சா – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சாகை 1
சாட்சி 2
சாட்சியதாக 1
சாட்சியாக 1
சாட்சியாம் 1
சாட்சியில் 1
சாட்டி 3
சாடி 3
சாடுகின்றனன் 1
சாடும் 3
சாண் 1
சாணையில் 1
சாத்தி 5
சாத்திய 1
சாத்திரம் 1
சாத்தும் 1
சாதம் 1
சாதன 1
சாதி 13
சாதிகளில் 1
சாதியாயினும் 1
சாதியில் 1
சாதியின் 2
சாதியும் 1
சாதியே 1
சாதியோர்களும் 1
சாது 7
சாந்த 1
சாந்தம் 4
சாந்தமும் 1
சாந்து 3
சாந்தும் 6
சாபறு 1
சாபிர் 8
சாபிர்-தம் 1
சாபிர்-தம்மை 1
சாபிர்-தன்னையே 1
சாபிறு 4
சாம் 1
சாம்பர் 1
சாம 2
சாமம் 1
சாமமும் 1
சாமரை 3
சாமரைகள் 1
சாமரையிடத்தும் 1
சாமரையின் 1
சாமிகள் 2
சாமிடத்திருந்து 1
சாமித் 1
சாமினில் 2
சாமினுக்கு 3
சாமு-தன் 1
சாமை 1
சாமையின் 1
சாய் 1
சாய்க்கும் 2
சாய்கை 1
சாய்த்த 1
சாய்த்தன 1
சாய்த்திட்டு 1
சாய்த்திலர் 1
சாய்த்து 13
சாய்த்துக்கொண்டு 1
சாய்த்தே 2
சாய்தருமளவும் 1
சாய்தலும் 1
சாய்ந்த 4
சாய்ந்தன 3
சாய்ந்தனர் 1
சாய்ந்தனன் 1
சாய்ந்தார் 1
சாய்ந்தான் 1
சாய்ந்திடாத 1
சாய்ந்திடாது 1
சாய்ந்திருந்து 1
சாய்ந்து 10
சாய்ப்ப 1
சாய 1
சாயக 1
சாயகம் 1
சாயல் 1
சாயா 3
சாயிபு 1
சாயிவை 1
சாயினும் 2
சாயும் 1
சாயை 2
சார் 4
சார்க 1
சார்தல் 2
சார்தலும் 2
சார்ந்த 17
சார்ந்ததே 1
சார்ந்தவை 1
சார்ந்தன 1
சார்ந்தனர் 9
சார்ந்தனள் 1
சார்ந்தனன் 2
சார்ந்தார் 32
சார்ந்தான் 14
சார்ந்திட்டார்களால் 1
சார்ந்திட 1
சார்ந்திடாது 1
சார்ந்திடாரே 1
சார்ந்து 15
சார்ந்தேன் 1
சார்ந்தோம் 1
சார்ந்தோர் 1
சார்ந்தோர்-தமையும் 1
சார்பற 1
சார்பிடத்து 1
சார்பிடம் 2
சார்பில் 12
சார்பின் 3
சார்பினால் 1
சார்பினான் 1
சார்பினிடை 1
சார்பினில் 11
சார்பினும் 1
சார்பு 2
சார்பும் 4
சார்புறு 1
சார்பை 1
சார்மின் 1
சார்வார் 1
சார 10
சாரணரில் 1
சாரணன் 1
சாரமும் 1
சாரல் 5
சாரலில் 1
சாரலினும் 1
சாரலும் 1
சாரவும் 1
சாரா 3
சாராது 1
சாரால் 1
சாரான் 1
சாரி 2
சாரிகை 2
சாரில் 1
சாரு 1
சாரும் 13
சால 5
சாலகு-தம்பால் 1
சாலகு-வயின் 1
சாலவும் 13
சாலி 2
சாலிகள் 1
சாலியை 1
சாலும் 1
சாலை 2
சாலையில் 1
சாலையின் 1
சாலையும் 2
சாலையை 1
சாவா 1
சாவியே 1
சாளர 1
சாளரத்தினும் 1
சாற்ற 12
சாற்றலும் 2
சாற்றலோடும் 1
சாற்றவும் 2
சாற்றற்பாலார் 1
சாற்றி 20
சாற்றிட 1
சாற்றிய 8
சாற்றியது 2
சாற்றிலாரே 1
சாற்றிவிட்டு 1
சாற்றின 1
சாற்றினர் 2
சாற்றினன் 2
சாற்றினார் 9
சாற்றினாரால் 3
சாற்றினாலும் 1
சாற்றினான் 1
சாற்றினானால் 2
சாற்றினும் 1
சாற்று 4
சாற்றுக 1
சாற்றுகின்றார் 1
சாற்றுதல் 3
சாற்றுதற்கு 1
சாற்றும் 8
சாற்றுவது 1
சாற்றுவம் 1
சாற்றுவர் 1
சாற்றுவன் 1
சாற்றுவார் 6
சாற்றுவாரால் 4
சாற்றுவாரெனில் 1
சாற்றுவான் 1
சாற்றுவானால் 1
சாற்றுவேனால் 1
சாற்றொணா 1
சாறு 5
சாறுகள் 1
சாறூகு 1
சாறூகு-தம்மிடத்திருந்து 1
சான்ற 3
சான்றவர் 1
சான்று 1
சான்றோர் 2

சாகை (1)

சாகை நூல் தழும்பு நாவார் கேட்ப வார்த்தைப்பாடு ஈது என்று – சீறா:4906/3

மேல்


சாட்சி (2)

தரையினில் நபி என சாட்சி வேண்டுமால் – சீறா:1615/4
என்னுடன் இசுறாபீல் மீக்காயிலும் சாட்சி ஏய – சீறா:3072/2

மேல்


சாட்சியதாக (1)

அற நெறி மீக்காயீலும் சாட்சியதாக நானே – சீறா:3099/3

மேல்


சாட்சியாக (1)

பேறு உறும் சாட்சியாக வைத்து அருள் பெருகி பின்னும் – சீறா:4695/4

மேல்


சாட்சியாம் (1)

சாதம் உற்றிட பெரும் சாட்சியாம் எனும் – சீறா:2128/3

மேல்


சாட்சியில் (1)

தரு நபி பழித்து காட்டுதற்கு இவன் ஓர் சாட்சியில் தலைமையன் ஆனான் – சீறா:1443/4

மேல்


சாட்டி (3)

சாலையை விடுத்து காலி தொறுவர் கை சாட்டி நும்-தம் – சீறா:2840/2
விட்டிடா வண்ணம் மாறா வேலைகள் பலவும் சாட்டி
கட்டளையாக வைத்தார் பசு தொழு காவலோரே – சீறா:2841/3,4
பரிவுற சாட்டி கொடுத்துவிட்டதன் பின் பண்பு உறு மதீன மா நகரின் – சீறா:3610/3

மேல்


சாடி (3)

சாடி இனிது எழுந்து வந்து தவறு இலாது உரைத்த மாற்றம் – சீறா:2286/1
தெரிதரும் கண் பாவையின் ஒளி மழுங்கி திரள்பட பீழையும் சாடி
தரிபடா நாசி துளையில் நீர் ததும்ப தைத்து அற கிழிந்தது ஓர் துணியும் – சீறா:2298/2,3
சாடி அப்புறம் போயின வீரர் கை சரங்கள் – சீறா:3493/4

மேல்


சாடுகின்றனன் (1)

சாடுகின்றனன் வயவரை அதில் ஒரு தலைவன் – சீறா:3496/4

மேல்


சாடும் (3)

சாடும் வார் புனல் அலைதர திரைகளில் தத்தி – சீறா:66/3
சாடும் வாளுடன் வாளினர் அடர்த்தனர் தாக்கி – சீறா:3546/3
சாடும் சென்னி தகர்க்கும் விறலினை – சீறா:4499/2

மேல்


சாண் (1)

எள் இட இடம் அற்று அளந்து அறி எண் சாண் உடம்பினும் இடன் அற நெருங்கி – சீறா:3571/1

மேல்


சாணையில் (1)

பிறை என வளைந்த சாணையில் தீட்டி பெரும் சுவப்பிரமம் வீழ்ந்து உலவும் – சீறா:5026/1

மேல்


சாத்தி (5)

துரை முகம்மதுக்கு வெள்ளை துகில் எடுத்து அரையில் சாத்தி
சிரசினில் நெய்யும் தேய்த்து செறி மணி கோல் கைக்கு ஈய்ந்து – சீறா:397/2,3
பொன் இதழ் குங்கும தொடையன் முகம்மது-தம் வயிர வரை புயத்தில் சாத்தி
மின்னிட வெண் மணி தொடையும் செம் மணியும் போல் காந்தி விரிந்த தோற்றம் – சீறா:1134/1,2
மரகத பத்தி கோலி வச்சிர தாரை சாத்தி
உரக மா மணிகள் நாப்பண் ஒளிபெற குயிற்றி வெள்ளை – சீறா:1258/1,2
பாத பங்கயத்தை முத்தி கண் மலர் பரிவில் சாத்தி
கோது அறும் கலிமா ஓதி குழுவொடும் ஈமான் கொண்டு – சீறா:2287/2,3
புது கதிர் தரள சுட்டி புனைந்து மேல் சாத்தும் சாத்தி
கதத்து அடல் படை வாள் வள்ளல் கவின் நறா பருக நாளும் – சீறா:3212/2,3

மேல்


சாத்திய (1)

தருவில் சாத்திய வாளினை தட கரத்து ஏந்தி – சீறா:4269/1

மேல்


சாத்திரம் (1)

தருக்கொடும் தெளிந்தும் எண்ணிறந்தனைய சாத்திரம் கற்று வல்லவராய் – சீறா:2905/2

மேல்


சாத்தும் (1)

புது கதிர் தரள சுட்டி புனைந்து மேல் சாத்தும் சாத்தி – சீறா:3212/2

மேல்


சாதம் (1)

சாதம் உற்றிட பெரும் சாட்சியாம் எனும் – சீறா:2128/3

மேல்


சாதன (1)

சாதன சகுது எனும் தரும வேந்தரே – சீறா:3012/4

மேல்


சாதி (13)

மமதை கெட சாதி நீதி முறைமை தனக்கு ஆக ஓதும் மகனை வதைத்தோர் ஒறாமலே – சீறா:10/2
அனேகம் என் போல் அஃறிணை கொடும் சாதி
சீலம் மேவிய பதம் உறும் என்பதை தெளிந்து எ – சீறா:778/2,3
உடைமையில் பணத்தில் சாதி உயர்ச்சியில் வணக்கம்-தன்னில் – சீறா:1074/1
சாதி ஹாஷிம் என் குலத்தவர் பெலன் குறித்ததுவோ – சீறா:1373/3
பெருகும் அஃறிணை சாதி உளம் அனைத்தும் பேதுறுத்தி பெட்பினோடும் – சீறா:1660/2
மாறுகொண்டவர் கை தப்பி வந்த மான் இனத்தின் சாதி
கோறலை விரும்பி முன்னும் நரர் கையில் கூடிற்று உண்டோ – சீறா:2105/1,2
திணைத்தலத்து அறிவு இலாத சேதன சாதி அன்றே – சீறா:2106/3
சாதி அன்று ஈது ஒரு தரு முன் ஆதலும் – சீறா:2139/2
சாதி விலக்கு ஒப்பு முறி பரிகரிக்கும் வார்த்தை செவி தடவ கேட்டு – சீறா:2177/1
ஒல்லையினில் கிழித்து எறிந்தான் சாதி விலக்கு எனும் பெயர் விட்டு ஓடிற்று அன்றே – சீறா:2178/4
சொன்னபடி சாதி விலக்கு ஒப்பு முறி எழுதின மன்சூறு என்போன் – சீறா:2179/3
சாதி மன்னவர் மூவரும் இருவரும் தனித்தும் – சீறா:2497/3
சந்தனம் மகிழ் குரவு சாதி இவை எல்லாம் – சீறா:4131/3

மேல்


சாதிகளில் (1)

இறுதியில் கலிமா உரை என எதிரின் உரைத்தனை இழிந்த சாதிகளில்
தொறுவரின் குலத்துக்கு உறும் மதி எடுத்து சொல்லினை உனை விசும்பு ஏற்ற – சீறா:3585/1,2

மேல்


சாதியாயினும் (1)

புனம் உறை விலங்கின் சாதியாயினும் தமியேன் புன்சொல்-தனை – சீறா:2080/3

மேல்


சாதியில் (1)

நடு நிலைமை ஆனேன் சாதியில் தலைவர் கூடி – சீறா:1496/3

மேல்


சாதியின் (2)

ஏசறு சாதியின் விலக்கிட்டார் அரோ – சீறா:2143/4
சாதியின் விலக்கு என தவறிலாது எடுத்து – சீறா:2145/1

மேல்


சாதியும் (1)

ஒல்லை ஊர்வன வனத்து உகளும் சாதியும் – சீறா:1602/4

மேல்


சாதியே (1)

விருப்பொடும் போயது விலங்கின் சாதியே – சீறா:1637/4

மேல்


சாதியோர்களும் (1)

சாதியோர்களும் தலைவரும் அபூஜகில்-தானும் – சீறா:1684/3

மேல்


சாது (7)

சாது எனும் குலத்தினென் தாயும் தந்தையும் – சீறா:322/3
சாது எனும் குலத்தார் அலிமா உற தழுவி – சீறா:481/2
சாது உரை எனும் வேல் உள்ளம் தைத்திட மார்க்கம் மாறும் – சீறா:2364/1
சாது எனும் அரசன் இ ஊர் தலைவரில் தலைமையானே – சீறா:2380/4
சாது எனும் மன்னவர் சாற்ற கேட்டலும் – சீறா:2404/1
சாது வேந்தரும் தாரையின் ஈண்டலும் – சீறா:4487/2
சாது வேந்தர் கரத்தில் சரம் பட – சீறா:4496/1

மேல்


சாந்த (1)

மிக செறி சாந்த மாடம் மேருவை போன்றும் வீதி – சீறா:920/3

மேல்


சாந்தம் (4)

பட்டு உடையினராய் சாந்தம் பழகு தோளினராய் வாய்ந்த – சீறா:406/1
நனைதரும் துவர்க்காய் இலை பாளித நறும் புகை மலர் சாந்தம்
புனையும் மென் துகில் கஞ்சுகி சிரத்தணி போல்வன பல ஈந்து – சீறா:658/2,3
சந்த மான்மதம் செழும் பனிநீரொடு சாந்தம்
கந்த மெல் நறும் பொடியொடு விரை எழ கலக்கி – சீறா:1122/1,2
சம்பரத்தினில் வாய் கரம் பூசி நல் சாந்தம்
பம்ப மார்பினில் ஏற்றி அங்கு இருந்திட படியும் – சீறா:4426/1,2

மேல்


சாந்தமும் (1)

சுரி குழல் முடியார் தோள் அணி தரியார் சுண்ணமும் சாந்தமும் பூசார் – சீறா:1013/2

மேல்


சாந்து (3)

பூதர கொங்கை சாந்து முத்தமும் பொரிவது என்-கொல் – சீறா:1160/3
இலங்கு இழை மடவார் அடை பை கோடிகம் சாந்து இரு மருங்கினும் எடுத்து ஏந்த – சீறா:3160/2
இரு புறம் நெருங்க விசிறி சாந்து ஆற்றி இரை கடல் திரை என மலிய – சீறா:3163/3

மேல்


சாந்தும் (6)

தூமமும் புழுகும் தகரமும் சாந்தும் தோய்ந்து இருண்டு அடர்ந்த பூம் குழலார் – சீறா:144/2
மறுவியும் புழுகும் சுண்ணமும் சாந்தும் வடித்த பன்னீரொடும் குழைத்து – சீறா:1205/1
தெள்ளு செம் சாந்தும் பூசி செம் மணி கலன்கள் தாங்கி – சீறா:3179/2
வார் அறுத்து எழுந்து வீங்கும் வன முலை பூணும் சாந்தும்
கூர் அயில் பொருது நீண்ட கொடி வரி விழியின் மையும் – சீறா:3195/1,2
அலங்கலும் பணியும் சாந்தும் ஆடக துயிலும் ஏந்தி – சீறா:3208/1
புகும் இடம் இது என்று ஓதும் புரி குழல்-அதனில் சாந்தும்
தகரமும் விரவி வெண் பூ தனித்தனி சிதறி வாய்ந்த – சீறா:3211/2,3

மேல்


சாபறு (1)

சாபறு உகைல் அலி என்னும் தன்மை சேர் – சீறா:4174/1

மேல்


சாபிர் (8)

தண் உறும் தொடை புய சாபிர் மன்னவர் – சீறா:3288/3
நறிய பூம் தொடை இணை புய சாபிர் முன் அணுக – சீறா:4258/2
வென்றி சேர் புகழ் சாபிர் சோகத்து முன் மேவி – சீறா:4260/2
புறத்திடை சூழ சாபிர் பொறி வரி வண்டு கிண்ட – சீறா:4290/3
தரு-தொறும் குவித்து நின்ற பல குவை அனைத்தும் சாபிர்
கருத்தினில் களிப்பு மீறி மகிழ்ந்து கைக்கொண்டு போற்றி – சீறா:4294/1,2
நின்றனர் அன்னது குறிப்பினில் சாபிர்
கண்டு தேம்பினர் சலித்தனர் நிறை மனம் கலங்கி – சீறா:4412/3,4
உண்ணும் நல் கலம் சாபிர் என்று ஓதிய உரவோர் – சீறா:4421/4
உரிமை இன்னனம் மகிழ்வுற சாபிர் என்று ஓதும் – சீறா:4436/1

மேல்


சாபிர்-தம் (1)

தீங்கு இலாத அ சாபிர்-தம் செழும் முகம் நோக்கி – சீறா:4416/1

மேல்


சாபிர்-தம்மை (1)

அடல் புரி சாபிர்-தம்மை அருகினில் கூவி ஈந்தின் – சீறா:4291/1

மேல்


சாபிர்-தன்னையே (1)

தருக என்று உரைத்தனர் சாபிர்-தன்னையே – சீறா:3284/4

மேல்


சாபிறு (4)

தருக எனும் உரைவழி சாபிறு ஒல்லையில் – சீறா:3287/1
தானம் ஊறிய சாபிறு என்று ஒரு நெடுந்தகையார் – சீறா:4256/4
சாபிறு ஒட்டகம் முன் செல மதீனத்தில் சார்ந்தார் – சீறா:4263/4
தனி மழ அரி ஏறு அன்னார் சாபிறு என்று ஓதும் தக்கோர் – சீறா:4285/3

மேல்


சாம் (1)

வேரி அம் கமல வாவி அம் கரை ஆம் விரைவினில் சாம் அடைகுவம் என்று – சீறா:693/3

மேல்


சாம்பர் (1)

வேசு அற சுட்ட சாம்பர் மீது உறும் புனலை போன்றும் – சீறா:2593/2

மேல்


சாம (2)

தரித்திரம் படைத்திடும் சாம காலமே – சீறா:301/4
கானினில் அலைந்து திரிந்தனர் சாம காலமும் மிகுந்தன என்றே – சீறா:4748/4

மேல்


சாமம் (1)

கதிரவன் எழுந்து ஓர் சாமம் இருந்து அவண் கடந்து வல்லே – சீறா:3724/1

மேல்


சாமமும் (1)

காயும் வன் கலி சாமமும் வறுமையும் கலந்து – சீறா:2683/3

மேல்


சாமரை (3)

மின்னும் கவிகை நிழல் கவிப்ப எழுந்தார் விரி சாமரை ஓங்க – சீறா:4037/4
வீசு கொடி சாமரை கைவேல் படைகள் எல்லாம் – சீறா:4137/2
ஓசையில் கலித்த பல்லியம் ஒருபால் உலவிய சாமரை ஒருபால் – சீறா:4449/3

மேல்


சாமரைகள் (1)

பிணைக்கு அரும் கண்ணார் சூழ பிறங்கு சாமரைகள் தூங்க – சீறா:3219/2

மேல்


சாமரையிடத்தும் (1)

பிடி உடை உபய சாமரையிடத்தும் தோன்றிய பீலிகையிடத்தும் – சீறா:4932/3

மேல்


சாமரையின் (1)

எறிந்த சாமரையின் கதிர்கள் கொப்பிளிப்ப இலங்கு இழை இகுளையர் ஏந்த – சீறா:1206/2

மேல்


சாமிகள் (2)

ஓங்கிய முகம்மதும் உரைப்ப சாமிகள்
தீங்கு உறு மனத்தினை அடக்கி செப்புவார் – சீறா:911/3,4
சிறிது உள சரக்கு என செப்ப சாமிகள்
அறுதியின் விலைக்கு எடுத்தருள்க என்றனர் – சீறா:913/3,4

மேல்


சாமிடத்திருந்து (1)

தரை புகழ்ந்து ஏத்த சாமிடத்திருந்து தனபதி கனபதி ஆக்கி – சீறா:143/2

மேல்


சாமித் (1)

அறை கழல் சாமித் ஈன்ற அவுசினுக்கு அளித்தார் அன்றே – சீறா:4785/4

மேல்


சாமினில் (2)

சொரியும் பூம் துகள் துடவை சூழ் சாமினில் தோன்றல் – சீறா:223/1
தேன் உலாம் பொழில் சாமினில் செல கருதினரே – சீறா:542/4

மேல்


சாமினுக்கு (3)

விரும்பி சாமினுக்கு எழுந்தனம் என உரை விளம்ப – சீறா:560/2
இந்த மாதமில் சாமினுக்கு ஏகுவர் எனவே – சீறா:571/4
கண் அகல் பொழில் சாமினுக்கு எழுந்தனர் கடிதின் – சீறா:585/4

மேல்


சாமு-தன் (1)

சாமு-தன் மதலை அறுபகுசதுமன்-தம்மிடத்து அவதரித்து இருந்து – சீறா:144/1

மேல்


சாமை (1)

நெல்லொடு சாமை வரகு செந்தினையும் நீண்ட கோதும்பையும் இறுங்கும் – சீறா:4458/1

மேல்


சாமையின் (1)

நிறையும் சாமையின் போர் குவை வரைகளை நிகர்ப்ப – சீறா:2680/1

மேல்


சாய் (1)

சாய் பணர் கொழுவிஞ்சியின் கனி சிவந்த தனம் என சொரிவன ஒரு-பால் – சீறா:1005/4

மேல்


சாய்க்கும் (2)

தாங்கும் வேர் அற வரையொடு வரையிடை சாய்க்கும் – சீறா:26/4
பொருந்திய வரப்பின் நெறி-கடை கதலி புலி அடி குலை தலை சாய்க்கும் – சீறா:58/4

மேல்


சாய்கை (1)

குவ்வினில் சாய்கை இல்லா குரிசிலும் அழகு இது என்றார் – சீறா:4625/4

மேல்


சாய்த்த (1)

நீட்டு இலை மிடறு சாய்த்த நெடும் கதிர் தினையின் சார்பில் – சீறா:3382/1

மேல்


சாய்த்தன (1)

மொய்த்த பூம் குலை சாய்த்தன காய்த்தன முழுதும் – சீறா:2934/4

மேல்


சாய்த்திட்டு (1)

எதிர் அடுத்த குசையினுக்கு அன்பு அருளினொடும் கரம் சாய்த்திட்டு இருக்கை ஈந்து – சீறா:2181/1

மேல்


சாய்த்திலர் (1)

ஒட்டுவார் திறம் சாய்த்திலர் ஒருவருக்கொருவர் – சீறா:3522/4

மேல்


சாய்த்து (13)

கூறையும் குழலும் குடுக்கையும் தடுக்கும் கொண்டு எடுத்து அவர் நிரை சாய்த்து
வேறு அரையரை போல் பெரு வளம் கவர்ந்து மருதத்தில் பரந்தன வெள்ளம் – சீறா:34/3,4
சேரியுள் பரந்து கொல்லையுள் புகுந்து செழும் கருப்பாலையை சாய்த்து
வேரி அம் சலச கழனியை உழக்கி விரி தலை அரம்பையை தள்ளி – சீறா:38/2,3
தாங்க அரும் சுமை ஒட்டகம் புரவியும் சாய்த்து
நீங்க அரும் பரல் கானையாறுகளையும் நீந்தி – சீறா:768/2,3
நிறை மலர் தலைகள் சாய்த்து நீண்ட மென் தளிர் கை-தன்னால் – சீறா:801/3
காய் திரள் குலை சாய்த்து நின்று இறைஞ்சின கதலி – சீறா:859/4
பெரு வரம்பு உறும் பெண் கொடி என தலை சாய்த்து
திருவும் செல்வமும் திகழ்தர காண்பன செந்நெல் – சீறா:867/3,4
பொன் தொடி கரம் சாய்த்து இவண் உறைக என புகன்று – சீறா:1283/2
தடைபட வலை-வயின் சாய்த்து மேல் சிலை – சீறா:1608/3
திருந்த வந்து பின் உள் புகுந்து இறைவனை சிரம் சாய்த்து
அரும் தவத்தொடும் இதயம் அன்புற தொழ வேண்டும் – சீறா:1857/3,4
விதிர் சினை கரங்கள் சாய்த்து மென் தழை கூந்தல் சோர – சீறா:2064/3
நிலைபெற அடுத்து சாய்த்து நின்று எனை நோக்கி ஆகத்து – சீறா:2076/2
பவளங்கள் குலை சாய்த்து என்ன பழுத்த செம்சாலிக்காடும் – சீறா:3412/1
வீக்கினர் நடத்தி தொறு கணம் சாய்த்து விரி தலை பொரி அரை கானம் – சீறா:5022/2

மேல்


சாய்த்துக்கொண்டு (1)

ஒரு குடம் கவரி சோகம் உள்ளவை சாய்த்துக்கொண்டு
தரு உறை காபா என்னும் தலத்திடை-தன்னின் மேய்த்து – சீறா:4919/1,2

மேல்


சாய்த்தே (2)

சடங்கம் முங்கிய சடிலமும் இடபமும் சாய்த்தே
அடங்கலும் கொடு நடந்து ஒரு தலத்தினில் ஆனார் – சீறா:551/3,4
தாவு வெம் பரி ஒட்டகை திரளொடும் சாய்த்தே
ஏ வில் அங்கையில் ஏந்திய வேந்தரோடு எழுந்தார் – சீறா:857/3,4

மேல்


சாய்தருமளவும் (1)

சாயை மேல் சாய்தருமளவும் பின்தொடர்ந்து – சீறா:4976/2

மேல்


சாய்தலும் (1)

அணையின் மீதினில் சாய்தலும் விண்ணுலகு அடைந்தான் – சீறா:837/4

மேல்


சாய்ந்த (4)

சாய்ந்த மென் தளிர் கரத்தினால் அழைப்பது ஒத்தனவால் – சீறா:860/4
சாய்ந்த புந்தியன் முகம்மதின் சரிதையும் வலியும் – சீறா:1867/2
விரல் இட அரிதாய் நின்ற வேய் வனத்திடத்தும் சாய்ந்த
பரு வரை துறுகல் பாங்கும் பருதியின் கரம் புகாமல் – சீறா:2573/1,2
சாய்ந்த வாலின கவை அடி சுவட்டின தளரா – சீறா:4253/3

மேல்


சாய்ந்தன (3)

சாய்ந்தன சிறு வால் பேருடல் கவை கால் துருவைகள் தலைமயங்கிடவே – சீறா:2880/4
சாய்ந்தன பிணத்தின் குப்பை தழைத்தன குன்றம் ஒப்ப – சீறா:3940/3
நெடும் கொடி கம்பம் ஒடிந்தன சாய்ந்தன நெகிழாது – சீறா:4605/3

மேல்


சாய்ந்தனர் (1)

பூதலத்தினில் உணர்வுடன் சாய்ந்தனர் பொருவா – சீறா:4003/3

மேல்


சாய்ந்தனன் (1)

பற்றினான் என்று சாய்ந்தனன் விழுந்தனன் படியில் – சீறா:4015/4

மேல்


சாய்ந்தார் (1)

தகுத்தொடும் பெரும் புதுமையில் திருவடி சாய்ந்தார் – சீறா:2203/4

மேல்


சாய்ந்தான் (1)

தரையினில் புகழ் பெறும்படி அணை மிசை சாய்ந்தான் – சீறா:836/4

மேல்


சாய்ந்திடாத (1)

சாய்ந்திடாத பொன் மணி முடியவர்க்கு உரைத்தனனே – சீறா:1710/4

மேல்


சாய்ந்திடாது (1)

சாய்ந்திடாது இரு கண் தூங்கிடாது இருந்தான் தருக்கினால் வெரு கொளும் மனத்தான் – சீறா:678/4

மேல்


சாய்ந்திருந்து (1)

இந்து எனும் முகம் வாள் இலங்கிட அவண் சாய்ந்திருந்து இறந்தவன்-தனை நோக்கி – சீறா:3570/2

மேல்


சாய்ந்து (10)

நேர்பெற நிரையாய் இருந்த புத்து அனைத்தும் நிலம் மிசை சாய்ந்து உருண்டனவே – சீறா:352/4
கட்டை தட்டிட ஒட்டையும் சாய்ந்து ஒரு கவிழொடு தலைகீழாய் – சீறா:674/2
சாய்ந்து உடல் முடக்கி கிடப்பவர் சிலர் வாள்-தனை மறந்து அணி முக முழந்தாள் – சீறா:2539/1
தட வரை பொதும்பில் நீவிர் தண் மதி கடுப்ப சாய்ந்து என் – சீறா:2596/1
குற்று உடை கதிர் வாள் குரகத வயிற்றில் குழித்திட சாய்ந்து அவண் கிடந்த – சீறா:3569/1
பறவைகள் குலவும் சிறை நிழல் பந்தர் பக்கரை பரி அணை சாய்ந்து
மறம் முதிர் சின கண் இமைப்பு இல விழித்து மணி விரல் மீசையில் சேர்த்தி – சீறா:3572/1,2
சாய்ந்து போகின்றது என் என கூவினர் தழைப்ப – சீறா:4006/4
பாங்குடன் இலவம் பஞ்சணை அதன் மேல் பரப்பி ஓர் ஒருகினில் சாய்ந்து
வீங்கு இள முலையார் முலை குறி அணிந்த களபத்தின் வீற்று இரும் தடம் தோள் – சீறா:4092/2,3
சாய்ந்து போகின்ற அகுத்தபு பெறும் பவ தனையன் – சீறா:4398/1
சாய்ந்து போயின தானை தறுகண்மை – சீறா:4512/3

மேல்


சாய்ப்ப (1)

தச்ச வாளியும் வேலும் பைம் குருதிகள் சாய்ப்ப
விச்சையின் களத்து இடன் அற திரிந்தவர் எவரும் – சீறா:3502/2,3

மேல்


சாய (1)

வையக மடந்தை ஏறு மத களிறு எருத்தம் சாய
கொய் சுவல் பரிகள் செல்ல நடந்தது பதாதி கூட்டம் – சீறா:5001/3,4

மேல்


சாயக (1)

சாயக சிலை கை வீரரும் சூழ தட கதிர் வேல் எடுத்து ஏந்தி – சீறா:3609/2

மேல்


சாயகம் (1)

சாயகம் என நபியிடத்தில் சார்ந்தனர் – சீறா:1475/4

மேல்


சாயல் (1)

வன மயில் சாயல் குலம் என எழுந்து மரை மலர் இதழின் மேல் குலவும் – சீறா:1973/1

மேல்


சாயா (3)

நெறி குலம் சமயம் சாயா நிறுத்திட வந்த வேந்தை – சீறா:1740/1
சாயா நின்ற தானையொடும் தன் ஊர் புக்கி துயர் என்னும் – சீறா:4029/2
வட_வரை குவடு சாயினும் சாயா மனம் நிறைந்து எழும் மதி மலையே – சீறா:4094/3

மேல்


சாயிபு (1)

சாயிபு பத மலர் வருந்தத்தக்க என் – சீறா:3237/3

மேல்


சாயிவை (1)

சகி மன சாயிவை தனியதாக வைத்து – சீறா:3279/2

மேல்


சாயினும் (2)

வரை தடம் சாயினும் மதி தெற்கு ஆயினும் – சீறா:2446/1
வட_வரை குவடு சாயினும் சாயா மனம் நிறைந்து எழும் மதி மலையே – சீறா:4094/3

மேல்


சாயும் (1)

விலைமகள் போன்று பலபல முகமாய் வெள் அருவி திரள் சாயும் – சீறா:29/4

மேல்


சாயை (2)

வடிவு உறும் சாயை வெளி உறா நபி-தம் மக்களில் றுக்கையா என்னும் – சீறா:3591/1
சாயை மேல் சாய்தருமளவும் பின்தொடர்ந்து – சீறா:4976/2

மேல்


சார் (4)

வழி பிழைத்து இருளில் முள் சார் வனத்திடை கிடந்து உள் ஆவி – சீறா:1579/1
பண்ணினும் இனிய தேன் சார் பழத்தினில் பசியை போக்கி – சீறா:2247/1
பாடு உறைந்து இல் புக்கோனை பற்றிலார் வீணில் முள் சார்
காடு இறந்து எவர்கள் காண்பார் காண்பதும் அரிது என்று எண்ணி – சீறா:2565/1,2
பரல் வழி கடந்து வேற்று பாடிகள் அகன்று முள் சார்
பொரி அரை காடு நீந்தி பொருப்பிடம் அனைத்தும் போக்கி – சீறா:3415/2,3

மேல்


சார்க (1)

தாமதியாது அவர் சார்பில் சார்க என – சீறா:2765/2

மேல்


சார்தல் (2)

மேலும் நல் வழி திருத்தினோர்கள் பதம் மீது சார்தல் நலன் என்னவும் – சீறா:1425/3
தங்கிய மனத்தினோடும் சார்ந்தனன் சார்தல் நோக்கின் – சீறா:2368/2

மேல்


சார்தலும் (2)

தேறிய மொழி இவை செவியில் சார்தலும்
மாறு இலாது யாரை நீ வணங்குகின்றனை – சீறா:1625/1,2
தாக்கிய தீ மொழி செவியில் சார்தலும்
மூக்கிடை விரலினை சேர்த்தி மா முடி – சீறா:4561/1,2

மேல்


சார்ந்த (17)

தஞ்சம் அற்று அடிமையாய் சார்ந்த பேர் சிலர் – சீறா:306/3
என்றவர் அவர்க்கே பேரிட்டு இருந்து அடி பணிந்து சார்ந்த
மன்றல் சேர் உவாயின் நீழல் மகிழ்ந்து இனிது இருக்கும் போதில் – சீறா:405/3,4
முருகு அவிழ் அலங்கல் திண் தோள் முகம்மது-தமக்கு சார்ந்த
திரு வயது இருபத்தைந்து நிறைந்தன சிறக்க அன்றே – சீறா:597/3,4
வாதை உற்றிடு வருத்தமும் காரண தொகுதியும் வனம் சார்ந்த
போதினில் பெரும் புதுமையும் இங்கு இவர் பொறுமையும் நகர் சேர்ந்து – சீறா:665/2,3
அமிழ்த்திட வருவது-கொல் சார்ந்த நும் – சீறா:729/2
தானவன் தூதொடு சார்ந்த மன்னரும் – சீறா:737/3
தம் மன கனவையும் சார்ந்த செய்தியும் – சீறா:1305/2
சார்ந்த உத்தர பிரத்தியுத்தரத்து இவன்-தனை போல் – சீறா:1680/3
தன்மமில்லவள் மனையினில் சார்ந்த நீர் இசைத்தல் – சீறா:2685/3
தத்தம் இல் கொடு புக சார்ந்த மன்னவர் – சீறா:2745/2
ஏட்டு அலர் சோலை சூழ் இறாக்கு மா நகரை சார்ந்த
நாட்டு வாணிபத்துக்கு ஏற்ற நல் நய பொருள்கள் யாவும் – சீறா:3687/1,2
தாள் துணை தலம் சார்ந்த இ ஏழையை – சீறா:4244/3
சார்ந்த பல் வள மதீன மா நகரத்தில் சார்ந்தார் – சீறா:4281/4
நாட்டினை துறந்து சார்ந்த நாணமும் துறந்து வாழ்ந்த – சீறா:4364/1
தரு சுகுறாவினை சார்ந்த தூதுவன் – சீறா:4559/2
ததியுடன் கனியும் நெய்யும் சார்ந்த பாத்திரத்தை கண்டு – சீறா:4706/1
தட வரை குடுமியில் சார்ந்த மாற்றலர் – சீறா:4945/1

மேல்


சார்ந்ததே (1)

தெரிதர அபூஜகில் செவியில் சார்ந்ததே – சீறா:1991/4

மேல்


சார்ந்தவை (1)

தனியன் என்-வயின் சார்ந்தவை சாற்றுக என்றான் – சீறா:2213/4

மேல்


சார்ந்தன (1)

சலம்தரு கவிகை ஒன்று எழுந்து சார்ந்தன
குலம் தரு மனு அலர் என்ன கூறுவார் – சீறா:1835/3,4

மேல்


சார்ந்தனர் (9)

தன் உயிர் நிற்கச்செய்து சார்ந்தனர் அவணில் ஈசா – சீறா:831/2
சாயகம் என நபியிடத்தில் சார்ந்தனர் – சீறா:1475/4
தரும் கை வள்ளலிடம் கொடு சார்ந்தனர் – சீறா:2336/4
தணந்து அவரவர் உறை சார்பில் சார்ந்தனர் – சீறா:3258/4
தலைவர் என்று ஏத்திய நுகைமு சார்ந்தனர் – சீறா:4542/4
சாரும் வெண் கொடி ஒன்று ஏக சார்ந்தனர் தானை சூழ – சீறா:4630/3
சாலவும் நிவந்த பெரு வரை எருத்தில் சார்ந்தனர் திறல் வய வீரர் – சீறா:4934/4
நிறைதரு வரை நெறி முழைஞ்சில் சார்ந்தனர்
பிறழ் பறழ் காலிகள் அனைத்தும் பின்னர் விட்டு – சீறா:4943/2,3
தரை தலத்து இறங்கி ஆயத்து ஒன்று உரைத்து சார்ந்தனர் நபி உளம் மகிழ – சீறா:5023/4

மேல்


சார்ந்தனள் (1)

நீராட்டும் போதில் சார்ந்தனள் கவுலத்து அன்றே – சீறா:4784/4

மேல்


சார்ந்தனன் (2)

தங்கிய மனத்தினோடும் சார்ந்தனன் சார்தல் நோக்கின் – சீறா:2368/2
சாற்று அபுதுற் றகுமானும் சார்ந்தனன் – சீறா:4966/4

மேல்


சார்ந்தார் (32)

தஞ்சம் ஈது என கஃபத்துல்லா-தனை சார்ந்தார் – சீறா:233/4
நாம வை வேல் கை அப்துல் முத்தலிபு நடந்து தன் திரு மனை சார்ந்தார் – சீறா:289/4
நண்ணிய குனையின் வழியினை கடந்து நடந்து தம் மனையினை சார்ந்தார் – சீறா:390/4
கோ குல வீதி நீந்தி கொழும் மனையிடத்தில் சார்ந்தார் – சீறா:640/4
ஆய்ந்த பேர் அறிவர் பசிக்கு இடர் தவிர்த்து அங்கு அவரவர் சார்பினில் சார்ந்தார்
வாய்த்த பேர் எழிலார் முகம்மதும் துயின்றார் மாகம் மட்டு எண் திசை கவிய – சீறா:678/1,2
துரகத குர தூள் மாய்க்கும் தோரண மறுகு சார்ந்தார் – சீறா:919/4
பின் உற வர அ காபிர் பெரும் தலைக்கடையில் சார்ந்தார் – சீறா:936/4
அறபிகள் எவரும் தத்தம் அணி மனை இடத்தில் சார்ந்தார் – சீறா:1039/4
கனக மழை பொழி மேக குவைலிது வாழ்ந்திருந்த தலைக்கடையில் சார்ந்தார் – சீறா:1078/4
வெற்றி வெண் விசும்பு கீறி மேலுலகிடத்தில் சார்ந்தார் – சீறா:1254/4
விரி கதிர் உமிழும் பைம் பூண் மின் அகத்திடத்தில் சார்ந்தார் – சீறா:1272/4
கொதித்த புன் மனத்தினோடும் குறுகலர் மனையில் சார்ந்தார்
பதித்த வேர் ஊன்றி தீனும் படர் கொழுந்து ஓங்கிற்று அன்றே – சீறா:1358/3,4
தரும் முகில் கவிகை இலங்கிட சிறந்த சபாமலை இடத்தினில் சார்ந்தார் – சீறா:1450/4
குழுவொடும் திரண்டு வைகும் கொடியவனிடத்தில் சார்ந்தார் – சீறா:1494/4
இடைவிடாது இருப்ப தோன்றும் எழில் முகம்மதுவை சார்ந்தார் – சீறா:1500/4
நிரைநிரை செறிந்து தோன்றும் நெடு முடி குறிஞ்சி சார்ந்தார் – சீறா:1720/4
அரசு உரை கேட்டு வீரர் அவரவர் மனையில் சார்ந்தார்
கரை திரை புரட்டும் மேலை கடலிடை கனலி சார்ந்தான் – சீறா:1758/1,2
தறுகிலாது எழுந்து இருவரும் அரிதினில் சார்ந்தார்
நறவு உயிர்த்த தண்டலை திகழ் அபசி நல் நாட்டில் – சீறா:2030/3,4
சதி அற தனி அவரவர் சார்பினில் சார்ந்தார்
அதில் அபூசல்மா என்பவர் அறிவினில் உயர்ந்த – சீறா:2043/2,3
மரு மலர் செறியும் சோலை சூழ்ந்தது ஓர் வரையை சார்ந்தார் – சீறா:2053/4
சட்டகம்-தனை விட்டு உயிர் பிரிந்து அவண் சார்ந்தார் – சீறா:2199/4
தனி கடம் தரு களிறு என சார்பினில் சார்ந்தார் – சீறா:2465/4
தலைவமாரொடும் அவரவர் சார்பினில் சார்ந்தார் – சீறா:2480/4
தவம் முயன்றிடு சகுதுவும் சார்பினில் சார்ந்தார் – சீறா:2491/4
மன்னவர் அலியுல்லாவும் மற்று ஒரு மறுகு சார்ந்தார் – சீறா:3202/4
தறுகு இலாது எழுந்து போற்றி அவரவர் சார்பில் சார்ந்தார் – சீறா:3349/4
எனும் நகர்-அதற்கும் நாப்பண் இருந்த தீயம்றை சார்ந்தார் – சீறா:3683/4
தாரணி தலம் விடுத்து விண்ணுலகினை சார்ந்தார் – சீறா:4165/4
சாபிறு ஒட்டகம் முன் செல மதீனத்தில் சார்ந்தார் – சீறா:4263/4
சார்ந்த பல் வள மதீன மா நகரத்தில் சார்ந்தார் – சீறா:4281/4
தவமும் காட்சியும் எய்தி அங்கு அவர் தலம் சார்ந்தார் – சீறா:4284/4
தாங்கல் சேர் வளமை செறிந்திடும் காபா என்னும் அ தலத்தினை சார்ந்தார் – சீறா:4923/4

மேல்


சார்ந்தான் (14)

மிக்க பேரொளி வெய்யவன் மேல் திசை சார்ந்தான்
திக்கு எலாம் துதிசெயும் அபித்தாலிபும் செறிந்த – சீறா:552/2,3
கனைத்து வண்டு இருந்த தண் தார் ஹபீபு-தம் இடத்தில் சார்ந்தான் – சீறா:814/4
கதிரவன் கதிர் ஒடுக்கி மேல் கடலினில் சார்ந்தான்
மதி விண் எய்திட வசிகரும் முகம்மது மகிழ்வாய் – சீறா:840/2,3
மா தவர்-தமையும் அடிக்கடி போற்றி மகிழ்ந்து தன் மனை-வயின் சார்ந்தான் – சீறா:996/4
வனப்பு இருந்து ஒழுகும் சோதி முகம்மதினிடத்தில் சார்ந்தான் – சீறா:1063/4
தழுவு மெய் கதிர் முகம்மது மனை-வயின் சார்ந்தான் – சீறா:1282/4
குலை குலைந்து குலத்தவரும் அபூஜகிலும் இருந்த பெரும் குழுவை சார்ந்தான் – சீறா:1658/4
தட துகில் கொடி நுடங்கிய மதிள் புறம் சார்ந்தான் – சீறா:1699/4
கரை திரை புரட்டும் மேலை கடலிடை கனலி சார்ந்தான்
இரவினை பகலை செய்யும் எழில் மணி தவிசின் மீதில் – சீறா:1758/2,3
பங்கயம் குவிய செம் கேழ் அரி மேல் பரவை சார்ந்தான் – சீறா:2256/4
இறுத்தவர்க்கு எதிர்கொடாமல் எழுந்து போய் உசைதை சார்ந்தான் – சீறா:2360/4
தன் அகம் கலங்கி மக்க மா நகர் ஒல்லை சார்ந்தான் – சீறா:3686/4
தறை மீதினில் தெரியா தினன் குட-பாலினில் சார்ந்தான் – சீறா:4328/4
தயவு கூர்தர முகம்மது நபி சரண் சார்ந்தான்
வயம் மிகுத்த அபாலுபானாவை மன் அருளால் – சீறா:4635/2,3

மேல்


சார்ந்திட்டார்களால் (1)

சார்புறு கடவையில் சார்ந்திட்டார்களால் – சீறா:4979/4

மேல்


சார்ந்திட (1)

தண்மை பெற்ற அ நகரிடை சார்ந்திட கண்டு – சீறா:4637/2

மேல்


சார்ந்திடாது (1)

தடைபடுத்திடில் அது சார்ந்திடாது நம்முடைய – சீறா:2747/2

மேல்


சார்ந்திடாரே (1)

தந்திரமும் மறையோர்கள் இதனை ஒரு பொருளாக சார்ந்திடாரே – சீறா:1649/4

மேல்


சார்ந்து (15)

தன் உயிர் அனைய முன்னவர் இல் சார்ந்து அவர் – சீறா:484/1
தம்தம் இல் விடுத்து அனைவரும் ஓரிடம் சார்ந்து
சிந்தை நொந்து வன் மறம் அற ஒடுங்கினர் திகைத்தே – சீறா:590/3,4
தன் மனை விருந்து உண்டு ஏக வருக என்று இருவர் சார்ந்து இ – சீறா:807/3
தரகனுக்கு உரைத்து அழைத்து உயர் மேனிலை சார்ந்து
விரகர் செய் தொழில் அனைத்தையும் ஒன்றற விரித்தான் – சீறா:950/1,2
தந்தைமாட்டு ஏகி அங்ஙன் சார்பிடம் அறிந்து சார்ந்து
நம் தமர்-தனிலும் மிக்க நண்பினன் இவன் என்று ஓதி – சீறா:1068/1,2
தனியவன் தூது என சார்ந்து பூவிடை – சீறா:1325/1
இ நகர் புறத்தில் சார்ந்து அங்கு இருந்தனன் அதனால் தீனின் – சீறா:1730/3
தடம் திகழ் மதீன மா நகரை சார்ந்து இனத்துடன் – சீறா:2161/1
தங்கி அங்கு இருப்ப கண்டான் தனித்து அவண் சார்ந்து நின்றான் – சீறா:2389/4
தங்கிய மறை முகம்மதுவை சார்ந்து தீன் – சீறா:2417/1
தரித்தவர் எவர் என்று இல்லுள் சார்ந்து நோக்குக என்று ஓத – சீறா:2563/3
தறி கை கோல் கடை காலொடு சார்ந்து நோக்கினனால் – சீறா:2639/4
குறியொடும் எடுத்து வல்லே கொண்டு ஒரு புறத்தில் சார்ந்து
செறியும் முத்திரையை நீக்கி நோக்கினன் சிறப்ப மன்னோ – சீறா:2792/3,4
தழுவிய இரவினில் சார்ந்து கத்துபான் – சீறா:4562/2
தூணில் சார்ந்து அனம் வனம் உணாது ஏழு நாள் சுருதி – சீறா:4642/2

மேல்


சார்ந்தேன் (1)

ஒள் இழை வலையில் தாக்கி பிடித்து இவண் ஒருங்கு சார்ந்தேன் – சீறா:2093/4

மேல்


சார்ந்தோம் (1)

தலைமை முன்னிலையாய் முகம்மது நடப்ப சாரும் நல் நெறியினை சார்ந்தோம்
நிலம் மிசை கரிய மேகம் ஒன்று எழுந்து நிழல் இவர்க்கு இடுவதும் கண்டோம் – சீறா:695/1,2

மேல்


சார்ந்தோர் (1)

தக்க மா மணி கதிர் விடும் மறுகினில் சார்ந்தோர்
அக்கசாலையினிடத்து வந்து இருந்தனர் அன்றே – சீறா:967/3,4

மேல்


சார்ந்தோர்-தமையும் (1)

என புதுமை இஃது என வந்து எதிர் இறைஞ்சி கொடுபோய் அங்கு இருத்தி சார்ந்தோர்-தமையும்
உபசரித்து உறையும் இல் புகுந்து மனைவியர்க்கு சாற்றுவாரால் – சீறா:3752/3,4

மேல்


சார்பற (1)

சார்பற ஒடிந்த காலை தன் தலைப்பாகில் சுற்றி – சீறா:3723/2

மேல்


சார்பிடத்து (1)

இடுக்கண் எய்தும் முன் சார்பிடத்து உறைக என்று இசைத்தான் – சீறா:3528/4

மேல்


சார்பிடம் (2)

தந்தைமாட்டு ஏகி அங்ஙன் சார்பிடம் அறிந்து சார்ந்து – சீறா:1068/1
சார்பிடம் எவண் அவண் சார்மின் என்றனர் – சீறா:2764/4

மேல்


சார்பில் (12)

வில் செறி வேனல் காட்டில் விரி நிழல் இல்லா சார்பில்
மல் செறி புயத்தீர் சேறல் மறும் என மறுத்தும் சொல்வார் – சீறா:398/3,4
வடி சுதை மெழுக்கிட்டு ஓங்கி வளர்ந்த மண்டபத்தின் சார்பில்
படர் கதிர் அரத்தம் தோய்ந்த பல்கணி வாயில்-தோறும் – சீறா:1171/1,2
பொருப்பிடை துறுகல் சார்பில் பொரி அரை தருவின் நீழல் – சீறா:2061/1
வெள்ளம் ஒத்து அனைய மான் இனமும் ஓர் வெற்பின் சார்பில்
நள் இலை அள்ளி வாய் கொண்டு அரும் பசி தடிந்து நீர் உண்டு – சீறா:2072/2,3
சவி புறம் தவழும் கோட்டு சார்பில் இ வனத்தின்-கண்ணே – சீறா:2078/3
வகிர் வார் நெறியில் கால் தடவி வந்தார் தௌறு மலை சார்பில் – சீறா:2555/4
முகம்மது இருக்கும் சார்பில் சிலம்பி நூல் மறைப்ப ஓர்பால் – சீறா:2571/1
தாமதியாது அவர் சார்பில் சார்க என – சீறா:2765/2
தணந்து அவரவர் உறை சார்பில் சார்ந்தனர் – சீறா:3258/4
தறுகு இலாது எழுந்து போற்றி அவரவர் சார்பில் சார்ந்தார் – சீறா:3349/4
நீட்டு இலை மிடறு சாய்த்த நெடும் கதிர் தினையின் சார்பில்
கோட்டு அலர் கமழும் கூந்தல் குறத்தியர் கவண் கல் ஏந்தி – சீறா:3382/1,2
தீனோர்களில் தாபித்து எனும் திறல் மன்னவர் சார்பில்
ஆனேன் தலைவிலை ஈந்து இனி நீ போக என அறைந்தார் – சீறா:4345/1,2

மேல்


சார்பின் (3)

தரும் கடுத்தமும் தந்தனை உனக்கு உறும் சார்பின்
இரும் குலத்தவர்க்கு உரைத்து எமக்கு ஈதலும் இயற்றி – சீறா:2929/2,3
இல் விடுத்து அகன்று சார்பின் எய்தி அங்கு உறைந்து நாளை – சீறா:3707/3
தருமம் திகழ் தாபித்து என வரும் மன்னவர் சார்பின்
வருமம் திகழ்தரு ஆரிது வரத்தால் அவதரித்த – சீறா:4339/1,2

மேல்


சார்பினால் (1)

தனிப்பவன் அருள் மரக்கலத்தின் சார்பினால்
பனிப்படா மகிழ் கரை படுதலல்லது – சீறா:1791/2,3

மேல்


சார்பினான் (1)

தரியலர்க்கு அன்பு உறும் சார்பினான் மறை – சீறா:2126/1

மேல்


சார்பினிடை (1)

கா மருவு சார்பினிடை கண்டனன் மகிழ்ந்தான் – சீறா:892/4

மேல்


சார்பினில் (11)

சார்பினில் கதிஜா என்னும் தையல்-தன் கரிய வாள் கண் – சீறா:636/2
ஆய்ந்த பேர் அறிவர் பசிக்கு இடர் தவிர்த்து அங்கு அவரவர் சார்பினில் சார்ந்தார் – சீறா:678/1
சதி அற தனி அவரவர் சார்பினில் சார்ந்தார் – சீறா:2043/2
சார்பினில் சாரால் ஒன்றுக்கு இரண்டுமே தருதும் என்றார் – சீறா:2097/3
தம் உயிர் எனும் கிளையவரை சார்பினில்
இன்னல் அற்றிட அழைத்து இருத்தினார் அரோ – சீறா:2402/3,4
தனி கடம் தரு களிறு என சார்பினில் சார்ந்தார் – சீறா:2465/4
தலைவமாரொடும் அவரவர் சார்பினில் சார்ந்தார் – சீறா:2480/4
தவம் முயன்றிடு சகுதுவும் சார்பினில் சார்ந்தார் – சீறா:2491/4
அவரவர் சார்பினில் புக அபீ அய்யூப் – சீறா:2766/2
சார்பினில் உறவினில் தக்க வேந்தரும் – சீறா:2993/2
பொழி தரும் செழும் முகில் பொருப்பின் சார்பினில்
கழுதுகள் நடம் பல காண வீணினில் – சீறா:3615/1,2

மேல்


சார்பினும் (1)

தணிப்பு இலாது உயர்ந்த மண்டபத்தின் சார்பினும் – சீறா:1148/4

மேல்


சார்பு (2)

முடங்கு உளை பகு வாய் மடங்கல் அம் கொடியார் மோலி மாலிக்கு சார்பு இருந்த – சீறா:159/4
மன்னிய மலையின் சார்பு மன பயம் அகற்றி வாழ்ந்தேம் – சீறா:2069/4

மேல்


சார்பும் (4)

பேரொளி மாட-வாயும் பெருகு மண்டபத்தின் சார்பும்
கூரு நல் அறிவினோடும் அறபிகள் குலத்து வேந்தர் – சீறா:1342/2,3
சோலையினிடத்தும் சீறூர் சுற்றினும் துறுகல் சார்பும்
கோல முள் ஈந்தின் கானும் குரிசில் நம் நபியை மேலும் – சீறா:2566/2,3
தாது உகுத்த வெள் அருவியும் மலை அடி சார்பும்
காது மாற்றலர்க்கு இடம் அற காவலில் பொதிந்தார் – சீறா:3454/3,4
திட திணை சார்பும் எங்கணும் மற்ற திசையினும் அளவில தானை – சீறா:4448/3

மேல்


சார்புறு (1)

சார்புறு கடவையில் சார்ந்திட்டார்களால் – சீறா:4979/4

மேல்


சார்பை (1)

தன் அகத்து இருத்தி செவ்வி முகம்மதின் சார்பை மீட்டு – சீறா:1565/3

மேல்


சார்மின் (1)

சார்பிடம் எவண் அவண் சார்மின் என்றனர் – சீறா:2764/4

மேல்


சார்வார் (1)

சந்ததம் இவை தொழில் என திரிந்து அவண் சார்வார் – சீறா:1220/4

மேல்


சார (10)

தாலம் மீதில் ஆதி தூதர் சார மேவு வாழ்வினோர் – சீறா:14/3
தக்கது ஓர் புசுறா எனும் தலத்தினில் சார
மிக்க பேரொளி வெய்யவன் மேல் திசை சார்ந்தான் – சீறா:552/1,2
பொறை தவம் குணம் வணக்கம் பொருவு இலா சார மேன்மை – சீறா:792/2
தன் இதய மலர் மொழி தேன் நா வழியே ஒழுகி அவர் செவியில் சார
மன்னவர்_மன் குவைலிது-தன் மருங்கு இருந்து மணமொழியின் வரலாறு எல்லாம் – சீறா:1088/2,3
தரைத்தலத்து இவண் ஒருவரும் இலர் என சார
இரைத்தலோடும் அ உரை பகர்ந்து உமறு என இசைப்ப – சீறா:1520/2,3
தணிவு இலா மகிழ் மொழி சார நோக்கினான் – சீறா:1831/4
தங்கினர் பறவை தத்தம் குடம்பையில் சார வாவி – சீறா:2256/3
வேலையும் மறந்து நும்மிடம் சார வேண்டும் என்று எண்ணினன் அதற்கு – சீறா:4103/3
தருவதும் பகலே கொடுவர மாட்டேன் தரணி மேல் திசை கடல் சார
இருள் உறும் பொழுதின் மறைதர இவண் வந்து ஈடுவைத்திடுவன் என்று உரைத்தார் – சீறா:4107/1,2
தந்தமக்கு உரிய இல்லில் புக்கினர் தகமை சார – சீறா:4715/4

மேல்


சாரணரில் (1)

நல் நிலைமை தவறாத சாரணரில் ஒருவர் அவண் அணுகி நாளும் – சீறா:4295/2

மேல்


சாரணன் (1)

தாவ அரும் வாய் மொழி சாற்ற சாரணன்
மா வலாய் நாங்கள் ஈமானில் நண்ணலேம் – சீறா:4647/3,4

மேல்


சாரமும் (1)

சாரமும் பொறையும் மிக்க தரும நல் குணமும் யார்க்கும் – சீறா:598/3

மேல்


சாரல் (5)

பம்மி எங்கணும் பொழிதரு சாரல் வாய் பட்டு – சீறா:24/1
கேட்டு இனிது ஆமா துஞ்சும் கிளை வரை சாரல் போந்தார் – சீறா:3382/4
காலிகள் அனைத்தும் சிதைவு இலாது அடர்ந்த கடும் பரல் பொலிதரு சாரல்
மேல் ஒரு தொண்டின் நெறியினில் மள்ளர் விரைவொடும் கொண்டு எழுந்து ஏக – சீறா:4934/2,3
தடம் செறிந்து இலங்கும் ஆறு பாய் அருவி ஆயிரம் திளைத்திடும் சாரல்
இடங்களும் களிற்று மும்மதம் நாறும் இரும் கழை வனங்களும் கடந்து – சீறா:4936/1,2
அணைவுற புணரும் சாரல் அரு வரை இடமும் கண்டார் – சீறா:5002/4

மேல்


சாரலில் (1)

பொழிந்த சாரலில் பொருப்பிடம் அனைத்தினும் பொங்கி – சீறா:587/2

மேல்


சாரலினும் (1)

தூற்றும் அருவி சாரலினும் தோன்றாது இருண்ட மனையிடத்தும் – சீறா:1338/3

மேல்


சாரலும் (1)

வரையும் அ வரை சாரலும் வனத்திடை கிடந்த – சீறா:3806/2

மேல்


சாரவும் (1)

பரிவுறும் பழியை சாரும் சாரவும் படுவது அன்றே – சீறா:2365/4

மேல்


சாரா (3)

தவறு எடுத்தவர் முடித்திட நினக்கினும் சாரா
நபியுமோ முதியவர் அல சிறுவர் ஆகையினால் – சீறா:565/2,3
அசையினும் பிரியாது அடுத்து உறைந்தவர்-தம் செவியினும் அ தொனி சாரா
வசை அறும் குறைஷி குலத்துறும் குரிசில் மனத்தினில் அதிசயம் பெறுவார் – சீறா:1244/3,4
தலைவரை தனது இரும் பதியிடையினில் சாரா
குலனுடன் நுமர் பதிக்கு அடைந்திடும் என குறித்து – சீறா:2037/2,3

மேல்


சாராது (1)

தரிப்பிடம் அறியாது ஒன்றுக்கொன்று உடன் சாராது எங்கும் – சீறா:2084/2

மேல்


சாரால் (1)

சார்பினில் சாரால் ஒன்றுக்கு இரண்டுமே தருதும் என்றார் – சீறா:2097/3

மேல்


சாரான் (1)

சாலவும் மன பெருமையில் கிளையொடும் சாரான் – சீறா:1692/4

மேல்


சாரி (2)

தான் குதித்தனர் துரத்தினர் திரிந்தனர் சாரி – சீறா:1530/4
சாற்றும் பேர் எவர் இருவர்-தம் குதிரையின் சாரி – சீறா:3542/4

மேல்


சாரிகை (2)

சாரிகை நடன புரவியின் கணங்கள் எண்ணில தலைமயங்கினவே – சீறா:3165/4
செம் சுடர் பரிதி என்ன சாரிகை திரிந்தான் மன்னோ – சீறா:3946/4

மேல்


சாரில் (1)

தன் நிலைமை தவறாத முதியோரை எவரேனும் சாரில் வாய்ந்த – சீறா:1134/3

மேல்


சாரு (1)

சாரு நல் பெயரும் பதவி பெற்றிடுவிர்கள் தாழ்ந்தே – சீறா:2911/4

மேல்


சாரும் (13)

சம்மதித்து ஒருபுடை கிடப்பன என சாரும் – சீறா:24/4
பெய் மலர் கொம்பே அன்ன பெண் மனைக்கடையில் சாரும்
அம் மறுகிடத்தில் போக்கும்வரத்துமதாகி வாச – சீறா:620/2,3
தலைமை முன்னிலையாய் முகம்மது நடப்ப சாரும் நல் நெறியினை சார்ந்தோம் – சீறா:695/1
சாரும் மக்களும் மனைவியும் தாமும் தம் பொருளும் – சீறா:951/3
செல் உறை புரிசை வேலி திருநகர் சாரும் காலை – சீறா:1490/4
பரிவுறும் பழியை சாரும் சாரவும் படுவது அன்றே – சீறா:2365/4
சாரும் மெய் நரை பிறங்கிய முதியவன்-தனை கண்டு – சீறா:2503/1
தமரொடும் இருந்து மூன்று நாள் கடந்து என்-தன்-வயின் சாரும் என்று உரைத்து – சீறா:2542/2
சாரும் நல் வழிக்கு உரியன் என்று உளத்திடை தரித்து – சீறா:2925/3
சாரும் நல் கதிர் பல் மணி குலங்களும் தயங்க – சீறா:3129/2
சாரும் வெம் படை அதிர்தர ஒலீது வந்தனனால் – சீறா:3525/4
விரைவொடும் எழுந்து சாரும் விடுதியை நண்ணினாரால் – சீறா:3722/4
சாரும் வெண் கொடி ஒன்று ஏக சார்ந்தனர் தானை சூழ – சீறா:4630/3

மேல்


சால (5)

சால வெம் பசி பிணி தவிர்ந்திட்டார் அரோ – சீறா:317/4
சால வெண் முகை புன்னையின் தண் மலர் தொடுத்து – சீறா:1109/1
சால மிக்க கவிதை திறத்தொடு தணப்பு இலாது உற அனுப்பினான் – சீறா:1425/4
சால மென் மலர் தொடையொடும் பல பணி தரித்து – சீறா:1999/2
சால நம்-தம் மா தானையாகிய – சீறா:3976/3

மேல்


சாலகு-தம்பால் (1)

சாலகு-தம்பால் அடைந்து வாய்மைக்கும் தவத்திற்கும் பவுத்துக்கும் இவரே – சீறா:145/1

மேல்


சாலகு-வயின் (1)

மா மத களிற்றர் அறுபகுசதுமா மதலை சாலகு-வயின் அடைந்த – சீறா:144/4

மேல்


சாலவும் (13)

சாலவும் பருத்திட்டு உடல் திண்டு அழகாய் தளதளத்து அணி மயிர் ஒழுக்காய் – சீறா:368/2
சாலவும் இளைத்து தவித்து உழை இனங்கள் தனித்தனி மறுகிய மறுக்கம் – சீறா:685/2
சாலவும் உரைத்தான் நீதியை வெறுத்த தறுகணான் எனும் அபூஜகிலே – சீறா:692/4
சாலவும் அளித்து அவனுமே தரகன் ஆனான் – சீறா:895/4
சாலவும் தீர்தலாக சாற்றுதல் வேண்டும் என்றார் – சீறா:1557/4
சாலவும் மன பெருமையில் கிளையொடும் சாரான் – சீறா:1692/4
சாலவும் குலத்து முன்னோர் தரித்திடும் கலன்கள் தாங்கி – சீறா:1762/3
சாலவும் இறந்த தரு இனம் தழைப்ப தர வரும் இனிய மென் மொழியாள் – சீறா:1962/4
சாலவும் நட்பினை தணப்பிலாதவர் – சீறா:2448/1
சாலவும் வலியன் என்றால் சாற்றுவது என்-கொல் மாதோ – சீறா:3392/4
சாலவும் அருளி குடியொடு யானும் சஞ்சலம் புகட்டிய வணக்க – சீறா:4103/2
சாலவும் வெருவி தேம்பி சாற்றிய வாயும் தக்க – சீறா:4367/3
சாலவும் நிவந்த பெரு வரை எருத்தில் சார்ந்தனர் திறல் வய வீரர் – சீறா:4934/4

மேல்


சாலி (2)

வரிசையில் செறிந்த நிரை பசும் சாலி வளர் கிளை கிளை என கிளைத்து – சீறா:56/1
தடத்தினும் சாலி விளைதரும் இடத்தும் சந்தன காவினும் ஆலை – சீறா:4448/1

மேல்


சாலிகள் (1)

தண் நறும் பசும் கற்பக மலரிடையில் சாலிகள் துளித்திட ததைந்து – சீறா:3158/3

மேல்


சாலியை (1)

கரும் பிணர் என கால் பெயர்த்து காய்த்து இறைஞ்சும் கதிர் உடை சாலியை உழக்கி – சீறா:5007/2

மேல்


சாலும் (1)

சாலும் தண் கதிர் பரப்பி ஓர் தோளினில் தபனன் – சீறா:3896/1

மேல்


சாலை (2)

நிரைதரு சிரம சாலை நிறைந்தன பலவும் கண்டார் – சீறா:935/4
சாலை பொழில் சூழ் இறவுகா என்னும் தலத்தின் வந்தனனால் – சீறா:4034/4

மேல்


சாலையில் (1)

மா தவத்தினன் அற புற சாலையில் வந்து – சீறா:569/3

மேல்


சாலையின் (1)

சடுதியின் எந்தை கேட்டு சாலையின் வந்து புக்கான் – சீறா:2839/4

மேல்


சாலையும் (2)

சாறு கொண்டு எழும் ஆலையும் கன்னல் அம் சாலையும் கடந்தாரே – சீறா:671/4
கரு முகில் அகலா சுடு நிலத்து அமைத்த சாலையும் பலபல கடந்தார் – சீறா:5010/4

மேல்


சாலையை (1)

சாலையை விடுத்து காலி தொறுவர் கை சாட்டி நும்-தம் – சீறா:2840/2

மேல்


சாவா (1)

விடு கடல் சாவா எனும் பதியிடத்தில் வெறுந்தரை ஆயின வறந்து – சீறா:260/2

மேல்


சாவியே (1)

பலபல திசையவர் படர்ந்து சாவியே
நலனுறு முகம்மது நபி முன் எய்தினார் – சீறா:3306/3,4

மேல்


சாளர (1)

திங்கள் தவழ் சாளர விழிக்கடை திறந்து – சீறா:878/2

மேல்


சாளரத்தினும் (1)

சச்சையின் முகப்பினும் சாளரத்தினும்
வச்சிரம் அழுத்திய வாயின் மீதினும் – சீறா:1149/1,2

மேல்


சாற்ற (12)

சருவு வேல் விழி மடந்தையர் விடுத்தவர் சாற்ற
குரிசில் கேட்டு அவரவர்க்கு எல்லாம் வகைவகை கூறி – சீறா:232/1,2
தரள ஒளி-தனில் உருவாய் உதித்த முகம்மது இதனை சாற்ற கேட்டு – சீறா:1654/1
தரையில் யான் அலது இலை என அபூஜகில் சாற்ற
அருள் கிடந்த கண்கடை சிவப்புண்ட அ போதில் – சீறா:1994/3,4
சாது எனும் மன்னவர் சாற்ற கேட்டலும் – சீறா:2404/1
வைத்திருக்கும் வேந்தர் கருத்தை யார் சாற்ற வல்லார் – சீறா:3059/4
பகர அரும் கற்பின் மிக்க பாத்திமா செவியில் சாற்ற
இகல் அறும் வேத வாய்மை முகம்மது அங்கு இசைத்தார் அன்றே – சீறா:3083/3,4
தனது உயிர் தலைவர் இந்த வஞ்சினம் சாற்ற தீமை – சீறா:3399/1
சவுரியர் நெருக்கம் என்கோ யாது என சாற்ற மாதோ – சீறா:3414/4
மோட்டு மா முரசம் கொட்டி முறைமுறை இனைய சாற்ற
கேட்டலும் பிரியமுற்று யாவரும் கிளர்ந்து பொங்க – சீறா:4629/1,2
தாவ அரும் வாய் மொழி சாற்ற சாரணன் – சீறா:4647/3
சாற்ற அரு முறைகொண்டு என்னை தாய் என உரைத்தார் மன்னோ – சீறா:4787/4
சலம் தரும் இவன் ஆர் என்ன முகைறத்து என்று அவர்கள் சாற்ற
புலந்தவர்-தம்மை நோக்கி காபிராய் புகழ் சேர் மக்க – சீறா:4859/2,3

மேல்


சாற்றலும் (2)

தணிவு இலா வெகுளி மாற்றம் சாற்றலும் அவனை சூழ்ந்து – சீறா:1497/2
சாற்றலும் முகம்மதும் தகும் என்று ஓதினார் – சீறா:3010/4

மேல்


சாற்றலோடும் (1)

சத்துருவாம் என இருந்தார் இங்கு இதனை அறி-மின் என சாற்றலோடும்
பத்தி பெற நிறை மனத்தில் கொண்டு களிப்புற மகிழ்ந்து பரிவினோடும் – சீறா:4299/2,3

மேல்


சாற்றவும் (2)

தலம் புரப்பது இன்னார் என சாற்றவும் அரிதே – சீறா:330/4
சற்று ஒரு வடு உண்டு என்ன சாற்றவும் தகைமையோரே – சீறா:3843/4

மேல்


சாற்றற்பாலார் (1)

தையல் தன் உளத்தின் காதல் பகுதி யார் சாற்றற்பாலார் – சீறா:1051/4

மேல்


சாற்றி (20)

தக்க புத்தியும் முறைமையும் தொழிலையும் சாற்றி
ஒக்கல் கூட்டுற புறநகர்க்கு எழுக என்று உரைத்தார் – சீறா:202/3,4
தரம் பெறும் ஆயிரம் பேர் நிறை என சாற்றி பத்தாயிரம் – சீறா:421/1
தரம் அறிந்து உவகை எய்தும் உமக்கு என சாற்றி போற்றி – சீறா:424/3
தரும் தவ பயனும் மொழி என எதிர் சாற்றி
திருந்து நல் வழி கொண்டனர் அவரவர் திசைக்கே – சீறா:580/3,4
தலை எடுத்து நா இரண்டினால் ஒரு சலாம் சாற்றி
நிலை அசைந்து ஒளி நெட்டு உடல் குழைந்திட நெளிந்து – சீறா:777/2,3
மனத்துக்கு இசைந்தபடி நல் மொழிகள் சில தெரிந்து சாற்றி வீறு ஆர் – சீறா:1086/2
தெரிதரு சீதன பொருளும் இன்னது என வகைவகையாய் தெளிய சாற்றி
பொருவு அரிய பொன் பிளவும் வெள்ளிலையும் தருக என புகழ்ந்திட்டாரால் – சீறா:1094/3,4
இனத்தையும் வேறதாக்கி இவர்க்கு உறு மொழிகள் சாற்றி
மனத்தினில் கோபம் மாற்றி மனை-வயின் புகுத செய்தார் – சீறா:1357/2,3
தழுவி என் உயிர் நீ அலது இலை என சாற்றி
முழுதும் நின் கருத்து உறும்படி முயல்வதேயன்றி – சீறா:1385/2,3
உமக்கு சலாம் எடுத்துரை என சாற்றி
சினக்கும் காபிர்களொடும் திமஸ்கு இறைவன் செப்பினதும் – சீறா:1872/2,3
தவிர்கிலாது வந்தடைவது உண்டு என பல சாற்றி
திவளும் மாலைகள் துயல்வர மனை-வயின் சேர்ந்தார் – சீறா:1883/3,4
தணிவு இலாது உயர்த்தி பலபல புகழால் சாற்றி நல் நெறி முறை தவறா – சீறா:1952/3
அருட்படுத்தி கேட்பீர் என்று உரை சாற்றி சாற்றும் – சீறா:2080/4
தான் வருமளவும் யானே பிணை என சாற்றி நின்றார் – சீறா:2091/3
சந்து யான் என்ன சாற்றி பின்னரும் சாற்றும் அன்றே – சீறா:2274/4
உறைய உரைத்திர் என சாற்றி உயிர் ஓர் உருக்கொண்டு உற்று அனைய – சீறா:2554/2
தன் மன களிப்பினால் சாற்றி வாகனத்தின் – சீறா:2744/3
பகையரும் செவியில் கொள்ளா வசை மொழி பலவும் சாற்றி
சகி இலாது அடர்ந்து நின்றான் அனல் பொறி தவழும் கண்ணான் – சீறா:2809/3,4
தகுவது அன்று என்று சாற்றி தாயர்கள் அணைத்து போனார் – சீறா:3190/4
தலைவருக்கு இ மொழி சாற்றி வேத நூல் – சீறா:3300/1

மேல்


சாற்றிட (1)

தவறு அற நடந்த செய்தி சாற்றிட கேட்டு யாதும் – சீறா:4693/3

மேல்


சாற்றிய (8)

தானம் இ நகர் முதல் என சாற்றிய முழக்கும் – சீறா:92/3
தரையினில் பரந்த குபிர் இருள் குலமும் சாற்றிய கலி இருள் குலமும் – சீறா:273/1
தம் பதி செல இருவரும் சாற்றிய மாற்றம் – சீறா:346/1
தலைவரில் தலைவன் அபூஜகுல் எடுத்து சாற்றிய மாற்றம்-அது அனைத்தும் – சீறா:2515/1
தனி பிறை அழைத்து முன்னம் சாற்றிய இறசூல் என்றும் – சீறா:4187/3
சாலவும் வெருவி தேம்பி சாற்றிய வாயும் தக்க – சீறா:4367/3
அனையவரிடத்தில் நடந்தவை அனைத்தும் அடைந்தவர் சாற்றிய பின்னர் – சீறா:4468/1
சாற்றிய மொழியில் ஒன்றும் தவறு இலாது உரை என்று அந்த – சீறா:4864/2

மேல்


சாற்றியது (2)

சாற்றியது எனது தம்பி தமையன் என்பதனினானும் – சீறா:2391/1
சாற்றியது அனைத்தையும் ஹறுபு-தன் மகன் – சீறா:3644/1

மேல்


சாற்றிலாரே (1)

தனியனுக்கு உரைத்தாரல்லால் பிறர்க்கு உரை சாற்றிலாரே – சீறா:3067/4

மேல்


சாற்றிவிட்டு (1)

தக்க பேர் முகம்மது என சாற்றிவிட்டு அகன்றார் – சீறா:192/4

மேல்


சாற்றின (1)

தவிர்கிலாது எழுக என்ன சாற்றின ஜின்கள் அன்றே – சீறா:2271/4

மேல்


சாற்றினர் (2)

தன் கிளையவரை விளித்து அருகு இருத்தி சாற்றினர் செழும் புகழ் அலிமா – சீறா:364/1
தரு திரை கடல் போல் ஏகினர் என்று சாற்றினர் பவள வாய் திறந்தே – சீறா:4958/4

மேல்


சாற்றினன் (2)

தவிர்கிலாது இடருற்றனன் என எளியேன் சாற்றினன் வீக்கினை நோக்கி – சீறா:2314/2
சதித்திடல் எவர்க்கும் தகுவது அன்று எனவே சாற்றினன் அதில் ஒரு தலைவன் – சீறா:2517/4

மேல்


சாற்றினார் (9)

தக்க நல் பயணம் என்று எடுத்து சாற்றினார் – சீறா:309/4
தம் தமரொடு புகழ்ந்து எடுத்து சாற்றினார் – சீறா:753/4
சாற்றினார் செழும் பொன் மழை கரதலன்-தனக்கே – சீறா:1707/4
தகுதியில் பத்திரம் கொடுத்து சாற்றினார் – சீறா:3317/4
தடுத்து நிற்பவர் யார் என சாற்றினார் – சீறா:4229/4
தாழ்ந்த செய்கையன் செய்வகை சாற்றினார் – சீறா:4234/4
சத்தியம் என் மொழி என்ன சாற்றினார் – சீறா:4552/4
சகுதுவுக்கு அவர் தோற்றுபு சாற்றினார் – சீறா:4653/4
தருக என்று முகம்மது சாற்றினார் – சீறா:4801/4

மேல்


சாற்றினாரால் (3)

தண்டனைகள் படுத்திடவும் பலபல தந்திர வசனம் சாற்றினாரால் – சீறா:1640/4
தத்து வாம் பரி வயவருடன் அணித்து அங்கு உறைக என சாற்றினாரால் – சீறா:1644/4
தான் வரைந்து அளித்தல் வேண்டும் எற்கு என சாற்றினாரால் – சீறா:3093/4

மேல்


சாற்றினாலும் (1)

சவி தரள உருவெடுத்தோர் இரங்கார் மேல் இரங்கி உரை சாற்றினாலும்
புவி விடுவதல இறுதி முடிந்தது என பொருமலொடும் புலம்பினானால் – சீறா:2669/3,4

மேல்


சாற்றினான் (1)

தன் இனத்தர் முன் தன் திறம் சாற்றினான் – சீறா:4219/4

மேல்


சாற்றினானால் (2)

தானவன் பெருமை மேலும் ஆணையில் சாற்றினானால் – சீறா:1729/4
தள்ள அரிய தடை விடுத்திர் இகலேன் என்று அகம் வேறாய் சாற்றினானால் – சீறா:2661/4

மேல்


சாற்றினும் (1)

தேனினும் கருப்பம் சாற்றினும் திரண்ட தெங்கு இளநீரினும் இனிதாய் – சீறா:699/2

மேல்


சாற்று (4)

சாற்று துல்கயிதா எனும் – சீறா:4140/3
தந்திரம் உண்டு என்றார் இவனும் சாற்று என்றான் – சீறா:4555/4
வான் அதிர் முரசம் சாற்று என்று உரைத்தலும் மகிழ்ந்து போனான் – சீறா:4626/4
சாற்று அபுதுற் றகுமானும் சார்ந்தனன் – சீறா:4966/4

மேல்


சாற்றுக (1)

தனியன் என்-வயின் சார்ந்தவை சாற்றுக என்றான் – சீறா:2213/4

மேல்


சாற்றுகின்றார் (1)

தாம் அருளுடனே கூவி எழுது என சாற்றுகின்றார்
கோ முறை வழுவா நீதி குலவிய அலியார் அப்போது – சீறா:4876/2,3

மேல்


சாற்றுதல் (3)

சாலவும் தீர்தலாக சாற்றுதல் வேண்டும் என்றார் – சீறா:1557/4
தரு மனத்து இருத்தி யாரும் சாற்றுதல் பொருந்திலாரால் – சீறா:3056/4
சடம் தனி கருக இழிதரு வார்த்தை சாற்றுவன் சாற்றுதல் ஒழியான் – சீறா:4083/4

மேல்


சாற்றுதற்கு (1)

சாற்றுதற்கு அமைந்தேன் வீரம்-தனை மறுத்திலன் யான் என்றார் – சீறா:1550/4

மேல்


சாற்றும் (8)

அருட்படுத்தி கேட்பீர் என்று உரை சாற்றி சாற்றும் – சீறா:2080/4
சந்து யான் என்ன சாற்றி பின்னரும் சாற்றும் அன்றே – சீறா:2274/4
தனு சர வேகம் மானும் பசுபசா சாற்றும் மாற்றம் – சீறா:3360/1
சாற்றும் பேர் எவர் இருவர்-தம் குதிரையின் சாரி – சீறா:3542/4
தறுகி நின்றது என் உரை என எதிர் மொழி சாற்றும் – சீறா:4258/4
சந்தாடவி வரையே என புகழ்ந்தே உரை சாற்றும் – சீறா:4343/4
ஆனனம் மலர்ந்து சாற்றும் வள்ளுவன் அழைத்து நீ போய் – சீறா:4626/3
சாற்றும் அ மொழி கேட்டு அந்த சகுதுவும் – சீறா:4654/1

மேல்


சாற்றுவது (1)

சாலவும் வலியன் என்றால் சாற்றுவது என்-கொல் மாதோ – சீறா:3392/4

மேல்


சாற்றுவம் (1)

ஏது இல் சஃதொடு சாற்றுவம் என்றனர் – சீறா:4651/4

மேல்


சாற்றுவர் (1)

தக்க வாய்மையின் முகம்மது சாற்றுவர் அன்றே – சீறா:3424/4

மேல்


சாற்றுவன் (1)

சடம் தனி கருக இழிதரு வார்த்தை சாற்றுவன் சாற்றுதல் ஒழியான் – சீறா:4083/4

மேல்


சாற்றுவார் (6)

தாம் தமது உளங்களின் எண்ணம் சாற்றுவார் – சீறா:510/4
தகைத்தல் வேண்டுவது உண்டு என சாற்றுவார் – சீறா:1413/4
தங்கிய நாவினால் எடுத்து சாற்றுவார் – சீறா:2154/4
தானம் மீது அமர்ந்து நின்றவர்கள் சாற்றுவார் – சீறா:2972/4
தான் அறிந்து ஒருவர் வந்து அவையில் சாற்றுவார் – சீறா:3296/4
தடுத்து அவர்க்கு இ உரை சாற்றுவார் அரோ – சீறா:4646/4

மேல்


சாற்றுவாரால் (4)

அகம் பொருந்த வேறு சூழ்ச்சியில் சாற்றுவாரால் – சீறா:2827/4
தரம் பெறும் தோழர்க்கு எல்லாம் இனியவை சாற்றுவாரால் – சீறா:3104/4
தனி அழைத்து இருத்தி தோன்றா மறையினில் சாற்றுவாரால் – சீறா:3692/4
உபசரித்து உறையும் இல் புகுந்து மனைவியர்க்கு சாற்றுவாரால் – சீறா:3752/4

மேல்


சாற்றுவாரெனில் (1)

தனியவன் தூதுவர் சாற்றுவாரெனில்
தினையளவினும் ஒரு சிதைவும் இல்லையால் – சீறா:2430/3,4

மேல்


சாற்றுவான் (1)

தாம ஒண் புயத்தவர்க்கு எடுத்து சாற்றுவான் – சீறா:3613/4

மேல்


சாற்றுவானால் (1)

சந்ததி என்ன கூவி அன்பொடு சாற்றுவானால் – சீறா:2786/4

மேல்


சாற்றுவேனால் (1)

உள் உணர்ந்து யானும் சில மொழி சாற்றுவேனால் – சீறா:2821/4

மேல்


சாற்றொணா (1)

சாற்றொணா தறுகண்மையும் மறனுமே தரித்தோர் – சீறா:3789/2

மேல்


சாறு (5)

சாறு கொண்டு எழும் ஆலையும் கன்னல் அம் சாலையும் கடந்தாரே – சீறா:671/4
கனி பல அருந்தி துண்ட கரும்பு அடு சாறு தேக்கி – சீறா:806/1
தறித்த பூம் கரும்பு ஆட்டு சாறு அடு புகை தயங்கி – சீறா:864/2
செற்றே குருதி சாறு குடித்தே மெய் சிவக்கும் – சீறா:4337/1
அரும் கரும்பு உடைந்து சாறு எழ கய வாய் அசைத்து அசைபோட்டு கண் துயில – சீறா:5007/3

மேல்


சாறுகள் (1)

சாறுகள் பிழிந்து சிலர் தாம் பருகுவாரும் – சீறா:4896/2

மேல்


சாறூகு (1)

காரண குரிசிலான சாறூகு கண் இணை மணி என விளங்கும் – சீறா:147/3

மேல்


சாறூகு-தம்மிடத்திருந்து (1)

தார் அணி தருவாய் உதித்த சாறூகு-தம்மிடத்திருந்து எழில் சிறந்து – சீறா:147/2

மேல்


சான்ற (3)

சான்ற பேர்கள் தம் மனத்து அதிசயமுற தையல்-தன் மனை நீங்கி – சீறா:669/3
பரிகள் இவ்வண்ணம் சான்ற நிலம் பரப்பு இன்றி தோன்ற – சீறா:3409/1
தாங்கிய தரும மேகம் ஒத்து என தகைமை சான்ற
ஓங்கலில் சிறந்த திண் தோள் முகம்மது ஆண்டு உணர கேட்டு – சீறா:4396/2,3

மேல்


சான்றவர் (1)

ஒப்பினை முறிக்கவேண்டும் என்று உன்னி சான்றவர் ஒருவரை கூவி – சீறா:4464/2

மேல்


சான்று (1)

தாரணி-தனில் நபி வருவர் சான்று என – சீறா:508/2

மேல்


சான்றோர் (2)

குலத்தினில் கிளையில் சான்றோர் கொள்கையில் கோது இலா நம் – சீறா:4385/1
ஓகை மாறாத சான்றோர் கொடுத்தனர் உளம் மகிழ்ந்தே – சீறா:4906/4

மேல்