சு – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சுக 1
சுகத்தொடு 1
சுகம் 1
சுகமே 1
சுகயில் 6
சுகயிலை 2
சுகுபு 1
சுகுபும் 1
சுகுறா 4
சுகுறாவினை 3
சுகைபு 1
சுகைல் 2
சுசூதிட்டது 1
சுசூதிவை 1
சுசூதினில் 1
சுசூது 5
சுசூதும் 1
சுட்ட 1
சுட்டி 2
சுட்டிக்கொண்டவர் 1
சுட்டு 3
சுட 8
சுடச்சுட 4
சுடர் 56
சுடர்_தொடி 1
சுடர்கட்கு 1
சுடர்கள் 1
சுடர்விட 1
சுடர்விடு 1
சுடரவன் 4
சுடரால் 1
சுடரிடத்தில் 1
சுடரினும் 1
சுடரினை 1
சுடரும் 5
சுடரே 3
சுடரை 1
சுடரொடும் 1
சுடரோன் 1
சுடிகை 3
சுடிகைகள் 1
சுடு 8
சுடுகோலினில் 1
சுடுதல் 1
சுடும் 2
சுடும்சுடும் 1
சுடுவார் 1
சுண்ணமும் 3
சுணங்கன் 4
சுணங்கு 5
சுணங்கும் 5
சுத்தாவில் 1
சுதரும் 1
சுதனா 1
சுத்ஆன் 1
சுதிகள் 1
சுதினம் 1
சுதை 28
சுதையினால் 2
சுந்தர 26
சுந்தரத்தினின் 1
சுந்தரத்தொடும் 2
சுந்தரம் 2
சுந்தரர் 1
சுபையிறு 1
சுபைறு 2
சுபைறு-தாமும் 1
சுபைறுடன் 1
சுபைறும் 2
சுபைறொடு 1
சும்மை 1
சும்மையில் 1
சுமக்கின் 1
சுமத்தி 3
சுமத்திடு-மின் 1
சுமந்த 13
சுமந்தன 3
சுமந்திடுவார் 1
சுமந்திருந்தனரே 1
சுமந்து 15
சுமந்தே 1
சுமப்ப 2
சுமப்பதும் 1
சுமப்பவர் 1
சுமப்பீர் 1
சுமானாவை 1
சுமை 16
சுமைக்கு 1
சுமைகள் 1
சுமைகளை 1
சுமைதர 1
சுமையா 2
சுமையாவையும் 1
சுமையும் 2
சுர 6
சுரக்கும் 1
சுரங்கள் 1
சுரங்களும் 3
சுரத்திடை 5
சுரத்தில் 3
சுரத்தினால் 1
சுரத்தினில் 2
சுரத்து 2
சுரத்தொடும் 1
சுரந்த 8
சுரந்திடும் 1
சுரந்து 3
சுரப்ப 1
சுரப்பு 1
சுரப்பெடுத்து 1
சுரபியின் 1
சுரபியும் 1
சுரம் 6
சுரம்கொடு 1
சுரமும் 2
சுரமே 1
சுரி 11
சுரிகுழலியர் 1
சுரிகை 4
சுரிகையில் 1
சுரிகையினாலும் 1
சுரிகையை 2
சுரித்த 1
சுரித்தன 1
சுரித்து 1
சுரிந்த 1
சுரிப்பொடு 1
சுரிமுக 1
சுருக்கி 7
சுருக்கிட 1
சுருக்கிய 1
சுருக்கினுள் 1
சுருக்கு 1
சுருக்கும் 1
சுருங்கிடாது 1
சுருட்டி 3
சுருட்டியே 1
சுருட்டிவிட்டு 1
சுருட்டு 1
சுருண்டு 2
சுருதி 23
சுருதிசெய் 1
சுருதியின் 2
சுருதியை 2
சுருதியோனே 1
சுருப்பு 1
சுரும்பு 17
சுரும்பும் 1
சுரும்பொடும் 1
சுருளொடும் 1
சுரை 4
சுலைக்கு 1
சுலைம் 2
சுலையுமான் 1
சுவட்டடி 1
சுவட்டின 1
சுவட்டு 1
சுவடு 2
சுவடுகள் 1
சுவப்பிரமம் 1
சுவர்-தொறும் 2
சுவர்க்க 2
சுவர்க்கத்திலிருந்து 1
சுவர்க்கப்பதியையும் 1
சுவர்க்கபதி 1
சுவர்க்கபதியே 1
சுவர்க்கம் 2
சுவர்க்கமும் 2
சுவர்க்கமே 1
சுவல் 1
சுவற்றி 2
சுவற்றிற்று 1
சுவறி 1
சுவறிட 1
சுவன 36
சுவனத்தின் 1
சுவனத்து 2
சுவனம் 4
சுவனமும் 1
சுவாகு 3
சுவை 8
சுவைத்து 1
சுவையின் 1
சுவையினும் 2
சுவையினை 1
சுவையும் 1
சுவையொடும் 1
சுவைறா 1
சுவைறாவே 1
சுவைறாவை 2
சுழல் 3
சுழல்தரும் 1
சுழல 3
சுழலும் 6
சுழற்ற 2
சுழற்றி 3
சுழற்றிய 1
சுழற்று 1
சுழன்றவனை 1
சுழன்றன 1
சுழன்று 4
சுழன்றே 1
சுழி 3
சுழித்திட்டு 1
சுழித்து 3
சுழிபடு 1
சுள்ளாணியின் 1
சுளகு 1
சுளை 1
சுளையில் 1
சுற்றம் 2
சுற்றமும் 2
சுற்றமோடு 1
சுற்றி 26
சுற்றிட 5
சுற்றிப்பார்த்து 1
சுற்றிய 14
சுற்றியும் 2
சுற்றியே 2
சுற்றில் 1
சுற்றினர் 2
சுற்றினார் 3
சுற்றினும் 7
சுற்று 8
சுற்றும் 8
சுற்றூர் 1
சுறவின் 1
சுறவின 1
சுறவு 1
சுறாக்கத் 4
சுறுகும் 1
சுறுகுமாம் 1
சுறுமா 1
சுறுமாவும் 2
சுன்னத்துகள் 1
சுன்னத்தும் 1
சுனிதமாகி 1
சுனை 2
சுனைகளும் 1

சுக (1)

குவளை மை விழி மாதர்கள் சுக தடம் குளித்து – சீறா:3796/1

மேல்


சுகத்தொடு (1)

இகத்தொடு பரமும் சுகத்தொடு துயரும் எழு வகை பிறப்பொடு யாவும் – சீறா:4089/3

மேல்


சுகம் (1)

துறக்க நல் நகரில் சேர்ந்து சுகம் அனுபவிக்கும் ஆதம் – சீறா:123/1

மேல்


சுகமே (1)

தொடர்ந்திடும் சுரங்கள் யாவர்க்கும் தீர்ந்து துன்பம் அற்று இருந்தனர் சுகமே
நடந்த நாள் தொடுத்து வளம் பெறும் மதீனா நகரினில் சுரம் என்பது இலையே – சீறா:2873/3,4

மேல்


சுகயில் (6)

சொல் பயின் மதியான் மிக்க சுகயில் என்று ஒருவன் வந்தான் – சீறா:4873/4
சொல் பொருள் முகம்மது ஆய்ந்து சொல்லிட சுகயில் என்போன் – சீறா:4875/1
ஒல்லையில் எழுதும் என்ன உரைத்தனர் சுகயில் உள்ளம் – சீறா:4879/3
தெரிவுற தீட்டுக என்றார் சுகயில் பின் சிறிது சொல்வான் – சீறா:4881/4
வாகுற சுகயில் சொற்ற சொற்படி வரையும் என்றார் – சீறா:4884/4
பழுதிலான் தூதர் நல்க பரிந்து அந்த சுகயில் வாங்கி – சீறா:4885/3

மேல்


சுகயிலை (2)

துதித்து அவண் அடுத்து நின்ற சுகயிலை கண்டு வள்ளல் – சீறா:4874/1
சொல அரு மொழியை கூறும் சுகயிலை நோக்கி வள்ளல் – சீறா:4883/1

மேல்


சுகுபு (1)

அரியவன் கொடுத்த வரிசைகள் நிறைந்த ஐம்பது சுகுபு இறங்கியதே – சீறா:135/4

மேல்


சுகுபும் (1)

உன்னுதற்கு அரிய முப்பது சுகுபும் உடையவன் அருளினால் இறங்கி – சீறா:140/2

மேல்


சுகுறா (4)

கொண்டு இலங்கிய சுகுறா என்று ஓதிய – சீறா:4053/3
பண்ணை சூழ் சுகுறா எனும் நகர் ஏகி பாவையர்க்கு அணி விளக்கு என்ன – சீறா:4081/2
ஈனவன் ககுபு கேளிர் என்பவர் சுகுறா நீந்தி – சீறா:4357/2
தாரணி-அதனில் வேறு பொருவு இலா சுகுறா என்னும் – சீறா:4362/1

மேல்


சுகுறாவினை (3)

சென்று சுகுறாவினை வளைந்து சிறை கொண்டு – சீறா:4123/3
கொண்டு எழில் இலங்கு சுகுறாவினை அடைந்தார் – சீறா:4126/4
தரு சுகுறாவினை சார்ந்த தூதுவன் – சீறா:4559/2

மேல்


சுகைபு (1)

சூலினை தரித்த கொண்டல் சுகைபு நல் நபி-தம் செம்பொன் – சீறா:1762/1

மேல்


சுகைல் (2)

முன்பு உறு சுகைல் என்போனும் மொழிகுவன் பிசுமில்லாவின் – சீறா:4877/3
நிறை புகழுடையீர் என்று சுகைல் இனிது இயம்ப கேட்டு – சீறா:4878/3

மேல்


சுசூதிட்டது (1)

விந்தையாய் அசைத்து பாதம் மிசை சுசூதிட்டது அன்றே – சீறா:4730/4

மேல்


சுசூதிவை (1)

நல் நிலை றுக்கூவினோடு சுசூதிவை நடத்தி இரண்டாம் – சீறா:4200/3

மேல்


சுசூதினில் (1)

வேரி அங்கம் முதல் ஐம்புலன்களும் வெறுத்து ஒடுக்கிய சுசூதினில்
பாரிடை படிதல் கண்டு தீன் நிலை பகைத்த பாவிகள் நகைத்தனர் – சீறா:1434/3,4

மேல்


சுசூது (5)

இடமுறும் அமரர் யாரும் சுசூது செய்திடுக என்றான் – சீறா:112/4
இடம் கொள் அந்தர நேர் சிரசினை உயர்த்தி எழில்பெற சுசூது செய்து இணை தாள் – சீறா:252/2
தூ நறை கமழ ஒளி திகழ்தரவே சுசூது செய்து எழுந்தன அன்றே – சீறா:270/4
பரவியே சிதற கண்டதும் ககுபா பண்புற சுசூது செய்து இயல்பா – சீறா:272/2
பிடரியின் மீது சுமையும் சுசூது இயல் பிரிந்திடாது அவண் உறைந்ததும் – சீறா:1435/1

மேல்


சுசூதும் (1)

நல் துறை சுசூதும் செய்து நாயகர் இருப்பின் மேவ – சீறா:4201/4

மேல்


சுட்ட (1)

வேசு அற சுட்ட சாம்பர் மீது உறும் புனலை போன்றும் – சீறா:2593/2

மேல்


சுட்டி (2)

புது கதிர் தரள சுட்டி புனைந்து மேல் சாத்தும் சாத்தி – சீறா:3212/2
நிலைபெறாது அலையும் நெற்றி வெண் சுட்டி குருளையும் நெருநல் ஈன்று உலவும் – சீறா:5004/2

மேல்


சுட்டிக்கொண்டவர் (1)

சுட்டிக்கொண்டவர் இவர் என பெயர்களை தொகுத்து – சீறா:3478/2

மேல்


சுட்டு (3)

ஓடுவர் திரும்பி மீள்குவர் அடி சுட்டு உச்சியும் வெதுப்புற உலர்ந்து – சீறா:690/2
சூடு சுட்டு மிகவே குதித்து மறி சோபமுற்று அடிகள் பாவ மா – சீறா:4211/1
தோற்றிய ஈரல் திணி பிடர் தசைகள் சுட்டு இனிது அளித்தனர் புகழின் – சீறா:4990/3

மேல்


சுட (8)

குன்று போல் முலை செவி சுட மனம் கொதித்திடவே – சீறா:443/4
இமை சுட விழித்து முன்னர் ஏகி தம் வாளால் வாசி – சீறா:3344/3
சொன்ன மொழி தீ அங்கு அவர் காதில் சுட மேன்மேல் – சீறா:3914/1
சொரி கனல் பொறி புரூரம் சுட விழித்து இமைப்பில் செல்லும் – சீறா:3936/3
செம் தரை படு நிலம் சுட கழுகு சேனம் என்பது அடிவைத்திடாது – சீறா:4212/1
வந்து கானல் சுட ஆசை யானை முகம் மாறுகொண்டு புறமிட்டவால் – சீறா:4212/4
கரும் புவி போல கதிர் சுட காய்ந்த கடும் பரல் பாலையும் முல்லை – சீறா:4452/3
திடமுடன் மதித்திடாது என் செவி சுட உரைத்தீர் முன்னம் – சீறா:4857/2

மேல்


சுடச்சுட (4)

வீசிய கானல் சுடச்சுட கருகி விடர் விடும் பாலையில் அடைந்தார் – சீறா:682/4
செவி சுடச்சுட உரைத்ததும் குலத்தொடு தினமும் – சீறா:1847/3
உள் உறும் தீயால் முத்தம் சுடச்சுட ஒருங்கு சிந்தி – சீறா:3194/2
வெள் நிறம் தரு நுவணையும் சுடச்சுட மேன்மேல் – சீறா:4421/1

மேல்


சுடர் (56)

சொரி கதிர் பவள நிறம் பல படைத்து சுடர் மணி முத்து இனம் தெறிப்ப – சீறா:56/3
சொரியும் மென் மலர் தாதுக்கள் உதிர்ந்தன சுடர் மின் – சீறா:70/2
சோதியே தவுபா-தனை கபூல் ஆக்கு என்று உரைத்தனர் சுடர் முடி ஆதம் – சீறா:132/4
சுடர் மணி தவிசின் உயர்ந்து அரசு இயற்றி சுருதி நேர் உறை உகுநூகு – சீறா:139/2
வானகத்து அமரர் சுடர் விரி சுவன மடந்தையர் இனிது வாழ்த்து எடுப்ப – சீறா:150/3
கடி இருந்து எழு கற்பகமும் சுடர்
வடிவு இருந்த மணியும் வனசமும் – சீறா:167/1,2
துறவறம் தவறி இல்லறம் மடிந்து சுடர் இலா மனை-அது போல – சீறா:256/2
வடிவுறும் சுடர் வேல் அப்துல் முத்தலிபு மரை மலர் மா முகம் நோக்கி – சீறா:387/1
தூண்டிடா விளக்கின் செவ்வி சுடர் மதி முகத்தை நோக்கி – சீறா:392/3
சுருக்கு நுண் இடை பொலன் தொடி திருந்து இழை சுடர் மணி கதிஜாவே – சீறா:647/4
திணி சுடர் கதிர் வேல் வலன் ஏந்திய திறலோர் – சீறா:782/4
சோரர் உண்டு என மனம் துணுக்குறல் சுடர் வரையின் – சீறா:845/1
சோலை வாய் ஒரு வானகம் என சுடர் திகழ – சீறா:856/1
சுந்தர கமல சீறடிக்கு இசைந்த சுடர் அலத்தகம் எடுத்து எழுதார் – சீறா:1014/4
சுரும்பு இமிர் கரிய கூந்தல் சுடர்_தொடி கதீஜா தம்-பால் – சீறா:1061/1
திணி சுடர் விரிக்கும் வேல் கை திறல் அபித்தாலி-தம்பால் – சீறா:1067/2
துரைத்தனத்து அபித்தாலீபை சுடர் முகம்மதுவை போற்றி – சீறா:1071/3
தோள் துணை அபித்தாலீபு சுடர் நகை முறுவல் வாயால் – சீறா:1073/2
விடு சுடர் படம் எடுத்து உயர் வெளி அடைத்திடுவார் – சீறா:1104/3
சுடர் அணி திகழ்ந்து என கிளைஞர் சுற்றினார் – சீறா:1145/4
துணிவுடன் அமருக்கு ஏற்ற சுடர் படை கலன்கள் ஏற்றார் – சீறா:1497/4
துலங்கு செ இதழ் வெள் எயிறு அதுங்கிட சுடர் வாள் – சீறா:1518/3
தொடருவார் சுடர் வாள் கொடு தாக்குவர் துரத்தி – சீறா:1534/2
துவக்கம் முடிவிற்கு ஒரு சுடர் கதிரின் மிக்கோய் – சீறா:1780/4
தொலைவு இலா பெரும் காரணம் விளைப்பதால் சுடர் வெண் – சீறா:1879/3
திணி சுடர் சுவனத்து அரம்பையர் அமரர் தினம்-தொறும் பரவிய நயினார் – சீறா:1915/1
சொல் நய கலிமா ஓதி சுடர் பதம் தொழுது போன – சீறா:2267/4
திணி சுடர் நிலா தீன் ஓங்க செய்தவை எடுத்து சொல்வாம் – சீறா:2346/4
துணைவரும் சூழ்தர எழுந்து திண் சுடர்
பணை திரள் புய நபி பாதம் நண்ணினார் – சீறா:2414/3,4
நபி முகம்மதுவை தீவினை இருளை துடைத்திடும் நறும் சுடர் மணியை – சீறா:2538/1
தோய்ந்திட துயின்றோர் சிலர் உடல் நிமிர்த்து சுடர் இணை கரு விழி செருக – சீறா:2539/2
சுந்தர கரமும் மாறா சுடர் மதி முகமும் நோக்கி – சீறா:2770/2
சொல்லிய கனக செப்பில் சுடர் மணி தொகுதியேனும் – சீறா:2787/1
மதியின் நல் ஒளிவும் தூண்டா வண் சுடர் ஒளிவும் தோன்றும் – சீறா:2795/3
பொறையின் மீது இடும் சுடர் என தீன் எனும் பொருட்டால் – சீறா:2950/3
இரு சுடர் விலங்கிட இலங்கும் நீள் கொடி – சீறா:2964/1
சுடர் விடு படைக்கலம் சுமந்த கொற்றவர் – சீறா:3014/3
சுடர் கதிரவனை ஒப்ப தோன்றிய அலி-தம் செவ்வி – சீறா:3180/2
இடு சுடர் தவிசின் மீதில் அலி இனிது இருந்தார் அன்றே – சீறா:3207/4
சுடர் பிறை வடத்தை சூடி சொரி கதிர் வடங்கள் சேர்த்து – சீறா:3213/3
சுடர் மணி சதங்கை தண்டை பாடகம் சூட்டினாரால் – சீறா:3216/4
சுந்தர அருவி மாறா சுடர் வரையிடத்தில் தோன்ற – சீறா:3220/3
சொல்ல அரும் சுவன நாட்டு சுடர் மணி மனைகள்-தோறும் – சீறா:3225/2
சுடர் விடு துவசமும் தொகுத்திட்டார் அரோ – சீறா:3264/4
சோடு அணிந்து அரிய செம்பொன் சுடர் மணி கடகம் பூண்டு – சீறா:3402/2
செம் சுடர் மணி தண்டு ஏந்தி திரள் மணி புயங்கள் விம்ம – சீறா:3403/3
சுடர் கண் வேங்கைகள் என சில வீரர்கள் துறுமி – சீறா:3506/2
சூல் அடுத்த மை மின்னினும் சுடர் இலங்கியதே – சீறா:3509/4
சிகர மேருவில் சுடர் என செழும் பொழில் மதீனா – சீறா:3760/1
துதிக்கும் எ உலகிடத்தினும் சுடர் வடி வேலீர் – சீறா:3763/4
சூல் உறு மஞ்சின் மின் என வீசும் சுடர் வாளால் – சீறா:3917/4
செம் சுடர் பரிதி என்ன சாரிகை திரிந்தான் மன்னோ – சீறா:3946/4
சூதரில் கொடிய பாதகன் இருந்த சுடர் மனை கடைத்தலை புகுந்தார் – சீறா:4091/4
வடி சுடர் திகிரி தாங்கி இக்கிரிமா மன்னனும் ஏகினன் மாதோ – சீறா:4444/4
சுடர் கொள் வேலினர் வாளினரொடும் அபாசுபியான் – சீறா:4594/3
அலக்கணுறா சுடர் ஒளியாம் அல்லாவின் பணிவிடையால் அவனி மீதில் – சீறா:4678/3

மேல்


சுடர்_தொடி (1)

சுரும்பு இமிர் கரிய கூந்தல் சுடர்_தொடி கதீஜா தம்-பால் – சீறா:1061/1

மேல்


சுடர்கட்கு (1)

கிழமை சேர் சுடர்கட்கு உற்ற கிராண காலத்தும் மிக்காய் – சீறா:4783/3

மேல்


சுடர்கள் (1)

சொரி கதிர் வாயின் மேலாய் நோக்கின சுடர்கள் தூங்கும் – சீறா:106/3

மேல்


சுடர்விட (1)

தொக்க மேனி சுடர்விட வையமும் – சீறா:4815/3

மேல்


சுடர்விடு (1)

தோன்றல் தோன்றினர் அணி மணி மறுகிடை சுடர்விடு மதியே போல் – சீறா:669/4

மேல்


சுடரவன் (4)

சுடரவன் உதய மா கிரியில் தோன்றினான் – சீறா:732/4
சுடரவன் கதிர்கள் தோன்றா சோலை வாய் விளங்கிற்று அன்றே – சீறா:803/4
தொல் இருள் கிடந்தது என்ன சுடரவன் கதிர் புகாது – சீறா:2357/3
சொரி நிலா கவிகை நீழல் சுடரவன் கடுப்ப தோன்றும் – சீறா:3201/1

மேல்


சுடரால் (1)

தோய்ந்து சீறடி படி உறா புதுமையும் சுடரால்
வேய்ந்த மெய்யின் மாசு அணுகாததும் விறலோன் – சீறா:556/2,3

மேல்


சுடரிடத்தில் (1)

சுடரிடத்தில் பதங்கம் நினைவு அறியாது வருவது போல் சுறாக்கத் என்போன் – சீறா:2663/1

மேல்


சுடரினும் (1)

எண் திசையினும் பரந்து இரு சுடரினும் இலங்க – சீறா:333/2

மேல்


சுடரினை (1)

எந்தநாளும் இலங்கும் சுடரினை – சீறா:4766/4

மேல்


சுடரும் (5)

தங்கிய சுடரும் ஒவ்வா தனித்தனி அழகும் வாய்ந்த – சீறா:608/3
தண் மதியும் வெம் சுடரும் கரம் நீட்டி இருபுறத்தும் தடவல் போலும் – சீறா:1133/4
தூ நறும் கனி என சுடரும் கொம்பு என – சீறா:1152/2
தோற்றிட தோற்றி விளங்கும் நல் நுதலாள் சுடரும் முள் வாரணத்து அலகும் – சீறா:1957/2
சுடரும் வேல் படை அபூஜகல்-தனை துணிதுணிப்ப – சீறா:3425/3

மேல்


சுடரே (3)

பூதரத்து உறைந்த முழு மணி சுடரே புண்ணியம் திரண்ட மெய்ப்பொருளே – சீறா:1930/4
குடியில் பெறு சுடரே அதி குலனுக்கு அரு நிதியே – சீறா:4347/3
நிறை செழும் சுடரே என்று நிகழ்த்திட கிருபை செய்தான் – சீறா:4750/4

மேல்


சுடரை (1)

மரகத சுடரை சேந்த மாணிக்க கொழுந்தை பூவில் – சீறா:3218/1

மேல்


சுடரொடும் (1)

துகிர் சிறு வேர்விட்டு ஓடி சுடரொடும் திகழ்வதே போல் – சீறா:921/1

மேல்


சுடரோன் (1)

தூது போனவர் ஒத்தனன் சொரி கதிர் சுடரோன் – சீறா:1897/4

மேல்


சுடிகை (3)

சுடிகை மன்னவர் குலத்து உறு தொல் மறை நபிக்கு – சீறா:576/1
சுடிகை மன்னவன் கறுபு உதவிய அபாசுபியான் – சீறா:3761/2
ஆலம் மொய்த்த துளை மூரல் கண் செவி அணி பொறி சுடிகை நெட்டு அரா – சீறா:4213/1

மேல்


சுடிகைகள் (1)

பகுத்த நல் நுதல் துலங்கிட சுடிகைகள் பதிப்பார் – சீறா:1119/2

மேல்


சுடு (8)

சுடு கதிர் நிலத்திடை சோர்ந்து மூச்செறிந்து – சீறா:1483/2
மறா கதிர் கதிரவன் சுடு நெடும் சுர வழியின் – சீறா:2651/2
படர் தென்கீழ் திசை இறையவன் சுடு கனல் படையும் – சீறா:3481/1
சுடு சரங்கள் துரந்தன சோரி நீர் – சீறா:3900/1
கால மொய்த்து எரிகளே இறைத்த சுடு கானல் வெப்பு மெய் பொறுக்கலாது – சீறா:4213/3
சுடு நெருப்பினில் வெந்த என்பு எவையும் முன் துணித்து – சீறா:4427/1
தூய நெய் தயிர் பால் கடத்துடன் எடுத்து சுடு நில பாலையில் செறித்து – சீறா:4755/2
கரு முகில் அகலா சுடு நிலத்து அமைத்த சாலையும் பலபல கடந்தார் – சீறா:5010/4

மேல்


சுடுகோலினில் (1)

தடி தசை சுடுகோலினில் தள்ளும் முன் – சீறா:2333/3

மேல்


சுடுதல் (1)

தோற்றிய கதிரவன் சுடுதல் மாற்றியே – சீறா:4572/3

மேல்


சுடும் (2)

தோற்றம் நும்மிடத்து அலது வேறு இலை சுடும் கனலை – சீறா:969/1
வெடித்திட சுடும் பரல் வெயிலில் ஆக்கினார் – சீறா:1463/4

மேல்


சுடும்சுடும் (1)

நெருப்பு குத்திடும் தெறித்திடும் சுடும்சுடும் நெறியீர் – சீறா:968/1

மேல்


சுடுவார் (1)

நாவினில் சுடுவார் ஆதலால் இஃது நன்மை அன்று இரும் கதிர் வீசி – சீறா:4106/3

மேல்


சுண்ணமும் (3)

சுரி குழல் முடியார் தோள் அணி தரியார் சுண்ணமும் சாந்தமும் பூசார் – சீறா:1013/2
சுண்ணமும் மலரும் திகழ் தோள் மிசை – சீறா:1191/3
மறுவியும் புழுகும் சுண்ணமும் சாந்தும் வடித்த பன்னீரொடும் குழைத்து – சீறா:1205/1

மேல்


சுணங்கன் (4)

வடித்த நீர் தூங்கு நா சுணங்கன் வாயினில் – சீறா:2969/1
கானக சுணங்கன் வாய் கழிந்து போனது இ – சீறா:2973/1
புகும் மலை கானினில் சுணங்கன் புக்கதால் – சீறா:2982/4
சுணங்கன் வெம் கான் புக சூழ்ந்து நின்றிடும் – சீறா:2983/2

மேல்


சுணங்கு (5)

பூதரம் அனைய சுணங்கு அணி முலையில் புள்ளியின் சேதகம் போர்ப்ப – சீறா:49/3
படத்தினும் பிறங்கும் சுணங்கு அணி படர்ந்த பருமித துணை கன தனத்தாள் – சீறா:1966/4
வருந்திட நிதம் உயிர் செகுக்கும் வன் சுணங்கு
அருந்திடும் பசி வெறுத்து அறமை சங்கை செய்திருந்தது – சீறா:2974/1,2
பொழிந்த பொன் பொறி சுணங்கு அலர் பூண் முலைக்கு அணிந்து – சீறா:3117/1
சுணங்கு அணி கரும் கண் தட முலை உமிழும் துணை வரை புயத்தினர் கொடுபோய் – சீறா:5025/1

மேல்


சுணங்கும் (5)

கொத்து அலர் குழலும் செம்பொன் குவி முலை சுணங்கும் நூலின் – சீறா:3193/2
நந்தினனலன் என்று இகலனும் சுணங்கும் நடந்து அருந்திட கடிது ஒதுங்கி – சீறா:3570/3
வள் உகிர் சுணங்கும் இகலனும் திரிந்த இடத்தின் முள்மாவும் வந்து இணங்கி – சீறா:3571/3
கங்கமும் கொடியும் சகுந்தமும் ஓரி கணங்களும் இகலனும் சுணங்கும்
செம் களத்திடை குற்றுயிர் உடல் அருந்த தெறித்திடும் குருதியில் திரிவ – சீறா:3577/1,2
சுணங்கும் சம்பும் துரப்ப பறவையின் – சீறா:3909/1

மேல்


சுத்தாவில் (1)

கூடிய இருவர் தாமும் சுத்தாவில் குடியிருந்து இருபது சூலில் – சீறா:134/1

மேல்


சுதரும் (1)

தூய நெறி இல்லாத பனீகுறைலா பெண்களொடும் சுதரும் கூட – சீறா:4672/2

மேல்


சுதனா (1)

சுதனா முகம்மது நான் என சொன்னார் மறை_வல்லோன் – சீறா:985/3

மேல்


சுத்ஆன் (1)

செல் உறழ் கர சுத்ஆன் என்று ஓதிய செவ்வி தோன்ற – சீறா:1491/1

மேல்


சுதிகள் (1)

சுதிகள் ஒத்து இசைகள் பாடி சுரும்பு உணும் தொடையல் திண் தோள் – சீறா:3854/1

மேல்


சுதினம் (1)

சுதினம் இன்று என உரைத்து இறையவன்-தனை துதித்தார் – சீறா:3448/4

மேல்


சுதை (28)

மன்றல் அம் கமழ் அகழ் புனை சுதை திகழ் மதிளான் – சீறா:94/1
சுதை கொள் மண்டப மணிக்கடை புகுந்தனர் துணை விழி களி கூர – சீறா:650/4
நிவந்த வெண் சுதை பளிக்கு மேனிலை-வயின் நின்று – சீறா:875/3
சிந்துவது என சுதை தெளித்த மணி மாடம் – சீறா:877/4
கந்த நறும் வெண் சுதை கலந்து அணி இலங்கி – சீறா:879/1
நிரை சுதை வெள்ளை தீற்றி நிலா மணி குயிற்றி வெள்ளி – சீறா:918/3
நறை துன்றிய சுதை வெண் கதிர் எயிலின் புறம் நண்ணி – சீறா:979/1
உறையும் வெண் சுதை மதிள்-தொறும் கரைத்து ஒழுக்கிடு-மின் – சீறா:1100/3
சுந்தர கதிர் மடந்தையர் சுதை மெழுகிடுவார் – சீறா:1103/4
வடி சுதை மெழுக்கிட்டு ஓங்கி வளர்ந்த மண்டபத்தின் சார்பில் – சீறா:1171/1
நறையுறும் சுதை மதிள்-தனை நாலு பங்காக – சீறா:1232/3
மலியும் வெண் சுதை மாடத்துள் வைத்து யான் – சீறா:1396/3
பகர அரும் சுதை மதிள் முறை பகர்ந்ததை பகர்ந்தார் – சீறா:1881/3
கடு விடம் அனைய இருள் குலம் அறுத்து ககன் முகட்டு ஒளி சுதை தீற்றி – சீறா:1916/2
சிகையில் நீள் முடி குயிற்றி வெண் சுதை நடு தீற்றி – சீறா:2016/1
மடி சுதை அமுதம் சிந்த வடி கணீர் பனிப்ப தேங்கும் – சீறா:2062/2
குருத்த வெண் கதிர் சுதை மனையிடன் அற குவிந்தார் – சீறா:2193/4
சவி கொள் வெண் சுதை மா மதிள் தாயிபில் இபினு – சீறா:2212/1
தீற்று வெண் சுதை மாடத்துள் சென்று அட – சீறா:2335/2
இடு சுதை கதிர் மறுகினும் ஆவணத்திடத்தும் – சீறா:2483/1
தெருவினும் வாயில் புறத்தினும் கதிர்கள் திகழ் சுதை மாளிகை புறத்தும் – சீறா:2533/1
சொரி கதிர் சுதை மா மனையிடம் கடந்து தோன்றினர் நீண்ட மா மறுகில் – சீறா:2543/4
சுதை ஒளி மேனிலை துலங்கி தோன்றலால் – சீறா:2710/1
சவி தரும் வெண் சுதை தயங்க எங்கணும் – சீறா:2731/3
கடி கொள் வெண் சுதை சோகங்கள் கவின் உற தடவி – சீறா:3108/1
வடி சுதை தீற்று மாட மதீன மா நகரின் வள்ளல் – சீறா:3385/1
விலகு நீள் கதிர் சுதை நிலை ஷாமினை விடுத்து – சீறா:3446/1
பத்தி ஒளிர் வெண் சுதை பரப்பி எழில் கொண்ட – சீறா:4132/1

மேல்


சுதையினால் (2)

சுதையினால் சமைத்திடு பரி என்னவும் துணுக்கா – சீறா:2654/2
மேய வெண் புகழ் சுதையினால் திசை எலாம் விளக்கி – சீறா:4162/3

மேல்


சுந்தர (26)

சுந்தர பொறி அம் சிறை அறு கால் ஏழிசை அளி தொகுதியில் கூடி – சீறா:44/1
சுந்தர வதனத்து இலங்கிட இருந்து சொரி மழை செழும் கை நாகூறு – சீறா:153/3
சுந்தர வதன முகம்மதை கொடுபோய் சுற்றி எங்கணும் பெயர் விளக்கி – சீறா:265/2
சுந்தர வதன முகம்மது நபியை துய்யவன் இனிதுற வளர்த்தான் – சீறா:373/4
சுந்தர புயன் அப்துல்லா எனது உறுதுணை உயிர்க்குயிரான – சீறா:652/2
சுந்தர புவியில் வலது கால் ஓங்கி தொட்டிட தொட்ட அ போதில் – சீறா:696/3
சுந்தர நபி குரிசில் மெய் புகழ் துலங்கி – சீறா:877/1
சுந்தர மடந்தையரும் மைந்தரொடு துன்றி – சீறா:882/3
சுந்தர கமல சீறடிக்கு இசைந்த சுடர் அலத்தகம் எடுத்து எழுதார் – சீறா:1014/4
சுந்தர புய வரை துலங்க வீங்கினார் – சீறா:1031/4
சுந்தர கதிர் மடந்தையர் சுதை மெழுகிடுவார் – சீறா:1103/4
சுந்தர புலி அலி என்னும் தோன்றலும் – சீறா:1311/3
சுந்தர புது நீர் ஆடி தூசு அணிந்து இகல் இலாது – சீறா:1576/1
சுந்தர கரமும் மாறா சுடர் மதி முகமும் நோக்கி – சீறா:2770/2
சுந்தர புயத்தோய் நின் வரவு எனக்கு சொல்லுக என நபி உரைத்தார் – சீறா:2893/4
சுந்தர அருவி மாறா சுடர் வரையிடத்தில் தோன்ற – சீறா:3220/3
சுந்தர புய துணைவரை அருளொடும் நோக்கி – சீறா:3467/4
சுந்தர சிரமும் கையும் தோளொடு வலியும் அற்று – சீறா:3944/3
சுந்தர புய காலீது மன் அபாசுபியான் ஏவும் – சீறா:3960/3
சுந்தர சென்னி மண்ணில் தோய்வுற தொழுது நின்றார் – சீறா:4190/4
சுந்தர கரி நெடும் கயத்தொடு சுருண்டு வெந்து உடல் சுரித்தன – சீறா:4212/3
சுந்தர ஆனனம் ஒளிதர ஏகினர் தூதர் – சீறா:4255/4
சுந்தர வெண் படங்கு இயற்றி செவ்வி நிரைப்படி துரகம் துலங்க சேர்த்தி – சீறா:4308/2
சுந்தர தூதர் கோறல் துணிவது விருப்பமுற்றோன் – சீறா:4359/2
சுந்தர விழியும் நீண்டு துலங்கிய கரமும் வாச – சீறா:4700/2
சுந்தர நபியை கண்டு துலங்கு பாத்திரத்தை வைத்தே – சீறா:4704/4

மேல்


சுந்தரத்தினின் (1)

நெடிய சுந்தரத்தினின் மலர் மாலைகள் நிரப்பி – சீறா:3108/2

மேல்


சுந்தரத்தொடும் (2)

சுந்தரத்தொடும் அமரர்கள் புகுந்து அவண் தொழுது – சீறா:1220/2
சுந்தரத்தொடும் பேரறத்தொடும் உருவாய் தோன்றினர் ஆதம் என்று ஒருவர் – சீறா:2313/4

மேல்


சுந்தரம் (2)

சுந்தரம் தவழ்ந்து இலங்கிய கொடியினை துதித்து – சீறா:345/3
சுந்தரம் பெற சலாம் சொல்லி இ நிலத்து – சீறா:3328/3

மேல்


சுந்தரர் (1)

சுந்தரர் முறத்து மதலையாய் நிலத்தில் தோன்றிய மதி முக கிலாபு – சீறா:163/2

மேல்


சுபையிறு (1)

துன் அடல் சுபையிறு ஈன்ற தூய அபுதுல்லா என்னும் – சீறா:3877/1

மேல்


சுபைறு (2)

ஆரிது குதம் சுபைறு அப்துல்ககுபா அபூலகபு கைதாக்கு – சீறா:1090/1
தரும் புகழ் சுபைறு தல்காவும் சகுதுவும் – சீறா:1318/4

மேல்


சுபைறு-தாமும் (1)

தொறு இனத்தொடும் அப்பாசும் ஆரிதும் சுபைறு-தாமும்
அறபிகள் எவரும் தத்தம் அணி மனை இடத்தில் சார்ந்தார் – சீறா:1039/3,4

மேல்


சுபைறுடன் (1)

அரும் தவத்து அபூபக்கரும் சுபைறுடன் ஆரிதும் அப்பாசும் – சீறா:670/1

மேல்


சுபைறும் (2)

அலைவு செய்திடும் வேளையில் சுபைறும் ஆரிதுவும் – சீறா:2488/3
சுபைறும் ஆரிதும் உரைத்தலும் இதயங்கள் துணுக்குற்று – சீறா:2491/2

மேல்


சுபைறொடு (1)

தட வெண் கவிகை சுபைறொடு தல்காவும் அப்துர் றகுமானும் – சீறா:1337/3

மேல்


சும்மை (1)

சும்மை கொண்டு இறங்கி நீராடி தூ நறை – சீறா:725/3

மேல்


சும்மையில் (1)

திருந்திய வரியை கொடுங்கையில் கிடத்தி திரை செய்து சும்மையில் சேர்த்து – சீறா:58/1

மேல்


சுமக்கின் (1)

இவ்வணம் முடித்தோமெனில் ஒரு தீங்கும் இயைந்திடாது இரும் பழி சுமக்கின்
ஒவ்வொரு பெயருக்கு ஒரு பழி தொடர்வர் எவர் உலகினில் கொடுப்பவர் யார் – சீறா:2524/1,2

மேல்


சுமத்தி (3)

பணி தொகை சுமத்தி இளைத்த நுண்ணிடையார் பங்கய கர பனிநீரால் – சீறா:1200/1
கொள்ளை வெண் கதிர் விட்டு உமிழ் மணி பணியை கொழு மடல் குழை மிசை சுமத்தி
தெள்ளிய பணில செழு மணி கழுத்தில் திரள் பணி தொகை பல திருத்தி – சீறா:1203/2,3
விரை தழைகள் சுமத்தி நறும் புகை கமழ்த்தி விளங்கு செழும் கரத்தில் ஏந்தி – சீறா:2187/1

மேல்


சுமத்திடு-மின் (1)

சொரி கதிர் பணி பல களத்திடை சுமத்திடு-மின்
விரை செய் சந்தனம் குங்கும கலவை மெய்க்கு இடு-மின் – சீறா:3113/3,4

மேல்


சுமந்த (13)

கறை நிணம் சுமந்த செம் கதிர் வடி வேல் கரதலன் அப்துல் முத்தலிபு – சீறா:287/1
அன்புடன் எழு நாள் அணி இழை சுமந்த ஆமினா முலையருந்திய பின் – சீறா:290/1
வரை சிலை சுமந்த திண் தோள் மன்னர் ஆரிதுவும் ஓசை – சீறா:435/2
தெள்ளு நீர் குரும்பை குலம் பல சுமந்த செறி திரள் தாழைகள் ஒரு-பால் – சீறா:1004/4
அணி_இழை சுமந்த செவ்வி அனை எனும் பாத்திமா வந்து – சீறா:1038/1
கண்ணினுக்கு அடங்காது அழகினை சுமந்த கனி உருவெடுத்த காட்சியதாய் – சீறா:1955/3
மலி சினை கெளிற்றின் வனப்பினும் வனப்பாய் மணி அணி சுமந்த மெல் விரலாள் – சீறா:1965/2
பெரு வரையிடத்தின் அடி உறைந்து இலங்கும் பேரெழில் சுமந்த பொன் கொடியோ – சீறா:1969/1
சுடர் விடு படைக்கலம் சுமந்த கொற்றவர் – சீறா:3014/3
கரிகை பட்டயம் மழு சுமந்த தோளினர் – சீறா:3301/2
பரவை சூழ் நிலத்தில் நம்-தம் படைக்கலன் சுமந்த கையின் – சீறா:3394/3
பரவை மா நிலம் சுமந்த வெம் பரிகளை பரிகள் – சீறா:3800/1
நிணம் கமழ் கருவி குரம்பைகள் சுமந்த மஞ்சிகன் நிழல் விரிந்து இலங்கும் – சீறா:5025/3

மேல்


சுமந்தன (3)

விரைவின் வேகத்தில் சுமந்தன வேந்தரை வேந்தர் – சீறா:3800/2
மரு மலர் புயம் சுமந்தன வாள்களை வாள்கள் – சீறா:3800/3
பெருகும் ஊன் நிணம் சுமந்தன பிறங்கு ஒளி பிறங்க – சீறா:3800/4

மேல்


சுமந்திடுவார் (1)

தொகுத்த காதினில் பல அணி தொகை சுமந்திடுவார்
மிகைத்த வேல் விழிக்கு அஞ்சனம் விரித்து எழுதுவரால் – சீறா:1119/3,4

மேல்


சுமந்திருந்தனரே (1)

எண்ணிறந்தனையர் சில பகல் இவர் போல் இடும்பை நோய் சுமந்திருந்தனரே – சீறா:1448/4

மேல்


சுமந்து (15)

சிலை சுமந்து ஒளிர் புயத்து அபித்தாலிபு செழும் கமலை – சீறா:584/1
தூ நறும் கதிர் மணியொடு நிதியினை சுமந்து
தீனர் யாசகர் யார் என தெரு-தொறும் திரிந்து – சீறா:1126/2,3
நிறைந்த பூண் சொரிந்த கோடிகம் சுமந்து நின்றனர் மடவியர் ஒருங்கே – சீறா:1206/4
துடைப்ப அரும் பெரும் பழி சுமந்து அயலினில் போனார் – சீறா:1231/4
நெஞ்சினில் பெரும் சிலை சுமந்து நீங்கிலா – சீறா:1485/1
மரு மலர் சுமந்து தேன் வழிந்து ஒழுகும் அணி புய முகம்மது நபியும் – சீறா:1939/1
வரி வளை சுமந்து யாழினும் வியந்து மயிர் நிரைந்து ஒளிரும் முன்கையினாள் – சீறா:1964/4
பணி பல சுமந்து சிறு மயிர் நெருங்கா பண்புறும் இணை கணை காலாள் – சீறா:1971/4
நின்று நீவிர்கள் சுமந்து இவண் இறக்கிய நிதியம் – சீறா:2005/3
சுவை அறு மொழியான் என்னை சுமந்து இவண் இறக்கிவைத்தான் – சீறா:2078/4
தூசினில் பொதிந்து தோளில் சுமந்து அரு நெறியை முன்னி – சீறா:2245/2
பருவரல் சுமந்து நின்றார் பணி வரவு அறிகிலாரே – சீறா:2587/4
நெடியவன் தூதரை சுமந்து நேர் இலா – சீறா:2755/2
சொரி கணை வில் கதை சுரிகை வாள் சுமந்து
அரசர்கள் சிலர் திரண்டு அரியின் ஈண்டினார் – சீறா:3628/3,4
விட்டிடா சின வேந்தரை சுமந்து வெம் பரிகள் – சீறா:3856/4

மேல்


சுமந்தே (1)

பால் அரிசி காய்கறி பழத்தொடு சுமந்தே
சாலவும் அளித்து அவனுமே தரகன் ஆனான் – சீறா:895/3,4

மேல்


சுமப்ப (2)

கொடுத்தனர் ஐ ஒட்டகை சுமப்ப நெல் குறித்தே – சீறா:4135/4
கன்னம் உறவே இலங்க பரி சுமப்ப ஏகினர் வண் கபீபு மன்னோ – சீறா:4303/4

மேல்


சுமப்பதும் (1)

எதிரும் வன் பழி சுமப்பதும் துடைப்பதும் யானே – சீறா:3766/2

மேல்


சுமப்பவர் (1)

துன்னு பூம் கமுக சிதறு செம் பழுக்காய் சுமப்பவர் கம்பலை செருக்கும் – சீறா:61/3

மேல்


சுமப்பீர் (1)

பகை பெரிது உடையர் ஆகி பழி எலாம் சுமப்பீர் என்றார் – சீறா:414/4

மேல்


சுமானாவை (1)

தீபம் என்று ஒளிர் சுமானாவை செவ்வி சேர் – சீறா:4174/3

மேல்


சுமை (16)

விரிந்த செங்கமல கரம் பல வருந்த விசித்து இறுக்கிய சுமை ஏந்தி – சீறா:58/3
பசும் கிளி பரி வேள் படை என திரண்ட கடைசியர் சுமை எலாம் பரப்பி – சீறா:59/2
முலை சுமை கிடந்த சிற்றிடை திரண்ட முகில் எனும் குழல் அலிமாவை – சீறா:385/1
மா தட கரி கூன் தொறு சுமை திசை மலிய – சீறா:549/3
தாங்க அரும் சுமை ஒட்டகம் புரவியும் சாய்த்து – சீறா:768/2
சுமை இருள் காவின் முகில் தவழ்ந்து என்ன சுரி குழற்கு அகில் புகை கமழ்த்தி – சீறா:1201/4
தொட்டனர் நெருங்கினர் சுமை கொண்டு ஆர்த்தனர் – சீறா:2743/3
பரிகள் ஒட்டகம் சுமை பரித்த நந்திகள் – சீறா:3293/1
சுமை கெட இரண்டு துண்டம்பட உடல் துணித்து நின்றார் – சீறா:3344/4
எண்ணிறந்து அனைய செம்பொன் இடும் சுமை தொகுதி யாவும் – சீறா:3386/1
நிரைநிரை நிரைத்து பேரி சுமை நெடுங்கழுத்தல் சேர்த்து – சீறா:3416/2
அறபி காபிர்கள் பெரும் சுமை திரளின் ஒட்டகமும் – சீறா:3443/2
பொலிவுறும் சுமை அனைத்தையும் ஒருபுறத்து ஆக்கி – சீறா:3450/2
பாய்ந்து வெண் பணி சுமை பயம் காட்டின பரிகள் – சீறா:3802/4
இரண்டு பாலினும் சுமை பொறுத்து அணியணி எழுந்த – சீறா:4254/3
தொடை தாங்கிய புயத்தின் நிதி சுமை தாங்கினர் நாளும் – சீறா:4326/3

மேல்


சுமைக்கு (1)

உரத்தின் வலியில் சுமைக்கு இளையாத ஒட்டை இரண்டு என்னிடத்தின் உள – சீறா:2551/1

மேல்


சுமைகள் (1)

துன்னிட சுமைகள் ஏற்றி தொகுதிகள் தொகுதியாக – சீறா:3357/4

மேல்


சுமைகளை (1)

இறுக கட்டிய ஒட்டகை சுமைகளை இறக்கி – சீறா:3449/3

மேல்


சுமைதர (1)

சுமைதர வாசம் திகழ்த்தி எண் திசையும் சுற்றியே சில மொழி பகர்வார் – சீறா:263/4

மேல்


சுமையா (2)

அன்ன மென் நடை சுமையா என்று ஓதிய – சீறா:1472/1
சொல்ல அரும் இரத சுவை ஒட்டக சுமையா
மல் உறும் புயன் கரத்தின் முத்திரையொடும் வைத்தான் – சீறா:2027/3,4

மேல்


சுமையாவையும் (1)

தாய் சுமையாவையும் தமக்கை-தன்னையும் – சீறா:1462/4

மேல்


சுமையும் (2)

பிடரியின் மீது சுமையும் சுசூது இயல் பிரிந்திடாது அவண் உறைந்ததும் – சீறா:1435/1
ஈட்டிய சுமையும் நொய்தா பொருத்துவது இயற்கை என்றே – சீறா:4737/4

மேல்


சுர (6)

எரி சுர பாலையில் செய்தி யாவையும் – சீறா:1022/3
மறா கதிர் கதிரவன் சுடு நெடும் சுர வழியின் – சீறா:2651/2
பிறங்கலின் வனம் விடுத்து அரும் பெரும் சுர வழியின் – சீறா:3444/2
அரும் சுர வழி இளைப்பாறினார் அரோ – சீறா:3661/4
மருத நிலம் கடந்து நெடும் கழுது குடியிருந்த சுர வனமும் நீந்தி – சீறா:4307/2
ஈன சுர புயிதா எனும் இடத்தே வருமளவில் – சீறா:4327/4

மேல்


சுரக்கும் (1)

சுரக்கும் பால் இலையோ என மகிழ்வொடும் தூண்டி – சீறா:2684/3

மேல்


சுரங்கள் (1)

தொடர்ந்திடும் சுரங்கள் யாவர்க்கும் தீர்ந்து துன்பம் அற்று இருந்தனர் சுகமே – சீறா:2873/3

மேல்


சுரங்களும் (3)

குன்றும் கானமும் அடவியும் சுரங்களும் குறுகி – சீறா:586/1
சுழி எறி ஆறும் கானும் சுரங்களும் கடந்து செம் தேன் – சீறா:3337/3
தோற்று நீர் என பாய்ந்து உலவியே திரியும் சுரங்களும் கடந்தனர் தோன்றல் – சீறா:5006/4

மேல்


சுரத்திடை (5)

ஏதம் உற்றது சுரத்திடை படும் இடர் கொடிது – சீறா:546/2
நீங்கிடா கனல் சுரத்திடை நிறை புனல் அளித்து – சீறா:1236/1
வெம் சுரத்திடை மிடைமிடைந்தும் வேதநூல் – சீறா:1485/2
கானக சுரத்திடை நதி அழைத்தனர் கடிதின் – சீறா:1876/1
காயும் வெம் சுரத்திடை தொடர்ந்தனன் மனம் கலங்கி – சீறா:2676/1

மேல்


சுரத்தில் (3)

பரல் செறி சுரத்தில் புனல் தரு நயினார் பணி பணிந்திட வரு நயினார் – சீறா:1214/2
சுற்றிப்பார்த்து அவர் வரும் வழி-தனில் ஒரு சுரத்தில் – சீறா:3442/4
தீய வெம் கானல் வேய்ந்த செம் நிற சுரத்தில் புக்கார் – சீறா:4208/4

மேல்


சுரத்தினால் (1)

அடைந்தவர் எவரும் சுரத்தினால் அற நொந்து அவதியுற்றனர் என நபி உள் – சீறா:2873/1

மேல்


சுரத்தினில் (2)

சுரத்தினில் பெரு நதி அழைத்து தோன்றிய – சீறா:1306/1
காத்திர கோலும் நீள் கடைகாலும் தரித்திடும் சுரத்தினில் சிரத்தை – சீறா:2879/1

மேல்


சுரத்து (2)

அறல் பல கொழிப்ப நதி சுரத்து அழைத்த அகுமதினிடத்தினில் அணுகா – சீறா:1936/2
சுரத்து அழல் வருத்த அடி துன்ன வரும் முன்னம் – சீறா:4895/3

மேல்


சுரத்தொடும் (1)

நடுக்கமுற்று மெய் சுரத்தொடும் குளிர்தர நலிந்து – சீறா:1273/1

மேல்


சுரந்த (8)

சுரந்த புற்புத தனத்துடன் சுழி உந்தி தோற்ற – சீறா:31/3
தரையினில் படிந்தே அருள் கடை சுரந்த தரு இனம் வெருவிட கிடக்கும் – சீறா:56/4
சுரபியின் திரள் கூன் தொறு திரளொடும் சுரந்த
கரிய மேதியின் குலம் ஒரு பெரும் கடல் கடுப்ப – சீறா:541/1,2
நிறை வளம் சுரந்த கானில் நின்ற நம் நபியை நோக்கி – சீறா:2067/1
வெண்ணிலா கதிர் கான்று என்ன மென் முலை சுரந்த தீம்பால் – சீறா:2101/1
சுருதி வல்லவன் அருள் சுரந்த நம் நபி – சீறா:3292/1
திரை நுகர் கரும் சூல் கனம் கிடந்து அலற திகைத்து எழும் பிடி மடி சுரந்த
புரை சுரை சுவைத்து பால் வெடி மறாத புனிற்று இளம் கன்று மேய்ந்து உறங்கும் – சீறா:4921/1,2
நிரைநிரை செறிந்த குட்டியும் கன்றும் நெடும் கழுத்து ஒருத்தலும் சுரந்த
சுரை மடி வீங்கி நடை பெயர்த்து ஒதுங்கும் சுரபியும் புனிற்று இளம் தேனும் – சீறா:4924/1,2

மேல்


சுரந்திடும் (1)

சுரந்திடும் சூகை முலை அமுது அருந்தி துயில்தரும் காலையில் எடுத்தும் – சீறா:366/3

மேல்


சுரந்து (3)

குதிகொளும் அமுதம் அடிக்கடி சுரந்து கொடுத்திடும் முலை மறப்பித்து – சீறா:380/3
நிலம் மிசை கிடையா பெரு வளம் சுரந்து நீள் திரை வாவிகள் திகழ – சீறா:1007/3
சுரித்த சின் முலை நீண்டு விம்மிதத்தொடும் சுரந்து
புரை தலம் திறந்து அமுது எழுந்து ஓடின புவியில் – சீறா:2688/3,4

மேல்


சுரப்ப (1)

பிடிபடு மானின்-தன்-பால் பேரருள் சுரப்ப நின்றார் – சீறா:2063/4

மேல்


சுரப்பு (1)

விடுத்த போதினும் ஒழுகிய சுரப்பு மென்மேலும் – சீறா:2691/3

மேல்


சுரப்பெடுத்து (1)

சூலுமாய் சிறிது பாலுமாய் முலைக்கண் சுரப்பெடுத்து அற சொரிந்திடலாய் – சீறா:368/3

மேல்


சுரபியின் (1)

சுரபியின் திரள் கூன் தொறு திரளொடும் சுரந்த – சீறா:541/1

மேல்


சுரபியும் (1)

சுரை மடி வீங்கி நடை பெயர்த்து ஒதுங்கும் சுரபியும் புனிற்று இளம் தேனும் – சீறா:4924/2

மேல்


சுரம் (6)

சுரம் என ஒரு பகை தோன்றி துக்கமுற்று – சீறா:517/3
எழுந்து ஷாம் எனும் பதியை விட்டு இரும் சுரம் கடந்து – சீறா:587/1
கனல் உண்ட கடும் சுரம் மீது நறும் – சீறா:700/1
சுரம் தனி பிடிப்ப உடல் உலைந்து ஒடுங்கி சோர்வுற துன்பமுற்றனரால் – சீறா:2872/4
நடந்த நாள் தொடுத்து வளம் பெறும் மதீனா நகரினில் சுரம் என்பது இலையே – சீறா:2873/4
தீய வன் சுரம் அகன்று இருந்தது ஒரு சிறிய கானிடை இறங்கினார் – சீறா:4217/4

மேல்


சுரம்கொடு (1)

கந்த மென் மலர் பதம் இரு சுரம்கொடு தடவி – சீறா:2643/2

மேல்


சுரமும் (2)

நிலைபெறும் சுரமும் கடந்து அவர் நடந்து நீள் வரை அனைய மா மதிள் சூழ் – சீறா:360/3
கருதலர் நெஞ்சின் தீய்ந்து கனல் எழும் சுரமும் நீந்தி – சீறா:4183/3

மேல்


சுரமே (1)

காசு அடர்த்த சுரமே விடுத்து அழல் காய்தர சடுதி வந்ததால் – சீறா:4218/1

மேல்


சுரி (11)

சூறையிட்டு உதறி நெய் முடை கமழும் சுரி குழல் தொறுவியர் உடுத்த – சீறா:34/2
சுரி கரும் குழல் வெண் நகை பசிய மென் தோகை – சீறா:835/1
துய்ய சைவல சுரி குழல் துயல்வர சுனை மென் – சீறா:869/1
சுரி குழல் மலர் வண்டு என்ன சுரும்பு இனம் தாவ நோக்கி – சீறா:932/2
சுரி குழல் முடியார் தோள் அணி தரியார் சுண்ணமும் சாந்தமும் பூசார் – சீறா:1013/2
சுமை இருள் காவின் முகில் தவழ்ந்து என்ன சுரி குழற்கு அகில் புகை கமழ்த்தி – சீறா:1201/4
மன்னிய குரிசில் முகம்மது நபி முன் வைத்தனர் சுரி குழல் கரும் கண் – சீறா:1949/2
கயிற்று அசைப்பிடாது ஏகின சுரி நெடும் கழுத்தல் – சீறா:2633/4
துறக்கமும் புகழும் சுரி குழல் கதீஜா என்னும் அ தோகைக்கு நிதமும் – சீறா:2903/2
சுரி முக குட வளை குலம் சூல் உளைந்து ஈன்ற – சீறா:2907/1
சுரி குழல் பணை தோள் பிறை நுதல் கனி வாய் துணை முலை கொடி இடை கரிய – சீறா:4117/3

மேல்


சுரிகுழலியர் (1)

குவளை மை விழி சுரிகுழலியர் கொழும் கரத்தால் – சீறா:1110/1

மேல்


சுரிகை (4)

சொட்டை வாள் அயில் தனு சுரிகை முப்பிடி – சீறா:3006/2
பரிசை கேடகம் வாள் சொட்டை பட்டயம் சுரிகை தண்டம் – சீறா:3375/1
சொரி கணை வில் கதை சுரிகை வாள் சுமந்து – சீறா:3628/3
சூலம் வாள் தனு சக்கரம் பத்திரம் சுரிகை
வேல் அம் தோமரம் பட்டையம் கதை குந்தம் விசிகம் – சீறா:3889/1,2

மேல்


சுரிகையில் (1)

தோலில் தாக்கினர் சுரிகையில் தாக்கினர் துரத்தி – சீறா:3489/3

மேல்


சுரிகையினாலும் (1)

சுரிகையினாலும் புரவியின் ஏறும் தொழிலாலும் – சீறா:3916/2

மேல்


சுரிகையை (2)

சுரிகையை மருங்கு சேர்த்து சொரி கதிர் இலை வேல் ஏந்தி – சீறா:3405/1
சுரிகையை கரத்தின் ஏந்தி சூறையில் சுழலும் வேக – சீறா:3951/1

மேல்


சுரித்த (1)

சுரித்த சின் முலை நீண்டு விம்மிதத்தொடும் சுரந்து – சீறா:2688/3

மேல்


சுரித்தன (1)

சுந்தர கரி நெடும் கயத்தொடு சுருண்டு வெந்து உடல் சுரித்தன
வந்து கானல் சுட ஆசை யானை முகம் மாறுகொண்டு புறமிட்டவால் – சீறா:4212/3,4

மேல்


சுரித்து (1)

சிரசினை வளைத்து முகம் சுரித்து இரு கண் சிமிட்டுவது அடிக்கடி மறவான் – சீறா:1443/2

மேல்


சுரிந்த (1)

சுரிந்த பங்கியர் சேந்த கண்ணினர் மலை துளையின் – சீறா:3788/1

மேல்


சுரிப்பொடு (1)

திருகுற முகத்தை சுரிப்பொடு வளைத்து திகழ்தரு நாசியை சிலிர்த்து – சீறா:1439/2

மேல்


சுரிமுக (1)

குட வயிறு உளைந்து கூப்பிடும் பேழ் வாய் கூன் பிடர் சுரிமுக சங்கம் – சீறா:4987/1

மேல்


சுருக்கி (7)

சித்திர வடிவை சுருக்கி மானுடர் போல் ஜிபுறயீல் அவ்விடத்து அடைந்தார் – சீறா:1252/4
சிறை நிறம் சுருக்கி தோன்றும் ஜிபுறயீல் முதலோன் கூறும் – சீறா:1263/1
துடித்திட கயிற்றினில் சுருக்கி பாதலம் – சீறா:1463/3
தூண்டி வந்தவன் பரியினால் குளம்பையும் சுருக்கி
பூண் தரங்கு என பிடித்தது கடல் நடு புடவி – சீறா:2653/3,4
வாய்ந்த கால் மடக்கி பயப்பய பதுங்கி வல் உடல் சுருக்கி வால் நிமிர்த்து – சீறா:2880/2
வண்ண வெண் சறுபால் தொட்டு மருங்கினில் சுருக்கி வீக்கி – சீறா:3367/3
ஆர்வமும் ஒடுங்கி குடம்பையின் அடைய ஆயிரம் கரங்களும் சுருக்கி
பார் எனும் கரையின் இருள் படம் எறிந்து படர் திரை செறி கடல் தடத்து – சீறா:4108/2,3

மேல்


சுருக்கிட (1)

துடரிடும் வலையை சுற்றி சுருக்கிட புலி வாய் தப்பி – சீறா:2075/2

மேல்


சுருக்கிய (1)

சுருக்கிய வலையை நீக்கி தோளினில் எடுத்து கொண்டான் – சீறா:2077/4

மேல்


சுருக்கினுள் (1)

தூது என தோன்றி வந்தனன் மாய தொடர் வலை சுருக்கினுள் ஆகி – சீறா:4096/1

மேல்


சுருக்கு (1)

சுருக்கு நுண் இடை பொலன் தொடி திருந்து இழை சுடர் மணி கதிஜாவே – சீறா:647/4

மேல்


சுருக்கும் (1)

கொடி அடம்பு இலையை மானும் குளம்பின் மேல் சுருக்கும் புள்ளி – சீறா:2063/1

மேல்


சுருங்கிடாது (1)

சுருங்கிடாது அழியாது யாவர் தொடருவர் பொதும்பின் என்றார் – சீறா:2577/4

மேல்


சுருட்டி (3)

துய்ய வெண் திரை பாய் சுருட்டி மேல் எறியும் தொடு கடன் முகட்டிடை எழுந்து – சீறா:50/3
சொரி மது துளித்து குவளை வாய் சிதற சுருட்டி வால் விசைத்திட துள்ளி – சீறா:55/3
தொறுவரை நிரையொடும் சுருட்டி வாரியே – சீறா:734/3

மேல்


சுருட்டியே (1)

தொலைவிலா பண்டம் அனைத்தையும் வாரி சுருட்டியே எல்லை விட்டு அகலும் – சீறா:29/3

மேல்


சுருட்டிவிட்டு (1)

படியிடை புடைப்ப பெருக்கெடுத்து அதிர பாயலை சுருட்டிவிட்டு எறிய – சீறா:260/1

மேல்


சுருட்டு (1)

சுருட்டு பங்கி திண் உடல் துண்டம்பட வீழ்ந்தார் – சீறா:3919/3

மேல்


சுருண்டு (2)

நண்ணிய துகிலும் கமழ்தர ஊட்டு நறும் புகை சுருண்டு எழுந்து ஒழுங்காய் – சீறா:89/3
சுந்தர கரி நெடும் கயத்தொடு சுருண்டு வெந்து உடல் சுரித்தன – சீறா:4212/3

மேல்


சுருதி (23)

தேம் கமழ் சுருதி வரி முறை படர்ந்து திகழ்தரு நித்தில கொடிகள் – சீறா:91/1
சுடர் மணி தவிசின் உயர்ந்து அரசு இயற்றி சுருதி நேர் உறை உகுநூகு – சீறா:139/2
சொலும் சூறத்தில் முஸம்மில் எனும் சுருதி வசனம் இறங்கினவே – சீறா:1331/4
நாரி சுருதி முறை வணங்கி நளின மனம் கூர்ந்து இருந்ததன் பின் – சீறா:1335/2
தூது என்று உதித்த முகம்மதுவும் சுருதி நெறி தீன் பெரியோரும் – சீறா:1339/2
தூதராகிய முகம்மதும் அவர்க்கு உறும் சுருதி
ஓதும் நல் நெறி உடையரும் இனத்துடன் உறைந்து – சீறா:1359/1,2
தூற்றும் நிந்தனையுரை மறுத்திலர் செழும் சுருதி
தேற்றும் வானவர்_கோன் உரை நிலைபடும் திறத்தால் – சீறா:1371/3,4
சுருதி மொழி தீன் பயிர் தழைப்ப சுற்றும் குபிர் வெம் களை தீய்க்கும் – சீறா:1595/3
சுருதி நேர் தவறு இன்றி அஞ்சு ஒகுத்தினும் தொழு-மின் – சீறா:3112/1
துலங்கிய கவரி வெண் நிலா எறிய சுருதி வல்லவர் துஆ இரப்ப – சீறா:3160/3
சொல்லுடன் பொருள் என சுருதி நூல் முறை – சீறா:3260/1
சுருதி மந்திரத்தினில் துஆ செய்தார் அரோ – சீறா:3287/4
சுருதி வல்லவன் அருள் சுரந்த நம் நபி – சீறா:3292/1
சுற்றினும் இறங்கின சுருதி வாசக – சீறா:3305/3
சுருதி வல்லவன்-தனை இரந்து ஒரு மொழி சொலுவார் – சீறா:3465/4
சுருதி நூல் முறை பெருக்கிய நாவினர் சூழ – சீறா:3469/2
தூணில் சார்ந்து அனம் வனம் உணாது ஏழு நாள் சுருதி
பூணும் நேயத்தோடு உறும் துஆ இரந்திடும் போதில் – சீறா:4642/2,3
தூய உண்மை சுருதி முறைப்படி – சீறா:4668/3
சொற்படி அவரும் வைத்தார் சுருதி மா நபி முன் நின்ற – சீறா:4708/1
சுருதி கூறு இசுலாம் எனும் தூய நல் குலத்தில் – சீறா:4841/2
சொற்படி அவனும் சென்று சுருதி நேர் நபியை கண்டு – சீறா:4873/1
சொற்பொருள் சிதகா பாயிரம் பாகை சுருதி நூல் வல்லவர்-தம்பால் – சீறா:5011/1
சுருதி நூல் மறாத நாவால் சொற்றனர் அவர்கட்கு அன்றே – சீறா:5014/4

மேல்


சுருதிசெய் (1)

சுரும்பு இனம் இருந்து தேன் உண்டு தெவுட்டி சுருதிசெய் பல் மலர் சிறந்த – சீறா:45/1

மேல்


சுருதியின் (2)

மாற்ற அரும் சுருதியின் வசனம்-தன்னொடும் – சீறா:1603/2
சுருதியின் முறை வழி துணைவர் சூழ்தர – சீறா:2124/1

மேல்


சுருதியை (2)

மலர் தலை உலகில் சுருதியை விளக்கும் முகம்மது நபி நயினாரை – சீறா:281/2
தூதன் யான் என சுருதியை விளக்குவதலது – சீறா:1384/2

மேல்


சுருதியோனே (1)

தூது உயிர் புதல்வி என்ன படைத்தனன் சுருதியோனே – சீறா:3045/4

மேல்


சுருப்பு (1)

சுருப்பு இருந்து தேன் இடை தவழ் தொடை அணி தோன்றல் – சீறா:783/4

மேல்


சுரும்பு (17)

சுரும்பு இனம் இருந்து தேன் உண்டு தெவுட்டி சுருதிசெய் பல் மலர் சிறந்த – சீறா:45/1
தோடு அவிழ்ந்து பூம் தாது உக குடைந்து இன சுரும்பு
பாட வாவியுள் இள நிலா தோற்றிய பான்மை – சீறா:66/1,2
இன கரும் சுரும்பு மது துளி அருந்தும் இவை அலான் மது பிறிது இலையே – சீறா:76/2
வரி சுரும்பு அலர்த்தி நறை விரி துருக்கம் மருவு பொன் புயத்து எழில் ஆதம் – சீறா:128/1
வெடித்த மென் மலர் தேனை உண்டு இன வெறி சுரும்பு
படித்த பாட்டு அயர் பொழில் திகழ் ஷாம் எனும் பதிக்கு – சீறா:561/1,2
புறம் தயங்கும் அம் சிறை அறு பத பொறி சுரும்பு
திறந்து தேனை உண்டு அணி திகழ் தொடை அணி திறலோய் – சீறா:759/1,2
கடி கொள் மென் மலர் துடவையும் கரும் சுரும்பு உதைப்ப – சீறா:858/1
துன்னும் மெல் இதழ் வனசமும் பானலும் சுரும்பு உண்டு – சீறா:868/1
சுரி குழல் மலர் வண்டு என்ன சுரும்பு இனம் தாவ நோக்கி – சீறா:932/2
சுரும்பு இருந்து இசை கொள் திண் தோள் தோன்றல் காரணங்கள் யாவும் – சீறா:1043/2
சுரும்பு இமிர் கரிய கூந்தல் சுடர்_தொடி கதீஜா தம்-பால் – சீறா:1061/1
அருட்டம் உண்டு அறு கால் சுரும்பு இனம் அலம்பும் அலங்கலை இலங்குற அணிந்து – சீறா:1202/2
புது நறவு அருந்தி வரி சுரும்பு இரைக்கும் பொழில் உடை பொருப்பிடை திரண்ட – சீறா:1910/1
ஏட்டு அலர் நறவம் மாந்தி இரும் சுரும்பு இசைக்கும் தோற்றம் – சீறா:2066/1
சுதிகள் ஒத்து இசைகள் பாடி சுரும்பு உணும் தொடையல் திண் தோள் – சீறா:3854/1
சுரும்பு அடைகிடக்கும் தொங்கல் தூயவர் வாய்மை கேட்டு – சீறா:4907/1
சுரும்பு இனம் கடைவாய் தவழ்ந்து பண் அலம்பி சூழ்ந்திடும் கழனியும் கண்டார் – சீறா:5007/4

மேல்


சுரும்பும் (1)

கார் உறு சோலை-வாய் சுரும்பும் கண்படைத்து – சீறா:727/3

மேல்


சுரும்பொடும் (1)

புது மண சுரும்பொடும் இசைத்த பொங்கு இசை – சீறா:500/2

மேல்


சுருளொடும் (1)

பாகு பாளிதம் வெள்ளிலை சுருளொடும் பகிர்ந்து – சீறா:833/2

மேல்


சுரை (4)

கலை இழந்தன மான் இனம் மடி சுரை கவிழ் பால் – சீறா:1892/1
புரை சுரை சுவைத்து பால் வெடி மறாத புனிற்று இளம் கன்று மேய்ந்து உறங்கும் – சீறா:4921/2
சுரை மடி வீங்கி நடை பெயர்த்து ஒதுங்கும் சுரபியும் புனிற்று இளம் தேனும் – சீறா:4924/2
வலம் பட எழுந்த நெடு மயிர் கவரி பிணா மடு சுரை திறந்து அமுதம் – சீறா:5003/2

மேல்


சுலைக்கு (1)

கூர்த்த சீர் சகுபிமாரில் குரை கழல் சுலைக்கு என்போர் – சீறா:4742/3

மேல்


சுலைம் (2)

மணம் உலவு தனு வள்ளல் இனிதின் உம்மு சுலைம் என்னும் மயிலை கூவி – சீறா:3754/2
வரிசை அபூத்தல்காவும் மனைவி உம்மு சுலைம் என்னும் மயில் அன்னாளும் – சீறா:3759/1

மேல்


சுலையுமான் (1)

நலம் கொள் திங்கள் ஓர் எட்டினில் சுலையுமான் நபி வந்து – சீறா:215/1

மேல்


சுவட்டடி (1)

துன் இதழ் கமல பதத்தினை நிகர்ப்ப சுவட்டடி தொடர்வன போலும் – சீறா:82/4

மேல்


சுவட்டின (1)

சாய்ந்த வாலின கவை அடி சுவட்டின தளரா – சீறா:4253/3

மேல்


சுவட்டு (1)

சுற்று இளம் பருதி வெய்யோன் சுவட்டு அடி சேப்புக்கு ஏய – சீறா:3046/1

மேல்


சுவடு (2)

செம் மலர் சுவடு தோன்றா திருவடி நடத்தல் செய்தார் – சீறா:620/4
நிலந்தனில் சுவடு இல நிழலும் தோன்றில – சீறா:1835/1

மேல்


சுவடுகள் (1)

தூற்றும் வேல் விழி நீர் இடும் சுவடுகள் மறைப்ப – சீறா:467/2

மேல்


சுவப்பிரமம் (1)

பிறை என வளைந்த சாணையில் தீட்டி பெரும் சுவப்பிரமம் வீழ்ந்து உலவும் – சீறா:5026/1

மேல்


சுவர்-தொறும் (2)

பூசு சந்தன சுவர்-தொறும் வாயிலின் புறத்தும் – சீறா:1112/3
பொலன் கொள் நல் நகர் சுவர்-தொறும் கோலங்கள் புனை-மின் – சீறா:3114/4

மேல்


சுவர்க்க (2)

அரிய மெய்ப்பொருளாய் அளவிடற்கு அரியோன் அருளினன் அமரர்கள் சுவர்க்க
தெரிவையர் பறவை குலங்கள் மற்று எவையும் செழும் பொழில் செகதலத்து இறங்கி – சீறா:235/1,2
மரு மலர் சுவர்க்க மாராயம் பெற்றவர் – சீறா:1471/3

மேல்


சுவர்க்கத்திலிருந்து (1)

தூண்டிடா விளக்கோ முழு மணி-தானோ சுவர்க்கத்திலிருந்து வந்ததுவோ – சீறா:362/3

மேல்


சுவர்க்கப்பதியையும் (1)

மறந்தவர் சுவர்க்கப்பதியையும் மறந்து மண்ணினில் மதி மறந்தவரே – சீறா:2/4

மேல்


சுவர்க்கபதி (1)

நவி ஆர் சுவர்க்கபதி நயினார் பத துணையை நடு நாவில் வைத்தவர்களே – சீறா:6/4

மேல்


சுவர்க்கபதியே (1)

மாராயம் மிக்கபேர் வாய் ஆர வைத்தபேர் வாழ்வார் சுவர்க்கபதியே – சீறா:8/4

மேல்


சுவர்க்கம் (2)

உலகு விண் இரவி திங்கள் ஒளிர் உடு கணம் சுவர்க்கம்
மலை கடல் நதி பாதாளம் வானவர் முதலாய் உம்மை – சீறா:110/2,3
சுவர்க்கம் எய்துவர் எனவும் அ சொல்லினை கடந்தோர் – சீறா:2609/2

மேல்


சுவர்க்கமும் (2)

துக்கமும் மிகுந்து சுவர்க்கமும் இழந்து தொல் உலகு அடைந்து வெவ்வேறு – சீறா:131/3
வென்றியும் சுவர்க்கமும் அருள்குவன் என விரித்தார் – சீறா:2464/3

மேல்


சுவர்க்கமே (1)

தேறினர் சுவர்க்கமே சேர்வர் தீது என – சீறா:1630/3

மேல்


சுவல் (1)

கொய் சுவல் பரிகள் செல்ல நடந்தது பதாதி கூட்டம் – சீறா:5001/4

மேல்


சுவற்றி (2)

பின்னிய திரை வாருதியினை சுவற்றி பெரும் புற கடலினை தேக்கி – சீறா:683/1
பண் எலாம் சுவற்றி ஆடவர் இரு கண் பார்வையில் செவந்த மெல் இதழாள் – சீறா:1960/4

மேல்


சுவற்றிற்று (1)

அதிர்த்து இரை பரவை வேலை அலையையும் சுவற்றிற்று அன்றே – சீறா:3411/4

மேல்


சுவறி (1)

கரைத்து எறி திரை கடல் சுவறி காயினும் – சீறா:2446/2

மேல்


சுவறிட (1)

புடவியுள் விழ கடல் சுவறிட பணி புரள – சீறா:3481/3

மேல்


சுவன (36)

புடவியை சுவன பதியினை அமரர் பொருந்திடம் அடுக்கடுக்கு அவையை – சீறா:4/2
பெறற்கு அரும் சுவன வானோர் அனைவரும் பெரிது கூண்டு என் – சீறா:123/3
வானகத்து அமரர் சுடர் விரி சுவன மடந்தையர் இனிது வாழ்த்து எடுப்ப – சீறா:150/3
கறைபடா சுவன காட்சி வாழ்வு அனைத்தும் கலந்து உடன் இலங்கி வந்ததுவோ – சீறா:238/3
குறைபடா சுவன தருவினில் உதித்த கொழும் கதிர் செழும் கனி குலமோ – சீறா:238/4
இறையவன் உரைப்ப சுவன மா மடவார் எங்கணும் பரந்து எழும் ஒழுங்கு – சீறா:247/1
பொங்கு ஒளி எவையும் சுவன நாடு அனைத்தும் பூதலம் விசும்பும் மற்றனவும் – சீறா:258/3
நிறம் திகழ் சுவன பதியினில் கொடுவம் என்றனன் நெடியவன் அதனால் – சீறா:262/3
தமருடன் சுவன பதியினில் கொடுபோய் சல நதி-தொறும் முழுகாட்டி – சீறா:263/2
மின் அவிர் சுவன வானவர் கூண்டு விளங்கு ஒளி இன மணி தசும்பில் – சீறா:282/1
பறவைகள் அனைத்தும் வந்ததும் சுவன பதியை விட்டு அமரர் வந்ததுவும் – சீறா:285/1
தே மலர் பொழில் சூழ் சுவன நாட்டு அரசை திசை-தொறும் விளக்கு நாயகத்தை – சீறா:289/1
வானவர் சுவன பதி நிகர் அனைய மக்க மா நகரினில் புகுந்து – சீறா:383/1
சுவன நாயக குரிசிலை வழியிடை தோற்றி – சீறா:468/2
அகிலமும் சுவன நாடும் அமரரும் போற்றி வாழ்த்த – சீறா:1036/1
பஞ்சினின் மென் துகில் அரையின் எடுத்து அணிந்து செழும் சுவன பதிக்கு மேலார் – சீறா:1130/2
சுவன பதி-தனை திற-மின் நிரயம் அடைத்திடு-மின் என தூயோன் சத்தம் – சீறா:1135/3
சுவன நாட்டு உறை தோகையர்க்கு ஓதினார் – சீறா:1175/4
சொன்ன போதில் சுவன மடந்தையர் – சீறா:1176/2
துன்று மணி என பூவின் மடந்தையர்க்கும் சுவன பதி தோகைமார்க்கும் – சீறா:1218/3
தீது இலாது உற சுவன மா மணத்தொடும் செய்தார் – சீறா:1219/4
அலைவு அற அறத்தொடும் சுவன வாழ்வு எனும் – சீறா:1316/3
பரிவில் தொழுவி திருந்து விண்ணில் படர்ந்து சுவன தலத்து உறைந்தார் – சீறா:1333/4
ஈனம் இல் சுவன நல் நாடு எய்துவர் எங்கட்கு உற்ற – சீறா:1354/3
பூ அலர் சுவன நாட்டை பொது அற புரப்போர் ஆகி – சீறா:1562/3
பெருகு நலனும் சுவன பதி பேறும் பெறுவர் என உரைத்தார் – சீறா:1588/4
படியினில் சுவன பதி நிகர்த்து அனைய பழம் மறை பள்ளியில் சிறந்த – சீறா:1918/1
படியினும் கலிமா பகர்ந்தவர் சுவன பதி அடைகுவர் பகராதார் – சீறா:1922/3
மதி வரவழைத்து காரணம் விளைத்த முகம்மதின் பொருட்டினால் சுவன
கதி பதம் அடைந்தேம் என சிரம் அசைத்து ஹபீபு தன் அகத்தினில் களித்து – சீறா:1927/1,2
பூதலத்து எவர்க்கும் மறை நெறி புதுக்கி பொருவு அரும் சுவன நாடு அளிப்ப – சீறா:1953/1
இறுதியில் புறுக்கான் வேதத்தின் வழி சுவன வாழ்வு – சீறா:2824/1
வரம் உறும் சுவன மாதர் மலர் அடி பரவி போற்ற – சீறா:3184/1
இற்றையின் இரவில் சோதி இலங்கிய சுவன நாடு – சீறா:3224/1
சொல்ல அரும் சுவன நாட்டு சுடர் மணி மனைகள்-தோறும் – சீறா:3225/2
பல் பொருள் சுவன பதி இழந்தனையே பாழ்ங்குழிக்கு உடல் வளர்த்தனையே – சீறா:3582/3
வெப்பு உறும் தீமையும் துலைந்தேன் கிடையாத திரு சுவன வீடும் பெற்றேன் – சீறா:4537/4

மேல்


சுவனத்தின் (1)

இலை மலி கதிர் வேல் முஹாஜிரீன்களுக்கு எம் இறையவன் சுவனத்தின் நிலவு – சீறா:2870/3

மேல்


சுவனத்து (2)

திணி சுடர் சுவனத்து அரம்பையர் அமரர் தினம்-தொறும் பரவிய நயினார் – சீறா:1915/1
தொல்லை வல் வினை தொடர் பவம் களைந்து நல் சுவனத்து
எல்லையின் பதம் கிடைத்தது இன்று என தவழ்ந்து ஏகி – சீறா:2614/1,2

மேல்


சுவனம் (4)

பிருதிவி-தனையே மிக்கோர் பெறும் பதி சுவனம் தன்னில் – சீறா:102/2
மின் ஒளிர் மாளிகை சுவனம் மேவுவர் – சீறா:1613/2
சொல்லார மனத்து இருத்த அறிந்தவரே சிறந்த பெரும் சுவனம் ஆள்வார் – சீறா:2190/3
சொல்லி வீழ்ந்தனர் போயினர் உறைந்தனர் சுவனம் – சீறா:4000/4

மேல்


சுவனமும் (1)

அகிலமும் திசையும் சுவனமும் விளங்க அணி திகழ் மக்க மா நகரின் – சீறா:992/1

மேல்


சுவாகு (3)

ஆலயம் புகுந்து செம் தேன் அலங்கல் தோய் சுவாகு பூம் பொன் – சீறா:1557/1
தோட்டு அலர் நாற்றும் வாயில் சுவாகு எனும் புத்து-தன்னை – சீறா:1558/1
திகை தெரி விளக்கமாக சுவாகு எனும் தெய்வம் வாய் விண்டு – சீறா:1559/3

மேல்


சுவை (8)

கன்னல் அம் சுவை கலிமாவை நல் நபிக்கு – சீறா:501/3
சுவை பெறும் கலிமா சொல்வர் என்னவே சொல்லினாரால் – சீறா:826/4
கன்னல் அம் சுவை தீன் நிலை நிறுத்திய ஹபீபு – சீறா:2013/1
சொல்ல அரும் இரத சுவை ஒட்டக சுமையா – சீறா:2027/3
சுவை அறு மொழியான் என்னை சுமந்து இவண் இறக்கிவைத்தான் – சீறா:2078/4
சுனிதமாகி நல் பாகொடும் அறு சுவை தூங்க – சீறா:3140/3
வீரர்-தம்மையும் வீழ்த்தியும் ஊன் சுவை வேண்டி – சீறா:3995/2
சுவை அறு மொழியான் நாளும் பகையினை தொடங்கி நின்றோன் – சீறா:4358/3

மேல்


சுவைத்து (1)

புரை சுரை சுவைத்து பால் வெடி மறாத புனிற்று இளம் கன்று மேய்ந்து உறங்கும் – சீறா:4921/2

மேல்


சுவையின் (1)

கன்னல் அம் சுவையின் மிக்காம் திருகையின் கனியை ஏந்தி – சீறா:2244/2

மேல்


சுவையினும் (2)

கன்னல் அம் சுவையினும் கனிந்த பாகு என – சீறா:1328/3
உடை கரும்பின் சுவையினும் இனிய கட்டுரை நெறி கலிமாவை – சீறா:1448/2

மேல்


சுவையினை (1)

மண்ணினில் குபிரர் குலம் கருவறுத்து வரும் உயிர் சுவையினை அறிய – சீறா:3156/1

மேல்


சுவையும் (1)

சுவையும் அற நஞ்சுகள் சொரிந்த செடி என்ன – சீறா:889/2

மேல்


சுவையொடும் (1)

நலத்தொடும் சுவையொடும் பொசிப்பு நல்கினான் – சீறா:3641/4

மேல்


சுவைறா (1)

உரு அந்தமும் உற வந்தனள் சுவைறா என ஒரு மான் – சீறா:4339/4

மேல்


சுவைறாவே (1)

அவன் இல்லவள் பெறும் பந்தனை அடியாள் சுவைறாவே – சீறா:4344/4

மேல்


சுவைறாவை (2)

மட்டு ஆர் தொடை புயத்து ஆரிது மகளார் சுவைறாவை
எட்டாத அரும் புகழ் மா நபி மணம் எய்தலும் எவரும் – சீறா:4354/1,2
தொகு மென் கொடி கவின் உந்திய திருவாம் சுவைறாவை
புகழ்கின்றனர் மகிழ்கொண்டனர் அபுபக்கர்-தம் புதல்வி – சீறா:4355/3,4

மேல்


சுழல் (3)

நெடு நிலம் சுழல் வளி என நினைந்த திக்கு அனைத்தும் – சீறா:3487/3
சிறுத்த கண் பெரிய சுழல் செவி தூங்கல் திரி வனம் பலபல கடந்து – சீறா:4078/3
செறிந்து சுழல் கால் தொடர்ந்து உலவு சேண் நிமிர்ந்து வளர் தீய வெம் – சீறா:4209/3

மேல்


சுழல்தரும் (1)

உடைக்கும் சக்கரம் என சுழல்தரும் விண்ணின் உயரும் – சீறா:3888/3

மேல்


சுழல (3)

சொற்றதில் கடு வெகுளியுற்று இரு விழி சுழல
உற்றுநோக்கி வெற்பு அதிர்த்திடும் உறு வலி புயங்கள் – சீறா:1512/2,3
மன்னர்_மன்னவரை முகம்மதை நோக்கி வாய் வெளிறிட விழி சுழல
வெந்நிடை ஒளித்திட்டு ஒதுங்குற ஒடுங்கி விறல் புலி அலி-தமை தூண்டி – சீறா:2323/1,2
சொலும் மொழி ஈது என அறியாது அடிக்கடி வாய் குழறி விழி சுழல வாடி – சீறா:2668/3

மேல்


சுழலும் (6)

தொட்டிடாது ஒழியாது அரும் சூறையின் சுழலும் – சீறா:1531/4
தோற்றிடா விசும்பில் தாவும் சுழலும் மண் திகிரி என்ன – சீறா:1548/3
இரைந்து அளி சுழலும் காவில் இருப்பவர்-தம்மை நோக்கி – சீறா:2390/1
மங்குலில் சுழலும் துவச நீள் மாட மதீன மா நகரினில் உறைந்து – சீறா:2529/1
சுரிகையை கரத்தின் ஏந்தி சூறையில் சுழலும் வேக – சீறா:3951/1
காற்று என சுழலும் வாம் பரி கடாவி வந்து – சீறா:4966/2

மேல்


சுழற்ற (2)

பல்லியம் கறங்க கொடி திரள் நுடங்க பால் நிற கவரிகள் சுழற்ற
வெல்லவன் கதிரின் படைக்கலம் செறிய இந்து வெண் குடை தனி நிழற்ற – சீறா:1010/1,2
இருபுறம் நெருங்கி அயினிநீர் சுழற்ற எண்ணிலர் ஆலத்தி எடுப்ப – சீறா:1199/3

மேல்


சுழற்றி (3)

அலங்கரித்து அயினி சுழற்றி நூலவர்கட்கு அரு நிதி மணியொடும் வழங்கி – சீறா:3160/1
சுற்றி விட்டெறிந்தனன் பிடித்து இட கையால் சுழற்றி
மற்றவன் புயத்து எறிந்தனர் வனை துடர் சோடும் – சீறா:3535/2,3
விசையின் வாசி சுழற்றி விண் மேலவன் – சீறா:4510/2

மேல்


சுழற்றிய (1)

விசையும் வேகமும் கையினில் சுழற்றிய வேலும் – சீறா:2648/2

மேல்


சுழற்று (1)

கட்டு பத்திரம் சரம் சுழற்று கை கவண் – சீறா:3006/4

மேல்


சுழன்றவனை (1)

துயரோடு உற வந்து சுழன்றவனை
வய வீரர்கள் கண்டு உன் மனத்தில் உறும் – சீறா:711/2,3

மேல்


சுழன்றன (1)

உற்ற மேகங்கள் சுழன்றன போலவும் ஒளிரும் – சீறா:4581/4

மேல்


சுழன்று (4)

துடர்படும் குடர் வாய் கவ்வி விண்ணிடையில் சுழன்று எழும் பறவையின் தோற்றம் – சீறா:3573/2
தோற்று புழை என்று எலி சுழன்று செல எண்ணும் – சீறா:4893/4
கோடை போல் சுழன்று வரும் பரி கடாவிக்கொண்டு எழும் தலைவரில் ஒருவன் – சீறா:4933/1
இரு விசும்பு ஊர வலம் சுழன்று ஏகும் எழு பரி பருதி கண்டு ஏங்கி – சீறா:5010/1

மேல்


சுழன்றே (1)

துடங்கினான் அடிக்கடி பெருமூச்சொடு சுழன்றே – சீறா:186/4

மேல்


சுழி (3)

சுரந்த புற்புத தனத்துடன் சுழி உந்தி தோற்ற – சீறா:31/3
தினகரன் குணக்கு எழுந்தனன் அதி சுழி கிளறி – சீறா:846/2
சுழி எறி ஆறும் கானும் சுரங்களும் கடந்து செம் தேன் – சீறா:3337/3

மேல்


சுழித்திட்டு (1)

நிறைபட பொங்கி ஓங்கி நிலம் வலம் சுழித்திட்டு ஏறி – சீறா:819/2

மேல்


சுழித்து (3)

கரை சுழித்து எறிந்து நீள் கயங்கள் ஆக்கின – சீறா:735/1
உந்தியின் திரை சுழித்து உருட்டி ஈழ்த்திட – சீறா:751/3
நேரதாய் ஒரு நதி உள நிலம் சுழித்து எழுந்து – சீறா:845/2

மேல்


சுழிபடு (1)

சுழிபடு புரவியும் படையும் துன்னவே – சீறா:3336/2

மேல்


சுள்ளாணியின் (1)

பரிந்து அறைந்த சுள்ளாணியின் புறம் என பரந்த – சீறா:65/4

மேல்


சுளகு (1)

பதங்களை வழுக்கிட படர் செவி சுளகு
இதம் கொள் வண்டு இனம் புடைத்து எழுப்ப எங்கணும் – சீறா:1142/2,3

மேல்


சுளை (1)

நிறையும் பொன் சுளை முட்புறக்கனி நிரைத்திடுவார் – சீறா:1106/2

மேல்


சுளையில் (1)

உடைபடு பனச பசும் கனி சுளையில் ஊற்றிருந்து ஓடிய தேனும் – சீறா:47/3

மேல்


சுற்றம் (2)

சுற்றம் எனும் மள்ளர் சிலர் சோபமொடு ஷாமின் – சீறா:4136/2
விட்டார் இவர் நகர் மேவிய சுற்றம் எனும் விருப்பால் – சீறா:4354/4

மேல்


சுற்றமும் (2)

சுற்றமும் கிளையும் சிறப்பொடு தழைத்து சூழ்ந்து இருந்து அணி திகழ்வது போல் – சீறா:698/3
தான வாரணமும் பரிகளும் மிடைய சுற்றமும் தழீஇ வர போந்தார் – சீறா:1197/4

மேல்


சுற்றமோடு (1)

சுற்றமோடு அடைந்தான் துணை தோழர்களோடும் – சீறா:2003/2

மேல்


சுற்றி (26)

சுந்தர வதன முகம்மதை கொடுபோய் சுற்றி எங்கணும் பெயர் விளக்கி – சீறா:265/2
புகுந்து சுற்றி வந்து அடி பணிந்து இறைஞ்சி வாய் புதைத்து – சீறா:474/3
வானவர் முன்னினும் பின்னினும் சுற்றி எ வழிக்கும் – சீறா:577/1
விடம் என கறுத்து சிந்தை விறல் அபூஜகிலும் சுற்றி
உடனிருந்தவரும் தம்மில் ஒண் புயம் குலுங்க நக்கி – சீறா:1551/2,3
அடவியில் புகுந்து அரும் பதுக்கை சுற்றி ஓர் – சீறா:1608/1
துடரிடும் வலையை சுற்றி சுருக்கிட புலி வாய் தப்பி – சீறா:2075/2
வரி கயிறு-அதனால் சுற்றி மாறுகொண்டு ஈழ்த்துக்கட்டி – சீறா:2077/2
நிறையுற பருகச்செய்து நெறி விடுத்து அடவி சுற்றி
திறனொடு நகரம் சேர்ந்து மீண்டு சென்று அடைவன் மாதோ – சீறா:2569/3,4
ஒப்புரவு அகன்ற நெஞ்சோடு உளைந்து உலைந்து அடவி சுற்றி
மெய்ப்பொடும் வெயர்வை சிந்த விலங்கல் விட்டு அகன்று போனார் – சீறா:2578/3,4
புகர் அற கூவி சுற்றி பொருப்பை விட்டு அகன்றிடாதே – சீறா:2579/4
நெடும் கழை வரையை சுற்றி காவலின் நிறைந்து நின்றார் – சீறா:2581/4
பிடவையில் கிழித்து சுற்றி பேதுறாது அடைத்து நீன்றார் – சீறா:2584/4
தோட்டம் முற்றினும் சுற்றி நன்கு என சிரம் தூக்கி – சீறா:2943/2
மின்னை வெண் சோதி சுற்றி கிடந்து அன துகிலை வீக்கி – சீறா:3210/1
முக மதிக்கு இடைந்து சுற்றி மூதிருள் படலம் யாவும் – சீறா:3211/1
சுற்றி விட்டு எறியும் என்ன துய்யவன் உரைத்தான்-மன்னோ – சீறா:3224/4
சோதி நின்று எறிய திட்டி சுற்றி நின்று எறிந்திட்டாரால் – சீறா:3228/4
எழில் பெறும் அப்துல்லாவும் எண்மரும் கூண்டு சுற்றி
சுழி எறி ஆறும் கானும் சுரங்களும் கடந்து செம் தேன் – சீறா:3337/2,3
சுற்றி விட்டெறிந்தனன் பிடித்து இட கையால் சுழற்றி – சீறா:3535/2
விசையுடன் தாடி-தனை பிடித்து ஈழ்த்து விறல் கொழும் கரத்தினில் சுற்றி
அசையுறும் சிரசை அறுத்து வேறாக்கி அவனுடன் எழுவர்கள்-தமையும் – சீறா:3586/2,3
சார்பற ஒடிந்த காலை தன் தலைப்பாகில் சுற்றி
ஊரினில் எவர்க்கும் தோன்றாது உறைந்தனர் உறைந்த பின்னர் – சீறா:3723/2,3
சுற்றி எங்கணும் காத்து உடன் உறைவது துணிவால் – சீறா:3817/4
ஊரை சுற்றி எடுத்து இங்கு உறைந்தனர் – சீறா:4483/2
தூய மேரு கிரியினை சுற்றி வான் – சீறா:4808/1
தூசியை நடத்தினன் சுற்றி வாள் எறிந்து – சீறா:4969/3
சூல் முகில் குடை நிழற்றிட சுற்றி எம்மருங்கும் – சீறா:4985/1

மேல்


சுற்றிட (5)

வசை அறு காளையர் மருங்கு சுற்றிட
சசி என கதிர் ஒளி தவழும் வீதியில் – சீறா:1144/2,3
சுற்றிட மெய் எழில் துலங்க மால் நபி – சீறா:1605/3
சடிலமும் சேனையும் சதுரின் சுற்றிட
வடிவு உறு நபி அவண் வைகினார் அரோ – சீறா:3282/3,4
புரவி சுற்றிட போர் மனர் – சீறா:4147/1
கக்கன் அருள் முன் சுற்றிட வளைந்தார் குபிர் களைந்தார் – சீறா:4322/4

மேல்


சுற்றிப்பார்த்து (1)

சுற்றிப்பார்த்து அவர் வரும் வழி-தனில் ஒரு சுரத்தில் – சீறா:3442/4

மேல்


சுற்றிய (14)

சுற்றிய துணைவரோடும் சொரி கதிர் முகம்மது என்னும் – சீறா:402/1
குறு பொறை கடந்து போய் குவடு சுற்றிய
சிறு நதி ஆறுகள் கடந்து சென்ற பின் – சீறா:724/1,2
மால் நதி பெருகி எ வரையும் சுற்றிய
நானில திசை நெறி நடப்பது இன்மையால் – சீறா:737/1,2
நேமி வானவர் திரை நிறைந்து சுற்றிய
பூமி நாயகர் தொழ புறப்பட்டார் அரோ – சீறா:916/3,4
சொரி மது விதிர்க்கும் பொரி அரை தருக்கள் சுற்றிய வரை மிசை ஏறி – சீறா:1899/3
சுற்றிய வளைகள்-தோறும் தோன்றிய துகிலை கீறி – சீறா:2586/2
சுற்றிய மதீன மா நகரில் தோன்றினார் – சீறா:2741/4
நலன் உறு மக்க மா நகரை சுற்றிய
மலைகளின் ஒரு வரை அடவியின்-வயின் – சீறா:2965/1,2
சுற்றிய வட்டமும் தூங்கு குஞ்சமும் – சீறா:3003/2
சுற்றிய திறல் படை சூரர் யாரையும் – சீறா:3022/3
பூ மணம் செறிதரு பொழில்கள் சுற்றிய
ஷாமினுக்கு அனுப்பினர் சமயம் ஈது என்றார் – சீறா:3298/3,4
துறு மலர் பொழில் திகழ் மதீனம் சுற்றிய
சிறுகுடி பாடிகள் திடுக்குற்று ஏங்கிட – சீறா:3311/1,2
துடவை சுற்றிய ஷாமினை துறந்து அவர் உறைந்த – சீறா:3447/1
சுற்றிய நகரினில் தொகையில் சேனை கொண்டு – சீறா:4060/2

மேல்


சுற்றியும் (2)

தொலைவில் தீவினும் சுற்றியும் முகம்மதை தொடர்ந்து – சீறா:472/2
கானகம் சுற்றியும் கல்லை தள்ளியும் – சீறா:1607/1

மேல்


சுற்றியே (2)

சுமைதர வாசம் திகழ்த்தி எண் திசையும் சுற்றியே சில மொழி பகர்வார் – சீறா:263/4
சொல்ல அரும் குவடும் கானும் சுற்றியே திரிவன் தேடி – சீறா:2564/3

மேல்


சுற்றில் (1)

புனல் தேடி அரை காத வழி சுற்றில்
இந்த நிலம் மீதில் அரிது எங்கள்-தமக்கு உம்-பால் – சீறா:4898/2,3

மேல்


சுற்றினர் (2)

சொல தகாது என்ன வந்து சுற்றினர் அடர்த்து நின்றார் – சீறா:3954/2
வந்து காபாவில் செறிந்திடும் நிரையை சுற்றினர் வளைந்தனர் சோரி – சீறா:4927/1

மேல்


சுற்றினார் (3)

சுடர் அணி திகழ்ந்து என கிளைஞர் சுற்றினார் – சீறா:1145/4
வானவர் அமிர்து என வளைந்து சுற்றினார் – சீறா:1152/4
எனும் பெயர் உடை தலத்தை சுற்றினார் – சீறா:3016/4

மேல்


சுற்றினும் (7)

சோலையினிடத்தும் சீறூர் சுற்றினும் துறுகல் சார்பும் – சீறா:2566/2
சுற்றினும் இறங்கின சுருதி வாசக – சீறா:3305/3
மேக வெண் குடை சுற்றினும் முற்றினும் விரைவில் – சீறா:3857/1
சூதர் உறைகின்ற எயில் சுற்றினும் இருப்ப – சீறா:4133/2
தடம் பயில் நகர சுற்றினும் ஓம்பி இருந்தனர் தனியவன் அருளால் – சீறா:4456/4
அல்லலுற்று அழுங்கல் மதீன மா நகர சுற்றினும் ஆனது மாதோ – சீறா:4458/4
மத குறும்பினால் பொருவரேல் சுற்றினும் வளைந்து – சீறா:4842/2

மேல்


சுற்று (8)

நிரைநிரை இயற்றி சுற்று நெடு மதில் திருத்தி வாயில் – சீறா:1742/3
சுற்று நால் திசை அடங்கலும் தொனி பரந்திடவே – சீறா:2467/4
சூல் முகில் குலவிய வரையின் சுற்று எலாம் – சீறா:2962/1
சுற்று இளம் பருதி வெய்யோன் சுவட்டு அடி சேப்புக்கு ஏய – சீறா:3046/1
காசு ஒளி பரப்பு கலின புரவி சுற்று
பாசறை வகுத்தனர் படங்குகள் நிரைத்தே – சீறா:4128/3,4
சுற்று வேந்தரை முறைமுறை ஒரு தொகை சேர்த்தி – சீறா:4399/2
சுற்று உள வேந்தர் பல் பெரும் குலத்தில் தோன்றிய அரசரும் அவரோடு – சீறா:4439/1
சுற்று உள நகரும் கொள்ளைகொண்டு உவந்தார் தொடர்படு குளிர் நிழல் காவும் – சீறா:4457/3

மேல்


சுற்றும் (8)

கூற்று என எதிரும் செல்லில் குல வரை அனைத்தும் சுற்றும்
தோற்றிடா விசும்பில் தாவும் சுழலும் மண் திகிரி என்ன – சீறா:1548/2,3
சுருதி மொழி தீன் பயிர் தழைப்ப சுற்றும் குபிர் வெம் களை தீய்க்கும் – சீறா:1595/3
சுற்றும் காவதம் கேட்டிட கவிதையின் தொடரா – சீறா:2696/2
தொகுதியும் வாசியும் சுற்றும் சேனையும் – சீறா:3017/3
சுற்றும் நோக்கின கண்டு அமுசா என துணிந்து – சீறா:4026/2
சுற்றும் இரங்க தீ என்ன தோன்றும் மரை வாவிகள் கடந்து – சீறா:4038/2
சுற்றும் வெண் படங்கு அந்தரத்து ஆடிய தோற்றம் – சீறா:4581/2
சுற்றும் காட்டிய பெரும் குளிர் எளிதினில் தொலையா – சீறா:4607/3

மேல்


சுற்றூர் (1)

மாண் ஆர் வயவரொடும் சுற்றூர் மற்ற வேந்தரொடும் சற்றும் – சீறா:4031/2

மேல்


சுறவின் (1)

திரைகள் ஒத்தன வாவு வெம் பரி திரை சுறவின்
விரைவை ஒத்தன வேந்தர்கள் திரிந்தவை விரி நீர் – சீறா:3485/2,3

மேல்


சுறவின (1)

மான வீரர் சுறவின மான அ – சீறா:4809/3

மேல்


சுறவு (1)

சுறவு எனும் வீரரும் பரியும் துன்னவே – சீறா:3280/3

மேல்


சுறாக்கத் (4)

சுறாக்கத் என்பவன் களிப்பொடும் அடுத்தனன் தொடர்ந்தான் – சீறா:2651/4
கள்ளம் இகல் பழி பாவம் மாறாத கொடிய சுறாக்கத் என்று ஓதும் – சீறா:2661/1
சுடரிடத்தில் பதங்கம் நினைவு அறியாது வருவது போல் சுறாக்கத் என்போன் – சீறா:2663/1
இடர் விளைத்த சுறாக்கத் எனும் மன – சீறா:4232/2

மேல்


சுறுகும் (1)

சுறுகும் என்னும் அ கூட்டத்தின் அரசர்கள் சூழ்ந்தே – சீறா:1226/2

மேல்


சுறுகுமாம் (1)

விசயம் மிக்கு உயர் சுறுகுமாம் கூட்டத்தின் வீரர் – சீறா:1227/1

மேல்


சுறுமா (1)

வம்பு அவிழ் சுறுமா உரைத்த மை எழுதி மணி வடம் கிடந்த பொன் மார்பில் – சீறா:3159/2

மேல்


சுறுமாவும் (2)

கஞ்ச மலர் என சேந்த கண் இணையில் சுறுமாவும் கவின செய்தார் – சீறா:1130/4
வண் திரை புனல் ஆட்டுவித்து சுறுமாவும்
துண்ட வாள் முக துணை விழி தீட்டி வெண் தூசு – சீறா:4167/1,2

மேல்


சுன்னத்துகள் (1)

கருதி நோன்பொடு பறுலு சுன்னத்துகள் கற்று – சீறா:4283/3

மேல்


சுன்னத்தும் (1)

மருவு சுன்னத்தும் செய்யலாய் துடக்கின் வரும் குறி ஒன்றும் இல்லாதாய் – சீறா:253/2

மேல்


சுனிதமாகி (1)

சுனிதமாகி நல் பாகொடும் அறு சுவை தூங்க – சீறா:3140/3

மேல்


சுனை (2)

துய்ய சைவல சுரி குழல் துயல்வர சுனை மென் – சீறா:869/1
திரை அலம்பிய குறும் சுனை இடங்களும் செறிந்து – சீறா:2678/2

மேல்


சுனைகளும் (1)

மோது பேரலை மடுக்களும் சுனைகளும் முருகு ஆர் – சீறா:3454/2

மேல்