கை – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கை 210
கை-தன்னால் 1
கை-தன்னை 1
கைக்கு 8
கைக்குமேல்பலன் 1
கைக்கொடு 1
கைக்கொண்டு 3
கைக்கொளாதிருத்தல் 1
கைகள் 5
கைகளால் 1
கைகளும் 1
கைகளை 1
கைகுவித்து 1
கைகூப்ப 1
கைகொடுத்து 1
கைகொம்புகள் 1
கைசு 4
கைத்த 1
கைத்தது 1
கைத்தல 1
கைத்தலத்தின் 1
கைத்தலத்தினில் 1
கைத்தலத்து 3
கைத்தலம் 1
கைத்தாளம் 1
கைதம் 2
கைதவ 1
கைதாக்கு 1
கைதை 2
கைதைகள் 1
கைப்பட 2
கைப்படும் 2
கைப்பின் 1
கைப்பு 1
கைப்பும் 1
கைப்பொருள் 1
கைபர் 1
கைபறில் 2
கைபறு 1
கைமா 5
கையறல் 1
கையாக 1
கையாய் 1
கையார் 1
கையார 1
கையால் 22
கையிடத்தின் 1
கையிடத்தினில் 1
கையில் 27
கையிலும் 1
கையின் 20
கையினர் 1
கையினராய் 1
கையினார் 1
கையினால் 2
கையினில் 12
கையினும் 2
கையினை 2
கையும் 13
கையுற 1
கையுறின் 1
கையை 3
கையொடும் 3
கையொலியலை 1
கையோடு 1
கைவசப்படுத்தி 1
கைவண்ணம் 1
கைவந்து 2
கைவாள் 2
கைவிரல் 1
கைவிலையாய் 1
கைவேல் 1

கை (210)

இரு விழி சிவந்து கனல் பொறி தெறிப்ப எடுத்த கை கதையினால் உறுக்கி – சீறா:3/1
கூந்தல் அம் பிடி மா மெல் நடை பயிலும் குட முலை கடைசியர் செழும் கை
காந்தள் மெல் விரற்கும் கடு வரி விழிக்கும் கடைந்து இணைக்கிய கணை காற்கும் – சீறா:54/1,2
கொத்து அலர் சூடி அரை துகில் இறுக்கி குட மது கை மடுத்து அருந்தி – சீறா:57/1
பறிந்து போதலில் துணிக்கின் கை உதறி மெய் பதறி – சீறா:69/3
பைம் கடல் பிறந்து வணிகர் கை புகுந்த பரு மணி நித்தில குவையும் – சீறா:87/1
மணி வளை தட கை துவர் இதழ் கனத்த வன முலை மின்கள் மின் எனவும் – சீறா:88/3
தென்னுறு ஜலால் ஜமால் என்று ஏத்திய திரு கை ஆர – சீறா:104/3
அருள்க என்று இரு கை ஏந்தி ஆத நல் நபியும் கேட்க – சீறா:125/2
விறல் புரி ஆதம் வலது கை கலிமா விரல் நகத்திடத்தில் வைத்தனனே – சீறா:127/4
சுந்தர வதனத்து இலங்கிட இருந்து சொரி மழை செழும் கை நாகூறு – சீறா:153/3
சூல் முதிர் மழை கை ககுபு கண்மணியாய் தோன்றிய முறத்திடத்து உறைந்த – சீறா:162/3
திடன்பெற மடித்து குறி இட கையால் சேர்த்து ஒளிர் வல கை கால் மேல் வைத்து – சீறா:252/3
இலங்கு இலை வேல் கை அப்துல் முத்தலிபும் எழு தினம் மனையகத்து இருந்து – சீறா:283/1
நாம வை வேல் கை அப்துல் முத்தலிபு நடந்து தன் திரு மனை சார்ந்தார் – சீறா:289/4
இதயம் நொந்து இரு கை ஏந்தி இரப்ப கண்டு தாய் – சீறா:305/2
கை நிறை பொருள் போல் இரு விழி குளிர கண்டு அகம் மகிழ்ந்து உடல் களித்தார் – சீறா:386/4
பூட்டிய தனுவால் வெற்றி பொருந்து கை லமுறத்து என்னும் – சீறா:393/2
தொல் விதி பயனால் வந்து சூழ்ந்து கை கருவி-தன்னால் – சீறா:411/2
தொட நினைத்தவரும் இல்லை தொடர்ந்து கை பற்றி நுங்கள் – சீறா:412/2
கை அலால் பினை பிறர் எடுத்து ஏகவும் காணேன் – சீறா:451/2
யான் என உதவும் செம் கை அருள் எனும் கடலினாரே – சீறா:617/4
கை படு குறியும் சேர்ந்த கதிர் மதி முகமும் நோக்கி – சீறா:621/3
ஊனம் இல் நதியில் ஒரு கை நீர் அருந்தி உடல் குளிர்ந்து அரும் பசி ஒடுங்கி – சீறா:699/3
கழிகின்ற துரும்பு ஒரு கை முழம் உண்டு – சீறா:720/1
இரும் பனை கை மும்மத கரி கோட்டினை ஈழ்த்திட்டு – சீறா:757/2
தரும் தரு அனைய செம் கை தனபதி இசுறா என்னும் – சீறா:793/1
எண்ணிறந்த கை விளக்கு எடுத்து ஏந்தினர் இயையும் – சீறா:870/4
குவிந்த கை விரித்து அழைத்த போல் அசைந்தன கொடிகள் – சீறா:875/4
கை தொடி மகளிர் செல்வ கடி முரசு அறைதல் ஓதை – சீறா:922/3
நீங்கிடாது அவர் உயிரினை பருக நேரலர் கை
தாங்கும் வாள் என ஒல்லையில் உற சமைந்திடுமே – சீறா:952/3,4
வண்ண வார் தட கை முகம்மதை புகழ்ந்து வாகனம் கொணர்ந்தனன் மைசறா – சீறா:995/3
வாங்கு வில் தட கை வெற்றி மலி புகழ் மைசறாவும் – சீறா:1041/2
குதிகொளும் வெள் வேல் செம் கை குவைலிது மருங்கில் புக்கு – சீறா:1059/3
மான வேல் தட கை வீரன் மைசறா வசனம் கேட்டு – சீறா:1065/1
திணி சுடர் விரிக்கும் வேல் கை திறல் அபித்தாலி-தம்பால் – சீறா:1067/2
மரை தட மலர் கை கூப்பி மைசறா மனையில் போனான் – சீறா:1071/4
பூட்டிய சிலை கை வீரர் பொன்றிலா மகிழ்ச்சி பூத்தார் – சீறா:1073/4
சின தட கை மலை என உள் களிப்பு மதம் ஒழுக மணி தெருவு நீந்தி – சீறா:1087/2
வள்ளியோர்க்கு இனிது ஈந்து மறையோர்க்கும் எடுத்து அருளி வல கை சேர்த்தி – சீறா:1095/3
தரு கை மன்னவர் குறைஷிகள் செய்துவைத்தனரால் – சீறா:1228/4
முறை வழி முகம்மது அன்பால் முன் இருந்து இரு கை ஆர – சீறா:1263/2
மூரி திறல் ஒண் சிலை கை அபூபக்கர் முதல் மற்றுள்ளோரும் – சீறா:1335/3
பூரண நிலை நின்று அம் கை பொருந்துற வளைக்கும் ஆறும் – சீறா:1343/2
கண்டு அனைவரும் கை முகிழ்த்து – சீறா:1390/2
நீட்டு கை கரியை நிகரில் புலி – சீறா:1415/1
தாதை வெந்நிடம் இருந்ததை சிதறி சரி வளை கை கொடு தனி துடைத்து – சீறா:1436/3
அடங்கலர்க்கு அரியாய் உதித்த நம் நயினார் அறைந்த சொல் மறுத்தவன் வல கை
முடங்கில சிறிதும் நீண்டில உணர்வு முழுதினும் இலது கெட்டு ஒடுங்கி – சீறா:1447/1,2
வில் அணி தட கை ஏந்தி வரும் விறல் ஹம்சா என்னும் – சீறா:1491/3
மிடல் என சினந்து சீறி வீர வேல் தட கை வில்லால் – சீறா:1495/3
கால் இணை இறைஞ்சி ஏத்தி கை முகிழ்த்து இருந்து நோக்கி – சீறா:1557/2
தீட்டிய கதிர் வேல் செம் கை திறல் உமறு அவணின் வந்தார் – சீறா:1558/4
சித்திர வடி வாள் செம் கை உமறு எனும் செம்மல் ஏற்றின் – சீறா:1564/3
எறுழ் வலி தட கை வெற்றி எழில் உமறு இவணின் நம்-பால் – சீறா:1567/1
மண வலி தட கை வேந்தே மருவலர் போல சீறல் – சீறா:1569/3
கொடுத்ததில் செவந்த செம் கை கோளரி உமறு கத்தாப் – சீறா:1583/2
வண்ண ஒண் புய நபி பாதம் வைத்த கை
கண்ணினில் பதித்து அகம் கனிய முத்தமிட்டு – சீறா:1633/1,2
திரு வணக்கம் என தொடுத்தீர் முகம் கை கால்-தனை தோய்த்து ஓர் திசையை நோக்கி – சீறா:1647/2
முனை தட கை அபூஜகில் தன் குலத்தோரை எதிர் நோக்கி மொழிவது ஆனான் – சீறா:1661/4
சதி கதி பரியும் நீண்ட தட கை மா கரியும் பொங்க – சீறா:1724/3
புறனிடத்து உறைந்தான் என்ன பொருவு அரும் தட கை வெள் வேல் – சீறா:1737/3
சின கதிர் வேல் கை கொண்ட செல்வர் நாற்பதின்மர்-தம்மை – சீறா:1763/2
கண்டு கடிதில் பரி இழிந்து இரு கை ஆர – சீறா:1778/1
கை மத கரியினை கருப்பை மாய்த்திடாது – சீறா:1818/3
விரி கதிர் இலங்கு இலை வேல் கை மன்னவன் – சீறா:1975/3
படை கை வேந்து உதுமானுடன் மனைவியும் பலரும் – சீறா:2042/1
கொல் நிலை சிலை கை வேடன் கொடும் பசி தணிப்பேன் என் தாள் – சீறா:2089/3
மாறுகொண்டவர் கை தப்பி வந்த மான் இனத்தின் சாதி – சீறா:2105/1
மாடு உறைந்து இவை மான் கூற முகம்மது நபியும் வில் கை
வேடனை விளித்து நம்-தம் பிணையினை விடுத்து நின்றன் – சீறா:2116/1,2
ஓதும் என்று இரு கை ஏந்தி உவந்து நின்று உரைப்பதானான் – சீறா:2117/4
தன் இரு கை வழங்காமல் மாறாத பிணி பிடித்து தாழ்ந்திட்டானால் – சீறா:2179/4
சிலை தட கை வய வேந்தர் இனிது சூழ்ந்து இருக்கும் நபி செவ்வி நோக்கி – சீறா:2180/3
குவி கை கொண்டு பின் இவரொடு மனை குறுகினனே – சீறா:2212/4
தரு கை வள்ளல் நம் நபி முகம்மதின் முழந்தாளில் – சீறா:2225/3
உதய மா கிரிக்கு ஒரு கரம் தடவுவர் ஒரு கை
புதைய மேல் கிரி தடவுவர் விண்ணை மண் புரள – சீறா:2232/1,2
கந்த மென் மலர் தாள் வீழ்ந்து கை குவித்து எழுந்து போற்றி – சீறா:2274/2
பலன் உறும் கலிமா-தன்னை பணர் எனும் பல கை ஆர – சீறா:2284/1
தரும் கை வள்ளலிடம் கொடு சார்ந்தனர் – சீறா:2336/4
வாய் கை பூசி மகிழ்ந்து இனிது உற்ற பின் – சீறா:2344/2
ஓதி கை எடுத்து உற்ற சலாம் உரைத்து – சீறா:2345/3
வில் அணி தட கை அப்பாசும் விண்ணக – சீறா:2415/3
செவ்வண கருத்தொடும் வல கை சேர்த்துவம் – சீறா:2438/2
வில் அணி தட கை வீரர்கள் பல பால் என்-கொலோ விளைவது என்று உரைத்தார் – சீறா:2535/4
வென்றி கொண்டு ஒரு கை மண் எடுத்து எறிந்து விரைவினில் எழும் என புகன்றார் – சீறா:2541/4
வாங்கு சிலை கை வள்ளல் அபூபக்கர் எனும் மெய் மதியோரும் – சீறா:2556/2
தறி கை கோல் கடை காலொடு சார்ந்து நோக்கினனால் – சீறா:2639/4
கடிதினில் கை வேல் கழற்றி இமைக்கும் முனம் வர நபியும் கண்ணுற்றாரால் – சீறா:2663/4
மலைய மனம் வேறாகி கை வேலை நிலம் சேர்த்தி வாய் அங்காந்து – சீறா:2668/2
மூத்திருந்தவள்-தனை விளித்து உனது கை முறையாய் – சீறா:2689/1
அடல் உறும் வேல் கை அன்சாரிமார்களும் – சீறா:2723/2
சரகு அணி முறையொடும் தட கை தாம் கொடுத்து – சீறா:2736/2
கூர் இலை கதிர் வேல் செம் கை தீனவர் குழாம்கொண்டு ஏத்த – சீறா:2768/3
பெறற்கு அரும் வடிவின் மிக்கோர் இளவல் கை பிடித்து விண்ணோர் – சீறா:2769/3
குனித்த வில் தட கை வீரர் திடுக்கொடும் கூண்டு வந்தார் – சீறா:2798/4
அகம் முகம் கை கால் நோக்காது அலக்கழித்து அடித்து வீழ்த்தி – சீறா:2809/2
சாலையை விடுத்து காலி தொறுவர் கை சாட்டி நும்-தம் – சீறா:2840/2
நீண்ட செம் கரத்தால் உவந்து எடுத்து அருந்தி நிறைந்தது வயிறு என்பர் சிலர் கை
பூண்டது மதுரம் விடுத்தில என உண்டு உதரங்கள் பொருமினர் சிலர் மேல் – சீறா:2860/1,2
இடைந்து இரு கை ஏத்து அரும் துஆ இரப்ப இனிது இறையவன் கபூல் ஆக்க – சீறா:2873/2
வரும் எகூதிகள் தலைவரில் இபுனு கை பான் என்று – சீறா:2907/3
கலந்து நின்ற மெய் தோழரில் ஒருவர் கை ஆர – சீறா:2935/1
திறை பல வழங்கினும் சேர்ந்து கை குவித்து – சீறா:2988/1
புட்டில் கை சோடு இணை தாக்கு போர்வை வெண் – சீறா:3005/3
கட்டு பத்திரம் சரம் சுழற்று கை கவண் – சீறா:3006/4
ஊட்டிய வேல் கை உபாத செய் தவம் – சீறா:3011/3
சொரிதரும் செம் கை வேந்தே சோபனம் வருக என்றார் – சீறா:3077/4
காத்திர முசல நீள் கை கட கரி குலமும் மாவும் – சீறா:3131/1
கொம்பு அலர் மரவம் சந்தொடும் குழைத்து குளிர்தர திமிர்ந்து கை விரலில் – சீறா:3159/3
பாரிச பதலை இட கை தட்டிய நீள் பணவம் வார் அணி தட மொந்தை – சீறா:3162/2
திரள் பனை நெடும் கை துளை வழி திவலை தெரு திசை மழை என சிதற – சீறா:3164/3
பொறை பொரு தனத்தில் சூட்டும் பொன் அணி ஒரு கை ஏந்தி – சீறா:3177/2
கல்லெனும் ஓதை கேட்டு கடுப்பினில் கை கண்ணாடி – சீறா:3178/3
பொன் தொடி காந்தள் செம் கை மடந்தையர் புகலலுற்றார் – சீறா:3181/4
அவிர் கதிர் வடி வாள் செம் கை அலி திருமணம் என்று ஓதும் – சீறா:3183/2
வாங்கு வில் தட கை வேந்தர் வாள் அலி வதனம் நோக்கி – சீறா:3196/1
பகிர் ஒளி காந்தள் அம் கை விரல் எனும் பவள கொப்பின் – சீறா:3214/3
கூடி அங்கு உறைந்து கை கொடுத்த பத்திரம் – சீறா:3318/2
சிந்திடத்து உயர் வரை சிதற தாக்கி கை
பந்து என அரும் திறல் பரியின் மேற்கொண்டார் – சீறா:3321/3,4
மின் இலங்கிய வேல் செம் கை முகம்மது விடுத்த வேந்தர் – சீறா:3342/3
பெட்டக தொகையும் செல்ல பிடித்தவர் இருவர் செம் கை
கட்டுடன் நடத்தி செ வேல் காளையர் இனிது சூழ – சீறா:3347/2,3
எண்ணொணா திரகம் கைக்கொண்டு எண்மரும் இலங்கும் வேல் கை
அண்ணல் என்று இசைக்கும் கீர்த்தி அப்துல்லா என்னும் வேந்தும் – சீறா:3348/1,2
கூர் அயில் தாங்கும் செம் கை கோ உதுமானும் வெற்றி – சீறா:3363/3
உயர் இருநூற்றுமுப்பத்தொரு பெயரவரும் கை வாள் – சீறா:3364/3
மிடல் உறும் வெற்றி உக்காபு எனும் கொடி மிசஃபு கை கொண்டு – சீறா:3377/1
இலகும் வேல் கை அபாசுபியான் எவண் உறைந்தான் – சீறா:3446/3
தட்டிக்கொண்டு கை ஏந்தி நின்று இரந்தவன் தனைத்தான் – சீறா:3478/3
தொடு கை வாள் ஒலி மின் என பல துடிதுடிப்ப – சீறா:3484/3
வால சூரியன் என நின்ற வீரர் கை வாளால் – சீறா:3491/4
வேந்தர் மார்பினும் புகுந்தன வயவர் கை வேல்கள் – சீறா:3492/4
சாடி அப்புறம் போயின வீரர் கை சரங்கள் – சீறா:3493/4
தடமுறும் கரத்து ஏந்திய வீரர் கை தடியின் – சீறா:3494/4
முருக்கும் வேளை உக்காச கை ஆயுதம் முறிந்து – சீறா:3508/2
மன்னர் மன் நபி கொடுத்த கை கோல் ஒரு வாளாய் – சீறா:3510/1
மலை குவிந்து என குவிந்த உக்காச கை வாளால் – சீறா:3513/4
கை கடுத்தலை விதிர்த்து வெம் காபிர்கள் சூழ – சீறா:3514/2
கலின வாம் பரி வீரரில் எனது கை அறிய – சீறா:3527/1
விடு கை அம்பினும் கதையினும் மழுவினும் விடம் ஆர் – சீறா:3547/1
கை இழந்து அருகில் கிடந்தவர் ஒரு பால் கால் துணை இழந்தவர் ஒரு பால் – சீறா:3567/2
வில் அணி தட கை மறத்தில் தீன் விளைத்த வெற்றி மன்னவர்கள் கண்டனரால் – சீறா:3574/4
ஏற்றிய சிலை கை தறித்திட பறிபட்டு எழுந்த அம்பு ஊறுபட்டு இடைந்து – சீறா:3578/1
ஒற்றர் கை கொடுத்து மதீன மா நகருக்கு அனுப்பினர் எவரினும் உயர்ந்தோர் – சீறா:3590/4
வீரர்கள் வெகுண்டு பிடித்த கை கயிற்றின் விரைவொடு நடத்தி அவ்வுழையில் – சீறா:3601/3
சாயக சிலை கை வீரரும் சூழ தட கதிர் வேல் எடுத்து ஏந்தி – சீறா:3609/2
தலைக்கடை கண்டு கை படித்து தான் உறை – சீறா:3641/2
தள்ள அரும் பலகை தாங்கி பேழையில் தட கை நீட்டி – சீறா:3701/3
உருவி வாள் தட கை நீட்டி ஓங்கினோமாகில் அம்ம – சீறா:3705/2
இன்னல் போக்கிய முதியவர் இரு கை ஏத்து இரப்ப – சீறா:3743/2
ஆதரத்தின் இவர் அவர் கை கொடுத்ததுவும் கொணர்ந்ததுவும் அறைந்திட்டாரால் – சீறா:3751/4
குனி சிலை கை கனானத்து என்பவர் பல குழும்ப – சீறா:3790/3
கை மறித்தன போன்றன குழைந்த வெண் கவரி – சீறா:3798/4
ஒரு கை ஏந்தினர் இரு கரம் பொருத்திய உரவோர் – சீறா:3827/4
திண் திறல் பரியினோடும் சேவகர் மிடைந்த வண் கை
கொண்ட வெண் குடைகளோடும் கொடி திரள் மிடைந்த எங்கும் – சீறா:3852/2,3
செம் கை வாளி விடுப்ப ஓர் செம் மறன் – சீறா:3899/1
வேகம் பற்றி கிடந்த கை வீரர்-தம் – சீறா:3908/1
செரு நடு நின்று வெற்றி செயும் கை திறல் வல்லோர் – சீறா:3912/3
காலும் தோளும் முகமும் மெய்யும் களமும் கை
மேலும் எங்கும் மூடின மிகவும் தெரியாமல் – சீறா:3921/3,4
வல்லை வல கண் இற்றதை ஓர் கை மலராலே – சீறா:3924/1
கை இழந்திடினும் சேந்த கண் இழந்திடினும் என்றும் – சீறா:3928/2
வாங்கு வெம் சிலை கை தன்னால் வல கணை மறைத்து தேடி – சீறா:3932/1
மின் அவிர்ந்து ஒளிரும் வாள் கை விறல் குதாதாவில் தோன்றும் – சீறா:3935/1
மன்னிய பரியின் ஏறி வஞ்சினம் கூறி வாள் கை
மின்னிட விரைவின் வந்தான் வீரத்தின் இறுதியில்லான் – சீறா:3941/3,4
வெம் சரம்-அதனை தன் கை வெம் சரத்து அறுத்து மற்றும் – சீறா:3946/1
கண்டு உளம் மகிழ்ந்து வேறு படைக்கலம் காண்கிலார் கை
கொண்டனர் ஈத்தம் பாளை ஈர்க்கினை குதா-தன் தூதர் – சீறா:3949/3,4
எடுத்தது ஓர் ஈத்தம் பாளை ஈர்க்கினை அப்துல்லா கை
கொடுத்தனர் விரும்பி வாங்கி கொண்டபோது எழில் குலாவும் – சீறா:3950/1,2
வெல தகு வாள் கை ஏந்தி போர் விளையாடலுற்றார் – சீறா:3954/4
கை மறந்தனர் கொள்ளை கண்டதால் – சீறா:3974/4
சின்னம் ஆக்குவன் என்று கை கொண்டனர் சிலையை – சீறா:3993/4
கன்னம் மீது கை வைத்தனன் கலங்கினன் முகம்மது – சீறா:4008/3
பிறந்தது ஓர் மொழி என்று கண் சிவந்து கை பிசைந்து – சீறா:4009/3
குனி ஆர் சிலை கை வேந்தரொடும் சென்று கோளார் குறும்பு அடக்கி – சீறா:4033/3
வந்தான் அடியில் கை குவித்து வணங்கி ஆண்டு ஓர் பால் இருந்து – சீறா:4040/1
இலையில் சிறந்த வேல் கை அபாசுபியான் இருக்கை எய்தி நறும் – சீறா:4041/3
ஆறா புண்ணீர் குடித்து எரியும் அடல் ஊர் வேல் கை அகுமது தம் – சீறா:4046/3
கொல் உலை வேல் கை மள்ளர்கள் சூழ நடந்தனன் குவவு தோள் வீரன் – சீறா:4080/4
காண்டனன் முகத்தை நோக்கினன் நெடிய கை குவித்து இரும் இரும் எனலும் – சீறா:4093/1
குடி புறம் தழுவும் தட கை அம் களிறே கோல் நிலைக்கு உரிய வெம் கோவே – சீறா:4094/2
ஏ உறு சிலை கை வய வீரர்கள் இருந்தார் – சீறா:4129/4
பொறுத்தன தட கை கண்கள் புகைந்தன சினம் மேல் கொண்டு – சீறா:4181/3
கறை கெழு வடி வேல் செம் கை கத்துபானவர் அறிந்தார் – சீறா:4185/4
குனிப்பு உறும் சிலை கை தீனர் யாவரும் குழுமி நிற்ப – சீறா:4187/2
நின்று இனி பயன் என் என்பார் நேரலர் தட கை வாளால் – சீறா:4205/2
தடிந்து கை படை துறந்து தம்மில்தாம் இரிந்து போனார் – சீறா:4206/4
துன்ற அரும் குண தூதர் கை வாளினை – சீறா:4224/3
மன்னு செம் கை பறித்து மண் வீழ்ந்தன – சீறா:4228/3
கடம் உடைத்து எழு கை மலை மாவை உள் – சீறா:4237/1
தரும் கை வள்ளலார் அங்கு அவர் கதத்தினை தவிர்த்தே – சீறா:4271/3
ஊறுதர கடித்தன பல் பிசைந்தன கை பொடித்தன உரோமம் எல்லாம் – சீறா:4309/4
வாய் ஆறினர் கை ஆறினர் தீனின் மறை வல்லோர் – சீறா:4320/4
பார வெம் சிலை கை பற்றி படையொடும் கலன்கள் தாங்கி – சீறா:4373/3
மட்டிலாது அகழ் வெட்டிய நீண்ட கை வாய்ந்த – சீறா:4402/1
கனல் முகம் தெரியும் கவட்டு இலை சூலம் கை விசைத்து எறி கதிர் வேலும் – சீறா:4442/1
என்று இரு கை ஏத்தி நறும் துஆ ஓதி இறையவனை ஏத்தி வீரம் – சீறா:4527/1
இருத்தினன் கை குவித்து இருப்ப வஞ்சகம் – சீறா:4543/1
துறந்து கை படை இருந்தனன் எனவும் உள் துளங்காது – சீறா:4596/3
கங்கம் தூணியில் சேர்த்து வாள் கை கொடு களிப்புற்று – சீறா:4597/1
தீட்டும் வேல் கை அபாசுபியான் எனும் திறலோன் – சீறா:4598/1
ஒருவன் கை பிடித்து ஆரெடா நீ என உரைத்தார் – சீறா:4601/4
அடர்ந்த வாள் படை கை அசுகாபிகள் – சீறா:4671/3
திரு தரும் ஒளியை உன்னி துஆ இரந்து இரு கை ஏந்தி – சீறா:4749/4
குன்று நேர் புய சகுபியில் ஒருவர் கை கொடுத்து – சீறா:4832/4
தெவ் அடர்த்து இகல்செய் வாள் கை திரு நபி அவனை நோக்கி – சீறா:4851/2
நின்று கை ஆர தாடி தாங்கி சொல் நிகழ்த்தும் வேலை – சீறா:4858/2
இலங்கிய வடி வாள் செம் கை யார்கள் வாசகமும் உள்ளம் – சீறா:4862/2
வடிவு உறு கதிர் வாள் செம் கை முகம்மது நபியும் மிக்க – சீறா:4889/1
தென் உலவு பங்கய மலர் கை கொடு தீண்ட – சீறா:4900/3
வினை புறம்கண்ட வேல் கை விறல் நபி மகிழ்ந்து அன்பாகி – சீறா:4918/1
மயிர் புளகெழ வெம் கணை மழை பொழியும் வாங்கு வில் தட கை மேல் கொண்டு – சீறா:4929/3
கலி இருள் உடைத்த வேல் கை காவலர் சல்மா என்போர் – சீறா:4962/1
வடிவு உடை வேல் கை வீரர் வாசியை விட்டார் அன்றே – சீறா:4965/4
தறிந்திட வீழ்ந்து எழுந்த பாதகன் தட கை வாளால் – சீறா:4971/3
பூட்டு செம் சிலை கை வள்ளல் நடத்தினர் புயங்கள் விம்ம – சீறா:5000/3
இலை வடி வேல் கை வயவர்கள் எழுந்து வந்தனர் அவணிடை கிடந்தோர் – சீறா:5028/3

மேல்


கை-தன்னால் (1)

நிறை மலர் தலைகள் சாய்த்து நீண்ட மென் தளிர் கை-தன்னால்
வெறி நறா கனிகள் சிந்தி விருந்து அளித்திட்ட அன்றே – சீறா:801/3,4

மேல்


கை-தன்னை (1)

தரையின் நுதல் தைவரலாய் அடிக்கடி தாழ்ந்து எழுந்து இரு கை-தன்னை ஏந்தி – சீறா:1647/3

மேல்


கைக்கு (8)

சிரசினில் நெய்யும் தேய்த்து செறி மணி கோல் கைக்கு ஈய்ந்து – சீறா:397/3
கரும் தடம் கண் முகம் தாள் கைக்கு ஒப்பு என – சீறா:498/3
ஊரவர் போலும் தம் கைக்கு உறுபொருள் இன்மை எண்ணம் – சீறா:599/3
காட்டின் மிக்க நல் துடவை கைக்கு அளித்தனை கடிதின் – சீறா:2943/3
உடும்பை வன் பிணையினை தன் கைக்கு உட்பட – சீறா:2984/1
பரம்பொருள் விருப்பின் ஈந்த பத்திரம் மகள் கைக்கு ஈந்து – சீறா:3104/1
மால் அடுத்த கைக்கு ஏந்தியவுடன் வடி வாளாய் – சீறா:3509/3
எழுந்து இவண் வரும் முன் இரண்டில் ஒன்று உம் கைக்கு இறை வசப்படுத்தினன் எனும் சொல் – சீறா:3595/1

மேல்


கைக்குமேல்பலன் (1)

கைக்குமேல்பலன் பலித்தது காண்டினிர் என்றான் – சீறா:954/4

மேல்


கைக்கொடு (1)

கொள்ளையின் பல பொருள் அனைத்தும் கைக்கொடு
கிள்ளையின் திரளொடும் கிளரும் வாள் அயில் – சீறா:3664/1,2

மேல்


கைக்கொண்டு (3)

எண்ணொணா திரகம் கைக்கொண்டு எண்மரும் இலங்கும் வேல் கை – சீறா:3348/1
கருத்தினில் களிப்பு மீறி மகிழ்ந்து கைக்கொண்டு போற்றி – சீறா:4294/2
பூண் தரும் கலன்கள் பற்றி புனை கலை உடை கைக்கொண்டு
சேண்தரும் இடங்கள்-தோறும் தெரிதர போட்டு விட்டு – சீறா:4941/2,3

மேல்


கைக்கொளாதிருத்தல் (1)

கைக்கொளாதிருத்தல் புதுமையேயன்றி கானிடை விலங்கு இனம் மொழிவது – சீறா:2888/3

மேல்


கைகள் (5)

மரு விரி வாவி செந்தாமரை மலர் கைகள் ஏந்த – சீறா:99/1
நேயமுற்றிட பணிந்த நிரைநிரை கைகள் ஏந்தி – சீறா:113/3
தாக்குவன் வருவன் போவன் தட கைகள் இரண்டும் கொட்டி – சீறா:2810/1
விரைவினில் கைகள் ஏந்தி ஆமீன் ஒலி விளம்ப – சீறா:3837/2
கேடகத்துடனும் கைகள் கிடந்தன விருதினோடும் – சீறா:3956/3

மேல்


கைகளால் (1)

தாங்கி சென்னி-தனில் வைத்து கைகளால்
ஓங்குகின்ற சலாம் உரைத்து அன்னவன் – சீறா:4770/2,3

மேல்


கைகளும் (1)

மான்மதம் கமழ்தலும் வடிந்த கைகளும்
தூ நிறை மதி என முகமும் தோள்களும் – சீறா:902/2,3

மேல்


கைகளை (1)

பரிந்து கைகளை பிடித்துக்கொண்டு அவரவர் பக்கத்து – சீறா:4600/3

மேல்


கைகுவித்து (1)

கடல் என தானை அரசர் வந்து ஈண்டி கைகுவித்து இருபுறம் நெருங்க – சீறா:139/1

மேல்


கைகூப்ப (1)

கூன் கிடந்து அனைய பிறை கறை கோட்டு குஞ்சரத்து அரசர் கைகூப்ப
மீன் கிடந்து அலர் வான் மதி எனும் கவிகை வேந்தர்_வேந்து என விளைத்ததுவே – சீறா:146/3,4

மேல்


கைகொடுத்து (1)

கால் மலர் அடி இணை இறைஞ்சி கைகொடுத்து
ஆன நல் அறிவராய் புறப்பட்டார் அரோ – சீறா:1981/3,4

மேல்


கைகொம்புகள் (1)

குவி கைகொம்புகள் குமுகுமென பல்லியம் – சீறா:1140/3

மேல்


கைசு (4)

சென்று தாக்கினர் கைசு எனும் படை தெறித்ததுவே – சீறா:593/4
வெருவி ஓடின கைசு எனும் படை மிடை மிடைந்தே – சீறா:594/4
மாறு கொண்ட கைசு எனும் படை தெறித்திட வயவர் – சீறா:595/1
ஆண்டு இனிது அமர்ந்த கைசு குழுவினர்-அவரை எய்தி – சீறா:4390/1

மேல்


கைத்த (1)

கைத்த புன் மனத்தினன் ஹறுபு-தன் மகன் – சீறா:3630/1

மேல்


கைத்தது (1)

கைத்தது கூற கேட்டோர் செவியினும் கசக்கும்-மன்னோ – சீறா:2833/4

மேல்


கைத்தல (1)

ஆன் கிடந்த கைத்தல தல்கா அருள் உதுமானும் – சீறா:4915/4

மேல்


கைத்தலத்தின் (1)

கைத்தலத்தின் ஏந்தி விசை பரி சூழ ஈண்டினர் வெண் கடி வாய் பாந்தள் – சீறா:4311/3

மேல்


கைத்தலத்தினில் (1)

கைத்தலத்தினில் ஏந்தி அ காபிரை – சீறா:4500/3

மேல்


கைத்தலத்து (3)

கைத்தலத்து ஏந்து குழந்தையும் சிறாரும் வேடர்-தம் கணத்தொடும் வெருட்டி – சீறா:33/3
கைத்தலத்து ஏந்தி கழனியில் புகுந்து கதிர் அரிந்து அரி நிரையிடுவார் – சீறா:57/4
கைத்தலத்து எடுத்து அருந்தும் என்று இனிதொடு கழற – சீறா:4422/2

மேல்


கைத்தலம் (1)

கைத்தலம் பற்ற நின்ற காளையர் வெருவி ஏக – சீறா:432/2

மேல்


கைத்தாளம் (1)

பூரிகை நவுரி காகளம் சின்னம் போர் வயிர் கொம்பு கைத்தாளம்
வாரியும் அலைப்ப பேரிடி மயங்க மண் அதிர்தர முழங்கினவால் – சீறா:3162/3,4

மேல்


கைதம் (2)

அகம் மகிழ் கைதம் என்பவர் இயம்புவார் – சீறா:2439/4
இனையன பல மொழி கைதம் என்பவர் – சீறா:2444/1

மேல்


கைதவ (1)

கைதவ சூனியம் கற்று மந்திரம் – சீறா:1824/3

மேல்


கைதாக்கு (1)

ஆரிது குதம் சுபைறு அப்துல்ககுபா அபூலகபு கைதாக்கு
கார் ஏயும் லிறாறு அப்பாசுடன் ஹமுசாவுடனே முகைறா-தானும் – சீறா:1090/1,2

மேல்


கைதை (2)

முடங்கல் அம் கைதை முள் எயிற்று வெண் பணி – சீறா:170/1
மல்லிகை மடல் கைதை மா மகிழ் மருக்கொழுந்து – சீறா:1108/2

மேல்


கைதைகள் (1)

முள் இலை பொதிந்த வெண் மடல் விரிந்து முருகு உமிழ் கைதைகள் ஒரு-பால் – சீறா:1004/1

மேல்


கைப்பட (2)

கைப்பட நும்-தம் கரம் கொடுத்து உயிரை காப்பது கடன் என கரைந்தான் – சீறா:2324/4
கைப்பட கீண்டு உள் ஓடி கரந்திட அடைத்தேன் அப்பால் – சீறா:2597/3

மேல்


கைப்படும் (2)

கைப்படும் கதிர் வாள் பெரும் படைக்கு இறைவன் காயிம் என்று உரைத்த காவலவன் – சீறா:2304/4
படரும் வெம் பகை இரண்டில் ஒன்று உமது கைப்படும் என்று – சீறா:3425/1

மேல்


கைப்பின் (1)

எடுத்து உவர்நீரும் கைப்பின் இயைந்த போசனமுமாக – சீறா:2832/2

மேல்


கைப்பு (1)

கைப்பு உரை சினக்க கூறும் கருதலன் முகத்தை நோக்கி – சீறா:1493/1

மேல்


கைப்பும் (1)

கொடிது எனும் உப்பும் கைப்பும் குவலயத்தினில் இல்லாத – சீறா:2839/1

மேல்


கைப்பொருள் (1)

ஒலிது மக்களும் இழந்து கைப்பொருள் ஒழிந்து பேறும் உதவாமலே – சீறா:1422/2

மேல்


கைபர் (1)

வெற்றி பெறு கைபர் நகர் மேவினர்கள் அன்றே – சீறா:4136/4

மேல்


கைபறில் (2)

மை கலந்து உயரும் சோலை கைபறில் வாழ்வோன் நாளும் – சீறா:3689/3
வழி அபீறாபி-தன்னை கைபறில் புகுந்து வல்லே – சீறா:3693/2

மேல்


கைபறு (1)

கருதலன் இருந்து வாழும் கைபறு என்று ஓதும் ஊரின் – சீறா:3695/3

மேல்


கைமா (5)

ஒத்தன கரட கைமா ஒண் கொடி பவளம் போன்ற – சீறா:922/2
மருப்பு அரும் கரட கைமா மதர்த்து அன மதர்த்து வீரர் – சீறா:1341/3
பகைத்த காபிர்கள் கூடி பனை கைமா
உகைத்த வீரன் ஒலீதிடம் புக்கி நாம் – சீறா:1413/1,2
மத்தக கரட கைமா மடுத்து எறிந்து உதிரம் சிந்தும் – சீறா:1564/2
செல் உறழ் கரட கைமா தெரு-தொறும் மலிய மாறா – சீறா:3203/2

மேல்


கையறல் (1)

கையறல் அடைந்து வீழும் காலமாய் தளர்ச்சியுற்றேன் – சீறா:4733/4

மேல்


கையாக (1)

நவுரி பம்பைகள் ஆர்த்திட நாலு கையாக
புவனம் எங்கணும் நடுங்குற நடத்தினர் புரவி – சீறா:3476/3,4

மேல்


கையாய் (1)

குனி சிலை தழும்பின் கையாய் கொடும் புரை ஒன்று அல்லாமல் – சீறா:2598/4

மேல்


கையார் (1)

குனி சிலை தழும்பின் கையார் கொற்ற வேல் சகுசு மைந்தர் – சீறா:3938/3

மேல்


கையார (1)

அன்னவர்கள் கையார வாயார வயிறார அருத்தினாரால் – சீறா:3756/4

மேல்


கையால் (22)

கலன் பல அணிந்து தொண்டி உண்டு எழுந்து கதிரவன்-தனை கையால் தொழுது – சீறா:46/1
திடன்பெற மடித்து குறி இட கையால் சேர்த்து ஒளிர் வல கை கால் மேல் வைத்து – சீறா:252/3
தன்னுடன் பிறந்தவள் என இரு கையால் தழுவி – சீறா:350/1
கடலிடை புவியில் எங்கள் முகம்மது பேரில் கையால்
தொட நினைத்தவரும் இல்லை தொடர்ந்து கை பற்றி நுங்கள் – சீறா:412/1,2
முத்து அணி நிரைத்த பீடம் முன்றிலில் காந்தள் கையால்
வைத்து இவண் இரும் என்று ஓத முகம்மது மகிழ்ந்து இருந்தார் – சீறா:634/3,4
இணை விழி பெற்றேன் என்ன இரு கையால் தழுவி பைம்பொன் – சீறா:1038/2
படம் தரு கொடியில் தூண்டும் பகை பெரும் கடலை கையால்
கடந்த வேல் அபித்தாலீபு கலன் பல அணிவதானார் – சீறா:1759/3,4
கையொலியலை செம் கையால் அரையினில் கவின சேர்த்தி – சீறா:1760/2
இனிதினில் இருக்கை ஈந்திட்டு எழில் செழும் கமல கையால்
பனி மலர் துகிலை நீத்து பழத்தினை தீண்டி இன்பம் – சீறா:2246/2,3
திடுக்கொடும் பதறி ஏங்கி செம் கையால் தழுவி வாய் விண்டு – சீறா:2801/1
குனிதர கண்ணால் கையால் கோபித்து விடுதலன்றி – சீறா:2815/2
சிறிய பாத்திரத்தின் இருந்த போனகம் நும் திரு கையால் தீண்டிட பெருகி – சீறா:2861/1
அல் எனும் கூந்தல் கையால் அடிக்கடி முடித்து வாய்த்தது – சீறா:3178/1
புத்தி என்று இரு கண் கையால் பொதிந்து ஒரு பூவை போனாள் – சீறா:3200/4
பலி எனக்கு அருள்வீர் என்ன பரு மணி கச்சின் கையால்
மலி புகழ் மருங்கு சேர்ந்து வருடுவ போன்றது அன்றே – சீறா:3368/3,4
சுற்றி விட்டெறிந்தனன் பிடித்து இட கையால் சுழற்றி – சீறா:3535/2
முன்னர் வைத்த பாத்திரத்தின் இருந்த மோதகத்தை நறை முளரி கையால்
பன்ன அரும் துண்டப்படுத்தி நெய் தோய்த்து பதின்மர்-தமை பண்பு கூர – சீறா:3756/1,2
வாட்டம் இல் மனத்தின் ஈங்கு வம் என இருத்தி கையால்
நீட்டி ஊறுற்ற கண்ணை நீவினர் எவரும் காண – சீறா:3933/2,3
மண் இடம் இல்லை என்ன வந்துவந்து உயிர்த்து கையால்
எண்ணிடம் இல்லை என்ன எறிந்தனர் படைகள் எல்லாம் – சீறா:3953/2,3
சிந்தையின் உவகை கூர செழும் கையால் தழுவி வாச – சீறா:4375/3
பருப்பதத்தை சினந்து பனை கையால்
தரு பிடித்து ஒடித்து தறு கண் இணை – சீறா:4807/1,2
உலம் பொரு தோளால் தள்ளினர் கையால் எறிந்தனர் அவை உருண்டு ஓடி – சீறா:4935/2

மேல்


கையிடத்தின் (1)

இகல் படும் பகை இரண்டில் ஒன்று உமது கையிடத்தின்
அகப்படுத்தினன் எனும் மொழி இறங்கியது அன்றே – சீறா:3423/3,4

மேல்


கையிடத்தினில் (1)

மின் தட வாள் கையிடத்தினில் தாங்கி அரி என விரைவினில் ஏகி – சீறா:4467/2

மேல்


கையில் (27)

திறலுறு ஜிபுறயீல் தம் திரு கையில் ஏந்தி போந்த – சீறா:102/1
இந்திரவில் என வில் எடுத்து ஒரு கையில் ஏந்தி – சீறா:203/3
அன்னமோ மயிலோ எனும் ஒரு மட மான் ஆமினா திரு கையில் ஈய்ந்தார் – சீறா:245/4
செகம் தனி புரக்கும் அப்துல் முத்தலிபு செழும் மணி தட கையில் ஈய்ந்தார் – சீறா:286/4
கூற்று அடர்ந்த வேல் விழி அலிமா கையில் கொடுத்தார் – சீறா:349/4
வடிவுடன் ஒருவர் நிற்ப மற்றொரு காளை கையில்
தொடி பகுப்பு என்ன கூன் வாள் தோன்றிட எதிரதாக – சீறா:407/2,3
கையில் ஊன்றிய தடியும் ஓர் கயில் கவிகையுமாய் – சீறா:458/1
மிடித்தவர் பெரியர் ஆதல் மிகு புகழ் கிடைத்தல் கையில்
பிடித்திடும் பொருள் அது அன்றி பிறிது இலை உலகத்து அன்றே – சீறா:601/3,4
வருத்தமுற்றிருந்து பஞ்சவணக்கிளி கையில் ஏந்தி – சீறா:1161/2
பாலினில் வலையும் கையில் பரு வரை தனுவும் கூரும் – சீறா:2056/2
வன் திறல் வேடன் கையில் படும் வரவாறும் தூதர் – சீறா:2103/3
கோறலை விரும்பி முன்னும் நரர் கையில் கூடிற்று உண்டோ – சீறா:2105/2
காலினில் கபுசும் ஓர் கையில் குந்தமும் – சீறா:2125/1
உடல் குறை கூனும் செவி துளை அடைப்பும் ஒரு கையில் தடிக்குள் ஆதரவில் – சீறா:2299/1
படுத்தனன் கரந்து போயினனலன் ஓர் கடிகையின் நமர் கையில் படுவன் – சீறா:2536/2
இருத்தும் என்று இறசூலுல்லா இளம்_தளிர் கையில் ஈந்தார் – சீறா:3102/4
கறை அளி முரலும் கூந்தல் கண்ணி ஓர் கையில் ஏந்தி – சீறா:3177/3
ஆடல் வெம் பரி தாள் எடுத்து ஒரு கையில் ஆக்கி – சீறா:3496/3
அதபுடன் அ நபியிடத்தில் நல்கும் என அனசு கையில் அளித்திட்டாரால் – சீறா:3750/4
ஆயுதம் கையில் காட்டி அடிக்கடி வெகுளி என்னும் – சீறா:3952/2
கையில் வில் அன்றி படைக்கலன் மற்றொன்றும் காணார் – சீறா:3981/2
எடுத்த கையில் ஆயுதம் எறிந்து செலும் என்றார் – சீறா:4135/2
சென்று எடுத்து அடல் செம் கையில் சேர்த்தினான் – சீறா:4224/4
கையில் விடுப்ப விரைந்து எழு கந்துகம் – சீறா:4490/2
தவிர்கிலாது தட கையில் பற்றியே – சீறா:4514/3
படை பொர அழைப்பவர் கையில் பண்பு உற – சீறா:4551/1
இரப்போர் கையில் தவசமே நல்க வேண்டில் – சீறா:4796/3

மேல்


கையிலும் (1)

கான் கிடந்த மாலிகை அபீத்தாலிபு கையிலும்
ஆன் கிடந்த கைத்தல தல்கா அருள் உதுமானும் – சீறா:4915/3,4

மேல்


கையின் (20)

அ கையின் விரல்கள் ஒளிவு முன் இருந்த அணி அணி முதுகிடத்து ஆகி – சீறா:131/2
ஒருதனி பிறந்து கையின் உறுபொருள் இன்றி இந்த – சீறா:602/1
கையின் வெண் மலர் பந்து எடுத்து எறிவது கடுப்ப – சீறா:869/3
ஓத முன் இருந்து இரு கையின் இறுக்கி முன் உரை போல் – சீறா:1287/2
கையின் வேத்திரம் ஏந்திய வாயில் காவலரை – சீறா:1705/2
கையின் வெண்ணிலவின் காந்தி கவரி கால் அசைப்ப நீண்ட – சீறா:1750/2
இ சிலை வேடன் கையின் இறத்தலை உளத்தில் எண்ணி – சீறா:2081/1
எய்த்த சிற்றிடையும் காந்தி வளை நிரைத்து எடுத்த கையின்
வைத்து ஒரு கிளியும் ஏந்தி மங்கையள் ஒருத்தி வந்தாள் – சீறா:3193/3,4
ககனமும் புவியும் இல்லா கவின் பழுது ஒழுகும் கையின்
மகிதல முழுதும் விற்கும் வச்சிர கடகம் பூட்டி – சீறா:3214/1,2
இதம் உறும் துருத்தியை எடுத்து கையின் மேல் – சீறா:3289/3
கையின் மேல் ஒரு துளி கான்ற போழ்தினின் – சீறா:3291/1
பரவை சூழ் நிலத்தில் நம்-தம் படைக்கலன் சுமந்த கையின்
உரம் என் ஆம் வீரம் என் ஆம் உயர் குடி தலைமை என் ஆம் – சீறா:3394/3,4
கணை சொரி தூணி வீக்கி கார்முகம் கையின் ஏந்தி – சீறா:3404/2
கையின் ஏந்தி நின்று ஆடினன் எதிர் அமர் களத்தில் – சீறா:3504/4
கையின் வேல் எடுத்து எறிந்தனன் கதிர் முடி ஹமுசா – சீறா:3521/1
அனசு கையின் இருந்ததை ஓர் பாத்திரத்தில் நெய்யுடன் அம் கையின் ஏந்தி – சீறா:3755/2
அனசு கையின் இருந்ததை ஓர் பாத்திரத்தில் நெய்யுடன் அம் கையின் ஏந்தி – சீறா:3755/2
தட மலர் கையின் விட்டெறி சக்கரம் – சீறா:3901/4
மன்னர் ஆரிது வேலினை நபி கையின் வாங்கி – சீறா:4012/2
உறை கொள் நாந்தகம் உன் கையின் ஆயின – சீறா:4227/1

மேல்


கையினர் (1)

கதிர் அயில் வாள் மறவாத கையினர்
விதியவன் மறை முறை விளக்கும் வாயினர் – சீறா:3031/2,3

மேல்


கையினராய் (1)

கான்றிடும் கதிர் வாள் மறவாத கையினராய்
ஊன்று வெம் சின வீரத்தினுடன் பிறந்தவராய் – சீறா:2452/1,2

மேல்


கையினார் (1)

குடியிருத்தும் கொழும் தட கையினார் – சீறா:167/4

மேல்


கையினால் (2)

உயர் மறை முகம்மதும் ஒளிர் செம் கையினால்
வியன் உறும் திருகையை ஏந்தினார் விறல் – சீறா:3251/2,3
கையினால் புதைத்து நின்று கடாட்ச வீடணமா நோக்க – சீறா:4866/3

மேல்


கையினில் (12)

கையினில் செறிந்த முடியினை சிதறி கடைசியர் கரங்கள் தொட்டு ஒழுங்காய் – சீறா:50/1
கரிய மை விழி கதீஜா தம் கையினில்
பிரிவுறாது உறைந்த பத்திரத்தை பெட்புடன் – சீறா:1030/2,3
வில்லினன் வலையினன் வேடன் கையினில்
கல்லிய தடியொடும் கானில் ஏகினான் – சீறா:1606/3,4
திரு மனை புறத்தினின்று ஒரு பிடி மண் செம் கையினில் இனிது எடுத்து ஏந்தி – சீறா:2543/1
விசையும் வேகமும் கையினில் சுழற்றிய வேலும் – சீறா:2648/2
கையினில் தரித்த வேல் காவலோர் அபூ – சீறா:2756/2
காலினில் விலங்கும் சேந்த கையினில் தளையும் பூட்டி – சீறா:2840/1
கையினில் தரித்த கோலொடும் இருந்த தொறுவனை கடிதினில் நோக்கி – சீறா:2884/2
கதிர் தரு பெரிய பீங்கானை கையினில்
மதி_வலர் எனும் உசாமா எடுத்தனர் – சீறா:3253/1,2
வீரர்கள் இருவர் தீனின் வேந்தர் கையினில் கட்டுண்டார் – சீறா:3346/2
கடிதினில் எழுபது அரசர்கள்-தமையும் கையினில் தளையொடும் கொடுவந்து – சீறா:3600/3
கையினில் அசா கோல் ஒன்றினை தாங்கி கால் இணை கபுசினில் புகுத்தி – சீறா:4090/3

மேல்


கையினும் (2)

வருந்தி கல் இரு கையினும் பிடிபட மயங்கி – சீறா:947/1
எறிந்த கையினும் மார்பினும் எங்கணும் – சீறா:3905/2

மேல்


கையினை (2)

கையினை ஒடுக்கி மேல் கடல் புக்கான் அரோ – சீறா:3283/4
வீசும் கையினை விட்டனர் தீனை விடாதார் – சீறா:4602/4

மேல்


கையும் (13)

இறைவனை தொழுது இரு கையும் ஏந்திய ஆமீன் – சீறா:98/3
ஆற்றிருந்து எழுந்து இரு கையும் சிரசினில் ஆக்கி – சீறா:467/1
இரு கையும் நபி-தமை ஏந்த சொல்லி தம் – சீறா:531/1
விரி கதிர் பரந்த மெய்யும் விறல் குடியிருந்த கையும்
மரு மலர் வேய்ந்த தோளும் மணி திரண்டு அனைய தாளும் – சீறா:635/3,4
சிந்தையுள் களித்து துன்பத்து இருக்கு அற திருக்கும் கையும்
கந்த மென் பதத்தில் சேர்த்தி கண்ணில் நீர் கலுழ நின்றான் – சீறா:2770/3,4
தரு என சிவந்த கையும் தாமரை தாளும் வாய்ப்ப – சீறா:3186/3
சுந்தர சிரமும் கையும் தோளொடு வலியும் அற்று – சீறா:3944/3
கையும் குன்று எனும் தோளும் வல் உரத்தொடும் கழுத்து – சீறா:3999/1
வேலினை வீழ்த்த கையும் வெருண்டு உலைந்து ஓடும் காலும் – சீறா:4367/1
நீங்கிலா வாய்மை பேசி வல கையும் நீட்டி பின்னும் – சீறா:4392/3
கையும் சேந்திட சலித்தனர் தோளொடு காலும் – சீறா:4407/1
கையும் வாரி உண்டு ஓய்ந்தனர் வயிற்றொடு கமல – சீறா:4424/1
கையும் காலும் பேர் உடலொடு நடுங்கிட கலங்கி – சீறா:4585/1

மேல்


கையுற (1)

கன்றிய மனத்துள் தீன் எனும் செறுநர் கையுற கலங்கி நின்றனரோ – சீறா:4118/2

மேல்


கையுறின் (1)

மிஞ்சு தின்மை செய் மேலவர் கையுறின்
நஞ்சு என தெறல் இன்பம் அ நாள் அரோ – சீறா:4245/1,2

மேல்


கையை (3)

இரைவன் கன்னத்தில் கையை வைத்து இருந்து எழுந்திருப்பன் – சீறா:187/2
உரம்புவன் கையை கல்லோடு உதறுவன் உதறடாமல் – சீறா:943/1
மாதிரம் கையை பற்றி வரவர நெருக்க மேன்மேல் – சீறா:944/1

மேல்


கையொடும் (3)

கதி பரியொடு படைக்கலத்தின் கையொடும்
எதிர் உமக்கு எமக்கு என இருக்கும் காலையில் – சீறா:3034/3,4
பிடித்த கையொடும் வில் முறிதர குடர் பிதுங்க – சீறா:3488/3
மன்னர் சகுதும் கோல் மடுத்த கையொடும்
பொன் உள் வாழும் இல்லிடத்தில் புக்கினர் – சீறா:4520/3,4

மேல்


கையொலியலை (1)

கையொலியலை செம் கையால் அரையினில் கவின சேர்த்தி – சீறா:1760/2

மேல்


கையோடு (1)

கையோடு இரு காலும் நடுங்கிடவே – சீறா:710/1

மேல்


கைவசப்படுத்தி (1)

புடைத்தனன் கொறியை கைவசப்படுத்தி புலியினை ஒருபுறம் போக்கி – சீறா:2883/2

மேல்


கைவண்ணம் (1)

கைவண்ணம் காட்டி சோகை காத்து அருள் செய்து பாரில் – சீறா:4728/3

மேல்


கைவந்து (2)

மந்திரமும் கைவந்து கிடக்கும் மலர் வாயார் – சீறா:3911/2
எண்ணியபடியே கைவந்து எய்துமோ எளிதின் அம்ம – சீறா:4193/4

மேல்


கைவாள் (2)

என்றதற்கு எதிர்ந்து கைவாள் எறிந்தனன் உரத்தில் தாக்கி – சீறா:1547/2
உண்ணும் கைவாள் கண்டார் தேகத்து ஒளிர்கின்ற – சீறா:3925/2

மேல்


கைவிரல் (1)

சிறுநகை தரள பவள மெல் இதழில் செழு மலர் கைவிரல் குவித்து – சீறா:53/3

மேல்


கைவிலையாய் (1)

கண்டு நல் வழி ஒழுகி பொன்_உலகு கைவிலையாய்
கொண்டு போவது அங்கு அடைந்தனம் என சிலர் குழுமி – சீறா:1841/2,3

மேல்


கைவேல் (1)

வீசு கொடி சாமரை கைவேல் படைகள் எல்லாம் – சீறா:4137/2

மேல்