சீ – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சீ 1
சீக்கும் 1
சீகரத்து 1
சீட்டில் 1
சீட்டு 1
சீத்து 3
சீத 23
சீதர 2
சீதன 1
சீது 2
சீதுவினிடத்தின் 1
சீதுவினிடத்து 1
சீப்ப 1
சீப்பிட்டு 1
சீபுல் 3
சீமான் 1
சீயம் 13
சீயமும் 2
சீயமே 3
சீர் 27
சீர்-தனக்கு 1
சீர்கெட 1
சீர்த்தி 3
சீர்த்தியும் 1
சீர்த்தியை 1
சீர்தூக்கி 2
சீர்பெற 2
சீர்மை 1
சீரமும் 1
சீரா 1
சீரிதின் 1
சீரிய 2
சீரியர்-தமக்கும் 1
சீருற 1
சீரையும் 1
சீல 4
சீலம் 7
சீலமும் 2
சீலமுற்றவர் 1
சீலமுற்றவரிடத்தினில் 1
சீலமுற்று 1
சீவன் 3
சீழ் 1
சீற்ற 4
சீற்றத்தர் 1
சீற்றத்து 1
சீற்றம் 11
சீற்றமும் 4
சீற்றமுற்றார் 1
சீற்றமுற்று 2
சீற்றமே 2
சீறடி 3
சீறடிக்கு 1
சீறல் 1
சீறி 20
சீறிச்சீறி 1
சீறிய 2
சீறில் 1
சீறினர் 1
சீறினான் 2
சீறினும் 1
சீறு 1
சீறுதல் 1
சீறும் 2
சீறூர் 3
சீறூரில் 1
சீறூரும் 1
சீனியும் 1

சீ (1)

சீ தகாது உன்-தன் களத்திடை காயமும் தெரிவது – சீறா:4014/3

மேல்


சீக்கும் (1)

மூது இருள் படலம் சீக்கும் முச்சுடர் கதிரும் ஒவ்வா – சீறா:3069/1

மேல்


சீகரத்து (1)

கரை ததும்பிய சீகரத்து அகழினை கடந்து – சீறா:1703/3

மேல்


சீட்டில் (1)

ஏம நல் புகழீர் சீட்டில் எழுது வக்கணை ஏது என்றார் – சீறா:4876/4

மேல்


சீட்டு (1)

உற்பனமாக சீட்டு ஒன்று எழுதுதல் உறுதி என்றான் – சீறா:4875/4

மேல்


சீத்து (3)

உறைந்த வல் இருள் சீத்து எறி மதி என ஓங்கி – சீறா:220/3
நள்ளிருள் களி சீத்து எறி மக்க மா நகரில் – சீறா:543/2
மாய் இருள் குடம்பை சீத்து விட்டெறியும் வாள் மதி வெண் திரை முகட்டின் – சீறா:4988/3

மேல்


சீத (23)

சீத ஒண் கதிர் சேர் கஃபத்துல்லாவின் திசையினில் வடகிழக்காக – சீறா:255/2
சீத ஒண் பொழில் குனைன் எனும் பதியினை சேர்ந்தார் – சீறா:481/4
சீத மென் தடம் புனை புசுறாவினை சேர்ந்து – சீறா:569/2
சீத ஒண் புனல் குட்டமும் துடவையும் செறிந்த – சீறா:771/1
சீத நீர் குடைவார் ஆடி செழும் பொழில் மலர்கள் கொய்வார் – சீறா:805/1
சீத ஒண் கவிகை நீழல் காண்கிலன் தெருமந்து ஏங்கி – சீறா:810/2
சீத ஒண் புனல் செழும் மலர் ஓடையில் செறிந்த – சீறா:854/1
சீத அகழ் ஆடையை உடுத்து அணி சிறந்தது – சீறா:880/1
சீத ஒண் கமலானனம் குளிர்தர சிறந்தார் – சீறா:1235/4
சீத ஒண் கவிகை நீழல் திருந்திய குரிசிலானோர் – சீறா:1340/1
சீத ஒண் கண்கடை அருவி சிந்தினார் – சீறா:1476/4
தென்னுறு கதிர் வேல் சிங்கம் சீத நீர் ஆடினார் ஆல் – சீறா:1574/4
சீத மதி போலும் ஒளிர் செம் முகம் இலங்க – சீறா:1768/2
சீத ஒண் கமல முக மலர் மலர்ந்து தேர்ச்சியில் துணைவர் மன்னவரும் – சீறா:1928/3
சீத மென் கவிகை நீழல் திரு நபி இறசூலுல்லா – சீறா:2287/1
சீத ஒண் கதிர் செய் முகம்மதின் அடியில் சென்னி வைத்து அடிக்கடி புகழ்ந்து – சீறா:2327/1
சீத மெய் நறை முகம்மது திரு முகம் நோக்கி – சீறா:2647/2
சீத ஒண் கவிகையின் திசையை நோக்கிய – சீறா:2719/3
செல் உலாம் கவிகை வள்ளல் சீத செம் முகத்தை நோக்கி – சீறா:2849/2
சீத சந்து இந்துகாந்த நீரினில் தேய்வை பன்னீர் – சீறா:3133/1
சீத நல் மொழியொடும் பலருடன் இனம் தெரிந்து – சீறா:3430/3
சீத வண் மலர் சிறை எலாம் சிறை செறித்தனரால் – சீறா:4837/4
விரி கடல் சேனை சூழ விரைந்து எழுந்து ஏகி சீத
வரை செறி மதீன மூதூர் வள நகர் அடுக்கும் போதில் – சீறா:4904/1,2

மேல்


சீதர (2)

சீதர கவிகை வள்ளல் முகம்மதின் சேந்த செவ்வி – சீறா:821/3
சீதர ஒண் கவிகை நிழல்-தனில் உலகம் புரந்து அளிக்கும் செவ்வியோரே – சீறா:1655/4

மேல்


சீதன (1)

தெரிதரு சீதன பொருளும் இன்னது என வகைவகையாய் தெளிய சாற்றி – சீறா:1094/3

மேல்


சீது (2)

நீடிய ஒளியும் சிறந்து ஒரு சூலில் நிலம் மிசை சீது உதித்தனரே – சீறா:134/4
மரு மலர் புயத்தில் தாங்கி வளர் நபி சீது மெய்யில் – சீறா:1761/3

மேல்


சீதுவினிடத்தின் (1)

சீதுவினிடத்தின் இருந்தவர் மதலை சிறந்த மா மணி முடி குரிசின் – சீறா:136/1

மேல்


சீதுவினிடத்து (1)

தெரி மறை ஆதம் மக்களில் சிறந்த சீதுவினிடத்து இருந்ததனால் – சீறா:135/2

மேல்


சீப்ப (1)

அலரி மேல் கடலுள் புக்க அடர் இருள் படலம் சீப்ப
நிலவு கொப்பிளித்தது என்ன நீண்ட மெய் சோதி கால – சீறா:2257/1,2

மேல்


சீப்பிட்டு (1)

தென் உலா மணியின் சோதி சீப்பிட்டு சிறப்பிட்டாரால் – சீறா:3210/4

மேல்


சீபுல் (3)

கடற்கரை சீபுல் பகறு என்று ஓதிய – சீறா:3262/1
கடற்கரை சீபுல் பகுறுவை நீங்கி நீள் – சீறா:3274/2
சீபுல் பகுறு எனும் தலத்தின் செய்தியை – சீறா:3276/1

மேல்


சீமான் (1)

என்னையும் கெடுத்து என் அரசையும் அழித்திட்டு இத்தனைக்கு இயற்றிய சீமான்
அன்னவனலது வேறு இலை இனம் வந்து அடுக்கின் என் விளையுமோ அறியேன் – சீறா:2323/3,4

மேல்


சீயம் (13)

மலி புகழ் அரசர் சீயம் மிர்கமதம் நறை குலாவு மறை நபி மருகராகி வாழ் – சீறா:13/3
அடலுறு சீயம் அன்ன அகுமது புகலலுற்றார் – சீறா:431/4
உலம் கொள் திண் திறல் புயன் உமறு எனும் ஒரு சீயம்
கலன்கள் வில்லிட வெயர்ப்பொடும் விழி கனல் கதுவ – சீறா:1518/1,2
தேன் இதழ் மடவார் சூழ சீயம் ஒத்து எழுந்தான் அன்றே – சீறா:1717/4
ஒரு தனி சீயம் ஒப்ப உடையவன் தூதர் செல்வ – சீறா:2053/2
செறுநராகிய விலங்கு இனம் கெட வரும் சீயம் – சீறா:2650/4
திறத்தினர் அம்மாறு என்னும் சீயம் மற்றொருவரேனும் – சீறா:2769/2
சீயம் ஒத்து அப்துல்லா என்னும் செம்மலே – சீறா:3320/4
சீயம் ஒத்து எழுந்து வரி புலி அனைய தீனவர் நால்வர்களுடனும் – சீறா:3566/2
உன்ன நடத்தி சேண் உயர் குன்றின் உறை சீயம்
அன்ன குதாதா என்று ஒரு தோழர் அவண் வந்தார் – சீறா:3910/3,4
திரு திகழ் புய காலீது சேனையில் சீயம் ஒப்ப – சீறா:3939/3
திரு உறும் தனி சீயம் ஒத்தவர் – சீறா:3975/1
திடுதிடென ஈண்டியது என்று அரிய மறை எழுது கொடி சீயம் இன்னே – சீறா:4312/3

மேல்


சீயமும் (2)

திருக்கு அற திசைகள் நோக்கும் சீயமும் வெருவி ஓடி – சீறா:1722/2
அல் எனும் கூந்தலும் அரசர் சீயமும்
மல்லல் அம் புவியிடை மகிழ்வின் வைகினார் – சீறா:3260/3,4

மேல்


சீயமே (3)

உற கீண்டு உயிர் குடிக்கும் சீயமே
அனையவர் அப்துல் முத்தலிபு-தம் திரு – சீறா:528/2,3
சிறியதந்தையர் எனும் செவ்வி சீயமே – சீறா:3275/4
தருக்கு உறும் அக்வகு தந்த சீயமே – சீறா:4952/4

மேல்


சீர் (27)

தருமமும் பொறையும் இரக்கமும் குணமும் தயவும் சீர் ஒழுக்கமும் உடையோர் – சீறா:48/2
சீர் பெறு நறை கனி அமுதம் சிந்தவே – சீறா:310/4
சீர் உறும் கனக மா மழை பொழிய திரண்டு எழும் செழும் முகில் குலம் போல் – சீறா:379/2
சீர் பெறு மனையாள்-தம்மையும் பயந்த செல்வரில் ஒரு சிறுவனையும் – சீறா:382/2
செம்பொன் நாடவர்க்கு உறா சீர் பெற்றோம் என – சீறா:495/3
சீர் உறை பாத காப்புற்று இருப்பது தெரிய காணார் – சீறா:599/2
அடைந்து சீர் அகுமதின் அடி தொழுது அறைகுவனால் – சீறா:754/4
சீர் பெற அறுநூறாண்டு செல்லும் என்று இசைத்தார் அன்றே – சீறா:827/4
தரை புகழ் அபுல் காசீம் சீர் தரும் கொடை புகழே போல – சீறா:918/2
சீர் ஏறும் அபித்தாலிப் அப்துல்லா மதலை எனும் செவ்வியோர்க்கு – சீறா:1090/3
தீனவர் செவியுற தேக்கி சீர் பெற – சீறா:1604/2
சீர் பெற இரு விழி திறந்து நோக்கி நின்று – சீறா:1622/3
சீர் பெற வலது கரத்திடை ஒரு பால் செழும் இட கரத்தினில் ஒரு பால் – சீறா:1923/3
தெண்டனிட்டு எழுந்த பொன் மயிலை சீர் பெற – சீறா:1976/1
சீர் தரும் அமுத வாய் திறந்து செப்பினார் – சீறா:2129/4
தெருளும் சீர் அபித்தாலிபு என்று உரைத்திடும் செம்மல் – சீறா:2194/4
பொங்கு சீர் அசுஅது என்போர் புண்ணிய முசுஇபுக்கே – சீறா:2368/4
சீர் பெறு முதியோர் யாரும் சிலிர்த்தனர் உடலம் அன்றே – சீறா:3100/4
சீர் அணி பெறும் அ மங்கை செவ்விக்கு செவ்வி தூயோன் – சீறா:3185/3
சீர் இலா நமரையும் இ புற நகர் திரிய விட்டான் – சீறா:4362/4
இனிய சீர் முகம்மதை இறைஞ்சி தூதுவன் – சீறா:4645/1
சீர் குலாவு திரு நபி செப்பினார் – சீறா:4657/4
என்று காபிர் இயம்பிட சீர் கெழு – சீறா:4670/1
சிந்தை கூர்ந்து உரைப்ப கேட்டு சிறந்த சீர் சகுபிமார்கள் – சீறா:4715/2
கூர்த்த சீர் சகுபிமாரில் குரை கழல் சுலைக்கு என்போர் – சீறா:4742/3
கல்வி சீர் உடைய வள்ளல் கவுல் கொடுத்திட்டவாறு என்று – சீறா:4879/2
சீர் பெறு திறலினை செப்ப வல்லதோ – சீறா:4948/4

மேல்


சீர்-தனக்கு (1)

உனக்கு வந்ததும் ஓங்கிய தீன் முகம்மது சீர்-தனக்கு
வந்ததும் கொணர்ந்தவர் சொல்குவர் சரதம் – சீறா:1995/1,2

மேல்


சீர்கெட (1)

செவ்வியன் அலன் அவன் ஊக்கம் சீர்கெட
வெவ் வினை விளைத்து இசை நிறுத்த வேண்டுமால் – சீறா:2991/3,4

மேல்


சீர்த்தி (3)

மதுர மென் கனிக்கும் சீர்த்தி வாள் அலி தமக்கும் மேன்மை – சீறா:3105/1
நம் நிலை எடுத்து சீர்த்தி நாட்டுதல் துணிதல் வேண்டும் – சீறா:3390/4
பொன்றிய பழியும் வாங்கி பூவினில் சீர்த்தி வித்தி – சீறா:4369/3

மேல்


சீர்த்தியும் (1)

பெருகிய வலியும் சீர்த்தியும் உடையோய் பின் வரும் துன்பம் ஒன்று அறியேன் – சீறா:2308/4

மேல்


சீர்த்தியை (1)

வெய்ய தன்மையாம் சீர்த்தியை நாள்-தொறும் விளைத்தீர் – சீறா:3833/4

மேல்


சீர்தூக்கி (2)

படர்ந்த தன் அறிவினாலும் பகுத்து சீர்தூக்கி பார்த்து – சீறா:1057/3
இகல் அற தெளிந்து ஆய்ந்து சீர்தூக்கி இ நிலத்தில் – சீறா:2457/2

மேல்


சீர்பெற (2)

சிலை தட புய முகம்மது மெய் சீர்பெற
கலை தட மதி என வளர கண்டு உறு – சீறா:482/2,3
செல் உறழ் நபி திருநாமம் சீர்பெற
நல்லியலொடும் இசுலாமில் நண்ணினார் – சீறா:1310/3,4

மேல்


சீர்மை (1)

பரதம் ஆடிடமும் கீத பண் ஒலி அரங்கும் சீர்மை
விரத மா மறையோர் ஓதும் வேத மண்டபமும் செவ்வி – சீறா:935/1,2

மேல்


சீரமும் (1)

சலிலமும் சீரமும் தழீஇய தன்மை போல் – சீறா:3259/1

மேல்


சீரா (1)

போர் அடர் சீரா அணியின பாகர் புந்தியின் அமைந்தன பதினெண் – சீறா:3165/3

மேல்


சீரிதின் (1)

சீரிதின் இயன்ற வாயிலின் எதிரே சென்று நின்று இறைஞ்சும் அ நேரம் – சீறா:352/2

மேல்


சீரிய (2)

அ மலை நதி கரை அடுத்து சீரிய
செம்மலும் சூழ்ந்த தேசிகரும் நீங்கிலா – சீறா:725/1,2
சீரிய மறையின் தீம் சொல் செவ்வியோர்க்கு இனிதின் ஊட்டி – சீறா:2768/2

மேல்


சீரியர்-தமக்கும் (1)

சீரியர்-தமக்கும் எம் மரபின் செல்வர்க்கும் – சீறா:2441/2

மேல்


சீருற (1)

சீருற தடவ விக்கினம் சிதைந்து செவ்வி பெற்று இலங்கிய அன்றே – சீறா:367/4

மேல்


சீரையும் (1)

சீரையும் சிறிய பூளையும் சினைய மரவமும் பசிய குரவமும் – சீறா:4210/3

மேல்


சீல (4)

சீல நபி பாதம் மிசை செம் கண் இணை வைத்து – சீறா:895/2
சீல நம் நபியை காண சிந்தையில் சிந்தித்தானே – சீறா:2349/4
சலதியினை சீல நிதி தரும் கலத்தை கனி பதவி தரு வான் ஈண்ட – சீறா:4538/2
சீல நபி பாதம் மிசை சென்னி கொடு சேர்த்தி – சீறா:4901/3

மேல்


சீலம் (7)

சீலம் மேவிய பதம் உறும் என்பதை தெளிந்து எ – சீறா:778/3
சீலம் அற்ற பகை ஒருவருக்கொருவர் செய்துகோடல் பழுது என்னவும் – சீறா:1425/2
மன்னிய சீலம் நீக்கி மைத்துனர் ஸஹீதை கோபித்து – சீறா:1568/3
சீலம் அறியாத சிறியோர்கள் பிழை செய்யின் – சீறா:1770/1
சீலம் ஒன்று இன்றி அ சிறுமையார் என – சீறா:2448/3
சீலம் உற்று அறிவினோடும் ஒரு மொழி செப்பலுற்றார் – சீறா:3090/4
சீலம் மேவிலா சிறிதுபேரொடும் – சீறா:3976/1

மேல்


சீலமும் (2)

சீலமும் அறனும் தேய்த்த சிறுவரில் ஒருவன் இன்னே – சீறா:3392/3
சீலமும் அறனும் தேய்த்து எறி தறுகண் தீமை செய் கொடும் கொலை மனத்தார் – சீறா:5027/4

மேல்


சீலமுற்றவர் (1)

சீலமுற்றவர் வந்தனர் வந்தனர் திரு செங்கோல் – சீறா:4984/3

மேல்


சீலமுற்றவரிடத்தினில் (1)

சீலமுற்றவரிடத்தினில் கொடுத்தனன் திறலோன் – சீறா:2641/4

மேல்


சீலமுற்று (1)

சீலமுற்று இருந்து நல் நெறி வழாது தீன் நிலை நிறுத்திடும் எனவும் – சீறா:2527/4

மேல்


சீவன் (3)

மெய் எழில் வாய்ப்ப சீவன் விடுத்தனன் விடுத்த போதில் – சீறா:105/1
உரை தெரி கலிமா ஓதியோதி அங்கிருந்து சீவன்
இரு விழி-தனில் இறங்கி இருந்த கண் விழித்து சொர்க்க – சீறா:106/1,2
அச்சமுற்று உரப்பது அன்று இ அவனியில் சீவன் யாவும் – சீறா:2081/2

மேல்


சீழ் (1)

தேறு அரியதாக வெகு சீழ் உதிரம் ஓட – சீறா:4891/1

மேல்


சீற்ற (4)

மங்குல் அம் கவிகையீர் நம் வரவினை காணான் சீற்ற
செம் கதிர் தெறிக்க கண்கள் சிவந்தனன் சினந்த வேகம் – சீறா:815/1,2
கமை தரு சீற்ற வேங்கை அலி அகம் களிப்ப சொன்னார் – சீறா:3080/4
தூண்டிய சீற்ற தீ ஒன்று தாங்கி ஏகினர் மிடல் உடை சூரர் – சீறா:4447/4
செம் தழல் வெதும்பி சீறிய சீற்ற வெம்மை எகூதிகள் தினமும் – சீறா:4454/1

மேல்


சீற்றத்தர் (1)

காய்ந்த சீற்றத்தர் ஈரெழு பெயர் என கரைந்தார் – சீறா:4023/4

மேல்


சீற்றத்து (1)

வெம்பிய சீற்றத்து எகூதியர்-அவரும் வேண்டிய படை கொடு செறிய – சீறா:4443/3

மேல்


சீற்றம் (11)

சீற்றம் அடங்கா வரி வேங்கை திரியும் வனமும் கொடு மடங்கல் – சீறா:1338/1
தென் உறும் கதிர் வாள் ஏந்தி சீற்றம் முன் நடப்ப சென்றான் – சீறா:2388/3
வெவ்விய சீற்றம் மீக்கொண்டு இருந்தனன் வெறியின் மன்னோ – சீறா:2791/4
சிறு பொறி தெறிப்ப சேந்து கனல் எழ சீற்றம் மீக்கொண்டு – சீறா:2808/2
சீற்றம் உள் கொடும் எழுந்தன பறந்தன தெரிந்து – சீறா:3542/3
சீற்றம் கூண்டு உரு கொண்டு என தோன்றிய திறலோர் – சீறா:3789/1
கண்ணறு சீற்றம் உள் கொண்டு எழுந்த தீனவர்கள் எங்கும் – சீறா:4182/1
வீங்கிய சீற்றம் என்-கொல் விரித்த வஞ்சினம்-தான் என்-கொல் – சீறா:4372/3
என்றலும் சீற்றம் மேன்மேல் எழுந்தது கரையிலாது – சீறா:4386/1
உற்றனரிலர் என்று அடங்கிலா சீற்றம் ஓங்கிட குபிரவர் எல்லாம் – சீறா:4457/2
போட்டனன் உறவினை சீற்றம் பொங்கு எரி – சீறா:4553/2

மேல்


சீற்றமும் (4)

சீற்றமும் கடுப்பும் மாறா சினத்தொடும் காபிர் கூடி – சீறா:1350/1
சீற்றமும் ஒடுங்க வேத தீனவர் ஆர்த்து சென்றார் – சீறா:3850/4
சீற்றமும் ஒடுங்கிலன் போர் சிந்தனை எறிகிலன் தீ – சீறா:4360/2
சீற்றமும் பகையும் பொல்லா செய்கையும் அன்றி வேறு – சீறா:4787/1

மேல்


சீற்றமுற்றார் (1)

அரியின் சீற்றமுற்றார் அபித்தாலிபே – சீறா:1412/4

மேல்


சீற்றமுற்று (2)

சீற்றமுற்று அடுத்து பின்னும் முன்னுமே திரியும் அன்றே – சீறா:1548/4
சீற்றமுற்று அவ்வயின் செல்குவோம் என – சீறா:3010/3

மேல்


சீற்றமே (2)

கேட்டனன் குயை மன் தாங்கா சீற்றமே கிடந்த ஆகத்து – சீறா:4389/1
புலி இருந்து என தனி புழுங்கி சீற்றமே
மலிதர இருந்திடும் குயை முன் மாண் உடை – சீறா:4542/2,3

மேல்


சீறடி (3)

தோய்ந்து சீறடி படி உறா புதுமையும் சுடரால் – சீறா:556/2
தேம் குழல் கதீஜா பைம்பொன் சீறடி வணக்கம் செய்தான் – சீறா:1041/4
அறை சிலம்பு அலம்ப செம் சீறடி நிலம் தோயாதாலும் – சீறா:3176/2

மேல்


சீறடிக்கு (1)

சுந்தர கமல சீறடிக்கு இசைந்த சுடர் அலத்தகம் எடுத்து எழுதார் – சீறா:1014/4

மேல்


சீறல் (1)

மண வலி தட கை வேந்தே மருவலர் போல சீறல்
அணவது நுமக்கு என்று ஓதி அடர்த்ததை விலக்காநின்றார் – சீறா:1569/3,4

மேல்


சீறி (20)

திருகும் சினமாய் அது சீறி வெகுண்டு – சீறா:715/1
மாறுபட்டு இதற்கோ குலத்தொடும் கெடுவாய் வரவழைத்தனை என சீறி
தேறிலாது உறுக்கி இரு கரம் புதைப்ப செறிதரு பூழ்தியை வாரி – சீறா:1455/2,3
மிடல் என சினந்து சீறி வீர வேல் தட கை வில்லால் – சீறா:1495/3
சீறி முன்னினும் மும்மடங்கு எனும்படி திரிந்தார் – சீறா:1538/4
வெடித்திட உறுக்கி கூறி விழி கனல் சிதற சீறி
எடுத்தது ஓர் கரத்தில் தண்டால் இளம் பிறை நுதற்கு மேல்-பால் – சீறா:1570/2,3
வனத்தினில் ஏகும் காலை மறி முனம் மறிப்ப சீறி
சினத்து அது தடுப்ப ஓடி செவ்வி மான் முகத்தை நோக்கி – சீறா:2111/2,3
தீய்க்கொள சினந்து சீறி செம் கரம் பிசைந்து நக்கி – சீறா:2387/3
புறப்படற்கு அரிதாய் வேகம் பொங்கி கண் செவந்து சீறி
மறைப்படும் வளைக்குள் ஆர்ந்த வல் உடல் நெளித்து நீட்டி – சீறா:2590/1,2
விடங்கள் கான்று அரிதில் சீறி வெகுளியில் கடித்தது அன்றே – சீறா:2599/4
தீது உற கொடிய வேகம் தலை கொள சினந்து சீறி
வேதனைப்பட வாய் வைத்தது என் என விரைவில் கேட்டார் – சீறா:2605/3,4
போக்குவன் என்ன சீறி புழுங்குவன் அழுங்குவானே – சீறா:2810/4
அமரிடை வெகுண்டு சீறி காபிரில் அம்று என்று ஓதும் – சீறா:3344/1
வீரர் முன் இனைய மாற்றம் விளம்பி விண் உருமின் சீறி
மூரி அம் கரம் பிசைந்து முனை எயிறு இதழின் ஊன்றி – சீறா:4373/1,2
ஒழுகு நெய் செறிந்த வெள் வேல் உழவர் முன் நடப்ப சீறி
எழும் அதி வேக பாய் மா ஏறி மன் குயை என்று ஓதும் – சீறா:4374/2,3
கலக்கம் இல் கடலை சீறி கடை துடித்து இரண்டு காதும் – சீறா:4697/1
பெரு வலி கயிற்றால் காலில் பிணித்ததை அறுத்து சீறி
மரு மலர் செறியும் சோலை வளாகத்தில் புகுந்தது அன்றே – சீறா:4717/3,4
மாற்றம் ஒன்று உரையாது இல்லின் வரும்-தொறும் புலி போல் சீறி
கோல் தொடியாரை நோக்கி கொழுநர்கள் ஒருகாலத்தும் – சீறா:4787/2,3
அஞ்சல் இல்லாது சொன்னாய் என மனம் அழன்று சீறி
மிஞ்சு தூஷணங்களாக வெகுண்டு அபூபக்கர் சொன்னார் – சீறா:4855/3,4
புலி அதிர் உருமின் சீறி எய்தினர் புயங்கள் ஓங்க – சீறா:4962/4
சீறி வாய் மடித்து இதழ் கவ்வி செம் கரம் – சீறா:4968/1

மேல்


சீறிச்சீறி (1)

கொதிப்பொடு கெந்த நான்கும் குறைபட சீறிச்சீறி
பதிப்பொடும் உடலை வீங்கி படு விடம் அனைத்தும் சிந்தி – சீறா:2592/2,3

மேல்


சீறிய (2)

சீறிய வெகுளி பொங்க இரு விழி சிவந்து நின்றாள் – சீறா:3710/4
செம் தழல் வெதும்பி சீறிய சீற்ற வெம்மை எகூதிகள் தினமும் – சீறா:4454/1

மேல்


சீறில் (1)

சிலர் உளர் அடர்ந்து வெட்டி சிதைத்திட பொருந்தார் சீறில்
கலகமிட்டு அகல்வர் என்று கருத்து உவந்து உறுவா என்போன் – சீறா:4854/2,3

மேல்


சீறினர் (1)

சீறினர் புருவம் முரிதர இரு கண் தீப்பொறி தெறித்திட சிவந்தே – சீறா:276/4

மேல்


சீறினான் (2)

செவ்வியன் இவன் என நகைத்து சீறினான் – சீறா:1480/4
உடல் நெளிநெளிய வந்து உருமின் சீறினான் – சீறா:4967/4

மேல்


சீறினும் (1)

சீறினும் மறு புற நகர் படை திரண்டிடினும் – சீறா:2455/3

மேல்


சீறு (1)

வரையிடை கிடந்து சீறு மடங்கல் ஏற்று இனங்கள் என்ன – சீறா:3365/3

மேல்


சீறுதல் (1)

சீறுதல் தவிர்த்து இ கோட்டிக்கு ஏற்பவை செய்தல் வேண்டும் – சீறா:2829/4

மேல்


சீறும் (2)

காற்று என பறக்கும் ஊழி கனல் என சீறும் கொல்லும் – சீறா:1548/1
வார் அணி முரசம் அதிர்தர சீறும் மடங்கலின் கொடி முனம் குலவ – சீறா:1940/2

மேல்


சீறூர் (3)

செறி திமஸ்கு இறைவன் செல்வ திரு நகர் அடுத்த சீறூர்
புறனிடத்து உறைந்தான் என்ன பொருவு அரும் தட கை வெள் வேல் – சீறா:1737/2,3
சோலையினிடத்தும் சீறூர் சுற்றினும் துறுகல் சார்பும் – சீறா:2566/2
மன்னிய சீறூர் உற்ற மைந்தர்கள் எவரும் ஈண்ட – சீறா:3406/3

மேல்


சீறூரில் (1)

பற்றலர் அறிந்து சீறூரில் பல்பல – சீறா:3032/3

மேல்


சீறூரும் (1)

புடைபுடை பரந்த மான் இனம் வீழ்த்தி பொருந்த உண்டு இருந்த சீறூரும்
விடர் படர் கானல் பாலையும் கடந்தார் விறல் பெறு மரபினின் வேந்தர் – சீறா:999/3,4

மேல்


சீனியும் (1)

சேரும் சீனியும் தேனும் ஒத்தால் என – சீறா:2341/1

மேல்