கௌ – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கௌசு 1
கௌவைகள் 1

கௌசு (1)

சிந்து என பெரு கௌசு எனும் குலத்தவர் திரளும் – சீறா:2476/2

மேல்


கௌவைகள் (1)

கௌவைகள் தோன்றா நீண்ட கபாடத்தின் வாயில் நண்ணி – சீறா:3702/2

மேல்