தே – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தே 9
தே_மொழி 3
தேக்க 1
தேக்கி 10
தேக்கு 2
தேக்கும் 1
தேக்குற 1
தேகத்தில் 1
தேகத்து 1
தேகம் 8
தேகமும் 3
தேங்கி 1
தேங்கிட 1
தேங்கிய 2
தேங்கின் 1
தேங்கின 1
தேங்கும் 1
தேங்குவர் 1
தேச 4
தேசத்தில் 1
தேசிகர் 1
தேசிகர்-தம்மை 1
தேசிகர்-தமை 1
தேசிகருடன் 1
தேசிகரும் 1
தேசிகரே 1
தேசு 1
தேசுற 1
தேட 5
தேடா 1
தேடாது 1
தேடார் 1
தேடி 28
தேடிக்கொண்டு 1
தேடிடா 1
தேடிடும் 1
தேடிய 10
தேடியும் 1
தேடியே 2
தேடின 2
தேடினர் 5
தேடினன் 2
தேடினார் 2
தேடினாரால் 1
தேடினாரையும் 1
தேடினும் 1
தேடும் 2
தேடுவ 1
தேடுவர் 1
தேண்ட 1
தேதி 5
தேதியில் 1
தேம் 23
தேம்ப 1
தேம்பி 4
தேம்பினர் 1
தேம்பினார் 1
தேம்பினாரால் 1
தேம்புமால் 1
தேம்புமே 1
தேமா 3
தேய்க்கும் 2
தேய்கின்றது 1
தேய்த்த 1
தேய்த்தனர் 1
தேய்த்து 6
தேய்தர 1
தேய்தரும் 1
தேய்ந்த 5
தேய்ந்ததல்லது 1
தேய்ந்தது 1
தேய்ந்தன 1
தேய்ந்தான் 1
தேய்ந்து 7
தேய்ந்துபோயதுவே 1
தேய்வரெனில் 1
தேய்வுற 1
தேய்வுறும் 1
தேய்வை 1
தேய 1
தேயங்கள் 1
தேயங்கள்-தனினும் 1
தேயங்கள்-தொறுந்தொறும் 1
தேயத்தில் 1
தேயத்தோர் 1
தேயம் 4
தேயம்-தோறும் 1
தேயும் 2
தேயுமோ 1
தேர் 10
தேர்குவர் 2
தேர்ச்சி 2
தேர்ச்சியில் 2
தேர்ந்த 17
தேர்ந்தவர் 1
தேர்ந்தார் 2
தேர்ந்து 35
தேர்ந்தும் 1
தேர்ந்தோய் 1
தேர்ந்தோர் 1
தேர்வான் 1
தேரலாம் 1
தேரும் 6
தேரை 1
தேவ 2
தேவத 1
தேவதத்தின் 1
தேவதத்தை 1
தேவதம் 7
தேவதமிடத்தில் 1
தேவதமே 1
தேவதமேயன்றி 1
தேவதை-தனை 1
தேவதையே 1
தேவர் 1
தேவர்_தேவே 1
தேவர்கள் 1
தேவரீர் 1
தேவரும் 1
தேவாங்கு 1
தேவாலயங்களும் 1
தேவி 1
தேவிமார்களும் 1
தேவே 1
தேற்ற 1
தேற்றத்து 1
தேற்றமும் 1
தேற்றமுற்று 2
தேற்றமுற 1
தேற்றமுறு 1
தேற்றவும் 1
தேற்றா 1
தேற்றி 7
தேற்றியும் 1
தேற்றியே 1
தேற்றிலன் 1
தேற்றினும் 1
தேற்று 4
தேற்றும் 1
தேற்றுறு 1
தேற 4
தேறல் 7
தேறலர் 1
தேறலன்று 1
தேறா 6
தேறாத 1
தேறாது 4
தேறான் 1
தேறி 20
தேறிடும்படி 1
தேறிய 8
தேறிலள் 1
தேறிலா 1
தேறிலாத 1
தேறிலாது 3
தேறினர் 1
தேறினார் 2
தேறினான் 1
தேறு 2
தேறுபட்டிலராய் 1
தேறுபட்டு 1
தேறும் 7
தேறுவர் 1
தேன் 96
தேனினும் 5
தேனும் 9
தேனே 2
தேனை 8
தேனொடும் 2

தே (9)

தே மலர் பொழில் சூழ் சுவன நாட்டு அரசை திசை-தொறும் விளக்கு நாயகத்தை – சீறா:289/1
சகம் மகிழ் தட கரை தருக்கள் தே மலர் – சீறா:499/2
தெரிதர தெளிந்த சிந்தை தே_மொழி கதிஜா-பாலில் – சீறா:645/1
தெரிய கூறும் என்று அஞ்சி நின்று உரைத்தனர் தே_மொழி கதிஜாவே – சீறா:651/4
செழு மலர் குழலியர் உரைப்ப தே_மொழி – சீறா:1025/3
தே மலர் புயத்தார் போற்ற திரு நபி இருந்தார் இப்பால் – சீறா:2297/4
தே மலர் புயத்தவர் யாரும் சிந்தித்து – சீறா:2739/2
தே ததும்பிய மலர் புயம் அசைதர திருத்தும் – சீறா:2932/3
தே தரு புய நபி மகிழ்ந்த செய்கையால் – சீறா:3247/2

மேல்


தே_மொழி (3)

தெரிதர தெளிந்த சிந்தை தே_மொழி கதிஜா-பாலில் – சீறா:645/1
தெரிய கூறும் என்று அஞ்சி நின்று உரைத்தனர் தே_மொழி கதிஜாவே – சீறா:651/4
செழு மலர் குழலியர் உரைப்ப தே_மொழி
விழைவொடும் கரத்தினில் விரைந்து வாங்கினார் – சீறா:1025/3,4

மேல்


தேக்க (1)

தீனக குளம் தடாகம் திசை-தொறும் நிறைந்து தேக்க
வான் நதி பெருக்கை ஒப்ப வரு முகம்மதுவை நோக்கி – சீறா:617/1,2

மேல்


தேக்கி (10)

பனை_மது தேக்கி இரு விழி சேப்ப பைம் கழை நிகர்த்த தோள் அசைய – சீறா:51/1
கூர் உடை கயல்கள் ஓடி குதித்தன குளித்து தேக்கி
வாரிச வதனம் சேர்ந்து மறுக்கமுற்று இருந்த அன்றே – சீறா:636/3,4
பின்னிய திரை வாருதியினை சுவற்றி பெரும் புற கடலினை தேக்கி
தன் அகம் களித்து வடவையின் கொழுந்து தனி விளையாடிய தலமோ – சீறா:683/1,2
கனி பல அருந்தி துண்ட கரும்பு அடு சாறு தேக்கி
குனி தலை இளநீர் உண்டு கொழு மடல் தேனை மாந்தி – சீறா:806/1,2
செல் ஏர் கரத்தார் உமறு கத்தாப் செப்பி இசுலாம் நெறி தேக்கி
அல் ஆர் குபிரை கடிது அகற்றி அழியா தொழுகை முறை படித்து – சீறா:1594/2,3
தீனவர் செவியுற தேக்கி சீர் பெற – சீறா:1604/2
அடவியினில் உடும்பு அகல அறபி வேடனும் அறிவு உள்ளகத்தில் தேக்கி
புடை அகலா நிழல் போலும் தோழருடன் அகுமதையும் புகழ்ந்து போற்ற – சீறா:1638/1,2
விரிதரும் பருதி கதிர்களை தேக்கி மேல் கடல் கொப்பிளித்தன போல் – சீறா:1899/1
ஆர் அமுது அனைய வேதத்து அரு மொழி அகத்துள் தேக்கி
பேர் உணர் பொங்கி யாவும் தோற்றிடா பெருக்கு ஆநந்த – சீறா:2396/1,2
கனக_நாடு-அதனின் உற்ற காரண அமுதம் தேக்கி
அனைவரும் களிப்பு வெள்ளத்து ஆநந்த கடலின் மூழ்கி – சீறா:3075/1,2

மேல்


தேக்கு (2)

கோங்கு அசோகு தேக்கு ஆசினி பாடலம் குறிஞ்சி – சீறா:26/2
சந்து அகில் திலகம் குரவு தேக்கு ஆரம் தான்றி கோங்கு ஏழிலைம்பாலை – சீறா:1002/1

மேல்


தேக்கும் (1)

தேக்கும் வெண் திரை புவிக்கு ஒரு தனி செங்கோல் செலுத்தி – சீறா:861/1

மேல்


தேக்குற (1)

காதலுற்று இரப்பவர் கருத்து தேக்குற
ஈதலுக்கு இசைந்து எடுத்து அளிக்கும் செங்கையார் – சீறா:3012/1,2

மேல்


தேகத்தில் (1)

சிரத்தினில் இருந்த ஆவி தேகத்தில் நிறைந்த பின்னர் – சீறா:111/2

மேல்


தேகத்து (1)

உண்ணும் கைவாள் கண்டார் தேகத்து ஒளிர்கின்ற – சீறா:3925/2

மேல்


தேகம் (8)

தேகம் எங்கணும் பருத்ததும் கண்டு எழில் சிறந்து – சீறா:338/3
வருடம் மூன்று என்ன தேகம் வளர்ந்ததும் இரட்டி தானே – சீறா:391/4
தேகம் எங்கணும் சந்தன குழம்பினால் தீற்றி – சீறா:833/3
திறம் ததும்பிய வேலினில் சரத்தினில் தேகம்
இறந்துபோகினும் வீரங்கள் இறந்திடாது இருந்த – சீறா:3892/1,2
சிறந்த மா நபி சொல்லிய சொல்லின்றி தேகம்
இறந்து போகினும் போர்செய்தல் தகுவது அன்று எனவும் – சீறா:4596/1,2
சிறந்த வாயொடு மூரலும் கிட்டியே தேகம்
இறந்து போயினர் சிலர் சிலர் இவண் இருக்கின்றார் – சீறா:4606/2,3
பிணியொடும் மிடியும் உடைந்தன தேகம் பெருத்து இனிது இருக்கும் அ நாளில் – சீறா:5017/4
கால் கரம் மாறாய் ஈர்ந்திட வீழ்ந்து புலம்பினர் கதறினர் தேகம்
மேல் படு பரற்கல் அழுந்திட உருண்டு விம்மினர் பதறினர் விழி நீர் – சீறா:5027/1,2

மேல்


தேகமும் (3)

திருந்து_இழை மனத்துள் பயங்கரம் அகன்று தேகமும் குளிர்ந்தன அன்றே – சீறா:243/4
தெறு பகை சிதையும் செல்வமும் வளரும் தேகமும் சிறந்து பூரிக்கும் – சீறா:363/3
புலனும் தேகமும் களித்து எழில் சிறந்திட புசித்தார் – சீறா:4425/3

மேல்


தேங்கி (1)

இடத்து உறும் வளையில் சர்ப்பம் எதிர்ந்தது கண்டு தேங்கி
படத்தினில் ஒரு பால் கீறி பதும மென் கரத்தை நீட்டி – சீறா:2585/2,3

மேல்


தேங்கிட (1)

சிந்தை தேங்கிட அழுதவர் தங்களை தேற்றி – சீறா:839/1

மேல்


தேங்கிய (2)

சிரசு உடைந்து உதிரம் சிந்தி தேங்கிய மயிலை நோக்கி – சீறா:1571/1
தேங்கிய பசியால் வாடி திரிந்ததோ இறந்ததோ என்று – சீறா:2088/1

மேல்


தேங்கின் (1)

தேங்கின் நாள்-தொறும் மெலிந்து வன் மூப்பினில் தேய்ந்த – சீறா:4259/3

மேல்


தேங்கின (1)

தேங்கின கண்ணீர் ஓடின முற்றும் சிதைவுற்ற – சீறா:3923/4

மேல்


தேங்கும் (1)

மடி சுதை அமுதம் சிந்த வடி கணீர் பனிப்ப தேங்கும்
உடல் அகம் துருத்தி ஒப்ப நெட்டுயிர்ப்பு உயிர்த்து காலில் – சீறா:2062/2,3

மேல்


தேங்குவர் (1)

தேங்குவர் அடிக்கடி தீனை மாறியும் – சீறா:1464/2

மேல்


தேச (4)

பொன் நனி வாங்கி தேச வாணிபம் பொருந்த செய்வார் – சீறா:615/4
புவி தாரை நடத்தி மறுபுற தேச பொருள் அனைத்தும் பொருப்பு போல – சீறா:1079/3
உரக்கமும் மணியும் தேச வாணிபத்து உறுதியான – சீறா:3356/3
தேச யாசகருக்கு ஈந்து செழும் மனையிடத்தில் உன்-தன் – சீறா:4798/2

மேல்


தேசத்தில் (1)

புவியின் மற்று ஒரு தேசத்தில் புகுந்திடா வண்ணம் – சீறா:2913/3

மேல்


தேசிகர் (1)

தேசிகர் கலங்கி யாம் இதற்கு என்-கொல் செய்குவது என மனம் இடைந்து – சீறா:682/3

மேல்


தேசிகர்-தம்மை (1)

சென்றனன் விரைவில் வந்த தேசிகர்-தம்மை நோக்கி – சீறா:798/2

மேல்


தேசிகர்-தமை (1)

ஏறி நின்று தேசிகர்-தமை நோக்கலும் எழுந்து – சீறா:848/3

மேல்


தேசிகருடன் (1)

சிறிது பொன் எனதிடத்தினில் அளித்திடில் தேசிகருடன் கூடி – சீறா:653/1

மேல்


தேசிகரும் (1)

செம்மலும் சூழ்ந்த தேசிகரும் நீங்கிலா – சீறா:725/2

மேல்


தேசிகரே (1)

திரையூடு குளித்தனர் தேசிகரே – சீறா:722/4

மேல்


தேசு (1)

தேசு உறு மெய் நபி அவனை வேண்டுவன கேள் எனவே செப்பினாரால் – சீறா:4681/4

மேல்


தேசுற (1)

தேசுற அவரவர் ஊரில் செல்குவீர் – சீறா:4568/2

மேல்


தேட (5)

செவ்வியர் அறிகிலாது ஒளித்து தேட அரும் – சீறா:3294/3
தேட அரும் வெற்றி மாலை சென்னியின் இலங்க சூடி – சீறா:3402/3
தேட அரும் பொருள் அடித்தலத்து இடறிய திறம் போல் – சீறா:4268/1
தேட அரும் வாகை சூடியே விரைவில் சென்றனர் ஒரு தனி சிங்கம் – சீறா:4933/4
தேட அரும் பரியும் நீரும் முன் அணியாய் திரண்டு எழுந்து ஒல்லையில் சென்று – சீறா:4960/2

மேல்


தேடா (1)

பத மலர் துதித்து தேடா பலன் கதி படைத்தேன் என்ன – சீறா:2254/3

மேல்


தேடாது (1)

தேடினர் தம் மனைவி பெறும் சேய் நிதியம் தேடாது சிலையும் கானும் – சீறா:4319/2

மேல்


தேடார் (1)

சிந்துர பிறை நல் நுதலியர் திளைத்த சிற்றிலும் பேரிலும் தேடார்
மந்தர மதிள் மண்டபத்திடை புகுந்து மலர் குழற்கு அகில் புகை மாட்டார் – சீறா:1014/2,3

மேல்


தேடி (28)

அமரில் எதிர்த்தோர்கள் ஆவி எம திசையை தேடி ஓட அடரும் அடல் சூர வீர வேள் – சீறா:10/1
திருத்து புண்ணியம் புகழ் தேடி நாள்-தொறும் – சீறா:301/2
அரிதில் வந்தது என் புன்மொழி சிறியவர் அறிவிலர் மனை தேடி
தெரிய கூறும் என்று அஞ்சி நின்று உரைத்தனர் தே_மொழி கதிஜாவே – சீறா:651/3,4
செம் தழல் குழிகள் ஏழுமான முறை தேடி நல் நெறியை மூடினார் – சீறா:1426/4
மாற்று உரை வேதம் பேசும் முகம்மதை தேடி செல்லும் – சீறா:1550/1
உரைப்ப அரிது என்ன போந்ததால் எனது ஒருத்தல் தேடி
இரைப்பு அறா நெடும் கான் போய்ப்போய் இருந்ததோ இறந்ததேயோ – சீறா:2084/3,4
புல்லினை கறியா நீரும் புசித்திடாது இருந்து தேடி
அல்லலுற்று அழுங்கி கண்ணின் அருவி நீர் சொரிய வாடி – சீறா:2085/2,3
காட்டிடை புலி வாய் பட்டு கழிந்ததோ என்னை தேடி
வாட்டமுற்று அலறி ஓடி மறுகிற்றோ அறிகிலேனே – சீறா:2087/3,4
மண் எலாம் நனைப்ப சூழ்ந்த வனம் எலாம் திரிந்து தேடி
கண்ணினில் இனம் காணாது கலங்கி ஓர் வனத்தின்-கண்ணே – சீறா:2101/2,3
இருந்த வையக திகாந்தம் எட்டினும் தேடி சென்று – சீறா:2262/3
தேடி எத்திசை-தொறும் திரிந்து அலுத்து ஒரு தெருவில் – சீறா:2484/1
சொல்ல அரும் குவடும் கானும் சுற்றியே திரிவன் தேடி
பல்லரும் எழுக என்றான் திசைதிசை பரந்து போனார் – சீறா:2564/3,4
பொருந்துதல் பயிலா காபிர் திசை-தொறும் புகுந்து தேடி
கரும் தடம் கொண்டல் செவ்வி கவிகையின் உலகம் காத்து – சீறா:2572/1,2
செருகிய கடத்தும் தேடி சேரலர் சிலம்பி நூலால் – சீறா:2573/3
அரு வரையிடத்தும் தேடி அடைந்தனர் முழந்தாள்மட்டும் – சீறா:2575/2
மறுமொழி இல் என அகல்வேன் இனம் தேடி வருபவர்க்கு மறைத்து கூறி – சீறா:2672/2
தீது இலாது இதயம் களிப்புற தேடி போயினர் பலபல திசையில் – சீறா:2901/4
இருக்கும் நல் தவர்-பால் வினவியும் கணிதத்து இயலினான் மதித்துமே தேடி
திரை கடல் புடவி திசையினில் பதிகள்-தொறுந்தொறும் இனம் திரிகின்றார் – சீறா:2905/3,4
தெள் திரை புவியிடத்தினில் முகம்மதை தேடி
கண்ட பேறு இது என்று உவகையில் தெரு தலை கடந்தான் – சீறா:2941/3,4
தீனை மாறும் வெம் காபிர்கள் உறையிடம் தேடி
ஈனம் இன்றி வெம் திறன் மறம் கெட பொருது இகலி – சீறா:3820/1,2
வாங்கு வெம் சிலை கை தன்னால் வல கணை மறைத்து தேடி
ஆங்கு அவளிடத்தில் போனால் அரும் துயர் எய்த நோக்கி – சீறா:3932/1,2
ஈனம் இல் வலிக்கும் மறனொடு விதிக்கும் இறுதி நாள் தேடி வெம் கொலையும் – சீறா:4074/2
தேடி வன் திறல் தீனின் முகம்மதை – சீறா:4220/3
தெரி பனீகுறைலா செறி கூட்டத்தை தேடி
பொரும் அஸ்காபிகள் யாவரும் ஒரு முகம் போத – சீறா:4632/1,2
கதுமென அழை என்று ஓத கடி நகர் முழுதும் தேடி
பொதுமனை வீதி எங்கும் புகுந்து சென்று அழைத்து வந்தார் – சீறா:4706/3,4
சிறகினை விரித்து தண்ணீர் தேடி சென்று ஓடி விண்ணில் – சீறா:4746/3
தேடுவ தேடி சமைத்து உண அரிதாய் சிறார் மனை-தொறும் இருந்து அலற – சீறா:4756/2
புனல் தேடி அரை காத வழி சுற்றில் – சீறா:4898/2

மேல்


தேடிக்கொண்டு (1)

கண்டனன் என்னும் மாற்றம் செவி புக ஹபீபை தேடிக்கொண்டு
உற நடந்த பொன் தாள் இது-கொலோ என்ன கூறி – சீறா:2775/1,2

மேல்


தேடிடா (1)

தேடிடா பொருள் முகம்மதை மனை-வயின் செறித்தார் – சீறா:436/4

மேல்


தேடிடும் (1)

தேடிடும் பொருட்கோ உயிர் இழப்பதற்கோ செறிந்து இவண் அடைந்தனம் என்பார் – சீறா:690/4

மேல்


தேடிய (10)

தேடிய பொருளை கிடைத்தவர் போல செல்வம் உற்று இருந்தனர் சில நாள் – சீறா:388/4
தேடிய பொருள் கரம் சேருமாறு என – சீறா:1326/2
தேற துன்புறும் கேடு எனக்கு வந்தடைந்தால் தேடிய திரவியம் அனைத்தும் – சீறா:1457/2
தேடிய பொருள் இது என்ன சேவடி சிரசில் கொண்ட – சீறா:2286/4
தேடிய பெயர்கள் போல செல்லும் தன் திசையில் சென்றான் – சீறா:2565/4
வருவர் என்று எனை தேடிய உண்மை வல்லவர்கள் – சீறா:2926/2
புதல்வர்க்கும் உயிர் துணைவர்க்கும் தேடிய பொருட்கும் – சீறா:3766/3
நாமமும் கெடுத்தனன் நரகம் தேடிய
சூமனும் மகிழ்வுற சூழ்ச்சி சொல்லுவன் – சீறா:4055/3,4
சினம் உள் மீறி அபூசகல் தேடிய
தனையனும் அமுறும் சில தானையின் – சீறா:4482/2,3
தேடிய பொருளே என்ன சென்னி மேல் இரண்டு தாளும் – சீறா:4722/3

மேல்


தேடியும் (1)

நிரைத்து தேடியும் காண்கிலம் என நிகழ்த்தினரே – சீறா:473/4

மேல்


தேடியே (2)

கடிதில் தேடியே திரிவது எ காரணம் என்றான் – சீறா:573/4
நானிலத்து இருந்து நாளும் தேடியே நரகின் எய்தும் – சீறா:4357/1

மேல்


தேடின (2)

இவ்வணம் திரிந்து தேடின பெரியோர் எண்ணிலர் இஃது எலாம் அறிந்தும் – சீறா:2906/1
தேடின மனங்கள் சிவந்தன விழிகள் செறிந்தன மயிர் புளகு யாவும் – சீறா:4451/2

மேல்


தேடினர் (5)

கடிதில் தேடினர் திரிந்தனர் சினத்தொடும் கறுத்தே – சீறா:2483/4
பரந்து தேடினர் ஓடினர் காண்கிலர் பதைத்து – சீறா:2485/3
தேடினர் இயற்றினர் சேனை காக்குதற்கு – சீறா:3007/2
தேடினர் இல் என திசையும் பாடியும் – சீறா:3285/3
தேடினர் தம் மனைவி பெறும் சேய் நிதியம் தேடாது சிலையும் கானும் – சீறா:4319/2

மேல்


தேடினன் (2)

ஒல்லையில் குவடு அடங்கலும் தேடினன் ஒளிரும் – சீறா:2614/3
தேடினன் கண்ணில் காணா செய்யுளின் விருப்பத்து அன்றே – சீறா:2784/4

மேல்


தேடினார் (2)

சிறுவர்கள் உள மனை அனைத்தும் தேடினார் – சீறா:316/4
தேடினார் சிலர் செருவில் நின்று முன் – சீறா:3964/3

மேல்


தேடினாரால் (1)

கால் இட இடம் இன்று என்ன காபிர்கள் தேடினாரால் – சீறா:2566/4

மேல்


தேடினாரையும் (1)

தேடினாரையும் காபிர் தீது உற – சீறா:4518/3

மேல்


தேடினும் (1)

உண்ணு நீர் காவதம் உலவி தேடினும்
கண்ணினில் காண்பு அரிதான கானகம் – சீறா:3281/1,2

மேல்


தேடும் (2)

நகரை விட்டு அகன்று கான் சூழ் நகத்திடத்து உறைந்து தேடும்
இகலவர் கண்ணில் காணாது இருந்து அவண் இருக்கும் காலை – சீறா:2580/1,2
வெற்றியில் புகழில் போரில் வேட்கை அறாது தேடும்
பற்றினர் நடுவின் உற்ற பண்பு உறும் தகையர் வேண்டும் – சீறா:3843/1,2

மேல்


தேடுவ (1)

தேடுவ தேடி சமைத்து உண அரிதாய் சிறார் மனை-தொறும் இருந்து அலற – சீறா:4756/2

மேல்


தேடுவர் (1)

படியின் மீதினில் ஓடுவர் தேடுவர் பதறி – சீறா:450/1

மேல்


தேண்ட (1)

தேண்ட தீனவர் யாரையும் ஒருப்பட திரட்டி – சீறா:4022/3

மேல்


தேதி (5)

திங்களாம் இறசபு முதல் தேதி வெள்ளி இரா – சீறா:181/1
அம் மதி மாச தொகையினில் றபீயுல் அவ்வலில் பனிரண்டாம் தேதி
எ மனைக்கும் பேறு என வரும் பொருளாய் இசைத்திடும் திங்கள் இராவின் – சீறா:254/2,3
தெரிதரும் தேதி ஐந்தினில் திங்கள் இரவினில் சிறப்பொடு மதீனா – சீறா:2530/3
மிக்க நல் தேதி மூவைந்தின் மேவிய – சீறா:2956/1
அன்ன திங்களில் தேதி ஓர் ஐந்தினில் அழகு ஆர் – சீறா:4160/2

மேல்


தேதியில் (1)

எய்திய எட்டாம் தேதியில் சனியின் இரவினில் கிறா மலையிடத்தில் – சீறா:1251/4

மேல்


தேம் (23)

பொருது அலைத்திடு மாங்கனி தேம் கனி பொழிலே – சீறா:75/2
தேம் கமழ் சுருதி வரி முறை படர்ந்து திகழ்தரு நித்தில கொடிகள் – சீறா:91/1
தேம் கமழ் குழலும் சோதி சிறுபிறை நுதலும் வாய்ப்ப – சீறா:116/1
காடும் கானமும் கடந்து செம் தேம் பொழில் கனி சூழ் – சீறா:204/3
தேம் தரு தட தரு விடுத்து செம்மலும் – சீறா:510/1
சிறந்தன தேம் பெய் மாரி சிந்தின திசைகள் எல்லாம் – சீறா:800/4
பொருப்பு என உயர்ந்த செம் தேம் பொழிலிடை புகுந்து நம்-தம் – சீறா:804/3
தேம் தரும் கனி உண்டு எழுந்தருள் என செறிந்து – சீறா:860/3
இன் இசை பட ஊட்டு தேம் குவளையும் இடையில் – சீறா:868/2
தேம் மலர் புயத்தில் அணி செம்மலொடு இருப்ப – சீறா:892/3
தேம் குடம் அனைய முள்_புற கனிகள் திகழ்தர செறிந்தன ஒரு-பால் – சீறா:1006/1
தேம் குழல் கதீஜா பைம்பொன் சீறடி வணக்கம் செய்தான் – சீறா:1041/4
திருத்து கூந்தலும் தேம் கமழ் மாலையும் – சீறா:1182/1
தேம் தரும் இனிய சொல் செவ்வி நம் நபி – சீறா:1460/1
தேம் மலர் பொழிலிடை தெரிய வைகினார் – சீறா:1601/3
தூற்று தேம் பொழில் மக்க மா நகரவர் தூதன் – சீறா:1707/2
கோட்பட உரையும் என்ன ஜிபுறயீல் கூறினார் தேம்
தோள் படு மரவ மாலை துலங்கிய குரிசிற்கு அன்றே – சீறா:1733/3,4
தேம் கமழ் அமுத வாய் திறந்து நம் நபி – சீறா:1974/2
தேம் பிளி மதுர தீம் பால் செவிமடுத்து இனிது மாந்தி – சீறா:3383/2
தேம் கமழ் தெரியலார் ஈது என் செய்கை என்று – சீறா:3650/1
தேம் கண்ணி சூடி அரி என இருந்தான் தீனரும் முன்னர் ஈண்டினரால் – சீறா:4092/4
தேம் கமழ் ஈந்தின் கனியின் ஒன்றேனும் கொடுத்திலம் பயத்தொடும் திருந்த – சீறா:4473/2
சிந்தை வாடும் ஒருவன் ஓர் தேம் மலர் – சீறா:4772/3

மேல்


தேம்ப (1)

சிந்தை சிந்தி மெய் திடுக்கொடு மதி முகம் தேம்ப
வந்தவாறு எவை உரைக்க என்று உரைத்தனர் மட மான் – சீறா:1275/3,4

மேல்


தேம்பி (4)

சிறுவர்கள் உள்ளம் தேம்பி திடுக்கிட நிற்கும் காலை – சீறா:408/1
வேரி அம் குழல் மா மேக மின் என மேனி தேம்பி
பாரினில் புரண்டு ஏறு உண்ட மயில் என பதைக்கலுற்றார் – சீறா:427/3,4
உடல் உயிர் பதைப்ப தேம்பி உணர்வு அழிந்து ஒடுங்காநின்றேன் – சீறா:2075/4
சாலவும் வெருவி தேம்பி சாற்றிய வாயும் தக்க – சீறா:4367/3

மேல்


தேம்பினர் (1)

கண்டு தேம்பினர் சலித்தனர் நிறை மனம் கலங்கி – சீறா:4412/4

மேல்


தேம்பினார் (1)

தெரிகிலோம் என மனம் தேம்பினார் அரோ – சீறா:741/4

மேல்


தேம்பினாரால் (1)

தெரிவு அரிது என்ன மாழ்கி சிந்தையில் தேம்பினாரால் – சீறா:3705/4

மேல்


தேம்புமால் (1)

தெரிதரவிலை என திகைத்து தேம்புமால் – சீறா:1022/4

மேல்


தேம்புமே (1)

செம் மலர் முகம் கரிந்து இருந்து தேம்புமே – சீறா:1023/4

மேல்


தேமா (3)

தாறு கொண்ட பைம் கதலி தேமா பலா தரு தேன் – சீறா:72/1
சிந்துரம் அசோகு மாதவி நெல்லி செண்பகம் பாடலம் தேமா
மந்தரை கமுகு புன்னை நாரத்தை மகிழ் விளா மருது எலுமிச்சை – சீறா:1002/2,3
சேய் உயர் தேமா செழும் தலை குழைத்து தீம் கனி உகுவன ஒரு-பால் – சீறா:1005/3

மேல்


தேய்க்கும் (2)

அயிர் ஒழித்து அரம் போல் தேய்க்கும் அற கொடும் பரல் கான் ஏகி – சீறா:429/1
மருவலர் மதங்கள் தேய்க்கும் மன்னவர் உரைத்த மாற்றம் – சீறா:3077/1

மேல்


தேய்கின்றது (1)

தேய்கின்றது இ இரவும் வெளி தெரிகின்றது கதிரும் – சீறா:4330/1

மேல்


தேய்த்த (1)

சீலமும் அறனும் தேய்த்த சிறுவரில் ஒருவன் இன்னே – சீறா:3392/3

மேல்


தேய்த்தனர் (1)

கண்டனர் பதத்தினில் கரங்கள் தேய்த்தனர்
விண்டனர் ஆகுலம் வீறும் மேன்மையும் – சீறா:2729/2,3

மேல்


தேய்த்து (6)

சிரசினில் நெய்யும் தேய்த்து செறி மணி கோல் கைக்கு ஈய்ந்து – சீறா:397/3
சிரசு உற பணிந்து இரு விழி மணிகளால் தேய்த்து
மரு மலர் குழல் மனையவர்க்கு உறு மொழி வகுத்து – சீறா:836/2,3
புறம் தயங்க படர்ந்து நமர் குலம் சமயம் தேய்த்து அமிழ்த்திப்போடும் தானே – சீறா:1666/4
பற்றலர் உடலம் தேய்த்து பஃறலை குருதி ஊற்றும் – சீறா:3064/1
செய்ய தீனவர்-தம் மதத்தொடு வலியும் தேய்த்து எறிகுவன் என எழுந்தான் – சீறா:4076/4
சீலமும் அறனும் தேய்த்து எறி தறுகண் தீமை செய் கொடும் கொலை மனத்தார் – சீறா:5027/4

மேல்


தேய்தர (1)

முட்டிய இருள் குலம் முழுதும் தேய்தர
எட்டு எனும் திசையினும் இலங்க வெம் கதிர் – சீறா:4563/2,3

மேல்


தேய்தரும் (1)

செம்மை அம் திறத்தினோய் பின்னர் தேய்தரும்
வெம் முனை அறபிகளிடத்தின் மேவினான் – சீறா:4547/3,4

மேல்


தேய்ந்த (5)

பருந்து இருந்து எழுந்து பறந்த சில் நிழலும் பற்று அறா கானலில் தேய்ந்த
கரிந்து இலை தோன்றாது ஒவ்வொரு விருக்கம் கணங்களின் குலம் என தோன்றும் – சீறா:684/1,2
கால் அற தேய்ந்த பல கலை மேலோர் கருத்தினில் வருத்தம் ஒத்தனவே – சீறா:685/4
தேய்ந்த மெய்யின ஒட்டைகள் விரைந்தன எழுந்தே – சீறா:4253/4
தேங்கின் நாள்-தொறும் மெலிந்து வன் மூப்பினில் தேய்ந்த
தூங்கல் ஒட்டகம் நடந்தில விரைந்திலன் தூயோய் – சீறா:4259/3,4
தேய்ந்த காபிர்கள் யாரையும் திரட்டினன் அன்றே – சீறா:4398/4

மேல்


தேய்ந்ததல்லது (1)

தேய்ந்ததல்லது தேறிய தெருட்சி அது அன்றே – சீறா:1677/2

மேல்


தேய்ந்தது (1)

தேய்ந்தது இன்று என அபூஜகில் குலுங்கிட சிரித்தான் – சீறா:1867/4

மேல்


தேய்ந்தன (1)

தேய்ந்தன படைகள் எங்கும் சிறந்தன சிவிகை போரின் – சீறா:4180/3

மேல்


தேய்ந்தான் (1)

திருந்திய மதி கெட்டு அங்கமும் வேறாய் திரிந்தவன் நாட்குநாள் தேய்ந்தான்
பருந்து எழும் கதிர் வேல் முகம்மதை இகழ்ந்தோன் படும் வரலாற்றையும் அறிந்தும் – சீறா:1444/2,3

மேல்


தேய்ந்து (7)

திகை-தொறும் தெரிய எரிந்த செம் நெருப்பு தேய்ந்து நூந்து அழிந்தன அன்றே – சீறா:259/4
படித்தலம் புகழும் செங்கோல் பார்த்திவர் ஆதல் தேய்ந்து
மிடித்தவர் பெரியர் ஆதல் மிகு புகழ் கிடைத்தல் கையில் – சீறா:601/2,3
குரு முகம்மது நல் மொழி வழி அடங்கா குபிர் குலம் தேய்ந்து என தேய்ந்து – சீறா:1969/3
குரு முகம்மது நல் மொழி வழி அடங்கா குபிர் குலம் தேய்ந்து என தேய்ந்து
தெரிவு அரிது எனலாய் உவமையில் பொருவா சே இழை மடந்தை சிற்றிடையே – சீறா:1969/3,4
திருந்திடாது இனம் தேய்ந்து இகலவர் எவரும் சிரித்திட உலகமும் நகைக்கும் – சீறா:2507/3
தேய்ந்து அற ஒடுங்கி கிடந்தவர் எவரும் திரு மனை புறம்-தொறும் செறிந்தே – சீறா:2539/4
மற்றுள கலையும் தேய்ந்து நாட்குநாள் மறுகும் திங்கள் – சீறா:3046/4

மேல்


தேய்ந்துபோயதுவே (1)

எட்டி முன் நடப்ப சிறுநெறி குறுகி இருந்ததும் தேய்ந்துபோயதுவே – சீறா:681/4

மேல்


தேய்வரெனில் (1)

இறையவனே அ காபிர் நாள்-தோறும் தேய்வரெனில் இலங்கும் வாளி – சீறா:4526/3

மேல்


தேய்வுற (1)

ஆதி நூல் சமயம் வீணில் தேய்வுற அழகு இலாது – சீறா:4381/1

மேல்


தேய்வுறும் (1)

வெருவுறும் மானம் தேய்வுறும் தீமை விளைவுறும் துனிவுறும் வேதம் – சீறா:4474/2

மேல்


தேய்வை (1)

சீத சந்து இந்துகாந்த நீரினில் தேய்வை பன்னீர் – சீறா:3133/1

மேல்


தேய (1)

தேய மானிடரும் கூண்ட திரளொடும் மதீனம் என்னும் – சீறா:2348/3

மேல்


தேயங்கள் (1)

நடு இல் செய்கையும் தேயங்கள் நகைத்திடும் நகையும் – சீறா:3769/2

மேல்


தேயங்கள்-தனினும் (1)

திக்கு நான்கினும் திசையினும் தேயங்கள்-தனினும்
மக்கமே இகல் அறும் தலம் வலிமையும் அஃதே – சீறா:1508/1,2

மேல்


தேயங்கள்-தொறுந்தொறும் (1)

நால் கடல் பரப்பின் எண் திசை புறத்தின் தேயங்கள்-தொறுந்தொறும் நடந்து – சீறா:2899/1

மேல்


தேயத்தில் (1)

அபசி தேயத்தில் சென்று அரு நிதி அளித்து அடலின் – சீறா:3782/2

மேல்


தேயத்தோர் (1)

தேயத்தோர் புகழ ஒட்டை அறுத்து நல் குறுபான் செய்தே – சீறா:4886/4

மேல்


தேயம் (4)

இருளும்போது அனுப்பினர் அபசா எனும் தேயம் – சீறா:2021/4
தேயம் எங்கணும் இருள் கெட செழும் கதிர் குலவ – சீறா:2471/1
தேயம் எங்கணும் பெரும் தீனை வித்திய – சீறா:2740/2
தேயம் எங்கணும் நீண்ட செங்கோலினை செலுத்தி – சீறா:4162/2

மேல்


தேயம்-தோறும் (1)

பற்றலர் தேயம்-தோறும் பற்பல் கால் இருந்து உசாவும் – சீறா:3665/3

மேல்


தேயும் (2)

தேயும் சிற்றிடை மடந்தையள் ஒருத்தி-தன் திறத்தால் – சீறா:2695/1
தேயும் மன்னவர் திறத்தினை ஈது என தெரிப்பாம் – சீறா:4438/4

மேல்


தேயுமோ (1)

பாரினில் சமயம் ஒன்றும் தேயுமோ பகையின் ஒல்கி – சீறா:4378/4

மேல்


தேர் (10)

தந்தியின் குழுவும் குரகத திரளும் தட வரை பொருவு தேர் கணமும் – சீறா:85/1
தூங்கு இசை மறை தேர் முகம்மதும் பாலை துன்புறாது இன்பமுற்றனரே – சீறா:691/4
தாறு பாய் தந்தி மா தேர் தானை மும்முரசு வேதம் – சீறா:923/1
தேர் இனம் திரண்டு கூடி செழும் கொடி நுடங்கி நிற்ப – சீறா:928/2
அரு மறை தேர் குவைலிது கேட்டு அகத்தில் அடங்கா உவகை பெருக்கு ஆநந்தம் – சீறா:1091/1
கலை மறை தேர் முகம்மதுடன் உரையாமல் எழுந்து தலை கவிழ்ந்து நாணி – சீறா:1658/1
மறு இலாத நல் நெறி மறை தேர் உதுமானை – சீறா:2019/1
சிறையினில் குழி செய்-மின் என்று உண்மை தேர்
இறைவன் தூதர் இனிதின் இயம்பினார் – சீறா:4662/3,4
பேசு புகழ் தேர் அபுதுல் முத்தலிபு-தனக்கு உரிய பேரனாரே – சீறா:4681/1
வரும் மலை மழலை சிறுவரின் நெடும் தேர் குழித்திடும் மணி மறுகிடமும் – சீறா:5010/3

மேல்


தேர்குவர் (2)

பொருந்து உள களிப்பும் அச்சமும் பிறப்ப புந்தியில் தேர்குவர் பொருவா – சீறா:1243/3
மன்னிய மனத்தினன் மதியில் தேர்குவர்
பன்னுவர் புதுமையில் பலன் உண்டாம் என – சீறா:1302/2,3

மேல்


தேர்ச்சி (2)

தெரிதரா இருளால் அரசரும் தேர்ச்சி துணைவரும் வரிசை மன்னவரும் – சீறா:1909/1
அரும் தவத்துடையீர் தேர்ச்சி அறிவினில் பெரியராகி – சீறா:4366/1

மேல்


தேர்ச்சியில் (2)

திறம் நிறை அருள் நல் மானம் தேர்ச்சியில் தெளிந்த கல்வி – சீறா:792/3
சீத ஒண் கமல முக மலர் மலர்ந்து தேர்ச்சியில் துணைவர் மன்னவரும் – சீறா:1928/3

மேல்


தேர்ந்த (17)

நன்றி தேர்ந்த சொல் தாயர்க்கு தினம்-தொறும் நவின்றார் – சீறா:218/4
செவியினில் பெரியோர் கூறும் செய்தியால் தேர்ந்து தேர்ந்த
கவினுறும் புதுமை இ நாள் கண்டு கண் களித்தேன் என்றான் – சீறா:624/3,4
பன்முறை மறைகள் தேர்ந்த பண்டிதன் முகத்தை நோக்கி – சீறா:625/2
மெய் மொழி மறைகள் தேர்ந்த பண்டிதன் விரைவின் வந்து – சீறா:638/1
நீடு இலக்க நூறாயிரத்து ஒன்பதினாயிரம் நிறை தேர்ந்த
மாடை தான் எடுத்து ஈய்ந்திட கொண்டனர் முகம்மது நயினாரே – சீறா:659/3,4
ஏகும் பாதையில் பண்டிதன் ஒருவன் உண்டு இயல் மறை வழி தேர்ந்த
வாகன் எம் இனத்தவரிலும் உரியவன் மகிழ்ந்து அவனிடத்து ஏகி – சீறா:664/1,2
விஞ்சையும் மறையும் தேர்ந்த வேதியன் மனையில் புக்கார் – சீறா:809/4
முத்து அணி பவள திண் கால் முறைமுறை நிறுவி தேர்ந்த
சித்திரம் எழுதி வாய்த்த செறி மயிர் கற்றை தூக்கி – சீறா:926/1,2
அருளினில் அறத்தில் தேர்ந்த வடிவினில் எவரும் ஒவ்வா – சீறா:937/1
பண்ணினில் சிறந்த மறை முறை தேர்ந்த பண்டிதன் பத மலர் போற்றி – சீறா:995/2
வடிவுற தெளிந்து தேர்ந்த மைசறா உரைத்த மாற்றம் – சீறா:1048/2
வல்லமை அறிவில் தேர்ந்த வார்த்தை உத்தரத்தில் சூழ்ச்சி – சீறா:1076/1
விண்ணினில் பெரியோர் ஆய்ந்த மெய்ம்மறை தனக்குள் தேர்ந்த
திண்ணியர் உரைக்குள் கேட்டது இலை மனம் தெளிய என்-தன் – சீறா:1545/2,3
புகவிடுத்து அறிவில் தேர்ந்த புரவலர்-தம்மை கூவி – சீறா:1739/2
புகலும் மும்மறையும் தேர்ந்த புந்தியில் கடலே நாளும் – சீறா:1754/2
மதித்து மா மறையில் தேர்ந்த முசுஇபை வள்ளல் கூவி – சீறா:2354/2
பண்டை முன் பெரியோர் தேர்ந்த பழ மொழி வழக்கம் யாவும் – சீறா:2790/1

மேல்


தேர்ந்தவர் (1)

தெரிந்த மறை முறையாலும் தேர்ந்தவர் சொல் தெளிவாலும் தெருண்ட மேலோய் – சீறா:1081/1

மேல்


தேர்ந்தார் (2)

மதுர மென்_மொழியான் உத்துபா அலது மறுத்து எவர் உளர் என தேர்ந்தார் – சீறா:675/4
உத்தரம்-தனையும் இந்த உறுதியும் நினைத்து தேர்ந்தார் – சீறா:1564/4

மேல்


தேர்ந்து (35)

அரிவை தன்னகத்து அறிவினும் தேர்ந்து உணர்ந்து அறிந்து – சீறா:223/2
இந்தவாறு தேர்ந்து ஆரிதும் எழில் அலிமாவும் – சீறா:345/1
உரைத்தவை அனைத்தும் தேர்ந்து முகம்மதும் உளத்தினூடு – சீறா:618/2
செவியினில் பெரியோர் கூறும் செய்தியால் தேர்ந்து தேர்ந்த – சீறா:624/3
சிலை_நுதல் தெளிய தேர்ந்து ஓர் செவ்வியோன்-தன்னை கூவி – சீறா:630/2
தெரிதர உரைத்த சொல் தேர்ந்து யாவரும் – சீறா:731/1
மா தவர் குறிப்பும் தேர்ந்து வகுத்து எடுத்து உரைக்கும் வாயான் – சீறா:790/4
பல்வித நூலில் தேர்ந்து பல சமயங்களாக – சீறா:791/1
கொம்பு என ஒசிந்த நுண் இடை கதீஜா குறித்திடு கனவினை தேர்ந்து
கம்பிதம் செய்து கருத்தினுள் மகிழ்ந்து காரண புதுமைகள் அனைத்தும் – சீறா:991/2,3
விரித்து எடுத்து உரைத்தலும் விளங்க தேர்ந்து பொன் – சீறா:1020/2
மடந்தை-தம் கனவை கேட்டு மனத்தின் உட்படுத்தி தேர்ந்து
கடந்த நூல் முறையினாலும் கல்வியோர் கேள்வியாலும் – சீறா:1057/1,2
புதியது ஓர் கனவின் நுட்ப பொருளினை தேர்ந்து சோதி – சீறா:1059/1
பேரறிவாளன் தேர்ந்து குவைலிதுக்கு உரைத்த பேச்சும் – சீறா:1070/2
செயல் என நாட்குநாள் தேர்ந்து தம் மனம் – சீறா:1313/3
சித்திர வரியில் ஒன்றை தெளிவுற தேர்ந்து வாசித்து – சீறா:1577/2
மறைமொழி பொருளை தேர்ந்து மானுடர் மொழி ஈது அன்று என்று – சீறா:1578/1
அரிய மறை தேர்ந்து ஈமான் கொண்டு அறத்து ஆறு ஒழுகும்படி கருத்தில் – சீறா:1592/3
தெரி மறையின் உரை கேட்டு பொருள் தேர்ந்து பகுப்ப அதிசயித்து நோக்கி – சீறா:1656/2
இனத்தவர்கள் உரைத்ததுவும் சரதம் என சிரம் தூக்கி எண்ணி தேர்ந்து
மனத்து அடக்கி தீன் எனும் ஓர் பெரும் பயத்தை புறத்து ஆக்கி வரி வில் ஏந்தும் – சீறா:1661/2,3
சிந்திடாது உறு மொழி பலர் உளத்தினும் தேர்ந்து
மந்திரத்தொடு வழு அறும் உரை வழங்கிடும் என்று – சீறா:1670/2,3
முத்திரைப்பட முறையொடும் தேர்ந்து யாம் மொழிந்த – சீறா:1681/3
உள் நிறை மகிழ்வொடும் உணர்ந்து தேர்ந்து இயல் – சீறா:1804/2
தெரிதரும் அறிவினோடும் சினத்தொடும் கலந்து தேர்ந்து
கரு முகில் கவிகை வள்ளல் கவின் முகம் நோக்கி சொல்வான் – சீறா:2092/3,4
மதியினும் மும்மறையினும் தேர்ந்து அவரவர்கள் கருத்து அறிய வல்லோய் நாளும் – சீறா:2181/2
விரிந்த முன் மறைகள் தேர்ந்து மெய் நெறி முறைமை நாளும் – சீறா:2249/1
தேறிய கருத்து உள் ஒத்து தேர்ந்து எழுந்து அ இடம் நீந்தி – சீறா:2272/2
திரு கிளர் நபி கலிமாவை தேர்ந்து எடுத்து – சீறா:2407/2
மருள் இலாது நல் மறைகளை மறு அற தேர்ந்து
தெருளும் மேலவர் சிறியவர் யாவர்க்கும் தெரிய – சீறா:2504/1,2
நிறைபெற தேர்ந்து ஒத்து எவரும் ஓர் கருத்தாய் நினைப்பது வினைத்திறமலது – சீறா:2516/2
கவர் அற கேட்டு புந்தியில் தேர்ந்து காவலர் எவரையும் விளித்து – சீறா:2522/2
சிறுவரும் பதியில் புக்கி செய்திகள் அனைத்தும் தேர்ந்து
பொறையிடத்து இவர்கட்கு ஓதி பொருந்தலர் காண்கிலாது – சீறா:2568/2,3
புந்தியின் உவகை கூர போற்றி நல் புராணம் தேர்ந்து
நந்தல் இல் கபுகாபு என்னும் நாமமும் நவின்றிட்டாரால் – சீறா:2780/3,4
தேர்ந்து கூறிய மொழி உணர்ந்து அறிவினில் தேறி – சீறா:4281/1
வந்தவன் நபியை கண்டே அவர் மனத்து இயல்பும் தேர்ந்து
விந்தையாய் குறுபான் செய்ய ஒட்டகம் மேவலாலே – சீறா:4869/1,2
வந்த ஆயத்தை தேர்ந்து தீனவர் வதனம் நோக்கி – சீறா:4909/1

மேல்


தேர்ந்தும் (1)

முன்னுணர்ந்தவரை கேட்டும் முதலவன் மறைகள் தேர்ந்தும்
நின்னை ஒப்பவரும் இல்லையாகையால் நினது-பால் அ – சீறா:629/1,2

மேல்


தேர்ந்தோய் (1)

மனக்குறையோ அலது உனது மதி திறனோ அறிகிலன் மும்மறையும் தேர்ந்தோய்
கனக்க மொழி ஒன்று எடுத்து காட்டுக நீ எனது மொழி கவினை பின்னர் – சீறா:1653/2,3

மேல்


தேர்ந்தோர் (1)

ஞானமும் மறையும் தேர்ந்தோர் செய்யுளும் நாட்டிற்று உண்டோ – சீறா:2095/3

மேல்


தேர்வான் (1)

வேத வாசகத்தில் ஈசா விளம்பிய வசனம் தேர்வான்
கோது அறு கரிய மேக குடை நிழல் தொடர்ந்து வந்த – சீறா:796/1,2

மேல்


தேரலாம் (1)

தேரலாம் தன்மை காணோம் செப்பும் உத்தரம் ஒன்று உண்டால் – சீறா:4691/2

மேல்


தேரும் (6)

தேரும் நல்லறிவாளருக்கு இழைத்திடும் தீங்கு – சீறா:953/3
சின மத கரியும் தேரும் சிவிகையும் பரியும் சூழ – சீறா:1163/2
புரவியும் தறுகண் நால் வாய் புகர் முக களிறும் தேரும்
அரசரும் வருக என்ன அணி மணி கனக மாட – சீறா:1715/2,3
தேரும் மதியால் பல தெரிந்த புகழோடும் – சீறா:1767/3
தேரும் காவத வழி திசை கேட்டனர் தீனோர் – சீறா:4007/3
சூரமும் இருப்ப தேரும் சூழ்ச்சியும் இருப்ப காபிர் – சீறா:4378/1

மேல்


தேரை (1)

கொதி ஆர் வெவ் விட அரவின் வாய் தேரை என அறிவு குலைந்து மேனாள் – சீறா:1664/2

மேல்


தேவ (2)

தேவ நல் மொழி என்று என் சொல் சிந்தையில் சிந்தித்தோர்கள் – சீறா:1562/1
நள்ளிடை இரவில் தேவ தன்மையினால் நால் மறுகிடத்தினும் சிறப்ப – சீறா:2510/2

மேல்


தேவத (1)

நிறைத்த நல் நெறி தேவத நிலை தலைகுலைய – சீறா:1376/1

மேல்


தேவதத்தின் (1)

ஆய தேவதத்தின் மார்க்கத்து அறத்தினை வழுக்கி பேசும் – சீறா:2788/2

மேல்


தேவதத்தை (1)

வன் மதிள் புறத்து ஆலயத்து உறைந்த தேவதத்தை
என் மன குறை தவிர்த்து இடர் தவிர்த்தி என்று இசைக்கில் – சீறா:1676/1,2

மேல்


தேவதம் (7)

இந்த நாளையில் தேவதம் அவன் பெயர் இயம்ப – சீறா:466/1
சவி கெட பெரும் தேவதம் தரை படிந்ததுவும் – சீறா:468/4
திருந்து நல் அறிவாளரே தேவதம் அனைத்தும் – சீறா:976/2
ஒருவனே நாயன் மற்று ஒழிந்த தேவதம்
இருமையும் பேறு இலாது இழிவு கொண்டது என்று – சீறா:1299/1,2
பாசம் நீக்கி நம் தேவதம் அனைத்தையும் பழித்தான் – சீறா:1366/4
ஈனம் இன்றிய தேவதம் அனைத்தையும் இகழ்ந்து – சீறா:1523/2
முடிவிலா பெரும் தேவதம் ஆலயம் முழுதும் – சீறா:2033/3

மேல்


தேவதமிடத்தில் (1)

குரு நெறியவரை காண்-தொறும் வலிப்பன் கோயிலில் தேவதமிடத்தில்
சிரசினை வளைத்து முகம் சுரித்து இரு கண் சிமிட்டுவது அடிக்கடி மறவான் – சீறா:1443/1,2

மேல்


தேவதமே (1)

வேறும் ஒரு தேவதமே இல்லை என பாரிடத்தின் வெகுண்டு நாளும் – சீறா:4297/2

மேல்


தேவதமேயன்றி (1)

தேறி மனம் ஆங்கு அவர்கள் தாங்கள் தொழு தேவதமேயன்றி மற்றோர் – சீறா:4297/1

மேல்


தேவதை-தனை (1)

எதிரில் நின்று தன் தேவதை-தனை புகழ்ந்து ஏத்தி – சீறா:2002/1

மேல்


தேவதையே (1)

தெண்டனிட்டது புத்தென உறைந்த தேவதையே – சீறா:197/4

மேல்


தேவர் (1)

சிந்தை-தனில் குடிபுகுத்தும் செழும் தூதே காட்சி உறும் தேவர்_தேவே – சீறா:4534/4

மேல்


தேவர்_தேவே (1)

சிந்தை-தனில் குடிபுகுத்தும் செழும் தூதே காட்சி உறும் தேவர்_தேவே – சீறா:4534/4

மேல்


தேவர்கள் (1)

தேவர்கள் முன் பின் ஏக பல்லியம் சிலம்பி பொங்க – சீறா:3876/2

மேல்


தேவரீர் (1)

நன்று நீர் மொழிந்ததாயினும் அடியேன் நாவினால் தேவரீர் மேலும் – சீறா:4088/1

மேல்


தேவரும் (1)

தீன் நிலை பொய்மை என்ற தேவரும் நரகம் சேர்வார் – சீறா:1354/4

மேல்


தேவாங்கு (1)

மந்தி சிங்களம் கவரிமா அழுங்கு தேவாங்கு
முந்து மான் மதம் எண்கு செந்நாய் பணி முள்மா – சீறா:25/2,3

மேல்


தேவாலயங்களும் (1)

கதி பெறு தேவாலயங்களும் நமர்-தம் சமயமும் காண்பதற்கு அரிதே – சீறா:2513/4

மேல்


தேவி (1)

திருந்து மேன்மையர் விறல் அபித்தாலிபின் தேவி
பொருந்தினார் மனம் விசும்பினில் குடிபுக போத – சீறா:4164/3,4

மேல்


தேவிமார்களும் (1)

தேவிமார்களும் மக்களும் மனையிடம் செறிந்து – சீறா:4166/2

மேல்


தேவே (1)

சிந்தை-தனில் குடிபுகுத்தும் செழும் தூதே காட்சி உறும் தேவர்_தேவே – சீறா:4534/4

மேல்


தேற்ற (1)

ஜின்களில் தலைமையான ஜின்கள் இ உரையை தேற்ற
பொன் கடந்து ஒளிரும் திண் தோள் புரவலர் இறசூலுல்லா – சீறா:2279/2,3

மேல்


தேற்றத்து (1)

என் இரு விழியினுள் ஆர்ந்திருந்த நல் மணியே தேற்றத்து
உன்னி நும் திசையை நாடி நடப்பம் என்று உள்ளத்து எண்ணி – சீறா:2846/1,2

மேல்


தேற்றமும் (1)

தெரியும் தேற்றமும் நலக்கமும் வர சில புகல்வார் – சீறா:1875/4

மேல்


தேற்றமுற்று (2)

தேற்றமுற்று இயல்புடன் செப்ப நல் நபி – சீறா:3002/2
தேற்றமுற்று உணர்ந்து சிந்தித்து நன்கு என – சீறா:3644/2

மேல்


தேற்றமுற (1)

தேற்றமுற நாயின் நெடு நா திகழும் நீரை – சீறா:4893/1

மேல்


தேற்றமுறு (1)

தேற்றமுறு மனத்து ஆய்ந்து நிகழ்காலம் வருங்கால செய்கை நோக்கி – சீறா:1083/3

மேல்


தேற்றவும் (1)

புந்தி நேர்ந்தனை தேற்றவும் தெளிந்திலை புகழோய் – சீறா:547/3

மேல்


தேற்றா (1)

கூறிய கூற்றை தேற்றா விளைத்திடும் கோட்டி என்பார் – சீறா:1345/4

மேல்


தேற்றி (7)

சொல்லொடும் தேற்றி உள் துயரம் ஆற்றினார் – சீறா:524/4
சினத்தினை அடக்கி தேறா சிந்தையை தேற்றி நந்தவனத்தினில் – சீறா:814/1
சிந்தை தேங்கிட அழுதவர் தங்களை தேற்றி
மைந்தர் யாவரும் திரண்டு எழு மணத்துடன் எடுத்து – சீறா:839/1,2
தொடர்ந்து வந்தது இங்கு என் என சூழ்ச்சியால் தேற்றி
கடந்த சொல்லொடும் இதத்தொடும் பல உரை காட்டி – சீறா:1362/2,3
உடன் ஒரு வழக்கை தேற்றி தேறிலாது ஒளிரும் செம்பொன் – சீறா:1556/3
ஓதுதல் பழுது என்று ஓதி உழை இனம் அனைத்தும் தேற்றி
காதலின் கலையை போற்றி கன்றினை அதன்-பால் சேர்த்தி – சீறா:2110/2,3
படித்த நல் அறிவில் தேற்றி தீன் வழி படுத்தும் என்றார் – சீறா:2382/4

மேல்


தேற்றியும் (1)

நனை தரும் குழல் மடந்தையர் தேற்றியும் நடுக்கம் – சீறா:457/2

மேல்


தேற்றியே (1)

மறை நபி முகம்மதின் வாட்டம் தேற்றியே
குறைவு அறா கற்பு எனும் கோதை மாதினை – சீறா:520/2,3

மேல்


தேற்றிலன் (1)

தேற்றிலன் இனைய நாளும் இருந்தனன் செயலை ஓரான் – சீறா:4360/4

மேல்


தேற்றினும் (1)

தெரிவையர் உள்ளத்து எண்ணம் தேற்றினும் தேறாது அன்றே – சீறா:611/4

மேல்


தேற்று (4)

தேற்று மென் மொழி பல எடுத்து ஆமினா செப்பி – சீறா:349/3
தேற்று நல் மறை மக்க மா நகரினை சேர்ந்தார் – சீறா:467/4
தேற்று நல் மறையின் முதியரை புகழ்ந்து செவ்வியர் அலி பதம் வழுத்தி – சீறா:2326/3
தேற்று நல் அறிவோர் கூறும் திறத்தினும் பொறுத்ததல்லால் – சீறா:2391/3

மேல்


தேற்றும் (1)

தேற்றும் வானவர்_கோன் உரை நிலைபடும் திறத்தால் – சீறா:1371/4

மேல்


தேற்றுறு (1)

தேற்றுறு முதியோர் முன் செய் செயலினை செய்யலன்றி – சீறா:1350/3

மேல்


தேற (4)

நின் மனம் தேற கண்ட புதுமையை நினைவு அறாமல் – சீறா:625/3
தேற துன்புறும் கேடு எனக்கு வந்தடைந்தால் தேடிய திரவியம் அனைத்தும் – சீறா:1457/2
பருவரல் அகற்றி தேற சில மொழி பகரும் அன்றே – சீறா:2277/4
திடன் உற புவி தேற முடியுமோ – சீறா:4237/4

மேல்


தேறல் (7)

தேறல் தூற்றிய சோலையும் அரம்பையின் திரளிடை பழ காடும் – சீறா:671/2
தேறல் கொப்பிளித்து வனசமும் குவளை திரள்களும் குமுதமும் விரிய – சீறா:697/2
பாட்டு அளி மிழற்றும் தேறல் படலை வீற்றிருந்த வீர – சீறா:1073/1
விரிதரு வாய் மலர் தேறல் அருவி சொரி வரை கடந்து விரி_நீர் என்ன – சீறா:4307/3
அரும்பு வாய் ஒழுகும் பசு நறும் தேறல் அகல் பணை மருதமும் நீந்தி – சீறா:4452/1
காமரம் முரல தேறல் கமழ் மலர் அசோகை முட்டி – சீறா:4718/2
தேறல் கொப்பிளிக்கும் நறு மலர் தெரியல் செம்மல் செம் மறை தவழ் வாயால் – சீறா:5024/4

மேல்


தேறலர் (1)

தேறலர் இனையன நிகழ்த்தும் செய்கையை – சீறா:2994/2

மேல்


தேறலன்று (1)

செய்கலன் என மனம் தேறலன்று அரோ – சீறா:2990/4

மேல்


தேறா (6)

வெருவுவர் உள்ளம் தேறா மெலிகுவர் இவர் யார் என்ன – சீறா:409/3
பொன்னும் நல் மணியும் என்ன பொருந்து நாயகமே தேறா
ஒன்னலர்க்கு அரியே கேள் என் உளத்தினில் உற்றது அன்றே – சீறா:604/3,4
சினத்தினை அடக்கி தேறா சிந்தையை தேற்றி நந்தவனத்தினில் – சீறா:814/1
பிறந்ததோர் மொழியை நீ ஓர் பொருள் என பிதற்றல் தேறா
நிறைந்திலா வயதுக்கு ஒத்த புந்தி நீ நினைத்தது என்றார் – சீறா:2820/3,4
ஊற்றமும் ஒடுங்க தேறா உள்ளமும் ஒடுங்க வந்த – சீறா:3850/2
தேறா வறியோர் தனம் படைத்த செல்வர் என்ன மகிழ்வு எய்த – சீறா:4046/1

மேல்


தேறாத (1)

தேறாத மதியாலும் முற்றாத வலியாலும் செவ்வியோர்க்கு – சீறா:1663/1

மேல்


தேறாது (4)

தெரிவையர் உள்ளத்து எண்ணம் தேற்றினும் தேறாது அன்றே – சீறா:611/4
கடற்கு உளம் தேறாது அலைதரச்செய்து கணை அயில் கடைபட கறுவி – சீறா:1958/2
மன்னர்கள் உளம் தேறாது வதுவையின் மயக்குற்றாரேல் – சீறா:3059/2
தேறாது கிடந்து உலைந்தேன் ஈமானை நயந்து மனம் சிறியேன் நாளும் – சீறா:4536/2

மேல்


தேறான் (1)

சிந்தை உற்றதே துணிந்தனன் பிறர் மொழி தேறான்
இந்தவாறு அலால் வேறு ஒரு கருமமும் இசையான் – சீறா:1368/3,4

மேல்


தேறி (20)

வகையுற தேறி செவ்வி முகம்மதின் வதன நோக்கி – சீறா:603/3
தேறி அங்கு எழுந்து போந்தார் தேனினும் மதுரம் மாறாது – சீறா:633/3
செல் வழி அனைத்தும் நோக்கி சென்று மட்டறுத்து தேறி
கல்பினில் இருத்தி மாறா கதி பதி சேர்க்கும் தூய – சீறா:791/2,3
தெரிய வைத்திடு என்று ஓதிய மொழியினை தேறி
சொரிதரும் குருதிகளொடும் துடுப்பு எனும் கரங்கள் – சீறா:963/2,3
செ வண்ண கருத்தில் தனி இருப்பதற்கே சிந்திக்கும் அதன்படி தேறி
எ வரையிடத்தும் காலினில் ஏகி எழில்பெற தனித்தனி இருப்பார் – சீறா:1245/3,4
விள்ள அரும் மறையின் தீம் சொல் விடுத்து எடுத்துரைப்ப தேறி
உள்ளமும் உடலும் பூரித்து உருசிக்கும் அமுதின் மிக்காய் – சீறா:1501/2,3
புத்தியுள் களித்து தேறி பொருவு இலா உவகை பூத்தார் – சீறா:1577/4
பேதுறல் அகற்றி சிந்தையில் தேறி பெரியவன் தூதினை புகழ்ந்தார் – சீறா:1928/4
வருவது தூயோன் தூதர் முகம்மது என்ன தேறி
பருவரல் உழக்கும் உள்ளத்தொடும் பிணை பகரும் அன்றே – சீறா:2059/3,4
திறன் அயாசு அறிந்து உளம் தேறி தன்-வயின் – சீறா:2159/2
நிலை பெற தேறி இருக்கலும் அ அவையில் நெஞ்சு அழன்று ஒரு கொடும் காபிர் – சீறா:2515/3
சிந்தைகூர்தர புகல்வது கேட்டு உளம் தேறி
எம்-தம் நாயகர் இவண் உறைந்தனன் என இசைந்தேன் – சீறா:2613/3,4
சிந்தையினில் வெருவல் அற முரண் நாடி பின்னும் எனை தெறுதல் தேறி
வந்தனன்-தன் வீரமும் கோரமும் நடுங்க பற்று என வாய் மலர்ந்து கூற – சீறா:2665/1,2
அபுஜகல்-தன் உரை தேறி நால் திசைக்கும் பரந்தவர் போல் ஆகா வண்ணம் – சீறா:2669/1
இனும் முகம்மதினை பரவி கேட்கில் அவர் இரங்குவர் என்று இதயம் தேறி
தனியவன்-தன் திருத்தூதே முகம்மதுவே பொறை கடலே தமியேன் கூற்றை – சீறா:2670/2,3
செவ்வியர் பல கால் உரைத்தலும் தேறி திரு மறை முழக்கும் ஆவணத்தின் – சீறா:2906/3
சிந்தை தேறி இப்போது நம் தீனவர் திகைப்ப – சீறா:3821/2
தேறி இ கள நடு நின்று வாங்கினை திருந்த – சீறா:4025/3
தேர்ந்து கூறிய மொழி உணர்ந்து அறிவினில் தேறி
ஓர்ந்து யாவரும் இவரொடும் ஒல்லையின் எழுந்து – சீறா:4281/1,2
தேறி மனம் ஆங்கு அவர்கள் தாங்கள் தொழு தேவதமேயன்றி மற்றோர் – சீறா:4297/1

மேல்


தேறிடும்படி (1)

கண்டு தேறிடும்படி தரும் காரணர் உளரேல் – சீறா:1852/3

மேல்


தேறிய (8)

தேறிய கரணம் போகம் செழும் புவி யாக்கை போல – சீறா:1062/3
தேறிய அறிஞர் போல தெளிவுறா முகம்மது என்போன் – சீறா:1345/3
தேறிய மொழி இவை செவியில் சார்தலும் – சீறா:1625/1
தேய்ந்ததல்லது தேறிய தெருட்சி அது அன்றே – சீறா:1677/2
தேறிய கருத்து உள் ஒத்து தேர்ந்து எழுந்து அ இடம் நீந்தி – சீறா:2272/2
தேறிய மறையின் தீம் சொல் தீன் நிலைக்கு உரிய தூயோர் – சீறா:2291/1
சிந்தையின் மகிழ்வுற இருத்தி தேறிய
மந்திர மொழி சில வகுத்து பின்னரும் – சீறா:3026/3,4
தேறிய குறான் ஆயத்தின் செய்தி ஏது என்னில் அல்லா – சீறா:4695/1

மேல்


தேறிலள் (1)

தினையின் அவ்வளவாயினும் தேறிலள் தியங்கும் – சீறா:457/3

மேல்


தேறிலா (1)

தேறிலா மன சிறுவன் என்று எண்ணிய திடுக்கும் – சீறா:550/3

மேல்


தேறிலாத (1)

தேறிலாத கட்டுரையினில் புது நெறி திருத்தி – சீறா:1691/1

மேல்


தேறிலாது (3)

தேறிலாது உறுக்கி இரு கரம் புதைப்ப செறிதரு பூழ்தியை வாரி – சீறா:1455/3
உடன் ஒரு வழக்கை தேற்றி தேறிலாது ஒளிரும் செம்பொன் – சீறா:1556/3
தேறிலாது யான் இருந்தனன் திடம் பெற இன்னே – சீறா:4435/2

மேல்


தேறினர் (1)

தேறினர் சுவர்க்கமே சேர்வர் தீது என – சீறா:1630/3

மேல்


தேறினார் (2)

மயல் அற தீன் எனும் வழியில் தேறினார் – சீறா:1313/4
சிந்தையில் சூழ்ச்சி ஒன்று உன்னி தேறினார் – சீறா:1474/4

மேல்


தேறினான் (1)

ஈனம் இல் முகம்மதாம் என்று தேறினான் – சீறா:2716/4

மேல்


தேறு (2)

தேறு நன் மறை எனக்கு உற்ற செவ்வியோய் – சீறா:1612/4
தேறு அரியதாக வெகு சீழ் உதிரம் ஓட – சீறா:4891/1

மேல்


தேறுபட்டிலராய் (1)

தேறுபட்டிலராய் மாழ்கி மனையிடம் செறிந்தார் மன்னோ – சீறா:3714/4

மேல்


தேறுபட்டு (1)

தேறுபட்டு அவண் இருந்தனர் திரு நபி இறசூல் – சீறா:2226/4

மேல்


தேறும் (7)

தெரிதர உரைத்தது எல்லாம் இவர் என தேறும் வாளால் – சீறா:622/3
தேறும் இ உரை பகர்ந்தது இங்கு எவர் என திகைத்தார் – சீறா:1521/4
தேறும் மொழி கேட்டு அகுமது தம் செவ்வி கமல முகம் மலர்ந்து – சீறா:1593/2
தேறும் மறை மன்னவர் செழும் குறைஷி மன்னர் – சீறா:1772/2
மறுகலை எறிந்து தேறும் மன கலையொடு கன்றோடும் – சீறா:2120/3
தன் உரை என்ன தேறும் தன்மையன் வடு ஒன்று இல்லான் – சீறா:2381/2
அந்தமிலவன்-தன்பால் நிகழ்ந்தவை அனைத்தும் தேறும்
புந்தியின் மகிழ்வு பூப்ப படிப்படி புகலலுற்றார் – சீறா:3070/3,4

மேல்


தேறுவர் (1)

கண்டு தேறுவர் எவர் பொறை நிலத்தினில் கடனே – சீறா:2238/4

மேல்


தேன் (96)

முள் அரை பசும் தாள் வட்டு இலை கமல முகை உடைந்து ஒழுகு தேன் தெறிப்ப – சீறா:43/1
சுரும்பு இனம் இருந்து தேன் உண்டு தெவுட்டி சுருதிசெய் பல் மலர் சிறந்த – சீறா:45/1
தாறு கொண்ட பைம் கதலி தேமா பலா தரு தேன்
ஊறு கொண்ட செம் கனி சிறு கிடங்கிடை உகுப்ப – சீறா:72/1,2
சோலை வாய்-தொறும் முக்கனி தேன் மழை சொரியும் – சீறா:74/2
தெருளுறும்படி தேன் துளி தெறித்திட சிதறி – சீறா:75/1
தேன் அவிழ் பதும மணி கதிரதுவோ சிறந்திடும் மக்க மா நகரில் – சீறா:80/2
தேன் அமர்ந்து ஒழுகும் குங்கும தொகையும் செறிதலால் உயர்ச்சியால் வளத்தால் – சீறா:84/3
தேன் கிடந்து ஒழுகும் குங்கும தொடையல் செழும் புயன் பாலகு மதலை – சீறா:146/1
சொரிந்த தேன் மொழி ஆமினா வயிற்றினில் சூலாய் – சீறா:221/3
தேன் பெருக்கு ஒழுகி வழிதரும் கனிகள் சிதறிடும் சோலை-வாய் தெளிந்த – சீறா:237/1
தேன் அவிழ் பதும செழும் கரம் கொடுத்து சேர்ந்து அணைந்து அருகு உற சிறந்த – சீறா:250/3
வருத்தம் ஒன்று இன்மையா மதுர தேன் கனி – சீறா:294/3
தேன் கிடந்த செம் கனி இதழ் பவள வாய் திறந்து – சீறா:347/1
தேன் இருந்து ஒழுகும் கனி பல சிதறி திசை எலாம் நிறைந்தன அன்றே – சீறா:358/4
குறித்த செம்பவளம் விரிந்து என தேன் பாய் கொழு மடல் குமுத வாய் திறந்து – சீறா:381/2
தேன் அவிழ் பதும மென் மலர் செழும் தாள் திருந்து_இழை களிப்பொடும் கொடுத்தாள் – சீறா:383/4
வரம் உறு முகம்மது இந்த வாசகம் உரைப்ப தேன் பாய் – சீறா:396/1
தேன் மலர் சண்பகம் செறிந்த நீழலும் – சீறா:492/1
இலை மலர் கிழிந்து தேன் இழிய வாய் மடுத்து – சீறா:527/1
தேன் உலாம் பொழில் சாமினில் செல கருதினரே – சீறா:542/4
ஊறு தேன் குழல் மனைவியர்க்கு இவை எலாம் உரைத்தார் – சீறா:544/4
தேன் கடல் அமிர்தும் திக்கில் திகழ் வரை அமிர்தும் சூழ்ந்த – சீறா:607/1
தேன் மொழி கதிஜா என்னும் திரு பெயர் தரித்த பாவை – சீறா:612/4
தூறு தேன் துளித்து கனிகளும் காயும் சொரிதர சோலை சூழ்ந்தனவே – சீறா:697/4
பாந்தள் ஒன்று உளது எனும் மொழி செவிபுக பசும் தேன்
மாந்தி வண்டு இசை பயிலும் ஒண் தார் புய வள்ளல் – சீறா:770/1,2
சுருப்பு இருந்து தேன் இடை தவழ் தொடை அணி தோன்றல் – சீறா:783/4
அரி அளி குடைந்து தேன் உண்டு அகுமதின் புகழை பாட – சீறா:802/2
புடை பரந்து அலர்கள் சிந்தி பொங்கு தேன் கனிகள் தூவி – சீறா:803/3
வடியும் தேன் மலர் வாவியும் வளர் கழை குலம் போல் – சீறா:858/2
தேன் இமிர் மரவ தொடையலும் தரித்து திகழ் மணி கலன் பல அணிந்து – சீறா:1009/2
உடல் குழைத்து எழுந்து செம் தேன் ஒழுக்கிய மலர் பைம் காவில் – சீறா:1034/1
தேன் அமர் குழலினாரும் செல்வரும் பெரிது போற்ற – சீறா:1055/3
கூறிய மொழியை வேய்க்கும் குயிலுக்கும் கொடுத்து செம் தேன்
மீறிய மதுர சொல்லாய் விரும்பிய பயன்கள் யாவும் – சீறா:1062/1,2
சிந்தையுள் நினைவும் வேதம் தெளிந்தவன் உரையும் தேன் ஆர் – சீறா:1064/2
தன் இதய மலர் மொழி தேன் நா வழியே ஒழுகி அவர் செவியில் சார – சீறா:1088/2
தேன் நறும் தெரியலார் செம்பொன் நாட்டு உறை – சீறா:1137/3
தேன் என அமிர்து என திரண்ட பாகு என – சீறா:1152/1
உருசிக்க மலர் தேன் உண்ட ஒண் சிறை பறவை போல – சீறா:1157/2
தேன் இமிர் அலங்கல் செழும் புய குரிசில் செம் முகம் பருதியது என்ன – சீறா:1197/2
முருகு அவிழ் மலரில் தேன் துளித்து எனவும் முகம்மதினிடத்தினில் கதீஜா – சீறா:1208/3
சிந்து தேன் மொழி செழும் குயில் தூது எனும் திருப்பேர் – சீறா:1279/1
என்ற இ மொழி மறையவன் உரைத்தலும் இசை தேன்
துன்று மென் மலர் புய நபி மனத்தினில் துணுக்குற்று – சீறா:1293/1,2
தேன் அவிழ் தொடையாய் வல கரம் வழங்காது என அவர் திருமொழி மறுத்தான் – சீறா:1445/4
விரை கிடந்து அரும் தேன் துளித்த குங்கும தார் விளங்கிய புய வரை துலங்க – சீறா:1450/2
இரு நிலத்திடை முதல் இறந்து தேன் சொரி – சீறா:1471/2
தேன் குதித்த செம் தொடை புயர் உரத்தொடும் சினந்து – சீறா:1530/2
ஆலயம் புகுந்து செம் தேன் அலங்கல் தோய் சுவாகு பூம் பொன் – சீறா:1557/1
திரு மயில் பாத்திமாவும் செ இயல் ஸஹீதும் தேன் சோர் – சீறா:1566/1
நரந்தம் குலவி மரவ மலர் நறும் தேன் குளிக்கும் புய வரையோடு – சீறா:1591/1
தேன் நகு மலர் புய செவ்வி நம் நபி – சீறா:1616/2
தேன் அவிழ் அலங்கலோய் என்ன செப்பினான் – சீறா:1619/4
மரு மலர் தட வாவியும் கழனியும் வழி தேன்
முருகொடும் கனி தரும் பொழில் அனைத்தும் முன்னினனால் – சீறா:1700/3,4
தேன் இதழ் மடவார் சூழ சீயம் ஒத்து எழுந்தான் அன்றே – சீறா:1717/4
கொண்டல் கண் தூங்கும் செம் தேன் கொழும் கனி குழை பைம் காவும் – சீறா:1719/2
விரி கதிர் தரளம் சிந்தும் விளை நிலம் கடந்து செம் தேன்
அருவிகள் வரையில் செம்பொன் அணி வடம் புரள்வ போல – சீறா:1720/2,3
விண் படர்ந்து இரிய செம் தேன் விளை தரு படிந்து தோன்றா – சீறா:1721/3
தேன் அமர் பொழில் திமஸ்கு மன்னொடு செறிந்து இ – சீறா:1781/1
தேன் அவிழ் தொடையலான் எதிரில் சென்றனன் – சீறா:1830/4
திரை தடத்து அலர் தேன் சேல் இனம் சிதறும் திமஸ்கினுக்கு இறையவன் தெரிய – சீறா:1913/1
தேன் இனம் இருந்து புது நறவு அருந்தி செழித்திடும் பெரும் தடத்து இருந்த – சீறா:1926/3
மரு மலர் சுமந்து தேன் வழிந்து ஒழுகும் அணி புய முகம்மது நபியும் – சீறா:1939/1
ஆண்டகை உரைத்த புது மொழி நறும் தேன் அகத்தினில் புகுந்து உடல் களித்து – சீறா:1943/1
பால் என வெளிறா கனி என அழியா பசு மடல் தேன் என சிதறா – சீறா:1962/1
தேன் எனும் கடல் பெரும் தீனில் ஆயினார் – சீறா:1979/4
துன்றிய நிழலும் நல் நீர் சொரிதரும் இடமும் செம் தேன்
மன்றல் ஒண் மலரும் நீங்கா வனம் திகழ் வரையின்-கண்ணே – சீறா:2054/2,3
குழை குழைத்து எரியும் செம் தேன் கொழும் மலர் காவை நோக்கார் – சீறா:2058/1
புது மலர் அலர்த்தி செம் தேன் பொழிவ மான் வருத்தம் நோக்கி – சீறா:2064/2
விண்டு தேன் சொரிந்து என சில மொழி விளம்புவரால் – சீறா:2214/4
பண்ணினும் இனிய தேன் சார் பழத்தினில் பசியை போக்கி – சீறா:2247/1
படர்ந்து வண்டு இனம் தேன் உண்டு செவ்வழி பாடும் கஞ்ச – சீறா:2255/1
விதி இது சரதம் என்ன சகுது உளம் வெகுண்டு செம் தேன்
உதிர்தரும் படலை திண் தோள் உசைது நெஞ்சு உழுக்க சொன்னான் – சீறா:2363/3,4
மன்னிய மலர் தேன் தாது மாரி ஒத்து உதிர்க்கும் காவில் – சீறா:2366/4
தீங்கினை ஒரு-பால் சேர்த்தி செவ்விதின் இருந்தான் செம் தேன்
பூம் குலாய் விரிந்த சோலை புது நிழல் பரப்பின் அன்றே – சீறா:2374/3,4
எழுந்த ஒட்டகம் விரைந்து ஏகி தேன் மழை – சீறா:2757/1
புது நறை கனி பால் தேன் நெய் நாள்-தொறும் பொசித்து தின்பது – சீறா:2828/1
வேரி அம் கனி தேன் பொழிதர ஓடி விடு நெடு மதகினில் வழிய – சீறா:2895/1
இறைக்கும் தேன் கனி துடவையும் அவர்களுக்கு ஈந்து – சீறா:2939/1
கனிந்து இனிது ஒழுகும் பெண்மை கரும்பை தேன் கனியை வாசம் – சீறா:3066/1
உடன் உறை முதியோர்க்கு உம்பர் உற்ற சோபனத்தை செம் தேன்
வடி மலர் தொங்கல் திண் தோள் முகம்மது வழங்கினாரால் – சீறா:3074/3,4
தேன் எனும் மணத்தின் தீம் சொல் செவி வழி புகுதலோடும் – சீறா:3081/2
தேன் இமிர் அலங்கல் கூந்தல் சே_இழைக்கு உரைப்ப செய்தார் – சீறா:3093/2
மதுர முக்கனி தேன் நெய் பால் தயிரொடும் வழங்கி – சீறா:3115/1
குதித்த தேன் குழல் மடந்தையர் ஆடவர் குழுமி – சீறா:3136/1
தேன் அவாம் தொடை மடந்தையர் குழலினும் செருகி – சீறா:3141/1
திவள் ஒளி வதனம் பூத்து தேன் அளி முரல மாதர் – சீறா:3175/2
தெள்ளு தேன் அமுதம் அன்னார் திருமண பந்தர் வந்தார் – சீறா:3205/4
முறைமுறை எடுத்து தேன் ஆர் முகிழ் நனை இருந்த செவ்வி – சீறா:3227/3
சுழி எறி ஆறும் கானும் சுரங்களும் கடந்து செம் தேன்
பொழிதர கனிகள் தூங்கும் பொழிலிடை இறங்கினாரால் – சீறா:3337/3,4
தேன் திகழ்ந்த பொன் புய வரை செழும் திறல் அலியும் – சீறா:3480/1
பாய மர்க்கடம் அம் கோல் தேன் பகுப்புற உடைந்து சிந்தி – சீறா:4208/2
படி புகழ் கபீபு சொன்ன சொற்படி படர்ந்து செம் தேன்
குடிபுகும் கனிகள் யாவும் மரம்-தொறும் குவித்து வைத்தார் – சீறா:4291/3,4
தேன் பொழிந்த தொடை முடி தீது இலா – சீறா:4489/1
தேன் உறை அலங்கல் திண் தோள் செல்வரோடு ஏகும் காலை – சீறா:4910/2
உழை இனம் ஓடி தவித்து உளைந்து அலைந்த ஒண் பரல் பாலையும் செம் தேன்
பொழிதரு சோலை படப்பையும் கடந்து போயினர் நிரை கண் முன் ஏக – சீறா:4922/3,4
தீம் கரும்பு எருத்தில் தூங்கு தேன் உடைந்து சிதறிடும் பணை புடை சூழும் – சீறா:4923/3
தேன் தரு பயசினை சிறப்பின் உண்டனர் – சீறா:4983/3

மேல்


தேனினும் (5)

தேறி அங்கு எழுந்து போந்தார் தேனினும் மதுரம் மாறாது – சீறா:633/3
தேனினும் கருப்பம் சாற்றினும் திரண்ட தெங்கு இளநீரினும் இனிதாய் – சீறா:699/2
கனியினும் தேனினும் காய்ந்த பாகினும் – சீறா:1987/1
தேனினும் இனிதாய் வாசம் திகழ்ந்தன உவர் நீர் ஆலை – சீறா:2836/2
தேனினும் இனிய இன் சொல் செயினபு மனையை நோக்கி – சீறா:4699/2

மேல்


தேனும் (9)

நடை வழி சொரியும் அமுதமும் வாழை நறும் கனி உகுத்த செம் தேனும்
உடைபடு பனச பசும் கனி சுளையில் ஊற்றிருந்து ஓடிய தேனும் – சீறா:47/2,3
உடைபடு பனச பசும் கனி சுளையில் ஊற்றிருந்து ஓடிய தேனும்
கடி மலர் போர்த்த வரம்பினை தகர்த்து கழனியில் பரந்து பாய்ந்து உடைக்கும் – சீறா:47/3,4
அடு செழும் பாகும் தேனும் ஆர் அமிர்து மனத்தொடு மனத்தொடும் திருந்தி – சீறா:90/1
அடிசிலும் அறுசுவை பொரிக்கறிகளும் அமுதொடு செழும் தேனும்
வடி நறா உடைந்து ஒழுகும் முக்கனியுடன் மதுர மென் மொழி கூறி – சீறா:657/2,3
வண்டு அணி துதையும் தண் தார் முகம்மதே புரப்பர் தேனும்
கண்டும் ஒத்து அனைய சொல்லாய் காண்பது திண்ணம் என்றான் – சீறா:1047/3,4
சேரும் சீனியும் தேனும் ஒத்தால் என – சீறா:2341/1
உலம் பொரு தோளில் துன்னும் மாலைகள் உகுத்த தேனும்
கலன் பல அணிந்த மெய்யின் அழிந்திடும் கலவை சேறும் – சீறா:3380/1,2
புனை மலர் மகரம் தேனும் பொருவரா மென்மை நொய்ய – சீறா:4710/3
சுரை மடி வீங்கி நடை பெயர்த்து ஒதுங்கும் சுரபியும் புனிற்று இளம் தேனும்
விரை மலர் குவளை மணம் அறா கய வாய் மேதியும் கவை அடி கொறியும் – சீறா:4924/2,3

மேல்


தேனே (2)

கனி இதழ் தேனே பெண் மதி அதனால் கழறினை உலகினில் எனக்கு ஓர் – சீறா:4114/2
தரும் மரு கொழுந்தே தேனே தையலே எவர்க்கும் தாயே – சீறா:4689/4

மேல்


தேனை (8)

மது மலர் தேனை உண்டு இருந்த வண்டு இனம் – சீறா:500/1
வெடித்த மென் மலர் தேனை உண்டு இன வெறி சுரும்பு – சீறா:561/1
திறந்து தேனை உண்டு அணி திகழ் தொடை அணி திறலோய் – சீறா:759/2
குனி தலை இளநீர் உண்டு கொழு மடல் தேனை மாந்தி – சீறா:806/2
நெஞ்சகம் புழுங்கி சென்றார் நிரை மலர் தேனை மாந்தி – சீறா:809/2
புடை விட்டு அகலா செழும் தேனை பொருத்தும் சிறை வண்டு என தொழுதார் – சீறா:1337/4
முதிரும் கரும் சூல் சலதரத்தை முடியில் தாங்கி செழும் தேனை
விதிரும் சினை தண்டலை உடுத்து விளங்கும் குவவு சபாவரைக்கு – சீறா:1584/1,2
தேனை குங்குமங்கள் சிந்த செழித்த திண் புயத்து வள்ளல் – சீறா:2122/1

மேல்


தேனொடும் (2)

சோலை முக்கனி தேனொடும் பாகையும் சொரிந்தே – சீறா:832/4
மினுமினென்ற முப்பழத்தினை தேனொடும் விரவி – சீறா:3142/3

மேல்