த – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தக்க 26
தக்கது 5
தக்கவர் 1
தக்கவன் 1
தக்குபீர் 1
தக்குபீரில் 1
தக்குபீறு 1
தக்குபீறொடும் 1
தக்கோர் 1
தக்கோலம் 1
தக்பீர் 2
தக 4
தகட்டால் 1
தகட்டு 1
தகடு 2
தகமும் 1
தகமை 2
தகர் 2
தகர்க்க 1
தகர்க்கும் 1
தகர்த்திடும் 1
தகர்த்து 3
தகர்த்தே 1
தகர்ந்தன 3
தகர்ந்திட 1
தகர்ந்தில 1
தகர்ந்து 2
தகரமும் 2
தகவல் 1
தகவு 1
தகா 8
தகாது 6
தகு 4
தகுணிதம் 1
தகுத்தொடும் 1
தகுதியில் 1
தகும் 3
தகுமவர் 1
தகுமோ 2
தகுவதன்று 1
தகுவது 7
தகுவதோ 2
தகுவன 1
தகை 8
தகைத்த 1
தகைத்தல் 1
தகைத்தாய் 1
தகைந்து 1
தகைபடுத்து 1
தகைமை 15
தகைமைத்தாகிய 1
தகைமைத்து 1
தகைமையரும் 1
தகைமையாகினோர் 1
தகைமையாமால் 1
தகைமையில் 2
தகைமையும் 1
தகைமையோரே 1
தகைய 1
தகையர் 1
தகையில் 1
தகையும் 1
தகைவின் 1
தங்க 1
தங்கம் 2
தங்கமும் 1
தங்கள் 10
தங்கள்-தம் 1
தங்களில் 1
தங்களை 1
தங்கி 4
தங்கிட 1
தங்கிய 17
தங்கில 1
தங்கிலாது 1
தங்கினர் 1
தங்கு 1
தங்கைகள் 1
தங்கையை 1
தச்ச 1
தசும்பில் 1
தசும்பு 1
தசும்புகள் 1
தசை 12
தசைகள் 2
தசையால் 1
தசையின் 1
தசையினுக்கு 1
தசையினை 1
தசையும் 2
தசையை 4
தசையொடு 1
தசையோடும் 1
தஞ்சம் 4
தஞ்சமற்றவன் 1
தஞ்சமுற 1
தட்டத்து 1
தட்டி 2
தட்டிக்கொண்டு 1
தட்டிட 1
தட்டிய 1
தட்டியும் 1
தட்டியே 1
தட்டினர் 1
தட்டினில் 2
தட்டு 4
தட்டுவார் 2
தட 132
தடங்கண்ணார் 1
தடங்கள் 2
தடங்களும் 3
தடத்திடை 1
தடத்தில் 4
தடத்தின் 4
தடத்தினும் 1
தடத்து 7
தடத்துள் 1
தடத்தை 2
தடத்தொடும் 1
தடம் 65
தடம்-தொறும் 1
தடமும் 6
தடமுறும் 1
தடவ 5
தடவல் 2
தடவி 19
தடவிய 1
தடவியும் 1
தடவில 1
தடவினர் 1
தடவினரால் 1
தடவு 1
தடவும் 2
தடவுவர் 2
தடாகம் 2
தடாரி 3
தடி 3
தடி-மின் 1
தடிக்குள் 1
தடிகுவம் 1
தடித்து 3
தடிதல் 1
தடிந்த 1
தடிந்ததேயன்றி 1
தடிந்தார் 1
தடிந்திட்டு 1
தடிந்து 7
தடிய 2
தடியில் 1
தடியின் 1
தடியினை 2
தடியும் 2
தடியொடும் 1
தடியோடு 1
தடிவர் 1
தடிவேன் 1
தடுக்கலா 1
தடுக்கும் 1
தடுத்தவர் 1
தடுத்தனர் 1
தடுத்தனன் 1
தடுத்தனை 1
தடுத்தாய் 1
தடுத்தார் 1
தடுத்து 7
தடுப்ப 2
தடுப்பவர் 1
தடுமாற 3
தடுமாறி 8
தடுமாறிட 1
தடுமாறிலாது 1
தடை 5
தடைபட 2
தடைபடுத்தல் 1
தடைபடுத்திடில் 1
தடையாயுற்றோர் 1
தடையும் 1
தண் 36
தண்டம் 10
தண்டமும் 3
தண்டலை 4
தண்டனை 3
தண்டனைக்கு 1
தண்டனைகள் 1
தண்டனைப்படுத்தல் 1
தண்டனைப்படுத்தி 1
தண்டால் 1
தண்டினாலும் 1
தண்டினோடு 2
தண்டு 4
தண்டை 2
தண்ணளி 2
தண்ணியன் 1
தண்ணீர் 2
தண்ணுமை 1
தண்ணென 1
தண்ணெனும் 1
தண்மை 3
தணந்து 2
தணப்பிலாத 1
தணப்பிலாதவர் 1
தணப்பு 3
தணவா 1
தணித்தாரிலை 1
தணிந்தனம் 1
தணிந்திலாத 1
தணிப்ப 1
தணிப்பதற்கு 1
தணிப்பவர் 1
தணிப்பு 2
தணிப்பேன் 1
தணிவு 6
தத்தம் 13
தத்தரத்தினில் 1
தத்தி 3
தத்து 2
தத்தும் 1
தத்தையும் 1
ததியுடன் 1
ததும்ப 5
ததும்பி 2
ததும்பிட 1
ததும்பிய 9
ததும்பியது 1
ததும்பியதை 1
ததும்பு 1
ததும்பும் 3
ததைந்து 1
ததையும் 1
தந்த 9
தந்ததுவும் 1
தந்தம் 1
தந்தமக்கு 1
தந்தவன் 1
தந்தன் 1
தந்தனன் 1
தந்தனை 1
தந்தார் 1
தந்தி 3
தந்தியின் 1
தந்திர 1
தந்திரத்தில் 1
தந்திரத்தினால் 1
தந்திரத்து 1
தந்திரத்தையும் 1
தந்திரம் 4
தந்திரமும் 2
தந்திரருக்கு 1
தந்திராதி 1
தந்திராதிபர் 2
தந்து 2
தந்தை 19
தந்தை-தம் 3
தந்தை-தன் 1
தந்தை-அது 1
தந்தைக்கு 1
தந்தைமாட்டு 1
தந்தையர் 6
தந்தையர்க்கு 1
தந்தையரை 1
தந்தையாகிய 1
தந்தையீர் 1
தந்தையும் 6
தந்தையே 1
தந்தையை 1
தப்பத்யதா 1
தப்பவிட்டு 1
தப்பாது 2
தப்பாமல் 1
தப்பி 3
தப்பிய 2
தப்பு 2
தப்புறாது 1
தபதியன் 2
தபனன் 2
தம் 113
தம்-பால் 1
தம்-பாலினில் 1
தம்-மின்கள் 1
தம்-வயின் 3
தம்தம் 1
தம்பம் 2
தம்பி 2
தம்பி-தன் 1
தம்பியர் 2
தம்பிரான்-தனக்கும் 1
தம்பிரானை 1
தம்பிரானையும் 1
தம்மிடத்தில் 3
தம்மிடத்து 1
தம்மில் 3
தம்மில்தாம் 1
தம்மை 3
தம்மொடு 1
தம்வசப்படுத்தினாரால் 1
தமக்கு 5
தமக்கும் 2
தமக்கை-தன்னையும் 1
தமது 9
தமர் 3
தமர்-தம் 1
தமர்-தமக்கும் 1
தமர்-தனிலும் 1
தமர்க்கு 2
தமர்க்கும் 1
தமர்கள் 1
தமர்களை 1
தமரின் 1
தமரினுக்கு 1
தமருக்கு 1
தமருடன் 1
தமரொடு 3
தமரொடும் 2
தமனிய 7
தமனிய_பதியில் 1
தமனியம் 1
தமியர் 1
தமியர்கள் 1
தமியராகி 1
தமியற்கு 1
தமியேன் 7
தமை 2
தமையன் 1
தயங்க 9
தயங்கி 5
தயங்கிய 7
தயங்கு 9
தயங்கும் 3
தயங்குவன் 1
தயங்குற 1
தயமும் 3
தயவாய் 1
தயவாலும் 1
தயவு 2
தயவுடன் 1
தயவும் 4
தயவொடு 1
தயிர் 10
தயிரின் 2
தயிரும் 1
தயிரொடும் 2
தயிறகு 2
தர 33
தரகன் 3
தரகனுக்கு 1
தரகனும் 1
தரகனை 1
தரங்கம் 1
தரங்கு 1
தரணி 5
தரணியில் 1
தரத்தவர் 1
தரத்து 2
தரத்தை 1
தரம் 17
தரவிலையால் 1
தரள 25
தரளம் 11
தரளமும் 1
தரளமே 1
தரா 3
தராசின் 1
தராத 1
தராது 2
தரி 1
தரிக்க 1
தரிக்கிலாது 1
தரித்த 16
தரித்ததுவும் 1
தரித்தல் 1
தரித்தவர் 1
தரித்தன 1
தரித்தனர் 1
தரித்தார் 3
தரித்தான் 1
தரித்திட 1
தரித்திடும் 5
தரித்திரம் 2
தரித்திலன் 1
தரித்து 19
தரித்தே 1
தரித்தோய் 1
தரித்தோர் 1
தரிப்பது 1
தரிப்பார் 1
தரிப்பிடம் 1
தரிப்பொடும் 1
தரிபட்டு 1
தரிபடற்கு 1
தரிபடா 1
தரியலர் 5
தரியலர்க்கு 4
தரியலார்கள் 1
தரியார் 2
தரு 143
தரு-தனை 1
தரு-தொறும் 2
தரு-வயின் 1
தருக்கள் 9
தருக்களினாலோ 1
தருக்களை 3
தருக்கின் 1
தருக்கினால் 1
தருக்கினோடும் 1
தருக்கு 2
தருக்கொடு 1
தருக்கொடும் 1
தருக 19
தருகுவம் 3
தருகுவன் 2
தருணத்தின் 1
தருணம் 1
தருத்தலை 1
தருதல் 1
தருதலான் 1
தருதி 1
தருதிர் 2
தருதும் 2
தரும் 120
தரும்படி 3
தரும 14
தருமத்தால் 3
தருமத்தின் 1
தருமத்துரை 1
தருமம் 7
தருமமும் 7
தருவதும் 1
தருவன் 3
தருவாய் 4
தருவிடை 1
தருவிர் 1
தருவில் 1
தருவின் 8
தருவின்-பால் 1
தருவின்-பாலில் 1
தருவினில் 1
தருவினை 3
தருவும் 1
தருவூடு 1
தருவை 3
தருவொடு 1
தரை 34
தரை-தொறும் 1
தரைசெய்தனர் 1
தரைத்தலத்து 2
தரைத்தலம் 6
தரைபட 1
தரையிடத்தினில் 1
தரையிடம் 1
தரையிடை 3
தரையில் 4
தரையின் 5
தரையினில் 9
தரையொடும் 1
தல்கா 1
தல்காவும் 2
தல 1
தலக்கேடும் 1
தலத்தவர்க்கு 1
தலத்தவரோ 1
தலத்திடை 5
தலத்திடை-தன்னின் 1
தலத்தில் 17
தலத்தின் 9
தலத்தினில் 11
தலத்தினின் 1
தலத்தினுக்கு 2
தலத்தினும் 4
தலத்தினை 4
தலத்து 18
தலத்தும் 3
தலத்துள் 1
தலத்துள்ளோர் 1
தலத்தை 3
தலத்தோர் 1
தலநடு 1
தலம் 24
தலம்-தனில் 1
தலமல்லாது 1
தலமும் 1
தலமோ 1
தலை 85
தலை-தனை 1
தலை-தொறுந்தொறும் 1
தலைக்கடை 3
தலைக்கடைக்கு 1
தலைக்கடையில் 2
தலைக்கடையின் 1
தலைக்காவலில் 1
தலைக்கு 2
தலைக்கும் 1
தலைகடையிடை 1
தலைகள் 6
தலைகளும் 1
தலைகளை 2
தலைகாணியும் 1
தலைகீழாய் 1
தலைகுலைய 1
தலைச்சோடு 1
தலைநாள் 1
தலைப்பாகில் 1
தலைப்பெய்து 1
தலைமகவு 1
தலைமயங்க 1
தலைமயங்கலால் 1
தலைமயங்கி 3
தலைமயங்கிடவே 1
தலைமயங்கினரால் 1
தலைமயங்கினவே 1
தலைமயங்கும் 1
தலைமீறி 1
தலைமுறை 8
தலைமுறைகள் 1
தலைமுறைதலைமுறை 1
தலைமேல் 1
தலைமேற்கொண்டு 1
தலைமை 13
தலைமைக்கு 1
தலைமையர் 1
தலைமையன் 2
தலைமையா 1
தலைமையான 1
தலைமையானே 1
தலைமையில் 1
தலைமையின் 2
தலைமையும் 2
தலைமையோரில் 1
தலையணையினை 1
தலையிடமும் 1
தலையின் 1
தலையினை 1
தலையும் 1
தலையெடுத்திட்டு 1
தலையெடுத்து 2
தலையே 5
தலையை 2
தலைவ 1
தலைவணங்கியே 1
தலைவமாரும் 1
தலைவமாரொடும் 1
தலைவர் 33
தலைவர்-கொல்லொ 1
தலைவர்-தாமும் 1
தலைவர்க்கு 3
தலைவர்கள் 7
தலைவர்கள்-தமையும் 1
தலைவராகி 1
தலைவராய் 2
தலைவரான 1
தலைவரில் 8
தலைவரின் 5
தலைவருக்கு 3
தலைவரும் 8
தலைவரை 3
தலைவரோடும் 2
தலைவன் 7
தலைவாயில் 1
தலைவாயிலை 1
தலைவிலை 1
தலைவிலைக்கு 1
தலைவிலையும் 1
தவ 27
தவசம் 1
தவசமும் 1
தவசமே 1
தவணிலா 1
தவணையும் 1
தவத்தவர் 1
தவத்தவனும் 1
தவத்தவனே 1
தவத்தால் 7
தவத்திற்கும் 1
தவத்தின் 11
தவத்தினர் 3
தவத்தினன் 2
தவத்தினால் 1
தவத்தினில் 3
தவத்தினுள் 1
தவத்து 7
தவத்துடையீர் 2
தவத்தொடு 1
தவத்தொடும் 2
தவத்தோர் 1
தவத்தோரில் 1
தவத்தோன் 4
தவம் 39
தவம்செய்து 1
தவம்புரியும் 1
தவம்பெறு 1
தவமாய் 1
தவமுடையீர் 2
தவமும் 9
தவமே 4
தவமோ 1
தவர் 13
தவர்-தமையும் 1
தவர்-பால் 1
தவர்க்கு 1
தவரிடம் 1
தவழ் 26
தவழ்கின்ற 2
தவழ்தர 1
தவழ்தரு 1
தவழ்தரும் 4
தவழ்ந்த 1
தவழ்ந்திடும் 1
தவழ்ந்து 10
தவழ்வது 2
தவழவும் 1
தவழும் 10
தவள 8
தவறவிட்டு 1
தவறா 11
தவறாத 5
தவறாது 2
தவறாமல் 1
தவறி 5
தவறிடா 1
தவறிடாமல் 1
தவறியே 1
தவறிலம் 1
தவறிலன் 1
தவறிலா 1
தவறிலாது 1
தவறினையே 1
தவறு 15
தவறும் 2
தவறுறா 1
தவறேம் 1
தவன் 11
தவனமாய் 1
தவனமும் 1
தவா 2
தவாற 1
தவிசிடத்து 1
தவிசில் 2
தவிசின் 10
தவிசினாய 1
தவிசினில் 2
தவிசினின் 1
தவிசினை 1
தவிசு 4
தவித்தார் 1
தவித்து 8
தவித்தேன் 1
தவிப்பு 1
தவிப்பும் 1
தவிர் 9
தவிர்க 1
தவிர்கிலா 3
தவிர்கிலாத 1
தவிர்கிலாது 6
தவிர்த்தனன் 1
தவிர்த்தார் 1
தவிர்த்தி 1
தவிர்த்திட 1
தவிர்த்திடற்கு 1
தவிர்த்திடீரெனின் 1
தவிர்த்திடு 1
தவிர்த்திடுக 1
தவிர்த்திடுபவர் 1
தவிர்த்திடும் 2
தவிர்த்திடுவதும் 1
தவிர்த்திடேமாகில் 1
தவிர்த்திடேமால் 1
தவிர்த்திர் 1
தவிர்த்தீர் 1
தவிர்த்து 16
தவிர்த்தே 1
தவிர்தல் 2
தவிர்ந்தது 2
தவிர்ந்தார் 1
தவிர்ந்திட்டார் 1
தவிர்ந்திட்டு 1
தவிர்ந்திட 1
தவிர்ந்திடா 1
தவிர்ந்திடும் 1
தவிர்ந்திரான் 1
தவிர்ந்திலன் 1
தவிர்ந்து 4
தவிர்ந்தேன் 1
தவிர்ந்தோம் 1
தவிர்ப்பர் 1
தவிர்வது 1
தவிர 5
தவிரா 1
தவிரும் 3
தவில் 6
தவிலும் 1
தவிழ்த்தேன் 1
தவுபா 3
தவுபா-தனை 1
தவுபாவுக்கு 1
தழல் 17
தழல்கள் 1
தழலால் 1
தழலின் 1
தழீஇ 7
தழீஇய 1
தழீஇயினார் 1
தழீஇயினாரே 1
தழும்பின் 2
தழும்பு 6
தழும்பேறும் 1
தழுவவும் 1
தழுவி 21
தழுவிய 1
தழுவினாரால் 1
தழுவினீரேல் 1
தழுவு 1
தழுவும் 1
தழை 9
தழைக்க 5
தழைக்கவே 1
தழைகள் 1
தழைத்த 4
தழைத்தல் 1
தழைத்தன 6
தழைத்தாள் 1
தழைத்திடும் 1
தழைத்து 18
தழைத்தே 1
தழைதர 1
தழைப்ப 10
தள்ள 6
தள்ளலோடு 1
தள்ளாட 1
தள்ளாடி 1
தள்ளாத 1
தள்ளி 4
தள்ளியும் 1
தள்ளிற்று 1
தள்ளினர் 1
தள்ளினன் 1
தள்ளுதற்கு 1
தள்ளும் 1
தள்ளுவம் 1
தளத்தின் 1
தளத்தினர் 1
தளத்தை 1
தளத்தொடும் 4
தளத்தோடும் 1
தளதளத்து 2
தளம் 2
தளர்ச்சியுற்றேன் 1
தளர்ந்தான் 1
தளர்ந்து 6
தளர்ந்தேன் 1
தளர்பவர் 1
தளர்வு 1
தளர 3
தளரா 1
தளராதான 1
தளராது 1
தளரும் 1
தளிர் 14
தளிர்கள் 1
தளிர்களில் 1
தளிர்களும் 2
தளிர்த்தன 3
தளிர்த்து 2
தளிர்ப்ப 1
தளிரினை 1
தளிரும் 1
தளிரை 1
தளை 8
தளைபட 1
தளையினோடும் 1
தளையும் 1
தளையொடும் 1
தறி 1
தறித்த 1
தறித்தனர் 2
தறித்திட 1
தறித்து 2
தறிந்திட 2
தறு 1
தறுகண் 5
தறுகண்ணான் 1
தறுகண்மை 2
தறுகண்மையும் 1
தறுகணர் 1
தறுகணன் 3
தறுகணாளனே 1
தறுகணான் 1
தறுகாதி 1
தறுகாது 1
தறுகாமல் 1
தறுகி 1
தறுகிடாது 2
தறுகிலன் 1
தறுகிலா 1
தறுகிலாது 3
தறுகு 2
தறை 4
தறையும் 1
தன் 112
தன்-பால் 1
தன்-வயின் 1
தன்மம் 2
தன்மமில்லவள் 1
தன்மமும் 1
தன்மமே 1
தன்மை 17
தன்மைய 1
தன்மையர் 2
தன்மையன் 2
தன்மையாம் 1
தன்மையார் 1
தன்மையான் 1
தன்மையில் 3
தன்மையின் 2
தன்மையினால் 1
தன்மையும் 1
தன்மையை 3
தன்மையோர் 1
தன்வசப்படுத்தி 2
தன்னகத்து 1
தன்னந்தனியொடும் 1
தன்னமையாம் 1
தன்னவரில் 1
தன்னால் 1
தன்னான் 1
தன்னிகரில்லா 1
தன்னிகரில்லான் 1
தன்னிடத்திருந்து 1
தன்னிடத்து 2
தன்னிடைப்படுத்தி 1
தன்னில் 4
தன்னுடன் 1
தன்னுள் 1
தன்னை 2
தன்னையும் 2
தன்னொடு 1
தன 2
தனக்கு 5
தனக்குள் 1
தனக்கே 1
தனத்த 1
தனத்தாள் 2
தனத்திடை 1
தனத்தியர் 1
தனத்தில் 1
தனத்துடன் 1
தனது 8
தனந்தனி 1
தனபதி 3
தனம் 3
தனம்-தனில் 1
தனம்-தொறும் 1
தனமும் 1
தனி 103
தனித்த 1
தனித்தவர் 1
தனித்தனி 16
தனித்திருந்து 1
தனித்து 23
தனித்தும் 1
தனித்தே 1
தனித்தேன் 1
தனிப்பவன் 1
தனிமையும் 2
தனிய்யா 1
தனியதாக 1
தனியவன் 10
தனியவன்-தன் 1
தனியன் 4
தனியனால் 1
தனியனுக்கு 1
தனியா 1
தனியே 2
தனியோன் 3
தனு 10
தனுசும் 1
தனுவால் 1
தனுவில் 2
தனுவின் 2
தனுவினாலும் 1
தனுவும் 2
தனை 5
தனைத்தான் 1
தனையர் 6
தனையரில் 1
தனையரும் 3
தனையரை 2
தனையள் 1
தனையன் 4
தனையனும் 1

தக்க (26)

தக்க கூலியும் செய்து உண அறிகிலான் சரி போல் – சீறா:18/3
தக்க மெய் புகழ் சேர் இருநிதி அதுனான்-தம்மிடத்து இருந்து எழில் தழைத்த – சீறா:154/4
தக்க பேர் முகம்மது என சாற்றிவிட்டு அகன்றார் – சீறா:192/4
தக்க புத்தியும் முறைமையும் தொழிலையும் சாற்றி – சீறா:202/3
தக்க நல் பயணம் என்று எடுத்து சாற்றினார் – சீறா:309/4
தக்க புகழுக்கு மதி மிக்கவர் சரக்கோடு – சீறா:891/3
தக்க பேர்க்கு இடர் நினைப்பதும் தகுவது அன்றே யான் – சீறா:954/2
தக்க மா மணி கதிர் விடும் மறுகினில் சார்ந்தோர் – சீறா:967/3
தக்க மன்னவர் மைந்தரில் அப்துல்லா தவத்தால் – சீறா:974/3
தக்க மெய் புகழும் கிளைஞரும் வாழ தரணி நால் திசையினும் வாழ – சீறா:1215/2
தக்க நல் பொருளாய் உறு சலாம் உரைக்கும் தனி தொனி இரு செவி தழைப்ப – சீறா:1248/3
தக்க நல் நெறி பிழைத்த பாவி அபுஜகில் சைபா ஒலிது-தன்னுடன் – சீறா:1433/1
புகழ்ந்திட வரும் தக்க நீதியோய் – சீறா:1623/4
தக்க நல் வணக்கத்து உற்ற சறுத்தினை கருத்துள் கொண்டார் – சீறா:2351/4
தக்க மெய்ப்பொருள் எமர்-தமக்குள் ஆவியின் – சீறா:2418/3
தரைத்தலம் புரளினும் வாய்மை தக்க யான் – சீறா:2446/3
தக்க பேருடன் கேட்டு அபூஜகுல் உடல் தளர்ந்தான் – சீறா:2499/4
தக்க செவ்வாயினில் லுகறு நேரத்தில் – சீறா:2956/2
சார்பினில் உறவினில் தக்க வேந்தரும் – சீறா:2993/2
தக்க வாய்மையின் முகம்மது சாற்றுவர் அன்றே – சீறா:3424/4
தக்க வன் மனத்து எழுந்தனன் அபூசகல் தனையன் – சீறா:3792/4
தக்க நல் மதி அகற்றியே உளம் தடுமாறி – சீறா:3864/3
தக்க நல் நினைவில் தானும் அங்கு உற்ற தன்மையும் எடுத்தெடுத்து உரைத்தான் – சீறா:4079/4
தக்க துணை உற்றிலர் என தனி சலித்தே – சீறா:4134/3
சாலவும் வெருவி தேம்பி சாற்றிய வாயும் தக்க
சேலினன் இவையும் சொன்னேன் நாணத்தால் சிறியனல்லேன் – சீறா:4367/3,4
மருவிய தீனோர் யாரும் கேட்டலும் வண்மை தக்க
தரு என உதவும் சல்மான் பாரிசி தபனன் மான – சீறா:4397/2,3

மேல்


தக்கது (5)

தடம் புய முகம்மதை வளர்க்க தக்கது ஓர் – சீறா:537/3
தக்கது ஓர் புசுறா எனும் தலத்தினில் சார – சீறா:552/1
சத்துருவாம் முகம்மது-தன் உயிர் விசும்பு குடிபுகுத தக்கது ஆக்கும் – சீறா:1662/3
தம் இனத்தவர்களுடன் சலாம் உரைத்து தக்கது ஓர் இடத்து நின்றவனை – சீறா:1941/2
தானவன்-தனை உளத்து இருத்தி தக்கது ஓர் – சீறா:1979/2

மேல்


தக்கவர் (1)

தக்கவர் ஒருவர்க்கு உரைகொடுப்பதற்கு தங்களில் தனி தடுமாறி – சீறா:1934/3

மேல்


தக்கவன் (1)

தக்கவன் அருளால் செம்பொன் தலத்தினும் பாரில் தோன்றும் – சீறா:1725/2

மேல்


தக்குபீர் (1)

பாகம் கூர்தர தக்குபீர் முழக்கலும் பரந்த – சீறா:4589/2

மேல்


தக்குபீரில் (1)

பறவையில் விலங்கில் உள்ள படைப்பினில் தக்குபீரில்
இறையவன் விதித்த வண்ணத்து இறந்தது என்பவையும் நுங்கட்கு – சீறா:2290/1,2

மேல்


தக்குபீறு (1)

மீறும் களிப்பு ஆநந்த மன விழைவால் தக்குபீறு உரைத்தார் – சீறா:1593/4

மேல்


தக்குபீறொடும் (1)

தவிசினை நோக்கியே தக்குபீறொடும்
புவியிடை தொழுகையை பொருந்தி நின்றனர் – சீறா:2953/3,4

மேல்


தக்கோர் (1)

தனி மழ அரி ஏறு அன்னார் சாபிறு என்று ஓதும் தக்கோர்
நனி புகழ் தழுவி நின்ற நபி முனம் வந்து சொல்வார் – சீறா:4285/3,4

மேல்


தக்கோலம் (1)

வெள்ளிலை பாகு ஏலம் இலவங்கமுடன் தக்கோலம் விரை கற்பூரம் – சீறா:1095/1

மேல்


தக்பீர் (2)

என்ன நின்று உற இமாமா இயல் நபி தக்பீர் கட்டி – சீறா:4200/2
பற்றி இன் தக்பீர் கட்டி தொடர்ந்திட பயில் றுக்கூவும் – சீறா:4201/3

மேல்


தக (4)

உரை தக மகிழ்ச்சி பொங்கி எழுந்து தம் பதியில் புக்கார் – சீறா:435/4
உண தக உணவு ஈது இன்னது என எடுத்துரையும் என்ன – சீறா:2289/3
தரைத்தலம் புகல வீரம் தக தமை நினையா நீட்டு – சீறா:2602/1
வெல தக உணர்ந்து நீ கேட்க வேண்டுமால் – சீறா:4544/4

மேல்


தகட்டால் (1)

நிரைத்த பைம் கதிர் ஆர் மரகத மணியால் நீள் நிலா கருப்புர தகட்டால்
பருத்த சங்கு இனத்தால் வலம்புரி குலத்தால் படர் கொடி திரள் பவளத்தால் – சீறா:86/1,2

மேல்


தகட்டு (1)

வெள்ளி வெண் தகட்டு ஒளிர் நிலா எறித்த மேல் நிலைகள் – சீறா:543/1

மேல்


தகடு (2)

வெண் நிலவு எறிக்கும் இரச தகடு வேய்ந்த மேனிலை-வயின் செறிந்து – சீறா:89/1
நிலம் பட தார தகடு என விளங்கும் நெடு வரை இடங்களும் குறுகி – சீறா:5003/3

மேல்


தகமும் (1)

உடையும் பாண்டத்து தகமும் ஆகியே – சீறா:4775/4

மேல்


தகமை (2)

தந்தமக்கு உரிய இல்லில் புக்கினர் தகமை சார – சீறா:4715/4
தலம்-தனில் இருக்கும் மேனாள் சிலரொடு தகமை கூர்ந்தே – சீறா:4859/4

மேல்


தகர் (2)

தந்தி மான் மரை அணில் கொடுவரி தகர் உடும்பு – சீறா:25/1
நிரைதரு தகர் பின் நாளை செல்க என நிகழ்த்தினாரே – சீறா:396/4

மேல்


தகர்க்க (1)

வட_வரை தகர்க்க என்றோ மண்ணிலம் பிளக்க என்றோ – சீறா:3373/2

மேல்


தகர்க்கும் (1)

சாடும் சென்னி தகர்க்கும் விறலினை – சீறா:4499/2

மேல்


தகர்த்திடும் (1)

சமய பேத புத்து அனைத்தையும் தகர்த்திடும் தீனில் – சீறா:1363/1

மேல்


தகர்த்து (3)

கடி மலர் போர்த்த வரம்பினை தகர்த்து கழனியில் பரந்து பாய்ந்து உடைக்கும் – சீறா:47/4
முன் இட நதிகள் நிறைந்து மேல் எழுந்து மோதிட செறு கரை தகர்த்து
மன்னிய இரு பால் வகுத்திடும் காலை மடையுடன் எடுத்து எறிந்தனவே – சீறா:4754/3,4
வலஞ்சுழி நெற்றி வால் உளை கலின வாம் பரி கால்களை தகர்த்து
கலம் படு தடம் தோள் தெவ்வரை வீழ்த்தி பிதிர்த்தது தொனியொடும் மாதோ – சீறா:4935/3,4

மேல்


தகர்த்தே (1)

ஏரியை உடைத்து குளம் கரை தகர்த்தே இடிபட அணையினை முறித்து – சீறா:38/1

மேல்


தகர்ந்தன (3)

முடி தகர்ந்தன சோடுகள் உதிர்ந்தன மூரி – சீறா:3494/3
முடி தகர்ந்தன கொட்டின மூளைகள் – சீறா:3900/4
பிதிர்விட்டு ஓடின தகர்ந்தன நுறுங்கின பெரும் தூள் – சீறா:4411/3

மேல்


தகர்ந்திட (1)

மறியும் கால் தலை தகர்ந்திட வலிய கல் எடுத்திட்டு – சீறா:2222/3

மேல்


தகர்ந்தில (1)

கடிது கொண்டன பிளந்தில தகர்ந்தில கருங்கல் – சீறா:4405/4

மேல்


தகர்ந்து (2)

பூம் கருங்குவளை அலர்ந்திடும் விரும்பி புள்ளறு கால் பட தகர்ந்து
தீம் கரும்பு எருத்தில் தூங்கு தேன் உடைந்து சிதறிடும் பணை புடை சூழும் – சீறா:4923/2,3
சிந்திட பொதுவன் தலை தகர்ந்து ஓட வெட்டினர் செழும் திறல் வீரர் – சீறா:4927/2

மேல்


தகரமும் (2)

தூமமும் புழுகும் தகரமும் சாந்தும் தோய்ந்து இருண்டு அடர்ந்த பூம் குழலார் – சீறா:144/2
தகரமும் விரவி வெண் பூ தனித்தனி சிதறி வாய்ந்த – சீறா:3211/3

மேல்


தகவல் (1)

தகவல் விடு-மின் என மறுத்தும் உரைத்தார் தட தார் புயத்தாரே – சீறா:1589/4

மேல்


தகவு (1)

தகவு இலா புறம்தந்த நாள் – சீறா:4141/2

மேல்


தகா (8)

காண் தகா புதுமை வண்மை முகம்மது கவலலுற்றார் – சீறா:392/4
விரை தகா குழல் கதீஜா மெல்_இழை நினைவு நெஞ்சும் – சீறா:646/2
காண் தகா இறை ஒருவன் உண்டு எனும் மொழி கணித்து – சீறா:1688/3
காண் தகா புதுமை அனைத்தையும் தெரிந்தேன் கடி கமழ் அணி மலர் பதத்தை – சீறா:1943/3
சொல தகா பெரும் பகை தொடுத்து இனத்தொடும் சூழ்ந்து – சீறா:2018/1
சொல தகா தூயோன் தூது என்று உண்மையில் சொல்வது ஈதே – சீறா:2377/2
உரைசெய தகா வானவராயினும் ஒழியா – சீறா:4277/2
காண் தகா திறத்து அன்னோரும் அன்னதே கருத்து என்றாரால் – சீறா:4390/4

மேல்


தகாது (6)

மறம் திகழ் விழியார் தொட தகாது என்றன் முகம்மதை விரைவினில் ஏந்தி – சீறா:262/2
ஆண்டகை இவன் ஆர் நம் மனை-தனை வந்து அடுப்பனோ தகாது என எண்ணி – சீறா:279/2
இருப்பது தகாது என்று ஆயத்து இறங்கியது என்ன கேட்டு – சீறா:1341/2
அடி-மின் என்பவர் சிலர் சிலர் ஆ தகாது இவரை – சீறா:2487/1
சொல தகாது என்ன வந்து சுற்றினர் அடர்த்து நின்றார் – சீறா:3954/2
சீ தகாது உன்-தன் களத்திடை காயமும் தெரிவது – சீறா:4014/3

மேல்


தகு (4)

திரு தகு பவனி நோக்கும் சே_இழை ஒருத்தி காதல் – சீறா:1161/1
திரு தகு மனையின் கண்ணே யாவரும் செல்க என்றான் – சீறா:1757/4
வெல தகு வாள் கை ஏந்தி போர் விளையாடலுற்றார் – சீறா:3954/4
தகு நெடு மூக்கும் ஆருயிரும் தந்தனன் – சீறா:4570/2

மேல்


தகுணிதம் (1)

திடிமனும் தகுணிதம் சிறந்த பீலியும் – சீறா:3004/3

மேல்


தகுத்தொடும் (1)

தகுத்தொடும் பெரும் புதுமையில் திருவடி சாய்ந்தார் – சீறா:2203/4

மேல்


தகுதியில் (1)

தகுதியில் பத்திரம் கொடுத்து சாற்றினார் – சீறா:3317/4

மேல்


தகும் (3)

தரும நல் நெறியால் உலகு எலாம் புரக்க தகும் புகழ் ஆன லாமக்கு – சீறா:142/1
சாற்றலும் முகம்மதும் தகும் என்று ஓதினார் – சீறா:3010/4
திரு தகும் இறசூலுல்லா செறிந்து உனை பிடித்து கட்ட – சீறா:4731/3

மேல்


தகுமவர் (1)

தடம்-தொறும் போய்ப்போய் மூழ்குவன் தொழுகை தகுமவர் காணினும் நயனம் – சீறா:4083/2

மேல்


தகுமோ (2)

அன்றியே தகுமோ பிறர் தமக்கு என அறைந்தான் – சீறா:295/4
தினம் இது தொழிலோ நல்லோர் செவிக்கு இது தகுமோ நும்-தம் – சீறா:2815/3

மேல்


தகுவதன்று (1)

தவிர்கிலா பகை கொண்டதும் தகுவதன்று உமக்கே – சீறா:1847/4

மேல்


தகுவது (7)

தக்க பேர்க்கு இடர் நினைப்பதும் தகுவது அன்றே யான் – சீறா:954/2
பொறுத்து உளத்து அடக்கி கண்டு போவது தகுவது அன்று – சீறா:1346/1
தம்பிரானையும் பழிப்பது தகுவது அன்று எனவே – சீறா:1361/2
சதி விளைத்தது தகுவது என்று என உரைத்தனரால் – சீறா:2490/4
சதித்திடல் எவர்க்கும் தகுவது அன்று எனவே சாற்றினன் அதில் ஒரு தலைவன் – சீறா:2517/4
தகுவது அன்று என்று சாற்றி தாயர்கள் அணைத்து போனார் – சீறா:3190/4
இறந்து போகினும் போர்செய்தல் தகுவது அன்று எனவும் – சீறா:4596/2

மேல்


தகுவதோ (2)

சினக்க வந்து இவண் மறிப்பது தகுவதோ செலு நின் – சீறா:1995/3
செய்யவும் நினக்கு தகுவதோ என்ன தெளிவுடன் உரைத்துநின்றதுவே – சீறா:2884/4

மேல்


தகுவன (1)

தா அறு மொழிகள் சொல்ல தகுவன உரைத்து மீள்வேன் – சீறா:4850/2

மேல்


தகை (8)

இ தகை குரிசில் நின்ற நிறை இடை கண்டோர் எல்லாம் – சீறா:420/3
இ தகை எவர் எடுத்து இயம்புவார் உமக்கு – சீறா:2408/1
வரும் தகை இஃது என்று அகுமதின் வலியை மாய்த்திடல் அரிது என மனை-கண் – சீறா:2507/1
தகை தவிர்த்திடு என உரைப்ப எவர்க்கும் தெரிதர திரிய தள்ளிற்று அன்றே – சீறா:2662/4
இ நிலம் பெற இரும் தகை கரத்தினில் ஏந்தி – சீறா:3510/2
செய் தகை காண்குவோம் சித்தம் என்று அவன் – சீறா:4648/1
இ தகை உடைய வள்ளல் கபீபு இறசூல் மகிழ்ந்து – சீறா:4867/1
தரை புகழ் மக்கம்-தன்னில் தகை பெறும் உதுமான் என்னும் – சீறா:4904/3

மேல்


தகைத்த (1)

தோன்றில ககுபமும் தோன்றில தகைத்த
மறுகும் தோன்றில உறையிடம் தோன்றில மதியாது – சீறா:4575/2,3

மேல்


தகைத்தல் (1)

தகைத்தல் வேண்டுவது உண்டு என சாற்றுவார் – சீறா:1413/4

மேல்


தகைத்தாய் (1)

சிதய தவ நயினாரொடு செறிந்தோரையும் தகைத்தாய்
அதி உத்தி உளாய் என்று அறிவு உணர குறை சொன்னார் – சீறா:4331/3,4

மேல்


தகைந்து (1)

காலினை தகைந்து உறும் கடைகாலினில் கறந்து – சீறா:2641/3

மேல்


தகைபடுத்து (1)

தகைபடுத்து ஒடிந்த வாறு தன்னையும் உரைத்து நின்றார் – சீறா:3725/3

மேல்


தகைமை (15)

தலை நிலம் புரந்திடும் தகைமை போலவே – சீறா:300/2
நல தகைமை தலக்கேடும் பிறர் சூடும் பெரும் பகையும் நடவா முன்னம் – சீறா:1650/3
வழி வசம் அலது வேறு ஓர் வடு வரும் தகைமை காணேன் – சீறா:2386/2
தமக்கு வந்தவை எனும் தகைமை வேண்டுமால் – சீறா:2433/2
முன்னி உள் கணித்தானிலன் கொடும் புலி வால் உருவிய தகைமை ஒத்து இருந்தான் – சீறா:2509/2
தண்டனைப்படுத்தல் யார்க்கும் தகைமை என்று இதயத்து எண்ணி – சீறா:2817/2
தகைமை சேர் மன பொறையினாலும் தயவாலும் – சீறா:4275/1
இ தகைமை பூண்டு நம்-தம் தீனோருக்கு இடுக்கண் நிலை இயற்றி நாளும் – சீறா:4299/1
தவிர்கிலா நாணம் அற்றோன் தருமத்தின் தகைமை இல்லோன் – சீறா:4358/4
தாங்கிய வீரம் என்-கொல் ஆண்மையின் தகைமை என்-கொல் – சீறா:4372/2
தாங்கிய தரும மேகம் ஒத்து என தகைமை சான்ற – சீறா:4396/2
தப்பு இலா மொழி தூதர்-தம் காட்சியின் தகைமை – சீறா:4423/4
தஞ்சமுற உனை அடைந்தேன் இனி தகைமை பொறுத்து இரக்கம் தாங்குவாயே – சீறா:4528/4
இ தகைமை இரங்கி இரும் துஆ ஓதி தூதர் தனித்து இருக்கும் எல்வை – சீறா:4532/1
தனி முதல் தூதர் ஆறாம் ஆண்டினில் தகைமை பெற்ற – சீறா:4741/3

மேல்


தகைமைத்தாகிய (1)

தன் உடற்கு உயிர் எனும் தகைமைத்தாகிய
பொன்_நகர்க்கு இறை சொலும் புனித வாசகம் – சீறா:1328/1,2

மேல்


தகைமைத்து (1)

தாதையர் கடனே அன்றி கரப்பது தகைமைத்து அன்றே – சீறா:2805/4

மேல்


தகைமையரும் (1)

தந்திராதி அன்சாரிகள் எனும் தகைமையரும்
நம்-தம் புந்தியின் நடத்துதல் பழுது என நடுங்கி – சீறா:3431/2,3

மேல்


தகைமையாகினோர் (1)

நீதவான்கள் உறு போதவான்கள் குரு நேர்மையாம் தகைமையாகினோர்
வேதவான்கள் எனும் நாலிமாம்கள் பதம் மேலும் யாம் புகலவேணுமே – சீறா:15/3,4

மேல்


தகைமையாமால் (1)

மாலுற வளர்த்தல் மடமை தகைமையாமால் – சீறா:1770/4

மேல்


தகைமையில் (2)

நல்வழியவன் எனும் தகைமையில் படுத்தி – சீறா:2217/2
தகைமையில் பணிவது சரதம் இன்று நீர் – சீறா:3021/3

மேல்


தகைமையும் (1)

தருமமும் தவமும் துயருறும் வீர தகைமையும் அயருறும் விசயம் – சீறா:4474/1

மேல்


தகைமையோரே (1)

சற்று ஒரு வடு உண்டு என்ன சாற்றவும் தகைமையோரே – சீறா:3843/4

மேல்


தகைய (1)

பிணி எனும் தகைய காபிர் செய்தவை பேசுவாமால் – சீறா:4356/4

மேல்


தகையர் (1)

பற்றினர் நடுவின் உற்ற பண்பு உறும் தகையர் வேண்டும் – சீறா:3843/2

மேல்


தகையில் (1)

தாங்கிய அறிஞரும் தகையில் போயினார் – சீறா:4540/4

மேல்


தகையும் (1)

தகையும் மை முதுகிடத்தினில் பயப்பய தடவ – சீறா:2687/2

மேல்


தகைவின் (1)

தகைவின் நம் படை உறைவது-தனை அறியாமல் – சீறா:3459/2

மேல்


தங்க (1)

தண் உடல் தங்க வீசும் தவள வெண் கொடி முன் ஈண்ட – சீறா:3880/2

மேல்


தங்கம் (2)

கொடுத்த தங்கம் அலால் பெரும் ஷாம் என குறித்திடும் திசைக்கு ஏற்க – சீறா:660/1
தங்கம் ஓர் ஈரைந்து அளித்து அபூபக்கர் வாங்கிய தலத்தினை இனிதின் – சீறா:2854/1

மேல்


தங்கமும் (1)

தூய தங்கமும் அளித்தியேல் தூதர் என்பவர்-பால் – சீறா:2923/3

மேல்


தங்கள் (10)

தூயவன் உரைப்ப கேட்ட சொல் மறாது எழுந்து தங்கள்
காயமும் மனமும் வாக்கும் கலந்து ஒன்றாய் மகிழ்வு பொங்கி – சீறா:113/1,2
பாடியில் புகுந்து தங்கள் மன பயங்கரத்தை வந்து – சீறா:425/3
மகன் உரைத்தவையும் தங்கள் மனை வறுமையையும் எண்ணி – சீறா:603/1
சினந்து தங்கள் இனங்கள் திரட்டினார் – சீறா:1401/4
திரு முகத்து எதிர்ந்த பன்னீராயிரம் ஜின்கள் தங்கள்
சிரம் அடி மலரில் சேர்த்தி தீனவர்-தமையும் வாழ்த்தி – சீறா:2292/2,3
வீரர் தங்கள் விலா புறம் வீங்கிட – சீறா:2341/3
நல் வழிக்கு உரியராகி நடுக்கம் ஒன்று இன்றி தங்கள்
கல்பினில் கசடு நீத்து கர கமலங்கள் நீட்டி – சீறா:2352/1,2
புக்கி ஆண்டு அன்னோர் தங்கள் பொலி கடன் அளந்து போனர் – சீறா:4292/4
எய்துவர் சிலபேர் தங்கள் இரு கரம் ஒடுக்கி வாயை – சீறா:4866/2
இவனும் அவ்வாறே கூற இடைந்து மெய் நடுங்கி தங்கள்
கவனம் வேறு ஆகி நின்ற காபிர்கள் உரைத்தார் நம்-பால் – சீறா:4871/1,2

மேல்


தங்கள்-தம் (1)

இனத்து உளார் தங்கள்-தம் இதயத்து உள் உயிர் – சீறா:514/1

மேல்


தங்களில் (1)

தக்கவர் ஒருவர்க்கு உரைகொடுப்பதற்கு தங்களில் தனி தடுமாறி – சீறா:1934/3

மேல்


தங்களை (1)

சிந்தை தேங்கிட அழுதவர் தங்களை தேற்றி – சீறா:839/1

மேல்


தங்கி (4)

பெறு பலன் என வந்து உதித்த இல்யாசு நபி என பேரொளி தங்கி
துறவலர்க்கு அரசாய் இருந்த இல்யாசு புத்திரர் பவுத்து எலாம் நிறைந்த – சீறா:157/2,3
தங்கி அங்கு இருப்ப கண்டான் தனித்து அவண் சார்ந்து நின்றான் – சீறா:2389/4
தங்கி வீழ்தரு துகளும் குங்கும செழும் தாதும் – சீறா:3135/2
தங்கி அம் கடவுள் வெம் கதத்தொடும் அடர்ந்து வந்து அரசிருந்திடும் – சீறா:4216/2

மேல்


தங்கிட (1)

உரம் தங்கிட வாள் அரி உமறை தழுவி ஒளிரும் கரம் தீண்டி – சீறா:1591/2

மேல்


தங்கிய (17)

தங்கிய கிரண வனச மா மணியும் தயங்கு ஒளி வயிர ராசிகளும் – சீறா:87/2
தங்கிய கிரண சசியும் அந்தரத்தில் தவழ்தரும் உடு குலம் அனைத்தும் – சீறா:258/2
தங்கிய புனலிடை குளிப்ப தத்து நீர் – சீறா:496/1
தங்கிய சுடரும் ஒவ்வா தனித்தனி அழகும் வாய்ந்த – சீறா:608/3
தங்கிய கதிரவன் தழலின் மெய் ஒளி – சீறா:1465/1
கரம் தங்கிய நல் அருள் பெருகும் ஹபீபு முகம்மது உரைத்தனர் ஆல் – சீறா:1591/4
அரசு தங்கிய கோயிலின் வாயிலின் ஆனான் – சீறா:1704/4
தங்கிய இதழி திரளினும் திரண்டு சைவல தொடரினும் தழைத்து – சீறா:1956/2
தங்கிய நாவினால் எடுத்து சாற்றுவார் – சீறா:2154/4
தங்கிய மரவ தொடை புரண்டு அசைய தானவன் புலி வரல் நோக்கி – சீறா:2322/2
தங்கிய மனத்தினோடும் சார்ந்தனன் சார்தல் நோக்கின் – சீறா:2368/2
தங்கிய மறை முகம்மதுவை சார்ந்து தீன் – சீறா:2417/1
தங்கிய பொருளும் அ தலத்தின் விட்டுவிட்டு – சீறா:3657/2
அலையினும் திகழ் அறிவு தங்கிய
கலை உணர்ந்த மெய் கபீபு உரைத்திடும் – சீறா:3971/1,2
தங்கிய அறிவு என தானை சூழ்தர – சீறா:4067/3
தங்கிய சூழ்ச்சி வல்லோர் போர் உடை தலைவர் மாறாது – சீறா:4361/2
தடை அறா புனல் தங்கிய ஏரியின் – சீறா:4775/1

மேல்


தங்கில (1)

அருள் தங்கில கண் அபசி திறன் மன்னவர் எல்லாம் – சீறா:3919/2

மேல்


தங்கிலாது (1)

தங்கிலாது பின் அ புறம் தாவியே – சீறா:3899/3

மேல்


தங்கினர் (1)

தங்கினர் பறவை தத்தம் குடம்பையில் சார வாவி – சீறா:2256/3

மேல்


தங்கு (1)

சினம் தங்கு கதிர் வேல் கண்ணாள் திருமனை புகுந்து நீவிர் – சீறா:1575/3

மேல்


தங்கைகள் (1)

அருகிருந்து எழும் தங்கைகள் சிவப்புற வடித்தான் – சீறா:971/3

மேல்


தங்கையை (1)

பொன் அடி வணங்கிய பொருவு இல் தங்கையை
என் உயிர் என் உயிர் என தழீஇ குல – சீறா:484/2,3

மேல்


தச்ச (1)

தச்ச வாளியும் வேலும் பைம் குருதிகள் சாய்ப்ப – சீறா:3502/2

மேல்


தசும்பில் (1)

மின் அவிர் சுவன வானவர் கூண்டு விளங்கு ஒளி இன மணி தசும்பில்
நல் நிலை சலிலம் கொணர்ந்து கோது அறவே நறை கமழ் முகம்மது நபியை – சீறா:282/1,2

மேல்


தசும்பு (1)

தமனிய தசும்பு நனி விரை கமழ்ந்த தண் நறும் புது புனல் ஆட்டி – சீறா:1201/2

மேல்


தசும்புகள் (1)

செதுக்கி மின் உமிழ் தமனிய தசும்புகள் செறித்து – சீறா:874/2

மேல்


தசை (12)

உடல் தசை திரண்டது அல்லால் உறுப்பு ஒன்றும் இலதாய் பின் ஓர் – சீறா:1732/1
முன் உற பணித்த பெட்டகத்து இருந்த முதிர் தசை கட்டியை எடுத்து – சீறா:1949/1
உடல் எனும் தசை தன் உயிர் அலாது இயைந்து ஓர் உறுப்பு எனும் வடிவு பெற்றிலவே – சீறா:1950/4
பாதக குபிரர் மனம் பதைபதைப்ப பலன்படா பெரும் தசை திரட்சி – சீறா:1953/3
வனம் திரி விலங்கு மாய்த்து வன் தசை வகிர்ந்து வாரி – சீறா:2055/1
தனந்தனி இருந்து நின்று தன் தசை பெருக்கலன்றி – சீறா:2055/3
குறு வெயர் புதித்த மெய்யும் கொழும் தசை மணத்த வாயும் – சீறா:2057/1
நெருப்பிடை தசை வாய் ஆர்ந்து நின்ற வேடனையும் செம் மான் – சீறா:2061/3
தடி தசை சுடுகோலினில் தள்ளும் முன் – சீறா:2333/3
நெட்டு இலை தலை சூலத்தினும் தசை நிறைந்த – சீறா:3991/2
போய் ஆறினர் பயம் ஒன்னலர் தசை உண்டு புகழ்ந்து – சீறா:4320/1
குறைவு இலாது உற அறுத்து இரும் கொழும் தசை குறைத்து – சீறா:4414/2

மேல்


தசைகள் (2)

புள்ளினொடும் பிணங்கி நிண தசைகள் உண்டு திரிந்தன போர் களத்தில் அம்ம – சீறா:4316/4
தோற்றிய ஈரல் திணி பிடர் தசைகள் சுட்டு இனிது அளித்தனர் புகழின் – சீறா:4990/3

மேல்


தசையால் (1)

பெருத்த மான் தசையால் இற்றை பெரும் பசி தவிர்ந்தது என்று – சீறா:2094/1

மேல்


தசையின் (1)

நெய்யொடு தசையின் ஊனொடு பழகும் நெடிய வேல் ஏந்திய காபிர் – சீறா:4076/1

மேல்


தசையினுக்கு (1)

சம்பு இனம் பரந்த ஓரியும் பரந்த தசையினுக்கு ஒன்றொடொன்று அடர்ந்து – சீறா:3560/1

மேல்


தசையினை (1)

சிந்தையில் களித்து மருங்கு நின்றவரை திண்ணிய தசையினை கொணர்க என்று – சீறா:1948/2

மேல்


தசையும் (2)

குருதியும் தசையும் சிதறு செம் கதிர் வேல் கொழும் தட கரத்து அபித்தாலிபு – சீறா:2321/2
தசையும் சோரியும் உண்டு உண்டு பேய் பசி தணிப்ப – சீறா:3891/2

மேல்


தசையை (4)

பெரும் குலம் விளக்கு முகம்மதை நோக்கி பிறழ்ந்து உரு தோன்றிலா தசையை
நெருங்கு வெண் கொடி கஃபாவிடத்து ஏகி நிரை மயிர் போர்வையால் மூடி – சீறா:1945/2,3
ஈனம் அற்று உனது மகவு எனும் தசையை இவண் கொடு வருக என்று இசைத்தார் – சீறா:1947/4
இருந்த அ தசையை முகம்மது நோக்கி இறைவன் அருள் என குறித்து – சீறா:1951/2
உறுப்பு ஒன்று உறையா பெரும் தசையை ஒளிரும் புவன மடந்தையரின் – சீறா:2546/1

மேல்


தசையொடு (1)

தாங்கு வெள் நிண தசையொடு நுவணையும் சமையாது – சீறா:4416/3

மேல்


தசையோடும் (1)

துன்று அடல் வாம் பரி நடந்த துன்னலர்கள் தசையோடும் தோயும் ஆவி – சீறா:4302/1

மேல்


தஞ்சம் (4)

தஞ்சம் ஈது என கஃபத்துல்லா-தனை சார்ந்தார் – சீறா:233/4
தஞ்சம் அற்று அடிமையாய் சார்ந்த பேர் சிலர் – சீறா:306/3
தஞ்சம் ஈங்கு இவர் என புகழ்ந்தவர்-தமை நோக்கி – சீறா:850/1
தஞ்சம் என்று உலகம் தாங்கினர் அதனை சம்மதி என கழறினரால் – சீறா:4087/4

மேல்


தஞ்சமற்றவன் (1)

தஞ்சமற்றவன் உடைந்திட இனம் தளம் நடத்தி – சீறா:3777/3

மேல்


தஞ்சமுற (1)

தஞ்சமுற உனை அடைந்தேன் இனி தகைமை பொறுத்து இரக்கம் தாங்குவாயே – சீறா:4528/4

மேல்


தட்டத்து (1)

காசு அறும் தட்டத்து இட்ட பழத்தினை கரத்தில் ஏந்தி – சீறா:2245/1

மேல்


தட்டி (2)

வட்டணம் தட்டி நீள் வள்ளி தண்டை தோல் – சீறா:3005/1
அன்று அவன் கரத்தை தட்டி அகல நின்று அறைதி என்றார் – சீறா:4858/4

மேல்


தட்டிக்கொண்டு (1)

தட்டிக்கொண்டு கை ஏந்தி நின்று இரந்தவன் தனைத்தான் – சீறா:3478/3

மேல்


தட்டிட (1)

கட்டை தட்டிட ஒட்டையும் சாய்ந்து ஒரு கவிழொடு தலைகீழாய் – சீறா:674/2

மேல்


தட்டிய (1)

பாரிச பதலை இட கை தட்டிய நீள் பணவம் வார் அணி தட மொந்தை – சீறா:3162/2

மேல்


தட்டியும் (1)

பொருந்த முட்டியும் காலினில் தட்டியும் புழுங்கி – சீறா:4576/3

மேல்


தட்டியே (1)

திண்ணிய கரம் கால் தட்டியே சினத்தான் தீப்பொறி உக விழி சிவந்தான் – சீறா:4099/2

மேல்


தட்டினர் (1)

தொடை கழல் வீரர் ஒட்டி தட்டினர் தூள்-அது ஆக – சீறா:4939/4

மேல்


தட்டினில் (2)

மின் ஒளி கரப்ப கதிர் விடும் கலையை விரைந்து ஒரு தட்டினில் ஏந்தி – சீறா:245/2
செறிந்த சந்தனமும் கலவையும் புழுகும் சிலதியர் தட்டினில் ஏந்த – சீறா:1206/1

மேல்


தட்டு (4)

புரசை கட கரிகள் நிரை தட்டு அற குபிரர் புவியை பட கடவியே – சீறா:9/1
தட்டு அறும் ஹறம் எனும் தலத்துள் ஆயதே – சீறா:2970/4
தட்டு அலகு அயில் உபைதாவும் நீங்கினார் – சீறா:3038/4
தட்டு அலகு-அதனினால் தாங்கி வெய்யவன் – சீறா:4970/3

மேல்


தட்டுவார் (2)

தட்டுவார் புடைப்பார் திரிவார் தட கதையால் – சீறா:3522/3
தட்டுவார் பல திடர் என முறைமுறை தாங்கி – சீறா:4402/4

மேல்


தட (132)

சரிதர வீழ்த்தி மரகத கிரண தட வரை அருவி கொண்டு இறங்கும் – சீறா:28/4
கார் தட களிற்றின் வனப்பினை அழித்த கரும் கடா இனம் பல இணைத்து – சீறா:60/1
நிரைந்த சண்பகம் பாடலம் தட கரை நிரம்ப – சீறா:65/1
தட முடி கிரண திகிரி மால் வரையை சதுர்தர புரிசையாய் நிறுத்தி – சீறா:79/2
தந்தியின் குழுவும் குரகத திரளும் தட வரை பொருவு தேர் கணமும் – சீறா:85/1
மணி வளை தட கை துவர் இதழ் கனத்த வன முலை மின்கள் மின் எனவும் – சீறா:88/3
தாது அவிழ் மலர் தார் குங்கும கலவை தட புயர் யானுசு தரு கார் – சீறா:136/3
தண் மணி கதிர் விட்டு எறிக்கும் வெண் கவிகை தட வரை மணி புய ஹயினான் – சீறா:137/1
குடியிருத்தும் கொழும் தட கையினார் – சீறா:167/4
செகம் தனி புரக்கும் அப்துல் முத்தலிபு செழும் மணி தட கையில் ஈய்ந்தார் – சீறா:286/4
தட புயத்து அப்துல் முத்தலிபு-தம் மனை – சீறா:319/3
சிலை தட புய முகம்மது மெய் சீர்பெற – சீறா:482/2
கலை தட மதி என வளர கண்டு உறு – சீறா:482/3
வடு விழி தட முலையார் கண் மா மதன் – சீறா:489/1
சகம் மகிழ் தட கரை தருக்கள் தே மலர் – சீறா:499/2
பின்னிய தட தரு சினையில் பேட்டொடு – சீறா:501/1
அரிதினில் தட கரை அடுத்து பூ_மழை – சீறா:504/3
தேம் தரு தட தரு விடுத்து செம்மலும் – சீறா:510/1
நனை தட மக்க மா நகர்க்கு அனுப்பினார் – சீறா:514/4
பொதிதரு தட புயம் பொருந்த புல்லினார் – சீறா:525/4
குல தட கிளை தாமரை குழுவினின் நாப்பண் – சீறா:548/1
சிலை தட புயர் வருக என பணி பல திருத்தி – சீறா:548/3
இலை தட கதிர் வேல் எடுத்து இனத்துடன் எழுந்தார் – சீறா:548/4
மா தட கரி கூன் தொறு சுமை திசை மலிய – சீறா:549/3
பை தட பணி நெளிதர விண் துகள் பரப்ப – சீறா:559/1
பூட்டும் வில் தட கர முகம்மது-தமை புகழ்ந்து இ – சீறா:562/3
கலை தட கடலே எம்-தம் கண் இரு மணியே யாமும் – சீறா:616/1
அலை தட கடல் கண் பாவை அணி மனை அடுத்து செம்பொன் – சீறா:616/2
தரைத்தலம் புகழும் வெற்றி தட புயத்து அபித்தாலீபும் – சீறா:618/1
ஊறு நீர் தட கரைகளும் குட்டமும் ஓடையும் மலர் காடும் – சீறா:671/1
தட பெரு நதி முழந்தாட்குள் ஆனதே – சீறா:748/4
கொடும் தட கரி திரள் எனும் குழுவினுள் ஒருவன் – சீறா:754/3
மல் தட புயத்திர்கள் என்று வாழ்த்தினான் – சீறா:898/4
வரை தட புயங்கள் வேர்ப்ப வலித்து அற சலித்து உழன்றான் – சீறா:942/4
வண்ண வார் தட கை முகம்மதை புகழ்ந்து வாகனம் கொணர்ந்தனன் மைசறா – சீறா:995/3
வரை தட புயத்தன் ஊசா தன் வாக்கினால் – சீறா:1020/3
வாங்கு வில் தட கை வெற்றி மலி புகழ் மைசறாவும் – சீறா:1041/2
மான வேல் தட கை வீரன் மைசறா வசனம் கேட்டு – சீறா:1065/1
மரை தட மலர் கை கூப்பி மைசறா மனையில் போனான் – சீறா:1071/4
சின தட கை மலை என உள் களிப்பு மதம் ஒழுக மணி தெருவு நீந்தி – சீறா:1087/2
வார் தட கரி வண் முலை விம்முற – சீறா:1193/1
மல் தட புய முகம்மது வரையிடை புதுமை – சீறா:1283/3
மன்னிய தட வரை முகட்டின் வைகினார் – சீறா:1324/4
தட வெண் கவிகை சுபைறொடு தல்காவும் அப்துர் றகுமானும் – சீறா:1337/3
புனல் தட கரையில் உள்ள புகழொடும் பொருவிலானை – சீறா:1348/3
குசை தட பரி குரிசில் முன் கூறுதல் குறித்தார் – சீறா:1377/4
நறை தட புய ஒலீது அருள் மகனை முன் நடத்தி – சீறா:1389/2
வில் அணி தட கை ஏந்தி வரும் விறல் ஹம்சா என்னும் – சீறா:1491/3
மிடல் என சினந்து சீறி வீர வேல் தட கை வில்லால் – சீறா:1495/3
எறுழ் வலி தட கை வெற்றி எழில் உமறு இவணின் நம்-பால் – சீறா:1567/1
மண வலி தட கை வேந்தே மருவலர் போல சீறல் – சீறா:1569/3
கட தட கரத்து வேழ காவலர்க்கு அசனி ஒப்பார் – சீறா:1572/3
தகவல் விடு-மின் என மறுத்தும் உரைத்தார் தட தார் புயத்தாரே – சீறா:1589/4
மனை தட வளை செல் என்று உடும்பை வாழ்த்தினான் – சீறா:1635/3
பனை தட கர களிறு அனைய பண்பினான் – சீறா:1635/4
முனை தட கை அபூஜகில் தன் குலத்தோரை எதிர் நோக்கி மொழிவது ஆனான் – சீறா:1661/4
தட துகில் கொடி நுடங்கிய மதிள் புறம் சார்ந்தான் – சீறா:1699/4
மரு மலர் தட வாவியும் கழனியும் வழி தேன் – சீறா:1700/3
சதி கதி பரியும் நீண்ட தட கை மா கரியும் பொங்க – சீறா:1724/3
புறனிடத்து உறைந்தான் என்ன பொருவு அரும் தட கை வெள் வேல் – சீறா:1737/3
தவிசினில் இருந்து வெற்றி தட முடி அரசர்_கோமான் – சீறா:1751/1
வரை தட புயத்து வீர முகம்மதை விளித்து மார்க்கம் – சீறா:1757/2
நறை தட புய நபி நவில கேட்டலும் – சீறா:1785/3
வரி அளி மலர் தட திமஸ்கு மன்னவன் – சீறா:1821/1
மடல் குழை கிழித்து தட குழல் குழைத்து வரி அளியினை சிறைப்படுத்தி – சீறா:1958/1
மன நிலை கவரும் கடி தட அரவின் வால் அணி கிடந்ததோ அலது – சீறா:1968/2
வாங்கு தெள் திரை தட திமஸ்கு மன்னவன் – சீறா:1974/3
சிலை தட கை வய வேந்தர் இனிது சூழ்ந்து இருக்கும் நபி செவ்வி நோக்கி – சீறா:2180/3
மலை தட திண் புய குசைனு எனும் அறபி மகிழ்வினொடும் வந்துற்றானே – சீறா:2180/4
வரை தட திண் புயத்து நறை கமழ்ந்த முகம்மது தண் மதி வதனம் நேராய் – சீறா:2187/3
சித்திர தட புய வரை முகம்மது திருமுன் – சீறா:2234/1
குருதியும் தசையும் சிதறு செம் கதிர் வேல் கொழும் தட கரத்து அபித்தாலிபு – சீறா:2321/2
சின தட கதிர் அயில் ஏந்தும் செங்கையார் – சீறா:2403/4
அரு வரை தட புய சகுது அசுஅதும் – சீறா:2412/1
வில் அணி தட கை அப்பாசும் விண்ணக – சீறா:2415/3
வரை தட புய வலி அலி புலியும் வன் காபிர் – சீறா:2498/2
வில் அணி தட கை வீரர்கள் பல பால் என்-கொலோ விளைவது என்று உரைத்தார் – சீறா:2535/4
தட வரை பொதும்பில் நீவிர் தண் மதி கடுப்ப சாய்ந்து என் – சீறா:2596/1
மரை தட பதத்தை மெல்ல வாங்கினர் வாங்க சோதி – சீறா:2602/2
மறைப்பட தட தாள் கொடு அ வளையையும் மறைத்தார் – சீறா:2616/4
தள்ளாத வருத்தம் உடல் தோலாத பயம் இதய தட தடாகம் – சீறா:2666/1
சரகு அணி முறையொடும் தட கை தாம் கொடுத்து – சீறா:2736/2
நெடும் தட வரை என நின்ற ஒட்டகம் – சீறா:2751/3
நசை தட குண குன்று அன்னான் இனியன நவிலலுற்றான் – சீறா:2778/4
குனித்த வில் தட கை வீரர் திடுக்கொடும் கூண்டு வந்தார் – சீறா:2798/4
தாக்குவன் வருவன் போவன் தட கைகள் இரண்டும் கொட்டி – சீறா:2810/1
நிரை மணி தட சிறை ஒடுக்கி நீள் கதிர் – சீறா:2957/1
கதிர் தட தீபம் என்ன கட்டழகு எறிக்கும் சோதி – சீறா:3044/4
சந்தன கதம்பம் மாறா தட வரை புயங்கள் விம்ம – சீறா:3073/3
தானவன் அருள் ஈது என்ன தட பெரும் புளகம் பூத்த – சீறா:3081/4
சொல அரும் தட தெளிதரு புது புனல் சொரிந்து – சீறா:3143/2
பாரிச பதலை இட கை தட்டிய நீள் பணவம் வார் அணி தட மொந்தை – சீறா:3162/2
தட புது புனலில் நஞ்சம் தரும் விழி கயல்கள் போக்கி – சீறா:3180/3
வாங்கு வில் தட கை வேந்தர் வாள் அலி வதனம் நோக்கி – சீறா:3196/1
காழ் தட களிறு சூழ வந்த காவலரை நோக்கி – சீறா:3197/1
தட திரள் புயத்து அமுசாவும் தண்டு உறை – சீறா:3274/1
தார் கெழும் வடி வாள் ஏந்தும் தட புய அலியும் வந்தார் – சீறா:3363/4
தட வரை கரியின் ஓதை கடந்தன சலவாத்து ஓதை – சீறா:3379/4
தட்டுவார் புடைப்பார் திரிவார் தட கதையால் – சீறா:3522/3
தாவு அரு வேகம்-தனை கடிந்து உலவும் தட பரி விடுத்து இறங்கினரால் – சீறா:3554/4
வில் அணி தட கை மறத்தில் தீன் விளைத்த வெற்றி மன்னவர்கள் கண்டனரால் – சீறா:3574/4
சாயக சிலை கை வீரரும் சூழ தட கதிர் வேல் எடுத்து ஏந்தி – சீறா:3609/2
தள்ள அரும் பலகை தாங்கி பேழையில் தட கை நீட்டி – சீறா:3701/3
உருவி வாள் தட கை நீட்டி ஓங்கினோமாகில் அம்ம – சீறா:3705/2
கிரி தட புயன் வீரத்தின் மறுவில் இக்கிரிமா – சீறா:3767/3
பொன் உலாம் தட தாள் பெயர்த்து எழில் மனை புகுந்தார் – சீறா:3823/4
தரும் தட புயல் இபுனு உம்மி மக்த்தூமை தவம் கொண்டு – சீறா:3835/3
தரு என தரும் தூதரும் தட கரம் மலர்த்தி – சீறா:3837/3
தட வரை புயத்தினும் செழும் முடியினும் தாங்கும் – சீறா:3886/1
தட மலர் கையின் விட்டெறி சக்கரம் – சீறா:3901/4
தடியோடு ஊன் உண்டு உடல் சிவந்த தட வேல் வேந்தர் பல சூழ – சீறா:4051/2
குடி புறம் தழுவும் தட கை அம் களிறே கோல் நிலைக்கு உரிய வெம் கோவே – சீறா:4094/2
பறித்தனர் தட குவளை பைம் கமல நெய்தல் – சீறா:4130/2
அலை தட குவலயத்தினில் திறம் கெழும் ஆசீம் – சீறா:4173/1
பொறுத்தன தட கை கண்கள் புகைந்தன சினம் மேல் கொண்டு – சீறா:4181/3
நின்று இனி பயன் என் என்பார் நேரலர் தட கை வாளால் – சீறா:4205/2
சேகு அறும் தட வாளில் சிதைத்திடல் – சீறா:4241/3
தருவில் சாத்திய வாளினை தட கரத்து ஏந்தி – சீறா:4269/1
உல தட புயத்தீர் உற்றது ஒருவர்க்கோ சிறுமை அன்றே – சீறா:4385/3
மின் தட வாள் கையிடத்தினில் தாங்கி அரி என விரைவினில் ஏகி – சீறா:4467/2
வை தட கதிர் கப்பு உறும் வாள் உரீஇ – சீறா:4500/2
தவிர்கிலாது தட கையில் பற்றியே – சீறா:4514/3
சூர் தட குழுவும் பயந்து ஒளித்திட தோன்றி – சீறா:4573/3
தறையும் தோன்றில வானமும் தோன்றில தட பாசறையும் – சீறா:4575/1
கோடை நீள் தட நீரையும் வாரிக்கொண்டு எறிந்து – சீறா:4580/2
மயிர் புளகெழ வெம் கணை மழை பொழியும் வாங்கு வில் தட கை மேல் கொண்டு – சீறா:4929/3
தரையினில் சோரி கொட்டிட ஒருவன் தட கழல் கால் உடைந்து உழல – சீறா:4930/3
தட வரை குடுமியில் சார்ந்த மாற்றலர் – சீறா:4945/1
தறிந்திட வீழ்ந்து எழுந்த பாதகன் தட கை வாளால் – சீறா:4971/3
கட தட களிறு எனும் காளை பின்தொடர்ந்து – சீறா:4978/2
வரை தட திண் தோள் முகம்மது கமல மலர் அடி இணையினை இறைஞ்சி – சீறா:5021/1
சுணங்கு அணி கரும் கண் தட முலை உமிழும் துணை வரை புயத்தினர் கொடுபோய் – சீறா:5025/1

மேல்


தடங்கண்ணார் (1)

சிந்துர பிறை நல் நுதல் கரும் கூந்தல் செ வரி தடங்கண்ணார் நெருக்கும் – சீறா:85/2

மேல்


தடங்கள் (2)

தழை அற கருகி நீர் தடங்கள் வற்றி மெய் – சீறா:529/1
மடை செறி தடங்கள் சூழ்ந்த மருதம் விட்டு அகன்று போனார் – சீறா:3381/4

மேல்


தடங்களும் (3)

துன்னும் ஏரியும் தடங்களும் நிறைந்தன தோயம் – சீறா:35/4
திசை தடங்களும் திக்கினும் திரிதரு கவன – சீறா:1377/3
தழை செறிந்து இலங்கும் வாவியும் ஓடை தடங்களும் நதிகளும் குறுகி – சீறா:4922/2

மேல்


தடத்திடை (1)

அல்லி சேதாம்பல் தடத்திடை மிதந்த ஆமையின் புறம் என ஒளிர – சீறா:3574/3

மேல்


தடத்தில் (4)

சின மத கரி கோடு எனும் முலை தடத்தில் சேதகம் தெறிப்பது திரண்ட – சீறா:51/3
சரிந்த கூந்தலில் இருந்த வண்டு எழுந்து பூம் தடத்தில்
விரிந்த காவியில் வீழ்வது மின் அனார் விழிக்கு – சீறா:68/2,3
விரி கதிர் எறித்த மணி வளை உகுப்ப விரி திரை அகழ் எனும் தடத்தில்
எரி சிகை கிரண பதும மா மணியின் இனம் பல சூழ்ந்திருந்து இலங்க – சீறா:78/1,2
தறுகிலா மன வலியொடு புய வரை தடத்தில்
நறை கொள் குங்கும தொடை புரண்டு அசைந்திட நடந்தார் – சீறா:1514/3,4

மேல்


தடத்தின் (4)

வாய்ந்த மெல் இழை மடந்தையர் தடத்தின் மெய் வருந்த – சீறா:67/1
செறி புனல் தடத்தின் நீழல் சேர்ந்து ஒருமுகமாய் கூடி – சீறா:404/3
தண்டலை இடத்தில் புக்கி தடத்தின் சம்பரத்துள் ஆடிக்கொண்டு – சீறா:2358/1
புனை மலர் தடத்தின் மூழ்கி சிரசிடம் புலர்த்தும் காலை – சீறா:4622/2

மேல்


தடத்தினும் (1)

தடத்தினும் சாலி விளைதரும் இடத்தும் சந்தன காவினும் ஆலை – சீறா:4448/1

மேல்


தடத்து (7)

நிரை மலர் தடத்து ஓடையின் வாழையின் நிழல் கீழ் – சீறா:475/3
ஒலி புனல் தடத்து அபுவாவில் உள்ளவர் – சீறா:521/1
திரை தடத்து அலர் மரை என முக மலர் செறிதர துயர் கூரும் – சீறா:654/3
திரை தடத்து அலர் தேன் சேல் இனம் சிதறும் திமஸ்கினுக்கு இறையவன் தெரிய – சீறா:1913/1
தேன் இனம் இருந்து புது நறவு அருந்தி செழித்திடும் பெரும் தடத்து இருந்த – சீறா:1926/3
இன வளை முரலும் தடத்து அனம் இரைப்ப இசை குரல் கோகிலம் இயம்ப – சீறா:1938/1
பார் எனும் கரையின் இருள் படம் எறிந்து படர் திரை செறி கடல் தடத்து
நீரிடை மறைய மூழ்கினன் சேந்த நெடும் கதிர் பருதி வெய்யவனே – சீறா:4108/3,4

மேல்


தடத்துள் (1)

நிலவு வெண் கவிகை இடையிடை பதிந்து நிறைந்து இலங்குவன பைம் தடத்துள்
பல இதழ் விரித்து செம் நறா துளித்த பதும மென் காட்டிடை புகுந்து – சீறா:3575/2,3

மேல்


தடத்தை (2)

நாட்டமுறு மன தடத்தை நிரப்பிட செம் முகம் மலர்ந்து நவில்கிலாது – சீறா:1084/2
வரை தடத்தை கொதுகு இனங்கள் அரிப்பது என சில வசனம் வளர்க்கின்றாரால் – சீறா:1639/4

மேல்


தடத்தொடும் (1)

தண் நிலவு உமிழும் தரள வெண் மணிகள் தயங்கிய தடத்தொடும் நிறைந்த – சீறா:4081/1

மேல்


தடம் (65)

மை தடம் கூந்தல் கரு விழி செ வாய் எயிற்றியர் வயிறு அலைத்து ஏங்க – சீறா:33/2
கரும் தடம் கூந்தல் செ வரி வேல் கண் கடைசியர் குழாத்தொடும் திரண்டு – சீறா:58/2
தடம் புயங்களின் மா நிலம் குடியிருப்ப தயங்கி அங்கு அவர் பெறும் அரசர் – சீறா:159/3
கொந்து அலர்ந்து இருண்ட கரும் குழல் மடவார் கொங்கையில் தடம் புயம் அழுந்தும் – சீறா:163/1
மந்தரம் அனைய தடம் புயரிடத்தில் வந்து இருந்து அவர் தரு மதலை – சீறா:163/3
சந்த மென் முக தாமரை மலர் குளிர தடம் சிறை வானவர் திரண்டு – சீறா:265/3
சிலை தடம் புயர் பல தெரிந்து கூறுவார் – சீறா:323/4
கார் தடம் கடல் கீண்டு எழு முழுமதி கதிரை – சீறா:334/3
மலை தடம் புயத்து ஆரீதையும் போற்றி மகிழ்ந்தனர் ஆமினா அன்றே – சீறா:385/4
தாம ஒண் புயத்தினர் நசுறானிகள் தடம் சூழ் – சீறா:438/3
மரு மலர் தொடை தடம் புயர் செவி மடல் துளையில் – சீறா:469/1
நிறை தடம் அசைதலால் நிகர் இலா முதல் – சீறா:494/1
கரும் தடம் கண் முகம் தாள் கைக்கு ஒப்பு என – சீறா:498/3
வரி வளை தடம் புனை மதீன மா நகர்க்கு – சீறா:504/1
தடம் புய முகம்மதை வளர்க்க தக்கது ஓர் – சீறா:537/3
சீத மென் தடம் புனை புசுறாவினை சேர்ந்து – சீறா:569/2
செழும் தடம் பொழில் மக்க மா நகரினை சேர்ந்தார் – சீறா:587/4
குங்கும தடம் தோள் வள்ளல் குறித்திடும் கருத்தினூடு – சீறா:619/1
கரும் தடம் கண்ணார் உள்ள கருத்தினில் இருத்தல்செய்தார் – சீறா:642/4
கரும் தடம் கவிகை வள்ளல் வரவு கண் களித்து நோக்கி – சீறா:797/1
முண்டக தடம் அமர்ந்தில புள் ஒலி முழக்கம் – சீறா:871/2
துறையில் முத்து இறைக்கும் திரை தடம் சூழ்ந்த சோலையில் இருந்தனர் இப்பால் – சீறா:1008/4
தடம் தயங்கு பொன்_நாட்டினில் தான் என – சீறா:1187/1
வரை தடம் புய மேலுறு போர்வையை வாங்கி – சீறா:1237/2
பொன் தடம் துகில் முந்தியில் நான்கினும் பொருந்த – சீறா:1238/2
வடி தடம் கதிர் வேல் மை கண் மட_மயில் மறைத்து கூற – சீறா:1572/2
விரியும் கதிர் மெய் சிறை தடம் கண் விண்ணோர்க்கு அரசர் பொருப்பின் இருந்து – சீறா:1595/1
மரை மலர் தடம் சூழ் திமஸ்கு அதிபதி மாலிக் – சீறா:1678/2
மரை மலர் தடம் சூழ்தரு திமஸ்கு மன்னனுக்கே – சீறா:1713/4
திக்கினும் கதிர் குலாவும் செழும் சிறை தடம் கண் செவ்வி – சீறா:1725/3
தந்தை கூறிட ஆனந்தம் உள தடம் ததும்பி – சீறா:1882/1
வனச மென் மலர் தடம் திகழ் திமஸ்கு மன்னவனே – சீறா:1889/4
திவள் தடம் கடல் சலஞ்சலம் முரல்தர திசை விண் – சீறா:1890/1
மரை தடம் திகழ் திமஸ்கு இறை வரவிடு நிதியம் – சீறா:2001/1
தடம் திகழ் மதீன மா நகரை சார்ந்து இனத்துடன் – சீறா:2161/1
பருப்பதங்களுக்கு இறை செழும் தடம் சிறை பரப்பி – சீறா:2230/2
தடம் திகழ் கர்னுத ஆலிபு என்னும் அ தலத்தை நீந்தி – சீறா:2255/2
வரை தடம் சாயினும் மதி தெற்கு ஆயினும் – சீறா:2446/1
கடக்கும் வேல் வலன் ஏந்திய செழும் தடம் கரத்தீர் – சீறா:2456/2
வற்றுறா புனல் தடம் திகழ் மதீன மன்னவரை – சீறா:2494/1
கரும் தடம் கொண்டல் செவ்வி கவிகையின் உலகம் காத்து – சீறா:2572/2
தடம் கொள் கோடிகம் இல்லாதால் தாளினை நிமிர்த்து காலும் – சீறா:2599/2
தரள வெண் துளி திரை எறி தடம் திகழ் ஷாமின் – சீறா:2907/2
தடம் உறு பதலையும் தவிலும் தாளமும் – சீறா:3004/1
கரும் தடம் கண்ணார்க்கு என்ன நபி திரு கரத்தில் வைத்தார் – சீறா:3096/2
கரும் தடம் கண்ணும் நெஞ்சும் களிப்புற நாணின் மூடி – சீறா:3192/2
மை தடம் கண்ணுள் ஆனார் மறுகினில் மறுகி நீவிர் – சீறா:3200/2
தடம் உறும் கடின வாசி தாள் பெயர்த்திட்டது அம்மா – சீறா:3373/4
தடம் உறு மதீனா வேந்தர்-தம் முனம் கொடி ஒன்று ஏக – சீறா:3377/3
வரி தடம் கண்ணினாளும் மன்னனும் விழிப்பதாக – சீறா:3704/3
தடம் கடல் புடவி காத்து தரியலர்க்கு அரி ஏறு என்ன – சீறா:3728/3
கரும் தடம் கயல் கண்ணியை நறு மொழி கனியை – சீறா:3731/2
குவளை மை விழி மாதர்கள் சுக தடம் குளித்து – சீறா:3796/1
தலைகள் இழந்தார் குடர்கள் இழந்தார் தடம் ஆர் தோள் – சீறா:3918/3
சங்கு ஆமையின் மேல் தவழ்கின்ற தடம் சூழ் மக்க மா நகரில் – சீறா:4028/3
நறை தடம் சூழ கவின் பெறு மக்க நல் நகர் அடைந்தனன் அன்றே – சீறா:4078/4
வீங்கு இள முலையார் முலை குறி அணிந்த களபத்தின் வீற்று இரும் தடம் தோள் – சீறா:4092/3
தண் தரு புனல் சிறை கிடந்த தடம் மற்றும் – சீறா:4126/2
நறை மலர் தடம் சூழ் வண்மை நசுதின் ஈண்டினர்கள் என்ன – சீறா:4185/3
கால் பாயும் கரை தடம் சூழ் முறைசீகு எனும் நகரில் கணிப்பிலாத – சீறா:4296/2
உதக தடம் இல இ தலம் உறைய தொழுகையுமே – சீறா:4331/2
தடம் பயில் நகர சுற்றினும் ஓம்பி இருந்தனர் தனியவன் அருளால் – சீறா:4456/4
கலம் படு தடம் தோள் தெவ்வரை வீழ்த்தி பிதிர்த்தது தொனியொடும் மாதோ – சீறா:4935/4
தடம் செறிந்து இலங்கும் ஆறு பாய் அருவி ஆயிரம் திளைத்திடும் சாரல் – சீறா:4936/1
மணி குடம் துரந்த வாங்கு வில் தடம் தோள் வய அசுகாபிகள் சூழ – சீறா:4957/2

மேல்


தடம்-தொறும் (1)

தடம்-தொறும் போய்ப்போய் மூழ்குவன் தொழுகை தகுமவர் காணினும் நயனம் – சீறா:4083/2

மேல்


தடமும் (6)

தடமும் ஏரியும் வாவியும் கழனியும் சலச – சீறா:37/1
முண்டக தடமும் செவ்வி முருகு அவிழ் கழனி காடும் – சீறா:1719/3
தவள வெண் தரளம் சிந்தும் சலஞ்சல தடமும் காவும் – சீறா:3412/2
அரிவையர் மனத்தை ஒத்து உள் அலை செறி தடமும் மற்றும் – சீறா:4183/1
ஊறு நீர் தடமும் மலர் ஓடையும் – சீறா:4221/2
மலர் செறி தடமும் வாய்ந்த மக்க மா நகரின் உள்ள – சீறா:4863/2

மேல்


தடமுறும் (1)

தடமுறும் கரத்து ஏந்திய வீரர் கை தடியின் – சீறா:3494/4

மேல்


தடவ (5)

விசும்பினை தடவ வரை சத_கோடி வீற்றிருந்தன என சிறக்கும் – சீறா:59/4
எரி எழு நாவால் எண் திசை தடவ எழுந்திட பெருகிய நெருப்பு – சீறா:149/3
சீருற தடவ விக்கினம் சிதைந்து செவ்வி பெற்று இலங்கிய அன்றே – சீறா:367/4
சாதி விலக்கு ஒப்பு முறி பரிகரிக்கும் வார்த்தை செவி தடவ கேட்டு – சீறா:2177/1
தகையும் மை முதுகிடத்தினில் பயப்பய தடவ
பகருதற்கு அரிதாய் இடம் தழைத்து உடல் பருத்து – சீறா:2687/2,3

மேல்


தடவல் (2)

தண் மதியும் வெம் சுடரும் கரம் நீட்டி இருபுறத்தும் தடவல் போலும் – சீறா:1133/4
வெறும் தரை தடவல் மாற்றம் விடு-மின்கள் விடு-மின் என்றான் – சீறா:3396/4

மேல்


தடவி (19)

தாது உகுத்து வண்டு ஆர்த்து எழ தருத்தலை தடவி
வீதி-வாய் நுரைதர வரு பாகு எழ வீசி – சீறா:30/1,2
உற தடவி முத்தி சஞ்சலம் வேண்டா நும்-பால் – சீறா:433/3
சந்த மென் மணி கரத்தினால் சிரம் முகம் தடவி – சீறா:765/4
தான் மலை முழைஞ்சினும் தடவி நோக்கியும் – சீறா:1607/3
தினகரன் உலவும் விண்ணினை தடவி திசைதிசை இடன் அற செருகி – சீறா:1902/3
நிறைபட பரப்பி விசும்பு உற தடவி நெடும் புவி அடங்கலும் நயினார் – சீறா:1914/3
குரு முகம்மது-தம் இணை அடி மலரை கொழும் மலர் கரத்தினால் தடவி
இரு விழி குளிர வைத்து முத்தமிட்டு ஈமானினை உளத்தினில் இருத்தி – சீறா:1929/2,3
வகிர் வார் நெறியில் கால் தடவி வந்தார் தௌறு மலை சார்பில் – சீறா:2555/4
கந்த மென் மலர் பதம் இரு சுரம்கொடு தடவி
எந்தையீர் பவம் துடைத்தனன் என புகழ்ந்து இடையன் – சீறா:2643/2,3
எத்திசையும் தடவி வரும் மருத்து என்ன தாள் பெயர்த்திட்டு எழுந்தது அன்றே – சீறா:2658/4
குறைவு இலா உற தடவி நல் செழும் கரம் கொண்டு – சீறா:2938/3
கடி கொள் வெண் சுதை சோகங்கள் கவின் உற தடவி
நெடிய சுந்தரத்தினின் மலர் மாலைகள் நிரப்பி – சீறா:3108/1,2
தான மால் நகர் மேனிலை யாவையும் தடவி
வானம் மீதினும் கமழ்த்தின பொரி கறி வாசம் – சீறா:3141/3,4
துன்னிய களப சேற்றால் தடவி மெய் துலங்க செய்து – சீறா:3217/3
தாது உகுத்த செந்தாமரை கரத்தினால் தடவி
வேத மன்னர் தீன் தீன் என ஏத்திட விரைவின் – சீறா:3840/2,3
மண் இயல் வளாகம் எல்லாம் வய படை தடவி நின்ற – சீறா:3849/1
பண் இயல் கொடிகள் எல்லாம் பயோதரம் தடவி நின்ற – சீறா:3849/2
எண்ணிய திசைகள் எல்லாம் எழும் துகள் தடவி நின்ற – சீறா:3849/3
விண்ணிடம் தடவி நின்ற மிகு சலவாத்தின் ஓதை – சீறா:3849/4

மேல்


தடவிய (1)

சந்து அகில் கலவை சேறு தடவிய மகுட வீதி – சீறா:925/2

மேல்


தடவியும் (1)

மலை அடங்கலும் தடவியும் வனத்தினை வகிர்ந்தும் – சீறா:472/1

மேல்


தடவில (1)

கான் நகு மலர் தார் செழு மணி கழுத்தில் கருவி வாய் தடவில அன்றே – சீறா:150/4

மேல்


தடவினர் (1)

புரை அற தடவினர் செழும் புகழ் முகம்மதுவே – சீறா:2623/4

மேல்


தடவினரால் (1)

தாங்கும் மென் சிரத்தினில் அழகுற தடவினரால் – சீறா:3742/4

மேல்


தடவு (1)

அரம் தடவு அயிலும் தாவு அச்சுவங்களும் – சீறா:3659/2

மேல்


தடவும் (2)

சகமும் எண் திசையும் திக்கும் வெண் புகழ் தடவும் வேந்தே – சீறா:1754/4
விண் தலை தடவும் கோட்டு தருவின் வீற்றிருந்தார் அன்றே – சீறா:2358/4

மேல்


தடவுவர் (2)

உதய மா கிரிக்கு ஒரு கரம் தடவுவர் ஒரு கை – சீறா:2232/1
புதைய மேல் கிரி தடவுவர் விண்ணை மண் புரள – சீறா:2232/2

மேல்


தடாகம் (2)

தீனக குளம் தடாகம் திசை-தொறும் நிறைந்து தேக்க – சீறா:617/1
தள்ளாத வருத்தம் உடல் தோலாத பயம் இதய தட தடாகம்
கொள்ளாத நலிதல் ஐயம் துன்பமுடன் சூழ்ந்து குடிகொண்டு தோன்ற – சீறா:2666/1,2

மேல்


தடாரி (3)

பேரிகை திமிலை குடப்பறை தடாரி பீலி ஆர் திண்டிமம் முரசு ஓர் – சீறா:3162/1
அறை தவில் பம்பை தடாரி ஆர்த்து எழ – சீறா:3302/1
ஓல வாரியின் தடாரி முரசங்கள் ஒலித்து பொங்க – சீறா:3674/1

மேல்


தடி (3)

தடி தசை சுடுகோலினில் தள்ளும் முன் – சீறா:2333/3
தடி உலர்ந்து உடல் நரம்பு எழுந்து தாங்கிலா – சீறா:3236/1
தடி விழுந்திட தாங்க அரும் தன்மையான் – சீறா:3900/3

மேல்


தடி-மின் (1)

தடி-மின் என்றலும் தடிகுவம் எமர்கள்-தம் உயிரை – சீறா:3433/3

மேல்


தடிக்குள் (1)

உடல் குறை கூனும் செவி துளை அடைப்பும் ஒரு கையில் தடிக்குள் ஆதரவில் – சீறா:2299/1

மேல்


தடிகுவம் (1)

தடி-மின் என்றலும் தடிகுவம் எமர்கள்-தம் உயிரை – சீறா:3433/3

மேல்


தடித்து (3)

தடித்து அடி பரந்திட்டு எழுந்து பூரித்து தளதளத்து ஒன்றொடொன்று அமையாது – சீறா:1966/1
தடித்து என மிளிர்ந்து வெய்ய தழல் என கதிர்கள் மேன்மேல் – சீறா:3950/3
ஆய மெய் மயிர் சிலிர்த்து உடல் தடித்து அடல் மிகுத்து – சீறா:4261/3

மேல்


தடிதல் (1)

தடிதல் நன்று எனும் அறிவினால் தடிந்ததேயன்றி – சீறா:2619/3

மேல்


தடிந்த (1)

கரும் தலை கவை நா அரவு உடல் தடிந்த கவின் கரதல முகம்மதுவே – சீறா:1243/4

மேல்


தடிந்ததேயன்றி (1)

தடிதல் நன்று எனும் அறிவினால் தடிந்ததேயன்றி
படியின் நேர் தவறிலன் என உரைத்தது பாந்தள் – சீறா:2619/3,4

மேல்


தடிந்தார் (1)

தப்புறாது ஒரு சரங்களில் தலைகளை தடிந்தார் – சீறா:3980/4

மேல்


தடிந்திட்டு (1)

மன்னிய திசைகள் பொது அற புரந்து மருவலர் இலை என தடிந்திட்டு
என்னை ஒப்பவர் இ நிலத்தினில் இலை என்று இருந்தனன் ஆளியாசனத்தில் – சீறா:2307/3,4

மேல்


தடிந்து (7)

சரத்தினில் கட்செவி தடிந்து பாதகன் – சீறா:1306/2
நள் இலை அள்ளி வாய் கொண்டு அரும் பசி தடிந்து நீர் உண்டு – சீறா:2072/3
வந்த வெம் பகை தடிந்து இசுலாமினை வளர்த்து – சீறா:2495/3
அடவியில் கரந்து பாதையவர்களை தடிந்து முன்னர் – சீறா:3393/1
தடிந்து கை படை துறந்து தம்மில்தாம் இரிந்து போனார் – சீறா:4206/4
பனி வரை அனைய தோளார் பகை தடிந்து இலங்கு வேலார் – சீறா:4285/2
நச்சு அராவை நலிந்து தடிந்து எதிர் – சீறா:4799/2

மேல்


தடிய (2)

அடைந்து இருப்பது என்-கொல் கிருபை அளித்து எ பவமும் தடிய வேண்டும் – சீறா:4525/4
தார் பெறும் எமரையும் தடிய என்று வந்து – சீறா:4948/2

மேல்


தடியில் (1)

ஊன்றிய தடியில் கிடந்து உழன்று ஒதுங்கி நின்றவன் உழையினை நோக்கி – சீறா:2301/1

மேல்


தடியின் (1)

தடமுறும் கரத்து ஏந்திய வீரர் கை தடியின் – சீறா:3494/4

மேல்


தடியினை (2)

தீன் உரைத்த ஹபீபு அரசன் தடியினை ஓர் வடிவு ஆக்கும் செவ்வியோயே – சீறா:2182/4
இருந்த பார்ப்பு உடல் தடியினை அரிதில் கொண்டு ஏகி – சீறா:4420/1

மேல்


தடியும் (2)

கையில் ஊன்றிய தடியும் ஓர் கயில் கவிகையுமாய் – சீறா:458/1
தனு உமிழ் சரத்தினால் தடியும் காலையில் – சீறா:4974/1

மேல்


தடியொடும் (1)

கல்லிய தடியொடும் கானில் ஏகினான் – சீறா:1606/4

மேல்


தடியோடு (1)

தடியோடு ஊன் உண்டு உடல் சிவந்த தட வேல் வேந்தர் பல சூழ – சீறா:4051/2

மேல்


தடிவர் (1)

தடிவர் என்பதற்கு ஐயம் இல் என உரைத்தனரால் – சீறா:2920/4

மேல்


தடிவேன் (1)

இன் உயிர் தடிவேன் என்ன இரு விழி கனல நின்றார் – சீறா:1568/4

மேல்


தடுக்கலா (1)

தடுக்கலா துறை பெருக்கு என பெருகின தாங்கல் – சீறா:4834/4

மேல்


தடுக்கும் (1)

கூறையும் குழலும் குடுக்கையும் தடுக்கும் கொண்டு எடுத்து அவர் நிரை சாய்த்து – சீறா:34/3

மேல்


தடுத்தவர் (1)

விரைவின் ஏகி பொன் தடுத்தவர் எவர் என வினவ – சீறா:1994/2

மேல்


தடுத்தனர் (1)

சொன்ன சொற்படி நல்கு என்ன தடுத்தனர் துணிந்து நின்றார் – சீறா:4287/3

மேல்


தடுத்தனன் (1)

அபுஜகில் தடுத்தனன் என்ன ஆதி நூல் – சீறா:1993/2

மேல்


தடுத்தனை (1)

நோக்கா வண்ணம் தடுத்தனை ஐயா வேறு – சீறா:2806/3

மேல்


தடுத்தாய் (1)

செய்ய நன் மாற்றம் உரைத்தவை தடுத்தாய் தீங்குறும் என்பதும் தெளியாது – சீறா:4120/3

மேல்


தடுத்தார் (1)

தள்ளுதற்கு இடம் அற மற மனத்தொடும் தடுத்தார் – சீறா:2915/4

மேல்


தடுத்து (7)

தடுத்து அடுத்தனன் அபூஜகில் என்பான் அரோ – சீறா:1992/4
தடுத்து நின்றவர் குலத்தையும் தனக்கு உயிர் துணையாய் – சீறா:2500/3
தடுத்து தீங்கு இயற்றியதை உள்ளகத்தினில் தரித்து – சீறா:2916/1
தடுத்து அபூஜகல் மகன் தளம் பின்வாங்கினான் – சீறா:3037/4
கலி தடுத்து உலகம் காக்கும் காவலர் இனிதின் ஈன்ற – சீறா:3063/1
தடுத்து நிற்பவர் யார் என சாற்றினார் – சீறா:4229/4
தடுத்து அவர்க்கு இ உரை சாற்றுவார் அரோ – சீறா:4646/4

மேல்


தடுப்ப (2)

சினத்து அது தடுப்ப ஓடி செவ்வி மான் முகத்தை நோக்கி – சீறா:2111/3
எரியிடை நெய் இட்டது என சில காபிர் தடுப்ப மனம் இயைந்திலாரே – சீறா:2176/4

மேல்


தடுப்பவர் (1)

முடியும் போழ்தினில் தடுப்பவர் எவரையும் முரணி – சீறா:2619/2

மேல்


தடுமாற (3)

பன்ன அரும் பாதை தலை தடுமாற பண்பொடு கொடு நடத்தினரே – சீறா:680/4
நெருங்கிட வறந்த கால் தடுமாற நெடிது சஞ்சலத்தொடும் வருந்தி – சீறா:2306/3
உடல் தடுமாற பருவரல் நோய் வந்து அடைந்திட உடைந்தனர் பெரிதாய் – சீறா:5013/2

மேல்


தடுமாறி (8)

தந்தையே இதற்கு என் செய்வோம் என தடுமாறி
புந்தி நொந்துநொந்து அவரவர் திசைதிசை புகுந்தார் – சீறா:189/2,3
மீண்டனர் பதறி கால் தடுமாறி விளைந்திடும் பயனை ஓராமல் – சீறா:279/1
நடந்தவர் வெயிலால் உடல் தடுமாறி நலிதர தாகமும் பெரிதாய் – சீறா:357/1
நிலை தடுமாறி உள்ளறிவு நீங்கினார் – சீறா:522/4
முகம்மது என்று உரை கேட்டலும் அபுஜகில் மனத்திடை தடுமாறி
மிக முனிந்தனன் இவர்-தமை முன்னிலை விலக்குவது உனக்கு ஆகாது – சீறா:673/1,2
மாந்தரும் மாவும் திசை தடுமாறி வாயில் நீர் அற உலர்ந்து ஒடுங்கி – சீறா:688/3
தக்கவர் ஒருவர்க்கு உரைகொடுப்பதற்கு தங்களில் தனி தடுமாறி
புக்கிடம் புகுதற்கு அரு நெறி அறியா புல்லறிவினில் சில புகல்வார் – சீறா:1934/3,4
தக்க நல் மதி அகற்றியே உளம் தடுமாறி
ஒக்கலோர் முகம் பார்த்து இழி தரும் மொழி உரைப்பான் – சீறா:3864/3,4

மேல்


தடுமாறிட (1)

பதிந்த கால் தடுமாறிட வீழ்ந்து உடல் பதைக்கும் – சீறா:758/4

மேல்


தடுமாறிலாது (1)

முன்னு நல் நெறி நிறுத்துவேன் எனும் உளத்தினோடு தடுமாறிலாது
அன்னம் அன்ன மடவார்க்கும் ஆடவர்-தமக்கும் மற்றவர்-தமக்குமே – சீறா:1427/2,3

மேல்


தடை (5)

தள்ள அரிய தடை விடுத்திர் இகலேன் என்று அகம் வேறாய் சாற்றினானால் – சீறா:2661/4
எடுத்த கொலை தொழில் மறுப்ப தடை இரு போது அடுப்ப மனதினில் எண்ணாது – சீறா:2664/1
தடை அறா புனல் தங்கிய ஏரியின் – சீறா:4775/1
மலர் செறி மக்கத்துள் யாம் வர தடை யாதோ என்ன – சீறா:4883/2
நீயத்து நினைந்த தன்மை தடை அற நீங்க வேண்டி – சீறா:4886/3

மேல்


தடைபட (2)

மான் இனம் தடைபட வலைகள் வீக்கியும் – சீறா:1607/2
தடைபட வலை-வயின் சாய்த்து மேல் சிலை – சீறா:1608/3

மேல்


தடைபடுத்தல் (1)

அத்திரியின் தடைபடுத்தல் விடுத்தி என விடுத்திட மண் அதிர தாவி – சீறா:2658/3

மேல்


தடைபடுத்திடில் (1)

தடைபடுத்திடில் அது சார்ந்திடாது நம்முடைய – சீறா:2747/2

மேல்


தடையாயுற்றோர் (1)

தெருள் உறு கிளைகள்-தம்பால் சேரவே தடையாயுற்றோர்
பருவரல் ஒழித்து வள்ளல் பாசறை புகுந்த பின்னர் – சீறா:4888/2,3

மேல்


தடையும் (1)

போனது ஓர் தூதும் இன்றி புகும் வழி தடையும் இன்றி – சீறா:4699/3

மேல்


தண் (36)

தண் மணி கதிர் விட்டு எறிக்கும் வெண் கவிகை தட வரை மணி புய ஹயினான் – சீறா:137/1
அம் தண் பொன்_நகர் அடங்கலும் அலங்கரித்ததுவும் – சீறா:185/1
தண் நகை தரள கதிர் இருள் துணிப்ப தரை எலாம் பொன்மை போர்த்து இருப்ப – சீறா:241/3
வரி அளி குடைந்து தண் நறா அருந்து மலர் புயன் அப்துல் முத்தலிபு – சீறா:269/1
வண்மை சேர் முகம்மதின் தண் மணி பிடர்த்து அணிவதாக – சீறா:419/2
இந்து தண் கலை எண்ணிரண்டு உடன் நிறைந்து இறங்கி – சீறா:476/3
வடிவுறு முகம்மது வாவி தண் புனலிடை – சீறா:497/1
தண் தளிர் பத தெரிசனைக்கு என சலாம் உரைத்து – சீறா:763/3
கனைத்து வண்டு இருந்த தண் தார் ஹபீபு-தம் இடத்தில் சார்ந்தான் – சீறா:814/4
இருந்தான் முகம்மது தண் கதிர் எழில் மா முகம் நோக்கி – சீறா:984/1
வண்டு அணி துதையும் தண் தார் முகம்மதே புரப்பர் தேனும் – சீறா:1047/3
சால வெண் முகை புன்னையின் தண் மலர் தொடுத்து – சீறா:1109/1
தண் மதியும் வெம் சுடரும் கரம் நீட்டி இருபுறத்தும் தடவல் போலும் – சீறா:1133/4
தண் கதிர் கிளைத்த செவ்வி சசி இனம் முளைத்தல் போலும் – சீறா:1170/4
தண் நிலவு உமிழும் சோதி தவழ் நிலை வீதி-வாயின் – சீறா:1172/1
தண் அம் தாமரை பாதம் தழீஇ தொழும் – சீறா:1185/1
தமனிய தசும்பு நனி விரை கமழ்ந்த தண் நறும் புது புனல் ஆட்டி – சீறா:1201/2
விசைத்த கால்களில் உலவி தண் பசிய புல் மேய்ந்து – சீறா:1517/2
தண் தரள கதிர் வடிவின் முகம்மதினை குறைபடுத்தி அவர் தம் வாக்கின் – சீறா:1640/1
வரை தட திண் புயத்து நறை கமழ்ந்த முகம்மது தண் மதி வதனம் நேராய் – சீறா:2187/3
மன்னிய முகம்மதின் தண் மலர் பதம் வந்து கண்டார் – சீறா:2350/4
மாரி தண் அலர்கள் சிந்தும் வனத்தினில் வடி வாள் ஏந்தி – சீறா:2370/1
தட வரை பொதும்பில் நீவிர் தண் மதி கடுப்ப சாய்ந்து என் – சீறா:2596/1
தான ஆரண முகம்மதின் தனுவின் தண் கதிரால் – சீறா:2632/2
தண் தளிர் பொழில் பாரிசின் விலை என தலைநாள் – சீறா:2930/1
தூவ தண் துளி மழை கவிகை தூதுவர் – சீறா:2954/1
தண் நறும் பசும் கற்பக மலரிடையில் சாலிகள் துளித்திட ததைந்து – சீறா:3158/3
சவி விரல் தளிர்கள் ஈன்று தண் நகை அரும்பு பம்பி – சீறா:3175/1
தண் உறும் தொடை புய சாபிர் மன்னவர் – சீறா:3288/3
தண் ஒளி விலகி வீசும் சபூகு எனும் தலைச்சோடு இட்டு – சீறா:3367/1
தண் உடல் தங்க வீசும் தவள வெண் கொடி முன் ஈண்ட – சீறா:3880/2
தண் நிலா தரு படைக்கலன் கொடு மைந்தர் தாக்க – சீறா:3887/2
சாலும் தண் கதிர் பரப்பி ஓர் தோளினில் தபனன் – சீறா:3896/1
தண் நிலவு உமிழும் தரள வெண் மணிகள் தயங்கிய தடத்தொடும் நிறைந்த – சீறா:4081/1
தண் தரு புனல் சிறை கிடந்த தடம் மற்றும் – சீறா:4126/2
தண் என் வாய் மொழி கொடுத்து அளித்து அடைக்கலம் தந்தார் – சீறா:4272/2

மேல்


தண்டம் (10)

தனு வாள் அயில் எறி வேல் கணை தண்டம் பல ஏந்தி – சீறா:977/2
செறுத்து இவர்-தம்மை தண்டம் செய்விரால் ஒழியும் என்பார் – சீறா:1346/4
குறுசூனு எனும் தண்டம் ஏந்தி குல கொழுந்து அனைய கற்பில் – சீறா:3371/2
பரிசை கேடகம் வாள் சொட்டை பட்டயம் சுரிகை தண்டம்
எரி செய் வேல் சவளம் குந்தம் இடு சர தூணி வல் வில் – சீறா:3375/1,2
திடம் கலுழ் வேந்தர் தண்டம் செறி இடம்-தோறும் அன்றே – சீறா:3846/4
தணிவு இலா திறம் செய் தண்டம் சேவகர் தாங்கினாரால் – சீறா:3847/4
நடந்த பேரார்ப்பின் எட்டு திசை நடுங்கினவே தண்டம்
அடங்கலும் அசைந்து விண்ணும் அடிக்கடி அதிர்ந்த கோர – சீறா:3851/2,3
தண்டம் வேலொடு குந்தம் வாள் தனு படை மிடைந்த பாயும் – சீறா:3852/1
தாங்க அரும் அயில் வாள் குந்தம் சக்கரம் பரிசை தண்டம்
ஈங்கு இவை யாவும் ஏந்தி இயம் பல ஆர்ப்ப மற்று ஓர் – சீறா:4186/2,3
விட்டனர் தண்டம் ஒன்று ஏந்தி வீழ்ந்திட – சீறா:4970/2

மேல்


தண்டமும் (3)

சிலையும் தண்டமும் கட்கமும் தரித்து ஒரு சிறுவன் – சீறா:3527/3
அற்று இறுந்தது அ தண்டமும் நுறுங்கியது அன்றே – சீறா:3535/4
சரம் தரு தூணியும் தனுவும் தண்டமும்
அரம் தடவு அயிலும் தாவு அச்சுவங்களும் – சீறா:3659/1,2

மேல்


தண்டலை (4)

சஞ்சரிகங்கள் பாடும் தண்டலை நீங்கி யாரும் – சீறா:809/3
விதிரும் சினை தண்டலை உடுத்து விளங்கும் குவவு சபாவரைக்கு – சீறா:1584/2
நறவு உயிர்த்த தண்டலை திகழ் அபசி நல் நாட்டில் – சீறா:2030/4
தண்டலை இடத்தில் புக்கி தடத்தின் சம்பரத்துள் ஆடிக்கொண்டு – சீறா:2358/1

மேல்


தண்டனை (3)

முறுக்கினாரல்லது மூட்டும் தண்டனை
குறுக்கினார் இலை கொலை கொடுமையாளரே – சீறா:1467/3,4
பங்கமுற்று உறும் சொற்கு ஏற்ப தண்டனை படுத்தல் செய்தான் – சீறா:1499/2
மன வெகுளியையும் மாற்றி தண்டனை மறுத்திடு என்றார் – சீறா:2815/4

மேல்


தண்டனைக்கு (1)

அடிமையாய் அவன் தண்டனைக்கு அடல் வலி இழந்தும் – சீறா:1668/3

மேல்


தண்டனைகள் (1)

தண்டனைகள் படுத்திடவும் பலபல தந்திர வசனம் சாற்றினாரால் – சீறா:1640/4

மேல்


தண்டனைப்படுத்தல் (1)

தண்டனைப்படுத்தல் யார்க்கும் தகைமை என்று இதயத்து எண்ணி – சீறா:2817/2

மேல்


தண்டனைப்படுத்தி (1)

பங்கமாக்கும் முன் அவர்களை தண்டனைப்படுத்தி
எங்கு இருக்கினும் இருக்கொணாது அகற்றிடும் எனவே – சீறா:2034/3,4

மேல்


தண்டால் (1)

எடுத்தது ஓர் கரத்தில் தண்டால் இளம் பிறை நுதற்கு மேல்-பால் – சீறா:1570/3

மேல்


தண்டினாலும் (1)

மடல் செறி தண்டினாலும் அமைந்திடு சோட்டினாலும் – சீறா:4939/2

மேல்


தண்டினோடு (2)

இன்று மாற்றலர் தண்டினோடு எதிர்வதற்கு எழுவது – சீறா:3865/1
ஆலம் ஒத்து எழுந்த காபிர் தண்டினோடு அடுத்தது அன்றே – சீறா:3870/4

மேல்


தண்டு (4)

தட திரள் புயத்து அமுசாவும் தண்டு உறை – சீறா:3274/1
செம் சுடர் மணி தண்டு ஏந்தி திரள் மணி புயங்கள் விம்ம – சீறா:3403/3
உற்ற வாசகம் கேட்டலும் வலிய தண்டு ஓங்கி – சீறா:3535/1
நெய் தலை வேல் மறித்தறிகை தண்டு தனு சக்கரம் மின் நெடிய வாளும் – சீறா:4311/2

மேல்


தண்டை (2)

வட்டணம் தட்டி நீள் வள்ளி தண்டை தோல் – சீறா:3005/1
சுடர் மணி சதங்கை தண்டை பாடகம் சூட்டினாரால் – சீறா:3216/4

மேல்


தண்ணளி (2)

தமரொடு நரகில் புகுவர் நும் அரிய தண்ணளி எவர் அறிகுவர் இ – சீறா:1931/2
தண்ணளி இல்லா நெஞ்சர் சஞ்சலத்து அழுங்கி நின்றார் – சீறா:4193/3

மேல்


தண்ணியன் (1)

தண்ணியன் இபுலீசு என்னும் தனி பெரும் நாமத்தானே – சீறா:2260/4

மேல்


தண்ணீர் (2)

கவர் மரத்து இலையும் புல்லும் கால் வயிறு அளித்து தண்ணீர்
தவனமும் தீர்ந்திடாமல் தறுகண்மை செய்யலுற்றார் – சீறா:4734/3,4
சிறகினை விரித்து தண்ணீர் தேடி சென்று ஓடி விண்ணில் – சீறா:4746/3

மேல்


தண்ணுமை (1)

முறைமுறை தண்ணுமை முருடு துந்துமி – சீறா:1138/1

மேல்


தண்ணென (1)

தண்ணென குளிர்ந்து பிற உரு அமைத்து தரும் படிமக்கல பெருக்கால் – சீறா:83/2

மேல்


தண்ணெனும் (1)

தாது அவிழ் மலர் தார் ஆத நல் நுதலில் தண்ணெனும் கதிர்கள் விட்டு ஒழுகும் – சீறா:126/1

மேல்


தண்மை (3)

ஆடை என்று மிகு தண்மை எய்த உவர் ஆழி வேட்டு உற அணிந்தனள் – சீறா:4215/2
தண்மை பெற்ற அ நகரிடை சார்ந்திட கண்டு – சீறா:4637/2
தண்மை உறு நெறி முறைமை நன்மை தரு தூய தீன் சமயம் உற்றேன் – சீறா:4685/2

மேல்


தணந்து (2)

தன் உயிர் துணைவியை தணந்து நெஞ்சகம் – சீறா:1324/2
தணந்து அவரவர் உறை சார்பில் சார்ந்தனர் – சீறா:3258/4

மேல்


தணப்பிலாத (1)

தந்தை-அது பெருவிரலில் இருந்த பெரும் பேரொளியே தணப்பிலாத
விந்தை தரும் காரணத்தின் மேல் உதித்த திரு வடிவே மேலோன்-தன்னை – சீறா:4534/2,3

மேல்


தணப்பிலாதவர் (1)

சாலவும் நட்பினை தணப்பிலாதவர்
மேலவர் நட்பினை வெறுக்கும் வாய்மையர் – சீறா:2448/1,2

மேல்


தணப்பு (3)

சால மிக்க கவிதை திறத்தொடு தணப்பு இலாது உற அனுப்பினான் – சீறா:1425/4
தான் என செலுத்தி அரசு வீற்றிருந்தோன் தணப்பு இலா பெரும் படை உடையோன் – சீறா:2303/3
உசைதையும் தணப்பு இலாது உவந்து கொண்டுசென்று – சீறா:2399/2

மேல்


தணவா (1)

தந்திராதிபர் மந்திர தலைவர் சொல் தணவா
சிந்தையன் ஹபீபு எனும் அடல் அரசன் முன் சென்றார் – சீறா:1706/3,4

மேல்


தணித்தாரிலை (1)

தணித்தாரிலை மெய் நடுக்கம் உரை தவிர்ந்தார் முகங்கள் குவிந்தாரே – சீறா:1587/4

மேல்


தணிந்தனம் (1)

நோக்கியும் பொறுத்தனம் தணிந்தனம் இவனை – சீறா:1369/2

மேல்


தணிந்திலாத (1)

தணிந்திலாத வினையின் சமர் திறம் – சீறா:4239/1

மேல்


தணிப்ப (1)

தசையும் சோரியும் உண்டு உண்டு பேய் பசி தணிப்ப
விசை கொள் வாம் பரி நடத்தி வெம் போர் விளையாடி – சீறா:3891/2,3

மேல்


தணிப்பதற்கு (1)

பிறந்த தீவு இருட்டி பொழிந்தன உலகம் பேதுறல் தணிப்பதற்கு இனிமேல் – சீறா:4759/1

மேல்


தணிப்பவர் (1)

சதி விளைந்திடுவது அறுதி தன் வலியால் தணிப்பவர் இவண் இலை எவரும் – சீறா:2513/2

மேல்


தணிப்பு (2)

தணிப்பு இலாது எடுத்து எறி தரங்கம் மேல் நடு – சீறா:177/3
தணிப்பு இலாது உயர்ந்த மண்டபத்தின் சார்பினும் – சீறா:1148/4

மேல்


தணிப்பேன் (1)

கொல் நிலை சிலை கை வேடன் கொடும் பசி தணிப்பேன் என் தாள் – சீறா:2089/3

மேல்


தணிவு (6)

தணிவு இல நிவந்த செழும் கதிர் மாடம் தமனிய கிரியினோடு இகலும் – சீறா:88/4
தணிவு இலா வெகுளி மாற்றம் சாற்றலும் அவனை சூழ்ந்து – சீறா:1497/2
தணிவு இலா மகிழ் மொழி சார நோக்கினான் – சீறா:1831/4
தணிவு இலாது உயர்த்தி பலபல புகழால் சாற்றி நல் நெறி முறை தவறா – சீறா:1952/3
தணிவு இலாது இசைக்கும் காளமும் பொருவா தன்மைய ஆகி மென்மையவாய் – சீறா:1971/3
தணிவு இலா திறம் செய் தண்டம் சேவகர் தாங்கினாரால் – சீறா:3847/4

மேல்


தத்தம் (13)

அறபிகள் எவரும் தத்தம் அணி மனை இடத்தில் சார்ந்தார் – சீறா:1039/4
குலத்தொடும் பறவை தத்தம் குடம்பையில் புகுதல் மானை – சீறா:2065/1
வரி புலி முழக்கம் கேட்டு மான் இனம் சிதறி தத்தம்
தரிப்பிடம் அறியாது ஒன்றுக்கொன்று உடன் சாராது எங்கும் – சீறா:2084/1,2
தங்கினர் பறவை தத்தம் குடம்பையில் சார வாவி – சீறா:2256/3
பரிவொடும் மகிழ்ந்து தத்தம் திசையினில் படர்ந்த அன்றே – சீறா:2292/4
தத்தம் இல் கொடு புக சார்ந்த மன்னவர் – சீறா:2745/2
தாயிபுக்கு இப்பால் பட்டது எனும் குறிப்பு அறிந்து தத்தம்
ஆயுதம் எடுத்து சேர்த்து புரவி மேல் ஆயினாரால் – சீறா:3341/3,4
பன்னகம் நெளிய தத்தம் பரியொடும் எதிர்ந்து கொண்டார் – சீறா:3342/4
புரவலர் எவரும் ஒத்து பொரு படை யாவும் தத்தம்
நிரையொடும் வருக என்ன முரசம் நீள் மறுகு-தோறும் – சீறா:3400/2,3
கோவுடன் குடியும் கூடும் கூட்டமும் குலைந்து தத்தம்
சேவகம் இழந்து நான்கு திசையினும் சிதறிப்போனார் – சீறா:3670/3,4
கனை பரி சூழ மற்ற காவலர் எவரும் தத்தம்
சினம் உறும் படையினோடும் இடம்-தொறும் திரண்டு மொய்த்தார் – சீறா:3844/3,4
கடிதினில் போவான் தத்தம் காபிரை நோக்கி வீரம் – சீறா:4189/1
கதி தரும் இசுலாம் நண்ணா கத்துபானவர்கள் தத்தம்
மதியினை வெறிதின் நோக்கி பறிந்தனர் என்னும் மாற்றம் – சீறா:4207/1,2

மேல்


தத்தரத்தினில் (1)

தத்தரத்தினில் பலபட நறுக்கியும் சரியா – சீறா:2945/3

மேல்


தத்தி (3)

சாடும் வார் புனல் அலைதர திரைகளில் தத்தி
ஓடம் ஓடுவது ஒத்திருந்தன என ஒளிரும் – சீறா:66/3,4
தத்தி எ திசையும் திக்கும் தனித்தனி சிதறினேமால் – சீறா:2073/4
படர்ந்த வெண் திரையில் தத்தி பல் மணி நிதியத்தோடும் – சீறா:3720/2

மேல்


தத்து (2)

தங்கிய புனலிடை குளிப்ப தத்து நீர் – சீறா:496/1
தத்து வாம் பரி வயவருடன் அணித்து அங்கு உறைக என சாற்றினாரால் – சீறா:1644/4

மேல்


தத்தும் (1)

சிந்து அகடு உளைந்து தத்தும் திரை முகட்டு எழுந்து தோன்றும் – சீறா:931/3

மேல்


தத்தையும் (1)

பண் விரித்து என்ன பேசும் தத்தையும் பறவை யாவும் – சீறா:1721/2

மேல்


ததியுடன் (1)

ததியுடன் கனியும் நெய்யும் சார்ந்த பாத்திரத்தை கண்டு – சீறா:4706/1

மேல்


ததும்ப (5)

தரிபடா நாசி துளையில் நீர் ததும்ப தைத்து அற கிழிந்தது ஓர் துணியும் – சீறா:2298/3
உத்தரத்தினில் அறிவு பெற்றனம் உளம் ததும்ப
புத்தி பெற்றனம் பெருகிய கதி பெறும் பொருட்டாய் – சீறா:2458/2,3
தனி நிலை உள்ளகம் ததும்ப நல் நபி – சீறா:2997/3
குலிகம் ஆர் செப்பின் வாய்ந்த கொங்கைகள் ததும்ப வந்து – சீறா:3199/1
கண்ணில் நீர் ததும்ப மெய் என பேசும் கட்டுரை காதினில் கேட்டான் – சீறா:4099/1

மேல்


ததும்பி (2)

தந்தை கூறிட ஆனந்தம் உள தடம் ததும்பி
எந்தையீர் என போற்றி விண்ணவர்க்கு இறை இசைத்த – சீறா:1882/1,2
கரை ததும்பி கிடந்த செழும் பாத்திரத்தை நோக்கி மனம் களிப்புற்று ஓங்கி – சீறா:3758/2

மேல்


ததும்பிட (1)

தறை இடம் நனைந்து சேறு எழ செந்நீர் ததும்பிட புலால் முடை கமழ – சீறா:5026/4

மேல்


ததும்பிய (9)

நறை கமழ்ந்து ஒளி ததும்பிய முகம்மது நபியும் – சீறா:340/1
கரை ததும்பிய சீகரத்து அகழினை கடந்து – சீறா:1703/3
நனை ததும்பிய மலர் புய முகம்மது நபிக்கு – சீறா:2205/1
தே ததும்பிய மலர் புயம் அசைதர திருத்தும் – சீறா:2932/3
செறியும் பேரெழில் ததும்பிய திரு நகர் மதீனத்து – சீறா:3110/3
கடம் ததும்பிய களிறு எனும் அரசரும் கணமும் – சீறா:3456/3
உரம் ததும்பிய படையுடன் கெழுமி இ ஊரின் – சீறா:3831/3
திறம் ததும்பிய வேலினில் சரத்தினில் தேகம் – சீறா:3892/1
மறம் ததும்பிய முகம்மது சமய வெவ் வலியோடு – சீறா:4009/1

மேல்


ததும்பியது (1)

மறம் ததும்பியது என்-கொலோ குளிரும் வந்ததனால் – சீறா:4606/1

மேல்


ததும்பியதை (1)

முறை ததும்பியதை நினைப்பது என் இனிமேல் முடித்திடும் சூழ்ச்சி ஈது என்ன – சீறா:2516/1

மேல்


ததும்பு (1)

ஊன் ததும்பு வேல் உபைதத்தும் அடையலர் உடலம் – சீறா:3480/2

மேல்


ததும்பும் (3)

மறியமும் அழகு பழுத்து ஒளி ததும்பும் மான் அனார் ஆசியா-தாமும் – சீறா:247/2
இலங்கிய நல் மறை ததும்பும் மனத்து உறைய குறை போக்கி இரக்கம் ஊறி – சீறா:2674/2
நனை மலர் ததும்பும் திண் தோள் நபி உளம் வெதும்ப கேட்டு – சீறா:4905/1

மேல்


ததைந்து (1)

தண் நறும் பசும் கற்பக மலரிடையில் சாலிகள் துளித்திட ததைந்து
பண் இசை மிழற்றும் ஞிமிறு இனம் இருந்த பான்மை ஒத்திருந்தன மாதோ – சீறா:3158/3,4

மேல்


ததையும் (1)

ததையும் நாள்மலர் புய நபி-தமக்கு தன்னமையாம் – சீறா:4836/2

மேல்


தந்த (9)

புயல் குடை குரிசில் தந்த பொன் எலாம் உடலம் பூத்த – சீறா:1165/3
தந்த பெட்டகத்தினொடும் எடுத்து வந்தார் தனு விடு சரத்தினும் கடிதின் – சீறா:1948/4
பொன் அடி பரவி இந்த புகழ் நிலை நிறுத்தி தந்த
மன்னவர் உசைது என்று ஓதி மார்புற தழீஇயினாரே – சீறா:2398/3,4
தரு புதுமைகள் தர தந்த நம் நபி – சீறா:3331/1
புனை கழல் உதைக்கு தந்த புதல்வரில் அப்துல்லாவை – சீறா:3692/3
காரணத்துடையார் தந்த காரண வடி வாள் மன்னோ – சீறா:3958/4
பெரியவன் அருளால் எனது உயிர் தந்த பெற்றி – சீறா:4273/3
தந்த வேத முறைப்படி தான் தொழுது – சீறா:4766/3
தருக்கு உறும் அக்வகு தந்த சீயமே – சீறா:4952/4

மேல்


தந்ததுவும் (1)

வெறி கமழ் பறவை வீசி நின்றதுவும் விண்ணகத்து அமுதம் தந்ததுவும்
குறைவிலா புதுமை பலவும் கண்டதுவும் குறிப்புடன் படிப்படி உரைத்தார் – சீறா:285/3,4

மேல்


தந்தம் (1)

உடைந்த முத்தம் வெண் தந்தம் முச்சுடர் ஒளி ஒதுங்க – சீறா:32/2

மேல்


தந்தமக்கு (1)

தந்தமக்கு உரிய இல்லில் புக்கினர் தகமை சார – சீறா:4715/4

மேல்


தந்தவன் (1)

பேறு பட்டமும் தந்தவன் அருள் என பெரிதின் – சீறா:2226/3

மேல்


தந்தன் (1)

வெற்றி தந்தன் என்று ஆயத்தும் இறக்கினன் விரி நீர் – சீறா:3453/2

மேல்


தந்தனன் (1)

தகு நெடு மூக்கும் ஆருயிரும் தந்தனன்
மிகை மசுவூது அருள் வீரனே என – சீறா:4570/2,3

மேல்


தந்தனை (1)

தரும் கடுத்தமும் தந்தனை உனக்கு உறும் சார்பின் – சீறா:2929/2

மேல்


தந்தார் (1)

தண் என் வாய் மொழி கொடுத்து அளித்து அடைக்கலம் தந்தார்
புண்ணியத்தின் மேல் நின்றவர்க்கல்லது இ பொறுமை – சீறா:4272/2,3

மேல்


தந்தி (3)

தந்தி மான் மரை அணில் கொடுவரி தகர் உடும்பு – சீறா:25/1
தந்தி இனமும் பிடிகளும் தலைமயங்கி – சீறா:882/2
தாறு பாய் தந்தி மா தேர் தானை மும்முரசு வேதம் – சீறா:923/1

மேல்


தந்தியின் (1)

தந்தியின் குழுவும் குரகத திரளும் தட வரை பொருவு தேர் கணமும் – சீறா:85/1

மேல்


தந்திர (1)

தண்டனைகள் படுத்திடவும் பலபல தந்திர வசனம் சாற்றினாரால் – சீறா:1640/4

மேல்


தந்திரத்தில் (1)

தந்திரத்தில் உயர் மன்னர் சொன்ன மொழி-தன்னையும் நினைவில் எண்ணிலார் – சீறா:1426/3

மேல்


தந்திரத்தினால் (1)

தந்திரத்தினால் சிலவரை தனது உரைக்கு அடக்கி – சீறா:1374/1

மேல்


தந்திரத்து (1)

தந்திரத்து அமைந்த அகுத்தபு மகிழ்ந்த சந்ததி குயை எனும் கொடியோன் – சீறா:4454/4

மேல்


தந்திரத்தையும் (1)

தந்திரத்தையும் அவன்-தன் நேர் வழி-தனக்கு இசைந்தவர்கள்-தம்மையும் – சீறா:1428/2

மேல்


தந்திரம் (4)

சவி மதிள் மதீனா புகும் முனம் விரைந்து இ தந்திரம் முடித்திடும் என்றான் – சீறா:2525/4
தந்திரம் என்ன நீ தரிக்க வேண்டுமால் – சீறா:4550/4
தந்திரம் உண்டு என்றார் இவனும் சாற்று என்றான் – சீறா:4555/4
தந்திரம் உளவோ என்றாள் நபி அவள்-தன்னை நோக்கி – சீறா:4789/3

மேல்


தந்திரமும் (2)

தந்திரமும் மறையோர்கள் இதனை ஒரு பொருளாக சார்ந்திடாரே – சீறா:1649/4
விறல் பெரும் படை கொண்டு அபூஜகில் விளைக்கும் வினைகளும் மிகுந்த தந்திரமும்
அறல் பல கொழிப்ப நதி சுரத்து அழைத்த அகுமதினிடத்தினில் அணுகா – சீறா:1936/1,2

மேல்


தந்திரருக்கு (1)

மீற தந்திரருக்கு அளித்து இடர்-அதனை விரைவினில் போக்குவன் என்ன – சீறா:1457/3

மேல்


தந்திராதி (1)

தந்திராதி அன்சாரிகள் எனும் தகைமையரும் – சீறா:3431/2

மேல்


தந்திராதிபர் (2)

தந்திராதிபர் மந்திர தலைவர் சொல் தணவா – சீறா:1706/3
தந்திராதிபர் சேனை காவலர் படை தலைவர் – சீறா:4255/1

மேல்


தந்து (2)

தந்து தீன் நிலை நிறுத்துவை என தனி முதலை – சீறா:1506/2
தள்ள அரிய மனத்து அறிவு-தனை அகற்றி மெய் மயக்கம் தந்து நட்பாய் – சீறா:4679/1

மேல்


தந்தை (19)

தந்தை கூறிட அப்துல்லா மனம் தறுகாமல் – சீறா:203/1
தந்தை சொல்லிய சொல்லினுக்கு அரிய கண் தரளம் – சீறா:547/1
உரைத்திடும் தந்தை மாற்றம் செவி உற உவகை பொங்கி – சீறா:646/1
தந்தை தாய் தமர்க்கு உறும் பொருள் சமய நிண்ணயத்தை – சீறா:1368/1
கூயவன் தந்தை ஆசிறையும் கோது இலா – சீறா:1462/3
தந்தை தாய் தமர் வணக்க முறை ஒழுகி பழைய மறை தழுவினீரேல் – சீறா:1651/1
தந்தை தாய் தமர்-தம் வழி ஒழுகிலாததுவும் – சீறா:1846/1
தந்தை கூறிட ஆனந்தம் உள தடம் ததும்பி – சீறா:1882/1
தந்தை தாய் தமர் ஒழுகிய மொழி வழி தவிர்ந்திட்டு – சீறா:2197/1
கொலையினுக்கு உரிய தந்தை கோள் உயிர் துணைவன் மாறா – சீறா:2259/1
வெறியினால் தந்தை வைகும் வேளையில் ஈன்றாள்-தானும் – சீறா:2792/1
பத்தியின் தந்தை கூறும்படிக்கு ஒரு கடுதாசு அங்ஙன் – சீறா:2793/1
உறு பொருள் தந்தை தாயர் உயிர் எனும் மனைவி கேளிர் – சீறா:2803/2
தந்தை முன்னவர்கள் கொண்ட நெறி முறை தவிர வேதம் – சீறா:2818/1
பதிக்கு உறும் கதி பேறு எய்தல் பாரினில் தந்தை என்போன் – சீறா:2819/2
தந்தை வாட்டமும் தாய் எனும் வாட்டமும் தவிர்த்து – சீறா:4170/1
அண்டர்_நாயக என் தந்தை அறிவிலா எகூதியோர்-பால் – சீறா:4286/1
தாய் அளித்த செல்வம் என்றும் தந்தை தரும் செல்வம் என்றும் தவத்தின் ஏய்ந்த – சீறா:4529/1
தாய் முகம் அறியேன் பெற்ற தனையரை அறியேன் தந்தை
மேயது ஓர் வடிவம் காணேன் மின் இடை மடவார் முன்னம் – சீறா:4763/1,2

மேல்


தந்தை-தம் (3)

பிடி நடை அமினா பெரிய தந்தை-தம்
வடிவுறு மைந்தரும் மன்னு சின்னையர் – சீறா:485/1,2
தந்தை-தம் திருமுக மலர்-தனை எதிர் நோக்கி – சீறா:1382/3
தந்தை-தம் முன்னவள் தருமத்தால் வரும் – சீறா:3321/1

மேல்


தந்தை-தன் (1)

தந்தை-தன் பழிகொளற்கு இசையாதவன்-தனையும் – சீறா:3768/3

மேல்


தந்தை-அது (1)

தந்தை-அது பெருவிரலில் இருந்த பெரும் பேரொளியே தணப்பிலாத – சீறா:4534/2

மேல்


தந்தைக்கு (1)

உற்றவை அனைத்தும் தந்தைக்கு உரைப்பதற்கு உன்னினாரால் – சீறா:1066/4

மேல்


தந்தைமாட்டு (1)

தந்தைமாட்டு ஏகி அங்ஙன் சார்பிடம் அறிந்து சார்ந்து – சீறா:1068/1

மேல்


தந்தையர் (6)

பெரிய தந்தையர் இறந்திடும் பருவரல் பெருகி – சீறா:2202/1
தந்தையர் எனும் ஹமுசாவும் திண் புய – சீறா:2735/1
மிண்டு தந்தையர் சொல் மாற்றல் என்பதோர் வெறுப்பினானும் – சீறா:2790/3
தந்தையர் உரைதர தரும வீடு எனும் – சீறா:3249/1
அழுந்திட பொருதல் அறிவு அல என அபாசு எனும் தந்தையர் மொழிய – சீறா:3595/3
வடுவும் தீமையும் தந்தையர் பழிகொளா வழுவும் – சீறா:3769/1

மேல்


தந்தையர்க்கு (1)

தந்தையர்க்கு உறும் உறவினர்க்கு ஒரு தவறு அடுக்கின் – சீறா:3768/1

மேல்


தந்தையரை (1)

அடைந்தவாறு என கிடந்திடும் பெரிய தந்தையரை
படர்ந்த நன் கலிமா சொலும் சொலும் என பகர்ந்தார் – சீறா:2195/2,3

மேல்


தந்தையாகிய (1)

அறிவு உறு துவைபு எனும் தந்தையாகிய
மறையவன் கேட்டு தன் மகவை நோக்கி நல் – சீறா:312/1,2

மேல்


தந்தையீர் (1)

தந்தையீர் துகில் இலா சஞ்சலத்தினால் – சீறா:3244/1

மேல்


தந்தையும் (6)

சாது எனும் குலத்தினென் தாயும் தந்தையும்
ஓதும் என் பெயர் அலிமா என்று ஓதினார் – சீறா:322/3,4
பெறும் ஒரு தந்தையும் இல்லை பின்னிய – சீறா:324/1
உற்ற தந்தையும் இலை உறு பொருள் இலை எத்தீம் – சீறா:328/1
தந்தையும் இலையாம் வறுமை குடிதானாம் – சீறா:329/3
தந்தையும் உடன்பிறந்தவளும் தாயரும் – சீறா:1474/1
உலைவொடு அன்னையும் தந்தையும் இழந்து ஒரு தனியா – சீறா:1686/2

மேல்


தந்தையே (1)

தந்தையே இதற்கு என் செய்வோம் என தடுமாறி – சீறா:189/2

மேல்


தந்தையை (1)

தாயை தந்தையை தன் உயிராகிய – சீறா:1419/1

மேல்


தப்பத்யதா (1)

துடங்கு தப்பத்யதா என தோன்றும் சூறத்து ஒன்று இறங்கியது உலகில் – சீறா:1456/3

மேல்


தப்பவிட்டு (1)

பொருந்தி அங்கு அவனை தப்பவிட்டு
ஒன்னலர்-தமக்கு உயிர் உடலும் போன்றவன் – சீறா:3277/2,3

மேல்


தப்பாது (2)

அஞ்சு ஒகுத்தும் தப்பாது கடன்கழிப்ப நாள்-தோறும் அளித்தேற்கு அந்தோ – சீறா:4528/1
ஆதி ஆணை தப்பாது என அருள் நபி இயம்ப – சீறா:4843/1

மேல்


தப்பாமல் (1)

நல் கனி அருந்தும் என்றார் நயந்து அவர் உரை தப்பாமல்
பொற்பு உற செறிந்து இருந்து புசித்து உளம் களித்து எழுந்தார் – சீறா:4708/3,4

மேல்


தப்பி (3)

துடரிடும் வலையை சுற்றி சுருக்கிட புலி வாய் தப்பி
மிடல் அரி உழையில் சிக்கி மிடைந்து என மிடைந்து செவ்வி – சீறா:2075/2,3
மாறுகொண்டவர் கை தப்பி வந்த மான் இனத்தின் சாதி – சீறா:2105/1
தப்பி யாம் போகுதும் என புகல்வாரும் – சீறா:4587/4

மேல்


தப்பிய (2)

தப்பிய வாய்மை கேட்டு உளம் வெகுண்டு தரியலர் ஒருப்பட கூறும் – சீறா:4464/1
கங்கு தப்பிய கத்துபான் குழுவும் கனானா – சீறா:4619/1

மேல்


தப்பு (2)

தப்பு இலா மொழி தூதர்-தம் காட்சியின் தகைமை – சீறா:4423/4
தப்பு இலா குணத்தின் தோழர்-தங்களை தயவாய் பார்த்தே – சீறா:4713/4

மேல்


தப்புறாது (1)

தப்புறாது ஒரு சரங்களில் தலைகளை தடிந்தார் – சீறா:3980/4

மேல்


தபதியன் (2)

இ செகமதில் தபதியன் தொழில் இயற்றி – சீறா:876/1
இருப்பிடம் தவிர்ந்து எழும் என தபதியன் இசைப்ப – சீறா:968/2

மேல்


தபனன் (2)

சாலும் தண் கதிர் பரப்பி ஓர் தோளினில் தபனன்
வால் இளம் பிறை வைத்துக்கொண்டிருந்தன மான – சீறா:3896/1,2
தரு என உதவும் சல்மான் பாரிசி தபனன் மான – சீறா:4397/3

மேல்


தம் (113)

விலங்கினங்கள் தம் குலத்தொடும் குழுவொடும் வெருட்டி – சீறா:27/1
திறலுறு ஜிபுறயீல் தம் திரு கையில் ஏந்தி போந்த – சீறா:102/1
தம் பெயர் விளக்க குவலயத்து உதித்த சந்ததி அப்துல்லா என்போர் – சீறா:165/4
ஆதி_நாயகன்-தன் திரு நபி இறசூலாம் இவர் தம் கலிமாவை – சீறா:264/1
பால் முலை கொடுத்து யாம் பரிப்பம் தம் என – சீறா:293/2
தம் இனத்தாருடன் கூண்டு தாழ்வு இலா – சீறா:313/3
வரும் பரி வாகனத்துடனும் தம் மனம் – சீறா:315/1
கூர்த்த தம் மனத்து அதிசயித்து அகம் மகிழ்கொண்டு – சீறா:334/2
வேந்தர் ஆரிது தம் மனையாள்-தமை விழித்து – சீறா:335/1
மறு இலாத தம் மதலையும் இடது-பால் மருங்கில் – சீறா:340/3
மா தவம் பெறு முகம்மது நபிக்கும் தம் மகற்கும் – சீறா:342/1
தம் பதி செல இருவரும் சாற்றிய மாற்றம் – சீறா:346/1
கரந்து தம் இடது பால் முலை கொடுக்கில் கனி இதழ் வாய் திறந்து அருந்தார் – சீறா:366/4
நண்ணிய குனையின் வழியினை கடந்து நடந்து தம் மனையினை சார்ந்தார் – சீறா:390/4
கொல்வதுக்கு இசைந்த பேரோ குரிசிலை கொண்டு தம் ஊர் – சீறா:411/3
உயிரும் தம் மனமும் கண்ணும் ஓர் உரு கண்டது அன்ன – சீறா:429/3
உரை தக மகிழ்ச்சி பொங்கி எழுந்து தம் பதியில் புக்கார் – சீறா:435/4
இதயம் மீதுற களித்து தம் இரு கரத்து எடுத்தார் – சீறா:477/4
கம்பி தம் அம்புய கரங்கள் காட்டுமே – சீறா:495/4
பொருத்தம் இல் என மனம் புழுங்கி தம் குல – சீறா:512/3
தம்பியர் தனையர் சொல் கேட்டு தம் உளம் – சீறா:513/1
நம்பியை நோக்கி தம் நகரை நாடினார் – சீறா:513/4
அலைகுலைந்து அப்துல் முத்தலிபும் அன்று தம்
நிலை தடுமாறி உள்ளறிவு நீங்கினார் – சீறா:522/3,4
மனத்து உலை கவலையை மாற்றி தம் உயிர் – சீறா:523/1
மண்ணினில் பதமுறா வள்ளல்-தம்மை தம்
கண் எதிர் விட்டு அகலாத காட்சியாய் – சீறா:526/1,2
கலை தெரி ஹபீபுல்லா என்னும் காளை தம்
நிலை பெற ஆண்டு ஒரு ஏழா நிறைந்தவே – சீறா:527/3,4
இரு கையும் நபி-தமை ஏந்த சொல்லி தம்
இரு கரம் நபி திரு கரத்தை ஏந்தியே – சீறா:531/1,2
சடங்கு உளது எவ்வையும் துடைத்து தம் குல – சீறா:537/1
தெள்ளிதாகி தம் புற சரக்கறையையும் திறந்தார் – சீறா:543/4
உரைத்த வாசகம் கேட்டு அபித்தாலிப் தம் உளத்தில் – சீறா:566/1
சிந்தைகூர்ந்து தம் வரவினை எடுத்து உரைசெய்தார் – சீறா:570/4
ஊரவர் போலும் தம் கைக்கு உறுபொருள் இன்மை எண்ணம் – சீறா:599/3
சேர்த்த தம் உளம் காணாது திருந்து_இழை வருந்தி நின்றார் – சீறா:637/4
தம் மனத்து உறைந்த காதல்-தனை வெளிப்படுத்திடாமல் – சீறா:644/1
ஏன்ற தம் இரு கரத்தினும் பொதி இரண்டு எடுத்தெடுத்து இனிது ஏற்றி – சீறா:669/2
சான்ற பேர்கள் தம் மனத்து அதிசயமுற தையல்-தன் மனை நீங்கி – சீறா:669/3
மரு பொலி புய முகம்மது தம் கண்விழித்து – சீறா:730/1
தம் தமரொடு புகழ்ந்து எடுத்து சாற்றினார் – சீறா:753/4
மாதிரத்து உறை கேசரி நிகர் முகம்மது தம்
பூதர புயம் அசைதர புளகிதத்தோடும் – சீறா:762/1,2
கண்டு தம் மனத்திடையினில் ஒரு பயங்கரம் சற்று – சீறா:774/1
விரிந்த தம் பெரும் குழுவுடன் நடந்தனர் விறலோர் – சீறா:786/4
மக்கிகள் மறு சரக்கு எவையும் வாங்கி தம்
ஒக்கலோடு இன்புற உவக்கும் போதினில் – சீறா:897/2,3
முருக்கு இதழ் கரிய கூந்தல் முத்த வெண் நகையினார் தம்
பெருக்கொடு திரண்டு நல் நீர் குடைதலின் பிறங்கு மெய்யின் – சீறா:934/1,2
சாரும் மக்களும் மனைவியும் தாமும் தம் பொருளும் – சீறா:951/3
படு கொலை பார்வை கார் உடல் கழல் கால் பறி தலை பங்கி வேட்டுவர் தம்
கொடு_மரம் குனித்து தூணியும் தாங்கி கொழும் சரம் வல கரம் தூண்டி – சீறா:999/1,2
முருகு அலர் குழலி தம் கனவின் முற்பட – சீறா:1016/3
கலை மதி நிகர் கதீஜா தம் காதலால் – சீறா:1017/3
உரிய தம் உயிர் பெறும் உவகை ஆயினார் – சீறா:1027/4
கரிய மை விழி கதீஜா தம் கையினில் – சீறா:1030/2
வந்த பத்திரம்-தனை வாங்கி தம் உயிர் – சீறா:1031/1
திறல் அறிவர் அபித்தாலிபு உரைத்த மொழி அனைவரும் தம் சிந்தைகூர்ந்து – சீறா:1077/1
இருந்தவனும் எதிராகி ஹமுசா-தம் எழில் கரம் தம் கரத்தில் ஏந்தி – சீறா:1080/1
பெருகும் தம் மனத்து ஆசையில் பேசுவார் – சீறா:1183/4
கூர்த்த தம் கருத்து உள் உறை கொண்டலை – சீறா:1193/3
விரிந்த காரண நூகு தம் காலத்தில் விண் மட்டு – சீறா:1223/3
உரைத்த தம் குல மன்னவர் உளம் களிப்பு ஏற – சீறா:1237/1
தெரிந்திடும் ஒளியை தம் இரு விழியால் தெரிதர நோக்குவர் காணாது – சீறா:1243/1
செயிர் அறு ஜிபுறயீல் தம் மெய் மயிர் சிலிர்ப்ப ஓங்கி – சீறா:1271/2
தம் மன கனவையும் சார்ந்த செய்தியும் – சீறா:1305/2
செயல் என நாட்குநாள் தேர்ந்து தம் மனம் – சீறா:1313/3
வாள்_நுதற்கு உரைதர மறுப்பர் தம் உளம் – சீறா:1323/1
உற்ற தம் குல பெரியவர் அனைவரும் உரைத்த – சீறா:1379/1
உற்ற தம் கருத்தொடும் அயற்கு உரைத்திடாது உறைந்தார் – சீறா:1379/4
வந்து உரைத்த தம் இனத்தவர் மன வெறுப்பு அகல – சீறா:1382/1
இடத்து இருந்து தொழுது எழுந்த பின்பு உடன் எழுந்திருந்து தமது ஆவி தம்
உடல் புகுந்தபடி மனை புகுந்த பின் உயர்ந்த தம் மனை அடைந்தனர் – சீறா:1431/3,4
உடல் புகுந்தபடி மனை புகுந்த பின் உயர்ந்த தம் மனை அடைந்தனர் – சீறா:1431/4
பலித்தது நபி தம் திருமொழி அவன்-பால் பதின் மடங்கு ஆயின இதழ் வாய் – சீறா:1441/1
வாயினில் ஒன்றும் தம் மனத்தில் ஒன்றும் – சீறா:1475/1
குதித்து தம் வல பாரிசம் ஆகின குறுகி – சீறா:1529/2
தேறும் மொழி கேட்டு அகுமது தம் செவ்வி கமல முகம் மலர்ந்து – சீறா:1593/2
திரை கடலின் நடு எழுந்த மதி கதிர் போல் முகம்மது தம் செழும் தீன் செவ்வி – சீறா:1639/1
தண் தரள கதிர் வடிவின் முகம்மதினை குறைபடுத்தி அவர் தம் வாக்கின் – சீறா:1640/1
முச்சகமும் புகழ் முகம்மது றசூல் தம் இதழினில் புன்முறுவல் தோன்றி – சீறா:1652/2
பொருவு இல் ஆவணம் கடந்து தம் திரு மனை புகுந்து – சீறா:1868/2
திரு மனை புகுந்து இருந்து தம் உளத்தினில் செனித்த – சீறா:1875/2
விலகு காரணம் எவ்வணம் முடியுமோ என தம்
மலைவினால் உடல் மதி அற மயங்கிடும் காலை – சீறா:1877/3,4
குற்றம் அற்ற தம் பெரும் குலத்தவரையும் கூட்டி – சீறா:1884/3
மன நிலை உணரா குபிரர் தம் உளத்தில் வல் இருள் குலம் புகுந்து ஒளிப்ப – சீறா:1938/2
திருவடி பரவ தம் உயிர் அனைய செல்வரோடு உறைந்திடும் காலை – சீறா:1939/4
தம் இனத்தவர்களுடன் சலாம் உரைத்து தக்கது ஓர் இடத்து நின்றவனை – சீறா:1941/2
மால் நகர் திமஸ்கு மன்னவரும் தம் பெரும் – சீறா:1981/1
பல தரம் உரைத்து தம் பதியை நோக்கினார் – சீறா:1984/4
தம் அகத்தினில் செறித்தனர் செழும் புகழ் தழைப்ப – சீறா:2013/4
வச்சிர புய முகம்மது தம் வாய் திறந்து – சீறா:2127/2
தம் தமரொடும் பலர் தனித்து உசாவியே – சீறா:2150/2
நபி முகம்மது நண்பொடும் தம் கிளையவர்கட்கு – சீறா:2328/2
பேதம் அற்ற தம் இல் உறைபேர்களும் – சீறா:2342/2
தம் உயிர் எனும் கிளையவரை சார்பினில் – சீறா:2402/3
விருப்பொடும் தம் மன விருப்பும் வேறு இலாது – சீறா:2425/2
உறையும் தம் நகர் புகுந்தனர் சகுது எனும் உரவோர் – சீறா:2492/4
கூர்ந்த தம் மனத்து உவகையில் சில மொழி கொடுப்பார் – சீறா:2620/4
சினந்து வெகுண்டு அடல் பரி கொண்டு அடர்பவனை முகம்மது தம் திரு கண் நோக்கி – சீறா:2660/1
பொதுவர் தம் குலத்தொடும் இசுலாமினில் பொருந்தி – சீறா:2698/2
பாடியும் கடந்து தம் பரிசனத்தொடும் – சீறா:2725/2
பூணும் தம் செலவு அடங்கலும் போக்கியும் புகழால் – சீறா:2951/1
கூரு மாந்தர் தம் மனத்தினின் நினைத்தவை கொடுப்ப – சீறா:3129/3
வரகதி ஜிபுறயீல் என்னும் வள்ளல் தம்
விரி கதிர் சிறையினை விரித்து நின்றனர் – சீறா:3255/3,4
இமை சுட விழித்து முன்னர் ஏகி தம் வாளால் வாசி – சீறா:3344/3
ஷாமினின்று எழுந்த பின்னர் தம் படையலது வெற்றி – சீறா:3421/1
நிரைகளில் பதுங்கி கிடந்தனர் சிலர் தம் நினைவு அழிந்து உழன்றவர் சிலரால் – சீறா:3561/3
கரத்த களிறு அப்பாசு எனும் உரவோர் கடி கொள் தம் பதியிடை புக்கார் – சீறா:3606/4
காண்டலும் தொழுகை வல்லோர் தம் படை கடலும் நோக்கி – சீறா:3871/2
ஒன்றியாய் சென்று போயினர் அரசர் தம் ஊரின் – சீறா:4020/4
ஆறா புண்ணீர் குடித்து எரியும் அடல் ஊர் வேல் கை அகுமது தம்
மாறா ஓசை இயம் குமுற மதீனா நோக்கி எழுந்தனரால் – சீறா:4046/3,4
ஆவி போதர கேளிரும் பிறரும் மற்றவர் தம்
தேவிமார்களும் மக்களும் மனையிடம் செறிந்து – சீறா:4166/1,2
ஒருவி நிற்பது கண்டு தம் உயிர் துணை அனையார் – சீறா:4257/3
அருளும் தீங்கு இலா மயக்கமும் மாற்றி அன்னோர் தம்
பெரியவன் அருளால் எனது உயிர் தந்த பெற்றி – சீறா:4273/2,3
சிரத்தினை அடியின் வீழ்த்தி சென்று தம் மனையில் புக்கார் – சீறா:4294/3
தேடினர் தம் மனைவி பெறும் சேய் நிதியம் தேடாது சிலையும் கானும் – சீறா:4319/2
மதி முற்றிய அபுபக்கர் தம் மகள்-பால் அவண் எய்தி – சீறா:4331/1
ஆசைகள் கொடுப்பார் போல வழங்கி தம் மனையில் புக்கார் – சீறா:4798/4
தம் பொறி என கதிர் தயங்கு மணி மின்ன – சீறா:4890/4
உலைவு உற மயங்கி வீழ்ந்தனர் சிலர் தம் உயிர் உடைந்து இறந்தனர் சிலரே – சீறா:5028/4

மேல்


தம்-பால் (1)

சுரும்பு இமிர் கரிய கூந்தல் சுடர்_தொடி கதீஜா தம்-பால்
அரும் புகழ் மைசறாவை அழைத்து அருகு இருத்தி நெஞ்சின் – சீறா:1061/1,2

மேல்


தம்-பாலினில் (1)

பழுது இலா குல பாவை தம்-பாலினில் பரிவாய் – சீறா:1282/1

மேல்


தம்-மின்கள் (1)

வாகை நான் பெறுக எற்கு வாய்மை தம்-மின்கள் என்று – சீறா:4906/2

மேல்


தம்-வயின் (3)

மா தவன் கமல வதன யானுசு தம்-வயின் உறைந்திருந்து அணி சிறந்து – சீறா:136/2
ஒற்றர் தம்-வயின் எழுதி இங்கு அனுப்பி என் உறு விழி மணி போலும் – சீறா:666/3
அணையும் தம்-வயின் துனி பல அகற்றினர் அன்றே – சீறா:1277/4

மேல்


தம்தம் (1)

தம்தம் இல் விடுத்து அனைவரும் ஓரிடம் சார்ந்து – சீறா:590/3

மேல்


தம்பம் (2)

ஞாலமும் விண்ணும் நிற்க நாட்டிய தம்பம் என்ன – சீறா:3090/3
தம்பம் என மறை ஓதிய தாபித்து-அவர்தமக்கே – சீறா:4353/2

மேல்


தம்பி (2)

நிலை கெடும் கரவுக்கு அன்பன் நிந்தனைக்கு உற்ற தம்பி
இலை பிழி மதுவுக்கு ஈன்ற சேயினும் இனியன் நீண்ட – சீறா:2259/2,3
சாற்றியது எனது தம்பி தமையன் என்பதனினானும் – சீறா:2391/1

மேல்


தம்பி-தன் (1)

எங்கள்-தம் குலத்து இன் உயிர் தம்பி-தன்
மங்கை ஈன்ற மணியை முகம்மதை – சீறா:1397/1,2

மேல்


தம்பியர் (2)

தனையரும் தம்பியர் யாரும் தன் குல – சீறா:486/2
தம்பியர் தனையர் சொல் கேட்டு தம் உளம் – சீறா:513/1

மேல்


தம்பிரான்-தனக்கும் (1)

தலத்தின் உறை குபல் எனும் அ தம்பிரான்-தனக்கும் எந்த சமயத்தோர்க்கும் – சீறா:1650/2

மேல்


தம்பிரானை (1)

குறித்து உயிர்க்குயிராய் நின்ற குபல் எனும் தம்பிரானை
வெறுத்து அழல் குழியில் வீழும் வீணர்கள் ஆவேம் என்றார் – சீறா:3398/3,4

மேல்


தம்பிரானையும் (1)

தம்பிரானையும் பழிப்பது தகுவது அன்று எனவே – சீறா:1361/2

மேல்


தம்மிடத்தில் (3)

இறையவன் தூதர் தம்மிடத்தில் மூழ்குற – சீறா:494/2
இ நகரில் குறைஷிகள் நம் இனத்தவரின் மதித்தவர் தம்மிடத்தில் வாய்ந்த – சீறா:1082/1
காரணம் என்ப யாவும் கபீபு தம்மிடத்தில் காட்ட – சீறா:3853/1

மேல்


தம்மிடத்து (1)

மை புயல் கவிகையின் வள்ளல் தம்மிடத்து
ஒப்புரவு ஒழுகுவார்க்கு உரிமையார்க்கு எலாம் – சீறா:1298/2,3

மேல்


தம்மில் (3)

உடனிருந்தவரும் தம்மில் ஒண் புயம் குலுங்க நக்கி – சீறா:1551/3
பெறு கதி ஸஹீதும் தம்மில் பேதுற்று நெறி கப்பாபை – சீறா:1567/3
ஒத்து இதமித்து தம்மில் ஒன்றுக்கொன்று உறுதி கூறி – சீறா:2265/3

மேல்


தம்மில்தாம் (1)

தடிந்து கை படை துறந்து தம்மில்தாம் இரிந்து போனார் – சீறா:4206/4

மேல்


தம்மை (3)

புகழ் அபித்தாலிபு என்னும் புரவலர் தம்மை நோக்கி – சீறா:600/2
பெருத்து நின்று இடைந்து வாடி பிறர் சிலர் தம்மை கூவி – சீறா:2563/2
புரை அடர் எகூதி என்னும் புன்மையோர் தம்மை கூவி – சீறா:4289/2

மேல்


தம்மொடு (1)

வழிந்திடும் குருதி வேல் மன்னர் தம்மொடு
மொழிந்திடும் உரை வழி முன்னி இற்றையின் – சீறா:3626/2,3

மேல்


தம்வசப்படுத்தினாரால் (1)

பரிவினில் மற்ற நூறும் தம்வசப்படுத்தினாரால் – சீறா:3675/4

மேல்


தமக்கு (5)

அன்றியே தகுமோ பிறர் தமக்கு என அறைந்தான் – சீறா:295/4
மக்க மா நகர் முகம்மது தமக்கு அல மறு இல் – சீறா:954/1
தமக்கு வந்தவை எனும் தகைமை வேண்டுமால் – சீறா:2433/2
அரிவையர் தமக்கு நாணி ஆண்மை கெட்டு அலைந்தார் அன்றே – சீறா:4744/4
தமக்கு எ மொழி சொல வேண்டும் என்று – சீறா:4825/3

மேல்


தமக்கும் (2)

மதுர மென் கனிக்கும் சீர்த்தி வாள் அலி தமக்கும் மேன்மை – சீறா:3105/1
முறைமையின் தமக்கும் தலை விலையாக மீண்டனர் முது பொருள் அளித்தே – சீறா:3603/4

மேல்


தமக்கை-தன்னையும் (1)

தாய் சுமையாவையும் தமக்கை-தன்னையும் – சீறா:1462/4

மேல்


தமது (9)

சது மா மறையினோர்கள் பெரியோர்கள் சிறியோர்கள் தமது ஆவி என வாழ்வோர் – சீறா:11/3
தாம் தமது உளங்களின் எண்ணம் சாற்றுவார் – சீறா:510/4
நவை அற தமது அருகினில் இருத்தி வெண் நகை மலர் முகம் நோக்கி – சீறா:663/2
அண்டர் நாயகம் முகம்மதின் தமது அரும் கழுத்து உற இறுக்கினான் – சீறா:1430/2
இடத்து இருந்து தொழுது எழுந்த பின்பு உடன் எழுந்திருந்து தமது ஆவி தம் – சீறா:1431/3
தென் திறல் தமது உயிர் என வரும் ஜிபுரீலே – சீறா:1871/4
புகர் அற தமது உளத்தினில் நினைத்தவை புகல்வார் – சீறா:2493/4
திரிகை கனியும் மோதகமும் திரட்டி துகிலில் பொதிந்து தமது
அருமை மகவார் அசுமா-தன் அரையில் கயிற்றால் உற இறுக்கி – சீறா:2553/1,2
பொன்றினன் என தமது உடல் புளகு எறிந்து – சீறா:4123/1

மேல்


தமர் (3)

தந்தை தாய் தமர் வணக்க முறை ஒழுகி பழைய மறை தழுவினீரேல் – சீறா:1651/1
தமர் வர திறல் அபூபக்கர்-தம்மொடும் – சீறா:1805/2
தந்தை தாய் தமர் ஒழுகிய மொழி வழி தவிர்ந்திட்டு – சீறா:2197/1

மேல்


தமர்-தம் (1)

தந்தை தாய் தமர்-தம் வழி ஒழுகிலாததுவும் – சீறா:1846/1

மேல்


தமர்-தமக்கும் (1)

பெரும் தமர்-தமக்கும் கூட பிழை விளைத்திடுவன் மாதோ – சீறா:2390/4

மேல்


தமர்-தனிலும் (1)

நம் தமர்-தனிலும் மிக்க நண்பினன் இவன் என்று ஓதி – சீறா:1068/2

மேல்


தமர்க்கு (2)

தந்தை தாய் தமர்க்கு உறும் பொருள் சமய நிண்ணயத்தை – சீறா:1368/1
தாரணி புறத்தில் தெறும் படை திரண்டு வந்தது தமர்க்கு இடர் என யான் – சீறா:1453/3

மேல்


தமர்க்கும் (1)

வரும் தமர்க்கும் திசையோர்க்கும் மறையோர்க்கும் மனப்பொருத்தம் அன்று தானே – சீறா:1646/4

மேல்


தமர்கள் (1)

இந்த வல் வினைகள் முடியும் முன் தமர்கள் எவர்களும் மறையினால் தெளிந்து – சீறா:2514/1

மேல்


தமர்களை (1)

நாடி நும் மனை புகும் என தமர்களை நடத்தி – சீறா:436/3

மேல்


தமரின் (1)

நித்தமும் கெடுப்பன் தமரின் மேல் வாஞ்சை நினைவு அற கருத்தையும் கலைப்பன் – சீறா:4101/3

மேல்


தமரினுக்கு (1)

தமரினுக்கு ஒரு திலதமே யார்க்கும் தாயகமே – சீறா:348/2

மேல்


தமருக்கு (1)

மனத்தினில் அடக்கி செவ்வி மதியொடும் தமருக்கு ஏற்ப – சீறா:1498/3

மேல்


தமருடன் (1)

தமருடன் சுவன பதியினில் கொடுபோய் சல நதி-தொறும் முழுகாட்டி – சீறா:263/2

மேல்


தமரொடு (3)

தம் தமரொடு புகழ்ந்து எடுத்து சாற்றினார் – சீறா:753/4
தமரொடு நரகில் புகுவர் நும் அரிய தண்ணளி எவர் அறிகுவர் இ – சீறா:1931/2
உத்தம தமரொடு அவ் உறைந்த பேர்கட்கும் – சீறா:2738/2

மேல்


தமரொடும் (2)

தம் தமரொடும் பலர் தனித்து உசாவியே – சீறா:2150/2
தமரொடும் இருந்து மூன்று நாள் கடந்து என்-தன்-வயின் சாரும் என்று உரைத்து – சீறா:2542/2

மேல்


தமனிய (7)

தணிவு இல நிவந்த செழும் கதிர் மாடம் தமனிய கிரியினோடு இகலும் – சீறா:88/4
செதுக்கி மின் உமிழ் தமனிய தசும்புகள் செறித்து – சீறா:874/2
தமனிய தசும்பு நனி விரை கமழ்ந்த தண் நறும் புது புனல் ஆட்டி – சீறா:1201/2
பல்லவம் பொருவா தமனிய துகில் பலவும் – சீறா:2027/2
தமனிய_பதியில் தூபா தரு-வயின் நடந்த பேறும் – சீறா:3080/1
நீங்கில் பஞ்சகலியாணியில் தமனிய நிறத்த – சீறா:3473/2
தறுகிலாது ஒரு குறங்கும் ஓர் தமனிய காசும் – சீறா:3745/3

மேல்


தமனிய_பதியில் (1)

தமனிய_பதியில் தூபா தரு-வயின் நடந்த பேறும் – சீறா:3080/1

மேல்


தமனியம் (1)

இரசிதம் பணி மணி தமனியம் இவை அனைத்தும் – சீறா:2010/3

மேல்


தமியர் (1)

எய்ப்புறு மனத்தராகி இனம் இல்லா தமியர் போல – சீறா:1493/3

மேல்


தமியர்கள் (1)

இடம் கொள் சிந்தையில் தெரிதரும் தமியர்கள் இனிமேல் – சீறா:2463/3

மேல்


தமியராகி (1)

வறியரில் தமியராகி வாள் அலி மவுலலுற்றார் – சீறா:3065/4

மேல்


தமியற்கு (1)

தானமும் உண்ண உண்ண பொலிந்தன தமியற்கு அன்றே – சீறா:2836/4

மேல்


தமியேன் (7)

பிடி ஆரும் மெல் நடை கொம்பினை கதீஜா என தமியேன் பெற்ற பேறை – சீறா:1085/3
புனம் உறை விலங்கின் சாதியாயினும் தமியேன் புன்சொல்-தனை – சீறா:2080/3
தனியவன்-தன் திருத்தூதே முகம்மதுவே பொறை கடலே தமியேன் கூற்றை – சீறா:2670/3
பொன் போலும் மன பெரியோர் பொறுப்பர் எனும் மொழி தமியேன் புந்திக்கு ஏற்ப – சீறா:2671/2
தாங்கினன் அல்லால் வேறு தாங்கிலேன் தமியேன் என்றார் – சீறா:3932/4
மிடிமையின் தமியேன் மொழி செவி கேட்ப வேண்டும் என்று உரை விளம்புவரால் – சீறா:4094/4
அய்யகோ தமியேன் அகத்து உறை நிதியே ஆடவர் திலகமே அரசே – சீறா:4120/1

மேல்


தமை (2)

தமை வளர்த்து வந்த பாத்திமா எனும் அ தாயர்க்கும் உரைத்து எழுந்தனரால் – சீறா:2542/4
தரைத்தலம் புகல வீரம் தக தமை நினையா நீட்டு – சீறா:2602/1

மேல்


தமையன் (1)

சாற்றியது எனது தம்பி தமையன் என்பதனினானும் – சீறா:2391/1

மேல்


தயங்க (9)

தரித்த முத்து ஆரம் உடு குலம் அனைத்தும் தான் குடியிருந்து என தயங்க
கரித்த கண் இமையா முலை குவடு அசையா கன்னியர் திரண்டு இருந்தனரால் – சீறா:240/3,4
சலதி வெண் திரை தரள வெண் மணியொடு தயங்க
குலவு நீல மா மணியிடை கோத்து அவை தூக்கி – சீறா:1111/1,2
சந்த மெல் நறை மெழுக்கிடும் தலத்திடை தயங்க
பந்தியாக வைத்திருப்பது பால் நிலா கதிரோடு – சீறா:1124/2,3
தரள மென் புருடராகம் பல மணி தயங்க தாக்கி – சீறா:1258/3
தாதையோடு உரைத்தனர் இரு விழி மழை தயங்க – சீறா:1384/4
புறம் தயங்க படர்ந்து நமர் குலம் சமயம் தேய்த்து அமிழ்த்திப்போடும் தானே – சீறா:1666/4
தவழ்தரும் குடை திரள்களும் கவரியும் தயங்க
துவள்தரும் கொடி மலிதர பல்லியம் தொனிப்ப – சீறா:1890/2,3
சவி தரும் வெண் சுதை தயங்க எங்கணும் – சீறா:2731/3
சாரும் நல் கதிர் பல் மணி குலங்களும் தயங்க
கூரு மாந்தர் தம் மனத்தினின் நினைத்தவை கொடுப்ப – சீறா:3129/2,3

மேல்


தயங்கி (5)

தடம் புயங்களின் மா நிலம் குடியிருப்ப தயங்கி அங்கு அவர் பெறும் அரசர் – சீறா:159/3
அகம் தயங்கி மெய்மறந்து எழில் அப்துல் முத்தலிபு – சீறா:474/1
தறித்த பூம் கரும்பு ஆட்டு சாறு அடு புகை தயங்கி
குறித்த சோலை மேல் தவழ்வது குரை கடல் ஏழும் – சீறா:864/2,3
வடம் தயங்கி விம்மிதத்து எழும் குவி முலை மடவார் – சீறா:872/1
தலைவர் கூறிய மொழி செவி புக உடல் தயங்கி
நிலைகுலைந்து எழுந்து அயர்வொடு நெட்டுயிர்ப்பு எறிந்து – சீறா:1274/1,2

மேல்


தயங்கிய (7)

விடம் தயங்கிய கண் இணை மடவாரும் மெலிதர செல்லும் அ காலை – சீறா:357/2
தனி இருந்து எழில் மெய் சோதி தயங்கிய நபி முன்பாக – சீறா:2266/2
மாண் தயங்கிய முகம்மதும் அமைத்து இகல் வாய்மை – சீறா:4022/2
தண் நிலவு உமிழும் தரள வெண் மணிகள் தயங்கிய தடத்தொடும் நிறைந்த – சீறா:4081/1
முரண் தயங்கிய வேசரி குலம் பல முழுதும் – சீறா:4254/2
அறிவும் மானமும் தயங்கிய முகம்மதை அடைந்தார் – சீறா:4414/4
மாண் தயங்கிய வேல் உயையினாவும் போர் மல்கு அபுதுற் றகுமானும் – சீறா:4926/2

மேல்


தயங்கு (9)

தங்கிய கிரண வனச மா மணியும் தயங்கு ஒளி வயிர ராசிகளும் – சீறா:87/2
வடம் தயங்கு பூண் செப்பு என பணைத்து இறுமாந்து – சீறா:337/1
மறம் தயங்கு வேல் மாந்தர் அ வேங்கையின் வாய் பட்டு – சீறா:759/3
தடம் தயங்கு பொன்_நாட்டினில் தான் என – சீறா:1187/1
சினம் தயங்கு வேலவன் மனம் உற சிரம் தூக்கி – சீறா:1711/2
மறம் தயங்கு வேல் கர அபித்தாலிபு மன்னர் – சீறா:2200/1
தரள வெண் மணியின் நிரைநிரை வடங்கள் தயங்கு ஒளி தர அணிந்ததுவே – சீறா:3157/4
தழை செறி மரவ மாலை தயங்கு திண் புயத்தார் மிக்க – சீறா:4849/1
தம் பொறி என கதிர் தயங்கு மணி மின்ன – சீறா:4890/4

மேல்


தயங்கும் (3)

தருக்கு இழந்து தன் சேவல் வாய் தொனி என தயங்கும் – சீறா:63/4
புறம் தயங்கும் அம் சிறை அறு பத பொறி சுரும்பு – சீறா:759/1
தார் அணி புயங்கள் விம்ம அப்துல்லா தயங்கும் காந்தி – சீறா:3694/3

மேல்


தயங்குவன் (1)

தரம் பட விதியோ என்ன தயங்குவன் மயங்குவானே – சீறா:943/4

மேல்


தயங்குற (1)

குடம் தயங்குற விம்மிதம்கொண்ட பொன் குவட்டை – சீறா:337/3

மேல்


தயமும் (3)

துஞ்சா வகை தயமும் செய்து தொழ மேலவன் விதியின் – சீறா:4333/2
தரும் மந்திர நெறியின்படி தயமும் செய்து தொழுதார் – சீறா:4334/4
தயமும் செய்து தொழ காண்டது தரை மாதர்கள் திலதம் – சீறா:4335/3

மேல்


தயவாய் (1)

தப்பு இலா குணத்தின் தோழர்-தங்களை தயவாய் பார்த்தே – சீறா:4713/4

மேல்


தயவாலும் (1)

தகைமை சேர் மன பொறையினாலும் தயவாலும்
மகிமை மீறிய வரத்தினாலும் வலியாலும் – சீறா:4275/1,2

மேல்


தயவு (2)

தாங்கும் மெய்ப்பொருள் அறிவு அருள் குணம் தயவு இரக்கம் – சீறா:1278/1
தயவு கூர்தர முகம்மது நபி சரண் சார்ந்தான் – சீறா:4635/2

மேல்


தயவுடன் (1)

தயவுடன் நபியும் அன்னோர்-தமை மகிழ்ந்து அன்பு கூர்ந்தார் – சீறா:4698/3

மேல்


தயவும் (4)

தருமமும் பொறையும் இரக்கமும் குணமும் தயவும் சீர் ஒழுக்கமும் உடையோர் – சீறா:48/2
தவமும் பெறு நிறையும் வெகு தயவும் கன தனமும் – சீறா:4344/1
தருமமும் தவமும் உள்ள தயவும் போய் எவரும் கொஞ்ச – சீறா:4744/1
தருமமும் அறிவும் ஒழுக்கமும் பொறையும் தயவும் ஓர் வடிவு என எடுத்தே – சீறா:4760/1

மேல்


தயவொடு (1)

தயவொடு அ கிரியினை ஈயவும் தனித்து – சீறா:4558/3

மேல்


தயிர் (10)

பால் தயிர் நறு நெய் கலத்தொடும் கலக்கி பட்டியும் குட்டியும் சிதறி – சீறா:34/1
நிரைநிரை மாடு ஆடு ஒட்டகம் பலவும் நிறைந்து பால் தயிர் குறைவு இலதாய் – சீறா:374/3
குற்றம் இல் அலிமா என்னும் கொடி மனை தயிர் பால் நல் நெய் – சீறா:403/3
பருக பால் தயிர் குறைவு அற பெரும் பலன் படைத்தார் – சீறா:541/4
வெண் தயிர் உடைக்கும் ஒலி மறா முல்லை வேலியும் கடந்து அயல் போனார் – சீறா:1000/4
தோயும் வெண் தயிர் நறு நறை நாசிகள் துளைப்ப – சீறா:2679/3
வெம் திறல் சேனை எல்லாம் வெண் தயிர் ஒத்த மன்னோ – சீறா:3960/4
தயிர் சொரிந்து கிடந்த அதின் தலை – சீறா:4490/4
தூய நெய் தயிர் பால் கடத்துடன் எடுத்து சுடு நில பாலையில் செறித்து – சீறா:4755/2
மழை பொரு கூந்தல் வால் தயிர் உடைத்த மத்தினால் உடைபடும் திவலை – சீறா:5005/2

மேல்


தயிரின் (2)

விரிதரும் தலை மத்து எறிதரும் தயிரின் மிக்கு உடைந்து அற மிடைந்தனரே – சீறா:1909/4
தன்னையும் மறந்து உடைந்தனர் கடைபடு தயிரின் – சீறா:4018/4

மேல்


தயிரும் (1)

பெற்ற அருள் அனசை கூவி பிரியமாய் தயிரும் நெய்யும் – சீறா:4703/2

மேல்


தயிரொடும் (2)

உரிய பால் தயிரொடும் உணவும் ஈந்திடு – சீறா:2736/3
மதுர முக்கனி தேன் நெய் பால் தயிரொடும் வழங்கி – சீறா:3115/1

மேல்


தயிறகு (2)

கடல் கிளர்ந்து அனைய தானை அஃறுபு-தம் கண்மணி தயிறகு என்போர் – சீறா:152/3
சந்தனம் திமிர்ந்து திரண்ட மல் புயத்தார் தயிறகு தரு திரு மதலை – சீறா:153/1

மேல்


தர (33)

நலம் கொள் தாமரை முக மலர் தர நறும் குவளை – சீறா:64/1
முருகு அவிழ் மரவ தொடை புயர் லுவையு முக மலர் தர இருந்து ஒளிரும் – சீறா:161/4
முன் பெரும் சூகை வடுவையும் தவிர்ந்தேன் முக மலர் தர வடிவு ஆனேன் – சீறா:364/3
திடம் தர மனத்தினில் தெளிந்து நோக்கிற்றே – சீறா:1621/4
திசை கதிர் தர நபி நடந்து தீன் என – சீறா:1828/1
ஈது அலால் சில உரை பிறர் தர திமஸ்கு இறைவன் – சீறா:1844/1
சாலவும் இறந்த தரு இனம் தழைப்ப தர வரும் இனிய மென் மொழியாள் – சீறா:1962/4
பொழிந்த நீர் விழி தர இரந்து ஏத்திய புகழால் – சீறா:2000/2
மிகுவித புதுமைகள் தர ஒட்டையை விளித்து – சீறா:2008/3
வள்ளல் இ உரை தர மதீன மா நகர் – சீறா:2156/1
நனை கொள் மென் மலர் கானக தரு தர நடந்தார் – சீறா:2220/4
தரும் கதிர் தரள நகையின் புன்முறுவல் தர வரு விருத்தனை நோக்கி – சீறா:2306/2
நனி பெற கீண்டுகீண்டு நலம் தர அடைத்து நின்றேன் – சீறா:2598/3
வட்ட வான் நிழல் தர வந்த நம் நபி – சீறா:2743/1
எழும் துகள் படலம் தர வாரி நின்று எறிவார் – சீறா:3117/4
இன் நலம் தர மூழ்குவர் ஆடுவர் எங்கும் – சீறா:3138/4
தரள வெண் மணியின் நிரைநிரை வடங்கள் தயங்கு ஒளி தர அணிந்ததுவே – சீறா:3157/4
மறை ஒலி திசை தர வரும் அ வேளையில் – சீறா:3322/2
தரு புதுமைகள் தர தந்த நம் நபி – சீறா:3331/1
மறம் தர புகழ் ஏதேனும் வாய்மையின் முடித்தது உண்டோ – சீறா:3396/2
நீல ஒண் கவிகை மேக நிழல் தர சலவாத்து ஆர்ப்ப – சீறா:3674/2
மேலில் சோணிதம் தர ஒரு வீரன் போர் விளைத்தான் – சீறா:3896/4
அக்கம் நீர் தர கிடந்து ஐயகோ என அழன்று – சீறா:3986/2
தர கனிகள் ஒன்றும் குறைந்தில பொருவு இலா தீன் – சீறா:4293/3
வெல்லும் சசி முகமும் வளை வில்லின் தர நுதலும் – சீறா:4348/1
திறம் தர மகிழ்வு பூப்ப அவரையும் போரில் சேர்த்தி – சீறா:4393/2
தர ஓர் காயம் அடுத்தில சற்றுமே – சீறா:4481/4
நிறையும் எனது உடல் உயிரை தர வேண்டும் எ தலத்தும் நீண்ட சோதி – சீறா:4526/2
மாண் தர ஓர் இடம் வாங்கினீரெனில் – சீறா:4546/2
அம் தர பொரப்படாது ஆகையால் அரோ – சீறா:4550/2
தரை தர நபி நல் செல்வம் தழைதர இருக்கும் நாளில் – சீறா:4716/4
மன்றில் அன்னை தர வரும் நாள் முதல் – சீறா:4769/1
வயம் தர பொர வருவரேல் வருதிர் என்று உரையும் – சீறா:4840/4

மேல்


தரகன் (3)

சாலவும் அளித்து அவனுமே தரகன் ஆனான் – சீறா:895/4
தரித்த பேர் அனைவரும் எழுந்தனர் அதில் தரகன்
ஒருத்தன் முன் எழுந்து அணி முகம்மதினிடத்து உற்றான் – சீறா:956/3,4
வருந்தி நல் மொழி தரகன் அங்கு உரைத்தது மருவார் – சீறா:960/1

மேல்


தரகனுக்கு (1)

தரகனுக்கு உரைத்து அழைத்து உயர் மேனிலை சார்ந்து – சீறா:950/1

மேல்


தரகனும் (1)

தன் உயிர்த்தோழரோடும் தரகனும் மைசறாவும் – சீறா:936/3

மேல்


தரகனை (1)

அரங்கு-நின்று இழிந்து இயல்புறும் தரகனை அடைந்தான் – சீறா:949/4

மேல்


தரங்கம் (1)

தணிப்பு இலாது எடுத்து எறி தரங்கம் மேல் நடு – சீறா:177/3

மேல்


தரங்கு (1)

பூண் தரங்கு என பிடித்தது கடல் நடு புடவி – சீறா:2653/4

மேல்


தரணி (5)

தன்னிடத்து இருந்து தரணி ஏழ் புரக்கும் தலை பதி நிலைபெற இயற்றி – சீறா:151/2
தக்க மெய் புகழும் கிளைஞரும் வாழ தரணி நால் திசையினும் வாழ – சீறா:1215/2
தருவதும் பகலே கொடுவர மாட்டேன் தரணி மேல் திசை கடல் சார – சீறா:4107/1
தரணி சிறிது என கிடந்த பெரும் பதி ஈன்றெடுத்து உவந்த தரும வேந்தர் – சீறா:4307/1
தன் பெயர் நடக்கும் வண்ணம் அறிகுவம் தரணி மீதில் – சீறா:4877/4

மேல்


தரணியில் (1)

நிலைநிறுத்திவிட்டனம் அறிவும் தரணியில் பெருமையும் இழந்தேம் – சீறா:2506/2

மேல்


தரத்தவர் (1)

பொரு தரத்தவர் மனத்தினில் வெருக்கொள புகலும் – சீறா:3827/1

மேல்


தரத்து (2)

தார் அணிந்து இலகு தோள் பூ தரத்து அபூத்தாலிப் வெற்றி – சீறா:1037/3
தரத்து உகிர் நிலம் பதிப்ப ஊன்றி எள் – சீறா:1621/2

மேல்


தரத்தை (1)

தரத்தை நோக்குவர் அவையினில் அபூஜகிலுடனே – சீறா:1535/3

மேல்


தரம் (17)

தரம் பெறும் ஆயிரம் பேர் நிறை என சாற்றி பத்தாயிரம் – சீறா:421/1
தரம் அறிந்து உவகை எய்தும் உமக்கு என சாற்றி போற்றி – சீறா:424/3
தரம் பட விதியோ என்ன தயங்குவன் மயங்குவானே – சீறா:943/4
கருதார் வரு திறலால் இடு கலகம் தரம் அன்று என்று – சீறா:978/1
தரம் பெற இவை-கொல் என்ன தான் அளவறுத்து மட்டிட்டு – சீறா:1043/3
உந்து வெம் குபிர் களைவது இ தரம் என உயர் வான் – சீறா:1279/3
தரைத்தலத்து ஈமான் கொள்ளுதற்கு இசையா தரம் படைத்தவர் அனைவரையும் – சீறா:1454/3
முறைமுறை பணிந்து பல தரம் புகழ்ந்து முகம்மது நபியையும் வாழ்த்தி – சீறா:1919/3
பல தரம் உரைத்து தம் பதியை நோக்கினார் – சீறா:1984/4
ஓடி அற விழுங்குவது இ தரம் என சொல்வது போல உணர்த்திற்று அன்றே – சீறா:2667/4
ஒரு பிடி மூன்று நாளைக்கு ஒரு தரம் அளித்தல் வேண்டும் – சீறா:2830/4
கொடுத்தனர் மூன்று நாளைக்கு ஒரு தரம் கொள்க என்ன – சீறா:2832/3
உய்த்திட மூன்று நாளைக்கு ஒரு தரம் இருளின் என்-பால் – சீறா:2833/1
தரம் பெறும் தோழர்க்கு எல்லாம் இனியவை சாற்றுவாரால் – சீறா:3104/4
நிறம் தரம் தெரியா கங்குல் நின்றனர் ஒருபால் அன்றே – சீறா:3716/4
தரம் கிடந்த நெடும் சரம் தாக்கி உள் – சீறா:4492/1
பொய்யாத நபி வசனம் ஐந்துக்கு ஐந்து தரம் இறை மேல் புகன்றார் ஆணை – சீறா:4683/2

மேல்


தரவிலையால் (1)

மின் இல் வந்த வல் இருளுமோ வெளி தரவிலையால்
துன்னும் மாந்தர்-தம் முகங்களும் தோற்றவும் இலையால் – சீறா:4599/3,4

மேல்


தரள (25)

விரி கதிர் தரள மணி பல உகுப்ப வெருள் மத கவை அடி பேழ் வாய் – சீறா:42/3
நிரம்பிட பதிந்த சலஞ்சல தரள நீள் நிலா எறிப்பது நிறைந்த – சீறா:45/3
சிறுநகை தரள பவள மெல் இதழில் செழு மலர் கைவிரல் குவித்து – சீறா:53/3
வெண் மணி தரள தொடை புய மகுலீல் வேந்தருக்கு உற்ற சேய் என வாழ் – சீறா:137/3
தண் நகை தரள கதிர் இருள் துணிப்ப தரை எலாம் பொன்மை போர்த்து இருப்ப – சீறா:241/3
வேலை-வாய் தரள சோதி விளங்குவ போன்றது அன்றே – சீறா:924/4
சலதி வெண் திரை தரள வெண் மணியொடு தயங்க – சீறா:1111/1
தரள மென் புருடராகம் பல மணி தயங்க தாக்கி – சீறா:1258/3
தண் தரள கதிர் வடிவின் முகம்மதினை குறைபடுத்தி அவர் தம் வாக்கின் – சீறா:1640/1
தரள ஒளி-தனில் உருவாய் உதித்த முகம்மது இதனை சாற்ற கேட்டு – சீறா:1654/1
சிந்து வெண் தரள ராசி செறித்து அலங்காரம் செய்தார் – சீறா:1743/4
பணி நெடும் படத்தில் கிடந்த பார் உடுத்த பரவை வேந்தனுக்கு வெண் தரள
மணியினில் அமைத்த செழும் முடி நிகர்ப்ப வந்தது நிறைந்த வெண் மதியம் – சீறா:1915/3,4
வெள் நிலா தரள நகை நிரை பொதிந்து விரிந்த செம்பவளமோ இலவோ – சீறா:1960/1
தரும் கதிர் தரள நகையின் புன்முறுவல் தர வரு விருத்தனை நோக்கி – சீறா:2306/2
சவி தரள உருவெடுத்தோர் இரங்கார் மேல் இரங்கி உரை சாற்றினாலும் – சீறா:2669/3
தரள வெண் துளி திரை எறி தடம் திகழ் ஷாமின் – சீறா:2907/2
தரள மா மணி அரும்பு இனம் ஈன்று தாரணியின் – சீறா:3130/1
தரள வெண் மணியின் நிரைநிரை வடங்கள் தயங்கு ஒளி தர அணிந்ததுவே – சீறா:3157/4
வண்ண ஒண் புய பைம் கஞ்சுகியிடத்தின் வால் மணி தரள மாலிகையின் – சீறா:3158/1
புது கதிர் தரள சுட்டி புனைந்து மேல் சாத்தும் சாத்தி – சீறா:3212/2
தண் நிலவு உமிழும் தரள வெண் மணிகள் தயங்கிய தடத்தொடும் நிறைந்த – சீறா:4081/1
பெரிய முலை சிறிய இடை பவள இதழ் தரள நகை பிறழும் வாள் கண் – சீறா:4304/1
மதி ஒளி பழுத்த தரள வெண் தொடையும் மார்பகத்து அணிய விண் கான்ற – சீறா:4446/2
துலக்கு வெண் தரள மூரல் துடி இடை கரிய கூந்தல் – சீறா:4697/3
இழை படு மார்பில் செறிந்திட தரள வடம் கிடந்து இலங்குவ போன்றும் – சீறா:5005/3

மேல்


தரளம் (11)

கலவை மான்மத மார்பகம் சிவந்த கண் தரளம்
குலவ வந்தவை எவை-கொல் என்று இனத்தவர் கூற – சீறா:471/1,2
தந்தை சொல்லிய சொல்லினுக்கு அரிய கண் தரளம்
சிந்த நோக்கிய முகம்மது திரு முகம் நோக்கி – சீறா:547/1,2
கத்து வால் வளை தரளம் கதிர்த்து வார்ந்து ஒழுகு மணி கடலின் நாப்பண் – சீறா:1644/2
விரி கதிர் தரளம் சிந்தும் விளை நிலம் கடந்து செம் தேன் – சீறா:1720/2
நந்து வெண் தரளம் திகழ் நதி அபசா-பால் – சீறா:2023/3
வில் உமிழ்ந்த செம் மணி தொடை திரண்ட வெண் தரளம்
பல்லவம் பொருவா தமனிய துகில் பலவும் – சீறா:2027/1,2
வால் வளை தரளம் சிந்தும் வாவி சூழ் மதீனா வாழும் – சீறா:2349/1
கொள்ளை வெண் தரளம் குவித்து என வீரம் புகழொடும் குடியிருந்து என்ன – சீறா:3154/3
வெண் நகை தரளம் நக்க விரி இதழ் பவளம் மின்ன – சீறா:3174/2
தவள வெண் தரளம் சிந்தும் சலஞ்சல தடமும் காவும் – சீறா:3412/2
வனையு நீள் முடி முகம்மதும் உரைப்ப வண் தரளம்
புனையும் மார்பினர் கருத்தினுள் மதி எலாம் பொருத்தி – சீறா:3427/1,2

மேல்


தரளமும் (1)

தரளமும் மிகு விலை சரக்கும் தாங்கிய – சீறா:3297/3

மேல்


தரளமே (1)

அதிரும் மை கடல் தரளமே என அடல் அரசர் – சீறா:477/3

மேல்


தரா (3)

கறை தரா மணியின் குலம் என விரல்கள் கவின் கொள சிவந்த மென் பதத்தாள் – சீறா:1972/4
உரை தரா விலங்கு இனம் கரி உரைத்தது என்று உரவோர் – சீறா:2011/1
அறம் தரா மனத்தொடும் சமர் கோலங்கள் ஆனார் – சீறா:3787/4

மேல்


தராசின் (1)

நிறைதரு தராசின் வடிவு உறும் பரடாள் நிறை மணி பந்து எனும் குதியாள் – சீறா:1972/1

மேல்


தராத (1)

மடம் தராத நல் மறை மன வலி முகம்மதுவே – சீறா:1869/4

மேல்


தராது (2)

இருள் தராது இருத்தல் அரிது என சினந்த இடரொடும் படிறு எடுத்து இசைப்பார் – சீறா:1935/4
திடம் தராது உளம் இடைந்திட தெரியல்கள் துயல – சீறா:3738/3

மேல்


தரி (1)

தரி திரை கரங்களில் சங்கம் ஆர்த்திட – சீறா:491/3

மேல்


தரிக்க (1)

தந்திரம் என்ன நீ தரிக்க வேண்டுமால் – சீறா:4550/4

மேல்


தரிக்கிலாது (1)

உலை கிடந்த கனல் புகை எழும் பரல் உருப்பம் உற்று அவை தரிக்கிலாது
அலை எறிந்து வரு கடல் படிந்து குளிர் அறல் அருந்தி உடல் கருகி நீள் – சீறா:4214/1,2

மேல்


தரித்த (16)

சிலை தரித்த பேர் ஒலி பெரும் படை ஒலி சிறக்கும் – சீறா:39/4
தரித்த பேர் ஒளிவுக்கு அந்த சசி கதிர் மழுங்கும் அன்றே – சீறா:111/4
தரித்த முத்து ஆரம் உடு குலம் அனைத்தும் தான் குடியிருந்து என தயங்க – சீறா:240/3
நிலை தரித்த வெண் கதிர் மதி நிகர் என வளர – சீறா:539/3
தேன் மொழி கதிஜா என்னும் திரு பெயர் தரித்த பாவை – சீறா:612/4
இரும் புகழ் தரித்த வெற்றி முகம்மதை இனிதின் நோக்கி – சீறா:639/3
தரித்த பேர் அனைவரும் எழுந்தனர் அதில் தரகன் – சீறா:956/3
சூலினை தரித்த கொண்டல் சுகைபு நல் நபி-தம் செம்பொன் – சீறா:1762/1
சரகு இறங்கி நல் நபி எனும் பெரும் பெயர் தரித்த
வருடம் ஐந்து என வர வரும் இறசபு மாதம் – சீறா:2021/1,2
மறை தரித்த நல் முகம்மதினுடன் வகுத்து உரைத்து – சீறா:2492/2
கையினில் தரித்த வேல் காவலோர் அபூ – சீறா:2756/2
சடுதியின் ஒட்டகம் தரித்த நீள் நிலத்து – சீறா:2761/1
கையினில் தரித்த கோலொடும் இருந்த தொறுவனை கடிதினில் நோக்கி – சீறா:2884/2
தரித்த கொண்டலின் இடம் விடுத்து இந்திரசாபம் – சீறா:3127/3
தரித்த சோட்டினில் கரம் புகுந்திருப்பது என் தனுவில் – சீறா:3815/1
சடிலம் துஞ்சினும் கேளிர்கள் துஞ்சினும் தரித்த
விடுதியன்றி மற்றிடம் வராது உளம் மெலிபவரும் – சீறா:4586/1,2

மேல்


தரித்ததுவும் (1)

சந்த திண் புய முகம்மது நபி தரித்ததுவும்
இந்தவாறுகள் அனைத்தையும் அறிந்து இபுலீசு – சீறா:185/3,4

மேல்


தரித்தல் (1)

கடி நெடும் கழையில் செவ்வி கதிர் மணி தரித்தல் போலும் – சீறா:3050/3

மேல்


தரித்தவர் (1)

தரித்தவர் எவர் என்று இல்லுள் சார்ந்து நோக்குக என்று ஓத – சீறா:2563/3

மேல்


தரித்தன (1)

மங்கை ஆமினா வயிற்றினில் தரித்தன அன்றே – சீறா:181/4

மேல்


தரித்தனர் (1)

அசன் என செழும் திரு பெயர் தரித்தனர் அன்றே – சீறா:3746/4

மேல்


தரித்தார் (3)

விள்ள அரும் பசிய கழை குலம் பொருவா விளங்கு தோள் அணி பல தரித்தார் – சீறா:1203/4
சதுரின் அணித்தாய் ஒரு மனை உண்டு அதனில் தரித்தார் அகுமதுவும் – சீறா:1584/3
ஒள்ளிய சவிகள் திரண்டு என சருவந்து ஒளிதர சென்னியில் தரித்தார் – சீறா:3154/4

மேல்


தரித்தான் (1)

சிந்தையில் கனிவும் வணக்கமும் ஒழுக்க செய்கையும் பொறுமையும் தரித்தான்
இந்த நற்குணத்தோன் யாவன் என்று அறிய வேண்டும் என்று இதயத்தின் அமைத்து – சீறா:2893/2,3

மேல்


தரித்திட (1)

உரைத்த சொல் உளம் தரித்திட கிடந்த ஒட்டகங்கள் – சீறா:2009/1

மேல்


தரித்திடும் (5)

நிலை தரித்திடும் படுகுழி படுத்தவை நிகர்க்கும் – சீறா:36/4
தரித்திடும் முதல் திங்களில் தரை புகழ் ஆதம் – சீறா:190/1
மறம் தரித்திடும் திரள் இனத்தொடும் முகம்மதுவை – சீறா:1669/2
சாலவும் குலத்து முன்னோர் தரித்திடும் கலன்கள் தாங்கி – சீறா:1762/3
காத்திர கோலும் நீள் கடைகாலும் தரித்திடும் சுரத்தினில் சிரத்தை – சீறா:2879/1

மேல்


தரித்திரம் (2)

தரித்திரம் படைத்திடும் சாம காலமே – சீறா:301/4
இகல்புரி தரித்திரம் இலை என்று ஓதினார் – சீறா:308/4

மேல்


தரித்திலன் (1)

உரைத்த வாசகம் மனத்திடை தரித்திலன் உரவோர் – சீறா:1372/1

மேல்


தரித்து (19)

பம்பு மேகலை தரித்து மென் கர வளை பரித்து – சீறா:194/3
விதம் பெற முகம்மது என பெயர் தரித்து வீறுடன் திரும்பினர் அன்றே – சீறா:288/4
தரை பெரும் புகழ் எலாம் தரித்து மா மணி – சீறா:320/1
முத்திரை என்னும் அ இலாஞ்சனை தரித்து மூவா – சீறா:420/1
கரு வர தரித்து ஈன்று தன் கணவனை இகழா – சீறா:867/2
தேன் இமிர் மரவ தொடையலும் தரித்து திகழ் மணி கலன் பல அணிந்து – சீறா:1009/2
திருத்திய முகிலில் சசிக்கு இடை கதிரும் சேர்ந்து என திருப்பிறை தரித்து
பொருத்து இளம் பிறையில் விரிச்சிகன் கதிர்கள் புரண்டு என நுதற்கு அணி புனைந்தார் – சீறா:1202/3,4
கர வளை தரித்து விரல் அணி பொருத்தி கதிர் கொள் மேகலை பல புனைந்து – சீறா:1204/1
சரணினை சிலம்பும் சில்லரி சதங்கை தரு சிறு சிலம்பொடு தரித்து
விரி கதிர் பவள கொடி எனும் விரல்கள் விளைந்த போல் மணி பணி செறித்து – சீறா:1204/2,3
தவம் இலா முகம்மது எனும் பெயரினை தரித்து
புவி இகழ்ந்திட பிறந்திருந்தனன் ஒரு புதியோன் – சீறா:1685/3,4
சால மென் மலர் தொடையொடும் பல பணி தரித்து
கோலம் ஆர்ந்து எழ தீபமும் தூபமும் கொடுத்து – சீறா:1999/2,3
நபி எனும் திரு பட்டமும் தரித்து அரிய நல் நிலை தீன் நெறி நடத்தி – சீறா:2317/2
தரு முகம்மது நம் இறையவன் தூதாய் நபி எனும் பட்டமே தரித்து
வரும் முறை பதினான்கு ஆண்டினில் மாச தொகையினில் றபீவுல் அவ்வலினில் – சீறா:2530/1,2
தடுத்து தீங்கு இயற்றியதை உள்ளகத்தினில் தரித்து
படுத்தும் பாடு அறிகுவம் என அவர் கண் முன் பரிவின் – சீறா:2916/1,2
சாரும் நல் வழிக்கு உரியன் என்று உளத்திடை தரித்து
மாரி போன்று நல் மறை தரு வாய் திறந்து உரைப்பார் – சீறா:2925/3,4
ஆதி-தன் ஒளிவினில் தரித்து அனாதி-தன் – சீறா:2980/1
சிலையும் தண்டமும் கட்கமும் தரித்து ஒரு சிறுவன் – சீறா:3527/3
கரு என தரித்து உம்பரின் பேரொளி கவின – சீறா:3737/3
கரு என தரித்து ஈன்றெடுத்து வந்து நல் கதியின் – சீறா:4163/2

மேல்


தரித்தே (1)

சந்திர காந்தி செய் பலகையை மடி மிசை தரித்தே
இந்திரநீலம் ஒத்து இருந்தமை தோய்த்து அதில் எழுதி – சீறா:97/1,2

மேல்


தரித்தோய் (1)

தழுவி வெம் குபிர் களைதர வேல் வலம் தரித்தோய்
வழுவி முன் விலைகொண்டவர் உரைத்திடும் வழியே – சீறா:2927/2,3

மேல்


தரித்தோர் (1)

சாற்றொணா தறுகண்மையும் மறனுமே தரித்தோர்
ஊற்றம் மிக்க வெவ் அரியினும் வலிமையர் உணர்வின் – சீறா:3789/2,3

மேல்


தரிப்பது (1)

தீது விளையும் தரிப்பது அல செல்வது அறனே இமைப்பில் தறுகாதி – சீறா:2549/3

மேல்


தரிப்பார் (1)

நாக மென் முலை குவட்டில் நல் மணி வடம் தரிப்பார்
மேகலை திரள் மணியொடு மருங்கில் வீக்கிடுவார் – சீறா:1120/3,4

மேல்


தரிப்பிடம் (1)

தரிப்பிடம் அறியாது ஒன்றுக்கொன்று உடன் சாராது எங்கும் – சீறா:2084/2

மேல்


தரிப்பொடும் (1)

தரிப்பொடும் துஆவை ஓதி தனி நகுலாவின் ஓர் பால் – சீறா:2264/1

மேல்


தரிபட்டு (1)

தரிபட்டு எனும் மாடம் பல தரைசெய்தனர் தரையில் – சீறா:4324/2

மேல்


தரிபடற்கு (1)

தரிபடற்கு அரிதாய் ஓர் தாள் ஒடிந்தது அ தாளினோடும் – சீறா:3722/3

மேல்


தரிபடா (1)

தரிபடா நாசி துளையில் நீர் ததும்ப தைத்து அற கிழிந்தது ஓர் துணியும் – சீறா:2298/3

மேல்


தரியலர் (5)

தாய்க்கு முன்னவள்-தன் சேய்-பால் தரியலர் அடைந்தார் என்னும் – சீறா:2387/1
சலம் புரிந்து இகலாநின்ற தரியலர் நோக்கா வண்ணம் – சீறா:2570/3
தரியலர் உயிர் உண் அன்சாரிமார்களும் – சீறா:3008/3
தரியலர் செகுக்கும் வெள் வேல் சதுமறை தலைவர் ஈன்ற – சீறா:3052/1
தப்பிய வாய்மை கேட்டு உளம் வெகுண்டு தரியலர் ஒருப்பட கூறும் – சீறா:4464/1

மேல்


தரியலர்க்கு (4)

தரியலர்க்கு இடியாய் அடுத்தவர்க்கு ஒரு தருவாய் – சீறா:199/3
தரியலர்க்கு அன்பு உறும் சார்பினான் மறை – சீறா:2126/1
சர நெறி நடத்தும் மறை மத களிறே தரியலர்க்கு அடல் அரி ஏறே – சீறா:2894/2
தடம் கடல் புடவி காத்து தரியலர்க்கு அரி ஏறு என்ன – சீறா:3728/3

மேல்


தரியலார்கள் (1)

தரியலார்கள் பாசறையை மேவினார் – சீறா:3966/4

மேல்


தரியார் (2)

சுரி குழல் முடியார் தோள் அணி தரியார் சுண்ணமும் சாந்தமும் பூசார் – சீறா:1013/2
தலை குவிந்தன கர துணி குவிந்தன தரியார்
சிலை குவிந்தன படைக்கலம் குவிந்தன திரளின் – சீறா:3513/1,2

மேல்


தரு (143)

குலம் தரு தெய்வ வணக்கமும் செய்து குழுவுடன் உழுநர்கள் கூண்டு – சீறா:46/2
தரையினில் படிந்தே அருள் கடை சுரந்த தரு இனம் வெருவிட கிடக்கும் – சீறா:56/4
தாறு கொண்ட பைம் கதலி தேமா பலா தரு தேன் – சீறா:72/1
தரு எனும் பெயர் பெற சிறந்து ஈந்து இருந்தனவே – சீறா:75/4
தரு நபி இறசூலுல்லா தலைமுறை தோற்றம் சொல்வாம் – சீறா:99/4
தாது அவிழ் மலர் தார் குங்கும கலவை தட புயர் யானுசு தரு கார் – சீறா:136/3
மன்னவர் இசுமாயீல் தரு மதலை மணி விளக்கு அனைய தாபித்து – சீறா:151/1
சந்தனம் திமிர்ந்து திரண்ட மல் புயத்தார் தயிறகு தரு திரு மதலை – சீறா:153/1
கரி பரி பதாதி ரதம் புடை நெருங்கும் கடைத்தலை காலிபு தரு சேய் – சீறா:161/3
மந்தரம் அனைய தடம் புயரிடத்தில் வந்து இருந்து அவர் தரு மதலை – சீறா:163/3
வில் உமிழ் வயிர தொடை புரண்டு அசைந்த விறல் புயர் குசை தரு மதலை – சீறா:164/1
எழில் தரு திரு நுதலிடத்து இலங்குமே – சீறா:173/4
பானுவின் கதிரால் இடருறும் காலம் படர்தரு தரு நிழல் எனலாய் – சீறா:257/1
வள்ளல் என்று உதவி பெயர் நிலைநிறுத்தி வளம் தரு புகழ் அபுல் காசீம் – சீறா:266/1
கனம் தரு கொடையாய் அரசர் நாயகமே கருதலர் கசனியே நும்-தம் – சீறா:277/2
வறுமை எத்தீம் தரு மதலை உண்டு-கொல் – சீறா:324/2
வரம் தரு குழந்தைக்கு ஒரு முலை பாலே வழங்கின படி அறிவதற்கே – சீறா:366/2
உலகு உயர் புதுமை காரணம் விளங்க உயர் தரு வேதமும் விளங்க – சீறா:377/3
தரு நிழலிடத்தில் வள்ளல்-தம் முனும் பின்னுமாக – சீறா:409/1
இ தரு நிழலில் யாங்கள் இருக்கையில் இருவர் வந்து என் – சீறா:432/1
பாதையில் தரு நிழல் இளைப்பாறினர் பரிவாய் – சீறா:447/4
நெறி தரு மக்க மா நகரை நீங்கியே – சீறா:483/3
பின்னிய தட தரு சினையில் பேட்டொடு – சீறா:501/1
பணர் தரு பாசடை தருவின்-பால் உயிர் – சீறா:503/3
தேம் தரு தட தரு விடுத்து செம்மலும் – சீறா:510/1
தேம் தரு தட தரு விடுத்து செம்மலும் – சீறா:510/1
போத ரத்தினன் அப்துல்லா தரு திரு புதல்வன் – சீறா:558/3
தரு என தரும் உசைன் நயினார் தரு மதலை – சீறா:594/1
தரு என தரும் உசைன் நயினார் தரு மதலை – சீறா:594/1
தானம் தரு தாரை-தனை தெரியாது – சீறா:703/2
ஈனம் தரு வல் இருள் எய்தி நெடு – சீறா:703/3
நீர் உறை பறவையின் குலமும் நீள் தரு
பாரினில் விலங்கினம் யாவும் பண் அறா – சீறா:727/1,2
தரும் தரு அனைய செம் கை தனபதி இசுறா என்னும் – சீறா:793/1
மாம் தரு சினையிடை பழத்தொடும் துயல்வருதல் – சீறா:860/2
பாடல தரு நிழல் மரகத கதிர் படர – சீறா:865/1
தரு பெரும் பதவி சமயம் பாழ்பட – சீறா:906/1
திருந்தார் அடல் அரியே தரு செழு மா மழை முகிலே – சீறா:984/2
தரு நிகர் கரத்து அபீத்தாலிபு ஆகிய – சீறா:1033/1
தரு முகம்மது நல் வாசம் தழைத்தல் தீன் விளக்கம் இன்பம் – சீறா:1058/2
தரு அனைய அபுத்தாலிப்-தம்முடனே மன்னவர்கள்-தமையும் போற்றி – சீறா:1091/3
சரணினை சிலம்பும் சில்லரி சதங்கை தரு சிறு சிலம்பொடு தரித்து – சீறா:1204/2
தெரிதரும் அறிவின் தரு நிழல் உறைந்த செழும் பொறை பசுங்கிளி எனவும் – சீறா:1208/2
பரல் செறி சுரத்தில் புனல் தரு நயினார் பணி பணிந்திட வரு நயினார் – சீறா:1214/2
தரு கை மன்னவர் குறைஷிகள் செய்துவைத்தனரால் – சீறா:1228/4
மை வணம் தரு கொடை அபித்தாலிபு மனைக்கே – சீறா:1364/4
மாது-தன் மணம் புணர்ந்தவர் பொருள் தரு மதமோ – சீறா:1373/2
தரு நபி பழித்து காட்டுதற்கு இவன் ஓர் சாட்சியில் தலைமையன் ஆனான் – சீறா:1443/4
தலைமுறை பெயரின் முதன் மணி விளக்காய் தரு கதிர் நபி முகம்மதுவே – சீறா:1446/4
தரு அம்மாறுடைய தாய் எவர்க்கும் தாயரே – சீறா:1471/4
சமர கேசரி அப்துல்லா தரு திரு மதலைக்கு – சீறா:1503/1
மின் என கதிர் தரு மணி குயிற்றி வெண் கதையால் – சீறா:1702/1
விண் படர்ந்து இரிய செம் தேன் விளை தரு படிந்து தோன்றா – சீறா:1721/3
படம் தரு கொடியில் தூண்டும் பகை பெரும் கடலை கையால் – சீறா:1759/3
தரு கதிர் உத்தரீயம்-தனை எடுத்து அணிந்தார் அன்றே – சீறா:1761/4
குலம் தரு மனு அலர் என்ன கூறுவார் – சீறா:1835/4
தரு மலர் புய அப்துல்லா தரு திரு மகவே – சீறா:1845/2
தரு மலர் புய அப்துல்லா தரு திரு மகவே – சீறா:1845/2
மதியினும் செழும் கதிர் தரு முக முகம்மதுவே – சீறா:1855/1
முருகு அலர் தரு பொருப்பிடம் தொடுத்து அணி முதிர்ந்த – சீறா:1891/1
சாலவும் இறந்த தரு இனம் தழைப்ப தர வரும் இனிய மென் மொழியாள் – சீறா:1962/4
நகை நிலா தரு மேனிலை மக்க மா நகரில் – சீறா:2016/2
விரி தலை தரு அடி நின்ற மென் குலை – சீறா:2135/1
சாதி அன்று ஈது ஒரு தரு முன் ஆதலும் – சீறா:2139/2
தரு என தரும் அபுத்தாலிப்-தம் புய – சீறா:2147/3
நனை கொள் மென் மலர் கானக தரு தர நடந்தார் – சீறா:2220/4
தரு கை வள்ளல் நம் நபி முகம்மதின் முழந்தாளில் – சீறா:2225/3
பாதையில் தரு வந்து எங்கள் பார்வையிற்கு அணித்தாய் நின்று – சீறா:2281/2
பாசடை குழைத்த வஞ்சி தரு படி துளைத்து உள் ஓடி – சீறா:2283/1
அ பெரும் புகழோன் தரு திரு மதலை அவனினும் மும்மடங்கு ஆகி – சீறா:2304/1
தனி கடம் தரு களிறு என சார்பினில் சார்ந்தார் – சீறா:2465/4
நம் களை கடிவோம் கீர்த்தியை உலகில் நடத்துவோம் நறை தரு புயத்தீர் – சீறா:2523/4
தரு முகம்மது நம் இறையவன் தூதாய் நபி எனும் பட்டமே தரித்து – சீறா:2530/1
விரி தரு கவை நா நீட்டி கட்செவி விரைவில் தோன்ற – சீறா:2588/2
முல்லை_மன்னவன் தரு நறும் பாலினை முறையா – சீறா:2642/3
புறா கத்தும் பறந்து உயவும் பாசடை தரு பொரிய – சீறா:2651/1
குறையும் நீள் தரு தளிர்த்து அலர் நறவு கொப்பிளிப்ப – சீறா:2677/2
தரு என வரும் அபூபக்கர்-தம்மொடும் – சீறா:2724/3
தரு குபா என்னும் அ தலத்தை நண்ணினார் – சீறா:2726/4
விடுத்தனன் பரலால் மெலமெல நடந்து ஓர் விரி மலர் சினை தரு நிழலில் – சீறா:2883/3
மாரி போன்று நல் மறை தரு வாய் திறந்து உரைப்பார் – சீறா:2925/4
நீள் நிலத்தினின் நபி தரு கட்டி மா நிதியம் – சீறா:2951/3
சதி அபுஜகல் தரு புதல்வன் தானையும் – சீறா:3034/2
தரு மனத்து இருத்தி யாரும் சாற்றுதல் பொருந்திலாரால் – சீறா:3056/4
முன்னிய தரு தூபாவின் முடித்தனன் இறைவன் அன்றே – சீறா:3072/4
கமை தரு சீற்ற வேங்கை அலி அகம் களிப்ப சொன்னார் – சீறா:3080/4
தரு எனும் நபியும் மூவரும் பெருகு சதுமறை தலைவரும் திரண்டு – சீறா:3152/3
தரு என சிவந்த கையும் தாமரை தாளும் வாய்ப்ப – சீறா:3186/3
தரு முகம்மதுவுக்கு இன்ப சலாம் எடுத்து உரைத்து மேலாம் – சீறா:3223/1
பெரும் தரு அடியில் திட்டிகழித்து எறி பிடவை எல்லாம் – சீறா:3230/1
தே தரு புய நபி மகிழ்ந்த செய்கையால் – சீறா:3247/2
கதிர் தரு பெரிய பீங்கானை கையினில் – சீறா:3253/1
கர நதி தரு நபி இருக்கும் காலையில் – சீறா:3308/2
தரு முகில் தவழ் சபுவான் என்று ஓங்கிய – சீறா:3312/2
மா தரு நிலையினை நோக்கி வா என – சீறா:3326/2
கோது அற கூறினன் கூற அ தரு
பூதலம் விரிதர புறத்து எழுந்ததால் – சீறா:3326/3,4
எழும் தரு பணர் சினை யாவும் பின்னரின் – சீறா:3327/1
வந்து நின்று அ தரு மண்ணுள்ளோர்களும் – சீறா:3328/1
தரு புதுமைகள் தர தந்த நம் நபி – சீறா:3331/1
வரம் தரு நயினார் சொன்ன பத்துனு நகுலா என்னும் – சீறா:3340/3
இரு நிலத்தினில் தரு எனும் இரு கரம் ஏந்தி – சீறா:3465/3
நடவு வாம் பரி ஆரிது தரு திரு சேய் நெளபல் என்பவனையும் முன்னர் – சீறா:3563/3
திடம் தரு மொழியால் அழைத்து அருகு இருத்தி தீயவன் அபூஜகுல் என்போன் – சீறா:3565/2
தரு உரை பகர எதிர் உரை பகர்ந்த தரு நபி சிறியதந்தையரும் – சீறா:3605/1
தரு உரை பகர எதிர் உரை பகர்ந்த தரு நபி சிறியதந்தையரும் – சீறா:3605/1
சரம் தரு தூணியும் தனுவும் தண்டமும் – சீறா:3659/1
பாங்குற கமழ் தரு நறும் பரிமளம் எடுத்து – சீறா:3742/3
வந்த நாயகி பாத்திமா தரு திரு மகவை – சீறா:3748/2
தரு என தரும் தூதரும் தட கரம் மலர்த்தி – சீறா:3837/3
தண் நிலா தரு படைக்கலன் கொடு மைந்தர் தாக்க – சீறா:3887/2
கறுபு தரு சேய் மெலிந்து புறங்காட்டும் அறபி தளத்தோடும் – சீறா:4035/1
தெற்றும் வளமை தரு மதீனா தென் பால் இரு காது அரை ஆறு – சீறா:4038/3
புண் தரு படையொடு புரவி சூழ்தர – சீறா:4059/1
தண் தரு புனல் சிறை கிடந்த தடம் மற்றும் – சீறா:4126/2
திரு நபி தரு மொழி செவியில் கேட்டலும் – சீறா:4176/1
நீர் வறந்து கனலே பரந்து தரு நீழல் இன்றி அடியோடு உற – சீறா:4209/1
வாடுபட்டு உலரவே மிகுத்த தரு மாறுபட்டது அ வனத்து அரோ – சீறா:4211/4
மதம் தரு நபிகள் கோமான் மகிமை யார் வகுக்க வல்லார் – சீறா:4293/4
தோரண வண் மறுகு தரு மதீன நகர்க்கு ஆதி என தோன்ற நாட்டி – சீறா:4300/2
கொந்து ஆர் தரு எனும் நம் நபி குளிர் வாள் முகம் நோக்கி – சீறா:4343/2
அறிவும் பொறை அருளும் தரு மறையும் திரு அறமும் – சீறா:4352/1
தரு என உதவும் சல்மான் பாரிசி தபனன் மான – சீறா:4397/3
விண்ணும் ஏத்திட ஒளி தரு கபீபு எனும் மேலோர் – சீறா:4418/3
வெள் நிறம் தரு நுவணையும் சுடச்சுட மேன்மேல் – சீறா:4421/1
குனி தரு வாளும் மருங்கினில் விசித்து கத்துபான் குழுவினர் சூழ – சீறா:4442/2
இடத்தினும் குவளை ஓடையின் மருங்கும் எழில் தரு கிடங்கினும் உயர்ந்த – சீறா:4448/2
முடம் தரு முக பாய் பரி பல மலிய மொய்க்கின்ற வானவர் வாழ்த்த – சீறா:4456/3
விறல் புரி மதீனா தரு பல பலனில் வேண்டு முப்பகுப்பில் ஓர் பாகம் – சீறா:4466/3
சலதியினை சீல நிதி தரும் கலத்தை கனி பதவி தரு வான் ஈண்ட – சீறா:4538/2
மித்துருக்கு உயிர் தரு வேந்தர்_வேந்த வாழ் – சீறா:4552/3
தரு சுகுறாவினை சார்ந்த தூதுவன் – சீறா:4559/2
காண் தரு முடிவில்லாத கடி மண மறுகு புக்கி – சீறா:4627/3
தண்மை உறு நெறி முறைமை நன்மை தரு தூய தீன் சமயம் உற்றேன் – சீறா:4685/2
வெறி தரு மதத்தால் பேழ் வாய் மிக திறந்து உருத்து பொங்கி – சீறா:4719/3
நளிர் புனல் பரந்து தலைக்கடை கடந்து நலம் தரு மனை புறம் செய்ய – சீறா:4757/1
புரை தரு கோபம்-தன்னால் புருடர்கள் மனைவிமாரை – சீறா:4793/3
தரு பிடித்து ஒடித்து தறு கண் இணை – சீறா:4807/2
வென்றி தரு பாத்திரம் விரைந்து கொடுவந்து என் – சீறா:4899/3
சினை தரு தருவின் நீழல் செறிந்து இனிது இருந்து மிக்க – சீறா:4905/2
தரு உறை காபா என்னும் தலத்திடை-தன்னின் மேய்த்து – சீறா:4919/2
தரு திரை கடல் போல் ஏகினர் என்று சாற்றினர் பவள வாய் திறந்தே – சீறா:4958/4
தேன் தரு பயசினை சிறப்பின் உண்டனர் – சீறா:4983/3
துற்றிய மகிழ்வின் யாவரும் இருந்தார் துதி தரு முகம்மது நயினார் – சீறா:4991/2
சலம் புரி மந்தி தாவ அறியாத தரு இடங்களும் பல கடந்தார் – சீறா:5003/4

மேல்


தரு-தனை (1)

தரு-தனை உறழ் நபி சிறியதந்தையர் – சீறா:3272/1

மேல்


தரு-தொறும் (2)

நேசமுற்ற கர வாள்கள் வைத்து நிறை நீள் தரு-தொறும் நிலா ஒளி – சீறா:4218/3
தரு-தொறும் குவித்து நின்ற பல குவை அனைத்தும் சாபிர் – சீறா:4294/1

மேல்


தரு-வயின் (1)

தமனிய_பதியில் தூபா தரு-வயின் நடந்த பேறும் – சீறா:3080/1

மேல்


தருக்கள் (9)

சகம் மகிழ் தட கரை தருக்கள் தே மலர் – சீறா:499/2
குற்றம் இல் நதியின் இரு கரை மருங்கும் குறைவு அற தளிர்த்தன தருக்கள் – சீறா:698/4
உறைந்திட தருக்கள் யாவும் தளிர்த்தன ஒண் பூ கோட்டில் – சீறா:800/2
முறை விருந்து அளிக்கும் முன்னம் முகிழ் நனி தருக்கள் எல்லாம் – சீறா:801/2
உறைதரும் தருக்கள் போற்ற ஊர்வன எவையும் போற்ற – சீறா:1270/2
சொரி மது விதிர்க்கும் பொரி அரை தருக்கள் சுற்றிய வரை மிசை ஏறி – சீறா:1899/3
கதிர் விரி ஹபீபு நிற்ப கானக தருக்கள் யாவும் – சீறா:2064/1
பாசடை தருக்கள் யாவும் பல மலர் சொரிய வாய்ந்த – சீறா:2245/3
பொரி அரை தருக்கள் யாவும் புது மலர் சொரியும் கானின் – சீறா:2583/1

மேல்


தருக்களினாலோ (1)

தவழ்தரும் உயிரினாலோ தருக்களினாலோ உங்கள் – சீறா:2280/2

மேல்


தருக்களை (3)

இலங்கு பைம் கனி சிதறிட தருக்களை இடறி – சீறா:27/3
பொரி அரை தருக்களை புரட்டி பொங்கிய – சீறா:733/2
சந்தன திரள் தருக்களை கவை உற தறித்து – சீறா:3122/1

மேல்


தருக்கின் (1)

தார் கெழும் புய நபி தருக்கின் மீண்டனர் – சீறா:3309/4

மேல்


தருக்கினால் (1)

சாய்ந்திடாது இரு கண் தூங்கிடாது இருந்தான் தருக்கினால் வெரு கொளும் மனத்தான் – சீறா:678/4

மேல்


தருக்கினோடும் (1)

தருக்கினோடும் வந்து உற்றனர் சவுத் எனும் தலத்தில் – சீறா:3860/4

மேல்


தருக்கு (2)

தருக்கு இழந்து தன் சேவல் வாய் தொனி என தயங்கும் – சீறா:63/4
தருக்கு உறும் அக்வகு தந்த சீயமே – சீறா:4952/4

மேல்


தருக்கொடு (1)

தரும நெறி நம் நபி தருக்கொடு மகிழ்ந்தே – சீறா:1782/3

மேல்


தருக்கொடும் (1)

தருக்கொடும் தெளிந்தும் எண்ணிறந்தனைய சாத்திரம் கற்று வல்லவராய் – சீறா:2905/2

மேல்


தருக (19)

மகரினை தருக பின்னர் வருக என்று உரைத்திட்டாரே – சீறா:119/4
நினைத்திடும் பொருள் தருக என போற்றினர் நிறைந்தே – சீறா:196/4
மகன்-தனை தருக என்றலும் மட_மான் மகிழ்வொடும் திரு மனை புகுந்து – சீறா:286/2
சரக்கு உளது எனில் அது தருக சேரலார் – சீறா:912/2
கடி ஆரும் மலர் சூட்டி நும் இடத்தில் தருக மனம் கருதியிற்று என்றே – சீறா:1085/4
பொருவு அரிய பொன் பிளவும் வெள்ளிலையும் தருக என புகழ்ந்திட்டாரால் – சீறா:1094/4
வகையறா வழக்கு தீர்த்து தருக என மன்னர் சூழ்ந்த – சீறா:1559/1
பதியினில் தருக என்றிடில் பகர்வது என் என தன் – சீறா:1895/3
தரைத்தலம் புகல முழுமதி அழைத்து தருக என்று இனிது உரைத்தனரே – சீறா:1913/4
பாலினை கறந்து இவண் தருக என பணிந்து ஓடி – சீறா:2641/2
போய் எமக்கு உணவு உளதெனில் தருக என பொருந்தா – சீறா:2683/2
பரிவின் நல் அமுதமாக தருக என பணிந்து நீங்கா – சீறா:2835/2
முதியரை அழைத்து இ நிலம் விலைப்படுத்தி தருக என மொழிதலும் எவர்க்கும் – சீறா:2852/2
நின்று கன்று எடுத்து இவண் தருக என நிகழ்த்தினரால் – சீறா:2931/4
வேட்ட பொன்னையும் தருக என எதிர் விளம்பினரால் – சீறா:2943/4
தருக என்று உரைத்தனர் சாபிர்-தன்னையே – சீறா:3284/4
தருக எனும் உரைவழி சாபிறு ஒல்லையில் – சீறா:3287/1
உணவு உளது ஏதெனினும் இவண் தருக வரும் தீனவர்களுடனும் யானும் – சீறா:3754/3
தருக என்று முகம்மது சாற்றினார் – சீறா:4801/4

மேல்


தருகுவம் (3)

பொங்கும் மா நிதி தருகுவம் யாம் என புகன்றார் – சீறா:442/4
நிலைதரும் கதிர் படு முனம் தருகுவம் நுமது – சீறா:472/3
தருகுவம் வதுவை எம்-பால் அளித்திடில் என்ன தாழ்ந்து – சீறா:3055/3

மேல்


தருகுவன் (2)

தனியன் நம்-வயின் இனும் சில பெறு பொருள் தருகுவன் என போற்றி – சீறா:656/3
பின் இரண்டு ஒன்றுக்கு அன்பாய் தருகுவன் பேதுறேல் என்று – சீறா:2096/3

மேல்


தருணத்தின் (1)

அ தருணத்தின் ஏகி ஆங்கு அவர் ஆவி சோர – சீறா:4196/3

மேல்


தருணம் (1)

செறித்த திண் மாட மக்க மா நகரில் செல்குவம் தருணம் ஈது என்ன – சீறா:381/3

மேல்


தருத்தலை (1)

தாது உகுத்து வண்டு ஆர்த்து எழ தருத்தலை தடவி – சீறா:30/1

மேல்


தருதல் (1)

காய்த்து நல் பலன் தருதல் போல் நபி செழும் கரத்தால் – சீறா:2936/2

மேல்


தருதலான் (1)

வந்தவர் நினைத்த பொருளும் ஆர் அமிர்தும் வகைவகை தருதலான் மணியும் – சீறா:85/3

மேல்


தருதி (1)

நாயனே என் நயனம் தருதி என்று – சீறா:4765/2

மேல்


தருதிர் (2)

சிறுபொழுதினில் தருதிர் என்றனர் – சீறா:523/4
முன் தருதிர் என்று அவர் மொழிந்து உளம் மகிழ்ந்தார் – சீறா:4899/4

மேல்


தருதும் (2)

பொன் அனைய மடவாரை தருதும் என அவரவரே புகல்கின்றாரால் – சீறா:1082/2
சார்பினில் சாரால் ஒன்றுக்கு இரண்டுமே தருதும் என்றார் – சீறா:2097/3

மேல்


தரும் (120)

தரும் கொடை நயினார் கீர்த்தி சகம் எலாம் பரந்து மிஞ்சி – சீறா:21/1
தண்ணென குளிர்ந்து பிற உரு அமைத்து தரும் படிமக்கல பெருக்கால் – சீறா:83/2
நறை தரும் மறுவி கமழ் முகம்மது நம் நபி திரு பெயர் சொலும் பொருட்டால் – சீறா:133/1
இனம் தரும் பலன் போல் எழுந்த சந்ததியே எடும் இலம் புகும் என இசைத்தார் – சீறா:277/4
தரும் உரை கேட்டு வெகுளியை போக்கி சசி முக மலர்ந்து அகம் குளிர்ந்து – சீறா:278/2
நலம் தரும் கற்பு எனும் நாமம் கெட்டு உடல் – சீறா:304/1
கமை தரும் கடலே என போற்றினர் கனிந்தே – சீறா:348/4
குலவு வாகனத்தில் கொண்டு குன்றுகளும் குழி தரும் கானியாறுகளும் – சீறா:360/2
நீங்க அரும் பிணி வந்து அடுத்திடில் அவர்கள் நிறை தரும் முகம்மதை காண்கில் – சீறா:369/2
பேர் தரும் குறைஷி குலத்தினில் உதித்து பிறங்கு ஒளி முகம்மது நபிக்கு – சீறா:379/3
நனை தரும் குழல் மடந்தையர் தேற்றியும் நடுக்கம் – சீறா:457/2
அடல் தரும் உசைன் நயினா-தம் ஆருயிர் – சீறா:489/2
தரும் பெரும் பயன் முகம்மதை சடுதியில் கூட்டி – சீறா:560/3
தரும் தவ பயனும் மொழி என எதிர் சாற்றி – சீறா:580/3
தரு என தரும் உசைன் நயினார் தரு மதலை – சீறா:594/1
தரும் தரு அனைய செம் கை தனபதி இசுறா என்னும் – சீறா:793/1
தேம் தரும் கனி உண்டு எழுந்தருள் என செறிந்து – சீறா:860/3
தரை புகழ் அபுல் காசீம் சீர் தரும் கொடை புகழே போல – சீறா:918/2
தரும் பெரும் புவியும் வானும் தழைக்க வந்து உதித்த வள்ளல் – சீறா:1168/3
தரும் புகழ் சுபைறு தல்காவும் சகுதுவும் – சீறா:1318/4
பெருக தரும் செல் இன குலங்கள் பிறங்கும் பிறங்கலிடத்து இருந்த – சீறா:1330/3
மாசு இலா மதி நின் துணையவர் தரும் மதலை – சீறா:1366/2
தரும் தவ பிழை கொடுமுடி-தனை மறுத்திலன் என்று – சீறா:1387/2
மலி தரும் புகழ் முகம்மதை கொடிய வஞ்சன் என்று பெயர் பேசிய – சீறா:1422/1
நலி தரும் கொடிய நரகு அடைந்திடுவன் என்ன ஆதி திரு நல் மொழி – சீறா:1422/3
தரும் முகில் கவிகை இலங்கிட சிறந்த சபாமலை இடத்தினில் சார்ந்தார் – சீறா:1450/4
தேம் தரும் இனிய சொல் செவ்வி நம் நபி – சீறா:1460/1
கதி தரும் காட்சி பெற்றோர் ஹபீபு எனும் முகம்மது என்போர் – சீறா:1560/4
தரும் கரதலத்தோய் நும்-பால் சகத்தினும் விண்ணும் ஒவ்வா – சீறா:1581/2
இறபியா தரும் புதல்வன் இரங்காத கெடு மனத்தன் என்றும் நீங்கா – சீறா:1641/3
இகல் பொருந்தும் உளத்தோடும் இறபியா தரும் விடலை இருந்து சோதி – சீறா:1645/1
இருமையினும் கதி தரும் நும் புது மொழியை எனது செவிக்கு இயைவதாக – சீறா:1654/3
உரையும் என எடுத்துரைத்தான் இறபியா தரும் புதல்வன் உத்துபாவே – சீறா:1654/4
அறம் தரும் பரகதியுடன் புகழும் உண்டாமால் – சீறா:1669/4
முருகொடும் கனி தரும் பொழில் அனைத்தும் முன்னினனால் – சீறா:1700/4
உற தரும் இறைவ உன் தூதர் உன் திருப்புறத்தினில் – சீறா:1787/3
தரும் பெரும் கதிரவன்-தனினும் வெய்யதாய் – சீறா:1797/3
மை தரும் கவிகையின் வள்ளல் வாக்கினில் – சீறா:1824/1
கண்டு தேறிடும்படி தரும் காரணர் உளரேல் – சீறா:1852/3
திடம் தரும் கதிர் வேல் கரதல திமஸ்கு இறை முன் – சீறா:1869/2
இருத்திய மரை தாள் தரும் கதிர் குலவ இறும்பினின்று இரு நிலத்து இழிந்தார் – சீறா:1932/4
சீர் தரும் அமுத வாய் திறந்து செப்பினார் – சீறா:2129/4
குழை தரும் விரி தலை குலையை பார்த்து நின் – சீறா:2138/2
தரு என தரும் அபுத்தாலிப்-தம் புய – சீறா:2147/3
நல் பதம் தரும் புகழ் நபியை போற்றி யான் – சீறா:2160/1
கதி தரும் என் புறுக்கானின் வழி ஒழுகாது இருந்தது என் உன் கருத்தினூடும் – சீறா:2181/3
இசை தரும் வண்டு இமிர் தொடையல் புரண்டு அசைய எழுந்து மனையிடத்தின் ஏகி – சீறா:2186/3
தரும் கதிர் தரள நகையின் புன்முறுவல் தர வரு விருத்தனை நோக்கி – சீறா:2306/2
தரும் கை வள்ளலிடம் கொடு சார்ந்தனர் – சீறா:2336/4
மரம் தரும் நீழல் வைகும் மாந்தர்கள் தெரியா வண்ணம் – சீறா:2359/3
வரி தரும் கமல செம் கண் வளரிடத்து அரவு தோன்ற – சீறா:2583/3
இதம் தரும் பெரும் புதுமையை அருள் நபி இறசூல் – சீறா:2693/1
நிதம் தரும் தவ தொழுகையின் முறை வழி நின்றாள் – சீறா:2693/4
பலாபலன் தரும் தீன் நிலை மறுத்தவர் பலர்க்கும் – சீறா:2699/1
பண் தரும் மறை பயகாம்பர் மா முகம் – சீறா:2729/1
சவி தரும் வெண் சுதை தயங்க எங்கணும் – சீறா:2731/3
பண் தரும் திரு வாய் முத்தி பற்பல்கான் மோந்துகொண்டார் – சீறா:2775/4
இருள் தரும் மனையில் ஆக்கி யாவரும் முகம்கொடாமல் – சீறா:2830/2
மழை என தரும் செம் கரத்தினில் வாங்கிவைத்து ஒரு மொழி பகர்ந்திடுவார் – சீறா:2855/4
சிந்தையில் பொருந்தி யான் தரும் அமுது செய்து வந்து ஏகு-மின் என்ன – சீறா:2863/2
ஒக்கலின் மனைவியுடன் வரா பெயர்கள் உயர் தரும் பள்ளியின் அடுப்ப – சீறா:2868/2
தாய் எனும் வரிசை பாத்திமா நயினார் தரும் புதல்வியர்கள் நால்வரையும் – சீறா:2869/2
நுதி தரும் வேலீர் ஆசு உறா நோன்பு நோற்பதை நோக்குவீர் எனவும் – சீறா:2875/4
வேதியர் எனும் பேர் தரும் உதுமானும் விறல் உடை உபைதுல்லா-தானும் – சீறா:2901/2
தரும் கடுத்தமும் தந்தனை உனக்கு உறும் சார்பின் – சீறா:2929/2
நறை தரும் கனி பொழில் அளித்து அவர்கள் முன் நடுவாய் – சீறா:2948/2
குவி தரும் படைக்கு எதிர்கொண்டு நேர்ந்தனன் – சீறா:3033/4
மலி தரும் கரு மை உண்ட வரி விழி கயல்கள் பாய – சீறா:3063/3
நனை தரும் வதுவை வேண்டி நாள்-தொறும் கெஞ்சிக்கெஞ்சி – சீறா:3067/3
கனம் தரும் கொடை முகம்மதை கவின் அலி புலியை – சீறா:3111/1
தட புது புனலில் நஞ்சம் தரும் விழி கயல்கள் போக்கி – சீறா:3180/3
மலி தரும் தொடையல் சிந்த வடகங்கள் துயல நோக்கி – சீறா:3199/2
மணம் தரும் அலியையும் மயில் அன்னாரையும் – சீறா:3258/2
மண்டலம் புகழ் தரும் முகம்மதே நிழல் – சீறா:3324/1
கவின் உற எழுதி கட்டி தரும் கடுதாசை ஏந்தி – சீறா:3338/2
நிறையிலா பெரும் புகழ் தரும் உலகினில் நிதியே – சீறா:3428/4
அலியையும் புகழ் தரும் ஹமுசாவையும் அடல் வாள் – சீறா:3475/1
அரவம் ஒத்தன நெருங்கிய படை தரும் அரவம் – சீறா:3485/4
திடம் தரும் கதிர் வாளினை நோக்கி கண் சிவந்து – சீறா:3515/2
இயல் தரும் திரு மறை நபி மருகர் நின்று இசைத்தார் – சீறா:3534/4
வென்றி வாள் அலி செழும் கர விசை தரும் விரைவில் – சீறா:3538/3
வடிவு உறும் அபித்தாலிபு தரும் அலி முன் வந்த உக்கயிலையும் கதியின் – சீறா:3563/2
வலி தரும் உமாறா இறந்த செம் களமும் வகுப்புற இனிது கண்டனரால் – சீறா:3579/4
சவி தரும் கொடியும் கவரியும் குடையும் தாள் இணை இடறிட நடந்து – சீறா:3587/3
பொழி தரும் செழும் முகில் பொருப்பின் சார்பினில் – சீறா:3615/1
எழில் தரும் தலத்திடை இறங்கினார்களால் – சீறா:3654/4
மறம் தரும் கொடிய வஞ்ச மனத்து அபீறாபிகு இன்னே – சீறா:3716/1
திறம் தரும் அப்துல்லா என்று ஓதிய திரு பேர் மன்னர் – சீறா:3716/3
தெரிந்த நல் மொழி தரும் ஹபுசா எனும் திருவை – சீறா:3733/2
பூதலம் புகழ் தரும் கதீஜா புதல்வியரின் – சீறா:3734/1
நறை தரும் புவியிடத்தினில் நடத்தும் அ நாளில் – சீறா:3735/4
திறம் தரும் துணிவு உளவெனில் பகை எனும் தீனோர் – சீறா:3764/3
மறம் தரும் கதிர் வேலொடும் களத்திடை பதுறில் – சீறா:3787/1
தரும் தட புயல் இபுனு உம்மி மக்த்தூமை தவம் கொண்டு – சீறா:3835/3
தரு என தரும் தூதரும் தட கரம் மலர்த்தி – சீறா:3837/3
திடம் தரும் தூதர்_கோமான் சேனை அம் பரவை பாரில் – சீறா:3851/1
உலகில் கான்று என வாய் நுரை தரும் பரி உடன்ற – சீறா:3858/2
ஒக்கலோர் முகம் பார்த்து இழி தரும் மொழி உரைப்பான் – சீறா:3864/4
மறம் தரும் படை சூலத்தை மாட்டிட – சீறா:3905/3
நலத்தின் மெய் கதி தரும் இசுலாமினை நணுகி – சீறா:4173/3
கதி தரும் இசுலாம் நண்ணா கத்துபானவர்கள் தத்தம் – சீறா:4207/1
துதி தரும் வேத நீதி தூதர் காதார கேட்டு – சீறா:4207/3
கதம் தரும் முடங்கு உளை நெடு வால் அரி கணம் போல் – சீறா:4252/3
தீபம் ஒப்பு இலா ஒளி தரும் நபி எனும் திறலோர் – சீறா:4263/3
தரும் கை வள்ளலார் அங்கு அவர் கதத்தினை தவிர்த்தே – சீறா:4271/3
கரிய குழல் பிடியின் நடை சிலையின் நுதல் செழுமை தரும் கணிப்பில் மாதர் – சீறா:4304/2
தரும் மந்திர நெறியின்படி தயமும் செய்து தொழுதார் – சீறா:4334/4
தாய் அளித்த செல்வம் என்றும் தந்தை தரும் செல்வம் என்றும் தவத்தின் ஏய்ந்த – சீறா:4529/1
விந்தை தரும் காரணத்தின் மேல் உதித்த திரு வடிவே மேலோன்-தன்னை – சீறா:4534/3
சலதியினை சீல நிதி தரும் கலத்தை கனி பதவி தரு வான் ஈண்ட – சீறா:4538/2
தரும் மரு கொழுந்தே தேனே தையலே எவர்க்கும் தாயே – சீறா:4689/4
விரை தரும் மரவ மாலை வெற்பு என திரண்ட தோளின் – சீறா:4716/1
நிரைதர பவள கொத்தின் நிறம் தரும் கனி வாய் வேதம் – சீறா:4716/2
திரு தரும் ஒளியை உன்னி துஆ இரந்து இரு கை ஏந்தி – சீறா:4749/4
உயிர் தரும் மருந்தாம் என்று உதவ நோய் – சீறா:4779/1
சலம் தரும் இவன் ஆர் என்ன முகைறத்து என்று அவர்கள் சாற்ற – சீறா:4859/2
பூண் தரும் கலன்கள் பற்றி புனை கலை உடை கைக்கொண்டு – சீறா:4941/2
கற்றவர்க்கு ஆக்கம் தரும் பெரும் தவமே என்று எதிர் கழறுவர் சல்மா – சீறா:4991/4
பாண் தரும் அளி இனம் படரும் மாலையீர் – சீறா:4992/4
தரும் மறை வேத மொழி செவி அறியா தறுகணர் கொடியவர் நாளும் – சீறா:5019/1

மேல்


தரும்படி (3)

உரம் தரும்படி நின்று எழில் பிறங்கிட ஒளிகள் – சீறா:1223/1
கமை தரும்படி ஆண்டு நான்கு என கடந்ததன் பின் – சீறா:1503/4
நலம் தரும்படி எடுத்து அதை மறுத்து நட்டினரால் – சீறா:2935/4

மேல்


தரும (14)

தரும நல் நெறியால் உலகு எலாம் புரக்க தகும் புகழ் ஆன லாமக்கு – சீறா:142/1
சாரமும் பொறையும் மிக்க தரும நல் குணமும் யார்க்கும் – சீறா:598/3
ஸயினபு எனும் மணி ஈன்ற வலம்புரி நேர் அனைய குல தரும மாது – சீறா:1217/1
தரும நெறி நம் நபி தருக்கொடு மகிழ்ந்தே – சீறா:1782/3
தரும நேர் உதுமானொடு றுக்கையா-தமையும் – சீறா:2021/3
தாங்கிய தரும வேந்தே தவறு அன்று சரதம் அன்றே – சீறா:2088/4
தரும நல் நெறி உசைதுடன் அன்சாரிகள் – சீறா:2412/2
சத்தியமும் பொறையும் மனம் நீங்காத நெறி தவறா தரும வேந்தும் – சீறா:2658/1
சாதன சகுது எனும் தரும வேந்தரே – சீறா:3012/4
தந்தையர் உரைதர தரும வீடு எனும் – சீறா:3249/1
தரணி சிறிது என கிடந்த பெரும் பதி ஈன்றெடுத்து உவந்த தரும வேந்தர் – சீறா:4307/1
கந்தம் உலவிய தூதர் உறைந்தனர் நல் தரும நெறி கடந்திலாதார் – சீறா:4308/4
தாங்கிய தரும மேகம் ஒத்து என தகைமை சான்ற – சீறா:4396/2
விடம் புகு படைகள் தாங்கிய தரும வேந்தர் மூவாயிரர் குழுவும் – சீறா:4456/2

மேல்


தருமத்தால் (3)

பன்னுவது என்-கொல் சூழ்ச்சி தருமத்தால் பகர்ந்தேன் என்றான் – சீறா:2372/3
தந்தை-தம் முன்னவள் தருமத்தால் வரும் – சீறா:3321/1
தறுகு இலா கறுபு சேய் தருமத்தால் அன்றோ – சீறா:3663/3

மேல்


தருமத்தின் (1)

தவிர்கிலா நாணம் அற்றோன் தருமத்தின் தகைமை இல்லோன் – சீறா:4358/4

மேல்


தருமத்துரை (1)

தருமத்துரை நயினாரொடு சதுரன் மைசறாவும் – சீறா:980/3

மேல்


தருமம் (7)

தருமம் மனு நெறி அறிவு பொறை ஒழுக்கம் இனையனவும் தழைத்து வாழ – சீறா:1216/1
போதமும் தருமம் நேர்ந்த புந்தியும் புகழின் பேறும் – சீறா:2805/1
நண்ண அரும் தருமம் யாவும் சொற்படி நடக்கும் நாளும் – சீறா:3047/3
தருமம் என்று உரை வழங்கினன் அ மொழி-தனை நீ – சீறா:3530/1
தருமம் திகழ் தாபித்து என வரும் மன்னவர் சார்பின் – சீறா:4339/1
மன்று இடமோ தருமம் எனும் வழி இடமோ பெரியோர்கள் வணங்கி நின்ற – சீறா:4523/3
கொடுமையுளன் தருமம் அற்ற சிந்தையினன் யாவருக்கும் குறைகள் செய்தேன் – சீறா:4535/2

மேல்


தருமமும் (7)

தருமமும் பொறையும் அறிவும் மற்று அறிந்து உன்-தன்னையும் என்னையும் அறிய – சீறா:3/3
தருமமும் பொறையும் இரக்கமும் குணமும் தயவும் சீர் ஒழுக்கமும் உடையோர் – சீறா:48/2
ஆதரம் பெருக களபம் மெய் வீச அறிவொடு தருமமும் அகற்றும் – சீறா:4091/3
தருமமும் தவமும் துயருறும் வீர தகைமையும் அயருறும் விசயம் – சீறா:4474/1
தருமமும் அறிவும் நீதி தவமும் பெற்று உலகில் எய்தா – சீறா:4696/1
தருமமும் தவமும் உள்ள தயவும் போய் எவரும் கொஞ்ச – சீறா:4744/1
தருமமும் அறிவும் ஒழுக்கமும் பொறையும் தயவும் ஓர் வடிவு என எடுத்தே – சீறா:4760/1

மேல்


தருவதும் (1)

தருவதும் பகலே கொடுவர மாட்டேன் தரணி மேல் திசை கடல் சார – சீறா:4107/1

மேல்


தருவன் (3)

தருவன் என்று அவண் கூறினன் அவன் ஒரு தலைவன் – சீறா:3895/4
ஒல்லையில் தருவன் உறுதி என்று உரைத்தான் உமியொடு கரியை வைத்து ஊதும் – சீறா:4104/3
தாவிய உடைவாள் உவமை இலாது தருவன் உம்மிடத்தினில் அடியேன் – சீறா:4106/4

மேல்


தருவாய் (4)

பெரு வரம் தருவாய் ஆதி_நாயகனே பேதியா சோதி மா முதலே – சீறா:3/4
தார் அணி தருவாய் உதித்த சாறூகு-தம்மிடத்திருந்து எழில் சிறந்து – சீறா:147/2
தரியலர்க்கு இடியாய் அடுத்தவர்க்கு ஒரு தருவாய்
வரிசை உற்றவர் பெயர் முகம்மது என வகுத்தே – சீறா:199/3,4
படர் கொழுகொம்பாய் தன்மம் பழுத்த நல் தருவாய் அன்பு – சீறா:4732/3

மேல்


தருவிடை (1)

தருவிடை முகம்மது என்னும் சலதர கவிகை வேந்தை – சீறா:401/2

மேல்


தருவிர் (1)

தூயவ எவையும் காண துணை விழி தருவிர் என்றான் – சீறா:4763/4

மேல்


தருவில் (1)

தருவில் சாத்திய வாளினை தட கரத்து ஏந்தி – சீறா:4269/1

மேல்


தருவின் (8)

மந்தரம் அனைய தருவின் மேல் வீழ்ந்து வாய்விட முழங்கிய ஓதை – சீறா:44/2
தாது அவிழ் நதி கரை தருவின் நீழலில் – சீறா:728/3
கரைகளில் தருவின் நீழல் களி மயில் ஆடும் அன்றே – சீறா:802/4
வானமட்டு ஓங்கி நீண்ட மாணிக்க தருவின் பொன் பூ – சீறா:1055/1
பொருப்பிடை துறுகல் சார்பில் பொரி அரை தருவின் நீழல் – சீறா:2061/1
விண் தலை தடவும் கோட்டு தருவின் வீற்றிருந்தார் அன்றே – சீறா:2358/4
செறிதரும் இடத்தில் விடுத்து ஒரு தருவின் நீழலில் தனி சிறந்து இருப்ப – சீறா:2878/2
சினை தரு தருவின் நீழல் செறிந்து இனிது இருந்து மிக்க – சீறா:4905/2

மேல்


தருவின்-பால் (1)

பணர் தரு பாசடை தருவின்-பால் உயிர் – சீறா:503/3

மேல்


தருவின்-பாலில் (1)

ஓதிய தருவின்-பாலில் உயர் அலி பெயரும் பாத்திமா – சீறா:3228/2

மேல்


தருவினில் (1)

குறைபடா சுவன தருவினில் உதித்த கொழும் கதிர் செழும் கனி குலமோ – சீறா:238/4

மேல்


தருவினை (3)

இடத்தினில் நின்ற வஞ்சி தருவினை எதிர்ந்து நோக்கி – சீறா:2282/2
நின்ற அ தருவினை கூவின் நின்னிடத்து – சீறா:3325/3
தருவினை முன் உறை தானம் சேர்தர – சீறா:3329/2

மேல்


தருவும் (1)

கடி மலர் கொடியும் செவ்வி கற்பக தருவும் போல – சீறா:122/1

மேல்


தருவூடு (1)

புவி வளர நல் கனி பொழிந்த தருவூடு ஓர் – சீறா:889/1

மேல்


தருவை (3)

தருவை நிகர் முகம்மது நல் நபி உரைத்தார் உறூமிகள்-தம் சமர்க்கு ஆற்றாது – சீறா:2171/1
கலை நெறி பகரும் வள்ளல் கானக தருவை நோக்கி – சீறா:2288/1
பவனியின் தருவை நோக்கி பல கொடி படர்ந்தது ஒத்த – சீறா:3175/4

மேல்


தருவொடு (1)

பத்திபத்தியின் வேந்தரும் தருவொடு பகர்ந்த – சீறா:4422/3

மேல்


தரை (34)

தரை புகழ்ந்து ஏத்த சாமிடத்திருந்து தனபதி கனபதி ஆக்கி – சீறா:143/2
தரித்திடும் முதல் திங்களில் தரை புகழ் ஆதம் – சீறா:190/1
தண் நகை தரள கதிர் இருள் துணிப்ப தரை எலாம் பொன்மை போர்த்து இருப்ப – சீறா:241/3
பெரும் தரை எங்கணும் பெய்தல் இல்லையால் – சீறா:298/2
தரை பெரும் புகழ் எலாம் தரித்து மா மணி – சீறா:320/1
சலமலாதிகளில் நாற்றமும் தோற்றா தரை அருந்திடுவதே அல்லால் – சீறா:371/1
சவி கெட பெரும் தேவதம் தரை படிந்ததுவும் – சீறா:468/4
எரிந்து எரி மேய்ந்து கரிந்து விண்ணிடம் காந்திடும் தரை ஒரு துளி நீரும் – சீறா:684/3
தாவி எ பொருப்பும் கரிந்தன சிவந்து தரை பிளந்தது அதில் பிறந்த – சீறா:687/3
கடல் அம் தரை மீது எழு காரணம் உற்று – சீறா:705/2
பல பொறி படம் தரை பட பணிந்து பின் பகரும் – சீறா:777/4
தரை புகழ் அபுல் காசீம் சீர் தரும் கொடை புகழே போல – சீறா:918/2
இடும் தரை அகன்றிடாது இறைவன் தூது என – சீறா:1621/3
பூதலத்தில் எவ்விடத்தினும் சிரம் தரை புரள – சீறா:1689/3
சந்தனம் பனிநீர் சிந்தி தரை மெழுக்கெறிந்து சோதி – சீறா:1743/2
கரு முகில் நிழற்ற கஞ்ச கதம் தரை படாது நானம் – சீறா:2277/1
சிரம் தரை தீண்ட தீனோர் செய் முறை வணக்கம் செய்தோர் – சீறா:2359/2
கொல் நுனை வேல் கொடு தாக்கி முகம்மதினை தரை வீழ்த்தி கொல்வேன் என்ன – சீறா:2659/3
தரை புகழ் வலி பனீசாலிம் என்னும் அ – சீறா:2734/1
வெறும் தரை தடவல் மாற்றம் விடு-மின்கள் விடு-மின் என்றான் – சீறா:3396/4
தரை திடுக்கிட பணி தலை நெளித்திட சதுர – சீறா:3826/1
மாகம் மீது எழும் மதி தரை நடந்து என மனை விட்டு – சீறா:3829/2
செம் தரை படு நிலம் சுட கழுகு சேனம் என்பது அடிவைத்திடாது – சீறா:4212/1
தரை கிடந்து உள் உயிர் துறந்து படை எறிந்து மாய்ந்தனர் போர் தலைவர் மன்னோ – சீறா:4315/4
தயமும் செய்து தொழ காண்டது தரை மாதர்கள் திலதம் – சீறா:4335/3
பேட்டு ஓதிமம் உறழ தரை நடந்தே பிறழ்கின்ற – சீறா:4342/3
காலினால் தரை நடந்து உடல் முறுக்கி உள் கவிந்த – சீறா:4431/1
தரை தர நபி நல் செல்வம் தழைதர இருக்கும் நாளில் – சீறா:4716/4
தலைமகவு அளிக்க தாய்மனைக்கு உற்ற தனையள் போல் தரை மிசை அடுத்து – சீறா:4753/2
தான மாரி தரை நிறைய திகழ் – சீறா:4809/1
விரியும் அழல் தாவு தரை மீது வர அஞ்சும் – சீறா:4892/2
தரை புகழ் மக்கம்-தன்னில் தகை பெறும் உதுமான் என்னும் – சீறா:4904/3
தரை நெறி மறாத தீன் அன்சாரிகள் மக்கத்து ஏக – சீறா:4913/3
தரை தலத்து இறங்கி ஆயத்து ஒன்று உரைத்து சார்ந்தனர் நபி உளம் மகிழ – சீறா:5023/4

மேல்


தரை-தொறும் (1)

தரை-தொறும் இருண்டு என நிழல் குவை தழைத்த – சீறா:4125/4

மேல்


தரைசெய்தனர் (1)

தரிபட்டு எனும் மாடம் பல தரைசெய்தனர் தரையில் – சீறா:4324/2

மேல்


தரைத்தலத்து (2)

தரைத்தலத்து ஈமான் கொள்ளுதற்கு இசையா தரம் படைத்தவர் அனைவரையும் – சீறா:1454/3
தரைத்தலத்து இவண் ஒருவரும் இலர் என சார – சீறா:1520/2

மேல்


தரைத்தலம் (6)

தரைத்தலம் புகழும் வெற்றி தட புயத்து அபித்தாலீபும் – சீறா:618/1
தரைத்தலம் புகல முழுமதி அழைத்து தருக என்று இனிது உரைத்தனரே – சீறா:1913/4
தரைத்தலம் புகழ்ந்திட அபூஜகில்-தனக்கு எனவே – சீறா:2001/2
தரைத்தலம் புரளினும் வாய்மை தக்க யான் – சீறா:2446/3
தரைத்தலம் புகல வீரம் தக தமை நினையா நீட்டு – சீறா:2602/1
பணி தலை நெளிய தரைத்தலம் குழிய பரியொடும் திசை பறப்பன போல் – சீறா:3166/3

மேல்


தரைபட (1)

மோதி வீழ்ந்தது முகம் தரைபட முனங்கியதே – சீறா:464/4

மேல்


தரையிடத்தினில் (1)

இறைவனை பரிவினொடும் மன பயத்தால் இரும் தரையிடத்தினில் தொழுது – சீறா:1919/2

மேல்


தரையிடம் (1)

தள்ளி வால் அசைத்திடுதலில் தரையிடம் பிதிர்த்திட்டு – சீறா:773/2

மேல்


தரையிடை (3)

மற்றும் அ தரையிடை கிடத்தி மார்பகம் – சீறா:1484/1
தரையிடை வீழ்த்தி வெளவி கட்டுதல்-தனை கண்டு ஏங்கி – சீறா:3345/3
தரையிடை வணக்கம் செய்து நெற்றியும் தழும்பு கொண்ட – சீறா:4631/3

மேல்


தரையில் (4)

தரையில் வானகத்திருந்து இறங்கியது ஒரு சத்தம் – சீறா:475/1
தரையில் யான் அலது இலை என அபூஜகில் சாற்ற – சீறா:1994/3
தரிபட்டு எனும் மாடம் பல தரைசெய்தனர் தரையில்
அரிபட்டு எழு பொழில் மா மனை என்னும் அவை எல்லாம் – சீறா:4324/2,3
தரையில் வீழ் ஒட்டகம்-தனை நோக்கி நம் – சீறா:4825/1

மேல்


தரையின் (5)

தரையின் மேல் விழுந்து எனக்கு இலை இனி சிங்காசனம் என்று – சீறா:187/3
தரையின் நுதல் தைவரலாய் அடிக்கடி தாழ்ந்து எழுந்து இரு கை-தன்னை ஏந்தி – சீறா:1647/3
தரையின் எம் முன்னோர் முன் நாள் இயற்றிய தவறும் உண்டோ – சீறா:2604/4
தரையின் மீது உற வாழ்ந்து சலாமத்தும் பெறு-மின் – சீறா:3112/4
தூசினை தரையின் மேல் விரித்து மிகு சோபமுற்று விழி துஞ்சினார் – சீறா:4218/4

மேல்


தரையினில் (9)

தரையினில் படிந்தே அருள் கடை சுரந்த தரு இனம் வெருவிட கிடக்கும் – சீறா:56/4
தரையினில் பரந்த குபிர் இருள் குலமும் சாற்றிய கலி இருள் குலமும் – சீறா:273/1
தரையினில் குடிக்குள் பெரும் குடியான தலைவர் ஆரீது என இருந்தார் – சீறா:374/4
தன்னிகரில்லான் திருவுளப்படியால் தரையினில் ஜிபுறயீல் இறங்கி – சீறா:680/2
தரையினில் புகழ் பெறும்படி அணை மிசை சாய்ந்தான் – சீறா:836/4
தரையினில் நபி என சாட்சி வேண்டுமால் – சீறா:1615/4
எதிர்ந்த தூதுவன் தரையினில் தெண்டனிட்டு எழுந்து – சீறா:1709/1
மேலும் தாக்கி வெம் பரி இனம் தரையினில் வீழ்த்தி – சீறா:3507/3
தரையினில் சோரி கொட்டிட ஒருவன் தட கழல் கால் உடைந்து உழல – சீறா:4930/3

மேல்


தரையொடும் (1)

அரவின் வேந்தனும் தரையொடும் அசைத்தனனென்னில் – சீறா:4410/3

மேல்


தல்கா (1)

ஆன் கிடந்த கைத்தல தல்கா அருள் உதுமானும் – சீறா:4915/4

மேல்


தல்காவும் (2)

தரும் புகழ் சுபைறு தல்காவும் சகுதுவும் – சீறா:1318/4
தட வெண் கவிகை சுபைறொடு தல்காவும் அப்துர் றகுமானும் – சீறா:1337/3

மேல்


தல (1)

இ தல தலைவரின் எவர்க்கும் நாயக – சீறா:2405/1

மேல்


தலக்கேடும் (1)

நல தகைமை தலக்கேடும் பிறர் சூடும் பெரும் பகையும் நடவா முன்னம் – சீறா:1650/3

மேல்


தலத்தவர்க்கு (1)

இரும் என தலத்தவர்க்கு இனத்தவர்க்கு எடுத்து இசைத்தார் – சீறா:2194/3

மேல்


தலத்தவரோ (1)

எ தலத்தவரோ இங்ஙன் எதிர்ந்தவர் என்று நின்றான் – சீறா:794/4

மேல்


தலத்திடை (5)

சந்த மெல் நறை மெழுக்கிடும் தலத்திடை தயங்க – சீறா:1124/2
குற்றம் இன்றி முன் தலத்திடை இருத்தினர் குறித்தே – சீறா:1238/4
மற்றொரு தலத்திடை வைகினார் அரோ – சீறா:1605/4
வீரர்கள் கூட்டம் வாய்மையை முறித்து வேறு ஒரு தலத்திடை புக்கி – சீறா:3608/3
எழில் தரும் தலத்திடை இறங்கினார்களால் – சீறா:3654/4

மேல்


தலத்திடை-தன்னின் (1)

தரு உறை காபா என்னும் தலத்திடை-தன்னின் மேய்த்து – சீறா:4919/2

மேல்


தலத்தில் (17)

சரிந்து மென் துகள் உதிர்வது வானவர் தலத்தில்
இருந்த பொன் எடுத்து அரு நபி இணை மலர் அடியில் – சீறா:863/2,3
இருள் குலம் அனைத்தும் பிடித்து ஒரு தலத்தில் இருத்துவது என குழல் இறுக்கி – சீறா:1202/1
பாங்கினில் கரும் குவட்டை முன் பதித்திடும் தலத்தில்
தாங்கி வைத்திடும் என்றனர் நிலைபெறும் தலத்தோர் – சீறா:1236/3,4
மனை தலத்தில் வரவழைத்தார் அரோ – சீறா:1406/4
இ தலத்தில் வந்து அடைந்தனன் இனி அருள் கடைக்கண் – சீறா:2235/3
அறபு எனும் தலத்தில் ஞான_வாருதிகளாம் என திசை-தொறும் துதிப்ப – சீறா:2900/1
செறுநர் வத்தான் எனும் தலத்தில் சேர்கிலா – சீறா:3009/1
சதுமறை முழக்கம் ஆர்த்து எழ மலீக்கு சபுறாவாம் தலத்தில் வந்து இறுத்தார் – சீறா:3596/4
வரையிடை சவீக் எனும் தலத்தில் வந்து இருந்து – சீறா:3651/2
தருக்கினோடும் வந்து உற்றனர் சவுத் எனும் தலத்தில் – சீறா:3860/4
மற்றொரு தலத்தில் கால்கள் வைத்திடீர் எனவும் சொன்னார் – சீறா:3878/4
பொரு படை புணரியோடு நசுது எனும் தலத்தில் புக்கார் – சீறா:4183/4
முறையொடும் றூமா என்னும் அ தலத்தில் இறங்கினர் முனைப்பதி அமைத்தார் – சீறா:4455/4
அ தலத்தில் அழைத்து வந்தார்களே – சீறா:4652/4
மேய நசுது எனும் தலத்தில் விற்று உறைவாள் குதிரை கொண்டு மீள்விர் என்றார் – சீறா:4672/4
அ மொழியின்படி சிலபேர் அ சிறை கொண்டு அ தலத்தில் அணுக இப்பால் – சீறா:4673/1
அ தலத்தில் இறங்கி அசும்புற – சீறா:4829/1

மேல்


தலத்தின் (9)

தலத்தின் உறை குபல் எனும் அ தம்பிரான்-தனக்கும் எந்த சமயத்தோர்க்கும் – சீறா:1650/2
நலன் உறு நகுலா என்ன நாட்டிய தலத்தின் ஓர் பால் – சீறா:2257/3
என்பவர் உறை தலத்தின் அன்பு உற – சீறா:2737/2
ஹறம் எனும் தலத்தின் மான் ஆயது ஈண்டு இனி – சீறா:2971/2
சீபுல் பகுறு எனும் தலத்தின் செய்தியை – சீறா:3276/1
இடன் அசீறா எனும் தலத்தின் எய்தினார் – சீறா:3304/4
தங்கிய பொருளும் அ தலத்தின் விட்டுவிட்டு – சீறா:3657/2
சாலை பொழில் சூழ் இறவுகா என்னும் தலத்தின் வந்தனனால் – சீறா:4034/4
இணையிலா கமீம் என்னும் தலத்தின் முன் – சீறா:4817/1

மேல்


தலத்தினில் (11)

படி தலத்தினில் வீழ்ந்திட பதறி மெய் பதைத்து – சீறா:71/3
அடங்கலும் கொடு நடந்து ஒரு தலத்தினில் ஆனார் – சீறா:551/4
தக்கது ஓர் புசுறா எனும் தலத்தினில் சார – சீறா:552/1
இ தலத்தினில் இ வருடத்தினில் – சீறா:1417/1
குபல் உறைந்த நல் தலத்தினில் ஹாஷிமா குலத்தில் – சீறா:1685/1
விண் தலத்தினில் இலா பதவி வெற்றியை – சீறா:1976/3
புரவலர் தலத்தினில் இருக்கும் போழ்தினில் – சீறா:2734/2
அறபி காபிர்கள்-தமை ஒரு தலத்தினில் ஆக்கி – சீறா:3449/1
இறௌகா எனும் அ தலத்தினில் வரும் போழ்து இயல் பெறு மதீன மன்னவரும் – சீறா:3598/2
ஆண்டு இருக்கின்ற சகுபு எனும் தலத்தினில் ஆனார் – சீறா:4022/4
தலத்தினில் சமயம்-தன்னில் தள்ள அரும் ஈனம் எய்தில் – சீறா:4385/2

மேல்


தலத்தினின் (1)

ஏதம் ஒன்று அணுகா செமுறத்தி லுஸ்தா எனும் ஒரு தலத்தினின் நடுவே – சீறா:255/3

மேல்


தலத்தினுக்கு (2)

எ தலத்தினுக்கு ஏகுவிர் நீவிர் என்று இயம்ப – சீறா:559/3
தாயிபு என்னும் அ தலத்தினுக்கு எழுந்தருளினரே – சீறா:2211/4

மேல்


தலத்தினும் (4)

தக்கவன் அருளால் செம்பொன் தலத்தினும் பாரில் தோன்றும் – சீறா:1725/2
எ தலத்தினும் நிறை என இயற்றும் விராகன் – சீறா:2945/1
பதி தலத்தினும் விண்ணினும் கொடி திரள் பறப்ப – சீறா:3461/2
எ தலத்தினும் யாவரே துன்பம் இலாதார் – சீறா:4004/4

மேல்


தலத்தினை (4)

சேண் அடைந்து அபுவா எனும் தலத்தினை சேர்ந்தார் – சீறா:206/4
நடந்து நன் நகுலா என்னும் தலத்தினை நண்ணினாரால் – சீறா:2255/4
தங்கம் ஓர் ஈரைந்து அளித்து அபூபக்கர் வாங்கிய தலத்தினை இனிதின் – சீறா:2854/1
தாங்கல் சேர் வளமை செறிந்திடும் காபா என்னும் அ தலத்தினை சார்ந்தார் – சீறா:4923/4

மேல்


தலத்து (18)

படி தலத்து எழு கடல் குல கிரி நிலை பதற – சீறா:19/1
வட_வரை புடை சூழ் நிலத்து எழு தீவும் வரவழைத்து ஒரு தலத்து இருத்தி – சீறா:79/1
தவிசு எனும் முரம்பு உறு தலத்து இருத்தினார் – சீறா:530/4
ஆங்கு இருந்தனர் விடிந்த பின் அ தலத்து ஒருவன் – சீறா:553/1
பரிவில் தொழுவி திருந்து விண்ணில் படர்ந்து சுவன தலத்து உறைந்தார் – சீறா:1333/4
அறம் தழைத்திடும் தலத்து உறை அறபிகள் எவரும் – சீறா:1695/3
அறைந்த வெண் திரை கடற்படு தலத்து இவை அறியாது – சீறா:1851/3
மா தலத்து எவர்க்கும் பவ கடல் கடப்ப வரும் ஒரு திரு மரக்கலமே – சீறா:1930/2
எ தலத்து உயிரினுக்கும் நல் உணவு அளித்து இரங்கும் – சீறா:2235/1
பின் அகபா என்று ஓதும் பெரும் தலத்து உறைந்து காட்சி – சீறா:2350/3
அ தலத்து உறைந்த பின் அறிய வேண்டுமால் – சீறா:2436/4
இ தலத்து எமக்கு இயம்புவது இயம்பும் என்று இசைத்தார் – சீறா:2458/4
அ தலத்து உறைந்து பின் அடுத்த வெள்ளி நாள் – சீறா:2738/1
இ தலத்து இன்று தொட்டு ஈறு_நாள்மட்டும் – சீறா:2738/3
பதுறு எனும் தலத்து ஆயினர் முகம்மது நபியே – சீறா:3463/4
உயர் சவீக் எனும் தலத்து உழையின் மாவொடு – சீறா:3631/3
பொருவு இலா சவுத் எனும் தலத்து இறங்கும் அ பொழுதில் – சீறா:3863/1
தரை தலத்து இறங்கி ஆயத்து ஒன்று உரைத்து சார்ந்தனர் நபி உளம் மகிழ – சீறா:5023/4

மேல்


தலத்தும் (3)

எட்டி எ தலத்தும் திரிந்தனன் இ ஊர் உளன் என அறிகிலேன் புவியின் – சீறா:2320/2
எ தலத்தும் எ நாளினும் விளங்கும் என்று இசைத்தான் – சீறா:3780/4
நிறையும் எனது உடல் உயிரை தர வேண்டும் எ தலத்தும் நீண்ட சோதி – சீறா:4526/2

மேல்


தலத்துள் (1)

தட்டு அறும் ஹறம் எனும் தலத்துள் ஆயதே – சீறா:2970/4

மேல்


தலத்துள்ளோர் (1)

இ தலத்துள்ளோர் அறிய எனது வரவாறும் எனக்கு இயைந்த பேரும் – சீறா:2188/2

மேல்


தலத்தை (3)

தடம் திகழ் கர்னுத ஆலிபு என்னும் அ தலத்தை நீந்தி – சீறா:2255/2
தரு குபா என்னும் அ தலத்தை நண்ணினார் – சீறா:2726/4
எனும் பெயர் உடை தலத்தை சுற்றினார் – சீறா:3016/4

மேல்


தலத்தோர் (1)

தாங்கி வைத்திடும் என்றனர் நிலைபெறும் தலத்தோர் – சீறா:1236/4

மேல்


தலநடு (1)

பூதலத்தினில் அறம் எனும் தலநடு புகுந்து – சீறா:1219/2

மேல்


தலம் (24)

கருவினும் கருவாய் பெரு தலம் புரந்த கருத்தனை பொருத்துதல் கருத்தே – சீறா:1/4
அரு மறை தெரிந்து நீதி நெறிமுறை நடந்து தீன் இ அகில தலம் எங்கும் மீறவே – சீறா:5/1
தலம் புரப்பது இன்னார் என சாற்றவும் அரிதே – சீறா:330/4
அரும் தவம்புரியும் பெரும் தலம் வணங்கி அடைகுவம் பதிக்கு என அலிமா – சீறா:351/1
பெரும் தலம் புரக்க வல்லே நபி என பிறக்கும் அன்றே – சீறா:824/4
தலம் புகழ் ஈசா கூற தாழ்ச்சி செய்து அடியேன் எந்த – சீறா:829/3
எண் தலம் மதிக்கும் மதிளின் புறம் இறுத்தார் – சீறா:886/4
அ தலம் இலங்க அபூபக்கரும் இருந்தார் – சீறா:888/3
கர தலம் சேப்ப வள் வார் கருவியார் இடமும் செல்வர் – சீறா:935/3
விண் தலம் பரவும் வேத நபி எனும் பட்டம் நும்-பால் – சீறா:1261/2
மக்கமே இகல் அறும் தலம் வலிமையும் அஃதே – சீறா:1508/2
செய் தீவினையும் மாறுபட்டு ஒரு தலம் சேர்ந்து என்ன – சீறா:2347/2
புரை தலம் திறந்து அமுது எழுந்து ஓடின புவியில் – சீறா:2688/4
திசை தலம் யாண்டு யாவன் சேய் உனக்கு இடு பேர் யாது – சீறா:2778/2
புள்ளுவத்து அவர் தலம் புகுத்தி போயினான் – சீறா:3273/4
கருதலார் படு களம் இது தலம் என காட்டி – சீறா:3469/1
நிகர் இல் மன்னவர்க்கு இனிது உரைத்து ஒரு தலம் நிறுத்தி – சீறா:3472/1
அறபினின் மலீக்கு சபுறாவாம் தலம் விட்டு அற பெரும் படை புறம் சூழ – சீறா:3598/1
தலம் திறந்து உள் ஆகி அடுத்து ஒருபுறத்தில் நின்றார் – சீறா:3703/4
தாரணி தலம் விடுத்து விண்ணுலகினை சார்ந்தார் – சீறா:4165/4
தாள் துணை தலம் சார்ந்த இ ஏழையை – சீறா:4244/3
தவமும் காட்சியும் எய்தி அங்கு அவர் தலம் சார்ந்தார் – சீறா:4284/4
உதக தடம் இல இ தலம் உறைய தொழுகையுமே – சீறா:4331/2
ஓர்கிலா எகூதிகள் உறை தலம் நண்ணினார் – சீறா:4541/4

மேல்


தலம்-தனில் (1)

தலம்-தனில் இருக்கும் மேனாள் சிலரொடு தகமை கூர்ந்தே – சீறா:4859/4

மேல்


தலமல்லாது (1)

வென்றி கொண்டு உறைவது இ தலமல்லாது வேறு – சீறா:2760/3

மேல்


தலமும் (1)

நயந்து நான் ஒரு தலமும் நல் தவணையும் நவில்வன் – சீறா:4840/2

மேல்


தலமோ (1)

தன் அகம் களித்து வடவையின் கொழுந்து தனி விளையாடிய தலமோ
பன்ன அரும் தென்கீழ்_திசையினன் திரண்ட படையொடும் இருந்த பாசறையோ – சீறா:683/2,3

மேல்


தலை (85)

விரி தலை குறவர் குழாத்தொடும் வெருட்டி விளைந்த முக்கனி சத_கோடி – சீறா:28/3
வேரி அம் சலச கழனியை உழக்கி விரி தலை அரம்பையை தள்ளி – சீறா:38/3
பொருந்திய வரப்பின் நெறி-கடை கதலி புலி அடி குலை தலை சாய்க்கும் – சீறா:58/4
போர் தலை திறந்து திரித்து வை நீத்து பொன் நிற செந்நெல்லை குவித்து – சீறா:60/2
தன்னிடத்து இருந்து தரணி ஏழ் புரக்கும் தலை பதி நிலைபெற இயற்றி – சீறா:151/2
முண்டக செழு மலர் சொரி தலை முகம் கவிழ – சீறா:197/3
மலர் தலை உலகில் சுருதியை விளக்கும் முகம்மது நபி நயினாரை – சீறா:281/2
தலை நிலம் புரந்திடும் தகைமை போலவே – சீறா:300/2
குலம் தலை மயக்கிடும் கொடிய காலமே – சீறா:304/4
தார் அணி திகழ்ந்த குபல் எனும் புத்து தலை கவிழ்ந்தது அதன் அடுப்ப – சீறா:352/3
செல்லும் நல் நெறி-பால் வயின்வயின் செறிந்த செடிகளும் மரம் தலை எவையும் – சீறா:356/2
நையும் மென் தலை நடுக்கொடு மெலமெல நடந்தே – சீறா:458/4
வந்த போதினில் தலை முகம் கவிழ்ந்தது மடவாய் – சீறா:466/2
பன்ன அரும் பாதை தலை தடுமாற பண்பொடு கொடு நடத்தினரே – சீறா:680/4
புள்ளி பூத்திருந்த பை தலை பாந்தள் புறம் திரிந்து உறைந்திடாது இறந்து – சீறா:686/2
வாடுவர் துகில் கீழ் படுத்தி ஒட்டகத்தின் வயிற்றிடை தலை நுழைத்திடுவார் – சீறா:690/3
வர உண்டிடும் வால் தலை நீளம்-அதை – சீறா:713/3
இரைந்து மூச்சொடும் கிடந்த கட்செவி தலை எடுத்து – சீறா:776/1
தலை எடுத்து நா இரண்டினால் ஒரு சலாம் சாற்றி – சீறா:777/2
நடுங்கிட தனி போயது பெரும் தலை நாகம் – சீறா:784/4
விரி தலை சிறு முள் இலை செம் குலை விளைந்த – சீறா:787/3
குனி தலை இளநீர் உண்டு கொழு மடல் தேனை மாந்தி – சீறா:806/2
புள்ளி வண்டொடு பசு மடல் விரி தலை பூகம் – சீறா:862/4
பெரு வரம்பு உறும் பெண் கொடி என தலை சாய்த்து – சீறா:867/3
படு கொலை பார்வை கார் உடல் கழல் கால் பறி தலை பங்கி வேட்டுவர் தம் – சீறா:999/1
சேய் உயர் தேமா செழும் தலை குழைத்து தீம் கனி உகுவன ஒரு-பால் – சீறா:1005/3
கடு விட பண தலை நெளிய கண் அகன் – சீறா:1143/1
கரும் தலை கவை நா அரவு உடல் தடிந்த கவின் கரதல முகம்மதுவே – சீறா:1243/4
நிறைதரும் பொருளும் இழந்து உதவாமல் நெட்டு உடல் பெரும் தலை அரவம் – சீறா:1458/2
கொண்ட வேகமும் வீரமும் புறம் தலை குனிய – சீறா:1542/1
நெடும் தலை எடுத்து வால் நிமிர்த்து முள் எனப்படும் – சீறா:1621/1
கலை மறை தேர் முகம்மதுடன் உரையாமல் எழுந்து தலை கவிழ்ந்து நாணி – சீறா:1658/1
இறந்திடா உயிராய் தலை கவிழ்ந்து இவண் இருந்தோம் – சீறா:1695/4
மலர் தலை உலகம் போற்றும் அரசு கேட்டருள்க என்றார் – சீறா:1752/4
விரிதரும் தலை மத்து எறிதரும் தயிரின் மிக்கு உடைந்து அற மிடைந்தனரே – சீறா:1909/4
கரிந்து மா முகம் வாய் வெளுத்து அற தலை கவிழ்ந்து – சீறா:2012/2
பறி தலை விரிப்பும் கூர்ந்த படு கொலை விழியுமாக – சீறா:2057/2
விரி தலை குலை மலர் வீழ்ந்திடாது இவண் – சீறா:2132/2
மீதினில் விரி தலை விளங்கி நின்றதே – சீறா:2134/4
விரி தலை தரு அடி நின்ற மென் குலை – சீறா:2135/1
குழை தரும் விரி தலை குலையை பார்த்து நின் – சீறா:2138/2
மறியும் கால் தலை தகர்ந்திட வலிய கல் எடுத்திட்டு – சீறா:2222/3
நடக்கையில் நடக்கும் தலை கிடுகிடுப்பும் நனிதர அசைந்து தள்ளாடி – சீறா:2299/2
விண் தலை தடவும் கோட்டு தருவின் வீற்றிருந்தார் அன்றே – சீறா:2358/4
அவரவர் கருத்தும் கண்களும் மயங்க தலை குழைத்து அசைப்ப வந்து அடுத்த – சீறா:2538/4
எறுழ் வலி கரிய பாந்தள் இரும் தலை நீட்டிற்று அன்றே – சீறா:2582/4
தீது உற கொடிய வேகம் தலை கொள சினந்து சீறி – சீறா:2605/3
நிறுவி நின்றிடும் நெடும் தலை நிலத்திடை சேர்த்தி – சீறா:2606/2
கொடுமையால் தலை அசைத்தது நடந்தில குதிரை – சீறா:2655/4
தலை அசைத்து வால் வீசி புரவி படும் பாடும் இரு தாளின் நோவின் – சீறா:2668/1
கண்ட பேறு இது என்று உவகையில் தெரு தலை கடந்தான் – சீறா:2941/4
பணி தலை நெளிய தரைத்தலம் குழிய பரியொடும் திசை பறப்பன போல் – சீறா:3166/3
கணித்து உரைக்கு அடங்கா தெரு தலை நெருங்க கலித்த கோலாரி வண்டில்களே – சீறா:3166/4
பிடித்து அரும் சிறையிற்பட்ட பெயர் தலை விலை-அதாக – சீறா:3351/1
புகுந்து உடல் தலை கரம் இரு வகிர்ப்படுத்தி – சீறா:3503/2
தலை குவிந்தன கர துணி குவிந்தன தரியார் – சீறா:3513/1
அறத்தினை வெறுத்த கொடும் பெரும் பதகன் அபூஜகல் தலை இஃது என்ன – சீறா:3588/2
ஊரினில் புறத்தில் பாதையின் நாப்பண் தலை களைந்திடுக என்று உரைப்ப – சீறா:3601/2
உறு தலை விலை நாலாயிரம் திருகம் ஒவ்வொருவருக்கு இனிது அளித்து – சீறா:3603/1
முறைமையின் தமக்கும் தலை விலையாக மீண்டனர் முது பொருள் அளித்தே – சீறா:3603/4
மலர் தலை உலகம் போற்றும் மதீன மா நகரம் தன்னில் – சீறா:3678/1
நிலன் அதிர்ந்திட பணி தலை பணித்திட நீண்ட – சீறா:3794/1
தரை திடுக்கிட பணி தலை நெளித்திட சதுர – சீறா:3826/1
அறம் தலை மணக்கும் செங்கோல் அரசு மேற்கொள்ள வாசி – சீறா:3845/1
படை கணம் தலை கெட குதித்து எழுந்து முன் பாயும் – சீறா:3888/1
உதய வாம் பரி காலினில் கரும் தலை உருண்ட – சீறா:3898/2
நெட்டு இலை தலை சூலத்தினும் தசை நிறைந்த – சீறா:3991/2
உற்ற வாங்கு இதம் கேட்டலும் ஒரு தலை எடுத்து – சீறா:4026/1
தாங்கிய எழில் ஆயத்து தலை மிசை கொண்டு இழிந்தார் – சீறா:4198/3
சேடனும் தலை வெடித்து ஒர் ஆயிரமும் சென்னி என்ன வகிருற்றனன் – சீறா:4215/4
நெய் தலை வேல் மறித்தறிகை தண்டு தனு சக்கரம் மின் நெடிய வாளும் – சீறா:4311/2
மடை திறந்தது என சொரிய தலை துமிந்து கிடந்த சில வாசி மன்னோ – சீறா:4314/4
நிலையை ஒத்த பனை கனியை ஒத்த கரும் தலை நிலத்தின் நிறைந்து மன்னோ – சீறா:4317/4
திக்கு தலை அறியா வகை சிந்தி செலும் முஸ்தலிக்கு – சீறா:4322/1
ஆயிரம் தலை சேடனும் தெரிவுற ஆழ்ந்த – சீறா:4438/1
உடல் இரண்டு கிடந்த உகு தலை
இடம் இரண்டும் மலிந்த இமைப்பினே – சீறா:4488/3,4
தயிர் சொரிந்து கிடந்த அதின் தலை – சீறா:4490/4
குதிக்கும் மள்ளர் கரும் தலை குப்புற – சீறா:4498/1
மலர் தலை உலகம் போற்றும் கபீபு முன் வழுத்த கேட்டே – சீறா:4854/4
தலை முடி இறக்கி நீங்கள் சகலர் இ ஒழுங்கு செய்து – சீறா:4887/1
வரை பல இறப்ப உளி குடைந்து அறுத்த வட்ட வாய் உரல் தலை கேழல் – சீறா:4921/3
சிந்திட பொதுவன் தலை தகர்ந்து ஓட வெட்டினர் செழும் திறல் வீரர் – சீறா:4927/2
பந்திபந்தியதா நடத்தினர் கிடந்த பணி தலை நடுங்கிட அன்றே – சீறா:4927/4
பணி தலை மீதில் கிடந்த பார் அனைத்தும் பணிந்திட எழு மதீனாவின் – சீறா:4957/1
வீக்கினர் நடத்தி தொறு கணம் சாய்த்து விரி தலை பொரி அரை கானம் – சீறா:5022/2

மேல்


தலை-தனை (1)

வரு விறல் தொறுவன் தலை-தனை வீழ்த்தி ஆன் நிரை அனைத்தையும் வௌவி – சீறா:4958/3

மேல்


தலை-தொறுந்தொறும் (1)

படி அளந்திடும் தெரு தலை-தொறுந்தொறும் படர்ந்தார் – சீறா:3108/4

மேல்


தலைக்கடை (3)

மன்னவன் எனும் அம்மாறு தலைக்கடை வாயில் வந்தேன் – சீறா:2846/4
தலைக்கடை கண்டு கை படித்து தான் உறை – சீறா:3641/2
நளிர் புனல் பரந்து தலைக்கடை கடந்து நலம் தரு மனை புறம் செய்ய – சீறா:4757/1

மேல்


தலைக்கடைக்கு (1)

தானை சூழ தலைக்கடைக்கு எய்தவே – சீறா:4806/4

மேல்


தலைக்கடையில் (2)

பின் உற வர அ காபிர் பெரும் தலைக்கடையில் சார்ந்தார் – சீறா:936/4
கனக மழை பொழி மேக குவைலிது வாழ்ந்திருந்த தலைக்கடையில் சார்ந்தார் – சீறா:1078/4

மேல்


தலைக்கடையின் (1)

பெட்பு உற கூட்டி உடன் வர ஏகி பேதையன் மனை தலைக்கடையின்
உட்புறத்து ஒருபால் இருத்தி மற்றவரும் ஒரு புறத்து இருந்து வெம் புலி போல் – சீறா:4110/2,3

மேல்


தலைக்காவலில் (1)

பற்றலார்க்கு இடம் அற தலைக்காவலில் படுத்தி – சீறா:3455/2

மேல்


தலைக்கு (2)

அந்தர விரி தலைக்கு அமைந்த பூம் குலை – சீறா:2136/1
தலைக்கு ஒரு படியால் உள்ள தவசமும் அவருக்கு ஈந்து – சீறா:4795/1

மேல்


தலைக்கும் (1)

புறத்தினில் எழுபது தலைக்கும் பொங்குமால் – சீறா:1798/4

மேல்


தலைகடையிடை (1)

செறித்த நீள் நிலை மணி தலைகடையிடை சேர்ந்தார் – சீறா:1389/4

மேல்


தலைகள் (6)

நிறை மலர் தலைகள் சாய்த்து நீண்ட மென் தளிர் கை-தன்னால் – சீறா:801/3
வித்தகர் அனைத்தும் விடுதி தலைகள் புக்கார் – சீறா:888/1
செவி அடைத்தன தெரு தலைகள் எங்குமே – சீறா:1140/4
விரைவொடும் எதிர்ந்தவர் தலைகள் வீழ்த்தியும் – சீறா:3648/3
தாள் இரண்டு தலைகள் இரண்டு அடல் – சீறா:3903/1
தலைகள் இழந்தார் குடர்கள் இழந்தார் தடம் ஆர் தோள் – சீறா:3918/3

மேல்


தலைகளும் (1)

அபுதுல்லாவொடு பதின்மர்-தம் தலைகளும் அறுத்து – சீறா:3982/3

மேல்


தலைகளை (2)

தப்புறாது ஒரு சரங்களில் தலைகளை தடிந்தார் – சீறா:3980/4
பொரு திறல் வயவர் தலைகளை தள்ளி புரவியின் அகட்டினை பிளந்து – சீறா:4937/3

மேல்


தலைகாணியும் (1)

மாண் எழில் அரிய பீங்கானும் வார் தலைகாணியும்
பாயலும் கதிர் கொள் வெள் வளை – சீறா:3250/1,2

மேல்


தலைகீழாய் (1)

கட்டை தட்டிட ஒட்டையும் சாய்ந்து ஒரு கவிழொடு தலைகீழாய்
முட்டி வீழ்ந்தனன் குமிழினும் வாயினும் முழு பெருக்கு என சோரி – சீறா:674/2,3

மேல்


தலைகுலைய (1)

நிறைத்த நல் நெறி தேவத நிலை தலைகுலைய
வெறுத்த பேர் உயிர் அகல் விசும்பினில் குடிபடுத்தல் – சீறா:1376/1,2

மேல்


தலைச்சோடு (1)

தண் ஒளி விலகி வீசும் சபூகு எனும் தலைச்சோடு இட்டு – சீறா:3367/1

மேல்


தலைநாள் (1)

தண் தளிர் பொழில் பாரிசின் விலை என தலைநாள்
கொண்டபேரிடம் விடுத்து நம் நபியிடம் குறுகி – சீறா:2930/1,2

மேல்


தலைப்பாகில் (1)

சார்பற ஒடிந்த காலை தன் தலைப்பாகில் சுற்றி – சீறா:3723/2

மேல்


தலைப்பெய்து (1)

வெம் சினம் தலைப்பெய்து அகுமதை நோக்கி தீனினை வேண்டிலன் ஆவி – சீறா:4087/2

மேல்


தலைமகவு (1)

தலைமகவு அளிக்க தாய்மனைக்கு உற்ற தனையள் போல் தரை மிசை அடுத்து – சீறா:4753/2

மேல்


தலைமயங்க (1)

குறுகி நின்றனர் நால் வகை குலம் தலைமயங்க – சீறா:1888/4

மேல்


தலைமயங்கலால் (1)

மண்டிய வளம் தலைமயங்கலால் மது – சீறா:2713/3

மேல்


தலைமயங்கி (3)

தந்தி இனமும் பிடிகளும் தலைமயங்கி
சுந்தர மடந்தையரும் மைந்தரொடு துன்றி – சீறா:882/2,3
பெருகிய மாந்தர் அனைவரும் நிறைந்த பெண் இனத்துடன் தலைமயங்கி
விரிதரும் தலை மத்து எறிதரும் தயிரின் மிக்கு உடைந்து அற மிடைந்தனரே – சீறா:1909/3,4
மறைந்தன விழுந்து வலிகளும் கெடுத்து மண்டின அதில் தலைமயங்கி
அறைந்த பேரொலியும் செவிகளில் தோன்றாது அற பயந்து அறிவு அழிந்தனரால் – சீறா:3556/3,4

மேல்


தலைமயங்கிடவே (1)

சாய்ந்தன சிறு வால் பேருடல் கவை கால் துருவைகள் தலைமயங்கிடவே – சீறா:2880/4

மேல்


தலைமயங்கினரால் (1)

இரு திறத்து மன்னவர்களும் தலைமயங்கினரால் – சீறா:3549/4

மேல்


தலைமயங்கினவே (1)

சாரிகை நடன புரவியின் கணங்கள் எண்ணில தலைமயங்கினவே – சீறா:3165/4

மேல்


தலைமயங்கும் (1)

மறம் தலைமயங்கும் செ வேல் கர முகம்மது தாம் வந்து அங்கு – சீறா:800/1

மேல்


தலைமீறி (1)

அ உரை கேட்டு அபுத்தாலிபு அக களிப்பு தலைமீறி அரசே கேளீர் – சீறா:1093/1

மேல்


தலைமுறை (8)

தரு நபி இறசூலுல்லா தலைமுறை தோற்றம் சொல்வாம் – சீறா:99/4
ஆதம் மக்கள்-தம் தலைமுறை ஐம்பதின் பின்னர் – சீறா:563/1
உத்தம குல பெயர் தலைமுறை பெயர் ஊர் பேர் – சீறா:973/2
பிறந்து நூகு-தம் பதினொரு தலைமுறை பின்னர் – சீறா:1224/2
பெருகி நின்ற தலைமுறை பேரராய் – சீறா:1405/1
தலைமுறை பெயரின் முதன் மணி விளக்காய் தரு கதிர் நபி முகம்மதுவே – சீறா:1446/4
தவறு வந்ததும் தன் தலைமுறை பெயரும் தனித்தனி விடுத்து எடுத்துரைப்பான் – சீறா:2302/4
அருளினில் உருவாய் தோன்றியே ஆதத்து ஐம்பதின் தலைமுறை பின்னர் – சீறா:2897/2

மேல்


தலைமுறைகள் (1)

வரும் தலைமுறைகள் எல்லாம் வந்து இனிமேலும் பின் நாள் – சீறா:824/3

மேல்


தலைமுறைதலைமுறை (1)

தலைமுறைதலைமுறை வீரம் தாழ்விலார் – சீறா:2435/2

மேல்


தலைமேல் (1)

முறை என தலைமேல் கொண்டேன் முன்னர் நூல் முழுதும் வல்லீர் – சீறா:3085/3

மேல்


தலைமேற்கொண்டு (1)

அறைதரும் முன்னவர் மாற்றம் பின்னவரும் தலைமேற்கொண்டு அன்புகூர்ந்தார் – சீறா:1077/4

மேல்


தலைமை (13)

பீடு உறும் அலிமா-தம்மையும் தலைமை பெருமை ஆரீதையும் போற்றி – சீறா:388/2
தலைமை முன்னிலையாய் முகம்மது நடப்ப சாரும் நல் நெறியினை சார்ந்தோம் – சீறா:695/1
விரும்பியபேர்களில் தலைமை மிக்கவர் – சீறா:1318/2
பெறும் முறை தலைமை பெயரானும் அ – சீறா:1411/3
சந்து என விட வரும் தலைமை மன்னவன் – சீறா:3019/1
பெயரும் அன்சாரிமாரில் பேர்பெறும் தலைமை மிக்கோர் – சீறா:3364/2
உரம் என் ஆம் வீரம் என் ஆம் உயர் குடி தலைமை என் ஆம் – சீறா:3394/4
எறிதர எதிர்ந்த தலைமை மன்னவரின் எழுபது பெயரினை சினந்து – சீறா:3562/3
பாலினில் கொடுபோய் பருவரல் தவிர்த்து பரிவுறும் தலைமை செய்குவம் நீ – சீறா:3584/2
நாயகர் செவியில் புகுதலும் தலைமை நண்பரும் கடு விசை பரியும் – சீறா:3609/1
புலி எனும் காரிதா-தன் புதல்வரை தலைமை செய்து – சீறா:3681/2
மாய்ந்து போயினர் அவர்களில் தலைமை மன்னவர்கள் – சீறா:4023/3
அவர்களில் தலைமை மிக்கோன் அகுத்தபு தனையன் நீண்ட – சீறா:4358/1

மேல்


தலைமைக்கு (1)

சரகுற்ற நல் பதவி வழியில் புகுத்தி உயர் தலைமைக்கு வைத்த பெரியோர் – சீறா:9/2

மேல்


தலைமையர் (1)

ஒக்கலில் சிறந்த தலைமையர் அவரை உவப்பொடும் அழைத்து இனிது இருத்தி – சீறா:4079/2

மேல்


தலைமையன் (2)

தரு நபி பழித்து காட்டுதற்கு இவன் ஓர் சாட்சியில் தலைமையன் ஆனான் – சீறா:1443/4
தலைமையன் சிறுமை கீழ்மை-தனை பெருமை-அதாய் கொண்டோன் – சீறா:2258/4

மேல்


தலைமையா (1)

வழுவு இல் இபுனு உம்மி மக்குத்தூமை தலைமையா வைத்தார் – சீறா:3362/4

மேல்


தலைமையான (1)

ஜின்களில் தலைமையான ஜின்கள் இ உரையை தேற்ற – சீறா:2279/2

மேல்


தலைமையானே (1)

சாது எனும் அரசன் இ ஊர் தலைவரில் தலைமையானே – சீறா:2380/4

மேல்


தலைமையில் (1)

உற்றிடும் பெரும் தலைமையில் பெயரினில் உயர்ந்தோன் – சீறா:2489/2

மேல்


தலைமையின் (2)

தன் உயிர் என்ன நீங்கார் தலைமையின் உரிய தோழர் – சீறா:2350/1
இனையன வார்த்தை மதீன மா நகர தலைமையின் சகுது இருவருக்கும் – சீறா:4468/3

மேல்


தலைமையும் (2)

வீறு பெற்றிடும் தலைமையும் பெரும் பதவியையும் – சீறா:200/3
ஒப்ப அரும் திறனும் தலைமையும் சிறந்தோர் உவர் இவர் அவர் என ஓடி – சீறா:2856/3

மேல்


தலைமையோரில் (1)

தன்னவரில் பெரியாரில் மதியாரில் தவத்தோரில் தலைமையோரில்
நின்னை அலது இலை எனவே அவர் உரைத்த மொழி அனைத்தும் நிகழ்த்தி அன்றே – சீறா:1082/3,4

மேல்


தலையணையினை (1)

நல் தலையணையினை ஏந்தினார் உயர் – சீறா:3252/2

மேல்


தலையிடமும் (1)

இரு திசைக்கு இரு தலையிடமும் தீண்டும் தீ – சீறா:1799/2

மேல்


தலையின் (1)

திறையிடுபவர்கள் போல சிலர் தெரு தலையின் வந்தார் – சீறா:3177/4

மேல்


தலையினை (1)

வெண் நிலா மௌலி தலையினை அசைத்தான் விலா இற வெடிபட சிரித்தான் – சீறா:4099/3

மேல்


தலையும் (1)

சோரி நீர் ஒழுக இருவர்கள் தலையும் துணித்து அரும் கழுவின் இட்டனரால் – சீறா:3601/4

மேல்


தலையெடுத்திட்டு (1)

சலதியூடு உறை கொடு விடம் என தலையெடுத்திட்டு
உலைவொடு அன்னையும் தந்தையும் இழந்து ஒரு தனியா – சீறா:1686/1,2

மேல்


தலையெடுத்து (2)

இனம் எலாம் வெறுத்திட பகை என தலையெடுத்து
துனி விளைத்திடும் முகம்மதின் உடல் துணிதுணித்து – சீறா:1524/1,2
இருந்த ஹாஷிம் மா குலத்து ஒருவன் தலையெடுத்து
விரிந்த மந்திர வஞ்சக மாயங்கள் விளைத்து – சீறா:2032/2,3

மேல்


தலையே (5)

எண்ணிறந்து எழு நல் வளம் பல படைத்து அங்கு இருந்தது கடைத்தெரு தலையே – சீறா:83/4
ஈனமில் இமய பொருப்பு என பணைத்து அங்கு இருந்தது கடைத்தெரு தலையே – சீறா:84/4
இந்திரதருவும் வறிது என மதர்த்து அங்கு இருந்தது கடைத்தெரு தலையே – சீறா:85/4
இரைத்த பேர் ஒலியால் பெரும் கடல் நிகராய் இருந்தது கடைத்தெரு தலையே – சீறா:86/4
இங்கு இவண் குடிபுக்கு இருந்தது போன்றும் இருந்தது கடைத்தெரு தலையே – சீறா:87/4

மேல்


தலையை (2)

கடிதினில் தலையை நீட்ட கண்டனன் கவலை கூர – சீறா:2596/4
முடங்கி நீண்டு இருள் உள் ஆர்ந்த முழை ஒன்றில் தலையை நீட்ட – சீறா:2599/1

மேல்


தலைவ (1)

தலைவ நீ வருக என்ன தாழ்ச்சி செய்து எழுந்து போந்தான் – சீறா:630/4

மேல்


தலைவணங்கியே (1)

அதி வித புதுமை மறை மொழிக்கு முதல் ஆதியை தலைவணங்கியே
புதிய வேத மொழி கொடு புகழ்ந்து நிலை பொருந்தி அங்ஙனம் இருந்தனர் – சீறா:1429/3,4

மேல்


தலைவமாரும் (1)

கோது அறு மக்கம் என்னும் கொழும் பதி தலைவமாரும்
ஆதரத்துடனும் ஒன்றாய் அளவளா மகிழ்ச்சி பொங்கி – சீறா:1748/2,3

மேல்


தலைவமாரொடும் (1)

தலைவமாரொடும் அவரவர் சார்பினில் சார்ந்தார் – சீறா:2480/4

மேல்


தலைவர் (33)

இதமுற எடுத்து போந்தார் இமையவர் தலைவர் அன்றே – சீறா:101/4
தரையினில் குடிக்குள் பெரும் குடியான தலைவர் ஆரீது என இருந்தார் – சீறா:374/4
தலைவர் கூறிய மொழி செவி புக உடல் தயங்கி – சீறா:1274/1
தலைவர் நாயகன் தூதரில் ஜிபுறயீல் சரதம் – சீறா:1291/2
நடு நிலைமை ஆனேன் சாதியில் தலைவர் கூடி – சீறா:1496/3
உரைக்கு அடங்கா வெகுளி பொங்கு மனத்தினராய் குபிர் தலைவர் ஒருங்கு கூடி – சீறா:1639/3
தந்திராதிபர் மந்திர தலைவர் சொல் தணவா – சீறா:1706/3
இ நகரியில் தலைவர் யாவரினும் மிக்கோய் – சீறா:1769/1
ஆரண தலைவர் மருங்கினில் பிரியாது அரசர்கள் உடன் வர தொலையா – சீறா:1940/3
மக்கள்-தம் குழுவின் வைகி மந்திர தலைவர் சூழ – சீறா:2261/1
பாட்டு அளி முரலும் தாம தலைவர் பன்னிருவர் சூழ – சீறா:2356/3
ஏதம் இல் தலைவர் பன்னிருவரை தெரிந்து – சீறா:2449/3
தலைவரின் உயர் தலைவர் பன்னிருவர்கள்-தமக்குள் – சீறா:2454/2
தரியலர் செகுக்கும் வெள் வேல் சதுமறை தலைவர் ஈன்ற – சீறா:3052/1
பெயர்களும் அன்சாரிகள் எனும் வரிசை பேறு உடை தலைவர் மன்னவரும் – சீறா:3169/2
ஆரண கிழவர் பேர் உடை தலைவர் ஆடவர் காளையர் சிறுவர் – சீறா:3171/1
பெரும் படை தலைவர் சூழ வரும் பிரான் வதனம் நோக்கி – சீறா:3198/1
இரு நிதி செல்வர் நாற்பது இலக்கு உறும் தலைவர் சூழ – சீறா:3358/1
தொனிச்சு அதிர் கடல் அம் தானை தொகை படை தலைவர் யாரும் – சீறா:3360/3
ஷாம் எனும் பதியை நீந்தி தலைவர் நாற்பதின்மர் சூழ – சீறா:3389/1
ஓலை வாசகத்தை கேட்டு அங்கு உயர் பதி தலைவர் யாரும் – சீறா:3392/1
கேட்டலும் தலைவர் எய்தா கோப தீ கிளர பொங்கி – சீறா:3397/2
தனது உயிர் தலைவர் இந்த வஞ்சினம் சாற்ற தீமை – சீறா:3399/1
தாள் அறுந்தன கேடகம் அறுந்தன தலைவர்
வாள் அறுந்தன குடை கொடி அறுந்தன மாதோ – சீறா:3511/3,4
தந்திராதிபர் சேனை காவலர் படை தலைவர்
மந்திராதிபர் திரண்டு இரு மருங்கினும் மலிய – சீறா:4255/1,2
தரை கிடந்து உள் உயிர் துறந்து படை எறிந்து மாய்ந்தனர் போர் தலைவர் மன்னோ – சீறா:4315/4
தங்கிய சூழ்ச்சி வல்லோர் போர் உடை தலைவர் மாறாது – சீறா:4361/2
போர் உடை தலைவர் சூழ எழுந்தனன் இயங்கள் பொங்க – சீறா:4373/4
அபுசகல் போன பின்னர் ஆர் உளர் தலைவர் என்ன – சீறா:4384/1
தலைவர் என்று ஏத்திய நுகைமு சார்ந்தனர் – சீறா:4542/4
விதியவன் மொழி மறாத விறல் உடை தலைவர் யாரும் – சீறா:4911/2
தாண்டு வாம் பரியின் விறலினர் வெற்றி தலைவர் நாற்பதின்மருமாக – சீறா:4926/3
தார் உடை சல்மா என்னும் தலைவர் இ இருவர்க்கு ஒப்பா – சீறா:4997/3

மேல்


தலைவர்-கொல்லொ (1)

பத்திவிட்டு ஒளிர் ஷாம் என்னும் பதி உடை தலைவர்-கொல்லொ
முத்த வெண் மணியில் தோன்றும் முகம்மதின் வரவு-கொல்லோ – சீறா:794/2,3

மேல்


தலைவர்-தாமும் (1)

திறன் உடை தலைவர்-தாமும் செம்மை இல் அரசர்-தாமும் – சீறா:3961/3

மேல்


தலைவர்க்கு (3)

பெருக்கி நம் தீனை மாறு பேசிய தலைவர்க்கு உற்ற – சீறா:3356/2
இதம் உறும் தலைவர்க்கு உம்பர் மாராயம் உண்டு என இயல்பொடும் உரைத்து – சீறா:3596/2
அஃது நும் தலைவர்க்கு அறைவீர் என – சீறா:4653/2

மேல்


தலைவர்கள் (7)

பௌவம் ஆர்த்து என குறைஷிகள் தலைவர்கள் பலரும் – சீறா:1364/2
இருந்த பேரினில் தலைவர்கள் அவரவர்க்கு இசைத்து – சீறா:1387/3
குறைஷி அம் தலைவர்கள் பலரும் கூட்டமிட்டு – சீறா:2142/2
நல் நகர் தலைவர்கள் கேட்டு நன்கு என – சீறா:2427/3
குலாவும் வெம் குபிர் தலைவர்கள் செவியினில் குறுக – சீறா:2699/3
இங்கு இவர்க்கு உறும் அறிவினில் தலைவர்கள் இலை என்று – சீறா:2910/1
தொறுவினை கவர்ந்த கத்துபான் கூட்ட தொகை படை தலைவர்கள் திகைப்ப – சீறா:4930/2

மேல்


தலைவர்கள்-தமையும் (1)

அடித்து உடைத்து இறந்த தீனவர் பதினான்கு அமர் உறும் தலைவர்கள்-தமையும்
எடுத்து இனிது அடக்கி தொழுதிருந்தனர் மேல் இரவியும் மறைந்தனன் அன்றே – சீறா:3564/3,4

மேல்


தலைவராகி (1)

முற்று உற முடித்து தீனின் முறைமையில் தலைவராகி
நல் தவமுடையீர் மேலும் நல் வழி சிதையா வண்ணம் – சீறா:2353/2,3

மேல்


தலைவராய் (2)

மூரி வெற்பு அனைய புய முகம்மதுவை முன்னிலை தலைவராய் நிறுத்தி – சீறா:693/1
நிலைமை முன்னிலை தலைவராய் அசுஅதை நிறுத்தி – சீறா:2454/3

மேல்


தலைவரான (1)

மனை செறி மக்கத்து உற்ற வன் குபிர் தலைவரான
அனைவரை ஒருங்கு செற்று இங்கு அடைவது கருமம் அம்மா – சீறா:4905/3,4

மேல்


தலைவரில் (8)

வெற்றி மன்னவர் தலைவரில் நால்வரை விளித்து – சீறா:1238/1
சாது எனும் அரசன் இ ஊர் தலைவரில் தலைமையானே – சீறா:2380/4
தலைவரில் சில காபிர்கள்-தமை விளித்து இரவில் – சீறா:2473/2
தலைவரில் தலைவன் அபூஜகுல் எடுத்து சாற்றிய மாற்றம்-அது அனைத்தும் – சீறா:2515/1
இ பெரும் பதியின் தலைவரில் சிறந்த இயல் மறை பெரியவர் தெரிந்து – சீறா:2856/1
வரும் எகூதிகள் தலைவரில் இபுனு கை பான் என்று – சீறா:2907/3
அரிய வெம் படை தலைவரில் அப்துல்லா என்போன் – சீறா:3863/2
கோடை போல் சுழன்று வரும் பரி கடாவிக்கொண்டு எழும் தலைவரில் ஒருவன் – சீறா:4933/1

மேல்


தலைவரின் (5)

தனக்கு உறும் குலத்தில் ஆய்ந்த தலைவரின் முதியார் பாரில் – சீறா:1763/1
இ தல தலைவரின் எவர்க்கும் நாயக – சீறா:2405/1
தலைவரின் உயர் தலைவர் பன்னிருவர்கள்-தமக்குள் – சீறா:2454/2
தானம் மிக்கு உயர் தலைவரின் வாழ்ந்திருந்தனரால் – சீறா:2952/4
தாரையின் எதிர்ந்த நான்கு தலைவரின் ஒருவன் வீந்தான் – சீறா:3346/1

மேல்


தலைவருக்கு (3)

ஊரினில் தலைவருக்கு இயம்பி உள் மகிழ்ந்து – சீறா:532/3
பெருகிய தலைவருக்கு எடுத்து பேசி நல் – சீறா:3018/2
தலைவருக்கு இ மொழி சாற்றி வேத நூல் – சீறா:3300/1

மேல்


தலைவரும் (8)

தனையரும் புதிய தனையரும் உயிர் போல் தலைவரும் மடந்தையர்-தாமும் – சீறா:355/3
துன்று வெம் படை தலைவரும் பரியுடன் சூழ – சீறா:593/2
சாதியோர்களும் தலைவரும் அபூஜகில்-தானும் – சீறா:1684/3
தரு எனும் நபியும் மூவரும் பெருகு சதுமறை தலைவரும் திரண்டு – சீறா:3152/3
மந்திரத்தினில் தலைவரும் உரிமை மன்னவரும் – சீறா:3431/1
தெரிப்ப அரும் தொகுதி தலைவரும் பரியும் திரளுறும் சேனையும் மிடைந்து – சீறா:3557/3
ஒன்றிலாது எடுத்து இரு படை தலைவரும் உயர்ந்த – சீறா:3990/3
எண்ணரும் குறைசி தலைவரும் துறும எறி படை கலன்-அவை ஏந்தி – சீறா:4445/2

மேல்


தலைவரை (3)

தலைவரை வேறு நிறுத்தும் என்று உரைத்த தன்மை கேட்டு அனைவரும் பொருந்தி – சீறா:679/3
மாசு இலா பெரும் தலைவரை தாழ்ந்து உற வாழ்த்தி – சீறா:1682/2
தலைவரை தனது இரும் பதியிடையினில் சாரா – சீறா:2037/2

மேல்


தலைவரோடும் (2)

வேதியர் குழுவும் வெள் வேல் வீரர்கள் தலைவரோடும்
ஏதம் இல் திமஸ்கில் வாழும் இறைவனை எதிரில் காண – சீறா:1745/2,3
விரி கதிர் எஃகம் கூர் வாள் வில்லுடை தலைவரோடும்
மரு மலர் சோலை சூழும் மக்க மா நகரம் சேர்ந்து – சீறா:1749/2,3

மேல்


தலைவன் (7)

தானைக்கும் பதிக்கும் யானே தலைவன் என்பவர் போல் வேடன் – சீறா:2122/3
இங்கு இவன் இ ஊருள்ளார்க்கு இயல்புறும் தலைவன் வேகம் – சீறா:2368/1
தலைவரில் தலைவன் அபூஜகுல் எடுத்து சாற்றிய மாற்றம்-அது அனைத்தும் – சீறா:2515/1
சதித்திடல் எவர்க்கும் தகுவது அன்று எனவே சாற்றினன் அதில் ஒரு தலைவன் – சீறா:2517/4
மற்றொரு தலைவன் முகம்மதை பிடித்து ஓர் ஒட்டையின் வெரிந் உற வனைந்து – சீறா:2520/1
சாடுகின்றனன் வயவரை அதில் ஒரு தலைவன் – சீறா:3496/4
தருவன் என்று அவண் கூறினன் அவன் ஒரு தலைவன் – சீறா:3895/4

மேல்


தலைவாயில் (1)

மறைந்திடாது ஒரு தலைவாயில் மேவியே – சீறா:2754/4

மேல்


தலைவாயிலை (1)

மரு மலர் தொடை திண் புயத்து அபூபக்கர் மனை தலைவாயிலை குறுகி – சீறா:2544/3

மேல்


தலைவிலை (1)

ஆனேன் தலைவிலை ஈந்து இனி நீ போக என அறைந்தார் – சீறா:4345/2

மேல்


தலைவிலைக்கு (1)

புதிய வாணிப தலைவிலைக்கு ஈந்தனர் பொருளை – சீறா:205/4

மேல்


தலைவிலையும் (1)

கொல்லாது அரிய தலைவிலையும் வாங்கா விட்டோம் குறி கொள்ளாது – சீறா:4049/3

மேல்


தவ (27)

உமறு திரு தாளை நாளும் மனதில் நினைத்து ஓதுவோர்-தம் உரிய தவ பேறு மீறுமே – சீறா:10/4
மெய் தவ குரிசில் நபி இதுரீசு விருப்புற உதித்த நல் மதலை – சீறா:141/1
தீன் நிலைக்கு உரிய நபி இபுறாகீம் செய் தவ பலன் ஒரு வடிவாய் – சீறா:150/1
நம்பிய தவ பேறு என இருந்து இலங்கி நறை கமழ் அப்துல் முத்தலிபு – சீறா:165/3
பிள்ளை மென் கனியே செல்வம் பெறும் தவ பலனே எந்தம் – சீறா:394/1
மா தவ முகம்மதே நல் வரிசையின் மணியே என்ன – சீறா:434/2
மா தவ முகம்மதும் வரி விழி அலிமாவும் – சீறா:447/1
அரும் தவ பேறு எனும் அகுமதின் திரு – சீறா:498/2
தரும் தவ பயனும் மொழி என எதிர் சாற்றி – சீறா:580/3
செய் தவ பலனே அன்ன வள்ளலை திரு மனைக்கே – சீறா:638/3
அரும் தவ பொருள் முகம்மதும் அடை இடம் இவணே – சீறா:786/2
அரும் தவ பொருள் முகம்மது நடந்தனர் அன்றே – சீறா:852/4
செய் தவ பலனோ முனோர் திளைத்த புண்ணியத்தின் பேறோ – சீறா:939/2
கொடி இடை கதீஜா என்னும் கொம்பு செய் தவ பேறு ஆக – சீறா:1154/3
தரும் தவ பிழை கொடுமுடி-தனை மறுத்திலன் என்று – சீறா:1387/2
உத்தமத்து ஒலீது என்பவன் செய் தவ
புத்திரன் கலையில் பொருவற்றவன் – சீறா:1391/1,2
மா தவ முகம்மதின் வனப்பினை நுகர்ந்த – சீறா:1779/1
அரும் தவ மரக்கலமாக வந்து இவண் – சீறா:1813/3
நிதம் தரும் தவ தொழுகையின் முறை வழி நின்றாள் – சீறா:2693/4
மா தவ நபி இவண் வருகின்றார் என – சீறா:2719/1
மா தவ முகம்மதும் மருவலார்-தமை – சீறா:3241/2
மா தவ இஃது என்று ஓதி வாய் புதைத்து ஒருங்கு நின்றார் – சீறா:3359/2
துன்னு தவ வானவர்கள் தொழும் அரிய ஒளி உருவாய் தோன்றி நின்றோய் – சீறா:4295/3
காரணத்தில் நின்ற தவ ஆயிசாவுடன் போக கண்டது அன்றே – சீறா:4300/4
வேந்தர் மறையோர்கள் முசுலிம்கள் தவ மாந்தர் நெடு வெய்யோன் என்ன – சீறா:4306/1
சிதய தவ நயினாரொடு செறிந்தோரையும் தகைத்தாய் – சீறா:4331/3
மா தவ நபியே மன்னும் வானவர் நபியே ஈறு – சீறா:4623/3

மேல்


தவசம் (1)

காலினும் வலியோய் பதின் கல தவசம் கடன்தர வேண்டும் என்று இசைத்தார் – சீறா:4103/4

மேல்


தவசமும் (1)

தலைக்கு ஒரு படியால் உள்ள தவசமும் அவருக்கு ஈந்து – சீறா:4795/1

மேல்


தவசமே (1)

இரப்போர் கையில் தவசமே நல்க வேண்டில் – சீறா:4796/3

மேல்


தவணிலா (1)

தன் இரு பகுப்பும் அந்தரத்து உலவி தவணிலா கதிரொடும் தாழ்ந்து – சீறா:1924/3

மேல்


தவணையும் (1)

நயந்து நான் ஒரு தலமும் நல் தவணையும் நவில்வன் – சீறா:4840/2

மேல்


தவத்தவர் (1)

அடர்த்து இமையாத கறுத்த கண்-அதனால் அரும் தவத்தவர் உயிர் குடித்து – சீறா:1966/2

மேல்


தவத்தவனும் (1)

புதியவன் தூதர் முகம்மதும் திமஸ்கை புரந்திடும் அரும் தவத்தவனும்
மதுர மென் மொழியால் அளவளாய் உளங்கள் மகிழ்ந்து இனிது இருக்கும் அ காலை – சீறா:1944/1,2

மேல்


தவத்தவனே (1)

அரும் தவத்தவனே ஆதி அருள் ஒளி அவனின் நீங்காது – சீறா:824/1

மேல்


தவத்தால் (7)

வண்டு அணி மலர் தார் ஆசறு தவத்தால் வரும் ஒரு வடிவுறு மதலை – சீறா:148/4
சந்த மான்மதம் கமழ் புய அப்துல்லா தவத்தால்
வந்த பேரொளி வெற்றி வெம் புலி முகம்மதுவை – சீறா:592/1,2
தக்க மன்னவர் மைந்தரில் அப்துல்லா தவத்தால்
மிக்கன் என் பெயர் முகம்மது என விளம்பினரே – சீறா:974/3,4
அருமை தவத்தால் வந்து உதித்த அபுல் காசீம்-தன் செழும் கரம் போல் – சீறா:1330/2
பெரும் தவத்தால் வரும் புகழோய் தனி இறைவன் ஒருவன் என பெருக்கும் பேச்சும் – சீறா:1646/1
சந்தனம் திகழ் புய அபித்தாலிபு தவத்தால்
வந்த ஜஃபறும் அவருடன் மைந்தர்கள் சிலரும் – சீறா:2023/1,2
எந்தையும் ஆயும் பல் நாள் இயற்றிய தவத்தால் வந்த – சீறா:2780/1

மேல்


தவத்திற்கும் (1)

சாலகு-தம்பால் அடைந்து வாய்மைக்கும் தவத்திற்கும் பவுத்துக்கும் இவரே – சீறா:145/1

மேல்


தவத்தின் (11)

குவைலிது தவத்தின் பேறே குரை கடல் மணியே நீண்ட – சீறா:624/1
மா தவத்தின் என் பொருள் உளது எவையும் நின் மனை பொருள் எளியேனும் – சீறா:655/2
வெற்றியும் வீரமும் தவத்தின் மேன்மையும் – சீறா: