சோ – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சோகங்கள் 1
சோகத்து 3
சோகம் 8
சோகின் 1
சோகினை 1
சோகு 2
சோகும் 1
சோகை 2
சோட்டினாலும் 1
சோட்டினில் 3
சோடு 5
சோடுகள் 1
சோடுடன் 1
சோடும் 1
சோணிதம் 2
சோதரரை 1
சோதரி 1
சோதனை 1
சோதி 77
சோதியாய் 1
சோதியே 3
சோதியை 1
சோபமுற்று 2
சோபமொடு 1
சோபன 3
சோபனங்கள் 1
சோபனத்தை 1
சோபனம் 3
சோர் 1
சோர்தர 1
சோர்தரும் 1
சோர்ந்தது 1
சோர்ந்தனள் 1
சோர்ந்தனன் 1
சோர்ந்து 15
சோர்வு 2
சோர்வுற 1
சோர்வுறா 1
சோர 8
சோரர் 1
சோரி 14
சோரிநீர் 1
சோரியால் 1
சோரியில் 1
சோரியின் 1
சோரியும் 1
சோலை 37
சோலை-தனக்கு 1
சோலை-வாய் 6
சோலை-வாயின் 1
சோலையான் 1
சோலையில் 2
சோலையின் 1
சோலையினிடத்தும் 1
சோலையும் 6
சோற்றையும் 4
சோறு 1
சோறும் 1
சோனை 5

சோகங்கள் (1)

கடி கொள் வெண் சுதை சோகங்கள் கவின் உற தடவி – சீறா:3108/1

மேல்


சோகத்து (3)

கரைகடந்து என்ன சோகத்து என்பினை கரத்தில் ஏந்தி – சீறா:1356/2
வென்றி சேர் புகழ் சாபிர் சோகத்து முன் மேவி – சீறா:4260/2
சோகத்து அகடு உள்ளே கிடந்து எடுத்தார் துயர் விடுத்தார் – சீறா:4336/3

மேல்


சோகம் (8)

சோகம் பற்றி தொடர்வன எங்குமே – சீறா:3908/4
தூய கொண்டலின் வேகம் உற்று எழுந்தது சோகம் – சீறா:4261/4
அடி பெயர்த்திடா மூப்பு உறு சோகம் என்பதனை – சீறா:4262/1
இடபம் கொறி சோகம் பணி எழில் ஆடை பல் நிதிய – சீறா:4325/1
அடல் கொண்டு எழு பரி சோகம் மற்றவை யாவும் நல் புனலால் – சீறா:4332/1
பதி மேவிய சிறை ஆடை பல் மணி பாய் பரி சோகம்
நிதி யாவும் அங்கு உறு தீனர்கள் நெஞ்சம் மகிழ் மீற – சீறா:4338/2,3
சோகம் எய்தி துயரில் துளங்கியே – சீறா:4774/4
ஒரு குடம் கவரி சோகம் உள்ளவை சாய்த்துக்கொண்டு – சீறா:4919/1

மேல்


சோகின் (1)

செம் சரண் புகுவோம் அன்னோர் தீர்ப்பர் அ சோகின் ஆற்றல் – சீறா:4721/2

மேல்


சோகினை (1)

கொடு வரும் சோகினை கூண்டி யாவரும் – சீறா:2746/2

மேல்


சோகு (2)

விரைந்து இவண் அகன்று வேற்று ஊர் புகும் இவை வினவிரேல் சோகு
அருந்திட உடலம் வீழ்த்தி ஆர் உயிர் பறித்து நுங்கள் – சீறா:2390/2,3
சோகு சென்று அலைப்ப மாழ்கி துயருறும் பொழிலை கண்டு – சீறா:4727/1

மேல்


சோகும் (1)

சோகும் கூளியும் நிறைந்துகொண்டு ஏகின தொடர்ந்தே – சீறா:3857/4

மேல்


சோகை (2)

உடைபட முறித்த சோகை உடற்றுதற்கு உரியர் யார் என்று – சீறா:4720/3
கைவண்ணம் காட்டி சோகை காத்து அருள் செய்து பாரில் – சீறா:4728/3

மேல்


சோட்டினாலும் (1)

மடல் செறி தண்டினாலும் அமைந்திடு சோட்டினாலும்
படர் உல புயத்தினாலும் பரு வரை தனுவினாலும் – சீறா:4939/2,3

மேல்


சோட்டினில் (3)

மெய்யில் சோட்டினில் தாங்கின கடுப்பினில் வெகுண்டு – சீறா:3521/2
மூடும் என் உடல் சோட்டினில் கரம் முழுகிடவும் – சீறா:3812/3
தரித்த சோட்டினில் கரம் புகுந்திருப்பது என் தனுவில் – சீறா:3815/1

மேல்


சோடு (5)

புட்டில் கை சோடு இணை தாக்கு போர்வை வெண் – சீறா:3005/3
சோடு அணிந்து அரிய செம்பொன் சுடர் மணி கடகம் பூண்டு – சீறா:3402/2
மிதித்தும் சோடு அணி முகத்தினில் தாக்கியும் விரவில் – சீறா:3486/1
சோடு இணைப்படும் இரும்பையும் உரத்தையும் துளைத்து உள்ளூடுற – சீறா:3493/2
தோள் அறுந்தன சோடு அறுந்தன துரகதத்தின் – சீறா:3511/2

மேல்


சோடுகள் (1)

முடி தகர்ந்தன சோடுகள் உதிர்ந்தன மூரி – சீறா:3494/3

மேல்


சோடுடன் (1)

உரம் திகழ்ந்த அவன் சிரமும் பொன் சோடுடன் உடலும் – சீறா:3524/2

மேல்


சோடும் (1)

மற்றவன் புயத்து எறிந்தனர் வனை துடர் சோடும்
அற்று இறுந்தது அ தண்டமும் நுறுங்கியது அன்றே – சீறா:3535/3,4

மேல்


சோணிதம் (2)

மேலில் சோணிதம் தர ஒரு வீரன் போர் விளைத்தான் – சீறா:3896/4
தொடுத்த தாரையில் சோணிதம் துள்ளின – சீறா:4495/4

மேல்


சோதரரை (1)

வய வரி ஹமுசா ஈறாய் மன்னு சோதரரை எல்லாம் – சீறா:1072/3

மேல்


சோதரி (1)

மன்னு சோதரி என்று ஓதும் பாத்திமா மனையில் சென்றார் – சீறா:1565/4

மேல்


சோதனை (1)

புடை பறித்து அதில் உட்பட சோதனை போக்கி – சீறா:1231/1

மேல்


சோதி (77)

பெரு வரம் தருவாய் ஆதி_நாயகனே பேதியா சோதி மா முதலே – சீறா:3/4
தீது இலா சோதி போல தீன் பயிர் விளக்கம்செய்தே – சீறா:7/2
சோதி வெண் கதிர் அந்தரத்து உலவிய தோற்றம் – சீறா:93/2
தேம் கமழ் குழலும் சோதி சிறுபிறை நுதலும் வாய்ப்ப – சீறா:116/1
மதி கதிர் விலக்கும் சோதி முகம்மதின் சலவாத்து ஓத – சீறா:121/1
சோதி மென் முகம் இலங்கிட துயில்வ போன்று இறந்தார் – சீறா:207/4
மறைதரா சோதி முகம்மது நயினார் வடிவுறு மெய்யினில் துகளும் – சீறா:370/1
மலர் திரு சோதி முக மதி விளங்க முகம்மது சொல் விளங்கினவே – சீறா:377/4
இட்ட கஞ்சுகராய் ஆண்மை இலங்கும் வாலிபராய் சோதி
விட்டு ஒளிர் மின்னின் ஒப்ப விரைவினில் இருவர் வந்தார் – சீறா:406/3,4
சோதி மா நபி வருவர் இ நாள் என துணிந்து – சீறா:563/2
கூன் கட வளை ஆர் வெண் பால் குரை கடல் அமிர்தும் சோதி
வான் கடல் அமிர்தும் ஒன்றாய் வடிவெடுத்து அனைய பாவை – சீறா:607/3,4
சோதி மா முக மலர் விழிகள் தூங்கினார் – சீறா:728/4
சலதரம் திரண்டு நீங்கா தனி குடை நிழற்ற சோதி
கலை மதி பொருவா மெய்யில் கதிர் புடை விலகி மின்ன – சீறா:817/1,2
வேலை-வாய் தரள சோதி விளங்குவ போன்றது அன்றே – சீறா:924/4
இந்து எழில் மழுங்கும் சோதி இறையவன் தூதர் மெய்யின் – சீறா:925/3
மின் ஒளி மழுக்கும் சோதி மெய் முகம்மதும் அன்பாக – சீறா:936/2
இயல் மரகதத்தின் சோதி இளம் தளிர் குழைப்ப ஈன்று – சீறா:1054/2
புதியது ஓர் கனவின் நுட்ப பொருளினை தேர்ந்து சோதி
மதி_நுதற்கு உரைத்து போற்றி மனம் மகிழ்ந்து எழுந்து வீரம் – சீறா:1059/1,2
வனப்பு இருந்து ஒழுகும் சோதி முகம்மதினிடத்தில் சார்ந்தான் – சீறா:1063/4
மின் ஒளி கரக்கும் சோதி மெய் எழில் முகம்மது என்னும் – சீறா:1155/2
விண் கதிர் அடரும் சோதி மேனிலை வாயில்-தோறும் – சீறா:1170/3
தண் நிலவு உமிழும் சோதி தவழ் நிலை வீதி-வாயின் – சீறா:1172/1
குதிக்கும் சோதி கொடி இடை கொம்பு அனார் – சீறா:1177/2
மின் தவழ்வது என ஒளிரும் கதீஜா நாயகி உதரம் விளங்க சோதி
துன்று மணி என பூவின் மடந்தையர்க்கும் சுவன பதி தோகைமார்க்கும் – சீறா:1218/2,3
சோதி எங்கணும் பரந்திட ககுபத்துல்லாவை – சீறா:1219/3
நானம் முங்கிய மெய் சோதி நாயகா வரையின் கண்ணே – சீறா:1253/3
நானிலம் பரப்பும் சோதி நாயக கடவுள்-தம்மை – சீறா:1257/1
வானகத்து இருந்த சோதி வந்து சந்தித்ததே போல் – சீறா:1257/2
சொரி கதிர் பரப்பும் சோதி துகிலினை கரத்தில் கொண்டார் – சீறா:1258/4
மரை மலர் வதன சோதி முகம்மதின் கரத்தில் வானோர் – சீறா:1260/1
மதியினும் இலங்கும் சோதி முகம்மதே ஓதும் என்ன – சீறா:1264/2
இன்னலில் இடைந்திடைந்து இறந்து சோதி வாய் – சீறா:1473/3
மறம் தாங்கிய பொன் புயத்து உமறு வந்தார் வரலும் செழும் சோதி
பிறந்து ஆர் எழில் நம் நபி குரிசில் பிந்தாதிருந்தார் எழுந்தாரே – சீறா:1590/3,4
இகல் பொருந்தும் உளத்தோடும் இறபியா தரும் விடலை இருந்து சோதி
முகம்மதினை முகம் நோக்கி சூழ்ந்து இருந்த பெரியோரை மதித்து போற்றி – சீறா:1645/1,2
வரிசையின் விழித்து சோதி முகம்மதே வருந்தல் மேலோன் – சீறா:1728/2
சந்தனம் பனிநீர் சிந்தி தரை மெழுக்கெறிந்து சோதி
அந்தரத்து உடுவின் கூட்டம் அனைத்தும் வந்தடைந்தது என்ன – சீறா:1743/2,3
சோதி மதிள் சூழ் திமஸ்கினுக்கு இறை சொல்வானால் – சீறா:1768/4
தூதன் நபி யான் அளவு இல் சோதி உரையான – சீறா:1771/2
அருள் அடைகிடந்த கண்ணும் அழகு ஒளிர் முகமும் சோதி
சொரி நறை கமழ்ந்த மெய்யும் சூல் முகில் கவிகையோடும் – சீறா:2059/1,2
சோதி வெண் குருத்தொடும் தோன்ற மேல் எழுந்து – சீறா:2134/2
நிலவு கொப்பிளித்தது என்ன நீண்ட மெய் சோதி கால – சீறா:2257/2
தனி இருந்து எழில் மெய் சோதி தயங்கிய நபி முன்பாக – சீறா:2266/2
மின் கடந்து இலங்கும் சோதி விரிந்த மெய் முகம்மது என்னும் – சீறா:2268/3
பேதம் அற்று உரைத்தீர் சோதி பெருகு தீன் விளக்கே இந்த – சீறா:2281/1
சோதி நாயகன் தூது எனும் வள்ளலுக்கு – சீறா:2345/1
சோதி நாயகன் திரு மறை தூதுவர் இறசூல் – சீறா:2497/1
மனதினில் படர சோதி கலையினை வலிதின் வாங்கி – சீறா:2598/2
மரை தட பதத்தை மெல்ல வாங்கினர் வாங்க சோதி
விரித்த சூட்டு எரி கண் பாந்தள் விளங்கி அ வளையை நீங்கி – சீறா:2602/2,3
சோதி மெய் துகள் படா தூதரும் மரை – சீறா:2750/3
சோதி மென் கொடி என தோன்றும் ஆமினா – சீறா:2752/1
மந்தர புயமும் சோதி வடிவு மேல் வளர்ந்து நீண்ட – சீறா:2770/1
கதிரவன் ஒளியும் சோதி கலை நிறைந்து உவாவில் தோன்றும் – சீறா:2795/2
சோதி வீசிய மரகத பாசடை துலங்கும் – சீறா:2933/3
கோது அற திரண்டு சோதி கொடி என உருக்கொண்டு ஓங்கி – சீறா:3043/3
கதிர் தட தீபம் என்ன கட்டழகு எறிக்கும் சோதி – சீறா:3044/4
கொடி மட மயிலை சோதி குல கொழுந்து அனைய கற்பை – சீறா:3053/2
அரியவன் திரு மெய் தூதே அண்ணலே இறையோன் சோதி
குரு மணி இனத்தால் போதால் கொழும் துகில்-அதனால் செம்பொன் – சீறா:3071/1,2
சிற்றிடை ஒசிய சோதி சிறு நுதல் வெயர்ப்ப வாய்ந்த – சீறா:3181/1
இறையவன் தூதர் ஈன்ற இரு விழி மணியை சோதி
மறைபடா விளக்கை சேணின் வானிடத்து உறையா மின்னை – சீறா:3209/1,2
மின்னை வெண் சோதி சுற்றி கிடந்து அன துகிலை வீக்கி – சீறா:3210/1
தென் உலா மணியின் சோதி சீப்பிட்டு சிறப்பிட்டாரால் – சீறா:3210/4
மலி பொலன்_கிரியில் சோதி மணியினை இருத்தல் போல – சீறா:3221/1
மெய் ஒளி பரப்பும் சோதி விரி சிறை ஒடுக்கி யார்க்கும் – சீறா:3222/1
இற்றையின் இரவில் சோதி இலங்கிய சுவன நாடு – சீறா:3224/1
சோதி நின்று எறிய திட்டி சுற்றி நின்று எறிந்திட்டாரால் – சீறா:3228/4
கண் ஒளி கவரும் சோதி கஞ்சுகி கவின செய்தார் – சீறா:3367/4
சோதி மென் கரம் எடுத்து இரு நிலத்தினை தூண்டி – சீறா:3468/2
கட்டழகு எறிக்கும் சோதி காவலர் புறப்பட்டாரால் – சீறா:3673/4
வாசம் உணர்த்தி சோதி விளக்கும் வடிவத்தார் – சீறா:3927/1
மீன் என திகழும் சோதி முடியொடும் வீழ்ந்த எங்கும் – சீறா:3937/3
சோதி மூரலும் சிதைத்திட தைத்தது தொகுத்த – சீறா:4003/2
சேல் பாய மேதி வெருண்டு ஓட வளை உடைந்து முத்தம் சிந்தி சோதி
கால் பாயும் கரை தடம் சூழ் முறைசீகு எனும் நகரில் கணிப்பிலாத – சீறா:4296/1,2
பெருமையில் நின்ற சோதி பெரியவன் ஏவல் நாளும் – சீறா:4397/1
நிறையும் எனது உடல் உயிரை தர வேண்டும் எ தலத்தும் நீண்ட சோதி
இறையவனே அ காபிர் நாள்-தோறும் தேய்வரெனில் இலங்கும் வாளி – சீறா:4526/2,3
பனி அற சோதி காலும் பருதியும் மதியும் ஏய்ப்ப – சீறா:4622/3
விரிந்தன என்ன சோதி விளங்கிட நபி முன் வந்தார் – சீறா:4694/4
குறைவு இலா பொருளே சோதி குலவிய ஒளிவே நீதி – சீறா:4750/2

மேல்


சோதியாய் (1)

சோதியாய் எவைக்கும் உள் உறை பொருளாய் தோற்றமும் மாற்றமும் தோன்றா – சீறா:1241/1

மேல்


சோதியே (3)

சோதியே தவுபா-தனை கபூல் ஆக்கு என்று உரைத்தனர் சுடர் முடி ஆதம் – சீறா:132/4
இம்பர் நாட்டும் எழுந்தன சோதியே – சீறா:1173/4
சோதியே எவையின் உவமையில்லவனே தொடர் இன்ப துன்பம் அற்றவனே – சீறா:1900/2

மேல்


சோதியை (1)

சோதியை தெரிசித்து அமரர்கள் அணுவும் தோன்றுதற்கு இடம் அற நெருங்கி – சீறா:126/2

மேல்


சோபமுற்று (2)

சூடு சுட்டு மிகவே குதித்து மறி சோபமுற்று அடிகள் பாவ மா – சீறா:4211/1
தூசினை தரையின் மேல் விரித்து மிகு சோபமுற்று விழி துஞ்சினார் – சீறா:4218/4

மேல்


சோபமொடு (1)

சுற்றம் எனும் மள்ளர் சிலர் சோபமொடு ஷாமின் – சீறா:4136/2

மேல்


சோபன (3)

துதித்தனர் ஹவ்வா கேட்டு சோபன மகர் பெற்றேன் என்று – சீறா:121/3
மதுகை மன்னவர்கள் கூறும் சோபன வசனம் தன்னான் – சீறா:3078/1
மறு இலா திரு மங்கல சோபன வசனம் – சீறா:3110/2

மேல்


சோபனங்கள் (1)

நறை விரி கனக_நாட்டின் நடந்த சோபனங்கள் ஈது என்று – சீறா:3231/1

மேல்


சோபனத்தை (1)

உடன் உறை முதியோர்க்கு உம்பர் உற்ற சோபனத்தை செம் தேன் – சீறா:3074/3

மேல்


சோபனம் (3)

தெரிதர வானோர்க்கு எல்லாம் சோபனம் சிறக்க சொல்லி – சீறா:103/2
நெருங்கிய பொருளாய் இன்று ஓர் சோபனம் நிகழ்வன் என்றார் – சீறா:1581/4
சொரிதரும் செம் கை வேந்தே சோபனம் வருக என்றார் – சீறா:3077/4

மேல்


சோர் (1)

திரு மயில் பாத்திமாவும் செ இயல் ஸஹீதும் தேன் சோர்
மரு மலி படலை திண் தோள் முகம்மதின் கலிமா ஓதி – சீறா:1566/1,2

மேல்


சோர்தர (1)

ஏகிலாது இவண் இன் உயிர் சோர்தர
சேகு அறும் தட வாளில் சிதைத்திடல் – சீறா:4241/2,3

மேல்


சோர்தரும் (1)

சோர்தரும் மயில் என சோர்ந்து கண்ணில் நீர் – சீறா:1786/2

மேல்


சோர்ந்தது (1)

கரங்கள் சோர்ந்தது என்று இடை நிலம் சேர்த்தினள் கடைகால் – சீறா:2690/4

மேல்


சோர்ந்தனள் (1)

கண்டனள் பதறி வீழ்ந்தனள் ஆகம் கலங்கினள் சோர்ந்தனள் அறிவு – சீறா:4119/1

மேல்


சோர்ந்தனன் (1)

சொரிந்தது குருதி என்பார் சோர்ந்தனன் மன்னன் என்பார் – சீறா:3717/4

மேல்


சோர்ந்து (15)

தூய நல் தெரு எலாம் திரிந்து சோர்ந்து ஒரு – சீறா:318/2
வாடிய முகத்தில் கண்ணீர் மார்பகம் நனைப்ப சோர்ந்து
பாடியில் புகுந்து தங்கள் மன பயங்கரத்தை வந்து – சீறா:425/2,3
வேதனை பெருக வாடி வேர்த்து உடல் அயர்ந்து சோர்ந்து
பாதகம் பலித்தவாற்றால் பதைபதைத்து உருகி ஏங்கி – சீறா:944/2,3
கரை பெறற்கு அரிதாய் சோர்ந்து கண் படைபெறாது வாடி – சீறா:1052/2
சுடு கதிர் நிலத்திடை சோர்ந்து மூச்செறிந்து – சீறா:1483/2
உத்துபா வரவினை கண்டு உருட்டு வார் திரை கரத்தின் ஓடி சோர்ந்து
கத்து வால் வளை தரளம் கதிர்த்து வார்ந்து ஒழுகு மணி கடலின் நாப்பண் – சீறா:1644/1,2
நிலமை அடல் அறிவு அகன்ற நெஞ்சினொடும் புலம்பி நெடுமூச்சில் சோர்ந்து
சிலை வயவர்க்கு எதிர் உரைப்பது என் என சஞ்சலத்தின் நடு தியங்கி வாடி – சீறா:1658/2,3
சோர்தரும் மயில் என சோர்ந்து கண்ணில் நீர் – சீறா:1786/2
நெட்டுயிர்ப்பு எறிந்து சோர்ந்து நிலத்திடை கிடக்கும் நேரம் – சீறா:2079/2
மடி முலை இறங்கி பாலும் வழிந்தது குழவி சோர்ந்து
படி மிசை கிடந்து என் பாடுபடுவதோ அறிகிலேனே – சீறா:2086/3,4
துணை எனும் கலையின் அங்கம் சோர்ந்து நெட்டுயிர்ப்பு வீங்கி – சீறா:2104/3
வாதையில் பதைத்து சோர்ந்து கண்ணில் நீர் வடித்து நின்றாள் – சீறா:2799/4
பொன் திகழ் முலையார் ஆசை அம் கடலுள் புக்கி மெய் சோர்ந்து உழன்றனரோ – சீறா:4118/3
நாவினால் பல இரங்கி மெய் சோர்ந்து உளம் நலிய – சீறா:4166/3
உருகி வாடி மெய் சோர்ந்து நெட்டுயிர்ப்பு எறிந்து இரங்கி – சீறா:4169/2

மேல்


சோர்வு (2)

சொரிந்ததாம் என குளிர்ந்தது சோர்வு அற அன்றே – சீறா:972/4
சோர்வு இலாது உரைத்தான் மிக்க சூழ்ச்சியில் தெளிந்த நீரான் – சீறா:1070/4

மேல்


சோர்வுற (1)

சுரம் தனி பிடிப்ப உடல் உலைந்து ஒடுங்கி சோர்வுற துன்பமுற்றனரால் – சீறா:2872/4

மேல்


சோர்வுறா (1)

திரு ஒளிவு எனும் ஹபீபு நபி முகம்மது அன்று வானர் சிரம் மிசை நடந்து சோர்வுறா
இரு சரணம் நம்பினோர்கள் வரிசைகள் நிறைந்தபேர்கள் எவரினும் உயர்ந்தபேர்களே – சீறா:5/3,4

மேல்


சோர (8)

இதயம் நொந்து ஆவி சோர இடைந்து வாடுவர்கள் அன்றே – சீறா:410/4
ஆரிது தெருமந்து உள்ளத்து அறிவு அழிந்து ஆவி சோர
காரிகை அலிமா பூண்ட கலன் பல திசையும் சிந்த – சீறா:427/1,2
கூந்தல் சோர குழைந்து நிற்பார் சிலர் – சீறா:1196/2
தோள் துணை நெருங்க உள்ளம் துனிவர உடலம் சோர
பூட்டிய கரங்கள் சேப்ப புல்லி நம் நபியை நோக்கி – சீறா:1265/2,3
விதிர் சினை கரங்கள் சாய்த்து மென் தழை கூந்தல் சோர
மதி அழிந்து இரங்கி கண்ணீர் வடிப்பன போன்றது அன்றே – சீறா:2064/3,4
புது கடி நறவம் சிந்தும் பூம் குழல் மாலை சோர
மதி குலம் கடல் பூத்து என்ன மங்கையர் திரண்டு மொய்த்தார் – சீறா:3172/3,4
இருள் குழல் மாலை சோர இதயம் நொந்து ஒருத்தி போனாள் – சீறா:3201/4
அ தருணத்தின் ஏகி ஆங்கு அவர் ஆவி சோர
சித்திர வகையின் வீழ்த்தி தெறுதலே கருமம் என்றான் – சீறா:4196/3,4

மேல்


சோரர் (1)

சோரர் உண்டு என மனம் துணுக்குறல் சுடர் வரையின் – சீறா:845/1

மேல்


சோரி (14)

முட்டி வீழ்ந்தனன் குமிழினும் வாயினும் முழு பெருக்கு என சோரி
கொட்டினான் எழுந்தான் அபுஜகில் எனும் கொலை மன கொடியோனே – சீறா:674/3,4
சோரி கொட்டிட புடைத்தனன் அதில் ஒரு சூரன் – சீறா:3501/4
சொல்லி மாய்ந்தனர் சிலர்சிலர் சோரி வெம் களத்தில் – சீறா:3551/4
சோரி நீர் ஒழுக இருவர்கள் தலையும் துணித்து அரும் கழுவின் இட்டனரால் – சீறா:3601/4
அணி உரம் கிழித்த நேமி அரத்த நீர் குடித்து சோரி
மணம் கமழ் அயில் நெய் உண்டு வாய் கிடந்து எரியும் சூலம் – சீறா:3847/2,3
சுடு சரங்கள் துரந்தன சோரி நீர் – சீறா:3900/1
சோனை மும்மாரி என்ன பொழிந்தன சோரி சென்னி – சீறா:3937/2
மாய்ந்தனர் பரிகள் மண்ணின் மடிந்தன புண்ணில் சோரி
சாய்ந்தன பிணத்தின் குப்பை தழைத்தன குன்றம் ஒப்ப – சீறா:3940/2,3
சோனை மாரியில் சோரி வீழ்தர – சீறா:3963/3
கிள்ளையினது உடலினும் போர் மைந்தர் உறுபினும் சேந்து கிளர்ந்த சோரி
வெள்ளம் என பரந்து கரை அள்ளல் என கிடப்ப மனம் விரும்பி ஈண்டும் – சீறா:4316/1,2
இலையை ஒத்த கொடி திரள் வீழ்ந்து இலங்கின செம் சோரி செக்கர் என்ன தோன்றும் – சீறா:4317/3
மறிந்த வாளில் வழங்கினர் சோரி நீர் – சீறா:4511/3
வந்து காபாவில் செறிந்திடும் நிரையை சுற்றினர் வளைந்தனர் சோரி
சிந்திட பொதுவன் தலை தகர்ந்து ஓட வெட்டினர் செழும் திறல் வீரர் – சீறா:4927/1,2
தரையினில் சோரி கொட்டிட ஒருவன் தட கழல் கால் உடைந்து உழல – சீறா:4930/3

மேல்


சோரிநீர் (1)

சொன்ன போதினில் ஓடினர் சோரிநீர் சொரிய – சீறா:961/1

மேல்


சோரியால் (1)

புண்ணின் எங்கும் பொழிந்தன சோரியால்
மண்ணின் எங்கும் மறைத்தனவாம் அரோ – சீறா:3907/3,4

மேல்


சோரியில் (1)

சோரியில் வரடும் வங்குமாய் இருந்த துருவை-கண் முதுகினில் திறமாய் – சீறா:367/2

மேல்


சோரியின் (1)

முனைக்கும் ஆங்கு அவர் சோரியின் முற்றுமே – சீறா:4497/2

மேல்


சோரியும் (1)

தசையும் சோரியும் உண்டு உண்டு பேய் பசி தணிப்ப – சீறா:3891/2

மேல்


சோலை (37)

சோலை வட்ட வாய் மயில் இனம் சூழ்ந்து கார் நீல – சீறா:62/3
சோலை வாய்-தொறும் முக்கனி தேன் மழை சொரியும் – சீறா:74/2
இலை பல தளிர்த்து குளிர் வன சோலை இருந்தவர் அனைவரும் எழுந்து – சீறா:360/1
இனம் எனும் சோலை சூழ்ந்த இகுளையர் எனும் வாவிக்குள் – சீறா:610/1
தூறு தேன் துளித்து கனிகளும் காயும் சொரிதர சோலை சூழ்ந்தனவே – சீறா:697/4
விரை கமழ் சோலை வேரறுத்து வீழ்த்தின – சீறா:735/3
சுடரவன் கதிர்கள் தோன்றா சோலை வாய் விளங்கிற்று அன்றே – சீறா:803/4
மரு புகும் சோலை வேலி நீழலில் வரவும் ஒட்டார் – சீறா:804/1
கடி கமழ் சோலை வாயில் முகம்மதை சரக்கு காக்கும்படி – சீறா:808/3
சோலை முக்கனி தேனொடும் பாகையும் சொரிந்தே – சீறா:832/4
உதிரும் மென் மலர் சோலை புக்கு உறங்கினர் அன்றே – சீறா:840/4
சோலை வாய் ஒரு வானகம் என சுடர் திகழ – சீறா:856/1
குறித்த சோலை மேல் தவழ்வது குரை கடல் ஏழும் – சீறா:864/3
மரு கமழ் சோலை சூழ் மக்க மா நகர் – சீறா:912/1
குருகு ஆர் கழனிகள் வாவிகள் குளிர் சோலை கடந்தே – சீறா:981/1
குந்தம் ஆசினி மா கடம்பு இலவு இதழி குங்குமம் செறி திரள் சோலை – சீறா:1002/4
அலகு இலா செல்வம் குறைவு அறாது இருந்த அணி திகழ்வன தளிர் சோலை – சீறா:1007/4
மரு மலர் சோலை சூழ்ந்த மால் வரை இடத்தை நீங்கி – சீறா:1272/2
மரு மலர் சோலை சூழும் மக்க மா நகரம் சேர்ந்து – சீறா:1749/3
மரு மலர் செறியும் சோலை சூழ்ந்தது ஓர் வரையை சார்ந்தார் – சீறா:2053/4
ஒருங்கினில் சோலை புக்கும் உசைதை கண்டு ஐயமுற்றார் – சீறா:2367/4
பூம் குலாய் விரிந்த சோலை புது நிழல் பரப்பின் அன்றே – சீறா:2374/4
மரு கமழ் சோலை சூழு மக்க மா நகரின் வாழ்வு – சீறா:3356/1
ஏட்டு அலர் சோலை சூழ் இறாக்கு மா நகரை சார்ந்த – சீறா:3687/1
மை கலந்து உயரும் சோலை கைபறில் வாழ்வோன் நாளும் – சீறா:3689/3
காலினில் செறிந்து மீச்சென்று இலங்கிய கவிகை சோலை
மேவினில் புயலை ஒப்ப வெண் கொடி படர்ந்து செல்ல – சீறா:3870/1,2
வடிவு ஆர் சோலை சூழ்ந்து இருந்த மதீனா நகரில் வந்தனரால் – சீறா:4051/4
வெறி துணர் தாது துன்றும் வேரி அம் சோலை புக்கார் – சீறா:4290/4
சிந்து சோலை சூழ் மதீனத்து பள்ளியில் சேர்ந்தார் – சீறா:4641/4
மரு மலர் செறியும் சோலை வளாகத்தில் புகுந்தது அன்றே – சீறா:4717/4
தோம் அற செறிந்த சோலை துகள்பட திரிந்த அன்றே – சீறா:4718/4
துஞ்சலாம் அஞ்சல் என்ன துவன்றி மஞ்சு உறங்கும் சோலை
எஞ்சல் இலாத காவற்கு இடர் உறாது என்ன உன்னி – சீறா:4721/3,4
கிடந்தனர் குபிரர் சோலை கிட்டினர் இறைவன் தூதர் – சீறா:4723/4
இவ்வண்ணம் சோலை எல்லாம் எய்திய வருத்தம் கண்டு – சீறா:4728/1
பாதவ சோலை புக்கி படு மதம் உளங்கொண்டு என்ன – சீறா:4735/4
மாரி நீர் வறந்து சோலை மரம் இலை உதிர்ந்து மிக்க – சீறா:4743/1
பொழிதரு சோலை படப்பையும் கடந்து போயினர் நிரை கண் முன் ஏக – சீறா:4922/4

மேல்


சோலை-தனக்கு (1)

தாய் என வளர்த்த சோலை-தனக்கு உறும் இடரை தீர்க்கவே – சீறா:4724/3

மேல்


சோலை-வாய் (6)

தேன் பெருக்கு ஒழுகி வழிதரும் கனிகள் சிதறிடும் சோலை-வாய் தெளிந்த – சீறா:237/1
கார் உறு சோலை-வாய் சுரும்பும் கண்படைத்து – சீறா:727/3
விரைவினில் சோலை-வாய் விடுதி நீங்கியே – சீறா:731/2
மின் தவழ் அலங்கல் வேலிர் சோலை-வாய் விடுதியாகி – சீறா:798/3
சோலை-வாய் விடுத்து நீந்தி துவசமும் குடையும் மல்க – சீறா:1035/1
சோலை-வாய் குயில் எனும் இசையவர்க்கு அணி சொரிவார் – சீறா:1125/3

மேல்


சோலை-வாயின் (1)

இ மர சோலை-வாயின் இரும் இறை அருளால் மாதோ – சீறா:828/4

மேல்


சோலையான் (1)

மட்டு வார் குளிர் சோலையான் மலிந்த பொன் உலகம் – சீறா:95/3

மேல்


சோலையில் (2)

துறையில் முத்து இறைக்கும் திரை தடம் சூழ்ந்த சோலையில் இருந்தனர் இப்பால் – சீறா:1008/4
இருள் பட கவிந்து கொண்டல்கள் தூங்கும் இள மர சோலையில் நீங்கா – சீறா:5008/1

மேல்


சோலையின் (1)

உதிரும் சோலையின் அளி இசை திசைதிசை ஓங்கும் – சீறா:2702/3

மேல்


சோலையினிடத்தும் (1)

சோலையினிடத்தும் சீறூர் சுற்றினும் துறுகல் சார்பும் – சீறா:2566/2

மேல்


சோலையும் (6)

தேறல் தூற்றிய சோலையும் அரம்பையின் திரளிடை பழ காடும் – சீறா:671/2
பள்ளமும் பசும் சோலையும் வெண் மணல் பரப்பும் – சீறா:843/1
பண்ணை சூழ் நகரும் பல சோலையும்
மண்ணும் விண்ணும் மலிந்தன வாசமே – சீறா:1180/3,4
காதலின் தீன்தீன் விளங்க என்று ஏத்தி கடி மலர் சோலையும் நீந்தி – சீறா:2327/3
சொரி மது சோலையும் கதலி சூழலும் – சீறா:2726/2
பிரசம் ஊறும் மலர் பெரும் சோலையும்
கரை கொள் மா நதியும் கடந்து ஏகினார் – சீறா:4814/3,4

மேல்


சோற்றையும் (4)

சோற்றையும் கொடுவா என சொல்லினார் – சீறா:2335/4
ஒருங்கிருந்த ஒரு படி சோற்றையும்
கருங்கல் என்னும் கலசத்தில் பாலையும் – சீறா:2336/2,3
அருந்தும் சோற்றையும் பாலையும் அங்கையில் – சீறா:2337/1
வந்த சோற்றையும் பாலையும் மன்னவர் – சீறா:2340/3

மேல்


சோறு (1)

புகழ் ஓர் வடிவு கொண்ட அபூபக்கர் பொதி சோறு இனிது ஏந்தி – சீறா:2555/1

மேல்


சோறும் (1)

அரிசி சோறும் அரை படி பாலும் நல் – சீறா:2343/2

மேல்


சோனை (5)

சோனை மா மழை முழக்கு என வைகலும் தொனிக்கும் – சீறா:92/4
சோனை மா முகில் கவிகை நுண் துவலைகள் தூற்ற – சீறா:2705/3
சோனை மும்மாரி என்ன பொழிந்தன சோரி சென்னி – சீறா:3937/2
சோனை மாரியில் சோரி வீழ்தர – சீறா:3963/3
சொரிய அறல் வாரி வெகு சோனை பொழி மேகம் – சீறா:4892/1

மேல்