தீ – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தீ 34
தீங்கின் 1
தீங்கினன் 1
தீங்கினால் 1
தீங்கினுட்படும் 1
தீங்கினை 1
தீங்கு 25
தீங்கும் 2
தீங்குறும் 1
தீங்கொடும் 1
தீட்ட 1
தீட்டவும் 1
தீட்டா 1
தீட்டாது 1
தீட்டி 5
தீட்டிய 3
தீட்டினன் 1
தீட்டு 6
தீட்டுக 1
தீட்டும் 9
தீண் 1
தீண்ட 3
தீண்டப்படும்படி 1
தீண்டல் 1
தீண்டலால் 1
தீண்டவும் 1
தீண்டா 5
தீண்டாத 1
தீண்டாது 2
தீண்டாள் 1
தீண்டி 9
தீண்டிட 1
தீண்டிய 2
தீண்டினனலன் 1
தீண்டினான் 1
தீண்டுதற்கு 1
தீண்டும் 1
தீதாய் 1
தீது 49
தீதுற்று 1
தீதுற 1
தீதுறா 1
தீதுறும் 2
தீப்பொறி 5
தீபங்கள் 1
தீபம் 4
தீபமிட்டதும் 1
தீபமும் 2
தீபமே 3
தீம் 22
தீம்பால் 2
தீமை 9
தீமையர் 2
தீமையன் 2
தீமையும் 6
தீமையே 1
தீமையை 1
தீமையோன் 1
தீய் 1
தீய்க்கும் 1
தீய்க்கொள 1
தீய்த்தீர் 1
தீய்த்து 1
தீய்த்தோர் 1
தீய்ந்த 1
தீய்ந்தன 2
தீய்ந்திட 1
தீய்ந்து 2
தீய்வுறுமால் 1
தீய 8
தீயது 1
தீயம்றை 1
தீயர் 2
தீயவர் 1
தீயவன் 4
தீயன் 1
தீயால் 2
தீயிடை 1
தீயினில் 4
தீயினும் 3
தீயும் 1
தீயை 2
தீயோர் 1
தீயோன் 2
தீர் 1
தீர்க்கவே 1
தீர்குவர் 1
தீர்குவேன் 1
தீர்த்த 1
தீர்த்தவர் 1
தீர்த்தார் 1
தீர்த்து 12
தீர்த்தே 1
தீர்தர 1
தீர்தலாக 1
தீர்ந்த 1
தீர்ந்தது 2
தீர்ந்ததும் 1
தீர்ந்ததோ 1
தீர்ந்தன 1
தீர்ந்தனம் 1
தீர்ந்தான் 1
தீர்ந்திடாமல் 1
தீர்ந்திடும் 1
தீர்ந்தில 1
தீர்ந்து 8
தீர்ப்ப 1
தீர்ப்பதாக 2
தீர்ப்பர் 1
தீர்ப்போம் 1
தீர 5
தீரப்படுத்தி 1
தீரன் 2
தீரும் 1
தீவகத்தினும் 1
தீவகம் 1
தீவத்தும் 1
தீவில் 1
தீவினும் 3
தீவினை 13
தீவினைக்கு 2
தீவினைகள் 1
தீவினையும் 1
தீவு 1
தீவுக்கு 1
தீவும் 1
தீற்றி 5
தீற்று 3
தீன் 189
தீன்தீன் 5
தீன்படுத்தி 1
தீனக 1
தீனர் 21
தீனர்-தங்கள் 1
தீனர்-தம்மொடும் 1
தீனர்-தாமும் 1
தீனர்-பாலினில் 1
தீனர்_கோன் 1
தீனர்_நாயகம் 1
தீனர்க்கு 3
தீனர்கள் 3
தீனராகிய 1
தீனருக்கு 2
தீனரும் 4
தீனரே 1
தீனரை 3
தீனரோடும் 1
தீனவர் 44
தீனவர்-தம் 1
தீனவர்-தம்மை 1
தீனவர்-தமக்கு 1
தீனவர்-தமை 1
தீனவர்-தமையும் 2
தீனவர்கள் 2
தீனவர்கள்-தம்மை 1
தீனவர்கள்-தமை 1
தீனவர்களுடனும் 1
தீனவர்களை 1
தீனவருடன் 1
தீனவருடனும் 1
தீனவரும் 1
தீனவரே 1
தீனவரொடு 1
தீனன் 1
தீனில் 7
தீனிலை 1
தீனிலையவரும் 1
தீனின் 23
தீனின்படி 1
தீனினை 6
தீனுக்காகவே 1
தீனுக்கு 2
தீனும் 3
தீனுள்ளோரை 1
தீனை 17
தீனையும் 1
தீனொடு 1
தீனோர் 14
தீனோர்-தமக்கு 1
தீனோர்கள் 1
தீனோர்களில் 1
தீனோருக்கு 1
தீனோருடன் 1

தீ (34)

திருக வெந்து தீ உமிழ்ந்த வேல் திணித்தன சிவண – சீறா:469/2
கொடிய தீ வினைக்கு உரியவர் சொல்லினை குறித்தோர் – சீறா:851/3
அறுத்து தீ வினை பயிர் விளைத்திட நினைத்தவரே – சீறா:959/4
தீ நரகு அடைவர் என்ற சொல் செவி துளையில் மாறா – சீறா:1355/1
இரு திசைக்கு இரு தலையிடமும் தீண்டும் தீ
பொரு கதிர் அயிற்கு எதிர் பொருவ ஆயிரம் – சீறா:1799/2,3
சேர்த்து உகுபான் கண் துயில்தரும் வேளை சிறு செவி பெரிய வாய் தீ கண் – சீறா:2879/2
தீ என மிளிர் கண் கொடிப்புலி பேழ் வாய் சிக்கிய துருவையின் பல கால் – சீறா:2881/1
துள்ளு உறும் காம தீ மேல் ஒளிர்வது போல நின்றார் – சீறா:3179/4
கயின் உறை கழித்த வாளின் கண்கள் தீ கனல காதி – சீறா:3343/2
கேட்டலும் தலைவர் எய்தா கோப தீ கிளர பொங்கி – சீறா:3397/2
செருக்கு எனும் கடல் குடித்து நெய் கமழ்ந்து தீ தழல் கொண்டிருக்கும் – சீறா:3860/1
குடைகள் மீதினும் நெஞ்சினும் முதுகினும் கொழும் தீ
அடரும் கண்ணினும் பாய்ந்து உக திரிந்ததேயன்றி – சீறா:3886/2,3
கடைக்கண் தீ உகும் மற மன்னர் முடியினை காலால் – சீறா:3888/2
சொன்ன மொழி தீ அங்கு அவர் காதில் சுட மேன்மேல் – சீறா:3914/1
தீ அழல் விழியில் காட்டி சென்னியில் தும்பை காட்டி – சீறா:3952/3
கொடிய நஞ்சு என தீ என உரும் என கொதித்த – சீறா:3998/1
சுற்றும் இரங்க தீ என்ன தோன்றும் மரை வாவிகள் கடந்து – சீறா:4038/2
தீ என சினத்தினை வளர்ப்ப கண்ணினில் – சீறா:4058/2
தீ கொடும் கனவு ஒன்று எய்தவும் அறிந்தேன் செம் நிற குருதி வாசமும் என் – சீறா:4113/2
தீ எனும் மதத்தில் செய்யும் செய்கையோ என திகைத்தார் – சீறா:4204/4
கூறு நகரவர்க்கு மனம் வெகுண்டன கண் சிவந்தன தீ கொதிப்ப வாயை – சீறா:4309/3
தாங்கினர் வெம் மறம் ஊக்கம் அமையாத கோப தீ தழைப்ப மேன்மேல் – சீறா:4310/1
மெய்த்தலத்தில் கஞ்சுகியும் மேல் கவசமும் விசித்து விரி தீ சூலம் – சீறா:4311/1
தீ ஆறின செரு ஆறின சினம் ஆற வஞ்சினத்தின் – சீறா:4320/3
சீற்றமும் ஒடுங்கிலன் போர் சிந்தனை எறிகிலன் தீ
காற்று எனும் உயிர்ப்பு வீக்கம் கழித்திலன் கருதா புன்மை – சீறா:4360/2,3
அயர்த்தனன் கறுபு மைந்தன் கோப தீ அடங்கிலாதால் – சீறா:4387/4
வெட்டு வெட்டியே கொட்டு வாய் மடிந்த தீ விளைத்த – சீறா:4406/1
சிதறி துண்டங்கள் ஆயின தீ பொறி தெறிப்ப – சீறா:4411/2
தூண்டிய சீற்ற தீ ஒன்று தாங்கி ஏகினர் மிடல் உடை சூரர் – சீறா:4447/4
சிந்தி நந்தி விழுந்தன தீ என – சீறா:4502/2
தாக்கிய தீ மொழி செவியில் சார்தலும் – சீறா:4561/1
வெய்ய தீ எரித்து அரும் குளிர்காய்ந்தனர் மேன்மேல் – சீறா:4585/3
நடுவில் தீ வளர்த்து இருந்தனன் குளிரினால் நடுங்கி – சீறா:4594/4
சிவை கடை போலும் செம் தீ தழல் எழ விழித்து அடர்ந்து – சீறா:4940/1

மேல்


தீங்கின் (1)

சேவகத்தினை தவிர் பிழை அல எனில் தீங்கின்
ஏவல் கொண்டு உனை விடுத்த பொய் முகம்மதினிடத்தில் – சீறா:3518/2,3

மேல்


தீங்கினன் (1)

இசைய ஓங்கி எறிந்தனன் தீங்கினன் – சீறா:4510/4

மேல்


தீங்கினால் (1)

புரிந்த தீங்கினால் வந்தவை அனைத்தையும் புகன்றார் – சீறா:958/3

மேல்


தீங்கினுட்படும் (1)

தீங்கினுட்படும் பதக என்று இரு விழி சிவப்ப – சீறா:3517/2

மேல்


தீங்கினை (1)

தீங்கினை ஒரு-பால் சேர்த்தி செவ்விதின் இருந்தான் செம் தேன் – சீறா:2374/3

மேல்


தீங்கு (25)

தீங்கு அகன்றிடும் அ செய்தி கண்டு அறிந்து செறிதரு பிற நகர் உளரும் – சீறா:369/3
தீங்கு இலாத முக்காலமும் தெளிந்து அறி திறலோன் – சீறா:553/3
ஆனதால் ஒரு தீங்கு இலை நபிக்கு என அறைந்தான் – சீறா:577/3
தீங்கு உறு மனத்தினை அடக்கி செப்புவார் – சீறா:911/4
தீங்கு உறு மனத்தன் ஏகி செறித்த மேல் பலகை மெல்ல – சீறா:941/1
தீங்கு இயற்றிட நினைத்திடும் கொடிய அ தீமை – சீறா:952/2
தேரும் நல்லறிவாளருக்கு இழைத்திடும் தீங்கு
நீரிடை கனல் நெருப்பு உகுத்திடுவது ஒத்திடுமே – சீறா:953/3,4
தீங்கு இல் பொன் கலசம் விண்டு செம் மணிகள் சிந்தும் மாதுளை திரள் ஒரு-பால் – சீறா:1006/4
தீங்கு உறாது என உரைத்தனர் மடந்தையர் திலதம் – சீறா:1278/4
வந்திடாது மறுத்து ஒரு தீங்கு இலை – சீறா:1394/2
ஆனது இ உரை தீங்கு இவை என உரையாடாது – சீறா:1511/3
இகலும் தீங்கு மனத்து இருத்தி எழுந்தாரெனில் அங்கு அவர் கரத்தில் – சீறா:1589/1
நல் மனத்தவர்க்கு ஒருநாளும் தீங்கு எனும் – சீறா:1793/2
அரும் புவியிடத்தில் தீங்கு அடுத்திடா வகை – சீறா:2422/2
தடுத்து தீங்கு இயற்றியதை உள்ளகத்தினில் தரித்து – சீறா:2916/1
தீங்கு அகற்றிய மகள் மகன் வல திரு செவியின் – சீறா:3742/1
உதிக்கும் மேலவர் ஒருவர்க்கு தீங்கு உறின் உறைந்த – சீறா:3763/1
பதிக்கும் அ பெரும் குலத்துக்கும் தீங்கு எனப்படுமால் – சீறா:3763/2
தீங்கு உறும் கண்ணன் என்றே சிந்தையில் கொள்வாள் என்ன – சீறா:3932/3
தீங்கு உறாது யான் ஏகிய நெறியினில் தீனோர் – சீறா:4267/3
அருளும் தீங்கு இலா மயக்கமும் மாற்றி அன்னோர் தம் – சீறா:4273/2
தீங்கு இலாத அ சாபிர்-தம் செழும் முகம் நோக்கி – சீறா:4416/1
தீங்கு உறும் வார்த்தை ஈது என மறையில் செப்பினர் அறத்தொடும் புகழும் – சீறா:4463/3
தீங்கு உறும் காபிர்-வயின் சிறிது எளியேம் கொடுப்பதும் உடைத்து அரும் திறலோய் – சீறா:4475/4
தீங்கு உறாது ஏகினன் தூதர் செவ்வியோன் – சீறா:4548/4

மேல்


தீங்கும் (2)

இவ்வணம் முடித்தோமெனில் ஒரு தீங்கும் இயைந்திடாது இரும் பழி சுமக்கின் – சீறா:2524/1
பித்தமும் பிதற்றும் நீங்கும் பிறிது ஒரு தீங்கும் வாராது – சீறா:2831/2

மேல்


தீங்குறும் (1)

செய்ய நன் மாற்றம் உரைத்தவை தடுத்தாய் தீங்குறும் என்பதும் தெளியாது – சீறா:4120/3

மேல்


தீங்கொடும் (1)

தீங்கொடும் இருந்தார் எய்தும் விதியினை தெரிகிலாதார் – சீறா:4392/4

மேல்


தீட்ட (1)

திறனுற கேட்டது இல்லை அ மொழி தீட்ட வேண்டா – சீறா:4878/2

மேல்


தீட்டவும் (1)

ஓதி ஓலையில் தீட்டவும் முடிவது அன்று உடையோன் – சீறா:1694/3

மேல்


தீட்டா (1)

தீட்டா உரு எய்தும் நபி திருமுன்னரின் வந்தாள் – சீறா:4342/4

மேல்


தீட்டாது (1)

திறக்க ஓதுவது எவை என உரைத்தனன் தீட்டாது
அறத்தினுட்படும் சொல்லினை குறித்து எடுத்து அறைந்தார் – சீறா:1288/3,4

மேல்


தீட்டி (5)

மேவர கனக மையால் வரிபட விளங்க தீட்டி
சேவையின் நினைவு மாறா செவ்விய ஜிபுறயீல்-பால் – சீறா:3095/2,3
விண்ணபத்திரத்தை தீட்டி விரைவுடன் அனுப்பினானால் – சீறா:3386/4
கவின் உறும் ஷாமுக்கு ஏகி வருமவர் கடிதில் தீட்டி
இவண் விடுத்து அனுப்பும் ஓலை-தனை விரித்து இயம்புக என்ன – சீறா:3388/2,3
துண்ட வாள் முக துணை விழி தீட்டி வெண் தூசு – சீறா:4167/2
பிறை என வளைந்த சாணையில் தீட்டி பெரும் சுவப்பிரமம் வீழ்ந்து உலவும் – சீறா:5026/1

மேல்


தீட்டிய (3)

தீட்டிய கதிர் வேல் செம் கை திறல் உமறு அவணின் வந்தார் – சீறா:1558/4
தீட்டிய செழும் படை சேனை வீரரை – சீறா:3011/1
தீட்டிய படைக்கலம் செறிய சென்று ஒரு – சீறா:3024/3

மேல்


தீட்டினன் (1)

கணம் செறி கத்தி ஒன்றினை எடுத்து தீட்டினன் கனல் பொறி தெறிப்ப – சீறா:5025/4

மேல்


தீட்டு (6)

தீட்டு திறல் புகழ் ஹமுசா உரைத்த மொழி அமுத மழை செவியில் பாய்ந்து – சீறா:1084/1
தீட்டு வெண் புகழீர் மறுத்து ஒரு சூழ்ச்சி செப்பும் என்று உரைத்தனன் தீயோன் – சீறா:2521/4
பகரும் நல் மொழியும் மற்றோர் தீட்டு பாசுரத்தின் கூறும் – சீறா:3058/2
செவி அகம் குளிர பொன்னால் தீட்டு பத்திரத்தை ஏந்தி – சீறா:3101/1
தீட்டு வேல் குடை திண் பரி – சீறா:4152/1
தீட்டு வேலவரை எல்லாம் போரினில் சிந்தை ஆக்கி – சீறா:4389/3

மேல்


தீட்டுக (1)

தெரிவுற தீட்டுக என்றார் சுகயில் பின் சிறிது சொல்வான் – சீறா:4881/4

மேல்


தீட்டும் (9)

உரைப்பது என் சிறியேன் தீட்டும் ஓலையே உரைக்கும் என்றான் – சீறா:1045/4
இ பெரும் புவியில் தீட்டும் எழுத்தில் ஒன்று அறியேன் ஆதி – சீறா:1262/3
பன்னி நிச்சயித்து பேரும் புள்ளியும் பரிவில் தீட்டும்
பொன்னின் முத்திரை நீ தீண்டல் அன்று என புகழ்ந்து சொன்னான் – சீறா:2789/3,4
உத்தரம் பிறக்க தீட்டும் எழுத்தினை வாசித்து ஓர்ந்து – சீறா:2793/3
உறவினரிடத்தில் தீட்டும் ஓலைகள் அனுப்புவாரும் – சீறா:3054/4
மறை மொழி கலிமா தீட்டும் வாயில் மாளிகையின் உள்ளுள் – சீறா:3227/1
மல்லல் அம் புயத்தான் தீட்டும் பாசுரம் வாசித்தானால் – சீறா:3391/4
தீட்டும் வேலவர்கள் சூழ மதீன மா நகரம் சேர்ந்தார் – சீறா:3687/4
தீட்டும் வேல் கை அபாசுபியான் எனும் திறலோன் – சீறா:4598/1

மேல்


தீண் (1)

நபி என தீண் நிலை நடத்தும் நாள் முதல் – சீறா:2953/1

மேல்


தீண்ட (3)

சிரம் தரை தீண்ட தீனோர் செய் முறை வணக்கம் செய்தோர் – சீறா:2359/2
வானிடை கிராணம் தீண்ட முகம்மது நயினார் கண்டு – சீறா:4782/1
தென் உலவு பங்கய மலர் கை கொடு தீண்ட
அம் நவம் என புனல்கள் ஆன விரல் நான்கும் – சீறா:4900/3,4

மேல்


தீண்டப்படும்படி (1)

பாரினில் நெற்றி தீண்டப்படும்படி குழைவும் மற்றும் – சீறா:1343/3

மேல்


தீண்டல் (1)

பொன்னின் முத்திரை நீ தீண்டல் அன்று என புகழ்ந்து சொன்னான் – சீறா:2789/4

மேல்


தீண்டலால் (1)

தீய அ பசி பிணி தீண்டலால் சனம் – சீறா:303/3

மேல்


தீண்டவும் (1)

தீண்டவும் பெற்றேன் இனி அரும் பொருள் ஒன்று இலை என உரைத்தனன் திறலோன் – சீறா:1943/4

மேல்


தீண்டா (5)

உலவிய எறும்பும் ஒண் சிறை ஈயும் ஒருபொழுதாகிலும் தீண்டா
கலையினில் மயிலை படர்தரா பிள்ளைக்கனி எனும் முகம்மது நபிக்கே – சீறா:371/3,4
சிறையார் அமரர்க்கரசர் முகில் தீண்டா விசும்பின் அடைந்ததன் பின் – சீறா:1334/2
கருவி மென் மிடற்றில் தீண்டா காரணர் இசுமாயீல்-தம் – சீறா:1761/1
பன்னு மறை வழி ஒழுகி படி தீண்டா மலர் அடியை பரவி வாழ்த்தி – சீறா:2185/3
ஒருத்தரும் தீண்டா வண்ணம் உயிர் என ஓம்பி ஓர்பால் – சீறா:3102/3

மேல்


தீண்டாத (1)

இனித்த வாய் புல் தீண்டாத இளம் மறி உரைக்கும் அன்றே – சீறா:2111/4

மேல்


தீண்டாது (2)

மலர் அடி படி தீண்டாது மா தவன் மனையில் புக்கார் – சீறா:817/4
வன் காபிர் விழி கணங்கள் திரு மேனி தீண்டாது மறைத்தல் போலும் – சீறா:1131/3

மேல்


தீண்டாள் (1)

செறிந்து சூழ்தர சொரிந்தமை கனியையும் தீண்டாள் – சீறா:69/4

மேல்


தீண்டி (9)

நிலைகொள் கபாடம்-தனை தீண்டி நின்றார் அறிவு குன்றாரே – சீறா:1586/4
இணை தாள் செறித்த மணி கதவம் தீண்டி இவணில் அடைந்தோர் தீன் – சீறா:1587/1
உரம் தங்கிட வாள் அரி உமறை தழுவி ஒளிரும் கரம் தீண்டி
இருந்து இங்கு இவணில் வரும் வரலாறு இயம்பும் எனக்கு என்று எழிலி முற்றும் – சீறா:1591/2,3
பனி மலர் துகிலை நீத்து பழத்தினை தீண்டி இன்பம் – சீறா:2246/3
மாறு இலாது இன்னும் தீண்டி வாங்கியது அதனால் உள்ளம் – சீறா:2600/2
மின் அவிர் கிரண செப்பு ஒன்று இருந்த மென் விரலால் தீண்டி
என் இது என்று அறிவோம் என்ன எடுப்ப முத்திரைகள்-தம்மால் – சீறா:2785/2,3
வைத்திடும் உணவில் சற்றே தீண்டி வாய் பெய்தேன் நாவும் – சீறா:2833/2
செவ்விய திறவுகோலால் பூட்டினை தீண்டி நீத்து – சீறா:3702/3
வெம் பசி தீண்டி நாளும் மெலிந்து கண் துயிலும் வாள் வேல் – சீறா:4371/1

மேல்


தீண்டிட (1)

சிறிய பாத்திரத்தின் இருந்த போனகம் நும் திரு கையால் தீண்டிட பெருகி – சீறா:2861/1

மேல்


தீண்டிய (2)

சிறியர் பேதையர் தீய் பசி தீண்டிய
வறியரல்லது வந்தவர் நாற்பஃது – சீறா:2332/1,2
இந்து தீண்டிய மேனிலை ஷாமினிலிருந்து – சீறா:3435/2

மேல்


தீண்டினனலன் (1)

நீதி அன்றியே தீண்டினனலன் நெடும் காலம் – சீறா:2607/2

மேல்


தீண்டினான் (1)

கரை புரள் கதிர் மணி கபாடம் தீண்டினான் – சீறா:3635/4

மேல்


தீண்டுதற்கு (1)

கங்குல் அம் காலையில் கதவை தீண்டுதற்கு
இங்கு அடைந்தவர் எவர் என்ன இல் உறை – சீறா:3640/1,2

மேல்


தீண்டும் (1)

இரு திசைக்கு இரு தலையிடமும் தீண்டும் தீ – சீறா:1799/2

மேல்


தீதாய் (1)

திறந்து உரைத்திடுதல் தீது தாதை-தன் செவிக்கும் தீதாய்
பிறந்ததோர் மொழியை நீ ஓர் பொருள் என பிதற்றல் தேறா – சீறா:2820/2,3

மேல்


தீது (49)

தீது இலா சோதி போல தீன் பயிர் விளக்கம்செய்தே – சீறா:7/2
தீது உறும் கரும் கண் செய்ய வாய் வெண் பல் சிற்றிடை கடைசியர் வாரி – சீறா:49/2
தீது அற நெருங்கி ஏவல்செய்து இருப்ப செழும் கமலாசனத்து இருந்த – சீறா:251/2
தீது இலா பெயர் முகம்மது எனும் சிறுவரை இ – சீறா:455/3
தீது அற நெறியும் தெரிந்தன நான்கு திசைகளும் தெளிதர தெரிந்த – சீறா:694/4
சிந்துவின் திரை பெருக்கு எறிய தீது இலா – சீறா:753/1
தீது உறும் கொலை பாந்தளை கண்டனர் திறலோர் – சீறா:771/4
தீது இலாத நல் பதவியும் படைத்தனன் சிறியேன் – சீறா:780/4
தீது அறு முகம்மது என்ன தெளிந்தனன் செவ்வியோனே – சீறா:796/4
தீது அற எழுந்து முகம்மதின் வனச செம் மலர் அடி இணை பணிந்து – சீறா:996/2
தீது அற வாரி உண்ட செழும்_கொடி ஒருத்தி செம்பொன் – சீறா:1160/2
தீது இலாது உற சுவன மா மணத்தொடும் செய்தார் – சீறா:1219/4
தீது இலாது எழுந்து ஏகினன் பல கலை தெளிந்தோன் – சீறா:1295/4
தீது இழைத்திடும் முகம்மதை நமதிடம் சேர்த்து – சீறா:1388/3
தீது உறும் இவை போல் யாங்கள் கண்டதும் தெரிக்கோணாதே – சீறா:1552/4
கடந்தவர் புனிதம் இல்லார் கரத்து அளித்திடல் தீது என்றார் – சீறா:1573/4
தீது இகல் அற்றவன் சினந்து செய்யும் அ – சீறா:1627/1
தேறினர் சுவர்க்கமே சேர்வர் தீது என – சீறா:1630/3
தீது அற எனது கருத்து உறும் அறிவே தீன் நிலை நிறுத்தும் நாயகமே – சீறா:1930/3
தீது அற தோன்றும் அவயவம் சிறப்ப தெரிவையின் திரு உரு எடுத்த – சீறா:1953/4
தீது அகற்றி அங்கு அவரவர் மனை-வயின் சேர்ந்தார் – சீறா:2048/4
தீது உற இருமையும் தீயர் ஆவரால் – சீறா:2445/4
தீது அறு மா மறை செவ்வியோர்களில் – சீறா:2449/2
தீது விளையும் தரிப்பது அல செல்வது அறனே இமைப்பில் தறுகாதி – சீறா:2549/3
தீது உற கொடிய வேகம் தலை கொள சினந்து சீறி – சீறா:2605/3
தீது உறும் கொடிற்று எயிற்று அற கடித்தனன் சிறியேன் – சீறா:2618/4
பொருந்தல் தீது என அத்திரி புறத்து அணை விசித்து – சீறா:2644/2
தீது எவை குறிப்பு நோக்கி செப்பும் என்று இனைய கூறி – சீறா:2799/3
திறந்து உரைத்திடுதல் தீது தாதை-தன் செவிக்கும் தீதாய் – சீறா:2820/2
தீது அறும் பெரும் பேரின்ப செல்வமும் கண்டேன் என்றான் – சீறா:2847/4
தீது இலாது இதயம் களிப்புற தேடி போயினர் பலபல திசையில் – சீறா:2901/4
தீது எலாம் ஒரு துயர் என குறித்திலன் சிறியேன் – சீறா:2919/2
தீது இலாது ஒரு கன்று நட்டினர் அவண் சிறப்ப – சீறா:2933/4
தெறு கொலை விளைத்திடல் தீது செய் நெறி – சீறா:2971/3
தீது உறும் கொடிய பாதகன் சிரசை அகற்று-மின் என செழு மறையின் – சீறா:3589/3
தீது அற செல்வம் ஓங்க செழும் மறை நாளும் பொங்க – சீறா:3676/3
தீது அறும்படி எழுந்தனர் கபீபு எனும் செம்மல் – சீறா:3836/4
தீது உற நிலத்தில் விழுந்து எழுந்து இருந்து சென்னியும் புண் உலைவுற்ற – சீறா:4096/3
தெள்ளிய மதியோய் யான் சொலும் வார்த்தை செயமலால் தீது என போகாது – சீறா:4102/1
தீது அடுத்தது என திகைத்தான் அரோ – சீறா:4230/4
தேன் பொழிந்த தொடை முடி தீது இலா – சீறா:4489/1
தேடினாரையும் காபிர் தீது உற – சீறா:4518/3
தீது இலாத பாடலங்களும் நந்தியும் தெரியா – சீறா:4604/3
தீது உறும் படிறு அன்று அவர் உரைத்தது திடம் என்று – சீறா:4643/1
தீது இலா மறை பொருளாய் திகழ் ஒளியாய் நிறைந்த அல்லா செகத்தின் மேல் தன் – சீறா:4682/2
தீது அறு திசையில் தோன்றி செழும் கிரி தவழ்ந்து விண்ணின் – சீறா:4752/2
வரை அற தாய் நீ என்று வழுத்தும் தீது அகற்ற வேண்டில் – சீறா:4793/4
நன்று தீது என கேட்டு அறிவோம் என நயந்தே – சீறா:4845/4
எள்ள அரும் இடைவையின் இருத்தல் தீது என – சீறா:4981/2

மேல்


தீதுற்று (1)

தீதுற்று உலைக்கும் கொடும் காபிர் தெரியாவண்ணம் மூ ஆண்டு – சீறா:1339/3

மேல்


தீதுற (1)

தீதுற அகன்றேன் பெற்ற சிறுவரும் பசியால் மிக்கு – சீறா:4788/2

மேல்


தீதுறா (1)

சேகு அற உரைத்த வார்த்தை தீதுறா வண்ணம் எண்ணி – சீறா:4884/3

மேல்


தீதுறும் (2)

தீதுறும் கொடும் பாலையும் குறிஞ்சியும் சேர்ந்த – சீறா:447/3
தீதுறும் கொடும் காபிர்கள் செயலினை சிதைப்ப – சீறா:1359/3

மேல்


தீப்பொறி (5)

சீறினர் புருவம் முரிதர இரு கண் தீப்பொறி தெறித்திட சிவந்தே – சீறா:276/4
இருத்து தீப்பொறி ஏறிய கண்ணினும் – சீறா:3904/1
உரும் என ஆர்த்து தீப்பொறி சிந்தி உமிழ் கண்ணார் – சீறா:3912/4
தீய்ந்தன கவரி கண்ணில் தீப்பொறி தெரிக்க மைந்தர் – சீறா:3940/1
திண்ணிய கரம் கால் தட்டியே சினத்தான் தீப்பொறி உக விழி சிவந்தான் – சீறா:4099/2

மேல்


தீபங்கள் (1)

திரையினில் பிறந்த அமுது எனும் மொழியார் செழும் மணி தீபங்கள் ஏந்த – சீறா:1199/2

மேல்


தீபம் (4)

குன்றினில் இட்ட தீபம் குவைலிது என்னும் வேந்தன் – சீறா:605/4
கதிர் தட தீபம் என்ன கட்டழகு எறிக்கும் சோதி – சீறா:3044/4
தீபம் என்று ஒளிர் சுமானாவை செவ்வி சேர் – சீறா:4174/3
தீபம் ஒப்பு இலா ஒளி தரும் நபி எனும் திறலோர் – சீறா:4263/3

மேல்


தீபமிட்டதும் (1)

மனையினில் ஒரு நாள் தீபமிட்டதும் இல் முகம்மது பேரொளி அல்லால் – சீறா:375/2

மேல்


தீபமும் (2)

கோலம் ஆர்ந்து எழ தீபமும் தூபமும் கொடுத்து – சீறா:1999/3
தெரிந்திலன் காணும் என்பார் தீபமும் இலையோ என்பார் – சீறா:3717/2

மேல்


தீபமே (3)

அகலிடம் விளக்கும் செங்கோல் அணி மணி தீபமே நேர் – சீறா:1754/1
குவைலிதுக்கு அரும் பெரும் குலத்தின் தீபமே
புவியில் விண்ணவர் தினம் போற்றும் பூவையே – சீறா:1789/1,2
முறைதர உருவெடுத்து உதித்த தீபமே
குறைபடா பெரும் குலம் காக்கும் கொற்றவ – சீறா:1810/2,3

மேல்


தீம் (22)

பண் அமை தீம் சொல் அரம்பையர் மேனி பரிமளம் தெரு எலாம் கமழ – சீறா:241/1
பேதம் ஒன்று இன்றி வந்த பெரு வர மறையின் தீம் சொல் – சீறா:790/2
சேய் உயர் தேமா செழும் தலை குழைத்து தீம் கனி உகுவன ஒரு-பால் – சீறா:1005/3
கரும்பு எனும் அமுத தீம் சொல் கன்னியர் செறிந்த தோற்றம் – சீறா:1168/2
உறைந்த மெய்ம்மறையின் தீம் சொல் முகம்மது ஆண்டு உரைப்ப செவ்வி – சீறா:1269/1
விள்ள அரும் மறையின் தீம் சொல் விடுத்து எடுத்துரைப்ப தேறி – சீறா:1501/2
பன்னு மா மறையின் தீம் சொற்படி வழுவாது நேர்ந்து – சீறா:1561/3
அந்தம் இல் ஆதி சொற்ற ஆயத்தும் பொருளும் தீம் சொல் – சீறா:1576/3
அலங்கு உளை வால் அரி ஏறு முகம்மது நாவில் பிறந்தது அன்று இ தீம் சொல் – சீறா:1657/1
செயிர் அறு மறையின் தீம் சொல் செழும் மழை பொழிந்து தீனின் – சீறா:2052/3
மருந்து எனும் அமுத தீம் சொல் முகம்மதின் வதனம் நோக்கி – சீறா:2100/2
தேறிய மறையின் தீம் சொல் தீன் நிலைக்கு உரிய தூயோர் – சீறா:2291/1
மூதுரை மறையின் தீம் சொல் முசுஇபு ஆண்டு உரைப்ப கேட்டு – சீறா:2376/1
சீரிய மறையின் தீம் சொல் செவ்வியோர்க்கு இனிதின் ஊட்டி – சீறா:2768/2
கனிந்த தீம் கனியொடும் அளித்தனை இனி கடிது உன் – சீறா:2946/2
தேன் எனும் மணத்தின் தீம் சொல் செவி வழி புகுதலோடும் – சீறா:3081/2
அரியவன் தொழ பஜிறு அடுத்த தீம் புனல் – சீறா:3284/3
இடையறா மறையின் தீம் சொல் முகம்மது ஆண்டு இருத்தினாரால் – சீறா:3361/4
தேம் பிளி மதுர தீம் பால் செவிமடுத்து இனிது மாந்தி – சீறா:3383/2
கரும்பு அடைகிடக்கும் தீம் சொல் கதி மறை கபீபு அன்பாகி – சீறா:4907/2
பண் அரு மறையின் தீம் சொல் பாவலர் இனிது வாழ்த்த – சீறா:4912/3
தீம் கரும்பு எருத்தில் தூங்கு தேன் உடைந்து சிதறிடும் பணை புடை சூழும் – சீறா:4923/3

மேல்


தீம்பால் (2)

என் இனத்துக்கு ஓதி பறழினுக்கு இனிய தீம்பால்
கொடுத்து அரும் பசியை மாற்றி குலத்தொடும் சேர்த்து வல்லே – சீறா:2090/2,3
வெண்ணிலா கதிர் கான்று என்ன மென் முலை சுரந்த தீம்பால்
மண் எலாம் நனைப்ப சூழ்ந்த வனம் எலாம் திரிந்து தேடி – சீறா:2101/1,2

மேல்


தீமை (9)

தீங்கு இயற்றிட நினைத்திடும் கொடிய அ தீமை
நீங்கிடாது அவர் உயிரினை பருக நேரலர் கை – சீறா:952/2,3
விரிதரும் குறானை ஓதி காட்டினர் விளைந்த தீமை
கரு எனும் நினைவு சிந்தி கட்டு அழிந்து ஓட அன்றே – சீறா:2375/3,4
தனது உயிர் தலைவர் இந்த வஞ்சினம் சாற்ற தீமை
புனை அபூஜகுல் என்று ஓதும் புன்மையன் தானும் வாளால் – சீறா:3399/1,2
செறுத்தனன் நினைத்த வெம் தீமை யாவையும் – சீறா:4069/1
கொடியன் தீமை பொறுத்து அருள் கொற்றவ – சீறா:4232/3
சிறுமை செய்பவர் நாண் உற கொடிய வெம் தீமை
பெறுவர் என்பது நல் வினை இயற்றிய பெரியோர் – சீறா:4274/1,2
தின்று உமிழும் வை வேலின் மன்னவர்கள் நடந்தனர் வெம் தீமை மற்றும் – சீறா:4302/2
வெருவுறும் மானம் தேய்வுறும் தீமை விளைவுறும் துனிவுறும் வேதம் – சீறா:4474/2
சீலமும் அறனும் தேய்த்து எறி தறுகண் தீமை செய் கொடும் கொலை மனத்தார் – சீறா:5027/4

மேல்


தீமையர் (2)

காதமாம் என தீமையர் பாசறை காண்டும் – சீறா:3822/1
திருந்திலா வழி தீமையர் படைக்கு எதிர் சேராது – சீறா:3831/2

மேல்


தீமையன் (2)

அரும் தவம் யாவையும் அழித்த தீமையன் – சீறா:4054/4
செறுத்து நின்ற வெம் தீமையன் யான் இனி – சீறா:4231/3

மேல்


தீமையும் (6)

வைகினன் இ நகர் வடுவும் தீமையும்
பொய்யினின் முடித்து அரும் புந்தியோர்களை – சீறா:2990/1,2
வடுவும் தீமையும் தந்தையர் பழிகொளா வழுவும் – சீறா:3769/1
பொருந்து தீமையும் ஆய்வு இலா புன்மையும் போக்கி – சீறா:4265/2
பவமும் தீமையும் வஞ்சமும் கொலையொடு படிறும் – சீறா:4284/1
துன்றிய பகையும் தீர்த்து தீமையும் துடைப்பன் மன்னோ – சீறா:4369/4
வெப்பு உறும் தீமையும் துலைந்தேன் கிடையாத திரு சுவன வீடும் பெற்றேன் – சீறா:4537/4

மேல்


தீமையே (1)

தீமையே நினைந்தான் செய்வது துணிந்தான் தீனரை கோறல் மேல் கொண்டான் – சீறா:4075/2

மேல்


தீமையை (1)

கொலையில் நின்றனன் இயற்றிய தீமையை குறித்தும் – சீறா:4264/2

மேல்


தீமையோன் (1)

செயம் உறு தீனவர் மகிழ தீமையோன்
தயவொடு அ கிரியினை ஈயவும் தனித்து – சீறா:4558/2,3

மேல்


தீய் (1)

சிறியர் பேதையர் தீய் பசி தீண்டிய – சீறா:2332/1

மேல்


தீய்க்கும் (1)

சுருதி மொழி தீன் பயிர் தழைப்ப சுற்றும் குபிர் வெம் களை தீய்க்கும்
குருவின் நெறியால் மனம் களிப்பு கொண்டார் ஈமான் கொண்டாரே – சீறா:1595/3,4

மேல்


தீய்க்கொள (1)

தீய்க்கொள சினந்து சீறி செம் கரம் பிசைந்து நக்கி – சீறா:2387/3

மேல்


தீய்த்தீர் (1)

அமரருக்கு அவலம் செய்தீர் அரு மறை வசனம் தீய்த்தீர்
நுமர்களுக்கு இடுக்கண் செய்தீர் நோற்ற நோன்பு-அதனை மாய்த்தீர் – சீறா:1352/1,2

மேல்


தீய்த்து (1)

தின்மையை வளர்த்து அறம் தீய்த்து நிற்குமே – சீறா:2447/4

மேல்


தீய்த்தோர் (1)

பரகதி அடைவர் வேறுபடுத்தி நல் அறத்தை தீய்த்தோர்
நரகமே அடைவர் என்ற நல் மறை வசனம்-தன்னால் – சீறா:1347/2,3

மேல்


தீய்ந்த (1)

பழுத்த பண் ஒலியால் தீய்ந்த பயிர் உயிர் பெருவதாக – சீறா:1268/2

மேல்


தீய்ந்தன (2)

தீய்ந்தன கவரி கண்ணில் தீப்பொறி தெரிக்க மைந்தர் – சீறா:3940/1
தீய்ந்தன பெருமை நாளும் வளர்ந்தன சிறுமை அன்றோ – சீறா:4379/4

மேல்


தீய்ந்திட (1)

மங்கி உள் ஈரலும் வறந்து தீய்ந்திட
பங்கிகள் பூழ்தியில் பதிய மூட்டிய – சீறா:1465/2,3

மேல்


தீய்ந்து (2)

தீய்ந்து போம்படி சென்றனிரோ திகைத்தனிரோ – சீறா:4006/3
கருதலர் நெஞ்சின் தீய்ந்து கனல் எழும் சுரமும் நீந்தி – சீறா:4183/3

மேல்


தீய்வுறுமால் (1)

செய்யர் இன்றெனில் இன்று என யாவும் தீய்வுறுமால் – சீறா:4276/4

மேல்


தீய (8)

தீய அ பசி பிணி தீண்டலால் சனம் – சீறா:303/3
செறுநர் செய்திடும் தீய அ கோட்டி கண்டு – சீறா:1404/1
செவியினும் உளத்தினும் காய தீய சொல் – சீறா:1822/1
தெறி கனல் பொறி தெறித்து இமை விழிக்கடை தீய
தறுகிலாது முன் நடத்தினர் துரகத தளத்தை – சீறா:3479/3,4
தீய வெம் கானல் வேய்ந்த செம் நிற சுரத்தில் புக்கார் – சீறா:4208/4
செறிந்து சுழல் கால் தொடர்ந்து உலவு சேண் நிமிர்ந்து வளர் தீய வெம் – சீறா:4209/3
தீய வன் சுரம் அகன்று இருந்தது ஒரு சிறிய கானிடை இறங்கினார் – சீறா:4217/4
தீய வங்கு நோய் வரடு மூப்பு உறு துனி சிதைந்து – சீறா:4261/1

மேல்


தீயது (1)

தென் திகழ் அரிய கண்கள் சிவந்தன தீயது என்ன – சீறா:4386/4

மேல்


தீயம்றை (1)

எனும் நகர்-அதற்கும் நாப்பண் இருந்த தீயம்றை சார்ந்தார் – சீறா:3683/4

மேல்


தீயர் (2)

தன் துணை தவத்தினர் தீயர் தன்மையில் – சீறா:1817/1
தீது உற இருமையும் தீயர் ஆவரால் – சீறா:2445/4

மேல்


தீயவர் (1)

செழும் மலர் கண்ணின் நீர் துடைத்து தீயவர்
குழுவினை கடந்து இவண் அடைந்த கொள்கையை – சீறா:1477/2,3

மேல்


தீயவன் (4)

தீயவன் ஒருவன் தோன்றி தீன் எனும் மதம் உண்டாக – சீறா:2788/3
திடம் தரு மொழியால் அழைத்து அருகு இருத்தி தீயவன் அபூஜகுல் என்போன் – சீறா:3565/2
தீயவன் கொலை சேர் வஞ்ச சிந்தையன் சிதையும் மாற்ற – சீறா:4376/1
செறிந்து வீழ்தர நந்தினன் தீயவன் – சீறா:4511/4

மேல்


தீயன் (1)

தீயன் தோழரில் சிறியவன் வறியவன் தெளியா – சீறா:4415/1

மேல்


தீயால் (2)

உள் உறும் தீயால் முத்தம் சுடச்சுட ஒருங்கு சிந்தி – சீறா:3194/2
செயிர் அற்று எனை ஈன்றாள் பிரிவு என்னும் கொடும் தீயால்
வெயில் பட்டிடும் மலர் ஒத்து அற மெலிவாள் உளம் அதனால் – சீறா:4346/1,2

மேல்


தீயிடை (1)

தினம்-தொறும் கோலில் கோலி தீயிடை அமிழ்த்தி காய்த்தி – சீறா:2055/2

மேல்


தீயினில் (4)

தீயினில் கிரிமியின் திடுக்கிட்டு ஏங்கியே – சீறா:519/2
செம் மலர் கருக துன்ப தீயினில் குளித்தோன்-தன்னை – சீறா:828/2
இபுனுகல்பு-அவன் இடர் என்னும் தீயினில்
நவநிதம் என பிலால் நடுங்க விண்ணும் இ – சீறா:1486/1,2
தீயினில் புகுத்திடுவன் என்று எனை செறுத்தற்கும் – சீறா:3531/3

மேல்


தீயினும் (3)

தீயினும் கொடிய மாற்றம் செவி மடல் துளையில் ஓடி – சீறா:813/1
தீயினும் கொடியவரிடத்தில் செப்பியே – சீறா:1475/2
தீயினும் கொடிய தன்மையர் எவர்க்கும் செம்மை இலாத வெம் சூதர் – சீறா:4082/2

மேல்


தீயும் (1)

பொன்_உலகு இழந்து தீயும் நரகினில் புகுவதல்லால் – சீறா:2107/3

மேல்


தீயை (2)

சினம் எழுப்பின சிந்தையுள் தீயை நல் – சீறா:1395/3
உன்னிய வெகுளி தீயை உணர்வு எனும் நீரால் மாற்றி – சீறா:2393/3

மேல்


தீயோர் (1)

நெஞ்சினர் ஆகி தீயோர் என நிலை நின்றோம் வேறு ஒன்று – சீறா:2270/2

மேல்


தீயோன் (2)

சிறியன் வஞ்சக செய்கையன் யாவர்க்கும் தீயோன்
இறைவன் ஏவலை தவிர்த்திடும் கசட்டு இபுலீசு – சீறா:2501/3,4
தீட்டு வெண் புகழீர் மறுத்து ஒரு சூழ்ச்சி செப்பும் என்று உரைத்தனன் தீயோன் – சீறா:2521/4

மேல்


தீர் (1)

பழுதுறும் பசி தீர் உணவு உளது எனில் இங்கு அருள்க என பணித்திட பரிவின் – சீறா:2855/2

மேல்


தீர்க்கவே (1)

தாய் என வளர்த்த சோலை-தனக்கு உறும் இடரை தீர்க்கவே
அருள்செய்வீர் என்ன விளம்புவ போலும் அன்றே – சீறா:4724/3,4

மேல்


தீர்குவர் (1)

கொன்று தீர்குவர் என்றனர் கோது அறு மனத்தார் – சீறா:4639/4

மேல்


தீர்குவேன் (1)

யாதினால் கொன்று இரும் சினம் தீர்குவேன் – சீறா:4506/4

மேல்


தீர்த்த (1)

தீர்த்த வட்ட வான் மதியினது ஒளியையும் சிதைத்த – சீறா:4573/4

மேல்


தீர்த்தவர் (1)

அச்சம் தீர்த்தவர் ஆண்டு உறை நாளினில் – சீறா:4799/4

மேல்


தீர்த்தார் (1)

மீட்டனர் வேடன் ஈமான் விரும்பினன் பயங்கள் தீர்த்தார்
கூட்டு உறைந்து ஒளித்தல் மாற்றும் என பல கூய போலும் – சீறா:2066/3,4

மேல்


தீர்த்து (12)

தானம் என ஏற்பவர்க்கு பொன் மணி தூசு எடுத்து அருளி சடங்கு தீர்த்து
கான் அமர் பூம் குழல் மடவார் அயினிநீர் கொணர்ந்து எடுத்து கழித்து போத – சீறா:1136/2,3
வகையறா வழக்கு தீர்த்து தருக என மன்னர் சூழ்ந்த – சீறா:1559/1
மேவு தீவினைகள் தீர்த்து வேத நல் அறிவர் ஆவார் – சீறா:1562/4
நல் நிலை கொடி மன நடுக்கம் தீர்த்து ஒரு – சீறா:1794/2
முன்னிய பசிகள் தீர்த்து ஓர் மிருகங்கட்கு உயிர் கொடாமல் – சீறா:2069/3
கான வேட்டுவனை நோக்கி கன்றிடை வருத்தம் தீர்த்து
தான் வருமளவும் யானே பிணை என சாற்றி நின்றார் – சீறா:2091/2,3
கலையின் உள் வருத்தம் தீர்த்து கன்றினை அணைத்து விம்மும் – சீறா:2102/2
காசினியிடத்தின் அற்றை காலையின் கடன்கள் தீர்த்து
நேசமுற்று உவந்து தீனோருடன் இனிது உறைந்து ஜின்கள் – சீறா:2295/1,2
துதிசெய்து பவங்கள் தீர்த்து தொல் வினை பகுதியால் நற்கதி – சீறா:2774/3
மண்களில் அரசு வைகும் வன் குபிர் களைகள் தீர்த்து
பண் கெழும் இறசூல் வேத புகழ் முனம் படர்ந்தது என்ன – சீறா:3376/1,2
கொடியோன் அவனை விண்ணிடத்தில் ஏற்றி மனத்தின் குறை தீர்த்து
தடியோடு ஊன் உண்டு உடல் சிவந்த தட வேல் வேந்தர் பல சூழ – சீறா:4051/1,2
துன்றிய பகையும் தீர்த்து தீமையும் துடைப்பன் மன்னோ – சீறா:4369/4

மேல்


தீர்த்தே (1)

முன்னை நாள் பவங்கள் தீர்த்தே முகம்மதே என்ன போற்றி – சீறா:2267/3

மேல்


தீர்தர (1)

செயிர் தீர்தர வணக்கத்தது செயலாகிய பின்னர் – சீறா:4335/1

மேல்


தீர்தலாக (1)

சாலவும் தீர்தலாக சாற்றுதல் வேண்டும் என்றார் – சீறா:1557/4

மேல்


தீர்ந்த (1)

செம்மை அம் கோட்டு கட கரி கலகம் தீர்ந்த பின் ஐம்பதாம் நாளில் – சீறா:254/1

மேல்


தீர்ந்தது (2)

திட்டியில் தெரிய கண்டேன் திடுக்கமும் தீர்ந்தது அன்றே – சீறா:2079/4
தென் திகழ் வடிவோய் நின் முகம் கண்டேன் தீர்ந்தது என் துன்பம் என்று இசைத்தார் – சீறா:4098/4

மேல்


தீர்ந்ததும் (1)

கொண்டதும் தாகம் தீர்ந்ததும் அலிமா குழந்தையால் ஆம் என சூழ்ந்து – சீறா:359/3

மேல்


தீர்ந்ததோ (1)

திருந்திலா மத பித்து இன்னம் தீர்ந்ததோ இலையோ என்ன – சீறா:2838/1

மேல்


தீர்ந்தன (1)

அரிதினில் குடித்து அரும் அயாவும் தீர்ந்தன
திரு நபி முகம்மதும் சேனை வீரரும் – சீறா:3293/2,3

மேல்


தீர்ந்தனம் (1)

கதி உறும் நமக்கு செல்வமும் பெருகும் கவலையும் தீர்ந்தனம் என்றார் – சீறா:353/4

மேல்


தீர்ந்தான் (1)

வெறி மருள் கொண்டார் என்ன சேய் எனும் வேட்கை தீர்ந்தான் – சீறா:2808/4

மேல்


தீர்ந்திடாமல் (1)

தவனமும் தீர்ந்திடாமல் தறுகண்மை செய்யலுற்றார் – சீறா:4734/4

மேல்


தீர்ந்திடும் (1)

பொய்மை ஓர் நொடி வரை பொழுதில் தீர்ந்திடும்
மெய்மை சூழ் கடலினும் விளங்கி தோன்றுமால் – சீறா:1818/1,2

மேல்


தீர்ந்தில (1)

இன்னும் தீர்ந்தில நும் பறக்கத்தினால் எளியேன் – சீறா:4614/2

மேல்


தீர்ந்து (8)

பொருந்திய சரீர வேர்வையும் தீர்ந்து புளகு எழ சிலிர்த்தன ரோமம் – சீறா:243/3
வண்டு அணி குழலார் வருத்தமும் தீர்ந்து வழியினில் பெரும் பலன் கிடைத்து – சீறா:359/2
வன் பெரும் இருள் தீர்ந்து உய்விரேல் நடக்கும் மாற்றமும் இஃது என மதிப்பார் – சீறா:1906/4
பன்னக கொடும் விட பெரும் பருவரல் தீர்ந்து
மின்னு செம் கதிர் வேல் அபூபக்கரும் விறலார் – சீறா:2625/1,2
முன்னனை மயக்கம் தீர்ந்து முகம் மலர்ந்து இருந்தான் கண்டான் – சீறா:2800/3
தொடர்ந்திடும் சுரங்கள் யாவர்க்கும் தீர்ந்து துன்பம் அற்று இருந்தனர் சுகமே – சீறா:2873/3
அரிய கண் வடுவும் தீர்ந்து உள்ளகம் மகிழ்ந்து அளவில்லாத – சீறா:3936/1
கொன்று தீர்ந்து கொடும் குழி வீழ்த்தினார் – சீறா:4670/4

மேல்


தீர்ப்ப (1)

துரைத்தன குறும்பு தீர்ப்ப துணிந்தனன் என்று உரைத்தன் மாதோ – சீறா:1546/4

மேல்


தீர்ப்பதாக (2)

படு பரல் கானில் வேடன் பசி பிணி தீர்ப்பதாக
உடல் இறத்திடுதல் எவ்வெவ் இறப்பினும் உயர்ச்சி மேலோய் – சீறா:2083/3,4
உன்னிடத்து உறும் வாராதேல் உன் பசி தீர்ப்பதாக
பின் இரண்டு ஒன்றுக்கு அன்பாய் தருகுவன் பேதுறேல் என்று – சீறா:2096/2,3

மேல்


தீர்ப்பர் (1)

செம் சரண் புகுவோம் அன்னோர் தீர்ப்பர் அ சோகின் ஆற்றல் – சீறா:4721/2

மேல்


தீர்ப்போம் (1)

இணக்கி இ இடரை தீர்ப்போம் இவர்க்கு என உரைப்பர் பின்னும் – சீறா:1349/2

மேல்


தீர (5)

பங்கம் தீர படுத்தலும் வேண்டுமால் – சீறா:1397/4
பன்னிகள் பவத்தினுற்றோர் பல்லர்க்கும் குறைகள் தீர – சீறா:3098/4
பதலை முசலிகை உரைப்ப உரைத்த நபி பசி தீர பண்பினோடும் – சீறா:3750/1
குரிசில் நபி எழுந்தருளி உவந்த திரு மனை குறுகி குறைகள் தீர
இரு நிலத்தில் புகழ் ஓங்க தீன் பெருக புவி புரந்து அங்கு இருந்தார் அன்றே – சீறா:3759/3,4
இன்னல் தீர இணை விழி ஈதி என்று – சீறா:4767/3

மேல்


தீரப்படுத்தி (1)

விடுத்திரேல் கலையை சேர்ந்து விழைவுறும் கவலை தீரப்படுத்தி
என் இனத்துக்கு ஓதி பறழினுக்கு இனிய தீம்பால் – சீறா:2090/1,2

மேல்


தீரன் (2)

திறல் அரி ஏய்ந்த இக்கிரிமாவும் தீரன் அபாசுபியானும் – சீறா:4455/3
திருக்கு அறும் பெயர் சல்மா என்னும் தீரன் யான் – சீறா:4952/3

மேல்


தீரும் (1)

வறுமையும் தீரும் நோயும் விட்டு அகலும் மனத்தினில் கவலையும் நீங்கும் – சீறா:363/1

மேல்


தீவகத்தினும் (1)

அந்தரம் அவனி கடல் மலை எழு தீவகத்தினும் எண் திசை முழுதும் – சீறா:265/1

மேல்


தீவகம் (1)

சிதறி தீவகம் ஏழையும் கடலிடை சிதைப்பார் – சீறா:2232/3

மேல்


தீவத்தும் (1)

தீவத்தும் புகழ்தர வணக்கம் செய்யும் நாள் – சீறா:2954/2

மேல்


தீவில் (1)

பைம் கடல் உடுத்த பாரில் பல் மணி வரையில் தீவில்
செம் கதிர் கனக_நாட்டில் செழும் மணி மனைக்கு நாளும் – சீறா:608/1,2

மேல்


தீவினும் (3)

திக்கு அனைத்தினும் பாரினும் தீவினும் செங்கோல் – சீறா:18/1
தொலைவில் தீவினும் சுற்றியும் முகம்மதை தொடர்ந்து – சீறா:472/2
பொன்னகத்தினும் தீவினும் பூவினும் பொருவா – சீறா:1240/1

மேல்


தீவினை (13)

சிறுமையும் அகலும் புத்தியும் பெருகும் தீவினை வந்து அடராது – சீறா:363/2
திரு நெறி விடுத்தீர் செய்யா தீவினை விளைத்தீர் வீணில் – சீறா:1351/2
இறுக்கினார் அடிக்கடி எடுத்த தீவினை
முறுக்கினாரல்லது மூட்டும் தண்டனை – சீறா:1467/2,3
போக்கு அற சிந்தையுள் பொருத்தி தீவினை
நீக்குதல் கடன் என நிகழ்த்தினார் அரோ – சீறா:1479/3,4
நபி முகம்மதுவை தீவினை இருளை துடைத்திடும் நறும் சுடர் மணியை – சீறா:2538/1
தெரிதர தவுபா செய்தால் தீவினை மறுப்பேன் அல்லால் – சீறா:2816/3
செறுத்தும் தீவினை செய துணிந்தவர்களேயன்றி – சீறா:2918/3
எட்டு எனும் திசை புகழ்ந்து ஏத்தும் தீவினை
தட்டு அறும் ஹறம் எனும் தலத்துள் ஆயதே – சீறா:2970/3,4
வெய்யவர் ஆக்கினன் மேலும் தீவினை
செய்கலன் என மனம் தேறலன்று அரோ – சீறா:2990/3,4
செல்வமும் திறனும் புறத்து அளித்தனையே தீவினை பயிர் விளைத்தனையே – சீறா:3582/1
மறத்தினை தொடுத்து தீவினை விளைத்து வஞ்சகம் பலபல இயற்றி – சீறா:3588/1
சென்றனர் இன்னே வந்திலர் கொடிய தீவினை பயன் அணுகினவோ – சீறா:4118/1
உந்து தீவினை ஊழ் வலியால் உளம் – சீறா:4772/1

மேல்


தீவினைக்கு (2)

திக்கினின் மயங்கி இருவரும் மலைத்து தீவினைக்கு உரியவர் ஆனார் – சீறா:131/4
தீவினைக்கு உரித்தாய் வரும் தொழில் அனைத்தும் செய்து அரசிருக்கும் அ நாளில் – சீறா:2309/1

மேல்


தீவினைகள் (1)

மேவு தீவினைகள் தீர்த்து வேத நல் அறிவர் ஆவார் – சீறா:1562/4

மேல்


தீவினையும் (1)

செய் தீவினையும் மாறுபட்டு ஒரு தலம் சேர்ந்து என்ன – சீறா:2347/2

மேல்


தீவு (1)

பிறந்த தீவு இருட்டி பொழிந்தன உலகம் பேதுறல் தணிப்பதற்கு இனிமேல் – சீறா:4759/1

மேல்


தீவுக்கு (1)

நலம் கொள் தீவுக்கு கண்மணி அறபு நல் நாடே – சீறா:77/2

மேல்


தீவும் (1)

வட_வரை புடை சூழ் நிலத்து எழு தீவும் வரவழைத்து ஒரு தலத்து இருத்தி – சீறா:79/1

மேல்


தீற்றி (5)

தேகம் எங்கணும் சந்தன குழம்பினால் தீற்றி
ஓகை கூர்தர நல் மொழி எடுத்தெடுத்து உரைத்தான் – சீறா:833/3,4
நிரை சுதை வெள்ளை தீற்றி நிலா மணி குயிற்றி வெள்ளி – சீறா:918/3
கடு விடம் அனைய இருள் குலம் அறுத்து ககன் முகட்டு ஒளி சுதை தீற்றி
மடல் அவிழ் குவளை மது மலர் மலர்த்தி முகம்மதை தெளிதர நோக்கி – சீறா:1916/2,3
சிகையில் நீள் முடி குயிற்றி வெண் சுதை நடு தீற்றி
நகை நிலா தரு மேனிலை மக்க மா நகரில் – சீறா:2016/1,2
தீற்றி வெண் நிலவு காலும் புரிசையின் வாயில் சேர்ந்தார் – சீறா:3721/4

மேல்


தீற்று (3)

தீற்று வெண் சுதை மாடத்துள் சென்று அட – சீறா:2335/2
வாய்த்த மெல்லிழையார் தீற்று மணி ஒளி மறுகு-தோறும் – சீறா:3131/3
வடி சுதை தீற்று மாட மதீன மா நகரின் வள்ளல் – சீறா:3385/1

மேல்


தீன் (189)

அரு மறை தெரிந்து நீதி நெறிமுறை நடந்து தீன் இ அகில தலம் எங்கும் மீறவே – சீறா:5/1
தீது இலா சோதி போல தீன் பயிர் விளக்கம்செய்தே – சீறா:7/2
உரம் உறு தீன் பார் எல்லாம் ஒளிரவே விளக்கம் செய்யும் – சீறா:16/1
தெரிதர அரசுசெய்து தீன் நிலை நிறுத்தி செல்வம் – சீறா:99/3
வேத நாயகமாய் எங்கும் விளங்கு தீன் விளக்காய் பின் நாள் – சீறா:109/3
தீன் நிலைக்கு உரிய நபி இபுறாகீம் செய் தவ பலன் ஒரு வடிவாய் – சீறா:150/1
தீன் எனும் பயிர்க்கு ஓர் செழு மழை எனலாய் குறைஷியின் திலதமே எனலாய் – சீறா:257/3
எ நிலம் அனைத்தும் தீன் நெறி நடப்ப இயல்பெறு மனு முறை நடப்ப – சீறா:376/1
பாரினில் பரந்த குபிர் குலம் அறுத்து படர்தரு தீன் பயிர் விளக்க – சீறா:379/1
நிலம் பரந்து தீன் பெருகிட எழுந்த நீள் நிலவே – சீறா:764/2
என்றும் தீன் பயிர் விளங்குற வாழி என்று இசைத்தே – சீறா:781/4
திக்கு எலாம் விளக்கும் செங்கோல் தீன் நிலைநிறுத்தி வேறு – சீறா:825/2
முகம்மது என்று உதித்து தீன் பயிர் ஏற்றி மறை வழி தவறிடா நடத்தி – சீறா:992/2
தரு முகம்மது நல் வாசம் தழைத்தல் தீன் விளக்கம் இன்பம் – சீறா:1058/2
தீன் எனும் முதல் செம்மல்-தன் வீதி-வாய் – சீறா:1179/1
கோது அற கொடுப்ப தீன் பயிர் விளைத்த கூறு எலாம் விரித்து எடுத்துரைப்பாம் – சீறா:1241/4
தீன் உற இருக்கின்றீரோ என்று சேண் அடைந்தார் அன்றே – சீறா:1253/4
வந்தனை செய்து தீன் வழியில் ஆயினார் – சீறா:1311/4
மயல் அற தீன் எனும் வழியில் தேறினார் – சீறா:1313/4
சகமதில் தீன் பயிர் தழைப்ப தூ நெறி – சீறா:1329/1
தூது என்று உதித்த முகம்மதுவும் சுருதி நெறி தீன் பெரியோரும் – சீறா:1339/2
தெரு புகுந்து எவர்க்கும் தோன்ற தீன் நிலை வணக்கம் செய்தார் – சீறா:1341/4
தீன் நிலை பொய்மை என்ற தேவரும் நரகம் சேர்வார் – சீறா:1354/4
வேத நல் மொழி பொருளொடும் தீன் நிலை விரித்தார் – சீறா:1359/4
திருத்தும் தீன் நிலை முகம்மது செவியிடை புகுந்து – சீறா:1381/2
விதுவின் ஒண் கலை வளர்த்து என தீன் பயிர் விளைத்தார் – சீறா:1386/4
பாரிடை படிதல் கண்டு தீன் நிலை பகைத்த பாவிகள் நகைத்தனர் – சீறா:1434/4
மண்ணினில் செழும் தீன் பயிர் நலம் தழைக்க வளர்த்த மா மறை நபி நயினார் கண்ணு – சீறா:1448/1
நிறைபட அடுத்த கிளை அனைத்தையும் தீன் நிலை பெற நிறுத்திடும் என்ன – சீறா:1449/3
தீன் நிலை மறுத்திலர் செவ்வியோர்களே – சீறா:1466/4
மாசு அற தீன் பயிர் வளர்க்கும் வேலியார் – சீறா:1470/2
கோது அறு தீன் நிலை நிறுத்தும் கொற்றவர் – சீறா:1476/3
திருநெறி தீன் உள்ளோரை தீன் நெறி மாறினோர்கள் – சீறா:1489/1
திருநெறி தீன் உள்ளோரை தீன் நெறி மாறினோர்கள் – சீறா:1489/1
தெள்ளிய கலிமா ஓதி தீன் நிலைக்கு உரியர் ஆனார் – சீறா:1501/4
திமிர வெம் குபிர் கடிந்து தீன் நிலை நெறி நிறுத்தி – சீறா:1503/3
அலது அபூஜகிலினை கொடு தீன் நிலை-அதனை – சீறா:1505/2
தந்து தீன் நிலை நிறுத்துவை என தனி முதலை – சீறா:1506/2
தீன் எனும் பெயர் நிறுத்தி தன் உரைப்படி திருத்தி – சீறா:1523/4
இணை தாள் செறித்த மணி கதவம் தீண்டி இவணில் அடைந்தோர் தீன்
அணித்தார் புறத்தார் என நோக்கி உமறு என்று அறிந்து அங்கு அனைவோரும் – சீறா:1587/1,2
நல்லோர் பரவும்படி வணங்கி நறும் தீன் நடுக்கம்-தனை தவிர்த்தார் – சீறா:1594/4
சுருதி மொழி தீன் பயிர் தழைப்ப சுற்றும் குபிர் வெம் களை தீய்க்கும் – சீறா:1595/3
உயர் தீன் நிலைக்கு உரியராய பின் – சீறா:1598/2
செயிர் அறும் தீன் நிலைக்கு உரிய செவ்விய – சீறா:1599/1
திரை கடலின் நடு எழுந்த மதி கதிர் போல் முகம்மது தம் செழும் தீன் செவ்வி – சீறா:1639/1
மனத்து அடக்கி தீன் எனும் ஓர் பெரும் பயத்தை புறத்து ஆக்கி வரி வில் ஏந்தும் – சீறா:1661/3
நிறம் தவழும் கதிர் வேலீர் இல்லெனில் தீன் நிலை பெருகி நிலத்தின் மீது – சீறா:1666/3
மறைத்திடா மதி என வளரும் தீன் நிலை – சீறா:1787/1
அதிர்ப்பு அடர் தீன் படைக்கலத்தின் ஆக்கம் போல் – சீறா:1792/2
நிலை பெறும் தீன் நெறி நிறுத்தல் வேண்டுமால் – சீறா:1802/4
தீன் எனும் கொடி முதல் நிறுத்தி செவ்வி ஈமான் – சீறா:1807/1
திசை கதிர் தர நபி நடந்து தீன் என – சீறா:1828/1
விரிப்பர் தீன் நிலை என்பதும் விளக்கவும் வேண்டும் – சீறா:1862/4
ஆதரத்தில் என் திரளொடும் தீன் நிலைக்கு ஆகி – சீறா:1863/3
அரிய தீன் எனும் செழும் கதிர் குபிர் இருள் அறுத்து – சீறா:1880/3
அணி பெற திமஸ்குக்கு இறை மனம் களிப்ப அவனியில் தீன் பயிர் படர – சீறா:1915/2
தீது அற எனது கருத்து உறும் அறிவே தீன் நிலை நிறுத்தும் நாயகமே – சீறா:1930/3
பணி பணிந்து இரந்தார் தீன் நிலை நிறுத்தும் பதும மென் பத முகம்மதுவே – சீறா:1952/4
இரைத்ததும் தீன் கலிமாவை இன்புற – சீறா:1986/3
பண் அரும் தீன் மொழி பயிற்றி நல் நெறி – சீறா:1988/3
தீன் முறை நடத்திய திமஸ்கு மன்னவர் – சீறா:1989/1
உனக்கு வந்ததும் ஓங்கிய தீன் முகம்மது சீர்-தனக்கு – சீறா:1995/1
கன்னல் அம் சுவை தீன் நிலை நிறுத்திய ஹபீபு – சீறா:2013/1
மல்லல் அம் புவியிடத்தினில் தீன் நெறி வழுவாது – சீறா:2014/1
நிறுத்தும் தீன் என ஏவலும் இல்லையால் நிதமும் – சீறா:2017/3
குலத்தினும் பிரித்து அற நெறி தீன் நிலைக்கு உரியோர் – சீறா:2018/2
விதித்த தீன் நிலைக்கு உரியரை அபசியர் வேந்தன் – சீறா:2026/1
நிறையும் தீன் நிலைக்கு உரியவர் மகிழ்ந்த நெஞ்சினராய் – சீறா:2049/3
பெருகு தீன் முகம்மதே நும் பெயரினை போற்றல் செய்தேன் – சீறா:2070/3
தீன் எனும் பயிரை காத்து செழும் புகழ் விளக்கும் செம்மல் – சீறா:2091/4
தெருளுற பாவி என்னை தீன் நிலைக்கு உரியன் என்ன – சீறா:2118/3
நிதிமனைக்கு உரியன் ஆகி தீன் நிலை நெறி நின்றானே – சீறா:2119/4
தீன் நிலைக்கு உரிய வேடன்-தன்னையும் திருந்த போற்றி – சீறா:2121/3
தெரிதரும் தீன் நெறியவரும் சேர்தரும் – சீறா:2147/1
எங்கினும் தீன் படர்ந்து ஏற நன் மறை – சீறா:2154/3
முகம்மதின் தீன் நிலை வழி செல்வோம் என – சீறா:2165/1
மின் அவிர் செம் மலர் பத தாள் முகம்மது-தம் பெரும் மறை தீன் வேர்விட்டு ஓடி – சீறா:2168/3
தீன் உரைத்த ஹபீபு அரசன் தடியினை ஓர் வடிவு ஆக்கும் செவ்வியோயே – சீறா:2182/4
மன்னும் இசுலாம் ஆகி குபிர் அகற்றி தீன் நிலைமை வளர்ப்பன் என்றான் – சீறா:2185/4
பத்தி பெற தொழுகை முதல் படித்து தீன் எனும் ஒழுங்கின் பரிவினோடும் – சீறா:2191/3
இனிதில் தீன் திசை விளங்கிட இருக்கும் அ நாளில் – சீறா:2192/3
காதலுற்று உயர் தீன் நிலையவர் கலந்திருந்து – சீறா:2206/3
தூய நாயகன் தீன் நிலை பெருக்கிடும் துணிவால் – சீறா:2211/3
வேதமும் எனக்கு அருளி தீன் நிலை விரித்திடும் என்று – சீறா:2215/3
மன்னும் தீன் நிலை விரித்து அறம் வளர்த்திட வேண்டிற்று – சீறா:2217/3
திக்கு அடங்கலும் பரந்து தீன் நெறி முறை செயுமே – சீறா:2240/4
வேதமும் இறங்கித்து இன்ப தீன் நெறி விளக்கம் செய்தார் – சீறா:2269/3
பேதம் அற்று உரைத்தீர் சோதி பெருகு தீன் விளக்கே இந்த – சீறா:2281/1
தேறிய மறையின் தீம் சொல் தீன் நிலைக்கு உரிய தூயோர் – சீறா:2291/1
நபி எனும் திரு பட்டமும் தரித்து அரிய நல் நிலை தீன் நெறி நடத்தி – சீறா:2317/2
இதத்தொடும் உமது தீன் வழிக்கு உரியன் இவன் என நிறுத்தி மேலையினும் – சீறா:2318/3
திணி சுடர் நிலா தீன் ஓங்க செய்தவை எடுத்து சொல்வாம் – சீறா:2346/4
மிக்க தீன் பெருகி செல்வம் விளங்கிட ஈமான் கொண்டு – சீறா:2351/3
வேட்டமுற்று ஆதி தூதர் விரித்த தீன் விளக்கம் செய்தார் – சீறா:2356/4
தெரிதர பிசுமில் ஓதி தீன் முதல் முறைமைத்தாய – சீறா:2375/2
சினத்து இடர் குபிரை மாற்றி தீன் நிலை நெறி நின்றாரே – சீறா:2378/4
படித்த நல் அறிவில் தேற்றி தீன் வழி படுத்தும் என்றார் – சீறா:2382/4
கார் முகில் கவிகை வள்ளல் தீன் எனும் கடலுள் ஆழ்ந்து – சீறா:2396/3
விள்ளுதல்படுத்தி தீன் விளக்குவேன் என்றார் – சீறா:2401/4
பொன்றிலா தீன் நிலை பொருந்தினார் அரோ – சீறா:2409/4
உணர்வு எழும் தீன் நிலைக்கு உரியர் ஆர் உயிர் – சீறா:2414/2
தங்கிய மறை முகம்மதுவை சார்ந்து தீன்
பொங்கிய நிறை நிலை பொருந்தினீர் இனி – சீறா:2417/1,2
அண்ணலை குறித்து உமர் அடுத்து தீன் எனும் – சீறா:2423/3
அன்று தொட்டு உம்மிடத்து அடுத்து தீன் நிலைக்கு – சீறா:2424/1
மறை மொழி குறித்து தீன் வழி மறாது இவண் – சீறா:2443/1
பேதுற தீன் நிலை பிழைத்து நின்றவர் – சீறா:2445/3
இலகு தீன் நிலைக்கு உரியரின் எழுபத்துமூன்று – சீறா:2454/1
திடம் கொள் மும்மத கரி குபிர் பகை அற செழும் தீன்
மடங்கல் ஏறு என வரு திரள் மதீன மன்னவர்கள் – சீறா:2463/1,2
முதிய சத்தியம் செய்து அவன் தீன் நிலை முயன்று – சீறா:2474/2
திருத்தும் தீன் நிலை முகம்மதினொடும் திட வசனம் – சீறா:2482/3
உற்ற மெய் துணையாய் உடற்கு உயிர்-அதாய் உறும் தீன்
வெற்றியாய் வலியாய் புகழ் நிலைபெற விளக்க – சீறா:2494/2,3
நந்தமர்க்கு எவர் இணை என தீன் நெறி நடத்தும் – சீறா:2495/4
சீலமுற்று இருந்து நல் நெறி வழாது தீன் நிலை நிறுத்திடும் எனவும் – சீறா:2527/4
விரிந்த தீன் விளக்கம் செய்யும் வேதியர் இறசூலுல்லா – சீறா:2572/3
திரு நகர்க்கு அரசிருந்து தீன் திருத்துவர் எனவும் – சீறா:2610/4
நலிவு இலாது எதிர்ந்து அடருதல் தீன் நடுநிலைமை – சீறா:2649/2
பெறுவது என்-கொல் என்று உரைத்தனர் தீன் நிலை பிரிக்கும் – சீறா:2650/3
பிடித்திடு என்றனர் தூது என தீன் நிலை பிடித்தோர் – சீறா:2652/4
பற்றலார் குலம் கெட செழும் தீன் நிலை படர – சீறா:2696/3
அதிவிதத்தொடும் தீன் நிலைக்கு உரியவர் ஆகி – சீறா:2698/3
பலாபலன் தரும் தீன் நிலை மறுத்தவர் பலர்க்கும் – சீறா:2699/1
தீன் எனும் செல்வமே பழுத்த சேண்_நகர் – சீறா:2714/4
அல் எனும் குபிர் கசடு அறுத்து தீன் நெறி – சீறா:2722/1
விட்டு இழிந்து அரிய தீன் விளக்கும் மேன்மையின் – சீறா:2759/3
ஒன்றிய நால்வரோடு உறைந்து தீன் நிலை – சீறா:2760/2
தீயவன் ஒருவன் தோன்றி தீன் எனும் மதம் உண்டாக – சீறா:2788/3
தீன் எனும் பெரும் பேராசை மயக்கத்தால் சிந்தை நேர்ந்து – சீறா:2797/1
அரு மறைக்கு உரிய நல் வழியினர் என்று அறைதர தீன் நிலை அமைத்து – சீறா:2866/3
புக்கினர் அவர் சொல் உண்மை என்று ஈமான் கொண்டு உளம் பொருந்தி தீன் நிலையை – சீறா:2888/2
விடுத்து உரைத்திலன் நும் பெரும் தீன் நிலை விருப்பால் – சீறா:2916/3
காதும் வெம் சினத்தவர் இவன் தீன் நிலை கருத்தில் – சீறா:2919/3
பொறையின் மீது இடும் சுடர் என தீன் எனும் பொருட்டால் – சீறா:2950/3
தீன் நிலைக்கு உரியவர் என பெரும் புகழ் செலுத்தி – சீறா:2952/2
புகழொடும் தீன் நெறி புரந்து வைகும் நாள் – சீறா:2955/3
செல்லவும் தீன் நெறி விசயம் செய்யவும் – சீறா:3000/2
பொங்கு தீன் விளங்க நாளும் காரண புதுமை ஓங்கி – சீறா:3041/3
அதிர் திரை கடல் பார் எங்கும் அமுத தீன் திவலை சிந்தி – சீறா:3044/1
விரிந்த தீன் பயிரை ஏற்றும் விறல் படை அலியாம் வேங்கை – சீறா:3068/2
ஒற்றர்கள் உரைத்தவை உணர்ந்து தீன் நிலை – சீறா:3263/1
தீன் எனும் பெரும் பெயர் அரசுசெய்யும் நாள் – சீறா:3296/2
தொடுத்த தீன் விளங்கச்செய்து தூதுவர் இருந்தார் அன்றே – சீறா:3351/4
வெயில் படும் கதிரவன் என தீன் நிலை விளக்க – சீறா:3434/3
வற்றுறா கடல் புவியினில் தீன் பயிர் வளர்க்க – சீறா:3453/3
சிறுவர் பூவினில் சிறுவராயிருந்தும் செவ்விய தீன்
முறைமை நின்று நல் வணக்கமும் ஒழுக்கமும் முதிர்ந்தோர் – சீறா:3529/2,3
வில் அணி தட கை மறத்தில் தீன் விளைத்த வெற்றி மன்னவர்கள் கண்டனரால் – சீறா:3574/4
ஆதியை புகழ்ந்து காபிர்-தம் வலியும் அற்றது தீன் எனும் பயிரின் – சீறா:3589/1
மதி_வலர் எவரும் அவ்வழி முடித்து மகிழ்ந்தனர் தீன் எனும் பயிரும் – சீறா:3607/3
ஆரண முறையின் தீன் நெறி பெருக்கி அகுமது உற்று உறையும் அ நாளில் – சீறா:3608/1
சேரலர் அணி கெட சிதைத்து தீன் எனும் – சீறா:3620/2
தீன் நிலை படுத்த வேண்டும் செயலினை கருத்துள் கொண்டார் – சீறா:3677/3
திருந்த ஆண்டு ஒரு மூன்றினில் தீன் பயிர் விளைத்து – சீறா:3729/3
இரு நிலத்தில் புகழ் ஓங்க தீன் பெருக புவி புரந்து அங்கு இருந்தார் அன்றே – சீறா:3759/4
நகரில் நம் நபி தீன் நெறி நடத்தும் அ நாளின் – சீறா:3760/2
நன்று-அது அன்று தீன் எனுமவர் நாமங்கள் தொலைக்கும் – சீறா:3771/3
வேத_நாயக முகம்மதின் தீன் நிலை விரும்பா – சீறா:3799/1
பொருந்தும் நல் நெறி தீன் நிலை பயிற்றிய புகழோய் – சீறா:3831/1
வேத மன்னர் தீன் தீன் என ஏத்திட விரைவின் – சீறா:3840/3
வேத மன்னர் தீன் தீன் என ஏத்திட விரைவின் – சீறா:3840/3
கூவி அழைத்தீர் தீன் உணர்வித்தும் குறியாதீர் – சீறா:3913/3
குற்றம் உணர்ந்தீர் தீன் நிலை முற்றும் குடிகொண்டீர் – சீறா:3926/2
செங்கோல் என்னும் கொழும் கொம்பில் செழும் தீன் என்னும் பயிர் ஏற்றி – சீறா:4028/1
பாரை காட்டுமிடம்-தோறும் ஈமான் நீரில் படர் நறும் தீன்
வேரை காட்டி எழுந்த திறல் வீரன் முகம்மது எனும் முன்னர் – சீறா:4030/1,2
முறையொடும் சொல்லினர் முடிவிலாத தீன்
நிறை அறிந்து அப்புறத்து ஏகி நின்றனர் – சீறா:4065/3,4
ஆலயம் மறந்த தீன் உடை கபீபுக்கு அன்பொடும் உவப்பொடும் சதக்கா – சீறா:4103/1
கன்றிய மனத்துள் தீன் எனும் செறுநர் கையுற கலங்கி நின்றனரோ – சீறா:4118/2
காரணத்தொடும் தீன் மிக வாழ்க என கழறி – சீறா:4165/1
வீரியர் தீன் தீன் என்ன விளம்பிய மொழிகள் ஆர்த்த – சீறா:4179/3
வீரியர் தீன் தீன் என்ன விளம்பிய மொழிகள் ஆர்த்த – சீறா:4179/3
திடம் அடுத்த தீன் மன்னவர் கண்டு அதிசயிப்ப – சீறா:4262/3
மருங்கு இருந்த தீன் மன்னவர் அனைவரும் வலிதின் – சீறா:4271/1
தர கனிகள் ஒன்றும் குறைந்தில பொருவு இலா தீன்
மதம் தரு நபிகள் கோமான் மகிமை யார் வகுக்க வல்லார் – சீறா:4293/3,4
எடும் எடு என தீன் உவந்த போர் வேந்தர் சேனையொடும் எதிர்ந்தார் அன்றே – சீறா:4312/4
ஆடின பேய் களித்தன தீன் உவந்தன போர் வென்றியொடு மறம் கூத்தாட – சீறா:4319/4
தீன் எலாம் திசையின் ஓட செய்குவன் திறமை பார்-மின் – சீறா:4370/4
நைய மா மனம் சலித்தனர் சலித்த தீன் நயந்த – சீறா:4407/3
திடம் அடுத்த தீன் விளக்கிய முகம்மது திருமுன் – சீறா:4427/4
கருத்தினுள் தெளிந்து நினைத்த இ சூழ்ச்சி காட்சியீர் நும் பொருட்டோ தீன்
அருத்திய எளியேம் பண்புறும் பொருட்டோ என்றலும் அழகு உற உமக்கு ஓர் – சீறா:4471/1,2
திசை விண் ஏத்த இருந்தனர் தீன் நெறி – சீறா:4478/3
காரை பற்றும் கவிகையன் காட்டு தீன்
வேரை பற்றி எழுந்த அ வீரரே – சீறா:4483/3,4
நிலவு கால இருப்ப நிகழ்த்து தீன்
புலவர் பா அமுதம் பொழி வாக்கினர் – சீறா:4516/2,3
அரு மறை உணரும் தீன் அன்சாரிகள் எவரும் சூழ – சீறா:4631/1
சென்று கண்டு அடி தொழுது தீன் வழி படல் திறனாம் – சீறா:4639/2
தண்மை உறு நெறி முறைமை நன்மை தரு தூய தீன் சமயம் உற்றேன் – சீறா:4685/2
தாரணி முழுதும் தீன் எனும் வழியே தான் வர அருள்புரி வள்ளல் – சீறா:4762/1
வடுப்படாத நல் நெறி உறு தீன் வளர்வது போல் – சீறா:4834/2
சிதைத்து எந்நாள்-தொறும் தீன் நிலைநிறுத்துவோம் செகத்தில் – சீறா:4842/4
தரை நெறி மறாத தீன் அன்சாரிகள் மக்கத்து ஏக – சீறா:4913/3
செருவினால் பொருது அடர்ந்து தீன் நெறி முறை மறையின் – சீறா:4914/1
உரைதர ஓதி தீன் நிலை நின்றார் நால்வர்கள் தவத்தினில் உயர்ந்தோர் – சீறா:4916/4

மேல்


தீன்தீன் (5)

மூதுரை என்னும் தீன்தீன் முகம்மது என்று – சீறா:1808/1
காதலின் தீன்தீன் விளங்க என்று ஏத்தி கடி மலர் சோலையும் நீந்தி – சீறா:2327/3
முதிரும் தீன்தீன் எனும் முழக்கம் ஆர்த்து எழ – சீறா:2742/3
நலம் கிளர் தீன்தீன் முகம்மது என்று ஏத்த நரர் புலி அலி எழுந்தனரால் – சீறா:3160/4
விண்ணினும் திசையும் தீன்தீன் எனும் மொழி விளங்க கூறி – சீறா:3348/3

மேல்


தீன்படுத்தி (1)

பாரை தீன்படுத்தி நின்றோர் பயப்பட வெகுண்டு சொல்வான் – சீறா:2370/4

மேல்


தீனக (1)

தீனக குளம் தடாகம் திசை-தொறும் நிறைந்து தேக்க – சீறா:617/1

மேல்


தீனர் (21)

தீனர் யாசகர் யார் என தெரு-தொறும் திரிந்து – சீறா:1126/3
சென்ற பின்னரும் தீனர் யாவரும் – சீறா:3965/2
உன்னுவது என்-கொல் தவம் உடை தீனர் இவர்களில் ஒருவரை ஏவி – சீறா:4085/3
கறுத்தன தீனர் உள்ளம் கலங்கின காபிர் நெஞ்சம் – சீறா:4181/4
குனிப்பு உறும் சிலை கை தீனர் யாவரும் குழுமி நிற்ப – சீறா:4187/2
அ அளவு வயின் ஓர் வீர அழுக்கு உறு மனத்தன் தீனர்
செவ்விதின் நோக்கி நிற்கும் செயல் அறிந்து உவகை பூத்து – சீறா:4188/1,2
தீனர் ஈர் அணியாய் நின்று தொழுது எழும் செய்கை நோக்கி – சீறா:4203/1
ஈறு இல் தீனர் துயிலிடம் எய்தினான் – சீறா:4221/4
தீனர் குறைபடவே இரு – சீறா:4226/2
கொடுக்கும் மை முகிலின் அன்னீர் கோது உற தீனர் வெம் போர் – சீறா:4368/3
தீனர் சூழ்தர அகழ் ஒன்று திருத்துவம் என்றார் – சீறா:4400/4
தீனர்_நாயகம் யாவர்க்கும் முதலவன் திருமுன் – சீறா:4408/3
செவியில் கேட்டலும் தீனர்_கோன் நபி – சீறா:4519/2
இன்ன எல்வையில் தீனர் யாவரும் – சீறா:4520/1
விதி மொழி மறுத்து எழும் தீனர் மேல் இன்று – சீறா:4565/1
மாத்திரமல்ல மேன்மேல் வளர்ந்தன இதனை தீனர்
கோத்திரம் முழுதும் மாந்த கொடுப்பினும் குறையாது என்று – சீறா:4711/2,3
உரைதர தீனர் வாழ்க்கை உயர்தர விளங்கு கீர்த்தி – சீறா:4716/3
துடர் அறுத்து உலகம் எல்லாம் துலங்கிய தீனர் வேதம் – சீறா:4732/2
தன்மமும் நெறியும் தவறு இலா தீனர் குலம் என தழைத்து உயர்ந்தனவே – சீறா:4761/4
திரு கிளர் நிதியும் வவ்வி நீ இவண் சேர்ந்து தீனர்
வருக்கமாய் ஈமான் கொண்டு முகம்மது நபிக்கு மெத்த – சீறா:4860/2,3
சேர்ந்தவன் காபிர்-தம்மை சிறப்புடன் நோக்கி தீனர்
வேந்தர்-தம் கருத்தும் முன்னோர் விளம்பியது எல்லாம் மெய்யே – சீறா:4870/1,2

மேல்


தீனர்-தங்கள் (1)

உன்னி இ தீனர்-தங்கள் ஊழ் முடிவு உணர்த்திற்று என்ன – சீறா:4192/2

மேல்


தீனர்-தம்மொடும் (1)

திருந்திய நெறி செலும் தீனர்-தம்மொடும்
பொருந்துதல் இல்லையாம் அரிய பூதல – சீறா:4071/2,3

மேல்


தீனர்-தாமும் (1)

நலத்தகு தீனர்-தாமும் நகையொடும் வெகுளியோடும் – சீறா:3954/3

மேல்


தீனர்-பாலினில் (1)

பாங்கொடு மதித்தனர் தீனர்-பாலினில்
தீங்கு உறாது ஏகினன் தூதர் செவ்வியோன் – சீறா:4548/3,4

மேல்


தீனர்_கோன் (1)

செவியில் கேட்டலும் தீனர்_கோன் நபி – சீறா:4519/2

மேல்


தீனர்_நாயகம் (1)

தீனர்_நாயகம் யாவர்க்கும் முதலவன் திருமுன் – சீறா:4408/3

மேல்


தீனர்க்கு (3)

மாதவ தீனர்க்கு ஈந்து வானவர் பரவி வாழ்த்த – சீறா:3676/2
வேத நல் மறையின் உற்ற விதிப்படி தீனர்க்கு ஈந்து – சீறா:3688/3
மலைவு உற தீனர்க்கு அளித்திடும் என்றான் ஏது என அறைகுவன் ஐயா – சீறா:4097/4

மேல்


தீனர்கள் (3)

நிதி யாவும் அங்கு உறு தீனர்கள் நெஞ்சம் மகிழ் மீற – சீறா:4338/3
செரு தொழில் வீய நினைத்தது என்று உரைத்தார் தீனர்கள் நா அணை இருப்பார் – சீறா:4471/4
திண்மை மீறிய தீனர்கள் யாவரும் – சீறா:4828/1

மேல்


தீனராகிய (1)

தீனராகிய வீரரில் சிறந்த மெய் புகழார் – சீறா:4256/2

மேல்


தீனருக்கு (2)

இருந்தனன் தீனருக்கு இடுக்கண் செய் நிலை – சீறா:4054/1
இன்னன பேசி தீனருக்கு இடுக்கண் செய்து அவண் இருந்தனன் இதனை – சீறா:4085/1

மேல்


தீனரும் (4)

செம் நிற குருதி ஊர் வேல் தீனரும் தாக்கினாரால் – சீறா:3883/4
கொற்றம் மேல் கொண்ட தீனரும் முகம்மதும் குறித்து – சீறா:4026/3
தேம் கண்ணி சூடி அரி என இருந்தான் தீனரும் முன்னர் ஈண்டினரால் – சீறா:4092/4
கற்ற தீனரும் காபிரும் – சீறா:4156/1

மேல்


தீனரே (1)

திவளும் சென்னி தறித்தனர் தீனரே – சீறா:4514/4

மேல்


தீனரை (3)

தீமையே நினைந்தான் செய்வது துணிந்தான் தீனரை கோறல் மேல் கொண்டான் – சீறா:4075/2
தீனரை இடுக்கண் காண இருந்தனர் திறமை இல்லார் – சீறா:4357/4
சூடும் நன்மையில் தோன்றிய தீனரை
கூடும் மெய் புலி ஏறும் குதிரையே – சீறா:4499/3,4

மேல்


தீனரோடும் (1)

ஆங்கு அவர் இறையோன் தூதர்-அவரொடும் தீனரோடும்
பாங்கொடு நட்பில் நாளும் வைகுவம் பகையின்று என்ன – சீறா:4392/1,2

மேல்


தீனவர் (44)

தீனவர் செவியுற தேக்கி சீர் பெற – சீறா:1604/2
நனி பொருள் மறை தீனவர் மன தெளிவின் நடுநிலம் தெளிதர குணக்கில் – சீறா:1938/3
பொருந்தும் தீனவர் பதின்மரும் புகழ் உதுமானும் – சீறா:2022/3
பிடிபடும் தீனவர் யாரும் பேதுறாது – சீறா:2146/3
கோது அற எழுந்து தீனவர் எவர்க்கும் குறைவு அற சலாம் எடுத்துரைத்து – சீறா:2327/2
திருத்தும் தீனவர் யாவரும் மதீனத்தில் சேர்ந்தார் – சீறா:2498/4
மக்க மா நகர் தீனவர் யாவரும் மதீனம் – சீறா:2499/1
கூர் இலை கதிர் வேல் செம் கை தீனவர் குழாம்கொண்டு ஏத்த – சீறா:2768/3
சிலை வய வீரரும் திரண்டு தீனவர்
மலைவுற பேரமர் வளர்க்க வேண்டும் என்று – சீறா:2998/2,3
செயல் அறு மருவலாரும் தீனவர் படையும் தாக்கி – சீறா:3343/1
மாய்ந்திடும் பெரும் களத்திடை தீனவர் மறுக – சீறா:3545/3
அடித்து உடைத்து இறந்த தீனவர் பதினான்கு அமர் உறும் தலைவர்கள்-தமையும் – சீறா:3564/3
சீயம் ஒத்து எழுந்து வரி புலி அனைய தீனவர் நால்வர்களுடனும் – சீறா:3566/2
தெறு கள நாப்பண் அபூஜகல் கிடப்ப தீனவர் இனிது கண்டனரால் – சீறா:3580/4
தீனவர் ஒருவர் உரைத்தனர் கேட்டு சிந்தையில் பொருந்தினர் அன்றே – சீறா:3594/4
மரு மலர் அணிந்த தீனவர் சூழ வந்தனர் முகம்மது நபியே – சீறா:3610/4
அனசு உரைத்த மொழி கேட்டு நன்கு என தீனவர் சூழ அரசர்_கோமான் – சீறா:3752/1
குரிசில் இ உரைதர பெரும் தீனவர் குலத்துக்கு – சீறா:3819/1
சிந்தை தேறி இப்போது நம் தீனவர் திகைப்ப – சீறா:3821/2
நிரைநிரைப்படி தீனவர் இதயங்கள் நெகிழ்ந்து – சீறா:3837/1
இனையன கூறும் தன்மை தீனவர் ஏழுநூறு – சீறா:3844/1
சீற்றமும் ஒடுங்க வேத தீனவர் ஆர்த்து சென்றார் – சீறா:3850/4
பூரண புளகம் யாவும் தீனவர் புயங்கள் காட்ட – சீறா:3853/2
மடிவு இலா மன தீனவர் யாவரும் மலைந்து – சீறா:3987/3
முற்றும் தீனவர் சூமன்-தன் வாய்மையின் முறிய – சீறா:3988/1
வேலை போவ போல் தீனவர் பறிந்ததும் மேன்மேல் – சீறா:3989/2
இன்ன தன்மையின் வடுப்பட தீனவர் இதனால் – சீறா:3993/1
இன்னவாறு தீனவர் சிலர் ஆர்ப்பொடும் இகலி – சீறா:4001/1
பத்தி மீறிய தீனவர் படவும் அ கவணால் – சீறா:4004/1
தேண்ட தீனவர் யாரையும் ஒருப்பட திரட்டி – சீறா:4022/3
வீய்ந்த தீனவர் எவரெவர் என நபி வினவ – சீறா:4023/1
நீதியின் மருவும் தீனவர் யாரும் நிறைதர கூவி முன் இருத்தி – சீறா:4086/2
மீறும் ஆரண விதிப்படி தீனவர் வியப்ப – சீறா:4159/3
அடுத்து நின்றிடும் தீனவர் அகுமதை நோக்கி – சீறா:4171/1
அவமும் வேரற துடைத்து அரும் தீனவர் ஆகி – சீறா:4284/2
இடர் கொண்டன மறை தீனவர் துயர் கொண்டு அவண் இருப்ப – சீறா:4332/2
சத்திய வாய்மை மறுத்தனரென்னில் தீனவர் சலிப்புறா வண்ணம் – சீறா:4461/3
வந்து நின் படையொடும் அலகில் தீனவர்
அம் தர பொரப்படாது ஆகையால் அரோ – சீறா:4550/1,2
செயம் உறு தீனவர் மகிழ தீமையோன் – சீறா:4558/2
பரிவின் வேறு ஒரு சூழ்ச்சியால் தீனவர் பாங்கின் – சீறா:4601/3
தீனவர் போற்றும் வேத திரு நபி இனிதில் சென்றார் – சீறா:4699/4
தீனவர் குழு கொண்டு ஈண்ட சென்று பள்ளியின் வாய் நண்ணி – சீறா:4782/2
வந்த ஆயத்தை தேர்ந்து தீனவர் வதனம் நோக்கி – சீறா:4909/1
தீனவர் எவர்க்கும் அன்பாய் கொடுத்தனம் செயம்-அது என்றே – சீறா:4910/4

மேல்


தீனவர்-தம் (1)

செய்ய தீனவர்-தம் மதத்தொடு வலியும் தேய்த்து எறிகுவன் என எழுந்தான் – சீறா:4076/4

மேல்


தீனவர்-தம்மை (1)

தீனவர்-தம்மை நோக்கி சிறந்த பாடலங்களோடும் – சீறா:4626/1

மேல்


தீனவர்-தமக்கு (1)

முடிவு கண்டனன் தீனவர்-தமக்கு என மொழிய – சீறா:3772/3

மேல்


தீனவர்-தமை (1)

வாறு கண்டு ஒரு தீனவர்-தமை வரவழைத்து – சீறா:4025/2

மேல்


தீனவர்-தமையும் (2)

சிரம் அடி மலரில் சேர்த்தி தீனவர்-தமையும் வாழ்த்தி – சீறா:2292/3
தீனவர்-தமையும் வாழ்த்தி செறிந்தனர் விண்ணின் அம்மா – சீறா:3226/4

மேல்


தீனவர்கள் (2)

கண்ணறு சீற்றம் உள் கொண்டு எழுந்த தீனவர்கள் எங்கும் – சீறா:4182/1
ஆய வெம் குபிர் துடைத்து வண் புகழ் அடைந்த தீனவர்கள் யாவரும் – சீறா:4217/3

மேல்


தீனவர்கள்-தம்மை (1)

நேருற விளங்க வள்ளல் நின்ற தீனவர்கள்-தம்மை
தாரணி இடத்து இரண்டு பாகமாய் தனி பிரித்தார் – சீறா:4199/3,4

மேல்


தீனவர்கள்-தமை (1)

தீனவர்கள்-தமை காணில் கோறலன்றி வேறு மொழி செப்பிலாதார் – சீறா:4298/3

மேல்


தீனவர்களுடனும் (1)

உணவு உளது ஏதெனினும் இவண் தருக வரும் தீனவர்களுடனும் யானும் – சீறா:3754/3

மேல்


தீனவர்களை (1)

அகம் மகிழ்ந்து தீனவர்களை அழைத்து அருகு இருத்தி – சீறா:2493/3

மேல்


தீனவருடன் (1)

வந்து தீனவருடன் நின்று மணி கரம் கோத்து – சீறா:3985/1

மேல்


தீனவருடனும் (1)

தீனவருடனும் அணி பெற இருந்து செவ்வியன் ஹபீபினை நோக்கி – சீறா:1947/3

மேல்


தீனவரும் (1)

மாறுகொண்டு தீனவரும் முகம்மதுவும் மற்று எவரும் மதீனம் நீந்தி – சீறா:4309/1

மேல்


தீனவரே (1)

வீய்ந்ததின்று நம் தீனவரே பெறு விசயம் – சீறா:4006/2

மேல்


தீனவரொடு (1)

கூண்ட தீனவரொடு முகம்மது-தமை கோறல் – சீறா:3983/3

மேல்


தீனன் (1)

தீனன் போலவும் அறபியை போலவும் சிதைந்த – சீறா:3984/2

மேல்


தீனில் (7)

பல்லரும் தீனில் ஆக பலன் பெற நடக்கும் என்றும் – சீறா:626/4
சமய பேத புத்து அனைத்தையும் தகர்த்திடும் தீனில்
அமையும் என்பவர் சிலர்சிலர் அ மொழி பகையால் – சீறா:1363/1,2
அறிவுறும் ஹம்சா தீனில் ஆயினர் என்னும் மாற்றம் – சீறா:1502/1
தேன் எனும் கடல் பெரும் தீனில் ஆயினார் – சீறா:1979/4
உலைவு இலாது உனது தானத்து உறைக என உரைப்ப தீனில்
நலன் உறும் அபுல் காசீம்-தம் நல் இசை திசைகள்-தோறும் – சீறா:2288/2,3
பெருகும் தீனில் சலாமத்து பெறுவர்கள் என்றே – சீறா:2926/4
நிறுத்திய தீனில் உலகு எல்லாம் புரந்த நீள் நபி முகம்மது என்னும் – சீறா:3588/3

மேல்


தீனிலை (1)

வாங்கி அங்கு உறைந்தனன் வளரும் தீனிலை
தாங்கிய அறிஞரும் தகையில் போயினார் – சீறா:4540/3,4

மேல்


தீனிலையவரும் (1)

அண்டர்_நாயகன் மறை நெறி தீனிலையவரும்
மிண்டு பேசிய அபூஜகல் காபிர் வெம் படையும் – சீறா:3553/1,2

மேல்


தீனின் (23)

புறம் தழைத்தன நம் தீனின் புகழ் தழைத்து ஓங்க அன்றே – சீறா:1269/4
அன்னவர் முன்னர் ஏகி அவர் நிலை கொண்ட தீனின்
சொல் நய கலிமா ஓதி துணை மலர் அடியை போற்றி – சீறா:1561/1,2
இ நகர் புறத்தில் சார்ந்து அங்கு இருந்தனன் அதனால் தீனின்
மன்னவ துன்பம் என்ப வருவது ஒன்று இல்லை அன்றே – சீறா:1730/3,4
தெரிதரும் தீனின் நெறி முறையவரும் சிந்தையில் களிப்பொடும் சிறப்ப – சீறா:1939/2
செயிர் அறு மறையின் தீம் சொல் செழும் மழை பொழிந்து தீனின்
பயிர் வளர்ந்து ஏற செய்து பரிவுடன் இருக்கும் நாளில் – சீறா:2052/3,4
முச்சகம் விளங்கும் தீனின் முதன் மறை முறைமை சொல்லோய் – சீறா:2081/4
மங்குலின் கவிகையோய் நும் மலர் பதம் கண்டு தீனின்
இங்கிதத்தொடும் ஈமான் கொண்டு ஏகுதற்கு இசைந்து நின்றார் – சீறா:2275/2,3
வன் களங்கு அகற்றி தீனின் வழி நிலை குறித்து வந்த – சீறா:2279/1
மற சிலை கரத்தீர் தீனின் மானுடர் வாயின் மிச்சில் – சீறா:2296/1
முற்று உற முடித்து தீனின் முறைமையில் தலைவராகி – சீறா:2353/2
இல்லகத்து இருந்து தீனின் இயல் மறை முறை வழாது – சீறா:2357/1
அரும் பொருள் வேதமும் தீனின் ஆக்கமும் – சீறா:2432/1
மறைபட தனி இருந்த மெய் தீனின் மன்னவரும் – சீறா:2481/2
வையகம் விளங்கும் தீனின் முகம்மதினிடத்தில் வந்தார் – சீறா:3222/4
வீரர்கள் இருவர் தீனின் வேந்தர் கையினில் கட்டுண்டார் – சீறா:3346/2
முடிவினை கேட்டு தீனின் முரண் பகை தவிர்ந்தது என்ன – சீறா:3726/2
மருளுறும் திறல் தீனின் மன்னவர் – சீறா:3975/2
குடங்கையின் மறைத்து அங்கு ஏகுவன் தீனின் கோதையர்-தமை அழைத்து இருத்தி – சீறா:4083/3
தேடி வன் திறல் தீனின் முகம்மதை – சீறா:4220/3
இன்ன காரணம் இயற்றி தீனின் மறை முறை ஒழுகி இருக்கும் எல்வை – சீறா:4295/1
வாய் ஆறினர் கை ஆறினர் தீனின் மறை வல்லோர் – சீறா:4320/4
மேக நீழல் சிறந்திடும் நபியே தீனின்
மா தவ நபியே மன்னும் வானவர் நபியே ஈறு – சீறா:4623/2,3
முசுகபின்படியே தீனின் முறை வழுவாத செம்மல் – சீறா:4856/3

மேல்


தீனின்படி (1)

செம்பொன் உளது உடன் ஈந்து நம் தீனின்படி சிறப்ப – சீறா:4353/3

மேல்


தீனினை (6)

ஆசு இலா நபி தீனினை நிறுத்தும் அ நாளில் – சீறா:2015/2
நலம் கெழும் அறிவால் குபிரினை அகற்றி நல் நெறி தீனினை பிடித்து – சீறா:2890/3
வெம் சினம் தலைப்பெய்து அகுமதை நோக்கி தீனினை வேண்டிலன் ஆவி – சீறா:4087/2
குலத்து உதித்த மங்கையர்க்கு முன் தீனினை குறித்து – சீறா:4173/2
வடித்த தீனினை வானரும் மனம் மகிழ்வுற வைத்து – சீறா:4434/1
என்றும் தீனினை விரும்பினர் குபலையும் இழந்தார் – சீறா:4621/4

மேல்


தீனுக்காகவே (1)

தெரி மறை முகம்மதின் தீனுக்காகவே
இரு நிலத்திடை முதல் இறந்து தேன் சொரி – சீறா:1471/1,2

மேல்


தீனுக்கு (2)

இணை அடல் தவிர் வெள் வேலோய் இன்று இரவு உமை தீனுக்கு ஓர் – சீறா:1582/1
பாரினில் தீனுக்கு இடர் நடத்தினர்கள் எனும் மொழி பகர்தர கேட்டார் – சீறா:3608/4

மேல்


தீனும் (3)

ஒலி கடல் உலகம் மீது தெரிதர அரிய தீனும் உறு கதிர் உதையமாகவே – சீறா:13/2
பதித்த வேர் ஊன்றி தீனும் படர் கொழுந்து ஓங்கிற்று அன்றே – சீறா:1358/4
விதி மறை கதிர் மெய் தீனும் வெம் குபிர் களையும் ஒன்றாய் – சீறா:2347/3

மேல்


தீனுள்ளோரை (1)

கதி பெறும் தீனுள்ளோரை கண்ணினும் காண மேவான் – சீறா:3691/1

மேல்


தீனை (17)

தேங்குவர் அடிக்கடி தீனை மாறியும் – சீறா:1464/2
தன் அருளொடும் பெரும் தீனை தாங்கினார் – சீறா:1488/4
திடம் தவழ் உண்மை வேதம் தெளிந்த சொல்-அதனை தீனை
கடந்தவர் புனிதம் இல்லார் கரத்து அளித்திடல் தீது என்றார் – சீறா:1573/3,4
அழிதரும் குபிரை நீக்கி அகுமது தீனை நோக்கி – சீறா:1579/3
குறையா மதியம் என தீனை வளர்க்கும் குரிசில் முகம்மதுவும் – சீறா:1585/3
வையகம் புரந்து தீனை வளர்த்திடும் இபுறாகீம்-தம் – சீறா:1760/1
மன் அங்கு இருந்து நாட்குநாள் தீனை மறைபடாது ஓங்கிட வளர்த்தார் – சீறா:2512/3
தேயம் எங்கணும் பெரும் தீனை வித்திய – சீறா:2740/2
மழை தவழ் கவிகை வள்ளல் முகம்மது தீனை போற்றி – சீறா:3337/1
அயர்வொடும் விரைவின் வந்தாய் ஆதி-தன் தீனை மாறும் – சீறா:3355/2
பெருக்கி நம் தீனை மாறு பேசிய தலைவர்க்கு உற்ற – சீறா:3356/2
மேலும் இன் கலிமா உரைத்து உறும் தீனை விரும்புவையெனில் முகம்மது-தம் – சீறா:3584/1
தீனை மாறும் வெம் காபிர்கள் உறையிடம் தேடி – சீறா:3820/1
தீனை மாறி இ பெரும் பகை விளைத்திடும் சிறியோர் – சீறா:3861/1
வேரொடும் தீனை வீழ்த்தி வென்றியும் விளைப்பேன் என்றான் – சீறா:4388/4
எல்லாரும் தொழும் அரிய தீனை வளர்த்து உறு விசயம் எற்கு ஈந்து ஆள்வாய் – சீறா:4531/3
வீசும் கையினை விட்டனர் தீனை விடாதார் – சீறா:4602/4

மேல்


தீனையும் (1)

நிறைபெற தனது பெயரையும் நிறுத்தி தீனையும் நிலைநிறுத்தினனால் – சீறா:2505/4

மேல்


தீனொடு (1)

பிடித்த நல் மறை தீனொடு பெரும் துனி யாவும் – சீறா:3109/2

மேல்


தீனோர் (14)

நம்மை ஆளுடையான் வேத நபி திரு வசனம் தீனோர்
சம்மதித்திட பார் எல்லாம் தழைக்கவே விளக்கம் செய்தோர் – சீறா:17/1,2
சிரம் தரை தீண்ட தீனோர் செய் முறை வணக்கம் செய்தோர் – சீறா:2359/2
ஆலயத்திடத்தும் தீனோர் அணி மனையிடத்தும் சேர்ந்த – சீறா:2566/1
ஒருப்பட திரண்டு நடந்து என தீனோர் யாவரும் ஒருமுகம் ஈண்ட – சீறா:3557/2
உற்றவர் உரைப்ப தீனோர் ஒண் புயம் குலுங்க நக்கி – சீறா:3671/2
திறம் தரும் துணிவு உளவெனில் பகை எனும் தீனோர்
புறந்தரும்படி முடிப்பதும் அரிது அல புகழீர் – சீறா:3764/3,4
திருவின் நாள்-தொறும் மனத்தினில் தாங்கிய தீனோர்
புரவி மேற்கொண்டு தாங்கிட மகிழ்வொடும் போந்தார் – சீறா:3859/3,4
தேரும் காவத வழி திசை கேட்டனர் தீனோர்
யாரும் மீண்டனர் கபீபை வந்து அணுகினர் எங்கும் – சீறா:4007/3,4
உன்னும் அ தொழுகை தீனோர் என்பவர்க்கு உரியது அன்றோ – சீறா:4195/2
வன் திறல் தீனோர் செய்யும் வணக்கமே நோக்கி நின்றார் – சீறா:4197/4
தீங்கு உறாது யான் ஏகிய நெறியினில் தீனோர்
ஆங்கு யாவரும் துயில்வது காண்டு அகம் மகிழ்ந்தேன் – சீறா:4267/3,4
துஞ்சிட தீனோர் ஆவி மண்ணினில் தொலைப்போம் என்ன – சீறா:4382/3
மருவிய தீனோர் யாரும் கேட்டலும் வண்மை தக்க – சீறா:4397/2
சிங்கம் போல் நடந்து ஏகி வல் இருட்டினில் தீனோர்
எங்கும் கீர்த்தி கொண்டு இலங்கிட ஓர் புறத்து இருந்தார் – சீறா:4597/3,4

மேல்


தீனோர்-தமக்கு (1)

வேண்டும் தீனோர்-தமக்கு நன்மை வேண்டா காபிர்-தமக்கு மிக – சீறா:4039/2

மேல்


தீனோர்கள் (1)

வள்ளல் தீனோர்கள் போற்ற மகிழ்ந்து இனிது இருக்கும் நாளில் – சீறா:4781/4

மேல்


தீனோர்களில் (1)

தீனோர்களில் தாபித்து எனும் திறல் மன்னவர் சார்பில் – சீறா:4345/1

மேல்


தீனோருக்கு (1)

இ தகைமை பூண்டு நம்-தம் தீனோருக்கு இடுக்கண் நிலை இயற்றி நாளும் – சீறா:4299/1

மேல்


தீனோருடன் (1)

நேசமுற்று உவந்து தீனோருடன் இனிது உறைந்து ஜின்கள் – சீறா:2295/2

மேல்