கூ – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கூக்குரல் 4
கூக்குரலிட்டான் 1
கூக்குரலிட்டு 1
கூக்குரலொடும் 1
கூச 2
கூசி 3
கூசிட 1
கூசுது 1
கூசுவது 2
கூசுவார் 1
கூட்ட 4
கூட்டத்தவரினை 1
கூட்டத்தார் 5
கூட்டத்தார்கட்கும் 1
கூட்டத்தாரிடத்தினில் 1
கூட்டத்தாரினில் 2
கூட்டத்தாரை 2
கூட்டத்தால் 1
கூட்டத்தாலும் 1
கூட்டத்தில் 5
கூட்டத்தின் 3
கூட்டத்து 2
கூட்டத்துக்கு 1
கூட்டத்தை 2
கூட்டத்தோர் 3
கூட்டத்தோர்க்கு 1
கூட்டம் 13
கூட்டமிட்ட 1
கூட்டமிட்டனனால் 1
கூட்டமிட்டு 2
கூட்டமும் 8
கூட்டமே 1
கூட்டா 1
கூட்டி 25
கூட்டிய 3
கூட்டியது 1
கூட்டிவிப்பதும் 1
கூட்டு 3
கூட்டுதல் 1
கூட்டும் 1
கூட்டுவன் 1
கூட்டுற 3
கூட்டுறும் 1
கூட 6
கூடமும் 2
கூடலில் 1
கூடலின் 1
கூடா 1
கூடி 42
கூடிய 11
கூடியும் 1
கூடியே 1
கூடிற்று 1
கூடிற்றோ 1
கூடினர் 2
கூடினன் 1
கூடினார் 7
கூடு 1
கூடும் 6
கூடுவார் 1
கூடுறாது 1
கூடுறும் 1
கூடையின் 1
கூண்ட 9
கூண்டவர் 2
கூண்டவருடனுமே 1
கூண்டவை 2
கூண்டார் 1
கூண்டி 1
கூண்டிராது 1
கூண்டு 28
கூண்டும் 1
கூத்தாட 1
கூத்தை 1
கூதிர் 1
கூதிரும் 1
கூந்தல் 37
கூந்தல்மாவுடன் 1
கூந்தலில் 3
கூந்தலும் 2
கூந்தற்கு 1
கூந்தாலம் 1
கூந்தாலமும் 2
கூப்பி 4
கூப்பிட்டு 1
கூப்பிடும் 1
கூம்பி 1
கூய் 4
கூய 4
கூயவன் 2
கூயினன் 1
கூயினான் 2
கூர் 19
கூர்த்த 4
கூர்த்திட 1
கூர்த்திருந்த 1
கூர்தர 25
கூர்தரும் 1
கூர்ந்த 3
கூர்ந்தனம் 1
கூர்ந்தார் 1
கூர்ந்து 26
கூர்ந்தே 3
கூர்மை 1
கூர்மையினை 1
கூர 21
கூரு 2
கூரும் 7
கூலி 1
கூலிக்கா 1
கூலியின் 3
கூலியும் 3
கூவ 2
கூவல் 6
கூவலும் 1
கூவி 43
கூவியது 3
கூவியே 2
கூவின் 1
கூவினர் 2
கூவினன் 2
கூவினார் 1
கூவினான் 1
கூவும் 1
கூவுவர் 1
கூழ் 2
கூளியிரதங்களல்லது 1
கூளியும் 1
கூற்றம் 1
கூற்றினை 2
கூற்று 5
கூற்றும் 1
கூற்றுறாது 1
கூற்றை 4
கூற்றொடு 1
கூற 39
கூறல் 1
கூறலும் 10
கூறலுற்ற 1
கூறலுற்றனர் 1
கூறலுற்றான் 1
கூறவும் 1
கூறா 1
கூறி 50
கூறிட்டு 1
கூறிட 4
கூறிடலும் 1
கூறிய 29
கூறியே 1
கூறில் 1
கூறிற்று 1
கூறினர் 4
கூறினள் 1
கூறினன் 2
கூறினனலன் 1
கூறினார் 14
கூறினாரால் 1
கூறினான் 4
கூறினானால் 1
கூறினிர் 1
கூறினும் 2
கூறு 19
கூறுகின்றார் 1
கூறுகின்றாள் 1
கூறுகூறு 1
கூறுசெய்தனரால் 1
கூறுதல் 1
கூறுபடு 1
கூறும் 45
கூறும்படிக்கு 1
கூறுமால் 2
கூறுலீன் 1
கூறுலீன்கள் 2
கூறுலீன்களில் 1
கூறுவதில் 1
கூறுவர் 1
கூறுவனால் 1
கூறுவார் 8
கூறுவாரால் 1
கூறுவான் 1
கூறுவீர் 1
கூறுவேம் 1
கூறையும் 1
கூன் 17
கூன 2
கூனல் 1
கூனி 2
கூனியும் 1
கூனும் 2

கூக்குரல் (4)

விரிந்த வீதிகள்-தொறுந்தொறும் கூக்குரல் விளக்கி – சீறா:2470/1
மாய வஞ்சகன் கூக்குரல் மறுத்து வாய் அடைப்ப – சீறா:2471/3
நலிதல் அன்றி ஓர் கூக்குரல் கேட்டனம் நடுவுநிலைமை – சீறா:2473/3
உன்னி வந்தது அ கூக்குரல் உரைத்திடும் உரையே – சீறா:2479/4

மேல்


கூக்குரலிட்டான் (1)

இருந்தவன் இவன் காண் என கூக்குரலிட்டான் – சீறா:976/4

மேல்


கூக்குரலிட்டு (1)

எயில் உடை மதீன மா நகர் நோக்கி இடித்து என கூக்குரலிட்டு
மயிர் புளகெழ வெம் கணை மழை பொழியும் வாங்கு வில் தட கை மேல் கொண்டு – சீறா:4929/2,3

மேல்


கூக்குரலொடும் (1)

போதுகின்றனர் என்று கூக்குரலொடும் புகன்றான் – சீறா:2469/4

மேல்


கூச (2)

கொட்டமிட்டு நின்று ஆடின எண் திசை கூச
எட்டும் என்னவும் எழுந்தன போர் என இகலும் – சீறா:3856/2,3
தாறுபட்டு எழுந்த மத மலை கூச தாலம் கீழ் விழ பணி பணிய – சீறா:4931/3

மேல்


கூசி (3)

கண்களும் வழுக்கி கூசி காரண பயம் உள் ஊறி – சீறா:2796/1
கூசி கூசி நின்று ஓடினர் சிலர் பெரும் குபிரர் – சீறா:4021/4
கூசி கூசி நின்று ஓடினர் சிலர் பெரும் குபிரர் – சீறா:4021/4

மேல்


கூசிட (1)

கூசிட உலகம் உட்க கொடுமரம் குழைய வாங்கி – சீறா:3945/3

மேல்


கூசுது (1)

இனத்தினில் போய்ப்போய் உரைப்பதற்கு உடலம் கூசுது அங்கு உரைப்பதும் இழிவு என் – சீறா:4095/1

மேல்


கூசுவது (2)

கூசுவார் சிலர் கூசுவது என் என குழைந்து – சீறா:3148/3
கூசுவது இல்லை ஆகையின் இ கூற்றினை – சீறா:4568/3

மேல்


கூசுவார் (1)

கூசுவார் சிலர் கூசுவது என் என குழைந்து – சீறா:3148/3

மேல்


கூட்ட (4)

கட கயத்து அடலினர் கனானத்து எனும் கூட்ட
படையொடும் புறப்பட்டனன் காலிது என்பவனே – சீறா:3783/3,4
வீரம் மிக்க கனானத்து கூட்ட வெம் படையும் – சீறா:3784/1
தொறுவினை கவர்ந்த கத்துபான் கூட்ட தொகை படை தலைவர்கள் திகைப்ப – சீறா:4930/2
பொரு திறல் கத்பான் கூட்ட நாற்பதின்மர் புகுந்து காபாவினை வளைந்து – சீறா:4958/2

மேல்


கூட்டத்தவரினை (1)

விரி பெரும் கூட்டத்தவரினை உபை சேய் விறல் பெறும் அப்துல்லாவிடத்தில் – சீறா:3610/2

மேல்


கூட்டத்தார் (5)

எனும் கூட்டத்தார் அமைத்த வெற்றியே – சீறா:2149/2
கொடும் சிலை கசுறசு என்னும் கூட்டத்தார்
இடும் பகையுடன் இவர் எதிர்ந்து தாக்கலும் – சீறா:2162/1,2
மன்னும் நெறி முறை தவாற பனீசகுது கூட்டத்தார் பலரும் கூடி – சீறா:4684/3
இருள் உறும் உறனி கூட்டத்தார் எண்மர் இயற்றிடும் பாதகம் அனைத்தும் – சீறா:5019/2
நிலையிலா உறனி கூட்டத்தார் என்னும் நீசரை பிடித்து வம் என்ன – சீறா:5020/3

மேல்


கூட்டத்தார்கட்கும் (1)

கோதுறாது அவுசு எனும் கூட்டத்தார்கட்கும்
காதிய கசுறசு கிளைக்கும் கட்டு அறாது – சீறா:2148/2,3

மேல்


கூட்டத்தாரிடத்தினில் (1)

திண்மை பெறும் பனீசகுது கூட்டத்தாரிடத்தினில் யான் சென்று மிக்க – சீறா:4685/3

மேல்


கூட்டத்தாரினில் (2)

கூட்டத்தாரினில் ஒன்பது பெயரினை குறித்தார் – சீறா:2451/4
பதி பனிசுலைமு கூட்டத்தாரினில் பல்லர் கூண்டு – சீறா:3666/3

மேல்


கூட்டத்தாரை (2)

கோன் நிலை பொருந்தி வாழும் கத்துபான் கூட்டத்தாரை
தீன் நிலை படுத்த வேண்டும் செயலினை கருத்துள் கொண்டார் – சீறா:3677/2,3
குறைவு அற நசுதில் வாழும் கத்துபான் கூட்டத்தாரை
மறை வழி இசுலாம் ஆக்கி மாதம் ஒன்று இருந்த பின்னர் – சீறா:3679/1,2

மேல்


கூட்டத்தால் (1)

கொலை மன கொடியவர் கூட்டத்தால் மனம் – சீறா:1802/1

மேல்


கூட்டத்தாலும் (1)

கூரும் வை வேல் படை கூட்டத்தாலும் தன் – சீறா:3621/3

மேல்


கூட்டத்தில் (5)

பின்னம் மாலிக்கத்து என்பதோர் கூட்டத்தில் பெரியோர் – சீறா:1225/3
குறுகலார் உறை கூட்டத்தில் ஆயினான் – சீறா:1411/4
ஆண்டு உறைந்திருந்த போதினில் கத்பான் கூட்டத்தில் அமர்ந்து எழும் கயவர் – சீறா:4926/1
குறை படும் உறனி கூட்டத்தில் எண்மர் வந்தனர் குணமுடன் ஏகி – சீறா:5012/2
கொலைபடும் உறனி கூட்டத்தில் உறைந்த கொடியவர் எண்மரை கொடுபோய் – சீறா:5028/1

மேல்


கூட்டத்தின் (3)

சுறுகும் என்னும் அ கூட்டத்தின் அரசர்கள் சூழ்ந்தே – சீறா:1226/2
விசயம் மிக்கு உயர் சுறுகுமாம் கூட்டத்தின் வீரர் – சீறா:1227/1
கோது உறும் கயினுக்காகு எனும் அவர்கள் கூட்டத்தின் காரணமாக – சீறா:3611/1

மேல்


கூட்டத்து (2)

கூட்டத்து ஆஷிங் குல பெரியோர்களும் – சீறா:1409/3
ஆண்டு சிறந்த சிற்றூருக்கு அதிபன் குசாயி கூட்டத்து உளன் – சீறா:4039/1

மேல்


கூட்டத்துக்கு (1)

அறப மாலிக்கத்து என்பதோர் கூட்டத்துக்கு அணித்தாய் – சீறா:1226/1

மேல்


கூட்டத்தை (2)

கூடிய பனீயமுறு என்னும் கூட்டத்தை
நாடி அங்கு ஒரு நெறி நடந்து போயினார் – சீறா:2725/3,4
தெரி பனீகுறைலா செறி கூட்டத்தை தேடி – சீறா:4632/1

மேல்


கூட்டத்தோர் (3)

இன்ன தன்மையன் நலீறு என்னும் கூட்டத்தோர்
மன்னன் வெம் குபிரினில் மனத்தை ஓட்டினன் – சீறா:4057/1,2
கூட்டத்தோர் பலர் கூடிய – சீறா:4155/2
கூட்டத்தோர் புறத்து உறைதலும் அசுகையா குறித்து – சீறா:4598/2

மேல்


கூட்டத்தோர்க்கு (1)

ஓடினர் அவுசு எனும் கூட்டத்தோர்க்கு என – சீறா:2163/2

மேல்


கூட்டம் (13)

அலகு இல் கூட்டம் உண்டு அ பெரும் ஷாமினில் அடைந்தால் – சீறா:564/2
வந்தது ஓர் படை கயிசு என வரும் பெரும் கூட்டம்
தம்தம் இல் விடுத்து அனைவரும் ஓரிடம் சார்ந்து – சீறா:590/2,3
கூடி நோக்குவது ஒத்தன களி மயில் கூட்டம் – சீறா:865/4
பகிர் விரல் சிறு கால் மென்மை படர் சிறை புறவின் கூட்டம்
திகழ்தர கூவும் ஓதை தெரிவையர் கூந்தற்கு ஊட்டும் – சீறா:921/2,3
எழு திரைக்கு உவந்து அனம் எழுந்த கூட்டம் போல் – சீறா:1151/2
அந்தரத்து உடுவின் கூட்டம் அனைத்தும் வந்தடைந்தது என்ன – சீறா:1743/3
வீரர்கள் கூட்டம் வாய்மையை முறித்து வேறு ஒரு தலத்திடை புக்கி – சீறா:3608/3
குரிசில் நம் நபியை போற்றி பதின்மர்-தம் கூட்டம் நீங்கா – சீறா:3695/1
ஒன்னலர்க்கு எதிர் ஓர் கூட்டம் உற மற்று ஓர் கூட்டம் மௌமூம் – சீறா:4200/1
ஒன்னலர்க்கு எதிர் ஓர் கூட்டம் உற மற்று ஓர் கூட்டம் மௌமூம் – சீறா:4200/1
உற்றுள திசை போய் நிற்க உற்ற அ கூட்டம் வந்து – சீறா:4201/2
மால் பாய்ந்துகொண்ட குல முஸ்தலிகு கூட்டம் எனும் மாந்தர் மன்னோ – சீறா:4296/4
கொய் சுவல் பரிகள் செல்ல நடந்தது பதாதி கூட்டம் – சீறா:5001/4

மேல்


கூட்டமிட்ட (1)

கூட்டமிட்ட வெம் படையின் முப்பகுப்பினில் குறித்து – சீறா:3867/1

மேல்


கூட்டமிட்டனனால் (1)

கோலம் ஆர் குரகதத்தொடும் கூட்டமிட்டனனால் – சீறா:3785/4

மேல்


கூட்டமிட்டு (2)

கூட்டமிட்டு குலத்தொடும் கூடினார் – சீறா:1402/4
குறைஷி அம் தலைவர்கள் பலரும் கூட்டமிட்டு
அறபிகள்-தம்முடன் ஆய்ந்து வாய்மையால் – சீறா:2142/2,3

மேல்


கூட்டமும் (8)

குறைஷிகள் பலரும் கனானி கூட்டமும்
மறமுடன் திரண்டனர் என்னும் வாசகம் – சீறா:3009/2,3
குவி பெரும் சேனையும் பரியும் கூட்டமும்
கவிகையும் துவசமும் கலப்ப பல்லியம் – சீறா:3653/1,2
பொங்கிய தானையும் புரவி கூட்டமும்
தங்கிய பொருளும் அ தலத்தின் விட்டுவிட்டு – சீறா:3657/1,2
கோவுடன் குடியும் கூடும் கூட்டமும் குலைந்து தத்தம் – சீறா:3670/3
வரு கனானத்து கூட்டமும் வளைந்த வாரிதியை – சீறா:3786/1
கூட்டமும் துறந்து யாரும் அவ மொழி கூறும் புன்மை – சீறா:4364/3
குறைசி அம் குழுவும் அளவில் கனானா கூட்டமும் அபசி வெம் படையும் – சீறா:4455/1
கூட்டமும் விரைந்து போய் கோத்திரை-கணின் – சீறா:4977/2

மேல்


கூட்டமே (1)

கதம் கொடு நெருங்கின கரியின் கூட்டமே – சீறா:1142/4

மேல்


கூட்டா (1)

மை வண்ண விழியாரிடத்தினில் உறையா மற்றொருவரை உடன் கூட்டா
செ வண்ண கருத்தில் தனி இருப்பதற்கே சிந்திக்கும் அதன்படி தேறி – சீறா:1245/2,3

மேல்


கூட்டி (25)

செவ்விய அறிவனை கூட்டி செல்க என – சீறா:326/2
குலம் கெழும் கொறியின் பின்னே முகம்மதை கூட்டி சென்றார் – சீறா:400/4
கூட்டி தாயிடம் சேர்ப்பதே கருத்து என குறித்தார் – சீறா:445/4
அறிவு அக முகம்மதை கூட்டி ஆதி நூல் – சீறா:483/2
நபி-தமை கூட்டி முன் நடத்தி ஆங்கு ஒரு – சீறா:530/3
தரும் பெரும் பயன் முகம்மதை சடுதியில் கூட்டி
திரும்பும் நும் மனை சென்ம் என உரைத்தனன் திறலோன் – சீறா:560/3,4
அலகு இல் வண் புகழ் சேர் வள்ளல் அகுமதை இனிதில் கூட்டி
தலைவ நீ வருக என்ன தாழ்ச்சி செய்து எழுந்து போந்தான் – சீறா:630/3,4
கோலம் ஆர் புலி வந்ததும் முகம்மதை யாம் கூட்டி வந்துறு பவம் என்ன – சீறா:692/3
மணி வகுத்து அனைய திண் தோள் முகம்மது கூட்டி சென்றார் – சீறா:1067/4
பெருத்த குலத்தவர்க்கு ஓதி குறைஷிகளின் முதியாரை பெரிது கூட்டி
பொருத்தம் இது நல தினத்தின் முகுர்த்தம் இது வருக என பொருவு இலாத – சீறா:1089/2,3
கனக்கு உற மருங்கு கூட்டி காவலர் அபித்தாலீபு – சீறா:1763/3
குற்றம் அற்ற தம் பெரும் குலத்தவரையும் கூட்டி
ஒற்றர் முன் புக பின் எழுந்தனர் குழுவுடனே – சீறா:1884/3,4
திருக்கு அற நாலு தாளும் செவ்விதில் கூட்டி அங்கை – சீறா:2077/1
கந்துகத்தின் பத நான்கும் அடிவயிறும் அங்கவடி காலும் கூட்டி
குந்தி அசைவு அற அமிழ்த்தி பதித்தது என வசுந்தரை வாய் கொண்டது அன்றே – சீறா:2665/3,4
பாசம் உற உடன் கூட்டி பரிவொடும் போய் புகுந்தனன் பதியின் மன்னோ – சீறா:2675/4
குறித்ததில் தொண்ணூறு இயல் மறையவரை கூட்டி இங்கு உறைக என கூற – சீறா:2862/3
கூண்டவருடனுமே கூட்டி செல்வதற்கு – சீறா:3248/2
குரகதத்தொடும் சில படையும் கூட்டி ஓர் – சீறா:3651/1
சிலை அயில் படைகள் தாங்கும் செல்வரும் பரியும் கூட்டி
புலி எனும் காரிதா-தன் புதல்வரை தலைமை செய்து – சீறா:3681/1,2
வித்தக அறி நீ முடிவினும் கூட்டி வேண்டிலா நரகினில் விடுவன் – சீறா:4101/4
பெட்பு உற கூட்டி உடன் வர ஏகி பேதையன் மனை தலைக்கடையின் – சீறா:4110/2
வன் திறத்தவர் எவரையும் மருங்கினில் கூட்டி
சென்று புக்கினர் இருந்தனர் வயின்வயின் சிறப்ப – சீறா:4417/3,4
பன்னி கூட்டி வந்து ஒரு விசைக்கு ஒருவன் வெம் பழியாய் – சீறா:4588/3
தொழுது அவள் மகிழ்ந்து சென்று தூதர் முன் கூட்டி வந்தாள் – சீறா:4792/4
நேச நாயகனை கூட்டி செல் என நிகழ்த்த யார்க்கும் – சீறா:4798/3

மேல்


கூட்டிய (3)

கூட்டிய பரியினோடும் ஒட்டகை திரளும் கொண்டு – சீறா:3687/3
கொஞ்சிய கிளியில் கூறும் என் மனையாள் கூட்டிய பரிமளம்-அதனை – சீறா:4115/3
கொன்றுகொன்று பெரும் களம் கூட்டிய
வென்றி மன்னவ என்னொடு வென்றி நீ – சீறா:4505/2,3

மேல்


கூட்டியது (1)

கூட்டியது என உருவெடுத்த கோலத்தார் – சீறா:3011/4

மேல்


கூட்டிவிப்பதும் (1)

கூட்டிவிப்பதும் வலியதோ கூட்டுவன் கோதாய் – சீறா:456/4

மேல்


கூட்டு (3)

கூட்டு முதலவன் விதிப்பும் மகள் கனவும் இவை நிகழ்ந்த குறிப்பும் நோக்கி – சீறா:1084/3
கூட்டு உறைந்து ஒளித்தல் மாற்றும் என பல கூய போலும் – சீறா:2066/4
கூட்டு உறா குழவிக்கு பால் கொடுத்து இவண் வருக என்றார் – சீறா:2099/4

மேல்


கூட்டுதல் (1)

கொந்து அலர் குழலாய் எம்மால் கூட்டுதல் அரியது என்றார் – சீறா:4789/4

மேல்


கூட்டும் (1)

கூட்டும் நம் படை உடைக்கும் என்பது குறித்திலிரால் – சீறா:3773/4

மேல்


கூட்டுவன் (1)

கூட்டிவிப்பதும் வலியதோ கூட்டுவன் கோதாய் – சீறா:456/4

மேல்


கூட்டுற (3)

ஒக்கல் கூட்டுற புறநகர்க்கு எழுக என்று உரைத்தார் – சீறா:202/4
கூவி முன் இருத்தி தாள் பெருவிரல்கள் இரண்டையும் கூட்டுற நெருக்கி – சீறா:2309/3
ஒக்கல் கூட்டுற அறபிகள் எவரும் வந்து உறைந்தார் – சீறா:3436/2

மேல்


கூட்டுறும் (1)

பொருந்த கூட்டுறும் தெய்வம் ஒன்று உளது யாம் புகுந்து அங்கிருந்து – சீறா:460/3

மேல்


கூட (6)

குணிப்ப அரும் கூட கோபுரத்து மீதினும் – சீறா:1148/2
பெரும் தமர்-தமக்கும் கூட பிழை விளைத்திடுவன் மாதோ – சீறா:2390/4
புனை மணி பரியின் மீது புரவலரிடத்தில் கூட
எனையும் வைத்திடு-மின் என்ன இரு விழி பிசைந்து நின்றாள் – சீறா:3189/3,4
இலங்கிய வாளும் கூட இரண்டு கூறு ஆயது அன்றே – சீறா:3947/4
குனித்து எழு மதியம் தவழ்தரு கூட கோபுரம் இலங்கும் இ ஊரில் – சீறா:4095/3
தூய நெறி இல்லாத பனீகுறைலா பெண்களொடும் சுதரும் கூட
ஏய தொகையாகியது ஓர் ஆயிரத்தைம்பதின்மரையும் இனிய கீர்த்தி – சீறா:4672/2,3

மேல்


கூடமும் (2)

வரை செய் மாடமும் கூடமும் மனைகளும் மறுகும் – சீறா:3116/3
குல வரை அனைய மாட கூடமும் நறை சேர் காவும் – சீறா:4863/1

மேல்


கூடலில் (1)

அழுந்து கூடலில் ஊடலில் களைந்த பொன் அணியும் – சீறா:3117/3

மேல்


கூடலின் (1)

கூடுவார் சிலர் கிளி என கூடலின் குறி கண் – சீறா:3147/3

மேல்


கூடா (1)

அயில் என வரிகள் சேரா அளகமும் முடியில் கூடா
தொயில் வரை மெய்யில் பூழ்தி பூத்ததும் துடையா காம – சீறா:3188/2,3

மேல்


கூடி (42)

சுந்தர பொறி அம் சிறை அறு கால் ஏழிசை அளி தொகுதியில் கூடி
மந்தரம் அனைய தருவின் மேல் வீழ்ந்து வாய்விட முழங்கிய ஓதை – சீறா:44/1,2
பதவியின் அரிய விண்ணோர் எண்ணிலா பகுப்பு கூடி
இதமுற தெரிசிக்கின்றார் என்றனன் என்றுமுள்ளோன் – சீறா:124/3,4
கூடி சூழ்ந்தவர் விதி பயன் என குலைகுலைந்து – சீறா:208/1
கொந்து அலர் குழலார் மனை எலாம் நிறைந்த கொழும் கதிர் பரப்பிட கூடி
வந்து வானவர்கள் இடம் அற நெருங்கி மனைப்புறம் காப்பு என இருப்ப – சீறா:373/2,3
செறி புனல் தடத்தின் நீழல் சேர்ந்து ஒருமுகமாய் கூடி
இறையவன் தூதர் முன்சென்று ஏவல்செய்து இருப்பர் அன்றே – சீறா:404/3,4
கூடி வந்தவர் அனைவர்க்கும் நல் மொழி கொடுத்து – சீறா:436/2
கோது அறும் துணைவரும் வழித்துணையுடன் கூடி
தீதுறும் கொடும் பாலையும் குறிஞ்சியும் சேர்ந்த – சீறா:447/2,3
வருகுவர் சரதம் என்ன மறை உணர் அறிவர் கூடி
தெரிதர உரைத்தது எல்லாம் இவர் என தேறும் வாளால் – சீறா:622/2,3
சிறிது பொன் எனதிடத்தினில் அளித்திடில் தேசிகருடன் கூடி
உறுதி ஷாமினுக்கு ஏகி இங்கு அடைகுவன் உமது அருள் உளதாகில் – சீறா:653/1,2
துறந்தவன் உரைப்ப பாவம் பகை ஒரு தொகையாய் கூடி
பிறந்து அபூஜகுல் என்று ஓதும் பெயரினன் பெயர்ந்தும் சொல்வான் – சீறா:811/3,4
கூடி நோக்குவது ஒத்தன களி மயில் கூட்டம் – சீறா:865/4
தேர் இனம் திரண்டு கூடி செழும் கொடி நுடங்கி நிற்ப – சீறா:928/2
தனம்-தொறும் பசலை பூத்த தையலார் திரண்டு கூடி
கனம் துதைந்து ஒதுங்கும் மாட கதிர் நிலா வீதி வாயில் – சீறா:1156/2,3
இனத்துடன் கூடி சஃது என்று இலங்குறும் அலங்கல் மார்பர் – சீறா:1348/2
சீற்றமும் கடுப்பும் மாறா சினத்தொடும் காபிர் கூடி
மாற்றலர் போல சூழ்ந்து மன்னவர் சஃதை நோக்கி – சீறா:1350/1,2
குறித்த வாசகம் நன்கு என திரளொடும் கூடி
நறை தட புய ஒலீது அருள் மகனை முன் நடத்தி – சீறா:1389/1,2
பகைத்த காபிர்கள் கூடி பனை கைமா – சீறா:1413/1
நடு நிலைமை ஆனேன் சாதியில் தலைவர் கூடி
நனி பகை வரினும் காண்பேன் காணும் நீ நவிறல் என்றார் – சீறா:1496/3,4
படிறு உரை பகரா செவ்வி அறபிகள் பல்லர் கூடி
உடன் ஒரு வழக்கை தேற்றி தேறிலாது ஒளிரும் செம்பொன் – சீறா:1556/2,3
உரைக்கு அடங்கா வெகுளி பொங்கு மனத்தினராய் குபிர் தலைவர் ஒருங்கு கூடி
வரை தடத்தை கொதுகு இனங்கள் அரிப்பது என சில வசனம் வளர்க்கின்றாரால் – சீறா:1639/3,4
குருளையும் பிணையும் கூடி வருவது குறித்து நோக்கி – சீறா:2114/1
கொடு மன குறைஷி அம் காபிர் கூடி அப்படி – சீறா:2146/1
தாமதியாது கூடி தளத்தொடும் திரண்டு வந்து ஈமான் – சீறா:2297/2
கூடி முந்திறு என்பவரையும் சகுதையும் குறுகி – சீறா:2484/2
மலை எனும் புய நம் நபியுடன் கூடி வந்த மன்னவர் மனை அனைத்தும் – சீறா:2870/1
புரி முறுக்கு அவிழும் தொங்கல் புய வரை அரசர் கூடி
ஒருவருக்கொருவர் உள்ளிட்டு உரை வெளிப்படுத்துவாரும் – சீறா:3052/3,4
கருதலர்க்கு அரி ஏறு எனும் காளையர் கூடி
தெரு எலாம் மண பைத்துகள் சொலிச்சொலி திரிவார் – சீறா:3149/3,4
சிலம்புகள் சிலம்ப பைம் பொன் சே_இழையவர்கள் கூடி
கலன் கதிர் எறிப்ப வேத_காரணர் மனைவியாக – சீறா:3208/2,3
கதிர்_கடவுளும் வான் பூத்த கணங்களும் சசியும் கூடி
புது குடியிருந்தது என்ன பொருந்து மேகலையும் சேர்த்தார் – சீறா:3215/3,4
பெருகும் அ இடத்தவர் கூடி பெட்பு உற – சீறா:3308/3
கூடி அங்கு உறைந்து கை கொடுத்த பத்திரம் – சீறா:3318/2
குலவும் ஒட்டக திரளொடும் பலருடன் கூடி
இலகும் வேல் கை அபாசுபியான் எவண் உறைந்தான் – சீறா:3446/2,3
கூறும் மக்க நல் நகரவர் குழுவுடன் கூடி
மாறு கொண்டு இவண் அடைந்தனர் ஒல்லையின் வளைந்து – சீறா:3452/1,2
கூடி கொண்டு அங்ஙன் மூட்டுதல் துணிந்தது கோறல் – சீறா:4019/2
ஆங்கு அவர் உணர்ந்து சேனை அனைவரும் ஒருங்கில் கூடி
தாங்க அரும் அயில் வாள் குந்தம் சக்கரம் பரிசை தண்டம் – சீறா:4186/1,2
சம்பொடு ஞமலி கூடி விருந்து உண சமைப்பன் மன்னோ – சீறா:4371/4
வஞ்சகம் பயின்ற குயையொடு கூடி உறுதியை மறுத்தனராம் போய் – சீறா:4460/3
மன்னும் நெறி முறை தவாற பனீசகுது கூட்டத்தார் பலரும் கூடி
என்னை உமது உள மகிமை அறிந்துவர விடுத்தனர் யான் இவண் வந்தேனால் – சீறா:4684/3,4
பெருமையும் பேறும் பெற்ற மலக்குகள் பெரிதாய் கூடி
அரு மறை பொருளாம் அல்லா அருளியபடியே வந்து – சீறா:4696/2,3
பற்பலபேரை பார்த்து பதின்மர் ஓர் குழுவாய் கூடி
நல் கனி அருந்தும் என்றார் நயந்து அவர் உரை தப்பாமல் – சீறா:4708/2,3
ஆய் சிறை தூவி புள்கள் அனைத்தும் ஒன்றாக கூடி
வாய் திறந்து அரற்றும் ஓதை முகம்மது நபியே எம்மை – சீறா:4724/1,2
மீது உற நடந்து காலால் விரைந்து சென்று ஓடி கூடி
காதல் சேர் நிலத்தை நாளும் காத்திட செறிந்தது அன்றே – சீறா:4752/3,4

மேல்


கூடிய (11)

கூடிய இருவர் தாமும் சுத்தாவில் குடியிருந்து இருபது சூலில் – சீறா:134/1
கூடிய பெயருக்கு எல்லாம் வகைவகை கூறுகின்றார் – சீறா:425/4
பொருந்த கூடிய மாக்களும் இடபமும் புரவியும் துகள் ஆர்ப்ப – சீறா:670/3
குன்றினில் திரிதரும் உடும்பை கூடிய
மன்றினில் விடுக என்று உரை வழங்கினார் – சீறா:1618/3,4
கூடிய தூறும் பாரில் குளித்திட குதித்து வல்லே – சீறா:2074/1
ஹாஷிம் முத்தலிபு என அடுத்து கூடிய
மாசு அறும் இரு குலத்தவரின் வாணிகம் – சீறா:2143/1,2
கூடிய ஜின்கள் எல்லாம் செவி மனம் குளிர கேட்டு – சீறா:2286/2
கூடிய பனீயமுறு என்னும் கூட்டத்தை – சீறா:2725/3
கூடிய பெயரினில் குறித்து காட்டினார் – சீறா:3007/4
குருதி நீர் துடைத்து வாள் உறை புகுத்தி கூடிய நால்வரும் சூழ – சீறா:4117/1
கூட்டத்தோர் பலர் கூடிய
பேட்டைக்கு ஏற்றி விற்பீர் என – சீறா:4155/2,3

மேல்


கூடியும் (1)

இறைவர் கூடியும் இடர்செயும் கொடும் கொலை இருளால் – சீறா:575/3

மேல்


கூடியே (1)

நிரைப்பெற கூடியே நினைத்து உசாவி நின்று – சீறா:307/3

மேல்


கூடிற்று (1)

கோறலை விரும்பி முன்னும் நரர் கையில் கூடிற்று உண்டோ – சீறா:2105/2

மேல்


கூடிற்றோ (1)

கோட்டு உடை கலையினோடும் கூடிற்றோ அலது ஓர்பாலில் – சீறா:2087/1

மேல்


கூடினர் (2)

குனையின் விட்டு எழுந்த கொடி இடை மடவார் கூடினர் ஒருமுகமாக – சீறா:355/1
கூடினர் நபியே ஏத்தும் கொற்றவா யாங்கள் நாளும் – சீறா:4722/2

மேல்


கூடினன் (1)

வெற்றி மா நபியுடன் ஒப்பு கூடினன் வெருவி – சீறா:4607/2

மேல்


கூடினார் (7)

குழுவுடன் திசைதிசை நிறைந்து கூடினார் – சீறா:1147/4
கூட்டமிட்டு குலத்தொடும் கூடினார் – சீறா:1402/4
நாட்டமுற்று இது நன்று என கூடினார் – சீறா:1409/4
உரியவர் குறைஷிகள் ஒருங்கு கூடினார் – சீறா:2141/4
உடல் உயிர் என உவந்து ஒருங்கு கூடினார் – சீறா:2146/4
ஊரிடை படையொடும் ஒருங்கு கூடினார் – சீறா:2993/4
உதபத்தும் வந்து உபைதாவை கூடினார் – சீறா:3035/4

மேல்


கூடு (1)

கூடு கோளரி திரள் என வர நெறி குறுகி – சீறா:204/2

மேல்


கூடும் (6)

கூடும் எம் இனத்தவர்களில் இதில் ஒரு குறிப்பும் – சீறா:2477/3
நெருங்கிய சிலம்பி நூலும் நீள் சிறை புறவின் கூடும்
சுருங்கிடாது அழியாது யாவர் தொடருவர் பொதும்பின் என்றார் – சீறா:2577/3,4
கூடும் எண்பது பெயருடனும் கோது அற – சீறா:3027/1
கோவுடன் குடியும் கூடும் கூட்டமும் குலைந்து தத்தம் – சீறா:3670/3
கூடும் வல் வினை மூட்டியது இவண் என குறிக்கொண்டு – சீறா:4268/3
கூடும் மெய் புலி ஏறும் குதிரையே – சீறா:4499/4

மேல்


கூடுவார் (1)

கூடுவார் சிலர் கிளி என கூடலின் குறி கண் – சீறா:3147/3

மேல்


கூடுறாது (1)

கூடுறாது இருக்கும் தான குறிப்பினை உணர்த்த கேட்டு – சீறா:3712/3

மேல்


கூடுறும் (1)

கூடுறும் பவள செவ்வி கொடி கிளைத்ததுவோ என்ன – சீறா:3173/3

மேல்


கூடையின் (1)

வெட்டுவார் அவை அடிக்கடி கூடையின் வீழ்த்தி – சீறா:4402/3

மேல்


கூண்ட (9)

கூண்ட கால் மடித்து இரு விழி கனல்கள் கொப்பிளிப்ப – சீறா:756/2
மறுவி மெய் கமழ்ந்த முகம்மதும் கூண்ட மக்கிகள் அனைவரும் செறிந்து – சீறா:1008/2
தேய மானிடரும் கூண்ட திரளொடும் மதீனம் என்னும் – சீறா:2348/3
உரத்தினும் முகத்தும் வேர்வை உதிர்ப்பொடும் காபிர் கூண்ட
வரத்தினை இரு கண் ஆர மன் அபூபக்கர் நோக்கி – சீறா:2574/2,3
சிந்தின மனத்தில் கூண்ட துன்பமும் சிதறிற்று அன்றே – சீறா:2845/4
கூண்ட இ பதி புறம் குறுகி எங்கணும் – சீறா:3286/2
ஒண் கதிர் உருவ வள்ளற்கு உறு பகையாகி கூண்ட
புண் கதிர் எஃகம் ஏந்தும் புரவலர் முகம் நோக்காது – சீறா:3417/2,3
கூண்ட தீனவரொடு முகம்மது-தமை கோறல் – சீறா:3983/3
நஞ்சு எனும் கொடிய குபிரொடும் கூண்ட நட்பு இல என திட வாய்மை – சீறா:4460/1

மேல்


கூண்டவர் (2)

கூண்டவர் எவரும் பொசித்திட முனம் போல் இருந்தது குறைந்தில அமுதம் – சீறா:2860/4
குறித்தவன் வாயில் புக்கி கூண்டவர் துயிறல் நோக்கி – சீறா:3703/2

மேல்


கூண்டவருடனுமே (1)

கூண்டவருடனுமே கூட்டி செல்வதற்கு – சீறா:3248/2

மேல்


கூண்டவை (2)

குவி பெரும் தானை நாப்பண் கூண்டவை அலி என்று ஓதும் – சீறா:3175/3
கொத்து அலர் தூற்றி வாழ்த்தி கூண்டவை குறிக்கில் பேதை – சீறா:3200/3

மேல்


கூண்டார் (1)

கொற்ற மன் வரவிடுத்தவரிடத்தினில் கூண்டார் – சீறா:2003/4

மேல்


கூண்டி (1)

கொடு வரும் சோகினை கூண்டி யாவரும் – சீறா:2746/2

மேல்


கூண்டிராது (1)

கோது இலாது ஒசீவனம் தின்று உவந்தவர் கூண்டிராது
போதுக செயினபு என்னும் பூம் கொடி மனது நாணி – சீறா:4714/1,2

மேல்


கூண்டு (28)

குலம் தரு தெய்வ வணக்கமும் செய்து குழுவுடன் உழுநர்கள் கூண்டு
நிலம்-தனை வாழ்த்தி வலக்கரம் குலுக்கி நெல் முளை சிதறிய தோற்றம் – சீறா:46/2,3
பெறற்கு அரும் சுவன வானோர் அனைவரும் பெரிது கூண்டு என் – சீறா:123/3
கணித்திடா பசும்பொன் எடுத்தெடுத்து அமைத்த கவின் குலம் கூண்டு எழும் கணமோ – சீறா:239/2
குலமும் அன்று ஒதுங்கி வானகம் புகாமல் கூண்டு நக்கேத்திரம் எரிந்து – சீறா:261/3
மின் அவிர் சுவன வானவர் கூண்டு விளங்கு ஒளி இன மணி தசும்பில் – சீறா:282/1
தம் இனத்தாருடன் கூண்டு தாழ்வு இலா – சீறா:313/3
கூண்டு வந்து எடுப்பார் புகழ்ந்து போற்றிடுவார் கொழும் கனி முகம்மதை இவருக்கு – சீறா:362/1
குவிதரும் தன கொடி அலிமாவையும் கூண்டு
கவின் பழுத்து ஒழுகிய முகம்மதுவையும் கண்டு – சீறா:439/2,3
மடங்கல் ஏறு அனையவர் கூண்டு மாசு இலா – சீறா:537/2
பாரினில் அடங்கா விண்ணோர் பன்முறை பெரிதில் கூண்டு
சீர் உறை பாத காப்புற்று இருப்பது தெரிய காணார் – சீறா:599/1,2
அதிர்தர உரைத்து பல்லரும் கூண்டு இ ஆற்றிடை முன்னிலையானோன் – சீறா:675/3
சூதர்கள் கூண்டு இனிது உரைத்த சொல்லை ஓர் – சீறா:908/1
குறைஷி மன்னவர் அனைவரும் ஒருங்குற கூண்டு
நறையுறும் சுதை மதிள்-தனை நாலு பங்காக – சீறா:1232/2,3
மரு மலி வாகை தாங்கு மன்னவர் திரளில் கூண்டு
திரு நகர் புறத்தும் கோயில் தெருவினும் செறிந்து தூளி – சீறா:1716/2,3
பொன் அணி மாட வீதி நகர் புறத்து அடுத்து கூண்டு
மன்னிய குழுவின் வந்தார் மா நிலம் தழைக்க வந்தார் – சீறா:2276/3,4
குறைஷி அம் குல காபிர்கள் அனைவரும் கூண்டு
நிறைதரும் பெரும் குழுவினில் புக மனம் நேடி – சீறா:2501/1,2
குனித்த வில் தட கை வீரர் திடுக்கொடும் கூண்டு வந்தார் – சீறா:2798/4
சிதறின கூண்டு நின்றில இரண்டு செவிகளும் அடைப்ப இ திசையில் – சீறா:2882/1
கூண்டு இருந்து எழுந்து மதீன மா நகரில் குலத்தொடும் இனிதுற புகுந்து ஓர் – சீறா:2892/2
வல்லவன் உரை மறாமல் எண்ணில் வானவர்கள் கூண்டு
சொல்ல அரும் சுவன நாட்டு சுடர் மணி மனைகள்-தோறும் – சீறா:3225/1,2
எழில் பெறும் அப்துல்லாவும் எண்மரும் கூண்டு சுற்றி – சீறா:3337/2
பதி பனிசுலைமு கூட்டத்தாரினில் பல்லர் கூண்டு
விதி முறை மறையின் மாற்றம் பொய் என வெறுத்து மன்னோ – சீறா:3666/3,4
குறைந்து உயிர் மீள தாக்கி கூர் இருள் காலை கூண்டு
நிறைந்தவருடனும் நின்று பயப்பய நீங்கினாரால் – சீறா:3715/3,4
சீற்றம் கூண்டு உரு கொண்டு என தோன்றிய திறலோர் – சீறா:3789/1
முன்னவர் யாரும் கூண்டு முரண் படை முகம்மது ஆனோன் – சீறா:4380/1
கூண்டு போர் முடிப்போம் என்ன குறித்ததும் விரித்து சொன்னான் – சீறா:4390/3
கூண்டு போர்செய் குறைசிகளோடு எறுழ் – சீறா:4816/3
கூண்டு அரு நிரை பின் ஏகி சென்றனர் கூற்றும் அஞ்ச – சீறா:4941/4

மேல்


கூண்டும் (1)

வீறு ஆரும் தானையொடும் கேளிரொடும் கூண்டும் அமர் மேவி இ நாள் – சீறா:4536/3

மேல்


கூத்தாட (1)

ஆடின பேய் களித்தன தீன் உவந்தன போர் வென்றியொடு மறம் கூத்தாட – சீறா:4319/4

மேல்


கூத்தை (1)

உன்னுடைய திரு கூத்தை அறிவது என்-கொல் பதவி எனும் ஓயா இன்பம்-தன்னை – சீறா:4525/3

மேல்


கூதிர் (1)

ஏது மாயம் என்று அறிந்திலம் கூதிர் கால் அடித்து – சீறா:4604/1

மேல்


கூதிரும் (1)

கூதிரும் குறும் திவலையும் இருட்டொடும் கொணர்ந்து – சீறா:4587/1

மேல்


கூந்தல் (37)

மை தடம் கூந்தல் கரு விழி செ வாய் எயிற்றியர் வயிறு அலைத்து ஏங்க – சீறா:33/2
கூந்தல் அம் பிடி மா மெல் நடை பயிலும் குட முலை கடைசியர் செழும் கை – சீறா:54/1
கரும் தடம் கூந்தல் செ வரி வேல் கண் கடைசியர் குழாத்தொடும் திரண்டு – சீறா:58/2
கூந்தல் வெண் திரை கடலிடை முகில் என குலவும் – சீறா:67/4
சிந்துர பிறை நல் நுதல் கரும் கூந்தல் செ வரி தடங்கண்ணார் நெருக்கும் – சீறா:85/2
மை படும் கரிய கூந்தல் மட மயில் வடிவு உட்கொண்டு – சீறா:118/3
நெறித்து இருண்டு அடர்ந்த செழும் மழை கூந்தல் நேர் இழை வன முலை அலிமா – சீறா:381/1
விரை மலர் செருகும் கூந்தல் மென் கொடி அலிமா கேட்டு – சீறா:396/2
வண்டு கண்படுக்கும் கூந்தல் மட மயில் கதிஜா என்னும் – சீறா:623/3
முருக்கு இதழ் கரிய கூந்தல் முத்த வெண் நகையினார் தம் – சீறா:934/1
செய்ய கண் குளிர கண்ட செழும் முகில் கரிய கூந்தல்
தையல் தன் உளத்தின் காதல் பகுதி யார் சாற்றற்பாலார் – சீறா:1051/3,4
சுரும்பு இமிர் கரிய கூந்தல் சுடர்_தொடி கதீஜா தம்-பால் – சீறா:1061/1
கன முகில் அனைய கூந்தல் காரிகை ஒருத்தி உள்ள – சீறா:1164/1
மயல் கடல் படிந்து கூந்தல் மலர் மணி கலையும் போக்கி – சீறா:1165/1
கூந்தல் சோர குழைந்து நிற்பார் சிலர் – சீறா:1196/2
நறை ஆர் கூந்தல் கதீஜாவை நண்ணி உலுவும் வணக்கமும் முன் – சீறா:1334/3
மாரி அருந்தி பண் மிழற்றி வரி வண்டு உறங்கும் மலர் கூந்தல்
நாரி சுருதி முறை வணங்கி நளின மனம் கூர்ந்து இருந்ததன் பின் – சீறா:1335/1,2
கான் அமர் கூந்தல் செ வாய் கடு அடர் கொடிய வாள் கண் – சீறா:1717/3
விதிர் சினை கரங்கள் சாய்த்து மென் தழை கூந்தல் சோர – சீறா:2064/3
மரு மலர் கரிய கூந்தல் மயில் உறை மனையின் வந்தார் – சீறா:2293/4
கது அகில் கரிய கூந்தல் காரிகை பாத்திமா-தம் – சீறா:3042/3
வரி விழி கரிய கூந்தல் மங்கை-தம் வதுவை வேட்டு – சீறா:3052/2
குனி சிலை புருவம் வாள் கண் கொடி இடை கரிய கூந்தல்
கனி இதழ் சிறு வெண் மூரல் காரிகை நலத்தை நாடி – சீறா:3060/1,2
பனி மலர் செருகும் கூந்தல் பாவை-தம் எழிலும் சூட்ட – சீறா:3067/2
பைம் தொடி கரிய கூந்தல் பாத்திமா பொருட்டால் வானில் – சீறா:3070/2
தேன் இமிர் அலங்கல் கூந்தல் சே_இழைக்கு உரைப்ப செய்தார் – சீறா:3093/2
ஏடு அவிழ் மலர் பூம் கூந்தல் இலங்கு இழையவர்கள் மொய்த்தார் – சீறா:3173/4
கறை அளி முரலும் கூந்தல் கண்ணி ஓர் கையில் ஏந்தி – சீறா:3177/3
அல் எனும் கூந்தல் கையால் அடிக்கடி முடித்து வாய்த்தது – சீறா:3178/1
கார் என திரண்ட கூந்தல் காட்டினில் வரி வண்டு ஆர்ப்ப – சீறா:3195/3
நல் நெடும் கூந்தல் காட்டின் நறும் புகை கமழ ஊட்டி – சீறா:3210/3
கோட்டு அலர் கமழும் கூந்தல் குறத்தியர் கவண் கல் ஏந்தி – சீறா:3382/2
கற்றை அம் கரிய கூந்தல் கன்னியை விளித்து மன்னன் – சீறா:3708/3
சில் மலர் செருகும் கூந்தல் சே_இழை ஒருத்தி என்-பால் – சீறா:3709/2
எண்ணெய் ஆர்ந்து இருண்ட நெறி அறல் கூந்தல் இல்லவளுடன் வர எழுந்து – சீறா:4081/3
துலக்கு வெண் தரள மூரல் துடி இடை கரிய கூந்தல்
மலக்கம் இல் கூறுலீன்கள் வந்து நின்று ஏவல் செய்ய – சீறா:4697/3,4
மழை பொரு கூந்தல் வால் தயிர் உடைத்த மத்தினால் உடைபடும் திவலை – சீறா:5005/2

மேல்


கூந்தல்மாவுடன் (1)

கூந்தல்மாவுடன் பின்னிட வருக என குழுவை – சீறா:770/3

மேல்


கூந்தலில் (3)

சரிந்த கூந்தலில் இருந்த வண்டு எழுந்து பூம் தடத்தில் – சீறா:68/2
வழிந்த சந்தமும் கூந்தலில் கழித்து எறி மலரும் – சீறா:3117/2
சொருகு கூந்தலில் மாலைகள் துயல்வர துடி போல் – சீறா:3146/2

மேல்


கூந்தலும் (2)

திருத்து கூந்தலும் தேம் கமழ் மாலையும் – சீறா:1182/1
அல் எனும் கூந்தலும் அரசர் சீயமும் – சீறா:3260/3

மேல்


கூந்தற்கு (1)

திகழ்தர கூவும் ஓதை தெரிவையர் கூந்தற்கு ஊட்டும் – சீறா:921/3

மேல்


கூந்தாலம் (1)

வீக்கினார் செழும் கரத்தினில் விளங்கு கூந்தாலம்
ஆக்கினார் பருப்பதத்தில் வீழ் இடியினும் அதிர – சீறா:4409/2,3

மேல்


கூந்தாலமும் (2)

கொட்டும் ஏந்து கூந்தாலமும் பலபல கொணர்ந்து – சீறா:4402/2
நெட்டு உருக்கு உளி முறிந்த கூந்தாலமும் நிமிர – சீறா:4406/2

மேல்


கூப்பி (4)

விரிந்த செம் கரம் கூப்பி உள் மன வினை வெறுத்து – சீறா:580/2
கண்டு கண் களித்து உள் அஞ்சி கர கமலங்கள் கூப்பி
ஒண்_தொடி கதிஜா என்னும் ஓவியம் உரைத்த மாற்றம் – சீறா:632/1,2
தெரி மலர் கரங்கள் கூப்பி சேவடி வணங்கி நின்ற – சீறா:1042/1
மரை தட மலர் கை கூப்பி மைசறா மனையில் போனான் – சீறா:1071/4

மேல்


கூப்பிட்டு (1)

அடங்கலும் செவி கொளா கூப்பிட்டு ஆர்த்ததால் – சீறா:2758/4

மேல்


கூப்பிடும் (1)

குட வயிறு உளைந்து கூப்பிடும் பேழ் வாய் கூன் பிடர் சுரிமுக சங்கம் – சீறா:4987/1

மேல்


கூம்பி (1)

கொழு மடல் செழும் கமல மென் மலர் முகம் கூம்பி
அழுது சஞ்சலத்து உறைந்தனர் அப்துல் முத்தலிபு – சீறா:470/3,4

மேல்


கூய் (4)

கூய் திரண்டு அளி இனம் குடைந்துழி நறா குளித்து – சீறா:859/1
கூய் அளித்த செல்வம் என்றும் சிறியோர்கள் அறியாது குரைப்பது எல்லாம் – சீறா:4529/3
போக மற்ற புருடரை கூய் பத – சீறா:4665/2
செருகு வெம் சின சேனையை கூய் இவண் – சீறா:4801/3

மேல்


கூய (4)

குருதி கொப்பிளித்த வேதின சூட்டு குக்குடம் திசை-தொறும் கூய – சீறா:1937/4
கூட்டு உறைந்து ஒளித்தல் மாற்றும் என பல கூய போலும் – சீறா:2066/4
கூய எத்திசை-தொறுந்தொறும் சேவலின் குலங்கள் – சீறா:2471/4
கூய பேருவகை பொதுவனை நோக்கி கொடிப்புலி மறுத்தும் வாய் திறந்து – சீறா:2887/2

மேல்


கூயவன் (2)

கூயவன் தந்தை ஆசிறையும் கோது இலா – சீறா:1462/3
கூயவன் யாவன் என்று எழுந்து கோதையர் – சீறா:3237/1

மேல்


கூயினன் (1)

நின்றனன் கூயினன் நெடிது தன் மனம் – சீறா:3638/1

மேல்


கூயினான் (2)

கொடுகிய குளிரின் வந்து ஒருவன் கூயினான் – சீறா:3236/4
கூயினான் இனி என் செய்குவேன் என குழறி – சீறா:4013/2

மேல்


கூர் (19)

கொண்ட மா மயலொடு மனமும் கூர் விழி – சீறா:168/3
கூர் உடை கயல்கள் ஓடி குதித்தன குளித்து தேக்கி – சீறா:636/3
கூர் தவா வெளிப்படாமல் கற்பு எனும் வேலி கோலி – சீறா:637/3
விரி கதிர் எஃகம் கூர் வாள் வில்லுடை தலைவரோடும் – சீறா:1749/2
கூர் இலை கதிர் வேல் செம் கை தீனவர் குழாம்கொண்டு ஏத்த – சீறா:2768/3
இ பெரும் பதியோர்க்கு அடிமையன் ஆனேன் இப்பொழுது இதற்கு முன் நயம் கூர்
செப்ப அரு நூல்கள் பலபல உணர்ந்தும் செவி வழி ஒழுகிட பெரியோர் – சீறா:2896/2,3
இடி என முரசு பல்லியம் கறங்க கூர்
வடி நெடும் கதிர் அயில் மலிந்து மின்னிட – சீறா:3015/2,3
கூர் அயில் பொருது நீண்ட கொடி வரி விழியின் மையும் – சீறா:3195/2
கூர் அயில் தாங்கும் செம் கை கோ உதுமானும் வெற்றி – சீறா:3363/3
விரி கதிர் எஃகம் கூர் வாள் வில் மழு சவளம் குந்தம் – சீறா:3401/2
கூர் இலை கதிர் வேல் ஏந்தி கொலை மத களிறு போல – சீறா:3682/3
கூர் அயில் கரத்தில் தாங்கி குரகத மேல் கொண்டாரால் – சீறா:3694/4
குறைந்து உயிர் மீள தாக்கி கூர் இருள் காலை கூண்டு – சீறா:3715/3
கொல்லும் கூர் கணை குதைமட்டும் மார்பிடை குளிப்ப – சீறா:3894/1
உயிர் என திரண்டு உவகை கூர் மகள் வயிற்று உதித்த – சீறா:4161/1
திரண்ட கூர் மருப்பு உடைய வல் விடை இன திரளும் – சீறா:4254/1
மடிய தாக்கினர் காய்த்திய கூர் உளி மாட்டி – சீறா:4405/2
சிறந்த அசுகாபிமார்களில் ஒருவர் சிந்தை கூர் புகர் தினம்-அதனில் – சீறா:4759/3
சிந்தை கூர் சில செய்தி கேட்டு உம்முழை புகுந்தேன் – சீறா:4844/3

மேல்


கூர்த்த (4)

கூர்த்த தம் மனத்து அதிசயித்து அகம் மகிழ்கொண்டு – சீறா:334/2
கூர்த்த தம் கருத்து உள் உறை கொண்டலை – சீறா:1193/3
கூர்த்த வள் உகிர் கால் நீண்ட வால் வரி ஆர் கொடிப்புலி கொடிய வெம் பசியால் – சீறா:2879/3
கூர்த்த சீர் சகுபிமாரில் குரை கழல் சுலைக்கு என்போர் – சீறா:4742/3

மேல்


கூர்த்திட (1)

விண்டு கூர்த்திட பார்த்தனன் தெளிந்து இவர் விரை மலர் முகம் நோக்கி – சீறா:649/2

மேல்


கூர்த்திருந்த (1)

கூர்த்திருந்த குறைசிகள் முன்பு சென்று – சீறா:4820/2

மேல்


கூர்தர (25)

புன கொடி துன்புற புந்தி கூர்தர
நினைத்த நல் மொழி பல நிகழ்த்தி பங்கய – சீறா:514/2,3
புந்தி கூர்தர போற்றிய வள் உகிர் புலியை – சீறா:765/2
ஆகம் கூர்தர விருந்தளித்து அவரவர் கரத்தில் – சீறா:833/1
ஓகை கூர்தர நல் மொழி எடுத்தெடுத்து உரைத்தான் – சீறா:833/4
புந்தி கூர்தர மக்கிகள் அனைவரும் போனார் – சீறா:853/4
காதல் கூர்தர ககுபத்துல்லாவினை கடிதின் – சீறா:1221/3
புந்தி கூர்தர உரைத்தனர் கேட்டனர் புகழ்ந்தார் – சீறா:1506/3
என்று உரை பகர்ந்தவன் இதயம் கூர்தர
நன்று என முறுவல் கொண்டு இனிய நம் நபி – சீறா:1618/1,2
புந்தி கூர்தர கேட்டனர் சிலர் அதில் பொருவா – சீறா:2041/3
அங்கு உறைந்து அவர் அகத்து அன்பு கூர்தர
பொங்கிய சில மொழி புகன்று பின்னரும் – சீறா:2154/1,2
புந்தி கூர்தர செழும் கலிமா-தனை புகட்டி – சீறா:2216/2
ஆகம் கூர்தர உண்டவர் யாவரும் – சீறா:2344/1
சிந்தை கூர்தர ஆதி-தன் திரு சலாம் உரைத்து – சீறா:2459/3
புந்தி கூர்தர கொறியொடும் வனத்திடை போனான் – சீறா:2643/4
இனிமை கூர்தர மணத்தொடும் கறி சமைத்திடுவார் – சீறா:3140/4
ஓகை கூர்தர நடந்து பள்ளியினிடத்து உறைந்த – சீறா:3829/3
சிந்தை கூர்தர கசுறு எனும் தொழுகையை செய்தல் – சீறா:4158/2
புந்தி கூர்தர வந்த தாயே என போற்றி – சீறா:4170/2
உள்ளம் கூர்தர நீ இவண் எழுந்திடு என்று உரைத்தார் – சீறா:4428/4
மல்லல் அம் தளத்தொடும் மடிமை கூர்தர
எல்லையில் துயரினுள் இடைந்து வாடினர் – சீறா:4571/2,3
பாகம் கூர்தர தக்குபீர் முழக்கலும் பரந்த – சீறா:4589/2
உள்ளம் கூர்தர மாற்றலர் முனைப்பதி எவரும் – சீறா:4616/1
தயவு கூர்தர முகம்மது நபி சரண் சார்ந்தான் – சீறா:4635/2
காதல் கூர்தர மக்கத்து காபிருக்கு இதனை – சீறா:4843/3
சிந்தை கூர்தர போற்றிய நாயகர் திருமுன் – சீறா:4986/2

மேல்


கூர்தரும் (1)

சிந்தை கூர்தரும் உவப்பொடும் தினந்தினம் போற்றி – சீறா:3748/3

மேல்


கூர்ந்த (3)

கல் செறி பொதும்பில் கூர்ந்த கண்டக வனத்தில் சேர்ந்த – சீறா:398/1
பறி தலை விரிப்பும் கூர்ந்த படு கொலை விழியுமாக – சீறா:2057/2
கூர்ந்த தம் மனத்து உவகையில் சில மொழி கொடுப்பார் – சீறா:2620/4

மேல்


கூர்ந்தனம் (1)

எண்ணரும் சிறப்பொடும் இனிது கூர்ந்தனம்
அண்ணலை குறித்து உமர் அடுத்து தீன் எனும் – சீறா:2423/2,3

மேல்


கூர்ந்தார் (1)

தயவுடன் நபியும் அன்னோர்-தமை மகிழ்ந்து அன்பு கூர்ந்தார்
வியன் உலகு-அதனில் சென்றார் விண்ணவர்க்கு இறைவர்-தாமே – சீறா:4698/3,4

மேல்


கூர்ந்து (26)

பதியினில் கொடுவர பார்த்து சிந்தை கூர்ந்து
அதிசயித்து அப்துல் முத்தலிபு மா மலர் – சீறா:525/2,3
நிறை வளம் பல கண்டு அகம் களி கூர்ந்து நிரை மணி புரவி விட்டு இறங்கி – சீறா:1008/3
மண்ணினுக்கு அரசாய் வந்த முகம்மதின் வடிவு கூர்ந்து
கண்ணினும் கருத்தும் மாறாது அடிக்கடி தோற்ற நாணி – சீறா:1053/1,2
குவைலிது கேட்டு ஆநந்த கொழும் கடல் குளித்து கூர்ந்து
தவம் உயர் அறிவனோடும் சம்மதித்திருந்தான் அன்றே – சீறா:1060/3,4
இருவரும் சம்மதித்து உரைத்தார் என குறைஷி குலத்து அரசர் இதயம் கூர்ந்து
மரு மரு பூம் குழலாட்கு முகம்மதுக்கு மணநாளை வகுத்து கூறி – சீறா:1094/1,2
பந்தி கூர்ந்து உடல் புளகுற இறைவனை புகழ்ந்து – சீறா:1220/3
அரசர் மிக்கு உவகை கூர்ந்து அ அணி துகில் இருத்தும் போதில் – சீறா:1260/2
நாரி சுருதி முறை வணங்கி நளின மனம் கூர்ந்து இருந்ததன் பின் – சீறா:1335/2
உள் நிறை உவகை கூர்ந்து எ ஊரவன் நின் பேர் ஏது என்று – சீறா:2247/2
செவி அறிந்து இதயம் கூர்ந்து தெரிதர என்னை இந்த – சீறா:2280/3
மனத்தின் நல் மகிழ்ச்சி கூர்ந்து முசுஇபை போற்றி மன்னர் – சீறா:2378/1
உதவுதற்கு ஏதெனினும் மனையிடத்து உளவோ என உரைப்ப உள்ளம் கூர்ந்து
மதுரம் ஒழுகிய கோதும்பு உறட்டி மூன்று உள என மான் வழங்க வாங்கி – சீறா:3750/2,3
ஐயனே துயர் கூர்ந்து உள்ளம் அஞ்சுவது ஆண்மை அன்றே – சீறா:3928/3
ஒருவருக்கொருவர் உள் உவகை கூர்ந்து நல் – சீறா:4176/2
நன்று இது என்று உவகை கூர்ந்து நகை மணி தொடையல் வேய்ந்த – சீறா:4197/1
சிந்தை நன்கு அருள் கூர்ந்து திறன் மிகும் – சீறா:4223/1
சிந்தை கூர்ந்து அவர் அருள்செயின் சேணொடு இ உலகும் – சீறா:4278/1
புல்லும் உள்ளக களிப்பு என புந்தி கூர்ந்து உடனே – சீறா:4595/2
குழுவதாய் நிறை பனீகுறைலா மதி கூர்ந்து
பழுது இலா நபி-தமை கண்டு நல் உரை பகர்ந்து – சீறா:4638/2,3
சிந்தை கூர்ந்து அறையில் சிறைசெய்தனர் – சீறா:4661/4
இரு விழி ஆர நோக்கி இதயத்தின் மகிழ்ச்சி கூர்ந்து
திரு மலர் வதனம் கோட்டி செவ்விய நிறை போர்த்து அல்லா – சீறா:4701/2,3
சிந்தை கூர்ந்து உரைப்ப கேட்டு சிறந்த சீர் சகுபிமார்கள் – சீறா:4715/2
கேட்டவர் அன்பு கூர்ந்து கிருபைசெய்து அதனை ஆள – சீறா:4737/1
குறை அவள் இரந்து கூற நபி அருள் கூர்ந்து நாம் ஓர் – சீறா:4797/1
சிந்தை கூர்ந்து அசுகாபிகட்கு இ உரை செப்பி – சீறா:4818/2
மலைவு அற இருப்பிர் என்றார் அனைவரும் மகிழ்ச்சி கூர்ந்து
கலை பயில் இறசூல் சொன்ன கட்டளைப்படியே செய்து – சீறா:4887/2,3

மேல்


கூர்ந்தே (3)

கோன் உவந்தவர் அதிசயித்து உளம் களி கூர்ந்தே
ஊனம் இன்றி அ பனீகுறைலா நகர் உற்றார் – சீறா:4633/3,4
கோது இலா மனத்து இருத்தினர் நபி அருள் கூர்ந்தே – சீறா:4643/4
தலம்-தனில் இருக்கும் மேனாள் சிலரொடு தகமை கூர்ந்தே – சீறா:4859/4

மேல்


கூர்மை (1)

விடுத்து வெம் கூர்மை தாங்கி வாள் என விளங்கிற்று அன்றே – சீறா:3950/4

மேல்


கூர்மையினை (1)

வாங்கினர்கள் கூர்மையினை நோக்கினர்கள் படை யாவும் மாந்தர் மன்னோ – சீறா:4310/4

மேல்


கூர (21)

சிந்தை கூர அ திசையினில் சிலருடன் செலும் போழ்து – சீறா:476/2
மரு கொள் பூதர புய நபி முகம்மது மனையிடை மகிழ் கூர
இருக்கும் எல்லையில் எல்லவன் புகுந்து இரவு இருள் பரந்திடு காலை – சீறா:647/1,2
சுதை கொள் மண்டப மணிக்கடை புகுந்தனர் துணை விழி களி கூர – சீறா:650/4
மல் அலம்பிய புய முகம்மது நபி மனத்தினின் மகிழ் கூர
செல் அலைந்திட பொழிதரு கரம் மிசை செழும் கதிர் வடி வேலும் – சீறா:662/1,2
விரும்பிய உவகை கூர காரண வேந்தர்க்கு அன்பாய் – சீறா:1061/3
அலங்கல் என புய துணைவர் அனைவரொடும் அபூத்தாலிபு அன்பு கூர
விலங்கல் அணி வளர் மாட நகர் வீதி-தனை கடந்து விரவின் ஏகி – சீறா:1096/2,3
மதி முகம் மகிழ்ச்சி கூர முகம்மது கலிமா சொல்ல – சீறா:2119/1
என்னிடத்தில் ஆறுபத்தைந்து ஆண்டு வரை இருந்தும் மனம் இனிது கூர
சொன்னதிலை ஓர் மொழி மந்திரத்து அடங்கி தெய்வம் உரை சொல்லுமோ நீர் – சீறா:2184/2,3
வைத்த புத்தை முகம் நோக்கி உனை வணங்கி இருந்தோன்-தன் மனது கூர
இ தலத்துள்ளோர் அறிய எனது வரவாறும் எனக்கு இயைந்த பேரும் – சீறா:2188/1,2
சிந்தை கூர சிறந்து அளித்தார் அரோ – சீறா:2340/4
ஓகை கூர உவந்து அளித்தார் அரோ – சீறா:2344/4
வீரத்தின் விழைவு கூர மென் மனம் புழுங்கி விம்ம – சீறா:2370/2
விடுத்து உளம் மகிழ்ச்சி கூர மெய் மயிர் சிலிர்ப்ப நம்-பால் – சீறா:2384/3
படி அடி பரப்ப செய்யா முகம்மதும் பரிவு கூர
மடி மிசை துயின்றார் இந்த வளையிடத்து அரவும் கண்டேம் – சீறா:2584/1,2
கடிதினில் தலையை நீட்ட கண்டனன் கவலை கூர – சீறா:2596/4
புந்தியின் உவகை கூர போற்றி நல் புராணம் தேர்ந்து – சீறா:2780/3
செவியினில் மகிழ்ச்சி கூர தெரிதர வாசித்தாரால் – சீறா:3338/4
ஆசிலான் கருணை கூர ஆயத்து ஒன்று இறங்கையாலே – சீறா:3350/3
பன்ன அரும் துண்டப்படுத்தி நெய் தோய்த்து பதின்மர்-தமை பண்பு கூர
இன் அமுது செய்க என முகம்மது நம் நபி இசைப்ப இனிதின் நோக்கி – சீறா:3756/2,3
நிறம் களித்து உவகை கூர வளை முகம் உயர்த்தி நீட்டி – சீறா:3845/2
சிந்தையின் உவகை கூர செழும் கையால் தழுவி வாச – சீறா:4375/3

மேல்


கூரு (2)

கூரு நல் அறிவினோடும் அறபிகள் குலத்து வேந்தர் – சீறா:1342/3
கூரு மாந்தர் தம் மனத்தினின் நினைத்தவை கொடுப்ப – சீறா:3129/3

மேல்


கூரும் (7)

கூரும் ஓர் கனவு கண்டனன் எனவே கோதையர்க்கு எடுத்து உரைத்தனரே – சீறா:365/4
திரை தடத்து அலர் மரை என முக மலர் செறிதர துயர் கூரும்
வருத்தம் இல் நினைவின்படி முடிந்து என மனத்திடை களித்தாரே – சீறா:654/3,4
பாலினில் வலையும் கையில் பரு வரை தனுவும் கூரும்
கோல் வெறி துணியும் தோளில் கூன் பிறை வாளும் மென்மை – சீறா:2056/2,3
கூரும் வெம் கணை அனைத்தையும் தொலைத்து குற்று உடைவாள் – சீறா:3500/1
கூரும் வை வேல் படை கூட்டத்தாலும் தன் – சீறா:3621/3
கூரும் வேல் விழி மடந்தையர் விரைவினில் கொடுத்தார் – சீறா:3741/4
கூரும் ஆவி கொடுத்திடும் என்னவே – சீறா:4649/4

மேல்


கூலி (1)

மட_மயில் கூலி பால் வழங்குவோம் என – சீறா:321/2

மேல்


கூலிக்கா (1)

குறை அற மென் முலை கொடுத்து கூலிக்கா
மறு அற போற்றியே வளர்ப்பம் யாம் என – சீறா:316/2,3

மேல்


கூலியின் (3)

கூலியின் முலை அமுது ஊட்டும் கோதையர் – சீறா:317/1
இறு கல் சின்னெறி கொண்டனன் கூலியின் இளவல் – சீறா:2630/4
கூலியின் கொறி விடுத்து நின் கொறியினை குறுகி – சீறா:2641/1

மேல்


கூலியும் (3)

தக்க கூலியும் செய்து உண அறிகிலான் சரி போல் – சீறா:18/3
தெரிய நெறி கூலியும் அளித்து ஒட்டகமும் அவன்-தனிடம் சேர்த்தி – சீறா:2552/2
புற சில கூலியும் உளது என உரைத்தான் – சீறா:2640/4

மேல்


கூவ (2)

இனத்துள் ஆடவரை கூவ என் பிழை விளைந்தது என்ன – சீறா:2798/3
வேறுபட்டு எவரோ கொன்றார் என்ன வாய் வெருவி கூவ
வேறுபட்டவர் யார் கொன்றார் எவர் என இடைந்து மாந்தர் – சீறா:3714/2,3

மேல்


கூவல் (6)

குறை படும் கூவல் கீழ்-பால் குமிழிவிட்டு எழுந்து மேல்-பால் – சீறா:819/1
மண்ணினில் கூவல் இலா புவாத்துவே – சீறா:3281/4
ஓட்டம் கூவல் நீர் கொண்டு எழுந்து ஓடியது ஒத்தே – சீறா:3867/4
கோடு பட்டு மலர் காய் உதிர்த்து விளை கூவல் அற்று விடு வேரொடும் – சீறா:4211/3
பெருகிய கூவல் ஓடை பிறங்கு நீர் வறந்து யாதும் – சீறா:4747/2
ஊற்று நீர் வறந்த சேற்று நீர் கூவல் உடை இடத்து உழை இனம் மறுகி – சீறா:5006/1

மேல்


கூவலும் (1)

ஓர் மொழி நம் நபி உடும்பை கூவலும்
சீர் பெற இரு விழி திறந்து நோக்கி நின்று – சீறா:1622/2,3

மேல்


கூவி (43)

மடந்தையை கூவி வருக என்று உரைப்ப மட மயில் பெடை என எழுந்து – சீறா:274/2
சிலை_நுதல் தெளிய தேர்ந்து ஓர் செவ்வியோன்-தன்னை கூவி
அலகு இல் வண் புகழ் சேர் வள்ளல் அகுமதை இனிதில் கூட்டி – சீறா:630/2,3
அரும் தவம் பெற்றேன் இன்று என்று அருகிருந்தவனை கூவி
விருந்து இவண் அருந்தி நம்-தம் துடவையில் விடுதியாக – சீறா:797/2,3
வல்லவன் உறக்கத்து என்னும் மறை_வலான்-தன்னை கூவி
அல்லினில் தெரிய கண்ட காட்சியை அடுத்து உரைத்தார் – சீறா:1056/3,4
மன்னர்_மன் சொல் கேட்டு அந்த மைசறா-தன்னை கூவி
தன் அகம் அடைந்து அன்பாக தனித்து வைத்து உள்ளத்து உற்ற – சீறா:1069/1,2
குவ்வு அதிர்ந்திட உமறு கத்தாபு என கூவி
எவ்வுழி தனி செல்குற்றீர் நீவிர் என்று இசைத்த – சீறா:1519/3,4
குறித்து வந்தவை விடுத்து எழும் உமறினை கூவி
தெறித்த நுண் துளி முகில் குடை முகம்மதை செகுப்ப – சீறா:1541/1,2
ஆயிர நாவினாலும் அகுமதே என்ன கூவி
ஆயிரம் பெயரினான்-தன் சலாம் என அருளிச்செய்தார் – சீறா:1726/3,4
புகவிடுத்து அறிவில் தேர்ந்த புரவலர்-தம்மை கூவி
முகில் உறை கனக மாட முன்றிலின் இருத்தி சேர்ந்த – சீறா:1739/2,3
அபுஜகில்-தன்னை கூவி அணி நகர்க்கு அழைத்த மாற்றம் – சீறா:1751/2
இரந்து நின்றதற்காய் ஆதி வல்லவனும் இருட்டறை மலக்கினை கூவி
பரந்திட இருளில் சிறிது எடுத்து ஊசித்துளையினுள் பட விடுக என்ன – சீறா:1901/1,2
இருள் உறு மனத்தனான வேடனை இனிது கூவி
ஒரு பிணைக்கு இரண்டு உன்-பாலில் வருவது என்று உரைத்திட்டாரால் – சீறா:2114/3,4
அன்னவர் தொழும்பன் அத்தாசு என்பவன் அவனை கூவி
கன்னல் அம் சுவையின் மிக்காம் திருகையின் கனியை ஏந்தி – சீறா:2244/1,2
மிக்க ஜின் சிலதை கூவி விறல் முகம்மதுவை நீவி – சீறா:2261/2
கூவி முன் இருத்தி தாள் பெருவிரல்கள் இரண்டையும் கூட்டுற நெருக்கி – சீறா:2309/3
மதித்து மா மறையில் தேர்ந்த முசுஇபை வள்ளல் கூவி
விதித்த நல் நெறி வழாமல் குறானையும் விரித்து காட்டி – சீறா:2354/2,3
பெருத்து நின்று இடைந்து வாடி பிறர் சிலர் தம்மை கூவி
தரித்தவர் எவர் என்று இல்லுள் சார்ந்து நோக்குக என்று ஓத – சீறா:2563/2,3
மரு புயன் அப்துல்லாவை கூவி மா நகரம் புக்கி – சீறா:2567/2
புகர் அற கூவி சுற்றி பொருப்பை விட்டு அகன்றிடாதே – சீறா:2579/4
உள் இரக்கமில்லாதான் முகம்மது-தம் திரு பெயரை உரைத்து கூவி
விள்ள அரிய குறை செயினும் பொறுத்து அளிப்பது உமது மறை மேன்மை அன்றோ – சீறா:2661/2,3
கார் நிழல் கவிகையார் கடிதில் கூவி இ – சீறா:2764/2
இசைத்த நல் மொழி கேட்டு அந்த இளவலை இனிது கூவி
திசை தலம் யாண்டு யாவன் சேய் உனக்கு இடு பேர் யாது – சீறா:2778/1,2
சந்ததி என்ன கூவி அன்பொடு சாற்றுவானால் – சீறா:2786/4
அடிக்கடி ஐயனே என் ஐயனே என்ன கூவி
வடி கண்ணீர் பணித்து நிற்கும் மாதையும் நோக்கி சூழ்வீர் – சீறா:2801/2,3
விண்டவர்க்கு உரை கொடாமல் மேலவர் என்னை கூவி
கண்டிதத்தொடும் அன்போடும் சில மொழி கழறலுற்றார் – சீறா:2817/3,4
எண் திசையிடத்தும் தொறுவரை கூவி யாவரும் இவணிடம் புகு-மின் – சீறா:2886/1
கொந்து அலர் புயத்து உபைதாவை கூவி நல் – சீறா:3026/2
கூவி ஓய்ந்திலன் போர் வருக என ஒரு குரிசில் – சீறா:3505/4
மணம் உலவு தனு வள்ளல் இனிதின் உம்மு சுலைம் என்னும் மயிலை கூவி
உணவு உளது ஏதெனினும் இவண் தருக வரும் தீனவர்களுடனும் யானும் – சீறா:3754/2,3
கூவி அழைத்தீர் தீன் உணர்வித்தும் குறியாதீர் – சீறா:3913/3
திக்கு அனைத்தினும் தெரிதர கூவி உள் தெளியாது – சீறா:3986/1
வையகம் மேவி எவரையும் கூவி வகைவகை மந்திரம் பேசி – சீறா:4076/2
நீதியின் மருவும் தீனவர் யாரும் நிறைதர கூவி முன் இருத்தி – சீறா:4086/2
புரை அடர் எகூதி என்னும் புன்மையோர் தம்மை கூவி
பரிவுடன் கடமை முற்றும் பற்று-மின் பொறையின் என்ன – சீறா:4289/2,3
அடல் புரி சாபிர்-தம்மை அருகினில் கூவி ஈந்தின் – சீறா:4291/1
ஒப்பினை முறிக்கவேண்டும் என்று உன்னி சான்றவர் ஒருவரை கூவி
இப்படி விளங்கு கீர்த்தியீர் என்ன விதமுற போற்றி அங்கு இருத்தி – சீறா:4464/2,3
பெற்ற அருள் அனசை கூவி பிரியமாய் தயிரும் நெய்யும் – சீறா:4703/2
மெய் முகம்மதுவும் கண்டு விருப்பு உற வனசை கூவி
நெய் அளை பலவு ஒன்றாக நிறைந்த பாத்திரத்தை தூய – சீறா:4707/2,3
மனது அறிந்து அனசை கூவி முகம்மது வரி வண்டு ஆர்க்கும் – சீறா:4710/2
வேட்டவர்-தம்மை கூவி மெலிந்த ஒட்டகை-தன் மெய்யை – சீறா:4737/2
அடகு கூழ் ஐயம் ஏற்போர் அறுபது பெயரை கூவி – சீறா:4794/4
தாம் அருளுடனே கூவி எழுது என சாற்றுகின்றார் – சீறா:4876/2
மடிவு இலா உதுமான் என்னும் வள்ளலை இனிது கூவி
துடவை சூழ் மக்கம் என்னும் தொல் நகர்க்கு ஏகும் என்ன – சீறா:4903/2,3

மேல்


கூவியது (3)

வேறு கூவியது எவர் என மறுத்தும் உள் இடைந்து – சீறா:1521/2
வருந்திலாது உமை கூவியது யான் என மதித்து – சீறா:1522/2
கூவியது உணர்ந்து மா மறை அளித்த கொற்றவன்-தனை புகழ்ந்து ஏத்தி – சீறா:3554/3

மேல்


கூவியே (2)

சூழ்ந்த வாய்மை துணைவரை கூவியே
தாழ்ந்த செய்கையன் செய்வகை சாற்றினார் – சீறா:4234/3,4
கொந்து உலாவு புயனை முன் கூவியே – சீறா:4772/4

மேல்


கூவின் (1)

நின்ற அ தருவினை கூவின் நின்னிடத்து – சீறா:3325/3

மேல்


கூவினர் (2)

சாய்ந்து போகின்றது என் என கூவினர் தழைப்ப – சீறா:4006/4
கட்புலன் கதுவா இருளினில் போற்றி ககுபு என கூவினர் அன்றே – சீறா:4110/4

மேல்


கூவினன் (2)

உதறினன் தொறுவர் கூவினன் சிறு தூறு ஒடிபட ஓடினன் தொடர்ந்தே – சீறா:2882/4
சிந்த வீந்தனர் காண் என கூவினன் திகைப்ப – சீறா:3985/4

மேல்


கூவினார் (1)

கொற்றவர் அடல் ஹமுசாவை கூவினார் – சீறா:3263/4

மேல்


கூவினான் (1)

உன்னினன் மனத்தினில் ஒருவன் கூவினான் – சீறா:4564/4

மேல்


கூவும் (1)

திகழ்தர கூவும் ஓதை தெரிவையர் கூந்தற்கு ஊட்டும் – சீறா:921/3

மேல்


கூவுவர் (1)

வடிவுறும் மகவே என கூவுவர் வருந்தி – சீறா:450/4

மேல்


கூழ் (2)

இருந்த பைம் கூழ் எலாம் கருகி எங்கணும் – சீறா:298/3
அடகு கூழ் ஐயம் ஏற்போர் அறுபது பெயரை கூவி – சீறா:4794/4

மேல்


கூளியிரதங்களல்லது (1)

பொங்கு கூளியிரதங்களல்லது பொருந்திடாத படு நிலம்-அதில் – சீறா:4216/3

மேல்


கூளியும் (1)

சோகும் கூளியும் நிறைந்துகொண்டு ஏகின தொடர்ந்தே – சீறா:3857/4

மேல்


கூற்றம் (1)

செப்பிய மாற்ற கூற்றம் செவி புக மயங்கி வீழ்ந்தார் – சீறா:426/4

மேல்


கூற்றினை (2)

கூற்றினை உணர்வொடும் குறித்து அசுகாபிகள் – சீறா:3010/2
கூசுவது இல்லை ஆகையின் இ கூற்றினை
வீசினன் நீயும் போய் விளம்புக என்றனன் – சீறா:4568/3,4

மேல்


கூற்று (5)

கூற்று அடர்ந்த வேல் விழி அலிமா கையில் கொடுத்தார் – சீறா:349/4
கூற்று அடர்ந்த வேல் விழி எளியவள் இவள் குழந்தை – சீறா:463/2
கூற்று என எதிரும் செல்லில் குல வரை அனைத்தும் சுற்றும் – சீறா:1548/2
கூற்று எனும் பழியை நாணி கூறினனலன் யான் என்றான் – சீறா:2391/4
ஏர் பெறு கூற்று என இருக்கின்றான் இவன் – சீறா:4948/3

மேல்


கூற்றும் (1)

கூண்டு அரு நிரை பின் ஏகி சென்றனர் கூற்றும் அஞ்ச – சீறா:4941/4

மேல்


கூற்றுறாது (1)

கூற்றுறாது உருள் கழுத்தடி தோல் நெளி குழைவும் – சீறா:1516/3

மேல்


கூற்றை (4)

மாய வன் கூற்றை மாற்றி வழு அற கழுவி மாறாது – சீறா:418/3
கூறிய கூற்றை கேட்டு குறித்துள கருமம் இன்று – சீறா:633/1
கூறிய கூற்றை தேற்றா விளைத்திடும் கோட்டி என்பார் – சீறா:1345/4
தனியவன்-தன் திருத்தூதே முகம்மதுவே பொறை கடலே தமியேன் கூற்றை
உனது செவிக்கு இடவேண்டும் வேண்டும் என இரக்கமொடு உரைக்கின்றானால் – சீறா:2670/3,4

மேல்


கூற்றொடு (1)

கூற்றொடு பொரு திறல் கொற்ற வீரர் மேல் – சீறா:4966/1

மேல்


கூற (39)

குலத்துடன் பெயரையும் கூற கொற்றவர் – சீறா:323/1
இ திறம் சிறுவர் கூற இயல் அபுதுல்லா என்னும் – சீறா:415/1
கொடி இடை அலிமா கூற கொடு வரை முழையில் தோன்றும் – சீறா:431/3
குலவ வந்தவை எவை-கொல் என்று இனத்தவர் கூற
மலை எனும் திட கட கரி உதிரம் வாய் மடுத்து உண்டு – சீறா:471/2,3
கூற வல்லவர் எவர் அவரவர்க்கு எலாம் கூறி – சீறா:544/2
இன் அணி நகர மாக்கள் யாவரும் இனிது கூற
பொன் நனி வாங்கி தேச வாணிபம் பொருந்த செய்வார் – சீறா:615/3,4
கண்ட காரணம் ஆதுலன் என வரு கலை_வலனொடு கூற
விண்டு கூர்த்திட பார்த்தனன் தெளிந்து இவர் விரை மலர் முகம் நோக்கி – சீறா:649/1,2
தலம் புகழ் ஈசா கூற தாழ்ச்சி செய்து அடியேன் எந்த – சீறா:829/3
அனையவர் கூற கேட்டு அடுத்த மக்கிகள் – சீறா:914/1
வடி தடம் கதிர் வேல் மை கண் மட_மயில் மறைத்து கூற
கட தட கரத்து வேழ காவலர்க்கு அசனி ஒப்பார் – சீறா:1572/2,3
குறித்தனை என நபி கூற கேட்டலும் – சீறா:1628/2
இன்ன வாசகம் கூற நம் இறையவன் தூதாய் – சீறா:1848/1
மாடு உறைந்து இவை மான் கூற முகம்மது நபியும் வில் கை – சீறா:2116/1
குலத்து உறு முகம்மது கூற கேட்டு நல் – சீறா:2131/3
மன்றல் அம் குரிசில் கூற மலர் இலை குலுங்க வாடா – சீறா:2285/3
இப்படி சிலர் கூற கேட்டு எவரும் எம்மருங்கும் நோக்கி – சீறா:2578/1
வந்தனன்-தன் வீரமும் கோரமும் நடுங்க பற்று என வாய் மலர்ந்து கூற
கந்துகத்தின் பத நான்கும் அடிவயிறும் அங்கவடி காலும் கூட்டி – சீறா:2665/2,3
விசைத்து இவண் அடைந்தவாறும் விளம்பு என குரிசில் கூற
நசை தட குண குன்று அன்னான் இனியன நவிலலுற்றான் – சீறா:2778/3,4
கைத்தது கூற கேட்டோர் செவியினும் கசக்கும்-மன்னோ – சீறா:2833/4
குறித்ததில் தொண்ணூறு இயல் மறையவரை கூட்டி இங்கு உறைக என கூற
வெறுத்திடாது ஏகி உரைத்த சொற்படியே வேந்தரை கொணர்ந்து முன் விடுத்தார் – சீறா:2862/3,4
கூற அரும் பெரும் புகழ் கொண்டல் மால் நபி – சீறா:2994/3
வந்தனன் என்ன போற்றி வானவர்க்கு அரசர் கூற
சந்தன கதம்பம் மாறா தட வரை புயங்கள் விம்ம – சீறா:3073/2,3
என்னும் நல் மொழிகள் மிக்கோர் இனியன மகிழ்வில் கூற
பன்னகம் பேச பேசும் பார்த்திவர் இறசூலுல்லா – சீறா:3076/1,2
அமரருக்கு அரசர் கூற நபி அகம் மகிழ்ந்த வாறும் – சீறா:3080/2
கோதையர் உரைத்த மாற்றம் இஃது என கொண்டல் கூற
மா தவர்க்கு உதவி கூறும் ஜிபுறயீல் மகிழ்வின் ஏகி – சீறா:3094/1,2
வடி மறையவர்கள் வாழ்த்த வானவர் ஆமீன் கூற
கடி மலர் அமளி போந்து ஹபீபு கண் களிப்ப செவ்வி – சீறா:3207/2,3
கோது அற கூறினன் கூற அ தரு – சீறா:3326/3
படை கொடும் உறைந்தார் என்னும் பருவரல் ஒற்றர் கூற
அடல் அபாசுபியான் கேட்டு ஓர் அடவியின் இறங்கினானால் – சீறா:3385/3,4
பிடிபடுமவரை கொணர்க என கூற பெரும் சிறைச்சாலையில் நண்ணி – சீறா:3600/2
கொடிய வஞ்சகன் அபூசகல் சேய் இவை கூற
மடிவு இல் சிந்தை அபாசுபியான் உளம் மகிழ்ந்து – சீறா:3772/1,2
கொடிய வஞ்சக சூமன் வந்து அழுது இவை கூற
மடிவு இலா மன தீனவர் யாவரும் மலைந்து – சீறா:3987/2,3
கூற கேட்டு உளம் கொண்டு மகிழ்ந்து எழுந்து – சீறா:4667/1
குறை அவள் இரந்து கூற நபி அருள் கூர்ந்து நாம் ஓர் – சீறா:4797/1
மச்சம் நல் உரை கூற மகிழ்ந்து மான் – சீறா:4799/3
என்று கூற அவர் எச்சரிக்கையாய் – சீறா:4821/1
அவன் அது கூற தான் கேட்டு அழன்று கனானி என்போன் – சீறா:4868/1
இவனும் அவ்வாறே கூற இடைந்து மெய் நடுங்கி தங்கள் – சீறா:4871/1
அன்பு உறு முதலில் கோட்டு என்று அகுமது வந்து கூற
முன்பு உறு சுகைல் என்போனும் மொழிகுவன் பிசுமில்லாவின் – சீறா:4877/2,3
என்று அவர் அடங்கலும் இரைந்து மொழி கூற
நன்று என நினைந்து நபி நல் மொழி பகர்ந்தே – சீறா:4899/1,2

மேல்


கூறல் (1)

எனக்கு இறையோன் உரைத்த மறை மொழி வசனம் திறத்தது அல என்ன கூறல்
மனக்குறையோ அலது உனது மதி திறனோ அறிகிலன் மும்மறையும் தேர்ந்தோய் – சீறா:1653/1,2

மேல்


கூறலும் (10)

இறைவன் இ மொழி கூறலும் அமரர்கள் யாரும் – சீறா:296/1
பொருத்தம் இல் என புண்ணியர் கூறலும்
திருத்திலாது என்-கொல் செய்குவம் யாம் என – சீறா:1400/2,3
கூறலும் முசலிகை மறுத்தும் கூறுமால் – சீறா:1625/4
மனைக்கு என சிலர் கூறலும் மனத்திடை கொதித்தான் – சீறா:1995/4
அச்சம் ஒன்று இன்றி நின்று அறபி கூறலும்
வச்சிர புய முகம்மது தம் வாய் திறந்து – சீறா:2127/1,2
அகம் மகிழ்ந்து அவுசு இனத்தவர்கள் கூறலும்
புகழொடும் அறுவர்கள் எழுந்து பொன்_நில – சீறா:2165/2,3
அதிசயத்தொடும் அவரவர்கள் கூறலும்
பிதிர் விரல் உயர்ந்த பல் பிளந்த வாயில் நீர் – சீறா:2975/2,3
கோலிய பகையை விடுத்து நன்கு உரையை கூறு என கூறலும் கொதித்து – சீறா:3584/3
என்று கூறலும் கேட்டு அவர் இசைந்து நீர் நபி-பால் – சீறா:4639/1
என்று கூறலும் அவர்களில் சிறிது சிற்றினத்தார் – சீறா:4845/1

மேல்


கூறலுற்ற (1)

கனி என நெகிழ்ந்த நெஞ்சில் கருத்தையும் கூறலுற்ற – சீறா:2266/4

மேல்


கூறலுற்றனர் (1)

குவிதரும் கணத்தொடும் கூறலுற்றனர் – சீறா:3623/4

மேல்


கூறலுற்றான் (1)

குற்றம் அற அபூஜகில் தன் உளத்தின் உறும் வரவு ஆறு கூறலுற்றான் – சீறா:1665/4

மேல்


கூறவும் (1)

இகழ் என பலர் கூறவும் கேட்டிலன் இதற்கு முன்னிலை யான் என்று – சீறா:673/3

மேல்


கூறா (1)

செவ்விய மொழியினோடும் செகதலத்து இழிந்து கூறா
நவ்வி முன் எதிர்ந்து பேசும் நாயக சலாம் என்று ஓதி – சீறா:3088/2,3

மேல்


கூறி (50)

குறியும் துன்பமும் வந்தவாறு ஏது என கூறி
நிறையும் மக்களோடு உறும் வரலாறு எலாம் நிகழ்த்தி – சீறா:188/2,3
குரிசில் கேட்டு அவரவர்க்கு எல்லாம் வகைவகை கூறி
வருக என்றலும் கொடி இடை பிடி நடை மடவார் – சீறா:232/2,3
இன் சொல் கூறி நாம் அழைக்கவும் மனம் இரங்கிலர் என்று – சீறா:233/2
கொடி_இடை பரதாபமும் வருத்தமும் கூறி
நெடிது உயிர்த்து அயர்ந்து இரந்துகொண்டிருக்கும் அ நேரம் – சீறா:234/3,4
கோட்டு மாம் குயில் ஆமினாக்கு இவை எலாம் கூறி
வாட்டம் இல்லது ஓர் நும் பதி செல்க என வகுத்தார் – சீறா:344/3,4
கூற வல்லவர் எவர் அவரவர்க்கு எலாம் கூறி
ஆறு அடுத்து ஒரு பொழில் புற விடுதியது ஆகி – சீறா:544/2,3
வடி நறா உடைந்து ஒழுகும் முக்கனியுடன் மதுர மென் மொழி கூறி
இடு விருந்து அளித்தார் இருவருக்கும் ஓர் இளம் கொடி மட மானே – சீறா:657/3,4
என்று கூறி இ மலர் அடி இணையினை எளியேம் – சீறா:781/1
மரு மரு பூம் குழலாட்கு முகம்மதுக்கு மணநாளை வகுத்து கூறி
தெரிதரு சீதன பொருளும் இன்னது என வகைவகையாய் தெளிய சாற்றி – சீறா:1094/2,3
கொண்டலே குதா இன்று ஈந்தான் எனும் மொழி கூறி பின்னும் – சீறா:1261/3
கறுத்த கட்டுரைகள்-தம்மால் மத மனம் கலங்க கூறி
செறுத்து இவர்-தம்மை தண்டம் செய்விரால் ஒழியும் என்பார் – சீறா:1346/3,4
வெடித்திட உறுக்கி கூறி விழி கனல் சிதற சீறி – சீறா:1570/2
உலைவுறும் பசிக்கு இன்று என்-பால் உற்றனை என்ன கூறி
சிலை கணை நிலத்தில் சேர்த்தி தெரிந்து ஒரு பாசம் தொட்டான் – சீறா:2076/3,4
பன்னிய சலாமும் கூறி பாவி எற்காக வேட்டு – சீறா:2115/3
விரைவினொடும் ஒப்பு முறி-தனை கிழிப்ப வரும்போது வெகுண்டு கூறி
எரியிடை நெய் இட்டது என சில காபிர் தடுப்ப மனம் இயைந்திலாரே – சீறா:2176/3,4
குறும்பினை தவிர்த்திட வருகுவர் என கூறி
புறம் பரந்த செம் கண்கடை அருளொடும் போனார் – சீறா:2229/3,4
ஒத்து இதமித்து தம்மில் ஒன்றுக்கொன்று உறுதி கூறி
பத்தி உள் இருத்தி நாட்டத்துடன் வெளிப்பட்ட அன்றே – சீறா:2265/3,4
இனியவர் போல சென்று வந்தவாறு எடுத்து கூறி
கனி என நெகிழ்ந்த நெஞ்சில் கருத்தையும் கூறலுற்ற – சீறா:2266/3,4
பன்னிருவருக்கு நேர்ந்த பண்புடன் நெறிகள் கூறி
பின் அகபா என்று ஓதும் பெரும் தலத்து உறைந்து காட்சி – சீறா:2350/2,3
இனத்தினும் உயிரின் மிக்காய் என எடுத்து இனிய கூறி
கனத்த நூல் முறையின் வாய்த்த நபி கலிமாவை ஓதி – சீறா:2378/2,3
இருவரும் களிப்ப கூறி எழில் மலர் பொழில் விட்டு ஏகி – சீறா:2383/1
மறுமொழி இல் என அகல்வேன் இனம் தேடி வருபவர்க்கு மறைத்து கூறி
நெறியுடன் நன்கு உரைத்து மணி மூதூர் கொண்டு அணைகுவன் நிர்ணயம் ஈது என்னை – சீறா:2672/2,3
இதத்தொடு சலாமும் கூறி இனிது நின்றவனை நோக்கி – சீறா:2771/2
உற நடந்த பொன் தாள் இது-கொலோ என்ன கூறி
முண்டக மலரின் வாய்ந்த முகத்தை என் தாளில் சேர்த்தி – சீறா:2775/2,3
தீது எவை குறிப்பு நோக்கி செப்பும் என்று இனைய கூறி
வாதையில் பதைத்து சோர்ந்து கண்ணில் நீர் வடித்து நின்றாள் – சீறா:2799/3,4
அடித்ததற்கு அடியேன் மேனி அசைந்தில கொடும் சொல் கூறி
கடுத்ததற்கு ஒல்கி நெஞ்சம் கலங்கில கருத்துள் ஆர – சீறா:2813/2,3
ஒல்லையின் இழிந்து அனாதி ஓதிய சலாமும் கூறி
செல் உலாம் கவிகை வள்ளல் சீத செம் முகத்தை நோக்கி – சீறா:2849/1,2
விண்ணவர்க்கு அரசர் கூறும் மெய் மொழி எவர்க்கும் கூறி
கண் எனும் கபுகாபு என்னும் காளையை தழுவி போற்றி – சீறா:2851/1,2
இணங்கிய நல் மொழி எவர்க்கும் கூறி அ – சீறா:2983/1
பரிவின் சலாமும் கூறி பாவலர் வறியோர் வாழ – சீறா:3077/3
காரண குரிசிற்கு இன்ப கட்டுரை சலாமும் கூறி
ஊரவருடனும் ஓர்பால் உறைந்தனர் உயர்ந்த வெற்றி – சீறா:3079/2,3
இன்னன மடவார் கூறி இதயம் நெக்குருகும் காலை – சீறா:3202/1
திரு பெயரும் கூறி வானவர் கரங்கள் ஆர – சீறா:3228/3
விண்ணினும் திசையும் தீன்தீன் எனும் மொழி விளங்க கூறி
பண் எலாம் விளையாட்டு எய்தும் பதி எனும் மதீனம் சேர்ந்தார் – சீறா:3348/3,4
நனை செழும் தொடையல் வேய்ந்த தோழர் நால்வருக்கும் கூறி
தொனிச்சு அதிர் கடல் அம் தானை தொகை படை தலைவர் யாரும் – சீறா:3360/2,3
வஞ்சினம் கூறி தாவும் வாசி மேல் உமையா வந்தான் – சீறா:3403/4
வரி என வெகுளி பொங்கி ஆண்மையும் வலியும் கூறி
விரிதரும் கவிகை நீழல் அபூஜகல் விரைவின் வந்தான் – சீறா:3405/3,4
கோது அறும் கொழுந்தும் குவலயம் படர்ந்தது இன்று என யாவர்க்கும் கூறி
தீது உறும் கொடிய பாதகன் சிரசை அகற்று-மின் என செழு மறையின் – சீறா:3589/2,3
நிலை அசைந்திடேல் நீ என்ன உபையினை நெடிது கூறி
அலை கடல் படையோடும் பின் அணி என நிறுத்தினான் பின் – சீறா:3881/2,3
மன்னிய பரியின் ஏறி வஞ்சினம் கூறி வாள் கை – சீறா:3941/3
மட்டிலாத பல் பாசைகள் கூறி வெவ் வாசி – சீறா:4010/3
வாயினில் முகமன் கூறி உள் மனத்தின் வஞ்சகம் இயற்றி மேல் எரியும் – சீறா:4082/1
கும்பி மாற்றும் மந்திர கலிமா உரை கூறி
நம்பி உள்ளத்து இருத்தி ஈமானினில் நயந்தார் – சீறா:4282/3,4
உறைந்தவர்-தம்மை எய்தி உற்றவை அனைத்தும் கூறி
திறம் தர மகிழ்வு பூப்ப அவரையும் போரில் சேர்த்தி – சீறா:4393/1,2
ஈண்டினர் யாரும் கேண்-மின் என மொழி கூறி கூறும் – சீறா:4627/4
அருள் பெற சலாமும் கூறி அன்னை-தன் சலாமும் சொல்லி – சீறா:4705/1
இகல் அறு மொழிகள் கூறி துஆ இரந்து இரங்கி நின்றாள் – சீறா:4790/4
என்று உரை கூறி பின்னும் நபி எழில் வதனம் நோக்கி – சீறா:4858/1
அனைவர்கள்-தமக்கும் கூறி நபியிடத்து அவனும் வந்தான் – சீறா:4868/4
வேறுபட்டு எழுந்த மள்ளர்கள் வியப்ப விறலின் மேம்பாட்டு உரை கூறி
தாறுபட்டு எழுந்த மத மலை கூச தாலம் கீழ் விழ பணி பணிய – சீறா:4931/2,3

மேல்


கூறிட்டு (1)

கொந்து அலர் மரவ மாலை குவைலிது மகிழ்வும் கூறிட்டு
அந்தரங்கத்தில் சொன்னான் ஆண்மையும் அறிவும் மிக்கான் – சீறா:1064/3,4

மேல்


கூறிட (4)

தந்தை கூறிட அப்துல்லா மனம் தறுகாமல் – சீறா:203/1
தந்தை கூறிட ஆனந்தம் உள தடம் ததும்பி – சீறா:1882/1
பாந்தள் கூறிட கேட்டலும் பதும மென் மலரின் – சீறா:2620/1
விள்ள அரும் துயர் கூறிட மீண்டும் ஆள் விடுத்தார் – சீறா:4644/4

மேல்


கூறிடலும் (1)

அலைவுற்றவன் அ மொழி கூறிடலும்
நிலையற்றவர் நின்று நினைந்து நினைந்து – சீறா:716/1,2

மேல்


கூறிய (29)

முறைமுறைப்படி கூறிய ஓசையும் முழங்கும் – சீறா:98/4
தெரிய கூறிய பெரியவர் சொல்லினும் தெளிந்து – சீறா:223/3
கூறிய மொழி கேட்டு ஆமினா எனது குமரனை மூன்று நாள் வரைக்கும் – சீறா:276/1
என்று கூறிய பல மொழி கேட்ட பின் இறையோன் – சீறா:295/1
ஆரணத்து உணர்ந்து அறிந்து அறிஞர் கூறிய
காரண குறிப்பு இவர் காணும் காண் என்றார் – சீறா:508/3,4
கூறிய கூற்றை கேட்டு குறித்துள கருமம் இன்று – சீறா:633/1
கூறிய மொழியை வேய்க்கும் குயிலுக்கும் கொடுத்து செம் தேன் – சீறா:1062/1
தலைவர் கூறிய மொழி செவி புக உடல் தயங்கி – சீறா:1274/1
துணைவர் கூறிய மாற்றமும் மறைகள் சொற்றதுவும் – சீறா:1277/1
குலம் சூழ் வரிசை நபிக்கு அமரர் கோமான் சலாம் முன் கூறிய பின் – சீறா:1331/2
கூறிய கூற்றை தேற்றா விளைத்திடும் கோட்டி என்பார் – சீறா:1345/4
முறைமுறைப்படி காபிர்கள் கூறிய மொழி கேட்டு – சீறா:1370/1
கூறிய மொழி கேட்டு அபூலகுபு எனும் அ கொடியன் இரு விழி சிவந்து – சீறா:1455/1
மறுக்கிலன் இவன் என மதித்து கூறிய
வெறுக்கை கொண்டு அடிமை பிலாலை மீட்டி நம் – சீறா:1487/2,3
கூறிய அறபியை குறித்து காசினிக்கு – சீறா:1612/1
கூறிய மார்க்கமே மார்க்கம் கோது அற – சீறா:1630/2
அடிகள் கூறிய மொழி வழி கேட்டு அகம் துணுக்கி – சீறா:1870/1
கூறிய மொழியை கேட்டு குழுவுடன் இருந்த ஜின்கள் – சீறா:2272/1
ஒரு புலி என் எதிரினில் அறிவாய் கூறிய மொழி செகதலத்தும் – சீறா:2886/3
கூறிய வசனம் கேட்டு கொற்றவர் உவகை எய்தி – சீறா:3106/2
குழுவொடும் கறுக்கறா என்ன கூறிய
எழில் தரும் தலத்திடை இறங்கினார்களால் – சீறா:3654/3,4
கூறிய குதிரி வாழ்ந்தோர் ஒட்டகம் குதிரை காலி – சீறா:3672/1
கூறிய மொழியை கேட்டு கொவ்வை அம் கனி வாய் பேதை – சீறா:3710/1
ஈங்கு வஞ்சினம் கூறிய சொற்படி எழுந்து – சீறா:4267/1
தேர்ந்து கூறிய மொழி உணர்ந்து அறிவினில் தேறி – சீறா:4281/1
கூறிய அ வாசகமும் இயம்பி மதத்திருந்தனர் வெம் கொடுமை பூண்டார் – சீறா:4297/4
குறைசி அம் காபிர் கணத்தையும் நீங்கி கூறிய வாய்மையும் மறுத்து – சீறா:4466/1
கவியில் கூறிய காபிர் மேல் வசை – சீறா:4519/1
குறைவு இலாத புகழ் நபி கூறிய
நறை கொள் வாய் மொழி கேட்டு நயந்து மெய் – சீறா:4826/2,3

மேல்


கூறியே (1)

உள் உறை வஞ்சகத்து உறுதி கூறியே
தெள்ளியன் என எழுந்து அரிதில் சென்று பின் – சீறா:3273/1,2

மேல்


கூறில் (1)

துறை தவறாமல் உண்டோர் தொகை-தனை விரித்து கூறில்
திறனுற வரும் முந்நூற்றின் மேலும் சில்வானம் என்பார் – சீறா:4709/3,4

மேல்


கூறிற்று (1)

கோரம் என்று இதற்கோ பேரிட்டு உலகு எலாம் கூறிற்று என்பார் – சீறா:1158/4

மேல்


கூறினர் (4)

கூறினர் பிணைக்கு யானே பிணை என கூறும் கொண்டல் – சீறா:2291/4
பலரும் கூறினர் யாவரும் கேட்டு இவை படிறு ஒன்று – சீறா:2480/2
மயில் ஆயிசா பறக்கத் என நபி கூறினர் மாதோ – சீறா:4335/4
கூறினர் புலரியில் தொடுத்து கொற்ற வெவ் – சீறா:4946/3

மேல்


கூறினள் (1)

உருக கூறினள் ஊற்றெடுத்து ஒழுகு நீர் விழியாள் – சீறா:469/4

மேல்


கூறினன் (2)

கோது அற கூறினன் கூற அ தரு – சீறா:3326/3
தருவன் என்று அவண் கூறினன் அவன் ஒரு தலைவன் – சீறா:3895/4

மேல்


கூறினனலன் (1)

கூற்று எனும் பழியை நாணி கூறினனலன் யான் என்றான் – சீறா:2391/4

மேல்


கூறினார் (14)

கோலமும் காட்சி என்று உணர்ந்து கூறினார் – சீறா:505/4
கொண்டல் அம் கவிகையார் என்ன கூறினார் – சீறா:904/4
கோறல் என் குறிப்பு என்னவும் கூறினார் – சீறா:1408/4
கோட்பட உரையும் என்ன ஜிபுறயீல் கூறினார் தேம் – சீறா:1733/3
பாங்கினில் உறைக என பரிவில் கூறினார் – சீறா:1974/4
புக்கிடம் இலை என பொருந்த கூறினார் – சீறா:2151/4
அவுசு எனும் பெரும் குலத்தவர்கள் கூறினார் – சீறா:2164/4
இருக்கிலன் யான் என எடுத்து கூறினார் – சீறா:2407/4
குவ்வினில் குறை இலை என்ன கூறினார் – சீறா:2438/4
இறையவன் திரு நபிக்கு எடுத்து கூறினார் – சீறா:3009/4
முறைமையின் முகம்மது முன்பு கூறினார்
சிறியதந்தையர் எனும் செவ்வி சீயமே – சீறா:3275/3,4
ஒரு மொழி செல்க என உவந்து கூறினார் – சீறா:3329/4
கொல்லு கொல் என்று இடி என கூறினார்
வல்லை அஞ்சி மனத்துள் மயங்கினான் – சீறா:4507/3,4
மன்னவ உணர்க என வணங்கி கூறினார் – சீறா:4560/4

மேல்


கூறினாரால் (1)

குலம் கெழும மனை புகுந்து மனைவியர்க்கு மணமொழியை கூறினாரால் – சீறா:1096/4

மேல்


கூறினான் (4)

கொடியவன் இவன் என கனன்று கூறினான் – சீறா:1481/4
சிதைவுறு மனத்தினன் தெரிய கூறினான் – சீறா:4072/4
கூறினான் எழுந்தான் கொடுமை குறித்து – சீறா:4221/1
அகம் உடைந்து எவரொடும் அரிதில் கூறினான் – சீறா:4570/4

மேல்


கூறினானால் (1)

குபலினை மனத்தில் கொண்டோய் கூறு என கூறினானால் – சீறா:1751/4

மேல்


கூறினிர் (1)

உற்ற வாசகம் கூறினிர் ஏது என உணர்ந்தீர் – சீறா:4015/1

மேல்


கூறினும் (2)

வேறு கூறினும் இ நகர் குறைஷிகள் வெகுண்டு – சீறா:2455/2
இறை என நிற்பினும் இனிது கூறினும்
கறை கெழும் கொடு மன கருதலார்-தமை – சீறா:2988/2,3

மேல்


கூறு (19)

ஓங்கு நின் பெயரை கூறு என்று உரைத்திட ஹவ்வா என்றார் – சீறா:116/3
கூறு மென் கரும்பே நின்றன் வயிற்று உறு குழந்தை – சீறா:200/2
கோதையே பெறின் முகம்மது என பெயர் கூறு என்று – சீறா:216/3
கோதை நின் குலம் பெயர் ஏது கூறு என – சீறா:322/1
கூறு இலா பிடரின் கீழ்-பால் குறித்து இலாஞ்சனை உண்டு என்றும் – சீறா:627/4
கோலமொடு கூறு மொழி கொண்டு உடல் களித்து – சீறா:895/1
கோது அற கொடுப்ப தீன் பயிர் விளைத்த கூறு எலாம் விரித்து எடுத்துரைப்பாம் – சீறா:1241/4
வள்ளலிடம் சென்றதுவும் இருந்ததுவும் நிகழ்ந்ததுவும் வகுத்து கூறு என்று – சீறா:1659/2
கூறு கொண்டு அவர் சிந்தையில் பலபல குறித்து – சீறா:1671/3
குபலினை மனத்தில் கொண்டோய் கூறு என கூறினானால் – சீறா:1751/4
எள்ளரும் குணத்தால் அடைந்தனன் இவன் கூறு ஈது என மனத்து இருத்தினரே – சீறா:2300/4
கூறு கூறு என நகைத்து அவன் முனம் குறுகினரால் – சீறா:3516/4
கூறு கூறு என நகைத்து அவன் முனம் குறுகினரால் – சீறா:3516/4
கோலிய பகையை விடுத்து நன்கு உரையை கூறு என கூறலும் கொதித்து – சீறா:3584/3
கோது இல் அபூத்தல்காவோ அனுப்பினர் நீ கொணர்ந்தது எவை கூறு என்று ஓத – சீறா:3751/3
இலங்கிய வாளும் கூட இரண்டு கூறு ஆயது அன்றே – சீறா:3947/4
கூறு நகரவர்க்கு மனம் வெகுண்டன கண் சிவந்தன தீ கொதிப்ப வாயை – சீறா:4309/3
கூறு செய்திட நின்றனர் ஆங்கு அது குறுகி – சீறா:4404/4
சுருதி கூறு இசுலாம் எனும் தூய நல் குலத்தில் – சீறா:4841/2

மேல்


கூறுகின்றார் (1)

கூடிய பெயருக்கு எல்லாம் வகைவகை கூறுகின்றார் – சீறா:425/4

மேல்


கூறுகின்றாள் (1)

குற்றம் இல் பாத்திரத்தில் வைத்து இவை கூறுகின்றாள் – சீறா:4703/4

மேல்


கூறுகூறு (1)

கூறுகூறு கொண்டிடு கிடங்கிடை சிறு கொடி இலை கொடிக்காலும் – சீறா:671/3

மேல்


கூறுசெய்தனரால் (1)

கோலம் ஆர் கதிர் வாளினில் கூறுசெய்தனரால் – சீறா:3507/4

மேல்


கூறுதல் (1)

குசை தட பரி குரிசில் முன் கூறுதல் குறித்தார் – சீறா:1377/4

மேல்


கூறுபடு (1)

கூறுபடு புண்ணில் ஒரு கோல் இடுதல் போல – சீறா:4891/2

மேல்


கூறும் (45)

கேட்ட பின் அலிமா என்னும் கேகயம் மறுத்து கூறும் – சீறா:393/4
இலங்கு இழை அலிமா கூறும் வார்த்தை கேட்டு இளையோர் எல்லாம் – சீறா:400/1
செவியினில் பெரியோர் கூறும் செய்தியால் தேர்ந்து தேர்ந்த – சீறா:624/3
தெரிய கூறும் என்று அஞ்சி நின்று உரைத்தனர் தே_மொழி கதிஜாவே – சீறா:651/4
கூறும் மென்_மொழியான் உத்துபா என்னும் குரிசில் பின் யாவரும் நடந்து – சீறா:676/1
சிறை நிறம் சுருக்கி தோன்றும் ஜிபுறயீல் முதலோன் கூறும்
முறை வழி முகம்மது அன்பால் முன் இருந்து இரு கை ஆர – சீறா:1263/1,2
கைப்பு உரை சினக்க கூறும் கருதலன் முகத்தை நோக்கி – சீறா:1493/1
கூறும் மாந்தர்கள் இலை என பினும் வழி குறுக – சீறா:1521/1
கூறும் கலிமா உரைத்து ஈமான் கொள்ளும்படிக்கு இங்கு அடைந்தன் என – சீறா:1593/1
அறபியாகிய குபிரர் பலர் கூறும் மொழி வழி கேட்டு அவரை நோக்கி – சீறா:1641/2
மனம் மதி குறியன் கூறும் வசனம் கேட்டு அறபி மன்னர் – சீறா:1741/1
நன்று கூறும் முன் என்றலும் அபூஜகில் நடந்து – சீறா:2005/1
தறுகிடாது எவர்க்கும் கேட்ப சலாம் எடுத்துரைத்து கூறும் – சீறா:2067/4
காரண குரிசில் கூறும் கட்டுரை செவியின் ஓர்ந்து – சீறா:2097/1
கொன் கதிர் வேலார்க்கு ஈமான் கொண்டதும் உரைத்து கூறும் – சீறா:2268/4
கூறினர் பிணைக்கு யானே பிணை என கூறும் கொண்டல் – சீறா:2291/4
தேற்று நல் அறிவோர் கூறும் திறத்தினும் பொறுத்ததல்லால் – சீறா:2391/3
விரி மறையவர்கள் கூறும் மெய் மொழி-அதனால் வேண்டி – சீறா:2392/2
குறைவு இலாது உளத்து இருந்தவை அனைத்தையும் கூறும் – சீறா:2606/4
விண்ணவர்க்கு அரசர் கூறும் மெய் மொழி எவர்க்கும் கூறி – சீறா:2851/1
குறித்து நின்று எதிர்ந்து யான் கூறும் வாய்மை எ – சீறா:2978/1
விதியவன் மொழி மறாது விண்ணவர்க்கு அரசர் கூறும்
புதுமறையவர்கள் போற்ற பொருவு இல் வானவர்கள் வாழ்த்த – சீறா:3042/1,2
பகரும் நல் மொழியும் மற்றோர் தீட்டு பாசுரத்தின் கூறும்
நிகர் அரும் வள்ளல் உள்ளத்து இருத்திய நினைவும் ஓர்ந்து – சீறா:3058/2,3
மதுகை மன்னவர்கள் கூறும் சோபன வசனம் தன்னான் – சீறா:3078/1
வானவர்க்கு அரசர் சொன்ன வாய்மையின் முதியோர் கூறும்
தேன் எனும் மணத்தின் தீம் சொல் செவி வழி புகுதலோடும் – சீறா:3081/1,2
மா தவர்க்கு உதவி கூறும் ஜிபுறயீல் மகிழ்வின் ஏகி – சீறா:3094/2
கூறும் மக்க நல் நகரவர் குழுவுடன் கூடி – சீறா:3452/1
மன்ன நும் பெயரும் கூறும் வாய்மையும் மதித்திடாமல் – சீறா:3667/3
இனையன கூறும் தன்மை தீனவர் ஏழுநூறு – சீறா:3844/1
மாற்றலர் திறமும் கூறும் வாய்மையும் ஒடுங்க வெற்றி – சீறா:3850/1
கூறும் என்றனர் என்றலும் வாங்கினை குறித்தார் – சீறா:4025/4
கொஞ்சிய கிளியில் கூறும் என் மனையாள் கூட்டிய பரிமளம்-அதனை – சீறா:4115/3
கூறும் அ வருடம்-தனில் குல அபூவுமையா – சீறா:4159/1
அடியனேன் கூறும் மாற்றம் கேண்-மின் என்று அறைகுவானால் – சீறா:4189/4
கூட்டமும் துறந்து யாரும் அவ மொழி கூறும் புன்மை – சீறா:4364/3
கூறும் நல் உரை கேட்டு அகம் குளிர்ந்து எந்தநாளும் – சீறா:4435/1
தப்பிய வாய்மை கேட்டு உளம் வெகுண்டு தரியலர் ஒருப்பட கூறும்
ஒப்பினை முறிக்கவேண்டும் என்று உன்னி சான்றவர் ஒருவரை கூவி – சீறா:4464/1,2
ஒன்றிய குணத்தில் நன்கு என கூறும் இருவரும் உளத்திடை மதித்தார் – சீறா:4467/4
புத்திரர் சகுதும் கூறும் உபாதா புதல்வராம் சகுதும் வந்து இருப்ப – சீறா:4469/3
அல்லல் கூறும் அபாசுபியானை இங்கு அரிதில் – சீறா:4595/3
இல் ஆதி நம் நபியே கேண்-மின் என மொழி அருளி கூறும் – சீறா:4623/4
ஈண்டினர் யாரும் கேண்-மின் என மொழி கூறி கூறும் – சீறா:4627/4
எம்மருங்கும் சூழ்ந்து நிற்கும் காலாள்கட்கு ஓர் கூறும் ஈந்திட்டாரால் – சீறா:4673/4
சொல அரு மொழியை கூறும் சுகயிலை நோக்கி வள்ளல் – சீறா:4883/1
கூறும் இரு காலின் மிசை கொப்புளம் நிரம்ப – சீறா:4896/3

மேல்


கூறும்படிக்கு (1)

பத்தியின் தந்தை கூறும்படிக்கு ஒரு கடுதாசு அங்ஙன் – சீறா:2793/1

மேல்


கூறுமால் (2)

கூறலும் முசலிகை மறுத்தும் கூறுமால் – சீறா:1625/4
குதிதரும் நெடிய நா நீட்டி கூறுமால் – சீறா:2975/4

மேல்


கூறுலீன் (1)

கொண்டவர் கொடுப்ப கூறுலீன் வாங்கி கொடி இடை மட_மயிற்கு ஈய – சீறா:244/2

மேல்


கூறுலீன்கள் (2)

வரிசையும் வானோர் வாழ்த்தும் மகிழ்ச்சியின் கூறுலீன்கள்
பெருகும் ஆநந்தத்து உற்ற பெற்றியும் கூறுவாரால் – சீறா:3223/3,4
மலக்கம் இல் கூறுலீன்கள் வந்து நின்று ஏவல் செய்ய – சீறா:4697/4

மேல்


கூறுலீன்களில் (1)

இடங்கொளாது உறைந்த கூறுலீன்களில் ஓர் ஏந்து_இழை கடிதினில் வாங்கி – சீறா:249/3

மேல்


கூறுவதில் (1)

கூறுவதில் ஒன்று படிறு இன்று குலம் முற்றும் – சீறா:1772/3

மேல்


கூறுவர் (1)

குவ்வினில் உதித்த சகுதினை அழைத்து சில மொழி கூறுவர் அன்றே – சீறா:4459/4

மேல்


கூறுவனால் (1)

குலன் உற்று ஒழுகார் முகம் நோக்கி சிறிது வசனம் கூறுவனால் – சீறா:4041/4

மேல்


கூறுவார் (8)

சிலை தடம் புயர் பல தெரிந்து கூறுவார் – சீறா:323/4
வரும் திமஸ்கவர் சில வசனம் கூறுவார் – சீறா:1834/4
குலம் தரு மனு அலர் என்ன கூறுவார் – சீறா:1835/4
இருத்துகின்றனர் என் என கூறுவார் – சீறா:2337/4
இட்டமுற்று அவர்க்கு எலாம் எடுத்து கூறுவார் – சீறா:2759/4
மந்தர புய நபி மறுத்து கூறுவார் – சீறா:3244/4
இனைய மாற்றம் எடுத்து எதிர் கூறுவார் – சீறா:4235/4
குறைவிலாது நிறை மொழி கூறுவார் – சீறா:4242/4

மேல்


கூறுவாரால் (1)

பெருகும் ஆநந்தத்து உற்ற பெற்றியும் கூறுவாரால் – சீறா:3223/4

மேல்


கூறுவான் (1)

அ கணம் ஒருவன் தன் அமைதி கூறுவான் – சீறா:897/4

மேல்


கூறுவீர் (1)

கோது அறு குறிப்பு எவை கூறுவீர் என்றான் – சீறா:2128/4

மேல்


கூறுவேம் (1)

அறைகினும் அவர்க்கு அன்பு உற கூறுவேம் – சீறா:4825/4

மேல்


கூறையும் (1)

கூறையும் குழலும் குடுக்கையும் தடுக்கும் கொண்டு எடுத்து அவர் நிரை சாய்த்து – சீறா:34/3

மேல்


கூன் (17)

குறி குரல் குரவை கூன் பிடர் பேழ் வாய் குட வளை குரவையோடு இகலும் – சீறா:53/4
கூன் கிடந்து அனைய பிறை கறை கோட்டு குஞ்சரத்து அரசர் கைகூப்ப – சீறா:146/3
தொடி பகுப்பு என்ன கூன் வாள் தோன்றிட எதிரதாக – சீறா:407/3
படுத்து ஒளி பரப்பும் செவ்வி முகம்மதை பார்த்து கூன் வாள் – சீறா:417/1
பத்திரமாய் என்-தன்னை படி மிசை கிடத்தி கூன் வாள் – சீறா:432/3
சுரபியின் திரள் கூன் தொறு திரளொடும் சுரந்த – சீறா:541/1
மா தட கரி கூன் தொறு சுமை திசை மலிய – சீறா:549/3
கூன் கட வளை ஆர் வெண் பால் குரை கடல் அமிர்தும் சோதி – சீறா:607/3
கூன் தொறு-தொறும் பொதி எடுத்து ஏற்றிய குழுவிடை நயினாரும் – சீறா:669/1
வாசியும் எருதும் கூன் தொறு தொகையும் வழி கெட தனித்தனி மறுக – சீறா:682/2
பூம் குலை கூன் காய் பொன் பழுத்து ஒளிர்வ போன்றன கதலிகள் ஒரு-பால் – சீறா:1006/3
கூன் வெரிந் தொறுவினில் கொடுத்தனுப்பினார் – சீறா:1989/4
கோல் வெறி துணியும் தோளில் கூன் பிறை வாளும் மென்மை – சீறா:2056/3
வேய்ந்த கூன் புறத்தின பிடர் மதத்தின விரிந்து – சீறா:4253/2
குறிய வால் நெடும் பத பெரும் கூன் தொறு நடத்தி – சீறா:4258/1
குட வயிறு உளைந்து கூப்பிடும் பேழ் வாய் கூன் பிடர் சுரிமுக சங்கம் – சீறா:4987/1
குறி வரை கோலி கதிர் விசித்து இலகும் கூன் செறி வாளினால் ஈர்ந்தான் – சீறா:5026/3

மேல்


கூன (2)

கூன வான் தொறு எனும் குவட்டிடை எழில் குலவும் – சீறா:2632/1
கூன ஒட்டகத்தை குறுபான்செய – சீறா:4806/2

மேல்


கூனல் (1)

தூண்டும் பேர் முரசம் கூனல் தொறுவினில் ஏற்றி ஏறி – சீறா:4627/2

மேல்


கூனி (2)

துய்ய நூல் விரித்து அன நரை துலங்கிட கூனி
நையும் மென் தலை நடுக்கொடு மெலமெல நடந்தே – சீறா:458/3,4
உற்று உளம் ஒடுங்க கூனி அந்தரத்து உலவி நாணி – சீறா:3046/3

மேல்


கூனியும் (1)

கூனியும் குறைந்தும் திருந்து அடை கிழங்கும் கொணர்ந்து அவித்து உப்பு அற பிசைந்து – சீறா:4748/3

மேல்


கூனும் (2)

நெடுகி கட்டு உரத்து இறுகிய கண்டமும் நிமிர்ந்த மெய்யுறு கூனும்
நடையில் ஓர் பகற்கு ஒரு பதின் காவதம் நடந்திடும் திடத்தாலும் – சீறா:661/2,3
உடல் குறை கூனும் செவி துளை அடைப்பும் ஒரு கையில் தடிக்குள் ஆதரவில் – சீறா:2299/1

மேல்