலம்தீவு (1)

நிலங்கள் ஏழுக்கு நாவலம்தீவு கண் நிகர்க்கும் – சீறா:77/1

மேல்


நாவலருடன் (1)

நாவலருடன் இனிது இருக்கும் நாளினில் – சீறா:3276/3

மேல்


நாவலின் (2)

மறிந்து தூங்கிய நாவலின் கனியை ஓர் மங்கை – சீறா:69/1
சே உயர் கடவுள் நாவலின் நிழல் கீழ் சிறப்புடன் சக_மகள் உவந்து – சீறா:4988/1

மேல்


நாவலோர் (1)

நாவலோர் புகழ் காரண முகம்மது நபியும் – சீறா:4835/3

மேல்


நாவாய் (1)

நித்திலம் நிரைத்த மாடம் நிரை திரை போன்ற நாவாய்
ஒத்தன கரட கைமா ஒண் கொடி பவளம் போன்ற – சீறா:922/1,2

மேல்


நாவார் (4)

பா அலம்பிய செம் நாவார் பன்முறை வழுத்த போதா – சீறா:631/3
நடு உறு மனத்தார் நீதி நான்மறை தெரிந்த நாவார்
படிறு உரை பகரா செவ்வி அறபிகள் பல்லர் கூடி – சீறா:1556/1,2
மறை விளையாடி நாளும் மறு தழும்பு இருந்த நாவார்
பொறையுடன் அறிவும் பின்னி புரண்டுகொண்டு இருந்த நெஞ்சார் – சீறா:3842/1,2
சாகை நூல் தழும்பு நாவார் கேட்ப வார்த்தைப்பாடு ஈது என்று – சீறா:4906/3

மேல்


நாவால் (6)

எரி எழு நாவால் எண் திசை தடவ எழுந்திட பெருகிய நெருப்பு – சீறா:149/3
ஞானம் ஊற்று இருந்து ஒழுகிட மொழிந்த செம் நாவால் – சீறா:577/4
பொய் திகழ் நாவால் வஞ்சம் பொருந்திய மனத்தர் சொன்னார் – சீறா:939/4
நாற்றிடும் நாவால் அசும்பினை நக்க நறும் துளி ஒன்று இலாது எழுந்து – சீறா:5006/2
மடை செறி மறை நால் அலம்பு செம் நாவால் மகிழ்வொடும் பார்த்து அருளினரால் – சீறா:5013/4
சுருதி நூல் மறாத நாவால் சொற்றனர் அவர்கட்கு அன்றே – சீறா:5014/4

மேல்


நாவான் (1)

நல் வழி தெரிந்து காண நடுவு எடுத்து உரைக்கும் நாவான் – சீறா:791/4

மேல்


நாவில் (6)

நவி ஆர் சுவர்க்கபதி நயினார் பத துணையை நடு நாவில் வைத்தவர்களே – சீறா:6/4
விது மாற ஒளிவான வதன ஆதி நபி நாவில் விளைவான திரு வேதமே – சீறா:11/1
தூதராம் கடவுள் நாவில் ஆய்ந்த மறை தூவி நான்கு மத்கபு ஆகினோர் – சீறா:15/2
நாவில் ஓதிய நம் மணவாளர்கள் – சீறா:1189/2
அலங்கு உளை வால் அரி ஏறு முகம்மது நாவில் பிறந்தது அன்று இ தீம் சொல் – சீறா:1657/1
படித்தது கலிமா நாவில் பகர்ந்ததும் நாமம் ஐயா – சீறா:2813/4

மேல்


நாவின் (5)

நாலொடாறுபேர்கள் பாதம் நாவின் நாளும் ஓதுவாம் – சீறா:14/4
விண்டு உரை பகரும் நாவின் மேவி அல்ஹம்தை ஓதி – சீறா:107/2
மறை முதல் வசனம் நாவின் வழக்கினனல்லன் என்றார் – சீறா:1263/4
முகம்மது என்னும் சொல் நாவின் மொழிந்திடல் என்ன பேசி – சீறா:2809/1
வடி கதிர் மெய் சிறந்து ஒளிர மான்மதம் எங்கும் கமழ மறைகள் நாவின்
அடிக்க இசை பிறக்க இறை ஏத்தி அறத்தோடு இருந்த நபிகள் கோமான் – சீறா:4533/1,2

மேல்


நாவினர் (5)

சொரிந்த நாவினர் முதியவர் திரண்ட சொல் ஓதை – சீறா:96/2
இனியன புது மறை இயற்றும் நாவினர்
நனி பல சூழ் வர நகரை நண்ணினார் – சீறா:1987/2,3
பொழியும் நல் மறை நாவினர் புகலும் நூல் எவையும் – சீறா:3362/3
சுருதி நூல் முறை பெருக்கிய நாவினர் சூழ – சீறா:3469/2
ஆரண திரு நாவினர் சூழ்தர அடுத்த – சீறா:3741/1

மேல்


நாவினன் (3)

நனி வயிறு ஆர்ந்தோம் பொய்யா நாவினன் மனையில் புக்கி – சீறா:806/3
நகரினுக்கு உரியன் ஓது நாவினன் தெளிந்த நீரான் – சீறா:2394/1
வெம் சொல் நாவினன் உபை மகன் அப்துல்லா வெருள்வுற்று – சீறா:3868/2

மேல்


நாவினால் (5)

தங்கிய நாவினால் எடுத்து சாற்றுவார் – சீறா:2154/4
புனைதரு நாவினால் புகல்வதாயினார் – சீறா:2444/4
நன்று நீர் மொழிந்ததாயினும் அடியேன் நாவினால் தேவரீர் மேலும் – சீறா:4088/1
நாவினால் பல இரங்கி மெய் சோர்ந்து உளம் நலிய – சீறா:4166/3
நாவினால் உரைத்தலும் குதைபா எனும் நம்பி – சீறா:4591/1

மேல்


நாவினாலும் (1)

ஆயிர நாவினாலும் அகுமதே என்ன கூவி – சீறா:1726/3

மேல்


நாவினான் (1)

நந்தினான் நபி உரை மறுத்த நாவினான் – சீறா:751/4

மேல்


நாவினில் (4)

ஈது நன்று என மனம் இசைந்து என் நாவினில்
ஓதிய நன் கலிமாவை ஓதி நின் – சீறா:1614/1,2
நல் தவம் உடைய முகம்மதின் கலிமா நாவினில் இயற்றிடாது எதிர்ந்த – சீறா:3602/1
நாவினில் சுடுவார் ஆதலால் இஃது நன்மை அன்று இரும் கதிர் வீசி – சீறா:4106/3
நாவினில் ஊறும் மிச்சில் உமிழ்ந்திடில் நான வாசம் – சீறா:4865/1

மேல்


நாவினின் (1)

கள்ளம்-அது அற கலிமாவை நாவினின்
விள்ளுதல்படுத்தி தீன் விளக்குவேன் என்றார் – சீறா:2401/3,4

மேல்


நாவினும் (1)

மன்னவர்_மன் அபுல் காசீம் மனத்தினும் நாவினும் மறவாது இருத்தி வாழ்த்தும் – சீறா:2168/2

மேல்


நாவு (1)

ஆயிர நாவு உண்டாகி அதில் சிறிது உரைப்பன் என்றான் – சீறா:1044/4

மேல்


நாவும் (4)

நலம் கிளர் நாவும் வழங்கிட மனத்தினால் வகை பயனையும் உணர்ந்து – சீறா:283/2
நாற்றி மேல் துளை நாசியில் தவழ்தரும் நாவும் – சீறா:1516/4
வைத்திடும் உணவில் சற்றே தீண்டி வாய் பெய்தேன் நாவும்
பத்தியின் எயிறும் உள்ளும் கண்டமும் படர்ந்து வேம்பின் – சீறா:2833/2,3
உறை துளி இன்றி நாவும் உலர்ந்து மெய் புலர்ந்த மாதோ – சீறா:4746/4

மேல்


நாவொடு (2)

கவை நாவொடு பற்கள் உறும் – சீறா:714/2
நகை-தொறும் மூச்சு உயிர்த்து இனிய நாவொடு
தகு நெடு மூக்கும் ஆருயிரும் தந்தனன் – சீறா:4570/1,2

மேல்


நாழிகை (1)

போது நாட்களும் நாழிகை கணக்கையும் போக்கி – சீறா:207/2

மேல்


நாழிகை-தனில் (1)

துன்றி நாழிகை-தனில் ஒரு தூணியை துறந்து – சீறா:4832/3

மேல்


நாழிகையுள் (1)

வனம் உண்டு அரை நாழிகையுள் வழியில் – சீறா:712/2

மேல்


நாள் (129)

வேத நாயகமாய் எங்கும் விளங்கு தீன் விளக்காய் பின் நாள்
பூதல நபியாய் காண படைத்தனன் புகல கேண்மோ – சீறா:109/3,4
காணும் நாள் சில இருந்து தன் பதி வர கருதி – சீறா:206/2
இருந்த நாள் எலாம் கனவு அலால் ஒழிந்த நாள் இலையே – சீறா:221/4
இருந்த நாள் எலாம் கனவு அலால் ஒழிந்த நாள் இலையே – சீறா:221/4
மகிதலம் புகழ் ஈசா நபி பாரில் வந்த நாள் தொடுத்து இடைவிடாது – சீறா:259/1
கூறிய மொழி கேட்டு ஆமினா எனது குமரனை மூன்று நாள் வரைக்கும் – சீறா:276/1
பல கலை அறிவும் கொடுப்ப போல் எழு நாள் பால் முலை கொடுத்தனர் அன்றே – சீறா:281/4
அன்புடன் எழு நாள் அணி இழை சுமந்த ஆமினா முலையருந்திய பின் – சீறா:290/1
வேண்டிய பொருளும் உறும் ஒரு நாள் ஓர் வீட்டினில் புகில் என புகல்வார் – சீறா:362/4
மனையினில் ஒரு நாள் தீபமிட்டதும் இல் முகம்மது பேரொளி அல்லால் – சீறா:375/2
தேடிய பொருளை கிடைத்தவர் போல செல்வம் உற்று இருந்தனர் சில நாள் – சீறா:388/4
மற்றும் இ வண்ணம் சில் நாள் முகம்மதும் அப்துல்லாவும் – சீறா:403/1
வகுத்த நாள் தொடுத்து பின் நாள் வருவது ஓர் நாள் ஈறாக – சீறா:422/1
வகுத்த நாள் தொடுத்து பின் நாள் வருவது ஓர் நாள் ஈறாக – சீறா:422/1
வகுத்த நாள் தொடுத்து பின் நாள் வருவது ஓர் நாள் ஈறாக – சீறா:422/1
நண்ணிய புனல் விளையாட நாடு நாள்
எண்ணுற அடுத்தது என்று இறங்கி வான் நதி – சீறா:488/2,3
பூரண மதியமே போல பின்னை நாள்
தாரணி-தனில் நபி வருவர் சான்று என – சீறா:508/1,2
கவினுற இரண்டு சென்றதன் பின் காணும் நாள்
புவியினில் பத்து உற பொருந்தும் போதினில் – சீறா:534/2,3
சோதி மா நபி வருவர் இ நாள் என துணிந்து – சீறா:563/2
பண்டு நாள் தொடுத்து இற்றை நாள் வரைக்கும் அ படையை – சீறா:596/1
பண்டு நாள் தொடுத்து இற்றை நாள் வரைக்கும் அ படையை – சீறா:596/1
கவினுறும் புதுமை இ நாள் கண்டு கண் களித்தேன் என்றான் – சீறா:624/4
முல்லை வெண் நகையாய் தொல் நாள் முறைமுறை மறைகள் எல்லாம் – சீறா:626/1
வல்லவர் தெளிந்த மாற்றம் மக்க மா நகரில் பின் நாள்
எல்லையில் புதுமையாய் ஓர் இளவல் வந்துதித்து பாரில் – சீறா:626/2,3
இற்றை நாள் தொடுத்து அ நகர்க்கு ஏகி இங்கு இவண் புக வரும் நாளை – சீறா:666/1
இன்னை நாள் அகிலம் அடங்கலும் தழலால் எரிபடு காரணம் தானோ – சீறா:689/2
முன்னை நாள் விதியோ நகரை விட்டு எழுந்த முகுர்த்தமோ பவங்கள் முற்றியதோ – சீறா:689/3
ஈனம் இல் மூன்று நாள் இருந்து நோக்கினார் – சீறா:737/4
மலை மிசை மூன்று நாள் இருந்து மால் நதி – சீறா:738/1
இற்றை நாள் இரவு இவண் இருந்து கண்டு நாம் – சீறா:740/1
மற்றை நாள் போகுவம் வருந்தல் என்றனர் – சீறா:740/2
பிறந்த நாள் தொடுத்து இற்றை நாள் வரைக்கும் நும் பெயரை – சீறா:779/1
பிறந்த நாள் தொடுத்து இற்றை நாள் வரைக்கும் நும் பெயரை – சீறா:779/1
மறந்து இருந்த நாள் அறிகிலன் நினைக்கில் என் மனத்தில் – சீறா:779/2
வாய்த்த நல் குடி பெயருடன் வழியிடை நெடு நாள்
காத்திருந்த பண்டிதன் மனை தெரிதர கண்டார் – சீறா:788/3,4
ஓதிய முறைமை அ நாள் ஒழுகிய ஒழுக்கம் இ நாள் – சீறா:790/3
ஓதிய முறைமை அ நாள் ஒழுகிய ஒழுக்கம் இ நாள்
மா தவர் குறிப்பும் தேர்ந்து வகுத்து எடுத்து உரைக்கும் வாயான் – சீறா:790/3,4
இ நிலத்து இருந்தேன் பல் நாள் இறையவன் தூதரான – சீறா:823/1
வரும் தலைமுறைகள் எல்லாம் வந்து இனிமேலும் பின் நாள்
பெரும் தலம் புரக்க வல்லே நபி என பிறக்கும் அன்றே – சீறா:824/3,4
இ நெறி வந்து முன் நாள் இறந்த ஈந்து அடியில் தோன்ற – சீறா:830/1
முன்னை நெடு நாள் உறவதான முதியோனும் – சீறா:893/3
நிறை பதி-தனை விட்டு இற்றை நாள் வரைக்கும் நிகழ்ந்த காரணம் உள அனைத்தும் – சீறா:994/2
இல்லிடத்தில் வர முதல் நாள் கிடையாத பெரும் தவம் செய்திருந்தேன் என்றான் – சீறா:1092/4
கதிர் மதி உள நாள் வாழ்க என்று இசைத்து கண் களித்து இனிது வாழ்த்தினரே – சீறா:1210/4
கண்ட திங்களும் ஓர் இரண்டு நாள் இரண்டில் கனகநாட்டவர்கள் கண் களிப்ப – சீறா:1213/2
அந்த நாள் தொடுத்து அளவிடற்கு அரு நெடும் காலம் – சீறா:1220/1
திசை விளங்கிட செய்தனர் இருந்தது சில நாள்
இசைய நல் எழில் ககுபத்துல்லா-தனை இறக்கி – சீறா:1227/2,3
நலனுற உலவி மனன் உறும்படியே நாலு நாள் இரண்டு நாள் இருந்து – சீறா:1246/3
நலனுற உலவி மனன் உறும்படியே நாலு நாள் இரண்டு நாள் இருந்து – சீறா:1246/3
மற்றை நாள் பருதி ராவில் கிறா மலையிடத்தில் வானோர் – சீறா:1254/1
அன்று ஒழிந்து சில நாள் அகன்ற பின் அனாதி தூது எனும் முகம்மது – சீறா:1432/1
அற்றை நாள் கழிந்த பிற்றை அடல் உமறு எழுந்து செ வேல் – சீறா:1555/1
அற்றையில் போழ்து அவை அகன்று பின்னை நாள்
வெற்றி வெம் கதிர் அயில் வீரர் யாவரும் – சீறா:1605/1,2
அந்த நாள் குவைலிது மகள் அரசு எனும் மயிலை – சீறா:1687/1
சிந்தையில் கருவிதத்தொடும் மதத்தொடும் சில நாள்
எந்த மன்னவர்-தம்மையும் ஆசரித்து இணங்கான் – சீறா:1687/3,4
பெற்றனன் வளர்த்தனன் பிறந்த நாள் தொடுத்து – சீறா:1825/1
இற்றை நாள் வரையினும் எவரொடாயினும் – சீறா:1825/2
நிறைந்த நீள் நதி இடங்கரின் வாயிடை நெடு நாள்
இறந்தவர்க்கு உயிர் கொடுத்தனர் மறை நபி ஈசா – சீறா:1851/1,2
அற்றை நாள் அகன்று அரும் பெரும் புகழ் முகம்மதுவும் – சீறா:1884/1
மற்றை நாள் உயிர் தோழர்கள்-தமை வரவழைத்து – சீறா:1884/2
எங்கள் நல் நயினார் முன்னை நாள் அழைத்த இருளினும் இருண்ட மை குழலாள் – சீறா:1956/4
அற்றை நாள் அகன்றிட மறுதினத்து அபூஜகில் தன் – சீறா:2003/1
உள் உயிர் அனைய கன்றும் ஒருத்தலும் யானும் ஓர் நாள்
வெள்ளம் ஒத்து அனைய மான் இனமும் ஓர் வெற்பின் சார்பில் – சீறா:2072/1,2
பிடிபடும் இதற்கு முன்னே மூன்று நாள் பிறந்து புல்லின் – சீறா:2086/1
நடத்திடும் அ நாள் பலன் கொள் மா மறை – சீறா:2146/2
அகத்தினில் பெரும் துன்பொடும் இருக்கும் மூன்றாம் நாள்
வகுத்த நாயகன் விதி வழி குவைலிது மகளார் – சீறா:2203/1,2
அந்த நாள் தொடுத்து இற்றை நாள் வரையும் நல் அறிவர் – சீறா:2216/1
அந்த நாள் தொடுத்து இற்றை நாள் வரையும் நல் அறிவர் – சீறா:2216/1
முன்னை நாள் பவங்கள் தீர்த்தே முகம்மதே என்ன போற்றி – சீறா:2267/3
கட்டினால் மிகுதி வருத்தமுற்று ஒடுங்கி கலங்கினன் மலங்கினன் நெடு நாள்
விட்டிடாது இழைத்த பாவங்கள் திரண்டு வெகுண்டு ஒரு கயிற்று உரு எடுக்கப்பட்டதோ – சீறா:2311/1,2
கட்டிவைத்து அகன்ற நாள் தொடுத்து அவன்-தன் பெயரினை கருத்தினில் அறியேன் – சீறா:2320/1
இற்றை நாள் விருந்து என்ன இ ஊரினில் – சீறா:2338/1
பெரும் புகழ் முகம்மது பிறந்த நாள் தொடுத்து – சீறா:2422/1
முன்னை நாள் அபித்தாலிபு-வயின் பலகால் மொழிந்து வற்புறுத்தியது அனைத்தும் – சீறா:2509/1
இன்னை நாள் தொடுத்தும் விடுவது அன்று எளிதின் விட்டனமெனில் இரும் பதியில் – சீறா:2509/3
எள்ளுதற்கு அரிதாய் மிகு வலி படைத்து இங்கு இருந்தனன் இதற்கு முன் ஒரு நாள்
நள்ளிடை இரவில் தேவ தன்மையினால் நால் மறுகிடத்தினும் சிறப்ப – சீறா:2510/1,2
நல்லவை உரைத்தீர் அடைத்து ஒரு மனைக்குள் நாள் பல கழிந்த பின் பார்க்கின் – சீறா:2519/2
தமரொடும் இருந்து மூன்று நாள் கடந்து என்-தன்-வயின் சாரும் என்று உரைத்து – சீறா:2542/2
தரையின் எம் முன்னோர் முன் நாள் இயற்றிய தவறும் உண்டோ – சீறா:2604/4
நினைவின் நேர் வழி தவத்தொடும் இருந்தனன் நெடு நாள் – சீறா:2611/4
இற்றையின் முதல் மூன்று நாள் தொடுத்து இறும்பிடத்தில் – சீறா:2612/1
அடுக்கல் இன்புற மூன்று நாள் இருந்து நாலாம் நாள் – சீறா:2626/1
அடுக்கல் இன்புற மூன்று நாள் இருந்து நாலாம் நாள்
விடுக்கும் செம் கதிர் ஆதவன் மேல் திசை கடலுள் – சீறா:2626/1,2
நாலு நாள் இருந்து பின் அவர்க்கு நன்கொடு – சீறா:2737/3
அ தலத்து உறைந்து பின் அடுத்த வெள்ளி நாள்
உத்தம தமரொடு அவ் உறைந்த பேர்கட்கும் – சீறா:2738/1,2
இன்று தொட்டு ஈறு_நாள் அளவும் என் உயிர்க்கு – சீறா:2760/1
எந்தையும் ஆயும் பல் நாள் இயற்றிய தவத்தால் வந்த – சீறா:2780/1
வீடு உறைந்து ஓர் நாள் ஓர் பால் விரி கதிர் மணியில் செய்த – சீறா:2784/2
மாயமும் கபடும் பொய்யும் மறை என திரட்டி முன் நாள்
ஆய தேவதத்தின் மார்க்கத்து அறத்தினை வழுக்கி பேசும் – சீறா:2788/1,2
அடுத்த நாள் ஓர் பாழ்வீட்டில் அடைத்து கம்பளத்தால் மூடி – சீறா:2832/1
பருகிடின் நிரப்பமாகி பத்து நாள் பசித்திடாது – சீறா:2837/2
அல்லலுற்று உறைந்தேன் பல் நாள் அருள் அடைகிடக்கும் கண்ணாய் – சீறா:2843/4
நடந்த நாள் தொடுத்து வளம் பெறும் மதீனா நகரினில் சுரம் என்பது இலையே – சீறா:2873/4
இற்றை நாள் தொடுத்து ஐந்து ஒகுத்தினும் வாங்கு என்று இயற்றிய திருமொழி சிதையாது – சீறா:2876/1
அ பெரும் பதியில் வளர்ந்தனன் சில நாள் ஆதியின் ஊழ்வினை பயனால் – சீறா:2896/1
முற்ற நாள் இவண் இருந்து இயல் முகம்மதை காண – சீறா:2912/1
நபி என தீண் நிலை நடத்தும் நாள் முதல் – சீறா:2953/1
தீவத்தும் புகழ்தர வணக்கம் செய்யும் நாள்
பாவத்தின் திரள் கெட படுத்து தோன்றிய – சீறா:2954/2,3
புகழொடும் தீன் நெறி புரந்து வைகும் நாள்
திகழ் சகுபான் என விளங்கும் திங்களில் – சீறா:2955/3,4
ஆதி நாள் ஒளிவு வாய்ந்த அழகு எலாம் திரட்டி சேர்த்த – சீறா:3045/1
இன்னை நாள் புவாத்துவின் இருக்கின்றான் என்றார் – சீறா:3277/4
இவ்வண்ணம் மூன்று நாள் இருக்கும் எல்வையின் – சீறா:3294/1
தீன் எனும் பெரும் பெயர் அரசுசெய்யும் நாள்
ஈனவன் குபிரவர் இயற்றும் செய்கையை – சீறா:3296/2,3
இலகு அசீறாவினில் இரண்டு நாள் இருந்து – சீறா:3306/1
பாய் அரி போன்று சில் நாள் பாதை காத்து இருப்ப ஷாமில் – சீறா:3341/1
மாச பேதத்தில் பொன்னை வைத்தனர் சில் நாள் பின்னர் – சீறா:3350/2
சரக்குகள் சில் நாள் முன்னர் ஷாமுக்கு போயது அன்றே – சீறா:3356/4
பிறந்த நாள் தொடுத்து வாய் வீண் பேசுவதலது நம்மால் – சீறா:3396/1
ஈறு நாள் இவையோ வினை சூழ்ந்ததோ எதிர்ந்தாய் – சீறா:3516/3
மூதுரை தெரிந்த புரவலருடனும் இருந்தனர் மூன்று நாள் அவணின் – சீறா:3589/4
மடல் அவிழ் வனச வாவி சூழ் மதினா வந்த பின் மற்றை நாள் பதுறில் – சீறா:3600/1
இருளினும் பகலும் நீங்காது இரண்டு நாள் இருந்து மாதோ – சீறா:3696/4
அந்த நாள் ஒழிந்து அவர் அடு படையொடும் அரிதில் – சீறா:3821/1
பின்னை நாள் எல்லைமட்டும் நோக்கு ஒன்று பெரியதாக – சீறா:3935/3
வீறு ஆர் நிதியம் பகுந்து அளித்து வேட்டு நாள் மூன்று இருந்து என்றும் – சீறா:4046/2
ஈனம் இல் வலிக்கும் மறனொடு விதிக்கும் இறுதி நாள் தேடி வெம் கொலையும் – சீறா:4074/2
மாற்ற மீறவே வாழும் நாள்
சாற்று துல்கயிதா எனும் – சீறா:4140/2,3
தகவு இலா புறம்தந்த நாள்
இகல் அபாசுபியான் எனும் – சீறா:4141/2,3
இருந்த நாள் சரி என மல சடத்தை இங்கு இருத்தி – சீறா:4164/1
நஞ்சு என தெறல் இன்பம் அ நாள் அரோ – சீறா:4245/2
பண்டை நாள் இனிய ஈந்தின் பழம் அறுபஃது கோட்டை – சீறா:4286/2
வீறு ஆரும் தானையொடும் கேளிரொடும் கூண்டும் அமர் மேவி இ நாள்
பாறு ஆரும் வெல் வேலீர் வந்து மகிழ்ந்து உறைந்தனன் பாசறையின் மன்னோ – சீறா:4536/3,4
அல்லினின் நெருநல் நாள் அணுகினான் அரோ – சீறா:4545/4
முன்னர் நாள் இரு விசை போரில் மூழ்கிலாது – சீறா:4557/1
பாரிடை இன்று எமர்க்கு இனிய பண்பின் நாள்
வாரமும் சனி என வந்தது அன்றி உள்ளார் – சீறா:4567/1,2
இனைய மன்னர் நாள் இருபதும் சின்னமும் இருந்து – சீறா:4620/1
தூணில் சார்ந்து அனம் வனம் உணாது ஏழு நாள் சுருதி – சீறா:4642/2
ஆற்றினை கடந்து ஓர் ஆறு செல் அரிதாய் ஆறிரு நாள் மழை பெயலால் – சீறா:4758/3
மன்றில் அன்னை தர வரும் நாள் முதல் – சீறா:4769/1

மேல்


நாள்-தொறு (1)

வருந்தி நாள்-தொறு முகம்மதை மகவு என வளர்த்து – சீறா:4164/2

மேல்


நாள்-தொறும் (22)

திருத்து புண்ணியம் புகழ் தேடி நாள்-தொறும்
வருத்தம் இன்றி பொருள் வழங்கு மேலவர் – சீறா:301/2,3
நலமுற புகுந்து இருந்தன நாள்-தொறும் வனசத்து – சீறா:540/3
துறைவலார் நாள்-தொறும் சொற்ற சொற்படி – சீறா:905/3
நாறும் மேனி முகம்மதை நாள்-தொறும்
வேறுபாடு விளைத்திடும் பேர்களை – சீறா:1408/2,3
அண்டர்கள் பரவும் நும் அடியை நாள்-தொறும்
தெண்டனிட்டு இரு விழி சிரசின் மீது உற – சீறா:1624/1,2
குன்றிலர் நாள்-தொறும் குளத்தை பல் உற – சீறா:1817/2
தெருளின் நாள்-தொறும் தெரிந்து தன் சிந்தையால் திரட்டும் – சீறா:1854/3
போது அலர் மதீன மா புரத்தில் நாள்-தொறும்
கோதுறாது அவுசு எனும் கூட்டத்தார்கட்கும் – சீறா:2148/1,2
நல் மன தொடர் விடு நட்பு நாள்-தொறும்
தின்மையை வளர்த்து அறம் தீய்த்து நிற்குமே – சீறா:2447/3,4
நாள்-தொறும் கருத்து ஈது அல்லால் வேறு ஒரு நாட்டம் இல்லேன் – சீறா:2784/1
புது நறை கனி பால் தேன் நெய் நாள்-தொறும் பொசித்து தின்பது – சீறா:2828/1
நனை தரும் வதுவை வேண்டி நாள்-தொறும் கெஞ்சிக்கெஞ்சி – சீறா:3067/3
வருத்தமுற்று உணர்வு போக்கி நாள்-தொறும் வருந்தும் நெஞ்சில் – சீறா:3082/2
தொடுத்து நாள்-தொறும் வாழ்க என்று இனையன துதித்தே – சீறா:3109/4
பனி மலர் பஞ்சணை படுத்து நாள்-தொறும்
இனியன உண்டி உண்டிருத்தல் நன்று அரோ – சீறா:3617/3,4
நன்றியும் விளைத்தனம் நமக்கு நாள்-தொறும்
வென்றி உண்டு என்பது விளம்ப வேண்டுமோ – சீறா:3625/3,4
வானும் ஏத்திட புகழினை நாள்-தொறும் வளர்த்தோம் – சீறா:3820/4
வெய்ய தன்மையாம் சீர்த்தியை நாள்-தொறும் விளைத்தீர் – சீறா:3833/4
திருவின் நாள்-தொறும் மனத்தினில் தாங்கிய தீனோர் – சீறா:3859/3
உரைத்து தன்னை கொண்டு ஒழிந்திலன் நாள்-தொறும் ஊறு – சீறா:3866/1
தேங்கின் நாள்-தொறும் மெலிந்து வன் மூப்பினில் தேய்ந்த – சீறா:4259/3
திருந்தி நாள்-தொறும் கேளிர் சூழ் வாழ் பதி சேர்ந்தான் – சீறா:4265/4

மேல்


நாள்-தோறும் (4)

பருகுதற்கு இமையா நாட்டம் படைத்திலோம் என நாள்-தோறும்
தெரிவையர் உள்ளத்து எண்ணம் தேற்றினும் தேறாது அன்றே – சீறா:611/3,4
மன்னிய பொருளின் செல்வி மனையகத்து இனி நாள்-தோறும்
இன் அணி நகர மாக்கள் யாவரும் இனிது கூற – சீறா:615/2,3
இறையவனே அ காபிர் நாள்-தோறும் தேய்வரெனில் இலங்கும் வாளி – சீறா:4526/3
அஞ்சு ஒகுத்தும் தப்பாது கடன்கழிப்ப நாள்-தோறும் அளித்தேற்கு அந்தோ – சீறா:4528/1

மேல்


நாள்மட்டும் (3)

இ தலத்து இன்று தொட்டு ஈறு_நாள்மட்டும் – சீறா:2738/3
இடு மதிள் மனை எமக்கு இயற்று நாள்மட்டும்
அடு திறல் அபூ அய்யூபு அன்சாரியார் அகம் – சீறா:2761/2,3
மிக்க அத்திரியும் மாவும் மீண்டு அவண் வரும் நாள்மட்டும்
புக்கி அங்கு உறைந்து கானில் போவதற்கு இடங்கொடாமல் – சீறா:3339/2,3

மேல்


நாள்மலர் (2)

ஏர் குலாவிய யார்களும் நாள்மலர்
தார் குலா அசுகாபிகள்-தம்மினால் – சீறா:4803/1,2
ததையும் நாள்மலர் புய நபி-தமக்கு தன்னமையாம் – சீறா:4836/2

மேல்


நாள்வரை (1)

அதற்கு இசைந்து அந்த நாள்வரை பொறாமல் நின்று அடர்ந்து – சீறா:4842/1

மேல்


நாளளவும் (3)

அன்பினர்க்கு இரங்கா தறுகணன் கொடியன் அபூஜகில் ஒழியும் நாளளவும்
துன்பமும் ஒழியாது இனம் பெரும் கேடு சூழ்தர விளைந்திடும் என்பார் – சீறா:1906/1,2
வறுமை என்று இல நிலத்திடை வாழும் நாளளவும்
பொறையின் மீது இடும் சுடர் என தீன் எனும் பொருட்டால் – சீறா:2950/2,3
போன நாளளவும் ஷாமில் வஞ்சகம் புணர்த்தி நீதி – சீறா:4357/3

மேல்


நாளால் (2)

மண்டும் ஐயங்கள்-தம்மால் வைகினன் சிறிது நாளால் – சீறா:2790/4
கவ்வையும் ஒடுங்கா மதீன மா நகரில் காத்திருந்தனன் சில நாளால் – சீறா:2906/4

மேல்


நாளில் (52)

வகுத்த வல்லவனை பணிந்து வானகத்தில் வாழ்ந்து இனிது இருக்கும் அ நாளில் – சீறா:130/4
செம்மை அம் கோட்டு கட கரி கலகம் தீர்ந்த பின் ஐம்பதாம் நாளில்
அம் மதி மாச தொகையினில் றபீயுல் அவ்வலில் பனிரண்டாம் தேதி – சீறா:254/1,2
தன் பெரும் புகழும் வரிசையும் பெருக தழைத்து இனிது இருக்கும் அ நாளில் – சீறா:290/4
வாம மா மணி முகம்மதை வளர்க்கும் அ நாளில்
தாம ஒண் புயத்தினர் நசுறானிகள் தடம் சூழ் – சீறா:438/2,3
நபி எனும் ஒருவர் பின் நாளில் தோன்றி இ – சீறா:511/1
இருந்தது தொல்லை நாளில் இறந்த பேரீந்தின் குற்றி – சீறா:820/1
கரு முகிலின் செழும் கவிகை இனிது ஓங்க குரிசில் அகம் களிக்கும் நாளில்
வரி விழி செம் கனி துவர் வாய் கொடியிடையார் புடை சூழ வளரும் செல்வம் – சீறா:1216/2,3
மாது அவ்வாவுடன் இன்புற வாழும் அ நாளில்
காதல் கூர்தர ககுபத்துல்லாவினை கடிதின் – சீறா:1221/2,3
மணமுறும்படி செய்துவைத்திருக்கும் அ நாளில் – சீறா:1229/4
வரிசை நேர் றபீவுல் அவ்வல் மாதம் ஈரைந்து நாளில்
தெரிதர விளங்கும் திங்கள் இரவினில் சிறப்பு மிக்கோன் – சீறா:1256/1,2
புந்தியில் கருதி வேறுவேறு கொலை பூணு நாளில் வரவு ஓதுவாம் – சீறா:1428/4
மருள் உடை மனத்தராகி முரண் மறாது இருக்கும் நாளில்
விரி கதிர் இலங்கி சேரார் மெய் நிணம் பருகும் வெள் வேல் – சீறா:1489/2,3
ஆசு இலா நபி தீனினை நிறுத்தும் அ நாளில்
பாசமற்றவன் அபூஜகில் கிளை பல பகுப்பாய் – சீறா:2015/2,3
பயிர் வளர்ந்து ஏற செய்து பரிவுடன் இருக்கும் நாளில் – சீறா:2052/4
நதியிடை பெருக்கின் முன் ஓர் நவ்வி பின் நடக்கும் நாளில்
மதியிலி ஒருத்தன் வள்ளல் முகம்மதின் வசனம் மாறி – சீறா:2109/1,2
பலர் அறிய நபி எனும் பேர் பரித்து ஆண்டும் இருநான்கும் படரும் நாளில் – சீறா:2169/4
இருவரும் சம்மதித்து இகலி ஒட்டிய ஒட்டகத்தினொடும் இருக்கும் நாளில்
ஒரு கவிகை நிலவ உறூமிகள் அடர்ந்து பாரிசவர் உடைந்தார் என்ன – சீறா:2173/1,2
இல்லை எழுத்து இனி இதனால் இருந்து பலன் என் எனவும் எழுதும் நாளில்
பல்லருடன் யான் பொருத்தமிலை எனவும் எடுத்து ஓதி பலரும் காண – சீறா:2178/2,3
இனிதில் தீன் திசை விளங்கிட இருக்கும் அ நாளில்
அனிலம் ஒத்து அபித்தாலிபுக்கு அடைந்தது ஆயாசம் – சீறா:2192/3,4
ஒரு தனி திகிரி செலுத்தி எ நிலமும் உள் அடிப்படுத்திடு நாளில்
பொருவு அரு மதத்தால் தவம் குணம் இரக்கம் பொறை நிறை புண்ணியம் பிறவும் – சீறா:2308/1,2
தீவினைக்கு உரித்தாய் வரும் தொழில் அனைத்தும் செய்து அரசிருக்கும் அ நாளில்
பாவி என் உடலும் இதயமும் நடுங்க பார்த்து எனை கடிந்து வற்புறுத்தி – சீறா:2309/1,2
பொது அற கலந்து மக்கா புரத்தினில் இருக்கும் நாளில் – சீறா:2347/4
நயமுற நடக்கும் அ நாளில் கச்சினுக்கு – சீறா:2411/3
ஏர் அணி அபூ அய்யூபின் இல்லிடத்து இருக்கும் நாளில் – சீறா:2768/4
வடி நறா அமுதமாக இனிது உண்டு வரும் அ நாளில்
அடிகள் நா மதீனா மூதூர்க்கு எழுந்தருளுவதா மாற்றம் – சீறா:2839/2,3
செழும் மறை குரிசில் இருக்கும் அ நாளில் திறல் அபூ அய்யூபை விளித்து – சீறா:2855/1
வெற்றியும் புகழும் தழைத்து இனிது ஓங்கி வீறுபெற்று இருக்கும் அ நாளில் – சீறா:2876/4
ஆண்டு சென்றதன் பின் அகுமது மறையோர் அணிதர இருக்கும் அ நாளில்
காண்ட கண் களிப்ப வந்து ஒரு முதியோன் கட்டுரையொடும் சலாம் உரைத்தான் – சீறா:2892/3,4
எங்கணும் படர செங்கோல் நெறி அரசு இயற்றும் நாளில் – சீறா:3041/4
பன்னெடும் நாளில் காமம் மனத்தின் உட்படுத்தி பாவை-தன்னை – சீறா:3059/3
நிறைதர இருக்கும் அ நாளில் நேரலர் – சீறா:3261/3
குறைவு அற வெள்ளி நாளில் குத்துபா தொழுத பின்னர் – சீறா:3354/2
ஆரண முறையின் தீன் நெறி பெருக்கி அகுமது உற்று உறையும் அ நாளில்
கார் உறை பொழில் சூழ் மதீன மா நகரில் சூதரில் கயினுக்காகு என்னும் – சீறா:3608/1,2
வெற்றி கொண்டு இசுலாம் ஓங்க விறல் நபி இருக்கும் நாளில்
பற்றலர் தேயம்-தோறும் பற்பல் கால் இருந்து உசாவும் – சீறா:3665/2,3
மாசு அற பின்னர் மூன்றாம் நாளில் விண்_மணி வில் வீழ்த்தி – சீறா:3697/1
நறை தரும் புவியிடத்தினில் நடத்தும் அ நாளில் – சீறா:3735/4
அந்த நாயகன் தூதுவர் இருக்கும் அ நாளில் – சீறா:3748/4
துனித்தல் இல் இருந்தேன் முன்னர் அ நாளில் தோன்றினன் முகம்மது என்று ஒருவன் – சீறா:4095/4
ஆயும் வேத நம் நபி மகிழ்ந்து இருக்கும் அ நாளில் – சீறா:4162/4
மணம் முடித்து இனிது வந்து மதீனத்தின் இருக்கும் நாளில்
பணி விடம் அனைய வஞ்சர் அறம் எனும் பயிர்க்கு நாளும் – சீறா:4356/2,3
இன்ன நாளில் இயற்றினர் ஈங்கு இதால் – சீறா:4484/2
இனையன மகிழ்வும் எய்த இருந்தனர் மற்றை நாளில்
புனை மலர் தடத்தின் மூழ்கி சிரசிடம் புலர்த்தும் காலை – சீறா:4622/1,2
மலக்குகள் விண் நாடு அடைய நபி இறசூல் மதீன நகர் வாழும் நாளில்
விலக்க அரிய வருடம் ஒரு நான்கு நிறைந்து ஐந்து ஆண்டு மேவும் போதில் – சீறா:4678/1,2
தெரிதரும் இறசூலுல்லா சிறந்து இனிது இருக்கும் நாளில்
பரிவுடன் ஐந்தாம் ஆண்டில் பண்புறும் சகுசு என்று ஓதும் – சீறா:4687/2,3
தரை தர நபி நல் செல்வம் தழைதர இருக்கும் நாளில் – சீறா:4716/4
வனை கழல் சகுபிமார்கள் வழுத்திட இருக்கும் நாளில் – சீறா:4741/4
ஆரண மறை சேர் சகுபிகள் பரவ அரசு செய்து இருக்கும் அ நாளில்
காரணம் எவரும் உணர்த்திட கேட்டு கருதி ஓர் பிறவி அந்தகனும் – சீறா:4762/2,3
வள்ளல் தீனோர்கள் போற்ற மகிழ்ந்து இனிது இருக்கும் நாளில் – சீறா:4781/4
அ மொழி கேட்டு எல்லோரும் அகம் மகிழ்ந்து இருக்கும் நாளில்
செம்மையும் அறிவும் மிக்க ஆயிசா என்னும் செல்வி – சீறா:4784/1,2
இருக்கின்ற நாளில் அன்னோர் உயிரினுக்கு இறுதி செய்து – சீறா:4860/1
மறை விளையாடி நா தழும்பேறும் முகம்மது ஆண்டு இருக்கும் அ நாளில்
குறை படும் உறனி கூட்டத்தில் எண்மர் வந்தனர் குணமுடன் ஏகி – சீறா:5012/1,2
பிணியொடும் மிடியும் உடைந்தன தேகம் பெருத்து இனிது இருக்கும் அ நாளில் – சீறா:5017/4

மேல்


நாளின் (4)

குரிசில் மா முகம்மது என்னும் குல மணி-தமக்கு நாளின்
வருடம் மூன்று என்ன தேகம் வளர்ந்ததும் இரட்டி தானே – சீறா:391/3,4
நாயக நபி பதினாலு நாளின் மேல் – சீறா:2732/2
மலி பெரும் புகழான் அபூ அய்யூப் மனையில் மனம் மகிழ்ந்து இருக்கும் அ நாளின்
நிலை பெறும் மனையும் பள்ளியும் வனைந்தது எனும் மொழி தொழிலவர் நிகழ்த்த – சீறா:2867/1,2
நகரில் நம் நபி தீன் நெறி நடத்தும் அ நாளின்
மகர வாரியின் மலிதரு படையுடன் மருவார் – சீறா:3760/2,3

மேல்


நாளினில் (17)

ஒத்து இனிது அமுதம் உண்டு உறையும் நாளினில் – சீறா:178/4
நலத்தரு கண் களித்து இருக்கும் நாளினில் – சீறா:482/4
மனை அரசு என நபி வளரும் நாளினில் – சீறா:528/4
அந்த நாளினில் மக்க மா நகரினை அடுத்து – சீறா:590/1
பரிசனத்தொடும் தனி பழகு நாளினில் – சீறா:1319/4
உடல் உயிர் என உவந்து உறையும் நாளினில்
அடல் அபூபக்கரும் அலியும் தெவ்வரை – சீறா:1600/1,2
வரை என வளைந்து அவர் வாழும் நாளினில் – சீறா:2147/4
இந்த நாளினில் முகம்மதின் உரையினுக்கு இயைந்தீர் – சீறா:2197/2
நர_பதி நபியுடன் இருக்கும் நாளினில் – சீறா:3008/4
இறுதி நாளினில் மன்றாடி தன் சபாஅத்தி லீடேற்றம் – சீறா:3099/1
நாவலருடன் இனிது இருக்கும் நாளினில்
வேவு கொண்டு ஒருவர் வந்து இறைஞ்சி விள்ளுவார் – சீறா:3276/3,4
நபி-தமை விடுத்து மூன்றாம் நாளினில் இறங்கும் காவில் – சீறா:3338/1
நலிவு அற முகம்மது ஆண்டு இருக்கும் நாளினில்
பொலிவுற சில மொழி புகலுவாம் அரோ – சீறா:3612/3,4
அன்ன நாளினில் அன்புறு – சீறா:4143/3
அறிவுடன் நபி அரசாளும் நாளினில் – சீறா:4177/4
பரவ வாழ்வு பரிந்துறு நாளினில் – சீறா:4771/4
அச்சம் தீர்த்தவர் ஆண்டு உறை நாளினில் – சீறா:4799/4

மேல்


நாளினின் (1)

பொருந்து நாளினின் உற்றவையினில் சில புகல்வாம் – சீறா:3729/4

மேல்


நாளினும் (6)

நறை விரி அமுதம் எந்த நாளினும் மதுரம் மாறா – சீறா:102/3
சினந்த சின்மொழி மறந்து ஒரு நாளினும் செப்பார் – சீறா:437/3
முன்னை நாளினும் பெலன் உறு முழு மலர் கரத்தால் – சீறா:965/1
எ தலத்தும் எ நாளினும் விளங்கும் என்று இசைத்தான் – சீறா:3780/4
கவினும் பொறை அருளும் மதுகையும் நாளினும் உடையோன் – சீறா:4344/2
நவுபல் என்னும் பெயரினன் நாளினும்
பவம் இழைத்த படிறனவன்-தனை – சீறா:4514/1,2

மேல்


நாளும் (75)

ஒரு கவிகை கொண்டு மாறுபடும் அவரை வென்று நாளும் உறு புகழ் சிறந்த வாழ்வுளோர் – சீறா:5/2
உமறு திரு தாளை நாளும் மனதில் நினைத்து ஓதுவோர்-தம் உரிய தவ பேறு மீறுமே – சீறா:10/4
நலிவு அற உலக நீதி நெறி முறை பெருக நாளும் நமர் உயிர் அரிய காவலாய் – சீறா:13/1
நாலொடாறுபேர்கள் பாதம் நாவின் நாளும் ஓதுவாம் – சீறா:14/4
நகையுறா உறூம் எனும் பகுத்து அறிவினை நாளும்
வகையுறா நசுறானிகள் குருக்களின் மதியோன் – சீறா:554/1,2
அரிய மெய் வருந்த நாளும் அரும் தவம் புரிந்ததாலும் – சீறா:606/2
செம் கதிர் கனக_நாட்டில் செழும் மணி மனைக்கு நாளும்
தங்கிய சுடரும் ஒவ்வா தனித்தனி அழகும் வாய்ந்த – சீறா:608/2,3
குறைவு அற பெருகி நாளும் குடிபுகுந்திருந்த நெஞ்சான் – சீறா:792/4
அந்தரத்தை காரணமாய் விளைவித்தீர் விச்சை அலால் அருளோ நாளும்
புந்தியினில் சிறியோர்கள் அறியாது மயக்குறுவர் பொருவு இலாத – சீறா:1649/2,3
கவர் அற மனத்தின் உற்ற கருமங்கள் அனைத்தும் நாளும்
குபலினை மனத்தில் கொண்டோய் கூறு என கூறினானால் – சீறா:1751/3,4
புகலும் மும்மறையும் தேர்ந்த புந்தியில் கடலே நாளும்
இகல் உடை அரசர்க்கு எல்லாம் எதிர் இடியேறே வானும் – சீறா:1754/2,3
துன்னிட திரண்டு பைம் புல் துறை-தொறும் மேய்ந்து நாளும்
முன்னிய பசிகள் தீர்த்து ஓர் மிருகங்கட்கு உயிர் கொடாமல் – சீறா:2069/2,3
மதியினும் மும்மறையினும் தேர்ந்து அவரவர்கள் கருத்து அறிய வல்லோய் நாளும்
கதி தரும் என் புறுக்கானின் வழி ஒழுகாது இருந்தது என் உன் கருத்தினூடும் – சீறா:2181/2,3
எட்டு மாதமும் பதினொரு நாளும் சென்று இதன் பின் – சீறா:2199/3
விரிந்த முன் மறைகள் தேர்ந்து மெய் நெறி முறைமை நாளும்
பிரிந்திடாது உறை யூனூசு நபி எனும் பெயரின் வள்ளல் – சீறா:2249/1,2
பெரும் புவியிடத்தினில் பெருக நாளும் அ – சீறா:2432/2
முறைமுறை மூன்று நாளும் இ வண்ணம் மொழியா நின்றார் – சீறா:2568/4
மதி_வலோர்க்கு ஏவலாளாய் மலர் அடி விளக்கி நாளும்
துதிசெய்து பவங்கள் தீர்த்து தொல் வினை பகுதியால் நற்கதி – சீறா:2774/2,3
காலினை விடுத்து மாறா காரணர் வடிவை நாளும்
மால் உற பருகும் கண்கள் இவை என மணி வாய் வைத்து – சீறா:2776/1,2
சந்ததி என்ன வேறு தனையர் இல்லாது நாளும்
புந்தியின் உவகை கூர போற்றி நல் புராணம் தேர்ந்து – சீறா:2780/2,3
துன்னிய கிளைஞர் நெஞ்சம் துன்புறாது அமைய நாளும்
என்னையும் காப்பர் போல எடுத்து அவர் கொடுத்த மாற்றம்-தன்னை – சீறா:2821/2,3
மா தவன் எனும் அம்மாறு மதி முகம் கண்டேன் நாளும்
காதலித்திருந்த நெஞ்சும் கண்களும் களிப்ப நும்-தம் – சீறா:2847/1,2
பொங்கு தீன் விளங்க நாளும் காரண புதுமை ஓங்கி – சீறா:3041/3
நண்ண அரும் தருமம் யாவும் சொற்படி நடக்கும் நாளும்
கண் அகன் புவியில் பாவை கற்பு எனும் அரசுக்கு அன்றே – சீறா:3047/3,4
செவ்வியல் அலியார் காதல் சிந்தையின் நாளும் பூத்தார் – சீறா:3057/4
வெற்றி வாள் அலி என்று ஓதும் வீர வெண் மடங்கல் நாளும்
இற்ற சின் மருங்குல் பாத்திமா எனும் இள மான்-தன்னால் – சீறா:3064/2,3
கறைபடா மதியை நாளும் கவின் குடியிருந்த கொம்பை – சீறா:3209/3
கதத்து அடல் படை வாள் வள்ளல் கவின் நறா பருக நாளும்
மதர்த்து அரி படர்ந்த கண்ணின் மை எடுத்து எழுதினாரால் – சீறா:3212/3,4
வடி மிசை ஊட்டும் பஞ்சின் நலத்தக மலர்த்தி நாளும்
பிடி இன நடையை கற்பான் பெட்புறும் பதத்தில் செம்பொன் – சீறா:3216/2,3
கலிபினை சேர்த்த காட்சி கருதலர் உயிரை நாளும்
பலி எனக்கு அருள்வீர் என்ன பரு மணி கச்சின் கையால் – சீறா:3368/2,3
மதித்த எண் திசையும் திக்கும் வானினும் செறிந்து நாளும்
அதிர்த்து இரை பரவை வேலை அலையையும் சுவற்றிற்று அன்றே – சீறா:3411/3,4
புவியிடம் திரிந்து நாளும் புகலுவோர் உரைத்த மாற்றம் – சீறா:3668/1
தீது அற செல்வம் ஓங்க செழும் மறை நாளும் பொங்க – சீறா:3676/3
பானல் அம் கழனி சூழ்ந்த நசுது எனும் பதியில் நாளும்
கோன் நிலை பொருந்தி வாழும் கத்துபான் கூட்டத்தாரை – சீறா:3677/1,2
மை கலந்து உயரும் சோலை கைபறில் வாழ்வோன் நாளும்
துக்கமும் இழிவும் வீணும் விளைப்பது துணிந்து நின்றோன் – சீறா:3689/3,4
மறை விளையாடி நாளும் மறு தழும்பு இருந்த நாவார் – சீறா:3842/1
ஒருவனை நாளும் சிந்தை-தனில் கொண்டு உணர்கின்றோர் – சீறா:3912/1
பாவம் உடைத்தீர் வேறு மனத்தீர் பகை நாளும்
கூவி அழைத்தீர் தீன் உணர்வித்தும் குறியாதீர் – சீறா:3913/2,3
வெய்ய கோல் நீக்கி நாளும் செய்ய கோல் விளைத்து நின்றோய் – சீறா:3928/4
பொன்றினள் இன்று கொண்ட பூவையோ இளமை நாளும்
ஒன்றிய பருவத்து அன்னாள் ஊடல் ஓர்பொழுதும் தாங்காள் – சீறா:3930/2,3
கண்ணினை பிளக்கும் நாளும் கருத்தினில் பொருவோம் என்னும் – சீறா:3959/3
கந்தர கவிகை வள்ளல் துணை அடி கமலம் நாளும்
வந்தனைசெய்யும் சிங்கம் கடைதரு மத்தை ஒத்தார் – சீறா:3960/1,2
மின் ஆர் வேலீர் இ நாளும் வேவுபார்க்க இங்கு வந்தான் – சீறா:4050/1
ஊனமும் பழியும் பாவமும் நாளும் உயிர் என தாங்கினன் வெய்ய – சீறா:4074/3
துனி கிடந்து உழன்ற வஞ்ச சூதரில் ஒருவன் நாளும்
வினையம் உள் நிறைந்து நின்றோன் சூழ்ச்சியே விளைக்கும் நீரான் – சீறா:4194/1,2
நல் நிலைமை தவறாத சாரணரில் ஒருவர் அவண் அணுகி நாளும்
துன்னு தவ வானவர்கள் தொழும் அரிய ஒளி உருவாய் தோன்றி நின்றோய் – சீறா:4295/2,3
வேறும் ஒரு தேவதமே இல்லை என பாரிடத்தின் வெகுண்டு நாளும்
மாறுகொண்டு பெரியோருக்கு இடர் விளைத்து மறை நான்கும் அறைந்து யாரும் – சீறா:4297/2,3
இ தகைமை பூண்டு நம்-தம் தீனோருக்கு இடுக்கண் நிலை இயற்றி நாளும்
சத்துருவாம் என இருந்தார் இங்கு இதனை அறி-மின் என சாற்றலோடும் – சீறா:4299/1,2
மின் அணி கஞ்சுகி இலங்க பிடரிடை முத்திரை இலங்க விரும்பி நாளும்
பன்னும் மறை வாய் இலங்க கருணை விழி மீது இலங்க படையின் ஓசை – சீறா:4303/2,3
திரள் மற மைந்தர்கள் இணங்கா வகை நாளும்
புக்கி பவமே ஊட்டிய பொருவு இல் வள நகரை – சீறா:4322/2,3
தொடை தாங்கிய புயத்தின் நிதி சுமை தாங்கினர் நாளும்
மிடல் தாங்கிய நபி முன் செல எழில் தாங்கிய வீரர் – சீறா:4326/3,4
பணி விடம் அனைய வஞ்சர் அறம் எனும் பயிர்க்கு நாளும்
பிணி எனும் தகைய காபிர் செய்தவை பேசுவாமால் – சீறா:4356/3,4
நானிலத்து இருந்து நாளும் தேடியே நரகின் எய்தும் – சீறா:4357/1
சுவை அறு மொழியான் நாளும் பகையினை தொடங்கி நின்றோன் – சீறா:4358/3
தேற்றிலன் இனைய நாளும் இருந்தனன் செயலை ஓரான் – சீறா:4360/4
இருந்த நம் குலத்துக்கு எல்லாம் இழிவொடு சிறுமை நாளும்
பொருந்திட இனைய செய்தோம் உலகினில் புகழ் ஈது அன்றி – சீறா:4366/2,3
வெம் பசி தீண்டி நாளும் மெலிந்து கண் துயிலும் வாள் வேல் – சீறா:4371/1
தீய்ந்தன பெருமை நாளும் வளர்ந்தன சிறுமை அன்றோ – சீறா:4379/4
பாங்கொடு நட்பில் நாளும் வைகுவம் பகையின்று என்ன – சீறா:4392/2
பெருமையில் நின்ற சோதி பெரியவன் ஏவல் நாளும்
மருவிய தீனோர் யாரும் கேட்டலும் வண்மை தக்க – சீறா:4397/1,2
கும்பியில் வீழும் பனீக்குறைலா என்று ஓதிய குழாத்தவர் நாளும்
வெம்பிய சீற்றத்து எகூதியர்-அவரும் வேண்டிய படை கொடு செறிய – சீறா:4443/2,3
செவ்விய உணர்வும் ஞானமும் நாளும் தெருண்டவர் மஆது-தன் வரத்தில் – சீறா:4459/3
நிறைதர நாளும் அருள்குவோம் என்ன நிகழ்த்தும் என்று உரைத்தனர் அன்றே – சீறா:4466/4
குறைசி எனும் குல காபிர் பகை நாளும் வளருமெனில் கோது இலாது – சீறா:4526/1
கல்லாத கயவர் எனும் குபிரவரை வேகம் அற களைந்து நாளும்
எல்லாரும் தொழும் அரிய தீனை வளர்த்து உறு விசயம் எற்கு ஈந்து ஆள்வாய் – சீறா:4531/2,3
நடை உணர் நாயக நாளும் குறித்து உரைக்கும் நாமமோ நுகைமு என்போன் – சீறா:4535/4
தேறாது கிடந்து உலைந்தேன் ஈமானை நயந்து மனம் சிறியேன் நாளும்
வீறு ஆரும் தானையொடும் கேளிரொடும் கூண்டும் அமர் மேவி இ நாள் – சீறா:4536/2,3
கரு முகில் இடியேறு என்ன பல்லியம் கலிப்ப நாளும்
தரையிடை வணக்கம் செய்து நெற்றியும் தழும்பு கொண்ட – சீறா:4631/2,3
இன்பம் மிகும் கலிமாவை ஓதி இசுலாமில் உற இணக்கி நாளும்
துன்பம் அற ஒருபோதும் தொழுகை விடா முசிலிமாய் துலக்கிவித்தார் – சீறா:4686/3,4
தன் புகழ் தழைத்து கற்பாம் தனி மலர் செறிந்து நாளும்
இன்பமாம் காய்கள் காய்த்திட்டு இறை அருள் பழுத்த கொம்பே – சீறா:4690/2,3
கூடினர் நபியே ஏத்தும் கொற்றவா யாங்கள் நாளும்
தேடிய பொருளே என்ன சென்னி மேல் இரண்டு தாளும் – சீறா:4722/2,3
சித்தம் நல்குறவே நாளும் செழும் நிதி குவைகள் நல்கும் – சீறா:4725/3
காதல் சேர் நிலத்தை நாளும் காத்திட செறிந்தது அன்றே – சீறா:4752/4
விண்ணவர்க்கு அரசர் நாளும் விரும்பி அர்ச்சனை செய்து ஏத்த – சீறா:4912/1
தரும் மறை வேத மொழி செவி அறியா தறுகணர் கொடியவர் நாளும்
இருள் உறும் உறனி கூட்டத்தார் எண்மர் இயற்றிடும் பாதகம் அனைத்தும் – சீறா:5019/1,2

மேல்


நாளை (7)

நிரைதரு தகர் பின் நாளை செல்க என நிகழ்த்தினாரே – சீறா:396/4
கரைத்தனர் நாளை காண்போம் கருதிய கருமம் என்றே – சீறா:646/4
இற்றை நாள் தொடுத்து அ நகர்க்கு ஏகி இங்கு இவண் புக வரும் நாளை
அற்றை நாளைக்கும் கண்டிடும் காரணம் அனைத்தையும் தொடராக – சீறா:666/1,2
உரைத்த இ வசனம் எல்லாம் உள்ளுற பொருத்தி நாளை
வரை தட புயத்து வீர முகம்மதை விளித்து மார்க்கம் – சீறா:1757/1,2
இருத்தி இ பொருள் நாளை இ ஊரவர் அறிய – சீறா:1997/3
கரு முகில் கவிகை வள்ளல் கனக_நாடு-அதனின் நாளை
வரு பவனியும் யாம் காண்போம் என சிலர் மவுலுவாரால் – சீறா:3184/3,4
இல் விடுத்து அகன்று சார்பின் எய்தி அங்கு உறைந்து நாளை
செல்வது எவ்வண்ணம் என்ன அடிக்கடி தெருமந்தாரால் – சீறா:3707/3,4

மேல்


நாளைக்கு (3)

ஒரு பிடி மூன்று நாளைக்கு ஒரு தரம் அளித்தல் வேண்டும் – சீறா:2830/4
கொடுத்தனர் மூன்று நாளைக்கு ஒரு தரம் கொள்க என்ன – சீறா:2832/3
உய்த்திட மூன்று நாளைக்கு ஒரு தரம் இருளின் என்-பால் – சீறா:2833/1

மேல்


நாளைக்கும் (1)

அற்றை நாளைக்கும் கண்டிடும் காரணம் அனைத்தையும் தொடராக – சீறா:666/2

மேல்


நாளையில் (3)

இந்த நாளையில் தேவதம் அவன் பெயர் இயம்ப – சீறா:466/1
இவ்வண்ணம் நிகழ்ந்து இவண் இருக்கும் நாளையில்
நொவ்விய மனத்து இபுனுகலபு என்பவன் – சீறா:1480/1,2
அந்த நாளையில் மக்க மா நகரவர் எவரும் – சீறா:2041/1

மேல்


நாளையின் (2)

அந்த நாளையின் வரும் குபலினை பழித்ததுவும் – சீறா:1846/3
பிந்து நாளையின் முன் உரை மறை நெறி பிசகாது – சீறா:2197/3

மேல்


நாற்குலத்தவர் (1)

ஊரினில் இருந்த நாற்குலத்தவர் மேல் உரிமையர் தொழும்பின் உள்ளவரும் – சீறா:3171/3

மேல்


நாற்குலத்தவர்க்கும் (1)

நாற்குலத்தவர்க்கும் ஒவ்வா நகை என நகைத்து சொல்வார் – சீறா:1344/4

மேல்


நாற்பஃது (1)

வறியரல்லது வந்தவர் நாற்பஃது
அறிவர் ஹாஷிம் கிளைக்கு உயிராயினோர் – சீறா:2332/2,3

மேல்


நாற்பதில் (1)

வையகம் மதிக்கும் முகம்மதின் வயது நாற்பதில் றபீயுல் அவ்வலினில் – சீறா:1251/3

மேல்


நாற்பதின்மர் (2)

ஷாம் எனும் பதியை நீந்தி தலைவர் நாற்பதின்மர் சூழ – சீறா:3389/1
பொரு திறல் கத்பான் கூட்ட நாற்பதின்மர் புகுந்து காபாவினை வளைந்து – சீறா:4958/2

மேல்


நாற்பதின்மர்-தம்மை (1)

சின கதிர் வேல் கை கொண்ட செல்வர் நாற்பதின்மர்-தம்மை
கனக்கு உற மருங்கு கூட்டி காவலர் அபித்தாலீபு – சீறா:1763/2,3

மேல்


நாற்பதின்மருமாக (1)

தாண்டு வாம் பரியின் விறலினர் வெற்றி தலைவர் நாற்பதின்மருமாக
காண்ட அரும் குன்றும் கடங்களும் கடந்து வந்தனர் கடும் சரம் கடுப்ப – சீறா:4926/3,4

மேல்


நாற்பது (5)

நாடிய பொருள் போல் நாற்பது பெயரை நன்குற பெற்றதின் பின்னர் – சீறா:134/2
ஆண்டு நாற்பது சென்ற பின் அவனியில் எவரும் – சீறா:1688/1
இரு நிதி செல்வர் நாற்பது இலக்கு உறும் தலைவர் சூழ – சீறா:3358/1
மற்ற நாற்பது மைந்தரும் அவண் – சீறா:3972/3
மறத்தினில் சிறந்து அங்கு அறத்தினை கடந்த மள்ளர் நாற்பது பெயர் இனிதின் – சீறா:4078/1

மேல்


நாற்பதும் (1)

செய்யும் ஊழியங்கள் ஓவாது ஆண்டு நாற்பதும் செய்து எய்த்து – சீறா:4733/2

மேல்


நாற்றமும் (1)

சலமலாதிகளில் நாற்றமும் தோற்றா தரை அருந்திடுவதே அல்லால் – சீறா:371/1

மேல்


நாற்றி (8)

மது கொள் மாலிகை நாற்றி நல் மணி பல குயிற்றி – சீறா:874/1
பந்தரிட்டு அலர்கள் சிந்தி பரிமள மரவம் நாற்றி
சந்து அகில் கலவை சேறு தடவிய மகுட வீதி – சீறா:925/1,2
மன்றல் துன்றும் மது மாலை நாற்றி ஒளிர் மணி திகழ்ந்த ககுபாவிடம் – சீறா:1432/2
நாற்றி மேல் துளை நாசியில் தவழ்தரும் நாவும் – சீறா:1516/4
பந்தரிட்டு அலர்கள் நாற்றி பரு மணி கலன்கள் தூக்கி – சீறா:1743/1
நித்திலம் நிரைத்து மலர் நீள் தொடையல் நாற்றி
புத்தரிசு ஒழுக்கும் உயர் பந்தரிடை புக்கு – சீறா:1765/1,2
புது மலர் தார்கள் நாற்றி பூம் துகில் கொடிகள் சேர்த்தி – சீறா:3132/1
சித்திர படம் மேல் விரித்து அணி அலர்கள் செறிதர மாலைகள் நாற்றி
வைத்த பொன் சிவிகை பலபல மருங்கும் சிறந்திட வீதியின் மலிந்த – சீறா:3167/3,4

மேல்


நாற்றிடும் (1)

நாற்றிடும் நாவால் அசும்பினை நக்க நறும் துளி ஒன்று இலாது எழுந்து – சீறா:5006/2

மேல்


நாற்றிடுவார் (1)

நன்னயம் பெற நறுக்கிய நறுக்கு நாற்றிடுவார்
துன்னு வெண் கதிர் கற்றை போல் கவரி தூக்குவரால் – சீறா:1107/3,4

மேல்


நாற்றினை (3)

கோது அற எழுந்த நாற்றினை பறித்து குவித்திடு முடி இடம் அடுத்து – சீறா:49/1
ஆதரம் பெருகி நிரைநிரை வடிவாய் அணியணி நாற்றினை நடுவார் – சீறா:49/4
சிற்றிடை ஒசிய மதி முகம் வெயர்ப்ப சேற்றிடை நாற்றினை நடுவோர் – சீறா:52/2

மேல்


நாற்றும் (1)

தோட்டு அலர் நாற்றும் வாயில் சுவாகு எனும் புத்து-தன்னை – சீறா:1558/1

மேல்


நாற்றே (1)

மரு மலர் பழன காடு எலா நெருங்கி வளர்ந்தது நெல் இலை நாற்றே – சீறா:48/4

மேல்


நாறும் (5)

நாறும் மேனி முகம்மதை நாள்-தொறும் – சீறா:1408/2
மறுவி நாறும் முகம்மதுக்கு அன்புறும் – சீறா:2330/1
கந்த நாறும் மெய் முகம்மதை கண்டு அவண் இருந்து – சீறா:4844/2
இடங்களும் களிற்று மும்மதம் நாறும் இரும் கழை வனங்களும் கடந்து – சீறா:4936/2
நிணம் உவர் கிடந்து முடை வெடி நாறும் நீருடன் பாலும் உண்டிட வெம் – சீறா:5017/3

மேல்


நான் (11)

சுதனா முகம்மது நான் என சொன்னார் மறை_வல்லோன் – சீறா:985/3
நாயகர் புதுமை எல்லாம் நான் எடுத்து உரைக்க நானூறு – சீறா:1044/3
இன்று ஒழித்திடு-மின் நான் ஒன்று இயம்புதல் கேண்-மின் என்றார் – சீறா:1353/4
நபியும் நான் அலால் இனி இலை என நவின்றதுவும் – சீறா:1847/1
அன்று நான் கொண்டு வாழ்ந்த அரிவை தன் விதியினாலே – சீறா:3930/1
எள்ளி நான் உரைப்பது என்-கொல் ஆகையினால் இயம்புவது இருக்க என்னிடத்தில் – சீறா:4102/3
நயந்து நான் ஒரு தலமும் நல் தவணையும் நவில்வன் – சீறா:4840/2
உனக்கு நான் உடந்தையாக உற்று அவண் இருந்து உன்னாலே – சீறா:4861/1
எனக்கு உறும் துயரும் நெஞ்சம் இடைந்து நான் பட்ட பாடும் – சீறா:4861/2
ஆய்ந்து நான் பார்த்து வந்தேன் களங்கம் ஒன்று இல்லையாமால் – சீறா:4870/3
வாகை நான் பெறுக எற்கு வாய்மை தம்-மின்கள் என்று – சீறா:4906/2

மேல்


நான்காம் (1)

தூது என நபியின் பட்டம் துலங்கிய நான்காம் ஆண்டில் – சீறா:1340/2

மேல்


நான்கில் (1)

செய்ய மென் விரலிடை நான்கில் சேண் அதி – சீறா:3291/3

மேல்


நான்கினாயினும் (1)

அலைவு இலா ஆண்டு நான்கினாயினும் அருள மாட்டேன் – சீறா:4288/2

மேல்


நான்கினில் (1)

திங்கள் நான்கினில் ஆமினா கனவினில் தெளிவாய் – சீறா:193/1

மேல்


நான்கினுக்கு (1)

காத நான்கினுக்கு ஒரு கரம் நீர் உறா கடும் கான் – சீறா:546/3

மேல்


நான்கினும் (4)

வைப்பை என் விரல்கள் நான்கினும் என்ன வல்லவன் அவ்வழி அமைத்தான் – சீறா:129/2
பாதை நான்கினும் ஒற்றரை அனுப்பி இ பாதைக்கு – சீறா:572/3
பொன் தடம் துகில் முந்தியில் நான்கினும் பொருந்த – சீறா:1238/2
திக்கு நான்கினும் திசையினும் தேயங்கள்-தனினும் – சீறா:1508/1

மேல்


நான்கு (12)

தூதராம் கடவுள் நாவில் ஆய்ந்த மறை தூவி நான்கு மத்கபு ஆகினோர் – சீறா:15/2
திரு நிறை நான்கு திக்கினும் செங்கோல் செலுத்திய நிசாறு எனும் அரசர் – சீறா:156/2
தீது அற நெறியும் தெரிந்தன நான்கு திசைகளும் தெளிதர தெரிந்த – சீறா:694/4
கமை தரும்படி ஆண்டு நான்கு என கடந்ததன் பின் – சீறா:1503/4
வருடம் நான்கு சென்று ஐந்தினில் முகம்மது ஒருநாள் – சீறா:1504/1
நான்கு திக்கினும் குதித்து முன் அணித்துற நடக்கும் – சீறா:1530/1
தாரையின் எதிர்ந்த நான்கு தலைவரின் ஒருவன் வீந்தான் – சீறா:3346/1
இயல்புற காதம் நான்கு என்னும் எல்லையின் – சீறா:3631/2
சேவகம் இழந்து நான்கு திசையினும் சிதறிப்போனார் – சீறா:3670/4
மையல் அம் களிறு போன்ற காரிதா மதலை நான்கு
பையல்களோடும் தாம் அ பதியிடை இருக்கும் காலை – சீறா:3684/2,3
வந்தது எண்ணிய கிசுறத்து நான்கு எனும் வருடம் – சீறா:4158/1
விலக்க அரிய வருடம் ஒரு நான்கு நிறைந்து ஐந்து ஆண்டு மேவும் போதில் – சீறா:4678/2

மேல்


நான்குபதின்மருடனும் (1)

தெரியும் இலக்கம் இ நான்குபதின்மருடனும் சிறந்து இருந்தார் – சீறா:1597/4

மேல்


நான்குபேர் (2)

அ பெரும் பெயர்கள் நான்குபேர் ஒளியும் அகுமதின் ஒளி அடுத்து இருப்ப – சீறா:129/1
இற்றையின் நான்குபேர் எழும் அன்னோன்-தனை – சீறா:4949/2

மேல்


நான்குபேரையும் (1)

பிடித்தனர் சினத்தொடு இ நான்குபேரையும்
அடித்தனர் இரு கரம் அழுந்த அங்கமும் – சீறா:1463/1,2

மேல்


நான்கும் (6)

தென் திசை வடக்கு மேற்கு கிழக்கு எனும் திக்கு நான்கும்
வென்றி கொள் விறலோன் செம்பொன் விழை தொழிலவருக்கு எல்லாம் – சீறா:605/2,3
குறிப்பொடு கெந்தம் நான்கும் குழைவு அற நிமிர்த்து வாய் விண்டு – சீறா:2590/3
கொதிப்பொடு கெந்த நான்கும் குறைபட சீறிச்சீறி – சீறா:2592/2
கந்துகத்தின் பத நான்கும் அடிவயிறும் அங்கவடி காலும் கூட்டி – சீறா:2665/3
மாறுகொண்டு பெரியோருக்கு இடர் விளைத்து மறை நான்கும் அறைந்து யாரும் – சீறா:4297/3
அம் நவம் என புனல்கள் ஆன விரல் நான்கும் – சீறா:4900/4

மேல்


நான்மறை (4)

வேத நான்மறை நேர் வழிக்கு உரியவர் விளங்க – சீறா:216/2
நான்மறை நபியை எம்மிடத்தில் நல்கினால் – சீறா:293/1
நடு உறு மனத்தார் நீதி நான்மறை தெரிந்த நாவார் – சீறா:1556/1
நான்மறை குரிசிலை கண்டு நண்பொடும் – சீறா:1830/3

மேல்


நான்மறைக்கும் (1)

குரிசில் நான்மறைக்கும் வாய்த்த கொண்டல் அம் கவிகை வள்ளல் – சீறா:937/2

மேல்


நான்றன (1)

பவள மாலிகை நான்றன போன்றன பாங்கர் – சீறா:1110/4

மேல்


நான்றிட (1)

ஊசலாய் அணி நான்றிட உமிழ் பசும் கதிர்கள் – சீறா:1112/2

மேல்


நான (9)

நான மெய் கமழ் வேத நாயகர் நமது இடத்தில் – சீறா:542/1
நீலமோ நறை நான நிறைத்ததோ – சீறா:1190/2
நான பொறை எனும் நம் நபி குளிர் நாரம் இலாத – சீறா:4327/3
நான வாசம் கமழும் நதிகளும் – சீறா:4660/2
படர்ந்தன வேதம் எங்கும் பரந்தன நான வாசம் – சீறா:4723/2
மரவ மாலிகையும் நான வாசமும் விரவி மாறா – சீறா:4738/3
இப்படி இரங்கி நிற்கும் ஏல்வையின் நான வாச – சீறா:4791/1
நாவினில் ஊறும் மிச்சில் உமிழ்ந்திடில் நான வாசம் – சீறா:4865/1
நாட்டிய அரிதம் எல்லாம் கமழ்ந்தன நான வாசம் – சீறா:5000/4

மேல்


நானம் (8)

நானம் அம்பர் நறும் கறுப்பூரம் பொன் – சீறா:1179/3
நானம் முங்கிய மெய் சோதி நாயகா வரையின் கண்ணே – சீறா:1253/3
கரு முகில் நிழற்ற கஞ்ச கதம் தரை படாது நானம்
பொருவு அற கமழ வந்த புண்ணிய பொருளை கண்டு – சீறா:2277/1,2
நானம் எத்திசையினும் கமழ்தர நபி நடந்தார் – சீறா:2705/4
நானம் ஆர் புய மாந்தர்கள் நாசியும் அமட்டி – சீறா:3141/2
நானம் சிறந்த திரு தூதும் வந்தார் நலிந்து நின்றனையால் – சீறா:4042/3
கார் எழில் குடையார் நானம் கமழ் திரு மெய்யார் உம்மை – சீறா:4691/3
காயத்தில் நானம் வீசும் கபீபு கச்சு உமுறா செய்ய – சீறா:4886/2

மேல்


நானமும் (4)

நானமும் கவினும் வளர்ந்து மேல் நிவந்த நபி முகம்மது நயினாரை – சீறா:383/3
நானமும் புழுகும் பாளித குலமும் நறை கெட மிகுந்த வாசம்-அதாய் – சீறா:699/1
திரு கிளர் கலவை சேறு நானமும் புழுகும் சேர்ந்து – சீறா:934/3
விரை கொள் நானமும் வெண் கருப்பூரமும் – சீறா:1183/1

மேல்


நானில (2)

நானில திசை நெறி நடப்பது இன்மையால் – சீறா:737/2
நறை பய துருத்தி ஒன்றன்றி நானில
துறவியில் ஊறு நீர் துருத்தி ஒன்றுமா – சீறா:4982/2,3

மேல்


நானிலத்து (2)

நானிலத்து அரிய வேத நபி எனும் பட்டம் நும்-பால் – சீறா:2278/2
நானிலத்து இருந்து நாளும் தேடியே நரகின் எய்தும் – சீறா:4357/1

மேல்


நானிலம் (4)

நானிலம் புகலும் ககுபத்துல்லாவின் நாலு மூலையும் ஒரு நெறியாய் – சீறா:270/3
நானிலம் முழுதும் விண்ணும் நறை கமழ்ந்திடுவ நோக்கி – சீறா:1055/2
நானிலம் பரப்பும் சோதி நாயக கடவுள்-தம்மை – சீறா:1257/1
நானிலம் புகல பாரில் நடந்து இனம் சேர்ந்தது அன்றே – சீறா:2121/4

மேல்


நானும் (2)

மருவிய கலையும் நானும் வருத்தமுற்று இருக்கும் காலம் – சீறா:2070/2
ஆதலால் அவரும் என்னை அகன்றனர் அவரை நானும்
தீதுற அகன்றேன் பெற்ற சிறுவரும் பசியால் மிக்கு – சீறா:4788/1,2

மேல்


நானூற்று (1)

ஆற்றல் மிக்கவர் ஆயிரம் மேலும் நானூற்று
இலக்கம் உடையரும் நோன் கழல் – சீறா:4804/1,2

மேல்


நானூறு (1)

நாயகர் புதுமை எல்லாம் நான் எடுத்து உரைக்க நானூறு
ஆயிர நாவு உண்டாகி அதில் சிறிது உரைப்பன் என்றான் – சீறா:1044/3,4

மேல்


நானூறும் (1)

வரி மறை முறை நானூறும் வரன் முறை இனிதின் நல்கி – சீறா:3675/3

மேல்


நானே (1)

அற நெறி மீக்காயீலும் சாட்சியதாக நானே
மறு அற கபூல் செய்தேன் என்று இருந்ததை வாசித்தாரால் – சீறா:3099/3,4

மேல்