து – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

துஆ 18
துஆவின் 1
துஆவும் 1
துஆவை 2
துக்கமும் 2
துக்கமுற்று 1
துகள் 35
துகள்-அதாய் 1
துகள்பட 2
துகளால் 1
துகளும் 2
துகிர் 3
துகிரின் 1
துகில் 43
துகில்-தனை 1
துகில்-அதனால் 1
துகில்-அதனை 1
துகிலால் 2
துகிலிடை 3
துகிலில் 2
துகிலின் 1
துகிலினால் 1
துகிலினில் 2
துகிலினும் 1
துகிலினை 2
துகிலும் 4
துகிலை 5
துகிலையும் 1
துகிலொடும் 1
துங்க 1
துஞ்ச 1
துஞ்சலாம் 1
துஞ்சா 1
துஞ்சிட 2
துஞ்சினர் 3
துஞ்சினார் 1
துஞ்சினும் 3
துஞ்சும் 2
துஞ்சுமால் 1
துட்ட 1
துட்டனும் 1
துடக்கின் 1
துடக்குற 1
துடங்கினான் 1
துடங்கு 2
துடர் 10
துடர்படும் 1
துடரிடும் 1
துடரினை 1
துடரை 1
துடரொடும் 1
துடவை 16
துடவையில் 1
துடவையின் 1
துடவையும் 5
துடவையை 1
துடி 5
துடிக்கின்றது 1
துடித்த 1
துடித்தன 1
துடித்தனள் 1
துடித்தனன் 1
துடித்திட 2
துடித்து 3
துடிதுடிப்ப 3
துடிப்ப 2
துடுக்காக 1
துடுப்பு 1
துடை 3
துடைக்கும் 2
துடைத்த 3
துடைத்தது 1
துடைத்தனன் 1
துடைத்தாரே 1
துடைத்தாள் 1
துடைத்தான் 1
துடைத்திடல் 1
துடைத்திடவே 1
துடைத்திடும் 2
துடைத்து 18
துடைப்ப 2
துடைப்பதும் 1
துடைப்பம் 1
துடைப்பவர்கள் 1
துடைப்பன் 1
துடைப்பன 1
துடைப்பார் 1
துடைப்பேம் 1
துடைப்போம் 1
துடையா 1
துண்ட 4
துண்டங்கள் 1
துண்டத்தின் 1
துண்டத்து 1
துண்டப்பட்டதோ 1
துண்டப்படுத்தி 1
துண்டம் 3
துண்டம்பட 2
துண்டமாக 1
துண்டமும் 2
துண்டமுற்றதை 1
துண்ணென்று 3
துணர் 11
துணர்-தோறும் 1
துணி 2
துணி-மின் 1
துணிக்கின் 1
துணிகள் 1
துணிசெய்து 1
துணித்திட 1
துணித்து 11
துணிதல் 2
துணிதுணித்து 1
துணிதுணிப்ப 1
துணிந்த 2
துணிந்தது 2
துணிந்தவர்களேயன்றி 1
துணிந்தவை 1
துணிந்தனர் 2
துணிந்தனரே 1
துணிந்தனன் 3
துணிந்தனை 2
துணிந்தாய் 1
துணிந்தார் 1
துணிந்தான் 1
துணிந்திடும் 1
துணிந்து 14
துணிப்ப 2
துணிப்பேன் 1
துணிய 1
துணியாதது 1
துணியும் 3
துணிவது 4
துணிவதும் 1
துணிவதோ 1
துணிவாய் 3
துணிவால் 2
துணிவின் 1
துணிவு 7
துணிவுடன் 2
துணிவும் 3
துணிவுற்றார்களால் 1
துணிவே 1
துணிவை 2
துணிவொடும் 1
துணுக்கம் 1
துணுக்கா 1
துணுக்கி 3
துணுக்கும் 1
துணுக்குற்றான் 1
துணுக்குற்று 4
துணுக்குறல் 1
துணுக்குறாது 1
துணுக்குறுவார் 1
துணுக்கென 1
துணை 43
துணைக்கு 1
துணையவர் 2
துணையவர்கள் 1
துணையவரொடும் 1
துணையா 1
துணையாக 1
துணையாய் 2
துணையால் 1
துணையும் 1
துணையே 2
துணையை 1
துணையொடும் 2
துணைவ 2
துணைவர் 13
துணைவர்க்கு 2
துணைவர்க்கும் 1
துணைவர்கள் 1
துணைவராகிய 1
துணைவராகும் 1
துணைவரான 1
துணைவரும் 7
துணைவரை 5
துணைவரோடு 1
துணைவரோடும் 1
துணைவன் 4
துணைவன்-தன் 1
துணைவனும் 1
துணைவியாய் 1
துணைவியும் 1
துணைவியை 1
துதி 4
துதிக்க 1
துதிக்கும் 1
துதிசெய்து 5
துதிசெய 2
துதிசெயும் 4
துதித்தனர் 3
துதித்தார் 2
துதித்து 5
துதித்தே 1
துதிப்ப 1
துதைகின்ற 1
துதைந்து 1
துதையும் 1
துந்துமி 2
துப்பினன் 1
துப்பு 3
துப்பொடும் 1
தும்பி 2
தும்பிகள் 2
தும்பை 2
தும்பையும் 1
தும்மலும் 1
துமிந்த 6
துமிந்து 1
துய்த்தார் 1
துய்ப்ப 3
துய்ப்பார் 1
துய்ய 12
துய்யது 1
துய்யவன் 7
துய்யோன் 1
துயர் 22
துயர்க்கு 1
துயர 2
துயரம் 8
துயரமும் 1
துயரமுற்று 1
துயரமே 1
துயரால் 1
துயரில் 1
துயரின் 2
துயரினுள் 1
துயரினை 2
துயரினோடும் 1
துயருடனே 1
துயரும் 3
துயருறும் 2
துயரொடும் 2
துயரோடு 1
துயல் 1
துயல்வது 1
துயல்வர 7
துயல்வருதல் 1
துயல்வரும் 1
துயல 2
துயில் 8
துயில்செய்தார் 1
துயில்தரு 1
துயில்தரும் 2
துயில்புரிந்தனர் 1
துயில்புரிவதானார் 1
துயில்வ 1
துயில்வதானார் 1
துயில்வது 1
துயில 3
துயிலாநின்ற 1
துயிலார் 1
துயிலிடம் 2
துயிலில் 1
துயிலினை 1
துயிலுதற்கு 1
துயிலும் 6
துயிறல் 3
துயின்ற 1
துயின்றனர் 1
துயின்றார் 2
துயின்றிட 1
துயின்றிடும் 1
துயின்று 1
துயின்றோர் 2
துரக்கு 1
துரக்கும் 2
துரகத 3
துரகதத்தின் 2
துரகதம் 2
துரகம் 2
துரங்க 1
துரங்கம் 1
துரத்தி 7
துரத்திட 1
துரத்திடுவார் 1
துரத்திவிடுக்கும் 1
துரத்தினர் 1
துரத்தினுக்கு 1
துரத்து 1
துரந்த 4
துரந்தன 1
துரந்து 2
துரப்ப 1
துரம் 1
துரு 1
துருக்கம் 1
துருத்தி 6
துருத்தியின் 1
துருத்தியை 3
துரும்பா 1
துரும்பாய் 1
துரும்பு 1
துருவை 1
துருவை-கண் 1
துருவைகள் 1
துருவையின் 1
துரை 6
துரைகள் 1
துரைத்தன 1
துரைத்தனத்து 1
துல்கயிதா 1
துல்கறுனையின் 1
துல்புகாறு 1
துலக்கமுற 1
துலக்கிவித்தார் 1
துலக்கு 2
துலங்க 13
துலங்கி 4
துலங்கிட 4
துலங்கிய 5
துலங்கின 1
துலங்கு 4
துலங்கும் 3
துலைந்தேன் 1
துலையினில் 1
துலைவு 1
துவக்கம் 1
துவச 1
துவசத்தின் 1
துவசம் 2
துவசமும் 7
துவண்டு 1
துவர் 5
துவர்க்காய் 1
துவலை 1
துவலைகள் 1
துவழ் 1
துவள்தரும் 2
துவளும் 2
துவன்றி 1
துவைக்கும் 1
துவைத்தலின் 1
துவைபா 1
துவைபு 1
துள்ளல் 1
துள்ளி 4
துள்ளிய 1
துள்ளியே 1
துள்ளின 1
துள்ளு 1
துள்ளும் 3
துளக்கி 3
துளக்கு 1
துளங்க 1
துளங்காது 1
துளங்கியே 1
துளப்ப 1
துளாவிய 1
துளி 18
துளிக்கும் 2
துளிகள் 1
துளித்த 2
துளித்திட 1
துளித்து 5
துளித்துணை 1
துளிதுளியாக 1
துளும்பியதும் 1
துளை 16
துளைக்கும் 1
துளைக்குள் 1
துளைத்தன 1
துளைத்திட 1
துளைத்து 5
துளைப்ப 1
துளைபட 1
துளையில் 4
துளையின் 1
துற்குறி 1
துற்ற 1
துற்றிய 3
துற்று 1
துறக்க 1
துறக்கம் 1
துறக்கமும் 1
துறந்த 4
துறந்தவர் 1
துறந்தவன் 1
துறந்தான் 1
துறந்திலாது 1
துறந்து 15
துறப்ப 1
துறப்பதல்லால் 1
துறவலர்க்கு 1
துறவறம் 2
துறவியில் 1
துறவின் 1
துறவு 1
துறு 2
துறுகல் 3
துறுகலின் 1
துறும 2
துறுமி 1
துறுமிய 1
துறை 9
துறை-தொறும் 2
துறைபெறும்படி 1
துறையில் 1
துறையின் 1
துறையினில் 1
துறையினுக்கு 1
துறையை 1
துறையொடும் 1
துறைவலார் 1
துன் 4
துன்ப 3
துன்பங்கள் 2
துன்பத்தால் 1
துன்பத்து 3
துன்பம் 18
துன்பமுடன் 1
துன்பமும் 13
துன்பமுற்ற 1
துன்பமுற்றனரால் 1
துன்பமுற்றார் 1
துன்பமுற்று 1
துன்பமே 2
துன்பினில் 1
துன்பினுக்கு 1
துன்பு 6
துன்புற்று 2
துன்புற 7
துன்புறாதவர் 1
துன்புறாது 3
துன்புறும் 5
துன்பை 1
துன்பொடும் 1
துன்ற 1
துன்றி 3
துன்றிய 7
துன்றின 1
துன்று 8
துன்றுகின்றனர் 1
துன்றும் 5
துன்ன 4
துன்னலர் 1
துன்னலர்கள் 1
துன்னலார் 1
துன்னலார்-கொலோ 1
துன்னலால் 1
துன்னவே 3
துன்னி 1
துன்னிட 3
துன்னிய 7
துன்னின 1
துன்னு 8
துன்னும் 6
துனி 14
துனித்தல் 1
துனிப்படல் 1
துனியின் 1
துனியே 1
துனியொடும் 1
துனிவர 1
துனிவிலாது 1
துனிவு 1
துனிவுறும் 1

துஆ (18)

நலனொடும் துஆ செய்தனர் முகம்மது நபியே – சீறா:1505/4
தொடுத்து உரைத்திடுவன் கேட்டு மகிழ்ச்சியில் துஆ செய்வீரால் – சீறா:1731/2
துடக்குற கேட்பன் கேட்கும் உரைப்படி துஆ செய்வீரால் – சீறா:1732/3
இறைவனை நோக்கி துஆ இரந்தினிரேல் இலங்கு உரு தோன்றும் என்று இசைத்து – சீறா:1946/1
இடைந்து இரு கை ஏத்து அரும் துஆ இரப்ப இனிது இறையவன் கபூல் ஆக்க – சீறா:2873/2
பெருகு நல்லறிவினர் துஆ பேறுகள் பெறு-மின் – சீறா:3112/3
துலங்கிய கவரி வெண் நிலா எறிய சுருதி வல்லவர் துஆ இரப்ப – சீறா:3160/3
சுருதி மந்திரத்தினில் துஆ செய்தார் அரோ – சீறா:3287/4
உன்னும் மா மறை வாழ்த்தொடும் ஒரு துஆ ஓதி – சீறா:3743/3
என்று இரு கை ஏத்தி நறும் துஆ ஓதி இறையவனை ஏத்தி வீரம் – சீறா:4527/1
இ தகைமை இரங்கி இரும் துஆ ஓதி தூதர் தனித்து இருக்கும் எல்வை – சீறா:4532/1
பூணும் நேயத்தோடு உறும் துஆ இரந்திடும் போதில் – சீறா:4642/3
திரு தரும் ஒளியை உன்னி துஆ இரந்து இரு கை ஏந்தி – சீறா:4749/4
கரு முகில் அகல துஆ செயும் என்றார் கபீபு இறசூல் அவை செய்தார் – சீறா:4760/4
நன்மைகள் எவர்க்கும் நடத்திட வந்த நபி துஆ செய்திட முகிலும் – சீறா:4761/1
ஏய வண்மை துஆ இரந்தாயெனில் – சீறா:4765/3
உன்னி ஓதி துஆ இரந்து உண்மையின் – சீறா:4767/1
இகல் அறு மொழிகள் கூறி துஆ இரந்து இரங்கி நின்றாள் – சீறா:4790/4

மேல்


துஆவின் (1)

வில் உமிழ் முகம்மதின் துஆவின் மேன்மையால் – சீறா:4571/4

மேல்


துஆவும் (1)

கணிப்பிலா துஆவும் ஆமீன் எனும் சொலும் கடல் போல் ஆர்ப்ப – சீறா:3219/3

மேல்


துஆவை (2)

தூது என உதித்த முகம்மதின் துஆவை துய்யவன் உற கபூல் ஆக்க – சீறா:1953/2
தரிப்பொடும் துஆவை ஓதி தனி நகுலாவின் ஓர் பால் – சீறா:2264/1

மேல்


துக்கமும் (2)

துக்கமும் மிகுந்து சுவர்க்கமும் இழந்து தொல் உலகு அடைந்து வெவ்வேறு – சீறா:131/3
துக்கமும் இழிவும் வீணும் விளைப்பது துணிந்து நின்றோன் – சீறா:3689/4

மேல்


துக்கமுற்று (1)

சுரம் என ஒரு பகை தோன்றி துக்கமுற்று
இரவலர் போல் தனி இறந்திட்டார் அரோ – சீறா:517/3,4

மேல்


துகள் (35)

சொரியும் பூம் துகள் துடவை சூழ் சாமினில் தோன்றல் – சீறா:223/1
பை தட பணி நெளிதர விண் துகள் பரப்ப – சீறா:559/1
துகள் அணு அணுகா மேனி சொரி கதிர் எறிப்ப திண்மை – சீறா:600/3
பொருந்த கூடிய மாக்களும் இடபமும் புரவியும் துகள் ஆர்ப்ப – சீறா:670/3
துகள் துன்றி விசும்பு துடைத்திடவே – சீறா:709/2
அள்ளி விட்டெறிந்து என திசைதிசை துகள் அடைய – சீறா:773/3
பரல் பரந்து இடம் துகள் எழ படு முனை திரி கோட்டு – சீறா:787/1
ஒட்டகம் புரவி தூர்த்திட்டு உறு துகள் உதயன் மாய – சீறா:795/1
சரிந்து மென் துகள் உதிர்வது வானவர் தலத்தில் – சீறா:863/2
விது கொள் மேனிலை மென் துகள் மாசு அற துடைத்து – சீறா:874/3
பாரிடை துகள் விண் தூர்க்கும் பரி திரள் மலிந்து தோன்ற – சீறா:928/3
குரம்பு அடை துகள் போல் ஆவி குலைகுலைந்திடுவன் இந்த – சீறா:943/3
கந்த மென் மலர் துகள் துடைத்து இரு நிலம் கவின – சீறா:1103/3
படி குழித்து எழு துகள் பரப்பி பாங்கினில் – சீறா:1143/2
படித்தல துகள் விசும்புற குளம்பினில் பறிக்கும் – சீறா:1532/3
திக்கு இருநான்கும் தூது செல துகள் அமரர் போற்றும் – சீறா:1718/3
சோதி மெய் துகள் படா தூதரும் மரை – சீறா:2750/3
படியிடத்து எழும் துகள் புயலின் பம்ப வான் – சீறா:3015/1
எழும் துகள் படலம் தர வாரி நின்று எறிவார் – சீறா:3117/4
பிணித்த பொன் காந்தி உமிழ்தரும் கொடிகள் பெரும் துகள் படலங்கள் துடைப்ப – சீறா:3166/2
புவி துகள் எழ எதிர் புறப்பட்டான் அரோ – சீறா:3268/4
கடலினை கலக்க என்றோ கதிர் துகள் படுத்த என்றோ – சீறா:3373/1
முனை முகம்மதுவை வீழ்த்தி முடி துகள் படுத்தேனாகில் – சீறா:3399/3
பத துகள் எழுந்து மேக படலங்கள் அனைத்தும் மூடி – சீறா:3411/2
போய் அவர் உறைந்த பதியினை வளைந்து புரிசைகள் துகள் எழப்படுத்தி – சீறா:3609/3
மொய்த்து எழும் பெரும் துகள் முகிலின் விம்மிட – சீறா:3630/2
பானு எல்லையும் மறைத்தன எழும் துகள் படலம் – சீறா:3795/4
புடை பரந்திட எழும் துகள் தூதினை போக்கி – சீறா:3805/2
எண்ணிய திசைகள் எல்லாம் எழும் துகள் தடவி நின்ற – சீறா:3849/3
எண் திசையினும் துகள் எழுந்து போர்த்திட – சீறா:4059/2
நால் திசை-தொறும் துகள் பரந்திட நடந்த – சீறா:4124/4
சேனையின் திரள் செல எழும் துகள் என மொழிந்தார் – சீறா:4633/2
விண் துகள் பரப்ப நடத்திடும் போதில் விறல் சல்மா என்னும் அ வேந்தர் – சீறா:4928/1
வட_வரை துகள் எழ நடத்தும் வாம் பரி – சீறா:4967/1
புடையினில் செறிந்திட பொடிபடும் துகள்
படலையில் கதிரவன் மறைய பார் அரா – சீறா:4967/2,3

மேல்


துகள்-அதாய் (1)

வெந்து தாழ்ந்து ஒரு நொடியினில் துகள்-அதாய் வீழும் – சீறா:4278/4

மேல்


துகள்பட (2)

துகள்பட பல பொருள் சூறையாடி நின்று – சீறா:3646/3
தோம் அற செறிந்த சோலை துகள்பட திரிந்த அன்றே – சீறா:4718/4

மேல்


துகளால் (1)

இருந்தனன் இருந்த போதில் எழு கதிர் துகளால் மூடி – சீறா:793/3

மேல்


துகளும் (2)

மறைதரா சோதி முகம்மது நயினார் வடிவுறு மெய்யினில் துகளும்
உறைதரா நீரில் கழுவிலாது இருந்தும் உலவுறு சிக்கும் ஒன்று அணுகா – சீறா:370/1,2
தங்கி வீழ்தரு துகளும் குங்கும செழும் தாதும் – சீறா:3135/2

மேல்


துகிர் (3)

துகிர் சிறு வேர்விட்டு ஓடி சுடரொடும் திகழ்வதே போல் – சீறா:921/1
நகில் அணி துகிர் கொம்பு என்ன நாரியர் புளகம் பூப்ப – சீறா:1036/3
முத்து அணி நிரைத்து துகிர் மணி சிறு கால் முறைபட நிறுவி பைம் கதிர் ஆர் – சீறா:3167/2

மேல்


துகிரின் (1)

நகை விரித்து அனைய குவளையும் துகிரின் நறு மலர் விரிந்து என விரிந்து – சீறா:997/2

மேல்


துகில் (43)

பரந்த வெள் நுரை துகில் உடுத்து அறல் குழல் பரப்பி – சீறா:31/1
கொத்து அலர் சூடி அரை துகில் இறுக்கி குட மது கை மடுத்து அருந்தி – சீறா:57/1
துலங்கு மென் முலை தோன்றிட பச்சிலை துகில் போர்த்து – சீறா:64/3
விரித்த வெண் நுரை போல் வெண் துகில் அடுக்கால் விரை செறி அம்பரின் திடரால் – சீறா:86/3
வான் நதி மூழ்கி துகில் எடுத்து உடுத்து வளை பணி தொகை எலாம் அணிந்து – சீறா:237/2
பொன் ஒளிர் கவினும் உற குழைத்து எழுது பூம் துகில் வெள் நிறம் கவின – சீறா:245/1
போற்றி முத்தமிட்டு அணி அணிந்து அரும் துகில் புனைந்து – சீறா:349/1
துரை முகம்மதுக்கு வெள்ளை துகில் எடுத்து அரையில் சாத்தி – சீறா:397/2
அன்ன மென் தூவியின் அரிய வெண் துகில்
மின்னினை பொதிந்து என அரையில் வீக்கினார் – சீறா:502/3,4
மறைவு இலாது கண்டு அணி துகில் கொடு தனி மகிழ்வொடு பொதிவாக – சீறா:648/3
புனையும் மென் துகில் கஞ்சுகி சிரத்தணி போல்வன பல ஈந்து – சீறா:658/3
வாடுவர் துகில் கீழ் படுத்தி ஒட்டகத்தின் வயிற்றிடை தலை நுழைத்திடுவார் – சீறா:690/3
துகில் கொடி நுடங்கும் வெள்ளி வரை என கதை கொள் மாடம் – சீறா:920/2
இலகு பூம் துகில் பந்தரின் வயின் இடு கதிர்கள் – சீறா:1111/3
உவரி மெல் நுரை போலும் வெண் துகில் விரித்து உடுப்பார் – சீறா:1121/1
கோல மென் துகில் நாடகர் கரத்தினில் கொடுப்பார் – சீறா:1125/2
பஞ்சினின் மென் துகில் அரையின் எடுத்து அணிந்து செழும் சுவன பதிக்கு மேலார் – சீறா:1130/2
பொன் தடம் துகில் முந்தியில் நான்கினும் பொருந்த – சீறா:1238/2
அரசர் மிக்கு உவகை கூர்ந்து அ அணி துகில் இருத்தும் போதில் – சீறா:1260/2
திடுக்கமுற்றது துகில் கொடு பொதி மனம் தெளியாது – சீறா:1273/3
நிலைபெறும் துகில் கரத்து அளித்து உரைத்ததும் நெருங்க – சீறா:1276/2
தெரி மணி துகில் எனது செம் கரத்தினில் சேர்த்தி – சீறா:1286/2
பல கதிர் துகில் கரத்து அளித்தது நபி பட்டம் – சீறா:1291/3
கோது அறும் துகில் பொதிந்து அரு மணி பல குயிற்றி – சீறா:1360/1
கண்ட காபிர்களில் ஒருவன் ஓர் துகில் கரத்தில் ஒப்பற முறுக்கியே – சீறா:1430/1
தட துகில் கொடி நுடங்கிய மதிள் புறம் சார்ந்தான் – சீறா:1699/4
மெய்யின் வெண் துகில் கஞ்சுகி அணிந்து அடல் விளைந்த – சீறா:1705/1
வாய்ந்த செம் கரத்து ஏந்தி முத்திரை துகில் வாங்கி – சீறா:1710/2
பல்லவம் பொருவா தமனிய துகில் பலவும் – சீறா:2027/2
இலகு கலிமா ஓதி மணி துகில் செம் கரத்து இருத்தி வேதம் ஈந்து – சீறா:2169/3
உரத்தின் அணைத்து ஒரு துகில் கொண்டு உற போற்றி நடந்து மறுகூடு உலாவி – சீறா:2187/2
புனையும் பூம் துகில் பொதிந்து நல் புகழொடும் ஏந்தி – சீறா:2205/3
வெள்ளை மென் துகில் கஞ்சுகி நனைதரும் வெயர்வும் – சீறா:2646/2
கொற்ற வெண் கவிகையும் கோலம் ஆர் துகில்
சுற்றிய வட்டமும் தூங்கு குஞ்சமும் – சீறா:3003/1,2
அரத்த ஆடையின் பசிய மென் துகில் தொடுத்து அணியா – சீறா:3127/1
புது மலர் தார்கள் நாற்றி பூம் துகில் கொடிகள் சேர்த்தி – சீறா:3132/1
மருங்குல் மின்னுக்கு மின்னு பொன் இழை துகில் வனைவார் – சீறா:3144/1
தெள்ளிய மதியின் கதிரினை நூற்று செய்து எனும் துகில் இடை சேர்த்தி – சீறா:3154/2
திரள்தரும் துவசம் வெளி அற செருக செம் மணி துகில் செய் ஆலவட்டம் – சீறா:3163/2
தந்தையீர் துகில் இலா சஞ்சலத்தினால் – சீறா:3244/1
புரி இழை மென் துகில் புது குப்பாயத்தை – சீறா:3245/2
திரை துகில் அடுத்து அன்னோன் நித்திரையினை உணரும் காலை – சீறா:3704/1
இல்லிடத்தினில் உறைந்து அரும் செழும் துகில் எடுத்து – சீறா:3824/1

மேல்


துகில்-தனை (1)

மிடற்றில் உற்ற துகில்-தனை நெகிழ்த்து மிகு வினை கொலை கபடர்-தங்களை – சீறா:1431/1

மேல்


துகில்-அதனால் (1)

குரு மணி இனத்தால் போதால் கொழும் துகில்-அதனால் செம்பொன் – சீறா:3071/2

மேல்


துகில்-அதனை (1)

செகமதில் விண்ணில் ஒவ்வா செழும் துகில்-அதனை ஏந்தி – சீறா:1259/1

மேல்


துகிலால் (2)

வெள்ளை மென் துகிலால் சிரசிடம் புலர்த்தி வில் உமிழ் மெய்யினும் விளக்கி – சீறா:3154/1
அடி மிசை பனிநீர் சிந்தி அம் பொன் மென் துகிலால் நீவ – சீறா:3207/1

மேல்


துகிலிடை (3)

விரித்து நன்குறு துகிலிடை நாப்பணின் விளங்க – சீறா:1237/3
பொன் அளித்திடு என்று உரைதர துகிலிடை பொதிந்த – சீறா:2944/1
மோதகத்தை வாங்கி அனசு உவந்து துகிலிடை பொதிந்து முருகு வாய்ந்த – சீறா:3751/1

மேல்


துகிலில் (2)

நிறை மதி மடியில் தவழவும் துகிலில் பொதியவும் நெறிபடும் கனவின் – சீறா:990/3
திரிகை கனியும் மோதகமும் திரட்டி துகிலில் பொதிந்து தமது – சீறா:2553/1

மேல்


துகிலின் (1)

மலர் அணை படுத்த துகிலின் மேல் நடந்து வானவர் மகளிர் ஏத்தெடுப்ப – சீறா:3161/1

மேல்


துகிலினால் (1)

மணி பதம் விளக்கி துகிலினால் துடைத்து வரிசையின் முறை பல பணித்தார் – சீறா:1200/2

மேல்


துகிலினில் (2)

கடல் அணை திரை துகிலினில் கதிர் கரம் ஊன்றி – சீறா:1894/2
பொன்னை வாங்கி வெண் துகிலினில் இறுகுற பொதிந்து – சீறா:2940/1

மேல்


துகிலினும் (1)

அரிய பொன் இழை துகிலினும் பல்பல அணியாய் – சீறா:3125/3

மேல்


துகிலினை (2)

சொரி கதிர் பரப்பும் சோதி துகிலினை கரத்தில் கொண்டார் – சீறா:1258/4
மின் பிறந்த வெண் துகிலினை பெறுகவும் வேண்டி – சீறா:4172/3

மேல்


துகிலும் (4)

நண்ணிய துகிலும் கமழ்தர ஊட்டு நறும் புகை சுருண்டு எழுந்து ஒழுங்காய் – சீறா:89/3
விரித்த பொன் இழை பூம் துகிலும் மேகலையும் விட்டு ஒளிர் வீசிட துலங்க – சீறா:240/2
விருத்த பூம் துகிலும் மணி மெய்யினும் – சீறா:1182/2
விரிதரும் செழும் துகிலும் கஞ்சுகியும் வெம் பரியும் – சீறா:3550/3

மேல்


துகிலை (5)

புனைந்த மென் துகிலை நீத்து வேறு ஒரு புதிய தூசும் – சீறா:1575/1
பனி மலர் துகிலை நீத்து பழத்தினை தீண்டி இன்பம் – சீறா:2246/3
சுற்றிய வளைகள்-தோறும் தோன்றிய துகிலை கீறி – சீறா:2586/2
ஒப்ப அரும் மதியின் காந்தி உரித்து என துகிலை என்-தன் – சீறா:2597/2
மின்னை வெண் சோதி சுற்றி கிடந்து அன துகிலை வீக்கி – சீறா:3210/1

மேல்


துகிலையும் (1)

துகிலையும் ஒல்லையில் புனைந்து தோமறும் – சீறா:3240/3

மேல்


துகிலொடும் (1)

பொதிந்த மென் துகிலொடும் திறல் புரவலற்கு ஈய்ந்தான் – சீறா:1709/4

மேல்


துங்க (1)

துங்க வார் கழல் முகம்மது பேரொளி துலங்கி – சீறா:181/2

மேல்


துஞ்ச (1)

துனி தவிர்த்து உதவிசெய்தவர்கள் துஞ்ச யான் – சீறா:3617/1

மேல்


துஞ்சலாம் (1)

துஞ்சலாம் அஞ்சல் என்ன துவன்றி மஞ்சு உறங்கும் சோலை – சீறா:4721/3

மேல்


துஞ்சா (1)

துஞ்சா வகை தயமும் செய்து தொழ மேலவன் விதியின் – சீறா:4333/2

மேல்


துஞ்சிட (2)

ஆரிது மனை அலிமா கண் துஞ்சிட
வேரிய மடி மிசை விருக்கம் ஒன்று அதில் – சீறா:310/1,2
துஞ்சிட தீனோர் ஆவி மண்ணினில் தொலைப்போம் என்ன – சீறா:4382/3

மேல்


துஞ்சினர் (3)

துஞ்சினர் சிலர் தனி துறந்த பேர் சிலர் – சீறா:306/2
பெற்றவர் இருவரும் பிறப்பும் துஞ்சினர்
உற்றவர் இலை என உன்னி உண்மையை – சீறா:1478/1,2
விறல் கெழீஇ வய வீரரும் துஞ்சினர்
பெறுக நீ எதிர் இ மொழி பேசினை – சீறா:4227/2,3

மேல்


துஞ்சினார் (1)

தூசினை தரையின் மேல் விரித்து மிகு சோபமுற்று விழி துஞ்சினார் – சீறா:4218/4

மேல்


துஞ்சினும் (3)

துஞ்சினும் புகழ் வைகலும் துஞ்சுமால் – சீறா:4245/4
சடிலம் துஞ்சினும் கேளிர்கள் துஞ்சினும் தரித்த – சீறா:4586/1
சடிலம் துஞ்சினும் கேளிர்கள் துஞ்சினும் தரித்த – சீறா:4586/1

மேல்


துஞ்சும் (2)

புனைந்த பூம் கதுப்பில் துஞ்சும் வண்டு என பொருகண்ணாரை – சீறா:3066/2
கேட்டு இனிது ஆமா துஞ்சும் கிளை வரை சாரல் போந்தார் – சீறா:3382/4

மேல்


துஞ்சுமால் (1)

துஞ்சினும் புகழ் வைகலும் துஞ்சுமால் – சீறா:4245/4

மேல்


துட்ட (1)

துட்ட வல் விலங்கு இனங்கள் ஒன்று ஒன்றினை துரத்தி – சீறா:2629/1

மேல்


துட்டனும் (1)

சொன்ன வஞ்சக துட்டனும்
அன்ன நாளினில் அன்புறு – சீறா:4143/2,3

மேல்


துடக்கின் (1)

மருவு சுன்னத்தும் செய்யலாய் துடக்கின் வரும் குறி ஒன்றும் இல்லாதாய் – சீறா:253/2

மேல்


துடக்குற (1)

துடக்குற கேட்பன் கேட்கும் உரைப்படி துஆ செய்வீரால் – சீறா:1732/3

மேல்


துடங்கினான் (1)

துடங்கினான் அடிக்கடி பெருமூச்சொடு சுழன்றே – சீறா:186/4

மேல்


துடங்கு (2)

துடங்கு மும்மறை தெளிந்தவற்கு உரைத்தனன் தூதன் – சீறா:1281/4
துடங்கு தப்பத்யதா என தோன்றும் சூறத்து ஒன்று இறங்கியது உலகில் – சீறா:1456/3

மேல்


துடர் (10)

துறந்தவர் இதயாசனத்து இருந்தவனை துடர் இன்பம் துன்பம் அற்றவனை – சீறா:2/2
சொரிந்த நெட்டு இலை விட்டு ஓங்கி துடர் துணர்-தோறும் பாளை – சீறா:820/3
சொல்லின் உட்பொருளின் நுட்ப துடர் அறிந்து உரைக்கவேண்டின் – சீறா:1076/2
துடர் அணி குலை தெங்கு இளநீர்கள் தூக்கிடுவார் – சீறா:1105/4
கொடி துடர் பவளத்தூடும் குவளைகள் பூத்த போன்ற – சீறா:1171/4
தொண்டு என குறித்து ஆண்டவர் துடர் அற துடைத்து – சீறா:2947/1
மற்றவன் புயத்து எறிந்தனர் வனை துடர் சோடும் – சீறா:3535/3
குருதியும் மலிந்த குடர் துடர் மலிந்த கொற்றவர் மணி முடி மலிந்த – சீறா:3558/3
விடம் அழுத்திய வேல்கள் பட துடர்
குடல் சரிந்தனர் மைந்தர் குரகதத்து – சீறா:3901/1,2
துடர் அறுத்து உலகம் எல்லாம் துலங்கிய தீனர் வேதம் – சீறா:4732/2

மேல்


துடர்படும் (1)

துடர்படும் குடர் வாய் கவ்வி விண்ணிடையில் சுழன்று எழும் பறவையின் தோற்றம் – சீறா:3573/2

மேல்


துடரிடும் (1)

துடரிடும் வலையை சுற்றி சுருக்கிட புலி வாய் தப்பி – சீறா:2075/2

மேல்


துடரினை (1)

நீட்டிய காலில் சேர்த்த துடரினை நெகிழ்த்து கானில் – சீறா:2099/3

மேல்


துடரை (1)

உறைந்தவர் உளரோ என்ன உறு வினை துடரை நீக்கி – சீறா:811/2

மேல்


துடரொடும் (1)

துடரொடும் கிடப்ப தூயோன் தூதுவர் அடுத்து நின்றார் – சீறா:2062/4

மேல்


துடவை (16)

சொரி மது சிந்தும் சந்த துடவை சூழ் மதினா-தன்னில் – சீறா:99/2
சொரியும் பூம் துகள் துடவை சூழ் சாமினில் தோன்றல் – சீறா:223/1
மன்றல் அம் துடவை சூழ்ந்த மக்க மா நகரில் வாழ்வோன் – சீறா:605/1
தூய மேனிலைகள் எல்லாம் துடவை போன்று இருந்த மாதோ – சீறா:1167/4
துடவை நல் மலரை தூற்றும் தூய் நிழலிடத்தை நீந்தி – சீறா:2123/1
செம் கதிர் வடி வாள் தாங்கி சென்றவன் துடவை புக்கி – சீறா:2389/1
மரு பொதி துடவை சூழ் மதீன மன்னவர் – சீறா:2425/1
முருகு அயின்று இன வண்டு இசைத்த கம்பலையின் முழக்கு அறா நறு மலர் துடவை
விரி பரப்பு உடுத்த மதீன மா நகரின் கொறி உடை தொறுவரில் வியந்தோன் – சீறா:2877/1,2
சிதறுகின்றன துடவை கண்டு அரும் களி சிறந்து – சீறா:2937/2
காட்டின் மிக்க நல் துடவை கைக்கு அளித்தனை கடிதின் – சீறா:2943/3
துடவை சுற்றிய ஷாமினை துறந்து அவர் உறைந்த – சீறா:3447/1
நறவு கொப்பிளிக்கும் துடவை சூழ் நகரில் நண்ணினர் முகம்மது நபியே – சீறா:3598/4
நறை மலர் துடவை போர்த்த மதீன மா நகரில் வந்தார் – சீறா:3679/4
நறா கனி துடவை சூழ்ந்த மக்க மா நகரில் வாழ்வோர் – சீறா:3680/1
மை வண்ண குடையார் அந்த மரு மலர் துடவை புக்கி – சீறா:4728/2
துடவை சூழ் மக்கம் என்னும் தொல் நகர்க்கு ஏகும் என்ன – சீறா:4903/3

மேல்


துடவையில் (1)

விருந்து இவண் அருந்தி நம்-தம் துடவையில் விடுதியாக – சீறா:797/3

மேல்


துடவையின் (1)

துடவையின் கனிகள் தாரு-தொறும் பறித்து ஈட்டும் என்ன – சீறா:4291/2

மேல்


துடவையும் (5)

சீத ஒண் புனல் குட்டமும் துடவையும் செறிந்த – சீறா:771/1
கடி கொள் மென் மலர் துடவையும் கரும் சுரும்பு உதைப்ப – சீறா:858/1
சொன்ன சொன்னமும் துடவையும் அவதியில் அளிப்பேன் – சீறா:2928/3
இறைக்கும் தேன் கனி துடவையும் அவர்களுக்கு ஈந்து – சீறா:2939/1
கொண்டல் தூங்கிய துடவையும் கனகமும் கொடுத்து – சீறா:2941/1

மேல்


துடவையை (1)

தோழர்களுடன் ஒரு துடவையை சேர்ந்து – சீறா:2931/3

மேல்


துடி (5)

கட கரி குவட்டின் இணை என பணைத்த கதிர் முலை துடி இடை மடவார் – சீறா:138/2
தூ நகை தளர செ வாய் துடி இடை கொடியை நோக்கி – சீறா:395/3
சொருகு கூந்தலில் மாலைகள் துயல்வர துடி போல் – சீறா:3146/2
துலக்கு வெண் தரள மூரல் துடி இடை கரிய கூந்தல் – சீறா:4697/3
பேரி பம்பை பெரும் துடி திண்டிமம் – சீறா:4812/1

மேல்


துடிக்கின்றது (1)

உண்டு இலை ஆவி என்பார் உயிர் துடிக்கின்றது என்பார் – சீறா:3718/1

மேல்


துடித்த (1)

நோக்கிய விழியும் வேய் எனும் தோளும் நொய்துற வலத்தினில் துடித்த
தீ கொடும் கனவு ஒன்று எய்தவும் அறிந்தேன் செம் நிற குருதி வாசமும் என் – சீறா:4113/1,2

மேல்


துடித்தன (1)

புதைய வீழ்ந்து உடல் அடிக்கடி துடித்தன புரவி – சீறா:3898/4

மேல்


துடித்தனள் (1)

மண்டினள் புலனும் ஒடுங்கினள் கண்ணீர் வடித்தனள் துடித்தனள் மட_மான் – சீறா:4119/4

மேல்


துடித்தனன் (1)

வியர்த்தனன் கரிய மீசை துடித்தனன் விழியின் அங்கி – சீறா:4387/2

மேல்


துடித்திட (2)

துடித்திட கயிற்றினில் சுருக்கி பாதலம் – சீறா:1463/3
துடித்திட வேகத்தோடும் சென்றனன் துணர் பைம் காவை – சீறா:2384/2

மேல்


துடித்து (3)

துடித்து தன் உயிர் கடுவனை அணைத்து உடல் துணுக்கும் – சீறா:71/4
கலக்கம் இல் கடலை சீறி கடை துடித்து இரண்டு காதும் – சீறா:4697/1
தூறுகள் மிதித்து அடி துடித்து உழலுவாரும் – சீறா:4896/4

மேல்


துடிதுடிப்ப (3)

சொல்லொணாது உயிர் பதைத்திட உடல் துடிதுடிப்ப
கல்லினுள் புக அற்றன அவன் மணி கரங்கள் – சீறா:948/3,4
வாய் துடிதுடிப்ப பேசி வருமித்து நெருங்கி நின்றார் – சீறா:1355/4
தொடு கை வாள் ஒலி மின் என பல துடிதுடிப்ப
கடி கொள் மா மழை சொரிந்து என சொரிந்தன கணைகள் – சீறா:3484/3,4

மேல்


துடிப்ப (2)

விரி மலர் கமல பாயல் விட்டு அகல மென் சிறை பேட்டு அனம் துடிப்ப
சொரி மது துளித்து குவளை வாய் சிதற சுருட்டி வால் விசைத்திட துள்ளி – சீறா:55/2,3
துன்னு பூம் குழல் விரிதர செ இதழ் துடிப்ப
கன்னி மா மயில் கலங்கினர் புலம்பி கதறி – சீறா:449/3,4

மேல்


துடுக்காக (1)

மாசு அற ஓர் காரியத்தை துடுக்காக உமை கேட்க மதித்தேன் என் மேல் – சீறா:4681/2

மேல்


துடுப்பு (1)

சொரிதரும் குருதிகளொடும் துடுப்பு எனும் கரங்கள் – சீறா:963/3

மேல்


துடை (3)

அடுத்த அ பொழுதில் அரம்பையர் சிலர் வந்து அணி முழந்தாள் துடை கணைக்கால் – சீறா:248/3
சிரம் அறுந்தும் முகம் அறுந்தும் பிடர் அறுந்தும் துடை அறுந்தும் சிதைந்து நீண்ட – சீறா:4315/3
ஆய்கின்றவர் மனையார் துடை அணை மேல் துயில்செய்தார் – சீறா:4330/4

மேல்


துடைக்கும் (2)

படர்தரு மாட குடுமியின் விசித்த பசும் கொடி மதி மறு துடைக்கும் – சீறா:90/4
துடைக்கும் போரினை அடிக்கடி சிலசில துரங்கம் – சீறா:3888/4

மேல்


துடைத்த (3)

சொரியும் காந்தி கொண்டு அரிய மெய் மாசு அற துடைத்த – சீறா:2624/4
அல் துடைத்த வேல் அப்துல்லாவொடு – சீறா:3972/1
மான வாய்மையர் மண்டு அமர் துடைத்த வை வாளார் – சீறா:4256/3

மேல்


துடைத்தது (1)

தோட்டு முண்டகத்தை மற்று ஓர் கமலத்தால் துடைத்தது ஒத்தே – சீறா:3933/4

மேல்


துடைத்தனன் (1)

எந்தையீர் பவம் துடைத்தனன் என புகழ்ந்து இடையன் – சீறா:2643/3

மேல்


துடைத்தாரே (1)

பந்தி பெற நின்று உறும் தொழுகை படித்தார் பாவம் துடைத்தாரே – சீறா:1336/4

மேல்


துடைத்தாள் (1)

மறுத்தாள் குபிர் துடைத்தாள் துயர் மதித்தாள் அற மதத்தை – சீறா:4351/1

மேல்


துடைத்தான் (1)

விரைவில் துடைத்தான் வாய் பூழ்தி உமிழ்ந்தான் தனை மெய் மறந்தானே – சீறா:2557/4

மேல்


துடைத்திடல் (1)

விரைவில் நம் பெரும் பகையினை துடைத்திடல் வேண்டும் – சீறா:1678/4

மேல்


துடைத்திடவே (1)

துகள் துன்றி விசும்பு துடைத்திடவே
நிகழ்கின்ற நெடும் தொலை சென்றதின் மேல் – சீறா:709/2,3

மேல்


துடைத்திடும் (2)

பச்சை மென் மலர் இதழ் கொடு துடைத்திடும் படி போல் – சீறா:578/2
நபி முகம்மதுவை தீவினை இருளை துடைத்திடும் நறும் சுடர் மணியை – சீறா:2538/1

மேல்


துடைத்து (18)

அரம் துடைத்து ஒளிரும் கதிர் இலை வேல் கண் ஆமினா திரு மகன் அலிமா – சீறா:366/1
சடங்கு உளது எவ்வையும் துடைத்து தம் குல – சீறா:537/1
விது கொள் மேனிலை மென் துகள் மாசு அற துடைத்து
புதுக்குவான் தொழில்புரிந்த போல் அசைந்த பொன் கொடிகள் – சீறா:874/3,4
கந்த மென் மலர் துகள் துடைத்து இரு நிலம் கவின – சீறா:1103/3
மணி பதம் விளக்கி துகிலினால் துடைத்து வரிசையின் முறை பல பணித்தார் – சீறா:1200/2
தாதை வெந்நிடம் இருந்ததை சிதறி சரி வளை கை கொடு தனி துடைத்து
ஏதமுற்ற மொழி காபிரை சிறிது எடுத்துரைத்து மனை மேவினார் – சீறா:1436/3,4
செழும் மலர் கண்ணின் நீர் துடைத்து தீயவர் – சீறா:1477/2
பாதகம் துடைத்து நல் பதவி எய்து என – சீறா:1614/3
உத்தரத்தினுக்கு ஒழுகி உற்பவி பவம் துடைத்து
முத்தி எய்துதற்கு எழுதிய முதல் விதி இயற்றும் – சீறா:1839/2,3
பதத்தினில் அடைந்த பாவி என் மனத்தில் பருவரல் களங்கு அற துடைத்து
கதத்தொடும் இறுக்கி வைத்த பாதகன்-தன் கட்டு அற கருணையில் படுத்தி – சீறா:2318/1,2
பேதுறும் முன்னம் யாமே பெரும் பகை துடைத்து கோடற்கு – சீறா:2364/3
புதய கிடந்த பூழ்தி துடைத்து எழுந்தார் சிலர் வாய் மண்ணை உமிழ்ந்து – சீறா:2560/3
தொண்டு என குறித்து ஆண்டவர் துடர் அற துடைத்து
கொண்டுபோன பொன்னினில் அணுவெனும் குறையாமல் – சீறா:2947/1,2
குருதி நீர் துடைத்து வாள் உறை புகுத்தி கூடிய நால்வரும் சூழ – சீறா:4117/1
குறைபடு துயரினை துடைத்து கோது இலாது – சீறா:4177/2
ஆய வெம் குபிர் துடைத்து வண் புகழ் அடைந்த தீனவர்கள் யாவரும் – சீறா:4217/3
அவமும் வேரற துடைத்து அரும் தீனவர் ஆகி – சீறா:4284/2
பவமொடு படிறும் வெகுளியும் துடைத்து பதவியின் அடைந்த மெய் புகழோய் – சீறா:4465/3

மேல்


துடைப்ப (2)

துடைப்ப அரும் பெரும் பழி சுமந்து அயலினில் போனார் – சீறா:1231/4
பிணித்த பொன் காந்தி உமிழ்தரும் கொடிகள் பெரும் துகள் படலங்கள் துடைப்ப
பணி தலை நெளிய தரைத்தலம் குழிய பரியொடும் திசை பறப்பன போல் – சீறா:3166/2,3

மேல்


துடைப்பதும் (1)

எதிரும் வன் பழி சுமப்பதும் துடைப்பதும் யானே – சீறா:3766/2

மேல்


துடைப்பம் (1)

பேதகத்தினை துடைப்பம் என்று உரைத்தனர் பெரியோர் – சீறா:1388/4

மேல்


துடைப்பவர்கள் (1)

தொடுக்கும் பகையை துடைப்பவர்கள் இலை என்று இவையும் சொன்னானே – சீறா:2562/4

மேல்


துடைப்பன் (1)

துன்றிய பகையும் தீர்த்து தீமையும் துடைப்பன் மன்னோ – சீறா:4369/4

மேல்


துடைப்பன (1)

மறு துடைப்பன போல் மார்க்க வழி கெட நின்ற பேரை – சீறா:1346/2

மேல்


துடைப்பார் (1)

துறும ஊட்டு அகில் பழம் புகை களங்கு அற துடைப்பார் – சீறா:3118/4

மேல்


துடைப்பேம் (1)

இன்றொடும் பகை வேறு இன்றி இற்றுற துடைப்பேம் என்று – சீறா:4197/3

மேல்


துடைப்போம் (1)

முத்தி பெற்று ஈமான் கொண்டு முதல் பவம் துடைப்போம் என்ன – சீறா:2265/2

மேல்


துடையா (1)

தொயில் வரை மெய்யில் பூழ்தி பூத்ததும் துடையா காம – சீறா:3188/3

மேல்


துண்ட (4)

கனி பல அருந்தி துண்ட கரும்பு அடு சாறு தேக்கி – சீறா:806/1
கான் அமர் துண்ட செம் கண் கலை நிலா தவழும் யாக்கை – சீறா:1257/3
மிஞ்சு இருள் படலம் துண்ட விதுவினுக்கு உடைந்து பின்னர் – சீறா:3931/3
துண்ட வாள் முக துணை விழி தீட்டி வெண் தூசு – சீறா:4167/2

மேல்


துண்டங்கள் (1)

சிதறி துண்டங்கள் ஆயின தீ பொறி தெறிப்ப – சீறா:4411/2

மேல்


துண்டத்தின் (1)

துண்டத்தின் ஆவி தோன்ற தும்மலும் தோன்றி பின்பு – சீறா:107/1

மேல்


துண்டத்து (1)

பெற்றனன் மடந்தை துண்டத்து அழகினில் பெற்றிலேன் என்று – சீறா:3046/2

மேல்


துண்டப்பட்டதோ (1)

தொலை தொடர்ந்து எய்த்திடும் குணமோ கடு விசையால் குளம்பு துண்டப்பட்டதோ மெய் – சீறா:2656/1

மேல்


துண்டப்படுத்தி (1)

பன்ன அரும் துண்டப்படுத்தி நெய் தோய்த்து பதின்மர்-தமை பண்பு கூர – சீறா:3756/2

மேல்


துண்டம் (3)

மூக்கினில் சேர்ப்பன் வெள்ளை முறுவலின் இதழை துண்டம்
ஆக்கிட கறிப்பன் நின்-தன் ஆவியை கசக்கி வீணில் – சீறா:2810/2,3
இருட்டு துண்டம் எங்கணும் வீழ்ந்தது இணை என்ன – சீறா:3919/4
துண்டம் ஆகியது ஒன்று என பொருந்தி ஊன் தோய்ந்து – சீறா:4429/1

மேல்


துண்டம்பட (2)

சுமை கெட இரண்டு துண்டம்பட உடல் துணித்து நின்றார் – சீறா:3344/4
சுருட்டு பங்கி திண் உடல் துண்டம்பட வீழ்ந்தார் – சீறா:3919/3

மேல்


துண்டமாக (1)

துண்டமாக உனை துணிப்பேன் அது – சீறா:4226/3

மேல்


துண்டமும் (2)

காக துண்டமும் சந்தன கடிகையும் கலந்து – சீறா:1116/1
மெய்யும் தாளும் பொன் நெற்றியும் துண்டமும் வெரிநும் – சீறா:3999/2

மேல்


துண்டமுற்றதை (1)

உண்ட செம் கதிர் வாள் துண்டமுற்றதை இரு கண் ஆர – சீறா:3949/2

மேல்


துண்ணென்று (3)

துண்ணென்று உடலங்கள் துணுக்குறுவார் – சீறா:714/4
துண்ணென்று எழு-மின் எழு-மின் என சொன்னான் மறுத்தும் சொன்னானே – சீறா:2559/4
துண்ணென்று ஆகமும் குளிர்தர பின்னரும் சொல்வார் – சீறா:4612/4

மேல்


துணர் (11)

பாடு உறு மாசு அணுகாது பைம் துணர்
ஏடு அலர் போர்வை போர்த்து இருந்தது ஒத்ததே – சீறா:490/3,4
நனை துணர் புயத்தவர் நவிலலுற்றனர் – சீறா:739/4
அடுக்கிய துணர் பைம் காவில் அகுமது என்று ஒருவன் அல்லால் – சீறா:812/2
பாத தாமரையில் தாழ்ந்து பைம் துணர் மௌலி சேர்த்தான் – சீறா:821/4
துணர் பசும் கொழுந்து மலர்களும் சொரிந்த தூ நறை பாயலில் நடந்து – சீறா:1200/3
துடித்திட வேகத்தோடும் சென்றனன் துணர் பைம் காவை – சீறா:2384/2
பூம் துணர் பசும் காயொடும் பழத்தினை பூகம் – சீறா:3126/1
பூ துணர் பொதுளும் மாந்தர் தொகுதியும் எதிரில் போதல் – சீறா:3131/2
பல்லவ துணர் பைம் காவும் வீதியும் பல்பல் கோடி – சீறா:3225/3
வெறி துணர் தாது துன்றும் வேரி அம் சோலை புக்கார் – சீறா:4290/4
துணர் வளைந்து ஓடி பாசடை கிடக்கும் துய்யது ஓர் பசும் புலினிடமும் – சீறா:4925/3

மேல்


துணர்-தோறும் (1)

சொரிந்த நெட்டு இலை விட்டு ஓங்கி துடர் துணர்-தோறும் பாளை – சீறா:820/3

மேல்


துணி (2)

நீல மா முகில் துணி எனும் கேடக நிரையின்-பால் – சீறா:3503/1
தலை குவிந்தன கர துணி குவிந்தன தரியார் – சீறா:3513/1

மேல்


துணி-மின் (1)

சூடிய உரை வழி துணி-மின் என்றரோ – சீறா:3318/4

மேல்


துணிக்கின் (1)

பறிந்து போதலில் துணிக்கின் கை உதறி மெய் பதறி – சீறா:69/3

மேல்


துணிகள் (1)

பொங்கிய குருதி சிதறிட துணிகள் புரள்தர புவியினில் வீழ்த்தி – சீறா:2523/3

மேல்


துணிசெய்து (1)

இந்தனம் என துணிசெய்து எங்கணும் எரித்தார் – சீறா:4131/4

மேல்


துணித்திட (1)

சொல்ல அரும் மனத்து ஆடவர் மயல் இருளை துணித்திட நகைக்கும் மென் நகையாள் – சீறா:1961/4

மேல்


துணித்து (11)

துணித்து மின் குலங்கள் மறைபடாது எழுந்த தொகுதியோ என அறிகிலமால் – சீறா:239/4
தொடர்ந்த தன் மனத்து இருள் களி வாளினால் துணித்து
மடந்தை ஆமினா மனையினில் வர மலர் கரத்தால் – சீறா:480/2,3
இருள் துணித்து எழுந்த மின் என பிறழும் இழை பல திருத்தலர் இருண்ட – சீறா:1013/1
துணித்து உணும் மம்மரில் தொடர்ந்து போயதே – சீறா:2968/4
சுமை கெட இரண்டு துண்டம்பட உடல் துணித்து நின்றார் – சீறா:3344/4
தூசி நின்றவர் துணித்து வெம் கொடி படை துரத்தி – சீறா:3495/2
தொடுத்து மள்ளரை துணித்து அற தொடு சரம் இலவால் – சீறா:3498/2
சோரி நீர் ஒழுக இருவர்கள் தலையும் துணித்து அரும் கழுவின் இட்டனரால் – சீறா:3601/4
தொடுத்த வில்லையும் சரத்தையும் வேலையும் துணித்து
கடுத்த வேந்தர்-தம் முடியொடு முடியையும் களைந்த – சீறா:3994/3,4
சுடு நெருப்பினில் வெந்த என்பு எவையும் முன் துணித்து
விடு மருப்பையும் சிரத்தையும் காலையும் விரிந்த – சீறா:4427/1,2
துணித்து இருள் துரக்கும் கதிர் எழும் மேனி தூயவர் இருக்கும் காலையினில் – சீறா:4957/3

மேல்


துணிதல் (2)

துணிதல் நன்று என யாவரும் சொல்லினார் – சீறா:1414/4
நம் நிலை எடுத்து சீர்த்தி நாட்டுதல் துணிதல் வேண்டும் – சீறா:3390/4

மேல்


துணிதுணித்து (1)

துனி விளைத்திடும் முகம்மதின் உடல் துணிதுணித்து
சினம் அகற்றுதற்கு எழுந்தனன் என தெளிந்து எதிராய் – சீறா:1524/2,3

மேல்


துணிதுணிப்ப (1)

சுடரும் வேல் படை அபூஜகல்-தனை துணிதுணிப்ப
புடவி மேல் அமர் விளைப்பதோ அல்லது புகழீர் – சீறா:3425/3,4

மேல்


துணிந்த (2)

கோலிய பழியை முடித்திட துணிந்த குறிப்பு எலாம் படிப்படி உரைத்து – சீறா:2527/2
தொடுத்திடும் கருமம் முடித்தனம் துணிந்த துணிவை விட்டு ஐயுறல் என சொல் – சீறா:2536/3

மேல்


துணிந்தது (2)

அச்சம் இன்றி நீர் துணிந்தது என்று அறைந்தனன் அறிவால் – சீறா:578/4
கூடி கொண்டு அங்ஙன் மூட்டுதல் துணிந்தது கோறல் – சீறா:4019/2

மேல்


துணிந்தவர்களேயன்றி (1)

செறுத்தும் தீவினை செய துணிந்தவர்களேயன்றி
மறுத்தும் வேண்டும் என்று எள்ளளவினும் மதித்திலரே – சீறா:2918/3,4

மேல்


துணிந்தவை (1)

அன்னவர் துணிந்தவை துணிந்தனை அறத்தோர் – சீறா:1769/3

மேல்


துணிந்தனர் (2)

விரை செயும்படி புதுக்கிட துணிந்தனர் விரைவின் – சீறா:3116/4
சித்திர கொலை செய்ய துணிந்தனர் – சீறா:4500/4

மேல்


துணிந்தனரே (1)

துறைபெறும்படி பிரித்து செய் தொழில் துணிந்தனரே – சீறா:1232/4

மேல்


துணிந்தனன் (3)

சிந்தை உற்றதே துணிந்தனன் பிறர் மொழி தேறான் – சீறா:1368/3
துரைத்தன குறும்பு தீர்ப்ப துணிந்தனன் என்று உரைத்தன் மாதோ – சீறா:1546/4
மடி அறுத்திட துணிந்தனன் முகம்மது என்பவனே – சீறா:2033/4

மேல்


துணிந்தனை (2)

அன்னவர் துணிந்தவை துணிந்தனை அறத்தோர் – சீறா:1769/3
இன்று நீ துணிந்தனை இறந்த மன்னவர் – சீறா:3625/1

மேல்


துணிந்தாய் (1)

இன்னும் இவர்-தம் ஆவி விண்ணில் ஏற்ற துணிந்தாய் இவண் இருந்தாய் – சீறா:4043/3

மேல்


துணிந்தார் (1)

சொன்னவாற்றினின் முடிப்பது துணிவு என துணிந்தார் – சீறா:2035/4

மேல்


துணிந்தான் (1)

தீமையே நினைந்தான் செய்வது துணிந்தான் தீனரை கோறல் மேல் கொண்டான் – சீறா:4075/2

மேல்


துணிந்திடும் (1)

மனம்-தனில் துணிந்திடும் இசுலாம் நெறி மார்க்கத்து – சீறா:2946/3

மேல்


துணிந்து (14)

சொற்ற தன் மகள் குறிப்பு எலாம் காண்குற துணிந்து
குற்றம் இன்றி அ முகம்மதே பெயர் என குறித்தாள் – சீறா:219/3,4
இ திற நபி என துணிந்து இயற்றினார் – சீறா:507/4
சோதி மா நபி வருவர் இ நாள் என துணிந்து
பேதமற்று அவர் உரைத்ததும் கண்டதும் பெரியோன் – சீறா:563/2,3
இகல் பொர துணிந்து எதிரினும் இரும் கதிர் பனியாய் – சீறா:1843/3
சொன்ன சொல் மறாது உசைது கோறலை துணிந்து சென்றான் – சீறா:2366/3
சூது வஞ்சனை தொழிலொடு மாய்ந்திட துணிந்து
போதுகின்றனர் என்று கூக்குரலொடும் புகன்றான் – சீறா:2469/3,4
அபுஜகுல் உரைத்த மொழி வழி துணிந்து அங்கு அகம் குளிர்ந்தனர் அனைவோரும் – சீறா:2525/1
தோள் துணை வரைகள் நோக்கி வீரத்தில் துணிந்து நின்றார் – சீறா:3397/4
துக்கமும் இழிவும் வீணும் விளைப்பது துணிந்து நின்றோன் – சீறா:3689/4
சுற்றும் நோக்கின கண்டு அமுசா என துணிந்து
கொற்றம் மேல் கொண்ட தீனரும் முகம்மதும் குறித்து – சீறா:4026/2,3
துணிந்து செய்குவர் தூய புகழினை – சீறா:4239/2
சொன்ன சொற்படி நல்கு என்ன தடுத்தனர் துணிந்து நின்றார் – சீறா:4287/3
சொல்லும் வாசகம் நன்கு என யாவரும் துணிந்து
செல் உலாம் கர திரு நபி உடன் வர திரண்டே – சீறா:4401/1,2
முற்றும் கோறலை துணிந்து இருக்கின்றது மொய்ம்பீர் – சீறா:4607/4

மேல்


துணிப்ப (2)

தண் நகை தரள கதிர் இருள் துணிப்ப தரை எலாம் பொன்மை போர்த்து இருப்ப – சீறா:241/3
சொன்ன காபிர்கள் அடைந்தனர் இவர் உடல் துணிப்ப
மின்னும் வாள் வலி எனக்கு அருள் என விளம்பினரால் – சீறா:3466/3,4

மேல்


துணிப்பேன் (1)

துண்டமாக உனை துணிப்பேன் அது – சீறா:4226/3

மேல்


துணிய (1)

சூட்டை ஒன்றெடுத்தாம் நம்மை போல் எவர் துணிய வல்லார் – சீறா:4364/4

மேல்


துணியாதது (1)

தொகுத்து அடைகிடந்த பருப்பத தோளாய் நீ துணியாதது ஒன்று உளதோ – சீறா:4089/2

மேல்


துணியும் (3)

மான்மத குவையும் சந்தன தொகையும் மணி கரும் காழ் அகில் துணியும்
பால் மதி குழவி குருத்து என கதிர்கள் பரப்பிய மத கரி மருப்பும் – சீறா:84/1,2
கோல் வெறி துணியும் தோளில் கூன் பிறை வாளும் மென்மை – சீறா:2056/3
தரிபடா நாசி துளையில் நீர் ததும்ப தைத்து அற கிழிந்தது ஓர் துணியும்
அரையிடை கிடந்து சரிந்து அடிக்கடி வீழ்ந்து அவிழ்ந்திட ஒரு கரம் தாங்க – சீறா:2298/3,4

மேல்


துணிவது (4)

போய் ஈமான் கொள துணிவது துணிவு என புகன்றார் – சீறா:2923/4
இக்கணம் துணிவது பெரும் கருமம் என்று இசைத்தார் – சீறா:3436/4
மறமும் வெற்றியும் நிறுத்திட துணிவது வழக்கால் – சீறா:3779/4
சுந்தர தூதர் கோறல் துணிவது விருப்பமுற்றோன் – சீறா:4359/2

மேல்


துணிவதும் (1)

விதித்தது இ மொழி துணிவதும் இவை என இசைத்தார் – சீறா:3437/4

மேல்


துணிவதோ (1)

கரம்படுத்திட துணிவதோ கருத்தினில் தெளிந்து – சீறா:3426/3

மேல்


துணிவாய் (3)

உறைந்தவர்க்கு இடர் வரும் முனம் ஒரு மன துணிவாய்
மறம் தரித்திடும் திரள் இனத்தொடும் முகம்மதுவை – சீறா:1669/1,2
தூண்டிடா பெரும் கோட்டிகள் தொடுத்து அவன் துணிவாய்
காண் தகா இறை ஒருவன் உண்டு எனும் மொழி கணித்து – சீறா:1688/2,3
அகத்தினில் ஒருமித்து எடுத்து ஒரு துணிவாய் அடுப்பது ஓர் முயற்சி உண்டாயின் – சீறா:2508/2

மேல்


துணிவால் (2)

தூய நாயகன் தீன் நிலை பெருக்கிடும் துணிவால்
தாயிபு என்னும் அ தலத்தினுக்கு எழுந்தருளினரே – சீறா:2211/3,4
சுற்றி எங்கணும் காத்து உடன் உறைவது துணிவால் – சீறா:3817/4

மேல்


துணிவின் (1)

துணிவின் உற்றனன் ஆங்கு என சொல்லி வான் – சீறா:4817/3

மேல்


துணிவு (7)

தெறுதலே துணிவு என சிலர் தெளிந்து செப்புவரால் – சீறா:1842/4
சொன்னவாற்றினின் முடிப்பது துணிவு என துணிந்தார் – சீறா:2035/4
விள்ளாத துணிவு மறம் மதம் ஊக்கம் இகல் நினைவு வெகுளி மானம் – சீறா:2666/3
போய் ஈமான் கொள துணிவது துணிவு என புகன்றார் – சீறா:2923/4
திறம் தரும் துணிவு உளவெனில் பகை எனும் தீனோர் – சீறா:3764/3
திறம்-தான் என்-கொல் துணிவு என்-கொல் செல்வம் என்-கொல் மானம் என்-கொல் – சீறா:4032/1
தொன் மத பரிசை ஓர் புறத்து அணிந்து துணிவு எனும் கழல் அடி சேர்த்து – சீறா:4077/3

மேல்


துணிவுடன் (2)

துணிவுடன் அமருக்கு ஏற்ற சுடர் படை கலன்கள் ஏற்றார் – சீறா:1497/4
சொல்லி ஆங்கு அவர்க்கு வாய்மையும் பேசி துணிவுடன் எழுந்து அணி மதீனத்து – சீறா:4080/1

மேல்


துணிவும் (3)

தொடர்ந்து மாயவன் சூழ்ச்சியும் கொடு மன துணிவும்
கடந்த வார்த்தையும் கண்டு பண்டிதன் அகம் கறுத்து உள் – சீறா:567/2,3
சொற்ற துணிவும் மருவார்கள் சூழ்ந்து மனையை வளைந்ததுவும் – சீறா:2548/2
சலித்து இளையாத வீரமும் துணிவும் தாங்கிய உயையினா வேந்தும் – சீறா:4453/3

மேல்


துணிவுற்றார்களால் (1)

தூயவர் யாவரும் துணிவுற்றார்களால் – சீறா:3001/4

மேல்


துணிவே (1)

தூதன் யான் என உரைத்தவன் உரைத்திடும் துணிவே – சீறா:1694/4

மேல்


துணிவை (2)

அடுத்த வல் வினை துணிவை விட்டு அப்புறம் அகன்றார் – சீறா:568/4
தொடுத்திடும் கருமம் முடித்தனம் துணிந்த துணிவை விட்டு ஐயுறல் என சொல் – சீறா:2536/3

மேல்


துணிவொடும் (1)

பதியின் மன்னர்க்கும் என் என துணிவொடும் பகர்ந்தான் – சீறா:3766/4

மேல்


துணுக்கம் (1)

தொடுக்குவன் விசயம் காண திசைகளும் துணுக்கம் கொள்ள – சீறா:4368/4

மேல்


துணுக்கா (1)

சுதையினால் சமைத்திடு பரி என்னவும் துணுக்கா
குதி இலாது உதையா வளை முகம் குழையாது – சீறா:2654/2,3

மேல்


துணுக்கி (3)

அடிகள் கூறிய மொழி வழி கேட்டு அகம் துணுக்கி
கடி கொள் மென் மலர் பல்லவ செழும் கரம் ஏந்தி – சீறா:1870/1,2
பணை படு கானில் உள்ள பதைப்பொடும் துணுக்கி நிற்ப – சீறா:2104/2
தூர்த்தன பெயர்ந்த நேமி அனந்தனும் துணுக்கி அம்ம – சீறா:3869/4

மேல்


துணுக்கும் (1)

துடித்து தன் உயிர் கடுவனை அணைத்து உடல் துணுக்கும் – சீறா:71/4

மேல்


துணுக்குற்றான் (1)

சொல்லினால் கொல்வன் என்று துணுக்குற்றான் – சீறா:4508/4

மேல்


துணுக்குற்று (4)

சொன்ன வாசகம் கேட்டலும் முகம்மது துணுக்குற்று
என்னையும் கொடு ஷாமினுக்கு ஏகும் என்றி இசைப்ப – சீறா:545/1,2
துன்று மென் மலர் புய நபி மனத்தினில் துணுக்குற்று
ஒன்றும் என் இனத்தவர் பகை எனக்கு வந்து உறுமோ – சீறா:1293/2,3
சுபைறும் ஆரிதும் உரைத்தலும் இதயங்கள் துணுக்குற்று
அவம் அறிந்திலம் என விடுத்து அகன்றனர் மறை நேர் – சீறா:2491/2,3
மன்னன் ஈது எலாம் உணர்ந்தனன் துணுக்குற்று மயங்கி – சீறா:4008/2

மேல்


துணுக்குறல் (1)

சோரர் உண்டு என மனம் துணுக்குறல் சுடர் வரையின் – சீறா:845/1

மேல்


துணுக்குறாது (1)

சூறத்தின் பொருளை முகம்மதும் உரைப்ப துணுக்குறாது உனது உரை உலகில் – சீறா:1457/1

மேல்


துணுக்குறுவார் (1)

துண்ணென்று உடலங்கள் துணுக்குறுவார் – சீறா:714/4

மேல்


துணுக்கென (1)

ஒருப்பட துணுக்கென புறத்து ஒதுங்கினர் உழையோர் – சீறா:968/3

மேல்


துணை (43)

உரி துணை தோழர் நால்வர் உண்டு அவர்-தம் ஒளி உள என உரைத்தனனே – சீறா:128/4
அந்தவாறு அலிமா துணை ஆரிதை நோக்கி – சீறா:329/1
காதலித்து உரைத்தார் துணை தார் கணவருக்கே – சீறா:342/4
தோள் துணை தனையர் எங்கே சொல்லுக அனையே என்ன – சீறா:393/3
சுதை கொள் மண்டப மணிக்கடை புகுந்தனர் துணை விழி களி கூர – சீறா:650/4
துனி பறந்தன உவகையும் பிறந்தன துணை வரை புயம் மீற – சீறா:656/2
தோள் துணை அபித்தாலீபு சுடர் நகை முறுவல் வாயால் – சீறா:1073/2
தோள் துணை நெருங்க உள்ளம் துனிவர உடலம் சோர – சீறா:1265/2
துணை என நல் கலிமாவை சொல்லி நின்று – சீறா:1317/3
சொல் நய கலிமா ஓதி துணை மலர் அடியை போற்றி – சீறா:1561/2
துணை என அருள்செய்வாய் என்று ஆதியை துதித்து செவ்வி – சீறா:1582/2
தன் துணை தவத்தினர் தீயர் தன்மையில் – சீறா:1817/1
உயிர் உறும் துணை தோழமை நால்வர்களுடனே – சீறா:1886/1
சிறுவரும் துணை முலை அணை பிரிந்திடா சேயும் – சீறா:1888/1
படத்தினும் பிறங்கும் சுணங்கு அணி படர்ந்த பருமித துணை கன தனத்தாள் – சீறா:1966/4
சுற்றமோடு அடைந்தான் துணை தோழர்களோடும் – சீறா:2003/2
துணை எனும் கலையின் அங்கம் சோர்ந்து நெட்டுயிர்ப்பு வீங்கி – சீறா:2104/3
தோள் துணை அசுஅதோடு முசுஇபு தோன்றல்-தானும் – சீறா:2356/2
ஒருப்பட உயிர் துணை உடையரா குடியிருப்பது – சீறா:2425/3
உற்ற துணை வானவர்க்கு அரசர் உரையின்படியால் பூழ்தி எடுத்து – சீறா:2548/3
அஞ்சி ஐயமுற்று இருந்தனர் துணை அபூபக்கர் – சீறா:2638/4
துள்ளி நால் திசை பரப்பிய துணை விழிகளுமா – சீறா:2646/3
தூதரினிடத்தில் வந்தார் துணை எனும் ஜிபுறயீலே – சீறா:3069/4
தோள் துணை வரைகள் நோக்கி வீரத்தில் துணிந்து நின்றார் – சீறா:3397/4
தாவி போக்கினன் கரத்தொடும் இரு துணை தாளும் – சீறா:3505/2
கை இழந்து அருகில் கிடந்தவர் ஒரு பால் கால் துணை இழந்தவர் ஒரு பால் – சீறா:3567/2
கால் துணை முறிந்து பயப்பய திரியும் நரி குலம் பலவும் கண்டனரால் – சீறா:3578/4
அடரும் வெம் சமரிடத்தினில் அடி துணை பெயரா – சீறா:3783/1
கரிந்த மெய்யினர் திரள் துணை தாளினர் கபடம் – சீறா:3788/3
கலை_வலாளரும் பத துணை ஏத்திட கவின் ஆர்ந்து – சீறா:3841/2
சொல்லினான் நின்ற பின்னர் துணை அபூபக்கர் என்னும் – சீறா:3879/1
கந்தர கவிகை வள்ளல் துணை அடி கமலம் நாளும் – சீறா:3960/1
வானவர் பரவும் துணை அடி கமல வள்ளல் ஆண்டு இருந்தனர் இப்பால் – சீறா:4074/1
சுரி குழல் பணை தோள் பிறை நுதல் கனி வாய் துணை முலை கொடி இடை கரிய – சீறா:4117/3
தக்க துணை உற்றிலர் என தனி சலித்தே – சீறா:4134/3
துண்ட வாள் முக துணை விழி தீட்டி வெண் தூசு – சீறா:4167/2
தாள் துணை தலம் சார்ந்த இ ஏழையை – சீறா:4244/3
சூல் படைத்த மை வரை நிகர் துணை புய வேந்தர் – சீறா:4251/3
ஒருவி நிற்பது கண்டு தம் உயிர் துணை அனையார் – சீறா:4257/3
தூக்கினன் விழி துணை தோன்ற வெம் சினம் – சீறா:4561/3
தோத்திரம் செய்து வள்ளல் துணை அடிக்கு அருகில் வைத்தார் – சீறா:4711/4
தூயவ எவையும் காண துணை விழி தருவிர் என்றான் – சீறா:4763/4
சுணங்கு அணி கரும் கண் தட முலை உமிழும் துணை வரை புயத்தினர் கொடுபோய் – சீறா:5025/1

மேல்


துணைக்கு (1)

திருந்த யான் சொலும் விண்ணப்பம் செவி துணைக்கு ஏறாதேனும் – சீறா:4847/2

மேல்


துணையவர் (2)

மாசு இலா மதி நின் துணையவர் தரும் மதலை – சீறா:1366/2
புக்கினன் திரு நபி துணையவர் பொரும் இடத்தில் – சீறா:3514/4

மேல்


துணையவர்கள் (1)

உயிர்க்கு உறும் துணையவர்கள் இ உரை எடுத்து உரைப்ப – சீறா:3434/1

மேல்


துணையவரொடும் (1)

குவிதரும் துணையவரொடும் ஒலீது அருள் குரிசில் – சீறா:3782/1

மேல்


துணையா (1)

துன்றிய உரோமம் யாவும் தளிர்த்தன துணையா நின்ற – சீறா:4386/2

மேல்


துணையாக (1)

உள்ளகத்து இருத்தி வாழும் உயிர் துணையாக கொண்டோன் – சீறா:3690/2

மேல்


துணையாய் (2)

உற்ற மெய் துணையாய் உடற்கு உயிர்-அதாய் உறும் தீன் – சீறா:2494/2
தடுத்து நின்றவர் குலத்தையும் தனக்கு உயிர் துணையாய்
அடுத்த பேரையும் விரைவினில் தனித்தனி அழைத்தான் – சீறா:2500/3,4

மேல்


துணையால் (1)

அன்னவர் உரைத்த மொழி மனத்து அடக்கி இருந்தனன் அறிவு எனும் துணையால்
எ நெடும் காலத்து எ புவியிடத்தின் இனிதொடும் பிறப்பர் என்று எண்ணி – சீறா:2316/1,2

மேல்


துணையும் (1)

அறிவு எனும் தூது-தன்னோடு அகம் எனும் துணையும் போக்கி – சீறா:3065/3

மேல்


துணையே (2)

எனக்கு உறும் துணையே உயிரே முதல் இறை என்-தனக்கு – சீறா:1872/1
ஐயகோ துணையே அரும் குல களிறே ஆருயிர் தாங்கிய அரசே – சீறா:4112/4

மேல்


துணையை (1)

நவி ஆர் சுவர்க்கபதி நயினார் பத துணையை நடு நாவில் வைத்தவர்களே – சீறா:6/4

மேல்


துணையொடும் (2)

ஈய்ந்து நின்றனள் அருந்தினர் துணையொடும் இறசூல் – சீறா:2692/4
எதிரிலான் துணையொடும் ஒரு திடரை விட்டு இறங்கி – சீறா:3463/3

மேல்


துணைவ (2)

என் உயிர் துணைவ நின்னை இரும் கொலை நினைத்தேன் என்ன – சீறா:2398/1
இறைவன் தூதுவ எனது உயிர் துணைவ இ இரவே – சீறா:2460/1

மேல்


துணைவர் (13)

அபுத்தாலிப் திரு துணைவர் அறத்து ஆறு வழுக்காத அண்ணல் நீங்கா – சீறா:1079/1
திரு துணைவர் உரைத்த மொழி அபித்தாலிப் கருத்தூடு திளைப்ப ஹாஷிம் – சீறா:1089/1
அலங்கல் என புய துணைவர் அனைவரொடும் அபூத்தாலிபு அன்பு கூர – சீறா:1096/2
துணைவர் கூறிய மாற்றமும் மறைகள் சொற்றதுவும் – சீறா:1277/1
ஒன்னலர் செகுக்கும் வேலோய் உமது உயிர் துணைவர் ஈன்ற – சீறா:1492/1
சீத ஒண் கமல முக மலர் மலர்ந்து தேர்ச்சியில் துணைவர் மன்னவரும் – சீறா:1928/3
சுருதியின் முறை வழி துணைவர் சூழ்தர – சீறா:2124/1
உறு மெய் துணைவர் வருவன் எனும் உரையால் மிகவும் மனம் மகிழ்ந்து – சீறா:2550/1
ஒல்லையின் எழுந்திருந்த பின் உயிர் எனும் துணைவர்
முல்லை_மன்னவன் தரு நறும் பாலினை முறையா – சீறா:2642/2,3
பரவி இரு பதம் போற்ற உயிர் துணைவர் எனும் அரசர் பலரும் சூழு – சீறா:3759/2
செய்ய மாண்பு அமைந்த திறன் மிகு துணைவர் சேறலுக்கு ஒருவரும் இலையால் – சீறா:4112/3
சேயன் இக்கிரிமா என்னும் தோன்றலும் துணைவர் சேர்ந்த – சீறா:4376/3
நீங்கிலாது உயிரின் ஏய்ந்த துணைவர் முன் நிகழ்த்தினாரால் – சீறா:4396/4

மேல்


துணைவர்க்கு (2)

எம் மனத்தின் உறும் களிப்பு நும் துணைவர்க்கு இயம்பி நுமது இனத்துளானோர்-தம் – சீறா:1086/1
பரிந்து ஒரு துணைவர்க்கு ஈந்து பாசுரம் விளக்கு என்றாரால் – சீறா:3096/4

மேல்


துணைவர்க்கும் (1)

புதல்வர்க்கும் உயிர் துணைவர்க்கும் தேடிய பொருட்கும் – சீறா:3766/3

மேல்


துணைவர்கள் (1)

தொடை மழை பொழியும் வில் தோள் துணைவர்கள் இருவர் சூழ – சீறா:4920/1

மேல்


துணைவராகிய (1)

ஊரவர் நமக்கு உயிர் துணைவராகிய
பேர் என படைத்தனம் பெரியனால் என – சீறா:2167/2,3

மேல்


துணைவராகும் (1)

வடிவுளோய் அதனால் எற்கும் மன் உயிர் துணைவராகும்
அடல் நபிமாரும் என்றார் ஆரணம் கிடந்த வாயார் – சீறா:2251/3,4

மேல்


துணைவரான (1)

என் உயிர் துணைவரான ஜிபுறயீல் இரு கண் ஆர – சீறா:1735/1

மேல்


துணைவரும் (7)

கோது அறும் துணைவரும் வழித்துணையுடன் கூடி – சீறா:447/2
துணைவரும் உயிர் துணைவியும் புதல்வரும் சூழ – சீறா:837/1
தெரிதரா இருளால் அரசரும் தேர்ச்சி துணைவரும் வரிசை மன்னவரும் – சீறா:1909/1
துணைவரும் சூழ்தர எழுந்து திண் சுடர் – சீறா:2414/3
விதியவன் திரு தோழரும் துணைவரும் விரி பூ – சீறா:2702/2
இறந்த மன்னவர் துணைவரும் புதல்வர் என்பவரும் – சீறா:3764/1
ஒக்கலும் உயிர் துணைவரும் உறும் மக படையும் – சீறா:3792/2

மேல்


துணைவரை (5)

உயிரினும் பிரியா துணைவரை காணாது உலைந்திடும் மடந்தையர் சிலரே – சீறா:1908/1
நுவலுதற்கு அரும் உயிர் எனும் துணைவரை நோக்கி – சீறா:3451/2
சுந்தர புய துணைவரை அருளொடும் நோக்கி – சீறா:3467/4
சூழ்ந்த வாய்மை துணைவரை கூவியே – சீறா:4234/3
உறவின் மிக்க மைந்தரை உறு துணைவரை உரிய – சீறா:4266/1

மேல்


துணைவரோடு (1)

துணைவரோடு அரி என தோன்றல் வைகினார் – சீறா:503/4

மேல்


துணைவரோடும் (1)

சுற்றிய துணைவரோடும் சொரி கதிர் முகம்மது என்னும் – சீறா:402/1

மேல்


துணைவன் (4)

என் உயிர் துணைவன் ஈன்ற இளம் கதிர் பருதியே இ – சீறா:604/1
பத்தி விட்டு இனம் வெறுப்பதும் பழுது உயிர் துணைவன்
புத்திரர்க்கு இடர் வருவதும் பழுது என புழுங்கி – சீறா:1380/1,2
தூதுவர்க்கு இவன் ஒரு துணைவன் ஆயினன் – சீறா:2140/4
கொலையினுக்கு உரிய தந்தை கோள் உயிர் துணைவன் மாறா – சீறா:2259/1

மேல்


துணைவன்-தன் (1)

என் உயிர் துணைவன்-தன் முன் எதிர்ந்தவர் யாவரேனும் – சீறா:2388/1

மேல்


துணைவனும் (1)

துணைவனும் காதலியும் இவை உரைத்து மன துயரொடும் துன்புறும் அ போதின் – சீறா:3754/1

மேல்


துணைவியாய் (1)

வடிவு அமைந்த மெய் துணைவியாய் மகிதலத்து இருந்து – சீறா:2204/2

மேல்


துணைவியும் (1)

துணைவரும் உயிர் துணைவியும் புதல்வரும் சூழ – சீறா:837/1

மேல்


துணைவியை (1)

தன் உயிர் துணைவியை தணந்து நெஞ்சகம் – சீறா:1324/2

மேல்


துதி (4)

துதி பெறு மதினா-தன்னில் தூய ஓர் இடத்தில் தோன்றி – சீறா:101/3
துதி பெறும் குவைலிது கருத்து துன்புற – சீறா:1018/1
துதி தரும் வேத நீதி தூதர் காதார கேட்டு – சீறா:4207/3
துற்றிய மகிழ்வின் யாவரும் இருந்தார் துதி தரு முகம்மது நயினார் – சீறா:4991/2

மேல்


துதிக்க (1)

துன்னிட எழுந்தனர் துதிக்க யாவுமே – சீறா:3013/4

மேல்


துதிக்கும் (1)

துதிக்கும் எ உலகிடத்தினும் சுடர் வடி வேலீர் – சீறா:3763/4

மேல்


துதிசெய்து (5)

துதிசெய்து முத்தமிட்டு தூயவன் தோழரான – சீறா:423/2
துதிசெய்து அங்கு உற்ற செய்தி அனைத்தையும் தொகுத்து சொன்னான் – சீறா:1059/4
துதிசெய்து உம்முழை வந்தவாறு அனைத்தையும் தொகுத்து – சீறா:1284/2
துதிசெய்து அப்பாசு வாய் விண்டு சொல்லுவார் – சீறா:2416/4
துதிசெய்து பவங்கள் தீர்த்து தொல் வினை பகுதியால் நற்கதி – சீறா:2774/3

மேல்


துதிசெய (2)

துதிசெய தனி நின்றனர் கதிரையும் தொடர்ந்து – சீறா:1895/2
மகிதலம் முழுதும் துதிசெய கரிய மழை முகில் கரு உதித்ததுவே – சீறா:4751/4

மேல்


துதிசெயும் (4)

வரிசையும் இமையோர் துதிசெயும் பரிசும் வரப்பெறு நூகு-தம் மதலை – சீறா:143/1
திக்கு எலாம் துதிசெயும் அபித்தாலிபும் செறிந்த – சீறா:552/3
தொன்றுதொட்டு வந்து நீவிர் துதிசெயும் புத்துகானை – சீறா:1353/3
துதிசெயும் கலிமா நெறிபடு மறை தூயோர்க்கு – சீறா:2040/3

மேல்


துதித்தனர் (3)

துதித்தனர் ஹவ்வா கேட்டு சோபன மகர் பெற்றேன் என்று – சீறா:121/3
தொடர்ந்தனர் சகுபிமார்கள் துதித்தனர் அமரர் அஞ்சி – சீறா:4723/3
முந்த விட்டனர் துதித்தனர் முறைமுறை வாழ்த்தி – சீறா:4986/4

மேல்


துதித்தார் (2)

சுதினம் இன்று என உரைத்து இறையவன்-தனை துதித்தார் – சீறா:3448/4
துனி இல் மா நபி கேட்டு நாயனை பல துதித்தார்
நனியொடும் சய வாக்கியம் இடம்-தொறும் நடந்த – சீறா:4620/3,4

மேல்


துதித்து (5)

சுந்தரம் தவழ்ந்து இலங்கிய கொடியினை துதித்து
சிந்தையின் உறும் செய்திகள் அனைத்தும் செப்பினரே – சீறா:345/3,4
துணை என அருள்செய்வாய் என்று ஆதியை துதித்து செவ்வி – சீறா:1582/2
பத மலர் துதித்து தேடா பலன் கதி படைத்தேன் என்ன – சீறா:2254/3
துன்னு தோழர்கள் யாரையும் இனிதுற துதித்து
தென் உலா மரை பதம் பெயர்த்து எழுந்தனன் திறலோன் – சீறா:2940/3,4
துதித்து அவண் அடுத்து நின்ற சுகயிலை கண்டு வள்ளல் – சீறா:4874/1

மேல்


துதித்தே (1)

தொடுத்து நாள்-தொறும் வாழ்க என்று இனையன துதித்தே – சீறா:3109/4

மேல்


துதிப்ப (1)

அறபு எனும் தலத்தில் ஞான_வாருதிகளாம் என திசை-தொறும் துதிப்ப
குறைஷி அம் குலத்தில் உதித்து நல் நூல்கள் கோது அற தெரிந்து நம் நயினார் – சீறா:2900/1,2

மேல்


துதைகின்ற (1)

வண்டு துதைகின்ற புய மைந்தர்கள் யாரும் – சீறா:886/2

மேல்


துதைந்து (1)

கனம் துதைந்து ஒதுங்கும் மாட கதிர் நிலா வீதி வாயில் – சீறா:1156/3

மேல்


துதையும் (1)

வண்டு அணி துதையும் தண் தார் முகம்மதே புரப்பர் தேனும் – சீறா:1047/3

மேல்


துந்துமி (2)

முறைமுறை தண்ணுமை முருடு துந்துமி
சிறுபறை சல்லரி பதலை திண்டிமம் – சீறா:1138/1,2
முரசு துந்துமி திண்டிமம் முருடு மல்லாரி – சீறா:3482/1

மேல்


துப்பினன் (1)

துப்பினன் ஈதோ அடுத்தனன் சற்றே தூர நின்றிட அருள் பணித்து என் – சீறா:2324/3

மேல்


துப்பு (3)

துப்பு உறை அமுதம் துய்ப்ப தொடுவதற்கு ஒருமித்தாரே – சீறா:118/4
துப்பு உறழ் மதுர வாய் சிறுவர் சூழ்தர – சீறா:487/3
துப்பு அறிந்திட வேண்டும் என்று இரவொடும் சொன்னார் – சீறா:2237/4

மேல்


துப்பொடும் (1)

துப்பொடும் வேறுவேறு புழை-தொறும் தோன்றிற்று அன்றே – சீறா:2597/4

மேல்


தும்பி (2)

தும்பி இல் என சலித்து நின்றனன் ஒரு வீரன் – சீறா:3499/4
மொய்த்திருந்து எழுந்த தும்பி முரன்று எழுந்து அயலில் போதல் – சீறா:4725/2

மேல்


தும்பிகள் (2)

தும்பிகள் குடைந்து புனல் துய்ப்ப மகரங்கள் – சீறா:884/1
நாலவிட்டு அதில் தும்பிகள் நடுநடு வதிந்த – சீறா:1109/2

மேல்


தும்பை (2)

மூசி வண்டு உடை தும்பை அம் தொடையலை முடித்து – சீறா:3495/1
தீ அழல் விழியில் காட்டி சென்னியில் தும்பை காட்டி – சீறா:3952/3

மேல்


தும்பையும் (1)

தும்பையும் சூடி அகுத்தபு பவத்தில் தோன்றிய குயையும் ஏகினனால் – சீறா:4443/4

மேல்


தும்மலும் (1)

துண்டத்தின் ஆவி தோன்ற தும்மலும் தோன்றி பின்பு – சீறா:107/1

மேல்


துமிந்த (6)

குடர் துமிந்த சில நெடிய வால் துமிந்த சில வேகம் கொண்டு பாயும் – சீறா:4314/1
குடர் துமிந்த சில நெடிய வால் துமிந்த சில வேகம் கொண்டு பாயும் – சீறா:4314/1
அடி துமிந்த சில உளையின் களம் துமிந்த சில மணி சூழ் அணியின் வேய்ந்த – சீறா:4314/2
அடி துமிந்த சில உளையின் களம் துமிந்த சில மணி சூழ் அணியின் வேய்ந்த – சீறா:4314/2
உடல் துமிந்த சில நிமிர்ந்த செவி துமிந்த சில மூக்கின் உதிரம் கால – சீறா:4314/3
உடல் துமிந்த சில நிமிர்ந்த செவி துமிந்த சில மூக்கின் உதிரம் கால – சீறா:4314/3

மேல்


துமிந்து (1)

மடை திறந்தது என சொரிய தலை துமிந்து கிடந்த சில வாசி மன்னோ – சீறா:4314/4

மேல்


துய்த்தார் (1)

வாரமுற்று அறிவினால் ஈமான் எனும் போகம் துய்த்தார் – சீறா:2396/4

மேல்


துய்ப்ப (3)

துப்பு உறை அமுதம் துய்ப்ப தொடுவதற்கு ஒருமித்தாரே – சீறா:118/4
சொரி கதிர் கனி எலாம் துய்ப்ப செங்கயல் – சீறா:311/2
தும்பிகள் குடைந்து புனல் துய்ப்ப மகரங்கள் – சீறா:884/1

மேல்


துய்ப்பார் (1)

கோது அறு கனிகள் துய்ப்பார் கொழும் தழை விலங்குக்கு ஈய்வார் – சீறா:805/2

மேல்


துய்ய (12)

துய்ய வெண் திரை பாய் சுருட்டி மேல் எறியும் தொடு கடன் முகட்டிடை எழுந்து – சீறா:50/3
துய்ய நல் கலிமா-தன்னை சொல்லி அங்கு இருந்தது அன்றே – சீறா:105/4
பணர் விரி நிழலும் துய்ய பசும்புலின் இடமும் வாய்ந்த – சீறா:399/1
துய்ய நூல் விரித்து அன நரை துலங்கிட கூனி – சீறா:458/3
மீன் கடல் நடுவில் தோன்றும் வெண் மதி அமிர்தும் துய்ய
கூன் கட வளை ஆர் வெண் பால் குரை கடல் அமிர்தும் சோதி – சீறா:607/2,3
துய்ய சைவல சுரி குழல் துயல்வர சுனை மென் – சீறா:869/1
துய்ய நல் நினைவு அகற்றிய அபூஜகில் தூதன் – சீறா:1705/4
துய்ய வெண் மதியம் நிகர் என உலகில் சொலும்படி சிறந்த மா முகத்தாள் – சீறா:1963/4
துய்ய போர் முன் நின்று அங்கம் துளைபட கீண்டு நீண்ட – சீறா:3928/1
துய்ய நம் நபி இறசூல் வன் மா நகர் – சீறா:4052/1
துய்ய மைந்தரும் அளித்து அலுத்து ஓய்ந்தனர் சொரிந்த – சீறா:4424/3
துய்ய சஃது சொல நபி இ உரைக்கு – சீறா:4656/3

மேல்


துய்யது (1)

துணர் வளைந்து ஓடி பாசடை கிடக்கும் துய்யது ஓர் பசும் புலினிடமும் – சீறா:4925/3

மேல்


துய்யவன் (7)

சுந்தர வதன முகம்மது நபியை துய்யவன் இனிதுற வளர்த்தான் – சீறா:373/4
துய்யவன் அருளால் ஆதம் மா மனுவாய் தோன்றிய அவனியின் வருடம் – சீறா:1251/1
துய்யவன் தூதர் முன்னம் தோன்றிய ஆதம் என்போர் – சீறா:1760/3
துய்யவன் திரு மறை தூதர் தோன்றினார் – சீறா:1829/4
தூது என உதித்த முகம்மதின் துஆவை துய்யவன் உற கபூல் ஆக்க – சீறா:1953/2
துய்யவன் அருளின் மேன்மை ஜிபுறயீல் என்னும் தோன்றல் – சீறா:3222/2
சுற்றி விட்டு எறியும் என்ன துய்யவன் உரைத்தான்-மன்னோ – சீறா:3224/4

மேல்


துய்யோன் (1)

தன்னிகரில்லா துய்யோன் வகுத்தனன் தழைக்க அன்றே – சீறா:104/4

மேல்


துயர் (22)

கிடந்தன மனத்தில் துயர் எலாம் அகற்றி கிளர்தரும் உவகையில் குளிர்ந்தார் – சீறா:384/4
திரை தடத்து அலர் மரை என முக மலர் செறிதர துயர் கூரும் – சீறா:654/3
கருதிய துயர் எனும் கடற்குள் ஆயினார் – சீறா:1016/4
அலை துயர் பெருக்கினில் ஆழ்ந்திட்டார் அரோ – சீறா:1017/4
நனி துயர் ஊறு தொட்டு நதி பெருக்கு ஆக்கி பின்னும் – சீறா:1049/3
துயர் நெருப்பு எழுக மூட்டும் துருத்தியின் வியத்தது அன்றே – சீறா:1050/4
பொன்னின் நல் மலர் மாலைகள் துயர் அற புனைவார் – சீறா:1107/2
வானவர் மகளிர் இன்னணம் இயம்பி மனத்து உறு துயர் உழன்று உலைப்ப – சீறா:1197/1
தீது எலாம் ஒரு துயர் என குறித்திலன் சிறியேன் – சீறா:2919/2
வரு துயர் வெறியின் மீறி வாய் இதழ் வெளிற கண் சேந்து – சீறா:3201/3
துற்றிய காயம் பீசபீல் நீரும் துயர் எய்த – சீறா:3926/3
ஐயனே துயர் கூர்ந்து உள்ளம் அஞ்சுவது ஆண்மை அன்றே – சீறா:3928/3
ஆங்கு அவளிடத்தில் போனால் அரும் துயர் எய்த நோக்கி – சீறா:3932/2
சாயா நின்ற தானையொடும் தன் ஊர் புக்கி துயர் என்னும் – சீறா:4029/2
அன்னவன் துயர் ஆற்றி செலவிடுத்து – சீறா:4250/2
தொடர சிறைகொண்டார் அவண் எழுந்தார் துயர் அழுந்தார் – சீறா:4325/4
இடர் கொண்டன மறை தீனவர் துயர் கொண்டு அவண் இருப்ப – சீறா:4332/2
சோகத்து அகடு உள்ளே கிடந்து எடுத்தார் துயர் விடுத்தார் – சீறா:4336/3
மறுத்தாள் குபிர் துடைத்தாள் துயர் மதித்தாள் அற மதத்தை – சீறா:4351/1
துன்றும் அ நகர்க்கு இறைவர்கள் துயர் மனத்து உற்று – சீறா:4634/3
விள்ள அரும் துயர் கூறிட மீண்டும் ஆள் விடுத்தார் – சீறா:4644/4
மேய தாகம் மிகுத்தனம் இ துயர்
நீயிரன்று எவர் நீக்குவர் நீதியீர் – சீறா:4831/3,4

மேல்


துயர்க்கு (1)

மாய்வுறும் துயர்க்கு ஒரு மருந்து போன்றதே – சீறா:1029/4

மேல்


துயர (2)

அருத்திய துயர காற்றால் அவதியுற்று அலைந்து காந்தள் – சீறா:1159/2
அரும்பிய துயர வெள்ளம் அடிக்கடி பெருகலாலே – சீறா:3198/2

மேல்


துயரம் (8)

சொல்லொடும் தேற்றி உள் துயரம் ஆற்றினார் – சீறா:524/4
பெருகிய துயரம் என்னும் பெரும் கடல் நீந்திநீந்தி – சீறா:1052/1
அன்னை உள் துயரம் நீங்க ஐயர்-தன் வெகுளி மாற – சீறா:2821/1
பூம்_கொடி வருந்தி நெஞ்சத்து அறிவு எலாம் துயரம் போர்ப்ப – சீறா:3196/2
மனத்தினுள் துயரம் நீங்கும் என்று உன்னி வந்தனன் ஆகையால் ஈண்டு – சீறா:4095/2
தள்ள அரும் துயரம் தாங்கி நீ வந்த தன்மையை உரை என உரைத்தான் – சீறா:4102/4
ஆற்றிலன் துயரம் கள்ளம் அடங்கிலன் அதிக வேக – சீறா:4360/1
மைந்தர்கள் துயரம் என்-தன் வருத்தமும் அவர் சூழ் சொன்ன – சீறா:4789/1

மேல்


துயரமும் (1)

துயரமும் பயமும் துரந்து ஏகவே – சீறா:4779/4

மேல்


துயரமுற்று (1)

இன்னன துயரமுற்று எண்ணி ஏங்கியே – சீறா:1024/3

மேல்


துயரமே (1)

புனை மணி கொடியும் கவிகையும் காணார் பொருந்திய துயரமே கண்டார் – சீறா:1012/4

மேல்


துயரால் (1)

ஊர் மன துயரால் தன்-பால் மணம் என உரைத்தவாறும் – சீறா:1070/3

மேல்


துயரில் (1)

சோகம் எய்தி துயரில் துளங்கியே – சீறா:4774/4

மேல்


துயரின் (2)

பூண்ட வெம் துயரின் வாடிய பெயரை போலவும் மிக முகம் ஒடுங்க – சீறா:4093/2
மேவிய மானம் இழிதர துயரின் விற்றிடும் தொழும்பர் என்று உரைத்து – சீறா:4106/2

மேல்


துயரினுள் (1)

எல்லையில் துயரினுள் இடைந்து வாடினர் – சீறா:4571/3

மேல்


துயரினை (2)

மன்னிய துயரினை பொறுத்த மாட்சியால் – சீறா:1468/3
குறைபடு துயரினை துடைத்து கோது இலாது – சீறா:4177/2

மேல்


துயரினோடும் (1)

கல்லிய துயரினோடும் கருத்தொடும் தெளிந்து பார்த்து – சீறா:1056/2

மேல்


துயருடனே (1)

மோக துயருடனே நினைவு அறியா வகை முழுதும் – சீறா:4349/1

மேல்


துயரும் (3)

தொடுத்த காரியம் முடித்து அரும் துன்பமும் துயரும்
விடுத்தனை பதம் படைத்தனை வீறொடு நிதியும் – சீறா:2949/2,3
இகத்தொடு பரமும் சுகத்தொடு துயரும் எழு வகை பிறப்பொடு யாவும் – சீறா:4089/3
எனக்கு உறும் துயரும் நெஞ்சம் இடைந்து நான் பட்ட பாடும் – சீறா:4861/2

மேல்


துயருறும் (2)

தருமமும் தவமும் துயருறும் வீர தகைமையும் அயருறும் விசயம் – சீறா:4474/1
சோகு சென்று அலைப்ப மாழ்கி துயருறும் பொழிலை கண்டு – சீறா:4727/1

மேல்


துயரொடும் (2)

துன்னிய துயரொடும் எழுந்து சூல் முகில் – சீறா:1324/3
துணைவனும் காதலியும் இவை உரைத்து மன துயரொடும் துன்புறும் அ போதின் – சீறா:3754/1

மேல்


துயரோடு (1)

துயரோடு உற வந்து சுழன்றவனை – சீறா:711/2

மேல்


துயல் (1)

மரு கொழும் தொடை துயல் புய பூதர வள்ளல் – சீறா:3818/4

மேல்


துயல்வது (1)

பாசடை துயல்வது இந்த பாரினில் குபிர் என்று ஓங்கும் – சீறா:933/2

மேல்


துயல்வர (7)

துய்ய சைவல சுரி குழல் துயல்வர சுனை மென் – சீறா:869/1
துன் இதழ் கமல போது துயல்வர நாப்பண் வைகும் – சீறா:930/3
திவளும் மாலைகள் துயல்வர மனை-வயின் சேர்ந்தார் – சீறா:1883/4
சென்னிகள் துயல்வர செப்புவார் அரோ – சீறா:2427/4
தொடுத்து பந்தரில் துயல்வர தூக்கிய தோற்றம் – சீறா:3128/2
சொருகு கூந்தலில் மாலைகள் துயல்வர துடி போல் – சீறா:3146/2
படர் பணர் துயல்வர சலாம் பகர்ந்து அகம் – சீறா:3330/3

மேல்


துயல்வருதல் (1)

மாம் தரு சினையிடை பழத்தொடும் துயல்வருதல்
தேம் தரும் கனி உண்டு எழுந்தருள் என செறிந்து – சீறா:860/2,3

மேல்


துயல்வரும் (1)

துயல்வரும் கொடிகள் துன்ன துரகதம் நடத்தினாரால் – சீறா:3410/4

மேல்


துயல (2)

மலி தரும் தொடையல் சிந்த வடகங்கள் துயல நோக்கி – சீறா:3199/2
திடம் தராது உளம் இடைந்திட தெரியல்கள் துயல
மடந்தையர்க்கு அரசியர்க்கு அரும் வருத்தம் உற்றனவால் – சீறா:3738/3,4

மேல்


துயில் (8)

மா மயில் அலிமா கண் துயில் காலை முகம்மது துயிலிடம் நோக்கி – சீறா:372/1
அவ்வுழி ஜிபுறயீல் அடைந்து கண் துயில்
செவ்வி நேர் முகம்மது கனவில் செப்பினார் – சீறா:742/1,2
கண் துயில் பொழுதில் கனவுகள் அனைத்தும் கண்டது கண்டதாய் பலிக்கும் – சீறா:1250/4
எனும் முகில் கண் துயில் காலை இன்புற – சீறா:1301/2
புவனமும் விசும்பும் செறிந்து இருள் படலம் போர்த்தது அ இரவினில் துயில் ஒன்று – சீறா:2538/3
வாய் எனும் தொனி கேட்டு அரும் துயில் இழந்து மனம் திடுக்கொடும் எழுந்து உகுபான் – சீறா:2881/2
ஆடல் வென்றி சேர் அகுமது துயில் இடம் அடுத்தேன் – சீறா:4268/4
படரும் துயில் ஒழித்தே ஒளிர் பயகாம்பரும் விழித்தார் – சீறா:4332/4

மேல்


துயில்செய்தார் (1)

ஆய்கின்றவர் மனையார் துடை அணை மேல் துயில்செய்தார் – சீறா:4330/4

மேல்


துயில்தரு (1)

கருக்கு மை விழி துயில்தரு பொழுது ஒரு கனவு கண்டனர் நூலில் – சீறா:647/3

மேல்


துயில்தரும் (2)

சுரந்திடும் சூகை முலை அமுது அருந்தி துயில்தரும் காலையில் எடுத்தும் – சீறா:366/3
சேர்த்து உகுபான் கண் துயில்தரும் வேளை சிறு செவி பெரிய வாய் தீ கண் – சீறா:2879/2

மேல்


துயில்புரிந்தனர் (1)

மடங்கல் ஏறு என துயில்புரிந்தனர் முகம்மதுவே – சீறா:2637/4

மேல்


துயில்புரிவதானார் (1)

திகழ் சிரம் சேர்த்தி வள்ளல் செழும் துயில்புரிவதானார் – சீறா:2580/4

மேல்


துயில்வ (1)

சோதி மென் முகம் இலங்கிட துயில்வ போன்று இறந்தார் – சீறா:207/4

மேல்


துயில்வதானார் (1)

அதிர் கடல் துயிலும் ஆறா அனைவரும் துயில்வதானார்
சதி வரவு அறியா சிந்தை அபூஜகல்-தானும் மற்ற – சீறா:3418/2,3

மேல்


துயில்வது (1)

ஆங்கு யாவரும் துயில்வது காண்டு அகம் மகிழ்ந்தேன் – சீறா:4267/4

மேல்


துயில (3)

இரு விழி துயில மண்ணிடை தோன்றாது எழில்பெற கனவுகள் காண்பார் – சீறா:1249/4
மடி மிசை துயில ஆதி வல்லவன் உரையால் இந்த – சீறா:2596/2
அரும் கரும்பு உடைந்து சாறு எழ கய வாய் அசைத்து அசைபோட்டு கண் துயில
சுரும்பு இனம் கடைவாய் தவழ்ந்து பண் அலம்பி சூழ்ந்திடும் கழனியும் கண்டார் – சீறா:5007/3,4

மேல்


துயிலாநின்ற (1)

மறை நபி துயிலாநின்ற மலை முழை-அதனின் கண்ணே – சீறா:2582/1

மேல்


துயிலார் (1)

பஞ்சணை பொருந்தார் இரு விழி துயிலார் பழத்தொடு பாலமுது அருந்தார் – சீறா:1015/1

மேல்


துயிலிடம் (2)

மா மயில் அலிமா கண் துயில் காலை முகம்மது துயிலிடம் நோக்கி – சீறா:372/1
ஈறு இல் தீனர் துயிலிடம் எய்தினான் – சீறா:4221/4

மேல்


துயிலில் (1)

பண்ணும் துயிலில் இறந்தவர் போல் கிடந்தால் பயனும் பெறுவது உண்டோ – சீறா:2559/3

மேல்


துயிலினை (1)

வில் உமிழ்ந்த மெய் முகம்மதும் துயிலினை விடுத்திட்டு – சீறா:2642/1

மேல்


துயிலுதற்கு (1)

இன்று இரவினினும் மனையினில் அலியை இயல்பெற துயிலுதற்கு இயற்றி – சீறா:2541/2

மேல்


துயிலும் (6)

எண்ணிலாது எண்ணமுற்று ஆங்கு இருந்தவர் துயிலும் காலை – சீறா:1053/4
மடங்கல் ஏறு என்ன செவ்வி முகம்மது துயிலும் போதில் – சீறா:2581/2
அலங்கலும் பணியும் சாந்தும் ஆடக துயிலும் ஏந்தி – சீறா:3208/1
அதிர் கடல் துயிலும் ஆறா அனைவரும் துயில்வதானார் – சீறா:3418/2
வெம் பசி தீண்டி நாளும் மெலிந்து கண் துயிலும் வாள் வேல் – சீறா:4371/1
வரி அளி அலம்பி பெடையொடும் துயிலும் மரவம் முங்கிய புய நபி-தம் – சீறா:4916/1

மேல்


துயிறல் (3)

உற்று உளம் இடைந்து வாடி உருகினர் துயிறல் ஓர்ந்தே – சீறா:2586/4
குறித்தவன் வாயில் புக்கி கூண்டவர் துயிறல் நோக்கி – சீறா:3703/2
இருவரும் துயிறல் கொள்ளாது இருந்தனர் இருளும் ஆய – சீறா:3705/1

மேல்


துயின்ற (1)

தூவிய அன பெடை இனத்தொடு துயின்ற
வாவி மலர் ஓடை சிறை வண்டு இசை முரன்று – சீறா:4129/1,2

மேல்


துயின்றனர் (1)

சேனையும் பரியின் மன்னரும் திண் தோள் செம்மலும் துயின்றனர் செறிந்த – சீறா:4998/1

மேல்


துயின்றார் (2)

வாய்த்த பேர் எழிலார் முகம்மதும் துயின்றார் மாகம் மட்டு எண் திசை கவிய – சீறா:678/2
மடி மிசை துயின்றார் இந்த வளையிடத்து அரவும் கண்டேம் – சீறா:2584/2

மேல்


துயின்றிட (1)

மா நிலம் மீதில் உதித்த பல் உயிரும் துயின்றிட எழு பரி வாவி – சீறா:4998/2

மேல்


துயின்றிடும் (1)

இன்ன வீரர் துயின்றிடும் எல்வையில் – சீறா:4219/1

மேல்


துயின்று (1)

கறைதரா வரி செம் கண் துயின்று எழினும் கலந்துறும் மாசும் ஒன்று அணுகா – சீறா:370/4

மேல்


துயின்றோர் (2)

பருதி வானவன் செம் கதிர் பரந்திட துயின்றோர்
எருது வாம் பரி ஒட்டகம் பரந்திட எழுந்து – சீறா:841/1,2
தோய்ந்திட துயின்றோர் சிலர் உடல் நிமிர்த்து சுடர் இணை கரு விழி செருக – சீறா:2539/2

மேல்


துரக்கு (1)

கலி புறம் துரக்கு ஒரு தனி கோலால் காத்திடும் நபி உளம் வெதும்பி – சீறா:5020/1

மேல்


துரக்கும் (2)

துரக்கும் திண் வளை உருளினும் பிறந்த அ தூளி – சீறா:3483/2
துணித்து இருள் துரக்கும் கதிர் எழும் மேனி தூயவர் இருக்கும் காலையினில் – சீறா:4957/3

மேல்


துரகத (3)

துரகத குர தூள் மாய்க்கும் தோரண மறுகு சார்ந்தார் – சீறா:919/4
துரகத குழுவொடும் சேனை சூழ்தர – சீறா:3029/3
தறுகிலாது முன் நடத்தினர் துரகத தளத்தை – சீறா:3479/4

மேல்


துரகதத்தின் (2)

துரகதத்தின் பதத்தினை பூ பிடித்திருப்பது அகுமது-தம் சூழ்ச்சியாம் என்று – சீறா:2657/1
தோள் அறுந்தன சோடு அறுந்தன துரகதத்தின்
தாள் அறுந்தன கேடகம் அறுந்தன தலைவர் – சீறா:3511/2,3

மேல்


துரகதம் (2)

துயல்வரும் கொடிகள் துன்ன துரகதம் நடத்தினாரால் – சீறா:3410/4
இறுதி இல் வேக துரகதம் பதினாயிரமும் ஈண்டிட வரை கிடந்த – சீறா:4455/2

மேல்


துரகம் (2)

தோள் இரண்டு துரகம் இரண்டு பேர் – சீறா:3903/2
சுந்தர வெண் படங்கு இயற்றி செவ்வி நிரைப்படி துரகம் துலங்க சேர்த்தி – சீறா:4308/2

மேல்


துரங்க (1)

வட_வரை குலுங்க நடமிடு துரங்க மன்னவர் எறுது-தம் மதலை – சீறா:138/1

மேல்


துரங்கம் (1)

துடைக்கும் போரினை அடிக்கடி சிலசில துரங்கம் – சீறா:3888/4

மேல்


துரத்தி (7)

எல்லவன் எனவே கலி இருள் துரத்தி இருந்த ஹாஷீமிடத்து உறைந்த – சீறா:164/4
தொடருவார் சுடர் வாள் கொடு தாக்குவர் துரத்தி
அடருவார் மறிப்பார் திகைப்பார் அடுத்தடுத்து – சீறா:1534/2,3
துட்ட வல் விலங்கு இனங்கள் ஒன்று ஒன்றினை துரத்தி
விட்ட வாய் குரல் அதிர்தரும் வரையிடை விரைவின் – சீறா:2629/1,2
எடுத்தனன் பெரும் கல் விண்ணென துரத்தி எறிந்தனன் ஆர்த்தனன் கோலால் – சீறா:2883/1
தோலில் தாக்கினர் சுரிகையில் தாக்கினர் துரத்தி
காலில் தாக்கினர் தாக்குறும் பேர் அமர் களத்தில் – சீறா:3489/3,4
தூசி நின்றவர் துணித்து வெம் கொடி படை துரத்தி
வாசியின் குழு குறைந்திட பிண குவை மலிய – சீறா:3495/2,3
தொடர்ந்து சூறையில் திரித்து வெம் பரியினை துரத்தி
இடம்தரும் பெரும் களத்தில் அங்கு அவன் முனம் எதிர்ந்தார் – சீறா:3515/3,4

மேல்


துரத்திட (1)

ஒலிதும் வெம் பரி துரத்திட ஊழி வெம் காலும் – சீறா:3537/1

மேல்


துரத்திடுவார் (1)

இடருறும்படி ஊரைவிட்டு எழ துரத்திடுவார் – சீறா:1292/4

மேல்


துரத்திவிடுக்கும் (1)

தொடுக்கும் பூசலிட்டு அடல் அபித்தாலிபை துரத்திவிடுக்கும்
என்பதும் மனையுடன் நகரையும் வெறுப்ப – சீறா:2046/2,3

மேல்


துரத்தினர் (1)

தான் குதித்தனர் துரத்தினர் திரிந்தனர் சாரி – சீறா:1530/4

மேல்


துரத்தினுக்கு (1)

துரத்தினுக்கு உரியராதலால் பிரியா தொல் முறை வருதலால் நபிக்கும் – சீறா:3606/2

மேல்


துரத்து (1)

துன்னும் அ இடங்கள் நோக்கி துரத்து அபீறாபிகு என்போன்-தன் – சீறா:3699/2

மேல்


துரந்த (4)

கலி இருள் துரந்த செம் கவிகை வள்ளல்-தம் – சீறா:521/2
வள்ளையை கிழித்து குமிழினை துரந்த மதர் விழிக்கு அஞ்சனம் எழுதி – சீறா:1203/1
மணி குடம் துரந்த வாங்கு வில் தடம் தோள் வய அசுகாபிகள் சூழ – சீறா:4957/2
வரி அளி அலம்பும் மலர் தொடை வேய்ந்த மணி குடம் துரந்த தோள் செம்மல் – சீறா:5019/3

மேல்


துரந்தன (1)

சுடு சரங்கள் துரந்தன சோரி நீர் – சீறா:3900/1

மேல்


துரந்து (2)

துயரமும் பயமும் துரந்து ஏகவே – சீறா:4779/4
துலக்கு அற அவரை எல்லாம் துரந்து வேரறுக்க எண்ணில் – சீறா:4853/4

மேல்


துரப்ப (1)

சுணங்கும் சம்பும் துரப்ப பறவையின் – சீறா:3909/1

மேல்


துரம் (1)

துரம் உறும் அவுலியாவாய் தோன்றினபேர்க்கு மேலாம் – சீறா:16/2

மேல்


துரு (1)

ஆரிது மனையில் சில துரு சொம் உண்டு அற கிழடொடு சொறி மலடும் – சீறா:367/1

மேல்


துருக்கம் (1)

வரி சுரும்பு அலர்த்தி நறை விரி துருக்கம் மருவு பொன் புயத்து எழில் ஆதம் – சீறா:128/1

மேல்


துருத்தி (6)

உடல் அகம் துருத்தி ஒப்ப நெட்டுயிர்ப்பு உயிர்த்து காலில் – சீறா:2062/3
துருத்தி நீர் வெளி விட்டு என்ன விரைவொடும் தோன்றி நின்ற – சீறா:2602/4
மூடிய கடங்களும் துருத்தி மூட்டையும் – சீறா:3285/2
பருகு நீர் அற்ற தோல் துருத்தி பையினை – சீறா:3287/2
நறை பய துருத்தி ஒன்றன்றி நானில – சீறா:4982/2
துறவியில் ஊறு நீர் துருத்தி ஒன்றுமா – சீறா:4982/3

மேல்


துருத்தியின் (1)

துயர் நெருப்பு எழுக மூட்டும் துருத்தியின் வியத்தது அன்றே – சீறா:1050/4

மேல்


துருத்தியை (3)

ஈண்டு நீர் துருத்தியை கொணர்-மின் என்றனர் – சீறா:3286/4
இதம் உறும் துருத்தியை எடுத்து கையின் மேல் – சீறா:3289/3
விடும் என உரைத்தலும் வெறும் துருத்தியை
கட நிறை விரலின் மேல் கவிழ்ப்ப உள் உறைந்திடு – சீறா:3290/1,2

மேல்


துரும்பா (1)

தூணினை துரும்பா நினைத்து என ஹாஷின் தோன்றலில் அக்கம் என்று ஒருவன் – சீறா:1438/3

மேல்


துரும்பாய் (1)

ஆடியில் துரும்பாய் வேறு ஓர் அடவியின் அடைந்திட்டேனால் – சீறா:2074/4

மேல்


துரும்பு (1)

கழிகின்ற துரும்பு ஒரு கை முழம் உண்டு – சீறா:720/1

மேல்


துருவை (1)

துருவை மேய்த்து அரு நீர் ஊட்டி தோன்றுவர் அலது நீங்கார் – சீறா:401/4

மேல்


துருவை-கண் (1)

சோரியில் வரடும் வங்குமாய் இருந்த துருவை-கண் முதுகினில் திறமாய் – சீறா:367/2

மேல்


துருவைகள் (1)

சாய்ந்தன சிறு வால் பேருடல் கவை கால் துருவைகள் தலைமயங்கிடவே – சீறா:2880/4

மேல்


துருவையின் (1)

தீ என மிளிர் கண் கொடிப்புலி பேழ் வாய் சிக்கிய துருவையின் பல கால் – சீறா:2881/1

மேல்


துரை (6)

அரசுக்கு வைத்த நெறி வரிசைக்கு மிக்க துரை அபுபக்கரை புகலுவாம் – சீறா:9/4
மன்னவன் வகுதை துரை அபுல் காசீம் வள மனை செருக்கும் ஒத்திருக்கும் – சீறா:61/4
துரை முகம்மதுக்கு வெள்ளை துகில் எடுத்து அரையில் சாத்தி – சீறா:397/2
பெற்ற பேறு இது-கொல் என முழு மணியாய் பிறந்த மெய் துரை அபுல் காசீம் – சீறா:698/2
மறைபடா புகழை உலகினில் வளர்த்து வரும் ஒரு துரை அபுல் காசீம் – சீறா:1449/1
கரட மும்மத கரி நிகர் துரை அபுல் காசீம் – சீறா:1700/1

மேல்


துரைகள் (1)

சூடிய கிரீட பதி நபி அமரர் துரைகள் நாயகம் எனும் இறசூல் – சீறா:134/3

மேல்


துரைத்தன (1)

துரைத்தன குறும்பு தீர்ப்ப துணிந்தனன் என்று உரைத்தன் மாதோ – சீறா:1546/4

மேல்


துரைத்தனத்து (1)

துரைத்தனத்து அபித்தாலீபை சுடர் முகம்மதுவை போற்றி – சீறா:1071/3

மேல்


துல்கயிதா (1)

சாற்று துல்கயிதா எனும் – சீறா:4140/3

மேல்


துல்கறுனையின் (1)

காசினிக்கு அரசு இயற்று துல்கறுனையின் காலம் – சீறா:179/3

மேல்


துல்புகாறு (1)

கதிர் கொளும் துல்புகாறு எனும் வாளை கரதலத்து எழில்தர ஏந்தி – சீறா:3593/2

மேல்


துலக்கமுற (1)

துலக்கமுற வந்த கச்சு பறுலானது இன்று முதல் தொழுவீர் என்றே – சீறா:4678/4

மேல்


துலக்கிவித்தார் (1)

துன்பம் அற ஒருபோதும் தொழுகை விடா முசிலிமாய் துலக்கிவித்தார் – சீறா:4686/4

மேல்


துலக்கு (2)

துலக்கு வெண் தரள மூரல் துடி இடை கரிய கூந்தல் – சீறா:4697/3
துலக்கு அற அவரை எல்லாம் துரந்து வேரறுக்க எண்ணில் – சீறா:4853/4

மேல்


துலங்க (13)

துறை விரி நதிகள்-தோறும் கழுவினர் துலங்க அன்றே – சீறா:102/4
துலங்க வந்தவர் பெயர் முகம்மது என சொன்னார் – சீறா:215/4
விரித்த பொன் இழை பூம் துகிலும் மேகலையும் விட்டு ஒளிர் வீசிட துலங்க
தரித்த முத்து ஆரம் உடு குலம் அனைத்தும் தான் குடியிருந்து என தயங்க – சீறா:240/2,3
இட்டது ஓர் கவிகை மேகம் எழிலுற துலங்க கண்டு – சீறா:795/3
தோய்த்த பொன் குவடு என இரு வரை புயம் துலங்க
வாய்த்த பேரொளி முகம்மது வருவது நோக்கி – சீறா:859/2,3
சுந்தர புய வரை துலங்க வீங்கினார் – சீறா:1031/4
விரை கிடந்து அரும் தேன் துளித்த குங்கும தார் விளங்கிய புய வரை துலங்க
வரும் முதல் மத மா கரி என திருந்து மனத்திடை களிப்பொடு மகிழ்ந்து – சீறா:1450/2,3
தோற்றியது எவ்வையும் துலங்க கேட்பதாய் – சீறா:1603/1
சுற்றிட மெய் எழில் துலங்க மால் நபி – சீறா:1605/3
தூய மா நகரத்தோரும் வந்தனர் துலங்க அன்றே – சீறா:2348/4
தொழுது நின்று எவை பணி என அலி மணம் துலங்க
முழுதும் இ நகர் அறிந்திட மண முரசு அறைக – சீறா:3107/2,3
துன்னிய களப சேற்றால் தடவி மெய் துலங்க செய்து – சீறா:3217/3
சுந்தர வெண் படங்கு இயற்றி செவ்வி நிரைப்படி துரகம் துலங்க சேர்த்தி – சீறா:4308/2

மேல்


துலங்கி (4)

துங்க வார் கழல் முகம்மது பேரொளி துலங்கி
எங்கள் நாயகர் அப்துல்லா நுதலிடத்து இருந்து – சீறா:181/2,3
சொன்ன போழ்தினில் பண்டிதன் முக மதி துலங்கி
அன்னதே கருத்து ஆம் என களித்து அகம் மகிழ்ந்தான் – சீறா:582/3,4
சுந்தர நபி குரிசில் மெய் புகழ் துலங்கி
அந்தரமும் அண்டபகிரண்டமும் நிறைந்து – சீறா:877/1,2
சுதை ஒளி மேனிலை துலங்கி தோன்றலால் – சீறா:2710/1

மேல்


துலங்கிட (4)

துய்ய நூல் விரித்து அன நரை துலங்கிட கூனி – சீறா:458/3
துன்று மென் மதி முகம் துலங்கிட வெகு தூரம் – சீறா:769/1
பகுத்த நல் நுதல் துலங்கிட சுடிகைகள் பதிப்பார் – சீறா:1119/2
துவசமும் துலங்கிட சூழி மா கரி – சீறா:3269/3

மேல்


துலங்கிய (5)

தூது என நபியின் பட்டம் துலங்கிய நான்காம் ஆண்டில் – சீறா:1340/2
தோள் படு மரவ மாலை துலங்கிய குரிசிற்கு அன்றே – சீறா:1733/4
துலங்கிய கவரி வெண் நிலா எறிய சுருதி வல்லவர் துஆ இரப்ப – சீறா:3160/3
சுந்தர விழியும் நீண்டு துலங்கிய கரமும் வாச – சீறா:4700/2
துடர் அறுத்து உலகம் எல்லாம் துலங்கிய தீனர் வேதம் – சீறா:4732/2

மேல்


துலங்கின (1)

தோய்ந்தன குடைகள் பாலில் துலங்கின மறைகள் ஒன்றி – சீறா:4180/2

மேல்


துலங்கு (4)

துலங்கு மென் முலை தோன்றிட பச்சிலை துகில் போர்த்து – சீறா:64/3
துலங்கு செம் மணியை சூழ்ந்த பல மணி போல சூழ்ந்து – சீறா:400/3
துலங்கு செ இதழ் வெள் எயிறு அதுங்கிட சுடர் வாள் – சீறா:1518/3
சுந்தர நபியை கண்டு துலங்கு பாத்திரத்தை வைத்தே – சீறா:4704/4

மேல்


துலங்கும் (3)

சோதி வீசிய மரகத பாசடை துலங்கும்
தீது இலாது ஒரு கன்று நட்டினர் அவண் சிறப்ப – சீறா:2933/3,4
சூத்திர பாவை போன்றும் வயின்வயின் துலங்கும் அன்றே – சீறா:3131/4
தூய கண்கள் துலங்கும் என்று ஓதினார் – சீறா:4765/4

மேல்


துலைந்தேன் (1)

வெப்பு உறும் தீமையும் துலைந்தேன் கிடையாத திரு சுவன வீடும் பெற்றேன் – சீறா:4537/4

மேல்


துலையினில் (1)

சொன்ன சொல் எடை மாட்டிய துலையினில் தூக்க – சீறா:2944/3

மேல்


துலைவு (1)

துலைவு அற உற ஆண் மகவு அளித்தது போல் சொரிந்தது குளிர்ந்தது அ நிலமே – சீறா:4753/4

மேல்


துவக்கம் (1)

துவக்கம் முடிவிற்கு ஒரு சுடர் கதிரின் மிக்கோய் – சீறா:1780/4

மேல்


துவச (1)

மங்குலில் சுழலும் துவச நீள் மாட மதீன மா நகரினில் உறைந்து – சீறா:2529/1

மேல்


துவசத்தின் (1)

வெற்றி வெண் துவசத்தின் பேத வீக்கமும் – சீறா:3003/4

மேல்


துவசம் (2)

திரள்தரும் துவசம் வெளி அற செருக செம் மணி துகில் செய் ஆலவட்டம் – சீறா:3163/2
பாய் அரி துவசம் முன் படர போயினர் – சீறா:3320/3

மேல்


துவசமும் (7)

விரித்த வெண் குடையும் துவசமும் மலிய விரைந்து ஒரு காவகம் புகுந்தார் – சீறா:1001/4
சோலை-வாய் விடுத்து நீந்தி துவசமும் குடையும் மல்க – சீறா:1035/1
குடைகளும் துவசமும் குழுமி ஓங்கிட – சீறா:3014/1
சுடர் விடு துவசமும் தொகுத்திட்டார் அரோ – சீறா:3264/4
துவசமும் துலங்கிட சூழி மா கரி – சீறா:3269/3
அபூஜகல் பெரும் தானையும் துவசமும் ஆர்ப்பும் – சீறா:3464/3
கவிகையும் துவசமும் கலப்ப பல்லியம் – சீறா:3653/2

மேல்


துவண்டு (1)

சொரி மத கரியும் பரியொடு இரதமும் துவண்டு அணி மறுகு இலம் தோன்றாது – சீறா:1903/3

மேல்


துவர் (5)

மணி வளை தட கை துவர் இதழ் கனத்த வன முலை மின்கள் மின் எனவும் – சீறா:88/3
கலங்கியே தெளிந்து மதலை மேல் விருப்பாய் கடு விழி கனி மொழி துவர் வாய் – சீறா:283/3
வரி விழி செம் கனி துவர் வாய் கொடியிடையார் புடை சூழ வளரும் செல்வம் – சீறா:1216/3
கரு விழி துவர் வாய் ஆயிசா எனும் பெண் கனி எனும் கன்னியை பயந்த – சீறா:2544/2
சொரிந்த பூம் குழல் மதி நுதல் கயல் விழி துவர் வாய் – சீறா:3134/1

மேல்


துவர்க்காய் (1)

நனைதரும் துவர்க்காய் இலை பாளித நறும் புகை மலர் சாந்தம் – சீறா:658/2

மேல்


துவலை (1)

தொட்ட பாழ்ங்கிணறு உண்டு ஆங்கு துவலை நீர் அசும்பும் தோன்றாது – சீறா:818/1

மேல்


துவலைகள் (1)

சோனை மா முகில் கவிகை நுண் துவலைகள் தூற்ற – சீறா:2705/3

மேல்


துவழ் (1)

செல்லும் பிடி நடையும் துவழ் சின்னஞ்சிறிது இடையும் – சீறா:4348/2

மேல்


துவள்தரும் (2)

துவள்தரும் கொடி மலிதர பல்லியம் தொனிப்ப – சீறா:1890/3
துவள்தரும் கொடி பலவும் தோன்றலால் – சீறா:3969/3

மேல்


துவளும் (2)

துவளும் மாதுளை மலரினை நிரைநிரை தொடுத்து – சீறா:1110/2
தோல் உடை செவி அசைத்து அசைபோட்டு வாய் துவளும்
வாலினை பைய ஆட்டி வாய் என தொனி வழங்கி – சீறா:4431/2,3

மேல்


துவன்றி (1)

துஞ்சலாம் அஞ்சல் என்ன துவன்றி மஞ்சு உறங்கும் சோலை – சீறா:4721/3

மேல்


துவைக்கும் (1)

துறையினுக்கு உருமேறு ஆர்த்து தோன்றினும் துவைக்கும் நீரார் – சீறா:3842/4

மேல்


துவைத்தலின் (1)

தூரியங்களும் ஒன்றி துவைத்தலின்
வாரி ஓசையை மாற்றி அ வானவர் – சீறா:4812/2,3

மேல்


துவைபா (1)

இன்புற அபூலகபு திரு மனையின் இருந்தது ஓர் மட கொடி துவைபா
மன் பெரும் புகழார் முகம்மது நபிக்கு மன மகிழ்வொடு முலைகொடுத்து – சீறா:290/2,3

மேல்


துவைபு (1)

அறிவு உறு துவைபு எனும் தந்தையாகிய – சீறா:312/1

மேல்


துள்ளல் (1)

சொரிந்தன கவிகை நீத்தம் மறைத்தன கவரி துள்ளல் – சீறா:3378/4

மேல்


துள்ளி (4)

சொரி மது துளித்து குவளை வாய் சிதற சுருட்டி வால் விசைத்திட துள்ளி
வரி வரால் பகடு வளை நிலவு எறிக்கும் மடைத்தலை கிடந்து மூச்செறியும் – சீறா:55/3,4
துள்ளி நால் திசை பரப்பிய துணை விழிகளுமா – சீறா:2646/3
படர் திசை எட்டும் எட்டி பறப்பன போன்றும் துள்ளி
கடி திரை உவரி ஏழும் கடப்பன போன்றும் வாகை – சீறா:3408/2,3
துள்ளி கவன பரி நடப்ப திரண்டு தொகையிலாத திறன் – சீறா:4047/2

மேல்


துள்ளிய (1)

துள்ளிய உழை உழை இடத்தில் தோன்றிற்றே – சீறா:746/4

மேல்


துள்ளியே (1)

துனியொடும் குதித்து அடிபட துள்ளியே திரியும் – சீறா:4584/4

மேல்


துள்ளின (1)

தொடுத்த தாரையில் சோணிதம் துள்ளின – சீறா:4495/4

மேல்


துள்ளு (1)

துள்ளு உறும் காம தீ மேல் ஒளிர்வது போல நின்றார் – சீறா:3179/4

மேல்


துள்ளும் (3)

துள்ளும் மேல் வரி கயல் உண்டு நாரை கண் தூங்கும் – சீறா:73/2
துள்ளும் மென் மறிகள் மேய்ப்ப தொடர்ந்தனர் காட்டில் என்றார் – சீறா:394/4
சொல்லும் திரு மொழியும் இணை துள்ளும் பிணை விழியும் – சீறா:4348/3

மேல்


துளக்கி (3)

மனையவள் மொழி கேட்டு அணி முடி துளக்கி வாள் எயிறு இலங்கிட நகைத்து – சீறா:4114/1
அன்னது கேட்ட வீரர் அணி முடி துளக்கி ஆகத்து – சீறா:4192/1
நன்று என உவந்து முடி சிரம் துளக்கி நாயக குரிசிலை வாழ்த்தி – சீறா:4467/1

மேல்


துளக்கு (1)

தூய நெஞ்சம் துளக்கு அறவே இறை – சீறா:4824/2

மேல்


துளங்க (1)

சொல் நயம் பெறு முகம்மது மன களி துளங்க – சீறா:2704/4

மேல்


துளங்காது (1)

துறந்து கை படை இருந்தனன் எனவும் உள் துளங்காது
அறிந்து நாணியே தூணியில் சேர்த்தனர் அம்பை – சீறா:4596/3,4

மேல்


துளங்கியே (1)

சோகம் எய்தி துயரில் துளங்கியே – சீறா:4774/4

மேல்


துளப்ப (1)

உந்தினான் என்னும் புன்மை நோய்க்கு இடம் துளப்ப அன்றே – சீறா:4359/4

மேல்


துளாவிய (1)

விண் துளாவிய நறும் கொடி படலமும் விரிந்த – சீறா:4020/1

மேல்


துளி (18)

பிரசம் துளி திவலை சிதறிக்கிடக்கு இரு பிணையல் புயத்து நயினார் – சீறா:9/3
அ திரு மா மழை துளி இடையிடை அணியணியாய் – சீறா:23/1
செய்யினில் பதிப்ப துளி கரும் சேறு தெறித்திடும் செழு முக செவ்வி – சீறா:50/2
தெருளுறும்படி தேன் துளி தெறித்திட சிதறி – சீறா:75/1
இன கரும் சுரும்பு மது துளி அருந்தும் இவை அலான் மது பிறிது இலையே – சீறா:76/2
இலையின் மேல் நடு துளி என வழியில் நின்று இடைந்தாள் – சீறா:465/4
எரிந்து எரி மேய்ந்து கரிந்து விண்ணிடம் காந்திடும் தரை ஒரு துளி நீரும் – சீறா:684/3
தெறித்த நுண் துளி முகில் குடை முகம்மதை செகுப்ப – சீறா:1541/2
விண்டினுக்கு அரசு இவை பகர்ந்திட துளி விதிர்க்கும் – சீறா:2238/1
மரை இதழ் துளி நீரினை விரலினால் வாங்கி – சீறா:2623/3
தரள வெண் துளி திரை எறி தடம் திகழ் ஷாமின் – சீறா:2907/2
தூவ தண் துளி மழை கவிகை தூதுவர் – சீறா:2954/1
துளி ஒன்றின் மேல் இன்றி வீழ்ந்தது – சீறா:3290/3
கையின் மேல் ஒரு துளி கான்ற போழ்தினின் – சீறா:3291/1
சொல்லுவது என்-கொல் மை மழை மாரி துளி போல – சீறா:3915/4
திசைகள்-தோறும் மொண்டு எறிந்த கார் குறும் துளி திவலை – சீறா:4583/1
உறை துளி இன்றி நாவும் உலர்ந்து மெய் புலர்ந்த மாதோ – சீறா:4746/4
நாற்றிடும் நாவால் அசும்பினை நக்க நறும் துளி ஒன்று இலாது எழுந்து – சீறா:5006/2

மேல்


துளிக்கும் (2)

முருகு துளிக்கும் தௌறு மலை பொதும்பில் தினம் மூன்று அகன்றதன் பின் – சீறா:2552/3
புது நறா துளிக்கும் தொங்கல் புரள்தர விரைவின் வந்தார் – சீறா:3078/4

மேல்


துளிகள் (1)

கந்தம் முங்கிய செழும் மலர் கான் மது துளிகள்
சிந்து சோலை சூழ் மதீனத்து பள்ளியில் சேர்ந்தார் – சீறா:4641/3,4

மேல்


துளித்த (2)

விரை கிடந்து அரும் தேன் துளித்த குங்கும தார் விளங்கிய புய வரை துலங்க – சீறா:1450/2
பல இதழ் விரித்து செம் நறா துளித்த பதும மென் காட்டிடை புகுந்து – சீறா:3575/3

மேல்


துளித்திட (1)

தண் நறும் பசும் கற்பக மலரிடையில் சாலிகள் துளித்திட ததைந்து – சீறா:3158/3

மேல்


துளித்து (5)

சொரி மது துளித்து குவளை வாய் சிதற சுருட்டி வால் விசைத்திட துள்ளி – சீறா:55/3
தூறு தேன் துளித்து கனிகளும் காயும் சொரிதர சோலை சூழ்ந்தனவே – சீறா:697/4
முருகு அவிழ் மலரில் தேன் துளித்து எனவும் முகம்மதினிடத்தினில் கதீஜா – சீறா:1208/3
வெண்ணிலவு துளித்து ஒழுகும் மதி வதன முகம்மதினை விளித்து நோக்கி – சீறா:2189/1
புது நறா துளித்து ஒழுகிய செழும் மலர் புயத்தீர் – சீறா:3762/4

மேல்


துளித்துணை (1)

தூண்டும் அ படை முன் ஈது ஓர் துளித்துணை இல என்று எண்ணி – சீறா:3871/3

மேல்


துளிதுளியாக (1)

துளிதுளியாக கண்ணீர் சொரிந்து கா அழுதல் போலும் – சீறா:4726/4

மேல்


துளும்பியதும் (1)

சூகை மென் முலை திரண்டதும் பால் துளும்பியதும்
தேகம் எங்கணும் பருத்ததும் கண்டு எழில் சிறந்து – சீறா:338/2,3

மேல்


துளை (16)

கரும் பொறி கவை நா துளை எயிற்று அரவு கவ்விய கதிர் மதி போலும் – சீறா:45/4
இனிய வாசகம் இரு துளை செவி புக இதய மென் மலர் போத்த – சீறா:656/1
கள்ளியின் குலங்கள் வெந்து ஒடுங்கின வேர்க்கட்டையின் உள் துளை கிடந்து – சீறா:686/1
நாற்றி மேல் துளை நாசியில் தவழ்தரும் நாவும் – சீறா:1516/4
உடல் குறை கூனும் செவி துளை அடைப்பும் ஒரு கையில் தடிக்குள் ஆதரவில் – சீறா:2299/1
தொடங்கிலா வண்ணம் நீங்காது அடைத்தனன் துளை பல் பார்ந்தள் – சீறா:2599/3
சூடுபடும் அழல் குழி வெவ்விட பாந்தள் பகு வாயின் துளை பல் பூண – சீறா:2667/3
சிறு துளை கதிர் பொன் பலகணி நிரை செறிந்து – சீறா:3118/1
திரள் பனை நெடும் கை துளை வழி திவலை தெரு திசை மழை என சிதற – சீறா:3164/3
மடல் துளை செவி புக வாழ்த்தி சொல்லினார் – சீறா:3262/4
நெடும் துளை பெரு வாய் காளத்து ஒலி திசை நிமிர்ந்த வார் ஆர் – சீறா:3846/1
ஆரணம் ஓதும் திரு மொழி கேட்கின் அகல் துளை செவி புதைத்து அகல்வன் – சீறா:4084/1
ஆலம் மொய்த்த துளை மூரல் கண் செவி அணி பொறி சுடிகை நெட்டு அரா – சீறா:4213/1
கோடுகின்ற துளை மூரல் நெட்டு உடல் குழைத்து இ வெம்மையில் நுணங்கி வெம் – சீறா:4215/3
கரு நிற கவை குளம்பில் நீண்டு எழு துளை காதின் – சீறா:4430/3
இருவரும் அதனை கேட்டு உளம் புழுங்கி இணை துளை நாசியின் உயிர்த்து – சீறா:4470/1

மேல்


துளைக்கும் (1)

மால் உறும் கரட மத மலை துளைக்கும் வயிர ஒள் வேலினை ஊன்றி – சீறா:3568/3

மேல்


துளைக்குள் (1)

தொடுத்து உரைத்து அரும் குறானை செவி வளை துளைக்குள் ஓட்டி – சீறா:2382/3

மேல்


துளைத்தன (1)

இடம் உண்டு இல் என பாய்ந்தன துளைத்தன எங்கும் – சீறா:3998/3

மேல்


துளைத்திட (1)

எய்யும் வன் சரங்கள் துளைத்திட குருதி இழிந்திருந்து இறந்தவர் ஒரு பால் – சீறா:3567/4

மேல்


துளைத்து (5)

கிம்புரி கோட்டு கட மலை துளைத்து கிளைத்திடும் வேல் கரர் ஹாஷீம் – சீறா:165/1
பாசடை குழைத்த வஞ்சி தரு படி துளைத்து உள் ஓடி – சீறா:2283/1
சோடு இணைப்படும் இரும்பையும் உரத்தையும் துளைத்து உள்ளூடுற – சீறா:3493/2
தூண்டு வெம் பரி நெஞ்சும் துளைத்து உற – சீறா:3902/1
முறைமுறை எழுந்த முரண் உடை தானை முகில் துளைத்து அண்ட வான் முகடு – சீறா:4440/1

மேல்


துளைப்ப (1)

தோயும் வெண் தயிர் நறு நறை நாசிகள் துளைப்ப
பாய் அரி குலம் என நெறி குறுகிட படர்ந்தார் – சீறா:2679/3,4

மேல்


துளைபட (1)

துய்ய போர் முன் நின்று அங்கம் துளைபட கீண்டு நீண்ட – சீறா:3928/1

மேல்


துளையில் (4)

மரு மலர் தொடை தடம் புயர் செவி மடல் துளையில்
திருக வெந்து தீ உமிழ்ந்த வேல் திணித்தன சிவண – சீறா:469/1,2
தீயினும் கொடிய மாற்றம் செவி மடல் துளையில் ஓடி – சீறா:813/1
தீ நரகு அடைவர் என்ற சொல் செவி துளையில் மாறா – சீறா:1355/1
தரிபடா நாசி துளையில் நீர் ததும்ப தைத்து அற கிழிந்தது ஓர் துணியும் – சீறா:2298/3

மேல்


துளையின் (1)

சுரிந்த பங்கியர் சேந்த கண்ணினர் மலை துளையின்
விரிந்த வாயினர் வெள் எயிற்றினர் இருள் விடத்தின் – சீறா:3788/1,2

மேல்


துற்குறி (1)

ஏய்ந்த துற்குறி காட்டின வேந்தர்கள் இட தோள் – சீறா:3802/2

மேல்


துற்ற (1)

துற்ற எங்கணும் சூறையாடினார் – சீறா:3972/4

மேல்


துற்றிய (3)

துற்றிய வனத்தில் போக்கிடில் அவன்-தன் நாமமும் தொலைந்திடும் இஃதே – சீறா:2520/3
துற்றிய காயம் பீசபீல் நீரும் துயர் எய்த – சீறா:3926/3
துற்றிய மகிழ்வின் யாவரும் இருந்தார் துதி தரு முகம்மது நயினார் – சீறா:4991/2

மேல்


துற்று (1)

துற்று வெம் சரம் எய்து எய்து தூணியும் தொலைந்த – சீறா:3996/1

மேல்


துறக்க (1)

துறக்க நல் நகரில் சேர்ந்து சுகம் அனுபவிக்கும் ஆதம் – சீறா:123/1

மேல்


துறக்கம் (1)

மேதினி துறக்கம் என்ன விடுதிகள் இயற்றி ஓதும் – சீறா:1745/1

மேல்


துறக்கமும் (1)

துறக்கமும் புகழும் சுரி குழல் கதீஜா என்னும் அ தோகைக்கு நிதமும் – சீறா:2903/2

மேல்


துறந்த (4)

துஞ்சினர் சிலர் தனி துறந்த பேர் சிலர் – சீறா:306/2
துறந்த பேர் இபுறாகிம் நல் நபி எனும் தூயோர் – சீறா:1224/3
துறந்த வாய்கள்-தொறும் நிணம் துன்னின – சீறா:3905/4
செயிர் துறந்த திறத்தினர் திண் படை – சீறா:4490/1

மேல்


துறந்தவர் (1)

துறந்தவர் இதயாசனத்து இருந்தவனை துடர் இன்பம் துன்பம் அற்றவனை – சீறா:2/2

மேல்


துறந்தவன் (1)

துறந்தவன் உரைப்ப பாவம் பகை ஒரு தொகையாய் கூடி – சீறா:811/3

மேல்


துறந்தான் (1)

குவ்வுற வீழ்ந்தான் ஆருயிர் துறந்தான் குணம் இல்லா பாதக கொடியோன் – சீறா:4116/4

மேல்


துறந்திலாது (1)

துறந்திலாது அரும் திறத்தினீர் ஏது என சொல்வேன் – சீறா:4606/4

மேல்


துறந்து (15)

விரைவினில் திமிர கடல் பகை துறந்து வெய்யவன் கதிர்கள் விட்டு எழுந்தான் – சீறா:273/4
துடவை சுற்றிய ஷாமினை துறந்து அவர் உறைந்த – சீறா:3447/1
பந்தனையாக யாரும் படைக்கலன் துறந்து மோனம் – சீறா:4190/2
தடிந்து கை படை துறந்து தம்மில்தாம் இரிந்து போனார் – சீறா:4206/4
மதம் துறந்து ஒழுகு இரு கவுள் புகர் முக மலை போல் – சீறா:4252/1
தரை கிடந்து உள் உயிர் துறந்து படை எறிந்து மாய்ந்தனர் போர் தலைவர் மன்னோ – சீறா:4315/4
நாட்டினை துறந்து சார்ந்த நாணமும் துறந்து வாழ்ந்த – சீறா:4364/1
நாட்டினை துறந்து சார்ந்த நாணமும் துறந்து வாழ்ந்த – சீறா:4364/1
வீட்டினை துறந்து வீர வேடமும் துறந்து கேளிர் – சீறா:4364/2
வீட்டினை துறந்து வீர வேடமும் துறந்து கேளிர் – சீறா:4364/2
கூட்டமும் துறந்து யாரும் அவ மொழி கூறும் புன்மை – சீறா:4364/3
உயிர் துறந்து கிடந்த உள் மூளையாம் – சீறா:4490/3
துறந்து கை படை இருந்தனன் எனவும் உள் துளங்காது – சீறா:4596/3
வீடுகள் துறந்து வெளியிடை புகுந்து வேண்டுவது இவை என விரும்பி – சீறா:4756/1
துன்றி நாழிகை-தனில் ஒரு தூணியை துறந்து
குன்று நேர் புய சகுபியில் ஒருவர் கை கொடுத்து – சீறா:4832/3,4

மேல்


துறப்ப (1)

தூ நிற பரிகள் வேகம் உயிரொடும் துறப்ப வீழ்ந்த – சீறா:3937/4

மேல்


துறப்பதல்லால் (1)

மதி_வலீர் ஈது அன்றென்னில் வாழ் உயிர் துறப்பதல்லால்
இதம் உற இருத்தல் நம்-தம் விறலினுக்கு இழிவதாமால் – சீறா:4363/3,4

மேல்


துறவலர்க்கு (1)

துறவலர்க்கு அரசாய் இருந்த இல்யாசு புத்திரர் பவுத்து எலாம் நிறைந்த – சீறா:157/3

மேல்


துறவறம் (2)

துறவறம் தவறி இல்லறம் மடிந்து சுடர் இலா மனை-அது போல – சீறா:256/2
தாங்கும் இல்லறம் துறவறம் தெரிந்த மா தவத்தோன் – சீறா:553/4

மேல்


துறவியில் (1)

துறவியில் ஊறு நீர் துருத்தி ஒன்றுமா – சீறா:4982/3

மேல்


துறவின் (1)

துறவின் மிக்கவர் திக்கிறின் ஓசையும் சூழ்ந்தே – சீறா:98/2

மேல்


துறவு (1)

துறவு உயர் பள்ளியை நோக்கி தான் தொழ – சீறா:2958/2

மேல்


துறு (2)

துறு மலர் பொன் புயத்து அமுசா-தமை அழைத்து மணமொழியை தொகுத்து பேசி – சீறா:1077/2
துறு மலர் பொழில் திகழ் மதீனம் சுற்றிய – சீறா:3311/1

மேல்


துறுகல் (3)

பொருப்பிடை துறுகல் சார்பில் பொரி அரை தருவின் நீழல் – சீறா:2061/1
சோலையினிடத்தும் சீறூர் சுற்றினும் துறுகல் சார்பும் – சீறா:2566/2
பரு வரை துறுகல் பாங்கும் பருதியின் கரம் புகாமல் – சீறா:2573/2

மேல்


துறுகலின் (1)

புரி நரம்பு இசை யாழ் தொண்டகப்பறையும் பொடிபட துறுகலின் மோதி – சீறா:28/2

மேல்


துறும (2)

துறும ஊட்டு அகில் பழம் புகை களங்கு அற துடைப்பார் – சீறா:3118/4
எண்ணரும் குறைசி தலைவரும் துறும எறி படை கலன்-அவை ஏந்தி – சீறா:4445/2

மேல்


துறுமி (1)

சுடர் கண் வேங்கைகள் என சில வீரர்கள் துறுமி
கடக்கும் வெற்றியின் இனையன அமர்செய கடிதின் – சீறா:3506/2,3

மேல்


துறுமிய (1)

துறுமிய கபடம் புணர் பனீக்குறைலா சூதர்கள் உறைந்து அவை வினவ – சீறா:4462/3

மேல்


துறை (9)

துறை விரி நதிகள்-தோறும் கழுவினர் துலங்க அன்றே – சீறா:102/4
புகழ் என தோன்றி வரு துறை கனானா பூபதியிடத்தின் வந்து இருந்த – சீறா:158/4
கலி அமைச்சா துறை கணக்கர் கோபமா – சீறா:299/3
துன்னிய அறத்தின் துறை வழி நடப்ப துன்பம் மற்று இன்பமே நடப்ப – சீறா:376/2
நல் துறை சுசூதும் செய்து நாயகர் இருப்பின் மேவ – சீறா:4201/4
அற துறை விளைந்த பேரொளி மணியே ஆதி-தன் அருளினில் திரண்ட – சீறா:4472/3
துறை தவறாமல் உண்டோர் தொகை-தனை விரித்து கூறில் – சீறா:4709/3
தடுக்கலா துறை பெருக்கு என பெருகின தாங்கல் – சீறா:4834/4
நல் துறை விளக்கும் எழில் முகம் நோக்கி நனி புகழ் ஆரண கடலே – சீறா:4991/3

மேல்


துறை-தொறும் (2)

துறை-தொறும் பெருகும் வெள்ள நதி என தோற்றிற்று அன்றே – சீறா:819/4
துன்னிட திரண்டு பைம் புல் துறை-தொறும் மேய்ந்து நாளும் – சீறா:2069/2

மேல்


துறைபெறும்படி (1)

துறைபெறும்படி பிரித்து செய் தொழில் துணிந்தனரே – சீறா:1232/4

மேல்


துறையில் (1)

துறையில் முத்து இறைக்கும் திரை தடம் சூழ்ந்த சோலையில் இருந்தனர் இப்பால் – சீறா:1008/4

மேல்


துறையின் (1)

துறையின் தொழில் வகையும் தொகை நிதியும் முறைமுறையாய் – சீறா:979/3

மேல்


துறையினில் (1)

பொருவு அராது எழுந்த கபீபினை நோக்கி புண்ணிய துறையினில் உறைந்த – சீறா:4470/2

மேல்


துறையினுக்கு (1)

துறையினுக்கு உருமேறு ஆர்த்து தோன்றினும் துவைக்கும் நீரார் – சீறா:3842/4

மேல்


துறையை (1)

பிரிந்திடாத கஃபா எனும் பேரின்ப துறையை
விரிந்த காரண நூகு தம் காலத்தில் விண் மட்டு – சீறா:1223/2,3

மேல்


துறையொடும் (1)

துறையொடும் ரகசிய சொல்லில் சொல்லினார் – சீறா:1314/4

மேல்


துறைவலார் (1)

துறைவலார் நாள்-தொறும் சொற்ற சொற்படி – சீறா:905/3

மேல்


துன் (4)

துன் இதழ் கமல பதத்தினை நிகர்ப்ப சுவட்டடி தொடர்வன போலும் – சீறா:82/4
துன் இதழ் கமல போது துயல்வர நாப்பண் வைகும் – சீறா:930/3
துன் இதழ் தாமரை பாதம் தொட்டு யான் – சீறா:3334/1
துன் அடல் சுபையிறு ஈன்ற தூய அபுதுல்லா என்னும் – சீறா:3877/1

மேல்


துன்ப (3)

தனியவன் அருளால் துன்ப நோய் வறுமை தனை அடுத்தவர்க்கும் இல்லாமல் – சீறா:375/3
செம் மலர் கருக துன்ப தீயினில் குளித்தோன்-தன்னை – சீறா:828/2
கணிதன் துன்ப கவியன் கபடித – சீறா:1414/1

மேல்


துன்பங்கள் (2)

தொடுத்த துன்பங்கள் ஆற்றி நல் வழி பல சொன்னார் – சீறா:212/4
தொல்லை முன் விதியால் தோன்றும் துன்பங்கள் விடுத்து நீங்கும் – சீறா:2843/1

மேல்


துன்பத்தால் (1)

துன்னலர் இழைத்திடும் துன்பத்தால் அடல் – சீறா:1473/1

மேல்


துன்பத்து (3)

சிந்தையுள் களித்து துன்பத்து இருக்கு அற திருக்கும் கையும் – சீறா:2770/3
இறுதியின் ஒழியா துன்பத்து எரி நரகிடையின் வீழ்வார் – சீறா:2803/4
அன்னதால் அடியேன் துன்பத்து அழுங்கிலேன் இன்னும் கேளீர் – சீறா:3929/4

மேல்


துன்பம் (18)

துறந்தவர் இதயாசனத்து இருந்தவனை துடர் இன்பம் துன்பம் அற்றவனை – சீறா:2/2
நீதியே எனவும் பலதரம் தவுபா நிகழ்த்தியும் துன்பம் விட்டு ஒழியா – சீறா:132/2
உறைதரு துன்பம் அனைத்தையும் போக்கி ஊழ்வினை பின்பும் ஒன்றாக்க – சீறா:133/3
சொர்க்கவாயிலும் திறந்து அலங்கரித்தனர் துன்பம்
மிக்க வாரி பாழ் நரகங்கள் அடைத்தனர் வானோர் – சீறா:184/2,3
துன்னிய அறத்தின் துறை வழி நடப்ப துன்பம் மற்று இன்பமே நடப்ப – சீறா:376/2
வருந்து துன்பம் இன்று ஒழிந்தனம் என மகிழ்ந்ததுவே – சீறா:776/4
இனையன துன்பம் எய்தி இவன் இவண் இருப்ப அன்னோர் – சீறா:945/1
மன்னவ துன்பம் என்ப வருவது ஒன்று இல்லை அன்றே – சீறா:1730/4
சோதியே எவையின் உவமையில்லவனே தொடர் இன்ப துன்பம் அற்றவனே – சீறா:1900/2
பெருகிய வலியும் சீர்த்தியும் உடையோய் பின் வரும் துன்பம் ஒன்று அறியேன் – சீறா:2308/4
உரைத்தவை அனைத்தும் கேட்டு அங்கு அபூஜகுல் ஒழியா துன்பம்
பெருத்து நின்று இடைந்து வாடி பிறர் சிலர் தம்மை கூவி – சீறா:2563/1,2
இனையன புழைகள் எல்லாம் அரவு எழுந்து எதிர துன்பம்
மனதினில் படர சோதி கலையினை வலிதின் வாங்கி – சீறா:2598/1,2
சொன்னவை அறியான் ஊழில் சூழ் விதி துன்பம் மாற்ற – சீறா:2827/2
தொடர்ந்திடும் சுரங்கள் யாவர்க்கும் தீர்ந்து துன்பம் அற்று இருந்தனர் சுகமே – சீறா:2873/3
தறித்து அபாசுபியான் துன்பம் தவிர்த்திடேமாகில் யார்க்கும் – சீறா:3398/2
எ தலத்தினும் யாவரே துன்பம் இலாதார் – சீறா:4004/4
தென் திகழ் வடிவோய் நின் முகம் கண்டேன் தீர்ந்தது என் துன்பம் என்று இசைத்தார் – சீறா:4098/4
துன்பம் அற ஒருபோதும் தொழுகை விடா முசிலிமாய் துலக்கிவித்தார் – சீறா:4686/4

மேல்


துன்பமுடன் (1)

கொள்ளாத நலிதல் ஐயம் துன்பமுடன் சூழ்ந்து குடிகொண்டு தோன்ற – சீறா:2666/2

மேல்


துன்பமும் (13)

குறியும் துன்பமும் வந்தவாறு ஏது என கூறி – சீறா:188/2
நினைத்த பற்பல துன்பமும் அகற்றி நீள் நிலத்தில் – சீறா:213/2
புவியில் தோன்றிய துன்பமும் முதியவன் புகல – சீறா:468/3
புண் இருந்து என இருந்திடும் துன்பமும் போக்கி – சீறா:479/2
ஊறு துன்பமும் இன்பமும் உடன்வர நடந்தார் – சீறா:550/4
சிந்தி நம் கிளையவர் மன துன்பமும் சிதையும் – சீறா:1696/4
துன்பமும் ஒழியாது இனம் பெரும் கேடு சூழ்தர விளைந்திடும் என்பார் – சீறா:1906/2
அரி என மகிழ்ந்து நோக்கலும் கால் கட்டு அற்றிட துன்பமும் அறுந்த – சீறா:2325/4
உறவு கொண்டனை பவ தொடர் துன்பமும் ஒழித்தாய் – சீறா:2621/2
சிந்தின மனத்தில் கூண்ட துன்பமும் சிதறிற்று அன்றே – சீறா:2845/4
தொடுத்த காரியம் முடித்து அரும் துன்பமும் துயரும் – சீறா:2949/2
முடிவில் துன்பமும் முனை அறும் பேடி என்பதுவும் – சீறா:3769/3
வெருவு உறு மன துன்பமும் விளைவுறு பயமும் – சீறா:4273/1

மேல்


துன்பமுற்ற (1)

தோற்றிடா துன்பமுற்ற புதுமையை தொகுத்து வல்லே – சீறா:1550/3

மேல்


துன்பமுற்றனரால் (1)

சுரம் தனி பிடிப்ப உடல் உலைந்து ஒடுங்கி சோர்வுற துன்பமுற்றனரால் – சீறா:2872/4

மேல்


துன்பமுற்றார் (1)

மறு உறை குபிரர் கேட்டு மனத்தினில் துன்பமுற்றார்
இறையவன் தூதர் செவ்வி இயல் நபி கலிமா ஓதும் – சீறா:1502/2,3

மேல்


துன்பமுற்று (1)

தூண்டியே நடந்து வாயிலை கடந்தார் துன்பமுற்று அப்துல் முத்தலிபு – சீறா:279/4

மேல்


துன்பமே (2)

தூறு தோன்றி இன்பு அற பெரும் துன்பமே வரினும் – சீறா:2455/4
சூதரும் உடன்று செய்யா துன்பமே செய்ய சொல்-மின் – சீறா:2825/3

மேல்


துன்பினில் (1)

அகத்தில் துன்பினில் அடங்கினர் என அறிகிலராய் – சீறா:2209/2

மேல்


துன்பினுக்கு (1)

துன்பினுக்கு அரும் தூய மருந்து மீறு – சீறா:4246/2

மேல்


துன்பு (6)

தொலைவு இல் துன்பு உற அற கொடு வினையொடும் தொடர்வர் – சீறா:564/3
மேய துன்பு அனைத்தையும் விலக்கி வில் இடும் – சீறா:1475/3
எதிர்ப்படும் துன்பு எனும் இருளை உள் மகிழ் – சீறா:1792/3
வெல் வித புதுமை காரணம் அலது வேறு துன்பு இலை என விரிப்பார் – சீறா:1907/4
உள் உறை அறியாய் துன்பு வந்து இன்னும் உலைப்பது பின்னரில் காண்பாய் – சீறா:4102/2
சூழுடன் விரதம் செய்ய துன்பு உறு கிழவன் எந்தநாளினும் – சீறா:4796/2

மேல்


துன்புற்று (2)

ஒக்கலும் துன்புற்று எழில் முகம் வெளிறி உள் உணர் நினைவு அற கருகி – சீறா:1934/2
நடுங்கி துன்புற்று வீந்தனன் போயினன் நரகம் – சீறா:4016/4

மேல்


துன்புற (7)

கடிதில் துன்புற வரும் கரு மாரியின் களையால் – சீறா:234/2
புன கொடி துன்புற புந்தி கூர்தர – சீறா:514/2
மனத்தினில் துன்புற வருந்தி மாழ்கிய – சீறா:739/1
துதி பெறும் குவைலிது கருத்து துன்புற
பதியர் பேதகப்பட பகர்வரோ எனும் – சீறா:1018/1,2
ஆதரம் விடுத்து அமர் அரிகள் துன்புற
பூதலம் புகழும் உக்காசு புத்திரர் – சீறா:3036/2,3
சூதரில் கொடிய சூதன்-தன் செய்கை துன்புற யாவையும் தொகுத்து – சீறா:4086/3
தன்னில் யாவரும் துன்புற கபுறில் வைத்தனரால் – சீறா:4168/4

மேல்


துன்புறாதவர் (1)

துன்புறாதவர் இலை துன்பை துன்புறாது – சீறா:1790/2

மேல்


துன்புறாது (3)

தூங்கு இசை மறை தேர் முகம்மதும் பாலை துன்புறாது இன்பமுற்றனரே – சீறா:691/4
துன்புறாதவர் இலை துன்பை துன்புறாது
இன்பமே கொள்பவர் இலங்கும் பொற்பதிக்கு – சீறா:1790/2,3
துன்னிய கிளைஞர் நெஞ்சம் துன்புறாது அமைய நாளும் – சீறா:2821/2

மேல்


துன்புறும் (5)

சொல்லிய நல் மொழி கேட்டு துன்புறும்
அல்லலும் போக்கறுத்து அடல் அபூபக்கர் – சீறா:1310/1,2
தேற துன்புறும் கேடு எனக்கு வந்தடைந்தால் தேடிய திரவியம் அனைத்தும் – சீறா:1457/2
துன்புறும் தாளில் நீண்ட திரு கரம் தொட்டு நீவ – சீறா:3727/2
துணைவனும் காதலியும் இவை உரைத்து மன துயரொடும் துன்புறும் அ போதின் – சீறா:3754/1
வரலும் பெரு மகிழ்கொண்டு அகுமது துன்புறும் அவரோடு – சீறா:4334/1

மேல்


துன்பை (1)

துன்புறாதவர் இலை துன்பை துன்புறாது – சீறா:1790/2

மேல்


துன்பொடும் (1)

அகத்தினில் பெரும் துன்பொடும் இருக்கும் மூன்றாம் நாள் – சீறா:2203/1

மேல்


துன்ற (1)

துன்ற அரும் குண தூதர் கை வாளினை – சீறா:4224/3

மேல்


துன்றி (3)

துகள் துன்றி விசும்பு துடைத்திடவே – சீறா:709/2
சுந்தர மடந்தையரும் மைந்தரொடு துன்றி
வந்தவர் எதிர்ந்தவர் நெருங்கும் மணி வாயில் – சீறா:882/3,4
துன்றி நாழிகை-தனில் ஒரு தூணியை துறந்து – சீறா:4832/3

மேல்


துன்றிய (7)

மன்றல் துன்றிய முகம்மதின் மலர் அடி வணங்கி – சீறா:766/3
நறை துன்றிய சுதை வெண் கதிர் எயிலின் புறம் நண்ணி – சீறா:979/1
துன்றிய நிழலும் நல் நீர் சொரிதரும் இடமும் செம் தேன் – சீறா:2054/2
மன்றல் துன்றிய மது மலர் அணி முகம்மதுவே – சீறா:2464/4
மன்றல் துன்றிய மது மலர் புய முகம்மதுவும் – சீறா:2931/1
துன்றிய பகையும் தீர்த்து தீமையும் துடைப்பன் மன்னோ – சீறா:4369/4
துன்றிய உரோமம் யாவும் தளிர்த்தன துணையா நின்ற – சீறா:4386/2

மேல்


துன்றின (1)

கருதி எங்கணும் கழுது துன்றின
பருதி மண்டலம் அனைய பண்பு என – சீறா:3962/2,3

மேல்


துன்று (8)

துன்று வெம் படை தலைவரும் பரியுடன் சூழ – சீறா:593/2
துன்று மென் மதி முகம் துலங்கிட வெகு தூரம் – சீறா:769/1
துன்று மணி என பூவின் மடந்தையர்க்கும் சுவன பதி தோகைமார்க்கும் – சீறா:1218/3
துன்று மென் மலர் புய நபி மனத்தினில் துணுக்குற்று – சீறா:1293/2
துன்று பாசறை சூறையாடினார் – சீறா:3965/4
துன்று அடல் வாம் பரி நடந்த துன்னலர்கள் தசையோடும் தோயும் ஆவி – சீறா:4302/1
துன்று தவத்தின் இடமோ பொறை இடமோ அருள் இடமோ தொலையா வேத – சீறா:4523/2
துன்று புய சகுது இனைய இருப்ப நறை கமழ்ந்த ஒளி தூதரானோர் – சீறா:4527/2

மேல்


துன்றுகின்றனர் (1)

துன்றுகின்றனர் என்றனன் கபீபு எதிர் சொலுவார் – சீறா:4838/4

மேல்


துன்றும் (5)

மன்றல் துன்றும் மது மாலை நாற்றி ஒளிர் மணி திகழ்ந்த ககுபாவிடம் – சீறா:1432/2
துன்றும் அடல் வெம் புரவி சேனை புடை சூழ – சீறா:1784/1
துன்றும் என் மனத்தில் தெரிந்தது உன் மகள்-தன் தொல்வினை தெளிப்பதற்கு என்றார் – சீறா:1942/4
வெறி துணர் தாது துன்றும் வேரி அம் சோலை புக்கார் – சீறா:4290/4
துன்றும் அ நகர்க்கு இறைவர்கள் துயர் மனத்து உற்று – சீறா:4634/3

மேல்


துன்ன (4)

இடபமும் பரியும் துன்ன எழுந்தனர் விரைவில் நன்றே – சீறா:1034/4
துயல்வரும் கொடிகள் துன்ன துரகதம் நடத்தினாரால் – சீறா:3410/4
தொலைவு இலா சினம் துன்ன வந்து ஆர்த்தனர் – சீறா:4480/3
சுரத்து அழல் வருத்த அடி துன்ன வரும் முன்னம் – சீறா:4895/3

மேல்


துன்னலர் (1)

துன்னலர் இழைத்திடும் துன்பத்தால் அடல் – சீறா:1473/1

மேல்


துன்னலர்கள் (1)

துன்று அடல் வாம் பரி நடந்த துன்னலர்கள் தசையோடும் தோயும் ஆவி – சீறா:4302/1

மேல்


துன்னலார் (1)

துனி கொள் மாற்றம் செவியுற துன்னலார்
வினையமுற்று விடுப்ப வந்தோன் என – சீறா:4235/2,3

மேல்


துன்னலார்-கொலோ (1)

துன்னலார்-கொலோ சிட்டரோ என சிரம் தூக்கி – சீறா:2035/2

மேல்


துன்னலால் (1)

தோரணத்தொடும் கொடி காடு துன்னலால்
வாரண மத மலை மலிந்து நிற்றலால் – சீறா:2709/1,2

மேல்


துன்னவே (3)

கரதலம் புய வரை ககனம் துன்னவே – சீறா:1796/4
சுறவு எனும் வீரரும் பரியும் துன்னவே
இறை நபி முகம்மதும் எழுந்து போயினார் – சீறா:3280/3,4
சுழிபடு புரவியும் படையும் துன்னவே
அழிபடா பெரும் புகழ் அரசர் கேசரி – சீறா:3336/2,3

மேல்


துன்னி (1)

நிறையொடும் பசியும் துன்னி நீள் நெறி இருப்ப அ ஊர் – சீறா:2243/2

மேல்


துன்னிட (3)

துன்னிட திரண்டு பைம் புல் துறை-தொறும் மேய்ந்து நாளும் – சீறா:2069/2
துன்னிட எழுந்தனர் துதிக்க யாவுமே – சீறா:3013/4
துன்னிட சுமைகள் ஏற்றி தொகுதிகள் தொகுதியாக – சீறா:3357/4

மேல்


துன்னிய (7)

துன்னிய அறத்தின் துறை வழி நடப்ப துன்பம் மற்று இன்பமே நடப்ப – சீறா:376/2
துன்னிய துயரொடும் எழுந்து சூல் முகில் – சீறா:1324/3
துன்னிய திரை கடல் தோழர் நாப்பணின் – சீறா:2721/1
துன்னிய கிளைஞர் நெஞ்சம் துன்புறாது அமைய நாளும் – சீறா:2821/2
துன்னிய குழுவுடன் தொழுது வைகினார் – சீறா:2959/4
துன்னிய களப சேற்றால் தடவி மெய் துலங்க செய்து – சீறா:3217/3
துன்னிய கதிர் அரி தோன்ற மாற்றலர் – சீறா:4564/1

மேல்


துன்னின (1)

துறந்த வாய்கள்-தொறும் நிணம் துன்னின – சீறா:3905/4

மேல்


துன்னு (8)

துன்னு பூம் கமுக சிதறு செம் பழுக்காய் சுமப்பவர் கம்பலை செருக்கும் – சீறா:61/3
துன்னு பூம் குழல் விரிதர செ இதழ் துடிப்ப – சீறா:449/3
துன்னு வெண் கதிர் கற்றை போல் கவரி தூக்குவரால் – சீறா:1107/4
துன்னு தோழர்கள் யாரையும் இனிதுற துதித்து – சீறா:2940/3
துன்னு காபிரில் தோன்றும் ஒருத்தன் சூது – சீறா:4219/2
துன்னு தவ வானவர்கள் தொழும் அரிய ஒளி உருவாய் தோன்றி நின்றோய் – சீறா:4295/3
துன்னு பரியொடும் எழுக எழுந்தன போய் திசை-தோறும் தூளி அம்ம – சீறா:4301/4
துன்னு பல இயம் வீழ ஓடாத சேனை பல தொடர்ந்து வீழ – சீறா:4318/3

மேல்


துன்னும் (6)

துன்னும் ஏரியும் தடங்களும் நிறைந்தன தோயம் – சீறா:35/4
துன்னும் மெல் இதழ் வனசமும் பானலும் சுரும்பு உண்டு – சீறா:868/1
உலம் பொரு தோளில் துன்னும் மாலைகள் உகுத்த தேனும் – சீறா:3380/1
துன்னும் அ இடங்கள் நோக்கி துரத்து அபீறாபிகு என்போன்-தன் – சீறா:3699/2
துன்னும் பல வாச்சியம் முழங்க எழுந்தார் இனிய தோழரொடும் – சீறா:4037/2
துன்னும் மாந்தர்-தம் முகங்களும் தோற்றவும் இலையால் – சீறா:4599/4

மேல்


துனி (14)

துனி பறந்தன உவகையும் பிறந்தன துணை வரை புயம் மீற – சீறா:656/2
அணையும் தம்-வயின் துனி பல அகற்றினர் அன்றே – சீறா:1277/4
துனி மனத்து உறைய முன்னோன் தோன்றலை உறைத்தாய் என்னில் – சீறா:1496/1
துனி விளைத்திடும் முகம்மதின் உடல் துணிதுணித்து – சீறா:1524/2
துனி பல அகற்றினேன் முன் சூழ் வினை அறிகிலேனே – சீறா:2071/4
பிடித்த நல் மறை தீனொடு பெரும் துனி யாவும் – சீறா:3109/2
துனி தவிர்த்து உதவிசெய்தவர்கள் துஞ்ச யான் – சீறா:3617/1
கத்தன் ஏவலில் துனி வந்து கருதியது என்றால் – சீறா:4004/3
துனி கிடந்து உழன்ற வஞ்ச சூதரில் ஒருவன் நாளும் – சீறா:4194/1
துனி கொள் மாற்றம் செவியுற துன்னலார் – சீறா:4235/2
தீய வங்கு நோய் வரடு மூப்பு உறு துனி சிதைந்து – சீறா:4261/1
துனி இல் மா நபி கேட்டு நாயனை பல துதித்தார் – சீறா:4620/3
துனி அறு மொழி எம்-பால் சொல்ல வேண்டுமே – சீறா:4645/4
தொழுத பின் அவரை நோக்கி துனி மிகுந்து உலகம் எல்லாம் – சீறா:4783/1

மேல்


துனித்தல் (1)

துனித்தல் இல் இருந்தேன் முன்னர் அ நாளில் தோன்றினன் முகம்மது என்று ஒருவன் – சீறா:4095/4

மேல்


துனிப்படல் (1)

துனிப்படல் அறிவு எனும் சூழ்ச்சித்து அன்று அரோ – சீறா:1791/4

மேல்


துனியின் (1)

மாற்றலர் தனித்தனி துனியின் மாழ்வுற – சீறா:4572/1

மேல்


துனியே (1)

துனியே பெருக உறைந்திடுதல் சூழ சமன்று சேனையொடும் – சீறா:4033/2

மேல்


துனியொடும் (1)

துனியொடும் குதித்து அடிபட துள்ளியே திரியும் – சீறா:4584/4

மேல்


துனிவர (1)

தோள் துணை நெருங்க உள்ளம் துனிவர உடலம் சோர – சீறா:1265/2

மேல்


துனிவிலாது (1)

துனிவிலாது மூவாயிரம் பெயரவர் சூழ – சீறா:3790/2

மேல்


துனிவு (1)

துனிவு இல் வேவுபார்த்து அடைந்தவர்க்கு அழிவிலா சொர்க்க – சீறா:4590/3

மேல்


துனிவுறும் (1)

வெருவுறும் மானம் தேய்வுறும் தீமை விளைவுறும் துனிவுறும் வேதம் – சீறா:4474/2

மேல்