தி – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

திக்கறியவே 1
திக்கில் 1
திக்கிறின் 1
திக்கினில் 2
திக்கினின் 1
திக்கினும் 7
திக்கு 15
திக்கும் 5
திகந்தமும் 1
திகரி 1
திகழ் 64
திகழ்கின்ற 1
திகழ்த்தி 1
திகழ்தர 4
திகழ்தரவே 1
திகழ்தரு 4
திகழ்தரும் 4
திகழ்ந்த 6
திகழ்ந்தது 1
திகழ்ந்தன 1
திகழ்ந்து 6
திகழ்வது 1
திகழ்வதே 1
திகழ்வன 2
திகழ 5
திகழாத 1
திகழும் 5
திகழுற 1
திகாந்த 3
திகாந்தம் 1
திகாந்தமும் 1
திகிரி 8
திகிரிகள் 1
திகை 3
திகை-தொறும் 1
திகைக்கும் 1
திகைத்ததும் 1
திகைத்தனர் 1
திகைத்தனிரோ 1
திகைத்தார் 3
திகைத்தான் 3
திகைத்திருந்து 1
திகைத்து 4
திகைத்தே 1
திகைத்தேன் 1
திகைதிகை 1
திகைப்ப 5
திகைப்பன 1
திகைப்பார் 1
திகையும் 1
திகையுற 1
திங்கள் 21
திங்களாம் 1
திங்களில் 7
திங்களின் 1
திங்களும் 5
திசை 87
திசை-தனை 1
திசை-தொறும் 18
திசை-தோறும் 1
திசைக்கு 3
திசைக்கும் 3
திசைக்குள் 1
திசைக்கே 1
திசைகள் 4
திசைகள்-தோறும் 4
திசைகளும் 5
திசைதிசை 20
திசைதிசை-தொறும் 3
திசையவர் 1
திசையிடத்தும் 2
திசையில் 6
திசையின் 2
திசையினன் 1
திசையினில் 9
திசையினும் 15
திசையினை 2
திசையும் 17
திசையை 8
திசையோர்க்கும் 1
திட்டி 2
திட்டிக்கொண்டது 1
திட்டிகழித்து 1
திட்டியில் 1
திட 8
திடத்தாலும் 1
திடத்தானும் 1
திடத்தினர் 1
திடத்துடன் 4
திடத்தொடும் 4
திடம் 15
திடம்படைத்தவர் 1
திடமுடன் 2
திடமுடைத்தவர்களாய் 1
திடமுற 4
திடமுறும் 1
திடமொடும் 1
திடர் 5
திடர்-அதாக 1
திடர்-அது 1
திடர்களும் 2
திடரால் 1
திடரும் 5
திடரை 1
திடன் 1
திடன்பெற 1
திடிமன் 2
திடிமனும் 1
திடுக்கமும் 1
திடுக்கமுற்றது 1
திடுக்கிட்டு 6
திடுக்கிட 6
திடுக்கிடவே 1
திடுக்கும் 1
திடுக்குற்று 1
திடுக்கொடு 2
திடுக்கொடும் 3
திடுதிடென 1
திண் 82
திண்டிமம் 5
திண்டு 1
திண்ண 2
திண்ணம் 3
திண்ணிய 4
திண்ணியர் 1
திண்ணியன் 1
திண்மை 5
திண்மையோர் 1
திணி 10
திணித்தன 1
திணை 1
திணைத்தலத்து 1
திபுனுவலீது 1
திமஸ்கவர் 1
திமஸ்கிக்கு 1
திமஸ்கில் 1
திமஸ்கின் 4
திமஸ்கினில் 1
திமஸ்கினின் 1
திமஸ்கினுக்கு 10
திமஸ்கினை 3
திமஸ்கு 38
திமஸ்குக்கு 2
திமஸ்கை 1
திமஸ்கையும் 1
திமிர்ந்து 4
திமிர்ந்தே 1
திமிர 5
திமிரம் 6
திமில் 1
திமிலை 1
தியங்க 1
தியங்கி 5
தியங்கும் 1
தியங்குவார்க்கு 1
திரகத்தின் 1
திரகம் 1
திரகம்-அது 1
திரகமும் 1
திரட்சி 1
திரட்சியில் 1
திரட்சியும் 1
திரட்டி 13
திரட்டிய 1
திரட்டினன் 1
திரட்டினார் 1
திரட்டும் 1
திரண்ட 27
திரண்டது 2
திரண்டதும் 1
திரண்டன 1
திரண்டனர் 2
திரண்டார் 2
திரண்டான் 1
திரண்டிடினும் 1
திரண்டு 84
திரண்டே 2
திரம்-அதாயினும் 1
திரவிய 1
திரவியத்தால் 1
திரவியம் 3
திரள் 81
திரள்கள் 2
திரள்களும் 3
திரள்தரும் 2
திரள்பட 1
திரளவர் 1
திரளா 1
திரளாக 1
திரளிடை 1
திரளில் 2
திரளின் 4
திரளினில் 1
திரளினும் 2
திரளினோடும் 2
திரளுக்கு 1
திரளும் 15
திரளும்படி 1
திரளுறும் 1
திரளை 1
திரளைகள் 1
திரளையும் 2
திரளொடு 3
திரளொடும் 14
திரளோ 1
திரி 10
திரிகின்றார் 1
திரிகுவர் 1
திரிகுவை 1
திரிகை 1
திரிகையின் 1
திரித்தனன் 1
திரித்தார் 1
திரித்து 3
திரிதர 1
திரிதரு 2
திரிதரும் 3
திரிதலல்லது 1
திரிந்த 9
திரிந்ததால் 1
திரிந்தது 2
திரிந்ததேயன்றி 1
திரிந்ததோ 1
திரிந்தவர் 1
திரிந்தவன் 1
திரிந்தவை 1
திரிந்தன 6
திரிந்தனர் 8
திரிந்தனன் 3
திரிந்தார் 2
திரிந்தான் 3
திரிந்திடும் 1
திரிந்து 19
திரிந்தும் 2
திரிபவர் 1
திரிய 2
திரியா 1
திரியும் 8
திரிவ 1
திரிவதற்கு 1
திரிவது 1
திரிவதுமல்லால் 1
திரிவன் 2
திரிவன 1
திரிவார் 2
திரிவான் 1
திரு 280
திரு-வயின் 1
திருக்காட்சி 1
திருக்கினும் 1
திருக்கு 5
திருக்கும் 1
திருக்குறும் 1
திருக 1
திருகம் 1
திருகி 3
திருகிய 1
திருகு 6
திருகும் 1
திருகுற 1
திருகையின் 1
திருகையும் 1
திருகையை 1
திருடர் 1
திருடும் 1
திருத்தமாய் 1
திருத்தமே 1
திருத்தலமாய் 1
திருத்தலர் 1
திருத்தி 18
திருத்திய 5
திருத்தியே 1
திருத்திலா 1
திருத்திலாது 1
திருத்தினானால் 1
திருத்தினோர்கள் 1
திருத்து 7
திருத்து_இழை 1
திருத்தும் 8
திருத்துமவர்கள் 1
திருத்துவம் 1
திருத்துவர் 1
திருத்தூதர் 2
திருத்தூதாய் 1
திருத்தூதுவர் 1
திருத்தூதே 1
திருந்த 21
திருந்தலர் 4
திருந்தவே 1
திருந்தார் 1
திருந்தி 3
திருந்திட 6
திருந்திடாது 1
திருந்திய 6
திருந்திலா 7
திருந்து 20
திருந்து_இழை 5
திருந்தும் 3
திருந்துற 1
திருநகர் 2
திருநாமத்தினுடன் 1
திருநாமத்தை 2
திருநாமம் 1
திருநெறி 1
திருப்ப 1
திருப்பி 1
திருப்பிறை 1
திருப்பு 1
திருப்புதற்கு 2
திருப்புறத்தினில் 1
திருப்பெயர் 1
திருப்பேர் 1
திருப்பேர்க்கு 1
திரும்பலில் 1
திரும்பா 1
திரும்பி 4
திரும்பினர் 2
திரும்பினன் 1
திரும்பினார் 1
திரும்பும் 2
திருமண 4
திருமணம் 4
திருமனை 2
திருமுக 1
திருமுகத்து 2
திருமுகம் 2
திருமுன் 13
திருமுன்னம் 1
திருமுன்னரின் 1
திருமுனம் 6
திருமொழி 4
திருவசனம் 1
திருவடி 5
திருவருள் 1
திருவருளால் 2
திருவருளினால் 1
திருவாம் 1
திருவாய் 2
திருவின் 1
திருவினும் 1
திருவும் 4
திருவுளத்தால் 1
திருவுளத்தின் 1
திருவுளத்து 2
திருவுளப்படியதன்றி 1
திருவுளப்படியால் 2
திருவுளம் 2
திருவுளம்பற்றினார் 1
திருவை 1
திருவோ 1
திரை 132
திரை-கொலோ 1
திரைக்கு 3
திரைக்குள் 1
திரைகள் 2
திரைகளில் 1
திரைத்த 1
திரைந்து 1
திரைப்படும் 1
திரையாய் 1
திரையில் 1
திரையினில் 1
திரையினை 1
திரையூடு 1
திலகம் 3
திலகமே 1
திலகர் 1
திலத 1
திலதங்கள் 1
திலதம் 9
திலதமே 2
திவ்ய 1
திவலை 6
திவலைகள் 1
திவலையும் 1
திவள் 6
திவள்தரு 1
திவளும் 7
திளைத்த 3
திளைத்தார் 1
திளைத்திடும் 2
திளைத்து 1
திளைப்ப 2
திற 4
திற-மின் 1
திறக்க 4
திறக்கும் 1
திறத்த 2
திறத்தது 1
திறத்தவர் 5
திறத்தவர்களும் 1
திறத்தவரும் 1
திறத்தவரை 1
திறத்தவன் 2
திறத்தால் 2
திறத்திர் 1
திறத்தின் 1
திறத்தினர் 6
திறத்தினில் 1
திறத்தினீர் 1
திறத்தினும் 3
திறத்தினை 2
திறத்தினொடு 1
திறத்தினோய் 1
திறத்தினோர் 1
திறத்தீர் 2
திறத்து 10
திறத்தொடு 1
திறத்தொடும் 4
திறத்தோர் 1
திறந்த 5
திறந்தது 1
திறந்தன 3
திறந்தனர் 3
திறந்தனவே 1
திறந்தார் 3
திறந்து 63
திறந்தே 4
திறம் 31
திறம்-தான் 1
திறம்பலேம் 2
திறம்பா 1
திறமாய் 1
திறமும் 2
திறமை 6
திறமைதாம் 1
திறமையர் 1
திறமையும் 1
திறல் 104
திறலவரும் 1
திறலவரை 1
திறலவன் 1
திறலார் 1
திறலால் 1
திறலான் 1
திறலியார்கள் 1
திறலினை 1
திறலீர் 2
திறலும் 2
திறலுறு 1
திறலோய் 3
திறலோர் 5
திறலோன் 6
திறவுகோல் 2
திறவுகோலால் 1
திறன் 23
திறனாம் 1
திறனும் 13
திறனுற 3
திறனே 1
திறனொடு 1
திறனொடும் 2
திறனோ 2
திறை 2
திறைகள் 1
திறையிடுபவர்கள் 1
தின்பது 1
தின்பர் 1
தின்பவர் 1
தின்மை 2
தின்மையாம் 1
தின்மையாய் 1
தின்மையை 1
தின்ற 1
தின்றிடில் 1
தின்று 5
தின்ன 1
தின 1
தினகரன் 9
தினகரனாக 1
தினகரனும் 1
தினத்தில் 2
தினத்தின் 1
தினத்தினில் 1
தினத்தினும் 1
தினத்து 1
தினந்தினம் 1
தினம் 18
தினம்-தொறும் 9
தினம்-தோறும் 2
தினம்-அதனில் 1
தினமாய் 1
தினமும் 3
தினன் 1
தினை 1
தினையளவினும் 1
தினையின் 3
தினையையும் 1

திக்கறியவே (1)

திக்கறியவே கவுல் கொடுத்தனர் திறத்தோர் – சீறா:4134/4

மேல்


திக்கில் (1)

தேன் கடல் அமிர்தும் திக்கில் திகழ் வரை அமிர்தும் சூழ்ந்த – சீறா:607/1

மேல்


திக்கிறின் (1)

துறவின் மிக்கவர் திக்கிறின் ஓசையும் சூழ்ந்தே – சீறா:98/2

மேல்


திக்கினில் (2)

திக்கினில் விரித்திட செறிந்த செம் கதிர் – சீறா:917/3
திக்கினில் அடைவார் சிலர் காண் என்பார் – சீறா:1418/4

மேல்


திக்கினின் (1)

திக்கினின் மயங்கி இருவரும் மலைத்து தீவினைக்கு உரியவர் ஆனார் – சீறா:131/4

மேல்


திக்கினும் (7)

திரு நிறை நான்கு திக்கினும் செங்கோல் செலுத்திய நிசாறு எனும் அரசர் – சீறா:156/2
திசை தடங்களும் திக்கினும் திரிதரு கவன – சீறா:1377/3
நான்கு திக்கினும் குதித்து முன் அணித்துற நடக்கும் – சீறா:1530/1
திக்கினும் கதிர் குலாவும் செழும் சிறை தடம் கண் செவ்வி – சீறா:1725/3
வட்ட வாருதி சூழ் எட்டு திக்கினும் அணி வானத்தும் – சீறா:2603/3
பார்த்த திக்கினும் அந்தரத்தினும் படி முழுதும் – சீறா:4573/1
கண்ட திக்கினும் பரந்து வெம் குளிரொடும் காண – சீறா:4579/3

மேல்


திக்கு (15)

திக்கு அனைத்தினும் பாரினும் தீவினும் செங்கோல் – சீறா:18/1
திக்கு அனைத்தினும் பேர் விளங்கிட விளங்கி திறல் பெறும் உதது நன் மதலை – சீறா:154/3
திக்கு எலாம் துதிசெயும் அபித்தாலிபும் செறிந்த – சீறா:552/3
தென் திசை வடக்கு மேற்கு கிழக்கு எனும் திக்கு நான்கும் – சீறா:605/2
திக்கு எலாம் விளக்கும் செங்கோல் தீன் நிலைநிறுத்தி வேறு – சீறா:825/2
செருக்கு அறுத்து அவர் உடல் சிதைத்து திக்கு எலாம் – சீறா:912/3
திக்கு நான்கினும் திசையினும் தேயங்கள்-தனினும் – சீறா:1508/1
திக்கு அடங்காத வெற்றி திறல் படை ஹபீபு வேந்தன் – சீறா:1718/1
திக்கு இருநான்கும் தூது செல துகள் அமரர் போற்றும் – சீறா:1718/3
திக்கு அடங்கலும் பரந்து தீன் நெறி முறை செயுமே – சீறா:2240/4
திக்கு அற பறித்து வெட்டி திரும்பும் என்று இருந்தது அன்றே – சீறா:3339/4
நெடு நிலம் சுழல் வளி என நினைந்த திக்கு அனைத்தும் – சீறா:3487/3
திக்கு அனைத்தினும் தெரிதர கூவி உள் தெளியாது – சீறா:3986/1
திக்கு தலை அறியா வகை சிந்தி செலும் முஸ்தலிக்கு – சீறா:4322/1
பிச்சு கண்ட திக்கு எங்கணும் எறிந்து விண் பிணங்கி – சீறா:4582/2

மேல்


திக்கும் (5)

சகமும் எண் திசையும் திக்கும் வெண் புகழ் தடவும் வேந்தே – சீறா:1754/4
தத்தி எ திசையும் திக்கும் தனித்தனி சிதறினேமால் – சீறா:2073/4
மதித்த எண் திசையும் திக்கும் வானினும் செறிந்து நாளும் – சீறா:3411/3
திக்கும் போற்றும் சிபுரியீல் வந்தனர் – சீறா:4815/4
வேண்டு திக்கும் விரைந்து சென்று எங்கணும் – சீறா:4830/3

மேல்


திகந்தமும் (1)

கானும் பேர் வரை குடுமியும் திகந்தமும் கடலும் – சீறா:3795/3

மேல்


திகரி (1)

செல் அடை நெடு வரை திகரி சூழலும் – சீறா:3315/2

மேல்


திகழ் (64)

மன்றல் அம் கமழ் அகழ் புனை சுதை திகழ் மதிளான் – சீறா:94/1
மறம் திகழ் விழியார் தொட தகாது என்றன் முகம்மதை விரைவினில் ஏந்தி – சீறா:262/2
நிறம் திகழ் சுவன பதியினில் கொடுவம் என்றனன் நெடியவன் அதனால் – சீறா:262/3
அறம் திகழ் ஆமினா திரு மனை புக்கு அடுத்தவர் பிள்ளையை எடுத்தார் – சீறா:262/4
நெறி திகழ் மக்க மா நகரில் நீர் செலின் – சீறா:312/3
பரிமளம் திகழ் மதலையை கொணர்ந்தனர் பார்த்தார் – சீறா:332/3
அணி திகழ் வாவி நீராடலுற்றனர் – சீறா:493/4
படித்த பாட்டு அயர் பொழில் திகழ் ஷாம் எனும் பதிக்கு – சீறா:561/2
தேன் கடல் அமிர்தும் திக்கில் திகழ் வரை அமிர்தும் சூழ்ந்த – சீறா:607/1
ஆரிதுக்கு உரைத்தார் தாது அவிழ் மலர் தார் அணி திகழ் புயத்து அபூபக்கர் – சீறா:693/4
திறந்து தேனை உண்டு அணி திகழ் தொடை அணி திறலோய் – சீறா:759/2
மறம் திகழ் வேலீர் இங்கு வந்தவர் அன்றி காவில் – சீறா:811/1
வன்ன மலர் மாலை திகழ் மார்புற அணைத்து – சீறா:893/2
பொய் திகழ் நாவால் வஞ்சம் பொருந்திய மனத்தர் சொன்னார் – சீறா:939/4
அகிலமும் திசையும் சுவனமும் விளங்க அணி திகழ் மக்க மா நகரின் – சீறா:992/1
தேன் இமிர் மரவ தொடையலும் தரித்து திகழ் மணி கலன் பல அணிந்து – சீறா:1009/2
விரை மலர் உடு திகழ் மேக வார் குழல் – சீறா:1030/1
எங்கணும் பரப்பிட ஒளி திகழ் எழில் முகங்கள் – சீறா:1117/3
சுண்ணமும் மலரும் திகழ் தோள் மிசை – சீறா:1191/3
புள்ளி வண்டு அருட்டம் உண்டு இசை பயிலும் பொழில் திகழ் மக்க மா புரத்தில் – சீறா:1242/1
நீர் உறை இடத்தும் செவ்வி நிழல் திகழ் இடத்தும் வாய்ந்த – சீறா:1342/1
அணி திகழ் ஹம்சா வஞ்சம் அடர் அபூஜகிலை நோக்கி – சீறா:1497/1
மடல் திகழ் மாலிகை அறபி மன்னரும் – சீறா:1600/4
வரை என திகழ் மண்டப மறுகையும் கடந்து – சீறா:1704/2
வனச மென் மலர் தடம் திகழ் திமஸ்கு மன்னவனே – சீறா:1889/4
மேல் திகழ் கரிய பவள மென் கொழுந்தாய் விளங்கிய செழும் புருவத்தாள் – சீறா:1957/4
மரை தடம் திகழ் திமஸ்கு இறை வரவிடு நிதியம் – சீறா:2001/1
சந்தனம் திகழ் புய அபித்தாலிபு தவத்தால் – சீறா:2023/1
நந்து வெண் தரளம் திகழ் நதி அபசா-பால் – சீறா:2023/3
நறவு உயிர்த்த தண்டலை திகழ் அபசி நல் நாட்டில் – சீறா:2030/4
மன்றல் ஒண் மலரும் நீங்கா வனம் திகழ் வரையின்-கண்ணே – சீறா:2054/3
தடம் திகழ் மதீன மா நகரை சார்ந்து இனத்துடன் – சீறா:2161/1
தடம் திகழ் கர்னுத ஆலிபு என்னும் அ தலத்தை நீந்தி – சீறா:2255/2
வான் திகழ் புகழார் திரு மொழி கொடுத்து வரவழைத்து ஒரு மருங்கு இருத்தி – சீறா:2301/2
மாரி விண்டு அணி திகழ் மக்க மா நகர் – சீறா:2441/1
வற்றுறா புனல் தடம் திகழ் மதீன மன்னவரை – சீறா:2494/1
மால் அமர் புதுமை மக்க மா நகர் விட்டு அணி திகழ் மதீன மா நகரில் – சீறா:2527/3
தெருவினும் வாயில் புறத்தினும் கதிர்கள் திகழ் சுதை மாளிகை புறத்தும் – சீறா:2533/1
திகழ் சிரம் சேர்த்தி வள்ளல் செழும் துயில்புரிவதானார் – சீறா:2580/4
தரள வெண் துளி திரை எறி தடம் திகழ் ஷாமின் – சீறா:2907/2
திகழ் சகுபான் என விளங்கும் திங்களில் – சீறா:2955/4
மடல் திகழ் காதில் செம்பொன் மணி பணி நிரையில் சேர்த்தி – சீறா:3213/1
துறு மலர் பொழில் திகழ் மதீனம் சுற்றிய – சீறா:3311/1
மடல் திகழ் கமல வாவி மதீன மா நகர்க்கும் மற்ற – சீறா:3361/2
நறவு தூற்றிய பொழில் திகழ் மக்க மா நகரின் – சீறா:3443/1
மின் திகழ் அயிலொடு வேறு வீதியில் – சீறா:3638/3
திரு திகழ் புய காலீது சேனையில் சீயம் ஒப்ப – சீறா:3939/3
சித்திரம் திகழ் செய்ய மோலியும் – சீறா:3967/1
அலையினும் திகழ் அறிவு தங்கிய – சீறா:3971/1
வை மறம் திகழ் வாள் மறந்தனர் – சீறா:3974/2
தென் திகழ் வடிவோய் நின் முகம் கண்டேன் தீர்ந்தது என் துன்பம் என்று இசைத்தார் – சீறா:4098/4
பொன் திகழ் முலையார் ஆசை அம் கடலுள் புக்கி மெய் சோர்ந்து உழன்றனரோ – சீறா:4118/3
தருமம் திகழ் தாபித்து என வரும் மன்னவர் சார்பின் – சீறா:4339/1
தென் திகழ் அரிய கண்கள் சிவந்தன தீயது என்ன – சீறா:4386/4
தைத்த காயம் திகழ் கர சஃதுவை – சீறா:4652/2
ஒப்பமுற வந்தது என உருவு திகழ் மலக்குகள் வந்து உற்றார் வேதம் – சீறா:4677/2
தீது இலா மறை பொருளாய் திகழ் ஒளியாய் நிறைந்த அல்லா செகத்தின் மேல் தன் – சீறா:4682/2
திரு எழில் கமல போதில் திகழ் சிறை அனமே மின்னே – சீறா:4689/2
தென் திகழ் மயிலை நோக்கி செபுறயீல் கொண்டு வந்த – சீறா:4702/1
தான மாரி தரை நிறைய திகழ்
பேனம் என்ன விலாழி பெருக்குற – சீறா:4809/1,2
மின் திகழ் வடி வாள் ஏந்தும் முகைறத்து விறல் செய் வாளால் – சீறா:4858/3
முலை திகழ் புயங்களின் மூழ்க வெட்சியார் – சீறா:4942/3
முலை திகழ் அயில் வேல் மன்னர்கள் சூழ்ந்து மொய்த்திட பரியின் மீது ஏறி – சீறா:4959/3
மான் திகழ் புய சல்மா என்னும் அன்னரே – சீறா:4983/4

மேல்


திகழ்கின்ற (1)

செல் உயர் வானில் கவிகை நிழற்ற திகழ்கின்ற
வில் உமிழ் மேனி தூதர் முன் வந்தார் விறல் கொண்டார் – சீறா:3924/3,4

மேல்


திகழ்த்தி (1)

சுமைதர வாசம் திகழ்த்தி எண் திசையும் சுற்றியே சில மொழி பகர்வார் – சீறா:263/4

மேல்


திகழ்தர (4)

தெரிதர சிறந்து செல்வமும் செருக்கும் திகழ்தர வீற்றிருந்ததுவே – சீறா:78/4
திருவும் செல்வமும் திகழ்தர காண்பன செந்நெல் – சீறா:867/4
திகழ்தர கூவும் ஓதை தெரிவையர் கூந்தற்கு ஊட்டும் – சீறா:921/3
தேம் குடம் அனைய முள்_புற கனிகள் திகழ்தர செறிந்தன ஒரு-பால் – சீறா:1006/1

மேல்


திகழ்தரவே (1)

தூ நறை கமழ ஒளி திகழ்தரவே சுசூது செய்து எழுந்தன அன்றே – சீறா:270/4

மேல்


திகழ்தரு (4)

தேம் கமழ் சுருதி வரி முறை படர்ந்து திகழ்தரு நித்தில கொடிகள் – சீறா:91/1
சிகரமும் மயங்க வெற்றி திகழ்தரு புயமும் நோக்கி – சீறா:119/2
திருகுற முகத்தை சுரிப்பொடு வளைத்து திகழ்தரு நாசியை சிலிர்த்து – சீறா:1439/2
வருமம் திகழ்தரு ஆரிது வரத்தால் அவதரித்த – சீறா:4339/2

மேல்


திகழ்தரும் (4)

திரு உறை முகமும் அன்பு திகழ்தரும் அகமும் கண்ணும் – சீறா:635/2
திகழ்தரும் சேதாம்பலும் குடியிருந்து திரு வளர் வாவியின் வாளை – சீறா:997/3
திகழ்தரும் பவ செய்கையன் – சீறா:4141/4
திரு வளர் மதீனம் தன்னில் திகழ்தரும் சகுபிமாரில் – சீறா:4717/1

மேல்


திகழ்ந்த (6)

கதம்ப மான்மதம் பேரொளிவுடன் திகழ்ந்த காளையை கரத்து எடுத்து அணைத்து – சீறா:288/1
தார் அணி திகழ்ந்த குபல் எனும் புத்து தலை கவிழ்ந்தது அதன் அடுப்ப – சீறா:352/3
மன்றல் துன்றும் மது மாலை நாற்றி ஒளிர் மணி திகழ்ந்த ககுபாவிடம் – சீறா:1432/2
தேன் திகழ்ந்த பொன் புய வரை செழும் திறல் அலியும் – சீறா:3480/1
உரம் திகழ்ந்த அவன் சிரமும் பொன் சோடுடன் உடலும் – சீறா:3524/2
மறம் திகழ்ந்த பனீகுறைலாக்கள் கேட்டு – சீறா:4669/1

மேல்


திகழ்ந்தது (1)

செயிருற குவிய பானலம் விரிய திகழ்ந்தது அந்தரத்திடை செறிந்தே – சீறா:4989/4

மேல்


திகழ்ந்தன (1)

தேனினும் இனிதாய் வாசம் திகழ்ந்தன உவர் நீர் ஆலை – சீறா:2836/2

மேல்


திகழ்ந்து (6)

இடம் திகழ்ந்து இலங்க காண்கிலேன் என்ன ஈன்றனன் மகவு என இசைத்தார் – சீறா:274/4
திகழ்ந்து இருப்பவர் அறிகிலர் கேட்கிலோ செகுப்பர் – சீறா:444/3
சுடர் அணி திகழ்ந்து என கிளைஞர் சுற்றினார் – சீறா:1145/4
விண்ணகத்து அமுதம் கான்ற வெண் மதியம் மீன் நடு மதியினில் திகழ்ந்து
மண்ணகம் நோக்கி மெலமெல தாழ்ந்து மக்க மா நகரியில் ககுபா – சீறா:1917/1,2
முல்லையும் முருந்தும் நிரைத்தன போன்று முத்து என திகழ்ந்து அற நெருங்கி – சீறா:1961/1
பொன் திகழ்ந்து எழில் குலவிய மனையிடை புகுந்தார் – சீறா:1998/2

மேல்


திகழ்வது (1)

சுற்றமும் கிளையும் சிறப்பொடு தழைத்து சூழ்ந்து இருந்து அணி திகழ்வது போல் – சீறா:698/3

மேல்


திகழ்வதே (1)

துகிர் சிறு வேர்விட்டு ஓடி சுடரொடும் திகழ்வதே போல் – சீறா:921/1

மேல்


திகழ்வன (2)

அலகு இலா செல்வம் குறைவு அறாது இருந்த அணி திகழ்வன தளிர் சோலை – சீறா:1007/4
செக்கர் வானக மீனொடு திகழ்வன சிவணும் – சீறா:1113/4

மேல்


திகழ (5)

சோலை வாய் ஒரு வானகம் என சுடர் திகழ
கோல வார் கழல் குறைஷிகள் குழு கண நாப்பண் – சீறா:856/1,2
புக்கிருந்தவருடன் எழுந்து அகன்று பொன் திகழ
தக்க மா மணி கதிர் விடும் மறுகினில் சார்ந்தோர் – சீறா:967/2,3
நிலம் மிசை கிடையா பெரு வளம் சுரந்து நீள் திரை வாவிகள் திகழ
அலகு இலா செல்வம் குறைவு அறாது இருந்த அணி திகழ்வன தளிர் சோலை – சீறா:1007/3,4
வித்துரும தாள் சிறந்து அணி திகழ வில் உமிழ் கரம் கிடந்து இலங்க – சீறா:1252/2
சிரம் ஒரு கிரி என திகழ செவ்விய – சீறா:1796/3

மேல்


திகழாத (1)

அறம் திகழாத நெஞ்சர் மற்று உள அரசர் யாரும் – சீறா:4393/3

மேல்


திகழும் (5)

திகழும் கதிர் வாள்-தனை பறித்து சென்னி களைவது அறுதி இதற்கு – சீறா:1589/2
திகழும் பொன் நகர் மதீனமும் தெரிதர சென்றார் – சீறா:2706/4
மீன் என திகழும் சோதி முடியொடும் வீழ்ந்த எங்கும் – சீறா:3937/3
செல் எனும் குடை நிழல் திகழும் மா நபி – சீறா:4063/3
தேற்றமுற நாயின் நெடு நா திகழும் நீரை – சீறா:4893/1

மேல்


திகழுற (1)

செப்பிய ஆயத்து ஒன்று திகழுற இறங்கிற்று அன்றே – சீறா:4791/4

மேல்


திகாந்த (3)

திறம் தழைத்தன விண்ணோர்கள் செயல் தழைத்தன திகாந்த
புறம் தழைத்தன நம் தீனின் புகழ் தழைத்து ஓங்க அன்றே – சீறா:1269/3,4
குட திசை புக திகாந்த குல வரை தொடுத்து விண்ணும் – சீறா:2844/2
செய்வன திகாந்த மட்டும் செல்வன திறத்த எண்ணில் – சீறா:3370/3

மேல்


திகாந்தம் (1)

இருந்த வையக திகாந்தம் எட்டினும் தேடி சென்று – சீறா:2262/3

மேல்


திகாந்தமும் (1)

திரை முகில் வரையும் விண்ணும் திகாந்தமும் நடுவும் மீக்கொள் – சீறா:1260/3

மேல்


திகிரி (8)

புக்க நல் நெறி திகிரி மன்னவர் கண் முன் பொருந்த – சீறா:18/2
தட முடி கிரண திகிரி மால் வரையை சதுர்தர புரிசையாய் நிறுத்தி – சீறா:79/2
தோற்றிடா விசும்பில் தாவும் சுழலும் மண் திகிரி என்ன – சீறா:1548/3
ஒரு தனி திகிரி செலுத்தி எ நிலமும் உள் அடிப்படுத்திடு நாளில் – சீறா:2308/1
மேவிடில் திகிரி ஒக்கும் எதிர்ந்தவர்க்கு எரியை ஒக்கும் – சீறா:3372/2
சிந்த மைந்தர்-தம் சென்னியை உருட்டின திகிரி
கந்தரத்து உறும் இடி என வீழ்ந்தன கவண் கல் – சீறா:3992/3,4
வடி சுடர் திகிரி தாங்கி இக்கிரிமா மன்னனும் ஏகினன் மாதோ – சீறா:4444/4
மின்னுடன் இடியும் முழக்கிட திகிரி மிசை திரி கதிரவன் மறைந்து – சீறா:4754/1

மேல்


திகிரிகள் (1)

படியின் மண் திகிரிகள் என கறங்கு என பலகால் – சீறா:3487/2

மேல்


திகை (3)

திகை தெரி விளக்கமாக சுவாகு எனும் தெய்வம் வாய் விண்டு – சீறா:1559/3
திகை மறுத்து அவர் இருவரும் வரும் நெறி சேர்ந்தான் – சீறா:2645/4
ஆறு கொண்டு என திகை வெளி அடங்கலும் அரிதில் – சீறா:3803/1

மேல்


திகை-தொறும் (1)

திகை-தொறும் தெரிய எரிந்த செம் நெருப்பு தேய்ந்து நூந்து அழிந்தன அன்றே – சீறா:259/4

மேல்


திகைக்கும் (1)

கலி என திகைக்கும் போதினில் யானே கழறினன் என மறுத்து உரைப்ப – சீறா:2885/3

மேல்


திகைத்ததும் (1)

சிலிர்த்தது முகம் கண்டு அடுத்தவர் மனங்கள் திகைத்ததும் பெரும் குலம் அனைத்தும் – சீறா:1441/3

மேல்


திகைத்தனர் (1)

செய்வது ஏது என நின்றனர் திகைத்தனர் சிரித்தார் – சீறா:3981/3

மேல்


திகைத்தனிரோ (1)

தீய்ந்து போம்படி சென்றனிரோ திகைத்தனிரோ
சாய்ந்து போகின்றது என் என கூவினர் தழைப்ப – சீறா:4006/3,4

மேல்


திகைத்தார் (3)

தெரிந்து கண்டனம் என்றனர் சிலர் சிலர் திகைத்தார்
விரிந்த செம் கதிரோனும் மேல் திசையினில் புகுந்தான் – சீறா:844/2,3
தேறும் இ உரை பகர்ந்தது இங்கு எவர் என திகைத்தார் – சீறா:1521/4
தீ எனும் மதத்தில் செய்யும் செய்கையோ என திகைத்தார் – சீறா:4204/4

மேல்


திகைத்தான் (3)

விட்டு அணி வாய் முகத்தினும் மண் கண்டான் திகைத்தான் இரு கரத்தால் – சீறா:2557/3
தீது அடுத்தது என திகைத்தான் அரோ – சீறா:4230/4
சித்திரத்தை ஒத்து இருந்தனன் சலித்தனன் திகைத்தான் – சீறா:4617/4

மேல்


திகைத்திருந்து (1)

சிந்தை நொந்து இபுலீசுவும் திகைத்திருந்து இடைந்தான் – சீறா:189/4

மேல்


திகைத்து (4)

சினந்த மாதுலனை கண்டு உளம் பதறி சே இழை ஆமினா திகைத்து
கனம் தரு கொடையாய் அரசர் நாயகமே கருதலர் கசனியே நும்-தம் – சீறா:277/1,2
சேய் கிடைத்திலை என திகைத்து வாடியே – சீறா:318/3
தெரிதரவிலை என திகைத்து தேம்புமால் – சீறா:1022/4
திரை நுகர் கரும் சூல் கனம் கிடந்து அலற திகைத்து எழும் பிடி மடி சுரந்த – சீறா:4921/1

மேல்


திகைத்தே (1)

சிந்தை நொந்து வன் மறம் அற ஒடுங்கினர் திகைத்தே – சீறா:590/4

மேல்


திகைத்தேன் (1)

திரிதலல்லது வெளிப்படல் அரிது என திகைத்தேன் – சீறா:2617/4

மேல்


திகைதிகை (1)

திகைதிகை சிறுகுடி நிரைகள் சேர்த்து அவண் – சீறா:3646/2

மேல்


திகைப்ப (5)

சிந்தை தேறி இப்போது நம் தீனவர் திகைப்ப
வந்து பாசறை இறங்கினரெனில் அவை மறுத்து – சீறா:3821/2,3
தியங்கி வானொடும் சேட்டு இளம் பருதியும் திகைப்ப – சீறா:3885/4
சிந்த வீந்தனர் காண் என கூவினன் திகைப்ப – சீறா:3985/4
திருந்தவே அமைத்தனர் குபிர் திருந்தலர் திகைப்ப – சீறா:4437/4
தொறுவினை கவர்ந்த கத்துபான் கூட்ட தொகை படை தலைவர்கள் திகைப்ப
தரையினில் சோரி கொட்டிட ஒருவன் தட கழல் கால் உடைந்து உழல – சீறா:4930/2,3

மேல்


திகைப்பன (1)

சேற்றிடை கிடந்து மூச்சொடு முனங்கி திகைப்பன ஓரிகள் பலவும் – சீறா:3578/2

மேல்


திகைப்பார் (1)

அடருவார் மறிப்பார் திகைப்பார் அடுத்தடுத்து – சீறா:1534/3

மேல்


திகையும் (1)

வையமும் திகையும் பெரு வானமும் வானத்து – சீறா:4276/1

மேல்


திகையுற (1)

செல்லல் இன்று என்ன தாரைகள் அனைத்தும் திகையுற காத்தனர் அதனால் – சீறா:4458/3

மேல்


திங்கள் (21)

உலகு விண் இரவி திங்கள் ஒளிர் உடு கணம் சுவர்க்கம் – சீறா:110/2
கருப்பம் திங்கள் இரண்டினில் ஆமினா கனவின் – சீறா:191/1
இக்கு எனும் மொழி ஆமினாக்கு இனிதுற திங்கள்
புக்கு மூன்றினின் நூகு நல் நபி மன பொலிவாய் – சீறா:192/1,2
திங்கள் நான்கினில் ஆமினா கனவினில் தெளிவாய் – சீறா:193/1
தெரியும் திங்கள் ஐந்தினில் இசுமாயில் செப்பினரால் – சீறா:199/1
நபியும் திங்கள் ஓர் ஏழினில் கனவினில் நவின்றார் – சீறா:214/2
நலம் கொள் திங்கள் ஓர் எட்டினில் சுலையுமான் நபி வந்து – சீறா:215/1
எ மனைக்கும் பேறு என வரும் பொருளாய் இசைத்திடும் திங்கள் இராவின் – சீறா:254/3
செவ்விய வரிசை மக்க மா நகரில் திங்கள் நாலிரண்டு சென்றதன் பின் – சீறா:389/1
திங்கள் வாள்_நுதல் அளித்தியேல் செல்வமும் செருக்கும் – சீறா:442/3
திங்கள் தவழ் சாளர விழிக்கடை திறந்து – சீறா:878/2
தெள்ளிய நன் முகூர்த்தம் முதல் திங்கள் என வகுத்து உரைத்தார் செவ்வியோரே – சீறா:1095/4
தெரிதரும் திங்கள் ஆறும் சென்றதன் பின் தினம்-தொறும் புதுமையதாக – சீறா:1249/2
தெரிதர விளங்கும் திங்கள் இரவினில் சிறப்பு மிக்கோன் – சீறா:1256/2
வான்_உலகினில் நீர் ஆடை மண்_உலகினில் வெண் திங்கள்
பானுவின் அரிதாய் உள்ள படைப்பினில் எவைக்கும் மேலாம் – சீறா:1729/1,2
தெரிதரும் தேதி ஐந்தினில் திங்கள் இரவினில் சிறப்பொடு மதீனா – சீறா:2530/3
திங்கள் அம் குடையொடும் எழுந்த சேனையே – சீறா:3023/4
திங்கள் வந்து இறைஞ்சி போற்றி செய்து எதிர் பேச பேசும் – சீறா:3041/1
மற்றுள கலையும் தேய்ந்து நாட்குநாள் மறுகும் திங்கள் – சீறா:3046/4
திங்கள் மெய் புகழ் விளங்கு வள்ளல் நபி சேனை அம் கடல் நடந்ததால் – சீறா:4216/4
திங்கள் என்பதும் கணங்கள் என்பதும் வெளி திரிந்த – சீறா:4577/1

மேல்


திங்களாம் (1)

திங்களாம் இறசபு முதல் தேதி வெள்ளி இரா – சீறா:181/1

மேல்


திங்களில் (7)

தரித்திடும் முதல் திங்களில் தரை புகழ் ஆதம் – சீறா:190/1
ஆறு திங்களில் வந்த மூசா நபி அழகாய் – சீறா:200/1
மாசம் பன்னிரண்டினில் வதிந்த திங்களில்
பாசமுற்று அவரிடம் பரிந்து நம் நபி – சீறா:2727/2,3
திகழ் சகுபான் என விளங்கும் திங்களில் – சீறா:2955/4
ஒருவனை தொழுது இரந்து உவக்கும் திங்களில்
தெரிதரும் புதுமை ஒன்று எடுத்து செப்புவாம் – சீறா:2964/3,4
உதித்து எழும் முகம்மது என்னும் திங்களில் உதயம் செய்து – சீறா:3044/2
அன்ன திங்களில் தேதி ஓர் ஐந்தினில் அழகு ஆர் – சீறா:4160/2

மேல்


திங்களின் (1)

உதித்த திங்களின் சவி கெட கவிகைகள் ஒளிர – சீறா:3461/1

மேல்


திங்களும் (5)

வருடம் ஐந்தும் ஓர் திங்களும் சென்றது மக்கா – சீறா:446/1
ஒரு திரு திங்களும் நிறைந்தது ஓதிய – சீறா:518/2
நபி திரு வயது இருநான்கும் திங்களும்
கவினுற இரண்டு சென்றதன் பின் காணும் நாள் – சீறா:534/1,2
கண்ட திங்களும் ஓர் இரண்டு நாள் இரண்டில் கனகநாட்டவர்கள் கண் களிப்ப – சீறா:1213/2
நிறையும் திங்களும் மூன்று என தினம் நிகழ்ந்தனவே – சீறா:2210/4

மேல்


திசை (87)

ககனம் எண் திசை அடங்கலும் பரந்து காலூன்றி – சீறா:22/3
எண் திசை முழுதும் ஒருதனி செங்கோல் இயற்றுவது இவர் என இயற்றி – சீறா:148/3
எரி எழு நாவால் எண் திசை தடவ எழுந்திட பெருகிய நெருப்பு – சீறா:149/3
எண் திசை இடத்தும் எழு கடல் புறத்தும் அறு வகை தானை கொண்டு எதிர்ந்து – சீறா:160/3
எண் திசை கிரியொடு மிகலும் கொங்கையர் – சீறா:168/2
அந்தரம் அவனி கடல் மலை எழு தீவகத்தினும் எண் திசை முழுதும் – சீறா:265/1
மித்திரன் எழுந்த குண திசை தொடுத்து வீழ்தரு குட திசை தொடுத்து – சீறா:268/3
மித்திரன் எழுந்த குண திசை தொடுத்து வீழ்தரு குட திசை தொடுத்து – சீறா:268/3
தேன் இருந்து ஒழுகும் கனி பல சிதறி திசை எலாம் நிறைந்தன அன்றே – சீறா:358/4
மா தட கரி கூன் தொறு சுமை திசை மலிய – சீறா:549/3
மிக்க பேரொளி வெய்யவன் மேல் திசை சார்ந்தான் – சீறா:552/2
புகையுறா எனும் பெயரினன் எ திசை புறத்தும் – சீறா:554/3
தென் திசை வடக்கு மேற்கு கிழக்கு எனும் திக்கு நான்கும் – சீறா:605/2
வாய்த்த பேர் எழிலார் முகம்மதும் துயின்றார் மாகம் மட்டு எண் திசை கவிய – சீறா:678/2
ஆசு எனும் அரசன் ஒட்டக கயிற்றை அசைத்திடும் திசை எலாம் நடப்ப – சீறா:682/1
காந்து எரி கதிரோன் எழு திசை தெற்கு வடக்கு மேற்கு எல்லை காணாமல் – சீறா:688/2
மாந்தரும் மாவும் திசை தடுமாறி வாயில் நீர் அற உலர்ந்து ஒடுங்கி – சீறா:688/3
சொரிகின்றது என திசை தூவியதே – சீறா:719/4
நானில திசை நெறி நடப்பது இன்மையால் – சீறா:737/2
கண்கள் அக்கினி குவை என பொரு திசை கதுவ – சீறா:772/1
செல் உறழ் கரட மத கரி நெருங்க சிவிகையின் கணம் திசை மலிய – சீறா:1010/3
எண் திசை முழுதும் திரு பெயர் விளங்க இரு நில மணி கதீஜாவை – சீறா:1213/3
திசை விளங்கிட செய்தனர் இருந்தது சில நாள் – சீறா:1227/2
திசை அனைத்தினும் அந்தரத்தினும் இருந்த திசையினும் இரவினும் பகலும் – சீறா:1244/1
திசை தடங்களும் திக்கினும் திரிதரு கவன – சீறா:1377/3
திருத்தி நால் திசை எங்கணும் நோக்கினர் செம்மல் – சீறா:1520/4
விண்ணினில் பறந்திடும் திசை விசும்பு எலாம் திரியும் – சீறா:1533/2
திசை கதிர் தர நபி நடந்து தீன் என – சீறா:1828/1
திவள் தடம் கடல் சலஞ்சலம் முரல்தர திசை விண் – சீறா:1890/1
மீனொடும் செறிந்து தன் அரசு இயற்றி விரைவொடும் மேல் திசை படர்ந்து – சீறா:1926/2
திசை புகழ்ந்தன அவுசு என்னும் திண்மையோர் – சீறா:2149/3
பீடு உடை பெரும் புகழ் பெருகி சூழ் திசை
நாடு அடங்கலும் தெரிதர நடந்ததே – சீறா:2163/3,4
குலத்து அரசர் இனிது உவப்ப கலிமா எண் திசை முழுதும் குலவி ஓங்க – சீறா:2180/2
திசை முழுதும் ஒரு புடையில் கிடத்தும் கரு முகில் கவிகை செம்மல் நேர்ந்த – சீறா:2186/1
இனிதில் தீன் திசை விளங்கிட இருக்கும் அ நாளில் – சீறா:2192/3
பொருந்திடா திசை எ திசை பொருவரா கதிர் மெய் – சீறா:2236/3
பொருந்திடா திசை எ திசை பொருவரா கதிர் மெய் – சீறா:2236/3
குரை கடலிடத்தும் எண் திசை புரக்கும் கொற்றவரிடத்தினும் அடைந்தேன் – சீறா:2312/3
சுற்று நால் திசை அடங்கலும் தொனி பரந்திடவே – சீறா:2467/4
கரந்து முந்திறு என்பவர் ஒரு திசை நெறி கடந்தார் – சீறா:2485/2
புறப்படும் திசை அனைத்தையும் அடைத்தனர் புழுங்கி – சீறா:2616/2
விடுக்கும் செம் கதிர் ஆதவன் மேல் திசை கடலுள் – சீறா:2626/2
வீவு இலா கனை திரை குண கடல் திசை வெளுத்த – சீறா:2634/4
துள்ளி நால் திசை பரப்பிய துணை விழிகளுமா – சீறா:2646/3
திசை தலம் யாண்டு யாவன் சேய் உனக்கு இடு பேர் யாது – சீறா:2778/2
குட திசை புக திகாந்த குல வரை தொடுத்து விண்ணும் – சீறா:2844/2
நால் கடல் பரப்பின் எண் திசை புறத்தின் தேயங்கள்-தொறுந்தொறும் நடந்து – சீறா:2899/1
கலை வல்லோய் காட்சியின் அரிய இ திசை புகுந்தனன் அடியேன் – சீறா:2899/4
எட்டு எனும் திசை புகழ்ந்து ஏத்தும் தீவினை – சீறா:2970/3
வரு படை நாப்பண் எறிந்த பாவாடை வானம் மின் என திசை மலிய – சீறா:3163/4
திரள் பனை நெடும் கை துளை வழி திவலை தெரு திசை மழை என சிதற – சீறா:3164/3
பணி தலை நெளிய தரைத்தலம் குழிய பரியொடும் திசை பறப்பன போல் – சீறா:3166/3
இரவினில் படை வளைந்து இருப்ப கீழ் திசை
விரிதர வெளுத்தது விரவில் நம் நபி – சீறா:3284/1,2
பர திசை திரிபவர் பகர கேட்டு அவண் – சீறா:3308/1
மறை ஒலி திசை தர வரும் அ வேளையில் – சீறா:3322/2
ஒருவனும் ஓடினான் மற்றுளர் திசை சிதறினாரால் – சீறா:3345/4
படர் திசை எட்டும் எட்டி பறப்பன போன்றும் துள்ளி – சீறா:3408/2
திவள் ஒளி குவளை காடும் திசை எலாம் வழியதாக – சீறா:3412/3
கண்களை புதைத்து வெய்யோன் மேல் திசை கடலுள் ஆனான் – சீறா:3417/4
ஆர வாருதி முகம்மது திசை அறியாமல் – சீறா:3458/2
படர் தென்கீழ் திசை இறையவன் சுடு கனல் படையும் – சீறா:3481/1
புவி திசை அதிர்தர கடிது போயினார் – சீறா:3653/4
திசை எலாம் புகழ்ந்து உரைதர பேசிய செம்மல் – சீறா:3746/2
குலவும் எண் திசை திடுக்கிட குல மணி சிதறி – சீறா:3794/3
பாயும் மேல் திசை வெருவ வான் முகட்டினும் பாயும் – சீறா:3838/2
நெடும் துளை பெரு வாய் காளத்து ஒலி திசை நிமிர்ந்த வார் ஆர் – சீறா:3846/1
நடந்த பேரார்ப்பின் எட்டு திசை நடுங்கினவே தண்டம் – சீறா:3851/2
கொட்டமிட்டு நின்று ஆடின எண் திசை கூச – சீறா:3856/2
தூண்டி எண் திசை திடுக்கிட பேய் கணம் தொடர – சீறா:3983/2
தேரும் காவத வழி திசை கேட்டனர் தீனோர் – சீறா:4007/3
தருவதும் பகலே கொடுவர மாட்டேன் தரணி மேல் திசை கடல் சார – சீறா:4107/1
மின் அனாள் இரங்க எடுத்து அடக்கினர் மேல் வெய்யவன் குண திசை எழுந்தான் – சீறா:4121/4
மேய வெண் புகழ் சுதையினால் திசை எலாம் விளக்கி – சீறா:4162/3
உற்றுள திசை போய் நிற்க உற்ற அ கூட்டம் வந்து – சீறா:4201/2
பையப்பய அ எல்லியும் பட கீழ் திசை விளர்த்த – சீறா:4329/4
திசை புகழ்தரும் கனானா சங்கமும் திரட்டி என்றும் – சீறா:4394/3
திசை விண் ஏத்த இருந்தனர் தீன் நெறி – சீறா:4478/3
நனைக்கும் நேமியை நால் திசை எங்கும் போய் – சீறா:4497/3
திசை நடுங்கும் என்று எண்ணி சினத்தொடும் – சீறா:4510/1
ஓங்கிய கதிர்களை ஒடுக்கி மேல் திசை
வாங்கி அங்கு உறைந்தனன் வளரும் தீனிலை – சீறா:4540/2,3
மேல் திசை போயினான் இருண்ட விண்ணிடம் – சீறா:4572/4
தாவி கீழ் திசை ஊதையும் மேல் நின்ற தனியோன் – சீறா:4578/2
மித்திரன் குட திசை எழ கறுபு அருள் வீரன் – சீறா:4617/1
திரை செய் வாரி திசை செறிந்து ஈண்டிய – சீறா:4771/1
செயிர் அற வளைத்து நாணினை எறிந்தார் திசை கரி செவி செவிடு எடுப்ப – சீறா:4929/4
பாய் இருள் படம் போர்த்து உறைந்து கண்வளர படர் திரை குட திசை புகுந்தான் – சீறா:4988/2
திசை களிறு எருத்தில் வீற்றிருக்கும் சே_இழைக்கு – சீறா:4993/1

மேல்


திசை-தனை (1)

செறி வனம் கடந்து வேடன் திசை-தனை அடுத்தது அன்றே – சீறா:2113/4

மேல்


திசை-தொறும் (18)

கட்டுவார் அடைப்பார் திசை-தொறும் கணக்கு இலையே – சீறா:41/4
செந்நெலில் பெருக்கின் கனை குரல் சகடம் திசை-தொறும் மலிந்தன செருக்கும் – சீறா:61/1
தே மலர் பொழில் சூழ் சுவன நாட்டு அரசை திசை-தொறும் விளக்கு நாயகத்தை – சீறா:289/1
தீனக குளம் தடாகம் திசை-தொறும் நிறைந்து தேக்க – சீறா:617/1
குருதி கொப்பிளித்த வேதின சூட்டு குக்குடம் திசை-தொறும் கூய – சீறா:1937/4
பொருந்துதல் பயிலா காபிர் திசை-தொறும் புகுந்து தேடி – சீறா:2572/1
மிஞ்சும் வல் வினை என திசை-தொறும் விழி பரப்பி – சீறா:2638/3
வேதனை தொழில் அபூஜகல் திசை-தொறும் விடுத்த – சீறா:2647/3
அறபு எனும் தலத்தில் ஞான_வாருதிகளாம் என திசை-தொறும் துதிப்ப – சீறா:2900/1
ஒறக்கத் என்பவரும் திசை-தொறும் திரிந்து மக்க மா நகரினில் உறைந்து – சீறா:2903/1
உததி சூழ்தரு பாரிடை திசை-தொறும் உலவி – சீறா:2908/1
பிணை குலம் திசை-தொறும் சிதறி போதுற – சீறா:2968/1
நால் திசை-தொறும் துகள் பரந்திட நடந்த – சீறா:4124/4
மலை அடைந்து திசை-தொறும் உலைந்து வெளி வழி திரிந்து நனி கதறியே – சீறா:4214/3
கந்த மான்மதம் பொருந்தி எண் திசை-தொறும் கமழ – சீறா:4255/3
தாக்கினார் நெடும் பேரொலி திசை-தொறும் தழைப்ப – சீறா:4409/4
நின்றநின்ற திசை-தொறும் நீள் படை – சீறா:4505/1
நால் திசை-தொறும் கதிர் நடத்தி வெம்மையில் – சீறா:4572/2

மேல்


திசை-தோறும் (1)

துன்னு பரியொடும் எழுக எழுந்தன போய் திசை-தோறும் தூளி அம்ம – சீறா:4301/4

மேல்


திசைக்கு (3)

கொடுத்த தங்கம் அலால் பெரும் ஷாம் என குறித்திடும் திசைக்கு ஏற்க – சீறா:660/1
இரு திசைக்கு இரு தலையிடமும் தீண்டும் தீ – சீறா:1799/2
அ திசைக்கு எதிரில் மேல்-பால் அடுத்து ஒரு குவட்டின்-கண்ணே – சீறா:2073/1

மேல்


திசைக்கும் (3)

பாடுறு புனல் அற்று ஒவ்வொரு காதம் படு பரல் பரப்பு நால் திசைக்கும்
ஓடுவர் திரும்பி மீள்குவர் அடி சுட்டு உச்சியும் வெதுப்புற உலர்ந்து – சீறா:690/1,2
மருவும் எண் திசைக்கும் மான்மதம் கமழ்ந்திட – சீறா:2124/3
அபுஜகல்-தன் உரை தேறி நால் திசைக்கும் பரந்தவர் போல் ஆகா வண்ணம் – சீறா:2669/1

மேல்


திசைக்குள் (1)

நிலத்தினில் விண்ணில் நீள் திசைக்குள் நின் மன – சீறா:2131/1

மேல்


திசைக்கே (1)

திருந்து நல் வழி கொண்டனர் அவரவர் திசைக்கே – சீறா:580/4

மேல்


திசைகள் (4)

சிறந்தன தேம் பெய் மாரி சிந்தின திசைகள் எல்லாம் – சீறா:800/4
திருக்கு அற திசைகள் நோக்கும் சீயமும் வெருவி ஓடி – சீறா:1722/2
மன்னிய திசைகள் பொது அற புரந்து மருவலர் இலை என தடிந்திட்டு – சீறா:2307/3
எண்ணிய திசைகள் எல்லாம் எழும் துகள் தடவி நின்ற – சீறா:3849/3

மேல்


திசைகள்-தோறும் (4)

தொகுத்த அ திசைகள்-தோறும் எண்ணில தோன்ற கண்டார் – சீறா:920/4
நலன் உறும் அபுல் காசீம்-தம் நல் இசை திசைகள்-தோறும்
நிலைபெற நின்றது என்ன நெறி சென்று நின்றது அன்றே – சீறா:2288/3,4
விதமுற திசைகள்-தோறும் சிதறினர் விளங்க அன்றே – சீறா:3229/4
திசைகள்-தோறும் மொண்டு எறிந்த கார் குறும் துளி திவலை – சீறா:4583/1

மேல்


திசைகளும் (5)

தீது அற நெறியும் தெரிந்தன நான்கு திசைகளும் தெளிதர தெரிந்த – சீறா:694/4
வரையும் ஊடுருவி சென்று திசைகளும் மருட்டி – சீறா:3826/2
தொடுக்குவன் விசயம் காண திசைகளும் துணுக்கம் கொள்ள – சீறா:4368/4
குறைவு இலாது அவனி தூளியும் எழுந்த விசும்பொடு திசைகளும் குலவ – சீறா:4440/4
ஆசையும் திசைகளும் அதிர ஆர்த்திடும் – சீறா:4969/2

மேல்


திசைதிசை (20)

புந்தி நொந்துநொந்து அவரவர் திசைதிசை புகுந்தார் – சீறா:189/3
செல நெறி தெரியும்தெரிகிலாது என்ன திசைதிசை நிறைந்தது திமிரம் – சீறா:677/3
அள்ளி விட்டெறிந்து என திசைதிசை துகள் அடைய – சீறா:773/3
பவனமும் மண்ணுலகு கடல் மலையும் திசைதிசை அனைத்தும் பரந்தது அன்றே – சீறா:1135/4
திசைதிசை மலிந்தன சிவிகை வெள்ளமே – சீறா:1144/4
குழுவுடன் திசைதிசை நிறைந்து கூடினார் – சீறா:1147/4
நெடு விசும்பிடை இடன் அற திசைதிசை நெருங்க – சீறா:1887/2
தினகரன் உலவும் விண்ணினை தடவி திசைதிசை இடன் அற செருகி – சீறா:1902/3
உடல் குழைத்து அரிதின் உள் உற புகுந்து அங்கு உறைந்தது திசைதிசை ஒளிர – சீறா:1918/4
உரப்பிய உரைகள் மறுத்து நித்திரையை ஒழித்திடும் திசைதிசை பதின்மர் – சீறா:2537/1
பல்லரும் எழுக என்றான் திசைதிசை பரந்து போனார் – சீறா:2564/4
உதிரும் சோலையின் அளி இசை திசைதிசை ஓங்கும் – சீறா:2702/3
பாய்ந்து ஒரு கொறியை பிடித்தது கானின் பரப்பு எலாம் திசைதிசை வெருண்டு – சீறா:2880/3
வெருவுற திசைதிசை ஒளிப்ப வெவ்விய – சீறா:3234/3
வாருதி போல வந்தோர் திசைதிசை மறுகினாரால் – சீறா:3346/4
ஒற்றரை திசைதிசை விடுத்தனர் அவர் ஓடி – சீறா:3442/2
கலினெனும் படைக்கல தொனி திசைதிசை கதுவ – சீறா:3537/3
எறிந்த மண் தாவி திசைதிசை செருகி இரு விசும்பு இடன் அற பரந்து – சீறா:3556/1
தெறு களத்து உயிரை முதல் இடுபவரும் திசைதிசை சில அழிந்தவரும் – சீறா:3562/1
திரை என எழுந்து நடந்து புல் மேய்ந்து திரிந்தது திசைதிசை செறிந்தே – சீறா:4924/4

மேல்


திசைதிசை-தொறும் (3)

நலிதலை தவிர் என திசைதிசை-தொறும் நடந்தார் – சீறா:472/4
திண்ண வெம் பரி என திசைதிசை-தொறும் திரிந்த – சீறா:3887/4
கொண்டலன்றி மற்று இரும் திசைதிசை-தொறும் கொடிய – சீறா:4608/1

மேல்


திசையவர் (1)

பலபல திசையவர் படர்ந்து சாவியே – சீறா:3306/3

மேல்


திசையிடத்தும் (2)

மலிதரும் மொழி கேட்டு எண் திசையிடத்தும் மாசு அற நோக்கினன் பொருவாது – சீறா:2885/1
எண் திசையிடத்தும் தொறுவரை கூவி யாவரும் இவணிடம் புகு-மின் – சீறா:2886/1

மேல்


திசையில் (6)

மண்ணினில் திசையில் சூழ்ந்த மறி திரை கடற்குள் வானோர் – சீறா:1545/1
தேடிய பெயர்கள் போல செல்லும் தன் திசையில் சென்றான் – சீறா:2565/4
இவர் திசையில் கொணர்ந்து இடுக்கண் விளைத்தது நம் விதி நோவது என்-கொல் மாயா – சீறா:2669/2
சிதறின கூண்டு நின்றில இரண்டு செவிகளும் அடைப்ப இ திசையில்
கதறியது என நின்று ஓடினன் அவணில் காண்டன் கொறியோடும் புலியை – சீறா:2882/1,2
தீது இலாது இதயம் களிப்புற தேடி போயினர் பலபல திசையில் – சீறா:2901/4
தீது அறு திசையில் தோன்றி செழும் கிரி தவழ்ந்து விண்ணின் – சீறா:4752/2

மேல்


திசையின் (2)

ஓடிய திசையின் ஒன்றையொன்று காண்கிலாது யானும் – சீறா:2074/2
தீன் எலாம் திசையின் ஓட செய்குவன் திறமை பார்-மின் – சீறா:4370/4

மேல்


திசையினன் (1)

பன்ன அரும் தென்கீழ்_திசையினன் திரண்ட படையொடும் இருந்த பாசறையோ – சீறா:683/3

மேல்


திசையினில் (9)

சீத ஒண் கதிர் சேர் கஃபத்துல்லாவின் திசையினில் வடகிழக்காக – சீறா:255/2
சிந்தை கூர அ திசையினில் சிலருடன் செலும் போழ்து – சீறா:476/2
விரிந்த செம் கதிரோனும் மேல் திசையினில் புகுந்தான் – சீறா:844/3
பரிவொடும் மகிழ்ந்து தத்தம் திசையினில் படர்ந்த அன்றே – சீறா:2292/4
மா தவம் பெருகும் மனத்தினன் காம்மா மன்னு தன் திசையினில் போனான் – சீறா:2327/4
திரை கடல் புடவி திசையினில் பதிகள்-தொறுந்தொறும் இனம் திரிகின்றார் – சீறா:2905/4
மதின மா நகரில் தென்கீழ் திசையினில் வளமை ஓங்க – சீறா:3666/1
நலிவு இலாது உளம் மகிழ்ந்து தன் திசையினில் நடந்தான் – சீறா:4264/4
திறனொடும் அன்னோர் போர் தொழில் ஒழிந்து ஓர் திசையினில் உறைந்தனரென்னில் – சீறா:4466/2

மேல்


திசையினும் (15)

எண் திசையினும் பரந்து இரு சுடரினும் இலங்க – சீறா:333/2
நால் திசையினும் கண் மலர் பரப்பிட நடந்து – சீறா:467/3
தக்க மெய் புகழும் கிளைஞரும் வாழ தரணி நால் திசையினும் வாழ – சீறா:1215/2
திசை அனைத்தினும் அந்தரத்தினும் இருந்த திசையினும் இரவினும் பகலும் – சீறா:1244/1
திக்கு நான்கினும் திசையினும் தேயங்கள்-தனினும் – சீறா:1508/1
நின்று நால் திசையினும் நோக்கி நேர் இலா – சீறா:2753/1
போய் இருநான்கு திசையினும் நோக்கி கொறி இனம் பொருந்தல் காண்கிலனால் – சீறா:2881/4
பல்பல திசையினும் படர்ந்து போயின – சீறா:2967/4
நெருக்கி நின்றது திசையினும் விசும்பினும் நிறைந்தே – சீறா:3483/4
பல திசையினும் மெல பார்த்து இ இல்லினும் – சீறா:3639/1
சேவகம் இழந்து நான்கு திசையினும் சிதறிப்போனார் – சீறா:3670/4
எண் திசையினும் புகழ்தர விடு-மின்கள் என்ன – சீறா:4011/3
எண் திசையினும் துகள் எழுந்து போர்த்திட – சீறா:4059/2
திட திணை சார்பும் எங்கணும் மற்ற திசையினும் அளவில தானை – சீறா:4448/3
எட்டு எனும் திசையினும் இலங்க வெம் கதிர் – சீறா:4563/3

மேல்


திசையினை (2)

மான் மருள் விழியார் ஆமினா இருந்த வள மனை திசையினை நோக்கி – சீறா:270/2
கொடியவர் திசையினை குறுகினார் அரோ – சீறா:3015/4

மேல்


திசையும் (17)

சுமைதர வாசம் திகழ்த்தி எண் திசையும் சுற்றியே சில மொழி பகர்வார் – சீறா:263/4
எடுத்து நால் திசையும் நோக்கி இயல்பெற உரத்தின் நேரே – சீறா:417/2
காரிகை அலிமா பூண்ட கலன் பல திசையும் சிந்த – சீறா:427/2
அகிலமும் திசையும் சுவனமும் விளங்க அணி திகழ் மக்க மா நகரின் – சீறா:992/1
உலகமும் திசையும் புகழ் உசைன் நயினார் உதவு சந்ததி அபுல் காசீம் – சீறா:1007/1
திசையும் வானமும் போற்றிய செவ்விய கசுறில் – சீறா:1233/2
சகமும் எண் திசையும் திக்கும் வெண் புகழ் தடவும் வேந்தே – சீறா:1754/4
தெருவும் வீதியும் கானமும் பார்த்திடும் திசையும்
இரு நிலத்திடை எள் இட இடம் அரிது எனலாய் – சீறா:1891/2,3
தத்தி எ திசையும் திக்கும் தனித்தனி சிதறினேமால் – சீறா:2073/4
செப்பினீரெனில் செறுநர்கள் திரளும் அ திசையும்
உப்பு வாரியுள் அமிழ்த்துவன் அலது ஒரு வரையால் – சீறா:2237/1,2
ஒருதரம் யாசீன் ஓதி நால் திசையும் உறங்கிய காபிரை நோக்கி – சீறா:2543/2
குழுமி கிடந்த பல திசையும் குழறி எழ கண்டு அபூஜகுலும் – சீறா:2561/1
தேடினர் இல் என திசையும் பாடியும் – சீறா:3285/3
விண்ணினும் திசையும் தீன்தீன் எனும் மொழி விளங்க கூறி – சீறா:3348/3
மதித்த எண் திசையும் திக்கும் வானினும் செறிந்து நாளும் – சீறா:3411/3
படல தூளிகள் மேகத்தின் நிறைந்த பல் திசையும்
இடிகள் ஒத்த வில் நாண் ஒலி வீரர்கள் எதிர்ந்து – சீறா:3484/1,2
திசையும் ஆசையும் இரங்கிட இருந்தனர் தியங்கி – சீறா:4002/4

மேல்


திசையை (8)

அமரில் எதிர்த்தோர்கள் ஆவி எம திசையை தேடி ஓட அடரும் அடல் சூர வீர வேள் – சீறா:10/1
திரு வணக்கம் என தொடுத்தீர் முகம் கை கால்-தனை தோய்த்து ஓர் திசையை நோக்கி – சீறா:1647/2
சென்னியை நீட்டி ஓர் திசையை நோக்கினான் – சீறா:2715/3
கறா எனும் திசையை ஓர் கடிகை நீங்கிலாது – சீறா:2718/1
சீத ஒண் கவிகையின் திசையை நோக்கிய – சீறா:2719/3
திவள் ஒளி மாளிகை திசையை நோக்கி நல் – சீறா:2766/3
உன்னி நும் திசையை நாடி நடப்பம் என்று உள்ளத்து எண்ணி – சீறா:2846/2
செழும் திசையை விட்டு ஓர் வழி செல்குற்றார் – சீறா:4827/4

மேல்


திசையோர்க்கும் (1)

வரும் தமர்க்கும் திசையோர்க்கும் மறையோர்க்கும் மனப்பொருத்தம் அன்று தானே – சீறா:1646/4

மேல்


திட்டி (2)

வெற்றி வாள் அலிக்கும் செவ்வி விளங்கு_இழை-தமக்கும் திட்டி
சுற்றி விட்டு எறியும் என்ன துய்யவன் உரைத்தான்-மன்னோ – சீறா:3224/3,4
சோதி நின்று எறிய திட்டி சுற்றி நின்று எறிந்திட்டாரால் – சீறா:3228/4

மேல்


திட்டிக்கொண்டது (1)

திட்டிக்கொண்டது போல் இருந்தன சொலும் திறனே – சீறா:3478/4

மேல்


திட்டிகழித்து (1)

பெரும் தரு அடியில் திட்டிகழித்து எறி பிடவை எல்லாம் – சீறா:3230/1

மேல்


திட்டியில் (1)

திட்டியில் தெரிய கண்டேன் திடுக்கமும் தீர்ந்தது அன்றே – சீறா:2079/4

மேல்


திட (8)

ஒன்றிய கிழடும் தூங்கிய குணமும் ஒழிந்தது திட பிடி ஆகி – சீறா:354/3
மலை எனும் திட கட கரி உதிரம் வாய் மடுத்து உண்டு – சீறா:471/3
திட கதிர் வடி வாள் என கொலை பழகி செவந்து அரி படர்ந்த மை விழியாள் – சீறா:1958/4
சிதைவு இலா திட மொழி கொடுத்து அணி கரம் சேர்த்தி – சீறா:2462/3
திருத்தும் தீன் நிலை முகம்மதினொடும் திட வசனம் – சீறா:2482/3
திட வய பரி கலபு அருள் புதல்வன் செப்புவனால் – சீறா:3772/4
திட திணை சார்பும் எங்கணும் மற்ற திசையினும் அளவில தானை – சீறா:4448/3
நஞ்சு எனும் கொடிய குபிரொடும் கூண்ட நட்பு இல என திட வாய்மை – சீறா:4460/1

மேல்


திடத்தாலும் (1)

நடையில் ஓர் பகற்கு ஒரு பதின் காவதம் நடந்திடும் திடத்தாலும்
கடிய ஒட்டை ஒன்று எழில் நபிக்கு அளித்தனர் கரி அமை விழி மானார் – சீறா:661/3,4

மேல்


திடத்தானும் (1)

புத்தியினும் வாள் வலியின் திடத்தானும் வஞ்சனையை பொதிந்து தோன்றும் – சீறா:1662/2

மேல்


திடத்தினர் (1)

சித்திரத்து அமைந்த வடிவினர் வீயா திடத்தினர் மஆது கண்மணியாம் – சீறா:4469/2

மேல்


திடத்துடன் (4)

திடத்துடன் யாவர்க்கும் தெரிய செப்பு என – சீறா:2979/3
திருத்தி ஒன்றை முடிப்பர் திடத்துடன்
பொருத்தி ஒன்றை முடிப்பர் புகழ்ச்சியோய் – சீறா:4238/3,4
ஐயகோ உயிர் இருந்தல்லோ திடத்துடன் அடும் போர் – சீறா:4609/1
கடிய காலினால் திடத்துடன் குதித்தது கண்டான் – சீறா:4610/4

மேல்


திடத்தொடும் (4)

திடத்தொடும் பயத்தொடும் செப்பினான் அரோ – சீறா:2137/4
இடுக்கண் இன்றி மெய் திடத்தொடும் அவ்விடத்து எதிர்ந்தான் – சீறா:2626/4
வீறு மேவிய கரத்தினர் திடத்தொடும் வெகுண்டு – சீறா:4404/3
எஞ்சல் இல் புகழோய் நன்கு அவை அறிந்து திடத்தொடும் இவண் வர வேண்டும் – சீறா:4460/4

மேல்


திடம் (15)

திடம் உடைத்த நெஞ்சு ஆயினர் அறிவினில் தெளிந்தோர் – சீறா:767/4
திடம் தவழ் உண்மை வேதம் தெளிந்த சொல்-அதனை தீனை – சீறா:1573/3
திடம் தர மனத்தினில் தெளிந்து நோக்கிற்றே – சீறா:1621/4
திடம் தரும் கதிர் வேல் கரதல திமஸ்கு இறை முன் – சீறா:1869/2
திடம் பெற இஃது நன்று என்ன சிந்தையின் – சீறா:2161/3
திடம் கொள் மும்மத கரி குபிர் பகை அற செழும் தீன் – சீறா:2463/1
திடம் தரும் கதிர் வாளினை நோக்கி கண் சிவந்து – சீறா:3515/2
திடம் தரு மொழியால் அழைத்து அருகு இருத்தி தீயவன் அபூஜகுல் என்போன் – சீறா:3565/2
திடம் தராது உளம் இடைந்திட தெரியல்கள் துயல – சீறா:3738/3
திடம் கலுழ் வேந்தர் தண்டம் செறி இடம்-தோறும் அன்றே – சீறா:3846/4
திடம் தரும் தூதர்_கோமான் சேனை அம் பரவை பாரில் – சீறா:3851/1
திடம் அடுத்த தீன் மன்னவர் கண்டு அதிசயிப்ப – சீறா:4262/3
திடம் அடுத்த தீன் விளக்கிய முகம்மது திருமுன் – சீறா:4427/4
தேறிலாது யான் இருந்தனன் திடம் பெற இன்னே – சீறா:4435/2
தீது உறும் படிறு அன்று அவர் உரைத்தது திடம் என்று – சீறா:4643/1

மேல்


திடம்படைத்தவர் (1)

திடம்படைத்தவர் விக்கினம் அனைத்தையும் சிதைத்தார் – சீறா:1362/4

மேல்


திடமுடன் (2)

திடமுடன் நிற்ப கண்டு சிறுவர்கள் கலக்கமுற்றார் – சீறா:407/4
திடமுடன் மதித்திடாது என் செவி சுட உரைத்தீர் முன்னம் – சீறா:4857/2

மேல்


திடமுடைத்தவர்களாய் (1)

திடமுடைத்தவர்களாய் சிந்தையில் பெறும் – சீறா:1598/3

மேல்


திடமுற (4)

திடமுற இசைத்தனள் தெரியும் காரணம் – சீறா:321/3
ஆய்ந்து நம் நபி இவர் என திடமுற அறிந்தான் – சீறா:556/4
திடமுற அறிகிலோம் செப்புவீர் என்றார் – சீறா:4951/2
திடமுற சினை என்று இறையினால் அணைத்து திளைத்து அடைகிடக்கும் பல்வல-பால் – சீறா:4987/3

மேல்


திடமுறும் (1)

திடமுறும் வசனமும் சிதையுமோ எனும் – சீறா:1019/4

மேல்


திடமொடும் (1)

திடமொடும் உனை கொடுத்து இவர் செல்லாவகை – சீறா:4551/2

மேல்


திடர் (5)

வீய்வுறும் கொறியின் தொனி இது என்று ஏங்கி விரைவொடும் ஒரு திடர் ஏறி – சீறா:2881/3
வரைகள் யாவையும் பதுக்கையும் திடர் உறு வனமும் – சீறா:2960/4
திடர் இடம் குழியதாக குழியிடம் திடர்-அதாக – சீறா:3413/3
சிலைகள் இழந்தார் உடல்கள் இழந்தார் திடர் என்ன – சீறா:3918/2
தட்டுவார் பல திடர் என முறைமுறை தாங்கி – சீறா:4402/4

மேல்


திடர்-அதாக (1)

திடர் இடம் குழியதாக குழியிடம் திடர்-அதாக
படர் கொடி விசும்பு தூண்ட படை கடல் நடந்தது அன்றே – சீறா:3413/3,4

மேல்


திடர்-அது (1)

திரை எறி கயத்தினை திடர்-அது ஆக்கின – சீறா:735/2

மேல்


திடர்களும் (2)

ஓங்கலும் சிறு திடர்களும் கடந்து உடன் நடந்தார் – சீறா:768/4
திரை செய் பேரொலி மடுக்களும் திடர்களும் குறுகி – சீறா:3806/3

மேல்


திடரால் (1)

விரித்த வெண் நுரை போல் வெண் துகில் அடுக்கால் விரை செறி அம்பரின் திடரால்
இரைத்த பேர் ஒலியால் பெரும் கடல் நிகராய் இருந்தது கடைத்தெரு தலையே – சீறா:86/3,4

மேல்


திடரும் (5)

தூறு அடை நெறியும் சிறு பரல் திடரும் தொலைத்திடும் காலையில் ஆங்கு ஓர் – சீறா:676/2
மறைதரு திடரும் அருவி நீரிடமும் மலிதர பரந்து மேய்ந்தனவால் – சீறா:2878/4
கல் அடை திடரும் முள் காடும் கண் அறா – சீறா:3315/1
திடரும் பல பண்டத்தொடு திருவும் அற வவ்வி – சீறா:4325/2
ஆறுபட்டு எழுந்த கழனியும் காவும் அடிக்கடி சேறலில் திடரும்
நீறுபட்டு எழுந்த பாய் பரி வாயின் விலாழி நீர் நீத்தத்தில் நனைந்து – சீறா:4450/1,2

மேல்


திடரை (1)

எதிரிலான் துணையொடும் ஒரு திடரை விட்டு இறங்கி – சீறா:3463/3

மேல்


திடன் (1)

திடன் உற புவி தேற முடியுமோ – சீறா:4237/4

மேல்


திடன்பெற (1)

திடன்பெற மடித்து குறி இட கையால் சேர்த்து ஒளிர் வல கை கால் மேல் வைத்து – சீறா:252/3

மேல்


திடிமன் (2)

சின்னம் பூரிகை பேரிகை தவில் பறை திடிமன்
இன்னியம் பல முழக்கலில் புவி செவிடு எடுப்ப – சீறா:3462/1,2
முறைமுறை பேரி தவில் பறை திடிமன் முருடு சச்சரி முரசு அதிர – சீறா:3599/3

மேல்


திடிமனும் (1)

திடிமனும் தகுணிதம் சிறந்த பீலியும் – சீறா:3004/3

மேல்


திடுக்கமும் (1)

திட்டியில் தெரிய கண்டேன் திடுக்கமும் தீர்ந்தது அன்றே – சீறா:2079/4

மேல்


திடுக்கமுற்றது (1)

திடுக்கமுற்றது துகில் கொடு பொதி மனம் தெளியாது – சீறா:1273/3

மேல்


திடுக்கிட்டு (6)

சிந்தை நேர்ந்தனள் அ உரை கேட்டு உளம் திடுக்கிட்டு
இந்த ஊருளர் மிகுதி பேர் மணத்தினுக்கு இசைந்தார் – சீறா:224/3,4
செம்பொன் பூம் கொடி ஆமினா கேட்டு உளம் திடுக்கிட்டு
அம்பரத்து எழு முழுமதி நிகர் அகுமதுவை – சீறா:346/2,3
சிலை மருண்டது கண்டு அலிமா மனம் திடுக்கிட்டு
அலைவினோடு அற நரை முதியவன் முகம் நோக்கி – சீறா:465/1,2
தீயினில் கிரிமியின் திடுக்கிட்டு ஏங்கியே – சீறா:519/2
அங்கமும் மனமும் வெருவர திடுக்கிட்டு அலம்வர எழுந்து வாய் குழறி – சீறா:2322/3
மறுத்திடுதல் நன்று அன்று என உடல் திடுக்கிட்டு ஏங்கி – சீறா:2587/3

மேல்


திடுக்கிட (6)

அகிலம் எங்கணும் திடுக்கிட வாய் திறந்து அதிர்ந்து – சீறா:22/1
சிறுவர்கள் உள்ளம் தேம்பி திடுக்கிட நிற்கும் காலை – சீறா:408/1
குலவும் எண் திசை திடுக்கிட குல மணி சிதறி – சீறா:3794/3
தரை திடுக்கிட பணி தலை நெளித்திட சதுர – சீறா:3826/1
திறம் கெழும் செறுநர் நெஞ்சம் திடுக்கிட கனைத்து தாளை – சீறா:3845/3
தூண்டி எண் திசை திடுக்கிட பேய் கணம் தொடர – சீறா:3983/2

மேல்


திடுக்கிடவே (1)

திருப்பு நீர் அலை கடல் வரை புவி திடுக்கிடவே
விருப்பமுற்று நம் நபியிடத்து அடுத்தனர் விரைவின் – சீறா:2230/3,4

மேல்


திடுக்கும் (1)

தேறிலா மன சிறுவன் என்று எண்ணிய திடுக்கும்
ஊறு துன்பமும் இன்பமும் உடன்வர நடந்தார் – சீறா:550/3,4

மேல்


திடுக்குற்று (1)

சிறுகுடி பாடிகள் திடுக்குற்று ஏங்கிட – சீறா:3311/2

மேல்


திடுக்கொடு (2)

திடுக்கொடு பதறி நின்ற சிறுவர்கள் சிதறினாரே – சீறா:417/4
சிந்தை சிந்தி மெய் திடுக்கொடு மதி முகம் தேம்ப – சீறா:1275/3

மேல்


திடுக்கொடும் (3)

குனித்த வில் தட கை வீரர் திடுக்கொடும் கூண்டு வந்தார் – சீறா:2798/4
திடுக்கொடும் பதறி ஏங்கி செம் கையால் தழுவி வாய் விண்டு – சீறா:2801/1
வாய் எனும் தொனி கேட்டு அரும் துயில் இழந்து மனம் திடுக்கொடும் எழுந்து உகுபான் – சீறா:2881/2

மேல்


திடுதிடென (1)

திடுதிடென ஈண்டியது என்று அரிய மறை எழுது கொடி சீயம் இன்னே – சீறா:4312/3

மேல்


திண் (82)

திண் திறல் நாகூறு உதவிய மதலை செழும் புகழ் ஆசறு-வயின் வந்து – சீறா:148/2
திண் திறல் அரசர் சிரம் பொடிபடுத்தி செவந்த வாள் கரத்தர் மாலிக்கு – சீறா:160/1
சந்த திண் புய முகம்மது நபி தரித்ததுவும் – சீறா:185/3
திண் திறல் பொருப்பும் பொருவு அராது எழுந்து செம்மை வீற்றிருந்த பொன் புயத்தார் – சீறா:284/1
செறித்த திண் மாட மக்க மா நகரில் செல்குவம் தருணம் ஈது என்ன – சீறா:381/3
மல் விதம் பயிலும் திண் தோள் மன்னவர் இவர்கள் யாரோ – சீறா:411/1
வரை சிலை சுமந்த திண் தோள் மன்னர் ஆரிதுவும் ஓசை – சீறா:435/2
முருகு அவிழ் அலங்கல் திண் தோள் முகம்மது-தமக்கு சார்ந்த – சீறா:597/3
விண்டு விண்ணப்பம் செய்தான் விரை கமழ் அலங்கல் திண் தோள் – சீறா:632/3
தெண்டனிட்டது வள் உகிர் திண் திறல் புலியே – சீறா:763/4
கட்டிய மாலை திண் தோள் கதித்து எழ புளகம் பூத்தான் – சீறா:795/4
கோலம் ஆர் பொருப்பு திண் தோள் குரிசில்-தன் கதிர்கள் தாக்கி – சீறா:924/2
முத்து அணி பவள திண் கால் முறைமுறை நிறுவி தேர்ந்த – சீறா:926/1
கள் அவிழ் மரவ திண் தோள் காரண கடலே அன்ன – சீறா:938/1
வட_வரை அனைய திண் தோள் வள்ளலும் மறு இலாத – சீறா:1034/2
சுரும்பு இருந்து இசை கொள் திண் தோள் தோன்றல் காரணங்கள் யாவும் – சீறா:1043/2
மரவம் முங்கிய பொன் திண் தோள் முகம்மது வரவு கண்டேன் – சீறா:1046/1
கடி கமழ் மரவ திண் தோள் காளை-தம் புதுமை யாவும் – சீறா:1048/1
மணி வகுத்து அனைய திண் தோள் முகம்மது கூட்டி சென்றார் – சீறா:1067/4
வனைந்த பூ மரவ திண் தோள் முகம்மதின் வடிவை நோக்கி – சீறா:1156/1
திண் திறல் புவியின் முகம்மது-தமக்கு திரு வயது இருபத்தைந்தினின் மேல் – சீறா:1213/1
பொழி கதிர் பொருப்பு திண் தோள் புரவலர் பொறுத்தார் என்ன – சீறா:1494/2
கடி மலர் மரவ திண் தோள் கன வரை கதித்து வீங்க – சீறா:1500/2
உலம் கொள் திண் திறல் புயன் உமறு எனும் ஒரு சீயம் – சீறா:1518/1
மரு மலி படலை திண் தோள் முகம்மதின் கலிமா ஓதி – சீறா:1566/2
பூட்டும் திண் கர வீரரும் அடல் புரவிகளும் – சீறா:1714/2
வண்டு அமர் அலங்கல் திண் தோள் மன்னவர் மருங்கு நிற்ப – சீறா:1747/2
உறைந்த திண் கதிர் ஆயிரம் கரங்களும் ஒடுக்கி – சீறா:1893/3
திண் திறல் பரியும் சேனையும் மிடையும் திமஸ்கு இறை அவன் இடம் சேர்ந்தான் – சீறா:1933/3
திருந்தும் திண் புய நபி திரு மகளுடன் சிறப்ப – சீறா:2022/1
வயிர ஒண் வரையின் விம்மி வளர்ந்த திண் புயத்து வள்ளல் – சீறா:2052/2
மரு புடை படலை திண் தோள் மன்னவருடனும் புக்கி – சீறா:2061/2
தேனை குங்குமங்கள் சிந்த செழித்த திண் புயத்து வள்ளல் – சீறா:2122/1
வட_வரை அனைய திண் தோள் வயவர்கள் இனிது சூழ – சீறா:2123/3
மட்டு அவிழ் திண் புய குரிசில் முகம்மது-தம் முனம் விடுப்ப மகிழ்ந்து நோக்கி – சீறா:2174/2
மலை தட திண் புய குசைனு எனும் அறபி மகிழ்வினொடும் வந்துற்றானே – சீறா:2180/4
வரை தட திண் புயத்து நறை கமழ்ந்த முகம்மது தண் மதி வதனம் நேராய் – சீறா:2187/3
நறை கொளும் செவ்வி திண் தோள் நபி நகுலாவை நீந்தி – சீறா:2273/1
பொன் கடந்து ஒளிரும் திண் தோள் புரவலர் இறசூலுல்லா – சீறா:2279/3
மணி திரண்டு அனைய திண் தோள் முகம்மது மக்கம் மீதில் – சீறா:2346/1
உதிர்தரும் படலை திண் தோள் உசைது நெஞ்சு உழுக்க சொன்னான் – சீறா:2363/4
பொன் அவிர் அலங்கல் திண் தோள் புரவலன் உசைது என்போனே – சீறா:2372/4
துணைவரும் சூழ்தர எழுந்து திண் சுடர் – சீறா:2414/3
மரு மலர் தொடை திண் புயத்து அபூபக்கர் மனை தலைவாயிலை குறுகி – சீறா:2544/3
மாதிரத்தினை அடர்ந்த திண் புயத்து அபூபக்கர் – சீறா:2647/1
மானமும் பூத்த திண் மறனும் வெற்றியும் – சீறா:2714/2
தந்தையர் எனும் ஹமுசாவும் திண் புய – சீறா:2735/1
திண் கொளும் ஈமான் என்னும் செழும் பயிர் தழைத்து நீண்ட – சீறா:2796/3
திண் திறல் புயம் வீங்கிட செழும் முகம் இலங்க – சீறா:2947/3
வடி மலர் தொங்கல் திண் தோள் முகம்மது வழங்கினாரால் – சீறா:3074/4
கொதி நுனை பகு வாள் வள்ளல் எழுந்து இரு குவவு திண் தோள் – சீறா:3078/3
மரு மலர் வாகை திண் தோள் முகம்மது மகிழ்ந்த வாறும் – சீறா:3084/3
மட்டு அவிழ் அலங்கல் திண் தோள் மன்னவர் புறப்பட்டாரால் – சீறா:3347/4
மரு கமழ் படலை திண் தோள் மலை என வளர வள்ளல் – சீறா:3366/3
துரக்கும் திண் வளை உருளினும் பிறந்த அ தூளி – சீறா:3483/2
பதித்த திண் கர வீரர்கள் உடல் உயிர் பதைப்ப – சீறா:3486/3
புனை மணி திண் தோள் வேந்தர் பொரு படை குழுவில் நீண்ட – சீறா:3844/2
திண் திறல் பரியினோடும் சேவகர் மிடைந்த வண் கை – சீறா:3852/2
சுதிகள் ஒத்து இசைகள் பாடி சுரும்பு உணும் தொடையல் திண் தோள் – சீறா:3854/1
திண் நிறைந்த உடல்-தொறும் சேர்த்திய – சீறா:3907/2
சுருட்டு பங்கி திண் உடல் துண்டம்பட வீழ்ந்தார் – சீறா:3919/3
சிலை எடுத்தனர் திறம் அடுத்த திண்
மலை அடுத்த தோள் வலிய வீரரே – சீறா:3968/3,4
இலகு திண் கழல் வேந்தர்கள் மூவரும் இரங்காது – சீறா:3997/3
தீட்டு வேல் குடை திண் பரி – சீறா:4152/1
குடிபுகுந்து இருந்த திண் தோள் குரிசில்காள் மனத்தில் தூக்கி – சீறா:4189/3
காட்டு திண் மறனும் கதிர் வாளையும் – சீறா:4244/1
கொந்து எறி அலங்கல் திண் தோள் குயை அவண் இருந்தான் மன்னோ – சீறா:4375/4
ஓங்கலில் சிறந்த திண் தோள் முகம்மது ஆண்டு உணர கேட்டு – சீறா:4396/3
செயிர் துறந்த திறத்தினர் திண் படை – சீறா:4490/1
மரு மலி வாகை திண் தோள் மன்னவர் சகுதும் போனார் – சீறா:4631/4
திண் திறல் செய்து யானே திரிந்தனன் திரிந்தது எல்லாம் – சீறா:4736/2
தழை செறி மரவ மாலை தயங்கு திண் புயத்தார் மிக்க – சீறா:4849/1
குல வரை அனைய திண் தோள் குரிசிலை புகழ்ந்து நின்றார் – சீறா:4887/4
நனை மலர் ததும்பும் திண் தோள் நபி உளம் வெதும்ப கேட்டு – சீறா:4905/1
தேன் உறை அலங்கல் திண் தோள் செல்வரோடு ஏகும் காலை – சீறா:4910/2
அரிய திண் திறல் வயவர்கள் வந்தனர் அவரின் – சீறா:4914/4
புனை மலர் அணியும் திண் தோள் பொதுவனும் நீருமாக – சீறா:4918/4
திண் திறலவரை விடுத்து பின் நிரையை தொடர்ந்தனர் சிலை வய வீரர் – சீறா:4928/4
நனை மலர் செறிந்த திண் தோள் நரபதி உளம் மகிழ்ந்தே – சீறா:4964/4
சேனையும் பரியின் மன்னரும் திண் தோள் செம்மலும் துயின்றனர் செறிந்த – சீறா:4998/1
மலை என வளர்ந்த உலம் பொரு திண் தோள் மன்னவர் மதி முகம் நோக்கி – சீறா:5020/2
வரை தட திண் தோள் முகம்மது கமல மலர் அடி இணையினை இறைஞ்சி – சீறா:5021/1

மேல்


திண்டிமம் (5)

சிறுபறை சல்லரி பதலை திண்டிமம்
மறு அறு பேரிகை முரசு மத்தளி – சீறா:1138/2,3
பேரிகை திமிலை குடப்பறை தடாரி பீலி ஆர் திண்டிமம் முரசு ஓர் – சீறா:3162/1
முரசு துந்துமி திண்டிமம் முருடு மல்லாரி – சீறா:3482/1
பேரி ஆர்த்தன திண்டிமம் ஆர்த்தன பெரும் மல்லாரி – சீறா:3884/1
பேரி பம்பை பெரும் துடி திண்டிமம்
தூரியங்களும் ஒன்றி துவைத்தலின் – சீறா:4812/1,2

மேல்


திண்டு (1)

சாலவும் பருத்திட்டு உடல் திண்டு அழகாய் தளதளத்து அணி மயிர் ஒழுக்காய் – சீறா:368/2

மேல்


திண்ண (2)

திண்ண வெம் பரி என திசைதிசை-தொறும் திரிந்த – சீறா:3887/4
திண்ண வீரரும் முறைமுறை தெரிதர இருப்ப – சீறா:4418/2

மேல்


திண்ணம் (3)

கண்டும் ஒத்து அனைய சொல்லாய் காண்பது திண்ணம் என்றான் – சீறா:1047/4
கோது அற மனத்துள் ஈமான் கொள்வது திண்ணம் என்ற – சீறா:2281/4
பொன்றுதல் திண்ணம் என்பார் புகழொடு வலியும் வீட்டி – சீறா:4205/3

மேல்


திண்ணிய (4)

திண்ணிய பெரும் சிறை ஜிபுறயீல் வரை – சீறா:1327/1
சிந்தையில் களித்து மருங்கு நின்றவரை திண்ணிய தசையினை கொணர்க என்று – சீறா:1948/2
திண்ணிய கரம் கால் தட்டியே சினத்தான் தீப்பொறி உக விழி சிவந்தான் – சீறா:4099/2
திண்ணிய எயில் புறம் வளைந்தனர் சினத்து – சீறா:4127/3

மேல்


திண்ணியர் (1)

திண்ணியர் உரைக்குள் கேட்டது இலை மனம் தெளிய என்-தன் – சீறா:1545/3

மேல்


திண்ணியன் (1)

செல்லினால் கொல்ல வேண்டுமோ திண்ணியன்
சொல்லினால் கொல்வன் என்று துணுக்குற்றான் – சீறா:4508/3,4

மேல்


திண்மை (5)

திண்மை கொள் புயம் இரண்டில் தெரிதர நடுவில் தூய – சீறா:419/3
துகள் அணு அணுகா மேனி சொரி கதிர் எறிப்ப திண்மை
முகம்மதின் அழகு பூத்த வாய் திறந்து உரைக்கலுற்றார் – சீறா:600/3,4
வேல் பாய வடு சிறந்த திண்மை நல மேனியர்கள் மேன்மேல் வென்றி – சீறா:4296/3
திண்மை பெறும் பனீசகுது கூட்டத்தாரிடத்தினில் யான் சென்று மிக்க – சீறா:4685/3
திண்மை மீறிய தீனர்கள் யாவரும் – சீறா:4828/1

மேல்


திண்மையோர் (1)

திசை புகழ்ந்தன அவுசு என்னும் திண்மையோர்
விசயம் ஓர் ஆண்டினும் வேய்ந்ததில்லையால் – சீறா:2149/3,4

மேல்


திணி (10)

மரு மலர் திணி தோள் நிறைமதி வதன முகம்மதின் பேரொளி இலங்கி – சீறா:135/1
மல் அலை திணி தோள் அரசர் நாயகர்-தம்-வயின் உறைந்து அவர் பெறு மதலை – சீறா:164/3
மல் உயர் திணி தோள் ஆடவர் பலரும் வன முலை மட கொடி அவரும் – சீறா:356/1
திணி புய அரசர்கள் செல்வர் யாவரும் – சீறா:493/2
திணி சுடர் கதிர் வேல் வலன் ஏந்திய திறலோர் – சீறா:782/4
திணி சுடர் விரிக்கும் வேல் கை திறல் அபித்தாலி-தம்பால் – சீறா:1067/2
திணி சுடர் சுவனத்து அரம்பையர் அமரர் தினம்-தொறும் பரவிய நயினார் – சீறா:1915/1
திணி சுடர் நிலா தீன் ஓங்க செய்தவை எடுத்து சொல்வாம் – சீறா:2346/4
மல் உயர் திணி தோள் விடலைகள் தாங்கும் வட்ட ஒண் கரிய கேடகங்கள் – சீறா:3574/1
தோற்றிய ஈரல் திணி பிடர் தசைகள் சுட்டு இனிது அளித்தனர் புகழின் – சீறா:4990/3

மேல்


திணித்தன (1)

திருக வெந்து தீ உமிழ்ந்த வேல் திணித்தன சிவண – சீறா:469/2

மேல்


திணை (1)

திட திணை சார்பும் எங்கணும் மற்ற திசையினும் அளவில தானை – சீறா:4448/3

மேல்


திணைத்தலத்து (1)

திணைத்தலத்து அறிவு இலாத சேதன சாதி அன்றே – சீறா:2106/3

மேல்


திபுனுவலீது (1)

ஈண்டு காலி திபுனுவலீது தான் – சீறா:4816/2

மேல்


திமஸ்கவர் (1)

வரும் திமஸ்கவர் சில வசனம் கூறுவார் – சீறா:1834/4

மேல்


திமஸ்கிக்கு (1)

ஆசு இல் திமஸ்கிக்கு இறை அடைந்ததுவும் அன்றே – சீறா:1783/4

மேல்


திமஸ்கில் (1)

ஏதம் இல் திமஸ்கில் வாழும் இறைவனை எதிரில் காண – சீறா:1745/3

மேல்


திமஸ்கின் (4)

இடம்தரு திமஸ்கின் வேந்தை காண்பதற்கு எழுந்தார் வெற்றி – சீறா:1759/2
அபுஜகில் உரைத்ததும் திமஸ்கின் ஆதிபன் – சீறா:1822/2
அரசரும் அமைச்சரும் திமஸ்கின் ஆதிபர் – சீறா:1978/1
குரு மணியொடு நிதி திமஸ்கின் கொற்றவர் – சீறா:1991/2

மேல்


திமஸ்கினில் (1)

புகலும் சொல் செவி புக திமஸ்கினில் புரவலனும் – சீறா:1865/1

மேல்


திமஸ்கினின் (1)

செந்நெல் அம் கழனி சூழும் திமஸ்கினின் ஹபீபு வேந்தன் – சீறா:1730/1

மேல்


திமஸ்கினுக்கு (10)

இங்கிதமொடும் திமஸ்கினுக்கு இறை இருந்தான் – சீறா:1766/4
சோதி மதிள் சூழ் திமஸ்கினுக்கு இறை சொல்வானால் – சீறா:1768/4
செல்வுழி மறுத்த அபுஜகில் அழைத்த திமஸ்கினுக்கு இறைவனை சினந்து – சீறா:1907/2
கலங்கிட கலங்கி திமஸ்கினுக்கு அரசன் கண்கொளா புதுமையாய் சிறந்த – சீறா:1911/2
ஈனம் அற்று இவணில் வரவழைத்திடுக என்றனன் திமஸ்கினுக்கு இறைவன் – சீறா:1912/4
திரை தடத்து அலர் தேன் சேல் இனம் சிதறும் திமஸ்கினுக்கு இறையவன் தெரிய – சீறா:1913/1
அமரரும் புகலும் முகம்மதுக்கு உரைத்தான் அணி மதிள் திமஸ்கினுக்கு அதிபன் – சீறா:1931/4
குருத்து வெண் நிலவு கொப்பிளித்து எரியும் கொடி மதிள் திமஸ்கினுக்கு இறைவன் – சீறா:1932/1
நன்று என புகழ்ந்து மனம் களித்து எழுந்து நரபதி திமஸ்கினுக்கு அரசன் – சீறா:1942/1
அரசர் கேசரி ஹபீபு எனும் திமஸ்கினுக்கு அரசர் – சீறா:2010/2

மேல்


திமஸ்கினை (3)

என்றும் பூ_மகள் பொருந்திய திமஸ்கினை எதிர்ந்தான் – சீறா:1701/4
போது அலர் கழனி சூழ்ந்த திமஸ்கினை புரந்த வேந்தும் – சீறா:1748/1
போதுவேன் என உரைத்தனன் திமஸ்கினை புரப்போன் – சீறா:1863/4

மேல்


திமஸ்கு (38)

மரை மலர் தடம் சூழ் திமஸ்கு அதிபதி மாலிக் – சீறா:1678/2
மரை மலர் தடம் சூழ்தரு திமஸ்கு மன்னனுக்கே – சீறா:1713/4
வாள் படை திமஸ்கு வேந்தன் மறை உணர் தெளிவால் எண்ணி – சீறா:1733/1
செறி திமஸ்கு இறைவன் செல்வ திரு நகர் அடுத்த சீறூர் – சீறா:1737/2
வெய்யவன் இருந்தது என்ன இருந்தனன் திமஸ்கு வேந்தன் – சீறா:1750/4
மத்த கரியை திமஸ்கு மன்னை எதிர்கண்டார் – சீறா:1765/4
மன்றல் கமழும் திமஸ்கு மன்னவன் உரைத்தான் – சீறா:1774/4
மந்தர மதில் திமஸ்கு மன்னவன் உரைப்ப – சீறா:1775/1
தேன் அமர் பொழில் திமஸ்கு மன்னொடு செறிந்து இ – சீறா:1781/1
முடிவதோ என திமஸ்கு இறை முன் ஏகி ஓர் – சீறா:1809/3
எடுத்து இசைத்திட திமஸ்கு இறைவன் கேட்டு உளம் – சீறா:1816/2
வரி அளி மலர் தட திமஸ்கு மன்னவன் – சீறா:1821/1
செவ்வி நல் நெறி திமஸ்கு இறை முன் சென்றதே – சீறா:1827/4
அணி திமஸ்கு இறை எழுந்து எதிரின் அன்பொடு – சீறா:1831/1
கன்னல் அம் கழனி சூழ் திமஸ்கு காவலன் – சீறா:1833/1
முகம்மது-தமக்கு இடர் செய திமஸ்கு மன்னவனும் – சீறா:1843/1
ஈது அலால் சில உரை பிறர் தர திமஸ்கு இறைவன் – சீறா:1844/1
தொண்டு செய்திடார் எவர் என திமஸ்கு இறை சொன்னான் – சீறா:1852/4
பொருளதாகிய நல் மொழி திமஸ்கு இறை புகல்வான் – சீறா:1854/4
விள்ளுவாய் என நபி திமஸ்கு இறைவனை விளித்து – சீறா:1864/2
புரிந்த பொன் மலர் புய திமஸ்கு இறைவனை போற்றி – சீறா:1866/2
திடம் தரும் கதிர் வேல் கரதல திமஸ்கு இறை முன் – சீறா:1869/2
சினக்கும் காபிர்களொடும் திமஸ்கு இறைவன் செப்பினதும் – சீறா:1872/3
நிலவு அழைத்திட திமஸ்கு இறை நிகழ்த்தினன் அவன் முன் – சீறா:1877/1
வனச மென் மலர் தடம் திகழ் திமஸ்கு மன்னவனே – சீறா:1889/4
மருவலர்க்கு அரி ஏறு எனும் திமஸ்கு இறைவன் மன களிப்புடன் எழுந்திருந்து – சீறா:1929/1
திண் திறல் பரியும் சேனையும் மிடையும் திமஸ்கு இறை அவன் இடம் சேர்ந்தான் – சீறா:1933/3
அறை முரசு அதிர திமஸ்கு இறையவனும் எழுந்தனர் அரிய கஃபாவில் – சீறா:1946/4
மடல் அவிழ் கமல வாவி சூழ் திமஸ்கு மன்னவன் மகவு என பிறந்து – சீறா:1950/2
வையகம் மதிப்ப திமஸ்கு இறை உரைத்த வழி முறை முகம்மது அங்கு அழைத்த – சீறா:1963/3
வாங்கு தெள் திரை தட திமஸ்கு மன்னவன் – சீறா:1974/3
தெரிவை பின் வர திமஸ்கு இறைவர் செவ்விய – சீறா:1977/1
மால் நகர் திமஸ்கு மன்னவரும் தம் பெரும் – சீறா:1981/1
மலை என நிமிர் மதிள் திமஸ்கு மன்னவர் – சீறா:1984/1
விண் உறை கொடி மதிள் திமஸ்கு மேவிய – சீறா:1988/1
தீன் முறை நடத்திய திமஸ்கு மன்னவர் – சீறா:1989/1
மட்டு வார் பொழில் திமஸ்கு மன்னவர் வரவிடுத்த – சீறா:1996/1
மரை தடம் திகழ் திமஸ்கு இறை வரவிடு நிதியம் – சீறா:2001/1

மேல்


திமஸ்குக்கு (2)

அணி பெற திமஸ்குக்கு இறை மனம் களிப்ப அவனியில் தீன் பயிர் படர – சீறா:1915/2
மா தவன் திமஸ்குக்கு இறை உரைத்ததுவும் முகம்மது விளைத்த காரணமும் – சீறா:1928/1

மேல்


திமஸ்கை (1)

புதியவன் தூதர் முகம்மதும் திமஸ்கை புரந்திடும் அரும் தவத்தவனும் – சீறா:1944/1

மேல்


திமஸ்கையும் (1)

கன்னி மா மதிள் புரிசையும் திமஸ்கையும் கண்டான் – சீறா:1702/4

மேல்


திமிர்ந்து (4)

சந்தனம் திமிர்ந்து திரண்ட மல் புயத்தார் தயிறகு தரு திரு மதலை – சீறா:153/1
செ நிற குருதியில் திமிர்ந்து வாய் கழீஇ – சீறா:169/2
கொம்பு அலர் மரவம் சந்தொடும் குழைத்து குளிர்தர திமிர்ந்து கை விரலில் – சீறா:3159/3
பல் மணி கலன்கள் பூண்டு பரிமளம் திமிர்ந்து வாச – சீறா:3709/1

மேல்


திமிர்ந்தே (1)

செறித்த மான்மதம் சந்தன கலவையும் திமிர்ந்தே
எறித்த நல் கதிர் விளக்கு என ஆமினா எழுந்தார் – சீறா:195/3,4

மேல்


திமிர (5)

திமிர பகை பானு மேனி கருகிவிட பார்வை ஏவு தெரி மறையின் காரணீகனார் – சீறா:10/3
விரைவினில் திமிர கடல் பகை துறந்து வெய்யவன் கதிர்கள் விட்டு எழுந்தான் – சீறா:273/4
திமிர வெம் குபிர் கடிந்து தீன் நிலை நெறி நிறுத்தி – சீறா:1503/3
திமிர வெம் பகைக்கு தோன்றும் தினகரனாக பூத்த – சீறா:1734/3
திமிர வெம் குபிரை ஓட்டும் தினகரன் என்னும் தூயோர் – சீறா:3080/3

மேல்


திமிரம் (6)

செல நெறி தெரியும்தெரிகிலாது என்ன திசைதிசை நிறைந்தது திமிரம்
பலபல வருக்க சரக்கு எலாம் இறக்கி படு பரல் பாதையில் உறைந்தார் – சீறா:677/3,4
சிந்து வெம் கதிர் எழுந்தது விழுந்தது திமிரம் – சீறா:1506/4
இரவி எனும் கலிமாவில் குபிர் திமிரம் அடர்த்து எரியும் இறசூலுல்லா – சீறா:1656/1
பனியொடு திமிரம் மூடப்பட வரும் இரவின்-கண்ணே – சீறா:2266/1
பதித்தலத்து உவக்கும் மாதர் பவ கடல் திமிரம் ஓட்டும் – சீறா:3044/3
தெருட்டும் மேலவன் முனிவு என நிறைந்தன திமிரம் – சீறா:4574/4

மேல்


திமில் (1)

கொந்து அலர் கடம்பு திமில் குங்குமம் அசோகு – சீறா:4131/1

மேல்


திமிலை (1)

பேரிகை திமிலை குடப்பறை தடாரி பீலி ஆர் திண்டிமம் முரசு ஓர் – சீறா:3162/1

மேல்


தியங்க (1)

சிந்து அமுது அருந்து கயல் அம் கரை தியங்க
வந்து நனி கண்டு அகம் மகிழ்ந்தனர்கள் அன்றே – சீறா:885/3,4

மேல்


தியங்கி (5)

சிலை வயவர்க்கு எதிர் உரைப்பது என் என சஞ்சலத்தின் நடு தியங்கி வாடி – சீறா:1658/3
தியங்கி வானொடும் சேட்டு இளம் பருதியும் திகைப்ப – சீறா:3885/4
திசையும் ஆசையும் இரங்கிட இருந்தனர் தியங்கி – சீறா:4002/4
சிந்தி வீழ்ந்தனர் உரு தெரியாது என தியங்கி – சீறா:4024/4
செய்ய மாந்தர்கள் ஈது என்-கொல் காண் என தியங்கி – சீறா:4407/4

மேல்


தியங்கும் (1)

தினையின் அவ்வளவாயினும் தேறிலள் தியங்கும்
அனைய காலையில் விருத்தன் என்று ஒருத்தன் வந்து அடைந்தான் – சீறா:457/3,4

மேல்


தியங்குவார்க்கு (1)

திரைப்படும் கடலிடை தியங்குவார்க்கு ஒரு – சீறா:1028/3

மேல்


திரகத்தின் (1)

சிறையுடன் பொதியில் செய்த திரகத்தின் தொகுதி காட்டி – சீறா:3349/3

மேல்


திரகம் (1)

எண்ணொணா திரகம் கைக்கொண்டு எண்மரும் இலங்கும் வேல் கை – சீறா:3348/1

மேல்


திரகம்-அது (1)

திரகம்-அது அளித்து செவ்வி செழும் மடி கனக மாட – சீறா:1742/2

மேல்


திரகமும் (1)

திரகமும் மணிகளும் செம்பொன் ஆடையும் – சீறா:3297/2

மேல்


திரட்சி (1)

பாதக குபிரர் மனம் பதைபதைப்ப பலன்படா பெரும் தசை திரட்சி
தீது அற தோன்றும் அவயவம் சிறப்ப தெரிவையின் திரு உரு எடுத்த – சீறா:1953/3,4

மேல்


திரட்சியில் (1)

கதிர் ஒளி வழுக்கின் அரம்பையை பழித்து கவின் உறும் திரட்சியில் கதத்த – சீறா:1970/1

மேல்


திரட்சியும் (1)

கால் திரட்சியும் கவை அடி குளம்பின் கட்டு உரமும் – சீறா:1516/1

மேல்


திரட்டி (13)

மணி கதிர் இழைத்து திரட்டி வைத்து உருவ வடிவு அமைத்து எழுந்திடும் குழுவோ – சீறா:239/3
மறத்தினை திரட்டி ஓர் வடிவு கொண்டு என – சீறா:1798/2
சென்று பூம் பொழில் ஒட்டகை அனைத்தையும் திரட்டி
நின்று நீவிர்கள் சுமந்து இவண் இறக்கிய நிதியம் – சீறா:2005/2,3
திரிகை கனியும் மோதகமும் திரட்டி துகிலில் பொதிந்து தமது – சீறா:2553/1
மாயமும் கபடும் பொய்யும் மறை என திரட்டி முன் நாள் – சீறா:2788/1
கொறி நிரை திரட்டி நெடு வனம் புகுந்து ஓர் குவட்டு அடி மருங்கினில் பசும் புல் – சீறா:2878/1
ஆதி நாள் ஒளிவு வாய்ந்த அழகு எலாம் திரட்டி சேர்த்த – சீறா:3045/1
சேர்ந்த பந்தரில் தென்றலின் உதிர்ப்பன திரட்டி
வாய்ந்த பொன்னையும் மரகத மணியையும் வாரி – சீறா:3126/2,3
பிடித்த மன்னவரை முன்னுற நடத்தி பெரும் படை அனைத்தையும் திரட்டி
முடித்த வெம் போரில் காகளம் முழக்கி உறைந்திடும் பாசறை முன்னி – சீறா:3564/1,2
பாலில் சூழ்தரு பாடியில் பெரும் படை திரட்டி
கோலம் ஆர் குரகதத்தொடும் கூட்டமிட்டனனால் – சீறா:3785/3,4
தேண்ட தீனவர் யாரையும் ஒருப்பட திரட்டி
ஆண்டு இருக்கின்ற சகுபு எனும் தலத்தினில் ஆனார் – சீறா:4022/3,4
அறத்தினை திரட்டி வேறு ஓர் ஆண் உரு அமைத்தது என்னும் – சீறா:4290/1
திசை புகழ்தரும் கனானா சங்கமும் திரட்டி என்றும் – சீறா:4394/3

மேல்


திரட்டிய (1)

மாதரை வகுத்து இ மாதை திரட்டிய வண்ணம் எல்லாம் – சீறா:3045/3

மேல்


திரட்டினன் (1)

தேய்ந்த காபிர்கள் யாரையும் திரட்டினன் அன்றே – சீறா:4398/4

மேல்


திரட்டினார் (1)

சினந்து தங்கள் இனங்கள் திரட்டினார் – சீறா:1401/4

மேல்


திரட்டும் (1)

தெருளின் நாள்-தொறும் தெரிந்து தன் சிந்தையால் திரட்டும்
பொருளதாகிய நல் மொழி திமஸ்கு இறை புகல்வான் – சீறா:1854/3,4

மேல்


திரண்ட (27)

சின மத கரி கோடு எனும் முலை தடத்தில் சேதகம் தெறிப்பது திரண்ட
வனச மென் முகையில் பொறி வரி அறு கால் வண்டு மொய்த்திருப்பது போலும் – சீறா:51/3,4
மை தவழ் கனக கிரி புயம் திரண்ட மள்ளர்கள் வனப்பினுக்கு உடைந்த – சீறா:57/2
பசும் கிளி பரி வேள் படை என திரண்ட கடைசியர் சுமை எலாம் பரப்பி – சீறா:59/2
அணி பெற ஒழுங்காய் வயின்வயின் திரண்ட அகில் புகை முகில் இனம் எனவும் – சீறா:88/1
சொரிந்த நாவினர் முதியவர் திரண்ட சொல் ஓதை – சீறா:96/2
கோது அற பெருகி முன்னிலை திரண்ட குழுவினை கண்டு கண் குளிர்ந்து – சீறா:126/3
சந்தனம் திமிர்ந்து திரண்ட மல் புயத்தார் தயிறகு தரு திரு மதலை – சீறா:153/1
திருத்தும் பொன்_நகர் அமரரே திரண்ட வானவரே – சீறா:182/1
வரை என திரண்ட புய நபி நயினார் முகம்மதை வளர்த்திடும் மனைக்குள் – சீறா:374/1
முலை சுமை கிடந்த சிற்றிடை திரண்ட முகில் எனும் குழல் அலிமாவை – சீறா:385/1
பன்ன அரும் தென்கீழ்_திசையினன் திரண்ட படையொடும் இருந்த பாசறையோ – சீறா:683/3
தேனினும் கருப்பம் சாற்றினும் திரண்ட தெங்கு இளநீரினும் இனிதாய் – சீறா:699/2
தேன் என அமிர்து என திரண்ட பாகு என – சீறா:1152/1
புது நறவு அருந்தி வரி சுரும்பு இரைக்கும் பொழில் உடை பொருப்பிடை திரண்ட
முது மரத்து உறைந்த பறவைகள் அனைத்தும் முயங்கிய பெடையினை காணாது – சீறா:1910/1,2
பூதரத்து உறைந்த முழு மணி சுடரே புண்ணியம் திரண்ட மெய்ப்பொருளே – சீறா:1930/4
பெருகிய குபிரர் தனித்தனி உரைப்ப பெரும் சிறை திரண்ட முள் வளை வாய் – சீறா:1937/3
வில் உமிழ்ந்த செம் மணி தொடை திரண்ட வெண் தரளம் – சீறா:2027/1
இரவினில் திரண்ட ஜின்கள் இனத்தினை ஈமான் கொள்வித்து – சீறா:2293/2
சிறை கொள் வாரணம் இடும் சினையளவு என திரண்ட
நிறையில் காஞ்சனத்தினில் திரு வாய் உமிழ்நீரால் – சீறா:2938/1,2
தெரிகிலாது உற நிமிர்ந்து மால் தோய்தர திரண்ட
வரைகள் யாவையும் பதுக்கையும் திடர் உறு வனமும் – சீறா:2960/3,4
கார் என திரண்ட கூந்தல் காட்டினில் வரி வண்டு ஆர்ப்ப – சீறா:3195/3
செய்ய நோக்கமும் ஈது என தெரிந்தில திரண்ட
குய்யம் பூண்டவர் படைக்கலன் விடுத்த வெம் கொடுமை – சீறா:3999/3,4
திரண்ட கூர் மருப்பு உடைய வல் விடை இன திரளும் – சீறா:4254/1
வித்தகர் திரள் அன்சாரியர்க்கு உவந்த வேந்தர் வெண் புகழினில் திரண்ட
சித்திரத்து அமைந்த வடிவினர் வீயா திடத்தினர் மஆது கண்மணியாம் – சீறா:4469/1,2
அற துறை விளைந்த பேரொளி மணியே ஆதி-தன் அருளினில் திரண்ட
திற தனி பயனே எங்கள் கண் அகலா செல்வமே என்று உரை தெரிப்பார் – சீறா:4472/3,4
விரை தரும் மரவ மாலை வெற்பு என திரண்ட தோளின் – சீறா:4716/1
மலை எழு திரண்ட தோள் மன்னர் ஆர்த்து எழுந்து – சீறா:4942/1

மேல்


திரண்டது (2)

உடல் தசை திரண்டது அல்லால் உறுப்பு ஒன்றும் இலதாய் பின் ஓர் – சீறா:1732/1
பொரு கரி கணங்கள் என்ன புலி குழாம் திரண்டது என்ன – சீறா:3365/2

மேல்


திரண்டதும் (1)

சூகை மென் முலை திரண்டதும் பால் துளும்பியதும் – சீறா:338/2

மேல்


திரண்டன (1)

நெய்த்து வீறொடும் திரண்டன நெருங்கின நிறை கண் – சீறா:2934/3

மேல்


திரண்டனர் (2)

மறமுடன் திரண்டனர் என்னும் வாசகம் – சீறா:3009/3
சென்று பின் உற வாங்கி திரண்டனர்
நன்றி சேர் நபியும் படையும் பயம் – சீறா:4821/2,3

மேல்


திரண்டார் (2)

திருந்திலா மன காபிர்கள் கிளையொடும் திரண்டார் – சீறா:1387/4
உரைத்து போயவை உற்று அறிந்து ஒருங்கினில் திரண்டார் – சீறா:2482/4

மேல்


திரண்டான் (1)

தின்மையாம் படைகள் எங்கினும் நடப்ப எழுந்தனன் பாவமாய் திரண்டான் – சீறா:4077/4

மேல்


திரண்டிடினும் (1)

சீறினும் மறு புற நகர் படை திரண்டிடினும்
தூறு தோன்றி இன்பு அற பெரும் துன்பமே வரினும் – சீறா:2455/3,4

மேல்


திரண்டு (84)

செறி கட களிறு இனம் என வயின்வயின் திரண்டு
மறி புனல் கரையிடம்-தொறும் செறிந்தனர் மலிந்தே – சீறா:40/3,4
கரும் தடம் கூந்தல் செ வரி வேல் கண் கடைசியர் குழாத்தொடும் திரண்டு
விரிந்த செங்கமல கரம் பல வருந்த விசித்து இறுக்கிய சுமை ஏந்தி – சீறா:58/2,3
எட்டும் ஒன்று என திரண்டு வந்திருந்தது ஒத்திருக்கும் – சீறா:95/4
புடை இருந்து அவர் செய் அறம் எலாம் திரண்டு ஓர் புத்திர வடிவெடுத்து என்ன – சீறா:139/3
கற்பு எலாம் திரண்டு உருக்கொண்ட கன்னியே – சீறா:175/4
நிரைத்த கார் குலம் திரண்டு என களிறுகள் நெருங்கி – சீறா:180/2
வண்டு வாழ் குழல் மடந்தையர் திரண்டு வாழ்த்து எடுப்ப – சீறா:197/1
பெரு வடிவு அழகாய் குழுவுடன் திரண்டு பெரியவன் உரை மறாது எழுந்து – சீறா:236/2
மறு அறுத்து இருந்த நிறைந்த பூரண மா மதி குலம் திரண்டு வந்ததுவோ – சீறா:238/1
கரித்த கண் இமையா முலை குவடு அசையா கன்னியர் திரண்டு இருந்தனரால் – சீறா:240/4
சந்த மென் முக தாமரை மலர் குளிர தடம் சிறை வானவர் திரண்டு
வந்ததும் ஆமினா திரு மனையில் வைத்ததும் ஒரு நொடி பொழுதே – சீறா:265/3,4
உரு திரண்டு எழுந்து பொய் உடம்பை மெய் என – சீறா:301/1
உலந்த சூகை மென் முலை திரண்டு அழகு ஒழுகினவே – சீறா:336/4
அனைவரும் திரண்டு மக்க மா நகர் விட்டு அரு வரை சிறு நெறி அணுகி – சீறா:355/2
சீர் உறும் கனக மா மழை பொழிய திரண்டு எழும் செழும் முகில் குலம் போல் – சீறா:379/2
மரு மலர் வேய்ந்த தோளும் மணி திரண்டு அனைய தாளும் – சீறா:635/4
இடம்பெற திரண்டு இறங்கி அங்கு உறைந்தனர் இருள் பொழுதினை போக்கி – சீறா:672/2
சலதரம் திரண்டு நீங்கா தனி குடை நிழற்ற சோதி – சீறா:817/1
மைந்தர் யாவரும் திரண்டு எழு மணத்துடன் எடுத்து – சீறா:839/2
மாறுகொண்டவர் திரண்டு ஒரு பெரு வரை முகட்டில் – சீறா:848/2
கூய் திரண்டு அளி இனம் குடைந்துழி நறா குளித்து – சீறா:859/1
சிந்து திரை வாரி அற உண்டு அது திரண்டு
வந்து நனி மஞ்சு அடைகிடக்கும் மதிள் அன்றே – சீறா:881/3,4
தேர் இனம் திரண்டு கூடி செழும் கொடி நுடங்கி நிற்ப – சீறா:928/2
பெருக்கொடு திரண்டு நல் நீர் குடைதலின் பிறங்கு மெய்யின் – சீறா:934/2
ஈரம் அற்ற புன் மன சிறியவர் திரண்டு இகலி – சீறா:953/1
அம்புய வதனன் குவைலிது வருந்தும் அரும் தவம் திரண்டு ஒரு வடிவாய் – சீறா:991/1
எஞ்சல் இல் வெண் கதிர் திரண்டு வந்திருந்தது என சருவந்து இலங்க சூட்டி – சீறா:1130/3
தனம்-தொறும் பசலை பூத்த தையலார் திரண்டு கூடி – சீறா:1156/2
வெள்ளிடை-அதனில் சிறிது ஒளி திரண்டு விழித்திடும் விழிக்கு எதிர் தோன்றும் – சீறா:1242/4
வரை திரண்டு அனைய பொன் தோள் மன்னவர் சஃது கோபம் – சீறா:1356/1
செவ்விதாய் ஒரு நெறிபட திரண்டு வந்தடைந்தார் – சீறா:1364/3
இகல் மனத்தவர் திரண்டு அபித்தாலிபை எதிர்ந்து – சீறா:1365/1
தாரணி புறத்தில் தெறும் படை திரண்டு வந்தது தமர்க்கு இடர் என யான் – சீறா:1453/3
குழுவொடும் திரண்டு வைகும் கொடியவனிடத்தில் சார்ந்தார் – சீறா:1494/4
ஆதி தூதரை வெறுத்து உலகு அடங்கலும் திரண்டு
வேதனை தொழில் விளைக்கினும் அவர்-வயின் விளையாது – சீறா:1525/1,2
மறத்து இகல் மனத்தவர் திரண்டு மா நகர் – சீறா:1785/1
தங்கிய இதழி திரளினும் திரண்டு சைவல தொடரினும் தழைத்து – சீறா:1956/2
சருவிட பசந்து திரண்டு மென்மையவாய் தழைத்து எழில் பிறங்கிய தோளாள் – சீறா:1964/3
சினத்து வன் கொலை காபிர்கள் திரண்டு இகல் செகுக்கும் – சீறா:2044/1
துன்னிட திரண்டு பைம் புல் துறை-தொறும் மேய்ந்து நாளும் – சீறா:2069/2
திருத்திலா அபூஜகுலொடு நகரவர் திரண்டு
குருத்த வெண் கதிர் சுதை மனையிடன் அற குவிந்தார் – சீறா:2193/3,4
கதிர் திரண்டு உருவெடுத்தவர் உரைத்த கட்டுரை கேட்டு – சீறா:2218/1
தாமதியாது கூடி தளத்தொடும் திரண்டு வந்து ஈமான் – சீறா:2297/2
விட்டிடாது இழைத்த பாவங்கள் திரண்டு வெகுண்டு ஒரு கயிற்று உரு எடுக்கப்பட்டதோ – சீறா:2311/2
மணி திரண்டு அனைய திண் தோள் முகம்மது மக்கம் மீதில் – சீறா:2346/1
பவ்வமும் கொலையும் திரண்டு உருவெடுத்த பாதகன் எனும் அபூஜகுலே – சீறா:2524/4
மேலவன் தூதை முகம்மதை விளித்து வினை கொடும் காபிர்கள் திரண்டு
கோலிய பழியை முடித்திட துணிந்த குறிப்பு எலாம் படிப்படி உரைத்து – சீறா:2527/1,2
ஒற்றரில் இபுலீசு உரைத்திடும் மொழி கேட்டு ஊரவர் அனைவரும் திரண்டு
பற்று அறும் உக்பா உத்துபா முதல பாதகன் அபுஜகுலுடனும் – சீறா:2531/2,3
செவ்வி நாயகன் திரு ஒளிவினில் உரு திரண்டு
குவ்விடத்தினில் உதித்து அரும் புதுமையில் குலவி – சீறா:2608/1,2
கலங்கி வலி இழந்து உரைத்த மொழி அனைத்தும் திரண்டு திரு காதுள் ஓடி – சீறா:2674/1
விரித்ததில் திரண்டு அடிவயிறு உற மடி வீங்கி – சீறா:2688/2
விம்மித புயத்து ஆயர்கள் திரண்டு மெய் மகிழ்ந்து – சீறா:2701/1
சிலை வய வீரரும் திரண்டு தீனவர் – சீறா:2998/2
மாற்றலர் முதல் படை திரண்டு வைகிய – சீறா:3010/1
கோது அற திரண்டு சோதி கொடி என உருக்கொண்டு ஓங்கி – சீறா:3043/3
தரு எனும் நபியும் மூவரும் பெருகு சதுமறை தலைவரும் திரண்டு
வரி அளி முரலும் செழும் தொடை திரள் தோள் மன்னவர் அலி மனை புகுந்தார் – சீறா:3152/3,4
ஒள்ளிய சவிகள் திரண்டு என சருவந்து ஒளிதர சென்னியில் தரித்தார் – சீறா:3154/4
மதி குலம் கடல் பூத்து என்ன மங்கையர் திரண்டு மொய்த்தார் – சீறா:3172/4
விரி கடல் தானை சூழ வேந்தர்கள் திரண்டு மொய்த்தார் – சீறா:3365/4
அபுஜகல் முதல் மற்றுள்ளோர் அனைவரும் திரண்டு வைகி – சீறா:3388/1
இன்னணம் பதியில் உள்ளோர் யாவரும் திரண்டு பூவில் – சீறா:3390/1
கொடி கணம் திரண்டு இரு விசும்பு இடைவெளி குறைப்ப – சீறா:3438/2
ஒருப்பட திரண்டு நடந்து என தீனோர் யாவரும் ஒருமுகம் ஈண்ட – சீறா:3557/2
படியினில் அடக்கி யாவரும் திரண்டு பள்ளியின் இருக்கும் அ போதில் – சீறா:3591/3
புறநகரவரும் திரண்டு எதிர் பணிந்து பொங்கிய முழக்கொடும் சூழ – சீறா:3598/3
அரசர்கள் சிலர் திரண்டு அரியின் ஈண்டினார் – சீறா:3628/4
வலியும் வீரமும் வெற்றியும் திரண்டு ஒரு வடிவாய் – சீறா:3730/2
சினம் உறும் படையினோடும் இடம்-தொறும் திரண்டு மொய்த்தார் – சீறா:3844/4
துள்ளி கவன பரி நடப்ப திரண்டு தொகையிலாத திறன் – சீறா:4047/2
வரை என திரண்டு பெருமையும் முரணும் வளர்தர எழும் புய சல்மா – சீறா:4100/1
இன்னன புலம்பும் எல்வையில் கேளிர் யாவரும் திரண்டு இவண் ஈண்டி – சீறா:4121/1
ஏற்று அமர் வய புரவி எண்ணில திரண்டு
நால் திசை-தொறும் துகள் பரந்திட நடந்த – சீறா:4124/3,4
உற்றனர்கள் மற்றவர் ஒருங்கொடு திரண்டு
வெற்றி பெறு கைபர் நகர் மேவினர்கள் அன்றே – சீறா:4136/3,4
உயிர் என திரண்டு உவகை கூர் மகள் வயிற்று உதித்த – சீறா:4161/1
திறன் நிறை பொறையும் ஒன்றாய் திரண்டு உரு என்ன தோன்றி – சீறா:4185/1
மந்திராதிபர் திரண்டு இரு மருங்கினும் மலிய – சீறா:4255/2
மறையும் ஓர் உருவாய் திரண்டு எழு முகம்மதுவே – சீறா:4279/4
மன்னவர்கள் எழுக எழும் பரி வேந்தர் திரண்டு எழுக வரத்தின் யார்கள் – சீறா:4301/3
பைத்தலம் கீழ் உற நெளிய திரண்டு நடந்தன உததி பதாதி மன்னோ – சீறா:4311/4
செருகி ஈரைந்து மைந்தர்கள் வகைவகை திரண்டு அங்கு – சீறா:4403/2
விடத்தினும் கரிய மனத்தினரோடும் விரைவொடும் திரண்டு எழுந்தனவால் – சீறா:4448/4
இரிவுறும் போரில் திரண்டு எழும் காபிர்க்கு இதம் உற ஈந்திடில் எமக்கே – சீறா:4474/4
செய் வணம் என பலர் திரண்டு அவண் அடைந்தார் – சீறா:4897/4
தேட அரும் பரியும் நீரும் முன் அணியாய் திரண்டு எழுந்து ஒல்லையில் சென்று – சீறா:4960/2

மேல்


திரண்டே (2)

நிறை மதி இரண்டு வானகத்து இழிந்து நிலத்திடை உடுவொடும் திரண்டே
அறை கழல் சிலம்ப வருவ போல் வந்து அங்கு ஆமினா திரு மனை புகுந்தார் – சீறா:247/3,4
செல் உலாம் கர திரு நபி உடன் வர திரண்டே
எல்லை காணிலா வள நகர் புறத்தினில் ஏகி – சீறா:4401/2,3

மேல்


திரம்-அதாயினும் (1)

திரம்-அதாயினும் முகம்மதினிடத்தினில் சேறல் – சீறா:1526/3

மேல்


திரவிய (1)

செகதலம் முழுதும் திரிந்து அலைந்தவர்கள் திரவிய குவை பல எதிர – சீறா:4751/2

மேல்


திரவியத்தால் (1)

மண்ணினில் சிறந்த நகர் திரவியத்தால் மரக்கலத்து இறக்கிய சரக்கால் – சீறா:83/3

மேல்


திரவியம் (3)

திரவியம் திரை கரத்து எடுத்து சிந்தியே – சீறா:736/2
தேற துன்புறும் கேடு எனக்கு வந்தடைந்தால் தேடிய திரவியம் அனைத்தும் – சீறா:1457/2
இதம் உறும் கலிமா எடுத்து இனிது ஓதி இதயத்தின் இடும் திரவியம் போல் – சீறா:2865/2

மேல்


திரள் (81)

விலைமகள் போன்று பலபல முகமாய் வெள் அருவி திரள் சாயும் – சீறா:29/4
சேர்த்திடும் சகடம் தொறுந்தொறும் இயற்றி திரள் மனை வயின்வயின் செறிப்பார் – சீறா:60/3
மின் இடை நுடங்க சிலம்பு ஒலி சிலம்ப மேகலை திரள் மணி கதிர் செம்பொன்னொடும் – சீறா:82/1
பருத்த சங்கு இனத்தால் வலம்புரி குலத்தால் படர் கொடி திரள் பவளத்தால் – சீறா:86/2
கூடு கோளரி திரள் என வர நெறி குறுகி – சீறா:204/2
திருந்து இழை கொடி மடவியர் இரங்குதல் திரள் முத்து – சீறா:210/2
மலை என திரள் புயர் அபித்தாலிபு மனையில் – சீறா:539/1
சுரபியின் திரள் கூன் தொறு திரளொடும் சுரந்த – சீறா:541/1
அரும்பு மென் மலர் தொடை திரள் புய அபித்தாலிபு – சீறா:560/1
வடிவுறும் திரள் தாள்களும் இரு புறம் வகிர்தரு மயிர் வாலும் – சீறா:661/1
அடிபட்ட இ திரள் அத்தனையும் – சீறா:721/1
கொடும் தட கரி திரள் எனும் குழுவினுள் ஒருவன் – சீறா:754/3
ஒட்டக திரள் அனைத்தையும் ஒழுங்குற நிரைத்து – சீறா:855/1
காய் திரள் குலை சாய்த்து நின்று இறைஞ்சின கதலி – சீறா:859/4
அந்தரம் நடந்து திரள் ஆர மணி வாரி – சீறா:881/2
பந்தியின் நிரைத்தனர் பரி திரள் அனைத்தும் – சீறா:887/1
உந்தும் இடப திரள் ஒட்டகம் நிரைத்தார் – சீறா:887/2
பாரிடை துகள் விண் தூர்க்கும் பரி திரள் மலிந்து தோன்ற – சீறா:928/3
இரைவாகிய சினத்தால் நய குணத்தால் திரள் இனத்தால் – சீறா:978/2
நனை மலர் உதறும் காவகத்து ஒதுங்கு நனி திரள் குயின் என மயில்கள் – சீறா:998/3
பரி திரள் அனைத்தும் ஒருபுறம் நெருங்க பாதையில் பல்லியம் எனவே – சீறா:1001/1
குந்தம் ஆசினி மா கடம்பு இலவு இதழி குங்குமம் செறி திரள் சோலை – சீறா:1002/4
தெள்ளு நீர் குரும்பை குலம் பல சுமந்த செறி திரள் தாழைகள் ஒரு-பால் – சீறா:1004/4
தூய் திரள் பளிக்கு கனியை ஆமலகம் சொரிதர சிதறுவ ஒரு-பால் – சீறா:1005/1
தீங்கு இல் பொன் கலசம் விண்டு செம் மணிகள் சிந்தும் மாதுளை திரள் ஒரு-பால் – சீறா:1006/4
பல்லியம் கறங்க கொடி திரள் நுடங்க பால் நிற கவரிகள் சுழற்ற – சீறா:1010/1
பரி திரள் தொடர வானவர் ஈண்டி பரிமள பொன் அலர் தூற்ற – சீறா:1011/1
குடுமி மாடத்தின் அணியணி கொடி திரள் நடுவார் – சீறா:1104/4
செறி திரள் கொழுவிஞ்சியும் கனியொடு சேர்ப்பார் – சீறா:1106/4
பாசடை திரள் விரிந்தன பாரினும் பரப்பும் – சீறா:1112/4
தோகைமார் இடு புகை திரள் இடையிடை தோன்றும் – சீறா:1116/2
மேகலை திரள் மணியொடு மருங்கில் வீக்கிடுவார் – சீறா:1120/4
பொன் காலும் திரள் முலையார் கண்ணேறு படராது பொதிதல் போலும் – சீறா:1131/1
வரை திரள் வயிர புய முகம்மது நல் மண மலர் காவணம் புகுத – சீறா:1199/1
தெள்ளிய பணில செழு மணி கழுத்தில் திரள் பணி தொகை பல திருத்தி – சீறா:1203/3
கண மணி திரள் கதிர் உமிழ் ககுபத்துல்லாவை – சீறா:1229/1
சிந்துர திரள் அடர்த்து நின்றதொரு சிங்க ஏறு எனும் முகம்மது – சீறா:1428/1
பரி கரி திரள் படையொடு நிலத்தினில் பரப்பி – சீறா:1526/1
மறம் தரித்திடும் திரள் இனத்தொடும் முகம்மதுவை – சீறா:1669/2
தெள் திரை பரந்தது என்ன திரள் படை படர்ந்தது அன்றே – சீறா:1719/4
கொதிப்பு அடர் குபிர் எனும் குறுகலார் திரள்
அதிர்ப்பு அடர் தீன் படைக்கலத்தின் ஆக்கம் போல் – சீறா:1792/1,2
மை படி திரள் என வந்த வானவர் – சீறா:1800/2
கிள்ளையின் திரள் அரசரும் சேனையும் கேட்ப – சீறா:1864/3
கரி திரள் ஒலித்த கம்பலையும் கா வளர் – சீறா:1986/1
பரி திரள் ஒலித்த கம்பலையும் பண் முரசு – சீறா:1986/2
குன்று என திரள் புயன் நசாசியின் முனம் குவித்து – சீறா:2031/2
உறும் பகை திரள் எத்தனையாகிலும் ஒடுக்கி – சீறா:2229/2
பணை திரள் புய நபி பாதம் நண்ணினார் – சீறா:2414/4
திரியும் கேசரிக்கு உடன்படும் உழுவையின் திரள் போல் – சீறா:2453/4
மடங்கல் ஏறு என வரு திரள் மதீன மன்னவர்கள் – சீறா:2463/2
நிரைநிரை காபிர் செறி திரள் நெருங்கி நின்றனர் இருந்தனர் அவரில் – சீறா:2533/3
திரள் ஒரு சிதகா முளரியின் அடைந்து காப்பொடும் கொடு நிதம் திரிவான் – சீறா:2877/4
பாவத்தின் திரள் கெட படுத்து தோன்றிய – சீறா:2954/3
சந்தன திரள் தருக்களை கவை உற தறித்து – சீறா:3122/1
விரி கதிர் பல திரள் மணி வடத்தினும் விலையின் – சீறா:3125/2
மரகத செழு மணி திரள் காய் குலை வளர்த்து – சீறா:3130/3
வரி அளி முரலும் செழும் தொடை திரள் தோள் மன்னவர் அலி மனை புகுந்தார் – சீறா:3152/4
திரள் பனை நெடும் கை துளை வழி திவலை தெரு திசை மழை என சிதற – சீறா:3164/3
திரு மதி முகமும் நீண்ட திரள் மணி வயிர தோளும் – சீறா:3186/2
தட திரள் புயத்து அமுசாவும் தண்டு உறை – சீறா:3274/1
செம் சுடர் மணி தண்டு ஏந்தி திரள் மணி புயங்கள் விம்ம – சீறா:3403/3
பதி தலத்தினும் விண்ணினும் கொடி திரள் பறப்ப – சீறா:3461/2
கட கரி திரள் எறிந்து அரும் புலவு அறா கதிர் வேல் – சீறா:3470/1
வெம்பு மா திரள் ஒன்றொடொன்று அடித்து அற வீழ்த்தி – சீறா:3499/2
செம்பருந்து இனமும் சகுந்தமும் பரந்த திரள் கரும் கொடி பல பரந்த – சீறா:3560/3
தானைகள் ஈண்ட கொடி திரள் மலிய வரும் நபி-தமை முகம் நோக்கி – சீறா:3594/1
பரி திரள் நிரைநிரைப்படுத்தி பாங்கரின் – சீறா:3632/1
கரிந்த மெய்யினர் திரள் துணை தாளினர் கபடம் – சீறா:3788/3
உகைத்து அடர்ந்து வெம் காபிர்கள் திரள் கெட ஒடுக்கி – சீறா:3813/3
கொண்ட வெண் குடைகளோடும் கொடி திரள் மிடைந்த எங்கும் – சீறா:3852/3
செம் திரு அன்னாள் தன் குடி என்றும் திரள் தோளார் – சீறா:3911/4
வெள்ளை கவரி திரள் இரட்ட மேக கவிகை விசும்பு ஓங்க – சீறா:4047/1
கரு முகில் உற கதலிகை திரள் நுடங்க – சீறா:4125/2
இலையை ஒத்த கொடி திரள் வீழ்ந்து இலங்கின செம் சோரி செக்கர் என்ன தோன்றும் – சீறா:4317/3
திவள் வெண் கொடை பலபல் மணி சிவிகை திரள் எல்லாம் – சீறா:4321/3
திரள் மற மைந்தர்கள் இணங்கா வகை நாளும் – சீறா:4322/2
பொன் தொடை திரள் தோள் அன்ன மன்னவர் முன் புகன்றவை இவை என புகன்றார் – சீறா:4467/3
வித்தகர் திரள் அன்சாரியர்க்கு உவந்த வேந்தர் வெண் புகழினில் திரண்ட – சீறா:4469/1
வணங்கும் முன்னர் எழ திரள் வாசியும் – சீறா:4479/1
சேனையின் திரள் செல எழும் துகள் என மொழிந்தார் – சீறா:4633/2
வாள் திறல் வீரரும் வாம் பரி திரள்
கூட்டமும் விரைந்து போய் கோத்திரை-கணின் – சீறா:4977/1,2

மேல்


திரள்கள் (2)

மறு அறு மடங்கல் ஏற்று இனம் கிடந்த மலை முழைஞ்சினை கொறி திரள்கள்
அற வளைந்தது போல் காபிர்கள் எவரும் அகுமது மனையினை வளைந்தார் – சீறா:2532/3,4
செல்லும் செல்லும் என்று ஏவின சிவிறியின் திரள்கள்
கொல்லும் கொல்லும் என்று உரைத்தன பல்லியம் குமுறல் – சீறா:3855/2,3

மேல்


திரள்களும் (3)

தேறல் கொப்பிளித்து வனசமும் குவளை திரள்களும் குமுதமும் விரிய – சீறா:697/2
தவழ்தரும் குடை திரள்களும் கவரியும் தயங்க – சீறா:1890/2
ஒட்டகை திரள்களும் ஒளிர் நிசானியும் – சீறா:3662/3

மேல்


திரள்தரும் (2)

மல் விதம் பயின்று திரள்தரும் புயத்தார் முகம்மதை தினம்-தொறும் பகைத்து – சீறா:1907/1
திரள்தரும் துவசம் வெளி அற செருக செம் மணி துகில் செய் ஆலவட்டம் – சீறா:3163/2

மேல்


திரள்பட (1)

தெரிதரும் கண் பாவையின் ஒளி மழுங்கி திரள்பட பீழையும் சாடி – சீறா:2298/2

மேல்


திரளவர் (1)

பணி பனீமகுசூம் என்னும் திரளவர் பலரும் கோப – சீறா:1497/3

மேல்


திரளா (1)

பகரு நல் மறை முதியவர் பலபல திரளா
நகரம் எங்கணும் வேதங்கள் ஓதிய நாதம் – சீறா:3150/2,3

மேல்


திரளாக (1)

எடுத்த நல் சரக்கு ஒட்டையின் பொதி இருநூறொடு திரளாக
விடுத்து அக பரிவாரத்தில் உரியவர் விறல் கெழு வயிர வீரம் – சீறா:660/2,3

மேல்


திரளிடை (1)

தேறல் தூற்றிய சோலையும் அரம்பையின் திரளிடை பழ காடும் – சீறா:671/2

மேல்


திரளில் (2)

மரு மலி வாகை தாங்கு மன்னவர் திரளில் கூண்டு – சீறா:1716/2
சேனையில் திரளில் செம்பொன் செழும் கொடி நுடங்க வெற்றி – சீறா:1717/1

மேல்


திரளின் (4)

நித்தில திரளின் அரும்பு இளம் புன்னை நிரை மலர் சொரிவன ஒரு-பால் – சீறா:1003/1
அறபி காபிர்கள் பெரும் சுமை திரளின் ஒட்டகமும் – சீறா:3443/2
சிலை குவிந்தன படைக்கலம் குவிந்தன திரளின்
உலவு வெம் பரியுடன் அடல் வேந்தர்கள் உடலம் – சீறா:3513/2,3
ஒட்டகை திரளின் ஏற்றி உறு நிரை அனைத்தும் சேர்த்து – சீறா:3673/2

மேல்


திரளினில் (1)

திரளினில் மணியாய் முரல்வினில் வளையாய் செவ்வி நெய்ப்பினில் கமுகு எனலாய் – சீறா:1964/1

மேல்


திரளினும் (2)

தங்கிய இதழி திரளினும் திரண்டு சைவல தொடரினும் தழைத்து – சீறா:1956/2
முற்றுமோ நமர் குலம் திரளினும் முடியாதே – சீறா:2489/4

மேல்


திரளினோடும் (2)

குரகத திரளினோடும் கொலை மத கரியினோடும் – சீறா:1749/1
கரதலத்து ஏந்தி தாவும் கடும் பரி திரளினோடும்
இருள் அறும் ககுபத்துல்லா எனும் இடத்து எய்தினாரால் – சீறா:3401/3,4

மேல்


திரளுக்கு (1)

கணியருப்படை முறித்து கயமுனி திரளுக்கு ஈந்து – சீறா:5002/2

மேல்


திரளும் (15)

தந்தியின் குழுவும் குரகத திரளும் தட வரை பொருவு தேர் கணமும் – சீறா:85/1
சிறை விரித்திடும் பறவையும் விலங்கு இன திரளும்
மறுமொழிக்கு இடமில் என போற்றின மகிழ்ந்தே – சீறா:296/3,4
கரம் ஒன்று கரி திரளும் எதிரே – சீறா:713/2
வரி புலி குழுவும் மாறா மத கரி திரளும் செம் கண் – சீறா:1722/1
மையல் அம் கட கரி திரளும் வாசியும் – சீறா:1829/2
செப்பினீரெனில் செறுநர்கள் திரளும் அ திசையும் – சீறா:2237/1
சிந்து என பெரு கௌசு எனும் குலத்தவர் திரளும்
நந்து வெம் பகை முடித்திட மக்க மா நகரில் – சீறா:2476/2,3
வய வரி குழுவும் கொடுவரி திரளும் மலிந்து என தெரு மிசை மலிந்து – சீறா:3169/3
ஒட்டக திரளும் ஏறும் புரவியும் ஒளிர சேர்த்த – சீறா:3347/1
அடவியின் இருந்த சேனை திரளும் அச்சுவமும் கொண்டு – சீறா:3685/1
கூட்டிய பரியினோடும் ஒட்டகை திரளும் கொண்டு – சீறா:3687/3
புறநகர் பெரும் சேனையும் புரவியின் திரளும்
கறுபு மைந்தனும் அபூசகல் மகனும் காலிதுவும் – சீறா:3816/2,3
திரண்ட கூர் மருப்பு உடைய வல் விடை இன திரளும்
முரண் தயங்கிய வேசரி குலம் பல முழுதும் – சீறா:4254/1,2
செப்பு நெறிப்படியாக மலக்குகளும் அசுகாபி திரளும் சூழ – சீறா:4677/3
வாவி ஓடிய வாசியும் மத கரி திரளும்
காவலாளரும் கதம் மிகு சேனை அம் கடலும் – சீறா:4835/1,2

மேல்


திரளும்படி (1)

பெருகும் திரளும்படி பின்செலவே – சீறா:701/3

மேல்


திரளுறும் (1)

தெரிப்ப அரும் தொகுதி தலைவரும் பரியும் திரளுறும் சேனையும் மிடைந்து – சீறா:3557/3

மேல்


திரளை (1)

திருகு வெம் சின கட கரி அனையவர் திரளை
அரசர் கேசரி என வரும் அகுமதும் நோக்கி – சீறா:3465/1,2

மேல்


திரளைகள் (1)

உறைதரும் அமுத திரளைகள் உருவாய் ஒழுங்குடன் எழுந்திடும் திரளோ – சீறா:238/2

மேல்


திரளையும் (2)

கட்டி வாம் பரி திரளையும் சேர்த்தனர் கடிதின் – சீறா:855/2
சினத்துடன் எதிர்த்த காபிர் திரளையும் சஃது வேந்தர் – சீறா:1357/1

மேல்


திரளொடு (3)

செறிதரு மடவார் குரவைகள் இயம்ப திரளொடு பல்லியம் ஆர்ப்ப – சீறா:1211/1
குறுமறி திரளொடு மயிர் போர்வை தோள் கொண்டு – சீறா:2639/2
சேனையும் திறல் வேந்தரும் திரளொடு நடப்ப – சீறா:3795/1

மேல்


திரளொடும் (14)

சுரபியின் திரள் கூன் தொறு திரளொடும் சுரந்த – சீறா:541/1
தெரிதரா முகம்மது நபி யாத்திரை திரளொடும் எழுந்தாரே – சீறா:668/4
தாவு வெம் பரி ஒட்டகை திரளொடும் சாய்த்தே – சீறா:857/3
குறித்த வாசகம் நன்கு என திரளொடும் கூடி – சீறா:1389/1
பல்லரும் செறிந்து திரளொடும் எழுந்து பார்த்து அறிகுவம் என நடந்து – சீறா:1452/2
திரளொடும் வந்தனம் செகதலத்தினே – சீறா:1801/4
ஆதரத்தில் என் திரளொடும் தீன் நிலைக்கு ஆகி – சீறா:1863/3
ஒட்டி ஒட்டம் பலித்த ஒட்டை திரளொடும் வந்து உயரும் அபூபக்கர் ஓங்கி – சீறா:2174/1
திருமுகத்து எதிர்ந்து ஜின்கள் திரளொடும் இறைஞ்சி வாழ்த்தி – சீறா:2277/3
தேய மானிடரும் கூண்ட திரளொடும் மதீனம் என்னும் – சீறா:2348/3
கொடி திரளொடும் குரகதங்கள் முன் செல – சீறா:3274/3
தெரிவு அரும் செம்பொன் குப்பை திரளொடும் வருகின்றாரால் – சீறா:3358/4
குலவும் ஒட்டக திரளொடும் பலருடன் கூடி – சீறா:3446/2
கிள்ளையின் திரளொடும் கிளரும் வாள் அயில் – சீறா:3664/2

மேல்


திரளோ (1)

உறைதரும் அமுத திரளைகள் உருவாய் ஒழுங்குடன் எழுந்திடும் திரளோ
கறைபடா சுவன காட்சி வாழ்வு அனைத்தும் கலந்து உடன் இலங்கி வந்ததுவோ – சீறா:238/2,3

மேல்


திரி (10)

செம் கதிர் பரப்பி உலகு எலாம் விளக்கி திரி தினகரனும் வெண் அமுதம் – சீறா:258/1
கடம் கொள் மும்மத கரி திரி வனத்தையும் கடந்து – சீறா:551/2
பரல் பரந்து இடம் துகள் எழ படு முனை திரி கோட்டு – சீறா:787/1
கன்று மென் மயிர் கவரியும் திரி வனம் கடந்து – சீறா:1701/2
வனம் திரி விலங்கு மாய்த்து வன் தசை வகிர்ந்து வாரி – சீறா:2055/1
எயிற்று வல் விலங்கு இனம் திரி கான் எலாம் எடுத்து – சீறா:2633/1
சின வரி புலி உலாவி திரி வனம் பல கண்டு ஏகி – சீறா:3683/2
சிறுத்த கண் பெரிய சுழல் செவி தூங்கல் திரி வனம் பலபல கடந்து – சீறா:4078/3
செம்மல் நபி பனீகுறைலா பொருள் நாலு பங்கு ஆக்கி திரி பால்-தன்னை – சீறா:4673/2
மின்னுடன் இடியும் முழக்கிட திகிரி மிசை திரி கதிரவன் மறைந்து – சீறா:4754/1

மேல்


திரிகின்றார் (1)

திரை கடல் புடவி திசையினில் பதிகள்-தொறுந்தொறும் இனம் திரிகின்றார் – சீறா:2905/4

மேல்


திரிகுவர் (1)

ஈனம் இன்றியே திரிகுவர் எண்ணிறந்தோர்கள் – சீறா:577/2

மேல்


திரிகுவை (1)

பதி பெற வலித்திட்டு இதனில் எண் மடங்காய் பழிப்பொடும் திரிகுவை என்றார் – சீறா:1440/4

மேல்


திரிகை (1)

திரிகை கனியும் மோதகமும் திரட்டி துகிலில் பொதிந்து தமது – சீறா:2553/1

மேல்


திரிகையின் (1)

திரிகையின் கனி மோதகத்தொடு சில எடுத்து – சீறா:583/2

மேல்


திரித்தனன் (1)

பாங்கரில் கறங்கு என திரித்தனன் வய பரியை – சீறா:3517/4

மேல்


திரித்தார் (1)

சின்னபின்னங்கள் படுத்திட பரியினை திரித்தார் – சீறா:3536/4

மேல்


திரித்து (3)

போர் தலை திறந்து திரித்து வை நீத்து பொன் நிற செந்நெல்லை குவித்து – சீறா:60/2
விதியொடும் திரித்து பின் விளங்க கட்டினார் – சீறா:2963/4
தொடர்ந்து சூறையில் திரித்து வெம் பரியினை துரத்தி – சீறா:3515/3

மேல்


திரிதர (1)

இடபம் இவ்வணம் திரிதர இரு விழி சிவந்து – சீறா:1534/1

மேல்


திரிதரு (2)

திசை தடங்களும் திக்கினும் திரிதரு கவன – சீறா:1377/3
கொற்ற வெம் கோடை என்ன திரிதரு குரகதங்கள் – சீறா:3955/4

மேல்


திரிதரும் (3)

குன்றினில் திரிதரும் உடும்பை கூடிய – சீறா:1618/3
பல்லரும் திரிதரும் பாதையோர்களும் – சீறா:3649/2
மங்குலில் திரிதரும் கதிர் பருதி வானவன் கரமுமே புகா – சீறா:4216/1

மேல்


திரிதலல்லது (1)

திரிதலல்லது வெளிப்படல் அரிது என திகைத்தேன் – சீறா:2617/4

மேல்


திரிந்த (9)

திரிந்த பால் என செறுத்து பண் ஏழையும் சினந்து – சீறா:221/1
இரலை மென் பிணை கன்றுடன் திரிந்த கான் ஏகி – சீறா:787/2
திரிந்த மாய வஞ்சகன்-தனை நோக்கி கண் செவந்து – சீறா:2470/2
வள் உகிர் சுணங்கும் இகலனும் திரிந்த இடத்தின் முள்மாவும் வந்து இணங்கி – சீறா:3571/3
அபுஜகல் சிரத்தை கரத்தினில் தூக்கி அள்ளல் அம் குருதியில் திரிந்த
கவி சிறை பறவை குலங்களும் இரிய கணத்தொடு நரி குலம் ஒதுங்க – சீறா:3587/1,2
திண்ண வெம் பரி என திசைதிசை-தொறும் திரிந்த – சீறா:3887/4
செய்ய வாயும் அங்கு ஓய்ந்தனர் தின்பவர் திரிந்த
துய்ய மைந்தரும் அளித்து அலுத்து ஓய்ந்தனர் சொரிந்த – சீறா:4424/2,3
திங்கள் என்பதும் கணங்கள் என்பதும் வெளி திரிந்த
பொங்கு செம் கதிர் இரவி என்பதும் நிலை போக்கி – சீறா:4577/1,2
தோம் அற செறிந்த சோலை துகள்பட திரிந்த அன்றே – சீறா:4718/4

மேல்


திரிந்ததால் (1)

குலைகுலைந்து நிறை பயம் மிகுந்து அழுது குயின் கணீரொடு திரிந்ததால் – சீறா:4214/4

மேல்


திரிந்தது (2)

திண் திறல் செய்து யானே திரிந்தனன் திரிந்தது எல்லாம் – சீறா:4736/2
திரை என எழுந்து நடந்து புல் மேய்ந்து திரிந்தது திசைதிசை செறிந்தே – சீறா:4924/4

மேல்


திரிந்ததேயன்றி (1)

அடரும் கண்ணினும் பாய்ந்து உக திரிந்ததேயன்றி
புடவி மேல் குரம் பட மிதித்தில சில புரவி – சீறா:3886/3,4

மேல்


திரிந்ததோ (1)

தேங்கிய பசியால் வாடி திரிந்ததோ இறந்ததோ என்று – சீறா:2088/1

மேல்


திரிந்தவர் (1)

விச்சையின் களத்து இடன் அற திரிந்தவர் எவரும் – சீறா:3502/3

மேல்


திரிந்தவன் (1)

திருந்திய மதி கெட்டு அங்கமும் வேறாய் திரிந்தவன் நாட்குநாள் தேய்ந்தான் – சீறா:1444/2

மேல்


திரிந்தவை (1)

விரைவை ஒத்தன வேந்தர்கள் திரிந்தவை விரி நீர் – சீறா:3485/3

மேல்


திரிந்தன (6)

சதித்து தாவின திரிந்தன சிலசில சடிலம் – சீறா:3486/4
கொடிய வெம் படையிடை திரிந்தன சில குதிரை – சீறா:3487/4
அடித்த பந்து என திரிந்தன ஆடல் அம் பரி மா – சீறா:3488/4
கொள்ளி வட்டங்கள் என திரிந்தன குரகதங்கள் – சீறா:3541/4
வட்டமிட்டன வீதியில் திரிந்தன மகிழ்வில் – சீறா:3856/1
புள்ளினொடும் பிணங்கி நிண தசைகள் உண்டு திரிந்தன போர் களத்தில் அம்ம – சீறா:4316/4

மேல்


திரிந்தனர் (8)

தான் குதித்தனர் துரத்தினர் திரிந்தனர் சாரி – சீறா:1530/4
கடிதில் தேடினர் திரிந்தனர் சினத்தொடும் கறுத்தே – சீறா:2483/4
வெற்றி வெண் மலர் தார் புயத்தவர் மகிழ்ந்து திரிந்தனர் வீர வெம் களத்தில் – சீறா:3569/4
தெரிதர நோக்கி அடிக்கடி மகிழ்ந்து திரிந்தனர் சில வய வீரர் – சீறா:3576/4
அசனி ஏறு என திரிந்தனர் சிலசில அரசர் – சீறா:3891/4
தெரிந்திலா விழி அந்தரில் திரிந்தனர் எவரும் – சீறா:4576/4
விரிந்த வீதிகள்-தொறுந்தொறும் திரிந்தனர் விளைந்த – சீறா:4593/3
கானினில் அலைந்து திரிந்தனர் சாம காலமும் மிகுந்தன என்றே – சீறா:4748/4

மேல்


திரிந்தனன் (3)

எட்டி எ தலத்தும் திரிந்தனன் இ ஊர் உளன் என அறிகிலேன் புவியின் – சீறா:2320/2
விலங்கி இனம் காத்து விலங்கினும் விலங்காய் திரிந்தனன் மெய் மறை முதியோர் – சீறா:2890/1
திண் திறல் செய்து யானே திரிந்தனன் திரிந்தது எல்லாம் – சீறா:4736/2

மேல்


திரிந்தார் (2)

சீறி முன்னினும் மும்மடங்கு எனும்படி திரிந்தார் – சீறா:1538/4
எங்கணும் பல கண்டு அடு படைக்கலன்கள் இடு நெடும் புலத்திடை திரிந்தார் – சீறா:3577/4

மேல்


திரிந்தான் (3)

எதிரெதிர் வருவன் விலக்குதற்கு அமையான் இங்ஙனம் சில பகல் திரிந்தான்
புதியவன் தூதர் இவன்-தனை நோக்கி பொருவு இலா செ இதழ் திறந்து – சீறா:1440/2,3
குறைவு இலா நபியை பழித்த நிந்தனையால் குவலயம் பழித்திட திரிந்தான் – சீறா:1442/4
செம் சுடர் பரிதி என்ன சாரிகை திரிந்தான் மன்னோ – சீறா:3946/4

மேல்


திரிந்திடும் (1)

செயிர் அறு மகவை தவறவிட்டு அலைந்து திரிந்திடும் மடந்தையர் சிலரே – சீறா:1908/2

மேல்


திரிந்து (19)

தூய நல் தெரு எலாம் திரிந்து சோர்ந்து ஒரு – சீறா:318/2
அருந்திட கிடையாது அலகைகள் திரிந்து அங்கு ஆள்வழக்கு அற்ற வெம் கானம் – சீறா:684/4
புள்ளி பூத்திருந்த பை தலை பாந்தள் புறம் திரிந்து உறைந்திடாது இறந்து – சீறா:686/2
தீனர் யாசகர் யார் என தெரு-தொறும் திரிந்து
தானம் ஏற்பவர் இல் என மனத்திடை சலிப்பார் – சீறா:1126/3,4
சந்ததம் இவை தொழில் என திரிந்து அவண் சார்வார் – சீறா:1220/4
கானிடை திரிந்து அற தவித்து கால் தளர்ந்தேன் – சீறா:1619/1
அடரும் வான் திரிந்து உடல் இளைப்பாற்றுதற்கு அணி மேல் – சீறா:1894/1
மண் எலாம் நனைப்ப சூழ்ந்த வனம் எலாம் திரிந்து தேடி – சீறா:2101/2
ஒரு நொடிக்குள் அந்தரம் அடங்கலும் திரிந்து உலவி – சீறா:2233/1
தேடி எத்திசை-தொறும் திரிந்து அலுத்து ஒரு தெருவில் – சீறா:2484/1
ஒறக்கத் என்பவரும் திசை-தொறும் திரிந்து மக்க மா நகரினில் உறைந்து – சீறா:2903/1
இவ்வணம் திரிந்து தேடின பெரியோர் எண்ணிலர் இஃது எலாம் அறிந்தும் – சீறா:2906/1
பதிகள்-தோறினும் திரிந்து நம் பழ மறைக்கு உரித்தாய் – சீறா:2908/2
செருக்கொடும் திரிந்து உலவிய பரியினை திருப்பி – சீறா:3508/3
புவியிடம் திரிந்து நாளும் புகலுவோர் உரைத்த மாற்றம் – சீறா:3668/1
எறித்த வெண் காந்தி மாடம் எங்கணும் திரிந்து பள்ளியறை – சீறா:3703/3
கண்ணின் எங்கும் திரிந்து இகல் காளையர் – சீறா:3907/1
மலை அடைந்து திசை-தொறும் உலைந்து வெளி வழி திரிந்து நனி கதறியே – சீறா:4214/3
செகதலம் முழுதும் திரிந்து அலைந்தவர்கள் திரவிய குவை பல எதிர – சீறா:4751/2

மேல்


திரிந்தும் (2)

செல் நிலம்-தொறுந்தொறும் திரிந்தும் காண்கிலாது – சீறா:3323/3
குதித்த கொட்பினும் வீதியில் திரிந்தும் கொல் நுனை வாள் – சீறா:3486/2

மேல்


திரிபவர் (1)

பர திசை திரிபவர் பகர கேட்டு அவண் – சீறா:3308/1

மேல்


திரிய (2)

தகை தவிர்த்திடு என உரைப்ப எவர்க்கும் தெரிதர திரிய தள்ளிற்று அன்றே – சீறா:2662/4
சீர் இலா நமரையும் இ புற நகர் திரிய விட்டான் – சீறா:4362/4

மேல்


திரியா (1)

நெறி நிலை திரியா மருள் மதம் மிகுந்து நெடு நிலம் எங்கணும் பரந்து – சீறா:256/1

மேல்


திரியும் (8)

சீற்றம் அடங்கா வரி வேங்கை திரியும் வனமும் கொடு மடங்கல் – சீறா:1338/1
விண்ணினில் பறந்திடும் திசை விசும்பு எலாம் திரியும்
எண்ணும் முன்னும் முன் வந்திடும் கால் மடித்து எதிரே – சீறா:1533/2,3
சீற்றமுற்று அடுத்து பின்னும் முன்னுமே திரியும் அன்றே – சீறா:1548/4
திரியும் கேசரிக்கு உடன்படும் உழுவையின் திரள் போல் – சீறா:2453/4
இடைந்திலா மொழி கொடுத்தலும் திரியும் என் உருக்களொடும் – சீறா:2640/3
கால் துணை முறிந்து பயப்பய திரியும் நரி குலம் பலவும் கண்டனரால் – சீறா:3578/4
துனியொடும் குதித்து அடிபட துள்ளியே திரியும் – சீறா:4584/4
தோற்று நீர் என பாய்ந்து உலவியே திரியும் சுரங்களும் கடந்தனர் தோன்றல் – சீறா:5006/4

மேல்


திரிவ (1)

செம் களத்திடை குற்றுயிர் உடல் அருந்த தெறித்திடும் குருதியில் திரிவ
வெம் கதிர் நெடு வேல் ஊறுகள்பட மெய் வருந்திடா வீரரை போன்றும் – சீறா:3577/2,3

மேல்


திரிவதற்கு (1)

வன் மலட்டது திரிவதற்கு உயிர் இலா வரடு – சீறா:2685/2

மேல்


திரிவது (1)

கடிதில் தேடியே திரிவது எ காரணம் என்றான் – சீறா:573/4

மேல்


திரிவதுமல்லால் (1)

பதியை விட்டு அரும் கான் புகுந்தினம் எனும் பேர் பற்று அற திரிவதுமல்லால்
கதி பெறு தேவாலயங்களும் நமர்-தம் சமயமும் காண்பதற்கு அரிதே – சீறா:2513/3,4

மேல்


திரிவன் (2)

சிறுவர்கள் காணில் எவ்விடம் அனைத்தும் சிதறியே வெருவிட திரிவன்
குறைவு இலா நபியை பழித்த நிந்தனையால் குவலயம் பழித்திட திரிந்தான் – சீறா:1442/3,4
சொல்ல அரும் குவடும் கானும் சுற்றியே திரிவன் தேடி – சீறா:2564/3

மேல்


திரிவன (1)

சிந்தையின் வெருவுற்று அடிக்கடி நோக்கி திரிவன பலவும் கண்டனரால் – சீறா:3570/4

மேல்


திரிவார் (2)

தெரு எலாம் மண பைத்துகள் சொலிச்சொலி திரிவார் – சீறா:3149/4
தட்டுவார் புடைப்பார் திரிவார் தட கதையால் – சீறா:3522/3

மேல்


திரிவான் (1)

திரள் ஒரு சிதகா முளரியின் அடைந்து காப்பொடும் கொடு நிதம் திரிவான் – சீறா:2877/4

மேல்


திரு (280)

திரு உருவாய் உணர் உருவாய் அறிவினொடு தெளிவிடத்தும் சிந்தியாத – சீறா:0/1
திரு ஒளிவு எனும் ஹபீபு நபி முகம்மது அன்று வானர் சிரம் மிசை நடந்து சோர்வுறா – சீறா:5/3
உமறு திரு தாளை நாளும் மனதில் நினைத்து ஓதுவோர்-தம் உரிய தவ பேறு மீறுமே – சீறா:10/4
விது மாற ஒளிவான வதன ஆதி நபி நாவில் விளைவான திரு வேதமே – சீறா:11/1
அலி திரு மதலையான அசன் உசைன் உபய பாதம் அனுதினம் மனதில் ஓதுவாம் – சீறா:13/4
நம்மை ஆளுடையான் வேத நபி திரு வசனம் தீனோர் – சீறா:17/1
அ திரு மா மழை துளி இடையிடை அணியணியாய் – சீறா:23/1
பட அரவு அரசன் திரு முடி மணியை பதித்தது மக்க மா நகரம் – சீறா:79/4
திறலுறு ஜிபுறயீல் தம் திரு கையில் ஏந்தி போந்த – சீறா:102/1
தென்னுறு ஜலால் ஜமால் என்று ஏத்திய திரு கை ஆர – சீறா:104/3
கொண்ட பின் பிரத்தி சொன்ன குதா திரு வசனம் நோக்கி – சீறா:107/3
செவ்வி மன் நெறி ஆதத்தின் திரு மதி முகத்தை நோக்கி – சீறா:117/1
நறை தரும் மறுவி கமழ் முகம்மது நம் நபி திரு பெயர் சொலும் பொருட்டால் – சீறா:133/1
திரு மக நூகு-வயின் உறைந்திருந்து சிறந்த பேரொளியினால் அவர்க்கும் – சீறா:142/2
சந்தனம் திமிர்ந்து திரண்ட மல் புயத்தார் தயிறகு தரு திரு மதலை – சீறா:153/1
திரு நிறை நான்கு திக்கினும் செங்கோல் செலுத்திய நிசாறு எனும் அரசர் – சீறா:156/2
கொண்டு அமர் கடந்த அரசு என பெயரும் கொடுத்தது திரு நபி ஒளியே – சீறா:160/4
திரு நபி வரும் அவதாரம் செப்புவாம் – சீறா:166/4
எழில் தரு திரு நுதலிடத்து இலங்குமே – சீறா:173/4
உரைப்பர் ஆமினா கனவினில் உன் திரு உதரத்து – சீறா:190/2
சிறுத்த மெல் இடை பருத்து இருந்தில திரு உதரம் – சீறா:228/1
அரு வரை அனையார் உருவமும் சிறிதாய் ஆமினா திரு மனை சூழ்ந்தார் – சீறா:236/4
உறைதரும் ஆமினா திரு மனையின் உட்புகுந்து எதிர் வருவது கண்டு – சீறா:242/3
வருந்தி நொந்து இருந்த ஆமினா திரு முன் வந்து நின்று அழகு உறும் வெண் புள் – சீறா:243/1
அன்னமோ மயிலோ எனும் ஒரு மட மான் ஆமினா திரு கையில் ஈய்ந்தார் – சீறா:245/4
அறை கழல் சிலம்ப வருவ போல் வந்து அங்கு ஆமினா திரு மனை புகுந்தார் – சீறா:247/4
மா தவர் அபித்தாலிபு திரு மனையின் முகம்மது நபி பிறந்தனரே – சீறா:255/4
அறம் திகழ் ஆமினா திரு மனை புக்கு அடுத்தவர் பிள்ளையை எடுத்தார் – சீறா:262/4
ஆதி_நாயகன்-தன் திரு நபி இறசூலாம் இவர் தம் கலிமாவை – சீறா:264/1
வந்ததும் ஆமினா திரு மனையில் வைத்ததும் ஒரு நொடி பொழுதே – சீறா:265/4
தெள் அமுது அனைய முகம்மது நபியை சபா திரு மடி மிசை கொண்டார் – சீறா:266/4
வண்டு அணி குழலார் ஆமினா எனும் பேர் மடந்தை-தன் திரு முகம் நோக்கி – சீறா:284/2
மகன்-தனை தருக என்றலும் மட_மான் மகிழ்வொடும் திரு மனை புகுந்து – சீறா:286/2
நாம வை வேல் கை அப்துல் முத்தலிபு நடந்து தன் திரு மனை சார்ந்தார் – சீறா:289/4
இன்புற அபூலகபு திரு மனையின் இருந்தது ஓர் மட கொடி துவைபா – சீறா:290/2
அரம் துடைத்து ஒளிரும் கதிர் இலை வேல் கண் ஆமினா திரு மகன் அலிமா – சீறா:366/1
வார் அணிந்து இலங்கு மணி முலை அலிமா முகம்மது திரு மலர் கரத்தால் – சீறா:367/3
மலர் திரு சோதி முக மதி விளங்க முகம்மது சொல் விளங்கினவே – சீறா:377/4
எண்ண அரும் புதுமை காரணம் வளர இறையவன் திரு அருள் வளர – சீறா:378/3
திரு உறை குனையின் என்னும் பதியினில் சேர்ந்தும் பாரில் – சீறா:391/2
அவிர் ஒளி திரு மேனியும் அவயவத்து அழகும் – சீறா:440/3
வருந்தல் நின் திரு மகன் முகம்மதுவை இ வழியில் – சீறா:460/2
அன நடை சின்மொழி ஆமினா திரு
தனையரும் தம்பியர் யாரும் தன் குல – சீறா:486/1,2
அரும் தவ பேறு எனும் அகுமதின் திரு
கரும் தடம் கண் முகம் தாள் கைக்கு ஒப்பு என – சீறா:498/2,3
ஒரு திரு திங்களும் நிறைந்தது ஓதிய – சீறா:518/2
அனையவர் அப்துல் முத்தலிபு-தம் திரு
மனை அரசு என நபி வளரும் நாளினில் – சீறா:528/3,4
இரு கரம் நபி திரு கரத்தை ஏந்தியே – சீறா:531/2
நபி திரு வயது இருநான்கும் திங்களும் – சீறா:534/1
சிந்த நோக்கிய முகம்மது திரு முகம் நோக்கி – சீறா:547/2
போத ரத்தினன் அப்துல்லா தரு திரு புதல்வன் – சீறா:558/3
திரு உலாவிய புயன் அபுல் காசிம் செம் கரத்தால் – சீறா:594/2
திரு வயது இருபத்தைந்து நிறைந்தன சிறக்க அன்றே – சீறா:597/4
திரு நகர் ஷாமில் சென்று செய்தொழில் முடித்து வல்லே – சீறா:602/3
தேன் மொழி கதிஜா என்னும் திரு பெயர் தரித்த பாவை – சீறா:612/4
திரு நமர் குல சஞ்சீவி செழும் கொழுந்து அனைய பூவை – சீறா:613/4
செப்பிடற்கு அரிய ஓகை திரு கடலாடினானே – சீறா:621/4
ஒண்_தொடி திரு முன் முந்தி ஒதுக்கி வாய் புதைத்து சொல்வான் – சீறா:623/4
திரு உறை முகமும் அன்பு திகழ்தரும் அகமும் கண்ணும் – சீறா:635/2
செய் தவ பலனே அன்ன வள்ளலை திரு மனைக்கே – சீறா:638/3
பொருந்திய அகத்தினூடு புக்கிட திரு வாய் விண்டு – சீறா:646/3
சினவு வேல்_விழி பொருள் கொடு வருக என உரைத்தனர் திரு வாயால் – சீறா:658/4
உடையவன் திரு தூதரே உண்மை என்று உன்னி – சீறா:767/3
ஆதி நாயகன் திரு ஒளிவினில் அவதரித்த – சீறா:780/1
பாதை போந்தனர் ஷாம் எனும் திரு பெயர் பதிக்கு ஓர் – சீறா:854/3
கடந்து இலங்கிய ஷாம் எனும் திரு நகர் கண்டார் – சீறா:872/4
சிவந்த பாத பங்கய நபி திரு நகர் புறத்து – சீறா:875/1
ஆமினா திரு மகன் அகம் மகிழ்ச்சியாய் – சீறா:916/2
திரு கிளர் கலவை சேறு நானமும் புழுகும் சேர்ந்து – சீறா:934/3
திரு மொழி உரைத்தது இவன் என கருதி செவ்வியோன் முகம்-அதை நோக்கி – சீறா:989/3
திகழ்தரும் சேதாம்பலும் குடியிருந்து திரு வளர் வாவியின் வாளை – சீறா:997/3
திரு நகர் தெரு வரு பவனி சேர்தரு – சீறா:1016/2
திரு மயில் இன்புறாது சில பகல் கழிந்த பிற்றை – சீறா:1052/4
அபுத்தாலிப் திரு துணைவர் அறத்து ஆறு வழுக்காத அண்ணல் நீங்கா – சீறா:1079/1
திரு துணைவர் உரைத்த மொழி அபித்தாலிப் கருத்தூடு திளைப்ப ஹாஷிம் – சீறா:1089/1
இடனற திரு காவண நிரை நிரைத்திடுவார் – சீறா:1104/1
சிறுபிறை நுதல் கதீஜா திரு மனையிடத்தும் வெற்றி – சீறா:1128/1
வன் காபிர் விழி கணங்கள் திரு மேனி தீண்டாது மறைத்தல் போலும் – சீறா:1131/3
திரு தகு பவனி நோக்கும் சே_இழை ஒருத்தி காதல் – சீறா:1161/1
வள்ளலார் திரு மேனியின் வாசமும் – சீறா:1181/1
திண் திறல் புவியின் முகம்மது-தமக்கு திரு வயது இருபத்தைந்தினின் மேல் – சீறா:1213/1
எண் திசை முழுதும் திரு பெயர் விளங்க இரு நில மணி கதீஜாவை – சீறா:1213/3
திரு கிளர் புவியில் விண்ணோர் தெளிதரும் அறிவும் முன் நூல் – சீறா:1266/2
திரு மதி முகம் நோக்கி தாழ்வு இலா – சீறா:1307/2
திரு நபி பெயர் கலிமாவை செப்பிய – சீறா:1319/3
திரு நெறி விடுத்தீர் செய்யா தீவினை விளைத்தீர் வீணில் – சீறா:1351/2
கோது இலாது அபித்தாலிபு திரு கரம் கொடுத்து – சீறா:1388/2
நலி தரும் கொடிய நரகு அடைந்திடுவன் என்ன ஆதி திரு நல் மொழி – சீறா:1422/3
திரு மறை மொழி ஒன்று உரைத்து விண்ணவர்_கோன் சேணிடை உறைந்த பின் மாறா – சீறா:1450/1
சமர கேசரி அப்துல்லா தரு திரு மதலைக்கு – சீறா:1503/1
திரு மயில் பாத்திமாவும் செ இயல் ஸஹீதும் தேன் சோர் – சீறா:1566/1
மறைபட இருத்தி செவ்வி மனை திரு முன்றில் நின்றார் – சீறா:1567/4
பொருவும் ஹம்சா மனம் வெகுண்டு புகழ்தற்கு அரிய திரு கலிமா – சீறா:1588/2
மரு புய நபி திரு மதுர வாய் திறந்து – சீறா:1637/1
திரு வணக்கம் என தொடுத்தீர் முகம் கை கால்-தனை தோய்த்து ஓர் திசையை நோக்கி – சீறா:1647/2
முதல்வன்-தன் திரு தூதர் என பேரிட்டு அரிய மறை மொழி என்று ஏத்தி – சீறா:1648/1
திரு மனத்தை பேதுறுத்தல் அவற்கு அரிதோ என நகைத்து செப்பினாரால் – சீறா:1660/4
அரசர் நாயகன் திரு முனம் அழைத்துவந்தனரால் – சீறா:1708/4
திரு நகர் புறத்தும் கோயில் தெருவினும் செறிந்து தூளி – சீறா:1716/3
கேட்பது எவ்வழிக்கும் நும்-தம் கிளர் ஒளி திரு வாய் விண்டு – சீறா:1733/2
செறி திமஸ்கு இறைவன் செல்வ திரு நகர் அடுத்த சீறூர் – சீறா:1737/2
திறை கொடு பணிந்து வேறோர் திரு மனை இடத்தில் சேர்த்தி – சீறா:1740/2
திரு தகு மனையின் கண்ணே யாவரும் செல்க என்றான் – சீறா:1757/4
துய்யவன் திரு மறை தூதர் தோன்றினார் – சீறா:1829/4
காதலால் முகம்மது திரு கவின் முகம் நோக்கி – சீறா:1844/2
தரு மலர் புய அப்துல்லா தரு திரு மகவே – சீறா:1845/2
உம் திரு சட்டையுள் புகுதவும் வேண்டும் – சீறா:1859/4
மகிதலம் புகழ் நபி எழுந்தனர் திரு மனைக்கே – சீறா:1865/4
பொருவு இல் ஆவணம் கடந்து தம் திரு மனை புகுந்து – சீறா:1868/2
திரு மனை புகுந்து இருந்து தம் உளத்தினில் செனித்த – சீறா:1875/2
முகம்மதின் திரு மனை புகுந்து அவர்-வயின் உறைந்து – சீறா:1881/2
மா தலத்து எவர்க்கும் பவ கடல் கடப்ப வரும் ஒரு திரு மரக்கலமே – சீறா:1930/2
தீது அற தோன்றும் அவயவம் சிறப்ப தெரிவையின் திரு உரு எடுத்த – சீறா:1953/4
திரு அடி கரும் குழல் சென்னி சேர்த்தினாள் – சீறா:1975/4
வெற்றி மன் நசாசிய்யு உறை திரு நகர் மேவி – சீறா:2020/2
திருந்தும் திண் புய நபி திரு மகளுடன் சிறப்ப – சீறா:2022/1
திரு நகர் புறத்து நீங்கி செழு முகில் முடியில் தாங்கி – சீறா:2053/3
திரு முகம்மது முனம் சிறந்து நின்றதே – சீறா:2135/4
தேறுபட்டு அவண் இருந்தனர் திரு நபி இறசூல் – சீறா:2226/4
தெள்ளியன் இறபீஆ-தன் திரு மனைக்கு இணகன் சேந்த – சீறா:2248/3
செவியினில் புகுத உண்மை திரு நபி இவரே என்ன – சீறா:2252/2
நபி திரு பாதம் நண்ணி நல் நெறி முறை வழாதோர் – சீறா:2271/1
சீத மென் கவிகை நீழல் திரு நபி இறசூலுல்லா – சீறா:2287/1
திரு முகத்து எதிர்ந்த பன்னீராயிரம் ஜின்கள் தங்கள் – சீறா:2292/2
தே மலர் புயத்தார் போற்ற திரு நபி இருந்தார் இப்பால் – சீறா:2297/4
வான் திகழ் புகழார் திரு மொழி கொடுத்து வரவழைத்து ஒரு மருங்கு இருத்தி – சீறா:2301/2
அ பெரும் புகழோன் தரு திரு மதலை அவனினும் மும்மடங்கு ஆகி – சீறா:2304/1
குவிதரும் திரு வாய் விரிதர உரைத்தார் கொடியன் என் வலி குறைந்திடவே – சீறா:2314/4
செவ்விதின் உரைத்தேன் அவ்வவர் எவரும் திரு நபி முகம்மது என்பவரால் – சீறா:2315/3
நபி எனும் திரு பட்டமும் தரித்து அரிய நல் நிலை தீன் நெறி நடத்தி – சீறா:2317/2
சிங்க ஏறு அனைய அலி திரு கரத்தில் செம் கதிர் வாள் கிடந்து இலங்க – சீறா:2322/1
செல்வ நம் நயினார் செவ்வி திரு கரத்திடத்தில் சேர்த்தி – சீறா:2352/3
திரு மரு புயங்கள் ஓங்க செம் முகம் மலர்ந்து தோன்ற – சீறா:2383/3
திரு கிளர் நபி கலிமாவை தேர்ந்து எடுத்து – சீறா:2407/2
ஒன்றிய திரு கலிமாவை ஓதியே – சீறா:2409/3
திரு நபி முகம்மதும் திருந்த நும்முழை – சீறா:2426/1
முத்த வெண் கதிர் முகம்மதே முனிவு இலா திரு வாய் – சீறா:2458/1
சிந்தை கூர்தர ஆதி-தன் திரு சலாம் உரைத்து – சீறா:2459/3
சோதி நாயகன் திரு மறை தூதுவர் இறசூல் – சீறா:2497/1
பெருகிய திரு முன்றிலின் செழும் புறத்தும் பிறங்கிய திரு மதிள் புறத்தும் – சீறா:2533/2
பெருகிய திரு முன்றிலின் செழும் புறத்தும் பிறங்கிய திரு மதிள் புறத்தும் – சீறா:2533/2
தேய்ந்து அற ஒடுங்கி கிடந்தவர் எவரும் திரு மனை புறம்-தொறும் செறிந்தே – சீறா:2539/4
திரு மனை புறத்தினின்று ஒரு பிடி மண் செம் கையினில் இனிது எடுத்து ஏந்தி – சீறா:2543/1
வருமெனின் மறைப்ப யாதும் இலை திரு வள்ளலார் நித்திரை – சீறா:2587/2
ஒரு திரு தாளை நீட்டி காப்பதற்கு ஒருமித்தாரால் – சீறா:2588/4
ஆதி_நாயகன் திரு நபியே இவண் அடியேன் – சீறா:2607/1
செவ்வி நாயகன் திரு ஒளிவினில் உரு திரண்டு – சீறா:2608/1
அரிய நாயகன் திரு மறை விளக்கி அங்கு இருந்து இ – சீறா:2610/2
திரு நகர்க்கு அரசிருந்து தீன் திருத்துவர் எனவும் – சீறா:2610/4
திரு மலர் பதம் காணவும் செயல் இலாது அழிந்து – சீறா:2617/2
முத்திரை திரு வாய் மொழி முறைமையில் சிதகா – சீறா:2628/1
சீத மெய் நறை முகம்மது திரு முகம் நோக்கி – சீறா:2647/2
ஈண்டு வல்லவன் தூதர்-தம் திரு மொழிக்கு இயைய – சீறா:2653/1
புத்தமுதம் ஒழுகும் மறை விளைந்த திரு வாய் மலர்ந்து புடவி நோக்கி – சீறா:2658/2
சினந்து வெகுண்டு அடல் பரி கொண்டு அடர்பவனை முகம்மது தம் திரு கண் நோக்கி – சீறா:2660/1
உள் இரக்கமில்லாதான் முகம்மது-தம் திரு பெயரை உரைத்து கூவி – சீறா:2661/2
கலங்கி வலி இழந்து உரைத்த மொழி அனைத்தும் திரண்டு திரு காதுள் ஓடி – சீறா:2674/1
திருத்தி மென்மெல முகம்மது திரு முனம் விடுத்தாள் – சீறா:2686/4
விதியவன் திரு தோழரும் துணைவரும் விரி பூ – சீறா:2702/2
திரு நபி பதத்தினில் சென்னி சேர்த்தினார் – சீறா:2720/4
புதியவன் திரு நபி புரத்தில் புக்கினார் – சீறா:2742/4
பண் தரும் திரு வாய் முத்தி பற்பல்கான் மோந்துகொண்டார் – சீறா:2775/4
ஆன நும் திரு நாமத்தை அடிக்கடி உரையாநின்றேன் – சீறா:2797/3
ஒரு திரு மொழியால் வாழும் உலகு என்றால் அதனை தோன்றாது – சீறா:2804/3
அரிய செம் கரத்தால் திரு வயிறார அனைவரும் அமுதுசெய்தனரால் – சீறா:2857/4
சிறிய பாத்திரத்தின் இருந்த போனகம் நும் திரு கையால் தீண்டிட பெருகி – சீறா:2861/1
பரிவு பெற்று இருந்தார் அவர் திரு மனையில் பார்த்திவர் எனும் இறசூலே – சீறா:2866/4
உற்றவர் எவரும் கொணர்-மின்கள் எனவும் உடையவன் திரு நபி உரைத்தார் – சீறா:2876/2
செவ்வியர் பல கால் உரைத்தலும் தேறி திரு மறை முழக்கும் ஆவணத்தின் – சீறா:2906/3
ஆதி_நாயகன் திரு நபி வருவது இங்கு அணித்து என்று – சீறா:2909/1
திரு மலர் பதம் காணுதற்கு எழுந்தனன் சிறியேன் – சீறா:2914/4
எய்த்திடா புகழ் நபி திரு கரத்தினில் எடுத்துவைத்த – சீறா:2934/1
நிறையில் காஞ்சனத்தினில் திரு வாய் உமிழ்நீரால் – சீறா:2938/2
உரைதரும் திரு நபியிடத்தின் ஓர் நொடி – சீறா:2957/3
வீறுடை திரு செவி விளைய கேட்டனர் – சீறா:2994/4
இறையவன் திரு நபிக்கு எடுத்து கூறினார் – சீறா:3009/4
புடை எழ திரு நகர் புறத்தில் தோன்றினார் – சீறா:3014/4
இறையவன் திரு நபி உலகுக்கு இன்புறும் – சீறா:3020/1
திரு நயனங்களால் நோக்கி சிந்தை வைத்து – சீறா:3028/3
அரியவன் திரு மெய் தூதே அண்ணலே இறையோன் சோதி – சீறா:3071/1
கரும் தடம் கண்ணார்க்கு என்ன நபி திரு கரத்தில் வைத்தார் – சீறா:3096/2
இறையவன் திரு புலிக்கு நம் நபி இளம் கொடிக்கு – சீறா:3110/1
மறு இலா திரு மங்கல சோபன வசனம் – சீறா:3110/2
செறியும் பேரெழில் ததும்பிய திரு நகர் மதீனத்து – சீறா:3110/3
கழிகளில் பொதிந்து அகுமது நபி திரு கலிமா – சீறா:3123/1
திரு நகர் புறம் எங்கணும் இயற்றினர் சிறப்ப – சீறா:3125/4
மின் இனம் திரு வில்லொடும் முகிலொடும் விரைவில் – சீறா:3138/1
திரு குரும்பைகள் ஆடுவர் வயின்வயின் சிறப்ப – சீறா:3146/4
திரை மணி கொழிக்கும் வாவி சூழ் மதீன திரு நகர் சிறப்பு இயற்றிய பின் – சீறா:3152/2
சிலை வலர் அபித்தாலிபு மனைக்கு உரிய திரு நபி-தமை வளர்த்து வந்து – சீறா:3161/2
சேய் அலி மெய்யின் வாய்ந்த திரு வடிவு அழகை நோக்கி – சீறா:3182/2
திரு மதி முகமும் நீண்ட திரள் மணி வயிர தோளும் – சீறா:3186/2
நரர் புலி அலியார் வந்தார் நபி திரு மருகர் வந்தார் – சீறா:3204/1
திரு உலா என்ன போற்றி திரு சின்னம் இயம்பிற்று அன்றே – சீறா:3204/4
திரு உலா என்ன போற்றி திரு சின்னம் இயம்பிற்று அன்றே – சீறா:3204/4
திரு பெயரும் கூறி வானவர் கரங்கள் ஆர – சீறா:3228/3
படியினும் பெரும் பொறை பாத்திமா திரு
வடிவு உறும் புது மண கோல வாயிலின் – சீறா:3235/3,4
வய வரி அலி திரு மனையில் சேறுதற்கு – சீறா:3251/1
திரு நபி முகம்மதும் சேனை வீரரும் – சீறா:3293/3
நரலையை நிகர் திரு நகரை நோக்கியே – சீறா:3310/3
திரு பதத்தினில் சிரம் சேர்க்க தன் மனம் – சீறா:3331/2
திரு நபிக்கு ஏவல் யானும் செய்குவன் என்ன வெய்யோன் – சீறா:3369/1
மேலவன் திரு மொழி வழி உலகினை விளக்கி – சீறா:3432/1
முருகு அறாத மெய் முகம்மது திரு முகம் நோக்கி – சீறா:3445/2
மவுலலுற்றனர் தெரிதர ஒரு திரு வசனம் – சீறா:3451/4
உன்னும் உன் திரு மறை படிறு எனவும் இ உலகில் – சீறா:3466/1
என்னையும் திரு தூதனும் அல என இழிவாய் – சீறா:3466/2
பூதலம் புகழ் திரு நபி வாக்கினில் புகன்றார் – சீறா:3468/4
புக்கினன் திரு நபி துணையவர் பொரும் இடத்தில் – சீறா:3514/4
மாறிலான் திரு நபிக்கு உரைத்திடும் கலிமாவை – சீறா:3516/1
மதித்த மன் ஹமுசா திரு மணி முடி இலக்காய் – சீறா:3520/2
புடைத்தனன் ஹமுசா திரு கொடி விலாப்புறத்தில் – சீறா:3523/2
நாயகன் திரு தூது எனும் முகம்மது நபியை – சீறா:3531/1
இயல் தரும் திரு மறை நபி மருகர் நின்று இசைத்தார் – சீறா:3534/4
திரு மொழிக்கு இயைவன் யான் என பணிந்து செப்பிய புடவி மண்-அதனில் – சீறா:3555/1
ஒரு பிடி கரத்தின் எடுத்து இனிது ஏந்தி உடையவன் திரு மறை உரைத்து – சீறா:3555/2
நடவு வாம் பரி ஆரிது தரு திரு சேய் நெளபல் என்பவனையும் முன்னர் – சீறா:3563/3
கொடி_இடை உதுமான் மனைவியர் என்னும் குயில் மொழி திரு மயில் இறந்து – சீறா:3591/2
நபி திரு மகளார் அடைந்தனர் எனும் அ நடுக்கமும் கலக்கமும் அகற்றி – சீறா:3592/3
அண்ணல் அம் களிற்றை முகம்மதை வளர்த்த அடல் அபுத்தாலிபு திரு சேய் – சீறா:3604/1
கறுபு-தன் திரு மகன் காதில் ஓதினார் – சீறா:3655/4
திறம் தரும் அப்துல்லா என்று ஓதிய திரு பேர் மன்னர் – சீறா:3716/3
துன்புறும் தாளில் நீண்ட திரு கரம் தொட்டு நீவ – சீறா:3727/2
செருகு பூம் குழல் செயினபை திரு நபி மணந்த – சீறா:3737/1
மறு இல் கற்பு உடை பாத்திமா எனும் திரு மட மான் – சீறா:3739/2
பொருவு இலா முதலவன் திரு புலி எனும் அலிக்கு – சீறா:3740/1
வரிசை நம் நபி வந்தனர் அவர் திரு மனையின் – சீறா:3740/4
ஆரண திரு நாவினர் சூழ்தர அடுத்த – சீறா:3741/1
தீங்கு அகற்றிய மகள் மகன் வல திரு செவியின் – சீறா:3742/1
அசன் என செழும் திரு பெயர் தரித்தனர் அன்றே – சீறா:3746/4
வந்த நாயகி பாத்திமா தரு திரு மகவை – சீறா:3748/2
திரு மறை நம் நபி இருக்கும் பள்ளியிடத்து எய்தி முக செவ்வி நோக்கி – சீறா:3749/2
குரிசில் நபி எழுந்தருளி உவந்த திரு மனை குறுகி குறைகள் தீர – சீறா:3759/3
திரு மருங்கினில் வாளொடும் காளகம் சேர்த்து – சீறா:3827/2
வாகை அம் திரு தோழர்களிடத்தினில் வந்தார் – சீறா:3829/4
முடிவிலா பெரும் காரணர் திரு முகம் நோக்கி – சீறா:3830/3
அரியவன் திரு வாக்கினால் உரைத்த ஆரணத்தின் – சீறா:3859/1
செம் திரு அன்னாள் தன் குடி என்றும் திரள் தோளார் – சீறா:3911/4
திரு திகழ் புய காலீது சேனையில் சீயம் ஒப்ப – சீறா:3939/3
திரு உறும் தனி சீயம் ஒத்தவர் – சீறா:3975/1
ஈறிலாதவன் திரு நபி இன்னணம் இருந்த – சீறா:4025/1
தூண்டும் பெயரோன் இவன் திரு மெய் தூதர் திருமுன் வந்தனனால் – சீறா:4039/4
நானம் சிறந்த திரு தூதும் வந்தார் நலிந்து நின்றனையால் – சீறா:4042/3
படியோடு எழுந்த மலையோடும் பகர்ந்த திரு நம் நபி இறசூல் – சீறா:4051/3
ஆரணம் ஓதும் திரு மொழி கேட்கின் அகல் துளை செவி புதைத்து அகல்வன் – சீறா:4084/1
திரு விளங்கிய முகத்தொடு முகத்தினை சேர்த்தார் – சீறா:4169/4
திரு நபி தரு மொழி செவியில் கேட்டலும் – சீறா:4176/1
கண்டகத்தை அ முகம்மது திரு செழும் கரத்தில் – சீறா:4270/1
கன்னல் போல் மொழி திரு கலிமா உரை கழறல் – சீறா:4280/3
குருவே திரு மணியே குல மயிலே பெறு தாயே – சீறா:4341/3
சொல்லும் திரு மொழியும் இணை துள்ளும் பிணை விழியும் – சீறா:4348/3
நாகத்தொடு பேசும் திரு வாய் விண்டு உரை நவில்வார் – சீறா:4349/4
அறிவும் பொறை அருளும் தரு மறையும் திரு அறமும் – சீறா:4352/1
திரு ஒளி நிறைந்த சிங்க செழும் முகம் நோக்கி சொல்வார் – சீறா:4397/4
செல் உலாம் கர திரு நபி உடன் வர திரண்டே – சீறா:4401/2
ஓங்கிய திரு பேர் நீவிர் எம்மிடத்தில் உறையவும் பெற்றனம் இனிமேல் – சீறா:4475/3
திரு நபிக்கு உயிர் என்னும் திறத்தினோர் – சீறா:4481/1
திரு உலாவிய பாசறை சேர்ந்தனர் – சீறா:4513/2
உன்னுடைய திரு கூத்தை அறிவது என்-கொல் பதவி எனும் ஓயா இன்பம்-தன்னை – சீறா:4525/3
விந்தை தரும் காரணத்தின் மேல் உதித்த திரு வடிவே மேலோன்-தன்னை – சீறா:4534/3
வெப்பு உறும் தீமையும் துலைந்தேன் கிடையாத திரு சுவன வீடும் பெற்றேன் – சீறா:4537/4
திரு கரத்து எடுத்து உவகையில் கடிதின் – சீறா:4592/2
சேடு கொண்ட மேற்போர்வையை திரு கரத்து எடுத்து – சீறா:4615/2
சீர் குலாவு திரு நபி செப்பினார் – சீறா:4657/4
திரு எழில் கமல போதில் திகழ் சிறை அனமே மின்னே – சீறா:4689/2
கார் எழில் குடையார் நானம் கமழ் திரு மெய்யார் உம்மை – சீறா:4691/3
தீனவர் போற்றும் வேத திரு நபி இனிதில் சென்றார் – சீறா:4699/4
திரு மலர் வதனம் கோட்டி செவ்விய நிறை போர்த்து அல்லா – சீறா:4701/3
திரு மிகு புயத்தீர் யாங்கள் கொடுத்தது சிறியதேனும் – சீறா:4705/2
திரு வளர் மதீனம் தன்னில் திகழ்தரும் சகுபிமாரில் – சீறா:4717/1
திரு தகும் இறசூலுல்லா செறிந்து உனை பிடித்து கட்ட – சீறா:4731/3
செல் இனம் தவழும் மாட திரு நகர் புகுந்தார் அன்றே – சீறா:4740/4
திருத்தமாய் உரைப்ப கேட்டு திரு நபி இரங்கி பாரில் – சீறா:4749/1
திரு தரும் ஒளியை உன்னி துஆ இரந்து இரு கை ஏந்தி – சீறா:4749/4
வரு திரு நபியே இருசது தினமாய் மழை பொழிதர நில_வலையம் – சீறா:4760/2
தெள்ளிய மறையுள் ஆய திரு நபி முகம்மது என்னும் – சீறா:4781/3
தெவ் அடர்த்து இகல்செய் வாள் கை திரு நபி அவனை நோக்கி – சீறா:4851/2
திரு கிளர் நிதியும் வவ்வி நீ இவண் சேர்ந்து தீனர் – சீறா:4860/2
சீலமுற்றவர் வந்தனர் வந்தனர் திரு செங்கோல் – சீறா:4984/3
திரு மகவு அகலாது அகடு உற மந்தி சிரகம்பம் செய்வதும் கண்டார் – சீறா:5008/4
திரு மலர் அடியின் வீழ்ந்து வாய் புதைத்து செப்பினன் தொறுவரில் ஒருவன் – சீறா:5019/4

மேல்


திரு-வயின் (1)

விசைத்து எழுந்து அபித்தாலிபு திரு-வயின் மேவி – சீறா:1377/2

மேல்


திருக்காட்சி (1)

வேத பொருளாய் பொருள் ஒளியாய் விளங்கு முதலோன் திருக்காட்சி
தூது என்று உதித்த முகம்மதுவும் சுருதி நெறி தீன் பெரியோரும் – சீறா:1339/1,2

மேல்


திருக்கினும் (1)

இரு திருக்கினும் வாயினும் புக என என்று எண்ணி அ மண்ணினை எறிந்து – சீறா:2543/3

மேல்


திருக்கு (5)

மன திருக்கு அற வலஞ்செய்து வாயிலில் வந்து – சீறா:196/3
மேல் திருக்கு அற வளைந்து எழும் மருப்பினில் வியப்பும் – சீறா:1516/2
திருக்கு அற திசைகள் நோக்கும் சீயமும் வெருவி ஓடி – சீறா:1722/2
திருக்கு அற நாலு தாளும் செவ்விதில் கூட்டி அங்கை – சீறா:2077/1
திருக்கு அறும் பெயர் சல்மா என்னும் தீரன் யான் – சீறா:4952/3

மேல்


திருக்கும் (1)

சிந்தையுள் களித்து துன்பத்து இருக்கு அற திருக்கும் கையும் – சீறா:2770/3

மேல்


திருக்குறும் (1)

திருக்குறும் கருத்து அடையலர் சினத்தொடும் கெழுமி – சீறா:3818/1

மேல்


திருக (1)

திருக வெந்து தீ உமிழ்ந்த வேல் திணித்தன சிவண – சீறா:469/2

மேல்


திருகம் (1)

உறு தலை விலை நாலாயிரம் திருகம் ஒவ்வொருவருக்கு இனிது அளித்து – சீறா:3603/1

மேல்


திருகி (3)

செய்வது ஈது என வீழ்த்தி வன் சிரத்தினை திருகி
கையின் ஏந்தி நின்று ஆடினன் எதிர் அமர் களத்தில் – சீறா:3504/3,4
தெரிய நோக்கினர் நோக்கலும் கரதலம் திருகி
இரு நிலத்திடை விழுந்தது நாந்தகம் இமைப்பின் – சீறா:4269/3,4
திருகி நீண்டு அற வளைந்து எழு மருப்பின் மெய் செறிந்து – சீறா:4430/1

மேல்


திருகிய (1)

செறி மயிர் திருகிய மருப்பு உடை சிறு கவை கால் – சீறா:2639/1

மேல்


திருகு (6)

திருகு வெம் சின களிறு என நடந்தனர் செறிந்தே – சீறா:841/4
ஒரு திருகு எடுத்து நெகிழ்க்கவும் பயமுற்று ஒடுங்கினர் பெரு வரையிடத்தும் – சீறா:2312/2
திருகு நெஞ்சு அபூஜகல் சேனை புக்கிருந்து – சீறா:3270/2
திருகு வெம் சினத்து இரு நிலம் பிளந்து மண் சிதற – சீறா:3422/3
திருகு வெம் சின கட கரி அனையவர் திரளை – சீறா:3465/1
காரையும் பெரிய வாகையும் திருகு கள்ளியும் அரிய வெள்ளிலும் – சீறா:4210/1

மேல்


திருகும் (1)

திருகும் சினமாய் அது சீறி வெகுண்டு – சீறா:715/1

மேல்


திருகுற (1)

திருகுற முகத்தை சுரிப்பொடு வளைத்து திகழ்தரு நாசியை சிலிர்த்து – சீறா:1439/2

மேல்


திருகையின் (1)

கன்னல் அம் சுவையின் மிக்காம் திருகையின் கனியை ஏந்தி – சீறா:2244/2

மேல்


திருகையும் (1)

பாணியில் திருகையும் பரமதானியும் – சீறா:3250/3

மேல்


திருகையை (1)

வியன் உறும் திருகையை ஏந்தினார் விறல் – சீறா:3251/3

மேல்


திருடர் (1)

திருடர் போல் விழித்தான் என்னில் இ நிலத்தில் தெளி மறை தெளிந்த சிந்தையினும் – சீறா:1935/3

மேல்


திருடும் (1)

திருடும் கன்னம்வைத்து அற பறித்து அடி மதிள் சிதைப்ப – சீறா:1230/3

மேல்


திருத்தமாய் (1)

திருத்தமாய் உரைப்ப கேட்டு திரு நபி இரங்கி பாரில் – சீறா:4749/1

மேல்


திருத்தமே (1)

திருத்தமே இவை இசுலாமில் சேர்தலே – சீறா:1297/4

மேல்


திருத்தலமாய் (1)

வரிசைக்கும் கதிக்கும் முதல் திருத்தலமாய் மதித்திட வரும் கிறா மலையில் – சீறா:1247/1

மேல்


திருத்தலர் (1)

இருள் துணித்து எழுந்த மின் என பிறழும் இழை பல திருத்தலர் இருண்ட – சீறா:1013/1

மேல்


திருத்தி (18)

செம்பொன் பட்டு உடுத்து எறி கதிர் அணி இழை திருத்தி
பம்பு மேகலை தரித்து மென் கர வளை பரித்து – சீறா:194/2,3
சிலை தட புயர் வருக என பணி பல திருத்தி
இலை தட கதிர் வேல் எடுத்து இனத்துடன் எழுந்தார் – சீறா:548/3,4
வம் என திருத்தி செவ்வி முகம்மதை காணும் மட்டும் – சீறா:828/3
தெள்ளிய பணில செழு மணி கழுத்தில் திரள் பணி தொகை பல திருத்தி
விள்ள அரும் பசிய கழை குலம் பொருவா விளங்கு தோள் அணி பல தரித்தார் – சீறா:1203/3,4
சிந்தை குளிர வானவர்_கோன் திருத்தி உரைத்த வணக்க முறை – சீறா:1336/2
திருத்தி நால் திசை எங்கணும் நோக்கினர் செம்மல் – சீறா:1520/4
தீன் எனும் பெயர் நிறுத்தி தன் உரைப்படி திருத்தி – சீறா:1523/4
ஆதி-தனை உளத்து இருத்தி பிசுமில் எனும் உரை திருத்தி அமுதம் ஊறும் – சீறா:1655/1
திருத்தி வேறு உரை பகர வல்லவர் எவர் திறலோய் – சீறா:1672/2
தேறிலாத கட்டுரையினில் புது நெறி திருத்தி
மாறுபட்டவர் எவரையும் தன்வசப்படுத்தி – சீறா:1691/1,2
நிரைநிரை இயற்றி சுற்று நெடு மதில் திருத்தி வாயில் – சீறா:1742/3
கொடுத்து இபுலீசு காபிர்-தம் மனங்கள் குறைவு அற திருத்தி அங்கு இருந்தான் – சீறா:2536/4
திருத்தி மென்மெல முகம்மது திரு முனம் விடுத்தாள் – சீறா:2686/4
ஊடலை திருத்தி அன்னோன் உரைத்திடும் தொனியும் வாய்ந்த – சீறா:3712/1
செல் எனும் கரத்தால் சிர சபூகினை திருத்தி
அல் எனும் திற கரும்பொன் கஞ்சுகியையும் அணிந்தார் – சீறா:3824/3,4
செல்லும் புண் வழி ஓட்டியே வளைவினை திருத்தி
வில்லில் நாண் தொடுத்து எய்தனன் அவன் ஒரு வீரன் – சீறா:3894/3,4
திருத்தி ஒன்றை முடிப்பர் திடத்துடன் – சீறா:4238/3
அரிந்து சூழ் அகழ் கிடங்கினை அழகு உற திருத்தி
சொரிந்த நீள் கரை புடவியும் வரை என தோன்ற – சீறா:4437/2,3

மேல்


திருத்திய (5)

திருத்திய முகிலில் சசிக்கு இடை கதிரும் சேர்ந்து என திருப்பிறை தரித்து – சீறா:1202/3
திருத்திய வகுதை பதி அபுல் காசீம் சிந்தையில் பலன் பெற தினமும் – சீறா:1932/3
திருத்திய பெயரும் வீறும் சிறப்பும் மெய் புதுமை பேறும் – சீறா:2794/2
திருத்திய கனக பைம் பூண் சே_இழை வதுவை வேட்டு – சீறா:3082/1
வில் பொதி தவள வெண் நிலா மணியால் வியன் உற திருத்திய றவுலாவில் – சீறா:5011/3

மேல்


திருத்தியே (1)

திருத்தியே உரைத்திட மறுத்து செப்புவார் – சீறா:2976/4

மேல்


திருத்திலா (1)

திருத்திலா அபூஜகுலொடு நகரவர் திரண்டு – சீறா:2193/3

மேல்


திருத்திலாது (1)

திருத்திலாது என்-கொல் செய்குவம் யாம் என – சீறா:1400/3

மேல்


திருத்தினானால் (1)

திறக்க அரும் வெகுளி மாற ஊடலை திருத்தினானால் – சீறா:3711/4

மேல்


திருத்தினோர்கள் (1)

மேலும் நல் வழி திருத்தினோர்கள் பதம் மீது சார்தல் நலன் என்னவும் – சீறா:1425/3

மேல்


திருத்து (7)

திருத்து புண்ணியம் புகழ் தேடி நாள்-தொறும் – சீறா:301/2
திருத்து_இழை ஆமினா அறிய செப்பினார் – சீறா:512/4
திருத்து நம் நபிக்கு உறு பகை விளைத்திட சினந்து – சீறா:566/3
திருத்து இழை மணியின் குருத்து எனும் கதீஜா தெரிதர கனவு கண்டு எழுந்தார் – சீறா:1011/4
திருத்து கூந்தலும் தேம் கமழ் மாலையும் – சீறா:1182/1
திருத்து மெய் இறசூலுல்லா செம் முகம் பார்த்து சொல்வார் – சீறா:2574/4
திருத்து சித்திரத்து உடைய அச்சுவம் மகிழ் சிறப்ப – சீறா:3839/3

மேல்


திருத்து_இழை (1)

திருத்து_இழை ஆமினா அறிய செப்பினார் – சீறா:512/4

மேல்


திருத்தும் (8)

சின கரி முனை கோட்டு இள முலை புலவி திருத்தும் பொய் அலது பொய் இலையே – சீறா:76/3
திருத்தும் பொன்_நகர் அமரரே திரண்ட வானவரே – சீறா:182/1
திருத்தும் தீன் நிலை முகம்மது செவியிடை புகுந்து – சீறா:1381/2
திருத்தும் தீன் நிலை முகம்மதினொடும் திட வசனம் – சீறா:2482/3
திருத்தும் தீனவர் யாவரும் மதீனத்தில் சேர்ந்தார் – சீறா:2498/4
தே ததும்பிய மலர் புயம் அசைதர திருத்தும்
பாத்தி-தோறினும் பதும மென் கரத்தினில் பதித்தார் – சீறா:2932/3,4
திருத்தும் வெற்றியும் உள செழும் சேவக திறத்தீர் – சீறா:3815/4
வெங்கோல் திருத்தும் அபாசுபியான் செய்கை அனைத்தும் விளம்புவமால் – சீறா:4028/4

மேல்


திருத்துமவர்கள் (1)

உமது உரை திருத்துமவர்கள் பொன்பதியோர் உமது உரை படிறு என உரைத்தோர் – சீறா:1931/1

மேல்


திருத்துவம் (1)

தீனர் சூழ்தர அகழ் ஒன்று திருத்துவம் என்றார் – சீறா:4400/4

மேல்


திருத்துவர் (1)

திரு நகர்க்கு அரசிருந்து தீன் திருத்துவர் எனவும் – சீறா:2610/4

மேல்


திருத்தூதர் (2)

விதியவன் திருத்தூதர் நன்று என விளம்புவரால் – சீறா:1284/4
அல்லாவின் திருத்தூதர் வேத நபி முகம்மது என அகத்தில் கொள்ளார் – சீறா:2190/1

மேல்


திருத்தூதாய் (1)

வண்ண மலர் வாய் திறந்து பெரியோன்-தன் திருத்தூதாய் வந்த கோவே – சீறா:2189/2

மேல்


திருத்தூதுவர் (1)

இறையவன் திருத்தூதுவர் ஈந்த பொன்-அதனால் – சீறா:2950/1

மேல்


திருத்தூதே (1)

தனியவன்-தன் திருத்தூதே முகம்மதுவே பொறை கடலே தமியேன் கூற்றை – சீறா:2670/3

மேல்


திருந்த (21)

திருந்த நோக்கினும் காண்கிலாது எழுந்தன திரைகள் – சீறா:847/4
திருந்த வந்து பின் உள் புகுந்து இறைவனை சிரம் சாய்த்து – சீறா:1857/3
சென்ற தூதுவர் வரிசைகள் அனைத்தையும் திருந்த
குன்று என திரள் புயன் நசாசியின் முனம் குவித்து – சீறா:2031/1,2
திருந்த வேடனையும் பார்த்து சென்றது கானின் மானே – சீறா:2100/4
தீன் நிலைக்கு உரிய வேடன்-தன்னையும் திருந்த போற்றி – சீறா:2121/3
மனைத்தலத்து ஓர் உரு-தனை நீ வணங்கினை அ உரு திருந்த மணி வாய் விண்டு – சீறா:2183/2
திருந்த நோக்கினர் மங்குலின்-வயின் ஜிபுரீலை – சீறா:2227/2
திரு நபி முகம்மதும் திருந்த நும்முழை – சீறா:2426/1
அமரருக்கு அரசர் மொழிப்படி திருந்த அலி-தமை அணை மிசை படுத்தி – சீறா:2542/1
நா திருந்த நல் அமுது கொள்க என நபி நவில – சீறா:2689/2
பந்தியில் படுத்தி அமலையை எடுத்து பதும மென் கரத்தினால் திருந்த
கொந்து அலர் மரவ தொடை புய குரிசில் ஈந்தனர் குறைவு அற அன்றே – சீறா:2863/3,4
திருந்த வாய் புதைத்து அடிகள் சொற்படி முறை சிறியேன் – சீறா:2942/3
சிறை என தனி ஆண்டவர் உரைவழி திருந்த
நறை தரும் கனி பொழில் அளித்து அவர்கள் முன் நடுவாய் – சீறா:2948/1,2
திருந்த அங்கு அவளுக்கு ஓதும் மொழி வழி சென்று செந்நீர் – சீறா:3713/3
திருந்த ஆண்டு ஒரு மூன்றினில் தீன் பயிர் விளைத்து – சீறா:3729/3
தேறி இ கள நடு நின்று வாங்கினை திருந்த
கூறும் என்றனர் என்றலும் வாங்கினை குறித்தார் – சீறா:4025/3,4
திருந்த வேம் எரி மூட்டலும் பதலையில் சிறப்ப – சீறா:4420/3
தேம் கமழ் ஈந்தின் கனியின் ஒன்றேனும் கொடுத்திலம் பயத்தொடும் திருந்த
வாங்கிய விலைக்கும் விருந்து எனும் அதற்கும் அன்றி ஓர் வரம்பு இலா அருளே – சீறா:4473/2,3
திருந்த வாழ்த்தி இனையன செப்புவார் – சீறா:4521/4
திருந்த வெவ் அரி பயம் இலாது உலவுதல் சிவண – சீறா:4593/2
திருந்த யான் சொலும் விண்ணப்பம் செவி துணைக்கு ஏறாதேனும் – சீறா:4847/2

மேல்


திருந்தலர் (4)

எண்ணம் இன்றி அங்கு இருந்தனர் திருந்தலர் இடியின் – சீறா:1874/4
சேயினும் இனிய அடிமைகள் இருவர் திருந்தலர் நோக்கிலா வண்ணம் – சீறா:2869/3
புதியது ஓர் சமயம் பூண்ட திருந்தலர் போரில் தாக்கி – சீறா:4363/1
திருந்தவே அமைத்தனர் குபிர் திருந்தலர் திகைப்ப – சீறா:4437/4

மேல்


திருந்தவே (1)

திருந்தவே அமைத்தனர் குபிர் திருந்தலர் திகைப்ப – சீறா:4437/4

மேல்


திருந்தார் (1)

திருந்தார் அடல் அரியே தரு செழு மா மழை முகிலே – சீறா:984/2

மேல்


திருந்தி (3)

அடு செழும் பாகும் தேனும் ஆர் அமிர்து மனத்தொடு மனத்தொடும் திருந்தி
இடம் அற விருந்து விருந்தொடு நுகர்வோர் மனை இடம் எண்ணினை மறைக்கும் – சீறா:90/1,2
திருந்தி நல் கலிமா ஓதி முன் எதிர்ந்த சிறப்பினை நோக்கி நல் நெறியாய் – சீறா:1921/1
திருந்தி நாள்-தொறும் கேளிர் சூழ் வாழ் பதி சேர்ந்தான் – சீறா:4265/4

மேல்


திருந்திட (6)

திருந்திட நடப்ப ககுபத்துல்லாவில் சிறந்திடும் தென்கிழ மூலை – சீறா:351/3
வகிர்ந்து பேரொளி திருந்திட விரிந்த கஃபாவில் – சீறா:474/2
திருந்திட உரையும் நீதி செவ்வியன் முகம்மதின் சொல் – சீறா:1563/2
திருந்திட உரைப்ப அ மலக்கு எழுந்து செறி இருள் பிழம்பினில் சிறிது – சீறா:1901/3
திருந்திட வேறு நம்மால் செய்யவும் வேணுமோ-தான் – சீறா:4366/4
திருந்திட அ இடம் நீந்தி சேவகர் மருங்கில் சூழ – சீறா:4391/2

மேல்


திருந்திடாது (1)

திருந்திடாது இனம் தேய்ந்து இகலவர் எவரும் சிரித்திட உலகமும் நகைக்கும் – சீறா:2507/3

மேல்


திருந்திய (6)

திருந்திய வரியை கொடுங்கையில் கிடத்தி திரை செய்து சும்மையில் சேர்த்து – சீறா:58/1
திருந்திய பண்டம் யாவும் செறித்து ஒருபுறத்தில் சேர்த்தார் – சீறா:799/4
சீத ஒண் கவிகை நீழல் திருந்திய குரிசிலானோர் – சீறா:1340/1
திருந்திய மதி கெட்டு அங்கமும் வேறாய் திரிந்தவன் நாட்குநாள் தேய்ந்தான் – சீறா:1444/2
திருந்திய நெறி செலும் தீனர்-தம்மொடும் – சீறா:4071/2
திருந்திய சபுறயீல் இ செகதலம் அனைத்தும் ஒன்றாய் – சீறா:4694/1

மேல்


திருந்திலா (7)

திருந்திலா மனத்து அபுஜகிலொடும் கலை தெரிதரும் மைசறாவும் – சீறா:670/2
திருந்திலா மன காபிர்கள் கிளையொடும் திரண்டார் – சீறா:1387/4
திருந்திலா காபிர்கள் சிந்தை நொந்து அவண் – சீறா:1834/1
திருந்திலா மனத்தொடும் சினத்தொடும் செயல் அழிந்து – சீறா:2012/3
திருந்திலா மத பித்து இன்னம் தீர்ந்ததோ இலையோ என்ன – சீறா:2838/1
திருந்திலா வழி தீமையர் படைக்கு எதிர் சேராது – சீறா:3831/2
திருந்திலா வழியினில் சேறல் மேயினன் – சீறா:4054/3

மேல்


திருந்து (20)

திருந்து மெல் இழை மடந்தையர் புனலிடை திளைப்ப – சீறா:68/1
திருந்து இழை கொடி மடவியர் இரங்குதல் திரள் முத்து – சீறா:210/2
திருந்து_இழை மனத்துள் பயங்கரம் அகன்று தேகமும் குளிர்ந்தன அன்றே – சீறா:243/4
செவ்வி வீற்றிருந்து முக மதி இலங்கும் திருந்து இழை ஆசியா-தமையும் – சீறா:246/1
தேன் அவிழ் பதும மென் மலர் செழும் தாள் திருந்து_இழை களிப்பொடும் கொடுத்தாள் – சீறா:383/4
செக மகிழ் அலிமா என்னும் திருந்து_இழை பழியும் ஈன்ற – சீறா:414/2
திருந்து மென் மலர் கொடி_இடை கேட்டி நின் சிந்தை – சீறா:460/1
திருந்து நல் வழி கொண்டனர் அவரவர் திசைக்கே – சீறா:580/4
செங்கயல் வரி கண் செ வாய் திருந்து_இழை கதிஜா என்னும் – சீறா:619/2
சேர்த்த தம் உளம் காணாது திருந்து_இழை வருந்தி நின்றார் – சீறா:637/4
சுருக்கு நுண் இடை பொலன் தொடி திருந்து இழை சுடர் மணி கதிஜாவே – சீறா:647/4
திருந்து வெண் புகழ் முகம்மது செழும் கரம் போக்கி – சீறா:960/3
திருந்து நல் அறிவாளரே தேவதம் அனைத்தும் – சீறா:976/2
பரிவில் தொழுவி திருந்து விண்ணில் படர்ந்து சுவன தலத்து உறைந்தார் – சீறா:1333/4
வரும் முதல் மத மா கரி என திருந்து மனத்திடை களிப்பொடு மகிழ்ந்து – சீறா:1450/3
திருந்து நெறி புது நெறி ஒன்று உளது என முன் நெறி வழுவாய் செப்பும் மாறும் – சீறா:1646/3
திருந்து நல் நெறி இஃது என விரைவொடும் சென்றார் – சீறா:2644/4
திருந்து மேன்மையர் விறல் அபித்தாலிபின் தேவி – சீறா:4164/3
திருந்து வாள் கரம் தாங்கிய சேவக திறலீர் – சீறா:4600/1
கூனியும் குறைந்தும் திருந்து அடை கிழங்கும் கொணர்ந்து அவித்து உப்பு அற பிசைந்து – சீறா:4748/3

மேல்


திருந்து_இழை (5)

திருந்து_இழை மனத்துள் பயங்கரம் அகன்று தேகமும் குளிர்ந்தன அன்றே – சீறா:243/4
தேன் அவிழ் பதும மென் மலர் செழும் தாள் திருந்து_இழை களிப்பொடும் கொடுத்தாள் – சீறா:383/4
செக மகிழ் அலிமா என்னும் திருந்து_இழை பழியும் ஈன்ற – சீறா:414/2
செங்கயல் வரி கண் செ வாய் திருந்து_இழை கதிஜா என்னும் – சீறா:619/2
சேர்த்த தம் உளம் காணாது திருந்து_இழை வருந்தி நின்றார் – சீறா:637/4

மேல்


திருந்தும் (3)

சிலம்பில் உறைந்த முகம்மதுவை திருந்தும் அமரர் கோமான் கொண்டு – சீறா:1332/1
திருந்தும் பொன்_நகர் வானவர் மொழி என தெளிய – சீறா:1878/3
திருந்தும் திண் புய நபி திரு மகளுடன் சிறப்ப – சீறா:2022/1

மேல்


திருந்துற (1)

திருந்துற மயிரின் போர்வையில் போர்த்து செம் கரத்து அரிய நீர் ஏந்தி – சீறா:1951/3

மேல்


திருநகர் (2)

செல் உறை புரிசை வேலி திருநகர் சாரும் காலை – சீறா:1490/4
திருநகர் மனைகள்-தோறும் சிறப்பிக்க அருளி செய்தான் – சீறா:3071/3

மேல்


திருநாமத்தினுடன் (1)

பணித்த நின் திருநாமத்தினுடன் ஒரு பெயரை பண்பாய் – சீறா:108/3

மேல்


திருநாமத்தை (2)

சேண்_உலகு இருந்து வாழச்செயும் நபி திருநாமத்தை
காணுதற்கு அரிதா வைத்த காரணம் அதனால் உள்ளம் – சீறா:2807/1,2
அந்த வல் இருளின்-கண்ணே ஐய நும் திருநாமத்தை
புந்தியில் நினைத்து காண்பது என்று என பொருமி வாடி – சீறா:2845/1,2

மேல்


திருநாமம் (1)

செல் உறழ் நபி திருநாமம் சீர்பெற – சீறா:1310/3

மேல்


திருநெறி (1)

திருநெறி தீன் உள்ளோரை தீன் நெறி மாறினோர்கள் – சீறா:1489/1

மேல்


திருப்ப (1)

திருப்ப அரும் உயிர் உடல் சேர்ந்தது ஒத்து என – சீறா:2730/1

மேல்


திருப்பி (1)

செருக்கொடும் திரிந்து உலவிய பரியினை திருப்பி
அருக்கன் ஒத்த நம் முகம்மது நபியிடத்து ஆனார் – சீறா:3508/3,4

மேல்


திருப்பிறை (1)

திருத்திய முகிலில் சசிக்கு இடை கதிரும் சேர்ந்து என திருப்பிறை தரித்து – சீறா:1202/3

மேல்


திருப்பு (1)

திருப்பு நீர் அலை கடல் வரை புவி திடுக்கிடவே – சீறா:2230/3

மேல்


திருப்புதற்கு (2)

திருப்புதற்கு அரும் கட்டுண்டு கிடப்பதும் சிறப்ப கண்டார் – சீறா:2061/4
திருப்புதற்கு அரிதாய் நின்று ஜின்கள் மெய்சிலிர்த்த அன்றே – சீறா:2264/4

மேல்


திருப்புறத்தினில் (1)

உற தரும் இறைவ உன் தூதர் உன் திருப்புறத்தினில்
அடைக்கலம் என்ன போற்றினார் – சீறா:1787/3,4

மேல்


திருப்பெயர் (1)

முகம்மதின் திருப்பெயர் வளர மாசு இலா – சீறா:1329/2

மேல்


திருப்பேர் (1)

சிந்து தேன் மொழி செழும் குயில் தூது எனும் திருப்பேர்
வந்ததாம் என தெருளுற முகம்மது நயினார் – சீறா:1279/1,2

மேல்


திருப்பேர்க்கு (1)

ஆயிரம் திருப்பேர்க்கு உரியவன் தூதே அமரருக்கு அரிய நாயகமே – சீறா:2305/3

மேல்


திரும்பலில் (1)

திரும்பலில் சொல்வேன் என்ன சினந்து ஒரு தெரிவை போனாள் – சீறா:3198/4

மேல்


திரும்பா (1)

சென்னீர் ஒழுக வாள் எறிந்தார் திரும்பா நரகம்-தனில் போனான் – சீறா:4050/4

மேல்


திரும்பி (4)

சிதறிட ஓடியோடி திரும்பி நெட்டுயிர்ப்பு வீங்கி – சீறா:410/3
ஓடுவர் திரும்பி மீள்குவர் அடி சுட்டு உச்சியும் வெதுப்புற உலர்ந்து – சீறா:690/2
உறுதியின் திரும்பி வரும் நடுவழியின் இறந்தனர் முறைமையின் உரவோய் – சீறா:2902/4
பின் முகம் திரும்பி ஏறா மொழி பல பிதற்றி பேசி – சீறா:3709/3

மேல்


திரும்பினர் (2)

விதம் பெற முகம்மது என பெயர் தரித்து வீறுடன் திரும்பினர் அன்றே – சீறா:288/4
சிந்தையாயினர் நகர்க்கு என திரும்பினர் சிலரே – சீறா:2041/4

மேல்


திரும்பினன் (1)

கோறல் செய்தனன் காண் என திரும்பினன் குழறி – சீறா:4017/2

மேல்


திரும்பினார் (1)

சிலை அயில் படையொடும் திரும்பினார் அரோ – சீறா:3314/4

மேல்


திரும்பும் (2)

திரும்பும் நும் மனை சென்ம் என உரைத்தனன் திறலோன் – சீறா:560/4
திக்கு அற பறித்து வெட்டி திரும்பும் என்று இருந்தது அன்றே – சீறா:3339/4

மேல்


திருமண (4)

திருமண முடித்தான் என்ன ஜிபுறயீல் உரைத்த வாறும் – சீறா:3084/2
தெள்ளு தேன் அமுதம் அன்னார் திருமண பந்தர் வந்தார் – சீறா:3205/4
திருமண மனைக்கும் பாவாடை செய்து என – சீறா:3255/2
ஈறிலான் நபி திருமண முடித்தனர் இயைந்தே – சீறா:4159/4

மேல்


திருமணம் (4)

தெரிதர சொரிதல் உம்மை திருமணம் முடித்தல் என்றான் – சீறா:1058/4
அவிர் கதிர் வடி வாள் செம் கை அலி திருமணம் என்று ஓதும் – சீறா:3183/2
பல்விதத்தொடும் திருமணம் முடித்து இசை பரப்பி – சீறா:3736/3
திருமணம் புரிதற்கு உள்ள சிறப்பு எலாம் மகிழ்ந்து செய்ய – சீறா:4696/4

மேல்


திருமனை (2)

சிலை என வளைந்த சிறு நுதல் கதீஜா திருமனை இடத்தினில் வருவார் – சீறா:1246/4
சினம் தங்கு கதிர் வேல் கண்ணாள் திருமனை புகுந்து நீவிர் – சீறா:1575/3

மேல்


திருமுக (1)

தந்தை-தம் திருமுக மலர்-தனை எதிர் நோக்கி – சீறா:1382/3

மேல்


திருமுகத்து (2)

இரைத்து மா மறை முகம்மதின் திருமுகத்து எதிர்ந்து – சீறா:2007/2
திருமுகத்து எதிர்ந்து ஜின்கள் திரளொடும் இறைஞ்சி வாழ்த்தி – சீறா:2277/3

மேல்


திருமுகம் (2)

அழுதவர் திருமுகம் நோக்கி அங்கையால் – சீறா:1477/1
திருமுகம் மலர்ந்து மணி எயிறு இலங்க செ இதழ் திறந்து செப்புவனால் – சீறா:1929/4

மேல்


திருமுன் (13)

பெரியவன் திருமுன் வைத்தார் பேர் ஒளி இலங்கிற்று அன்றே – சீறா:103/4
சேனையும் முகம்மதின் திருமுன் ஆகி செம் – சீறா:1981/2
சித்திர தட புய வரை முகம்மது திருமுன்
உத்தமத்தொடும் ஒடுங்கி நின்று ஒரு சலாம் உரைத்து – சீறா:2234/1,2
வாசம் ஊடு உலவும் செவ்வி முகம்மது திருமுன் வைத்தான் – சீறா:2245/4
புறத்தினில் காவல் ஓம்பும் புண்ணியர் திருமுன் வந்தார் – சீறா:2769/4
செப்ப அரும் குணத்தால் அழைத்து முன் விடுத்தார் செழும் மழை கவிகையர் திருமுன் – சீறா:2856/4
சிறை குலாம் வள்ளல் ஆதி திருமுன் விண்ணப்பம் செய்தார் – சீறா:3091/4
செழும் தொடை புய நபி திருமுன் நின்றதே – சீறா:3327/4
திறத்தவர் திருமுன் வைத்தனர் கதிர் வேல் ஏந்திய செழும் கரதலத்தார் – சீறா:3588/4
தூண்டும் பெயரோன் இவன் திரு மெய் தூதர் திருமுன் வந்தனனால் – சீறா:4039/4
தீனர்_நாயகம் யாவர்க்கும் முதலவன் திருமுன்
போன நாயகம் வந்தனர் அறம் தவம் புகழ – சீறா:4408/3,4
திடம் அடுத்த தீன் விளக்கிய முகம்மது திருமுன் – சீறா:4427/4
சிந்தை கூர்தர போற்றிய நாயகர் திருமுன்
வந்து செம் மலர் அடி இணை இறைஞ்சி வவ்வியதை – சீறா:4986/2,3

மேல்


திருமுன்னம் (1)

முற்படு நபி திருமுன்னம் முன்னினார் – சீறா:2996/4

மேல்


திருமுன்னரின் (1)

தீட்டா உரு எய்தும் நபி திருமுன்னரின் வந்தாள் – சீறா:4342/4

மேல்


திருமுனம் (6)

நபி திருமுனம் சிலர் நவின்றிட்டார் அரோ – சீறா:1993/4
முறைசெயும் காரணீகர் திருமுனம் மொழி-மின் என்று என்று – சீறா:3054/3
திருமுனம் வைத்தனர் தொட்டு செவ்வியோர் – சீறா:3287/3
கந்த மென் புய நபி திருமுனம் கழறுவரால் – சீறா:3431/4
வெறி கமழ்ந்த மெய் முகம்மதின் திருமுனம் விடுத்தார் – சீறா:3443/4
பகர்வதாயினர் முகம்மது திருமுனம் பணிந்தே – சீறா:3459/4

மேல்


திருமொழி (4)

திருமொழி உண்மையில் சிந்தை செய்குற்றார் – சீறா:1299/4
பலித்தது நபி தம் திருமொழி அவன்-பால் பதின் மடங்கு ஆயின இதழ் வாய் – சீறா:1441/1
தேன் அவிழ் தொடையாய் வல கரம் வழங்காது என அவர் திருமொழி மறுத்தான் – சீறா:1445/4
இற்றை நாள் தொடுத்து ஐந்து ஒகுத்தினும் வாங்கு என்று இயற்றிய திருமொழி சிதையாது – சீறா:2876/1

மேல்


திருவசனம் (1)

இறைவன் தூதுவர் என்றதும் இறை திருவசனம்
மறை இறங்கியது என்றதும் மார்க்கம் என்றதுவும் – சீறா:1837/1,2

மேல்


திருவடி (5)

செம் மலர் சுவடு தோன்றா திருவடி நடத்தல் செய்தார் – சீறா:620/4
சேறில் ஆங்கு அகிலம் மீதி திருவடி தோயாது என்றும் – சீறா:627/3
திருவடி கண்டேன் காணா செல்வம் ஒன்று இல்லை என்றான் – சீறா:1046/4
திருவடி பரவ தம் உயிர் அனைய செல்வரோடு உறைந்திடும் காலை – சீறா:1939/4
தகுத்தொடும் பெரும் புதுமையில் திருவடி சாய்ந்தார் – சீறா:2203/4

மேல்


திருவருள் (1)

திருவருள் நம்-பால் உண்டு தெருட்சியில் சிறிது சொல்லால் – சீறா:2369/2

மேல்


திருவருளால் (2)

அண்டர் போற்றிய முதல் இறையவன் திருவருளால்
கொண்டு சத்தம் ஒன்று எழுந்தது குவலயம் குலுங்க – சீறா:774/3,4
நிலம் சூழ் பரவை புறப்புவியும் இறைஞ்ச நெடியோன் திருவருளால்
சொலும் சூறத்தில் முஸம்மில் எனும் சுருதி வசனம் இறங்கினவே – சீறா:1331/3,4

மேல்


திருவருளினால் (1)

கொல் வித சூழ்ச்சி இது-கொல் என்று உரைப்பார் குதா திருவருளினால் வானில் – சீறா:1907/3

மேல்


திருவாம் (1)

தொகு மென் கொடி கவின் உந்திய திருவாம் சுவைறாவை – சீறா:4355/3

மேல்


திருவாய் (2)

திருவினும் திருவாய் பொருளினும் பொருளாய் தெளிவினும் தெளிவதாய் சிறந்த – சீறா:1/1
வம் என திருவாய் உரை அருள் கொடுத்து முகம்மது மருங்கினில் இருத்தி – சீறா:1941/3

மேல்


திருவின் (1)

திருவின் நாள்-தொறும் மனத்தினில் தாங்கிய தீனோர் – சீறா:3859/3

மேல்


திருவினும் (1)

திருவினும் திருவாய் பொருளினும் பொருளாய் தெளிவினும் தெளிவதாய் சிறந்த – சீறா:1/1

மேல்


திருவும் (4)

திருவும் செல்வமும் திகழ்தர காண்பன செந்நெல் – சீறா:867/4
திறக்க மெல் இதழ் வெய்யவன் எழுந்த பின் திருவும்
உறக்கத்து என்னும் அ வேந்தனை கொணர்க என ஒருவன் – சீறா:1280/2,3
திடரும் பல பண்டத்தொடு திருவும் அற வவ்வி – சீறா:4325/2
திருவும் குண நலனும் பெறு செயலும் பொறை நிறையும் – சீறா:4339/3

மேல்


திருவுளத்தால் (1)

விடு-மின் என்றலும் விடுகுவம் நும் திருவுளத்தால் – சீறா:3433/4

மேல்


திருவுளத்தின் (1)

நாயகன் திருவுளத்தின் உன்னியே – சீறா:2747/3

மேல்


திருவுளத்து (2)

ஆதி_நாயகன் திருவுளத்து அமரர்கள் இறங்கி – சீறா:1219/1
ஆதி-தன் திருவுளத்து ஆய ஒட்டகம் – சீறா:2763/1

மேல்


திருவுளப்படியதன்றி (1)

திருவுளப்படியதன்றி செய்வது இன்று என்ன செவ்வி – சீறா:3056/3

மேல்


திருவுளப்படியால் (2)

தன்னிகரில்லான் திருவுளப்படியால் தரையினில் ஜிபுறயீல் இறங்கி – சீறா:680/2
விள்ள அரும் கணக்கு ஆறாறு இரண்டு அதின் மேல் மேலவன் திருவுளப்படியால்
வெள்ளிடை-அதனில் சிறிது ஒளி திரண்டு விழித்திடும் விழிக்கு எதிர் தோன்றும் – சீறா:1242/3,4

மேல்


திருவுளம் (2)

சிந்தை நேர்ந்து இவண் அடைந்தனர் உமது உரை திருவுளம் அறியேனே – சீறா:652/4
வென்றியாம்படிக்கு திருவுளம் அருளி விடைகொடுத்து அனுப்பவும் வேண்டும் – சீறா:4088/3

மேல்


திருவுளம்பற்றினார் (1)

திருவுளம்பற்றினார் இ மூவரும் சென்னி தாழ்த்தார் – சீறா:4919/4

மேல்


திருவை (1)

தெரிந்த நல் மொழி தரும் ஹபுசா எனும் திருவை
வரைந்து நம் நபி இன்புறும் வாரியின் மூழ்கி – சீறா:3733/2,3

மேல்


திருவோ (1)

திருவோ நீ செயலோ நீ உன் வடிவம் என்-கொல் என தெருள்வன் யானே – சீறா:4524/4

மேல்


திரை (132)

படி கிடுகிடென நாக முடி நெறுநெறென வாரி படு திரை அளறு-அதாகவே – சீறா:12/1
விரைந்து பாய் கயல் விழி என திரை கரம் வீசி – சீறா:31/2
கன்னல் மால் நதி வெண் திரை நுரை கரைபுரள – சீறா:35/1
அலை எறிந்து திரை கடல் என வரு நதி-அதனை – சீறா:36/1
துய்ய வெண் திரை பாய் சுருட்டி மேல் எறியும் தொடு கடன் முகட்டிடை எழுந்து – சீறா:50/3
திருந்திய வரியை கொடுங்கையில் கிடத்தி திரை செய்து சும்மையில் சேர்த்து – சீறா:58/1
ஆர்த்த பேர் ஓதை இன மணி கொழிக்கும் அறை திரை கடலினை பொருவும் – சீறா:60/4
கூந்தல் வெண் திரை கடலிடை முகில் என குலவும் – சீறா:67/4
விரி கதிர் எறித்த மணி வளை உகுப்ப விரி திரை அகழ் எனும் தடத்தில் – சீறா:78/1
விரி திரை கரம் கொண்டு அறை உவா பெருக்கும் வெரு கொள தெரு கிடந்து ஒலிக்கும் – சீறா:81/4
வெண் திரை புரட்டும் கரும் கடல் உடுத்த மேதினிக்கு அரசு என விளங்கும் – சீறா:148/1
விரி திரை உவரி நடுநிலம் புரந்த வேந்தர் காலிபு-வயின் இலங்கி – சீறா:161/2
வீசு தெள் திரை கடல் மலை அடங்க வெண்குடை கீழ் – சீறா:179/1
விரிந்த தெண் திரை கடலிடை அமுது என விளங்கி – சீறா:221/2
கனை கடல் திரை ஆடை சூழ் பாரினில் கவின் கொண்டு – சீறா:297/1
உலைந்து நின் மனம் உடைவது என் வெண் திரை உடுத்த – சீறா:330/3
திரை கொடி பவளம் அன்ன சே_இழை அலிமாவும் கேட்டு – சீறா:435/3
தரி திரை கரங்களில் சங்கம் ஆர்த்திட – சீறா:491/3
திரை தடத்து அலர் மரை என முக மலர் செறிதர துயர் கூரும் – சீறா:654/3
அலரி வெண் திரை மேல் எழுந்தனன் கீழ்-பால் அனைவரும் எழுக என்று எழுந்தார் – சீறா:679/1
பின்னிய திரை வாருதியினை சுவற்றி பெரும் புற கடலினை தேக்கி – சீறா:683/1
மலை கடல் திரை போல் கானலில் வெதும்பி அலைந்திடும் வருத்தமும் தவிர – சீறா:695/3
சிந்து நேர் கடுப்ப நுரை திரை பிறங்க செழித்து எழுந்தது நதி பெருக்கே – சீறா:696/4
படர்தரு திரை வயிறு அலைத்த பைம் புனல் – சீறா:732/1
திரை எறி கயத்தினை திடர்-அது ஆக்கின – சீறா:735/2
திரவியம் திரை கரத்து எடுத்து சிந்தியே – சீறா:736/2
தொட்ட வெண் திரை கடல் அகடு தூர்த்திட – சீறா:745/3
உந்தியின் திரை சுழித்து உருட்டி ஈழ்த்திட – சீறா:751/3
சிந்துவின் திரை பெருக்கு எறிய தீது இலா – சீறா:753/1
படர்ந்த தெண் திரை பெருக்கெடுத்து எறி நதி பரப்பை – சீறா:754/1
மீறி வெண் திரை புரட்டி மீக்கொண்டது வெள்ளம் – சீறா:848/4
சிந்து நல் மணி கதிர் எழ திரை கரத்து எறிந்து – சீறா:853/1
வேலை வெண் திரை முகட்டு எழு மதியினும் வியப்ப – சீறா:856/3
மேவும் வெண் திரை கடல் முகட்டு எழுதலும் மேலோர் – சீறா:857/2
தேக்கும் வெண் திரை புவிக்கு ஒரு தனி செங்கோல் செலுத்தி – சீறா:861/1
சிந்து திரை வாரி அற உண்டு அது திரண்டு – சீறா:881/3
அறை திரை கடல் என அதிர்தல் மாறி இங்கு – சீறா:907/1
நேமி வானவர் திரை நிறைந்து சுற்றிய – சீறா:916/3
நித்திலம் நிரைத்த மாடம் நிரை திரை போன்ற நாவாய் – சீறா:922/1
சிந்து அகடு உளைந்து தத்தும் திரை முகட்டு எழுந்து தோன்றும் – சீறா:931/3
அறை திரை கடலில் அமுது என பிறந்த அரிவையர்க்கு அணி எனும் கதீஜா – சீறா:990/2
நிலம் மிசை கிடையா பெரு வளம் சுரந்து நீள் திரை வாவிகள் திகழ – சீறா:1007/3
துறையில் முத்து இறைக்கும் திரை தடம் சூழ்ந்த சோலையில் இருந்தனர் இப்பால் – சீறா:1008/4
பாய் திரை அமுது என பிறந்த பைம்_தொடி – சீறா:1029/2
திரை பெரும் புவியின் மேலோர் செல்வமே பெறுவர் கேளார் – சீறா:1045/2
தெள் திரை புவனம் ஏழும் சேந்த பொன்_உலகம் எட்டும் – சீறா:1047/1
சலதி வெண் திரை தரள வெண் மணியொடு தயங்க – சீறா:1111/1
அறை திரை கடல் ஒலி அடங்க ஆர்த்தவே – சீறா:1138/4
மணி கொழித்து அதிரும் திரை கடல் அனைய மனமகிழ்வொடு முகம்மதுவும் – சீறா:1212/1
வெண் திரை கடலில் அமுதமும் பொருவா வியனுறு மெல் இதழ் கதீஜா – சீறா:1250/1
திரை முகில் வரையும் விண்ணும் திகாந்தமும் நடுவும் மீக்கொள் – சீறா:1260/3
நிறைதரும் அலகை போற்ற நிரை திரை பரவை போற்ற – சீறா:1270/3
கனத்த வெண் திரை மா கடற்கு ஒப்பு என – சீறா:1406/3
உடை திரை அமுதம் ஒவ்வாது ஓதிய கலிமா வேந்தர் – சீறா:1500/3
மண்ணினில் திசையில் சூழ்ந்த மறி திரை கடற்குள் வானோர் – சீறா:1545/1
சரியும் திரை முத்து எறிந்து இரைக்கும் சலதி குபிரினிடையில் நடு – சீறா:1597/1
திரை கடலின் நடு எழுந்த மதி கதிர் போல் முகம்மது தம் செழும் தீன் செவ்வி – சீறா:1639/1
உத்துபா வரவினை கண்டு உருட்டு வார் திரை கரத்தின் ஓடி சோர்ந்து – சீறா:1644/1
திரை எடுத்து எறிந்து இரைதரு கடலினும் செழித்து – சீறா:1703/1
தெள் திரை பரந்தது என்ன திரள் படை படர்ந்தது அன்றே – சீறா:1719/4
தெள் திரை புவனம் காக்கும் திறல் வலி அரசர் கோமான் – சீறா:1747/3
கரை திரை புரட்டும் மேலை கடலிடை கனலி சார்ந்தான் – சீறா:1758/2
நிரை திரை கடல் படை நிரப்பி நாம் இதுவரையினும் – சீறா:1814/1
அறைந்த வெண் திரை கடற்படு தலத்து இவை அறியாது – சீறா:1851/3
வென்றி வெண் திரை கடல் முகட்டு எழ செயல் வேண்டும் – சீறா:1856/2
விரி திரை படு_வான் புகுந்து அந்தரம் விளங்க – சீறா:1861/2
எறிந்த வெண் திரை கடல் முகட்டு எழுந்து விண் ஏகி – சீறா:1893/1
கடல் அணை திரை துகிலினில் கதிர் கரம் ஊன்றி – சீறா:1894/2
சிந்து வெண் திரை குட கடலிடத்தினில் சேர்ந்தான் – சீறா:1896/4
திரை தடத்து அலர் தேன் சேல் இனம் சிதறும் திமஸ்கினுக்கு இறையவன் தெரிய – சீறா:1913/1
அறைதரும் திரை முத்து இறைத்த பைம் சலதி அகட்டிடையிருந்து வெண் கலைகள் – சீறா:1914/2
முன் எதிர்ந்து இலங்கும் ஒரு பகுப்பு எழு_வான் முரி திரை கடல் முகட்டு ஏகி – சீறா:1924/1
தினகரன் கதிர்கள் வெளிறிட பரப்பி தெள் திரை கடல் முளைத்து எழுந்தான் – சீறா:1938/4
பூரண களப கன தன மடவார் பொரு திரை கவரி கால் அசைப்ப – சீறா:1940/1
மின் என பிறழும் மடந்தையருடனும் விரி திரை பசும் கடல் அனைய – சீறா:1949/3
வாங்கு தெள் திரை தட திமஸ்கு மன்னவன் – சீறா:1974/3
பின்னு திரை கடல் நிலத்தில் விளங்கு புகழ் உசைன் நயினார் பெரும் பேறான – சீறா:2168/1
கனைத்த திரை கடல் நிலத்தில் பலர் புகழ உரைக்கு உரை கட்டுரைக்குமேல் யான் – சீறா:2183/3
திரை பெரும் கடல் என இனம் சூழ்தர இறந்தார் – சீறா:2198/3
பால் நிற வளை வெண் திரை கடல் பரப்பில் பகை அற ஒரு தனி கோலால் – சீறா:2303/2
பாய் திரை பரவை சூழ்ந்த படிக்கு அணி திலதம் ஆவி – சீறா:2348/1
கரைத்து எறி திரை கடல் சுவறி காயினும் – சீறா:2446/2
படைக்கல திரை எறிந்து எதிர் வரும் பகை கடலை – சீறா:2456/1
கனைக்கும் வெண் திரை கடல் புவி புகழ் அபுல் காசிம் – சீறா:2465/1
ஒடிந்து வீழ் திரை குண கடல் கதிரவன் உதிப்ப – சீறா:2472/1
வீங்கு திரை பைம் கடல் குண-பால் வெய்யோன் கரத்தின் விளர்த்தனவால் – சீறா:2556/4
வீவு இலா கனை திரை குண கடல் திசை வெளுத்த – சீறா:2634/4
கறை இல் வெண் திரை உண்ட வண் கவிகை முன் நிழற்ற – சீறா:2677/1
திரை அலம்பிய குறும் சுனை இடங்களும் செறிந்து – சீறா:2678/2
தெள் திரை ஆரமும் பூணும் சிந்தலால் – சீறா:2713/1
துன்னிய திரை கடல் தோழர் நாப்பணின் – சீறா:2721/1
தெள் திரை ஒலியின் மத்து ஒலி கறங்கும் ஆயர்-தம் சேரியில் புக்கான் – சீறா:2891/4
திரை கடல் புடவி திசையினில் பதிகள்-தொறுந்தொறும் இனம் திரிகின்றார் – சீறா:2905/4
தரள வெண் துளி திரை எறி தடம் திகழ் ஷாமின் – சீறா:2907/2
தெள் திரை புவியிடத்தினில் முகம்மதை தேடி – சீறா:2941/3
அதிர் திரை கடல் பார் எங்கும் அமுத தீன் திவலை சிந்தி – சீறா:3044/1
அறை திரை பரவை ஆடை அம் புவி முழுதும் காத்து – சீறா:3054/2
மகர வாருதி திரை ஒலி கலிப்பினை மலைக்கும் – சீறா:3150/4
திரை மணி கொழிக்கும் வாவி சூழ் மதீன திரு நகர் சிறப்பு இயற்றிய பின் – சீறா:3152/2
பம்பிய திரை வாருதியினில் பிறந்த பரு மணி ஆழியும் செறித்தார் – சீறா:3159/4
இரு புறம் நெருங்க விசிறி சாந்து ஆற்றி இரை கடல் திரை என மலிய – சீறா:3163/3
அடி திரை வளை மணி எறியும் ஆவி-வாய் – சீறா:3235/1
பொரு திரை கடற்கரை இடத்தில் போயினார் – சீறா:3267/4
எறி திரை கடற்கரை இடத்தில் சென்றதும் – சீறா:3275/1
திரை கடல் கடுப்ப வேந்தர் சேனை கொண்டு ஈண்ட தாவும் – சீறா:3366/1
படர் திரை கடலின் ஓதை கடந்தன படையின் ஓதை – சீறா:3379/1
கடி திரை உவரி ஏழும் கடப்பன போன்றும் வாகை – சீறா:3408/3
வேலை வட்ட வெண் திரை என கவரியின் வீச்சும் – சீறா:3457/3
திரைகள் ஒத்தன வாவு வெம் பரி திரை சுறவின் – சீறா:3485/2
திரை கடல் எனும் பேர் ஓதையும் அவிந்த வீரர்கள் சேவகம் அவிந்த – சீறா:3559/3
திரை துகில் அடுத்து அன்னோன் நித்திரையினை உணரும் காலை – சீறா:3704/1
திரை செய் பேரொலி மடுக்களும் திடர்களும் குறுகி – சீறா:3806/3
தோயும் வெண் திரை கடல் குழி ஏழையும் தூர்க்கும் – சீறா:3838/4
விடும் படை இயங்கள் யாவும் விரி திரை ஒடுங்க ஆர்த்த – சீறா:3846/3
இதம் உறும் வேந்தர் சேனை இரை திரை பரவை ஒத்த – சீறா:3854/2
பார் எனும் கரையின் இருள் படம் எறிந்து படர் திரை செறி கடல் தடத்து – சீறா:4108/3
விரி திரை என தொகுதி வெண் மரை இரட்ட – சீறா:4125/1
கண்ணிய திரை கடல் பரந்தன கடுப்ப – சீறா:4127/4
வண் திரை புனல் ஆட்டுவித்து சுறுமாவும் – சீறா:4167/1
திரை என ஒளிர்ந்து செம்மை சிறந்த வெண் கொடிகள் நாட்டி – சீறா:4184/3
ஐயரும் திரை ஆழியும் நரரும் அல் பகலும் – சீறா:4276/2
தெற்றினர் வளைந்த முக குசை பரியும் செறிந்திட திரை கடல் சிவண – சீறா:4439/4
வெள்ளி வெண் திரை முகட்டிடை எழுந்தனன் வெய்யோன் – சீறா:4616/4
மறி திரை உடுத்த பாரில் வளம் பெற பரந்த வேதம் – சீறா:4739/3
திரை செய் வாரி திசை செறிந்து ஈண்டிய – சீறா:4771/1
திரை நுகர் கரும் சூல் கனம் கிடந்து அலற திகைத்து எழும் பிடி மடி சுரந்த – சீறா:4921/1
திரை என எழுந்து நடந்து புல் மேய்ந்து திரிந்தது திசைதிசை செறிந்தே – சீறா:4924/4
தரு திரை கடல் போல் ஏகினர் என்று சாற்றினர் பவள வாய் திறந்தே – சீறா:4958/4
பாய் இருள் படம் போர்த்து உறைந்து கண்வளர படர் திரை குட திசை புகுந்தான் – சீறா:4988/2
மாய் இருள் குடம்பை சீத்து விட்டெறியும் வாள் மதி வெண் திரை முகட்டின் – சீறா:4988/3
பானு விண் ஏக திரை கடல் உடுத்த பார்_மகள் விழித்தனள் விழித்து – சீறா:4998/3
உடை திரை கடல் கான்று எழுந்த வெவ் விடம் போல் உரு எடுத்திடும் வய வீரர் – சீறா:5018/1

மேல்


திரை-கொலோ (1)

திரை-கொலோ அணிந்த சருவந்து கான்ற செவ்விகள் வழிந்து ஒழுகியதோ – சீறா:3157/2

மேல்


திரைக்கு (3)

எழு திரைக்கு உவந்து அனம் எழுந்த கூட்டம் போல் – சீறா:1151/2
அலை கடல் திரைக்கு நாப்பண் ஆளியாசனத்தில் வைகி – சீறா:2258/1
திரைக்கு மெய்யினள் மனை புறம் செறி மயிர் கொறி ஒன்று – சீறா:2684/1

மேல்


திரைக்குள் (1)

பானல் அம் குவிய குட கடல் திரைக்குள் பாய்ந்தது புது முழு மதியம் – சீறா:1926/4

மேல்


திரைகள் (2)

திருந்த நோக்கினும் காண்கிலாது எழுந்தன திரைகள் – சீறா:847/4
திரைகள் ஒத்தன வாவு வெம் பரி திரை சுறவின் – சீறா:3485/2

மேல்


திரைகளில் (1)

சாடும் வார் புனல் அலைதர திரைகளில் தத்தி – சீறா:66/3

மேல்


திரைத்த (1)

திரைத்த வாசக மறையினில் பயம் பெற செவியில் – சீறா:3866/3

மேல்


திரைந்து (1)

நரை ஒளி பிறங்க உடம்பு எலாம் திரைந்து நரம்புகள் தெரிந்திட வறந்து – சீறா:2298/1

மேல்


திரைப்படும் (1)

திரைப்படும் கடலிடை தியங்குவார்க்கு ஒரு – சீறா:1028/3

மேல்


திரையாய் (1)

மெய் எலாம் நரம்பு எழுந்து உலரிய விரி திரையாய்
துய்ய நூல் விரித்து அன நரை துலங்கிட கூனி – சீறா:458/2,3

மேல்


திரையில் (1)

படர்ந்த வெண் திரையில் தத்தி பல் மணி நிதியத்தோடும் – சீறா:3720/2

மேல்


திரையினில் (1)

திரையினில் பிறந்த அமுது எனும் மொழியார் செழும் மணி தீபங்கள் ஏந்த – சீறா:1199/2

மேல்


திரையினை (1)

இருந்தவர் எழுந்து வீழ்த்த திரையினை ஈழ்த்து உள் புக்கி – சீறா:3713/1

மேல்


திரையூடு (1)

திரையூடு குளித்தனர் தேசிகரே – சீறா:722/4

மேல்


திலகம் (3)

சந்து அகில் திலகம் குரவு தேக்கு ஆரம் தான்றி கோங்கு ஏழிலைம்பாலை – சீறா:1002/1
மடந்தையர் திலகம் போன்ற பாத்திமா வகுத்த மாற்றம் – சீறா:3087/1
இல் என மறுத்து நெற்றி திலகம் தொட்டு இயற்றும் போழ்தில் – சீறா:3178/2

மேல்


திலகமே (1)

அய்யகோ தமியேன் அகத்து உறை நிதியே ஆடவர் திலகமே அரசே – சீறா:4120/1

மேல்


திலகர் (1)

ஆடவர் திலகர் அப்துல் முத்தலிபும் ஆமினா எனும் குல_கொடியும் – சீறா:388/1

மேல்


திலத (1)

பணி படர் அவனி திலத நாயகியும் பல் மலர் பளிக்கறை புகுந்து – சீறா:1212/2

மேல்


திலதங்கள் (1)

திவளும் நல் ஒளி நுதலிடை திலதங்கள் அணிவார் – சீறா:1121/3

மேல்


திலதம் (9)

தீங்கு உறாது என உரைத்தனர் மடந்தையர் திலதம் – சீறா:1278/4
மடந்தையர் திலதம் அன்ன பாத்திமா மணி வாய் விண்டு – சீறா:1573/2
பாய் திரை பரவை சூழ்ந்த படிக்கு அணி திலதம் ஆவி – சீறா:2348/1
ஒரு திலதம் ஒத்து அனைய தன்மையார் – சீறா:2421/4
மாதர்கள் திலதம் என்ன மா நிலத்து உதித்த பாவை – சீறா:3043/4
நல் இயல் கனக_நாட்டின் நாரியர் திலதம் அன்னார் – சீறா:3049/2
சொரிந்திட எறிந்து நின்றார் சூரர்கள் திலதம் அன்னார் – சீறா:3713/4
தயமும் செய்து தொழ காண்டது தரை மாதர்கள் திலதம்
மயில் ஆயிசா பறக்கத் என நபி கூறினர் மாதோ – சீறா:4335/3,4
சொல்லும் அ மொழியை கேட்டு தோகையர் திலதம் என்ன – சீறா:4692/1

மேல்


திலதமே (2)

தீன் எனும் பயிர்க்கு ஓர் செழு மழை எனலாய் குறைஷியின் திலதமே எனலாய் – சீறா:257/3
தமரினுக்கு ஒரு திலதமே யார்க்கும் தாயகமே – சீறா:348/2

மேல்


திவ்ய (1)

பகர அரும் குணமும் திவ்ய பரிமள மணமும் மாறா – சீறா:119/1

மேல்


திவலை (6)

பிரசம் துளி திவலை சிதறிக்கிடக்கு இரு பிணையல் புயத்து நயினார் – சீறா:9/3
அதிர் திரை கடல் பார் எங்கும் அமுத தீன் திவலை சிந்தி – சீறா:3044/1
திரள் பனை நெடும் கை துளை வழி திவலை தெரு திசை மழை என சிதற – சீறா:3164/3
முரிதரும் திவலை தூற்று முகில் குடை நிழலின் ஏகி – சீறா:3384/2
திசைகள்-தோறும் மொண்டு எறிந்த கார் குறும் துளி திவலை
விசையினோடும் வந்து அடித்தலும் குளிரினால் மெலிந்து – சீறா:4583/1,2
மழை பொரு கூந்தல் வால் தயிர் உடைத்த மத்தினால் உடைபடும் திவலை
இழை படு மார்பில் செறிந்திட தரள வடம் கிடந்து இலங்குவ போன்றும் – சீறா:5005/2,3

மேல்


திவலைகள் (1)

மாங்கனி அமுத திவலைகள் தெறிப்ப மலிதர சொரிவன ஒரு-பால் – சீறா:1006/2

மேல்


திவலையும் (1)

கூதிரும் குறும் திவலையும் இருட்டொடும் கொணர்ந்து – சீறா:4587/1

மேல்


திவள் (6)

திவள் தடம் கடல் சலஞ்சலம் முரல்தர திசை விண் – சீறா:1890/1
திவள் ஒளி மாளிகை திசையை நோக்கி நல் – சீறா:2766/3
திவள் ஒளி வதனம் பூத்து தேன் அளி முரல மாதர் – சீறா:3175/2
திவள் ஒளி குவளை காடும் திசை எலாம் வழியதாக – சீறா:3412/3
திவள் வெண் கொடை பலபல் மணி சிவிகை திரள் எல்லாம் – சீறா:4321/3
திவள் அறச்சாலை புக்க தெய்வமும் குடி விட்டு ஓடும் – சீறா:4384/4

மேல்


திவள்தரு (1)

திவள்தரு சிலையின் மேல் சிந்தை ஓட்டிய – சீறா:4554/1

மேல்


திவளும் (7)

திவளும் நல் ஒளி நுதலிடை திலதங்கள் அணிவார் – சீறா:1121/3
திவளும் மாலைகள் துயல்வர மனை-வயின் சேர்ந்தார் – சீறா:1883/4
திவளும் வேல் படையுடன் நனி சேகரம்செய்தான் – சீறா:3782/4
திவளும் வேலொடு நடந்திடும் சேனை அம் கடலுள் – சீறா:3796/3
திவளும் ஆவணம் வகுத்து அரும் பாசறை செய்தார் – சீறா:3808/4
திவளும் வேல் கணை இன்று என காலிது சினந்து – சீறா:3982/1
திவளும் சென்னி தறித்தனர் தீனரே – சீறா:4514/4

மேல்


திளைத்த (3)

செய் தவ பலனோ முனோர் திளைத்த புண்ணியத்தின் பேறோ – சீறா:939/2
சிந்துர பிறை நல் நுதலியர் திளைத்த சிற்றிலும் பேரிலும் தேடார் – சீறா:1014/2
நலிவு இலா திளைத்த வயிர ஒண் கதிராய் நலம் கிடந்து இலங்கிய உகிராள் – சீறா:1965/4

மேல்


திளைத்தார் (1)

சேர்த்த நேமி அம் புள் என உவகையில் திளைத்தார் – சீறா:334/4

மேல்


திளைத்திடும் (2)

தடம் செறிந்து இலங்கும் ஆறு பாய் அருவி ஆயிரம் திளைத்திடும் சாரல் – சீறா:4936/1
கயவு உடை கமலம் திளைத்திடும் படு கா கடையினில் கலித்து எழும் வனசம் – சீறா:4989/3

மேல்


திளைத்து (1)

திடமுற சினை என்று இறையினால் அணைத்து திளைத்து அடைகிடக்கும் பல்வல-பால் – சீறா:4987/3

மேல்


திளைப்ப (2)

திருந்து மெல் இழை மடந்தையர் புனலிடை திளைப்ப
சரிந்த கூந்தலில் இருந்த வண்டு எழுந்து பூம் தடத்தில் – சீறா:68/1,2
திரு துணைவர் உரைத்த மொழி அபித்தாலிப் கருத்தூடு திளைப்ப ஹாஷிம் – சீறா:1089/1

மேல்


திற (4)

இ திற நபி என துணிந்து இயற்றினார் – சீறா:507/4
அல் எனும் திற கரும்பொன் கஞ்சுகியையும் அணிந்தார் – சீறா:3824/4
நடு திற நிலைமை பூண்ட நாயக குரிசில் அன்னோர் – சீறா:3872/3
திற தனி பயனே எங்கள் கண் அகலா செல்வமே என்று உரை தெரிப்பார் – சீறா:4472/4

மேல்


திற-மின் (1)

சுவன பதி-தனை திற-மின் நிரயம் அடைத்திடு-மின் என தூயோன் சத்தம் – சீறா:1135/3

மேல்


திறக்க (4)

திறக்க மெல் இதழ் வெய்யவன் எழுந்த பின் திருவும் – சீறா:1280/2
திறக்க ஓதுவது எவை என உரைத்தனன் தீட்டாது – சீறா:1288/3
மறு மொழி ஓதுவேன் என்று யாவர் வாய் திறக்க வல்லார் – சீறா:2824/3
திறக்க அரும் வெகுளி மாற ஊடலை திருத்தினானால் – சீறா:3711/4

மேல்


திறக்கும் (1)

தெரிதர அறிவு மாரி பொழிந்திட திறக்கும் வாயான் – சீறா:789/4

மேல்


திறத்த (2)

செய்வன திகாந்த மட்டும் செல்வன திறத்த எண்ணில் – சீறா:3370/3
கருத்தின் வேகத்தை ஏய்ந்த வெம் திறத்த கண் அடங்கா – சீறா:3839/2

மேல்


திறத்தது (1)

எனக்கு இறையோன் உரைத்த மறை மொழி வசனம் திறத்தது அல என்ன கூறல் – சீறா:1653/1

மேல்


திறத்தவர் (5)

எடுத்த வீரத்தின் திறத்தவர் இனத்தையும் இசுலாம் – சீறா:2500/2
கன்றிலா மன திறத்தவர் இடு படைக்கலன்கள் – சீறா:3538/1
வன் பிறந்திட செலும் திறத்தவர் செழும் மார்பில் – சீறா:3548/1
திறத்தவர் திருமுன் வைத்தனர் கதிர் வேல் ஏந்திய செழும் கரதலத்தார் – சீறா:3588/4
வன் திறத்தவர் எவரையும் மருங்கினில் கூட்டி – சீறா:4417/3

மேல்


திறத்தவர்களும் (1)

இ திறத்தவர்களும் யாங்களும் உமது – சீறா:2436/1

மேல்


திறத்தவரும் (1)

இரு திறத்தவரும் போரில் எய்துவது என்-கொல் வீணின் – சீறா:4191/1

மேல்


திறத்தவரை (1)

உற்றவரை மதிக்கு ஏற்ப உரைகொடுக்கும் திறத்தவரை உறவினோரை – சீறா:1665/2

மேல்


திறத்தவன் (2)

புத்தியில் திறத்தவன் இவன் என பல புகழ்ந்து – சீறா:1681/2
முற்றிய முனையின் திறத்தவன் அலகை குலத்தொடும் அருந்திட முரணி – சீறா:3569/2

மேல்


திறத்தால் (2)

தேற்றும் வானவர்_கோன் உரை நிலைபடும் திறத்தால் – சீறா:1371/4
தேயும் சிற்றிடை மடந்தையள் ஒருத்தி-தன் திறத்தால்
மாய வன் குபிர் போக்கி நம் நபி வழி வழுத்தி – சீறா:2695/1,2

மேல்


திறத்திர் (1)

பொருவது என்னை யான் சரி சரி திறத்திர் என் புயத்தில் – சீறா:3895/1

மேல்


திறத்தின் (1)

சேனையோடு வந்து அடருவர் காண் இனி திறத்தின்
வான_நாயக இஞ்சி யாம் வகுத்திட மாட்டேம் – சீறா:4400/2,3

மேல்


திறத்தினர் (6)

திறத்தினர் அம்மாறு என்னும் சீயம் மற்றொருவரேனும் – சீறா:2769/2
காணுதற்கு இறுதி இல்லா திறத்தினர் கவலும் வெற்றி – சீறா:3407/1
மதித்திடும் திறத்தினர் மன்னர் நால்வரை – சீறா:3645/2
வர திறத்தினர் கொணர்ந்தனர் நபி முகம்மது முன் – சீறா:3839/4
திறத்தினர் ஆதி தூதர் உயிர் என சிறந்த கேளிர் – சீறா:4290/2
செயிர் துறந்த திறத்தினர் திண் படை – சீறா:4490/1

மேல்


திறத்தினில் (1)

வலிய வீரத்தில் சூழ்ச்சியில் திறத்தினில் மதிக்கும் – சீறா:3781/1

மேல்


திறத்தினீர் (1)

துறந்திலாது அரும் திறத்தினீர் ஏது என சொல்வேன் – சீறா:4606/4

மேல்


திறத்தினும் (3)

தேற்று நல் அறிவோர் கூறும் திறத்தினும் பொறுத்ததல்லால் – சீறா:2391/3
வாள் திறத்தினும் வீரத்தின் வலியினும் மதியாது – சீறா:3773/1
ஆள் திறத்தினும் எடுத்தெடுத்து அறைந்ததேயன்றி – சீறா:3773/2

மேல்


திறத்தினை (2)

தேயும் மன்னவர் திறத்தினை ஈது என தெரிப்பாம் – சீறா:4438/4
இ திறத்தினை அறிந்து அகுத்தபு மகன் என்போன் – சீறா:4617/3

மேல்


திறத்தினொடு (1)

நின்-பாலில் கண்டு அறிந்தேன் சிறியேன் உய் திறத்தினொடு இ நிலத்தில் வாழ – சீறா:2671/3

மேல்


திறத்தினோய் (1)

செம்மை அம் திறத்தினோய் பின்னர் தேய்தரும் – சீறா:4547/3

மேல்


திறத்தினோர் (1)

திரு நபிக்கு உயிர் என்னும் திறத்தினோர்
கரிய வன் குபிர் மள்ளரும் காதியே – சீறா:4481/1,2

மேல்


திறத்தீர் (2)

திருத்தும் வெற்றியும் உள செழும் சேவக திறத்தீர் – சீறா:3815/4
செய்ய வேண்டும் இங்கு இருப்பது பழுது இனி திறத்தீர்
உய்யலாம்படி ஊரினில் போ-மின் என்று உரைத்தான் – சீறா:4609/2,3

மேல்


திறத்து (10)

வாள் திறத்து அபித்தாலிபு நடுங்கி உள் வருந்தி – சீறா:562/1
இ திறத்து உரை பகர்ந்தனர் அழகு ஒளிர் இள_மயில் முகம் நோக்கி – சீறா:667/1
இ திறத்து எழில் கண்டு கம்மியன் எதிர் நோக்கி – சீறா:973/1
ஆள் திறத்து அபித்தாலிபு உரைத்த சொல் – சீறா:1409/1
வாள் திறத்து அறபி வீரர் மகிழ்ந்து எமர் வழக்கின் நுட்ப – சீறா:1558/2
செம் கரத்து உறை சட்டையில் புறப்பட திறத்து ஓர் – சீறா:1860/2
ஆள் திறத்து அனைய வீரன் அபூஜகுல் உரைத்த மாற்றம் – சீறா:3397/1
இரு திறத்து மன்னவர்களும் தலைமயங்கினரால் – சீறா:3549/4
வன் திறத்து மனத்தவர் மெய் உளம் – சீறா:4248/2
காண் தகா திறத்து அன்னோரும் அன்னதே கருத்து என்றாரால் – சீறா:4390/4

மேல்


திறத்தொடு (1)

சால மிக்க கவிதை திறத்தொடு தணப்பு இலாது உற அனுப்பினான் – சீறா:1425/4

மேல்


திறத்தொடும் (4)

தெரிவது நமக்கு இங்கு அன்னோர் திறத்தொடும் கவிழ்ந்து நோக்கின் – சீறா:2575/3
எய்த்திடா திறத்தொடும் சவீக்கின் எய்தினான் – சீறா:3630/4
வெம் படை காபிர்-தம் திறத்தொடும் இதயம் – சீறா:3860/2
நீடிய மூரி திறத்தொடும் பிறந்து குபிர் நிலை நின்ற மன்னவர்க்கே – சீறா:4451/4

மேல்


திறத்தோர் (1)

திக்கறியவே கவுல் கொடுத்தனர் திறத்தோர் – சீறா:4134/4

மேல்


திறந்த (5)

கோது இல் பொன் நகர் திறந்த வாய் கதிர் என குலவும் – சீறா:93/4
கண் திறந்த அ போதினில் கவின் ஒளி கதிர் விட்டு – சீறா:333/1
திறந்தார் திறந்த மனை நோக்கி செம்மை குடிகொண்டு எழுந்து அடல் வெம் – சீறா:1590/2
மின் திறந்த வை வாள் கொடு இ வீரனை – சீறா:4224/1
மடை திறந்த புனல் என வாழ் எயில் – சீறா:4810/3

மேல்


திறந்தது (1)

மடை திறந்தது என சொரிய தலை துமிந்து கிடந்த சில வாசி மன்னோ – சீறா:4314/4

மேல்


திறந்தன (3)

மலை திறந்தன மதகின் வாய் வழிந்த கம்பலையும் – சீறா:39/3
நிறம் திறந்தன நிறம் தெரிந்தில செந்நீர் நீத்தம் – சீறா:3892/4
தொடுவ அன்ன அ புழை திறந்தன வனம் சொரிந்தே – சீறா:4833/4

மேல்


திறந்தனர் (3)

வரி பரந்த செ விழி திறந்தனர் முகம்மதுவே – சீறா:332/4
மூடு பெட்டகம் திறந்தனர் கொணர்ந்தனர் குவித்தனர் முறையாக – சீறா:659/2
கம்பை சேர்த்தும் கபாடம் திறந்தனர்
இம்பர் நாட்டும் எழுந்தன சோதியே – சீறா:1173/3,4

மேல்


திறந்தனவே (1)

மறம் கிடந்த வேல் கண் கடல் மடை திறந்தனவே – சீறா:448/4

மேல்


திறந்தார் (3)

தெள்ளிதாகி தம் புற சரக்கறையையும் திறந்தார் – சீறா:543/4
சிந்து முத்த வெண் நகை இதழ் அமுத வாய் திறந்தார் – சீறா:1382/4
திறந்தார் திறந்த மனை நோக்கி செம்மை குடிகொண்டு எழுந்து அடல் வெம் – சீறா:1590/2

மேல்


திறந்து (63)

அகிலம் எங்கணும் திடுக்கிட வாய் திறந்து அதிர்ந்து – சீறா:22/1
படர் மருப்பு எருமை குடம் புரை செருத்தல் பரு முலை கண் திறந்து ஒழுகி – சீறா:47/1
போர் தலை திறந்து திரித்து வை நீத்து பொன் நிற செந்நெல்லை குவித்து – சீறா:60/2
விரிந்த வாய் திறந்து ஓதுவ போன்றன வேதம் – சீறா:96/4
சொர்க்கவாயிலும் திறந்து அலங்கரித்தனர் துன்பம் – சீறா:184/2
இமை திறந்து இரு கண் மையினை எழுதி எண்ணெயிட்டு அமிர்தமும் ஊட்டி – சீறா:263/3
மறைபடாது எவர்க்கும் கேட்பனவாக வாய் திறந்து ஓதுவ போன்று – சீறா:271/2
மான் மரை விலங்கினம் அனைத்தும் வாய் திறந்து
ஈனமில்லவன்-தனை இரந்து கேட்டவே – சீறா:293/3,4
அடர்ந்த மென் முலை கண் திறந்து ஒழுகின அமுதம் – சீறா:337/4
மதுர வாய் திறந்து அமுதம் உண்டனர் முகம்மதுவே – சீறா:339/4
தேன் கிடந்த செம் கனி இதழ் பவள வாய் திறந்து
வான் கிடந்து ஒளிர் மதியினும் ஒளிர் முகம்மதுவை – சீறா:347/1,2
கரந்து தம் இடது பால் முலை கொடுக்கில் கனி இதழ் வாய் திறந்து அருந்தார் – சீறா:366/4
குறித்த செம்பவளம் விரிந்து என தேன் பாய் கொழு மடல் குமுத வாய் திறந்து
செறித்த திண் மாட மக்க மா நகரில் செல்குவம் தருணம் ஈது என்ன – சீறா:381/2,3
கொடி என வயங்கு நுண் இடை அலிமா கொவ்வை அம் கனி இதழ் திறந்து
படியினில் எவர்க்கும் காணொணா புதுமை பாலகர் முகம்மது-தம்மால் – சீறா:387/2,3
சித்திர வடிவன் செ வாய் திறந்து இருவரையும் நோக்கி – சீறா:415/2
சிறந்த ஆதனத்து இருத்தி தன் செ இதழ் திறந்து
பிறந்த ஊர் குலம் நும் பெயர் இ பெரும் பெயரோடு – சீறா:557/2,3
முகம்மதின் அழகு பூத்த வாய் திறந்து உரைக்கலுற்றார் – சீறா:600/4
நகு கதிர் முறுவல் செ வாய் திறந்து பின் நவிலலுற்றார் – சீறா:603/4
திறந்து தேனை உண்டு அணி திகழ் தொடை அணி திறலோய் – சீறா:759/2
திங்கள் தவழ் சாளர விழிக்கடை திறந்து
பொங்கு அழகு நோக்குவன போல் உற நிவந்த – சீறா:878/2,3
புதியவன் தூதர் இவன்-தனை நோக்கி பொருவு இலா செ இதழ் திறந்து
பதி பெற வலித்திட்டு இதனில் எண் மடங்காய் பழிப்பொடும் திரிகுவை என்றார் – சீறா:1440/3,4
கலி என நினைத்து கவர் இதழ் திறந்து எக்காலமும் உனது உரைப்படியே – சீறா:1446/2
கடுப்பு அற கொடும் சொல் பிறந்திடாது அமிர்தம் கனிந்த வாய் இதழ் திறந்து எவர்க்கும் – சீறா:1451/2
வல்லியம் எதிரில் புக்கு வாய் திறந்து உரைக்கலுற்றாள் – சீறா:1491/4
விரிந்த வாய் திறந்து அறையும் என்று உரைத்தது விடையே – சீறா:1522/4
இடும் பகு வாய் திறந்து இனிதினாக நும்மொடும் – சீறா:1617/3
ஆர் அமுது அனைய சொல் அரிய வாய் திறந்து
ஓர் மொழி நம் நபி உடும்பை கூவலும் – சீறா:1622/1,2
சீர் பெற இரு விழி திறந்து நோக்கி நின்று – சீறா:1622/3
மரு புய நபி திரு மதுர வாய் திறந்து
இருப்பிடத்து ஏகு என உடும்புக்கு இன்புற – சீறா:1637/1,2
தெரிதர கேண்-மின் என்ன செய்ய வாய் திறந்து சொல்வார் – சீறா:1728/4
செப்ப அரும் சலாம் என செய்ய வாய் திறந்து
ஒப்ப அரும் புகழ் நபிக்கு ஓதினார் அரோ – சீறா:1800/3,4
திருமுகம் மலர்ந்து மணி எயிறு இலங்க செ இதழ் திறந்து செப்புவனால் – சீறா:1929/4
தெரிதர பவள இதழ் திறந்து ஓதி செறிதரும் அவையிடத்து எழுந்தாள் – சீறா:1954/4
தேம் கமழ் அமுத வாய் திறந்து நம் நபி – சீறா:1974/2
ஒட்டை வாய் திறந்து உரைக்கும் என்று அபூஜகில் உரைத்தான் – சீறா:1996/4
நுரைத்து தூங்கு இதழ் ஒட்டை வாய் திறந்து எனை நோக்கி – சீறா:2001/3
ஒட்டை வாய் திறந்து உரைப்பதற்கு எவர் முனம் உரைப்பது – சீறா:2004/1
பெருத்த வாய் திறந்து அறபு எனும் மொழியினில் பேசும் – சீறா:2009/4
வச்சிர புய முகம்மது தம் வாய் திறந்து
இ சகம் புகழ் தனி இறைவன் தூது யான் – சீறா:2127/2,3
சீர் தரும் அமுத வாய் திறந்து செப்பினார் – சீறா:2129/4
ஏய்ந்த வாக்கினை திறந்து இயம்பினார் அரோ – சீறா:2133/4
தெள்ளிய மதுர வாய் திறந்து செப்பினார் – சீறா:2156/4
உத்தம சற்குண நயினார் அமுத மலர் வாய் திறந்து அங்கு ஓதினாரால் – சீறா:2188/4
வண்ண மலர் வாய் திறந்து பெரியோன்-தன் திருத்தூதாய் வந்த கோவே – சீறா:2189/2
அடுத்து இவண் வா என்று இன்ப அமுத வாய் திறந்து சொன்னார் – சீறா:2282/4
விரிதரும் அமுத செ வாய் திறந்து இவை விளம்ப கேட்டு – சீறா:2292/1
மருங்கினில் ஒடுங்கி இருந்த காம்மாவை விளித்து அணி மதுர வாய் திறந்து உன் – சீறா:2319/3
முறைமையின் சலாம் உரைத்து முள் எயிற்று வாய் திறந்து
குறைவு இலாது உளத்து இருந்தவை அனைத்தையும் கூறும் – சீறா:2606/3,4
புரை தலம் திறந்து அமுது எழுந்து ஓடின புவியில் – சீறா:2688/4
அறிகிலா வண்ணம் புக்கி அறை திறந்து அரும் பொன் செப்பை – சீறா:2792/2
திறந்து உரைத்திடுதல் தீது தாதை-தன் செவிக்கும் தீதாய் – சீறா:2820/2
கூய பேருவகை பொதுவனை நோக்கி கொடிப்புலி மறுத்தும் வாய் திறந்து
மா இரும் புவியின் யான் எடுத்துரைத்த மாற்றமே புதுமை என்று உரைத்தாய் – சீறா:2887/2,3
மாரி போன்று நல் மறை தரு வாய் திறந்து உரைப்பார் – சீறா:2925/4
அறை-தொறும் திறந்து வன்ன பேத பட்டாடை கோடி – சீறா:3227/2
நொவ்விதில் திறந்து உள் ஆய கரப்பை யார் நுவல வல்லார் – சீறா:3702/4
செறித்த பொன் கதவம் எல்லாம் இமைப்பினில் திறந்து மூடி – சீறா:3703/1
தலம் திறந்து உள் ஆகி அடுத்து ஒருபுறத்தில் நின்றார் – சீறா:3703/4
வெறி தரு மதத்தால் பேழ் வாய் மிக திறந்து உருத்து பொங்கி – சீறா:4719/3
வாய் திறந்து அரற்றும் ஓதை முகம்மது நபியே எம்மை – சீறா:4724/2
மடை திறந்து வரும் வனம் போலவும் – சீறா:4775/2
மகவுகள்-தம்மை பார்த்து வாய் திறந்து அழுது நொந்து – சீறா:4790/2
வாங்கிய சிலையினார் வாய் திறந்து நின்று – சீறா:4950/2
வலம் பட எழுந்த நெடு மயிர் கவரி பிணா மடு சுரை திறந்து அமுதம் – சீறா:5003/2

மேல்


திறந்தே (4)

அலர்தரு பவள வாய் இதழ் திறந்தே அழுதனர் முகம்மது நபியும் – சீறா:267/2
ஊறிய மதுர வாய் இதழ் திறந்தே ஓதினர் அப்துல் முத்தலிபு – சீறா:276/3
விண்டு எமக்கு உரையும் என்றனர் முறுவல் விளங்கிய குமுத வாய் திறந்தே – சீறா:284/4
தரு திரை கடல் போல் ஏகினர் என்று சாற்றினர் பவள வாய் திறந்தே – சீறா:4958/4

மேல்


திறம் (31)

இ திறம் சிறுவர் கூற இயல் அபுதுல்லா என்னும் – சீறா:415/1
சேமம் ஆகிய பொருளினை காத்திடும் திறம் போல் – சீறா:438/1
திறம் நிறை அருள் நல் மானம் தேர்ச்சியில் தெளிந்த கல்வி – சீறா:792/3
தெரிந்த மேலவர் செவிக்கு இடார் என்னும் அ திறம் போல் – சீறா:852/2
செரு விளைத்திடுதலே திறம் என்று ஓதினார் – சீறா:906/4
திறம் தழைத்தன விண்ணோர்கள் செயல் தழைத்தன திகாந்த – சீறா:1269/3
பின்னை நோக்கும் எம் திறம் என பேசினர் அன்றே – சீறா:1369/4
தொடங்கும் வீரத்தின் திறம் என பணிவொடும் சொன்னார் – சீறா:2463/4
ஒட்டுவார் திறம் சாய்த்திலர் ஒருவருக்கொருவர் – சீறா:3522/4
திறம் தரும் அப்துல்லா என்று ஓதிய திரு பேர் மன்னர் – சீறா:3716/3
திறம் தரும் துணிவு உளவெனில் பகை எனும் தீனோர் – சீறா:3764/3
அன்று கண்டு அறி சமர் திறம் என எடுத்து அறைந்தான் – சீறா:3771/4
கோது உறும் அஃது அன்றியும் முனை திறம் கோடும் – சீறா:3822/3
திறம் கெழும் செறுநர் நெஞ்சம் திடுக்கிட கனைத்து தாளை – சீறா:3845/3
தணிவு இலா திறம் செய் தண்டம் சேவகர் தாங்கினாரால் – சீறா:3847/4
திறம் ததும்பிய வேலினில் சரத்தினில் தேகம் – சீறா:3892/1
சிலை எடுத்தனர் திறம் அடுத்த திண் – சீறா:3968/3
கதம் உடை திறம் காணலாம் – சீறா:4142/4
பொருவு இலா திறம் குடிபுகும் அடல் அலி புலியை – சீறா:4163/1
அலை தட குவலயத்தினில் திறம் கெழும் ஆசீம் – சீறா:4173/1
தன் இனத்தர் முன் தன் திறம் சாற்றினான் – சீறா:4219/4
தணிந்திலாத வினையின் சமர் திறம்
துணிந்து செய்குவர் தூய புகழினை – சீறா:4239/1,2
தேட அரும் பொருள் அடித்தலத்து இடறிய திறம் போல் – சீறா:4268/1
வரன் முறை திறம் நடவிய மறை உரை கலிமா – சீறா:4277/1
ஒருவிவிட்ட நாம் உய்வது எ திறம் அவை உரையீர் – சீறா:4277/4
மின்னு கதிர் வாள் வீழ கொடி வீழ திறம் வீழ வீரம் வீழ – சீறா:4318/2
சினம் உற வருவனென்னில் வெருவுறல் திறம் அன்றாம் முன் – சீறா:4383/2
திறம் தர மகிழ்வு பூப்ப அவரையும் போரில் சேர்த்தி – சீறா:4393/2
தாங்கினார் திறம் தாங்கிலர் பின் உற – சீறா:4503/3
இ திறம் முடித்தியேல் இடுக்கண் ஏகும் வெம் – சீறா:4552/1
உய் திறம் இன்றியே உரைக்க அவ்விடத்து – சீறா:4648/2

மேல்


திறம்-தான் (1)

திறம்-தான் என்-கொல் துணிவு என்-கொல் செல்வம் என்-கொல் மானம் என்-கொல் – சீறா:4032/1

மேல்


திறம்பலேம் (2)

அறம் திறம்பலேம் ஆக்கம் திறம்பலேம் – சீறா:4669/2
அறம் திறம்பலேம் ஆக்கம் திறம்பலேம்
சிறந்த எம் நெறி செய்கையதன்றியே – சீறா:4669/2,3

மேல்


திறம்பா (1)

வாயன் என் மனையிடத்தினில் வழி முறை திறம்பா
தூய வேந்து எனும் நீவிரும் பஃது எனும் தொகையின் – சீறா:4415/2,3

மேல்


திறமாய் (1)

சோரியில் வரடும் வங்குமாய் இருந்த துருவை-கண் முதுகினில் திறமாய்
வார் அணிந்து இலங்கு மணி முலை அலிமா முகம்மது திரு மலர் கரத்தால் – சீறா:367/2,3

மேல்


திறமும் (2)

மாற்றலர் திறமும் கூறும் வாய்மையும் ஒடுங்க வெற்றி – சீறா:3850/1
ஆங்கு அவர் திறமும் கேளிரும் நிதியும் அழிதர தூடணித்து இறையோன் – சீறா:4463/1

மேல்


திறமை (6)

செய்ய நல் தூதரில் திறமை பூண்டவர் – சீறா:4052/3
தீனரை இடுக்கண் காண இருந்தனர் திறமை இல்லார் – சீறா:4357/4
தீன் எலாம் திசையின் ஓட செய்குவன் திறமை பார்-மின் – சீறா:4370/4
அன்னவர் திறமை நூற்றொன்றாயினும் அமைத்தாமின்றே – சீறா:4380/3
சேய் அளித்த செல்வம் என்றும் பிறர் அளித்த பலன் இது என்றும் திறமை வேந்தர் – சீறா:4529/2
புவி-தனில் திறமை மசுகூது மகன் எனை எவரும் புகழும் வேத – சீறா:4535/3

மேல்


திறமைதாம் (1)

சேய் என நடப்பது திறமைதாம் என – சீறா:3001/3

மேல்


திறமையர் (1)

திறமையர் கத்பான் குழுவினர் இருந்த பாசறை தெரிவுற நோக்கி – சீறா:4462/2

மேல்


திறமையும் (1)

சேரலர் பகையும் மாய திறமையும் சிதைத்தோர் என் போல் – சீறா:4388/1

மேல்


திறல் (104)

பிடி நடை மயிலும் வெற்றி பெறும் திறல் அரசும் காமம் – சீறா:122/2
திண் திறல் நாகூறு உதவிய மதலை செழும் புகழ் ஆசறு-வயின் வந்து – சீறா:148/2
திக்கு அனைத்தினும் பேர் விளங்கிட விளங்கி திறல் பெறும் உதது நன் மதலை – சீறா:154/3
திண் திறல் அரசர் சிரம் பொடிபடுத்தி செவந்த வாள் கரத்தர் மாலிக்கு – சீறா:160/1
திண் திறல் பொருப்பும் பொருவு அராது எழுந்து செம்மை வீற்றிருந்த பொன் புயத்தார் – சீறா:284/1
சேட்டு இளம் சிங்கம் என்னும் திறல் உறை அப்துல்லாவும் – சீறா:393/1
உரைதர திறல் ஆரிதும் மனம் களித்து உவந்தார் – சீறா:446/4
தெண்டனிட்டது வள் உகிர் திண் திறல் புலியே – சீறா:763/4
வன் திறல் கொடும் பாந்தள் உண்டு அவண் வழிக்கு எனவே – சீறா:769/4
கொண்டல் கவியும் திறல் உடை குரிசில்-தானும் – சீறா:886/3
செவ்விய திறல் குரிசில் யார் தொழில் யாது என்று – சீறா:890/2
திறல் அபூபக்கர் என்னும் செம்மலும் மனையில் சேர்ந்தார் – சீறா:1039/2
திணி சுடர் விரிக்கும் வேல் கை திறல் அபித்தாலி-தம்பால் – சீறா:1067/2
திறல் அறிவர் அபித்தாலிபு உரைத்த மொழி அனைவரும் தம் சிந்தைகூர்ந்து – சீறா:1077/1
தீட்டு திறல் புகழ் ஹமுசா உரைத்த மொழி அமுத மழை செவியில் பாய்ந்து – சீறா:1084/1
திண் திறல் புவியின் முகம்மது-தமக்கு திரு வயது இருபத்தைந்தினின் மேல் – சீறா:1213/1
மூரி திறல் ஒண் சிலை கை அபூபக்கர் முதல் மற்றுள்ளோரும் – சீறா:1335/3
திறல் கெழும் வேந்தர் யாரும் சிந்தையில் செல்வம் பெற்றார் – சீறா:1502/4
உலம் கொள் திண் திறல் புயன் உமறு எனும் ஒரு சீயம் – சீறா:1518/1
தீட்டிய கதிர் வேல் செம் கை திறல் உமறு அவணின் வந்தார் – சீறா:1558/4
சிதைவு இலா மன திறல் வலி செயலினுக்கு ஏற்ற – சீறா:1673/1
பொதிந்த மென் துகிலொடும் திறல் புரவலற்கு ஈய்ந்தான் – சீறா:1709/4
திக்கு அடங்காத வெற்றி திறல் படை ஹபீபு வேந்தன் – சீறா:1718/1
தெள் திரை புவனம் காக்கும் திறல் வலி அரசர் கோமான் – சீறா:1747/3
வன் திறல் அமச்சரொடு இருந்து மதி வல்லோன் – சீறா:1784/2
அ பெரும் திறல் அயில் அங்கை ஏந்தி நல் – சீறா:1800/1
தமர் வர திறல் அபூபக்கர்-தம்மொடும் – சீறா:1805/2
திறல் முகம்மதினொடும் உவமை செப்புதற்கு – சீறா:1823/3
தென் திறல் தமது உயிர் என வரும் ஜிபுரீலே – சீறா:1871/4
திண் திறல் பரியும் சேனையும் மிடையும் திமஸ்கு இறை அவன் இடம் சேர்ந்தான் – சீறா:1933/3
வன் திறல் வேடன் கையில் படும் வரவாறும் தூதர் – சீறா:2103/3
வன் திறல் புலி வாள் அலி முன் வர – சீறா:2331/1
தெரிதர கேட்டு பின் உன் திறல் செலுத்திடுக என்றார் – சீறா:2392/4
இகல் அற திறல் பறா இசைப்ப கேட்டு இவண் – சீறா:2439/2
வரி திறல் குருளை போன்ற அலி அலது இலை வேறு என்றார் – சீறா:2563/4
வெம் திறல் உமறு உதுமானும் ஏய பின் – சீறா:2735/2
அடு திறல் அபூ அய்யூபு அன்சாரியார் அகம் – சீறா:2761/3
செழும் மறை குரிசில் இருக்கும் அ நாளில் திறல் அபூ அய்யூபை விளித்து – சீறா:2855/1
திறல் உடை சைதும் ஷாமிராச்சியத்தில் சென்று அரும் கணிதரை கேட்ப – சீறா:2902/1
திண் திறல் புயம் வீங்கிட செழும் முகம் இலங்க – சீறா:2947/3
வன் திறல் பெரும் பகை மனத்தர் ஆயினார் – சீறா:2992/4
சுற்றிய திறல் படை சூரர் யாரையும் – சீறா:3022/3
வீர வெண் மடங்கல் மரகத வளையுள் புகுந்ததோ என திறல் வியப்ப – சீறா:3155/3
விண் நிலா கதிரின் கச்சின் மேல் படுத்தி விசித்தனர் திறல் வய வீரர் – சீறா:3156/4
வனை கழல் அரசர் நாப்பண் வரும் திறல் அலியும் நோக்கி – சீறா:3189/2
வரும் விசை பெரும் திறல் வாசி மேற்கொண்டார் – சீறா:3266/4
பந்து என அரும் திறல் பரியின் மேற்கொண்டார் – சீறா:3321/4
திறல் வய வீரரும் சேனை மன்னரும் – சீறா:3322/1
தெரிகிலாது இருந்தனர் செழும் திறல் வய வேந்தர் – சீறா:3441/4
தேன் திகழ்ந்த பொன் புய வரை செழும் திறல் அலியும் – சீறா:3480/1
வீசி நின்றனர் சிலசில திறல் வய வீரர் – சீறா:3495/4
அரி எனும் திறல் அலியும் வெம் பரி ஹமுசாவும் – சீறா:3544/2
ஆடல் அம் பரியொடும் திறல் பரிகள் வந்து அடர்த்த – சீறா:3546/1
செழும் திறல் நபியும் இஃது நன்று என்ன நிதியின் மேல் சேறலை விடுத்தார் – சீறா:3595/4
இறந்திடும் எழுபது அரும் திறல் வேந்தர் இடுகலன்களும் படைக்கலனும் – சீறா:3597/2
அரும் திறல் அபூஜகுலுடன் நம் ஆண்மையும் – சீறா:3624/1
பொரும் திறல் வீரமும் பொன்றிப்போயது என்று – சீறா:3624/2
வன் திறல் பழியினை வாங்கினோம் இனி – சீறா:3625/2
செழும் திறல் சேனையும் சேனை வீரரும் – சீறா:3626/1
அரி திறல் அரசருக்கு அமைதி காட்டி ஊடு – சீறா:3632/3
மிடல் உடை திறல் அபசி வெம் படையொடும் விளைந்த – சீறா:3783/2
சேனையும் திறல் வேந்தரும் திரளொடு நடப்ப – சீறா:3795/1
திறல் அடல் பெரும் படையுடன் உகுதினில் செறிந்து – சீறா:3809/2
அரும் திறல் படையொடும் இனிது எழுக என்று அறைந்து – சீறா:3835/2
திண் திறல் பரியினோடும் சேவகர் மிடைந்த வண் கை – சீறா:3852/2
தானையும் நமது அநீகமும் அடும் திறல் சமரை – சீறா:3861/2
நாட்டி ஓர் பகுப்பு அரும் திறல் வீரரும் நணுக – சீறா:3867/2
செரு நடு நின்று வெற்றி செயும் கை திறல் வல்லோர் – சீறா:3912/3
வெம் திறல் மன்னரேனும் விளம்புவது அரிது கண்டாய் – சீறா:3944/2
வெம் திறல் சேனை எல்லாம் வெண் தயிர் ஒத்த மன்னோ – சீறா:3960/4
மருளுறும் திறல் தீனின் மன்னவர் – சீறா:3975/2
வெம் திறல் கரம் கிழித்து அழன்று ஓடின வேல்கள் – சீறா:3992/1
தென் உலாவிய பிடங்கினால் நீட்டினர் திறல் சேர் – சீறா:4012/3
வேரை காட்டி எழுந்த திறல் வீரன் முகம்மது எனும் முன்னர் – சீறா:4030/2
பாலை நிலமும் கான் நிலமும் கடந்து திறல் அபாசுபியான் – சீறா:4034/3
ஈரம் பூண்ட மனத்தவரோடு இயம்பி உகுதின் எழுந்த திறல்
வீரர் எவரும் எழுக என்றார் வென்றி சிரசின் மேல் கொண்டார் – சீறா:4036/3,4
கதம் உறு வென்றி களிறு எனும் திறல் சேர் முகம்மது கபீபு செங்கமல – சீறா:4122/1
செவியில் கேட்ட திறல் நபி – சீறா:4146/1
உண் நிறை உடைய வேந்தர் ஒண் திறல் பரியில் சூழ – சீறா:4182/3
வன் திறல் தீனோர் செய்யும் வணக்கமே நோக்கி நின்றார் – சீறா:4197/4
தேடி வன் திறல் தீனின் முகம்மதை – சீறா:4220/3
தீனோர்களில் தாபித்து எனும் திறல் மன்னவர் சார்பில் – சீறா:4345/1
ஆகத்தினின் மீற புகழ் ஆண்மை திறல் நயினார் – சீறா:4349/2
செம் புண் நீர் ஆடி புலால் மணம் கமழும் திறல் நுனை கடுத்தலை தாங்கி – சீறா:4443/1
திறல் அரி ஏய்ந்த இக்கிரிமாவும் தீரன் அபாசுபியானும் – சீறா:4455/3
மாதிர புய மன் அலியும் திறல்
சாது வேந்தரும் தாரையின் ஈண்டலும் – சீறா:4487/1,2
இரு திறல் படை இன்னன போர்செய – சீறா:4493/1
இ திறல் பரி தாங்கிய ஏந்தலும் – சீறா:4500/1
எள்ளரும் திறல் அபாலுபானா இன்னதாக – சீறா:4644/1
திண் திறல் செய்து யானே திரிந்தனன் திரிந்தது எல்லாம் – சீறா:4736/2
அடி நிலம் படர காந்தும் அரும் திறல் பாலை கண்டார் – சீறா:4889/4
அரிய திண் திறல் வயவர்கள் வந்தனர் அவரின் – சீறா:4914/4
சிந்திட பொதுவன் தலை தகர்ந்து ஓட வெட்டினர் செழும் திறல் வீரர் – சீறா:4927/2
கண்டு உளம் வெகுண்டு திறல் இறபாகை கடிதினில் விளித்து தான் ஏறிக்கொண்டு – சீறா:4928/2
ஊறுபட்டு உடைந்த காளையை கண்டு அங்கு ஒண் திறல் புரவலர் பின்னும் – சீறா:4931/1
சாலவும் நிவந்த பெரு வரை எருத்தில் சார்ந்தனர் திறல் வய வீரர் – சீறா:4934/4
பொரு திறல் வயவர் தலைகளை தள்ளி புரவியின் அகட்டினை பிளந்து – சீறா:4937/3
பொரு திறல் கத்பான் கூட்ட நாற்பதின்மர் புகுந்து காபாவினை வளைந்து – சீறா:4958/2
உலைவு அற மனம் மகிழ்ந்தார் ஒண் திறல் அகுசம் என்னும் – சீறா:4962/3
கூற்றொடு பொரு திறல் கொற்ற வீரர் மேல் – சீறா:4966/1
திறல் உடை அகுசம் என்னும் செம்மல் வீழ்ந்து இறந்த போழ்தில் – சீறா:4972/1
வாள் திறல் வீரரும் வாம் பரி திரள் – சீறா:4977/1
ஆள் திறல் வீரர்க்கு எல்லாம் அருளி அச்சுவம் மீது ஏறி – சீறா:5000/1
வாள் திறல் சல்மா என்னும் மன்னரை பிறகே வைத்து – சீறா:5000/2

மேல்


திறலவரும் (1)

வெம் திறலவரும் இரு புறம் சூழ ஓர் புறத்து இறங்கினன் விளைந்த – சீறா:4454/3

மேல்


திறலவரை (1)

திண் திறலவரை விடுத்து பின் நிரையை தொடர்ந்தனர் சிலை வய வீரர் – சீறா:4928/4

மேல்


திறலவன் (1)

முற்றி நின்றனன் கண்டு ஒரு திறலவன் முன்னி – சீறா:3497/2

மேல்


திறலார் (1)

வண்ண வெம் திறலார் கறுபு வந்து ஈன்ற மைந்தனும் வாசி மேல் போனான் – சீறா:4445/4

மேல்


திறலால் (1)

கருதார் வரு திறலால் இடு கலகம் தரம் அன்று என்று – சீறா:978/1

மேல்


திறலான் (1)

ஒப்ப அரும் திறலான் இலாக்கி சென்று ஓங்கி உறும் பெயரினன் பெறும் புதல்வன் – சீறா:2304/3

மேல்


திறலியார்கள் (1)

வாசம் மொய்த்த மகுமூதும் மெய்த்த திறலியார்கள் மற்றவர்கள் மன்னவர் – சீறா:4218/2

மேல்


திறலினை (1)

சீர் பெறு திறலினை செப்ப வல்லதோ – சீறா:4948/4

மேல்


திறலீர் (2)

தெரியும் வீரத்தின் வான் உருமேறு எனும் திறலீர்
இரவினில் யான் ஒரு கனவு கண்டனன் என இசைப்பார் – சீறா:3811/3,4
திருந்து வாள் கரம் தாங்கிய சேவக திறலீர்
கரிந்த புன் மன மாற்றலன் காணுற இன்னே – சீறா:4600/1,2

மேல்


திறலும் (2)

வீரமும் திறலும் உண்மை விளங்கும் வாசகமும் கல்வி – சீறா:598/2
வீரமும் திறலும் வாய்த்த மென் கரத்து அணைத்து மோந்தார் – சீறா:1037/4

மேல்


திறலுறு (1)

திறலுறு ஜிபுறயீல் தம் திரு கையில் ஏந்தி போந்த – சீறா:102/1

மேல்


திறலோய் (3)

திறந்து தேனை உண்டு அணி திகழ் தொடை அணி திறலோய்
மறம் தயங்கு வேல் மாந்தர் அ வேங்கையின் வாய் பட்டு – சீறா:759/2,3
திருத்தி வேறு உரை பகர வல்லவர் எவர் திறலோய்
விரித்து மேல் உரை பகரவும் நமர் குலம் விளங்க – சீறா:1672/2,3
தீங்கு உறும் காபிர்-வயின் சிறிது எளியேம் கொடுப்பதும் உடைத்து அரும் திறலோய் – சீறா:4475/4

மேல்


திறலோர் (5)

தீது உறும் கொலை பாந்தளை கண்டனர் திறலோர் – சீறா:771/4
திணி சுடர் கதிர் வேல் வலன் ஏந்திய திறலோர் – சீறா:782/4
சீற்றம் கூண்டு உரு கொண்டு என தோன்றிய திறலோர்
சாற்றொணா தறுகண்மையும் மறனுமே தரித்தோர் – சீறா:3789/1,2
தீபம் ஒப்பு இலா ஒளி தரும் நபி எனும் திறலோர்
சாபிறு ஒட்டகம் முன் செல மதீனத்தில் சார்ந்தார் – சீறா:4263/3,4
சிறிய மை ஒன்று வளர்ந்தது அங்கு இருந்தது அ திறலோர்
குறைவு இலாது உற அறுத்து இரும் கொழும் தசை குறைத்து – சீறா:4414/1,2

மேல்


திறலோன் (6)

தீங்கு இலாத முக்காலமும் தெளிந்து அறி திறலோன்
தாங்கும் இல்லறம் துறவறம் தெரிந்த மா தவத்தோன் – சீறா:553/3,4
திரும்பும் நும் மனை சென்ம் என உரைத்தனன் திறலோன் – சீறா:560/4
தீண்டவும் பெற்றேன் இனி அரும் பொருள் ஒன்று இலை என உரைத்தனன் திறலோன் – சீறா:1943/4
சீலமுற்றவரிடத்தினில் கொடுத்தனன் திறலோன் – சீறா:2641/4
தென் உலா மரை பதம் பெயர்த்து எழுந்தனன் திறலோன் – சீறா:2940/4
தீட்டும் வேல் கை அபாசுபியான் எனும் திறலோன்
கூட்டத்தோர் புறத்து உறைதலும் அசுகையா குறித்து – சீறா:4598/1,2

மேல்


திறவுகோல் (2)

செருக்கொடும் புகுந்து வாரி வாயிலின் திறவுகோல் வைத்திருக்கும் – சீறா:3698/1
கொள்ள அரும் காப்பு வாய்ந்த திறவுகோல் அனைத்தும் கொண்டார் – சீறா:3701/4

மேல்


திறவுகோலால் (1)

செவ்விய திறவுகோலால் பூட்டினை தீண்டி நீத்து – சீறா:3702/3

மேல்


திறன் (23)

குரு திறன் முகம்மதை குடி இ ஊரிடை – சீறா:512/1
திறன் உறு செய்தி கேட்டு இதுவும் செவ்வி நூல் – சீறா:533/3
மல் உடை புய திறன் முகம்மதே எமது – சீறா:915/3
உனக்கு உரைப்ப கேட்டு மொழி திறன் அறி என்று எடுத்துரைத்தார் ஒளிரும் பூணார் – சீறா:1653/4
சித்திர திறன் இது என சிலர் எடுத்து இசைப்பார் – சீறா:1839/4
வரப்படும் திறன் முகம்மது என்று அரு மொழி வகுத்து – சீறா:1862/3
திறன் அயாசு அறிந்து உளம் தேறி தன்-வயின் – சீறா:2159/2
திறன் அடுத்தது எமர்க்கு இழிந்த சிதைவு அடுத்தது உமர்க்கு எனவும் செப்பினாரால் – சீறா:2170/4
திறன் உறும் கருத்தினில் சிந்தித்தார் அரோ – சீறா:2406/4
உலகின் மேல் வரும் திறன் எடுத்து இயல் நபி உரைப்பார் – சீறா:2454/4
திறன் அளித்திடும் சேரலர் பகையையும் சிதைக்கும் – சீறா:3428/2
ஈனம் இன்றி வெம் திறன் மறம் கெட பொருது இகலி – சீறா:3820/2
அருள் தங்கில கண் அபசி திறன் மன்னவர் எல்லாம் – சீறா:3919/2
வன் திறன் முற்றும் கொண்டாய் வாளினில் ஒப்பிலாதாய் – சீறா:3942/3
திறன் உடை தலைவர்-தாமும் செம்மை இல் அரசர்-தாமும் – சீறா:3961/3
மானம் போக்கி திறன் அறியா வயவரொடு வாம் பரியோடும் – சீறா:4042/1
துள்ளி கவன பரி நடப்ப திரண்டு தொகையிலாத திறன்
மள்ளர் செறிய வரும் வேளை முன்னர் வலிதின் விதி பிடித்து – சீறா:4047/2,3
செய்ய மாண்பு அமைந்த திறன் மிகு துணைவர் சேறலுக்கு ஒருவரும் இலையால் – சீறா:4112/3
மாசு அற விளங்கு திறன் மன்னவரும் வெற்றி – சீறா:4128/1
திறன் நிறை பொறையும் ஒன்றாய் திரண்டு உரு என்ன தோன்றி – சீறா:4185/1
சிந்தை நன்கு அருள் கூர்ந்து திறன் மிகும் – சீறா:4223/1
அலகிலா திறன் மைந்தரும் தூது எனும் அரியும் – சீறா:4425/2
திறன் உறும் வெற்றிப்பாடும் சிறக்குமோ சிறந்திடாதே – சீறா:4852/4

மேல்


திறனாம் (1)

சென்று கண்டு அடி தொழுது தீன் வழி படல் திறனாம்
அன்றி உங்களுக்கு அருள்செய உவந்திடார் அடர்ந்து – சீறா:4639/2,3

மேல்


திறனும் (13)

அவரவர் உரைத்த வசனமும் இபுலீசானவன் உரைத்திடும் திறனும்
கவர் அற கேட்டு புந்தியில் தேர்ந்து காவலர் எவரையும் விளித்து – சீறா:2522/1,2
ஒப்ப அரும் திறனும் தலைமையும் சிறந்தோர் உவர் இவர் அவர் என ஓடி – சீறா:2856/3
சேறுபட்டன நெடு நில மணியொடு திறனும்
வேறுபட்டன பட்டன காபிர்கள் வீரம் – சீறா:3512/3,4
அரசரும் அவிந்த வாகையும் திறனும் ஆண்மையும் அவிந்தன அன்றே – சீறா:3559/4
செல்வமும் திறனும் புறத்து அளித்தனையே தீவினை பயிர் விளைத்தனையே – சீறா:3582/1
காதலாய் வேட்டு வந்தேன் வெம் சமர் திறனும் காண்டி – சீறா:3943/2
காணா திறனும் கொடும் சமரும் காட்டும் காலாளொடும் இவுளி – சீறா:4031/1
பின்னர் அளவிலா நிதியும் கெடுத்தாய் திறனும் பிழைப்பித்தாய் – சீறா:4043/2
பல் ஆயுதமும் வெண் குடையும் பரியும் திறனும் மற்றும் உள்ளது – சீறா:4044/3
திறனும் வீறும் குடிகொண்ட செய்கையோர் – சீறா:4242/2
வீரமும் திறனும் வாய்ந்த ககுபையும் வதைத்து வீழ்த்தி – சீறா:4362/3
கதம் உடை திறனும் காட்டி வெற்றியே காண வேண்டும் – சீறா:4363/2
அலங்கல் அம் தொடையல் வேய்ந்த அகுமதின் திறனும் வீரம் – சீறா:4862/1

மேல்


திறனுற (3)

திறனுற கண்டு அவர் செப்பும் செய்தியும் – சீறா:1826/3
திறனுற வரும் முந்நூற்றின் மேலும் சில்வானம் என்பார் – சீறா:4709/4
திறனுற கேட்டது இல்லை அ மொழி தீட்ட வேண்டா – சீறா:4878/2

மேல்


திறனே (1)

திட்டிக்கொண்டது போல் இருந்தன சொலும் திறனே – சீறா:3478/4

மேல்


திறனொடு (1)

திறனொடு நகரம் சேர்ந்து மீண்டு சென்று அடைவன் மாதோ – சீறா:2569/4

மேல்


திறனொடும் (2)

திறனொடும் சேகரம் செய்து வம் என – சீறா:2152/2
திறனொடும் அன்னோர் போர் தொழில் ஒழிந்து ஓர் திசையினில் உறைந்தனரென்னில் – சீறா:4466/2

மேல்


திறனோ (2)

மனக்குறையோ அலது உனது மதி திறனோ அறிகிலன் மும்மறையும் தேர்ந்தோய் – சீறா:1653/2
மலைதர வஞ்சனை விளக்கு முகம்மது செய் வினை திறனோ மாயம் யாது என்று – சீறா:2656/2

மேல்


திறை (2)

திறை கொடு பணிந்து வேறோர் திரு மனை இடத்தில் சேர்த்தி – சீறா:1740/2
திறை பல வழங்கினும் சேர்ந்து கை குவித்து – சீறா:2988/1

மேல்


திறைகள் (1)

நால் வகை பதாதி சூழ நனி பல திறைகள் ஈய்ந்து – சீறா:1746/2

மேல்


திறையிடுபவர்கள் (1)

திறையிடுபவர்கள் போல சிலர் தெரு தலையின் வந்தார் – சீறா:3177/4

மேல்


தின்பது (1)

புது நறை கனி பால் தேன் நெய் நாள்-தொறும் பொசித்து தின்பது
அதி மதுரங்கள் யாவும் பசி இன்றி அயின்றதாலும் – சீறா:2828/1,2

மேல்


தின்பர் (1)

எடுத்து தின்பர் இவர் சிறியோர்களே – சீறா:2333/4

மேல்


தின்பவர் (1)

செய்ய வாயும் அங்கு ஓய்ந்தனர் தின்பவர் திரிந்த – சீறா:4424/2

மேல்


தின்மை (2)

முக மதி நோக்குதல் முழுதும் தின்மை என்று – சீறா:2982/2
மிஞ்சு தின்மை செய் மேலவர் கையுறின் – சீறா:4245/1

மேல்


தின்மையாம் (1)

தின்மையாம் படைகள் எங்கினும் நடப்ப எழுந்தனன் பாவமாய் திரண்டான் – சீறா:4077/4

மேல்


தின்மையாய் (1)

தின்மையாய் உரைத்திடுவதோ என தெரிகிலமால் – சீறா:1676/4

மேல்


தின்மையை (1)

தின்மையை வளர்த்து அறம் தீய்த்து நிற்குமே – சீறா:2447/4

மேல்


தின்ற (1)

உண்டிலை தின்ற பின் உறுதியாக இ – சீறா:3642/1

மேல்


தின்றிடில் (1)

தின்றிடில் இரதமே செனிக்கும் யாவரும் – சீறா:1817/3

மேல்


தின்று (5)

ஏறு வாகனம் தின்று அற்றது எவை உள அவைகள் எல்லாம் – சீறா:2291/2
பிணங்கள் தின்று கொழுத்தன பேய்களே – சீறா:3909/4
தின்று உமிழும் வை வேலின் மன்னவர்கள் நடந்தனர் வெம் தீமை மற்றும் – சீறா:4302/2
கடுத்து விழி நெருப்பு எழ வாய் தின்று மணி செழும் கரத்தில் கணிப்பிலாது – சீறா:4313/3
கோது இலாது ஒசீவனம் தின்று உவந்தவர் கூண்டிராது – சீறா:4714/1

மேல்


தின்ன (1)

எவன காலத்து தாங்கும் பாரமே ஏற்றி தின்ன
கவர் மரத்து இலையும் புல்லும் கால் வயிறு அளித்து தண்ணீர் – சீறா:4734/2,3

மேல்


தின (1)

மறை முறையொடும் தின வணக்கம் நீங்கிலாது – சீறா:1980/1

மேல்


தினகரன் (9)

தினகரன் எழுந்தனன் பரந்த செம் கதிர் – சீறா:743/4
தினகரன் குணக்கு எழுந்தனன் அதி சுழி கிளறி – சீறா:846/2
தினகரன் மெய் மறுகும் மணி மறுகூடு மறுகாது சென்று நீங்கா – சீறா:1078/3
தினகரன் மதி மடி இருப்ப செவ்விய – சீறா:1301/3
தினகரன் உலவும் விண்ணினை தடவி திசைதிசை இடன் அற செருகி – சீறா:1902/3
தினகரன் இறந்து பேரிருள் அரசுசெலுத்திடும் காலம் ஈது என்பார் – சீறா:1905/2
தினகரன் கதிர்கள் வெளிறிட பரப்பி தெள் திரை கடல் முளைத்து எழுந்தான் – சீறா:1938/4
திமிர வெம் குபிரை ஓட்டும் தினகரன் என்னும் தூயோர் – சீறா:3080/3
தென் வரை முதலாம் வரைகளில் புகுந்த தினகரன் விசும்பிடை செறிந்தான் – சீறா:4761/2

மேல்


தினகரனாக (1)

திமிர வெம் பகைக்கு தோன்றும் தினகரனாக பூத்த – சீறா:1734/3

மேல்


தினகரனும் (1)

செம் கதிர் பரப்பி உலகு எலாம் விளக்கி திரி தினகரனும் வெண் அமுதம் – சீறா:258/1

மேல்


தினத்தில் (2)

அடுத்து இரண்டொரு தினத்தில் நும்மிடத்தினில் அணுகி – சீறா:2219/2
உற்ற அ தினத்தில் உம்முசுலையும் என்று உரைக்கும் நங்கை – சீறா:4703/1

மேல்


தினத்தின் (1)

பொருத்தம் இது நல தினத்தின் முகுர்த்தம் இது வருக என பொருவு இலாத – சீறா:1089/3

மேல்


தினத்தினில் (1)

இ தினத்தினில் அன்பாக எழில் நபி கமல பாத – சீறா:2265/1

மேல்


தினத்தினும் (1)

இரு தினத்தினும் உரைத்தவர் மறுதினத்து எய்தி – சீறா:1286/1

மேல்


தினத்து (1)

விரைவில் நாலாம் தினத்து இரவின் வா என்று இவையும் விளம்பினரால் – சீறா:2552/4

மேல்


தினந்தினம் (1)

சிந்தை கூர்தரும் உவப்பொடும் தினந்தினம் போற்றி – சீறா:3748/3

மேல்


தினம் (18)

ஈது அலால் இமையவர் தினம் இடைவிடுத்திலராய் – சீறா:217/1
ஈரமுற்று உணங்கி நா வழங்காமல் எழு தினம் இல்லம் புக்கிருந்தார் – சீறா:280/4
இலங்கு இலை வேல் கை அப்துல் முத்தலிபும் எழு தினம் மனையகத்து இருந்து – சீறா:283/1
இந்த மா மொழி பகர்ந்து எழு தினம் முரசு இயம்ப – சீறா:1103/1
வாடிய பயிர்க்கு உறு மழையும் போல் தினம்
தேடிய பொருள் கரம் சேருமாறு என – சீறா:1326/1,2
நிந்தனை சினம் ஒறுக்கிலார் தினம் நிகழ்த்து நல் வழி மனம்கொளார் – சீறா:1426/2
குடும்பமும் எளியனும் குபிரினால் தினம்
படும் பவம் தவிர்க என பாதம் பற்றினான் – சீறா:1632/3,4
பாலை நேர் மறை குருக்களை தினம் பழித்திடுவன் – சீறா:1692/3
புவியில் விண்ணவர் தினம் போற்றும் பூவையே – சீறா:1789/2
மரு பொதி முகம்மது வாக்கினால் தினம்
உரைப்பது படிறு அலால் உண்மை இல்லையால் – சீறா:1811/1,2
வருடம் ஏழினில் தினம் முஹற்றம் மாத்தையில் – சீறா:2141/2
நிறையும் திங்களும் மூன்று என தினம் நிகழ்ந்தனவே – சீறா:2210/4
முருகு துளிக்கும் தௌறு மலை பொதும்பில் தினம் மூன்று அகன்றதன் பின் – சீறா:2552/3
பெற தினம் மறாது கண்டு கண் களித்தேன் என்றேன் – சீறா:2774/4
தினம் இது தொழிலோ நல்லோர் செவிக்கு இது தகுமோ நும்-தம் – சீறா:2815/3
மனம்-தனில் தினம் புகழொடும் உவப்பு வைத்திடு-மின் – சீறா:3111/4
தெரிதர தினம் ஏழினில் செழும் புவி புரக்கும் – சீறா:3744/1
ஆட்டைக்கு எண் தினம் அம் புவி – சீறா:4155/1

மேல்


தினம்-தொறும் (9)

நன்றி தேர்ந்த சொல் தாயர்க்கு தினம்-தொறும் நவின்றார் – சீறா:218/4
பூ மண மனைக்குள் இருந்து அடி பணிந்து போவது தினம்-தொறும் தொழிலே – சீறா:372/4
தினம்-தொறும் பவனி காண செய் தவம் செய்வோம் என்பார் – சீறா:1156/4
தெரிதரும் திங்கள் ஆறும் சென்றதன் பின் தினம்-தொறும் புதுமையதாக – சீறா:1249/2
மல் விதம் பயின்று திரள்தரும் புயத்தார் முகம்மதை தினம்-தொறும் பகைத்து – சீறா:1907/1
திணி சுடர் சுவனத்து அரம்பையர் அமரர் தினம்-தொறும் பரவிய நயினார் – சீறா:1915/1
மிகை மனத்தொடு காபிர்கள் தினம்-தொறும் விளைக்கும் – சீறா:2016/3
தினம்-தொறும் கோலில் கோலி தீயிடை அமிழ்த்தி காய்த்தி – சீறா:2055/2
புனிதமாகுவது என்று என தினம்-தொறும் பொருவா – சீறா:2611/3

மேல்


தினம்-தோறும் (2)

கொறிகள்-தமை மேய்த்து ஆமீறை குறும்பினிடத்தில் தினம்-தோறும்
உறைய உரைத்திர் என சாற்றி உயிர் ஓர் உருக்கொண்டு உற்று அனைய – சீறா:2554/1,2
புன்மை கவர் வஞ்சக நெஞ்சினர்க்கு மறை தினம்-தோறும் புகட்டினாலும் – சீறா:2659/1

மேல்


தினம்-அதனில் (1)

சிறந்த அசுகாபிமார்களில் ஒருவர் சிந்தை கூர் புகர் தினம்-அதனில்
நிறைந்திடும் மொழி சேர் குத்துபா ஓதும் நேரத்தில் சென்று அடி வணங்கி – சீறா:4759/3,4

மேல்


தினமாய் (1)

வரு திரு நபியே இருசது தினமாய் மழை பொழிதர நில_வலையம் – சீறா:4760/2

மேல்


தினமும் (3)

செவி சுடச்சுட உரைத்ததும் குலத்தொடு தினமும்
தவிர்கிலா பகை கொண்டதும் தகுவதன்று உமக்கே – சீறா:1847/3,4
திருத்திய வகுதை பதி அபுல் காசீம் சிந்தையில் பலன் பெற தினமும்
இருத்திய மரை தாள் தரும் கதிர் குலவ இறும்பினின்று இரு நிலத்து இழிந்தார் – சீறா:1932/3,4
செம் தழல் வெதும்பி சீறிய சீற்ற வெம்மை எகூதிகள் தினமும்
புந்தியின் உணர்வு மாறிய பொய்மை பனீக்குறைலா என புகன்ற – சீறா:4454/1,2

மேல்


தினன் (1)

தறை மீதினில் தெரியா தினன் குட-பாலினில் சார்ந்தான் – சீறா:4328/4

மேல்


தினை (1)

தினை அளவெனினும் இறையவன் ஏவல் சிதைவு இலாது இயற்றும் நல் நயினார் – சீறா:4468/2

மேல்


தினையளவினும் (1)

தினையளவினும் ஒரு சிதைவும் இல்லையால் – சீறா:2430/4

மேல்


தினையின் (3)

தினையின் அவ்வளவாயினும் தேறிலள் தியங்கும் – சீறா:457/3
தினையின் அவ்வளவென்னினும் சிதைவு இலா வண்ண – சீறா:1697/3
நீட்டு இலை மிடறு சாய்த்த நெடும் கதிர் தினையின் சார்பில் – சீறா:3382/1

மேல்


தினையையும் (1)

வரி விழி செ வாய் குறத்தியர் இதணும் மனையையும் தினையையும் வாரி – சீறா:28/1

மேல்