கி – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கிசுறத்து 1
கிட்டா 1
கிட்டிடாது 1
கிட்டிடில் 1
கிட்டிய 1
கிட்டியே 1
கிட்டினர் 1
கிடக்கும் 5
கிடங்கிடை 2
கிடங்கில் 1
கிடங்கினும் 1
கிடங்கினை 1
கிடங்கு 1
கிடங்கும் 1
கிடத்தி 4
கிடத்தினர் 1
கிடத்தும் 1
கிடந்த 57
கிடந்தது 7
கிடந்ததும் 1
கிடந்ததுவே 1
கிடந்ததோ 1
கிடந்தவர் 4
கிடந்தவர்-மாட்டில் 1
கிடந்தன 4
கிடந்தனம் 1
கிடந்தனர் 2
கிடந்தனன் 3
கிடந்தால் 1
கிடந்தாள் 1
கிடந்திடும் 2
கிடந்து 70
கிடந்துகொண்டு 1
கிடந்தோர் 1
கிடப்ப 7
கிடப்பதும் 1
கிடப்பதை 1
கிடப்பவர் 1
கிடப்பவும் 1
கிடப்பவை 1
கிடப்பன 4
கிடுகிடுப்பும் 1
கிடுகிடென்று 1
கிடுகிடென 1
கிடுகினால் 2
கிடுகினாலும் 1
கிடுகு-அதனால் 1
கிடுகுகள் 1
கிடுகொடும் 1
கிடைக்கப்பெற்றது 1
கிடைக்கவும் 1
கிடைத்தது 5
கிடைத்தல் 1
கிடைத்தவர் 1
கிடைத்திலை 1
கிடைத்து 1
கிடைப்ப 1
கிடையா 5
கிடையாத 3
கிடையாது 3
கிண்ட 1
கிண்ணத்து 1
கிண்ணம் 1
கிணைப்பறை 1
கிபுலாவை 1
கிம்புரி 2
கிரண 10
கிராண 1
கிராணம் 1
கிரி 17
கிரிக்கு 1
கிரிமி 1
கிரிமியின் 1
கிரியிடை 2
கிரியில் 3
கிரியின் 1
கிரியின்று 1
கிரியினை 2
கிரியினோடு 1
கிரியுடன் 1
கிரியும் 3
கிரியொடு 1
கிரிவைத்தாலல்லால் 1
கிரீட 1
கிருதமும் 1
கிருபை 8
கிருபைசெய் 1
கிருபைசெய்து 1
கிருபையாகி 1
கிருபையும் 1
கிருபையோ 1
கிலாபு 2
கிலேசம் 1
கிலேசமுற்று 1
கிழ 1
கிழக்கு 2
கிழங்கு 1
கிழங்கும் 1
கிழடு 1
கிழடும் 1
கிழடொடு 1
கிழமை 2
கிழமையின் 1
கிழமையும் 1
கிழவர் 2
கிழவன் 1
கிழவோர் 1
கிழவோன் 1
கிழித்த 1
கிழித்து 8
கிழிதர 1
கிழிந்தது 1
கிழிந்தன 1
கிழிந்து 1
கிழிப்ப 1
கிழிபட 2
கிள்ளை 3
கிள்ளையின் 2
கிள்ளையினது 1
கிளத்தி 1
கிளத்திய 1
கிளத்தினரே 1
கிளத்தினன் 2
கிளத்தும் 3
கிளத்துவான் 1
கிளர் 25
கிளர்தரும் 1
கிளர்ந்த 2
கிளர்ந்தது 1
கிளர்ந்து 3
கிளர 1
கிளரும் 1
கிளவியினை 1
கிளறி 1
கிளறுவர் 1
கிளி 10
கிளி_மொழி 1
கிளியில் 1
கிளியும் 1
கிளியே 1
கிளியை 1
கிளியொடும் 1
கிளை 22
கிளை-தன்னொடும் 1
கிளைக்கு 3
கிளைக்கும் 1
கிளைகள் 1
கிளைகள்-தம்பால் 1
கிளைகளில் 1
கிளைஞர் 2
கிளைஞர்கள் 1
கிளைஞரும் 2
கிளைத்த 2
கிளைத்ததுவோ 1
கிளைத்திடும் 2
கிளைத்து 1
கிளையவர் 2
கிளையவர்கட்கு 1
கிளையவரும் 1
கிளையவரை 2
கிளையாரையும் 1
கிளையில் 5
கிளையினில் 1
கிளையினுக்கு 1
கிளையுடன் 1
கிளையும் 3
கிளையுள்ளோரை 1
கிளையையும் 1
கிளையொடும் 5
கிளையோர்களும் 1
கிளையோரையும் 1
கிளையோன் 1
கிற்றகுமா 1
கிறா 5
கிறையம் 1

கிசுறத்து (1)

வந்தது எண்ணிய கிசுறத்து நான்கு எனும் வருடம் – சீறா:4158/1

மேல்


கிட்டா (1)

மந்திர பொருளை செம்பொன் மணி செப்பின் அடைத்து கிட்டா
புந்தியும் உயிரும் என்ன போற்றுதல் பொருந்தினாரால் – சீறா:3103/3,4

மேல்


கிட்டிடாது (1)

கிட்டிடாது அகலாது உடல் கிழிபட எதிர்ந்து – சீறா:1531/2

மேல்


கிட்டிடில் (1)

கிட்டிடில் உரு கண்டு எளிதினில் அறிவேன் என கிளத்தினன் பெரும் கிளையோன் – சீறா:2320/4

மேல்


கிட்டிய (1)

கிட்டிய தவத்தோர் முனிந்திடும் முனிவோ என கிடந்தனன் மதியிலியேன் – சீறா:2311/4

மேல்


கிட்டியே (1)

சிறந்த வாயொடு மூரலும் கிட்டியே தேகம் – சீறா:4606/2

மேல்


கிட்டினர் (1)

கிடந்தனர் குபிரர் சோலை கிட்டினர் இறைவன் தூதர் – சீறா:4723/4

மேல்


கிடக்கும் (5)

தரையினில் படிந்தே அருள் கடை சுரந்த தரு இனம் வெருவிட கிடக்கும் – சீறா:56/4
நெட்டுயிர்ப்பு எறிந்து சோர்ந்து நிலத்திடை கிடக்கும் நேரம் – சீறா:2079/2
மந்திரமும் கைவந்து கிடக்கும் மலர் வாயார் – சீறா:3911/2
தெரு-வழி கிடக்கும் வாட்டம் செப்புதற்கு அரியது அம்மா – சீறா:4745/4
துணர் வளைந்து ஓடி பாசடை கிடக்கும் துய்யது ஓர் பசும் புலினிடமும் – சீறா:4925/3

மேல்


கிடங்கிடை (2)

ஊறு கொண்ட செம் கனி சிறு கிடங்கிடை உகுப்ப – சீறா:72/2
கூறுகூறு கொண்டிடு கிடங்கிடை சிறு கொடி இலை கொடிக்காலும் – சீறா:671/3

மேல்


கிடங்கில் (1)

இரும் படி கிடங்கில் கிடந்து மூச்செறிந்த எருமையின் கவை அடி பரூஉ தாள் – சீறா:45/2

மேல்


கிடங்கினும் (1)

இடத்தினும் குவளை ஓடையின் மருங்கும் எழில் தரு கிடங்கினும் உயர்ந்த – சீறா:4448/2

மேல்


கிடங்கினை (1)

அரிந்து சூழ் அகழ் கிடங்கினை அழகு உற திருத்தி – சீறா:4437/2

மேல்


கிடங்கு (1)

கிடங்கு அடுத்து அணி நிற்பது கேடு என – சீறா:4485/1

மேல்


கிடங்கும் (1)

கிடங்கும் எங்கணும் நிறைதர பெருகு கீலாலம் – சீறா:37/2

மேல்


கிடத்தி (4)

திருந்திய வரியை கொடுங்கையில் கிடத்தி திரை செய்து சும்மையில் சேர்த்து – சீறா:58/1
பத்திரமாய் என்-தன்னை படி மிசை கிடத்தி கூன் வாள் – சீறா:432/3
மற்றும் அ தரையிடை கிடத்தி மார்பகம் – சீறா:1484/1
நிலத்திடை கிடத்தி கட்டி நின்ற வேட்டுவனை கண்ணால் – சீறா:2065/2

மேல்


கிடத்தினர் (1)

விரிந்த பாரிடத்தினில் கிடத்தினர் ஒரு வீச்சில் – சீறா:3524/4

மேல்


கிடத்தும் (1)

திசை முழுதும் ஒரு புடையில் கிடத்தும் கரு முகில் கவிகை செம்மல் நேர்ந்த – சீறா:2186/1

மேல்


கிடந்த (57)

கிடந்த சந்தனம் கார் அகில் கிளை மணி கரி கோடு – சீறா:32/1
முற்று இழை கிடந்த முலை குவடு அசைய முகில் தவழ் கரும் குழல் நெகிழ – சீறா:52/1
தேன் கிடந்த செம் கனி இதழ் பவள வாய் திறந்து – சீறா:347/1
கான் கிடந்த மெய்யுற முத்தமிட்டு உடல் களிப்ப – சீறா:347/3
ஊன் கிடந்த வேல் விழி மலர் இணையில் ஒத்தினரே – சீறா:347/4
முலை சுமை கிடந்த சிற்றிடை திரண்ட முகில் எனும் குழல் அலிமாவை – சீறா:385/1
மறம் கிடந்த வேல் கண் கடல் மடை திறந்தனவே – சீறா:448/4
இரைந்து மூச்சொடும் கிடந்த கட்செவி தலை எடுத்து – சீறா:776/1
மக்க நல் நகரும் தெருத்தலை மதிளும் வழியிடை கிடந்த கல் அனைத்தும் – சீறா:1248/1
கிடந்த மும்மறையும் தெரிதர புகழ்ந்த கிளர் ஒளி முகம்மது நபிக்கே – சீறா:1456/4
பணி நெடும் படத்தில் கிடந்த பார் உடுத்த பரவை வேந்தனுக்கு வெண் தரள – சீறா:1915/3
அருள் கிடந்த கண்கடை சிவப்புண்ட அ போதில் – சீறா:1994/4
உரைத்த சொல் உளம் தரித்திட கிடந்த ஒட்டகங்கள் – சீறா:2009/1
அறம் கிடந்த நெஞ்சவரொடும் அழுது இரங்கினரால் – சீறா:2200/4
அடல் நபிமாரும் என்றார் ஆரணம் கிடந்த வாயார் – சீறா:2251/4
உள்ளுற கிடந்த பல் அற பெயர்ந்த உதட்டினில் வாயில் நீர் ஒழுக – சீறா:2300/1
மறு அறு மடங்கல் ஏற்று இனம் கிடந்த மலை முழைஞ்சினை கொறி திரள்கள் – சீறா:2532/3
புதய கிடந்த பூழ்தி துடைத்து எழுந்தார் சிலர் வாய் மண்ணை உமிழ்ந்து – சீறா:2560/3
குழுமி கிடந்த பல திசையும் குழறி எழ கண்டு அபூஜகுலும் – சீறா:2561/1
முழுகி கிடந்த குலத்தின் நடு எழுந்தான் முகம் வாய் முழுதினும் மண் – சீறா:2561/2
பரல் கிடந்த வெம் பாலையில் பகல் நடு போதில் – சீறா:2636/2
கிள்ளை வேகமும் வல கரம் கிடந்த வெள் வேலும் – சீறா:2646/1
மறம் கிடந்த செம் கதிரவன் கதிர்களும் மதியின் – சீறா:3120/1
அறம் கிடந்த நல் நகர் மதிள்-தொறும் அணியணியா – சீறா:3120/3
வம்பு அவிழ் சுறுமா உரைத்த மை எழுதி மணி வடம் கிடந்த பொன் மார்பில் – சீறா:3159/2
அறம் கிடந்த சொல் முகம்மது அங்கு அவர்களை கேட்டார் – சீறா:3444/4
கேடகத்தையும் தாங்கிய கரத்தையும் கிடந்த
சோடு இணைப்படும் இரும்பையும் உரத்தையும் துளைத்து உள்ளூடுற – சீறா:3493/1,2
நீடும் வேல் கெட விடுத்து அவண் நிலத்திடை கிடந்த
ஆடல் வெம் பரி தாள் எடுத்து ஒரு கையில் ஆக்கி – சீறா:3496/2,3
அடுத்து பிற்புற தூணியில் கிடந்த அம்பு அனைத்தும் – சீறா:3498/1
மடுத்து மார்பகம் கிடந்த அம்பு அனைத்தையும் வாங்கி – சீறா:3498/3
பொருப்பிடை கிடந்த வரி புலி குழுவும் பொருவு அரா மடங்கல் ஏற்று இனமும் – சீறா:3557/1
போயினர் பறவை பந்தரில் கிடந்த பொங்கு செம் குருதி வெம் களத்தில் – சீறா:3566/4
குற்று உடை கதிர் வாள் குரகத வயிற்றில் குழித்திட சாய்ந்து அவண் கிடந்த
முற்றிய முனையின் திறத்தவன் அலகை குலத்தொடும் அருந்திட முரணி – சீறா:3569/1,2
பண்பொடும் தெரிய களத்திடை கிடந்த பாதகனிடத்தின் உற்றனரால் – சீறா:3581/4
கரை ததும்பி கிடந்த செழும் பாத்திரத்தை நோக்கி மனம் களிப்புற்று ஓங்கி – சீறா:3758/2
வரையும் அ வரை சாரலும் வனத்திடை கிடந்த
திரை செய் பேரொலி மடுக்களும் திடர்களும் குறுகி – சீறா:3806/2,3
பார் என கிடந்த வெற்றி பதி மறுகு எல்லை நீங்கி – சீறா:3848/3
வேகம் பற்றி கிடந்த கை வீரர்-தம் – சீறா:3908/1
ஆகம் பற்றி கிடந்த பல் அம்பினை – சீறா:3908/2
சேடு உறும் நகையால் பூட்டும் இதழொடும் கிடந்த சென்னி – சீறா:3956/2
தண் தரு புனல் சிறை கிடந்த தடம் மற்றும் – சீறா:4126/2
உலை கிடந்த கனல் புகை எழும் பரல் உருப்பம் உற்று அவை தரிக்கிலாது – சீறா:4214/1
தரணி சிறிது என கிடந்த பெரும் பதி ஈன்றெடுத்து உவந்த தரும வேந்தர் – சீறா:4307/1
மடை திறந்தது என சொரிய தலை துமிந்து கிடந்த சில வாசி மன்னோ – சீறா:4314/4
கேட்டனன் குயை மன் தாங்கா சீற்றமே கிடந்த ஆகத்து – சீறா:4389/1
இறுதி இல் வேக துரகதம் பதினாயிரமும் ஈண்டிட வரை கிடந்த
திறல் அரி ஏய்ந்த இக்கிரிமாவும் தீரன் அபாசுபியானும் – சீறா:4455/2,3
உடல் இரண்டு கிடந்த உகு தலை – சீறா:4488/3
உயிர் துறந்து கிடந்த உள் மூளையாம் – சீறா:4490/3
தயிர் சொரிந்து கிடந்த அதின் தலை – சீறா:4490/4
தரம் கிடந்த நெடும் சரம் தாக்கி உள் – சீறா:4492/1
ஊன் கிடந்த வேல் கரன் ஒலீது உதவு காலிதுவும் – சீறா:4915/1
மான் கிடந்த மை விழி மின்னார் மால் கொளும் அமுறும் – சீறா:4915/2
கான் கிடந்த மாலிகை அபீத்தாலிபு கையிலும் – சீறா:4915/3
ஆன் கிடந்த கைத்தல தல்கா அருள் உதுமானும் – சீறா:4915/4
பந்திபந்தியதா நடத்தினர் கிடந்த பணி தலை நடுங்கிட அன்றே – சீறா:4927/4
சிலம்பினில் கிடந்த பருக்கை ஈறாக செறிந்திடும் சிராவணம் எவையும் – சீறா:4935/1
பணி தலை மீதில் கிடந்த பார் அனைத்தும் பணிந்திட எழு மதீனாவின் – சீறா:4957/1

மேல்


கிடந்தது (7)

கிடந்தது ஓர் கானம் இலை இல ஆகி கிளைத்திடும் பணர் எலாம் கருகி – சீறா:357/3
நிறைந்து இலங்கியது இடிந்தது கிடந்தது நெடுநாள் – சீறா:1224/1
நொடி வரை இமை மூடாமல் நோக்கியே கிடந்தது அன்றே – சீறா:2060/4
தொல் இருள் கிடந்தது என்ன சுடரவன் கதிர் புகாது – சீறா:2357/3
வற்றுறா வலியும் போக்கி மயக்குண்டு கிடந்தது அன்றே – சீறா:3064/4
மின்னினை மறைத்து சற்றே வெளியிடை கிடந்தது எல்லாம் – சீறா:3217/2
ஒரு பிறை கிடந்தது என்ன தனு ஒரு புறத்தில் கொண்டார் – சீறா:3369/4

மேல்


கிடந்ததும் (1)

நாகம் உற்றதும் கிடந்ததும் பாதையில் நயினார் – சீறா:785/1

மேல்


கிடந்ததுவே (1)

விரைவினில் ஓடி காவத வழிக்கு வேறுவேறாய் கிடந்ததுவே – சீறா:269/4

மேல்


கிடந்ததோ (1)

மன நிலை கவரும் கடி தட அரவின் வால் அணி கிடந்ததோ அலது – சீறா:1968/2

மேல்


கிடந்தவர் (4)

மாய்ந்தவர் போல கிடந்தவர் சிலர் வெண் மணி இதழ் விரிப்ப ஐம்புலனும் – சீறா:2539/3
தேய்ந்து அற ஒடுங்கி கிடந்தவர் எவரும் திரு மனை புறம்-தொறும் செறிந்தே – சீறா:2539/4
மெய் உழன்று இறந்து கிடந்தவர் ஒரு பால் விலா புடைத்து இறந்தவர் ஒரு பால் – சீறா:3567/1
கை இழந்து அருகில் கிடந்தவர் ஒரு பால் கால் துணை இழந்தவர் ஒரு பால் – சீறா:3567/2

மேல்


கிடந்தவர்-மாட்டில் (1)

மரம் கிடந்து என கிடந்தவர்-மாட்டில் நின்று ஒருவன் – சீறா:949/3

மேல்


கிடந்தன (4)

கிடந்தன மனத்தில் துயர் எலாம் அகற்றி கிளர்தரும் உவகையில் குளிர்ந்தார் – சீறா:384/4
பீடு உறும் வலியினோடும் கிடந்தன பிறங்கல் தோள்கள் – சீறா:3956/1
கேடகத்துடனும் கைகள் கிடந்தன விருதினோடும் – சீறா:3956/3
ஆடக கழலினோடும் கிடந்தன அடிகள் அம்ம – சீறா:3956/4

மேல்


கிடந்தனம் (1)

மனையிடை பேதை போல கிடந்தனம் முகம்மது இன்னே – சீறா:4383/1

மேல்


கிடந்தனர் (2)

நிரைகளில் பதுங்கி கிடந்தனர் சிலர் தம் நினைவு அழிந்து உழன்றவர் சிலரால் – சீறா:3561/3
கிடந்தனர் குபிரர் சோலை கிட்டினர் இறைவன் தூதர் – சீறா:4723/4

மேல்


கிடந்தனன் (3)

உரை மறந்திட கிடந்தனன் இரு கணீர் ஒழுக – சீறா:187/4
காலம் காண்குவன் என கிடந்தனன் நெடும் காலம் – சீறா:778/4
கிட்டிய தவத்தோர் முனிந்திடும் முனிவோ என கிடந்தனன் மதியிலியேன் – சீறா:2311/4

மேல்


கிடந்தால் (1)

பண்ணும் துயிலில் இறந்தவர் போல் கிடந்தால் பயனும் பெறுவது உண்டோ – சீறா:2559/3

மேல்


கிடந்தாள் (1)

ஆகமும் தெரியா வண்ணம் அடைபட கிடந்தாள் ஒத்த – சீறா:4727/4

மேல்


கிடந்திடும் (2)

அடைந்தவாறு என கிடந்திடும் பெரிய தந்தையரை – சீறா:2195/2
அலர் நகை முகங்கள் எண்ணில பரந்து கிடந்திடும் குருதி அம் சேற்றில் – சீறா:3575/1

மேல்


கிடந்து (70)

இரும் படி கிடங்கில் கிடந்து மூச்செறிந்த எருமையின் கவை அடி பரூஉ தாள் – சீறா:45/2
வெறி மது அருந்தி மரகத கோவை மென் பிடர் கிடந்து உருண்டு அசைய – சீறா:53/1
வரி வரால் பகடு வளை நிலவு எறிக்கும் மடைத்தலை கிடந்து மூச்செறியும் – சீறா:55/4
சேறு கொண்டதில் கிடந்து இருள் செறி கரு மேதி – சீறா:72/3
விரி திரை கரம் கொண்டு அறை உவா பெருக்கும் வெரு கொள தெரு கிடந்து ஒலிக்கும் – சீறா:81/4
குணில் பொரு முரச பெரும் குரல் கிடந்து குழுமி விண் ஏறு ஒலி எனவும் – சீறா:88/2
தேன் கிடந்து ஒழுகும் குங்கும தொடையல் செழும் புயன் பாலகு மதலை – சீறா:146/1
வான் கிடந்து அனைய மின் ஒளிர் வடி வாள் மன்னன் றாகுவாவிடத்திருந்து – சீறா:146/2
கூன் கிடந்து அனைய பிறை கறை கோட்டு குஞ்சரத்து அரசர் கைகூப்ப – சீறா:146/3
மீன் கிடந்து அலர் வான் மதி எனும் கவிகை வேந்தர்_வேந்து என விளைத்ததுவே – சீறா:146/4
கிடந்து ஒளி பரப்பி வாசம் கொப்பளித்து கிளர் கிபுலாவை முன் நோக்கி – சீறா:252/1
வான் கிடந்து ஒளிர் மதியினும் ஒளிர் முகம்மதுவை – சீறா:347/2
அறம் கிடந்து ஒளிர் முகம்மதை காண்கிலர் அலிமா – சீறா:448/3
விரிதர கிடந்து ஒளிரும் மெய் பதைத்து வாய் வெளிறி – சீறா:454/2
கள்ளியின் குலங்கள் வெந்து ஒடுங்கின வேர்க்கட்டையின் உள் துளை கிடந்து
புள்ளி பூத்திருந்த பை தலை பாந்தள் புறம் திரிந்து உறைந்திடாது இறந்து – சீறா:686/1,2
நீண்ட வால் நிலம் புடைத்திட கிடந்து உடல் நிமிர்ந்து – சீறா:756/1
மலை கிடந்து உயர்ந்ததை என விரிந்த வாய் பிளந்து – சீறா:777/1
மணி கிடந்து ஒளிர் புய வரை விம்முற மகிழ்ந்தார் – சீறா:782/3
மரம் கிடந்து என கிடந்தவர்-மாட்டில் நின்று ஒருவன் – சீறா:949/3
புனல் முகில் அசனி அதிர்-தொறும் கிடந்து புடைத்து வால் விசைத்து அரி ஏறு – சீறா:998/1
வித்துரும தாள் சிறந்து அணி திகழ வில் உமிழ் கரம் கிடந்து இலங்க – சீறா:1252/2
விரை கிடந்து அரும் தேன் துளித்த குங்கும தார் விளங்கிய புய வரை துலங்க – சீறா:1450/2
வேனலில் கிடந்து உடல் வெதும்பி செ வரி – சீறா:1466/1
வழி பிழைத்து இருளில் முள் சார் வனத்திடை கிடந்து உள் ஆவி – சீறா:1579/1
வன்னியின் குழியிடை கிடந்து மாழ்குவார் – சீறா:1613/4
கடல் கிடந்து உடுத்த பெரும் புவியிடத்தில் கண்டு அறியா பெரும் காட்சி – சீறா:1950/1
நலிவு இலா திளைத்த வயிர ஒண் கதிராய் நலம் கிடந்து இலங்கிய உகிராள் – சீறா:1965/4
கட்டுடன் கிடந்து நெஞ்சில் கவலை உள் அழிந்து மாறா – சீறா:2079/1
படி மிசை கிடந்து என் பாடுபடுவதோ அறிகிலேனே – சீறா:2086/4
அரையிடை கிடந்து சரிந்து அடிக்கடி வீழ்ந்து அவிழ்ந்திட ஒரு கரம் தாங்க – சீறா:2298/4
ஊன்றிய தடியில் கிடந்து உழன்று ஒதுங்கி நின்றவன் உழையினை நோக்கி – சீறா:2301/1
இந்தனம் எரியில் கிடந்து என இதயம் இடைந்திட உடைந்தனன் எளியேன் – சீறா:2313/2
சிங்க ஏறு அனைய அலி திரு கரத்தில் செம் கதிர் வாள் கிடந்து இலங்க – சீறா:2322/1
பவ கடல் கிடந்து அலைகுவர் என்னவும் பரிவின் – சீறா:2609/3
கிடந்து உறையினும் நடுவண் புக்கினும் – சீறா:2748/2
இரு நிலம் பிதுங்கிட கடல் அலை கிடந்து எறிய – சீறா:2961/1
முள் அரை கானிடை கிடந்து மூரி வெம் – சீறா:2966/3
மின்னை வெண் சோதி சுற்றி கிடந்து அன துகிலை வீக்கி – சீறா:3210/1
எல்லவன் கதிர் கிடந்து எரியும் பாலையும் – சீறா:3315/3
வரையிடை கிடந்து சீறு மடங்கல் ஏற்று இனங்கள் என்ன – சீறா:3365/3
இரு வகை படையினும் கிடந்து எழுந்த பேரோதை – சீறா:3482/3
பூவின் மேல் கிடந்து ஆர்ப்பொடும் வயவரை புகழ்ந்து – சீறா:3505/3
கிடந்து கொன்றனர் சிலர்சிலர் வீரர்கள் கெழுமி – சீறா:3552/4
எல்லையின் இழிந்த குருதியில் கிடந்து அங்கு இலங்குவது எழில்தர சிவந்த – சீறா:3574/2
சேற்றிடை கிடந்து மூச்சொடு முனங்கி திகைப்பன ஓரிகள் பலவும் – சீறா:3578/2
மரவங்கள் கிடந்து உலாவும் மணி புய வரையின் வள்ளல் – சீறா:3700/1
இருட்டொடும் பிறை தோன்றிய என கிடந்து இலங்க – சீறா:3825/4
மணம் கமழ் அயில் நெய் உண்டு வாய் கிடந்து எரியும் சூலம் – சீறா:3847/3
அக்கம் நீர் தர கிடந்து ஐயகோ என அழன்று – சீறா:3986/2
தனியே கிடந்து பெருமூச்சில் தளர்ந்து பலகால் எண்ணி மிக – சீறா:4033/1
மையினும் இருண்ட கரும் சிரத்து அணி வெண் மதி கிடந்து என நறும் இழை பா – சீறா:4090/1
விரைவுற நீயும் பேதுற வஞ்ச வேலியில் கிடந்து உழன்றனையோ – சீறா:4100/3
கரை என படங்கு கோட்டி கால் பட கிடந்து உலாவி – சீறா:4184/2
துனி கிடந்து உழன்ற வஞ்ச சூதரில் ஒருவன் நாளும் – சீறா:4194/1
தரை கிடந்து உள் உயிர் துறந்து படை எறிந்து மாய்ந்தனர் போர் தலைவர் மன்னோ – சீறா:4315/4
சோகத்து அகடு உள்ளே கிடந்து எடுத்தார் துயர் விடுத்தார் – சீறா:4336/3
உரம் கிடந்து உயிர் உண்டு எழுந்தோடலும் – சீறா:4492/2
அரம் கிடந்து உணும் வாளின் அறுத்தலும் – சீறா:4492/3
மரம் கிடந்து என வீழ்ந்தனர் மள்ளரால் – சீறா:4492/4
இன்னது என அறியாது கிடந்து புவியிடத்து உழன்ற எளியேன் அந்தோ – சீறா:4525/2
தேறாது கிடந்து உலைந்தேன் ஈமானை நயந்து மனம் சிறியேன் நாளும் – சீறா:4536/2
அடி பெயர்த்திடாது அங்ஙனம் கிடந்து அழிபவரும் – சீறா:4586/4
அண்டமும் கிடந்து எங்கணும் நடுங்கிடும் அலையா – சீறா:4613/1
காற்றொடு குளிரும் அடிப்பதால் தொறுக்கள் காடு எலாம் கிடந்து உயிர் விடுப்ப – சீறா:4758/1
வருவிர்கள் நீவிர் என்று மறை கிடந்து அலம்பும் வாயால் – சீறா:4919/3
திரை நுகர் கரும் சூல் கனம் கிடந்து அலற திகைத்து எழும் பிடி மடி சுரந்த – சீறா:4921/1
ஏடு அலர் மாலை புயம் கிடந்து இலங்க எழில் நபி சகுதினை நோக்கி – சீறா:4960/1
அலைவு உற கிடந்து மறிந்து உளைந்து அலறும் மான் இனம் பலவும் கண்டனரால் – சீறா:5004/4
இழை படு மார்பில் செறிந்திட தரள வடம் கிடந்து இலங்குவ போன்றும் – சீறா:5005/3
நிணம் உவர் கிடந்து முடை வெடி நாறும் நீருடன் பாலும் உண்டிட வெம் – சீறா:5017/3

மேல்


கிடந்துகொண்டு (1)

கண்டு அறியாது ஓர் பெரிய காரணத்தை காண்-மின்கள் பொருப்பிடை கிடந்துகொண்டு
ஒரு புலி என் எதிரினில் அறிவாய் கூறிய மொழி செகதலத்தும் – சீறா:2886/2,3

மேல்


கிடந்தோர் (1)

இலை வடி வேல் கை வயவர்கள் எழுந்து வந்தனர் அவணிடை கிடந்தோர் – சீறா:5028/3

மேல்


கிடப்ப (7)

விலங்கி வள்ளையில் விழி என கிடப்ப மெல் அரும்பு – சீறா:64/2
புனை மணி கரம் கல்லோடும் புரண்டு அவன் கிடப்ப கண்டார் – சீறா:945/4
துடரொடும் கிடப்ப தூயோன் தூதுவர் அடுத்து நின்றார் – சீறா:2062/4
புறம் இடம் குவிய உறவினர் எவரும் போர் கடன் கழித்து அவண் கிடப்ப
குறையுயிர் உடலம் குருதி கொப்பிளிப்ப கொடும் சமர் பல விளையாடி – சீறா:3580/2,3
தெறு கள நாப்பண் அபூஜகல் கிடப்ப தீனவர் இனிது கண்டனரால் – சீறா:3580/4
வெள்ளம் என பரந்து கரை அள்ளல் என கிடப்ப மனம் விரும்பி ஈண்டும் – சீறா:4316/2
நீடு வேரொடும் பிடிங்கி சேண் நிலத்திடை கிடப்ப
ஏடு கொண்ட பூ மரங்கள் யாவையும் முறித்து எறிந்த – சீறா:4580/3,4

மேல்


கிடப்பதும் (1)

திருப்புதற்கு அரும் கட்டுண்டு கிடப்பதும் சிறப்ப கண்டார் – சீறா:2061/4

மேல்


கிடப்பதை (1)

முள் எயிறு ஒதுங்கி செம் மணி பிதுங்கி முளை-தொறும் கிடப்பதை செறிந்த – சீறா:686/3

மேல்


கிடப்பவர் (1)

சாய்ந்து உடல் முடக்கி கிடப்பவர் சிலர் வாள்-தனை மறந்து அணி முக முழந்தாள் – சீறா:2539/1

மேல்


கிடப்பவும் (1)

கேடு இல் முன்றிலில் பசு அறுத்து இவண் கிடப்பவும் போராடல் – சீறா:3812/1

மேல்


கிடப்பவை (1)

ஞாலம் முற்றும் மணியே உமிழ்த்து உடல் எந்நாளும் விட்டு உரி கிடப்பவை
கால மொய்த்து எரிகளே இறைத்த சுடு கானல் வெப்பு மெய் பொறுக்கலாது – சீறா:4213/2,3

மேல்


கிடப்பன (4)

சம்மதித்து ஒருபுடை கிடப்பன என சாரும் – சீறா:24/4
மன்னிய பதத்தின் அலத்தகம் நிலத்தில் வரிபட கிடப்பன சிறந்த – சீறா:82/3
உள்ளுறும் களத்தில் கிடப்பன போன்றும் கண்டனர் பலபல ஒருங்கே – சீறா:3571/4
விரி கதிர் உமிழ்ந்து கிடப்பன என்றூழ் விழுங்கிய செக்கர் வானிடத்தினில் – சீறா:3576/2

மேல்


கிடுகிடுப்பும் (1)

நடக்கையில் நடக்கும் தலை கிடுகிடுப்பும் நனிதர அசைந்து தள்ளாடி – சீறா:2299/2

மேல்


கிடுகிடென்று (1)

ஒளிவிடு நகைகள் கிடுகிடென்று அடிப்ப உடல் படபடவென மிடைவார் – சீறா:4757/4

மேல்


கிடுகிடென (1)

படி கிடுகிடென நாக முடி நெறுநெறென வாரி படு திரை அளறு-அதாகவே – சீறா:12/1

மேல்


கிடுகினால் (2)

வீசலும் கிடுகினால் எற்றிவிட்டு எழும் – சீறா:4969/1
வட்ட ஒண் கிடுகினால் தாங்கி மன்னவர் – சீறா:4970/1

மேல்


கிடுகினாலும் (1)

புடை செறி கிடுகினாலும் பொரு கணை தொழிலினாலும் – சீறா:4939/1

மேல்


கிடுகு-அதனால் (1)

எறிந்த அ படைகள் எல்லாம் இடும் கிடுகு-அதனால் வீழ்த்தி – சீறா:4971/1

மேல்


கிடுகுகள் (1)

சிந்து வெண் கதிர் இரசித கிடுகுகள் செறித்து – சீறா:3122/3

மேல்


கிடுகொடும் (1)

மருட்டும் மை கரும் கிடுகொடும் கொடுமரம் அணிந்தார் – சீறா:3825/2

மேல்


கிடைக்கப்பெற்றது (1)

மா தவம் கிடைக்கப்பெற்றது இன்று என மகிழ்வுகூர்ந்தார் – சீறா:2376/4

மேல்


கிடைக்கவும் (1)

என் குல தவமோ யான் செய்த பலனோ இவர்-தமை கிடைக்கவும் பெற்றேன் – சீறா:364/2

மேல்


கிடைத்தது (5)

பேறும் இதுவே கிடைத்தது என பெரியோன் ஆதி-தனை புகழ்ந்து – சீறா:1593/3
எல்லையின் பதம் கிடைத்தது இன்று என தவழ்ந்து ஏகி – சீறா:2614/2
அவனியின் மாந்தர் காண அரும் பலன் கிடைத்தது என்பார் – சீறா:3183/4
இச்சையின்படி கிடைத்தது என்று அலியும் வந்து எதிர்ந்தார் – சீறா:3526/4
வீங்கினர் போர் கிடைத்தது என அடிக்கடி போய் மெலிந்திருந்த விலங்கல் தோள்கள் – சீறா:4310/2

மேல்


கிடைத்தல் (1)

மிடித்தவர் பெரியர் ஆதல் மிகு புகழ் கிடைத்தல் கையில் – சீறா:601/3

மேல்


கிடைத்தவர் (1)

தேடிய பொருளை கிடைத்தவர் போல செல்வம் உற்று இருந்தனர் சில நாள் – சீறா:388/4

மேல்


கிடைத்திலை (1)

சேய் கிடைத்திலை என திகைத்து வாடியே – சீறா:318/3

மேல்


கிடைத்து (1)

வண்டு அணி குழலார் வருத்தமும் தீர்ந்து வழியினில் பெரும் பலன் கிடைத்து
கொண்டதும் தாகம் தீர்ந்ததும் அலிமா குழந்தையால் ஆம் என சூழ்ந்து – சீறா:359/2,3

மேல்


கிடைப்ப (1)

கீண்டினார்க்கும் கிடைப்ப அரிதால் அவர் – சீறா:4830/2

மேல்


கிடையா (5)

நிலம் மிசை கிடையா பெரு வளம் சுரந்து நீள் திரை வாவிகள் திகழ – சீறா:1007/3
எவ்வெவையும் படைத்தேன் இங்கு இனி கிடையா பொருளும் எனக்கு எய்தும் என்றார் – சீறா:1093/4
கிள்ளை இருப்ப மறம் இருப்ப கிடையா கீர்த்தி-தான் இருப்ப – சீறா:4045/1
வாங்கினம் கிடையா பதவியும் அடைந்தேம் வரத்தினால் உயர்ந்த தூது என்ன – சீறா:4475/2
வெல்லு-மின் கிடையா கீர்த்தி வேண்டு-மின் என்ன சொன்னான் – சீறா:4628/4

மேல்


கிடையாத (3)

அளி தான் உண நீர் கிடையாத கரையுளி – சீறா:708/1
இல்லிடத்தில் வர முதல் நாள் கிடையாத பெரும் தவம் செய்திருந்தேன் என்றான் – சீறா:1092/4
வெப்பு உறும் தீமையும் துலைந்தேன் கிடையாத திரு சுவன வீடும் பெற்றேன் – சீறா:4537/4

மேல்


கிடையாது (3)

அருந்திட கிடையாது அலகைகள் திரிந்து அங்கு ஆள்வழக்கு அற்ற வெம் கானம் – சீறா:684/4
அகம் மிசை இருந்து புசித்திட கிடையாது ஆகுலம் மிகுத்து உளம் கலங்கி – சீறா:4751/1
முடை செறி நீரும் அருந்திட கிடையாது என மொழிந்தனர் அரும் பாவம் – சீறா:5015/3

மேல்


கிண்ட (1)

புறத்திடை சூழ சாபிர் பொறி வரி வண்டு கிண்ட
வெறி துணர் தாது துன்றும் வேரி அம் சோலை புக்கார் – சீறா:4290/3,4

மேல்


கிண்ணத்து (1)

அண்டரில் ஒருவர் மரகத கிண்ணத்து அமுதினை ஏந்தி வந்து அடுத்து – சீறா:244/1

மேல்


கிண்ணம் (1)

கடந்து வந்து ஒருவர் நின்றனர் அவர் செம் கரத்தினில் கிண்ணம் ஒன்று ஏந்தி – சீறா:249/2

மேல்


கிணைப்பறை (1)

முறைமுறை கிணைப்பறை ஒலி கடல் என முழங்க – சீறா:40/1

மேல்


கிபுலாவை (1)

கிடந்து ஒளி பரப்பி வாசம் கொப்பளித்து கிளர் கிபுலாவை முன் நோக்கி – சீறா:252/1

மேல்


கிம்புரி (2)

கிம்புரி கோட்டு கட மலை துளைத்து கிளைத்திடும் வேல் கரர் ஹாஷீம் – சீறா:165/1
எரி மணி வயிர கிம்புரி பெரும் கோடு இணை வளை பிறையினும் இலங்க – சீறா:3164/2

மேல்


கிரண (10)

சரிதர வீழ்த்தி மரகத கிரண தட வரை அருவி கொண்டு இறங்கும் – சீறா:28/4
எரி சிகை கிரண பதும மா மணியின் இனம் பல சூழ்ந்திருந்து இலங்க – சீறா:78/2
தட முடி கிரண திகிரி மால் வரையை சதுர்தர புரிசையாய் நிறுத்தி – சீறா:79/2
தங்கிய கிரண வனச மா மணியும் தயங்கு ஒளி வயிர ராசிகளும் – சீறா:87/2
தங்கிய கிரண சசியும் அந்தரத்தில் தவழ்தரும் உடு குலம் அனைத்தும் – சீறா:258/2
பொன் குடத்தில் எடுத்து அமுத கதிர் கிரண மலை மிசையே பொழிவ போல – சீறா:1129/2
மின் கால வெண் கிரண குப்பாயம் எடுத்து அணிந்த வியப்புதானே – சீறா:1131/4
கலன் சூழ் கிரண மணி நாப்பண் இருந்த கதிர் மா மணி குறைஷி – சீறா:1331/1
பன்ன அரும் கிரண சிறை பல ஒடுக்கி படர் இரு விசும்பினின்று இழிந்து – சீறா:2526/3
மின் அவிர் கிரண செப்பு ஒன்று இருந்த மென் விரலால் தீண்டி – சீறா:2785/2

மேல்


கிராண (1)

கிழமை சேர் சுடர்கட்கு உற்ற கிராண காலத்தும் மிக்காய் – சீறா:4783/3

மேல்


கிராணம் (1)

வானிடை கிராணம் தீண்ட முகம்மது நயினார் கண்டு – சீறா:4782/1

மேல்


கிரி (17)

படி தலத்து எழு கடல் குல கிரி நிலை பதற – சீறா:19/1
உதிரும் வண்ணம் ஒத்திருந்தன கிரி ஒருங்கொருங்கே – சீறா:23/4
மை தவழ் கனக கிரி புயம் திரண்ட மள்ளர்கள் வனப்பினுக்கு உடைந்த – சீறா:57/2
ஓங்கிய உதய கிரி மிசை எழுந்த மதி என ஒட்டகை-அதன் மேல் – சீறா:691/1
அரும் பெரும் கிரி பிதிர்ந்திட உருமினும் அலறும் – சீறா:757/4
நெடும் கிரி புறம் தவழ்ந்து என உடல்-தனை நெளித்து – சீறா:784/2
சிரம் ஒரு கிரி என திகழ செவ்விய – சீறா:1796/3
பெரும் கிரி அனைத்தையும் பிதிர்த்திட்டு ஓர் நொடி – சீறா:1803/3
பொதி அபூக்குபைசு என் கிரி குடுமியில் புகுந்தே – சீறா:1855/4
புதைய மேல் கிரி தடவுவர் விண்ணை மண் புரள – சீறா:2232/2
கிரி பொதும்பு இருந்து மாறா கிளர் ஒளி வனப்பின் மிக்கார் – சீறா:2567/1
கிரி தட புயன் வீரத்தின் மறுவில் இக்கிரிமா – சீறா:3767/3
ஏயும் வன் கிரி உடைத்து அரும் குளம்பினால் எறிந்து – சீறா:3838/3
மிடலொடும் கிரி ஒன்று விரும்பி வாங்கி நீ – சீறா:4551/3
மன்னிய கிரி ஒன்று வாங்கிக்கொள்ளவும் – சீறா:4557/4
பிரியமுற்று உன் கிரி கொடுத்த பின் வளம் – சீறா:4559/1
தீது அறு திசையில் தோன்றி செழும் கிரி தவழ்ந்து விண்ணின் – சீறா:4752/2

மேல்


கிரிக்கு (1)

உதய மா கிரிக்கு ஒரு கரம் தடவுவர் ஒரு கை – சீறா:2232/1

மேல்


கிரிமி (1)

வங்கியில் கிரிமி ஒத்து அறிவு போக்கினார் – சீறா:1465/4

மேல்


கிரிமியின் (1)

தீயினில் கிரிமியின் திடுக்கிட்டு ஏங்கியே – சீறா:519/2

மேல்


கிரியிடை (2)

நலம் கொள் பைம் கதிர் கிரியிடை சரிந்தன நாரம் – சீறா:27/4
கிரியிடை பொதும்பர் வாயில் கேசரி அனைய வள்ளல் – சீறா:2583/2

மேல்


கிரியில் (3)

சுடரவன் உதய மா கிரியில் தோன்றினான் – சீறா:732/4
அடவியில் கிரியில் வீணில் அவதியுற்று இறந்திடாமல் – சீறா:2083/1
மலி பொலன்_கிரியில் சோதி மணியினை இருத்தல் போல – சீறா:3221/1

மேல்


கிரியின் (1)

கிரியின் மீது நின்று அரும் பெயர் நபி என கிளத்தும் – சீறா:2050/2

மேல்


கிரியின்று (1)

நிமிர்தரும் குடுமி கிரியின்று இறங்கி நிரை மணி மாளிகை புகும் என்று – சீறா:1931/3

மேல்


கிரியினை (2)

தயவொடு அ கிரியினை ஈயவும் தனித்து – சீறா:4558/3
தூய மேரு கிரியினை சுற்றி வான் – சீறா:4808/1

மேல்


கிரியினோடு (1)

தணிவு இல நிவந்த செழும் கதிர் மாடம் தமனிய கிரியினோடு இகலும் – சீறா:88/4

மேல்


கிரியுடன் (1)

உயிர் எனும் கிரியுடன் உறையும் தன்மை போல் – சீறா:4558/1

மேல்


கிரியும் (3)

இன மணி கொழிக்கும் பரவையும் கிரியும் எடுத்து அகட்டிடை மடுத்து எரியும் – சீறா:1902/2
மாண் உறும் கிரியும் கீறி வகிர்ந்து எடுத்து எறியும் வல்லார் – சீறா:3407/3
வடவையும் வெகுண்டு எதிர் மலைந்து என வளை கிரியும்
புடவியுள் விழ கடல் சுவறிட பணி புரள – சீறா:3481/2,3

மேல்


கிரியொடு (1)

எண் திசை கிரியொடு மிகலும் கொங்கையர் – சீறா:168/2

மேல்


கிரிவைத்தாலல்லால் (1)

எனும் கேளிரை கிரிவைத்தாலல்லால்
ஈரமுற்று அளவளாயிருப்பது இல்லையே – சீறா:4567/3,4

மேல்


கிரீட (1)

சூடிய கிரீட பதி நபி அமரர் துரைகள் நாயகம் எனும் இறசூல் – சீறா:134/3

மேல்


கிருதமும் (1)

மருந்தொடு நறும் கிருதமும் வாசமும் மாட்டி – சீறா:4420/2

மேல்


கிருபை (8)

ஆதி-தன் கிருபை தாங்கி அகிலம் மீது அரசு வைகி – சீறா:7/1
நற்குணத்தீர் அழித்தலும் காத்து அளித்தலும் நின் கிருபை என நவிற்றினானால் – சீறா:2673/4
ஆதி-தன் கிருபை தாங்கி அகுமது இருந்தார் அன்றே – சீறா:3676/4
ஆதி-தன் கிருபை ஆணை நும் ஆணை என்று உரைத்தருளினர் அன்றே – சீறா:4476/4
அடைந்து இருப்பது என்-கொல் கிருபை அளித்து எ பவமும் தடிய வேண்டும் – சீறா:4525/4
வருத்தங்கள் நீக்கவேண்டி மனத்தினில் கிருபை மீறி – சீறா:4749/2
நிறை செழும் சுடரே என்று நிகழ்த்திட கிருபை செய்தான் – சீறா:4750/4
பூரண கிருபை கடல் எனும் நபியை போற்றி நின்று அவர் அடி புகழ்ந்தே – சீறா:4762/4

மேல்


கிருபைசெய் (1)

பை அராவு பகர கிருபைசெய்
ஐயனே அவன் ஆருயிர்க்கு இன் அருள் – சீறா:4777/2,3

மேல்


கிருபைசெய்து (1)

கேட்டவர் அன்பு கூர்ந்து கிருபைசெய்து அதனை ஆள – சீறா:4737/1

மேல்


கிருபையாகி (1)

அன்று அவர் கிருபையாகி அகம் மகிழ்ந்து இவரோடு என்றும் – சீறா:4702/3

மேல்


கிருபையும் (1)

நின்ற மன்னவர்க்கு ஆதி-தன் கிருபையும் நிறைந்த – சீறா:2464/2

மேல்


கிருபையோ (1)

தெரிதரும் கிருபையோ செம்பொன் நாட்டினில் – சீறா:1626/4

மேல்


கிலாபு (2)

சுந்தரர் முறத்து மதலையாய் நிலத்தில் தோன்றிய மதி முக கிலாபு
மந்தரம் அனைய தடம் புயரிடத்தில் வந்து இருந்து அவர் தரு மதலை – சீறா:163/2,3
மக்கம் ஊர் கிலாபு அருள் குசை அப்துல் முனாபுக்கு – சீறா:974/1

மேல்


கிலேசம் (1)

கேட்டனன் மெய் என கிலேசம் உற்றனன் – சீறா:4553/1

மேல்


கிலேசமுற்று (1)

கேட்டனர் மகர் என்று ஆதம் கிலேசமுற்று இறை-பால் கெஞ்சி – சீறா:120/1

மேல்


கிழ (1)

இன்று வந்து இவண் இருவர்கள் இருந்தனர் கிழ ஆடு – சீறா:2694/1

மேல்


கிழக்கு (2)

தென் திசை வடக்கு மேற்கு கிழக்கு எனும் திக்கு நான்கும் – சீறா:605/2
குன்று தோன்றுவது அதன் கிழக்கு ஒரு குவடு அடுப்ப – சீறா:769/3

மேல்


கிழங்கு (1)

காய் இலை கிழங்கு எலாம் கருவறுத்து கான் – சீறா:303/1

மேல்


கிழங்கும் (1)

கூனியும் குறைந்தும் திருந்து அடை கிழங்கும் கொணர்ந்து அவித்து உப்பு அற பிசைந்து – சீறா:4748/3

மேல்


கிழடு (1)

வால் அசைத்திடாத கிழடு இள உருவாய் வரடு வங்கு அற மலடும் போய் – சீறா:368/1

மேல்


கிழடும் (1)

ஒன்றிய கிழடும் தூங்கிய குணமும் ஒழிந்தது திட பிடி ஆகி – சீறா:354/3

மேல்


கிழடொடு (1)

ஆரிது மனையில் சில துரு சொம் உண்டு அற கிழடொடு சொறி மலடும் – சீறா:367/1

மேல்


கிழமை (2)

ஏதமுற்று இருந்ததாலே இரு நில கிழமை பூண்ட – சீறா:4714/3
கிழமை சேர் சுடர்கட்கு உற்ற கிராண காலத்தும் மிக்காய் – சீறா:4783/3

மேல்


கிழமையின் (1)

காசு இலா விது கிழமையின் இரவு என காட்டி – சீறா:1099/3

மேல்


கிழமையும் (1)

கிழமையும் பொருந்திற்றாமால் அ உரை கேட்டல் நன்றாம் – சீறா:4849/4

மேல்


கிழவர் (2)

ஆரண கிழவர் பேர் உடை தலைவர் ஆடவர் காளையர் சிறுவர் – சீறா:3171/1
மந்திர கிழவர் முன் வைத்து நின்றனர் – சீறா:3249/4

மேல்


கிழவன் (1)

சூழுடன் விரதம் செய்ய துன்பு உறு கிழவன் எந்தநாளினும் – சீறா:4796/2

மேல்


கிழவோர் (1)

கேட்ட போதினில் அப்துல் முதலிபு எனும் கிழவோர்
வேட்டலாய் இருவருக்கும் நல் மொழி பல விளம்பி – சீறா:344/1,2

மேல்


கிழவோன் (1)

கேட்ட போதினில் புகையுறா எனும் மறை கிழவோன்
பூட்டும் வில் தட கர முகம்மது-தமை புகழ்ந்து இ – சீறா:562/2,3

மேல்


கிழித்த (1)

அணி உரம் கிழித்த நேமி அரத்த நீர் குடித்து சோரி – சீறா:3847/2

மேல்


கிழித்து (8)

காய் முகை கிழித்து உள் உற்ற கறுப்பொடு கசடும் ஆன – சீறா:418/2
வள்ளையை கிழித்து குமிழினை துரந்த மதர் விழிக்கு அஞ்சனம் எழுதி – சீறா:1203/1
மடல் குழை கிழித்து தட குழல் குழைத்து வரி அளியினை சிறைப்படுத்தி – சீறா:1958/1
ஒல்லையினில் கிழித்து எறிந்தான் சாதி விலக்கு எனும் பெயர் விட்டு ஓடிற்று அன்றே – சீறா:2178/4
பிடவையில் கிழித்து சுற்றி பேதுறாது அடைத்து நீன்றார் – சீறா:2584/4
வாயினை கிழித்து எறிவன் கண்டு அறி என வகுத்தார் – சீறா:3531/4
கீண்டு மைந்தனையும் கிழித்து ஏறி போய் – சீறா:3902/2
வெம் திறல் கரம் கிழித்து அழன்று ஓடின வேல்கள் – சீறா:3992/1

மேல்


கிழிதர (1)

வரை புயம் கிழிதர வாளி எய்தலும் – சீறா:4980/2

மேல்


கிழிந்தது (1)

தரிபடா நாசி துளையில் நீர் ததும்ப தைத்து அற கிழிந்தது ஓர் துணியும் – சீறா:2298/3

மேல்


கிழிந்தன (1)

படங்கு பற்பல பறந்தன கிழிந்தன பலரும் – சீறா:4605/1

மேல்


கிழிந்து (1)

இலை மலர் கிழிந்து தேன் இழிய வாய் மடுத்து – சீறா:527/1

மேல்


கிழிப்ப (1)

விரைவினொடும் ஒப்பு முறி-தனை கிழிப்ப வரும்போது வெகுண்டு கூறி – சீறா:2176/3

மேல்


கிழிபட (2)

கிட்டிடாது அகலாது உடல் கிழிபட எதிர்ந்து – சீறா:1531/2
நிலம் கிழிபட மா தூண்டி நேர் எதிர்ந்து இதழ் அதுக்கி – சீறா:3947/1

மேல்


கிள்ளை (3)

கிள்ளை வேகமும் வல கரம் கிடந்த வெள் வேலும் – சீறா:2646/1
கிள்ளை இருப்ப மறம் இருப்ப கிடையா கீர்த்தி-தான் இருப்ப – சீறா:4045/1
இன்னபடி மள்ளரொடு கிள்ளை மடிய போரின் இணங்கும் ஏல்வை – சீறா:4318/1

மேல்


கிள்ளையின் (2)

கிள்ளையின் திரள் அரசரும் சேனையும் கேட்ப – சீறா:1864/3
கிள்ளையின் திரளொடும் கிளரும் வாள் அயில் – சீறா:3664/2

மேல்


கிள்ளையினது (1)

கிள்ளையினது உடலினும் போர் மைந்தர் உறுபினும் சேந்து கிளர்ந்த சோரி – சீறா:4316/1

மேல்


கிளத்தி (1)

கெடு நரகு அடைவர் சரதம் என்று எவர்க்கும் கிளத்தி நின்றது செழும் மதியம் – சீறா:1922/4

மேல்


கிளத்திய (1)

கேட்டனன் மனையுள் இருந்தனன் பகலே கிளத்திய வாய்மையின்படியே – சீறா:4111/1

மேல்


கிளத்தினரே (1)

கெடுவர் என்பதற்கு ஐயம் இல் என கிளத்தினரே – சீறா:851/4

மேல்


கிளத்தினன் (2)

கிட்டிடில் உரு கண்டு எளிதினில் அறிவேன் என கிளத்தினன் பெரும் கிளையோன் – சீறா:2320/4
முன் கிளத்தினன் அவை முடிய கேட்டனன் – சீறா:4569/3

மேல்


கிளத்தும் (3)

கிரியின் மீது நின்று அரும் பெயர் நபி என கிளத்தும்
வருடம் ஆறினின் மாறுகொண்டவர் மனம் கலைய – சீறா:2050/2,3
கெடுத்து எழுந்து கிளத்தும் தனது மறை நெறியின் – சீறா:2562/2
கேட்டு உளம் பயம் எய்திட ஒரு மொழி கிளத்தும் – சீறா:4598/4

மேல்


கிளத்துவான் (1)

கேட்டிருந்த ஒலீது கிளத்துவான் – சீறா:1415/4

மேல்


கிளர் (25)

கிடந்து ஒளி பரப்பி வாசம் கொப்பளித்து கிளர் கிபுலாவை முன் நோக்கி – சீறா:252/1
நடந்து எதிர் வர கண்டு அம்ம நின் நுதலின் நலம் கிளர் பேரொளி ஒன்று உண்டு – சீறா:274/3
நலம் கிளர் நாவும் வழங்கிட மனத்தினால் வகை பயனையும் உணர்ந்து – சீறா:283/2
நலம் கிளர் மனம் பூரித்து நல் மொழி ஈது என்று எண்ணி – சீறா:400/2
மறம் கிளர் வேல் கர வள்ளல் மக்கிகள் – சீறா:901/1
அறம் கிளர் நபியை வந்து அடுத்து நோக்கினார் – சீறா:901/4
திரு கிளர் கலவை சேறு நானமும் புழுகும் சேர்ந்து – சீறா:934/3
அணி கிளர் இன்ப பெருக்கு எடுத்து எறியும் ஆநந்த கடல் குளித்தனரே – சீறா:1212/4
கேட்டு வானவர் கோமானும் கிளர் ஒளி வனப்பு வாய்ந்த – சீறா:1265/1
திரு கிளர் புவியில் விண்ணோர் தெளிதரும் அறிவும் முன் நூல் – சீறா:1266/2
கிடந்த மும்மறையும் தெரிதர புகழ்ந்த கிளர் ஒளி முகம்மது நபிக்கே – சீறா:1456/4
கேட்டு மன்னவன் நன்கு என கிளர் ஒளி வடி வாள் – சீறா:1714/1
கேட்பது எவ்வழிக்கும் நும்-தம் கிளர் ஒளி திரு வாய் விண்டு – சீறா:1733/2
மறம் கிளர் மனத்தர் ஆகி மாறுபட்டு இருந்தார் அன்றே – சீறா:2361/4
திரு கிளர் நபி கலிமாவை தேர்ந்து எடுத்து – சீறா:2407/2
கேட்ட மன்னவர் அனைவரும் கிளர் ஒளி வனப்பில் – சீறா:2451/1
கிரி பொதும்பு இருந்து மாறா கிளர் ஒளி வனப்பின் மிக்கார் – சீறா:2567/1
நிறம் கிளர் ஒட்டகம் நினைவின் நேர் வழி – சீறா:2748/3
மறம் கிளர் எண்பது பெயரை வாளொடும் – சீறா:3025/3
நிறம் கிளர் அயிலொடு நீக்கினார் அரோ – சீறா:3025/4
நலம் கிளர் தீன்தீன் முகம்மது என்று ஏத்த நரர் புலி அலி எழுந்தனரால் – சீறா:3160/4
கேடகம் மருங்கு சேர்த்து கிளர் ஒளி வடி வாள் தாங்கி – சீறா:3402/1
மறம் கிளர் வீரரை வைத்து யாவரும் – சீறா:3633/3
திரு கிளர் நிதியும் வவ்வி நீ இவண் சேர்ந்து தீனர் – சீறா:4860/2
நலம் கிளர் நபியை போற்றி விடைகொடு நகரம் புக்கான் – சீறா:4862/4

மேல்


கிளர்தரும் (1)

கிடந்தன மனத்தில் துயர் எலாம் அகற்றி கிளர்தரும் உவகையில் குளிர்ந்தார் – சீறா:384/4

மேல்


கிளர்ந்த (2)

கீற்று இளம் பிறையும் கணிச்சியின் வளைவும் கிளர்ந்த செவ்வகத்தி மென் மலரும் – சீறா:1957/1
கிள்ளையினது உடலினும் போர் மைந்தர் உறுபினும் சேந்து கிளர்ந்த சோரி – சீறா:4316/1

மேல்


கிளர்ந்தது (1)

ஒலி கடல் கிளர்ந்தது என்ன உற்றவர் எவரும் சூழ்ந்து – சீறா:3221/3

மேல்


கிளர்ந்து (3)

கடல் கிளர்ந்து அனைய தானை அஃறுபு-தம் கண்மணி தயிறகு என்போர் – சீறா:152/3
பொலிவுற சிவந்து ஈந்து இலை என கிளர்ந்து புன கிளி நாசியின் வடிவாய் – சீறா:1965/3
கேட்டலும் பிரியமுற்று யாவரும் கிளர்ந்து பொங்க – சீறா:4629/2

மேல்


கிளர (1)

கேட்டலும் தலைவர் எய்தா கோப தீ கிளர பொங்கி – சீறா:3397/2

மேல்


கிளரும் (1)

கிள்ளையின் திரளொடும் கிளரும் வாள் அயில் – சீறா:3664/2

மேல்


கிளவியினை (1)

கேட்டாள் சிறை மீட்டு ஏகுதிர் என்னும் கிளவியினை
தாள் தாமரை மயில் அன்னவள் நலன் ஈது என தனியே – சீறா:4342/1,2

மேல்


கிளறி (1)

தினகரன் குணக்கு எழுந்தனன் அதி சுழி கிளறி
வனம் அடங்கலும் வகிர்ந்து எடுத்து இரு கரை வழிந்திட்டு – சீறா:846/2,3

மேல்


கிளறுவர் (1)

நெடிது நோக்குவர் செடி அற கிளறுவர் நிகர் இல் – சீறா:450/3

மேல்


கிளி (10)

பசும் கிளி பரி வேள் படை என திரண்ட கடைசியர் சுமை எலாம் பரப்பி – சீறா:59/2
இன் சொல் நல் குல கிளி என மனையில் வந்து இருந்தார் – சீறா:198/4
உற பசந்த செம் குமிழ் கிளி இனத்தொடும் ஒழுங்காய் – சீறா:1114/3
பச்சை அம் கிளி என பரந்து தோன்றினார் – சீறா:1149/4
கற்ற வேதியன் வருதலும் கிளி_மொழி கதீஜா – சீறா:1283/1
குயில் புரை அமுத கிளி மொழி மடவார் குழு பிரிந்து அழுங்குவர் சிலரே – சீறா:1908/3
ஏல வார் குழலார் செழும் கரத்து ஏந்தும் இளம் கிளி மொழி என குழறா – சீறா:1962/2
பொலிவுற சிவந்து ஈந்து இலை என கிளர்ந்து புன கிளி நாசியின் வடிவாய் – சீறா:1965/3
கூடுவார் சிலர் கிளி என கூடலின் குறி கண் – சீறா:3147/3
பாட்டு இசை மிழற்றும் செ வாய் பசும் கிளி கடியும் ஓதை – சீறா:3382/3

மேல்


கிளி_மொழி (1)

கற்ற வேதியன் வருதலும் கிளி_மொழி கதீஜா – சீறா:1283/1

மேல்


கிளியில் (1)

கொஞ்சிய கிளியில் கூறும் என் மனையாள் கூட்டிய பரிமளம்-அதனை – சீறா:4115/3

மேல்


கிளியும் (1)

வைத்து ஒரு கிளியும் ஏந்தி மங்கையள் ஒருத்தி வந்தாள் – சீறா:3193/4

மேல்


கிளியே (1)

பொருவு அரு மணியே பொன்னே பூவையே கிளியே மானே – சீறா:4689/3

மேல்


கிளியை (1)

கொஞ்சிய கிளியை போல குழறிய குதலை வாயாள் – சீறா:3931/2

மேல்


கிளியொடும் (1)

கொஞ்சும் மென் குதலை கிளியொடும் மொழியார் கொழு மடல் செவிக்கு இசை கொள்ளார் – சீறா:1015/2

மேல்


கிளை (22)

கிடந்த சந்தனம் கார் அகில் கிளை மணி கரி கோடு – சீறா:32/1
வரிசையில் செறிந்த நிரை பசும் சாலி வளர் கிளை கிளை என கிளைத்து – சீறா:56/1
வரிசையில் செறிந்த நிரை பசும் சாலி வளர் கிளை கிளை என கிளைத்து – சீறா:56/1
பெலன் கெழும் அதுனான் கிளை பேரொளி நபியாய் – சீறா:215/3
மண்ணகத்து இருந்து கிளை எலாம் வளர முகம்மது நபி வளர்ந்தனரே – சீறா:378/4
குல தட கிளை தாமரை குழுவினின் நாப்பண் – சீறா:548/1
ஆதி மக்கம் ஊர் கிளை அதுனான் குலத்து ஆசீம் – சீறா:558/1
வென்றி கொண்டு எழுந்தனர் அதுனான் கிளை வேந்தர் – சீறா:586/4
குலம் எனும் விருக்கம் தோன்றி குழூஉ கிளை பணர் விட்டு ஓங்கி – சீறா:609/1
அதுனான் கிளை ஹாஷிம் குலம் அமரும் பதி மக்கம் – சீறா:985/1
மதியின் மிக்கவர் ஒருவரால் வரும் கிளை அனைத்தும் – சீறா:1127/1
சினத்த வேல் நவுபல் கிளை சேனையும் – சீறா:1406/2
மற்று இரண்டு கிளை முதல் மன்னர் இங்கு – சீறா:1410/1
நிறைபட அடுத்த கிளை அனைத்தையும் தீன் நிலை பெற நிறுத்திடும் என்ன – சீறா:1449/3
கேட்டு அபூஜகில் நிற்ப ஒட்டக கிளை பதிற்றும் – சீறா:2006/1
பாசமற்றவன் அபூஜகில் கிளை பல பகுப்பாய் – சீறா:2015/3
பெருகிய கிளை அவுசு என்னும் பெற்றியோர் – சீறா:2153/1
பெருகிய கிளை எனும் தொடரும் பேர் அற – சீறா:2442/3
கேட்டு இனிது ஆமா துஞ்சும் கிளை வரை சாரல் போந்தார் – சீறா:3382/4
நீங்க அரும் கிளை இழந்து முன் நெறி நிலை தவறி – சீறா:3517/1
வாரியின் பெரும் கிளை மலிவினாலும் இ – சீறா:3621/1
புதையில் என்பவன் தன் கிளை சிலரொடும் புகுந்து – சீறா:4836/3

மேல்


கிளை-தன்னொடும் (1)

பிரிவு செய் கிளை-தன்னொடும் பின்னவன் – சீறா:1412/1

மேல்


கிளைக்கு (3)

புதிய மொழியை தொல் கிளைக்கு புகழ்ந்தான் நபியை இகழ்ந்தானே – சீறா:1596/4
அறிவர் ஹாஷிம் கிளைக்கு உயிராயினோர் – சீறா:2332/3
உத்தம கிளைக்கு எலாம் உயிரின் மிக்கு என – சீறா:2405/2

மேல்


கிளைக்கும் (1)

காதிய கசுறசு கிளைக்கும் கட்டு அறாது – சீறா:2148/3

மேல்


கிளைகள் (1)

குறைசிகள் எல்லாம் உம்மை குழீஇயின கிளைகள் அன்றோ – சீறா:4852/2

மேல்


கிளைகள்-தம்பால் (1)

தெருள் உறு கிளைகள்-தம்பால் சேரவே தடையாயுற்றோர் – சீறா:4888/2

மேல்


கிளைகளில் (1)

உறவினில் கிளைகளில் உற்றபேர்களுக்கு – சீறா:1314/2

மேல்


கிளைஞர் (2)

சுடர் அணி திகழ்ந்து என கிளைஞர் சுற்றினார் – சீறா:1145/4
துன்னிய கிளைஞர் நெஞ்சம் துன்புறாது அமைய நாளும் – சீறா:2821/2

மேல்


கிளைஞர்கள் (1)

உற முறை கிளைஞர்கள் ஒருப்பட்டு யாவரும் – சீறா:2406/1

மேல்


கிளைஞரும் (2)

தக்க மெய் புகழும் கிளைஞரும் வாழ தரணி நால் திசையினும் வாழ – சீறா:1215/2
இரு வகை கிளைஞரும் இசைந்த பேர்களும் – சீறா:2147/2

மேல்


கிளைத்த (2)

தண் கதிர் கிளைத்த செவ்வி சசி இனம் முளைத்தல் போலும் – சீறா:1170/4
கேட்டு மன்னவர் ஒல்லையின் எழுந்து காய் கிளைத்த
தோட்டம் முற்றினும் சுற்றி நன்கு என சிரம் தூக்கி – சீறா:2943/1,2

மேல்


கிளைத்ததுவோ (1)

கூடுறும் பவள செவ்வி கொடி கிளைத்ததுவோ என்ன – சீறா:3173/3

மேல்


கிளைத்திடும் (2)

கிம்புரி கோட்டு கட மலை துளைத்து கிளைத்திடும் வேல் கரர் ஹாஷீம் – சீறா:165/1
கிடந்தது ஓர் கானம் இலை இல ஆகி கிளைத்திடும் பணர் எலாம் கருகி – சீறா:357/3

மேல்


கிளைத்து (1)

வரிசையில் செறிந்த நிரை பசும் சாலி வளர் கிளை கிளை என கிளைத்து
பெருகு சூல் முதிர்ந்து ஈன்று ஆர் அமுது உறைந்து பிடர் குனிதர குலை சேந்து – சீறா:56/1,2

மேல்


கிளையவர் (2)

சிந்தி நம் கிளையவர் மன துன்பமும் சிதையும் – சீறா:1696/4
பெருக்கிய கிளையவர் எவரும் பெட்புற – சீறா:2407/1

மேல்


கிளையவர்கட்கு (1)

நபி முகம்மது நண்பொடும் தம் கிளையவர்கட்கு
அன்புற்று அரிய விருந்து என – சீறா:2328/2,3

மேல்


கிளையவரும் (1)

இரு கிளையவரும் சம்மதித்து ஐந்நூறு இரசிதம் மகர் என பொருந்தி – சீறா:1209/1

மேல்


கிளையவரை (2)

தன் கிளையவரை விளித்து அருகு இருத்தி சாற்றினர் செழும் புகழ் அலிமா – சீறா:364/1
தம் உயிர் எனும் கிளையவரை சார்பினில் – சீறா:2402/3

மேல்


கிளையாரையும் (1)

பொருவு இல் முத்தலிபு கிளையாரையும் – சீறா:1405/4

மேல்


கிளையில் (5)

மன்னு கிளையில் பகை வர தவிர்தல் செய்யாது – சீறா:1769/2
குலத்தினில் கிளையில் சான்றோர் கொள்கையில் கோது இலா நம் – சீறா:4385/1
ஓங்கும் உங்கள் கிளையில் ஒருவர்-பால் – சீறா:4650/3
முன் உமக்கு முலைகொடுத்த அலிமாவின் கிளையில் உள்ள முல்லை சேரும் – சீறா:4684/2
முன்பு இருந்த பதிக்கு ஏகி பனீசகுது கிளையில் உள்ளோர் முழுதும் வேதத்து – சீறா:4686/2

மேல்


கிளையினில் (1)

அரசு இழந்து எனது கிளையினில் பெரியோரிடத்தினும் அடுத்தனன் அவரால் – சீறா:2312/1

மேல்


கிளையினுக்கு (1)

உதித்த தன் கிளையினுக்கு உரியர் யாவரும் – சீறா:3645/1

மேல்


கிளையுடன் (1)

கன்று புன் மனத்து அபூஜகில் கிளையுடன் கடிதில் – சீறா:1998/3

மேல்


கிளையும் (3)

பெருகிய செல்வ குடியொடு கிளையும் பெருத்து இனிது இருந்து வாழ்வன போல் – சீறா:48/3
சுற்றமும் கிளையும் சிறப்பொடு தழைத்து சூழ்ந்து இருந்து அணி திகழ்வது போல் – சீறா:698/3
இளமையும் எழிலும் செல்வத்து இயற்கையும் கிளையும் மிக்க – சீறா:4786/1

மேல்


கிளையுள்ளோரை (1)

அறம்-அதோ கிளையுள்ளோரை அறுத்து வேர் களைவது அன்றி – சீறா:4852/3

மேல்


கிளையையும் (1)

தனத்த அப்து சமுசு கிளையையும்
சினத்த வேல் நவுபல் கிளை சேனையும் – சீறா:1406/1,2

மேல்


கிளையொடும் (5)

திருந்திலா மன காபிர்கள் கிளையொடும் திரண்டார் – சீறா:1387/4
சாலவும் மன பெருமையில் கிளையொடும் சாரான் – சீறா:1692/4
மருவலார் பெரும் கிளையொடும் குழுவொடும் வதனம் – சீறா:1880/1
பொய் என்பார் கிளையொடும் உடல் பொரிதர புழுங்கி – சீறா:1898/3
பொருந்திலாது தன் கிளையொடும் அபூஜகில் போனான் – சீறா:2012/4

மேல்


கிளையோர்களும் (1)

கேட்டு முத்தலிபு கிளையோர்களும்
கூட்டத்து ஆஷிங் குல பெரியோர்களும் – சீறா:1409/2,3

மேல்


கிளையோரையும் (1)

உரிய ஹாஷிம் எனும் கிளையோரையும்
பொருவு இல் முத்தலிபு கிளையாரையும் – சீறா:1405/3,4

மேல்


கிளையோன் (1)

கிட்டிடில் உரு கண்டு எளிதினில் அறிவேன் என கிளத்தினன் பெரும் கிளையோன் – சீறா:2320/4

மேல்


கிற்றகுமா (1)

இன்புறும் பிசுமில்லா கிற்றகுமா னிற்றகீம் என்று – சீறா:4877/1

மேல்


கிறா (5)

நிலைபெறு நிழலார் முகம்மது தனித்து நிரை கதிர் தவழ் கிறா மலையில் – சீறா:1246/2
வரிசைக்கும் கதிக்கும் முதல் திருத்தலமாய் மதித்திட வரும் கிறா மலையில் – சீறா:1247/1
எய்திய எட்டாம் தேதியில் சனியின் இரவினில் கிறா மலையிடத்தில் – சீறா:1251/4
மற்றை நாள் பருதி ராவில் கிறா மலையிடத்தில் வானோர் – சீறா:1254/1
இரு கிறா மலை மக்க மா நகரிடத்திருந்து – சீறா:3445/3

மேல்


கிறையம் (1)

பொருத்தும் கிறையம் பொருத்தி எமக்கு அருளும் எனும் சொல் புகல மனத்து – சீறா:2551/3

மேல்