கொ – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கொக்கு 1
கொங்கு 2
கொங்கை 3
கொங்கைகள் 1
கொங்கையர் 1
கொங்கையில் 1
கொங்கையினும் 1
கொச்சை 1
கொஞ்ச 2
கொஞ்சிய 2
கொஞ்சு 1
கொஞ்சும் 2
கொட்ட 1
கொட்டகை 1
கொட்டமிட்டு 1
கொட்டி 2
கொட்டிட 2
கொட்டின 1
கொட்டினார் 1
கொட்டினான் 1
கொட்டு 2
கொட்டும் 1
கொட்பினும் 1
கொடாமல் 3
கொடி 164
கொடி-தனக்கு 1
கொடி-தனை 1
கொடி_மருங்குல் 1
கொடி_இடை 4
கொடி_இலை 1
கொடிக்காலும் 1
கொடிக்கு 2
கொடிகள் 13
கொடிகளும் 3
கொடிதாய் 1
கொடிது 4
கொடிப்புலி 6
கொடிய 48
கொடியம் 1
கொடியர் 1
கொடியவர் 6
கொடியவர்கள் 1
கொடியவரிடத்தில் 1
கொடியவரேல் 1
கொடியவன் 13
கொடியவன்-தன் 1
கொடியவனிடத்தில் 1
கொடியன் 7
கொடியார் 2
கொடியிடையார் 1
கொடியில் 1
கொடியின் 3
கொடியினை 1
கொடியுடன் 1
கொடியும் 16
கொடியே 2
கொடியேம் 1
கொடியேன் 1
கொடியை 4
கொடியொடு 2
கொடியொடும் 1
கொடியோ 1
கொடியோர் 1
கொடியோன் 4
கொடியோனே 1
கொடிற்று 1
கொடு 79
கொடு_மரம் 1
கொடுக்க 1
கொடுக்கில் 2
கொடுக்கும் 3
கொடுகி 2
கொடுகிய 2
கொடுங்கையில் 1
கொடுங்கோல் 2
கொடுசென்று 1
கொடுத்த 12
கொடுத்ததில் 1
கொடுத்தது 3
கொடுத்ததுவும் 1
கொடுத்தலும் 2
கொடுத்தவை 1
கொடுத்தனம் 1
கொடுத்தனர் 14
கொடுத்தனரால் 1
கொடுத்தனன் 4
கொடுத்தனுப்பிய 1
கொடுத்தனுப்பினரால் 1
கொடுத்தனுப்பினார் 1
கொடுத்தார் 5
கொடுத்தால் 1
கொடுத்தாள் 1
கொடுத்தான் 2
கொடுத்திட்டவாறு 1
கொடுத்திட 3
கொடுத்திடலன்றி 1
கொடுத்திடவேண்டும் 1
கொடுத்திடும் 2
கொடுத்திலம் 1
கொடுத்திலன் 1
கொடுத்து 49
கொடுத்தும் 1
கொடுத்துவிட்டதன் 1
கொடுப்ப 7
கொடுப்பதற்கு 1
கொடுப்பது 1
கொடுப்பதும் 1
கொடுப்பதை 1
கொடுப்பவர் 3
கொடுப்பார் 3
கொடுப்பினும் 1
கொடுப்போம் 1
கொடுபோ 1
கொடுபோந்தேம் 1
கொடுபோம் 1
கொடுபோய் 17
கொடுபோயினான் 1
கொடும் 57
கொடுமர 1
கொடுமரம் 4
கொடுமுடி 7
கொடுமுடி-தனை 1
கொடுமை 9
கொடுமைக்கு 1
கொடுமையன் 2
கொடுமையால் 2
கொடுமையாளரே 1
கொடுமையில் 1
கொடுமையும் 2
கொடுமையுளன் 1
கொடுவந்தனர் 1
கொடுவந்தார் 1
கொடுவந்து 2
கொடுவம் 1
கொடுவர 2
கொடுவரி 9
கொடுவருக 2
கொடுவருவேன் 1
கொடுவா 3
கொடுவாரு-மின் 1
கொடூரமாகிய 1
கொடை 13
கொடையாய் 1
கொடையார் 1
கொடையில் 1
கொடையும் 3
கொண்-மியா 1
கொண்-மின் 1
கொண்ட 41
கொண்டதற்கு 1
கொண்டதாம் 1
கொண்டதில் 2
கொண்டது 3
கொண்டதும் 3
கொண்டதுவே 1
கொண்டதை 1
கொண்டபேரிடம் 1
கொண்டபோது 1
கொண்டல் 18
கொண்டல்-தன் 1
கொண்டல்கள் 1
கொண்டலன்றி 1
கொண்டலின் 2
கொண்டலே 1
கொண்டலை 3
கொண்டவர் 5
கொண்டவர்கள்-தமையும் 1
கொண்டவற்கு 1
கொண்டவன் 1
கொண்டற்கு 1
கொண்டன 5
கொண்டனம் 5
கொண்டனர் 14
கொண்டனரால் 1
கொண்டனள் 1
கொண்டனன் 6
கொண்டனிர் 1
கொண்டனை 2
கொண்டாம் 1
கொண்டாய் 2
கொண்டார் 25
கொண்டாரால் 1
கொண்டாரே 1
கொண்டான் 7
கொண்டிட 1
கொண்டிடவே 1
கொண்டிடு 1
கொண்டிருக்கும் 1
கொண்டிருந்தவர் 1
கொண்டீர் 1
கொண்டு 214
கொண்டுகொண்டு 1
கொண்டுசென்று 1
கொண்டுபோதலே 1
கொண்டுபோன 1
கொண்டுவந்திருந்த 1
கொண்டுவந்து 1
கொண்டுவர 1
கொண்டுறு 1
கொண்டே 2
கொண்டேன் 2
கொண்டோய் 2
கொண்டோர் 3
கொண்டோன் 4
கொணர்-மின் 3
கொணர்-மின்கள் 1
கொணர்க 11
கொணர்தி 3
கொணர்ந்த 2
கொணர்ந்தது 1
கொணர்ந்ததுவும் 1
கொணர்ந்ததை 1
கொணர்ந்தவர் 1
கொணர்ந்தவை 1
கொணர்ந்தவை-தன்னில் 1
கொணர்ந்தனர் 4
கொணர்ந்தனன் 1
கொணர்ந்தான் 1
கொணர்ந்து 15
கொத்தளம் 1
கொத்தின் 1
கொத்து 4
கொதி 6
கொதி-தொறும் 2
கொதிகொதித்து 1
கொதித்த 5
கொதித்தவர் 1
கொதித்தான் 2
கொதித்திடவே 1
கொதித்து 4
கொதிப்ப 1
கொதிப்பு 1
கொதிப்பொடு 1
கொதுகு 1
கொந்து 17
கொப்பளிக்கும் 1
கொப்பளித்து 1
கொப்பளிப்ப 1
கொப்பிளிக்கும் 5
கொப்பிளித்த 2
கொப்பிளித்தது 1
கொப்பிளித்தன 1
கொப்பிளித்திட 1
கொப்பிளித்து 3
கொப்பிளிப்ப 6
கொப்பின் 1
கொப்புளம் 1
கொப்புளித்து 1
கொப்புளும் 1
கொம்பாய் 1
கொம்பிருந்து 1
கொம்பில் 2
கொம்பின் 1
கொம்பினில் 1
கொம்பினை 1
கொம்பு 21
கொம்பே 4
கொம்பை 1
கொம்மை 2
கொய் 4
கொய்து 2
கொய்துநின்றனர் 1
கொய்வார் 1
கொயலாய் 1
கொல் 13
கொல்ல 3
கொல்லவும் 1
கொல்லாது 1
கொல்லு 1
கொல்லும் 5
கொல்லுவேன் 1
கொல்லென்றது 1
கொல்லையுள் 1
கொல்வதற்கு 2
கொல்வது 1
கொல்வதுக்கு 1
கொல்வன் 2
கொல்வேன் 1
கொலுத்தனையும் 1
கொலை 60
கொலை-கொல் 1
கொலைக்கான 1
கொலைக்கு 1
கொலைசெய்து 2
கொலைசெய்வர் 1
கொலைசெய்வோம் 1
கொலைப்படுத்தலே 1
கொலைபடும் 1
கொலைபாதகன் 1
கொலையாய் 1
கொலையில் 1
கொலையினுக்கு 1
கொலையும் 8
கொலையொடு 4
கொவ்வை 4
கொழிக்கும் 5
கொழித்த 1
கொழித்திடும் 1
கொழித்து 2
கொழிப்ப 2
கொழு 10
கொழு_முகம் 1
கொழுகொம்பாய் 1
கொழுத்தன 1
கொழுத்து 2
கொழுந்தாய் 1
கொழுந்தினில் 1
கொழுந்து 12
கொழுந்துகள் 1
கொழுந்தும் 2
கொழுந்துவிட்டு 2
கொழுந்தே 1
கொழுந்தை 2
கொழுநர்கள் 1
கொழும் 40
கொழுவிஞ்சி 1
கொழுவிஞ்சியின் 1
கொழுவிஞ்சியும் 1
கொள் 114
கொள்க 2
கொள்கை 1
கொள்கையில் 1
கொள்கையும் 1
கொள்கையை 2
கொள்பவர் 1
கொள்வது 1
கொள்வம் 2
கொள்வாள் 1
கொள்வித்தீர் 1
கொள்வித்து 1
கொள்வீர் 1
கொள்ள 4
கொள்ளல் 1
கொள்ளவே 1
கொள்ளா 5
கொள்ளாத 1
கொள்ளாது 3
கொள்ளார் 3
கொள்ளி 2
கொள்ளு 1
கொள்ளுதற்கு 2
கொள்ளும் 3
கொள்ளும்படிக்கு 1
கொள்ளுவோம் 1
கொள்ளை 9
கொள்ளைகள் 1
கொள்ளைகொண்டு 2
கொள்ளையின் 3
கொள்ளையும் 1
கொள 12
கொளப்படுவதன்று 1
கொளா 7
கொளாது 2
கொளார் 1
கொளுத்தினனால் 1
கொளும் 21
கொளுவேன் 1
கொளோம் 1
கொற்ற 14
கொற்றம் 1
கொற்றவ 4
கொற்றவர் 13
கொற்றவர்-தம்மில் 1
கொற்றவர்க்கே 1
கொற்றவரிடத்தினும் 1
கொற்றவருடனும் 1
கொற்றவன் 4
கொற்றவன்-தனை 1
கொற்றவா 1
கொறி 11
கொறிகள் 1
கொறிகள்-தமை 1
கொறிகளும் 1
கொறியின் 2
கொறியினுக்கு 1
கொறியினை 1
கொறியுடன் 1
கொறியும் 1
கொறியே 3
கொறியை 2
கொறியொடும் 1
கொறியோடும் 1
கொன் 4
கொன்றனர் 4
கொன்றனன் 2
கொன்றார் 4
கொன்றால் 1
கொன்று 7
கொன்றுகொன்று 1
கொன்றை 1
கொன்றையும் 3

கொக்கு (1)

குருகு இனம் இரிய புள் இனம் பதற கொக்கு இனம் வெருவிட எகினம் – சீறா:55/1

மேல்


கொங்கு (2)

கொங்கு உற குழன்று நெறித்து வார்த்து ஒழுகி குவலயத்து இளைஞர் கண் வழுக்க – சீறா:1956/3
கொங்கு இருந்து உலவும் முகம்மது நபிக்கு கொடுத்தனர் அ நிலத்து இடத்தின் – சீறா:2854/2

மேல்


கொங்கை (3)

மந்தரம் அனைய கொங்கை மயில் அனார் முகத்தின் வேர்வை – சீறா:931/2
பூதர கொங்கை சாந்து முத்தமும் பொரிவது என்-கொல் – சீறா:1160/3
ஏந்து கொங்கை அணி இழப்பார் சிலர் – சீறா:1196/1

மேல்


கொங்கைகள் (1)

குலிகம் ஆர் செப்பின் வாய்ந்த கொங்கைகள் ததும்ப வந்து – சீறா:3199/1

மேல்


கொங்கையர் (1)

எண் திசை கிரியொடு மிகலும் கொங்கையர்
கொண்ட மா மயலொடு மனமும் கூர் விழி – சீறா:168/2,3

மேல்


கொங்கையில் (1)

கொந்து அலர்ந்து இருண்ட கரும் குழல் மடவார் கொங்கையில் தடம் புயம் அழுந்தும் – சீறா:163/1

மேல்


கொங்கையினும் (1)

பருத்த கொங்கையினும் புவி பாவையர் – சீறா:1182/3

மேல்


கொச்சை (1)

கொச்சை மானிடர் வெருவுற அடித்தன கொண்டல் – சீறா:4582/4

மேல்


கொஞ்ச (2)

குறிகொளா சின்கள் மற்ற கொஞ்ச மானிடருமல்லால் – சீறா:4739/4
தருமமும் தவமும் உள்ள தயவும் போய் எவரும் கொஞ்ச
கருமமும் களவும் பாவக்காரிகள் உறவும் கொண்டு – சீறா:4744/1,2

மேல்


கொஞ்சிய (2)

கொஞ்சிய கிளியை போல குழறிய குதலை வாயாள் – சீறா:3931/2
கொஞ்சிய கிளியில் கூறும் என் மனையாள் கூட்டிய பரிமளம்-அதனை – சீறா:4115/3

மேல்


கொஞ்சு (1)

கொஞ்சு மென் மொழி குழறிட புலம்பிய குறிப்பும் – சீறா:453/3

மேல்


கொஞ்சும் (2)

கொஞ்சும் மென் மொழியீர் மதலையை கொணர்க என்று உரைத்தனர் குளிர் மழை கொடையார் – சீறா:275/4
கொஞ்சும் மென் குதலை கிளியொடும் மொழியார் கொழு மடல் செவிக்கு இசை கொள்ளார் – சீறா:1015/2

மேல்


கொட்ட (1)

உய் வண்ணம் அறியா காபிர் உரம் பறை கொட்ட ஆர்த்து – சீறா:5001/1

மேல்


கொட்டகை (1)

குச்சு கொட்டகை வீட்டொடு வளை சிறு குடிலும் – சீறா:4582/1

மேல்


கொட்டமிட்டு (1)

கொட்டமிட்டு நின்று ஆடின எண் திசை கூச – சீறா:3856/2

மேல்


கொட்டி (2)

தாக்குவன் வருவன் போவன் தட கைகள் இரண்டும் கொட்டி
மூக்கினில் சேர்ப்பன் வெள்ளை முறுவலின் இதழை துண்டம் – சீறா:2810/1,2
மோட்டு மா முரசம் கொட்டி முறைமுறை இனைய சாற்ற – சீறா:4629/1

மேல்


கொட்டிட (2)

சோரி கொட்டிட புடைத்தனன் அதில் ஒரு சூரன் – சீறா:3501/4
தரையினில் சோரி கொட்டிட ஒருவன் தட கழல் கால் உடைந்து உழல – சீறா:4930/3

மேல்


கொட்டின (1)

முடி தகர்ந்தன கொட்டின மூளைகள் – சீறா:3900/4

மேல்


கொட்டினார் (1)

கொட்டினார் குடர் வீழ்ந்தனர் குவ்வினே – சீறா:4501/4

மேல்


கொட்டினான் (1)

கொட்டினான் எழுந்தான் அபுஜகில் எனும் கொலை மன கொடியோனே – சீறா:674/4

மேல்


கொட்டு (2)

கொட்டு வாங்கியே இரு புயம் குலுங்கிட கரண்கள் – சீறா:41/2
வெட்டு வெட்டியே கொட்டு வாய் மடிந்த தீ விளைத்த – சீறா:4406/1

மேல்


கொட்டும் (1)

கொட்டும் ஏந்து கூந்தாலமும் பலபல கொணர்ந்து – சீறா:4402/2

மேல்


கொட்பினும் (1)

குதித்த கொட்பினும் வீதியில் திரிந்தும் கொல் நுனை வாள் – சீறா:3486/2

மேல்


கொடாமல் (3)

முன்னிய பசிகள் தீர்த்து ஓர் மிருகங்கட்கு உயிர் கொடாமல்
மன்னிய மலையின் சார்பு மன பயம் அகற்றி வாழ்ந்தேம் – சீறா:2069/3,4
பின் ஒரு மொழி கொடாமல் இவர் கரம் பிடித்து வல்லே – சீறா:2777/3
விண்டவர்க்கு உரை கொடாமல் மேலவர் என்னை கூவி – சீறா:2817/3

மேல்


கொடி (164)

அசைந்த சிற்றிடை மென் கொடி வருந்திட நீள் அணி வடம் மார்பிடை புரள – சீறா:59/1
பருத்த சங்கு இனத்தால் வலம்புரி குலத்தால் படர் கொடி திரள் பவளத்தால் – சீறா:86/2
படர்தரு மாட குடுமியின் விசித்த பசும் கொடி மதி மறு துடைக்கும் – சீறா:90/4
முன்றில் எங்கணும் அசைதரு கொடி நிறை முறையால் – சீறா:94/3
உயிர் என இருந்து அசைந்து ஒசிந்த பூம் கொடி
மயில் எனும் ஆமினா என்னும் மங்கையே – சீறா:174/3,4
பொற்பு எலாம் பொதிந்த பொன் கொடி நல் பூவையர் – சீறா:175/3
இனத்துளார் எனும் செழு மலர் கொடி நடு இடையே – சீறா:196/1
கண்டு மென் கொடி ஆமினா தாமரை காலின் – சீறா:197/2
திருந்து இழை கொடி மடவியர் இரங்குதல் திரள் முத்து – சீறா:210/2
மனத்தினில் தெளிவாகினர் குல கொடி மயிலே – சீறா:213/4
வரை தனி கொடி ஆமினா மனையினின் மறந்தும் – சீறா:230/3
வருக என்றலும் கொடி இடை பிடி நடை மடவார் – சீறா:232/3
கொடி_இடை பரதாபமும் வருத்தமும் கூறி – சீறா:234/3
வரி ஞிமிறு உதறி கரும் குழல் முடித்த மட கொடி ஆமினா மனையின் – சீறா:235/3
கொண்டவர் கொடுப்ப கூறுலீன் வாங்கி கொடி இடை மட_மயிற்கு ஈய – சீறா:244/2
பானல் அம் கடந்து சேல் என பிறழ்ந்து பரந்து செ வரி கொடி ஓடி – சீறா:270/1
பொலன் கொடி ஆமினா மணி மனையில் புக்கினர் புயங்கள் விம்முறவே – சீறா:283/4
பூ மலர் குழலி ஆமினா என்னும் பூம் கொடி கரத்தினில் அருளி – சீறா:289/3
இன்புற அபூலகபு திரு மனையின் இருந்தது ஓர் மட கொடி துவைபா – சீறா:290/2
கொடி_மருங்குல் இ குழந்தையால் ஆம் கொடியவரேல் – சீறா:331/2
புதிய நல் வடிவாகிய பூம் கொடி அலிமா – சீறா:339/1
செம்பொன் பூம் கொடி ஆமினா கேட்டு உளம் திடுக்கிட்டு – சீறா:346/2
புதுமைகள் அனைத்தும் கண்டு கண் குளிர்ந்து பொன்_கொடி ககுபத்துல்லா விட்டு – சீறா:353/1
குனையின் விட்டு எழுந்த கொடி இடை மடவார் கூடினர் ஒருமுகமாக – சீறா:355/1
மல் உயர் திணி தோள் ஆடவர் பலரும் வன முலை மட கொடி அவரும் – சீறா:356/1
மடந்தையில் சிறந்த ஆமினா என்னும் மலர் கொடி முகம்மதை வாங்கி – சீறா:384/1
கொடி என வயங்கு நுண் இடை அலிமா கொவ்வை அம் கனி இதழ் திறந்து – சீறா:387/2
பூண்ட மா மயிலே அன்ன பொலன் கொடி அலிமா என்னும் – சீறா:392/2
விரை மலர் செருகும் கூந்தல் மென் கொடி அலிமா கேட்டு – சீறா:396/2
குற்றம் இல் அலிமா என்னும் கொடி மனை தயிர் பால் நல் நெய் – சீறா:403/3
புண்ணிய பலனே என்ன பூம்_கொடி எடுத்து அணைத்தார் – சீறா:430/4
கொடி இடை அலிமா கூற கொடு வரை முழையில் தோன்றும் – சீறா:431/3
திரை கொடி பவளம் அன்ன சே_இழை அலிமாவும் கேட்டு – சீறா:435/3
குவிதரும் தன கொடி அலிமாவையும் கூண்டு – சீறா:439/2
நொந்து இருந்தவாறு ஏது என பூம்_கொடி நுவன்றாள் – சீறா:459/2
திருந்து மென் மலர் கொடி_இடை கேட்டி நின் சிந்தை – சீறா:460/1
கொடி மிடைந்து அசை புரிசை சூழ் நகரினை குறுகி – சீறா:478/2
அடர்ந்த செ வரி கொடி படர் அரி விழி அலிமா – சீறா:480/1
பொறி நிகர் ஆமினா என்னும் பூம்_கொடி – சீறா:483/1
புன கொடி துன்புற புந்தி கூர்தர – சீறா:514/2
கொடி இடை ஆமினா என்னும் கோதை ஓர் – சீறா:516/1
குயில் மொழி பவள செ வாய் கொடி இடை கரும் கண் பேடை – சீறா:628/2
இடு விருந்து அளித்தார் இருவருக்கும் ஓர் இளம் கொடி மட மானே – சீறா:657/4
கூறுகூறு கொண்டிடு கிடங்கிடை சிறு கொடி இலை கொடிக்காலும் – சீறா:671/3
கொடி_இலை சிறு கேணியும் குறுகிட நடந்தார் – சீறா:858/4
கோட்டு மென் மலர் வாசமும் கொடி மலர் விரையும் – சீறா:866/1
பெரு வரம்பு உறும் பெண் கொடி என தலை சாய்த்து – சீறா:867/3
துகில் கொடி நுடங்கும் வெள்ளி வரை என கதை கொள் மாடம் – சீறா:920/2
ஒத்தன கரட கைமா ஒண் கொடி பவளம் போன்ற – சீறா:922/2
தேர் இனம் திரண்டு கூடி செழும் கொடி நுடங்கி நிற்ப – சீறா:928/2
கடு வார் விழி கொடி ஆர் இடை கதிஜா எனும் மயிலார் – சீறா:986/3
பல்லியம் கறங்க கொடி திரள் நுடங்க பால் நிற கவரிகள் சுழற்ற – சீறா:1010/1
வல்லியின் கொடி போல் அமரர்-தம் மகளிர் மருங்கு இரு-பாலினும் மிடைய – சீறா:1010/4
பொன் இளம்_கொடி விழி பொருந்திலாது இருந்து – சீறா:1024/2
கொடி படர்ந்து ஏற நாட்டும் கொழும் கொம்பு போன்றது அன்றே – சீறா:1048/4
வந்து தாள் வழுத்தி செவ்வி மலர்_கொடி கனவும் காதல் – சீறா:1064/1
நிறையும் மாடங்கள் புதுக்கு-மின் கொடி நிரைத்திடு-மின் – சீறா:1100/2
குடுமி மாடத்தின் அணியணி கொடி திரள் நடுவார் – சீறா:1104/4
கடி நறா ஒழுகிட கொடி கரும்புகள் நடுவார் – சீறா:1105/3
அவிர் ஒளி கொடி மிடைந்து அடர அண்ணலார் – சீறா:1140/1
கொடி நிறைத்து அசைந்த கோலாரி வண்டில்கள் – சீறா:1143/3
கொடி இடை கதீஜா என்னும் கொம்பு செய் தவ பேறு ஆக – சீறா:1154/3
தீது அற வாரி உண்ட செழும்_கொடி ஒருத்தி செம்பொன் – சீறா:1160/2
புதியது ஓர் செவ்வி வாய்ந்த பொலன்_கொடி ஒருத்தி இந்த – சீறா:1162/2
குரும்பை மென் முலைகள் தாங்கி கொடி நிலை மாட மீதில் – சீறா:1168/1
கொடி துடர் பவளத்தூடும் குவளைகள் பூத்த போன்ற – சீறா:1171/4
குதிக்கும் சோதி கொடி இடை கொம்பு அனார் – சீறா:1177/2
விரி கதிர் பவள கொடி எனும் விரல்கள் விளைந்த போல் மணி பணி செறித்து – சீறா:1204/3
புது மதி வதன செழும் கொடி கதீஜா பொன் மலர் கரத்தினை சேர்த்தி – சீறா:1210/3
குவிதரும் கதிர் செழும் மணி கொடி_இடை கதீஜா – சீறா:1290/3
புல்லிய புய வரை படர்ந்த பொன் கொடி
முல்லை அம் குழல் கதீஜா மின்னே முதல் – சீறா:1300/2,3
முறையாய் உரைப்ப உரைத்தபடி முடித்தார் கனக_கொடி தாயே – சீறா:1334/4
கோது இல் கற்பக செழும் கொடி கொழும் கனி கதீஜா – சீறா:1373/1
இல் உறை தொழும்பில் உள்ளாள் இளம் கொடி ஒருத்தி வெற்றி – சீறா:1491/2
குறுகினர் என்ன செல்வ குல கொடி பாத்திமாவும் – சீறா:1567/2
பதியாக படுத்த கொடி மணி மாட மனை புகுந்தான் பண்பிலானே – சீறா:1664/4
தட துகில் கொடி நுடங்கிய மதிள் புறம் சார்ந்தான் – சீறா:1699/4
சேனையில் திரளில் செம்பொன் செழும் கொடி நுடங்க வெற்றி – சீறா:1717/1
படர் கொடி நுடங்கும் முல்லை பரப்பையும் நீந்தி ஈந்தின் – சீறா:1723/3
நல் நிலை கொடி மன நடுக்கம் தீர்த்து ஒரு – சீறா:1794/2
தீன் எனும் கொடி முதல் நிறுத்தி செவ்வி ஈமான் – சீறா:1807/1
அசைதரும் கொடி மதிள் வாயில் ஆயினார் – சீறா:1828/4
துவள்தரும் கொடி மலிதர பல்லியம் தொனிப்ப – சீறா:1890/3
குருத்து வெண் நிலவு கொப்பிளித்து எரியும் கொடி மதிள் திமஸ்கினுக்கு இறைவன் – சீறா:1932/1
வார் அணி முரசம் அதிர்தர சீறும் மடங்கலின் கொடி முனம் குலவ – சீறா:1940/2
நெருங்கு வெண் கொடி கஃபாவிடத்து ஏகி நிரை மயிர் போர்வையால் மூடி – சீறா:1945/3
மாற்ற அரும் தனுசும் கரும் கொடி எதிர்வும் மாற்றி மை கண் கடற்கரையின் – சீறா:1957/3
பூம் கொடி என முனம் நின்ற பூவையை – சீறா:1974/1
விண் உறை கொடி மதிள் திமஸ்கு மேவிய – சீறா:1988/1
கொடி அடம்பு இலையை மானும் குளம்பின் மேல் சுருக்கும் புள்ளி – சீறா:2063/1
கொடி நுனை மேய்ந்து நீரும் குடித்து அறியாது பாவி – சீறா:2086/2
அசைதரும் கொடி மறுகு அகன்று மாறு அடர்ந்து – சீறா:2399/3
மதி தவழ் கொடி மதிள் மதீனம் என்னும் அ – சீறா:2416/1
உலவு நீள் கொடி மதீன மா நகரினில் உறைந்த – சீறா:2473/1
தோரணத்தொடும் கொடி காடு துன்னலால் – சீறா:2709/1
சோதி மென் கொடி என தோன்றும் ஆமினா – சீறா:2752/1
கொடி மதிள் மாட வாய் குறுகி கோது அற – சீறா:2755/1
மதி தவழ் நெடும் கொடி மதீனம் ஆகிய – சீறா:2963/1
இரு சுடர் விலங்கிட இலங்கும் நீள் கொடி
நிரைதரும் பள்ளியை நோக்கி நீள் நபி – சீறா:2964/1,2
நீட்டிய வெண் கொடி நிலவு கான்றிட – சீறா:3024/2
முகில் தவழ் கொடி செல தானை மொய்த்திட – சீறா:3040/3
கோது அற திரண்டு சோதி கொடி என உருக்கொண்டு ஓங்கி – சீறா:3043/3
கொடி மலர்-அதனில் சேர்ந்த கொழு நறா நிறைந்த போலும் – சீறா:3050/2
கொடி மட மயிலை சோதி குல கொழுந்து அனைய கற்பை – சீறா:3053/2
குனி சிலை புருவம் வாள் கண் கொடி இடை கரிய கூந்தல் – சீறா:3060/1
விலங்கல் மாடங்கள்-வயின்வயின் கொடி விசித்திடு-மின் – சீறா:3114/3
எழுது சித்திர பொன் கொடி அணி நிரைத்திடுவார் – சீறா:3123/2
மன்னு வில் புருவ கரும் குழல் கொடி மருங்கார் – சீறா:3138/3
கூடுறும் பவள செவ்வி கொடி கிளைத்ததுவோ என்ன – சீறா:3173/3
பவனியின் தருவை நோக்கி பல கொடி படர்ந்தது ஒத்த – சீறா:3175/4
கூர் அயில் பொருது நீண்ட கொடி வரி விழியின் மையும் – சீறா:3195/2
பேரணி மடந்தை என்னும் பெண் கொடி ஒருத்தி வந்தாள் – சீறா:3195/4
பூம்_கொடி வருந்தி நெஞ்சத்து அறிவு எலாம் துயரம் போர்ப்ப – சீறா:3196/2
கோங்கு இள முலையின் செம்பொன் கொடி என என்னை சூழ்ந்த – சீறா:3196/3
கொடி கரும்பு எழுது தோள் மேல் கொழும் மணி கோவை சேர்த்தார் – சீறா:3213/4
புனைதரும் பாத்திமா என்னும் பூம்_கொடி – சீறா:3242/2
கொடி திரளொடும் குரகதங்கள் முன் செல – சீறா:3274/3
முறைமுறை கொடி படை படர்ந்து முன் செல – சீறா:3280/2
மறு அறும் வெண் கொடி உலவி வள்ளலார் – சீறா:3302/3
மிடல் உறும் வெற்றி உக்காபு எனும் கொடி மிசஃபு கை கொண்டு – சீறா:3377/1
அடல் நபி முன்பு செல்ல அலி முனம் கொடி ஒன்று ஏக – சீறா:3377/2
தடம் உறு மதீனா வேந்தர்-தம் முனம் கொடி ஒன்று ஏக – சீறா:3377/3
குடை கொடி செறிந்தது ஒப்ப குருகு இனம் இரியல் போக – சீறா:3381/2
படர் கொடி விசும்பு தூண்ட படை கடல் நடந்தது அன்றே – சீறா:3413/4
சிவிகையின் நெருக்கம் என்கோ செழும் கொடி நெருக்கம் என்கோ – சீறா:3414/2
கொடி கணம் திரண்டு இரு விசும்பு இடைவெளி குறைப்ப – சீறா:3438/2
கோல வட்ட வெண் கவிகையும் நெடும் கொடி காடும் – சீறா:3457/1
பதி தலத்தினும் விண்ணினும் கொடி திரள் பறப்ப – சீறா:3461/2
விருது நீள் கொடி இரு புறம் உலவி மேல் விளங்க – சீறா:3469/3
கொடி ஒடிந்தன விரி குடை நுறுங்கின குணிலால் – சீறா:3494/1
தூசி நின்றவர் துணித்து வெம் கொடி படை துரத்தி – சீறா:3495/2
வாள் அறுந்தன குடை கொடி அறுந்தன மாதோ – சீறா:3511/4
புடைத்தனன் ஹமுசா திரு கொடி விலாப்புறத்தில் – சீறா:3523/2
செம்பருந்து இனமும் சகுந்தமும் பரந்த திரள் கரும் கொடி பல பரந்த – சீறா:3560/3
கொடி_இடை உதுமான் மனைவியர் என்னும் குயில் மொழி திரு மயில் இறந்து – சீறா:3591/2
தானைகள் ஈண்ட கொடி திரள் மலிய வரும் நபி-தமை முகம் நோக்கி – சீறா:3594/1
கொடி படை குழுவொடும் குடைகள் மொய்த்திட – சீறா:3629/3
கரும் சகுந்தமும் கொடி கணமும் கங்கமும் – சீறா:3661/1
கொண்ட வெண் குடைகளோடும் கொடி திரள் மிடைந்த எங்கும் – சீறா:3852/3
மேவினில் புயலை ஒப்ப வெண் கொடி படர்ந்து செல்ல – சீறா:3870/2
தண் உடல் தங்க வீசும் தவள வெண் கொடி முன் ஈண்ட – சீறா:3880/2
கணங்கள் விண்ணில் பறப்ப கரும் கொடி
நிணங்கள் உண்டு வயிற்றை நிறைத்தன – சீறா:3909/2,3
துவள்தரும் கொடி பலவும் தோன்றலால் – சீறா:3969/3
விண் துளாவிய நறும் கொடி படலமும் விரிந்த – சீறா:4020/1
முரசம் ஆர்த்து எழ வெற்றி வெண் கொடி செல முன்னி – சீறா:4027/3
வெற்றி கொடி முன் செல சேனை வேலை நடப்ப வண்டு இனங்கள் – சீறா:4038/1
கொடி நெடு மூதெயில் கொம்மை ஏற்றிய – சீறா:4064/1
சுரி குழல் பணை தோள் பிறை நுதல் கனி வாய் துணை முலை கொடி இடை கரிய – சீறா:4117/3
வீசு கொடி சாமரை கைவேல் படைகள் எல்லாம் – சீறா:4137/2
குடை நிழற்ற வெண் கொடி செல – சீறா:4149/1
படபடென கொடி ஆட குடை கவிப்ப மரை எறிய பரிகள் பாய – சீறா:4312/1
திடுதிடென ஈண்டியது என்று அரிய மறை எழுது கொடி சீயம் இன்னே – சீறா:4312/3
இலையை ஒத்த கொடி திரள் வீழ்ந்து இலங்கின செம் சோரி செக்கர் என்ன தோன்றும் – சீறா:4317/3
மின்னு கதிர் வாள் வீழ கொடி வீழ திறம் வீழ வீரம் வீழ – சீறா:4318/2
அவம் முந்திய மன வெம் குபிரவர் வெண் கொடி ஒளியில் – சீறா:4321/2
இறு மென் கொடி இடையார் நபி எதிர் நின்று இவை இசைத்தார் – சீறா:4352/4
தொகு மென் கொடி கவின் உந்திய திருவாம் சுவைறாவை – சீறா:4355/3
குரம்பையும் குடில் சூழ் முல்லையும் நீந்தி கொடி நகர் மதீன நாடு அடைந்தார் – சீறா:4452/4
முணங்கு பல் கொடி ஆட உரும் என – சீறா:4479/2
நெடும் கொடி கம்பம் ஒடிந்தன சாய்ந்தன நெகிழாது – சீறா:4605/3
சாரும் வெண் கொடி ஒன்று ஏக சார்ந்தனர் தானை சூழ – சீறா:4630/3
போதுக செயினபு என்னும் பூம் கொடி மனது நாணி – சீறா:4714/2
வெருவுறும் வங்கூழ் ஆட்டிட நுடங்கும் வெண் கொடி மாடமும் சிறந்து – சீறா:5010/2
நீக்கினர் வேலை அறல் அற பருகும் நிழல் மழை தவழ் கொடி நுடங்கு – சீறா:5022/3

மேல்


கொடி-தனக்கு (1)

பொறையின் மிக்கு உயர் மருத்துவ பூம் கொடி-தனக்கு
தறுகிலாது ஒரு குறங்கும் ஓர் தமனிய காசும் – சீறா:3745/2,3

மேல்


கொடி-தனை (1)

மட_கொடி-தனை கொணர்ந்தான் வடிவுசெய்திடு-மின் என்ன – சீறா:1732/2

மேல்


கொடி_மருங்குல் (1)

கொடி_மருங்குல் இ குழந்தையால் ஆம் கொடியவரேல் – சீறா:331/2

மேல்


கொடி_இடை (4)

கொடி_இடை பரதாபமும் வருத்தமும் கூறி – சீறா:234/3
திருந்து மென் மலர் கொடி_இடை கேட்டி நின் சிந்தை – சீறா:460/1
குவிதரும் கதிர் செழும் மணி கொடி_இடை கதீஜா – சீறா:1290/3
கொடி_இடை உதுமான் மனைவியர் என்னும் குயில் மொழி திரு மயில் இறந்து – சீறா:3591/2

மேல்


கொடி_இலை (1)

கொடி_இலை சிறு கேணியும் குறுகிட நடந்தார் – சீறா:858/4

மேல்


கொடிக்காலும் (1)

கூறுகூறு கொண்டிடு கிடங்கிடை சிறு கொடி இலை கொடிக்காலும்
சாறு கொண்டு எழும் ஆலையும் கன்னல் அம் சாலையும் கடந்தாரே – சீறா:671/3,4

மேல்


கொடிக்கு (2)

மட_கொடிக்கு என மறுத்தார் என்று எண்ணியே – சீறா:319/2
இறையவன் திரு புலிக்கு நம் நபி இளம் கொடிக்கு
மறு இலா திரு மங்கல சோபன வசனம் – சீறா:3110/1,2

மேல்


கொடிகள் (13)

தேம் கமழ் சுருதி வரி முறை படர்ந்து திகழ்தரு நித்தில கொடிகள்
ஓங்கிட மாட குடுமியின் நடு நின்று உலவியது இரவினும் பகலும் – சீறா:91/1,2
அதிர்ந்திட கரம் அசைத்தல் போல் அசைந்தன கொடிகள் – சீறா:873/4
புதுக்குவான் தொழில்புரிந்த போல் அசைந்த பொன் கொடிகள் – சீறா:874/4
குவிந்த கை விரித்து அழைத்த போல் அசைந்தன கொடிகள் – சீறா:875/4
புது மலர் தார்கள் நாற்றி பூம் துகில் கொடிகள் சேர்த்தி – சீறா:3132/1
கோது அறும் குளிர்ச்சி எய்தி நடுங்கின கொடிகள் எல்லாம் – சீறா:3133/4
பிணித்த பொன் காந்தி உமிழ்தரும் கொடிகள் பெரும் துகள் படலங்கள் துடைப்ப – சீறா:3166/2
துயல்வரும் கொடிகள் துன்ன துரகதம் நடத்தினாரால் – சீறா:3410/4
பண் இயல் கொடிகள் எல்லாம் பயோதரம் தடவி நின்ற – சீறா:3849/2
வெல்லும் வெல்லும் என்று ஆடின விடு நெடும் கொடிகள் – சீறா:3855/4
பாய்ந்தன பரிகள் ஆடி பறந்தன கொடிகள் வானில் – சீறா:4180/1
திரை என ஒளிர்ந்து செம்மை சிறந்த வெண் கொடிகள் நாட்டி – சீறா:4184/3
விண்ணை மறைத்தன கொடிகள் மேகம் மறைத்தன குடைகள் விரும்பி நோக்கும் – சீறா:4305/1

மேல்


கொடிகளும் (3)

பொன்னின் நன் கதிர் குலவிய கொடிகளும் பொருவா – சீறா:1702/3
மருங்குல் போல் சிறு கொடிகளும் எழுதுவர் மடவார் – சீறா:3121/4
வீசிய நெடும் கால் கொடிகளும் ஒருபால் விண்ணினில் செறி குடை ஒருபால் – சீறா:4449/2

மேல்


கொடிதாய் (1)

குறைத்து வைகலும் இதம் அற பேசியும் கொடிதாய்
செறுத்தும் தீவினை செய துணிந்தவர்களேயன்றி – சீறா:2918/2,3

மேல்


கொடிது (4)

ஏதம் உற்றது சுரத்திடை படும் இடர் கொடிது
காத நான்கினுக்கு ஒரு கரம் நீர் உறா கடும் கான் – சீறா:546/2,3
கொடிது எனும் உப்பும் கைப்பும் குவலயத்தினில் இல்லாத – சீறா:2839/1
கொடிது என கனவு உரைத்ததும் குறித்து எடுத்து ஆய்ந்து – சீறா:3830/2
மையினும் இருண்ட இருள் அற கொடிது மனத்தினில் நினைக்கொணா கபடும் – சீறா:4112/1

மேல்


கொடிப்புலி (6)

கூர்த்த வள் உகிர் கால் நீண்ட வால் வரி ஆர் கொடிப்புலி கொடிய வெம் பசியால் – சீறா:2879/3
தீ என மிளிர் கண் கொடிப்புலி பேழ் வாய் சிக்கிய துருவையின் பல கால் – சீறா:2881/1
மையினை விடுத்த கொடிப்புலி அடுத்த வரைப்புறத்து உச்சியின் ஏறி – சீறா:2884/1
கூய பேருவகை பொதுவனை நோக்கி கொடிப்புலி மறுத்தும் வாய் திறந்து – சீறா:2887/2
குலங்களும் அறியேன் இன்று நும்பொருட்டால் கொடிப்புலி கானகத்து உரைத்த – சீறா:2890/2
விண்டகத்து உரைத்த கொடிப்புலி குருவாய் மேலவன் விதி மறை ஈமான் – சீறா:2891/1

மேல்


கொடிய (48)

கரிசமும் கபடும் இடையறா கொடிய கனை நுமுறூது செய் வினையின் – சீறா:149/2
குல முறை மன்னர் போய் கொடிய பாதகர் – சீறா:300/1
குலம் தலை மயக்கிடும் கொடிய காலமே – சீறா:304/4
தீயினும் கொடிய மாற்றம் செவி மடல் துளையில் ஓடி – சீறா:813/1
கொடிய தீ வினைக்கு உரியவர் சொல்லினை குறித்தோர் – சீறா:851/3
அபுஜகில் எனும் கொடிய பாவியும் அடைந்தான் – சீறா:889/4
வன் மன கொடிய காபிர் மனத்து உறு சூழ்ச்சியாக – சீறா:940/2
தீங்கு இயற்றிட நினைத்திடும் கொடிய அ தீமை – சீறா:952/2
கொடிய சூதர்கள் வன் நசுறானியின் குலத்தோர் – சீறா:966/1
கள் கொலை படிறு நிந்தை களவுடன் கொடிய பாவம் – சீறா:1040/1
மலி தரும் புகழ் முகம்மதை கொடிய வஞ்சன் என்று பெயர் பேசிய – சீறா:1422/1
நலி தரும் கொடிய நரகு அடைந்திடுவன் என்ன ஆதி திரு நல் மொழி – சீறா:1422/3
கரைத்திட நனி அதாபு எனும் கொடிய கடும் பிணி பிடித்திடும் என்றார் – சீறா:1454/4
பழுதுறும் கொடிய மாற்றம் அபுஜகில் பகர்ந்தது எல்லாம் – சீறா:1494/1
கான் அமர் கூந்தல் செ வாய் கடு அடர் கொடிய வாள் கண் – சீறா:1717/3
கொடிய பாதகம் வஞ்சனை குபிர் கொலை அனைத்தும் – சீறா:1885/1
வானம்மட்டு இருண்ட கொடிய வல் இருளை மறைபட நொடியினில் மாற்றி – சீறா:1912/2
வாய் கொளா கொடிய வெம் சொல் மனத்தினை வெதுப்ப கண்கள் – சீறா:2387/2
குறைஷி காபிர்கள் விளைத்திடும் கொடிய வல் வினையை – சீறா:2492/1
பன்ன அரும் கொடிய வேகம் பரந்து உடல் அனைத்தும் தாக்கி – சீறா:2594/1
தீது உற கொடிய வேகம் தலை கொள சினந்து சீறி – சீறா:2605/3
விட்டு நம் நபி கொடிய வெம் கானிடை விளங்க – சீறா:2635/2
கள்ளம் இகல் பழி பாவம் மாறாத கொடிய சுறாக்கத் என்று ஓதும் – சீறா:2661/1
கூர்த்த வள் உகிர் கால் நீண்ட வால் வரி ஆர் கொடிப்புலி கொடிய வெம் பசியால் – சீறா:2879/3
கொடிய வெம் படையிடை திரிந்தன சில குதிரை – சீறா:3487/4
அடிபடும் கொடிய மாருத விசையின் ஆயிடை புரி முறுக்கு அறுந்துவிடு – சீறா:3573/3
புண்பட இதழில் பற்பல் கால் சினந்து பூட்டிய கொடிய வெள் எயிறும் – சீறா:3581/2
தீது உறும் கொடிய பாதகன் சிரசை அகற்று-மின் என செழு மறையின் – சீறா:3589/3
விக்கினம் என்ப யாவும் விளைத்திடும் கொடிய நீரான் – சீறா:3689/2
மறம் தரும் கொடிய வஞ்ச மனத்து அபீறாபிகு இன்னே – சீறா:3716/1
கொடிய வஞ்சகத்தை சூழ்ந்த குணத்து அபீறாபிகு ஆவி – சீறா:3726/1
கொடிய வஞ்சகன் அபூசகல் சேய் இவை கூற – சீறா:3772/1
வெண் நிறத்த வெம் பரி சில கொடிய போர் விளைப்ப – சீறா:3887/1
கொடிய வஞ்சக சூமன் வந்து அழுது இவை கூற – சீறா:3987/2
கொடிய நஞ்சு என தீ என உரும் என கொதித்த – சீறா:3998/1
தள்ள அபாஅசா என்போன் வந்தான் கொடிய தறுகண்ணான் – சீறா:4047/4
தீயினும் கொடிய தன்மையர் எவர்க்கும் செம்மை இலாத வெம் சூதர் – சீறா:4082/2
சூதரில் கொடிய சூதன்-தன் செய்கை துன்புற யாவையும் தொகுத்து – சீறா:4086/3
நஞ்சினும் கொடிய மொழி செவி ஓட நாட்டங்கள் சிவந்து அழல் தெறிப்ப – சீறா:4087/1
சூதரில் கொடிய பாதகன் இருந்த சுடர் மனை கடைத்தலை புகுந்தார் – சீறா:4091/4
சென்றனர் இன்னே வந்திலர் கொடிய தீவினை பயன் அணுகினவோ – சீறா:4118/1
குற்றம் உறு வல் நரகு சேர் கொடிய கஃபு – சீறா:4136/1
சூர் மலிந்து விளையாடல் மிஞ்சு கழல் தோய்வு அரும் கொடிய கானமே – சீறா:4209/4
சிறுமை செய்பவர் நாண் உற கொடிய வெம் தீமை – சீறா:4274/1
நஞ்சு எனும் கொடிய குபிரொடும் கூண்ட நட்பு இல என திட வாய்மை – சீறா:4460/1
குலத்தினில் இறந்தனன் கொடிய வெம் பழி – சீறா:4544/1
கொண்டலன்றி மற்று இரும் திசைதிசை-தொறும் கொடிய
அண்டமும் வெடித்திட தொனி அடிக்கடி அறைந்தது – சீறா:4608/1,2
அடைகிடந்து இருண்ட கொடிய புன் மனத்தராகிய எண்மரும் அன்றே – சீறா:5015/4

மேல்


கொடியம் (1)

வெறுத்த புன் மன கொடியம் யாம் விளைத்திடும் வினையை – சீறா:959/1

மேல்


கொடியர் (1)

கவர் மன காபிர்கள் கொடியர் காண் என்றார் – சீறா:511/4

மேல்


கொடியவர் (6)

கொலை மன கொடியவர் கூட்டத்தால் மனம் – சீறா:1802/1
கொடியவர் பொருட்டால் விளைத்திடும் பவமோ குவலயத்து உதித்திடும் மாந்தர் – சீறா:1904/2
பகைத்த புன் மன கொடியவர் பெரும் பகை தொடுத்தார் – சீறா:2209/3
கொடியவர் திசையினை குறுகினார் அரோ – சீறா:3015/4
தரும் மறை வேத மொழி செவி அறியா தறுகணர் கொடியவர் நாளும் – சீறா:5019/1
கொலைபடும் உறனி கூட்டத்தில் உறைந்த கொடியவர் எண்மரை கொடுபோய் – சீறா:5028/1

மேல்


கொடியவர்கள் (1)

ஏதம் உற்ற வன் மன கொடியவர்கள் இல்லிடத்து ஓர் – சீறா:957/1

மேல்


கொடியவரிடத்தில் (1)

தீயினும் கொடியவரிடத்தில் செப்பியே – சீறா:1475/2

மேல்


கொடியவரேல் (1)

கொடி_மருங்குல் இ குழந்தையால் ஆம் கொடியவரேல்
வடிவுறும் பொருள் அடுக்கினும் நம்-வயின் வாரா – சீறா:331/2,3

மேல்


கொடியவன் (13)

கொடியவன் கவடமாய் ஓர் சூழ்ச்சியை குறித்து நீண்ட – சீறா:808/2
அடர்ந்து எதிர்த்து உரைத்த கொடியவன் அபூலகபு புவியிடத்தும் ஆகிறத்தும் – சீறா:1456/1
கொடியவன் இவன் என கனன்று கூறினான் – சீறா:1481/4
வஞ்சக கொடியவன் உரைத்திடும் மொழி வழியே – சீறா:2223/1
இருளும் புன் மன கொடியவன் அபூஜகுல் இசைப்பான் – சீறா:2504/4
சகி இலாது ஒரு கொடியவன் தனித்து ஒரு பரி மேல் – சீறா:2645/3
பதிய நின்றது கொடியவன் விடு நெடும் பரியே – சீறா:2654/4
கொடியவன் உறைந்த புவாத்து கோட்டையை – சீறா:3282/2
உதுபத் என்னும் அ கொடியவன் நடந்த உக்கிரத்தின் – சீறா:3540/1
ஈன வஞ்சக மாயவன் கொடியவன் இதம் இல் – சீறா:3984/3
கொண்டார் நயினார் முன் விடுத்தார் நோக்கி இவன் போல் கொடியவன் எங்கு – சீறா:4048/3
குறைபட உரைத்தீர் சொல்வது அன்று என்றார் கொடியவன் கேட்டு உவந்து ஈன்ற – சீறா:4105/3
பாடலத்து அமர்ந்த கொடியவன் ஆவி பறிபட பகழியால் வீழ்த்தி – சீறா:4933/3

மேல்


கொடியவன்-தன் (1)

இனம் பிடித்திடு என உரைப்ப கொடியவன்-தன் உயிர் பிடுங்கி எடுத்து வாரி – சீறா:2660/3

மேல்


கொடியவனிடத்தில் (1)

குழுவொடும் திரண்டு வைகும் கொடியவனிடத்தில் சார்ந்தார் – சீறா:1494/4

மேல்


கொடியன் (7)

கூறிய மொழி கேட்டு அபூலகுபு எனும் அ கொடியன் இரு விழி சிவந்து – சீறா:1455/1
அன்பினர்க்கு இரங்கா தறுகணன் கொடியன் அபூஜகில் ஒழியும் நாளளவும் – சீறா:1906/1
குவிதரும் திரு வாய் விரிதர உரைத்தார் கொடியன் என் வலி குறைந்திடவே – சீறா:2314/4
காயும் வஞ்சக கொடியன் என்று உரைத்த கட்டுரைக்கும் – சீறா:3531/2
கண்டார் அயிர்த்தார் கொடியன் என கனன்றார் பிடித்தார் மனத்து இரக்கம் – சீறா:4048/1
கொடியன் எகூதி அம் குலத்தில் தோன்றினன் – சீறா:4056/3
கொடியன் தீமை பொறுத்து அருள் கொற்றவ – சீறா:4232/3

மேல்


கொடியார் (2)

முடங்கு உளை பகு வாய் மடங்கல் அம் கொடியார் மோலி மாலிக்கு சார்பு இருந்த – சீறா:159/4
கொடியார் கழல் அடலோய் நுமர் குலம் ஏது என நவில – சீறா:986/2

மேல்


கொடியிடையார் (1)

வரி விழி செம் கனி துவர் வாய் கொடியிடையார் புடை சூழ வளரும் செல்வம் – சீறா:1216/3

மேல்


கொடியில் (1)

படம் தரு கொடியில் தூண்டும் பகை பெரும் கடலை கையால் – சீறா:1759/3

மேல்


கொடியின் (3)

வஞ்சி மென்_கொடியின் முக மலர் கவினும் மருங்கினில் விசித்த பட்டு உடையும் – சீறா:275/1
விரிந்த அ படல தூளி மறைத்தன கொடியின் வீக்கம் – சீறா:3378/2
நிறைந்தன கொடியின் வீக்கம் மறைத்தன கவிகை நீத்தம் – சீறா:3378/3

மேல்


கொடியினை (1)

சுந்தரம் தவழ்ந்து இலங்கிய கொடியினை துதித்து – சீறா:345/3

மேல்


கொடியுடன் (1)

வள்ளல் வெண் கொடியுடன் மகிழ்ந்து முன் செல – சீறா:3303/2

மேல்


கொடியும் (16)

கடி மலர் கொடியும் செவ்வி கற்பக தருவும் போல – சீறா:122/1
சேனமும் கொடியும் தொடர் கதிர் வடி வேல் செம்மல் என்று உயர்ச்சி பெற்றிருந்தார் – சீறா:162/4
ஆடவர் திலகர் அப்துல் முத்தலிபும் ஆமினா எனும் குல_கொடியும் – சீறா:388/1
புனை மணி கொடியும் கவிகையும் காணார் பொருந்திய துயரமே கண்டார் – சீறா:1012/4
குலவிய கொடியும் கவரியும் விரிய கொலை மத களிறுகள் நெருங்க – சீறா:1198/2
குறைவு இலாது உயர்ந்து தழைத்து இனிது ஓங்கும் குல கதீஜா எனும் கொடியும்
மறைபடாது எழுந்த மதி முகம்மதுவும் மணவறை புகுந்தனர் அன்றே – சீறா:1211/3,4
இருள் அறும் வெற்றி வெண் கொடியும் ஈந்தனர் – சீறா:3028/4
முயலகன் மதியின் குடையொடு கொடியும் மொய்த்திட செறிந்தனர் அன்றே – சீறா:3169/4
கனை கடல் படையும் நீண்ட கவிகையும் கொடியும் சூழ்ந்த – சீறா:3189/1
பின்னிய கொடியும் வீசும் கவரியும் பிறங்க தாங்கும் – சீறா:3202/2
ஹபீபு-தம் பெரும் சேனையும் கவிகையும் கொடியும்
அபூஜகுலுடன் வருபவர் எவரும் கண்டு அறிந்தார் – சீறா:3464/1,2
கங்கமும் கொடியும் சகுந்தமும் ஓரி கணங்களும் இகலனும் சுணங்கும் – சீறா:3577/1
சவி தரும் கொடியும் கவரியும் குடையும் தாள் இணை இடறிட நடந்து – சீறா:3587/3
பகுத்து உரைப்பது என்-கொல் என பசும்_கொடியும் கணவனுடன் பகர்ந்தாள்-மன்னோ – சீறா:3753/4
கொடியும் ஆலவட்டங்களும் விரிந்த வெண் குடையும் – சீறா:3805/1
பொருவு அரிய அழகு மயில் ஆயிசா எனும் கொடியும் போனார் அன்றே – சீறா:4304/4

மேல்


கொடியே (2)

குடிபுகுந்தனர் கத்தீஜா எனும் குல கொடியே – சீறா:2204/4
வழு இலா கொடியே நின்-தன் மணமகன் கொணர்தி என்றார் – சீறா:4792/3

மேல்


கொடியேம் (1)

பன்னுதற்கு எவை என்று அறிகுவோம் கொடியேம் பாலையில் படும் வரலாறே – சீறா:689/4

மேல்


கொடியேன் (1)

பாதையின் இழந்தேன் கொடியேன் என பகர்ந்தார் – சீறா:455/4

மேல்


கொடியை (4)

தூ நகை தளர செ வாய் துடி இடை கொடியை நோக்கி – சீறா:395/3
உமிழ் கதிர் கொடியை வெள் நிலா கலை வந்து உடுத்த போல் கலை எடுத்து உடுத்தி – சீறா:1201/3
வெண் கதிர் வெள்ளை வெற்றி கொடியை முன் விரித்திட்டாரால் – சீறா:3376/4
வருந்து மெல் இழை கொடியை மென் பிடி நடை மயிலை – சீறா:3731/3

மேல்


கொடியொடு (2)

உரைஞ்சிட கொடியொடு நடந்த ஒள்ளியோர் – சீறா:3661/2
கொடியொடு கவரி வீழ்ந்த குடையொடு சிவிறி வீழ்ந்த – சீறா:3957/1

மேல்


கொடியொடும் (1)

வெற்றி வெண் கொடியொடும் வேக வாம் பரி – சீறா:3032/1

மேல்


கொடியோ (1)

பெரு வரையிடத்தின் அடி உறைந்து இலங்கும் பேரெழில் சுமந்த பொன் கொடியோ
விரி கதிர் மணிமேகலை நடு கோத்து விளங்கிட நுடங்கு மெல் இழையோ – சீறா:1969/1,2

மேல்


கொடியோர் (1)

அங்கு அவன் மொழிக்கு ஒழுகினர் அவனினும் கொடியோர்
பொங்கும் அவ்வுழை புகுந்தனர் அபசி மா புரத்தை – சீறா:2034/1,2

மேல்


கொடியோன் (4)

குன்று போல் விழுந்து அவிந்தனன் ஒலீது எனும் கொடியோன் – சீறா:3538/4
கொடியோன் அவனை விண்ணிடத்தில் ஏற்றி மனத்தின் குறை தீர்த்து – சீறா:4051/1
குவ்வுற வீழ்ந்தான் ஆருயிர் துறந்தான் குணம் இல்லா பாதக கொடியோன் – சீறா:4116/4
தந்திரத்து அமைந்த அகுத்தபு மகிழ்ந்த சந்ததி குயை எனும் கொடியோன் – சீறா:4454/4

மேல்


கொடியோனே (1)

கொட்டினான் எழுந்தான் அபுஜகில் எனும் கொலை மன கொடியோனே – சீறா:674/4

மேல்


கொடிற்று (1)

தீது உறும் கொடிற்று எயிற்று அற கடித்தனன் சிறியேன் – சீறா:2618/4

மேல்


கொடு (79)

கடந்த செம் மணி பையுடன் கொடு கடல் ஏற – சீறா:32/3
கடு வினை அடர்ந்த கொடு வினை விழியார் கறை தவிர் மதி முகம் கண்டோ – சீறா:90/3
கொடி இடை அலிமா கூற கொடு வரை முழையில் தோன்றும் – சீறா:431/3
என்னையும் கொடு ஷாமினுக்கு ஏகும் என்றி இசைப்ப – சீறா:545/2
அடங்கலும் கொடு நடந்து ஒரு தலத்தினில் ஆனார் – சீறா:551/4
தொலைவு இல் துன்பு உற அற கொடு வினையொடும் தொடர்வர் – சீறா:564/3
தொடர்ந்து மாயவன் சூழ்ச்சியும் கொடு மன துணிவும் – சீறா:567/2
குடிகுடி-தொறும் வழுவும் அலால் கொடு நரக – சீறா:576/3
பச்சை மென் மலர் இதழ் கொடு துடைத்திடும் படி போல் – சீறா:578/2
அலைவு இல் நல் வழி கொடு சொலும் என அனுப்பினரே – சீறா:584/4
நம்-தம் ஊரவர் இன படையுடன் கொடு நடந்தால் – சீறா:592/3
மறைவு இலாது கண்டு அணி துகில் கொடு தனி மகிழ்வொடு பொதிவாக – சீறா:648/3
சினவு வேல்_விழி பொருள் கொடு வருக என உரைத்தனர் திரு வாயால் – சீறா:658/4
பன்ன அரும் பாதை தலை தடுமாற பண்பொடு கொடு நடத்தினரே – சீறா:680/4
பாதையில் நடப்ப பெரியவன் அருளின் பணி கொடு ஜிபுறயீல் இறங்கி – சீறா:694/2
கொடு வல் இருள் உண்டு கொழும் கதிர் பைம் – சீறா:705/1
உகளும் ஆங்கு ஒரு பாதக கொடு வரி உழுவை – சீறா:755/4
மருவார் மனம் மலைய கொடு மதிளின் புறம் வந்தார் – சீறா:978/4
கொடு_மரம் குனித்து தூணியும் தாங்கி கொழும் சரம் வல கரம் தூண்டி – சீறா:999/2
கதம் கொடு நெருங்கின கரியின் கூட்டமே – சீறா:1142/4
திடுக்கமுற்றது துகில் கொடு பொதி மனம் தெளியாது – சீறா:1273/3
பாத பங்கயத்து இணை மிசை சிரம் கொடு பணிந்து – சீறா:1295/2
நிலம் பிட்டு உதிர மண் சிதற நிலவா மணி தாள் கொடு கீண்ட – சீறா:1332/3
சீற்றம் அடங்கா வரி வேங்கை திரியும் வனமும் கொடு மடங்கல் – சீறா:1338/1
புதிய வேத மொழி கொடு புகழ்ந்து நிலை பொருந்தி அங்ஙனம் இருந்தனர் – சீறா:1429/4
தாதை வெந்நிடம் இருந்ததை சிதறி சரி வளை கை கொடு தனி துடைத்து – சீறா:1436/3
வேகமுற்ற கொடு நரகிடை புகுத விடுதல் வேண்டும் என விரைவினான் – சீறா:1437/3
இருந்த காபிர்களில் ஒருவன் உள் மதத்தால் இடது செம் கரம் கொடு பொசித்தான் – சீறா:1444/4
வான_நாயக நல் நெறி முகம்மதுவும் வல கரம் கொடு புசித்திடும் என்று – சீறா:1445/2
அலது அபூஜகிலினை கொடு தீன் நிலை-அதனை – சீறா:1505/2
தொடருவார் சுடர் வாள் கொடு தாக்குவர் துரத்தி – சீறா:1534/2
பகையினை நல் உடல் வருத்தும் நோய்-அதனை கொடு நெருப்பை பாரின் மீதில் – சீறா:1667/1
முற்றும் இ நகர் படை கொடு முடித்திடல் அரிதே – சீறா:1674/4
சலதியூடு உறை கொடு விடம் என தலையெடுத்திட்டு – சீறா:1686/1
திறை கொடு பணிந்து வேறோர் திரு மனை இடத்தில் சேர்த்தி – சீறா:1740/2
செகதலத்து உறைந்த நபியிடத்து வந்தார் தெரி மறை கொடு ஜிபுரீலே – சீறா:1944/4
அரும் கதிர் கலசத்து ஆபுசம்சத்தின் அரிய நீர் கரம் கொடு தெளித்தே – சீறா:1945/4
ஈனம் அற்று உனது மகவு எனும் தசையை இவண் கொடு வருக என்று இசைத்தார் – சீறா:1947/4
கொடு மன குறைஷி அம் காபிர் கூடி அப்படி – சீறா:2146/1
தரும் கை வள்ளலிடம் கொடு சார்ந்தனர் – சீறா:2336/4
மன்னிய செழும் கதிர் மாடத்துள் கொடு
மின்னிய தவிசினில் ஏற்றி வீரத்தின் – சீறா:2400/1,2
வீடு உறைந்து ஒளித்தவர் இவர் என கொடு விடுத்தார் – சீறா:2484/4
விரைந்து காபிர்கள் முன் கொடு விடுக்கும் அ நேரம் – சீறா:2485/1
மறைப்பட தட தாள் கொடு அ வளையையும் மறைத்தார் – சீறா:2616/4
பாதகத்தையும் நினைத்து மை கொடு விடம் பழுத்த – சீறா:2618/3
பாத மென் மலரிடத்தினில் சிரம் கொடு பணிந்து – சீறா:2622/2
விரிதரும் கடிவாயினில் கொடு விடம் அகல – சீறா:2623/2
பயிற்றும் வேத வாசக முகம்மதை கொடு பரிவின் – சீறா:2633/3
கொல் நுனை வேல் கொடு தாக்கி முகம்மதினை தரை வீழ்த்தி கொல்வேன் என்ன – சீறா:2659/3
தத்தம் இல் கொடு புக சார்ந்த மன்னவர் – சீறா:2745/2
கொடு வரும் சோகினை கூண்டி யாவரும் – சீறா:2746/2
மாசிலான் அருள் கொடு நடந்த வாகன – சீறா:2749/1
திரள் ஒரு சிதகா முளரியின் அடைந்து காப்பொடும் கொடு நிதம் திரிவான் – சீறா:2877/4
கறை கெழும் கொடு மன கருதலார்-தமை – சீறா:2988/3
அடல் படை கொடு மதினாவில் ஆயினார் – சீறா:3274/4
பதலையின் புறம் விடுத்து அடல் படை கொடு நடத்தி – சீறா:3463/2
கீன்ற வேல் ஹமுசாவும் வெம் படை கொடு கெழுமி – சீறா:3480/3
ஆர மார்பினில் வேல் கொடு தாக்கினன் அவனை – சீறா:3500/3
வச்சிராயுதம் கொடு வரும் ஒலீது உளம் மறுக – சீறா:3526/2
கதிர் கொள் வாள் கொடு தாக்கினர் கதையினில் பிடித்து – சீறா:3540/3
முதிரும் வெம் கதிர் அயில் கொடு முனிந்து மோதினனால் – சீறா:3540/4
மல்லின் மாய்ந்தனர் சிலர்சிலர் வேல் கொடு மார்பில் – சீறா:3551/2
வலி கொடு காபிரை பதுறின் மாய்த்து நல் – சீறா:3612/1
அவம் என யாவரும் அகத்தினுள் கொடு
குவிதரும் கணத்தொடும் கூறலுற்றனர் – சீறா:3623/3,4
சென்னியில் கொடு சில பெயர்கள்-தம்முடன் – சீறா:3647/2
அறபு மக்க நம் நகர் படை கொடு முகம்மதுவை – சீறா:3779/1
நெய் வழிந்த செம் கதிர் இலை வேல் கொடு நேடி – சீறா:3798/1
உறு சினத்தொடும் கொடு மலை உகுதின் உற்றனரால் – சீறா:3816/4
தண் நிலா தரு படைக்கலன் கொடு மைந்தர் தாக்க – சீறா:3887/2
வேலையை கொடு மீளவேண்டுமால் – சீறா:3976/4
கொல் உலை வடி வேல் விட்டு எறிந்தன போல் கொடு நரகினில் குடிபுகுவான் – சீறா:4104/4
வவ்வுற நினைந்து மோந்துபார்ப்பவர் போல் வாள் கொடு வயிற்றிடை வழங்க – சீறா:4116/3
வென்றி கொடு எழுந்து வர வேண்டும் இனி என்றார் – சீறா:4123/4
மின் திறந்த வை வாள் கொடு இ வீரனை – சீறா:4224/1
வெம்பிய சீற்றத்து எகூதியர்-அவரும் வேண்டிய படை கொடு செறிய – சீறா:4443/3
கங்கம் தூணியில் சேர்த்து வாள் கை கொடு களிப்புற்று – சீறா:4597/1
செம்மலை கொடு செல்கின்ற அத்திரி – சீறா:4822/2
தென் உலவு பங்கய மலர் கை கொடு தீண்ட – சீறா:4900/3
சீல நபி பாதம் மிசை சென்னி கொடு சேர்த்தி – சீறா:4901/3

மேல்


கொடு_மரம் (1)

கொடு_மரம் குனித்து தூணியும் தாங்கி கொழும் சரம் வல கரம் தூண்டி – சீறா:999/2

மேல்


கொடுக்க (1)

வெருவரல் பெரிதாய் மெலிவது தவிர மேன்மையும் வளமையும் கொடுக்க
கரு முகில் அகல துஆ செயும் என்றார் கபீபு இறசூல் அவை செய்தார் – சீறா:4760/3,4

மேல்


கொடுக்கில் (2)

கரந்து தம் இடது பால் முலை கொடுக்கில் கனி இதழ் வாய் திறந்து அருந்தார் – சீறா:366/4
மறைபுகும் என்னை காக்க மகிழ்ந்து நீர் கொடுக்கில் என்-பால் – சீறா:4797/3

மேல்


கொடுக்கும் (3)

கொண்டனர் பலிசையாக ஆங்கு அவை கொடுக்கும் முன்னம் – சீறா:4286/3
கொடுக்கும் மை முகிலின் அன்னீர் கோது உற தீனர் வெம் போர் – சீறா:4368/3
கொடுக்கும் வள்ளியோர் மனையினில் செறி நிதி குவை போல் – சீறா:4834/1

மேல்


கொடுகி (2)

நந்தி மிஞ்சிய விலங்கு இனம் கொடுகி மெய் நடுங்கும் – சீறா:25/4
குசை கொள் வாம் பரி ஒட்டகம் எருதொடு கொடுகி
நசை கொள் பாசறை இடம்-தொறும் அடிக்கடி நடுங்கும் – சீறா:4583/3,4

மேல்


கொடுகிய (2)

கம் இனத்து அகடுற கொடுகிய குளிர் கலக்க – சீறா:24/2
கொடுகிய குளிரின் வந்து ஒருவன் கூயினான் – சீறா:3236/4

மேல்


கொடுங்கையில் (1)

திருந்திய வரியை கொடுங்கையில் கிடத்தி திரை செய்து சும்மையில் சேர்த்து – சீறா:58/1

மேல்


கொடுங்கோல் (2)

கொலை அரசன் கொடுங்கோல் நடாத்தினான் – சீறா:299/4
உலகு எலாம் கொடுங்கோல் ஓச்சி ஒரு குடை நிழலில் தாங்கி – சீறா:2258/2

மேல்


கொடுசென்று (1)

கொடுசென்று அன்னவர் உறவியின் நனந்தலை குயிற்ற – சீறா:4833/3

மேல்


கொடுத்த (12)

அரியவன் கொடுத்த வரிசைகள் நிறைந்த ஐம்பது சுகுபு இறங்கியதே – சீறா:135/4
கொடுத்த தங்கம் அலால் பெரும் ஷாம் என குறித்திடும் திசைக்கு ஏற்க – சீறா:660/1
கொடுத்த மன்னரை பணிந்துகொண்டு அறபிகள் குழுவை – சீறா:1699/2
கொடுத்த பாலும் குடித்து ஒரு மேழக – சீறா:2333/2
என்னையும் காப்பர் போல எடுத்து அவர் கொடுத்த மாற்றம்-தன்னை – சீறா:2821/3
குறிக்கும் பொன்னையும் முன்னரின் எழுதி நீ கொடுத்த
நிறைக்குள் எவ்வளவு அவ்வளவு இந்த மா நிதியின் – சீறா:2939/2,3
கொடுத்த பத்திரத்தை வாங்கி கொழும் மலர் கண்ணில் ஒத்தி – சீறா:3097/1
கூடி அங்கு உறைந்து கை கொடுத்த பத்திரம் – சீறா:3318/2
மன்னர் மன் நபி கொடுத்த கை கோல் ஒரு வாளாய் – சீறா:3510/1
குருதி நீரில் நனைந்து செம் நிறத்தினை கொடுத்த – சீறா:3550/4
பிரியமுற்று உன் கிரி கொடுத்த பின் வளம் – சீறா:4559/1
அடிகளா வலம் கொடுத்த ஆண்டவன் ஆணை நுங்கள் – சீறா:4953/2

மேல்


கொடுத்ததில் (1)

கொடுத்ததில் செவந்த செம் கை கோளரி உமறு கத்தாப் – சீறா:1583/2

மேல்


கொடுத்தது (3)

கொண்டு அமர் கடந்த அரசு என பெயரும் கொடுத்தது திரு நபி ஒளியே – சீறா:160/4
கொடுத்தது ஈது என உரைத்தனர் கோளரி அனையார் – சீறா:4434/4
திரு மிகு புயத்தீர் யாங்கள் கொடுத்தது சிறியதேனும் – சீறா:4705/2

மேல்


கொடுத்ததுவும் (1)

ஆதரத்தின் இவர் அவர் கை கொடுத்ததுவும் கொணர்ந்ததுவும் அறைந்திட்டாரால் – சீறா:3751/4

மேல்


கொடுத்தலும் (2)

அறிந்து தாய் அதற்கு எதிர்மொழி கொடுத்தலும் ஆராய்ந்து – சீறா:220/2
இடைந்திலா மொழி கொடுத்தலும் திரியும் என் உருக்களொடும் – சீறா:2640/3

மேல்


கொடுத்தவை (1)

அறு மனத்தினன் அபூஜகில் கொடுத்தவை அனைத்தும் – சீறா:2030/1

மேல்


கொடுத்தனம் (1)

தீனவர் எவர்க்கும் அன்பாய் கொடுத்தனம் செயம்-அது என்றே – சீறா:4910/4

மேல்


கொடுத்தனர் (14)

பல கலை அறிவும் கொடுப்ப போல் எழு நாள் பால் முலை கொடுத்தனர் அன்றே – சீறா:281/4
வடிவின் மிக்கு உயர் முகம்மதை கொடுத்தனர் மகிழ்ந்தே – சீறா:478/4
இறந்தவர்க்கு உயிர் கொடுத்தனர் மறை நபி ஈசா – சீறா:1851/2
கொடுத்தனர் மூன்று நாளைக்கு ஒரு தரம் கொள்க என்ன – சீறா:2832/3
கொங்கு இருந்து உலவும் முகம்மது நபிக்கு கொடுத்தனர் அ நிலத்து இடத்தின் – சீறா:2854/2
உடைபட பதுறில் பொருது வென்று எழுதும் ஓலையை கொடுத்தனர் ஓட்டர் – சீறா:3591/4
கொற்றவர் எவரும் களித்து இனிது உவப்ப கொடுத்தனர் பகுந்து பங்கு இயற்றி – சீறா:3602/4
மன்னர் மன் நபி கொடுத்தனர் போந்தனர் மனையில் – சீறா:3743/4
கொடுத்தனர் விரும்பி வாங்கி கொண்டபோது எழில் குலாவும் – சீறா:3950/2
திக்கறியவே கவுல் கொடுத்தனர் திறத்தோர் – சீறா:4134/4
கொடுத்தனர் ஐ ஒட்டகை சுமப்ப நெல் குறித்தே – சீறா:4135/4
ஓகை மாறாத சான்றோர் கொடுத்தனர் உளம் மகிழ்ந்தே – சீறா:4906/4
நிறைவுற கொடுத்தனர் உரிய நீர்மையால் – சீறா:4982/4
கொற்ற வேல் சல்மாவுக்கு கொடுத்தனர் பிரியமாகி – சீறா:4999/4

மேல்


கொடுத்தனரால் (1)

இருத்தி இஃதே நெறி முறை என்று இணங்கி விரைவில் கொடுத்தனரால் – சீறா:2551/4

மேல்


கொடுத்தனன் (4)

சீலமுற்றவரிடத்தினில் கொடுத்தனன் திறலோன் – சீறா:2641/4
கோலிய வெகுளியோடும் கொடுத்தனன் என்னை அன்றே – சீறா:2840/4
குலவு மாளிகைகள் ஒன்றுக்கு ஆயிரமாய் கொடுத்தனன் என நபி உரைத்தார் – சீறா:2870/4
பொன்_நகர்-அதனில் மணி மனை எமக்கு கொடுத்தனன் இறை என புகழ்ந்து – சீறா:2871/1

மேல்


கொடுத்தனுப்பிய (1)

கொடுத்தனுப்பிய நிதி குவையும் பண்டமும் – சீறா:1992/2

மேல்


கொடுத்தனுப்பினரால் (1)

பிணக்கு அறுத்து அபித்தாலிபு கொடுத்தனுப்பினரால் – சீறா:2039/4

மேல்


கொடுத்தனுப்பினார் (1)

கூன் வெரிந் தொறுவினில் கொடுத்தனுப்பினார் – சீறா:1989/4

மேல்


கொடுத்தார் (5)

கூற்று அடர்ந்த வேல் விழி அலிமா கையில் கொடுத்தார் – சீறா:349/4
கடிதினும் பொருள் இவை என கணக்குடன் கொடுத்தார் – சீறா:966/4
குறைவு இலாது இன்னம் வளர்ந்த பொன் இது என கொடுத்தார் – சீறா:2948/4
கோது இலா உதுமான் மனம் களிப்புற கொடுத்தார்
ஆதரத்துடன் மகிழ்ந்து இனிது உறைந்தனர் அன்றே – சீறா:3734/3,4
கூரும் வேல் விழி மடந்தையர் விரைவினில் கொடுத்தார் – சீறா:3741/4

மேல்


கொடுத்தால் (1)

அஞ்சல் என்று அபயம் கொடுத்தால் உயிர் – சீறா:4245/3

மேல்


கொடுத்தாள் (1)

தேன் அவிழ் பதும மென் மலர் செழும் தாள் திருந்து_இழை களிப்பொடும் கொடுத்தாள் – சீறா:383/4

மேல்


கொடுத்தான் (2)

ஆண்டவன் கொடுத்தான் இந்த நல் பெரும் பேறு அணி_இழை படைத்தனள் என்பார் – சீறா:362/2
கோது அற தெளிந்து எழுது பத்திரத்தையும் கொடுத்தான் – சீறா:2028/4

மேல்


கொடுத்திட்டவாறு (1)

கல்வி சீர் உடைய வள்ளல் கவுல் கொடுத்திட்டவாறு என்று – சீறா:4879/2

மேல்


கொடுத்திட (3)

வரும் அவர் எதிர்நின்று ஒரு மொழி கேட்ப மறுமொழி கொடுத்திட அறியேன் – சீறா:3/2
குதி கொள் பால் முலை குடித்திட கொடுத்திட குறையா – சீறா:339/3
நல்லதாம்படி விருந்து ஒன்று கொடுத்திட நயந்தே – சீறா:4413/4

மேல்


கொடுத்திடலன்றி (1)

கோது செய் நெடிய வேலினில் வாளில் கோலினில் கொடுத்திடலன்றி
வேதனைப்பட மற்றொன்று இனிது ஈயேம் விளிகிலா வரத்தினை உடையீர் – சீறா:4476/2,3

மேல்


கொடுத்திடவேண்டும் (1)

விழைவுடன் கொடுத்திடவேண்டும் என்று நும் – சீறா:3246/2

மேல்


கொடுத்திடும் (2)

குதிகொளும் அமுதம் அடிக்கடி சுரந்து கொடுத்திடும் முலை மறப்பித்து – சீறா:380/3
கூரும் ஆவி கொடுத்திடும் என்னவே – சீறா:4649/4

மேல்


கொடுத்திலம் (1)

தேம் கமழ் ஈந்தின் கனியின் ஒன்றேனும் கொடுத்திலம் பயத்தொடும் திருந்த – சீறா:4473/2

மேல்


கொடுத்திலன் (1)

கொடுத்திலன் யான் என்ன சஞ்சலம் பெரிதும் முற்றி – சீறா:2798/2

மேல்


கொடுத்து (49)

தேன் அவிழ் பதும செழும் கரம் கொடுத்து சேர்ந்து அணைந்து அருகு உற சிறந்த – சீறா:250/3
சூது அர மொழியார் ஆமினாவிடத்தில் தோன்றலை கொடுத்து அகன்றனரே – சீறா:264/4
பால் முலை கொடுத்து யாம் பரிப்பம் தம் என – சீறா:293/2
குறை அற மென் முலை கொடுத்து கூலிக்கா – சீறா:316/2
ஏதம் இன்றிய பால் கொடுத்து இருந்து சின்னாள் பின் – சீறா:342/2
கூடி வந்தவர் அனைவர்க்கும் நல் மொழி கொடுத்து
நாடி நும் மனை புகும் என தமர்களை நடத்தி – சீறா:436/2,3
பரிவினில் கொடுத்து அணி மலர் அடியிடை பணிந்து – சீறா:583/3
உறு பொருள் கொடுத்து இரவலர்க்கு இன் அமுது ஊட்டி – சீறா:588/2
குறைவு இலாது எழுதி முத்திரை பொருத்தி குறித்தவரிடத்தினில் கொடுத்து
கறை இலா மதியம் எனும் மயில் கதீஜா கரத்தினில் அளித்திடும் என்றான் – சீறா:994/3,4
கோது அற பழுத்த செழும் கனி கொடுத்து கொண்டல் அம் கவிகையை நோக்கி – சீறா:996/3
கூறிய மொழியை வேய்க்கும் குயிலுக்கும் கொடுத்து செம் தேன் – சீறா:1062/1
மதியினை கொடுத்து கொள்ளா மாலையே வாங்கிக்கொண்டாள் – சீறா:1162/4
கோது இலாது அபித்தாலிபு திரு கரம் கொடுத்து
தீது இழைத்திடும் முகம்மதை நமதிடம் சேர்த்து – சீறா:1388/2,3
வம் என திருவாய் உரை அருள் கொடுத்து முகம்மது மருங்கினில் இருத்தி – சீறா:1941/3
கோலம் ஆர்ந்து எழ தீபமும் தூபமும் கொடுத்து
தாலம் மீதினில் சிரம் பட இரு கரம் தாழ்த்தான் – சீறா:1999/3,4
குறைந்திடாது எடுத்து அருளி நல் மொழி பல கொடுத்து
சிறந்த தன் முதல் இனத்தினும் இனத்தராய் செய்தான் – சீறா:2025/3,4
கொடுத்து நல் மொழி கொடுத்து நசாசிய்யாம் கோவுக்கு – சீறா:2029/1
கொடுத்து நல் மொழி கொடுத்து நசாசிய்யாம் கோவுக்கு – சீறா:2029/1
கொடுத்து அரும் பசியை மாற்றி குலத்தொடும் சேர்த்து வல்லே – சீறா:2090/3
கூட்டு உறா குழவிக்கு பால் கொடுத்து இவண் வருக என்றார் – சீறா:2099/4
குறைவு அற வரிசையும் கொடுத்து அயாசினை – சீறா:2152/3
இரு நிலத்தினில் நபி என்னும் பேர் கொடுத்து
உரிய வேதமும் இனிது உதவி நல் நெறி – சீறா:2157/2,3
இரு செவி கொடுத்து ஏவலின்படிக்கு இசைந்திருப்பார் – சீறா:2233/4
வான் திகழ் புகழார் திரு மொழி கொடுத்து வரவழைத்து ஒரு மருங்கு இருத்தி – சீறா:2301/2
கைப்பட நும்-தம் கரம் கொடுத்து உயிரை காப்பது கடன் என கரைந்தான் – சீறா:2324/4
சிதைவு இலா திட மொழி கொடுத்து அணி கரம் சேர்த்தி – சீறா:2462/3
அறையும் வாய்மையின் வல கரம் கொடுத்து அவரவர்க்கே – சீறா:2468/3
இருத்துதற்காய வல கரம் கொடுத்து அங்கு எழுந்தனர் யாவரும் இயைந்தே – சீறா:2511/4
கொடுத்து இபுலீசு காபிர்-தம் மனங்கள் குறைவு அற திருத்தி அங்கு இருந்தான் – சீறா:2536/4
கொடுத்து நின்றது முகம்மது காரண கொறியே – சீறா:2691/4
சரகு அணி முறையொடும் தட கை தாம் கொடுத்து
உரிய பால் தயிரொடும் உணவும் ஈந்திடு – சீறா:2736/2,3
புதியவன் எமக்கு விலை கொடுத்து அருள்வன் நும்மிடம் பொருள் கொளோம் என்ன – சீறா:2852/3
வந்த மன்னவர்கள் அனைவர்க்கும் இனிய வாசகம் கொடுத்து அருகு இருத்தி – சீறா:2863/1
வந்த நன் முதியோன் முக மலர் நோக்கி மறுமொழி கொடுத்து அவண் இருத்தி – சீறா:2893/1
எழுதி நீ கொடுத்து இவண் வருக என நபி இசைத்தார் – சீறா:2927/4
கொண்டல் தூங்கிய துடவையும் கனகமும் கொடுத்து
மண்டு பூம் பொழில் பொன்_நகர் வாங்கினம் வாய்ப்ப – சீறா:2941/1,2
இனியன மொழி கொடுத்து இயம்புவார் அரோ – சீறா:2997/4
அனைவரும் மறுமொழி கொடுத்து அன்புற்றனர் – சீறா:3242/4
கொணர்ந்தவை யாவையும் கொடுத்து மன்னவர் – சீறா:3258/1
தகுதியில் பத்திரம் கொடுத்து சாற்றினார் – சீறா:3317/4
கொடுத்து அரும் பொன்னால் மக்காபுரத்தவர் கொண்டு போனார் – சீறா:3351/2
ஒற்றர் கை கொடுத்து மதீன மா நகருக்கு அனுப்பினர் எவரினும் உயர்ந்தோர் – சீறா:3590/4
கொறி இரண்டு அறுத்து உடன் அக்கீகாவினை கொடுத்து
பொறையின் மிக்கு உயர் மருத்துவ பூம் கொடி-தனக்கு – சீறா:3745/1,2
தண் என் வாய் மொழி கொடுத்து அளித்து அடைக்கலம் தந்தார் – சீறா:4272/2
நிறைய மாவும் சேர் எட்டு என கொடுத்து அவண் நீந்தி – சீறா:4414/3
திடமொடும் உனை கொடுத்து இவர் செல்லாவகை – சீறா:4551/2
மொழி கொடுத்து அடல் வலி நுகைமு மொய் இருள் – சீறா:4562/1
கொடுத்து உயர் வனம் குடி கொள்ளுவோம் எமை – சீறா:4646/2
குன்று நேர் புய சகுபியில் ஒருவர் கை கொடுத்து – சீறா:4832/4

மேல்


கொடுத்தும் (1)

மேலுற வகிர்ந்தும் கருவியால் அறுத்தும் விரிந்த செம் நெருப்பிடை கொடுத்தும்
நூலளவெனினும் நெகிழ்ந்தில அதனின் வலியினை நுவலுதற்கு அரிதே – சீறா:2310/3,4

மேல்


கொடுத்துவிட்டதன் (1)

பரிவுற சாட்டி கொடுத்துவிட்டதன் பின் பண்பு உறு மதீன மா நகரின் – சீறா:3610/3

மேல்


கொடுப்ப (7)

கொண்டவர் கொடுப்ப கூறுலீன் வாங்கி கொடி இடை மட_மயிற்கு ஈய – சீறா:244/2
பல கலை அறிவும் கொடுப்ப போல் எழு நாள் பால் முலை கொடுத்தனர் அன்றே – சீறா:281/4
கோது அற கொடுப்ப தீன் பயிர் விளைத்த கூறு எலாம் விரித்து எடுத்துரைப்பாம் – சீறா:1241/4
குழுவில் ஆய்ந்து ஒரு விரைவினன் கரத்தினில் கொடுப்ப
தொழுது வாங்கினான் காலினும் காலினில் தொடர்வான் – சீறா:1698/3,4
வரிசை மனையார் கொடுப்ப எதிர் மருவார் உயிரை விசும்பு ஏற்றும் – சீறா:2553/3
கூரு மாந்தர் தம் மனத்தினின் நினைத்தவை கொடுப்ப
பாரில் கற்பக வனத்தை ஒத்து இருந்தன பந்தர் – சீறா:3129/3,4
கோல் எடுத்து நம் நபியவர் கரத்தினில் கொடுப்ப
மால் அடுத்த கைக்கு ஏந்தியவுடன் வடி வாளாய் – சீறா:3509/2,3

மேல்


கொடுப்பதற்கு (1)

கொடுப்பதற்கு எழு மா முகில் இனம் பொருவா குருநெறி முகம்மது விளித்தார் – சீறா:1451/4

மேல்


கொடுப்பது (1)

வாட்டமில்லவனே எந்த வகை மகர் கொடுப்பது என்றார் – சீறா:120/2

மேல்


கொடுப்பதும் (1)

தீங்கு உறும் காபிர்-வயின் சிறிது எளியேம் கொடுப்பதும் உடைத்து அரும் திறலோய் – சீறா:4475/4

மேல்


கொடுப்பதை (1)

அடர்ந்து இல்லம் புகுந்து கொடுப்பதை பருகி ஆமினா மகிழ்ந்தனர் அகமே – சீறா:249/4

மேல்


கொடுப்பவர் (3)

ஒவ்வொரு பெயருக்கு ஒரு பழி தொடர்வர் எவர் உலகினில் கொடுப்பவர் யார் – சீறா:2524/2
எரியும் மனம் வெகுளாது முகம் மலர்ச்சி கொடுப்பவர் போல் இனிது நோக்கி – சீறா:2657/2
உரை கொடுப்பவர் யார் என்ன உள்ளம் நெக்குருகுவாரும் – சீறா:3051/4

மேல்


கொடுப்பார் (3)

கோல மென் துகில் நாடகர் கரத்தினில் கொடுப்பார்
சோலை-வாய் குயில் எனும் இசையவர்க்கு அணி சொரிவார் – சீறா:1125/2,3
கூர்ந்த தம் மனத்து உவகையில் சில மொழி கொடுப்பார் – சீறா:2620/4
ஆசைகள் கொடுப்பார் போல வழங்கி தம் மனையில் புக்கார் – சீறா:4798/4

மேல்


கொடுப்பினும் (1)

கோத்திரம் முழுதும் மாந்த கொடுப்பினும் குறையாது என்று – சீறா:4711/3

மேல்


கொடுப்போம் (1)

தாங்கிய தவத்தின் மேல் உளீர் சமயம் சலிப்புற யாதினை கொடுப்போம் – சீறா:4473/4

மேல்


கொடுபோ (1)

எடுத்து நீ கொடுபோ என உரைத்தனர் இறசூல் – சீறா:2949/4

மேல்


கொடுபோந்தேம் (1)

புதிய போசன வருக்கங்கள் இவை கொடுபோந்தேம்
இது-கொல் யாம் அறிந்தவை என அறபிகள் இயம்ப – சீறா:3448/2,3

மேல்


கொடுபோம் (1)

குண வரை அனைய செவ்வி குரிசிலை கொடுபோம் என்றார் – சீறா:399/4

மேல்


கொடுபோய் (17)

கொலை மத கரி குழுவினை வயவராய் கொடுபோய்
நிலை தரித்திடும் படுகுழி படுத்தவை நிகர்க்கும் – சீறா:36/3,4
தமருடன் சுவன பதியினில் கொடுபோய் சல நதி-தொறும் முழுகாட்டி – சீறா:263/2
சுந்தர வதன முகம்மதை கொடுபோய் சுற்றி எங்கணும் பெயர் விளக்கி – சீறா:265/2
மா தவத்தினன் ஒலீது அருள் மதலையை கொடுபோய்
கோது இலாது அபித்தாலிபு திரு கரம் கொடுத்து – சீறா:1388/1,2
உங்கள்-பால் கொடுபோய் உமர்-தம் மன – சீறா:1397/3
மனையினில் கொடுபோய் முகம்மது-தமை இருத்தி – சீறா:2213/1
இன்னணம் கொடுபோய் ஆண்டின் இருப்பவர் கரத்தின் ஈந்து – சீறா:2244/3
பதியினில் கொடுபோய் எமருடன் பகை விளைப்ப – சீறா:2474/3
வருக்கம் இலை இங்கு எழுக என மனையில் கொடுபோய் தவிசின் மலர் – சீறா:2547/3
பாலினில் கொடுபோய் ஏற்ற வேலை உட்படுத்தும் என்ன – சீறா:2840/3
மட்டு எனை கொடுபோய் காலி தொழுவின் ஓர் மருங்கில் சேர்த்து – சீறா:2841/2
ஒல்லையில் கொடுபோய் தன் ஊர் உறைகுவன் உறுதி என்ன – சீறா:3391/3
பாலினில் கொடுபோய் பருவரல் தவிர்த்து பரிவுறும் தலைமை செய்குவம் நீ – சீறா:3584/2
என புதுமை இஃது என வந்து எதிர் இறைஞ்சி கொடுபோய் அங்கு இருத்தி சார்ந்தோர்-தமையும் – சீறா:3752/3
பல் நா உற வாய் கடித்து உறுக்கி பற்றி கொடுபோய் ஓர் மருங்கில் – சீறா:4050/3
சுணங்கு அணி கரும் கண் தட முலை உமிழும் துணை வரை புயத்தினர் கொடுபோய்
மணம் கெழு முரசம் முழங்கிடும் மதீன மா நகர் புறத்தினில் இருத்த – சீறா:5025/1,2
கொலைபடும் உறனி கூட்டத்தில் உறைந்த கொடியவர் எண்மரை கொடுபோய்
அலை ஒலி என்ன சிதடிகை அலம்பும் அற்றா எனும் காட்டினுள் படுத்தி – சீறா:5028/1,2

மேல்


கொடுபோயினான் (1)

குறுவு எனுமவன் கொடுபோயினான் என்றே – சீறா:3311/4

மேல்


கொடும் (57)

பரந்த வாய் கொடும் பாந்தளும் விடம் கொள் பஞ்சரமும் – சீறா:183/1
பஞ்சம் என்று ஒரு கொடும் பாவி தோன்றிட – சீறா:306/1
அயிர் ஒழித்து அரம் போல் தேய்க்கும் அற கொடும் பரல் கான் ஏகி – சீறா:429/1
தீதுறும் கொடும் பாலையும் குறிஞ்சியும் சேர்ந்த – சீறா:447/3
இறைவர் கூடியும் இடர்செயும் கொடும் கொலை இருளால் – சீறா:575/3
ஆவியோ எழுந்த புகை பரந்ததுவோ அற கொடும் கானல் என்பதுவே – சீறா:687/4
கொடும் தட கரி திரள் எனும் குழுவினுள் ஒருவன் – சீறா:754/3
வன் திறல் கொடும் பாந்தள் உண்டு அவண் வழிக்கு எனவே – சீறா:769/4
அனேகம் என் போல் அஃறிணை கொடும் சாதி – சீறா:778/2
கரிந்த புன் மன சிறியவர் கழறிய கொடும் சொல் – சீறா:852/1
கோரமாகிய பழியை எண்ணா கொடும் கொலையாய் – சீறா:953/2
அருள் இலா மன கொடும் கொலை கரவிடர் அடுத்து – சீறா:1230/1
தீதுற்று உலைக்கும் கொடும் காபிர் தெரியாவண்ணம் மூ ஆண்டு – சீறா:1339/3
குரு நெறி தவிர்த்தீர் கொள்ளா கொடும் பவம் விளைத்தும் கொண்டீர் – சீறா:1351/4
தீதுறும் கொடும் காபிர்கள் செயலினை சிதைப்ப – சீறா:1359/3
ஓலை உத்தரம் முகம்மதை கொடும் உரைத்த நிந்தை பழுது என்னவும் – சீறா:1425/1
வீண் உரை பகர்ந்தும் இடும்புகள் தொடுத்தும் வெவ் வினை கொடும் கொலை நினைத்தும் – சீறா:1438/1
கடுப்பு அற கொடும் சொல் பிறந்திடாது அமிர்தம் கனிந்த வாய் இதழ் திறந்து எவர்க்கும் – சீறா:1451/2
உன்னிய கொடும் சினம் ஒழிந்திலார் அரோ – சீறா:1472/4
மானம் போக்கிய கொடும் கொலை விளைத்திடும் மனத்தான் – சீறா:1511/1
விதி யாது என்று அறியாத கொடும் பாவி அவை நீங்கி விண்ணினூடும் – சீறா:1664/3
கொல் நிலை சிலை கை வேடன் கொடும் பசி தணிப்பேன் என் தாள் – சீறா:2089/3
கறை கெழு மன கொடும் காபிராகிய – சீறா:2142/1
கொடும் சிலை கசுறசு என்னும் கூட்டத்தார் – சீறா:2162/1
ஆலமும் வெளிறிட கெடும் கொடும் மனத்து அப்து – சீறா:2221/1
சற்றும் மாறினரலர் கொடும் காபிர்கள்-தாமே – சீறா:2486/4
முன்னி உள் கணித்தானிலன் கொடும் புலி வால் உருவிய தகைமை ஒத்து இருந்தான் – சீறா:2509/2
நிலை பெற தேறி இருக்கலும் அ அவையில் நெஞ்சு அழன்று ஒரு கொடும் காபிர் – சீறா:2515/3
மேலவன் தூதை முகம்மதை விளித்து வினை கொடும் காபிர்கள் திரண்டு – சீறா:2527/1
குறு வளை அனேகம் ஆங்கு ஓர் வளையினில் கொடும் கண் வெவ் வாய் – சீறா:2582/2
குனி சிலை தழும்பின் கையாய் கொடும் புரை ஒன்று அல்லாமல் – சீறா:2598/4
பன்னக கொடும் விட பெரும் பருவரல் தீர்ந்து – சீறா:2625/1
அடித்ததற்கு அடியேன் மேனி அசைந்தில கொடும் சொல் கூறி – சீறா:2813/2
இகல் உற கொடும் மொழி எடுத்து காட்டி விண் – சீறா:2982/3
படை கொடும் உறைந்தார் என்னும் பருவரல் ஒற்றர் கூற – சீறா:3385/3
கொதி நுனை வேலினோரும் கொடும் கனவு அடுப்ப கண்டார் – சீறா:3418/4
பருகுறா கொடும் பாலையில் பெரும் புனல் படுத்து – சீறா:3445/1
கொதித்த கண் எரி தவழ்தர கொடும் கதிர் வாளால் – சீறா:3520/1
முறிந்து வீழ்ந்தது மற்றொரு வேல் கொடும் முனிந்து – சீறா:3533/2
சீற்றம் உள் கொடும் எழுந்தன பறந்தன தெரிந்து – சீறா:3542/3
குறைவற அலகை நடம் பல பயில கொடும் கள குருதி நல் நிலத்தின் – சீறா:3572/3
குறையுயிர் உடலம் குருதி கொப்பிளிப்ப கொடும் சமர் பல விளையாடி – சீறா:3580/3
அறத்தினை வெறுத்த கொடும் பெரும் பதகன் அபூஜகல் தலை இஃது என்ன – சீறா:3588/2
அடு படை கொடும் காபிர்கள் அடைந்ததும் அரிதில் – சீறா:3830/1
குற்றம் மேல் கொண்ட காபிர் கொடும் படை-அதனோடு உற்று – சீறா:3878/1
காணா திறனும் கொடும் சமரும் காட்டும் காலாளொடும் இவுளி – சீறா:4031/1
தீ கொடும் கனவு ஒன்று எய்தவும் அறிந்தேன் செம் நிற குருதி வாசமும் என் – சீறா:4113/2
செயிர் அற்று எனை ஈன்றாள் பிரிவு என்னும் கொடும் தீயால் – சீறா:4346/1
என் சொலின் உவந்த கொடும் பனீக்குறைலா எனும் மற மாந்தர்கள் இதம் இல் – சீறா:4460/2
கோதும் வாளில் தெறவோ கொடும் சர – சீறா:4506/2
காவிலா கொடும் குளிரும் இ காபிர்கள்-தம் மேல் – சீறா:4578/3
பின்னமாய் கொடும் கொலைசெய்வர் என உரை பேசல் – சீறா:4640/3
குறைவு இல் ஆழ்ந்த கொடும் குழி தொட்டனர் – சீறா:4663/4
கொன்று தீர்ந்து கொடும் குழி வீழ்த்தினார் – சீறா:4670/4
கத கொடும் தொழில் காபிரை கருவற விரைவில் – சீறா:4842/3
ஒலி உறழ் கொடும் கணை ஒன்று விட்டனர் – சீறா:4942/2
சீலமும் அறனும் தேய்த்து எறி தறுகண் தீமை செய் கொடும் கொலை மனத்தார் – சீறா:5027/4

மேல்


கொடுமர (1)

குத்திர புறங்கள் நீந்தி கொடுமர சரத்தின் ஏகி – சீறா:3387/2

மேல்


கொடுமரம் (4)

குதை கொளும் கொடுமரம் கரம் பிடித்து வை கொழும் கோல் – சீறா:3797/1
மருட்டும் மை கரும் கிடுகொடும் கொடுமரம் அணிந்தார் – சீறா:3825/2
கூசிட உலகம் உட்க கொடுமரம் குழைய வாங்கி – சீறா:3945/3
வீறுபட்டு எழுந்த கொடுமரம் குழைய விட்டனர் கணை மழை என்ன – சீறா:4931/4

மேல்


கொடுமுடி (7)

நின்று இலங்கிய கண மணி கொடுமுடி நிரையான் – சீறா:94/2
விண் தொடு கொடுமுடி மேரு வீறு அழித்து – சீறா:168/1
குருத்த செம் கதிர் உதித்து என கொடுமுடி இயற்றி – சீறா:461/3
ஆகமூடு எழு மண்டப கொடுமுடி வயிரம் – சீறா:1116/3
கொடுமுடி விசும்பு தூண்டும் கோயிலின் வாயில் புக்கார் – சீறா:1556/4
கொடுமுடி எனலாய் உறைந்த வெண் மதியம் குவலயத்திடத்தினில் தாழ்ந்து – சீறா:1918/2
கொடுமுடி பெரும் கோயில்களிடத்தினும் குறுகாருடன் – சீறா:2483/2

மேல்


கொடுமுடி-தனை (1)

தரும் தவ பிழை கொடுமுடி-தனை மறுத்திலன் என்று – சீறா:1387/2

மேல்


கொடுமை (9)

மலிதரும் கொடுமை பூண்ட மனத்து அபூஜகிலும் ஒன்றாய் – சீறா:1752/2
குறைஷி அம் குல காபிர்கள் விளைத்திடும் கொடுமை
அறவும் மேல் வளர்ந்தன குறைந்தில அபித்தாலிபு – சீறா:2210/1,2
இது என்ன கொடுமை கொடுமை என எழுந்தார் சிலர் நெஞ்சு இடைந்தாரே – சீறா:2560/4
இது என்ன கொடுமை கொடுமை என எழுந்தார் சிலர் நெஞ்சு இடைந்தாரே – சீறா:2560/4
குய்யம் பூண்டவர் படைக்கலன் விடுத்த வெம் கொடுமை – சீறா:3999/4
அடையலர்-தமக்கு ஓர் கொடுமை செய் இடியே அரும் குபிரவர்களுக்கு அரசே – சீறா:4094/1
கூறினான் எழுந்தான் கொடுமை குறித்து – சீறா:4221/1
கூறிய அ வாசகமும் இயம்பி மதத்திருந்தனர் வெம் கொடுமை பூண்டார் – சீறா:4297/4
கொண்டல் காற்றொடு பொறுக்கிலா குளிர் வந்த கொடுமை – சீறா:4613/4

மேல்


கொடுமைக்கு (1)

இருத்திய வெகுளி மாறா கொடுமைக்கு எண் மடங்கு செய்தார் – சீறா:2842/4

மேல்


கொடுமையன் (2)

கோன் நிலை புரந்தோன் ககுபு எனும் நாம கொடுமையன் குறித்தவை உரைப்பாம் – சீறா:4074/4
கன்றிய மனத்தோடு அரும் குறை இயம்பி களைகுவன் கொடுமையன் ஆவி – சீறா:4088/2

மேல்


கொடுமையால் (2)

கொடுமையால் அகவிலை குறைந்த காலமே – சீறா:302/4
கொடுமையால் தலை அசைத்தது நடந்தில குதிரை – சீறா:2655/4

மேல்


கொடுமையாளரே (1)

குறுக்கினார் இலை கொலை கொடுமையாளரே – சீறா:1467/4

மேல்


கொடுமையில் (1)

ஈது அலால் பெரும் கொடுமையில் தொடர் இடர் படுத்தும் – சீறா:2919/1

மேல்


கொடுமையும் (2)

கொடுமையும் தவிர்த்து உடல் குளிரும் நீங்க ஓர் – சீறா:3238/3
பின்தொடராது கொடுமையும் செய்யா பேதையர் மனம் குழைந்து இரங்கும் – சீறா:4098/3

மேல்


கொடுமையுளன் (1)

கொடுமையுளன் தருமம் அற்ற சிந்தையினன் யாவருக்கும் குறைகள் செய்தேன் – சீறா:4535/2

மேல்


கொடுவந்தனர் (1)

விரைவினில் கொடுவந்தனர் விறலுடன் உலவி – சீறா:2453/3

மேல்


கொடுவந்தார் (1)

மஞ்சு ஆர் வெளி வழியே கொடுவந்தார் சிபுரீலே – சீறா:4333/4

மேல்


கொடுவந்து (2)

கடிதினில் எழுபது அரசர்கள்-தமையும் கையினில் தளையொடும் கொடுவந்து
அடல் பெரும் குரிசில் முகம்மது நபி முன் விடுத்தனர் அணி வய வீரர் – சீறா:3600/3,4
வென்றி தரு பாத்திரம் விரைந்து கொடுவந்து என் – சீறா:4899/3

மேல்


கொடுவம் (1)

நிறம் திகழ் சுவன பதியினில் கொடுவம் என்றனன் நெடியவன் அதனால் – சீறா:262/3

மேல்


கொடுவர (2)

பதியினில் கொடுவர பார்த்து சிந்தை கூர்ந்து – சீறா:525/2
தருவதும் பகலே கொடுவர மாட்டேன் தரணி மேல் திசை கடல் சார – சீறா:4107/1

மேல்


கொடுவரி (9)

தந்தி மான் மரை அணில் கொடுவரி தகர் உடும்பு – சீறா:25/1
கொடுவரி பதத்து உகிர் முனை அரிந்து என கோதில் வெண் நறு வாசத்து – சீறா:657/1
அரி சின கொடுவரி அமிழ்ந்து போதர – சீறா:733/1
மடங்கல் வெம் கரி கொடுவரி அடவியில் மறைந்து – சீறா:784/3
கொடுவரி அனைய கத்தாப் குமரர் ஈது உரைப்ப கேட்டு – சீறா:1551/1
கோது அறு மற கொடுவரி குழுவின் நாப்பண் – சீறா:1764/3
பற்றிய உகிர் கால் கொடுவரி குழுவும் மடங்கலும் கரடியும் பாம்பும் – சீறா:2520/2
வய வரி குழுவும் கொடுவரி திரளும் மலிந்து என தெரு மிசை மலிந்து – சீறா:3169/3
கொடுவரி இனங்கள் போன்ற குழுவுடன் பாதை நாப்பண் – சீறா:3385/2

மேல்


கொடுவருக (2)

உரிய கண்மணியாய் வரும் அலி-தமை என்னுழையினில் கொடுவருக என்ன – சீறா:2321/3
அடர்ந்து இவண் கொடுவருக என தூதுவிட்டு அழைத்தார் – சீறா:2472/4

மேல்


கொடுவருவேன் (1)

கோது இலாது இவண் கொடுவருவேன் என குறித்து – சீறா:1897/2

மேல்


கொடுவா (3)

விதியவன் ஜிபுறயீலை விரைந்து மண் கொடுவா என்றான் – சீறா:101/2
குசையினை நின் மனைத்தலத்தில் இருந்த உரு எடுத்து இவணில் கொடுவா என்ன – சீறா:2186/2
சோற்றையும் கொடுவா என சொல்லினார் – சீறா:2335/4

மேல்


கொடுவாரு-மின் (1)

நேரமே கொடுவாரு-மின் நீர் என – சீறா:4657/3

மேல்


கொடூரமாகிய (1)

ஆலகால வாரி போலும் மா கொடூரமாகிய
கால கேள்வி தான் அடாத காரணீகர் ஆளவே – சீறா:14/1,2

மேல்


கொடை (13)

தரும் கொடை நயினார் கீர்த்தி சகம் எலாம் பரந்து மிஞ்சி – சீறா:21/1
இடு கொடை கவிப்ப புரந்த சேய் இதுரீசிடத்தினின் நிறைந்து இருந்ததுவே – சீறா:139/4
நலன் உறு கொடை எனும் நாம வேந்து கெட்டு – சீறா:300/3
தரை புகழ் அபுல் காசீம் சீர் தரும் கொடை புகழே போல – சீறா:918/2
இடைபடு வறுமை ஓட விடு கொடை முரசின் ஓதை – சீறா:927/2
மை வணம் தரு கொடை அபித்தாலிபு மனைக்கே – சீறா:1364/4
கனம் பயில் கொடை கரன் சகுது கல்பினில் – சீறா:2410/1
கனம் தரும் கொடை முகம்மதை கவின் அலி புலியை – சீறா:3111/1
இடு கொடை கவிப்ப குழாத்தொடும் அலி-தம் இரு புடையினும் செறிந்தனரால் – சீறா:3168/4
மழை தவழ் கொடை அனீர் வழங்கினேன் என்றார் – சீறா:3246/4
இடு கொடை கவிப்ப மன்னர் ஏகியோர் புறத்தில் ஆனார் – சீறா:3420/4
கொடை படைத்த வண் கர நபி பரியின் மேல் கொண்டார் – சீறா:4262/4
திவள் வெண் கொடை பலபல் மணி சிவிகை திரள் எல்லாம் – சீறா:4321/3

மேல்


கொடையாய் (1)

கனம் தரு கொடையாய் அரசர் நாயகமே கருதலர் கசனியே நும்-தம் – சீறா:277/2

மேல்


கொடையார் (1)

கொஞ்சும் மென் மொழியீர் மதலையை கொணர்க என்று உரைத்தனர் குளிர் மழை கொடையார் – சீறா:275/4

மேல்


கொடையில் (1)

வதுவையில் கொடையில் போரில் மலிந்த மும்முரசம் மாறாது – சீறா:4178/1

மேல்


கொடையும் (3)

அரு மறை நெறியும் வணக்கமும் கொடையும் அன்பும் ஆதரவும் நல் அறிவும் – சீறா:48/1
கற்றை வெண் நிலவு காலும் கவிகையும் கொடையும் ஓங்க – சீறா:3671/3
நிறையும் மானமும் இரக்கமும் கொடையும் நல் நெறியும் – சீறா:4279/2

மேல்


கொண்-மியா (1)

பன்னினர் முதல் கொண்-மியா என்று அடியனேன் பகர முன்னம் – சீறா:4287/2

மேல்


கொண்-மின் (1)

பொருந்தி வந்தனன் கொண்-மின் என்று இசைதர புகன்றான் – சீறா:2942/4

மேல்


கொண்ட (41)

தாறு கொண்ட பைம் கதலி தேமா பலா தரு தேன் – சீறா:72/1
ஊறு கொண்ட செம் கனி சிறு கிடங்கிடை உகுப்ப – சீறா:72/2
கொண்ட பின் பிரத்தி சொன்ன குதா திரு வசனம் நோக்கி – சீறா:107/3
கொண்ட மா மயலொடு மனமும் கூர் விழி – சீறா:168/3
மாறு கொண்ட கைசு எனும் படை தெறித்திட வயவர் – சீறா:595/1
வீறு கொண்ட நன் முகம்மதின் பொருட்டு என வியத்தி – சீறா:595/3
கொண்ட வெற்றி போல் வெற்றி வேறு இலை என குறித்தார் – சீறா:596/4
அருள் கொண்ட முகம்மதுன் அன்புறவே – சீறா:704/3
எரி கொண்ட விழி கனல் இற்று விழ – சீறா:719/2
எழில் கொண்ட முகம்மது எடுத்து எதிரே – சீறா:720/2
மா இரும் புவியுள் தோன்றி மானுட வடிவு கொண்ட
நாயகர் புதுமை எல்லாம் நான் எடுத்து உரைக்க நானூறு – சீறா:1044/2,3
குரு நபி பட்டமே கொண்ட மேலவர் – சீறா:1321/1
இடையறாத வசை கொண்ட பாவிகள் இழைத்த பாதகம் இது என்னவே – சீறா:1435/3
முனிந்து புன்னகை கொண்ட வாள் உமறை முன் அடுத்து – சீறா:1537/1
கொண்ட வேகமும் வீரமும் புறம் தலை குனிய – சீறா:1542/1
அன்னவர் முன்னர் ஏகி அவர் நிலை கொண்ட தீனின் – சீறா:1561/1
கொண்ட சிற்றடிமையேன் உய்ய கொண்டு வாய் – சீறா:1624/3
வீறு கொண்ட நம் வேதம் அனைத்தையும் விழலாய் – சீறா:1691/3
சின கதிர் வேல் கை கொண்ட செல்வர் நாற்பதின்மர்-தம்மை – சீறா:1763/2
குரு நெறி முகம்மது கொண்ட பெற்றியை – சீறா:1821/2
தேடிய பொருள் இது என்ன சேவடி சிரசில் கொண்ட – சீறா:2286/4
தெரிதர ஈமான் கொண்ட சிந்தையில் புளகம் பூப்ப – சீறா:2383/2
புகழ் ஓர் வடிவு கொண்ட அபூபக்கர் பொதி சோறு இனிது ஏந்தி – சீறா:2555/1
அற நெறி வடிவம் கொண்ட அபூபக்கர் மதலையான – சீறா:2568/1
தந்தை முன்னவர்கள் கொண்ட நெறி முறை தவிர வேதம் – சீறா:2818/1
மின் உரு கொண்ட கன்னி விளங்கு_இழை நலத்தை நாடி – சீறா:3059/1
கொண்ட வெண் குடைகளோடும் கொடி திரள் மிடைந்த எங்கும் – சீறா:3852/3
குற்றம் மேல் கொண்ட காபிர் கொடும் படை-அதனோடு உற்று – சீறா:3878/1
நேச மனத்துள் கொண்ட குதாதா நிலை நின்று – சீறா:3927/3
பொன்றினள் இன்று கொண்ட பூவையோ இளமை நாளும் – சீறா:3930/2
நாட்டு இசை கொண்ட வேத_நாயகர் முன்னர் வந்தார் – சீறா:3948/4
கொற்றம் மேல் கொண்ட தீனரும் முகம்மதும் குறித்து – சீறா:4026/3
பத்தி ஒளிர் வெண் சுதை பரப்பி எழில் கொண்ட
பித்திகை-தொறும் படை பிறங்கி அனல் பெய்யும் – சீறா:4132/1,2
பூரண தொழுகை கொண்ட புணர்ப்பொடு பாங்கு எல்லோர்க்கும் – சீறா:4199/2
பீடு கொண்ட புவி மாது வெம் பரல் பிறங்கு செம் தழல் வெதுப்பினால் – சீறா:4215/1
பேறு கொண்ட நல் நபி என தெளிந்தனன் பெரியோன் – சீறா:4435/3
ஏடு கொண்ட பூ மரங்கள் யாவையும் முறித்து எறிந்த – சீறா:4580/4
சேடு கொண்ட மேற்போர்வையை திரு கரத்து எடுத்து – சீறா:4615/2
தரையிடை வணக்கம் செய்து நெற்றியும் தழும்பு கொண்ட
மரு மலி வாகை திண் தோள் மன்னவர் சகுதும் போனார் – சீறா:4631/3,4
அய்யனே அடியேன்-தன்னை கொண்ட ஆண்டவனுக்கு அன்பாய் – சீறா:4733/1
காதல் வஞ்சகம் கடி கொண்ட ககுபும் ஆமிறுவும் – சீறா:4837/2

மேல்


கொண்டதற்கு (1)

இ நகர் முழுதும் ஈமான் கொண்டதற்கு ஐயம் இன்றே – சீறா:2381/4

மேல்


கொண்டதாம் (1)

கொண்டதாம் இது என்று ஓதிட உடலம் குளிர்ந்திருந்திடும் நேரம் – சீறா:649/4

மேல்


கொண்டதில் (2)

சேறு கொண்டதில் கிடந்து இருள் செறி கரு மேதி – சீறா:72/3
குறியொடும் பல பொருள் கொள்ளை கொண்டதில்
தறுகு இலா கறுபு சேய் தருமத்தால் அன்றோ – சீறா:3663/2,3

மேல்


கொண்டது (3)

இருமையும் பேறு இலாது இழிவு கொண்டது என்று – சீறா:1299/2
குலவும் எப்படைப்பும் இவர்-தமக்கு ஈமான் கொண்டது சரதம் என்று அறைந்து – சீறா:1925/3
குந்தி அசைவு அற அமிழ்த்தி பதித்தது என வசுந்தரை வாய் கொண்டது அன்றே – சீறா:2665/4

மேல்


கொண்டதும் (3)

கொண்டதும் தாகம் தீர்ந்ததும் அலிமா குழந்தையால் ஆம் என சூழ்ந்து – சீறா:359/3
தவிர்கிலா பகை கொண்டதும் தகுவதன்று உமக்கே – சீறா:1847/4
கொன் கதிர் வேலார்க்கு ஈமான் கொண்டதும் உரைத்து கூறும் – சீறா:2268/4

மேல்


கொண்டதுவே (1)

கொண்டார் புனலும் குதி கொண்டதுவே – சீறா:707/4

மேல்


கொண்டதை (1)

வழி கொண்டதை வீசிட வல் உடலம் – சீறா:720/3

மேல்


கொண்டபேரிடம் (1)

கொண்டபேரிடம் விடுத்து நம் நபியிடம் குறுகி – சீறா:2930/2

மேல்


கொண்டபோது (1)

கொடுத்தனர் விரும்பி வாங்கி கொண்டபோது எழில் குலாவும் – சீறா:3950/2

மேல்


கொண்டல் (18)

கொண்டல் கவியும் திறல் உடை குரிசில்-தானும் – சீறா:886/3
கொண்டல் அம் கவிகையார் என்ன கூறினார் – சீறா:904/4
குரிசில் நான்மறைக்கும் வாய்த்த கொண்டல் அம் கவிகை வள்ளல் – சீறா:937/2
கோது அற பழுத்த செழும் கனி கொடுத்து கொண்டல் அம் கவிகையை நோக்கி – சீறா:996/3
கொண்டல் கண் தூங்கும் செம் தேன் கொழும் கனி குழை பைம் காவும் – சீறா:1719/2
சூலினை தரித்த கொண்டல் சுகைபு நல் நபி-தம் செம்பொன் – சீறா:1762/1
கொண்டல் அம் கவிகைக்கு இறை அகம் களிகூர்ந்து – சீறா:2238/2
கூறினர் பிணைக்கு யானே பிணை என கூறும் கொண்டல் – சீறா:2291/4
கரும் தடம் கொண்டல் செவ்வி கவிகையின் உலகம் காத்து – சீறா:2572/2
குவ்விடத்து இனிதின் வந்தார் ஜிபுறயீல் என்னும் கொண்டல் – சீறா:2848/4
கொண்டல் தூங்கிய துடவையும் கனகமும் கொடுத்து – சீறா:2941/1
கூற அரும் பெரும் புகழ் கொண்டல் மால் நபி – சீறா:2994/3
கோதையர் உரைத்த மாற்றம் இஃது என கொண்டல் கூற – சீறா:3094/1
கொண்டல் அம் கவிகையும் குறிப்பும் காட்சியும் – சீறா:3324/2
கொண்டல் கீழ்தர குலவிய குடைகளும் கொதித்து – சீறா:4020/2
கொண்டல் வேகம் மீக்கொண்டு என முனைப்பதி குறுகி – சீறா:4579/1
கொச்சை மானிடர் வெருவுற அடித்தன கொண்டல் – சீறா:4582/4
கொண்டல் காற்றொடு பொறுக்கிலா குளிர் வந்த கொடுமை – சீறா:4613/4

மேல்


கொண்டல்-தன் (1)

கொண்டல்-தன் செவியும் நெஞ்சும் குறைவு அற குளிர அன்றே – சீறா:632/4

மேல்


கொண்டல்கள் (1)

இருள் பட கவிந்து கொண்டல்கள் தூங்கும் இள மர சோலையில் நீங்கா – சீறா:5008/1

மேல்


கொண்டலன்றி (1)

கொண்டலன்றி மற்று இரும் திசைதிசை-தொறும் கொடிய – சீறா:4608/1

மேல்


கொண்டலின் (2)

தரித்த கொண்டலின் இடம் விடுத்து இந்திரசாபம் – சீறா:3127/3
தூய கொண்டலின் வேகம் உற்று எழுந்தது சோகம் – சீறா:4261/4

மேல்


கொண்டலே (1)

கொண்டலே குதா இன்று ஈந்தான் எனும் மொழி கூறி பின்னும் – சீறா:1261/3

மேல்


கொண்டலை (3)

கூர்த்த தம் கருத்து உள் உறை கொண்டலை
பார்த்த கண்கள் பறிப்பு அரிது என்பரே – சீறா:1193/3,4
கொண்டனன் உகுபான் என பலர் குழுமி புகழ்ந்திட கொண்டலை போற்றி – சீறா:2891/2
ஆரண விளக்கினை அறிவின் கொண்டலை
பாரினை தாங்கிய பருப்பதத்தினை – சீறா:4068/1,2

மேல்


கொண்டவர் (5)

கொண்டவர் கொடுப்ப கூறுலீன் வாங்கி கொடி இடை மட_மயிற்கு ஈய – சீறா:244/2
கொண்டவர் கருத்தினில் குறித்து உசாவுவர் – சீறா:509/2
மருள் கொண்டவர் போல மயங்கினரால் – சீறா:704/2
அ நெறி முறையே முகம்மதுக்கு ஈமான் கொண்டவர் அனைவரும் மதீனா – சீறா:2512/1
அடிமை கொண்டவர் உரை வழிக்கு ஏவலின் ஆளாய் – சீறா:2920/1

மேல்


கொண்டவர்கள்-தமையும் (1)

கொண்டவர்கள்-தமையும் அவர் மனையும் புறம்படுத்தி நமர் குலத்துக்கு ஆகா – சீறா:1640/3

மேல்


கொண்டவற்கு (1)

கொண்டவற்கு உறும் படை குறிப்பும் கொள்கையும் – சீறா:3642/3

மேல்


கொண்டவன் (1)

நடந்து கொண்டவன் நல் நெறி நல் பதம் – சீறா:1187/2

மேல்


கொண்டற்கு (1)

குடை நிழல் கொண்டற்கு உள்ளே வீற்றிடும் கொற்றவர்க்கே – சீறா:4953/1

மேல்


கொண்டன (5)

சேறு கொண்டன வாசியின் வாய் நுரை சிதறி – சீறா:3803/2
நீறு கொண்டன வரைகளும் அடவியும் நெருங்கி – சீறா:3803/3
இடர் கொண்டன மறை தீனவர் துயர் கொண்டு அவண் இருப்ப – சீறா:4332/2
கடிது கொண்டன பிளந்தில தகர்ந்தில கருங்கல் – சீறா:4405/4
வெருவல் கொண்டன பயந்தன ஒளித்தன மேகம் – சீறா:4410/2

மேல்


கொண்டனம் (5)

வென்றி கொண்டனம் என்று ஒட்டை மேல்கொண்டார் மேனியில் சொறியுடன் வரடும் – சீறா:354/2
பேறு கொண்டனம் வெற்றியும் கொண்டனம் பெரியோன் – சீறா:595/2
பேறு கொண்டனம் வெற்றியும் கொண்டனம் பெரியோன் – சீறா:595/2
வென்றி கொண்டனம் இலை அலது இவண் நெறி மேவும் – சீறா:1536/2
பத்தியில் கொண்டனம் பகர்வது என் உள – சீறா:2405/3

மேல்


கொண்டனர் (14)

திருந்து நல் வழி கொண்டனர் அவரவர் திசைக்கே – சீறா:580/4
ஆறு கொண்டனர் ஊர் அடைந்தனர் அனைவருமே – சீறா:595/4
மாடை தான் எடுத்து ஈய்ந்திட கொண்டனர் முகம்மது நயினாரே – சீறா:659/4
நாணுவர் உயிர்ப்பர் மெய் நலிதல் கொண்டனர் – சீறா:1323/4
ஒட்டகத்தின் மேல் கொண்டனர் தூதரின் உயர்ந்தோர் – சீறா:2629/4
கொண்டனர் மனத்தினும் களிப்பு கொள்ளவே – சீறா:2729/4
உறு பொருள் இலை என்று அனைவரும் ஈமான் கொண்டனர் உளத்து உவகையினால் – சீறா:2861/4
வாசகம்-அதுவும் காதில் கொண்டனர் மானம் பூண்டார் – சீறா:3875/4
கொண்டனர் ஈத்தம் பாளை ஈர்க்கினை குதா-தன் தூதர் – சீறா:3949/4
குவிதரும்படி கொள்ளை கொண்டனர் – சீறா:3969/4
சின்னம் ஆக்குவன் என்று கை கொண்டனர் சிலையை – சீறா:3993/4
கொண்டனர் பலிசையாக ஆங்கு அவை கொடுக்கும் முன்னம் – சீறா:4286/3
உரை விண்டனர் அவர் கொண்டனர் இவரும் பிறருளரும் – சீறா:4334/2
நன்றி தோன்றும் ஈமானை உள் கொண்டனர் நலியாது – சீறா:4621/3

மேல்


கொண்டனரால் (1)

குருதி வடி வேல் ஏந்து மலர் கொழும் செம் கரத்தில் கொண்டனரால் – சீறா:2553/4

மேல்


கொண்டனள் (1)

கொண்டனள் யாவும் மறந்தனள் வயிற்றில் குற்றினள் எற்றினள் பூழ்தி – சீறா:4119/3

மேல்


கொண்டனன் (6)

கொண்டனன் என மன குறைவு நீக்கினான் – சீறா:1976/4
இறு கல் சின்னெறி கொண்டனன் கூலியின் இளவல் – சீறா:2630/4
குரு முகம்மது என்று ஈமான் கொண்டனன் அதனை இன்னே – சீறா:2816/2
கொண்டனன் உகுபான் என பலர் குழுமி புகழ்ந்திட கொண்டலை போற்றி – சீறா:2891/2
வல்லை வந்து வளைந்து கொண்டனன் – சீறா:3978/4
உடல் என பவத்தினால் உருவம் கொண்டனன் – சீறா:4056/4

மேல்


கொண்டனிர் (1)

கன்றல் கொண்டனிர் மறுத்தனிர் இனி என்-கொல் கரைவது – சீறா:3865/3

மேல்


கொண்டனை (2)

உறவு கொண்டனை பவ தொடர் துன்பமும் ஒழித்தாய் – சீறா:2621/2
வேறு கொண்டனை புந்தி அற்றனை முனம் விதித்த – சீறா:3516/2

மேல்


கொண்டாம் (1)

என் இனி செய்யலாகும் இசையினை அவித்து கொண்டாம் – சீறா:4380/4

மேல்


கொண்டாய் (2)

நிந்தனை பெற்றான் அன்னோன் பெயரினை நினைவில் கொண்டாய்
புந்தியது அன்று நும்-தம் குலத்துக்கும் புகழ்-அது அன்றே – சீறா:2818/3,4
வன் திறன் முற்றும் கொண்டாய் வாளினில் ஒப்பிலாதாய் – சீறா:3942/3

மேல்


கொண்டார் (25)

தெள் அமுது அனைய முகம்மது நபியை சபா திரு மடி மிசை கொண்டார் – சீறா:266/4
கொண்டார் புனலும் குதி கொண்டதுவே – சீறா:707/4
தூ நெறி வழுவா வள்ளல் தோற்றிடா உவகை கொண்டார் – சீறா:1065/4
வானவர் வாழ்த்திட வாசி மேல் கொண்டார் – சீறா:1137/4
சொரி கதிர் பரப்பும் சோதி துகிலினை கரத்தில் கொண்டார் – சீறா:1258/4
குருவின் நெறியால் மனம் களிப்பு கொண்டார் ஈமான் கொண்டாரே – சீறா:1595/4
கமல ஒண் வதன செவ்வி முகம்மது களிப்பு கொண்டார் – சீறா:1734/4
தக்க நல் வணக்கத்து உற்ற சறுத்தினை கருத்துள் கொண்டார் – சீறா:2351/4
கடுத்து இகலி இவன் விளைக்கும் அமர் அறிவது என்-கொல் என கருத்துள் கொண்டார் – சீறா:2664/4
வெறி மருள் கொண்டார் என்ன சேய் எனும் வேட்கை தீர்ந்தான் – சீறா:2808/4
விண் நெடும் கடு விசை புரவி மேல் கொண்டார் – சீறா:3030/4
இலகிய மடவார் குரவைகள் இயம்ப எழில் அலி வாசி மேல் கொண்டார் – சீறா:3161/4
நறை மலர் தொடையும் வாய்ப்ப நல் மணி கரத்தில் கொண்டார் – சீறா:3227/4
பன்னகம் நெளிய தத்தம் பரியொடும் எதிர்ந்து கொண்டார் – சீறா:3342/4
ஒரு பிறை கிடந்தது என்ன தனு ஒரு புறத்தில் கொண்டார் – சீறா:3369/4
தீன் நிலை படுத்த வேண்டும் செயலினை கருத்துள் கொண்டார்
மால் நிலம் பாதம் தோயா வள்ளல் மா முகம்மது அன்றே – சீறா:3677/3,4
குழுவுடன் வருக என்றார் அன்னது கருத்துள் கொண்டார் – சீறா:3693/4
கொள்ள அரும் காப்பு வாய்ந்த திறவுகோல் அனைத்தும் கொண்டார் – சீறா:3701/4
வேண்டிய மலைதல் கொண்டார் ஏது என விளம்புவேனே – சீறா:3871/4
வில் உமிழ் மேனி தூதர் முன் வந்தார் விறல் கொண்டார் – சீறா:3924/4
வீரர் எவரும் எழுக என்றார் வென்றி சிரசின் மேல் கொண்டார் – சீறா:4036/4
கொண்டார் நயினார் முன் விடுத்தார் நோக்கி இவன் போல் கொடியவன் எங்கு – சீறா:4048/3
கொடை படைத்த வண் கர நபி பரியின் மேல் கொண்டார் – சீறா:4262/4
தவம் உந்திய முசுலீமனர் கொண்டார் பறந்தலையின் – சீறா:4321/4
கொல்லுவேன் என சரத்தினை கரத்தினில் கொண்டார் – சீறா:4595/4

மேல்


கொண்டாரால் (1)

கூர் அயில் கரத்தில் தாங்கி குரகத மேல் கொண்டாரால் – சீறா:3694/4

மேல்


கொண்டாரே (1)

குருவின் நெறியால் மனம் களிப்பு கொண்டார் ஈமான் கொண்டாரே – சீறா:1595/4

மேல்


கொண்டான் (7)

காலமும் தெரிந்து நோக்கும் காவலன் செவியில் கொண்டான் – சீறா:1756/4
சுருக்கிய வலையை நீக்கி தோளினில் எடுத்து கொண்டான் – சீறா:2077/4
இக்கணத்து ஈமான் கொண்டான் எனும் மொழி இறபீஆ-தன் – சீறா:2253/2
ஏது எனும் அறியேன் இங்ஙன் இருந்தனன் புலம்பு கொண்டான்
மா தவமுடையீர் பித்தோ வஞ்சனை தொழிலோ சூழ்ந்த – சீறா:2799/1,2
அத்தனும் மனத்துள் கொண்டான் அனையும் ஒத்திருந்தாள் அன்றே – சீறா:2831/4
தீமையே நினைந்தான் செய்வது துணிந்தான் தீனரை கோறல் மேல் கொண்டான்
ஆய் மதி பெரியோர் நன்றி ஆயிரந்தான் அருளினும் கீழ் மறந்து அவர்க்கும் – சீறா:4075/2,3
ஊட்டினன் உவகை எய்தா புது களிப்பு உடலம் கொண்டான்
தீட்டு வேலவரை எல்லாம் போரினில் சிந்தை ஆக்கி – சீறா:4389/2,3

மேல்


கொண்டிட (1)

கொண்டிட அமுதும் குறைந்தில இவர்-தம் குறிப்பினை எவர் வகுத்து உரைப்பார் – சீறா:2858/2

மேல்


கொண்டிடவே (1)

வேலை மறுக்கம் கொண்டிடவே வீசினர் விண்ணில் – சீறா:3917/3

மேல்


கொண்டிடு (1)

கூறுகூறு கொண்டிடு கிடங்கிடை சிறு கொடி இலை கொடிக்காலும் – சீறா:671/3

மேல்


கொண்டிருக்கும் (1)

செருக்கு எனும் கடல் குடித்து நெய் கமழ்ந்து தீ தழல் கொண்டிருக்கும்
வெம் படை காபிர்-தம் திறத்தொடும் இதயம் – சீறா:3860/1,2

மேல்


கொண்டிருந்தவர் (1)

கொண்டிருந்தவர் சிலர் இனம் குவலயத்து உரவோர் – சீறா:1852/2

மேல்


கொண்டீர் (1)

குரு நெறி தவிர்த்தீர் கொள்ளா கொடும் பவம் விளைத்தும் கொண்டீர் – சீறா:1351/4

மேல்


கொண்டு (214)

ஒரு கவிகை கொண்டு மாறுபடும் அவரை வென்று நாளும் உறு புகழ் சிறந்த வாழ்வுளோர் – சீறா:5/2
சரிதர வீழ்த்தி மரகத கிரண தட வரை அருவி கொண்டு இறங்கும் – சீறா:28/4
கூறையும் குழலும் குடுக்கையும் தடுக்கும் கொண்டு எடுத்து அவர் நிரை சாய்த்து – சீறா:34/3
விரி திரை கரம் கொண்டு அறை உவா பெருக்கும் வெரு கொள தெரு கிடந்து ஒலிக்கும் – சீறா:81/4
எண் திசை இடத்தும் எழு கடல் புறத்தும் அறு வகை தானை கொண்டு எதிர்ந்து – சீறா:160/3
கொண்டு அமர் கடந்த அரசு என பெயரும் கொடுத்தது திரு நபி ஒளியே – சீறா:160/4
பாடலத்தின் மேல் கொண்டு உறுதனில் பரிவாரம் – சீறா:204/1
பதி அடுத்த ஊர் சரக்கையும் கொண்டு பந்தனமா – சீறா:205/2
கனை கடல் திரை ஆடை சூழ் பாரினில் கவின் கொண்டு
அனைய நாட்டினில் அறபு எனும் வளமை நாடு அதனுள் – சீறா:297/1,2
குலவு வாகனத்தில் கொண்டு குன்றுகளும் குழி தரும் கானியாறுகளும் – சீறா:360/2
கொல்வதுக்கு இசைந்த பேரோ குரிசிலை கொண்டு தம் ஊர் – சீறா:411/3
கொள்ளும் பற்பல சரக்கு எவை அவை எலாம் கொண்டு
தெள்ளிதாகி தம் புற சரக்கறையையும் திறந்தார் – சீறா:543/3,4
கொண்டு வீங்கினன் மறையினில் கண்டதும் குலத்தோர் – சீறா:555/3
வென்றி கொண்டு எழுந்தனர் அதுனான் கிளை வேந்தர் – சீறா:586/4
வருந்திலா பெரு வாழ்வு கொண்டு உறைதரும் வள நகர் புறத்து ஆனார் – சீறா:670/4
சாறு கொண்டு எழும் ஆலையும் கன்னல் அம் சாலையும் கடந்தாரே – சீறா:671/4
இருள் கொண்டு பரந்திட யாவரும் ஓர் – சீறா:704/1
தெருள் கொண்டு நடந்தனர் செல் வழியே – சீறா:704/4
அதிர் கொண்டு அது நாசியில் அங்கி எழ – சீறா:718/1
கொதி கொண்டு உறு கோபமதாய் அரவம் – சீறா:718/2
சும்மை கொண்டு இறங்கி நீராடி தூ நறை – சீறா:725/3
புரவி ஒட்டகம் பொதி பொருளும் கொண்டு அணி – சீறா:731/3
இதமுற உண்மை கொண்டு இசைந்த பேர் முழு – சீறா:752/3
குன்று போல் உற வீங்கின முறுவல் கொண்டு இடராய் – சீறா:760/2
கொண்டு மென் மெல நடந்து தன் பெரும் சிரம் குனிந்து – சீறா:763/2
கொண்டு சத்தம் ஒன்று எழுந்தது குவலயம் குலுங்க – சீறா:774/4
மலை எனும் புயங்கள் ஓங்க மகிழ்ந்து புன்முறுவல் கொண்டு
கலை_வலன் இசுறா என்னும் காவலன் களிப்ப சேந்த – சீறா:816/2,3
ஊறு புனல் கொண்டு கடல் ஒத்த அகழ் அம்மா – சீறா:883/4
இந்து கதிர் கொண்டு என இலங்கு அறையிடத்தில் – சீறா:887/3
கோலமொடு கூறு மொழி கொண்டு உடல் களித்து – சீறா:895/1
மாறு இலாது எழில் கொண்டு ஓங்கும் வளமை மா நகரம் வாய் விண்டு – சீறா:923/3
வள்ளலை அவர்கள் போற்றி மாளிகை-வயின் கொண்டு ஏகி – சீறா:938/2
மனையிடை பொருள் கொண்டு ஈங்கு வந்திலன் காணும் என்ன – சீறா:945/2
கொண்டு தன் நேமி ஒன்றால் கொற்ற வெண்குடையுள் ஆக்கி – சீறா:1047/2
தொழுதி கொண்டு உற்றனர் தோகை மாதரே – சீறா:1151/4
மரு மொய்த்த குழலாள் ஆசை மதிப்பு இலா வயிரம் தான் கொண்டு
ஒரு முத்தில் உதித்த வள்ளல் உறு கதிர் அழகுக்காக – சீறா:1166/2,3
சே அரி கரும் கண் நல்லார் செறிந்து கொண்டு எழுந்த தோற்றம் – சீறா:1167/3
ஆதி-தன் பருமான் கொண்டு இனிது ஓங்கி அமர் இழிந்து அமரருக்கு அரசன் – சீறா:1241/2
சலவை கொண்டு உற போர்த்து அருகு இருந்தனர் தையல் – சீறா:1274/4
வென்றி கொண்டு உறும் கலிமாவை விள்ளுதல் – சீறா:1307/3
சிலம்பில் உறைந்த முகம்மதுவை திருந்தும் அமரர் கோமான் கொண்டு
உலம் பற்று உறும் சில் நெறியின் இழிந்து உடன் நின்று அரிது ஓர் மருங்கு அணைந்து – சீறா:1332/1,2
வெறுக்கை கொண்டு அடிமை பிலாலை மீட்டி நம் – சீறா:1487/3
உலகினில் கருதலர்க்கு அடல் அரி உமறினை கொண்டு
அலது அபூஜகிலினை கொடு தீன் நிலை-அதனை – சீறா:1505/1,2
முன்னவள் கனி வாய் விண்டு மொழிந்த சொல் மனத்துள் கொண்டு
மன்னவன் அபுல் காசீம்-தன் மன தெளிவு-அதனின் மிக்காய் – சீறா:1574/1,2
அரிய மறை தேர்ந்து ஈமான் கொண்டு அறத்து ஆறு ஒழுகும்படி கருத்தில் – சீறா:1592/3
நன்று என முறுவல் கொண்டு இனிய நம் நபி – சீறா:1618/2
கொண்ட சிற்றடிமையேன் உய்ய கொண்டு வாய் – சீறா:1624/3
மாறு கொண்டு அகுமது நடத்திடும் வரலாற்றை – சீறா:1671/1
வேறு கொண்டு அபூஜகில் விளம்பிய மொழி அனைத்தும் – சீறா:1671/2
கூறு கொண்டு அவர் சிந்தையில் பலபல குறித்து – சீறா:1671/3
வீறு கொண்டு ஒரு மொழிப்பட எதிர் விளம்புவரால் – சீறா:1671/4
ஏறுமாறு கொண்டு இரும்பு கல் என இகழ்ந்திடுவான் – சீறா:1691/4
அனைவரும் இது நன்கு என்ன அகத்தினில் கொண்டு வேறு ஓர் – சீறா:1741/2
ஆர்வமொடு கொண்டு நபி என்பது இயல்பு அன்றே – சீறா:1773/4
கொண்டு உற வணங்கி நயனங்கள் களிகூர – சீறா:1778/3
மறத்தினை திரட்டி ஓர் வடிவு கொண்டு என – சீறா:1798/2
கொண்டு போவது அங்கு அடைந்தனம் என சிலர் குழுமி – சீறா:1841/3
அகம் மகிழ்ச்சி கொண்டு இவை அலால் வேறு என் என்று அறைய – சீறா:1865/2
குறைந்த காந்தி கொண்டு இரவி மேல் கடலிடை குதித்தான் – சீறா:1893/4
விறல் பெரும் படை கொண்டு அபூஜகில் விளைக்கும் வினைகளும் மிகுந்த தந்திரமும் – சீறா:1936/1
என்று அவன் உரைப்ப முகம்மது நபியும் இன்புறு முறுவல் கொண்டு இனிதாய் – சீறா:1942/3
வில்லிட கவின் கொண்டு இரு புறத்து ஒழுங்கும் விரிந்த பூம் காவிகள் படர்ந்து – சீறா:1961/3
நள் இலை அள்ளி வாய் கொண்டு அரும் பசி தடிந்து நீர் உண்டு – சீறா:2072/3
நவி உடல் உயிரும் ஓர் மானுடன் கொண்டு நடப்பது ஒத்து – சீறா:2078/2
பாத பங்கயத்தை கண்டு பரிவுடன் ஈமான் கொண்டு
போதலே அன்றி நின்னை புறத்தினில் அகற்றி வாழேன் – சீறா:2112/2,3
இதயம் முற்று ஓதி வேடன் இனிதினின் ஈமான் கொண்டு
புதியனை வணங்கி செய்யும் செய்தொழில் பொருந்த கேட்டு – சீறா:2119/2,3
மானை கொண்டுவர போய் ஈமானை கொண்டு அகத்தில் புக்கான் – சீறா:2122/4
உரத்தின் அணைத்து ஒரு துகில் கொண்டு உற போற்றி நடந்து மறுகூடு உலாவி – சீறா:2187/2
எத்தலமும் புகழ்ந்து ஏத்த ஈமான் கொண்டு இசுலாத்தின் இணங்கினாரே – சீறா:2191/4
குவி கை கொண்டு பின் இவரொடு மனை குறுகினனே – சீறா:2212/4
கொண்டு நின்று நல் மொழி பகர்ந்தனன் என குறித்து – சீறா:2214/2
இதயம் ஒத்து இனிது ஈமான் கொண்டு இரு மன குபிரை நீத்து – சீறா:2254/2
இருப்பது நபியே வாய் கொண்டு இசைப்பது புறுக்கான் என்ன – சீறா:2264/3
முத்தி பெற்று ஈமான் கொண்டு முதல் பவம் துடைப்போம் என்ன – சீறா:2265/2
இங்கிதத்தொடும் ஈமான் கொண்டு ஏகுதற்கு இசைந்து நின்றார் – சீறா:2275/3
கோது அறும் கலிமா ஓதி குழுவொடும் ஈமான் கொண்டு
வேத நல் நிலைமை நீங்கா மெய் நெறி மேவி நின்ற – சீறா:2287/3,4
மூசி வந்து ஈமான் கொண்டு போயதும் முறை வழாமல் – சீறா:2295/3
மனம் பொருந்திற்று என்ற வார்த்தையில் புளகம் கொண்டு
தே மலர் புயத்தார் போற்ற திரு நபி இருந்தார் இப்பால் – சீறா:2297/3,4
மிக்க தீன் பெருகி செல்வம் விளங்கிட ஈமான் கொண்டு
தக்க நல் வணக்கத்து உற்ற சறுத்தினை கருத்துள் கொண்டார் – சீறா:2351/3,4
உள்ளகம் பொருந்தி ஈமான் கொண்டு உசைது என்னும் வேந்தர் – சீறா:2379/1
புகர் அற மனத்துள் கொண்டு பூரித்த புளகத்தோடும் – சீறா:2394/3
வென்றி கொண்டு ஒரு கை மண் எடுத்து எறிந்து விரைவினில் எழும் என புகன்றார் – சீறா:2541/4
இடன் அற உள்ளங்கால் கொண்டு இன்புற அடைத்தார் அன்றே – சீறா:2589/4
சொரியும் காந்தி கொண்டு அரிய மெய் மாசு அற துடைத்த – சீறா:2624/4
எதிரின் ஒட்டகம் இரண்டும் கொண்டு அடுத்தனன் இனி இ – சீறா:2627/2
குறுமறி திரளொடு மயிர் போர்வை தோள் கொண்டு
வெறி கமழ்ந்து இவண் இருப்பவர் எவர் என வியந்து – சீறா:2639/2,3
நசை விடாது கொண்டு இவண் அடுத்தனன் இகல் நடப்ப – சீறா:2648/3
உறா கடும் விசை குசை பரி கடிதில் கொண்டு ஓடி – சீறா:2651/3
சினந்து வெகுண்டு அடல் பரி கொண்டு அடர்பவனை முகம்மது தம் திரு கண் நோக்கி – சீறா:2660/1
நெறியுடன் நன்கு உரைத்து மணி மூதூர் கொண்டு அணைகுவன் நிர்ணயம் ஈது என்னை – சீறா:2672/3
வெற்றி கொண்டு ஒரு தொனி முழங்கியது விண்ணிடத்தில் – சீறா:2696/4
குறியுடன் ஒரு நிலை கொண்டு மேவலால் – சீறா:2712/2
தொட்டனர் நெருங்கினர் சுமை கொண்டு ஆர்த்தனர் – சீறா:2743/3
என் மனையிடத்தில் கொண்டு ஏகுவேன் என – சீறா:2744/2
வென்றி கொண்டு உறைவது இ தலமல்லாது வேறு – சீறா:2760/3
குறியொடும் எடுத்து வல்லே கொண்டு ஒரு புறத்தில் சார்ந்து – சீறா:2792/3
என்னையும் நோக்கி தாதை-பாலில் கொண்டு ஏகுகின்றார் – சீறா:2800/2
ஒடித்து அவன் மாறுகை கொண்டு உதிரங்கள் ஒழுக வீசி – சீறா:2813/1
மாறு கொண்டு இசையா மாற்றம் வைகலும் பிதற்றுகின்றான் – சீறா:2829/3
விண்டனர் ஈமான் கொண்டு அசுகாபிமார்களாய் வீடு பெற்றனரால் – சீறா:2858/4
மன்னரை இனம் கொண்டு இவண் வருக என்ன வழங்கலும் மன்னவர் எழுந்து – சீறா:2859/2
புக்கினர் அவர் சொல் உண்மை என்று ஈமான் கொண்டு உளம் பொருந்தி தீன் நிலையை – சீறா:2888/2
மார்க்கமும் கொண்டு இ அறபினில் வருவர் என்று உரைத்தனர் அவர் வகுத்ததால் – சீறா:2899/3
படியின் மாறு கொண்டு இகலுமேல் உடல் உயிர் பதைப்ப – சீறா:2920/3
குறைவு இலா உற தடவி நல் செழும் கரம் கொண்டு
மறு இலாத சல்மான் மலர் கரத்தில் வைத்தனரால் – சீறா:2938/3,4
விருது கொண்டு இகலிடும் வெற்றி போரினும் – சீறா:3039/3
காணுதற்கரியோன் செய்தானென்னில் இ கவின் கொண்டு ஓங்கும் – சீறா:3048/3
செம் தளிர் கரத்தின் ஏந்தி சென்னி மேல் விழி மேல் கொண்டு
மந்திர பொருளை செம்பொன் மணி செப்பின் அடைத்து கிட்டா – சீறா:3103/2,3
உய்யும் மா நிலத்தின் மாந்தர்க்கு உற்றது ஓர் உவகை கொண்டு
வையகம் விளங்கும் தீனின் முகம்மதினிடத்தில் வந்தார் – சீறா:3222/3,4
பானமும் கனியும் கொண்டு பல் மணி ஊசல் ஏறி – சீறா:3226/3
அரும் தவம் உடைய வள்ளல் அகுமதே உமக்கு ஈமான் கொண்டு
இருந்து பின் கணவராக வருமவர்க்கு ஈவோம் என்ன – சீறா:3230/2,3
சிரசின் மேல் கொண்டு அமுசாவும் சேண் உலாய் – சீறா:3266/3
வேவு கொண்டு ஒருவர் வந்து இறைஞ்சி விள்ளுவார் – சீறா:3276/4
குரை கடல் என நிரை கொண்டு போயது ஓர் – சீறா:3312/1
நிலை கொளும் நிரை எலாம் கொண்டு நீள் நபி – சீறா:3314/3
கொடுத்து அரும் பொன்னால் மக்காபுரத்தவர் கொண்டு போனார் – சீறா:3351/2
உறுதி கொண்டு எவர்க்கும் செவ்வியுற பறுலாக்கினேன் என்று – சீறா:3352/3
பின்னர் இ நாட்டுக்கு ஏயப்பெறும் சரக்கு அனைத்தும் கொண்டு
மன்னிய புரவி ஏறு வரி நெடும் கழுத்து அலி யாவும் – சீறா:3357/2,3
திரை கடல் கடுப்ப வேந்தர் சேனை கொண்டு ஈண்ட தாவும் – சீறா:3366/1
மிடல் உறும் வெற்றி உக்காபு எனும் கொடி மிசஃபு கை கொண்டு
அடல் நபி முன்பு செல்ல அலி முனம் கொடி ஒன்று ஏக – சீறா:3377/1,2
ஏமமும் பண்டம் யாவும் கொண்டு யான் வருவ கேட்டு – சீறா:3389/2
பன்ன அரும் படை கொண்டு ஈண்டி பாதையின் நாப்பண் வைகும் – சீறா:3390/2
பெருகும் சேனை கொண்டு இறங்கி வெம் பேர் அமர் விளைப்ப – சீறா:3441/2
பிறவும் கொண்டு இவண் வருதல் கண்டு இமைப்பினில் பிடித்து – சீறா:3443/3
மாறு கொண்டு இவண் அடைந்தனர் ஒல்லையின் வளைந்து – சீறா:3452/2
பாறு கொண்டு உண வெம் சமர் களத்திடை படுத்தற்கு – சீறா:3452/3
முதிரும் பூசல் கொண்டு இரு பெரும் படைகளும் முன்னி – சீறா:3477/1
வாடை கொண்டு உறும் பரியொடும் வீரரை மாய்த்து – சீறா:3496/1
ஏவல் கொண்டு உனை விடுத்த பொய் முகம்மதினிடத்தில் – சீறா:3518/3
வருமம் என்று கொண்டு இகழ்ந்தனை உனை வரைந்து இறுக்கி – சீறா:3530/2
அபுஜகல் படை கொண்டு எதிர்ந்து இறந்தனன் என்று அழகுறு வாசகம் அறிந்து – சீறா:3592/2
இறையவன் அருளால் வெற்றி கொண்டு இறசூல் இலங்கிய நகரின் வந்தனரால் – சீறா:3599/4
உள் நிறை கலிமா ஓதி ஈமான் கொண்டு உவந்து இனிது உறைந்தனர் அன்றே – சீறா:3604/4
பைத்தலம் நெளிதர படை கொண்டு ஈண்டியே – சீறா:3630/3
இலத்தினில் கொண்டு சென்று இருத்தி இன்புறும் – சீறா:3641/3
வெற்றி கொண்டு இசுலாம் ஓங்க விறல் நபி இருக்கும் நாளில் – சீறா:3665/2
அடவியின் இருந்த சேனை திரளும் அச்சுவமும் கொண்டு
கடிதினில் எழுந்து மாறா கதிர் படைக்கலன்கள் ஏந்தி – சீறா:3685/1,2
கூட்டிய பரியினோடும் ஒட்டகை திரளும் கொண்டு
தீட்டும் வேலவர்கள் சூழ மதீன மா நகரம் சேர்ந்தார் – சீறா:3687/3,4
விரைவினுடன் மனையிடத்தில் கொண்டு அருந்தும் என உரைப்ப விரும்பி ஏந்தி – சீறா:3758/3
சீற்றம் கூண்டு உரு கொண்டு என தோன்றிய திறலோர் – சீறா:3789/1
புனையும் வெற்றி கொண்டு எழுந்தனன் ஒலீது-தன் புதல்வன் – சீறா:3790/4
ஆறு கொண்டு என திகை வெளி அடங்கலும் அரிதில் – சீறா:3803/1
ஒருத்தன் நம்மிடத்து உளன் அவன் உதவி கொண்டு இவணில் – சீறா:3815/3
முற்றும் நம் படை கொண்டு இவணிருந்து நம் மூதூர் – சீறா:3817/3
தரும் தட புயல் இபுனு உம்மி மக்த்தூமை தவம் கொண்டு
இருந்த நல் நகர்க்கு அரசு என இயற்றினர் அன்றே – சீறா:3835/3,4
பல நெறி கொண்டு படர்ந்தனர் ஒரு நெறி படர்ந்தோர் – சீறா:3858/4
உரைத்து தன்னை கொண்டு ஒழிந்திலன் நாள்-தொறும் ஊறு – சீறா:3866/1
வேட்டல் கொண்டு எழுந்து ஏகினன் அடங்கிலா விரி_நீர் – சீறா:3867/3
ஓட்டம் கூவல் நீர் கொண்டு எழுந்து ஓடியது ஒத்தே – சீறா:3867/4
பாலம் ஈட்டி கொண்டு இரு படை வீரரும் பரிவின் – சீறா:3889/3
ஒருவனை நாளும் சிந்தை-தனில் கொண்டு உணர்கின்றோர் – சீறா:3912/1
கோலும் வாளும் குந்தமும் கொண்டு ஓச்சினர் அம்ம – சீறா:3921/2
அன்று நான் கொண்டு வாழ்ந்த அரிவை தன் விதியினாலே – சீறா:3930/1
அஞ்சி வந்து ஒளித்தது எல்லாம் அளகமா கொண்டு நின்றாள் – சீறா:3931/4
அப்பு மாரி கொண்டு இறைத்தன போல் சரம் அளித்து – சீறா:3980/3
ஆண்டு வீந்தவர் உடை கொண்டு மகிழ்ந்து அடல் அநீகம் – சீறா:3983/1
கட்டு பத்திரத்தினும் கொண்டு நீட்டினர் கடிதின் – சீறா:3991/4
விசை கொண்டு ஈண்டிய கவண் கல் வெம் போரினை விளைப்ப – சீறா:4002/1
கொண்டு தூதர் முன் அணுகினர் அணுகலும் குறித்து – சீறா:4005/3
இடம் கொண்டு இப்படியோ வந்து முடிந்தது என்று ஏங்கி – சீறா:4016/3
கூடி கொண்டு அங்ஙன் மூட்டுதல் துணிந்தது கோறல் – சீறா:4019/2
கொந்து ஆர் அரசே என போற்றி எழுந்து கோரல் மேல் கொண்டு
கந்து ஆடு அசலம் என களித்து சென்றான் கருணை கடலானே – சீறா:4040/3,4
கொண்டு இலங்கிய சுகுறா என்று ஓதிய – சீறா:4053/3
வெற்றி மேல் கொண்டு விண் எழுந்த மூதெயில் – சீறா:4060/1
சுற்றிய நகரினில் தொகையில் சேனை கொண்டு
உற்றனர் வளைந்தனர் உண்ணும் நீரையும் – சீறா:4060/2,3
வேண்டினன் இறுதி_ஓலை கொண்டு வந்த வீரரும் ஓரிடத்து இருந்தார் – சீறா:4093/4
நன்று உவகை கொண்டு உளம் நயந்து இனிய தூதர் – சீறா:4123/2
சென்று சுகுறாவினை வளைந்து சிறை கொண்டு
வென்றி கொடு எழுந்து வர வேண்டும் இனி என்றார் – சீறா:4123/3,4
கொண்டு எழில் இலங்கு சுகுறாவினை அடைந்தார் – சீறா:4126/4
கொண்டு மெய் உற போர்த்த பின் குலத்தவர் குழுமி – சீறா:4167/3
பொறுத்தன தட கை கண்கள் புகைந்தன சினம் மேல் கொண்டு
கறுத்தன தீனர் உள்ளம் கலங்கின காபிர் நெஞ்சம் – சீறா:4181/3,4
கண்ணறு சீற்றம் உள் கொண்டு எழுந்த தீனவர்கள் எங்கும் – சீறா:4182/1
தாங்கிய எழில் ஆயத்து தலை மிசை கொண்டு இழிந்தார் – சீறா:4198/3
ஓங்கிய சலாமை கொண்டு முடித்தனர் உரைத்தவாறே – சீறா:4202/3
கொலையும் வஞ்சமும் கொண்டு வெம் கோறலின் – சீறா:4243/1
கொண்டு அடர்த்திட தெருமந்து மருண்டு உளம் குழைந்து – சீறா:4270/2
பத்தி பெற நிறை மனத்தில் கொண்டு களிப்புற மகிழ்ந்து பரிவினோடும் – சீறா:4299/3
குடர் துமிந்த சில நெடிய வால் துமிந்த சில வேகம் கொண்டு பாயும் – சீறா:4314/1
அடல் கொண்டு எழு பரி சோகம் மற்றவை யாவும் நல் புனலால் – சீறா:4332/1
இடர் கொண்டன மறை தீனவர் துயர் கொண்டு அவண் இருப்ப – சீறா:4332/2
இருந்த பார்ப்பு உடல் தடியினை அரிதில் கொண்டு ஏகி – சீறா:4420/1
பரியின் மேல் கொண்டு நின்றனர் பாலினே – சீறா:4493/4
உடை கொண்டு ஆடல் பரியொடும் ஓங்கிய – சீறா:4515/1
படை கொண்டு ஏகி பரம்பொருள் வேதத்தின் – சீறா:4515/2
அடல் கொண்டு ஆர்க்கும் அலி புலி நண்ணினார் – சீறா:4515/4
எங்கும் கீர்த்தி கொண்டு இலங்கிட ஓர் புறத்து இருந்தார் – சீறா:4597/4
நெடிய கால் தளை அவிழ்க்கும் முன் நெடும் பரி மேல் கொண்டு
அடியடித்து முன் நடத்தினன் நடந்தில அதுவும் – சீறா:4610/2,3
மன்னும் ஆவி கொண்டு அடைந்தனன் மற்று உண்டோ ஐய – சீறா:4614/3
வாரமும் நெஞ்சில் கொண்டு வரும் புலி அலி முன் வெற்றி – சீறா:4630/2
ஓது நல் மொழி உள் கொண்டு அஸ்காபிகள் – சீறா:4658/1
ஏதம் உற்ற பொருளும் கொண்டு ஈண்டினார் – சீறா:4658/4
கூற கேட்டு உளம் கொண்டு மகிழ்ந்து எழுந்து – சீறா:4667/1
மீறும் ஆவண வீதி கொண்டு ஏகினார் – சீறா:4667/4
மேய நசுது எனும் தலத்தில் விற்று உறைவாள் குதிரை கொண்டு மீள்விர் என்றார் – சீறா:4672/4
அ மொழியின்படி சிலபேர் அ சிறை கொண்டு அ தலத்தில் அணுக இப்பால் – சீறா:4673/1
வெம் அலை போல் வாவு பரி நடத்துமவர்-தமக்கு அளித்து வீர வாள் கொண்டு
எம்மருங்கும் சூழ்ந்து நிற்கும் காலாள்கட்கு ஓர் கூறும் ஈந்திட்டாரால் – சீறா:4673/3,4
உண்மை நபி என அறிந்து கலிமா ஓதி தொழுகை உறுதி கொண்டு
தண்மை உறு நெறி முறைமை நன்மை தரு தூய தீன் சமயம் உற்றேன் – சீறா:4685/1,2
பொருந்து இறை குறான் ஆயத்தை பொற்புடன் கொண்டு பாரில் – சீறா:4694/2
தென் திகழ் மயிலை நோக்கி செபுறயீல் கொண்டு வந்த – சீறா:4702/1
ஏகுறா பயம் கொண்டு ஏங்கி இரும் சிறைக்குள்ளாய் உள்ளம் – சீறா:4727/3
கரு பிடித்து இறையோன் வைத்த கழுத்தும் கொண்டு எதிர்ந்தது அன்றே – சீறா:4729/4
கருமமும் களவும் பாவக்காரிகள் உறவும் கொண்டு
வருவிருந்து ஒருவன் வந்தால் வாயிலை அடைத்து தூய – சீறா:4744/2,3
வெற்றி கொண்டு விரை மலர் பூ பயமுற்று – சீறா:4768/3
தீனவர் குழு கொண்டு ஈண்ட சென்று பள்ளியின் வாய் நண்ணி – சீறா:4782/2
ஆள் அடிமையர் கொண்டு ஏவ அரு நிதி சிறிதும் இல்லை – சீறா:4796/1
வருக்கமாய் ஈமான் கொண்டு முகம்மது நபிக்கு மெத்த – சீறா:4860/3
மாற்றமே எனக்கும் சொன்னார் யான் அது மனம் கொண்டு உற்றேன் – சீறா:4864/3
மயிர் புளகெழ வெம் கணை மழை பொழியும் வாங்கு வில் தட கை மேல் கொண்டு
செயிர் அற வளைத்து நாணினை எறிந்தார் திசை கரி செவி செவிடு எடுப்ப – சீறா:4929/3,4
மேல் ஒரு தொண்டின் நெறியினில் மள்ளர் விரைவொடும் கொண்டு எழுந்து ஏக – சீறா:4934/3
பரம் பரி நடத்தி யாவும் கொண்டு எறிந்தார் படியும் மை முகில் மழை போல – சீறா:4938/4
வீரரை வீழ்த்தி அ நிரையும் கொண்டு இவண் – சீறா:4948/1
கோடு கொண்டு எழுந்த நெடு வரை குடுமி இடங்களும் பலபல குறுகி – சீறா:4960/3
செறிந்திடும் வாள் கொண்டு ஓங்கி வெட்டினர் பரியின் சென்னி – சீறா:4971/2
மாறு கொண்டு எழுந்த கள்வர் எண்மரையும் வருந்திட கால் கரம் மாறாய் – சீறா:5024/2

மேல்


கொண்டுகொண்டு (1)

கொண்டுகொண்டு எழுந்து சென்று குவைலிது மனையுள் ஆகி – சீறா:623/2

மேல்


கொண்டுசென்று (1)

உசைதையும் தணப்பு இலாது உவந்து கொண்டுசென்று
அசைதரும் கொடி மறுகு அகன்று மாறு அடர்ந்து – சீறா:2399/2,3

மேல்


கொண்டுபோதலே (1)

கொண்டுபோதலே குறிப்பு எனா இவண் – சீறா:3977/3

மேல்


கொண்டுபோன (1)

கொண்டுபோன பொன்னினில் அணுவெனும் குறையாமல் – சீறா:2947/2

மேல்


கொண்டுவந்திருந்த (1)

வஞ்சகன் இறுதி கொண்டுவந்திருந்த முகம்மது ககுபினை நோக்கி – சீறா:4115/1

மேல்


கொண்டுவந்து (1)

கொற்ற வீரர் முன் கொண்டுவந்து
உற்ற பல் சரக்கு உள்ளதும் – சீறா:4154/3,4

மேல்


கொண்டுவர (1)

மானை கொண்டுவர போய் ஈமானை கொண்டு அகத்தில் புக்கான் – சீறா:2122/4

மேல்


கொண்டுறு (1)

கொண்டுறு மயலுள் உயிரினுமுயிராய் குலவிய முகம்மது நயினார் – சீறா:1250/2

மேல்


கொண்டே (2)

பின்னிலை எய்த அன்னோர் நிய்யத்தில் பிரிதல் கொண்டே – சீறா:4200/4
நடை கொண்டே விளையாடும் நபி முனம் – சீறா:4515/3

மேல்


கொண்டேன் (2)

வித்தையும் வீடும் பெற்றோம் என இரு விழியில் கொண்டேன் – சீறா:2793/4
முறை என தலைமேல் கொண்டேன் முன்னர் நூல் முழுதும் வல்லீர் – சீறா:3085/3

மேல்


கொண்டோய் (2)

குபலினை மனத்தில் கொண்டோய் கூறு என கூறினானால் – சீறா:1751/4
மன்றினின் யாரும் கேட்க உடும்பினால் வசனம் கொண்டோய் – சீறா:3930/4

மேல்


கொண்டோர் (3)

மென் நபிக்கு ஈமான் கொண்டோர் இவர் எனும் வெறுப்பினாலும் – சீறா:1568/1
எட்டிய கீர்த்தி கொண்டோர் இனியன மொழிகள் சொல்வார் – சீறா:2603/4
நீர் என பரக்க வாசி நெடு வரை மாடம் கொண்டோர்
பார் என கிடந்த வெற்றி பதி மறுகு எல்லை நீங்கி – சீறா:3848/2,3

மேல்


கொண்டோன் (4)

வால் உடை பறவை சேர்த்தும் கண்ணியும் மருங்கில் கொண்டோன் – சீறா:2056/4
பேரினில் பிணையாய் கொள்ளல் கருத்து என பெரிது உள் கொண்டோன் – சீறா:2097/4
தலைமையன் சிறுமை கீழ்மை-தனை பெருமை-அதாய் கொண்டோன் – சீறா:2258/4
உள்ளகத்து இருத்தி வாழும் உயிர் துணையாக கொண்டோன்
வள்ளல் நம் நபி-தம் நாமம் வழுத்திய மாந்தர்க்கு எல்லாம் – சீறா:3690/2,3

மேல்


கொணர்-மின் (3)

மன் அபித்தாலிபு ஈன்ற மணியினை கொணர்-மின் என்றார் – சீறா:3076/4
ஈண்டு நீர் துருத்தியை கொணர்-மின் என்றனர் – சீறா:3286/4
மாவினை கொணர்-மின் என்ன முகம்மது சரணம் வைத்தார் – சீறா:3372/4

மேல்


கொணர்-மின்கள் (1)

உற்றவர் எவரும் கொணர்-மின்கள் எனவும் உடையவன் திரு நபி உரைத்தார் – சீறா:2876/2

மேல்


கொணர்க (11)

கந்துகம் கொணர்க என்று கட்டுரைத்தனர் கடிதின் – சீறா:203/4
கொஞ்சும் மென் மொழியீர் மதலையை கொணர்க என்று உரைத்தனர் குளிர் மழை கொடையார் – சீறா:275/4
தெரிவை நின் மக கொணர்க என கேட்டலும் சிறந்த – சீறா:332/2
ஆடகம் கொணர்க என்றலும் வான் தொடும் அறையினில் சிலர் ஓடி – சீறா:659/1
இருந்த செவ்வி முகம்மதை கொணர்க என்ன – சீறா:814/2
இருந்தவன்-தனை கொணர்க என வாய் மலர்ந்து இசைத்தார் – சீறா:960/4
உறக்கத்து என்னும் அ வேந்தனை கொணர்க என ஒருவன் – சீறா:1280/3
சிந்தையில் களித்து மருங்கு நின்றவரை திண்ணிய தசையினை கொணர்க என்று – சீறா:1948/2
வருத்தமுற்ற மை மலட்டினை கொணர்க என வலிதில் – சீறா:2686/3
பிடிபடுமவரை கொணர்க என கூற பெரும் சிறைச்சாலையில் நண்ணி – சீறா:3600/2
உண்ணும் ஆரமுது இவ்விடம் கொணர்க என உரைத்தார் – சீறா:4418/4

மேல்


கொணர்தி (3)

கனி உறு கலத்தை என் முன் கடிதினில் கொணர்தி என்றார் – சீறா:4710/4
வழு இலா கொடியே நின்-தன் மணமகன் கொணர்தி என்றார் – சீறா:4792/3
ஊனம் அன்றி கொணர்தி என்று ஓதி நல் – சீறா:4806/3

மேல்


கொணர்ந்த (2)

வந்தவர் கொணர்ந்த பணி மா மணி சரக்கோடு – சீறா:896/1
விலகி அங்கு அவர் கொணர்ந்த பல் பொருளையும் வெறுத்தான் – சீறா:2037/4

மேல்


கொணர்ந்தது (1)

கோது இல் அபூத்தல்காவோ அனுப்பினர் நீ கொணர்ந்தது எவை கூறு என்று ஓத – சீறா:3751/3

மேல்


கொணர்ந்ததுவும் (1)

ஆதரத்தின் இவர் அவர் கை கொடுத்ததுவும் கொணர்ந்ததுவும் அறைந்திட்டாரால் – சீறா:3751/4

மேல்


கொணர்ந்ததை (1)

பன்னிய அமரர் தொகையினில் ஒருவர் பரிவுடன் கொணர்ந்ததை வாங்கி – சீறா:245/3

மேல்


கொணர்ந்தவர் (1)

வந்ததும் கொணர்ந்தவர் சொல்குவர் சரதம் – சீறா:1995/2

மேல்


கொணர்ந்தவை (1)

கொணர்ந்தவை யாவையும் கொடுத்து மன்னவர் – சீறா:3258/1

மேல்


கொணர்ந்தவை-தன்னில் (1)

மாற்றலர் அஞ்ச விறல் புரி சல்மா வவ்வி முன் கொணர்ந்தவை-தன்னில்
ஊற்றம் மிக்கு உளது ஓர் ஒட்டகை-அதனை உவப்பொடு பிலால் இனிது அறுத்து – சீறா:4990/1,2

மேல்


கொணர்ந்தனர் (4)

பரிமளம் திகழ் மதலையை கொணர்ந்தனர் பார்த்தார் – சீறா:332/3
மூடு பெட்டகம் திறந்தனர் கொணர்ந்தனர் குவித்தனர் முறையாக – சீறா:659/2
மன்னர்_மன்னவர் முன் கொணர்ந்தனர் மணி கரத்தை – சீறா:961/3
வர திறத்தினர் கொணர்ந்தனர் நபி முகம்மது முன் – சீறா:3839/4

மேல்


கொணர்ந்தனன் (1)

வண்ண வார் தட கை முகம்மதை புகழ்ந்து வாகனம் கொணர்ந்தனன் மைசறா – சீறா:995/3

மேல்


கொணர்ந்தான் (1)

மட_கொடி-தனை கொணர்ந்தான் வடிவுசெய்திடு-மின் என்ன – சீறா:1732/2

மேல்


கொணர்ந்து (15)

நல் நிலை சலிலம் கொணர்ந்து கோது அறவே நறை கமழ் முகம்மது நபியை – சீறா:282/2
கான் அமர் பூம் குழல் மடவார் அயினிநீர் கொணர்ந்து எடுத்து கழித்து போத – சீறா:1136/3
பருதியை கொணர்ந்து அணி வல கரத்திடை பதித்தும் – சீறா:1383/1
அரிதினில் சசி கொணர்ந்து இட கரத்தினில் அமைத்தும் – சீறா:1383/2
கனியினை கொணர்ந்து வைத்தோன் செம் முகம் கவின நோக்கி – சீறா:2246/1
கோட்டு உடை களிறும் கரடியின் குழுவும் கொணர்ந்து நம் பதியினில் விடுத்து – சீறா:2521/2
இவர் திசையில் கொணர்ந்து இடுக்கண் விளைத்தது நம் விதி நோவது என்-கொல் மாயா – சீறா:2669/2
நண்ணி முன் கொணர்ந்து விட்ட நாயகர்-தமையும் வாழ்த்தி – சீறா:2851/3
வெறுத்திடாது ஏகி உரைத்த சொற்படியே வேந்தரை கொணர்ந்து முன் விடுத்தார் – சீறா:2862/4
கொட்டும் ஏந்து கூந்தாலமும் பலபல கொணர்ந்து
வெட்டுவார் அவை அடிக்கடி கூடையின் வீழ்த்தி – சீறா:4402/2,3
கூதிரும் குறும் திவலையும் இருட்டொடும் கொணர்ந்து
ஊதை தாக்கலும் மனம் சலித்து ஒருவருக்கொருவர் – சீறா:4587/1,2
பாகமா சில பத்தஞ்சுமா கொணர்ந்து
ஓகை வேதத்துக்கு உட்பட சொல்லுவீர் – சீறா:4665/3,4
செப்பிய ஆயத்து ஒன்று சிபுரியீல் கொணர்ந்து இறங்கி – சீறா:4713/2
கூனியும் குறைந்தும் திருந்து அடை கிழங்கும் கொணர்ந்து அவித்து உப்பு அற பிசைந்து – சீறா:4748/3
வெற்றி கொள் வீரர் வௌவி விரைந்து முன் கொணர்ந்து அளிக்க – சீறா:4999/2

மேல்


கொத்தளம் (1)

குடிலம்மட்டு ஓங்கி மஞ்சு அடைகிடக்கும் கொத்தளம் ஒரு பதினான்கும் – சீறா:260/3

மேல்


கொத்தின் (1)

நிரைதர பவள கொத்தின் நிறம் தரும் கனி வாய் வேதம் – சீறா:4716/2

மேல்


கொத்து (4)

கொத்து அலர் சூடி அரை துகில் இறுக்கி குட மது கை மடுத்து அருந்தி – சீறா:57/1
கொத்து அரும்பு அலர்த்தி சண்பக தொகுதி குவைதர சொரிவன ஒரு-பால் – சீறா:1003/2
கொத்து அலர் குழலும் செம்பொன் குவி முலை சுணங்கும் நூலின் – சீறா:3193/2
கொத்து அலர் தூற்றி வாழ்த்தி கூண்டவை குறிக்கில் பேதை – சீறா:3200/3

மேல்


கொதி (6)

கொதி கொண்டு உறு கோபமதாய் அரவம் – சீறா:718/2
கொதி ஆர் வெவ் விட அரவின் வாய் தேரை என அறிவு குலைந்து மேனாள் – சீறா:1664/2
கொதி நுனை பகு வாள் வள்ளல் எழுந்து இரு குவவு திண் தோள் – சீறா:3078/3
கொதி நுனை வேலினோரும் கொடும் கனவு அடுப்ப கண்டார் – சீறா:3418/4
கொதி கொள் வேலினர் வரி புலி குழு என குழும – சீறா:3463/1
கொதி நுனை வடி வேல் மன்னவர் சூழ குதிரையின் தொகுதிகள் ஈண்ட – சீறா:3593/3

மேல்


கொதி-தொறும் (2)

வருந்திலாது அரும் கொதி-தொறும் கொதி-தொறும் மலிந்த – சீறா:4420/4
வருந்திலாது அரும் கொதி-தொறும் கொதி-தொறும் மலிந்த – சீறா:4420/4

மேல்


கொதிகொதித்து (1)

கொதிகொதித்து அழன்று அருக்கன் மேல் கடலிடை குதித்தான் – சீறா:2002/4

மேல்


கொதித்த (5)

கொதித்த புன் மனத்தினோடும் குறுகலர் மனையில் சார்ந்தார் – சீறா:1358/3
மனு நெறி பிழைத்த அபுஜகில் கொதித்த மனத்தினும் இருண்ட மை கடல் ஒன்று – சீறா:1902/1
கொதித்த சிந்தையன் அபூஜகில் குழுவொடும் கேட்டு – சீறா:2026/3
கொதித்த கண் எரி தவழ்தர கொடும் கதிர் வாளால் – சீறா:3520/1
கொடிய நஞ்சு என தீ என உரும் என கொதித்த
படைகள் யாவும் வந்து அடல் அமுசா உடல் பாங்கின் – சீறா:3998/1,2

மேல்


கொதித்தவர் (1)

குற்றுவார் சிலர் அடிக்கடி கொதித்தவர் அலது – சீறா:2486/3

மேல்


கொதித்தான் (2)

குறைவு இலாதவன் இவன் என குறித்து உளம் கொதித்தான் – சீறா:975/4
மனைக்கு என சிலர் கூறலும் மனத்திடை கொதித்தான் – சீறா:1995/4

மேல்


கொதித்திடவே (1)

குன்று போல் முலை செவி சுட மனம் கொதித்திடவே – சீறா:443/4

மேல்


கொதித்து (4)

கோர மா மத கரட வெம் களிறு என கொதித்து
காரின் மின் எனும் அயிலொடும் பரியினை கடவி – சீறா:3525/2,3
கொல் நுனை கதிர் வாளினில் தாங்கினர் கொதித்து
சின்னபின்னங்கள் படுத்திட பரியினை திரித்தார் – சீறா:3536/3,4
கோலிய பகையை விடுத்து நன்கு உரையை கூறு என கூறலும் கொதித்து
வால் எயிறு இலங்க நகைத்து அடல் இபுனு மஸ்வூது உளம் வெகுண்டிட மவுல்வான் – சீறா:3584/3,4
கொண்டல் கீழ்தர குலவிய குடைகளும் கொதித்து
மண்டு போர்செயும் படைக்கலன்களும் மண்ணில் வழங்கி – சீறா:4020/2,3

மேல்


கொதிப்ப (1)

கூறு நகரவர்க்கு மனம் வெகுண்டன கண் சிவந்தன தீ கொதிப்ப வாயை – சீறா:4309/3

மேல்


கொதிப்பு (1)

கொதிப்பு அடர் குபிர் எனும் குறுகலார் திரள் – சீறா:1792/1

மேல்


கொதிப்பொடு (1)

கொதிப்பொடு கெந்த நான்கும் குறைபட சீறிச்சீறி – சீறா:2592/2

மேல்


கொதுகு (1)

வரை தடத்தை கொதுகு இனங்கள் அரிப்பது என சில வசனம் வளர்க்கின்றாரால் – சீறா:1639/4

மேல்


கொந்து (17)

கொந்து எறி கமலம் குமுதம் செங்கழுநீர் குடியொடு மடிந்தன இனிமேல் – சீறா:44/3
கொந்து அலர்ந்து இருண்ட கரும் குழல் மடவார் கொங்கையில் தடம் புயம் அழுந்தும் – சீறா:163/1
கொந்து உலாம் குழல் ஆமினா மனையினை குறுகி – சீறா:345/2
கொந்து அலர் குழலார் மனை எலாம் நிறைந்த கொழும் கதிர் பரப்பிட கூடி – சீறா:373/2
கொந்து அலர் உறைந்து வரி வண்டுகள் குடைந்து – சீறா:885/2
கொந்து அலர் மரவ மாலை குவைலிது மகிழ்வும் கூறிட்டு – சீறா:1064/3
கொந்து உறைந்த பூம் பாளை வாய் வெள்ளி வெண் குடங்கள் – சீறா:1124/1
கொந்து அலர் மரவ தொடை புய குரிசில் ஈந்தனர் குறைவு அற அன்றே – சீறா:2863/4
கொந்து அலர் புயத்து உபைதாவை கூவி நல் – சீறா:3026/2
கொந்து உலாவிய முகம்மது சடம்-தொறும் குருதி – சீறா:3985/3
கொந்து ஆர் அரசே என போற்றி எழுந்து கோரல் மேல் கொண்டு – சீறா:4040/3
கொந்து அலர் கடம்பு திமில் குங்குமம் அசோகு – சீறா:4131/1
கொந்து ஆர் தரு எனும் நம் நபி குளிர் வாள் முகம் நோக்கி – சீறா:4343/2
கொந்து எறி அலங்கல் திண் தோள் குயை அவண் இருந்தான் மன்னோ – சீறா:4375/4
கொந்து அலர் மரவ மாலை குலவிய புயமும் வாடா – சீறா:4700/3
கொந்து உலாவு புயனை முன் கூவியே – சீறா:4772/4
கொந்து அலர் குழலாய் எம்மால் கூட்டுதல் அரியது என்றார் – சீறா:4789/4

மேல்


கொப்பளிக்கும் (1)

குறைவு இலாது வந்து அடிக்கடி குடித்து கொப்பளிக்கும் – சீறா:340/4

மேல்


கொப்பளித்து (1)

கிடந்து ஒளி பரப்பி வாசம் கொப்பளித்து கிளர் கிபுலாவை முன் நோக்கி – சீறா:252/1

மேல்


கொப்பளிப்ப (1)

உதித்து எழும் கமல பாதம் உதிரம் கொப்பளிப்ப கானில் – சீறா:428/3

மேல்


கொப்பிளிக்கும் (5)

முருகு கொப்பிளிக்கும் ஆமினா மனையின் முழு மணி வாயில் வந்து அடுத்தார் – சீறா:272/4
முகை முறுக்கு அவிழ்ந்து முருகு கொப்பிளிக்கும் முளரியும் முழு மணி நீலம் – சீறா:997/1
முருகு கொப்பிளிக்கும் வனச மென் முகையோ முழு மணி பதித்த மென் முடியோ – சீறா:1967/3
நறவு கொப்பிளிக்கும் துடவை சூழ் நகரில் நண்ணினர் முகம்மது நபியே – சீறா:3598/4
தேறல் கொப்பிளிக்கும் நறு மலர் தெரியல் செம்மல் செம் மறை தவழ் வாயால் – சீறா:5024/4

மேல்


கொப்பிளித்த (2)

குறுகலார் உயிர் உதிரம் கொப்பிளித்த குற்றுடைவாள் – சீறா:1514/1
குருதி கொப்பிளித்த வேதின சூட்டு குக்குடம் திசை-தொறும் கூய – சீறா:1937/4

மேல்


கொப்பிளித்தது (1)

நிலவு கொப்பிளித்தது என்ன நீண்ட மெய் சோதி கால – சீறா:2257/2

மேல்


கொப்பிளித்தன (1)

விரிதரும் பருதி கதிர்களை தேக்கி மேல் கடல் கொப்பிளித்தன போல் – சீறா:1899/1

மேல்


கொப்பிளித்திட (1)

நிறைமதி நிகரா முகம்மது நயினார் நிலவு கொப்பிளித்திட சிரிப்ப – சீறா:287/3

மேல்


கொப்பிளித்து (3)

உதிரம் கொப்பிளித்து முகம் அழிந்து உடைந்தான் முகம்மதை உறுதிகேடாக – சீறா:675/1
தேறல் கொப்பிளித்து வனசமும் குவளை திரள்களும் குமுதமும் விரிய – சீறா:697/2
குருத்து வெண் நிலவு கொப்பிளித்து எரியும் கொடி மதிள் திமஸ்கினுக்கு இறைவன் – சீறா:1932/1

மேல்


கொப்பிளிப்ப (6)

கூண்ட கால் மடித்து இரு விழி கனல்கள் கொப்பிளிப்ப
பூண்ட வெள் எயிறு இலங்கிட வாய் புலால் கமழ – சீறா:756/2,3
எறிந்த சாமரையின் கதிர்கள் கொப்பிளிப்ப இலங்கு இழை இகுளையர் ஏந்த – சீறா:1206/2
நிரைத்த வல் இருளை சடுதியில் அகற்றி நீள் நிலா கதிர்கள் கொப்பிளிப்ப
தரைத்தலம் புகல முழுமதி அழைத்து தருக என்று இனிது உரைத்தனரே – சீறா:1913/3,4
குறையும் நீள் தரு தளிர்த்து அலர் நறவு கொப்பிளிப்ப
பறவை எங்கணும் செழும் புகழ் பாட ஒட்டகத்தின் – சீறா:2677/2,3
முரிந்ததோ எனும் மருங்கினர் முருகு கொப்பிளிப்ப
விரிந்த சந்து அகில் வயின்வயின் புகைத்திடல் விளங்கி – சீறா:3134/2,3
குறையுயிர் உடலம் குருதி கொப்பிளிப்ப கொடும் சமர் பல விளையாடி – சீறா:3580/3

மேல்


கொப்பின் (1)

பகிர் ஒளி காந்தள் அம் கை விரல் எனும் பவள கொப்பின்
முகிழ் அலர் பூத்தது என்ன முத்து மோதிரங்கள் இட்டார் – சீறா:3214/3,4

மேல்


கொப்புளம் (1)

கூறும் இரு காலின் மிசை கொப்புளம் நிரம்ப – சீறா:4896/3

மேல்


கொப்புளித்து (1)

உடல் பிளந்து உயிர் உண்டு உதிரம் கொப்புளித்து ஊன் உணங்கு வேல் கரர் எசுஹபு-தம் – சீறா:152/1

மேல்


கொப்புளும் (1)

சிரசினில் நெய் தோய்த்து இரு விழி கருமை சிறந்திட கொப்புளும் கொயலாய் – சீறா:253/1

மேல்


கொம்பாய் (1)

விரித்த பூ உதிர்த்த கொம்பாய் விளங்கு_இழை ஒருத்தி நின்றாள் – சீறா:1159/4

மேல்


கொம்பிருந்து (1)

பிடித்த கொம்பிருந்து ஓடி முள் குட கனி பிடித்து – சீறா:71/1

மேல்


கொம்பில் (2)

செங்கோல் என்னும் கொழும் கொம்பில் செழும் தீன் என்னும் பயிர் ஏற்றி – சீறா:4028/1
காயும் நல் கனியும் பற்றி கறித்து உண்டு களித்து கொம்பில்
பாய மர்க்கடம் அம் கோல் தேன் பகுப்புற உடைந்து சிந்தி – சீறா:4208/1,2

மேல்


கொம்பின் (1)

அத்திரி அலைத்த கொம்பின் அலர்களில் நறவம் மாந்த – சீறா:4725/1

மேல்


கொம்பினில் (1)

விரிந்த மென் மலர் கொம்பினில் அளி இனம் வீழ – சீறா:863/1

மேல்


கொம்பினை (1)

பிடி ஆரும் மெல் நடை கொம்பினை கதீஜா என தமியேன் பெற்ற பேறை – சீறா:1085/3

மேல்


கொம்பு (21)

பணிப்படாது எழுந்த செம்பவள கொம்பு அனார் – சீறா:177/4
கனத்த மா மணி கொம்பு என நடந்து கஃபாவின் – சீறா:196/2
மிதித்து அலைந்திடும் கொம்பு ஒப்ப விரைவினில் நடந்து சென்றார் – சீறா:428/4
வரையினின் மணி கொம்பு என்ன வரும் ஒரு மகவை ஈன்றான் – சீறா:606/4
பூத்த கொம்பு அனைய மெய்யின் நாண் எனும் போர்வை போர்த்து – சீறா:637/2
கொம்பு என ஒசிந்த நுண் இடை கதீஜா குறித்திடு கனவினை தேர்ந்து – சீறா:991/2
நகில் அணி துகிர் கொம்பு என்ன நாரியர் புளகம் பூப்ப – சீறா:1036/3
கொடி படர்ந்து ஏற நாட்டும் கொழும் கொம்பு போன்றது அன்றே – சீறா:1048/4
தூ நறும் கனி என சுடரும் கொம்பு என – சீறா:1152/2
வண்ண வார் முலை கொம்பு அன்னார் மருங்கு ஒசிந்து அசைய நோக்கி – சீறா:1153/1
கொடி இடை கதீஜா என்னும் கொம்பு செய் தவ பேறு ஆக – சீறா:1154/3
பொன் என பூம் கொம்பு என்ன மணி என பொருந்தும் மாதர் – சீறா:1155/1
இன மணி செழும் கொம்பு அன்னார் உடன் எழுந்து எதிரில் புக்கு – சீறா:1163/1
குதிக்கும் சோதி கொடி இடை கொம்பு அனார் – சீறா:1177/2
பொருவு அரும் கதிர் விட்டு எழும் பொருப்பிடத்தில் பூத்த கொம்பு இருந்தது போன்றும் – சீறா:1208/1
கொம்பு அலர் மரவம் சந்தொடும் குழைத்து குளிர்தர திமிர்ந்து கை விரலில் – சீறா:3159/3
பூரிகை நவுரி காகளம் சின்னம் போர் வயிர் கொம்பு கைத்தாளம் – சீறா:3162/3
முரசுடன் நௌரி கொம்பு விண் முகடு உடைத்து பொங்க – சீறா:3206/3
நகு மணி கொம்பு அனாரும் நரர் புலி அலியும் இன்ப – சீறா:3233/3
கொம்பு அன்னவர் நலன் ஈது என அறிவுக்கு ஒரு குவ்வின் – சீறா:4353/1
கொம்பு தொல் குளம்பு என்பவை குவி-மின் என்று உரைத்தார் – சீறா:4426/4

மேல்


கொம்பே (4)

பெய் மலர் கொம்பே அன்ன பெண் மனைக்கடையில் சாரும் – சீறா:620/2
கரும்பு என தோன்றி செம்பொன் கதிர் உமிழ்ந்திருந்த கொம்பே
சுரும்பு இருந்து இசை கொள் திண் தோள் தோன்றல் காரணங்கள் யாவும் – சீறா:1043/1,2
இன்பமாம் காய்கள் காய்த்திட்டு இறை அருள் பழுத்த கொம்பே
தென் பயில் சகுசு பெற்ற செயினபு நாச்சியாரே – சீறா:4690/3,4
மறைபடா கொம்பே என்ன வணங்கி வாய் புதைத்து ஒதுங்கி – சீறா:4785/2

மேல்


கொம்பை (1)

கறைபடா மதியை நாளும் கவின் குடியிருந்த கொம்பை
பொறை என வளர்ந்த கற்பை பூம் புனலாட்டினாரால் – சீறா:3209/3,4

மேல்


கொம்மை (2)

கொம்மை வெம் முலை தாழ்ந்து அணி வயிற்றிடை குழைய – சீறா:2682/2
கொடி நெடு மூதெயில் கொம்மை ஏற்றிய – சீறா:4064/1

மேல்


கொய் (4)

கொய் உளை பரியவர் குழுமி பின் வர – சீறா:2756/1
கொய் உளை பரியும் வீரர் குழுவும் ஓர் வனத்தின் ஆக்கி – சீறா:3684/1
குடை நிழல் அகலா மன்னவர் புயத்தும் கொய் உளை மீதினும் குணில் ஆர்ந்து – சீறா:4932/1
கொய் சுவல் பரிகள் செல்ல நடந்தது பதாதி கூட்டம் – சீறா:5001/4

மேல்


கொய்து (2)

வன்ன பேத பட்டாடை கொய்து அணி நிரை வனைவார் – சீறா:1107/1
குறித்து வயல் நெல் கதிர்கள் கொய்து குவை செய்தார் – சீறா:4130/4

மேல்


கொய்துநின்றனர் (1)

கொய்துநின்றனர் படையினால் வீரர்கள் குழுமி – சீறா:3890/4

மேல்


கொய்வார் (1)

சீத நீர் குடைவார் ஆடி செழும் பொழில் மலர்கள் கொய்வார்
கோது அறு கனிகள் துய்ப்பார் கொழும் தழை விலங்குக்கு ஈய்வார் – சீறா:805/1,2

மேல்


கொயலாய் (1)

சிரசினில் நெய் தோய்த்து இரு விழி கருமை சிறந்திட கொப்புளும் கொயலாய்
மருவு சுன்னத்தும் செய்யலாய் துடக்கின் வரும் குறி ஒன்றும் இல்லாதாய் – சீறா:253/1,2

மேல்


கொல் (13)

கொல் நுனை வெள் நிற கோட்டு வாரண – சீறா:169/1
கொல் வித சூழ்ச்சி இது-கொல் என்று உரைப்பார் குதா திருவருளினால் வானில் – சீறா:1907/3
கொல் நிலை சிலை கை வேடன் கொடும் பசி தணிப்பேன் என் தாள் – சீறா:2089/3
கொல் நுனை வேல் கொடு தாக்கி முகம்மதினை தரை வீழ்த்தி கொல்வேன் என்ன – சீறா:2659/3
குதித்த கொட்பினும் வீதியில் திரிந்தும் கொல் நுனை வாள் – சீறா:3486/2
கொல் நுனை கதிர் வாளினில் தாங்கினர் கொதித்து – சீறா:3536/3
கொல் நுனை வேலினும் குளித்து நின்றதே – சீறா:3622/4
கொல் நுனை வாளொடும் குந்தம் ஏந்தி பின் – சீறா:3634/2
புண்ணும் கண்டார் கொல் நுனை அம்பில் புழைபட்ட – சீறா:3925/3
கொல் உலை வேல் கை மள்ளர்கள் சூழ நடந்தனன் குவவு தோள் வீரன் – சீறா:4080/4
கொல் உலை வடி வேல் விட்டு எறிந்தன போல் கொடு நரகினில் குடிபுகுவான் – சீறா:4104/4
கொல்லு கொல் என்று இடி என கூறினார் – சீறா:4507/3
கொல் உலை வேலினால் கோறல் செய்து யான் – சீறா:4994/3

மேல்


கொல்ல (3)

மல்லினால் கொல்ல வேண்டுமோ வாங்கிய – சீறா:4508/1
வில்லினால் கொல்ல வேண்டுமோ வெம் பரி – சீறா:4508/2
செல்லினால் கொல்ல வேண்டுமோ திண்ணியன் – சீறா:4508/3

மேல்


கொல்லவும் (1)

உன்னும் அப்படி கொல்லவும் ஒண்ணுமோ – சீறா:4228/4

மேல்


கொல்லாது (1)

கொல்லாது அரிய தலைவிலையும் வாங்கா விட்டோம் குறி கொள்ளாது – சீறா:4049/3

மேல்


கொல்லு (1)

கொல்லு கொல் என்று இடி என கூறினார் – சீறா:4507/3

மேல்


கொல்லும் (5)

காற்று என பறக்கும் ஊழி கனல் என சீறும் கொல்லும்
கூற்று என எதிரும் செல்லில் குல வரை அனைத்தும் சுற்றும் – சீறா:1548/1,2
பாங்கொடும் அறிவோம் என்றே இதயத்துள் படுத்தி கொல்லும்
தீங்கினை ஒரு-பால் சேர்த்தி செவ்விதின் இருந்தான் செம் தேன் – சீறா:2374/2,3
கொல்லும் கொல்லும் என்று உரைத்தன பல்லியம் குமுறல் – சீறா:3855/3
கொல்லும் கொல்லும் என்று உரைத்தன பல்லியம் குமுறல் – சீறா:3855/3
கொல்லும் கூர் கணை குதைமட்டும் மார்பிடை குளிப்ப – சீறா:3894/1

மேல்


கொல்லுவேன் (1)

கொல்லுவேன் என சரத்தினை கரத்தினில் கொண்டார் – சீறா:4595/4

மேல்


கொல்லென்றது (1)

இடைந்திடைந்து இரங்கி ஏங்கி எழுந்து கொல்லென்றது அன்றே – சீறா:3720/4

மேல்


கொல்லையுள் (1)

சேரியுள் பரந்து கொல்லையுள் புகுந்து செழும் கருப்பாலையை சாய்த்து – சீறா:38/2

மேல்


கொல்வதற்கு (2)

குரவரில் ஒருவன் முன்னோன் கொல்வதற்கு உலகம் கொள்ளாது – சீறா:2365/1
கொல்வதற்கு இசைந்து நின்றேம் காலையும் குறுகி போய – சீறா:3707/1

மேல்


கொல்வது (1)

உன்னி இ சணம் கொல்வது என்று உணர்ந்து உழைபவரும் – சீறா:4588/4

மேல்


கொல்வதுக்கு (1)

கொல்வதுக்கு இசைந்த பேரோ குரிசிலை கொண்டு தம் ஊர் – சீறா:411/3

மேல்


கொல்வன் (2)

மேல் உறும் அமரும் கொல்வன் என்பவன் போல் இருந்த பல் வீரரும் கண்டார் – சீறா:3568/4
சொல்லினால் கொல்வன் என்று துணுக்குற்றான் – சீறா:4508/4

மேல்


கொல்வேன் (1)

கொல் நுனை வேல் கொடு தாக்கி முகம்மதினை தரை வீழ்த்தி கொல்வேன் என்ன – சீறா:2659/3

மேல்


கொலுத்தனையும் (1)

சங்கையாய் மிகு வரிசையும் பெரும் கொலுத்தனையும்
பொங்கு வாழ்வினர் பெயர் முகம்மது என போந்தே – சீறா:193/3,4

மேல்


கொலை (60)

கொலை மத கரி குழுவினை வயவராய் கொடுபோய் – சீறா:36/3
வன கனி கறுத்த குலை களவு அலது மறுத்து ஒரு கொலை களவு இலையே – சீறா:76/4
விடம் என கரிய கொலை விழி கணங்கள் வீற்றிருந்திடும் மலர் புயத்தார் – சீறா:138/3
கொலை அரசன் கொடுங்கோல் நடாத்தினான் – சீறா:299/4
குத்திரம் கொலை யாதேனும் குறித்து அதை முடித்திர் என்றான் – சீறா:415/4
கொலை எகூதிகள் வல் நசுறானியின் குலத்தோர் – சீறா:564/1
இறைவர் கூடியும் இடர்செயும் கொடும் கொலை இருளால் – சீறா:575/3
செச்சை முங்கிய புய நபிக்கு உறு கொலை செயவே – சீறா:578/3
கொட்டினான் எழுந்தான் அபுஜகில் எனும் கொலை மன கொடியோனே – சீறா:674/4
படு கொலை புலி மெய்யுற பணிந்து இவர் பாதத்து – சீறா:767/1
தீது உறும் கொலை பாந்தளை கண்டனர் திறலோர் – சீறா:771/4
பவம் இடறு வஞ்சனை படும் கொலை படைத்த – சீறா:889/3
வஞ்சனை கொலை கபடு அனைத்தும் மாட்டிய – சீறா:910/1
படு கொலை பார்வை கார் உடல் கழல் கால் பறி தலை பங்கி வேட்டுவர் தம் – சீறா:999/1
கள் கொலை படிறு நிந்தை களவுடன் கொடிய பாவம் – சீறா:1040/1
குலவிய கொடியும் கவரியும் விரிய கொலை மத களிறுகள் நெருங்க – சீறா:1198/2
அருள் இலா மன கொடும் கொலை கரவிடர் அடுத்து – சீறா:1230/1
பாய் மத களிறு போல படு கொலை மனத்தர் ஆகி – சீறா:1355/3
புந்தியில் கருதி வேறுவேறு கொலை பூணு நாளில் வரவு ஓதுவாம் – சீறா:1428/4
மிடற்றில் உற்ற துகில்-தனை நெகிழ்த்து மிகு வினை கொலை கபடர்-தங்களை – சீறா:1431/1
வீண் உரை பகர்ந்தும் இடும்புகள் தொடுத்தும் வெவ் வினை கொடும் கொலை நினைத்தும் – சீறா:1438/1
பேறு அத்தம் இல சொல் உரைத்தனன் எவர்க்கும் பெரும் கொலை பிழை விளைத்திடுவான் – சீறா:1457/4
தவிர்கிலா வயிர மனத்தராய் காபிர் தனித்தனி கொலை தொழில் நினைத்தார் – சீறா:1459/4
குறுக்கினார் இலை கொலை கொடுமையாளரே – சீறா:1467/4
வெம் கொலை மனத்துள் ஆக்கி விளை பகை தவிர்த்து நின்றான் – சீறா:1499/4
மானம் போக்கிய கொடும் கொலை விளைத்திடும் மனத்தான் – சீறா:1511/1
பற்று அறா கொலை படுத்திடல் நமரொடு பரிவின் – சீறா:1674/3
குரகத திரளினோடும் கொலை மத கரியினோடும் – சீறா:1749/1
கொலை மன கொடியவர் கூட்டத்தால் மனம் – சீறா:1802/1
கொடிய பாதகம் வஞ்சனை குபிர் கொலை அனைத்தும் – சீறா:1885/1
திட கதிர் வடி வாள் என கொலை பழகி செவந்து அரி படர்ந்த மை விழியாள் – சீறா:1958/4
சினத்து வன் கொலை காபிர்கள் திரண்டு இகல் செகுக்கும் – சீறா:2044/1
பறி தலை விரிப்பும் கூர்ந்த படு கொலை விழியுமாக – சீறா:2057/2
தெறு கொலை விளைத்து முன்னம் செய்தொழில் தவிழ்த்தேன் நீயும் – சீறா:2120/2
மிக்க வன் குபிர் கொலை தொழில் மனத்தினை விடுத்திட்டு – சீறா:2240/1
வெம் கொலை விளைத்தல் வேண்டும் என உரை விரித்து சொன்னார் – சீறா:2368/3
என் உயிர் துணைவ நின்னை இரும் கொலை நினைத்தேன் என்ன – சீறா:2398/1
வேதனைப்பட கொலை விளைத்து ஆலயம் வீழ்த்தி – சீறா:2469/2
வன் கொலை தொடரா மறுவும் மற்று ஒழியும் என உரைத்தனன் ஒரு மதியோன் – சீறா:2518/4
கவலுதற்கு அரிய கொலை செய நினைத்து காபிர்கள் வளைந்து அவண் இருப்ப – சீறா:2538/2
எடுத்த கொலை தொழில் மறுப்ப தடை இரு போது அடுப்ப மனதினில் எண்ணாது – சீறா:2664/1
தெறு கொலை பவங்கள் யாவும் சிதைத்து நற்கதியில் சேர்க்கும் – சீறா:2803/1
தெறு கொலை விளைத்திடல் தீது செய் நெறி – சீறா:2971/3
கொலை மனத்து அபூஜகல் குழுவும் அ நகர் – சீறா:2998/1
குரும்பையின் முலையாள் மாயம் கொலை களவு என்ப சற்றே – சீறா:3191/2
படு கொலை மருவலர் நடத்தும் பாதையின் – சீறா:3304/3
உறு கொலை களம் நின்று ஊர் புகுந்தவருமன்றி ஒண் சிலை அயில் கதிர் வாள் – சீறா:3562/2
தெறு கொலை விளைத்தி என விழி சிவந்து செவி கொளா வசையொடும் உரைத்தான் – சீறா:3585/4
தெறு கொலை வீரரும் சேனை மாக்களும் – சீறா:3655/2
கூர் இலை கதிர் வேல் ஏந்தி கொலை மத களிறு போல – சீறா:3682/3
புன்மை வேல் ஏந்தி கொலை எனும் கவச போர்வை மேல் போட்டு வெம் கபட – சீறா:4077/1
குத்திரம் விளைவித்தாலும் கொலை தொழில் அண்மினாலும் – சீறா:4196/1
கருத்தில் வஞ்சகமும் கொலை கள்ளமும் – சீறா:4238/1
புன் தொழில் கொலை வித்தை பொருந்திய – சீறா:4248/1
கொலை வாள் கர தாபித்து எனும் குல மேலவர்-தமக்கே – சீறா:4350/1
தீயவன் கொலை சேர் வஞ்ச சிந்தையன் சிதையும் மாற்ற – சீறா:4376/1
கோடின புருவம் நிமிர்ந்தன புயங்கள் வாவுற கொலை செயும் நெடும் போர் – சீறா:4451/1
சித்திர கொலை செய்ய துணிந்தனர் – சீறா:4500/4
மாயமும் படிறும் கொலை வஞ்சமும் – சீறா:4668/1
சீலமும் அறனும் தேய்த்து எறி தறுகண் தீமை செய் கொடும் கொலை மனத்தார் – சீறா:5027/4

மேல்


கொலை-கொல் (1)

கொலை-கொல் நீ செலும் நெறி குறுகு என கொழும் கமலத்து – சீறா:465/3

மேல்


கொலைக்கான (1)

மானமும் தவிர் அபூஜகுலும் வன் கொலைக்கான
பஞ்சர சபுவானும் ஆண்டு ஒரு – சீறா:2972/2,3

மேல்


கொலைக்கு (1)

ஈனர் வன் கொலைக்கு அறும் கரம் பொருந்தி அங்கு இருந்தார் – சீறா:1876/4

மேல்


கொலைசெய்து (2)

குற்றினான் குறைத்தான் பெரும் வஞ்சனை கொலைசெய்து
எற்றினான் உய்வது ஏது வல் உயிரையும் எளிதில் – சீறா:4015/2,3
அஞ்ச ஆடவரை கொலைசெய்து அவர் – சீறா:4655/1

மேல்


கொலைசெய்வர் (1)

பின்னமாய் கொடும் கொலைசெய்வர் என உரை பேசல் – சீறா:4640/3

மேல்


கொலைசெய்வோம் (1)

குறைபட ரகசிய கொலைசெய்வோம் என்றார் – சீறா:907/4

மேல்


கொலைப்படுத்தலே (1)

இதத்தது இ மொழியே முகம்மது என்பவனை இரும் கொலைப்படுத்தலே வேண்டும் – சீறா:2517/1

மேல்


கொலைபடும் (1)

கொலைபடும் உறனி கூட்டத்தில் உறைந்த கொடியவர் எண்மரை கொடுபோய் – சீறா:5028/1

மேல்


கொலைபாதகன் (1)

ஆகையால் இ அரும் கொலைபாதகன்
ஏகிலாது இவண் இன் உயிர் சோர்தர – சீறா:4241/1,2

மேல்


கொலையாய் (1)

கோரமாகிய பழியை எண்ணா கொடும் கொலையாய்
தேரும் நல்லறிவாளருக்கு இழைத்திடும் தீங்கு – சீறா:953/2,3

மேல்


கொலையில் (1)

கொலையில் நின்றனன் இயற்றிய தீமையை குறித்தும் – சீறா:4264/2

மேல்


கொலையினுக்கு (1)

கொலையினுக்கு உரிய தந்தை கோள் உயிர் துணைவன் மாறா – சீறா:2259/1

மேல்


கொலையும் (8)

ஈனமும் கொலையும் விளைத்திடும் பவ நோய் இடர் தவிர்த்திடும் அரு மருந்தாய் – சீறா:257/2
நிந்தையும் படிறும் கொலையும் உள் அமைத்த நெஞ்சினன் அபூஜகுல் உரைத்தான் – சீறா:2514/4
பவ்வமும் கொலையும் திரண்டு உருவெடுத்த பாதகன் எனும் அபூஜகுலே – சீறா:2524/4
கள்ளமும் கொலையும் பொய்யும் நிந்தையும் கள்ளும் நீங்காது – சீறா:3690/1
ஈனம் இல் வலிக்கும் மறனொடு விதிக்கும் இறுதி நாள் தேடி வெம் கொலையும்
ஊனமும் பழியும் பாவமும் நாளும் உயிர் என தாங்கினன் வெய்ய – சீறா:4074/2,3
கொலையும் வஞ்சமும் கொண்டு வெம் கோறலின் – சீறா:4243/1
ஈனம் உறு வெம் கொலையும் நிந்தனையும் வஞ்சகமும் இயைந்து நின்றார் – சீறா:4298/2
பவம் உந்திய படிறும் வெகு பழி உந்திய கொலையும்
அவம் முந்திய மன வெம் குபிரவர் வெண் கொடி ஒளியில் – சீறா:4321/1,2

மேல்


கொலையொடு (4)

படி பகுத்திட கொலையொடு பாதகம் விளைத்து – சீறா:2033/2
பொருந்தினன் கொலையொடு பழியும் பூண்டனன் – சீறா:4054/2
பொய்யும் வஞ்சகமும் கொலையொடு சூதும் பொருந்திய செறுநர் உண்டு அதலால் – சீறா:4112/2
பவமும் தீமையும் வஞ்சமும் கொலையொடு படிறும் – சீறா:4284/1

மேல்


கொவ்வை (4)

கோது அற பழுத்து மதுரமே கனிந்த கொவ்வை வாய் அரம்பையர் வாழ்த்தி – சீறா:251/1
கொடி என வயங்கு நுண் இடை அலிமா கொவ்வை அம் கனி இதழ் திறந்து – சீறா:387/2
சின படை செழும் கண் கொவ்வை செ இதழ் சிறு வெண் மூரல் – சீறா:1063/1
கூறிய மொழியை கேட்டு கொவ்வை அம் கனி வாய் பேதை – சீறா:3710/1

மேல்


கொழிக்கும் (5)

ஆர்த்த பேர் ஓதை இன மணி கொழிக்கும் அறை திரை கடலினை பொருவும் – சீறா:60/4
இன மணி கொழிக்கும் பரவையும் கிரியும் எடுத்து அகட்டிடை மடுத்து எரியும் – சீறா:1902/2
பால் நலம் கொழிக்கும் நிறைந்த வெண் மதியை பரவையின் முகட்டு எழப்படுத்தி – சீறா:1912/3
திரை மணி கொழிக்கும் வாவி சூழ் மதீன திரு நகர் சிறப்பு இயற்றிய பின் – சீறா:3152/2
இருள் அறல் கொழிக்கும் கான்யாற்று இடத்தினில் இறுத்தது அன்றே – சீறா:3415/4

மேல்


கொழித்த (1)

கரை கொழித்த வெண் வண்டலும் நெடிய கான்யாறும் – சீறா:2678/1

மேல்


கொழித்திடும் (1)

அறல் கொழித்திடும் கானையாறுகள் கடந்து அகன்று – சீறா:842/3

மேல்


கொழித்து (2)

முத்து அணி சிறப்ப இரு கரை கொழித்து முல்லையில் புகுந்தது சலிலம் – சீறா:33/4
மணி கொழித்து அதிரும் திரை கடல் அனைய மனமகிழ்வொடு முகம்மதுவும் – சீறா:1212/1

மேல்


கொழிப்ப (2)

அறல் பல கொழிப்ப நதி சுரத்து அழைத்த அகுமதினிடத்தினில் அணுகா – சீறா:1936/2
குவலயத்திடை வீழ்த்தினன் குருதி நீர் கொழிப்ப – சீறா:3982/4

மேல்


கொழு (10)

வரி வளை நெரிய வலம்புரி குலத்தின் வயிற்றிடை கொழு_முகம் தாக்கி – சீறா:42/2
குறித்த செம்பவளம் விரிந்து என தேன் பாய் கொழு மடல் குமுத வாய் திறந்து – சீறா:381/2
கொழு மடல் செழும் கமல மென் மலர் முகம் கூம்பி – சீறா:470/3
குனி தலை இளநீர் உண்டு கொழு மடல் தேனை மாந்தி – சீறா:806/2
கொஞ்சும் மென் குதலை கிளியொடும் மொழியார் கொழு மடல் செவிக்கு இசை கொள்ளார் – சீறா:1015/2
கொள்ளை வெண் கதிர் விட்டு உமிழ் மணி பணியை கொழு மடல் குழை மிசை சுமத்தி – சீறா:1203/2
குலிகம் ஆர்ந்தன போல் அரக்கினும் சிவந்த கொழு மடல் காந்தள் அம் கரத்தாள் – சீறா:1965/1
குறைவு அறா மக்கம் என்னும் கொழு நகர்-அதனின் வந்தார் – சீறா:2273/3
கொடி மலர்-அதனில் சேர்ந்த கொழு நறா நிறைந்த போலும் – சீறா:3050/2
குதிரி என்று ஓங்கும் செல்வ கொழு நகர் அடுப்ப புக்கார் – சீறா:3669/4

மேல்


கொழு_முகம் (1)

வரி வளை நெரிய வலம்புரி குலத்தின் வயிற்றிடை கொழு_முகம் தாக்கி – சீறா:42/2

மேல்


கொழுகொம்பாய் (1)

படர் கொழுகொம்பாய் தன்மம் பழுத்த நல் தருவாய் அன்பு – சீறா:4732/3

மேல்


கொழுத்தன (1)

பிணங்கள் தின்று கொழுத்தன பேய்களே – சீறா:3909/4

மேல்


கொழுத்து (2)

குன்று என உயர்ந்து பருத்து உற கொழுத்து குதிப்பொடு நடந்தன அன்றே – சீறா:354/4
புகர் அற கொழுத்து இளமையில் செழுமையும் பொதிந்த – சீறா:2687/4

மேல்


கொழுந்தாய் (1)

மேல் திகழ் கரிய பவள மென் கொழுந்தாய் விளங்கிய செழும் புருவத்தாள் – சீறா:1957/4

மேல்


கொழுந்தினில் (1)

மறைபடா புகழின் கொழுந்தினில் பூத்த மலர் என எழுந்தது மதியம் – சீறா:1914/4

மேல்


கொழுந்து (12)

புகையுடன் கெழுமி பொறி பல தெரிப்ப புரிந்து எழும் அக்கினி கொழுந்து
திகை-தொறும் தெரிய எரிந்த செம் நெருப்பு தேய்ந்து நூந்து அழிந்தன அன்றே – சீறா:259/3,4
திரு நமர் குல சஞ்சீவி செழும் கொழுந்து அனைய பூவை – சீறா:613/4
தன் அகம் களித்து வடவையின் கொழுந்து தனி விளையாடிய தலமோ – சீறா:683/2
வாயில் நீர் வறந்து கண்ணில் வளர் தழல் கொழுந்து காட்டி – சீறா:813/3
வன்னியின் கொழுந்து போல் செம் மணி கதிர் ஊசல் ஏறி – சீறா:930/1
மஞ்சனத்து ஈரம் புலர்த்தி விரை வாச புகை கொழுந்து வயங்க சேர்த்தி – சீறா:1130/1
துணர் பசும் கொழுந்து மலர்களும் சொரிந்த தூ நறை பாயலில் நடந்து – சீறா:1200/3
பதித்த வேர் ஊன்றி தீனும் படர் கொழுந்து ஓங்கிற்று அன்றே – சீறா:1358/4
எந்நிலமும் இசுலாத்தின் கொழுந்து பல படர்ந்து ஏறி இலங்கிற்று அன்றே – சீறா:2168/4
கோரத்தின் கடைக்கண் அங்கி கொழுந்து எழ உசைது நோக்கி – சீறா:2370/3
கொடி மட மயிலை சோதி குல கொழுந்து அனைய கற்பை – சீறா:3053/2
குறுசூனு எனும் தண்டம் ஏந்தி குல கொழுந்து அனைய கற்பில் – சீறா:3371/2

மேல்


கொழுந்துகள் (1)

பெருகும் அக்கினி கொழுந்துகள் தெறித்தன பிதிர்ந்தே – சீறா:971/4

மேல்


கொழுந்தும் (2)

கரைபுரள் இருளால் அக்கினி கொழுந்தும் கரிந்து கண்ணினில் ஒளி மறுகி – சீறா:1903/1
கோது அறும் கொழுந்தும் குவலயம் படர்ந்தது இன்று என யாவர்க்கும் கூறி – சீறா:3589/2

மேல்


கொழுந்துவிட்டு (2)

மலிதர கனல் கொழுந்துவிட்டு எழுந்தது வளர்ந்தே – சீறா:970/4
குளிருடன் வாடை காலும் வந்து அடிப்ப கொழுந்துவிட்டு எரி கனல் தழுவி – சீறா:4757/2

மேல்


கொழுந்தே (1)

தரும் மரு கொழுந்தே தேனே தையலே எவர்க்கும் தாயே – சீறா:4689/4

மேல்


கொழுந்தை (2)

மா மறை கொழுந்தை முகம்மது நபியை மறுப்படாது எழுந்த செம் மணியை – சீறா:289/2
மரகத சுடரை சேந்த மாணிக்க கொழுந்தை பூவில் – சீறா:3218/1

மேல்


கொழுநர்கள் (1)

கோல் தொடியாரை நோக்கி கொழுநர்கள் ஒருகாலத்தும் – சீறா:4787/3

மேல்


கொழும் (40)

குடியிருத்தும் கொழும் தட கையினார் – சீறா:167/4
குறைபடா சுவன தருவினில் உதித்த கொழும் கதிர் செழும் கனி குலமோ – சீறா:238/4
கூண்டு வந்து எடுப்பார் புகழ்ந்து போற்றிடுவார் கொழும் கனி முகம்மதை இவருக்கு – சீறா:362/1
கொந்து அலர் குழலார் மனை எலாம் நிறைந்த கொழும் கதிர் பரப்பிட கூடி – சீறா:373/2
கொலை-கொல் நீ செலும் நெறி குறுகு என கொழும் கமலத்து – சீறா:465/3
கோ குல வீதி நீந்தி கொழும் மனையிடத்தில் சார்ந்தார் – சீறா:640/4
கொடு வல் இருள் உண்டு கொழும் கதிர் பைம் – சீறா:705/1
கோல வார் கழல் குரிசில் நும் அடி கொழும் கமலத்தால் – சீறா:778/1
கோது அறு கனிகள் துய்ப்பார் கொழும் தழை விலங்குக்கு ஈய்வார் – சீறா:805/2
குறைபடாது இருந்த வெற்றி கொழும் மணி குன்றமே யான் – சீறா:822/3
கொடு_மரம் குனித்து தூணியும் தாங்கி கொழும் சரம் வல கரம் தூண்டி – சீறா:999/2
கொடி படர்ந்து ஏற நாட்டும் கொழும் கொம்பு போன்றது அன்றே – சீறா:1048/4
குவைலிது கேட்டு ஆநந்த கொழும் கடல் குளித்து கூர்ந்து – சீறா:1060/3
குவளை மை விழி சுரிகுழலியர் கொழும் கரத்தால் – சீறா:1110/1
குற்றம் அற்ற கொழும் கதிர் மெய் எழில் – சீறா:1184/1
கோது இல் கற்பக செழும் கொடி கொழும் கனி கதீஜா – சீறா:1373/1
கொண்டல் கண் தூங்கும் செம் தேன் கொழும் கனி குழை பைம் காவும் – சீறா:1719/2
கோது அறு மக்கம் என்னும் கொழும் பதி தலைவமாரும் – சீறா:1748/2
உறைத்து எழும் கொழும் தழல் ஓங்கி ஒவ்வொரு – சீறா:1798/3
குரு முகம்மது-தம் இணை அடி மலரை கொழும் மலர் கரத்தினால் தடவி – சீறா:1929/2
குருசில் நம் நபி கொழும் கமல மெல் அடி – சீறா:1977/2
குயில் நிழல் பரப்ப செவ்வி கொழும் தொடை நறவம் சிந்தும் – சீறா:2052/1
குறு வெயர் புதித்த மெய்யும் கொழும் தசை மணத்த வாயும் – சீறா:2057/1
குழை குழைத்து எரியும் செம் தேன் கொழும் மலர் காவை நோக்கார் – சீறா:2058/1
குறிய வால் அசைத்து நீண்ட கொழும் கழுத்து உயர்த்தி நீட்டி – சீறா:2067/2
குவடு உறை விலங்கினாலோ கொழும் சிறை பறவையாலோ – சீறா:2280/1
குலனொடும் இனிது காண கொழும் தழை குழைய ஊர்ந்து – சீறா:2284/3
குருதியும் தசையும் சிதறு செம் கதிர் வேல் கொழும் தட கரத்து அபித்தாலிபு – சீறா:2321/2
குருதி வடி வேல் ஏந்து மலர் கொழும் செம் கரத்தில் கொண்டனரால் – சீறா:2553/4
குரு மணி இனத்தால் போதால் கொழும் துகில்-அதனால் செம்பொன் – சீறா:3071/2
கொடுத்த பத்திரத்தை வாங்கி கொழும் மலர் கண்ணில் ஒத்தி – சீறா:3097/1
கொடி கரும்பு எழுது தோள் மேல் கொழும் மணி கோவை சேர்த்தார் – சீறா:3213/4
விசையுடன் தாடி-தனை பிடித்து ஈழ்த்து விறல் கொழும் கரத்தினில் சுற்றி – சீறா:3586/2
குதை கொளும் கொடுமரம் கரம் பிடித்து வை கொழும் கோல் – சீறா:3797/1
மரு கொழும் தொடை துயல் புய பூதர வள்ளல் – சீறா:3818/4
குற்றம் இல் அழகு மெய்யில் கொழும் படைக்கலன்கள் தாக்கி – சீறா:3843/3
குடைகள் மீதினும் நெஞ்சினும் முதுகினும் கொழும் தீ – சீறா:3886/2
செங்கோல் என்னும் கொழும் கொம்பில் செழும் தீன் என்னும் பயிர் ஏற்றி – சீறா:4028/1
குறைவு இலாது உற அறுத்து இரும் கொழும் தசை குறைத்து – சீறா:4414/2
குரை கழல் பதத்தில் விழி இணை வைத்து கொழும் மணி அனைய வாய் முத்தி – சீறா:4916/2

மேல்


கொழுவிஞ்சி (1)

விதிரும் மென் தளிர் மா செழும் பழ கொழுவிஞ்சி
மதுரம் ஊறிய கனியொடும் தூண்-தொறும் வனைவார் – சீறா:3124/3,4

மேல்


கொழுவிஞ்சியின் (1)

சாய் பணர் கொழுவிஞ்சியின் கனி சிவந்த தனம் என சொரிவன ஒரு-பால் – சீறா:1005/4

மேல்


கொழுவிஞ்சியும் (1)

செறி திரள் கொழுவிஞ்சியும் கனியொடு சேர்ப்பார் – சீறா:1106/4

மேல்


கொள் (114)

நலம் கொள் பைம் கதிர் கிரியிடை சரிந்தன நாரம் – சீறா:27/4
நலம் கொள் தாமரை முக மலர் தர நறும் குவளை – சீறா:64/1
நலம் கொள் தீவுக்கு கண்மணி அறபு நல் நாடே – சீறா:77/2
புலன் கொள் கண்மணிக்கு உள் உறை உயிர் என பொருந்தி – சீறா:77/3
பரந்த வாய் கொடும் பாந்தளும் விடம் கொள் பஞ்சரமும் – சீறா:183/1
புடம் கொள் வங்கம் அதாய் நினைவு உருகினன் புலம்ப – சீறா:186/3
கதிர் கொள் மாடத்தில் கட்டிவைத்து அவரவர் கரத்தில் – சீறா:205/3
நலம் கொள் திங்கள் ஓர் எட்டினில் சுலையுமான் நபி வந்து – சீறா:215/1
இடம் கொள் அந்தர நேர் சிரசினை உயர்த்தி எழில்பெற சுசூது செய்து இணை தாள் – சீறா:252/2
குதி கொள் பால் முலை குடித்திட கொடுத்திட குறையா – சீறா:339/3
நன்றி கொள் இளையோர் எல்லாம் நறை முகம்மதுவை யார்க்கும் – சீறா:405/1
வென்றி கொள் அரசா வைத்து வேறுவேறு அதிகாரத்தார் – சீறா:405/2
திண்மை கொள் புயம் இரண்டில் தெரிதர நடுவில் தூய – சீறா:419/3
படி மிசை ஆயிரம் கலை கொள் பால் மதி – சீறா:497/3
கடம் கொள் மும்மத கரி திரி வனத்தையும் கடந்து – சீறா:551/2
வென்றி கொள் விறலோன் செம்பொன் விழை தொழிலவருக்கு எல்லாம் – சீறா:605/3
படம் கொள் பூதலத்து இராச பதவியும் பெரிய வாழ்வும் – சீறா:641/2
இடம் கொள் வானகத்தின் பேறும் எளிதினில் நும்-பால் செல்வம் – சீறா:641/3
மரு கொள் பூதர புய நபி முகம்மது மனையிடை மகிழ் கூர – சீறா:647/1
சுதை கொள் மண்டப மணிக்கடை புகுந்தனர் துணை விழி களி கூர – சீறா:650/4
நலம் கொள் குங்கும தொடை புரண்டு அசைந்திட நடந்தார் – சீறா:761/3
உலம் கொள் தோள் முகம்மது புலி உறை நெறி உழையில் – சீறா:761/4
கடி கொள் மென் மலர் துடவையும் கரும் சுரும்பு உதைப்ப – சீறா:858/1
மது கொள் மாலிகை நாற்றி நல் மணி பல குயிற்றி – சீறா:874/1
விது கொள் மேனிலை மென் துகள் மாசு அற துடைத்து – சீறா:874/3
உறுதி கொள் சரக்கு விற்று ஒடுக்கி இ பதி – சீறா:913/1
துகில் கொடி நுடங்கும் வெள்ளி வரை என கதை கொள் மாடம் – சீறா:920/2
சுரும்பு இருந்து இசை கொள் திண் தோள் தோன்றல் காரணங்கள் யாவும் – சீறா:1043/2
நறை கொள் வாயிலின் மகர தோரணங்களை நடு-மின் – சீறா:1100/1
நிலை கொள் மாடத்து மண்டப மருங்கினும் நிமிர்ந்த – சீறா:1118/1
இதம் கொள் வண்டு இனம் புடைத்து எழுப்ப எங்கணும் – சீறா:1142/3
கட கரி மீதினும் கதிர் கொள் மா மணி – சீறா:1145/2
கள் அவிழ் மாலையர் கலன் கொள் மேனியர் – சீறா:1146/2
கச்சு அணி முலைச்சியர் கதிர் கொள் மால் வரை – சீறா:1149/3
விரை கொள் நானமும் வெண் கருப்பூரமும் – சீறா:1183/1
கர வளை தரித்து விரல் அணி பொருத்தி கதிர் கொள் மேகலை பல புனைந்து – சீறா:1204/1
விடம் கொள் வேலினை நிகர்த்தும் மை பொரு விழி மயிலும் – சீறா:1281/2
வடம் கொள் வெம் முலையார் நகைத்து அருவருப்ப அருந்தினும் வாய்க்கு உதவாமல் – சீறா:1447/3
இடம் கொள் அம் புவியுள் நோக்குநர்க்கு இழிவாய் இணங்கிலாது ஒழிந்திருந்ததுவே – சீறா:1447/4
இன்னலுற்று அகமும் கொள்ளா இழுக்கொடும் வழு கொள் மாற்றம் – சீறா:1492/3
நறை கொள் குங்கும தொடை புரண்டு அசைந்திட நடந்தார் – சீறா:1514/4
உலம் கொள் திண் திறல் புயன் உமறு எனும் ஒரு சீயம் – சீறா:1518/1
நிகர் அரும் வெம் சமர் தொலைத்து நிறம் குருதி பிறங்கி ஒளிர் நிணம் கொள் வேலீர் – சீறா:1667/4
நிரை கொள் நித்திலத்து ஆவண வீதியும் நிமிர்ந்த – சீறா:1704/1
வென்றி கொள் அயில் படை ஒருத்தனை விடுத்தே – சீறா:1784/3
கணம் கொள் மாந்தரின் நடு நடந்து அழகொடு கடிதின் – சீறா:1858/2
நிணம் கொள் மால் வரை ஏறி நின்று உம்முடன் இயல்பாய் – சீறா:1858/3
கடி கொள் மென் மலர் பல்லவ செழும் கரம் ஏந்தி – சீறா:1870/2
கடி கொள் மான்மதம் கமழ்தர தெருத்தலை கடந்து – சீறா:1885/3
வென்றி கொள் அரசே இனம் ஒரு வசனம் வினவுதல் வேண்டும் என்னிடத்தில் – சீறா:1942/2
கதிர் கொள் பொன் முடி கோயிலின் வாயிலை கடந்த – சீறா:2002/2
வென்றி கொள் பிணையின் மீட்டு விட்டதும் ஓதிற்று அன்றே – சீறா:2103/4
நடத்திடும் அ நாள் பலன் கொள் மா மறை – சீறா:2146/2
வரி கொள் வண்டு இமிர் செம் மலர் மரை முகம் வாடி – சீறா:2202/3
கடி கொள் பொன்_நகரத்தினில் கதிர் கொள் மாளிகையில் – சீறா:2204/3
கடி கொள் பொன்_நகரத்தினில் கதிர் கொள் மாளிகையில் – சீறா:2204/3
சவி கொள் வெண் சுதை மா மதிள் தாயிபில் இபினு – சீறா:2212/1
நனை கொள் மென் மலர் கானக தரு தர நடந்தார் – சீறா:2220/4
வென்றி கொள் இறையோன் உண்மை தூது என விளம்பிற்று அன்றே – சீறா:2285/4
வென்றி கொள் முகம்மது விருப்புற்றார் அரோ – சீறா:2424/4
திடம் கொள் மும்மத கரி குபிர் பகை அற செழும் தீன் – சீறா:2463/1
இடம் கொள் சிந்தையில் தெரிதரும் தமியர்கள் இனிமேல் – சீறா:2463/3
இடம் கொள் அந்தரமும் மண்ணும் இடன் அற நெருங்கி விண்ணோர் – சீறா:2581/3
தடம் கொள் கோடிகம் இல்லாதால் தாளினை நிமிர்த்து காலும் – சீறா:2599/2
விரை கொள் முல்லை அம் பந்தரும் விளை நறா உடைந்து – சீறா:2678/3
வரம் கொள் மை முலையினும் ஒழுகின என மகிழ்வின் – சீறா:2690/1
கதி கொள் காரணம் கண்டு கண் களித்து அவண் இருந்த அ – சீறா:2698/1
அறிவர் ஒத்து இருந்தது அ அணி கொள் மா நகர் – சீறா:2712/4
அ நகர் நாப்பண் ஓர் அணி கொள் மேனிலை – சீறா:2715/1
வென்றி கொள் மெய் அசையாது மெல்லென – சீறா:2753/2
சவி கொள் மெய்யவர் வருவர் இங்கு என இருந்தனனால் – சீறா:2913/4
சிறை கொள் வாரணம் இடும் சினையளவு என திரண்ட – சீறா:2938/1
கடி கொள் வெண் சுதை சோகங்கள் கவின் உற தடவி – சீறா:3108/1
நலம் கொள் ஆடை விமானங்கள் தோரணம் நடு-மின் – சீறா:3114/2
பொலன் கொள் நல் நகர் சுவர்-தொறும் கோலங்கள் புனை-மின் – சீறா:3114/4
பாயலும் கதிர் கொள் வெள் வளை – சீறா:3250/2
வெற்றி சேர் வேந்தருக்கு உரைத்து வேறு கொள்
பற்றலர் எனும் இருள் பருகும் வெம் கதிர் – சீறா:3263/2,3
பவுரி கொள் கவன வெம் பரியும் வீரரும் – சீறா:3269/2
கறை கொள் வஞ்சகம் கபடு அடைந்த கல்பினன் – சீறா:3271/3
வெற்றி கொள் வேலினர் வியப்ப இ மொழி – சீறா:3299/3
வென்றி கொள் அறபியை விளித்து சேணிடை – சீறா:3325/2
பவுரி கொள் பரி முன் செல்ல நடந்தது பதாதி வெள்ளம் – சீறா:3374/4
கனை கொள் வாம் பரி மன் அபூபக்கர் கட்டுரைப்பார் – சீறா:3427/4
ஒலி கொள் பாசறைக்குள் உற புகுத்தினர் ஒருங்கே – சீறா:3450/4
கொதி கொள் வேலினர் வரி புலி குழு என குழும – சீறா:3463/1
விறல் கொள் வில்லினில் பொருவதல்லது கதிர் விரி வாள் – சீறா:3471/2
சிலை கொள் வெம் பரி வீரர்கள் கணம் பல செறிய – சீறா:3475/3
கடி கொள் மா மழை சொரிந்து என சொரிந்தன கணைகள் – சீறா:3484/4
கரு கொள் கார் இடி என கருதலர்கள் கட்டு அழிய – சீறா:3508/1
கதிர் கொள் வாள் கொடு தாக்கினர் கதையினில் பிடித்து – சீறா:3540/3
கரத்த களிறு அப்பாசு எனும் உரவோர் கடி கொள் தம் பதியிடை புக்கார் – சீறா:3606/4
ஒலி கொள் மா கடல் மணி எனும் நபி உயிர்க்குயிராய் – சீறா:3730/1
கறை கொள் வெம் குபிர் குலம் கடிந்து அரும் கலிமாவை – சீறா:3735/3
நனி கொள் வெம் படை குழுவொடும் பேரமர் நடத்த – சீறா:3774/3
உரு கொள் வெம் பொறி புரிசையும் வான் உறும் ஏறும் – சீறா:3778/1
கலன் கொள் மெய் ஒளி பிறழ்தர காலிது என்பவனும் – சீறா:3793/2
அடி கொள் பல்லியம் உரும் என அதிர்ந்திட அகன்ற – சீறா:3805/3
விசை கொள் வாம் பரி நடத்தி வெம் போர் விளையாடி – சீறா:3891/3
மறம் கொள் மைந்தர்கள் ஒருவருக்கொருவர் போர் மலைப்ப – சீறா:3892/3
உறை கொள் நாந்தகம் உன் கையின் ஆயின – சீறா:4227/1
துனி கொள் மாற்றம் செவியுற துன்னலார் – சீறா:4235/2
எண்ணை மறைத்தன தானை இரவி மறைத்தன முகம்மது எழில் கொள் மேனி – சீறா:4305/4
கணம் கொள் சேனையின் ஈண்டினர் காபிரால் – சீறா:4479/4
கதி கொள் பேரினர் ஆசு அறு கல்வியாம் – சீறா:4517/2
குவிதரும் இரவினில் குணம் கொள் சூழ்ச்சியார் – சீறா:4554/4
குசை கொள் வாம் பரி ஒட்டகம் எருதொடு கொடுகி – சீறா:4583/3
நசை கொள் பாசறை இடம்-தொறும் அடிக்கடி நடுங்கும் – சீறா:4583/4
சுடர் கொள் வேலினர் வாளினரொடும் அபாசுபியான் – சீறா:4594/3
கரை கொள் மா நதியும் கடந்து ஏகினார் – சீறா:4814/4
நறை கொள் வாய் மொழி கேட்டு நயந்து மெய் – சீறா:4826/3
பொறை கொள் ஒட்டை பொருக்கென்று எழுந்ததே – சீறா:4826/4
மாறு கொள் மனத்தினர் வதன நோக்கி நின்று – சீறா:4946/1
ஏர் கொள் வாம் பரியினோடு ஏகி ஓர் மலை – சீறா:4979/3
வெற்றி கொள் வீரர் வௌவி விரைந்து முன் கொணர்ந்து அளிக்க – சீறா:4999/2

மேல்


கொள்க (2)

நா திருந்த நல் அமுது கொள்க என நபி நவில – சீறா:2689/2
கொடுத்தனர் மூன்று நாளைக்கு ஒரு தரம் கொள்க என்ன – சீறா:2832/3

மேல்


கொள்கை (1)

கொன் கெழு வேல் புகுந்து என்னும் கொள்கை போல் – சீறா:4569/4

மேல்


கொள்கையில் (1)

குலத்தினில் கிளையில் சான்றோர் கொள்கையில் கோது இலா நம் – சீறா:4385/1

மேல்


கொள்கையும் (1)

கொண்டவற்கு உறும் படை குறிப்பும் கொள்கையும்
விண்டு எமக்கு உரை என விளம்பினான் அரோ – சீறா:3642/3,4

மேல்


கொள்கையை (2)

குழுவினை கடந்து இவண் அடைந்த கொள்கையை
மொழி என உரைத்தனர் முதல்வன் தூதரே – சீறா:1477/3,4
கொற்றவர் குழுமி வந்து அடரும் கொள்கையை
பற்றலர் அறிந்து சீறூரில் பல்பல – சீறா:3032/2,3

மேல்


கொள்பவர் (1)

இன்பமே கொள்பவர் இலங்கும் பொற்பதிக்கு – சீறா:1790/3

மேல்


கொள்வது (1)

கோது அற மனத்துள் ஈமான் கொள்வது திண்ணம் என்ற – சீறா:2281/4

மேல்


கொள்வம் (2)

ஊன் உடல் வதைத்து மா நிதி அனைத்தும் ஒல்லையில் கொள்வம் என்று இனிதின் – சீறா:3594/3
குறுகுற அடுத்து பற்றி கொள்வம் என்று உருத்து செல்ல – சீறா:4719/2

மேல்


கொள்வாள் (1)

தீங்கு உறும் கண்ணன் என்றே சிந்தையில் கொள்வாள் என்ன – சீறா:3932/3

மேல்


கொள்வித்தீர் (1)

புதிய மொழி உரைத்து ஈமான் கொள்வித்தீர் இசுலாத்தில் புக்க பேரில் – சீறா:1648/2

மேல்


கொள்வித்து (1)

இரவினில் திரண்ட ஜின்கள் இனத்தினை ஈமான் கொள்வித்து
அரி அடல் ஏறு-அது என்ன அழகு ஒளி விரித்து காட்ட – சீறா:2293/2,3

மேல்


கொள்வீர் (1)

விள்ளுதல் செவி கொள்வீர் என்று அணிபெற வியத்தி சொல்வார் – சீறா:2379/4

மேல்


கொள்ள (4)

கொள்ள அரும் காப்பு வாய்ந்த திறவுகோல் அனைத்தும் கொண்டார் – சீறா:3701/4
தொடுக்குவன் விசயம் காண திசைகளும் துணுக்கம் கொள்ள – சீறா:4368/4
காதலாய் அவர் கொள்ள மஆது சொல் – சீறா:4651/3
பெரிய உள் அன்பால் கொள்ள வேண்டும் என்று உரைத்து பின்னர் – சீறா:4705/3

மேல்


கொள்ளல் (1)

பேரினில் பிணையாய் கொள்ளல் கருத்து என பெரிது உள் கொண்டோன் – சீறா:2097/4

மேல்


கொள்ளவே (1)

கொண்டனர் மனத்தினும் களிப்பு கொள்ளவே – சீறா:2729/4

மேல்


கொள்ளா (5)

மதியினை கொடுத்து கொள்ளா மாலையே வாங்கிக்கொண்டாள் – சீறா:1162/4
குரு நெறி தவிர்த்தீர் கொள்ளா கொடும் பவம் விளைத்தும் கொண்டீர் – சீறா:1351/4
இன்னலுற்று அகமும் கொள்ளா இழுக்கொடும் வழு கொள் மாற்றம் – சீறா:1492/3
பகையரும் செவியில் கொள்ளா வசை மொழி பலவும் சாற்றி – சீறா:2809/3
மங்கையே வழங்கினாளேல் மா நிலம் முழுதும் கொள்ளா
பங்கமும் பவமும் தூறும் பழியும் வந்தடையும் என்ன – சீறா:3706/2,3

மேல்


கொள்ளாத (1)

கொள்ளாத நலிதல் ஐயம் துன்பமுடன் சூழ்ந்து குடிகொண்டு தோன்ற – சீறா:2666/2

மேல்


கொள்ளாது (3)

குரவரில் ஒருவன் முன்னோன் கொல்வதற்கு உலகம் கொள்ளாது
அரு மறை மாறி நின்றோர் ஆர் உயிர் இழந்தார் என்ன – சீறா:2365/1,2
இருவரும் துயிறல் கொள்ளாது இருந்தனர் இருளும் ஆய – சீறா:3705/1
கொல்லாது அரிய தலைவிலையும் வாங்கா விட்டோம் குறி கொள்ளாது
எல்லாம் மறந்து காபிருடன் இகழ்ந்தான் வசையும் இயம்பினனால் – சீறா:4049/3,4

மேல்


கொள்ளார் (3)

கொஞ்சும் மென் குதலை கிளியொடும் மொழியார் கொழு மடல் செவிக்கு இசை கொள்ளார்
கஞ்ச மென் மலர் தாள் பெயர்ந்திட உலவார் கடி மலர் வாச நீர் ஆடார் – சீறா:1015/2,3
உன்னவும் இழுக்கு என உளத்தில் இவை கொள்ளார் – சீறா:1769/4
அல்லாவின் திருத்தூதர் வேத நபி முகம்மது என அகத்தில் கொள்ளார்
பொல்லாத நரகு அடைவர் உமது அடியில் பணிந்து கலிமாவை போற்றி – சீறா:2190/1,2

மேல்


கொள்ளி (2)

கொள்ளி இந்தனங்கள் என்று உழை குலங்கள் குறுகிட பயந்து கால் மறுகும் – சீறா:686/4
கொள்ளி வட்டங்கள் என திரிந்தன குரகதங்கள் – சீறா:3541/4

மேல்


கொள்ளு (1)

கொள்ளை கொள்ளு முன் யான் கொளுவேன் என குறித்து – சீறா:4616/2

மேல்


கொள்ளுதற்கு (2)

தரைத்தலத்து ஈமான் கொள்ளுதற்கு இசையா தரம் படைத்தவர் அனைவரையும் – சீறா:1454/3
கொள்ளுதற்கு இசைந்தனன் இவன் என குறிப்பு அறிந்து – சீறா:2915/2

மேல்


கொள்ளும் (3)

கொள்ளும் பற்பல சரக்கு எவை அவை எலாம் கொண்டு – சீறா:543/3
கொள்ளும் என் மனத்தின் உற்ற குறிப்பு எனும் கருமம் இன்னே – சீறா:2379/3
குறைஷிகளொடும் பகை கொள்ளும் காலையில் – சீறா:2443/2

மேல்


கொள்ளும்படிக்கு (1)

கூறும் கலிமா உரைத்து ஈமான் கொள்ளும்படிக்கு இங்கு அடைந்தன் என – சீறா:1593/1

மேல்


கொள்ளுவோம் (1)

கொடுத்து உயர் வனம் குடி கொள்ளுவோம் எமை – சீறா:4646/2

மேல்


கொள்ளை (9)

கொள்ளை மென் கனிகள் சிதறு முள் ஈந்து குறும் கழுத்து அசைவன ஒரு-பால் – சீறா:1004/2
கொள்ளை வெண் கதிர் விட்டு உமிழ் மணி பணியை கொழு மடல் குழை மிசை சுமத்தி – சீறா:1203/2
கொள்ளை வெண் தரளம் குவித்து என வீரம் புகழொடும் குடியிருந்து என்ன – சீறா:3154/3
குறியொடும் பல பொருள் கொள்ளை கொண்டதில் – சீறா:3663/2
குவிதரும்படி கொள்ளை கொண்டனர் – சீறா:3969/4
குறைவு இல் பாசறை கொள்ளை மேவி அங்கு – சீறா:3970/2
கை மறந்தனர் கொள்ளை கண்டதால் – சீறா:3974/4
கொள்ளை அம் குடி-தொறும் குறுகலார்கள்-தம் – சீறா:4061/1
கொள்ளை கொள்ளு முன் யான் கொளுவேன் என குறித்து – சீறா:4616/2

மேல்


கொள்ளைகள் (1)

பாசம் மேல் குவி கர பதும கொள்ளைகள்
காசு இல் வண் புகழ் நபி கழறும் சொல் கதிர் – சீறா:2749/2,3

மேல்


கொள்ளைகொண்டு (2)

கொள்ளைகொண்டு உடலம் குழைப்பதற்கன்றோ குழை எனும் பெயரிடும் குழையாள் – சீறா:1959/2
சுற்று உள நகரும் கொள்ளைகொண்டு உவந்தார் தொடர்படு குளிர் நிழல் காவும் – சீறா:4457/3

மேல்


கொள்ளையின் (3)

குறைந்து இடர் ஒடுங்கி போயின மருவார் பாசறை கொள்ளையின் தொகையும் – சீறா:3597/1
கொள்ளையின் பல பொருள் அனைத்தும் கைக்கொடு – சீறா:3664/1
கோது உறு மருவார் நாட்டின் கொள்ளையின் முதல்கள் எல்லாம் – சீறா:3676/1

மேல்


கொள்ளையும் (1)

மது பிலிற்றிய மரை மலரின் கொள்ளையும்
விது கதிர் பட தனி விரியும் காவியும் – சீறா:726/1,2

மேல்


கொள (12)

விரி திரை கரம் கொண்டு அறை உவா பெருக்கும் வெரு கொள தெரு கிடந்து ஒலிக்கும் – சீறா:81/4
நிலம் கொள பரந்து அரிய மெய் ஒளி புடை நிலவ – சீறா:761/2
பொங்கிய புயங்கள் புளகம் கொள எழுந்தான் – சீறா:1776/4
நிலம் கொள நிறைந்த மறை முகம்மதுவை நெஞ்சுற புகழ்ந்து முன்னிலையாய் – சீறா:1911/3
கறை தரா மணியின் குலம் என விரல்கள் கவின் கொள சிவந்த மென் பதத்தாள் – சீறா:1972/4
தீது உற கொடிய வேகம் தலை கொள சினந்து சீறி – சீறா:2605/3
நல் மனத்தொடும் கொள பொருந்தினன் என்னை நாடி – சீறா:2921/2
போய் ஈமான் கொள துணிவது துணிவு என புகன்றார் – சீறா:2923/4
அ நபி நல் மறை அறைந்து ஈமான் கொள
சொன்னவை அனைத்தையும் மறுத்து சூழ்தர – சீறா:2981/1,2
வாரிச செழும் கரம் கொள வெகுண்டு ஒரு வயவன் – சீறா:3500/2
பாங்குறும் செவி கொள பகருவார் அரோ – சீறா:3650/4
கடல் கொள குறைந்த கண் அகன் ஞாலம் காத்திடும் முகம்மதை போற்றி – சீறா:4961/1

மேல்


கொளப்படுவதன்று (1)

காதினால் கொளப்படுவதன்று இழிந்த கட்டுரையை – சீறா:1694/2

மேல்


கொளா (7)

கரை கொளா பெரும் சேனை அம் கடல் நடு கடிதின் – சீறா:1708/1
வாய் கொளா கொடிய வெம் சொல் மனத்தினை வெதுப்ப கண்கள் – சீறா:2387/2
அடங்கலும் செவி கொளா கூப்பிட்டு ஆர்த்ததால் – சீறா:2758/4
மண் கொளா பெரும் பேராசை மனது உற படர்ந்தது அன்றே – சீறா:2796/4
தெறு கொலை விளைத்தி என விழி சிவந்து செவி கொளா வசையொடும் உரைத்தான் – சீறா:3585/4
மாயவன் காபிர் எவர்களும் நடுங்க மண் கொளா இடுக்கண் செய்தனரால் – சீறா:3609/4
மறை கொளா மக்க மா நகரார்கள் இம்முறை – சீறா:4825/2

மேல்


கொளாது (2)

இன்று பற்பல வீரத்தின் வாய் கொளாது எடுத்து – சீறா:3771/1
மனம் கொளாது இருப்பது உண்டோ மறந்துபோயினையோ என்ன – சீறா:4861/3

மேல்


கொளார் (1)

மன்னவர் யாவரும் போர் மனம் கொளார்
உன்னி அங்கு அவரவர் ஊரின் மேவுவர் – சீறா:4549/2,3

மேல்


கொளுத்தினனால் (1)

கோலும் வன் கதம் வர சில மொழி கொளுத்தினனால் – சீறா:2221/4

மேல்


கொளும் (21)

சாய்ந்திடாது இரு கண் தூங்கிடாது இருந்தான் தருக்கினால் வெரு கொளும் மனத்தான் – சீறா:678/4
விண் கொளும் பிறை கீற்று என வெள் எயிறு இலங்க – சீறா:772/3
புண் கொளும் கடைவாய் கவை நா இடை புரள – சீறா:772/4
உரு கொளும் அரசை நோக்கி ஓத வேண்டுவது ஏது என்றார் – சீறா:1266/4
கடு விசை கொளும் கால் தளர்ந்து இதழினை கறிப்பார் – சீறா:1534/4
பலன் கொளும் பதமும் படைத்தனம் என்ன பண்பொடு களித்து எழுந்திருந்தான் – சீறா:1911/4
நறை கொளும் செவ்வி திண் தோள் நபி நகுலாவை நீந்தி – சீறா:2273/1
திண் கொளும் ஈமான் என்னும் செழும் பயிர் தழைத்து நீண்ட – சீறா:2796/3
அரும் கரங்களில் அரம் கொளும் குருகு எடுத்து அணிவார் – சீறா:3144/4
நிலை கொளும் நிரை எலாம் கொண்டு நீள் நபி – சீறா:3314/3
கதிர் கொளும் துல்புகாறு எனும் வாளை கரதலத்து எழில்தர ஏந்தி – சீறா:3593/2
நுதி கொளும் கதிர் வேல் காபிரை பதுறில் அடர்ந்த முந்நூற்றுடன் பதினான்கு – சீறா:3596/1
கதி கொளும் பரியும் தானையும் நெருங்க கானகம் பலபல கடந்து – சீறா:3596/3
கறை கொளும் கதிர் வேல் காளையர் சூழ கவிகையும் கவரியும் மலிய – சீறா:3599/2
மரு கொளும் பொழில் காத்திட வாரியின் வளைவின் – சீறா:3778/3
நலன் கொளும் பெரு நகரம் விட்டு அணியொடும் நடந்தார் – சீறா:3793/4
குதை கொளும் கொடுமரம் கரம் பிடித்து வை கொழும் கோல் – சீறா:3797/1
நிலை கொளும் தவத்து அறிவினன் மாக்களும் நீண்ட – சீறா:3841/1
குதி கொளும் பரி குப்பமோடு – சீறா:4157/1
அ கணத்தின் அரு மறை உள் கொளும்
மிக்க தூதர் விரைவின் விழித்தனர் – சீறா:4225/1,2
மான் கிடந்த மை விழி மின்னார் மால் கொளும் அமுறும் – சீறா:4915/2

மேல்


கொளுவேன் (1)

கொள்ளை கொள்ளு முன் யான் கொளுவேன் என குறித்து – சீறா:4616/2

மேல்


கொளோம் (1)

புதியவன் எமக்கு விலை கொடுத்து அருள்வன் நும்மிடம் பொருள் கொளோம் என்ன – சீறா:2852/3

மேல்


கொற்ற (14)

குடி வளர்த்திடும் குல கொற்ற வேந்தரும் – சீறா:485/3
கொண்டு தன் நேமி ஒன்றால் கொற்ற வெண்குடையுள் ஆக்கி – சீறா:1047/2
குரு தவள மணி மாலை குவைலிது-பால் குறித்து எழுந்தார் கொற்ற வேந்தர் – சீறா:1089/4
கொற்ற மன் வரவிடுத்தவரிடத்தினில் கூண்டார் – சீறா:2003/4
குவடு எனும் புய கொற்ற வேந்தரே – சீறா:2433/4
கொற்ற வெண் கவிகையும் கோலம் ஆர் துகில் – சீறா:3003/1
கொற்ற வெண் கவிகை நீழல் உலகு எலாம் குளிர செய்து – சீறா:3665/1
குனி சிலை தழும்பின் கையார் கொற்ற வேல் சகுசு மைந்தர் – சீறா:3938/3
கொற்ற வெம் கோடை என்ன திரிதரு குரகதங்கள் – சீறா:3955/4
கொற்ற வீரர் முன் கொண்டுவந்து – சீறா:4154/3
கொற்ற வேந்தரை இருத்தி என் உளத்தினில் குறித்த – சீறா:4603/3
கூறினர் புலரியில் தொடுத்து கொற்ற வெவ் – சீறா:4946/3
கூற்றொடு பொரு திறல் கொற்ற வீரர் மேல் – சீறா:4966/1
கொற்ற வேல் சல்மாவுக்கு கொடுத்தனர் பிரியமாகி – சீறா:4999/4

மேல்


கொற்றம் (1)

கொற்றம் மேல் கொண்ட தீனரும் முகம்மதும் குறித்து – சீறா:4026/3

மேல்


கொற்றவ (4)

குறைபடா பெரும் குலம் காக்கும் கொற்றவ
நிறைபட உலகினை புரக்கும் நேமியோய் – சீறா:1810/3,4
கொடியன் தீமை பொறுத்து அருள் கொற்றவ
அடியன் செய் பிழையும் பொறுத்து ஆட்கொள்வாய் – சீறா:4232/3,4
படிறு இழைத்த பகைஞரை கொற்றவ
திடன் உற புவி தேற முடியுமோ – சீறா:4237/3,4
குசை பரி கொற்றவ நூறுபேருடன் – சீறா:4993/3

மேல்


கொற்றவர் (13)

குலத்துடன் பெயரையும் கூற கொற்றவர்
நலத்துடன் செல்வமும் பொறையும் நன்கு என – சீறா:323/1,2
கொற்றவர் உறைந்து வள்ளல் குவவு தோள் வனப்பு நோக்கி – சீறா:1254/2
கோது அறு தீன் நிலை நிறுத்தும் கொற்றவர்
சீத ஒண் கண்கடை அருவி சிந்தினார் – சீறா:1476/3,4
கொற்றவர் அப்துல்லா-தம் குமரரை கோறல் வேண்டி – சீறா:1555/2
குரு மணியொடு நிதி திமஸ்கின் கொற்றவர்
வரவிடுத்தனர் என வழங்கும் வாசகம் – சீறா:1991/2,3
சுடர் விடு படைக்கலம் சுமந்த கொற்றவர்
புடை எழ திரு நகர் புறத்தில் தோன்றினார் – சீறா:3014/3,4
கொற்றவர் குழுமி வந்து அடரும் கொள்கையை – சீறா:3032/2
கூறிய வசனம் கேட்டு கொற்றவர் உவகை எய்தி – சீறா:3106/2
கொற்றவர் அடல் ஹமுசாவை கூவினார் – சீறா:3263/4
குவி பரி நெருக்கம் என்கோ கொற்றவர் நெருக்கம் என்கோ – சீறா:3414/3
குருதியும் மலிந்த குடர் துடர் மலிந்த கொற்றவர் மணி முடி மலிந்த – சீறா:3558/3
கொற்றவர் எவரும் களித்து இனிது உவப்ப கொடுத்தனர் பகுந்து பங்கு இயற்றி – சீறா:3602/4
குன்று உறழ் வலிய மொய்ம்பின் கொற்றவர் வேந்தன் மிக்க – சீறா:4369/1

மேல்


கொற்றவர்-தம்மில் (1)

கோர வாம் பரி மேல் செல்லும் கொற்றவர்-தம்மில் மிக்க – சீறா:4997/1

மேல்


கொற்றவர்க்கே (1)

குடை நிழல் கொண்டற்கு உள்ளே வீற்றிடும் கொற்றவர்க்கே
அடிகளா வலம் கொடுத்த ஆண்டவன் ஆணை நுங்கள் – சீறா:4953/1,2

மேல்


கொற்றவரிடத்தினும் (1)

குரை கடலிடத்தும் எண் திசை புரக்கும் கொற்றவரிடத்தினும் அடைந்தேன் – சீறா:2312/3

மேல்


கொற்றவருடனும் (1)

கொற்றவருடனும் ஏகி குதிரியினிடத்தில் ஆனார் – சீறா:3671/4

மேல்


கொற்றவன் (4)

குறைபடா வடிவும் பெருமையும் பெற்ற கொற்றவன் என்றனை இன்றே – சீறா:271/3
குறித்து நோக்கி அ சஃது என்னும் கொற்றவன் கருத்தினூடு – சீறா:2360/1
கொற்றவன் நபியொடும் படை குழாங்களே – சீறா:3305/4
கொற்றவன் ஆவி போவதன்றி இவை குறித்து நோக்கி – சீறா:3708/1

மேல்


கொற்றவன்-தனை (1)

கூவியது உணர்ந்து மா மறை அளித்த கொற்றவன்-தனை புகழ்ந்து ஏத்தி – சீறா:3554/3

மேல்


கொற்றவா (1)

கூடினர் நபியே ஏத்தும் கொற்றவா யாங்கள் நாளும் – சீறா:4722/2

மேல்


கொறி (11)

மறு அறு மடங்கல் ஏற்று இனம் கிடந்த மலை முழைஞ்சினை கொறி திரள்கள் – சீறா:2532/3
மிடைந்த இ கொறி நின்னதோ பிறரதோ விளம்பு என்று – சீறா:2640/2
கூலியின் கொறி விடுத்து நின் கொறியினை குறுகி – சீறா:2641/1
திரைக்கு மெய்யினள் மனை புறம் செறி மயிர் கொறி ஒன்று – சீறா:2684/1
விரி பரப்பு உடுத்த மதீன மா நகரின் கொறி உடை தொறுவரில் வியந்தோன் – சீறா:2877/2
கொறி நிரை திரட்டி நெடு வனம் புகுந்து ஓர் குவட்டு அடி மருங்கினில் பசும் புல் – சீறா:2878/1
போய் இருநான்கு திசையினும் நோக்கி கொறி இனம் பொருந்தல் காண்கிலனால் – சீறா:2881/4
கொறி இரண்டு அறுத்து உடன் அக்கீகாவினை கொடுத்து – சீறா:3745/1
இடபம் கொறி சோகம் பணி எழில் ஆடை பல் நிதிய – சீறா:4325/1
உம்பரும் புகழ்ந்து ஏத்திய நபி கொறி புசித்த – சீறா:4426/3
உருவின் மிக்கது என்று உணர நின்றது கொறி உழையின் – சீறா:4430/4

மேல்


கொறிகள் (1)

கொறிகள் மேய்த்து ஆமிறு என்னும் கோளரி எவர்க்கும் தோன்றாது – சீறா:2569/1

மேல்


கொறிகள்-தமை (1)

கொறிகள்-தமை மேய்த்து ஆமீறை குறும்பினிடத்தில் தினம்-தோறும் – சீறா:2554/1

மேல்


கொறிகளும் (1)

பெருகி ஓங்கின கொறிகளும் பல்கின பிறரும் – சீறா:541/3

மேல்


கொறியின் (2)

குலம் கெழும் கொறியின் பின்னே முகம்மதை கூட்டி சென்றார் – சீறா:400/4
வீய்வுறும் கொறியின் தொனி இது என்று ஏங்கி விரைவொடும் ஒரு திடர் ஏறி – சீறா:2881/3

மேல்


கொறியினுக்கு (1)

எடுத்த தூதுவர் ஆருயிர் கொறியினுக்கு இனிதின் – சீறா:4434/2

மேல்


கொறியினை (1)

கூலியின் கொறி விடுத்து நின் கொறியினை குறுகி – சீறா:2641/1

மேல்


கொறியுடன் (1)

பொன் தொடி கரத்தில் ஏந்தி கொறியுடன் மனையில் புக்கார் – சீறா:402/4

மேல்


கொறியும் (1)

விரை மலர் குவளை மணம் அறா கய வாய் மேதியும் கவை அடி கொறியும்
திரை என எழுந்து நடந்து புல் மேய்ந்து திரிந்தது திசைதிசை செறிந்தே – சீறா:4924/3,4

மேல்


கொறியே (3)

கொடுத்து நின்றது முகம்மது காரண கொறியே – சீறா:2691/4
வெள்ளி மா மறை மேலவன் விதியினால் கொறியே
உள்ளம் கூர்தர நீ இவண் எழுந்திடு என்று உரைத்தார் – சீறா:4428/3,4
எழுந்து முன் குதித்தது காட்சியின் கொறியே – சீறா:4429/4

மேல்


கொறியை (2)

பாய்ந்து ஒரு கொறியை பிடித்தது கானின் பரப்பு எலாம் திசைதிசை வெருண்டு – சீறா:2880/3
புடைத்தனன் கொறியை கைவசப்படுத்தி புலியினை ஒருபுறம் போக்கி – சீறா:2883/2

மேல்


கொறியொடும் (1)

புந்தி கூர்தர கொறியொடும் வனத்திடை போனான் – சீறா:2643/4

மேல்


கொறியோடும் (1)

கதறியது என நின்று ஓடினன் அவணில் காண்டன் கொறியோடும் புலியை – சீறா:2882/2

மேல்


கொன் (4)

கொன் கதிர் வேலார்க்கு ஈமான் கொண்டதும் உரைத்து கூறும் – சீறா:2268/4
கொன் உறை கதிர் வாள் தாங்கி குமரரும் வருதல் நோக்கி – சீறா:3342/2
கொன் ஆர் வாளால் இங்கு இவனை கோறல் செய்-மின் என சொன்னார் – சீறா:4050/2
கொன் கெழு வேல் புகுந்து என்னும் கொள்கை போல் – சீறா:4569/4

மேல்


கொன்றனர் (4)

படர்ந்து கொன்றனர் சிலர்சிலர் இழிந்து வெம் பரியை – சீறா:3552/1
நடந்து கொன்றனர் சிலர்சிலர் நடையும் மற்று ஒழிந்து – சீறா:3552/2
கடந்திருந்து கொன்றனர் சிலர்சிலர் மனம் கனன்று – சீறா:3552/3
கிடந்து கொன்றனர் சிலர்சிலர் வீரர்கள் கெழுமி – சீறா:3552/4

மேல்


கொன்றனன் (2)

வீர வேல் உற நடந்து கொன்றனன் ஒரு வீரன் – சீறா:3500/4
போயினான் இதோ கொன்றனன் காண் என புலம்பி – சீறா:4013/4

மேல்


கொன்றார் (4)

மை படும் கவிகை வள்ளல் முகம்மதை கொன்றார் என்று – சீறா:426/3
வேறுபட்டு எவரோ கொன்றார் என்ன வாய் வெருவி கூவ – சீறா:3714/2
வேறுபட்டவர் யார் கொன்றார் எவர் என இடைந்து மாந்தர் – சீறா:3714/3
குரை கழல் கோவை கொன்றார் எனும் மொழி பிறந்தது அன்றே – சீறா:4904/4

மேல்


கொன்றால் (1)

தெரிவரும் ஆற்றால் உன்னை தெறுபவர் இலை யான் கொன்றால்
பரிவுறும் பழியை சாரும் சாரவும் படுவது அன்றே – சீறா:2365/3,4

மேல்


கொன்று (7)

மேய் விலங்கு இனம் பல கொன்று மென்றுமே – சீறா:303/2
நட்பினை பகைத்து செய்த நன்றியை கொன்று நஞ்சு ஆர் – சீறா:1040/3
யாதினால் கொன்று இரும் சினம் தீர்குவேன் – சீறா:4506/4
கொன்று தீர்குவர் என்றனர் கோது அறு மனத்தார் – சீறா:4639/4
கொன்று தீர்ந்து கொடும் குழி வீழ்த்தினார் – சீறா:4670/4
ஈது அலால் அவர்கள் உள்ளம் இரங்கிடாது என்னை கொன்று
மேதையை அருந்த என்ன வியந்தனர் வியந்து நின்ற – சீறா:4735/1,2
அலக்கணுற்று அவர்கள் வாட அலைத்து போர் நடத்தி கொன்று
கலக்கலாம் என்ன நீதி கதையினும் கேட்டது உண்டோ – சீறா:4853/2,3

மேல்


கொன்றுகொன்று (1)

கொன்றுகொன்று பெரும் களம் கூட்டிய – சீறா:4505/2

மேல்


கொன்றை (1)

பூம் பொழில் கொன்றை வேலி முல்லையும் கடந்து போனார் – சீறா:3383/4

மேல்


கொன்றையும் (3)

வண்டு உறை பிடவும் கொன்றையும் செறிய வளைதரும் குடியிடை பொதுவர் – சீறா:1000/3
கொன்றையும் குருந்தும் கார் கோல் குறிஞ்சியும் வேயும் தெற்றி – சீறா:2054/1
சொரியும் கொன்றையும் தோன்றிட சென்றனர் தூயோர் – சீறா:2678/4

மேல்