கௌ – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கௌசு 1
கௌவைகள் 1

சீறாப்புராணம் நூல் முழுமையும் காண காண்டங்கள் மேல் சொடுக்கவும்
1. விலாதத்துக் காண்டம் (0- 1240)
2. நுபுவ்வத்துக் காண்டம் (1241 – 2345)
3. இசிறத்துக் காண்டம்-1 ( 2345 – 3748)
4. இசிறத்துக் காண்டம்-2 ( 3749 – 5028)

கௌசு (1)

சிந்து என பெரு கௌசு எனும் குலத்தவர் திரளும் – சீறா:2476/2

மேல்


கௌவைகள் (1)

கௌவைகள் தோன்றா நீண்ட கபாடத்தின் வாயில் நண்ணி – சீறா:3702/2

மேல்

Related posts