கே – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கேகய 1
கேகயம் 2
கேச 2
கேசரி 8
கேசரிக்கு 1
கேசரியை 1
கேட்க 4
கேட்கில் 3
கேட்கிலோ 1
கேட்கின் 1
கேட்கும் 1
கேட்குவம் 1
கேட்ட 23
கேட்டது 3
கேட்டதும் 2
கேட்டருள் 1
கேட்டருள்க 2
கேட்டருள்தி 1
கேட்டல் 1
கேட்டலும் 36
கேட்டவர் 5
கேட்டவர்க்கு 1
கேட்டவன் 2
கேட்டவே 1
கேட்டறிந்து 1
கேட்டனம் 1
கேட்டனர் 10
கேட்டனன் 7
கேட்டார் 7
கேட்டாள் 3
கேட்டான் 4
கேட்டி 4
கேட்டிட 1
கேட்டியால் 1
கேட்டிருந்த 1
கேட்டிருந்து 1
கேட்டிலன் 1
கேட்டினை 1
கேட்டீர் 1
கேட்டு 244
கேட்டும் 4
கேட்டே 2
கேட்டேம் 1
கேட்டேன் 4
கேட்டோம் 1
கேட்டோர் 3
கேட்ப 15
கேட்பதற்கு 1
கேட்பதாகவே 1
கேட்பதாய் 1
கேட்பது 2
கேட்பன் 1
கேட்பனவாக 1
கேட்பிராகில் 1
கேட்பின் 1
கேட்பீர் 1
கேட்போம் 1
கேடக 1
கேடகங்கள் 1
கேடகத்து 2
கேடகத்துடனும் 1
கேடகத்தை 1
கேடகத்தையும் 1
கேடகம் 6
கேடு 9
கேடும் 1
கேண்-மின் 16
கேண்மையர் 1
கேண்மையின் 1
கேண்மோ 1
கேணியும் 1
கேழ் 5
கேழல் 2
கேழலும் 1
கேள் 7
கேள்வர் 1
கேள்வரோடு 1
கேள்வன் 1
கேள்வி 4
கேள்வியர் 1
கேள்வியர்கள் 2
கேள்வியன் 1
கேள்வியாலும் 1
கேள்வியில் 1
கேள்வியின் 2
கேளாது 1
கேளார் 1
கேளிர் 8
கேளிர்-தம் 1
கேளிர்கள் 1
கேளிர்கள்-தமை 1
கேளிருக்கு 1
கேளிருடன் 1
கேளிரும் 4
கேளிருள்ளேன் 1
கேளிரை 1
கேளிரொடும் 1
கேளீர் 3
கேளுதி 1
கேளுதிர் 1

கேகய (1)

ஆலவட்டமும் கேகய பீலியும் அணியாய் – சீறா:3457/2

மேல்


கேகயம் (2)

கேட்ட பின் அலிமா என்னும் கேகயம் மறுத்து கூறும் – சீறா:393/4
கேட்ட சொல் அமிர்தம்-தன்னால் கேகயம் முகில் கண்டு என்ன – சீறா:1073/3

மேல்


கேச (2)

பாரினை உடைக்கும் குளம்பின பொன் பூ பல நிரை கேச பந்தியின – சீறா:3165/2
அரி உளை கேச பந்தி ஆடல் அம் பரிகள் யாவும் – சீறா:3416/1

மேல்


கேசரி (8)

மாதிரத்து உறை கேசரி நிகர் முகம்மது தம் – சீறா:762/1
மிடலவர் சைது எனும் வீர கேசரி
இடர் அறும் கதி இசுலாமில் ஆயினார் – சீறா:1312/3,4
சமர கேசரி அப்துல்லா தரு திரு மதலைக்கு – சீறா:1503/1
அரசர் கேசரி ஹபீபு எனும் திமஸ்கினுக்கு அரசர் – சீறா:2010/2
கிரியிடை பொதும்பர் வாயில் கேசரி அனைய வள்ளல் – சீறா:2583/2
கான வேங்கைகள் நடு வரும் கேசரி கடுப்ப – சீறா:2705/2
அழிபடா பெரும் புகழ் அரசர் கேசரி
பழிபடாது இருந்து வாழ் பதியை நண்ணினார் – சீறா:3336/3,4
அரசர் கேசரி என வரும் அகுமதும் நோக்கி – சீறா:3465/2

மேல்


கேசரிக்கு (1)

திரியும் கேசரிக்கு உடன்படும் உழுவையின் திரள் போல் – சீறா:2453/4

மேல்


கேசரியை (1)

அரச கேசரியை நோக்கி அழகு எலாம் விழியால் உண்டு – சீறா:3201/2

மேல்


கேட்க (4)

அருள்க என்று இரு கை ஏந்தி ஆத நல் நபியும் கேட்க
பெரியவன் கருணைகூர்ந்து பெறும் முறை இது-கொல் என்ன – சீறா:125/2,3
மன்றினின் யாரும் கேட்க உடும்பினால் வசனம் கொண்டோய் – சீறா:3930/4
வெல தக உணர்ந்து நீ கேட்க வேண்டுமால் – சீறா:4544/4
மாசு அற ஓர் காரியத்தை துடுக்காக உமை கேட்க மதித்தேன் என் மேல் – சீறா:4681/2

மேல்


கேட்கில் (3)

ஏற்குமோ நல்லோர் கேட்கில் இணங்குமோ இனத்தார் வேத – சீறா:1344/2
இதயம் நேர்ந்து இவண் வந்தனம் இவன் மொழி கேட்கில்
அதிக பொன்_உலகு இழந்து பாழ் நரகு அடைவதலால் – சீறா:1838/2,3
இனும் முகம்மதினை பரவி கேட்கில் அவர் இரங்குவர் என்று இதயம் தேறி – சீறா:2670/2

மேல்


கேட்கிலோ (1)

திகழ்ந்து இருப்பவர் அறிகிலர் கேட்கிலோ செகுப்பர் – சீறா:444/3

மேல்


கேட்கின் (1)

ஆரணம் ஓதும் திரு மொழி கேட்கின் அகல் துளை செவி புதைத்து அகல்வன் – சீறா:4084/1

மேல்


கேட்கும் (1)

துடக்குற கேட்பன் கேட்கும் உரைப்படி துஆ செய்வீரால் – சீறா:1732/3

மேல்


கேட்குவம் (1)

கேட்குவம் வம் என நல் மொழி இசைத்தான் – சீறா:460/4

மேல்


கேட்ட (23)

தூயவன் உரைப்ப கேட்ட சொல் மறாது எழுந்து தங்கள் – சீறா:113/1
சத்தம் உண்டாகி கேட்ட அப்பொழுதே சபா எனும் மட மயில்-தனக்கு – சீறா:268/1
என்று கூறிய பல மொழி கேட்ட பின் இறையோன் – சீறா:295/1
கேட்ட போதினில் அப்துல் முதலிபு எனும் கிழவோர் – சீறா:344/1
கேட்ட பின் அலிமா என்னும் கேகயம் மறுத்து கூறும் – சீறா:393/4
சிறுவர்கள் உரைக்கு மாற்றம் கேட்ட பின் ஜிபுறயீலும் – சீறா:416/1
நாட்டில் உற்றவர் கேட்ட காரியங்களும் நறவு ஊர் – சீறா:445/2
கேட்ட பேர்கள்-தம் மனம் பயந்து அற கெடிகலங்கி – சீறா:456/1
கேட்ட போதினில் புகையுறா எனும் மறை கிழவோன் – சீறா:562/2
அந்த மிக்கு உறு பண்டிதன் கேட்ட பின் அடைந்தோர் – சீறா:570/3
கலை_வலான் உரைத்த மாற்றம் கேட்ட பின் கதிஜா என்னும் – சீறா:630/1
கேட்டனன் கேட்ட போதே கெட்டனன் கெட்டேன் என்றான் – சீறா:946/4
கேட்ட சொல் அமிர்தம்-தன்னால் கேகயம் முகில் கண்டு என்ன – சீறா:1073/3
என்று அவர் உரைப்ப கேட்ட இளவல் புன்முறுவல் தோன்ற – சீறா:1353/1
கேட்ட மன்னவர் அனைவரும் கிளர் ஒளி வனப்பில் – சீறா:2451/1
அந்த நல் மாற்றம் கேட்ட அரிவையர்க்கு அமுதம் அன்னார் – சீறா:3103/1
அற கடிந்து உரைப்ப கேட்ட ஆடவன் அவளை நோக்கி – சீறா:3711/1
செவியில் கேட்ட திறல் நபி – சீறா:4146/1
அன்னது கேட்ட வீரர் அணி முடி துளக்கி ஆகத்து – சீறா:4192/1
பாங்கு நின்று இவர் கேட்ட பரிசினால் – சீறா:4650/1
வருந்திய மழலை வார்த்தை கேட்ட தாய் மகிழ்வ போல் நீர் – சீறா:4847/3
விளம்பிய மாற்றம் கேட்ட மிக்றசு என்னும் வீரன் – சீறா:4872/1
கதி மறை வசனம் கேட்ட காவலர் நபியுல்லாவும் – சீறா:4911/1

மேல்


கேட்டது (3)

திண்ணியர் உரைக்குள் கேட்டது இலை மனம் தெளிய என்-தன் – சீறா:1545/3
கலக்கலாம் என்ன நீதி கதையினும் கேட்டது உண்டோ – சீறா:4853/3
திறனுற கேட்டது இல்லை அ மொழி தீட்ட வேண்டா – சீறா:4878/2

மேல்


கேட்டதும் (2)

பண்டு சொற்றதும் கேட்டதும் கனவினில் பயனும் – சீறா:555/4
கண்ணில் காண்டதும் கேட்டதும் படிப்படி கழறி – சீறா:4612/3

மேல்


கேட்டருள் (1)

விரித்து கேட்டருள் என்றனர் அபூஜகில் விரைவின் – சீறா:1997/2

மேல்


கேட்டருள்க (2)

அறைவ கேட்டருள்க என்ன அடுத்து விண்ணப்பம் செய்தான் – சீறா:822/4
மலர் தலை உலகம் போற்றும் அரசு கேட்டருள்க என்றார் – சீறா:1752/4

மேல்


கேட்டருள்தி (1)

என் உரை கேட்டருள்தி என இணை அடியில் கரம் தாழ்த்தி இனைய சொல்வார் – சீறா:4295/4

மேல்


கேட்டல் (1)

கிழமையும் பொருந்திற்றாமால் அ உரை கேட்டல் நன்றாம் – சீறா:4849/4

மேல்


கேட்டலும் (36)

இந்த வாசகம் கேட்டலும் மக்கள் எல்லோரும் – சீறா:189/1
மாற்றம் கேட்டலும் மட மயில் மனமுடைந்து அலறி – சீறா:209/1
உரைத்த வாசகம் கேட்டலும் அ நகர் உறைவோர் – சீறா:230/1
உற்ற வாய்மையை கேட்டலும் ஆமினா உலைந்து – சீறா:231/1
தெரிவை நின் மக கொணர்க என கேட்டலும் சிறந்த – சீறா:332/2
பழுது இருந்த சொல் கேட்டலும் படர்ந்த செம் நெருப்பில் – சீறா:470/1
சொன்ன வாசகம் கேட்டலும் முகம்மது துணுக்குற்று – சீறா:545/1
முகம்மது என்று உரை கேட்டலும் அபுஜகில் மனத்திடை தடுமாறி – சீறா:673/1
மெலிவு இலாத சொல் கேட்டலும் கம்மியன் வெகுண்டு அ – சீறா:970/1
ஓதும் என்ற சொல் கேட்டலும் ஓதினனலன் என்று – சீறா:1287/1
பண அரவு அடர்ந்தவர் பகர கேட்டலும்
மண மனத்தொடும் கதி வாழ்வுக்கு ஈது ஒரு – சீறா:1317/1,2
கல்லகத்து உறைந்து முகம்மது விளித்த கட்டுரை கேட்டலும் இனத்தோர் – சீறா:1452/1
குறித்தனை என நபி கூற கேட்டலும்
சிறுத்த முள் எயிற்ற வெண் நிறத்த செம் முனை – சீறா:1628/2,3
நறை தட புய நபி நவில கேட்டலும்
நிறைத்த கற்புடைமையார் அறிவு நீங்கினார் – சீறா:1785/3,4
மீட்டும் கேட்டலும் நவின்றில வீரமும் வலியும் – சீறா:2006/3
ஆதி-தன் தூதுவர் அறைய கேட்டலும்
சோதி வெண் குருத்தொடும் தோன்ற மேல் எழுந்து – சீறா:2134/1,2
சாது எனும் மன்னவர் சாற்ற கேட்டலும்
பேதுறு மனத்தொடும் பெரிது நைந்து இவர் – சீறா:2404/1,2
பாந்தள் கூறிட கேட்டலும் பதும மென் மலரின் – சீறா:2620/1
காதினில் கேட்டலும் களித்து அன்சாரிகள் – சீறா:2719/2
நூல் கடல் கரைகண்டவர்கள்-பால் அடுத்து கேட்டலும் நூதன நபியாய் – சீறா:2899/2
வட_வரை புய நபி வசனம் கேட்டலும்
உடைமரம் இலையில் ஒன்று உதிர்தராமலே – சீறா:3330/1,2
கேட்டலும் தலைவர் எய்தா கோப தீ கிளர பொங்கி – சீறா:3397/2
இசைத்த வாசகம் கேட்டலும் இரு விழி கனல – சீறா:3532/1
உற்ற வாசகம் கேட்டலும் வலிய தண்டு ஓங்கி – சீறா:3535/1
ஆங்கு உறும் ஒற்றரை அறிய கேட்டலும்
பூம் கழல் இறைஞ்சி வாய் புதைத்து மென்மெல – சீறா:3650/2,3
உரைத்த வாசகம் கேட்டலும் அபூசகல் உதவும் – சீறா:3767/2
உற்ற வாங்கு இதம் கேட்டலும் ஒரு தலை எடுத்து – சீறா:4026/1
வேய் உரை கேட்டலும் வேந்தர் மெல்ல வெம் – சீறா:4058/1
திரு நபி தரு மொழி செவியில் கேட்டலும்
ஒருவருக்கொருவர் உள் உவகை கூர்ந்து நல் – சீறா:4176/1,2
மருவிய தீனோர் யாரும் கேட்டலும் வண்மை தக்க – சீறா:4397/2
செவியில் கேட்டலும் தீனர்_கோன் நபி – சீறா:4519/2
வாசகம் சொல கேட்டலும் அந்த மானிடனும் – சீறா:4602/1
உற்ற வீரர்கள் யாவரும் கேட்டலும் உணர்ந்து – சீறா:4603/1
ஆடல் வாசகம் கேட்டலும் உம்பர்க்கும் அரசர் – சீறா:4615/1
கேட்டலும் பிரியமுற்று யாவரும் கிளர்ந்து பொங்க – சீறா:4629/2
சொல்லுவீர் என கேட்டலும் தூதர் முன் உரைத்த – சீறா:4846/1

மேல்


கேட்டவர் (5)

உண்டு என நகரவர்க்கு உரைப்ப கேட்டவர்
விண்டவர் விளங்கிட வேதம் பேசிய – சீறா:904/2,3
ஆதரத்துடன் கேட்டவர் அனைவரும் அகத்தில் – சீறா:1679/2
அரசன் சொற்றவை கேட்டவர் அனைவரும் தெளிந்து – சீறா:1713/1
அ மொழி கேட்டவர் பொருந்தி ஆடக – சீறா:4547/1
கேட்டவர் அன்பு கூர்ந்து கிருபைசெய்து அதனை ஆள – சீறா:4737/1

மேல்


கேட்டவர்க்கு (1)

கண்டவர் கேட்டவர்க்கு உரைப்ப காதினில் – சீறா:509/1

மேல்


கேட்டவன் (2)

கரை கணீர் உக கேட்டவன் மனம் கடுகடுத்து – சீறா:950/3
ஓதினன் இ மொழி உளைய கேட்டவன்
மா தவன் நுகைமு சொல் வாய்மை உண்மை என்று – சீறா:4566/2,3

மேல்


கேட்டவே (1)

ஈனமில்லவன்-தனை இரந்து கேட்டவே – சீறா:293/4

மேல்


கேட்டறிந்து (1)

ஓதி கேட்டறிந்து ஒழுகி முக்காலமும் உணர்ந்த – சீறா:2028/1

மேல்


கேட்டனம் (1)

நலிதல் அன்றி ஓர் கூக்குரல் கேட்டனம் நடுவுநிலைமை – சீறா:2473/3

மேல்


கேட்டனர் (10)

கேட்டனர் மகர் என்று ஆதம் கிலேசமுற்று இறை-பால் கெஞ்சி – சீறா:120/1
உம்பர்-தம் மகளிர்கள் உவந்து கேட்டனர் – சீறா:292/4
புந்தி கூர்தர உரைத்தனர் கேட்டனர் புகழ்ந்தார் – சீறா:1506/3
பெருகும் என்பதும் கேட்டனர் அறிவினில் பெரியோர் – சீறா:1880/4
புந்தி கூர்தர கேட்டனர் சிலர் அதில் பொருவா – சீறா:2041/3
வீறுடை திரு செவி விளைய கேட்டனர் – சீறா:2994/4
வரும் வழியினில் ஒரு வசனம் கேட்டனர் – சீறா:3310/4
ஓகை என்று உரைத்தருளினர் கேட்டனர் உவந்து – சீறா:3834/3
தேரும் காவத வழி திசை கேட்டனர் தீனோர் – சீறா:4007/3
கருமம் ஏது என்ன கேட்டனர் நபியும் கழறினன் யான் என உரைத்தார் – சீறா:4470/4

மேல்


கேட்டனன் (7)

கேட்டனன் கேட்ட போதே கெட்டனன் கெட்டேன் என்றான் – சீறா:946/4
அந்த நல் உரை கேட்டனன் அவர் உரைப்படியே – சீறா:1289/1
போட்டு கேட்டனன் பிற்றையும் புகன்று இசைத்திலவே – சீறா:2006/4
கேட்டனன் மனையுள் இருந்தனன் பகலே கிளத்திய வாய்மையின்படியே – சீறா:4111/1
கேட்டனன் குயை மன் தாங்கா சீற்றமே கிடந்த ஆகத்து – சீறா:4389/1
கேட்டனன் மெய் என கிலேசம் உற்றனன் – சீறா:4553/1
முன் கிளத்தினன் அவை முடிய கேட்டனன்
கொன் கெழு வேல் புகுந்து என்னும் கொள்கை போல் – சீறா:4569/3,4

மேல்


கேட்டார் (7)

ஈங்கு இவண் உறைந்த வண்ணம் ஏது என ஆதம் கேட்டார் – சீறா:116/4
பிடித்த சொல்-தனை மறாது விருப்புற்று பின்னும் கேட்டார் – சீறா:1572/4
வேதனைப்பட வாய் வைத்தது என் என விரைவில் கேட்டார் – சீறா:2605/4
அறம் கிடந்த சொல் முகம்மது அங்கு அவர்களை கேட்டார் – சீறா:3444/4
பாரினில் தீனுக்கு இடர் நடத்தினர்கள் எனும் மொழி பகர்தர கேட்டார் – சீறா:3608/4
பொய்யுறா செல்வ மக்கா புரத்தவர் வருதல் கேட்டார் – சீறா:3684/4
மறுமை பதவி கனி உதவும் வள்ளல் கேட்டார் மகிழ்வுற்றார் – சீறா:4035/4

மேல்


கேட்டாள் (3)

காதினில் உரை-மின் என்று ஓர் காரிகை-தன்னை கேட்டாள் – சீறா:1160/4
பாங்கியர் எங்கே என்ன பாங்கியர்-தம்மை கேட்டாள் – சீறா:3196/4
கேட்டாள் சிறை மீட்டு ஏகுதிர் என்னும் கிளவியினை – சீறா:4342/1

மேல்


கேட்டான் (4)

தார் ஏறும் வதுவைமொழி பகரவரும் வரலாறு-தன்னை கேட்டான் – சீறா:1090/4
அந்த மன்னவர்-தமக்கு உரைத்து அபூஜகில் கேட்டான் – சீறா:1670/4
கெடுக்கும் என்பதும் அபூலகுபு எனும் அவன் கேட்டான் – சீறா:2046/4
கண்ணில் நீர் ததும்ப மெய் என பேசும் கட்டுரை காதினில் கேட்டான்
திண்ணிய கரம் கால் தட்டியே சினத்தான் தீப்பொறி உக விழி சிவந்தான் – சீறா:4099/1,2

மேல்


கேட்டி (4)

திருந்து மென் மலர் கொடி_இடை கேட்டி நின் சிந்தை – சீறா:460/1
இச்சை பெற உரைத்தனை நன்கு யான் உரைத்தல் கேட்டி என இசைக்கின்றாரால் – சீறா:1652/4
உரையினில் சில கேட்டி என்று இனிது எடுத்துரைப்பான் – சீறா:1845/4
அணிந்த மேலுளோய் கேட்டி அகப்படில் – சீறா:4239/3

மேல்


கேட்டிட (1)

சுற்றும் காவதம் கேட்டிட கவிதையின் தொடரா – சீறா:2696/2

மேல்


கேட்டியால் (1)

உறைக பின்னும் ஒரு மொழி கேட்டியால் – சீறா:1392/4

மேல்


கேட்டிருந்த (1)

கேட்டிருந்த ஒலீது கிளத்துவான் – சீறா:1415/4

மேல்


கேட்டிருந்து (1)

கருதிய வரம் கேட்டிருந்து நெஞ்சுருகும் காலையில் ககுபத்துல்லாவின் – சீறா:269/2

மேல்


கேட்டிலன் (1)

இகழ் என பலர் கூறவும் கேட்டிலன் இதற்கு முன்னிலை யான் என்று – சீறா:673/3

மேல்


கேட்டினை (1)

கேட்டு வந்தவரும் சிலர் கேட்டினை
மூட்ட வந்தவரும் சிலர் மூள் பகை – சீறா:1402/1,2

மேல்


கேட்டீர் (1)

உள்ளம்-அது அறிந்தும் கேட்டீர் உரைப்பது என் உயர்ந்த மேன்மை – சீறா:2098/3

மேல்


கேட்டு (244)

செப்பிய மாற்றம் கேட்டு ரோமங்கள் சிலிர்த்து பூரித்து – சீறா:118/1
துதித்தனர் ஹவ்வா கேட்டு சோபன மகர் பெற்றேன் என்று – சீறா:121/3
செறிந்த வார் குழல் ஆமினா உரைத்த செய்தியை கேட்டு
அறிந்து தாய் அதற்கு எதிர்மொழி கொடுத்தலும் ஆராய்ந்து – சீறா:220/1,2
சிந்தை நேர்ந்தனள் அ உரை கேட்டு உளம் திடுக்கிட்டு – சீறா:224/3
குரிசில் கேட்டு அவரவர்க்கு எல்லாம் வகைவகை கூறி – சீறா:232/2
விரைவினின் மொழிந்த வார்த்தையும் கேட்டு வெருவியே அப்துல் முதலிபு – சீறா:272/3
கூறிய மொழி கேட்டு ஆமினா எனது குமரனை மூன்று நாள் வரைக்கும் – சீறா:276/1
தரும் உரை கேட்டு வெகுளியை போக்கி சசி முக மலர்ந்து அகம் குளிர்ந்து – சீறா:278/2
புகன்ற நல் மொழி கேட்டு அற பெரும் புதுமை புதுமை ஈது என சிரம் அசைத்து உன் – சீறா:286/1
மறையவன் கேட்டு தன் மகவை நோக்கி நல் – சீறா:312/2
அ மொழி கேட்டு அலிமாவும் ஆரிதும் – சீறா:313/1
செம்பொன் பூம் கொடி ஆமினா கேட்டு உளம் திடுக்கிட்டு – சீறா:346/2
ஆரிதும் அதனை கேட்டு உற தெளிந்து அங்கு அழகுறும் கருமம் ஈது என்ன – சீறா:382/1
மை நிற பாவை கயல் விழி அலிமா வந்தது கேட்டு வந்தடுத்து – சீறா:386/2
விரை மலர் செருகும் கூந்தல் மென் கொடி அலிமா கேட்டு
கரையிலா உவகை பொங்கி காளை-தம் வதனம் நோக்கி – சீறா:396/2,3
இலங்கு இழை அலிமா கூறும் வார்த்தை கேட்டு இளையோர் எல்லாம் – சீறா:400/1
திரை கொடி பவளம் அன்ன சே_இழை அலிமாவும் கேட்டு
உரை தக மகிழ்ச்சி பொங்கி எழுந்து தம் பதியில் புக்கார் – சீறா:435/3,4
தம்பியர் தனையர் சொல் கேட்டு தம் உளம் – சீறா:513/1
திறன் உறு செய்தி கேட்டு இதுவும் செவ்வி நூல் – சீறா:533/3
அ மொழி கேட்டு அபீத்தாலிபு ஆகிய – சீறா:538/1
உரைத்த வாசகம் கேட்டு அபித்தாலிப் தம் உளத்தில் – சீறா:566/1
கூறிய கூற்றை கேட்டு குறித்துள கருமம் இன்று – சீறா:633/1
தலைவரை வேறு நிறுத்தும் என்று உரைத்த தன்மை கேட்டு அனைவரும் பொருந்தி – சீறா:679/3
அணி அணிந்து என செவியுற கேட்டு அதிசயித்து – சீறா:782/2
என்று அவன் உரைப்ப கேட்டு அங்கு எழுந்தனன் பாதையோர் முன் – சீறா:798/1
விருந்து எனும் மாற்றம் கேட்டு மெய் மகிழ்ந்து அகம் பூரித்து – சீறா:799/1
வஞ்சகன் உரைத்த மாற்றம் கேட்டு அபூபக்கர் மாழ்கி – சீறா:809/1
நினைத்தவன் உரைப்ப கேட்டு அங்கு ஆரிது நெடிதில் புக்கி – சீறா:814/3
சிலை வயவரி ஆரீது செப்பிய மாற்றம் கேட்டு
மலை எனும் புயங்கள் ஓங்க மகிழ்ந்து புன்முறுவல் கொண்டு – சீறா:816/1,2
பேரறிவாளர் எந்நாள் பிறப்பர் என்று இசைப்ப கேட்டு
சீர் பெற அறுநூறாண்டு செல்லும் என்று இசைத்தார் அன்றே – சீறா:827/3,4
அ மொழி கேட்டு காண்பது அரிது என எளியேன் சிந்தை – சீறா:828/1
மாலை தாழ் புய முகம்மது கேட்டு உளம் மகிழ்ந்த – சீறா:832/1
படிறு உள கசட்டு அபுஜகில் பகர்ந்திடும் மொழி கேட்டு
அடல் அபூபக்கர் மனத்து அடக்கினும் அடங்காதால் – சீறா:851/1,2
அனையவர் கூற கேட்டு அடுத்த மக்கிகள் – சீறா:914/1
மறை தெரி அறிவன் உரைத்த சொல் கேட்டு மைசறா மனம் மிக மகிழ்ந்து – சீறா:994/1
மடந்தை-தம் கனவை கேட்டு மனத்தின் உட்படுத்தி தேர்ந்து – சீறா:1057/1
குவைலிது கேட்டு ஆநந்த கொழும் கடல் குளித்து கூர்ந்து – சீறா:1060/3
மான வேல் தட கை வீரன் மைசறா வசனம் கேட்டு
கான் அமர் உடலும் உள்ள கருத்தும் பூரித்து சிந்தித்து – சீறா:1065/1,2
மன்னர்_மன் சொல் கேட்டு அந்த மைசறா-தன்னை கூவி – சீறா:1069/1
அயர்வு இலாது உரைத்த சொல் கேட்டு அருள் உறை அபித்தாலீபு – சீறா:1072/1
மாற்றுரை நும் கருத்தில் உறும்படி கேட்டு வருதி என மறு இலாது – சீறா:1083/1
அரு மறை தேர் குவைலிது கேட்டு அகத்தில் அடங்கா உவகை பெருக்கு ஆநந்தம் – சீறா:1091/1
அ உரை கேட்டு அபுத்தாலிபு அக களிப்பு தலைமீறி அரசே கேளீர் – சீறா:1093/1
செப்பிய வசனம் கேட்டு ஜிபுறயீல் முகத்தை நோக்கி – சீறா:1262/1
கேட்டு வானவர் கோமானும் கிளர் ஒளி வனப்பு வாய்ந்த – சீறா:1265/1
உயிரினுக்குயிராய் வந்த முகம்மதும் உரைப்ப கேட்டு
செயிர் அறு ஜிபுறயீல் தம் மெய் மயிர் சிலிர்ப்ப ஓங்கி – சீறா:1271/1,2
அ மொழி கேட்டு அடல் அரி அபூபக்கர் – சீறா:1305/1
சொல்லிய நல் மொழி கேட்டு துன்புறும் – சீறா:1310/1
இருப்பது தகாது என்று ஆயத்து இறங்கியது என்ன கேட்டு
மருப்பு அரும் கரட கைமா மதர்த்து அன மதர்த்து வீரர் – சீறா:1341/2,3
முறைமுறைப்படி காபிர்கள் கூறிய மொழி கேட்டு
அறம் மதித்த நெஞ்சு உடைந்து அபித்தாலிபு அங்கு அவர்கட்கு – சீறா:1370/1,2
கேட்டு வந்தவரும் சிலர் கேட்டினை – சீறா:1402/1
கேட்டு முத்தலிபு கிளையோர்களும் – சீறா:1409/2
புக்கு இருந்து முகம்மதின் புத்தி கேட்டு
ஒக்கலோடும் இ ஊர் இழந்து ஒவ்வொரு – சீறா:1418/2,3
மாதருக்கு அரசி பாத்திமா எனும் மடந்தை கேட்டு உளம் மயக்குற – சீறா:1436/1
கூறிய மொழி கேட்டு அபூலகுபு எனும் அ கொடியன் இரு விழி சிவந்து – சீறா:1455/1
வழு அறு ஹம்சா கேட்டு மனத்தினுள் வேகம் மீறி – சீறா:1494/3
மறு உறை குபிரர் கேட்டு மனத்தினில் துன்பமுற்றார் – சீறா:1502/2
கொடுவரி அனைய கத்தாப் குமரர் ஈது உரைப்ப கேட்டு
விடம் என கறுத்து சிந்தை விறல் அபூஜகிலும் சுற்றி – சீறா:1551/1,2
மேலவ எங்கள் குற்ற வழக்கினை விளங்க கேட்டு
சாலவும் தீர்தலாக சாற்றுதல் வேண்டும் என்றார் – சீறா:1557/3,4
பெருகிய மறை நேர் கேட்டு பிரியமுற்று இருக்கும் காலை – சீறா:1566/4
தேறும் மொழி கேட்டு அகுமது தம் செவ்வி கமல முகம் மலர்ந்து – சீறா:1593/2
விதியின் முறை என்று அகுமது தாம் விளக்கும் உரை கேட்டு உமறு கத்தாப் – சீறா:1596/1
உரைப்பது கேட்டு உளம் கனிந்து கானிடை – சீறா:1637/3
அறபியாகிய குபிரர் பலர் கூறும் மொழி வழி கேட்டு அவரை நோக்கி – சீறா:1641/2
பகரும் மொழி சிறிது உளது என்னிடத்தில் அ மொழி அனைத்தும் பரிவில் கேட்டு
புகர் அற நும் மனத்து ஆய்ந்து தெளியும் என மறுத்தும் உரை புகல்கின்றானால் – சீறா:1645/3,4
அச்சம் அணு இலது அகத்தின் உத்துபா உரைத்த மொழி அனைத்தும் கேட்டு
முச்சகமும் புகழ் முகம்மது றசூல் தம் இதழினில் புன்முறுவல் தோன்றி – சீறா:1652/1,2
உனக்கு உரைப்ப கேட்டு மொழி திறன் அறி என்று எடுத்துரைத்தார் ஒளிரும் பூணார் – சீறா:1653/4
தரள ஒளி-தனில் உருவாய் உதித்த முகம்மது இதனை சாற்ற கேட்டு
பெருகு முதல் மறை வசன எவ்வுலகும் அறிவது யான் பேசில் என்னே – சீறா:1654/1,2
தெரி மறையின் உரை கேட்டு பொருள் தேர்ந்து பகுப்ப அதிசயித்து நோக்கி – சீறா:1656/2
இலங்கு அமரர் இறை மொழி கேட்டு இவர்க்கு உரைத்தது அறுதி என இதயத்து ஓர்ந்து – சீறா:1657/2
அரி அலம்பும் புய விடலை மனம் மயக்குற்று உரைத்தவை கேட்டு அறிவு இல் மாந்தர் – சீறா:1660/1
காசு இலாது உரை வரைபவன் கேட்டு உளம் களித்து – சீறா:1682/1
வனைந்த பாசுரம் அனைத்தையும் வரன்முறை கேட்டு
சினம் தயங்கு வேலவன் மனம் உற சிரம் தூக்கி – சீறா:1711/1,2
கேட்டு மன்னவன் நன்கு என கிளர் ஒளி வடி வாள் – சீறா:1714/1
முரசு அதிர் ஓதை கேட்டு முரண் மறம் முதிர்ந்து வெற்றி – சீறா:1716/1
தொடுத்து உரைத்திடுவன் கேட்டு மகிழ்ச்சியில் துஆ செய்வீரால் – சீறா:1731/2
மனம் மதி குறியன் கூறும் வசனம் கேட்டு அறபி மன்னர் – சீறா:1741/1
அரசு உரை கேட்டு வீரர் அவரவர் மனையில் சார்ந்தார் – சீறா:1758/1
ஓதும் நெறி நீதி அபித்தாலிபு உரை கேட்டு
சீத மதி போலும் ஒளிர் செம் முகம் இலங்க – சீறா:1768/1,2
விண்ணவர் உரைத்தவை கேட்டு மெய்சிலிர்த்து – சீறா:1804/1
அடல் நபி வருவது கேட்டு அபூஜகில் – சீறா:1809/1
எடுத்து இசைத்திட திமஸ்கு இறைவன் கேட்டு உளம் – சீறா:1816/2
கவியினில் சொற்றதும் கேட்டு கல்வியின் – சீறா:1822/3
உறுதியா நமது அரசு அபுஜகில் உரை கேட்டு
மறுகும் வெம் பகை விளைத்திடில் அனைவரும் மதியாது – சீறா:1842/1,2
வேத நம் நபி கேட்டு எதிர் அரசனை விளித்து இப்போது – சீறா:1853/1
அடிகள் கூறிய மொழி வழி கேட்டு அகம் துணுக்கி – சீறா:1870/1
அந்த நல் மொழி கேட்டு அடல் படை மாலிக் அருளிய ஹபீபு எனும் அரசன் – சீறா:1948/1
கேட்டு அபூஜகில் நிற்ப ஒட்டக கிளை பதிற்றும் – சீறா:2006/1
கொதித்த சிந்தையன் அபூஜகில் குழுவொடும் கேட்டு
கதித்த சூழ்ச்சியின் வேறு ஒரு வினை கருதினனே – சீறா:2026/3,4
இன்ன வாசகம் அனைத்தினும் கேட்டு அவர் எவரும் – சீறா:2035/1
மதுகை வேந்து அபித்தாலிபு கேட்டு உளம் மகிழ்ந்தார் – சீறா:2038/4
ஒல்லையின் எனது சொல் கேட்டு வந்து அருள் அளிக்க வேண்டும் – சீறா:2068/4
குத்திரத்து அசனி தாக்கின் குவலயம் அதிர கேட்டு
தத்தி எ திசையும் திக்கும் தனித்தனி சிதறினேமால் – சீறா:2073/3,4
வரி புலி முழக்கம் கேட்டு மான் இனம் சிதறி தத்தம் – சீறா:2084/1
மான் உரை வழங்க கேட்டு மனத்தினில் கருணை பொங்கி – சீறா:2091/1
உரையினை கேட்டு வேடன் ஒண் புயம் குலுங்க நக்கி – சீறா:2092/2
வேட்டுவன் உரைப்ப கேட்டு முகம்மது விருப்பமுற்று – சீறா:2099/1
பிணை என உரைத்த மாற்றம் பிணை குலம் அனைத்தும் கேட்டு
பணை படு கானில் உள்ள பதைப்பொடும் துணுக்கி நிற்ப – சீறா:2104/1,2
அன்னது கேட்டு வேடன் நோக்கி அன்புற்ற காலை – சீறா:2115/1
புதியனை வணங்கி செய்யும் செய்தொழில் பொருந்த கேட்டு
நிதிமனைக்கு உரியன் ஆகி தீன் நிலை நெறி நின்றானே – சீறா:2119/3,4
குலத்து உறு முகம்மது கூற கேட்டு நல் – சீறா:2131/3
நபி உரைத்தவை உரைப்ப கேட்டு அவர் – சீறா:2161/2
உறையும் பெரும் குபிரவர் கேட்டு உடல் பூரித்து இசுலாத்தில் உற்ற பேரை – சீறா:2170/3
பெருகு மொழி அவரவர் கேட்டு இபுனுகலபுடன் உரைப்ப பெரிதின் ஈந்தான் – சீறா:2173/3
சாதி விலக்கு ஒப்பு முறி பரிகரிக்கும் வார்த்தை செவி தடவ கேட்டு
காதி எழுந்து அபூஜகல் கண் சிவந்து மனம் கறுத்து முகம் கடுத்து நோக்கி – சீறா:2177/1,2
புத்து உரைத்த மொழி கேட்டு குசைனு எனும் அ அறபி உடல் புளகத்தோடு – சீறா:2191/1
கதிர் திரண்டு உருவெடுத்தவர் உரைத்த கட்டுரை கேட்டு
அதி விதத்தொடு நன்கு என சிரம் கரம் அசைத்து – சீறா:2218/1,2
முத்த வெண் கதிரவர் இரும் எனும் மொழி கேட்டு
பத்தியாய் அருகு இருந்து ஒரு மொழி பகர்ந்திடுவார் – சீறா:2234/3,4
மக்கள் கேட்டு அறவும் நக்கி மாய வஞ்சகத்துள் புக்கி – சீறா:2253/3
அரும் தவம் தவறி நின்ற அரசன் ஈது உரைப்ப கேட்டு
பெரும் தொகை குழுவினோடும் பெரிது எழுந்து ஆழி சூழ – சீறா:2262/1,2
விருப்பொடும் இரப்ப கேட்டு மிக மகிழ்ந்து இதயம் நோக்கி – சீறா:2264/2
கூறிய மொழியை கேட்டு குழுவுடன் இருந்த ஜின்கள் – சீறா:2272/1
கூடிய ஜின்கள் எல்லாம் செவி மனம் குளிர கேட்டு
நீடிய உவகை என்னும் நெடும் கடல் நீந்திநீந்தி – சீறா:2286/2,3
உறை பசிக்கு உணவு என்று அன்பாய் ஓதினர் கேட்டு மீட்டு – சீறா:2290/3
விரிதரும் அமுத செ வாய் திறந்து இவை விளம்ப கேட்டு
திரு முகத்து எதிர்ந்த பன்னீராயிரம் ஜின்கள் தங்கள் – சீறா:2292/1,2
மருங்கினில் இருந்து பகர்ந்த காம்மா-தன் வார்த்தை கேட்டு அகத்தினில் களித்து – சீறா:2306/1
இரங்கி நின்று இறைஞ்சி உரைத்த வாசகத்தை இரு செவி குளிர்தர கேட்டு
நெருங்கிட இறுக்கி வைத்தவர் பெயரை நினைத்து அருளொடும் முறுவலித்து – சீறா:2319/1,2
அடுத்தவர்க்கு அறம் ஈது அன்றோ ஆயினும் ஒரு சொல் கேட்டு என்னிடத்தினில் – சீறா:2373/3
மூதுரை மறையின் தீம் சொல் முசுஇபு ஆண்டு உரைப்ப கேட்டு
காது உளம் குளிர்ந்து பொல்லா கசடு எறிந்து அறிவின் ஆழ்ந்து – சீறா:2376/1,2
பன்னுக என்றான் கேட்டு அங்கு அவர் எதிர் பகர்வதானார் – சீறா:2385/4
தெரிதர கேட்டு பின் உன் திறல் செலுத்திடுக என்றார் – சீறா:2392/4
பொறையும் நல் அமிர்தம் என செவி வழி புகுத கேட்டு
நிறைதர மகிழ்ந்து சஃது நெஞ்சு நெக்குருகினாரே – சீறா:2395/3,4
அன்னது கேட்டு அகம் குளிர்ந்து மூவரும் – சீறா:2402/1
நல் நகர் தலைவர்கள் கேட்டு நன்கு என – சீறா:2427/3
நிறை பெற உரைத்தவை கேட்டு நீள் நிலத்து – சீறா:2431/2
இகல் அற திறல் பறா இசைப்ப கேட்டு இவண் – சீறா:2439/2
ஓத கேட்டு எவர் மனங்கொள்வர் நகைக்கும் இ உலகே – சீறா:2475/4
கேடு இலா மதீனத்து உறை காபிர்கள் கேட்டு
கூடும் எம் இனத்தவர்களில் இதில் ஒரு குறிப்பும் – சீறா:2477/2,3
பலரும் கூறினர் யாவரும் கேட்டு இவை படிறு ஒன்று – சீறா:2480/2
தக்க பேருடன் கேட்டு அபூஜகுல் உடல் தளர்ந்தான் – சீறா:2499/4
உலைவுற கேட்டு பெரிது அழிந்து ஒக்கும் ஒக்கும் என்று ஒருவருக்கொருவர் – சீறா:2515/2
இல்லகத்து அடைத்தும் எனும் மொழி இபுலீசு எனும் அவன் கேட்டு இளநகையாய் – சீறா:2519/1
உற்றது என்று உரைத்தான் கேட்டு இபுலீசும் உளம் வெகுண்டு எவரொடும் உரைப்பான் – சீறா:2520/4
கவர் அற கேட்டு புந்தியில் தேர்ந்து காவலர் எவரையும் விளித்து – சீறா:2522/2
ஒற்றரில் இபுலீசு உரைத்திடும் மொழி கேட்டு ஊரவர் அனைவரும் திரண்டு – சீறா:2531/2
போதும் எனும் சொல் கேட்டு உணர்ந்து புதியோன் தூதே இனி இவணில் – சீறா:2549/2
அதிரும் தொனியால் இபுலீசும் அறைய கேட்டு நடுங்கி உடல் – சீறா:2560/1
உரைத்தவை அனைத்தும் கேட்டு அங்கு அபூஜகுல் ஒழியா துன்பம் – சீறா:2563/1
இப்படி சிலர் கூற கேட்டு எவரும் எம்மருங்கும் நோக்கி – சீறா:2578/1
அடல் உறும் அரி ஏறு என்னும் அபூபக்கர் உரைப்ப கேட்டு
படர் பருவரல் உற்று ஆதி அளித்திடும் பயனும் ஓர்ந்து – சீறா:2601/1,2
மறையின் வாய் உரை கேட்டு எழில் முகம்மதை நோக்கி – சீறா:2606/1
சிந்தைகூர்தர புகல்வது கேட்டு உளம் தேறி – சீறா:2613/3
நெடியவன் மறை நேர் இன் சொல் நிகழ்த்தினன் செவியில் கேட்டு
சடுதியின் என் முன் தோன்றி விருப்பொடு சலாமும் சொன்னார் – சீறா:2772/3,4
எந்தை கேட்டு இசைக்குமாறோ யாது எடுத்து இயம்பும் என்றார் – சீறா:2773/4
நல் நபி பெயர் கேட்டு உள்ள களி நனி பெருகாநின்றார் – சீறா:2777/1
இசைத்த நல் மொழி கேட்டு அந்த இளவலை இனிது கூவி – சீறா:2778/1
பன்னிய மொழிகள் கேட்டு யாவரும் நகைத்து பாவி – சீறா:2827/1
சடுதியின் எந்தை கேட்டு சாலையின் வந்து புக்கான் – சீறா:2839/4
செவ்வியன் கபுகாபு என்னும் செம்மல் சொல் அனைத்தும் கேட்டு
நவ்வி முன் நவின்ற தூதும் நகை முகம் மலர வான்மட்டு – சீறா:2848/1,2
வாய் எனும் தொனி கேட்டு அரும் துயில் இழந்து மனம் திடுக்கொடும் எழுந்து உகுபான் – சீறா:2881/2
மலிதரும் மொழி கேட்டு எண் திசையிடத்தும் மாசு அற நோக்கினன் பொருவாது – சீறா:2885/1
உரை எனும் மொழி கேட்டு உம்பரின் முதியோய் உலகினுக்கு ஒரு தனி அரசே – சீறா:2894/1
இருள் அறும்படி வந்தனர் எனும் மொழி கேட்டு
மருளும் சிந்தையில் களிப்புற உவகையின் மகிழ்ந்து – சீறா:2914/2,3
வேரி அம் புய முகம்மது கேட்டு அகம் விரும்பி – சீறா:2925/2
கேட்டு மன்னவர் ஒல்லையின் எழுந்து காய் கிளைத்த – சீறா:2943/1
நின்றவர் கேட்டு இவை நினைவு இதாம் என – சீறா:2992/2
அரிகள்-தம் செய்கைகள் அனைத்தும் கேட்டு அருள் – சீறா:2995/1
மறையவர் உரைத்த மாற்றம் மதி நுதல் மடந்தை கேட்டு இன்று – சீறா:3085/1
படர்ந்த கேள்வியர்கள் வந்து நபி முனம் பகர கேட்டு
கடந்த செம் கதிர் வேல் ஏந்தும் காவலர் எவரும் உள்ளத்திடம் – சீறா:3087/2,3
உறைகின்ற மகரை கேட்டு வருக என்று உம்பர் போற்றும் – சீறா:3089/2
மேலவன் வரிசை பேறாய் விளம்பிய மாற்றம் கேட்டு
நூல் எனும் மருங்குல் பேதை நுவல அரும் உவகை எய்தி – சீறா:3090/1,2
கவினுற சொன்னான் கேட்டு ஜிபுறயீல் கடிதின் வந்தார் – சீறா:3092/4
பானல் அம் கண்ணார் கேட்டு மகிழ்வொடும் பரிந்து இவ்வண்ணம் – சீறா:3093/3
கூறிய வசனம் கேட்டு கொற்றவர் உவகை எய்தி – சீறா:3106/2
முறைமையின் அணிய நின்றார் வதுவையின் முழக்கம் கேட்டு
பொறை பொரு தனத்தில் சூட்டும் பொன் அணி ஒரு கை ஏந்தி – சீறா:3177/1,2
கல்லெனும் ஓதை கேட்டு கடுப்பினில் கை கண்ணாடி – சீறா:3178/3
அறிவுற வானோர்_கோமான் உரைத்தனர் அதனை கேட்டு
மறை நபி களிப்பு ஆநந்த வாருதி-தன்னை மூழ்கி – சீறா:3231/2,3
தெருள் உறும் உதுமான் மற்ற செவ்வியோர் எவரும் கேட்டு
பெருகிய புதுமை என்ன பேர் அலி-தமையும் பெண்மை – சீறா:3232/2,3
வறியவன் உரைத்த சொல் கேட்டு மா மயில் – சீறா:3239/1
பாத்திமா எனும் மயில் பகர கேட்டு அலர் – சீறா:3247/1
பர திசை திரிபவர் பகர கேட்டு அவண் – சீறா:3308/1
இரு வகை மொழியும் கேட்டு அறபி ஈங்கு உறை – சீறா:3329/1
புவி புகழ் அப்துல்லா நல் புரவலர் எவரும் கேட்டு
செவியினில் மகிழ்ச்சி கூர தெரிதர வாசித்தாரால் – சீறா:3338/3,4
விரிந்த வாசகத்தை கேட்டு விரைந்து எழுந்து அரசர் யாரும் – சீறா:3340/1
கேட்டு இனிது ஆமா துஞ்சும் கிளை வரை சாரல் போந்தார் – சீறா:3382/4
அடல் அபாசுபியான் கேட்டு ஓர் அடவியின் இறங்கினானால் – சீறா:3385/4
ஏமமும் பண்டம் யாவும் கொண்டு யான் வருவ கேட்டு
மா மதினாவின் வைகும் முகம்மது படைகோடு எய்தி – சீறா:3389/2,3
ஓலை வாசகத்தை கேட்டு அங்கு உயர் பதி தலைவர் யாரும் – சீறா:3392/1
முரசு அதிர் ஓதை கேட்டு மொய் நகருள்ளோர் எல்லாம் – சீறா:3401/1
மரு மலர் செழும் புய நபி முகம்மது கேட்டு
திருகு வெம் சினத்து இரு நிலம் பிளந்து மண் சிதற – சீறா:3422/2,3
ஓதி நின்றனன் கேட்டு அனல் வெகுளியுற்று உனை போல் – சீறா:3519/2
தீனவர் ஒருவர் உரைத்தனர் கேட்டு சிந்தையில் பொருந்தினர் அன்றே – சீறா:3594/4
கதழ்வுற செவியினில் கலப்ப கேட்டு எழுந்து – சீறா:3636/2
கா அணி மதீன மூதூர் காவலர் வரவு கேட்டு
கோவுடன் குடியும் கூடும் கூட்டமும் குலைந்து தத்தம் – சீறா:3670/2,3
மனன் உற வைகல்-தோறும் வரிசை அம் குரிசில் கேட்டு
புனை கழல் உதைக்கு தந்த புதல்வரில் அப்துல்லாவை – சீறா:3692/2,3
கூறிய மொழியை கேட்டு கொவ்வை அம் கனி வாய் பேதை – சீறா:3710/1
கூடுறாது இருக்கும் தான குறிப்பினை உணர்த்த கேட்டு
பீடுற நலிதல் போக்கி மனத்தினில் பிரியமுற்றார் – சீறா:3712/3,4
முடிவினை கேட்டு தீனின் முரண் பகை தவிர்ந்தது என்ன – சீறா:3726/2
பெருகும் செல்வத்துள் பிறந்தது மகவு என கேட்டு
முருகு உலாவும் மெய் புளகு எழ முக மதி இலங்க – சீறா:3740/2,3
அனசு உரைத்த மொழி கேட்டு நன்கு என தீனவர் சூழ அரசர்_கோமான் – சீறா:3752/1
ஏதிலர்க்கு அடல் அரி எனும் நபி இறசூல் கேட்டு
ஆதரத்து அஸ்காபிகள்-தமை அழைத்து உரைப்பார் – சீறா:3810/3,4
தெரிய கேட்டு அரும் நினைவொடும் ஒளிர் சிரம் தூக்கி – சீறா:3819/3
மன்னு மா மறை முகம்மது கேட்டு உளம் மகிழ்வுற்று – சீறா:3823/2
கேட்டு உளம் மகிழ்வு பூப்ப கரி என புயங்கள் ஓங்க – சீறா:3933/1
பேசிய மாற்றம் கேட்டு பெரு வரை நெரிய ஆசை – சீறா:3945/2
சொன்ன மொழி கேட்டு எழுபது அடல் வேந்தர் தொகை இல் சேனையொடும் – சீறா:4037/1
உள்ளம் கலங்கி ஓடினன் என்று உணர்த்த கேட்டு நபி என்னும் – சீறா:4045/3
மன்னர்_மன் நபி கேட்டு அகம் கறுத்து அவன் தன் வாய்மையின் இணங்கிலன் இனிமேல் – சீறா:4085/2
பரிவினில் அவனால் குறைசியோர் பட்ட பாட்டையும் கேட்டு அறிகிலையோ – சீறா:4100/4
குறைபட உரைத்தீர் சொல்வது அன்று என்றார் கொடியவன் கேட்டு உவந்து ஈன்ற – சீறா:4105/3
பிரியமுற்று அவனும் கேட்டு உளம் இயைந்து பிறழ்ந்து ஒளி வீசும் மெய் அணியோய் – சீறா:4107/3
மனையவள் மொழி கேட்டு அணி முடி துளக்கி வாள் எயிறு இலங்கிட நகைத்து – சீறா:4114/1
அ உரை கேட்டு மனம் மகிழ்ந்து இந்த அவனியில் பரிமளம் இவை போல் – சீறா:4116/1
மாற்றம்-அது கேட்டு மற மள்ளர்கள் எழுந்தார் – சீறா:4124/1
துதி தரும் வேத நீதி தூதர் காதார கேட்டு
மதின மா நகரை நாடி எழுந்தனர் வல்லை மன்னோ – சீறா:4207/3,4
மறம் மிகுத்தவர் வாய் மொழி கேட்டு உளம் – சீறா:4242/3
என்ற வாசகம் இரு செவி கேட்டு அயம் இழிந்து – சீறா:4260/1
ஓங்கலில் சிறந்த திண் தோள் முகம்மது ஆண்டு உணர கேட்டு
நீங்கிலாது உயிரின் ஏய்ந்த துணைவர் முன் நிகழ்த்தினாரால் – சீறா:4396/3,4
கூறும் நல் உரை கேட்டு அகம் குளிர்ந்து எந்தநாளும் – சீறா:4435/1
தப்பிய வாய்மை கேட்டு உளம் வெகுண்டு தரியலர் ஒருப்பட கூறும் – சீறா:4464/1
இருவரும் அதனை கேட்டு உளம் புழுங்கி இணை துளை நாசியின் உயிர்த்து – சீறா:4470/1
சினத்தொடும் படித்த அறிவொடும் உரைத்த செய்கை கேட்டு உவமை இல் அரசர் – சீறா:4477/1
கேட்டு உளம் பயம் எய்திட ஒரு மொழி கிளத்தும் – சீறா:4598/4
துனி இல் மா நபி கேட்டு நாயனை பல துதித்தார் – சீறா:4620/3
செவ்விதின் எழுக வேண்டும் என்றனர் தெளிய கேட்டு
குவ்வினில் சாய்கை இல்லா குரிசிலும் அழகு இது என்றார் – சீறா:4625/3,4
சேனையும் எழுக என்ன செப்பலும் கேட்டு அ வேந்தர் – சீறா:4626/2
வழு இலா மொழி கேட்டு அவர்க்கு ஆள் என வாழ்வோம் – சீறா:4638/4
என்று கூறலும் கேட்டு அவர் இசைந்து நீர் நபி-பால் – சீறா:4639/1
சாற்றும் அ மொழி கேட்டு அந்த சகுதுவும் – சீறா:4654/1
கூற கேட்டு உளம் கொண்டு மகிழ்ந்து எழுந்து – சீறா:4667/1
மறம் திகழ்ந்த பனீகுறைலாக்கள் கேட்டு
அறம் திறம்பலேம் ஆக்கம் திறம்பலேம் – சீறா:4669/1,2
சொல்லும் அ மொழியை கேட்டு தோகையர் திலதம் என்ன – சீறா:4692/1
தவறு அற நடந்த செய்தி சாற்றிட கேட்டு யாதும் – சீறா:4693/3
சிந்தை கூர்ந்து உரைப்ப கேட்டு சிறந்த சீர் சகுபிமார்கள் – சீறா:4715/2
திருத்தமாய் உரைப்ப கேட்டு திரு நபி இரங்கி பாரில் – சீறா:4749/1
காரணம் எவரும் உணர்த்திட கேட்டு கருதி ஓர் பிறவி அந்தகனும் – சீறா:4762/3
அந்த நல் மொழி கேட்டு இசைந்து அந்தகன் – சீறா:4766/1
இன்ன வாசகம் கேட்டு இதயம் மகிழ்ந்து – சீறா:4778/1
அ மொழி கேட்டு எல்லோரும் அகம் மகிழ்ந்து இருக்கும் நாளில் – சீறா:4784/1
அந்த நல் மறை வாக்கியம் கேட்டு அகம் மகிழ்ந்து – சீறா:4818/1
நறை கொள் வாய் மொழி கேட்டு நயந்து மெய் – சீறா:4826/3
போதம் மீறிய புதையில் கேட்டு உளம் களி பூண்டு – சீறா:4843/2
சிந்தை கூர் சில செய்தி கேட்டு உம்முழை புகுந்தேன் – சீறா:4844/3
நன்று தீது என கேட்டு அறிவோம் என நயந்தே – சீறா:4845/4
அனைவரும் மகிழ்ந்து கேட்டு உன் அறிவினுக்கு இசைந்த மாற்றம் – சீறா:4848/1
அவன் அது கூற தான் கேட்டு அழன்று கனானி என்போன் – சீறா:4868/1
நிறை புகழுடையீர் என்று சுகைல் இனிது இயம்ப கேட்டு
மறை பயில் இறசூலுல்லா மகிழ்ந்து ஒரு வசனம் சொல்வார் – சீறா:4878/3,4
நனை மலர் ததும்பும் திண் தோள் நபி உளம் வெதும்ப கேட்டு
சினை தரு தருவின் நீழல் செறிந்து இனிது இருந்து மிக்க – சீறா:4905/1,2
சுரும்பு அடைகிடக்கும் தொங்கல் தூயவர் வாய்மை கேட்டு
கரும்பு அடைகிடக்கும் தீம் சொல் கதி மறை கபீபு அன்பாகி – சீறா:4907/1,2
அறைதரு வசனம் கேட்டு அங்கு அகம் மகிழ்ந்து இருந்த பின்னர் – சீறா:4908/2
சொற்ற சொல் அனைத்தையும் கேட்டு தோம் அற – சீறா:4949/1
இடு கழல் அகுசம் என்போர் இயம்பிட அதனை கேட்டு
வடிவு உடை வேல் கை வீரர் வாசியை விட்டார் அன்றே – சீறா:4965/3,4
சொற்றிடு முறையினை கேட்டு தூய்மையின் – சீறா:4996/1
புகுந்து இருந்தார் இமையவர் பணி கேட்டு இறைஞ்சிட வரும் இறசூலே – சீறா:5011/4

மேல்


கேட்டும் (4)

முன்னுணர்ந்தவரை கேட்டும் முதலவன் மறைகள் தேர்ந்தும் – சீறா:629/1
கதிபெற கண்டும் கேட்டும் கற்று அறிந்திலன் யான் என்றார் – சீறா:1264/4
ஒப்ப அரும் மறை நூல் உரைத்தவை கேட்டும் உளத்து அறிவொடும் இருந்தனனால் – சீறா:2896/4
பகும் மனத்து அறிவோர்க்கு உரைத்தும் அங்கு அவர்கள் தெரிந்து நூல் படிப்படி கேட்டும்
முகம்மது நபியாய் வருவர் அங்கு அவர்-தம் மார்க்கமே மார்க்கம் என்று ஓதி – சீறா:2904/2,3

மேல்


கேட்டே (2)

ஒருபொழுதும் பழுதாகாது என்ன அபூபக்கர் எடுத்துரைப்ப கேட்டே
இருமையினும் பலன் அறியான் இபுனுகலபு எனும் அவன் வந்து எதிர்ந்து சொல்வான் – சீறா:2171/3,4
மலர் தலை உலகம் போற்றும் கபீபு முன் வழுத்த கேட்டே – சீறா:4854/4

மேல்


கேட்டேம் (1)

உணர்வுற கேட்டேம் என்றார் ஓங்கு நல் நெறியை நீங்கார் – சீறா:1582/4

மேல்


கேட்டேன் (4)

நயன் உற கேட்டேன் இன்று என் நயனங்கள் குளிர கண்டேன் – சீறா:628/4
மன்னவா கேட்டேன் கண்டேன் மணத்து எனை எடுத்து அடக்கி – சீறா:831/3
உரைத்தது விளிப்ப கேட்டேன் உணர்ந்து யார் என்ன நேர்ந்தேன் – சீறா:1546/2
மொழிவ பின் ஒன்று கேட்டேன் முன்னவன் அசுஅது என்போன் – சீறா:2386/3

மேல்


கேட்டோம் (1)

இன்னணம் கேட்டோம் செல்வ மணத்தினுக்கு இசைந்த தூது – சீறா:1075/3

மேல்


கேட்டோர் (3)

இனையன கண்டோர் கேட்டோர் எந்தையை நோக்கி மக்கள் – சீறா:2815/1
கைத்தது கூற கேட்டோர் செவியினும் கசக்கும்-மன்னோ – சீறா:2833/4
செவி வழி புகுத கேட்டோர் செவ்வியன் வாசிக்கின்றான் – சீறா:3388/4

மேல்


கேட்ப (15)

வரும் அவர் எதிர்நின்று ஒரு மொழி கேட்ப மறுமொழி கொடுத்திட அறியேன் – சீறா:3/2
கல்லும் கல் குவையும் யாவரும் கேட்ப கடிதினில் தெளிய வாய் விண்டு – சீறா:356/3
அகம் மகிழ்ந்து அவையோர் கேட்ப நல் மொழி ஆய்ந்து சொல்லும் – சீறா:1559/4
மண வலி புயத்தார் வள்ளல் முகம்மது ஆண்டு இரந்து கேட்ப
உணர்வுற கேட்டேம் என்றார் ஓங்கு நல் நெறியை நீங்கார் – சீறா:1582/3,4
அள்ளு இலை வேலவர் கேட்ப முகம்மது சொற்கு எதிராக அமரராலும் – சீறா:1659/3
கிள்ளையின் திரள் அரசரும் சேனையும் கேட்ப
கள்ள நெஞ்சு அபூஜகில் மனம் கருக கட்டுரைத்தார் – சீறா:1864/3,4
தறுகிடாது எவர்க்கும் கேட்ப சலாம் எடுத்துரைத்து கூறும் – சீறா:2067/4
நின்ற மா மரத்தை நோக்கி நெறிபட எவரும் கேட்ப
இன்று எனை இவர்கட்கு இன்னார் என எடுத்து இயம்புக என்ன – சீறா:2285/1,2
விழும் இ தொழில் யாது என கேட்ப விரைவின் இபுலீசு என்பவன் யான் – சீறா:2561/3
இடுக்கண் ஏது என்ன கேட்ப யாது ஒன்றும் அறியேம் என்றார் – சீறா:2801/4
திறல் உடை சைதும் ஷாமிராச்சியத்தில் சென்று அரும் கணிதரை கேட்ப
நறை விரி அலங்கல் புயத்து இபுறாகீம் நல் நபி நடத்திய மார்க்க – சீறா:2902/1,2
ஏவலுக்கு இயைவன் யான் என புடவி இரு விசும்பிடத்தவர் கேட்ப
கூவியது உணர்ந்து மா மறை அளித்த கொற்றவன்-தனை புகழ்ந்து ஏத்தி – சீறா:3554/2,3
மிடிமையின் தமியேன் மொழி செவி கேட்ப வேண்டும் என்று உரை விளம்புவரால் – சீறா:4094/4
கன்னியே வரலாறு ஏது என கேட்ப கழறினள் உற்றவை அனைத்தும் – சீறா:4121/2
சாகை நூல் தழும்பு நாவார் கேட்ப வார்த்தைப்பாடு ஈது என்று – சீறா:4906/3

மேல்


கேட்பதற்கு (1)

அ நெறியதனால் யாமும் கேட்பதற்கு ஐயமானோம் – சீறா:1075/1

மேல்


கேட்பதாகவே (1)

அந்தரத்து அமரரும் கேட்பதாகவே
சுந்தரம் பெற சலாம் சொல்லி இ நிலத்து – சீறா:3328/2,3

மேல்


கேட்பதாய் (1)

தோற்றியது எவ்வையும் துலங்க கேட்பதாய்
மாற்ற அரும் சுருதியின் வசனம்-தன்னொடும் – சீறா:1603/1,2

மேல்


கேட்பது (2)

இன்றி கேட்பது எ குழந்தை நீர் இயம்பும் என்று இசைத்தார் – சீறா:443/2
கேட்பது எவ்வழிக்கும் நும்-தம் கிளர் ஒளி திரு வாய் விண்டு – சீறா:1733/2

மேல்


கேட்பன் (1)

துடக்குற கேட்பன் கேட்கும் உரைப்படி துஆ செய்வீரால் – சீறா:1732/3

மேல்


கேட்பனவாக (1)

மறைபடாது எவர்க்கும் கேட்பனவாக வாய் திறந்து ஓதுவ போன்று – சீறா:271/2

மேல்


கேட்பிராகில் (1)

பொருந்திட கேட்பிராகில் நன்குற புகல்வேன் என்றான் – சீறா:4847/4

மேல்


கேட்பின் (1)

பன்னுதல் எவரும் கேட்பின் பழுது உறும் பருதி வேலோய் – சீறா:1553/3

மேல்


கேட்பீர் (1)

அருட்படுத்தி கேட்பீர் என்று உரை சாற்றி சாற்றும் – சீறா:2080/4

மேல்


கேட்போம் (1)

விரைவினில் சென்று செம்பொன் விளைவுற சிறிது கேட்போம்
அருளொடும் ஈந்தாரென்னில் அதற்கு உறு தொழிலை காண்போம் – சீறா:645/2,3

மேல்


கேடக (1)

நீல மா முகில் துணி எனும் கேடக நிரையின்-பால் – சீறா:3503/1

மேல்


கேடகங்கள் (1)

மல் உயர் திணி தோள் விடலைகள் தாங்கும் வட்ட ஒண் கரிய கேடகங்கள்
எல்லையின் இழிந்த குருதியில் கிடந்து அங்கு இலங்குவது எழில்தர சிவந்த – சீறா:3574/1,2

மேல்


கேடகத்து (2)

எதிர்த்து தாக்கினன் தாக்கலும் கேடகத்து ஏந்தி – சீறா:3520/3
நிறைந்த கேடகத்து எற்றவும் இற்றது அ நெடு வேல் – சீறா:3533/4

மேல்


கேடகத்துடனும் (1)

கேடகத்துடனும் கைகள் கிடந்தன விருதினோடும் – சீறா:3956/3

மேல்


கேடகத்தை (1)

வெரிநிடத்து உறைந்த போல விளங்கு கேடகத்தை சேர்த்து – சீறா:3369/2

மேல்


கேடகத்தையும் (1)

கேடகத்தையும் தாங்கிய கரத்தையும் கிடந்த – சீறா:3493/1

மேல்


கேடகம் (6)

பரிசை கேடகம் வாள் சொட்டை பட்டயம் சுரிகை தண்டம் – சீறா:3375/1
கேடகம் மருங்கு சேர்த்து கிளர் ஒளி வடி வாள் தாங்கி – சீறா:3402/1
தாள் அறுந்தன கேடகம் அறுந்தன தலைவர் – சீறா:3511/3
ஐயமற்று அற நொறுங்கின கேடகம் அன்றே – சீறா:3521/4
விசைத்து இட கர கேடகம் குலுக்கி வெம் கதிர் வாள் – சீறா:3532/3
பற்றும் கேடகம் சிதைந்தன மற்றும் வெம் படையும் – சீறா:3996/3

மேல்


கேடு (9)

செவி ஆர மெய்ப்பொருளை அறிவார் மனத்தின் உறு செயல் கேடு அகற்றிவிடுவார் – சீறா:6/2
இடைந்திடும் பெரும் கேடு உடையவன் இவனே என்னும் அ பொருள் உரை பிறப்ப – சீறா:1456/2
தேற துன்புறும் கேடு எனக்கு வந்தடைந்தால் தேடிய திரவியம் அனைத்தும் – சீறா:1457/2
பொருந்திட நடவும் என் முன் புகல்வது புந்தி கேடு என்று – சீறா:1563/3
துன்பமும் ஒழியாது இனம் பெரும் கேடு சூழ்தர விளைந்திடும் என்பார் – சீறா:1906/2
கேடு இலா மதீனத்து உறை காபிர்கள் கேட்டு – சீறா:2477/2
கேடு இல் முன்றிலில் பசு அறுத்து இவண் கிடப்பவும் போராடல் – சீறா:3812/1
கிடங்கு அடுத்து அணி நிற்பது கேடு என – சீறா:4485/1
கேடு அறு மழைதான் உலகு எலாம் பெய்து கெடுத்திட வந்தது என்று உரைப்பார் – சீறா:4756/4

மேல்


கேடும் (1)

அவனியில் கேடும் முடிவினில் நரகும் அடைகுவன் அபூலகுபு எனவே – சீறா:1459/1

மேல்


கேண்-மின் (16)

புரை அற நுமக்கு சொல்வது ஒன்று உளது கேண்-மின் என்று அன்பொடு புகல்வான் – சீறா:989/4
இன்று ஒழித்திடு-மின் நான் ஒன்று இயம்புதல் கேண்-மின் என்றார் – சீறா:1353/4
உற்றது ஒன்று உளது யாவரும் கேண்-மின் என்று உரைத்தான் – சீறா:1507/4
தெரிதர கேண்-மின் என்ன செய்ய வாய் திறந்து சொல்வார் – சீறா:1728/4
சூழ்ச்சி ஒன்று உள கேண்-மின் என அபூஜகல் பகர்ந்திடுவான் – சீறா:2522/4
இதமுற கேண்-மின் என்று எடுத்து சொல்லுவான் – சீறா:2717/4
வரும் உள கருத்தும் கேண்-மின் என்று ஒதுங்கி வாய் புதைத்து உரைக்கலுற்றனனால் – சீறா:2894/4
அறைவது ஒன்று உளது கேண்-மின் எனும் உரை அருளி சொல்வார் – சீறா:3085/4
மடிவு இல் சிந்தையர் கேண்-மின் என்று ஒரு மொழி வகுப்பார் – சீறா:3830/4
அடியனேன் கூறும் மாற்றம் கேண்-மின் என்று அறைகுவானால் – சீறா:4189/4
இனியன மாற்றம் ஒன்று கேண்-மின் என்று இயம்புவானால் – சீறா:4194/4
அறிவு மீறிய வாய்மையீர் கேண்-மின் என்று அறைவான் – சீறா:4266/4
கறை கெழு மனத்தன் கேண்-மின் ஈது என கழறலுற்றான் – சீறா:4377/4
பற்றும் வாசகம் கேண்-மின் என்று உரை பகருவனால் – சீறா:4603/4
இல் ஆதி நம் நபியே கேண்-மின் என மொழி அருளி கூறும் – சீறா:4623/4
ஈண்டினர் யாரும் கேண்-மின் என மொழி கூறி கூறும் – சீறா:4627/4

மேல்


கேண்மையர் (1)

அதிக கேண்மையர் அன்பினர் ஆங்கு அவர் – சீறா:4517/4

மேல்


கேண்மையின் (1)

தொடர் அறும் கேண்மையின் மசுதிய் என்னும் அ – சீறா:3282/1

மேல்


கேண்மோ (1)

பூதல நபியாய் காண படைத்தனன் புகல கேண்மோ – சீறா:109/4

மேல்


கேணியும் (1)

கொடி_இலை சிறு கேணியும் குறுகிட நடந்தார் – சீறா:858/4

மேல்


கேழ் (5)

படியினில் சசியும் செம் கேழ் பரிதியும் நிகர் ஒவ்வாத – சீறா:643/1
நீல மா மங்குல் அம் கேழ் நெடும் குடை நிழற்ற வெற்றி – சீறா:1035/2
காரண கடலை ஒண் கேழ் கதிர் உமிழ் மலையை ஆதி – சீறா:1037/1
அவிரும் கேழ் அலத்தகம் இரு பதத்தினும் அணிவார் – சீறா:1121/4
பங்கயம் குவிய செம் கேழ் அரி மேல் பரவை சார்ந்தான் – சீறா:2256/4

மேல்


கேழல் (2)

வரை பல இறப்ப உளி குடைந்து அறுத்த வட்ட வாய் உரல் தலை கேழல்
பொரு களிறு உழக்க விரி கரம் கரிகள் போந்திடும் வனங்களும் கடந்தார் – சீறா:4921/3,4
அலங்கு உளை உரல் வாய் கவை அடி கேழல் அருவி நீராடிடும் இடமும் – சீறா:5003/1

மேல்


கேழலும் (1)

முதிர்ந்த மேதியும் கவை அடி கேழலும் முழுதும் – சீறா:758/2

மேல்


கேள் (7)

ஒன்னலர்க்கு அரியே கேள் என் உளத்தினில் உற்றது அன்றே – சீறா:604/4
இந்த மா நிலத்து ஒரு நிதியே எனது இரு விழி மணியே கேள்
சுந்தர புயன் அப்துல்லா எனது உறுதுணை உயிர்க்குயிரான – சீறா:652/1,2
தூய நல் பெருமை புதுமை ஒன்று உளது இங்கு இதனினும் கேள் என சொல்லும் – சீறா:2887/4
ஒல்லை எம் அரசர்-தம் உழையில் வேந்த கேள்
அல்லினின் நெருநல் நாள் அணுகினான் அரோ – சீறா:4545/3,4
வல் விரைவினுடன் எழுந்து வந்து சலாம் சொலி வணங்கி மறை_வலாய் கேள்
சொல் வசனத்து உவமை இல்லான் அறுசுகுறுசு அசைந்தது இன்று தூய்மை பெற்ற – சீறா:4674/2,3
தேசு உறு மெய் நபி அவனை வேண்டுவன கேள் எனவே செப்பினாரால் – சீறா:4681/4
அன்னவர் தாம் முகம்மதை பார்த்து ஐயா என் செய்தியை கேள் யான் ஆர் என்னில் – சீறா:4684/1

மேல்


கேள்வர் (1)

கடு தவழ்ந்து இருண்டு சேந்த கயல் விழி கதீஜா கேள்வர்
அடுத்து உறைந்த அவண் எங்கு என்ன அணி இதழ் வாய் விண்டார் ஆல் – சீறா:1583/3,4

மேல்


கேள்வரோடு (1)

அறன் வழுவாத செங்கோல் அகுமது கேள்வரோடு
நறை மலர் தடம் சூழ் வண்மை நசுதின் ஈண்டினர்கள் என்ன – சீறா:4185/2,3

மேல்


கேள்வன் (1)

சிலை நுதல் கதீஜா கேள்வன் செய் தொழில் வஞ்சம்-தானோ – சீறா:1549/3

மேல்


கேள்வி (4)

கால கேள்வி தான் அடாத காரணீகர் ஆளவே – சீறா:14/2
மலிதரும் கேள்வி அபாசல்மா-தமை – சீறா:3300/2
அந்தமில் கேள்வி ஆரணமும் பேரறிவு ஊரும் – சீறா:3911/1
வாழ்ந்த கேள்வி அகுமது இருத்தி முன் – சீறா:4234/2

மேல்


கேள்வியர் (1)

முதிரும் கேள்வியர் ஆதத்தின் மக்களின் முதியோர் – சீறா:1222/1

மேல்


கேள்வியர்கள் (2)

ஆய்ந்த கேள்வியர்கள் காட்சியில் பெரிய அதிசயம் என சிரம் அசைத்து – சீறா:2864/2
படர்ந்த கேள்வியர்கள் வந்து நபி முனம் பகர கேட்டு – சீறா:3087/2

மேல்


கேள்வியன் (1)

முதிய கேள்வியன் சடங்கு உளது எவ்வையும் முடிப்ப – சீறா:840/1

மேல்


கேள்வியாலும் (1)

கடந்த நூல் முறையினாலும் கல்வியோர் கேள்வியாலும்
படர்ந்த தன் அறிவினாலும் பகுத்து சீர்தூக்கி பார்த்து – சீறா:1057/2,3

மேல்


கேள்வியில் (1)

போந்திருந்து நல் அறிவினில் கேள்வியில் புகழில் – சீறா:1680/2

மேல்


கேள்வியின் (2)

நேயமும் மும்மறை நிகழ்த்தும் கேள்வியின்
ஆயும் நல் அறிவினும் அறிவதாகுமால் – சீறா:1820/3,4
பெருகும் கேள்வியின் குவைலிது தவத்தினில் பிறந்த – சீறா:1868/3

மேல்


கேளாது (1)

மோதுதலும் கேளாது ககுபாவில் தூக்கி வைத்த முறியை வாங்கி – சீறா:2177/3

மேல்


கேளார் (1)

திரை பெரும் புவியின் மேலோர் செல்வமே பெறுவர் கேளார்
நிரை பெரு நரகம் ஆழ கெடுவர் நீள் நிலத்தில் என்னால் – சீறா:1045/2,3

மேல்


கேளிர் (8)

உறு பொருள் தந்தை தாயர் உயிர் எனும் மனைவி கேளிர்
பெறு மனைக்கு உரிய மக்கள் பெறுவதற்கு உரைத்து காட்டார் – சீறா:2803/2,3
முடித்தனர் ஈன்றார் கேளிர் குழுவுடன் மொழிந்த ஆற்றால் – சீறா:2832/4
இறந்த மன்னவர் மைந்தரும் கேளிர் என்பவரும் – சீறா:3787/2
இன்னன புலம்பும் எல்வையில் கேளிர் யாவரும் திரண்டு இவண் ஈண்டி – சீறா:4121/1
திருந்தி நாள்-தொறும் கேளிர் சூழ் வாழ் பதி சேர்ந்தான் – சீறா:4265/4
திறத்தினர் ஆதி தூதர் உயிர் என சிறந்த கேளிர்
புறத்திடை சூழ சாபிர் பொறி வரி வண்டு கிண்ட – சீறா:4290/2,3
ஈனவன் ககுபு கேளிர் என்பவர் சுகுறா நீந்தி – சீறா:4357/2
வீட்டினை துறந்து வீர வேடமும் துறந்து கேளிர்
கூட்டமும் துறந்து யாரும் அவ மொழி கூறும் புன்மை – சீறா:4364/2,3

மேல்


கேளிர்-தம் (1)

பதியினில் வாழும் கத்துபான் எனும் கேளிர்-தம் மேல் – சீறா:4178/3

மேல்


கேளிர்கள் (1)

சடிலம் துஞ்சினும் கேளிர்கள் துஞ்சினும் தரித்த – சீறா:4586/1

மேல்


கேளிர்கள்-தமை (1)

மறம் மிகுத்திடும் கேளிர்கள்-தமை வரவழைத்து – சீறா:4266/2

மேல்


கேளிருக்கு (1)

அடுத்த கேளிருக்கு உரைத்தலும் அவரவர் கரத்தின் – சீறா:2691/1

மேல்


கேளிருடன் (1)

உரிய கேளிருடன் உழையோரையும் – சீறா:2334/2

மேல்


கேளிரும் (4)

பணர் விரிந்து அன கேளிரும் பாங்கினில் இருப்ப – சீறா:837/2
வேதனை ஆனேன் கேளிரும் இழந்தேன் விதியினை விலக்குவது எவனோ – சீறா:4096/4
ஆவி போதர கேளிரும் பிறரும் மற்றவர் தம் – சீறா:4166/1
ஆங்கு அவர் திறமும் கேளிரும் நிதியும் அழிதர தூடணித்து இறையோன் – சீறா:4463/1

மேல்


கேளிருள்ளேன் (1)

அடியன் மன புந்தியில்லேன் கத்துபான் கேளிருள்ளேன் அடங்கிலாத – சீறா:4535/1

மேல்


கேளிரை (1)

எனும் கேளிரை கிரிவைத்தாலல்லால் – சீறா:4567/3

மேல்


கேளிரொடும் (1)

வீறு ஆரும் தானையொடும் கேளிரொடும் கூண்டும் அமர் மேவி இ நாள் – சீறா:4536/3

மேல்


கேளீர் (3)

அ உரை கேட்டு அபுத்தாலிபு அக களிப்பு தலைமீறி அரசே கேளீர்
மௌவல் கமழ் குழல் மயிலை என் மகற்கு மணம் முடிக்க வரப்பெற்றேனால் – சீறா:1093/1,2
அன்னதால் அடியேன் துன்பத்து அழுங்கிலேன் இன்னும் கேளீர் – சீறா:3929/4
தோற்றமாம் அவர்-தம் மேன்மை தொழில் இனம் விளம்ப கேளீர் – சீறா:4864/4

மேல்


கேளுதி (1)

சிந்தையை விளக்கமாக கேளுதி தெரிய என்றார் – சீறா:1068/4

மேல்


கேளுதிர் (1)

அற்ற சொல் கேளுதிர் என நிகழ்த்துவரால் – சீறா:2473/4

மேல்